keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 276/22.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ" str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 276/22.05.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ" str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-006094; 007242/07.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-006094;007242/07.05.2018 - al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-006094, 007242/07.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 29/27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 07/ 29.03.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 26 din 27.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe colective, servicii, comerţ" - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, având ca beneficiar pe SC TIMCO S.A., întocmit conform Proiectului nr. 335/2017, realizat de SC STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Regimul de înălţime de maxim = S/D+P+2E, Hmax = 12 m şi local S/D+P+5E, Hmax = 21 m; acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-001775/08.02.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, POTmax = 40%, CUT max= 2,4. Spatii verzi compacte minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 26/27.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective, servicii, comerţ" - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul reglementat este liber de constructii, conform CF nr. 431530, anexat (statia pompe si rezervorul de apa, care au fost existente pe teren, au fost demolate prin Autorizatia de Desfiintare nr. 3393/15.12.2008).
Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 431530, nr. cadastral 431530, str. Mangalia nr. 66-72, teren intravilan în suprafaţă de 5.126 mp, având categoria de folosinţă: curţi construcţii, proprietar fiind S.C. TIMCO S.A.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 335/2017, planşa nr. 05A - ,,Circulaţia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective, servicii, comerţ" - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Genarale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C. P.I. Timis;
- Beneficiarului;
- Prioectantului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ŢUNDREA LUMINIŢA
Contrasemneaza
SECRETAR JR. SIMONA DRĂGOI

Atasament: 07_2018.03.02_04.2A_POSIBILITATI_DE_MOBILARE._PLAN.pdf

TIMCO S.A

str. Mangalia nr. 66-72, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective, servicii, comert

Timisoara, strada Tosca nr.14, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

den. lucrare: beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 335/2017

faza PUZ

plansa nr. arh. Mihaela RUSULET

format A2

scara:

feb. 2018

2,20

20.00

16.00 6.95

12.60

10.0 0

STR . VL

AHU TA

2

4

55

58

gang

57

S.C. MULTIM S.A.

birouri

61

62

60

64

birouri

STR. M ANG

ALIA

35

SPL AIUL

TUD OR

VLA DIM

IRES CU

34

BEG A

33A 33

F

20 47

50

478550

20 47

50

478600

20 47

50

478650

478550

478600

20 48

00

478650

20 48

00 20

48 00

478550

478600

478650

478550

478600

478650

20 47

50

478700 2 04

80 0

478700 478700 478700

20 48

50

20 49

00

20 48

50

20 49

00

20 48

50

20 49

00

20 48

50

20 49

00

Nr.66-72

Top: 169

20/2

S=5126mp

1

6.68

2

15

16 17 18

19

20

21

22

23

242526

27

28

29

30

31

32

33 34

10.4 0

27.9 6

7.45

19.8 3

9.03

12.15

7.29

4.60

2.47 1.93 1.84

2.29 2.63

2. 83

2. 63

2.59

3.77 2.93

3.55

Trotuar

Top: 169

24 Top:

169 25

Top: 169

26 Top: 16931

Top: 16933

Top: 169

34

3

4

19.47

6

7

8

9

10

11

12

13

14

19.85

12.6 7

4.35

10.55

0.67

2.02

4.76

3.00

16.5 6

3.50

76.5 6

21.97

Trotuar

Aliniam ent front stradal

Aliniam ent front stradal

Trotuar

P+2E

Limi ta de

con stru

ibilit ate /

retr ager

i

Lim ita de construibilitate / retrageri

2.71

5

P+2E

P+5E

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

41 42

43

44 45

46 47

48 49

50 51

52

53 54

55 56

57 58

59 60

61 62

63 64

65 66

67 68

parcare biciclete

P+5E

12.6 15

16.0 0

42.0 0

16.0 0

Top: 431530

POSIBILITATI DE MOBILARE. PLAN1:500

04.2 A

LEGENDA :

LIMITE / ACCESE

Limita de proprietate

Proprietati existente

Acces auto/pietonal existent si propus

Limita de construibilitate / retrageri

Aliniament front stradal

Spatii verzi existente

Drum propus in incinta

Spatii verzi propuse

Cladire propusa

Trotuar in incinta

Parcare exterioara

Canal Bega

Strazi cu circulatie auto existente

Cladiri existente

34

21

STRADA

LOCUINTE

CURTE COMUNA

SPATIU PUBLIC

SPATIU PRIVAT SPATIU PRIVAT

SPATIU SEMIPUBLIC

CURTE COMUNA

LOCUINTE

STRADA

TRANSPORT FEROVIARCOMERT CU

AMANUNTUL

BARURI, CAFENELE,

RESTAURANTE TRANSPORT IN COMUN

SPITALE, CABINETE MEDICALE

CICLISM

TRAFIC AUTO

BANCI

CIRCULATII PIETONALE

INSTITUTII DE INVATAMANT PARCARI

PUBLICE

FARMACII

SPATIU PUBLIC

SPATIU SEMIPUBLIC

P U

Z -

L O

C U

IN T

E C

O LE

C T

IV E

, S E

R V

IC II

, C O

M E

R T

34

P U Z -

L O C U IN

T E C

O L E C T IV

E , S E R V IC

II , C O M E R T

N

-uso o E
do

Atasament: 06_2018.03.02_04.1A_POSIBILITATI_DE_MOBILARE._STUDIU_OCUPARE_CVARTAL.pdf

TIMCO S.A

str. Mangalia nr. 66-72, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective, servicii, comert

Timisoara, strada Tosca nr.14, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

den. lucrare: beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 335/2017

faza PUZ

plansa nr. arh. Mihaela RUSULET

format A3

scara:

feb. 2018

POSIBILITATI DE MOBILARE. STUDIU_MOD DE OCUPARE A PARCELELOR IN CVARTAL

1:1500

04.1 A

SPL AIUL

TUD OR

VLA DIM

IRES CU

STR . PR

EYE R

B-DUL IULIU M ANIU

B-DUL IULIU M ANIU

STR. M ANG

ALIA

SPL AIUL

TUD OR

VLA DIM

IRES CU

STR. M ANG

ALIA

STR . VL

AHU TA

STR . PR

EYE R

STR . PR

EYE R

B-DU L TIN

ERE TII

SPLA IUL N

ICOL AE T

ITUL ESC

U

cladiri existente

cladiri - tipologii existente omogene cu fronturi continue la strada si dezvoltate in adancime, cu calcan pe una sau pe cele doua limite laterale formand curti interioare

cladire - tipologie propusa cu front continuu la strada si dezvoltata in adancime pe trei laturi formand o curte interioara

1

MODUL DE OCUPARE A PARCELELOR IN CVARTAL

2

3

1

2

3

cladiri tip "L" -ocupa frontul stradal si o latura a parcelei, cu calcan.

cladiri tip "C" - ocupa frontul stradal, o latura a parcelei si latura posterioara, cu calcan formand curti interioare.

cladiri care ocupa perimetral toate laturile parcelei, cu calcan formand curti interioare.

P U Z - L O C U IN

T E C

O L E C T IV

E , S E R V IC

II , C O M E R T

N

-uso o E

Atasament: 05_2018.03.02_03A_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

TIMCO S.A

str. Mangalia nr. 66-72, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective, servicii, comert

Timisoara, strada Tosca nr.14, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

den. lucrare: beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 335/2017

faza PUZ

plansa nr. arh. Mihaela RUSULET

format A2

scara:

feb. 2018

52.62

20.00

22.94 5

43.58 5

36,0 0

20,0 0

86.9 8

10.0 0

12.60

6

STR . VL

AHU TA

2

4

55

58

gang

57

S.C. MULTIM S.A.

birouri

61

62

60

64

birouri

STR. M ANG

ALIA

35SPL AIUL

TUD OR

VLA DIM

IRES CU

34

BEG A

33A 33

F

20 47

50

478550

20 47

50

478600

20 47

50

478650

478550

478600

20 48

00

478650

20 48

00 20

48 00

478550

478600

478650

478550

478600

478650

20 47

50

478700 2 04

80 0

478700 478700 478700

20 48

50

20 49

00

20 48

50

20 49

00

20 48

50

20 49

00

20 48

50

20 49

00

Nr.66-72

Top: 169

20/2

1

6.68

2

15

16 17 18 19

20

21

22

23

2425

26

27

28

29

30

31

32

33

34

10.4 0

27.9 6

7.45

19.8 3

9.03

12.15

7.29

4.60 2.47 1.93

1.84

2.29

2.63

2.83

2.63

2.59

3.77

2.93

3.55 2.71

Trotuar

Top: 169

24

Top: 169

25

Top: 169

26 Top: 16931

Top: 16933

Top: 169

34

3

4

19.47

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

19.85

12.6 7

4.35

10.55

0.67

2.02

4.76

3.00

16.5 6

3.50

76.5 6

21.97

Trotuar

Aliniam ent front stradal

Aliniam ent front stradal

REGLEMENTARI URBANISTICE1:500

03A

P.U.Z. - Locuinte colective, comert, servicii

Cf.nr. 431530 Top: 431530 Suprafata teren = 5126 mp

P.O.T.maxim = 40% C.U.T.maxim = 2,4 regim de inaltme max. S/D+P+2E (max 12 m), local S/D+P+5E (max 21 m) spatii verzi amenajate - 20%

P U Z -

L O C U IN

T E C

O L E C T IV

E , S E R V IC

II , C O M E R T

N

LEGENDA :

LIMITE / ACCESE

Limita de proprietate

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Zona locuinte colective, servicii, comert

Acces auto/pietonal existent si propus

Zona de implantare a constructiilor

Limita de implantare a constructiilor/ retrageri

Spatii verzi existente

Zona de implantare a curtii comune, amenajata cu spatii verzi, zone pentru odihna si relaxare, locuri de joaca pentru copii, alei etc.

