keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 489/10.10.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Lotizare pentru construire locuinte colective D+P+2E", Str. Grigore T. Popa nr. 31-35, Timişoara

10.10.2014

Hotararea Consiliului Local 489/10.10.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Lotizare pentru construire locuinte colective D+P+2E", Str. Grigore T. Popa nr. 31-35, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-014125/11.09.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/2012 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 19/13.12.2012 şi Avizul favorabil nr. 08/24.07.2014 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 19 din 30.06.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Lotizare pentru construire locuinte colective D+P+2E", Str. Grigore T. Popa nr. 31-35, având ca beneficiari pe GABOR MOISE si GABOR GHIZELA LENUTA, întocmit conform Proiectului nr. 87/2012, realizat de S.C. SPATIU U.A.D. S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max D+P+2E, H max = 12 m, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-003185/16.01.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0.9, spatii verzi si plantate - min 25% / parcela, spaţiu verde - min 6.1% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr.19 din 30.06.2014;

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic "Lotizare pentru construire locuinte colective D+P+2E", Str. Grigore T. Popa nr. 31-35, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care se pot demara investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat in suprafata totala de 11.621 mp, este inscris in C.F. 428684 (vechi nr. 2211), nr. top 1842-1847, teren intravilan, proprietari fiind GABOR MOISE si GABOR GHIZELA LENUTA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Lotizare pentru construire locuinte colective D+P+2E", Str. Grigore T. Popa nr. 31-35, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Gabor Moise;
- Doamnei Gabor Ghizela Lenuţa;
- S.C. SPATIU U.A.D. S.R.L.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: MOBILARE.pdf

14.08

5.0 0

2.45

2.45 2.45

50,52

33,96

15,46 1.10

6.00

2.45 2.45 0.95

6.5 0

2.5 0

2.45

2.45 2.45

2.45 2.45 0.95

2.45

2.45 2.45

2.45 2.45 0.95

9.05

14.08

7.0 0

17 .70

14.30

14.32

5,00

12.001.50 1.00 7.00

1.00 1.504.71

22 7.5

0

33.42

33.73

34.00

34.00

25 .74

23 .70

24 .71

24 .70

24 .70

24 .70

24 .70

24 .70

29 .86

14. 36

50,40 5.36

13.61

31.44

2.507.00 2.50

22 9.6

7

15 .29

7.6 3

1,191.885 m2

7

9

7

Bl . 8

1

Bl. 80 Sc. B

Sc. A

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

12 Bl . 1

15 A4s

gj

15

Bl . 1

20

A

24 22

31STR. LINIŞTEI

B

A

A

B

2/ b

33

1 1A

22A

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

B

A1s

1

4 6A

ST R.

H AG

A

A4s

B gj B

A1

B

B B m

A4s

6B

1B l.

11 B

ST R.

L EA

ND RU

LU I

A4s

A4s A4s

2

9Bl. 9

Bl . 1

0

gj gj

A4s A4s

A4s A4s

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj gj gj gj gj gjgj

gj

14

12

post trafo

post trafo

post trafo

Bl. D1

Bl. 83

Bl . 1

E

gj

A4s

A4s

A4s

A4s

gj

18

16 23

9

14

Bl. 109

Bl. 113

Bl . 1

14

Bl . 8

2

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

A4s

gj gj gj

gj gj

gj gjgj

gj

A4s

gjgj gj

gj

20

27

25

23A

Bl. 121

Bl. 110

Bl. 111

STR. LINIŞTEI

A4s B

A4s

A1

A4s

gj

A4s

29

17

19 14

16 18

Bl. 134

Bl . 1

08

Bl . 1

09

Bl . 1

35

Bl . 1

36

A4sgj

B

A4s

B

B

A2

4

3

3A

6

2

terasa

posttrafo

Bl . 1

33

Bl . 1

32

B B

B gj

B B

A2

gj

B

B

5 3

8

A4s

gj

gj

m

B

A1

gjB

B

A1

9

11

7

10

8

12

14

3 Bl

. 1 2

ST R.

H AG

A

A

A4s

gj

A gj A5

7

5

post trafo

platforma beton

Bl . 1

4

Bl . 1

3

8

Bl. 1B

A4s

A4s

A4s

A

gj

gj

A4s

A4s

21/a

15

194 8

17

10

punct termic Nr.33

Bl. 93

Bl. 92

Bl. C1

STR. LINIŞTEI

A4s

A4s

gjgj gj

gjgjgjgj gjgj

gjgj gj gj gj gj

gj gjgjgj

gjgj gjgj

A4s

21/b

11

16

13

Bl . 1

00

Bl . 9

9

Bl. 98

Bl . 1

03

A4s

A4s

gj gj

gj gjgj

gj

gj

gj gjB

B B

B gj

gj gj gj

21-23

18

26

24 Bl. 105

Bl. 106

Bl . 1

04

ba lco

n P+4E+M

A1

A4s gj

gj gj

gj

23

21 19

34

28 Bl. 107

S+P+4E+M

B gj

D

A1

B gj

A4s

gj gj

9

7

11

20

22

Bl . 1

37

Bl . 1

38

BB

D

gj

B

B gj

B

B10

13

14

16

15 12

gjB

B

B

BB m

gj

D

B

B

gj13

17

16

15

18 20

22 24

19 Casa

22 -2

4

D

A4s

A4s gj

9B l.

15

Anexa

P+1E

Garaj

Casa

ST R.

L EA

ND RU

LU I

A4s

gj

54 A

16Bl. 90

A4s

A4s

B

1 2

18

parcare

Bl . 8

9

Bl. 95

Bl . 9

4

P+4E+M

STR. MARTIR DAN CARPIN

AL EE

A SC

UR TĂ

A1 Agj

A4s

A4s

22

20

13

9

Bl. 96

Bl. 101

P+M

1D

2D

38

ST R.

D IA

M AN

DI C

O NS

TA NT

IN

A1s

A4s terasa

terasa

B

B

B

m

B

B

gj

B D

m A4s

16 A

16

14

13

11

18 B

2017

15

19

ST R.

A CA

D. R

EM US

R ĂD

UL EŢ

P+1E P

P

Anexa

Anexa

m

D

B A2

m

m

B B

B

A2

BB

gj

P+E

P+2E

23

20 +2

2

18

17 19

21 24

intrare uscata

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

gj

B

m

A1

B B

A2

m m B

m

P+M

23 +2

5

26

21

terasa

B

B

B

S+P+M

27 26

26 A

29

28

30

Sp+P+1E

P+M

4D

B

B

B A1

21

22 22

A

21 A

B

B

A

gj

27

25

B gj

A2

m B

m

29 A2

9 31

30

34

28

32

B

B

P+M

33

31

32

34

35

terasa

tribune

B

teren handbal U.T.T.

Club S.C. U.T.T. S.A. tribune

tribune Teren handbal U.T.T.

Gj

D

D

B D

gj

B

A2

gj

S+P+1E

33

38

40

39 36

A

36

35

37

terasa

Terasa

B

B

A2

B

m

D+P+2E+M

37

42 -4

4

A casa pompe

bazinbazin

U.T.T.

B B

B

B

B

B

gj

gj

wc

41 43

B

B

B

B

C

A1

46

48

D+P+5E+M

D+P+5E+M D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M 53-57

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

B

B B

B

A1 S+P

B

37 39

sa la

s po

rt

veranda acoperita

STR. DR. GRIGORE T. POPA

B B B

B B Bgj

gj

25

27

29

31-33-35 parcare

B 23

A

D+P+5E+M

forja

C

P+4E+M

Magazie

ST R.

B RU

TU S

HA NE

Ş

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

A1

AB

gj

B

B

B

A

A1 4

47

49

51

D

B

B gj

2

4A

43A

43

43B

45

STR. DR. GRIGORE T. POPA

41 parcare

A turnatorie

B B 63 B

DB

12

14A 14B

55-57

59

61 platforma beton

B

B m

B

A1

A gj m

D 6 8

10

51A

53

B B

B

beton

ST R.

D R.

G RI

G O

RE T

. P O

PA

01/2014

Referat nr.

Referat nr.

arh. CAMELIA COVACI PREDA

Scara :

Desenat

Semnatura:Specificatie :

Proiect nr.

Plansa nr.

Nume :

Denumire lucrare :

Proiectat

Sef proiect

Data : Denumire plansa :

Faza :

arh. NICOLAE COVACI PREDA

ing. CRASOVAN CORNEL

ing. CRASOVAN CORNEL

Referat / Expertiza nr. / dataNume : Semnatura: Verificator/

Expert Cerinta :

Verificator

Expert

DTAC P.E.1:1000

teh.pr. IUDEANU ELISABETA

87/2012

Beneficiar :

PUZ. LOTIZARE LOCUINTE COLECTIVE D+P+2E

str. Grigore T. Popa nr. 31-35

GABOR MOISE , GABOR GHIZELA LENUTA

05A

urbanism arhitectura design SPATIU U.A.D. TIMISOARA, STR. ASTRILOR NR. 20; Tel./Fax: 0256 435199 Reg.Com.: J35/ 242/ 28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

B LO

C 1

"

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

pa rca

j 7 loc

ur i

pa rca

j 7 loc

ur i

B LO

C 1

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

B LO

C 1

"

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

pa rca

j 7 loc

ur i

Sp ati

u v er

de

Sp ati

u v er

de

pa rca

j 7 loc

ur i

B LO

C 1

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

B LO

C 1

"

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

pa rca

j 7 loc

ur i

pa rca

j 7 loc

ur i

B LO

C 1

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

B LO

C 1

"

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

Ap ar

tam en

t c u 3

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

Ap ar

tam en

t c u 2

ca me

re

pa rca

j 7 loc

ur i

pa rca

j 7 loc

ur i

B LO

C 1

Sc on

st ru

it =

24 0m

p

STR. MARTIR DAN CARPIN

LO C

U IN

TA EX

IS TE

N TA

P+ 1+

M

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA ZONA REGLEMENTATA

ZONA STUDIATA CU SUGESTIE DE MOBILARE

LOCUINTE COLECTIVE PROPUSE D+P+2E

PROPUNERE STRADA NOUA

STRAZI NOI SUGERATE IN ZONA STUDIATA

LEGENDA

SPATIU VERDE

SPATIU VERDE PE DOMENIU PUBLIC

D +P

+2 E

● PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

S. CONSTRUITA

20 69

00

482200

20 69

00 20

69 00

20 69

50 20

69 50

20 69

50

20 69

00

20 70

00

20 69

50

20 68

50 20

68 50

20 70

00

482200

482150482150

482100 482100

482250482250 482250

482300 482300482300

20 69

50

20 70

00

482350 482350

1

2

3

4

5

6

7

8

ALINIAMENT CONSTRUCTII PROPUSE

ZONA SUPRAFATA EXISTENTA SUPRAFATA PROPUSA % %

PARCELA STUDIATA 100%

ZONA DOMENIU PUBLIC (strada) din care z.v. aliniament stradal

6.911,00 mp

ZONA VERDE AMENAJATA

2.808,00 mp

ZONA LOCUINTE

6,0 %

10,3 %

421,24 mp

POT maxim propus = 35 % CUT maxim propus = 0.9 REGIM DE INALTIME maxim propus = D+P+2E

H maxim constructie = 12,00m

11.621,00 mp

24,2 %

59,5 %

11.621,00 mp

BILANT SUPRAFETE pe o parcela de 1651mp, Dpartial+P+2E

707,00 mp

100 %

ZONA LOCUINTE COLECTIVE

3,6 %

1.195,00 mp

11.621,00 mp 100%

SUPRAFATA VERDE LA NIVEL DE PARCELA minim = 25 %

BILANT SUPRAFETE

S. PARCAJE, CIRCULATII

ZONA VERDE AMENAJATA

480,00 mp 29 %

600,00 mp

571 mp

36,5 %

34,5 %

2

1

3

4

5

6

D +P

+2 E

D +P

+2 E

D +P

+2 ES

pa tiu

ve rd

e

Sp ati

u v er

de

Sp ati

u v er

de

Sp ati

u v er

de

Sp ati

u v er

de

Sp ati

u v er

de

POT = 29% CUT = 0,9 Hmax = 12m

7

32.39

33.57

PLAN CU PROPUNERE MOBILARE URBANA

Atasament: PROPRIETATE.pdf

22 9,6

8

50,52

9.05

5.00

17.38

12.00 4.81

22 7,5

0

33.88

33.57

33.27

49 .44

49 .40

49 .40

49 .40

29 .86

13.61 5.33

50 .64

49 .40

49 .40

49 .40

29 .29

1.09

15.47

33.96

13. 17

34.00

5.619 m2

gj

12Bl. D1 A4sST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

gj gj gjgj

gj A1

gj

19 1 8Bl

. 1 08

A4sgj A2

B

B A2

11

gj

Bl . 1

4 8

Bl. 1B

A4s

A4s

A4s

A

gj

gj

A4s

A4s

21/a

15

194 8

17

10

punct termic Nr.33

Bl. 93

Bl. 92

Bl. C1

STR. LINIŞTEI

A4s

A4s

gjgj gj

gjgjgjgj gjgj

gj gj gj

gj gj gj

gj gjgjgj

gjgj gjgj

A4s

21/b

11

16

13

Bl . 1

00

Bl . 9

9

Bl. 98

Bl . 1

03

A4s

A4s

gj gj

gj gjgj

gj

gj

gj gjB

B B

B gj

gj gj

gj

21-23

18

26

24 Bl. 105

Bl. 106

Bl . 1

04

ba lco

n P+4E+M

A1

A4s gj

gj gj

gj

23

21 19

34

28 Bl. 107

S+P+4E+M

B gj

D

A1

B gj

A4s

gj gj

9

7

11

20

22

Bl . 1

37

Bl . 1

38

BB

D

gj

B

B gj

B

B10

13

14

16

15 12

gjB

B

B

BB m

gj

D

B

B

gj13

17

16

15

18 20

22 24

19 Casa

22 -2

4

D

A4s

A4s gj

9 Bl

. 1 5

Anexa

P+1E

Garaj

Casa

ST R

. L EA

ND RU

LU I

A4s

gj

54 A

16Bl. 90

A4s

A4s

B

1 2

18

parcare

Bl . 8

9

Bl. 95

Bl . 9

4

P+4E+M

STR. MARTIR DAN CARPIN

AL EE

A SC

UR TĂ

A1 Agj

A4s

A4s

22

20

13

9

Bl. 96

Bl. 101

P+M

1D

2D

38

ST R.

