keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 504/20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice", Str. Siemens nr. 1, Timişoara

20.11.2015

Hotararea Consiliului Local 504/20.11.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice", Str. Siemens nr. 1, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015-016183/13.11.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 16/26.06.2015 , Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 28/05.11.2015;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 67 din 13.10.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice", Str. Siemens nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L. , întocmit conform Proiectului nr. 220/2015, realizat de S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime:
- extindere cladire de birouri de la P+5E la max S+P+5E+Er;
- extindere hala de productie si birouri de la P+1E partial la max S+P+3E;
- extindere anexa tehnica de la S+P la max S+P+2E;
- construire cladire pentru productie, depozitare, birouri, servicii, spatii tehnice, parceje de la P+1E partial la max S+P+3E;
- construire corp de legatura intre cele doua corpuri existente;
- reamenajare platforme parcare si cai de circulatie, amenajare spatii verzi;
- CUT max = 1,4;
- POT max = 70 %;
Spaţii verzi - min 20 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 67/13.10.2015, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-002259/27.08.2015, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari.

Art.3 : Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice", Str. Siemens nr. 1, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul studiat alcătuit din 3 parcele în suprafaţă totală de 83188.00 mp, este inscris in:
- CF 425307, nr. Top 425307 (Lot 1 - incinta existenta) - teren arabil intravilan, in suprafata de 5000.00 mp, proprietar S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L., CIF 12817173;
- CF 436321, nr. Top 436321 - teren arabil intravilan, in suprafata de 5600.00 mp, proprietar S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L., CIF 12817173;
- CF 405041, nr. Top 405041 - teren intravilan - curti constructii, in suprafata de 72588.00 mp, proprietar S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L., CIF 12817173.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice", Str. Siemens nr. 1, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L;
- S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 151104_RLU_PUZ_Continental.pdf

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     1  

  REGULAMENT  LOCAL  DE  URBANISM    

AFERENT  PUZ         Denumire  proiect:  P.U.Z.  -­‐  EXTINDERE  HALA  PRODUCTIE  SI  BIROURI     Initiator:  SC  CONTINENTAL  AUTOMOTIVE  ROMANIA  SRL   Proiectant:  SC  MG  BUILDING  DESIGN  SRL   Amplasament:  TIMISOARA,  STR.  SIEMENS  NR.  1       I.  DISPOZITII  GENERALE     1.  Rolul  RLU     Regulamentul   local   de   urbanism   aferent   Planului   Urbanistic   Zonal   este   o   documentatie   cu   caracter   de   reglementare   care   cuprinde   prevederi   referitoare   la   modul   de   utilizare   a   terenurilor,  de  realizare  şi  utilizare  a  constructiilor  pe  teritoriul  studiat  în  PUZ.       Regulamentul   Local   de   Urbanism   aferent   PUZ   constituie   act   de   autoritate   al   administratiei   publice   locale   şi   se   aproba   de   catre   Consiliul   Local   devenind   astfel   baza   de   autorizare   a   lucrarilor   de   construire   ce   vor   fi   autorizate   în   conformitate   cu   prevederile   Legii   nr.   50/1991,   republicata  si  actualizata.       Regulamentul   local   de   urbanism   aferent   PUZ   detaliaza   predevederile   generale   de   urbanism,   strategiile   de   dezvoltare   urbanistica   şi   stabileşte   reglementarile   specifice   pentru   zona   considerata.       2.  Baza  legala  a  elaborarii     La  baza  elaborarii  RLU  au  stat  în  principal:    

- Ordinul  MLPTL  nr.  176/N/16.08.2000;   - Legea  50/1991;   - HGR  525/1996;     - Legea  350/2001;     - Legea  289/2006;   - PUG  Timisoara;   - PUD   aprobat   prin   HCL   nr.   286   /   2005   a   mun.   Timisoara   prin   care   functiunea   pentru  

parcela   studiata   a   fost   reglementata   ca   zona   de   productie   si   servicii,   fiind   detaliate   conditiile  de  construire  a  investitiei  –  faza  I  –  zona  de  nord  a  amplasamentului,  aflat  in   vigoare;  

- PUD   aprobat   prin   HCL   nr.   370   /   2010   a   mun.   Timisoara   prin   care   au   fost   stabilite   conditiile  de  construibilitate  si  retragerile  fata  de  limitele  de  proprietate  pentru  faza  a  II-­‐ a  a  dezvoltarii  investitiei,  pe  terenul  liber  din  sudul  amplasamentului,  aflat  in  vigoare;  

- Proiect  municipal  parcare  publica,  aflat  in  executie  in  sudul  amplasamentului;   - Propuneri  pentru  noul  PUG.  

 

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     2  

  3.  Domeniul  de  aplicare     Prezentul  RLU  se  va  aplica  de  catre:    

− Initiator   /   Manageri   de   proiect   la   elaborarea   studiilor   de   fezabilitate,   bugetarii   si   finantarii   proiectelor   de   investitie,   contractarea   proiectantilor,   firmelor   de   executie   si   negocierile  cu  autoritatile  publice;  

− Proiectanti  la  intocmirea  documentatiilor  tehnice  in  fazele  D.T.A.C.,  P.Th.,  D.D.E.;   − Autoritatile   publice   la   emiterea   avizelor,   acordurilor,   autorizatiilor   pentru  

construirea  si  functionarea  obiectivelor  de  investitie  preconizate;   − Furnizorii  de  utilitati  in  vederea  asigurarii  infrastructurii  edilitare  necesare.  

    II.  REGULI  DE  BAZA  PRIVIND  MODUL  DE  OCUPARE  A  TERENURILOR     4.   Reguli   cu   privire   la   pastrarea   integritatii   mediului   si   protejarea   patrimoniului   natural   si   construit     Prin   documentatiile   tehnice   privind   autorizarea   executarii   lucrarilor   de   construire   si   de   organizare   de   santier   (DTAC,   DTOE),   se   vor   avea   in   vedere   normele   legale   privind   pastrarea   integritatii  mediului,  valabile  la  momentul  autorizarii  proiectelor.     In  cadrul  terenului  studiat  nu  au  fost  identificate  elemente  de  patrimoniu  natural  sau  construit.   In   cazul   descoperirii   întâmplatoare   de   vestigii   arheologice   în   timpul   lucrarilor   de   constructie,   executia   va   fi   oprita,   anuntandu-­‐se   totodata   autoritatile   abilitate   in   vederea   parcurgerii   etapelor  de  descarcare  arheologica.     5.  Reguli  cu  privire  la  siguranta  constructiilor  si  la  apararea  interesului  public     In  proiectare,  se  vor  respecta  normele  privind  prevenirea  /  diminuarea  riscurilor  naturale,  din   punct  de  vedere  al   zonei   seismice,   conditiilor  de  clima   (adancimi  de   inghet,   incarcari  date  de   zapada  si  vant),  precum  si  normele  geotehnice,  PSI,  de  siguranta  in  exploatare  si  de  SSM.   Executia   se   va   face   pe   baza   proiectelor   tehnice   si   a   detaliilor   de   executie,   cu   respectarea   sigurantei   atat   in   raport   cu   vecinatatea   cat   si   cu   incinta   destinata   obiectivului   de   investitie.   Protejarea  sapaturilor   fata  de  reactiunea  cladirilor   invecinate  se  va   face  dupa  caz,  cu  sprijiniri   (palplanse,  piloti  forati,  pereti  mulati,  etc.)  cu  fundatii  de  diverse  tipuri  (talpi  continui,  radiere,   piloti,   chesoane,   barete)   rezultate   dupa   analiza   geotehnica   detaliata   a   fiecarui   amplasament.   Volumele   de   pamant   puse   in   miscare   la   realizarea   infrastructurilor   se   vor   depozita   in   locul   indicat   de   municipalitate.   Parcelele   se   vor   amenaja   (plantatii,   trotuare,   platforme)   pentru   dirijarea  si  captarea  controlata  a  apelor  pluviale.       6.  Reguli  de  amplasare  si  retrageri  minime  obligatorii     Amplasarea  constructiilor  pe  parcela  va  respecta  urmatoarele  retrageri  minime:   Subzona  1  (Lotul  2):  

− minim  10,00m  fata  de  limita  de  proprietate  din  sud;   − minim  10,00m  fata  de  limita  de  proprietate  din  nord;   − minim  2,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  est;   − minim  2,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  vest.  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     3  

Subzona  2  (in  nordul  Lotului  1):   − minim  10,00m  fata  de  limita  de  proprietate  din  nord;   − minim  6,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  est.  

  Subzona  3  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ fiind   vorba   de   anexe   tehnice   si   constructii   tehnico   edilitare,   acestea   vor   putea   fi   construite  pana  pe  aliniamentul  strazii  existente  in  nordul  parcelei.  

  Subzona  8  (in  sudul  Lotului  1):  

− minim  6,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  vest;   − minim  20,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  sud;   − minim  6,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  est.  

  Pe  suprafetele  afectate  de  retragerile  impuse  mai  sus  vor  putea  fi  amenajate  cai  de  circulatie,   locuri   de   parcare,   echipamente   de   control   acces,   case   poarta,   fumoare,   platforme   acoperite,   platforme  echipamente,  constructii  si  echipamente  tehnice,  puncte  de  bransament  /  conexiune   sau  spatii  verzi.  Solutiile  propuse  vor  avea  in  vedere  prevederile  normativelor  actuale  cu  privire   la   forma   si   dimensiunile   constructiilor,   a   cailor   de   comunicatii   terestre,   a   drumurilor   de   deservire  locala,  a  necesarului  de  parcaje,  etc.     7.  Reguli  cu  privire  la  asigurarea  acceselor  obligatorii     Accesele  vor  fi  realizate  prin  racorduri  la  str.  Siemens,  respectiv  la  drumul  public  dintre  Loturile   1  si  2,  detinute  de  initiator.     Din  punct  de  vedere  al  traficului,  sunt  prevazute  urmatoarele  masuri:     De  catre  initiator:  

-­‐ amenajarea  unei  parcari  pentru  angajati  si  vizitatori  pe  terenul  din  nord  (Lotul  2);   -­‐ alocarea  unor  suprafete  de  teren  din  parcelele  care  compun  Lotul  2  in  vederea  realizarii  

profilului   stradal   de   20m,   axul   acestui   drum   fiind   actuala   limita   de   proprietate   dintre   parcele  care  compun  Lotul  2  si  proprietatea  vecina  din  nordul  Lotului  2;  

-­‐ amenajarea  unei  giratii  si  a  unei  zone  de  asteptare  pentru  TIR-­‐uri,  in  partea  de  nord-­‐vest   a  Lotului  1;  

-­‐ amenajarea  unei  parcari  in  partea  de  nord  a  Lotului  1,  adiacenta  extinderii  propuse  prin   prezentul  PUZ;  

-­‐ alocarea  unei  suprafete  de  teren  din  parcela  Lot  1  pentru  realizarea  giratiei  de  pe  strada   Siemens  (lucrare  demarata  de  municipalitate).  

  De  catre  municipalitate:  

-­‐ realizarea   unei   parcari   publice   in   sud-­‐vestul   amplasamentului   studiat   prin   PUZ,   racordata  printr-­‐o  giratie  la  strada  Siemens  –  lucrare  aflata  in  executie.  

  In   prezenta   documentatie   sunt   propuse   racorduri   la   inelul   IV,   in   varianta   cunoscuta   in   momentul   de   fata   a   traseului   acestuia.   Ulterior,   dupa   stabilirea   de   catre   municipalitate   a   traseului   final   al   acestui   inel,   se   va   avea   in   vedere   ajustarea   acestor   racorduri   (atat   cel   din   giratia   propusa   in   nord-­‐vestul   Lotului   1   cat   si   conexiunea   drumului   de   20m  propus   in   nordul   Lotului  2).    

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     4  

8.  Reguli  cu  privire  la  echiparea  edilitara     Extinderile   propuse   vor   fi   racordate   la   retelele   existente,   iar   in   situatia   in   care   capacitatile   acestora   sunt   insuficiente,   se   vor   realiza   extinderi   pe   baza   studiilor   de   solutie   elaborate   de   furnizori.       9.  Reguli  cu  privire  la  forma  si  dimensiunile  terenurilor  pentru  constructii     Conform  plansei  de  reglementari  urbanistice  anexata  prezentei  documentatii.     10.  Reguli  cu  privire  la  amplasarea  de  spatii  verzi  si  imprejmuiri     Se  va  asigura  un  procent  de  minim  20%  spatii  verzi  din  suprafata  totala  a  terenurilor  detinute   de  initiator  la  momentul  obtinerii  avizelor  pentru  emiterea  Autorizatiilor  de  Construire.  Spatiile   verzi  vor  putea  fi  amenajate  si  sub  forma  de  terase  inierbate,  pe  invelitoarele  cladirilor.   Se   vor   realiza   imprejmuiri   cu   garduri   transparente  Hmax  =  2,5m  pe   tot  perimetrul   parcelelor   sau  partial,  functie  de  cerintele  beneficiarului  din  faza  DTAC.       III.  ZONIFICAREA  FUNCTIONALA     Functiunea  generala  propusa  zonei  studiate  va  fi  productie  industriala  si  servicii,  similara  celei   existente.  Conform  plansei  de  reglementari  urbanistice  anexate,  parcelele  detinute  de  initiator   au  fost  zonificate  din  punct  de  vedere  functional  in  8  subzone.       IV.  PREVEDERI  LA  NIVELUL  UNITATILOR  SI  SUBUNITATILOR  FUNCTIONALE     Subzona  1  (Lotul  2):  

-­‐ cladiri   pentru   productie   industriala,   depozitare,   birouri,   servicii,   spatii   tehnice   si   administrative,  parcaje,  cu  regim  maxim  de  inaltime  S+P+3E;  

-­‐ platforma  parcare,  constructii  tehnico-­‐edilitare,  spatii  verzi.     Subzona  2  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ extindere   hala   existenta   cu   regim   maxim   de   inaltime   S+P+3E;   dispunere   cu   fatada   principala   spre   nordul   amplasamentului;   functiuni   permise:   productie   industriala,   depozitare,  birouri,  servicii,  spatii  tehnice  si  administrative;  

-­‐ constructii  tehnico-­‐edilitare,  spatii  verzi.     Subzona  3  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ extindere  cladire  anexe  tehnice,  cu  regim  maxim  de  inaltime  S+P+2E;   -­‐ constructii  tehnico-­‐edilitare.  

  Subzonele  4  si  5  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ platforme  parcare  si  cai  de  circulatie  pentru  autoturisme,  TIR-­‐uri  etc;   -­‐ giratie  si  accese  rutiere;   -­‐ constructii   tehnico-­‐edilitare   (platforme   ambalaje,   platforme   agregate,   case   poarta,  

echipamente  tehnice,  imprejmuiri,  control  acces,  etc.),  spatii  verzi.    

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     5  

Subzona  6  (in  centrul  Lotului  1,  intre  cladirile  existente):   -­‐ reconfigurare   parcare   existenta,   optimizandu-­‐se   fluxurile   interioare   si   raportul   dintre  

terenul  amenajat  si  spatiul  verde.     Subzona  7  (in  centrul  Lotului  1,  intre  cladirile  existente):  

-­‐ corp  de  legatura  intre  cladirile  existente  cu  respectarea  regimului  de  inaltime  existent.     Subzona  8  (in  sudul  Lotului  1):  

-­‐ extindere   cladire  existenta   cu   regim  maxim  S+P+5E+Er;  dispunere   cu   fatada  principala   spre  sudul  amplasamentului;   functiuni  permise:   laboratoare  testare,  cercetare,  birouri,   spatii  tehnice  si  administrative;  

-­‐ constructii  tehnico-­‐edilitare,  spatii  verzi.     Zonificarea   de   mai   sus   are   rolul   director   de   a   stabili   utilizarea   functionala   a   subzonelor   respective,  fara  insa  a  fi  obligatorie  aplicarea  totala  a  reglementarilor  propuse,  acestea  putand   fi  implementate  de  initiator  functie  de  planul  sau  investitional,  in  etape  sau  in  parte,  dupa  caz.     Utilizari  interzise:  

-­‐ locuire  de  orice  tip;   -­‐ cladiri  comerciale  tip  big-­‐box  (hipermarket,  supermarket).  

  Indicii  urbanistici  raportati  la  suprafata  insumata  a  celor  3  parcele  care  au  generat  PUZ  sunt:   POT  existent  =  33,57%       POT  propus  =  max.  70%   CUT  existent  =  0,67         CUT  propus  =  max.  1,4    

Existent   Propus  Destinatie  suprafata   mp   %   mp   %  

Suprafata  construita  la  sol   27.926,21   33,57   58.231,60  (max.)   70,00   Platforme,  drumuri   29.215,62   35,12   8.318,80   10,00   Spatii  verzi  amenajate   15.446,17   18,57   16.637,60  (min.)   20,00   Teren  neamenajat   10.600   12,74   0,00   0,00   Total  suprafata   83.188,00   100   83.188,00   100         Intocmit,   arh.  George  Ciuhandu    

Atasament: 151104_memoriu_PUZ_Continental.pdf

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     1  

   

MEMORIU  JUSTIFICATIV         1.  INTRODUCERE       1.1. Date  de  recunoastere  a  documentatiei:    

Denumirea  proiectului:   P.U.Z.  -­‐  EXTINDERE  HALA  PRODUCTIE  SI  BIROURI    

Initiator:   S.C.  CONTINENTAL  AUTOMOTIVE  ROMANIA  S.R.L.  

Proiectant  general:   S.C.  MG  BUILDING  DESIGN  S.R.L.  

Amplasament:   TIMISOARA,  STR.  SIEMENS  NR.1  

Nr.  proiect  /  data:   220  /  2015  

Faza:   P.U.Z.  

    1.2. Obiectul  lucrarii  

  Prezenta   documentatie   in   faza   Plan   Urbanistic   Zonal   -­‐   P.U.Z.,   s-­‐a   elaborat   la   comanda   initiatorului   S.C.   CONTINENTAL   AUTOMOTIVE   ROMANIA   S.R.L.   in   vederea   reglementarii   modului   de   realizare   a   unor   extinderi   pe   amplasamentul   din   Timisoara,   str.   Siemens   nr.   1.   Stabilirea  conditiilor  de  sistematizare  urbana  sunt  necesare   in  vederea  autorizarii  obiectivelor   viitoare   de   investitie:   extindere   hala   productie   si   birouri,   extindere   anexe   tehnice,   extindere   parcare,    retele  etc.       In  vederea  elaborarii  P.U.Z.  s-­‐a  emis  Certificatul  de  Urbanism  nr.  2863  din  20.07.2015  si  Avizul   de  Oportunitate  nr.  16  /  26.06.2015.       Acest  demers  continua   in   fapt   reglementarile  aprobate  anterior  prin  HCL  286/2005,   respectiv   HCL  370/2010  pentru  incinta  existenta  si  stabileste  conditiile  de  construibilitate  pentru  un  nou   teren,  care  se  invecineaza  la  nord  cu  aceasta  si  care  a  fost  recent  achizitionat  de  initiator.     Prin  prezentul  plan  urbanistic  zonal  se  stabilesc  conditiile  pentru:   -­‐  Utilizarea  functionala  a  terenurilor  in  raport  cu  vecinatatea  si  cu  reglementarile  anterioare;   -­‐  Modul  de  ocupare  al  terenurilor  si  conditiile  de  realizare  a  constructiilor;   -­‐   Realizarea   lucrarilor   rutiere   si   tehnico-­‐edilitare   necesare   asigurarii   unei   infrastructuri   adecvate;   -­‐  Reglementarile  juridice  si  cadastrale;   -­‐  Autorizarea  lucrarilor  descrise  mai  sus.      

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     2  

  1.3.  Surse  documentare     Pentru   elaborarea   acestei   documentatii   s-­‐au   studiat   legislatia   in   vigoare   si   reglementarile   urbanistice  locale.  S-­‐a  tinut  cont  in  mod  special  de  prevederile  urmatoarelor  documente:  

− Ghidul   privind   metodologia   de   elaborare   si   continutul   cadru   al   P.U.Z.   Aprobat   prin   Ordinul  nr.  176/N/16.08.2000  al  Ministerului  Lucrarilor  Publice  si  Amenajarii  Teritoriului;  

− Legea   nr.   350/2001   privind   Amenajarea   Teritoriului   si   Urbanismul,   modificata   si   completata;  

− HG  525/1996  pentru  aprobarea  regulamentului  General  de  Urbanism  si  alte  documente   sau  norme  cu  caracter  de  reglementare;  

− PUD  aprobat  prin  HCL  286  /  2005;   − PUD  aprobat  prin  HCL  370  /  2010;   − Propunere  PUG  Timisoara  –  etapa  III  de  avizare;  

      2.  STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTARII       2.1  Evolutia  zonei     Zona   s-­‐a   conturat   ca   un   puternic   centru   de   dezvoltare   a   tehnologiilor   high-­‐tech   inca   de   la   edificarea   etapei   I   a   dezvoltarii   Siemens   VDO,   actualmente   Continental.   Acest   caracter   tehnologic   atribuit   zonei   a   fost   consolidat   prin   extinderile   succesive   realizate   de   catre   Continental,   respectiv   de   construirea   in   imediata   vecinatate   a   unor   obiective   cu   functiuni   similare:  Elbromplast,  Saguaro,  SSI  Schaefer,  Optica  Business  Center.  Functiunea  reglementata   este  productie  industriala  si  servicii.     Actuala  configuratie  a  incintei  existente  a  fost  edificata  de-­‐a  lungul  a  10  ani,  in  trei  etape,  dupa   cum  urmeaza:  

a) etapa   I   –   cladire  de  birouri  P+3E;  hala  de  productie   si   logistica  P+1E  partial;   anexe   tehnice;  retele  de  incinta,  parcari  aferente;  

b) etapa   II   –   cladire   de   birouri   P+5E   partial;   laboratoare   de   testare   P;   anexe   tehnice,   retele  de  incinta,  parcari  aferente;  

c) etapa   III   –   extindere  hala  de  productie   si   logistica  P+1E  partial   (extindere  etapa   I),   anexe  tehnice,  reconfigurare  retele  de  incinta,  extindere  parcari,  etc.  

  Zona  are  un  deosebit  potential  de  dezvoltare  fapt  evidentiat  si  in  Masterplanul  aprobat  de  catre   municipalitate.  In  cadrul  Politicii  1  –  Dezvoltarea  unei  structuri  economice  urbane  competitive,   Programul  1  se  refera  direct  la  acest  obiectiv  si  anume  “Parcuri  industriale  de  productie  bazate   pe   cunoastere   si   inovare”,   cu   localizare   pe   investitia   Continental,   data   ca   exemplu   de   buna   practica.   Prin   prezenta   documentatie   de   PUZ,   Continental   intentioneaza   de   fapt   extinderea   parcului  de  productie  cu  profil  high-­‐tech,   respectiv  a  domeniilor  de  cercetare  –  dezvoltare,   in   complet  acord  cu  proiectele  municipale  urmarite  prin  Program.  Extinderea   intreprinderilor  de   acest  tip  cu  valoare  strategica  pentru  dezvoltarea  orasului  este  primul  punct  urmarit   in  cadrul   acestei  strategii.      

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     3  

2.2.  Incadrarea  in  localitate:     Zona  studiata  prin  PUZ  este  situata  in  intravilanul  municipiului  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1,  in   partea   de   sud-­‐est   a   orasului.   Sunt   asigurate   toate   premisele   pentru   realizarea   extinderilor   preconizate,  sub  aspectul  pozitiei,  accesibilitatii  si  a  dotarilor  tehnico-­‐edilitare.       Vecinatatile  amplasamentului  sunt:   − la  nord  –  proprietati  private  (Tehnomet);   − la   vest   –   inel   IV,   domeniu   public   CD   1549/4/4,   DR   1549/4/2   -­‐   1549/4/3/2   si   proprietati  

private  (SSI  Schaefer,  EEE);   − la  sud  –  proprietati  private  (Bega  Grup);   − la  est  –  proprietati  private  (Elbromplast).       2.3  Elemente  ale  cadrului  natural:     Nu  sunt  prezente  elemente  ale  cadrului  natural  care  ar  putea  interveni  in  modul  de  organizare   urbanistica  sau  care  ar  trebui  puse  in  valoare.         2.4  Circulatia:     Interventiile   urbanistice   anterioare   au   reglementat   anumite   solutii   de   acces,   care   vor   fi   pastrate.  Accesul  in  incinta  este  realizat  in  sud-­‐estul  amplasamentului,  din  str.  Siemens.  Profilul   strazii   este   de   12m.   Drumul   este   realizat   din   imbracaminte   asfaltica.   Apele   pluviale   de   pe   drumul   public   sunt   preluate   prin   guri   de   scurgere   si   evacuate   in   reteaua   municipala   de   canalizare.   Prin   prezenta   documentatie   vor   fi   analizate   implicatiile   elementelor   noi   aparute   asupra  circulatiei  rutiere:    

-­‐ amenajarea   unei   parcari   pe   terenul   achizitionat   de   initiator   in   partea   de   nord   a   zonei   studiate,  

-­‐ amenajarea  de  catre  municipalitate  a  unei  parcari  publice  la  sud  fata  de  zona  studiata,   -­‐ traseul  viitorului  inel  IV,  la  vest  fata  de  zona  studiata.  

    2.5  Ocuparea  terenurilor     Zona   studiata   prin   PUZ,   in   suprafata   de   cca.   8,5ha   a   fost   delimitata   astfel   incat   sa   includa   terenurile   aflate   in   proprietatea   initiatorului   si   tronsoane   adiacente   din   arterele   publice   de   circulatie.  Zona  studiata  este   formata  din   incinta  existenta   in  suprafata  de  72.588  mp  (Lot  1),   respectiv  terenul  recent  achizitionat  de  10.600mp  (Lot  2),  situat  in  nordul  incintei  actuale,  teren   liber  de  constructii  si  propus  pentru  reglementare  si  relationare  cu  cel  existent.  Parcelele  care   au  generat  PUZ  si  care  compun  aceste  doua  loturi,  au  o  suprafata  insumata  de  83.188,00  mp,   fiind  inscrise  in  CF  nr.  405041  -­‐  nr.  Cad.  405041  (Lot  1  -­‐  incinta  existenta)  respectiv  CF  436321  -­‐   nr.  Cad  A1549/2/5  si  CF  nr.  425307  -­‐  nr.  Cad  A1549/2/6  (Lot  2  -­‐  terenul  achizitionat  in  nord).     Initiatorul   a   donat   domeniului   public   in   baza   precedentelor   documentatii   de   urbanism   suprafata  de  2.747  mp,  teren  pentru  drum,  inscris  in  CF  405043,  avand  nr.  CAD    DR  1549/4/2  –   1549/4/3/2.    

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     4  

  Indicii  urbanistici  raportati  la  suprafata  insumata  a  celor  3  parcele  care  au  generat  PUZ  sunt:     POT  existent  =  33,57%   CUT  existent  =  0,67     Prin  HCL  286/2005,   respectiv  HCL  370/2010  au   fost   aprobate  documentatii   PUD  prin   care  au   fost  stabilite   reguli  de  construire  pentru   incinta  existenta   (Lot  1).  Functiunea  admisa  conform   PUG   si   PUD-­‐uri   aprobate   anterior   este   productie   industriala   si   servicii.   In  momentul   de   fata,   pentru  incinta  existenta  (Lot  1),  s-­‐au  atins  anumite  limite  maximale  ale  indicatorilor  urbanistici   reglementati  anterior,   fapt  care  a   impus  achizitionarea  terenului  din  nordul   incintei   (Lot  2),   in   vederea  asigurarii  parametrilor  urbanistici  necesari  pentru  realizarea  extinderilor  preconizate.       2.6  Echiparea  edilitara     Tip  utilitate   Descriere   Cantitate   UM/an   Apa   Obiectivul  isi  asigurã  alimentarea  cu  apã  de  la  reteaua  de  apa  a  

orasului  Timisoara   36500     m3  

Canalizare:   menajera,   tehnologica,   pluviala  

-­‐ apele  uzate  menajere  se  evacueaza  in  reateaua  de  canalizare   a  orasului.  Apa  uzata  menajera  de  la  cantina  se  preepureaza   printr-­‐un  separator  de  grasimi  cu  V=  1,170  m3.  Deseul  din   separator  se  preia  de  firma  autorizata  Rian  Consult  SRL.  

-­‐ apa  pentru  teste  de  temperatura  este  tratata  printr-­‐o   instalatie  cu  osmoza  inversa.  Nu  se  foloseste  apa  in  procesul   tehnologic.    

-­‐ apele  pluviale  colectate  de  pe  cladire,  de  pe  platforma   betonata  (parcari)  si  de  pe  zona  carosabila  dintre  cladiri,   inainte  de  deversarea  in  reteaua  de  canalizare  a  orasului   Timisoara  sunt  preepurate    prin  2  decantoare-­‐separator  de   produse  petroliere  cu  volume  de  V=  2,185  m3  respectiv  4,5   m3.  Deseul  din  separator  se  preia  de  firma  autorizata  Rian   Consult  SRL.  

29200             10500  

m3                  m3  

Energie   electrica  

Energia  electrica  necesara  functionarii  se  realizeaza  dintr-­‐un  post   TRAFO  dotat  cu  7  transformatoare:  5x1600  KVA,  1x1250  KVA  si   1x2200  KVA  alimentate  de  la  distribuitorul  local  de  energie   electrica.      

24000   MW  

Energie   termica  

Energia  termica  este  asigurata  de  2  centrale  termice  pe  gaz   metan:  prima  de  tip  Viessmann  cu  2  cazane  Vitoplex  100,  cu   puteri  nominale  de  1750  KW  respectiv  1120  KW,  consum   nominal  de  gaz  40  Nmc/h,  respectiv  25  Nmc/h  cu  cate  un  cos  cu   H  =  8  m  fiecare,  si  D=  700  mm,  respectiv  600  mm.     Cea  de-­‐a  doua  centrala  termica  este  de  tip  HOVAL  cu  2  cazane   avand  puteri  nominale  de  870  KW  fiecare,  consum  nominal  de   gaz  20  Nm3/h.  Ambele  sunt  prevazute  cu  cate  un  cos  cu  H  =  6  m   si  D=  400  mm.    

13200   MW  

     

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     5  

2.7  Probleme  de  mediu     Activitatea   de   fabricare   de   echipamente   electrice   si   electronice   si   a   altor   piese   si   accesorii   pentru  autovehicule  si  motoare  de  autovehicule  se  desfasoara  astfel:    

− in  cladirea  P+3E:   Productie  si  Logistica,  activitate  desfasurata  in  regim  P  unde  se  produc:   • unitati  electronice  de  comanda  pentru  airbag-­‐uri  si  frane  de  parcare;   • controlere  de  suspensie  si  pedale  de  acceleratie;   • instrumentatie  si  display-­‐uri  de  bord;  

− in  cladirea  P+4E+Er:   • producerea   de   instrumentatie   si   indicatoare   de   bord   pentru   autovehicule   de   tip   unicat   (mostre   premergatoare   productiei   de   serie   ce   vor   fi   realizate   in   alte   fabrici)   activitate   ce   se   desfasoara  la  parterul  cladirii;   • testarea   din   punct   de   vedere   al   compatibilitatii   electro-­‐magnetice   si   a   fiabilitatii   (teste   de   temperatura,  umiditate,  teste  mecanice,  teste  de  durata  de  viata,  de  infiltrare:  apa,  praf,  teste   de  coroziune)  pentru  subansamble  electronice,  activitate  ce  se  desfasoara  la  parterul  cladirii;  

− Atat  in  cladirea  P+3E  la  etajele  1-­‐3  cat  si  in  cladirea  P+4E+Er  la  etajele  1-­‐4:   • realizare   a   soft-­‐ului   la   comanda   (software   orientat   client)   si   verificarea   functionala   a   acestuia,  proiectare  asistata  de  calculator,  ca  parte  din  activitatea  de  cercetare-­‐dezvoltare.     Obiectivul   este   prevazut   cu   10   centrale   de   tratare   a   aerului   in   cladirea   P+3E   si   4   centrale   de   tratare  a  aerului  in  cladirea  P+4E+Er.  Centralele  de  tratare  a  aerului  sunt  prevazute  cu  filtre  G4,   G6,  F7,  F9  pentru  captare  pulberi.    Localizare    Denumire   Debit  aer    

Intrare  [mc/h]   Debit  aer     Iesire  [mc/h]  

CTA  1   75000   60000   CTA  2   75000   60000   CTA  vestiare   7600   6350   CTA  4   14000   11500   CTA  3   18500   18000   CTA  bucatarie     3400    3400   CTA  5     24000   24000   CTA  6   40000   32000   CTA  Clean  Room   7500   7000  

Productie,   cladire   P+3E  

CTA  7   1500   1500   CTA  teste   37000   30000   CTA  cantina-­‐  sala  de  mese   20000   20000   CTA  vopsitorie   4000   4000  

Cercetare-­‐ dezvoltare,   cladire   P+4E+Er   CTA  cantina-­‐  bucatarie   28000   20000     • in  cladirea  P+3E  este  prevazuta  o  instalatie  pentru  exhaustare  COV  cu  filtru  Carbon  Activ;   • in  cladirea  P+4E+Er  sunt  2   instalatii  de  exhaustare:  1  buc.   la  camera  de  vopsire  (activitarea   de  cercetare-­‐  dezvoltare)  si  1  buc.  la  bucataria  din  cantina.     Emisiile  de  compusi  organici  volatili  (COV)  rezulta:  

• in  hala  de  productie  din  cladirea  P+3E  in  urmatoarele  procese  tehnologice:   ! la   producerea   de   unitati   electronice   de   comanda   pentru   airbag-­‐uri   de  

autovehicule:  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     6  

! producerea  de  controlere  de  suspensie  si  pedale  de  acceleratie:   ! producerea  de  instrumentatie  si  display-­‐uri  de  bord:   ! la  intretinerea  si  curatarea  echipamentelor  de  productie.  

