keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 405/30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective in regim P+2E+Er" strada Pius Branzeu, Timisoara

30.09.2008

Hotararea Consiliului Local 405/30.09.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective in regim P+2E+Er" strada Pius Branzeu, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92008-003930/17.09.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederilor art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificata;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective in regim P+2E+Er" strada Pius Branzeu, Timisoara , având ca beneficiar pe Marcov Jiva si sotia Marcov Liliana Mihaela, întocmit conform Proiectului nr. 51/JIV1/08, realizat de SC Atelierele Arhitech SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E+M/Er, acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2008-004633/19.06.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,5, spaţii verzi in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective in regim P+2E+Er" strada Pius Branzeu, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 3.186 mp este înscris în CF nr. 135861 Timişoara, nr. cadastral 14343;14344/1/9, in suprafata de 528 mp, nr. cadastral 14343;14344/1/10, in suprafata de 528 mp, nr. cadastral 14343;14344/1/11, in suprafata de 528 mp, nr. cadastral 14343;14344/1/12, in suprafata de 528 mp, nr. cadastral 14343;14344/1/13, in suprafata de 528 mp, nr. cadastral 14343;14344/1/14, in suprafata de 528 mp, teren intravilan, proprietatea beneficiarilor Marcov Jiva si sotia Marcov Liliana Mihaela.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective in regim P+2E+Er" strada Pius Branzeu, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţieie Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Marcov Jiva si sotia Marcov Lliliana Mihaela;
-Proiectantului SC Atelierele Arhitech SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: reglementari_urbanistice.pdf

1,00 0,50 6,00 0,50 1,00 9,00

17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 102,00

10 ,0

0 18

,0 6

1, 30

1, 70

31,06

10 ,0

0 18

,0 6

3, 00

17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 102,00

31,06

1, 00

50 6,

00 50

1, 00

50 6,

00 50

1, 00

4,50 12,50 12,50 4,50 4,50

12,50 12,50 4,50 4,50

12,50 12,50 4,50

1, 00

50 6,

00 50

1, 00 10 812

12 20 1416182224262830323442

39 27

37 23

35 31- 33

29 25

40 38 36

21 19 17 15 13 11

z.v. trotuarz.v.trotuar

N

Profil stradal - Str. Pius Branzeu

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52 88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

1 2 3 4 5 6 7 910

1112131415

476460

476460

207800

207860

476580

476580

207800

207860

100

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

E

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

E

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1+ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

Str. Pius Branzeu

Arh. NEGRISANU Daniela

B lo

c de

lo cu

in te

P+ 2+

Er

limita implantare spatele parcelei

( min. 10m)

ZO N

A D

E IM

PL A

N TA

R E

A C

O N

ST R

U C

TI EI

Lo cu

ire c

ol ec

tiv a

P+ 2E

+E tr

PO T

m ax

. = 3

5% C

U T

m ax

. = 1

,5

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1/ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1+ M

Sa nt

ie r

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament: proiectare complexa in constructii civile si industriale

Arh. CRACIUN Novella

Beneficiar:

PUD

Iunie 2008 02 - AREGLEMENTARI URBANISTICE

MARCOV Jiva si sotia MARCOV Liliana Mihaela

51/JIV1/08

Casa unifamiliala P+M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1+ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1+ M

P.U.D. BLOC DE LOCUINTE P+2E+Er Str. Pius Branzeu

EXTRAS DIN P.U.G. TIMISOARA

LEGENDA:

limita zonei studiate

limita de proprietate

circulatie auto

circulatie pietonala

cladiri cu functiune rezidentiala (locuinte unifamiliale P/ P+1/ P+M)

anexe gospodaresti P

spatii verzi

zona rezidentiala

Arh. CRACIUN Novella Arh. FILIP Eugen

cladiri cu functiune rezidentiala (blocuri de locuinte)

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1/ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

A ne

xa go

sp od

ar ea

sc a

P

Str. Muzicescu

Plan de incadrare

C alea U

rseni

Su du

lu i

Str. Lidia

Str. Mures

Bloc de locuinte

Regim de inaltime: Max. P+2E+Er Hcornisa max. = 9m H max +13.00m

POT max = 35% CUT max = 1,50

Steren = 528mp Nr. apartamente/parcela = 7ap. Nr. locuri de parcari ecologice/parcela=9

aliniament la frontul stradal ( 3,00m )

min. 52,80Spatii verzi

Circulatii pietonale, auto si parcaje ecologice

Suprafata teren CF

Constructie bloc de locuinte

POT = maxim 35%

Situatia existenta (mp)

0

0

mp 528

max. 290,40

max. 184,80

min. 10%

max. 55%

max. 35%

% -

Situatia propusa

CUT = maxim 1.5

0

528

Str. Edgard Quinet

Timisoara, Str. Pius Branzeu

lim ita im

plantare (m

in. 4,50m =h/2)

lim ita im

plantare (m

in. 4,50m =h/2)

lim ita im

plantare (m

in. 4,50m =h/2)

lim ita im

plantare (m

in. 4,50m =h/2)

lim ita im

plantare (m

in. 4,50m =h/2)

lim ita im

plantare (m

in. 4,50m =h/2)

ZO N

A D

E IM

PL A

N TA

R E

A C

O N

ST R

U C

TI EI

Lo cu

ire c

ol ec

tiv a

P+ 2E

+E tr

PO T

m ax

. = 3

5% C

U T

m ax

. = 1

,5

ZO N

A D

E IM

PL A

N TA

R E

A C

O N

ST R

U C

TI EI

Lo cu

ire c

ol ec

tiv a

P+ 2E

+E tr

PO T

m ax

. = 3

5% C

U T

m ax

. = 1

,5

ZO N

A D

E IM

PL A

N TA

R E

A C

O N

ST R

U C

TI EI

Lo cu

ire c

ol ec

tiv a

P+ 2E

+E tr

PO T

m ax

. = 3

5% C

U T

m ax

. = 1

,5

ZO N

A D

E IM

PL A

N TA

R E

A C

O N

ST R

U C

TI EI

Lo cu

ire c

ol ec

tiv a

P+ 2E

+E tr

PO T

m ax

. = 3

5% C

U T

m ax

. = 1

,5

ZO N

A D

E IM

PL A

N TA

R E

A C

O N

ST R

U C

TI EI

Lo cu

ire c

ol ec

tiv a

P+ 2E

+E tr

PO T

m ax

. = 3

5% C

U T

m ax

. = 1

,5

P

LOCUINTE COLECTIVE P+2+Er - PUD -

Bilant suprafete / parcela

limita decrosuri posibile la etaj ( 1,70m )