D IA

M AN

DI C

O NS

TA NT

IN

A1s

A4s terasa

terasa

B

B

B

m

B

B

gj

B D

m

A4s

16 A

16

14

13

11

18 B

2017

15

19

ST R.

A CA

D. R

EM US

R ĂD

UL EŢ

P+1E P

P

Anexa

Anexa

m

D

B A2

m

m

B B

B

A2

BB

gj

P+E

P+2E

23

20 +2

2

18

17 19

21

24

intrare uscata

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

gj

B

m

A1

B B

A2

m m B

m

P+M

23 +2

5

26

21

terasa

B

B

B

S+P+M

27 26

26 A

29

28

30

Sp+P+1E

P+M

4D

B

B

B

21

22 22

A

21 A

B

B

A

gj

27

25

B

gj A2

m B

m

29 A2

9 31

30

34

28

32

B

B

P+M

33

31

32

34

35

terasa

tribune

B

teren handbal U.T.T.

Club S.C. U.T.T. S.A. tribune

tribune Teren handbal U.T.T.

Gj

D

D

B D

gj

B

A2

gj

S+P+1E

33

38

40

39 36

A

36

35

37

terasa

Terasa

B

B

A2

B

m

D+P+2E+M

37

42 -4

4

A casa pompe

bazinbazin

U.T.T.

B B

B

B

B

B

gj

gj

wc

41 43

B

B

B

B

C

A1

46

48

D+P+5E+M

D+P+5E+M D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M 53-57

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

B

B B

B

A1

S+P

B

37 39

sa la

s po

rt

veranda acoperita

B B

B

B B Bgj

gj

25

27

29

31-33-35

B

23

A

D+P+5E+M

forja

C

P+4E+M

Magazie

ST R.

B RU

TU S

HA NE

Ş

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

A1

AB

gj

B

B

B

A

A1 4

47

49

51

D

B

B

gj

2

4A

43A

43

43B

45

41

A turnatorie

B B 63 B

DB

12

14A 14B

55-57

59

61 platforma beton

B

B m

B

A1

A gj m

D 6 8

10

51A

53

B B

B

beton

ST R.

D R.

G RI

G O

RE T

. P O

PA

01/2014

Referat nr.

arh. CAMELIA COVACI PREDA

Scara :

Desenat

Semnatura:Specificatie :

Proiect nr.

Plansa nr.

Nume :

Denumire lucrare :

Proiectat

Sef proiect

Data : Denumire plansa :

Faza :

arh. NICOLAE COVACI PREDA

ing. CRASOVAN CORNEL

Referat / Expertiza nr. / dataNume : Semnatura: Verificator/

Expert Cerinta :

Verificator

PUZ1:1000

teh.pr. IUDEANU ELISABETA

87/2012

Beneficiar :

PUZ. LOTIZARE LOCUINTE COLECTIVE D+P+2E

str. Grigore T. Popa nr. 31-35

GABOR MOISE , GABOR GHIZELA LENUTA

06A

urbanism arhitectura design SPATIU U.A.D. TIMISOARA, STR. ASTRILOR NR. 20; Tel./Fax: 0256 435199 Reg.Com.: J35/ 242/ 28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972

STR. MARTIR DAN CARPIN

LO C

U IN

TA EX

IS TE

N TA

D P+

P+ E

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA ZONA REGLEMENTATA

LEGENDA

ZONA SUPRAFATA EXISTENTA SUPRAFATA PROPUSA % %

PARCELA STUDIATA 100%

S. TEREN CE VA TRECE IN DOMENIUL PUBLIC

2.808,00 mp

S. TEREN PROPRIETATE PRIVATA PERSOANA FIZICA 8.813,00 mp 75,90 %

● PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

gj

90.91090.905

90.705

98.017

94.048

90.988

90.932

90.889

95.355 93.859

89.859

97.122

94.899

90.849

90.992

90.887

90.891

91.208

90.858

90.946

90.919

90.851

91.137

91.061

90.919

90.851

91.218

91.427

91.218

91.427

91.120

91.020

91.157

91.299

91.120

91.020

91.204

90.925

91.388

91.204

91.366

91.233

90.925

91.290

91.511

91.514

91.449

93.852

94.288

91.623

91.595

91.460

91.799

92.635

91.607 91.364

91.522

91.719

91.771

91.860

91.75991.785

91.662

91.667

91.610

91.630 91.678

91.610

91.559

91.486

91.72691.879

91.804

91.743 91.769

91.750

91.789

91.850

91.822

91.676

91.762

91.700

91.644

91.728

91.713

91.722 91.724

91.767 91.684

91.647

91.692

91.767

91.801

91.683

91.717

91.563

91.590

91.834

91.709

91.718

Cc Cc

Ag DtrCp

Cp Cc

Ag AgCc

Cp Ag

Cc

Cc

CcAg

C1

C3

C1 A1

Cp

Cp

Cp

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

Cc

Cc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag Ag

Ag

Cc Cc

Cc

Cc

AgCc

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

CpCp Cp

Cp

Ag

Ag

Ag

Cc

Vh

Cc Ag

Ag

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag Vh

Cc

Ag

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp Cp

Cp

Cc

A

A A

Cp

Cc A

A

Cc Cc

Cc

Ag

Ag

Ag Cc

A

Aso

Ag Ag

Cp

Cp

Cp

Cc

Cp

Cc

Ag

Ag Dtr

Dtr

Cp

Cp

Cp

Cc Cc

C1

Cp

CpcCp

Cat

Cp

Cc

Hs Hs

Cp

Cat

C1

C2

Cc Cc

Cc Aso

Aso

Cc

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cpc parcare

Cc

Cc

Ds Cp

C6

C5

Cp

Cp

Cp

parcare

91.5091.52

91.5091.4691.44 91.48

91.47 91.52

91.47

91.48

91.50 91.52

91.43 91.43 91.38

91.42

91.37 91.43

91.43

91.51 91.53

91.53 92.57

92.58

92.5792.05

92.58

92.04

91.50 91.48

91.48

91.54 91.50

91.52

91.54

91.53 91.54 91.51

91.52 91.53

91.53

91.55

91.54

91.42

91.4491.40

91.4491.44 91.36

91.50

91.52 91.5391.56

91.56 91.57

91.57

91.59

91.61

91.62 91.5491.55

91.4991.45

91.4391.4391.51 91.46

91.45

91.48

91.49

91.50

91.51

91.59

91.56 91.57

91.47

91.53

91.53

91.57 91.61

91.57 91.57

91.62

91.60

91.60 91.60

91.59

91.61 91.61

91.57

91.63

91.65

91.63 91.63

91.63 91.77

91.74 91.74

91.75 91.71

91.68

91.75

91.74 91.76

91.78 91.78

91.77 91.75

91.74 91.70

91.69 91.63

91.67 91.66

91.69 91.64

91.70

91.74

91.70

91.63

91.54 91.58

91.64

91.64

91.63

91.64 91.72

91.71 91.60

91.61

91.63

91.63

91.68

91.67 91.6591.74

91.69

91.71 91.65

91.64

91.6391.66

91.66

91.63 91.66

91.63

91.66

91.68

91.62

91.65

91.62 91.63

91.63

91.63

91.65 91.70

91.6391.69

91.67

91.62

91.76

91.63

91.66

91.61 91.63

91.64 91.66

91.62 91.63

91.71 91.60

91.63

91.61

91.64

91.68

91.68 91.60

91.61

91.53

91.43

91.45 91.51

91.66

91.59

91.61 91.63

91.49 91.57

91.54

91.55

91.57

91.50

91.47

91.47

91.56

91.58

91.54

91.55

91.52 91.56

91.61 91.62

91.62

91.58 91.56

91.61 91.63

91.53

91.49 91.5491.53

91.54 91.4791.49

91.49

91.31

91.28

91.36 91.38

91.40

91.37 91.31

91.35 91.22

91.29

91.30

91.24 91.2991.28

91.2991.29

91.27

91.23

91.30

91.31

91.31

91.32

91.2991.31

91.30

91.28

91.29

91.32

91.47

91.45

91.43

91.4091.48

91.55 91.5591.58

91.58

91.55 91.53

91.42

91.73

91.46

91.68

91.4591.3791.3391.33

91.37

91.39

91.34

91.35

92.14

93.30

93.36 93.58

93.53

93.66

93.09 93.16

93.32

93.35 93.32

91.45

91.61

91.48 91.46

91.41

91.40

91.38 91.36

91.31

91.34

91.38

91.42 91.27 91.3491.35

91.28

91.30

91.34

91.28

91.29 91.32

91.35 91.32

91.32

91.37 91.38

91.38

91.62 91.59

91.62

91.61

91.58

91.51

91.35

91.45

91.3691.36

91.34

91.23

91.19

-8.29-8.29

91.24

91.25

91.35

91.28

91.42

91.39

91.22

91.20

91.31

91.37

91.38

91.37

91.3591.38

91.25

91.2591.28

91.38

91.36

91.37 91.38 91.39

91.38

91.4291.44

91.40

91.43

91.41

91.53

91.56

91.53

91.40

91.38

91.39

91.29

91.35

91.30

91.28 91.30

91.27 91.34

91.24

91.16

91.10

91.07 91.28

91.29 91.23 91.24

91.24

91.26

91.25

91.20

91.19

91.19

91.24

91.12

91.12

91.07 91.12

91.16 91.17

91.14

91.12

91.08

91.18

91.19

91.17

91.2291.22 91.30

91.14

91.04

90.97

90.98

90.96

90.95

90.95

91.06

90.85

90.87

90.76

90.83

90.88

90.84

90.88

90.78 90.81

90.82

90.80

90.84

90.94

91.10

91.03

90.92

90.87

90.96

91.03

91.01

90.87

90.71

90.77

90.86

90.72

90.65

90.59

90.60

90.56

90.64

90.65

90.68

90.66

91.61 91.61 91.61

91.43

91.42

91.61

91.5091.3491.60

91.60

91.59 91.61

91.60 91.58

91.41

91.61 91.61

91.62 91.63

91.37 91.60

91.5791.43

91.6191.62

91.57 91.58

91.61

91.43

91.37

91.57

91.55

91.37 91.36

91.54 91.60

91.31

91.30

91.53 91.51

91.37

91.41

91.46 91.6591.78 91.87

91.49

91.46 91.50

91.50

91.43

91.49

91.50

91.47

91.38

91.64 91.66

91.55

91.54 91.52

91.65

91.62

91.49

91.60

91.56

91.58

91.39 91.39

91.62

91.63 91.64

91.60

91.40

91.55 91.54

91.46 91.59

91.59

91.57

91.50

91.58

91.60 91.62

91.70

91.62

91.55

91.71 91.69

91.61

91.65

91.70 91.71

91.50

91.54 91.49

91.64

91.64

91.48 91.59

91.62

91.61

91.47

91.54

91.68

91.38

91.65

91.37

91.36

91.21

91.57

91.56

tufe

C H

C C

G

G P

C

C

C

G

P

P

P

G

P

G

GG

G P

P

C G

H

C

H C

C H

C C

G

balta balta

alee beton

al ee

b et

on

ale e

pie tri

s

al ee

b et

on

platforma beton

parcare ecologica

platforma beton

platforma beton

movila pamant

C

tufe

tufe

tufe

pl at

fo rm

a be

to n

alee beton

al ee

b et

on

al ee

b et

on

z.v.

pietris

z.v.

casa

casa

copertina

z.v.

z.v.

z.v.

trepte piatra

trepte piatra

str. Dr. Grigore T. Popa(Campina)

1868

1869

1864

1865

1939

Gr

Gr

1860

1861

1862

1863

Gr

Gr

Gr

Gr

1838

1841

Gr

Gr

Gr

1849

1850

1858

1859

Gr

Gr

Gr

Gr

1830

1832

1848

1851

1852

1853

1855Gr Gr

1822

1831

Gr 1839

1840

91.623

91.623

91.623

91.623

S= 11

56 3

m p

nr .to

po .1

84 2-

18 47

ch io

sc

P

P

P

C

C

C

P

Hfo ra

j a pa

trotuar

20 69

00

482200

20 69

00 20

69 00

20 69

50 20

69 50

20 69

50

20 69

00 20

69 00

20 70

00

20 69

50

20 68

50 20

68 50

20 70

00

482200

482150482150482150

482100 482100

482250482250 482250

482300 482300482300

20 69

50

20 70

00

482350 482350

11.621,00 mp

BILANT SUPRAFETE

100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

TEREN PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

1 PROPRIETAR : GABOR MOISE - Str Dr. Grigore T. Popa nr 31-35 2 PROPRIETAR : BAIRAM EROL - Str Dr. Grigore T. Popa nr 37 3 PROPRIETAR : GABOR MOISE - Str Dr. Grigore T. Popa nr 29 4 PROPRIETAR : Dumbrava Viorica - Str Acd. Remus Radulet 21 A 5 PROPRIETAR : Tripan Traian - Str Acd. Remus Radulet 22 A

TEREN PROPRIETATE PRIVATA IN AFARA PARCELEI REGLEMENTATE, PROPUS A TRECE IN PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

TEREN PROPRIETATE PRIVATA PE PARCELA REGLEMENTATA, PROPUS A TRECE IN PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

