keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 342/31.07.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare", parcela A 694/11, Timişoara

31.07.2015

Hotararea Consiliului Local 342/31.07.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare", parcela A 694/11, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015-009165/02.07.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 02/30.01.2014 , Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 12/14.05.2015, precum si de Avizul C.J. Timis nr. 33/29.06.2015;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 44 din 03.11.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic "Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare", parcela A 694/11, Timisoara, având ca beneficiar pe MATICIUC MIHAI si sotia MATICIUC MARIA, întocmit conform Proiectului nr. 13.023, realizat de S.C. SIREGON GRUP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime max S+P+1E+ Er/M, acces auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari - conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004316/02.10.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 35 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0.9, spaţii verzi de min 5.1 % din parcela detinuta de beneficiar, conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 15 din 19.03.2015.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare", parcela A 694/11, Timisoara,, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care se pot demara investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 10.000 mp, este inscris in: C.F. 433103 (vechi nr. 141981), nr. CAD A 694/11, teren extravilan, proprietari fiind MATICIUC MIHAI si sotia MATICIUC MARIA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare", parcela A 694/11, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor;
- S.C. SIREGON GRUP S.R.L;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN DANIEL IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 05_Mobilare_Urbana_PUZ_Maticiuc_Timisoara.pdf

G R U P

1

6

1

6

3,5 1,5 1,53,5 1,5

16m

1,51,5 1,5

3,5

2

1,5 1,53,5

1

13m

13

5m

11 3

5m

1

6m

16m

10

S=742 mp

3 ,8

8

1

7

,

3

7

2

5

,

9

4

3

1

,

0

8

3

1

,

2

5

3

1

,

1

1

9

,

5

1

9

,

5

1

6

1

6

6

2

5

,

6

3

5

3

1

,

3

9

3

1

,

5

8

3

1

,

4

5

3

1

,

3

8

3

1

,

4

2

3

0

,

4

4

2

7

,

3

9

4 , 9 1

2

8

,

9

5

1

2

2

8

8

8

1

2

4

1

6

1

,

5

1

3

1

3

3

1

,

4

3

1

0

6

2

2

2

1

6

10

42

51

35

36

32

8

5

4

3

30

29

24

23

20

21

22

7

8

9

10

11

12

13

15

14

17

16

18

19

25

17

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

31

32

33

34

35

43

44

42

41

40

39

38

37

48

45

17

15

S+P+1E+Er/M

S+P+2E+Er/M

Sef Proiect:

Proiectat:

Beneficiar:

Denumire proiect:

SCARA: 1: 1000

Nr. Plansa: 05

Proiect Nr.:

13.023

Faza:

P.U.Z.

DATA: decembrie 2014

Denumire plansa:

MOBILARE URBANA

SR EN ISO 9001:2008 Certificat nr. 1824

Specificatie: Nume: Semnatura:

Proiectant general:

arh. HENT Sorin

Proiectat: Localitatea Timisoara, judetul Timis

MATICIUC Mihai si MATICIUC Maria

P. U. Z. MOBILARE URBANA11

Limita de proprietate

suprafata teren ce urmeaza

a fi introdus in intravilan

12

13

14

22

23

24

25

26

27

70

71

55

54

45

46

47

44

48

43

49

50

41

40

39

52

53

38

37

34

33

31

28

9

7

6

2

1

72

36

16

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE sc. 1 : 5000

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA PARCELA: A694/11

LEGENDA

Limita intravilan

Zona studiata

Limita PUZ aprobat

Limita cadastru

Retrageri, aliniamente

Limita de proprietate

vecini propusa

Zona spatii verzi

amenajate,

plantatii de protectie

Accese pe amplasament

Constructii

Curti, gradini

Limita de proprietate

propusa

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA PARCELA: A 694/11arh. HENT Sorin

arh. ZBUCEA Simina

S+P+1E+Er/M

S+P+1E+Er/M

S+P+1E+Er/M

S+P+1E+Er/M

S+P+1E+Er/M

PUZ ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI CIOCA

PARCELA A698/2/4 HCL nr.: 540/2006

P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PARCELELE A690/1/1, A690/1/2,

A694/5 HCL nr.: 479/2006

P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,

EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA

PARCELA A715/1/14 HCL nr.: 104/2007

P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PARCELA A715/1/7/1

HCL nr.: 74/2009

P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PARCELA A696/1/1 HCL nr.: 279/2010

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

PARCELA: A 694/11

MATICIUC Mihai si MATICIUC Maria Localitatea Timisoara, judetul Timis C.F. Nr. 433103, Nr. cad.: A 694/11

S.teren =10.000 mp

Drum propus prin PUZ

Propunere

drumuri adiacente

Drum existent

Profil transversal 1-1

gaz

t r o t u a r

z o n a v e r d e

c a r o s a b i l

z o n a v e r d e

t r o t u a r

c a r o s a b i l

2,5 %

2,5%

l i m

i t a d e p r o p r i e t a t e

l i m

i t a d e p r o p r i e t a t e

telefonie

energie electrica

apa incendiu

canalizare

apa menajera

apa

rigola apa pluviala

(etapa 1)

canalizare apa

pluviala (etapa 2)

canalizare apa

pluviala (etapa 2)

rigola apa pluviala

(etapa 1)

Profil transversal 2-2

2, 5% 2,5%

l i m

i t a d e p r o p r i e t a t e

z o n a v e r d e

t r o t u a r

telefonie

z o n a v e r d e

c a r o s a b i l

gaz

c a r o s a b i l

apa

rigola apa pluviala

(etapa 1)

canalizare

apa

menajera

rigola apa pluviala

(etapa 1)

energie electrica

canalizare apa

pluviala (etapa 2)

t r o t u a r

canalizare apa

pluviala (etapa 2)

Vizat primarie:Vizat C.J.: Stampila specialist R.U.R.:

S+P+1E+Er/M

Profil transversal 3-3

l i m

i t a d e p r o p r i e t a t e

t r o t u a r

z o n a v e r d e

p i s t a b i c i c l i s t i

l i m

i t a d e p r o p r i e t a t e

t r o t u a r

z o n a v e r d e

p i s t a b i c i c l i s t i

c a n a l

4

S=980mp

5

S=980mp

6

S=804mp

7

S=804mp

8

S=758mp

2

S=613mp

3

S=980mp

9

S=2726 mp

1

S=613mp

3

,

5

DIEGO EN

Atasament: 04_Proprietatea_asupra_terenurilor_PUZ_Maticiuc_Timisoara.pdf

G R U P

10

S=742 mp

3 ,8

8

1

7

,

3

7

2

5

,

9

4

3

1

,

0

8

3

1

,

2

5

3

1

,

1

1

9

,

5

1

9

,

5

2

5

,

6

3

5

3

1

,

3

9

3

1

,

5

8

3

1

,

4

5

3

1

,

4

3

3

1

,

3

8

3

1

,

4

2

3

0

,

4

4

2

7

,

3

9

4 , 9 1

2

8

,

9

5

1

2

8

8

1

2

4

1

6

1

,

5

1

3

1

3

PUZ ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI CIOCA

PARCELA A698/2/4 HCL nr.: 540/2006

P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PARCELELE A690/1/1, A690/1/2,

A694/5 HCL nr.: 479/2006

P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,

EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA

PARCELA A715/1/14 HCL nr.: 104/2007

P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PARCELA A715/1/7/1

HCL nr.: 74/2009

P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PARCELA A696/1/1 HCL nr.: 279/2010

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

PARCELA: A 694/11

MATICIUC Mihai si MATICIUC Maria Localitatea Timisoara, judetul Timis C.F. Nr. 433103, Nr. cad.: A 694/11

S.teren =10.000 mp

Specificatie:

Proiectat:

Sef Proiect:

Proiectat:

Beneficiar:

Denumire proiect:

SCARA: 1: 1000

Nr. Plansa: 04

Proiect Nr.:

13.023

Faza:

P.U.Z.

arh. HENT Sorin DATA:

decembrie 2014 Denumire plansa:

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

SR EN ISO 9001:2008 Certificat nr. 1824

Nume: Semnatura:

Proiectant general:

arh. HENT Sorin

Localitatea Timisoara, judetul Timis arh. ZBUCEA Simina

MATICIUC Mihai si MATICIUC Maria

P. U. Z.

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE sc. 1 : 5000

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA PARCELA: A 694/11

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA PARCELA: A694/11

10

42

51

35

36

32

8

5

4

3

30

29

24

23

20

21

22

7

8

9

10

11

12

13

15

14

17

16

18

19

25

17

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

31

32

33

34

35

43

44

42

41

40

39

38

37

48

45

17

15

11

12

13

14

22

23

24

25

26

27

70

71

55

54

45

46

47

44

48

43

49

50

41

40

39

52

53

38

37

34

33

31

28

9

7

6

2

1

72

36

16

LEGENDA

Limita intravilan

Limita de proprietate suprafata teren

ce urmeaza a fi introdus in intravilan

Zona studiata

Limita PUZ aprobat

Limita cadastru

Limita de proprietate

vecini propusa

Terenuri proprietate privata

a persoanelor fizice sau juridice

Terenuri ce se intentioneaza

a fi trecute in domeniul public

Terenuri proprietate publica

de interes local

Terenuri proprietate publica

de interes national

Terenuri ce urmeaza

a fi intabulate ca spatii verzi

Vizat primarie:Vizat C.J.: Stampila specialist R.U.R.:

4

S=980mp

5

S=980mp

6

S=804mp

7

S=804mp

8

S=758mp

2

S=613mp

3

S=980mp

1

S=613mp

9

S=2726 mp

3

,

5

DIEGO EN

Atasament: 03_Reglementari_edilitare_PUZ_Maticiuc_Timisoara.pdf

1

6

1

6

G R U P

GAS GAS

AR AR

GAS GAS

EE EE

Tc Tc

AU AU

AR AR

EE EE

Tc Tc

AU AU

AP AP

AI AI

E

E

A

P

A

R

T

c

E

E A

P

A

R

T

c

E

E

A

P

A

R

T

c

E

E

A

P

A

R

T

c

E

E

A

P

A

R

T

c

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

A

I

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

T

c

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

A

U

E

E

E

E

E

E

E

E

T

c

T

c

T

c

T

c

A

R

A

R

A

R

A

R

A

U

A

U

A

U

A

P

A

P

A

P

G

A

S

G

A

S

G

A

S

E

E

A

P

A

R

T

c

A

U

A

P

A

R

T

c

E

E

10

S=742 mp

3 ,8

8

1

7

,

3

7

2

5

,

9

4

3

1

,

0

8

3

1

,

2

5

3

1

,

1

1

9

,

5

1

9

,

5

1

6

1

6

6

2

5

,

6

3

5

3

1

,

3

9

3

1

,

5

8

3

1

,

4

5

3

1

,

4

3

3

1

,

3

8

3

1

,

4

2

3

0

,

4

4

2

7

,

3

9

4 , 9 1

2

8

,

9

5

1

2

2

8

8

8

1

2

4

1

6

1

,

5

1

3

1

3

1

6

6

10

42

51

35

36

32

8

5

4

3

30

29

24

7

8

23

20

21

22

9

10

11

12

13

15

14

17

16

18

19

25

4

17

9

8

7

5

3

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

31

32

33

34

35

43

44

42

41

40

39

38

37

48

45

17

15

11

12

13

14

22

23

24

25

26

27

70

71

55

54

45

46

47

44

48

43

49

50

41

40

39

52

53

38

37

34

33

31

28

9

7

6

2

1

72

36

16

PUZ ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI CIOCA

PARCELA A698/2/4 HCL nr.: 540/2006

P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PARCELELE A690/1/1, A690/1/2,

A694/5 HCL nr.: 479/2006

P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,

EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA

PARCELA A715/1/14 HCL nr.: 104/2007

P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PARCELA A715/1/7/1

HCL nr.: 74/2009

P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PARCELA A696/1/1 HCL nr.: 279/2010

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

PARCELA: A 694/11

MATICIUC Mihai si MATICIUC Maria Localitatea Timisoara, judetul Timis C.F. Nr. 433103, Nr. cad.: A 694/11

S.teren =10.000 mp

Sef Proiect:

Proiectat:

Beneficiar:

Denumire proiect:

SCARA: 1: 1000

Nr. Plansa: 03

Proiect Nr.:

13.023

Faza:

P.U.Z.

ing. BARBU Vlad DATA:

decembrie 2014 Denumire plansa:

REGLEMENTARI-ECHIPARE EDILITARA

SR EN ISO 9001:2008 Certificat nr. 1824

Specificatie: Nume: Semnatura:

Proiectant general:

arh. HENT Sorin

Proiectat: Localitatea Timisoara, judetul Timis

ing. ZMEU Emilian

MATICIUC Mihai si MATICIUC Maria

P. U. Z.

Limita de proprietate

suprafata teren ce urmeaza

a fi introdus in intravilan

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE sc. 1 : 5000

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA PARCELA: A694/11

Conducta canalizare existenta

Conducta apa rece existenta

Retea telefonie existenta

Retea electricitate existenta

Conducta gaz existenta

Conducta apa rece propusa

Conducta canalizare propusa

Retea electricitate propusa

Retea telefonie propusa

Conducta gaz propusa

Canalizare ape pluviale

SH Separator hidrocarburi + statie pompare

BR Bazin de retentie

GD Gura deversare

He Hidrant de incendiu exterior Dn100

avand 2 racorduri tip B si un racord tip A

Conducta apa incendiu propusa

LEGENDA

Limita intravilan

Zona studiata

Limita PUZ aprobat

Limita cadastru

Retrageri, aliniamente

Limita de proprietate

vecini propusa

Zona spatii verzi amenajate,

plantatii de protectie

Accese pe amplasament

Constructii

Curti, gradini

Limita de proprietate

propusa

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA PARCELA: A 694/11

B.S. Bazin septic etans vidanjabil etapa 1 pana

la realizare retelei de canalizare in etapa 2

S

.

H

.

B

.

R

.

