keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 641/28.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă activităţi economice cu caracter industrial, instituţii şi servicii publice", Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timisoara

28.11.2018

Hotararea Consiliului Local 641/28.11.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă activităţi economice cu caracter industrial, instituţii şi servicii publice", Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-019340/19.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-019340/20.11.2018 - al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-019340/20.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin.1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 02/26.01.2015, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 42/15.11.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 74 din 29.09.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă activităţi economice cu caracter industrial, instituţii şi servicii publice", Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. P64/2014, realizat de SC POLIFORM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Sz I - SUBZONĂ INDUSTRIE, INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE
- regim de construire: izolat;
- funcţiuni predominante: producţie industrială şi activităţi complementare, servicii de tip industrial şi cvasi industrial, depozitare, cu caracter nepoluant;
- H max = (S)+P+4E+Er (niveluri) cu respectarea înălţimii maxime de 25m, respectiv cota absolută maximă de 115,60m (90,60m cota absolută faţă de nivelul Mării Negre a terenului natural +25m înălţimea maximă a construcţiilor), conform aviz AACR;
- POT max = 60%;
- CUT max = 1,20;
- Hmax cornişă=21.00 m;
- Hmax totală=25.00 m;
- retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare: conform planşei REGLEMENTĂRI URBANISTICE-planşa nr. P64-A04;
Sz V - SUBZONĂ SPAŢII VERZI AMENAJATE
- funcţiuni predominante: spaţii verzi amenajate;
- H max = P (niveluri) cu respectarea înălţimii maxime de 5,00 m;
- POT max = 5 %;
- CUT max = 0,10
Accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-005007/11.10.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art.33 şi Anexa 5 din R.G.U., cu respectarea soluţiei de dezvoltare a Căii Torontalului pe sectorul de drum în zona DN6 modificată conform propunerii avizate de către Primăria Municipiului Timişoara - Comisia de Circulaţie cu nr. DT2018-004421/23.08.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar. Spaţii verzi minim 20% - conform Deciziei de încadrare nr. 74/29.09.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat, in suprafata de 81.300mp, este înscris în CF nr. 429256 nr. cad. 429256 (CF vechi 147412 nr. cad. A188/1/1) şi CF nr. 437535 nr. cad. 437535, teren intravilan situat pe Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, este in proprietatea S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L.
Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. P64/2014, planşa nr. P64-A05 - ,,Circulatia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.
Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă activităţi economice cu caracter industrial, instituţii şi servicii publice", Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara şi al Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC ADM UPERSIDE SRL;
- Proiectantului SC POLIFORM SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media local.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: P64_A06_-_MOBILARE_FINAL.pdf

Nr. proiect:

arh. Alina Narita

Proiectant:

Scara:

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

P64/2014 Denumire proiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 tel. (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 e-mail: [email protected] Timișoara, str. București, nr. 19, sc. A, ap. 7

noiembrie 2018S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L.

"Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

PLAN URBANISTIC ZONAL

Timișoara, Calea Torontalului - DN 6, jud. Timiș, CF 429256 și 437535

P.U.Z. "Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

44.00

2.00 1.50 2.00 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 2.00 1.50 2.00

TramvaiTramvaiZona verdeTrotuar biciclete Pista zona verdecarosabilcarosabil PistaZona verde

biciclete Trotuarzona verde carosabil carosabil carosabilcarosabil

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

2.00 1.00

3.50 3.50 2.00 1.00

3.503.50

20.00

Zona verdeTrotuar biciclete Pista carosabil

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

Zona verde Trotuar biciclete Pistacarosabil

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

1.50 1.00

2.00 3.50 1.50 1.00

2.003.50

16.00

Zona verdeTrotuar biciclete Pista carosabil

DRAWN BY arq. EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

Zona verde Trotuar biciclete

Pistacarosabil

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

Limita de proprietate a terenului ce face obiectul PUZ

Limita carosabilului existent

Limita topografică a parcelelor vecine

Împrejmuiri existente Parcele Spații verzi amenajate propuse

Canal de desecare existent

Drum de exploatare existent

Limita parcelelor propuse Construcții propuse Industrie nepoluantă, instituții și servicii publice

Acces parcele propuse

8 Număr parcele propuse

Zonă unități industriale existentă

Căi de comunicație rutieră propusă

Limita de implantare a clădirilor propusă

Carosabil existent

ZONIFICARE EXISTENT

PROPUS

conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018

Drumuri propuse în afara terenului ce face obiectul PUZ

Spații verzi amenajate propuse în cadrul parcelelor de industrie

Circulații auto și platforme de parcare propuse în cadrul parcelelor de Industrie

Circulații pietonale propuse în cadrul parcelelor de IndustrieZonă unități industriale,

depozitare și servicii existentă

HCn

De

3,435 m2

5,761 m2

507 m2

2,987 m2

2,200 m2

319 m2

485 m2

490 m2

HC n 3

10

HCn 187/1

C F 412369

A 317/1/10

A 317/1/9 Scf=8.85ha

Stp=1.89ha

(C c 317/1/8)

Scf=3.13ha

(A 317/1/6/2)

Scf=1.9337ha

(A 317/1/6/1)

Scf=0.91ha

C F 437213

C F 423398

Smas=1.89ha

Smas=8.85ha

484750 2 0 3 0 0 0

484750 2 0 3 2 5 0

485000 2 0 3 0 0 0

485000 2 0 3 2 5 0

485250 2 0 3 0 0 0

485250 2 0 3 2 5 0

DE

90.83

90.88

90.87

90.95

90.9390.83

90.78 90.70

90.68 90.79

90.7690.80

90.8190.82

90.7390.74

90.7990.82

90.68

90.7190.5790.5690.61

90.60

90.53

90.27 90.10

90.61

90.8190.85

90.9791.05

90.94 90.86

90.97

91.07

91.14

91.22

91.36

91.52

91.37

91.29

88.46

90.50

91.00 91.03

91.02

90.69 90.52

90.39 90.33 90.48

90.65

89.93

90.05

90.12

90.11

90.29

90.24

90.33

90.49

90.61

90.78

90.52

91.35

90.26

90.05

90.04

89.68 88.71

89.3090.46 89.38

89.55

89.65

90.20

89.57

89.0389.39

89.66

89.13 89.41

89.72 89.41

89.47

89.48 89.52

89.68

89.6289.63

89.37

89.78 89.69

89.65 89.70

89.74 89.20

89.80

89.0789.90

89.83

89.87

89.80

89.80

89.74

89.63

89.67

89.81

89.89

90.10

90.13

90.24

90.40

90.34

90.41

90.42

90.49

90.44

90.52

90.49

90.49

90.44

90.55

90.46

90.39

90.33

90.27

90.24

90.23

90.26

90.26

90.29

90.24

90.22

90.18

90.24

90.29

90.30

90.23

90.24

90.20

90.17

90.38

90.33

90.4890.38 90.54

90.69

90.71

90.87

89.60

89.99

90.26

90.37

90.34

90.21

90.47

90.60

90.61

90.40

90.31

90.20

90.10

89.99

90.04

90.16

90.22

90.02

89.93

89.95

90.10

90.08

90.19

90.07

90.05

90.23

90.21

90.14

89.61

89.78

89.50

89.54

89.89

90.14

90.16

90.18

90.11

90.03

89.93

89.83

89.88

89.96

90.02

90.10

90.22

90.18

90.02

90.05

89.99

89.85

90.07

90.29

90.26

90.25

89.93

89.50

89.52

89.47

89.68

89.61

90.10

90.15

90.12

90.14

90.57

90.33

90.12

90.45

90.44

90.48

89.98

89.93

89.63

89.43

89.86

89.76

89.26

89.98

89.64

89.41

89.45

90.09

90.06

90.77

89.22

90.26

89.92

90.38

89.93

89.96

90.23

89.42

89.33

89.26

89.62

89.74

89.82

89.79

89.58

89.56

89.65

89.71

89.89

90.02

90.05

90.10

90.19

89.97

90.38

90.14

90.23

90.18

90.28

90.37

90.26

90.18

90.11

90.28

90.36

90.07

90.16

90.15

90.07

90.34

90.31

90.43

90.04

90.18

90.20

90.07

90.21

90.35

90.44

90.45

90.38 90.30

89.96

90.00

90.25

90.44

90.45

90.34

90.19

90.33

90.04

90.49

90.36

90.28

90.07

89.99

90.07

90.27

90.28

90.29

90.30

90.46 90.52 90.56 90.61 90.67 90.72 90.77

90.83

90.4290.3790.34

90.13

90.24

90.20

90.08

90.12

90.16

90.22

90.27

90.28

90.28

90.29

90.67

90.53

90.39

90.54

89.87

89.92

90.14

90.18

90.21

90.18

90.49

90.55

90.51

90.55

90.55

90.59

90.62

90.69

90.43

90.49

90.34

90.40

90.36

90.44

90.32

90.37

90.31

90.36

90.29

90.33

90.25

90.28

90.15

90.35

90.27

90.16

88.52 90.02

90.46

90.36

89.95

90.83

90.60

90.75

91.01

90.47 90.83

90.93

90.71

90.31

90.52

90.27

90.05

90.20

90.10

90.01

90.15

90.3590.22

gazgaz gaz

g a z

HCn 1 87/1

HCn 187/1

76 m2

121.74

110.00

20.00

175.20

19.66

10.5 7

33. 47

22. 73

42. 37

22.9 9

21.0 1

29.6 5

9.3 1

14. 16

55.00

55.00

60.88

20.00

144.38

10.00 6.00

10.00

20.00

10.00

29.47 4 .00

26.09

75.00

69.23

20.00

10.00

20.00

10.00

85.28

131.45

47.55

24.76

4.44

4.8 6

6.08

16.00

20.00

16.00

4.00

16.00

16.00

118.99109.99

27.66 78.41 73.22 21.15

10. 96

55.00

55.00

40.19

10.00

10.00 20.00

6.00

10.00

10 .00

6.00

6.00 6.00

85.24

6.00

145.62

145.00

168.32

6.00

10.00

6.00

6.00

10.00

10 .00 49.42

24.31

45.00

65.00

82.00

15.00 10.00

20.00

33.00

40.00

10.00

40.00

10.00

10.00

9.75

13.63

11.53

12.68

7.23

17 .35

28. 70

2.80

108.61 23.00

35.00

35.00

35.00

25.00 5.00

55.00

25.00 5.00

55.00

25.00 5.00

55.00

23.00

23.00

45.00

65.00

82.00

15.00 10.00

20.00 9,819

m2

10,82 8 m

2

8,254 m2

7,992 m2

7,958 m2

6,123 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101112 131415161718192021

22

23

24

25

26

27

78

1

2

3 4

5 6Scf=11500 mp

Nr. cad. 429256 ( A 188/1/1 )

g a z

PTT 3

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

Hcorni sa m

ax = 21m

H m ax =

25m

parcare

CF 444490 (A 309/4)

CF 407687 (Nr. top. 188/1/2)

parcare

parcare

canal de des

ecare intuba

t

canal de des

ecare intuba

t

P I T T

F1 3

F1 3

F1 3

F1 3

1

2

3

7

8

9

11

12

13

14

15

10

Profil Transversal propus pentru CALEA TORONTALULUI conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018 PENTRU OBIECTIVUL "AMENAJARE CALEA TORONTALULUI (4,6KM) PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE INTERSECȚIA CU STR. G. ALEXANDRESCU ȘI LIMITA U.A.T. TIMIȘOARA"

TimișoaraË Á Sânnicolau Mare

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

Hcorni sa m

ax = 21m

H m ax =

25m

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

Hcorni sa m

ax = 21m

H m ax =

25m

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

Hcorni sa m

ax = 21m

H m ax =

25m

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

Hcorni sa m

ax = 21m

H m ax =

25m

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

Hcorni sa m

ax = 21m

H m ax =

25m

PUZ aprobat cu HCL 460/13.09.2018 "Zonă industrială, depozitare și servicii"

S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L. max S+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max 1,2 Hmax cornișă 25m min 20% spații verzi

(Nr. top. 189/1/1-4) CF 407691

P

P

P

Arad - DN

69 Ë

De 312

De 312 10.00 10.00

16.00

10 .00

44 .00

10.00 10.00

16.00

10.00 10.00

16.00

HC n

31 8

(Cc 317/1/1-2, 317/1/4-5) Scf=69800 mp

Nr. cad. 437535

De 31

7/1 /7

HC n 3

10

PTT 2

4

5

6

PTT 1

Calea Torontalului - DN6

De 317/1/7

De 317/1/7

(Sistem Stereografic 1970) Parcela cu nr. cad. 437535

Inventar de coordonate

Nr. Pct.

N (X) [m]

E (Y) [m]

1 485097.085 202800.554 2 485113.327 202817.489 3 485131.133 202841.201 4 485144.199 202857.659 5 485158.224 202875.875 6 485188.643 202905.367 7 485204.947 202921.206 8 485229.247 202944.218 9 485235.302 202952.876 10 484813.001 203098.183 11 484813.006 203097.735 12 484814.576 203053.202 13 484815.613 203019.248 14 484816.498 202990.292 15 484816.759 202981.744 16 484816.787 202976.154 17 484816.839 202965.962 18 484816.860 202961.725 19 484816.927 202948.608 20 484816.442 202929.739 21 484815.601 202896.981 22 484964.466 202844.558 23 484972.326 202843.931 24 484991.890 202838.084 25 485011.989 202830.992 26 485029.960 202824.651 27 485055.658 202814.333

(Sistem Stereografic 1970) Parcela cu nr. cad. 429256

Inventar de coordonate

Nr. Pct.

N (X) [m]

E (Y) [m]

1 484936.578 202763.897 2 484948.720 202809.874 3 484954.284 202829.662 4 484956.682 202835.251 5 484959.362 202838.794 6 484963.905 202840.517 7 484815.459 202892.790 8 484812.590 202807.557

N

POSIBILITĂȚI DE MOBILARE

P64 - A061:1000

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIȘOARA ÎN VIGOARE

LEGENDA:

max (S)+P+4E+Er P.O.T. max = 60% C.U.T. max = 1.2 H cornisa max = 21m H max = 25m

BILANȚ TERITORIAL:

EXISTENT PROPUS

TOTAL

Teren nereglementat urbanistic conform CF. 429256, CF. 437535 81.300 mp 100,00%

81.300 mp 100,00% 81.300 mp 100,00%

50.974 mp 62,70%

16.260 mp 20,00%

14.066 mp 17,30%

-

SzI - Subzona industrie nepoluanta, institutii si servicii publice

SzV - Subzona spatii verzi amenajate

SzC - Subzona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente

-

-

-

conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018 PENTRU OBIECTIVUL "AMENAJARE CALEA TORONTALULUI (4,6KM) PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE INTERSECȚIA CU STR. G. ALEXANDRESCU ȘI LIMITA U.A.T. TIMIȘOARA"

PTT1 - Profil Transversal propus CALEA TORONTALULUI - 44 m

PTT3 - 16 m

INDICI PROPUȘI:

PTT2 - 20 m

POSIBILITĂȚI DE MOBILARE

BN Prim > CB 05 x Bi 04 x CB AVIZ x CB PU: x Bi Prim x | G form x (BI Prim x Bi Prim x (DISC x (DISC x CD fo x CD FIA x CD FIA x BP ax )/ PR Goo x Google Traducere (Q) Online Photo Editor yreside om ATM UNICREDI n Is RT TUT i wm 4 AT E ET : : DI O Tvoe here to search i PA EEE OC
l6/
LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri II P, P+, P+2 existentă | i LMb - Subzona rezidentială cu clădiri NEI P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL RECE ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente SS ISb - Subzona de institutii publice si servicii E 4 de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii FRA de interes general propuse prin reconversia COE functională a zonelor industriale existente ZII ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat FFF vw -ZONANXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente LLSI lb - Subzona unitătilor industriale propuse ELA Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă | A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE

Atasament: P64_A05_-_CIRCULATIA.pdf

Nr. proiect:

arh. Alina Narita

Proiectant:

Scara:

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

P64/2014 Denumire proiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 tel. (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 e-mail: [email protected] Timișoara, str. București, nr. 19, sc. A, ap. 7

noiembrie 2018S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L.

"Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

PLAN URBANISTIC ZONAL

Timișoara, Calea Torontalului - DN 6, jud. Timiș, CF 429256 și 437535

P.U.Z. "Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

44.00

2.00 1.50 2.00 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 2.00 1.50 2.00

TramvaiTramvaiZona verdeTrotuar biciclete Pista zona verdecarosabilcarosabil PistaZona verde

biciclete Trotuarzona verde carosabil carosabil carosabilcarosabil

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

2.00 1.00

3.50 3.50 2.00 1.00

3.503.50

20.00

Zona verdeTrotuar biciclete Pista carosabil

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

Zona verde Trotuar biciclete Pistacarosabil

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

1.50 1.00

2.00 3.50 1.50 1.00

2.003.50

16.00

Zona verdeTrotuar biciclete Pista carosabil

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

Zona verde Trotuar biciclete

Pistacarosabil

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

485000 2 0 3 2 5 0

Limita de proprietate a terenului ce face obiectul PUZ

Limita carosabilului existent

Limita topografică a parcelelor vecine

Împrejmuiri existente

Caroiaj

Terenuri proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice ce fac obiectul PUZ

Terenuri proprietate publică de interes local

Limita parcelelor propuse Terenuri proprietate privată ale persoanelor fizice sau juridice ce nu fac obiectul PUZ

Terenuri ce se vor ceda domeniului public

Acces parcele propuse

8 Numar parcele propuse

Căi de comunicație rutieră propusă conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018

Drumuri propuse în afara terenului ce face obiectul PUZ

Carosabil existent

Zonă rezervată în cadrul parcelei (3) pentru realizarea accesului provizoriu la parcelele (1), (2), (4), (5), (6), pe care se va institui servitute de trecere auto și cu piciorul în favoarea parcelelor (1), (2), (4), (5), (6), până la reconfigurarea accesului situat la km 563+920

Terenuri proprietate publică de interes național

6,123 m2

6,067 m2

4,794 m2

3,205 m2

3,435 m2 10,828 m2

5,761 m2

7,958 m2

7,992 m2

8,254 m2

507 m2

9,819 m2

2,987 m2

2,200 m2

319 m2

485 m2

490 m2

HC n 3

10

HCn 187/1

C F 412369

A 317/1/10

A 317/1/9

Scf=8.85ha

Stp=1.89ha

(C c 317/1/8)

Scf=3.13ha

(A 317/1/6/2)

Scf=1.9337ha

(A 317/1/6/1)

