keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 128/30.03.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona rezidentiala pentru parcela nr. top. 1693/635-637/II", str. Bujorilor nr. 11, Timişoara

30.03.2010

Hotararea Consiliului Local 128/30.03.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona rezidentiala pentru parcela nr. top. 1693/635-637/II", str. Bujorilor nr. 11, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-015976/17.03.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, spnătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 1529 din 23.03.2009;
Având în vedere Avizul prealabil de Oportunitate nr. 06/10.06.2009 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 264/30.06.2009 şi Raportul de Avizare Favorabil nr. 02/PV-04.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) şi alin. (5) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona rezidentiala pentru parcela nr. top. 1693/635-637/II", str. Bujorilor nr. 11, Timişoara, având ca beneficiari pe STINGACI CORNEL PETRU, STINGACI TEODOR si STINGACI MARIA, întocmit conform Proiectului nr. 316/38/10-2007, realizat de S.C. PRO-ARH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc indicii de construibilitate pentru functiunea propusa: regimul de înălţime de P+2E (conform P.U.G.), procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de max 1,20, H max cornisa = 9,00 m, spaţii verzi de minim 5% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului Timisoara nr. 1529/23.03.2009, acces auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-007204/15.01.2009, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona rezidentiala pentru parcela nr. top. 1693/635-637/II", str. Bujorilor nr. 11, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 2.924 mp, este identificat prin CF nr. 420736-C1-U2 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4408 Chisoda), nr. top. 1693/635-637/II, apartament nr. 2, compus din 2 camere, 1 bucatarie, 1 veranda, 1 paiata si 1/5 parti comune, proprietar STINGACI CORNEL PETRU si CF nr. 420736-C1-U1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4407 Chisoda), nr. top. 1693/635-637/I, apartament nr. 1, compus din 2 camere, 1 bucatarie, 1 camara alimente, 1 pasaj, 1 antreu, 2 verande, 1 paiata, 2 anexe din lemne si 4/5 parti comune, proprietari STINGACI CORNEL PETRU, STINGACI TEODOR si STINGACI MARIA.
Terenul studiat este ocupat in prezent de anexe ce urmeaza a se demola si o locuinta individuala in regim P.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona rezidentiala pentru parcela nr. top. 1693/635-637/II", str. Bujorilor nr. 11, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Autorizatia de Construire se va putea emite doar daca exista reglementat accesul din domeniul public conform propunerilor din documentatie.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişo. Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarilor STINGACI CORNEL PETRU, STINGACI TEODOR si STINGACI MARIA;
- Proiectantului S.C. PRO-ARH S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: puz_stangaci_bujorilor_MOBILARE.pdf

m

C 1

C 3

C ASA PAR

TER -exist.

S=755.37m p

11.09

D R

U M

N O

U PR

O PU

S

7.51 2.53

5.47

Nr.11/a

4.00 1.00

1.00

4.00 1.00

1.00

23.58

40.60

7.63 6.00

STR. BUJORILOR

R6.00

R 6.00

1

12.00

2

3

7

8

15

14

17

18

S= 457.07 m p

S= 423.69m p

S= 526.67 m p

S= 640.68 m p

S= 646.02 m p

S= 681.33 m p

S= 547.11m p

S= 474.52 m p

17.00

13.90

15.50

19.20

21.01

5.64

25.10

25.00

18.00

4.16

5.59

8.70

20.67

25.42

23.45

S= 568.6 m p

m ax. P+2ENr.11/d

4

5 16

6.00

5.00

3.00

6.00

Nr.11/b 2

3.00

3.80

S=423.18m p

S=377 m p

3.80

m ax. P+2E

m ax. P+2ENr.11/c

3

25.06

6.00

3.00

9

10

25.91

17.00

17.00

3.00

3.00

17.04

3.00

5.00

S=481.59m pS=539.59m

p

18.12

19.71

• PL. IN C

A D

R A

R E

LEG EN

D A

P LA

N U

R B

A N

IS TIC

ZO N

A L

proprietar: S

TIN G

A C

I TE O

D O

R

C .F. nr. 4408 C

hisoda parcelanr. top : 1693/635-637/II

S uprafata teren: 2924 m

p

P .U

.Z. N r. top. 1693/635-637/II

arh. Laura Tifan G y

arh. Laura Tifan G y

S ef proiect

D esenat

P roiectat

Iulie 2008

1:500

P R

O P

U N

E R

E M

O B

ILA R

E

S TIN

G A

C I TE

O D

O R

D enum

ire proiect :