Vizat primarie:Vizat C.J.: Stampila specialist R.U.R.:

G

D

S+P+1E+Er/M

S+P+2E+Er/M

S+P+1E+Er/M

S+P+1E+Er/M

S+P+1E+Er/M

S+P+1E+Er/M

S+P+1E+Er/M

S+P+1E+Er/M

4

S=980mp

5

S=980mp

6

S=804mp

7

S=804mp

8

S=758mp

2

S=613mp

3

S=980mp

1

S=613mp

9

S=2726 mp

3

,

5

DIEGO EN

Atasament: 02_Reglementari_Urbanistice_PUZ_Maticiuc_Timisoara.pdf

G R U P

3 ,8

8

1

7

,

3

7

2

5

,

9

4

3

1

,

0

8

3

1

,

2

5

3

1

,

1

1

9

,

5

1

9

,

5

1

6

1

6

6

2

5

,

6

3

5

3

1

,

3

9

3

1

,

5

8

3

1

,

4

5

3

1

,

4

3

3

1

,

3

8

3

1

,

4

2

3

0

,

4

4

2

7

,

3

9

4 , 9 1

2

8

,

9

5

1

2

10

S=742 mp

1

0

6

1

0

2

2

2

8

8

8

1

2

4

1

6

3

,

5

1

,

5

1

3

1

3

1

6

1

6

UT R =

TV e

PUZ ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI CIOCA

PARCELA A698/2/4 HCL nr.: 540/2006

P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PARCELELE A690/1/1, A690/1/2,

A694/5 HCL nr.: 479/2006

P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,

EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA

PARCELA A715/1/14 HCL nr.: 104/2007

P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PARCELA A715/1/7/1

HCL nr.: 74/2009

P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PARCELA A696/1/1 HCL nr.: 279/2010

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

PARCELA: A 694/11

MATICIUC Mihai si MATICIUC Maria Localitatea Timisoara, judetul Timis C.F. Nr. 433103, Nr. cad.: A 694/11

S.teren =10.000 mp

Specificatie:

Proiectat:

Sef Proiect:

Proiectat:

Beneficiar:

Denumire proiect:

SCARA: 1: 1000

Nr. Plansa: 02

Proiect Nr.:

13.023

Faza:

P.U.Z.

arh. HENT Sorin DATA:

decembrie 2014 Denumire plansa:

REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE

SR EN ISO 9001:2008 Certificat nr. 1824

Nume: Semnatura:

Proiectant general:

arh. HENT Sorin

Localitatea Timisoara, judetul Timis arh. ZBUCEA Simina

MATICIUC Mihai si MATICIUC Maria

P. U. Z. REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE sc. 1 : 5000

SERVICII

LOCUINTE

ZONA FUNCTIONALA

SPATII VERZI

-

-

Parcela

Hmax cornisa (m)

propus

C.U.T.

P.O.T. (%)Regim de inaltime Hmax coama (m)

propus

- -

--

--

REGIM DE INALTIME, COEFICIENTI, RETRAGERI

6 m de la limita

din strada

10 m de la limita

din spate

Retrageri

existent propus

-

-

-

--

-

- -

-

existent

-

propus

-

-

-

-

-

-

existent propus

2 8

1

10

9

S+P+1E+Er/M 9

12

0.90

-

12

--

35

PROPUS

0,2726

% din Steren

Suprafata (ha)

% din Steren

SUPRAFATA TEREN AGRICOL (ha)

0,00 0,00

0,0000

SUPRAFATA PT. LOCUINTE (ha)

SUPRAFATA TEREN (ha)

DRUMURI, ALEI SI PARCAJE (ha)

SUPRAFATA PT. SERVICII (ha)

SUPRAFATA SPATII VERZI (ha)

BILANT TERITORIAL

EXISTENT

0,00

0,00

0,00

1,00 100,00

0,00 0,00

100,00 100,00

ZONA FUNCTIONALA

Suprafata (ha)

0,0742

1,00

0,5919

0,0613

1,0000

0,00

27,26

6,13

7,42

Ape (cursuri de apa, lacuri)

59,19

LEGENDA

Limita intravilan

Zona studiata

Limita de proprietate suprafata teren

ce urmeaza a fi introdus in intravilan

Zona spatii verzi amenajate,

plantatii de protectie ce urmeaza a fi

intabulate ca spatii verzi

Limita PUZ aprobat

Limita cadastru

Zona de locuinte si

functiuni complementare

Zona dotari si servicii

Retrageri, aliniamente

Drum existent

Zona construibila

Drum propus prin PUZ

Propunere

drumuri adiacente

Drum existent

Limita de proprietate

propusa

S+P+2E 15 35 0.90

0,00

Zona extindere de locuinte

regim mic de inaltime

Zona propusa pentru extindere

dotari si servicii

Zona extindere spatii verzi amenajate,

plantatii de protectie

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA PARCELA: A 694/11

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA PARCELA: A694/11

4

S=980mp

5

S=980mp

6

S=804mp

7

S=804mp

8

S=758mp

2

S=613mp

3

S=980mp

1

S=613mp

9

S=2726 mp

10

42

51

35

36

32

8

5

4

3

30

29

24

23

20

21

22

7

8

9

10

11

12

13

15

14

17

16

18

19

25

17

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

31

32

33

34

35

43

44

42

41

40

39

38

37

48

45

17

15

11

12

13

14

22

23

24

25

70

26

27

71

54

55

47

48

45

46

UTR = Liu

44

UTR = TDA

43

49

50

41

40

39

52

53

38

37

34

33

31

28

9

7

6

2

1

72

36

16

Vizat primarie:Vizat C.J.: Stampila specialist R.U.R.:

Limita U.T.R.

UTR = TDA

UTR = Li/c

UTR = TVe

UTR = TVe

UTR = TVe

DIEGO EN

Atasament: 01_Situatia_Existenta_PUZ_Maticiuc_Timsioara.pdf

A1

G R U P

SCARA: 1: 1000

Proiect Nr.:

13.023SR EN ISO 9001:2008 Certificat nr. 1824

DATA: decembrie 2014

Denumire plansa:

Specificatie:

Proiectant general:

Proiectat: arh. ZBUCEA Simina

MATICIUC Mihai si MATICIUC Maria

P. U. Z. SITUATIA EXISTENTA

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA PARCELA: A 694/11

Sef Proiect:

Proiectat:

Beneficiar:

Denumire proiect:

Faza:

P.U.Z.

Nr. Plansa: 01

arh. HENT Sorin

SITUATIA EXISTENTA

Nume: Semnatura:

arh. HENT Sorin

Localitatea Timisoara, judetul Timis

1

2

3

4

P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,

EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA

PARCELA A715/1/14 HCL nr.: 104/2007

P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PARCELELE A690/1/1, A690/1/2,

A694/5 HCL nr.: 479/2006

P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PARCELA A715/1/7/1 HCL nr.: 74/2009

P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PARCELA A696/1/1 HCL nr.: 279/2010

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

PARCELA: A 694/11

MATICIUC Mihai si MATICIUC Maria Localitatea Timisoara, judetul Timis C.F. Nr. 433103, Nr. cad.: A 694/11

S.teren =10.000 mp

Ape (cursuri de apa, lacuri)

LEGENDA

Limita de proprietate suprafata teren

ce urmeaza a fi introdus in intravilan

Limita intravilan

Zona studiata

Zona spatii verzi amenajate,

plantatii de protectie

Limita PUZ aprobat

Limita cadastru

Zona de locuinte si

functiuni complementare

Zona dotari - institutii

publice si servicii

P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD sc. 1 : 10000

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

IN EXTRAVILAN TIMISOARA PARCELA: A694/11

PUZ ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI CIOCA

PARCELA A698/2/4 HCL nr.: 540/2006

Zona extindere de locuinte

regim mic de inaltime

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE sc. 1 : 5000

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA PARCELA: A694/11

10

42

51

35

36

32

8

5

4

3

30

29

24

23

20

21

22

7

8

9

10

11

12

13

15

14

17

16

18

19

25

17

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

31

32

33

34

35

43

44

42

41

40

39

38

37

48

45

17

15

11

12

13

14

22

23

24

25

26

27

70

71

55

54

45

46

47

44

48

43

49

50

41

40

39

52

53

38

37

34

33

31

28

9

7

6

2

1

72

36

16

UTR = Liu

UTR = TDA

UTR = TDA

UTR = TDA

UTR = Li/c

UTR = TVe

UTR = TVe

UTR = TVe

UTR = TVe

Limita U.T.R.

UT R =

TV e

Atasament: Regulament_PUZ_MATICIUC_Timisoara.pdf

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

R e g u l a m e n t l o ca l d e u r b a n i sm p a g i n a 1 d i n 9

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL I . DISPOZIŢI I GENERALE

1. ROL R.L.U. Regulamentul a ferent PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, PARCELA 694/11 , cupr inde prescrip ţ i i cu pr iv i re la rest r icţ i i ş i permisiun i care sunt obl igator i i pe înt reg ter iotr iu l ce face ob iectu l PUZ. Regulamentul este parte integrantă a PLANUL URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, PARCELA 694/11 şi se aprobă odată cu acesta.

2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII La baza elaborări i Regulamentu lu i aferent p lanului urbanis t ic zonal stau în pr inc ipal: o H.G.R. nr. 525/1996 şi ghidu l de apl icare R.G.U. aprobat pr in ordinul MLPAT nr .

176/N/16.08.2000; o Legea nr. 350/2001 pr iv ind amenajarea ter i to r iu lu i s i u rbanism (republ icata); o Legea nr. 50/1991 priv ind autor izarea executări i const rucţ i i lo r ş i unele măsuri pent ru

real izarea locu inţelor ( republ icata); o Legea fondului func iar nr. 18/1991 ( republ icata); o Legea nr.33/1994 pr iv ind expropierea pent ru ut i l i tate publ ica; o Legea nr. 107/1996 legea apelor (repub l icata); o Legea nr. 137/1995 pr iv ind pro tect ia mediulu i ; o Ordinu l nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de ig ienă ş i sănătate publ ică pr iv ind

mediu l de v iaţă al populaţ ie i ; o Legea nr. 54/1998 pr iv ind ci rcu lat ia ju r id ica a terenur i lo r; o Hotararea C.J. Timis nr. 115/2008 priv ind aprobarea reglementari lor s i ind ic i lo r

urbanist ic i d in Judetul Timis; precum ş i cele la l te acte legis lat ive specif ice sau complementare domeniu lu i . Reglementăr i le cupr inse in PUG s i prescrip t i i le regu lamentu lu i de urbanism aferente PUG pentru zona ce face ob iectul PUZ.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

R e g u l a m e n t l o ca l d e u r b a n i sm p a g i n a 2 d i n 9

3. DOMENIUL DE APLICARE Prezentul regu lament cuprinde reglementari obl igator i i cu pr iv i re la modul de amplasare a construct i i lo r, spat i i lo r verzi , parca je lor s i drumuri lor , prof i le le acestora, coef ic ient i de ut i l izare a terenuri lor , solut i i de ech ipare edi l i tara pent ru zona studiata in vederea autorizar i i aceste ia. Preveder i le PUZ şi a le Regulamentulu i Local de Urbanism aferent PUZ, odată aprobate, const i tu ie act de autor i tate al admin ist raţ ie i publ ice loca le. Pentru zona studiata d ist r ibut ia funct iuni lor este urmatoarea: PARCELE CU LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN Functiuni permise: Pentru aceste parce le funct iuni le permise sunt locuinte ind iv iduale cu una sau maxim doua apartamente (suprapuse sau cuplate). Functiuni complementare: Spat i i verzi , c i rcu lat i i auto, spat i i administra t ive pentru f i rme, puncte al imentare, prestar i serv ic i i d iverse nepoluante (noxe, zgomot, v ibrat i i ) complementar zonei de locui t , cab inete medica le. Dotari complementare: Garaj, anexe, parcaje si insta lat i i edi l i ta re. Functiuni interzise: Pentru toata zona studiata sunt interzise urmatoare le funct iuni : gospodari re comunala si c imit i re, depozite deseuri , agro-zootehn ice, industr ia le, serv ic i i poluante de t ip spalator i i auto, benzinar i i . PARCELA CU DOTARI SI SERVICII Functiuni permise: Pentru aceasta parcela funct iun i le permise sunt cu caracter de servic i i def in i te pr in: comert en detai l , showroom, b irouri , locuinta protoco l, servic i i de al imentat ie publ ica (maxim 25 de locur i , cu acordu l vecin i lo r impl icat i ) , spat i i de cazare, reprezentante, prestar i serv ic i i d iverse, agent i i , g radini te, scol i , l icee, inst i tut i i pub l ice. Functiuni complementare: Spat i i verzi , c i rcu lat i i auto si locuin te protocol. Dotari complementare: Parcaje si instalat i i ed i l i ta re. Functiuni interzise: Pentru toata zona studiata sunt interzise urmatoare le funct iuni : gospodari re comunala si c imit i re, depozite deseuri , agro-zootehnice s i indust r ia le. PARCELA CU ZONA VERDE Functiuni permise: Pentru aceasta zona funct iuni le permise sunt: spat i i verz i amenajate.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

R e g u l a m e n t l o ca l d e u r b a n i sm p a g i n a 3 d i n 9

Functiuni complementare: Circu lat i i p ietonale, puncte de al imentat ie publ ica s i comert en detai l in const ruct i i provizor i i . Dotari complementare: Amenajari pe isagere, fantani ar teziene, instalat i i ed i l i tare , parcaje , mobi l ier urban si imprejmuir i . Functiuni interzise: Pentru toata zona studiata sunt interzise urmatoare le funct iuni: locuinte, construct i i pentru serv ic i i , gospodar ire comunala s i c imit i re, depozite deseuri , agro-zootehnice s i industr ia le.

I I . REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Ca urmare a ana l izei pr iv ind impactul asupra mediu lu i pentru zona studiata s-au formulat propuneri s i masur i de intervenţ ie urbanist ica , ce pr ivesc:

o Diminuarea pana Ia e l iminare a surse lor de poluare (emis i i , deversări etc. ) o Prevenirea producer i i r iscuri lor natura le; o Depozitarea cont rola ta a deşeur i lo r; o Organizarea s is temelor de spat i i verzi ; o Refacere peisag ist ica si reabi l i ta re urbana; o EIiminarea d isfunct ional i tat i lo r d in domeniul cai lo r de comunicaţ ie s i a l reţe le lor

edi l i tare majore.

Protectia cali tat i i apelor Avandu-se in vedere modul de gest ionare a apelor se considera ca pr in amenajari le propuse se vor e l imina orice surse de po luare a apelor de suprafata sau subterane.

