keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 168/18.04.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru birouri şi spaţii de depozitare", strada Ovidiu Cotruş Zona Freidorf, Timişoara

18.04.2006

Hotararea Consiliului Local 168/18.04.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru birouri şi spaţii de depozitare", strada Ovidiu Cotruş Zona Freidorf, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. R32006-000238/31.03.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2002 - privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În baza prevederilor art. 25 alin 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit. (c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Clădire pentru birouri şi spaţii de depozitare", strada Ovidiu Cotruş Zona Freidorf, Timişoara conform Proiectului nr.114-128/2005, întocmit de S.C. EUROARHITECT S.R.L care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Clădire pentru birouri şi spaţii de depozitare", strada Ovidiu Cotruş Zona Freidorf, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 4995, nr. Top A 1366/1/5/1/1 arabil, în suprafaţă de 4470mp, proprietatea firmei S.C. DE IMI S.R.L Timişoara şi CF nr.5033, nr. Top A 1366/1/5/1/2 arabil, în suprafaţă de 3530mp, proprietatea firmei S.C. ARTMATCH S.R.L Timişoara.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Clădire pentru birouri şi spaţii de depozitare", strada Ovidiu Cotruş Zona Freidorf, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-S.C. EUROARHITECT S.R.L;
-S.C. DE IMI S.R.L şi S.C. ARTMATCH S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: rPUD_Cladiri_cu_spatii_de_birouri_si_spatii_de_depozitare_….pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL R32006-000238/31.03.2006

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire pentru birouri şi spaţii de

depozitare”, strada Ovidiu Cotruş Zona Freidorf, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. R32006-000238/20.03.2006, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu – „Clădire cu spaţii de birouri şi spaţii de depozitare”, strada Ovidiu Cotruş Zona Freidorf, Timişoara.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 5088 din 22.09.2005 şi a Certificatului de Urbanism nr. 292 din 27.01.2006: Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - „Clădire cu spaţii de birouri şi spaţii de depozitare”, strada Ovidiu Cotruş Zona Freidorf, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de proprietarii terenului S.C. DE IMI S.R.L şi S.C. ART MATCH S.R.L şi elaborată de S.C. EUROARHITECT S.R.L., Timişoara proiect nr. 114/128 – euroarhitect/2005.

Zona studiată se află în intravilanul municipiului Timişoara, în zona Freidorf. Conform Planului Urbanistic General Timişoara, destinaţia terenului nu este clar definită, fiind parţial situată în zona de protecţie LEA, respectiv în zonă mixtă de unităţi industriale, depozitare şi servicii, cu interdicţie de construire până la elaborare PUZ sau PUD.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timişoara.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu – „Clădire pentru birouri şi spaţii de depozitare”, strada Ovidiu Cotruş Zona Freidorf, Timişoara este înscris în CF nr. 4995, nr. Top A 1366/1/5/1/1 arabil, în suprafaţă de 4470mp, proprietatea firmei S.C. DE IMI S.R.L Timişoara. şi CF nr. A 1366/1/5/1/2 arabil, în suprafaţă de 3530mp, proprietatea firmei S.C. ARTMATCH S.R.L Timişoara.

Prin documentaţia prezentată se propune pe cele două parcele realizarea a două clădiri de birouri şi spaţii de depozitare pentru cele două firme. Se propune şi sistematizarea incintelor, având în vedere funcţiunile ce urmează a se realiza, deservirea funcţiunilor cu drumuri de acces, stabilirea regulilor de construire pe aceste terenuri şi amenajarea de locuri de parcare conform legislaţiei în vigoare.

Pe parcelele învecinate cu terenul deţinut de cei doi beneficiari, s-au dezvoltat funcţiuni preponderent de servicii, depozitare şi industriale cum ar fi în partea de nord-vest PUZ – "Sediu firmă cu hală depozitare" - Zona Freidorf, Timişoara aprobat prin HCL nr. 327/2005 şi PUD – „Construire două hale şi depozitare”, Zona Freidorf Timişoara aprobat prin HCL nr. 336/2005 în partea de sud-est.

