keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 283/22.05.2018 privind trecerea in domeniul privat al Municipiului Timisoara si aprobarea operatiunii de dezlipire a terenului intravilan cu constructiile C1, C2, C3 si C4 cu suprafata de 25000 mp. inscris in CF nr. 404605 Timisoara, nr. cadastral 404605 (nr. top.vechi 29073/1/2,29089/2) in doua loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu constructiile C1, C2, C3 si C4 in suprafata de 20600 mp. si Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan in suprafata de 4400 mp. situat in Timisoara str. Uranus nr. 14

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 283/22.05.2018
privind trecerea in domeniul privat al Municipiului Timisoara si aprobarea operatiunii de dezlipire a terenului intravilan cu constructiile C1, C2, C3 si C4 cu suprafata de 25000 mp. inscris in CF nr. 404605 Timisoara, nr. cadastral 404605 (nr. top.vechi 29073/1/2,29089/2) in doua loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu constructiile C1, C2, C3 si C4 in suprafata de 20600 mp. si Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan in suprafata de 4400 mp. situat in Timisoara str. Uranus nr. 14


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-001935/16.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2018-001935/17.05.2018 - al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2018 -1935/22.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate CT 2018-001935/17.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere art. 78 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu modificarile ulterioare;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia actualizata;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, art. 36 alin.1;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului situat in Timisoara, str. Uranus nr.14, inscris in CF 404605 Timisoara.

Art. 2: Se aproba operatiunea de dezlipire a terenului intravilan cu constructiile C1, C2, C3 si C4, cu suprafata de 25000 mp. inscris in CF nr. 404605 Timisoara, nr. cadastral 404605 (nr. top.vechi 29073/1/2,29089/2) in doua loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324, teren intravilan cu constructiile C1, C2, C3 si C4 in suprafata de 20600 mp. si Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan in suprafata de 4400 mp, conform documentatiei intocmita de P.F.A. ing. Hudema Cristian Petru, receptionata la O.C.P.I. Timisoara conform Referatului de Admitere nr. 86802/23.04.2018, care face parte din prezenta hotarare si constituie Anexa.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica :
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Plan_dezlipire_Uranus_14.pdf

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:1000 Nr.cadastral Suprafata masurata a imobilului Adresa imobilului 404605 25000mp Strada Uranus, nr.14, Mun. Timisoara, jud. Timis Nr. Carte Funciara Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) 404605 TIMISOARA LOT2 Teren pentru “Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara” (POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10) Sm=4400mp CAD.432990 LOT1 CENTRU PEDAGOGIC WALDORF Sm=20600mp |477400 100 CAD.433195 (extindere) -404605-C4 Gradinita in regim de inaltime P cu extindere: terasa de legatura si Corp P+M Sc=1079mp C4 Gradinita P Sc=367mp (existent) Dezlipire imobil Situatia actuala (inainte de dezlipire) Situatia viitoare (dupa dezlipire) Nr Cad. | (mp) Suprafata| Categoria de folosinta Nr. cad. Nr. CAD. NOU Suprafata | Categ. de (mp) folosinta Descrierea imobilului Descrierea imobilului 404605 | 25000 Cc 477300 477300 | | 00080 006208 Teren intravilan si constructiile: C1, C2, C3 si C4 [Centru Pedagogic Waldorf] LOT1 20600 Ce Teren intravilan si constructiile: C1, C2, C3 Gaz si C4 [Centru Pedagogic Waldorf] LOT 2 4400 Cc Teren intravilan 6529 TOTAL | 25000 25000 Executant ing.Dipl. Hudi corectitudinea intocmirii corespondenta aces DE Confirm executare masuratorilorla umebtatiei inspector Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numarului cadastral — Sr

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. CT2018-001935 /16.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului intravilan cu construcţiile C1,C2,C3 şi C4 cu suprafaţa de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timişoara, nr.

cadastral 404605 (nr. top.vechi 29073/1/2,29089/2) în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construcţiile C1,C2,C3 şi C4 în suprafaţă de 20600 mp. şi Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren

intravilan în suprafaţă de 4400 mp. situat în Timişoara str. Uranus nr.14.

1. Descrierea situaţiei actuale Imobilul care face obiectul acestui proiect aparține intravilanului Municipiul Timişoara, , conform PUG aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.131/2017, fiind situat pe str.Uranus nr.14, identificat prin documentația cadastrală întocmită de P.F.A ing.Hudema Cristian Petru. Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către P.F.A. ing.Hudema Cristian Petru pe baza măsurătorilor topografice. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Scopul prezentei documentaţii este soluţionarea situaţiei juridice a terenului şi operațiunea de dezlipire a terenului intravilan cu construcţiile C1,C2,C3,şi C4 cu suprafaţa de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timişoara nr. cadastral 404605, (nr. top. vechi 29073/1/2,29089/2) în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construcţiile C1,C2,C3 şi C4 în suprafaţă de 20600 mp. şi Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan în suprafaţă de 4400 mp. 3. Alte informaţii Se va lua în considerare documentaţia întocmită de P.F.A. ing.Hudema Cristian Petru, proiect nr.19/2018 pentru dezlipire imobil înscris în CF nr. 404605 Timişoara avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 86802/23.04.2018. 4. Concluzii Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea trecerii în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului menţionat. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS PT. DIRECTOR D.C.T.D.D MIHAI BONCEA Cod FO53-03, ver. 2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. CT2018-001935 / 17.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului intravilan cu construcţiile C1,C2,C3 şi C4 cu suprafaţa de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timişoara, nr. cadastral 404605 (nr. top.vechi

