keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 161/29.03.2013 privind aprobarea Regulamentului de identitate arhitecturală a Municipiului Timişoara

29.03.2013

Hotararea Consiliului Local 161/29.03.2013
privind aprobarea Regulamentului de identitate arhitecturală a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul SC2013-8371/26.03.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 133/14.03.2013 - privind declarearea zonei Piaţa Victoriei din Timişoara ca zonă prioritară de protejare şi intervenţie asupra clădirilor aparţinând Ansamblului urban înscris în Lista monumentelor istorice 2010 , poziţia 153, cod TM - II- a - A- 06115, " Corso";
Având în vedere Studiul de Fundamentare Istorică "Zone construite protejate - Timişoara 2011" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 208/31.05.2011;
Având în vedere Îndrumarul pentru Regulamentul Local de Urbanism al Cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 224/22.04.2008;
În baza prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată,
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Conform prevederilor Ordinului nr.2361/2010 al ministrului culturii şi patrimoniului naţional pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.(b) şi alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul de identitate arhitecturală a Municipiului Timişoara, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism, Direcţia Economică, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Poliţiei Locale.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: hcl_161_anexa01.pdf

1

REGULAMENT LOCAL DE IDENTITATE ARHITECTURALĂ

A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

ZONA PRIORITARĂ DE INTERVENŢIE SI PROTEJARE

Poziţia 153, cod TM-II-a-A-06115

din Lista monumentelor istorice 2010

CAP. 1 GENERALITĂŢI

ART.1. OBIECTIVE ALE PREZENTULUI REGULAMENT Reabilitarea spaţiului public, precum şi restaurarea şi punerea în valoare a clădirilor din zonele istorice este necesară pentru a avea rezultate vizibile şi pe termen lung în ceea ce priveşte creşterea atractivităţii oraşului. Aceste fapte ar genera un plus economic şi ar contribui la asigurarea creşterii calităţii şi confortului locuirii, cât şi la dezvoltarea întregii zone de influenţă. În acest sens se doreşte reabilitarea şi păstrarea în bună stare a unor astfel de clădiri. Este importantă informarea şi creştera gradului de conştientizare a valorii patrimoniului construit si a responsabilităţilor ce derivă din deţinerea de proprietăţi în astfel de imobile istorice. Păstrarea identităţii arhitecturale cu caracter central – european al Municipiului Timişoara şi identificarea unor zone distincte şi esenţial semnificative în această privinţă, asupra cărora să existe formule specifice de intervenţie, este un alt obiectiv. Prin acest regulament se propune implicarea factorilor participanţi în procesul de protejare, conservare şi reabilitare prudentă şi durabilă a clădirilor istorice, pe baza legislaţiei specifice naţionale şi locale, aflate în vigoare. Implicarea Municipiului Timişoara în mod activ şi direct în procesul de reabilitare prin compartimentele cu atribuţiuni specifice ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

2

Astfel, capitolele conţin prezentarea responsabililor şi reponsabilităţilor aferente, obiective şi mijloacele pentru aducerea la îndeplinire a celor propuse, stabilirea zonelor de identitate arhitecturală ca zone prioritare de intervenţie pentru reabilitarea şi protejarea patrimoniului istoric şi stabilirea regulilor de intervenţie corectă, prudentă şi durabilă asupra clădirilor istorice, pentru atingerea obiectivelor. ART. 2 CADRUL LEGAL

‐ COD CIVIL ‐ Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării

construcţiilor – cu toate modificările şi completările ulterioare

‐ Ordinul MLPTL 839 din 17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor – cu toate modificările şi completările ulterioare

‐ Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii

‐ Legea 422/2001 (republicată) privind protejarea monumentelor istorice – cu toate modificările şi completările ulterioare

‐ Legea 350/2001 (actualizată) privind amenjarea teritoriului şi urbanismul

‐ Legea 114/1996 (republicată) privind locuinţele cu modificările şi completările ulterioare

‐ H.G. 1097/2008 privind modificarea şi completarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114 /1996 (republicată) privind locuinţele cu modificările şi completările ulterioare

‐ Legea 230/2007 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari cu modificările şi completările ulterioare

‐ Legea nr. 571 actualizată din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal

‐ Legea 215/2001 (republicată) – Legea administraţiei publice locale, actualizată

‐ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

3

‐ O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare

‐ O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

‐ H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, repsectiv autorităţile administraţiei publice locale contruibuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna

‐ Ordin 536/1997, MS pentru aprobarea Normelor de Igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei

‐ Ordin nr. 2314/2004 din 8 iulie 2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute

‐ Ordin 2361 din 12 iulie 2010 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul 2314/2004

ART. 3 ALTE STUDII şi DOCUMENTAŢII, PREVEDERI LEGALE CARE AU STAT LA BAZA ELABORĂRII PREZENTULUI REGULAMENT

- H.C.L. nr. 229/14.09.1999 privind avizarea Planului Urbanistic General

- H.C.L. nr. 157/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara

- H.C.L. nr. 139/24.02.2007 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General

- H.C.L. nr. 224/22.04.2008, privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism al Cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara aprobat

- Studiul de Fundamentare Istorică “Zone construite protejate - Timişoara 2011" aprobat prin H.C.L. nr. 208/31.05.2011

- H.C.L. nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilităţii PUG aprobat prin H.C.L. 157/28.05.2002

4

- H.C.L. nr. 133/14.03.2013 privind declararea zonei Piaţa Victoriei din Timişoara ca zonă prioritară de protejare, poziţia 153, cod TM- II-a-A-06115 în Lista monumentelor istorice 2010

- H.C.L. privind delimitarea în municipiul Timişoara de zone cu identitate culturală şi cu caracter bine definit

- H.C.L. nr. 221/1997 privind modul de eliberare a Autorizaţiilor de Construire în zonele cu identitate culturală şi cu caracter bine definit delimitate prin H.C.L. nr. 5/28.01.1997

ART. 4 DEFINIŢII – Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentului regulament au următorul înţeles:

- MONUMENT - construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic; - ANSAMBLU - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic; - SIT - teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural. - ZONE DE IDENTITATE ARHITECTURALĂ – zone distincte şi esenţial semnificative în privinţa cumulării unui set de caracteristici care definesc identitatea oraşului Timişoara din punct de vedere istoric şi stilistic, asupra cărora să existe formule specifice şi de intervenţie unitară; aceste zone vor fi delimitate prin hotărâre a consiliului local şi cuprind în întregime sau parţial elemente din cele definite mai sus. Asupra intervenţiilor în zonele de identitate arhitecturală se va pronunţa o comisie alcătuită din specialişti şi reprezentanţi ai instituţiilor din domeniu. Componenţa şi atribuţiile acestei comisii se vor detalia în normele de aplicare ale prezentului regulament.

