keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 682/12.12.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare pentru case insiruite", str. Cometa nr. 10, Timişoara

12.12.2018

Hotararea Consiliului Local 682/12.12.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare pentru case insiruite", str. Cometa nr. 10, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-018667/03.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-018667/03.12.2018 - al Directiei de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.12.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-018667/03.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 32/21.09.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 34/25.09.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 51 din 21.06.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite", str. Cometa nr. 10, Timişoara, beneficiar SC MAGNETIC EYE SA, întocmit conform proiectului nr. 142/2017, realizat de SC ARTKRAFT SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire (conform Avizului Arhitectului Şef):
Pentru parcelele 2, 3 si 4:
- Regim de construire P+2E, POT max=40%, CUT max=1.15, Hmax coamă=12.00 m;
Pentru parcelele 1 si 5:
- Regim de construire P+2E, POT max=30%, CUT max=1.15, Hmax coamă=12.00 m;
Spatii verzi amenajate minim 5% din suprafata totala a parcelei, si minim 25% /parcela - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 51/21.06.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
Retrageri fata de aliniamentul stradal (Cometa): 3.70 m. Pe parcela de colt cu strada Zimnicea se impune o retragere de 4.19 m (pentru a respecta aliniamentul constructiilor existente pe aceasta strada);
Retragerea fata de limita stanga a parcelei nr. 1 de pe strada Cometa se propune la 4.19 m, dar nu mai putin de  din inaltimea constructiilor - conform Plansei Reglementari Urbanistice nr. 03-A;
Retragerea fata de limita posterioara: minim 6.00 m - conform Plansei Reglementari Urbanistice nr. 03-A;
Accesul auto şi pietonal la parcela beneficiarului se vor realiza din strada Cometa, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-001863/14.02.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U..
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite", str. Cometa nr. 10, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 947 mp, este înscris în CF nr. 427396 nr. cad. 427396 (CF vechi nr. 3375 nr. top. 4225), teren intravilan situat în str. Cometa nr. 10, Timişoara, este proprietatea SC MAGNETIC EYE SA.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 142/2017, planşa nr. 05A - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite", str. Cometa nr. 10, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC MAGNETIC EYE SA;
- Proiectantului SC ARTKRAFT SRL
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Memoriu_si_RLU.pdf

MEMORIU TEHNIC PLAN URBANISTIC ZONAL

1. INTRODUCERE

1.1 Date de recunoastere a documentatiei

Denumire proiect: P.U.Z. - LOTIZARI PENTRU CASE INSIRUITE

Beneficiar: SC MAGNETIC EYE SRL Timisoara, str. Zimnicea, nr. 26

Proiectant: S.C. ARTKRAFT S.R.L. , Timisoara, Str. Ion Barac, nr.16, tel: 0726 410151

Amplasament: Timisoara, str. Cometa, nr. 10, CF 427396

Nr. proiect: 142/2017

Faza: Plan Urbanistic Zonal

Data elaborarii: Martie 2017

1.2. Obiectul lucrarii

Prezenta documentatie la nivel de P.U.Z. isi propune sa constituie suportul juridic, institutional si tehnic pentru lotizarea unui teren situat in intravilanul mun. Timisoara, pe str. Cometa, nr. 10. Terenul de 947 mp este in prezent proprietatea SC MAGNETIC EYE SRL..

Proprietarul intentioneaza lotizarea terenului in 5 parcele, cu suprafete cuprinse intre 168,69 mp si 217,49 mp in vederea construirii unor case insiruite cu regim maxim de inaltime P+2E. In vederea inceperii demersurilor in acest sens, s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 5204/15.12.2016 emis de Primaria Mun. Timisoara, prin care se impune intocmirea si aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc conditiile pentru:  Utilizarea functionala a terenului in raport cu vecinatatile si cu reglementarile actuale;  Modul de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor;  Realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri

adecvate;  Autorizarea lucrarilor descrise mai sus.

Prevederi ale programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata

Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara:

1/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

- Conform P.U.G. aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 105/2012 Timisoara, terenul are ca destinatie functiunea de locuinte cu maxim 2 familii si functiuni complementare, cu regim de inaltime P – P+2E si face parte din unitatea teritoriala UTR 33. - Masterplanul Timisoarei prevede in cadrul POLITICII 6 – marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii.

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestui PUZ s-au studiat urmatoarele documentatii:  Planul Urbanistic General al Municipiului Tiimisoara aprobat prin HCL nr. 157/2002 si

prelungit prin HCL nr. 107/2014 - parcela studiata fiind amplasata in UTR 33  Ridicare topografica pentru zona studiata.  Studiul geotehnic

La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor documente:  Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. Aprobat prin

Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, cu toate completarile

si modificarile ulterioare.  H.G.525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente

sau norme cu caracter de reglementare.  OMS 119/2014

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Terenul este amplasat intr-un cartier mai vechi de locuinte individuale. Pe parcela studiata a existat o casa veche, care a fost demolata si in prezent terenul este liber de constructii si de sarcini. Terenul este inscris in CF 427396 Timisoara, Top: 4225. Destinatia actuala conform PUG este de zona de locuinte cu maxim 2 familii si functiuni complementare.

2.2 Incadrarea in localitate

Parcela studiata este amplasata in intravilanul mun. Timisoara, UTR 33 conform PUG, in partea de vest a orasului, langa Uzina de Apa.

Terenul este delimitat astfel: - la Nord cu str. Zimnicea. Cea mai apropiata locuinta este la 19,93 m. - la Est cu str. Cometa si parcele neconstruibile cu spatiu verde. - La Sud cu Locuinta individuala - casa parter, aflata la o distanta de 0,30 m fata de limita de proprietate - La Vest cu incinta societatii Magnetic Eye SRL, regim de inaltime P+1E, care au ca si activitate Proiectare de instalatii si Lucrari de instalatii electrice. Corpul de cladire cel mai

2/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

apropiat este pe limita de proprietate, iar urmatorul ca si distanta este amplasat la 1,90 m fata de limita, respectiv la 7,90 m fata de zona construibila propusa prin acest PUZ.

2.3 Elemente ale cadrului natural

Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural. Nu există vegetatie (copaci, pomi) ce necesită a fi păstrate sau protejate. Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata.

Date generale Amplasamentul face parte din punct de vedere geomorfologic din Campia Banatului. Zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare care au dus la transportarea si depunerea de particole fine provenite din dezagregarea rocilor de baza. Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare reprezentate printr-un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la 1400-1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfalii. Din punct de vedere al seismicității conform codului de proiectare seismica P100-1/2013 conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin urmatorii parametrii: ag = 0,20 g Tc = 0,7 sec.\ Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m. Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin: temperatura aerului: - media lunara maxima: + 21-22 oC in iulie, august - media lunara minima: - 1-2 oC in ianuarie - maxima absoluta: + 40 oC in 16.08.1952 - minima absoluta: - 29,2 oC in 13.02.1935 precipitatii: - media lunara maxima: 70-80mm - media anuala: 600-700mm - cantitatea maxima in 24h: 100 mm in 01.06.1915 vantul: directii predominante: Nord-Sud 16% si Est-Vest 13%

Terenul este in momentul de fata liber de constructii si salubru din toate punctele de vedere, pe el existant o casa care a fost demolata anul trecut de catre beneficiarul prezentului PUZ.

2.4 Circulatia

Parcela studiata este o parcela de colt, cu latura scurta spre str. Zimnicea si cu latura lunga spre str. Cometa. In nomenclatorul stradal, parcela este inregistrata pe str. Cometa, nr. 10. Ambele strazi sunt cu doua benzi de circulatie si dublu sens. Prin acest proiect se propune ca accesul auto si pietonal la noile lotizari sa se realizeze din str. Cometa.

2.5 Ocuparea terenurilor

3/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

Dupa cum am mentionat si in capitolul “Elemente ale cadrului natural”, terenul studiat este in momentul de fata liber de constructii.

2.6 Echipare edilitara

Conform Avizului Unic obtinut, langa parcela sunt toate utilitatile: apa, canalizare, gaz, curent electric si cablu de telefonie.

2.7 Probleme de mediu

Zona din care face parte amplasamentul studiat este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului.

Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. – privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de locuire si functiuni complementare locuirii (cai de acces si comunicatii, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) – zona se va transforma din mediu natural (partial) in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

2.8. Optiuni ale populatiei

Propunerea facută se înscrie în dezvoltarea urbanistică a întregii zone – spre zona rezidentiala cu functiuni complementare. Potrivit legii propunerea de urbanizare va fi supusa consultarii populatiei in cadrul procedurilor de informare a populatiei ce vor fi organizate de Primaria Mun. Timisoatra, Directia Urbanism si prin anunturi publicate in presa locala.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare

Se propune parcelarea terenului studiat, in vederea construirii unor locuinte de tip insiruit. Se vor asigura accese auto si pietonale, parcari, zone verzi pe parcele. Exista posibilitatea racordarii noilor locuinte la toate utilitatile: apa, canalizare, gaz, curent electric si telefonie.

3.2 Prevederi ale PUG

Destinatia actuala conform PUG este de zona de locuinte cu maxim 2 familii si functiuni complementare.

3.3 Valorificarea cadrului natural

Investitia propusa se inscrie in caracterul urbanistic al zonei si va contribui la ridicarea calitatii intregului amplasament. Prin prezenta documentatie se propune asigurarea unui minim de minim 25% de spatiu verde in interiorul fiecarei parcele .

4/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

3.4 Modernizarea circulatiei

Strazile existente sunt asfaltate si exista trotuar amenajat pe latura parcelei studiate. Accesul auto si pietonal la loturile nou propuse se va realiza din str. Cometa. Nu sunt necesare modernizari sau largiri ale cailor de circulatie existente.

3.5. Zonificare functionala – indici urbanistici, bilant teritorial, reglementari

Se propune realizarea a 5 parcele cu suprafete curpinse intre 168,69 mp si 217,49 mp. Parcelele de colt vor avea latimea de 11,31 m, respectiv 11,51 m, iar cele 3 parcele de mijloc vor avea latimea de 9,00 m.

