keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 246/27.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA ILSA, TIMIŞOARA" bd. Take Ionescu, nr. 46B, Timisoara

27.06.2017

Hotararea Consiliului Local 246/27.06.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA ILSA, TIMIŞOARA" bd. Take Ionescu, nr. 46B, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-008326/ 25.05.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 63/21.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 08/20.09.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 11 din 11.05.2017;
Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean Timis nr. 22/15.05.2017 cu conditii, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 313/U/13.12.2016, adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 27/18.04.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona ILSA, Timişoara" bd. Take Ionescu, nr. 46B, Timişoara, având ca beneficiari pe S.C. TAKE PROJECT S.R.L şi S.C. TAKE WORK S.A., întocmit conform Proiectului nr. 162/2016, realizat de S.C. ANDREESCU&GAIVORONSCHI S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Zona M 1 (la vest de Inelul II de circulaţie) - zonă cu funcţiuni mixte, birouri, cazare - hotel, servicii, parcaje (poate conţine locuinţe, comerţ, parcaje supraterane):
POTmax=70% (POTmin=50%), CUTmax=4 (CUTmin=2.4), spatii verzi minim 5%;
- Subzona M1A: - regim de inaltime 2S+P+20E, H max cladiri=65.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=70.00m;
- Subzona M1B: regim de inaltime 2S+P+20E, H max cladiri=65.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=70.00m;
- Subzona M1C: regim de inaltime 2S+P+16E, H max cladiri=52.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=57.00m;
- Subzona M1D: regim de inaltime 2S+P+12E, H max cladiri=40.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=45.00m;
- Subzona M1E: regim de inaltime 2S+P+12E, H max cladiri=40.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=45.00m;

Zona M2 (la est de Inelul II de circulaţie) - zonă cu funcţiuni mixte, locuinţe, servicii, parcaje (poate conţine birouri, cazare - hotel, comerţ, parcaje supraterane).
POTmax=50% (POTmin=40%), CUTmax=3.2 (CUTmin=2.4), spaţii verzi minim 20%.

- Subzona M2A: - regim de inaltime 2S+P+20E, H max cladiri=65.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=70.00m;
- Subzona M2B: regim de inaltime 2S+P+20E, H max cladiri=65.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=70.00m;
- Subzona M2C: regim de inaltime 2S+P+16E, H max cladiri=52.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=57.00m;
- Subzona M2D: regim de inaltime 2S+P+12E, H max cladiri=40.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=45.00m;
- Subzona M2E: regim de inaltime 2S+P+12E, H max cladiri=40.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=45.00m;
- Subzona M2F: regim de inaltime P, H max cladiri=5.00m, H absolut (Hmax cladiri+echipamente/instalatii)=10.00m;

sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift (la peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), accesul auto si pietonal precum si realizarea locurilor de parcare - conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2017-000294-09.02.2017. Suprafaţa totală de spaţii verzi va respecta procentul de 5% pentru zona M1 şi de minim 20% pentru zona M2, conform deciziei etapei de încadrare nr. 27/18.04.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "ZONA ILSA, TIMIŞOARA" bd. Take Ionescu, nr. 46B, Timişoara , se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 5 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 53.232 mp este:
ˇ Inscris in CF nr. 434683, Nr.cad. 434683, in suprafata de 13342 mp, proprietar SC TAKE PROJECT SRL;
ˇ Inscris in CF nr. 434684, Nr.cad. 434684, în suprafata de 19052 mp, proprietar SC TAKE PROJECT SRL;
ˇ Inscris in CF nr. 443736, Nr.cad. 443736, în suprafata de 12585 mp, proprietar SOCIETATEA TAKE WORK S.A;
ˇ Inscris in CF nr. 443737, Nr.cad. 443737, în suprafata de 8253 mp, proprietar SOCIETATEA TAKE WORK S.A.


Art. 4: Obtinerea Autorizatilor de Construire pentru imobilele care au acces din domeniul public se va face cu respectarea reglementarilor si avizelor din prezenta documentatie, iar pentru cladirile care au acces la inelul II de circulatie, se va face conditionat de transferul în domeniu public al suprafeţei de teren aferentă inelului 2 de circulaţie auto, în profil transversal de 15 m şi de acordarea dreptului de servitute de trecere cu titlu gratuit în vederea asigurării accesului public pe suprafaţa trotuarului, pistă de biciclete etc., în profil stradal de 4,5 m în zona M1 şi 4,5 m în zona M2, în limitele suprafeţelor reglementate prin documentatia Plan Urbanistic Zonal "ZONA ILSA, TIMIŞOARA" bd. Take Ionescu, nr. 46B, Timişoara.


Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "ZONA ILSA, TIMIŞOARA" bd. Take Ionescu, nr. 46B, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ATTCDFJM.pdf

Profil stradal propus str. Acad. Dimitrie Gusti (Braila) Trotuar Parcare Banda auto Banda auto Parcare / SV Trotuar Wu Lu = = 0) E Lu 8 = El A a a o TĂI 8 If u wi IL E E E = = —_ O a 138 Lb 2.00 LV 3.00 VL 3.00 L 450 1 1 1 14,25 ITU + | i / i ţ n. Profil stradal reglementat Inel 2 aL Profil stradal propus str. noua parcela CF 432249 Plan Urbanistic Zonal ZONA ILSA, TIMISOARA Bd. Take lonescu, Nr. 46B Bilant teritorial propus prin prezentul PUZ in etapa initiala, inainte de realizarea obiectivelor de utilitate publica Z _ ş „<< e PI 45 Trotuar Velo SV Auto Auto Auto Auto SV Velo Trotuar 35 UI gTrotuar|) SV Auto Auto SV Trotuar 03a oa ao Suprafata din Zona C intra în) Suprafat POT |Suprat nia f i i 2 o d cs UTR Zona uprafata din Zona carei ra în upra ata pe zona tare uprat. ampre CUT max Suprat. Regii marii dej H x. _ H absolut sut Lu TI >ua < Du Lu calcului POT şi CUT intra in calcului POT şi | max construibila desfasurata înălţime clădiri Inclusiv instalații, spaţii tehnice _ a DDE- ţ ţ = a < < = a BE< < MTA 25+P+20E 85m 7000m | +182,50 m d. MN 5 UI m 23 5 Eu n MIB 25+P+20E 85 m 70.00m | +182.50 m d. MN = 5 o x e 2 5 S F i K K ZM 19889 mp| 30% din 1809.53 mp = 954.75 mp 20853.75 mp 70% 14587,62 mp 4.00 83415 mp MIC 2S+P+1BE 52m 57.00m +14950 m d. NN srp 5oR E M'D | 25+P+12E 40 m 45.00m | +137.50m d. MN sZ n E sZ g e 1 e MTE 25+P+12E 40m 43.00 m +137.50 m d. MN Ad hu ESSEN a M2A 23+P+20E 65 m 10.00m +162.50 m d. MN EI ET m 7 - = E 1 M2B 25+P +20E 65 m 70,00 m +182,50 m d. MN ANI, a a a M2C 25+P+16E 51.00 m +1498.50 m d. MN ZM2 [20514 mp| 50% din 19095 mp = 854.75 mp | 30468.75 m 50% | | 320 | oriomp | Om | | TOTAL me MN RETEA p p p p ELECTRICA 1 85 + 4,875 + 1,625 + 1,625 + 325 Q 2475 + ELECTRICA mm timlal M2E 25+P+4E+Z2Er d 13.00 m la +118.30 m d. MN RETEA ses comiză RETEA CANALIZARE APA POTABILA 1,50 + 1,00 + 3,50 + 3,50 + 100 L 150 MZF p 5m 1000m | +102,50 m d. MN APE PLUVIALE 1200 ze 3819 mp 1808.5 mp 1909,5 mp 0% O mp o Omp - Om Om Om CONVENTIONAL CURATE O Paza 5573 RETEA CANALIZARE RETEACANAIZARE MENAJERĂ APE CU HIDROCARBURI + 3.00 + 1,50 7,50 + 300 A 3.50 = 1,00 1,50 + 3,00 + o Legenda .. + 2400 E IEI AA SI d RI RI ubzona MTA E P+20E / 65M rac el ATS EET OG CELEI TI al TE al e pl UI E UNGE - RI A Profile stradale propuse Titlul plansei ATI Bilant teritorial propus Plan Situatie propus Legenda Scara 1:1000 IA RETETE AV i E SAREA RAZE ii LI ie E i e il DA i lia id a» CL a a Subzona M1B / P+20E / 65M 4 i a : a Subzona M2A P+20E / 65M d Ul O d EN are | N N UI MT n VI, | ML SUBTERANĂ ACCES. SEI Rd Sia ubzona M2 P/S5M „| Subzona M2D bd +1 40M ZONA M1 -Zona cu functiuni mixte, birouri, cazare - hotel, servicii, parcaje (poate contine locuinte, comert, parcaje supraterane) Suprafata terenului: 19.899 mp CUT 4,0 POT 70% Suprafata construita desfasurata maxima 83.415 mp Suprafata construita maxima 14.598 mp Spatiu verde minim 994 mp, 5% din care spatiu verde pe teren natural minim: 597 mp Zona cu functiuni mixte, locuinte, servicii, parcaje (poate contine birouri, cazare - hotel, comert, parcaje supraterane) Suprafata terenului: 29.514 mp CUT 3,2 POT 30% Suprafata construita desfasurata maxima 97.500 mp Suprafata construita maxima 30.469 mp Spatiu verde minim 5.903 mp 20% din care spatiu verde pe teren natural minim 3000 mp m Teritoriul studiat prin PUZ Teritoriul care face obiectul prezentului PUZ Zona circulatie navala (Canalul Bega) conform PUZ "Malurile Canalului Bega Timişoara" aprobat prin HCL 27/26.01.2010 TU Zona de protectie a monumentelor si ansamblurilor TI istorice clasificate conform LMI 2010 Monumente si ansambluri istorice clasificate L-------1 conform LMI 2010 Zona verde conform PUZ "Malurile Canalului Bega Timişoara" aprobat prin HCL 27/26.01.2010 Zona pentru locuinte si functiuni complementare conform PUG Municipiul Timisoara aprobat prin HCL 157/28.05.2002 Zona pentru institutii si servicii conform PUG Municipiul Timisoara aprobat prin HCL 157/28.05.2002 Zona pentru terenuri cu destinatie speciala conform PUG Municipiul Timisoara aprobat prin HCL 157/28.05.2002 Zona pentru cai de comunicatie conform PUZ "Zona ILSA Timisoara" aprobat prin HCL 188/29.07.2003 Zona pentru locuinte colective si functiuni complementare conform PUZ "Zona ILSA Timisoara" aprobat prin HCL 188/29.07.2003 Zona mixta conform PUZ "Zona ILSA Timisoara" aprobat prin HCL 188/29.07.2003 Zona mixta conform PUZ "Zona ILSA Timisoara" aprobat prin HCL 188/29.07.2003 Zona cu functiuni complexe conform PUZ "Zona ILSA Timisoara" aprobat prin HCL 188/29.07.2003 FI tă REGLEMENTARI URBANI | CONSH VIZAT SPRE NESCHIMBARE L JUDETEAN TIMIŞ Anexa n aviz__ (UL CONT) i | | E an (5 0520 iH Lo Zona cai de comunicatie propusa, destinata traficului auto. Suprafata de teren cedata Primariei Municipiului Timisoara Zona cai de comunicatie propusa, destinata traficului pietonal, biciclete, alveole pentru transportul in comun si servitute de acces pe proprietate. Supr Zona de implantare a cladiril fac constructiile usoare ampl spatiile pu — — Aliniament propus blice) Propuneri PUZ actual: LA Zona cu functiuni mixte P+20E propusa Zona cu functiuni mixte P+16E propusa Zona cu functiuni mixte P+12E propusa Zona cu functiuni mixte P+4E+2Er propusa Zona cu functiuni mixte P propusa ANDREESCU & GAIVORONSCHI 511 [one Sea Era 300085 P-ta. Sf. Gheorghe. nr. 4, st. 2, ap. 10, tel. 0256 306 042, fax 0256 430093 J35/2735/91 str. Coriolan Brediceanu , nr. 10/D. TIMISOARA, RO-300011 NR.PROIECT Piaţa Sfântu Gheorghe, nr. 4, et. 2, ap. 10, RO-300085 TIMIŞOARA -- TUY AMPLASAMENT APERE 162/ 2016 Tel: 0256 306042 Fax: 0256 430093 E-mail: n | CONSTRUCTIE: Timisoara, bul. Take lonescu , nr. 46B F || SPECIFICATIE NUME SEMNATURA PROIECT: i SCARA FAZA SEF PROIECT prof.dr. arh. Vlad GAIVORONSCHI FL te +00 ZONA ILSA, TIMISOARA PUZ. 7 * prof.dr.arh. loan ANDREESCU UL PROIECTAT prof.dr.arh. Vlad GAIVORONSCHI să fr uT PLANSA: f.dr.arh. loan ANDREESCU TU PN PAPA prof.dr.arh. loan „n 2 2017.04 REGLEMENTARI URBANISTICE U.03.2 DESENAT drd.arh. Mihai-lonut DANCIU C Gu

Atasament: U5.2_Plan_Retele_Electrice.pdf

% rr ma Extindere de N - = rr —EES20kV existent e retele d LEGENDA - LES 20kV propus, aflat in gestiunea beneficiarului, format din cablu NA2XRS(F)2Y 3x1x185 RM/25, pozat in tub gofrat de protectie, ingropat 1 pamant; - LES 20kV propuslexistent, aflat in genstiunea distribuitorului local de energie electrica, reglementat proiectat in baza studiului de solutie; - Extindere retea de fibra optica propusa, formata din fibra optica de tip SingleMode, pozat pe pat de nisip in profil de sant, in tub gofrat 963mm; - Extindere retea de iluminat public, subterana, pozata ingropat in pamant la 0.8m fata de cota finita a tarenului sistematizat; - Stalp de iluminat pentru exterior, din otel zincat, grad de zincare de 5Qum, rotund, inaltime utila 8m, cu un brat orizontal, montat in fundatie prefabricata de beton; - Corp de iluminat stradal, echipat cu surse LED, putere 129W, 15000lm, distributie larga, indice de redare a culorilor 70, temperatura de culoare 4000K, grad de protectie IP66, IK08, cu montaj pe stalp, 060-76mm, montat pe stalp; - PCIPC2 - Punct de coneixune si delimitare propus, compartiment distribuitor si compartiment utilizator, realizat in baza avizului tehnic de mi 1etri + 11 Inral de enerme e 1 . racordare, emis de catre distribuitorul local! de onorgie electrica; - Post de transformare propus, realizat inglobat in cladire, echipat cu transformatoare uscate; Acest proiect este proprietatea firmei SC ELECTRIC EYE SRL. Drepturile de proiectare apartin in întregime proiectantului. Refolosirea oricarei parti din aceasta documentatie este interzisa. Verificator |Nume natura Cerinţa Referatiexpertiză NrMData CTRIC EYE SRI Beneficiar : Pr Nr: ii, Intrarea Rozelor, nr. 6-8; SC Mulberry Development SRL - SC Take, 1762017 1 ra, str. Zimnicea, nr. 26, Project SRL 19, e-mail: eye(Melectriceye.ro PETE A e E E: Dion Specificaţie | Nume Titlul proiectului : Pian Urbanistic Zonal - |Faza: —_ Zona ILSA Şef Proiect | Arh. Vlad Gaivoronschi Scara: P.Th. Verificat mg. Lucian Volintiru X 111000 Rev: 00 Proiectat |ing. Adrian Valea A (G.CoR Data: LE langei : Propunere instalatii Planşa: : . |electrice Desenat ing. Adrian Valea zi Valea Feb. 2017 a

Atasament: 1.6_Plan_incadrare.pdf

LE GC A d | > A A N

Atasament: 1.7_Plan_situatie.pdf

Atasament: 2_Memoriu_general_FIN.pdf

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

2 MEMORIU GENERAL

2.1 INTRODUCERE

2.1.1 DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea proiectului:

Beneficiar:

Amplasament:

Proiectant general:

Nr. proiect:

Faza de proiectare:

Obiectul lucrării:

2.1.2 SURSE DE DOCUMENTARE

Pentru fundamentarea documentaţiei de urbanism au fost studiate planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc direcţiile de

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara; - Conceptul general de dezvoltare urbană (Masterplan) Timişoara; - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Polului de Creştere Timişoara; - Plan Urbanistic General al Municipiului Tim - Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 188/2003 şi modificat prin HCL nr.

399/2009 - Documentaţia topografică întocmită pentru zona studiată.

La elaborarea documentaţiei s

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

ATE DE IDENTIFICARE

Zona ILSA, Timişoara

SC Take Project SRL, SC Take Work SA

Timişoara, bd. Take Ionescu, nr. 46B

SC Andreescu & Gaivoronschi SRL

162/2016

Plan Urbanistic Zonal

Realizarea unei zone mixte, locuinţe, servicii, parcaje (inclusiv birouri, cazare-hotel, comerţ supraterane), pe terenul situat în Tinişoara, Bd. Take Ionescu, Nr. 46B

URSE DE DOCUMENTARE

Pentru fundamentarea documentaţiei de urbanism au fost studiate planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc direcţiile de dezvoltare urbană în zonă:

Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara; Conceptul general de dezvoltare urbană (Masterplan) Timişoara; Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Polului de Creştere Timişoara; Plan Urbanistic General al Municipiului Timişoara, în curs de elaborare, Revizia 3. Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 188/2003 şi modificat prin HCL nr.

Documentaţia topografică întocmită pentru zona studiată.

La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

1

Realizarea unei zone mixte, locuinţe, servicii, parcaje hotel, comerţ şi parcaje

supraterane), pe terenul situat în Tinişoara, Bd. Take

Pentru fundamentarea documentaţiei de urbanism au fost studiate planurile urbanistice cu

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Polului de Creştere Timişoara;

işoara, în curs de elaborare, Revizia 3. Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 188/2003 şi modificat prin HCL nr.

documente:

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Tertoriului;

- Norme metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2 amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism

- HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; - Legea 287/2009 privind - Legea nr.350/2001 privind - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri

pentru realizarea locuinţelor, republica - H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului Ge

republicată; - Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenaj

teritoriului. Documentaţia este elaborată conform Certificatului de Avizului de oportunitate nr. 08 / 20.09.2016

2.2 DESCRIEREA SITUAŢIEI

2.2.1 ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ Amplasamentul propus spre studiere în cadrul prezentei documentaţii partea de Est a Municipiului Timişoara, în intravilan Piaţa Badea Cârţan. Din punct de vedere urbanistic, amplasamentul se află în UTR 28, conform Planului Urbanistic General. Situl este tangent la două coridoare de importanţă ridicată la nivel urban: Bd. Take Ionescu (la n căreia se realizează legătura cu aeroportul şi autostrada, respectiv Canalul Bega (la sud), culoar verde care concentrează multe dintre activităţile de loisir şi promenadă ale oraşului. Limitele zonei care face obiectul prezentului PUZ sunt:

- La sud: splaiul Protopop Meletie Drăghici; - La est: parcela CF 432251; - La nord: bd. Take Ionescu; - La vest: str. Acad. Dimitrie Gusti.

Date CF: Terenul care face obiectul prezentului PUZ are o suprafaţă totală constituit din loturile cu următoarele date de identificare:

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării

din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2 amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicat. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată; H.G. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenaj

Documentaţia este elaborată conform Certificatului de Urbanism nr. 4237 / 12.10.201 Avizului de oportunitate nr. 08 / 20.09.2016

ESCRIEREA SITUAŢIEI EXISTENTE

Amplasamentul propus spre studiere în cadrul prezentei documentaţii a Municipiului Timişoara, în intravilan, între centrul istoric

Piaţa Badea Cârţan. Din punct de vedere urbanistic, amplasamentul se află în UTR 28, conform Planului Urbanistic General. Situl este tangent la două coridoare de importanţă ridicată la nivel urban: Bd. Take Ionescu (la nord), axă majoră de activitate de căreia se realizează legătura cu aeroportul şi autostrada, respectiv Canalul Bega (la sud), culoar verde care concentrează multe dintre activităţile de loisir şi promenadă ale

biectul prezentului PUZ sunt: splaiul Protopop Meletie Drăghici; parcela CF 432251; bd. Take Ionescu; str. Acad. Dimitrie Gusti.

Terenul care face obiectul prezentului PUZ are o suprafaţă totală de 53232 mp, constituit din loturile cu următoarele date de identificare:

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

2

Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării

din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a

HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri

neral de Urbanism,

Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajării

Urbanism nr. 4237 / 12.10.2016 şi

Amplasamentul propus spre studiere în cadrul prezentei documentaţii se situează în centrul istoric – cartier Cetate şi

Piaţa Badea Cârţan. Din punct de vedere urbanistic, amplasamentul se află în UTR 28, conform Planului Urbanistic General. Situl este tangent la două coridoare de importanţă

ord), axă majoră de activitate de-a lungul căreia se realizează legătura cu aeroportul şi autostrada, respectiv Canalul Bega (la sud), culoar verde care concentrează multe dintre activităţile de loisir şi promenadă ale

de 53232 mp, fiind

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Nr. cadastral Nr. cadastral NOU

415140/1 434683

415140/2 434684

443736

443737

Zona este propusă spre reconversie funcţională conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat. Pe zona studiată a fost aprobat, prin HCL nr. 188/29.07.2003, Planul Urbanistic Zonal Zona ILSA, Timişoara. Acesta are o valabilitate de 15 ani, fiind modificat prin HCL nr. 399/2009.

2.2.2 EVOLUŢIA ISTORICĂ Zona ILSA este puternic influenţată activitate. Primul dintre acestea este istoric, pe axa Nord sistemul pieţelor Traian şi Badea Cârţan. Celălalt este de factură recentă, fiind propus în perioada de început de secol XX, după desfiinţarea zidurilor Cetăţii Timşoarei, pentru conexiunea Cetăţii (respectiv a străzii Petofi) cu strada Recaşului, cea care iniţial permitea conexiunea cu Lugojul, prin cartierul Fabric. Amplasamentul a avut de-a lungul timpului un ansamblu de unităţi de producţie şi administrative ce au aparţinut Industriei de prelucrare a lânii, întreprindere actualmente parcelă este, în prezent, practi Singura rămăşiţă este o clădire regim P+1, amplasată pe bulevardul Take Ionescu. Complexul s-a dezvoltat pe o reţea pre amprenta structurii urbane sfârşit a sec. XIX, terenul pe care se află actuala zonă studiată fiind străbătut de calea ferată care creează conexiunea între actualele gări de Nord şi de Est. Între anii 1901 – 1903 se stabileşte prospectul străzii Leontin Sălăjan (Bulevardul Take Ionescu) cu o lăţime de 40 m, ce continuă fosta stradă Magyar Utca până în zona “Cetate”. După 1902 se regularizează cursul canalului Bega în dreptul cartierului Fabric.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Nr. cadastral Nr. Carte Funciară

Suprafaţă (mp) Titular

415140 13342 SC Take Project SRL

415140 19052 SC Take Project SRL

12585 SC Take Work SA

8253 SC Take Work SA

Total 53232

reconversie funcţională conform Planului Urbanistic General al aprobat. Pe zona studiată a fost aprobat, prin HCL nr.

188/29.07.2003, Planul Urbanistic Zonal Zona ILSA, Timişoara. Acesta are o valabilitate de 15 ani, fiind modificat prin HCL nr. 399/2009.

Zona ILSA este puternic influenţată de proximitatea intersecţiei dintre două culoare de activitate. Primul dintre acestea este istoric, pe axa Nord-Sud, între actuala Gară de Est şi sistemul pieţelor Traian şi Badea Cârţan. Celălalt este de factură recentă, fiind propus în

ut de secol XX, după desfiinţarea zidurilor Cetăţii Timşoarei, pentru conexiunea Cetăţii (respectiv a străzii Petofi) cu strada Recaşului, cea care iniţial permitea conexiunea cu Lugojul, prin cartierul Fabric.

a lungul timpului un caracter industrial în totalitate, fiind un ansamblu de unităţi de producţie şi administrative ce au aparţinut Industriei de prelucrare

întreprindere actualmente dezafectată. Tot ceea ce înseamnă fond construit pe parcelă este, în prezent, practic inexistent, fiind dezafectat în ultima perioadă de timp. Singura rămăşiţă este o clădire regim P+1, amplasată pe bulevardul Take Ionescu.

a dezvoltat pe o reţea pre-existentă, păstrând astfel, de– planificate iniţial pentru această zonă.Până

, terenul pe care se află actuala zonă studiată este liberă de construcţii fiind străbătut de calea ferată care creează conexiunea între actualele gări de Nord şi de

1903 se stabileşte prospectul străzii Leontin Sălăjan (Bulevardul Take Ionescu) cu o lăţime de 40 m, ce continuă fosta stradă Magyar Utca până în zona “Cetate”. După 1902 se regularizează cursul canalului Bega în dreptul cartierului Fabric.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

3

Titular

SC Take Project SRL

SC Take Project SRL

SC Take Work SA

SC Take Work SA

reconversie funcţională conform Planului Urbanistic General al aprobat. Pe zona studiată a fost aprobat, prin HCL nr.

188/29.07.2003, Planul Urbanistic Zonal Zona ILSA, Timişoara. Acesta are o valabilitate de

de proximitatea intersecţiei dintre două culoare de Sud, între actuala Gară de Est şi

sistemul pieţelor Traian şi Badea Cârţan. Celălalt este de factură recentă, fiind propus în ut de secol XX, după desfiinţarea zidurilor Cetăţii Timşoarei, pentru

conexiunea Cetăţii (respectiv a străzii Petofi) cu strada Recaşului, cea care iniţial

industrial în totalitate, fiind un ansamblu de unităţi de producţie şi administrative ce au aparţinut Industriei de prelucrare

Tot ceea ce înseamnă fond construit pe c inexistent, fiind dezafectat în ultima perioadă de timp.

Singura rămăşiţă este o clădire regim P+1, amplasată pe bulevardul Take Ionescu.

–a lungul timpului, .Până în perioada se

este liberă de construcţii, fiind străbătut de calea ferată care creează conexiunea între actualele gări de Nord şi de

1903 se stabileşte prospectul străzii Leontin Sălăjan (Bulevardul Take Ionescu) cu o lăţime de 40 m, ce continuă fosta stradă Magyar Utca până în zona “Cetate”. După 1902 se regularizează cursul canalului Bega în dreptul cartierului Fabric.

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Prima menţiune documentară a zonei de pe sit apar reprezentate pe planul oraşului de la 1912, având încă de la început funcţiunea de industria lânii şi textilă. str. Marghiloman, dispusă diagonal pe sit, care separa circumscripţiile I (Cetate) de II (Fabric) (la 1936). Str. Acad. Dimitrie Gusti (fostă Brăila) Lânii” era situată în dreapta străzii Marghiloman, fiind del Industria Lânii, la est de depoul de tramvaie şi la nord de Bulevardul Take Ionescu. În perioada 1965 - 1966 se construiesc bulevard. În această perioadă în incinta unităţii apar construcţii noi magazii. În Schiţa de sistematizare a oraşului Timişoara din anul 1970 apare strada Brăila şi un amplu spaţiu verde cu un bazin de înot.Pe colţul dintre Bulevardul Take Ionescu şi strada Marghiloman este propus un spaţiu verde. Practic, triunghiul dintre cele trei străzi menţionate mai sus este prevăzut a fi un spaţiu de recreare. În perioada ulterioară se construieşte către familiilor de muncitori de la „Industria Lânii”.În Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara din 1991 se observă că zona industrială urma extinderii functiunilor industriale se prevede un pod rutier peste canalul Bega ca parte de legătură din inelul II de circulaţie. După această dată fondul construit rămâne neschimbat economice. Prin P.U.G.-ul din 1998, zona studiată este împărţită zonă cu interdicţie de construire până la întocmire P.U.Z şi o industrială. Se menţine propunerea Acad. Dimitrie Gusti (Brăila). În ceea ce priveşte vecinătăţile, f ansamblul „Şase case”, realizat la începutul secolului, cu dest muncitoreşti sunt incluse pe lista monumentelor istorice (36 E 014, P (frontul vestic), U.T.R. 29, conform R.G.U. şi respectiv 36 E 008, Cămine muncitoreşti interbelice: Bulevardul Take Ionescu (strada Leontin Sălăjan) Înfrăţirii, U.T.R. 28, conform R.G.U.). Partea nord-estică a incintei ILSA intră în zona de prote Din punct de vedere funcţional, amplasamentul studiat face parte dintr urban mixt, cu locuinţe şi funcţiuni conexe, servicii şi instituţii publice, etc. Funcţiunea rezidenţială este puternic reprezentată în zonă, atât prin loc clădirile istorice de sec. XIX- perioada comunistă), cât şi prin locuinţe individuale.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Prima menţiune documentară a zonei “Industria Lânii” este la 1906, iar primele construcţii de pe sit apar reprezentate pe planul oraşului de la 1912, având încă de la început funcţiunea de industria lânii şi textilă. Prima stradă din interiorul teritoriulu str. Marghiloman, dispusă diagonal pe sit, care separa circumscripţiile I (Cetate) de II

Str. Acad. Dimitrie Gusti (fostă Brăila) nu exista, iar în dreapta străzii Marghiloman, fiind delimitată la sud de Splaiul

Industria Lânii, la est de depoul de tramvaie şi la nord de Bulevardul Take Ionescu.

1966 se construiesc imobilele de locuinţe colective această perioadă în incinta unităţii apar construcţii noi

În Schiţa de sistematizare a oraşului Timişoara din anul 1970 apare strada Brăila şi un amplu spaţiu verde cu un bazin de înot.Pe colţul dintre Bulevardul Take Ionescu şi strada Marghiloman este propus un spaţiu verde. Practic, triunghiul dintre cele trei străzi menţionate mai sus este prevăzut a fi un spaţiu de recreare.

În perioada ulterioară se construieşte către canalul Bega blocul de locuinţe P+10 destinat de la „Industria Lânii”.În Planul Urbanistic General al municipiului

Timişoara din 1991 se observă că zona industrială depăşeşte strada Marghiloman, închisă urma extinderii functiunilor industriale. În continuarea străzii Acad. Dimitrie Gus se prevede un pod rutier peste canalul Bega ca parte de legătură din inelul II de circulaţie. După această dată fondul construit rămâne neschimbat, restrângându

ul din 1998, zona studiată este împărţită în două zone funcţionale distincte cu interdicţie de construire până la întocmire P.U.Z şi o zonă cu funcţiune

ustrială. Se menţine propunerea inelului II de circulaţie şi podul din continuarea străzii .

priveşte vecinătăţile, frontul de locuinţe dinspre Piaţa Badea Cârţan ansamblul „Şase case”, realizat la începutul secolului, cu destinaţia de locuinţe

sunt incluse pe lista monumentelor istorice (36 E 014, P ), U.T.R. 29, conform R.G.U. şi respectiv 36 E 008, Cămine muncitoreşti

interbelice: Bulevardul Take Ionescu (strada Leontin Sălăjan) – strada Baader Înfrăţirii, U.T.R. 28, conform R.G.U.).

estică a incintei ILSA intră în zona de protecţie a acestora.

Din punct de vedere funcţional, amplasamentul studiat face parte dintr urban mixt, cu locuinţe şi funcţiuni conexe, servicii şi instituţii publice, etc. Funcţiunea rezidenţială este puternic reprezentată în zonă, atât prin locuinţe colective (situate în

-XX ale cartierului Fabric, respectiv în blocurile construite în perioada comunistă), cât şi prin locuinţe individuale.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

4

“Industria Lânii” este la 1906, iar primele construcţii de pe sit apar reprezentate pe planul oraşului de la 1912, având încă de la început

Prima stradă din interiorul teritoriului studiat este str. Marghiloman, dispusă diagonal pe sit, care separa circumscripţiile I (Cetate) de II

nu exista, iar zona „Industria imitată la sud de Splaiul

Industria Lânii, la est de depoul de tramvaie şi la nord de Bulevardul Take Ionescu.

colective P+10 de pe această perioadă în incinta unităţii apar construcţii noi: hale, ateliere,

În Schiţa de sistematizare a oraşului Timişoara din anul 1970 apare strada Brăila şi un amplu spaţiu verde cu un bazin de înot.Pe colţul dintre Bulevardul Take Ionescu şi strada Marghiloman este propus un spaţiu verde. Practic, triunghiul dintre cele trei străzi

Bega blocul de locuinţe P+10 destinat de la „Industria Lânii”.În Planul Urbanistic General al municipiului

strada Marghiloman, închisă în Acad. Dimitrie Gusti (Brăila)

se prevede un pod rutier peste canalul Bega ca parte de legătură din inelul II de circulaţie. , restrângându-şţi activităţile

zone funcţionale distincte: o zonă cu funcţiune

II de circulaţie şi podul din continuarea străzii

Piaţa Badea Cârţan şi inaţia de locuinţe

sunt incluse pe lista monumentelor istorice (36 E 014, P-ţa Badea Cârţan ), U.T.R. 29, conform R.G.U. şi respectiv 36 E 008, Cămine muncitoreşti

strada Baader – strada

Din punct de vedere funcţional, amplasamentul studiat face parte dintr-un ansamblu urban mixt, cu locuinţe şi funcţiuni conexe, servicii şi instituţii publice, etc. Funcţiunea

uinţe colective (situate în XX ale cartierului Fabric, respectiv în blocurile construite în

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Adiacent sitului studiat, se regăsesc trei şcoli generale, patru grădiniţe, m cabinete medicale şi policlinici, precum şi o serie de funcţiuni comerciale, ce cuprind atât magazine de tip supermarket, cât şi o piaţă agro alimentar şi servicii. Toate aceste obiective satisfac nevoile comun totodată necesarul apărut în urma potenţialei dezvoltări a zonei ILSA. De asemenea, în vecinătatea amplasamentului studiat, se regăsesc instituţii publice de importanţă locală şi regională (Prefectura, Sediul Poliţiei Judeţene), i învăţământ superior (Facultatea de Medicină), precum şi mai multe lăcaşe de cult, deoportivă istorice şi contemporane. Amplasamentul studiat face parte dintr confluenţa dintre ţesutul istoric de (cartier de locuinţe colective de inspiraţie modernistă, construit în anii 1960 precum şi o zonă consistentă de locuinţe individuale (deoportivă vile interbelice şi case unifamiliale). Totodată, în vecinătatea sitului studiat apar o serie de intervenţii contemporane, precum ansamblul de locuinţe colective din estul zonei ILSA, construit în anii 2000 pe o parcelă adiacentă malului Canalului Bega. Frontul construit al Bd-ului Take Ionescu este d colective de tip bloc-turn, având un regim de înălţime relativ ridicat, de P+10E. Acestea sunt intercalate de o serie de clădiri având un regim de înălţime mai redus, de maxim P+4E. Din punctul de vedere al accesibilităţii rutiere, situl studiat este amplasat adiacent Bd Take Ionescu, arteră principală de circulaţie la nivelul oraşului, care asigură legătura cu aeroportul, precum şi conexiunea cu autostrada. De asemenea, în conformitate cu prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Timişoara, zona ILSA va acomoda în viitor traseul Inelului II de circulaţie al oraşului (vezi cap. 3, pct. e). În privinţa mijloacelor de transport în comun, situl studiat este bine conectat la urbană, zona fiind străbătută de mai multe linii de troleibuz, autobuz, express şi tramvai. De asemenea, amplasamentul este deservit de linia de vaporaşe puse recent în circulaţie pe Bega.

2.2.3 CADRUL NATURAL RELIEF Din punct de vedere al reliefului, Municipiului Timişoara, respectiv câmpia joasă rezultată ca urmare a divagării recente a cursului râurilor Timiş şi Bega. În ceea ce priveşte strict zona studiată, aceas înclinaţie a pantei de orientare NV

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Adiacent sitului studiat, se regăsesc trei şcoli generale, patru grădiniţe, m cabinete medicale şi policlinici, precum şi o serie de funcţiuni comerciale, ce cuprind atât magazine de tip supermarket, cât şi o piaţă agro-alimentară, magazine cu caracter non alimentar şi servicii. Toate aceste obiective satisfac nevoile comunităţii locale, acoperind totodată necesarul apărut în urma potenţialei dezvoltări a zonei ILSA.

De asemenea, în vecinătatea amplasamentului studiat, se regăsesc instituţii publice de importanţă locală şi regională (Prefectura, Sediul Poliţiei Judeţene), i învăţământ superior (Facultatea de Medicină), precum şi mai multe lăcaşe de cult, deoportivă istorice şi contemporane.

Amplasamentul studiat face parte dintr-un ansamblu urban diversificat, fiind situat la confluenţa dintre ţesutul istoric de sec. XVIII-XIX al cartierului Fabric, zona Tipografilor (cartier de locuinţe colective de inspiraţie modernistă, construit în anii 1960 precum şi o zonă consistentă de locuinţe individuale (deoportivă vile interbelice şi case

ă, în vecinătatea sitului studiat apar o serie de intervenţii contemporane, precum ansamblul de locuinţe colective din estul zonei ILSA, construit în anii 2000 pe o parcelă adiacentă malului Canalului Bega.

ului Take Ionescu este definit de succesiunea clădirilor de locuinţe turn, având un regim de înălţime relativ ridicat, de P+10E. Acestea

sunt intercalate de o serie de clădiri având un regim de înălţime mai redus, de maxim

esibilităţii rutiere, situl studiat este amplasat adiacent Bd Take Ionescu, arteră principală de circulaţie la nivelul oraşului, care asigură legătura cu aeroportul, precum şi conexiunea cu autostrada. De asemenea, în conformitate cu

lui de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Timişoara, zona ILSA va acomoda în viitor traseul Inelului II de circulaţie al oraşului (vezi cap. 3, pct.