Atasament: propunere_de_mobilare_urbana.pdf

5, 00

2,50 2,50 6.00 6.00

2,50 2,50 6.00

2,502,50

5, 00

31 ,0

6

31 ,0

6

4, 50

6, 00

2, 30

17,00 17,00 17,00 17.00 17.00 17.00

1, 00

50 6,

00 50

1, 00

16,96 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

102.00

4, 50

6, 00

2, 30

6.00 6.00 2,50 2,50

17.00 17.00

1, 00

50 6,

00 50

1, 00

1,00 0,50 6,00 0,50 1,00 9,00

13 ,0

0 15

,0 5

3, 00

6,00

1, 70

5, 00

1

10 812

12 20 1416182224262830323442

39 27

37 23

35 31- 33

29 25

40 38 36

21 19 17 15 13 11

123456 2

8 7

1 2 3 4 5 6

8 87 7

34561 2 3 4 5 6

8

3 4 5 6

7

12345

8 7

6

Profil stradal - Str. Pius Branzeu

7 8

100

207860

207800

476580

476580

207860

207800

476460

476460

15

6

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

21

12

8 787

34561 2 3 4 5 6

P+2E+Etr POT max. = 35% CUT max. = 1,5

P+2E+Etr POT max. = 35% CUT max. = 1,5

88.52

88.52

99

z.v. trotuarz.v.trotuar

N

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1/ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1/ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1/ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1/ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1/ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1/ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1+ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1/ M

Str. Pius Branzeu

Arh. NEGRISANU Daniela

B lo

c de

lo cu

in te

P+ 2

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1+ M

Sa nt

ie r

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament: proiectare complexa in constructii civile si industriale

Arh. CRACIUN Novella

Beneficiar:

PUD

Iunie 2008

MARCOV Jiva si sotia MARCOV Liliana Mihaela

51/JIV1/08

Casa unifamiliala P+M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1+ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1+ M

P.U.D. BLOC DE LOCUINTE P+2E+Er Str. Pius Branzeu

LEGENDA:

limita zonei studiate

limita de proprietate

circulatie auto

circulatie pietonala

cladiri cu functiune rezidentiala (locuinte unifamiliale P/ P+1/ P+M)

anexe gospodaresti P

spatii verzi

zona rezidentiala

Arh. CRACIUN Novella Arh. FILIP Eugen

cladiri cu functiune rezidentiala (blocuri de locuinte)

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1/ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

05 - A PROPUNERE DE

MOBILARE URBANA

acces pietonal

acces pietonalacces auto

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1/ M

acces pietonal

acces pietonal

acces pietonal

acces pietonal

lim ita

im pl

an ta

re (m

in . 4

,5 0m

=h /2

)

lim ita

im pl

an ta

re (m

in . 4

,5 0m

=h /2

)

lim ita

im pl

an ta

re (m

in . 4

,5 0m

=h /2

)

lim ita

im pl

an ta

re (m

in . 4

,5 0m

=h /2

) A

ne xa

P

limita implantare spatele parcelei ( min. 10m)

acces auto acces auto acces auto acces auto acces auto

aliniament la frontul stradal ( 3,00m )

LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Etr

POT max. = 35% CUT max. = 1,5

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

Timisoara, Str. Pius Branzeu

lim ita

im pl

an ta

re (m

in . 4

,5 0m

=h /2

)

lim ita

im pl

an ta

re (m

in . 4

,5 0m

=h /2

)

acces pietonal

acces pietonal

LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Er

acces autoacces auto

lim ita

im pl

an ta

re (m

in . 4

,5 0m

=h /2

)

lim ita

im pl

an ta

re (m

in . 4

,5 0m

=h /2

)

limita implantare spatele parcelei

( min. 10m)

aliniament la frontul stradal

( 3,00m ) Str. Muzicescu

Plan de incadrare

C alea U

rseni

Su du

lu i

Str. Lidia

Str. Mures

LOCUINTE COLECTIVE P+2+Er - PUD -

min. 52,80Spatii verzi

Circulatii pietonale, auto si parcaje ecologice

Suprafata teren CF

Constructie bloc de locuinte

POT = maxim 35%

Situatia existenta (mp)

0

0

mp 528

max. 290,40

max. 184,80

min. 10%

max. 55%

max. 35%

% -

Situatia propusa

CUT = maxim 1.5

0

528

Bilant suprafete / parcela Bloc de locuinte

Regim de inaltime: Max. P+2E+Er Hcornisa max. = 9m H max +13.00m

POT max = 35% CUT max = 1,50

Steren = 528mp Nr. apartamente/parcela = 7ap. Nr. locuri de parcari ecologice/parcela=9

limita decrosuri posibile la etaj ( 1,70m )

LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Etr

POT max. = 35% CUT max. = 1,5

LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Etr

POT max. = 35% CUT max. = 1,5

LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Etr

POT max. = 35% CUT max. = 1,5

LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Etr

POT max. = 35% CUT max. = 1,5

LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Etr

POT max. = 35% CUT max. = 1,5

LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Er

Atasament: proprietatea_asupra_terenurilor.pdf

17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 102,00

31,06

31,06

10 812

12 20 1416182224262830323442

39 27

37 23

35 31- 33

29 25

A ne

xa go

sp od

ar ea

sc a

P

40 38 36

21 19 17 15 13 11

Te re

n pr

op rie

ta te

p riv

at a

Pe rs

oa na

fi zi

ca C

.F . n

r. 13

58 61

N r.