Ca si aliniament stradal se propune respectarea aliniamentelor existente pe str. Zimnicea si str. Cometa. Retragerea fata de fundul parcelelor se propune de 6,00 m, si retragerea in stanga a parcelei nr. 1 de pe str. Cometa se propune la cel putin 2,00 m fata de limita, conform Codului Civil, dar nu mai putin de 1/2 din inaltimea constructiilor.

Indicii urbanistici propusi, individual pe fiecare parcela propusa, sunt:

Pentru parcelele 2, 3 si 4: POT maxim = 40% CUT maxim = 1,15 Regim maxim de inaltime = P+2E (1E+M) H maxim la coama = 12 m

Pentru parcelele 1 si 5:

POT maxim = 30% CUT maxim = 1,15 Regim maxim de inaltime = P+2E (1E+M) H maxim la coama = 12 m

Suprafata verde amenajata pe fiecare parcela trebuie sa fie minim 25% din suprafata parcelei.

Functiunile admise sunt: - locuinte pentru maxim 2 familii - functiuni complementare - comert, birouri

Functiuni interzise sunt: - activitati industriale poluante de orice natura si cu risc tehnologic

Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sanatatii, completat de Ordinul nr. 994 din 2018 al Ministerului Sanatatii

5/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

Amplasarea cladirilor propuse asigura însorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, atat a incaperilor de locuit din cladirile propuse cat si din locuintele invecinate. Acest fapt se datoreaza orientarii E-V a parcelelor propuse cat si a distantelor existente fata de cladirile existente: - la N - cea mai apropiata locuinta este la 19,93 m fata de limita de proprietate, respectiv la 24,07 m fata de cladirea propusa - la E - cea mai apropiata locuinta este la 6,00 m fata de cladirea propusa - la S - cea mai apropiata locuinta este la 0,30 m fata de limita de propietate, respectiv la 2,30 m fata de noia cladire, insa suprapunerea cladirilor pe axa N-S va fi foarte mica, de cca 1 m

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de siguranta intre cladiri (constructii propuse) conform Normativului P 118/1998. Solutia propusa a avut in vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a cailor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje, etc.

3.6 Dezvoltarea echiparii edilitare

Conform Avizului Unic obtinut, pe strada sunt toate retele edilitare necesare.

Retea de alimentare cu apa potabila

Pe strada Cometa este o retea de apa de PE-HD Ø 125.

Bransamentele propuse vor asigura necesarul de apa potabila. Conductele de apa se vor realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 6, De. 32 mm si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament. Conductele se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. De asemenea, la cca 1 m fata de limita de proprietate se vor monta apometre individuale pentru fiecare cladire pentru masurarea debitului de apa consumat.

Necesarul si cerinta de apa conform STAS 1343-1/2006

Apa pentru nevoi igienico-sanitare pentru un imobil

· - nr. de persoane: N = 4 ;

· - debit mediu zilnic si debit maxim zilnic de apa rece calculat pe baza normelor de consum in funcţie de destinaţia clădirii (conf. STAS 1478) =>

qsp = 120 l / zi x nr. persoane

Debitul mediu zilnic se calculează cu formula :

Q zi med. =KpxKsx1/1000´(N x qsp.)= 0,56 <m3/zi>, unde

Kp=1,15 - este coeficient care reprezintă suplimentarea cantităţilor de apă pentru acoperirea pierderilor de apă în obiectele sistemului de alimentare cu apă

Ks=1,02-este coeficientul de servitute pentru acoperirea necesităţilor proprii ale sistemului

Debitul zilnic maxim se calculează cu formula:

6/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

Q zi max. = KpxKsx 1/1000´(N x qsp.)´Kzi= 0.756 <m3/zi>,

unde Kzi =1.35 este coeficient de variaţie zilnică conform tabel 1 din STAS 1343-1/2006

Debitul orar max:

Q orar max. = KpxKsx 1/1000´1/24´(N1 x qsp. )´Kzi ´Kor = 0.032<m3/h>,

unde Kor este coeficientul de variaţie orară

Retea de canalizare ape uzate menajere

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la reteaua de canalizare a municipiului Timisoara, existenta pe strada Cometa. Canalizarea propusa pentru a deservi cladirile propuse se va racorda la reteaua de canalizare de pe strada Cometa, D=300 mm. Fiecare parcela va avea propriul racord de canalizare, care se va executa din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=160 mm si se va amplasa in zona de acces pe parcela. Canalizarea propusa va functiona gravitational. Pe fiecare conducta de racord se va monta un camin de racord.

Debitul de apă uzată menajer:

Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846-90.

Q uz zi med. = Qzi med. = 0.56 <m3/zi>

Q uz zi max. = Q zi max. = 0.756 <m3/zi>

Q uz orar max. = Q uz orar max. = 0.0032<m3/h>

Cantitatea de apa uzata menajer care se va deversa in reteua stradala, de la un imobil este de 0.56mc/zi

Retea de canalizare ape pluviale

Suprafata totală a zonei studiate este de 947 mp, iar apele pluviale se vor colecta de pe suprafata acoperisurilor si a zonelor betonate (S=543 mp), urmand a fi evacuate in bazine de retentie proprii fiecarei parcele. De aici, apele pluviale vor fi folosite pentru stropirea si intretinerea spatiilor verzi aferente fiecarei parcele. Apele pluviale cazute in zona verde se vor infiltra liber sistematizat in teren.

Prin debit de calcul al apei meteorice din instalațiile interioare de canalizare se înțelege debitul de apă colectat de pe suprafețele acoperișurilor, teraselor, pereților, curților de lumină și curților engelze.

Debitul de calcul al apei meteorice qc se calculează cu relația:

 slSiq cjjc /0001.0    În care: i este intensitatea de calcul a ploii, în l/s*ha;

7/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

φj este coeficientul de colectare a apei meteorice de pe suprafața respectivă;

Scj suprafața de calcul având coeficientul de calcul φj, în m2

>sl<==qc /417.10.95771600.0001 

Debitul de calcul al apei meteorice este 8.54 <l/s>

Durata de calcul a ploii, t, se stabilește prin apreciere și se verifică prin calcul (după alegerea diametrelor conductelor) cu relația:

 min v

L tt cs

În care: tcs este timpul de adunare a apei de ploaie de pe suprafața receptoare și timpul de curgere prin coloanele instalației interioare de canalizare pluvială, în minute;

l distanța cea mai mare pe care o parcurge apa de ploaie în

conductele orizontale de canalizare până la secșiunea de control, în metri;

v viteza de curgere a apei în conductele orizontale de canalizare, corespunzătoare debitului maxim la curgere cu nivel liber, în m/min. Viteza de curgere a apei se ia aproximativ 40 – 60 m/min, funcție de materialul conductei.

Dimensionare bazin de retentie:

Volumul bazinului de retentie pentru S<10km2 se dimensioneaza cu urmatoarea formula conform STAS 1846-2007

)( 2

1 3 1max

2

mkQ t

t V

c

r BR 

tr=timpul de retentie; se recomanda 20min

tc=timpul de concentrare (durata ploii de calcul)in sectiune -15min

Qmax= debitul maxim al ploii de calcul in sectiune 8.54 l/s

k1=coeficientul de transformare a unitatilor de masura- 0.06

Din formula de calcul a rezultat un bazin de retentie de 2mc volum util.

Alimentarea cu gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din reteaua Delgaz Grid existenta pe str. Cometa. Conductele vor fi pozate subteran la o adancime de minim 1,1 m.

8/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

La executie se vor respecta distantele minime intre utilitati conform normelor in vigoare la data realizarii proiectului.

Alimentarea cu energie electrica Alimentarea cu energie electrica se va face prin solicitarea racordarii locului nou de

consum la retelele electrice de interes public pentru transportul si distributia energiei electrice, in conformitate cu HG90\2008 - Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza individual pentru fiecare locuinta..

Datele energetice pentru fiecare obiectiv, sunt urmatoarele:

- Putere instalata- 22.8kW;

- Ku (coeficient de utilizare) – 0.5;

- Putere ceruta – 11.4 kW;

- Ks (coeficient de simultaneitate) – 0.6;

- Putere simultan absorbita : 6.84kW;

Retele de telecomunicatii Fiecare constructie se va racorda la retelele de fibra optica prin extinderea retelelor din zona pana la fiecare consumator. Fiecare obiectiv se va racorda la retelele extinse prin fibra optica de tip single mode, de 6 perechi, pozata in tub gofrat de protectie, avand punctul de delimitare la limita de proprietate. Fiecare obiectiv se va echipa cu un punct de conexiune, avand punctele de delimitare in interiorul fiecarui obiectiv racordat.

Extinderea retelelor se va face de catre providerii de servicii.

3.7 Protectia mediului

Modelarea zonala propusa creaza toate premisele pentru protectia mediului, in contextul urban dat, cu conditia respectarii prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea si transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform anexei 1 din HG 1076/2004)

1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor;

Prin PUZ se propune pe amplasamentul studiat dezvoltarea unei zone rezidentiale,

9/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

pastrandu-se caracterul intregii zone, locuire si functiuni complementare locuirii. In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice. Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de realizare a bransamentelor de alimentare cu apa, racord la reteaua de canalizare, alimentare cu energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre Retim.

b) gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele;

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G.-ul mun. Timisoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa.

c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii durabile;

Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a functiunii de locuire dezvoltata in zona.

Protectia calitatii apelor Lucrarile de alimentare cu apa potabila si canalizare sunt concepute în sensul incadrarii in limitele admise de Inspectia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 si conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/97. Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, respectiv canalizare subterana din tuburi de polietilena de inalta densitate PE-HD se elimina posibilitatea exfiltratiilor in sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Protectia aerului Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare preconizate a se realiza pe amplasamentul propus nu constituie sursa de poluare asupra calitatii aerului din mediul invecinat. Din procesul tehnologic nu rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor Intregul proces tehnologic care se desfasoara cu ocazia realizarii sistemului de alimentare cu apa si canalizare pentru zona de locuinte propusă este conceput in sensul incadrarii in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 si conform prevederilor din STAS 10009/88. Utilajele prevazute sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat. Lucrarea in ansamblu s-a conceput in ideea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus. Pentru aceasta s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot aerian corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60 dB., masurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

Protectia impotriva radiatiilor

10/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiatii, deci nu necesita luarea de masuri impotriva radiatiilor.