În privinţa mijloacelor de transport în comun, situl studiat este bine conectat la urbană, zona fiind străbătută de mai multe linii de troleibuz, autobuz, express şi tramvai. De asemenea, amplasamentul este deservit de linia de vaporaşe puse recent în circulaţie

Din punct de vedere al reliefului, zona se încadrează în caracteristicile generale ale Municipiului Timişoara, respectiv câmpia joasă rezultată ca urmare a divagării recente a cursului râurilor Timiş şi Bega. În ceea ce priveşte strict zona studiată, aceas înclinaţie a pantei de orientare NV-SE, diferenţele de nivel fiind practic insesizabile pe

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

5

Adiacent sitului studiat, se regăsesc trei şcoli generale, patru grădiniţe, mai multe cabinete medicale şi policlinici, precum şi o serie de funcţiuni comerciale, ce cuprind atât

alimentară, magazine cu caracter non- ităţii locale, acoperind

De asemenea, în vecinătatea amplasamentului studiat, se regăsesc instituţii publice de importanţă locală şi regională (Prefectura, Sediul Poliţiei Judeţene), instituţii de învăţământ superior (Facultatea de Medicină), precum şi mai multe lăcaşe de cult,

un ansamblu urban diversificat, fiind situat la XIX al cartierului Fabric, zona Tipografilor

(cartier de locuinţe colective de inspiraţie modernistă, construit în anii 1960-1970), precum şi o zonă consistentă de locuinţe individuale (deoportivă vile interbelice şi case

ă, în vecinătatea sitului studiat apar o serie de intervenţii contemporane, precum ansamblul de locuinţe colective din estul zonei ILSA, construit în

efinit de succesiunea clădirilor de locuinţe turn, având un regim de înălţime relativ ridicat, de P+10E. Acestea

sunt intercalate de o serie de clădiri având un regim de înălţime mai redus, de maxim

esibilităţii rutiere, situl studiat este amplasat adiacent Bd-ului Take Ionescu, arteră principală de circulaţie la nivelul oraşului, care asigură legătura cu aeroportul, precum şi conexiunea cu autostrada. De asemenea, în conformitate cu

lui de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Timişoara, zona ILSA va acomoda în viitor traseul Inelului II de circulaţie al oraşului (vezi cap. 3, pct.

În privinţa mijloacelor de transport în comun, situl studiat este bine conectat la reţeaua urbană, zona fiind străbătută de mai multe linii de troleibuz, autobuz, express şi tramvai. De asemenea, amplasamentul este deservit de linia de vaporaşe puse recent în circulaţie

zona se încadrează în caracteristicile generale ale Municipiului Timişoara, respectiv câmpia joasă rezultată ca urmare a divagării recente a cursului râurilor Timiş şi Bega. În ceea ce priveşte strict zona studiată, aceasta are o

SE, diferenţele de nivel fiind practic insesizabile pe

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

întreaga suprafaţă a amplasamentului (maxim 40 cm). După 1902 se realizează regularizarea canalului Bega în dreptul cartierului Fabric, inclusiv în zona stu astfel aceasta primeşte o serie de noi funcţiuni. CARACTERISTICI GEOTEHNICE Detali despre caracteristicile geotehnice actuale sunt prezentate în studiul geotehnic anexat prezentei documentaţii. Totuşi, sunt înregistrate o serie de studii geoteh pentru fundamentarea condiţiilor de fundare a construcţiilor propuse de în zonă. Cele mai importante astfel de lucrări sunt următoarele:

- Studiu Geotehnic pentru Sediu Procuratura Timişoara (pr. 7426/1963 - Studiu Geotehnic Bloc de Locuinţe 264 apt. Bulevardul Leontin Sălăjan Timişoara

(pr. 13.211/1971 - DSAPCT); - Aviz Geotehnic Industria Lânii (pr. 1320/1971 - Studiu Geotehnic pentru Cămin Nefamilişti pentru Industria Lânii Timişoara (pr.

16.275/1972 –IPROTIM) - Studiu Geotehnic pentru Cantina 300 Locuri

27305/040 – IPROTIM). - Studiu Geotehnic preliminar Modificare PUZ

Timişoara din Iunie 2003, faza SF. Conform datelor prezentate în probe tulburate si netulburate care au fostanalizate macroscopic si corelate cu analizele de laborator efectuate pe probele extrase, stratigrafia amplasamentului putând fidescrisa astfel:

• În toate cazurile la suprafata a f din balast, pietris, resturi de materiale de constructii, lentile argiloase, materiale plastice,acoperite de cele mai multe ori de o platforma de beton. Grosimea de pozitului variaza în jurul valorilor de 2, F6;

• În continuare, se dezvolta un complex nisipos, prezent în majoritatea forajelor (mai putin în zona vestica adâncimi de cca. 4,0 – prin straturi de prafuri nisipoase, nisipuri fine simijlocii. Totaici este cantonat si primul acvifer (freatic);

• Sub complexul nisipos a fost întâlnit un pachet coeziv, format din argile, argile prafoase, cafenii – cenusii, 7 – 9 m fata de CTA. Uneori, acest pachet este întrerupt deorizonturi nisipoase (mai ales în forajele F11, F16, F17);

• În baza forajelor de 10 m apare un nou compex nisipos, care an forajul F4 (de 35 adâncime) se dezvolta pâna la 16,5 m). Aceste nisipuri au o granulometrie

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

întreaga suprafaţă a amplasamentului (maxim 40 cm). După 1902 se realizează regularizarea canalului Bega în dreptul cartierului Fabric, inclusiv în zona stu astfel aceasta primeşte o serie de noi funcţiuni.

Detali despre caracteristicile geotehnice actuale sunt prezentate în studiul geotehnic anexat prezentei documentaţii. Totuşi, sunt înregistrate o serie de studii geoteh pentru fundamentarea condiţiilor de fundare a construcţiilor propuse de în zonă. Cele mai importante astfel de lucrări sunt următoarele:

Studiu Geotehnic pentru Sediu Procuratura Timişoara (pr. 7426/1963 loc de Locuinţe 264 apt. Bulevardul Leontin Sălăjan Timişoara DSAPCT);

Aviz Geotehnic Industria Lânii (pr. 1320/1971 –IPIU); Studiu Geotehnic pentru Cămin Nefamilişti pentru Industria Lânii Timişoara (pr.

IPROTIM); otehnic pentru Cantina 300 Locuri - Industria Lânii Timişoara (pr.

. Studiu Geotehnic preliminar Modificare PUZ – Plan Urbanistic Zonal Zona ILSA Timişoara din Iunie 2003, faza SF.

Conform datelor prezentate în Studiu Geotehnic preliminar, din foraje au fost prelevate probe tulburate si netulburate care au fostanalizate macroscopic si corelate cu analizele de laborator efectuate pe probele extrase, stratigrafia amplasamentului putând fidescrisa

În toate cazurile la suprafata a fost întâlnit un un depozit de umplutura, formata din balast, pietris, resturi de materiale de constructii, lentile argiloase, materiale plastice,acoperite de cele mai multe ori de o platforma de beton. Grosimea de pozitului variaza în jurul valorilor de 2,0 – 3,0 m, cu un maxim de 3,8 m în forajul

În continuare, se dezvolta un complex nisipos, prezent în majoritatea forajelor (mai putin în zona vestica – F18) însa putin dezvoltat. Acesta apare pâna la

– 5,0 m fata de cota terenului actual (CTA) si este reprezentat prin straturi de prafuri nisipoase, nisipuri fine simijlocii. Totaici este cantonat si primul acvifer (freatic); Sub complexul nisipos a fost întâlnit un pachet coeziv, format din argile, argile

cenusii, plastic consistente, dezvoltat pâna la adâncimi de cca. 9 m fata de CTA. Uneori, acest pachet este întrerupt deorizonturi nisipoase

(mai ales în forajele F11, F16, F17); În baza forajelor de 10 m apare un nou compex nisipos, care an forajul F4 (de 35 adâncime) se dezvolta pâna la 16,5 m). Aceste nisipuri au o granulometrie

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

6

întreaga suprafaţă a amplasamentului (maxim 40 cm). După 1902 se realizează regularizarea canalului Bega în dreptul cartierului Fabric, inclusiv în zona studiată, şi

Detali despre caracteristicile geotehnice actuale sunt prezentate în studiul geotehnic anexat prezentei documentaţii. Totuşi, sunt înregistrate o serie de studii geotehnice pentru fundamentarea condiţiilor de fundare a construcţiilor propuse de-a lungul timpului

Studiu Geotehnic pentru Sediu Procuratura Timişoara (pr. 7426/1963 – DSAPCT); loc de Locuinţe 264 apt. Bulevardul Leontin Sălăjan Timişoara

Studiu Geotehnic pentru Cămin Nefamilişti pentru Industria Lânii Timişoara (pr.

Industria Lânii Timişoara (pr.

Plan Urbanistic Zonal Zona ILSA

in foraje au fost prelevate probe tulburate si netulburate care au fostanalizate macroscopic si corelate cu analizele de laborator efectuate pe probele extrase, stratigrafia amplasamentului putând fidescrisa

ost întâlnit un un depozit de umplutura, formata din balast, pietris, resturi de materiale de constructii, lentile argiloase, materiale plastice,acoperite de cele mai multe ori de o platforma de beton. Grosimea de

3,0 m, cu un maxim de 3,8 m în forajul

În continuare, se dezvolta un complex nisipos, prezent în majoritatea forajelor F18) însa putin dezvoltat. Acesta apare pâna la

actual (CTA) si este reprezentat prin straturi de prafuri nisipoase, nisipuri fine simijlocii. Totaici este cantonat si

Sub complexul nisipos a fost întâlnit un pachet coeziv, format din argile, argile plastic consistente, dezvoltat pâna la adâncimi de cca.

9 m fata de CTA. Uneori, acest pachet este întrerupt deorizonturi nisipoase

În baza forajelor de 10 m apare un nou compex nisipos, care an forajul F4 (de 35 m adâncime) se dezvolta pâna la 16,5 m). Aceste nisipuri au o granulometrie

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

asemanătoare cu cele din primul complex nisipos, însa sunt caracterizate de un grad mai mare de îndesare (pus în evidenta dediagramele PDG);

• Mai departe, în forajul F4 a fost întal Apoi, pâna la adâncimea de 23,5 m apare un complex nisipos, format din nisipuri mijlocii, uneori cu pietris. În baza, de la 23,5 pâna la adâncimea de 35,0 m se dezvolta un pachet coeziv, format din argile praf plastic consistente.

Caracteristicile fizico-mecanice estimate ale stratelor de mai sus suntprezentate în fisele forajelor aferente studiului getehnic testelor PDG.Din buletinul de analiza chimica (nr. 5165/2016) emis dec autorizat GTF (Geo Proiect SRL) a unei probe de apaextrasa din forajul F4, rezulta ca aceasta nu prezinta agresivitate chimicafata de beton, conformi NE 012 Acviferul freatic a fost atins la adâncimi cuprinse între 5,6 si 3,0 m fatade cota actuala a terenului amenajat (CTA) din punctlele de executie aleforajelor. Apa freatica interceptata în foraje, este cu nivel liber în zonele încare sub umplutura apare complexul nisipos respectiv sub presiune înforajele în care sub umplutura a fost întalnit direct pachetul coeziv cupermeabilitate redusa. În acest ultim caz, apa este cantonata încomplexul nisipos urmator, ea stabilizându depozit de nisipuri. Nivelul hidrostatic maxim absolut poate fi indicat doar în urma unorstudii hidrogeologice complexe, realizate pe baza observatiilor asuprafluctuatiilor nivelului apei subterane, de a lungul unei perioadeîndelungate de timp. Totusi, abundente nivelul pânzei freatice poate înregistra o crestere cu pâna la1,0 m fata de cel masurat la data efectuarii investigatiilor geotehnice. Având în vedere adâncimea de fundare estimata de catreproiectantul de apreciem ca apa freatica (în conditiihidrogeologice normale, comparabile cu cele din data efectuarii forajului)va intra în contact cu fundatiile constructiei propuse. Din datele prezentate în studiul geothenic de teren, sunt sintetizate urmatoarele particularitati aleamplasamentului prospectat:

• Pe baza factorilor descrisi în capitolele anterioare, lucrarea în cauza se poate încadra în categoria geotehnica 2

• Suprafata terenului aproximativ plan ori fizico-mecanice care sa pericliteze stabilitateagenerala a amplasamentului.

• Stratificatia interceptata în foraje este eterogena, dedesubtul umpluturii în grosime de 1,0 – 3,8 m aflându nisipoase.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

asemanătoare cu cele din primul complex nisipos, însa sunt caracterizate de un grad mai mare de îndesare (pus în evidenta dediagramele PDG); Mai departe, în forajul F4 a fost întalnit un alt pachet coeziv, între 16,5 Apoi, pâna la adâncimea de 23,5 m apare un complex nisipos, format din nisipuri mijlocii, uneori cu pietris. În baza, de la 23,5 pâna la adâncimea de 35,0 m se dezvolta un pachet coeziv, format din argile prafoasesi prafuri argiloase nisipoase,

mecanice estimate ale stratelor de mai sus suntprezentate în fisele aferente studiului getehnic, rezultatele analizelor delaborator si în interpretarile

G.Din buletinul de analiza chimica (nr. 5165/2016) emis dec t GTF (Geo Proiect SRL) a unei probe de apaextrasa din forajul F4, rezulta ca

aceasta nu prezinta agresivitate chimicafata de beton, conformi NE 012-

tic a fost atins la adâncimi cuprinse între 5,6 si 3,0 m fatade cota actuala a terenului amenajat (CTA) din punctlele de executie aleforajelor. Apa freatica interceptata în foraje, este cu nivel liber în zonele încare sub umplutura apare complexul nisipos respectiv sub presiune înforajele în care sub umplutura a fost întalnit direct pachetul coeziv cupermeabilitate redusa. În acest ultim caz, apa este cantonata încomplexul nisipos urmator, ea stabilizându-se la cote aproximativ egale cuapa cantonata în prim

Nivelul hidrostatic maxim absolut poate fi indicat doar în urma unorstudii hidrogeologice complexe, realizate pe baza observatiilor asuprafluctuatiilor nivelului apei subterane, de a lungul unei perioadeîndelungate de timp. Totusi, apreciem ca în perioade cu precipitatii abundente nivelul pânzei freatice poate înregistra o crestere cu pâna la1,0 m fata de cel masurat la data efectuarii investigatiilor geotehnice.

Având în vedere adâncimea de fundare estimata de catreproiectantul de apreciem ca apa freatica (în conditiihidrogeologice normale, comparabile cu cele din data efectuarii forajului)va intra în contact cu fundatiile constructiei propuse.

în studiul geothenic, precum si din cele culese cu oc sintetizate urmatoarele particularitati aleamplasamentului prospectat:

Pe baza factorilor descrisi în capitolele anterioare, lucrarea în cauza se poate încadra în categoria geotehnica 2 – risc geotehnic moderat.

nului aproximativ plan orizontal nu este afectata de fenome mecanice care sa pericliteze stabilitateagenerala a amplasamentului.

Stratificatia interceptata în foraje este eterogena, dedesubtul umpluturii în 3,8 m aflându-se o succesiune depachete coezive si orizonturi

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

7

asemanătoare cu cele din primul complex nisipos, însa sunt caracterizate de un

nit un alt pachet coeziv, între 16,5 – 19,5 m. Apoi, pâna la adâncimea de 23,5 m apare un complex nisipos, format din nisipuri mijlocii, uneori cu pietris. În baza, de la 23,5 pâna la adâncimea de 35,0 m se

oasesi prafuri argiloase nisipoase,

mecanice estimate ale stratelor de mai sus suntprezentate în fisele , rezultatele analizelor delaborator si în interpretarile

G.Din buletinul de analiza chimica (nr. 5165/2016) emis decatre laboratorul t GTF (Geo Proiect SRL) a unei probe de apaextrasa din forajul F4, rezulta ca

-1:2007.

tic a fost atins la adâncimi cuprinse între 5,6 si 3,0 m fatade cota actuala a terenului amenajat (CTA) din punctlele de executie aleforajelor. Apa freatica interceptata în foraje, este cu nivel liber în zonele încare sub umplutura apare complexul nisipos respectiv sub presiune înforajele în care sub umplutura a fost întalnit direct pachetul coeziv cupermeabilitate redusa. În acest ultim caz, apa este cantonata încomplexul

se la cote aproximativ egale cuapa cantonata în primul

Nivelul hidrostatic maxim absolut poate fi indicat doar în urma unorstudii hidrogeologice complexe, realizate pe baza observatiilor asuprafluctuatiilor nivelului apei subterane, de-

apreciem ca în perioade cu precipitatii abundente nivelul pânzei freatice poate înregistra o crestere cu pâna la1,0 m fata de cel

Având în vedere adâncimea de fundare estimata de catreproiectantul de rezistenta, apreciem ca apa freatica (în conditiihidrogeologice normale, comparabile cu cele din data efectuarii forajului)va intra în contact cu fundatiile constructiei propuse.

, precum si din cele culese cu ocazialucrarilor sintetizate urmatoarele particularitati aleamplasamentului prospectat:

Pe baza factorilor descrisi în capitolele anterioare, lucrarea în cauza se poate

zontal nu este afectata de fenomene mecanice care sa pericliteze stabilitateagenerala a amplasamentului.

Stratificatia interceptata în foraje este eterogena, dedesubtul umpluturii în esiune depachete coezive si orizonturi

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

• Apa subterana s-a stabilizat în foraje la adâncimi cuprinse între3,0 si 5,6 m fata de CTA (NH= -3,0 ÷ -5,6 m).

• Din buletinele de analiza chimica a apei freatice a rezultat caaceasta nu prezinta agresivitate chimica fata de beton.

• Lucrarile de teren au pus în evidenta, în zona activa a viitoarei constructii, prezenta unor pamânturi cu o compresibilitate mediespre mare.

Având în vedere caracteristicile pamânturilor din cuprinsul zonei active a viitoarei funda si caracteristicile constructiilor proiectate (imobile (2)S+P+4/17E), urmatoarele aspecte:

• Din cauza eterogenitatii terenului din arealul prospectat, nu poate fi definit un singur teren de fundare. În unele zone, pentru constructiile mai usoare si fara subsol (care nu transmit o presiune pe talpa de fundare mai mare decât 170 kPa) se poate opta pentru fundarea de suprafata, pe complexul nisipos respectiv pachetul coeziv. Pentru constructiile cu unul sau doua nivele subterane, terenul de fundare va fi considerat pachetul coeziv care apare sub primul nivel de nisipuri.

• Pentru constructiile cu peste 7 mai este posibila, în aceste cazuri solutia fiind fundarea indirecta, pe piloti flotanti.

• Capacitatea portanta a terenului va fi calculata pentru fiecare constructie în parte, folosind testele, forajelele si analizele de laborator suplimentare care urmeaza a fi realizate în cadrul studiilorgeotehnice pentru faza DTAC/PT.

• În ansamblu, amplasamentul prospectat este caracterizat de terenuri de fundare medii (din punct de vedere al încadrariirecoman

• 5.2.5. Adâncimile de fundare si sistemele de fundare vor fi stabilite pentru fiecare constructie în parte, printr cunoastere sporit fata de aceastadocumentatie

CARACTERISTICI HIDROGEOLOGICE Din punct de vedere hidrogeologic întreaga zonă este caracterizată printr complexă. Forajele ilustrează o structură stratificată, depăşind stratul de sol vegetal şi material de umplutură şi străbătând nisipoase cu numeroase intercalaţii de prafuri argiloase şi argile prăfoase. Izolat au fost întâlnite lentile de calcar şi concreţiuni calcaroase sau straturi sub conglomerate. Nivelul apei freatice a fost interceptat freatic, cantonat în principal în stratul de nisip din bază, prezintă variaţii sezoniere importante fiind dependent de nivelul precipitaţiilor şi tributar nivelului apelor din canalului Bega. În funcţie de nivelul apei din canalul Bega aquiferul freatic este drenat, în mod curent, de acesta.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

a stabilizat în foraje la adâncimi cuprinse între3,0 si 5,6 m fata de 5,6 m).

Din buletinele de analiza chimica a apei freatice a rezultat caaceasta nu prezinta chimica fata de beton.

Lucrarile de teren au pus în evidenta, în zona activa a viitoarei constructii, prezenta unor pamânturi cu o compresibilitate mediespre mare.

Având în vedere caracteristicile pamânturilor din cuprinsul zonei active a viitoarei funda si caracteristicile constructiilor proiectate (imobile (2)S+P+4/17E),

Din cauza eterogenitatii terenului din arealul prospectat, nu poate fi definit un singur teren de fundare. În unele zone, pentru constructiile mai usoare si fara subsol (care nu transmit o presiune pe talpa de fundare mai mare decât 170

opta pentru fundarea de suprafata, pe complexul nisipos respectiv pachetul coeziv. Pentru constructiile cu unul sau doua nivele subterane, terenul de fundare va fi considerat pachetul coeziv care apare sub primul nivel de nisipuri.

cu peste 7 – 10 niveluri, apreciem ca fundarea de suprafata nu mai este posibila, în aceste cazuri solutia fiind fundarea indirecta, pe piloti

Capacitatea portanta a terenului va fi calculata pentru fiecare constructie în parte, forajelele si analizele de laborator suplimentare care urmeaza a fi

realizate în cadrul studiilorgeotehnice pentru faza DTAC/PT. În ansamblu, amplasamentul prospectat este caracterizat de terenuri de fundare medii (din punct de vedere al încadrariirecomandate de normativul NP 074 5.2.5. Adâncimile de fundare si sistemele de fundare vor fi stabilite pentru fiecare constructie în parte, printr-un studiu geotehnic (care confera un grad de cunoastere sporit fata de aceastadocumentatie – aviz geotehnic p

EOLOGICE

Din punct de vedere hidrogeologic întreaga zonă este caracterizată printr complexă. Forajele ilustrează o structură stratificată, depăşind stratul de sol vegetal şi material de umplutură şi străbătând o succesiune de argile gălbui nisipoase cu numeroase intercalaţii de prafuri argiloase şi argile prăfoase. Izolat au fost întâlnite lentile de calcar şi concreţiuni calcaroase sau straturi sub

freatice a fost interceptat la adâncimi cuprinse între 1.6 şi 5.0 m. Aquiferul freatic, cantonat în principal în stratul de nisip din bază, prezintă variaţii sezoniere importante fiind dependent de nivelul precipitaţiilor şi tributar nivelului apelor din canalului Bega. În funcţie de nivelul apei din canalul Bega aquiferul freatic este drenat, în

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

8

a stabilizat în foraje la adâncimi cuprinse între3,0 si 5,6 m fata de

Din buletinele de analiza chimica a apei freatice a rezultat caaceasta nu prezinta

Lucrarile de teren au pus în evidenta, în zona activa a viitoarei constructii,

Având în vedere caracteristicile pamânturilor din cuprinsul zonei active a viitoarei fundatii si caracteristicile constructiilor proiectate (imobile (2)S+P+4/17E), sunt subliniate

Din cauza eterogenitatii terenului din arealul prospectat, nu poate fi definit un singur teren de fundare. În unele zone, pentru constructiile mai usoare si fara subsol (care nu transmit o presiune pe talpa de fundare mai mare decât 170 – 200

opta pentru fundarea de suprafata, pe complexul nisipos respectiv pachetul coeziv. Pentru constructiile cu unul sau doua nivele subterane, terenul de fundare va fi considerat pachetul coeziv care apare sub primul nivel de nisipuri.

10 niveluri, apreciem ca fundarea de suprafata nu mai este posibila, în aceste cazuri solutia fiind fundarea indirecta, pe piloti

Capacitatea portanta a terenului va fi calculata pentru fiecare constructie în parte, forajelele si analizele de laborator suplimentare care urmeaza a fi

În ansamblu, amplasamentul prospectat este caracterizat de terenuri de fundare date de normativul NP 074-2014).

5.2.5. Adâncimile de fundare si sistemele de fundare vor fi stabilite pentru fiecare un studiu geotehnic (care confera un grad de

aviz geotehnic preliminar).

Din punct de vedere hidrogeologic întreaga zonă este caracterizată printr-o structură complexă. Forajele ilustrează o structură stratificată, depăşind stratul de sol vegetal şi

succesiune de argile gălbui-roşcate şi argile nisipoase cu numeroase intercalaţii de prafuri argiloase şi argile prăfoase. Izolat au fost întâlnite lentile de calcar şi concreţiuni calcaroase sau straturi subţiri de gresii şi

la adâncimi cuprinse între 1.6 şi 5.0 m. Aquiferul freatic, cantonat în principal în stratul de nisip din bază, prezintă variaţii sezoniere importante fiind dependent de nivelul precipitaţiilor şi tributar nivelului apelor din canalului Bega. În funcţie de nivelul apei din canalul Bega aquiferul freatic este drenat, în

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Conform datelor din studiile de specialitate executate pentru diverse proiecte, până î momentul de faţă, se constată un n nivel hidrostatic mediu de 85.30 m MB ( m) şi un nivel hidrostatic excepţional (ape foarte Conform datelor avute la dispoziţie din studiile zonă, din punct de vedere al chimismului, principalele caracteristici ale apelor din perimetrul ILSA sunt prezentate în tabelul de mai jos. Valorile determinate au fost comparate cu valorile maxime admisibile conf având în vedere ca probele de apa analizate au provenit din aquiferul freatic aflat în comunicare cu apa din canalul Bega. CARACTERISTICILE CLIMATICE ALE ZONEI Zona are un climat de tip temperat continental, cu cara urban. Zona Timişoara se caracterizează ierni blânde.Temperaturile medii anuale sunt de 11.6º C, cu valori medii lunare cuprinse între -2.7º C în ianuarie şi 21.9º C în iulie. iulie-august ), iar cea minimă de a aerului este de 8,8°C, data medie a prim zilelor tropicale, în care temperatura maximă depăşeşte 30° Radiaţia solară globală este de 125390 cal/cmp suprafaţă orizontală, maximul fiind în luna iulie de 18330 cal/cmp şi minimum în luna decembrie de 3040 cal/cmp.Faţă de valorile medii, radiaţia globală suportă mari variaţii neperiodice (anuale şi lunare) care sunt generate de particularităţile circ cuprinse între 700 - 900 mm/an în anii cu exces de umiditate şi 350 secetoşi. Maximul pluvial (medie multianuală) este în luna decembrie 1311 mm/mp, iar minime se înregistrează în lunile febru Umiditatea relativă a aerului are valori medii anuale de 74%, acest fapt producând "ceaţa de evapotranspiraţie" în 40-50 de zile pe an. Direcţiile dominante ale vântului sunt cele din sectoarele NE-NNE cu frecvenţa de apariţie de 14.4% şi situaţiile cu viteze ale vântului mai mici de 1m/s, urmate de cele din sectorul V frecvenţe anuale de 9.5-10.5%. ÎNCADRARE SEISMICĂ Conform normativului P 100 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor şi a de zonare teritorială din punct de vedere al valorii K amplasat în zona seismică de calcul “D”, perioada de colţ T 0,16.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Conform datelor din studiile de specialitate executate pentru diverse proiecte, până î momentul de faţă, se constată un nivel hidrostatic minim de 84.20 m MB ( nivel hidrostatic mediu de 85.30 m MB (- 3.70 m), un nivel maxim de 86.10 m MB

excepţional (ape foarte mari) de 87.10 m MB (-

Conform datelor avute la dispoziţie din studiile geologice şi hidrogeologice executate în zonă, din punct de vedere al chimismului, principalele caracteristici ale apelor din perimetrul ILSA sunt prezentate în tabelul de mai jos. Valorile determinate au fost comparate cu valorile maxime admisibile conform NTPA 001/2002, Receptori Naturali, având în vedere ca probele de apa analizate au provenit din aquiferul freatic aflat în comunicare cu apa din canalul Bega.

ATICE ALE ZONEI

ona are un climat de tip temperat continental, cu caracteristici ale unui microclimat ona Timişoara se caracterizează prin veri calde cu precipitaţii

Temperaturile medii anuale sunt de 11.6º C, cu valori medii lunare cuprinse 2.7º C în ianuarie şi 21.9º C în iulie. Media lunară maximă este de

, iar cea minimă de -1 - -2°C (luna ianuarie). Temperatura medie multian ata medie a primului îngheţ : 11 octombrie iar numărul

tropicale, în care temperatura maximă depăşeşte 30°C este de 8 zile pe

Radiaţia solară globală este de 125390 cal/cmp suprafaţă orizontală, maximul fiind în luna iulie de 18330 cal/cmp şi minimum în luna decembrie de 3040 cal/cmp.Faţă de valorile medii, radiaţia globală suportă mari variaţii neperiodice (anuale şi lunare) care sunt generate de particularităţile circulaţiei generale a atmosferei. Precipitaţiile

900 mm/an în anii cu exces de umiditate şi 350-400 mm/an în anii secetoşi. Maximul pluvial (medie multianuală) este în luna decembrie 1311 mm/mp, iar minime se înregistrează în lunile februarie şi septembrie cu 31 mm/mp.

Umiditatea relativă a aerului are valori medii anuale de 74%, acest fapt producând "ceaţa 50 de zile pe an. Direcţiile dominante ale vântului sunt cele

NNE cu frecvenţa de apariţie de 14.4% şi respectiv 11.5% inclusiv situaţiile cu viteze ale vântului mai mici de 1m/s, urmate de cele din sectorul V

10.5%.

Conform normativului P 100 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor şi a in punct de vedere al valorii KS, municipiul Timişoara se găseşte

în zona seismică de calcul “D”, perioada de colţ TC = 1.0 sec, coeficientul K

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

9

Conform datelor din studiile de specialitate executate pentru diverse proiecte, până în 84.20 m MB (- 4.90 m), un

86.10 m MB (- 2.90 - 1.60 m).

geologice şi hidrogeologice executate în zonă, din punct de vedere al chimismului, principalele caracteristici ale apelor din perimetrul ILSA sunt prezentate în tabelul de mai jos. Valorile determinate au fost

orm NTPA 001/2002, Receptori Naturali, având în vedere ca probele de apa analizate au provenit din aquiferul freatic aflat în

cteristici ale unui microclimat prin veri calde cu precipitaţii relativ bogate şi

Temperaturile medii anuale sunt de 11.6º C, cu valori medii lunare cuprinse este de +20 - 28°C (lunile

emperatura medie multianuală ului îngheţ : 11 octombrie iar numărul mediu al

este de 8 zile pe an.

Radiaţia solară globală este de 125390 cal/cmp suprafaţă orizontală, maximul insolaţiei fiind în luna iulie de 18330 cal/cmp şi minimum în luna decembrie de 3040 cal/cmp.Faţă de valorile medii, radiaţia globală suportă mari variaţii neperiodice (anuale şi lunare) care

erei. Precipitaţiile au valori 400 mm/an în anii

secetoşi. Maximul pluvial (medie multianuală) este în luna decembrie 1311 mm/mp, iar

Umiditatea relativă a aerului are valori medii anuale de 74%, acest fapt producând "ceaţa 50 de zile pe an. Direcţiile dominante ale vântului sunt cele

respectiv 11.5% inclusiv situaţiile cu viteze ale vântului mai mici de 1m/s, urmate de cele din sectorul V-SV cu

Conform normativului P 100 pentru proiectarea antiseismică a constructiilor şi a planului municipiul Timişoara se găseşte

= 1.0 sec, coeficientul KS =

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

2.2.4 ASPECTE DE MEDIU De-a lungul timpului în cadrul productive şi administrative deservite de o reţea interioară de căi de comunicare. În jurul halelor de producţie, dar şi a căilor de comunicaţie internă, s abundentă, cu copaci de vârstă medie în care speciile dominante sunt plopi, tuia, brazii şi castanii. Zonele care în prezent suportă o densitate ridicată a vegetaţiei sunt amplasate în două poziţii distincte:

- zona fostei baze sportive adiacentă - zona imobilului existent, amplasat la intrarea nr. 1 în fostul complex industrial.

RELAŢIA DINTRE CADRUL NATURAL ŞI CEL CONST Prin proximitatea sa, canalul Bega domină, din punct de vedere al relaţiei cu cadrul natural, amplasamentul studiat. Astfel, po soluţiei de urbanism şi arhitectură necesitatea de subordonare a surafeţelor construite faţă de cele ocupate de spaţii verzi şi necesitatea unei deschideri a cât mai multor fronturi faţă de cursul de apă şi zonele parcelei, subordonată direct faţă de reţeaua comercială a bulevardului Take Ionescu şi conexiunea cu Piaţa Badea Cârţan, va suporta o densitate ridicată şi, în mod direct, un procentaj mult mai mic al spaţii În prezent, în zonă se găsesc reţele majore de canalizare ale oraşului, care permit ca apele pluviale din întreaga zonă să fie preluate de canalizarea oraşului. Totuşi, pentru a nu încărca suplimentar canalizarea centralizată, se propune implementarea unei soluţii care permite scurgerea apelor pluviale direct în terenul natural, sau în mici bazine de retenţie cu conexiunea directă cu canalul Bega. Soluţia tehnică pentru acestă propunere se va studia la o etapă ulterioară definirii amplasamentului strict al construcţiilor. Actualmente amplasarea separatorului de hidrocarburi s Inelului II de circulatie, conform planului de situatie, din lipsa unui alt amplasament. In etapele ulterioare de proiectare se va analiza posibilitatea amplasarii in zona verde de la intersectia strazilor Academician Dimitrie Gusti si Splaiul Protopop Meletie Draghici, acest lucru facandu-se cu acordul proprietarului terenului, avand in vedere ca fost reabilitata in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, dezvoltat de Primaria Orasului Timisoara din fonduri europene , iar lucrarile executate se afla in perioada de garantie. EVIDENŢIEREA RISCURILOR NATURALE ŞI ANTRO Conform Normativului P100/1992 zona pe care se găseşte amplasamentul studiat se încadrează în zona seismică imediata vecinătate cu zona de seismici Ks=0,16 şi perioada de colt TC

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

a lungul timpului în cadrul fostului complex industrial au fost construite diverse unităţi productive şi administrative deservite de o reţea interioară de căi de comunicare. În jurul halelor de producţie, dar şi a căilor de comunicaţie internă, s-a dezvoltat o vegetaţie

e vârstă medie în care speciile dominante sunt plopi, tuia, brazii şi Zonele care în prezent suportă o densitate ridicată a vegetaţiei sunt amplasate în

zona fostei baze sportive adiacentă străzii Acad. Dimitrie Gusti; a imobilului existent, amplasat la intrarea nr. 1 în fostul complex industrial.

NATURAL ŞI CEL CONSTRUIT

Prin proximitatea sa, canalul Bega domină, din punct de vedere al relaţiei cu cadrul natural, amplasamentul studiat. Astfel, poziţia sa în zona de sud a parcelei imprimă soluţiei de urbanism şi arhitectură necesitatea de subordonare a surafeţelor construite faţă de cele ocupate de spaţii verzi şi necesitatea unei deschideri a cât mai multor fronturi faţă de cursul de apă şi zonele verzi adiacente. Zona nordică şi de nord parcelei, subordonată direct faţă de reţeaua comercială a bulevardului Take Ionescu şi conexiunea cu Piaţa Badea Cârţan, va suporta o densitate ridicată şi, în mod direct, un procentaj mult mai mic al spaţiilor verzi faţă de cel al spaţiilor minerale şi construite.

În prezent, în zonă se găsesc reţele majore de canalizare ale oraşului, care permit ca apele pluviale din întreaga zonă să fie preluate de canalizarea oraşului. Totuşi, pentru a

ntar canalizarea centralizată, se propune implementarea unei soluţii care permite scurgerea apelor pluviale direct în terenul natural, sau în mici bazine de retenţie cu conexiunea directă cu canalul Bega. Soluţia tehnică pentru acestă propunere

a la o etapă ulterioară definirii amplasamentului strict al construcţiilor. Actualmente amplasarea separatorului de hidrocarburi s-a realizat in zona carosabila a Inelului II de circulatie, conform planului de situatie, din lipsa unui alt amplasament. In tapele ulterioare de proiectare se va analiza posibilitatea amplasarii in zona verde de la

intersectia strazilor Academician Dimitrie Gusti si Splaiul Protopop Meletie Draghici, acest se cu acordul proprietarului terenului, avand in vedere ca

fost reabilitata in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, dezvoltat de Primaria Orasului Timisoara din fonduri europene , iar lucrarile executate se afla in perioada de garantie.

OR NATURALE ŞI ANTROPICE

P100/1992 zona pe care se găseşte amplasamentul studiat se încadrează în zona seismică “D” echivalenta în grade de intensitate seismică fiind 6, în imediata vecinătate cu zona de seismicitate de intensitate 7. Coeficientul seismic este

C=1 sec.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

10

industrial au fost construite diverse unităţi productive şi administrative deservite de o reţea interioară de căi de comunicare. În jurul

a dezvoltat o vegetaţie e vârstă medie în care speciile dominante sunt plopi, tuia, brazii şi

Zonele care în prezent suportă o densitate ridicată a vegetaţiei sunt amplasate în

a imobilului existent, amplasat la intrarea nr. 1 în fostul complex industrial.

Prin proximitatea sa, canalul Bega domină, din punct de vedere al relaţiei cu cadrul ziţia sa în zona de sud a parcelei imprimă

soluţiei de urbanism şi arhitectură necesitatea de subordonare a surafeţelor construite faţă de cele ocupate de spaţii verzi şi necesitatea unei deschideri a cât mai multor

verzi adiacente. Zona nordică şi de nord-vest a parcelei, subordonată direct faţă de reţeaua comercială a bulevardului Take Ionescu şi conexiunea cu Piaţa Badea Cârţan, va suporta o densitate ridicată şi, în mod direct, un

lor verzi faţă de cel al spaţiilor minerale şi construite.

În prezent, în zonă se găsesc reţele majore de canalizare ale oraşului, care permit ca apele pluviale din întreaga zonă să fie preluate de canalizarea oraşului. Totuşi, pentru a

ntar canalizarea centralizată, se propune implementarea unei soluţii care permite scurgerea apelor pluviale direct în terenul natural, sau în mici bazine de retenţie cu conexiunea directă cu canalul Bega. Soluţia tehnică pentru acestă propunere

a la o etapă ulterioară definirii amplasamentului strict al construcţiilor. a realizat in zona carosabila a

Inelului II de circulatie, conform planului de situatie, din lipsa unui alt amplasament. In tapele ulterioare de proiectare se va analiza posibilitatea amplasarii in zona verde de la

intersectia strazilor Academician Dimitrie Gusti si Splaiul Protopop Meletie Draghici, acest se cu acordul proprietarului terenului, avand in vedere ca zona respectiva a

fost reabilitata in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, dezvoltat de Primaria Orasului Timisoara din fonduri europene ,

P100/1992 zona pe care se găseşte amplasamentul studiat se în grade de intensitate seismică fiind 6, în

tate de intensitate 7. Coeficientul seismic este

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Zona studiată se caracterizează printr orizontal, stabilitatea generală fiind asigurată. Nu se cunosc antecedente care modificarea stratificaţiei naturale a terenului.Singura ameninţare naturală cunoscută în istoria oraşului o reprezenta pericolul inundaţiilor datorat tocmai planeităţii reliefului din aceasta zonă care a determinat şi modificările de curs ale ameninţare a fost diminuată considerabil ca urmare a lucrărilor de canalizare a râului Bega. Din punct de vedere antropic, prezenţa obiectivului industrial ILSA într preponderent rezidenţială constituia o ameninţare pent datorită existenţei diverselor chimicale utilizate în procesul de fabricaţie. incetarii activitatii acestei unitati industriale, nu au fost identificate probleme care sa influenteze mediul local. Proprietaru sa fie afectata de factori poluanti de mediu. DEŞEURI TEHNOLOGICE Nu este cazul. Terenul este liber de orice fel de construcţii şi deşeuri. DEŞEURI DIN DEMOLĂRI Nu este cazul. Terenul este liber de EVIDENŢIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CARE

Figura 1. Monumente şi ansambluri istorice clasate conform LMI 2010 şi zona lor de protecţie trasată pe parcele. Sursa: Noul PUG, Etapa 1.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Zona studiată se caracterizează printr-un relief calm, terenul fiind aproximativ plan şi orizontal, stabilitatea generală fiind asigurată. Nu se cunosc antecedente care modificarea stratificaţiei naturale a terenului.Singura ameninţare naturală cunoscută în istoria oraşului o reprezenta pericolul inundaţiilor datorat tocmai planeităţii reliefului din aceasta zonă care a determinat şi modificările de curs ale râurilor din zonă. Această ameninţare a fost diminuată considerabil ca urmare a lucrărilor de canalizare a râului

Din punct de vedere antropic, prezenţa obiectivului industrial ILSA într preponderent rezidenţială constituia o ameninţare pentru factorii de mediu (apa, aer, sol)

diverselor chimicale utilizate în procesul de fabricaţie. incetarii activitatii acestei unitati industriale, nu au fost identificate probleme care sa influenteze mediul local. Proprietarul actual a preluat suprafata de teren fara ca aceasta sa fie afectata de factori poluanti de mediu.

