keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 460/13.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 460/13.09.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-013035/20.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-013035/21.08.2018 al Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-013035/21.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei 1 din Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amennajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 46/14.12.2017, Avizul Arhitectului Şef nr. 13/17.05.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 38/13.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara, având ca beneficiar pe SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL, întocmit conform Proiectului nr. 2213.04.1, realizat de SC SUBCONTROL SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim S+P+4E+Er, Hmaxim=25m, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-000176/18.01.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax=60%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax.=1,20, Spaţii verzi minim 22,2% din suprafaţa totală a parcelei.- conform Deciziei de încadrare nr. 38/13.04/2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietatea privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţţile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat, este înscris în C.F. nr. 407687, cad 407687, S=25.100 mp, CF nr. 407691, cad 407691, S= 206.800 mp, CF nr. 407694, cad 407694, S=-2.841 mp, CF nr. 407682, cad 407682, S=17.833 mp Calea Torontalului DN6, Timisoara, având categoria de folosinţă - curţi construcţii, proprietar fiind SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a tuturor operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism (Faza I + Faza II) cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 2213.04.1 - "Proprietatea şi circulaţia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţe va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin.2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona industriala, depozitare si servicii" - Calea Torontalului DN6, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL;
- Proiectantului SC SUBCONTROL SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: 10_mobilare_faza_II.pdf

DRUM COLECTOR PROPUS

SPRE REALIZARE IN ETAPA A II-A

6,00

404783

406506

417153

429256

443318

401424

427729

437535

400277

414651

D N6

444490

H C

n187

415189

415190

441875

429075

429074

DE18 9/2-4mH

Cn199

D F

100

A190/1/3 S=2.28ha

A190/1/4/1 S=0.80ha

A189/1/9

439115

100linie C F

R 218 T

im isoara N

ord-A rad

spre A rad

spre T im

isoara

zona de protectie CFR

N

419961

DS SMITH

ICCO

AGIL HCN D

EVIAT

INDICI URBANISTICI

P.O.T.= max 60% C.U.T. = max 1.2 Zona verde = min 20% Regim de inaltime maxim de (1-2S)+P+4E H max constructie = 25 m H max cornisa = 21 m

HCN 187/1 intubat

spre Sannicolau M are

spre Timisoara

2020 zona de siguranta

A189/1/5

A189/1/6 S=9.13ha

A189/1/7 S=0.50ha

A189/1/8 S=2.02ha

H C

n 19 9/1

D E

1 89/2

16 32

15

Limita de proprietate

propusa prin PUZ FAZA II

DRUM COLECTOR PROPUS

SPRE REALIZARE IN ETAPA A II-A

8

ACCES RUTIER PROPUS IN ETAPA A II-A

DIN INTERSECTIE TIP GIRATIE KM 593+920

Constructii existente

FLEXTRONICS

Lim ita de proprietate propusa prin PU

Z

38,07 40 13 40

70 68

21,26

7 0

9,0 0 Limita de proprietate teren propusa prin PUZ

50,00

6,0 0

3,50

6,00

40,00

6,00

10,0 0

5,00 5,00

50,00

50,00

6,00

10,00

5,00

50,00

6,00

5,00

18

200

40,00 18,00

35,00

6,00 9,00

Lim ita de proprietate propusa prin PUZ FAZA II

5,00

8,00

8,0 0

20,00

5,00 5,00

37,50

C5 Extindere

Constructie existenta

Hmax = 25 m

5,00 5,00

145,00

5,0 0

5,00

60,00

5,00

5,00

37

4 0

20 130

16

C5 Extindere

Constructie existenta

Hmax = 25 m

Constructie max P+4E

S. construita = 9000 mp H max = 25 m

Constructie max P+4E

S. construita = 9000 mp H max = 25 m

Constructie max P+4E

S. construita = 9000 mp H max = 25 m

Constructie max P+4E

S. construita = 5000 mp H max = 25 m

Cladire in curs de autorizare

30

10 71

ACCES RUTIER

EXISTENT km 564+600 dr Avizat CNADNR-DRD

16

16

12.5 12.5

25

10

KM 563+920 DN 6 ACCES PARC INDUSTRIAL

(stg de Flextronics)

30

6

ACCES RUTIER PROPUS

IN ETAPA A I-A

ACCES RUTIER PROPUS

IN ETAPA A I-A

16

Bilanţ Teritorial Existent din faza I Propus faza II Suprafata [mp]