Circulaţia ce urmează a se dezvolta în zonă, conform PUG aprobat prin HCL nr.157/2002, va fi rezolvată prin mărirea capacităţii drumului existent de la 2 benzi la 4 benzi, respectiv un prospect de 26 m pentru strada Ovidiu Cortuş şi 14 m pentru drumul secundar propus în zonă prin PUG. Extinderea străzii Ovidiu Cortuş la 4 benzi, se va face pe terenul pe

care sunt amplasate conductele termice deţinute de fosta societate Termoelectrica, după dezafectarea acestora, aşa cum s-a aprobat şi la documentaţiile aprobate anterior.

Suprafeţa de teren de aproximativ 160mp destinată extinderii străzii Ovidiu Cotruş prevăzută pe terenul cu nr. top A 1366/1/5/1/1 din CF 4995 va trece în domeniul public conform propunerii de dezmembrare din documentaţie.

Procentul de ocupare al terenului va fi de maxim 70% iar coeficientul maxim de utilizare a terenului de 1. Regimul de înălţime maxim propus în zonă este de P+1E.

Se va asigura necesarul de minim 20% spaţiu verde, conform RGU şi RLU. La realizarea costrucţiilor se vor respecta condiţiile impuse de avizatori. Se va realiza

branşarea la reţeaua de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare în momentul când acesta se va extinde în zonă.

Se menţine interdicţia de construire în zona de protecţie a liniilor electrice ce traversează parcela, impusă prin Avizului SC Electria Banat SA nr. 10363/15.02.2006.

Documentaţia de urbanism este însoţită de următoarele avize şi acorduri: Aviz Unic – nr. 1992/07.10.2005; Acord Unic – nr. 153/06.03.2006 Aviz Comisia de Circulaţie – nr.TH2006-000150/2006 Aviz Protecţia Civilă – nr. 1353/12.12.2005 Aviz Grupul de Pompieri Banat – nr. 825557/2006 Aviz Sanitar – nr. 530/C/2005 Aviz de Principiu – nr.874/2005 Planul Urbanistic de Detaliu - „Clădire cu spaţii de birouri şi spaţii de depozitare”,

strada Ovidiu Cotruş Zona Freidorf, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal - “Zonă servicii şi depozitare”, Calea

Aradului - DN 69 km. 7+200 Timişoara va fi supusă dezbaterii publice, iar concluziile dezbaterii publice se vor prezenta într-un referat anexă.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Dr. Arh. Radu RADOSLAV

Pentru ŞEF SERVICIU CONSILIER, Ing. Gabriella POSTELNICU Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. P.L. Dact.2exemplare

Atasament: REGLEMENTARI_URBANISTICE_Model_(1).pdf

3487.874

3487.84

v

87.56

87.41

87.41

87.24

87.29

87.29

87.29

87.30

87.17

87.23

87.25

87.89 87.78

87.73

87.84 87.84

87.86 87.86

87.40

87.42

87.20

87.00 87.25

87.12

87.02

86.92

87.10

87.15

87.13

87.26

87.28

87.25

87.28

87.31

87.26

87.26

87.24192.26

192.30

41.60

41.60

Top. nr. A 1366/1/4

spre FREIDORF

spre CALEA SAGULUI

87.25

87.25

87.24

87.29

87.26

87.24

475600

203500 475800

203500

STRADA OVIDIU CODRUS (beton)

203400475800

203400475600

475700

203500

203400475700

475800

203600475700

203600475600

203600

Top. N R

. A 1366/1/5/2

Supr. = 7000 m .p.