B eneficiar:

A m

plasam ent:

P lansa:

D ata:

S cara :

P l. nr.:

Faza:

N r. proiect:

Tim isoara, S

tr. D r.P

.V .U

ngureanu nr.12/A tel./ fax: 0256/ 285334, 0723/334171 e-m

ail: office@ pro-arh.ro

Inreg.O R

C . J 35/674/2001

C .F. nr. R

13948134 S

pecificatie N

um e

S em

natura

Tim isoara, strada B

ujorilor, nr. 11 316 / 38 / 10 - 2007

05-A

P .U

.Z.

str. B ujorilor N

r. 11

arh. E lisabeth C

osoroaba

12.00

6.00

6.00

1 S= 405.71m

p

1.00 1.00

8.00 1.00 1.00

14.90

14.85

21.81

22.25

22.67

S .C

. P R

O - A

R H

S .R

.L. str. D

r.P .V

.U ngureanu nr.12/A

tel./ fax: 0256/ 285334

LIM ITA

P A

R C

E LE

I S TU

D IA

TE

R E

G IM

de IN A

LTIM E

C O

N S

TR U

C TII E

X IS

TE N

TE

LIM ITE

P A

R C

E LE

P+M

S P

A TIU

V E

R D

E IN

IN TE

R IO

R U

L P A

R C

E LE

LO R

C IR

C U

LA TIE

P IE

TO N

A LA

ZO N

A P

E N

TR U

LO C

U IN

TE

D R

U M

P R

O P

U S

LIM ITA

IM P

LA N

TA R

E C

O N

S TR

U C

TII

D R

U M

E X

IS TE

N T

ZO N

A V

E R

D E

- D O

M E

N IU

P U

B LIC

ZO N

A C

A R

O S

A B

ILA IN

IN TE

R IO

R U

L P A

R C

E LE

LO R

A C

C E

S A

U TO

P O

S IB

ILA A

M P

LA S

A R

E C

O N

S TR

U C

TIE

12.00

25.00

[ii

Atasament: puz_stangaci_bujorilor_REGLEMENTARI.pdf

PLAN URBANISTIC ZONAL

Sef proiect

Desenat

Proiectat

Specificatie

m

C1

C3

CAS A PA

RTE R-ex

ist.

S=75 5.37

mp11.09

DRU M NO

U PR OPU

S

7.51 2.5 3

5.47

Nr.1 1/a

4.00 1.00

1.00

4.00 1.00

1.00

23.5 8

40.6 0

7.63 6.00

STR . AR

H. V ICTO

R VL AD

STR. FRA

TELI EI

STR . BU

JO R

ILO R

STR . BU

JO R

ILO R

CA LE

A SA

GU LU

I CA

LE A

SA GU

LU I

STR. FRA

TELI EI

STR. ANA IPATESCU

STR . C

H ISO

D EI

STR. ANA IPATESCU

ST R.

M UZ

IC ES

CU

STR. MUZICESCU

str. Bujorilor Nr. 11

R6 .00

R6.00

BILANT TERITORIAL PROPUS POT propus = max. 40% S constructii, curti, spatii verzi = 2124,15 mp Circulatii care devin domeniu public = 799,85 mp