• in  cladirea  P+4E+Er:     ! producerea  de  instrumentatie  si   indicatoare  de  bord  pentru  autovehicule  de  tip  

unicat:   • in  camera  de  depozitare  deseuri  periculoase.  

Emisiile  de  solventi  organici  respecta  valorile  limita  de  emisie  din  Legea  nr.  278/2013,  anexa  nr.   7,  partea  a  2-­‐a:   -­‐   valoarea   limita   de   emisie   COV   in   gazele   reziduale:   100   mgC/Nmc   (masurate   la   evacuarea   instalatiilor  de  exhaustare);   -­‐  valoarea  limita  pentru  emisiile  fugitive:  maxim  25%  din  cantitatea  de  solvent  utilizata.  

  Instalatiile,  masurile  si  conditiile  de  protectie  a  mediului   1.  Statiile  si  instalatiile  pentru  retinerea,  evacuarea  si  dispersia  poluantilor  in  mediu,  din  dotare   (pe  factori  de  mediu):  

Protectia  atmosferei  

Denumire   cos  si   descriere   sursa  

In al ţțim

e   co s  

(m )  

D ia m et ru  b az a  

(m )  

D ia m et ru  v ar f  

(m )    

Poluant   Echipament   depoluare  

Ef ic ie nţț a   (%

)  

X   St er eo

70  

Y   St er eo

70  

Sistem  de   exhaustare   centralizata   cu  circuit   inelar  de   captare  in   hala  de   productie  din   cladirea  P+3E  

11,5   1x1   1x1   COV,   Pulberi  

CARBOFIL  PC35   (CR140)  

92,95   209597.24  477447.28  

 Centrala   HOVAL   dotata  cu  2   cosuri  

6   Ø  400   Ø  400   CO,  SOx,   Nox,  pulberi  

-­‐   209597.24  477447.28  

Centrala   VIESSMANN   dotata  cu  2   cosuri  

6   Ø  700   Ø  700   CO,  SOx,   Nox,  pulberi  

Arzatoare  tip   Weishaupt  WM   nivel  de  emisii  Nox   scazut  realizat   printr-­‐o  recirculare   a  gazelor  de   ardere  in  focar  

-­‐   209597.24  477447.28  

sistem  de   exhaustare  in   cladirea   P+4E+Er   pentru   cabina  de   vopsire  

   25   0,8x1   0,8x1   Pulberi,   COV  

filtre  G4,  G6,  F7,   F9  

-­‐   209597.24  477447.28  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     7  

Protectia  apelor:     Denumire   Valoare  

Separator  de  hidrocarburi  1   2,185  mc   Separator  de  hidrocarburi  2   4,5  mc  

Separator  de  grasimi   1.170  mc     2.  Alte  amenajari  speciale,  dotari  si  masuri  pentru  protectia  mediului     -­‐  in  camera  de  testare  la  vibratii  sunt  ziduri  antifonice  pentru  reducerea  zgomotului.     -­‐  ziduri  antifoc,  etc     3.   Concentratiile   si   debitele   masice   de   poluanti,   nivelul   de   zgomot,   de   radiatii,   admise   la   evacuarea  in  mediu,  depasiri  permise  si  in  ce  conditii     Valori   limita  de  emisie  conform  Ordinului  nr.  462/1993   la  arderea  gazului  metan   in  centralele   termice  pentru  gaz:  

Epulberi max   =  5  mg/Nm3  

ECO max   =  100    mg/Nm3  

ESOx max   =  35  mg/Nm3  

ENOx max   =  350  mg/Nm3  

Valorile  limita  se  raporteaza  la  un  continut  de  oxigen  al  efluentilor  gazosi  de  3%  volum.     Valoarea  limita  de  emisie  compusi  organici  volatili  in  gazele  reziduale:  100  mgC/Nmc  (  masurate   la  evacuarea  instalatiilor  de  exhaustare).  Valoarea  emisiilor  fugitive  de  compusi  organici  volatili:   maxim  25%  din  cantitatea  de  solvent  utilizata.     Concentratiile   indicatorilor  de  poluare  vor  fi  raportate   la  conditiile  normale:  273,150K  si  101,3   kPa,  pentru  un  gaz  de  evacuare  uscat.    Valoare  limita  pentru  pulberi  din  emisiile  tehnologice  –   50   mg/mc   (conform   Ord   462/1993   pentru   aprobarea   Condiţțiilor   tehnice   privind   protecţția   atmosferică).     Zgomot:  nivelul   de   zgomot   rezultat   in   urma   desfasurarii   activitatii,   nu   depaseste   prevederile   STAS  10009/1988  privind  acustica  urbana.  Nivel  de  zgomot  echivalent  admis    L  ech  =  65  dB  (A).    

4.  Calitatea  apelor  uzate  evacuate  

Valorile  maxim  admise  pentru  apele  uzate  menajere  evacuate  in  reteaua  de  canalizare:   -­‐  pH                                                                                                                           6,5  –  8,5                                     -­‐  materii  in  suspensii   350  mg  /dm3   -­‐  CBO5                                                                                               300  mg  O2  /dm

3   -­‐  CCO-­‐Cr   500  mg  O2  /dm

3   -­‐  substante  extractibile  cu  solventi  organici   30  mg  /dm3                       -­‐  detergenti  sintetici  biodegradabili   25  mg  /dm3                       -­‐  azot  amoniacal  NH+4      30  mg  /dm

3  

-­‐  fosfor  total   5,0  mg  /dm3                         Valorile   indicatorilor   de   calitate   ai   apelor   pluviale   evacuate   in   canalizarea   S.C.   Aquatim   S.A.     Timisoara   se   incadreaza   in   normativul   NTPA   002/2002   aprobat   prin   H.G.   nr.   188/2002   si   modificat   prin   H.G.   nr.   352/2005,   privind   conditiile   de   descarcare   in  mediul   acvatic   a   apelor   uzate.  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     8  

  Modul  de  gospodarire  a  deseurilor  si  a  ambalajelor:   1. Deseuri  produse:     Cod  deșeu   Denumire  deșeu   Sursa  generatoare   Cantitate   20  03  01   Menajer   Administrativ/Productie   720  mc   14  06  03*   Solventi  uzati   Productie     16  t  

15  02  02*   Absorbanti,   materiale   filtrante,   materiale   de   lustruire,   imbracaminte   de   protectie   contaminate  cu  substante  periculoase  

Productie   9  t  

08  04  09*   Adezivi     Productie   1  t  

20  01  01   Hartie  si  carton   Administrativ/Productie   15  t     16  02  14   Electronice  si  electrice     Administrativ/Productie   45  t  

08  03  18   Cartuse  si  imprimante  uzate   Administrativ/Productie   250  buc.   16  03  04   Cositor  fara  Plumb     Productie   2  t  

16  03  03*   Cositor  cu  Plumb   Productie   0,4  t   19  08  09   Amestecuri  de  grasimi  si  uleiuri   Separator  grasimi   48  mc  

16  06  04   16  06  05  

Baterii  si  acumulatori   Administrativ/  Productie   300  buc  

08  01  11*   deseuri   de   vopsele   si   lacuri   cu   continut   de   solventi  organici  sau  alte  substante  periculoase  

Productie   1,5  t  

08  01  19*   suspensii   apoase   cu   conţținut   de   vopsele   si   lacuri   si   solventi   organici   sau   alte   substante   periculoase  

Vopsitorie/Productie   3  t  

12  01  07*   uleiuri  minerale  de  ungere  uzate  fără  halogeni   Sample  Shop   0,1  t  

13  05  07*   Ape   uleioase   de   la   separatoarele   de   hidrocarburi  

Separator  hidrocarburri   25  t  

  Deseurile  sunt  valorificate/eliminate  cu  societati  specializate  autorizate.  Transportul  deseurilor   se  realizeaza  prin  unitati  autorizate  specializate  pe  baza  formularelor  de  transport  Anexe  la  HG   nr.  1061/2008.  Toate  deseurile  periculoase  sunt  ambalate  in  recipienti  etansi  si  containere  IBC   de  1  m3  pentru  a  se  evita  scurgerile.     Monitorizarea  gestiunii  deseurilor:     -­‐  fise  de  evidenta  conform  H.G.  nr.  856/2002;   -­‐  raportarea  anuala  a  cantitatii  de  deseuri  gestionate  la  APM  Timis,  conform  Legii  nr.  211/2011   privind  regimul  deseurilor  si  a  H.G.  nr.  856/2002  privind  evidenta  gestiunii  deseurilor  si  pentru   aprobarea  listei  cuprinzand  deseurile,  inclusiv  deseurile  periculoase;   -­‐  raportarea  anuala  pana  la  data  de  25  februarie  a  cantitatilor  de  deseuri  de  ambalaje  preluate  si   gestionate   conform   anexei   5   a   Ord.   MMGA   nr.   Ord.   nr.   794/2012   privind   procedura   de   raportare  a  datelor  referitoare  la  ambalaje  si  deseuri  de  ambalaje;     -­‐   raportarea   semestriala   a   evidentei   gestiunii   uleiurilor   proaspete/uzate,   potrivit   HG   nr.   235/2007.     Ambalajele  folosite  si  rezultate  –  tipuri  si  cantitati:  

- Ambalaje  folosite  pe  amplasament:  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     9  

Tip  ambalaj   Descriere   Cantitate   UM   Operaţție  

Cutii  platic   Cutii  plastic   126715   buc   Ambalare  produse  finite  

Cutii  carton   Cutii  carton   2800000   buc   Ambalare  produse  finite  

Paleti  lemn   Paleti  lemn   33000   buc   Ambalare  produse  finite    

- Ambalaje  rezultate:     Tip  ambalaj   Cod  deseu     Cantitate   UM   Operaţție  

Hartie  si   carton  

15  01  01   240   t   Valorificare  prin  reciclare  

plastic   15  01  02   310   t   Valorificare  prin  reciclare  

lemn   15  01  03   17   t   Valorificare  prin  reciclare     Modul  de  gospodarire  a  ambalajelor  (valorificate):     -­‐  deseuri  ambalaje  hartie  –  carton  (cod  15  01  01)  –  240  t/an;  container;  se  predau  la  societati   specializate  autorizate;   -­‐   deseuri   ambalaje   plastice   (cod   15   01   02)   –   310   t/an;   container;   se   predau   la   societati   specializate  autorizate;   -­‐  deseuri  ambalaje  lemn  (cod  15  01  03)  –  17  t/an;  container;  se  predau  la  societati  specializate   autorizate.     Modul  de  gospodarire  al  substantelor  periculoase:  

• ambalare:  in  ambalaje  originale  (recipiente  metalice/plastic,  cutii  carton);     • transport:  cu  mijloace  de  transport  agreate  de  RAR,  cu  respectarea  prevederilor  Legii  

nr.   122/2002  si   HG   nr.   1326/2009   privind   transportul   marfurilor   periculoase   in   Romania,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare;  

• depozitare:  sunt  depozitate  corespunzator  in  magazii  inchise;   • folosire/comercializare:  in  procesul  tehnologic.  

  Modul   de   gospodarire   a   ambalajelor   folosite   sau   rezultate   de   la   substantele   si   preparatele   periculoase:    

• deseurile   ambalajelor   contaminate   (cod   15   01   10*)   –   1,2   t/an   sunt   preluate   de   societati  specializate  autorizate;  

  Instalatiile,   amenajarile,   dotarile   si   masurile   pentru   protectia   factorilor   de   mediu   si   pentru   interventie  in  caz  de  accident:     -­‐  masuri  specifice  pentru  accidente  cu  substante  chimice/inflamabile;   -­‐  se  vor  respecta  conditiile  de  manipulare  si  depozitare  prevazute  in  fisele  de  securitate  pentru   toate  produsele  chimice  comercializate.     Monitorizarea  gospodaririi  substantelor  si  preparatelor  periculoase:  

-­‐  fise  de  evidentǎ  conform  legislatiei  in  vigoare.       2.8  Optiuni  ale  populatiei     Terenul   studiat   este  proprietate  privata.   Primăria  Municipiului   Timisoara,   ca   autoritate   locală   are  rol  de  decizie  şi  mediere  a  intereselor  individuale  şi  a  celor  comunitare,  prin  asigurarea  unei   dezvoltări   controlate   in   teritoriu.   Legea   privind   transparenţța   decizionala   in   administraţția  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     10  

publică  facilitează  accesul  populaţției  la  luarea  deciziilor  din  administraţția  locala,  la  consultarea   documentaţțiilor   de   amenajarea   teritoriului   şi   urbanism,   propunerilor   acestora   fiind   analizate,   iar  cele  viabile  preluate  şi  integrate  in  aceste  documentaţții.  Consultarea  populaţției  se  realizează   prin  anunţțuri  publice,  consultare  in  diferitele  faze  de  elaborare  si  /  sau  dezbatere  publică.       Avand  in  vedere  faptul  ca  prezentul  demers  a  fost  precedat  de  3  etape  de  dezvoltare  realizate   anterior,  in  baza  a  doua  Planuri  Urbanistice  de  Detaliu  aprobate  de  Consiliul  Local  in  ultimii  10   ani,   consideram   ca   intentia   actuala   a   initiatorului   de   a   extinde   facilitatile   existente,   marind   totodata   suprafata   terenului   alocat   incintei,   vine   in   intampinarea   strategiilor   publice   de   dezvoltare  a  orasului,  generand  totodata  locuri  de  munca  de  inalta  calificare  si  un  caracter  bine   definit  pentru  zona  studiata.       3.  PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE  URBANISTICA     3.1  Concluzii  ale  studiilor  de  fundamentare     Dupa   cum  a   fost   prezentat   si   la   capitolul   “2.   Stadiul   actual   al   dezvoltarii”,   zona   studiata   este   destinata  productiei  industriale  si  serviciilor.  Planurile  urbanistice  de  detaliu  anterioare  au  avut   ca   scop  detalierea   etapelor   initiale   de   implementare   a   obiectivului.   Aceste   reglementari   sunt   propuse   a   fi  mentinute.   Atingerea   valorilor  maximale   ale   unor   parameterii   urbanistici   impusi   prin  documentatiile  anterioare  au  condus   la  necesitatea  achizitionarii  de  noi  suprafete  pentru   asigurarea   valorilor   necesare   extinderilor   preconizate.   Aceste   noi   suprafete   urmeaza   sa   fie   reglementate  urbanistic  prin  prezenta  documentatie  iar  abordarea  va  fi  una  unitara.     Urmatoarele  documentatii  vor  sta  la  baza  elaborarii  PUZ:   − PUG  Timisoara  aflat  in  vigoare;   − PUD  aprobat  prin  HCL  nr.  286  /  2005  a  mun.  Timisoara  prin  care  functiunea  pentru  parcela  

studiata   a   fost   reglementata   ca   zona   de   productie   si   servicii,   fiind   detaliate   conditiile   de   construire  a  investitiei  –  faza  I  –  zona  de  nord  a  amplasamentului,  aflat  in  vigoare;  

− PUD  aprobat  prin  HCL  nr.  370  /  2010  a  mun.  Timisoara  prin  care  au  fost  stabilite  conditiile   de   construibilitate   si   retragerile   fata   de   limitele   de   proprietate   pentru   faza   a   II-­‐a   a   dezvoltarii  investitiei,  pe  terenul  liber  din  sudul  amplasamentului,  aflat  in  vigoare;  

− Proiect  municipal  parcare  publica,  aflat  in  executie  in  sudul  amplasamentului;   − Traseu  estimat  al  inelului  IV;   − Propuneri  pentru  noul  PUG.     3.2  Prevederi  ale  PUG     Conform   PUG   aflat   in   vigoare,   terenul   este   situat   in   UTR   72   –   zona   unitatilor   industriale   a   Municipiului   Timisoara   -­‐   Calea   Buziasului.   Pentru   parcela   recent   achizitionata   nu   sunt   mentionate  reglementari  in  actualul  PUG,  astfel  ca  prezenta  documentatie  are  rolul  de  a  stabili   reguli  de  construire  in  acest  areal,  in  relatie  directa  cu  fondul  construit  existent  si  cu  intentiile   initiatorului.     3.2.1  Relatia  cu  noul  PUG  aflat  in  avizare     La  data  redactarii  prezentei  documentatii,  noul  PUG  al  municipiului  Timisoara  se  afla  in  Etapa  3   –   faza  de  elaborare  a  propunerilor  de  PUG  si  RLU  aferent  acestuia,  nefiind  practic   in  vigoare.  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     11  

Prin  noul  PUG,  incinta  existenta  (Lotul  1)  este  descrisa  ca  zona  Et  -­‐  zona  de  activitati  economice   cu   caracter   tertiar.   Lotul   2   este   cuprins   in   noul   PUG   ca   fiind   parte   din   zona  UEt   –   Zona   de   urbanizare  activitati  economice  cu  caracter  tertiar,  si  propus  pentru  a  fi  asimilat  zonei  Et,  ceea   ce  confirma  prezentul  demers,  de  a  trata  in  mod  unitar  cele  doua  Loturi.     Reglementarile  propuse   in  prezentul  PUZ  sunt  consecvente  prevederilor  planurilor  urbanistice   anterioare  (PUD),  dat  fiind  faptul  ca  acestea  au  stat  la  baza  dezvoltarii  incintei  existente  (Lot  1)   si  se  vor  raporta  la  ambele  Loturi  detinute  in  prezent  de  initiator.     3.3  Valorificarea  cadrului  natural     Zona   studiata   nu   prezinta   elemente   speciale   sau   cu   vreun   potential   care   s-­‐ar   impune   a   fi   valorificat.  Fondul  plantatiilor  existente  pe  terenul  recent  achizitionat  nu  este  semnificativ  din   punct  de  vedere  peisager  sau  al  speciilor  plantate.  In  acest  sens  se  propune  asanarea  completa   a  acestui  teren  si  planificarea  spatiilor  verzi   intr-­‐o  maniera  prin  care  acestea  sa  fie   intercalate   armonios  in  functiunea  propusa,  sporind  gradul  de  atractivitate  al  intregului  ansamblu.       3.4  Modernizarea  circulatiei     Din  punct  de  vedere  al  traficului,  sunt  prevazute  urmatoarele  masuri:     De  catre  initiator:  

-­‐ amenajarea  unei  parcari  pentru  angajati  si  vizitatori  pe  terenul  din  nord  (Lotul  2);   -­‐ alocarea  unor  suprafete  de  teren  din  parcelele  care  compun  Lotul  2  in  vederea  realizarii  

profilului   stradal   de   20m,   axul   acestui   drum   fiind   actuala   limita   de   proprietate   dintre   parcele  care  compun  Lotul  2  si  proprietatea  vecina  din  nordul  Lotului  2;  

-­‐ amenajarea  unei  giratii  si  a  unei  zone  de  asteptare  pentru  TIR-­‐uri,  in  partea  de  nord-­‐vest   a  Lotului  1;  

-­‐ amenajarea  unei  parcari  in  partea  de  nord  a  Lotului  1,  adiacenta  extinderii  propuse  prin   prezentul  PUZ;  

-­‐ alocarea  unei  suprafete  de  teren  din  parcela  Lot  1  pentru  realizarea  giratiei  de  pe  strada   Siemens  (lucrare  demarata  de  municipalitate).  

  De  catre  municipalitate:  

-­‐ realizarea   unei   parcari   publice   in   sud-­‐vestul   amplasamentului   studiat   prin   PUZ,   racordata  printr-­‐o  giratie  la  strada  Siemens  –  lucrare  aflata  in  executie.  

  In   prezenta   documentatie   sunt   propuse   racorduri   la   inelul   IV,   in   varianta   cunoscuta   in   momentul   de   fata   a   traseului   acestuia.   Ulterior,   dupa   stabilirea   de   catre   municipalitate   a   traseului   final   al   acestui   inel,   se   va   avea   in   vedere   ajustarea   acestor   racorduri   (atat   cel   din   giratia   propusa   in   nord-­‐vestul   Lotului   1   cat   si   conexiunea   drumului   de   20m  propus   in   nordul   Lotului  2).       3.5.  Zonificare  functionala  –  indici  urbanistici,  bilant  teritorial,  reglementari     Functiunea  generala  propusa  zonei  studiate  va  fi  productie  industriala  si  servicii,  similara  celei   existente.  Conform  plansei  de  reglementari  urbanistice  anexate,  parcelele  detinute  de  initiator   au  fost  zonificate  din  punct  de  vedere  functional  dupa  cum  urmeaza:  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     12  

  Subzona  1  (Lotul  2):  

-­‐ cladiri   pentru   productie   industriala,   depozitare,   birouri,   servicii,   spatii   tehnice   si   administrative,  parcaje,  cu  regim  maxim  de  inaltime  S+P+3E;  

-­‐ platforma  parcare,  constructii  tehnico-­‐edilitare,  spatii  verzi.     Subzona  2  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ extindere   hala   existenta   cu   regim   maxim   de   inaltime   S+P+3E;   dispunere   cu   fatada   principala   spre   nordul   amplasamentului;   functiuni   permise:   productie   industriala,   depozitare,  birouri,  servicii,  spatii  tehnice  si  administrative;  

-­‐ constructii  tehnico-­‐edilitare,  spatii  verzi.     Subzona  3  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ extindere  cladire  anexe  tehnice,  cu  regim  maxim  de  inaltime  S+P+2E;   -­‐ constructii  tehnico-­‐edilitare.  

  Subzonele  4  si  5  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ platforme  parcare  si  cai  de  circulatie  pentru  autoturisme,  TIR-­‐uri  etc;   -­‐ giratie  si  accese  rutiere;   -­‐ constructii   tehnico-­‐edilitare   (platforme   ambalaje,   platforme   agregate,   case   poarta,  

echipamente  tehnice,  imprejmuiri,  control  acces,  etc.),  spatii  verzi.     Subzona  6  (in  centrul  Lotului  1,  intre  cladirile  existente):  

-­‐ reconfigurare   parcare   existenta,   optimizandu-­‐se   fluxurile   interioare   si   raportul   dintre   terenul  amenajat  si  spatiul  verde.  

  Subzona  7  (in  centrul  Lotului  1,  intre  cladirile  existente):  

-­‐ corp  de  legatura  intre  cladirile  existente  cu  respectarea  regimului  de  inaltime  existent.     Subzona  8  (in  sudul  Lotului  1):  

-­‐ extindere   cladire  existenta   cu   regim  maxim  S+P+5E+Er;  dispunere   cu   fatada  principala   spre  sudul  amplasamentului;   functiuni  permise:   laboratoare  testare,  cercetare,  birouri,   spatii  tehnice  si  administrative;  

-­‐ constructii  tehnico-­‐edilitare,  spatii  verzi.     Zonificarea   de   mai   sus   are   rolul   director   de   a   stabili   utilizarea   functionala   a   subzonelor   respective,  fara  insa  a  fi  obligatorie  aplicarea  totala  a  reglementarilor  propuse,  acestea  putand   fi  implementate  de  initiator  functie  de  planul  sau  investitional,  in  etape  sau  in  parte,  dupa  caz.     Utilizari  interzise:  

-­‐ locuire  de  orice  tip;   -­‐ cladiri  comerciale  tip  big-­‐box  (hipermarket,  supermarket).  

  Amplasarea  constructiilor  pe  parcela  va  respecta  urmatoarele  retrageri  minime:     Subzona  1  (Lotul  2):  

− minim  10,00m  fata  de  limita  de  proprietate  din  sud;   − minim  10,00m  fata  de  limita  de  proprietate  din  nord;   − minim  2,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  est;  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     13  

− minim  2,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  vest;     Subzona  2  (in  nordul  Lotului  1):  

− minim  10,00m  fata  de  limita  de  proprietate  din  nord;   − minim  6,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  est.  

  Subzona  3  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ fiind   vorba   de   anexe   tehnice   si   constructii   tehnico   edilitare,   acestea   vor   putea   fi   construite  pana  pe  aliniamentul  strazii  existente  in  nordul  parcelei.  

  Subzona  8  (in  sudul  Lotului  1):  

− minim  6,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  vest;   − minim  20,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  sud;   − minim  6,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  est.  

  Pe  suprafetele  afectate  de  retragerile  impuse  mai  sus  vor  putea  fi  amenajate  cai  de  circulatie,   locuri   de   parcare,   echipamente   de   control   acces,   case   poarta,   fumoare,   platforme   acoperite,   platforme  echipamente,  constructii   tehnico-­‐edilitare,  puncte  de  bransament  /  conexiune,  etc.   sau  spatii  verzi.  Solutiile  propuse  vor  avea  in  vedere  prevederile  normativelor  actuale  cu  privire   la   forma   si   dimensiunile   constructiilor,   a   cailor   de   comunicatii   terestre,   a   drumurilor   de   deservire  locala,  a  necesarului  de  parcaje,  etc.     Indicii  urbanistici  raportati  la  suprafata  insumata  a  celor  3  parcele  care  au  generat  PUZ  sunt:   POT  existent  =  33,57%       POT  propus  =  max.  70%   CUT  existent  =  0,67         CUT  propus  =  max.  1,4     Se  va  asigura  un  procent  de  minim  20%  spatii  verzi  din  suprafata  totala  a  terenurilor  detinute   de  initiator  la  momentul  obtinerii  avizelor  pentru  emiterea  Autorizatiilor  de  Construire.  Spatiile   verzi  vor  putea  fi  amenajate  si  sub  forma  de  terase  inierbate,  pe  invelitoarele  cladirilor.    

Existent   Propus  Destinatie  suprafata   mp   %   mp   %  

Suprafata  construita  la  sol   27.926,21   33,57   58.231,60  (max.)   70,00   Platforme,  drumuri   29.215,62   35,12   8.318,80   10,00   Spatii  verzi  amenajate   15.446,17   18,57   16.637,60  (min.)   20,00   Teren  neamenajat   10.600   12,74   0,00   0,00   Total  suprafata   83.188,00   100   83.188,00   100       3.6    Dezvoltarea  echiparii  edilitare     Amplasamentul  existent  este  echipat  din  punct  de  vedere  edilitar,  asa  cum  a  fost  prezentat  la   capitolul   “2.6   Echiparea   edilitara”   si   sunt   create   premise   pentru   dezvoltari   viitoare.   Avand   in   vedere   natura   investitiei   sunt   necesare   breviare   de   calcul   si   daca   este   cazul,   consultari   cu   detinatorii  de   retele  pentru  stabilirea  solutiilor  de  extindere  a  capacitatilor  existente.  Trebuie   mentionat  faptul  ca  prezentul  PUZ  are  rolul  de  a  initia  aceste  consultari  si  de  a  obtine  acorduri   de   principiu   urmand   ca   proiectele   de   specialitate   sa   fie   elaborate   la   fazele   urmatoare   de   proiectare.    

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     14  

  Pentru   terenul   recent   achizitionat   sunt   necesare   extinderi   ale   retelelor   existente   de   apa   si   canalizare,   energie   electrica   si   alimentare   cu   gaze   naturale   in   functie   de   natura   investitiilor   preconizate.   Intr-­‐o  prima  faza,  se  va  avea   in  vedere  amenajarea  unor   locuri  de  parcare  caz   in   care  dezvoltarea  edilitara  se  va  rezuma   la  asigurarea  evacuarii  apelor  pluviale  prin  extinderea   retelei   de   canalizare   pluviala   existenta,   respectiv   extinderea   retelei   de   alimentare   cu   energie   electrica  destinata  iluminatului  exterior.       3.7  Protectia  mediului     Criterii   pentru   determinarea   efectelor   semnificative   potentiale   asupra   mediului   (conform   anexei  1  din  HG  1076/2004):     1.  Caracteristicile  planurilor  si  programelor  cu  privire,  in  special,  la:   a)  gradul  in  care  planul  sau  programul  creeaza  un  cadru  pentru  proiecte  si  alte  activitati  viitoare   fie   in   ceea   ce   priveste   amplasamentul,   natura,   marimea   si   conditiile   de   functionare,   fie   in   privinta  alocarii  resurselor:     Prin   documentatiile   urbanistice   anterioare   functiunea   pentru   parcela   studiata   a   fost   reglementata  ca  zona  de  productie  si  servicii.  Documentatia  de  fata  are  rol  de  a  stabili  reguli  de   construibilitate  pentru  parcela  recent  achizitionata  din  nordul  amplasamentului  existent  si  de  a   redefini   global   regulile   existente   pentru   o   functionare   unitara.   Este   asigurat   cadrul   pentru   proiecte  viitoare,  intreaga  zona  fiind  destinata  prin  Master  Plan  acestui  tip  de  functiune.     b)  gradul  in  care  planul  sau  programul  influenteaza  alte  planuri  si  programe,  inclusiv  pe  cele  in   care  se  integreaza  sau  care  deriva  din  ele;     Nu  sunt  identificate  influente  negative  asupra  altor  planuri  sau  programe,  mai  ales  asupra  celui   din   care   deriva.   Urbanizarea   zonei   de   nord   are   consecinte   pozitive   prin   asanarea   unui   teren   nevalorificat  in  niciun  fel  si  aducerea  infrastructurii  tehnico-­‐edilitare  in  acea  zona,  infrastructura   prin  extinderea  careia  pot  beneficia  si  vecinatatile.     c)   relevanta  planului   sau  programului   in/pentru   integrarea   consideratiilor  de  mediu,  mai   ales   din  perspectiva  promovarii  dezvoltarii  durabile;     Dezvoltarea   durabila   este   evidentiata   si   in   Masterplanul   aprobat   de   catre   municipalitate.   In   cadrul   Politicii   1   –  Dezvoltarea   unei   structuri   economice   urbane   competitive,   Programul   1   se   refera  direct  la  acest  obiectiv  si  anume  “Parcuri  industriale  de  productie  bazate  pe  cunoastere  si   inovare”,   cu   localizare   pe   investitia   Continental,   data   ca   exemplu   de   buna   practica.   Prin   prezenta   documentatie   de   PUZ,   Continental   intentioneaza   de   fapt   extinderea   parcului   de   productie   cu   profil   high-­‐tech,   respectiv   a   domeniilor   de   cercetare   –   dezvoltare,   in   complet   acord  cu  proiectele  municipale  urmarite  prin  Program.  Extinderea  intreprinderilor  de  acest  tip   cu   valoare   strategica   pentru   dezvoltarea   orasului   este   primul   punct   urmarit   in   cadrul   acestei   strategii.     d)  problemele  de  mediu  relevante  pentru  plan  sau  program;     Situatia   existenta   a   fost   prezentata   pe   larg   la   capitolul   2.7   Probleme   de   mediu.   Prezenta  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     15  

documentatie  de  PUZ  stabileste  reguli  de  construire  pentru  extinderea  activitatii  de  productie,   respectiv  a  celei  de  dezvoltare  software.  Din  datele  puse  la  dispozitie  de  beneficiar,  sunt  puse  in   discutie  de  fapt  extinderi  ale  capacitatilor  existente,  consecinta  a  cresterii  cererilor  de  produse   furnizate   pe   piata   de   desfacere.   Astfel,   din   punct   de   vedere   al   protectiei   mediului,   nu   apar   elemente   noi   ci   doar  modificari   cantitative   ale   valorilor   anterioare,   care   trebuie   sa   respecte   legislatia  in  vigoare.     Protecţția  calităţții  apelor   Sursele  de  ape  uzate  şi  compuşii  acestor  ape   Apele   pluviale   de   pe   cladiri,   considerate   conventional   curate,   vor   fi   preluate   de   canalizarea   municipala.  Apele  pluviale  de  pe  platformele  parcare   sau   carosabil,   vor   fi   trecute   in  prealabil   prin  separatoare  de  hidrocarburi,  similar  situatiei  existente.  Calculul  capacitatii  separatoarelor   vor   fi   definitivate   la   fazele   urmatoare   de   proiectare,   in   functie   de   o   mobilare   concreta   a   suprafetelor.       Indicatorii  vor  respecta  valorile  prevazute  de  normativul  NTPA  002/2002,  aprobat  prin  H.G.  nr.   188/2002  si  modificat  prin  H.G.  nr.  352/2005,  privind  conditiile  de  descarcare  in  mediul  acvatic   a  apelor  uzate.  Valorile   indicatorilor  de  calitate  ai  apelor  pluviale  evacuate   in  canalizarea  S.C.   Aquatim   S.A.   Timisoara   se   vor   incadra   in   normativul   NTPA   002/2002   aprobat   prin   H.G.   nr.   188/2002  si  modificat  prin  H.G.  nr.  352/2005,  privind  conditiile  de  descarcare  in  mediul  acvatic   a  apelor  uzate.     Apa  preluata  din  reteaua  AQUATIM  va  fi   folosita   in  scop  menajer  si   in  scop  tehnologic  pentru   crearea  microclimatului   din   hala,   respectiv   umidificarea   aerului.   Apa   pentru  microclimat   este   tratata   printr-­‐o   instalatie   de   tratare   cu   osmoza   inversa.   Apa   este   evacuata   in   canalizarea   municipala,   avand   caracteristicile   unei   ape   uzate   menajere   obisnuite.   Apele   uzate   menajere   rezultate  din  activitatile  extinse  vor  fi  cele  obisnuite.  Valorile  maxim  admise  pentru  apele  uzate   menajere  evacuate  in  reteaua  de  canalizare:  

