keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 289/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Zona rezidenţială - parcela A 1504/1/6/1" Calea Buziasului, Timişoara

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 289/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Zona rezidenţială - parcela A 1504/1/6/1" Calea Buziasului, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-000865/11.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 50/23.02.1999 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Urseni-Calea Buziasului, Timisoara; Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 327/01.25.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Buziasului Timisoara si a Regulamentului de Urbanism aferent; Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/21.12.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare"- Calea Buziasului, Timisoara; Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 328/26.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Zona rezidentiala CAlea Buziasului -Etapa II", Timisoara, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 43/22.02.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Zona rezidentiala Calea Buziasului - IV" Timisoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Zona rezidenţială - parcela A 1504/1/6/1" Calea Buziasului, Timişoara, având ca beneficiari pe TUDOSIE DORIN, TUDOSIE DANIELA ANCA şi SC TERRA CER SRL, întocmit conform Proiectului nr. 07/2006, realizat de Biroul Individual de Arhitectură Arh. Creţu Emanuel, Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire : lotizarea terenului deţinut de beneficiar în 15 parcele, respectiv 13 parcele cu suprafeţe cuprinse între 600-700 mp, pentru locuinţe individuale cu regimul de înălţime de S+P+1E+M, o parcelă în suprafaţă de 2641 mp pentru o clădire de locuinţe colective S+P+2E+M şi o parcelă destinată spaţiilor verzi în suprafaţă de 720 mp, procent de ocupare al terenului POT max = 40 % pentru parcela destinată locuinţelor colective, coeficient de utilizare al terenului CUT max = 1,5% pentru parcela destinată locuinţelor colective, procent de ocupare al terenului POT max = 35 % pentru parcela destinată locuinţelor individuale, coeficient de utilizare al terenului CUT max = 1,2 % pentru parcela destinată locuinţelor individuale, procent de ocupare al terenului POT max = 40 % pentru locuinţe colective, coeficient de utilizare al terenului CUT max = 1,5 % pentru locuinţe colective .

Art.3: Străzile propuse prin documentaţie preiau profilele stradale din documentaţiile aprobate anterior şi anume PUZ Calea Urseni - Buziaşului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50/1999, PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 327/2000, PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2004, PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 328/2005, PUD aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2005.

Art.4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Zona rezidenţială - parcela A 1504/1/6/1" Calea Buziasului, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr.143642 având nr. cadastral A 1504/1/6/1, fiind coproprietatea lui TUDOSIE DORIN şi TUDOSIE DANIELA ANCA, bun comun 12400 / 14400 mp şi SC TERRA CER SRL cu 2000/14400 mp.

Art.5: Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art.6: Eliberarea Autorizatiei de Construire se va face dupa ce drumurile propuse vor fi domeniu public al Municipiului Timisoara, conform ofertei de donaţie a beneficiarilor autentificată prin Încheirea notarului public Doroş Adela-Ana nr.1468/13.04.2007.

Art.7: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
] -Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern;
-Beneficiarilor TUDOSIE DORIN, TUDOSIE DANIELA ANCA şi SC TERRA CER SRL;
-Proiectantului Birou Individual de Arhitectură Arh. Creţu Emanuel, Timişoara;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_PUD_Buziasului.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL DIRECTIA URBANISM U22006-000865/11.04.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Zonă rezidenţială – parcela A

1504/1/6/1” Calea Buziaşului, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U22006-000865/14.02.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Zonă rezidenţială – parcela A 1504/1/6/1” Calea Buziaşului, Timişoara.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 3454 din 27.06.2006; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu „Zonă rezidenţială – parcela A 1504/1/6/1” Calea Buziaşului, Timişoara.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Documentaţia este iniţiată de proprietarii terenului S.C. TERRA CER S.R.L., TUDOSIE DORIN şi TUDOSIE DANIELA ANCA şi elaborată de Birou Individual de Arhitectură arh. Creţu Emanuel, Timişoara, proiect nr. 07/2006.

Terenul propus pentru lotizare este situat în partea de est a municipiului Timişoara, în intravilan, în apropierea Căii Buziaşului, arteră importantă de ieşire din oraş.

Terenul aflat în proprietatea S.C. TERRA CER S.R.L., Tudosie Daniela Anca şi Tudosie Dorin este identificat prin C.F. nr. 143642 Timişoara, nr. cadastral A1504/1/6/1 arabil intravilan extins în suprafaţă de 14400 mp, fapt pentru care nu necesita avizul de principiu pentru scoaterea din circuitul agricol.

Străzile propuse prin documentaţie preiau profilele stradale din documentaţiile aprobate anterior şi anume PUZ Calea Urseni – Buziaşului, aprobat prin HCL nr. 50/1999, PUD aprobat prin HCL nr. 327/2000, PUZ aprobat prin HCL nr. 192/2004, PUD aprobat prin HCL nr. 328/2005, PUD aprobat prin HCL nr. 43/2005.

Prin Planului Urbanistic de Detaliu „Zonă rezidenţială – parcela A 1504/1/6/1” Calea Buziaşului, Timişoara se propune parcelarea terenului în vederea realizării unei lotizări pentru locuinţe şi funcţiuni complementare. Astfel, se propune lotizarea terenului deţinut de beneficiar în 15 parcele, 13 parcele cu suprafeţe cuprinse între 600 – 700 mp pentru locuinţe individuale S+P+1E+M, o parcelă în suprafaţă de 2641 mp pentru o clădire de locuinţe colective S+P+2E+M şi o parcelă destinată zonelor verzi în suprafaţă de 720mp.

• Indicii de construibilitate propuşi pentru parcela destinată locuinţelor colective:

POTmax = 40% CUTmax = 1,5

• Indicii de construibilitate propuşi sunt pentru locuinţe individuale: POTmax = 35% CUTmax = 1,2

Locurile de parcare, necesare funcţiunii propuse, se vor asigura conform Anexei 2 din RGU aferent PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face cu respectarea distanţelor faţă de limitele parcelei, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG-ului şi cu Regulamentul General de Urbanism

Autorizaţia de construire se va emite numai după ce drumurile vor fi domeniu public al municipiului Timişoara, în conformitate cu Oferta de Donaţie nr. 1468/13.04.2007. Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Sunt prevăzute branşamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse. Branşarea investiţiei la utilităţile din zonă se va face pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Zonă rezidenţială – parcela A 1504/1/6/1” Calea Buziaşului, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, ARHITECT ŞEF, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU

Pt ŞEF BIROU, CONSILIER Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela POPA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, Jr. Cristina CODREANU Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. S.P. Dact.1 exemplare