Aliniament front stradal

-uso o E

Atasament: 04_2018.03.02_02.3A_ANALIZA_SITUATIEI_EXISTENTE._ACCESIBILITATE.pdf

TIMCO S.A

str. Mangalia nr. 66-72, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective, servicii, comert

Timisoara, strada Tosca nr.14, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

den. lucrare: beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 335/2017

faza PUZ

plansa nr. arh. Mihaela RUSULET

format A3

scara:

feb. 2018

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE ACCESIBILITATE

1:2000

02.3 A

STR. I. PR

EYER

STR . I. P

REY ER

STR. CRIZANTEM ELO

R

STR . AL

. VL AHU

TA

STR. M ANG

ALIA

STR . PR

EYE R

STR. M ANG

ALIA

STR . PR

EYE R

(STR. RESITA)

STR. IULIU M ANIU

B- DU

L 16

D EC

EM BR

IE 1

98 9

INTRAREA LUNG A

STR. IANCU VACARESCU

SPL AIUL

TUD OR

VLA DIM

IRES CU

SPLA IUL N

ICOL AE T

ITUL ESC

U

STR. M ANG

ALIA

SPL AIUL

TUD OR

VLA DIM

IRES CU

SPLA IUL N

ICOL AE T

ITUL ESC

U

B-DUL IULIU M ANIU

STR. G H. BARITIU

STR. G H. BARITIU

STR. PO P DE BASESTI

B-DU L REG

ELE C AROL

B-DU L TIN

ERET II

B-DU L TIN

ERE TII

B-DU L RE

GEL E CA

ROL (B-D

UL T INER

ETII)

STR. IANCU VACARESCU

B-DUL G ENERAL IO

N DRAG ALINA (B-DUL 13 DECEM

BRIE)

B-DU L RE

GEL E CA

ROL I (B-

DUL TINE

RET II)

SPL AIUL

TUD OR

VLA DIM

IRES CU

SPL AIUL

NIC OLA

E TI ULE

SCU

SPL AIUL

TUD OR

VLA DIM

IRES CU

B-DUL G -RAL IO

N DRAG ALINA (B-DUL 13 DECEBRIE)

STR . I. P

REY ER

AMP LASA

MEN T

STU DIAT

STATIE EXPRES

1

STATIE EXPRES

1

STATIE LINIA 3

STATIE LINIA 3

BEG A

BEG A

BEG A

Autogara

Piata Iosefin

STATIE LINIA 7

STATIE LINIA 2

STATIE LINIA 2

STATIE LINIA 2

STATIE LINIA 2

STATIE LINIA 7

STATIE LINIA 7

STATIE LINIA 7

LINII 2,7 TRAMVAI LINIE 1 EXPRES LINIA 3 AUTOBUZ

CENTRE DE INTERES URBAN

TRANSPORT IN COMUN

P U Z - L O C U IN

T E C

O L E C T IV

E , S E R V IC

II , C O M E R T

N

-uso o E

Atasament: 03_2018.03.02_02.2A_ANALIZA_SITUATIEI_EXISTENTE._FUNCTIUNI.pdf

TIMCO S.A

str. Mangalia nr. 66-72, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective, servicii, comert

Timisoara, strada Tosca nr.14, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

den. lucrare: beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 335/2017

faza PUZ

plansa nr. arh. Mihaela RUSULET

format A3

scara:

feb. 2018

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE FUNCTIUNI

1:2500

02.2 A

STR. I. PR

EYER

STR . I. P

REY ER

STR. CRIZANTEM ELO

R

STR . AL

. VL AHU

TA

STR. M ANG

ALIA

STR. M ANG

ALIA

STR . PR

EYE R

(STR. RESITA)

STR. IULIU M ANIU

B- DU

L 16

D EC

EM BR

IE 1

98 9

INTRAREA LUNG A

STR. IANCU VACARESCU

SPL AIUL

TUD OR

VLA DIM

IRES CU

SPLA IUL N

ICOL AE T

ITUL ESC

U

STR. M ANG

ALIA

SPL AIUL

TUD OR

VLA DIM

IRES CU

SPLA IUL N

ICOL AE T

ITUL ESC

U

B-DUL IULIU M ANIU

STR. G H. BARITIU

STR. PO P DE BASESTI

B-DU L TIN

ERET II

B-DU L RE

GEL E CA

ROL (B-D

UL T INER

ETII)

STR. IANCU VACARESCU

B-DUL G ENERAL IO

N DRAG ALINA (B-DUL 13 DECEM

BRIE)

B-DU L RE

GEL E CA

ROL I (B-

DUL TINE

RET II)

SPL AIUL

TUD OR

VLA DIM

IRES CU

SPL AIUL

NIC OLA

E TI ULE

SCU

SPL AIUL

TUD OR

VLA DIM

IRES CU

B-DUL G -RAL IO

N DRAG ALINA (B-DUL 13 DECEBRIE)

AMP LASA

MEN T

STU DIAT

AUTOGARA

BEG A

BEG A

PIATA IOSEFIN

COMERT CU AMANUNTUL

BARURI, CAFENELE, RESTAURANTE

PARCARI PUBLICE

SERVICE AUTO

AUTOGARA

MICA PRODUCTIE TIPOGRAFIE, MULTIMEDIA

FARMACII

CABINETE MEDICALE

CABINETE MEDICALE

SINGOGA EVREIASCA(IOSEFIN)

INSTITUTII DE INVATAMANT

PAROHIA ROMANO CATOLICA

INSTITUTII DE INVATAMANT

ZONA COMERCIALA

FUNCTIUNI

P U Z - L O C U IN

T E C

O L E C T IV

E , S E R V IC

II , C O M E R T N

-uso o E
el

Atasament: 02_2018.03.02_02.1A_ANALIZA_SITUATIEI_EXISTENTE.pdf

TIMCO S.A

str. Mangalia nr. 66-72, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective, servicii, comert

Timisoara, strada Tosca nr.14, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

den. lucrare: beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 335/2017

faza PUZ

plansa nr. arh. Mihaela RUSULET

format A3

scara:

feb. 2018

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE1:2000

02.1 A

laborator

18 13A

11

62

64

16

Laborator forte duritati Timis

14

12

gang

9

9A

10

hala

8

7

5

3

gang

6

gang

STR . VL

AHU TA

1

2

4

gang

51

49

53

gang54

55

gang56

58

gang

gang

gang 12

13

11

gang 10

9

STR . PR

EYE R

8

casa portar7

gang

5

centro farm

6A

6

WC

3

1A

4

1

43

gang

45

38

47

depozit

depozit

post trafo

hala

hala hala hala 2 co

nd

atelier

atelier

atelier

hala

hala

cond

SPL AIUL

TUD OR

VLA DIM

IRES CU

hala

parcare

21

SPLA IUL N

ICOL AE T

ITUL ESC

U

21A

2

st. pomp

st. pomp

21

3

5

gang

atelier

57

S.C. MULTIM S.A. birouri

61

62

60

gang

64

birouri

STR. M ANG

ALIA

hala a telie

r

35

SPL AIUL

TUD OR

VLA DIM

IRES CU

34

4

20 19

BEG A

SPLA IUL N

ICOL AE T

ITUL ESC

U

18

17

16

33A 33

32

61

65 63

67

31

5A

7

STR. G H. BARITIU

gan g

6

15

gang 2

49

40

40

36

36

51

53

57 55

59

46

42

44

Inspectoratul Scolar Timis

S.C. Metropol S.A.

depozit

gradinita

23

B-DU L TIN

ERE TII

21

U.R.B.I.S.

comercial

34

spatiu 32

sala dans

48

50

52

statie trafo

spalatorie

atelier

atelier

spalatorie

54

AUTOGARA

P-TA IOSEFIN

35A 35

37

Sucursala 35 Timisoara

birouri 39

BEG A

Refaceri Linii C.F.