Nu este cazul. Terenul este liber de orice fel de construcţii şi deşeuri.

Nu este cazul. Terenul este liber de orice fel de construcţii şi deşeuri.

R DE PATRIMONIU CARE NECESITĂ PROTECŢIE

Figura 1. Monumente şi ansambluri istorice clasate conform LMI 2010 şi zona lor de protecţie trasată pe parcele. Sursa: Noul PUG, Etapa 1.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

11

un relief calm, terenul fiind aproximativ plan şi orizontal, stabilitatea generală fiind asigurată. Nu se cunosc antecedente care să fi dus la modificarea stratificaţiei naturale a terenului.Singura ameninţare naturală cunoscută în istoria oraşului o reprezenta pericolul inundaţiilor datorat tocmai planeităţii reliefului din

râurilor din zonă. Această ameninţare a fost diminuată considerabil ca urmare a lucrărilor de canalizare a râului

Din punct de vedere antropic, prezenţa obiectivului industrial ILSA într-o zonă ru factorii de mediu (apa, aer, sol)

diverselor chimicale utilizate în procesul de fabricaţie. Ca urmare a incetarii activitatii acestei unitati industriale, nu au fost identificate probleme care sa

l actual a preluat suprafata de teren fara ca aceasta

Figura 1. Monumente şi ansambluri istorice clasate conform LMI 2010 şi zona lor de

Limita;zonei de studii
> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Pe parcelele studiate nu se află valori de patrimoniu. Totuşi, zona este sub influenţa unui ansamblu urban protejat. Astfel, partea de est a sitului se află în zona de protecţie a ansamblului urban:

- TM-II-a-B-06101, Cămine muncitoreşti interbelice: Bulevardul Take Ione Leontin Sălăjan) – strada Baader edificat în perioada interbelică a sec. X

EVIDENŢIEREA POTENŢIALULUI BALNEAR ŞI TUR Nu este cazul

2.2.5 REŢELE URBANE În ceea ce priveşte integrarea în principalele reţele ale oraşului, funcţiuni care se pot coagula ca parte a unei reţele continue care permit satisfacerea tuturor nevoilor unei unităţi teritorial administrative. REŢEAUA DE TRANSPORT PUBLIC Reţeaua de mobilitate motorizată este reprezentată în zonă prin proximitatea traseelor de transport în comun pe strada Take Ionescu şi nodul de interschimb din zona Pieţei Badea Cârţan. Având în vedere distanţa minimă acceptată la nivel internaţiona considera un proiect ca parte a unei strategii de dezvoltarea urbană axată pe mobilitate, 800 de metri, putem considera dezvoltarea din zona ILSA ca parte a reţelei de densificare a reţelelor din zona Badea Cârţan. Adiacent ampalsamentului studi troleibuzelor 11, M11, şi 17, dar şi a liniilor expres E4 şi E4 barat, care realizează conexiunea dintre Gara de Nord, zona centrală şi Aeroportul Internaţional Traian Vuia. Staţiile de transport în comun utilizate pentru accesul direct Timiş şi ILSA. Din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara necesitatea realizării inelului 2 de circulaţie, prin realizarea unui pod de traversare a canalului Bega şi continuarea traseului pe direcţia străzii Înfrăţirii. Executat în sistem 2x2, acesta va permite reconfigurarea traseelor de transport în comun în zonă, prin posibilitatea de a adăuga o nouă staţie de transport în comun, chiar pe Inelul 2. În conformitate cu proiectele în domeniu întreprinse de Primăria Municipiului Timişoara, prin care se propune implementarea transportului în comun pe canalul Bega, zona ILSA va fi adiacentă traseului de transport public pe apă. În prezent sunt prevăzute staţii pentru acesta la intersecţia cu podurile de traversare. REŢEAUA DE STRĂZI MAJORE Implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara presupune trasarea inelului 2 pe diagonala SV

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

studiate nu se află valori de patrimoniu. Totuşi, zona este sub influenţa unui ansamblu urban protejat. Astfel, partea de est a sitului se află în zona de protecţie a

, Cămine muncitoreşti interbelice: Bulevardul Take Ione strada Baader – strada Înfrăţirii, UTR 28 conform

edificat în perioada interbelică a sec. XX.

LULUI BALNEAR ŞI TURISTIC

În ceea ce priveşte integrarea în principalele reţele ale oraşului, sunt analizate acele funcţiuni care se pot coagula ca parte a unei reţele continue care permit satisfacerea tuturor nevoilor unei unităţi teritorial administrative.

Reţeaua de mobilitate motorizată este reprezentată în zonă prin proximitatea traseelor de transport în comun pe strada Take Ionescu şi nodul de interschimb din zona Pieţei Badea Cârţan. Având în vedere distanţa minimă acceptată la nivel internaţiona considera un proiect ca parte a unei strategii de dezvoltarea urbană axată pe mobilitate, 800 de metri, putem considera dezvoltarea din zona ILSA ca parte a reţelei de densificare a reţelelor din zona Badea Cârţan. Adiacent ampalsamentului studiat se află traseele troleibuzelor 11, M11, şi 17, dar şi a liniilor expres E4 şi E4 barat, care realizează conexiunea dintre Gara de Nord, zona centrală şi Aeroportul Internaţional Traian Vuia. Staţiile de transport în comun utilizate pentru accesul direct pe sit sunt Poliţia Judeţului

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara inelului 2 de circulaţie, prin realizarea unui pod de traversare a

canalului Bega şi continuarea traseului pe direcţia străzii Înfrăţirii. Executat în sistem 2x2, acesta va permite reconfigurarea traseelor de transport în comun în zonă, prin

de a adăuga o nouă staţie de transport în comun, chiar pe Inelul 2.

În conformitate cu proiectele în domeniu întreprinse de Primăria Municipiului Timişoara, prin care se propune implementarea transportului în comun pe canalul Bega, zona ILSA va

tă traseului de transport public pe apă. În prezent sunt prevăzute staţii pentru acesta la intersecţia cu podurile de traversare.

de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara presupune trasarea inelului 2 pe diagonala SV-NE şi construcţia unui pod de lăţime

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

12

studiate nu se află valori de patrimoniu. Totuşi, zona este sub influenţa unui ansamblu urban protejat. Astfel, partea de est a sitului se află în zona de protecţie a

, Cămine muncitoreşti interbelice: Bulevardul Take Ionescu (strada conform PUG în vigoare,

sunt analizate acele funcţiuni care se pot coagula ca parte a unei reţele continue care permit satisfacerea

Reţeaua de mobilitate motorizată este reprezentată în zonă prin proximitatea traseelor de transport în comun pe strada Take Ionescu şi nodul de interschimb din zona Pieţei Badea Cârţan. Având în vedere distanţa minimă acceptată la nivel internaţional pentru a considera un proiect ca parte a unei strategii de dezvoltarea urbană axată pe mobilitate, 800 de metri, putem considera dezvoltarea din zona ILSA ca parte a reţelei de densificare

at se află traseele troleibuzelor 11, M11, şi 17, dar şi a liniilor expres E4 şi E4 barat, care realizează conexiunea dintre Gara de Nord, zona centrală şi Aeroportul Internaţional Traian Vuia.

pe sit sunt Poliţia Judeţului

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara extragem inelului 2 de circulaţie, prin realizarea unui pod de traversare a

canalului Bega şi continuarea traseului pe direcţia străzii Înfrăţirii. Executat în sistem 2x2, acesta va permite reconfigurarea traseelor de transport în comun în zonă, prin

de a adăuga o nouă staţie de transport în comun, chiar pe Inelul 2.

În conformitate cu proiectele în domeniu întreprinse de Primăria Municipiului Timişoara, prin care se propune implementarea transportului în comun pe canalul Bega, zona ILSA va

tă traseului de transport public pe apă. În prezent sunt prevăzute staţii pentru

de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara NE şi construcţia unui pod de lăţime

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

suficientă pentru un profil de 2+2 carosabil şi trotuare pietonale şi piste de laterale, pentru continuarea traseului splaiului Nistrului şi unirea cu strada Înfrăţirii. REŢEAUA DE ÎNVĂŢĂMÂNT Zona studiată este, în prezent, deservită suficient de instituţii de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal. Astfel, amplasamentu Generală Nr. 16, Şcoala Generală a Liceului William Shakespeare şi Şcoala Generală nr. 21. Amplasamentul este, de asemenea, deservit de următoarele grădiniţe aflate pe o rază de 300 de metri: Grădiniţa PN nr. 9, Grădiniţa PP nr. 48, Grădiniţa PP nr. 16 şi Grădiniţa PP nr. 22. REŢEAUA DE SPAŢII COMERCIALE Continuând activităţile istorice aflate în proximitatea amplasamentului, se remarcă o concentrare foarte ridicată de spaţii comerciale pe axul N Dacilor şi Piaţa Badea Cârţan. Acesta se intersectează perpendicular cu bulevardul Take Ionescu care, din cauza morfologiei fragmentate şi a tipologiei de amplasare a imobilelor pe parcelă nu permite o continuitate a spaţiilor comer Vest. Totuşi, se remarcă o tendinţă crescătoare de dezvoltare a unor astfel de funcţiuni, în special prin prisma existenţei Centrului Comercial în capătul de perspectivă al străzii Acad. Dimitrie Gusti.

2.2.6 ECHIPAREA EDILITARĂ Zona studiata si vecinatatile apă si canalizare, acestea fiind CONDUCTE PENTRU ALIMENTAREA CU APA POTABI Actualmente in zona studiata avizului de amplasament nr. UR2016 cum urmeaza:

- Pe bulevardul Take Ionescu există avand diametrul Dn 150 mm si

- Pe strada Academician potabila avand diametrul Protopop Meletie Draghici

- Pe strada Protopop potabila avand diametrul

RETEAUA DE CANALIZARE Municipiul Timisoara dispune de un sistem apele pluviale fiind epurate la statia de epurare

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

suficientă pentru un profil de 2+2 carosabil şi trotuare pietonale şi piste de laterale, pentru continuarea traseului splaiului Nistrului şi unirea cu strada Înfrăţirii.

Zona studiată este, în prezent, deservită suficient de instituţii de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal. Astfel, amplasamentul este deservit pe o rază de 500 de metri de Şcoala Generală Nr. 16, Şcoala Generală a Liceului William Shakespeare şi Şcoala Generală nr. 21. Amplasamentul este, de asemenea, deservit de următoarele grădiniţe aflate pe o rază de

nr. 9, Grădiniţa PP nr. 48, Grădiniţa PP nr. 16 şi Grădiniţa PP

Continuând activităţile istorice aflate în proximitatea amplasamentului, se remarcă o concentrare foarte ridicată de spaţii comerciale pe axul N-S al străzilor Ştefan cel Mare, Dacilor şi Piaţa Badea Cârţan. Acesta se intersectează perpendicular cu bulevardul Take Ionescu care, din cauza morfologiei fragmentate şi a tipologiei de amplasare a imobilelor pe parcelă nu permite o continuitate a spaţiilor comerciale în regim continuu, pe axa Est Vest. Totuşi, se remarcă o tendinţă crescătoare de dezvoltare a unor astfel de funcţiuni, în special prin prisma existenţei Centrului Comercial în capătul de perspectivă al străzii

Zona studiata si vecinatatile acesteia beneficiază de dotări tehnico-edilitare fiind exploatate de Operatorul Regional AQUATIM SA.

NTAREA CU APA POTABILĂ

Actualmente in zona studiata se regasesc mai multe retele de apa avizului de amplasament nr. UR2016-012603/26788/26.08.2016 emis de AQUATIM SA dupa

Ionescu există doua conducte de alimentare Dn 150 mm si Dn 300 mm;

Academician Dimitrie Gusti exista o conducta de alimentare diametrul Dn 300 si un bransament extins Dn 100 mm din

Draghici; Meletie Draghici exista o conducta de alimentare

diametrul Dn 80 mm;

Municipiul Timisoara dispune de un sistem unitar de canalizare, apele epurate la statia de epurare oraseneasca.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

13

suficientă pentru un profil de 2+2 carosabil şi trotuare pietonale şi piste de biciclete pe laterale, pentru continuarea traseului splaiului Nistrului şi unirea cu strada Înfrăţirii.

Zona studiată este, în prezent, deservită suficient de instituţii de învăţământ preşcolar, l este deservit pe o rază de 500 de metri de Şcoala

Generală Nr. 16, Şcoala Generală a Liceului William Shakespeare şi Şcoala Generală nr. 21. Amplasamentul este, de asemenea, deservit de următoarele grădiniţe aflate pe o rază de

nr. 9, Grădiniţa PP nr. 48, Grădiniţa PP nr. 16 şi Grădiniţa PP

Continuând activităţile istorice aflate în proximitatea amplasamentului, se remarcă o ăzilor Ştefan cel Mare,

Dacilor şi Piaţa Badea Cârţan. Acesta se intersectează perpendicular cu bulevardul Take Ionescu care, din cauza morfologiei fragmentate şi a tipologiei de amplasare a imobilelor

ciale în regim continuu, pe axa Est- Vest. Totuşi, se remarcă o tendinţă crescătoare de dezvoltare a unor astfel de funcţiuni, în special prin prisma existenţei Centrului Comercial în capătul de perspectivă al străzii

edilitare publice de Regional AQUATIM SA.

potabila conform de AQUATIM SA dupa

conducte de alimentare cu apa potabila

Gusti exista o conducta de alimentare cu apa Dn 100 mm din strada

alimentare cu apa

uzate menajere si

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Actualmente în zona studiata de amplasament nr. UR2016 urmeaza:

- Pe bulevardul Take Ionescu exista un colector de canalizare, clopot, din avand dimensiunile 134/159, diametrului la 144/177 cm, avand Punctele Cardinale;

- Pe strada Protopop Meletie beton, avand dimensiunile 50/75 cm

Pentru realizarea reţelelor de echipare specialitate care vor urmari micro statie de epurare) In vecinatatea zonei studiate preluarea apelor pluviale, asa cum este precizat in adresa nr. 30536/DT emisa de Operatorul de apa- ultima vreme, caracterizate depasirea capacitatii de preluare si transport a REŢELELE DE GAZE NATURALE Reţelele de gaze naturale aferente zonei construite sunt:

- o reţea de gaze naturale de presiune medie pe - o reţea de gaze naturale de presiune redusa pe bulevardul Take Ionescu.

Alimentarea cu gaze naturale pe amplasament este realizată printr medie presiune (cu conducte îngropate) utilizându zona Tipografilor. În incintă se află o staţie de reglare şi măsurare şi posturi de reglare a presiunii redusă / joasă. Conductele de distribuţie a gazelor naturale de presiune redusă sunt montate aparent şi parţial îngropate. Conductele de joa aparent. Principalii consumatori alimentaţi cu gaze erau, pe durata funcţionării, cazanele din centrala termică, cantina, utilaje tehnologice. INSTALAŢII ELECTRICE Din planurile de situaţie puse la dispoziţie de Enel Distributie incinta fostei Întreprinderi Industria Lânii, există doua posturi de transformare (10/0.4Kv) notate POST TRAFO şi PUNCT TRAFO (în planul de situaţie Electrica), fiecare dintre ele având câte două transformatoare, puterea totală fiin posturi sunt alimentate din staţia de conexiuni P1123 (10KV).

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

n zona studiata se regasesc mai multe retele de canalizare de amplasament nr. UR2016-012603/26788/26.08.2016 emis de AQUATIM SA dupa cum

Ionescu exista un colector de canalizare, clopot, din dimensiunile 134/159, iar la intersectie cu strada Infratirii are loc

diametrului la 144/177 cm, avand sensul de curgere spre

Meletie Draghici exista un colector de canalizare, ovoid, din dimensiunile 50/75 cm .

reţelelor de echipare tehnico-edilitare se vor întocmi realizarea echiparii edilitare in regim propriu. (foraj

studiate se afla raul Bega, acesta fiind luat in considerare apelor pluviale, asa cum este precizat in adresa nr. 30536/DT

-canal Aquatim SA, avand in vedere schimbarile zate prin ploi torentiale de lunga durata care au ca efect

capacitatii de preluare si transport a acestora.

Reţelele de gaze naturale aferente zonei construite sunt: o reţea de gaze naturale de presiune medie pe bulevardul Take Ionescu; o reţea de gaze naturale de presiune redusa pe bulevardul Take Ionescu.

Alimentarea cu gaze naturale pe amplasament este realizată printr-un branşament de medie presiune (cu conducte îngropate) utilizându-se un post de reglare şi zona Tipografilor. În incintă se află o staţie de reglare şi măsurare şi posturi de reglare a presiunii redusă / joasă. Conductele de distribuţie a gazelor naturale de presiune redusă sunt montate aparent şi parţial îngropate. Conductele de joasă presiune sunt montate aparent. Principalii consumatori alimentaţi cu gaze erau, pe durata funcţionării, cazanele din centrala termică, cantina, utilaje tehnologice.

Din planurile de situaţie puse la dispoziţie de Enel Distributie Banat SA, rezultă că în incinta fostei Întreprinderi Industria Lânii, există doua posturi de transformare (10/0.4Kv) notate POST TRAFO şi PUNCT TRAFO (în planul de situaţie Electrica), fiecare dintre ele având câte două transformatoare, puterea totală fiind de patru megawati. Cele două posturi sunt alimentate din staţia de conexiuni P1123 (10KV).

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

14

retele de canalizare conform avizului de AQUATIM SA dupa cum

Ionescu exista un colector de canalizare, clopot, din beton, Infratirii are loc marirea

fantana arteziana

Draghici exista un colector de canalizare, ovoid, din

edilitare se vor întocmi studii de propriu. (foraj apa si

luat in considerare pentru apelor pluviale, asa cum este precizat in adresa nr. 30536/DT-ST/27.09.2016

schimbarile climatice din durata care au ca efect

bulevardul Take Ionescu; o reţea de gaze naturale de presiune redusa pe bulevardul Take Ionescu.

un branşament de se un post de reglare şi măsurare în

zona Tipografilor. În incintă se află o staţie de reglare şi măsurare şi posturi de reglare a presiunii redusă / joasă. Conductele de distribuţie a gazelor naturale de presiune redusă

să presiune sunt montate aparent. Principalii consumatori alimentaţi cu gaze erau, pe durata funcţionării, cazanele

Banat SA, rezultă că în incinta fostei Întreprinderi Industria Lânii, există doua posturi de transformare (10/0.4Kv) notate POST TRAFO şi PUNCT TRAFO (în planul de situaţie Electrica), fiecare dintre ele

d de patru megawati. Cele două

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

REŢELE DE TELECOMUNICAŢII Amplasamentul este alimentat în câteva zone din partea nordică si centrală prin trasee de cabluri în canalizaţie.

2.3 PREVEDERILE DOCUMENTAŢIILOR DE URBAN

2.3.1 CONCLUZIILE STUDIULUI Studiul de Oportunitate pentru obiectivul de investiţii 162/2016, avizat prin Avizul de Oportunitate nr. fundamentării acestui Plan Urbanistic Zonal. În cadrul acestuia au fost analizate următoarele aspecte:

- ţesutul urban din zonă (pe relaţia Cetate - reglementările propuse prin documentaţii de urbanism aflate în vigoare şi în lucru.

Este realizată o propunere pentru întregul amplasament, prin delimitarea şi reglementarea zonelor propuse mai jos: ZONA 1 (la vest de inelul II de circulatie): z servicii, parcaje (poate contine locuinte, comert, parcaje su zona se propune un CUT de 4,2 (minim de 2,4; o reducere fata de CUT PUZ-ul aflat in vigoare la ora actuala), respectiv un POT de 70% (minim de 50%). Aceste procente se traduc printr-o suprafata construita maxima,d respectiv printr-o suprafata construita desfasurata maxima de 87.520 mp. Se propune de asemenea amenajarea de spatii verzi insumand o suprafata minima de 1.085 mp (5% din totalul suprafetei de teren). Spatiile publice vor ocu ZONA 2 (la est de inelul II de circulatie, intre acesta si strada secundara propusa pe directia nord-sud): zona cu functiuni mixte, locuinte, servicii, parcaje (poate contine birouri, cazare – hotel, comert, parcaje supraterane). Pentru aceasta zona se propune u CUT maxim de 3,2 (minim de 2,4), respectiv un POT de 50% (minim de 40%). Aceste procente se traduc printr-o suprafata construita la sol maxima de 16.483 mp, respectiv printr-o suprafata construita desfasurata maxima de 105.488 mp. Se propune de asemenea amenajarea de spatii verzi insumand o suprafata minima de 6.535 mp (20% din totalul suprafetei de teren). Spatiile publice vor ocupa o suprafata totala de 10.000 mp. De asemenea, se propune definirea mai multor areale in raport cu regimul de inaltime maxim admis, dupa cum urmeaza:

− 4 zone având un regim de înălţime maxim admis de P+20E (max. 65 m inaltime), situate pe colţurile sitului, spre Bd. Take Ionescu, precum şi la intersecţia dintre

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

mplasamentul este alimentat în câteva zone din partea nordică si centrală prin trasee de

MENTAŢIILOR DE URBANISM

ONCLUZIILE STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Studiul de Oportunitate pentru obiectivul de investiţii “Zona ILSA, Timişoara”, cu nr. 162/2016, avizat prin Avizul de Oportunitate nr. 08 / 20.09.2016

Plan Urbanistic Zonal. În cadrul acestuia au fost analizate

ţesutul urban din zonă (pe relaţia Cetate – Piaţa Badea Cârţan); reglementările propuse prin documentaţii de urbanism aflate în vigoare şi în lucru.

propunere pentru întregul amplasament, prin delimitarea şi reglementarea zonelor propuse mai jos:

(la vest de inelul II de circulatie): zona cu functiuni mixte - birouri, cazare servicii, parcaje (poate contine locuinte, comert, parcaje supraterane). Pentru aceasta zona se propune un CUT de 4,2 (minim de 2,4; o reducere fata de CUT

ul aflat in vigoare la ora actuala), respectiv un POT de 70% (minim de 50%). Aceste o suprafata construita maxima,deasupra solului, de 14.587 mp,

o suprafata construita desfasurata maxima de 87.520 mp. Se propune de asemenea amenajarea de spatii verzi insumand o suprafata minima de 1.085 mp (5% din totalul suprafetei de teren). Spatiile publice vor ocupa o suprafata totala de 5.135 mp;

(la est de inelul II de circulatie, intre acesta si strada secundara propusa pe sud): zona cu functiuni mixte, locuinte, servicii, parcaje (poate contine

hotel, comert, parcaje supraterane). Pentru aceasta zona se propune u CUT maxim de 3,2 (minim de 2,4), respectiv un POT de 50% (minim de 40%). Aceste

o suprafata construita la sol maxima de 16.483 mp, respectiv o suprafata construita desfasurata maxima de 105.488 mp. Se propune de asemenea

amenajarea de spatii verzi insumand o suprafata minima de 6.535 mp (20% din totalul suprafetei de teren). Spatiile publice vor ocupa o suprafata totala de 10.000 mp.

De asemenea, se propune definirea mai multor areale in raport cu regimul de inaltime m admis, dupa cum urmeaza:

4 zone având un regim de înălţime maxim admis de P+20E (max. 65 m inaltime), situate pe colţurile sitului, spre Bd. Take Ionescu, precum şi la intersecţia dintre

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

15

mplasamentul este alimentat în câteva zone din partea nordică si centrală prin trasee de

Zona ILSA, Timişoara”, cu nr. 08 / 20.09.2016, stă la baza

Plan Urbanistic Zonal. În cadrul acestuia au fost analizate

reglementările propuse prin documentaţii de urbanism aflate în vigoare şi în lucru.

propunere pentru întregul amplasament, prin delimitarea şi

birouri, cazare - hotel, praterane). Pentru aceasta

zona se propune un CUT de 4,2 (minim de 2,4; o reducere fata de CUT-ul aprobat prin ul aflat in vigoare la ora actuala), respectiv un POT de 70% (minim de 50%). Aceste

easupra solului, de 14.587 mp, o suprafata construita desfasurata maxima de 87.520 mp. Se propune de

asemenea amenajarea de spatii verzi insumand o suprafata minima de 1.085 mp (5% din pa o suprafata totala de 5.135 mp;

(la est de inelul II de circulatie, intre acesta si strada secundara propusa pe sud): zona cu functiuni mixte, locuinte, servicii, parcaje (poate contine

hotel, comert, parcaje supraterane). Pentru aceasta zona se propune un CUT maxim de 3,2 (minim de 2,4), respectiv un POT de 50% (minim de 40%). Aceste

o suprafata construita la sol maxima de 16.483 mp, respectiv o suprafata construita desfasurata maxima de 105.488 mp. Se propune de asemenea

amenajarea de spatii verzi insumand o suprafata minima de 6.535 mp (20% din totalul suprafetei de teren). Spatiile publice vor ocupa o suprafata totala de 10.000 mp.

De asemenea, se propune definirea mai multor areale in raport cu regimul de inaltime

4 zone având un regim de înălţime maxim admis de P+20E (max. 65 m inaltime), situate pe colţurile sitului, spre Bd. Take Ionescu, precum şi la intersecţia dintre

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Inelul II şi malul Canalului Bega (în vederea amplasării în acest p potenţial capat de perspectiva din direcţia de apropiere dinspre noul pod peste Bega);

− 3 zone având un regim de înălţime maxim admis de P+16E (max. 52 m inaltime), situate în zona centrală a sitului;

− 4 zone având un regim de înălţime maxim admi situate înspre Bd. Take Ionescu, respectiv la zona de contact cu cladirile existente in partea de sud-vest a sitului;

− 2 zone având un regim de înălţime maxim admis de P+4E+2Er (max. 21 m inaltime, max. 15 m la cornisa), sit

− o zona având un regim de înălţime maxim admis de P (max. 5 m inaltime), situata înspre Bd. Take Ionescu, la contactul cu cladirea existenta in frontul bulevardului, la intersectia dintre acesta si noua strada propusa pe directie

Faţă de acestea, se propune şi reglementarea zonei de circulaţie aferente inelului 2, prin parcela unică desemnată în acest sens, ca urmare a dezmembrării parcelelor iniţiale care formau întreaga incintă. Avizul de oportunitate este favorabil,

• Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUZ Conform anexei la avizul de oportunitate, teritoriul este delimitat la nord de b Ionescu, la sud de splaiul Protopop Meletie Drăghici, la este de strada propusă prin PU aprobat prin HCL nr. 188 / 29.07.2003 (identificată prin CF 432251), la vest de strada Academican Dimitrei Gusti. Teritoriul care urmează să fie studiat prin PUZ: teritoriul delimitat la nord de b Ionescu, la sud de str. Andrei Mocioni / Badea Cârţan, la vest de str. Nicu Filipescu / b

• Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi conform anexei la prezentul aviz

Categoria funcţională existent 188/29.07.2003, parţial zonă de protecţie istorică, zonă afectată de Inelul II de circulaţie propus, terenuri afectate de drumuri propuse prin PUZ. Categoria funcţională propusă pe terenul benefic

- Zona 1 (la vest de Inelul II de circulaţie) hotel, servicii, parcaje (poate conţine locuinţe, comerţ, parcaje supraterane);

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Inelul II şi malul Canalului Bega (în vederea amplasării în acest p potenţial capat de perspectiva din direcţia de apropiere dinspre noul pod peste

3 zone având un regim de înălţime maxim admis de P+16E (max. 52 m inaltime), situate în zona centrală a sitului; 4 zone având un regim de înălţime maxim admis de P+12E (max. 40 m inaltime), situate înspre Bd. Take Ionescu, respectiv la zona de contact cu cladirile existente

vest a sitului; 2 zone având un regim de înălţime maxim admis de P+4E+2Er (max. 21 m inaltime, max. 15 m la cornisa), situate înspre Canalul Bega; o zona având un regim de înălţime maxim admis de P (max. 5 m inaltime), situata înspre Bd. Take Ionescu, la contactul cu cladirea existenta in frontul bulevardului, la intersectia dintre acesta si noua strada propusa pe directie nord

Faţă de acestea, se propune şi reglementarea zonei de circulaţie aferente inelului 2, prin parcela unică desemnată în acest sens, ca urmare a dezmembrării parcelelor iniţiale care

Avizul de oportunitate este favorabil, cu următoarele menţiuni:

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin PUZ

avizul de oportunitate, teritoriul este delimitat la nord de b Ionescu, la sud de splaiul Protopop Meletie Drăghici, la este de strada propusă prin PU aprobat prin HCL nr. 188 / 29.07.2003 (identificată prin CF 432251), la vest de strada

Teritoriul care urmează să fie studiat prin PUZ: teritoriul delimitat la nord de b Ionescu, la sud de str. Andrei Mocioni / splaiul Protopop Meletie Drăghici, la este de piaţa Badea Cârţan, la vest de str. Nicu Filipescu / b-dul Revoluţiei din 1989.

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi conform anexei la

ia funcţională existentă: conform PUZ „Zona ILSA Timişoara”, aprobat prin HCL nr. 188/29.07.2003, parţial zonă de protecţie istorică, zonă afectată de Inelul II de circulaţie propus, terenuri afectate de drumuri propuse prin PUZ.

Categoria funcţională propusă pe terenul beneficiarului: Zona 1 (la vest de Inelul II de circulaţie) – zonă cu funcţiuni mixte, birouri, cazare hotel, servicii, parcaje (poate conţine locuinţe, comerţ, parcaje supraterane);

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

16

Inelul II şi malul Canalului Bega (în vederea amplasării în acest punct a unui potenţial capat de perspectiva din direcţia de apropiere dinspre noul pod peste

3 zone având un regim de înălţime maxim admis de P+16E (max. 52 m inaltime),

s de P+12E (max. 40 m inaltime), situate înspre Bd. Take Ionescu, respectiv la zona de contact cu cladirile existente

2 zone având un regim de înălţime maxim admis de P+4E+2Er (max. 21 m inaltime,

o zona având un regim de înălţime maxim admis de P (max. 5 m inaltime), situata înspre Bd. Take Ionescu, la contactul cu cladirea existenta in frontul bulevardului,

nord-sud.

Faţă de acestea, se propune şi reglementarea zonei de circulaţie aferente inelului 2, prin parcela unică desemnată în acest sens, ca urmare a dezmembrării parcelelor iniţiale care

avizul de oportunitate, teritoriul este delimitat la nord de b-dul Take Ionescu, la sud de splaiul Protopop Meletie Drăghici, la este de strada propusă prin PUZ aprobat prin HCL nr. 188 / 29.07.2003 (identificată prin CF 432251), la vest de strada

Teritoriul care urmează să fie studiat prin PUZ: teritoriul delimitat la nord de b-dul Take splaiul Protopop Meletie Drăghici, la este de piaţa

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi conform anexei la

ă: conform PUZ „Zona ILSA Timişoara”, aprobat prin HCL nr. 188/29.07.2003, parţial zonă de protecţie istorică, zonă afectată de Inelul II de circulaţie

zonă cu funcţiuni mixte, birouri, cazare – hotel, servicii, parcaje (poate conţine locuinţe, comerţ, parcaje supraterane);

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

- Zona 2 (la este de Inelul II de circulaţie) servicii, parcaje (poate conţine birouri, cazare supraterane).

- Servituţi: se vor respecta servitu supuse spre avizare – nr. 428/30.07.2013.

• Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) conform anexei la

prezentul aviz: Zona 1 (la vest de Inelul II de circulaţie): POTmax (CUTmin=2,4), regim de înălţime general P+16E (Hmax=40 m), spre nord-vest Zona 2 (la est de Inelul II de circulaţie): POT max (CUTmin=2,4), regim de înălţime general P+16E (Hmax (Hmax=65m), spre sud P+4E+2Er (Hmax (Hmax=40m) si P (Hmax=5m), spa

• Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor: Se va stabili traseul Inelului II de circulaţie pe direcţia NE-SV, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara” aprobat prin HCL nr. 186/10.05.2016. Se vor reglementa str. Academician aprobat prin HCL nr. 188/29.07.2003 (identificată prin CF 432251). Se va studia posibilitatea realizării unor spaţii publice necesare zonei. Se va studia posibilitatea de realizare a unor funcţiuni adiacent zonei reglementate, precum dotări pentru învăţământ, dotări de sănătate, agreement, sport etc.. Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realize exclusive pe terenul beneficiarului.

• Capacităţile de transport admis Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin PUZ, în funcţie de numărul de locuinţe şi funcţiuni complementare estimate.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Zona 2 (la este de Inelul II de circulaţie) – zonă cu funcţiuni mixte, servicii, parcaje (poate conţine birouri, cazare – hotel, comerţ, parcaje

Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în “Propunerile preliminare ce vor fi Etapa a 3-a de elaborare PUG Timisoara, aprobate pr

Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) conform anexei la

(la vest de Inelul II de circulaţie): POTmax=70% (POTmin=50%), CUTmax=4 înălţime general P+16E (Hmax=52m), spre nord

vest şi nord-est P+20E (Hmax=65m) spaţii verzi minim 5%.

Zona 2 (la est de Inelul II de circulaţie): POT max=50% (POTmin=40%), CUTmax=3,2 înălţime general P+16E (Hmax=52m), spre nord

spre sud P+4E+2Er (Hmax=21m, Hcornişă=15m), spre nord (Hmax=40m) si P (Hmax=5m), spaţii verzi minim 20%.

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor:

traseul Inelului II de circulaţie după un traseu diagonal, ce străbate zona ILSA SV, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de

” aprobat prin HCL nr. 186/10.05.2016.

Se vor reglementa str. Academician Dimitrie Gusti şi strada propusă (la est) prin PUZ aprobat prin HCL nr. 188/29.07.2003 (identificată prin CF 432251).

Se va studia posibilitatea realizării unor spaţii publice necesare zonei.

Se va studia posibilitatea de realizare a unor funcţiuni complementare în zonă sau adiacent zonei reglementate, precum dotări pentru învăţământ, dotări de sănătate,

Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realize exclusive pe terenul beneficiarului.

Capacităţile de transport admise:

Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin PUZ, în funcţie de numărul de locuinţe şi funcţiuni complementare estimate.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

17

zonă cu funcţiuni mixte, locuinţe, hotel, comerţ, parcaje

Propunerile preliminare ce vor fi a de elaborare PUG Timisoara, aprobate prin HCL

Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) conform anexei la

=70% (POTmin=50%), CUTmax=4 =52m), spre nord şi sud P+12E

spaţii verzi minim 5%.

=50% (POTmin=40%), CUTmax=3,2 spre nord şi sud-vest P+20E

=15m), spre nord-est P+12E

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor:

după un traseu diagonal, ce străbate zona ILSA SV, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de

Dimitrie Gusti şi strada propusă (la est) prin PUZ

complementare în zonă sau adiacent zonei reglementate, precum dotări pentru învăţământ, dotări de sănătate,

Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realize exclusive pe terenul beneficiarului.

Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin PUZ, în funcţie de numărul de locuinţe şi funcţiuni complementare estimate.

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

• Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru PUZ: Avizul arhitectului-şef (CTATU), Aviz Unic, Aviz Sanitar, Aviz Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timiş, Aviz Pompieri, Aviz Protecţia Civilă, Aviz Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Aviz Comisia de Monumente, Aviz CJ Timiş, Principiu Mediu Urban (PMT), Aviz de Principiu Direcţia Tehnică (PMT), Aviz Comisia de Circulaţie (PMT), adeverinţe cu referire la eventualele litigii sau revendicări eliberate de Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse (PMT), Compartiment Ad (PMT) şi Servciul juridic (PMT).

• Obigaţiile iniţiatorului PUZ ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului:

Se vor respecta prevederile HCL nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea HCL nr. 140 / 19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.

2.3.2 PREVEDERI PUG APROBAT

În conformitate cu Planul Urbanistic General al oraşului Timişoara, aflat în vigoare la data întocmirii prezentei documentaţii, pentru cea mai mare parte a zonei ILSA există o interdicţie temporară de construire, până la aprobarea unui PUZ sau până la schi funcţiunii. Restul arealului este clasificat ca zonă industrială. Această funcţiune a fost substituită prin Planul urbanistic Zonal 188/2003 şi modificat prin HCL nr. 399/2009 în capitolul aferent situaţiei existente.

2.3.3 PREVEDERI CONCEPTUL GENERAL DE In conformitate cu prevederile conceptului general de dezvoltare urbana (masterplan) pentru orasul Timisoara, zona dotari majore, facand de asemenea parte din arealul de interventie in vederea intaririi si cresterii calitatii zonelor centrale. In conformitate cu prevederile dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive, zona Ilsa este prevazuta a se transforma intr-o zona urbana mixta, obtinuta prin reconversie. Specific, zona Ilsa va acomoda centre de afaceri si servicii pentru amplasarea firmel programului nr. 3 al acestei politici), respectiv servicii in industria ospitaliera (conform programului nr. 4).

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru PUZ:

şef (CTATU), Aviz Unic, Aviz Sanitar, Aviz Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timiş, Aviz Pompieri, Aviz Protecţia Civilă, Aviz Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Aviz Comisia de Monumente, Aviz CJ Timiş, Principiu Mediu Urban (PMT), Aviz de Principiu Direcţia Tehnică (PMT), Aviz Comisia de

adeverinţe cu referire la eventualele litigii sau revendicări eliberate de Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse (PMT), Compartiment Administrare Fond Funciar (PMT) şi Servciul juridic (PMT).