Total suprafaţă amplasament

P.O.T. C.U.T

18.3% 0,18

max 60% posibil 1,2 max

252.574 mp

FAZA II

% din suprafta amenajata pentru industrie,depozitari,servicii

100 %

% din suprafta totala

100 %252.574 mp

Suprafaţă infrastructura publica 8.414 mp 3.3 %

Total suprafaţă in proprietate

Suprafata [mp] % din suprafta amenajata pentru industrie,depozitari,servicii

% din suprafta totala

Suprafaţă neamenajată 0 %

Total suprafata amenajata pentru industrie,depozitari,servicii

100 %

95.225 mp

94.137 mp

Spatiu verde amenajat

Cai circulaţii si parcări

Construcţii 94.137 mp

95.225 mp

53.920 mp

38.7 % (max 60%)

39.1 %

22.2 % (min 20 %)

100 % 96.6 %

Destinaţie suprafaţă

4.111 mp

249.359 mp

1.7 %

38.7 %

39.1 %

22.2 %

244.160 mp

54.798 mp

0 4.303 mp

244.160 mp

244.160 mp

96.6 %

1.6 %

LEGENDA

Zonă de Studiu

Interdictie de construire zona siguranta calea ferata

Canal de desecare

Cladire existenta pe teren

Drumuri publice

HCN 187/1 intubat

Limită de implantare cladiri

Limită parcele noi propuse dupa cedare FAZA I

Interdictie de construire fata de DN6

Limită parcele confom CF actual

Zona de protectie cale ferata

Suprafata platfrome interioare, alei , parcari

Suprafata construibila (max 60%)

Limita proprietati invecinate

Spatiu verde amenajat (min 20%)

MOBILARE PROPUSA FAZA II

1 : 2000

2213.04.1

jur. Ruxandra BADESCU ELABORARE PUZ

Zona industriala, depozitare si servicii

Scara:

Plansa nr:

Data initiala:

Faza:

P.U.Z

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant General

Proiectant Arhitectura

Data imprimare: 15.03.2018

Rev:

S.C. SUBCONTROL S.R.L

Sef Proiect de specialitate

Sef Proiect: Semnatura:

tel: 004.0356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO Timisoara, Calea Torontalului, DN6

Arh. Lavinia POPA

PLANCONTROL srl.

Arh. Daniel TELLMAN

Arh. Lavinia POPA

tel: 004.0356.101124 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

04

A10

Atasament: 09_mobilare_faza_I.pdf

km 59

4+ 57

0

404783

406506

417153

429256

443318

401424

427729

437535

400277

414651

444490

H C

n187

415189

415190

441875

429075

429074

DE18 9/2-4mH

Cn199

D F

100

A190/1/3 S=2.28ha

A190/1/4/1 S=0.80ha

A189/1/9

439115

100

linie C F

R 218 T

im isoara N

ord-A rad

spre A rad

spre T im

isoara

zona de protectie CFR

N

419961

DS SMITH

ICCO

AGIL

HCN D

EVIAT

15

INDICI URBANISTICI

P.O.T.= max 60% C.U.T. = max 1.2 Zona verde = min 20%

Regim de inaltime maxim de (1-2S)+P+4E+ER. H max constructie = 25 m H max cornisa = 21 m

16 32

KM 563+920 DN 6 ACCES PARC INDUSTRIAL

(stg de Flextronics)

25

12.5

HCN 187/1 intubat

ACCES EXISTENT

(se va desfinta in FAZA II)

spre Sannicolau M are

spre Timisoara

2020 zona de siguranta

A189/1/5

A189/1/6 S=9.13ha

A189/1/7 S=0.50ha

A189/1/8 S=2.02ha

H C

n 19 9/1

D E

1 89/2

< <

10

Constructii existente

FLEXTRONICS

Lim ita de proprietate propusa prin PU

Z

38,07 40 13 40

70 68

21,26

7 0

9,0 0

50,00

6,0 0

3,50

6,00

40,00

6,00

10,0 0

5,00 5,00

50,00

50,00

6,00

10,00

5,00

50,00

6,00

5,00

18

200

40,00 18,00

35,00

6,00 9,00

5,00

8,00

8,0 0

20,00

5,00 5,00

37,50

C5 Extindere

Constructie existenta

Hmax = 25 m

5,00 5,00

145,00

5,0 0

5,00

60,00

5,00

5,00

37

4 0

20 130

16

C5 Extindere

Constructie existenta

Hmax = 25 m

Constructie max P+4E

S. construita = 9000 mp H max = 25 m

Constructie max P+4E

S. construita = 9000 mp H max = 25 m

Constructie max P+4E

S. construita = 9000 mp H max = 25 m

Constructie max P+4E

S. construita = 5000 mp H max = 25 m

Cladire in curs de autorizare

32

12.5 12.5

25

8

10 71

16

ACCES RUTIER

EXISTENT km 564+600 dr Avizat CNADNR-DRD

DN 6

ACCES RUTIER PROPUS

IN ETAPA A I-A

ACCES RUTIER PROPUS

IN ETAPA A I-A

Bilanţ Teritorial Existent Suprafata [mp]