Top. nr. A 1366/1/3

Top. nr. A 1366/1/2

Top. nr. A 1366/1/1 475600

203450 475800

203450475700 203450

475600 203550 475800

203550475700

203550

203350475800 203350475700

203350475650

203400

203450203450

203500203500

203550203550

203600203600

475750 475750

475750 475750

475650 475650

475650 475650

475650

87.24

203500

203600

203450

203550

475550 475550

475550 475550

Top. nr. A 1366/1/6

Top. nr. A 1366/1/7

Top. nr. A 1366/1/8

S.C. KATHREIN

PLA N D

E IN CA

D RA

RE IN ZO

N A

proprietar: S.C. "D .E.IM

I" S.R.L. Tim isoara

conform contract cum

parare nr. 24252/2005

LINIE ELECTRICA AERIANA LEA 15kV

ALINIAMENT OBLIGATORIU LA 17.00 m

ALINIAMENT OBLIGATORIU LA 17.00 m

LIM ITE D

E STU D IU

SI A LIN

IA M

EN TE

LIM ITA

ZO N

EI STU D

IA TE PR

IN PU

D

LIM ITA

PA R

C ELEI STU

D IA

TE PR IN

PU D

LIM ITA

PA R

C ELEI R

ESPEC TIV LIM

ITE FU N

C TIO

N A

LE

A LIN

IA M

EN TU

L O B

LIG A

TO R

IU C

O N

FO R

M FR

O N

T STR A

D A

L

LIM ITA

ZO N

ELO R

D E IN

TER D

IC TIE A

FER EN

TE LEA

LIM ITE D

E PA R

C ELE C

U N

R . TO

P IN PER

IM EN

TR U

L STU D

IA T

ZO N IFICA

RE - REGLEM EN

TA RI

HALA PARTER+ETAJ PARTIAL

PARCELA IN CONSTRUCTIE

S.C . TOP SIDE

C LA

D IR

I PR O

PU SE PEN

TR U

M O

B ILA

R EA

PA R

C ELEI STU

D IA

TE PR IN

P.U .D

.

C LA

D IR

E PR O

PU SA

PR IN

P.U .D

. A PR

O B

A T C

U H

C L 336 / 26.07.2005 S.C

. TO P SID

E

C LA

D IR

E PR O

PU SA

PR IN

P.U .D

. A PR

O B

A T C

U H

C L 327 / 2005 S.C

M A

G ELLA

N

SCA RA

GRA FICA

1 : 500 01

2 4

3 5

10

25

50

75

100

150 [ m

]

Legenda:

CLADIRE ADMINISTRATIVA

SI HALA PTR. DEPOZITARE

CLADIRE SEDIU DEBIROURI

SI SPATII PTR. DEPOZITARE

S.C. BARU M TECHNIK

S.C. "D.E.IMI" SRL

CONFORM PUD - HCL336/2005

CONFORM PUZ - HCL 327/2005

PARCARE AUTO. - 12 LOC.

PARCARE-2 LOC

PARCARE-6 LOC

AUTOTURISME

PARC. - 8 L0C

AUTOTURISME

PARC. - 5 L0C.

AUTOTURISME

2 L0C

TIM ISO

A RA

- ZO N A FREID

O RF

conf. extras de C.F.4995 - nr.top.A 1366 / 1 / 5 / 1 / 1

P.U .D

. - PLA N U

RBA N ISTIC D

E D ETA

LIU D O U A CLA

D IRI PT.BIRO

U RI SI SPA

TII D EPO

ZITA RE

C.F. nr. 5033

Top. NR. A 1366 / 1 / 5 / 1 / 2

Supr. = 3530 mp.

spre De1366

DC 1351

A LIN

IA M

EN TU

L O B

LIG A

TO R

IU IM

PU S D

E PR EZ. D

O C

U M

EN T.