Protectia solului si subsolului Tehnologia desfasurata pentru lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se realizeaza in conditiile prevenirii poluarii solului cu exfiltratii de apa uzata, care este vehiculata în special prin instalatiile de canalizare. In acest sens retelele de canalizare s-au prevazut a se executa din conducte din PE-HD.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Functionarea lucrarilor propuse a se executa, nu pericliteaza si nu intervin in echilibrul ecosistemelor terestre. Ecosisteme acvatice - nu e cazul.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru lucrarile de alimentare cu apa si canalizare. Aceste masuri sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului. La toate lucrarile propuse se va respecta H.G.101/1997 "Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara", cap. I, art. 5, asigurandu-se zona de protectie sanitara in jurul forajelor care fac parte din frontul de captare a municipiului Timisoara. Nu se prevad alte foraje, pentru alimentarea individuala a acestei zone rezidentiale, care ar putea influenta debitul de captare a forajelor din frontul de captare. Lucrarile proiectate nu influenteaza asezarile umane. De asemenea, în zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

Gospodarirea deseurilor Pentru evacuarea gunoiului menajer rezultat se va face contract cu Retim. Fiecare parcela va avea prevazuta o platforma pentru amplasarea pubelelor, cu acces direct din drumul public. Din procesul tehnologic privind alimentarea cu apa nu rezulta deseuri care ar necesita o gospodarire speciala. De la reteaua de canalizare apa uzata este colectata si transportata la canalul colector. Prin canalul colector apa menajera va fi transportata la canalizarea centralizata a orasului Timisoara si apoi la statia de epurare. Deseurile solide vor fi colectate si transportate la groapa de gunoi a orasului.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase In prezentul PUZ este prevazuta zona de locuinte, prin urmare nu rezulta deseuri de natura toxica. Atat lucrarile de alimentare cu apa cat si cele de canalizare sunt destinate folosintei umane, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest scop. Prin respectarea conditiilor de mediu prezentate mai sus, referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere si pluviale, la colectarea si transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier. se creeaza premisele pentru protectia mediului. Intr-o perspectiva de dezvoltare durabila a mediului construit, in proiectarea si realizarea

11/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

obiectivelor acestui plan se vor respecta conditiile referitoare la eficienta energetica a cladirilor.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program Prin prezentul PUZ se propune transformarea unei parcele cu destinatia de locuire in mai multe parcele mai mici cu aceasi destinatie. Pe fiecare parcela, se vor amenaja spatii verzi in procent de minim 25% din suprafata parcelelor. Se vor urmari problemele descrise mai sus la punctul c)

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor);

Conform celor descrise la punctul anterior, gospodarirea deseurilor sau a apelor uzate menajer / pluviale se va realiza in deplina concordanta cu legislatia in vigoare.

2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

a) probabilitatea , durata, frecventa si reversibilitatea efectelor; Nu sunt evidentiate zone posibil a fi afectate de activitatile propuse. Activitatile ce urmeaza a se desfasura in functiunile propuse nu vor avea efecte din punct de vedere al protectie mediului.

b) natura cumulativa a efectelor; Nu este cazul.

c) natura transfrontiera a efectelor; Nu este cazul.

d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor);

Dezvoltarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului. In timpul realizarii constructiilor dar si in timpul exploatarii cladirilor se vor lua toate masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de protectie a muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta sanatatea umana.

e) marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate); Nu este cazul.

f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: (I) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului; (iii) folosirea terenului in mod intensiv;

Amplasamentul studiat nu prezinta caracteristici naturale speciale sau patrimoniu cultural.

Instalatiile prevazute in proiect vor fi de ultima generatie, cu valori ale emisiilor in atmosfera aflate in limitele prevazute de lege si vor fi omologate.

12/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

Avand in vedere ca bilantul suprafetelor stabilit prin prezenta documentatie are la baza regulamentele si legislatia de urbanism in vigoare, nu se pune problema folosirii terenului in mod intensiv.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international.

Nu este cazul.

3.8. Obiective de utilitate publica

Prin proiect nu sunt propuse suprafete necesare a fi trecute din domeniu privat in domeniu public deoarece nu sunt propuse straz/drumuri publice noi si nici largirea celor existente.

3.9. Protectia Civila

Din punct de vedere al protectiei civile se va respecta HG 37 / 2006. Potrivit legii, se vor realiza adaposturi de protectie civila la cladiri care au o suprafata construita, la sol, mai mare de 150 m2 si sunt prevazute cu subsol, din urmatoarele categorii de folosinta: a) cladiri pentru birouri si activitati administrative; b) cladiri pentru activitati financiar-bancare; c) cladiri pentru afaceri si comert; d) cladiri pentru invatamant, stiinta, cultura si arta; e) cladiri pentru activitati de ocrotire a sanatatii si de asistenta sociala; f) cladiri pentru activitati industriale si de productie; g) cladiri pentru activitati turistice, destinate cazarii; h) cladiri si constructii speciale pentru transporturi; i) cladiri si constructii speciale pentru telecomunicatii; j) cladiri de locuit, multietajate, cu regim de inaltime mai mare de S+P+4 etaje.

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata. La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O176/N/2000.

Certificatele de Urbanism care vo fi eliberate pentru construirea obiectivelor propuse vor cuprinde elementele obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Intocmit arh. Bianca Luca

13/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

I. DISPOZITII GENERALE

1. Rolul R.L.U.

Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) detaliaza reglementarile P.U.Z., si se constituie in actul de autoritate al administratiei publice locale, pentru intreg teritoriul studiat.

2. Baza legala a elaborarii R.L.U.

La baza elaborarii R.L.U. aferent P.U.Z. stau: - Planul Urbanistic General al Municipiului Tiimisoara aprobat prin HCL nr. 157/2002 si

prelungit prin HCL nr. 107/2014 - parcela studiata fiind amplasata in UTR 33 - Ridicare topografica pentru zona studiata. - Studiul geotehnic - Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. Aprobat prin Ordinul nr.

176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. - Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, cu toate completarile si

modificarile ulterioare. - H.G.525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau

norme cu caracter de reglementare. - OMS 119/2014 completat de OMS 994/2018

3. Domeniul de aplicare

Prezentul R.L.U. se va aplica de catre:  Proiectanti la intocmirea documentatiilor tehnice in fazele D.T.A.C., P.Th si de executie;  Autoritatile publice la emiterea avizelor, acordurilor, autorizatiilor pentru construirea si

functionarea obiectivului de investitie preconizat;

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural construit

Autorizarea executarii lucrarilor de construire este permisa cu respectarea conditiilor legii si ale prezentului regulament. Se vor avea in vedere masuri de protectie a mediului atat pe timpul executiei lucrarilor cat si in functionarea propriu-zisa.

14/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

Executarea lucrarilor de construire in zonele de protectie ale traseelor de alimentare cu energie electrica, gaze naturale, apa, ale retelelor de canalizare, de comunicatie si a altor asemenea retele de infrastructura este interzisa. Autorizatia de Construire se va emite dupa obtinerea avizelor de amplasament eliberate de detinatorii de gospodarii. Executia propriu-zisa va incepe dupa eliberarea completa a amplasamentului si protejarea zonei santierului.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul executiei si al exploatarii lucrarilor proiectate, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectie si avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor a traseelor retelelor subterane proiectate si executate.

Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de circulatie sau tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de situatia concreta din timpul executiei sau a exploatarii lucrarilor proiectate.

Executantul si beneficiarul lucrarii vor respecta in timpul executiei si exploatarii lucrarilor toate prevederile legale (cuprinse in legi, decrete, norme, standarde, normative, prescriptii tehnice, instructiuni, etc.) care vor fi in vigoare la data respectiva, privitoare la protectia muncii, siguranta circulatiei si la prevenirea incendiilor, precum si masurile si indicatiile de detaliu cuprinse in piesele scrise si desenate ale proiectantului.

Masurile si indicatiile din proiect nu sunt limitative, executantul si beneficiarul urmand sa ia in completare si orice alte masuri de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autoritatilor locale de specialitate (detinatori de retele subterane sau aeriene, organe de politie sau PSI, etc.) tinand seama de situatia concreta a lucrarilor din timpul executiei sau al exploatarii.

Executantul va incepe lucrarile de terasamente numai pe baza unui acord scris, incheiat cu toate unitatile care au instalatii subterane pe teritoriul unde urmeaza sa se execute asemenea lucrari, si va respecta conditiile impuse de aceste unitati detinatoare de retele.

Intocmirea documentatiei pentru protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor pentru perioada de executie a lucrarilor, cade in sarcina executantului si se face in cadrul proiectului de executie al organizarii lucrarilor.

Autoritatile locale abilitate vor urmari executarea lucrarilor de construire, participand la fazele determinante conform programului de control a calitatii lucrarilor si vor controla functionarea obiectivului autorizat.

Urmarirea curenta a comportarii in timp este o actiune sistematica de observare, examinare si investigare a modului in care se comporta si reactioneaza constructia sub influenta factorilor de exploatare si actiunii agentilor mediului inconjurator. Scopul actiunii de urmarire este acela de stabilire si cunoastere permanenta a starii tehnice a constructiei in vederea stabilirii lucrarilor de intretinere si respectiv a lucrarilor de reparatii necesare pentru aducerea structurii

15/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

de rezistenta a cladirii la conditiile tehnice corespunzatoare cerintelor de exploatare. Urmarirea curenta, sau supravegherea tehnica se aplica permanent, pe toata perioada de existenta fizica a constructiei. Urmarirea curenta, in cazul constructiilor, este completata cu urmarirea speciala periodica , si in mod obligatoriu dupa fiecare eveniment deosebit (incendiu, calamitati naturale, etc.) care are drept scop stabilirea starii tehnice si utilizarea datelor pentru administrarea optimizata a cladirii. Urmarirea curenta se efectueaza prin examinare vizuala directa si daca este cazul cu mijloace de masurare de uz curent permanente sau temporare.