-­‐  pH                                                                                                                           6,5  –  8,5                                     -­‐  materii  in  suspensii   350  mg  /dm3   -­‐  CBO5                                                                                               300  mg  O2  /dm

3   -­‐  CCO-­‐Cr   500  mg  O2  /dm

3   -­‐  substante  extractibile  cu  solventi  organici   30  mg  /dm3                       -­‐  detergenti  sintetici  biodegradabili   25  mg  /dm3                       -­‐  azot  amoniacal  NH+4      30  mg  /dm

3  

-­‐  fosfor  total   5,0  mg  /dm3                         Locul  de  evacuare  a  apelor  uzate   Apele   uzate  menajere   rezultate   din   activitatile   extinse   vor   fi   preluate   prin   sistemul   actual   de   canalizare.  Solventii  rezultati  de  la  spalarea  utilajelor  nu  se  evacueaza  in  reteaua  de  canalizare,   ci  se  vor  preda  la  unitati  specializate.     Protecţția  aerului   Protectia  aerului  se  va  realiza  prin  sistemele  de  filtrare  ca  parte  integranta  a  echipamentelor  de   productie   sau   testare   folosite,   cat   si   prin   filtrele   cu   care   vor   fi   prevazute   echipamentele   de   ventilatie,  atat  la  intrarea  in  cladiri,  cat  si  la  iesirea  din  aceastea.     Sursele  şi  poluanţții  pentru  aer   Sursele  de  poluare  pentru  aer  sunt  date  de:  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     16  

- gazele  de  ardere  de   la  centralele   termice   in  cazul   in  care   in  urma  calculelor   se  dovedeste   necesitatea  suplimentarii  acestora;  in  cazul  in  care  sunt  necesare,  acestea  vor  fi  montate  la   interior,   vor   fi   cu   tiraj   fortat,   de   noua   generatie,   avand   valorile   emisiilor   in   atmosfera   in   limitele  admise  de  legislatia  in  domeniu;  

- poluanti  rezultati  in  timpul  procesului  de  vopsire:  COV;     Poluanţții  evacuaţți  în  atmosferă     In   functie   de   planul   de   mobilare,   la   fazele   urmatoare   de   proiectare   se   vor   avea   in   vedere   incadrarea  emisiilor  in  atmosfera  in  limitele  admise  de  legislatie,  astfel:   Valori   limita  de  emisie  conform  Ordinului  nr.  462/1993   la  arderea  gazului  metan   in  centralele   termice  pentru  gaz:  

Epulberi max   =  5  mg/Nm3  

ECO max   =  100    mg/Nm3  

ESOx max   =  35  mg/Nm3  

ENOx max   =  350  mg/Nm3  

Valorile  limita  se  raporteaza  la  un  continut  de  oxigen  al  efluentilor  gazosi  de  3%  volum.     Valoarea   limita  de  emisie  compusi  organici   volatili   in  gazele   reziduale:  100  mgC/Nmc     (vor     fi   masurate   la   evacuarea   instalatiilor   de   exhaustare);   Valoarea   emisiilor   fugitive   de   compusi   organici  volatili:  maxim  25%  din  cantitatea  de  solvent  utilizata.     Concentratiile  indicatorilor  de  poluare  vor  fi  raportate  la  conditiile  normale:    273,150K  si  101,3   kPa,  pentru  un  gaz  de  evacuare  uscat.         Valoare   limita   pentru   pulberi   din   emisiile   tehnologice   –   50   mg/mc,   conform   Ord   462/1993   pentru  aprobarea  Condiţțiilor  tehnice  privind  protecţția  atmosferică.     Gestiunea  deşeurilor   Sursele  de  deşeuri:   Deseuri  produse:   Cod  deșeu   Denumire  deșeu   Sursa  generatoare  

20  03  01   Menajer   Administrativ/Productie  

14  06  03*   Solventi  uzati   Productie    

15  02  02*   Absorbanti,   materiale   filtrante,   materiale   de  

lustruire,   imbracaminte  de  protectie   contaminate  

cu  substante  periculoase  

Productie  

08  04  09*   Adezivi     Productie  

20  01  01   Hartie  si  carton   Administrativ/Productie  

16  02  14   Electronice  si  electrice     Administrativ/Productie  

08  03  18   Cartuse  si  imprimante  uzate   Administrativ/Productie  

16  03  04   Cositor  fara  Plumb     Productie  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     17  

16  03  03*   Cositor  cu  Plumb   Productie  

19  08  09   Amestecuri  de  grasimi  si  uleiuri   Separator  grasimi  

16  06  04  

16  06  05  

Baterii  si  acumulatori   Administrativ/  Productie  

08  01  11*   deseuri  de  vopsele  si  lacuri  cu  continut  de  solventi  

organici  sau  alte  substante  periculoase  

Productie  

08  01  19*   suspensii  apoase  cu  conţținut  de  vopsele  si  lacuri  si  

solventi  organici  sau  alte  substante  periculoase  

Vopsitorie/Productie  

12  01  07*   uleiuri  minerale  de  ungere  uzate  fără  halogeni   Sample  Shop  

13  05  07*   Ape  uleioase  de  la  separatoarele  de  hidrocarburi   Separator  hidrocarburri  

Cantitatile   vor   fi   recalculate   la   fazele   urmatoare   de   proiectare,   funcit   de   o   situatie   concreta.   Deseurile   vor   fi   valorificate/eliminate   cu   societati   specializate   autorizate.   Deseurile   nepericuloase  vor  fi  stocate  intr-­‐o  zona  special  amenjata,  dotata  cu  presa  pentru  compactarea   deseurilor   de   carton   si   plastic,   cu   containere   metalice,   un   transpalet   pentru   realizarea   transportului.   Aria   este   gestionata   de   catre   o   persoana   contractata   extern,   responsabila   cu   compactarea  deseurilor  si  cu  selectia  finala  a  acestora.     Transportul  deseurilor  se  va  realiza  prin  unitati  autorizate  specializate  pe  baza  formularelor  de   transport  Anexe  la  HG  nr.  1061/2008.       Gestiunea  substanţțelor  si  preparatelor  periculoase   Modul  de  gospodarire:    

• ambalare:  in  ambalaje  originale  (recipiente  metalice/plastic,  cutii  carton);     • transport:  cu  mijloace  de  transport  agreate  de  RAR,  cu  respectarea  prevederilor  Legii  

nr.   122/2002   si   HG   nr.   1326/2009   privind   transportul   marfurilor   periculoase   in   Romania,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare;  

• depozitare:  vor  fi  depozitate  corespunzator  in  magazii  inchise  cu  acces  restrictionat;   • folosire/comercializare:  in  procesul  tehnologic.  

Toate  deseurile  periculoase  vor  fi  ambalate  in  recipienti  etansi  si  containere  IBC  de  1  m3  pentru   a  se  evita  scurgerile.     Instalatiile,   amenajarile,   dotarile   si   masurile   pentru   protectia   factorilor   de   mediu   si   pentru   interventie  in  caz  de  accident:     -­‐  masuri  specifice  pentru  accidente  cu  substante  chimice/inflamabile;   -­‐  se  vor  respecta  conditiile  de  manipulare  si  depozitare  prevazute  in  fisele  de  securitate  pentru   toate  produsele  chimice  comercializate.     Monitorizarea   gospodaririi   substantelor   si   preparatelor   periculoase:   se   vor   realiza   fise   de   evidentǎ  conform  legislatiei  in  vigoare.     Gestiunea  ambalajelor   Ambalajele   rezultate   din   activitate   sunt   sortate,   colectate   si   predate   la   agenti   economici   autorizati.   Ambalajele   refolosibile:   cutiile   din   plastic   ale   componentelor   electronice,   sunt  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     18  

returnate  la  furnizor.  Cele  contaminate  sunt  predate  la  unitati  specializate,  pe  baza  de  contract.     Modul   de   gospodarire   a   ambalajelor   folosite   sau   rezultate   de   la   substantele   si   preparatele   periculoase:   deseurile   ambalaje   contaminate   (cod   15   01   10*)   vor   fi   preluate   de   societati   specializate  autorizate;     2.  Caracteristicile  efectelor  si  ale  zonei  posibil  a  fi  afectate  cu  privire,  in  special,  la:   a)  probabilitatea,  durata,  frecventa  si  reversibilitatea  efectelor;       Nu   sunt   evidentiate   zone   posibil   a   fi   afectate   de   activitatile   propuse.   Deseurile   asa-­‐zis   periculoase  rezultate  vor  fi  riguros  evidentiate  si  controlate.  Emisiile  vor  fi  verificate  periodic  si   nu  vor  depasi  valorile  admise.     b)  natura  cumulativa  a  efectelor;   Nu  este  cazul.     c)  natura  transfrontiera  a  efectelor;   Nu  este  cazul.     d)  riscul  pentru  sanatatea  umana  sau  pentru  mediu  (de  exemplu,  datorita  accidentelor);     Riscul  este  unul  obisnuit,  nu  sunt  evidentiate  probleme  speciale.  Vor  trebui  respectate  legislatia   de   mediu   in   toate   domeniile   activitatii   propuse,   normele   sanitare,   normele   de   protectie   a   muncii,  normele  PSI,  etc.     e)  marimea  si  spatialitatea  efectelor  (zona  geografica  si  marimea  populatiei  potential  afectate);   Nu  este  cazul.     f)  valoarea  si  vulnerabilitatea  arealului  posibil  a  fi  afectat,  date  de:   (i)  caracteristicile  naturale  speciale  sau  patrimoniul  cultural;   (ii)  depasirea  standardelor  sau  a  valorilor  limita  de  calitate  a  mediului;   (iii)  folosirea  terenului  in  mod  intensiv;     Nu   sunt   identificate   caracteristici   naturale   speciale   sau   ca   parte   din   patrimoniu   cultural.   Standardele   de   calitate   a   mediului   nu   vor   putea   fi   depasite.   In   cadrul   proiectului   vor   fi   prevazute  instalatii  omologate,  cu  randament  mare  si  cu  valori  ale  emisiilor  in  atmosfera,  aflate   in  limitele  prevazute  de  lege.  Nu  se  poate  pune  in  discutie  folosirea  terenului  in  mod  intensiv,   avand  in  vedere  ca  bilantul  de  suprafete  are  la  baza  regulamentele  aflate  in  vigoare.     g)   efectele   asupra   zonelor   sau   peisajelor   care   au   un   statut   de   protejare   recunoscut   pe   plan   national,  comunitar  sau  international.   Nu  este  cazul.       3.8  Obiective  de  utilitate  publica     Ulterior   aprobarii   prezentului   PUZ   de   catre   Consiliul   Local   al   Municipiului   Timisoara,   se   vor   realiza  operatiuni  topo-­‐cadastrale  de  dezmembrare  in  vederea  cedarii  catre  domeniul  public  a   suprafetelor   de   teren   descrise   la   punctul   3.4   de  mai   sus,   in   vederea  modernizarii   drumurilor  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     19  

publice.  Prin  aceste  documentatii  cadastrale  se  vor  stabili  suprafetele  exacte  care  vor  fi  alocate   pentru  drumurile  publice  respectiv  care  vor  ramane  in  patrimoniul  initatorului.     In  urma  aprobarii  prezentului  PUZ  de  catre  Consiliul  Local  al  Municipiului  Timisoara,  parcelele   ce  compun  Lotul  2  vor  trece  din  categoria  “arabil”  in  categoria  “curti-­‐constructii”.       4.  CONCLUZII  –  MASURI  IN  CONTINUARE     Contextul   economic   a   impus   ca   initiatorul   sa   ia   in   considerare   construirea   etapizata   a   obiectivelor.   In   primele   etape   au   fost   finalizate   hala   de   productie   si   birourile   cu   dotarile   aferente,   cu   extinderile   ulterioare,   respectiv   cladirea   de   dezvoltare-­‐cercetare-­‐testare,   cu   dotarile   aferente.   Prezenta   documentatie   stabileste   ca   posibile   ambele   extinderi   ale   dezvoltarilor  anterioare,  atat  etapizat  cat  si  intr-­‐o  singura  etapa,  in  cazul  unui  context  economic   favorabil.   Propunerea   de   fata   presupune   o   planificare   functionala   care   se   incadreaza   in   caracterul   industrial   al   zonei.   Consideram   ca   din   punct   de   vedere   al   oportunitatii   socio-­‐ economice,   tema   proiect   propusa   se   constituie   intr-­‐o   perspectiva   realista   si   necesara   de   dezvoltare   a   zonei,   cu   efecte   pozitive   asupra   municipiului   Timisoara.   Elaborarea   Planului   Urbanistic   Zonal   s-­‐a   efectuat   in   concordanta   cu   Ghidul   privind   metodologia   de   elaborare   si   continutul  cadru  al  P.U.Z.  aprobat  prin  Ordinul  nr.  176/N/16.08.2000  al  Ministerului  Lucrarilor   Publice  si  Amenajarii  Teritoriului  si  prevederile  legale  in  vigoare.  La  baza  stabilirii  categoriilor  de   interventie,  reglementari  si  restrictii  impuse  vor  sta  urmatoarele  obiective  principale:   -­‐  incadrarea  in  Planul  Urbanistic  General  al  Municipiului  Timisoara;   -­‐  asigurarea  amplasamentelor  si  amenajarilor  necesare  pentru  obiectivele  prevazute  prin  tema.     In  urma  aprobarii  de  catre  Consiliul  Local  Timisoara  a  prezentei  documentatii  de  urbanism,  se   va  trece  la  etapele  urmatoare  ale  proiectului:   − intocmire  DTAC   -­‐   PTh   si   obtinere  AC   pentru   constructiile   propuse,   amenajarile   si   dotarile  

aferente;   − proiectarea   si   autorizarea   lucrarilor   de   extinderi   retele,   bransamente   si   racorduri   utilitati,  

racorduri  la  drumurile  publice,  modernizari  ale  circulatiilor  perimetrale.       Intocmit,               arh.  George  Ciuhandu  

         

     

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     20  

   

Atasament: 151019_RLU_PUZ_Continental.pdf

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     1  

  REGULAMENT  LOCAL  DE  URBANISM    

AFERENT  PUZ         Denumire  proiect:  P.U.Z.  -­‐  EXTINDERE  HALA  PRODUCTIE  SI  BIROURI     Initiator:  SC  CONTINENTAL  AUTOMOTIVE  ROMANIA  SRL   Proiectant:  SC  MG  BUILDING  DESIGN  SRL   Amplasament:  TIMISOARA,  STR.  SIEMENS  NR.  1       I.  DISPOZITII  GENERALE     1.  Rolul  RLU     Regulamentul   local   de   urbanism   aferent   Planului   Urbanistic   Zonal   este   o   documentatie   cu   caracter   de   reglementare   care   cuprinde   prevederi   referitoare   la   modul   de   utilizare   a   terenurilor,  de  realizare  şi  utilizare  a  constructiilor  pe  teritoriul  studiat  în  PUZ.       Regulamentul   Local   de   Urbanism   aferent   PUZ   constituie   act   de   autoritate   al   administratiei   publice   locale   şi   se   aproba   de   catre   Consiliul   Local   devenind   astfel   baza   de   autorizare   a   lucrarilor   de   construire   ce   vor   fi   autorizate   în   conformitate   cu   prevederile   Legii   nr.   50/1991,   republicata  si  actualizata.       Regulamentul   local   de   urbanism   aferent   PUZ   detaliaza   predevederile   generale   de   urbanism,   strategiile   de   dezvoltare   urbanistica   şi   stabileşte   reglementarile   specifice   pentru   zona   considerata.       2.  Baza  legala  a  elaborarii     La  baza  elaborarii  RLU  au  stat  în  principal:    

- Ordinul  MLPTL  nr.  176/N/16.08.2000;   - Legea  50/1991;   - HGR  525/1996;     - Legea  350/2001;     - Legea  289/2006;   - PUG  Timisoara;   - PUD   aprobat   prin   HCL   nr.   286   /   2005   a   mun.   Timisoara   prin   care   functiunea   pentru  

parcela   studiata   a   fost   reglementata   ca   zona   de   productie   si   servicii,   fiind   detaliate   conditiile  de  construire  a  investitiei  –  faza  I  –  zona  de  nord  a  amplasamentului,  aflat  in   vigoare;  

- PUD   aprobat   prin   HCL   nr.   370   /   2010   a   mun.   Timisoara   prin   care   au   fost   stabilite   conditiile  de  construibilitate  si  retragerile  fata  de  limitele  de  proprietate  pentru  faza  a  II-­‐ a  a  dezvoltarii  investitiei,  pe  terenul  liber  din  sudul  amplasamentului,  aflat  in  vigoare;  

- Proiect  municipal  parcare  publica,  aflat  in  executie  in  sudul  amplasamentului;   - Propuneri  pentru  noul  PUG.  

 

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     2  

  3.  Domeniul  de  aplicare     Prezentul  RLU  se  va  aplica  de  catre:    

− Initiator   /   Manageri   de   proiect   la   elaborarea   studiilor   de   fezabilitate,   bugetarii   si   finantarii   proiectelor   de   investitie,   contractarea   proiectantilor,   firmelor   de   executie   si   negocierile  cu  autoritatile  publice;  

− Proiectanti  la  intocmirea  documentatiilor  tehnice  in  fazele  D.T.A.C.,  P.Th.,  D.D.E.;   − Autoritatile   publice   la   emiterea   avizelor,   acordurilor,   autorizatiilor   pentru  

construirea  si  functionarea  obiectivelor  de  investitie  preconizate;   − Furnizorii  de  utilitati  in  vederea  asigurarii  infrastructurii  edilitare  necesare.  

    II.  REGULI  DE  BAZA  PRIVIND  MODUL  DE  OCUPARE  A  TERENURILOR     4.   Reguli   cu   privire   la   pastrarea   integritatii   mediului   si   protejarea   patrimoniului   natural   si   construit     Prin   documentatiile   tehnice   privind   autorizarea   executarii   lucrarilor   de   construire   si   de   organizare   de   santier   (DTAC,   DTOE),   se   vor   avea   in   vedere   normele   legale   privind   pastrarea   integritatii  mediului,  valabile  la  momentul  autorizarii  proiectelor.     In  cadrul  terenului  studiat  nu  au  fost  identificate  elemente  de  patrimoniu  natural  sau  construit.   In   cazul   descoperirii   întâmplatoare   de   vestigii   arheologice   în   timpul   lucrarilor   de   constructie,   executia   va   fi   oprita,   anuntandu-­‐se   totodata   autoritatile   abilitate   in   vederea   parcurgerii   etapelor  de  descarcare  arheologica.     5.  Reguli  cu  privire  la  siguranta  constructiilor  si  la  apararea  interesului  public     In  proiectare,  se  vor  respecta  normele  privind  prevenirea  /  diminuarea  riscurilor  naturale,  din   punct  de  vedere  al   zonei   seismice,   conditiilor  de  clima   (adancimi  de   inghet,   incarcari  date  de   zapada  si  vant),  precum  si  normele  geotehnice,  PSI,  de  siguranta  in  exploatare  si  de  SSM.   Executia   se   va   face   pe   baza   proiectelor   tehnice   si   a   detaliilor   de   executie,   cu   respectarea   sigurantei   atat   in   raport   cu   vecinatatea   cat   si   cu   incinta   destinata   obiectivului   de   investitie.   Protejarea  sapaturilor   fata  de  reactiunea  cladirilor   invecinate  se  va   face  dupa  caz,  cu  sprijiniri   (palplanse,  piloti  forati,  pereti  mulati,  etc.)  cu  fundatii  de  diverse  tipuri  (talpi  continui,  radiere,   piloti,   chesoane,   barete)   rezultate   dupa   analiza   geotehnica   detaliata   a   fiecarui   amplasament.   Volumele   de   pamant   puse   in   miscare   la   realizarea   infrastructurilor   se   vor   depozita   in   locul   indicat   de   municipalitate.   Parcelele   se   vor   amenaja   (plantatii,   trotuare,   platforme)   pentru   dirijarea  si  captarea  controlata  a  apelor  pluviale.       6.  Reguli  de  amplasare  si  retrageri  minime  obligatorii     Amplasarea  constructiilor  pe  parcela  va  respecta  urmatoarele  retrageri  minime:     Subzona  1  (Lotul  2):  

− minim  10,00m  fata  de  limita  de  proprietate  din  sud;   − minim  10,00m  fata  de  limita  de  proprietate  din  nord;   − minim  2,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  est;  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     3  

− minim  2,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  vest.     Subzona  2  (in  nordul  Lotului  1):  

− minim  10,00m  fata  de  limita  de  proprietate  din  nord;   − minim  6,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  est.  

  Subzona  3  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ fiind   vorba   de   anexe   tehnice   si   constructii   tehnico   edilitare,   acestea   vor   putea   fi   construite  pana  pe  aliniamentul  strazii  existente  in  nordul  parcelei.  

  Subzona  8  (in  sudul  Lotului  1):  

− minim  6,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  vest;   − minim  20,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  sud;   − minim  6,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  est.  

  Pe  suprafetele  afectate  de  retragerile  impuse  mai  sus  vor  putea  fi  amenajate  cai  de  circulatie,   locuri   de   parcare,   echipamente   de   control   acces,   case   poarta,   fumoare,   constructii   tehnice,   puncte   de   bransament   /   conexiune   sau   spatii   verzi.   Solutiile   propuse   vor   avea   in   vedere   prevederile  normativelor  actuale   cu  privire   la   forma   si  dimensiunile   constructiilor,   a   cailor  de   comunicatii  terestre,  a  drumurilor  de  deservire  locala,  a  necesarului  de  parcaje,  etc.     7.  Reguli  cu  privire  la  asigurarea  acceselor  obligatorii     Accesele  vor  fi  realizate  prin  racorduri  la  str.  Siemens,  respectiv  la  drumul  public  dintre  Loturile   1  si  2,  detinute  de  initiator.     Din  punct  de  vedere  al  traficului,  sunt  prevazute  urmatoarele  masuri:     De  catre  initiator:  

-­‐ amenajarea  unei  parcari  pentru  angajati  si  vizitatori  pe  terenul  din  nord  (Lotul  2);   -­‐ alocarea  unor  suprafete  de  teren  din  parcelele  care  compun  Lotul  2  in  vederea  realizarii  

profilului   stradal   de   20m,   axul   acestui   drum   fiind   actuala   limita   de   proprietate   dintre   parcele  care  compun  Lotul  2  si  proprietatea  vecina  din  nordul  Lotului  2;  

-­‐ amenajarea  unei  giratii  si  a  unei  zone  de  asteptare  pentru  TIR-­‐uri,  in  partea  de  nord-­‐vest   a  Lotului  1;  

-­‐ amenajarea  unei  parcari  in  partea  de  nord  a  Lotului  1,  adiacenta  extinderii  propuse  prin   prezentul  PUZ;  

-­‐ alocarea  unei  suprafete  de  teren  din  parcela  Lot  1  pentru  realizarea  giratiei  de  pe  strada   Siemens  (lucrare  demarata  de  municipalitate).  

  De  catre  municipalitate:  

-­‐ realizarea   unei   parcari   publice   in   sud-­‐vestul   amplasamentului   studiat   prin   PUZ,   racordata  printr-­‐o  giratie  la  strada  Siemens  –  lucrare  aflata  in  executie.  

  In   prezenta   documentatie   sunt   propuse   racorduri   la   inelul   IV,   in   varianta   cunoscuta   in   momentul   de   fata   a   traseului   acestuia.   Ulterior,   dupa   stabilirea   de   catre   municipalitate   a   traseului   final   al   acestui   inel,   se   va   avea   in   vedere   ajustarea   acestor   racorduri   (atat   cel   din   giratia   propusa   in   nord-­‐vestul   Lotului   1   cat   si   conexiunea   drumului   de   20m  propus   in   nordul   Lotului  2).  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     4  

  8.  Reguli  cu  privire  la  echiparea  edilitara     Extinderile   propuse   vor   fi   racordate   la   retelele   existente,   iar   in   situatia   in   care   capacitatile   acestora   sunt   insuficiente,   se   vor   realiza   extinderi   pe   baza   studiilor   de   solutie   elaborate   de   furnizori.       9.  Reguli  cu  privire  la  forma  si  dimensiunile  terenurilor  pentru  constructii     Conform  plansei  de  reglementari  urbanistice  anexata  prezentei  documentatii.     10.  Reguli  cu  privire  la  amplasarea  de  spatii  verzi  si  imprejmuiri     Se  va  asigura  un  procent  de  minim  20%  spatii  verzi  din  suprafata  totala  a  terenurilor  detinute   de  initiator  la  momentul  obtinerii  avizelor  pentru  emiterea  Autorizatiilor  de  Construire.  Spatiile   verzi  vor  putea  fi  amenajate  si  sub  forma  de  terase  inierbate,  pe  invelitoarele  cladirilor.   Se   vor   realiza   imprejmuiri   cu   garduri   transparente  Hmax  =  2,5m  pe   tot  perimetrul   parcelelor   sau  partial,  functie  de  cerintele  beneficiarului  din  faza  DTAC.       III.  ZONIFICAREA  FUNCTIONALA     Functiunea  generala  propusa  zonei  studiate  va  fi  productie  industriala  si  servicii,  similara  celei   existente.  Conform  plansei  de  reglementari  urbanistice  anexate,  parcelele  detinute  de  initiator   au  fost  zonificate  din  punct  de  vedere  functional  in  8  subzone.       IV.  PREVEDERI  LA  NIVELUL  UNITATILOR  SI  SUBUNITATILOR  FUNCTIONALE     Subzona  1  (Lotul  2):  

-­‐ cladiri   pentru   productie   industriala,   depozitare,   birouri,   servicii,   spatii   tehnice   si   administrative,  parcaje,  cu  regim  maxim  de  inaltime  S+P+3E;  

-­‐ platforma  parcare,  constructii  tehnico-­‐edilitare,  spatii  verzi.     Subzona  2  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ extindere   hala   existenta   cu   regim   maxim   de   inaltime   S+P+3E;   dispunere   cu   fatada   principala   spre   nordul   amplasamentului;   functiuni   permise:   productie   industriala,   depozitare,  birouri,  servicii,  spatii  tehnice  si  administrative;  

-­‐ constructii  tehnico-­‐edilitare,  spatii  verzi.     Subzona  3  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ extindere  cladire  anexe  tehnice,  cu  regim  maxim  de  inaltime  S+P+2E;   -­‐ constructii  tehnico-­‐edilitare.  

  Subzonele  4  si  5  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ platforme  parcare  si  cai  de  circulatie  pentru  autoturisme,  TIR-­‐uri  etc;   -­‐ giratie  si  accese  rutiere;   -­‐ constructii  tehnico-­‐edilitare,  spatii  verzi.  

 

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     5  

  Subzona  6  (in  centrul  Lotului  1,  intre  cladirile  existente):  

-­‐ reconfigurare   parcare   existenta,   optimizandu-­‐se   fluxurile   interioare   si   raportul   dintre   terenul  amenajat  si  spatiul  verde.  

  Subzona  7  (in  centrul  Lotului  1,  intre  cladirile  existente):  

-­‐ corp  de  legatura  intre  cladirile  existente  cu  respectarea  regimului  de  inaltime  existent.     Subzona  8  (in  sudul  Lotului  1):  

-­‐ extindere   cladire  existenta   cu   regim  maxim  S+P+5E+Er;  dispunere   cu   fatada  principala   spre  sudul  amplasamentului;   functiuni  permise:   laboratoare  testare,  cercetare,  birouri,   spatii  tehnice  si  administrative;  

-­‐ constructii  tehnico-­‐edilitare,  spatii  verzi.     Zonificarea   de   mai   sus   are   rolul   director   de   a   stabili   utilizarea   functionala   a   subzonelor   respective,  fara  insa  a  fi  obligatorie  aplicarea  totala  a  reglementarilor  propuse,  acestea  putand   fi  implementate  de  initiator  functie  de  planul  sau  investitional,  in  etape  sau  in  parte,  dupa  caz.     Utilizari  interzise:  

-­‐ locuire  de  orice  tip;   -­‐ cladiri  comerciale  tip  big-­‐box  (hipermarket,  supermarket).  

  Indicii  urbanistici  raportati  la  suprafata  insumata  a  celor  3  parcele  care  au  generat  PUZ  sunt:   POT  existent  =  33,57%       POT  propus  =  max.  70%   CUT  existent  =  0,67         CUT  propus  =  max.  1,4    

Existent   Propus  Destinatie  suprafata   mp   %   mp   %  

Suprafata  construita  la  sol   27.926,21   33,57   58.231,60  (max.)   70,00   Platforme,  drumuri   29.215,62   35,12   8.318,80   10,00   Spatii  verzi  amenajate   15.446,17   18,57   16.637,60  (min.)   20,00   Teren  neamenajat   10.600   12,74   0,00   0,00   Total  suprafata   83.188,00   100   83.188,00   100         Intocmit,   arh.  George  Ciuhandu    

Atasament: 151019_memoriu_PUZ_Continental.pdf

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     1  

   

MEMORIU  JUSTIFICATIV         1.  INTRODUCERE       1.1. Date  de  recunoastere  a  documentatiei:    

Denumirea  proiectului:   P.U.Z.  -­‐  EXTINDERE  HALA  PRODUCTIE  SI  BIROURI    

Initiator:   S.C.  CONTINENTAL  AUTOMOTIVE  ROMANIA  S.R.L.  

Proiectant  general:   S.C.  MG  BUILDING  DESIGN  S.R.L.  

Amplasament:   TIMISOARA,  STR.  SIEMENS  NR.1  

Nr.  proiect  /  data:   220  /  2015  

Faza:   P.U.Z.  

    1.2. Obiectul  lucrarii  

  Prezenta   documentatie   in   faza   Plan   Urbanistic   Zonal   -­‐   P.U.Z.,   s-­‐a   elaborat   la   comanda   initiatorului   S.C.   CONTINENTAL   AUTOMOTIVE   ROMANIA   S.R.L.   in   vederea   reglementarii   modului   de   realizare   a   unor   extinderi   pe   amplasamentul   din   Timisoara,   str.   Siemens   nr.   1.   Stabilirea  conditiilor  de  sistematizare  urbana  sunt  necesare   in  vederea  autorizarii  obiectivelor   viitoare   de   investitie:   extindere   hala   productie   si   birouri,   extindere   anexe   tehnice,   extindere   parcare,    retele  etc.       In  vederea  elaborarii  P.U.Z.  s-­‐a  emis  Certificatul  de  Urbanism  nr.  2863  din  20.07.2015  si  Avizul   de  Oportunitate  nr.  16  /  26.06.2015.       Acest  demers  continua   in   fapt   reglementarile  aprobate  anterior  prin  HCL  286/2005,   respectiv   HCL  370/2010  pentru  incinta  existenta  si  stabileste  conditiile  de  construibilitate  pentru  un  nou   teren,  care  se  invecineaza  la  nord  cu  aceasta  si  care  a  fost  recent  achizitionat  de  initiator.     Prin  prezentul  plan  urbanistic  zonal  se  stabilesc  conditiile  pentru:   -­‐  Utilizarea  functionala  a  terenurilor  in  raport  cu  vecinatatea  si  cu  reglementarile  anterioare;   -­‐  Modul  de  ocupare  al  terenurilor  si  conditiile  de  realizare  a  constructiilor;   -­‐   Realizarea   lucrarilor   rutiere   si   tehnico-­‐edilitare   necesare   asigurarii   unei   infrastructuri   adecvate;   -­‐  Reglementarile  juridice  si  cadastrale;   -­‐  Autorizarea  lucrarilor  descrise  mai  sus.      