to p

14 34

3; 14

34 4/

1/ 12

S te

re n

= 52

8 m

p

Te re

n pr

op rie

ta te

p riv

at a

Pe rs

oa na

fi zi

ca C

.F . n

r. 13

58 61

N r.

to p

14 34

3; 14

34 4/

1/ 13

S te

re n

= 52

8 m

p

Te re

n pr

op rie

ta te

p riv

at a

Pe rs

oa na

fi zi

ca C

.F . n

r. 13

58 61

N r.

to p

14 34

3; 14

34 4/

1/ 9

S te

re n

= 52

8 m

p

Te re

n pr

op rie

ta te

p riv

at a

Pe rs

oa na

fi zi

ca C

.F . n

r. 13

58 61

N r.

to p

14 34

3; 14

34 4/

1/ 10

S te

re n

= 52

8 m

p

Te re

n pr

op rie

ta te

p riv

at a

Pe rs

oa na

fi zi

ca C

.F . n

r. 13

58 61

N r.

to p

14 34

3; 14

34 4/

1/ 11

S te

re n

= 52

8 m

p

Te re

n pr

op rie

ta te

p riv

at a

Pe rs

oa na

fi zi

ca C

.F . n

r. 13

58 61

N r.

to p

14 34

3; 14

34 4/

1/ 14

S te

re n

= 52

8 m

p

14343;14344/1/:

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52 88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

1 2 3 4 5 6 7 910

1112131415

476460

476460

207800

207860

476580

476580

207800

207860

100

17.00

proiectare complexa in constructii civile si industriale

N

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

Casa unifamiliala P+M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1+ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1/ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1+ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1+ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

Sa nt

ie r

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1+ M

Arh. CRACIUN Novella

Str. Pius Branzeu

Str. Edgard Quinet

MARCOV Jiva si sotia MARCOV Liliana Mihaela

51/JIV1 /08

B lo

c de

lo cu

in te

P+ 2+

Er

P.U.D. BLOC DE LOCUINTE P+2E+Er Str. Pius Branzeu

EXTRAS DIN P.U.G. TIMISOARA

Str. Muzicescu

Plan de incadrare

C alea U

rseni

Su du

lu i

Str. Lidia

Str. Mures

Timisoara, Str. Pius Branzeu

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1/ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

teren proprietate privata (persoane fizice)

teren proprietate publicalimita de proprietate

LEGENDA:

limita zonei studiate

Iunie 2008

PUD

Beneficiar:

Arh. CRACIUN Novella 04 - A

Amplasament:

Referat / Expertiza Nr. / DataVerificator / expert Nume Semnatura Cerinta

Data:

SemnaturaNume Scara:

Desenat

Proiectat

Sef proiect 1:500

Atelierele ArhiTECH S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L.

Timisoara, Aleea Icar nr.9 Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085

Tel. 40/256/406033 E-mail: [email protected]

Plansa nr:

Faza:

Proiect nr.:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

Arh. NEGRISANU Daniela

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR Arh. FILIP Eugen

LOCUINTE COLECTIVE P+2+Er - PUD -

Atasament: situatia_existenta.pdf

17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00

102,00

17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 102,00

31,06

31,06 C

.F . n

r. 13

58 61

N r.

to p

14 34

3; 14

34 4/

1/ 12

S te

re n

= 52

8 m

p

C .F

. n r.

13 58

61 N

r. to

p 14

34 3;

14 34

4/ 1/

13

S te

re n

= 52

8 m

p

C .F

. n r.

13 58

61 N

r. to

p 14

34 3;

14 34

4/ 1/

9

S te

re n

= 52

8 m

p

C .F

. n r.

13 58

61 N

r. to

p 14

34 3;

14 34

4/ 1/

10

S te

re n

= 52

8 m

p

C .F

. n r.

13 58

61 N

r. to

p 14

34 3;

14 34

4/ 1/

11

S te

re n

= 52

8 m

p

C .F

. n r.

13 58

61 N

r. to

p 14

34 3;

14 34

4/ 1/

14

S te

re n

= 52

8 m

p

100

207860

207800

476580

476580

207860

207800

476460

476460

15

14 13 12 11 10 9 7654321

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52 88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

88.52

14343;14344/1/: 17.00

proiectare complexa in constructii civile si industriale

111315171921

363840

A ne

xa go

sp od

ar ea

sc a

P

252931- 33

35 23

37 27

39

42 34 32 30 28 26 24

22 18 16 1420 12

12 810 N

MARCOV Jiva si sotia MARCOV Liliana Mihaela

51/JIV1 /08

P.U.D. BLOC DE LOCUINTE P+2E+Er Str. Pius Branzeu

EXTRAS DIN P.U.G. TIMISOARA

Str. Muzicescu

Plan de incadrare

C alea U

rseni

Su du

lu i

Str. Lidia

Str. Mures

LEGENDA:

limita zonei studiate

limita de proprietate

circulatie auto

circulatie pietonala

cladiri cu functiune rezidentiala (locuinte unifamiliale P/ P+1/ P+M)

anexe gospodaresti P

Situatia existenta POT = 0% CUT = 0

spatii verzi si terenuri virane existente

zona rezidentialacladiri cu functiune rezidentiala(blocuri de locuinte )

Timisoara, Str. Pius Branzeu

Str. Edgard Quinet

Str. Pius Branzeu

Iunie 2008 Arh. FILIP Eugen

SITUATIA EXISTENTA

PUD

Beneficiar:

Arh. CRACIUN Novella

LOCUINTE COLECTIVE P+2+Er - PUD -

01 - A

Amplasament:

Referat / Expertiza Nr. / DataVerificator / expert Nume Semnatura Cerinta

Data:

SemnaturaNume Scara:

Desenat

Proiectat

Sef proiect 1:500

Atelierele ArhiTECH S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L.