5

ART. 5 OBIECTUL REGULAMENTULUI îl constituie stabilirea modalităţilor şi mijloacelor pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru zonele de identitate arhitecturală.

CAP. 2 DOMENIUL DE APLICARE

ART. 6 Prezentul regulament se aplică zonelor de identitate arhitecturală ce se vor delimita prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi are aplicabilitate imediată în zona prioritară de intervenţie determinată la poziţia 153, cod TM-II-a-A-06115, în Lista monumentelor istorice 2010, zonă prioritară aprobată prin H.C.L. nr. 133 din 14.03.2013.

CAP. 3 PREVEDERI GENERALE

3.1 ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ALE MUNICIPIULUI TIMIŞOARA (PRIMAR ŞI CONSILIUL LOCAL) ART. 7 Autorităţile administraţiei publice locale colaborează şi răspund, după caz, de activitatea de protejare a monumentelor istorice. Municipiul Timişoara cooperează cu proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice, cu deţinătorii şi administratorii acestora, precum şi cu instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale din domeniul protejării monumentelor istorice şi îi sprijină în condiţiile legii. În condiţiile legii şi în baza avizului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în scopul protejării valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei construite protejate, autorităţile publice locale pot institui servituţi, pot interzice desfiinţarea sau modificarea construcţiilor. În vederea protejării monumentelor istorice şi a respectării prevederilor legale în acest domeniu autorităţile publice locale au următoarele atribuţii specifice: a) asigură protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al municipiului Timişoara, precum şi a celor abandonate sau aflate în litigiu, alocând resurse financiare în acest scop; b) cooperează cu ceilalţi proprietari sau administratori de monumente istorice; c) se pot asocia cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor lucrări de protejare a monumentelor istorice şi pot înfiinţa în acest scop instituţii şi servicii publice de interes local;

6

d) participă la finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează, prin compartimentele de resort; e) cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice, elaborează, actualizează şi aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care conţin monumente istorice; f) iau măsurile tehnice şi administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor istorice prin înştiinţarea în scris a proprietarilor, persoane fizice sau juridice. ART. 8 Primarul are următoarele atribuţii specifice: a) verifică existenţa tuturor avizelor de specialitate în domeniul monumentelor istorice şi conformitatea autorizaţiei cu prevederile acestora, precum şi îndeplinirea dispoziţiilor cuprinse în Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, conform prevederilor legale, asigură menţionarea în autorizaţie a tuturor condiţiilor conţinute în avize la autorizarea lucrărilor asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor situate în zona lor de protecţie, respectiv la eliberarea pentru acestea a autorizaţiei de funcţionare; b) ia măsuri pentru autorizarea cu prioritate a documentaţiilor tehnice care se referă la intervenţii asupra monumentelor istorice; c) constată, notifică şi aplică amenzi în baza Legii nr. 422 din 2001 art. 57, alin (2) şi conform normelor de aplicare ale prezentului coroborat cu Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcţiilor – cu toate modificările şi completările ulterioare O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare d) desemnează o comisie de specialişti care să inventarieze clădirile şi să stabilească prioritatea în vederea intervenţiilor, în funcţie de gradul de degradare al acestora. 3.2 OBLIGAŢILE PROPRIETARILOR ART. 9 (1) În scopul protejării clădirilor istorice proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra clădirilor istorice sunt obligaţi: a) să întreţină, să folosească şi să exploateze imobilul numai cu respectarea legislaţie în vigoare privind protejarea monumentelor istorice;

7

b) să asigure paza, integritatea şi protecţia monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere a acestora în condiţiile legii; c) să înştiinţeze de urgenţă, în scris, direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană despre orice modificări sau degradări în starea fizică a monumentelor istorice deţinute şi aflate în teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; d) să înştiinţeze de urgenţă, în scris, direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, precum şi Primarul Municipiului Timişoara despre descoperirea întâmplătoare a oricăror construcţii, elemente de construcţii, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior, asigurând păstrarea descoperirilor în condiţiile legii, până la sosirea delegatului instituţiei de specialitate, dar nu pentru mai mult de 15 zile; e) să asigure, în condiţiile legii, accesul specialiştilor desemnaţi de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau de direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice şi pentru operaţiunile de evidenţă; f) în cazul în care solicită descărcarea imobilului de sarcină arheologică, să finanţeze săpătura, cercetarea arheologică, elaborarea documentaţiei aferente, conservarea şi protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectuării cercetării arheologice; g) să obţină avizele prevăzute de lege pentru toate intervenţiile prevăzute la art. 23 din Legea 422 din 2001; În sensul Legii 422-2001, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:

‐ toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică substanţa sau aspectul monumentelor istorice;

‐ executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;

‐ amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente istorice;

‐ schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;

h) să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, numai de către persoane fizice sau juridice atestate în acest sens şi să

8

prevadă în contracte condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate; i) să respecte toate condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate atunci când execută ei înşişi lucrări de întreţinere curentă sau orice alte intervenţii, conform prevederilor prezentei legi; j) să permită, pe baza prevederilor contractuale, executarea intervenţiilor asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în care acestea sunt iniţiate şi finanţate de persoane juridice abilitate în condiţiile prezentei legi; k) să permită montarea şi să întreţină însemnul distinctiv care marchează calitatea de monument istoric a imobilului; l) să obţină avizul direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, şi să asigure pe propria răspundere condiţii corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere şi de publicitate în cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice în circuit public; m) să comunice direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, după caz, asupra monumentelor istorice; n) la emiterea hotărârii/acordului scris, privind realizarea măsurilor cuprinse în notificarea primită de la Primarul Muncipiului Timişoara şi asigurarea sumelor necesare proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie; o) la contractarea elaborării documentaţilor tehnice necesare conform legislaţiei în vigoare şi obţinerea autorizaţia de construire; p) la contractarea urmăririi executării lucrărilor în condiţiile şi cu respectarea legislaţiei în vigoare şi contractarea executării lucrărilor de intervenţie; q) să asigure recepţia la terminarea lucrărilor şi completarea cărţii tehnice a construcţiei; r) să asigure recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h), lucrările de construcţie ce fac obiectul autorizării, la monumentele istorice de categorie B, cu excepţia lucrărilor la componentele artistice, pot fi efectuate şi de persoane fizice sau juridice neatestate, cu condiţia respectării avizelor de specialitate. (3) În cazul în care, în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), proprietarii monumentelor istorice constată producerea unor pagube, aceştia au dreptul la o justă despăgubire, achitată în termen de 60 de zile de la constatare de către instituţiile care au realizat cercetarea sau expertizarea.