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     2  

  1.3.  Surse  documentare     Pentru   elaborarea   acestei   documentatii   s-­‐au   studiat   legislatia   in   vigoare   si   reglementarile   urbanistice  locale.  S-­‐a  tinut  cont  in  mod  special  de  prevederile  urmatoarelor  documente:  

− Ghidul   privind   metodologia   de   elaborare   si   continutul   cadru   al   P.U.Z.   Aprobat   prin   Ordinul  nr.  176/N/16.08.2000  al  Ministerului  Lucrarilor  Publice  si  Amenajarii  Teritoriului;  

− Legea   nr.   350/2001   privind   Amenajarea   Teritoriului   si   Urbanismul,   modificata   si   completata;  

− HG  525/1996  pentru  aprobarea  regulamentului  General  de  Urbanism  si  alte  documente   sau  norme  cu  caracter  de  reglementare;  

− PUD  aprobat  prin  HCL  286  /  2005;   − PUD  aprobat  prin  HCL  370  /  2010;   − Propunere  PUG  Timisoara  –  etapa  III  de  avizare;  

      2.  STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTARII       2.1  Evolutia  zonei     Zona   s-­‐a   conturat   ca   un   puternic   centru   de   dezvoltare   a   tehnologiilor   high-­‐tech   inca   de   la   edificarea   etapei   I   a   dezvoltarii   Siemens   VDO,   actualmente   Continental.   Acest   caracter   tehnologic   atribuit   zonei   a   fost   consolidat   prin   extinderile   succesive   realizate   de   catre   Continental,   respectiv   de   construirea   in   imediata   vecinatate   a   unor   obiective   cu   functiuni   similare:  Elbromplast,  Saguaro,  SSI  Schaefer,  Optica  Business  Center.  Functiunea  reglementata   este  productie  industriala  si  servicii.     Actuala  configuratie  a  incintei  existente  a  fost  edificata  de-­‐a  lungul  a  10  ani,  in  trei  etape,  dupa   cum  urmeaza:  

a) etapa   I   –   cladire  de  birouri  P+3E;  hala  de  productie   si   logistica  P+1E  partial;   anexe   tehnice;  retele  de  incinta,  parcari  aferente;  

b) etapa   II   –   cladire   de   birouri   P+5E   partial;   laboratoare   de   testare   P;   anexe   tehnice,   retele  de  incinta,  parcari  aferente;  

c) etapa   III   –   extindere  hala  de  productie   si   logistica  P+1E  partial   (extindere  etapa   I),   anexe  tehnice,  reconfigurare  retele  de  incinta,  extindere  parcari,  etc.  

  Zona  are  un  deosebit  potential  de  dezvoltare  fapt  evidentiat  si  in  Masterplanul  aprobat  de  catre   municipalitate.  In  cadrul  Politicii  1  –  Dezvoltarea  unei  structuri  economice  urbane  competitive,   Programul  1  se  refera  direct  la  acest  obiectiv  si  anume  “Parcuri  industriale  de  productie  bazate   pe   cunoastere   si   inovare”,   cu   localizare   pe   investitia   Continental,   data   ca   exemplu   de   buna   practica.   Prin   prezenta   documentatie   de   PUZ,   Continental   intentioneaza   de   fapt   extinderea   parcului  de  productie  cu  profil  high-­‐tech,   respectiv  a  domeniilor  de  cercetare  –  dezvoltare,   in   complet  acord  cu  proiectele  municipale  urmarite  prin  Program.  Extinderea   intreprinderilor  de   acest  tip  cu  valoare  strategica  pentru  dezvoltarea  orasului  este  primul  punct  urmarit   in  cadrul   acestei  strategii.      

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     3  

2.2.  Incadrarea  in  localitate:     Zona  studiata  prin  PUZ  este  situata  in  intravilanul  municipiului  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1,  in   partea   de   sud-­‐est   a   orasului.   Sunt   asigurate   toate   premisele   pentru   realizarea   extinderilor   preconizate,  sub  aspectul  pozitiei,  accesibilitatii  si  a  dotarilor  tehnico-­‐edilitare.       Vecinatatile  amplasamentului  sunt:   − la  nord  –  proprietati  private  (Tehnomet);   − la   vest   –   inel   IV,   domeniu   public   CD   1549/4/4,   DR   1549/4/2   -­‐   1549/4/3/2   si   proprietati  

private  (SSI  Schaefer,  EEE);   − la  sud  –  proprietati  private  (Bega  Grup);   − la  est  –  proprietati  private  (Elbromplast).       2.3  Elemente  ale  cadrului  natural:     Nu  sunt  prezente  elemente  ale  cadrului  natural  care  ar  putea  interveni  in  modul  de  organizare   urbanistica  sau  care  ar  trebui  puse  in  valoare.         2.4  Circulatia:     Interventiile   urbanistice   anterioare   au   reglementat   anumite   solutii   de   acces,   care   vor   fi   pastrate.  Accesul  in  incinta  este  realizat  in  sud-­‐estul  amplasamentului,  din  str.  Siemens.  Profilul   strazii   este   de   12m.   Drumul   este   realizat   din   imbracaminte   asfaltica.   Apele   pluviale   de   pe   drumul   public   sunt   preluate   prin   guri   de   scurgere   si   evacuate   in   reteaua   municipala   de   canalizare.   Prin   prezenta   documentatie   vor   fi   analizate   implicatiile   elementelor   noi   aparute   asupra  circulatiei  rutiere:    

-­‐ amenajarea   unei   parcari   pe   terenul   achizitionat   de   initiator   in   partea   de   nord   a   zonei   studiate,  

-­‐ amenajarea  de  catre  municipalitate  a  unei  parcari  publice  la  sud  fata  de  zona  studiata,   -­‐ traseul  viitorului  inel  IV,  la  vest  fata  de  zona  studiata.  

    2.5  Ocuparea  terenurilor     Zona   studiata   prin   PUZ,   in   suprafata   de   cca.   8,5ha   a   fost   delimitata   astfel   incat   sa   includa   terenurile   aflate   in   proprietatea   initiatorului   si   tronsoane   adiacente   din   arterele   publice   de   circulatie.  Zona  studiata  este   formata  din   incinta  existenta   in  suprafata  de  72.588  mp  (Lot  1),   respectiv  terenul  recent  achizitionat  de  10.600mp  (Lot  2),  situat  in  nordul  incintei  actuale,  teren   liber  de  constructii  si  propus  pentru  reglementare  si  relationare  cu  cel  existent.  Parcelele  care   au  generat  PUZ  si  care  compun  aceste  doua  loturi,  au  o  suprafata  insumata  de  83.188,00  mp,   fiind  inscrise  in  CF  nr.  405041  -­‐  nr.  Cad.  405041  (Lot  1  -­‐  incinta  existenta)  respectiv  CF  436321  -­‐   nr.  Cad  A1549/2/5  si  CF  nr.  425307  -­‐  nr.  Cad  A1549/2/6  (Lot  2  -­‐  terenul  achizitionat  in  nord).     Initiatorul   a   donat   domeniului   public   in   baza   precedentelor   documentatii   de   urbanism   suprafata  de  2.747  mp,  teren  pentru  drum,  inscris  in  CF  405043,  avand  nr.  CAD    DR  1549/4/2  –   1549/4/3/2.    

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     4  

  Indicii  urbanistici  raportati  la  suprafata  insumata  a  celor  3  parcele  care  au  generat  PUZ  sunt:     POT  existent  =  33,57%   CUT  existent  =  0,67     Prin  HCL  286/2005,   respectiv  HCL  370/2010  au   fost   aprobate  documentatii   PUD  prin   care  au   fost  stabilite   reguli  de  construire  pentru   incinta  existenta   (Lot  1).  Functiunea  admisa  conform   PUG   si   PUD-­‐uri   aprobate   anterior   este   productie   industriala   si   servicii.   In  momentul   de   fata,   pentru  incinta  existenta  (Lot  1),  s-­‐au  atins  anumite  limite  maximale  ale  indicatorilor  urbanistici   reglementati  anterior,   fapt  care  a   impus  achizitionarea  terenului  din  nordul   incintei   (Lot  2),   in   vederea  asigurarii  parametrilor  urbanistici  necesari  pentru  realizarea  extinderilor  preconizate.       2.6  Echiparea  edilitara     Tip  utilitate   Descriere   Cantitate   UM/an   Apa   Obiectivul  isi  asigurã  alimentarea  cu  apã  de  la  reteaua  de  apa  a  

orasului  Timisoara   36500     m3  

Canalizare:   menajera,   tehnologica,   pluviala  

-­‐ apele  uzate  menajere  se  evacueaza  in  reateaua  de  canalizare   a  orasului.  Apa  uzata  menajera  de  la  cantina  se  preepureaza   printr-­‐un  separator  de  grasimi  cu  V=  1,170  m3.  Deseul  din   separator  se  preia  de  firma  autorizata  Rian  Consult  SRL.  

-­‐ apa  pentru  teste  de  temperatura  este  tratata  printr-­‐o   instalatie  cu  osmoza  inversa.  Nu  se  foloseste  apa  in  procesul   tehnologic.    

-­‐ apele  pluviale  colectate  de  pe  cladire,  de  pe  platforma   betonata  (parcari)  si  de  pe  zona  carosabila  dintre  cladiri,   inainte  de  deversarea  in  reteaua  de  canalizare  a  orasului   Timisoara  sunt  preepurate    prin  2  decantoare-­‐separator  de   produse  petroliere  cu  volume  de  V=  2,185  m3  respectiv  4,5   m3.  Deseul  din  separator  se  preia  de  firma  autorizata  Rian   Consult  SRL.  

29200             10500  

m3                  m3  

Energie   electrica  

Energia  electrica  necesara  functionarii  se  realizeaza  dintr-­‐un  post   TRAFO  dotat  cu  7  transformatoare:  5x1600  KVA,  1x1250  KVA  si   1x2200  KVA  alimentate  de  la  distribuitorul  local  de  energie   electrica.      

24000   MW  

Energie   termica  

Energia  termica  este  asigurata  de  2  centrale  termice  pe  gaz   metan:  prima  de  tip  Viessmann  cu  2  cazane  Vitoplex  100,  cu   puteri  nominale  de  1750  KW  respectiv  1120  KW,  consum   nominal  de  gaz  40  Nmc/h,  respectiv  25  Nmc/h  cu  cate  un  cos  cu   H  =  8  m  fiecare,  si  D=  700  mm,  respectiv  600  mm.     Cea  de-­‐a  doua  centrala  termica  este  de  tip  HOVAL  cu  2  cazane   avand  puteri  nominale  de  870  KW  fiecare,  consum  nominal  de   gaz  20  Nm3/h.  Ambele  sunt  prevazute  cu  cate  un  cos  cu  H  =  6  m   si  D=  400  mm.    

13200   MW  

     

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     5  

2.7  Probleme  de  mediu     Activitatea   de   fabricare   de   echipamente   electrice   si   electronice   si   a   altor   piese   si   accesorii   pentru  autovehicule  si  motoare  de  autovehicule  se  desfasoara  astfel:    

− in  cladirea  P+3E:   Productie  si  Logistica,  activitate  desfasurata  in  regim  P  unde  se  produc:   • unitati  electronice  de  comanda  pentru  airbag-­‐uri  si  frane  de  parcare;   • controlere  de  suspensie  si  pedale  de  acceleratie;   • instrumentatie  si  display-­‐uri  de  bord;  

− in  cladirea  P+4E+Er:   • producerea   de   instrumentatie   si   indicatoare   de   bord   pentru   autovehicule   de   tip   unicat   (mostre   premergatoare   productiei   de   serie   ce   vor   fi   realizate   in   alte   fabrici)   activitate   ce   se   desfasoara  la  parterul  cladirii;   • testarea   din   punct   de   vedere   al   compatibilitatii   electro-­‐magnetice   si   a   fiabilitatii   (teste   de   temperatura,  umiditate,  teste  mecanice,  teste  de  durata  de  viata,  de  infiltrare:  apa,  praf,  teste   de  coroziune)  pentru  subansamble  electronice,  activitate  ce  se  desfasoara  la  parterul  cladirii;  

− Atat  in  cladirea  P+3E  la  etajele  1-­‐3  cat  si  in  cladirea  P+4E+Er  la  etajele  1-­‐4:   • realizare   a   soft-­‐ului   la   comanda   (software   orientat   client)   si   verificarea   functionala   a   acestuia,  proiectare  asistata  de  calculator,  ca  parte  din  activitatea  de  cercetare-­‐dezvoltare.     Obiectivul   este   prevazut   cu   10   centrale   de   tratare   a   aerului   in   cladirea   P+3E   si   4   centrale   de   tratare  a  aerului  in  cladirea  P+4E+Er.  Centralele  de  tratare  a  aerului  sunt  prevazute  cu  filtre  G4,   G6,  F7,  F9  pentru  captare  pulberi.    Localizare    Denumire   Debit  aer    

Intrare  [mc/h]   Debit  aer     Iesire  [mc/h]  

CTA  1   75000   60000   CTA  2   75000   60000   CTA  vestiare   7600   6350   CTA  4   14000   11500   CTA  3   18500   18000   CTA  bucatarie     3400    3400   CTA  5     24000   24000   CTA  6   40000   32000   CTA  Clean  Room   7500   7000  

Productie,   cladire   P+3E  

CTA  7   1500   1500   CTA  teste   37000   30000   CTA  cantina-­‐  sala  de  mese   20000   20000   CTA  vopsitorie   4000   4000  

Cercetare-­‐ dezvoltare,   cladire   P+4E+Er   CTA  cantina-­‐  bucatarie   28000   20000     • in  cladirea  P+3E  este  prevazuta  o  instalatie  pentru  exhaustare  COV  cu  filtru  Carbon  Activ;   • in  cladirea  P+4E+Er  sunt  2   instalatii  de  exhaustare:  1  buc.   la  camera  de  vopsire  (activitarea   de  cercetare-­‐  dezvoltare)  si  1  buc.  la  bucataria  din  cantina.     Emisiile  de  compusi  organici  volatili  (COV)  rezulta:  

• in  hala  de  productie  din  cladirea  P+3E  in  urmatoarele  procese  tehnologice:   ! la   producerea   de   unitati   electronice   de   comanda   pentru   airbag-­‐uri   de  

autovehicule:  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     6  

! producerea  de  controlere  de  suspensie  si  pedale  de  acceleratie:   ! producerea  de  instrumentatie  si  display-­‐uri  de  bord:   ! la  intretinerea  si  curatarea  echipamentelor  de  productie.  

• in  cladirea  P+4E+Er:     ! producerea  de  instrumentatie  si   indicatoare  de  bord  pentru  autovehicule  de  tip  

unicat:   • in  camera  de  depozitare  deseuri  periculoase.  

Emisiile  de  solventi  organici  respecta  valorile  limita  de  emisie  din  Legea  nr.  278/2013,  anexa  nr.   7,  partea  a  2-­‐a:   -­‐   valoarea   limita   de   emisie   COV   in   gazele   reziduale:   100   mgC/Nmc   (masurate   la   evacuarea   instalatiilor  de  exhaustare);   -­‐  valoarea  limita  pentru  emisiile  fugitive:  maxim  25%  din  cantitatea  de  solvent  utilizata.  

  Instalatiile,  masurile  si  conditiile  de  protectie  a  mediului   1.  Statiile  si  instalatiile  pentru  retinerea,  evacuarea  si  dispersia  poluantilor  in  mediu,  din  dotare   (pe  factori  de  mediu):  

Protectia  atmosferei  

Denumire   cos  si   descriere   sursa  

In al ţțim

e   co s  

(m )  

D ia m et ru  b az a  

(m )  

D ia m et ru  v ar f  

(m )    

Poluant   Echipament   depoluare  

Ef ic ie nţț a   (%

)  

X   St er eo

70  

Y   St er eo

70  

Sistem  de   exhaustare   centralizata   cu  circuit   inelar  de   captare  in   hala  de   productie  din   cladirea  P+3E  

11,5   1x1   1x1   COV,   Pulberi  

CARBOFIL  PC35   (CR140)  

92,95   209597.24  477447.28  

 Centrala   HOVAL   dotata  cu  2   cosuri  

6   Ø  400   Ø  400   CO,  SOx,   Nox,  pulberi  

-­‐   209597.24  477447.28  

Centrala   VIESSMANN   dotata  cu  2   cosuri  

6   Ø  700   Ø  700   CO,  SOx,   Nox,  pulberi  

Arzatoare  tip   Weishaupt  WM   nivel  de  emisii  Nox   scazut  realizat   printr-­‐o  recirculare   a  gazelor  de   ardere  in  focar  

-­‐   209597.24  477447.28  

sistem  de   exhaustare  in   cladirea   P+4E+Er   pentru   cabina  de   vopsire  

   25   0,8x1   0,8x1   Pulberi,   COV  

filtre  G4,  G6,  F7,   F9  

-­‐   209597.24  477447.28  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     7  

Protectia  apelor:     Denumire   Valoare  

Separator  de  hidrocarburi  1   2,185  mc   Separator  de  hidrocarburi  2   4,5  mc  

Separator  de  grasimi   1.170  mc     2.  Alte  amenajari  speciale,  dotari  si  masuri  pentru  protectia  mediului     -­‐  in  camera  de  testare  la  vibratii  sunt  ziduri  antifonice  pentru  reducerea  zgomotului.     -­‐  ziduri  antifoc,  etc     3.   Concentratiile   si   debitele   masice   de   poluanti,   nivelul   de   zgomot,   de   radiatii,   admise   la   evacuarea  in  mediu,  depasiri  permise  si  in  ce  conditii     Valori   limita  de  emisie  conform  Ordinului  nr.  462/1993   la  arderea  gazului  metan   in  centralele   termice  pentru  gaz:  

Epulberi max   =  5  mg/Nm3  

ECO max   =  100    mg/Nm3  

ESOx max   =  35  mg/Nm3  

ENOx max   =  350  mg/Nm3  

Valorile  limita  se  raporteaza  la  un  continut  de  oxigen  al  efluentilor  gazosi  de  3%  volum.     Valoarea  limita  de  emisie  compusi  organici  volatili  in  gazele  reziduale:  100  mgC/Nmc  (  masurate   la  evacuarea  instalatiilor  de  exhaustare).  Valoarea  emisiilor  fugitive  de  compusi  organici  volatili:   maxim  25%  din  cantitatea  de  solvent  utilizata.     Concentratiile   indicatorilor  de  poluare  vor  fi  raportate   la  conditiile  normale:  273,150K  si  101,3   kPa,  pentru  un  gaz  de  evacuare  uscat.    Valoare  limita  pentru  pulberi  din  emisiile  tehnologice  –   50   mg/mc   (conform   Ord   462/1993   pentru   aprobarea   Condiţțiilor   tehnice   privind   protecţția   atmosferică).     Zgomot:  nivelul   de   zgomot   rezultat   in   urma   desfasurarii   activitatii,   nu   depaseste   prevederile   STAS  10009/1988  privind  acustica  urbana.  Nivel  de  zgomot  echivalent  admis    L  ech  =  65  dB  (A).    

4.  Calitatea  apelor  uzate  evacuate  

Valorile  maxim  admise  pentru  apele  uzate  menajere  evacuate  in  reteaua  de  canalizare:   -­‐  pH                                                                                                                           6,5  –  8,5                                     -­‐  materii  in  suspensii   350  mg  /dm3   -­‐  CBO5                                                                                               300  mg  O2  /dm

3   -­‐  CCO-­‐Cr   500  mg  O2  /dm

3   -­‐  substante  extractibile  cu  solventi  organici   30  mg  /dm3                       -­‐  detergenti  sintetici  biodegradabili   25  mg  /dm3                       -­‐  azot  amoniacal  NH+4      30  mg  /dm

3  

-­‐  fosfor  total   5,0  mg  /dm3                         Valorile   indicatorilor   de   calitate   ai   apelor   pluviale   evacuate   in   canalizarea   S.C.   Aquatim   S.A.     Timisoara   se   incadreaza   in   normativul   NTPA   002/2002   aprobat   prin   H.G.   nr.   188/2002   si   modificat   prin   H.G.   nr.   352/2005,   privind   conditiile   de   descarcare   in  mediul   acvatic   a   apelor   uzate.  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     8  

  Modul  de  gospodarire  a  deseurilor  si  a  ambalajelor:   1. Deseuri  produse:     Cod  deșeu   Denumire  deșeu   Sursa  generatoare   Cantitate   20  03  01   Menajer   Administrativ/Productie   720  mc   14  06  03*   Solventi  uzati   Productie     16  t  

15  02  02*   Absorbanti,   materiale   filtrante,   materiale   de   lustruire,   imbracaminte   de   protectie   contaminate  cu  substante  periculoase  

Productie   9  t  

08  04  09*   Adezivi     Productie   1  t  

20  01  01   Hartie  si  carton   Administrativ/Productie   15  t     16  02  14   Electronice  si  electrice     Administrativ/Productie   45  t  

08  03  18   Cartuse  si  imprimante  uzate   Administrativ/Productie   250  buc.   16  03  04   Cositor  fara  Plumb     Productie   2  t  

16  03  03*   Cositor  cu  Plumb   Productie   0,4  t   19  08  09   Amestecuri  de  grasimi  si  uleiuri   Separator  grasimi   48  mc  

16  06  04   16  06  05  

Baterii  si  acumulatori   Administrativ/  Productie   300  buc  

08  01  11*   deseuri   de   vopsele   si   lacuri   cu   continut   de   solventi  organici  sau  alte  substante  periculoase  

Productie   1,5  t  

08  01  19*   suspensii   apoase   cu   conţținut   de   vopsele   si   lacuri   si   solventi   organici   sau   alte   substante   periculoase  

Vopsitorie/Productie   3  t  

12  01  07*   uleiuri  minerale  de  ungere  uzate  fără  halogeni   Sample  Shop   0,1  t  

13  05  07*   Ape   uleioase   de   la   separatoarele   de   hidrocarburi  

Separator  hidrocarburri   25  t  

  Deseurile  sunt  valorificate/eliminate  cu  societati  specializate  autorizate.  Transportul  deseurilor   se  realizeaza  prin  unitati  autorizate  specializate  pe  baza  formularelor  de  transport  Anexe  la  HG   nr.  1061/2008.  Toate  deseurile  periculoase  sunt  ambalate  in  recipienti  etansi  si  containere  IBC   de  1  m3  pentru  a  se  evita  scurgerile.     Monitorizarea  gestiunii  deseurilor:     -­‐  fise  de  evidenta  conform  H.G.  nr.  856/2002;   -­‐  raportarea  anuala  a  cantitatii  de  deseuri  gestionate  la  APM  Timis,  conform  Legii  nr.  211/2011   privind  regimul  deseurilor  si  a  H.G.  nr.  856/2002  privind  evidenta  gestiunii  deseurilor  si  pentru   aprobarea  listei  cuprinzand  deseurile,  inclusiv  deseurile  periculoase;   -­‐  raportarea  anuala  pana  la  data  de  25  februarie  a  cantitatilor  de  deseuri  de  ambalaje  preluate  si   gestionate   conform   anexei   5   a   Ord.   MMGA   nr.   Ord.   nr.   794/2012   privind   procedura   de   raportare  a  datelor  referitoare  la  ambalaje  si  deseuri  de  ambalaje;     -­‐   raportarea   semestriala   a   evidentei   gestiunii   uleiurilor   proaspete/uzate,   potrivit   HG   nr.   235/2007.     Ambalajele  folosite  si  rezultate  –  tipuri  si  cantitati:  

- Ambalaje  folosite  pe  amplasament:  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     9  

Tip  ambalaj   Descriere   Cantitate   UM   Operaţție  

Cutii  platic   Cutii  plastic   126715   buc   Ambalare  produse  finite  

Cutii  carton   Cutii  carton   2800000   buc   Ambalare  produse  finite  

Paleti  lemn   Paleti  lemn   33000   buc   Ambalare  produse  finite    

- Ambalaje  rezultate:     Tip  ambalaj   Cod  deseu     Cantitate   UM   Operaţție  

Hartie  si   carton  

15  01  01   240   t   Valorificare  prin  reciclare  

plastic   15  01  02   310   t   Valorificare  prin  reciclare  

lemn   15  01  03   17   t   Valorificare  prin  reciclare     Modul  de  gospodarire  a  ambalajelor  (valorificate):     -­‐  deseuri  ambalaje  hartie  –  carton  (cod  15  01  01)  –  240  t/an;  container;  se  predau  la  societati   specializate  autorizate;   -­‐   deseuri   ambalaje   plastice   (cod   15   01   02)   –   310   t/an;   container;   se   predau   la   societati   specializate  autorizate;   -­‐  deseuri  ambalaje  lemn  (cod  15  01  03)  –  17  t/an;  container;  se  predau  la  societati  specializate   autorizate.     Modul  de  gospodarire  al  substantelor  periculoase:  

• ambalare:  in  ambalaje  originale  (recipiente  metalice/plastic,  cutii  carton);     • transport:  cu  mijloace  de  transport  agreate  de  RAR,  cu  respectarea  prevederilor  Legii  

nr.   122/2002  si   HG   nr.   1326/2009   privind   transportul   marfurilor   periculoase   in   Romania,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare;  

• depozitare:  sunt  depozitate  corespunzator  in  magazii  inchise;   • folosire/comercializare:  in  procesul  tehnologic.  

  Modul   de   gospodarire   a   ambalajelor   folosite   sau   rezultate   de   la   substantele   si   preparatele   periculoase:    

• deseurile   ambalajelor   contaminate   (cod   15   01   10*)   –   1,2   t/an   sunt   preluate   de   societati  specializate  autorizate;  

  Instalatiile,   amenajarile,   dotarile   si   masurile   pentru   protectia   factorilor   de   mediu   si   pentru   interventie  in  caz  de  accident:     -­‐  masuri  specifice  pentru  accidente  cu  substante  chimice/inflamabile;   -­‐  se  vor  respecta  conditiile  de  manipulare  si  depozitare  prevazute  in  fisele  de  securitate  pentru   toate  produsele  chimice  comercializate.     Monitorizarea  gospodaririi  substantelor  si  preparatelor  periculoase:  

-­‐  fise  de  evidentǎ  conform  legislatiei  in  vigoare.       2.8  Optiuni  ale  populatiei     Terenul   studiat   este  proprietate  privata.   Primăria  Municipiului   Timisoara,   ca   autoritate   locală   are  rol  de  decizie  şi  mediere  a  intereselor  individuale  şi  a  celor  comunitare,  prin  asigurarea  unei   dezvoltări   controlate   in   teritoriu.   Legea   privind   transparenţța   decizionala   in   administraţția  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     10  

publică  facilitează  accesul  populaţției  la  luarea  deciziilor  din  administraţția  locala,  la  consultarea   documentaţțiilor   de   amenajarea   teritoriului   şi   urbanism,   propunerilor   acestora   fiind   analizate,   iar  cele  viabile  preluate  şi  integrate  in  aceste  documentaţții.  Consultarea  populaţției  se  realizează   prin  anunţțuri  publice,  consultare  in  diferitele  faze  de  elaborare  si  /  sau  dezbatere  publică.       Avand  in  vedere  faptul  ca  prezentul  demers  a  fost  precedat  de  3  etape  de  dezvoltare  realizate   anterior,  in  baza  a  doua  Planuri  Urbanistice  de  Detaliu  aprobate  de  Consiliul  Local  in  ultimii  10   ani,   consideram   ca   intentia   actuala   a   initiatorului   de   a   extinde   facilitatile   existente,   marind   totodata   suprafata   terenului   alocat   incintei,   vine   in   intampinarea   strategiilor   publice   de   dezvoltare  a  orasului,  generand  totodata  locuri  de  munca  de  inalta  calificare  si  un  caracter  bine   definit  pentru  zona  studiata.       3.  PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE  URBANISTICA     3.1  Concluzii  ale  studiilor  de  fundamentare     Dupa   cum  a   fost   prezentat   si   la   capitolul   “2.   Stadiul   actual   al   dezvoltarii”,   zona   studiata   este   destinata  productiei  industriale  si  serviciilor.  Planurile  urbanistice  de  detaliu  anterioare  au  avut   ca   scop  detalierea   etapelor   initiale   de   implementare   a   obiectivului.   Aceste   reglementari   sunt   propuse   a   fi  mentinute.   Atingerea   valorilor  maximale   ale   unor   parameterii   urbanistici   impusi   prin  documentatiile  anterioare  au  condus   la  necesitatea  achizitionarii  de  noi  suprafete  pentru   asigurarea   valorilor   necesare   extinderilor   preconizate.   Aceste   noi   suprafete   urmeaza   sa   fie   reglementate  urbanistic  prin  prezenta  documentatie  iar  abordarea  va  fi  una  unitara.     Urmatoarele  documentatii  vor  sta  la  baza  elaborarii  PUZ:   − PUG  Timisoara  aflat  in  vigoare;   − PUD  aprobat  prin  HCL  nr.  286  /  2005  a  mun.  Timisoara  prin  care  functiunea  pentru  parcela  

studiata   a   fost   reglementata   ca   zona   de   productie   si   servicii,   fiind   detaliate   conditiile   de   construire  a  investitiei  –  faza  I  –  zona  de  nord  a  amplasamentului,  aflat  in  vigoare;  

− PUD  aprobat  prin  HCL  nr.  370  /  2010  a  mun.  Timisoara  prin  care  au  fost  stabilite  conditiile   de   construibilitate   si   retragerile   fata   de   limitele   de   proprietate   pentru   faza   a   II-­‐a   a   dezvoltarii  investitiei,  pe  terenul  liber  din  sudul  amplasamentului,  aflat  in  vigoare;  

− Proiect  municipal  parcare  publica,  aflat  in  executie  in  sudul  amplasamentului;   − Traseu  estimat  al  inelului  IV;   − Propuneri  pentru  noul  PUG.     3.2  Prevederi  ale  PUG     Conform   PUG   aflat   in   vigoare,   terenul   este   situat   in   UTR   72   –   zona   unitatilor   industriale   a   Municipiului   Timisoara   -­‐   Calea   Buziasului.   Pentru   parcela   recent   achizitionata   nu   sunt   mentionate  reglementari  in  actualul  PUG,  astfel  ca  prezenta  documentatie  are  rolul  de  a  stabili   reguli  de  construire  in  acest  areal,  in  relatie  directa  cu  fondul  construit  existent  si  cu  intentiile   initiatorului.     3.2.1  Relatia  cu  noul  PUG  aflat  in  avizare     La  data  redactarii  prezentei  documentatii,  noul  PUG  al  municipiului  Timisoara  se  afla  in  Etapa  3   –   faza  de  elaborare  a  propunerilor  de  PUG  si  RLU  aferent  acestuia,  nefiind  practic   in  vigoare.  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     11  

Prin  noul  PUG,  incinta  existenta  (Lotul  1)  este  descrisa  ca  zona  Et  -­‐  zona  de  activitati  economice   cu   caracter   tertiar.   Lotul   2   este   cuprins   in   noul   PUG   ca   fiind   parte   din   zona  UEt   –   Zona   de   urbanizare  activitati  economice  cu  caracter  tertiar,  si  propus  pentru  a  fi  asimilat  zonei  Et,  ceea   ce  confirma  prezentul  demers,  de  a  trata  in  mod  unitar  cele  doua  Loturi.     Reglementarile  propuse   in  prezentul  PUZ  sunt  consecvente  prevederilor  planurilor  urbanistice   anterioare  (PUD),  dat  fiind  faptul  ca  acestea  au  stat  la  baza  dezvoltarii  incintei  existente  (Lot  1)   si  se  vor  raporta  la  ambele  Loturi  detinute  in  prezent  de  initiator.     3.3  Valorificarea  cadrului  natural     Zona   studiata   nu   prezinta   elemente   speciale   sau   cu   vreun   potential   care   s-­‐ar   impune   a   fi   valorificat.  Fondul  plantatiilor  existente  pe  terenul  recent  achizitionat  nu  este  semnificativ  din   punct  de  vedere  peisager  sau  al  speciilor  plantate.  In  acest  sens  se  propune  asanarea  completa   a  acestui  teren  si  planificarea  spatiilor  verzi   intr-­‐o  maniera  prin  care  acestea  sa  fie   intercalate   armonios  in  functiunea  propusa,  sporind  gradul  de  atractivitate  al  intregului  ansamblu.       3.4  Modernizarea  circulatiei     Din  punct  de  vedere  al  traficului,  sunt  prevazute  urmatoarele  masuri:     De  catre  initiator:  

-­‐ amenajarea  unei  parcari  pentru  angajati  si  vizitatori  pe  terenul  din  nord  (Lotul  2);   -­‐ alocarea  unor  suprafete  de  teren  din  parcelele  care  compun  Lotul  2  in  vederea  realizarii  

profilului   stradal   de   20m,   axul   acestui   drum   fiind   actuala   limita   de   proprietate   dintre   parcele  care  compun  Lotul  2  si  proprietatea  vecina  din  nordul  Lotului  2;  

-­‐ amenajarea  unei  giratii  si  a  unei  zone  de  asteptare  pentru  TIR-­‐uri,  in  partea  de  nord-­‐vest   a  Lotului  1;  

-­‐ amenajarea  unei  parcari  in  partea  de  nord  a  Lotului  1,  adiacenta  extinderii  propuse  prin   prezentul  PUZ;  

-­‐ alocarea  unei  suprafete  de  teren  din  parcela  Lot  1  pentru  realizarea  giratiei  de  pe  strada   Siemens  (lucrare  demarata  de  municipalitate).  