DTM 568

20 47

50

478550

20 47

50

478600

20 47

50

478650

478550

478600

20 48

00

478650

20 48

00 20

48 00

478550

478600

478650

478550

478600

478650

20 47

50

478700 20 48

00

478700 478700 478700

20 48

50

20 49

00

20 48

50

20 49

00

20 48

50

20 49

00

20 48

50

20 49

00

Nr.66-72

Top: 169

20/2

Top: 431530 (16920/1;16921 ;16922;16923)

S=5126mp

1

6.68

2

15

16 17 1819 20

21 22

23 2425

26 27

28

29

30 31

32

33 34

10.4 0

27.9 6

7.45 19.8

3

9.03

12.15

7.29

4.60 2.471.93

1.84 2.29

2.63 2.83

2.63 2.59

3.77

2.93 3.55 2.71

Trotuar

Top: 169

24 Top: 169

25

Top: 169

26 Top: 16931 Top: 16933

Top: 169

34

3 4

19.47

5 6

7 8

9

10

11

12

13

14

19.85

12.6 7

4.35

10.55

0.67

2.02 4.76

3.00

16.5 6

3.50

76.5 6

21.97

(STR. RESITA)

B-DUL IULIU M ANIU

P+4

P

P+2

P+1 P

P

P

P

P

P

P

P

PP+M

P+M

P

P

P+2

P+2

P P

PP

P P

P

P

P P+2

P

P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P+2 +M

P+M

P

P P+1

P+1

P+1

P

P

P+1

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P+M

P

P

P+1

P

P

P+2 +M

P+4

P

P

P

P

P

P

P

P

P+1

P

P

P

P

P

P

PP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P+2 +M

P

P

P

P

P

P+2

P

P

P+2

P

P

P

P

P

P

P

P+2

P+2

P+1 P+1

P+3

P

P

P

P

P+1

P

P

P

P+2

P+2

P

P

P

P

P

P

P+1

P+2 +Er

P

P

P+1

P+1

P+1

P

P

P

CASTEL DE APA

LEGENDA :

LIMITE / ACCESE

Limita teren conform topo

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Zona cu functiune mixta industrie, birouri, servicii

Zona locuinte si functiuni complementare

Zona institutii si servicii publice

Teren studiat

Zona de spatii verzi existente

Canal Bega

Acces auto/pietonal existent

Zona circulatie rutiera si constructii aferente

Cf.nr. 431530 Top: 431530 Suprafata teren = 5126mp

P U Z - L O C U IN

T E C

O L E C T IV

E , S E R V IC

II , C O M E R T

FOTO AMPLASAMENT

FRONT STRADAL

N

-uso o E

Atasament: 01_2018.03.02_01A_INCADRARE_IN_TERITORIU.pdf

TIMCO S.A

str. Mangalia nr. 66-72, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective, servicii, comert

Timisoara, strada Tosca nr.14, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

den. lucrare: beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 335/2017

faza PUZ

plansa nr. arh. Mihaela RUSULET

format A3

scara:

feb. 2018

Gara de nord

Gara de est

str. M ANGALIA

b-dul. IULIU M ANIU

Piata Sinaia

CA LE

A SA

GU LU

I

CALEA BUZIASULUI

CAL EA L

UGO JULU

I

CALEA ARADULUI

Universitatea Politehnica Universitatea de Vest

Timisoara Shopping City

Piata Iuliu Maniu

Iulius Mall

Spitalul Judetean

Stadionul Dan Paltinisanu

Centrul Istoric

Parcul central

PLAN DE INCADRARE- EXTRAS P.U.G.

PLAN INCADRARE IN TERITORIU1:2000

01A INCADRARE CONFORM PUG

Cf.nr. 431530 Top: 431530 Suprafata teren = 5126 mp

str. M angalia

P U Z - L O C U IN

T E C

O L E C T IV

E , S E R V IC

II , C O M E R T

amplasament studiat

N LEGENDA :

TRASEE AUTO PRINCIPALE TRASEE CALE FERATA

CVARTALUL STUDIAT

ZONA VERDE AMENAJATA

CANAL BEGA

-uso o E
REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIULUI LEGENDA —_ HMITE — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV ———] LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT — 1 LIMIȚA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA — ZONIFICARE FUNCTIONALA ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE. n FI COMPLEXE DE INTERES GENTRAI RE ARENA IERTI FI) IP (PESTE Pa) NN 74 ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE III) ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE _V//] ZONA DE SPORT - AGREMENT /4 ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR EDILITARE ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII AFERENTE E — ca ETER ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFERENTE ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE — VW 4 APE, OGLINZI DE APA / PORT CE PADURE PARC ___ | TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA [ DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI jum) DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE pr CENTURA OCOLITOARE - INEL V/ Pr LEGATURA AUTOSTRADA | STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE —_—| MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI - TRASEE PIETONALE MAJORE ( INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE = 455 PODURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE — = PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU G.F. _— = m REGLEMENTARI ZONE PROTEJATE CU VALOARE ISTORI ] ear ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO ZONA DE PROTECTIE SI SERVITUTE A CULO, ORB UTILITATI ARE DE TETINOLOGIEI INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE [III] INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE
133

Atasament: PLAN_DE_ACTIUNE_Mangalia_66_72.pdf

UR 26 - 0299 TI og 207, : PLAN DE ACŢIUNE În vederea implementării invest or propuse prin Planul Urbanistic Zonal ... "LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” ... Generat de imobilul ...... teren în str. Mangalia nr. 66— 72....... Identificat prin peace CF nr. 431530, nr. cad. 431530...... Beneficiară 00 TIMCO S.A. ...... Conform Avizului de oportunitate nr. ... 29... din data de ... 27.07.2017... OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, OPERAȚIUNI CADASTRALE ŞI NOTARIALE IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE ŞI NOTARIALE Denumirea obiectivelor de utilitate publică, Evaluarea operațiunilor cadastrale şi notariale şi a estimativă investițiilor propuse a costurilor Responsabilul finananțării Etape de realizare a operaţiunilor şi investițiilor (perioada preconizată) A OPERAȚIUNI CADASTRALE / NOTARIALE 1 Dezmembrări conform PUZ - Trecerea în domeniul public a terenurilor N cu destinația de stradă propuse B OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Modificări la rețeaua de termoficare de pe amplasament Realizare rețea de apă potabilă, cămine de vane, 2 hidranţi de incendiu, branşamente şi cămine de 15 000 Euro apometre TIMCO S.A. Elaborare, aprobare documentație Execuţie lucrare (anul 2018) Realizare rețea de canalizare menajeră, cămine de 3 E e aa 12 000 Euro vizitare, racorduri şi cămine de racord TIMCO S.A. Elaborare, aprobare documentație Execuţie lucrare (anul 2018) - ”

< Realizarea reţelei de canalizare pluvială, cămine de vizitare, bazin de retenție, stație de pompare 25 000 Euro TIMCO S.A. Elaborare, aprobare documentație Execuţie lucrare (anul 2018) Amplasare post trafo; extindere rețele electrice. 125 000 Euro TIMCO S.A. Execuţie etapizată la comanda dezvoltatorului Realizarea reţelei electrice de iluminat public pe domeniu public Amenajare stradă pe domeniu public (S = 368 mp drum de piatră pe domeniul public) 4 000 Euro TIMCO S.A. Elaborare, aprobare documentație Execuţie lucrare (sfârşitul anului 2018) Amenajare spații verzi lucrări pe domeniul public 8 000 Euro TIMCO S.A. Elaborare, aprobare documentație Execuţie lucrare (sfârşitul anului 2018) „|

Atasament: Aviz_juridic_Mangalia_1.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. TF2018-008023/05.02.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 26.04.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal “Construire imobil S+P+SE+Er, locuințe şi spaţii cu altă destinaţie, realizare accese noi (auto şi pietonale), modernizare și amenajare parcelă”, str. Mangalia nr. 1, Timisoara Avand in vedere adresa inregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra carora se pronunta serviciul nostru; precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul va facem cunoscut ca din examinarea C.F. nr. 424769 Timişoara, nr. cadastral 424769 — reiese ca terenul intravilan curţi construcţii, în suprafaţă de 879 mp, este proprietatea SC LMV SRL. De asemenea, din examinarea cartii funciare ( eliberată la 16.04.2018 ) mai sus individualizata rezulta ca nu sunt inscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-005313/23.04.2018 privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal “Construire imobil locuinţe și spații cu altă destinaţie, realizare accese noi (auto şi pietonale), modernizare și amenajare parcelă”, str. Mangalia nr. 1, Timisoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei avand calitatea de proprietar asa cum rezulta din C.F. nr. 424769 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea privind propunerea de aprobare a Planului Urbanistic Zonal “Construire imobil S+P+SE+Er, locuinţe şi spaţii cu altă destinație, realizare accese noi (auto şi pietonale), modernizare şi amenajare parcelă”, str. Mangalia nr. 1, Timisoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de inaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le încumba. CONSILIER JURIDIC, —) Alin Sr Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2018-006094; 007242/ 07.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”

str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-006094; 007242/ 07.05.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte destinată locuirii colective, serviciilor şi comerţului;

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-006094/16.04.2018 si

completata cu nr. UR2018-007242/04.05.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 29/27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 07/29.03.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2420 din 02.06.2017, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 26 din 27.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, beneficiar SC TIMCO S.A, proiectant SC STUDIO ARCA SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Radu Golumba, a fost afişată pe site- ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna septembrie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în octombrie 2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017-014766/23.10.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC STUDIO ARCA S.R.L., proiect nr. 335/2017, la cererea beneficiarului SC TIMCO S.A..