Scf=0.91ha

C F 437213

C F 423398

Smas=1.89ha

Smas=8.85ha

2 0 3 0 0 0

485000 2 0 3 0 0 0

485250 2 0 3 0 0 0

DE

90.83

90.88

90.87

90.95

90.9390.83

90.78 90.70

90.68 90.79

90.7690.80

90.8190.82

90.7390.74

90.7990.82

90.68

90.7190.5790.5690.61

90.60

90.53

90.27 90.10

90.61

90.8190.85

90.9791.05

90.94 90.86

90.97

91.07

91.14

91.22

91.36

91.52

91.37

91.29

88.46

90.50

91.00 91.03

91.02

90.69 90.52

90.39 90.33 90.48

90.65

89.93

90.05

90.12

90.11

90.29

90.24

90.33

90.49

90.61

90.78

90.52

91.35

90.26

90.05

90.04

89.68 88.71

89.3090.46 89.38

89.55

89.65

90.20

89.57

89.0389.39

89.66

89.13 89.41

89.72 89.41

89.47

89.48 89.52

89.68

89.6289.63

89.37

89.78 89.69

89.65 89.70

89.74 89.20

89.80

89.0789.90

89.83

89.87

89.80

89.80

89.74

89.63

89.67

89.81

89.89

90.10

90.13

90.24

90.40

90.34

90.41

90.42

90.49

90.44

90.52

90.49

90.49

90.44

90.55

90.46

90.39

90.33

90.27

90.24

90.23

90.26

90.26

90.29

90.24

90.22

90.18

90.24

90.29

90.30

90.23

90.24

90.20

90.17

90.38

90.33

90.4890.38 90.54

90.69

90.71

90.87

89.60

89.99

90.26

90.37

90.34

90.21

90.47

90.60

90.61

90.40

90.31

90.20

90.10

89.99

90.04

90.16

90.22

90.02

89.93

89.95

90.10

90.08

90.19

90.07

90.05

90.23

90.21

90.14

89.61

89.78

89.50

89.54

89.89

90.14

90.16

90.18

90.11

90.03

89.93

89.83

89.88

89.96

90.02

90.10

90.22

90.18

90.02

90.05

89.99

89.85

90.07

90.29

90.26

90.25

89.93

89.50

89.52

89.47

89.68

89.61

90.10

90.15

90.12

90.14

90.57

90.33

90.12

90.45

90.44

90.48

89.98

89.93

89.63

89.43

89.86

89.76

89.26

89.98

89.64

89.41

89.45

90.09

90.06

90.77

89.22

90.26

89.92

90.38

89.93

89.96

90.23

89.42

89.33

89.26

89.62

89.74

89.82

89.79

89.58

89.56

89.65

89.71

89.89

90.02

90.05

90.10

90.19

89.97

90.38

90.14

90.23

90.18

90.28

90.37

90.26

90.18

90.11

90.28

90.36

90.07

90.16

90.15

90.07

90.34

90.31

90.43

90.04

90.18

90.20

90.07

90.21

90.35

90.44

90.45

90.38 90.30

89.96

90.00

90.25

90.44

90.45

90.34

90.19

90.33

90.04

90.49

90.36

90.28

90.07

89.99

90.07

90.27

90.28

90.29

90.30

90.46 90.52 90.56 90.61 90.67 90.72 90.77

90.83

90.4290.3790.34

90.13

90.24

90.20

90.08

90.12

90.16

90.22

90.27

90.28

90.28

90.29

90.67

90.53

90.39

90.54

89.87

89.92

90.14

90.18

90.21

90.18

90.49

90.55

90.51

90.55

90.55

90.59

90.62

90.69

90.43

90.49

90.34

90.40

90.36

90.44

90.32

90.37

90.31

90.36

90.29

90.33

90.25

90.28

90.15

90.35

90.27

90.16

88.52 90.02

90.46

90.36

89.95

90.83

90.60

90.75

91.01

90.47 90.83

90.93

90.71

90.31

90.52

90.27

90.05

90.20

90.10

90.01

90.15

90.3590.22

gazgaz gaz

g a z

HCn 1 87/1

HCn 187/1

76 m2

121.74

110.00

20.00

175.20

19.66

10.5 7

33. 47

22. 73

42. 37

22.9 9

21.0 1

29.6 5

9.3 1

14. 16

55.00

55.00

60.88

20.00

144.38

7.03

10.00

20.00

29.47 4.00

26.09

75.00

69.23

20.00

85.28

131.45

47.55

24.76

4.44

4.8 6

6.08

16.00

20.00

16.00 4.00

16.00

16.00

118.99109.99

27.66 78.41 73.22 21.15

10. 96

55.00

55.00

40.19

145.00

145.62

20.00

6.00

6.00 6.00

85.24

168.32

144.50

49.42

108.61

11.7 9

21.0 7

29.1 8

2.2 3

11.53 9.75

13.63

24.31

12.68

17 .35

7.23

28. 70

2.80

10.00

10.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101112 131415161718192021

22

23

24

25

26

27

78

1

2

3 4

5 6

Scf=11500 mp

Nr. cad. 429256 ( A 188/1/1 )

g a z

PTT 3

parcare

CF 444490 (A 309/4)

CF 407687 (Nr. top. 188/1/2)

parcare

parcare

canal de des

ecare intuba

t

canal de des

ecare intuba

t

P I T T

1

2

3

7

8

9

11

12

13

14

15

10

Profil Transversal propus pentru CALEA TORONTALULUI conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018 PENTRU OBIECTIVUL "AMENAJARE CALEA TORONTALULUI (4,6KM) PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE INTERSECȚIA CU STR. G. ALEXANDRESCU ȘI LIMITA U.A.T. TIMIȘOARA"

TimișoaraË Á Sânnicolau Mare

(Nr. top. 189/1/1-4) CF 407691

PUZ aprobat cu HCL 460/13.09.2018 "Zonă industrială, depozitare și servicii"

S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L. max S+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max 1,2 Hmax cornișă 25m min 20% spații verzi

P

P

P

Arad - DN

69 Ë

De 312

De 312

De 312

10.00

16.00

44 .00

10.00

16.00

10.00

16.00

(Cc 317/1/1-2, 317/1/4-5) Scf=69800 mp

Nr. cad. 437535

De 31

7/1 /7

HC n 3

10

PTT 24

5

6

PTT 1

Calea Torontalului - DN6

De 317/1/7

De 317/1/7

(Sistem Stereografic 1970) Parcela cu nr. cad. 437535

Inventar de coordonate

Nr. Pct.

N (X) [m]

E (Y) [m]

1 485097.085 202800.554 2 485113.327 202817.489 3 485131.133 202841.201 4 485144.199 202857.659 5 485158.224 202875.875 6 485188.643 202905.367 7 485204.947 202921.206 8 485229.247 202944.218 9 485235.302 202952.876 10 484813.001 203098.183 11 484813.006 203097.735 12 484814.576 203053.202 13 484815.613 203019.248 14 484816.498 202990.292 15 484816.759 202981.744 16 484816.787 202976.154 17 484816.839 202965.962 18 484816.860 202961.725 19 484816.927 202948.608 20 484816.442 202929.739 21 484815.601 202896.981 22 484964.466 202844.558 23 484972.326 202843.931 24 484991.890 202838.084 25 485011.989 202830.992 26 485029.960 202824.651 27 485055.658 202814.333

(Sistem Stereografic 1970) Parcela cu nr. cad. 429256

Inventar de coordonate

Nr. Pct.

N (X) [m]

E (Y) [m]

1 484936.578 202763.897 2 484948.720 202809.874 3 484954.284 202829.662 4 484956.682 202835.251 5 484959.362 202838.794 6 484963.905 202840.517 7 484815.459 202892.790 8 484812.590 202807.557

N

CIRCULAȚIA TERENURILOR

P64 - A05CIRCULAȚIA TERENURILOR1:1000

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIȘOARA ÎN VIGOARE

LEGENDA:

BILANȚ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ:

EXISTENT PROPUS

TOTAL

Teren proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

Teren ce se va ceda domeniului public

81.300 mp 100,00%

81.300 mp 100,00% 81.300 mp 100,00%

14.066 mp 17,30%

67.234 mp 82,70%

-

conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018 PENTRU OBIECTIVUL "AMENAJARE CALEA TORONTALULUI (4,6KM) PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE INTERSECȚIA CU STR. G. ALEXANDRESCU ȘI LIMITA U.A.T. TIMIȘOARA"

PTT1 - Profil Transversal propus CALEA TORONTALULUI - 44 m

PTT2 - 20 m PTT3 - 16 m

1:200

BN Prim > CB 05 x Bi 04 x CB AVIZ x CB PU: x Bi Prim x | G form x (BI Prim x Bi Prim x (DISC x (DISC x CD fo x CD FIA x CD FIA x BP ax )/ PR Goo x Google Traducere (Q) Online Photo Editor yreside om ATM UNICREDI n Is RT TUT i wm 4 AT E ET : : DI O Tvoe here to search i PA EEE OC
l6/
LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri II P, P+, P+2 existentă | i LMb - Subzona rezidentială cu clădiri NEI P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL RECE ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente SS ISb - Subzona de institutii publice si servicii E 4 de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii FRA de interes general propuse prin reconversia COE functională a zonelor industriale existente ZII ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat FFF vw -ZONANXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente LLSI lb - Subzona unitătilor industriale propuse ELA Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă | A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE

Atasament: P64_A04_-_REGLEMENTARI.pdf

Nr. proiect:

arh. Alina Narita

Proiectant:

Scara:

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

P64/2014 Denumire proiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 tel. (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 e-mail: [email protected] Timișoara, str. București, nr. 19, sc. A, ap. 7

noiembrie 2018S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L.

"Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

PLAN URBANISTIC ZONAL

Timișoara, Calea Torontalului - DN 6, jud. Timiș, CF 429256 și 437535

P.U.Z. "Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

44.00

2.00 1.50 2.00 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 2.00 1.50 2.00

TramvaiTramvaiZona verdeTrotuar biciclete Pista zona verdecarosabilcarosabil PistaZona verde

biciclete Trotuarzona verde carosabil carosabil carosabilcarosabil

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

2.00 1.00

3.50 3.50 2.00 1.00

3.503.50

20.00

Zona verdeTrotuar biciclete Pista carosabil

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

Zona verde Trotuar biciclete Pistacarosabil

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

1.50 1.00

2.00 3.50 1.50 1.00

2.003.50

16.00

Zona verdeTrotuar biciclete Pista carosabil

DRAWN BY arq. EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

Zona verde Trotuar biciclete

Pistacarosabil

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

(Sistem Stereografic 1970) Parcela cu nr. cad. 437535

Inventar de coordonate

Nr. Pct.

N (X) [m]

E (Y) [m]

1 485097.085 202800.554 2 485113.327 202817.489 3 485131.133 202841.201 4 485144.199 202857.659 5 485158.224 202875.875 6 485188.643 202905.367 7 485204.947 202921.206 8 485229.247 202944.218 9 485235.302 202952.876 10 484813.001 203098.183 11 484813.006 203097.735 12 484814.576 203053.202 13 484815.613 203019.248 14 484816.498 202990.292 15 484816.759 202981.744 16 484816.787 202976.154 17 484816.839 202965.962 18 484816.860 202961.725 19 484816.927 202948.608 20 484816.442 202929.739 21 484815.601 202896.981 22 484964.466 202844.558 23 484972.326 202843.931 24 484991.890 202838.084 25 485011.989 202830.992 26 485029.960 202824.651 27 485055.658 202814.333

(Sistem Stereografic 1970) Parcela cu nr. cad. 429256

Inventar de coordonate

Nr. Pct.

N (X) [m]

E (Y) [m]

1 484936.578 202763.897 2 484948.720 202809.874 3 484954.284 202829.662 4 484956.682 202835.251 5 484959.362 202838.794 6 484963.905 202840.517 7 484815.459 202892.790 8 484812.590 202807.557

Limita de proprietate a terenului ce face obiectul PUZ

Limita carosabilului existent

Limita topografică a parcelelor vecine

Împrejmuiri existente

Subzonă spații verzi amenajate propuse

Canal de desecare existent

Drum de exploatare existent

Limita parcelelor propuse

Subzonă industrie nepoluantă, instituții și servicii publice

Acces parcele propuse

8 Număr parcele propuse

Zonă unități industriale existentă Subzonă căi de comunicație rutieră propusă

Limita de implantare a clădirilor propusă

Carosabil existent

ZONIFICARE EXISTENT

ZONIFICARE PROPUS

conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018

Drumuri propuse în afara terenului ce face obiectul PUZ

Zonă unități industriale, depozitare și servicii existentă

LINII SI SIMBOLURI

HCn

De

3,435 m2 10,828 m2

5,761 m2

7,958 m2

7,992 m2

8,254 m2

507 m2

9,819 m2

2,987 m2

2,200 m2

319 m2

485 m2

490 m2

HC n 3

10

HCn 187/1

C F 412369

A 317/1/10

A 317/1/9 Scf=8.85ha

Stp=1.89ha

(C c 317/1/8)

Scf=3.13ha (A 317/1/6/2)

Scf=1.9337ha

(A 317/1/6/1)

Scf=0.91ha

C F 437213

C F 423398

Smas=1.89ha

Smas=8.85ha

484750 2 0 3 0 0 0

484750 2 0 3 2 5 0

485000 2 0 3 0 0 0

485000 2 0 3 2 5 0

485250 2 0 3 0 0 0

485250 2 0 3 2 5 0

DE

90.83

90.88

90.87

90.95

90.9390.83

90.78 90.70

90.68 90.79

90.7690.80

90.8190.82

90.7390.74

90.7990.82

90.68

90.7190.5790.5690.61

90.60

90.53

90.27 90.10

90.61

90.8190.85

90.9791.05

90.94 90.86

90.97

91.07

91.14

91.22

91.36

91.52

91.37

91.29

88.46

90.50

91.00 91.03

91.02

90.69 90.52

90.39 90.33 90.48

90.65

89.93

90.05

90.12

90.11

90.29

90.24

90.33

90.49

90.61

90.78

90.52

91.35

90.26

90.05

90.04

89.68 88.71

89.3090.46 89.38

89.55

89.65

90.20

89.57

89.0389.39

89.66

89.13 89.41

89.72 89.41

89.47

89.48 89.52

89.68

89.6289.63

89.37

89.78 89.69

89.65 89.70

89.74 89.20

89.80

89.0789.90

89.83

89.87

89.80

89.80

89.74

89.63

89.67

89.81

89.89

90.10

90.13

90.24

90.40

90.34

90.41

90.42

90.49

90.44

90.52

90.49

90.49

90.44

90.55

90.46

90.39

90.33

90.27

90.24

90.23

90.26

90.26

90.29

90.24

90.22

90.18

90.24

90.29

90.30

90.23

90.24

90.20

90.17

90.38

90.33

90.4890.38 90.54

90.69

90.71

90.87

89.60

89.99

90.26

90.37

90.34

90.21

90.47

90.60

90.61

90.40

90.31

90.20

90.10

89.99

90.04

90.16

90.22

90.02

89.93

89.95

90.10

90.08

90.19

90.07

90.05

90.23

90.21

90.14

89.61

89.78

89.50

89.54

89.89

90.14

90.16

90.18

90.11

90.03

89.93

89.83

89.88

89.96

90.02

90.10

90.22

90.18

90.02

90.05

89.99

89.85

90.07

90.29

90.26

90.25

89.93

89.50

89.52

89.47

89.68

89.61

90.10

90.15

90.12

90.14

90.57

90.33

90.12

90.45

90.44

90.48

89.98

89.93

89.63

89.43

89.86

89.76

89.26

89.98

89.64

89.41

89.45

90.09

90.06

90.77

89.22

90.26

89.92

90.38

89.93

89.96

90.23

89.42

89.33

89.26

89.62

89.74

89.82

89.79

89.58

89.56

89.65

89.71

89.89

90.02

90.05

90.10

90.19

89.97

90.38

90.14

90.23

90.18

90.28

90.37

90.26

90.18

90.11

90.28

90.36

90.07

90.16

90.15

90.07

90.34

90.31

90.43

90.04

90.18

90.20

90.07

90.35

90.44

90.45

90.38 90.30

89.96

90.00

90.25

90.44

90.45

90.34

90.19

90.33

90.04

90.49

90.36

90.28

90.07

89.99

90.07

90.27

90.28

90.29

90.30

90.46 90.52 90.56 90.61 90.67 90.72 90.77

90.83

90.4290.3790.34

90.13

90.24

90.20

90.08

90.12

90.16

90.22

90.27

90.28

90.28

90.29

90.67

90.53

90.39

90.54

89.87

89.92

90.14

90.18

90.21

90.18

90.49

90.55

90.51

90.55

90.55

90.59

90.62

90.69

90.43

90.49

90.34

90.40

90.36

90.44

90.32

90.37

90.31

90.36

90.29

90.33

90.25

90.28

90.15

90.35

90.27

90.16

88.52 90.02

90.46

90.36

89.95

90.83

90.60

90.75

91.01

90.47 90.83

90.93

90.71

90.31

90.52

90.27

90.05

90.20

90.10

90.01

90.15

90.3590.22

gazgaz gaz

g a z

HCn 1 87/1

HCn 187/1

76 m2

6,123 m2

121.74

110.00

20.00

175.20

19.66

10.5 7

33. 47

22. 73

42. 37

22.9 9

21.0 1

29.6 5

9.3 1

14. 16

55.00

55.00

60.88

20.00

144.38

10.00

20.00

10.00

29.47 4.00

26.09

75.00

69.23

20.00

10.00

20.00

10.00

85.28

131.45

47.55

24.76

4.44

4.8 6

6.08

16.00

20.00

16.00

4.00

16.00

16.00

118.99109.99

27.66 78.41 73.22 21.15 168.32

144.50

11.7 9

21.0 7

29.1 8

2.2 3

10. 96

55.00

55.00

40.19

10.00

10.00 20.00

85.24

6.00

6.00

10.00

10 .00

6.00

6.00 6.00

108.61

49.42

6.00

6.00

6.00

10.00

9.75 11.53

13.63

24.31

12.68

17 .35

7.23

28. 70

2.80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101112 131415161718192021

22

23

24

25

26

27

78

1

2

3 4

5 6

g a z

PTT 3

max (S)+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max =1.2

H cornisa max =21m H max = 25m

parcare

CF 444490 (A 309/4)

CF 407687 (Nr. top. 188/1/2)

parcare

parcare

canal de des

ecare intuba

t

canal de des

ecare intuba

t

P I T T

F1 3

F1 3

F1 3

F1 3

1

2

3

7

8

9

11

12

13

14

15

10

Profil Transversal propus pentru CALEA TORONTALULUI conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018 PENTRU OBIECTIVUL "AMENAJARE CALEA TORONTALULUI (4,6KM) PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE INTERSECȚIA CU STR. G. ALEXANDRESCU ȘI LIMITA U.A.T. TIMIȘOARA"

TimișoaraË Á Sânnicolau Mare

Scf=11500 mp

Nr. cad. 429256 ( A 188/1/1 )

max (S)+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max =1.2

H cornisa max =21m H max = 25m

max (S)+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max =1.2

H cornisa max =21m H max = 25m

PUZ aprobat cu HCL 460/13.09.2018 "Zonă industrială, depozitare și servicii"

S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L.

(Nr. top. 189/1/1-4) CF 407691

max S+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max 1,2 Hmax cornișă 25m min 20% spații verzi

P

P

P

Arad - DN

69 Ë

De 312

De 312

10.00 6.00

10.00 10.00

16.00

10 .00

44 .00

10.00 10.00

16.00

10.00 10.00

16.00

HC n

31 8

De 31

7/1 /7

HC n 3

10

PTT 24

5

6

PTT 1

Calea Torontalului - DN6

De 317/1/7

De 317/1/7

(Cc 317/1/1-2, 317/1/4-5) Scf=69800 mp

Nr. cad. 437535

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

H corn isa

max =21

m

H m ax =

25m

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

H corn isa

max =21

m

H m ax =

25m

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

H corn isa

max =21

m

H m ax =

25m

N

max (S)+P+4E+Er P.O.T. max = 60% C.U.T. max = 1.2 H cornisa max = 21m H max = 25m

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

P64 - A04REGLEMENTĂRI URBANISTICE1:1000

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIȘOARA ÎN VIGOARE

LEGENDA:

BILANȚ TERITORIAL:

EXISTENT PROPUS

TOTAL

Teren nereglementat urbanistic conform CF. 429256, CF. 437535 81.300 mp 100,00%

81.300 mp 100,00% 81.300 mp 100,00%

50.974 mp 62,70%

16.260 mp 20,00%

14.066 mp 17,30%

-

SzI - Subzona industrie nepoluanta, institutii si servicii publice

SzV - Subzona spatii verzi amenajate

SzC - Subzona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente

-

-

-

conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018 PENTRU OBIECTIVUL "AMENAJARE CALEA TORONTALULUI (4,6KM) PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE INTERSECȚIA CU STR. G. ALEXANDRESCU ȘI LIMITA U.A.T. TIMIȘOARA"

PTT1 - Profil Transversal propus CALEA TORONTALULUI - 44 m

1:200

PTT2 - 20 m PTT3 - 16 m

INDICI PROPUȘI:

BN Prim > CB 05 x Bi 04 x CB AVIZ x CB PU: x Bi Prim x | G form x (BI Prim x Bi Prim x (DISC x (DISC x CD fo x CD FIA x CD FIA x BP ax )/ PR Goo x Google Traducere (Q) Online Photo Editor yreside om ATM UNICREDI n Is RT TUT i wm 4 AT E ET : : DI O Tvoe here to search i PA EEE OC
l6/
LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri II P, P+, P+2 existentă | i LMb - Subzona rezidentială cu clădiri NEI P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL RECE ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente SS ISb - Subzona de institutii publice si servicii E 4 de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii FRA de interes general propuse prin reconversia COE functională a zonelor industriale existente ZII ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat FFF vw -ZONANXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente LLSI lb - Subzona unitătilor industriale propuse ELA Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă | A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE

Atasament: P64_A03_-_EXISTENT.pdf

Nr. proiect:

arh. Alina Narita

Proiectant:

Scara:

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

P64/2014 Denumire proiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 tel. (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 e-mail: [email protected] Timișoara, str. București, nr. 19, sc. A, ap. 7

noiembrie 2018S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L.

"Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

PLAN URBANISTIC ZONAL

Timișoara, Calea Torontalului - DN 6, jud. Timiș, CF 429256 și 437535

P.U.Z. "Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

485000 2 0 3 2 5 0

Limita de proprietate a terenului ce face obiectul PUZ

Limita carosabilului existent

Limita topografică a parcelelor vecine

Împrejmuiri existente

Caroiaj

Zonă unități industriale existentă

Zonă căi de comunicație rutieră existentă

Carosabil existent

Canal de desecare existent

Drum de exploatare existent

Zonă unități industriale, depozitare și servicii existentă

HCn De

HCn 187/1

C F 412369

(C c 317/1/8)

Scf=3.13ha(A 317/1/6/2)

Scf=1.9337ha

(A 317/1/6/1)

Scf=0.91ha C

F 437213

C F 423398

2 0 3 0 0 0

485000 2 0 3 0 0 0

485250 2 0 3 0 0 0

DE

90.83

90.88

90.87

90.95

90.9390.83

90.78 90.70

90.6890.79

90.7690.80

90.8190.82

90.7390.74

90.7990.82

90.68

90.7190.5790.5690.61

90.60

90.53

90.27 90.10 90.61

90.8190.85

90.9791.05

90.94 90.86

90.97

91.07

91.14

91.22

91.36

91.52

91.37 91.29

88.46

90.50

91.00 91.03

91.02

90.69 90.52

90.39 90.33 90.48

90.65

89.93

90.05

90.12

90.11

90.29

90.24

90.33

90.49

90.61

90.78 90.52 91.35

90.26

90.05

90.04

89.68 88.71

89.3090.46 89.38

89.55

89.65

90.20

89.57

89.0389.39

89.66 89.13 89.41

89.72 89.41

89.47

89.48 89.52

89.68

89.6289.63

89.37

89.78 89.69

89.65 89.70

89.74 89.20

89.80

89.0789.90

89.83

89.87

89.80

89.80

89.74

89.63

89.67

89.81

89.89

90.10

90.13

90.24

90.40

90.34

90.41

90.42

90.49

90.44

90.52

90.49

90.49

90.44

90.55

90.46

90.39

90.33

90.27

90.24

90.23

90.26

90.26

90.29

90.24

90.22

90.18

90.24

90.29

90.30

90.23

90.24

90.20

90.17

90.38

90.33

90.4890.38 90.54

90.69

90.71

90.87

89.60

89.99

90.26

90.37

90.34

90.21

90.47

90.60

90.61

90.40

90.31

90.20

90.10

89.99

90.04

90.16

90.22

90.02

89.93

89.95

90.10

90.08

90.19

90.07

90.05

90.23

90.21

90.14

89.61

89.78

89.50

89.54

89.89

90.14

90.16

90.18

90.11

90.03

89.93

89.83

89.88

89.96

90.02

90.10

90.22

90.18

90.02

90.05

89.99

89.85

90.07

90.29

90.26

90.25

89.93

89.50 89.52

89.47

89.68

89.61

90.10

90.15

90.12

90.14

90.57

90.33

90.12

90.45

90.44

90.48

89.98

89.93

89.63

89.43

89.86

89.76

89.26

89.98

89.64

89.41

89.45

90.09

90.06

90.77

89.22

90.26

89.92

90.38

89.93

89.96

90.23

89.42

89.33

89.26

89.62

89.74

89.82

89.79

89.58

89.56

89.65

89.71

89.89

90.02

90.05

90.10

90.19

89.97

90.38

90.14

90.23

90.18

90.28

90.37

90.26

90.18

90.11

90.28

90.36

90.07

90.16

90.15

90.07

90.34

90.31

90.43

90.04

90.18

90.20

90.07

90.21

90.35

90.44

90.45

90.38 90.30

89.96

90.00

90.25

90.44

90.45

90.34

90.19

90.33

90.04

90.49

90.36

90.28

90.07

89.99

90.07

90.27

90.28

90.29

90.30

90.46 90.52 90.56 90.61 90.67 90.72 90.77

90.83 90.4290.3790.34

90.13

90.24 90.20

90.08

90.12

90.16

90.22

90.27

90.28

90.28

90.29

90.67

90.53

90.39

90.54

89.87

89.92

90.14

90.18

90.21

90.18

90.49

90.55

90.51

90.55

90.55

90.59

90.62

90.69

90.43

90.49

90.34

90.40

90.36

90.44

90.32

90.37

90.31

90.36

90.29

90.33

90.25

90.28

90.15

90.35

90.27

90.16

88.52 90.02

90.46

90.36

89.95

90.83

90.60

90.75

91.01

90.4790.83

90.93

90.71

90.31

90.52

90.27

90.05

90.20

90.10

90.01

90.15

90.3590.22

gaz gaz gaz

A 317/1/10 Stp=1.89ha

Smas=1.89ha

446.60

10. 57

33 .47

22 .73

42 .37

22 .99

21 .01

29 .65

9.3 1

14 .16

157.83

85.28

131.45

47.55

20.56 6.08 4

.44

4. 86

157.38

7. 86

20.42

21.31

19.06

27.69

43.66

32.77 18.88 13.12 4.24

10.19 5.59

8.55 28.97 33.97 44.78

(Cc 317/1/1-2, 317/1/4-5) Scf=69800 mp

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10 11121314151617

18192021

22 23

24

25

26

27

78

1

2 3 4 5

6

Scf=11500 mp

Nr. cad. 429256 ( A 188/1/1 )

g a z

parcare

(A 309/4)

(Nr. top. 188/1/2)

parcare

parcare

P I T T

canal de des

ecare intuba

t

canal de des

ecare intuba

t

Calea Torontalului - DN6 TimișoaraË Á Sânnicolau Mare

PUZ aprobat cu HCL 460/13.09.2018 "Zonă industrială, depozitare și servicii"

S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L. max S+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max 1,2 Hmax cornișă 25m min 20% spații verzi

P

P

P

parcare

CF 444490

CF 407687

De 312

Nr. cad. 437535

De 317/1/7

De 31

7/1 /7

HC n 3

10

(Nr. top. 189/1/1-4) CF 407691

(Sistem Stereografic 1970) Parcela cu nr. cad. 437535

Inventar de coordonate

Nr. Pct.

N (X) [m]

E (Y) [m]

1 485097.085 202800.554 2 485113.327 202817.489 3 485131.133 202841.201 4 485144.199 202857.659 5 485158.224 202875.875 6 485188.643 202905.367 7 485204.947 202921.206 8 485229.247 202944.218 9 485235.302 202952.876 10 484813.001 203098.183 11 484813.006 203097.735 12 484814.576 203053.202 13 484815.613 203019.248 14 484816.498 202990.292 15 484816.759 202981.744 16 484816.787 202976.154 17 484816.839 202965.962 18 484816.860 202961.725 19 484816.927 202948.608 20 484816.442 202929.739 21 484815.601 202896.981 22 484964.466 202844.558 23 484972.326 202843.931 24 484991.890 202838.084 25 485011.989 202830.992 26 485029.960 202824.651 27 485055.658 202814.333

(Sistem Stereografic 1970) Parcela cu nr. cad. 429256

Inventar de coordonate

Nr. Pct.

N (X) [m]

E (Y) [m]

1 484936.578 202763.897 2 484948.720 202809.874 3 484954.284 202829.662 4 484956.682 202835.251 5 484959.362 202838.794 6 484963.905 202840.517 7 484815.459 202892.790 8 484812.590 202807.557

N

SITUAȚIA EXISTENTĂ

P64 - A03SITUAȚIA EXISTENTĂ1:1000

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIȘOARA ÎN VIGOARE

LEGENDA:

BN Prim > CB 05 x Bi 04 x CB AVIZ x CB PU: x Bi Prim x | G form x (BI Prim x Bi Prim x (DISC x (DISC x CD fo x CD FIA x CD FIA x BP ax )/ PR Goo x Google Traducere (Q) Online Photo Editor yreside om ATM UNICREDI n Is RT TUT i wm 4 AT E ET : : DI O Tvoe here to search i PA EEE OC
l6/
LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri II P, P+, P+2 existentă | i LMb - Subzona rezidentială cu clădiri NEI P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL RECE ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente SS ISb - Subzona de institutii publice si servicii E 4 de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii FRA de interes general propuse prin reconversia COE functională a zonelor industriale existente ZII ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat FFF vw -ZONANXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente LLSI lb - Subzona unitătilor industriale propuse ELA Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă | A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE

Atasament: P64_A02_-_STUDIU_CVARTAL.pdf

Nr. proiect:

arh. Alina Narita Scara:

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

Denumire proiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

noiembrie 2018

P64/2014

S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L.

"Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

PLAN URBANISTIC ZONAL

Timișoara, Calea Torontalului - DN 6, jud. Timiș, CF 429256 și 437535

P.U.Z. "Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

Proiectant: S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 tel. (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 e-mail: [email protected] Timișoara, str. București, nr. 19, sc. A, ap. 7

HC n

31 0

HCn 187/1

412369

A 317/1/11

A 317/1/10

A 317/1/9

C c 317/1/8

HCn 311

De 333

HC n

31 8

A 317/1/6/2 A 317/1/6/1

437213

C F 423398 TM

De 333

Cc 317/1/1-2, 317/1/4-5

CF 429256 A 188/1/1

PITT

De 190/2

De 189/2

H cn 199

COCA COLA

A 307/1

A 307/3

A 307/4

A 307/5

A 307/6

A 307/7

A 307/8

424559

424560

A287/1/5/2

A 287/1/3

A 287/1/4

A287/1/5

A287/1/6

A287/1/7

A287/1/8

A287/1/9

A287/1/10 A287/1/11

A287/1/12

A287/1/13

A287/1/14

A287/1/15

De3 27

De3 35

DE 335

A302/1

A 302/2

A 302/3

A 302/4

A 302/5 A 302/6

A 302/7

A 302/8

A198/1

A198/2

A198/3

A198/4 404125

417384

A300/6

A300/3

A300/4

A300/7

A300/8

A300/5

195/1

195/2

195/3

195/4

195/5

195/6

195/7

190/1/5

Linie CFR Df 100

H cn326

Hcn 308

A 111

A 110

A109

A 112

190/1/8

190/1/7

190/1/6

190/1/9

A194/1/1

A194/1/2

A194/1/3

A743/3/6

HCn197

A743/3/4/2

A743/3/4/1

A743/3/3

A743/3/2

P A S A J S U P E R I O R C U C A L E A F E R A T A

P A S A J S U P E R I O R C U C A L E A F E R A T A FLEXTRONICS

ROMANIA

AGIL

ICCO

DS SMITH PACKAGING

ROMANIA

442997

437048407514

407253417552

400277

427514

A 743/3/11A 743/3/10

A 743/3/9

A 743/3/8

A 743/3/7

A 743/4/2

Nr.top .190/1

/4/1

C.F. 4 07691

C.F. 4 07682

C.F. 40769

4

cad. 4 06506

Nr.top .190/1

/4/2 Nr.top

.190/1 /4/3

A 189 /1/5

A 189 /1/6/a

A 189 /1/7

A 189 /1/8

(A 309/4)

(Nr. top. 188/1/2)

CF 444490

CF 407687

Calea Torontalului - DN 6

CENT URA

TRASE U

CENTURA

TRASEU

CENTURA

TRASEU

Sannicolau Mare

Timisoara

Tim isoara

Arad

Arad

Ara d

Pâ râu l B

ere gsă u

Pâ râu l B ere gsă u

De 312

De 312

CF 437535

De 317/1/7

De 31

7/1 /7

HC n 3

10

max. (S)+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max =1.2

max. (S)+P+4E+Er P.O.T. max. 60% C.U.T. max. =1.2

20

16

16

16

16

20

16

16

16

16

16

16

16

16

16

12 12 16

12

12 PUZ aprobat cu HCL 460/13.09.2018

"Zonă industriala, depozitare și servicii"

PUZ aprobat cu HCL 546/2008 "Paltim"

Depozitare: max. P P.O.T. max. 55% C.U.T. max. =0.5

Birouri, servicii: max. P+3E P.O.T. max. 55% C.U.T. max. =2,2

PUZ în lucru - A.O. 02/26.01.2015 "Dezvoltare zonă activități economice

cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

max. P+1E P.O.T. max. 55% C.U.T. max. =1,1

PUZ aprobat cu HCL 105/2015 "Extindere zonă

activități economice - producție și depozitare"

PUD aprobat cu HCL 172/2004

"Hală producție ambalaje și depozitare"

max. P+3E P.O.T. max. 60% C.U.T. max. =2,4

PUZ aprobat cu HCL 368/2010

PUD aprobat cu HCL 401/2005

"Fabrică nouă de preparare a produselor din carne"

PUZ aprobat cu HCL 228/2003 "Zonă de producție și servicii"

(Nr. top. 189/1/1-4) CF 407691

Drumuri de exploatare existente

Canale de desecare existente

Limita zonei studiate

LIMITA TERENULUI CE FACE OBIECTUL PUZ

Drumuri propuse în documentații de urbanism aprobate Linie Cale Ferată existentă

DELIMITĂRI

Hcn

16

De

Zonă unități industriale, nepoluantă conform PUZ DIRECTOR

Zonă unități industriale și servicii propusă în documentații în curs de aprobare

Zonă unități industriale, nepoluantă, și servicii conform PUZ DIRECTOR

Zonă unități industriale, nepoluantă, servicii, spații verzi, conform PUZ DIRECTOR

Zonă unități industriale existentă (producție și depozitare)

ZONIFICARE

Zonă servicii și instituții publice existentă

Zona unități industriale și servicii reglementată conform PUZ aprobat cu HCL 460/2018

Căi de circulație rutieră și amenajări aferente propuse conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018

44.00

2.00 1.50 2.00 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.00 2.00 1.50 2.00

TramvaiTramvaiZona verdeTrotuar biciclete Pista zona verdecarosabilcarosabil PistaZona verde

biciclete Trotuarzona verde carosabil carosabil carosabilcarosabil

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

LIM IT

A DE

P RO

PR IE

TA TE

N

N

P64 - A02PRINCIPII DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ1:5000

PRINCIPII DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS CALEA TORONTALULUILEGENDA: conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018 PENTRU OBIECTIVUL "AMENAJARE CALEA TORONTALULUI (4,6KM) PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE INTERSECȚIA CU STR. G. ALEXANDRESCU ȘI LIMITA U.A.T. TIMIȘOARA"

BN Prim > CB 05 x Bi 04 x CB AVIZ x CB PU: x Bi Prim x | G form x (BI Prim x Bi Prim x (DISC x (DISC x CD fo x CD FIA x CD FIA x BP ax )/ PR Goo x Google Traducere (Q) Online Photo Editor yreside om ATM UNICREDI n Is RT TUT i wm 4 AT E ET : : DI O Tvoe here to search i PA EEE OC

Atasament: P64_A01_-_INCADRARE.pdf

Nr. proiect:

arh. Alina Narita Scara:

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

Denumire proiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

noiembrie 2018

P64/2014

S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L.

"Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

PLAN URBANISTIC ZONAL

Timișoara, Calea Torontalului - DN 6, jud. Timiș, CF 429256 și 437535

P.U.Z. "Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

Proiectant: S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 tel. (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 e-mail: [email protected] Timișoara, str. București, nr. 19, sc. A, ap. 7

N

N

P64 - A01ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIȘOARA

TEREN STUDIAT

UEi - Zonă de urbanizare - zonă de activități economice cu caracter industrial

TEREN STUDIAT

traseu centura

traseu centura

tras eu

cen tura

traseu centura

DN 6

DN 6

DN 6

DN 6

PT T 2

2

PT T

22

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

PT T

22

ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIȘOARA ÎN LUCRU ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIȘOARA ÎN VIGOARE

UEi

ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIȘOARA

PTT 16

PTT 16

BN Prim > CB 05 x Bi 04 x CB AVIZ x CB PU: x Bi Prim x | G form x (BI Prim x Bi Prim x (DISC x (DISC x CD fo x CD FIA x CD FIA x BP ax )/ PR Goo x Google Traducere (Q) Online Photo Editor yreside om ATM UNICREDI n Is RT TUT i wm 4 AT E ET : : DI O Tvoe here to search i PA EEE OC
"1 Anexa 6.pdf - Adobe Acrobat Reader DC Fişier Editare Vizualizare Fereastră Asistenţă Pagina principală Instrumente HHQ OO Ana Gpdf x sah DOE m - AAA Zona verde Auto Auto Zona verde lelelețaTrotuar zona| / Parcari Parcari | Zona, Prațecile Prolețile 2000 ” | 1.000" 2,500 3.500 3.500 2.500 "1.000 2.000 + Fa = 1.000 20.000 1.000 rotil Transversal 22 -lățime 25 Ricord Blctclet Acostampnt Auto Auto Auto Auto Bicicleta| Zona verde 1,500 1.500 1,500 3.500 3.500 3.500 3.500 1.500 1.500 * 1.500 1.000 1.000 + 25.000 PROPRIETATE Stocați şi partajați x Q Conectare O Comentariu 2, Completare & semnare BO Mai multe instrumente iere în Document Clot Informații suplimentare
[8] Anea 6- profile stradale.pdf - Adobe Acrobat Reader DC _ x Fişier Editare Vizualizare Fereastră Asistenţă Pagina principală Instrumente P64_A01 - INCADR.. Anexa 6 - profile st... x O Conectare BBB OO» ABDOOP =- BA TI AZ [AI Comentariu & Completare & semnare / Mai multe instrumente O pe here to search
pdf - Adobe Acrobat Reader DC _ x Pagina principală Instrumente UO3_UNITATI TERIT... x (O Conectare BHA 1,189x Bt mm < O Tyoe here to search
x pdf - Adobe Acrobat Reader DC "= UOS_TRAFIC LA ORAS 20160610. Vizualizare Fereastră Asistenţă Editare Fişier Q Conectare x UOS_TRAFIC LA OR. UO3_UNITATI TERIT. U02_ZONIFICAREA. UO1_INCADRARE. Instrumente Pagina principală a s S 2, Completare & semnare x - UOS_TRAFIC LA ORAS 20160610, pdf - Adobe Acrobat Reader DC Vizualizare Fereastră Asistenţă Editare Fişier Q Conectare x UOS_TRAFIC LA OR. UO3_UNITATI TERIT. 02_ZONIFICAREA. UO1_INCADRARE. Instrumente Pagina principală HG YVIAOY3I 'O1LNV “'OT3A "WWOOWUY3LNI NNWOD NJ LYOdSNVUYL 3ILVIS (9 exeue |zoA) SNdOUd TVSUBASNVUL 3TI4OUd NVS NVYI3LBNS "OBNd FVIUVd NYLNIA VIIBISOd SMdOWd / LNI3LSIX3 /Q0d vuVS 34Nnavd A0Y3A YNOZ 3dV 31VNOL3|d - WNUA VSNdOYd VIVA 31 VLVY3I 31VD 3ILVINDUHID 30 ION 3N3LYV 30 |yOd no |zuaA p 3UVIIJIAOW JEqUIUPS |uo4d no Z 34VIIJIAOW Jeolpop JJqnd nqued [zusq Is ap IZA f | ap jZusq E| pi VHOFVN op [usa E| op jzus Z E| sp INIONILX3I eje[noițo sp [zusq Z eje[noițp sp [zusq VH3LUV o FCI iba E = a = e EA _ = IZVULS VLIMYLSNOD VNOZ NVTIIAVULNI VNOZ O 06 3LIN (DI N N
"= UOS_TRAFIC LA ORAS 20160610.pdf - Adobe Acrobat Reader DC Fişier Editare Vizualizare Fereastră Asistenţă x Pagina principală Instrumente UO1_INCADRARE. U02_ZONIFICAREA. UO3_UNITATI TERIT. UOS_TRAFIC LA OR... x Q Conectare H&H "n ki DOO RAHAT Bz O Comentariu 2, Completare & semnare BO Mai multe instrumente R . : E < : N a Stocați şi partajați fişiere în Document Informații suplimentare 1189x 841 mm < O pe here to search
"=" U03_UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 20160718.pdf - Adobe Acrobat Reader DC Fişier Editare Vizualizare Fereastră Asistenţă Instrumente Pagina principală Ba UO3_UNITATI TERIT... x hDO6 Q 1) AEROPORTUL TRAIAN VUIA 100% + a n = ZONE DE REFERINTA AERONAUTICA Zona IV Zora Zona II e Îi Zora II E 5 s a < s 5 > 5, “max (300, dt, e capatul pa) n E SUPRAFATA CRITICA ILS LOC SUPRAFATA SENSIBILA ILS LOC SUPRAFATA DE PROTECTIE ILS_LOC ont e prag seal ura supra, sense) PT ' | Haz | Sr ZONA DE PROTECTIE ILS_LOC I “max (300, a capu Ţ mă son SUPRAFATA CRITICA ILS GP SUPRAFATA SENSIBILA LS GP 1025m 41 mm < CI O pe here to search g SUPRAFATA DE A Bo: UIMITA INTRAVILANULUI EXISTENT CONFORM PUG 2002 LIMITA INTRAVILANULUI EXISTENT. CONFORM PUZ APROBAT PP ZONĂ INTRAVILAN _ SE TERITORIU ADMINISTRATIV al LIMITĂ UTR ab N al LIMITĂ SUBZONĂ UTR | 1 LL POD PROPUS SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICĂ SIT NATURA 2000 ROSCI0277 BECICHERECU MIC CALE FERATĂ SUPRATERANĂ EXISTENTĂ Nr la CALE FERATĂ SUPRATERANĂ PROPUSĂ R CALE FERATĂ SUBTERANĂ PROPUSĂ A 2ZONE PROTEJATE ȘI ZONE DE PROTECȚIE 2.1 PROTECȚIA FORMELOR URBANE ȘI A PATRIMONIULUI ARHITECTURAL ȘI ARHEOLOGIC ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ O ” N MONUMENT CLASAT PRIN LMI 2010 CLADIRE PROPUSĂ PENTRU CLASARE NI ANSAMBLURI CLASATE PRIN LMI 2010 DIN AFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE ZONĂ PROTEJATĂ / DE PROTECȚIE A SITURILOR ARHEOLOGICE CS m 6 ZONĂ DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR e 2 ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ M3 ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC MA ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ, Is ZONE DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC lsA ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE IN ANSAMBLURI INDEPENDENTE Ss SUNZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE ÎN CLĂDIRI DEDICATE SITUATE ÎN AFARA ZONEI CENTRALE L LOCUIRE lu ZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂL ȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN Lp ZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC Lr ZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME CU CARACTER RURAL life ZONĂ LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME INDIVIDUALE Și COLECTIVE MICI Li/c_ a SUBZONĂ AFERENTĂ LOCUINȚELOR INDIVIDUALE Li/Eb SUBZONĂ AFERENTĂ LOCUINȚELOC COLECTIVE MICI A” ANSAMBLURI DE LOCUINȚE COLECTIVE SI SUBZONĂ DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE PARCELE IZOLATE ÎN INTERIORUL ANSAMBLURILOR DE LOCUIN ȚE COLECTIVE CU INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE SP SUBZONĂ DESTINATĂ CONSTRUC IILOR PENTRU PARCAJE COLECTIVE DE CARTIER-CLĂDIRI PENTRU PARCAJE/GARAJE COLECTIVE SUB ȘI SUPRATERANE, PE UNUL SAU MAI MULTE NIVELURI, CU SERVCII AFERENTE le LOCUINȚE COLECTIVE E ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE Fi ZONĂ DE ACTIVITĂȚI FCONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL SEI SUBZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL UNITĂŢI INDUSTRIALE EL ZONĂ DE DEPOZITARE, LOGISTICĂ Em ZONĂ DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SAU CVASLINDUSTRIAL, COMERȚ EN-GROS S Fm SUBZONĂ DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICI DE TIP INDUSTRIAL ȘI CVASL-INDUSTRIAL, COMERȚ "EN GROS” UNITĂȚI INDUSTRIALE Ec ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE DE TIP COMERCIAL -EN DETAIL DESFĂȘURATE ÎN UNITĂȚI DE MARI DIMENSIUNI -BIG BOX, MALL, SHOWROOM Et ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONIMICE CU CARACTER TERȚIAR SEL SUBZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR SITUATE ÎN ZONE CU CARACTER REZIDEN ȚIAL G ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ Gp PIAȚĂ AGRO ALIMENTARĂ, PIAȚĂ DE VECHITURI, OBOR S_G_p SUBZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ, PIAȚĂ AGRO, SITUATĂ ÎN ZONE CU ALT CARACTER Ge CIMITIR, CAPELE, CLĂDIRI ADMINISTRATIVE ȘI ANEXE ALE CIVITIRELOR SG SUBZONĂ DE CAPELE AN INCINTA CIMITIRELOR-ZONE PENTRU AMPLASAREA CAPELELOR ÂN CIMITIRE NOI SAU CIMITIRE CU REZERVEDE G_d RAMPĂ DE DEPOZITARE A DESEURILOR Gt DEPOURI PENTRU TRANSPORTUL URBAN, SALUBRITATE Ga GOSPODĂRIRE COMUNALĂ - ZONĂ DE AGREMENT CU GRĂDINI DESTINATE AGRICULTURII URBANE ED ZONĂ DE CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR EDILITARE ED ZONĂ AFERENTĂ INFRASTRUCTURII EDILITARE SED SUBZONĂ AFERENTĂ INFRASTRUCTURII EDILITARE SITUATĂ ÎN ZONE CU ALI CARACTER Sp ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ Sp ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ TERENURI CU DESTINA APĂRĂRII NAȚIONALE ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAȚIE Ti ZONĂ DE CIRCULAȚIE FEROVIARĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE în ZONĂ DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE A ZONĂ DE UNITĂȚI ȘI TERENURI AGRICOLE ÎN INTRAVILAN A ZONĂ DE UNITĂŢI ȘI TERENURI AGRICOLE ÎN INTRAVILAN -PĂȘUNI, FÂNEȚE, TEREN ARABIL AL ZONĂ TEREN AGRICOL -LIVEZI app ZONĂ AGREMENT PUBLIC / PRIVAT Bapo ZONĂ AGREMENT PUBLIC SAU/ȘI PRIVAT V ZONĂ VERDE Va ZONĂ VERDE - SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC PECIALĂ APARȚINÂND MINISTERUL NELIMITAT S Va SUBZONA SPAȚIILOR VERZI PUBLICE AFERENTE ARTERELOR DE CIRCULAȚIE Vs ZONĂ VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV S-Vs SUBZONA VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV _ x Q Conectare Comentariu 2, Completare & semnare (BO Mai multe instrumente
l6/
LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri II P, P+, P+2 existentă | i LMb - Subzona rezidentială cu clădiri NEI P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL RECE ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente SS ISb - Subzona de institutii publice si servicii E 4 de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii FRA de interes general propuse prin reconversia COE functională a zonelor industriale existente ZII ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat FFF vw -ZONANXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente LLSI lb - Subzona unitătilor industriale propuse ELA Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă | A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE

Atasament: P64_-_REGULAMENT.pdf

Pagina 1 I 11

S.C. “ POLIFORM” S.R.L. Str. Bucureşti, nr.19, sc.A, ap.7, Timişoara, Tel: 0256 432212, E-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL

”Dezvoltare zona activitati economice cu caracter industrial institutii si servicii publice”, intravilan Timişoara Calea Torontalului - zona DN6 km 563+750 dreapta, Timișoara – Sânnicolau Mare CF nr. 429256, CF nr. 437535

PROIECT NR. P64/2014

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de

reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „Dezvoltare zona activitati economice cu caracter industrial, institutii si servicii publice”, intravilan Timisoara, zona DN6, km 563+750 dreapta Timisoara – Sânnicolau Mare, jud. Timiş şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: - stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în

acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

- precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat; - Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism – indicativ

GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000; - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă a

recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei; - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului

Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 - Hotărârea C.J.Timiş nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice şi

indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;

Pagina 2 I 11

- Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş, ce are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- PUZ Paltim avizat cu HCL NR.546/2008 - PUZ avizat cu HCL nr.105/03.03.2015 - PUD avizat cu HCL nr.172/2004 - PUD avizat cu HCL nr.105/2008 - PUD avizat cu HCL nr.401/2005 - PUZ avizat cu HCL nr.228/2003 - PUZ avizat cu HCL nr.381/2001 - PUZ avizat cu HCL nr.40/2008 - PUD avizat cu HCL nr.395/2007 - PUZ avizat cu HCL nr.368/2010 - P.U.Z. ”Zonă industrială, depozitare și servicii” S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L.,

aprobat cu HCL nr. 460/13.09.2018 şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr. 131/24.04.2017);

- Concept general de dezvoltare urbana Timisoara (Masterplan) ianuarie 2012 - Planul Urbanistic General Timisoara (aflat in lucru) revizia 3, etapa 3

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona activitati economice cu caracter industrial, institutii si servicii publice”, intravilan Timisoara, zona DN 6, km 563+750 dreapta Timisoara – Sannicolau Mare, jud. Timiş se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale.

1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la

proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren din teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara, jud. Timiş, constituită din parcelele inscrise in CF nr. 437535, 429256.

Prevederile P.U.Z. se pot extinde şi la zonele limitrofe. Recomandăm Consiliului Local Timisoara preluarea prevederilor considerate benefice şi introducerea acestora în noul P.U.G., pentru realizarea unei politici urbane unitare la nivelul întregii localităţi.

2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA

PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT 2.1.1. Terenuri agricole din extravilan

 Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisă pentru funcţiunile şi condiţiile stabilite de lege.

Pagina 3 I 11

 Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaţiei de construire, gruparea suprafeţelor de teren afectate construcţiilor, spre a evita prejudicierea activităţilor agricole.

2.1.2. Terenuri agricole din intravilan

 Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condiţiilor impuse de lege.

 Deasemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

2.1.3. Resursele subsolului

 În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.4. Resursele de apă

 Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.5. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

 Consiliul Judeţean Timiş impreuna cu Consiliul Local Timisoara vor identifica şi va delimita, în funcţie de particularităţile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi va stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

2.1.6. Zonele construite protejate

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranţa în construcţii

 Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările ulterioare; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în

construcţii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a

proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

Pagina 4 I 11

 Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale  Construcţiile şi amenajările propuse prin prezentul proiect, se pot amplasa pe terenuri pe

care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 Construcţiile şi amenajările propuse prin prezenta documentaţie, se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele şi zonele de protecţie ale reţelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV (dacă e cazul), a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a staţiilor de reglare-măsurare etc.);

2.2.4. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice

 Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat şi aprobat conform prevederilor legale.

 Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei şi Comerţului nr.1587/12.09.1997.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare  Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor presupun

cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

 Pe parcelele de spații verzi pe care se vor amplasa la faza de proiect tehnic, rețele, echipamente, construcții și accesorii tehnico-edilitare se vor institui servituți de trecere, uz și superficie, în favoarea tuturor proprietarilor de parcele din cadrul prezentului PUZ.

2.2.6. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

 Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 3.1. DOMENIUL DE APLICARE Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal se află în intravilanul Municipiului Timisoara şi are o suprafaţă totală de 81.300 mp. Funcţiunea propusă a condus la propunerea unei singure Unităţi Teritoriale de Referinţă.

S-a urmărit integrarea optimă în sit a propunerilor de zonificare funcţională, ţinând cont de potenţialul de dezvoltare economico-socială a zonei şi de necesitatea protejării mediului. ZONA ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE are următoarele subzone funcţionale:

Sz I – subzonă industrie, instituții și servicii publice SzV – subzonă spații verzi amenajate SzC – subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

Pagina 5 I 11

3.2. UTILIZĂRI PERMISE Sz I – subzonă industrie, instituții și servicii publice Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru subzona industrie, instituții și servicii publice:

 Spatii de producţie industrială și activități complementare, întreprinderi/ateliere de orice fel;  Servicii de tip industrial și cvasi industrial;  Depozite cu caracter nepoluant;  Activități de cercetare și dezvoltare tehnologică;  Activități sociale;  Sedii/puncte de lucru pentru microintreprinderi, intreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară

activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial – administrative, de depozitare, comerciale etc.;

 Incubatoare de afaceri pentru domeniile industrial și cvasiindustrial;  Formare profesională;  Cercetare si dezvoltare tehnologică;  Clădiri administrative, birouri;  Servicii publice, comerț;  Staţii comercializare produse petroliere;  Construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane de mici

dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră.

 Construcţiile pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane (foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră), totemurile, cabina-poartă etc. pot fi amplasate și în afara limitei de implantare a clădirilor, cu condiția respectării prevederilor Codului civil și a legislației în vigoare..

SzV– subzonă spații verzi amenajate Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru subzona spaţii verzi amenajate:

 Spaţii verzi amenajate;  Spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ şi de protecţie, plantaţii de protecţie;  Căi de comunicaţie - accese carosabile şi pietonale la parcele;  Mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport;  Iluminat public;  Construcţii provizorii chioşcuri, pergole, gradene, terase;  Construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane de mici

dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră. Pe parcelele de spații verzi pe care se vor amplasa la faza de proiect tehnic, rețele, echipamente, construcții și accesorii tehnico- edilitare se vor institui servituți de trecere, uz și superficie, în favoarea tuturor proprietarilor de parcele din cadrul prezentului PUZ.

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDITII Sz I – subzonă industrie, institutii si servicii publice Profil funcţional admis cu condiţionări pentru subzona industrie, insituții și servicii publice:

 sunt permise activități complementare și de susținere a funcțiunii principale a zonei;  funcțiuni administrative;  funcțiuni de cazare, loisir;  funcțiuni educaționale;  spălătorii auto.

Pagina 6 I 11

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE Zonele afectate de reţele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicţiei

temporare de construire până la implementarea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului (dacă e cazul). Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile. 3.5. INTERDICŢII PERMANENTE (DEFINITIVE) Sz I – subzonă industrie, instituții și servicii publice Profil funcţional interzis de ocupare a terenului pentru subzona industrie, instiuții și servicii publice:

 locuire de orice tip;  depozitarea de deșeuri industriale, tehnologice etc. în afara spațiilor special amenajate

conform normelor de protectia mediului in vigoare;  comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket, (big box) mall;  comerț și alimentație publică practicate prin vitrine/ferestre;  garaje în clădiri provizorii;

SzV– subzonă spatii verzi amenajate Profil funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului pentru subzona spaţii verzi amenajate:

 sunt interzise orice alt tip de construcţii decât cele enumerate la funcţiuni permise;  panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri.

3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ  Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face pe

parcelele rezervate pentru spaţii verzi, cu condiţia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

 Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.

 Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

 Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996, Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014 si Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.119/2014.

 Se recomandă ca toate clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor.

Pagina 7 I 11

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament  Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996

republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.  Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul

propus în planşa nr. P64-A04 “Reglementări Urbanistice”;  Clădirile se vor amplasa la o retragere de 10,00m față de aliniament.  Construcţiile pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane (foraje,

bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră), totemurile, cabina-poartă etc. pot fi amplasate și în afara limitei de implantare a clădirilor, cu condiția respectării prevederilor Codului civil și a legislației în vigoare.

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice

 Clădirile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei

 Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale se va face respectând planşa nr. P64-A04 “Reglementări Urbanistice”;

 Se va stabili o retragere de h/2 față de limitele laterale ale parcelei dar nu mai puţin de 6,00m, unde h este înălţimea maximă la cornişă;

 Se va stabili o retragere de minim 6,00m față de limitele laterale comune cu parcele de spații verzi nr.(7) și (11), și De312.

 Se va stabili o retragere de minim 10,00m față de limita laterală comună cu parcela de spații verzi nr.(8)

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei

 Clădirile se vor amplasa la o distanţă de minim 10,00m faţă de limita posterioară.

4.1.6. Lucrări de utilitate publică  Construcţiile şi echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu

canale de desecare şi care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII 4.2.1. Accesuri carosabile

 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor.

 Numărul şi configuraţia accesurilor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori, cu condiţia asigurării acceselor pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 Accesurile carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

4.2.2. Accesuri pietonale

 Este obligatorie asigurarea accesurilor pietonale la clădiri.

Pagina 8 I 11

 În sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu dizabilitati şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.2.3. Accesuri provizorii

 Până la reconfigurarea accesului din dreptul km. 563+920, este permisă realizarea unui acces provizoriu prin intermediul unui drum propus în cadrul parcelei nr. (3), pe care se va institui servitute de trecere auto și cu piciorul în favoarea parcelelor cu nr. (1), (2), (4), (5), (6), conform planșelor P64-A07 “Reglementări Urbanistice – Etapa 1” și 64-A05 “Circulația terenurilor”.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică (dacă e cazul),

 De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico- edilitare în condiţiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare

 Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către dezvoltatori, parţial sau în întregime, după caz, (dacă e cazul), conform Planului de Actiune asumat.

 Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi şi sunt apoi colectate în bazinul de retenţie.

 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari (dacă e cazul).

 Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

 Pe parcelele de spații verzi pe care se vor amplasa la faza de proiect tehnic, rețele, echipamente, construcții și accesorii tehnico-edilitare se vor institui servituți de trecere, uz și superficie, în favoarea tuturor proprietarilor de parcele din cadrul prezentului PUZ.

Alimentarea cu energie electrică  Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de

alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 Ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Pagina 9 I 11

Telecomunicaţii  Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de

alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Reţele termice, alimentare cu gaze  Centralele şi punctele termice pentru construcţiile administrative vor fi înglobate în

construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare (dacă e cazul).

 Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran (dacă e cazul).  Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului

arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor (dacă e cazul).  Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor,

referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc. 4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

 Reţelele de apă, de canalizare, drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a orașului, comunei sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel.

 Reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică şi de telecomunicaţii aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR

4.4.1. Parcelarea

 Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

 Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripţiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. şi Cap. II 9 din R.L.U.

 Dezmembrarea terenului studiat se va face în baza prevederilor prezentului proiect faza PUZ, în urma aprobării acestuia prin HCL.

 Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 Sunt permise alipiri și dezmembrări ulterioare ale parcelelor destinate producției și depozitării cu caracter nepoluant cu condiţia obţinerii de parcele cu suprafaţă mai mare de 3000 mp și front stradal minim de 50.00m

4.4.2. Înălţimea construcţiilor  La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere protejarea şi punerea în valoare a

fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;

 Regimul de înălţime general impus construcţiilor este de maxim (S)+P+4E+Er  Înălţimea maximă la cornişă a construcţiilor este max. 21m;  înălţimea maxima a construcțiilor este 25m.  Pentru SzV- subzona pentru spații verzi, înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 5,00m și

respectiv regim de înălțime P.

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor  Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare, arhitectură,

dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor peisajului urban.

 Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

 Materialele pentru învelitoare pot fi realizate din tablă sau materiale bituminoase;

Pagina 10 I 11

 Culorile dominante pentru faţadele cladirilor vor fi: alb-gri, sunt permise culori specifice firmelor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului  Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi

suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului. În cazul prezentului regulament, Sz I – subzonă industrie, instituții și servicii publice POT şi CUT se stabilesc la: (S)+P+4E+Er POT maxim = 60% CUT= 1,2

SzV – subzonă pentru spaţii verzi amenajate, POT si CUT se stabilesc astfel:

pentru construcții provizorii P POT maxim = 5% CUT=0.1

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje

 Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei. Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii.

 pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

 Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare, este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 Căile de comunicaţie vor beneficia de spaţii de parcare aferente, în funcţie de categorie, destinaţie construcţiile adiacente şi de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

 Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicule pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile şi numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate

 Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

 Se va asigura un procent de 20% spații verzi amenajate din suprafaţa totală a terenului ce face obiectul PUZ.

 Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate.  Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie,

constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

 Pe parcelele de spații verzi pe care se vor amplasa la faza de proiect tehnic, rețele, echipamente, construcții și accesorii tehnico-edilitare se vor institui servituți de trecere, uz și superficie, în favoarea tuturor proprietarilor de parcele din cadrul prezentului PUZ.

4.5.3. Împrejmuiri  Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996

împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (dacă e cazul).

Pagina 11 I 11

 Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porţile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 Împrejmuirile propuse nu vor obstrucționa accesul și dreptul de servitute de trecere auto și cu piciorul instituit în Etapa 1, în cadrul parcelei cu nr. (3), în favoarea parcelelor cu nr. (1), (2), (4), (5), (6).

 Împrejmuirile se vor retrage cu min. 2,00m față de HCn 310 aflat la Nord de terenul ce face obiectul PUZ.

 Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul construcţiilor în interior se vor realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80 m (de la nivelul trotuarului), cu soclu plin de 0,30 - 0,60m şi vor putea fi dublate de un gard viu, iar stâlpii împrejmurii nu vor depăşi 2,40m.

 De la construcţii şi până în spatele lotului se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie etc.), cu o înălţime maximă de 2,00m.

 Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.

4.5.4. Gestionarea deşeurilor  Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a

fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. INDICI URBANISTICI

ZONĂ INDUSTRIE, INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE - CF nr. 437535, 429256 regim de înălţime max. (S)+P+4E+Er P.O.T.= max.60% C.U.T.= max. 1,2 H cornișă max.= 21m = 111.60m nivelul Mării Negre H max. = 25m = 115.60m nivelul Mării Negre spații verzi min. 20%

4.7. BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS

Teren nereglementat urbanistic conform CF 429256, 437535

100,00% 81 300 mp - -

Sz I - Subzonă industrie nepoluantă, servicii și instituții publice

- - 62,70% 50 974 mp

SzV - Subzonă spații verzi amenajate - - 20,00% 16 260 mp

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

- - 17,30% 14 066 mp

TOTAL 100,00% 81 300 mp 100,00% 81 300 mp

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă. Întocmit, Şef de proiect arhitect Alina Narița arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ

Atasament: P64_-_MEMORIU.pdf

Pagina 1 I 16

S.C. “ POLIFORM” S.R.L. Str. Bucureşti, nr.19, sc.A, ap.7, Timişoara, Tel: 0256 432212, E-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC PLAN URBANISTIC ZONAL

”Dezvoltare zona activitati economice cu caracter industrial institutii si servicii publice”, intravilan Timişoara Calea Torontalului - zona DN6 km 563+750 dreapta, Timișoara – Sânnicolau Mare CF nr. 429256, CF nr. 437535

PROIECT NR. P64/2014

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

”DEZVOLTARE ZONĂ ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE”

Amplasament: intravilan Timisoara, zona DN6 km 563+750 dr. Timișoara – Sânnicolau Mare

Beneficiar: S.C. “A.D.M. UPPERSIDE” S.R.L. Proiectant urbanism: S.C. ”POLIFORM” S.R.L. Data: noiembrie 2018 Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) 1.2. OBIECTUL P.U.Z. 1.2.1. SOLICITǍRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”DEZVOLTARE ZONA ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE” intravilan Timișoara, zona DN6, km 563+750 dr. Timișoara – Sânnicolau Mare, CF nr.429256, nr. Cad. A188/1/1, CF nr. 437535, nr. Cad 437535, a fost întocmită la comanda beneficiarului S.C. “A.D.M. UPPERSIDE” S.R.L.