  De  catre  municipalitate:  

-­‐ realizarea   unei   parcari   publice   in   sud-­‐vestul   amplasamentului   studiat   prin   PUZ,   racordata  printr-­‐o  giratie  la  strada  Siemens  –  lucrare  aflata  in  executie.  

  In   prezenta   documentatie   sunt   propuse   racorduri   la   inelul   IV,   in   varianta   cunoscuta   in   momentul   de   fata   a   traseului   acestuia.   Ulterior,   dupa   stabilirea   de   catre   municipalitate   a   traseului   final   al   acestui   inel,   se   va   avea   in   vedere   ajustarea   acestor   racorduri   (atat   cel   din   giratia   propusa   in   nord-­‐vestul   Lotului   1   cat   si   conexiunea   drumului   de   20m  propus   in   nordul   Lotului  2).       3.5.  Zonificare  functionala  –  indici  urbanistici,  bilant  teritorial,  reglementari     Functiunea  generala  propusa  zonei  studiate  va  fi  productie  industriala  si  servicii,  similara  celei   existente.  Conform  plansei  de  reglementari  urbanistice  anexate,  parcelele  detinute  de  initiator   au  fost  zonificate  din  punct  de  vedere  functional  dupa  cum  urmeaza:  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     12  

  Subzona  1  (Lotul  2):  

-­‐ cladiri   pentru   productie   industriala,   depozitare,   birouri,   servicii,   spatii   tehnice   si   administrative,  parcaje,  cu  regim  maxim  de  inaltime  S+P+3E;  

-­‐ platforma  parcare,  constructii  tehnico-­‐edilitare,  spatii  verzi.     Subzona  2  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ extindere   hala   existenta   cu   regim   maxim   de   inaltime   S+P+3E;   dispunere   cu   fatada   principala   spre   nordul   amplasamentului;   functiuni   permise:   productie   industriala,   depozitare,  birouri,  servicii,  spatii  tehnice  si  administrative;  

-­‐ constructii  tehnico-­‐edilitare,  spatii  verzi.     Subzona  3  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ extindere  cladire  anexe  tehnice,  cu  regim  maxim  de  inaltime  S+P+2E;   -­‐ constructii  tehnico-­‐edilitare.  

  Subzonele  4  si  5  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ platforme  parcare  si  cai  de  circulatie  pentru  autoturisme,  TIR-­‐uri  etc;   -­‐ giratie  si  accese  rutiere;   -­‐ constructii  tehnico-­‐edilitare,  spatii  verzi.  

  Subzona  6  (in  centrul  Lotului  1,  intre  cladirile  existente):  

-­‐ reconfigurare   parcare   existenta,   optimizandu-­‐se   fluxurile   interioare   si   raportul   dintre   terenul  amenajat  si  spatiul  verde.  

  Subzona  7  (in  centrul  Lotului  1,  intre  cladirile  existente):  

-­‐ corp  de  legatura  intre  cladirile  existente  cu  respectarea  regimului  de  inaltime  existent.     Subzona  8  (in  sudul  Lotului  1):  

-­‐ extindere   cladire  existenta   cu   regim  maxim  S+P+5E+Er;  dispunere   cu   fatada  principala   spre  sudul  amplasamentului;   functiuni  permise:   laboratoare  testare,  cercetare,  birouri,   spatii  tehnice  si  administrative;  

-­‐ constructii  tehnico-­‐edilitare,  spatii  verzi.     Zonificarea   de   mai   sus   are   rolul   director   de   a   stabili   utilizarea   functionala   a   subzonelor   respective,  fara  insa  a  fi  obligatorie  aplicarea  totala  a  reglementarilor  propuse,  acestea  putand   fi  implementate  de  initiator  functie  de  planul  sau  investitional,  in  etape  sau  in  parte,  dupa  caz.     Utilizari  interzise:  

-­‐ locuire  de  orice  tip;   -­‐ cladiri  comerciale  tip  big-­‐box  (hipermarket,  supermarket).  

  Amplasarea  constructiilor  pe  parcela  va  respecta  urmatoarele  retrageri  minime:     Subzona  1  (Lotul  2):  

− minim  10,00m  fata  de  limita  de  proprietate  din  sud;   − minim  10,00m  fata  de  limita  de  proprietate  din  nord;   − minim  2,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  est;   − minim  2,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  vest;  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     13  

  Subzona  2  (in  nordul  Lotului  1):  

− minim  10,00m  fata  de  limita  de  proprietate  din  nord;   − minim  6,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  est.  

  Subzona  3  (in  nordul  Lotului  1):  

-­‐ fiind   vorba   de   anexe   tehnice   si   constructii   tehnico   edilitare,   acestea   vor   putea   fi   construite  pana  pe  aliniamentul  strazii  existente  in  nordul  parcelei.  

  Subzona  8  (in  sudul  Lotului  1):  

− minim  6,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  vest;   − minim  20,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  sud;   − minim  6,0m  fata  de  limita  de  proprietate  din  est.  

  Pe  suprafetele  afectate  de  retragerile  impuse  mai  sus  vor  putea  fi  amenajate  cai  de  circulatie,   locuri   de   parcare,   echipamente   de   control   acces,   case   poarta,   fumoare,   constructii   tehnice,   puncte   de   bransament   /   conexiune   sau   spatii   verzi.   Solutiile   propuse   vor   avea   in   vedere   prevederile  normativelor  actuale   cu  privire   la   forma   si  dimensiunile   constructiilor,   a   cailor  de   comunicatii  terestre,  a  drumurilor  de  deservire  locala,  a  necesarului  de  parcaje,  etc.     Indicii  urbanistici  raportati  la  suprafata  insumata  a  celor  3  parcele  care  au  generat  PUZ  sunt:   POT  existent  =  33,57%       POT  propus  =  max.  70%   CUT  existent  =  0,67         CUT  propus  =  max.  1,4     Se  va  asigura  un  procent  de  minim  20%  spatii  verzi  din  suprafata  totala  a  terenurilor  detinute   de  initiator  la  momentul  obtinerii  avizelor  pentru  emiterea  Autorizatiilor  de  Construire.  Spatiile   verzi  vor  putea  fi  amenajate  si  sub  forma  de  terase  inierbate,  pe  invelitoarele  cladirilor.    

Existent   Propus  Destinatie  suprafata   mp   %   mp   %  

Suprafata  construita  la  sol   27.926,21   33,57   58.231,60  (max.)   70,00   Platforme,  drumuri   29.215,62   35,12   8.318,80   10,00   Spatii  verzi  amenajate   15.446,17   18,57   16.637,60  (min.)   20,00   Teren  neamenajat   10.600   12,74   0,00   0,00   Total  suprafata   83.188,00   100   83.188,00   100       3.6    Dezvoltarea  echiparii  edilitare     Amplasamentul  existent  este  echipat  din  punct  de  vedere  edilitar,  asa  cum  a  fost  prezentat  la   capitolul   “2.6   Echiparea   edilitara”   si   sunt   create   premise   pentru   dezvoltari   viitoare.   Avand   in   vedere   natura   investitiei   sunt   necesare   breviare   de   calcul   si   daca   este   cazul,   consultari   cu   detinatorii  de   retele  pentru  stabilirea  solutiilor  de  extindere  a  capacitatilor  existente.  Trebuie   mentionat  faptul  ca  prezentul  PUZ  are  rolul  de  a  initia  aceste  consultari  si  de  a  obtine  acorduri   de   principiu   urmand   ca   proiectele   de   specialitate   sa   fie   elaborate   la   fazele   urmatoare   de   proiectare.       Pentru   terenul   recent   achizitionat   sunt   necesare   extinderi   ale   retelelor   existente   de   apa   si  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     14  

canalizare,   energie   electrica   si   alimentare   cu   gaze   naturale   in   functie   de   natura   investitiilor   preconizate.   Intr-­‐o  prima  faza,  se  va  avea   in  vedere  amenajarea  unor   locuri  de  parcare  caz   in   care  dezvoltarea  edilitara  se  va  rezuma   la  asigurarea  evacuarii  apelor  pluviale  prin  extinderea   retelei   de   canalizare   pluviala   existenta,   respectiv   extinderea   retelei   de   alimentare   cu   energie   electrica  destinata  iluminatului  exterior.       3.7  Protectia  mediului     Criterii   pentru   determinarea   efectelor   semnificative   potentiale   asupra   mediului   (conform   anexei  1  din  HG  1076/2004):     1.  Caracteristicile  planurilor  si  programelor  cu  privire,  in  special,  la:   a)  gradul  in  care  planul  sau  programul  creeaza  un  cadru  pentru  proiecte  si  alte  activitati  viitoare   fie   in   ceea   ce   priveste   amplasamentul,   natura,   marimea   si   conditiile   de   functionare,   fie   in   privinta  alocarii  resurselor:     Prin   documentatiile   urbanistice   anterioare   functiunea   pentru   parcela   studiata   a   fost   reglementata  ca  zona  de  productie  si  servicii.  Documentatia  de  fata  are  rol  de  a  stabili  reguli  de   construibilitate  pentru  parcela  recent  achizitionata  din  nordul  amplasamentului  existent  si  de  a   redefini   global   regulile   existente   pentru   o   functionare   unitara.   Este   asigurat   cadrul   pentru   proiecte  viitoare,  intreaga  zona  fiind  destinata  prin  Master  Plan  acestui  tip  de  functiune.     b)  gradul  in  care  planul  sau  programul  influenteaza  alte  planuri  si  programe,  inclusiv  pe  cele  in   care  se  integreaza  sau  care  deriva  din  ele;     Nu  sunt  identificate  influente  negative  asupra  altor  planuri  sau  programe,  mai  ales  asupra  celui   din   care   deriva.   Urbanizarea   zonei   de   nord   are   consecinte   pozitive   prin   asanarea   unui   teren   nevalorificat  in  niciun  fel  si  aducerea  infrastructurii  tehnico-­‐edilitare  in  acea  zona,  infrastructura   prin  extinderea  careia  pot  beneficia  si  vecinatatile.     c)   relevanta  planului   sau  programului   in/pentru   integrarea   consideratiilor  de  mediu,  mai   ales   din  perspectiva  promovarii  dezvoltarii  durabile;     Dezvoltarea   durabila   este   evidentiata   si   in   Masterplanul   aprobat   de   catre   municipalitate.   In   cadrul   Politicii   1   –  Dezvoltarea   unei   structuri   economice   urbane   competitive,   Programul   1   se   refera  direct  la  acest  obiectiv  si  anume  “Parcuri  industriale  de  productie  bazate  pe  cunoastere  si   inovare”,   cu   localizare   pe   investitia   Continental,   data   ca   exemplu   de   buna   practica.   Prin   prezenta   documentatie   de   PUZ,   Continental   intentioneaza   de   fapt   extinderea   parcului   de   productie   cu   profil   high-­‐tech,   respectiv   a   domeniilor   de   cercetare   –   dezvoltare,   in   complet   acord  cu  proiectele  municipale  urmarite  prin  Program.  Extinderea  intreprinderilor  de  acest  tip   cu   valoare   strategica   pentru   dezvoltarea   orasului   este   primul   punct   urmarit   in   cadrul   acestei   strategii.     d)  problemele  de  mediu  relevante  pentru  plan  sau  program;     Situatia   existenta   a   fost   prezentata   pe   larg   la   capitolul   2.7   Probleme   de   mediu.   Prezenta   documentatie  de  PUZ  stabileste  reguli  de  construire  pentru  extinderea  activitatii  de  productie,   respectiv  a  celei  de  dezvoltare  software.  Din  datele  puse  la  dispozitie  de  beneficiar,  sunt  puse  in  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     15  

discutie  de  fapt  extinderi  ale  capacitatilor  existente,  consecinta  a  cresterii  cererilor  de  produse   furnizate   pe   piata   de   desfacere.   Astfel,   din   punct   de   vedere   al   protectiei   mediului,   nu   apar   elemente   noi   ci   doar  modificari   cantitative   ale   valorilor   anterioare,   care   trebuie   sa   respecte   legislatia  in  vigoare.     Protecţția  calităţții  apelor   Sursele  de  ape  uzate  şi  compuşii  acestor  ape   Apele   pluviale   de   pe   cladiri,   considerate   conventional   curate,   vor   fi   preluate   de   canalizarea   municipala.  Apele  pluviale  de  pe  platformele  parcare   sau   carosabil,   vor   fi   trecute   in  prealabil   prin  separatoare  de  hidrocarburi,  similar  situatiei  existente.  Calculul  capacitatii  separatoarelor   vor   fi   definitivate   la   fazele   urmatoare   de   proiectare,   in   functie   de   o   mobilare   concreta   a   suprafetelor.       Indicatorii  vor  respecta  valorile  prevazute  de  normativul  NTPA  002/2002,  aprobat  prin  H.G.  nr.   188/2002  si  modificat  prin  H.G.  nr.  352/2005,  privind  conditiile  de  descarcare  in  mediul  acvatic   a  apelor  uzate.  Valorile   indicatorilor  de  calitate  ai  apelor  pluviale  evacuate   in  canalizarea  S.C.   Aquatim   S.A.   Timisoara   se   vor   incadra   in   normativul   NTPA   002/2002   aprobat   prin   H.G.   nr.   188/2002  si  modificat  prin  H.G.  nr.  352/2005,  privind  conditiile  de  descarcare  in  mediul  acvatic   a  apelor  uzate.     Apa  preluata  din  reteaua  AQUATIM  va  fi   folosita   in  scop  menajer  si   in  scop  tehnologic  pentru   crearea  microclimatului   din   hala,   respectiv   umidificarea   aerului.   Apa   pentru  microclimat   este   tratata   printr-­‐o   instalatie   de   tratare   cu   osmoza   inversa.   Apa   este   evacuata   in   canalizarea   municipala,   avand   caracteristicile   unei   ape   uzate   menajere   obisnuite.   Apele   uzate   menajere   rezultate  din  activitatile  extinse  vor  fi  cele  obisnuite.  Valorile  maxim  admise  pentru  apele  uzate   menajere  evacuate  in  reteaua  de  canalizare:  

-­‐  pH                                                                                                                           6,5  –  8,5                                     -­‐  materii  in  suspensii   350  mg  /dm3   -­‐  CBO5                                                                                               300  mg  O2  /dm

3   -­‐  CCO-­‐Cr   500  mg  O2  /dm

3   -­‐  substante  extractibile  cu  solventi  organici   30  mg  /dm3                       -­‐  detergenti  sintetici  biodegradabili   25  mg  /dm3                       -­‐  azot  amoniacal  NH+4      30  mg  /dm

3  

-­‐  fosfor  total   5,0  mg  /dm3                         Locul  de  evacuare  a  apelor  uzate   Apele   uzate  menajere   rezultate   din   activitatile   extinse   vor   fi   preluate   prin   sistemul   actual   de   canalizare.  Solventii  rezultati  de  la  spalarea  utilajelor  nu  se  evacueaza  in  reteaua  de  canalizare,   ci  se  vor  preda  la  unitati  specializate.     Protecţția  aerului   Protectia  aerului  se  va  realiza  prin  sistemele  de  filtrare  ca  parte  integranta  a  echipamentelor  de   productie   sau   testare   folosite,   cat   si   prin   filtrele   cu   care   vor   fi   prevazute   echipamentele   de   ventilatie,  atat  la  intrarea  in  cladiri,  cat  si  la  iesirea  din  aceastea.     Sursele  şi  poluanţții  pentru  aer   Sursele  de  poluare  pentru  aer  sunt  date  de:   - gazele  de  ardere  de   la  centralele   termice   in  cazul   in  care   in  urma  calculelor   se  dovedeste  

necesitatea  suplimentarii  acestora;  in  cazul  in  care  sunt  necesare,  acestea  vor  fi  montate  la  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     16  

interior,   vor   fi   cu   tiraj   fortat,   de   noua   generatie,   avand   valorile   emisiilor   in   atmosfera   in   limitele  admise  de  legislatia  in  domeniu;  

- poluanti  rezultati  in  timpul  procesului  de  vopsire:  COV;     Poluanţții  evacuaţți  în  atmosferă     In   functie   de   planul   de   mobilare,   la   fazele   urmatoare   de   proiectare   se   vor   avea   in   vedere   incadrarea  emisiilor  in  atmosfera  in  limitele  admise  de  legislatie,  astfel:   Valori   limita  de  emisie  conform  Ordinului  nr.  462/1993   la  arderea  gazului  metan   in  centralele   termice  pentru  gaz:  

Epulberi max   =  5  mg/Nm3  

ECO max   =  100    mg/Nm3  

ESOx max   =  35  mg/Nm3  

ENOx max   =  350  mg/Nm3  

Valorile  limita  se  raporteaza  la  un  continut  de  oxigen  al  efluentilor  gazosi  de  3%  volum.     Valoarea   limita  de  emisie  compusi  organici   volatili   in  gazele   reziduale:  100  mgC/Nmc     (vor     fi   masurate   la   evacuarea   instalatiilor   de   exhaustare);   Valoarea   emisiilor   fugitive   de   compusi   organici  volatili:  maxim  25%  din  cantitatea  de  solvent  utilizata.     Concentratiile  indicatorilor  de  poluare  vor  fi  raportate  la  conditiile  normale:    273,150K  si  101,3   kPa,  pentru  un  gaz  de  evacuare  uscat.         Valoare   limita   pentru   pulberi   din   emisiile   tehnologice   –   50   mg/mc,   conform   Ord   462/1993   pentru  aprobarea  Condiţțiilor  tehnice  privind  protecţția  atmosferică.     Gestiunea  deşeurilor   Sursele  de  deşeuri:   Deseuri  produse:   Cod  deșeu   Denumire  deșeu   Sursa  generatoare  

20  03  01   Menajer   Administrativ/Productie  

14  06  03*   Solventi  uzati   Productie    

15  02  02*   Absorbanti,   materiale   filtrante,   materiale   de  

lustruire,   imbracaminte  de  protectie   contaminate  

cu  substante  periculoase  

Productie  

08  04  09*   Adezivi     Productie  

20  01  01   Hartie  si  carton   Administrativ/Productie  

16  02  14   Electronice  si  electrice     Administrativ/Productie  

08  03  18   Cartuse  si  imprimante  uzate   Administrativ/Productie  

16  03  04   Cositor  fara  Plumb     Productie  

16  03  03*   Cositor  cu  Plumb   Productie  

19  08  09   Amestecuri  de  grasimi  si  uleiuri   Separator  grasimi  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     17  

16  06  04  

16  06  05  

Baterii  si  acumulatori   Administrativ/  Productie  

08  01  11*   deseuri  de  vopsele  si  lacuri  cu  continut  de  solventi  

organici  sau  alte  substante  periculoase  

Productie  

08  01  19*   suspensii  apoase  cu  conţținut  de  vopsele  si  lacuri  si  

solventi  organici  sau  alte  substante  periculoase  

Vopsitorie/Productie  

12  01  07*   uleiuri  minerale  de  ungere  uzate  fără  halogeni   Sample  Shop  

13  05  07*   Ape  uleioase  de  la  separatoarele  de  hidrocarburi   Separator  hidrocarburri  

Cantitatile   vor   fi   recalculate   la   fazele   urmatoare   de   proiectare,   funcit   de   o   situatie   concreta.   Deseurile   vor   fi   valorificate/eliminate   cu   societati   specializate   autorizate.   Deseurile   nepericuloase  vor  fi  stocate  intr-­‐o  zona  special  amenjata,  dotata  cu  presa  pentru  compactarea   deseurilor   de   carton   si   plastic,   cu   containere   metalice,   un   transpalet   pentru   realizarea   transportului.   Aria   este   gestionata   de   catre   o   persoana   contractata   extern,   responsabila   cu   compactarea  deseurilor  si  cu  selectia  finala  a  acestora.     Transportul  deseurilor  se  va  realiza  prin  unitati  autorizate  specializate  pe  baza  formularelor  de   transport  Anexe  la  HG  nr.  1061/2008.       Gestiunea  substanţțelor  si  preparatelor  periculoase   Modul  de  gospodarire:    

• ambalare:  in  ambalaje  originale  (recipiente  metalice/plastic,  cutii  carton);     • transport:  cu  mijloace  de  transport  agreate  de  RAR,  cu  respectarea  prevederilor  Legii  

nr.   122/2002   si   HG   nr.   1326/2009   privind   transportul   marfurilor   periculoase   in   Romania,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare;  

• depozitare:  vor  fi  depozitate  corespunzator  in  magazii  inchise  cu  acces  restrictionat;   • folosire/comercializare:  in  procesul  tehnologic.  

Toate  deseurile  periculoase  vor  fi  ambalate  in  recipienti  etansi  si  containere  IBC  de  1  m3  pentru   a  se  evita  scurgerile.     Instalatiile,   amenajarile,   dotarile   si   masurile   pentru   protectia   factorilor   de   mediu   si   pentru   interventie  in  caz  de  accident:     -­‐  masuri  specifice  pentru  accidente  cu  substante  chimice/inflamabile;   -­‐  se  vor  respecta  conditiile  de  manipulare  si  depozitare  prevazute  in  fisele  de  securitate  pentru   toate  produsele  chimice  comercializate.     Monitorizarea   gospodaririi   substantelor   si   preparatelor   periculoase:   se   vor   realiza   fise   de   evidentǎ  conform  legislatiei  in  vigoare.     Gestiunea  ambalajelor   Ambalajele   rezultate   din   activitate   sunt   sortate,   colectate   si   predate   la   agenti   economici   autorizati.   Ambalajele   refolosibile:   cutiile   din   plastic   ale   componentelor   electronice,   sunt   returnate  la  furnizor.  Cele  contaminate  sunt  predate  la  unitati  specializate,  pe  baza  de  contract.    

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     18  

Modul   de   gospodarire   a   ambalajelor   folosite   sau   rezultate   de   la   substantele   si   preparatele   periculoase:   deseurile   ambalaje   contaminate   (cod   15   01   10*)   vor   fi   preluate   de   societati   specializate  autorizate;     2.  Caracteristicile  efectelor  si  ale  zonei  posibil  a  fi  afectate  cu  privire,  in  special,  la:   a)  probabilitatea,  durata,  frecventa  si  reversibilitatea  efectelor;       Nu   sunt   evidentiate   zone   posibil   a   fi   afectate   de   activitatile   propuse.   Deseurile   asa-­‐zis   periculoase  rezultate  vor  fi  riguros  evidentiate  si  controlate.  Emisiile  vor  fi  verificate  periodic  si   nu  vor  depasi  valorile  admise.     b)  natura  cumulativa  a  efectelor;   Nu  este  cazul.     c)  natura  transfrontiera  a  efectelor;   Nu  este  cazul.     d)  riscul  pentru  sanatatea  umana  sau  pentru  mediu  (de  exemplu,  datorita  accidentelor);     Riscul  este  unul  obisnuit,  nu  sunt  evidentiate  probleme  speciale.  Vor  trebui  respectate  legislatia   de   mediu   in   toate   domeniile   activitatii   propuse,   normele   sanitare,   normele   de   protectie   a   muncii,  normele  PSI,  etc.     e)  marimea  si  spatialitatea  efectelor  (zona  geografica  si  marimea  populatiei  potential  afectate);   Nu  este  cazul.     f)  valoarea  si  vulnerabilitatea  arealului  posibil  a  fi  afectat,  date  de:   (i)  caracteristicile  naturale  speciale  sau  patrimoniul  cultural;   (ii)  depasirea  standardelor  sau  a  valorilor  limita  de  calitate  a  mediului;   (iii)  folosirea  terenului  in  mod  intensiv;     Nu   sunt   identificate   caracteristici   naturale   speciale   sau   ca   parte   din   patrimoniu   cultural.   Standardele   de   calitate   a   mediului   nu   vor   putea   fi   depasite.   In   cadrul   proiectului   vor   fi   prevazute  instalatii  omologate,  cu  randament  mare  si  cu  valori  ale  emisiilor  in  atmosfera,  aflate   in  limitele  prevazute  de  lege.  Nu  se  poate  pune  in  discutie  folosirea  terenului  in  mod  intensiv,   avand  in  vedere  ca  bilantul  de  suprafete  are  la  baza  regulamentele  aflate  in  vigoare.     g)   efectele   asupra   zonelor   sau   peisajelor   care   au   un   statut   de   protejare   recunoscut   pe   plan   national,  comunitar  sau  international.   Nu  este  cazul.       3.8  Obiective  de  utilitate  publica     Ulterior   aprobarii   prezentului   PUZ   de   catre   Consiliul   Local   al   Municipiului   Timisoara,   se   vor   realiza  operatiuni  topo-­‐cadastrale  de  dezmembrare  in  vederea  cedarii  catre  domeniul  public  a   suprafetelor   de   teren   descrise   la   punctul   3.4   de  mai   sus,   in   vederea  modernizarii   drumurilor   publice.  Prin  aceste  documentatii  cadastrale  se  vor  stabili  suprafetele  exacte  care  vor  fi  alocate   pentru  drumurile  publice  respectiv  care  vor  ramane  in  patrimoniul  initatorului.  

PUZ  Extindere  hala  de  productie  si  birouri  Continental  –  Timisoara,  str.  Siemens  nr.  1     19  

  In  urma  aprobarii  prezentului  PUZ  de  catre  Consiliul  Local  al  Municipiului  Timisoara,  parcelele   ce  compun  Lotul  2  vor  trece  din  categoria  “arabil”  in  categoria  “curti-­‐constructii”.       4.  CONCLUZII  –  MASURI  IN  CONTINUARE     Contextul   economic   a   impus   ca   initiatorul   sa   ia   in   considerare   construirea   etapizata   a   obiectivelor.   In   primele   etape   au   fost   finalizate   hala   de   productie   si   birourile   cu   dotarile   aferente,   cu   extinderile   ulterioare,   respectiv   cladirea   de   dezvoltare-­‐cercetare-­‐testare,   cu   dotarile   aferente.   Prezenta   documentatie   stabileste   ca   posibile   ambele   extinderi   ale   dezvoltarilor  anterioare,  atat  etapizat  cat  si  intr-­‐o  singura  etapa,  in  cazul  unui  context  economic   favorabil.   Propunerea   de   fata   presupune   o   planificare   functionala   care   se   incadreaza   in   caracterul   industrial   al   zonei.   Consideram   ca   din   punct   de   vedere   al   oportunitatii   socio-­‐ economice,   tema   proiect   propusa   se   constituie   intr-­‐o   perspectiva   realista   si   necesara   de   dezvoltare   a   zonei,   cu   efecte   pozitive   asupra   municipiului   Timisoara.   Elaborarea   Planului   Urbanistic   Zonal   s-­‐a   efectuat   in   concordanta   cu   Ghidul   privind   metodologia   de   elaborare   si   continutul  cadru  al  P.U.Z.  aprobat  prin  Ordinul  nr.  176/N/16.08.2000  al  Ministerului  Lucrarilor   Publice  si  Amenajarii  Teritoriului  si  prevederile  legale  in  vigoare.  La  baza  stabilirii  categoriilor  de   interventie,  reglementari  si  restrictii  impuse  vor  sta  urmatoarele  obiective  principale:   -­‐  incadrarea  in  Planul  Urbanistic  General  al  Municipiului  Timisoara;   -­‐  asigurarea  amplasamentelor  si  amenajarilor  necesare  pentru  obiectivele  prevazute  prin  tema.     In  urma  aprobarii  de  catre  Consiliul  Local  Timisoara  a  prezentei  documentatii  de  urbanism,  se   va  trece  la  etapele  urmatoare  ale  proiectului:   − intocmire  DTAC   -­‐   PTh   si   obtinere  AC   pentru   constructiile   propuse,   amenajarile   si   dotarile  

aferente;   − proiectarea   si   autorizarea   lucrarilor   de   extinderi   retele,   bransamente   si   racorduri   utilitati,  

racorduri  la  drumurile  publice,  modernizari  ale  circulatiilor  perimetrale.       Intocmit,               arh.  George  Ciuhandu  

         

       

 

Atasament: 06_Lucrari_rutiere.pdf

Atasament: 06_VOLUMETRIE_PROPUSA.pdf

DENUMIRE PROIECT: / PROJECT:

PROIECTANT GENERAL: / PLANING:

DENUMIRE PLANSA: / TITLE:

FAZA : / PHASE:

NUMAR PLANSA : / DRAWING NUMBER :

FISIER : / FILE :

NUME: / NAME: SEMNATURA: / SIGNATURE:

DESENAT: / DRAWN:

PROIECTAT: / PLANNED:

SEF PROIECT: / PROJECT MANAGER:

STATUS: / STATUS:

CLADIRE: / BUILDING:

NIVEL: / LEVEL:

AXE: / GRID LINES:

SCARA: / SCALE:

DATA: / DATE:

CORECTURA: / REVISION:

RO - 300070 Timisoara * str. I. I. de la Brad nr.1 Tel: +40 (0)256 499-273 * Fax: +40 (0)256 281-283 R 10087730 * J35/1380/1997 * [email protected]

MG BUILDING DESIGN s.r.l

str. SIEMENS nr.1. TIMISOARA cod: 300724 - jud.TIMIS

Arh. OANA MANESCU

Arh.GEORGE CIUHANDU

Arh.GEORGE CIUHANDU

22.09.2015

EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE SI BIROURI, EXTINDERE PARCARE, RETELE DE INCINTA, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, CASA POARTA, EXTINDERE ANEXE TEHNICE

P.U.Z.

220/2015

NR. PROIECT: / PROJECT NO:

CLADIRI EXISTENTE

CLADIRI PROPUSE

06

VOLUMETRIE PROPUSA

VOLUMETRIE PROPUSA

Atasament: 05_Posibilitati_de_mobilare.pdf

DENUMIRE PROIECT: / PROJECT:

PROIECTANT GENERAL: / PLANING:

DENUMIRE PLANSA: / TITLE:

NUMAR PLANSA : / DRAWING NUMBER :

FISIER : / FILE :

FAZA : / PHASE:

NUME: / NAME: SEMNATURA: / SIGNATURE:

DESENAT: / DRAWN:

PROIECTAT: / PLANNED:

SEF PROIECT: / PROJECT MANAGER:

STATUS: / STATUS:

CLADIRE: / BUILDING:

NIVEL: / LEVEL:

AXE: / GRID LINES:

SCARA: / SCALE:

DATA: / DATE:

CORECTURA: / REVISION:

RO - 300070 Timisoara * str. I. I. de la Brad nr.1 Tel: +40 (0)256 499-273 * Fax: +40 (0)256 281-283 R 10087730 * J35/1380/1997 * [email protected]

MG BUILDING DESIGN s.r.l

str. SIEMENS nr.1. TIMISOARA cod: 300724 - jud.TIMIS

PUZ - EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE SI BIROURI, EXTINDERE PARCARE, RETELE DE INCINTA, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, CASA POARTA, EXTINDERE ANEXE TEHNICE

Arh. OANA MANESCU

Arh. GEORGE CIUHANDU

Arh. GEORGE CIUHANDU

29.09.2015

P.U.Z.

POSIBILITATI DE MOBILARE

05

1:1000

220/2015

NR. PROIECT: / PROJECT NO:

Calea Buziasului

Ri = 6m R = 4m

R = 15m

R = 9m

R = 15

m

Str. Siemens

R = 4mR = 4m

R = 15

m

8, 00

5,50

3,00

6,00

6,00

R16,00

R9,0 0

R6, 00

R6,00

R6,00

R6, 00

R12,0 0

R12,00

PT 1

PT 1

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

DE 1549/5

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/3 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/1 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

1

2

3

Nr. cad. A1549/4/8/2 S=4727 mp

Nr . c

ad . A

15 49

/4 /8

/1

S= 14

8 m

p

N r. cad. A1549/4/8/3

S=125 m p

Nr. top. 50511 S=2500 mp

D ru

m a

sf al

t e xi

st en

t

D ru

m a

sf al

t ex

is te

nt

Nr. top. 50512 S=2500 mp

14840/07_dez.

Nr. cad. A1549/4/8/2

N r. cad. A1549/4/8/3

30088/08

14840/07_dez.

Cc1549/4/5/1/3/2

nr.cad.Cc1549/4/5/1/2/1;

47849/2013_ext./desf. constr.

nr.cad.A1549/4/5/2/1;

A1549/4/5/2/2/2

47851/2013

nr.cad.415183

47852/2013

Hala productie

si birouri P+1E

C1

C1

59101/2013_alip.

nr.cad.415183;415184;

434188;434189

fundati e

D E1549/4/2-1549/4/3/2

CASAPOARTA

56

89,49

P+4E

P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

12

34

56

78

91 0111

2

131 4151

6171 8192

0212 2232

425

12

34

56

78

91 0111

2

131 4151

6171 8192

0212 2232

425

TERASAVERDE

CLADIRI EXISTENTE

CLADIRI PROPUSE

P+1

P+1

P+4E

P+4E

P+5E

P+5E

P+3E

P

P

P

22

COPERT INA

P+1

P+1

LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE

P+1

P+1

P+1

Curte interioara

Curte interioara

P

P

P

P

ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.