Total suprafaţă amplasament

P.O.T. C.U.T

18.3% 0,18

max 60% posibil 1,2 max

252.574 mp

FAZA I

% din suprafta amenajata pentru industrie,depozitari,servicii

100 %

% din suprafta totala

100 %252.574 mp

Suprafaţă infrastructura publica 0 0 4.111 mp

Total suprafaţă in proprietate 252.574 mp 248.463 mp

Suprafata [mp] % din suprafta amenajata pentru industrie,depozitari,servicii

% din suprafta totala

Suprafaţă neamenajată 103.016 mp 40.8 % 4.303 mp

244.160 mpTotal suprafata amenajata pentru industrie,depozitari,servicii

149.558 mp 100 % 59.2 %

20 %

49.1 %

30.9 %

29.911 mp

73.503 mp

46.144 mp

Spatiu verde amenajat

Cai circulaţii si parcări

Construcţii 94.137 mp

95.225 mp

54.798 mp

38.6 %

39.0 %

22.4 %

100 % 96.6 %

Destinaţie suprafaţă

Propus din faza I

1.7 %

1.6 %

LEGENDA

Zonă de Studiu

Interdictie de construire zona siguranta calea ferata

Canal de desecare

Cladire existenta pe teren

Drumuri publice

HCN 187/1 intubat

Limită de implantare cladiri

Limită parcele noi propuse dupa cedare FAZA I

Interdictie de construire fata de DN6

Limită parcele confom CF actual

Zona de protectie cale ferata

Suprafata platfrome interioare, alei , parcari

Suprafata construibila (max 60%)

Limita proprietati invecinate

Spatiu verde amenajat (min 20%)

MOBILARE PROPUSA FAZA I

1 : 2000

2213.04.1

jur. Ruxandra BADESCU ELABORARE PUZ

Zona industriala, depozitare si servicii

Scara:

Plansa nr:

Data initiala:

Faza:

P.U.Z

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant General

Proiectant Arhitectura

Data imprimare: 15.03.2018

Rev:

S.C. SUBCONTROL S.R.L

Sef Proiect de specialitate

Sef Proiect: Semnatura:

tel: 004.0356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO Timisoara, Calea Torontalului, DN6

Arh. Lavinia POPA

PLANCONTROL srl.

Arh. Daniel TELLMAN

Arh. Lavinia POPA

tel: 004.0356.101124 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

04

A09

Atasament: 08__circulatia_terenurilor.pdf

4

0

4

7

8

3

4

0

6

5

0

6

4

1

7

1

5

3

4

2

9

2

5

6

4

4

3

3

1

8

4

0

1

4

2

4

4

2

7

7

2

9

4

3

7

5

3

5

4

0

0

2

7

7

4

1

9

9

6

1

4

1

4

6

5

1

D

N

7

4

5

/

D

N

6

4

4

4

4

9

0

H C

n 1

8 7

4

0

6

1

1

3

4

1

5

1

8

9

4

1

5

1

9

0

4

4

1

8

7

5

4

2

9

0

7

5

4

2

9

0

7

4

A189/1/5 S=1.73ha

A189/1/6 S=9.13ha

A189/1/7 S=0.50ha

A189/1/8 S=2.02ha

H

C

n

1

9

9

D E

1 8 9 / 2 - 4 m

H C

n 1 9 9 / 1

D

F 1 0 0

A 1 9 0 /1

/3 S

= 2 .2

8 h a

A 1 9 0 /1

/4 /1

S =

0 .8

0 h a

A 1 9 0 /1

/4 /2

S =

0 .4

3 h a

A189/1/9

4

3

9

1

1

5

4

0

7

6

8

7

4

0

7

6

8

2

1

7

.

8

3

3

m

p

2

5

.

1

0

0

m

p

1 0 0

1 0 0

z o n a d

e p

r o te

c tie

C F

R

l i n i e C

F R

2 1 8 T

i m

i s o a r a N

o r d - A

r a d

s p r e A

r a d

s p r e T

i m

i s o a r a

z o n a d

e p

r o te

c tie

C F

R

4

0

7

6

9

1

2

0

6

.