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

6.1. Orientarea fata de punctele cardinale Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sanatatii, completat de Ordinul nr. 994 din 2018 al Ministerului Sanatatii

Amplasarea cladirilor propuse asigura însorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, atat a incaperilor de locuit din cladirile propuse cat si din locuintele invecinate. Acest fapt se datoreaza orientarii E-V a parcelelor propuse cat si a distantelor existente fata de cladirile existente.

6.2. Amplasarea fata de drumurile publice Accesul pe toate parcelele propuse se va realiza din strada Cometa.

6.3. Amplasamentul fata de aliniament Cladirile vor fi amplasate retrase cu 3,70 fata de aliniamentul stradal, aceasta retragere fiind impusa de cladirile invecinate existente pe strada Cometa. Pe parcela de colt cu str. Zimnicea se impune o retragere de 4,19m pentru a respecta aliniamentul constructiilor existente pe aceasta strada.

6.4. Amplasarea in interiorul parcelei a) Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei se va face respectand urmatoarele conditii:

 retragerea in stanga a parcelei nr. 1 de pe str. Cometa se propune la cel putin 4,19 m fata de limita, dar nu mai putin de 1/2 din inaltimea constructiilor.

 amplasarea constructiilor se va face cu respectarea normelor de insorire conform normelor de igiena in OMS nr. 119/2014, completat de Ordinul nr. 994 din 2018 al Ministerului Sanatatii

b) Amplasarea constructiilor fata de limitele de fund ale parcelelor va respecta urmatoarele conditii:

 Retragerea fata de fundul parcelelor este de minim 6,00 m.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

7.1. Accese carosabile Accesul carosabil la toate parcelele se va realiza din str. Cometa, care este o strada asfaltata,

16/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

cu trotuar pe partea cu parcelarea propusa si cu iluminat stradal. Pe fiecare parcela se vor realiza locuri de parcare aferente functiunilor propuse.

7.2. Accese pietonale La fel ca si accesul carosabil si accesul pietonal la toate parcelele se va realiza din str. Cometa, care este o strada asfaltata, cu trotuar pe partea cu parcelarea propusa si cu iluminat stradal.

8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

8.1. Racordarea la retelele publice de echipare edilitara Conform Avizului Unic obtinut, pe strada sunt toate retele edilitare necesare: - retea de apa de PE-HD Ø 125. - retea de canalizare D=300 m - conducta de gaze naturale - retea de energie electrica - retea de telecomunicatii

8.2. Realizarea de retele edilitare Nu este necesare realizarea de retele noi edilitare pentru parcelele propuse, doar realizarea de bransamente la retelele existente pe strada Cometa.

8.3. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare Nu este cazul.

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

9.1. Parcelarea Se propune realizarea a 5 parcele cu suprafete curpinse intre 168,69 mp si 217,49 mp. Parcelele de colt vor avea latimea de 11,31 m, respectiv 11,51 m, iar cele 3 parcele de mijloc vor avea latimea de 9,00 m.

9.2. Inaltimea constructiilor Regimul maxim de inaltime este de P+2E (1E+M) si inaltimea maxima la coama de 12,00 m.

9.3. Aspectul exterior al constructiilor a) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin aspectul arhitectural, conformare si amplasarea golurilor, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica, volumetrie si aspect exterior depreciaza valoarea peisajului, este interzisa. b) Fatadele laterale si posterioare se vor trata in mod obligatoriu la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea. Fatada dinspre str. Zimnicea la parcela nr. 5 nu se va trata ca si calcan, ci la acelasi nivel calitatativ ca si fatada principala. c) Se va respecta Regulamentul privind identitatea cromatica a mun. Timisoara aprobat prin HCL nr. 455/10.10.2014.

10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

17/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

10.1. Parcaje a) Se vor asigura parcaje conform Avizului Comisie de Circulatie nr. DT2018- 001863/10.02.2018, respectiv: - pentru parcelele 1 si 5 destinate locuintelor pentru 2 familii - cate 2 parcaje pe fiecare parcela - pentru parcelele 2,3 si 4 - cate 1 loc de parcare pe fiecare parcela b) Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie asigurata in afara spatiilor publice. c) Amplasarea parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, conform cu prevederile legale in vigoare. d) Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari ale nivelului trotuarului, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor.

10.2. Spatii verzi si plantate Orice proiect de construire atrage dupa sine obligatia de a trata cel putin 25% din suprafata terenului ca spatiu verde in gradina si 5% spatiu verde in afara gradinii. Spatiile verzi vor respecta legislatia in vigoare si Strategia dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara - Cadastru Verde - aprobat cu HCL 62/28.02.2018

10.3. Imprejmuiri a) Imprejmuirile aliniamentului stradal se vor amplasa pe retragerile fata de aliniament, vor avea o inaltime maxima de 1,80 m de la nivelul terenului (trotuarului), iar stalpii imprejmuirii nu vor depasi 2,00 m. Inaltimea maxima a soclului va fi de 60 cm de la nivelul terenului (trotuarului), iar partea superioara va fi obligatorie transparenta. b) Imprejmuirile laterale si din spatele lotului se pot realiza opace cu o inaltime maxima de 2,00 m. Daca se va folosi gard viu ca imprejmuire intre doua proprietati, acesta va avea o inaltime de minim 2,00 m, fiind pozitionat la 0,50 m de linia despartitoare a celor 2 proprietati.

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA

Este propusa o singura zona functionala - zona rezidentiala pentru locuinte insiruite pentru maxim 2 familii. Nu sunt propuse subunitati functionale.

IV. Prevederi la nivelul unitatii functionale

Unitate functionala

Functiuni permise

Functiuni permise cu conditii

Functiuni interzise

Zona rezidentiala

- locuinte insiruite pentru maxim 2 familii; - anexe gospodaresti; - spatii verzi amenajate;

-realizarea de mici ateliere sau mica produc ieţ casnica sunt permise in conditiile in care sunt cuplate

- Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele permise cu sau fara conditii.

18/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

pentru locuinte insiruite

- accese pietonale, carosabile, spatii stationare auto, parcari; - constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare functiunii;

cu functiunea de locuire - conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjaza zona de locuit iar la faza de autorizare se vor respecta indicatorii urbanistici (POT, CUT, H maxim) impusi de prezentul regulament si se va prezenta acceptul notarial al tuturor vecinilor implicati. - utilizarea la parterul clădirilor de locuit a unor spa ii pentru ţ func iuni complementare ţ respectiv activită i compatibile ţ cu locuirea ca de exemplu: servicii comerciale, de consultan ă, prestări servicii (de ţ exemplu vînzare produse alimentare i nealimentare ş preambalate, farmacie, cabinet avoca ial, birou proiectare, ţ croitorie, cabinet medical, cabinet veterinar pentru animale de companie, birouri,sedii de firme, etc)cu conditia nederanjarii zonei de locuit

Indicii urbanistici propusi, individual pe fiecare parcela propusa, sunt:

Pentru parcelele 2, 3 si 4: POT maxim = 40% CUT maxim = 1,15 Regim maxim de inaltime = P+2E (1E+M) H maxim la coama = 12 m

Pentru parcelele 1 si 5:

POT maxim = 30% CUT maxim = 1,15 Regim maxim de inaltime = P+2E (1E+M) H maxim la coama = 12 m

Intocmit arh. Bianca Luca

19/19

SC ARTKRAFT SRL RO 22496097 Punct de lucru: Timisoara, str. lon Barac, nr. 16 www.artkraft-tm.ro | J35/3595/2007 Cont IBAN: RO43INGB0000999902206693 architecturestudio

Atasament: 06_-_Reglementari_edilitare.pdf

6,00

6,00

6,00

4, 19

4, 19

6,00

6,00

19,33 5

19,14 5

18,91

18,58

217,49 m2

173,15 m2

168,69 m2

216,44 m2

171,23 m2

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

Troruar

Troruar

Trotuar

Nr.top. 4225 Scf=926 mp Smas=947mp

Nr.top. 4227

Nr.top. 4226

480200 2 1 0 0 5 0

480200 2 1 0 1 0 0

480250 2 1 0 0 5 0

480250 2 1 0 1 0 0

480300 2 1 0 0 5 0

480300 2 1 0 1 0 0

4205

90.16

90.22

90.24

90.11

90.12

90.09

90.12

89.84 89.87

89.95

89.92

89.83

89.72

89.89

89.63

89.62

89.49

89.57

89.46

89.55

89.68

89.68

89.60

89.67

89.69

89.6389.64

89.9489.94

89.9189.91

89.91

89.39

89.0989.09

88.88

89.21

89.58

90.0090.00

89.64

89.63

89.48

89.48

90.27

89.72

90.19

90.2190.18

90.18

90.24

90.31

90.19

90.24

90.3590.37

90.37

90.37

90.36

90.36

90.34

90.29

90.33

90.21

90.28

90.11

90.09

90.01

90.09

90.17 90.2090.14

90.10 90.20

90.22

90.18

90.23

90.16 90.20

90.09

90.09

90.16

90.30

90.29

S1

S2

S4

S3

I.E. 410531

Tr ot

ua r

Tr ot

ua r

Trotuar

ZV

ZV

ZV

1

2

3

4

5

6

7 8

90.35

V

V

V

C

G

C

G G

C

G

G

G C

C C

F

2

1

3

4

5

Nr.43

Nr.39A

Nr.39

Nr.35

Nr.37

BE H

EL A

BE HE

LA

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

STR. ZIMNICEA (asfalt) Nr.top. 4138

ST R

. C O

M ET

EI (a

sf al

t)

N r.

To p.

4 04

5

Nr.26

Nr.24

Nr.22

Nr.20

N r.1

3

Nr.41

Aliniament existent si propus

Al in

ia m

en t e

xi st

en t s

i pr

op us

Casa P

Garaj

Casa P

Casa P

Casa P+E+M

Casa P

Anexa

Casa P Garaj Anexa

Casa P+E

Casa P+M

P+1 E

P+1 E

P+1 E

Terasa

Garaj Casa P

Casa P

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

FG BMP

FG

CR

BMP

FG

CR

BMP

FG

CR

BMP

FG CR

BMP

BR

BR

CR

BR

BR

BR

CA

CA

CA

CA

CA

LO CU

IN TA

P EN

TR U

2 FA

M IL

II LO

CU IN

TA UN

IF AM

IL IA

LA LO

CU IN

TA P

EN TR

U 2

FA M

IL II

LEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATA PRIN P.U.Z.