Obigaţiile iniţiatorului PUZ ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului:

Se vor respecta prevederile HCL nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea HCL nr. 140 / 19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.

APROBAT TIMIŞOARA

În conformitate cu Planul Urbanistic General al oraşului Timişoara, aflat în vigoare la data întocmirii prezentei documentaţii, pentru cea mai mare parte a zonei ILSA există o interdicţie temporară de construire, până la aprobarea unui PUZ sau până la schi funcţiunii. Restul arealului este clasificat ca zonă industrială. Această funcţiune a fost substituită prin Planul urbanistic Zonal “Zona ILSA, Timişoara” aprobat prin HCL nr. 188/2003 şi modificat prin HCL nr. 399/2009, ale cărui prevederi vor fi p în capitolul aferent situaţiei existente.

ONCEPTUL GENERAL DE DEZVOLTARE URBANĂ (MASTERPLAN

In conformitate cu prevederile conceptului general de dezvoltare urbana (masterplan) pentru orasul Timisoara, zona ILSA se numara printre zonele de interventie prioritare, cu dotari majore, facand de asemenea parte din arealul de interventie in vederea intaririi si cresterii calitatii zonelor centrale.

In conformitate cu prevederile politicii tematice nr. 1 din masterplan, cu privire la dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive, zona Ilsa este prevazuta a se

o zona urbana mixta, obtinuta prin reconversie. Specific, zona Ilsa va acomoda centre de afaceri si servicii pentru amplasarea firmelor internationale (conform programului nr. 3 al acestei politici), respectiv servicii in industria ospitaliera (conform

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

18

Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru PUZ:

şef (CTATU), Aviz Unic, Aviz Sanitar, Aviz Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timiş, Aviz Pompieri, Aviz Protecţia Civilă, Aviz Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Aviz Comisia de Monumente, Aviz CJ Timiş, Aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), Aviz de Principiu Direcţia Tehnică (PMT), Aviz Comisia de

adeverinţe cu referire la eventualele litigii sau revendicări eliberate de ministrare Fond Funciar

Obigaţiile iniţiatorului PUZ ce derivă din procedurile specifice de informare şi

Se vor respecta prevederile HCL nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea HCL nr. 140 / 19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea

În conformitate cu Planul Urbanistic General al oraşului Timişoara, aflat în vigoare la data întocmirii prezentei documentaţii, pentru cea mai mare parte a zonei ILSA există o interdicţie temporară de construire, până la aprobarea unui PUZ sau până la schimbarea funcţiunii. Restul arealului este clasificat ca zonă industrială. Această funcţiune a fost

aprobat prin HCL nr. , ale cărui prevederi vor fi prezentate mai jos,

ASTERPLAN) TIMIŞOARA

In conformitate cu prevederile conceptului general de dezvoltare urbana (masterplan) ILSA se numara printre zonele de interventie prioritare, cu

dotari majore, facand de asemenea parte din arealul de interventie in vederea intaririi si

plan, cu privire la dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive, zona Ilsa este prevazuta a se

o zona urbana mixta, obtinuta prin reconversie. Specific, zona Ilsa va or internationale (conform

programului nr. 3 al acestei politici), respectiv servicii in industria ospitaliera (conform

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

In conformitate cu prevederile asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilitatii si a infrastructurii de comunicare, zona Ilsa va fi strabatuta de inelul II de circulatie, dupa un traseu diagonal. De asemenea, zona Ilsa va fi tangenta la doua culoare velo urban din zonele centrale (care va trece pe bd. Take Ionescu), respectiv un culoar de agrement (de-a lungul Canalului Bega). In conformitate cu prevederile imbunatatirea calitatii si gestionarea domeniului public calitatii spatiului public urban), pentru zona Ilsa se propune definirea spatiului public prin regenerare / restructurare. De asemenea, in al acestei politici (cresterea calitatii retelei de spatii verzi), pentru zona Ilsa se propune asigurarea unui caracter verde, precum si a suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare. In conformitate cu prevederile marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii, zona Ilsa este prevazuta a se transforma intr-o zona rezidentiala sau mixta, obtinuta prin reconversie si restructurar In conformitate cu prevederile asigurarea de servicii si facilitati pentru comunitate, zona Ilsa va acomoda dotari de tip sali expozitionale si centre de congres. În sfârşit, în conformitate cu pr privire la asigurarea unui mediu urban enepoluant cu emisii reduse de CO2 zona Ilsa este tangenta coridorului ecologic format de asemenea, datorita proximit asigure un management corespunzator al apelor pluviale (conform programului 2 al acestei politici).

2.3.4 PREVEDERI ALE PLANULUI In conformitate cu prevederile noului PUG, zona ILSA se numara printre zonele cu caracter industrial, centrale, ale oraşului, propuse spre restructurare si transformare in zone urbane mixte. În consecinţă, se urmăreşte ca arealul studiat să devină o zona urbana cu caracter mixt, avand o structura functionala complexa si echilibrata. De asemenea, zona ILSA va acomoda o trama stradala de interes general si local, cu profile transversale unitare, avand plantatii de arbori in aliniament, trotuare si piste de biciclete. În privinţa reţelei de spaţii publice, la nivelul zonei ILSA se vor amenaja, in conformitate cu prevederile noului PUG, piatete cu caracter pietonal, respectiv spatii verzi cu acces

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

In conformitate cu prevederile politicii tematice nr. 4 din masterplan, cu privire la ilitare, a mobilitatii si a infrastructurii de comunicare, zona

Ilsa va fi strabatuta de inelul II de circulatie, dupa un traseu diagonal. De asemenea, zona Ilsa va fi tangenta la doua culoare velo - un culoar destinat turismului si vizitarii spatiului

an din zonele centrale (care va trece pe bd. Take Ionescu), respectiv un culoar de a lungul Canalului Bega).

In conformitate cu prevederile politicii tematice nr. 5 din masterplan, cu privire la imbunatatirea calitatii si gestionarea domeniului public - programul nr. 1 (cresterea calitatii spatiului public urban), pentru zona Ilsa se propune definirea spatiului public prin regenerare / restructurare. De asemenea, in conformitate cu prevederile programul nr. 2 al acestei politici (cresterea calitatii retelei de spatii verzi), pentru zona Ilsa se propune asigurarea unui caracter verde, precum si a suprafetelor de spatii verzi necesare

itate cu prevederile politicii tematice nr. 6 din masterplan, cu privire la marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii, zona Ilsa este prevazuta a se

o zona rezidentiala sau mixta, obtinuta prin reconversie si restructurar

In conformitate cu prevederile politicii tematice nr. 8 din masterplan, cu privire la asigurarea de servicii si facilitati pentru comunitate, zona Ilsa va acomoda dotari de tip sali expozitionale si centre de congres.

În sfârşit, în conformitate cu prevederile politicii tematice nr. 10 din masterplan, cu privire la asigurarea unui mediu urban enepoluant cu emisii reduse de CO2 zona Ilsa este tangenta coridorului ecologic format de-a lungul Canalului Bega. De asemenea, datorita proximitatii fata de cursul Begai (sub 200 m), zona Ilsa va trebui sa asigure un management corespunzator al apelor pluviale (conform programului 2 al acestei

LANULUI URBANISTIC GENERAL ÎN ELABORARE TIMIŞOARA

evederile noului PUG, zona ILSA se numara printre zonele cu caracter industrial, centrale, ale oraşului, propuse spre restructurare si transformare in zone urbane mixte. În consecinţă, se urmăreşte ca arealul studiat să devină o zona urbana cu

t, avand o structura functionala complexa si echilibrata.

De asemenea, zona ILSA va acomoda o trama stradala de interes general si local, cu profile transversale unitare, avand plantatii de arbori in aliniament, trotuare si piste de

privinţa reţelei de spaţii publice, la nivelul zonei ILSA se vor amenaja, in conformitate cu prevederile noului PUG, piatete cu caracter pietonal, respectiv spatii verzi cu acces

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

19

din masterplan, cu privire la ilitare, a mobilitatii si a infrastructurii de comunicare, zona

Ilsa va fi strabatuta de inelul II de circulatie, dupa un traseu diagonal. De asemenea, zona un culoar destinat turismului si vizitarii spatiului

an din zonele centrale (care va trece pe bd. Take Ionescu), respectiv un culoar de

din masterplan, cu privire la programul nr. 1 (cresterea

calitatii spatiului public urban), pentru zona Ilsa se propune definirea spatiului public prin conformitate cu prevederile programul nr. 2

al acestei politici (cresterea calitatii retelei de spatii verzi), pentru zona Ilsa se propune asigurarea unui caracter verde, precum si a suprafetelor de spatii verzi necesare

din masterplan, cu privire la marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii, zona Ilsa este prevazuta a se

o zona rezidentiala sau mixta, obtinuta prin reconversie si restructurare.

din masterplan, cu privire la asigurarea de servicii si facilitati pentru comunitate, zona Ilsa va acomoda dotari de tip

din masterplan, cu privire la asigurarea unui mediu urban enepoluant cu emisii reduse de CO2 - un oras verde,

a lungul Canalului Bega. De atii fata de cursul Begai (sub 200 m), zona Ilsa va trebui sa

asigure un management corespunzator al apelor pluviale (conform programului 2 al acestei

IMIŞOARA

evederile noului PUG, zona ILSA se numara printre zonele cu caracter industrial, centrale, ale oraşului, propuse spre restructurare si transformare in zone urbane mixte. În consecinţă, se urmăreşte ca arealul studiat să devină o zona urbana cu

De asemenea, zona ILSA va acomoda o trama stradala de interes general si local, cu profile transversale unitare, avand plantatii de arbori in aliniament, trotuare si piste de

privinţa reţelei de spaţii publice, la nivelul zonei ILSA se vor amenaja, in conformitate cu prevederile noului PUG, piatete cu caracter pietonal, respectiv spatii verzi cu acces

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

public. În sfârşit, în ceea ce priveşte structura funcţională, în conformita noului PUG, zona ILSA va acomoda functiuni mixte, incluzand locuire colectiva si functiuni administrative, financiar-bancare, comerciale (tertiare) cu caracter intraurban, culturale, de invatamant, de sanatate, sportive, de turism. Parter spre principalele spatii publice vor avea functiuni de interes public. Nu în ultimul rând, în conformitate cu prevederile noului PUG, pentru zona ILSA nu se prevad utilizari monofucntionale de tip comert en cladiri independente (supermarket, hypermarket, mall, etc.), ansambluri monofunctionale rezidentiale si locuinte individuale.

2.3.5 PREVEDERI ALE PLANULUI DE TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Timişoara, zona ILSA va acomoda în viitor traseul inelului II de circulaţie. Punctual, se propune inchiderea Inelului II in zona de est a orasului, dupa un tra diagonal, care strabate zona ILSA pe directia NE

2.3.6 PREVEDERI ALE PLANULUI În momentul de faţă, zona ILSA este reglementată prin intermediul unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ zona ILSA, Timisoara) şi RLU aferent, ap conformitate cu acest document, arealul studiat este împărţit în 8 zone, cu următoarele reglementări: • Zona 1 – zonă de locuinţe colective şi funcţiuni complementare, având un regim de

înălţime maxim de S+P+4E, un POT max. = 40% • Zona 2 - zona verde amenajată, plantată; • Zona 3 – zonă de locuinţe colective şi funcţiuni complementare, având un regim de

înălţime maxim de S+P+4E, un POT max. = 40% şi un CUT max. = 2,4; • Zona 4 - zonă de locuinţe colective şi funcţiuni complem

înălţime maxim de S+P+7E, un POT max. = 40% şi un CUT max. = 3,2; • Zona 5 - zonă mixtă (locuinţe colective cu un regim de înălţime variabil, de

S+P+6E...S+P+14E, respectiv funcţiuni servicii), având un POT max. = 7

• Zona 6 - zona cu funcţiuni complexe (predominant birouri), având un regim de înălţime maxim de P+60E; această zonă este reglementabilă într

• Zona 7 - zonă mixtă (funcţiune rezidenţială, cazare, servicii şi birouri), având un regim de înălţime maxim de S+P+12E, un POT max. = 40% şi un CUT max. = 5.

• Zona 8 - zonă mixtă (predominant cazare), având un regim de înălţime maxim de P+20E; această zonă este reglementabilă într

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

În sfârşit, în ceea ce priveşte structura funcţională, în conformita noului PUG, zona ILSA va acomoda functiuni mixte, incluzand locuire colectiva si functiuni

bancare, comerciale (tertiare) cu caracter intraurban, culturale, de invatamant, de sanatate, sportive, de turism. Parterele clădirilor care sunt orientate spre principalele spatii publice vor avea functiuni de interes public. Nu în ultimul rând, în conformitate cu prevederile noului PUG, pentru zona ILSA nu se prevad utilizari monofucntionale de tip comert en-detail cu o suprafata utila mai mare de 3000 mp in cladiri independente (supermarket, hypermarket, mall, etc.), ansambluri monofunctionale rezidentiale si locuinte individuale.

LANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL POLULUI DE

În conformitate cu prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Timişoara, zona ILSA va acomoda în viitor traseul inelului II de circulaţie. Punctual, se propune inchiderea Inelului II in zona de est a orasului, dupa un tra diagonal, care strabate zona ILSA pe directia NE-SV.

LANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VIGOARE

În momentul de faţă, zona ILSA este reglementată prin intermediul unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ zona ILSA, Timisoara) şi RLU aferent, aprobat prin HCL 188/2003. În conformitate cu acest document, arealul studiat este împărţit în 8 zone, cu următoarele

zonă de locuinţe colective şi funcţiuni complementare, având un regim de înălţime maxim de S+P+4E, un POT max. = 40% şi un CUT max. = 2,4;

zona verde amenajată, plantată; zonă de locuinţe colective şi funcţiuni complementare, având un regim de

înălţime maxim de S+P+4E, un POT max. = 40% şi un CUT max. = 2,4; zonă de locuinţe colective şi funcţiuni complementare, având un regim de

me maxim de S+P+7E, un POT max. = 40% şi un CUT max. = 3,2; zonă mixtă (locuinţe colective cu un regim de înălţime variabil, de

S+P+6E...S+P+14E, respectiv funcţiuni comerciale, financiar-bancare şi administrative, servicii), având un POT max. = 70% şi un CUT max. = 5;

zona cu funcţiuni complexe (predominant birouri), având un regim de înălţime maxim de P+60E; această zonă este reglementabilă într-o fază ulterioară;

zonă mixtă (funcţiune rezidenţială, cazare, servicii şi birouri), având un regim de înălţime maxim de S+P+12E, un POT max. = 40% şi un CUT max. = 5.

zonă mixtă (predominant cazare), având un regim de înălţime maxim de tă zonă este reglementabilă într-o fază ulterioară.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

20

În sfârşit, în ceea ce priveşte structura funcţională, în conformitate cu prevederile noului PUG, zona ILSA va acomoda functiuni mixte, incluzand locuire colectiva si functiuni

bancare, comerciale (tertiare) cu caracter intraurban, culturale, ele clădirilor care sunt orientate

spre principalele spatii publice vor avea functiuni de interes public. Nu în ultimul rând, în conformitate cu prevederile noului PUG, pentru zona ILSA nu se prevad utilizari

prafata utila mai mare de 3000 mp in cladiri independente (supermarket, hypermarket, mall, etc.), ansambluri monofunctionale

OLULUI DE CREŞTERE

În conformitate cu prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Timişoara, zona ILSA va acomoda în viitor traseul inelului II de circulaţie. Punctual, se propune inchiderea Inelului II in zona de est a orasului, dupa un traseu

În momentul de faţă, zona ILSA este reglementată prin intermediul unui Plan Urbanistic robat prin HCL 188/2003. În

conformitate cu acest document, arealul studiat este împărţit în 8 zone, cu următoarele

zonă de locuinţe colective şi funcţiuni complementare, având un regim de

zonă de locuinţe colective şi funcţiuni complementare, având un regim de

entare, având un regim de

zonă mixtă (locuinţe colective cu un regim de înălţime variabil, de bancare şi administrative,

zona cu funcţiuni complexe (predominant birouri), având un regim de înălţime rioară;

zonă mixtă (funcţiune rezidenţială, cazare, servicii şi birouri), având un regim de înălţime maxim de S+P+12E, un POT max. = 40% şi un CUT max. = 5.

zonă mixtă (predominant cazare), având un regim de înălţime maxim de

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Tabel 1. Bilanţ teritorial al utilizărilor funcţionale actuale: Zona Functiune POT

1 Locuinte

colective si

functiuni

complementare

40%

2 Zona verde

amenajata,

plantata

0

3 Locuinte

colective si

functiuni

complementare

40%

4 Locuinte

colective si

functiuni

complementare

40%

5 Zonă mixtă 40%

6 Funcţiuni

complexe

-

7 Zonă mixtă 40%

8 Zonă mixtă -

Nepre

cizata

Drumuri rutiere,

alei pietonale şi

pentru ciclişti

0%

2.4 CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMEN Amplasamentul studiat se află într termen mediu şi lung a Polului de Creştere Timişoara. Acest fapt este determinat în primul rând de adiacenţa Bulevardului Take Ionescu, artera de conexiune dintre Cartierul Cetate, centrul istoric al municipiului, şi punctele de racord la principala reţea România: Autostrada A1, respectiv Aeroportul Internaţional Traian Vuia. În al doilea rând, traversarea amplasamentului de către inelul 2 de circulaţie determină o circulaţie

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Bilanţ teritorial al utilizărilor funcţionale actuale: POT CUT Suprafat

a (mp) Suprafat a inclusa in PUZ existent, care nu face obiectul PUZ propus

Suprafata inclusa in PUZ propus, pentru care se propun noi reglementar i

40% 2.4 4464 4464 0

0 4352 1908 2444

40% 2.4 16219 4946 11273

40% 3.2 13310 4192 9118

40% 5 8050 0 8050

- 6631 115 6516

40% 5 8076 4394 3682

- 5959 1905 4054

0 12899 4804 8095

TUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Amplasamentul studiat se află într-o poziţie de importanţă majoră pentru dezvoltarea pe termen mediu şi lung a Polului de Creştere Timişoara. Acest fapt este determinat în primul rând de adiacenţa Bulevardului Take Ionescu, artera de conexiune dintre Cartierul Cetate, centrul istoric al municipiului, şi punctele de racord la principala reţea România: Autostrada A1, respectiv Aeroportul Internaţional Traian Vuia. În al doilea rând, traversarea amplasamentului de către inelul 2 de circulaţie determină o circulaţie

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

21

Bilanţ teritorial al utilizărilor funcţionale actuale: Suprafata inclusa in PUZ propus, pentru care se propun

reglementar

Observati i

Suprafata

nu face

obiectul

PUZ actual

Suprafata

nu face

obiectul

PUZ actual

o poziţie de importanţă majoră pentru dezvoltarea pe termen mediu şi lung a Polului de Creştere Timişoara. Acest fapt este determinat în primul rând de adiacenţa Bulevardului Take Ionescu, artera de conexiune dintre Cartierul Cetate, centrul istoric al municipiului, şi punctele de racord la principala reţea de mobilitate în România: Autostrada A1, respectiv Aeroportul Internaţional Traian Vuia. În al doilea rând, traversarea amplasamentului de către inelul 2 de circulaţie determină o circulaţie

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

continuă, fluentă, între partea nordică şi cea sudică a municipiu stabilire a importantei amplasamentului este determinat de proximitatea canalului Bega si, deci, necesitatea de integrare in re Est la Vest. Pe de altă parte, pe lângă importan în ceea ce priveste dezvoltarea economică a municipiului. Se estimează creşterea cererii de spaţii închiriabile pentru birouri şi a facilită acelaşi timp, apare necesitatea spa calitate ridicată a serviciilor) şi lungă (apartamente în conformitate cu cerin contemporane) durată.

2.4.1 ASPECTE DE INTEGRARE Cu privire la capacitatea de a rezolva nec capitolului 2.3, prin care a fost demonstrată alinierea la toate obiectivele şi strategiile urbane propuse prin documentaţiile de profil. Cel mai important aspect este cel al densificării zonei de legătură din Autostradă-Aeroport, creând o structură continuă pe un amplasament teoriile în ceea ce priveşte dezvoltarea organică a oricărui area urban, recunoaştem următoarele etape necesare a fi parcurse ca parte a implementării proie ILSA:

1. Sugerarea este realizată prin eliberarea amplasamentului de funcţiunile industriale, de către proprietarul anterior, şi construcţia primelor imobile de locuinţe colective. Acestea din urmă, realizate în zona estică spre canalul Bega, generează soluţia pentru întreaga zonă de adiacenţă la splaiul Protop. Meletie Drăghici. În afara acestor obiective, se evidenţiază sugerarea trasării inelului 2 pe direcţia diagonală amplasamentului în documentaţiile de urbanism şi studiul de oportunitate supus consultării publice la etapa anterioară;

2. Confirmarea se va realiza prin vor trebui să fixeze caracteristicile importante ale acestuia: relaţiile vizuale faţă de punctele reprezentative din oraş, acc publice in functie de traseele principale pietonale; in aceasta etapa se realizeaza si activarea principalelor spatii publice propuse, minerale sau verzi;

3. Consolidarea este efectuata prin edificarea tuturor imobil conturarea formei finale a spatiilor publice. Intr va realiza atunci cand amplasamentul isi va gestiona eficient relatiile cu mediul urban proxim: relatia cu canalul Bega, cu depoul RATT (posibil viit spatiul public din latura nordica a sediului Politiei Municipale.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

continuă, fluentă, între partea nordică şi cea sudică a municipiului. Al treilea motiv de stabilire a importantei amplasamentului este determinat de proximitatea canalului Bega si, deci, necesitatea de integrare in reţeaua de spatii verzi care traverseaza orasul de la

Pe de altă parte, pe lângă importanţa din punct de vedere spaţial se remarcă importan în ceea ce priveste dezvoltarea economică a municipiului. Se estimează creşterea cererii

ii închiriabile pentru birouri şi a facilităţilor complementare corespunzătoare. În tatea spaţiilor de cazare pentru scurtă (a unui hotel cu o

calitate ridicată a serviciilor) şi lungă (apartamente în conformitate cu cerin

SPECTE DE INTEGRARE ÎN STRUCTURA URBANĂ

Cu privire la capacitatea de a rezolva necesităţile oraşului, este necesară parcurgerea capitolului 2.3, prin care a fost demonstrată alinierea la toate obiectivele şi strategiile urbane propuse prin documentaţiile de profil.

Cel mai important aspect este cel al densificării zonei de legătură din Aeroport, creând o structură continuă pe un amplasament-problemă. Urmărind

teoriile în ceea ce priveşte dezvoltarea organică a oricărui area urban, recunoaştem următoarele etape necesare a fi parcurse ca parte a implementării proie

este realizată prin eliberarea amplasamentului de funcţiunile industriale, de către proprietarul anterior, şi construcţia primelor imobile de locuinţe colective. Acestea din urmă, realizate în zona estică spre canalul Bega, generează soluţia pentru întreaga zonă de adiacenţă la splaiul Protop. Meletie Drăghici. În afara acestor obiective, se evidenţiază sugerarea trasării inelului 2 pe direcţia diagonală amplasamentului în documentaţiile de urbanism şi studiul de

e supus consultării publice la etapa anterioară; se va realiza prin edificarea primelor imobile pe amplasament, care

vor trebui să fixeze caracteristicile importante ale acestuia: relaţiile vizuale faţă de punctele reprezentative din oraş, accentele verticale, configurarile spatiilor publice in functie de traseele principale pietonale; in aceasta etapa se realizeaza si activarea principalelor spatii publice propuse, minerale sau verzi;

este efectuata prin edificarea tuturor imobilelor pe amplasament si conturarea formei finale a spatiilor publice. Intr-un final, integrarea completa se va realiza atunci cand amplasamentul isi va gestiona eficient relatiile cu mediul urban proxim: relatia cu canalul Bega, cu depoul RATT (posibil viit spatiul public din latura nordica a sediului Politiei Municipale.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

22

lui. Al treilea motiv de stabilire a importantei amplasamentului este determinat de proximitatea canalului Bega

eaua de spatii verzi care traverseaza orasul de la

ial se remarcă importanţa în ceea ce priveste dezvoltarea economică a municipiului. Se estimează creşterea cererii

ilor complementare corespunzătoare. În iilor de cazare pentru scurtă (a unui hotel cu o

calitate ridicată a serviciilor) şi lungă (apartamente în conformitate cu cerinţele

ile oraşului, este necesară parcurgerea capitolului 2.3, prin care a fost demonstrată alinierea la toate obiectivele şi strategiile

Cel mai important aspect este cel al densificării zonei de legătură dintre Centru şi problemă. Urmărind

teoriile în ceea ce priveşte dezvoltarea organică a oricărui area urban, recunoaştem următoarele etape necesare a fi parcurse ca parte a implementării proiectului în Zona

este realizată prin eliberarea amplasamentului de funcţiunile industriale, de către proprietarul anterior, şi construcţia primelor imobile de locuinţe colective. Acestea din urmă, realizate în zona estică spre canalul Bega, generează soluţia pentru întreaga zonă de adiacenţă la splaiul Protop. Meletie Drăghici. În afara acestor obiective, se evidenţiază sugerarea trasării inelului 2 pe direcţia diagonală amplasamentului în documentaţiile de urbanism şi studiul de

edificarea primelor imobile pe amplasament, care vor trebui să fixeze caracteristicile importante ale acestuia: relaţiile vizuale faţă

entele verticale, configurarile spatiilor publice in functie de traseele principale pietonale; in aceasta etapa se realizeaza si activarea principalelor spatii publice propuse, minerale sau verzi;

elor pe amplasament si un final, integrarea completa se

va realiza atunci cand amplasamentul isi va gestiona eficient relatiile cu mediul urban proxim: relatia cu canalul Bega, cu depoul RATT (posibil viitor muzeu) si cu

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

2.5 SOLUŢII PROPUSE

2.4.1 DESCRIEREA SOLUŢIEI U În conformitate cu prevederile Masterplan regenerarea şi refuncţionalizarea fostului sit industrial ILSA, precum şi reintroducerea sa în circuitul urban, prin transformarea arealului de intervenţie într funcţiuni mixte. Din punctul de vedere al accesibilităţii pe sit, pe lângă Inelul II de circulaţie, menţionat anterior, se propune amenajarea unui drum secundar, în partea de vest a sitului, care conectează Bd. Take Ionescu cu malul Canalului Bega, zonă. Acest drum este reglementat şi prin actualul PUZ şi RLU aferent, în vigoare la data întocmirii acestei documentaţii. Din punct de vedere funcţional, ansamblul propus va cuprinde locuinţe colective, birouri şi servicii, funcţuni comerciale (mini sportive (centru sportiv), funcţiuni medicale (policlinică, farmacii), funcţiuni de învăţământ (afterschool), funcţiuni culturale (centru de conferinţe, sala multifuncţion / expoziţională), precum şi un hotel. În ceea ce priveşte configurarea ţesutului construit, înspre Bd. Take Ionescu se propune preluarea aliniamentelor existente, respectiv respectarea unei cote la cornişă de 40 m, cu excepţia unei singure clădiri- înspre bulevard. Înspre Canalul Bega, se propune respectarea unei retrageri de 10 m faţă de limita de proprietate, care va fi amenajată ca o zonă verde, respectiv un regim de înălţime maxim de P+4E+2Er, cu excepţia unui imobil cu o înălţime de 65 de metri care va fi amplasata în subzona aferentă regimului de înălţime P+20E. Din punctul de vedere al spaţiilor publice, ansamblul propus mizează pe definirea unei reţele de spaţii cu caracter urban, care direcţia centrului istoric, conducându nivel a Inelului II de circulaţie) înspre malul Canalului Bega. Parcursul pietonal se bazează pe descoperirea treptată de repere vizuale, cu rol de capete de perspectivă, care atrag fluxurile în direcţia dorită, totul culminând cu turnurile Bisericii Millenium, landmark cel mai de seamă al zonei. Circulaţia pietonală continuă urmează acest ax vizual, dinspre Bulevardul Take Ionescu către canalul Bega, continuitatea urmând a fi asigurată prin accesul spre splaiul Protopop Meletie Drăghici. Pentru un parcurs continuu se propune, în afara zonei care face obiectul prezentului PUZ, ca traversarea pietonală a splaiului să realizeze prin ridicarea cotei carosabilului pana la nivelul trotuarului şi tratarea acestuia cu acelaşi finisaj cu care este tratat trotuarul pietonal. Se propune, de asemenea, amenajarea unui spaţiu verde de tip parc, situat central pe sit, către care

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

ESCRIEREA SOLUŢIEI URBANISTICE

În conformitate cu prevederile Masterplan-ului pentru oraşul Timişoara, se propune regenerarea şi refuncţionalizarea fostului sit industrial ILSA, precum şi reintroducerea sa în circuitul urban, prin transformarea arealului de intervenţie într-o zonă activ

Din punctul de vedere al accesibilităţii pe sit, pe lângă Inelul II de circulaţie, menţionat anterior, se propune amenajarea unui drum secundar, în partea de vest a sitului, care conectează Bd. Take Ionescu cu malul Canalului Bega, deservind construcţiile din această zonă. Acest drum este reglementat şi prin actualul PUZ şi RLU aferent, în vigoare la data întocmirii acestei documentaţii.

Din punct de vedere funcţional, ansamblul propus va cuprinde locuinţe colective, birouri şi vicii, funcţuni comerciale (mini-market, servicii de alimentaţie publică), funcţiuni

sportive (centru sportiv), funcţiuni medicale (policlinică, farmacii), funcţiuni de învăţământ (afterschool), funcţiuni culturale (centru de conferinţe, sala multifuncţion / expoziţională), precum şi un hotel.

În ceea ce priveşte configurarea ţesutului construit, înspre Bd. Take Ionescu se propune preluarea aliniamentelor existente, respectiv respectarea unei cote la cornişă de 40 m, cu

-reper, care va avea o înălţime de 65 m şi care se va amplasa înspre bulevard. Înspre Canalul Bega, se propune respectarea unei retrageri de 10 m faţă de limita de proprietate, care va fi amenajată ca o zonă verde, respectiv un regim de

2Er, cu excepţia unui imobil cu o înălţime de 65 de metri care va fi amplasata în subzona aferentă regimului de înălţime P+20E.

Din punctul de vedere al spaţiilor publice, ansamblul propus mizează pe definirea unei reţele de spaţii cu caracter urban, care atrag fluxurile pietonale dinspre bulevard, din direcţia centrului istoric, conducându-le apoi printr-o serie de piaţete (cu traversarea la nivel a Inelului II de circulaţie) înspre malul Canalului Bega. Parcursul pietonal se bazează

ată de repere vizuale, cu rol de capete de perspectivă, care atrag fluxurile în direcţia dorită, totul culminând cu turnurile Bisericii Millenium, landmark cel mai de seamă al zonei. Circulaţia pietonală continuă urmează acest ax vizual, dinspre

dul Take Ionescu către canalul Bega, continuitatea urmând a fi asigurată prin accesul spre splaiul Protopop Meletie Drăghici. Pentru un parcurs continuu se propune, în afara zonei care face obiectul prezentului PUZ, ca traversarea pietonală a splaiului să realizeze prin ridicarea cotei carosabilului pana la nivelul trotuarului şi tratarea acestuia cu acelaşi finisaj cu care este tratat trotuarul pietonal. Se propune, de asemenea, amenajarea unui spaţiu verde de tip parc, situat central pe sit, către care

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

23

ului pentru oraşul Timişoara, se propune regenerarea şi refuncţionalizarea fostului sit industrial ILSA, precum şi reintroducerea sa

o zonă activă, cu

Din punctul de vedere al accesibilităţii pe sit, pe lângă Inelul II de circulaţie, menţionat anterior, se propune amenajarea unui drum secundar, în partea de vest a sitului, care

deservind construcţiile din această zonă. Acest drum este reglementat şi prin actualul PUZ şi RLU aferent, în vigoare la data

Din punct de vedere funcţional, ansamblul propus va cuprinde locuinţe colective, birouri şi market, servicii de alimentaţie publică), funcţiuni

sportive (centru sportiv), funcţiuni medicale (policlinică, farmacii), funcţiuni de învăţământ (afterschool), funcţiuni culturale (centru de conferinţe, sala multifuncţională

În ceea ce priveşte configurarea ţesutului construit, înspre Bd. Take Ionescu se propune preluarea aliniamentelor existente, respectiv respectarea unei cote la cornişă de 40 m, cu

er, care va avea o înălţime de 65 m şi care se va amplasa înspre bulevard. Înspre Canalul Bega, se propune respectarea unei retrageri de 10 m faţă de limita de proprietate, care va fi amenajată ca o zonă verde, respectiv un regim de

2Er, cu excepţia unui imobil cu o înălţime de 65 de metri care va

Din punctul de vedere al spaţiilor publice, ansamblul propus mizează pe definirea unei atrag fluxurile pietonale dinspre bulevard, din

o serie de piaţete (cu traversarea la nivel a Inelului II de circulaţie) înspre malul Canalului Bega. Parcursul pietonal se bazează

ată de repere vizuale, cu rol de capete de perspectivă, care atrag fluxurile în direcţia dorită, totul culminând cu turnurile Bisericii Millenium, landmark-ul cel mai de seamă al zonei. Circulaţia pietonală continuă urmează acest ax vizual, dinspre

dul Take Ionescu către canalul Bega, continuitatea urmând a fi asigurată prin accesul spre splaiul Protopop Meletie Drăghici. Pentru un parcurs continuu se propune, în afara zonei care face obiectul prezentului PUZ, ca traversarea pietonală a splaiului să se realizeze prin ridicarea cotei carosabilului pana la nivelul trotuarului şi tratarea acestuia cu acelaşi finisaj cu care este tratat trotuarul pietonal. Se propune, de asemenea, amenajarea unui spaţiu verde de tip parc, situat central pe sit, către care se vor deschide

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

majoritatea clădirilor de locuinţe colective ale zonei. Totodată, proiectul propune respectarea unei retrageri de 10 m faţă de limita de proprietate dinspre Canalul Bega, care va avea de asemenea un caracter verde.

2.4.2 ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ Având în vedere premizele enunţate mai sus, se propune zonificarea amplasamentului studiat, după cum urmează:

− ZONA M1 (la vest de inelul II de circulatie): z cazare - hotel, servicii, parcaje (poate supraterane). Pentru aceas 70%. Aceste procente se traduc printr solului, de 14.587 mp, respectiv printr de 83352 mp. Se propune de asemenea amenajarea de spatii verzi i suprafata minima de 1 vor ocupa o suprafata totala de 5

− ZONA M2 (la est de inelul II de circulat pe directia nord-sud): zona cu functiuni mixte, locuinte, servicii, parcaje (poate contine birouri, cazare se propune un CUT maxim de 3. traduc printr-o suprafata suprafata construita desfasurata maxima de 105 amenajarea de spatii verzi i totalul suprafetei de teren). Spatiile publice vor mp.

De asemenea, se propune definirea mai multor areale in raport cu regimul de inaltime maxim admis, dupa cum urmeaza:

− 4 subzone (M1A, M1B, M2A, M2B) având un regim de înălţime maxim admis de P+20E (max. 65 m inaltime), situate pe colţurile sitului, spre Bd. Take Ionescu, precum şi la intersecţia dintre Inelul II şi malul Canalului Bega (în vederea amplasării în acest punc apropiere dinspre noul pod peste Bega);

− 2 subzone (M1C, M2C) având un regim de înălţime maxim admis de P+16E (max. 52 m inaltime), situate în zona centrală a sitului;

− 3 subzone (M1D, M1E, M2D) având u (max. 40 m inaltime), situate înspre Bd. Take Ionescu, respectiv la zona de contact cu cladirile existente in partea de sud

− 1 subzona (M2E) având un regim de înălţime maxim admis de P+4E+2Er (max. 21 inaltime, max. 15 m la cornisa), situate înspre Canalul Bega;

− 1subzona (M2F) având un regim de înălţime maxim admis de P (max. 5 m inaltime), situata înspre Bd. Take Ionescu, la contactul cu cladirea existenta in frontul

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

majoritatea clădirilor de locuinţe colective ale zonei. Totodată, proiectul propune respectarea unei retrageri de 10 m faţă de limita de proprietate dinspre Canalul Bega, care va avea de asemenea un caracter verde.

CŢIONALĂ: REGLEMENTĂRI ŞI INDICI

Având în vedere premizele enunţate mai sus, se propune zonificarea amplasamentului

(la vest de inelul II de circulatie): zona cu functiuni mixte hotel, servicii, parcaje (poate contine locuinte, comert, parcaje

supraterane). Pentru aceasta zona se propune un CUT de 4.0, respectiv un POT de . Aceste procente se traduc printr-o suprafata construita maxima,deasupra

solului, de 14.587 mp, respectiv printr-o suprafata construita desfasurata maxima mp. Se propune de asemenea amenajarea de spatii verzi i

suprafata minima de 1085 mp (5% din totalul suprafetei de teren). Spatiile publice ta totala de 5135 mp;

(la est de inelul II de circulatie, intre acesta si strada secundara propusa sud): zona cu functiuni mixte, locuinte, servicii, parcaje (poate

contine birouri, cazare – hotel, comert, parcaje supraterane). Pentru aceasta zo se propune un CUT maxim de 3.2, respectiv un POT de 50%. Aceste procente se

o suprafata construita la sol maxima de 16483 mp, respectiv printr ruita desfasurata maxima de 105488 mp. Se propune de asemenea

amenajarea de spatii verzi insumand o suprafata minima de 6 totalul suprafetei de teren). Spatiile publice vor ocupa o suprafata totala de 10

De asemenea, se propune definirea mai multor areale in raport cu regimul de inaltime maxim admis, dupa cum urmeaza:

4 subzone (M1A, M1B, M2A, M2B) având un regim de înălţime maxim admis de P+20E (max. 65 m inaltime), situate pe colţurile sitului, spre Bd. Take Ionescu, precum şi la intersecţia dintre Inelul II şi malul Canalului Bega (în vederea amplasării în acest punct a unui potenţial capat de perspectiva din direcţia de apropiere dinspre noul pod peste Bega);

subzone (M1C, M2C) având un regim de înălţime maxim admis de P+16E (max. 52 m inaltime), situate în zona centrală a sitului;

subzone (M1D, M1E, M2D) având un regim de înălţime maxim admis de P+12E (max. 40 m inaltime), situate înspre Bd. Take Ionescu, respectiv la zona de contact cu cladirile existente in partea de sud-vest a sitului; 1 subzona (M2E) având un regim de înălţime maxim admis de P+4E+2Er (max. 21 inaltime, max. 15 m la cornisa), situate înspre Canalul Bega; 1subzona (M2F) având un regim de înălţime maxim admis de P (max. 5 m inaltime), situata înspre Bd. Take Ionescu, la contactul cu cladirea existenta in frontul

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

24

majoritatea clădirilor de locuinţe colective ale zonei. Totodată, proiectul propune respectarea unei retrageri de 10 m faţă de limita de proprietate dinspre Canalul Bega,

Având în vedere premizele enunţate mai sus, se propune zonificarea amplasamentului

ona cu functiuni mixte - birouri, contine locuinte, comert, parcaje

ta zona se propune un CUT de 4.0, respectiv un POT de o suprafata construita maxima,deasupra

esfasurata maxima mp. Se propune de asemenea amenajarea de spatii verzi insumand o

085 mp (5% din totalul suprafetei de teren). Spatiile publice

ie, intre acesta si strada secundara propusa sud): zona cu functiuni mixte, locuinte, servicii, parcaje (poate

hotel, comert, parcaje supraterane). Pentru aceasta zona POT de 50%. Aceste procente se

483 mp, respectiv printr-o 488 mp. Se propune de asemenea

nsumand o suprafata minima de 6535 mp (20% din ocupa o suprafata totala de 10000

De asemenea, se propune definirea mai multor areale in raport cu regimul de inaltime

4 subzone (M1A, M1B, M2A, M2B) având un regim de înălţime maxim admis de P+20E (max. 65 m inaltime), situate pe colţurile sitului, spre Bd. Take Ionescu, precum şi la intersecţia dintre Inelul II şi malul Canalului Bega (în vederea

t a unui potenţial capat de perspectiva din direcţia de

subzone (M1C, M2C) având un regim de înălţime maxim admis de P+16E (max. 52

n regim de înălţime maxim admis de P+12E (max. 40 m inaltime), situate înspre Bd. Take Ionescu, respectiv la zona de contact

1 subzona (M2E) având un regim de înălţime maxim admis de P+4E+2Er (max. 21 m

1subzona (M2F) având un regim de înălţime maxim admis de P (max. 5 m inaltime), situata înspre Bd. Take Ionescu, la contactul cu cladirea existenta in frontul

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

bulevardului, la intersectia din sud.