1

2

3

4

5

11.621,00 mp

24,10 %

1

8

2

1

3

4

5

6

7

8 NUMAR PARCELA 31.44

2,808.480 m2

PLAN PROPUNERI CIRCULATIA TERENURILOR

Atasament: Raportul_inf_si_consult_Gr_T_Popa_31_35.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2013 — 007174/11.06.2013 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia: - PUZ — „Lotizare pentru construire locuinte colective in regim maxim de P+2E+M/E retras”; - Amplasament: Str. Dr. GRIGORE T. POPA, Nr. 31-35 — CF 428684, Nr. Cf vechi: 2211, Timisoara; - Beneficiar: GABOR MOISE si sotia GABOR GHIZELA LENUTA; - Proiectant: S.C. "SPATIU U.A.D.” S.R.L. TIMISOARA; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul, Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 08.05.2013 — 01.06.2013, referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ din cadrul DIRECTIEI URBANISM și afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site- ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Proprietari imobile : Str. Dr. Gr. T. Popa, nr. 23, 25, 27,29, 37, 39, 41, 43, 43A, 43 B, 45, 47, 49, 51, SIA, 53 - Timisoara; - Proprietari imobile : Str. Martir Ioan Miron, nr. 23, 25, 27, 29, 29A, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Timisoara; - Proprietari imobile: Str. Academician Remus Radulet, nr. 21A, 22A - Timisoara; - Proprietari imobile: Str. Dimandi Constantin, nr. 7, 8 — Timisoara; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare si Conformitati PUG/PUD/PUZ - Serviciul de Dezvoltare Urbana si Reabilitare Cladiri Istorice, a fost consultată de o persoana care nu a formulat obiectii. La intalnirea cu proiectantul S.C. SPATIU U.AD. SRL, organizata in data de 23.05.2013, intre orele 15,00 — 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, s-au prezentat 2 persoane din partea publicului care nu au formulat obiectii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „„ „Lotizare pentru construire locuinte colective in regim maxim de P+2E+M/E retras”, Str. Dr. GRIGORE T. POPA, Nr. 31-35, Timisoara a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. CONSILIER MihaelajNEAMTI Red/Dact M.N. — 2ex

Atasament: ATT22HJZ.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2013 — 007174/11.06.2013 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia: - PUZ — „Lotizare pentru construire locuinte colective in regim maxim de P+2E+M/E retras”; - Amplasament: Str. Dr. GRIGORE T. POPA, Nr. 31-35 — CF 428684, Nr. Cf vechi: 2211, Timisoara; - Beneficiar: GABOR MOISE si sotia GABOR GHIZELA LENUTA; - Proiectant: S.C. "SPATIU U.A.D.” S.R.L. TIMISOARA; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul, Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 08.05.2013 — 01.06.2013, referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ din cadrul DIRECTIEI URBANISM și afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site- ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Proprietari imobile : Str. Dr. Gr. T. Popa, nr. 23, 25, 27,29, 37, 39, 41, 43, 43A, 43 B, 45, 47, 49, 51, SIA, 53 - Timisoara; - Proprietari imobile : Str. Martir Ioan Miron, nr. 23, 25, 27, 29, 29A, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Timisoara; - Proprietari imobile: Str. Academician Remus Radulet, nr. 21A, 22A - Timisoara; - Proprietari imobile: Str. Dimandi Constantin, nr. 7, 8 — Timisoara; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare si Conformitati PUG/PUD/PUZ - Serviciul de Dezvoltare Urbana si Reabilitare Cladiri Istorice, a fost consultată de o persoana care nu a formulat obiectii. La intalnirea cu proiectantul S.C. SPATIU U.AD. SRL, organizata in data de 23.05.2013, intre orele 15,00 — 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, s-au prezentat 2 persoane din partea publicului care nu au formulat obiectii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „„ „Lotizare pentru construire locuinte colective in regim maxim de P+2E+M/E retras”, Str. Dr. GRIGORE T. POPA, Nr. 31-35, Timisoara a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. CONSILIER MihaelajNEAMTI Red/Dact M.N. — 2ex

Atasament: REGLEMENTARI.pdf

22 9,6

8

50,52

9.05

5.00

17.38

12.00 4.81

22 7,5

0

42 .97

18 4.5

2

50,40

34.00

33.96

29 .30

33.8811.64

49 .44

49 .40

49 .40

49 .40

29 .85

15.46 1.10

50 .64

49 .40

49 .40

49 .39

13.61 5.35

14 .46

12.05 4.82

5.53

16.70 12.00 5.00 1.50 1.00

7.00 1.00

1.50 5.50

1,194.699 m2

176.943 m2

7

9

7

Bl . 8

1

Bl. 80 Sc. B

Sc. A

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

12 Bl . 1

15 A4s

gj

15

Bl . 1

20

A

24 22

31STR. LINIŞTEI

B

A

A

B

2/ b

33

1 1A

22A

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

B

A1s

1

4 6A

ST R.

H AG

A

A4s

B gj B

A1

B

B B m

A4s

6B

1B l.

11 B

ST R.

L EA

ND RU

LU I

A4s

A4s A4s

2

9Bl. 9

Bl . 1

0

gj gj

A4s A4s

A4s A4s

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj gj gj gj gj

gj

14

12

post trafo

post trafo

post trafo

Bl. D1

Bl. 83

Bl . 1

E

gj

A4s

A4s

A4s

A4s

gj

18

16 23

9

14

Bl. 109

Bl. 113

Bl . 1

14

Bl . 8

2

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

A4s

gj gj gj

gj gj

gj gj

gjgj

A4s

gjgj gj

gj

20

27

25

23A

Bl. 121

Bl. 110

Bl. 111

STR. LINIŞTEI

A4s B

A4s

A1

A4s

gj

A4s

29

17

19 14

16 18

Bl. 134

Bl . 1

08

Bl . 1

09

Bl . 1

35

Bl . 1

36

A4sgj

B

A4s

B

B

A2

4

3

3A

6

2

terasa

posttrafo

Bl . 1

33

Bl . 1

32

B B

B gj

B

B A2

gj

B

B

5 3

8

A4s

gj

gj

m

B

A1

gj B

B

A1

9

11

7

10

8

12

14

3 Bl

. 1 2

ST R.

H AG

A

A

A4s

gj

A gj A5

7

5

post trafo

platforma beton

Bl . 1

4

Bl . 1

3

8

Bl. 1B

A4s

A4s

A4s

A

gj

gj

A4s

A4s

21/a

15

194 8

17

10

punct termic Nr.33

Bl. 93

Bl. 92

Bl. C1

STR. LINIŞTEI

A4s

A4s

gjgj gj

gjgjgjgj gjgj

gj gj gj

gj gj gj

gj gjgjgj

gjgj gjgj

A4s

21/b

11

16

13

Bl . 1

00

Bl . 9

9

Bl. 98

Bl . 1

03

A4s

A4s

gj gj

gj gjgj

gj

gj

gj gjB

B B

B gj

gj gj

gj

21-23

18

26

24 Bl. 105

Bl. 106

Bl . 1

04

ba lco

n P+4E+M

A1

A4s gj

gj gj

gj

23

21 19

34

28 Bl. 107

S+P+4E+M

B gj

D

A1

B gj

A4s

gj gj

9

7

11

20

22

Bl . 1

37

Bl . 1

38

BB

D

gj

B

B gj

B

B10

13

14

16

15 12

gjB

B

B

BB m

gj

D

B

B

gj13

17

16

15

18 20

22 24

19 Casa

22 -2

4

D

A4s

A4s gj

9 Bl

. 1 5

Anexa

P+1E

Garaj

Casa

ST R

. L EA

ND RU

LU I

A4s

gj

54 A

16Bl. 90

A4s

A4s

B

1 2

18

parcare

Bl . 8

9

Bl. 95

Bl . 9

4

P+4E+M

STR. MARTIR DAN CARPIN

AL EE

A SC

UR TĂ

A1 Agj

A4s

A4s

22

20

13

9

Bl. 96

Bl. 101

P+M

1D

2D

38

ST R.

D IA

M AN

DI C

O NS

TA NT

IN

A1s

A4s terasa

terasa

B

B

B

m

B

B

gj

B D

m

A4s

16 A

16

14

13

11

18 B

2017

15

19

ST R.

A CA

D. R

EM US

R ĂD

UL EŢ

P+1E P

P

Anexa

Anexa

m

D

B A2

m

m

B B

B

A2

BB

gj

P+E

P+2E

23

20 +2

2

18

17 19

21

24

intrare uscata

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

gj

B

m

A1

B B

A2

m m B

m

P+M

23 +2

5

26

21

terasa

B

B

B

S+P+M

27 26

26 A

29

28

30

Sp+P+1E

P+M

4D

B

B

B

21

22

22 A

21 A

B

B

A

gj

27

25

B

gj A2

m B

m

29 A2

9 31

30

34

28

32

B

B

P+M

33

31

32

34

35

terasa

tribune

B

teren handbal U.T.T.

Club S.C. U.T.T. S.A. tribune

tribune Teren handbal U.T.T.

Gj

D

D

B D

gj

B

A2

gj

S+P+1E

33

38

40

39 36

A

36

35

37

terasa

Terasa

B

B

A2

B

m

D+P+2E+M

37

42 -4

4

A casa pompe

bazinbazin

U.T.T.

B B

B

B

B

B

gj

gj

wc

41 43

B

B

B

B

C

A1

46

48

D+P+5E+M

D+P+5E+M D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M 53-57

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

B

B B

B

A1

S+P

B

37 39

sa la

s po

rt

veranda acoperita

B B

B

B B Bgj

gj

25

27

29

31-33-35

B

23

A

D+P+5E+M

forja

C

P+4E+M

Magazie

ST R.

B RU

TU S

HA NE

Ş

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

A1

AB

gj

B

B

B

A

A1 4

47

49

51

D

B

B

gj

2

4A

43A

43

43B

45

41

A turnatorie

B

B B 63

B

DB

12

14A 14B

55-57

59

61 platforma beton

B

B m

B

A1

A gj m

D 6 8

10

51A

53

B B

B

beton

ST R.

D R.

G RI

G O

RE T

. P O

PA

01/2014 arh. CAMELIA COVACI PREDA

Scara :

Desenat

Semnatura:Specificatie :

Proiect nr.

Plansa nr.

Nume :

Denumire lucrare :

Proiectat

Sef proiect

Data : Denumire plansa :

Faza :

arh. NICOLAE COVACI PREDA

Referat / Expertiza nr. / dataNume : Semnatura: Verificator/

Expert Cerinta :

PUZ1:1000

teh.pr. IUDEANU ELISABETA

87/2012

Beneficiar :

PUZ. LOTIZARE LOCUINTE COLECTIVE D + P + 2E

str. Grigore T. Popa nr. 31-35

GABOR MOISE , GABOR GHIZELA LENUTA

03A

urbanism arhitectura design SPATIU U.A.D. TIMISOARA, STR. ASTRILOR NR. 20; Tel./Fax: 0256 435199 Reg.Com.: J35/ 242/ 28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972

STR. MARTIR DAN CARPIN

LO C

U IN

TA EX

IS TE

N TA

D P+

P+ E

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA PARCELA REGLEMENTATA

ZONA EXISTENTA LOCUINTE MAXIM P+2+M ( PUG )

ZONA PROPUSA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE MAXIM D+P+2E

ZONA EXISTENTA LOCUINTE COLECTIVE P+4

ZONA EXISTENTA LOCUINTE COLECTIVE PESTE P+4

PROPUNERE ZONA DE IMPLANTARE LOCUINTE COLECTIVE D+P+2E

CIRCULATII - STRADA PROPUSA PE PARCELA REGLEMENTATA 12m prospect

STRAZI NOI SUGERATE IN ZONA STUDIATA

PROPUNERE ZONA DE IMPLANTARE LOCUINTE IN ZONA STUDIATA

LEGENDA

ZONA EXISTENTA DE PARCURI, COMPLEXE SPOTIVE, RECREERE, PERDELE DE PROTECTIE

SPATIU VERDE EXISTENT PE DOMENIU PUBLIC

ZONA SUPRAFATA EXISTENTA SUPRAFATA PROPUSA % %

PARCELA STUDIATA 100%

ZONA DOMENIU PUBLIC (strada) din care z.v. aliniament stradal

6.911,00 mp

ZONA VERDE AMENAJATA

2.808,00 mp

ZONA LOCUINTE

6,0 %

10,3 %

421,24 mp

POT maxim propus = 35% CUT maxim propus = 0.9 REGIM DE INALTIME maxim propus = D + P + 2E