A LIN

IA M

EN TU

L PR O

PU S PR

IN PR

EZEN TA

D O

C U

M A

N TA

TIE

C LA

D IR

E EXISTEN TA

PE PR O

PR IETA

TEA S.C

. B A

R U

M TEC

H N

IK - A

1366/1/3 SI A 1366/1/2

ZO N

A D

E C A

R O

SA B

IL EXISTEN T SI M

O D

ER N

IZA T R

ESPEC TIV SER

VITU TE D

E TR EC

ER E A

U TO

ZO N

A D

E C A

R O

SA B

IL SI PA R

C A

R I PR

O PU

SE IN IN

TER IO

R U

L ZO N

ELO R

FU N

C TIO

N A

LE PR O

PU SE

ZO N

A D

E PIETO N

A L A

FER EN

TE N O

U LU

I PR O

FIL STR A

D A

L R ESPEC

TIV IN IN

T. ZO N

ELO R

FU N

C TIO

N A

LE

ZO N

A VER

ZI M EN

TIN U

TE SI A M

EN A

JA TE PEISA

G ER

R ESPEC

TIV PR O

PU SE PTR

. PLA N

TA TII IN

A LIN

IA M

EN T

ZO N

A D

E TER EN

VIR A

N - C

O N

STR U

C TIA

LO TU

R ILO

R A

FER EN

TE A C

ESTEI ZO N

E SE VA R

EG LEM

. U LTER

IO R

ZO N

A A

FER EN

TA C

IR C

U LA

TIEI C U

B IC

IC LETA

D E-A

LU N

G U

L STR . O

VID IU

C O

D R

U S - PR

O FIL M

O D

ER N

IZA T

ZO N

A A

FLA TA

IN A

FA R

A A

LIN IA

M EN

TU LU

I O B

LIG A

TO R

IU - ZO

N A

N EC

O N

STR U

IB ILA

D A

R PO

SIB IL D

E A M

EN A

JA T

ZO N

A D

ESTIN A

TA TR

EC ER

II IN D

O M

EN IU

L PU B

LIC PEN

TR U

M O

D ER

N IZA

R EA

STR . O

VID IU

C O

D R

U S - cca. 3,80 m

ZO N

A ED

IFIC A

TA D

IN PU

N C

T D E VED

ER E C

O N

STR U

C TIV LA

M O

M EN

TU L ELA

B O

R A

R II PR

EZEN TU

LU I P.U

.D .

ZO N

A IN

C U

R S D

E ED IFIC

A R

E D IN

PU N

C T D

E VED ER

E C O

N STR

U C

TIV LA M

O M

EN TU

L ELA B

O R

A R

II PR EZEN

TU LU

I P.U .D

.

ZO N

A N

EED IFIC

A TA

D IN

PU N

C T D

E VED ER

E C O

N STR

U C

TIV LA M

O M

EN TU

L ELA B

O R

A R

II PR EZEN

TU LU

I P.U .D

.

ZO N

A D

E IN TER

D IC

TIE D E C

O N

STR U

IR E A

FER EN

TA LIN

IILO R

D E IN

A LTA

SI D E M

ED IE TEN

SIU N

E - FIR A

ER IA

N R

ESPEC TIV FIR

IN G

R O

PA T

A C

C ESE PIETO

N A

LE IN C

LA D

IR I PR

O PU

SE, A C

C ESE M

A R

FA IN

D EPO

ZITE R ESPEC

TIV A C

C ESE R

A M

PE IN C

A R

C A

R E / D

ESC A

R C

A R

E A U

TO C

A M

IO A

N E

H H

S.C. MAGELLAN

CLADIRE ADMINISTRATIVA

SI HALA PTR.DEPOZITARE

SOLUTIE DE MOBILARE IN

CONFORMIT AT E CU P.U.Z.

APROBAT CU HCL327/2005

4.00

12.60

188.60

32.45

156.15

3 .70

1 4.00

3 .00

3 .00 1 .00

1 5.00

2 5.00 1 .00

1 .50

0 .50

0 .50

2 6.00

10.00

50.00

20.00

80.00

62.30

33.00

13.30

17.00

108.60

7.00

34.60

3.50

70.00

3.50

1.10

8 .00

13.00

5 .00 5 .50

12.00

2 .80

7.00

4.00

26.20

25.00

5 .00 5 .00

12.50

6 .00

17.90

4.00

12.60

7.00

27.00

4.00

7.00

5.00

3.50

8.50 2.00

4 .00

7.00

14.00

8 .50

14.00

8 .50

30.00

23.00

8 .50

17.00

41.55

9 .10

188.60

192.30

1.50 2.00

7.00 10.50

31.10

10.50

31.10

41.60

7 .00

7 .003 .50

3 .50

3 .50 3 .50

6 .00

6 .00

1 4.00

18.50

18.50 37.00

12.00

12.00

24.00

85.50 55.00

2 6.00

P ROF. TRANSVERSAL A-A

A

A

PROF. TRANSVERSAL B-BB

B C.F. nr. 4995

Top. NR. A 1366 / 1 / 5 / 1 / 1

Supr. = 4470 mp.