Tabel 2.

Situaţia existentă conform PUZ aprobat prin HCL 188/2003

modificat prin HCL 399/2009 U T R

Zona Descriere Suprafaţa

1

Zona 1, 3, 4, 5, 6,7, 8

Zonă

predomin.

rezidenţială

şi zonă

mixtă

62709 mp

Zona 2

Zonă verde

4352 mp

Circulaţii pietonale şi auto

12899 mp

Total suprafaţă reglementată cf. PUZ aprobat prin HCL 188/2003 modificat prin HCL 399/2009

89960 mp

Tabel 3.

U T R

Zo na

POT max

Supraf.

constru ibila

CUT max

Supraf. desfasu

rata

1

Z

M1 70%

14587

mp 4.00

87520

Z

M2 50%

16483

mp 3.20

105488

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

bulevardului, la intersectia dintre acesta si noua strada propusa pe directie nord

Tabel 2. Bilanţ teritorial al utilizărilor funcţionale: ţia existentă

PUZ aprobat prin HCL 188/2003 modificat prin HCL 399/2009

Situaţia propusă prin PUZ actual

Suprafaţa Procent U T R

Zona Descriere Suprafaţa

62709 mp 78,42%

1 Zona M1, M2

Zonă de

implantare

construcţii

31070 mp

4352 mp 5,44% Spaţiu verde

7620

12899 mp 16,14% Circulaţii 14542 mp

89960 100%

Suprafaţă totală PUZ actual

53232 mp

Suprafaţă reglementată

cf. PUZ aprobat prin HCL

188/2003 modificat prin

HCL 399/2009, dar care

nu face obiectul PUZ

actual

26728 mp

Tabel 3. Indici urbanistici de utilizare a parcelelor:

Supraf. desfasu

rata

Sub- zona

Regim maxim de înălţime

H max. clădiri Inclusiv instalaţii, spaţii tehnice

87520

mp

M1 A 2S+P+20E 65 m 70,00 m

M1 B 2S+P+20E 65 m 70,00 m

M1 C 2S+P+16E 52 m 57,00 m

M1 D 2S+P+12E 40 m 45,00 m

M1 E 2S+P+12E 40 m 45,00 m

105488

mp

M2 A 2S+P+20E 65 m 70,00 m

M2 B 2S+P+20E 65 m 70,00 m

M2 C 2S+P+16E 52 m 57,00 m

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

25

tre acesta si noua strada propusa pe directie nord-

Situaţia propusă prin PUZ actual

Suprafaţa Procent

31070 mp 58,36%

7620 mp 14,31%

14542 mp 27,31%

53232 mp 100%

26728 mp

H absolut Inclusiv instalaţii, spaţii tehnice

etc..

70,00 m +162,50 m d. MN

70,00 m +162,50 m d. MN

57,00 m +149,50 m d. MN

45,00 m +137,50 m d. MN

45,00 m +137,50 m d. MN

70,00 m +162,50 m d. MN

70,00 m +162,50 m d. MN

57,00 m +149,50 m d. MN

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

ZC 0% 0 mp 0 0 mp

Sunt permise operaţiuni de dezmembrare şi modificare a structurii parcelare, fără ca parcelele rezultate să facă obiectul calculului individual al indicatorilor POT si CUT, sau al retrategilor minime obligatorii faţă de detin acelasi proprietar, în vederea edificărilor de orice natură.

2.4.3 DEZVOLTAREA POTENŢIAL În prezent pe amplasament concentrată în zona fostei baze sportive, respectiv în zona nordică adiacentă bulevardului Take Ionescu. În măsura în care acest lucru este posibil, arborii vor fi transplantaţi în poziţie finală pe ampalsament, în spaţiile verzi amenaja integra propunerea în cadrul existent Bega şi coridorul verde al acestuia

2.4.4 DEZVOLTAREA ECONOMICĂ Solutia propusa integreaza functiuni mixte, birouri, caza subterane si supraterane, locuinte, comert benefica intregii zone, in contextul ultimelor dezvoltari in zona de retail (noile supermagazine din zona Garii de Est si a bulevardului Take Io zonei sunt adusi noi utilizatori pietei Badea Cartan si sunt introduse functiuni contemporane intr-o zona cu deficiente din punct de vedere economic si comercial.

2.4.5 CONFIGURAREA CĂILOR D La nivelul municpiului Timişoara Inelul II de circula C. Coposu, Bv. V Parvan, Splaiul T. Vladimirescu, Calea Circumvala strada E. Bader, şi strada J.H. Pestalozii , cu men (Calea Circumvalaţiuni ) şi strada Pestalozzi traseul inelului 2 nu este realizat, el fiind in continuare la nivel de traseu ipotetic.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

M2 D 2S+P+12E 40 m 45,00 m

M2 E 2S+P+4E+2Er

21 m,

15 m la

cornişă

26,00 m, 15,00 m la

cornişă

M2 F P 5 m 10,00 m

0 mp - - 0 m 0 m

Sunt permise operaţiuni de dezmembrare şi modificare a structurii parcelare, fără ca parcelele rezultate să facă obiectul calculului individual al indicatorilor POT si CUT, sau al retrategilor minime obligatorii faţă de limitele laterale si posterioare către parcele care detin acelasi proprietar, în vederea edificărilor de orice natură.

EZVOLTAREA POTENŢIALULUI CADRULUI NATURAL ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

În prezent pe amplasament există un număr de 118 de arbori, a căror poziţie este concentrată în zona fostei baze sportive, respectiv în zona nordică adiacentă bulevardului

În măsura în care acest lucru este posibil, arborii vor fi transplantaţi în poziţie finală pe ampalsament, în spaţiile verzi amenajate. Prin sistematizarea zonei se

în cadrul existent, în special în ceea ce priveşte relaţia cu canalul Bega şi coridorul verde al acestuia.

EZVOLTAREA ECONOMICĂ A ZONEI Solutia propusa integreaza functiuni mixte, birouri, cazare-hotel, servicii, parcaje subterane si supraterane, locuinte, comert. Alaturarea unui mixaj de functiuni este

intregii zone, in contextul ultimelor dezvoltari in zona de retail (noile supermagazine din zona Garii de Est si a bulevardului Take Ionescu). Prin densificarea zonei sunt adusi noi utilizatori pietei Badea Cartan si sunt introduse functiuni

o zona cu deficiente din punct de vedere economic si comercial.

ONFIGURAREA CĂILOR DE CIRCULAŢIE

oara Inelul II de circulaţie este descris de traseul parcurs pe Bv C. Coposu, Bv. V Parvan, Splaiul T. Vladimirescu, Calea Circumvala

i strada J.H. Pestalozii , cu menţiunea ca intre Piaţa Consiliul Europei i strada Pestalozzi traseul inelului 2 nu este realizat, el fiind in

continuare la nivel de traseu ipotetic.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

26

45,00 m +137,50 m d. MN

26,00 m, 15,00 m la

cornişă +118,50 m d. MN

10,00 m +102,50 m d. MN

0 m 0 m

Sunt permise operaţiuni de dezmembrare şi modificare a structurii parcelare, fără ca parcelele rezultate să facă obiectul calculului individual al indicatorilor POT si CUT, sau al

limitele laterale si posterioare către parcele care

LUI căror poziţie este

concentrată în zona fostei baze sportive, respectiv în zona nordică adiacentă bulevardului În măsura în care acest lucru este posibil, arborii vor fi transplantaţi în

Prin sistematizarea zonei se va , în special în ceea ce priveşte relaţia cu canalul

hotel, servicii, parcaje . Alaturarea unui mixaj de functiuni este

intregii zone, in contextul ultimelor dezvoltari in zona de retail (noile nescu). Prin densificarea

zonei sunt adusi noi utilizatori pietei Badea Cartan si sunt introduse functiuni o zona cu deficiente din punct de vedere economic si comercial.

ie este descris de traseul parcurs pe Bv C. Coposu, Bv. V Parvan, Splaiul T. Vladimirescu, Calea Circumvalaţiuni, zona Mall,

a Consiliul Europei i strada Pestalozzi traseul inelului 2 nu este realizat, el fiind in

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

SITUŢIA EXISTENTĂ Actualmente in teren in zona studiată circulaţia autovehiculelor se desfăşoară pe Ionescu, din direcţia Bv. Simion Bărnuţiu spre centru ( şi invers), şi pe splaiul M. Drăghici intr-un singur sens dinspre Mihail Kogălniceanu (Piaţa Badea Cărţan) spre strada Acad. D. Gusti şi in ambele sensuri de la strada Acad. D. Gusti spre Bv splaiul Nistrul circulaţia autovehiculelor se desfăşoară intr Revoluţiei de la 1989 spre strada Dacilor ( Piaţa Badea Cârţan).Pe strada Acad. Dimitrie Gusti circulaţia autovehiculelor se desfăşoară pe disfuncţionalitate o reprezentă actualmente lipsa posibilităţii de a ajunge de la Bv. Take Ionescu la strada JH Pestalozzi pe un traseu alternativ , care să scurteze distanţa şi implicit timpul de circulaţie necesar desfăşoară pe strada N. Filipescu , strada ce nu poate prelua un trafic major). O problema majoră o reprezintă in continuare lipsa unei legături dinspre Piaţa Consiliul Europei până la strada J.H. P parcursul ultimilor 15 ani la nivel urbanistic au fost studiate şi alte soluţii pentru zona respectivă prin intermediul diferitelor planuri urbanistice. In prezent Planul Urbanistic General ( elaborat in anul 2000) aflat in vigoare ( prelungit prin HCL 107 / 2014), are prevazut realizarea unui nou pod peste canalul Bega dinspre strada Acad. Dimitrie Gusti (Brăila) spre splaiul Nistrul. Realizarea traseului Inelului II pe aceasta cale implică la no de canalul Bega modernizarea străzii Acad. Dimitrie Gusti (prin amenajarea la 4 benzi de circulaţie) si realizarea unei legături rutiere cu strada Demetriade.La sud de canalul Bega implica modernizarea splaiului Nistrul pana la Bv. Revoluţiei , precum unei străzi existente pentru deschidere circulaţiei majore până la Bv. 3 August 1919 ulterior asigurandu-se o continuare a traseului până la str. JH Pestalozzi.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Figura 2 - traseu Inel II

Actualmente in teren in zona studiată circulaţia autovehiculelor se desfăşoară pe Ionescu, din direcţia Bv. Simion Bărnuţiu spre centru ( şi invers), şi pe splaiul M. Drăghici

un singur sens dinspre Mihail Kogălniceanu (Piaţa Badea Cărţan) spre strada Acad. D. Gusti şi in ambele sensuri de la strada Acad. D. Gusti spre Bv. Revoluţiei de la 1989. Pe splaiul Nistrul circulaţia autovehiculelor se desfăşoară intr-un singur sens dinspre Bv. Revoluţiei de la 1989 spre strada Dacilor ( Piaţa Badea Cârţan).Pe strada Acad. Dimitrie Gusti circulaţia autovehiculelor se desfăşoară pe ambele sensuri de circulaţie. Principala disfuncţionalitate o reprezentă actualmente lipsa posibilităţii de a ajunge de la Bv. Take Ionescu la strada JH Pestalozzi pe un traseu alternativ , care să scurteze distanţa şi implicit timpul de circulaţie necesar pentru Inelul II de circulaţie (actualemnte traseul se desfăşoară pe strada N. Filipescu , strada ce nu poate prelua un trafic major).

O problema majoră o reprezintă in continuare lipsa unei legături dinspre Piaţa Consiliul Europei până la strada J.H. Pestalozzi, adică un sector din Inelul II de circulaţie.

rsul ultimilor 15 ani la nivel urbanistic au fost studiate şi alte soluţii pentru zona respectivă prin intermediul diferitelor planuri urbanistice. In prezent Planul Urbanistic

orat in anul 2000) aflat in vigoare ( prelungit prin HCL 107 / 2014), are prevazut realizarea unui nou pod peste canalul Bega dinspre strada Acad. Dimitrie Gusti (Brăila) spre splaiul Nistrul. Realizarea traseului Inelului II pe aceasta cale implică la no de canalul Bega modernizarea străzii Acad. Dimitrie Gusti (prin amenajarea la 4 benzi de circulaţie) si realizarea unei legături rutiere cu strada Demetriade.La sud de canalul Bega implica modernizarea splaiului Nistrul pana la Bv. Revoluţiei , precum unei străzi existente pentru deschidere circulaţiei majore până la Bv. 3 August 1919

se o continuare a traseului până la str. JH Pestalozzi.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

27

Actualmente in teren in zona studiată circulaţia autovehiculelor se desfăşoară pe Bv. Take Ionescu, din direcţia Bv. Simion Bărnuţiu spre centru ( şi invers), şi pe splaiul M. Drăghici

un singur sens dinspre Mihail Kogălniceanu (Piaţa Badea Cărţan) spre strada Acad. D. . Revoluţiei de la 1989. Pe

un singur sens dinspre Bv. Revoluţiei de la 1989 spre strada Dacilor ( Piaţa Badea Cârţan).Pe strada Acad. Dimitrie

ambele sensuri de circulaţie. Principala disfuncţionalitate o reprezentă actualmente lipsa posibilităţii de a ajunge de la Bv. Take Ionescu la strada JH Pestalozzi pe un traseu alternativ , care să scurteze distanţa şi

pentru Inelul II de circulaţie (actualemnte traseul se desfăşoară pe strada N. Filipescu , strada ce nu poate prelua un trafic major).

O problema majoră o reprezintă in continuare lipsa unei legături dinspre Piaţa Consiliul estalozzi, adică un sector din Inelul II de circulaţie. Pe

rsul ultimilor 15 ani la nivel urbanistic au fost studiate şi alte soluţii pentru zona respectivă prin intermediul diferitelor planuri urbanistice. In prezent Planul Urbanistic

orat in anul 2000) aflat in vigoare ( prelungit prin HCL 107 / 2014), are prevazut realizarea unui nou pod peste canalul Bega dinspre strada Acad. Dimitrie Gusti (Brăila) spre splaiul Nistrul. Realizarea traseului Inelului II pe aceasta cale implică la nord de canalul Bega modernizarea străzii Acad. Dimitrie Gusti (prin amenajarea la 4 benzi de circulaţie) si realizarea unei legături rutiere cu strada Demetriade.La sud de canalul Bega implica modernizarea splaiului Nistrul pana la Bv. Revoluţiei , precum şi modernizarea unei străzi existente pentru deschidere circulaţiei majore până la Bv. 3 August 1919

se o continuare a traseului până la str. JH Pestalozzi.

LEGENDA nai Il de circulatie deschis circulatiei rusere (2 sau 4 benzi de circuatie) — In de circulatie traseu ipotetic. O Zona studiata
> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Figura 3 -

Traseul Inelului II prezentat in PUG fost implementat (doar in zona Iulius Mall unde a fost realizat pe un sector limitat de aproximativ 600 m). Realizarea acest traseu nu este viabilă la ora octuală da pe care ar trebui sa le ocupe, majoritatea acestora fiind terenuri private (unele aflate in litigiu, mai ales şi traversarea unei zone construite amplasată intre Bv. Take Ionescu Strada A. Demetriade), iar la sud zona de imobile istorice ar putea conduce in timp la afectarea stabilităţii In noul Plan Urbanistic General, aflat in Etapa III de implementare ( avizare) , in zona studiată sunt propuse două variante de traseu pentru Inelul II. Varianta 1 prezintă acelaşi traseu ce cel din PUG-ul anterior ( traseu din str. Demetriade pe strada Acad. D. Gusti şi ulterior prin zona istorica si pe splaiul Nistru până la strada JH Pestalozzi). Varianta 2 de traseu este realizată pe strada Eric Badeer si ulterior pe marginea zonei ILSA si pod peste canalul Bega in dreptul străzii Petru Sfetca şi modernizarea Splaiului Nistru până la strada J.H. Pestalozzi.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

- Zona studiată (propunere PUG in vigoare)

Traseul Inelului II prezentat in PUG-ul elaborat in anul 2000, pana la prezen doar in zona Iulius Mall unde a fost realizat pe un sector limitat de

Realizarea acest traseu nu este viabilă la ora octuală datorită naturii juridice a terenurilor pe care ar trebui sa le ocupe, majoritatea acestora fiind terenuri private (unele aflate in litigiu, mai ales şi traversarea unei zone construite amplasată intre Bv. Take Ionescu Strada A. Demetriade), iar la sud de canalul Bega deschizderea circulaţiei majora prin zona de imobile istorice ar putea conduce in timp la afectarea stabilităţii

In noul Plan Urbanistic General, aflat in Etapa III de implementare ( avizare) , in zona variante de traseu pentru Inelul II. Varianta 1 prezintă acelaşi

ul anterior ( traseu din str. Demetriade pe strada Acad. D. Gusti şi ulterior prin zona istorica si pe splaiul Nistru până la strada JH Pestalozzi). Varianta 2 de

este realizată pe strada Eric Badeer si ulterior pe marginea zonei ILSA si pod peste canalul Bega in dreptul străzii Petru Sfetca şi modernizarea Splaiului Nistru până la strada

propunere POD

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

28

ul elaborat in anul 2000, pana la prezenta data nu a doar in zona Iulius Mall unde a fost realizat pe un sector limitat de

torită naturii juridice a terenurilor pe care ar trebui sa le ocupe, majoritatea acestora fiind terenuri private (unele aflate in litigiu, mai ales şi traversarea unei zone construite amplasată intre Bv. Take Ionescu - şi

de canalul Bega deschizderea circulaţiei majora prin zona de imobile istorice ar putea conduce in timp la afectarea stabilităţii acestora.

In noul Plan Urbanistic General, aflat in Etapa III de implementare ( avizare) , in zona variante de traseu pentru Inelul II. Varianta 1 prezintă acelaşi

ul anterior ( traseu din str. Demetriade pe strada Acad. D. Gusti şi ulterior prin zona istorica si pe splaiul Nistru până la strada JH Pestalozzi). Varianta 2 de

este realizată pe strada Eric Badeer si ulterior pe marginea zonei ILSA si pod peste canalul Bega in dreptul străzii Petru Sfetca şi modernizarea Splaiului Nistru până la strada

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Figura 3

Circulaţia vehiculelor la ora actuală se desfăşoară cu dificultate pe Bv Take Ionescu spre strada Pestalozzi prin intermediul străzii N. Filipescu, interscţia cu Bv. Revoluţiei de la 1989 fiind o zonă cu disfuncţionalităţi in cursivitatea traseului. Totodată parcur traseului de pe Bv. Take Ionescu spre strada Pestalozzi se poate face actualmente doar pe strada N. Filipescu, fiind interzis virajul la stanga pe strada Acad. D. Gusti. In variantele prezentate in Planul Urbanistic General atât existent cât şi cel disfuncţionalităţi. In varianta actuală a planului urbanistic deschiderea circulaţiei la nord de canalul Bega pe strada Acad. D. Gusti şi mai apoi prin zonele mobilate cu construcţii devine improbabilă la ora actuală ( costurile acad. D. Gusti in mare parte deserveşte intrarea către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş şi serviciile specializate ale Ministerului de Interne, iar deschiderea circulaţiei pe această stradă la nivel de arter instituţii. La fel şi deschiderea circulaţiei prin zona istorică Fabric poate conduce pe termen lung la afectarea clădirilor istorice, fiind si o problema din punct de vedere al statului juridic al terenurilor ce urmează a fi ocupate.

SITUŢIA PROPUSĂ Realizarea Inelului II de circulaţie la nivelul municipiului Timişoara este foarte importantă pentru dezvoltarea echilibrată a oraşului, şi mai ales pentru fluenţa circulaţiei majore. Inchiderea inelului II de circulaţie va trebui să devină prioritară pentru următorii 10 ani. Realizarea acestui obiectiv se poate face prin intermediul unor planuri urbanistice zonale şi de detaliu pe traseul inelului II şi rezervarea terenurilor necesare realizarii stradale, in zonele unde traseul nu este stabilit.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Figura 3 - Zona studiată (propunere noul PUG)

a vehiculelor la ora actuală se desfăşoară cu dificultate pe Bv Take Ionescu spre strada Pestalozzi prin intermediul străzii N. Filipescu, interscţia cu Bv. Revoluţiei de la 1989 fiind o zonă cu disfuncţionalităţi in cursivitatea traseului. Totodată parcur traseului de pe Bv. Take Ionescu spre strada Pestalozzi se poate face actualmente doar pe strada N. Filipescu, fiind interzis virajul la stanga pe strada Acad. D. Gusti. In variantele prezentate in Planul Urbanistic General atât existent cât şi cel propus soluţiile prezintă disfuncţionalităţi. In varianta actuală a planului urbanistic deschiderea circulaţiei la nord de canalul Bega pe strada Acad. D. Gusti şi mai apoi prin zonele mobilate cu construcţii devine improbabilă la ora actuală ( costurile expropierilor devin foarte mari). Strada acad. D. Gusti in mare parte deserveşte intrarea către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş şi serviciile specializate ale Ministerului de Interne, iar deschiderea circulaţiei pe această stradă la nivel de arteră de circulaţie majoră ar afecta funcţionalitatea acestor instituţii. La fel şi deschiderea circulaţiei prin zona istorică Fabric poate conduce pe termen lung la afectarea clădirilor istorice, fiind si o problema din punct de vedere al

terenurilor ce urmează a fi ocupate.

Realizarea Inelului II de circulaţie la nivelul municipiului Timişoara este foarte importantă pentru dezvoltarea echilibrată a oraşului, şi mai ales pentru fluenţa circulaţiei majore.

inelului II de circulaţie va trebui să devină prioritară pentru următorii 10 ani. Realizarea acestui obiectiv se poate face prin intermediul unor planuri urbanistice zonale şi de detaliu pe traseul inelului II şi rezervarea terenurilor necesare realizarii stradale, in zonele unde traseul nu este stabilit.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

29

a vehiculelor la ora actuală se desfăşoară cu dificultate pe Bv Take Ionescu spre strada Pestalozzi prin intermediul străzii N. Filipescu, interscţia cu Bv. Revoluţiei de la 1989 fiind o zonă cu disfuncţionalităţi in cursivitatea traseului. Totodată parcurgerea traseului de pe Bv. Take Ionescu spre strada Pestalozzi se poate face actualmente doar pe strada N. Filipescu, fiind interzis virajul la stanga pe strada Acad. D. Gusti. In variantele

propus soluţiile prezintă disfuncţionalităţi. In varianta actuală a planului urbanistic deschiderea circulaţiei la nord de canalul Bega pe strada Acad. D. Gusti şi mai apoi prin zonele mobilate cu construcţii

expropierilor devin foarte mari). Strada acad. D. Gusti in mare parte deserveşte intrarea către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş şi serviciile specializate ale Ministerului de Interne, iar deschiderea circulaţiei pe

ă de circulaţie majoră ar afecta funcţionalitatea acestor instituţii. La fel şi deschiderea circulaţiei prin zona istorică Fabric poate conduce pe termen lung la afectarea clădirilor istorice, fiind si o problema din punct de vedere al

Realizarea Inelului II de circulaţie la nivelul municipiului Timişoara este foarte importantă pentru dezvoltarea echilibrată a oraşului, şi mai ales pentru fluenţa circulaţiei majore.

inelului II de circulaţie va trebui să devină prioritară pentru următorii 10 ani. Realizarea acestui obiectiv se poate face prin intermediul unor planuri urbanistice zonale şi de detaliu pe traseul inelului II şi rezervarea terenurilor necesare realizarii tramei

GI d V OC lld SSB!
> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

In zona studiată conform Planului Urbanistic General in vigoare cât şi cel aflat in curs de aprobare, se impune realizare unui nou pod peste Canalul Bega precum şi realizarea unei legături rutiere adecvate intre Bv. Take Ionescu ş Realizarea unei noi legaturi rutiere intre Bv. Take Ionescu şi strada JH Pestalozzi prin amenajarea unui nou prospect stradal in zona ILSA , unui nou pod peste Canalul Bega şi modernizarea splaiului Nistrul , ar conduce la degrevarea traficului auto pe strada N. Filipescu, si Bv Revoluţiei de la 1989.

Traseul Inelului II de circulaţie propus prin Planul Urbanistic zona de pe strada Eric Badeer, strada Infrăţirii , realizare intersecţie cu Bv. Take Ionescu , traversare zona ILSA, intersecţie cu splaiul Protopop Meleţie Drăghici, realizare pod peste canulul Bega in dreptul intersecţei cu starda Acad. Corneliu Micloşi, modernizare splaiul Nistrul până la intersecţia cu starda JH Pestalozzi. Lungimea acestui traseu este de aproximativ 800 m. Aceasta varianta conduce traseul Inelului II de circulaţie până la Strada JH Pestalozzi şi impune realizarea unui nou pod peste canalul Bega , precum şi modernizarea splaiului Nistrul prin amenajarea de 4 benzi de circulaţie până la strada Pestalozzi. Acest lucru

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

In zona studiată conform Planului Urbanistic General in vigoare cât şi cel aflat in curs de aprobare, se impune realizare unui nou pod peste Canalul Bega precum şi realizarea unei

adecvate intre Bv. Take Ionescu şi splaiul M. Drăghici.

Realizarea unei noi legaturi rutiere intre Bv. Take Ionescu şi strada JH Pestalozzi prin amenajarea unui nou prospect stradal in zona ILSA , unui nou pod peste Canalul Bega şi

Nistrul , ar conduce la degrevarea traficului auto pe strada N. iei de la 1989.

Figura 4 - traseu Inel II zona ILSA

Traseul Inelului II de circulaţie propus prin Planul Urbanistic zona de pe strada Eric i , realizare intersecţie cu Bv. Take Ionescu , traversare zona ILSA,

intersecţie cu splaiul Protopop Meleţie Drăghici, realizare pod peste canulul Bega in dreptul intersecţei cu starda Acad. Corneliu Micloşi, modernizare splaiul Nistrul până la

a cu starda JH Pestalozzi. Lungimea acestui traseu este de aproximativ 800 m. Aceasta varianta conduce traseul Inelului II de circulaţie până la Strada JH Pestalozzi şi impune realizarea unui nou pod peste canalul Bega , precum şi modernizarea splaiului

strul prin amenajarea de 4 benzi de circulaţie până la strada Pestalozzi. Acest lucru

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

30

In zona studiată conform Planului Urbanistic General in vigoare cât şi cel aflat in curs de aprobare, se impune realizare unui nou pod peste Canalul Bega precum şi realizarea unei

Realizarea unei noi legaturi rutiere intre Bv. Take Ionescu şi strada JH Pestalozzi prin amenajarea unui nou prospect stradal in zona ILSA , unui nou pod peste Canalul Bega şi

Nistrul , ar conduce la degrevarea traficului auto pe strada N.

Traseul Inelului II de circulaţie propus prin Planul Urbanistic zona de pe strada Eric i , realizare intersecţie cu Bv. Take Ionescu , traversare zona ILSA,

intersecţie cu splaiul Protopop Meleţie Drăghici, realizare pod peste canulul Bega in dreptul intersecţei cu starda Acad. Corneliu Micloşi, modernizare splaiul Nistrul până la

a cu starda JH Pestalozzi. Lungimea acestui traseu este de aproximativ 800 m. Aceasta varianta conduce traseul Inelului II de circulaţie până la Strada JH Pestalozzi şi impune realizarea unui nou pod peste canalul Bega , precum şi modernizarea splaiului

strul prin amenajarea de 4 benzi de circulaţie până la strada Pestalozzi. Acest lucru

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

impune şi modenizarea intersecţiilor cu străzile adiacente (Splaiul M. Drăghici, Splaiul Nistrul, Strada Acad. C. Micloşi, Bv. Revoluţiei de la 1989). Traseul inelului II cauzează un conflict evident la nivelul zonei studiate, întrucât împarte situl în două perimetre, unul de formă triunghiulară, către centru, spre vest, respectiv una de formă trapeziodală, către cartierul Fabric, spre est, constituind astfel o piedică în calea traseului pietonal, care trebuie traversată în vederea asigurării continuităţii fluxurilor pe direcţia est-vest. Cu toate acestea, se optează pentru această variantă de rezolvare a Inelului II, întrucât, în conformitate cu studiile de specialitate, varianta optimă pentru circulaţia rutieră pe axa nord Pentru realizarea traversării Canalului Bega, este necesară menţinerea dreptunghiului de navigaţie peste Canalul Bega, precum şi realizarea continuităţii inelului II de circulaţie pe splaiul nistrul până la intersecţie cu Bv. Revoluţiei. Oblicitatea traseului faţa de canal este mare ( aproximativ 33º - 35º), şi o desch Limita traseului studiat se afla la intersecţia cu Bv. J.H. Pestalozzi unde traseul In va racorda la intersecţia giratorie existentă intre Bv. G.

Figura 5

Accesul pe amplasamentul studiat se va realiza de pe cele trei laturi adiacente strazilor existente: bulevardul Take Ionescu, strada Acad. Dimitrie Gusti si splaiul Protop. Meletie Draghici, si de pe traseul Inelului II. La nivelul solului prin reorganizarea circulaţiei rutiere pe străzile adiacente amplasamentului, se vor amenaja locuri de parcare publice. Prin planul urbanistic , necesarul de parcaje pentru amplasament se propune a se realiza la subsolul cladirilor, precum si intr parcajele amplasate la subsol şi cele din parcajul colectiv se va realiza de pe toat amplasamentului pentru a permite o cursivitate a intrărilor şi ieşirilor din parcaje.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

impune şi modenizarea intersecţiilor cu străzile adiacente (Splaiul M. Drăghici, Splaiul Nistrul, Strada Acad. C. Micloşi, Bv. Revoluţiei de la 1989).

I cauzează un conflict evident la nivelul zonei studiate, întrucât împarte situl în două perimetre, unul de formă triunghiulară, către centru, spre vest, respectiv una de formă trapeziodală, către cartierul Fabric, spre est, constituind astfel o piedică în calea traseului pietonal, care trebuie traversată în vederea asigurării continuităţii

vest. Cu toate acestea, se optează pentru această variantă de rezolvare a Inelului II, întrucât, în conformitate cu studiile de specialitate, varianta optimă pentru circulaţia rutieră pe axa nord-sud.

Pentru realizarea traversării Canalului Bega, este necesară menţinerea dreptunghiului de navigaţie peste Canalul Bega, precum şi realizarea continuităţii inelului II de circulaţie pe splaiul nistrul până la intersecţie cu Bv. Revoluţiei. Oblicitatea traseului faţa de canal este

35º), şi o deschidere de aproximativ 50 - 55 m.

Limita traseului studiat se afla la intersecţia cu Bv. J.H. Pestalozzi unde traseul In va racorda la intersecţia giratorie existentă intre Bv. G. Goposu şi Bv. J.H. Pestalozzi.

Figura 5 - Profil transversal propus

Accesul pe amplasamentul studiat se va realiza de pe cele trei laturi adiacente strazilor Take Ionescu, strada Acad. Dimitrie Gusti si splaiul Protop. Meletie

Draghici, si de pe traseul Inelului II. La nivelul solului prin reorganizarea circulaţiei rutiere pe străzile adiacente amplasamentului, se vor amenaja locuri de parcare publice. Prin

anul urbanistic , necesarul de parcaje pentru amplasament se propune a se realiza la subsolul cladirilor, precum si intr-un parcaj colectiv suprateran. Accesul rutier spre parcajele amplasate la subsol şi cele din parcajul colectiv se va realiza de pe toat amplasamentului pentru a permite o cursivitate a intrărilor şi ieşirilor din parcaje.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

31

impune şi modenizarea intersecţiilor cu străzile adiacente (Splaiul M. Drăghici, Splaiul

I cauzează un conflict evident la nivelul zonei studiate, întrucât împarte situl în două perimetre, unul de formă triunghiulară, către centru, spre vest, respectiv una de formă trapeziodală, către cartierul Fabric, spre est, constituind astfel o piedică în calea traseului pietonal, care trebuie traversată în vederea asigurării continuităţii

vest. Cu toate acestea, se optează pentru această variantă de rezolvare a Inelului II, întrucât, în conformitate cu studiile de specialitate, aceasta este

Pentru realizarea traversării Canalului Bega, este necesară menţinerea dreptunghiului de navigaţie peste Canalul Bega, precum şi realizarea continuităţii inelului II de circulaţie pe splaiul nistrul până la intersecţie cu Bv. Revoluţiei. Oblicitatea traseului faţa de canal este

Limita traseului studiat se afla la intersecţia cu Bv. J.H. Pestalozzi unde traseul Inelului se Goposu şi Bv. J.H. Pestalozzi.

Accesul pe amplasamentul studiat se va realiza de pe cele trei laturi adiacente strazilor Take Ionescu, strada Acad. Dimitrie Gusti si splaiul Protop. Meletie

Draghici, si de pe traseul Inelului II. La nivelul solului prin reorganizarea circulaţiei rutiere pe străzile adiacente amplasamentului, se vor amenaja locuri de parcare publice. Prin

anul urbanistic , necesarul de parcaje pentru amplasament se propune a se realiza la un parcaj colectiv suprateran. Accesul rutier spre

parcajele amplasate la subsol şi cele din parcajul colectiv se va realiza de pe toate laturile amplasamentului pentru a permite o cursivitate a intrărilor şi ieşirilor din parcaje.

PROFIL TRANSVERSAL TIP Inel II sector Bv. Take Ionescu - Splaiul P.M. Draghici (Zona ILSA) Domeniu privat Domeniu privat deschis circulatiei publice 15,00 zona domeniu public deschis circulatiei publice 150 | 1.00 6.50 6,50 100 | 1,50 | Carosabil = s 1 Pista 53 350 300 3,00 350 FI Pista iesti Re T R S Ciolisti Ciclisti N e £
> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

In profil trasnversal cel mai important este traseul IneluluiII de circulaţie ce se va amenaja la un prospect cu 4 benzi de circulaţie, incadrat de zone de şi piste ciclabile. In restul traseului drumurile publice se vor reabilita păstr existent.

2.4.6 ECHIPAREA EDILITARĂ

In cadrul acestui studiu se propune realizarea retelelor de apa potabila, apa de canalizare menajera si canalizare pluviala aferente PUZ ALIMENTARE CU APĂ Deoarece zona studiata va fi tranzitata de Inelul II de circulatie se propune realizarea a doua puncte de bransare la conducta existenta Ionescu. Asadar se propune un bransament amplasat in apropierea intersectiei b Take Ionescu cu strada Academician Dimitrie Gusti. Prin intermediul acestuia vor fi deservite imobilele amplasate in partea stanga a Inelului II de circ apa potabila se va realiza ingropat, prin foraj orizontal cu introducerea concomitenta a tevii de protectie din otel pentru a nu fi afectata structura rutiera de pe b Ionescu. Bransamentul de apa potabila se va realiza di prevazut cu camin de apometru amplasat pe domeniul public la distanta de minim 1,0 fata de limita de proprietate. Cea de Inelului II de circulatie va fi ali distributie, fiind propus un alt punct de bransare amplasata pe b-dul Take Ionescu. Reteaua de distributie proiectata va fi amplasata pe domeniul public conform planului de situatie anexat, iar prin intermediul acesteia se va asigura bransarea viitoarelor imobile. Fiecare punct de bransare va fi prevazut cu camin de apometru amplasat pe domeniul public la distanta de minim 1,0 fata de limita de proprietate. realiza din teava de PEHD, in lungime de 250,0 ml, amplasata ingroptat, fiind respecatata adancimea minima de inghet conform STAS 6054 De asemenea se vor respecta prevederile SR 8591/1 retelele edilitare subterane. debitul si presiunea necesara pentru fiecare cladire in parte, ridicare presiune si un rezervor de acumulare. Grupul de ridi inmagazinare va fi amplasat in subsol in spatiu tehnic."

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

In profil trasnversal cel mai important este traseul IneluluiII de circulaţie ce se va amenaja la un prospect cu 4 benzi de circulaţie, incadrat de zone de siguranţă precum de trotuare

In restul traseului drumurile publice se vor reabilita păstrându-se prospectul stradal

In cadrul acestui studiu se propune realizarea retelelor de apa potabila, apa de canalizare menajera si canalizare pluviala aferente PUZ-ului analizat.

Deoarece zona studiata va fi tranzitata de Inelul II de circulatie se propune realizarea a doua puncte de bransare la conducta existenta Dn 300, amplasata pe bulevardul Take

Asadar se propune un bransament amplasat in apropierea intersectiei b Take Ionescu cu strada Academician Dimitrie Gusti. Prin intermediul acestuia vor fi deservite imobilele amplasate in partea stanga a Inelului II de circulatie. apa potabila se va realiza ingropat, prin foraj orizontal cu introducerea concomitenta a tevii de protectie din otel pentru a nu fi afectata structura rutiera de pe b

Bransamentul de apa potabila se va realiza din teava de PEHD, in lungime de 15,0 ml, fiind prevazut cu camin de apometru amplasat pe domeniul public la distanta de minim 1,0 fata

Cea de-a doua zona de dezvoltare situata in partea dreapta a Inelului II de circulatie va fi alimentata cu apa potabila prin extinderea retelei de distributie, fiind propus un alt punct de bransare la conducta existent Dn 300 mm

dul Take Ionescu.