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Locuinţe colective, servicii, comerţ” str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, este amplasat în partea vestică a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în proximitatea canalului Bega, în cartierul Iosefin, in cvartalul delimitat la nord de Splaiul Tudor Vladimirescu si canalul Bega cu zona verde aferenta, la est – b-dul Iuliu Maniu, la sud – str. Joszef Preyer, la vest – str. Mangalia, este accesibil pe latura sa vestică din strada Mangalia şi este învecinat pe celelalte laturi cu alte proprietăţi private.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - UTR 49 – zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Regim de înălţime maxim P+2E şi POT maxim 40%. Spaţii verzi minim conform HCL nr. 62/2012.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 431530, nr. cadastral 431530, str. Mangalia nr. 66-72, teren intravilan în suprafaţă de 5.126 mp, având categoria de folosinţă: curţi construcţi, proprietar fiind SC TIMCO S.A..

Terenul reglementat este liber de constructii, conform CF nr. 431530, anexat (statia pompe si rezervorul de apa, care au fost existente pe teren, au fost demolate prin Autorizatia de Desfiintare nr. 3393/15.12.2008).

Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” str. Mangalia nr. 66-72 Timişoara, propune dezvoltarea unei zone mixte pentru locuire colectivă, servicii şi comerţ, cu regim de înălţime S/D+P+2E şi S/D+P+5E.

Accesul auto şi pietonal la parcela studiată se face din strada Mangalia, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2018-001775/08.02.2018.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-001775/08.02.2018.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt

următorii: -Funcţiuni predominante: zonă mixtă: locuinţe colective, servicii, comerţ; - Regim de construire: maxim S/D+P+2E, Hmax = 12 m; local maxim S/D+P+5E,

Hmax = 21 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 40%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,4;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Spaţii verzi compacte minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 26/27.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută; În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 335/2017, planşa nr. 05A - ,,Circulaţia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” str. Mangalia nr. 66- 72, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, beneficiar S.C. TIMCO S.A, întocmit conform proiectului nr. 335/2017, realizat de S.C. STUDIO ARCA SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: - Regimul de înălţime de maxim = S/D+P+2E, Hmax = 12 m şi local S/D+P+5E,

Hmax = 21 m; acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. nr. DT2018- 001775/08.02.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, POTmax = 40%, CUT max= 2,4. Spatii verzi compacte minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 26/27.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş – suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 431530, nr. cadastral 431530, str. Mangalia nr. 66-72, teren intravilan în suprafaţă de 5.126 mp, având categoria de folosinţă: curţi construcţii, proprietar fiind S.C. TIMCO S.A..

Terenul reglementat este liber de constructii, conform CF nr. 431530, anexat (statia pompe si rezervorul de apa, care au fost existente pe teren, au fost demolate prin Autorizatia de Desfiintare nr. 3393/15.12.2008).

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 335/2017, planşa nr. 05A - ,,Circulaţia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU

aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate

în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că

proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ” - str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Liliana IOVAN Red/dact – L.I.

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-006094; 007242/ 07.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Locuinţe colective, servicii, comerţ” str.

Mangalia nr. 66-72, Timişoara, este amplasat în partea vestică a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în proximitatea canalului Bega, în cartierul Iosefin, in cvartalul delimitat la nord de Splaiul Tudor Vladimirescu si canalul Bega cu zona verde aferenta, la est – b-dul Iuliu Maniu, la sud – str. Joszef Preyer, la vest – str. Mangalia, este accesibil pe latura sa vestică din strada Mangalia şi este învecinat pe celelalte laturi cu alte proprietăţi private.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - UTR 49 – zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Regim de înălţime maxim P+2E şi POT maxim 40%. Spaţii verzi minim conform HCL nr. 62/2012.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 431530, nr. cadastral 431530, str. Mangalia nr. 66-72, teren intravilan în suprafaţă de 5.126 mp, având categoria de folosinţă: curţi construcţi, proprietar fiind SC TIMCO S.A..

Terenul reglementat este liber de constructii, conform CF nr. 431530, anexat (statia pompe si rezervorul de apa, care au fost existente pe teren, au fost demolate prin Autorizatia de Desfiintare nr. 3393/15.12.2008).

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara,

propune soluţii şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone mixte, destinată locuirii colective, comerţului şi serviciilor cu regim de înălţime S/D+P+2E şi local S/D+P+5E.

Prin conformarea clădirilor propuse se va crea un spaţiu urban semipublic, o curte interioară, amenajată cu spaţii verzi, alei, zone de recreere etc. Acest spaţiu va fi în directă legătură cu spaţiul verde al străzii Mangalia şi prin intermediul acesteia cu spaţiile verzi amenajate de-a lungul Canalului Bega, ducând la ridicarea calităţii locuirii în cadrul acestei zone.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

actualizată, pentru documentaţia PUZ „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 2420 din 02.06.2017, Avizul de Oportunitate nr. 29 din 27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 07 din 29.03.2018;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal „Locuinţe colective, servicii, comerţ”, str. Mangalia nr. 66-72, Timişoara, beneficiară TIMCO S.A îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Aviz_juridic_Mangalia_66_72_TIMCO.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-006094, 007242/07.05.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 08.05.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe colective, servicii, comerț” , str. Mangalia nr. 66-72 Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea CF nr. 431530 Timişoara rezultă următoarea situaţie juridică: - terenul în suprafaţă 5126 mp, categoria de folosință curţi construcţii, intravilan este proprietatea TIMCO S.A. beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datate 12.04.2018 ) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-006094, 007242/07.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe colective, servicii, comerţ” „ str. Mangalia nr. 66-72 Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 431530 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe colective, servicii, comerţ” , str. Mangalia nr. 66-72 Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA SFEFAN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: 08_2018.03.02_04.3A_VOLUMETRIE.pdf

TIMCO S.A

str. Mangalia nr. 66-72, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective, servicii, comert

Timisoara, strada Tosca nr.14, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

den. lucrare: beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 335/2017

faza PUZ

plansa nr. arh. Mihaela RUSULET

format A3

scara:

feb. 2018

04.3A

VOLUMETRIE

PERSPECTIVA STRADALA

PERSPECTIVA STRADALA

PERSPECTIVA ANSAMBLU

PERSPECTIVA CURTE

curtea interioara - spatiu cu caracter semipublic, cu rol de a coagula in jurul ei intreaga cladire, amenajat ca spatiu verde, pentru odihna sau locuri de joaca pentru copii.