9

(4) Cu privire la înstrăinarea, închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au următoarele obligaţii: a) să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană despre intenţia de a înstrăina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de preemţiune al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile prezentei legi; b) să notifice viitorului proprietar, chiriaş sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deţine, precum şi Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric; c) să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană despre schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, şi să transmită acesteia o copie de pe acte.

CAP. 4 PREVEDERI SPECIFICE

ART. 10 Intervenţia asupra clădirii va fi făcută in spiritul respectării stilului şi caracteristicilor iniţiale ale acesteia şi ale întregii zone, în scopul de maximiza valoarea, potenţialul, personalitatea, identitatea şi substanţa originală. In acest scop vor fi folosite tehnici şi procedee reversibile de lucru pentru reabilitarea prudentă şi durabilă a clădirilor.

a) PRINCIPII GENERALE Principiile generale de intervenţie în zonele de identitate arhitecturală se bazează pe Studiul de fundamentare istorică „Zone contruite protejate” Timişoara 2011 aprobată prin HCL 208/31.05.2011şi pe baza H.C.L. nr. 224/22.04.2008, privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism al Cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara aprobat, Conform Regulamentulului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General P.U.G. 2001, aprobat prin H.C.L. nr. 157/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara H.C.L. nr. 139/24.02.2007 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General:

‐ Cercetarea minuţioasă din punct de vedere tehnic a substanţei construite originale;

‐ Analiza elementelor stilistice şi de plastică arhitecturală; ‐ Atenţie sporită la clădirile monument istoric; ‐ În cadrul siturilor istorice, analiza compoziţiei urbanistice a

ansamblului; ‐ Cercetarea condiţiilor geotehnice de fundare şi eventual ale

caracteristicilor arheologice ale terenului;

10

‐ Documentarea deteriorărilor substanţei construite şi evoluţia lor în timp;

Întocmirea unei expertize corecte şi echilibrate referitoare la obiectul construit. 4.2. ACOPERIŞURI La clădirile declarate monument istoric nu se admite modificarea geometriei acoperişului. Acoperişul iniţial, atât suprafaţa învelitoarei, cât şi celelalte elementele ale ei, lucarnele şi tabacherele istorice, trebuie păstrate. Învelitoarele vor păstra tipul de ţiglă (material, formă, culoare). Şarpante, streaşini, jgheaburi şi burlane de scurgere a apei pluviale, care sunt degradate, provoacă mari stricăciuni substanţei construite din zonele istorice timişorene vor fi abordate cu maximă responsabilitate, respectând buna lor funcţionalitate.

Lucrările de intervenţie şi de restaurare la acoperişurile monumentelor istorice se vor face cu respectare următoarele reguli:

Păstrarea geometriei acoperişurilor istorice; La mansardări se va păstra forma originală a acoperişurilor; Refolosirea ţiglelor în stare bună; Utilizarea de învelitori având aceeaşi formă, culoare şi material, ca şi cele istorice; Construirea lucarnelor după modelul istoric; Golurile de lumină, ferestrele din planul acoperişului vor fi executate conform dispoziţiilor regulamentelor locale de urbanism, cu o integrare neinvazivă şi către interior; Se vor păstra caracteristicile şi tipurile de funcţiuni specifice clădirii şi sau zonei de intervenţie; Păstrarea coşurilor de fum istorice; Evitarea amplasării de instalaţii pe acoperiş; Evitarea fragmentării sau străpungerii acoperişului; Realizarea traseelor burlanelor doar vertical.

Conform cu Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General P.U.G. 2001 în special: 4.B.II. Monumente, Acoperişuri: 24 – 26. 4.B.III.4. Zone protejate, Acoperişuri: 24 – 33 Conform cu Îndrumarul pentru Regulamentul Local de Urbanism al Cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 224/22.04.2008 Conform cu Studiul de Fundamentare Istorică “Zone construite protejate - Timişoara 2011" aprobat prin H.C.L. nr. 208/31.05.2011 Conform cu legislaţia în domeniu aflată în vigoare.

11

4.3 FAŢADE Păstrarea caracteristicilor faţadelor istorice este scopul principal. Este necesar ca toate elementele specifice compoziţiei iniţiale să fie păstrate sau refăcute. Lucrările de intervenţie şi de restaurare la faţadele monumentelor istorice se vor face cu respectare următoarele reguli: Reconstituirea aspectului istoric al faţadei Repararea elementelor decorative cu tehnologiile adecvate Interzicerea amplasării instalaţiilor tehnice pe faţadele principale Placarea soclurilor nu este permisă Repararea tencuielilor şi zugrăvelilor doar cu materiale adecvate celor existente Alegerea zugrăvelilor numai după analiza culorilor Crearea conceptului cromatic în concordanţă cu vecinătatea Conform cu REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL P.U.G. 2001 în special: 4.B.II. Monumente, Faţade: 28, 31 – 35. 4.B.III.4. Zone protejate, Faţade: 34, 35, 44 Conform cu Îndrumarul pentru Regulamentul Local de Urbanism al Cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 224/22.04.2008 Conform cu Studiul de Fundamentare Istorică “Zone construite protejate - Timişoara 2011" aprobat prin H.C.L. nr. 208/31.05.2011Conform cu legislaţia în domeniu aflată în vigoare.