S.C. "ART MATCH" SRL

euro arhitect

ªef proiect:

Proiectat: D

esenat :

arh. Tanasoiu H oria

arh. Tanasoiu H oria

arh. Tanasoiu H oria

S .C

. " D .E

. IM I." s.r.l. TIM

IS O

A R

A

S .C

. "A R

T M A

TC H

" s.r.l. TIM IS

O A

R A

TIM IS

O A

R A

- S TR

A D

A O

V ID

IU C

O D

R U

S - ZO

N A

D

P LA

N 04 - S

ITU A

TIA P

R O

P U

S A

/2005

P .U

.D .

A R

H . - P

U D

- 04

1 : 500

proprietar: S.C. "A RT M

A TCH

" S.R.L. TM conform

contract cum parare nr. 42880/2005

LIMITA DE DEZMEMBRARE INTRE

"D.E. IMI" s.r.l. si "ART MATCH" s.r.l.

PROF. TRANSVERSAL C-CC

C

PROF. TRANSVERSAL D-DD

D

15.00

1 .00 10.50

5.45

17.05

CO N F. C.U

. nr.6021/07.11.2005 CO

N F. C.U

. nr. 292/27.01.2006

conf. extras de C.F.4995 - nr.top.A 1366 / 1 / 5 / 1 / 2

LINIE ELECTRICA AERIANA LEA110kV

LINIE ELECTRICA AERIANA LEA 15kV

LINIE ELECTRICA AERIANA LEA110kV

Atasament: SITUATIA_EXISTENTA_Model_(1).pdf

203400475800

203350475800

PLA N D

E IN CA

D RA

RE IN ZO

N A

ZO N A STU

D IA

TA

AMPLASAMENT

TIM ISO

A RA

- ZO N A FREID

O RF

conf. extras de C.F.4995 - nr.top.A 1366 / 1 / 5 / 1 / 1

proprietar: S.C. "D .E.IM

I" S.R.L. Tim isoara

conform contract cum

parare nr. 24252/2005

ALINIAMENT OBLIGATO proprietar: S.C. "A

RT M A TCH

" S.R.L. TM .

conform contract cum

parare nr. 42880/2005

conf. extras de C.F.5033 - nr.top.A 1366 / 1 / 5 / 1 / 2

INT CS i ai i

Atasament: DESFASURARE_LONGITUDINALA_Model_(1).pdf

v87.56 87.41

87.41

87.29

87.29

87.29

87.23

87.25

87.09

87.26

87.28

87.25

87.28 87.31

87.26

87.26 87.24

192.26

192.30

41.60

41.60

Top. nr. A 1366/1/4

87.24 87.29

STRADA OVIDIU CODR US (beton)

203400

475600

475700

203500

475800

203600

Top. NR. A 1366/1/5/2

Supr. = 7000 m.p.

203450

203550

203600

475750

475650

Top. nr. A 1366/1/6

PLA N D

E IN CA

D RA

RE IN ZO

N A

ZO N A STU

D IA

TA

AMPLASAMENT

proprietar: S.C. "D .E.IM

I" S.R.L. Tim isoara

conform contract cum

parare nr. 24252/2005

LINIE ELECTRICA AERIANA LEA 15kV

TRASEU CONDUCTE TERMO FICARE - CET - (dezafectate)