CONTUR CLADIRI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z.

168,80 m2 SUPRAFATA PARCELA

1 NUMAR PARCELA

LIMITA PARCELE PROPUSE

RETEA DE GAZ EXISTENTA PE STRADA

CANALIZARE MENAJERA EXISTENT PE STRADA

CONDUCTA DE APA EXISTENTA PE STRADA

TRASEU ELECTRIC EXISTENT PE STRADA

FG FIRIDE PROPUSE PENTRU BRANSAMENTE GAZ

CAMINE RACORD LA CANALIZARE MENAJERACR

BR BAZINE DE RETENTIE PROPUSE

CA CAMINE APOMETRE PROPUSE PENTRU BRANSAMENTE APA

BLOCURI DE PROTECTIE SI MASURA PENTRU BRANSAMENTE ELECTRICE

BMP

1:500

06 A REGLEMENTARI

EDILITARE

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 480245.820 210094.500 2 480257.570 210098.200 3 480263.897 210081.271 4 480241.981 210073.296 5 480216.703 210064.563 6 480214.747 210069.551 7 480212.143 210077.248 8 480210.196 210083.017

PROIECTANT EDILITARE

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.Z.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTANT ELECTRICE

SC MAGNETIC EYE SRL Str. ZIMNICEA, Nr.26, Mun. Timisoara, Jud. Timis

MARTIE 2017

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

ING. ADRIAN VALEA

142 / 2017

ING. SORIN BORUGA

PUZ - LOTIZARE PENTRU CASE INSIRUTE, TIMISOARA, Str. COMETEI,Nr.10, CF. 427396

Atasament: 05_-_Proprietatea_asupra_terenurilor.pdf

11 ,3

15

9, 00

9, 00

9, 00

11 ,5

1

19,33 5

19,14 5

18,91

18,58

217,49 m2

173,15 m2

168,69 m2

216,44 m2

171,23 m2

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

Troruar

Troruar

Trotuar

Nr.top. 4225 Scf=926 mp Smas=947mp

Nr.top. 4227

Nr.top. 4226

480200 2 1 0 0 5 0

480200 2 1 0 1 0 0

480250 2 1 0 0 5 0

480250 2 1 0 1 0 0

480300 2 1 0 0 5 0

480300 2 1 0 1 0 0

4205

90.16

90.22 90.24

90.11

90.12

90.09

90.12

89.84 89.87 89.95

89.92 89.83

89.72 89.89

89.63

89.62

89.49

89.57

89.46 89.55

89.68

89.68

89.60

89.67 89.69

89.6389.64

89.9489.94

89.9189.91

89.91

89.39

89.0989.09

88.88

89.21

89.58

90.0090.00

89.64 89.63

89.48

89.48

90.27

89.72

90.19

90.2190.18

90.18

90.24

90.31

90.19

90.24

90.3590.37

90.37

90.37

90.36

90.36

90.34 90.29

90.33 90.21

90.28

90.11

90.09

90.01

90.09 90.17 90.2090.14

90.10 90.20

90.22 90.18

90.23

90.16 90.20 90.09

90.09

90.16

90.30

90.29

S1

S2

S4

S3

I.E. 410531

Tr ot

ua r

Tr ot

ua r

Trotuar

ZV

ZV

ZV

1

2

3

4

5

6

7 8

90.35

V

V

V

C

G

C

G G

C

G

G

G C

C C

F

2

1

3

4

5

Nr.43

Nr.39A

Nr.39

Nr.35

Nr.37

STR. ZIMNICEA (asfalt) Nr.top. 4138

ST R

. C O

M ET

EI (a

sf al

t)

N r.

To p.

4 04

5

BE H

EL A

BE HE

LA

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Nr.26

Nr.24

Nr.22

Nr.20

N r.1

1

N r.1

2

N r.1

0

N r.1

3

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Nr.41

Garaj

Casa P

Casa P

Casa P+E+M

Casa P

Anexa

Casa P Garaj Anexa

Aliniament existent si propus

Al in

ia m

en t e

xi st

en t s

i pr

op us

Casa P

Casa P+E

Casa P+M

P+1 E

P+1 E

P+1 E

Terasa

Garaj Casa P

Casa P

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

TEREN PROPRIETATE PRIVATA STUDIAT PRIN P.U.Z.

LEGENDA

TEREN PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

TERENURI PROPRIETATI PRIVATE A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

LIMITA ZONEI STUDIATA PRIN P.U.Z.

CONTUR CLADIRI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z.

1:500

05 A

PROPRIETATEA ASUPRA

TERENURILOR

DOCUMENTATIE P.U.Z. LOTIZARE PENTRU CASE INSIRUITE

BILANT TERITORIAL

TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z. 947,00 m2 100%

SITUATIA EXISTENTA 100%TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z. 947,00 m2

SITUATIA PROPUSA

TEREN CE URMEAZA A FI TRECUT IN DOMENIUL PUBLIC:

0,00 m2

947,00 m2TEREN CE VA RAMANE PROPRIETATE PRIVATA

0,00%

100%

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 480245.820 210094.500 2 480257.570 210098.200 3 480263.897 210081.271 4 480241.981 210073.296 5 480216.703 210064.563 6 480214.747 210069.551 7 480212.143 210077.248 8 480210.196 210083.017

DESENAT

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.Z.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

SC MAGNETIC EYE SRL Str. ZIMNICEA, Nr.26, Mun. Timisoara, Jud. Timis

MARTIE 2017

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

ARH. ROXANA MIREA

142 / 2017

ARH. ROXANA MIREA

PUZ - LOTIZARE PENTRU CASE INSIRUTE, TIMISOARA, Str. COMETEI,Nr.10, CF. 427396

Atasament: 04_-_Posibilitati_de_mobilare.pdf

11 ,3

15

9, 00

9, 00

9, 00

11 ,5

1

3,70

3,70

3,70

3,706,00

6,00

6,00

4, 19

4, 19

6,00

6,00

3,70

19,33 5

19,14 5

18,91

18,58

217,49 m2

173,15 m2

168,69 m2

216,44 m2

171,23 m2

Platforma deseuri

Platforme deseuriPlatforme deseuri

Platforma deseuri

Platforma deseuri

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

Troruar

Troruar

Trotuar

Nr.top. 4225 Scf=926 mp Smas=947mp

Nr.top. 4227

Nr.top. 4226

480200 2 1 0 0 5 0

480200 2 1 0 1 0 0

480250 2 1 0 0 5 0

480250 2 1 0 1 0 0

480300 2 1 0 0 5 0

480300 2 1 0 1 0 0

4205

90.16

90.22 90.24

90.11

90.12

90.09

90.12

89.84 89.87 89.95

89.92 89.83

89.72 89.89

89.63

89.62

89.49

89.57

89.46 89.55

89.68

89.68

89.60

89.67 89.69

89.6389.64

89.9489.94

89.9189.91

89.91

89.39

89.0989.09

88.88

89.21

89.58

90.0090.00

89.64 89.63

89.48

89.48

90.27

89.72

90.19

90.2190.18

90.18

90.24

90.31

90.19

90.24

90.3590.37

90.37

90.37

90.36

90.36

90.34 90.29

90.33 90.21

90.28

90.11

90.09

90.01

90.09 90.17 90.2090.14

90.10 90.20

90.22 90.18

90.23

90.16 90.20 90.09

90.09

90.16

90.30

90.29

S1

S2

S4

S3

I.E. 410531

Tr ot

ua r

Tr ot

ua r

Trotuar

ZV

ZV

ZV

1

2

3

4

5

6

7 8

90.35

V

V

V

C

G

C

G G

C

G

G

G C

C C

F

2

1

3

4

5

Nr.43

Nr.39A

Nr.39

Nr.35

Nr.37

BE H

EL A

BE HE

LA

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

STR. ZIMNICEA (asfalt) Nr.top. 4138

ST R

. C O

M ET

EI (a

sf al

t)

N r.

To p.

4 04

5

Nr.26

Nr.24

Nr.22

Nr.20

N r.1

1

N r.1

2

N r.1

0

N r.1

3

Nr.41

Aliniament existent si propus

Al in

ia m

en t e

xi st

en t s

i pr

op us

Casa P

Garaj

Casa P

Casa P

Casa P+E+M

Casa P

Anexa

Casa P Garaj Anexa

Casa P+E

Casa P+M

P+1 E

P+1 E

P+1 E

Terasa

Garaj Casa P

Casa P

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

LO CU

IN TA

P EN

TR U

2 FA

M IL

II LO

CU IN

TA UN

IF AM

IL IA

LA LO

CU IN

TA P

EN TR

U 2

FA M

IL II

LEGENDA

PIETONALE SI CAROSABILE EXISTENTE

ACCESE AUTO PROPUSE IN INCINTA STUDIATA

P+2E REGIM MAXIM DE INALTIME ALCONSTRUCTIILOR ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

LIMITA ZONEI STUDIATA PRIN P.U.Z.

CONTUR CLADIRI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z.