P U Z - L O C U IN

T E C

O L E C T IV

E , S E R V IC

II , C O M E R T

-uso o E

Atasament: 09_2018.03.02_05A_CIRCULATIA_TERENURILOR.pdf

TIMCO S.A

str. Mangalia nr. 66-72, Timisoara

P.U.Z.-Locuinte colective, servicii, comert

Timisoara, strada Tosca nr.14, J35/234/99, e-mail [email protected]

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT arh. Claudiu OPRITA

arh. Mihaela RUSULET

den. lucrare: beneficiar:

adresa:

plansa:

pr. nr. 335/2017

faza PUZ

plansa nr. arh. Mihaela RUSULET

format A3

scara:

feb. 2018

STR . VL

AHU TA

2

4

58

gang

WC

4

atelier

atelier

57

S.C. MULTIM S.A.

birouri

61

62

60

64

birouri

STR. M ANG

ALIA

hala ateli

er

35SPL AIUL

TUD OR

VLA DIM

IRES CU

34

BEG A

33A 33

32

61

65 63

67

31

59 100

250

200

F

20 47

50

478550

20 47

50

478600

20 47

50

478650

478550

478600

20 48

00

478650

20 48

00 20

48 00

478550

478600

478650

478550

478600

478650

20 47

50

478700 2 04

80 0

478700 478700 478700

20 48

50

20 49

00

20 48

50

20 49

00

20 48

50

20 49

00

20 48

50

20 49

00

Nr.66-72

Top: 169

20/2

1

6.68

2

15

16 17 18 19

20

21

22

23

2425

26

27

28

29

30

31

32

33

34

10.4 0

27.9 6

7.45

19.8 3

9.03

12.15

7.29

4.60 2.47 1.93

1.84

2.29

2.63

2.83

2.63

2.59

3.77

2.93

3.55 2.71

Trotuar

Top: 169

24

Top: 169

25

Top: 169

26 Top: 16931

Top: 16933

Top: 169

34

3

4

19.47

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

19.85

12.6 7

4.35

10.55

0.67

2.02

4.76

3.00

16.5 6

3.50

76.5 6

21.97

B-DUL IULIU M ANIU

Trotuar

Aliniam ent front stradal

Aliniam ent front stradal

LEGENDA :

Teren ramas in proprietate privata

Limita de proprietate

Acces pe parcela

34

21

Proprietati existente

Cladiri existente

CIRCULATIA TERENURILOR1:1000

05 A

P U Z - L O C U IN

T E C

O L E C T IV

E , S E R V IC

II , C O M E R T

Teren ramas in proprietate privata (Zona locuinte colective, servicii, comert)

Teren conform CF nr. 431530 Top: 431530 5126 100

BILANT TERITORIAL mp %

5126 100

N

-uso o E

Atasament: 2018_03_02_MEMORIU_PUZ_MANGALIA.pdf

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

FOAIE DE CAPAT

Denumire lucrare: P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII, COMERT

Faza: PLAN URBANISTIC ZONAL

Amplasament: Timisoara, str. Mangalia, nr. 66-72

Beneficiar: Timco s.a. TIMISOARA

Proiectant general: s.c. studio arca s.r.l.

Nr. pr. : 335 / 2017

Proiectant urbanism: s.c. studio arca s.r.l.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

BORDEROU

BORDEROU PIESE SCRISE

01. FOAIE DE CAPAT

02. BORDEROU

03. MEMORIU TEHNIC

04. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

05. ANEXE - Certificat de urbanism nr.2420/ 2.06.2017 - Extras C.F. - Plan parcelar avizat OCPI 136428/ 27.07.2017 - Certificat de inregistrare beneficiar - Aviz de oportunitate nr.29/27.07.2017 - Aviz unic nr.1061/23.10.2017 - Aviz Enel nr.193126002/30.08.2017 - Aviz Aquatim nr.60005/16.11.2017 - Aviz Directia de Sanatate Publica nr. 23871/743/C/27.12.2017 - Aviz Protectia Civila nr.4.322.047/17.10.2017 - Aviz de securitate la incendiu nr.4.322.046/17.10.2017 - Aviz Comisia de Circulatie nr.DT2018-001775/8.02.2018 - Aviz de Principiu Mediu Urban (PMT) - Aviz de Principiu Drumuri (PMT) - Aviz de Principiu CTATU - Rezultatele informarii si consultarii publicului nr. UR2017-041766/ 13.10.2017

BORDEROU PIESE DESENATE

pl. nr. 01 A INCADRARE IN TERITORIU INCADRARE IN PUG

1:2000

pl. nr. 02.1 A ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 1:2000

pl. nr. 02.2 A ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE. FUNCTIUNI

1:2500

pl. nr. 02.3 A ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE. ACCESIBILITATE

1:2500

pl. nr. 03 A REGLEMENTARI URBANISTICE 1:500

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

pl. nr. 04.1 A POSIBILITATI DE MOBILARE. STUDIU_MOD DE OCUPARE A PARCELELOR IN CVARTAL

1:1500

pl. nr. 04.2 A POSIBILITATI DE MOBILARE. PLAN 1:500

pl. nr. 04.3 A VOLUMETRIE

pl. nr. 05 A CIRCULATIA TERENURILOR 1:1000

sef proiect, întocmit, arh. Radu GOLUMBA arh. Mihaela RUSULET

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

1. Denumire lucrare:

2. Amplasament:

3. Beneficiar:

4. Proiectant general:

5. Faza de proiectare:

6. Data elaborării:

- P.U.Z. - LOCUINTE, SERVICII, COMERT

- str. Mangalia, nr. 66-72, Timisoara

- TIMCO s.a. Timisoara

- s.c. studio arca s.r.l. str. Tosca, nr. 14, Timisoara

- PLAN URBANISTIC ZONAL

- februarie 2018

1.2. Obiectul lucrarii Solicitari ale temei program Prin tema de proiectare beneficiarul a solicitat proiectantului, amplasarea unor

cladiri cu functiunea de locuinte colective, servicii, comert, pe terenul studiat. Amplasamentul se afla in intravilanul orasului Timisoara, in cartierul Iosefin, cu acces de pe str. Mangalia.

Investitia are ca obiectiv inclusiv racordarea cladirilor la sistemul edilitar adiacent amplasamentului (reteaua de electricitate, retea apa-canal, gaz).

Prezenta documentatie, Plan Urbanistic Zonal, stabileste conditiile tehnice privind modul de utilizare functionala, modul de ocupare a terenului, regimul de inaltime si accesele pe parcela.

Prin Certificatul de Urbanism nr. 2420 din 02.06.2017, emis de Primaria Municipiului Timişoara, s-a solicitat investitorului elaborarea prezentului PUZ si supunerea aprobarii acestuia Consiliului Local, înaintea procedurii de obţinere a Autorizaţiei de Construire pentru obiectivele enuntate anterior.

2. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

2.1. Evolutia zonei Terenul studiat face parte dintr-un cvartal configurat catre mijlocul secolului XIX.

In aceasta perioada sunt construite primele fronturi continue, sunt trasate strazile si definite cvartalele cartierului Iosefin.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

Parcelele ocupate compact de cladiri cu acces din strazile perimetrale nu au suferit in timp transformari majore. Interventiile nu au generat o modificare generala a structurii acestui tesut urban. In partea centrala a cvartalului anumite interventii au schimbat partial functiunea din locuire in functiune de servicii.

2.2. Incadrarea in localitate Zona studiata este amplasata in partea vestica a teritoriului administrativ al

municipiului Timisoara, in proximitatea malului Begai, in cartierul Iosefin. Delimitarea si incadrarea terenului studiat este conform planselor anexate in

partea desenata. Amplasamentul face parte dintr-un cvartal delimitat astfel:

-spre Nord - Splaiul Tudor Vladimirescu si canalul Bega cu zona verde aferenta, -spre Est - Bulevardul Iuliu Maniu (fosta Resita), -spre Sud - strada Joszef Preyer, -spre Vest - strada Mangalia.

Terenul are acces auto de pe strada Mangalia.

2.3. Descrierea amplasamentului Parcela inscrisa in C.F. nr. 431530 nr. cad 431530, se afla in proprietatea privata

a TIMCO s.a., initiatorul acestui proiect (S teren = 5126 mp). In cladirile amplasate pe sit, s-a desfasurat o activitate de productie, dar, intre

timp, acestea au fost desfiintate si in prezent terenul este liber de constructii.

Tipologie Parcelele sunt construite in aliniament, la strada, si dezvoltate uneori in

adancime cu constructii cu calcan, pe una sau pe cele doua limite laterale. Modul de ocupare perimetrala a parcelelor (uneori sunt ocupate toate cele patru laturi – vezi studiul din plansa 04.1 A) a dus la formarea unor curti interioare cu acces semiprivat si utilizare comuna a locatarilor.

Strada de acces Strada Mangalia are un prospect atipic pentru Timisoara avand o latime totala

de aproximativ 35 metri. Zona verde ocupa pe anumite portiuni 75% din sectiunea strazii (26 metri). In acest fel strada, spatiu public de tranzit, are o imagine placuta si in- teresanta, cu zona verde in prim plan si fronturi construite percepute vizual intr-un plan secundar.

Functiuni Cvartalul are functiuni diverse dar functiunea dominanta este cea rezidentiala.