89.366

89.326

89.289

89.468

89.425

89.328

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/2 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

Terasa inierbata

Terasa inierbata

IN EL

IV D

E C

IR C

U LA

TI E

S.C. TIMTEROSI

S.C. MECATIM S.A.

cabina portar

E.E. TIM E.E.E. S.A.

birouri

cabinapoarta

bazin moara span rampa

As

S.C. MECATIM S.A. As

rampa

S.C. MECATIM S.A.

rampa beton

rampa beton cabinaportar

casapompe

pompecasa

birouri

89.397

89.365

89.366

89.362

89.366

89.322

89.326

89.289

89.468 89.385

89.425

89.664

89.460

89.306

89.323

89.301

89.802

89.328

409228

fundati e

89.415

89.322

89.326

89.467

89.205

89.468 89.385

89.283

89.336

89.425

89.664

89.460

89.3 25

89.301

89.547

89.525

89.259

89.328

409228

fundati e

24

46

46

HALA ASAMBLARE

CASAPOARTA

HALA ASAMBLARE

LABORATOARE DE TESTARE EXISTENTE

AN EX

A

C LA

D IR

E D

E U

TI LI

TA TI

BIROURI

LABORATOARE DE TESTARE

IN REGIM DE INALTIM

E P

IN REGIM DE INALTIM

E P

BIROURI

CO PE

RT IN

A

CO PE

RT IN

A

BIROURI

BIROURI

BIROURI

BIROURI

CO PE

RT IN

A

COPERTINA

20,00

PT 2

PT 2

PROIECT AL MUNICIPALITATII ZONA DE PARCARE AFLATA IN EXECUTIE

LOT 1

LOT 2

ALINIAMENT REZULTAT DUPA REALIZAREA DRUMULUI PUBLIC CU PROFIL TRANSVERSAL DE 20m

ALINIAMENT REZULTAT DUPA REALIZAREA DRUMULUI PUBLIC CU PROFIL TRANSVERSAL DE 20m

P

C O

R P

D E

LE G

AT U

R A

P

GENERATOR AZOT

P+1

P+4E

P+4E

P+4E

P+5E

P+3E

CLADIRI EXISTENTE

CLADIRI PROPUSE

LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE

ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.

1,00 6,00 1,00

1,00 3,00 3,00 1,00

LI M

IT A

D E

P R

O P

R IE

TA TE

LI M

IT A

D E

P R

O P

R IE

TA TE

Profil Transversal PT2- latime 8m

Auto Auto TrotuarTrotuar

Profil Transversal PT1 - latime 20m

PROFILE STRADALE

PROPUNERE DE MOBILARE

PLAN URBANISTIC ZONAL

Atasament: 04_Proprietatea_asupra_terenurilor.pdf

DENUMIRE PROIECT: / PROJECT:

PROIECTANT GENERAL: / PLANING:

DENUMIRE PLANSA: / TITLE:

NUMAR PLANSA : / DRAWING NUMBER :

FISIER : / FILE :

FAZA : / PHASE:

NUME: / NAME: SEMNATURA: / SIGNATURE:

DESENAT: / DRAWN:

PROIECTAT: / PLANNED:

SEF PROIECT: / PROJECT MANAGER:

STATUS: / STATUS:

CLADIRE: / BUILDING:

NIVEL: / LEVEL:

AXE: / GRID LINES:

SCARA: / SCALE:

DATA: / DATE:

CORECTURA: / REVISION:

RO - 300070 Timisoara * str. I. I. de la Brad nr.1 Tel: +40 (0)256 499-273 * Fax: +40 (0)256 281-283 R 10087730 * J35/1380/1997 * [email protected]

MG BUILDING DESIGN s.r.l

str. SIEMENS nr.1. TIMISOARA cod: 300724 - jud.TIMIS

PUZ - EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE SI BIROURI, EXTINDERE PARCARE, RETELE DE INCINTA, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, CASA POARTA, EXTINDERE ANEXE TEHNICE

Arh. OANA MANESCU

Arh. GEORGE CIUHANDU

Arh. GEORGE CIUHANDU

29.09.2015

P.U.Z.

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

04

1:1000

220/2015

NR. PROIECT: / PROJECT NO:

PARCARE CONTINENTAL (suprafata pietruita)

TE R

EN N

EA M

EN A

JA T

PR O

PU S

PE N

TR U

R EG

LE M

EN TA

R E

Calea Buziasului

Ri = 6m R = 4m

R = 15m

R = 9m

R = 15

m

Str. Siemens

R = 15

m

PLATFORMA AMBALAJE RECICLABILE

tro tu

ar -d

al e

su pr

af b

et on

at a

COPERTINA

COPERTINA

PT 1

PT 1

89.79

00H1

26

89.99

[email protected]

9

90.10

[email protected]

9

90.15

[email protected] 8

90.16

[email protected] 7

90.16

[email protected]

4

90.00

[email protected]

22

89.90

[email protected] 4

89.90

[email protected]

4

89.86

[email protected]

7

90.16

[email protected] 8

90.17

[email protected]

32

90.08

[email protected]

9

90.08

[email protected] 4

90.01

[email protected]

4

89.91

[email protected]

8

90.16

[email protected] 7

90.16

[email protected]

7

90.16

[email protected] 8

90.16

[email protected]

4

90.04

[email protected]

90.14

[email protected]

9

90.11

[email protected]

32

90.13

[email protected]

9

90.07

[email protected]

22

90.04

[email protected]

4

89.88

[email protected]

26

90.10

[email protected]

26

90.08

[email protected]

8

90.85

[email protected]

7

113.83

[email protected] 7

117.49

[email protected]

7

113.83

[email protected]

8

90.14

[email protected] 6

90.15

[email protected] 6

90.15

[email protected]

9

90.92

[email protected] 9

90.99

[email protected]

9

90.09

[email protected]

89.29

00H2

9 [email protected]

8

99.71

[email protected]

4

89.13

[email protected]

8

89.17

[email protected]

32

89.14

[email protected] 26

89.14

[email protected]

89.13

[email protected]

89.14

[email protected]

6

89.14

[email protected] 6

89.15

[email protected]

6

89.49

[email protected]

8

90.25

[email protected]

6

89.47

[email protected]

26

89.18

[email protected]

6

89.66

[email protected]

6

89.67

[email protected] 8

89.67

[email protected]

42

89.61

[email protected]

8

89.67

[email protected]

42

89.66

[email protected] 6

89.64

[email protected]

6

89.52

[email protected]

42

90.26

[email protected]

6

89.53

[email protected]

6

89.37

[email protected]

6

89.43

[email protected]

8

89.34

[email protected]

8

89.38

[email protected] 26

89.38

[email protected] 26

89.38

[email protected]

17

89.25

[email protected]

26

89.21

[email protected] 26

89.06

[email protected]

8 [email protected]

9

89.06

[email protected]

9

89.11

[email protected]

16C

89.15

[email protected] 16C

89.14

[email protected] 16C

89.14

[email protected]

4

89.21

[email protected]

4

89.25

[email protected]

6

89.67

[email protected]

6

89.64

[email protected]

4

89.38

[email protected]

8 [email protected]

22

89.66

[email protected]

4

89.52

[email protected]

26

89.39

[email protected]

89.41

[email protected]

16C

89.54

[email protected]

26

89.51

[email protected]

4 [email protected]

9

90.81

[email protected]

9

89.49

[email protected]

89.64

[email protected]

25

93.85

[email protected]

6

89.66

[email protected] 61

89.84

[email protected]

60

89.68

[email protected] 9

89.68

[email protected]

26

89.60

[email protected] 6

89.68

[email protected]

6

89.65

[email protected] 42

89.65

[email protected] 8

89.67

[email protected]

16C

88.85

[email protected]

8

93.84

[email protected]

88.98

[email protected]

8

93.84

[email protected]

8

100.25

[email protected]

89.53

00S1

89.63

00S1

89.67

00S2

89.36

00S3 1

89.27

0S3V

89.30

00S4

89.20

00S4

00S500S5

89.44

00S6

89.41

00S6

89.44

00S6

8 [email protected]

26

89.31

[email protected]

26

89.93

[email protected] 9

90.08

[email protected]

9

92.91

[email protected]

[email protected]

25

103.26

[email protected]

9

93.08

[email protected]

4

89.18

[email protected]

9

94.06

[email protected]

9

93.18

[email protected]

4

89.68

[email protected]

26

89.50

[email protected]

17

89.12

[email protected]

16C

89.18

[email protected]

4

89.43

[email protected] 26

89.48

[email protected]

89.47

00S7

89.50

00S7

25

89.42 0111

25

89.44

0112

25

89.43

0113

25

89.44

0114

25

89.42

0115

25

89.57

0116

25

89.67

0117

25

89.72

0118

25

89.59

0119

41

89.56

012025

89.41

0121

25

89.36

0122

41

89.47

0123

25

89.23

0124

41

89.47

0125

25

89.16

0126

41

89.29

0127

25

89.34

0128

41

89.35

0129 25

89.37

0130

41

89.29

0131

41

89.41

0132

40

89.22

0133

40

89.22

0134 40

89.11

0135

40

89.17

0136

40

89.27

013740

89.26

0138

40

89.17

0139

40

89.11

0140

25

89.44

0141

25

89.49

0142

25

89.49

0144

25

89.53

0145

25

89.46

0146

25

89.46

0147

25

89.44

0148

25

89.47

0149

25

89.58

0150

41

89.53

0151

41

89.51

0152

41

89.49

0153

41

89.50

0154

25

89.52

0155

25

89.52

0156

25

89.49

0157

25

89.59

0158

25

89.66

0159

25

89.62

0160

41

89.48

0161

41

89.65

0162 25

89.76

0163

25

89.71

0164

25

89.75

0165

25

89.73

0166 25

89.81

0167

25

89.80

0168

25

89.77

0169

25

89.82

0170

41

89.74

0171

41

89.75

0172

41

89.63

0173

41

89.72

0174

25

89.60

0175

25

89.88

0176

25

89.67

0177

25

89.56

0178

25

89.52

0179

25

89.55

0180

25

89.49

0181

25

89.93

0182

25

89.83

0183

25

89.69

0184

25

89.36

0185

4 89.44

0186

4

89.35

0187 12

89.68

0188

12

89.61

0189

16C

90.13

0190 12

89.56

0191

26

89.47

0192

26

89.40

0193

4

89.27

0194

4

89.19

0195

4

89.20

01964

89.12

0197

40

89.31

0198

40

89.32

0199

4

89.01

0200

4

89.04

0201

4

88.97

0202

4

89.13

0203

4

89.20

0204 28

89.20

0205

4

88.99

0206

4

89.20

0211

4

89.16

0212

4

89.15

02134

89.15

02144

89.13

0215

4

89.20

0216

4

89.22

0217

4

89.11

0218

4

89.00

0219

4

89.01

0220

4

89.02

0221

4

89.08

0222

4

89.14

0223

4

89.19

0224

4

89.18

0225

4

89.22

0226

4

89.31

0227

4

89.29

0228 26

89.60

0229

26

89.41

0230

26

89.21

0231 26

89.37

0232

26

89.23

0233

26

89.56

0234

26

89.50

0235

26

89.36

0236

26

89.43

0237

40

89.14

0238

40

89.20

0239

40

89.24

0240

40

89.22

0241

40

89.21

0242

40

89.38

0243

26

89.44

0244 40

89.65

0245

40

89.66

0246

40

89.63

0247

40

89.58

0248 40

89.73

0249

40

89.68

0250

40

89.67

0251

40

89.71

0252

40

89.72

0253

40

89.66

0254

40

89.68

0255 40

89.64

0256

40

89.69

0257

40

89.61

0258

40

89.69

0259

40

89.60

0260

40

89.47

0261 40

89.43

0262 40

89.46

0263

40

89.52

026440

89.50

0265 40

89.50

0266

40

89.48

0267

40

89.49

0268

40

89.38

0269 40

89.40

0270 40

89.39

0271

40

89.39

027240

89.32

0273

40

89.37

027440

89.45

0275

40

89.41

0276

26

89.91

0277

26

89.93

0278 40

89.77

0279

40

89.77

028040

89.86

0281

40

89.86

0282

40

89.81

0283

40

89.85

0284

40

89.80

0285

40

89.60

0286 40

89.61

0287 40

89.62

0288 40

89.70

0289

40

89.61

0290

40

89.60

0291

40

89.71

0292

40

89.68

0293

40

89.70

0294

40

89.68

0295

40

89.61

0296

40

89.57

0297

40

89.69

0298

40

89.67

0299

40

89.58

0300

40

89.57

0301

40

89.67

0302

40

89.69

0303

40

89.64

0304

40

89.65

0305

40

89.67

0306 40

89.71

0307 40

89.67

0308

40

89.71

0309

40

89.75

0310

40

89.74

0311

40

89.79

0312

32

89.93

0313 26

89.76

0314

26

89.69

0315

26

89.61

0316 40

89.52

0317

40

89.50

0318

40

89.44

0319

40

89.48

0320

40

89.68

0321

40

89.76

0322

40

89.42

032340

89.44

0324

40

89.47

0325

40

89.53

0326 40

89.54

032740

89.55

0328

40

89.58

0329

26

89.63

0330

4

89.47

0331

4

89.46

0332

26

89.49

0333

39

89.58

0334 39

89.62

0335

40

89.37

0336

40

89.38

0337

12

89.51

0338

40

89.37

0339

40

89.35

034040

89.42

0341

40

89.43

0342 40

89.42

0343

40

89.42

0344 40

89.34

034512

89.49

0346 40

89.38

034740

89.42

0348

40

89.41

034940

89.32

035012

89.43

0351

12

89.50

0352

45

89.13

0353

45

89.02

0354

45

89.08

0355

45

89.11

0356 45

89.13

0357

45

89.01

0358

45

88.90

0359

45

88.83

0360

45

88.75

0361

45

89.08

0362

6

89.26

0363

45

89.03

0364 45

89.04

0365

45

88.97

0366

45

89.00

0367 45

88.93

0368 45

88.96

0369 45

89.21

0370

45

89.18

0371

45

89.18

0372 45

89.19

0373

45

89.19

0374 45

89.31

0375

45

89.30

0376

45

89.34

0377 45

89.35

0378 45

89.23

0379 45

89.12

0380

45

89.18

0381

45

89.20

0382 45

89.24

0383

45

89.14

0384

45

89.17

0385

45

89.24

0386

45

89.37

0387

45

89.22

0388 45

89.12

0389

45

89.10

0390

45

89.05

0391

45

88.91

0392

45

88.74

0393 45

88.72

0394

45

88.69

0395

45

88.73

0396

45

88.79

0397

45

89.16

0398

26

89.26

0399 28

89.26

0400

22

89.06

0401

6

89.98

0402 6

89.95

0403

45

89.79

040445

89.81

0405

12

89.08

0S10

12

89.08

0S11

40

89.14

0S12

40

89.14

0S13

43

89.13

0S1443

89.13

0S1543

89.13

0S16

43

89.12

0S17

43

89.15

0S18 43

89.14

0S19

43

89.17

0S20 43

89.15

0S21

4

89.23

0S22

4

89.14

0S23

4

89.21

0S24

40

89.14

0S25

1

89.17

00S3

1

89.02

00S4

1

89.21

00S5

12

89.17

00S6

40

89.16

00S7

40

89.17

00S8

12

89.17

00S9

12

12

12

26

40 40

40 40

40

PARCARE CONTINENTAL (suprafata pavata)

suprafata betonata

suprafata betonata

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

PA R

C A

R E

C O

N TI

N EN

TA L

(s up

ra fa

ta a

sf al

ta ta

)su pr

af at

a pa

va ta

su pr

af at

a pa

va ta

su pr

af at

a pa

va ta

drum piatra

drum pamant

3

89.65

0CUI

26

89.63

00sr

4

89.74

00sr

4

89.71

00sr

26

89.78

00sr 26

89.77

00sr26 00sr

26

89.69

00sr

4

89.68

00sr

4

89.69

00sr

26

89.63

00sr

26 00sr

4 00sr

4

89.71

00sr 4

89.68

00sr

4 00sr

26

89.61

00sr 26 00sr

38 00sr

26

89.98

00sr

26

89.90

00sr

26

89.92

00sr

26

90.19

00sr

38

89.50

00sr

26 00sr

26 00sr

4

89.64

00sr

4

89.65

00sr

4

89.61

00sr

4

89.59

00sr26

89.71

00sr

38 00sr

4

89.54

00sr

4 00sr

4

89.42

00sr

4 00sr

4

89.45

00sr

4 00sr

4

89.52

00sr 26

89.50

00sr 26 00sr

4

89.38

00sr

4

89.39

00sr

4

89.33

00sr

4

89.30

00sr

4 00sr

4

89.24

00sr

17 00sr

17

89.21

00sr4 00sr

26

89.44

00sr

26 00sr

4 00sr

4

89.22

00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.32

00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.40

00sr

4 00sr

4

89.34

00sr

A00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.24

00sr

4 00sr

49 00sr

49 00sr49

00sr

28

89.37

00sr 28

89.36

00sr

28

89.86

00sr

28 00sr

28 00sr28

89.81

00sr

28

89.74

00sr

4

89.14

00sr

4

89.14

00sr

26

89.30

00sr

17

89.05

00sr17

89.07

00sr

A 89.13

00sr

4 00sr4

00sr4 00sr4

00sr 28

89.34

00sr 32 00sr

32 00sr 28 00sr 4 00sr

4 00sr4

00sr 4 00sr4 00sr

21V00sr21V00sr 21V 89.25

00sr

4

89.21

00sr

38

89.38

00sr

26

89.21

00sr25

89.26

00sr

4 00sr

4 0000000000sr4

89.28

0000000000sr

38 0000000000sr

29 0000000000sr

28 0000000000sr32

0000000000sr 40 0000000000sr

40 0000000000sr 32 0000000000sr

28 0000000000sr

28 00sr 34 00sr28

89.42

00sr

34 00sr 28 00sr28

00sr

40

89.51

00sr

40 00sr 28

89.74

00sr

18A00sr 17

89.46

00sr

40

89.56

00sr 40 00sr

40 00sr

40

89.35

00sr 4 00sr28

00sr

4 00sr

17

89.18

00sr

4 00sr

17 00sr4

00sr4 00sr

28 00sr33

00sr 28

89.47

00sr

4

89.35

00sr

17

89.32

00sr

38

89.29

00sr4

89.35

00sr

4

89.30

00sr 28

89.64

00sr 6

89.64

00sr

6

89.63

00sr

17

89.26

00sr

17 00sr

33

89.35

00sr

4 00sr

6 00sr6

00sr

28 00sr 26 00sr

26

89.14

00sr

21V00sr21V 89.27

00sr

21V00sr21V00sr

26

89.35

00sr

38

89.29

00sr

39 00sr

39 00sr

4

89.19

00sr

4 00sr

4

89.22

00sr 42

89.22

00sr

42 00sr38 00sr

12 00sr

42

89.34

00sr 42 00sr

42 00sr

22 00sr

42 00sr 42

00sr

42 00sr

42 00sr

42

89.35

00sr 32 00sr 26 00sr42

00sr 7 00sr

7 00sr

42 00sr 32 00sr

32 00sr

42 00sr

12

89.28

00sr

42 00sr

42 00sr 4 00sr

17 00sr

4

89.21

00sr

4 00sr

39 00sr

39 00sr

4

89.25

00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr38 00sr

7 00sr

4 00sr4

89.30

00sr

4 00sr38 00sr

7 00sr

39 00sr

4 00sr

4 00sr4 00sr

7 00sr38

00sr

38 00sr

7

89.50

00sr 4 00sr

4

89.40

00sr

4 00sr

4

89.39

00sr 4 00sr 4

00sr

4 00sr4

89.26

00sr

12 00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.39

00sr

4

89.27

00sr 6 00sr

6

89.38

00sr

6 00sr 6 00sr 6 00sr 8

89.37

00sr

4

89.40

00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.31

00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.38

00sr

4 00sr

4 00sr

36 00sr

12 00sr

4

89.28

00sr

4 00sr4

00sr 4 00sr 25

00sr 4 00sr

4 00sr

12 00sr

12

89.46

00sr

4 00sr4 00sr4

00sr

25 00sr17 00sr4

00sr

4 00sr4

00sr

4 00sr

4

89.40

00sr

42 00sr

42 00sr 50 00sr50 00sr 50 00sr

50 00sr50

90.21

00sr

42

89.36

00sr

42 00sr 50 00sr 50 00sr 50 00sr

50 00sr

4 00sr

4 00sr

12

89.42

00sr

12 00sr4

89.41

00sr

4 00sr4

00sr25 00sr4

00sr

4 00sr

4

89.30

00sr

12

89.43

00sr

4 00sr

25 00sr

4

89.40

00sr 12 00sr4

00sr 4 00sr

4

89.34

00sr

4

89.33

00sr

4

89.29

00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.31

00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.38

00sr 4 00sr

36 00sr

00sr

4 00sr

4 00sr 4

00sr

4 00sr

4 00sr32 00sr 26 00sr

4 00sr 32 00sr 26 00sr 26 00sr

22

89.87

00sr 6 00sr

4 00sr

26

89.39

00sr 38

89.46

00sr

4 00sr

26

89.41

00sr

26

89.60

00sr 31

89.60

00sr

4

89.35

00sr

4

89.41

00sr4

89.40

00sr 4

89.32

00sr

38

89.49

00sr 6

89.48

00sr

6

89.42

00sr

4

89.38

00sr

6

89.45

00sr

6

89.36

00sr

36

89.38

00sr

6

89.62

00sr

6

89.67

00sr 26

89.68

00sr 26

89.68

00sr

6

89.76

00sr6

89.72

00sr

28

89.67

00sr 26

89.48

00sr

28

89.64

00sr

4

89.51

00sr 4

89.46

00sr 4

89.42

00sr4

89.38

00sr4

89.33

00sr

4

89.41

00sr4

89.32

00sr

36

89.26

00sr

12

89.28

00sr

12

89.32

00sr

12

89.36

00sr

12

89.34

00sr

4

89.32

00sr

4

89.40

00sr4

89.44

00sr

4

89.42

00sr

4

89.40

00sr

4

89.29

00sr

23

89.43

00sr

26

89.35

00sr

31 00sr

31 00sr 26 00sr26

00sr

26 00sr

26 00sr

32

89.24

00sr 26

89.21

00sr

32

89.37

00sr 26

89.30

00sr

31

89.61

00sr

26

89.26

00sr 26

88.96

00sr

25

89.37

P.CT

25

89.21

00SP

25

89.36

00SP

25

89.36

00SP

25

89.18

00SP

25

89.29

00SP

25 00SP

25 00SP

25

89.38

00SP

25

89.46

00SP

25

89.40

00SP

25

89.40

00SP

25

89.38

00SP

25

89.41

00SP

25 00SP

25 00SP

25

89.37

00SP

25

89.38

00SP

25

89.38

00SP

25

89.39

00SP

25

89.39

00SP

25

89.40

00SP

25

89.40

00SP

25

89.42

00SP 25 00SP

25

89.22

00SP

25

89.36

00SP

25

89.44

00SP

25

89.41

00SP

25

89.43

00SP

25

89.40

00SP

25

89.27

00SP

25

89.41

00SP

25

89.49

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP 25 00SP

25

89.36

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

22

89.39

00SP

5

89.28

00SP

5

89.24

00SP

5

89.35

00SP

5

89.21

00SP

5

89.24

00SP

5 00SP

5 00SP

5 00SP

25

89.15

00SP

25 00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

25

89.42

00SP

25

89.53

00SP

00SP

25

89.77

00SP

5

89.69

00SP

5

89.70

00SP

25

89.66

00SP

5 00SP

25

89.36

P.CT

16

89.13

00SR

18A00SR16C 00SR

19T 00SR

34 00SR

16C 89.26

00SR

16C00SR 18A 89.30

00SR

16C00SR

16C00SR 34 00SR

34

89.34

00SR 16C00SR

22 00SR

16C00SR 18A00SR

16C 89.33

00SR

16C 89.42

00SR

16C 89.31

00SR

16C 89.40

00SR 16C 89.32

00SR

16C00SR 34 00SR

16C 89.33

00SR

16C00SR

16C 89.39

00SR

16C 89.25

00SR

16C00SR 16C00SR

17

89.22

00SR

26 00SR00SR

00SR

00SR

00SR 00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR 25

89.17

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

16C 90.01

00SR

33 00SR33

00SR33

89.44

00SR

22

89.43

00SR

5 00SR

5 00SR

5

89.29

00SR

5

89.13

00SR

5 00SR

5 00SR

16 00SR

25

89.21

00SR

25

89.37

00SR

25

89.41

00SR

25

89.60

00SR

25

89.46

00SR

25

89.55

00SR

25

89.56

00SR

25

89.73

00SR

25

89.66

00SR

25

89.42

00SR

25

89.32

00SR

5

89.66

00SR

5 00SR

5 00SR

5 00SR

-1.47

-2.6

-1.30 -4.00

-1.38

-1.4-4.5

-4.02 -1.75

-1.62

m

-2.3 m

n s d m

-2.00 -1.10 m

n s d

-1.86

-1.55

-1.28

-2.00

asfaltat

-1.63

-1.43

-1.40

-1.55

C

C

C

Corp delegaturaParter

Corp delegaturaParter

25 0001

25

89.26

0002

25 0003

25 0004

25 0005

25 0006

25 0007

25 0008

25

89.71

0009

25

89.74

0010

25

89.54

0011

25

89.50

0012

25

89.50

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020 0021

25 0022

25

89.22

0023

25 0024

25 PCT.COMUN 25 PCT.COMUN

25

89.10

R002

25 R003

R004

R005

R006

R007

R008

R009

25

89.63

R010

25

89.55

R011

25

89.54

R012

R013

R014

R015

R016

R017

R018

25

89.35

R019

D E1549/4/2-1549/4/3/2

DE 1549/5

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/3 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/2 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/1 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

1

2

3

4

5

Nr. cad. A1549/4/8/2 S=4727 mp

Nr . c

ad . A

15 49

/4 /8

/1

S= 14

8 m

p

N r. cad. A1549/4/8/3

S=125 m p

Nr. top. 50511 S=2500 mp

Drum asfalt existent

D ru

m a

sf al

t e xi

st en

t

Parcare

Parcare

Nr. top. 50512 S=2500 mp

Zona verde

Zona verde

89.36

GPS1

89.35

GPS1

89.35

GPS1

89.18

GPS1

8 90.58

[email protected]

6 89.38

[email protected]

6 89.33

[email protected]

6 88.91

[email protected]

4 88.91

[email protected]

4 88.94

[email protected]

4 89.13

[email protected] 4 89.34

[email protected]

4 89.26

[email protected] 4 89.14

[email protected]

4 89.27

[email protected]

8 93.13

[email protected]

4 89.19

[email protected]

4 89.25

[email protected] 89.25

[email protected] 89.24

[email protected]

6 89.00

[email protected] 6 89.30

[email protected]

7 96.79

[email protected]

7 91.07

[email protected]

8 91.95

[email protected]

45 89.43

[email protected]

45 89.23

[email protected]

45 89.20

[email protected] 89.20

[email protected] 6 89.20

[email protected]

6 89.36

[email protected]

89.06

GPS2

89.06

GPS2

88.87

GPS2

89.06

GPS2

25 90.45

[email protected]

25 89.40

[email protected]

25 89.22

[email protected]

4 89.19

[email protected]

25 89.58

[email protected]

25 89.57

[email protected]

4 89.22

[email protected]

25 89.25

[email protected] 89.24

[email protected]

4 89.57

[email protected]

4 89.74

[email protected]

4 89.86

[email protected] 4 89.79

[email protected]

25 89.73

[email protected]

4 89.71

[email protected]

4 89.81

[email protected]

4 89.93

[email protected]

25 89.99

[email protected]

25 89.89

[email protected] 25 89.90

[email protected]

25 89.99

[email protected]

4 89.94

[email protected]

4 90.03

[email protected]

25 90.08

[email protected]

4 90.17

[email protected]

4 90.27

[email protected]

4 90.27

[email protected] 4 90.23

[email protected]

4 90.22

[email protected]

4 90.30

[email protected]

25 90.29

[email protected]

25 90.17

[email protected]

4 89.05

[email protected]

4 89.28

[email protected]

4 89.17

[email protected]

25 89.23

[email protected]

4 89.21

[email protected]

1 89.69

00R1 1 89.87

00R1

25 89.83

[email protected]

25 89.59

[email protected]

12 89.55

[email protected]

22 89.62

[email protected]

25 89.59

[email protected]

25 89.77

[email protected]

12 89.44

[email protected] 89.38

[email protected]

26 89.42

[email protected]

12 89.65

[email protected]

26 89.96

[email protected]

25 89.79

[email protected]

25 89.89

[email protected]

12 90.06

[email protected]

26 90.15

[email protected] 9 90.11

[email protected]

9 90.13

[email protected]

8 90.20

[email protected] 8 90.17

[email protected]

25 89.34

[email protected]

25 89.21

[email protected]

25 89.20

[email protected] 25 89.85

[email protected]

25 89.16

[email protected]

25 89.24

[email protected]

25 89.24

[email protected]

25 89.25

[email protected]

25 89.19

[email protected]

25 89.28

[email protected]

25 89.32

[email protected]

25 89.28

[email protected]

25 89.36

[email protected]

25 89.33

[email protected]

25 89.76

[email protected]

25 89.21

[email protected]

25 89.39

[email protected]

25 89.44

[email protected]

25 89.26

[email protected]

25 89.25

[email protected]

25 89.36

[email protected]

25 89.39

[email protected]

25 89.24

[email protected]

25 89.24

[email protected]

25 89.35

[email protected]

12 89.63

[email protected]

25 [email protected]

25

89.04

[email protected]

25

89.24

[email protected]

25

89.35

[email protected]

25

89.34

[email protected]

25

89.25

[email protected]

25

89.20

[email protected]

25

89.28

[email protected]

25

89.15

[email protected]

25

89.03

[email protected]

26 89.44

[email protected]

25

89.08

[email protected]

25

89.09

[email protected]

25

89.21

[email protected]

25

89.07

[email protected]

25

89.10

[email protected]

25 89.69

[email protected]

25 89.69

[email protected] 25 89.36

[email protected]

25 89.27

[email protected] 25 89.21

[email protected]

25 89.73

[email protected]

25 89.37

[email protected] 25 89.34

[email protected]

25 89.35

[email protected]

25 89.53

[email protected]

25 89.47

[email protected]

25 89.37

[email protected]

25 [email protected]

25 [email protected] 25

89.62

[email protected]

25 89.69

[email protected]

12 89.49

[email protected]

25 89.71

[email protected]

25 89.53

[email protected]

25 89.37

[email protected]

25 89.47

[email protected]

25 89.34

[email protected]

25 89.87

[email protected]

25 89.94

[email protected]

25 89.67

[email protected]

25 89.70

[email protected] 25 90.00

[email protected]

25 89.66

[email protected]

25 89.81

[email protected]

25 89.68

[email protected]

25 89.66

[email protected]

25 89.55

[email protected]

25 89.55

[email protected]

25 89.42

[email protected]

25 89.39

[email protected]

25 89.36

[email protected]

25 89.36

[email protected]

1 89.20

S4.VF

1 89.42

S5VF

1 89.48

00S7

89.45

89.53

89.36

89.30

cota coama

cota pardoseala hala

25

25

25

25

409228

14840/07_dez.

Nr. cad. A1549/4/8/2

N r. cad. A1549/4/8/3

30088/08

14840/07_dez.

Cc1549/4/5/1/3/2

nr.cad.Cc1549/4/5/1/2/1;

47849/2013_ext./desf. constr.

nr.top.Cc1549/4/5/2/2/1/1

47850/2013

nr.cad.A1549/4/5/2/1;

A1549/4/5/2/2/2

47851/2013

nr.cad.415183

47852/2013

Hala productie

si birouri P+1E

C1

C1

59101/2013_alip.

nr.cad.415183;415184;

434188;434189

P

Curteinterioara

Curteinterioara

CASAPOARTA

Suprafata de teren neamenajata

DRUM IN LUCRU

DRUM IN LUCRU

PROPRIETATI PRIVATE

LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE

ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.