1

12.0 0

1

2

3

5

6

7

8

11

15

14

13

17

18

19

21

22

Spati u ver

de

12.00

S= 4 05.7

1mp

S= 4 57.0

7 mp

S= 4 23.6

9mp

S= 4 79.4

1mp

S= 8 40.1

0 mp

S= 5 26.6

7 mp

S= 6 40.6

8 mp

S= 5 19.7

0 mp

S= 4 33.3

2mp

S= 6 46.0

2 mp

S= 6 81.3

3 mp

S= 6 52.7

2mp

S= 4 93.9

4mp

S= 3 62.3

1 mp

S= 3 60m

p

S= 5 47.1

1mp

S= 4 74.5

2 mp

3.00

3.00

6.00

6.00

3.00

3.00

6.00

3.00

6.00

3.00

6.00

6.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3. 00

6.00

6.00

6.00

3.00

3.00

3.00

3.00

6.00

6.00

3. 00

3.00

6.00

3.00

5.00

3. 00

3.00

3.00

6. 00

18.65

17.00

13.90

15.50

19.20

17.00

17.2019.23

7.17

11.50

61.60

21.0 1

5.64

25.10

25.29

25.26

12.47

9.10

18.93

20.00

20.00

12 .7

2

25.0 0

18.06

18.00

4.16

27.8 7

5.59

8.70

20.67

25.42

23. 45

S= 5 68.6

mp

max . P+2

E

Nr.1 1/d

4

5 16

3.00

6.00

5. 00

3.00

6.0 0

Nr.1 1/b

2

3.00

3.80

S=42 3.18

mp

S=37 7 mp

3.80

max . P+2

E

max . P+2

E

Nr.1 1/c

3

25.0 6

6.00

3.00

4 S= 4

12.1 4mp

9

10 26.3

5

25.91

20

S= 3 59.8

6 mp

12

S= 3 88.5

1mp

17.00

17.00

18.00

3.00

6.00

3.00

17.04

3.00

5.00

S=48 1.59

mp

S=53 9.59

mp

25.00

18.12

19.7 1

12.0 0

6.00

12.006.00

14.90

14.851.00 1.00

8.00 1.00 1.00

21.81

22.2 5

22.6 7

25.0 0

P

P

P+M

P

P

P

P

P

P

P

P+1+ M

P

P

P

P

P+1+ M

P

P

P+M

P

P

P+M

P

P

P+2

[i Ea

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1

ROMÂNIA SE APROBA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Biroul Dezvoltare Urbana si Metropolitană Nr. UR2009-015976/17.03.2010

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona rezidentiala pentru parcela nr. top.

1693/635-637/II”, str. Bujorilor nr. 11, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2009-015976/29.10.2009 cu completarile nr. UR2010-003715/22.02.2010, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona rezidentiala pentru parcela nr. top. 1693/635-637/II”, str. Bujorilor nr. 11, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul prealabil de Oportunitate nr. 06/10.09.2009, aprobat cu HCL 264/30.06.2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 02/PV-04.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3647/28.07.2009, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă;

Intrucât documentatia PUZ „Zona rezidentiala pentru parcela nr. top. 1693/635- 637/II”, str. Bujorilor nr. 11, Timişoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna decembrie 2009, in vederea informarii si consultarii populatiei;

Avand in vedere ca, nu au fost solicitari privind organizarea unei dezbateri publice, in baza Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D./P.U.Z si a legislatiei in vigoare cu privire la amenajarea teritoriului si urbanismului, consideram ca propunerile din documentatie nu necesita dezbatere publica; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişora analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Zona rezidentiala pentru parcela nr. top. 1693/635-637/II”, str. Bujorilor nr. 11, Timişoara; Documentaţia este iniţiată de proprietarii terenului STINGACI CORNEL PETRU, STINGACI TEODOR si STINGACI MARIA şi a fost elaborată de S.C. PRO-ARH S.R.L., proiect nr. 316/38/10-2007.

Terenul studiat, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, in partea de sud – vest a orasului, în UTR 63, prevazut prin PUG Timisoara, ca zona pentru locuinte si functiuni complementare, in regim de P+2E, fiind delimitat in partea de sud-vest de str. Bujorilor, la nord, est si sud de loturi destinate locuirii.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice. Pentru aceasta documentatie Consiliului Judeţean Timiş a eliberat Avizul nr. 22/15.02.2010.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Zona rezidentiala pentru parcela nr. top. 1693/635-637/II”, str. Bujorilor nr. 11, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal ,,Zona rezidentiala pentru parcela nr. top. 1693/635-637/II”, str. Bujorilor nr. 11, Timişoara, în suprafaţă totală de 2.924 mp, este identificat prin CF nr. 420736-C1-U2 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4408 Chisoda), nr. top. 1693/635-637/II, apartament nr. 2, compus din 2 camere, 1

Cod FP 53 – 01, ver. 1

bucatarie, 1 veranda, 1 paiata si 1/5 parti comune, proprietar STINGACI CORNEL PETRU si CF nr. 420736-C1-U1 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4407 Chisoda), nr. top. 1693/635-637/I, apartament nr. 1, compus din 2 camere, 1 bucatarie, 1 camara alimente, 1 pasaj, 1 antreu, 2 verande, 1 paianta, 2 anexe din lemne si 4/5 parti comune, proprietari STINGACI CORNEL PETRU, STINGACI TEODOR si STINGACI MARIA.

Terenul studiat este ocupat in prezent de anexe ce urmeaza a se demola si o locuinta individuala in regim P ce se va pastra, amplasata in aliniamentul str. Bujorilor.