168,80 m2 SUPRAFATA PARCELA

LIMITA PARCELE PROPUSE

ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLATATII DE PROTECTIE

APE, OGLINZI DE APE

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE CU MAXIM 2 FAMILII SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

ZONA DE SPATIU VERDE PROPUSA IN GRADINA - 25% DIN SUPRAFATA PARCELEI ZONA DE SPATIU VERDE PROPUSA IN AFARA GRADINII - min. 5% DIN SUPRAFATA PARCELEI

1:500

04 A POSIBILITATI DE

MOBILARE

DOCUMENTATIE P.U.Z. LOTIZARE PENTRU CASE INSIRUITE

BILANT TERITORIAL

TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z. 947,00 m2 100%

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL:

S. CONST. DESFASURATA/CUT:

SUPRAFATA VERDE:

0%0 m2

0 m2/0

0%0 m2

SITUATIA EXISTENTA 100%TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z. 947,00 m2

SITUATIA PROPUSA

SUPRAFATA TEREN PARCELA 1 217,49 m2

SUPRAFATA TEREN PARCELA 2 173,15 m2

171,23 m2

168,69 m2

216,44 m2

SUPRAFATA TEREN PARCELA 3

SUPRAFATA TEREN PARCELA 4

SUPRAFATA TEREN PARCELA 5

SUPRAFATA MAX. CONSTRUITA LA SOL: 30%65,25 m2

S. CONSTR. DESF. MAX./ CUT MAX.: 1.15250,11 m2

25%54,37 m2

SUPRAFATA MAX. CONSTRUITA LA SOL: 40%69,26 m2

S. CONSTR. DESF. MAX./ CUT MAX.: 1.15199,12 m2

Z. SPATIU VERDE GRADINA : 25%43,28 m2

SUPRAFATA MAX. CONSTRUITA LA SOL: 40% 68,49 m2

S. CONSTR. DESF. MAX./ CUT MAX.: 1.15196,91 m2

25%42,80 m2

SUPRAFATA MAX. CONSTRUITA LA SOL: 40%67,47 m2

S. CONSTR. DESF. MAX./ CUT MAX.: 1.15194,00 m2

25%42,17 m2

SUPRAFATA MAX. CONSTRUITA LA SOL: 30%64,93 m2

S. CONSTR. DESF. MAX./ CUT MAX.: 1.15248,90 m2

25%54,11 m2

Z. SPATIU VERDE GRADINA :

Z. SPATIU VERDE GRADINA :

Z. SPATIU VERDE GRADINA :

Z. SPATIU VERDE GRADINA :

Z. SPATIU VERDE IN AFARA GRADINII : 5%10,88 m2

Z. SPATIU VERDE IN AFARA GRADINII : 5%8,66 m2

Z. SPATIU VERDE IN AFARA GRADINII : 5%8,57 m2

Z. SPATIU VERDE IN AFARA GRADINII : 5%8,44 m2

Z. SPATIU VERDE IN AFARA GRADINII : 5%10,83 m2

S. BETONATA/PAVATA: 40%86,99 m2

S. BETONATA/PAVATA: 30%51,95 m2

S. BETONATA/PAVATA: 30%51,37 m2

S. BETONATA/PAVATA: 30%50,61 m2

S. BETONATA/PAVATA: 40%86,57 m2Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 480245.820 210094.500 2 480257.570 210098.200 3 480263.897 210081.271 4 480241.981 210073.296 5 480216.703 210064.563 6 480214.747 210069.551 7 480212.143 210077.248 8 480210.196 210083.017

DESENAT

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.Z.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

SC MAGNETIC EYE SRL Str. ZIMNICEA, Nr.26, Mun. Timisoara, Jud. Timis

MARTIE 2017

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

ARH. ROXANA MIREA

142 / 2017

ARH. ROXANA MIREA

PUZ - LOTIZARE PENTRU CASE INSIRUTE, TIMISOARA, Str. COMETEI,Nr.10, CF. 427396

Atasament: 03_-_Reglementari_urbanistice.pdf

11 ,3

15

9, 00

9, 00

9, 00

11 ,5

1

19,33 5

19,14 5

18,91

18,58 3,70

3,70

4, 19

3,70

3,70

3,70 4,

19

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

217,49 m2

173,15 m2

168,69 m2

216,44 m2

171,23 m2

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

Troruar

Troruar

Trotuar

Nr.top. 4225 Scf=926 mp Smas=947mp

Nr.top. 4227

Nr.top. 4226

480200 2 1 0 0 5 0

480200 2 1 0 1 0 0

480250 2 1 0 0 5 0

480250 2 1 0 1 0 0

480300 2 1 0 0 5 0

480300 2 1 0 1 0 0

4205

90.16

90.22 90.24

90.11

90.12

90.09

90.12

89.84 89.87 89.95

89.92 89.83

89.72 89.89

89.63

89.62

89.49

89.57

89.46 89.55

89.68

89.68

89.60

89.67 89.69

89.6389.64

89.9489.94

89.9189.91

89.91

89.39

89.0989.09

88.88

89.21

89.58

90.0090.00

89.64 89.63

89.48

89.48

90.27

89.72

90.19

90.2190.18

90.18

90.24

90.31

90.19

90.24

90.3590.37

90.37

90.37

90.36

90.36

90.34 90.29

90.33 90.21

90.28

90.11

90.09

90.01

90.09 90.17 90.2090.14

90.10 90.20

90.22 90.18

90.23

90.16 90.20 90.09

90.09

90.16

90.30

90.29

S1

S2

S4

S3

I.E. 410531

Tr ot

ua r

Tr ot

ua r

Trotuar

ZV

ZV

ZV

1

2

3

4

5

6

7 8

90.35

V

V

V

C

G

C

G G

C

G

G

G C

C C

F

2

1

3

4

5

Nr.43

Nr.41

Nr.39A

Nr.39

Nr.35

Nr.37

Nr.26

Nr.24 Aliniament existent

si propus

Nr.22

Nr.20

Al in

ia m

en t e

xi st

en t s

i pr

op us

N r.1

1

N r.1

2

N r.1

0

N r.1

3

Ag

Ag

Ag

Ag

BE H

EL A

BE HE

LA

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

STR. ZIMNICEA (asfalt) Nr.top. 4138

ST R

. C O

M ET

EI (a

sf al

t)

N r.

To p.

4 04

5

Casa P

Casa P+E

Casa P

Casa P

Casa P+M

Casa P+E+M

Casa P

P+1 E

P+1 E

P+1 E

Terasa

Garaj

Garaj Casa P

Casa P

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa

Casa P Garaj Anexa

zona verde 25%

P+2E(1E+M) Hmax. Coama = 12.00m

Z O N A L O C U I R E P.O.T. = 40 % C.U.T. = 1.15

zona verde 25%

P+2E(1E+M) Hmax. Coama = 12.00m

Z O N A L O C U I R E P.O.T. = 30 % C.U.T. = 1.15

LEGENDA

PIETONALE SI CAROSABILE EXISTENTE

ACCESE AUTO PROPUSE IN INCINTA STUDIATA

P+2E REGIM MAXIM DE INALTIME ALCONSTRUCTIILOR ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

LIMITA ZONEI STUDIATA PRIN P.U.Z.

CONTUR CLADIRI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z.

168,80 m2 SUPRAFATA PARCELA

1 NUMAR PARCELA

LIMITA PARCELE PROPUSE

ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLATATII DE PROTECTIE

APE, OGLINZI DE APE

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE CU MAXIM 2 FAMILII SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

1:500

DOCUMENTATIE P.U.Z. LOTIZARE PENTRU CASE INSIRUITE

03 A REGLEMENTARI URBANISTICE

BILANT TERITORIAL

TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z. 947,00 m2 100%

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL:

S. CONST. DESFASURATA/CUT:

SUPRAFATA VERDE:

0%0 m2

0 m2/0

0%0 m2

SITUATIA EXISTENTA 100%TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z. 947,00 m2

SITUATIA PROPUSA

SUPRAFATA TEREN PARCELA 1 217,49 m2

SUPRAFATA TEREN PARCELA 2 173,15 m2

171,23 m2

168,69 m2

216,44 m2

SUPRAFATA TEREN PARCELA 3

SUPRAFATA TEREN PARCELA 4

SUPRAFATA TEREN PARCELA 5

SUPRAFATA MAX. CONSTRUITA LA SOL: 30%65,25 m2

S. CONSTR. DESF. MAX./ CUT MAX.: 1.15250,11 m2

25%54,37 m2

SUPRAFATA MAX. CONSTRUITA LA SOL: 40%69,26 m2

S. CONSTR. DESF. MAX./ CUT MAX.: 1.15199,12 m2

Z. SPATIU VERDE GRADINA : 25%43,28 m2

SUPRAFATA MAX. CONSTRUITA LA SOL: 40% 68,49 m2

S. CONSTR. DESF. MAX./ CUT MAX.: 1.15196,91 m2

25%42,80 m2

SUPRAFATA MAX. CONSTRUITA LA SOL: 40%67,47 m2

S. CONSTR. DESF. MAX./ CUT MAX.: 1.15194,00 m2

25%42,17 m2

SUPRAFATA MAX. CONSTRUITA LA SOL: 30%64,93 m2

S. CONSTR. DESF. MAX./ CUT MAX.: 1.15248,90 m2

25%54,11 m2

Z. SPATIU VERDE GRADINA :

Z. SPATIU VERDE GRADINA :

Z. SPATIU VERDE GRADINA :

Z. SPATIU VERDE GRADINA :

Z. SPATIU VERDE IN AFARA GRADINII : 5%10,88 m2

Z. SPATIU VERDE IN AFARA GRADINII : 5%8,66 m2

Z. SPATIU VERDE IN AFARA GRADINII : 5%8,57 m2

Z. SPATIU VERDE IN AFARA GRADINII : 5%8,44 m2

Z. SPATIU VERDE IN AFARA GRADINII : 5%10,83 m2

S. BETONATA/PAVATA: 40%86,99 m2

S. BETONATA/PAVATA: 30%51,95 m2

S. BETONATA/PAVATA: 30%51,37 m2

S. BETONATA/PAVATA: 30%50,61 m2

S. BETONATA/PAVATA: 40%86,57 m2Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 480245.820 210094.500 2 480257.570 210098.200 3 480263.897 210081.271 4 480241.981 210073.296 5 480216.703 210064.563 6 480214.747 210069.551 7 480212.143 210077.248 8 480210.196 210083.017

ARH. ROXANA MIREA

DESENAT

142 / 2017

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.Z.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

SC MAGNETIC EYE SRL Str. ZIMNICEA, Nr.26, Mun. Timisoara, Jud. Timis

MARTIE 2017

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

ARH. ROXANA MIREA

PUZ - LOTIZARE PENTRU CASE INSIRUTE, TIMISOARA, Str. COMETEI,Nr.10, CF. 427396

Atasament: 02_-_Situatia_existenta.pdf

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1 480245.820 210094.500 2 480257.570 210098.200 3 480263.897 210081.271 4 480241.981 210073.296 5 480216.703 210064.563 6 480214.747 210069.551 7 480212.143 210077.248 8 480210.196 210083.017

STR. ZIMNICEA (asfalt)

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV

Troruar

Trotuar

Trotuar

Nr.26

Nr.top. 4225 Scf=926 mp Smas=947mp

Nr.top. 4227

Nr.top. 4226

Nr.top. 4138 Nr.24

Nr.43

Nr.41

Nr.39A

Nr.39

480200 2 1 0 0 5 0

480200 2 1 0 1 0 0

480250 2 1 0 0 5 0

480250 2 1 0 1 0 0

480300 2 1 0 0 5 0

480300 2 1 0 1 0 0

ST R

. C O

M ET

EI (a

sf al

t)

N r.