8

0

0

m

p

N

H

C

n

1

9

9

/

1

D E

1 8 9 / 2 - 4 m

L I M

I T

A P

R O

R I E

T A

T E

P

R I V

A T

A

I

N

T

E

R

S

E

C

T

I

E

T

I

P

G

I

R

A

T

I

E

P

R

O

P

U

S

A

P

R

I

N

P

R

O

I

E

C

T

U

L

D

R

D

P

T

I

M

I

S

O

A

R

A

S

P

O

R

I

R

E

T

R

A

F

I

C

L

Ă

R

G

I

R

E

L

A

4

B

E

N

Z

I

D

E

C

I

R

C

U

L

A

Ț

I

E

D

N

6

K

M

5

9

3

+

9

2

0

D

R

U

M

C

O

L

E

C

T

O

R

P

R

O

P

U

S

S

P

R

E

R

E

A

L

I

Z

A

R

E

I

N

E

T

A

P

A

A

I

I

-

A

P

A

S

A

J

D

E

N

I

V

E

L

A

T

P

E

S

T

E

C

F

P

R

O

P

U

S

P

R

I

N

P

R

O

I

E

C

T

U

L

D

R

D

P

T

I

M

I

S

O

A

R

A

S

P

O

R

I

R

E

T

R

A

F

I

C

L

Ă

R

G

I

R

E

L

A

4

B

E

N

Z

I

D

E

C

I

R

C

U

L

A

Ț

I

E

D

N

6

S

E

V

A

R

E

A

L

I

Z

A

I

N

E

T

A

P

A

A

I

I

-

A

H

C

n

1

9

9

/

1

d

e

v

i

a

t

D E

1 8 9 / 2 d e v i a t

H C

n 1 9 9 / 1 d e v i a t

4

0

7

6

9

4 2

.

8

4

1

m

p

D

E

1

8

9

/

2

1 6

D

E

1

8

9

/ 2

- 4

m

H C

N 1

8 7 /1

in tu

b a t

LEGENDA

Teren aflat in proprietate privata

Limită parcele nou propuse dupa cedare FAZA II

Limit ă parcele confom CF actual

Schimb teren conform AC 202/16.02.2018 (Canal de desecare propus spre deviere HCN 199/ 1, DE

)

Teren public de interes local

Teren aflat in proprietate privata propus pentru ced are catre drumuri publice FAZA II

Tronson HCN 187/1 intubat

Limită parcele nou propuse dupa cedare FAZA I

Teren aflat in proprietate privata propus pentru cedare catre drumuri publice FAZA I

metri pătrați cedațiExistent Propus C.F. 407691

C.F. 407687

C.F. 407682

C.F. 407694 TOTAL

801 mp

3333 mp

169 mp

0 mp

208.039 mp

21.767 mp

13.503 mp

851 mp 4.303mp 244.160 mp

metri pătrați cedațiExistent Propus

C.F. 407691

C.F. 407687

C.F. 407682

C.F. 407694 TOTAL

206.800 mp

25.100 mp

17.833 mp

2.841 mp

1.657 mp

4.161 mp

1.990 mp

208.840 mp

13.672 mp

851 mp 252.574 mp 7.808 mp 248.463 mp

(include DE 189/ si HCN 199/1

mutat / schimb teren / 3.697 mp)

FAZA I

FAZA II

208.840 mp

13.672 mp

851 mp

0 mp 25.100 mp

25.100 mp

248.463 mp

Limit ă parcele invecinate

Zona studiată

Teren in domeniu public de interes national, tronso n trecut in adminisrarea PMT

Teren in domeniu public de interes national (DN6, CFR, HCn)

PROPRIETATEA SI CIRCULATIA TERENURILOR

1 : 2000

Proiect nr:

2213.04.1

jur. Ruxandra BADESCU

SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL

ELABORARE PUZ

Zona industriala, depozitare si servicii

Scara:

Plansa nr:

Data initiala:

Faza:

P.U.Z

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant

General

Proiectant

Arhitectura

Data imprimare:

18.04.2018

Rev:

S.C. SUBCONTROL S.R.L

Sef Proiect

de specialitate

Sef Proiect:

Semnatura:

tel: 004.0356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Timisoara, Calea Torontalului, DN6

Arh. Lavinia POPA

PLANCONTROL srl.

Arh. Daniel TELLMAN

Arh. Lavinia POPA

tel: 004.0356.101124 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

04

A08

 • Sheets and Views
  • 0008 circulatia terenurilor

Atasament: 07_reglementari_faza_II.pdf

DRUM COLECTOR PROPUS

SPRE REALIZARE IN ETAPA A II-A

6,00

404783

406506

417153

429256

443318

401424

427729

437535

400277

414651

D N6

444490

H C

n187

415189

415190

441875

429075

429074

DE18 9/2-4mH

Cn199

D F

100

A190/1/3 S=2.28ha

A190/1/4/1 S=0.80ha

A189/1/9

439115

100linie C F

R 218 T

im isoara N

ord-A rad

spre A rad

spre T im

isoara

zona de protectie CFR

N

419961

DS SMITH

ICCO

AGIL

<<<< < < < < < <

< < < <

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<<<<<<<<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