LIM ITE D

E STU D IU

LIM ITA

ZO N

EI STU D

IA TE PR

IN PU

D

LIM ITA

PA R

C ELEI STU

D IA

TE PR IN

PU D

LIM ITA

PA R

C ELEI R

ESPEC TIV LIM

ITE FU N

C TIO

N A

LE

A LIN

IA M

EN TU

L O B

LIG A

TO R

IU C

O N

FO R

M FR

O N

T STR A

D A

L

LIM ITA

ZO N

ELO R

D E IN

TER D

IC TIE A

FER EN

TE LEA

LIM ITE D

E PA R

C ELE C

U N

R . TO

P IN PER

IM EN

TR U

L STU D

IA T

ZO N IFICA

RE PRO PU

SA C

LA D

IR I PR

O PU

SE PEN TR

U M

O B

ILA R

EA PA

R C

ELEI STU D

IA TE PR

IN P.U

.D .

Top. nr. A 1366/..........

SCA RA

GRA FICA

1 : 500

C LA

D IR

E A

D M

IN IS

TR A

TIV A

S

I H A

LA P

TR . D

E P

O ZITA

R E

R E

G IM

D E

IN A

LTIM E

- P A

R TE

R IN

A LTIM

E A

LA C

O R

N IS

A 4,25 m

LINIE ELECTRICA DE MEDIA TENSIUNE

C LA

D IR

E S

E D

IU D

E B

IR O

U R

I S

I S P

A TII P

TR . D

E P

O ZITA

R E

R E

G IM

D E

IN A

LTIM E

- P A

R TE

R (+E

TA J)

IN A

LTIM E

A LA

C O

R N

IS A

4,25 m

P

P

P P

+E

P P

P

S .C

. "D .E

.IM I" S

R L

P A

R C

A R

E A

U TO

TU R

IS M

E - 12 LO

C .

P A

R C

A R

E -3 LO

C A

U TO

C A

M IO

A N

E

PARC. - 8 L0C AUTOTURISME

PARC. - 5 L0C. AUTOTURISME

2 L0C

TIM ISO

A RA

- ZO N A FREID

O RF

conf. extras de C.F.4995 - nr.top.A 1366 / 1 / 5 / 1 / 1

P.U .D

. - PLA N U

RBA N ISTIC D

E D ETA

LIU D O U A CLA

D IRI PT.BIRO

U RI SI SPA

TII D EPO

ZITA RE

ZONA ADMINISTRATIVA

ZO N

A A

D M

IN IS

TR A

TIV A

ZO N

A D

E P

O ZIT

C .F. nr. 5033

Top. N R

. A 1366 / 1 / 5 / 1 / 2

Supr. = 3530 m .p.

ZO N

A D

E P

O ZIT

ZO N

A D

E P

O ZIT

spre D e1366

S T. P

O M

P A

R E

+ R

E Z. IN

C E

N D

IU

ZO N

A D

E C A

R O

SA B

IL EXISTEN T SI M

O D

ER N

IZA T R

ESP. SER VITU

TE D E TR

EC ER

E A U

TO

ZO N

A D

E C A

R O

SA B

IL SI PA R

C A

R I PR

O PU

SE IN IN

TER IO

R U

L ZO N

ELO R

FU N

C TIO

N A

LE

ZO N

A VER

ZI M EN

TIN U

TE SI A M

EN A

JA TE PEISA

G ER

R ESP. PR

O PU

SE PLA N

TA TII IN

A LIN

IA M

EN T

ZO N

A A

FLA TA

IN A

FA R

A A

LIN IA

M EN

TU LU

I O B

LIG A

TO R

IU - N

EC O

N STR

U IB

ILA , PO

SIB IL D

E A M

EN A

JA T

ZO N

A D

ESTIN A

TA TR

EC ER

II IN D

O M

EN IU

L PU B

LIC PTR

. M O

D ER

N IZA

R EA

STR . O

VID IU

C O

D R

U S - cca. 3,80 m

H H

P C

T. C TR

.