Timisoara, Aleea Icar nr.9 Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085

Tel. 40/256/406033 E-mail: [email protected]

Plansa nr:

Faza:

Proiect nr.:

Titlu plansa:

Titlu proiect:

01 - A

Arh. NEGRISANU Daniela Arh. CRACIUN Novella

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

E

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

E

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

B lo

c de

lo cu

in te

P+ 2+

Er

Casa unifamiliala P+M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1+ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1+ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1/ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

M /1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1/ M

C as

a un

ifa m

ili al

a P+

1+ M

Sa nt

ie r

Atasament: Referat.pdf

Cod: FP 53 – 01, ver. 1

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALĂ Nr.U92008-003930/17.09.2008

R E F E R A T privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

,, Locuinţe colective in regim P+2E+Er”, str. Pius Brânzeu, F.N., Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi

strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Având în vedere documentaţia înregistrată cu numărul U92008-003930/12.06.2008 si completata cu nr. U92008-004328/27.06.2008, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,, Locuinţe colective in regim P+2E+Er”, str. Pius Brânzeu, F.N., Timişoara; Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 2973 din 24.04.2008; Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Locuinţe colective in regim P+2E+Er”, str. Pius Brânzeu, F.N., Timişoara si a Procesului Verbal de la Dezbaterea Publică din data de 17.07.2008; Documentaţia de urbanism, Plan Urbanistic de Detaliu ,,Locuinte colective in regim P+2E+Er”, str. Pius Branzeu, F.N., Timişoara a fost elaborată de proiectantul S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., proiect nr.51/JIV1/08, la cererea beneficiarilor Marcov Jiva şi soţia Marcov Liliana Mihaela.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu ,, Locuinţe colective in regim P+2E+Er”, str. Pius Branzeu, F.N., Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, şi este format din 6 parcele de forma dreptunghiulara, cu suprafaţa de 528mp fiecare si cu un front stradal de 17m la str. Pius Brânzeu, parcele rezultate ca urmare a documentaţiei de urbanism P.U.D. aprobată cu H.C.L. nr. 147/2002.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,, Locuinţe colective in regim P+2E+Er”, str. Pius Brânzeu, F.N., Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002, prelungit cu HCL 139/2007, terenul studiat este cuprins in UTR 70, zonă pentru locuinţe si funcţiunilor complementare zonelor rezidenţiale.

Terenul studiat, în suprafaţă totala de 3.186 mp este înscris în CF nr. 135861 Timişoara, nr. cadastral 14343;14344/1/9, in suprafaţa de 528 mp, nr. cadastral 14343;14344/1/10, in suprafaţa de 528 mp, nr. cadastral 14343;14344/1/11, în suprafaţă de 528 mp, nr. cadastral 14343;14344/1/12, în suprafaţă de 528 mp, nr. cadastral 14343;14344/1/13, în suprafaţă de 528 mp, nr. cadastral 14343;14344/1/14, în suprafaţă de 528 mp, teren intravilan, proprietatea beneficiarilor Marcov Jiva si şotia Marcov Liliana Mihaela.

Prin documentaţie se propune realizarea a şase imobile de locuinţe colective, cu un număr de 7 apartamente fiecare rezultând un număr de 42 de apartamente si 54 de locuri de parcare. Construcţiile de locuinţe vor dispune de locuri de parcare sau garaje, conform normativelor în vigoare (1 loc de parcare/apartament + 2 locuri de parcare pentru musafiri), rezultând un număr de 9 locuri de parcare pentru fiecare parcelă. Regimul de înălţime permis în zonă, aprobat prin P.U.D. anterior, este P+M, P+1E+M.

Cod: FP 53 – 01, ver. 1

Accesul pietonal pe parcelă se va face de pe trotuarul aferent străzii Pius Brânzeu. Zona este bine deservită de mijloace de transport in comun, care asigură legătura cu centrul si alte arii ale oraşului.

Accesul auto pe parcele se va face de pe strada Pius Brânzeu conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-004633/19.06.2008 si va avea lăţimea de minim 3 m.

Se va asigura necesarul minim de spaţii verzi, conform normativelor, prin realizarea de parcări si alei pietonale înierbate.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse, exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt: P .O.T. max. = 35% C.U.T. = 1,5 H max. = P+2E+M/Er (suprafaţa etajului retras va ocupa maxim 60% din suprafaţa

nivelului curent) Spaţii verzi conform cu legislaţia in vigoare cu privire la zonele rezidenţiale. Întrucât prin documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu strada Mureş – strada

Muzicescu, aprobată cu HCL nr. 147/2002 s-a creat o stradă cu un profil transversal de 9 m, prin documentaţia prezentată se propune lărgirea profilului stradal pe porţiunea deţinută de beneficiar la 11,5 m, urmând a se realiza în baza H.C.L. 18/2000 locuri de parcare ce vor rămâne în domeniul public.

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu ,, Locuinte colective in regim P+2E+Er”, str. Pius Branzeu, F.N., Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Având in vedere Dezbaterea Publică din data de 17.07.2008 si cele prezentate de către Direcţia Urbanism în cadrul referatului de specialitate, lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitatea realizării acestui obiectiv.

DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER , CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact. G.P., S.P.

Atasament: Memoriu.pdf

LOCUINTE COLECTIVE in regim P+2E+Etr - Plan Urbanistic de Detaliu –

Amplasament: Str. Pius Branzeu, Timişoara Beneficiar MARCOV Jiva si sotia MARCOV Liliana Mihaela Faza Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Data IUNIE 2008

Pr. nr. 51/JIV-1/08 FOAIE DE CAPĂT • Denumirea lucrării Locuinte colective

in regim P+2E+Etr - Plan Urbanistic de Detaliu -

Amplasament Str. Pius Branzeu, Timisoara

• Beneficiar

MARCOV Jiva si sotia MARCOV Liliana Mihaela

• Proiectant general - Urbanism Pr. nr. 51/JIV-1/08

S.C."ATELIERELE ARHITECH" S.R.L. Timişoara, Str. Aleea ICAR Nr. 9 arh. Daniela NEGRISANU arh. Eugen FILIP arh. Novella CRACIUN

Faza de proiectare Plan Urbanistic de Detaliu

• Data elaborării IUNIE 2008

MOODY | atelierele INTERNATIONAL [Shi m —ar hi itech Era management al calitatii certificat prin 1S09001 S.C. Atelierele ARHITECH S.R.L. el: 0040 256 406033 fax: 0040 256 406114 e-mail: ofice(Barhilech.ro RO. Timisoara, Aleea Icar Nr. 9. Reg. Com. J35/3726/2004. C.l.F. RO17025085, |.B.A.N. RO30BRDE360SV42972083600, BRD GSG TM

Pr. nr. 51/JIV-1/08 LISTA ŞI SEMNÃTURILE PROIECTANŢILOR • Proiectant general S.C."ATELIERELE ARHITECH" S.R.L.