< <

<

<

<

<

< <

<

<

H CN

D EVIAT

INDICI URBANISTICI

P.O.T.= max 60% C.U.T. = max 1.2 Zona verde = min 20% Regim de inaltime maxim de (1-2S)+P+4E H max constructie = 25 m H max cornisa = 21 m

HCN 187/1 intubat

spre Sannicolau M are

spre Timisoara

2020 zona de siguranta

A189/1/5

A189/1/6 S=9.13ha

A189/1/7 S=0.50ha

A189/1/8 S=2.02ha

H C

n 19 9/1

16 32

1571

16

16

16

HCn 199/1

DE 189/2

ACCES EXISTENT

(se va desfinta in FAZA II)

KM 563+920 DN 6 ACCES PARC INDUSTRIAL

(stg de Flextronics)

P.O.T. maxim = 60% C.U.T. maxim = 1.2 H max cornisa = 25 m Regim de inaltime max = S+P+4E Spatiu verde = min 20%

SC FLEXTRONICS

Cladire in curs de autorizare

6

24 zo

na de

pro tec

tie

LE A

ACCES RUTIER

EXISTENT km 564+600 dr Avizat CNADNR-DRD

32

DRUMURI INCINTA SI

PARCARI

12.5

25

12.5

Bilanţ Teritorial Existent din faza I Propus faza II Suprafata [mp]

Total suprafaţă amplasament

P.O.T. C.U.T

18.3% 0,18

max 60% posibil 1,2 max

252.574 mp

FAZA II

% din suprafta amenajata pentru industrie,depozitari,servicii

100 %

% din suprafta totala

100 %252.574 mp

Suprafaţă infrastructura publica 8.414 mp 3.3 %

Total suprafaţă in proprietate

Suprafata [mp] % din suprafta amenajata pentru industrie,depozitari,servicii

% din suprafta totala

Suprafaţă neamenajată 0 %

Total suprafata amenajata pentru industrie,depozitari,servicii

100 %

95.225 mp

94.137 mp

Spatiu verde amenajat

Cai circulaţii si parcări

Construcţii 94.137 mp

95.225 mp

53.920 mp

38.7 % (max 60%)

39.1 %

22.2 % (min 20 %)

100 % 96.6 %

Destinaţie suprafaţă

4.111 mp

249.359 mp

1.7 %

38.7 %

39.1 %

22.2 %

244.160 mp

54.798 mp

0 4.303 mp

244.160 mp

244.160 mp

96.6 %

1.6 %

LEGENDA

Zonă de Studiu

Interdictie de construire zona siguranta calea ferata

Canal de desecare

Subzona productie si depozitare existenta

Cladire existenta pe teren

Subzona productie, depozitare si servicii propusa (extindere)

Drumuri publice

HCN 187/1 intubat

Canal de desecare propus spre deviere HCN 199/1

Drum de exploatare propus spre deviere DE 189/2

Limită parcele noi propuse dupa cedare FAZA II

Limită parcele confom CF actual

Zona de protectie cale ferata

Interdictie de construire fata de DN6

Limita proprietati invecinate

Zona verde, accese si alei

LEA 20 kV existent Zona protectie LEA existenta (24 m)

Limită de implantare cladiri

Zonă de implantare cladiri

REGLEMENTARI PROPUS FAZA II

1 : 2000

2213.04.1

jur. Ruxandra BADESCU ELABORARE PUZ

Zona industriala, depozitare si servicii

Scara:

Plansa nr:

Data initiala:

Faza:

P.U.Z

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant General

Proiectant Arhitectura

Data imprimare: 17.04.2018

Rev:

S.C. SUBCONTROL S.R.L

Sef Proiect de specialitate

Sef Proiect: Semnatura:

tel: 004.0356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO Timisoara, Calea Torontalului, DN6

Arh. Lavinia POPA

PLANCONTROL srl.