Reteaua de distributie proiectata va fi amplasata pe domeniul public conform planului de situatie anexat, iar prin intermediul acesteia se va asigura bransarea viitoarelor imobile. Fiecare punct de bransare va fi prevazut cu camin de apometru amplasat pe domeniul public la distanta de minim 1,0 fata de limita de proprietate. Reteaua de distri realiza din teava de PEHD, in lungime de 250,0 ml, amplasata ingroptat, fiind respecatata adancimea minima de inghet conform STAS 6054-77.

nea se vor respecta prevederile SR 8591/1-1997 privind distantele minime dintre Avand in vedere ca Operatorul de apa-canal nu poate asigura

debitul si presiunea necesara pentru fiecare cladire in parte, va fi prevazut un grup de ridicare presiune si un rezervor de acumulare. Grupul de ridicare presiune si rezervorul de

va fi amplasat in subsol in spatiu tehnic."

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

32

In profil trasnversal cel mai important este traseul IneluluiII de circulaţie ce se va amenaja siguranţă precum de trotuare

se prospectul stradal

In cadrul acestui studiu se propune realizarea retelelor de apa potabila, apa de incendiu,

Deoarece zona studiata va fi tranzitata de Inelul II de circulatie se propune realizarea a pe bulevardul Take

Asadar se propune un bransament amplasat in apropierea intersectiei b-dului Take Ionescu cu strada Academician Dimitrie Gusti. Prin intermediul acestuia vor fi

ulatie. Bransamentul de apa potabila se va realiza ingropat, prin foraj orizontal cu introducerea concomitenta a tevii de protectie din otel pentru a nu fi afectata structura rutiera de pe b-dul Take

n teava de PEHD, in lungime de 15,0 ml, fiind prevazut cu camin de apometru amplasat pe domeniul public la distanta de minim 1,0 fata

a doua zona de dezvoltare situata in partea dreapta a mentata cu apa potabila prin extinderea retelei de

la conducta existent Dn 300 mm,

Reteaua de distributie proiectata va fi amplasata pe domeniul public conform planului de situatie anexat, iar prin intermediul acesteia se va asigura bransarea viitoarelor imobile. Fiecare punct de bransare va fi prevazut cu camin de apometru amplasat pe domeniul

Reteaua de distributie se va realiza din teava de PEHD, in lungime de 250,0 ml, amplasata ingroptat, fiind respecatata

1997 privind distantele minime dintre canal nu poate asigura

va fi prevazut un grup de care presiune si rezervorul de

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

RETEAUA DE ALIMENTARE PENTRU STINGEREA INC Avand in vedere faptul ca Operatorul de apa sistemul centralizat al orasului Timisoara debitul incendiilor, se propun urmatoarele:

− Pentru alimentarea cu apa a instalatiilor interior, sistem de sprinklere, etc), va fi preluata centralizat al localitatii, fiind volumului de apa si a presiunii inmagazinare si statii de pompare).

− Pentru alimentarea cu apa a retelei de incendiu exterior se propune prize de captare si a unei conditiile impuse de Admi

Pentru dimensionarea prizei de captare se va realiza un studiu hidrologic care va cuprinde informatii referitoare la debite si raul Bega pe sectorul cuprins intre podul Decebal (denumirea veche Podul Dacilor) si podul Traian (denumirea veche podul Decebal). RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ Canalizarea propusa pentru obiectivul studiat se va face in sistem separativ. realizarea unui racord la canalizarea existenta, amplasat in apropierea intersectiei b Take Ionescu cu strada Academician Dimitrie Gusti. Prin intermediul acestuia vor fi deservite imobilele amplasate in partea stanga a Inelului II de circulatie. Apele uzate menajere colectate de la grupurile sanitare aferente imobilelor construite in partea dreapta a Inelului II de circulatie vor fi preluate in reteaua de canalizare a orasului Timisoara prin realizarea unei retea de canalizare ape uzate menajere carosabila a Inelului II, care se va descarca in colectorul existent, tip clopot 144/177cm amplasat pe b-dul Take Ionescu. De asemenea imobilele amplasate in vecinatatea strazi racorda la reteaua de canalizare existenta de tip ovoid 50/75, amplasata pe aceasta strada. In acest sens se propun 3 racorduri la conducta existenta, tehnologia de realizare fiind prin foraj orizontal pentru a nu afecta Reteaua de canalizare menajera propusa se va realiza pe domeniul public si va fi alcatuita din colectoare stradale din PVC, SN8, camine de vizitare prevazute cu capace carosabile din fonta si camine de racord din material plasti amplasate la distanta minima de aproximativ 1,0 m fata de limita de proprietate.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

faptul ca Operatorul de apa-canal Aquatim SA nu poate centralizat al orasului Timisoara debitul si presiunea necesara

urmatoarele: alimentarea cu apa a instalatiilor interioare de stins

interior, sistem de sprinklere, etc), va fi preluata apapotabila din sistemul centralizat al localitatii, fiind dezvoltate solutii suplimentare

si a presiunii necesare fiecarui imobil in parte (rezervoare de statii de pompare).

alimentarea cu apa a retelei de incendiu exterior se propune si a unei statii de pompare din raul Bega, fiind

impuse de Administratia Bazinala de Apa Banat.

Pentru dimensionarea prizei de captare se va realiza un studiu hidrologic care va cuprinde informatii referitoare la debite si niveluri maxime cu anumite posibilitati de depasire pe raul Bega pe sectorul cuprins intre podul Decebal (denumirea veche Podul Dacilor) si podul Traian (denumirea veche podul Decebal).

MENAJERĂ

obiectivul studiat se va face in sistem separativ. cord la canalizarea existenta, amplasat in apropierea intersectiei b

Take Ionescu cu strada Academician Dimitrie Gusti. Prin intermediul acestuia vor fi le amplasate in partea stanga a Inelului II de circulatie.

Apele uzate menajere colectate de la grupurile sanitare aferente imobilelor construite in partea dreapta a Inelului II de circulatie vor fi preluate in reteaua de canalizare a orasului

prin realizarea unei retea de canalizare ape uzate menajere carosabila a Inelului II, care se va descarca in colectorul existent, tip clopot 144/177cm

dul Take Ionescu.

De asemenea imobilele amplasate in vecinatatea strazii Protopop Meletie Draghici se vor racorda la reteaua de canalizare existenta de tip ovoid 50/75, amplasata pe aceasta strada. In acest sens se propun 3 racorduri la conducta existenta, tehnologia de realizare fiind prin foraj orizontal pentru a nu afecta infrastructura carosabila.

Reteaua de canalizare menajera propusa se va realiza pe domeniul public si va fi alcatuita din colectoare stradale din PVC, SN8, camine de vizitare prevazute cu capace carosabile din fonta si camine de racord din material plastic prevazute cu capace carosabile, amplasate la distanta minima de aproximativ 1,0 m fata de limita de proprietate.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

33

canal Aquatim SA nu poate asigura din necesara pentru stingerea

interioare de stins incendiu(hidranti apapotabila din sistemul

pentru asigurarea imobil in parte (rezervoare de

alimentarea cu apa a retelei de incendiu exterior se propune realizarea unei din raul Bega, fiind respectate

Pentru dimensionarea prizei de captare se va realiza un studiu hidrologic care va cuprinde niveluri maxime cu anumite posibilitati de depasire pe

raul Bega pe sectorul cuprins intre podul Decebal (denumirea veche Podul Dacilor) si podul

obiectivul studiat se va face in sistem separativ. Se propune cord la canalizarea existenta, amplasat in apropierea intersectiei b-dului

Take Ionescu cu strada Academician Dimitrie Gusti. Prin intermediul acestuia vor fi le amplasate in partea stanga a Inelului II de circulatie.

Apele uzate menajere colectate de la grupurile sanitare aferente imobilelor construite in partea dreapta a Inelului II de circulatie vor fi preluate in reteaua de canalizare a orasului

amplasata in zona carosabila a Inelului II, care se va descarca in colectorul existent, tip clopot 144/177cm

i Protopop Meletie Draghici se vor racorda la reteaua de canalizare existenta de tip ovoid 50/75, amplasata pe aceasta strada. In acest sens se propun 3 racorduri la conducta existenta, tehnologia de realizare

Reteaua de canalizare menajera propusa se va realiza pe domeniul public si va fi alcatuita din colectoare stradale din PVC, SN8, camine de vizitare prevazute cu capace carosabile

c prevazute cu capace carosabile, amplasate la distanta minima de aproximativ 1,0 m fata de limita de proprietate.

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Colectoarele de canalizare vor fi pozate ingropat, avand o panta care sa asigure scurgerea gravitationala a apelor de pe intreaga zona studi Colectoarele stradale de canalizare ape uzate menajere vor fi prevazute cu camine de vizitare, amplasate la distanta maxima de 50 schimbare de panta, diametru sau directie. Caminele de vizitare se propun a fi real de forma circulara, din beton sau material platic si vor fi prevazute cu capace carosabile. Lungimea totala a retelei de canalizare propusa va fi de aproximativ 265,0 ml. RETEA DE CANALIZAREAPE PLUVIALE Avand in vedere faptul ca operatorul preluare a apelor pluviale in reteaua de canalizare a orasului Timisoara, se propune descarcarea acestora in raul Bega, avand in vedere investitie fata de acesta. Referitor la apele pluviale colectate doua categorii si anume:

− Ape pluviale conventional curate colectate de pe de pe suprafetele amenajate cu trafic

− Ape pluviale cu hidrocarb subterane.

RETEA DE DE CANALIZARE APE CONVE Apele pluviale conventional curate colectate atat de pe acoperisuri/terasele imobilelor cat si de pe suprafetele amenajate cu trafic pietonal jgheaburilor, burlanelor, rigole si guri de scurgeri, urmand a fi descarcate intr canalizare distincta, care va asigura transportul si descarcarea acestora in raul Bega prin intermediul a doua guri de varsare, Reteaua de canalizare ape pluviale convetional curate se propune a fi realizata din tuburi de PVC, SN8, montate ingropat. De asemenea vor fi prevazute camine de vizitare, amplasate la distanta maxima de 50 panta, diametru sau directie. Caminele de vizitare se propun a fi realizate de forma circulara, din beton sau material platic si vor fi prevazute cu capace carosabile. Pentru descarcarea acestora in raul Bega se propune amena amplasata conform planului de situatie anexat. De asemenea se va utiliza si gura de varsare existenta, amplasata pe malul drept al raului Bega, fiind situata in imediata apropiere a zonei studiate.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Colectoarele de canalizare vor fi pozate ingropat, avand o panta care sa asigure scurgerea gravitationala a apelor de pe intreaga zona studiata.

Colectoarele stradale de canalizare ape uzate menajere vor fi prevazute cu camine de vizitare, amplasate la distanta maxima de 50-60 m intre ele, precum si la fiecare schimbare de panta, diametru sau directie. Caminele de vizitare se propun a fi real de forma circulara, din beton sau material platic si vor fi prevazute cu capace carosabile.

Lungimea totala a retelei de canalizare propusa va fi de aproximativ 265,0 ml.

E PLUVIALE

faptul ca operatorul regional de apa-canal Aquatim SA nu permite pluviale in reteaua de canalizare a orasului Timisoara, se propune

acestora in raul Bega, avand in vedere distanta scurta a obiectivul

colectate pe suprafata zonei studiate, acestea se impart in

Ape pluviale conventional curate colectate de pe acoperisuri/terasele amenajate cu trafic pietonal;

Ape pluviale cu hidrocarburi colectate de pe zonele carosabile

CANALIZARE APE CONVENTIONAL CURATE

Apele pluviale conventional curate colectate atat de pe acoperisuri/terasele imobilelor cat si de pe suprafetele amenajate cu trafic pietonal vor fi colectate prin intermediul jgheaburilor, burlanelor, rigole si guri de scurgeri, urmand a fi descarcate intr canalizare distincta, care va asigura transportul si descarcarea acestora in raul Bega prin intermediul a doua guri de varsare, una fiind existenta in zona.

Reteaua de canalizare ape pluviale convetional curate se propune a fi realizata din tuburi de PVC, SN8, montate ingropat. De asemenea vor fi prevazute camine de vizitare, amplasate la distanta maxima de 50-60 m intre ele, precum si la fiecare schimbare de panta, diametru sau directie. Caminele de vizitare se propun a fi realizate de forma circulara, din beton sau material platic si vor fi prevazute cu capace carosabile.

Pentru descarcarea acestora in raul Bega se propune amenajarea unei noi guri de varsare, amplasata conform planului de situatie anexat.

De asemenea se va utiliza si gura de varsare existenta, amplasata pe malul drept al raului Bega, fiind situata in imediata apropiere a zonei studiate.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

34

Colectoarele de canalizare vor fi pozate ingropat, avand o panta care sa asigure scurgerea

Colectoarele stradale de canalizare ape uzate menajere vor fi prevazute cu camine de 60 m intre ele, precum si la fiecare

schimbare de panta, diametru sau directie. Caminele de vizitare se propun a fi realizate de forma circulara, din beton sau material platic si vor fi prevazute cu capace carosabile.

Lungimea totala a retelei de canalizare propusa va fi de aproximativ 265,0 ml.

canal Aquatim SA nu permite pluviale in reteaua de canalizare a orasului Timisoara, se propune

scurta a obiectivului de

studiate, acestea se impart in

acoperisuri/terasele imobilelor si

carosabile si parcari auto

Apele pluviale conventional curate colectate atat de pe acoperisuri/terasele imobilelor vor fi colectate prin intermediul

jgheaburilor, burlanelor, rigole si guri de scurgeri, urmand a fi descarcate intr-o retea de canalizare distincta, care va asigura transportul si descarcarea acestora in raul Bega prin

Reteaua de canalizare ape pluviale convetional curate se propune a fi realizata din tuburi de PVC, SN8, montate ingropat. De asemenea vor fi prevazute camine de vizitare,

um si la fiecare schimbare de panta, diametru sau directie. Caminele de vizitare se propun a fi realizate de forma circulara, din beton sau material platic si vor fi prevazute cu capace carosabile.

jarea unei noi guri de varsare,

De asemenea se va utiliza si gura de varsare existenta, amplasata pe malul drept al raului

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Lungimea totala a retelei de canalizare propusa va fi de aproximativ 510,0 ml. RETEA DE DECANALIZARE APE CU HIDROCARBURI Apele pluviale cu hidrocarburi colectate atat de pe suprafata carosabila a Inelului II de circulatie, tronsonul cuprins intre linia CF de pe strada A. Meletie Draghici cat si de pe parcarile auto subterane amplasate in zona PUZ I.L.S.A.vor fi colectate intr-o retea de canalizare distincta, urmand a fi trecute prin intermediul unuiseparator de hidrocarburi,avand capacitatea d raul Bega. Apele pluviale cu hidrocarburi vor fi colectate prin intermediul rigolelor si a gurilor de scurgere, fiind apoi preluate in colectoarele stradale si transportate spre emisarul. Reteaua de canalizare ape pluviale cu hidrocarburi se propune a fi realizata din tuburi de PVC, SN8, montate ingropat. De asemenea vor fi prevazute camine de vizitare, amplasate la distanta maxima de 50-60 m intre ele, precum si la fiecare schimbare de panta, diametru sau directie. Caminele de vizitare se propun a fi realizate de forma circulara, din beton sau material platic si vor fi prevazute cu capace carosabile. hidrocarburi propuse vor respecta atat Normele Europene EN858 standarde germane si europene in vigoare, iar parametrii rezultati vor respecta prevederile normativului NTPA 001/002 si Anexele publicate in Monitorul Oficial nr. 187 din 20 martie 2002. Actualmente amplasarea separatorului de hidrocarburi s Inelului II de circulatie, conform planului de situatie, din lipsa unui alt amplasament. In etapele ulterioare de proiectare se va analiza posibilitatea amplasarii in zona verde de la intersectia strazilor Academician Dimitrie Gusti si Splaiul Pro lucru facandu-se cu acordul proprietarului terenului, avand in vedere ca zona respectiva a fost reabilitata in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, dezvoltat de Primaria iar lucrarile executate se afla in perioada de garantie. Lungimea totala a retelei de canalizare propusa va fi de aproximativ 770,0 ml.

RETELE ELECTRICE Alimentarea cu energie electrica se va face prin solicitare consum la retelele electrice de interes public pentru transportul si distributia energiei electrice, in conformitate cu HG90 la retelele electrice de interes public. Benefi din partea distribuitorului local de energie electrica. Datele energetice generale pentru racordarea la retea sunt urmatoarele :

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

ei de canalizare propusa va fi de aproximativ 510,0 ml.

APE CU HIDROCARBURI

Apele pluviale cu hidrocarburi colectate atat de pe suprafata carosabila a Inelului II de circulatie, tronsonul cuprins intre linia CF de pe strada A. Demetriade si strada Protopot Meletie Draghici cat si de pe parcarile auto subterane amplasate in zona PUZ I.L.S.A.vor fi

o retea de canalizare distincta, urmand a fi trecute prin intermediul unuiseparator de hidrocarburi,avand capacitatea de 250 l/s, iar apoi fiind descarcate in

Apele pluviale cu hidrocarburi vor fi colectate prin intermediul rigolelor si a gurilor de scurgere, fiind apoi preluate in colectoarele stradale si transportate spre emisarul.

pluviale cu hidrocarburi se propune a fi realizata din tuburi de PVC, SN8, montate ingropat. De asemenea vor fi prevazute camine de vizitare, amplasate

60 m intre ele, precum si la fiecare schimbare de panta, Caminele de vizitare se propun a fi realizate de forma circulara, din

beton sau material platic si vor fi prevazute cu capace carosabile. propuse vor respecta atat Normele Europene EN858-1 cat si alte prevederi si ermane si europene in vigoare, iar parametrii rezultati vor respecta

prevederile normativului NTPA 001/002 si Anexele publicate in Monitorul Oficial nr. 187

Actualmente amplasarea separatorului de hidrocarburi s-a realizat in zona caro Inelului II de circulatie, conform planului de situatie, din lipsa unui alt amplasament. In etapele ulterioare de proiectare se va analiza posibilitatea amplasarii in zona verde de la intersectia strazilor Academician Dimitrie Gusti si Splaiul Protopop Meletie Draghici, acest

se cu acordul proprietarului terenului, avand in vedere ca zona respectiva a fost reabilitata in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, dezvoltat de Primaria Orasului Timisoara din fonduri europene , iar lucrarile executate se afla in perioada de garantie.

Lungimea totala a retelei de canalizare propusa va fi de aproximativ 770,0 ml.

Alimentarea cu energie electrica se va face prin solicitarea racordarii locului nou de consum la retelele electrice de interes public pentru transportul si distributia energiei electrice, in conformitate cu HG90\2008 - Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public. Beneficiarul are obligatia de a obtine toate avizele din partea distribuitorului local de energie electrica.

Datele energetice generale pentru racordarea la retea sunt urmatoarele :

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

35

ei de canalizare propusa va fi de aproximativ 510,0 ml.

Apele pluviale cu hidrocarburi colectate atat de pe suprafata carosabila a Inelului II de Demetriade si strada Protopot

Meletie Draghici cat si de pe parcarile auto subterane amplasate in zona PUZ I.L.S.A.vor fi o retea de canalizare distincta, urmand a fi trecute prin intermediul

e 250 l/s, iar apoi fiind descarcate in

Apele pluviale cu hidrocarburi vor fi colectate prin intermediul rigolelor si a gurilor de scurgere, fiind apoi preluate in colectoarele stradale si transportate spre emisarul.

pluviale cu hidrocarburi se propune a fi realizata din tuburi de PVC, SN8, montate ingropat. De asemenea vor fi prevazute camine de vizitare, amplasate

60 m intre ele, precum si la fiecare schimbare de panta, Caminele de vizitare se propun a fi realizate de forma circulara, din

Separatoarele de 1 cat si alte prevederi si

ermane si europene in vigoare, iar parametrii rezultati vor respecta prevederile normativului NTPA 001/002 si Anexele publicate in Monitorul Oficial nr. 187

a realizat in zona carosabila a Inelului II de circulatie, conform planului de situatie, din lipsa unui alt amplasament. In etapele ulterioare de proiectare se va analiza posibilitatea amplasarii in zona verde de la

topop Meletie Draghici, acest se cu acordul proprietarului terenului, avand in vedere ca zona respectiva a

fost reabilitata in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Orasului Timisoara din fonduri europene ,

Lungimea totala a retelei de canalizare propusa va fi de aproximativ 770,0 ml.

a racordarii locului nou de consum la retelele electrice de interes public pentru transportul si distributia energiei

Regulamentului privind racordarea utilizatorilor ciarul are obligatia de a obtine toate avizele

Datele energetice generale pentru racordarea la retea sunt urmatoarele :

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Nr.

Crt. Obiectiv Sc Sd

1 Hotel P+10 945 10,395

2 Anexa hotel

P+M 770 1,540

3 Birouri P+7

corp A 2,478 19,824

4 Birouri P+7

corp B 2,103 16,824

5 Birouri P+7

corp C 2,542 20,336

6 Pavilion Expo P 350 350

7 Parcaj colectiv

P+9 1,934 19,340

Total - PC1

1

Locuinte si

functiuni P+20 495 10,395

2

Locuinte si

functiuni

P+4+2Er 433 3,031

3

Locuinte si

functiuni

P+4+2Er 2,071 14,497

4

Locuinte si

functiuni

P+4+2Er 2,030 14,210

5 Locuinte P+15 882 14,112

6 Locuinte P+20 996 20,916

7 Locuinte P+M 773 1,546

8 Locuinte P+9 547 5,470

9 Locuinte P+15 985 15,760

10 Locuinte P+9 345 3,450

Total - PC2

Total general

[kW]

Pi[kW\mp] - Puterea instalata estimata per mp desfasurat

Pit[kW] - Putere total instalata

Ks1 - Factor de simultaneitate

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Sd

Estimat

camere\

apartam

ente

Pi[kW\

mp]

Pit[kW

] Ks1 Pc[kW]

10,395 115 0.075 477.83 0.8 382.26

1,540 0.12 184.80 0.8 147.84

19,824 0.15

2,973.

60 0.7

2,081.5

2

16,824 0.15

2,523.

60 0.7

1,766.5

2

20,336 0.15

3,050.

40 0.7

2,135.2

8

350 0.15 52.50 0.7 36.75

19,340 0.03 580.20 0.6 348.12

10,395 84 0.075 844.73 0.9 760.25

3,031 24

0.075 245.93 0.9 221.33

14,497 116

0.075 1,177.

18 0.9

1,059.4

6

14,210 113

0.075 1,153.

33 0.9

1,037.9

9

14,112 148 0.03

1,037.

56 0.9 933.80

20,916 223 0.03

1,552.

93 0.9

1,397.6

4

1,546 16 0.03 112.78 0.9 101.50

5,470 58 0.03 404.80 0.9 364.32

15,760 168 0.03

1,170.

00 0.9

1,053.0

0

3,450 36 0.03 252.90 0.9 227.61

Puterea instalata estimata per mp desfasurat

Putere total instalata

Factor de simultaneitate - nivel 1

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

36

Pc[kW] Ks2 Psa[kW]

382.26 0.6 229.36

147.84 0.6 88.70

2,081.5

2 0.7 1,457.06

1,766.5

2 0.7 1,236.56

2,135.2

8 0.7 1,494.70

36.75 0.7 25.73

348.12 0.6 208.87

0.7 3,318.69

760.25 0.7 532.18

221.33 0.7 154.93

1,059.4

6 0.7 741.62

1,037.9

9 0.7 726.59

933.80 0.6 560.28

1,397.6

4 0.6 838.58

101.50 0.6 60.90

364.32 0.6 218.59

1,053.0

0 0.6 631.80

227.61 0.6 136.57

0.7 3,221.43

6,540.12

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Pc[kW] - Putere ceruta la nivelul tablourilor generale

Ks2 - Factor de simultaneitate

Psa[kW] - Putere maxim simultan absorbita la nivelul postului de

transformare

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin doua puncte de conexiune, unul pentru cladirile de servicii – PC1, respectiv PC2 pentru cladirile de locuit si functiuni. Punctul de delimitare se va propune la nivelul de tensiune de 20kV, la bornele celulei de masura. Retele de telecomunicatii Pentru bransamentele retelelor de telecomunicatii se vor propunere extinderi ale retelelor de fibra optica existente in zona. Retelele de montate ingropat la cota de retelelor se va face de catre providerii de servicii. Instalatii luminotehnice Instalatiile luminotehnice rutiere se urmatoarele clase :

• Drumul de acces – Clasa M3 • Intersectiile cu zona de acces

Iluminatul stradal este format din corpuri de iluminat montate pe stalpi metalici cu o inaltime utila de 8m, de otel dimensiune 1000x1000x1000mm, respectand in totalitate indicatiile producatorului. Stalpii de iluminat se vor lega la centura principala de legare la pamant prin conductor rotund de otel zincat, D=10mm. Corpurile de iluminat propuse vor fi echipate cu surse LED, indice de redare al culorilor minim 70, temperatura de culoare 4000K, intensitate 15,000lm. Reteaua luminotehnice se va realiza printr-un nou punct de aprindere.

2.4.7 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Obiectivele de utilitate publica se vor realiza pe terenurile ce vor fi in domeniul public sau privat al primăriei. Obiective de utilitate publică propuse sunt: drumurile şi reţelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare), care vor deveni propune transferul dreptului de proprietate între proprietarul actual Municipiului Timişoara asupra suprafet aliniament.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Putere ceruta la nivelul tablourilor generale

Factor de simultaneitate - nivel 2

Putere maxim simultan absorbita la nivelul postului de

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin doua puncte de conexiune, unul pentru PC1, respectiv PC2 pentru cladirile de locuit si functiuni. Punctul de

elimitare se va propune la nivelul de tensiune de 20kV, la bornele celulei de masura.

Pentru bransamentele retelelor de telecomunicatii se vor propunere extinderi ale retelelor de fibra optica existente in zona. Retelele de fibra optica se vor proteja in tuburi gofrate, montate ingropat la cota de -0.8m fata de cota finita a terenului sistematizat. Extinderea retelelor se va face de catre providerii de servicii.

Instalatiile luminotehnice rutiere se vor clasifica conform normativului NP062

Clasa M3 Intersectiile cu zona de acces – Clasa M3

Iluminatul stradal este format din corpuri de iluminat montate pe stalpi metalici cu o inaltime utila de 8m, de otel zincat la cald, montati in fundatii prefabricate de beton, de dimensiune 1000x1000x1000mm, respectand in totalitate indicatiile producatorului. Stalpii de iluminat se vor lega la centura principala de legare la pamant prin conductor rotund de

Corpurile de iluminat propuse vor fi echipate cu surse LED, indice de redare al culorilor minim 70, temperatura de culoare 4000K, intensitate 15,000lm. Reteaua luminotehnice se

un nou punct de aprindere.

ITATE PUBLICĂ

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza pe terenurile ce vor fi in domeniul public sau privat al primăriei. Obiective de utilitate publică propuse sunt: drumurile şi reţelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare), care vor deveni publice după realizare. propune transferul dreptului de proprietate între proprietarul actual

oara asupra suprafetei aferente carosabilului propus ş

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

37

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin doua puncte de conexiune, unul pentru PC1, respectiv PC2 pentru cladirile de locuit si functiuni. Punctul de

elimitare se va propune la nivelul de tensiune de 20kV, la bornele celulei de masura.

Pentru bransamentele retelelor de telecomunicatii se vor propunere extinderi ale retelelor fibra optica se vor proteja in tuburi gofrate,

0.8m fata de cota finita a terenului sistematizat. Extinderea

vor clasifica conform normativului NP062\2002 in

Iluminatul stradal este format din corpuri de iluminat montate pe stalpi metalici cu o zincat la cald, montati in fundatii prefabricate de beton, de

dimensiune 1000x1000x1000mm, respectand in totalitate indicatiile producatorului. Stalpii de iluminat se vor lega la centura principala de legare la pamant prin conductor rotund de

Corpurile de iluminat propuse vor fi echipate cu surse LED, indice de redare al culorilor minim 70, temperatura de culoare 4000K, intensitate 15,000lm. Reteaua luminotehnice se

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza pe terenurile ce vor fi in domeniul public sau privat al primăriei. Obiective de utilitate publică propuse sunt: drumurile şi reţelele

publice după realizare. Se propune transferul dreptului de proprietate între proprietarul actual şi Primăria

şi al zonei verzi de

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Pentru realizarea obiectivelor de 1. Etapa initiala cuprinde dezmembrarea, unificarea si parcelarea zonelor M1,

respectiv M2, in conformitate cu axul central al traseului inelului 2 de circulatie rutiera;

2. Etapa finala cuprinde de circulatie rutiera a inelului 2 (carosabil si spatiu verde de aliniament)

În conformitate cu servituţile trecute în avizare – Etapa a 3-a de ela 428/30.07.2013, zona aflată la vestul sitului, adiacentă Străzii Acad. Dimitrie Gusti, aferentă Zonei M1 din prezenta documentaţie, este grevată prin servitute de utilitate publică pentru realizarea inelulu cuprinsă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara, cel mai favorabil traseu al inelului 2 este diagonal parcelei, în prelungirea str. Înfrăţirii. Această propunere oferă u “Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare Timişoara”. În acest caz, servituţile de utilitate publică sunt translatate pe traseul propus al inelului 2, cu o lăţime a profilului stradal de 16

2.6 CONCLUZII ŞI MĂSURI ÎN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUZ al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi La baza stabilirii principiilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale

− încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara, în − încadrarea în Conceptul general de dezvoltare − corelarea cu planurile urbanistice aprobate până în prezent pentru zona

zonele adiacente; − asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru o

prin temă. − servituţile trecute în “Propunerile

a 3-a de elaborare P.U.G. Timişoara Prezentul PUZ are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanist municipiului Timişoara.

2.7 PROTECŢIA MEDIULUI

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Pentru realizarea obiectivelor de utilitate publica se va realiza o parcelare in doua etape: Etapa initiala cuprinde dezmembrarea, unificarea si parcelarea zonelor M1, respectiv M2, in conformitate cu axul central al traseului inelului 2 de circulatie

Etapa finala cuprinde dezmembrarea si unificarea parcelelor zonei C, aferente caii de circulatie rutiera a inelului 2 (carosabil si spatiu verde de aliniament)

În conformitate cu servituţile trecute în “Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre a de elaborare P.U.G. Timişoara” aprobate prin H.C.L. nr.

zona aflată la vestul sitului, adiacentă Străzii Acad. Dimitrie Gusti, aferentă Zonei M1 din prezenta documentaţie, este grevată prin servitute de utilitate publică pentru realizarea inelului 2 de circulaţie auto. Având în vedere propunerea cuprinsă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara, cel mai favorabil traseu al inelului 2 este diagonal parcelei, în prelungirea str. Înfrăţirii. Această propunere oferă un traseu alternativ care modifică aspectele aprobate în

preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa a 3-a de elaborare P.U.G. ”. În acest caz, servituţile de utilitate publică sunt translatate pe traseul propus

ăţime a profilului stradal de 16,00 m.

N CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind re şi conţinutul cadru al PUZ aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000

al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii principiilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat mătoarele obiective principale:

încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara, în în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara;

corelarea cu planurile urbanistice aprobate până în prezent pentru zona

asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute

“Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare a de elaborare P.U.G. Timişoara”aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.201

are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanist

MEDIULUI

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

38

utilitate publica se va realiza o parcelare in doua etape: Etapa initiala cuprinde dezmembrarea, unificarea si parcelarea zonelor M1, respectiv M2, in conformitate cu axul central al traseului inelului 2 de circulatie

dezmembrarea si unificarea parcelelor zonei C, aferente caii de circulatie rutiera a inelului 2 (carosabil si spatiu verde de aliniament)

preliminare ce vor fi supuse spre aprobate prin H.C.L. nr.

zona aflată la vestul sitului, adiacentă Străzii Acad. Dimitrie Gusti, aferentă Zonei M1 din prezenta documentaţie, este grevată prin servitute de utilitate

i 2 de circulaţie auto. Având în vedere propunerea cuprinsă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara, cel mai favorabil traseu al inelului 2 este diagonal parcelei, în prelungirea str. Înfrăţirii.

n traseu alternativ care modifică aspectele aprobate în a de elaborare P.U.G.

”. În acest caz, servituţile de utilitate publică sunt translatate pe traseul propus

a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000

prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii principiilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat

încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara, în vigoare; urbană (MASTERPLAN) Timişoara;

corelarea cu planurile urbanistice aprobate până în prezent pentru zona studiată şi

biectivele prevăzute

preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013.

are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE

POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI Conform Hotărârii Nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a

evaluării de mediu pentru planuri şi programe (publicată în Monitorul oficial, Partea I nr.707 din 5 august 2004).

ANEXA Nr. 1 CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, în special la: 1.a. Amplasamentul investiţiei este în teritoriul administrativ

MunicipiuluiTimişoara, pe parcel 434683, 434684 – Timisoara, cu o suprafaţă 434683, 434684 – Timisoara.

Fiind un PUZ pentru o zonă cu clădiri servicii, locuinte, comert, parcaje supraterane, confortului şi modului de viaţă premisele pentru apariţia de noi locuri de muncă din sfera dotărilor şi servicilor publice.

Datorită faptului că nu se intenţionează utilizarea de res investiţii nu vor avea de suferit, dimpotrivă vor precum reţea de apă potabilă şi pentru incendiu, electrice, de telefonie şi de catv.

1.b.Se încadrează în prevederile PUG se pentru o arie mai amplă dezvoltarea unei zone reprezentative cu dotările aferente.

Zona va fi supusă urbanizării, integrându zonei centrale metropolitane în perspectiva anului 20

Propunerile pentru parcelele studiate se înscriu în dezvoltarea unei zone cu clădiri funcţiuni mixte: birouri, cazare parcelarea terenului prezentând

Se stabilesc organizări ale circulaţiei şi amenajări ale domeniului public, precum şi intervenţii specifice unei zone cu clădiri servicii, locuinte, comert, înălţimea la cornişă.

1.c. În situaţia existentă terenul are categoria de folosinţă teren vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în PUZ s densităţii de locuire colectivă şi funcţiuni mixte, dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradale.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI

Conform Hotărârii Nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a mediu pentru planuri şi programe (publicată în Monitorul oficial, Partea I

CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului

Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, în special la: Amplasamentul investiţiei este în teritoriul administrativ

, pe parcelele cu număr topografic / număr C.F. oara, cu o suprafaţă de 5,32 ha, înscrise în C.F. nr.

Fiind un PUZ pentru o zonă cu clădiri cu funcţiuni mixte: birouri, cazare

te, comert, parcaje supraterane, se vor crea condiţii de cr confortului şi modului de viaţă cu efect benefic asupra comunităţilor. Totodată există premisele pentru apariţia de noi locuri de muncă din sfera dotărilor şi servicilor publice.

Datorită faptului că nu se intenţionează utilizarea de resurse din zonă, alte asemenea investiţii nu vor avea de suferit, dimpotrivă vor presupune extinderea unor precum reţea de apă potabilă şi pentru incendiu, reţea de canalizare menajeră electrice, de telefonie şi de catv.

în prevederile PUG-ului, aflat în stadiu de elaborare, prevăzându dezvoltarea unei zone reprezentative cu dotările aferente.

Zona va fi supusă urbanizării, integrându-se în strategia de reabilitare şi metropolitane în perspectiva anului 2025.

Propunerile pentru parcelele studiate se înscriu în dezvoltarea unei zone cu clădiri birouri, cazare - hotel, servicii, locuinte, comert, parcaje supraterane

parcelarea terenului prezentând loturi cu suprafeţe de 28.930, respectiv 19.485 Se stabilesc organizări ale circulaţiei şi amenajări ale domeniului public, precum şi

intervenţii specifice unei zone cu clădiri cu funcţiuni mixte: birouri, cazare te, comert, parcaje supraterane: regim maxim de înă

În situaţia existentă terenul are categoria de folosinţă teren curţi construcţii. vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în PUZ s-a avut în vedere optim

colectivă şi funcţiuni mixte, corelată cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

39

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE

Conform Hotărârii Nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a mediu pentru planuri şi programe (publicată în Monitorul oficial, Partea I

CRITERII pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului

Amplasamentul investiţiei este în teritoriul administrativ intravilan al

cu număr topografic / număr C.F. 443736, 443737, ha, înscrise în C.F. nr. 443736, 443737,

birouri, cazare - hotel, se vor crea condiţii de creştere a calităţii

cu efect benefic asupra comunităţilor. Totodată există premisele pentru apariţia de noi locuri de muncă din sfera dotărilor şi servicilor publice.

urse din zonă, alte asemenea presupune extinderea unor facilităţi reţea de canalizare menajeră, reţele

ului, aflat în stadiu de elaborare, prevăzându- dezvoltarea unei zone reprezentative cu dotările aferente.

reabilitare şi dezvoltare a

Propunerile pentru parcelele studiate se înscriu în dezvoltarea unei zone cu clădiri cu te, comert, parcaje supraterane,

28.930, respectiv 19.485 mp. Se stabilesc organizări ale circulaţiei şi amenajări ale domeniului public, precum şi

birouri, cazare - hotel, : regim maxim de înălţime, aliniere,

curţi construcţii. În a avut în vedere optimizarea

corelată cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

Obiectivele propuse se înscriu într apropierea la nivel local de coerenţa cadrelor de planificare a teritoriului metropolitan.

S-a asigurat procentul optim de spaţiu verde propusă pe fiecare lot în parte şi pe ansamblu spaţiilor, nu mai puţin de 5% din suprafaţa totală luată în studiu.

1.d. Se estimează că lucrările de construire a clădirilor

cazare - hotel, servicii, locuin documentaţie, vor afecta mediul pe timp limitat, pe durata edificării construcţiilor.

Funcţionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru. Evaluarea semnificaţiei efectelor pe care obiectivul proiectului de faţ

determina asupra mediului, se individualizează ca urmare a macro asupra componentelor naturale şi antropice. Influenţa prevazută este împărţită în două faze, de construcţie şi de utilizare.