Protectia cali tat i i aerului Terenul f i ind in extravi lanul local i tat i i Timisoara, ca l i tatea aerulu i este foarte buna, l ipsind elemente le de poluare. Energia termica necesara inca lzi r i i s i preparari i apei calde menajere pentru acest complex de locuinte s i servic i i va f i asigurata cu ajutorul cent ra le lor te rmice indiv iduale (mura le sau de pardoseala), a l imentate cu gaze naturale, combust ib i l sol id sau l ichid si vor f i amplasate in incaperi spec ia l dest inate cu suprafete si cos de fum corespunzatore. Nu vor ex ista depasir i a le l imite lor impuse de normat ivele in v igoare pr iv ind protect ia mediu lu i : o Ord. 462/1993 al MAPPM pr iv ind emis i i le ; o STAS 12574/1987 pr iv ind cal i tatea aeru lu i ; o Ordonanta de urgenta nr. 243/2000 pr iv ind protect ia atmosferei .

Protectia impotriva zgomotului s i a vibrati i lor Act iv i tatea de baza prevazuta in zona de locuinte ind iv iduale cu regim redus de ina lt ime cu caracter urban, nu produce zgomote s i v ibrat i i care sa necesi te masur i specia le de protect ie impotr iva zgomotelor.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

R e g u l a m e n t l o ca l d e u r b a n i sm p a g i n a 4 d i n 9

Protectia solului si subsolului Act iv i t iatea de locu ire nu va impl ica operat i i care pot per ic l i ta cal i tat i le solu lu i sau a subsolu lu i . In varianta fo los ir i i cazanelor de inca lz ire cu combust ib i l l ichid cu rezervoare ingropate sau aer iene se vor respecta normele tehnice in v igoare pr iv ind protect ia mediu lu i (cuva d in beton sau rezervoare cu peret i dubl i ) s i sanatatea populat ie i .

Gospodarirea deseuri lor Deseur i le produse de acest complex ce se va executa in aceasta zona vor f i pre luate de f i rme autor izate in domeniu si depuse pent ru neutra l izare la rampa de gunoi a munic ip iu lu i Timisoara. In t impul execut ie i locuintelor, mater ia le le se vor aprov iz iona in baze propri i s i se vor aduce in sant ier numai in masura puneri i in opera. In t impul lucrari i de real izare a obiect ive lor , muncitor i i vor f i inst ru i t i sa vegheze asupra factor i l lor de mediu. Excesu l de pamant s i moloz, ramase din t impul construct ie i vor f i evacuate in zone le de umplutur i indicate de catre Pr imar ia T imisoara.

Gospodarirea substantelor toxice Nu este cazul.

Gestionarea ambalaje lor Nu este cazul.

Protectia asezari lor umane si a al tor obiect ive de interes public Pentru asigurarea unui ambient necesar zonelor de locuinte indiv iduale cu reg im redus de inalt ime cu caracter urban, cat s i pent ru a aduce un aport imbunatat ir i i cal i tat i i aeru lu i se vor amenaja spat i i verzi de min im 26 mp/ locu itor ast fe l : o min im 5% din suprafata tota la a parcele i studiate pr in prezentul PUZ, ca parce la

independenta pentru zone verz i , procent impus prin regulamentul general de urban ism aferent P.U.G.;

o min im 40% din suprafata parce le lor rezul tate pr in reglementar i le prezentu lu i PUZ, amenajate ca grad ini (spat iu verde priva t), in inter ioru l parcele lor.

Impactul asupra patrimoniului construit Zonele de vecinatate care fac ob iectu l prezentulu i PUZ sunt def in i te d in: o Zona de vecinatate 1 este def in i ta pr in P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA

NORD, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN), PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 ( in lucru) ca zona cu dest inat ie agricola pe care nu sunt edif icate const ruct i i (UTR - TDA).

o Zona de vecinatate 2 este def in i ta pr in P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD, P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA - PARCELA A715/1/14, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN), PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 ( in lucru) part ia l ca teren cu dest inat ie agricola (UTR - TDA) si part ia l ca zona de locuinte indiv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban pe care sunt ed if icate const ruct i i (UTR - L i /c).

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

R e g u l a m e n t l o ca l d e u r b a n i sm p a g i n a 5 d i n 9

o Zona de vecinatate 3 este def in i ta pr in P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD, P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA - PARCELA A698/2/4, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN), PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 ( in lucru) part ia l ca teren cu dest inat ie agricola (UTR - TDA) si part ia l ca zona de locuinte indiv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban pe care nu sunt edif icate construct i i (UTR - L i /c).

o Zona de vecinatate 4 este def in i ta pr in P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD, P.U.Z. ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - PARCELELE A690/1/1, A690/1/2, A694/5, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN), PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 ( in lucru) part ia l ca teren cu dest inat ie agricola (UTR - TDA) s i part ia l ca zona de locuinte ind iv iduale cu reg im redus de inalt ime cu caracter urban pe care sunt edif icate construct i i (UTR - L i /c) .

Promovarea PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, PARCELA 694/11, atît în faza de execuţie, ca t şi în cea de funcţionare, va genera un impact redus şi local asupra calităţi i mediului înconjurător .

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

La proietarea construct i i lo r se vor respecta prevederi le Legi i 10/1995 priv ind ca l i tatea in construct i i , Legea 50/1991 priv ind aurizarea executar i i lucrar i lor de construct i i , normat ivul P118/2003 priv ind siguranta la foc a construct i lor precum si normat ive specif ice de proiectare pe specia l i tat i sau t ip funct iune. Prin prevederi le prezentulu i PUZ au fost reglementate accese carosabi le in zona si parcaje.

6. REGULI DE AMPLASARE A CONSTUCTIILOR ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII Conform reglementar i lor aferente prezentu lu i PUZ se propun următoarele: Zone functionale propuse in zona studiata sunt: o pentru locuinte: 0,5919 ha (59,19%); o pentru servic i i : 0 ,0613 ha (6,13%); o pentru spati i verzi amenajate: 0,0742 ha (7,42%); o pentru drumuri , alei s i parcaje:0 ,2726 ha (27,26%). Suprafete s i coef ic ient i : o POT - maxim 35% pent ru locuinte; - maxim 35% pent ru serv ic i i . o CUT - maxim 0,90 pent ru locuinte; - maxim 0,90 pent ru serv ic i i . o Regim de ina lt ime - maxim S+P+1E+1Er/M pentru locu inte; - maxim S+P+1E+1Er/M pentru servic i i . o Inal t ime maxima

- H corn isa = 9,0 m, H coama = 12,0 m pentru locuinte; - H corn isa = 12,0 m, H coama = 15,0 m pentru serv ic i i .

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

R e g u l a m e n t l o ca l d e u r b a n i sm p a g i n a 6 d i n 9

o S teren 10 000 mp. Al in ierea const ruct i i lor propuse va f i de: o 6 m de la l imita de proprietete de la s trada; o 10 m de la l imita de proprietate poster ioara a parcele i . Tipul de acoper i re: o sarpanta sau terasa. La amplasarea construct i lor se vor respecta: o normele de insor ire si i luminat natural ; o distantele min ime de s iguranta la foc int re construct i i s i dotar i le ed i l i ta re respect iv int re

dotar i le edi l i tare s i l imita de propr ietate precum si accesele in construct ie pentru asigurarea cerin te lor de siguranta la foc;

o construct i le nou propuse atat pentru const ruct i le de locui t cat s i pentru al te funct iuni admise in mod except ional, in reg im S+P+1E+1Er/M vor respecta prevederi le Codulu i Civ i l cu pr iv i re la vecinatat i pentru cazul P s i P+M iar in s i tuat ia in care depasesc doua nivelur i se va respecta distanta min ima de ½ din H corn isa fata de mezuini le laterale, cu except ia c ladi r i lor cuplate sau insi ru i te;

o la amplasarea construct i lor pe l imita de proprietate se va sol ic i ta acordul notar ia l a l propr ietaru lu i parce le i fata de care se amplaseaza const ruct ia propusa.

Prin avizele det inator i lor de ut i l i tat i d in zona amplasamentu lu i sunt inpuse ret rager i sau rest r ict i i ast fe l : o la rea l izarea imprejmuir i lo r se va respecta culoaru l de protect ie de 2 m de la l imita

f iz ica a cana lulu i ANIF pana la impre jmuire. Nu se admit anexe gospodarest i pentru cresterea animale lor (ov ine, bovine, pasar i) .

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Accese carosabi le În zona studiată vor f i prevăzute no i ca i de comunicaţ ie rut iera care sa as igure accesu l în zona. Drumuri le ce deservesc zona vor f i racordate la DE 694/1 s i la strada Corne l iu Ursu. Accesu l la parce le le d in zona studiata se va face din st raz i le nou proiectate. Documentaţ ia de execuţ ie a lucrăr i lo r aferente acceselor în zona studiată vor f i întocmite de un proiectant de special i tate - lucrar i rut ie re. Drumuri de incintă Drumur i le de inc intă vor f i pro iecta te şi p revăzute cu marcaje ş i indicatoare corespunzătoare. Documentaţ ia de execuţ ie a lucrări lor aferente acceselor în zona studiată vor f i întocmite de un proiectant de special i tate. Parcaje Autorizarea executări i const rucţ i i lor care pr in dest inaţ ie, necesi tă spaţ i i de parcare se admite numai dacă ex istă posib i l i tatea real izări i acestora în inc inta . Pentru const rucţ i i le care au ca act iv i tate dotari s i servic i i se va respecta leg is lat ia in v igoare cu pr iv i re la numaru l de parcaje raportate la t ipu l de act iv i tate desfasurata. Pentru const rucţ i i le care au ca act iv i ta te servic i le de cazare se va prevedea un loc de parcare pentru f iecare unitate de cazare.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

R e g u l a m e n t l o ca l d e u r b a n i sm p a g i n a 7 d i n 9

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA Racordarea la reţele tehnico -edi l i tare existente Autorizarea executăr i i const rucţ i i lor va f i permisă numai în cazu l as igurari i cu ut i l i tat i a amplasamentulu i respect iv asigurarea cu energie e lect r ica, apa potabi la s i evacuare ape manajere. Dupa rea l izarea retele lor cent ral izate de ut i l i tat i publ ice benef ic iaru l se obl iga să racordeze imobi le le la reţe le le central izate pub l ice . Realizarea de reţele tehnico -edi l i tare Pentru as igurarea ut i l i tăţ i lo r necesare funcţ ionări i zonelor de locuinte, zonelor de servic i i se propune obl igat iv i ta tea real izări i u rmătoarelor ech ipări ed i l i tare : o Asigurarea cu apa potabi la a ob iect ivelor se va rea l iza din reteaua de apa potabi la a

munic ip iu lu i T imisoara. o Apele uzate menajere provenite de pe zona studiata se colecteaza prin intermediul

rete le i de cana l izare si se vor deversa in etapa I in bazine sept ice etanse vidan jabi le cu capacitatea de 2 mc iar in etapa I I dupa rea l izarea rete le i centra l izate de canal izare in zona, se vor deversa in reteaua de canal izare a municip iu lu i T imisoara.

o Apele meteor ice de pe construct i i , drumur i s i parcare se vor colecta pr in intermediu l rete le i de canal izare pentru ape pluvia le, separata de reteaua de canal izare apa menajera s i se vor deversa in canalu l ANIF dupa ce vor f i t recute pr int r -un separator de produse petro l iere.

o Pentru zona de serv ic i i in care funct ioneaza punctele de a l imentaţ ie publ ica, ape le menajere vor f i t recute pr int r -un separator de grăs imi.

o Asigurarea cu energie electr ica a zonei se va real iza pr in bransamente la reteaua de energie e lect r ica adiacent amplasamentu lu i .

o Asigurarea cu gaze naturale a zonei se va real iza pr in bransamente la reteaua gaze naturale ad iacenta amplasamentu lu i .

Pentru reţe le le de ut i l i tăţ i ex istente în zonă, lucrări le de racordare şi de branşare la reţeaua edi l i ta ră publ ică se suportă în înt reg ime de invest i to r. Invest i tor i i vor real iza propr i i le insta laţ i i de încălz ire. Cen t ra la termica va funct iona cu gaz natural sau combist ib i l sol id ( lemne, br ichete , pelet i ) .

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII

Terenur i le pentru construcţ i i vor f i d imensionate avand în vedere următoare le elemente: o Retragerea de 6 m de la l imita proprietat i i st razi lo r nou proiectate respect iv 10 m de la

l imita proprietat i i poster ioare; o Cai le de comunicat ie ce deservesc amplasamentul vor avea urmatoarele prospecte :

› straz i propuse – 16,0 m, compus din: t rotuar 1,5 m, zona verde 3,0 m, carosabi l 7,0 m, zona verde 3,0 m si t rotuar 1,5 m;

› DE 698/2/1 – 13,0 m - compus din: t rotuar 1,5 m, zona verde 1,0 m, carosabi l 7 m, t rotuar 1,5 m, zona verde 2,00 m;

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

R e g u l a m e n t l o ca l d e u r b a n i sm p a g i n a 8 d i n 9

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI Spaţi i verzi şi plantate Autorizaţ ia de const ru ire va conţ ine obl igaţ ia creăr i i de spaţ i i verz i amenajate. Este obl igator ie amenajarea şi p lantarea spaţ iu lu i verde aferent c irculaţ i i lor carosab i le . Pr in preveder i le prezentulu i PUZ, s-au prevazut spat i i verzi amenajate de minim 26 mp/ locuitor ast fe l : o min im 5% din suprafata tota la a parcele i studiate pr in prezentul PUZ, ca parce la

independenta pentru zone verz i , procent impus prin regulamentul general de urban ism aferent P.U.G.;

o min im 40% din suprafata parcele lor rezul tate pr in reg lementari le prezentulu i PUZ, amenajate ca gradini (spat iu verde priva t), in inter ioru l parcele lor , procent impus pr in avizu l de oportun itate.

Împrejmuiri Este permisă rea l izarea de împre jmuir i : o t ransparente, decorat ive sau gard v iu pentru del imitarea parcele lor aferente c lădi r i lo r

fata de l imita de proprietate d inspre st rada, cu inalt imea de maxim 2 m, iar inal t imea soclu lu i nu va depasi 0 ,5 m;

o opace, d in zidar ie sau lemn cu inalt imea maxima de 2 m pentru del imitarea parce le lor aferente c lădi r i lor fata de l imita de proprietate aferente al tor c lad ir i .

Aspectul împre jmuir i lo r se va supune ace loraşi exigenţe ca ş i în cazul aspectulu i exter ior a l c lădi r i lor.