Arh. Daniel TELLMAN

Arh. Lavinia POPA

tel: 004.0356.101124 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

04

A07

Atasament: 06_reglementari_faza_I.pdf

km 59

4+ 57

0

404783

406506

417153

429256

443318

401424

427729

437535

400277

414651

444490

H C

n187

415189

415190

441875

429075

429074

DE18 9/2-4mH

Cn199

D F

100

A190/1/3 S=2.28ha

A190/1/4/1 S=0.80ha

A189/1/9

439115

100

linie C F

R 218 T

im isoara N

ord-A rad

spre A rad

spre T im

isoa ra

zona de protectie CFR

N

419961

DS SMITH

ICCO

AGIL

<<<< < < < < < <

< < < <

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<<<<<<<<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

< <

<

<

<

<

< <

<

<

1571

INDICI URBANISTICI

P.O.T.= max 60% PC.U.T. = max 1.2 Zona verde = min 20% Regim de inaltime maxim de (1-2S)+P+4E. H max constructie = 25 m H max cornisa = 21 m

16 32

KM 563+920 DN 6 ACCES PARC INDUSTRIAL

(stg de Flextronics)

25

ACCES EXISTENT

(se va desfinta in FAZA II)

spre Sannicolau M are

spre Timisoara

2020 zona de siguranta

A189/1/5

A189/1/6 S=9.13ha

A189/1/7 S=0.50ha

A189/1/8 S=2.02ha

H C

n 19 9/1

D E

1 89/2

30 30

32

P.O.T. maxim = 60% PC.U.T. maxim = 1.2 H max cornisa = 25 m Regim de inaltime max = S+P+4E Spatiu verde = min 20%

Cladire in curs de autorizare

SC FLEXTRONICS

16 16

8

DN 6

HCN 187/1 intubat

24 zo

na de

pro tec

tie

LE A

ACCES RUTIER

EXISTENT. km 564+600 dr Avizat CNADNR-DRD

DE 189/2

HCn 199/1

DRUMURI INCINTA SI

PARCARI

12.5

12.5

H CN D

EVIAT

confom AC

Bilanţ Teritorial Existent Suprafata [mp]

Total suprafaţă amplasament

P.O.T. C.U.T

18.3% 0,18

max 60% posibil 1,2 max

252.574 mp

FAZA I

% din suprafta amenajata pentru industrie,depozitari,servicii

100 %

% din suprafta totala

100 %252.574 mp

Suprafaţă infrastructura publica 0 0 4.111 mp

Total suprafaţă in proprietate 252.574 mp 248.463 mp

Suprafata [mp] % din suprafta amenajata pentru industrie,depozitari,servicii

% din suprafta totala

Suprafaţă neamenajată 103.016 mp 40.8 % 4.303 mp

244.160 mpTotal suprafata amenajata pentru industrie,depozitari,servicii

149.558 mp 100 % 59.2 %

20 %

49.1 %

30.9 %

29.911 mp

73.503 mp

46.144 mp

Spatiu verde amenajat

Cai circulaţii si parcări

Construcţii 94.137 mp

95.225 mp

54.798 mp

38.6 %

39.0 %

22.4 %

100 % 96.6 %

Destinaţie suprafaţă

Propus din faza I

1.7 %

1.6 %

LEGENDA

Zonă de Studiu

Interdictie de construire zona siguranta calea ferata

Canal de desecare

Subzona productie si depozitare existenta

Cladire existenta pe teren

Subzona productie, depozitare si servicii propusa (extindere)

Drumuri publice

HCN 187/1 intubat

Canal de desecare propus spre deviere HCN 199/1

Drum de exploatare propus spre deviere DE 189/2

Limită de implantare cladiri

Limită parcele noi propuse dupa cedare FAZA I

Limită parcele confom CF actual

Zona de protectie cale ferata

Interdictie de construire fata de DN6

Zonă de implantare cladiri

Limita proprietati invecinate

Zona verde, accese si alei

LEA 20 kV existent Zona protectie LEA existenta (24 m)

REGLEMENTARI PROPUSE FAZA I

1 : 2000

2213.04.1

jur. Ruxandra BADESCU ELABORARE PUZ

Zona industriala, depozitare si servicii

Scara:

Plansa nr:

Data initiala:

Faza:

P.U.Z

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant General

Proiectant Arhitectura

Data imprimare: 17.04.2018

Rev:

S.C. SUBCONTROL S.R.L

Sef Proiect de specialitate

Sef Proiect: Semnatura:

tel: 004.0356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO Timisoara, Calea Torontalului, DN6

Arh. Lavinia POPA

PLANCONTROL srl.

Arh. Daniel TELLMAN

Arh. Lavinia POPA

tel: 004.0356.101124 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

04

A06

Atasament: 05_Studiu_Cvartal_google.pdf

Spre TIM

ISO AR

A

Spre SAN

AN D

R EI

20 m

Spre TIMISOARA

Elaborare PUZ zona industriala, depozitare si servicii,

16

16 m

16 m

6 m

16 m

20 m

6 m

16 m

PUZ in lucru „DEZVOLTARE ZONA CU ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE”, S.C. ADM UPPERSIDE S.R.L.