H maxim constructie = 12,00m

● PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

gj

CONSTRUCTIE PROPUSA DESFIINTARII

90.91090.905

90.705

98.017

94.048

90.988

90.932

90.889

95.355 93.859

89.859

97.122

94.899

90.849

90.992

90.887

90.891

91.208

90.858

90.946

90.919

90.851

91.137

91.061

90.919

90.851

91.218

91.427

91.218

91.427

91.120

91.020

91.157

91.299

91.120

91.020

91.204

90.925

91.388

91.204

91.366

91.233

90.925

91.290

91.511

91.514

91.449

93.852

94.288

91.623

91.595

91.460

91.799

92.635

91.607 91.364

91.522

91.719

91.771

91.860

91.75991.785

91.662

91.667

91.610

91.630 91.678

91.610

91.559

91.486

91.72691.879

91.804

91.743 91.769

91.750

91.789

91.850

91.822

91.676

91.762

91.700

91.644

91.728

91.713

91.722 91.724

91.767 91.684

91.647

91.692

91.767

91.801

91.683

91.717

91.563

91.590

91.834

91.709

91.718

Cc Cc

Ag DtrCp

Cp Cc

Ag AgCc

Cp Ag

Cc

Cc

CcAg

C1

C3

C1 A1

Cp

Cp

Cp

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

Cc

Cc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag Ag

Ag

Cc Cc

Cc

Cc

AgCc

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

CpCp Cp

Cp

Ag

Ag

Ag

Cc

Vh

Cc Ag

Ag

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag Vh

Cc

Ag

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp Cp

Cp

Cc

A

A A

Cp

Cc A

A

Cc Cc

Cc

Ag

Ag

Ag Cc

A

Aso

Ag Ag

Cp

Cp

Cp

Cc

Cp

Cc

Ag

Ag Dtr

Dtr

Cp

Cp

Cp

Cc Cc

C1

Cp

CpcCp

Cat

Cp

Cc

Hs Hs

Cp

Cat

C1

C2

Cc Cc

Cc Aso

Aso

Cc

Cp

Cp

Cp

Cp

Cp

Cpc parcare

Cc

Cc

Ds Cp

C6

C5

Cp

Cp

Cp

parcare

91.5091.52

91.5091.4691.44 91.48

91.47 91.52

91.47

91.48

91.50 91.52

91.43 91.43 91.38

91.42

91.37 91.43

91.43

91.51 91.53

91.53 92.57

92.58

92.5792.05

92.58

92.04

91.50 91.48

91.48

91.54 91.50

91.52

91.54

91.53 91.54 91.51

91.52 91.53

91.53

91.55

91.54

91.42

91.4491.40

91.4491.44 91.36

91.50

91.52 91.5391.56

91.56 91.57

91.57

91.59

91.61

91.62 91.5491.55

91.4991.45

91.4391.4391.51 91.46

91.45

91.48

91.49

91.50

91.51

91.59

91.56 91.57

91.47

91.53

91.53

91.57 91.61

91.57 91.57

91.62

91.60

91.60 91.60

91.59

91.61 91.61

91.57

91.63

91.65

91.63 91.63

91.63 91.77

91.74 91.74

91.75 91.71

91.68

91.75

91.74 91.76

91.78 91.78

91.77 91.75

91.74 91.70

91.69 91.63

91.67 91.66

91.69 91.64

91.70

91.74

91.70

91.63

91.54 91.58

91.64

91.64

91.63

91.64 91.72

91.71 91.60

91.61

91.63

91.63

91.68

91.67 91.6591.74

91.69

91.71 91.65

91.64

91.6391.66

91.66

91.63 91.66

91.63

91.66

91.68

91.62

91.65

91.62 91.63

91.63

91.63

91.65 91.70

91.6391.69

91.67

91.62

91.76

91.63

91.66

91.61 91.63

91.64 91.66

91.62 91.63

91.71 91.60

91.63

91.61

91.64

91.68

91.68 91.60

91.61

91.53

91.43

91.45 91.51

91.66

91.59

91.61 91.63

91.49 91.57

91.54

91.55

91.57

91.50

91.47

91.47

91.56

91.58

91.54

91.55

91.52 91.56

91.61 91.62

91.62

91.58 91.56

91.61 91.63

91.53

91.49 91.5491.53

91.54 91.4791.49

91.49

91.31

91.28

91.36 91.38

91.40

91.37 91.31

91.35 91.22

91.29

91.30

91.24 91.2991.28

91.2991.29

91.27

91.23

91.30

91.31

91.31

91.32

91.2991.31

91.30

91.28

91.29

91.32

91.47

91.45

91.43

91.4091.48

91.55 91.5591.58

91.58

91.55 91.53

91.42

91.73

91.46

91.68

91.4591.3791.3391.33

91.37

91.39

91.34

91.35

92.14

93.30

93.36 93.58

93.53

93.66

93.09 93.16

93.32

93.35 93.32

91.45

91.61

91.48 91.46

91.41

91.40

91.38 91.36

91.31

91.34

91.38

91.42 91.27 91.3491.35

91.28

91.30

91.34

91.28

91.29 91.32

91.35 91.32

91.32

91.37 91.38

91.38

91.62 91.59

91.62

91.61

91.58

91.51

91.35

91.45

91.3691.36

91.34

91.23

91.19

-8.29-8.29

91.24

91.25

91.35

91.28

91.42

91.39

91.22

91.20

91.31

91.37

91.38

91.37

91.3591.38

91.25

91.2591.28

91.38

91.36

91.37 91.38 91.39

91.38

91.4291.44

91.40

91.43

91.41

91.53

91.56

91.53

91.40

91.38

91.39

91.29

91.35

91.30

91.28 91.30

91.27 91.34

91.24

91.16

91.10

91.07 91.28

91.29 91.23 91.24

91.24

91.26

91.25

91.20

91.19

91.19

91.24

91.12

91.12

91.07 91.12

91.16 91.17

91.14

91.12

91.08

91.18

91.19

91.17

91.2291.22 91.30

91.14

91.04

90.97

90.98

90.96

90.95

90.95

91.06

90.85

90.87

90.76

90.83

90.88

90.84

90.88

90.78 90.81

90.82

90.80

90.84

90.94

91.10

91.03

90.92

90.87

90.96

91.03

91.01

90.87

90.71

90.77

90.86

90.72

90.65

90.59

90.60

90.56

90.64

90.65

90.68

90.66

91.61 91.61 91.61

91.43

91.42

91.61

91.5091.3491.60

91.60

91.59 91.61

91.60 91.58

91.41

91.61 91.61

91.62 91.63

91.37 91.60

91.5791.43

91.6191.62

91.57 91.58

91.61

91.43

91.37

91.57

91.55

91.37 91.36

91.54 91.60

91.31

91.30

91.53 91.51

91.37

91.41

91.46 91.6591.78 91.87

91.49

91.46 91.50

91.50

91.43

91.49

91.50

91.47

91.38

91.64 91.66

91.55

91.54 91.52

91.65

91.62

91.49

91.60

91.56

91.58

91.39 91.39

91.62

91.63 91.64

91.60

91.40

91.55 91.54

91.46 91.59

91.59

91.57

91.50

91.58

91.60 91.62

91.70

91.62

91.55

91.71 91.69

91.61

91.65

91.70 91.71

91.50

91.54 91.49

91.64

91.64

91.48 91.59

91.62

91.61

91.47

91.54

91.68

91.38

91.65

91.37

91.36

91.21

91.57

91.56

tufe

C H

C C

G

G P

C

C

C

G

P

P

P

G

P

G

GG

G P

P

C G

H

C

H C

C H

C C

G

balta balta

alee beton

al ee

b et

on

ale e

pie tri

s

al ee

b et

on

platforma beton

parcare ecologica

platforma beton

platforma beton

movila pamant

C

tufe

tufe

tufe

pl at

fo rm

a be

to n

alee beton

al ee

b et

on

al ee

b et

on

z.v.

pietris

z.v.

casa

casa

copertina

z.v.

z.v.

z.v.

trepte piatra

trepte piatra

str. Dr. Grigore T. Popa(Campina)

1868

1869

1864

1865

1939

Gr

Gr

1860

1861

1862

1863

Gr

Gr

Gr

Gr

1838

1841

1842-1847

Gr

Gr

Gr

1849

1850

1858

1859

Gr

Gr

Gr

Gr

1830

1832

1848

1851

1852

1853

1855Gr Gr

1822

1831

Gr 1839

1840

91.623

91.623

91.623

91.623

S= 11

56 3

m p

nr .to

po .1

84 2-

18 47

ch io

sc

P

P

P

C

C

C

P

Hfo ra

j a pa

trotuar

20 69

00

482200

20 69

00 20

69 00

20 69

50 20

69 50

20 69

50

20 69

00 20

69 00

20 70

00

20 69

50

20 68

50 20

68 50

20 70

00

482200

482150482150482150

482100 482100

482250482250 482250

482300 482300482300

20 69

50

20 70

00

482350 482350

SPATIU VERDE AMENAJAT PROPUS

11.621,00 mp

24,2 %

59,5 %

CONSTRUCTII EXISTENTEA1

11.621,00 mp

BILANT SUPRAFETE

ALINIAMENT CONSTRUCTII PROPUSE PE PARCELA REGLEMENTATA

CIRCULATII EXISTENTE ( strazi )

707,00 mp

100 %

1

2

3

4

5

6

7

8

ALINIAMENT CONSTRUCTII PROPUSE

ZONA LOCUINTE COLECTIVE

3,6 %

1.195,00 mp

11.621,00 mp 100%

SUPRAFATA VERDE LA NIVEL DE PARCELA = 25 %

2

1

3

4

5

6

7

G A

R D

C A

R O

SA B

IL

G A

R D

TR O

TU A

R SP

V ER

D E

SP V

ER D

E TR

O TU

A R

PROFIL STRADAL 1:500

S = 1676 mp

S = 1670 mp

S = 1617 mp

S = 1651 mp

S = 1004 mp

4 NUMAR PARCELA

31.44

33.57

33.27

2,807.598 m2

PLAN PROPUNERI REGLRMRNTARI

Atasament: RETELE.pdf

16 8,4

2

16 ,10

42 ,96

30,97

97 ,35

13 2,3

2

19,43

28.15

24 .70

34.00

49,50

98 .86

99 .07

99 .08

99 .02

58 .96

LO C

U IN

TA EX

IS TE

N TA

P+ 1+

M

B

B

B

B

18 B

2017 19

ST R.

A CA

D. R

EM US

R ĂD

UL EŢ

m

D

B A2

m

B

23

21

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

gj

B

m

A1

B B

P+M

26

B

27 29

28

Sp+P+1E

B

B

B A1

21

22 22

A

21 A

B

B

A

gj

27

25

B gj

A2

m B

m

29 A2

9 31

30

34

28

32

B

P+M

33

31

terasa

Gj

D

D

B D

gj

B

A2

gj

S+P+1E

33

38

40

39 36

A

36

35

37 terasa

Terasa

B

B

m

D+P+2E+M4 2-

44

B B

B

B

B

B

gj

gj

wc

41 43

B

C

A1

46

48

20 69

50

B

B

A1

S+P

B

37 39

sa la

s po

rt

veranda acoperita

STR. DR. GRIGORE T. POPA

B B

B

B B Bgj

gj

25

27

29

31-33-35 parcare

B 23

gj 43A 41

parcare

482350

482150

482300

Ap art

am en

t c u 2

ca me

re

Ap art

am en

t c u 2

ca me

re

Ap art

am en

t c u 3

ca me

re

IN TR

AR E

IN TR

AR E

Ap art

am en

t c u 3

ca me

re

Ap art

am en

t c u 2

ca me

re

Ap art

am en

t c u 3

ca me

re

Ac ce

s a uto

Ap art

am en

t c u 2

ca me

re

PA RC

EL A

1 S=

1. 00

0m p

pa rc

aj în

ie rb

at

Ac ce

s p iet

on al

Ac ce

s p iet

on al

Ac ce

s a uto

Ap art

am en

t c u 2

ca me

re

Ap art

am en

t c u 2

ca me

re

Ap art

am en

t c u 3

ca me

re

IN TR

AR E

IN TR

AR E

Ap art

am en

t c u 3

ca me

re Ac

ce s p

iet on

al

sp at

iu ve

rd e

Ap art

am en

t c u 2

ca me

re

Ap art

am en

t c u 3

ca me

re

Ap art

am en

t c u 2

ca me

re

IN TR

AR E

IN TR

AR E

Ap art

am en

t c u 3

ca me

re

Ac ce

s p iet

on al

Ac ce

s p iet

on al

Ap art

am en

t c u 3

ca me

re

+0 ,0

0IN TR

AR E

IN TR

AR E

20 69

00

482200

482100

20 69

00

482250

20 69

50

20 68

50

20 69

00

D +P

+2 E

20 69

00

482200

482350

482250 482250

482150

20 69

50

482150

482300

20 69

50

20 69

00

482300

20 68

50

20 70

00

20 69

50

8

7

6

5

20 70

00

4

3

2

1

482100

20 70

00

C

CCP

C

C

C

C

Ap

Ap

Ap

Ap

Ap

Ap

Ap Hp

Hp

Hp

CCP

CAp

CCP

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

CRC

CRA

CRC

CRA

CRC

CRA

CRC

CRA

CRC

CRA

CRC

CRA

CRC

CRA

CRC

CRA

CRC

CRA

pa rc

aj în

ie rb

at

pa rc

aj în

ie rb

at pa

rc aj

în ie

rb at

pa rc

aj în

ie rb

at pa

rc aj

în ie

rb at

pa rc

aj în

ie rb

at

pa rc

aj în

ie rb

at

sp at

iu ve

rd e

sp at

iu ve

rd e

sp at

iu ve

rd e

sp at

iu ve

rd e

sp at

iu ve

rd e

sp at

iu ve

rd e

sp at

iu ve

rd e

sp at

iu ve

rd e

H

H

H

H

H

H

H

H

B

TIMISOARA, STR. ASTRILOR NR. 20; Tel./Fax: 0256 435199 Reg.Com.: J35/ 242/ 28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972

SPATIU U.A.D.

01/2014

Scara :

Desenat

Semnatura:Specificatie :

Proiect nr.

Plansa nr.

Nume :

Denumire lucrare :

Proiectat

Sef proiect

Data : Denumire plansa :

Faza :

urbanism arhitectura design

04A

GABOR MOISE , GABOR GHIZELA LENUTA

PUZ. LOTIZARE LOCUINTE COLECTIVE D+P+2E

str. Grigore T. Popa nr. 31-35

Beneficiar :

87/2012

teh.pr. IUDEANU ELISABETA

1:500 DTAC P.E.