Prin documentatia Plan Urbanistic Zonal “Zona rezidentiala pentru parcela nr. top. 1693/635-637/II”, str. Bujorilor nr. 11, Timisoara, se propune: parcelarea terenului in 4 loturi cu suprafete cuprinse intre 445 ÷ 770 mp, un drum de acces cu profil transversal de 6m, respectiv 12m in etapa finala (trotuar, zona verde si banda de acces). Pe parcelele nou create se vor edifica 3 locuinte individuale pentru maxim 2 familii in regim de max P+2E.

Pentru propunerea din documentatie s-au obtinut acordurile vecinilor din str. Bujorilor nr. 9 si nr. 13.

Accesul auto si pietonal necesare functiunii propuse, se vor realiza din strada Bujorilor, conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2008-007204/15.01.2009. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii de construibilitate pentru functiunea propusa, in conformitate cu Avizul Consiliului Judetean nr. 22/15.02.2010:

POT max = 40 % CUT max = 1,20 Regim maxim de înălţime: P+2E – conform P.U.G. H max cornisa = 9,00 m Spatii verzi min. 5% conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timişoara,

nr. 1529/23.03.2009 Conform ,,Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii”,

Autorizatia de Construire se va putea elibera doar daca exista reglementat accesul din domeniul public, conform propunerilor din documentatie. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de către deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal ,,Zona rezidentiala pentru parcela nr. top. 1693/635- 637/II”, str. Bujorilor nr. 11, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.

DIRECTOR,

Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. L.I.

  • SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ
    • REFERAT
      • Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Atasament: puz_stangaci_bujorilor_CIRC.TEREN.pdf

PLAN URBANISTIC ZONAL

Sef proiect

Desenat

Proiectat

Specificatie

m

C1

C3

CAS A PA

RTE R-ex

ist.

S=75 5.37

mp11.09

DRU M NO

U PR OPU

S

7.51 2.5 3

5.47

Nr.1 1/a

4.00 1.00

1.00

4.00 1.00

1.00

23.5 8

40.6 0

7.63 6.00

STR . AR

H. V ICTO

R VL AD

STR. FRA

TELI EI

STR . BU

JO R

ILO R

STR . BU

JO R

ILO R

CA LE

A SA

GU LU

I CA

LE A

SA GU

LU I

STR. FRA

TELI EI

STR. ANA IPATESCU

STR . C

H ISO

D EI

STR. ANA IPATESCU

ST R.

M UZ

IC ES

CU

STR. MUZICESCU

str. Bujorilor Nr. 11

R6 .00

R6.00

12.00

1

12.0 0

1

2

3

5

6

7

8

11

15

14

13

17

18

19

21

22

Spati u ver

de

12.00

S= 4 05.7

1mp

S= 4 57.0

7 mp

S= 4 23.6

9mp

S= 4 79.4

1mp

S= 8 40.1

0 mp

S= 5 26.6

7 mp

S= 6 40.6

8 mp

S= 5 19.7

0 mp

S= 4 33.3

2mp

S= 6 46.0

2 mp

S= 6 81.3

3 mp

S= 6 52.7

2mp

S= 4 93.9

4mp

S= 3 62.3

1 mp

S= 3 60m

p

S= 5 47.1

1mp

S= 4 74.5

2 mp

3.00

18.65

17.00

13.90

15.50

19.20

17.00

17.2019.23

7.17

11.50

61.60

21.0 1

5.64

25.10

12.47

9.10

18.93

20.00

20.00

12 .7

2

18.06

18.00

4.16

27.8 7

5.59

8.70

20.67

25.42

S= 5 68.6

mp

Nr.1 1/d

4

5 16

Nr.1 1/b

2

S=42 3.18

mp

S=37 7 mp

Nr.1 1/c

3

25.0 6

4 S= 4

12.1 4mp

9

10 26.3

5

25.91

20

S= 3 59.8

6 mp

12

S= 3 88.5

1mp

17.00

17.00

18.00

17.04

S=48 1.59

mp

S=53 9.59

mp

18.12

19.7 1

12.0 0

6.00

6.00

14.90

14.851.00 1.00

8.00 1.00 1.00 7.54

21.81

22.2 5

22.6 7

BILANT TERITORIAL PROPUS POT propus = max. 40% S constructii, curti, spatii verzi = 2124,15 mp Circulatii care devin domeniu public = 799,85 mp

P

P

P+M

P

P

P

P

P

P

P

P+1+ M

P

P

P

P

P+1+ M

P

P+M

P

P

P+M

P

P

P+2

P

[i Ea