Documentaţia de faţă propune soluţii şi reglementări în scopul extinderii zonei industriale, de producție si depozitare, instituţii si servicii publice, pe terenul in suprafata totala de 81.300mp situat in intravilanul Timişoarei in partea de Nord a municipiului, in imediata vecinătate a drumului Naţional Dn 6 Timisoara – Sannicolau Mare. 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU ZONA

STUDIATĂ Zona studiată este amplasată pe partea dreaptă a drumului naţional DN6 (Timişoara – Sânnicolau Mare), în zona km 563+750 dreapta.

Conform Planului Urbanistic General (în vigoare) prin care se specifica Categoria funcţională: terenul este situat in intravilan – zona unitati industriale, zona institutii si servicii publice.

Pagina 2 I 16

1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Studiile de zonă au preluat și integrat proiectele urbanistice elaborate anterior: - PUZ Paltim avizat cu HCL NR.546/2008 - PUZ avizat cu HCL nr.105/03.03.2015 - PUD avizat cu HCL nr.172/2004 - PUD avizat cu HCL nr.105/2008 - PUD avizat cu HCL nr.401/2005 - PUZ avizat cu HCL nr.228/2003 - PUZ avizat cu HCL nr.381/2001 - PUZ avizat cu HCL nr.40/2008 - PUD avizat cu HCL nr.395/2007 - PUZ avizat cu HCL nr.368/2010 - P.U.Z. ”Zonă industrială, depozitare și servicii” S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L.,

aprobat cu HCL nr. 460/13.09.2018 şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr. 131/24.04.2017);

- Concept general de dezvoltare urbana Timisoara (Masterplan) ianuarie 2012 - Planul Urbanistic General Timisoara (aflat in lucru) revizia 3, etapa 3

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă este situat în

intravilan, zona unitatilor industriale, zona institutii si servicii publice.

Terenul studiat este delimitat astfel:  Limita nordică a terenului este constituită de canalul de desecare HCN 310 canal ce

delimitează la sud parcele nereglementate din punct de vedere urbanistic.  Limita sudică a terenului studiat este data de DN 6 Timisoara – Sânnicolau Mare.

Vis-à-vis de Drumul Naţional DN 6 se găseşte incinta Parcului Industrial si Tehnologic Timisoara (PITT) incinta in care sunt edificate construcţii cu funcţiuni industriale si de servicii.

 La est, terenul este delimitat de parcela cu nr. cadastral 412369 teren arabil în extravilan, liber de construcţii, nereglementat din punct de vedere urbanistic

 La vest, terenul este delimitat de canalul de desecare DE 312, HCN 187/1, respectiv incinta Flextronics si de parcela cu nr. cad. A188/1/2, parcela pe care sunt amenajate locurile de parcare ale societatii Flextronics. Recent, pe terenul din incinta societății Flextronics este a fost aprobat PUZ “Zonă industrială, depozitare și servicii” prin HCL nr. 460/13.09.2018..

1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

În urma analizării Studiului de Oportunitate – PUZ – “Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice” DN 6, km 563+750, dreapta, Timișoara, depus cu nr. de înregistrare UR2014-019596/18.12.2014 de către beneficiar S.C. ADM UPPERSIDE S.R.L., proiectant S.C. POLIFORM S.R.L., Direcția de urbanism a municipiului Timișoara a emis AVIZUL DE OPORTUNITATE nr.02/26.01.2015.

Certificatul de Urbanism nr.422/12.02.2015 (prelungit) a fost obţinut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 131/2017 privind aprobarea, respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcţională: zonă unități industriale, zona instituții și servicii publice.

Certificatul de Urbanism nr.29/05.01.2017 (prelungit) a fost obţinut cu scopul finalizării PUZ în baza Certificatului de Urbanism nr. 422/12.02.2015 și a Avizului de Oportunitate nr. 02/26.01.2015.

Pagina 3 I 16

1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Accesul la amplasamentul studiat este realizat prin drumul de exploatare DE 312 compatibil cu funcţiunea de teren agricol. În prezent, nu este amenajat accesul din DN6. În zonă, au fost avizate accesuri rutiere din drumul naţional DN6 la obiectivele economice:

- km 563+260 stânga la Coca Cola srl - km 563+920 stânga şi dreapta la Parcul Industrial Timişoara şi Flextronics srl - km 564+555 dreapta la ICCO EMT srl - km 564+525 stânga la AGIL srl.

Conform avizului nr. 340/500/20.07.2018 al CNAIR, Direcția Regională de Drumuri și

Poduri Timișoara, sectorul de drum în zona DN6, km 593+750, a fost predat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin protocolul de predare – primire nr. 42235/06.11.2017, încheiat între Municipiul Transporturilor și Municipiul Timișoara.

Astfel soluția de dezvoltare a Căii Torontalului pe acest sector a fost modificată conform propunerii avizate de către Comisia de Circulație a Primăriei Municipiului Timișoara nr. DT2018-004421/23.08.2018.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. EVOLUŢIA ZONEI 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI Pentru zona limitrofă Căii Torontalului s-au elaborat şi aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei: industrie, depozitare şi servicii. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcţii aflate în diferite stadii de execuţie. În acelaşi timp, în planul secund, a rămas un fond semnificativ de parcele nereglementate. 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA

LOCALITĂŢII Proiecte cu funcţiuni industriale, depozitare si servicii au apărut in vecinatatea căilor majore de circulaţie din zona – Calea Torontalului – DN6. În general investiţiile sunt disparate.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 2.2.1. POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII

Terenul studiat este situat în partea de nord-vest a Municipiului Timişoara, în intravilanul localității.

Parcelele ce fac obiectul PUZ au accesibilitatea asigurată prin intermediul drumului de exploatare DE 312, compatibil cu fostul caracter arabil al parcelelor.

Terenul studiat are front la DN6, iar accesul din drumul naţional este propus a se realiza direct din intersecţia sens giratoriu propusa spre amenajare in dreptul Km 563+920

Terenul este format din parcelele:

- parcela identificată prin CF nr.429256, nr. Cad. A188/1/1, S=11.500mp – arabil în intravilan - parcela identificată prin CF nr. 437535, nr. top 437535, S=69.800 mp – curti constructii in

intravilan.

Pagina 4 I 16

2.2.2. RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI, ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL

 Prin prisma poziţiei faţă de cadrul oraşului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită arealului consistent încă neconstruit şi care are mari şanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

 Accesibilitatea zonei este asigurată de existenţa arterelor majore, respectiv drumul naţional DN6 (prelungire Calea Torontalului) şi de propunerea de traseu a Centurii ocolitoare Timişoara Vest, care intersectează drumul naţional DN6, în zona km 566+200.

 Un alt factor ce va asigura fluența circulației rutiere va fi legătura dumului national DN6 propusă (conform PUG în lucru revizia 3) cu drumul National DN 69 și Centura ocolitoare a municipiului Timișoara – respectiv relația cu autostrada.

 Zona limitrofă terenului studiat se conturează ca o zonă cu caracter industrial, depozitare şi servicii.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE

ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică,

stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENŢELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ŞI CONSTRUCŢII

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de faţă se află în intravilanul Mun. Timişoara, jud. TIMIŞ, identificat prin planul de situaţie anexat.

Terenul are o suprafaţa relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial de alunecare.

Platforma menţionata face parte din punct de vedere geomorfologic din câmpia joasa denumita Câmpia BANATULUI. Astfel zona menţionata se încadrează in complexul aluvionar a cărui geomorfologie se datorează influentei apelor curgătoare, care au dus la transportarea si depunerea de particole fine (din diverse roci), provenite prin dezagrega-rea rocilor de baza.

Suprafaţa relativ neteda a câmpiei a imprimat apelor curgătoare si a celor in retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase braţe si zone mlăştinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in funcţie de mărimea fragmentelor de baza.

In asemenea situaţii, stratificaţia poate sa se schimbe pe distante uneori mici. Geologic, zona se caracterizează prin existenta in partea superioara a formaţiunilor cvaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrişuri cu extindere la peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400  1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi). Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de raspuns elastic (din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,20g,

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de (0,60÷0,70)m Pentru stabilirea stratificatiei terenului de fundare s-au interpretat rezultatele obtinute prin analiza probelor de teren, insistandu-se indeosebi pe aprecirea granulozitatii inclusiv cantitatea procentuala pentru fragmentele cu dimensiuni grupate dupa prescriptii (argile, prafuri, nisipuri etc.) rezultand stratificatia generala dupa cum urmeaza: - 0,00  - 0,30m – sol vegetal pamant prafos argilos maroniu

Pagina 5 I 16

- 0,30  - 1,50m – argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat plastic consistenta, avand indice de consistenta IC=0,600,62 si modul de deformatie M=6869daN/cm

2 - 1,50  - 3,00m – argila prafoasa galbena cu rar calcar dizolvat plastic consistenta, avand indice de consistenta IC=0,700,62 si modul de deformatie M=7769daN/cm

2 - 3,00  - 5,00m – argila prafoasa galben maronie cu rar calcar dizolvat plastic

consistenta, avand indice de consistenta IC=0,650,72 si modul de deformatie M=7378daN/cm25,00  - 6,00m – argila galben vanata cu rar calcar dizolvat plastic consistenta, avand indice de consistenta IC=0,660,65 si modul de deformatie M=73daN/cm

2 - 6,00  - 7,00m – argila vanata cu rar calcar dizolvat plastic consistenta, avand indice de

consistenta IC=0,69 si modul de deformatie M=76daN/cm 2

Din analiza stratificatiei prezentata anterior se constata, ca terenul de fundare se încadrează in terenuri medii, conform Normativului NP 074/2007 (tabelul A21 conditii de teren); cu un total de 9 puncte, deci un risc geotehnic de tip « REDUS », iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate ramane in « CATEGORIA GEOTEHNICA 1 »

Terenul de fundare este alcătuit dintr-un pachet de pământuri coezive ( argile prafoase, argile) până la adâncimea de -7,00 m. Se recomanda fundarea pentru o cladire in regim de inaltime p, p+m(1e), la cota minima dmin=- 1,00m fata de ctn, pe stratul de argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat. 2.4. CIRCULAŢIA 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAŢIEI

RUTIERE Obiectivul este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Timişoara, pe partea dreaptă

a drumului naţional DN6 (prelungire Calea Torontalului), în zona km 563+750 dreapta. Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi consideraţi:

- accesul actual dificil din Calea Torontalului - DN6 la parcele - profilul transversal al lui Căii Torontalului - DN6, având în prezent doar două benzi de

circulatie. 2.4.2. CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI, INCOMODĂRI

ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, PRECUM ŞI DINTRE ACESTEA ŞI ALTE FUNCŢIUNI ALE ZONEI, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂŢI ŞI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECŢII CU PROBLEME. Obiectivul este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Timişoara, în zona prelungirii

arterei majore Calea Torontalului - DN6. Terenul are front la DN 6 iar accesul auto pe parcele nu este inca reglementat. Reţeaua secundară de drumuri din zonă este doar parţial reglementată. Este necesară o

corelare a segmentelor aprobate prin diverse planuri urbanistice aprobate în zonă.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ În prezent, în zona studiată funcţiunile existente sunt unităţi industriale și de producție: D.S.Smith PACKAGING, ICCO, FLEXTRONICS, COCA COLA, investițiile din cadrul platformei PITT (PAN SARMIS, FARTUD, GENUINE ADVERTISING, ELECTRIC SYS, WILLI KREUTZ, PROSPERO, ORNELLA STUDIO DESIGN, ALFA VISION, ȘTANȚOBANAT), servicii (RAR, etc). Prin documentaţiile de urbanism aprobate sunt propuse unitati industriale, depozitare, spatii comerciale, institutii si servicii publice. În vecinătatea imediată a terenului studiat, la limita vestica, este edificata hala de productie a SC Flextronics iar la limitele nordice si estice loturile sunt în prezent neconstruite.

Pagina 6 I 16

2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT În prezent terenul studiat este liber de construcţii, fiind amplasat un panou publicitar partial

dezafectat la limita sudica a terenului, inspre DN6. 2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE Majoritatea construcțiilor cu caracter industrial și de depozitare, precum și dotările ce asigură servicii în zonă, sunt concentrate de-a lungul lui DN6 – prelungirea Căii Torontalului.

Aceste functiuni sunt propuse prin documentatii de urbanism aprobate. De asemenea există și terenuri ce au fost reglementate din punct de vedere urbanistic dar

pe care nu au fost implementate propunerile aprobate. 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI Terenul studiat este compus dintr-o parcela avand categoria de folosință curți construcții în intravilan cat si o parcela avand categoria de folosinta arabil in intravilan. Nu exista spatii verzi amenajate.

Arealul limitrof este constituit in general de terenuri cu caracter agricol ce nu detin spatii verzi, doar in incinta Flextronics, pe parcela cu nr. cad. A188/1/2 fiind amenajate spatii verzi.

Pentru ansamblurile industriale sau depozitare aprobate sau edificate în baza documentaţiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate, s-au reglementat suprafeţele necesare de spaţii verzi amenajate. Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaţii, se propune asigurarea unui procent de 20% spaţii verzi din totalul suprafeţei.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ – STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII

În dreptul amplasamentului studiat, pe Calea Torontalului există rețea de alimentare cu

energie electrică subterană, rețea de gaz și instalații de comunicații subterane. În dreptul amplasamentului studiat nu există rețele de apă-canal.

2.7. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza vor adaposti functiuni

de producție, depozitare, institutii publice si servicii. Funcţiunile şi activităţile din zonă vor avea un caracter nepoluant.

Potrivit legii propunerea de urbanizare a fost supusă consultarii populaţiei în cadrul procedurilor de informare a populaţiei organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială, procedura finalizându-se cu RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu nr. UR2015-002540/10.04.2015.

Pagina 7 I 16

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

În urma analizării Studiului de Oportunitate – PUZ – “Dezvoltare zonă activități economice

cu caracter industrial, instituții și servicii publice” DN 6, km 563+750, dreapta, Timișoara, depus cu nr. de înregistrare UR2014-019596/18.12.2014 de către beneficiar S.C. ADM UPPERSIDE S.R.L., proiectant S.C. POLIFORM S.R.L., Direcția de urbanism a municipiului Timișoara a emis AVIZUL DE OPORTUNITATE nr.02/26.01.2015.

Certificatul de Urbanism nr.422/12.02.2015 (prelungit) a fost obţinut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 131/2017 privind aprobarea, respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcţională: zona unitati industriale, zona institutii si servicii publice.

Certificatul de Urbanism nr.29/05.01.2017 (prelungit) a fost obţinut cu scopul finalizării PUZ în baza Certificatului de Urbanism nr. 422/12.02.2015 și a Avizului de Oportunitate nr. 02/26.01.2015.

Se vor prelua prevederile proiectului de dezvoltare a Căii Torontalului în dreptul amplasamentului studiat, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație a Primăriei Municipiului Timișoara nr. DT2018-004421/23.08.2018.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. / Masterplan

- Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă este situat in extravilan, zona unitatilor industriale, zona institutii si servicii publice.

- Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara – în lucru (revizia 3), terenul de faţă este situat in extravilan in zona destinata activitatilor economice cu caracter industrial.

- Conform Masterplan 2012 zona se afla in continuarea axei de dezvoltare nord, cu functiuni propuse in domeniul productiei si inovatiei.

Axe de dezvoltare majore centura nord existenta. ed esua ase |

Pagina 8 I 16

- Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica intitulata

“Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitivie” prevede pentru zona adiacenta limitei sudice a terenul studiat, dezvoltarea de parcuri industriale de productie bazata pe cunoastere si inovatie.

- Prin urbanizarea terenurilor studiate prin prezentul proiect, se preia programul 1 Politica 1 descrise in Masterplan.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de

planuri urbanistice. Terenurile cu destinaţie agricolă au fost introduse în intravilan şi au devenit construibile. În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeţele construite şi dotarea cu zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate. Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea unui procent de 20% spaţii verzi din totalul suprafeţei.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Accesibilitatea terenului ce face obiectul studiului este asigurata de drumul de exploatare

DE 312, drum ce este racordat la DN6 (Calea Torontalului). În perspectiva sporirii capacităţii de circulaţie pe drumul naţional DN6 conform adresei nr.

340/809/17.11.2014 a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., s-a prevăzut modernizarea si lărgirea acestuia la patru benzi de circulaţie şi realizarea de drumuri colectoare paralele cu două benzi și sens unic, de ambele părți. De asemenea a fost propusă realizarea unei intersecții tip sens giratoriu la pozitia km 563+920 în vederea facilitării fluidizării traficului și a accesului în incinta S.C. Flextronics Romania S.R.L., și a Parcului Industrial Tehnologic deja edificat.

Conform avizului nr. 340/500/20.07.2018 al CNAIR, Direcția Regională de Drumuri și

Poduri Timișoara, sectorul de drum în zona DN6, km 593+750, a fost predat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin protocolul de predare – primire nr. 42235/06.11.2017, încheiat între Municipiul Transporturilor și Municipiul Timișoara.

Astfel soluția de dezvoltare a Căii Torontalului pe acest sector a fost modificată conform propunerii avizate în cadrul Comisiei de Circulație a Primăriei Municipiului Timișoara nr. DT2018- 004421/23.08.2018. Conform noii propuneri, Profilul Căii Torontalului va avea o lățime de 44,00m, cu 3 benzi de circulație pe sens, fără bretele colectoare. Se menține girația propusă anterior, dar cu o configurație actualizată profilului transversat propus.

Până în momentul materializării Căii Torontalului și accesului din dreptul km. 563+920,

conform propunerii avizate în cadrul Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018, se propune realizarea unui acces rutier conform planșei 01D - “Lucrări rutiere – plan de situație” – Etapa 1, în dreptul km. 563+630, prin intermediul parcelei nr.3, pe care se va institui servitute de trecere auto și cu piciorul în favoarea parcelelor cu nr. 1, 2, 4, 5, 6. Propunerea intermediară de acces în Etapa 1 a fost avizată în cadrul Comisiei de Circulație nr. DT2018-005007/11.10.2018.

Ulterior materializării girației din dreptul km. 563+920, accesul propus din Etapa 1 se va reconfigura conform planșei 01D - “Lucrări rutiere – plan de situație” – Etapa finală, dreptul de servitute nemaifiind necesar.

Viitoarele împrejmuiri nu vor obstrucționa accesul prin drept de servitute descris mai sus, din cadrul parcelei cu nr.3.

Pagina 9 I 16

Deservirea rutieră a incintelor propuse va fi asigurată de drumuri şi platforme tehnologice interioare, racordate Calea Torontalului și la sensul giratoriu.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara – în lucru (revizia 3) se propune realizarea unei legaturi intre DN6 si DN69, prin dezvoltarea drumului de exploatare DE327 la un profil transversal de 20m, drum ce va face legatura intre sensul giratoriu realizat la intersectia Soselei de Centura a Municipiului Timisoara cu DN 69 si sensul giratoriu propus a se realiza la Km 563+920 al drumului national DN6.

Accesul spre autostradă va fi facilitat de posibilitatea de circulaţie si acces pe viitoarea Centură ocolitoare Timişoara Vest, centură ce va intersecta drumul naţional DN6 în zona km 566+200, la aproximativ 2,0 km de amplasament.

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCŢIONALITATE, AMPLASARE

Documentaţia are drept obiect reglementarea urbanistică a unui teren în suprafaţă totală de 81.300 mp cu front la DN6, situat intr-o zona marcata de investitii cu puternic caracter industrial si de servicii.

Tema de proiectare propune:

1. Asigurarea legăturilor ce se impun conform PUG în lucru între DN6 și DN69, descongestionându-se astfel traficul prin posibilitatea de deviere a traficului greu.