Arh. Daniela NEGRISANU

• Urbanism S.C."ATELIERELE ARHITECH" S.R.L. Arh. Eugen FILIP

Arh. Novella Craciun • Studiu geotehnic S.C. GEO TOOLS S.R.L. Dumbravita, Str. Petofi Sandor, Nr 45 Ing. Liviu ARDELEAN • Lucrari edilitare S.C. C&C INSTALL S.R.L. Timişoara, Str. Gospodarilor, Nr. 4 Ing. Cristian BEJERITA

MOODY | atelierele INTERNATIONAL [Shi m —ar hi itech Era management al calitatii certificat prin 1S09001 S.C. Atelierele ARHITECH S.R.L. el: 0040 256 406033 fax: 0040 256 406114 e-mail: ofice(Barhilech.ro RO. Timisoara, Aleea Icar Nr. 9. Reg. Com. J35/3726/2004. C.l.F. RO17025085, |.B.A.N. RO30BRDE360SV42972083600, BRD GSG TM

Pr. nr. 51/JIV-1/08 BORDEROU

1. PIESE SCRISE Cerere Taxa aviz Comisia de Urbanism Dovada achitare taxa RUR CD Foaie de titlu Foaie de capăt Lista şi semnăturile proiectanţilor Borderou Cerificat de Urbanism nr. 2973 din 24.04.2008 Extras de Carte Funciara Aviz Sanitar Aviz Pompieri Aviz Unic Aviz Drumuri si Mediu Urban Aviz Directia Drumuri si Transporturi Aviz Comisia de Circulatie Studiu Geotehnic Memoriu Justificativ Memoriu – Lucrari Edilitare Plan de incadrare in zona Plan de situatie Plan parcelar 2. PIESE DESENATE Situatia existenta 01-A Reglementari urbanistice 02-A Reglementari edilitare (apa, canal, instalatii electrice) 03-A Proprietatea asupra terenului 04-A Propunere de mobilare urbanistica 05-A

Intocmit

arh. Novella CRACIUN

MOODY | atelierele INTERNATIONAL [Shi m —ar hi itech Era management al calitatii certificat prin 1S09001 S.C. Atelierele ARHITECH S.R.L. el: 0040 256 406033 fax: 0040 256 406114 e-mail: ofice(Barhilech.ro RO. Timisoara, Aleea Icar Nr. 9. Reg. Com. J35/3726/2004. C.l.F. RO17025085, |.B.A.N. RO30BRDE360SV42972083600, BRD GSG TM

Pr. nr. 51/JIV-1/08 MEMORIU JUSTIFICATIV

1 INTRODUCERE 1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei

Denumirea lucrării

Locuinte colective in regim P+2E+Etr - Plan Urbanistic de Detaliu -

Amplasament

Timişoara, Str. Pius Branzeu Nr. F.N., C.F. Nr. 135861 Timisoara, Nr. Cadastral 14343;14344/1/9, 14343; 14344/1/10, 14343; 14344/1/12, 14343; 14344/1/13, 14343; 14344/1/14.

Beneficiar

MARCOV JIVA si sotia MARCOV LILIANA MIHAELA

Proiectant general - Urbanism Pr. nr. 51/JIV/08

S.C."ATELIERELE ARHITECH" S.R.L. Timişoara, Aleea ICAR Nr. 9 Arh. Daniela NEGRISANU

• Studiu geotehnic S.C. GEO TOOLS S.R.L. Dumbravita, Str. Petofi Sandor, Nr 45 Ing. Liviu ARDELEAN

• Lucrari edilitare S.C. C&C INSTALL S.R.L. Timişoara, Str. Gospodarilor, Nr. 4 Ing. Cristian BEJERITA

• Faza de proiectare Plan Urbanistic de Detaliu •

Data elaborării

IUNIE 2008

1.2. Obiectul lucrării

MOODY | atelierele INTERNATIONAL [Shi m —ar hi itech Era management al calitatii certificat prin 1S09001 S.C. Atelierele ARHITECH S.R.L. el: 0040 256 406033 fax: 0040 256 406114 e-mail: ofice(Barhilech.ro RO. Timisoara, Aleea Icar Nr. 9. Reg. Com. J35/3726/2004. C.l.F. RO17025085, |.B.A.N. RO30BRDE360SV42972083600, BRD GSG TM

Solicitari ale temei- program

Obiectul prezentei documentaţii îl constituie întocmirea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în Timişoara, Str. Pius Branzeu, Nr. F.N., în vederea realizării obiectivului „Locuinte colective, in regim P+2E+Er”.

Zona studiată este situată în teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, în partea sudica a oraşului. Documentaţia stabileşte condiţiile tehnice pentru:

- utilizarea funcţională a terenului, în relaţie cu funcţiunile din zonă; - modul de ocupare al terenului şi condiţiile de realizare a construcţiilor; - amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural şi cadrul construit existent.