29073/1/2,29089/2) în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construcţiile C1,C2,C3 şi C4 în suprafaţă de 20600 mp. şi Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan în suprafaţă de 4400 mp. situat în Timişoara str.

Uranus nr.14.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-001935/16.05.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi proiectul de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului intravilan cu construcţile C1,C2,C3şi C4 cu suprafaţa de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timişoara în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construcţile C1,C2,C3 şi C4 în suprafaţă de 20600 mp. şi Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325, tern intravilan în suprafaţă de 4400 mp. Facem următoarele precizări: Având în vedere adresa CT 2018-001935/24.04.2018 prin care PFA ing. Hudema Cristian Petru, ne înaintează documentaţia pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului intravilan cu construcţiile C1,C2,C3şi C4 cu suprafaţa de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timişoara în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construcţiile C1,C2,C3 şi C4 în suprafaţă de 20600 mp. şi Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan în suprafaţă de 4400 mp. Având în vedere documentaţia topo-cadastrală de alocare numere cadastrale în vederea dezlipirii, întocmită de către PFA ing.Hudema Cristian Petru, avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 86802/23.04.2018; Conform adresei Direcţiei Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri CT 2018-001935/15.05.2018, imobilul nu a fost revendicat conform L.10/2001. Din adresa Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2018-001935/17.05.2018 rezultă că imobilul nu a fost solicitat conform L1/2000. Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2018-001935/17.05.2018, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare. Conform Decret nr. 477/1979 privind exproprierea unor terenuri şi construcţii în Municipiul Timişoara, terenurile respective au trecut în proprietatea Statului Român şi în administrarea Municipiului Timişoara. Conform Legii nr.18/1991 art. 36 alin.1 propunem trecerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului înscris în CF nr. 404605. Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului intravilan cu construcţiile C1,C2,C3 şi C4 cu suprafaţa de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timişoara în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construciile C1,C2.C3 şi C4 în suprafaţă de 20600 mp. şi Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan în suprafaţă de 4400 mp. Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către PFA ing. Hudema Cristian Petru pe baza măsurătorilor topografice. Scopul prezentei documentaţii este operaţiunea de trecerea în domeniul public al Municipiului Timişoara şi dezlipire a terenului intravilan cu construcţiile C1,C2,C3 şi C4 cu suprafaţa de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timişoara în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construcţiile C1,C2,C3 şi C4 în suprafaţă de 20600 mp. şi Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 în suprafaţă de 4400 mp.

PROPUNEM:

1. Aprobarea trecerii în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi dezlipirea terenului intravilan cu construcţiile C1,C2,C3 şi C4 cu suprafaţa de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timişoara în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construcţiile C1,C2,C3 şi C4 în suprafaţă de 20600 mp. şi Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan în suprafaţă de 4400 mp. avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 86802/23.04.2018 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa la prezenta hotărâre. PT.DIRECTOR D.C.T.D.D ŞEF BIROU CLĂDIRI TERENURI MIHAI BONCEA CĂLIN PÎRVA REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU Cod FO53-01, ver 1

Atasament: Referat_Uranus_14.pdf

Referat de admitere, cerere nr. 86802 / 23-04-2018 sv” A PR i = REL Nr. [86802 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Ziua | 23 “ANCPI Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara Luna | 04 ATENT Adresa: Localitate: Timisoara, str. Armoniei nr, 1C, 0256201089 Anul | 2018 UN IMOBILIARĂ REFERAT DE ADMITERE (Dezmembrare imobil) Domnului/Doamnei FUNDATIA RUDOLF STEINER, Domiciliul Referitor la cererea inregistrată sub numărul 86802 din data 23-04-2018, vă informăm: Imobilul situat în Loc. Timisoara, Str Uranus, Nr. 14, Jud. Timis, UAT Timisoara având numarul cadastral 404605 a fost dezmembrat în imobilele: 1) 446324 situat în Loc. Timisoara, Str Uranus, Nr. 14, Jud. Timis, UAT Timisoara având suprafaţa măsurată 20600 mp; 2) 446325 situat în Loc. Timisoara, Str Uranus, Nr. 14, Jud. Timis, UAT Timisoara având suprafaţa măsurată 4400 mp; Certific că informaţiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIS la data: 23-04-2018. Situaţia prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Inspector , MINODORA CODREANU, a i “A - r - | Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din1