Cerinta : Verificator/

Expert Semnatura:Nume : Referat / Expertiza nr. / data

arh. NICOLAE COVACI PREDA

SPATIU VERDE

LEGENDA

STRADA NOUA

LOCUINTE COLECTIVE PROPUSE D+P+2E

ZONA PROPUSA LOCUINTE COLECTIVE MAXIM D+P+2E

ZONA STUDIATA CU SUGESTIE DE MOBILARE

LIMITA ZONA REGLEMENTATA

LIMITA ZONA STUDIATA

● PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

Ap

C

Ap

C

RETEA APA EXISTENTA

RETEA DE CANALIZARE EXISTENTA

PROPUNERE EXTINDERE RETEA APA , PEID, PN10, PE100, De 200 mm

PROPUNERE EXTINDERE RETEA CANALIZARE , PVC-KG, De 215 mm

CC P

CAp

Hp

PROPUNERE CAMIN DE VANE PE RETEAUA DE APA - EXTINDERE

PROPUNERE CAMIN DE VIZITARE CANAL - EXTINDERE

PROPUNERE HIDRANT EXTERIOR PE RETEAUA DE APA - EXTINDERE

NOTA : IN FUNCTIE DE COTA CANALIZARII EXISTENTE , EXTINDEREA DE CANAL SE VA FACE FIE DE PE STR. Acd. REMUS RADULET , FIE DE PE STR. GRIGORE T. POPA . SOLUTIA FINALA SE VA FACE LA FAZA DE PROIECT DTAC. / P.Th. APELE PLUVIALE VOR FI DEVERSATE LA TEREN IN SPATIILE VERZI ( conform aviz AQUATIM )

E

E

LINIE ELECTRICA DE JOASA TENSIUNE - EXISTENTA

EXTINDERE LINIE ELECTRICA DE JOASA TENSIUNE - PROPUNERE

Proiectat

ing. DUTU DUMITRU

arh. CORNEA EMIL

urbanism

apa, canal

electrice

CRC

CRA PROPUNERE CAMIN DE RACORD DE APA

PROPUNERE CAMIN DE RACORD CANAL H PROPUNERE STATIE HIDROFOR PENTRI ASIGURAREA PRESIUNII DE 2

BARI

D +P

+2 E

D +P

+2 E

PLAN PROPUNERE RETELE EDILITARE apa , canal, electrice

Atasament: memoriu.pdf

1

Pr.nr. 87/2012 Faza P.U.Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE

IN REGIM MAXIM DE D+ P+2E str. DR. GRIGORE T. POPA, nr. 31-35, TIMISOARA Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL

Beneficiar : GABOR MOISE şi soţia GABOR GHIZELA LENUŢA Proiectant general : S.C. “ SPATIU U.A.D. “ S.R.L. , TIMISOARA Urbanism : arh. NICOLAE COVACI PREDA

Proiect numarul : 87 / 2012

Data : SEPT. 2014

S.C. SPATIU U.A.D. S.R.L. urbanism = arhitectura = design TIMISOARA, STR. ASTRILOR NR. 20 Reg. Com.: J35/242/28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972 Tel/Fax 0256 435199; Tel mob. 0744 511090, 0751 221787 >,

2

Pr.nr. 87/2012 Faza P.U.Z.

FOAIE DE CAPAT Denumire proiect : PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE

LOCUINŢE COLECTIVE IN REGIM MAXIM DE D+P+2E Faza proiect : PLAN URBANISTIC ZONAL Amplasament : str. DR. GRIGORE T. POPA, nr. 31-35, TIMISOARA Beneficiar : GABOR MOISE şi soţia GABOR GHIZELA LENUŢA Proiectant general : S.C. “ SPATIU U.A.D. “ S.R.L., str. Aştrilor nr.20, Timişoara Urbanism : S.C. “ SPATIU U.A.D. “ S.R.L. , TIMISOARA Arh. Covaci Preda Nicolae Adresa sediu : Timisoara str. Astrilor nr. 20 Ap. 10 Nr. proiect : 87/2012 Colaboratori: Ridicari topografice : PFA Alinionescu V. Adrian Studiu geotehnic : A.F. BABA & PAUNESCU, Str. Cluj nr. 20 , Timişoara Lucrari rutiere : SC.C&C PROJECT EXECUTION SRL TIMISOARA Edilitare : S.C. “ACD INSTAL” SRL Ing. Dumitru Dutu Electrice : Ing. Cornea Emil Intocmit, Arh. Nicolae Covaci Preda

S.C. SPATIU U.A.D. S.R.L. urbanism = arhitectura = design TIMISOARA, STR. ASTRILOR NR. 20 Reg. Com.: J35/242/28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972 Tel/Fax 0256 435199; Tel mob. 0744 511090, 0751 221787 >,

3

Pr.nr. 87/2012 Faza P.U.Z.

B O R D E R O U

A. PIESE SCRISE : 1. Foaie de capat 2. Borderou piese scrise si piese desenate 3. Chitanta taxa 4. Copie aviz oportunitate nr. 19/13.12.2012 5. Informare si consultare Public – Etapa 2 – UR2013-007174 / 03.06.2013 6. Raport de informare si consultare public – Etapa 2 –UR2013-007174 / 11.06.2013 7. Aviz CTATU nr. 08 / 24.07.2014 8. Certificate de urbanism reactualizat 435/28.02.2013 – 28.02.2015 9. Extras de carte funciara 10. Memoriu de prezentare si regulament 11. Studiu geotehnic 12. Aviz unic : - SC. Romtelecom SA

RA Transport SC Aquatim SA SC EON Gaz SA SC Enel Distributie Banat SA SC Colterm SA

13. Aviz tehnic AQUATIM 14. Aviz sanitar, 15. Aviz pompieri 16. Aviz principiu directia de mediu PMT 17. Aviz principiu directia Tehnica a PMT 18. Aviz Comisia de circulatie 19. Aviz de Mediu 20. Declaratii notariale vecini 21. Adeverinte – Directia Patrimoniu, Serviciul Juridic, Agricol.

B. PIESE DESENATE: 1. Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu viza OCPI sc.1: 1000 2. Plan incadrare in teritoriu sc.1: 500 pl.nr. 01A 3. Plan situatia existent sc.1: 500 pl.nr. 02A 4. Plan reglementari – zonificare functionala sc.1: 500 pl.nr. 03A 5. Plan propuneri retele edilitare sc.1: 500 pl.nr. 04A 6. Pan cu propunere mobilare sc.1: 500 pl.nr. 05A 7. Plan cu proprietatea si circulatia terenului sc.1: 500 pl.nr. 06A

S.C. SPATIU U.A.D. S.R.L. urbanism = arhitectura = design TIMISOARA, STR. ASTRILOR NR. 20 Reg. Com.: J35/242/28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972 Tel/Fax 0256 435199; Tel mob. 0744 511090, 0751 221787 >,

4

Intocmit, Arh. Nicolae Covaci Preda

Pr.nr. 87/2012 Faza P.U.Z.

MEMORIU DE PREZENTARE

I. INTRODUCERE 1. Date de recunoastere

Denumirea lucrarii : PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE IN REGIM MAXIM DE D+P+2E

Beneficiar : GABOR MOISE şi soţia GABOR GHIZELA LENUŢA Extras de carte funciara : 428684 Numar topo : 1842-1847 Suprafata teren : 11.621mp Proiectant general : S.C. “ SPATIU U.A.D. “ S.R.L., str. Aştrilor nr.20, Timişoara Urbanism : şef proiect arh. NICOLAE COVACI PREDA

: arh. CAMELIA COVACI PREDA Colaboratori: Ridicari topografice : PFA Alinionescu Adrian Studiu geotehnic : A.F. BABA & PAUNESCU, Str. Cluj nr. 20 , Timişoara Lucrari rutiere : SC.C&C PROJECT EXECUTION SRL TIMISOARA Edilitare, : SC.ACD INSTAL SRL : Ing. Dutu Dumitru Electrice : Ing. Cornea Emil Proiect numarul : 87/ 2012 Data : sept. 2014 2. Obiectul lucrarii

Prezenta documentatie se intocmeste pentru PUZ, in vederea parcelarii si construirii de locuinte colective in regim de D+P+2E conform AVIZ CTATU cu. Nr 08/24.07.2014.

3. Surse de documentare

Pentru intocmirea documentatiei s-au luat in considerare urmatoarele documente:

S.C. SPATIU U.A.D. S.R.L. urbanism = arhitectura = design TIMISOARA, STR. ASTRILOR NR. 20 Reg. Com.: J35/242/28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972 Tel/Fax 0256 435199; Tel mob. 0744 511090, 0751 221787 >,

5

- Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr.176/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.

- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificată. - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, si alte

documente sau norme cu caracter de reglementare. - PUG TIMISOARA aprobat prin HCL. 157/2002 prelungit cu HCL. 139/2007; - PUZ – uri aprobate in vecinatatea zonei.

II. STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE URBANISTICA 1. Evolutia zonei

Terenul studiat se afla in zona de locuinte individuale , este obtinut prin comasarea a trei parcele cu front stradal mic dar cu o lungime mare in adiancime create initial pentru locuinte si gradini.

In zona, in apropiere, au fost interventii majore in perioada dinainte de revolutie prin demolarea fortata a locuintelor individuale si construirea de blocuri – locuinte colective in regim de P+4 iar in perioada actuala datorita dezvoltarilor cererii de locuinte si dorintei de a exploata aceste suprafete rarefiate cu functiuni de locuire au aparut noi constructii moderne de locuinte colective cu regim de inaltime de P+5E+M si P+4E+M.

2. Incadrarea in localitate Zona studiata se afla in intravilanul localitatii in partea de nord, fiind cuprinsa in

PUG. In UTR. 22 – Zona rezidentiala cu functiune dominant de locuire si functiuni complementare.

Terenul studiat are o suprafata de 11621mp , delimitat la partea de nord de strada Dr. Grigore T. Popa cu un front stradal de 51m , lateral la est si vest invecinat cu terenuri cu locuiinte spre strada iar in partea de sud se infunda strada Acad. Remus Radulet , strada cu blocuri P+4 din anii ’80. si locuinte individuale modernizate dupa revolutie.

Prin avizul de oportunitate se impune studierea unei zone mai largi, cu potential de indesire, definita de urmatoarele strazi: Dr. Grigore T. Popa, str. Martir Ion Miron, str. Linistei, str. Acad. Remus Radulet, str. Martir Dan Carpin, str Gheorghe Ivanescu.

3. Elemente ale cadrului natural In zona nu se evidentiaza elemente deosebite ale cadrului natural. Geomorfic, amplasamentul se afla in campia Banatului, la contactul dintre Campia Timisului cu Campia Muresului la o altitudine de 82m aproximativ. Suprafata relativ plana din aceasta zona a determinat in timp formarea unor cursuri de apa cu numeroase meandre constituind bazine de receptie a aluviunilor. Geologic, pe adancimea care intereseaza in cazul de fata, zona se caracterizeaza prin depozite aluvionare cuaternare recente (hologen superior). Straturile naturale au compozitia specifica zonei Campiei Muresului, fiind alcatuite din intercalatii de prafuri nisipoase si nisipuri argiloase cu un strat superior fertil de tip cernoziom. Conform studiului adancimea de fundare este recomandata a fi de Df = -1,10m cu Pconv=230kPa (2,30daN/cm²).

6

Seismic, conform normativului P100-1/06 amplasamentul se afla in zona seismica D avand o perioada de control Tc=1.0 si un coeficient seismic Ks=0,16.

Adancimea maxima de inghet , conform STAS 6054/77, este de 60...70cm. Apa subterana nu afost interceptata in foraje (care s-au executat pana la adancimea de -3,50m). Nivelul apei subterane este fluctuant in timp, putandu-se aprecia ca nivel mediu Nhmed = -3,50... -3,80m fata de nivelul terenului.

4. Circulatia Strada Dr. Grigore T. Popa are un prospect de 15,5 m si sens dublu de

circulatie in zona terenului studiat dar are si sens unic de circulatie auto pe o portiune dinspre Calea Aradului spre Calea Lipovei cu un prospect de 7,60m.

In partea de sud strada Acad. Remus Radulet este intrerupta de terenul studiat dar se propune continuarea ei pana in str. Dr. Grigore T. Popa astfel asiguranduse accesibilitate la loturile noi create si posibilitatea extinderii utilitatilor edilitare.

5. Ocuparea terenurilor

Terenul in cauza in suprafata de 11621 mp are la strada Dr. Grigore T. Popa o constructie Dp+P+E in suprafata construita de 375 mp si un corp de 6 garaje cu 150 mp, suprafata totala construita fiind de 525 mp rezulta un POT existent = 4,5 %

6. Echipare edilitara Terenul este racordat la retelele edilitare ale localitatii , respectiv la :

- Apa – canal. - Gaz - Electricitate - Telefonie.

Racordurile sunt realizate de pe strada Dr. Grigore T. Popa . 7. Probleme de mediu

Pe terenul in cauza si in imediata vecinatate nu sunt semnalate surse de poluare de orice fel.

8. Optiuni ale populatiei In urma informarii populatiei la faza de aviz de oportunitate nu au fost sesizari

ale populatiei referitoare la intentia beneficiarului de a dezvolta pe terenul in cauza locuinte colective si de a prelungi str. Acad. Remus Radulet pana in str Grigore T.Popa.

Primăria Municipiului Timisoara, ca autoritate locală are rol de decizie si mediere a intereselor individuale si a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu.

Legea nr.52/2003 privind transpartenta decizională în administratia publică facilitează accesul populatiei la luarea deciziilor în administratia publică la consultarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanismului, propunerile acestora fiind analizate si integrate corespunzător în aceste documentatii.

Consultarea populatiei se realizează prin anunturi publice, consultare în diferite faze de elaborare si dezbatere publică.

7

III. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 1. Concluzii ale studiilor de fundamentare.

Avand in vedere atat tendintele de densificare urbana in aceste zone cu densitate de locuire foarte mica si chiar aplicarea acestui concept in apropiere terenului studiat cat si dorinta de a utiliza terenul la capacitate ridicata rezulta oportunitatea realizarii de locuinte individuale sau colective in aceasta zona cu respectarea avizelor si recomandarilor din fiecare etapa parcursa de aceasta documentatie potrivit legilor in viguare.

2. Prevederi PUG.

In PUG Timisoara aceasta zona LM este cuprinsa in UTR 23 si este prevazuta cu functiuni principale de locuire si functiuni complementare, cu un regim maxim inaltime de P+2 si un POT de 40 %.

3. Valorificarea cadrului natural

Nu sunt elemente de cadru natural de valoare , dar se propun spatii verzi plantate ce vor deveni in timp suprafete verzi valoroase.

Terenul relativ orizontal fara denivelari ofera o libertate de amplasare a constructiilor iar orientarea NE – SV ofera arii largi de orientare a viitoarelor locuinte.