I I I . ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

11. UNITĂŢI ŞI SUBUNITĂŢI FUNCŢIONALE Zona studiată este reglemantata pr in P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN), s i PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 ( in lucru) ca zona de locuin te indiv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban (UTR - L iu) s i part ia l zona verde de protect ie a apelor sau cu ro l de culoar ecologic s i tuata in ext ravi lan (UTR - TVe). In concluzie zona stud iata este def in i ta ca zona de locuinte indiv iduale cu reg im redus de inalt ime cu caracter urban s i part ia l ca zona verde de protect ie a apelor sau cu ro l de culoar ecologic s i tuata in extravi lan dar in prezent amplasamentu l se const i tu ie d in teren agrico l in ext rav i lan.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINTA L – locuirea Zona studiata va f i prevazuta cu zona de locuinte ind iv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban. Parcele le de teren rezultate vor f i prevazute cu spaţ i i verzi amenajate pr ivate (grad ini ) , min im 40% din suprafa ta. IS – instituţ i i şi servici i Zona studiata va f i prevazuta cu servic i i minim 5%.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

R e g u l a m e n t l o ca l d e u r b a n i sm p a g i n a 9 d i n 9

ID – unităţi de producţie şi depozitare Nu este cazul. C- căi de comunicaţie Zona studiata va f i prevazuta cu cai de comunicat ie conform cap ito l I I , punct 7. Regul i cu pr iv i re la asigurarea acceselor ob l igator i i . SP – spaţi i plantate, agrement, sport Zona studiata va f i prevazuta cu spaţ i i verz i amenaja te, minim 5% d in suprafa ta de teren care const i tu ie s i in zona verde de protect ie a canalulu i ANIF. DS – destinaţie specială Nu este cazul. GC – gospodărire comunală Nu este cazul. TE – echipare edil i tară Zona studiata va f i prevazuta cu ech ipăr i edi l i tare conform capi to l I I , punct 8. Regul i cu pr iv i re la echiparea ed i l i tară. V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ Zona studiată se const i tu ie în doua zone de unitat i ter i to r ia le de refer inta respect iv L iu - locuinte ind iv iduale cu reg im redus de inalt ime cu caracter urban si TVe - zona verde de protect ie a ape lor sau cu ro l de culoar ecolog ic s i tuata in ext rav i lan, subimpart i te după cum urmează: UTR - L iu

(a) Parcele le 2 ÷ 8 subzona locuinte (b) Parcela 1 - subzona serv ic i i ; (c) Parcela 9 - subzona drumuri , a le i , parcaje.

UTR - TVe (d) Parcela 10 - subzona zona verde;

Pentru unitat i le funct ionale aferente zonei studiate se vor apl ica prescr ipţ i i le pr iv ind rest r icţ i i ş i permis iuni prevăzute în PUZ. Intocmit arh. Simina ZBUCEA Veri f icat arh. Sor in HENT

 • Spaţii verzi şi plantate
 • Împrejmuiri

Atasament: Raportul_Inf_Maticiuc.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIR l ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, fel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana&primariatm.ro, interneti:www.primariaim.ro Nr. UR2014 — 016456/28.11.2014 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia: - Documentaţia: PUZ — „Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare”; - Amplasament: Parcela A 694/11, Extravilan, Timisoara; - Beneficiari: Maticiuc Mihai si Maticiuc Maria. - Proiectant: S.C. SIREGON GRUP S.R.L.; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul, Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul Www.primariatm.ro, în perioada 03.11.2014 — 27.11.2014. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a gencrat planul urbanistic zonal, iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin PUZ. si 1 pancu la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din HCL. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Aeroport Utilitar CIOCA — Calea Torontalului, Timisoara ; - Proprietar imobil — Str. Alexandru Jebeleanu ar. 9, Timisoara; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiectii. La intalnirea cu proiectantul S.C. SIREGON GRUP S.R.L,, organizata in data de 12.11.2014, intre orele 15,00 — 16,00, la sediul PMT — Directia de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCl, nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — Etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare”, Parcela A 69411, Extravilan, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. CONSILIER Steluta URSU u— Red/dact—2ex- S.U. —_

Atasament: Referat_PUZ_MATICIUC_Z_TORONTAL.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2015-009165/02.07.2015

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona locuinte cu functiuni

complementare”, parcela A 694/11, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2015-009165/22.06.2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare”, parcela A 694/11, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)” promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 02/30.01.2014, de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 12/14.05.2015, precum si de Avizul C.J.Timis nr. 33/29.06.2015;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1257 din 17.04.2014 prelungit pana la data de 16.04.2016, precum si adresa Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 15 din 19.03.2015;

Documentaţia PUZ „Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare”, parcela A 694/11, Timişoara, beneficiari MATCICIUC MIHAI si MATICIUC MARIA, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna noiembrie 2014, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 28.11.2014, a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2015-016456/ 28.11.2014;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ „Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare”, parcela A 694/11, Timişoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare”, parcela A 694/11, Timişoara.

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare”, parcela A 694/11, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. SIREGON GRUP S.R.L., proiect nr. 13.023, la cererea beneficiarilor MATICIUC MIHAI si MATICIUC MARIA.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare”, parcela A 694/11, Timişoara, este situat în extravilanul municipiului Timişoara, în zona de nord-vest a oraşului.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

Conform P.U.G. Timişoara aptobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 107/2014, terenul face parte din extravilanul locatitatii, intr-o zona cu caracter nedefinit.

Terenul studiat pe care urmeaza a se realiza investitia este delimitat astfel: la nord, sud si partial la est cu parcele deja reglementate prin documentatii de urbanism, iar la vest cu parcele private nereglementate.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zona protejată sau de protecţie a monumentelor istorice.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare”, parcela A 694/11, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 10.000 mp, este inscris in C.F. 433103 (vechi nr. 141981), nr. CAD A 694/11, teren extravilan, proprietari fiind MATICIUC MIHAI si sotia MATICIUC MARIA.

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare”, parcela A 694/11, Timişoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona vecina amplasamentului, si anume: PUZ "Zonă de locuinţe cu funcţiuni complementare" extravilan Timişoara, Calea Torontalului, aprobat prin HCL 540/2006, PUZ "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca, aprobat prin HCL 104/2007, PUZ "Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timişoara, aprobat prin HCL 74/2009, PUZ "Locuinte si functiuni complementare", Zona Calea Torontalului, parcelele A 694/5, A 690/1/2, A 690/1/1 extravilan, Timisoara, aprobat prin HCL 479/2009, PUZ „Locuinte si functiuni complementare”, parcela A 696/1/1 extravilan, Timisoara, aprobat prin HCL 275/2010.

Documentatia Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare”, parcela A 694/11, Timişoara, are drept obiect realizarea unei zone de locuinte individuale cu regim redus de inaltime si functiuni complementare, precum si a cailor de acces care sa corespunda intereselor beneficiarilor. Dupa dezmembrare se va trece la scoaterea din circuitul agricol a parcelelor nou create.

Accesul auto si pietonal la parcele se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004316/02.10.2014.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 35 %; CUT max = 0.9; Regim de înalţime max S+P+1E+ Er/M; H cornisa = 9 m; H coama = 12m; Spatii verzi si plantate - min 5.1 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 15

din 19.03.2015. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri,

vor deveni publice.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare”, parcela A 694/11, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM: 1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona locuinte cu functiuni

complementare”, parcela A 694/11, Timişoara, având ca beneficiari pe MATICIUC MIHAI si sotia MATICIUC MARIA, întocmit conform Proiectului nr. 13.023, realizat de proiectantul S.C. SIREGON GRUP S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: POT max = 35 %, CUT max = 0.9, Regim de înalţime max S+P+1E+ Er/M, H cornisa = 9 m, H coama = 12m , spatii verzi si plantate - min 5.1 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 15 din 19.03.2015.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare”, parcela A 694/11, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 10.000 mp, este inscris in C.F. 433103 (vechi nr. 141981), nr. CAD A 694/11, teren extravilan, proprietari fiind MATICIUC MIHAI si sotia MATICIUC MARIA.

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare”, parcela A 694/11, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism;

5. Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni domeniu public.

pentru SECRETAR Simona DRAGOI

ARHITECT ŞEF Ciprian Silviu CĂDARIU ŞEF BIROU CONSILIER Gabriela GHILEZAN Steluta URSU

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ

JURIDICĂ, Daniel VACARESCU

Red/Dact S.U.

Atasament: 06Studiu_de_cvartal.pdf

G R U P

Proiectat:

Sef Proiect:

MATICIUC Mihai si MATICIUC Maria Beneficiar:

judet Timis, localitatea Timisoara

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA PARCELA: A 694/11

Denumire proiect:

SCARA: 1: 5000

Nr. Plansa:06

Faza:

avize

Proiect Nr.:

13.023

DATA: decembrie 2014 STUDIU DE CVARTAL

Denumire plansa:

SR EN ISO 9001:2008 Certificat nr. 1824

Specificatie: Nume: Semnatura:

Proiectant general:

arh. HENT Sorin

Proiectat:

S=4.10 ha

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

56

58

59

60

65

66

67

68

69

70

71

55

45

46

47

44

48

43

49

42

50

41

51

40

39

53

38

34

35

36

33

32

31

28

9

8

7

6

5

4

3

2

1

72

30

29

A

7

3

2

/

1

/

3

5

/

2

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

5

/

1

S

=

4

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

4

S

=

7

0

0

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

3

S

=

1

4

2

0

0

m

p

(

S

a

c

t

=

S

m

a

s

)

(

S

a

c

t

=

S

m

a

s

)

(

S

a

c

t

=

S

m

a

s

)

A

7

1

5

/

1

/

3

A

7

1

5

/

1

/

7

A

7

1

5

/

1

/

1

A

7

1

5

/

1

/

2

S

t

i

t

l

u

=

1

.

0

S

t

i

t

l

u

=

1

.

0

S

t

i

t

l

u

=

0

.

8

7

418773

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 27

28

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr.cad.nou

Nr .ca

d.n ou

420669

420670

420671

420672

420673

420674

420675

420676

420677

420678

420679

420680

420681

420682

420683

420684

420685

420686

420687

420688

420689

420690

420691

420692

420693

420694

420695

420696

24

20

21

22

1

2

3

5

4

7 8

9

11

12

13

15

14

17

16

18

19

25

17

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

7

1

2

3

5

6

14

15

13

12

11

8

10

9

18

19

20

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

42

41

40

39

38

37

16

17

46

47

49

48

45

nr.cad.nou429964

nr.cad.nou429965

nr.cad.nou429967

109632/2011

48

49

53

54

83

2

3

4

5

7

8

11

12

13

14

27

26

15

16

25

24

17

18

22

19

44

41

40

39

45

46

38

37

47

36

35

50

34

33

51

52

32

31

30

29

55

56

82

81

57

58

80

79

59

78

60

77

61

62

76

75

63

64

74

73

65

72

70

66

67

9

10

20

21

28

42

43

68

69

71

5

6

7

8

9

10

16

17

15

12

13

1

1

11

14

C

c

7

1

1

/

1

/

1

5

METRO

DE 71

1/1 /17

DE 694/1

DE 71

5

D.N. 6 TIMISOARA - CENAD

DE 712

DE 13

/4

DE 698/2/1

arh. HENT Sorin

arh. ZBUCEA Simina

P. U. Z. DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

PARCELA: A 694/11 MATICIUC Mihai si MATICIUC Maria

Localitatea Timisoara, judetul Timis C.F. Nr. 433103, Nr. cad.: A 694/11

S.teren =10.000 mp

21

12

6

16

6

DE 67

8

Zona spatii verzi amenajate,

plantatii de protectie

Zona de locuinte si

functiuni complementare

Zona dotari - institutii

publice si servicii

Zona extindere de locuinte

regimi mic de inaltime

Zona propusa pentru extindere

dotari, institutii publice si servicii

Zona extindere spatii verzi amenajate,

plantatii de protectie

Zona extindere activitati economice

Zona activitati economice, mica

productie, retail, cash & carry,

showroom

Zona de institurii si servicii publice si

de interes public constituite in

ansambluri independente

Plantatii de protectie cai ferate

LEGENDA

Aeroport utilitar CIOCA

teren de aterizare

Limita PUZ aprobat

Limita de proprietate vecini propusa

Limita de proprietate suprafata teren

ce urmeaza a fi introdus in intravilan

Zona studiata

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

16

16

16

16

16

16

16

16

12

12

16

16

16

12

12

26

26

26

26

30

30

26

26

12

26

26

26

26

26

26

13,5

13,5

13,5

9

9

9

20

12

12

13,5

13,5

13,5

9

9

9

12

22

22

12

12

16

16

20

13,5

13,5

20

12

12

12

12

12

P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PARCELELE A690/1/1, A690/1/2, A694/5 HCL nr.: 479/2006

P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PARCELA A696/1/1 HCL nr.: 279/2010

PUZ ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI CIOCA

PARCELA A698/2/4 HCL nr.: 540/2006

P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,

EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA

PARCELA A715/1/14 HCL nr.: 104/2007

P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PARCELA A715/1/7/1 HCL nr.: 74/2009

P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PARCELELE A690/1/1, A690/1/2, A694/5 HCL nr.: 479/2006

P.U.Z. ZONA REZIDENTIALA SI SPATII COMERCIALE

PARCELA A715/1/15

Limita de proprietate propusa

E E

Atasament: Memoriu_PUZ_MATICIUC_Timisoara.pdf

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 1 d i n 2 0

MEMORIU DE PREZENTARE

5.1. INTRODUCERE

5.1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

• Denumirea lucrari i PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN EXTRAVILAN TIMISOARA, PARCELA A 694/11.

• Amplasament Amplasamentu l stud ia t se gaseste poz it ionat in extravi lanul loca l i tat i i T imisoara, judetul Timis, in partea de est a acesteia si este ident i f icat pr in: o CF nr. 433103, T imisoara, Nr. Cad: A694/11; S teren = 10 000 mp. Terenul in suprafata de 10 000 mp, conform CF, este proprieta tea lu i : MATICIUC Mihai s i MATICIUC Mar ia. Terenul nu este scos d in c ircui tu l agr ico l . Pe amplasament nu ex ista construct i i . Imobi lu l nu are inscrier i p r iv i toare la sarc in i :

• Beneficiar Benef ic iar i i documentat ie i P.U.Z. sunt: o MATICIUC Miha i s i MATICIUC Maria.

• Proiectant general Proiectantul general este S.C. SIREGON GRUP S.R.L. T imişoara care a elaborat proiectarea de specia l i tate urbanism si rete le e lect r ice s i edi l i ta re.