2. Extinderea zonei de industrie, institutii publice si servicii, cu un regim de inaltime maxim de (S)+P+4E+Er.

3. Prevederea unui procent de 20% spații verzi amenajate din suprafaţa totală a terenului ce face obiectul PUZ.

4. Asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse de industrie, institutii publice si servicii. Locurile de parcare din incintă necesare funcţiunilor se vor calcula conform normativelor în vigoare.

5. Ulterior aprobării PUZ prin Hotărâre de Consiliu Local: edificarea de hale productie, depozitare si servicii cu caracter nepoluant, în concordanță cu caracterul zonei.

3.5.2. BILANŢ TERITORIAL PROPUS ZONĂ INDUSTRIE, INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE - CF nr. 437535, 429256

EXISTENT PROPUS

Teren nereglementat urbanistic conform CF 429256, 437535

100,00% 81 300 mp - -

SzI - Subzonă industrie nepoluantă, servicii și instituții publice

- - 62,70% 50 974 mp

SzV - Subzonă spații verzi amenajate - - 20,00% 16 260 mp

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

- - 17,30% 14 066 mp

TOTAL 100,00% 81 300 mp 100,00% 81 300 mp

Pagina 10 I 16

3.5.3. INDICI CARACTERISTICI ZONĂ INDUSTRIE, INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE - CF nr. 437535, 429256

regim de înălţime max. (S)+P+4E+Er P.O.T. = max. 60% C.U.T. = max. 1,2 H cornisa max. = 21m = 111.60m nivelul Mării Negre H max. = 25m = 115.60m nivelul Mării Negre spații verzi min. 20%

Functiuni permise (enumerarea nu este limitativă)

- Fabricarea de ambalaje hartie carton, plastic - Industria usoara: incaltamainte, imbracaminte, marochinarie, confectii textile, tricotaje,

artizanat si manufactura din doemniul textileleor, impletituri. - Depozitare de materiale de constructii preambalate, cabluri, materiale electrice si

electronice, - Depozit fructe, legume, conserve, depozite alimentare, - Spatii de logistica pentru industria alimentara si automobile. - Depozite ansambluri si subansambluri utilaje transport, auto, confectii metalice. - Ateliere tamplarie lemn, metal, plastic - Fabricare de mobilier - Depozite cu caracter nepoluant, - Servicii publice - Clădiri administrative, birouri - Staţii comercializare produse petroliere - Spatii pentru sport si agrement - Statii carburanti - Tipografie - Constructii de masini - Productie materiale plastice - Productie material rulant - Asamblare, industrie auto - Productie electrice, electronice - Prelucrare carne si alimente perisabile - Fabrica tigarete, procesare tutun

Functiuni permise cu conditii:

Industrie și depozitare poluantă cu condiția realizării unui studiu de impact asupra mediului pentru funcțiunilor propuse.

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE Pe parcelele de spații verzi pe care se vor amplasa la faza de proiect tehnic, rețele,

echipamente, construcții și accesorii tehnico-edilitare se vor institui servituți de trecere, uz și superficie, în favoarea tuturor proprietarilor de parcele din cadrul prezentului PUZ.

3.6.1. ALIMENTAREA CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ ALIMENTARE CU APĂ

Debitul de apă pentru consum menajer se va asigura de la forajul de apă propus şi staţie de hidrofor cuplat cu staţie de clorinare. Reţeaua de alimentare cu apă din incinta PUZ va fi din ţeavă PEHD, De 90 mm. Reţeaua de apă pentru incendiu din incinta PUZ-ului va fi din ţeavă PEHD De 160 mm, echipată cu hidranţi de incendiu Dn 100 mm.

Pagina 11 I 16

Volumul de incendiu se va acumula într-un rezervor de incendiu de 250 mc. Acest rezervor se va alimenta cu apă tot de la forajul propus, iar presiunea şi debitul în reţeaua de incendiu se va asigura de la o staţie de pompare de incendiu propusă. CANALIZARE MENAJERĂ

Reţeaua de canalizare menajeră din incinta PUZ-ului se va prevedea din ţeavă de PVC – SN4 De 250 mm. Evacuarea apelor uzate din reţeaua de canalizare menajeră se va face într-un bazin vidanjabil etanş din beton de 50 mc capacitate. Acest bazin se va vidanja prin grija dezvoltatorului pe baza unui contract de vidanjare încheiat cu o firmă autorizată. CANALIZARE PLUVIALĂ

Apele pluviale concentrate de pe întreagă suprafaţă de 8,13 ha vor fi colectate prin guri de scurgere în reţeaua de canalizare ape pluvială. Reţeaua de canalizare pluvială în incintă se propune din ţeavă PVC De 250, 315 şi 400 mm. Apele pluviale vor fi stocate într-un bazin de retenţie cu volumul de 100 mc. Înainte de a fi colectate în bazinul de retenţie apele pluviale vor fi trecute prin separator de hidrocarburi. Apele astfel tratate şi stocate se vor evacua în canalul de desecare HCn 310. 3.6.2. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA Alimentarea cu energie electrica se va rezolva prin inserierea unui punct de conexiune in retelele de 20kV existente, aflate in proprietatea SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA. Pentru viitoarele constructii de productie/depozitare se va prevedea un punct de conexiunile la limita de proprietate, avand punctul de delimitare la bornele de 20kV ale celulei de masura. Proiectarea si executia lucrarilor se vor face in baza studiului de solutie si a proiectului tehnic, avizate de catre distribuitorul local de energie electrica. Din punctul de conexiune se vor alimenta prin LES 20kV posturile de transformare 20\0.4kV dezvoltate in interiorul parcelelor. Iluminatul exterior precum si serviciile interne ale parcelelor se vor realiza din tablourile TDRI, prin proiectarea de puncte de aprindere pentru instalatia luminotehnica, respectiv racorduri pentru statiile de pompare, statii de hidranti, respectiv bazine de retentie. Pentru alimentarea de rezerva a instalatiilor cu rol de protectie la incendiu se va prevedea un grup electrogen insonorizat, montat in exterior. 3.6.3. CONEXIUNILE LA PROVIDERII DE SERVICII DE TELECOMUNICATII Conexiunile viitoare la retelele existente de telecomunicatii se vor face prin extinderea retelelor de fibra optica existente in zona, in functie de optiunile dezvoltatorului cu privire la societatea furnizoare. Extinderile de retele se vor face pana la limita de proprietate, unde se vor afla punctele de delimitare a gestiunii retelelor. De la limita de proprietate se va poza o retea de fibra optica si telefonie, aflata in proprietatea beneficiarului, retea care se va proiecta in functie de necesitatile finale. Traseele de fibra optica se vor proteja in tuburi PVC de protectie.

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului .

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

Din punct de vedere al integrării consideraţiilor de mediu, se apreciază că schimbarea categoriei de folosinţă a terenului aduce unele avantaje în sensul că un teren agricol situat într-o

Pagina 12 I 16

poziţie în care exploatarea lui se poate face numai cu dificultăţi, este înlocuit cu o zona destinata industriei si serviciior publice în care terenul este superior exploatat din punct de vedere economic. Se aminteşte şi încadrarea teritoriului studiat în cadrul vecinătăţilor imediate care cuprind sau vor cuprinde de asemenea zone industriale şi servicii publice aferente.

Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse a fost necesară asigurarea utilităţilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea. TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate. 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuţie a lucrărilor.

Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc. 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

Deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care va depozita pe deponeul autorizat din localitate sau din apropiere. 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI

DE ZONE VERZI, ETC. Terenurile cu fostă destinaţie agricolă nu sunt degradate.

Se va asigura o suprafaţă de 20% din suprafața totală a terenului reglementat de 81.300 mp, pentru spaţii verzi amenajate. 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ După finalizarea lucrărilor de construcție și rutiere: circulații carosabile și alei pietonale, platforme și parcări - se va realiza amenajarea incintei cu spații verzi și plantații de arbori, ce vor ocupa 20% din totalul zonei studiate. 3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAŢIE

ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE Odată cu finalizarea infrastructurii rutiere din zonă, cu accent pe execuţia a patru benzi de

circulaţie pe drumul naţional DN6, execuţia bretelelor colectoare, a pasajului superior cu calea ferată, a giraţiei propuse pe traseul DN6, la km 563+920 (în dreptul Parcului Industrial şi Tehnologic Timişoara) şi a Centurii ocolitoare Timişoara Vest, cu nodul rutier de la km 566+200 (intersecţie cu drumul naţional DN6), se vor îmbunătăţi semnificativ condiţiile de trafic în zonă şi implicit accesul şi circulaţia rutieră de deservire a PUZ-ului studiat.

Situaţia propusă prin prezenta documentaţie, se va analiza din punct de vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr. 1 la HG 1076/2004, (modificată la data de 29.10.2012), privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea menţionată mai sus sunt cel referitor la caracteristici ale planului şi cel referitor la caracteristici ale efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate de propunerile PUZ.

În ceea ce priveşte caracteristicile semnificative ale planului, se precizează următoarele:  Planul urbanistic zonal generează repere pentru toate proiectele concrete de dezvoltare

Pagina 13 I 16

teritorială ulterioară din zona studiată, prin direcțiile de dezvoltare urbanistică propuse;  Planul urbanistic zonal se pliază pe intențiile viitorul Plan Urbanistic General al Municipiului

Timisoara (aflat în lucru); planul urbanistic zonal permite dezvoltarea urbanistică a terenurilor învecinate, sugerând o posibilă urbanizare pe zona de la NE si Est de terenul studiat, prin trama stradală preluata cât şi prin tipul de funcţiuni la care acestea vor fi juxtapuse;

 Din perspectiva promovării dezvoltării durabile, planul urbanistic zonal se include în următoarele direcţii: înlocuirea cu energii regenerabile a energiilor fosile, dezvoltarea prevenirii şi reciclarea deşeurilor, dezoltarea unui urbanism ce favorizează mixtura de activităţi, asigurarea unei echipări tehnico-edilitare centralizate pentru întreaga zonă;

 Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele: - sunt de încurajat soluţiile de folosire a energiilor regenerabile în toate cazurile şi la

toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile la nivelul zonei; - evacuarea deşeurilor de va face diferenţiat pentru cele menajere, preluate de regia

municipală Retim. - protecţia ariilor construite împotriva poluării provenite din trafic este prevăzută a fi

rezolvată prin spaţii verzi şi plantaţii de aliniament;  Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel naţional, preluate şi detaliate la nivel

judeţean în cadrul PATJ Timiş si in PUGul localitatii, in special cel in lucru: strategia naţională privind gestionarea deşeurilor, strategia naţională privind gospodărirea apelor, strategia naţională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile naţionale, europene şi internaţionale privind zonele naturale şi construite protejate, ş.a.

În ceea ce priveşte caracteristicile efectelor şi ale zonelor posibil a fi afectate de

propunerile PUZ, se precizează următoarele:  efectele cele mai probabile ale implementării planului se pot raporta la principalii factori de

mediu: - biodiversitatea nu este afectată, datorită faptului că terenul de faţă este în circuitul

agricol; asupra populaţiei existente nu există efecte semnificative negative ci efecte pozitive ce ţin de asigurarea unui mediu urban de înaltă calitate, precum şi premisele populării unui teren care la ora actuală este agricol, această intrevenţie (urbanizare) asupra teritoriului având efecte de cel puţin 200-300 de ani, intervenţia fiind reversibilă;

- sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului; - fauna şi flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului; - solul stratul vegetal va fi înlăturat pe zonele ce vor fi ocupate de construcţii sau

amenajări, pe toată durata de existenţă a acestora, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcţiilor şi amenajărilor;

- apa este un factor ce nu va avea de suferit datorită echipării centralizate, racordate la sistemul municipal;

- aerul nu va avea de suferit de pe urma împlementării planului, din contră prin plantarea zonelor verzi, microclimatul local va fi influenţat pozitiv;

- factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influenţaţi de implementarea planului; valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt materiile prime şi veniturile din agricultură, alegerea fiind aceea de a fructifica mai bine potenţialul terenului situat acum în apropierea zonei urbane Timişoara; implementarea planului nu distruge topografia terenului, ceea ce face ca terenul să fie oricând reversibil la funcţiunea iniţială, agricolă;

- nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic;  efectele nu au o natură cumulativă semnificativă;  în context transfrontalier nu există efecte semnificative;  riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ;  se estimează că efectele implemetării prezentului plan pot afecta cel mult o rază de 100 m;  Amplasamentul se află la o distanţă de cca. 2,3 km S faţă de aria naturală protejată

Becicherecul Mic – ROSCI0277, si la 14,2 km fata de aria naturala protejata Lunca Timisului, - ROSCI0109 , distanţe la care aceasta, prin activităţile propuse nu afectează în nici un fel aria naturală protejată.

Pagina 14 I 16

3.7.7. PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt concepute în sensul încadrării în

limitele admise de Inspecţia pentru Protecţia Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 şi conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/97.

Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi PVC se elimină posibilitatea exfiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

3.7.8. PROTECȚIA AERULUI

Lucrările de alimentare cu apă şi canalizare preconizate a se realiza pe amplasamentul propus nu constituie sursă de poluare asupra calităţii aerului din mediul învecinat. 3.7.9. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR

Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării sistemului centralizat de alimentare cu apă şi canalizare aferent zonelor industriale şi servicii, este conceput în sensul încadrării în limitele admise de Agenţia pentru Protecţia Mediului, Legea Mediului nr. 137/1995 şi conform prevederilor din STAS 10009/88. Utilajele prevăzute sunt silenţioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat şi uşor de exploatat.

Lucrarea în ansamblu s-a conceput în ideea realizării unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele construcţiilor, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus. Pentru aceasta s-au prevăzut materiale şi elemente de construcţii cu indici de izolare acustică la zgomot aerian, corespunzători, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silenţiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60 dB., măsurat la limita incintei, conform STAS 10009/88. 3.7.10. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiaţii, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiaţiilor.

3.7.11. PROTECȚIA SOLULUI

Tehnologia desfăşurată pentru lucrările de alimentare cu apă şi canalizare se realizează în condiţiile prevenirii poluării solului cu exfiltraţii de apă uzată, care este vehiculată în special prin instalaţiile de canalizare. În acest sens reţelele de canalizare s-au prevăzut a se executa din conducte din PVC, cu cămine din polietilenă. 3.7.12. PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ȘI ACVATICE

Funcţionarea lucrărilor propuse a se executa, nu periclitează şi nu intervin in echilibrul ecosistemelor terestre şi a ecosistemului acvatic.

3.7.13. PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE ȘI A ALOTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei documentaţii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de alimentare cu apă şi canalizare.

Aceste măsuri sunt în concordanţă cu prevederile din Legea Mediului 265/2006, OUG 195/2005 şi a Ordinului nr. 860, 863/2002 privind impactul asupra mediului.

La toate lucrările propuse se va respecta H.G.101/1997 "Norme speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară", cap. I, art. 5, asigurându-se zonă de protecţie sanitară în jurul forajului şi a gospodăriei de apă .

Lucrările proiectate nu influenţează aşezările umane; De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

Pagina 15 I 16

3.7.14. GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR Din procesul tehnologic privind alimentarea cu apă, canalizarea menajeră şi pluvială nu

rezultă deşeuri care ar necesita o gospodărire specială. De la reţeaua de canalizare apa uzată este colectată şi transportată la canalizarea

localităţii Dumbrăviţa. Deşeurile solide vor fi colectate şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat .

3.7.15. GOSPODĂRIREA SUBSTANȚELOR TOXICE ȘI PERICULOASE

Atât lucrările de alimentare cu apă cât şi cele de canalizare sunt destinate folosinţei umane, nu rezultă nici un fel de substanţe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

 Listarea obiectivelor de utilitate publică - asigurarea suprafeţelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale

drumurilor din perimetrul studiat ce fac parte din trama stradala cu obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de cicliști, trotuarele şi spaţiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menţionate să devină domeniu public;

 Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcţii) din zonă, conform legii 213/1998

- parcela identificată prin CF nr.429256, nr. Cad. A188/1/1, S=11.500mp – arabil intravilan

- parcela identificată prin CF nr. 437535, nr. top 437535, S=69.800 mp – curti constructii in intravilan

- nu există sarcini  Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători, în vederea realizării obiectivelor

propuse Conform planşei “Circulaţia terenurilor“ urmeaza a fi prevăzute:

- rezervarea suprafeţelor de teren necesare pentru asigurarea prospectelor transversale finale în perimetrul terenului studiat

- obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru ciclişti, trotuarele aferente drumurilor mai sus menţionate să devină domeniu public.

- instituirea dreptului de servitute auto și cu piciorul propus în Etapa 1, în cadrul parcelei cu nr. (3) în favoarea parcelelor cu nr. (1), (2), (4), (5), (6), cu scopul realizării unui acces rutier provizoriu în dreptul km. 563+630, până în momentul materializării Căii Torontalului și accesului din dreptul km. 563+920.

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 4.1. ÎNSCRIEREA AMENAJĂRII ŞI DEZVOLTĂRII URBANISTICE PROPUSE A ZONEI

ÎN PREVEDERILE P.U.G. Zona studiată se înscrie din punct de vedere al zonificării funcţionale şi reglementărilor

propuse, în propunerile avizate în Planul Urbanistic General Timisoara. Eforturile proiectantului au fost îndreptate către realizarea în condiţii normale a funcţiunilor

cerute de temă, încadrarea în normele sanitare şi de mediu precum şi asigurarea unei folosiri a terenului la parametri contemporani.

Pagina 16 I 16

4.2. CATEGORII PRINCIPALE DE INTERVENŢII CARE SĂ SUSŢINĂ MATERIALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei şi

realizarea infrastructurii tehnico - edilitare. 4.3. APRECIERI ALE ELABORATORULUI P.U.Z. ASUPRA PROPUNERILOR

AVANSATE Ca măsură prioritară legată de evoluţia zonei, se propune corelarea stadiului actual de construcţie al zonei cu strategia de dezvoltare a teritoriului situat intre DN 6 si Dn 69.

Operaţiunile viitoare din zonă, vor ţine seama de schema majoră a circulaţiilor propuse, în vederea evitării situaţiilor de obstrucţionare a traseelor cu construcţii.

Prezentul P.U.Z. ”DEZVOLTARE ZONA ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE” parcelele cu nr. CF 429256, CF 437535, intravilan Timisoara, Judeţul Timiş are un caracter de reglementare ce explicitează şi detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe întreaga zonă studiată. Întocmit, Şef de proiect arhitect Alina Narița arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ

Atasament: _R01_Lucrari_rutiere.pdf

e eta ea =” A Ste _ E SI be n A Fr, E rar E LA

Atasament: _ED01_Echipare_retele_apa-canal.pdf

H

C

n

1

8

7

/

1

C

F

4

1

2

3

6

9

A 317/1/9

Scf=8.85ha

(

C

c

3

1

7

/

1

/

8

)

S

c

f

=

3

.

1

3

h

a

(

A

3

1

7

/

1

/

6

/

2

)

S

c

f

=

1

.

9

3

3

7

h

a

(

A

3

1

7

/

1

/

6

/

1

)

S

c

f

=

0

.

9

1

h

a

C

F

4

3

7

2

1

3

C

F

4

2

3

3

9

8

Smas=8.85ha

9 0 . 5 2

H

C

n

1

8

7

/ 1

H

C

n

1

8

7

/

1

Scf=11500 mp

Nr. cad. 429256

( A 188/1/1 )

m

a

x

(

S

)

+

P

+

4

E

+

E

r

P

.

O

.

T

.

m

a

x

6

0

%

C

.

U

.

T

.

m

a

x

=

1

.

2

H

c

o

r

n

i

s

a

m

a

x

=

2

1

m

H

m

a

x

=

2

5

m

parcare

CF 444490

(A 309/4)

CF 407687

(Nr. top. 188/1/2)

parcare

c

a

n

a

l d

e

d

e

s

e

c

a

r

e

i n

t u

b

a

t

PITT

1

2

3

7

8

9

10

11

15

16

Profil Transversal propus pentru CALEA TORONTALULUI

PENTRU OBIECTIVUL "AMENAJARE CALEA TORONTALULUI (4,6KM)

m

a

x

(

S

)

+

P

+

4

E

+

E

r

P

.

O

.

T

.

m

a

x

6

0

%

C

.

U

.

T

.

m

a

x

=

1

.

2

H

c

o

r

n

i

s

a

m

a

x

=

2

1

m

H

m

a

x

=

2

5

m

m

a

x

(

S

)

+

P

+

4

E

+

E

r

P

.

O

.

T

.

m

a

x

6

0

%

C

.

U

.

T

.

m

a

x

=

1

.

2

H

c

o

r

n

i

s

a

m

a

x

=

2

1

m

H

m

a

x

=

2

5

m

m

a

x

(

S

)

+

P

+

4

E

+

E

r

P

.

O

.

T

.

m

a

x

6

0

%

C

.

U

.

T

.

m

a

x

=

1

.