Recondiţionarea corespunzătoare a ferestrelor originale sau înlocuirea tâmplăriei cu materiale şi geometrie identice cu originalul atunci când acestea nu pot fi recondiţionate corespunzător.

4.4 PORŢI ŞI UŞI DE INTRARE Porţile de intrare şi uşile sunt elemente importante ale faţadelor, contribuind în mare măsură la aspectul exterior al unei clădiri. Lucrările de intervenţie şi de restaurare la porţile şi uşile de intrare ale monumentelor istorice se vor face cu respectare următoarele reguli: Păstrarea şi repararea porţilor şi uşilor istorice Executarea reparaţiilor doar cu metode meşteşugăreşti tradiţionale Păstrarea vizibilă a suprafeţelor cu urme de uzură Refolosirea feroneriei istorice Alegerea culorii după modelul istoric Folosirea vopselelor de ulei de in

Conform cu Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General P.U.G. 2001

12

în special: 4.B.II. Monumente, Faţade: 29, 30. 4.B.III.4. Zone protejate, Faţade: 36, 41, 42 Conform cu Studiul de Fundamentare Istorică “Zone construite protejate - Timişoara 2011" aprobat prin H.C.L. nr. 208/31.05.2011 Conform cu legislaţia în domeniu aflată în vigoare. 4.5 VITRINE ŞI COPERTINE Lucrările de intervenţie şi de restaurare la vitrinele şi copertinele monumentelor istorice se vor face cu respectare următoarele reguli: Păstrarea şi repararea vitrinelor istorice Integrarea vitrinelor în contextul general al faţadei Golurile de zidărie prea mari (late) se vor reîmpărţi potrivit contextului general al faţadei, respectând pe cât posibil arhitectura originală a imobilului Elementele decorative ale faţadei trebuie păstrate Culoarea trebuie să fie potrivită contextului cromatic general al faţadei Amplasarea copertinei numai ca prezenţă discretă, cu sistem retractabil din materiale naturale şi culori armonizate cu specificul cromatic al zonei.

Conform cu Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General P.U.G. 2001; în special:4.B.II. Zone protejate, Faţade: 42 Conform cu Îndrumarul pentru Regulamentul Local de Urbanism al Cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 224/22.04.2008 Conform cu Studiul de Fundamentare Istorică “Zone construite protejate - Timişoara 2011" aprobat prin H.C.L. nr. 208/31.05.2011 Conform cu legislaţia în domeniu aflată în vigoare. 4.6 SIGNALISTICĂ Prevederile se aplică spaţiilor cu altă destinaţie decât locuire, situate la parterul clădirilor din arealul zonelor delimitate ca zone de identitate arhitecturală în oraş. *Notă: spaţiile de la nivele superioare parterului (apartamente) dar care au dobândit altă funcţiune decât locuire prin natura activităţii desfăşurate – sedii firme/ birouri, vor amplase semnele de identificare (fime şi reclame) doar la parterul clădirii (la intrarea în clădire) respectând legislaţia specifică în vigoare naţională şi locală, precum şi prevederile prezentei Anexe. a) Generalităţi Firmele şi reclamele sunt importante pentru societăţile comerciale. Ele sunt prezenţe inevitabile care ar trebui să sporească atractivitatea

13

spaţiului stradal istoric. Adeseori se uită faptul că o faţadă armonioasă, bine concepută, împreună cu o reclamă discretă şi plăcută, este cea mai atrăgătoare soluţie, fiind şi o garanţie a calităţii produselor din magazin. Firmele şi reclamele tradiţionale, deseori executate manufacturier, merită a fi menţinute ca parte integrantă a faţadei istorice. b) Recomandari Generale Amplasarea de firme şi reclame în zona Piaţa Victoriei se poate face numai pe baza autorizării lucrărilor, cu avizul prealabil al Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional al Judeţului Timiş. Documentaţia necesară se întocmeşte de către un proiectant autorizat, ea conţinând obigatoriu referiri la materialele şi culorile ce se vor folosi. Firmele şi reclamele trebuie poziţionate numai la parter, având o suprafaţă de maximum 1 mp. Elementele de signalistică pentru persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care îşi desfăşoară activitatea la etajele superioare ale clădirilor istorice, vor fi montate la parter, în planul faţadei, în imediata vecinătate a porţii de acces în imobil, într-un sistem unitar (panou de afişare colectiv). Firma sau reclama nu trebuie să acopere elementele de decor ale clădirii. Se recomandă o dimensionare potrivită, în raport cu mărimea faţadei respective. Se recomandă ca firmele sau reclamele să folosească simbolurile tradiţionale ale respectivului domeniu de activitate. La inscripţionarea firmelor se vor alege caractere tipografice create în aceeaşi perioadă istorică cu clădirile, contribuind astfel la integrarea armonioasă a reclamei în arhitectura clădirii pe care sunt amplasate. Culoarea se va alege potrivit contextului cromatic al faţadei existente. Amplasarea unor bannere, flamuri sau steaguri este posibilă doar pentru perioade scurte de timp care marchează un eveniment, de regulă maxim 10 zile, numai după ce au fost autorizate în prealabil. c) Amplasarea Şi Configurarea Firmelor Şi Reclamelor Firmele şi reclamele se deosebesc prin poziţionarea lor, fiind amplasate fie în planul faţadei (paralel cu faţada), fie perpendicular pe faţadă. - Amplasarea în consolă, perpendicular pe faţadă Firmele şi reclamele trebuie să fie integrate conceptului şi împărţirii generale a faţadei. Se preferă execuţiile tradiţionale, cu referire la simbolurile respectivului domeniu de activitate. Se recomandă plăcile transparente cu rame din metal, cu dimensiunile de 0,2 până la 0,5 m. Ele nu trebuie să depăşească 0,90 m din planul faţadei şi să aibe la partea inferioară cel puţin 2,5 m înălţime de la nivelul trotuarului. - Amplasarea în planul faţadei Firma sau reclama va trebui adaptată din toate punctele de vedere, atât contextului faţadei pe care urmează a fi montată, cât şi faţadelor învecinate. Înscrisul se va aplica direct pe faţadă şi nu pe suport. Firma scrisă va fi alcătuită din litere alăturate. Înălţimea literelor va fi de maxim