4. Modernizarea circulatiei

Strada Dr. Grigore T. Popa are un prospect de 15,5 m si sens dublu de circulatie in zona terenului studiat dar are si sens unic de circulatie auto pe o portiune dinspre Calea Aradului spre Calea Lipovei cu un prospect de 7,60m.

In partea de sud strada de deservire locala Acad. Remus Radulet este intrerupta de terenul studiat dar se propune continuarea ei pana in str. Dr. Grigore T. Popa cu un prospect de 12m, din care 7,0m carosabil marginit de borduri din beton, cu 1,0m zona verde de o parte si alta si trotuar de 1,5m latime, astfel asiguranduse intregirea tramei stradale si accesibilitate la loturile noi create si posibilitatea extinderii utilitatilor edilitare.

5. Zonificare functional – reglementari,bilant teritorial, indici urbanistici

Pe terenul studiat pentru a rezolva necesitatea bunei utilizari a terenului in vederea construirii de locuinte colective de mici dimensiuni (D+P+2E), cum a fost recomandat in avizul CTATU, se propune ca o parte din teren sa fie atribuita domeniului public pentru a se prelungi strada Acad. Remus Radulet astfel se pot crea noi loturi pentru construirea de locuinte si se pot extinde retelele edilitare.

Astfel se creeaza o zona cu 4 noi loturi de aproximativ 1650mp ( sau 8 noi loturi de aproximativ 782mp ) si un lot cu constructia existent de 1000 mp, o zona aferenta domeniului public de 2784 mp din care 421,24 mp spatii verzi de aliniament,

8

2808mp ce va devedi strada si o fasie de teren de 1195mp ce poate intra in combinatie cu parcela vecina pentru a creea un nou front de locuinte individuale pe partea opusa strazii noi create. In cadrul noilor loturi se creeaza zone verzi in total de 707 mp dar si prin procentul de ocupare cu constructii , parcaje si alei , pe un lot se vor asigura minim 25 % spatii verzi amenajate

Bilant teritorial EXISTENT:

SUPRAFATA TOTALA TEREN : 11.621 mp SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA : 525 mp SUPR CONSTR DESFASURATA EXISTENTA : 1050 mp POT existent = 4,5 % CUT existent = 0,09

PROPUS CONFORM AVIZ CTATU : Zona locuinte = 1195,00 mp POT = 10,30% Zona locuinte colective = 6911,00 mp POT = 59,50% Zona domeniu public – circulatie strada = 2808,00 mp POT = 24,20 % Din care spatiu verde aliniament = 421,24 mp POT = 3,60 % Zone verzi amenajate = 703,00 mp POT = 6,10 %

Indici urbanistici propusi: POT maxim propus = 35 % CUT max propus = 0.9 Regim maxim de înălţime propus = D+P+2E Spatiu verde minim in cadrul loturilor = 25%

Zona studiată în cadrul P.U.Z. prezintă în momentul de faţă construcţii în regim maxim de P+4E (P+8E din documentatiile de urbanism de pe loturile invecinate).

Regimul de aliniere al construcţiilor

În sensul RGU, aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. O clădire este construită ,,la aliniament” dacă este amplasată la limita dintre domeniul public şi cel privat. Când construcţia este retrasă de la aliniament, acesta poate fi materializat de împrejmuirea terenului. Regimul de aliniere al construcţiilor din prezentul P.U.Z. este indicat în planşa 03A, şi a fost determinat în funcţie de - profilul transversal caracteristic al străzii propuse. Astfel, aliniamentul propus pentru construcţii este la 5.00m de la limita domeniului privat.Terenul liber de construcţii rezultat prin retragerea aliniamentului, va fi amenajat cu spaţii verzi, si parcari dupa caz.

Amplasarea constructiilor pe parcelă se va face cu respectarea

normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr.536/1997 al ministerului Sănătătii. Distanta intre constructiile propuse nu va fi mai mica decat inaltimea la cornisa

a constructiilor evitand astfel umbrirea ferestrelor camerelor de locuit. Inaltimea maxima a constructiilor propuse va fi de 12, m .

9

Constructia existenta pe parcela studiata de 9m inaltime, este la nord de constructiile propuse la 14,16m distanta astfel incat nu este umbrita si nu umbreste constructiile noi

Locuinta de la nr 21A str acd. Remus Radulet in regim de Parter cu h maxim de 5,80m este la sud de constructiile propuse, la 7,8m distanta astfel ca nu va fi umbrita de acestea si nici nu poate umbri constructia propusa.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de sigurantă între clădiri conform Normativului P118/1998. Solutia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a căilor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locală si a necesarului de parcare.

Reglementări – configurare spatială

Prezenta documentatie studiază terenul din strada Dr. Grigore T. Popa nr. 31 - 35 cu un front stradal de 51m. In lateral la est si vest invecinat cu terenuri cu locuiinte spre strada iar in partea de sud se infunda strada Acad. Remus Radulet , strada cu blocuri P+4 din anii ’80. si locuinte individuale modernizate dupa revolutie. In perioada actuala datorita dezvoltarilor cererii de locuinte si dorintei de a exploata suprafetele rarefiate din zona, au aparut functiuni de locuire cu constructii moderne de locuinte colective cu regim de inaltime deP+5E+M si P+4E+M.

Prin avizul de oportunitate se impune studierea unei zone mai largi definita de urmatoarele strazi: Dr. Grigore T. Popa, str. Martir Ion Miron, str. Linistei, str. Acad. Remus Radulet, str. Martir Dan Carpin, str Gheorghe Ivanescu, un regim maxim de inaltime de P+2E+M/Ert stabilind un echilibru intre constructiile individuale pe parter si blocurile cu locuinte collective P+4 sistabilind unele principii de urbanizare cu caracter de recomandare si in apropierea parcelei studiate. Prin avizul CTATU se recomanda avand in vedere datele din noul PUG aflat in faze finale de aprobare ca procent de ocupare 35% si regim maxim de inaltime patru nivele astfel D+P+2E.

6. Dezvoltarea echiparii edilitare

Terenul desi este racordat la retelele edilitare ale localitatii , pentru buna functionare a obiectivelor propuse este obligatoriu extinderea structurii retelelor edilitare pe noua strada creata, urmand ca fiecare constructie (parcela) sa dispuna de racorduri noi la aceste extinderi conform plansei 04A. - Apa rece pentru consum menajer – conform avizului AQUATIM se prevede extinderea retelei stradale de apa conform plansei 04A, in baza unei documentatii tehnice avizate de catre AQUATIM si a unei autorizatii de construire emise conf. Legii 50/91 actualizate, prin care se asigura posibilitatea racordarii fiecarei noi parcele create, si se va prevedea la fiecare consumator vas tampon cu nivel liber si statie hidrofor pentru asigurarea presiunii de 2.00 bari . - canalizarea apei menajere - conform avizului AQUATIM apele menajere vor fi preluate , cu respectarea indicatorilor de calitate prevazuti in NTPA 002, in sistemul centralizat de canalizare extins pe noua strada conform avizului AQUATIM, prin intermediul racordurilor fiecarei constructi.

10

- Apele meteorice nu vor fi preluate in sistemul de canalizare propus portivit avizului . AQUATIM.

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii ( S= 240 mp/ constructie) se vor deversa la teren prin intermediul unui sistem de jgheaburi si burlane exterioare, in zonele verzi din fata, respectiv spatele cladirii.

Apele pluviale cazute pe platformele de parcare ecologice, se descarca partial gravitational in spatiu verde adiacent , iar partial se infiltreaza in teren.

- Electricitate - se prevede extinderea retelei de electricitate conform plansei 04A, prin care se asigura posibilitatea racordarii fiecarei noi parcele create.

- Gaz – desi avizul de amplasament nu indica trasee de conducte de gaz pe parcela studiata la fata locului se constata ca toate parcelele invecinate sunt racordate la reteaua de gaz chiar si constructia existenta pe terenul in cauza, si pe strazile Dr. Grigore T. Popa si str. Acad. Remus Radulet exista retea stradala de gaz, se poate presupune ca este posibila extinderea acestora si pe strada nou creata astfel incat noile parcele sa dispuna de folosirea gazului pentru consum casnic la bucatarie si pentru incalzire.

- Telefonie, televiziune, internet. – se propune extinerea acestor retele la cererea noilor beneficiari ai loturilor.

7. Protectia mediului Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului

naturalsub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul deglobalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit subaspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urma.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi. Se prevăd plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

Spaţiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi şi plante decorative Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea

utilităţilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea. Prin extinderea retelei de canalizare şi alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

Depozitarea controlată a deşeurilor: colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract. Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul

11

Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană: nu e cazul Valorificarea potenţialului turistic şi balnear: nu e cazul

Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţii şi al reţelelor edilitare majore: zona studiată este caracterizată de existenţa structurii circulatiei vechi si interventiile din perioada comunista nefinalizate in totalitate . Trecerea si relationarea acestor doua zone revine perioadei actuale .

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI ( conform Hotararii 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire la: 1.a. Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati

viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor :

Solutiile de urbanism propuse creeaza un cadru pentru activitati in continuare. Prin propunerile din PUZ – locuinte si functiuni complementare se vor creea conditii de crestere a calitatii locuirii cu efect benefic asupra comunitatii, existand premise si pentru creearea de noi locuri de munca.

1.b. Gradul in care planul influienteaza alte planuri si programe , inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele: Se incadreaza in prevederile PUG-ului ca zona de locuire cu functiuni complementare cu caracter urban datorita amplasamentului si a caracterului locuirii propuse.

1.c. Relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspective promovarii dezvoltarii durabile: In prezent in zona exista terenuri libere nefolosite sau folosite neadecvat cu pozitia in cadrul localitatii. PUZ-ul vine sa intregeasca o trama stradala si trasee de utilitati existente coordonate care deservesc constructiile existente si viitoare in scopul dezvoltarii durabile a comunitatii din zona.

In vederea principiilor dezvoltarii durabile s-a avut in vedere si optimizarea densitatii de locuire corelata cu mentinerea , intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori.

S-a optat pentru un procent optim de spatiu verde in corelare cu functiunea propusa pe fiecare lot in parte si pe ansamblu.

1.d.Probleme de mediu relevante pentru program: Se estimeaza ca lucrarile de construire propuse prin prezentul plan vor afecta mediul

doar pe termen limitat. Functionarea noilor obiective nu va afecta mediul ci dimpotriva va aduce un plus calitativ in zona.

1.e. Relevanta planului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu:

Prin solutiile de rezolvare a retelelor de utilitati inclusiv a circulatiei planul este conform cu normele europene actuale.

12

2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire , in special la:

2.a. Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor : Propunerile din prezentul plan urbanistic produc efecte ireversibile prin functiunile

propuse. Interventiile cu efect negativ asupra peisajului se va produce odata cu efectuarea

lucrarilor de constructii , caracterizate prin distrugerea elementelor vegetale dar acestea se vor remedia prin luarea de masuri de refacere a covorului verde, prin plantarea de gazon, arbori si arbusti, amenajarea a unor zone ample de zone verzi.

Orice proiect de construire atrage obligatia de a trata ca zona verde amenajata minim 25% din suprafata terenului , si de a planta minim un arbore la 150mp spatiu liber pe fiecare parcela edificabila.

2.b. Natura cumulative a efectelor: Nu este cazul. 2.c. Natura transfrontaliera a efectelor: Nu este cazul. 2.d. Riscul pentru sanatatea umana si pentru mediu: nu exista riscul pentru

sanatatea umana si pentru mediu. 2.e. Marimea si spatialitatea efectelor: Nu este cazul. 2.f. Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat : Nu este cazul. 2.f.i. Caracteristicile naturale special sau patrimoniu cultural : Nu sunt

caracteristici naturale speciale sau patrimoniu cultural care sa fie afectat. 2.f.i.i. Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului: Nu

este cazul. 2.f.i.i.i. Folosirea terenului in mod intensiv: Nu este cazul, nu se propun indici

urbanistici din care sa rezulre o folosire intensive a terenului. 2.g. Efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut

pe plan national, comunitar sau international: nu este cazul. 8. Obiective de utilitate publica

Obiectivele de utilitate publică se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public.

Obiectivele de utilitate publică sunt: retelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare si energie electrică, retea de gaz), care vor deveni publice după realizare.

Terenul pe care se intentioneaza a se realiza strazile va trece in domeniu public. IV. CONCLUZII SI MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona studiata s-a efectuat în concordantă cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului si prevederile legale în viguare.

La baza criteriilor de interventie, reglementări si restrictii impuse au stat următoarele obiective principale: -încadrarea în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara. -asigurarea amplasamentului, amenajările necesare pentru obiectivelele solicitate prin temă;

13

-rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si de mediu. Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează

prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General Timisoara.

Intocmit : arh. Covaci Preda Nicolae

14

Pr.nr. 87/2012 Faza P.U.Z.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. DISPOZITII GENERALE

1. Rolul regulamentului local de urbanism. Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. este o documentaţie cu

caracter de reglementare care cuprinde prevederi, sub formă de prescripţii şi recomandări, referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe intreg teritoriul studiat, în vederea urmăririi şi aplicării lor.

Prezentul regulament local de urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale documentaţiilor superioare de urbanism aprobate.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale şi este aprobat pe baza avizelor obtinuţe, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

2. Baza legala. Regulamentul local de urbanism se elaborează în conformitate cu Legea 50/1991,

republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, H.G.525/27 iunie 1996, republicată, (cu modificări ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism si Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ - indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000. Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată. Legea 137/1995 privind protectia mediului, republicată. Codul Civil. Ordinul Ministrului Sănătătii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă si a recomandărilor privind modul de viata al populatiei. Regulamentul local de urbanism va fi in concordanta cu avizele obtinute pe parcursul aprobarii puzului.

3. Domeniul de aplicare. Regulamentul local de urbanism a fost elaborat concomitent cu P.U.Z. pentru zona

propusa a fi reglementata.. Prescriptiile cuprinse in prezentul Regulament (permisiuni si restrictii), sunt obligatorii

la autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 1. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului

construit.