PUZ aprobat HCL 401/2005

PUZ aprobat HCL 381/2001 HCL 40/2008

16 m

Spre SANNICOLAU MARE

16

16 m

20 m

SC FLEXTRONICS

20 m

16 m

ICCO

16 m

6 m

16 m

PUZ aprobat HCL 228/2003

16 m

16 m

6 m

HCN existent

teren aflat in proprietate ce face obiectul PUZ dupa cedare Cladire existenta pe teren

Drum de exploatare

Spatii verzi propuse, zona protectie HCN, zona protectie centura

LEGENDA

Strazi si alei de deservire locala propuse ,bretele adiacente la DN6

Strazi de importanta majora pentru zona (legatura centura)

Cale ferata

Drum national Proiectat: Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant General

Proiectant Arhitectura

S.C. SUBCONTROL S.R.L

Sef Proiect de specialitate

Sef Proiect: Semnatura:

tel: 004.0356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

tel: 004.0356.101124 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

 • Sheets and Views
  • Studiu Cvartal

Atasament: 04_Studiu_Cvartal_cu_suport.pdf

1

6

m

Zona impadurita (zona protectie centura)

conform PUG in lucru

P.U.Z. in

lucru

Elaborare PUZ zona

industriala, depozitare

si servicii,

Zona impadurita (zona protectie centura)

conform PUG in lucru

1

6

m

P.U.Z. "PALTIM"

Aprobat

HCL nr. 546/2008

6 m

1

6

m

20 m

Centura Timisoara

PUZ aprobat

HCL 381/2001

HCL 40/2008

1

6

m

1

6

m

2

0

m

SC

FLEXTRONICS

20 m

1

6

m

1

6

m

PUZ aprobat

HCL

228/2003

1

6

m

1

6

m

P.U.D. Aprobat

HCL nr. 172/2004

ICCO

Spre TIMISOARA

6 m

1

6

P.U.Z.

Aprobat

HCL nr.

368/2010

COCA

COLA

1

6

1

6

m

743/3/1

743/3/9

A

317/1/4

743/3/13

A

739

CC

DE

A

DE

732/3/1

738

743/3/12

A

743/3/11

743/3/10

A

DE

317

319

HCn

318

321/1

A

A 321/2

323

A

317/1/5

A

317/1/6

A

309/4

A

A

A

DE

317/1/8

A

DE

317/1/7

317/1/9

A

A

HCn

325/1

A

317/10

311

DE

320

HCn

317/11

A

A

A

307/2

304/1/1

F

A 328

D

E

A 287

A

300/7

301

A

HCn

DN

344

354

A 325/2

3 6 1 / 1

3 6 1 / 3

3 6 1 / 5

3 6 1 / 7

3 6 1 / 9

3 6 1 / 1 1

3 6 1 / 6

3 6 1 / 8

3 6 1 / 4

HC

A

A

A

A

3 6 1 / 1 0

A

A

A

A

3 6 1 / 1 3

3 6 1 / 1 5

3 6 1 / 1 7

3 6 1 / 1 2

3 6 1 / 1 6

3 6 1 / 1 4

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3 6 1 / 1 8

A

HPr

3 6 1 / 1 9

A

A

A

A

A

A

A

3 6 1 / 2 0

3 6 1 / 2 1

3 6 1 / 2 4

3 6 1 / 2 2

3 6 1 / 2 3

3 6 1 / 2 5

3 6 1 / 2 6

A

A

A

3 6 1 / 2 7

DE

327

3 6 1 / 2 8

333

CC

334

332

A

CC

A

331/1

331/2

A

A 268/2

HCn

329-3/1 m

A

A 330/2

A

274/2

330/1

95/10

95/11

95/9

97/2

100

746

744/4/2

97/3/2

97/3/3

97/3/1

102

106

109

108

101

190/1/2

111

110

190/1/4

190/1/3

189/2

190/1/4/1

190/1/4/2

189/1/7

190/1/5

190/1/6

189/1/8

195/7

307/9

307/8

187

307/4

307/3

307/7

307/6

307/5

328

333

332

334

190/1/9

194/1/2

194/1/3

190/1/7

190/1/8

195/5

195/6

195/4

193

194/1/1

194/2

195/3

195/2

302/7

302/6

302/5

302/4

187/8

302/3

306

305

307/2

304/1/1

302/2

302/1

198/4

301

287

300/7

329-3/1 m

330/2

331/2

331/1

268/2

274/2

330/1

AA

AA 194/1/1

177

HCnHCn

AA

194/1/2

AA

194/1/3

AA

302/8

302/3

302/7

302/6

302/5

302/4

302/2

AA

302/1

300/8

300/7

300/6

AA 328

DeDe

330

3 6 1 / 2 4

A

3 6 1 / 2 5

A

A

A

A

A

A

A

3 6 1 / 2 6

Hpr

A

Hpr

A 330/1/2

Hcn

A

AA

HCnHCn

Hcn

329/1

A

A

A

A

AA

283

Dn(69)