ZO N

A D

E TER EN

VIR A

N - C

O N

STR U

C TIA

A C

ESTEI ZO N

E SE VA R

EG LEM

. U LTER

IO R

GASGAS GASGASG

ASGAS GASGASG

AS

G A

S G

A S

G A

S G

A S

G A

S G

A S

G A

S G

A S

G A

S G

A S

G A

S G

A S

G A

S G

A S

G A

S G

A S

G A

S G

A S

G A

S G

A S

G A

S G

A S

G A

S G

A S

G A

S G

A S

G A

S G

A S

G A

S

ZO N

A D

E IN TER

D IC

TIE D E C

O N

STR U

IR E A

FER EN

TA LIN

IILO R

D E IN

A LTA

SI D E M

ED IE TEN

SIU N

E

A C

C ESE PIETO

N A

LE PR O

PU SE, R

A M

PA SI A

C C

ESE M A

R FA

IN D

EPO ZITE

CC

FS

FS

CA

CA

CC

TE

TE

FJ FJ

A A A A A CC

CC C

EE EE EE EE

TC TC TC TC TC

18.50

18.50

Tim isoara - 300011 str. Iosif N

em oianu nr. 4. ap. 3

tel/fax.

0256/201.604e-m ail : office@

euroarhitect.dnttm .ro

J/35/1097/2002 C

.U .I. R

14775368

euro arhitectScara : D

ata :

S E

M N

A TU

R A

N U

M E

S

P E

C IFIC

A TIE

B eneficiar :

A m

plasam ent :

D enum

irea proiectului :

D enum

irea desenului :

N r. proiectului :

N r. desenului :

Faza proiectului :

ªef proiect:

Proiectat:

D esenat

:

P R

O IE

C TA

N T D

E S

P E

C IA

LITA TE

- U R

B A

N IS

M -

arh. Tanasoiu H oria

arh. Tanasoiu H oria

arh. Tanasoiu H oria

S .C

. " D .E

. IM I." s.r.l. TIM

IS O

A R

A

S .C

. "A R

T M A

TC H

" s.r.l. TIM IS

O A

R A

TIM IS

O A

R A

- S TR

A D

A O

V ID

IU C

O D

R U

S - ZO

N A

D

PLA N

U R

B A

N ISTIC

D E D

ETA LIU

PT. D O

U A

C

LA D

IR I - SPA

TII D E B

IR O

U R

I SI D EPO

ZIT

P LA

N 07 - S

ITU A

TIA P

R O

P U

S A

D E

S FA

S U

R A

R E

LO N

G ITU

D IN

A LA

114 128/2005

P .U

.D .

A R

H . - P

U D

- 07

1 : 500

IA N

. 2005

37.00

proprietar: S.C. "A RT M

A TCH

" S.R.L. TM conform

contract cum parare nr. 42880/2005

conf. extras de C.F.5033 - nr.top.A 1366 / 1 / 5 / 1 / 2

C .F. nr. 4995

Top. N R

. A 1366 / 1 / 5 / 1 / 1

Supr. = 4470 m p.

S .C

. "A R

T M A

TC H

" S R

L

CO N F. C.U

. nr.6021/07.11.2005 CO

N F. C.U

. nr. 292/27.01.2006

ALINIAMENT OBLIGATORIU LA 17 .00 m

LINIE ELECTRICA AERIANA LEA110kV

ZO N

A A

LO C

A TA

E X

TIN D

E R

II E TA

P A

II

CLA D IRE SPA

TII D E BIRO

U RI SI D

EPO ZIT S.C. "D

.E. IM I" s.r.l.

FA TA

D A SPRE STRA

D A O

VID IU

CO D RU

S

A M

PLA SA

M EN

T : PA RCELA

N R. TO

P. A 1366 / 1 / 5 / 1 / 1

CLA D IRE SPA

TII D E BIRO

U RI SI D

EPO ZIT S.C. "A

RT M A TCH

" s.r.l.

FA TA

D A SPRE STRA

D A O

VID IU

CO D RU

S

A M

PLA SA

M EN

T : PA RCELA

N R. TO

P. A 1366 / 1 / 5 / 1 / 2

FA TA

D A LA

TERA LA

SPRE SERVITU TE A

U TO

CLA D IRE SPA

TII D E BIRO

U RI SI D

EPO ZIT S.C. "D

.E. IM I" s.r.l.