2

H

c

o

r

n

i

s

a

m

a

x

=

2

1

m

H

m

a

x

=

2

5

m

m

a

x

(

S

)

+

P

+

4

E

+

E

r

P

.

O

.

T

.

m

a

x

6

0

%

C

.

U

.

T

.

m

a

x

=

1

.

2

H

c

o

r

n

i

s

a

m

a

x

=

2

1

m

H

m

a

x

=

2

5

m

m

a

x

(

S

)

+

P

+

4

E

+

E

r

P

.

O

.

T

.

m

a

x

6

0

%

C

.

U

.

T

.

m

a

x

=

1

.

2

H

c

o

r

n

i

s

a

m

a

x

=

2

1

m

H

m

a

x

=

2

5

m

(Nr. top. 189/1/1-4)

CF 407691

P

P

A

r

a

d

-

D

N

6

9

D

e

3

1

2

D

e

3

1

2

(Cc 317/1/1-2, 317/1/4-5)

Scf=69800 mp

Nr. cad. 437535

D

e

H

C

n

3

1

0

4

5

6

Calea Torontalului - DN6

D

e

3

1

7

/

1

/

7

D

e

3

1

7

/

1

/

7

str. Rasaritului nr.6 TIMISOARA Tel. /Fax. 004-0356-101621

SOCIETATEA DE CONSULTANTA SI PROIECTARE

S.C. ELATIS S.R.L.

SEF PROIECT

C.U.I. R17185205 J35/307/2005

PROIECTANT ing. STRIMBEI ILDICO

DESENAT teh. IEPURE SIMONA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

SCARA

1:1000

DATA

10.2018

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Beneficiar:

Titlu pr.:

Titlu plansei:

PR. NR.

FAZA

NR. PL.

01 ED

240/

2014

DOC.

arh.TRIMBITAS GEORGETA

Retele de alimentare cu apa si canalizare

PLAN DE SITUATIE - PROPUNERI

S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L.

ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUTII

DN6, km 563+750 dreaptaAmplasament:

P.U.Z. - DEZVOLTARE ZONA ACTIVITATI

LEGENDA

canalizare apa uzata propusa

CM CM

canalizare pluviala propusa

CP CP

retea apa de incendiu propusa

Ai Ai

BR

bazin de retentie apa pluviala propus

gura de varsare propusaGV

foraj propus

F

rezervor pentru consum menajer si incendiu propus

R

hidrant de incendiu propus

F

intravilan Timisoara

SI SERVICII PUBLICE

BV

bazin vidanjabil apa uzata propus

retea de alimentare cu apa propusa

A A

B

R

C

P

C

P

A

i

A

i

A

i

A

i

A

i

A

i

Ai

A

i

S

H

C

P

BV

C

M

C

M

C

M

C

M

A

i

A

i

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

A

i

A

i

A

A

A

A

A

separator hidrocarburi propus SH

S

H

C

+

S

P

A

i

A

i

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

M

C

M

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

CP

A

i

A

i

A

i

Ai

A

i

statie de hidrofor cu clorinare pentru apa menajera

propusa

SHC

statie de pompare pentru incendiu propusa SP

R

A

A

A

A

C

M

C

M

Atasament: _E01_Instalatii_electrice_-_Propunere_asigurare_utilitati.pdf

1,100 m2

6,1 23

m2

3,435 m2

10, 828

m 2

5,761 m2

7,9 58

m2

7,9 92

m2

8,2 54

m2

507 m2

9,8 19

m2

2,987 m2

1,100 m2

319 m2

485 m2

490 m2

H C

n 1

8 7 /1

C F

4 1 2 3 6 9

A 317/1/9

Scf=8.85ha

Stp=1.89ha

(C c 3

1 7 /1

/8 )

S cf=

3 .1

3 h a

(A 3

1 7 /1

/6 /2

)

S cf=

1 .9

3 3 7 h a

(A 3

1 7 /1

/6 /1

)

S cf=

0 .9

1 h a

C F

4 3 7 2 1 3

C F

4 2 3 3 9 8

Smas=1.89ha

Smas=8.85ha

HCn 187

/1

H C

n 1

8 7 /1

76 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011 1213

1415161718192021

22

23

24

25

26

27

7 8

1

2

3 4

5 6Scf=11500 mp

Nr. cad. 429256 ( A 188/1/1 )

PTT 3

ma x (S

)+P +4E

+Er

P.O .T.

ma x 6

0%

C.U .T.

ma x =

1.2

Hcorn isa

ma x =

21m

H m ax

= 2 5m

parcare

CF 444490 (A 309/4)

CF 407687 (Nr. top. 188/1/2)

parcare

parcare

cana l de

dese care

intu bat

cana l de

dese care

intu bat

PITT

F 1

3

F 1

3 F

1 3

F 1

3

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Timișoaraèç Sânnicolau Mare

ma x (S

)+P +4E

+Er

P.O .T.

ma x 6

0%

C.U .T.

ma x =

1.2

Hcorn isa

ma x =

21m

H m ax

= 2 5m

ma x (S

)+P +4E

+Er

P.O .T.

ma x 6

0%

C.U .T.

ma x =

1.2

Hcorn isa

ma x =

21m

H m ax

= 2 5m

ma x (S

)+P +4E

+Er

P.O .T.

ma x 6

0%

C.U .T.

ma x =

1.2

Hcorn isa

ma x =

21m

H m ax

= 2 5m

ma x (S

)+P +4E

+Er

P.O .T.

ma x 6

0%

C.U .T.

ma x =

1.2

Hcorn isa

ma x =

21m

H m ax

= 2 5m

ma x (S

)+P +4E

+Er

P.O .T.

ma x 6

0%

C.U .T.

ma x =

1.2

Hcorn isa

ma x =

21m

H m ax

= 2 5m

PUZ aprobat cu HCL 460/13.09.2018 "Zonă industrială, depozitare și servicii"

S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L.

max S+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max 1,2 Hmax cornișă 25m min 20% spații verzi

(Nr. top. 189/1/1-4) CF 407691

P

P

C5

P

Ar ad -

DN 69 è

D e 3

1 2

D e 3

1 2

H C

n 3

18

(Cc 317/1/1-2, 317/1/4-5) Scf=69800 mp

Nr. cad. 437535

H C n

31 0

P T

T 2

4

5

6

Calea Torontalului - DN6

D e 3

1 7 /1

/7

D e 3

1 7 /1

/7

Conexiune LES 20kV -Bucla Conexiune LES

20kV -Bucla

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6

DP1

DP2

DP3

DP4

DP5

DP6

Alimentare IL. si PA

PC7

LEGENDA

- Traseu bransare la retelele de fibra optica format din fibra optica de tip SingleMode, conform schemei de conexiuni, pozat pe pat de nisip in profil de sant, in tub gofrat Ø63mm, conform detaliilor; - LES 20kV propus, pozat ingropat in pamant la octa de -1.20m fata de

cota finita a terenului sistematizat, conform solutiei avizate de catre Enel Distributie Banat SA;

- PC1-PC6 - Punct de conexiune propus, avand punctul de delimitare la bornele celulei de masuta, la nivelul de tensiune de 20kV. Solutia se va stabili in baza avizului tehnic de racordare; - DP1-DP6 - Punct de conexiune cu retelele de telecomunicatii propus,

realizat intr-un camin de tragere cu D=1000mm, carosabil;

- Corp de iluminat stradal, echipat cu surse LED, putere 93W, 10200lm, distributie larga, indice de redare a culorilor 70, temperatura de culoare 4000K, grad de protectie IP66, IK08, cu montaj pe stalp, Ø60-76mm, montat pe stalp;

- Traseu pentru iluminatul exterior, pozat din tub gofrat Ø63mm, pe pat de nisip conform detaliilor;

PC

DP

Acest proiect este proprietatea firmei SC ELECTRIC EYE SRL. Drepturile de proiectare apartin in intregime proiectantului. Refolosirea oricarei parti din aceasta documentatie este interzisa.

Verificator Nume Semnatura Cerinţa Referat\expertiză Nr.\Data

Desenat

Proiectat

Şef Proiect

Specificaţie

Titlul planşei : Instalatii electrice - Propunere asigurare utilitati

Faza:

Proiectant Instalaţii Electrice :

PUZ

Pr. Nr :

Nume Semnatura

Scara:

Data:

406\2018

1\1000

Aug. 2018

Planşa:

E01

Titlul proiectului : "Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice", Timișoara, Calea Torontalului - DN 6, jud. Timiș, CF 429256 și 437535 Verificat

Rev: 00

Beneficiar :

SC A.D.M. UPPERSIDE SRL Giarmata Vii, Intrarea Rozelor, nr. 6-8;

Timisoara, str. Zimnicea, nr. 26; jud. Timis, e-mail: [email protected]

SC ELECTRIC EYE SRL

arh. Georgeta Trimbitas

ing. Lucian Volintiru

ing. Adrian Valea

ing. Adrian Valea

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Nr. UR2018-019340/20.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ ACTIVITĂȚI

ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 017423/18.10.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara, prin care se propune extinderea zonei de industrie, institutii publice și servicii cu regim de înălțime maxim de (S)+P+4E+Er.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-019340/19.11.2018 privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 02 din 26.01.2015, Avizul Arhitectului Sef nr. 42 din 15.11.2019, aviz CJT nr. 64 din 12.11.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 422 din 12.02.2015 prelungit până la 13.02.2017, Certificatul de Urbanism nr. 29 din 05.01.2017 prelungit până la 04.01.2019, Avizul Favorabil cu conditii al Directiei Judetene pentru Cultură Timis nr. 535/27.02.2015, Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 64/12.11.2018, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 74 din 29.09.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara, beneficiar S.C A.D.M. UPPERSIDE S.R.L., proiectant S.C. POLIFORM S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R.-Arh. Georgeta TRIMBITAS, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna martie 2015, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011 si completat prin H.C.L. nr. 138/2012, pe perioada careia nu s-au formulat sugestii si obiecții din partea publicului cu privire la aceasta investiție si nici la intalnirea cu proiectantul Arh. Georgeta TRIMBITAS, organizata in data de 12.03.2018 la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în martie 2015, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2015-002540/10.04.2015;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC POLIFORM SRL, proiect nr. P64/2014, la cererea firmei beneficiare S.C. A.D.M. UPERSIDE S.R.L..

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord-vest a oraşului, zonă cu caracter nedefinit, in cvartalul delimitat la nord de HCn310, la sud de Calea Torontalului - DN6, la est de drumul de exploatare De317/1/7, la vest de HCn 187/1 și de incinta S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L..

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 81.300mp este înscris în CF nr. 429256 nr. cad. 429256 (CF vechi 147412 nr. cad. A188/1/1) teren intravilan in suprafata de 11.500 mp și în CF nr. 437535 nr. cad. 437535, teren intravilan in suprafata de 69.800 mp, este proprietatea S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L..

Prin Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara se propune se propune extinderea zonei de industrie, institutii publice și servicii cu regim de înălțime maxim de (S)+P+4E+Er.

Accesul auto şi pietonal la parcela beneficiarului se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-005007/11.10.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U., cu respectarea soluției de dezvoltare a Căii Torontalului pe sectorul de drum în zona DN6 modificată conform propunerii avizate de către Primăria Municipiului Timișoara – Comisia de Circulație cu nr. DT2018-004421/23.08.2018;

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-005007/11.10.2018.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt

următorii: Sz I – SUBZONĂ INDUSTRIE, INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE - regim de construire: izolat;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

- funcţiuni predominante: producţie industrială şi activităţi complementare, servicii de tip industrial şi cvasi industrial, depozitare, cu caracter nepoluant;

- H max = (S)+P+4E+Er (niveluri) cu respectarea înălţimii maxime de 25m, respectiv cota absolută maximă de 115,60m (90,60m cota absolută faţă de nivelul Mării Negre a terenului natural +25m înălţimea maximă a construcţiilor), conform aviz AACR;

- POT max = 60%; - CUT max = 1,20; - Hmax cornișă=21.00 m; - Hmax totală=25.00 m; - retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de

limitele posterioare : conform planşei REGLEMENTĂRI URBANISTICE–planşa nr. P64-A04; Sz V – SUBZONĂ SPAŢII VERZI AMENAJATE - funcţiuni predominante: spaţii verzi amenajate; - H max = P (niveluri) cu respectarea înălţimii maxime de 5,00 m; - POT max = 5 %; - CUT max = 0,10; Spații verzi minim 20% - conform Deciziei de încadrare nr. 74/29.09.2016 a Agenţiei

pentru Protecţia Mediului Timiş; În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi

CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-005007/11.10.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U., cu respectarea soluției de dezvoltare a Căii Torontalului pe sectorul de drum în zona DN6 modificată conform propunerii avizate de către Primăria Municipiului Timișoara – Comisia de Circulație cu nr. DT2018-004421/23.08.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. P64/2014, planşa nr. P64- A05 - ,,Circulația terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități

economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara, beneficiar S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L., întocmit conform proiectului nr. P64/2014, realizat de S.C. POLIFORM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire (conform Avizului Arhitectului Şef): Sz I – SUBZONĂ INDUSTRIE, INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE - regim de construire: izolat; - funcţiuni predominante: producţie industrială şi activităţi complementare, servicii de tip

industrial şi cvasi industrial, depozitare, cu caracter nepoluant; - H max = (S)+P+4E+Er (niveluri) cu respectarea înălţimii maxime de 25m, respectiv

cota absolută maximă de 115,60m (90,60m cota absolută faţă de nivelul Mării Negre a terenului natural +25m înălţimea maximă a construcţiilor), conform aviz AACR;

- POT max = 60%; - CUT max = 1,20; - Hmax cornișă=21.00 m; - Hmax totală=25.00 m; - retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de

limitele posterioare : conform planşei REGLEMENTĂRI URBANISTICE–planşa nr. P64-A04; Sz V – SUBZONĂ SPAŢII VERZI AMENAJATE - funcţiuni predominante: spaţii verzi amenajate; - H max = P (niveluri) cu respectarea înălţimii maxime de 5,00 m; - POT max = 5 %; - CUT max = 0,10; Spații verzi minim 20% - conform Deciziei de încadrare nr. 74/29.09.2016 a Agenţiei

pentru Protecţia Mediului Timiş; Accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație

nr. DT2018-005007/11.10.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U., cu respectarea soluției de dezvoltare a Căii Torontalului pe sectorul de drum în zona DN6 modificată conform propunerii avizate de către Primăria Municipiului Timișoara – Comisia de Circulație cu nr. DT2018-004421/23.08.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 81.300mp este înscris în CF nr. 429256 nr. cad. 429256 (CF vechi 147412 nr. cad. A188/1/1) teren intravilan in suprafata de 11.500 mp și în CF nr. 437535 nr. cad. 437535, teren intravilan in suprafata de 69.800 mp, este proprietatea S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L..

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. P64/2014, planşa nr. P64-A05 - ,,Circulația terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU CONSILIER Liliana IOVAN Monica MITROFAN Red/dact – MM

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-019340/19.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”,

Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter

industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord-vest a oraşului, zonă cu caracter nedefinit, in cvartalul delimitat la nord de HCn310, la sud de Calea Torontalului - DN6, la est de drumul de exploatare De317/1/7, la vest de HCn 187/1 și de incinta S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L..

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - zonă cu caracter nedefinit;

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 81.300mp este înscris în CF nr. 429256 nr. cad. 429256 (CF vechi 147412 nr. cad. A188/1/1) teren intravilan in suprafata de 11.500 mp și în CF nr. 437535 nr. cad. 437535, teren intravilan in suprafata de 69.800 mp, este proprietatea S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L..

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii

publice”, Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara, propune extinderea zonei de industrie, institutii publice și servicii cu regim de înălțime maxim de (S)+P+4E+Er

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

actualizată, pentru documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 422 din 12.02.2015, prelungit până la 13.02.2017 și Certificatul de Urbanism nr. 29 din 05.01.2017, prelungit până la 04.01.2019, Avizul de Oportunitate nr. 02 din 26.01.2015, Avizul Arhitectului Sef nr. 42 din 15.11.2018, Avizul Favorabil cu conditii al Directiei Judetene pentru Cultură Timis nr. 535/27.02.2015, Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 64/12.11.2018, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 74 din 29.09.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara, beneficiar S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: P64_A07_-_REGLEMENTARI_ETAPA_1.pdf

Nr. proiect:

arh. Alina Narita

Proiectant:

Scara:

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

P64/2014 Denumire proiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 tel. (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 e-mail: [email protected] Timișoara, str. București, nr. 19, sc. A, ap. 7

noiembrie 2018S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L.

"Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

PLAN URBANISTIC ZONAL

Timișoara, Calea Torontalului - DN 6, jud. Timiș, CF 429256 și 437535

P.U.Z. "Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

Limita de proprietate a terenului ce face obiectul PUZ

Limita topografică a parcelelor vecine

Împrejmuiri existente

Canal de desecare existent

Drum de exploatare existent

Limita parcelelor propuse

Acces parcele propuse

8 Număr parcele propuse

Zonă unități industriale existentă

ZONIFICARE EXISTENT

ZONIFICARE PROPUS

Drumuri propuse în afara terenului ce face obiectul PUZ

Zonă căi de comunicație rutieră existentă

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente propuse

Zona rezervată în cadrul parcelei (3) pentru realizarea accesului provizoriu la parcelele (1), (2), (4), (5), (6), pe care se va institui servitute de trecere auto și cu piciorul în favoarea parcelelor (1), (2), (4), (5), (6), până la reconfigurarea accesului situat la km 563+920

Zonă unități industriale, depozitare și servicii existentă

LINII SI SIMBOLURI

Carosabil propus în Etapa 1 de dezvoltare

Subzonă spații verzi amenajate propuse

Subzonă industrie nepoluantă, instituții și servicii publice

Limita de implantare a clădirilor propusă

HCn

De

6,067 m2

4,794 m2

3,205 m2

3,435 m2

5,761 m2

507 m2

2,987 m2

2,200 m2

319 m2

485 m2

490 m2

HCn 187/1

C F 412369

A 317/1/10

A 317/1/9 Scf=8.85ha

Stp=1.89ha

(C c 317/1/8)

Scf=3.13ha

(A 317/1/6/2)

Scf=1.9337ha

(A 317/1/6/1)

Scf=0.91ha

C F 437213

C F 423398

Smas=1.89ha

Smas=8.85ha

484750 2 0 3 0 0 0

484750 2 0 3 2 5 0

485000 2 0 3 0 0 0

485000 2 0 3 2 5 0

485250 2 0 3 0 0 0

485250 2 0 3 2 5 0

DE

90.83

90.88

90.87

90.9590.7890.70

90.79

90.7690.80

90.8190.82

90.7390.74

90.7990.82

90.68

90.7190.5790.5690.6190.6090.53

90.27 90.10

90.61

90.85 91.05

90.94

90.97

91.07

91.14

91.22

91.36

91.52

91.37

91.29

88.46

90.50

91.00 91.03

91.02

90.52 90.48

89.93

90.05

90.12

90.11

90.29

90.24

90.33

90.49

90.61

90.78

90.52

91.35

90.26

90.05

90.04

89.68 88.71

89.3090.46 89.38

89.55

89.65

90.20

89.57

89.0389.39

89.66

89.13 89.41

89.72 89.41

89.47

89.48 89.52

89.68

89.6289.63

89.37

89.78 89.69

89.65 89.70

89.74 89.20

89.80

89.0789.90

89.83

89.87

89.80

89.74

89.63

89.67

89.81

89.89

90.10

90.13

90.24

90.40

90.34

90.41

90.42

90.49

90.44

90.52

90.49

90.49

90.44

90.55

90.46

90.39

90.33

90.27

90.24

90.23

90.26

90.26

90.29

90.24

90.22

90.18

90.24

90.29

90.30

90.23

90.24

90.20

90.17

90.38

90.33

90.4890.38 90.54

90.69

90.71

89.60

89.99

90.26

90.37

90.34

90.21

90.47

90.60

90.61

90.40

90.31

90.20

90.10

89.99

90.04

90.16

90.22

90.02

89.93

89.95

90.10

90.08

90.19

90.07

90.05

90.23

90.21

90.14

89.61

89.78

89.50

89.54

89.89

90.14

90.16

90.18

90.11

90.03

89.93

89.83

89.88

89.96

90.02

90.10

90.22

90.18

90.02

90.05

89.99

89.85

90.07

90.29

90.26

90.25

89.93

89.50

89.52

89.47

89.68

89.61

90.10

90.15

90.12

90.14

90.57

90.33

90.12

90.45

90.44

90.48

89.98

89.93

89.63

89.43

89.86

89.76

89.26

89.64

89.41

89.45

90.09

90.06

90.77

89.22

90.26

89.92

90.38

89.93

89.96

90.23

89.42

89.33

89.26

89.62

89.74

89.79

89.58

89.56

89.65

89.71

89.89

90.02

90.05

90.10

90.19

89.97

90.38

90.14

90.23

90.18

90.28

90.37

90.26

90.18

90.11

90.28

90.36

90.07

90.16

90.15

90.07

90.34

90.31

90.43

90.04

90.18

90.20

90.07

90.21

90.35

90.44

90.45

90.38 90.30

89.96

90.00

90.25

90.44

90.45

90.34

90.19

90.33

90.04

90.49

90.36

90.28

90.07

89.99

90.07

90.27

90.28

90.29

90.30

90.46 90.52 90.56 90.61 90.67 90.72 90.77

90.83

90.4290.3790.34

90.13

90.24

90.20

90.08

90.12

90.16

90.22

90.27

90.28

90.28

90.29

90.67

90.53

90.39

90.54

89.87

89.92

90.14

90.18

90.21

90.18

90.49

90.55

90.51

90.55

90.55

90.59

90.62

90.69

90.43

90.49

90.34

90.40

90.36

90.44

90.32

90.37

90.31

90.36

90.29

90.33

90.25

90.28

90.15

90.35

90.27

90.16

88.52 90.02

90.46

90.36

89.95

90.83

90.60

90.75

91.01

90.47 90.83

90.93

90.71

90.31

90.52

90.27

90.05

90.20

90.10

90.01

90.15

90.3590.22

HCn 1 87/1

HCn 187/1

76 m2

121.74

110.00

20.00

175.20

19.66

10.5 7

33. 47

22. 73

42. 37

22.9 9

21.0 1

29.6 5

9.3 1

14. 16

55.00

55.00

60.88

20.00

144.38

10.00 6.00

10.00

20.00

10.00

26.09

75.00

69.23

20.00

10.00 6.50

7.00 6.50

10.00

85.28

131.45

47.55

24.76

4.44

4.8 6

6.08

20.00

16.00

4.00

16.00

16.00

118.99 16.95

109.99

27.66 78.41 73.22 21.15

10. 96

55.00

95.19

10.00 20.00

6.00

10.00

10 .00

85.24

145.00

168.32

6.00

10.00

6.00

6.00

10.00

10 .00

10.00

144.50

6.50 7.00

6.50 10.00

0.50 7.00

2.50

11.7 9

21.0 7

29.1 8

2.2 3

49.429.75 11.53

13.63

24.31

12.68

17 .35

7.23 28. 70

29.47

108.61

R20.00

R20.00

R15.00 R15.00

R14.00 R1 4.0 0

9,819 m2

10,82 8 m

2

8,254 m2

7,992 m2

7,958 m2

6,123 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101112 131415161718192021