14

35 cm. Lungimea scrisului nu va depăşi ½ din lungimea faţadei. Limita inferioară şi cea superioară a scrisului vor fi obligatoriu distanţate faţă de elementele decorative orizontale şi faţă de limita superioară a golurilor de zidărie, deasupra cărora vor fi poziţionate. d) Interdicţii – reclamele cu o cromatică stridentă, cele cu lumini intermitente sclipitoare sau cele agresiv luminate, cât şi instalaţiile acustice de publicitate; – amplasarea automatelor pentru orice fel de mărfuri şi a automatelor bancare în spaţiul public, pe faţadele principale ale clădirilor sau în faţa acestora; – acoperirea vitrinelor pe o porţiune mai mare de 25% din suprafaţă cu elemente grafice ocazionale. e) Iluminatul firmelor şi reclamelor Iluminatul trebuie să se facă decent, cu corpuri de iluminat montate pe faţadă, în apropierea firmelor. Pentru luminare sunt permise doar spoturi sau corpuri de iluminat amplasate cât mai discret pe faţadă. Amplasarea elementele de signalectică pe monumentelor istorice se va face cu respectare regulilor de mai sus precum şi a următoarelor:

Conform cu Îndrumarul pentru Regulamentul Local de Urbanism al Cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 224/22.04.2008Conform cu Studiul de Fundamentare Istorică “Zone construite protejate - Timişoara 2011" aprobat prin H.C.L. nr. 208/31.05.2011 Conform cu legislaţia în domeniu aflată în vigoare.

CAP. 5 FACILITĂŢI

ART. 11 Pentru stimularea protejării monumentelor istorice se instituie următoarele faclităţi pentru proprietarii persoane fizice care realizează pe cheltuială proprie, integral sau parţial, lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare beneficiază, în condiţiile legii, de: - reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor impozitelor şi a taxelor aferente acestor lucrări cuvenite bugetelor locale; - eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire se va face în regim de urgenţă, fără aplicarea taxei speciale; - alte facilităţi fiscale pe bază de hotărâre de consiliul local.

15

CAP. 6 MODALITĂŢI ŞI MIJLOACE PENTRU

PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR

ART. 12 Considerente generale Toate modalităţile şi mijloacele de atingere a obiectivelor vor respecta legislaţia în vigoare privind protecţia monumentelor istorice şi regulamentele locale de urbanism aprobate prin hotărâri de consiliu. ART. 13 Propuneri pentru atingerea obiectivelor: a) Programul de finanţare "Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei, Infrastructură Municipală Fază II" aprobat de către Parlamentul României prin Legea 229/25.11.2010 privind ratificarea Acordului de împrumut şi finanţare dintre KfW Frankfurt pe Main (KfW) şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi Municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010. Procedura de finanţare va fi aprobată prin hotărâre a consiliului local. b) Parteneriat privat-privat Proprietarii clădirilor ale căror poduri pot fi mansardate au posibilitatea să cedeze cotele părţi aferente podului unui investitor privat în compensarea lucrărilor de reabilitare. Aceste lucrări se vor face doar în condiţiile respectării prevederilor acestui regulament. c) Parteneriat public-privat Proprietarii clădirilor ale căror poduri pot fi mansardate au posibilitatea să cedeze cotele părţi aferente podului Primariei Municipiului Timişoara în compensarea lucrărilor de reabilitare. Aceste lucrări se vor face doar în condiţiile respectării prevederilor acestui regulament. Primăria poate prelua realizarea lucrărilor prin mijloace şi cu resurse proprii conform legislaţiei în vigoare. Procedura va fi detaliată ulterior cu norme de aplicare, conform cu legislaţia în vigoare. d) Finanţarea prin contribuţia Municipiului Timişoara conform prevederilor Legii nr. 422/2001, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii nr. 1.430 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care

16

trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna. Astfel: Muncipiul Timişoara va include în bugetul anual sume pentru contribuţia la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice. Municipiul Timişoara contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, în următoarele situaţii de interes public:

a) Punerea în siguranţă şi scoaterea imediat din pericol a monumentului istoric;

b) Reabilitarea structural şi funcţională a monumentului istoric; c) Reabilitarea componentelor artistice ale monumentului istoric; d) Reabilitarea componentei urbane a monumentului istoric; e) Punerea în valoare a componentelor structural, arhitecturale,

artistice şi arheologice ale monumentului istoric; f) Reintegrarea îm circuitul socio-economic şi cultural-turisitic a

monumentului istoric. Acordarea contribuţiei financiare a Municipiului Timişoara pentru acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se stabileşte pentru un punctaj de minimum 23 de puncte, în baza criteriilor prevăzute în anexa 1 la Hotărârea nr. 1430 din 4 decembrie 2003. Proporţia în care Municipiul Timişoara poate să acopere costurile lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat se stabileşte în funcţie de punctajul obţinut prin evaluarea criteriilor stipulate în anexa 1 la Hotărârea nr. 1430 din 4 decembrie 2003, astfel: - finanţare integrală: punctaj între 53-70 de puncte; - finanţare parţială: punctaj între 23-52 de puncte. Evaluarea criterilor se va face de către un evaluator agreat de Ministerul Culturii şi Cultelor. Acordarea contribuţiei financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit H.G. 1430 din 2003, se poate face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

17

a) persoana fizică sau juridică de drept privat să fie proprietară a unui monument istoric înscris în Lista monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, cu modificările ulterioare; b) starea fizică a monumentului istoric impune cu necesitate desfăşurarea unei activităţi de protejare sau de intervenţie; c) existenţa unui proiect de specialitate privind protejarea sau intervenţia asupra monumentului istoric, la nivel de expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini şi detalii de execuţie, conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, pentru lucrări de consolidare-restaurare, după caz; d) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului monumentului istoric, referitoare la faptul că acesta nu dispune de resursele financiare necesare desfăşurării activităţii de protejare sau de intervenţie; e) identificarea şi utilizarea altor resurse financiare, în situaţia unei cofinanţări/finanţări parţiale din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv a autorităţilor administraţiei publice locale; f) aportul partenerilor, în situaţia desfăşurării activităţii de protejare sau de intervenţie în parteneriat; g) monumentul istoric să nu constituie obiectul unui litigiu; h) monumentul istoric să nu se afle sub sechestru; i) monumentul istoric să nu fie ipotecat. Proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice de drept privat, care solicită finanţare îşi asumă prin declaraţie autentificată următoarele obligaţii: a) să utilizeze monumentul istoric în scopul unor activităţi socioculturale, de învăţământ, sănătate, de cult, de binefacere ori altor activităţi asemănătoare sau de locuinţă (bloc ori unitate unifamilială); b) să permită accesul specialiştilor şi, după caz, al publicului la monumentul istoric, în condiţiile stabilite prin contract cu finanţatorul; c) să asigure, în toate cazurile, paza şi securitatea obiectivului; d) să obţină actele necesare lucrărilor de protejare sau de intervenţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Contribuţia financiară a Municipiului Timişoara, va fi acordată numai pe baza cererii motivate a proprietarului monumentului istoric, însoţită de documentele justificative. Cererea privind acordarea contribuţiei financiare a Municipiului Timişoara depusă de proprietarul unui monument istoric, persoană fizică, trebuie să cuprindă:

