keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 481/15.12.2009 privind adoptarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu "Pensiune si restaurant D+P+1E+M", situate in Timisoara, str. Maresal Constantin Prezan nr. 114, Timisoara", conform Deciziei Civile nr. 797/26.05.2009 a Curtii de Apel Timisoara, irevocabila

15.12.2009

Hotararea Consiliului Local 481/15.12.2009
privind adoptarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu "Pensiune si restaurant D+P+1E+M", situate in Timisoara, str. Maresal Constantin Prezan nr. 114, Timisoara", conform Deciziei Civile nr. 797/26.05.2009 a Curtii de Apel Timisoara, irevocabila


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-002128/02.12.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Deciziei Civile nr.797/26.05.2009 a Curtii de Apel Timisoara, irevocabila;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
In baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă documentatia Planul Urbanistic de Detaliu "Pensiune si restaurant D+P+1E+M" situate in Timisoara, str. Maresal Constantin Prezan nr. 114, Timisoara, conform Deciziei Civile nr. 797/26.05.2009 a Curtii de Apel Timisoara, irevocabila.

Art.2:Nu se vor autoriza constructii de niciun fel pe parcelele de teren destinate pentru drumuri, identificate prin nr. top 14298/1/1/2/2 teren pentru drum in suprafata de 248 mp si nr. top 14298/1/1/2/1 teren pentru drum in suprafata de 247 mp.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului SC CONIMAR COMPANY SRL;
- Proiectantului SC SANTECOM PROMO SISTEM SRL ;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM Nr. U32007 – 002128/02.12.2009

REFERAT privind „adoptarea documentatiei P.U.D. „Pensiune si restaurant D+P+1E+M”,

situate in Timisoara, str. Maresal Constantin Prezan nr. 114, Timisoara”, conform Deciziei Civile nr. 797/26.05.2009 a Curtii de Apel Timisoara, irevocabila

Avand in vedere documentatia P.U.D. „Pensiune si restaurant D+P+1E+M”,situate in Timisoara, str. Maresal Constantin Prezan nr. 114, depusa cu nr. de inregistrare U32007 – 002128/07.05.2007, beneficiar SC CONIMAR COMPANY SRL, proiectant SC SANTECOM SISTEM SRL, proiect nr. 26/04;

Avand in vedere Decizia Civila nr. 797/26.05.2009, irevocabila, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, prin care am fost obligati la eliberarea PUD – ului „Pensiune si restaurant D+P+1E+M”, str. Maresal Constantin Prezan nr. 114, Timisoara, sub sanctiunea unor penalitati de 100 lei/zi intarziere;

Va inaintam documentatia de urbanism cu precizarea ca din punct de vedere urbanistic, documentatia P.U.D. „Pensiune si restaurant D+P+1E+M”,situate in Timisoara, str. Maresal Constantin Prezan nr. 114, nu a intrunit conditiile conform legislatiei in vigoare, „necoreland interesele generale ale colectivitatii locale cu interesele particulare in valorificarea terenului” cu privire la trama stradala propusa prin PUZ „Lidia – Muzicescu – Martirilor – Urseni” aprobat prin HCL nr. 91/1998 si preluata de PUG Timisoara, aprobat cu HCL nr. 157/2002, prelungit cu HCL nr. 139/2007, acesta fiind, de altfel, si motivul pentru care beneficiarul a deschis actiunea in instanta;

Avand in vedere cele prezentate:

PROPUNEM:

Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Adoptarea documentatiei P.U.D. „Pensiune si restaurant D+P+1E+M”, situate in

Timisoara, str. Maresal Constantin Prezan nr. 114, Timisoara, conform Deciziei Civile nr. 797/26.05.2009 a Curtii de Apel Timisoara, irevocabila.

DIRECTOR, CONSILIER Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU Arh. Loredana PALALAU

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact. P.L. Dact.2 exemplare

Cod FP 53 – 01, ver. 1 1

  • ROMANIA SE APROBA,
  • MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU
    • REFERAT