• Subproiectanti , colaboratori Conform foaie colect iv de elaborare subproiectant i i s i co laborator i i sunt: o S.C. PATH’S ROUT S.R.L. T imişoara – proiectant drumur i ; o S.C. EXPERT PREST S.R.L. T imişoara – consultant prob leme de mediu s i sanatate

publ ica; o S.C. EDILITAR PROIECT S.R.L. Resi ta – consultant gospodari rea apelor.

• Data elaborar i i Decembr ie 2014.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 2 d i n 2 0

5.1.2. OBIECTUL LUCRARII

• Solicitari ale temei program Prin tema program se sol ic i ta anal izarea contextulu i urban ist ic pr iv ind amplasarea obiect ivulu i : PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, PARCELA 694/11 compus din locu inte indiv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban (UTR - L iu). Caracter ist ic i a le amplasamentulu i : o se const i tu ie teren agr icol in extravi lanul local i tat i i Timisoara, in partea de N; o este adiacent zonei de locu inte ind iv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban

(UTR - L iu) s i zone i verde de protect ie a apelor sau cu ro l de culoar ecologic s i tuata in extrav i lan (UTR - TVe).

• Prevederi ale programului de dezvoltare a localitati i pentru zona studiata, in conformitate cu prevederi le PLANULUI URBANISTIC GENERAL al locali tati i

In conformitate cu PLANUL URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA (MASTERPLAN) zona studiata se incadreaza in POLITICA 6 - MARIREA FONDULUI DE LOCUINTE SI CRESTEREA CALITATII LOCUIRII , PROGRAM 3 - DELIMITAREA ZONELOR REZIDENTIALE PENTRU LOCUINTE PRIVATE PE TERMEN MEDIU SI LUNG avand ca scop: o dezvoltare prudenta in zone const ru i te cu respectarea ca l i tat i i spat iu lu i u rban ex istent; o asigurarea, pr in implementarea s istemulu i de reparce lare, unei structur i ter i tor ia le s i

funct ionale coerente, cu desemnarea suprafetelor pent ru dotar i comunitare s i a spat i i lo r verz i , in cadrul unor Planuri Urban ist ice Zonale;

Si local izare: o zona de dezvol tare def ic i tara; o zone in care se consta ta tendinte de dezvoltare de case un ifami l ia le . Prin contextu l urbanist ic se def ineşte ca zona locu inte indiv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban (UTR - L iu) s i part ia l zona verde de protect ie a ape lor sau cu ro l de culoar ecolog ic s i tuata in extrav i lan (UTR - TVe), s i tuata in extravi lanul local i tat i i Timisoara, in par tea de nord. Zona studiata se af la la: o 4570 m de zona cent ra la a local i tat i i ; o 10 m de l imita int ravi lan ext ins a l local i tat i i Timisoara. Anal izand zona stud iata in re lat ie cu zone le vecine rezulta urmatoarele concluz i i : o Zona studiata este def in i ta pr in reglementari le P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR

TIMISOARA NORD, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN), s i PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 ( in lucru) ca zona de locuinte ind iv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban pe care nu sunt edif icate construct i i (UTR - L iu) s i part ia l zona verde de protect ie a apelor sau cu ro l de culoar eco logic s i tuata in extrav i lan (UTR - TVe).

o Zona de vecinatate 1 este def in i ta pr in P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN), PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 ( in lucru) ca zona cu dest inat ie agricola pe care nu sunt edif icate const ruct i i (UTR - TDA).

o Zona de vecinatate 2 este def in i ta pr in P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD, P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, EXTRAVILAN

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 3 d i n 2 0

TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA - PARCELA A715/1/14, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN), PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 ( in lucru) part ia l ca teren cu dest inat ie agricola (UTR - TDA) s i part ia l ca zona de locuinte indiv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban pe care sunt ed if icate const ruct i i (UTR - L iu) .

o Zona de vecinatate 3 este def in i ta pr in P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD, P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA - PARCELA A698/2/4, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN), PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 ( in lucru) part ia l ca teren cu dest inat ie agricola (UTR - TDA) s i part ia l ca zona de locuinte indiv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban pe care nu sunt edif icate construct i i (UTR - L iu) .

o Zona de vecinatate 4 este def in i ta pr in P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD, P.U.Z. ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - PARCELELE A690/1/1, A690/1/2, A694/5, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN), PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 ( in lucru) par t ia l ca teren cu dest inat ie agricola (UTR - TDA) s i part ia l ca zona de locuinte ind iv iduale cu regim redus de ina lt ime cu caracter urban pe care sunt ed if icate construct i i (UTR - L iu).

De remarcat ca in zonele 1 s i 3 de vecinatate va incepe in scurt t imp un proces de rest ructurare, ex is tand suprafete de teren neconstru i t , care odata amenajate vor incheia procesu l de rest ructurare din zona. In concluzie, obiectul lucrari i i l consti tuie amplasarea obiectivului: PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN INTRAVILAN TIMISOARA – PARCELA 694/11.

5.1.3. SURSE DOCUMENTARE

• Lista studii lor şi proiectelor elaborate anterior Studi i e laborate anter ior sunt:  P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD;  PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE

(MASTERPLAN);  PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 ( in lucru);  P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, EXTRAVILAN

TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA - PARCELA A715/1/14;  P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, EXTRAVILAN

TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA - PARCELA A698/2/4;  P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - PARCELELE A690/1/1 ,

A690/1/2, A694/5;  P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - PARCELA A696/1/1;  P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - PARCELA A715/1/7/1.

• Lista studii lor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ Studi i le de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ sunt:  Studiu topometr ic;  Studiu geotehnic .

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 4 d i n 2 0

• Date statistice Datele stat ist ice sunt preluate d in:  PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE

(MASTERPLAN);  PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 ( in lucru).

• Proiecte de investi t i i elaborate pentru domenii ce pr ivesc dezvoltarea urbanistica a zonei

Proiectele de invest i t i i e laborate pent ru dezvoltarea urbanist ica a zonei sunt:  P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD;  PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE

(MASTERPLAN);  PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 ( in lucru);  P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, EXTRAVILAN

TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA - PARCELA A715/1/14;  P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, EXTRAVILAN

TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA - PARCELA A698/2/4;  P.U.Z. ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - PARCELELE A690/1/1 ,

A690/1/2, A694/5;  P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - PARCELA A696/1/1;  P.U.Z. DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - PARCELA A715/1/7/1.

5.2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

5.2.1. EVOLUTIA ZONEI

• Date privind evolutia zonei Zona studiata si zonele de vecinatate se const i tu ie in tota l i tate in teren neconst rui t . Zonele de vecinatate 2 si 4 se const i tu ie in teren pe care sunt ed if icate const ruct i i .

• Caracter istici semnificative ale zonei relationate cu evolutia localitat i i Ca urmare a dezvol tar i i local i tat i i , s -a creat premisa conso l idari i zone i de locu inte indiv iduale cu reg im redus de inalt ime cu caracter urban, in contextul ex istente i unor zone simi lare ad iacente amplasamentu lu i studiat , s-a considerat ca aceasta zona este o zona favorabi la pent ru consol idarea unei zone de locuinte ind iv idua le cu regim redus de inalt ime cu caracter urban.

• Potential de dezvoltare Ca urmare a pozit ie i zonei in contextul urbanist ic a l loca l i tat i i se poate aprecia ca zona va deveni o zona dominata de locuinte ind iv iduale cu reg im redus de ina lt ime cu caracter urban.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 5 d i n 2 0

5.2.2. INCADRARE IN LOCALITATE

• Pozitia zonei fata de intravilanul locali tat i i Zona studia ta se gaseste in extravi lanulu l local i tat i i Timisoara, in partea de nord, intr -o pozit ie a carei potent ia l permite dezvoltarea zonei de locuinte indiv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban si este ident i f icata pr in: o CF nr. 433103, T imisoara, nr . cad: A694/11, S teren = 10 000 mp.

• Relationarea zonei cu local itatea sub aspectul pozi tiei accesibil i tati i , cooperari i in domeniul edil i tar, servirea cu insti tuti i de interes general etc.

Accesu l pe amplasament se face d in D.N. 6 T imisoara - Cenad, pr in DE 715 s i DE 698/2/1 . Zona este accesib i la pr in or ice forma de traf ic urban deoarece, pr in tr-un racord, are acces la st rada nou propusa prin mar i rea drumulu i de exploatare DE 698/2/1 de la 4m la 13 m. Aceste legaturi asigura f lu id izarea c i rcu lat i i lo r atat in sensu l incarcari i zone i ca t ş i in sensul descarcar i i acesteia. In sensul cooperari i in domeniul ed i l i ta r se poate constata ca exis ta toate premise le asigurari i t raseelor ut i l i ta re pr incipa le dar s i a celor secundare. Zona nu este asigurata cu ut i l i tat i le necesare funct ionar i i .

5.2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

• Elemente ale cadrului natural ce pot intervenii in modul de organizare urbanist ica: rel iefuri , reteaua hidrografica, cl ima, conditi i geotehnice, r iscuri naturale

Zona este amplasata pe teren re lat iv or izonta l , pe cu loaru l rau lu i Bega. Cl ima este temperata adica temperatura, vantul s i precip i tat i i le se repeta pe anot imp. Din punct de vedere al zonar i i se ismice a ter i to r iu lu i Romaniei , amplasamentu l se af la in zona de hazard se ismic cu accelerat ia de varf a terenulu i avand valoarea ag=0,16g si perioada de co lt Tc=0,7sec. Adancimea de inghet -dezghet a zonei este 0,8m. Adancimea de fundare min ima este Dmin=-0,90m iar presiunea convent ionala de baza are valoarea pco n v=200kPa. Riscur i naturale: a) Cutremure de pamant In zona studiata intensitatea seismicã, ech ivalatã pe baza parametr i lor de calcul pr iv ind zonarea se ismica a ter i to r iu lu i Românie i , este VII grade MSK conform anexa 3 din Legea 575-2001. Pe amplasament nu exista construct i i deci nu se impun masuri pentru reducerea r iscu lu i seismic la const ruct i i le existente . Nu sunt necesare masuri de restr ict ionare a condit i i lo r de constru ire (reg im de inal t ime, d istante intre clad ir i ) dator i ta intens itat i i seismice. b) Inundat i i Zona stud iata are capacitatea maxima de precip i ta t i i cazuta in 24 de ore (1901-1997) este cuprinsa 100 s i 150 mm conform anexa 4 din Legea 575-2001.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 6 d i n 2 0

Zona studia ta este o zona afectata de inundat i i da torata scurger i i de torent i conform anexa 5 din Legea 575-2001. Sunt prevazute diguri de protect ie pe cu loarul rau lu i Bega in zona local i tat i i Timisoara. Nu sunt necesare masuri sup l imentare specif ice de protect ie (ext inderea/ redimensionarea retele i h idroedi l i tare, indiguir i , regular izar i cursuri de apa). Se vor efectua masur i de intret inere a rete le i h idroed i l i tare existente. c) Alunecar i de teren Zona stud iata prezinta un potent ia l de producere a alunecari lor "scazut" s i o probabi l i ta te de alunecare "pract ic zero" s i " foarte redusa" conform anexa 6 d in Legea 575-2001. Zona studiata nu este o zona afectata de alunecar i de teren conform anexa 7 din Legea 575-2001. Nu sunt necesare masuri de restr ict ionare a condit i i lo r de constru ire (reg im de inal t ime, d istante int re c ladi r i , POT, CUT), stab i l izare (p lantar i , ranforsar i) sau condit i i spec ia le de fundare deoarece zona nu este afectata de a lunecari de teren.

5.2.4. CIRCULATIA RUTIERA

• Aspecte crit ice privind desfaşurarea in cadrul zonei a c irculatiei rut iere Circu lat ia rut iera in zona este def in i ta de drumulu i de exp loatare DE 698/2/1, DE 694/1 si de straz i le no i propuse si corespunde cerinte lor invest i to rulu i pentru t ipu l de act iv i ta te propus. Ci rcu lat ia este compusa d in t raf ic de autotur isme.

• Capacitati de transport, greutat i in fluenta circulat iei , incomodari intre tipuri le de circulat i i precum dintre acestea şi alte func t iuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente şi de realizare a unor artere noi, capacitat i şi trasee ale transportului in comun, intersecti i cu probleme, prior itati .

Ca urmare a dezvoltar i i local i tat i i T imisoara pr in consol idarea unei zone de locu inte indiv iduale cu reg im redus de inalt ime cu caracter urban, se impune crearea unor rete le rut ie re care sa asigure ci rcu lat ia auto in zona studiata. In concluz ie se impune de urgenta anal izarea unor solut i i urbanist ice care sa rezo lve cu pr ior i tate t raf icul urban in zona studiata pr in propunerea de noi straz i , ast fe l incat sa permita ext inderea zonei de locuinte indiv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban.

5.2.5. OCUPAREA TERENURILOR

• Principale le caracter istici ale functiunilor ce ocupa zona studiata Principala caracter is t ica a funct iuni lor ce ocupa zona stud iata este aceea de un itate, pr iv ind t ipo logia funct iuni i , adica de locu inte locuinte ind iv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban. Const ruct i i le d in zona studiata si d in zonele de vec inatate 1 si 3, l ipsesc cu desavarsi re. In zonele de vec inatate 2 si 4 sunt edif icate construct i i .

• Relationari intre functiuni In prezent int re funct iuni le b ine const i tu i te respect iv cele de zona de locuinte ind iv iduale cu regim redus de ina lt ime cu caracter urban prevazute in P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD, PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 7 d i n 2 0

DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN) si in PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 ( in lucru) s i funct iuni le propuse exista o cooperare funct ionala, deoarece prezinta ace las i t ip de funct iune.

• Gradul de ocupare a zonei cu fond construit In prezent se poate constata ca in zona stud iata nu exis ta fond constru i t . In zona stud iata nu sunt amplasate monumente istor ice, s i tu r i istor ice sau zone de protect ie a acestora.

• Aspecte calitative ale fondului construit Nu este cazul.

• Asigurarea cu servici i a zonei studiate in corelare cu zonele vecine Zona studiata se propune a se const i tu i i in zona locuinte indiv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban, s imi lar cu zone le de vecinatate 2, 3 s i 4.