Complementare locuirii, sunt sunt prezente si alte functiuni cu caracter public: comert, servicii, institutii publice, cult (Sinagoga Iosefin), mica productie. In imediata apropiere sunt amplasate scoli, gradinite, Piata Iosefin si zona comerciala dezvoltata de-a lungul strazilor Vacarescu si a Bulevardului Tineretii. (vezi plansa 02.2 A)

Transport public Accesul locuitorilor la reteaua de transport public este facil. In imediata

apropiere sunt amplasate Autogara, trasee de tramvai (2 si 7) cu statii la coltul strazii, troleibuz, autobuz. (vezi plansa 02.3 A)

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

Amplasarea in imediata apropiere a traseului pietonal si a zonelor verzi dez- voltate de-a lungul Begai este unul dintre principalele puncte tari ale sitului studiat.

2.4. Elemente ale cadrului natural Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale

cadrului natural. Nu exista vegetatie (copaci, pomi) ce necesita a fi pastrata sau protejata si nici

canale de desecare. Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea

generala asigurata.

Date generale Amplasamentul face parte din punct de vedere geomorfologic din Campia

Banatului. Zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare care au dus la transportarea si depunerea de particule fine provenite din dezagregarea rocilor de baza.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare reprezentate printr-un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin- granitic se afla la 1400-1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfalii.

Din punct de vedere al seismicitatii conform codului de proiectare seismica P100-1/2006 conditiile locale de teren studiat in minicipiul Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7 sec., a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului b0 = 2,5, a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona Banat si acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,20 g.

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin: temperatura aerului:

- media lunara minima: - 1oC in ianuarie; - media lunara maxima: + 20 ... 21 oC in iulie - august; - temperatura minima absoluta: - 35,3 oC; - temperatura maxima absoluta: + 40,0 oC; - temperatura medie anuala: + 10,9 oC;

precipitatii: - media anuala: 631 mm;

vantul: predominant din sectorul vestic - 15%.

2.5. Circulatia Accesul pe amplasament este asigurat de pe strada Mangalia, strada care face

legatura dintre Splaiul Tudor Vladimirescu si Strada Budai Deleanu. Strada Mangalia are un prospect atipic de aproximativ 35 m, cu circulatie auto pe ambele sensuri.

Accesul locuitorilor la reteaua de transport public este extrem de facila, avand in vedere ca exista conexiuni cu toate cartierele orasului Timisoara prin intermediul liniilor de tramvai 2 si 7 si prin intermediul liniei de autobuze Expres 1 si Linia 3. De asemenea in vecinatatea amplasamentului este amplasata Autogara.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

2.6. Ocuparea terenurilor Cvartalul din care face parte amplasamentul reglementat este ocupat de parcele

cu locuinte individuale. Functiuni Cvartalul are functiunea de zona de locuinte si functiuni complementare, avand

in acelasi timp si parcele ocupate cu cladiri cu functiune mixta, industrie, birouri, servicii si parcele cu cladiri cu functiuni administrative si de servicii.

De asemenea in cadrul cvartalului este amplasata Autogara, incadrata in PUG ca zona circulatie rutiera si constructii aferente.

2.7. Echipare edilitara – situatia existenta În zona studiata se regasesc urmatoarele retele in exploatare:: - retea de apă - retea de canalizare - retea de telecomunicatii - retea de energie electrica - retea de gaze naturale

2.8. Probleme de mediu Zona in care se incadreaza terenul este lipsita de factori majori de poluare. Nu

exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului.

Interventiile propuse prin acest P.U.Z. – privind ocuparea terenului studiat cu cladiri cu functiunea de locuinte, servicii, comert (cai de acces si comunicatii, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) – vor transforma zona din mediu natural (partial) in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

2.9. Optiuni ale populatiei Investitia propusa nu are potentialul de a genera modificari majore in structura

economica si sociala a UTR-ului din care face parte (UTR 49, zona Iosefin). Cu toate acestea la nivel de cvartal, sau microzona urbana, prin reconversia si

restructurarea unei zone industriale in zona cu caracter mixt (locuinte, servicii, comert) se continua procesul de densificare urbana incurajat de politicile de dezvoltare urbana ale Municipiului Timisoara.

2.10. Disfunctionalitati Deoarece in zona s-au dezvoltat si alte investitii imobiliare, exista riscul ca

acestea sa nu genereze o zona coerenta din punct de vedere urban (relatii corecte si coerente intre zonele construite, asigurarea utilitatilor edilitare etc.).

3 . CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE privind disfunctionalitatile rezultate din analiza critica a situatiei existente

3.1. Elemente de tema Prin prezenta documentatie se propune amplasarea pe terenul studiat a unui

complex de cladiri cu functiunea de locuinte colective, servicii, comert. In incinta se vor amenaja:

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

 Curtea interioara, cu acces din lateral si de la parterul aripilor construite, un spatiu cu caracter semipublic, cu rol de a coagula in jurul ei intreaga cladire. Se propune amenajarea acesteia ca spatiu verde, pentru odihna sau locuri de joaca pentru copii;

 Accese auto si pietonale;  Alee auto si pietonala si parcari pentru utilizatorii cladirii.

Numarul de parcari amplasate in incinta se va stabili in corelare cu functiunile ce se vor propune prin proiectul de arhitectura, respectand legislatia specifica. Daca este necesar, se vor amplasa locuri de parcare si in subsolul cladirilor.

3.2. Surse documentare Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z. Pentru intocmirea acestui Plan Urbanistic Zonal s-au strans date si informatii din

diverse surse: - P.U.G. aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 Timisoara; - Masterplan – CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA, aprobat in

ian/2012; - Regulamentul Local aferent "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre

avizare – "Etapa a 3-a, revizia 03 - elaborare PUG Timisoara", aprobat prin HCL nr. 428/ 30.07.2013;

- PUZ "Malurile Canalului Bega" aprobat prin HCL 27/2010.

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z. In timpul elaborarii documentatiei s-au solicitat avize de la toti detinatorii de

retele care pot afecta amplasamentul. - Ridicarea topografica cu viza OCPI, realizata in sistem STEREO 70, intocmita

de ing. Marcel Torje, s.c. PILOT CAD s.r.l.

3.3. Prevederi ale programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata Plan Urbanistic General al Municipiului Timişoara:

- Desi pe amplasamentul studiat s-a desfasurat o activitate industriala, conform P.U.G. aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 139/2007 Timisoara, terenul are ca destinatie functiunea de locuinte si dotari complementare, cu regim de inaltime P – P+2E si face parte din unitatea teritoriala UTR 49.

- Masterplanul Timisoarei prevede in cadrul POLITICII 6 – marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii. Reconversia si restructurarea unei zone industriale in zone cu caracter rezidential sau mixt se incadreaza in Programul 3.

- Conform avizului prealabil de oportunitate nr. 29/27.07.2017 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara s-a considerat oportuna elaborarea documentatiei de tip PUZ.

4. SOLUTIILE PROPUSE pentru eliminarea sau diminuarea disfunctionalitatilor

4.1. Valorificarea cadrului natural Prin acest Plan Urbanistic Zonal se propune functiunea de locuinte, servicii,

comert, cu regim de inaltime de maxim S/D+P+2E (max 12 m) si local maxim S/D+P+5E (max 21 m).

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

Prin conformarea cladirilor propuse se va crea un spatiu urban semipublic, o curte interioara, amenajata cu spatii verzi, alei, zone recreere etc.. Acest spatiu va fi in directa legatura cu spatiul verde al strazii Mangalia si prin aceasta strada cu spatiile verzi amenajate de-a lungul Canalului Bega, ducand la ridicarea calitatii locuirii in cadrul investitiei propuse.

4.2. Modernizarea circulatiei Accesul pe amplasament este asigurat de pe strada Mangalia, care face

legatura dintre Splaiul Tudor Vladimirescu si Strada Budai Deleanu. Strada Mangalia are un prospect stradal atipic de 35 m, cu circulatie auto pe ambele sensuri.

Accesul locuitorilor la reteaua de transport public este extrem de facila, avand in vedere ca exista conexiuni cu toate cartierele orasului Timisoara prin intermediul liniilor de tramvai 2 si 7 si prin intermediul liniei de autobuze Expres 1 si Linia 3.

Organizarea circulatiei interioare pe fiecare parcela propusa, se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare ale proiectelor (faza DTAC, PT).

4.3. Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

Functiunea propusa este mixta: locuinte, servicii, comert.

Functiuni admise: - locuinţe, - servicii, comerţ, alimentaţie publică, cult, sedii firme, instituţii financiar-

bancare, - spaţii verzi amenajate, - accese pietonale, carosabile, spaţii staţionare auto, parking-uri, - construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei. Functiunile admise nu vor produce poluare fonica, chimica sau vizuala.

Sunt interzise urmatoarele activitati: - activitati care prin natura lor, volumul şi aspectul lor sunt incompatibile cu

securitatea, salubritatea şi confortul zonei; - activităţi de producţie poluante.

Functiunea dominantă a zonei reglementate va fi cea rezidentiala – locuinte.