A M

PLA SA

M EN

T : PA RCELA

N R. TO

P. A 1366 / 1 / 5 / 1 / 1

FA TA

D A LA

TERA LA

SPRE D RU

M U L D

E IN CIN

TA CLA

D IRE SPA

TII D E BIRO

U RI SI D

EPO ZIT S.C. "A

RT M A TCH

" s.r.l. A M

PLA SA

M EN

T : PA RCELA

N R. TO

P. A 1366 / 1 / 5 / 1 / 2

PLA N D

E SITU A TIE

LIM ITA

D E PRO

PRIETA TE

LA FRO

N T STR. O

VID IU

CO D RU

S

PROFILUL STRAZII OVIDIU CODRUS

PARCELA ADIACENTA A 1366 / 1 / 5 / 2

01

2 4

3 5

10

25

50

75

100

150 [ m

]

LIM ITA

D E PRO

PRIETA TE

LA PA

RCELA A

1366 / 1 / 5 / 2

17.00 m 102.80 m

82.80 m

8.00 m

4.60 m

7.55 m

8.35 m

5.30 m

4.60 m

7.55 m

7.55 m

30.70 m 20.00 m

33.80 m

aliniament obligatoriu situat la 17.00 m de limita de proprietate ptr. S.C. "D.E. IMI"

aliniament obligatoriu situat la 8.00 m de lim. de proprietate pentru S.C. "ART MATCH"srl

D ESFA

SU RA

RE LO N GITU

D IN

A LA

- VED ERE SPRE SERVITU

TE

STA TIE D

E PO M

PA R

E SI R EZER

VA D

E IN C

EN D

IU

O BSERVA

TIE: CLA

D IREA

PRO PU

SA D

ESTIN A TA

A CO

M O D A RII A

CTIVITA TII S.C. "A

RT M A TCH

" S.R.L. ESTE A

STFEL A M

PLA SA

TA IN

CA T SA

PERM ITA

IN VIITO

R EX TIN

D EREA

CU 20,00 m

IN

LU N GIM

E SPRE FRO N TU

L STRA ZII O

VID IU

CO D RU

S. EX TIN

D EREA

M A X IM

A ESTE STA

B. PRIN

IN TERSECTIA

CU ZO

N A D

E PRO TECTIE A

LEA 110 KV (18.50 m

D E O

PA RTE SI D

E A LTA

A LEA

, IN TO

TA L 37,00 M

) - IN CO

N FO

RM ITA

TE CU PREVED

ERILE A VIZU

LU I.

O BSERVA

TIE: CLA

D IREA

PRO PU

SA D

ESTIN A TA

A CO

M O D A RII A

CTIVITA TII S.C. "D

.E. IM I" S.R.L. VU

VA PU

TEA SU

PO RTA

EX

TIN D ERI U

LTERIO A RE A

M PLA

SA M

EN TU

L FIIN D M

A RGIN

IT STRICT D E A

LIN IA

M EN

TU L O

BLIGA TO

RIU SPRE

STRA D A RESPECTIV D

E ZO N A D

E PRO TECTIE IN

RA PO

RT CU LEA

110 KV CO N FO

RM A

VIZ.

D ESFA

SU RA

RE LO N GITU

D IN

A LA

15.80 m

8.25 m 4,135.0

7.55 m

2.05 m 5.50 m

5.30 m

4.20 m 0.75 m

4.60 m

2.75 m 1.45 m

0.35 m

4.25 m 0.35 m

7.55 m

7.10 m

0.45 m

17.25 m

12.70 m 4.50 m

8.35 m

7.90 m

0.45 m

4.00 m

0.45 m

3.45 m

aliniament obligatoriu situat la 4.00 m de limita de proprietate ptr. S.C. "D.E. IMI"

aliniament obligatoriu situat la 4.00 m de limita de proprietate ptr. "ART MATCH"

LIMITA lLATERALA DE PROPRIETATE