To p.

4 04

5

Casa P+E

Casa P

Casa P

Casa P+M

Casa P+E+M

4205

90.16

90.22 90.24

90.11

90.12

90.09

90.12

89.84 89.87 89.95

89.92 89.83

89.72 89.89

89.63

89.62

89.49

89.57

89.46 89.55

89.68

89.68

89.60

89.67 89.69

89.6389.64

89.9489.94

89.9189.91

89.91

89.39

89.0989.09

88.88

89.21

89.58

90.0090.00

89.64 89.63

89.48

89.48

90.27

89.72

90.19

90.2190.18

90.18

90.24

90.31

90.19

90.24

90.3590.37

90.37

90.37

90.36

90.36

90.34 90.29

90.33 90.21

90.28

90.11

90.09

90.01

90.09 90.17 90.2090.14

90.10 90.20

90.22 90.18

90.23

90.16 90.20 90.09

90.09

90.16

90.30

90.29

S1

S2

S4

S3

I.E. 410531

Tr ot

ua r

Tr ot

ua r

Trotuar

N r.1

1

N r.1

2

N r.1

0 ZV

ZV

ZV

1

2

3

4

5

6

7 8

90.35

V

V

V

C

G

C

G G

C

G

G

G C

C C

F

Aliniament existent Al

in ia

m en

t e xi

st en

t

N r.1

3

Nr.35

Nr.37 Casa P

Nr.22

Nr.20

BE H

EL A

BE HE

LA

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

P+1 E

P+1 E

P+1 E

Terasa

Garaj

Garaj Casa P

Casa P

Anexa

Anexa

Anexa

Casa P

Anexa

Anexa

Anexa

Casa P Garaj Anexa

Z O N A L O C U I R E P.O.T. = 40 %

zona verde 25%

P+2E(1E+M)

LEGENDA

PIETONALE SI CAROSABILE EXISTENTE

ZONE SI CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE CU MAXIM 2 FAMILII SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLATATII DE PROTECTIE

LIMITA ZONEI STUDIATA PRIN P.U.Z.

CONTUR CLADIRI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z.

APE, OGLINZI DE APE

1:500

DOCUMENTATIE P.U.Z. LOTIZARE PENTRU CASE INSIRUITE

02 A SITUATIA

EXISTENTA

BILANT TERITORIAL

TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z. 947,00 m2 100%

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL:

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA:

SUPRAFATA VERDE:

SUPRAFATA BETONATA/ASFALTATA/PAVATA:

0%0 m2

0%0 m2

0%0 m2

0%0 m2

SITUATIA EXISTENTA

ARH. ROXANA MIREA

DESENAT

142 / 2017

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.Z.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

SC MAGNETIC EYE SRL Str. ZIMNICEA, Nr.26, Mun. Timisoara, Jud. Timis

MARTIE 2017

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

ARH. ROXANA MIREA

PUZ - LOTIZARE PENTRU CASE INSIRUTE, TIMISOARA, Str. COMETEI,Nr.10, CF. 427396

Atasament: 01_-_Incadrare_in_teritoriu.pdf

TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z.

TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z.

TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z.

TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z.

01 A INCADRARE IN

TERITORIU DESENAT

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

DENUMIRE PROIECT:

FAZA:

DATA:

NR. PROIECT:

PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

DENUMIRE PLANSA:

NR. PLANSA:

SCARA:

P.U.Z.

ARH.BIANCA LUCA

PROIECTAT

SC MAGNETIC EYE SRL Str. ZIMNICEA, Nr.26, Mun. Timisoara, Jud. Timis

MARTIE 2017

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192 RO 22496097 * J35/3595/2007

artkraft ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

INCADRARE IN PUG-UL MUN. TIMISOARA

P.U.Z.-LOTIZARE PENTRU CASE INSIRUITE, TIMISOARA

EXTRAS DIN PUG-UL MUN. TIMISOARA

UTR32UTR33

Str. ZIMNICEA

St r.

C O

M ET

EI

142 / 2017

ARH. ROXANA MIREA

ARH. ROXANA MIREA

PUZ - LOTIZARE PENTRU CASE INSIRUTE, TIMISOARA, Str. COMETEI,Nr.10, CF. 427396

"LEGENDA e aa LIMITE — HI NA , UI NUL i VIA Cs a . : TI a PE fm n LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV E , —] LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS a LIMITA ZONEI CENTRALE RETEA = LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA Vb E ep — — ZONIFICARE FUNCTIONALA — [ars BOMPLERE DE INTERES GENERAL Be e Fit ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SER ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE _= ONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR TI ] ZPNA GIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII “i — E N E MM APE, OGLINZI DE APA / PORT EREI PADURE PARC | : TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA CENTURA OCOLITOARE - INELV/ ă =4 LEGATURA AUTOSTRADA E mm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE GAZ (rs m, MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI | IEN TRASEE PIETONALE MAJORE. ctre INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNI PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU C.F. . — REGLEMENTARI pron BRETT CU NADARE STORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA -] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONADE PROTECTIE C.F. = = - FE 3 ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU rca) Ga SERA ORE BE ROBU E TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE Ex—x INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE fi a rd ET a A, N ass RILA Pon P.).G.MUNGPIU TIMISOARA |N provt a 30 REGLEMENTARI : LI TMSOARA Paz PUG,
Str. Spitalul Nou Hs
x N G SCULEDE INCHIRIAT TI x || [] Product Categories Util eder x || G închiriere masina de tsic x |( 17 SCULEDE MANA |net7. x LE i FELU CSU EET

Atasament: Aviz_juridic_Cometei_10.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2018-018667/03.12.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 03.12.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Lotizare pentru case înșiruite” str. Cometa nr. 10 Timișoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţii funciare rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 427396 Timişoara, nr.cadastral 427396, terenul în suprafață de 947 mp, categoria de folosință intravilan este proprietatea S.C. MAGNETIC EYE SRL — beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datată 02.11.2018) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-018667/03.12.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Lotizare pentru case înşiruite” str. Cometa nr. 10 Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 427396 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Lotizare pentru case înşiruite” str. Cometa nr. 10 Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA, SȚEFAN d Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_SC_MAGNETIC_EYE_SRL.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Nr. UR2018-018667/03.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa

nr. 10, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-018667/03.12.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara, prin care se propune lotizarea unui teren in 5 parcele in vederea construirii unor case insiruite cu regim de inaltime P+2E;

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-018667/07.11.2018 completată cu

nr. UR2018-019928/28.11.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 32 din 21.09.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 34 din 25.09.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5204 din 15.12.2016 prelungit pana la 14.12.2018, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 51 din 21.06.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara, beneficiar SC MAGNETIC EYE SA, proiectant SC ARTKRAFT SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. - Arh. Bianca I. Luca, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna iunie 2018, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în iulie 2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018-009746/23.07.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Planul Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC ARTKRAFT SRL, proiect nr. 142/2017, la cererea beneficiarului SC MAGNETIC EYE SA.

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de vest a oraşului, în UTR 33, langa Uzina de delimitat la nord – de strada Zimnicea, la est – de strada Cometa, la sud – teren cu casa in regim P, şi la vest - de SC MAGNETIC EYE SRL, fiind prevazut prin PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 ca fiind zonă propusă pentru locuințe cu maxim 2 familii şi funcţiuni complmentare, cu regim maxim de inaltime P+2E, POT max=40%.

Terenul reglementat care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv in zone de interes deosebit, pentru care este necesar obtinerea avizului Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 947 mp, este înscris în CF nr. 427396 nr. cad. 427396 (CF vechi nr. 3375 nr. top. 4225), teren intravilan situat în str. Cometa nr. 10, Timişoara, este proprietatea SC MAGNETIC EYE SA.

Prin Planul Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara, prin care se propune se propune lotizarea unui teren in 5 parcele in vederea construirii unor case insiruite cu regim de inaltime P+2E.

Accesul auto şi pietonal la parcela beneficiarului se vor realiza din strada Cometa, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-001863/14.02.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U..

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-001863/14.02.2018.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt

următorii: Pentru parcelele 2, 3 si 4:

- Regim de construire: P+2E; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max=40%,

- Coeficient de utilizare a terenului: CUT max=1.15; - Hmax coamă=12.00 m; Pentru parcelele 1 si 5:

- Regim de construire: P+2E; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max=30%,

- Coeficient de utilizare a terenului: CUT max=1.15; - Hmax coamă=12.00 m;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

- Spatii verzi amenajate minim 5% din suprafata totala a parcelei, si minim 25% /parcela - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 51/21.06.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

- Retrageri fata de aliniamentul stradal (Cometa): 3.70m. Pe parcela de colt cu strada Zimnicea se impune o retragere de 4.19m (pentru a respecta aliniamentul constructiilor existente pe aceasta strada);

- Retragerea fata de limita stanga a parcelei nr. 1 de pe strada Cometa se propune la 4.19m, dar nu mai putin de ½ din inaltimea constructiilor – conform Plansei Reglementari Urbanistice nr. 03-A;

- Retragerea fata de limita posterioara: minim 6.00 m – conform Plansei Reglementari Urbanistice nr. 03-A;

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 142/2017, planşa nr. 05A - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str.