22

23

24

25

26

27

78

1

2

3 4

5 6Scf=11500 mp

Nr. cad. 429256 ( A 188/1/1 )

parcare

CF 444490 (A 309/4)

CF 407687 (Nr. top. 188/1/2)

parcare

parcare

canal de des

ecare intuba

t

canal de des

ecare intuba

t

P I T T

1

2

3

7

8

9

11

12

13

14

15

10

max S+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max 1,2 Hmax cornișă 25m min 20% spații verzi

(Nr. top. 189/1/1-4) CF 407691

P

P

P

Arad - DN

69 Ë

k m 5 6 3

+ 9 2 0

A C C E S

P A R C I N

D (S T G )

S O L E C T

R O N (D R

)

70

k m 5 6 3

+ 6 3 0

A C C E S

P R O P U S

E T A P A

1

66 7 TimisoaraSannicolau Mare 55

70

PUZ aprobat cu HCL 460/13.09.2018 "Zonă industrială, depozitare și servicii"

S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L.

max (S)+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max =1.2

H cornisa max =21m H max = 25m

max (S)+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max =1.2

H cornisa max =21m H max = 25m

max (S)+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max =1.2

H cornisa max =21m H max = 25m

De 312

De 312 10.00 10.00

10 .00

10.00 10.00

10.00 10.00

4.507. 00

(Cc 317/1/1-2, 317/1/4-5) Scf=69800 mp

Nr. cad. 437535

De 31

7/1 /7

HC n 3

10

4

5

6

Calea Torontalului - DN6

TimișoaraË Á Sânnicolau Mare

De 317/1/7

De 317/1/7

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

H corn isa

max =21

m

H m ax =

25m

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

H corn isa

max =21

m

H m ax =

25m

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

H corn isa

max =21

m

H m ax =

25m

N

REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ETAPA 1

P64 - A071:1000

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIȘOARA ÎN VIGOARE

LEGENDA:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ETAPA 1

BILANȚ TERITORIAL:

EXISTENT PROPUS

TOTAL

Teren nereglementat urbanistic conform CF. 429256, CF. 437535 81.300 mp 100,00%

81.300 mp 100,00% 81.300 mp 100,00%

50.974 mp 62,70%

16.260 mp 20,00%

14.066 mp 17,30%

-

SzI - Subzona industrie nepoluanta, institutii si servicii publice

SzV - Subzona spatii verzi amenajate

SzC - Subzona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente

-

-

-

BN Prim > CB 05 x Bi 04 x CB AVIZ x CB PU: x Bi Prim x | G form x (BI Prim x Bi Prim x (DISC x (DISC x CD fo x CD FIA x CD FIA x BP ax )/ PR Goo x Google Traducere (Q) Online Photo Editor yreside om ATM UNICREDI n Is RT TUT i wm 4 AT E ET : : DI O Tvoe here to search i PA EEE OC
l6/
LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri II P, P+, P+2 existentă | i LMb - Subzona rezidentială cu clădiri NEI P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL RECE ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente SS ISb - Subzona de institutii publice si servicii E 4 de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii FRA de interes general propuse prin reconversia COE functională a zonelor industriale existente ZII ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat FFF vw -ZONANXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente LLSI lb - Subzona unitătilor industriale propuse ELA Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă | A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE

Atasament: P64_A08_-_MOBILARE_ETAPA_1.pdf

Nr. proiect:

arh. Alina Narita

Proiectant:

Scara:

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

P64/2014 Denumire proiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 tel. (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 e-mail: [email protected] Timișoara, str. București, nr. 19, sc. A, ap. 7

noiembrie 2018S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L.

"Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

PLAN URBANISTIC ZONAL

Timișoara, Calea Torontalului - DN 6, jud. Timiș, CF 429256 și 437535

P.U.Z. "Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

6,067 m2

4,794 m2

3,205 m2

3,435 m2

5,761 m2

507 m2

2,987 m2

2,200 m2

319 m2

485 m2

490 m2

HCn 187/1

C F 412369

A 317/1/10

A 317/1/9 Scf=8.85ha

Stp=1.89ha

(C c 317/1/8)

Scf=3.13ha

(A 317/1/6/2)

Scf=1.9337ha

(A 317/1/6/1)

Scf=0.91ha

C F 437213

C F 423398

Smas=1.89ha

Smas=8.85ha

484750 2 0 3 0 0 0

484750 2 0 3 2 5 0

485000 2 0 3 0 0 0

485000 2 0 3 2 5 0

485250 2 0 3 0 0 0

485250 2 0 3 2 5 0

DE

90.83

90.88

90.87

90.9590.7890.70

90.79

90.7690.80

90.8190.82

90.7390.74

90.7990.82

90.68

90.7190.5790.5690.6190.6090.53

90.27 90.10

90.61

90.85 91.05

90.94

90.97

91.07

91.14

91.22

91.36

91.52

91.37

91.29

88.46

90.50

91.00 91.03

91.02

90.52 90.48

89.93

90.05

90.12

90.11

90.29

90.24

90.33

90.49

90.61

90.78

90.52

91.35

90.26

90.05

90.04

89.68 88.71

89.3090.46 89.38

89.55

89.65

90.20

89.57

89.0389.39

89.66

89.13 89.41

89.72 89.41

89.47

89.48 89.52

89.68

89.6289.63

89.37

89.78 89.69

89.65 89.70

89.74 89.20

89.80

89.0789.90

89.83

89.87

89.80

89.74

89.63

89.67

89.81

89.89

90.10

90.13

90.24

90.40

90.34

90.41

90.42

90.49

90.44

90.52

90.49

90.49

90.44

90.55

90.46

90.39

90.33

90.27

90.24

90.23

90.26

90.26

90.29

90.24

90.22

90.18

90.24

90.29

90.30

90.23

90.24

90.20

90.17

90.38

90.33

90.4890.38 90.54

90.69

90.71

89.60

89.99

90.26

90.37

90.34

90.21

90.47

90.60

90.61

90.40

90.31

90.20

90.10

89.99

90.04

90.16

90.22

90.02

89.93

89.95

90.10

90.08

90.19

90.07

90.05

90.23

90.21

90.14

89.61

89.78

89.50

89.54

89.89

90.14

90.16

90.18

90.11

90.03

89.93

89.83

89.88

89.96

90.02

90.10

90.22

90.18

90.02

90.05

89.99

89.85

90.07

90.29

90.26

90.25

89.93

89.50

89.52

89.47

89.68

89.61

90.10

90.15

90.12

90.14

90.57

90.33

90.12

90.45

90.44

90.48

89.98

89.93

89.63

89.43

89.86

89.76

89.26

89.64

89.41

89.45

90.09

90.06

90.77

89.22

90.26

89.92

90.38

89.93

89.96

90.23

89.42

89.33

89.26

89.62

89.74

89.79

89.58

89.56

89.65

89.71

89.89

90.02

90.05

90.10

90.19

89.97

90.38

90.14

90.23

90.18

90.28

90.37

90.26

90.18

90.11

90.28

90.36

90.07

90.16

90.15

90.07

90.34

90.31

90.43

90.04

90.18

90.20

90.07

90.21

90.35

90.44

90.45

90.38 90.30

89.96

90.00

90.25

90.44

90.45

90.34

90.19

90.33

90.04

90.49

90.36

90.28

90.07

89.99

90.07

90.27

90.28

90.29

90.30

90.46 90.52 90.56 90.61 90.67 90.72 90.77

90.83

90.4290.3790.34

90.13

90.24

90.20

90.08

90.12

90.16

90.22

90.27

90.28

90.28

90.29

90.67

90.53

90.39

90.54

89.87

89.92

90.14

90.18

90.21

90.18

90.49

90.55

90.51

90.55

90.55

90.59

90.62

90.69

90.43

90.49

90.34

90.40

90.36

90.44

90.32

90.37

90.31

90.36

90.29

90.33

90.25

90.28

90.15

90.35

90.27

90.16

88.52 90.02

90.46

90.36

89.95

90.83

90.60

90.75

91.01

90.47 90.83

90.93

90.71

90.31

90.52

90.27

90.05

90.20

90.10

90.01

90.15

90.3590.22

HCn 1 87/1

HCn 187/1

76 m2

121.74

110.00

20.00

175.20

19.66

10.5 7

33. 47

22. 73

42. 37

22.9 9

21.0 1

29.6 5

9.3 1

14. 16

55.00

55.00

60.88

20.00

144.38

10.00 6.00

10.00

20.00

10.00

26.09

75.00

69.23

20.00

10.00 6.50

7.00 6.50

10.00

85.28

131.45

47.55

24.76

4.44

4.8 6

6.08

20.00

16.00

4.00

16.00

16.00

118.99 16.95

109.99

27.66 78.41 73.22 21.15

10. 96

55.00

55.00

40.19

10.00

10.00 20.00

6.00

10.00

10 .00

85.24

6.00

145.00

168.32

6.00

10.00

6.00

6.00

10.00

10 .00

45.00

65.00

82.00

15.00 10.00

20.00

45.00

65.00

82.00

15.00 10.00

20.00

33.00

40.00

10.00

40.00

10.00

10.00

23.00

35.00

35.00

35.00

25.00 5.00

55.00

25.00 5.00

55.00

25.00 5.00

55.00

23.00

23.00

144.50

6.50 7.00

6.50 10.00 7.

00

108.61

29.47

2.80

49.429.75 11.53

13.63

24.31

12.68

17 .35

7.23

28. 70

R20.00

R20.00

R15.00 R15.00

R14.00 R1 4.0 0

9,819 m2

10,82 8 m

2

8,254 m2

7,992 m2

7,958 m2

6,123 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101112 131415161718192021

22

23

24

25

26

27

78

1

2

3 4

5 6Scf=11500 mp

Nr. cad. 429256 ( A 188/1/1 )

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

Hcorni sa m

ax = 21m

H m ax =

25m

parcare

CF 444490 (A 309/4)

CF 407687 (Nr. top. 188/1/2)

parcare

parcare

canal de des

ecare intuba

t

canal de des

ecare intuba

t

P I T T

1

2

3

7

8

9

11

12

13

14

15

10 max

(S)+ P+4E

+Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

Hcorni sa m

ax = 21m

H m ax =

25m

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

Hcorni sa m

ax = 21m

H m ax =

25m

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

Hcorni sa m

ax = 21m

H m ax =

25m

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

Hcorni sa m

ax = 21m

H m ax =

25m

max (S)+

P+4E +Er

P.O. T. m

ax 6 0%

C.U. T. m

ax = 1.2

Hcorni sa m

ax = 21m

H m ax =

25m

max S+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max 1,2 Hmax cornișă 25m min 20% spații verzi

(Nr. top. 189/1/1-4) CF 407691

P

P

P

Arad - DN

69 Ë

k m 5 6 3

+ 9 2 0

A C C E S

P A R C I N

D (S T G )

S O L E C T

R O N (D R

)

70

k m 5 6 3

+ 6 3 0

A C C E S

P R O P U S

E T A P A

1

66 7 TimisoaraSannicolau Mare 55

70

PUZ aprobat cu HCL 460/13.09.2018 "Zonă industrială, depozitare și servicii"

S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L.

De 312

De 312 10.00 10.00

10 .00

10.00 10.00

10.00 10.00

4.507. 00

(Cc 317/1/1-2, 317/1/4-5) Scf=69800 mp

Nr. cad. 437535

De 31

7/1 /7

HC n 3

10

4

5

6

Calea Torontalului - DN6

TimișoaraË Á Sânnicolau Mare

De 317/1/7

De 317/1/7

Limita de proprietate a terenului ce face obiectul PUZ

Limita topografică a parcelelor vecine

Împrejmuiri existente

Parcele Spații verzi amenajate propuse

Canal de desecare existent

Drum de exploatare existent

Limita parcelelor propuse

Construcții propuse Industrie nepoluantă, instituții și servicii publice

Acces parcele propuse

8 Număr parcele propuse

Zonă unități industriale existentă

ZONIFICARE EXISTENT

ZONIFICARE PROPUS

Drumuri propuse în afara terenului ce face obiectul PUZ

Spații verzi amenajate propuse în cadrul parcelelor de industrie

Circulații auto și platforme de parcare propuse în cadrul parcelelor de Industrie

Circulații pietonale propuse în cadrul parcelelor de Industrie

Zonă căi de comunicație rutieră existentă

Teren care se va ceda pentru zona de căi de comunicație rutieră propusă în etapa finală

Zona rezervată în cadrul parcelei (3) pentru realizarea accesului provizoriu la parcelele (1), (2), (4), (5), (6), pe care se va institui servitute de trecere auto și cu piciorul în favoarea parcelelor (1), (2), (4), (5), (6), până la reconfigurarea accesului situat la km 563+920

Zonă unități industriale, depozitare și servicii existentă

LINII SI SIMBOLURI

Carosabil propus în Etapa 1 de dezvoltare

Limita de implantare a clădirilor propusă

HCn

De

N

POSIBILITĂȚI DE MOBILARE - ETAPA 1

P64 - A081:1000

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

ÎNCADRARE ÎN P.U.G. TIMIȘOARA ÎN VIGOARE

LEGENDA:

POSIBILITĂȚI DE MOBILARE - ETAPA 1

BILANȚ TERITORIAL:

EXISTENT PROPUS

TOTAL

Teren nereglementat urbanistic conform CF. 429256, CF. 437535 81.300 mp 100,00%

81.300 mp 100,00% 81.300 mp 100,00%

50.974 mp 62,70%

16.260 mp 20,00%

14.066 mp 17,30%

-

SzI - Subzona industrie nepoluanta, institutii si servicii publice

SzV - Subzona spatii verzi amenajate

SzC - Subzona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente

-

-

-

BN Prim > CB 05 x Bi 04 x CB AVIZ x CB PU: x Bi Prim x | G form x (BI Prim x Bi Prim x (DISC x (DISC x CD fo x CD FIA x CD FIA x BP ax )/ PR Goo x Google Traducere (Q) Online Photo Editor yreside om ATM UNICREDI n Is RT TUT i wm 4 AT E ET : : DI O Tvoe here to search i PA EEE OC
l6/
LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri II P, P+, P+2 existentă | i LMb - Subzona rezidentială cu clădiri NEI P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL RECE ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente SS ISb - Subzona de institutii publice si servicii E 4 de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii FRA de interes general propuse prin reconversia COE functională a zonelor industriale existente ZII ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat FFF vw -ZONANXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente LLSI lb - Subzona unitătilor industriale propuse ELA Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă | A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE

Atasament: P64_A09_-_CALEA_TORONTALULUI.pdf

Nr. proiect:

arh. Alina Narita

Proiectant:

Scara:

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

P64/2014 Denumire proiect:

Denumire planșă:

Beneficiar:

Nr. planșă:

Data:

P.U.Z.

S.C. "POLIFORM" S.R.L. CUI 19005548 J35/2824/2006 tel. (+4) 0744 69 80 12, (+4) 0256 43 22 12 e-mail: [email protected] Timișoara, str. București, nr. 19, sc. A, ap. 7

noiembrie 2018S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L.

"Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

PLAN URBANISTIC ZONAL

Timișoara, Calea Torontalului - DN 6, jud. Timiș, CF 429256 și 437535

P.U.Z. "Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

6,123 m2

6,067 m2

4,794 m2

3,205 m2

3,435 m2 10,828 m2

5,761 m2

7,958 m2

7,992 m2

8,254 m2

507 m2

9,819 m2

2,987 m2

2,200 m2

319 m2

485 m2

490 m2

HCn 187/1

C F 412369

A 317/1/10

A 317/1/9

Scf=8.85ha

Stp=1.89ha

(C c 317/1/8)

Scf=3.13ha

(A 317/1/6/2)

Scf=1.9337ha

(A 317/1/6/1)

Scf=0.91ha

C F 437213

C F 423398

Smas=1.89ha

Smas=8.85ha

484750 2 0 3 0 0 0

485000 2 0 3 0 0 0

485250 2 0 3 0 0 0

gazgaz gaz

g a z

HCn 1 87/1

HCn 187/1

76 m2

Scf=11500 mp

Nr. cad. 429256 ( A 188/1/1 )

g a z

PTT 3

parcare

CF 444490 (A 309/4)

CF 407687 (Nr. top. 188/1/2)

parcare

parcare

canal de des

ecare intuba

t

canal de des

ecare intuba

t

P I T T

1

2

3

7

8

9

11

12

13

14

15

10

Profil Transversal propus pentru CALEA TORONTALULUI conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018 PENTRU OBIECTIVUL "AMENAJARE CALEA TORONTALULUI (4,6KM) PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE INTERSECȚIA CU STR. G. ALEXANDRESCU ȘI LIMITA U.A.T. TIMIȘOARA"

TimișoaraË Á Sânnicolau Mare

(Nr. top. 189/1/1-4) CF 407691

PUZ aprobat cu HCL 460/13.09.2018 "Zonă industrială, depozitare și servicii"

S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L. max S+P+4E+Er P.O.T. max 60% C.U.T. max 1,2 Hmax cornișă 25m min 20% spații verzi

P

P

C5

P

Arad - DN

69 Ë

PUZ în lucru "Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice"

S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L.

De 312

De 312

De 312

(Cc 317/1/1-2, 317/1/4-5) Scf=69800 mp

Nr. cad. 437535

De 31

7/1 /7

HC n 3

10

PTT 24

5

6

PTT 1

Calea Torontalului - DN6

De 317/1/7

De 317/1/7

Limita de proprietate S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L.

Terenuri proprietate privată S.C. ADM UPPERSIDE S.R.L.

Limita parcelelor propuse

Terenuri proprietate privată S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L.

conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018

Drumuri propuse în afara terenului ce face obiectul PUZ

Carosabil existent Calea Torontalului - DN6

Limita de proprietate S.C. ADM UPPERSIDE S.R.L.

PROIECT "AMENAJARE CALEA TORONTALULUI (4,6KM) PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE INTERSECȚIA CU STR. G. ALEXANDRESCU ȘI LIMITA U.A.T. TIMIȘOARA"

PROIECT D.R.D.P. TIMIȘOARA "SPORIRE CAPACITATE TRAFIC" Lărgire la 4 benzi de circulație Calea Torontalului - DN6

LEGENDA:

P64 - A091:1000 PROIECTE DE DEZVOLTARE CALEA TORONTALULUI

PROIECTE DE DEZVOLTARE - CALEA TORONTALULUI