18

a) datele de identificare a solicitantului, respectiv numele şi prenumele acestuia, domiciliul, codul numeric personal, numele şi calitatea celor care reprezintă solicitantul în relaţiile cu terţii, în situaţia în care există, numărul de telefon/fax al acestora, felul finanţării solicitate: finanţare totală/finanţare parţială/finanţare în parteneriat, suma totală pentru care se solicită finanţare;

b) datele de identificare a monumentului istoric, respectiv adresa unde este situat, grupa şi poziţia la care este înscris imobilul în Lista monumentelor istorice;

c) precizarea următoarelor elemente, după caz: valoarea monumentului istoric, starea fizică a monumentului istoric, amplasarea monumentului istoric într-o zonă cu risc seismic ridicat, amplasarea monumentului istoric în vecinătatea unor monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial, amplasarea monumentului istoric într-o zonă construită protejată de interes naţional, includerea monumentului istoric în programe naţionale şi/sau internaţionale;

d) cauzele care au condus la necesitatea efectuării unor activităţi de protejare sau de intervenţie asupra monumentului istoric;

e) o succintă prezentare a măsurilor cuprinse în proiectul de specialitate privind protejarea sau intervenţia asupra monumentului istoric;

f) menţiuni referitoare la contribuţiile financiare ale autorităţilor administraţiei publice centrale, respectiv ale autorităţilor administraţiei publice locale, acordate anterior pentru acelaşi monument istoric (numărul şi data adresei de comunicare a contribuţiei financiare, sumele care au fost acordate, precum şi modul cum au fost respectate acestea).

Cererea privind acordarea contribuţiei financiare Municipiului Timşoara, depusă de proprietarul unui monument istoric, persoană fizică, trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

a) acte prin care se dovedesc veniturile solicitantului şi ale membrilor familiei sale;

b) declaraţie privind copiii, soţul/soţia aflaţi în întreţinere şi copie de pe certificatele de naştere şi de stare civilă, după caz;

19

c) copie de pe documentele care atestă eventuala stare de incapacitate de muncă;

d) declaraţie pe propria răspundere a debitorului, cuprinzând şi veniturile, altele decât cele pentru care a depus acte doveditoare;

e) declaraţie pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că:

1. monumentul istoric nu constituie obiectul unui litigiu;

2. monumentul istoric nu se află sub sechestru;

3. monumentul istoric nu este ipotecat;

f) declaraţia autentificată prevăzută la art. 13;

g) extras de pe cartea funciară privind monumentul istoric şi copie legalizată de pe titlul de proprietate;

h) cazier judiciar;

i) memoriu istoric, însoţit de documentar fotografic al situaţiei actuale (15 x 24 cm);

j) devizul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate;

k) proiect de specialitate la nivel de expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini şi detalii de execuţie, conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, pentru lucrări de consolidare-restaurare, după caz;

l) documentaţii de specialitate, conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, pentru lucrări de componente artistice;

m) situaţia lucrărilor efectuate anterior solicitării - descriere şi finanţare, după caz;

n) memoriu de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor, în baza criteriilor prevăzute de prezentele norme metodologice;

o) plan de finanţare, în baza graficului de eşalonare a lucrărilor;

p) plan de management, după caz;

20

q) alte documente justificative, din care să rezulte că solicitantul dispune de diferenţa de fonduri necesară lucrărilor, faţă de sumele alocate, în situaţia unei finanţări parţiale/cofinanţări din partea Ministerului Culturii şi Cultelor sau a autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

Cererea privind acordarea contribuţiei financiare Municipiului Timişoara, depusă de proprietarul unui monument istoric, persoană juridică de drept privat, trebuie să cuprindă:

a) date de identificare a solicitantului, respectiv forma societăţii comerciale, denumirea acesteia şi a reprezentantului fiscal, sediul, anul înfiinţării, certificatul de înregistrare, numele şi calitatea celor care reprezintă solicitantul în relaţiile cu terţii, numărul de telefon/fax al acestora, felul finanţării solicitate: finanţare totală/finanţare parţială/finanţare în parteneriat, suma totală pentru care se solicită finanţare, numărul contului/conturilor şi unitatea/unităţile bancară/bancare la care este/sunt deschis/deschise;

b) date de identificare a monumentului istoric, respectiv adresa unde este situat, grupa şi poziţia la care este înscris imobilul în Lista monumentelor istorice;

c) precizarea următoarelor elemente, după caz: valoarea monumentului istoric, starea fizică a monumentului istoric, amplasarea monumentului istoric într-o zonă cu risc seismic ridicat, amplasarea monumentului istoric în vecinătatea unor monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial, amplasarea monumentului istoric într-o zonă construită protejată de interes naţional, includerea monumentului istoric în programe naţionale şi/sau internaţionale;

d) cauzele care au condus la necesitatea efectuării unor activităţi de protejare sau de intervenţie asupra monumentului istoric;

e) o succintă prezentare a măsurilor cuprinse în proiectul de specialitate privind protejarea sau intervenţia asupra monumentului istoric;

f) menţiuni referitoare la contribuţiile financiare ale autorităţilor administraţiei publice centrale, respectiv ale autorităţilor administraţiei publice locale, acordate anterior pentru acelaşi monument istoric

21

(numărul şi data adresei de comunicare a contribuţiei financiare, sumele care au fost acordate, precum şi modul cum au fost respectate acestea).