• Asigurarea cu spati i verzi Prezenta spat i i lo r verz i in zona stud iata poate f i def in i ta in cadrul unui fenomen general de def in i re a acestora, respect iv de zona verde in sensu l l ipsei construct i i lo r, n ic idecum in sensul exis tentei unor spat i i verzi peisagere sau a unei zone agrico le. Prin prevederi le prezentulu i PUZ, s-au prevazut spat i i verz i amenajate de min im 26 mp/ locuitor ast fe l :  min im 5% din suprafata tota la a parcele i studiate pr in prezentul PUZ, ca parcela

independenta pentru zone verzi const i tu i ta in zona verde de protect ie a canalulu i ANIF, procent impus pr in regulamentu l genera l de urbanism aferent P.U.G. ;

 min im 40% d in suprafata parce le lor rezu ltate pr in reg lementari le prezentulu i PUZ, amenajate ca grad ini (spat iu verde priva t), in inter ioru l parcele lor.

Prezenta spat i i lo r verzi in zona stud iata poate f i descrisa intr -un fenomen general de def in i re a acestora, respect iv de zona verde in sensu l l ipsei construct i i lo r, n ic idecum in sensul exis tentei unor spat i i verzi peisagere sau a unei zone agrico le.

• Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine Nu este cazul.

• Principale le disfunctionali tati Principale le d isfunct ional i tat i sunt:  Inexistenta unei rete le de traf ic auto si p ietonal corespunzatoare zonei studia te;  Lipsa in i t iat ivelor de remodelare funct ionala si u rbanist ica a subzonei.

5.2.6. ECHIPAREA EDILITARA

• Stadiul echipari i edil i tare a zonei, in corelare cu infrastructura localitati i (debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport energie eIectrica, retele de telecomunicatie, surse si retele al imentare cu caIdura, posibiI i tati de al imentare cu gaze naturale — dupa caz)

Zona stud iata nu este echipata edi l i ta r corespunzator, nef i ind asigurata cu energie elect r ica , apa potabi la, canal izare, te lefon izare si gaze natura le.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 8 d i n 2 0

• Principale disfunctionalitati Zona studiata nu este asigurata cu t rasee edi l i tare ca: apa potabi la, retea de canal izare, energie electr ica, te lefonizare si gaze naturale. Retele le de ut i l i tat i necesare funct ionari i se af la in imediata vec inatate ia r che ltu ie l i le de ext indere a retele lor de ut i l i tat i vor f i asigurate de catre benef ic iar.

5.2.7. PROBLEME DE MEDIU Conform Ord inulu i comun al MAPPM (nr . 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) s i ghidulu i sau de apl icare, prob lemele de mediu se t rateaza in cadrul unor ana l ize de evaluare a impactulu i asupra mediulu i , inc luse planuri lor de amenajare a ter i to r iu lu i s i p lanuri lo r urban ist ice. Aceste anal ize de evaluare a prob lemelor existente de mediu vor f i :

• Relatia cadrul natural - cadrul construi t Raportu l d int re cal i tatea cadrulu i natura l s i cal i tatea cadru lu i constru i t nu poate f i anal izat deoarece in prezent, in zona studiata nu exista cadru const ru i t . Desi cadrul natura l nu det ine cal i tat i deosebite pr in prezenta unor e lemente a jutatoare, zona studia ta se caracter izeaza prin teren natural .

• Evidentierea riscuri lor naturale si antropice Riscur i le natura le sunt cele precizate in capi to lu l ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

• Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicati i si din categori i le echipari i edil i tare, ce prezinta riscuri pentru zona.

Aşa cum s -a precizat anter ior zonele de vecinatate 1, 3 s i 4 prezin ta r iscur i dator i ta vecinatat i i cu DE698/2/1 si DE 694/1.

• Evidentierea valori lor de patrimoniu ce necesita protectie Nu e cazu l.

• Evidentierea potentialului balnear si turist ic - dupa caz Nu e cazu l. Din studiul intocmit in raport cu amplasarea functiunii de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban, rezul ta ca nu se pun probleme din punct de vedere al emiteri i de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa obiective industriale, activitati sau functiuni poluante.

 Protectia cali tat i i apelor Avandu-se in vedere modul de gest ionare a apelor se considera ca pr in amenajari le propuse se vor e l imina orice surse de po luare a apelor de suprafata sau subterane.

 Protectia cali tat i i aerului Terenul f i ind in ext ravi lanu l local i tat i i T imisoara, ca l i tatea aerulu i este buna, l ips ind elemente le de poluare. Energia termica necesara incalzi r i i s i preparar i i ape i calde menajere pent ru clad ir i le ce urmeaza a f i ed i f icate , va f i asigurata cu ajutorul cent ra le lor termice individuale (murale sau de pardosea) a l imentate cu GPL, amplasate in incaper i spec ia l dest inate cu suprafete si cosur i de fum corespunzatore.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 9 d i n 2 0

Nu vor ex ista depasir i a le l imite lor impuse de normat ivele in v igoare pr iv ind pro tect ia mediu lu i : › Ord. 462/1993 al MAPPM pr iv ind emis i i le ; › STAS 12574/1987 pr iv ind cal i tatea aeru lu i ; › Ordonanta de urgenta nr. 243/2000 pr iv ind protect ia atmosferei .

 Protectia impotriva zgomotului s i a vibrati i lor Const ruct i i le de locuin te indiv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban nu produc zgomote s i v ibrat i i care sa necesite masur i specia le de protect ie impotr iva zgomotelor.

 Protectia solului si subsolului Const ruct i i le de locuinte indiv idua le cu regim redus de ina lt ime cu caracter urban nu impl ica operat i i care pot peric l i ta cal i tat i i le solu lu i sau a subso lulu i . In var ianta fo los ir i i cazanelor de incalzi re cu combust ib i l l ichid cu rezervoare ingropate sau aer iene se vor respecta normele tehnice in v igoare pr iv ind protect ia mediu lu i (cuva din beton sau rezervoare cu peret i dubl i ) s i sanatatea populat ie i .

 Gospodaria deseuri lor Deseur i le produse de aceste obiect ive vor f i pre luate de societatea de salubr i ta te agrementata si depuse pentru neutra l izare la rampa de gunoi a local i tat i i . In t impul execut ie i ob iect ivelor, mater ia le le se vor aprov iz iona in baze propri i s i se vor aduce in sant ier numai in masura puneri i in opera. In t impul lucrar i i de real izare a obiect ivulu i , muncitor i i vor f i inst ru i t i sa vegheze asupra factor i l lor de mediu. Excesu l de pamant s i moloz, ramase din t impul const ruct ie i vor f i evacuate in zonele de umplutur i indicate de primar ia munic ip iu lu i T imisoara.

 Gospodarirea substantelor toxice Nu este cazul.

 Gestionarea ambalaje lor Nu este cazul.

 Protectia asezari lor umane si a al tor obiect ive de interes public Pentru asigurarea unui ambient necesar zonelor de locuinte indiv iduale cu reg im redus de inalt ime cu caracter urban, cat s i pent ru a aduce un aport imbunatat ir i i cal i tat i i aeru lu i se vor amenaja spat i i verzi de min im 26 mp/ locu itor ast fe l : › min im 5% din suprafata tota la a parcele i studiate pr in prezentul PUZ, ca parcela

independenta pentru zone verz i , p rocent impus pr in regu lamentu l general de urbanism aferent P.U.G.;

› min im 40% d in suprafata parce le lor rezu ltate pr in reg lementari le prezentulu i PUZ, amenajate ca grad ini (spat iu verde priva t), in inter ioru l parcele lor.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 1 0 d i n 2 0

5.2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

• Se vor prezenta optiunile populatiei , precum si punctele de vedere ale administratiei publice locale asupra poli t ici i propri i de dezvoltare urbanist ica a zonei

Deoarece int reaga zona de nord a local i tat i i a fost s i este caracter iza ta par t ia l p r in suprafete de teren neconstru i te, in prezent se constata o crestere a interesului pr iv ind ut i l izarea intensiva a acestor terenuri pent ru locuinte indiv idua le cu regim redus de inalt ime cu caracter urban intercalate cu inst i tut i i pub l ice s i serv ic i i . De asemenea in opin ia admin ist rat ie i publ ice locale zonele anal izate de noi sunt propuse pentru zone de locuinte indiv iduale cu reg im redus de inalt ime cu caracter urban.

• Se va expune si punctul de vedere al elaboratorului privind solici tari le beneficiarului si felul cum urmeaza a fi solutionate acestea in cadrul PUZ

Consideram ca amplasarea zonei de locu inte indiv idua le cu regim redus de inalt ime cu caracter urban se dezvolta in d irect ia une i zone de locuinte ind iv iduale cu reg im redus de inalt ime cu caracter urban, este o s i tuat ie de normal i ta te cat s i una de necesitate .

5.3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

5.3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

• Se pot prezenta sintetic concluzi i le studii lor de fundamentare e laborate anterior si concomitent cu PUZ in special a celor ce justi f ica enuntarea unor reglementari urbanistice

Din concluz i i le studi i lo r de fundamentare ce just i f ica reg lementari le in zona studiata rezu l ta oportunitatea intervent i i lor de a include zona studiata in c i rcu i tu l zonelor de locuin te indiv iduale cu reg im redus de inal t ime cu caracter urban.

5.3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

• Vor f i prezentate prevederi le PUG aprobat cu implicati i asupra dezvoltari i urbanistice a zonei in studiu: cai de comunicatie; relati i le zonei studiate cu Iocalitatea si in special cu zonele vecine; mutati i ce pot interveni in folosinta terenuri lor; lucrari majore prevazute in zona; dezvoltarea echipari i edil i tare; protectia mediului etc.

Zona studiata se af la in extrav i lanu l loca l i ta t i i T imisoara si sunt preveder i pentru aceasta zona impuse pr in P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD, s i PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 2 - CONCEPTULUI GENERAL DE DEZVOLTARE (MASTERPLAN) si PLAN URBANISTIC GENERAL - ETAPA 3 ( in lucru) ast fe l : o Prevederea drumur i lo r noi cu prof i le de 16 m; o Marirea drumulu i de exploatare DE698/2/1 de la 4 m la 13 m; o Dezvoltarea rete le lor de ut i l i tat i . Pr in conso l idarea funct iuni i in zona stud iata se prevede ampli f icarea colaborar i i cu cele la l te zone d in loca l i tate.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 1 1 d i n 2 0

5.3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se vor ment iona posib i l i tat i le de valor i f icare ale cadru lu i natura l : • relationarea cu formele de rel ief; prezenta unor oglinzi de apa si a spati i lor

plantate; construibil i tatea si conditi i le de fundare a le terenului, adaptarea Ia conditi i le de cl ima; valori f icarea unor potentiale balneare etc. - dupa caz

Intervent i i le in zona studiata vor avea in vedere ca toate construct i i le şi amenajar i le vor f i percepute in mare masura de la n ivelu l p ietonului , sens in care toate rezolvar i le specif ice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atent ie deosebita prezentei spat i i lor p lantate de protect ie.

5.3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI In funct ie de preveder i le Planu lui Urbanist ic General in domeniul c i rculat ie i s i conc luz i i le studi i lo r de fundamentare se vor prezenta: • Organizarea c i rcula t ie i . In zona stud iata vor f i prevazute noi ca i de comunicat ie rut iera care sa as igure accesul in zona din st rada nou propusa prin dezvo ltarea drumulu i de exploatare DE 698/2/1 de la 4m la 13 m.

5.3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI Zone functionale propuse in zona studiata sunt: o pentru locuinte: 0,5919 ha (59,19%); o pentru servic i i : 0 ,0613 ha (6,13%); o pentru spati i verzi amenajate: 0,0742 ha (7,42%); o pentru drumuri , alei s i parcaje:0 ,2726 ha (27,26%). Suprafete s i coef ic ient i : o POT - maxim 35% pent ru locuinte; - maxim 35% pent ru serv ic i i . o CUT - maxim 0,90 pent ru locuinte; - maxim 0,90 pent ru serv ic i i . o Regim de ina lt ime - maxim S+P+1E+Er/M pentru locuinte; - maxim S+P+1E+Er/M pentru serv ic i i . o Inal t ime maxima

- H corn isa = 9,0 m, H coama = 12,0 m pentru locuinte; - H corn isa = 12,0 m, H coama = 15,0 m pentru serv ic i i . o S teren 10 000 mp. Al in ierea const ruct i i lor propuse va f i de: o 6 m de la l imita de proprietete de la s trada; o 10 m de la l imita de proprietate poster ioara a parcele i .

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 1 2 d i n 2 0

Repart izarea suprafete lor: o 2071 mp – const ruct i i locu inte; o 214 mp – const ruct i i servic i i ; o 742 mp – spat i i verzi ; o 4989 mp – gradin i ; o 2726 mp – p lat forme rut ie re, a le i s i parca je de inc inta.

10000 mp

5.3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII UTILITARE In funct ie de concluzi i le anal ize i cr i t ice a s i tuat ie i exis tente s i de prevederi le d in PUG se vor t rata urmatoarele categori i de prob leme:

• Alimentare cu apa: lucrari necesare pentru asigurarea capacitati i instalati i lor de al imentare cu apa la sursa, tratare si aductiune; dezvoltari ale retelelor de distr ibutie din zona; modificari partiale ale traseelor retelelor de distributie existente etc.

Deoarece in zona stud iata nu sunt as igurate condit i i le specif ice acestor lucrar i , ca urmare a inexistentei rete le le i de apa potabi la, a l imentarea cu apă a zonei studiate se va face pr in ext inderea rețele i de apă a local i tăț i i T imișoara, af lată în vecinătate, rețea publ ică de apă potabi lă admin ist rată de către AQUATIM Timișoara . Dimensionarea insta la ţ i i lor se va face avându -se in vedere consumator i i p ropusi in zona studiata . Alimentarea cu apa Deoarece pe amplasamentul studiat nu sunt asigurate condi ţ i i le specif ice acestor lucrări , ca urmare a inex istente i rete le le i de apa potabi la, a l imentarea cu apa a zonei studiate se va face pr in ext inderea retele i de apa a loca l i tăț i i T imișoara admin ist rată de căt re SC AQUATIM SA Timișoara. Necesarul de apă s-a determinat pentru un număr de 21 locuitor i (7 locuinţe ind iv idua le x 3 persoane/c ladi re) și 3 angajaț i servic i i (1 clad ire cu funct iuni complementare x 3 persoane/c ladi re), Conform S.R. 1343/1-2006 necesarul de apă pe zi aferent unui locu itor este de 120 l iar pent ru un angajat servic i i este de 30 l . Debite le de apă necesare conform brev iaru lu i de ca lcul sunt: o QS Z I M E D = 66,32 mc/zi = 0,77 l /s o QS Z I M A X = 86,21 mc/z i = 0,99 l /s o QS O R A R M A X = 7,54 mc/h = 2,09 l /s Prin racordarea la re țeaua existentă de apă potabi lă ce as igură al imentarea cu apă a local i tăț i i Timisoara , se urmăreste as igurarea debitu lu i necesar atât pentru consumul curent, cât ș i pentru st ingerea unui eventual incendiu (5 l /s). Pentru parcele le propuse în prezentu l proiect , a l imentarea cu apă se va real iza pr in ext inderea retele i de apa a local i tat i i pr in intermediul unei conducte din PE-HD, PN 6, D 110x6,3mm în lung ime totală L = 3223 m. Dimensionarea rețe le i de apă proiectată s-a facut la debitu l de apă necesar pent ru consumul curent: QS O R A R M A X. = 7,54 mc/h (2,09 l /s ), precum și a debitu lu i pentru un eventual incendiu (5 l /s), rezu ltând diametrul conductei Dn = 100 mm, PN= 6 bar .