S.C. SPATIU U.A.D. S.R.L. urbanism = arhitectura = design TIMISOARA, STR. ASTRILOR NR. 20 Reg. Com.: J35/242/28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972 Tel/Fax 0256 435199; Tel mob. 0744 511090, 0751 221787 >,

15

1.1. Autorizarea si executarea constructiilor este permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice cadrului urban al localitatii, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

1.2. Amplasarea construcţiilor se va face avand in vedere pastrarea calitatii mediului natural si a echilibrului ecologic. Vor fi interzise în zonă activităţile de orice natură susceptibile a polua aerul, apa, solul sau emitente de zgomot.

2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public. 2.1. Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice,

precum si in zonele de protectie ale sistemelor de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, conductelor de gaz, cailor de comunicatie este interzisa.

2.2. Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la distanţe fata de retelele edilitare, aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menţionate în prezentul regulament.

2.3. Toate categoriile de constructii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii.

3. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii. 3.1. Orientarea fata de punctele cardinale – Igiena si confortul urban se realizeaza

prin respectarea normelor de insorire si iluminat natural. Autorizarea executarii constructiilor se face in conditiile respectarii Ordinului 59/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

3.2. Amplasarea fata de drumurile publice – constructiile noi se vor autoriza cu respectarea distantelor minime obligatorii fata de drumul public, functie de intensitatea traficului si categoria strazii (conform STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului de zgomot).

3.3. Amplasarea fata de aliniament - Aliniamentul este limita dintre domeniul public si domeniul privat. Constructiile trebuie sa fie amplasate la distanta propusa prin PUZ fata de aliniament, respective 5,00m.

3.4. Amplasarea in interiorul parcelei - Toate construcţiile vor fi amplasate in zona de implantare a cladirii, definita conform plansei REGLEMENTARI URBANISTICE din PUZ, cu respectarea normelor legale referitoare la distanţe minime, aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menţionate în prezentul regulament. Clădirile se vor amplasa la minim 5,00 m faţă de aliniamentul stradal.

Retragerile constructiilor fată de limitele laterale vor fi la o distanţă mai mare sau cel puţin egală cu jumătatea înălţimii la cornişă .

Amplasarea construcţiilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă se va face în aşa fel încât să nu fie umbrite spaţiile construcţiilor învecinate care pretind iluminare naturală.

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

16

4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii. 4.1. Orice constructie trebuie sa fie accesibila printr-un drum public, avand

caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, apararea contra incendiilor si protectiei civile.

Autorizarea executarii constructiilor se va face cu respectarea prevederilor RGU. 4.2. Execuţia străzilor şi a lucrărilor de sistematizare se va face după caz în etape

de investiţie, pe baza unui program corelat cu programul de construcţii şi instalaţii respectându-se prevederile tehnice de execuţie din normative şi standarde.

4.3. Accesul la clădiri va fi situat şi dimensionat in funcţie de necesităţile specifice în aşa fel încât să permită autovehiculelor să intre şi să iasă cu usurinta.

4.4. Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri, conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu disabilitati fizice.

5. Reguli cu privire la echipare edilitara. Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii

de racord la retelele existente sau se vor realiza solutii de echipare in sistem individual si beneficiarul se obliga sa racordeze constructia la reteaua centralizata, atunci cand aceasta se va executa.

5.1. Realizarea de retelele tehnico edilitare Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se

realizeaza de catre detinatorul retelei sau de investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz. Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar.

Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza subteran.

5.2. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Conform legislatiei in vigoare, retelele edilitare publice apartin domeniului public, national sau local, dupa caz.

5.3. Alimentarea cu apă Este obligatorie racordarea la reţeaua de alimentare cu apă a localitatii pentru toate construcţiile ce prin specificul lor o necesita, se va prevedea la fiecare consumator vas tampon cu nivel liber si statie hidrofor pentru asigurarea presiunii de 2.00 bari conform avizului AQUATIM.

5.4. Canalizarea apelor uzate şi evacuare ape pluviale: - ape uzate menajere - Este obligatorie racordarea la reţeaua de canalizare a

localitatii pentru toate construcţiile ce prin specificul lor o necesita. - apele pluvial de pe constructii vor fi colectate si deversate la teren in spatiile verzi . - apele pluvial de pe platformele ecologice se vor deversa partial gravitational la

zona verde adiacenta , partial se vor infiltra in teren . 5.5. Alimentarea cu energie electrică Toate lucrările de extindere a retelei publice si de bransare se vor realiza de către SC

ELECTRICA SA, conform proiectelor realizate de aceasta. Bransamentele de la reteaua publica se vor realiza subteran.

17

5.6. Telefonie. Zona va fi dotată cu reţele telefonice subterane, ce se vor realiza de operatori licentiati, în baza proiectului elaborat de aceasta. În paralel cu reţeaua de telefonie se va amplasa şi reţeaua TV în cablu.

5.7. Reţele termice. Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie pentru producerea agentului termic de încălzire şi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan / combustibil lichid uşor STAS54/83, sau electricitatea.

5.8 . Alimentare cu gaze. Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran. Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.

Clădirile vor fi echipate cu echipamente agrementate tehnic, care nu periclitează zona din punct de vedere al siguranţei sau al poluării mediului.

6. Reguli cu privire la forma si dimensiunea terenurilor pentru constructii. 6.1. Parcelarea Proprietarul terenului supus parcelarii va trece in domeniul public

suprafetele de teren necesare deschiderii de strazi. Prin parcelare se asigura obtinerea de loturi construibile cu o suprafata de aprozimativ 1650mp care ulterior mai pot fi impartite in doua (825m ) pentru constructii izolate sau cuplate cu un front stradal de 49,40m sau minim 24,0m. Adancimea loturilor va fi mai mare sau cel putin egala cu marimea frontului stradal.

6.2. Inaltimea constructiilor. Regimul maxim de inaltime este de D+P+2E respectiv 12 m. 6.3. Aspectul exterior al construcţiilor. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

6.4. Procentul de ocupare a terenului. Procentul maxim de ocupare a terenului este propus a fi de 35 % din suprafata totala

a parcelei. 7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri. 7.1. Parcaje, garaje şi anexe.

Parcajele si garajele sunt spatii amenajate la sol sau în constructii pentru stationarea, respectiv pentru adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Autorizarea executării lucrărilor de construire se emite în conformitate cu prevederile art.33 R.G.U.

Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare si conform proiectelor întocmite de proiectantii de specialitate.

Construcţiile pentru locuinte colective vor asigura în interiorul parcelei minim cîte un loc de parcare pentru fiecare apartament în parte, iar la suma totală se adaugă 20% pentru vizitatori. Se recomandă comasarea parcajelor la nivelul solului, suprafaţa parcajelor de la nivelul solului va fi înierbată (parcaje ecologice).

7.2. Spaţii verzi. Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi sau plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare. Este obligatorie amenajarea şi plantarea cu arbori a spaţiului verde de aliniament aferent circulaţiilor carosabile. Este interzisa transformarea spatiilor verzi de aliniament in spatii pentru parcaje. Se vor prevedea spatii verzi de minim 25% din suprafata loturilor noi create.

18

7.2.Împrejmuiri Imprejmuirile trebuie sa participe la aspectul zonei, atat prin materialele de constructie folosite, cat si prin calitatea executiei.

Imprejmuira spre strada se va executa cu parapet plin (opac ) pe o inaltime de maxim 80cm si inchideri transparente pana la inaltimea maxima de 2,00m.

8 Reguli cu privire la protectia mediului 8.1. Protectia calitatii factorilor de mediu

Vor fi interzise in zona activitatile de orice natura susceptibile a polua aerul, apa, solul. Pentru constructiile sau echipamentele generatoare de zgomot se vor lua masuri de a se integra in nivelele de zgomot admise de legislatia sanitara si de mediu in vigoare (ex. echipamente de aer conditionat peste o anumita dimensiune).

8.2. Gestionarea deseurilor Deşeurile rezultate în urma activităţilor vor fi adunate în containere specializate şi transportate periodic de către regia de salubritate locala în zona pentru depozitarea gunoiului aferentă localităţii.

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA Caracteristici Zona de locuinţe colective şi funcţiuni complementare studiată în prezentul P.U.Z.

propune construcţii cu regim de înălţime maxim P+2E+M/Ert. Reintregirea tramei stradale presupune continarea strazii Acad. Remus Radulet pana la str.Dr. Grigore T. Popa, cu un prospect stradal de 12 m, echipat cu carosabil de 7,0m, trotuare de 1,5 m, spatii verzi de aliniament de 1,00m.

In zona studiata se propun cu caracter de recomandare posibilitati de dezvoltare a tramei stradale si functiunii de locuire cu locuinte preponderant individuale dar si colective de mici dimensiuni cu respectarea acelorasi principii de exploatare a spatiilor rarefiate.

Reglementări Certificatele de Urbanism şi Autorizaţia de Construire pentru obiectivele propuse pe

acest teren nu se vor elibera decât după avizarea şi aprobarea documentaţiei P.U.Z. Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a

obiectivelor propuse. 1.Obiective si modalităti de operare Solutia urbanistică a fost elaborată tinându-se cont de următoarele obiective: -utilizarea functională a terenurilor în conformitate cu legislatia în vigoare. -reglementarea caracterului terenului studiat. -modul de ocupare a terenului, a loturilor create si conditiile de realizare a

constructiilor. -realizarea lucrărilor rutiere si tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructure

adecvate -amenajarea teritoriului în corelare cu vecinatatile si cadrul construit existent. 2. Utilizări functionale 2.1. Funcţiunea dominantă Funcţiunea dominanta propusă pentru zona reglementata este – locuire colectiva. 2.2. Utilizări permise - construirea de locuinte colective si construirea de locuinte individuale si functiuni

complementare ( servicii ) la parter.

19

2.3. Utilizări permise cu conditii -realizarea de anexe gospodaresti in zonele rezidentiale cu locuinte. -realizarea de unităţi de prestări de servicii mici, cu maximum zece angajati, cu condiţia netransformării lor într-o activitate mijlocie, cu un personal mai numeros care

sa deranjeze zona de locuit. 2.3. Utilizări interzise -este interzisă desfăsurarea activitătilor industriale sau altor tipuri de activităti care

generează noxe, vibratii, zgomot, fum, miros neadecvat. -este interzisă amplasarea functiunii de depozitare deseuri. -este interzisă desfăsurarea altor functiuni incompatibile cu functiunea de locuire. 2.4. Interdictii temporare -nu este cazul.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA. Unităţile teritoriale de referinţă (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente: axul

strazilor, limitele parcelelor. Unităţilor teritoriale de referinţă li se aplică atât prescripţiile prevăzute la cap. I.

DISPOZITII GENERALE,cap. II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR, cît şi prescripţiile prevăzute în ,,Regulamentul de urbanism la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă”.

P.O.T. ( procentul de ocupare al terenului ) reprezintă raportul procentual dintre suprafaţa construită (Sc) şi suprafaţa terenului (St) pe care se amplaseaza construcţia supusă autorizării.

POT =Sc (mp) / St (mp) x 100 C.U.T.(coeficientul de utilizare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafaţa

desfăşurată a tuturor cladirilor existente şi propuse pe un teren şi suprafaţa terenului.

CUT = Sd (mp) / St (mp) In cadrul PUG Timisoara zona studiata face parte din UTR 23 subzona LM –

subzone rezidentiala mixta cu constructii in regim de P, P+1, P+2, si in partea de vest a fost inserat printr-un PUZ constructii P+5+M, P+4+M. ( a se vedea plansa 01A, 02A).

1. Bilant teritorial Pentru teritoriul studiat conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr.19/13.12.2012,

se mentine o functiune de zonă mixtă cu: -POT maxim 35% -CUT maxim 0,9 -regim maxim de înăltime D+P+2E -spatiu verde minim 25%, la nivelul loturilor Regim de înălţime Se vor autoriza construcţii cu un regim maxim de D+P+2E cu înalţimea maximă de

12,00m. Regim de aliniere Aliniamentul propus pentru construcţii este la 5.00 m fată de aliniament stradal. Parcarea autovehicolelor

20

Nu se vor autoriza decât acele construcţii, in zona rezidentiala, care vor avea asigurate locurile de parcare necesare în interiorul parcelei, subteran sau suprateran. Parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spaţii verzi este interzisă.

Construcţiile pentru locuinte colective vor asigura în interiorul parcelei minim cîte un loc de parcare pentru fiecare apartament în parte, iar la suma totală se adaugă 20% pentru vizitatori.

Plantaţii - Se vor realiza plantaţii de aliniament pe stradă. - Este obligatorie amenajarea şi plantarea cu arbori si arbusti a spaţiului verde in

interiorul parcelei. V.CONCLUZII - măsuri în continuare

Solutia urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentatie.

Certificatul de Urbanism ce se va elibera va cuprinde elemente obligatorii din prezentul Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizării Planului Urbanistic Zonal si introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării si mentinerii la zi a situatiei din zonă. Intocmit Arh. Covaci Preda Nicolae

Atasament: EXISTENT.pdf

9.05

22 7.5

0

42 .97

16 .11

16 8.4

2

97 .35

13 2.3

3

50.52

30.97

19.43 13.61

7

9

7

Bl . 8

1

Bl. 80 Sc. B

Sc. A

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

12 Bl . 1

15 A4s

gj

15

Bl . 1

20

A

24 22

31STR. LINIŞTEI

B

A

A

B

2/ b

33

1 1A

22A

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

B

A1s

1

4 6A

ST R.

H AG

A

A4s

B gj B

A1

B

B B m

A4s

6B

1B l.

11 B

ST R.

L EA

ND RU

LU I

A4s

A4s A4s

2

9Bl. 9

Bl . 1

0

gj gj

A4s A4s

A4s A4s

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj

gj gj gj gj gj gj gjgj

gj

14

12

post trafo

post trafo

post trafo

Bl. D1

Bl. 83

Bl . 1

E

gj

A4s

A4s

A4s

A4s

gj

18

16 23

9

14

Bl. 109

Bl. 113

Bl . 1

14

Bl . 8

2

ST R.