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ Zona studiată în prezenta documentaţie se află situată in partea de sudica a oraşului Timişoara. Conform Planului Urbanistic General şi a prevederilor aferente UTR-ului din care face parte terenul studiat (UTR 70), zona este alocată funcţiunii pentru locuinţe şi funcţiunilor complementare locuinţei. Evoluţia acestei zone în cadrul oraşului Timişoara are un caracter predominat rezidential, manifestat prin marimea zonelor rezidentiale existente. 3. SITUAŢIA EXISTENTĂ Accesibilitate la căile de comunicaţie. Limite şi vecinătăţi Zona care face obiectul PUD este accesibilă în prezent din partea vestica, de pe strada Pius Branzeu. Accesul pietonal pe terenul studiat este asigurat în prezent de pe trotuarul aferent strazii Pius Branzeu. Zona este bine deservită de mijloace de transport în comun, care asigură legătura cu centrul şi cu alte arii ale oraşului. Suprafeţe de teren construite şi suprafeţe de teren libere Zona detaliată în PUD are o suprafaţă de 3168 mp, fiind formata din 6 parcele de forma dreptunghiulara, cu suprafata de 528mp fiecare si cu un front stradal de 17 m. la Str. Pius Branzeu. Terenul studiat este liber de constructii. În situaţia actuală, procentul de ocupare al terenului (POT) este de 0.00%, coeficientul de utilizare al terenului (CUT) fiind de 0.00. Pe suprafeţele libere de construcţii există spaţii verzi neamenajate.

Tipul de proprietate asupra terenurilor In momentul actual, terenul este in proprietatea privata MARCOV Jiva si sotia MARCOV Liliana Mihaela, Str. Pius Branzeu, Nr. F.N., Timişoara, conform C.F. nr. 135861, cu Nr. Cadastral 14343;14344/1/9, 14343;14344/1/10, 14343;14344/1/12, 14343;14344/1/13, 14343;14344/1/14. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic În prezent zona studiată are funcţiune rezidenţială, cu funcţiuni complementare de servicii. Aria rezidenţială existentă este compusă din locuinte unifamiliale P+M, P+1, P+1+M si bloc de locuinte P+2. Aspectul actual al zonei studiate este specific ariilor urbane nou constituite cu functiune preponderent rezidentiala, manifestat fie prin crearea unor nuclee de locuinte colective fie prin aparitia punctuala a unor locuinte unifamiliale sau multifamiliale.

Zona studiata detine si suprafete de teren libere de constructii. Pe terenul studiat nu există elemente naturale sau de relief care să prezinte vreo importanţă sau care să condiţioneze în vreun fel organizarea urbanistică. Fondul construit existent În cadrul zonei studiate, fondul construit existent este constituit din: - bloc de locuinţe - amplasate în proximitatea zonei studiate; - regim de înalţime: P+2+Er; - înalţime: maxim 11,00m; - structura: cadre beton armat; - acoperiş: tip terasă necirculabilă; - starea clădirilor: foarte bună. - locuinte unifamiliale - amplasate pe limita nordica, estica, sudica si vestica a

zonei studiate; - regim de înalţime : P+1, P+M, P+1+M - înălţime la cornisă: variabil intre 4 m si 6 m; - înălţime maximă: 9 m; - structura: pereţi portanţi din zidărie de caramidă; - acoperiş: tip şarpantă din lemn, cu învelitoare din ţiglă; - starea clădirilor: stare foarte buna. Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine Aria studiata în cadrul PUD-ului este deservită de o gamă restrânsa de servicii, acestea fiind asigurate in cadrul zonelor de servicii de cartier. Caracteristici geo-tehnice ale terenului Se vor respecta prevederile referatului geotehnic. Echiparea existentă

Gabaritele reţelelor existente în zonă vor fi confirmate de avizele deţinătorilor de utilităţi. 4. REGLEMENTĂRI În perimetrul amplasamentului studiat în cadrul acestui PUD, se propune dezvoltarea unei zone rezidenţiale, compuse dintr-un bloc de locuinţe colective P+2E+Er. 4.1. OBIECTIVE ŞI MODALITĂŢI DE OPERARE Soluţia urbanistică a fost elaborată tinându-se seama de următoarele obiective:

realizarea unei zone rezidenţiale, adaptată contextului urbanistic; asigurarea suprafeţelor de teren necesare drumurilor şi aleilor de deservire

locală; asigurarea de parcaje ecologice

4.2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ În conformitate cu Conţinutul regulamentului aferent PUG, referitor la zona rezidenţială, se pot stabili următoarele: Art. 4.2.1. Zone şi subzone funcţionale: - terenul studiat va fi subzona de tipul Li a (subzona rezidentială cu locuinţe înalte, cu mai mult de trei niveluri); Art. 4.2.2. Utilizări permise:

Este permisă construirea de locuinţe colective;

Art.4.2.3 Utilizări interzise: Este interzisă desfăşurarea activităţilor industriale sau a altor tipuri de activităţi

care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros; Este interzisă amplasarea funcţiunii de depozite de deşeuri; Este interzisă desfăşurarea altor funcţiuni incompatibile cu funcţiunea de locuire şi servicii complementare.

4.3 CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR Art. 4.3.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

Se va asigura posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, evitându- se orientarea exclusiv spre nord;

Amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel facută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă să se asigure durata minimă de însorire.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viată al populaţiei: Ordinul nr. 536/1997.

Art. 4.3.2. Amplasarea faţă de aliniament

Amplasarea construcţiilor va respecta aliniamentul creat la Str. Pius Branzeu, de către locuintele P+1 amplasate pe directia nord-sudica a terenului studiatat

(aliniamentul la frontul stradal va fi de 3 m), cu decrosuri posibile la nivelele superioare conform plansei de reglemntari.

In mod exceptional, retragerea construcţiilor fată de aliniamentul mai sus amintit este permisă numai dacă aceasta nu induce incoerenţă caracterului fronturilor stradale.