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 1 3 d i n 2 0

Pe reţeaua de apă propusă s-a prevăzut 2 h idrant i supraterani de incendiu exter ior ş i 2 cămine de vane (conform p lanulu i de s i tuaţ ie). Pozarea conducte lor se va face îngropat sub adâncimea de îngheţ conform STAS 6054 -77 pe un strat de n is ip de cca. 15 cm. Reteaua de apa potabi la s i bransamente le la retea se va rea l iza pe cheltu ia la invest i to rulu i . Avizu l de pr inc ip iu obţ inut la faza P.U.Z. nu autorizează execuţ ia lucrări lor de invest i ţ i i . Proiectul tehnic de racordare a obiect ivu lu i propus la reteaua de apa potabi la se va core la cu solut i i le s i stra tegi i le de dezvo ltare a retele i edi l i tare d in zona, exis tente la data intocmir i i p roiectu lu i tehnic. La fazele următoare: Cert i f icat de Urbanism şi Autoriza ţ ie de Construcţ ie pent ru lucrări le propr iu-zise se va obţ ine avizu l def in i t iv cu soluţ ia a l imentăr i i cu apă care va cuprinde toate detal i i le de execuţ ie necesare constructorulu i , p recum ş i avize le de gospodăr ire subterană pent ru reţe le le edi l i ta re din zonă. • Canalizare: imbunatatir i si extinderi ale retelei de canal izare din zona; extinderi

sau propuneri de stat i i noi de epurare sau stati i de preepurare etc. Deoarece in zona stud iata nu sunt as igurate condit i i le specif ice acestor lucrar i , ca urmare a inexistentei rete le le i de canal izare, racordarea la reteaua de canal izare a loca l i tat i i Timisoara se va face dupa ext inderea aceste ia. Colectarea apelor uzate si meteor ice de pe amplasament se face in re țe le d i fer i te ast fe l : o Apele uzate menajere provenite de pe zona studiata se colecteaza prin intermediul

rete le i de canal izare si se vor deversa in etapa I in bazine sept ice etanse vidanjab i le cu capacitatea de 2 mc iar in etapa a I I -a dupa real izarea retele i cent ra l izate de canal izare in zona, se vor deversa in reteaua de canal izare a loca l i tat i i Timisoara admin ist rata de care RA AQUATIM Timisoara.

o Apele meteorice de pe construct i i se vor colecta pr in in termediu l rete le i de canal izare pentru ape pluvia le, separata de reteaua de canal izare apa menajera. Apele meteor ice de pe drumur i s i parca je vor f i t recute pr int r-un separator de produse petro l iere apo i vor f i colecta te intr -un bazin de retent ie. Apele meteor ice de pe c ladi r i se vor co lecta separat de apele pluvia le de pe parcari s i drumur i , d i rect in bazinul de retent ie. Preapl inul d in baz inu l de retent ie apa colectata va f i d i rect ionat pr in reteaua de canal izare in cana lul ANIF HCn 701 pr in gura de deversare af lata la 2 m.

Dimensionarea insta la ţ i i lor se va face avându-se in vedere consumator i i p ropusi in zona studiata . Ape uzate menajere Deoarece pe amplasamentul studiat nu sunt asigurate condi ţ i i le specif ice acestor lucrări , ca urmare a inex istentei rete le le i de canal izare, in etapa I se vor rea l iza bazine sept ice etanse vidanjab i le cu capacitatea de 2 mc iar in e tapa I I dupa real izarea retele i cent ra l izate de canal izare in zona, ob iect ive le se vor racorda la aceasta retea. Canal izarea menajeră a fost d imensionată la debite le: QU Z I M E D I U=0,8*QZ I M E D=0,8*66,32mc/zi=53,06mc/z i=0,61 l/s QU Z I M A X=0,8*QZ I M A X=0,8*86,21mc/zi=68,97mc/zi=0,80 l/s QU 0 M A X=0,8*Q0 M A X=0,8*7,54mc/h=6,03mc/h=1,68l/s Debitu l de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846 -90.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 1 4 d i n 2 0

Apele uzate menajere de la parcela propusă vor f i colecta te şi evacuate la canalul propus prin intermediul une i ext inderi a reţe le i de canal izare cu De 250mm, cu racordare la canal izarea loca l i tăţ i i Timisoara. Pentru parcele le propuse în prezentu l proiect , racordarea la reteua de canal izare a local i tat i i se va rea l iza p r in ext inderea rețe le i de canal izare a local i tat i i p r in intermediul unei conducte d in PVC KG SN4 cu De 250x3,2 mm în lung ime totală de L = 3223 m. În zona studiată s-a propus o reţea de canal izare din tubur i PVC KG SN4 cu De 250x3,2 mm. Pe acestă reţea s -au prevăzut 20 cămine de viz i ta re. Traseul re ţe le lor de canal izare ş i poz iţ i le cămine lor de viz i ta re se vor urmări pe p lanul de si tuaţ ie. Panta canalu lu i este funcţ ie de adâncimea de ieş ire d in c lădi re, ast fe l încât să se asigure vi teza de autocurat ire. Ma ter ia lu l ut i l izat pent ru rea l izarea reţe le i de canal izare va f i PVC pentru canal izare SN4, De xt = 300mm. Mater ia lu l d in care sunt real izate conducte le au o rezistenţă mare faţă de agresivi tatea solu lu i ş i o durată mare de exis tenţă (50 ani ). Reţeaua de canal izare va f i poz iţ ionată obl igator iu pe un s trat de nis ip de 15 cm grosime, deasupra se va rea l iza o umplutură de n is ip de 15 cm, ia r lateral de 20 cm. Rugozitatea conductelor este foarte mică (ζ = 0,03) iar materia lu l d in care sunt real izate prezintă o mare s iguranţă la t ransport ş i o etanşare abso lută a reţe le i real izate. Pentru asigurarea une i exploatăr i corespunzătoare, reţe le le de canal izare vor f i prevăzute cu cămine de v iz i tare amplasate la o d istanţă maximă de 60m unul de al tu l , conform STAS 3051–91. Se mai prevăd cămine de v iz i ta re în puncte le de schimbare a di recţ ie i , de intersecţ ie cu a l te canale şi în puncte de sch imbare a pantelor. Căminele de viz i ta re permi t accesu l la canale în scopul supravegheri i ş i înt reţ ineri i acestora, pentru cură ţ irea ş i evacuarea depuneri lo r sau pent ru controlu l cant i tat iv sau cal i tat iv a l ape lor. Căminele de viz i ta re vor f i real izate d in beton armat monol i t , conform STAS 2448 – 82, având dimensiun i le p lăci i de bază 1,5 x 1,5 m. E le vor f i acoperi te cu capace de fontă carosab i le, în teren cu apă subterană şi vor f i prote jate la exter ior pr in s trat de b i tum, ia r la in ter ior pr in tencu ire. Avizu l de pr inc ip iu obţ inut la faza P.U.Z. nu autorizează execuţ ia lucrări lor de invest i ţ i i . Proiectul tehnic de racordare a obiect ivulu i propus la re teaua de canal izare ape menajere se va core la cu so lut i i le s i st rategi i le de dezvoltare a retele i edi l i ta re din zona, existente la data intocmir i i p roiectu lu i tehn ic. La fazele următoare: Cert i f icat de Urbanism şi Autoriza ţ ie de Construcţ ie pentru lucrări le propr iu-zise se va obţ ine avizul def in i t iv cu soluţ ia de canal izare care va cuprinde toate detal i i le de execuţ ie necesare const ructorulu i , p recum ş i avizele de gospodăr ire subterană pentru reţe le le ed i l i ta re din zonă. Canalizare ape pluvia le Apele pluvia le de pe drumuri le s i parcar i le propuse vor f i co lectate pr in r igo le de scurgere amplasate pe marginea plat formelor rut iere in reteaua de canal izare ape pluvia le iar ape le pluvia le de pe construct i i vor f i co lectate pr in reteua de canal izare ape pluvia le si vor f i t recute pr intr -un dezn isipator s i separator de produse pet ro l ie re inainte de stocarea lor intr -un baz in de re tent ie de unde vor f i evacuate contro lat in canalu l de desecare HCn701. Preapl inul ape lor meteorice colectate in bazinul de retent ie se va deversa in cana lul de desecare ANIF HCn701 in condi t i i le impuse de HG 352/2005 (NTPA 001/2002). Racordarea la canalu l de desecare se face pr intr -o gură de vărsare amenajata.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 1 5 d i n 2 0

Debitu l de apă meteorice se stabi leşte luându -se în considerare numai debitu l p lo i i de calcu l, conform STAS 1846/90 se calculează cu re laţ ia:

lSmQp *** φ= unde: S = suprafa ţa zonei parcela te 1 ha din care: - drum asfal t - t rotuare 0,2325 ha coef. de co lectare ape meteor ice Φ=0,85 - spat i i verzi pub l ice s i gradin i 0,5167 ha coef. de co lectare ape meteor ice Φ=0,10 - c ladi r i 0,2508 ha coef. de co lectare ape meteor ice Φ=0,90 Frecvenţa plo i i de calcul s -a considerat 2/1. Colectarea apelor p luv ia le se face intr -o zona echipata cu separator de hidrocarbur i . m = 0,80 la t < 40 minute m = 0,90 la t > 40 minute. Timpul de p loaie va f i : tp = 12 + L/60xV = 12 + 220/60x0,7 = 18 min. Conform STAS 9470-73 zona 13 f 2/1 i = 70 l /sec.ha QP= m * S * Φ* i= 0,8 *(0,2325* 0,85+0,5167* 0,10+0,2508* 0,90) *70=27 l /s Deznisipatorul -separatorul de hidrocarbur i a fost d imensionat la un debit de 30 l /s ş i va colecta n is ipul ş i u le iur i le proven ite accidental de la autovehicole, de pe plat formele rut ie re si parcaje de inc inta. Bazinul de retenţ ie prevăzut în P.U.Z. asigură stocarea apei pe t impul p lo i i a unui volum de 27mc. V = Q x tp = 27 mc Dimensiuni le bazinu lu i de retenţ ie sunt: H = 4 m, L = 4 m, B = 4 m. Debitu l apelor meteorice pe un an de pe suprafaţa considerată de 10000 mp, se calculează în funcţ ie de media anuală căzută pe suprafaţa respect ivă (592 l /mp an, conf. datelor d in pagina Web a Primărie i T imişoara). Debitu l anual de pe suprafata considerata este de: Q = 592 l /mp an x 2325 mp drumuri x 0 ,85 = 1 169 940 l /an = 1169,940 mc/an Q = 592 l /mp an x 5167 mp spat i i verzi x 0,10 = 305 886 4 l /an = 305,8864 mc/an Q = 592 l /mp an x 2508 mp constru i t i x 0,90 = 1 336 262 4 l /an = 1336,2624 mc/an Cant i tatea de apa preluata de reteaua de canal izare: 2 812 089 l /an~2 812,089 mc/an Reteaua de canal izare ape uzate respect iv de ape pluvia le si b ransamente le la aceste retele se vor rea l iza pe cheltu ia la invest i to ru lu i . Avizu l de pr inc ip iu obţ inut la faza P.U.Z. nu autorizează execuţ ia lucrări lor de invest i ţ i i . Proiectul tehnic de racordare a obiect ivu lu i propus la reteaua de canal izare ape pluvia le se va corela cu so lut i i le s i st rategi i le de dezvo ltare a rete le i edi l i tare din zona, existente la data intocmir i i p roiectu lu i tehn ic. La fazele următoare: Cert i f icat de Urbanism şi Autoriza ţ ie de Construcţ ie pent ru lucrări le propr iu-zise se va obţ ine avizul def in i t iv cu soluţ ia de canal izare care va cuprinde toate detal i i le de execuţ ie necesare const ructorulu i , p recum ş i avizele de gospodăr ire subterană pentru reţe le le ed i l i ta re din zonă.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 1 6 d i n 2 0

• Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electr ic; propuneri pentru noi stati i sau posturi de transformare; extinderi sau devieri de l ini i electr ice: modernizarea l ini i lor electr ice existente: modernizarea i luminatului publ ic etc.

In zona studiata nu sunt asigurate condit i i le specif ice acestor lucrari . As igurarea a l imentari i cu energie e lect r ica a invest i t ie i se va face din reteaua de joasa tensiune af lata ad iacent amplasamentulu i , p r in ext inderea rete le i . Reteaua de energ ie elect r ica si bransamentele la retea se va real iza pe cheltu ia la invest i to rulu i .

• Telecomunicati i : extinderea l ini i lor de te lecomunicati i noi amplasamente pentru ofici i poştale, centrale telefonice, relee, posturi de radio si TV etc.

In zona studiata nu sunt as igurate condit i i le specif ice acestor lucrar i . Asigurarea cu te lefonizare a invest i t ie i se va face de la unul d in furn izori i af lat i in zona adiacent zonei studiate. Reteaua de te lefon izare si b ransamentele la retea se va real iza pe cheltu ia la invest i toru lu i .

• Alimentare cu caldura: sisteme de incalzire propuse; tipuri de combustibi l i , modernizar i sisteme existente etc.

Sistemul de inca lz ire propus - cent rale termice propr i i cu combust ib i l gaz natural , sau combust ib i l sol id in funct ie de variante le agreate de catre v i i to r i i propr ietar i a le imobi le lor ce vor f i real izate.

• Alimentare cu gaze naturale - dupa caz: extinderi ale capacitati lor existente, procedura de urmat pentru aprobarea introduceri i al imentari i cu gaze naturale etc.