Factori de mediu posibil afectaţi :

protecţia calităţii apelor : cu apă potabilă; consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în consum menajer pentru locatari şi utilizatorii clădirilor comerţ) şi pentru igienizarea spaţiilor, asigurat din sistemul centralizat de distribuţie al Municipiului Timişoara. canalizare : în prezent terenul nu este sistematizat; canalizarea propusă se va fac sistem separativ urmând ca apele pluviale să fie colectate într orară, iar apele menajere să fie preluate de reţeaua de canalizare a Timişoara. protecţia aerului : obiectivul nu va constitui un factor de poluare rezultate în urma arderii combustibililor pentru încălzirea spaţiilor deoarece consumul este moderat. Ridicarea prafului şi a gazelor de eşapament datorate activităţii de şantier vor putea constitui o înrăutăţire de scurtă durată a a şantierului. protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor : produce poluare fonică şi vibraţii. Totuşi activitatile de construcţie implică în primă fază producerea de emisii sonore aferente mişcării şi transportului de materiale şi, în general a tuturor activităţilor de şantier. Zgomotul va fi temporar, conex numai fazelor din timpul zilei. Mijloacele de operare vor respecta normele în vigoare în termenii emisiilor acust protecţia împotriva radiaţiilor : care să presupună probleme de radiaţii. protecţia solului şi subsolului : peisager fiind monitorizate orice fel de posibile poluări ale solului sau subsolului.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Obiectivele propuse se înscriu într-o viziune pe termen lung care favorizează apropierea la nivel local de coerenţa cadrelor de planificare a teritoriului metropolitan.

a asigurat procentul optim de spaţiu verde pe teren natural în corelare cu funcţiunea propusă pe fiecare lot în parte şi pe ansamblu, adică se va avea în vedere asigurarea spaţiilor, nu mai puţin de 5% din suprafaţa totală luată în studiu.

Se estimează că lucrările de construire a clădirilor cu funcţiuni mixte: locuinte, comert, parcaje supraterane, propuse prin prezenta

documentaţie, vor afecta mediul pe timp limitat, pe durata edificării construcţiilor. Funcţionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru. Evaluarea semnificaţiei efectelor pe care obiectivul proiectului de faţ

determina asupra mediului, se individualizează ca urmare a macro-impactului ipotetic asupra componentelor naturale şi antropice. Influenţa prevazută este împărţită în două faze, de construcţie şi de utilizare.

Factori de mediu posibil afectaţi :

protecţia calităţii apelor : în prezent parcelele studiate nu au instalaţii de alimentare cu apă potabilă; consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în consum menajer

şi utilizatorii clădirilor cu funcţiune mixtă (birouri, cazare şi pentru igienizarea spaţiilor, asigurat din sistemul centralizat de distribuţie al

în prezent terenul nu este sistematizat; canalizarea propusă se va fac sistem separativ urmând ca apele pluviale să fie colectate într-un rezervor de compensare orară, iar apele menajere să fie preluate de reţeaua de canalizare a

obiectivul nu va constitui un factor de poluare prin emisii şi imisii rezultate în urma arderii combustibililor pentru încălzirea spaţiilor deoarece consumul este moderat. Ridicarea prafului şi a gazelor de eşapament datorate activităţii de şantier vor putea constitui o înrăutăţire de scurtă durată a calităţii aerului în imediata apropiere

protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor : obiectivul prin natura activităţii nu va produce poluare fonică şi vibraţii. Totuşi activitatile de construcţie implică în primă fază

isii sonore aferente mişcării şi transportului de materiale şi, în general a tuturor activităţilor de şantier. Zgomotul va fi temporar, conex numai fazelor din timpul zilei. Mijloacele de operare vor respecta normele în vigoare în termenii emisiilor acust protecţia împotriva radiaţiilor : în cadrul obiectivului nu se vor desfăşura activităţi care să presupună probleme de radiaţii. protecţia solului şi subsolului : suprafeţele obiectivului vor fi betonate sau amenajate peisager fiind monitorizate orice fel de posibile poluări ale solului sau subsolului.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

40

termen lung care favorizează apropierea la nivel local de coerenţa cadrelor de planificare a teritoriului metropolitan.

în corelare cu funcţiunea , adică se va avea în vedere asigurarea

cu funcţiuni mixte: birouri, , propuse prin prezenta

documentaţie, vor afecta mediul pe timp limitat, pe durata edificării construcţiilor. Funcţionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru. Evaluarea semnificaţiei efectelor pe care obiectivul proiectului de faţă le poate

impactului ipotetic asupra componentelor naturale şi antropice. Influenţa prevazută este împărţită în două

în prezent parcelele studiate nu au instalaţii de alimentare cu apă potabilă; consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în consum menajer

birouri, cazare - hotel, servicii, şi pentru igienizarea spaţiilor, asigurat din sistemul centralizat de distribuţie al

în prezent terenul nu este sistematizat; canalizarea propusă se va face în un rezervor de compensare

orară, iar apele menajere să fie preluate de reţeaua de canalizare a Municipiului

prin emisii şi imisii rezultate în urma arderii combustibililor pentru încălzirea spaţiilor deoarece consumul este moderat. Ridicarea prafului şi a gazelor de eşapament datorate activităţii de şantier

calităţii aerului în imediata apropiere

obiectivul prin natura activităţii nu va produce poluare fonică şi vibraţii. Totuşi activitatile de construcţie implică în primă fază

isii sonore aferente mişcării şi transportului de materiale şi, în general a tuturor activităţilor de şantier. Zgomotul va fi temporar, conex numai fazelor din timpul zilei. Mijloacele de operare vor respecta normele în vigoare în termenii emisiilor acustice.

în cadrul obiectivului nu se vor desfăşura activităţi

suprafeţele obiectivului vor fi betonate sau amenajate peisager fiind monitorizate orice fel de posibile poluări ale solului sau subsolului.

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice : sau acvatice sensibile. protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public : sunt constituite din străzi existente sau propuse, respectiv parcele de folosinţă curţi construcţii cu funcţiuni reglementate ca fiind zonă mixtă. Având în vedere lipsa unei funcţiuni adecvate zonei de proximitate celei centrale, noile funcţiuni aduc o creştere în dezvoltarea durabilă a zonei şi oraşului, din punct de vedere economic, social şi ecologic. gospodărirea deşeurilor generate de amplasament : va duce la producerea de reziduuri. În timpul fazei de construcţie se vor face acumulări temporare de reziduri constituite din materiale mişcate, de cele necesare pentru prelucrări şi pentru formaţiuni din structura de susţinere. Aceste reziduri vo la încetarea activităţii de şantier, conform legii. La faza ulterioară se va organiza o colectare selectivă a deşeurilor urmând ca deşeurile reciclabile se vor preda spre refolosire, iar cele de natură menajeră vor fi colectate în pubele de de serviciile de salubritate. gospodarirea substanţelor toxice şi periculoase :

1.e.Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţiile ce se propun sunt conforme cu normele europene actuale.

Schimbarea destinaţiei terenului, reconversia func dezvoltarea de ansamblu a zonei, deoarece la nivelul municipiului Timi tendinţă de progres în acest sens

2.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil

special la:

2.a.Propunerile din documentaţia de urbanism prezentă produc efecte cu caracter ireversibil prin reconversia func

Intervenţiile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce odată cu efectu lucrărilor de construcţii, caracterizate prin distrugerea elementelor de vegetaţie se vor remedia prin luarea unor măsuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbuşti şi arbori, amenajarea de zone verzi mai ample, modelate după re cu denivelări, plantaţii diverse, oglinzi de apă.

Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 30% din suprafaţa terenului ca spaţii verzi şi de a planta minim un arbore la fiecare 150 mp de spaţiu liber pe fiecare lot edificabil.

Pot apărea poluări involuntare,ef extinsă, frecvenţa lor fiind aleatorie, iar reversibilitatea lor relativ mare deoarece acestea reprezintă doar rezultatul unor poluări accidentale şi sin

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice : în zonă nu există ecosisteme terestre

tecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public : sunt constituite din străzi existente sau propuse, respectiv parcele de folosinţă curţi construcţii cu funcţiuni reglementate ca fiind zonă mixtă. Având în vedere lipsa unei

ţiuni adecvate zonei de proximitate celei centrale, noile funcţiuni aduc o creştere în dezvoltarea durabilă a zonei şi oraşului, din punct de vedere economic, social şi ecologic. gospodărirea deşeurilor generate de amplasament : normala activitate a şanti va duce la producerea de reziduuri. În timpul fazei de construcţie se vor face acumulări temporare de reziduri constituite din materiale mişcate, de cele necesare pentru prelucrări şi pentru formaţiuni din structura de susţinere. Aceste reziduri vo la încetarea activităţii de şantier, conform legii. La faza ulterioară se va organiza o colectare selectivă a deşeurilor urmând ca deşeurile reciclabile se vor preda spre refolosire, iar cele de natură menajeră vor fi colectate în pubele de unde vor fi preluate

gospodarirea substanţelor toxice şi periculoase : nu este cazul.

Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţiile ce se propun sunt conforme cu normele europene actuale.

barea destinaţiei terenului, reconversia funcţională şi urbană, este în acord cu dezvoltarea de ansamblu a zonei, deoarece la nivelul municipiului Timiş tendinţă de progres în acest sens.

2.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în

Propunerile din documentaţia de urbanism prezentă produc efecte cu caracter ireversibil prin reconversia funcţională iniţiată.

Intervenţiile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce odată cu efectu lucrărilor de construcţii, caracterizate prin distrugerea elementelor de vegetaţie se vor remedia prin luarea unor măsuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbuşti şi arbori, amenajarea de zone verzi mai ample, modelate după re cu denivelări, plantaţii diverse, oglinzi de apă.

Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 30% din suprafaţa terenului ca spaţii verzi şi de a planta minim un arbore la fiecare 150 mp de

fiecare lot edificabil. involuntare,efectele negative ale acestora n

aleatorie, iar reversibilitatea lor relativ mare deoarece acestea reprezintă doar rezultatul unor poluări accidentale şi singulare.

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

41

în zonă nu există ecosisteme terestre

tecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public : vecinătăţile sunt constituite din străzi existente sau propuse, respectiv parcele de folosinţă curţi construcţii cu funcţiuni reglementate ca fiind zonă mixtă. Având în vedere lipsa unei

ţiuni adecvate zonei de proximitate celei centrale, noile funcţiuni aduc o creştere în dezvoltarea durabilă a zonei şi oraşului, din punct de vedere economic, social şi ecologic.

normala activitate a şantierelor va duce la producerea de reziduuri. În timpul fazei de construcţie se vor face acumulări temporare de reziduri constituite din materiale mişcate, de cele necesare pentru prelucrări şi pentru formaţiuni din structura de susţinere. Aceste reziduri vor fi evacuate la încetarea activităţii de şantier, conform legii. La faza ulterioară se va organiza o colectare selectivă a deşeurilor urmând ca deşeurile reciclabile se vor preda spre

unde vor fi preluate

Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţiile ce se propun

i urbană, este în acord cu şoara se constată o

a fi afectate cu privire, în

Propunerile din documentaţia de urbanism prezentă produc efecte cu caracter

Intervenţiile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce odată cu efectuarea lucrărilor de construcţii, caracterizate prin distrugerea elementelor de vegetaţie se vor remedia prin luarea unor măsuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbuşti şi arbori, amenajarea de zone verzi mai ample, modelate după reguli peisagistice

Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 30% din suprafaţa terenului ca spaţii verzi şi de a planta minim un arbore la fiecare 150 mp de

neavând o durată aleatorie, iar reversibilitatea lor relativ mare deoarece acestea

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

2.b.Efectele prezentate anterior pot avea natura cumulativă dacă nu se identifică rapid şi nu se iau măsuri privind eliminarea lor. Chiar dacă se manifestă natura cumulativă a efectelor, gradul de poluare nu poate creşte excesiv datorită naturii

2.c.Nu se produc efecte transfrontaliere, zona studiată nefiind în apropierea

frontierelor de stat ale României. 2.d.Riscuri pentru sănătatea umană sau pentru mediu nu sunt ridicate datorită

specificului surselor de poluare şi a efectelor 2.e. Efectele nu au o mărime şi o spaţialitate deosebite fiind vorba doar de poluări

reduse. 2.f.

2.f.i. În zona studiată nu sunt zone naturale speciale sau patrimoniu cultural care să fie afectat.

2.f.ii.Ca urmare a specificului zonei

cazare - hotel, servicii, locuin activităţi care să conducă la depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului.

2.f.iii.Nu este cazul. 2.g. În cadrul sau în apropierea obiectivului nu se găseşţe nici o zonă sau peisaj cu

statut de protejare (orice problemă de mediu existentă, care este relevantă pentru plan sau program, inclusiv, în particular, cele legate de orice zonă care prezintă specială pentru mediu, cum ar fi ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitate florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001). Întocmit, Prof. dr. arh. Vlad GAIVORONSCHI Prof. dr. arh. Ioan ANDREESCU Februarie 2017

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

Efectele prezentate anterior pot avea natura cumulativă dacă nu se identifică rapid şi nu se iau măsuri privind eliminarea lor. Chiar dacă se manifestă natura cumulativă a efectelor, gradul de poluare nu poate creşte excesiv datorită naturii acestor efecte.

Nu se produc efecte transfrontaliere, zona studiată nefiind în apropierea frontierelor de stat ale României.

Riscuri pentru sănătatea umană sau pentru mediu nu sunt ridicate datorită specificului surselor de poluare şi a efectelor acestora.

Efectele nu au o mărime şi o spaţialitate deosebite fiind vorba doar de poluări

În zona studiată nu sunt zone naturale speciale sau patrimoniu cultural care să

Ca urmare a specificului zonei studiate, clădiri cu funcţiuni mixte: locuinte, comert, parcaje supraterane, nu se pot desfăşura

activităţi care să conducă la depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a

În cadrul sau în apropierea obiectivului nu se găseşţe nici o zonă sau peisaj cu statut de protejare (orice problemă de mediu existentă, care este relevantă pentru plan sau program, inclusiv, în particular, cele legate de orice zonă care prezintă specială pentru mediu, cum ar fi ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitate florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001).

Vlad GAIVORONSCHI

Ioan ANDREESCU

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

42

Efectele prezentate anterior pot avea natura cumulativă dacă nu se identifică rapid şi nu se iau măsuri privind eliminarea lor. Chiar dacă se manifestă natura cumulativă

acestor efecte.

Nu se produc efecte transfrontaliere, zona studiată nefiind în apropierea

Riscuri pentru sănătatea umană sau pentru mediu nu sunt ridicate datorită

Efectele nu au o mărime şi o spaţialitate deosebite fiind vorba doar de poluări

În zona studiată nu sunt zone naturale speciale sau patrimoniu cultural care să

cu funcţiuni mixte: birouri, nu se pot desfăşura

activităţi care să conducă la depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a

În cadrul sau în apropierea obiectivului nu se găseşţe nici o zonă sau peisaj cu statut de protejare (orice problemă de mediu existentă, care este relevantă pentru plan sau program, inclusiv, în particular, cele legate de orice zonă care prezintă o importanţă specială pentru mediu, cum ar fi ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001).

> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

2.8 ANEXE

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

43

BREVIAR DE CALCUL CANALIZARE PLUVIALA (PUZILSA - ETAPA ACTUALA DE DEZVOLTARE xmxESx0; i — intensitatea ploii de calcul (normate), în Is x ha ; m — coeficient de reducere ce ține seama de capacitatea de înmagazinare a canalelor; S — suprafața bazinului de canalizat aferent secţiunii de considerate , în ha; $— coeficientul de scurgere corespunzător suprafeței S. s= 50245 mp= 5,0245 ha din care: 20641,18 mp - învelitoare acoperis 25703,04 mp - zona alei si trotuare 3900,78 mp - zona verde 0,95 (zona invelitoare acoperis) 0,9 (zona alei si trotuare ) 0,1 (zona verde) D= 0,86 Intensitatea ploii se calculează în funcție de durata, de frecvența normală şi de curbele de intensitate. Se consideră, te=ts sa tcs timpul de concentrare specifică tcs —1*3 minute în zona de munte (pante medii >= 5%) minim 5 minute tcs —3=5 minute în zona de deal (pante medii între 0,2% şi 0,5%) minim 10 minute tcs —5+12 minute în zona de campie (pante medii <= 2%) minim 15 minute 10 minute
> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

44

L — lungimea canalului în metri Vi viteza inițeală în mis = 0,7...1,0 mis V, 1 mis L= 235m t= 13,917 min 15 minute Curbele de intensitate a ploii, sunt date în STAS 9470-73 pentru 19 zone. Categoria lucrărilor de canalizare: - categoria lucrărilor 2 - clasă de importanță II frecventa ploii f=1/10 conf NP-133 Județul Timis, este în zona 13 i= 290" Isha m=08 "pentut < 40 min. Valoarea coeficientului de scurgere în funcție de natura bazinului de canalizare sunt indicate în tabel din STAS 1846-2007. = 086 Y Qp=ixmxESx0; a 1.000,66 Ils 3.602.379,21 |/h 3.602,38 mc/h Intocmit, Ing. Popa Alin
> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

45

BREVIAR DE CALCUL CANALIZARE PLUVIALA CU HIDROCARBURI Inelll + parcare PUZILSA - Etapa actuala de dezvoltare Qp=ixmxXSx0; i — intensitatea ploii de calcul (normate), în Is x ha ; m — coeficient de reducere ce ține seama de capacitatea de înmagazinare a canalelor; S — suprafața bazinului de canalizat aferent secţiunii de considerate , în ha; $— coeficientul de scurgere corespunzător suprafeței S. s= 16690 mp = 1,669 ha din care: s= 12625 mp - suprafata carosabil 2000 mp - zona trotuare + pista ciclisti 2065 mp - zona verde D= 0,95 (suprafata carosabil o= 0,9 (ona trotuare + pista ciclisti) o= 0,1 (zona verde) o= oa Intensitatea ploii se calculează în funcție de durata, de frecvența normală şi de curbele de intensitate. Se consideră, te=ts F= sa tcs timpul de concentrare specifică tcs —1*3 minute în zona de munte (pante medii >= 5%) minim 5 minute tcs —3=5 minute în zona de deal (pante medii între 0,2% şi 0,5%) minim 10 minute tcs —5+12 minute în zona de campie (pante medii <= 2%) minim 15 minute tos 10 minute L —lungimea canalului în metri V,— viteza inițeală în m/s = 0,7...1,0 mis V= 1 mis L= 765m ts= 2275 min 20 minute
> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

46

Curbele de intensitate a ploii, sunt date în STAS 9470-73 pentru 19 zone. Categoria lucrărilor de canalizare: - categoria lucrărilor 2 - clasă de importanță II frecventa ploii f=1/10 conf NP-133 Județul Timis, este în zona 13 i= 210" sha m=08 "pentut < 40 min. Valoarea coeficientului de scurgere în funcție de natura bazinului de canalizare sunt indicate în tabel din STAS 1846-2007. 084 xmxESx0; a 235,20 ls 846.735,12 |/h 246,74 mc/h a, Conform debitului calculat se alege un separator de hidrocarburi cu capacitatea de 250 1/s Intocmit, Ing. Popa Alin
> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

47

BREVIAR DE CALCUL DEBITE DE APA SI APA UZATA PUZILSA Date de intrare + Date privind populația actuală ZONA DE BLOCURI DE LOCUINTE — Numar locuitori 2888 persoane ZONA BIROURI Nr. | Categorie de consum ILSA Birouri 1 - personal 20-30 lzi | 4500 x 30 = 135000 zi Sala sport 2 - client 40-50 Ii 300x 50 = 15000 zi -angajat 40-60Izi__|_10x60 = [600 zi Hotel 3 -angajat 40-60 zi |30x60 = 1800 -turist 200 Ilzi 200 x 200 = 50000 zi Restaurant 4 -client 22-44 zi |180x 22 3960 -angajat 40-60 zi _| 20 x 60 1200 TOTAL debite 207560 Uzi Necesar de apa la cladiri civile functie de destinatie(q.) - numar total locuitori 2888 - debit specific pentru consum q, (Vom zi), conf. SR 1343-1/2006: Ng= 554120 lzi= 554,1 melzi Debite de apa pentru turnuri de racire Nt= 172800 llzi= 172,8 melzi Debite de apa pentru refacerea rezervei de incendiu interior NRI= 158,40 mclzi = 1,833 Vs -Kzi=coeficientul de variatie a debitului zilnic de apa, conform SR 1343-1/2006: Kzi= 1,20 -Ko=coeficientul de variatie a debitului orar de apa, conf. SR 1343-1/2006; Ko= 1,40 120
> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

48

Debite caracteristice ale necesarului de apa + Debitul zilnic mediu Qzimeg =Z (s x N) / 1.000 (m'tzi) + Debitul zilnic maxim Qzirax Qzi mes X Kai + Debitul orar maxim max Qi max X Ko/24. Cerinta de apa la sursa (N + N, + cc + C= 103848 mclzi -> 12,02 Ko = 1,02 1,15 TOTAL DEBITE NECESARE ILSA 12,42 Is 1491 Is = 75,14 m'lh = 20,87 Is Elementele retelei de distributie -Se dimensioneaza la debitul: QucTKpXQomaxt KpXnjx Qi n,=nr. de jeturi 2 Qii = debitele hidrantilor interiori 15 1,02 21 ls 91,25 mlh = 25,35 Ils
> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

49

TOTAL DEBITE CARACTERISTICE ALE RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA a 0: mii mlzi = 12,02 Is 75,65 mclh 1246,18 Mlzi= 14,42 Is As ma 72,69 m'lh = 20,19 ls SISTEM DE ALIMENTARE CU APA PENTRU STINS INCENDIU Necesarul de apa pentru stingerea incediilor A) Instalatia de hidranti interiori Timp teoretic de functionare a hidrantiilor int 60 min Numar de jeturi in functiune simultana 2 debit = qii= 21 Is B) Instalatia de sprinklere + drencere In conformitate cu scenariu de securitate la incendiu rezulta o rezerva de apa comuna pentru instalatia de sprinklere si drencere de minim 162 me Timpulteoretic de refacere a rezervei de incendiu: 36 h, Conform P118/2 - 2013 - Tabel 12.1 Oa = VriTa x 24 On = 162 mcl36 h = 45 mclh = 108 melzi 1,25 Ils C) Instalatia de hidranti exteriori In conformitate cu art. 6.1 din P118/2-2013 se impune realizarea unei astfel de instalatii Reteaua de hidranti exteriori se va realiza din sursa alternativa (preluare apa din raul Bega) Tipul hidrantului Hidrant suprateran/Hidrant subteran Lungimea furtunului 120 m conf. P118/2-2013, art. 6.8-a Lungimea jetului compact 14 m conf. P118/2-2013, Anexa 14 bis Debitul specific al unui hidrant qhi = 15 's (hidrant cu 3 racorduri) Debitul de calcul al instalatiei Qhi = 25 /s conf. P118/2-Anexa 7 pentru compartimente cu volume mai mari de 50.000 mc Timpul teoretic de functionare: 180 minute conf. P118/2-2013, art.6.19 (b) REZERVOR DE INMAGAZINARE Capacitatea rezervorului de inmagazinare rezultata mai jos cuprinde volumul de apa potabila necesar pentru consum menajer si pentru reteaua de incendiu cu hidranti interiori). V rez = V comp * V inc * V av = 719,69 m? V conș= volum pentru compensarea debitului la orele de maxim consum V ne = volum intangibil pentru incendiu V „„=volum necesar pentru consum menajer in caz de avarie la sursa V comp = 2XQ zinax = 64409 m = 06xX Q;xT,+ 36xX QpxTe + 36XZ *aXQ oma = 75,60 m” V ine
> AUSTRIA

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

300085 TIMIŞOARA P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. Timiş RO96RNCB4500000007330001, cont RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BU RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256 www.andreescu-gaivoronski.com

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I S . R . L .

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO96RNCB4500000007330001, cont € B.C.R. Timiş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ ş

RO15RNCB4500000007330004, cont IBAN Alpha Bank RO75BUCU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie RO35TREZ6215069XXX002105, tel: 0256-306042, fax: 0256-430093 email: [email protected]

A N D R E E S C U & G A I V O R O N S K I

(DIN EN) ISO 9001:2008 Certificate Reg. No 20 100 92004014

ţa Sf. Gheorghe nr. 4, et.2, ap.10, Reg.Com.J35/2735/91, cod fiscal R 1823188, cont IBAN B.C.R. ş RO31RNCB4500000007330007, cont garanţ i i B.C.R. Timiş

CU569501212511RO01, cont IBAN Trezorerie gaivoronski.com

50

Conf. NP 133/1-2013 n=2 nr. incendii simultane Q:= 21 /s debit maxim necesar pentru hidranti interiori T= 60 Timp teoretic de functionare a hidrantiilor int /s debit maxim necesar pentru hidranti exteriori T.=0 Timp teoretic de functionare a hidrantiilor ext debitul pentru stingerea incendiului cu ajutorul instalațiilor speciale, a căror 0 durată de funcționare este Ts (ore) Ts=0 a=1 pentru rețele de inafta presiune 7514 mh V av = Qmin X (Tav- Ti) - Qa XTav = 0,00 m'; NP 133/1-2013 cap. 4.2.1.2 Refacerea rezervei de apa, trebuie sa se realizeze cu debitul Qri, in timpul Tri On = V/Tax 24 Taz 36 h Conform P118/2- 2013 - Tabel 12.1 Qu = 5040 m'lzi= 210 m'h= 0,58 Ils Verificarea rețelei la funcționarea hidranților exteriori Quv* axKpXQ oma *36X N XKpXQie Inelul de incendiu pentru alimentarea hidrantilor exteriori va avea sursa proprie de apa din raul Bega Verificarea rețelei la funcționarea hidranţilor interiori Quv* axKpXQomax + 3,6 XK p x (nj x Qjjmax + 3,6 (n-1) xKp X Qie = 86,42 m'lh Intocmit, Ing. Popa Alin
> AUSTRIA

Atasament: U7.1_Mobilare_1_2000.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ANDREESCU & GAIVORONSCHI

SCARA FAZA

DATA

s. r. l. NR.PROIECT

NR.PLANᗠAPLANᗠA:

VERIFICATOR NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZANR./DATA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

ᗠEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

J35/2735/91

PLAN DE SITUATIE

Piaᘰa Sfântu Gheorghe, nr. 4, et. 2, ap. 10, RO-300085 TIMIᗠOARA Tel: 0256 306042 Fax: 0256 430093 E-mail: [email protected]

300085 P-ta. Sf. Gheorghe, nr. 4, et. 2, ap. 10, tel. 0256 306 042, fax 0256 430 093

arh. Vlad GAIVORONSCHI

arh. Vlad GAIVORONSCHI

arh. Petra BOULESCU

CONSTRUCTIE UNIFAMILIALA P, GARAJ, PISCINA SI IMPREJMUIRE

DAN KEIL, VALERIE JULIANE KEIL

str. ZONA TORONTALULUI, C.F. /TOP. 440745

36 / 2016

D.T.A.C.

IUNIE 2016

BENEFICIAR:

A-01

50 10,05 50

-19,27

4, 91

1,09 11,05

50 3,

25 55

7, 15

2,16

21,07

1, 20

7, 00

21,065

32,17 5

90 10

,0 0

13 ,4

45

5,95

5,645

2,00

2, 00

4, 90

7,7 1

15 ,4

5

15 ,9

7

12,76 5

2,05

3,575 5,45 3,70 8,36

12 ,8

65

32,35

8,455 80 1,95 6,15 3,00 715

DECK LEMN

1.5%

1. 5%

2%

1. 5%

2%

2%

1.5%

1.5%

1. 5%

1.5%

1. 5%

1.5%

1.5% 1.5%

2%

IM PREJM

UIRE PROPUSA

1.5%

IMPREJMUIRE EXISTENTA (VECIN)

2% 1.

5%

IM PREJM

UIRE EXISTENTA (VECIN)

IM PREJM

UIRE PROPUSA

3. 5%

PIETRIS

P

N

LIMITA DE PROPRIETATE

TERASA NECIRCULABILA

TERASA NEACOPERITA

VE GE

TA TI

E JO

AS A

VE GE

TA TI

E IN

AL TA

D E

PR OT

EC TI

E

TERASA NECIRCULABILA

TERASA NEACOPERITA

PISCINA

3

STRADA TORONTALULUI

LIM ITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

Casa P+2E

Casa P+M Casa P+M

TERASA NEACOPERITA

LIM ITA DE PROPRIETATE

LIM ITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIM ITA DE PROPRIETATE

4 LIMITA DE PROPRIETATE

P P

TERASA NECIRCULABILA

Nr. C.F. 440745 CTN=90,75m CTS=91,32m COTA 0=91,47 S=676 mp

ACCES PIETONAL ACCES AUTO

AL EE

P IE

TO NA

LA

ALEE PIETONALA

DECK LEMN

2

2,05 25 4,25 25 5,05 25 3,70 35 4,92

3,30

7, 86

3,10

2, 90

25 3,075 25 9,50 25 2,65 35 4,745

1, 95

25 4,

00 25

6, 65

25 3,

50 25

25 1,

25

25 6,

75

40

+4,10

+2,85+2,85

+2,85

+2,85

+2,85

+4,10

+2,85

+2,85

+2,85

+2,85

+2,85

+2,85

RECEPTOR APE PLUVIALE Ø110mm

RE CE

PT OR

A PE

PL UV

IA LE

Ø 11

0m m

RECEPTOR APE PLUVIALE Ø110mm

IMPREJMUIRE PROPUSA

+2,85

+0,17

TERASA NEACOPERITA

BA NC

UT A

BANCUTA

ZONA VERDE IARBA

0,00

-0,15

BANCUTA

-0,15

1

-32cm (91,15m)

BANCUTA

-0,15

TERASA NECIRCULABILA

ZONA VERDE IARBA

0,00 -0,15

-0,32

1 : 200SCARA

DATA

NR.PROIECT

PLANSA:

BENEFICIAR:

PROIECT:

AMPLASAMENT CONSTRUCTIE:

SPECIFICATIE NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

prof.dr.arh. Vlad GAIVORONSCHI

NR. PLANSA

FAZA

2017.04

162/ 2016

ZONA ILSA, TIMISOARA P.U.Z.

prof.dr.arh. Vlad GAIVORONSCHI

drd.arh. Mihai-Ionut DANCIU

SEMNATURA

Timisoara, bul. Take Ionescu , nr. 46B

S.C. Take Project SRL

str. Coriolan Brediceanu , nr. 10/D, TIMISOARA, RO-300011 RO35002233, J35/2206/2015

Tel: 0256 491042 / Fax: 0256 491043

prof.dr.arh. Ioan ANDREESCU

prof.dr.arh. Ioan ANDREESCU

POLITIA MUNICIPIUUI TIMISOARA

BUS

LIM ITA SECTO

R STUDIAT

LIM ITA SEC

TO R

STU D

IAT

LIM ITA SEC

TO R

STU D

IAT

LIMITA SECT

OR ST UDIAT

LIM ITA

SE CT

OR ST

UD IAT

LI M

IT A

SE C

TO R

S TU

D IA

T

LI M

IT A

SE C

TO R

S TU

D IA

T

LIM ITA SEC

TO R

STU D

IAT

LIM ITA SEC

TO R

STU D

IAT

LIM ITA SECTO

R STUDIAT

ZONA PIETON ALA / PROME

NADA

BUS

BUS TAXITAX I

TAX I

TAX I

TAX I

TAX I

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

SFARSIT SECTOR STUDIAT

PO D

R U

TIER B=14,0m

PO D

PITO N

AL B=5,0m

Tr as

eu In

el II

sp re

Bv A

nte ne

i

spre Piata Dr. Russel

spre Bv. Simion Barnutiu

18A

BULEVARDUL REVOLUTIEI 1989

PREFECTURA TIMISOARA

STR. TULNICULUI

2 4

UNIVERSITATEA DE MEDICINA

SI FARMACIE TIMISOARA

SI FARMACIE TIMISOARA

UNIVERSITATEA DE MEDICINA

ST R.

R EG

IM EN

TU L

13 C

AL AR

AS I

2A

2

par car

e

2A

1

3

6

INTR. D. PACIUREA

STR. HEINRICH HEINE

5 5

10-16

1

14 8

8A

18 18A

ST R.

R EG

IM EN

TU L

13 C

AL AR

AS I

9

8

10

ST R.

F IL

IP ES

CU L

EO NT

E

9

1 10

12

3

2 STR. ODOBESTI

1

3

STR. MARTIR LONTINA BANCIU

2

(ST R.

NA RC

ISE LO

R)

1

20

22

2426

19 21

23

25

B-DUL REVOLUTIEI

1

ST R.

AN DR

EI MO

CIO NI

PARCUL POPORULUI

STR. 12 APRILIE 1961

Dispecerat energetic

teritorial

STR. EPISCOP JOSEPH NISCHBACH (COLONIEI)

ST R.

S PL

AI UL

C OL

ON IEI 2

5

3

STR. NICOLAE IORGA

2B 6C

6A

2

4

6B

1

4

3 ST

R. DIM

ITR IE P

AC IUR

EA

1

6

5

INTRAREA PREDEAL

1

1

1

ST R.

MO CIO

NI

2

3

1

8

7

9

9

7 STR. SEM

ENIC

6

11

13

STR. SEM ENIC

8

2

3

STR . DIM

ITRIE PAC

IURE A

10

12

Gradinita Nr.22

2 3

4

4

5

1

STR . MO

CION I

STR. BRANISTE

7 5

3

4

6

2

6

1

2

1

3

5

2

centrala termica

ST R.

P RO

F. LI

NT IA

D IO

NI SI

E

Beg a

3

4A

1

3

4

7

9

2A

STR. ABRUD

5

4A

1A

1

ST R.

M IR

CE ST

I

2

7

2

5

6

5

STR. M IRCESTI

3

4

6

7

8

9

3

7 8

Bega

1

STR. VIDRA

2

9

10

Comunitatea Evreilor din Timisiara

STR. I. L. CARAGIALE

2A

1

4

STR. I. L. CARAGIALE

12

1

11A 11B 13A

4

13B 15A

ST R.

G H.

M AR

IN ES

CU

3 2

1

15B 17 19

STR. 12 APRILIE 1961

6

21

13

14 PIATA ROMANILOR

3

2

8

15

ST R.

D EV

A

23

25

1

B-DUL 3 AUGUST 1918 (STR. 12 APRILIE 1961)

27

29

31

11

4

6

STR. A BRUD

8

13

10

15

12 14

punct termic

ALEEA DE TUNATA

2 4

1 3

4A

6

4B

17

16

19

Gradinita nr. 16

3

Bl. 18C

Bl.18B

Bl. 18A

ST R.

Z LA

TN A

2

18

23A

23B

9

Bloc 4

6

Bl. 6

4

2

33

PI AT

A TR

AI AN

7

STR. PIATA TRAIAN

PI AT

A TR

AI AN

5

1

3

1

1

Piata Traian

2

PIATA TRAIAN

3

2

4

3

5

6

7

9

8

11

13

PIATA RARES

Parohia Ortodoxa Sarba

4

2

1

6

4 ST

R. ZA

VO I

3

8

10

12

Comunitatea Crestina Baptista

4

STR. E. TEODOROIU

5

1

3

5

2

4

7

9

19

21

20 22

23

25

18 20-22

15 17

ST R.

A . P

OP OV

IC I

2A

2A

11

2A

2

4

24-28 30

5

14

16

32

27 29

31B

33 35

1 3

2A 2

6

ST R.

BU CU

RE ST

I

1A

3

8

5

7

31A

14

10

37

16

20 B

12

11 13

18A 22

STR. BUCURESTI

24A

15

Fundatia Soros 10

12

17

ST R.

S EM

EN IC

14

19

STR. ODOBESTI

5 7 9

11

4

STR. ODOBESTI

36 38 40

13 15

6

42 44

Gradinita Nr. 22

4

parcare

39 41

43

45

26 B

34B 38B

47 43 51A

1

51

parcare

10A

53 55

28 30

32A

32

36

STR. IASI

2

2A

4

9B

5A

5B

7

11

9

9A

6

4A

STR. TAPIA

8

1

STR. TAPIA

3

4 2

57A

57

61

59

63

65

ST R.

A. G

OL ES

CU 2

3

4

6

8 10

67 69

1

3

5

5A

ST R.

IN FR

AT IR

II 2

7

71

1

5 14

12

16

9

11 A

16A

11

3

STR. ENRIC BAADER

8 6A

11 11A 12

14 15

16

Bega

7 11

17

ST R.

Z LA

TN A

Bl. 8

8

Bl. 10

SPLAIUL NISTRULUI (GALATI)

Bega

Depoul de tramvaie

17

19 23

STR. DACILOR

21 15

1

2

2

10

magazin magazin

23

Centru achizitii

14 12

S.C. Ceraplast S.A.

S.C. Electrometal S.A.

S.C. Crinul S.A.

3

2A

1

3

4

5

6

7 97A

8

SPLAIUL PENES CURCANUL

14

13 12

11 14

A

1 2

S.C. INDUSTRIA LINII S.A.

73

Depou de tranvaie

tranvaie

4 5

6

Depoul de

7

6

STR. DRAGASANI

4 2

Spitalul de copii

81 79

1 3

2

5 7

ST R.

M . K

OG AL

NI CE

AN U

STR . M . KOGALNICEANU

4 6

PIATA BADEA CARTAN

10

9B

9 9 A

STR . BADEA CARTAN

8 6

8

2 4

1 1A 3 5

6

Scoala generala Nr. 21

9

1

S.C. Institutul National al Lemnului S.A.