Terasa inierbata

Terasa inierbata

IN EL

IV D

E C

IR C

U LA

TI E

S.C. TIMTEROSI

S.C. MECATIM S.A.

cabina portar

E.E. TIM E.E.E. S.A.

birouri

cabinapoarta

bazin moara span rampa

As

S.C. MECATIM S.A. As

rampa

S.C. MECATIM S.A.

rampa beton

rampa beton cabinaportar

casapompe

pompecasa

birouri

PARCARE CONTINENTAL (suprafata pietruita)

PT 2

PT 2

LABORATOARE DE TESTARE EXISTENTE

IN REGIM DE INALTIM

E P

IN REGIM DE INALTIM

E P

LABORATOARE DE TESTARE EXISTENTE

C LA

D IR

E D

E U

TI LI

TA TI

BIROURI

BIROURI

BIROURI

BIROURI

HALA ASAMBLARE

HALA ASAMBLARE

AN EX

A

BIROURI

140,11

40 7, 87

5

250,34

178,03

25 3, 03

5

8, 00

10,00 10,00 20,00

nr.cad. A1549/2/5nr.cad. A1549/2/6

PROIECT AL MUNICIPALITATII ZONA DE PARCARE AFLATA IN EXECUTIE

SUPRAFATE DE TEREN DESTINATE MODERNIZARII DRUMULUI

LOT 1

LOT 2

SUPRAFATA DE TEREN DESTINATA REALIZARII DRUMULUI PUBLIC CU PROFIL TRANSVERSAL DE 20m

ALINIAMENT REZULTAT DUPA REALIZAREA DRUMULUI PUBLIC CU PROFIL TRANSVERSAL DE 20mALINIAMENT REZULTAT DUPA REALIZAREA

DRUMULUI PUBLIC CU PROFIL TRANSVERSAL DE 20m

DOMENIU PUBLIC

MODERNIZARE DRUM EXISTENT ( Pe terenurile detinute de initiatorul prezentului P.U.Z.)

PROPRIETATI PRIVATE

LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE

ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.

DOMENIU PUBLIC

MODERNIZARE DRUM EXISTENT ( Pe terenurile detinute de initiatorul prezentului P.U.Z.)

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

PLAN URBANISTIC ZONAL

Atasament: 03_Reglementari_edilitare.pdf

DENUMIRE PROIECT: / PROJECT:

PROIECTANT GENERAL: / PLANING:

DENUMIRE PLANSA: / TITLE:

NUMAR PLANSA : / DRAWING NUMBER :

FISIER : / FILE :

FAZA : / PHASE:

NUME: / NAME: SEMNATURA: / SIGNATURE:

DESENAT: / DRAWN:

PROIECTAT: / PLANNED:

SEF PROIECT: / PROJECT MANAGER:

STATUS: / STATUS:

CLADIRE: / BUILDING:

NIVEL: / LEVEL:

AXE: / GRID LINES:

SCARA: / SCALE:

DATA: / DATE:

CORECTURA: / REVISION:

RO - 300070 Timisoara * str. I. I. de la Brad nr.1 Tel: +40 (0)256 499-273 * Fax: +40 (0)256 281-283 R 10087730 * J35/1380/1997 * [email protected]

MG BUILDING DESIGN s.r.l

str. SIEMENS nr.1. TIMISOARA cod: 300724 - jud.TIMIS

PUZ - EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE SI BIROURI, EXTINDERE PARCARE, RETELE DE INCINTA, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, CASA POARTA, EXTINDERE ANEXE TEHNICE

Arh. OANA MANESCU

Arh. GEORGE CIUHANDU

Arh. GEORGE CIUHANDU

29.09.2015

P.U.Z.

RETELE EDILITARE

03

1:1000

220/2015

NR. PROIECT: / PROJECT NO:

Calea Buziasului

Ri = 6m R = 4m

R = 15m

R = 9m

R = 15

m

Str. Siemens

R = 4mR = 4m

R = 15

m

PT 1

PT 1

CLADIRI EXISTENTE

CLADIRI PROPUSE

LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE

ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.

RETEA ELECTRICA EXISTENTA RETEA DE APA EXISTENTA

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

DE 1549/5

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/3 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/1 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

1

2

3

Nr. cad. A1549/4/8/2 S=4727 mp

Nr . c

ad . A

15 49

/4 /8

/1

S= 14

8 m

p

N r. cad. A1549/4/8/3

S=125 m p

Nr. top. 50511 S=2500 mp

D ru

m a

sf al

t e xi

st en

t

D ru

m a

sf al

t ex

is te

nt

Nr. top. 50512 S=2500 mp

14840/07_dez.

Nr. cad. A1549/4/8/2

N r. cad. A1549/4/8/3

30088/08

14840/07_dez.

Cc1549/4/5/1/3/2

nr.cad.Cc1549/4/5/1/2/1;

47849/2013_ext./desf. constr.

nr.cad.A1549/4/5/2/1;

A1549/4/5/2/2/2

47851/2013

nr.cad.415183

47852/2013

Hala productie

si birouri P+1E

C1

C1

59101/2013_alip.

nr.cad.415183;415184;

434188;434189

fundati e

D E1549/4/2-1549/4/3/2

CASAPOARTA

56

89,49

P+4E

P

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

12

34

56

78

91 0111

2

131 4151

6171 8192

0212 2232

425

12

34

56

78

91 0111

2

131 4151

6171 8192

0212 2232

425

TERASAVERDE

P+1

P+1

P+4E

P+4E

P+5E

P+5E

P+3E

P

P

P

22

COPERT INA

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

Curte interioara

Curte interioara

P

P

P

P

89.366

89.326

89.289

89.468

89.425

89.328

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/2 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

Terasa inierbata

Terasa inierbata

IN EL

IV D

E C

IR C

U LA

TI E

S.C. TIMTEROSI

S.C. MECATIM S.A.

cabina portar

E.E. TIM E.E.E. S.A.

birouri

cabinapoarta

bazin moara span rampa

As

S.C. MECATIM S.A. As

rampa

S.C. MECATIM S.A.

rampa beton

rampa beton cabinaportar

casapompe

pompecasa

birouri

89.397

89.365

89.366

89.362

89.366

89.322

89.326

89.289

89.468 89.385

89.425

89.664

89.460

89.306

89.323

89.301

89.802

89.328

409228

fundati e

89.415

89.322

89.326

89.467

89.205

89.468 89.385

89.283

89.336

89.425

89.664

89.460

89.3 25

89.301

89.547

89.525

89.259

89.328

409228

fundati e

HALA ASAMBLARE

CASAPOARTA

PT 2

PT 2

HALA ASAMBLARE

LABORATOARE DE TESTARE EXISTENTE

AN EX

A

C LA

D IR

E D

E U

TI LI

TA TI

BIROURI

LABORATOARE DE TESTARE

IN REGIM DE INALTIM

E P

IN REGIM DE INALTIM

E P

BIROURI

CO PE

RT IN

A

CO PE

RT IN

A

BIROURI

BIROURI

BIROURI

BIROURI

CO PE

RT IN

A

COPERTINA

8, 00

20,00

8, 00

POST TRAFO

PROIECT AL MUNICIPALITATII ZONA DE PARCARE AFLATA IN EXECUTIE

LOT 1

LOT 2

ALINIAMENT REZULTAT DUPA REALIZAREA DRUMULUI PUBLIC CU PROFIL TRANSVERSAL DE 20m

ALINIAMENT REZULTAT DUPA REALIZAREA DRUMULUI PUBLIC CU PROFIL TRANSVERSAL DE 20m

REZERVOR APA INCENDU (la subsolul spatiilor tehnice)

BAZIN DE RETENTIE INGROPAT - 200 m3

BAZIN DE RETENTIE INGROPAT - 500 m3

P

C O

R P

D E

LE G

AT U

R A

P

GENERATOR AZOT

P+1

P+4E

P+4E

P+4E

P+5E

P+3E

CLADIRI EXISTENTE

CLADIRI PROPUSE

LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE

ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.

RETEA ELECTRICA EXISTENTA RETEA DE APA EXISTENTA

RETEA DE GAZ EXISTENTA

RETEA DE CANALIZARE EXISTENTA

RETEA DE APA PROPUSA PRIN P.U.Z.

RETEA DE CANALIZARE PROPUSA PRIN P.U.Z.

POST TRAFO EXISTENTPOST TRAFO

RETELE EDILITARE

PLAN URBANISTIC ZONAL

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2015-016183/13.11.2015

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Extindere hala de productie si birouri, extindere

parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, Str. Siemens nr. 1, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2015-015598/30.10.2015, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, Str. Siemens nr. 1, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 16/26.06.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 28/05.11.2015;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2863 din 20.07.2015, precum si ale Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 67 din 13.10.2015;

Documentaţia PUZ “Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, Str. Siemens, nr. 1, Timişoara, beneficiar S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L., proiectant S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna august 2015, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 24.09.2015, a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2015-011971/24.09.2015;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ “Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, Str. Siemens, nr. 1, Timişoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Planul Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, Str. Siemens, nr. 1, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., proiect nr. 220/2015, la cererea beneficiarului S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L.

Terenul reglementat este situat în intravilanul municipiului Timişoara, in partea de sud-est a oraşului pe str. Siemens nr. 1.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Conform PUD aprobat prin HCL 286/2005 si PUD aprobat cu HCL 370/2010, preluate de PUG Timişoara aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 107/2014, terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, Str. Siemens, nr. 1, Timişoara, se afla intr-o zona industriala - Zonă cu spaţii de producţie nepoluantă şi birouri. Regim de înălţime P (pt. hală de producţie, cantină) şi P+3E (pt. birouri), POT=70%, CUT= 1,4.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii nu se află în zona de protecţie a monumentelor istorice.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, Str. Siemens, nr. 1, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat alcătuit din 3 parcele în suprafaţă totală de 83188.00 mp, este inscris in: - CF 425307, nr. Top 425307 (Lot 1 – incinta existenta) – teren arabil intravilan, in

suprafata de 5000.00 mp, proprietar S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L., CIF 12817173;

- CF 436321, nr. Top 436321 – teren arabil intravilan, in suprafata de 5600.00 mp, proprietar S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L., CIF 12817173;

- CF 405041, nr. Top 405041 – teren intravilan - curti constructii, in suprafata de 72588.00 mp, proprietar S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L., CIF 12817173;

Terenul studiat este ocupat in prezent de constructii avand destinatia de activităti productive: hale productie, magazii, birouri, constructii edilitare, post transformare si instalatii, aprobate conform documentatiilor de urbanism:

PUD aprobat prin HCL nr. 286 /2005 a mun. Timisoara prin care functiunea pentru parcela studiata a fost reglementata ca zona de productie si servicii, fiind detaliate conditiile de construire a investitiei – faza I – zona de nord a amplasamentului, aflat in vigoare; - PUD aprobat prin HCL nr. 370/2010 a mun. Timisoara prin care au fost stabilite conditiile de construibilitate si retragerile fata de limitele de proprietate pentru faza a II--si a dezvoltarii investitiei, pe terenul liber din sudul amplasamentului, aflat in vigoare;

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, Str. Siemens, nr. 1, Timişoara, se propune urmatoarele:

‐ extindere cladire de birouri de la P+5E la max S+P+5E+Er; ‐ extindere hala de productie si birouri de la P+1E partial la max S+P+3E; ‐ extindere anexa tehnica de la S+P la max S+P+2E; - construire cladire pentru productie, depozitare, birouri, servicii, spatii tehnice, - parceje de la P+1E partial la max S+P+3E;

- construire corp de legatura intre cele doua corpuri existente; - reamenajare platforme parcare si cai de circulatie, amenajare spatii verzi;

Accesele auto si pietonale la ansamblul propus, se vor realiza conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-002259/27.08.2015, pe partea de sud-est a amplasamentului, din str. Siemens Profilul strazii este de 12m. Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007, respectiv HCL 105/2012.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: Regim de înalţime:

- extindere cladire de birouri de la P+5E la max S+P+5E+Er; - extindere hala de productie si birouri de la P+1E partial la max S+P+3E; - extindere anexa tehnica de la S+P la max S+P+2E; - construire cladire pentru productie, depozitare, birouri, servicii, spatii tehnice, parceje de la P+1E

partial la max S+P+3E; - construire corp de legatura intre cele doua corpuri existente; - reamenajare platforme parcare si cai de circulatie, amenajare spatii verzi; ‐ CUT max = 1,4; ‐ POT max = 70 %; ‐ Spaţii verzi - min 20 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 67/13.10.2015;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, Str. Siemens, nr. 1, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani.

PROPUNEM: 1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie si

birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, Str. Siemens, nr. 1, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.,., proiect nr. 220/2015, la cererea beneficiarului S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime: - extindere cladire de birouri de la P+5E la max S+P+5E+Er; - extindere hala de productie si birouri de la P+1E partial la max S+P+3E; - extindere anexa tehnica de la S+P la max S+P+2E; - construire cladire pentru productie, depozitare, birouri, servicii, spatii tehnice, parceje de la P+1E partial la max S+P+3E; - construire corp de legatura intre cele doua corpuri existente; - reamenajare platforme parcare si cai de circulatie, amenajare spatii verzi;

‐ CUT max = 1,4; ‐ POT max = 70 %; ‐ Spaţii verzi - min 20 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 67/13.10.2015;

Realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, acces auto

conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-002259/27.08.2015;

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

3. Planul Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, Str. Siemens, nr. 1, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani.

4. Terenul studiat alcătuit din 3 parcele în suprafaţă totală de 83188.00 mp, este inscris in: - CF 425307, nr. Top 425307 (Lot 1 – incinta existenta) – teren arabil intravilan, in

suprafata de 5000.00 mp, proprietar S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L., CIF 12817173;

- CF 436321, nr. Top 436321 – teren arabil intravilan, in suprafata de 5600.00 mp, proprietar S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L., CIF 12817173;

- CF 405041, nr. Top 405041 – teren intravilan - curti constructii, in suprafata de 72588.00 mp, proprietar S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L., CIF 12817173;

5. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, Str. Siemens, nr. 1, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

6. Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

SECRETAR Ioan COJOCARI

ARHITECT ŞEF Ciprian Silviu CĂDARIU Pentru SEF BIROU Gabriela GHILEZAN

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ

JURIDICĂ, Daniel VĂCĂRESCU

Red/dact-G.G. 1 ex

Atasament: Raportul_Informarii_CONTINENTAL_AUTOMOTIVE.pdf

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I   C O N S E R V A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E

B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2015-011971/24.09.2015

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- Documentaţia: PUZ – „Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”; - Amplasament: str. Siemens nr. 1, Timisoara; - Beneficiari: SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL; - Proiectant: S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L.;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z.

disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 20.08.2015 – 13.09.2015.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat incepand cu data de 20.08.2015 – data anuntului, un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificaţi :

- BEGA TEHNOMET S.A., Timisoara, Calea Stan Vidrighin nr. 5; - SSI Schaefer S.R.L., Timisoara, b-dul. Industriilor nr. 6; - EEE S.A., Timisoara, b-dul. Industriilor nr. 4; - EE TEST S.A., Timisoara, b-dul. Industriilor nr. 4; - E.E. TIM Echipamente de Automatizare S.A., Timisoara, b-dul. Industriilor nr. 4; - Cablaje si Echipamente Electronice S.R.L., Timisoara, b-dul. Industriilor nr. 4; - INTEROPTIK S.R.L., Timisoara, str. Siemens nr. 10 ; - BEGA Invest S.A., Timisoara, Calea Buziasului nr. 11; - ELBROMPLAST S.A., Timisoara, str. Siemens nr. 3;

Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

La intalnirea cu proiectantul S.C. MG BUILDING DESIGN S.R.L., organizata in data de 10.09.2015, intre orele 15,00 – 16,00, la sediul PMT – Directia de Urbanism, s-a prezentat o persoană. Nu s-au formulat obiectii.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I   C O N S E R V A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E

B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, str. Siemens nr. 1, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT ŞEF

Ciprian Silviu CĂDARIU

SEF BIROU Gabriela GHILEZAN

Red/Dact – G.G.-2 ex

Atasament: 00_Incadrare_in_zona.pdf

DENUMIRE PROIECT: / PROJECT:

PROIECTANT GENERAL: / PLANING:

DENUMIRE PLANSA: / TITLE:

FAZA : / PHASE:

NUMAR PLANSA : / DRAWING NUMBER :

FISIER : / FILE :

NUME: / NAME: SEMNATURA: / SIGNATURE:

DESENAT: / DRAWN:

PROIECTAT: / PLANNED:

SEF PROIECT: / PROJECT MANAGER:

STATUS: / STATUS:

CLADIRE: / BUILDING:

NIVEL: / LEVEL:

AXE: / GRID LINES:

SCARA: / SCALE:

DATA: / DATE:

CORECTURA: / REVISION:

RO - 300070 Timisoara * str. I. I. de la Brad nr.1 Tel: +40 (0)256 499-273 * Fax: +40 (0)256 281-283 R 10087730 * J35/1380/1997 * [email protected]

MG BUILDING DESIGN s.r.l

str. SIEMENS nr.1. TIMISOARA cod: 300724 - jud.TIMIS

Arh. OANA MANESCU

Arh.GEORGE CIUHANDU

Arh.GEORGE CIUHANDU

17.08.2015

EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE SI BIROURI, EXTINDERE PARCARE, RETELE DE INCINTA, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, CASA POARTA, EXTINDERE ANEXE TEHNICE

P.U.Z.

220/2015

NR. PROIECT: / PROJECT NO:

CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

00

INCADRARE IN ZONA

cc a.

3 50

mAMPLASAMENT STUDIAT

AMPLASAMENT STUDIAT

BAZIN DESCHIS APA PLUVIALA (ELBROMPLAST)

PLAN DE INCADRARE IN ZONA EXTRAS P.U.G.

ELBROMPLAST - Productie -

SC EEE SA - Servicii / Comert -

SSI SCHAEFER SRL - Servicii -

Teren agricol

BEGA GRUP - Servicii -

Teren agricol

INTEROPTIK - Servicii / Productie -

Teren viran

TEHNOMET - Productie -

Teren viran

"| Extras dinp
Extrfs din planul de bază al municipiului ca referinţă pentru lucrări în continuare
159

Atasament: 01_Situatia_existenta.pdf

DENUMIRE PROIECT: / PROJECT:

PROIECTANT GENERAL: / PLANING:

DENUMIRE PLANSA: / TITLE:

NUMAR PLANSA : / DRAWING NUMBER :

FISIER : / FILE :

FAZA : / PHASE:

NUME: / NAME: SEMNATURA: / SIGNATURE:

DESENAT: / DRAWN:

PROIECTAT: / PLANNED:

SEF PROIECT: / PROJECT MANAGER:

STATUS: / STATUS:

CLADIRE: / BUILDING:

NIVEL: / LEVEL:

AXE: / GRID LINES:

SCARA: / SCALE:

DATA: / DATE:

CORECTURA: / REVISION:

RO - 300070 Timisoara * str. I. I. de la Brad nr.1 Tel: +40 (0)256 499-273 * Fax: +40 (0)256 281-283 R 10087730 * J35/1380/1997 * [email protected]

MG BUILDING DESIGN s.r.l

str. SIEMENS nr.1. TIMISOARA cod: 300724 - jud.TIMIS

PUZ - EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE SI BIROURI, EXTINDERE PARCARE, RETELE DE INCINTA, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, CASA POARTA, EXTINDERE ANEXE TEHNICE

Arh. OANA MANESCU

Arh. GEORGE CIUHANDU

Arh. GEORGE CIUHANDU

29.09.2015

P.U.Z.

SITUATIA EXISTENTA

01

1:1000

220/2015

NR. PROIECT: / PROJECT NO:

Calea Buziasului

Ri = 6m R = 4m

R = 15m

R = 9m

R = 15

m

Str. Siemens

R = 15

m

PLATFORMA AMBALAJE RECICLABILE

tro tu

ar -d

al e

su pr

af b

et on

at a

COPERTINA

COPERTINA

89.79

00H1

26

89.99

[email protected]

9

90.10

[email protected]

9

90.15

[email protected] 8

90.16

[email protected] 7

90.16

[email protected]

4

90.00

[email protected]

22

89.90

[email protected] 4

89.90

[email protected]

4

89.86

[email protected]

7

90.16

[email protected] 8

90.17

[email protected]

32

90.08

[email protected]

9

90.08

[email protected] 4

90.01

[email protected]

4

89.91

[email protected]

8

90.16

[email protected] 7

90.16

[email protected]

7

90.16

[email protected] 8

90.16

[email protected]

4

90.04

[email protected]

90.14

[email protected]

9

90.11

[email protected]

32

90.13

[email protected]

9

90.07

[email protected]

22

90.04

[email protected]

4

89.88

[email protected]

26

90.10

[email protected]

26

90.08

[email protected]

8

90.85

[email protected]

7

113.83

[email protected] 7

117.49

[email protected]

7

113.83

[email protected]

8

90.14

[email protected] 6

90.15

[email protected] 6

90.15

[email protected]

9

90.92

[email protected] 9

90.99

[email protected]

9

90.09

[email protected]

89.29

00H2

9 [email protected]

8

99.71

[email protected]

4

89.13

[email protected]

8

89.17

[email protected]

32

89.14

[email protected] 26

89.14

[email protected]

89.13

[email protected]

89.14

[email protected]

6

89.14

[email protected] 6

89.15

[email protected]

6

89.49

[email protected]

8

90.25

[email protected]

6

89.47

[email protected]

26

89.18

[email protected]

6

89.66

[email protected]

6

89.67

[email protected] 8

89.67

[email protected]

42

89.61

[email protected]

8

89.67

[email protected]

42

89.66

[email protected] 6

89.64

[email protected]

6

89.52

[email protected]

42

90.26

[email protected]

6

89.53

[email protected]

6

89.37

[email protected]

6

89.43

[email protected]

8

89.34

[email protected]

8

89.38

[email protected] 26

89.38

[email protected] 26

89.38

[email protected]

17

89.25

[email protected]

26

89.21

[email protected] 26

89.06

[email protected]

8 [email protected]

9

89.06

[email protected]

9

89.11

[email protected]

16C

89.15

[email protected] 16C

89.14

[email protected] 16C

89.14

[email protected]

4

89.21

[email protected]

4

89.25

[email protected]

6

89.67

[email protected]

6

89.64

[email protected]

4

89.38

[email protected]

8 [email protected]

22

89.66

[email protected]

4

89.52

[email protected]

26

89.39

[email protected]

89.41

[email protected]

16C

89.54

[email protected]

26

89.51

[email protected]

4 [email protected]

9

90.81

[email protected]

9

89.49

[email protected]

89.64

[email protected]

25

93.85

[email protected]

6

89.66

[email protected] 61

89.84

[email protected]

60

89.68

[email protected] 9

89.68

[email protected]

26

89.60

[email protected] 6

89.68

[email protected]

6

89.65

[email protected] 42

89.65

[email protected] 8

89.67

[email protected]

16C

88.85

[email protected]

8

93.84

[email protected]

88.98

[email protected]

8

93.84

[email protected]

8

100.25

[email protected]

89.53

00S1

89.63

00S1

89.67

00S2

89.36

00S3 1

89.27

0S3V

89.30

00S4

89.20

00S4

00S500S5

89.44

00S6

89.41

00S6

89.44

00S6

8 [email protected]

26

89.31

[email protected]

26

89.93

[email protected] 9

90.08

[email protected]

9

92.91

[email protected]

[email protected]

25

103.26

[email protected]

9

93.08

[email protected]

4

89.18

[email protected]

9

94.06

[email protected]

9

93.18

[email protected]

4

89.68

[email protected]

26

89.50

[email protected]

17

89.12

[email protected]

16C

89.18

[email protected]

4

89.43

[email protected] 26

89.48

[email protected]

89.47

00S7

89.50

00S7

25

89.42 0111

25

89.44

0112

25

89.43

0113

25

89.44

0114

25

89.42

0115

25

89.57

0116

25

89.67

0117

25

89.72

0118

25

89.59

0119

41

89.56

012025

89.41

0121

25

89.36

0122

41

89.47

0123

25

89.23

0124

41

89.47

0125

25

89.16

0126

41

89.29

0127

25

89.34

0128

41

89.35

0129 25

89.37

0130

41

89.29

0131

41

89.41

0132

40

89.22

0133

40

89.22

0134 40

89.11

0135

40

89.17

0136

40

89.27

013740

89.26

0138

40

89.17

0139

40

89.11

0140

25

89.44

0141

25

89.49

0142

25

89.49

0144

25

89.53

0145

25

89.46

0146

25

89.46

0147

25

89.44

0148

25

89.47

0149

25

89.58

0150

41

89.53

0151

41

89.51

0152

41

89.49

0153

41

89.50

0154

25

89.52

0155

25

89.52

0156

25

89.49

0157

25

89.59

0158

25

89.66

0159

25

89.62

0160

41

89.48

0161

41

89.65

0162 25

89.76

0163

25

89.71

0164

25

89.75

0165

25

89.73

0166 25

89.81

0167

25

89.80

0168

25

89.77

0169

25

89.82

0170

41

89.74

0171

41

89.75

0172

41

89.63

0173

41

89.72

0174

25

89.60

0175

25

89.88

0176

25

89.67

0177

25

89.56

0178

25

89.52

0179

25

89.55

0180

25

89.49

0181

25

89.93

0182

25

89.83

0183

25

89.69

0184

25

89.36

0185

4 89.44

0186

4

89.35

0187 12

89.68

0188

12

89.61

0189

16C

90.13

0190 12

89.56

0191

26

89.47

0192

26

89.40

0193

4

89.27

0194

4

89.19

0195

4

89.20

01964

89.12

0197

40

89.31

0198

40

89.32

0199

4

89.01

0200

4

89.04

0201

4

88.97

0202

4

89.13

0203

4

89.20

0204 28

89.20

0205

4

88.99

0206

4

89.20

0211

4

89.16

0212

4

89.15

02134

89.15

02144

89.13

0215

4

89.20

0216

4

89.22

0217

4

89.11

0218

4

89.00

0219

4

89.01

0220

4

89.02

0221

4

89.08

0222

4

89.14

0223

4

89.19

0224

4

89.18

0225

4

89.22

0226

4

89.31

0227

4

89.29

0228 26

89.60

0229

26

89.41

0230

26

89.21

0231 26

89.37

0232

26

89.23

0233

26

89.56

0234

26

89.50

0235

26

89.36

0236

26

89.43

0237

40

89.14

0238

40

89.20

0239

40

89.24

0240

40

89.22

0241

40

89.21

0242

40

89.38

0243

26

89.44

0244 40

89.65

0245

40

89.66

0246

40

89.63

0247

40

89.58

0248 40

89.73

0249

40

89.68

0250

40

89.67

0251

40

89.71

0252

40

89.72

0253

40

89.66

0254

40

89.68

0255 40

89.64

0256

40

89.69

0257

40

89.61

0258

40

89.69

0259

40

89.60

0260

40

89.47

0261 40

89.43

0262 40

89.46

0263

40

89.52

026440

89.50

0265 40

89.50

0266

40

89.48

0267

40

89.49

0268

40

89.38

0269 40

89.40

0270 40

89.39

0271

40

89.39

027240

89.32

0273

40

89.37

027440

89.45

0275

40

89.41

0276

26

89.91

0277

26

89.93

0278 40

89.77

0279

40

89.77

028040

89.86

0281

40

89.86

0282

40

89.81

0283

40

89.85

0284

40

89.80

0285

40

89.60

0286 40

89.61

0287 40

89.62

0288 40

89.70

0289

40

89.61

0290

40

89.60

0291

40

89.71

0292

40

89.68

0293

40

89.70

0294

40

89.68

0295

40

89.61

0296

40

89.57

0297

40

89.69

0298

40

89.67

0299

40

89.58

0300

40

89.57

0301

40

89.67

0302

40

89.69

0303

40

89.64

0304

40

89.65

0305

40

89.67

0306 40

89.71

0307 40

89.67

0308

40

89.71

0309

40

89.75

0310

40

89.74

0311

40

89.79

0312

32

89.93

0313 26

89.76

0314

26

89.69

0315

26

89.61

0316 40

89.52

0317

40

89.50

0318

40

89.44

0319

40

89.48

0320

40

89.68

0321

40

89.76

0322

40

89.42

032340

89.44

0324

40

89.47

0325

40

89.53

0326 40

89.54

032740

89.55

0328

40

89.58

0329

26

89.63

0330

4

89.47

0331

4

89.46

0332

26

89.49

0333

39

89.58

0334 39

89.62

0335

40

89.37

0336

40

89.38

0337

12

89.51

0338

40

89.37

0339

40

89.35

034040

89.42

0341

40

89.43

0342 40

89.42

0343

40

89.42

0344 40

89.34

034512

89.49

0346 40

89.38

034740

89.42

0348

40

89.41

034940

89.32

035012

89.43

0351

12

89.50

0352

45

89.13

0353

45

89.02

0354

45

89.08

0355

45

89.11

0356 45

89.13

0357

45

89.01

0358

45

88.90

0359

45

88.83

0360

45

88.75

0361

45

89.08

0362

6

89.26

0363

45

89.03

0364 45

89.04

0365

45

88.97

0366

45

89.00

0367 45

88.93

0368 45

88.96

0369 45

89.21

0370

45

89.18

0371

45

89.18

0372 45

89.19

0373

45

89.19

0374 45

89.31

0375

45

89.30

0376

45

89.34

0377 45

89.35

0378 45

89.23

0379 45

89.12

0380

45

89.18

0381

45

89.20

0382 45

89.24

0383

45

89.14

0384

45

89.17

0385

45

89.24

0386

45

89.37

0387

45

89.22

0388 45

89.12

0389

45

89.10

0390

45

89.05

0391

45

88.91

0392

45

88.74

0393 45

88.72

0394

45

88.69

0395

45

88.73

0396

45

88.79

0397

45

89.16

0398

26

89.26

0399 28

89.26

0400

22

89.06

0401

6

89.98

0402 6

89.95

0403

45

89.79

040445

89.81

0405

12

89.08

0S10

12

89.08

0S11

40

89.14

0S12

40

89.14

0S13

43

89.13

0S1443

89.13

0S1543

89.13

0S16

43

89.12

0S17

43

89.15

0S18 43

89.14

0S19

43

89.17

0S20 43

89.15

0S21

4

89.23

0S22

4

89.14

0S23

4

89.21

0S24

40

89.14

0S25

1

89.17

00S3

1

89.02

00S4

1

89.21

00S5

12

89.17

00S6

40

89.16

00S7

40

89.17

00S8

12

89.17

00S9

12

12

12

26

40 40

40 40

40

PARCARE CONTINENTAL (suprafata pavata)