Cererea privind acordarea contribuţiei financiare a Municipiului Timişoara depusă de proprietarul unui monument istoric, persoană juridică de drept privat, trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

a) actul constitutiv/statutul şi actele adiţionale, după caz;

b) dovada dobândirii personalităţii juridice;

c) ultima situaţie financiară anuală;

d) ultima balanţă de verificare;

e) dovada privind bonitatea persoanei juridice de drept privat, emisă de banca la care are deschis contul;

f) raportul privind activitatea persoanei juridice de drept privat în domeniul protejării monumentului istoric;

g) ultimul act de control întocmit de organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice;

h) declaraţie pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că:

1. monumentul istoric nu constituie obiectul unui litigiu;

2. monumentul istoric nu se află sub sechestru;

3. monumentul istoric nu este ipotecat;

i) declaraţia autentificată prevăzută la art. 13;

j) extras de pe cartea funciară privind monumentul istoric şi copie legalizată de pe titlul de proprietate;

k) memoriu istoric, însoţit de documentar fotografic al situaţiei actuale (15 x 24 cm);

l) devizul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate;

m) proiect de specialitate la nivel de expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini şi detalii de execuţie,

22

conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, pentru lucrări de consolidare-restaurare;

n) documentaţii de specialitate, conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, pentru lucrări de componente artistice;

o) situaţia lucrărilor efectuate anterior solicitării - descriere şi finanţare;

p) memoriu de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor, în baza criteriilor prevăzute de prezentele norme metodologice;

q) plan de finanţare, în baza graficului de eşalonare a lucrărilor;

r) plan de management, după caz;

s) alte documente justificative din care să rezulte că solicitantul dispune de diferenţa de fonduri necesară lucrărilor, faţă de sumele alocate, în situaţia unei finanţări parţiale/cofinanţări din partea Ministerului Culturii şi Cultelor sau a autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

Documentaţia de solicitare a contribuţiei financiare Municipiului Timişoara se depune la Consiliul Local al Municipiului Timişoara, începând cu luna ianuarie a anului calendaristic. Data limită de depunere a documentaţiei a contribuţiei financiare a Municipiului Timişoara este ultima zi din semestrul I al anului calendaristic.

Municipiul Timişoara verifică, prin personalul de specialitate trimis la faţa locului, starea fizică a monumentului istoric. Personalul de specialitate întocmeşte un raport referitor la starea fizică a clădirii. În termen de 30 de zile de la înregistrarea raportului referitor la starea fizică a monumentului istoric Consiliul Local al Municipiului Timişoara analizează documentaţia depusă de solicitant, precum şi raportul referitor la starea fizică a monumentului istoric, întocmit de personalul de specialitate, şi, după caz: a) solicită depunătorilor transmiterea documentelor necesare, în situaţia în care documentaţia nu este completă potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice; b) comunică depunătorilor faptul că aceştia nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice pentru a fi beneficari ai contribuţiei financiare a autorităţilor administraţiei publice locale;

23

c) întocmesc referatul de oportunitate privind finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de protejare ori de intervenţie asupra monumentului istoric. În baza criteriilor şi condiţiilor stabilite de legislaţia în vigoare, prezentul regulament şi ţinând seama de referatele de oportunitate privind finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de protejare ori de intervenţie asupra monumentelor istorice, Consiliul Local selecţionează cererile pentru care se acordă contribuţie financiară din partea Municipiului Timişoara în vederea realizării lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice. Persoanele fizice şi juridice de drept privat cărora li se acordă contribuţie financiară, precum şi sumele ce urmează să fie acordate sunt aprobate de către Consiliul Local.

În termen de 5 zile de la data emiterii HCLMT, Consiliul Local comunică persoanelor fizice şi juridice de drept privat sumele aprobate.

Finanţarea din contribuţia Municipiului Timisoara se va face prin încheierea unui contract între autoritatea administraţiei publice locale şi proprietarul monumentului istoric, în situaţia acordării unei contribuţii financiare de către acesta. Conform H.G. 1430/2003, contribuţia financiară acordată este nerambursabilă în cazul în care beneficiarul finanţării îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. Contractul prevăzut va conţine clauza obligatorie a constituirii unei garanţii imobiliare asupra monumentului istoric în cauză, pentru o perioadă de 10 ani, în favoarea Municipiului Timişoara. Lucrările de cercetare, de expertizare, de proiectare şi de execuţie care se efectuează la monumente istorice şi care sunt finanţate din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucrărilor publice, de proiectare şi execuţie, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice. Verificarea utilizării sumelor provenite din contribuţia financiară a autorităţii administraţiei publice locale se va face în conformitate cu prevederile Cap. VI din HG 1430/2003. e) Mecanism de creditare facilitat de către Municipiului Timişoara Sursele de finanţare identificate pentru lucrări de protejare şi intervenţie asupra monumentelor istorice vor fi altele decât cele prevăzute în bugetul local. Asupra cladirilor deţinute de beneficiarii mecanismului de

24

creditare se va putea nota în partea a III-a a cărţii funciare a imobilelor existenţa unei forme de grevare asupra proprietăţii, în cotă proporţională, pentru suma facilitată. ART.14 Procedurile privitoare la mecanismele de finanţare vor fi detaliate ulterior prin compartimentele specializate care au atribuţii în acest sens şi aprobate prin hotărâri de consiliul local.