In elaborarea soluţiei s-a ţinut cont de: - conformatia terenului si ocuparea acestuia cat mai eficienta; - amplasarea terenului fata de vecinatati; - respectarea conditiilor de insorire si orientarea amplasamentului; - morfologia tesutului urban adiacent.

Amplasarea constructiilor pe parcela Construcţiile se vor amplasa în interiorul perimetrului denumit limita de

implantare a construcţiilor, care defineşte zona de implantare al construcţiior, conform plansei “03A - Reglementări urbanistice”.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

Limita de implantare a constructiilor este data de:  retragerile fata de vecinatati

 10 m fata de latura estica a parcelei;  12,6 m fata de latura sudica a parcelei;

 limita de proprietate spre Nord;  aliniamentul stradal spre Vest.

In cadrul zonei de implantare a cladirilor este definita o zona de implantare a cladirilor mai inalte S/D+P+5E.

Regimul de inaltime Regimul de inaltime propus este de maxim S/D+P+2E (max 12 m) si local maxim

S/D+P+5E (max 21 m).

Modul de utilizare a terenului Pentru amplasamentul studiat se propun urmatorii indici urbanistici: Procentul maxim de ocupare propus este de 40%. Coeficientul maxim de utilizare a terenului este 2,4. Procentul de spatii verzi amenajate este de minim 20%.

Posibilitati de mobilare Propunerea de mobilare a parcelei a fost fundamentata pe doua aspecte de

baza: 1. morfologia tesutului urban adiacent, in care cladirile formeaza fronturi aproape

continue la strada si calcane pe una sau pe cele doua limite laterale; 2. oportunitatea crearii unui spatiu semipublic – CURTEA - cu utilizare comuna

de catre locatari, aflat in legatura controlata cu spatiul public – STRADA. Prezenta CURTII COMUNE este specifica cvartalelor in care predomina functiunea de locuire, construite in secolul XIX in Timisoara.

In aliniamentul stradal este amplasat un volum la scara fronturilor construite invecinate, in regim de inaltime P+2E. Acesta formeaza un “C”, care se inchide cu calcane pe limita laterala nordica si care, prin pozitionarea pe teren, va genera o “curte interioara” - spatiu semipublic.

Peste volumul de baza sunt asezate doua volume mai inalte (P+5E).

In elaborarea volumetriei s-a tinut cont de fronturile construite existente, urmarind ca imaginea desfasuratei stradale rezultata in urma interventiei propuse sa fie una coerenta si unitara.

Detaliile de conformare a cladirilor, structura acestora, inchiderile si finisajele urmeaza a fi stabilite de catre proiectanti în fazele urmatoare ale proiectului.

Propunerea de mobilare urbana are un caracter informativ.

Bilantul teritorial Pentru parcela inscrisa in C.F. nr. 431530, nr. cad. 431530, aflata in proprietatea

societatii TIMCO s.a., initiatorul acestui proiect (S teren = 5126 mp), se propune urmatorul bilant teritorial:

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

Bilant teritorial EXISTENT PROPUS

mp % mp %

Suprafata amplasament 5126 100% 5126 100%

Zona ocupata de cladiri pentru locuinte, servicii, comert

- - max 2050,4

max 40%

Zona parcari/ cai de circulatie, auto si pietonale – in interiorul parcelei

- - cca. 2050,4

cca. 40%

Zona spatii verzi, amenajari peisagere – in interiorul parcelei

- - min 1025,2

min 20%

4.4. Dezvoltarea echiparii edilitare Pentru investitia propusa se vor asigura toate utilitatile necesare functionarii

acesteia: bransamente la reteaua de apa, electricitate, gaz, telefonie etc.

4.5. CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului, conform Anexei nr. 1 a HG 1076/2004

4.5.1.Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, in special, la: a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte

activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de funcţionare, fie in privinta alocarii resurselor

Prin acest Plan Urbanistic Zonal se propune, pe terenul reglementat, amplasarea unor cladiri cu functiunea de locuinte, servicii, comert, integrate in tesutul urban limitrof, atat prin modul de ocupare a cvartalului cat si prin respectarea alineamentului stradal si a cornisei cladirilor invecinate

In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice.

Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de realizare a bransamentelor de alimentare cu apa, racord la reteaua de canalizare, alimentare cu energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre o firma specializata.

b) gradul în care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G. Timisoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa.

c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile

Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a functiunii de locuinte, servicii, comert, dezvoltata in zona.

c.1) Protectia calitatii apelor Lucrarile de alimentare cu apa potabila si canalizare sunt concepute în sensul

incadrarii in limitele admise de Inspectia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 si conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/97.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, respectiv canalizare subterana din tuburi din PVC–KG, se elimina posibilitatea infiltratiilor in sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

c.2) Protectia aerului Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare preconizate a se realiza pe

amplasamentul propus nu constituie sursa de poluare asupra calitatii aerului din mediul invecinat. Din procesul tehnologic nu rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti.

c.3) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor Intregul proces tehnologic care se desfasoara cu ocazia realizarii sistemului de

alimentare cu apa si canalizare pentru amplasamentul studiat este conceput in sensul incadrarii in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 si conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele care se vor folosi sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat.

Lucrarea in ansamblu s-a conceput in ideea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus.

Pentru aceasta s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot aerian corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60 dB, masurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

c.4) Protectia impotriva radiatiilor Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiatii,

deci nu necesita luarea de masuri impotriva radiatiilor.

c.5) Protectia solului si subsolului Tehnologia desfasurata pentru lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se

realizeaza in conditiile prevenirii poluarii solului cu exfiltratii de apa uzata, care este vehiculata în special prin instalatiile de canalizare.

Racordul la reteaua de canalizare va functiona gravitational, iar la limita de proprietate se va monta un camin de racord.

Apele pluviale se vor colecta doar de pe suprafata drumului de acces si zona parcarilor prin intermediul gurilor de scurgere, urmand a fi evacuate direct in reteaua de canalizare stradală propusă.

Apele pluviale de pe zona verde se vor infiltra liber in terenul sistematizat. Conductele se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip.

c.6) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Functionarea lucrarilor propuse a se executa, nu pericliteaza si nu intervin in

echilibrul ecosistemelor terestre. Ecosisteme acvatice - nu e cazul.

c.7) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul

prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru lucrarile de alimentare cu apa si canalizare.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

Aceste masuri sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

La toate lucrarile propuse se va respecta H.G.101/1997 "Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara", cap. I, art. 5, asigurandu-se zona de protectie sanitara in jurul forajelor care fac parte din frontul de captare a municipiului Timisoara. Nu se prevad alte foraje, pentru alimentarea individuala a acestei zone rezidentiale, care ar putea influenta debitul de captare a forajelor din frontul de captare.

Lucrarile proiectate nu influenteaza asezarile umane. De asemenea, în zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

c.8) Gospodarirea deseurilor Pentru evacuarea gunoiului menajer rezultat se va face contract cu o firma

specalizata pentru transport de deseuri. De la reteaua de canalizare apa uzata este colectata si transportata la canalul

colector. Prin canalul colector apa menajera va fi transportata la canalizarea centralizata a orasului Timisoara si apoi la statia de epurare.

Deseurile solide vor fi colectate si transportate la groapa de gunoi a orasului.

c.9) Gospodarirea substantelor toxice si periculoase In prezentul PUZ este prevazuta zona de locuinte, servicii, comert, prin urmare

nu rezulta deseuri de natura toxica. Atat lucrarile de alimentare cu apa cat si cele de canalizare sunt destinate folosintei umane, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest scop.

Prin respectarea conditiilor de mediu prezentate mai sus (c1-c9), referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere si pluviale, la colectarea si transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential stres ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier. se creeaza premisele pentru protectia mediului.

Intr-o perspectiva de dezvoltare durabila a mediului construit, in proiectarea si realizarea obiectivelor acestui plan se vor respecta conditiile referitoare la eficienta energetica a cladirilor.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program Pentru a asigura un climat cat mai propice locuirii se propune amenajarea de

spatii verzi in interiorul parcelei intr-o proportie semnificativa. Se vor amenaja spatii verzi in procent de minim 20% din suprafata parcelei.