PARCARE CONTINENTAL (suprafata pietruita)

suprafata betonata

suprafata betonata

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

PA R

C A

R E

C O

N TI

N EN

TA L

(s up

ra fa

ta a

sf al

ta ta

)su pr

af at

a pa

va ta

su pr

af at

a pa

va ta

su pr

af at

a pa

va ta

drum piatra

drum pamant

3

89.65

0CUI

26

89.63

00sr

4

89.74

00sr

4

89.71

00sr

26

89.78

00sr 26

89.77

00sr26 00sr

26

89.69

00sr

4

89.68

00sr

4

89.69

00sr

26

89.63

00sr

26 00sr

4 00sr

4

89.71

00sr 4

89.68

00sr

4 00sr

26

89.61

00sr 26 00sr

38 00sr

26

89.98

00sr

26

89.90

00sr

26

89.92

00sr

26

90.19

00sr

38

89.50

00sr

26 00sr

26 00sr

4

89.64

00sr

4

89.65

00sr

4

89.61

00sr

4

89.59

00sr26

89.71

00sr

38 00sr

4

89.54

00sr

4 00sr

4

89.42

00sr

4 00sr

4

89.45

00sr

4 00sr

4

89.52

00sr 26

89.50

00sr 26 00sr

4

89.38

00sr

4

89.39

00sr

4

89.33

00sr

4

89.30

00sr

4 00sr

4

89.24

00sr

17 00sr

17

89.21

00sr4 00sr

26

89.44

00sr

26 00sr

4 00sr

4

89.22

00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.32

00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.40

00sr

4 00sr

4

89.34

00sr

A00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.24

00sr

4 00sr

49 00sr

49 00sr49

00sr

28

89.37

00sr 28

89.36

00sr

28

89.86

00sr

28 00sr

28 00sr28

89.81

00sr

28

89.74

00sr

4

89.14

00sr

4

89.14

00sr

26

89.30

00sr

17

89.05

00sr17

89.07

00sr

A 89.13

00sr

4 00sr4

00sr4 00sr4

00sr 28

89.34

00sr 32 00sr

32 00sr 28 00sr 4 00sr

4 00sr4

00sr 4 00sr4 00sr

21V00sr21V00sr 21V 89.25

00sr

4

89.21

00sr

38

89.38

00sr

26

89.21

00sr25

89.26

00sr

4 00sr

4 0000000000sr4

89.28

0000000000sr

38 0000000000sr

29 0000000000sr

28 0000000000sr32

0000000000sr 40 0000000000sr

40 0000000000sr 32 0000000000sr

28 0000000000sr

28 00sr 34 00sr28

89.42

00sr

34 00sr 28 00sr28

00sr

40

89.51

00sr

40 00sr 28

89.74

00sr

18A00sr 17

89.46

00sr

40

89.56

00sr 40 00sr

40 00sr

40

89.35

00sr 4 00sr28

00sr

4 00sr

17

89.18

00sr

4 00sr

17 00sr4

00sr4 00sr

28 00sr33

00sr 28

89.47

00sr

4

89.35

00sr

17

89.32

00sr

38

89.29

00sr4

89.35

00sr

4

89.30

00sr 28

89.64

00sr 6

89.64

00sr

6

89.63

00sr

17

89.26

00sr

17 00sr

33

89.35

00sr

4 00sr

6 00sr6

00sr

28 00sr 26 00sr

26

89.14

00sr

21V00sr21V 89.27

00sr

21V00sr21V00sr

26

89.35

00sr

38

89.29

00sr

39 00sr

39 00sr

4

89.19

00sr

4 00sr

4

89.22

00sr 42

89.22

00sr

42 00sr38 00sr

12 00sr

42

89.34

00sr 42 00sr

42 00sr

22 00sr

42 00sr 42

00sr

42 00sr

42 00sr

42

89.35

00sr 32 00sr 26 00sr42

00sr 7 00sr

7 00sr

42 00sr 32 00sr

32 00sr

42 00sr

12

89.28

00sr

42 00sr

42 00sr 4 00sr

17 00sr

4

89.21

00sr

4 00sr

39 00sr

39 00sr

4

89.25

00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr38 00sr

7 00sr

4 00sr4

89.30

00sr

4 00sr38 00sr

7 00sr

39 00sr

4 00sr

4 00sr4 00sr

7 00sr38

00sr

38 00sr

7

89.50

00sr 4 00sr

4

89.40

00sr

4 00sr

4

89.39

00sr 4 00sr 4

00sr

4 00sr4

89.26

00sr

12 00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.39

00sr

4

89.27

00sr 6 00sr

6

89.38

00sr

6 00sr 6 00sr 6 00sr 8

89.37

00sr

4

89.40

00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.31

00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.38

00sr

4 00sr

4 00sr

36 00sr

12 00sr

4

89.28

00sr

4 00sr4

00sr 4 00sr 25

00sr 4 00sr

4 00sr

12 00sr

12

89.46

00sr

4 00sr4 00sr4

00sr

25 00sr17 00sr4

00sr

4 00sr4

00sr

4 00sr

4

89.40

00sr

42 00sr

42 00sr 50 00sr50 00sr 50 00sr

50 00sr50

90.21

00sr

42

89.36

00sr

42 00sr 50 00sr 50 00sr 50 00sr

50 00sr

4 00sr

4 00sr

12

89.42

00sr

12 00sr4

89.41

00sr

4 00sr4

00sr25 00sr4

00sr

4 00sr

4

89.30

00sr

12

89.43

00sr

4 00sr

25 00sr

4

89.40

00sr 12 00sr4

00sr 4 00sr

4

89.34

00sr

4

89.33

00sr

4

89.29

00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.31

00sr

4 00sr

4 00sr

4

89.38

00sr 4 00sr

36 00sr

00sr

4 00sr

4 00sr 4

00sr

4 00sr

4 00sr32 00sr 26 00sr

4 00sr 32 00sr 26 00sr 26 00sr

22

89.87

00sr 6 00sr

4 00sr

26

89.39

00sr 38

89.46

00sr

4 00sr

26

89.41

00sr

26

89.60

00sr 31

89.60

00sr

4

89.35

00sr

4

89.41

00sr4

89.40

00sr 4

89.32

00sr

38

89.49

00sr 6

89.48

00sr

6

89.42

00sr

4

89.38

00sr

6

89.45

00sr

6

89.36

00sr

36

89.38

00sr

6

89.62

00sr

6

89.67

00sr 26

89.68

00sr 26

89.68

00sr

6

89.76

00sr6

89.72

00sr

28

89.67

00sr 26

89.48

00sr

28

89.64

00sr

4

89.51

00sr 4

89.46

00sr 4

89.42

00sr4

89.38

00sr4

89.33

00sr

4

89.41

00sr4

89.32

00sr

36

89.26

00sr

12

89.28

00sr

12

89.32

00sr

12

89.36

00sr

12

89.34

00sr

4

89.32

00sr

4

89.40

00sr4

89.44

00sr

4

89.42

00sr

4

89.40

00sr

4

89.29

00sr

23

89.43

00sr

26

89.35

00sr

31 00sr

31 00sr 26 00sr26

00sr

26 00sr

26 00sr

32

89.24

00sr 26

89.21

00sr

32

89.37

00sr 26

89.30

00sr

31

89.61

00sr

26

89.26

00sr 26

88.96

00sr

25

89.37

P.CT

25

89.21

00SP

25

89.36

00SP

25

89.36

00SP

25

89.18

00SP

25

89.29

00SP

25 00SP

25 00SP

25

89.38

00SP

25

89.46

00SP

25

89.40

00SP

25

89.40

00SP

25

89.38

00SP

25

89.41

00SP

25 00SP

25 00SP

25

89.37

00SP

25

89.38

00SP

25

89.38

00SP

25

89.39

00SP

25

89.39

00SP

25

89.40

00SP

25

89.40

00SP

25

89.42

00SP 25 00SP

25

89.22

00SP

25

89.36

00SP

25

89.44

00SP

25

89.41

00SP

25

89.43

00SP

25

89.40

00SP

25

89.27

00SP

25

89.41

00SP

25

89.49

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP 25 00SP

25

89.36

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

22

89.39

00SP

5

89.28

00SP

5

89.24

00SP

5

89.35

00SP

5

89.21

00SP

5

89.24

00SP

5 00SP

5 00SP

5 00SP

25

89.15

00SP

25 00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

00SP

25

89.42

00SP

25

89.53

00SP

00SP

25

89.77

00SP

5

89.69

00SP

5

89.70

00SP

25

89.66

00SP

5 00SP

25

89.36

P.CT

16

89.13

00SR

18A00SR16C 00SR

19T 00SR

34 00SR

16C 89.26

00SR

16C00SR 18A 89.30

00SR

16C00SR

16C00SR 34 00SR

34

89.34

00SR 16C00SR

22 00SR

16C00SR 18A00SR

16C 89.33

00SR

16C 89.42

00SR

16C 89.31

00SR

16C 89.40

00SR 16C 89.32

00SR

16C00SR 34 00SR

16C 89.33

00SR

16C00SR

16C 89.39

00SR

16C 89.25

00SR

16C00SR 16C00SR

17

89.22

00SR

26 00SR00SR

00SR

00SR

00SR 00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR 25

89.17

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

00SR

16C 90.01

00SR

33 00SR33

00SR33

89.44

00SR

22

89.43

00SR

5 00SR

5 00SR

5

89.29

00SR

5

89.13

00SR

5 00SR

5 00SR

16 00SR

25

89.21

00SR

25

89.37

00SR

25

89.41

00SR

25

89.60

00SR

25

89.46

00SR

25

89.55

00SR

25

89.56

00SR

25

89.73

00SR

25

89.66

00SR

25

89.42

00SR

25

89.32

00SR

5

89.66

00SR

5 00SR

5 00SR

5 00SR

-1.47

-2.6

-1.30 -4.00

-1.38

-1.4-4.5

-4.02 -1.75

-1.62

m

-2.3 m

n s d m

-2.00 -1.10 m

n s d

-1.86

-1.55

-1.28

-2.00

asfaltat

-1.63

-1.43

-1.40

-1.55

C

C

C

Corp delegaturaParter

Corp delegaturaParter

25 0001

25

89.26

0002

25 0003

25 0004

25 0005

25 0006

25 0007

25 0008

25

89.71

0009

25

89.74

0010

25

89.54

0011

25

89.50

0012

25

89.50

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020 0021

25 0022

25

89.22

0023

25 0024

25 PCT.COMUN 25 PCT.COMUN

25

89.10

R002

25 R003

R004

R005

R006

R007

R008

R009

25

89.63

R010

25

89.55

R011

25

89.54

R012

R013

R014

R015

R016

R017

R018

25

89.35

R019

D E1549/4/2-1549/4/3/2

DE 1549/5

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/3 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/2 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/1 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

1

2

3

4

5

Nr. cad. A1549/4/8/2 S=4727 mp

Nr . c

ad . A

15 49

/4 /8

/1

S= 14

8 m

p

N r. cad. A1549/4/8/3

S=125 m p

Nr. top. 50511 S=2500 mp

Drum asfalt existent

D ru

m a

sf al

t e xi

st en

t

D ru

m a

sf al

t ex

is te

nt

Parcare

Parcare

Nr. top. 50512 S=2500 mp

Terasa inierbata

Zona verde

89.36

GPS1

89.35

GPS1

89.35

GPS1

89.18

GPS1

8 90.58

[email protected]

6 89.38

[email protected]0

6 89.33

[email protected]

6 88.91

[email protected]

4 88.91

[email protected]

4 88.94

[email protected]

4 89.13

[email protected] 4 89.34

[email protected]

4 89.26

[email protected] 4 89.14

[email protected]

4 89.27

[email protected]

8 93.13

[email protected]

4 89.19

[email protected]

4 89.25

[email protected] 89.25

[email protected] 89.24

[email protected]

6 89.00

[email protected] 6 89.30

[email protected]

7 96.79

[email protected]

7 91.07

[email protected]

8 91.95

[email protected]

45 89.43

[email protected]

45 89.23

[email protected]

45 89.20

[email protected] 89.20

[email protected] 6 89.20

[email protected]

6 89.36

[email protected]

89.06

GPS2

89.06

GPS2

88.87

GPS2

89.06

GPS2

25 90.45

[email protected]

25 89.40

[email protected]

25 89.22

[email protected]

4 89.19

[email protected]

25 89.58

[email protected]

25 89.57

[email protected]

4 89.22

[email protected]

25 89.25

[email protected] 89.24

[email protected]

4 89.57

[email protected]

4 89.74

[email protected]

4 89.86

[email protected] 4 89.79

[email protected]

25 89.73

[email protected]

4 89.71

[email protected]

4 89.81

[email protected]

4 89.93

[email protected]

25 89.99

[email protected]

25 89.89

[email protected] 25 89.90

[email protected]

25 89.99

[email protected]

4 89.94

[email protected]

4 90.03

[email protected]

25 90.08

[email protected]

4 90.17

[email protected]

4 90.27

[email protected]

4 90.27

[email protected] 4 90.23

[email protected]

4 90.22

[email protected]

4 90.30

[email protected]

25 90.29

[email protected]

25 90.17

[email protected]

4 89.05

[email protected]

4 89.28

[email protected]

4 89.17

[email protected]

25 89.23

[email protected]

4 89.21

[email protected]

1 89.69

00R1 1 89.87

00R1

25 89.83

[email protected]

25 89.59

[email protected]

12 89.55

[email protected]

22 89.62

[email protected]

25 89.59

[email protected]

25 89.77

[email protected]

12 89.44

[email protected] 89.38

[email protected]

26 89.42

[email protected]

12 89.65

[email protected]

26 89.96

[email protected]

25 89.79

[email protected]

25 89.89

[email protected]

12 90.06

[email protected]

26 90.15

[email protected] 9 90.11

[email protected]

9 90.13

[email protected]

8 90.20

[email protected] 8 90.17

[email protected]

25 89.34

[email protected]

25 89.21

[email protected]

25 89.20

[email protected] 25 89.85

[email protected]

25 89.16

[email protected]

25 89.24

[email protected]

25 89.24

[email protected]

25 89.25

[email protected]

25 89.19

[email protected]

25 89.28

[email protected]

25 89.32

[email protected]

25 89.28

[email protected]

25 89.36

[email protected]

25 89.33

[email protected]

25 89.76

[email protected]

25 89.21

[email protected]

25 89.39

[email protected]

25 89.44

[email protected]

25 89.26

[email protected]

25 89.25

[email protected]

25 89.36

[email protected]

25 89.39

[email protected]

25 89.24

[email protected]

25 89.24

[email protected]

25 89.35

[email protected]

12 89.63

[email protected]

25 [email protected]

25

89.04

[email protected]

25

89.24

[email protected]

25

89.35

[email protected]

25

89.34

[email protected]

25

89.25

[email protected]

25

89.20

[email protected]

25

89.28

[email protected]

25

89.15

[email protected]

25

89.03

[email protected]

26 89.44

[email protected]

25

89.08

[email protected]

25

89.09

[email protected]

25

89.21

[email protected]

25

89.07

[email protected]

25

89.10

[email protected]

25 89.69

[email protected]

25 89.69

[email protected] 25 89.36

[email protected]

25 89.27

[email protected] 25 89.21

[email protected]

25 89.73

[email protected]

25 89.37

[email protected] 25 89.34

[email protected]

25 89.35

[email protected]

25 89.53

[email protected]

25 89.47

[email protected]

25 89.37

[email protected]

25 89.54

[email protected] 25 89.49

[email protected] 25 89.62

[email protected]

25 89.69

[email protected]

12 89.49

[email protected]

25 89.71

[email protected]

25 89.53

[email protected]

25 89.37

[email protected]

25 89.47

[email protected]

25 89.34

[email protected]

25 89.87

[email protected]

25 89.94

[email protected]

25 89.67

[email protected]

25 89.70

[email protected] 25 90.00

[email protected]

25 89.66

[email protected]

25 89.81

[email protected]

25 89.68

[email protected]

25 89.66

[email protected]

25 89.55

[email protected]

25 89.55

[email protected]

25 89.42

[email protected]

25 89.39

[email protected]

25 89.36

[email protected]

25 89.36

[email protected]

1 89.20

S4.VF

1 89.42

S5VF

1 89.48

00S7

89.45

89.53

89.36

89.30

cota coama

cota pardoseala hala

25

25

25

25

409228

14840/07_dez.

Nr. cad. A1549/4/8/2

N r. cad. A1549/4/8/3

30088/08

14840/07_dez.

Cc1549/4/5/1/3/2

nr.cad.Cc1549/4/5/1/2/1;

47849/2013_ext./desf. constr.

nr.top.Cc1549/4/5/2/2/1/1

47850/2013

nr.cad.A1549/4/5/2/1;

A1549/4/5/2/2/2

47851/2013

nr.cad.415183

47852/2013

Hala productie

si birouri P+1E

C1

C1

59101/2013_alip.

nr.cad.415183;415184;

434188;434189

fundati e

P

P

Curteinterioara

Curteinterioara

CASAPOARTA

Suprafata de teren neamenajata

DRUM IN LUCRU

DRUM IN LUCRU

CLADIRI - EXISTENT

LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE PARCELE CARE AU GENERAT P.U.Z.

ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.

Terasa inierbata

C.U.T. = 0,67 P.O.T. = 33,57 %

INDICI URBANISTICI EXISTENTI

PT 1

PT 1

PARCARE CONTINENTAL (suprafata pietruita)

LABORATOARE DE TESTARE EXISTENTE

IN REGIM DE INALTIM

E P

IN REGIM DE INALTIM

E P

LABORATOARE DE TESTARE EXISTENTE

C LA

D IR

E D

E U

TI LI

TA TI

BIROURI

BIROURI

BIROURI

BIROURI

HALA ASAMBLARE

HALA ASAMBLARE

AN EX

A

BIROURI

140,11

40 7, 87

5

250,34

178,03

25 3, 03

5

nr.cad. A1549/2/5nr.cad. A1549/2/6

nr.cad.405041 (CC1549/4/2-1549/4/3/1) S=72588mp

Suprafata de teren neamenajata

Suprafata de teren neamenajata

PROIECT AL MUNICIPALITATII ZONA DE PARCARE AFLATA IN EXECUTIE

LOT 1

LOT 2

DRUM IN LUCRU

TE R

EN N

EA M

EN A

JA T

PR O

PU S

PE N

TR U

R EG

LE M

EN TA

R E

P

P

P+4E

P+4E

P+4E

P+5E

P+1

P+1

P+3E

P

P+1

P

P

P

DRUM - EXISTENT

P+2 P T

2

PT 2

CLADIRI - EXISTENT

LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE PARCELE CARE AU GENERAT P.U.Z.

ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.

C.U.T. = 0,67 P.O.T. = 33,57 %

INDICI URBANISTICI EXISTENTI

DRUM - EXISTENT

BAZIN DESCHIS APA PLUVIALA (ELBROMPLAST)

SITUATIA EXISTENTA

PLAN URBANISTIC ZONAL

ELBROMPLAST - Productie -

SC EEE SA -Servicii / Comert -

SSI SCHAEFER SRL -Servicii -

Teren agricol

BEGA GRUP - Servicii -

INTEROPTIK - Servicii / Productie -

TEHNOMET - Productie -

Teren viran

Teren agricol

Teren viran

Atasament: 02_REGLEMENTARI.pdf

DENUMIRE PROIECT: / PROJECT:

PROIECTANT GENERAL: / PLANING:

DENUMIRE PLANSA: / TITLE:

NUMAR PLANSA : / DRAWING NUMBER :

FISIER : / FILE :

FAZA : / PHASE:

NUME: / NAME: SEMNATURA: / SIGNATURE:

DESENAT: / DRAWN:

PROIECTAT: / PLANNED:

SEF PROIECT: / PROJECT MANAGER:

STATUS: / STATUS:

CLADIRE: / BUILDING:

NIVEL: / LEVEL:

AXE: / GRID LINES:

SCARA: / SCALE:

DATA: / DATE:

CORECTURA: / REVISION:

RO - 300070 Timisoara * str. I. I. de la Brad nr.1 Tel: +40 (0)256 499-273 * Fax: +40 (0)256 281-283 R 10087730 * J35/1380/1997 * [email protected]

MG BUILDING DESIGN s.r.l

str. SIEMENS nr.1. TIMISOARA cod: 300724 - jud.TIMIS

PUZ - EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE SI BIROURI, EXTINDERE PARCARE, RETELE DE INCINTA, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, CASA POARTA, EXTINDERE ANEXE TEHNICE

Arh. OANA MANESCU

Arh. GEORGE CIUHANDU

Arh. GEORGE CIUHANDU

29.09.2015

P.U.Z.

REGLEMENTARI URBANISTICE

02

1:1000

220/2015

NR. PROIECT: / PROJECT NO:

Calea Buziasului

Ri = 6m R = 4m

R = 15m

R = 9m

R = 15

m

Str. Siemens

R = 15

m

PLATFORMA AMBALAJE RECICLABILE

tro tu

ar -d

al e

su pr

af b

et on

at a

COPERTINA

COPERTINA

suprafata betonata

140,11

40 7, 87

5

250,34

178,03

25 3, 03

5

6,00

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

DE 1549/5 2

89.79

89.99

90.10

90.15 90.1690.16 90.00

89.90 89.9089.86

90.1690.17

90.08

90.08 90.01

89.91

90.1690.16

90.1690.16

90.04 90.14

90.11

90.13

90.0790.0489.88

90.10 90.08

90.85

113.83117.49

113.83

90.1490.1590.15

90.9290.99 90.09

89.29

99.71

89.1389.17

89.1489.14 89.13 89.14 89.14

89.15 89.49

90.25

89.47

89.18 89.6689.6789.6789.61

89.6789.6689.64

89.52

90.26

89.53 89.37 89.4389.3489.3889.3889.38 89.25

89.21 89.0689.06

89.11

89.1589.14 89.14

89.21

89.25 89.67

89.64

89.38

89.66

89.52

89.39 89.41

89.54

89.51

90.81

89.49 89.64

93.85

89.6689.84

89.6889.6889.6089.68 89.6589.6589.67

88.85

93.84

88.98

93.84

100.25

89.5389.63

89.67

89.3689.27

89.30 89.20

89.4489.4189.44

89.3189.9390.08

92.91

92.92

103.26

93.08

89.18

94.06

93.18

89.68

89.50

89.12 89.18

89.4389.48

89.4789.50

89.42

89.44

89.43

89.44

89.42

89.57

89.67

89.72

89.59

89.56 89.41

89.36

89.47 89.23

89.4789.16

89.29

89.34

89.3589.37

89.22

89.2289.11

89.17

89.27 89.26

89.17 89.11

89.49

89.49

89.53

89.46

89.46

89.44

89.47

89.58 89.53

89.51

89.49

89.50

89.52

89.52

89.49

89.59

89.66

89.62 89.48

89.65

89.76

89.71

89.75

89.73 89.81

89.80

89.77

89.82

89.74

89.75

89.63

89.72

89.60 89.88

89.67

89.56

89.52

89.55

89.49

89.93

89.83

89.69

89.36

89.44

89.35 89.68

89.61

90.13 89.56

89.47

89.40

89.27

89.1989.20 89.12

89.31 89.32

89.01 89.04

88.97 89.13

89.2089.20

88.99

89.20

89.1689.15 89.15

89.13

89.20

89.22

89.11

89.00

89.01

89.02

89.08

89.14

89.19

89.18

89.22

89.31

89.29

89.60

89.41

89.21

89.37

89.23

89.56

89.50

89.36

89.43

89.14

89.20

89.24

89.22

89.21

89.38

89.4489.65

89.66

89.63

89.5889.73

89.68

89.67

89.71

89.72 89.66

89.68

89.64

89.69

89.61

89.69

89.60

89.47

89.43

89.46 89.52

89.50

89.50

89.48 89.49

89.3889.4089.39

89.39 89.32

89.37 89.45

89.41

89.91

89.9389.77

89.77 89.86

89.86 89.81

89.85

89.80

89.6089.61

89.62 89.70 89.61

89.60 89.71

89.68 89.70

89.68 89.61

89.57 89.69

89.67 89.58

89.57 89.67

89.69 89.64

89.65

89.67

89.71 89.67

89.71

89.75 89.74

89.79

89.9389.76

89.69

89.61

89.52

89.50

89.44

89.48

89.68

89.76

89.42 89.44

89.47

89.53

89.54 89.55

89.58

89.63 89.47

89.46

89.49

89.58

89.62

89.37 89.38

89.5189.37

89.35 89.42

89.43

89.42

89.42

89.34 89.49

89.38 89.42

89.41 89.32

89.43

89.50

89.13

89.02

89.08

89.1189.13

89.01

88.90

88.83

88.75

89.0889.26

89.0389.04

88.97

89.0088.93 88.96

89.2189.18

89.18

89.19

89.1989.31

89.30

89.3489.3589.23

89.12

89.18

89.20 89.24

89.14

89.17 89.24

89.37

89.2289.12 89.10

89.05 88.91 88.74

88.72

88.69

88.73

88.79

89.16

89.2689.26

89.06

89.9889.9589.79 89.81

89.08

89.08

89.14 89.14

89.13 89.13

89.1389.12

89.1589.14

89.1789.15

89.23

89.14 89.21

89.14

89.17

89.02

89.21

89.17

89.16

89.17

89.17

PARCARE CONTINENTAL (suprafata pavata)

PARCARE CONTINENTAL (suprafata pietruita)

PARCARE CONTINENTAL (suprafata pietruita)

suprafata betonata

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

DRUM IN LUCRU

PA R

C A

R E

C O

N TI

N EN

TA L

(s up

ra fa

ta a

sf al

ta ta

)su pr

af at

a pa

va ta

su pr

af at

a pa

va ta

su pr

af at

a pa

va ta

drum piatra

drum pamant

89.65

89.63

89.74

89.71

89.78

89.77 89.69

89.68

89.69

89.63

89.7189.68

89.61

89.98

89.90

89.92

90.19

89.50

89.64

89.65

89.61

89.59 89.71

89.54

89.42

89.45

89.52 89.50

89.38

89.39

89.33

89.30

89.24

89.21

89.44

89.22

89.32

89.40

89.34

89.24

89.3789.36

89.86

89.81

89.74

89.14 89.14 89.30

89.05 89.07

89.13

89.34

89.25

89.21

89.38

89.2189.26

89.28

89.42

89.51

89.74

89.46

89.56

89.35

89.18

89.47

89.35

89.32

89.29 89.35

89.30 89.6489.64

89.63

89.26

89.35

89.14

89.27

89.35

89.29

89.19

89.2289.22

89.34

89.35

89.28 89.21

89.25

89.30

89.50 89.40

89.39

89.26

89.39

89.27

89.38

89.37

89.40

89.31

89.38

89.28

89.46

89.40

90.21

89.36

89.42

89.41

89.30

89.43

89.40

89.34

89.33

89.29

89.31

89.38

89.87

89.39

89.46

89.41

89.6089.60

89.35

89.41 89.40

89.32

89.49 89.4889.42 89.38

89.45 89.36

89.38

89.62 89.6789.6889.68

89.7689.72 89.6789.48

89.64

89.51

89.4689.42 89.38

89.33

89.41 89.32

89.26

89.28

89.32

89.36

89.34

89.32 89.4089.44

89.4289.40 89.29 89.43

89.35

89.2489.21

89.3789.30 89.61

89.2688.96

89.37

89.21

89.36

89.36

89.18

89.29

89.38

89.46

89.40

89.40

89.38

89.41

89.37

89.38

89.38

89.39

89.39

89.40

89.40

89.42

89.22

89.36

89.44

89.41

89.43

89.40

89.27

89.41

89.49

89.36

89.39

89.28

89.24

89.35

89.21

89.24

89.15

89.42

89.53

89.77

89.69

89.70

89.66

89.36

89.13

89.26

89.30

89.34

89.33

89.42

89.31

89.40

89.32

89.33

89.39

89.25

89.22

89.17

90.01

89.44

89.43

89.29

89.13

89.21

89.37

89.41

89.60

89.46

89.55

89.56

89.73

89.66

89.42

89.32

89.66

-1.47

-2.6

-1.30 -4.00

-1.38

-1.4-4.5

-4.02 -1.75

-1.62

m

-2.3 m

n s d m

-2.00 -1.10 m

n s d

-1.86

-1.55

-1.28

-2.00

asfaltat

-1.63

-1.43

-1.40

-1.55

Corp delegaturaParter

Corp delegaturaParter

89.26

89.71

89.74

89.54

89.50

89.50

89.22

89.10

89.63

89.55

89.54

89.35

D E1549/4/2-1549/4/3/2

DE 1549/5

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/3 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/2 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/2/2/1/1 nr.top. 8450/2,8451-8460,8461/2,8479/3/1/1/1/2/1/1,

1

2

3

4

5

Nr. cad. A1549/4/8/2 S=4727 mp

Nr . c

ad . A

15 49

/4 /8

/1

S= 14

8 m

p

N r. cad. A1549/4/8/3

S=125 m p

Nr. top. 50511 S=2500 mp

Drum asfalt existent

D ru

m a

sf al

t e xi

st en

t

D ru

m a

sf al

t ex

is te

nt

Parcare

Parcare

Nr. top. 50512 S=2500 mp

Zona verde

Zona verde

89.3689.3589.3589.18

90.58

89.38

89.33

88.91 88.91

88.94

89.13 89.34

89.26 89.14

89.27

93.13

89.19

89.2589.25 89.24

89.0089.30

96.79

91.07

91.95

89.43

89.23

89.2089.2089.20

89.36

89.0689.0688.8789.06

90.45

89.40

89.22

89.19

89.58

89.57

89.22

89.25 89.24

89.57

89.74 89.86

89.79

89.73

89.71

89.81

89.93

89.99

89.8989.90

89.99

89.94

90.03

90.08

90.17

90.27 90.27

90.23 90.22

90.30

90.29

90.17

89.05

89.28

89.17

89.23

89.21

89.6989.87

89.83

89.59

89.55

89.62

89.59

89.77

89.4489.38

89.42

89.65

89.96

89.79

89.89

90.06

90.15

90.11

90.13

90.20 90.17

89.34 89.21

89.20 89.85

89.16

89.24 89.24

89.25

89.19

89.28

89.32

89.28

89.36

89.33

89.76

89.21

89.39

89.44

89.26

89.25

89.36

89.39

89.24

89.24

89.35

89.63

89.04

89.24

89.35

89.34

89.25

89.20

89.28

89.15 89.03

89.44

89.08 89.09

89.21

89.07

89.10

89.69

89.69 89.36

89.27 89.21

89.73

89.37 89.34

89.35

89.53

89.47

89.37

89.54 89.49 89.62

89.69

89.49

89.71

89.53

89.37

89.47

89.34

89.87

89.94

89.67

89.70 90.00

89.66

89.81

89.68

89.66

89.55

89.55 89.42

89.39 89.36

89.36

89.20

89.42

89.48

89.45

89.53

89.36

89.30

cota coama

cota pardoseala hala

409228

14840/07_dez.

Nr. cad. A1549/4/8/2

N r. cad. A1549/4/8/3

30088/08

14840/07_dez.

Cc1549/4/5/1/3/2

nr.cad.Cc1549/4/5/1/2/1;

47849/2013_ext./desf. constr.

nr.top.Cc1549/4/5/2/2/1/1

47850/2013

nr.cad.A1549/4/5/2/1;

A1549/4/5/2/2/2

47851/2013

nr.cad.415183

47852/2013

Hala productie

si birouri P+1E

C1

C1

59101/2013_alip.

nr.cad.415183;415184;

434188;434189

P

P

Curteinterioara

Curteinterioara

CASAPOARTA

ZONA INDUSTRIALA,PRODUCTIE SI ANEXE TEHNICE - EXISTENT

LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE

ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.

DRUM IN LUCRU

Terasa inierbata

Terasa inierbata

C.U.T. maxim= 1,4 P.O.T. maxim= 70,00 %

EXISTENT PROPUS

C.U.T. maxim = 1,4 P.O.T. maxim = 70%

INDICI URBANISTICI

NECESAR SPATIU VERDE = min 20 %

IN EL

IV D

E C

IR C

U LA

TI E

S.C. TIMTEROSI

S.C. MECATIM S.A.

cabina portar

E.E. TIM E.E.E. S.A.

birouri

cabinapoarta

bazin moara span rampa

As

S.C. MECATIM S.A. As

rampa

S.C. MECATIM S.A.

rampa beton

rampa beton cabinaportar

casapompe

pompecasa

birouri

ZONA SERVICII - EXISTENT

ZONA DRUMURI/PLATFORME/PARCAJE - EXISTENT

ZONA SPATII VERZI - EXISTENT

Propusi prin documentatii de urbanism anterioare

PT 1

PT 1

LABORATOARE DE TESTARE EXISTENTE

IN REGIM DE INALTIM

E P

IN REGIM DE INALTIM

E P

LABORATOARE DE TESTARE EXISTENTE

C LA

D IR

E D

E U

TI LI

TA TI

BIROURI

BIROURI

BIROURI

BIROURI

HALA ASAMBLARE

HALA ASAMBLARE

AN EX

A

BIROURI

8, 00

10 ,0 0

8, 00

10 ,0 0

6,00

6,00

20,00

10,00 10,00

10,00

2,00

1

2

3 4

5

7

6

6

8

LIMITA DE IMPLANTARE

nr.cad.405041 (CC1549/4/2-1549/4/3/1) S=72539mp

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MINIM 2m DE LA LIMITA DE PROPRIETATE, DAR NU MAI PUTIN DE H/2

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MINIM 2m DE LA LIMITA DE PROPRIETATE, DAR NU MAI PUTIN DE H/2

SUPRAFATA DE TEREN DESTINATA REALIZARII DRUMULUI PUBLIC CU PROFIL TRANSVERSAL DE 20m

ALINIAMENT REZULTAT DUPA REALIZAREA DRUMULUI PUBLIC CU PROFIL TRANSVERSAL DE 20m

SUPRAFATE DE TEREN DESTINATE MODERNIZARII DRUMULUI

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MINIM 6m DE LA LIMITA DE PROPRIETATE

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MINIM 10m DE LA LIMITA DE PROPRIETATE

PROIECT AL MUNICIPALITATII ZONA DE PARCARE AFLATA IN EXECUTIE

LOT 1

LOT 2

ALINIAMENT REZULTAT DUPA REALIZAREA DRUMULUI PUBLIC CU PROFIL TRANSVERSAL DE 20m

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MINIM 6m DE LA LIMITA DE PROPRIETATE

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MINIM 10m DE LA LIMITA DE PROPRIETATE

CLADIRE EXISTENTA AUTORIZATA IN BAZA PUD APROBAT PRIN HCL 286/2005

CLADIRE EXISTENTA AUTORIZATA IN BAZA PUD APROBAT PRIN HCL 370/2010

EXTINDERE CLADIRE EXISTENTA AUTORIZATA IN BAZA PUD APROBAT PRIN HCL 370/2010

P

P

P+4E

P+4E

P+4E

P+5E

P+1

P+1

P+3E

P

P+1

P

P

P

DRUMURI PUBLICE

PT 2

PT 2

ZONA INDUSTRIALA,PRODUCTIE SI ANEXE TEHNICE - EXISTENT

LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE

ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.

ZONA SERVICII - EXISTENT

ZONA DRUMURI/PLATFORME/PARCAJE - EXISTENT

ZONA SPATII VERZI - EXISTENT

1

DRUMURI PUBLICE

ZONA SERVICII - PROPUS

ZONA DRUMURI/PLATFORME/TROTUARE - PROPUS

ZONA SPATII VERZI - PROPUS

ZONA INDUSTRIALA - PROPUS

SUBZONA LEGENDA

C.U.T. maxim= 1,4 P.O.T. maxim= 70,00 %

EXISTENT PROPUS

C.U.T. maxim = 1,4 P.O.T. maxim = 70%

INDICI URBANISTICI

NECESAR SPATIU VERDE = min 20 %

Propusi prin documentatii de urbanism anterioare

EXTRAS P.U.G. AFLAT IN AVIZARE

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN URBANISTIC ZONAL