CAP. 7 SANCŢIUNI

ART. 15 1) Sancţiunile contravenţionale sunt avertismentul şi amenda

contravenţională. 2) Dacă în urma notificării privitoare la responsabilităţile proprietarilor

din zona de identitate arhitecturală nu se primeşte un răspuns în termenul solicitat, se va aplica după caz un avertisment în termeni clari privitor la responsabilităţi sau o amendă de la 500 lei la 2500 lei conform prezentului regulament, pentru fiecare abatere de la cap. 3.2, art. 9 şi capitolul 4 - prevederi specifice. ART. 16 Constatarea şi aplicarea amenzilor în cazul executarii de lucrări asupra unui imobil după declanşarea procedurii de clasare sau asupra unui monument istoric, fără avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru încălcarea de către proprietar sau de către titularul dreptului de administrare a unui monument istoric a obligaţiilor prevăzute la art. 36 din legea 422/2001, se vor face de către Primarul Municipiului Timişoara, conform art. 57 alin (2) din aceaşi lege. ART. 17 Întocmirea procesului verbal de constatare şi aplicarea sancţiunilor a contravenţionale se face de către reprezentanţi ai Primarului numiţi prin dispoziţie. Căile de atac şi executarea vor urma procedura stabilită de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic la contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002. ART. 18 Pentru înlăturarea pericolelor de accidentare, în lipsa luării măsurilor stabilite prin avertisment în termenul prevăzut de acesta de către proprietarii imobilelor, persoane fizice sau juridice, inafara sancţiunii contravenţionale, Primăria Municipiului Timişoara are dreptul să execute

25

lucrări de îndepărtare a elementelor care prezintă pericol public. Lucrările se vor executa printr-o firma specializată, urmând ca cheltuielile pentru de aceste lucrări să fie suportate de către proprietarii imobilelor, persoane fizice sau juridice, conform actelor în vigoare.

CAP. 8 CONSIDERENTE FINALE

ART. 19 Normele şi procedurile de aplicare ale prezentului regulament se vor detalia ulterior şi se vor aproba prin hotărâre de consiliu local. Prezentul regulament completează reglementările locale privitoare la protecţia fondului construit de patrimoniu şi identitatea arhitecturală a acestuia.

Atasament: Referat_privind_aprobarea_Regulametului_de_identitate_arhitecturala_Municipiul_Timisoara.pdf

FP 53-01, Ver. 1

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ Se aprobă, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA URBANISM NICOLAE ROBU Serviciul de Dezvoltare Urbană şi Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice Biroul Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice Nr. SC2013- ....................................................

REFERAT privind instituirea

REGULAMENTULUI DE INDENTITATE ARHITECTURALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Municipiul Timişoara, deţine un amplu şi valoros patrimoniu arhitectural constituit în cea mai extinsă arie de patrimoniu istoric construit din ţară. Zonele istorice timişorene conferă o identitate inconfundabilă. Un număr mare de clădiri istorice din Piaţa Victoriei se află într-o stare avansată de degradare, pe lângă reabilitarea spaţiului public central este necesară şi restaurarea şi punerea în valoare a acestor clădiri. Reabilitarea şi punerea în valoare a clădirilor istorice presupune o atenţie specială, un efort semnificativ şi, indiscutabil, comun al tuturor proprietarilor. În conformitate cu art. 17, alin. (1), lit. h) din Legea 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, proprietarii de monumente istorice au obligaţia “să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, numai de către persoane fizice sau juridice atestate în acest sens şi să prevadă în contracte condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate;”. Aceeaşi Lege 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, prevede obligaţiile autorităţilor publice locale pentru protejarea patrimoniului istoric imobil – art. 7, 18, 37, 38, 39, 45, 46, 47. Urmare a HCL 133/14.03.2013, privind declararea zonei Piaţa Victoriei din Timişoara ca zonă prioritară de protejare şi intervenţie asupra clădirilor aparţinând Ansamblului urban interbelic "Corso" a fost întocmit a fost întocmit Regulamentul de indentiate arhitecturală a Municipiului Timişoara. Regulamentul de identitate arhitecturală a Municipiului Timişoara a fost dezvoltat urmărind următoarele obiective: - Reabilitarea spaţiului public, precum şi restaurarea şi punerea în valoare a clădirilor din zonele istorice este necesară pentru a avea rezultate vizibile şi pe termen lung în ceea ce priveşte creşterea atractivităţii Municipiului Timişoara. Aceste fapte ar genera un plus economic şi ar contribui la asigurarea creşterii calităţii şi confortului locuirii, cât şi la dezvoltarea întregii zone pe de influenţă. În acest sens se doreşte reabilitarea şi păstrarea în bună stare a unor astfel de clădiri.

FP 53-01, Ver. 1

2

- Este importantă informarea şi creştera gradului de conştientizare a valorii patrimoniului construit si a responsabilităţilor ce derivă din deţinerea de proprietăţi în astfel de imobile istorice. - Păstrarea identităţii arhitecturale a Municipiului Timişoara şi identificarea unor zone distincte şi esenţial semnificative în această privinţă, asupra cărora să existe formulez specifice de intervenţie, este un alt obiectiv. - Implicarea factorilor participanţi în procesul de protejare, conservare şi reabilitare prudentă şi durabilă a clădirilor istorice, pe baza legislaţiei specifice naţionale şi locale, aflate în vigoare, implicarea Municipiului Timişoara în mod activ şi direct în procesul de reabilitare. Astfel, capitolele Regulamentului de identitate arhitecturală a Municipiului Timişoara conţin prezentarea responsabililor şi reponsabilităţilor aferente, obiective şi mijloacele pentru aducerea la îndeplinire a celor propuse, stabilirea zonelor de identitate arhitecturală ca zone prioritare de intervenţie pentru reabilitarea şi protejarea patrimoniului istoric şi stabilirea regulilor de intervenţie corectă, prudentă şi durabilă asupra clădirilor istorice, pentru atingerea obiectivelor. Zona centrală a Timişoarei, respectiv Piaţa Victoriei, constituie o zonă de o importanţă simbolică, atât pentru cetăţenii municipiului, cât şi pentru turiştii şi investitorii care vin în Timişoara. Începând cu anul 2012, Timişoara si-a anuntat candidatura pentru titlul de Capitală Culturii Europene. În acest context, considerăm de primă importanţă imaginea acestei zone de referintă, prin semnificaţia sa simbolică şi identitară. Astfel, prima arie declarată ca zonă prioritară de intervenţie prin caracterul de zonă de identitate arhitecturala a Municipiului Timişoara este Ansamblul urban clasat şi înscris în Lista monumentelor istorice 2010, la poziţie 153, ca monument de clasa A (TM-II- a-A-06115), de valoare naţională şi universală, prin HCL 133/14.03.2013.

Având în vedere cele menţionate mai anterior, propunem:

- aprobarea Regulamentului de identitate arhitecturală a Municipiului Timişoara

Director executiv Director executiv Direcţia Urbanism Direcţia Economică Arh. Sorin Emilian CIURARIU ec. Smaranda HARACICU Director executive Avizat juridic, Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse Martin STAIA Întocmit, consilier BRCCI Melania POP