Art. 4.3.3. Amplasarea în interiorul parcelei

Amplasarea constructiilor in interiorul parcelei va respecta urmatoarele coordonate:

este permisa amplasarea constructiilor la o distanta de L=h/2 m fata limita de proprietate de pe latura vestica;

este permisa amplasarea constructiilor la o distanta de 4,50 m fata de limita de proprietate de pe latura nordica, respectiv sudica (in functie de parcela la care se face referire).

amplasarea constructiilor in adancimea parcelei se va face in asa fel incat sa se pastreze distanta minima de 10 m fata de limita estica a lotului (spatele parcelei);

Art. 4.3.4. Amplasarea faţă de drumuri publice În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul organelor de specialitate ale

administraţiei publice, construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi exploatare, parcaje, reţele edilitare, atâta timp cât lucrările mai sus menţionate nu aduc nici un prejudiciu aspectului urbanistic, arhitectural şi coerenţei fluxului funcţional.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Art. 4.4.1. Accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces la locurile de parcare;

Drumul de acces va avea caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile. Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute în Normativul P118 / 1998;

Execuţia străzilor şi a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuţie din normative şi standarde;

Acesul auto pe parcela va avea latimea de minim 3 m; Conform Anexei nr. 4 din R.G.U., locuinţele colective cu acces şi lot folosit în

comun vor fi prevăzute cu accese pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi accese la parcaje şi garaje.

Art. 4.4.2. Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselelor pietonale pentru toate construcţiile şi amenajările de orice fel;

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Art. 4.5.1. Parcaje, garaje şi anexe

Construcţiile de locuinţe vor dispune de locuri de parcare sau garaje, conform normativelor în vigoare (1 loc de parcare/apartament + 2 locuri pentru vizitatori, rezultand un numar de 9 locuri de parcare pentru fiecare parcela.

Este interzisă executarea, în cadrul parcelei pentru clădirile de locuinţe colective, a construcţiilor destinate garajelor individuale;

Se accepta autorizarea amenajarii parcajelor care lipsesc, pe un alt teren, cu acceptul proprietarului acestuia, teren situat la cel mult 100m de terenul studiat, conform R.L.U., Alin. 10.4;

Se recomandă realizarea spaţiilor de parcaje exterioare din dale înierbate;

Art. 4.5.2. Spaţii verzi Este obligatorie amenajarea şi plantarea zonei destinate spaţiului verde, aferentă

zonei rezidenţiale; Este obligatorie prevederea unei suprafeţe de minim 2mp/locuitor pentru zonele

rezidenţiale, dar nu mai putin de 10% din suprafata terenului.

Art. 4.5.3. Împrejmuiri Terenul va fi imprejmuit pe toate laturile, la frontul stradal fiind permisa o

imprejmuire cu o inaltime maxima de 1,80 m, din care maxim 60 cm soclu opac. Se interzice executarea imprejmuirilor din panouri prefabricate din beton.

4.6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE CONSTRUCŢIILOR

Art. 4.6.1. Forma Este interzisă realizarea unor construcţii care din punct de vedere formal strică

coerenţa zonei;

Art. 4.6.2. Dimensiuni Este obligatorie păstrarea dimensiunilor şi gabaritelor la care sunt construite

clădirile din jur-blocurile de locuinţe colective;

Art. 4.6.3. Înălţimea construcţiilor Regimul de înalţime general impus construcţiilor este de maxim: P+2E+Er; Inaltimea maxima a constructiei propuse nu va depasi 13.00 m fata de cota 0.00,

inaltime cornisa max. = 9.00 m.

Art. 4.6.4. Aspectul exterior al construcţiilor Sunt interzise construcţiile pastişe ale unor stiluri de arhitectură nespecifice; Sunt interzise imitaţiile de materiale; Construcţiile, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, nu va trebui să intre

in contradicţie cu aspectul general al zonei şi nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii;

Culorile pentru faţade vor fi armonizate, fiind interzise culorile stridente;

Art. 4.6.5. Procentul de ocupare al terenului Zona cu caracter rezidenţial va avea un procent de ocupare al terenului de

maxim de 35%.

4.7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA TEHNICO- EDILITARA

Art. 4.7.1. Racordarea la reţele tehnico- edilitare existente Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei

posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare şi energie, sau în cazul realizării de soluţii de echipare în sistem individual.

Art. 4.7.2. Realizarea de reţele tehnico- edilitare

Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz;

4. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar;

5. Toate reţelele stradale de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii se vor realiza subteran.

Art. 4.7.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

Reţelele de apă, canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietatea publică a oraşului;

Reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea publică a oraşului.

Art. 4.7.4. Alimentarea cu apă- canal Alimentarea cu apa potabila a fiecarei cladiri se face de la reteaua de apa a orasului Timisoara, situata pe Str. Pius Branzeu. Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar si sarcina hidrodinamica necesara Pentru distributia apei se prevede o retea comuna pentru consumul menajer si pentru incendiu (instalatii cu hidranti exteriori daca este cazul). Retelele exterioare de distributie a apei cuprind:

- conducte principale de distributie ; - conducte de serviciu care transporta apa de la conductele principale la punctele

de bransamente. Pentru combaterea incendiului se prevad hidranti exteriori sau interiori (daca este cazul, in functie de scenariul la foc) alimentati de la reteaua de distributie exterioara a apei reci. Numarul hidrantilor exteriori si debitul de apa necesar se stabileste in functie de numarul de locuitori conform STAS 1343. Hidrantii externi se amplaseaza la distante de maxim 150 m intre ei si la 5 m de zidurile cladirilor ; se amplaseza de regula in spatiile verzi. Pentru asigurarea necesarului de apa potabila ( apa rece , apa calda de consum si pentru combaterea incendiului ) se va obtine de la detinatorul de utilitati avizul de principiu pentru racordul de apa , prevazandu-se de catre acesta si punctele de racord necesare. Detinatorul de utilitati va preciza daca poate asigura debitele de apa necesare si in caz contrar solutii propuse pentru asigurarea acestor debite de apa. Extinderea retelei de apa se va face conform avizului regiei . Determinarea cantitatii de apa potabila

Determinarea debitelor de apa s-a facut pe baza SR 1343-1-2006 astfel:

Qzi med = 1000 1 ∑ N(i) oqs(i) [mc/zi]