Se vor urmari problemele descrise mai sus (c1-c9) e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale

si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor)

In implementarea planului se va respecta legislatia in vigoare iar aspecte legate de managementul deseurilor, protectia calitatii apelor, protectia calitatii aerului si protectia calitatii solului sunt descrise mai sus (c1, c2, c5, c8)

4.5.2.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecventa şi reversibilitatea efectelor Prin amenajarea spatiilor verzi (plantari de arbori, arbusti si vegetatie joasă),

calitatea mediului natural va fi evident imbogatita. b) natura cumulativa a efectelor nu e cazul

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

c) natura transfrontiera a efectelor nu e cazul d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita

accidentelor) Dezvoltarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului. In timpul realizarii constructiilor dar si in timpul exploatarii cladirii se vor lua toate

masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de protectie a muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta sanatatea umana.

e) marimea şi spatialitatea efectelor (zona geografica şi marimea populatiei potential afectate);

nu e cazul f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural Nici pe amplasamentul studiat si nici in vecinatate nu sunt prezente

elemente naturale speciale sau care fac parte din patrimoniul cultural. (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului nu e cazul (iii) folosirea terenului in mod intensiv Chiar daca prin plan se propune o operatiune de densificare a tesutului

urban, bilantul teritorial propus respecta regulamentele de urbanism (regulamentul general de urbanism, regulamentul local de urbanism aferent PUG Timisoara) si legislatia specifica de urbansim.

Procentul maxim de ocupare a terenului este de 40%, iar coeficientul maxim de utilizare a terenului este 2,4.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international

nu e cazul

4.6. Obiective de utilitate publica Nu e cazul.

5. CONCLUZII

Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata. La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O176/N/2000.

sef proiect, întocmit, arh. Radu GOLUMBA arh. Mihaela RUSULET

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PARCELEI inscrise in C.F. nr. 431530 cu nr. Cad. 431530

I. DISPOZITII GENERALE 1. ROLUL R.L.U. Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. este o documentaţie cu

caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe teritoriul reglementat prin P.U.Z. Normele cuprinse în prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor.

Rolul R.L.U. este de a intari si detalia reglementarile cuprinse in PUZ. Prescriptiile cuprinse in R.L.U. (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intregul teritoriu ce face obiectul P.U.Z.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condiţiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal şi implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială.

Dacă prin prevederile unor documentaţii pentru părţi componente ale amplasamentului reglementat se schimbă concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentaţii, conform prevederilor legale.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei cu caracter general şi cu cea a legislaţiei de apecialitate, relevante pentru activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public.

2. BAZA LEGALA La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z. au

stat in principal: - Legea 350/2001, privind AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI cu modificarile ulterioare si Ord. nr. 233/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia. - H.G. 525/1996 (cu modificarile ulterioare) PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM Au fost consultate: - “Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism”, (indicativ GM-007-2000) aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000, - “Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ GM-010-2000), aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000.

3. DOMENIU DE APLICARE Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprind norme

obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice investitie amplasata in limita terenului reglementat.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

art.1 Terenuri agricole din extravilan Nu este cazul.

art.2 Terenuri agricole din intravilan Nu este cazul.

art.3 Suprafete impadurite Nu este cazul.

art.4 Resursele subsolului Nu este cazul.

art.5 Resurse de apa si platforme meteorologice Nu este cazul.

art.6 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Nu este cazul.

art.7 Zone construite protejate Nu este cazul.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

art.8 Expunerea la riscuri naturale Nu este cazul.

art.9 Expunerea la riscuri tehnologice Nu este cazul.

art.10 Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice Nu este cazul.

art.11 Asigurarea echiparii edilitare In vederea asigurarii echiparii tehnico edilitare, autorizarea executarii constructiilor

se face in conformitate cu prevederile art. 13 din R.G.U., doar in cazul existentei posibilitatii de racordare la retelele de apa, canalizare si energie electrica, in sistem local, colectiv sau centralizat.

Proprietatea asupra retelelor tehnico-edilitare respecta prevederile art. 29 din R.G.U., trecand in proprietatea publica a orasului. art.12 Asigurarea compatibilitatii functiunilor

Conform art. 14 – RGU, autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei, locuire, stabilita prin documentatia de urbanism.

Conditiile de amplasare a constructiilor în functie de destinatia acestora în cadrul zonei studiate sunt prevazute în cap. 6 al prezentului regulament. art.13 Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

Autorizarea constructiilor se va face cu respectarea coeficientilor stabiliti prin prezentul regulament: POT max = 40%

CUT max = 2,4

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII art.14 Orientarea fata de punctele cardinale

Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei, durata minima de insorire a incaperilor va fi de 1 ora si jumatate. art.15 Amplasarea fata de drumurile publice

Conform Art. 18 – R.G.U şi cap. II. 6 al R.L.U. Amplasarea cladirilor se va face cu respectarea zonei rezervate prospectelor stradale delimitate conform planselor desenate din PUZ. art.16 Amplasarea fata de aliniament

Amplasarea cladirilor fata de aliniament (limita dintre domeniul public si cel privat) se va face conform plansei de reglementari urbanistice, in aliniamentul stradal. art.17 Amplasarea in interiorul parcelei

Se vor respecta toate prevederile art. 24 – R.G.U şi cap. II. 6 al R.L.U. Cladirile se vor amplasa in interiorul limitei de implantare a constructiilor conform plansei de Reglementari urbanistice, cu respectarea normelor de igiena cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii si a Codului Civil.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII art.18 Accese carosabile

Conform Art. 25, Anexei 4 - 4.11.3 din R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U. Accesul pe amplasament este asigurat de pe strada Mangalia, care face

legatura dintre Splaiul Tudor Vladimirescu si Strada Budai Deleanu. Strada Mangalia are un prospect stradal atipic de 35 m, cu circulatie auto pe ambele sensuri.

Organizarea circulatiei interioare pe fiecare parcela propusa, se va face in functie de conformarea si pozitionarea finala a imobilelor propuse in fazele urmatoare ale proiectelor (faza DTAC, PT).

art.19 Accese pietonale Conform Art. 26- R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U. Se va asigura acces pietonal in incinta.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA art.20 Racordarea la retele publice de echipare edilitara existenta

Autorizarea executarii constructiilor va fi posibila numai in cazul existentei posibilitatilor de racord si bransament la retelele existente de apa, canal, energie electrica, gaze naturale. art.21 Extinderea de retele tehnico-edilitare

Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara se vor suporta de catre investitor in intregime. Toate retelele stradale (apa, energie electrica, gaz, telecomunicatii) se vor realiza subteran. art.22 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico-edilitare

Conform art. 29 din R.G.U.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE CONSTRUCTIILOR art.23 Inaltimea constructiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

119/2014) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

Regimul de inaltime propus este de maxim S/D+P+2E (max 12 m) si local maxim S/D+P+5E (max 21 m). art.24 Aspectul exterior al cladirilor

Culorile fatadelor vor fi calde. Se admit accente in culori inchise si reci. Este admisa placarea fatadelor cu materiale ale caror calitati estetice se

integreaza in contextul vizual al ansamblului construit invecinat. art. 25 Indici de construibilitate

Se stabilesc urmatorii indici de construibilitate: Procentul maxim de ocupare al terenului (P.O.T. maxim admis) = 40% Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T. maxim admis) = 2,4.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

art.26 Parcaje Conform Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. Se va respecta O.M.S. 119/2014. Parcarile se vor dispune la sol, dar daca este necesar se pot amplasa si in

subsolul cladirilor.

art.27 Spatii verzi Conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U. Se vor menţine spaţiile verzi de aliniament de-a lungul străzii, unde acestea

există. Pentru zona reglementata se propune un procent de minim 20% spatii verzi

amenajate atat in spatiul denumit “curte comuna interioara” (amplasat conform plansei 03A Reglementari urbanistice) cat si in alte zone libere de constructii, din cadrul terenului reglementat.

art.28 Imprejmuiri Conform art. 35 – R.G.U., este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de împrejmuiri: a) împrejmuiri opace, necesare pentru protectia împotriva intruziunilor,

separarea unor servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale; b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii

parcelelor aferente cladirilor si/sau integrerii cladirilor în caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice.

Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si în cazul aspectului exterior al constructiei.

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA 1.1 UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE

art.29 Functiunea propusa este cea mixta: locuinte, servicii, comert

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo

PUZ – LOCUINTE, SERVICII, COMERT

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

art.30 Utilizari permise - locuinte; - servicii, comerţ, alimentaţie publică, cult, sedii firme, instituţii financiar-bancare.

art.31 Interdictii definitive de construire, utilizari interzise: - activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; - activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite; - staţii de întreţinere auto; - ferme agro – zootehnice, abatoare; - anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor; - panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri sau pe clădirile din zonele protejate; - depozite de deşeuri.

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA Terenul reglementat nu este impartit in mai multe unitati teritoriale de referinta.

sef proiect, întocmit, arh. Radu GOLUMBA arh. Mihaela RUSULET

s.c. s.r.l. timisoara str. tosca nr. 14 www.studioarca.ro e-mail: [email protected]

StuJdJioarceo