G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

A4s

A4s

gj gj gj

gj gj

gj gjgj

gj

A4s

gjgj gj

gj

20

27

25

23A

Bl. 121

Bl. 110

Bl. 111

STR. LINIŞTEI

A4s B

A4s

A1

A4s

gj

A4s

29

17

19 14

16 18

Bl. 134

Bl . 1

08

Bl . 1

09

Bl . 1

35

Bl . 1

36

A4sgj

B

A4s

B

B

A2

4

3

3A

6

2

terasa

posttrafo

Bl . 1

33

Bl . 1

32

B B

B gj

B B

A2

gj

B

B

5 3

8

A4s

gj

gj

m

B

A1

gjB

B

A1

9

11

7

10

8

12

14

3 Bl

. 1 2

ST R.

H AG

A

A

A4s

gj

A gj A5

7

5

post trafo

platforma beton

Bl . 1

4

Bl . 1

3

8

Bl. 1B

A4s

A4s

A4s

A

gj

gj

A4s

A4s

21/a

15

194 8

17

10

punct termic Nr.33

Bl. 93

Bl. 92

Bl. C1

STR. LINIŞTEI

A4s

A4s

gjgj gj

gjgjgjgj gjgj

gjgj gj gj gj gj

gj gjgjgj

gjgj gjgj

A4s

21/b

11

16

13

Bl . 1

00

Bl . 9

9

Bl. 98

Bl . 1

03

A4s

A4s

gj gj

gj gjgj

gj

gj

gj gjB

B B

B gj

gj gj gj

21-23

18

26

24 Bl. 105

Bl. 106

Bl . 1

04

ba lco

n P+4E+M

A1

A4s gj

gj gj

gj

23

21 19

34

28 Bl. 107

S+P+4E+M

B gj

D

A1

B gj

A4s

gj gj

9

7

11

20

22

Bl . 1

37

Bl . 1

38

BB

D

gj

B

B gj

B

B10

13

14

16

15 12

gjB

B

B

BB m

gj

D

B

B

gj13

17

16

15

18 20

22 24

19 Casa

22 -2

4

D

A4s

A4s gj

9B l.

15

Anexa

P+1E

Garaj

Casa

ST R.

L EA

ND RU

LU I

A4s

gj

54 A

16Bl. 90

A4s

A4s

B

1 2

18

parcare

Bl . 8

9

Bl. 95

Bl . 9

4

P+4E+M

STR. MARTIR DAN CARPIN

AL EE

A SC

UR TĂ

A1 Agj

A4s

A4s

22

20

13

9

Bl. 96

Bl. 101

P+M

1D

2D

38

ST R.

D IA

M AN

DI C

O NS

TA NT

IN

A1s

A4s terasa

terasa

B

B

B

m

B

B

gj

B D

m A4s

16 A

16

14

13

11

18 B

2017

15

19

ST R.

A CA

D. R

EM US

R ĂD

UL EŢ

P+1E P

P

Anexa

Anexa

m

D

B A2

m

m

B B

B

A2

BB

gj

P+E

P+2E

23

20 +2

2

18

17 19

21 24

intrare uscata

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

gj

B

m

A1

B B

A2

m m B

m

P+M

23 +2

5

26

21

terasa

B

B

B

S+P+M

27 26

26 A

29

28

30

Sp+P+1E

P+M

4D

B

B

B A1

21

22 22

A

21 A

B

B

A

gj

27

25

B gj

A2

m B

m

29 A2

9 31

30

34

28

32

B

B

P+M

33

31

32

34

35

terasa

tribune

B

teren handbal U.T.T.

Club S.C. U.T.T. S.A. tribune

tribune

U.T.T.

Gj

D

D

B D

gj

B

A2

gj

S+P+1E

33

38

40

39 36

A

36

35

37

terasa

Terasa

B

B

A2

B

m

D+P+2E+M

37

42 -4

4

A casa pompe

bazinbazin

U.T.T.

B B

B

B

B

B

gj

gj

wc

41 43

B

B

B

B

C

A1

46

48

D+P+5E+M

D+P+5E+M D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M 53-57

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

B

B B

B

A1

S+P

B

37 39

sa la

s po

rt

veranda acoperita

STR. DR. GRIGORE T. POPA

B B

B

B B Bgj

gj

25

27

29

31-33-35 parcare

B 23

A

D+P+5E+M

forja

C

P+4E+M

Magazie

ST R.

B RU

TU S

HA NE

Ş

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

A1

AB

gj

B

B

B

A

A1 4

47

49

51

D

B

B gj

2

4A

43A

43

43B

45

STR. DR. GRIGORE T. POPA

41 parcare

A turnatorie

B B 63 STR. DR. GRIGORE T. POPA

B

DB

12

14A 14B

55-57

59

61 platforma beton

B

B m

B

A1

A gj m

D 6 8

10

51A

53

B B

B

beton

ST R.

D R.

G RI

G O

RE T

. P O

PA

04/2013

Referat nr.

Referat nr.

arh. CAMELIA COVACI PREDA

Scara :

Desenat

Semnatura:Specificatie :

Proiect nr.

Plansa nr.

Nume :

Denumire lucrare :

Proiectat

Sef proiect

Data : Denumire plansa :

Faza :

arh. NICOLAE COVACI PREDA

ing. CRASOVAN CORNEL

ing. CRASOVAN CORNEL

Referat / Expertiza nr. / dataNume : Semnatura: Verificator/

Expert Cerinta :

Verificator

Expert

PUZ1:1000

87/2012

Beneficiar :

PUZ. LOTIZARE LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Er/M

str. Grigore T. Popa nr. 31-35

GABOR MOISE , GABOR GHIZELA LENUTA

02A

urbanism arhitectura design SPATIU U.A.D. TIMISOARA, STR. ASTRILOR NR. 20; Tel./Fax: 0256 435199 Reg.Com.: J35/ 242/ 28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972

STR. MARTIR DAN CARPIN

LO C

U IN

TA EX

IS TE

N TA

P+ 1+

M

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA ZONA REGLEMENTATA

SUPRAFATA TEREN PARCELA STUDIATA = 11.621,00 mp 100%

ZONA EXISTENTA LOCUINTE COLECTIVE P+4

ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPOTIVE, RECREERE, PERDELE DE PROTECTIE

ZONA EXISTENTA LOCUINTE COLECTIVE PESTE P+4

LEGENDA

arh. CAMELIA COVACI PREDA

ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE

● PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

CF nr. 428684, Nr.TOPO 1842-1847, Suprafaţa: 11.621mp proprietar: GABOR MOISE şi soţia GABOR GHIZELA LENUŢA

gj

SUPRAFATA CONSTRUITA PARCELA STUDIATA = 525,00 mp 4,5% S. CONSTRUITA DESFASURATA PARCELA STUDIATA = 876,00 mp

POT = 4,51 % CUT = 0,07 %

ZONA EXISTENTA LOCUINTE MAXIM P+2

P+M CONSTRUCTII

DOMENIU PUBLIC - STRAZI

BILANT SUPRAFETE

SUPRAFATA GRADINA = 10280 mp 88,5 %

ZONA EXISTENTA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL

90.91090.905

90.705

98.017

94.048

90.988

90.932

90.889

95.355 93.859

89.859

97.122

94.899

90.849

90.992

90.887

90.891

91.208

90.858

90.946

90.919

90.851

91.137

91.061

90.919

90.851

91.218

91.427

91.218

91.427

91.120

91.020

91.157

91.299

91.120

91.020

91.204

90.925

91.388

91.204

91.366

91.233

90.925

91.290

91.511

91.514

91.449

93.852

94.288

91.623

91.595

91.460

91.799

92.635

91.607 91.364

91.522

91.719

91.771

91.860

91.75991.785

91.662

91.667

91.610

91.630 91.678

91.610

91.559

91.486

91.72691.879

91.804

91.743 91.769

91.750

91.789

91.850

91.822

91.676

91.762

91.700

91.644

91.728

91.713

91.722 91.724

91.767 91.684

91.647

91.692

91.767

91.801

91.683

91.717

91.563

91.590

91.834

91.709

91.718

91.5091.52

91.5091.4691.44 91.48

91.47 91.52

91.47

91.48

91.50 91.52

91.43 91.43 91.38

91.42

91.37 91.43

91.43

91.51 91.53

91.53 92.57

92.58

92.5792.05

92.58

92.04

91.50 91.48

91.48

91.54 91.50

91.52

91.54

91.53 91.54 91.51

91.52 91.53

91.53

91.55

91.54

91.42

91.4491.40

91.4491.44 91.36

91.50

91.52 91.5391.56

91.56 91.57

91.57

91.59

91.61

91.62 91.5491.55

91.4991.45

91.4391.4391.51 91.46

91.45

91.48

91.49

91.50

91.51

91.59

91.56 91.57

91.47

91.53

91.53

91.57 91.61

91.57 91.57

91.62

91.60

91.60 91.60

91.59

91.61 91.61

91.57

91.63

91.65

91.63 91.63

91.63 91.77

91.74 91.74

91.75 91.71

91.68

91.75

91.74 91.76

91.78 91.78

91.77 91.75

91.74 91.70

91.69 91.63

91.67 91.66

91.69 91.64

91.70

91.74

91.70

91.63

91.54 91.58

91.64

91.64

91.63

91.64 91.72

91.71 91.60

91.61

91.63

91.63

91.68

91.67 91.6591.74

91.69

91.71 91.65

91.64

91.6391.66

91.66

91.63 91.66

91.63

91.66

91.68

91.62

91.65

91.62 91.63

91.63

91.63

91.65 91.70

91.6391.69

91.67

91.62

91.76

91.63

91.66

91.61 91.63

91.64 91.66

91.62 91.63

91.71 91.60

91.63

91.61

91.64

91.68

91.68 91.60

91.61

91.53

91.43

91.45 91.51

91.66

91.59

91.61 91.63

91.49 91.57

91.54

91.55

91.57

91.50

91.47

91.47

91.56

91.58

91.54

91.55

91.52 91.56

91.61 91.62

91.62

91.58 91.56

91.61 91.63

91.53

91.49 91.5491.53

91.54 91.4791.49

91.49

91.31

91.28

91.36 91.38

91.40

91.37 91.31

91.35 91.22

91.29

91.30

91.24 91.2991.28

91.2991.29

91.27

91.23

91.30

91.31

91.31

91.32

91.2991.31

91.30

91.28

91.29

91.32

91.47

91.45

91.43

91.4091.48

91.55 91.5591.58

91.58

91.55 91.53

91.42

91.73

91.46

91.68

91.4591.3791.3391.33

91.37

91.39

91.34

91.35

92.14

93.30

93.36 93.58

93.53

93.66

93.09 93.16

93.32

93.35 93.32

91.45

91.61

91.48 91.46

91.41

91.40

91.38 91.36

91.31

91.34

91.38

91.42 91.27 91.3491.35

91.28

91.30

91.34

91.28

91.29 91.32

91.35 91.32

91.32

91.37 91.38

91.38

91.62 91.59

91.62

91.61

91.58

91.51

91.35

91.45

91.3691.36

91.34

91.23

91.19

-8.29-8.29

91.24

91.25

91.35

91.28

91.42

91.39

91.22

91.20

91.31

91.37

91.38

91.37

91.3591.38

91.25

91.2591.28

91.38

91.36

91.37 91.38 91.39

91.38

91.4291.44

91.40

91.43

91.41

91.53

91.56

91.53

91.40

91.38

91.39

91.29

91.35

91.30

91.28 91.30

91.27 91.34

91.24

91.16

91.10

91.07 91.28

91.29 91.23 91.24

91.24

91.26

91.25

91.20

91.19

91.19

91.24

91.12

91.12

91.07 91.12

91.16 91.17

91.14

91.12

91.08

91.18

91.19

91.17

91.2291.22 91.30

91.14

91.04

90.97

90.98

90.96

90.95

90.95

91.06

90.85

90.87

90.76

90.83

90.88

90.84

90.88

90.78 90.81

90.82

90.80

90.84

90.94

91.10

91.03

90.92

90.87

90.96

91.03

91.01

90.87

90.71

90.77

90.86

90.72

90.65

90.59

90.60

90.56

90.64

90.65

90.68

90.66

91.61 91.61 91.61

91.43

91.42

91.61

91.5091.3491.60

91.60

91.59 91.61

91.60 91.58

91.41

91.61 91.61

91.62 91.63

91.37 91.60

91.5791.43

91.6191.62

91.57 91.58

91.61

91.43

91.37

91.57

91.55

91.37 91.36

91.54 91.60

91.31

91.30

91.53 91.51

91.37

91.41

91.46 91.6591.78 91.87

91.49

91.46 91.50

91.50

91.43

91.49

91.50

91.47

91.38

91.64 91.66

91.55

91.54 91.52

91.65

91.62

91.49

91.60

91.56

91.58

91.39 91.39

91.62

91.63 91.64

91.60

91.40

91.55 91.54

91.46 91.59

91.59

91.57

91.50

91.58

91.60 91.62

91.70

91.62

91.55

91.71 91.69

91.61

91.65

91.70 91.71

91.50

91.54 91.49

91.64

91.64

91.48 91.59

91.62

91.61

91.47

91.54

91.68

91.38

91.65

91.37

91.36

91.21

91.57

91.56

91.623

91.623

91.623

91.623

20 69

00

482200

20 69

00 20

69 00

20 69

50 20

69 50

20 69

50

20 69

00 20

69 00

20 70

00

20 69

50

20 68

50 20

68 50

20 70

00

482200

482150482150482150

482100 482100

482250482250 482250

482300 482300482300

20 69

50

20 70

00

482350 482350

1

2

3

5

6

7

8

S. CIRCULATII , PLATFORME, = 816,00 mp 7,0%

PLAN CU SITUATIA EXISTENTA