Ni – numarul de utilizatori Ni = 18 persoane ( / parcela) qs – debitul specific ( litri /consumator si zi ) qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi ) qg – debit specific pentru nevoi gospodaresti qg = 120 l/ore.zi qp – debit specific pentru nevoi publice qp = 100 l/om.zi a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1000 1

o 18 (120 + 100) = 3.96 mc/zi

Qzi med = 3.96 mc/zi (pentru o parcela) Qzi med.total= 6 x 3.96 = 23.76 mc/zi b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1000 1 ∑ [N(i) o q(i) o Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi – abaterea valorii consumului zilnic Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,40

Qzi max = 1000

1 o18 (120+100) o1,40 = 5.54

Qzi max =5.54 mc/zi Qzi max total = 6 x 5.54 = 33.26 mc/zi c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1000 1

o 24 1 ∑ N(i) oqs(i) o Ko oKzi [mc/zi]

Ko – coeficient de variatie orara a debitului Ko = 3 (pentru 16 locuitori)

Qo.max = 1000 1

o 24 1 o 16(120+100) o3 o1,40 = 0.69 mc/h

Qo.max = 0.69 [mc/h] Qo.max total = 6 x 0.69 = 4.15[mc/h] Debitul de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti exteriori Pentru 96 locuitori rezulta 1 incendiu simultan: Qie = 5 l/s = 18 mc/h Durata de functionare a hidrantilor exteriori Te = 3 ore Inbunatatire si/sau extinderi ale retelei de canalizare pentru preluarea apelor uzate Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de canalizare pentru toata zona construita conform PUD. Sistemul de canalizare cuprinde :

- racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara; - retele de canalizare exterioara ; - camine de racord la canalizarea exterioara; - camine de racord la colectorul public;

- guri de descarcare sau rigole pentru descarcarea apelor meteorice; - colectorul public de ape uzate.

Debitul de apa uzata evacuate la canalizare este : Qzican.med = 0,8 o3.96 = 3.16 mc/zi Qzican.med = 3.16 mc/zi Qzican.med total= 6 x 3.16 = 19.00 mc/zi Debitul apelor meteorice evacuate la canalizare: Debitul de calcul qc = 0,0001 x I x ∑Ф Sc ( l/s ) i – intensitatea ploii de calcul, in l/sha, in functie de frecventa normata si durata ploii i =260 l/sha pentru durata t= 2 min. si frecventa ploi f = 2/1 Ф – coeficientul de scurgere a apei meteorice de pe suprafata respectiva ; Ф=0.90 Sc – suprafata de calcul, in mp;

a) de pe acoperisuri

S=225 mp (/parcela) qc = 0,0001 x I x ∑Ф Sc = 0,0001 x 260 x 0,90 x 225 qc = 5.26 l/s qctotal = 6 x 5.26 = 31.59 l/s Apele pluviale colectate de pe acoperisurile cladirilor si de pe suprafetele betonate din incinta sunt evacuate prin intermediul caminelor de vizitare la reteaua de canalizare a orasului Timisoara. Art. 4.7.5. Alimentarea cu gaze naturale

Sisteme de incalzire propuse Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrala termica proprie. In consecinta se prevad urmatoarele tipuri de surse termice pentru obiectivele din ansamblul de locuinte : - centrala termica proprie; Centrala termica se amplaseaza in spatii special amenajat. Centrala termica va avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%) rezultand astfel emisii reduse de noxe. Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de reteaua de distributie a Orasului Arad.

Solutii de extindere a capacitatii de alimentare cu gaze naturale Se prevad urmatorii consumatori pentru gazele naturale :

- arzatoarele cazanelor de la centralele termice ; - aparatele de utilizare a gazelor naturale din blocuri si spatiile aferente.

Sistemul de distributie al gazelor naturale al ansamblului de locuinte cuprinde: - reteaua de distributie a gazelor naturale de presiune medie; - statie de reglare masurare

- reteaua de distributie a gazelor naturale de presiune redusa; - conductele de bransament ; - post de reglare a presiunii si masurarea debitelor de gaze; - instalatii interioare de utilizare a gazelor naturale.

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statia de reglare masurare existenta in zona. De la aceste statii se alimenteaza consumatorii prin intermediul unei retele de gaze naturale de presiune redusa. Se prevad bransamente separate si post de reglare/masurare pentru fiecare imobil in parte. Art. 4.7.6. Alimentarea cu energie electrica si telecomunicatii Alimentarea cu energie electrică Bilanţul energetic al noilor consumatori de energie electrică se prezintă astfel ( pentru o parcela): Locuinte: 7 apartamente x 4.5 kw/apartament Pi = 31.5 kW

ks = 0,62 Puterea instalata pentru intreg ansamblul de imobile: Pi = 41.5 kW Puterea maxima simultan absorbita: Pmsa = 25.73 kW Total: Pmsa = 6 x 25.73 = 154.38 kW Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la sursă S.C. ELECTRICA S.A. Lucrări necesare: Studiu de soluţie pentru alimentarea cu energie electrică Se va realiza o retea subterana si se vor proiecta la imobil o firida de bransament. Lucrările se vor realiza de o firmă atestată pentru acest gen de lucrări.

Telecomunicaţii şi televiziune în cablu Operatorii de specialitate vor dezvolta reţele de telecomunicaţii, internet şi cablare în toată zona. De la aceste reţele se vor realiza branşamente individuale la locuinţe şi obiective cu funcţiuni complementare. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare ( PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999 ).

5. CONCLUZII Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara. Din analiza globală a situaţiei urbanistice existente şi a propunerilor de dezvoltare a zonei se desprind următoarele concluzii:

- noua funcţiune propusă (locuinte colective) a aparut ca urmare a dezvoltării zonei şi a cererii existente pe piaţa;

- situaţia actuală care începe să se contureze susţine ipoteza dezvoltării zonei cu funcţiune predominant rezidenţială.

Certificatele de urbanism care vor fi eliberate vor cuprinde elementele obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizării PUD- ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi menţinerii la zi a situaţiei. Întocmit,

Arh. Novella Craciun

Arh. Eugen FILIP