2 2A

5A

6

Ai

Ai

Ai

CA

CV

CA

Ai CV

50 0

100

500

Ai

500

CA

CA

CA

CV

CA

80

500

10 0

CA

CA

CA

CA

CA

CACA

CA

Ai

Ai

Ai

Ai

FO NT

A D UC

TIL A

Ai

Ai

Ai

Ai

Ai

B-dul Take Ionescu (asfalt)

B-dul Take Ionescu (asfalt)

B-dul Take Ionescu (asfalt)

STR . ACADEM ICIAN DIM

ITRIE GUSTI

STRADA PIETONALA CU LATIM E 6 , 00 m

BULEVARDUL TAKE IONESCU

BEGA

SPLAIUL PROTOPOP MELETIE DRAGHICI

CF 4

32 32

8

CF 4

32 32

7

CF 432252

CF 432253

CF 432250

CF 432249

CF 4

32 24

8

C1

CF 432252

CF 432253

CF 432250

CF 400437

CF 432251CF 432251

479900 20 76

50

479900 20 77

00

479900 20 77

50

479900 20 78

00

479900 20 78

50

479900 20 79

00

479900 20 79

50

479900 20 80

00

479900 20 80

50

479900 20 81

00

479900 20 81

50

479900 20 82

00

479900 20 82

50

479900 20 83

00

479900 20 83

50

479900 20 84

00

479950 20 76

50

479950 20 77

00

479950 20 77

50

479950 20 78

00

479950 20 78

50

479950 20 79

00

479950 20 79

50

479950 20 80

00

479950 20 80

50

479950 20 81

00

479950 20 81

50

479950 20 82

00

479950 20 82

50

479950 20 83

00

479950 20 83

50

479950 20 84

00

479950 20 84

50

480000 20 76

50

480000 20 77

00

480000 20 77

50

480000 20 78

00

480000 20 78

50

480000 20 79

00

480000 20 79

50

480000 20 80

00

480000 20 80

50

480000 20 81

00

480000 20 81

50

480000 20 82

00

480000 20 82

50

480000 20 83

00

480000 20 83

50

480000 20 84

00

480000 20 84

50

480050 20 76

50

480050 20 77

00

480050 20 77

50

480050 20 78

00

480050 20 78

50

480050 20 79

00

480050 20 79

50

480050 20 80

00

480050 20 80

50

480050 20 81

00

480050 20 81

50

480050 20 82

00

480050 20 82

50

480050 20 83

00

480050 20 83

50

480050 20 84

00

480050 20 84

50

480100 20 76

50

480100 20 77

00

480100 20 77

50

480100 20 78

00

480100 20 78

50

480100 20 79

00

480100 20 79

50

480100 20 80

00

480100 20 80

50

480100 20 81

00

480100 20 81

50

480100 20 82

00

480100 20 82

50

480100 20 83

00

480100 20 83

50

480100 20 84

00

480100 20 84

50

480150 20 76

50

480150 20 77

00

480150 20 77

50

480150 20 78

00

480150 20 78

50

480150 20 79

00

480150 20 79

50

480150 20 80

00

480150 20 80

50

480150 20 81

00

480150 20 81

50

480150 20 82

00

480150 20 82

50

480150 20 83

00

480150 20 83

50

480150 20 84

00

480150 20 84

50

480200 20 76

50

480200 20 77

00

480200 20 77

50

480200 20 78

00

480200 20 78

50

480200 20 79

00

480200 20 79

50

480200 20 80

00

480200 20 80

50

480200 20 81

00

480200 20 81

50

480200 20 82

00

480200 20 82

50

480200 20 83

00

480200 20 83

50

480200 20 84

00

480200 20 84

50

480250 20 76

50

480250 20 77

00

480250 20 77

50

480250 20 78

00

480250 20 78

50

480250 20 79

00

480250 20 79

50

480250 20 80

00

480250 20 80

50

480250 20 81

00

480250 20 81

50

480250 20 82

00

480250 20 82

50

480250 20 83

00

480250 20 83

50

480250 20 84

00

480250 20 84

50

480300 20 76

50

480300 20 77

00

480300 20 77

50

480300 20 78

00

480300 20 78

50

480300 20 79

00

480300 20 79

50

480300 20 80

00

480300 20 80

50

480300 20 81

00

480300 20 81

50

480300 20 82

00

480300 20 82

50

480300 20 83

00

480300 20 83

50

480300 20 84

00

480300 20 84

50

480350 20 76

50

480350 20 77

00

480350 20 77

50

480350 20 78

00

480350 20 78

50

480350 20 79

00

480350 20 79

50

480350 20 80

00

480350 20 80

50

480350 20 81

00

480350 20 81

50

480350 20 82

00

480350 20 82

50

480350 20 83

00

480350 20 83

50

480350 20 84

00

480350 20 84

50

480400 20 76

50

480400 20 77

00

480400 20 77

50

480400 20 78

00

480400 20 78

50

480400 20 79

00

480400 20 79

50

480400 20 80

00

480400 20 80

50

480400 20 81

00

480400 20 81

50

480400 20 82

00

480400 20 82

50

480400 20 83

00

480400 20 83

50

480400 20 84

00

480400 20 84

50

480450 20 77

50

480450 20 78

00

480450 20 78

50

480450 20 79

00

480450 20 79

50

480450 20 80

00

480450 20 80

50

480450 20 81

50

480450 20 82

00

480450 20 82

50

480450 20 83

00

480450 20 83

50

480450 20 84

00

480450 20 84

50

480500 20 78

50

480500 20 79

00

480500 20 79

50

480500 20 80

00

480500 20 80

50

480500 20 81

00

480500 20 81

50

480500 20 82

00

480500 20 82

50

480500 20 83

00

480500 20 83

50

480500 20 84

00

480500 20 84

50

480550 20 80

00

480550 20 80

50

480550 20 81

00

480550 20 81

50

480550 20 82

00

480550 20 82

50

480550 20 83

00

480550 20 83

50

480550 20 84

00

480550

480600 20 81

00

480600 20 81

50

480600 20 82

00

480600 20 82

50

480600 20 83

00

480600 20 83

50

480600 20 84

00

Nr CF/Nr cad. 413362

Nr CF/Nr cad. 413377

Nr CF/Nr cad. 413375

P+2+M

P+1+M

P+4

P+3

P+3

P+3

P+2

P+4

P

D+P

D+P+ 1

D+P

P+2

P

PDG-7

PDG-C FC

PDG-A FA

PDG-D

B-dul Simion Barnutiu

Biserica

POLITIA MUNICIPIUUI TIMISOARA

Str A. Mocioni (asfalt)

Canal Bega

Spl Nistrului (Str Galati)

Pi at

a Ba

de a

Ca rta

n

D+P+3

P+10

D+P+3 P+10

P+10

D+P+1 P+2+M

P+2

P+10

P+10

P+1

D+P+3

P+1

D+P+2

P+10

P+1

P+10

P P+2

P+2+M

P+2

D+P

P

P+6

P+6

P+6

P+5

P+1

D+P

P+1+M

D+P+1

D+P+1

P

P+2

P+2+M

P+1+M

P+4

P+3

P+3 P+3

P+3

P+1D+ P+1

P

D+P

P+1

D+P+ 1

P+4

D+P

P+2

Spl Nistrului (Str Galati)

Canal Bega

D+P+1

D+P+1

D+P+1

SB1 89.525

IL 1

91 .3

33

IL2 89.431

IL6 88.896

AM1 89.126

BR 1

89 .0

73

BR 2

89 .3

33

DTM1 89.040

TI1 89.119

GL1 88.835

GL2 88.755

GL3 88.628

GL4 88.768

GL6 89.1

61

(asfalt)

Spl Nistrului (Str Galati) (asfalt)

Spl P.M. Draghici (asfalt)

Str A . Mo

cion i

(asf alt)

Str A . Mo

cion i

(pav ele)

(asfalt)

(asfalt)

(asfalt)

(asfalt)

St r M

K og

al ni

ce an

u

(a sf

al t)

St r M

K og

al ni

ce an

u

(a sf

al t)

trotuar asfalt

trotuar dale

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v. z.v.

z.v.

z.v.

trotuar asfalt

trotua r asfa

lt

z.v.

trotua r asfa

lt

trotuar asfalt

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

bazin

Post Trafo

beton beton

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

parcare asfalt

parcare

parc are

su pr

af at

a be

to na

ta

trotuar asfalt

trotu ar as

falt

z.v.

trotu ar as

falt

tro tu

ar a

sf alt

pa rc

ar e

a sf

alt

parcare asfalt

parcare asfalt

pa rc

ar e

as fa

lt

z.v.z.v.

chiosc ziare

st at

ie tra

m va

i pe

ro n

ch io

sc z

ia re

lin ii

tra m

va i

linie tramvai

linie tramvai

linie tramvai

lin ie

tr am

va i

lin ie

tr am

va i

lin ie

tr am

va i

lin ie

tr am

va i

lin ie

tr am

va i

lin ie

tr am

va i

trotuar asfalt

trotuar asfalttrotuar asfalt trotuar asfalt trotuar asfalt trotuar asfalt trotuar asfalt trotuar asfalt trotuar asfalt

trotuar asfalt dale

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v. z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

P+1

pa rc

ar e

as fa

lt

tro tu

ar a

sf al

t

tro tu

ar a

sf al

t

B-dul Take Ionescu

Str. Tapia

z.v. z.v.

B-dul Take IonescuB-dul Take Ionescu

Str. Baader

trotuar asfalt

trotuar beton

trotuar bet on

trotu ar b

eton

z.v.

z.v.

trotua r asfa

lt

trotu ar as

falt z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.z.v.

trotuar asfalt

Can al B

ega

Canal Bega

trotuar asfalt

z.v.

Nr. 10 Nr. 10A

D+P+1 P+2

Nr. 11 Nr. 11 A

Nr. 12

Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16

Nr. 17

Nr. 10 Sc. B

Sc. A

Nr.23

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

Nr.1

WC

Statie benzinadezafectata

Nr.1

Nr.79

Nr.81

Cabina poarta

Statie firobuz

Statie firobuz

DEPOU TRAMVAI RATT

RATT

Nr.73

Nr.71

Nr.69 Nr.67

Nr.63

Nr.61

Nr.57

Nr.57A

Nr.55

Nr.53

Nr.51A

z.v.

z.v.

Nr.43Nr.47

Nr.43

Nr.45

Nr.42

Nr.44

Str. Vidra (asfalt)

Nr. 9

Nr. 8 Nr. 7

Nr. 8

Str. M ircesti

Nr. 7

Nr. 6

Nr. 5

Nr. 4

Nr. 3

Spl Nist

rulu i (S

tr G alat

i) (asf

alt)

Spl P.M. Draghici (asfalt)

Spl Penes Curcanul(asfalt)

Podul Dacilor Str. Dacilor (asfalt )

be to

n

tro tu

ar a

sf al

t

tro tu

ar a

sf al

t be

to n

be to

n

dale

beton

trotuar asfalt

trotuar asfalt

z.v. z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

PARCUL ANDREI MOCIONI

PARC UL A

NDRE I MO

CION I

trotuar asfalt

z.v.

z.v. Str V. Braniste (asfalt)

BLOC ILSA cantina

bloc

bloc

bloc bloc

bloc in constructie

tro tua

r a sfa

lt

z.v.

z.v.

trotuar asfalt

tro tu

ar a

sf al

t

z.v.

trotuar asfalt

trotuar asfalt

zid sprijin

panou publicitar

panou publicitar

1 2

24 25

26

Modernizare intersectie si includere in proiectul de Management de trafic

20 81

00480450

Debarcader

Ponton

16%

BUS

16%

LIM ITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIM ITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

AMPLASAMENT RELOCARE STATIE RATT

AMPLASAMENT STATIE TAXI

AMPLASAMENT PROPUS POD PIETONAL SI VELO

AMPLASAMENT PROPUS DEBARCADER

POD RUTIER PROPUS

4, 00PROFIL INEL 2

4,5 M LATERAL ÎN FOLOSINTA PUBLICA

PROFIL INEL 2 4,5 M LATERAL

ÎN FOLOSINTA PUBLICA

P+10E

P+3E

P+1+M

P+2E

P+11E

P+5E

P+1+M

P+3E

P+10E

P+5E P+5E

P+5E

P+10E

P+2E

P+10E

P

P+3E

P+1E

P+1E

Nr CF/Nr cad. 401053/2 S=19 mp

P+10E

HOTEL P+10 36 M

BIROURI P+7 36 M

BIROURI P+7 36 M

BIROURI P+7 36 M

PARCAJ COLECTIV P+9 36 M

P+M 12 M ACCES

PARCAJ SUBTERAN

ACCES PARCAJ

SUBTERAN

PAVILION EXPO P 5 M

P+M 12 M

ACCES PARCAJ SUBTERAN

ACCES PARCAJ

SUBTERAN

ACCES PARCAJ

COLECTIV

ACCES PARCAJ

SUBTERAN

RE TR

AG ER

E 4

M D

E LA

A LI

NI AM

EN T

FUNCTIUNI MIXTE P+20 65 M

FUNCTIUNIMIXTE P+15 50 M

FUNCTIUNI MIXTE

P+4+2Er 21 M

FUN CTIU

NI M IXTE

P+4 +2E

r

21 M

FUNCTIUNIMIXTE P+20 65 M

FUNCTIUNIMIXTE P+4+2Er22 M

FUN CTIU

NI M IXTE

P+ 15 5

0 MFUN CTIU

NI M IXTE

P+ 9 30

M

FU NC

TIU NI

M IX

TE

P+ 9 3

0 M

IESIRE PARCAJACCES PARCAJ

FUNCTIUNE EDUCATIONALA

P 5 M

PROFIL INEL 2 24 M

PROFIL INEL 2TRECUT ÎN DOMENIUL PUBLIC15 M

N

PROPUNERE DE MOBILARE

1:2000

U.07.1

Plan Urbanistic Zonal

ZONA ILSA, TIMISOARA Bd. Take Ionescu, Nr. 46B

Titlul plansei Simulari perspective Legenda

Plan Mobilare urbanistica propusa

Scara 1:2000

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA

Spatii verzi propuse

Imobile propuse

Imobile existente

Limite parcele noi propuse

Suprafete acvaticeTeritoriul studiat prin PUZ

Teritoriul care face obiectul prezentului PUZ

Legenda

Piste velo / de alergat propuse

(DIN EN)1SO 001 2008 “Certicate Reg. No 20 100 92004014
1 Ta CTE IA f m

Atasament: U7.2_Mobilare_1_1000.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

ANDREESCU & GAIVORONSCHI

SCARA FAZA

DATA

s. r. l. NR.PROIECT

NR.PLANᗠAPLANᗠA:

VERIFICATOR NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/ EXPERTIZANR./DATA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

ᗠEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

J35/2735/91

PLAN DE SITUATIE

Piaᘰa Sfântu Gheorghe, nr. 4, et. 2, ap. 10, RO-300085 TIMIᗠOARA Tel: 0256 306042 Fax: 0256 430093 E-mail: [email protected]

300085 P-ta. Sf. Gheorghe, nr. 4, et. 2, ap. 10, tel. 0256 306 042, fax 0256 430 093

arh. Vlad GAIVORONSCHI

arh. Vlad GAIVORONSCHI

arh. Petra BOULESCU

CONSTRUCTIE UNIFAMILIALA P, GARAJ, PISCINA SI IMPREJMUIRE

DAN KEIL, VALERIE JULIANE KEIL

str. ZONA TORONTALULUI, C.F. /TOP. 440745

36 / 2016

D.T.A.C.

IUNIE 2016

BENEFICIAR:

A-01

50 10,05 50

-19,27

4, 91

1,09 11,05

50 3,

25 55

7, 15

2,16

21,07

1, 20

7, 00

21,065

32,17 5

90 10

,0 0

13 ,4

45

5,95

5,645

2,00

2, 00

4, 90

7,7 1

15 ,4

5

15 ,9

7

12,76 5

2,05

3,575 5,45 3,70 8,36

12 ,8

65

32,35

8,455 80 1,95 6,15 3,00 715

DECK LEMN

1.5%

1. 5%

2%

1. 5%

2%

2%

1.5%

1.5%

1. 5%

1.5%

1. 5%

1.5%

1.5% 1.5%

2%

IM PREJM

UIRE PROPUSA

1.5%

IMPREJMUIRE EXISTENTA (VECIN)

2% 1.

5%

IM PREJM

UIRE EXISTENTA (VECIN)

IM PREJM

UIRE PROPUSA

3. 5%

PIETRIS

P

N

LIMITA DE PROPRIETATE

TERASA NECIRCULABILA

TERASA NEACOPERITA

VE GE

TA TI

E JO

AS A

VE GE

TA TI

E IN

AL TA

D E

PR OT

EC TI

E

TERASA NECIRCULABILA

TERASA NEACOPERITA

PISCINA

3

STRADA TORONTALULUI

LIM ITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

Casa P+2E

Casa P+M Casa P+M

TERASA NEACOPERITA

LIM ITA DE PROPRIETATE

LIM ITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIM ITA DE PROPRIETATE

4 LIMITA DE PROPRIETATE

P P

TERASA NECIRCULABILA

Nr. C.F. 440745 CTN=90,75m CTS=91,32m COTA 0=91,47 S=676 mp

ACCES PIETONAL ACCES AUTO

AL EE

P IE

TO NA

LA

ALEE PIETONALA

DECK LEMN

2

2,05 25 4,25 25 5,05 25 3,70 35 4,92

3,30

7, 86

3,10

2, 90

25 3,075 25 9,50 25 2,65 35 4,745

1, 95

25 4,

00 25

6, 65

25 3,

50 25

25 1,

25

25 6,

75

40

+4,10

+2,85+2,85

+2,85

+2,85

+2,85

+4,10

+2,85

+2,85

+2,85

+2,85

+2,85

+2,85

RECEPTOR APE PLUVIALE Ø110mm

RE CE

PT OR

A PE

PL UV

IA LE

Ø 11

0m m

RECEPTOR APE PLUVIALE Ø110mm

IMPREJMUIRE PROPUSA

+2,85

+0,17

TERASA NEACOPERITA

BA NC

UT A

BANCUTA

ZONA VERDE IARBA

0,00

-0,15

BANCUTA

-0,15

1

-32cm (91,15m)

BANCUTA

-0,15

TERASA NECIRCULABILA

ZONA VERDE IARBA

0,00 -0,15

-0,32

1 : 200SCARA

DATA

NR.PROIECT

PLANSA:

BENEFICIAR:

PROIECT:

AMPLASAMENT CONSTRUCTIE:

SPECIFICATIE NUME

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

prof.dr.arh. Vlad GAIVORONSCHI

NR. PLANSA

FAZA

2017.04

162/ 2016

ZONA ILSA, TIMISOARA P.U.Z.

prof.dr.arh. Vlad GAIVORONSCHI

drd.arh. Mihai-Ionut DANCIU

SEMNATURA

Timisoara, bul. Take Ionescu , nr. 46B

S.C. Take Project SRL

str. Coriolan Brediceanu , nr. 10/D, TIMISOARA, RO-300011 RO35002233, J35/2206/2015

Tel: 0256 491042 / Fax: 0256 491043

prof.dr.arh. Ioan ANDREESCU

prof.dr.arh. Ioan ANDREESCU

POLITIA MUNICIPIUUI TIMISOARA

BUS

LIM ITA SECTO

R STUDIAT

LIM ITA SEC

TO R

STU D

IAT

LIM ITA SEC

TO R

STU D

IAT

LIMITA SECT

OR ST UDIAT

LIM ITA SEC

TO R

STU D

IAT

LIM ITA SEC

TO R

STU D

IAT

LIM ITA SECTO

R STUDIAT

ZONA PIETON ALA / PROME

NADA

BUS

BUS

TAXITAX I

TAX I

TAX I

TAX I

TAX I

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

PO D

R U

TIER B=14,0m

PO D

PITO N

AL B=5,0m

Tr as

eu In

el II

sp re

Bv A

nte ne

i

STR . MO

CION I

2

6

Beg a

6

7

8

7 8

Bega

STR. VIDRA

2

9

10

4A 4B

Gradinita Nr. 22

parcare

45

47 43 51A

51

10A

53 55 57A

57

61

59

63

65

67 69

1

71

11 11A 12

14 15

16

Bega

17

ST R.

Z LA

TN A

Bl. 10

SPLAIUL NISTRULUI (GALATI)

Depoul de tramvaie

S.C. INDUSTRIA LINII S.A.

73

Depou de tranvaie

tranvaie

Depoul de

CA

CV

Ai

500

CA

CA

CA

CV

CACA

CACA

Ai

B-dul Take Ionescu (asfalt)

B-dul Take Ionescu (asfalt)

STR . ACADEM ICIAN DIM

ITRIE GUSTI

STRADA PIETONALA CU LATIM E 6 , 00 m

BULEVARDUL TAKE IONESCU

BEGA

SPLAIUL PROTOPOP MELETIE DRAGHICI

CF 4

32 32

8

CF 4

32 32

7

CF 432252

CF 432253

CF 432250

CF 432249

CF 4

32 24

8

C1

CF 432252

CF 432253

CF 432250

CF 400437

CF 432251CF 432251

480000 20 78

50

480000 20 79

00

20 78

00

480050 20 78

50

480050 20 79

00

480050 20 79

50

480050 20 80

00

480050 20 80

50 480100 20

78 00

480100 20 78

50

480100 20 79

00

480100 20 79

50

480100 20 80

00

480100 20 80

50

480100 20 81

00

480100 20 81

50

480150 20 78

00

480150 20 78

50

480150 20 79

00

480150 20 79

50

480150 20 80

00

480150 20 80

50

480150 20 81

00

480150 20 81

50

480150 20 82

00

480150 20 82

50

480200 20 77

50

480200 20 78

00

480200 20 78

50

480200 20 79

00

480200 20 79

50

480200 20 80

00

480200 20 80

50

480200 20 81

00

480200 20 81

50

480200 20 82

00

480200 20 82

50

480200 20 83

00

480200 20 83

50

480250 20 77

50

480250 20 78

00

480250 20 78

50

480250 20 79

00

480250 20 79

50

480250 20 80

00

480250 20 80

50

480250 20 81

00

480250 20 81

50

480250 20 82

00

480250 20 82

50

480250 20 83

00

480300 20 77

00

480300 20 77

50

480300 20 78

00

480300 20 78

50

480300 20 79

00

480300 20 79

50

480300 20 80

00

480300 20 80

50

480300 20 81

00

480300 20 81

50

480300 20 82

00

480300 20 82

50

480300 20 83

00

480350 20 78

00

480350 20 78

50

480350 20 79

00

480350 20 79

50

480350 20 80

00

480350 20 80

50

480350 20 81

00

480350 20 81

50

480350 20 82

00

480350 20 82

50

480350

480400 20 79

00

480400 20 79

50

480400 20 80

00

480400 20 80

50

480400 20 81

00

480400 20 81

50

480400 20 82

00

480400 20 82

50

480450 20 80

00

480450 20 80

50

480450 20 81

50

480450 20 82

00

480450 20 82

50

480500 20 81

50

480500 20 82

00

Nr CF/Nr cad. 413362

Nr CF/Nr cad. 413377

Nr CF/Nr cad. 413375

P+4

P+3

P+3

P+3

P+2

P+4

P

D+P

D+P+ 1

D+P

P+2

PDG-7

PDG-C FC

PDG-A FA

PDG-D

POLITIA MUNICIPIUUI TIMISOARA

Str A. Mocioni (asfalt)

Canal Bega

Spl Nistrului (Str Galati)

D+P+3

P+10

D+P+3 P+10

P+10

D+P+1 P+2+M

P+2

P+10

P+10

P+1

D+P+3

P+1

D+P+2

P+10

P+1

P+10

P P+2

P+2+M

P+2

P

P+6

P+6

P+6

P+5

P+2

P+4

P+3

P+3 P+3

P+3

P+1D+ P+1

P

D+P

P+1

D+P+ 1

P+4

D+P

P+2

Canal Bega

IL2 89.431

IL6 88.896

AM1 89.126

BR 1

89 .0

73

BR 2

89 .3

33

DTM1 89.040

TI1 89.119

GL1 88.835

GL2 88.755

GL3 88.628

GL4 88.768

GL6 89.1

61

(asfalt)

Spl Nistrului (Str Galati) (asfalt)

Spl P.M. Draghici (asfalt)

Str A . Mo

cion i

(asf alt)

Str A . Mo

cion i

(pav ele)

(asfalt)

(asfalt)

trotuar dale

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v. z.v.

z.v.

z.v.

trotuar asfalt

trotua r asfa

lt

z.v.

trotua r asfa

lt

z.v.

z.v.

bazin

Post Trafo

beton beton

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

parcare asfalt

parcare

parc are

su pr

af at

a be

to na

ta

trotuar asfalt

trotu ar as

falt

z.v.

trotu ar as

falt

tro tu

ar a

sf alt

pa rc

ar e

a sf

alt

parcare asfalt

parcare asfalt

pa rc

ar e

as fa

lt

z.v.z.v.

chiosc ziare

linie tramvai

trotuar asfalt

trotuar asfalttrotuar asfalt trotuar asfalt trotuar asfalt trotuar asfalt trotuar asfalt trotuar asfalt trotuar asfalt

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v. z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

pa rc

ar e

as fa

lt

tro tu

ar a

sf al

t

tro tu

ar a

sf al

t

Str. Tapia

z.v. z.v.

B-dul Take IonescuB-dul Take Ionescu

Str. Baader

trotuar asfalt

trotuar beton

trotuar bet on

trotu ar b

eton

z.v.

z.v.

trotua r asfa

lt

trotu ar as

falt z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.z.v.

trotuar asfalt

Can al B

ega

Canal Bega

trotuar asfalt

z.v.

Nr. 10 Nr. 10A

D+P+1 P+2

Nr. 11 Nr. 11 A

Nr. 12

Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16

Nr. 17

Nr. 10 Sc. B

Sc. A

Cabina poarta

Statie firobuz

Statie firobuz

DEPOU TRAMVAI RATT

RATT

Nr.73

Nr.71

Nr.69 Nr.67

Nr.63

Nr.61

Nr.57

Nr.57A

Nr.55

Nr.53

Nr.51A

z.v.

z.v.

Nr.43Nr.47

Nr.43

Nr.45

Nr.42

Nr.44

Str. Vidra (asfalt)

Nr. 9

Nr. 8 Nr. 7

Nr. 8

Str. M ircesti

Nr. 7

Nr. 6

Nr. 5

Nr. 4

Nr. 3

Spl Nist

rulu i (S

tr G alat

i) (asf

alt)

beton

trotuar asfalt

trotuar asfalt

z.v. z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

PARCUL ANDREI MOCIONI

PARC UL A

NDRE I MO

CION I

trotuar asfalt

z.v.

z.v. Str V. Braniste (asfalt)

BLOC ILSA cantina

bloc

bloc

bloc bloc

bloc in constructie

tro tua

r a sfa

lt

z.v.

z.v.

trotuar asfalt

tro tu

ar a

sf al

t

z.v.

trotuar asfalt

trotuar asfalt

zid sprijin

panou publicitar

1 2

24 25

26

20 81

00480450

Debarcader

Ponton

16%

1

0+ 0.0

0

2

0+ 20

.00

3

0+ 40

.00

4

5

0+ 80

.00

6

0+ 10

0.0 0

7

0+ 12

0.0 0

8

0+ 14

0.0 0

9

0+ 14

3.0 1

10

0+ 160

.00

11

0+1 76.5

1

12

0+1 80.0

0

13

0+200 .00

14

0+210.01

15

0+220.00

16

0+240.00

17

0+260.00

18

0+268.96

19

0+2 80.0

0

20

0+3 00.0

0

21

0+3 06.5

0

22

0+3 20.0

0

23

0+3 43.1

3

24

0+360.00

S2

S2

S1

S1

BUS

16%

LIM ITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIM ITA DE PROPRIETATE

LIMITA DE PROPRIETATE

AMPLASAMENT RELOCARE STATIE RATT

AMPLASAMENT STATIE TAXI

AMPLASAMENT PROPUS POD PIETONAL SI VELO

AMPLASAMENT PROPUS DEBARCADER

POD RUTIER PROPUS

4, 00

PROFIL INEL 2 4,5 M LATERAL ÎN FOLOSINTA PUBLICA

PROFIL INEL 2 4,5 M LATERAL

ÎN FOLOSINTA PUBLICA

P+10E

P+3E

P+1+M

P+2E

P+11E

P+5E

P+1+M

P+3E

P+10E

P+5E P+5E

P+5E

P+10E

P+2E

P+10E

P

P+3E P+1E

Nr CF/Nr cad. 401053/2 S=19 mp

P+10E

HOTEL P+10 36 M

BIROURI P+7 36 M

BIROURI P+7 36 M

BIROURI P+7 36 M

PARCAJ COLECTIV P+9 36 M

P+M 12 M ACCES

PARCAJ SUBTERAN

ACCES PARCAJ

SUBTERAN

PAVILION EXPO P 5 M

P+M 12 M

ACCES PARCAJ SUBTERAN

ACCES PARCAJ

SUBTERAN

ACCES PARCAJ

COLECTIV

ACCES PARCAJ

SUBTERAN

RE TR

AG ER

E 4

M D

E LA

A LI

NI AM

EN T

FUNCTIUNI MIXTE P+20 65 M

FUNCTIUNIMIXTE P+15 50 M

FUNCTIUNI MIXTE

P+4+2Er 21 M

FUN CTIU

NI M IXTE

P+4 +2E

r

21 M

FUNCTIUNIMIXTE P+20 65 M

FUNCTIUNIMIXTE P+4+2Er22 M

FUN CTIU

NI M IXTE

P+ 15 5

0 MFUN CTIU

NI M IXTE

P+ 9 30

M

FU NC

TIU NI

M IX

TE

P+ 9 3

0 M

IESIRE PARCAJACCES PARCAJ

FUNCTIUNE EDUCATIONALA

P 5 M

PROFIL INEL 2 24 M

PROFIL INEL 2TRECUT ÎN DOMENIUL PUBLIC15 M

N

Plan Urbanistic Zonal

ZONA ILSA, TIMISOARA Bd. Take Ionescu, Nr. 46B

Titlul plansei Simulari perspective Legenda

Plan Mobilare urbanistica propusa

Scara 1:1000

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA

Spatii verzi propuse

Imobile propuse

Imobile existente

Limite parcele noi propuse

Suprafete acvaticeTeritoriul studiat prin PUZ

Teritoriul care face obiectul prezentului PUZ

Legenda

Piste velo / de alergat propuse

1:1000

PROPUNERE DE MOBILARE U7.2

(DIN EN)1SO 001 2008 “Certicate Reg. No 20 100 92004014

Atasament: U6_Plan_de_situatie_Drumuri.pdf

Plan incadrare in municipiu Inel II de circulatie PLAN DE SITUATIE scara 1 : 2000 0 10m 20m 40m 60m 100m E o Str LEGENDA Inel Il de circulatie deschis circulatiei rutiere (2 sau 4 benzi de circulatie) — — — — Inel Il de circulatie traseu de perspectiva a O Zona studiata a litius Mali = & Pizza ia Fan Courier VE ERE TONURI LE, Parcul Regina Maria Parcul Central “i Primăria Trniţoara Catedraia Parcul PROFIL TRANSVERSAL TIP Inel II sector Bv. Take Ionescu - Splaiul P.M. Draghici (Zona ILSA) prospect stradal Inelul Il - 24,0 m Domeniu privat Domeniu privat deschis circulatiei publice 15,00 zona domeniu public deschis circulatiei publice 150 | m a & 150 e Protectiei & 6,50 3,50 3,00 l Carosabil 300 350 | > [ Pista Ciclistii Pista Ciclisti Zona Protectie| 8 Zona |. PROFIL TRANSVERSAL TIP strada Academician Dimitrie Gusti 14,25 zona domeniu public elogii a 220 450 Trotuar | Parcare n | Sr Parcare Limita proprietate Limita proprietate PROFIL TRANSVERSAL TIP strada acces parcare colectiva legatura intre strada Acad. D. Gusti - Inelul II 10,80 Domeniu privat A _ SEL deschis circulatiei publice 1,60 4,00 Carosabil 300 2,00 | Trotuar | Trotuar Limita proprietate Limita proprietate EA CT! PROFIL TRANSVERSAL TIP Splaiul Mitropolit Miletie Draghici sector Podul Decebal (Dacilor - Badea Cirtan) - Inel II (ILSA) 17,0 domeniu public 7,00 4,50 250 3,50 Zona verde existenta | Trotuar a = a & Limita proprietate 3,50 Pista ciclisti SR ad Zona Protectie taluz canal Bega i rit, [ ataman = d Ar îl LI Ai d Î LI Ă i dt lan subsol PROFIL TRANSVERSAL TIP : Splaiul Mitropolit Miletie Draghici sector Inel II (ILSA) - strada Acad. Dimitrie Gusti PARCAJ SUBTERAN 150 variabil 17,0 domeniu public ZO e Ea) NA FUNC TIUNE [ ona verde existenta 450 7,00 BIROURI SI HOTE 630 parcaje Pista ciclisti Parcare Ghica 3,50 350 3.00 | 150 | “acces controlat- 2,50 Trotuar | EI ET re anal Bega e E a Mu a MMA SRCTORE ay CALCUL NECESAR PARCAJE PENTRU -Plan Urbanistic Zonal - Zona ILSA- Timisoara, Bv. Take lonescu, Nr46Ei CF. Nr. 443736, CF Nr. 443737, CF Nr. 434683, CF Nr. 434684 Zona functiune birouri ( peste 100 angajati) 57680 mp A.D. 50070 mp A.U. : Zona functiune Hoteliera (5*) 160 camere LEGENDA Zona louinte si functiuni complementare 1200 apartamente —_ Borduri incadrare carosabil si parcaje | functiune comerciala (unitati sub 400mp ADC) 4600 mp A.D. _— Trotuare si alei pietonale m Piste ciclabile nou amenajate Necesar parcaje : E - Limita de proprietate conform CF Spatiu birouri : 1 parcaj 100mp AU : 500 parcaje E : Spor parcaje biroruri : (>100 angajati) 25% : 125 parcaje BEE Ciad propuse prin Planul de Urbarism Hotel 5 stele: 1 parcaj / 6 paturi(camere) 25 parcaje 1, PARCAJ SUBTERAN Si FUNCTIUNI OMPLEMENTARE 790 PARCAJE "acces; controlat — Drumuri studiate si propuse pentru reabilitare imbracaminte asfaltica spor parcaje locuinte 15% 180 parcaje mersi pote peste Vara Beg Zona spatiu comercial 1 parcaj/100 mp ADC 45 parcaje — Marcaje rutiere spor spatiu comercial 15 parcaje E , circulatie auto la subsol TOTAL NECESAR PARCAJE 2090 parcaje _— rampa intrare/iesire subsol MMM spatiu tennic si/sau depozitare subso! Parcaje propuse prin PUZ Subsol functiune birouri si hotel : Subsol functiune locuinte si funct comert rii i zona nucleu + spatii tehnice subsol : , TI TITI ad Tr | Parcare colectiva (cladire P+9E) NNE a x Ta ] TOTAL PARCAJE PROPUSE PRIN PUZ parcaje autoturisme subsol parcare biciclete subsol CAI Locuri de parcare pt biciclete CTE ITI i rm E Verificator / expert Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza Nr. / Data PARCAJ COLEC 700 pateajo TIV P+9 acces public e Plan Urbanistic Zonal - Zona ILSA — Timisoara Proiectant de specialitate lucrari rutiere si edilitare PROIECT DPC A DRUM PROIECTCONSULT proiectare si consultanta J35/219/2014; RO32739762 lucrari rutiere, edilitare, II str.Electronicii Nr.26, Ap.18 drumuri si poduri tel.0727.531.932/ www.dpctimis.ro at e-mail: drumproiectconsultEgmail.com Mun. Timisoara, Jud. Timis, Romania d _= SEF PROIECT Arh. Vlad Gaivoronschi SCARA PLANSA PUZ Arh. loan Andreescu A PROIECTANT Ing. Victor Rill LUCRARI RUTIERE E unt e Plan de situatie ansamblu Inelul Il si Zona ILSA 1 :2000 sector strada E. Baader - Bv. Take lonescu - Splaiul Nistru - Str. J. Pestalozzi PROIECTANT Data Nr. Proiect Faza Capitol |Nr. Plansa |Rev LUCRARI RUTIERE Ing. Marius Florea lanuarie 2017 P1701 PUZ Drumuri |avize | 1 0

Atasament: U8.2_Insorire.pdf

Plan Urbanistic Zonal ZONA ILSA, TIMISOARA Bd. Take lonescu, Nr. 46B AES A EEE E ERECTIE TUIA ITI 7 z n E CEAI) un e E ESTE ATI ESI = E CAI 6 = = = ST FITI TI jr n a a a E EEE IT i 71 pr _ = RL FITI FITI : Wu E 4 E : AA : MĂ | A IRAN Ci nai ANA | CURA PUII, A DIETE N er _ | AA = , = , E , VĂ VĂ N ES A TE = ; VI WI i = ATI EAI 5 / rr = TA E = — TIET ES C RU al ma E CE EET d a ST A CITI | , h : EET : NEI RE a X A RR u N 2 RT] ai EI, [a | i sut VIE STUDIU DE INSORIRE SOLSTITIU DE IARNA . PERSPECTIVA VESTICA „c. Take AN D RE E SC U & GAIVO RON S C H | s.r.l. BENEFICIAR: URR TIMISOARA, RO-300011 NR.PROIECT 300085 P-ta. Sf. Gheorghe, nr. 4, et. 2, ap. 10, tel. 0256 306 042, fax 0256 430093 J35/2735/91 Fota Ie ERAI, 49104 162/2016 vata Tiv— TUV/| AMPLASAMENT Piaţa Sfântu Gheorghe, nr. 4, et. 2, ap. 10, RO-300085 TIMIŞOARA CERE furata , e Tel: 0256 306042 Fax: 0256 430093 E-mail: | CONSTRUCTIE. Timisoara, bul. Take lonescu, nr. 46B ZONA ILSA, TIMISOARA SCARA SEF PROIECT prof.dr.arh. Vlad GAIVORONSCHI ASCALAR prof.dr.arh. loan ANDREESCU PROIECTAT prof.dr.arh. Vlad GAIVORONSCHI |prof.dr.arh. loan ANDREESCU | of.dr.al oan ANDREESC IN NR.PLANSA SITUATIA EXISTENTA drd.arh. Mihai-lonut DANCIU PI

Atasament: U8.1_Insorire.pdf

Plan Urbanistic Zonal ZONA ILSA, TIMISOARA Bd. Take lonescu, Nr. 46B E IE a SI = LR TILA PRI TE EI STUDIU DE INSORIRE SOLSTITIU DE IARNA - PERSPECTIVA ESTICA TI. : .c. Take Projects... AN D RE E SC U & GAI VO RO N S C H l s.r.l BENEFICIAR: st Carion redea 0, TIMISOARA, RO-300011 NR.PROIECT 300085 P-ta. Sf. Gheorghe, nr. 4, et. 2, ap. 10, tel. 0256 306 042, fax 0256 430 093 J35/2735/91 BI a LI 162/2016 A U' AMPLASAMENT Piaţa Sfântu Gheorghe, nr. 4, et. 2, ap. 10, RO-300085 TIMIŞOARA CONSTRUCTIE: Timisoara, bul. Take lonescu , nr. 46B Tel: 0256 306042 Fax: 0256 430093 E-mail: and_gaiv(Qadslexpress.ro (ON EN 1SO 0012008 + ua Ceriicat Ra, No 20 100 92004014 SPECIFICATIE NUME SEMNATURA PROIECT: SEF PROIECT SCARA ZONA ILSA, TIMISOARA prof.dr.arh. Vlad GAIVORONSCHI ASCALAR prof.dr.arh. loan ANDREESCU PROIECTAT prof.dr.arh. Vlad GAIVORONSCHI p of.dr.arh. loan ANDREESCU ATA NR.PLANS an EE IN A SITUATIA EXISTENTA drd.arh. Mihai-lonut DANCIU PI