Deoarece in zona stud iata nu sunt as igurate condit i i le specif ice acestor lucrar i , ca urmare a inexistentei rete le i de gaz natural , a l imentarea cu gaz natural a zonei studiate se va face prin ext inderea rete le i de gaz natural a local i tat i i , a f lata in vecinatate. Reteaua de gaz natural s i bransamente le la retea se va real iza pe cheltu ia la invest i toru lu i .

• Gospodaria comunala: amenajar i pentru sortarea, evacuarea, depozi tarea si tratarea deşeuri lor; extinderi pentru baze de transport in comun; constructi i si amenajari speci fice etc.

In zona studia ta sunt asigurate toate cond it i i le specif ice acestor lucrar i .

5.3.7. PROTECTIA MEDIULUI Ca urmare a ana l izei pr iv ind impactul asupra mediu lu i pentru zona studiata s-au formulat propuneri s i masur i de intervent ie urbanist ica , ce pr ivesc: o Diminuarea pana Ia e l iminare a surse lor de poluare (emis i i , deversari etc. ) ; o Prevenirea producer i i r iscuri lor natura le; o Depozitarea cont rola ta a deseur i lo r; o Organizarea s is temelor de spat i i verzi ; o Refacere peisag ist ica si reabi l i ta re urbana; o EIiminarea d isfunct ional i tat i lo r d in domeniul cai lo r de comunicat ie s i a l rete le lor ed i l i tare

majore.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 1 7 d i n 2 0

CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului PUZ - EXTINDERE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN INTRAVILAN TIMISOARA, PARCELA A694/11 1. Caracteristic i le planuri lor si programelor cu privire in special la: a). gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si a lte activitati vi i toare fie in ceea ce priveste amplasamentul , natura, marimea si conditi i le de functionare, f ie in privinta alocari i resurselor; Planul urban ist ic zonal propune, pe terenul in suprafata tota la de 10000 mp, organizarea la standarde r id icate a unei zone de locuinte indiv iduale cu regim redus de ina lt ime cu caracter urban. Astfe l , aceasta etapa se const i tue int r-o premisa a unei dezvoltar i u l ter ioare a aceste i zone, in special pr in ext inderea zonelor de locuin te ind iv iduale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban. Acesta premisa s-a creat in specia l dator i ta existente i unor suprafete de teren re lat iv mar i ut i l izate pana in prezent ca s i te renuri agrico le in aprop ierea local i tat i i Timisoara. Aceasta premisa va atrage dupa sine rezolvarea problemei a l imentar i i cu apa si a canal izar i i pent ru intreaga zona cat s i real izarea unui acces fac i l catre reteaua st radala a local i tat i i Timisoara. Orice al ta dezvol tare a act iv i tat i i pe amplasament se va real iza cu respectarea funct iun i lo r in i t iate de cat re p lanul urbanis t ic zonal prezentat . b). gradul in care planul sau programul inf luenteaza al te planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele; Planul urbanist ic zona l propus va inf luenta si cele la l te p lanuri sau programe pentru zona supusa dezbater i i , ex istente deja sau in curs de aprobare, in sensul in care se va accelera obt inerea aprobari lor necesare de la organele abi l i tate si a demarari i act iv i ta t i lor de parcelare s i constru i re a imobi le lor s i inf rast ructur i i aferente. In aceeasi masura planul urbanist ic zona l supus aprobari i este inf luentat de planuri le existente in lucru sau aprobate in zona, in sensu l core lar i i proiectelor de rea l izare a infrastructur i i zonei (ext indere retea de apa canal, real izare drumuri de acces). Aceasta va accentua tendinta de dezvoltare a zonei de vest a local i tat i i , va atrage dupa sine demararea tuturor lucrar i lo r propuse a se rea l iza in zona datori ta in specia l aportu lu i pe care i l vor avea noi invest i to r i la aceasta. c). relevanta planului sau programului in/pentru integrarea considerati i lor de mediu, mai ales din perspectiva promovari i dezvoltari i durabile; Toate pro iecte le promovate pe amplasament se al in iaza pro iecte lor de dezvo ltare durab i la a zonei. Act iv i tatea promovata de catre t i tu larul p lanulu i se incadreaza specif iculu i zonei . Se evident iaza demararea pro iecte lor pent ru: o al imentarea cu apa potabi la in s is tem central izat , de la reteaua local i tat i i , pr in

ext inderea aceste ia pana la zona stud iata; o colectarea cent ral izata a apelor menajere; o colectarea apelor p luvia le in s is tem centra l izat ; o real izarea drumur i lo r de acces si legatura. Racordarea propriu-z isa a acestor rete le se va real iza la ce le ex istente si ce le prevazute in etapa de perspect iva.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 1 8 d i n 2 0

Orice posib i la sursa de poluare se va anal iza cu cea mai mare atent ie, ast fe l incat s imultan cu apari t ia acesteia este anal izata s i proiecta ta solu t ia construct iva sau masura organizator ica necesara el iminari i acesteia. d). probleme de mediu relevante pentru plan sau program; Cea mai importanta problema de mediu r id icata de promovarea p lanului urban ist ic zonal consta in colectarea si d i rect ionarea spre canal izare a apelor uzate colectate de pe amplasament. Se evident iaza co lectarea separata a apelor p luvia le de ce le menajere. O al ta prob lema de mediu va f i cea data de gest ionarea deseur i lo r menajere. Acestea vor f i r id icate de catre servic iu l de salubr i tate al local i tat i i Timisoara. Prin implementarea proiectu lu i propus se vor e l imina de asemenea si rampele clandest ine de deseuri ce se creaza in zona ca urmare a depozitar i i necorespunzatoare de deseuri provenite d in lucrar i le de amenajare rea l izate de catre inest i tor i i d in zona. e). relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planuri le si programele legate de gospodarirea deseuri lor sau de gospodarirea apelor) Asa cum s-a amint i t anter ior, va ex ista o preocupare permanenta pentru act iv i tatea de gest ionare a deseuri lo r produse in per imetrul zone i stud iate. Se evident iaza ex istenta la ora actuala a funct ionari i servic iu lu i de colectare a deseur i lor menajere de pe raza local i tat i i Timisoara si in zona din imediata vecinatate a acesteia. Se evident iaza de asemenea faptul ca necesaru l de apa se va asigura cent ral izat pe amplasament, reglementarea consumur i lo r cat s i a cond it i i lo r de evacuare a apelor rezidua le facandu-se prin avize le so l ic i ta te de catre benef ic iar la inst i tut i i le abi l i tate. 2. Caracteristic i le efectelor s i ale zonei posibil a f i afectate cu privire, in specia l la: a). probabil i tatea, durata, frecventa si reversibil i tatea efectelor; Avandu-se in vedere ca inca de la etapa de anal iza a p lanulu i urbanist ic zona l, urmata de cea de proiectare a tuturor e lemente lor ce vor concura la mobi larea amplasamentulu i , se iau toate masuri le de preveni re a poluar i i . Se considera ca probabi l i tatea apari t ie i de evenimente nedori te va f i cu to tu l accidenta la. Se va urmar i indeaproape modul in care se vor respecta condit i i le impuse de catre inst i tut i i le abi l i tate la real izarea ech ipar i i edi l i tare si a mobi lar i i amplasamentu lu i . Se considera ast fe l ca zona nu va sufer i i modif icar i a le ca l i tat i i mediulu i . Probabi l i tatea unor evenimente cu impact negat iv asupra mediulu i este min ima si tota l accidenta la. b). natura cumulativa a efectelor; Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediulu i a funct iuni lo r propuse, pr in gest ionarea conforma cu normat ivele de mediu a tuturor factor i lor de mediu posib i l a f i afectat i , se considera ca nu va ex ista o acumulare de efecte negat ive ce pot inf luenta amplasamentul s i impl ic i t zona de est a loca l i tat i i Timisoara. c). natura transfrontiera a efectelor; Nu este cazul. d). r iscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu datori ta accidentelor); Nu sunt r iscur i pent ru sanatatea populat ie i , in pr imul rand datori ta natur i i p roiectulu i propus – edif icarea unei zone de locuinte indiv idua le cu regim redus de ina lt ime cu caracter urban, cat s i a so lut i i lo r adoptate, pentru implementarea acestu ia.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 1 9 d i n 2 0

Riscur i le pentru mediu sunt de asemenea reduse ca urmare a elementelor amint i te anter ior . e). marimea si spatial i tatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate); Asa cum s-a amint i t anter ior, real izarea efect iva a proiectulu i in perimetru l ana l izat nu va afecta, in cazul gest ionar i i corespunzatoare si a echipari i corespunzatoare, aceasta suprafata si n ic i zonele invec inate. Nu se pune ast fe l p roblema marimi i s i spat ia l i tat i i efectelor, a zone lor geograf ice si a marimi i populat ie i ce ar putea f i afectate. f) . valoarea si vulnerabil i tatea arealului posibil a f i a fectat de: Nu este cazul. Real izarea p lanului urbanist ic zonal se inscr ie in d inamica de dezvoltare a zonelor de locuinte indiv idua le cu regim redus de inalt ime cu caracter urban d in Romania. ( i ) . caracter istici le naturale speciale sau patrimoniul cul tural Nu exista area le specif ice ce pot f i afectate de promovarea invest i t i i lor pe suprafata de teren propusa pentru demararea acestora. Intregul per imetru va f i amenajat ast fe l ca acestea se vor incadra in specif icul zonei. ( i i ) . depasirea standardelor sau a valori lor l imita de cali tate a mediului Nu vor exista depasi r i a le l imite lor impuse de normavele in v igoare. Toate surse le de poluare sunt ident i f icate ast fe l incat se iau toate masuri le e l iminar i i acestora, inca din etapa de proiectare. In ceea ce pr iveste sursele de poluare a aerulu i datorate funct ionari i centra le lor termice propr i i ce as igura apa calda s i agentul termic necesar inca lzi r i i imobi le lor in perioada de iarna, acestea se vor incadra in l imite le impuse de normat ive le in v igoare. Aceasta ca urmare a combust ib i lu lu i ut i l izat , in cea mai mare parte f i ind gazul natura l , a cant i tat i lor re lat iv mic i necesare in cea mai mare parte a anului s i a echipamente lor de ul t ima generat ie ex istente pe piata romaneasca. ( i i i ) . folosirea terenului in mod intensiv Folos irea terenu lui pentru construct ia de imobi le s i ech iparea edi l i tara se va rea l iza in parametr i normal i de u t i l izare, nu se pune problema ut i l izar i i acestuia in mod in tensiv. Proiectul promovat nu va afecta arealu l anal izat . g). efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejere recunoscut pe plan national, comunitar sau international Nu este cazul.

5.3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA Pentru a faci l i ta prevederea si urmar irea real izari i obiect ive lor de ut i l i tate publ ica sunt necesare urmatoare le operat iun i: o Invest i t i i le d in zona propusa sunt majore s i se impune la aceasta data dezvoltarea

retele lor de apa potab i la s i canal izare pent ru zona studiata. o Primar ia Timisoara va intocmi formal i tat i le de acordare a unui numar de imobi l

invest i t i i lor propuse.

P L A N U R B A N I S T I C Z O N AL – E X T I N D E R E Z O N A L O C U I N TE C U F U N C T I U N I C O M P L E M E NT AR E , P A R C E L A A 6 9 4 / 1 1

M e m o r i u d e p r e ze n t a r e P U Z p a g i n a 2 0 d i n 2 0

5.4. CONCLUZII , MASURI IN CONTINUARE

• Inscrierea amenajari i si dezvoltari i urbanistice propuse a zonei in prevederi le PUG Consideram ca intervent i i le propuse de f i rma noastra sunt in concordanta cu preveder i le de dezvoltare ment ionate in PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - PARCELA 694/11.

• Categori i principale de interventie, care sa sustina material izarea programului de dezvoltare

Pentru evi tarea aglomerar i i cu construct i i in zona studiata se propune ca POT maxim sa f ie 35% iar CUT maxim sa f ie 0,90. De asemenea, f rontul la st raz i le noi propuse sa f ie ret ras cu 6 metr i de la l imita de propr ietate.

• Priori tat i de interventie Prin reg lementarea si tuat i i lor ju r id ice a terenuri lor , ca urmare a unif icar i lor s i dezmembrari lor ce vor surveni in urma operat iuni lor de s istemat izare a zonei studiate, vor rezul ta urmatoare le parcele :

(a) Parcele le 2 ÷ 8 locu inte ; (b) Parcela 1 - serv ic i i ; (c) Parcela 10 - zona verde; (d) Parcela 9 - drumuri , a le i , parca je.

• Aprecier i ale elaboratorului PUZ asupra propuneri lor avansate, eventuale restr icti i Apreciem propuneri le avansate ca f i ind in concordanta cu prev iz iuni le de dezvoltare ale local i tat i i Timisoara. Util izand logica coroborari i elementelor componente ale vieti i urbane si a deduceri i implicati i lor lantului decizional, concluzionam ca prin acest P.U.Z. se certif ica urmatoarele: - Zona studiata se dezvolta in directia unor functiuni de interes general prior itare

fi ind locuinte individuale cu regim redus de inalt ime cu caracter urban; - Obiectivul propus, prin activi tatea sa, se include in gama de functiuni privind

dezvoltarea zonei studiate; - Zona studiata va fi s istematizata prin prevederea unor cai de acces rut ier care sa

corespunda intereselor beneficiarului dar şi de dezvoltare a zonei studiate in relatie cu zonele invecinate;

- Primaria Timisoara va atribui numere pentru parcele le nou create; - Dupa dezmembrare se va trece la scoaterea din circuitul agricol a parcelelor nou

create. Intocmit arh. Simina ZBUCEA Veri f icat arh. Sor in HENT

 • MEMORIU DE PREZENTARE
 • 5.1. INTRODUCERE
 • 5.1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI
 • 5.1.2. OBIECTUL LUCRARII
 • 5.2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
 • 5.2.1. EVOLUTIA ZONEI
 • 5.2.2. INCADRARE IN LOCALITATE
 • 5.2.5. OCUPAREA TERENURILOR
 • 5.2.6. ECHIPAREA EDILITARA
 • 5.2.7. PROBLEME DE MEDIU
 • 5.2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI
 • 5.3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
 • 5.3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
 • 5.3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.
 • 5.3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
 • 5.3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI
 • 5.3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI
 • 5.3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII UTILITARE
 • 5.3.7. PROTECTIA MEDIULUI
 • 5.3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
 • 5.4. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE
 • Intocmit
 • arh. Simina ZBUCEA
 • Verificat
 • arh. Sorin HENT