Cometa nr. 10, Timişoara, beneficiar SC MAGNETIC EYE SA, întocmit conform proiectului nr. 142/2017, realizat de SC ARTKRAFT SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

2. Se stabilesc condiţiile de construire (conform Avizului Arhitectului Şef):

Pentru parcelele 2, 3 si 4: - Regim de construire: P+2E;

- Procent de ocupare al terenului maxim: POT max=40%, - Coeficient de utilizare a terenului: CUT max=1.15;

- Hmax coamă=12.00 m; Pentru parcelele 1 si 5:

- Regim de construire: P+2E; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max=30%,

- Coeficient de utilizare a terenului: CUT max=1.15; - Hmax coamă=12.00 m;

- Spatii verzi amenajate minim 5% din suprafata totala a parcelei, si minim 25% /parcela - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 51/21.06.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

- Retrageri fata de aliniamentul stradal (Cometa): 3.70m. Pe parcela de colt cu strada Zimnicea se impune o retragere de 4.19m (pentru a respecta aliniamentul constructiilor existente pe aceasta strada);

- Retragerea fata de limita stanga a parcelei nr. 1 de pe strada Cometa se propune la 4.19m, dar nu mai putin de ½ din inaltimea constructiilor – conform Plansei Reglementari Urbanistice nr. 03-A;

- Retragerea fata de limita posterioara: minim 6.00 m – conform Plansei Reglementari Urbanistice nr. 03-A;

Accesul auto şi pietonal la parcela beneficiarului se vor realiza din strada Cometa, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-001863/14.02.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U..

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 947 mp, este înscris în CF nr. 427396 nr. cad. 427396 (CF vechi nr. 3375 nr. top. 4225), teren intravilan situat în str. Cometa nr. 10, Timişoara, este proprietatea SC MAGNETIC EYE SA.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 142/2017, planşa nr. 05A - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU Liliana IOVAN Red/dact – L.I.

Atasament: Expunere_motive_PUZ_Cometei_10.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-018667/03.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa

nr. 10, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de vest a oraşului, în UTR 33, langa Uzina de delimitat la nord – de strada Zimnicea, la est – de strada Cometa, la sud – teren cu casa in regim P, şi la vest - de SC MAGNETIC EYE SRL, fiind prevazut prin PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 ca fiind zonă propusă pentru locuințe cu maxim 2 familii şi funcţiuni complmentare, cu regim maxim de inaltime P+2E, POT max=40%.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 947 mp, este înscris în CF nr. 427396 nr. cad. 427396 (CF vechi nr. 3375 nr. top. 4225), teren intravilan situat în str. Cometa nr. 10, Timişoara, este proprietatea SC MAGNETIC EYE SA.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara, se

propune lotizarea unui teren in 5 parcele in vederea construirii unor case insiruite cu regim de inaltime P+2E

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

actualizată, pentru documentaţia PUZ „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara au fost obţinute: Certificatului de Urbanism nr. 5204 din 15.12.2016 prelungit pana la 14.12.2018, Avizul de Oportunitate nr. 32 din 21.09.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 34 din 25.09.2018;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timişoara, beneficiar SC MAGNETIC EYE SRL, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Reglementari_Rutiere.pdf

Plan de situație propus

1 :500

1

SC MAGNETIC EYE SRL

jud. Timiș, Timișoara, str. Cometei nr. 10, CF. Nr. 427396

~ Construire case înșiruite regim de înălțime parter + etaj, împrejmuire

și racord la drumul public~

PROIECTANT

Ing. Victor Rill

Ing. Alexandru Drăghici

BENEFICIAR:

Rev

Octombrie 2018 PUZ Drumuri OF1817

Data Nr. Proiect Faza Capitol Nr. Plansa

PLANSA SCARA

ADRESA

PROIECT

Mun. Timisoara, Jud. Timis, Romania

str.Electronicii, Nr.26, Ap.18 tel. 0727.531.932 / www.dpctimis.ro

Proictant de specialitate lucrari rutiere si hidroedilitare

J35/219/2014; RO32739762

e-mail: [email protected] 63823/A/0001/UK/Ro

S.C. DRUM PROIECTCONSULT S.R.L.

Plan de încadrare

LUCRARI RUTIERE

PROIECTANT

LUCRARI RUTIERE

SEF PROIECT

Ing. Victor Rill

LUCRARI RUTIERE

AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE

AVIZ DE PRINCIPIU DRUMURI / AVIZ DE PRINCIPIU MEDIU URBAN

Detaliu structură rutieră

A3 297x420

scara 1 : 500

PLAN DE SITUAȚIE

10m5m 15m2,5m 25m

PLAN DE ÎNCADRARE

Plan Urbanistic Zonal

2

1

7

,

4

9

m

2

1

7

3

,

1

5

m

2

1

6

8

,

6

9

m

2

2

1

6

,

4

4

m

2

1

7

1

,

2

3

m

2

ZV

ZV

ZV

ZV

ZV ZV

Troruar

Troruar Trotuar

N

r

.

t

o

p

.

4

2

2

5

S

c

f

=

9

2

6

m

p

S

m

a

s

=

9

4

7

m

p

N

r

.

t

o

p

.

4

2

2

7

N

r

.

t

o

p

.

4

2

2

6

4

2

0

5

S

1

S

2

S

4

I

.

E

.

4

1

0

5

3

1

T r o t u a r

T r o t u a r

Trotuar

Z

V

Z

V

Z

V

1

2

3

5

6 7

8

V V

V

C C

C

G

G

G

C

F

2

1

3

4

5

Nr.43

Nr.39A

Nr.39

Nr.35 Nr.37

B E

H E

L A

A

g

A

g

A

g

A

g

A

g

A

g

A

g

A

g

A

g

A

g

A

g

A

g

A

g

A

g

A

g

A

g

STR. ZIMNICEA

(asfalt)

Nr.top. 4138

S T

R . C

O M

E T

E I ( a s f a l t )

N r . T

o p . 4 0 4 5

Nr.26

Nr.24

Nr.22

N r . 1 1

N r . 1 2

N r . 1 0

N r . 1 3

Nr.41

Aliniament existent

si propus

A l i n

i a m

e n

t e x i s t e n

t s i

p r o

p u

s

C

a

s

a

P

G

a

r

a

j

C

a

s

a

P

C

a

s

a

P

C

a

s

a

P

A

n

e

x

a

C

a

s

a

P

G

a

r

a

j

A

n

e

x

a

C

a

s

a

P

+

E

C

a

s

a

P

+

M

P

+

1

E

P

+

1

E

P

+

1

E

T

e

r

a

s

a

G

a

r

a

j

C

a

s

a

P

C

a

s

a

P

A

n

e

x

a

A

n

e

x

a

A

n

e

x

a

A

n

e

x

a A

n

e

x

a

2 . 5 0

5.0 0

Locuinţe înşiruite

P+1E

12.0 0

6.0 0

4.50

3.0 0

3.0 0

Spre Strada Romul Ladea

S p r e S

t r a d a A

l e e a G

h i r o d e i

S p r e S

t r a d a R

o z e l o r

5.00

2 . 5 0

5.00

2 . 5 0

5.00

2 . 5 0

5.00

2 . 5 0

Sc:1:100

3,00 m

R

=

3

.

0

0

m

R

=

3

.

0

0

m

DETALIU AMENAJARE PLATFORMA ACCES

trotuar pavaj

dale din beton

CALCUL PARCAJE PENTRU

~Plan Urbanistic Zonal - Construire case înșiruite regim de înălțime parter + etaj,

împrejmuire și racord la drumul public~

Timisoara, Str. Cometei nr. 10, CF. Nr. 427396

Locuințe pentru maxim 2 familii ( Parcela 1 și 5 ) 2 locuințe

2 parcaje / locuință => necesar 4 parcaje

Locuințe unifamiliale ( Parcelele 2, 3 și 4 ) 3 locuințe

1 parcaj / locuință => necesar 3 parcaje

TOTAL NECESAR PARCAJE 7 parcaje

TOTAL PARCAJE AMENAJATE 7 parcaje

Profil transversal tip de perspectivă Strada Cometei

Strada de Categoria III - Colectoare

AutoCAD SHX Text
Cerinta
AutoCAD SHX Text
Semnatura
AutoCAD SHX Text
Nume
AutoCAD SHX Text
Verificator / expert
AutoCAD SHX Text
Referat / Expertiza Nr. / Data
AutoCAD SHX Text
limita front construit existent
AutoCAD SHX Text
limita front construit propus
AutoCAD SHX Text
Trotuar
AutoCAD SHX Text
Zona verde
AutoCAD SHX Text
Zona verde
AutoCAD SHX Text
Trotuar
AutoCAD SHX Text
Carosabil existent
  • Sheets and Views
    • PUZ Cometei REV1 - drumuri-A3-500

Atasament: Raportul_informarii_PUZ_MAGNETIC_EYE.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROU AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd, Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 a-mail:dazvoltareurbanaQprimariatm.ro, Intornet:Wwww.primoristm.ro Nr. UR2018-009746/23.07.2018 RAPORTUL INFORXMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: PUZ. - „Lotizari pentru case insiruite”; Amplasament: str, Cometa nr. 10, Timisoara; Beneficiar: SC MAGNETIC EYE SA; Proiectant: SC ARTKRAFT SRL; Detalii privind tehmicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentaţia P.U.Z, disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana, şi afişată pe site-ul în perionda 27.06.2018 - 21.07.2018. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un pantoui pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z, si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din LC. nr. 133/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă și prin publicarea anunţului pe site-ul www.primartatm.ra, Proprietari notificați: 1. Proprietari imobile strada Cometei nr: 11, 12, 1% 2. Proprietari immobite strada Zimnicea ur.: 16, 18, 20, 22, 24, 26; 3, Proprietari immobile strada Romul Ladea nr. 2,2A, 4, 6, 6A, 8, 10, 10A, 12; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul SC ARTKRAFT SRL, organizata in data de 10.07.2018, intre orele 15,00 — 16.00, la sediul PMT — Directia de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana interesata, Nu au fost formulate abiectii referitoare la documentatie, Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de F.C.L. ur. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului loca! de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planutilor de urbaniam si amenajare a teritoriului „ Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire ln documentația Plan Urbanistic Zonal — „Lotizari pentru case insiruite”, str, Cometa nr. 10, Timisoara, beneficiar SC MAGNETIC EYE SA, proiectant:-SC ARTKRAFT SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare, HITECT SEF rin CIURARIU EnfiligiSo, CONSILIER St UL SEF BIROU Liliana OVAN