Dn(69)

K

m

0

274/2

268/2

330/2

331/1

331/2

330/1

329-3/1 m

334

332

333

3 6 1 / 2 8

3 6 1 / 2 7

3 6 1 / 2 6

327

3 6 1 / 2 5

3 6 1 / 2 4

3 6 1 / 2 3

3 6 1 / 2 2

3 6 1 / 2 1

3 6 1 / 2 0

287

300/7

301

3

0

3

304/1/1

307/2

305

306

328

307/3

307/5

307/6

307/7

317/11

307/8

307/9

309/1

309/2

309/3

354

3 6 1 / 1 9

3 6 1 / 1 8

3 6 1 / 1 6

3 6 1 / 1 4

3 6 1 / 1 2

3 6 1 / 1 0

3 6 1 / 8

3 6 1 / 1 7

3 6 1 / 1 5

3 6 1 / 1 3

3 6 1 / 1 1

3 6 1 / 9

3 6 1 / 6

3 6 1 / 4

3 6 1 / 2

3 2 6 - 5 / 1 m

3 6 1 / 5

3 6 1 / 7

3 6 1 / 3

3 6 1 / 1

320

325/2

323

325/1

321/2

321/1

318

319

311

317/10

317/1/9

317/1/7

309/4

310

317/1/8

317

317/1/6

317/1/5

317/1

317/2

317/1/4

312

743/3/11

738

743/3/12

732/3/1

739

344

743/3/10

743/3/13

188/1/1

743/3/9

743/3/8

743/3/1

198/4

302/1

187/8

307/1

307/4

187

195/7

189/1/7

189/1/6

189/1/5

189/2

744/6

744/5

743/3/7

743/3/6

743/3/4/2

743/3/4/1

743/3/2

743/3/3

744/4/2

746

100

6 m

6 m

PUZ aprobat

HCL 401/2005

S

p

r

e

S

A

N

N

I

C

O

L

A

U

M

A

R

E

2

0

m

PUZ in lucru „DEZVOLTARE

ZONA CU ACTIVITATI

ECONOMICE CU CARACTER

INDUSTRIAL, INSTITUTII SI

SERVICII PUBLICE”,

S.C. ADM UPPERSIDE S.R.L.

1

6

m

P.U.Z. "Extindere ZONA

ACTIVITATI

ECONOMICE - productie si

depozitare",

DN 6, KM 564+600 dreapta

extravilan Timisoara, jud. Timis

S

p

r

e

T

I

M

I

S

O

A

R

A

S

p

r

e

S

A

N

A

N

D

R

E

I

HCN existent

Limit ă teren aflat in proprietate ce face obiectul PUZ dupa cedare Cladire existenta pe teren

Subzona industrie cu caracter nepoluant propusa

Drum de exploatare

Spatii verzi propuse, zona protectie HCN, zona protectie centura

LEGENDA

Subzona industrie cu caracter nepoluant

Drumuri publice

Subzona industrie nepoluanta si servicii

Strazi si alei de deservire locala propuse, bretele adiacente la DN6

Strazi de importanta majora pentru zona (legatura centura)

Cale ferata

Zona studiata

Drum national

Studiu Cvartal

1 : 5000

Proiect nr:

2213.04.1

jur. Ruxandra BADESCU

SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL

ELABORARE PUZ

Zona industriala, depozitare si servicii

Scara:

Plansa nr:

Data initiala:

Faza:

P.U.Z

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant

General

Proiectant

Arhitectura

Data imprimare:

17.04.2018

Rev:

S.C. SUBCONTROL S.R.L

Sef Proiect

de specialitate

Sef Proiect:

Semnatura:

tel: 004.0356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Timisoara, Calea Torontalului, DN6

Arh. Lavinia POPA

PLANCONTROL srl.

Arh. Daniel TELLMAN

Arh. Lavinia POPA

tel: 004.0356.101124 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

03

A04

AutoCAD SHX Text
300/6
AutoCAD SHX Text
197
AutoCAD SHX Text
350
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
A
AutoCAD SHX Text
A332
AutoCAD SHX Text
CC
AutoCAD SHX Text
333
AutoCAD SHX Text
CCP
AutoCAD SHX Text
334
AutoCAD SHX Text
A328
AutoCAD SHX Text
DE335-4m
AutoCAD SHX Text
CC
AutoCAD SHX Text
267
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
HCn329
AutoCAD SHX Text
HCn271
AutoCAD SHX Text
D.N.69
AutoCAD SHX Text
A330/1
AutoCAD SHX Text
:/1
AutoCAD SHX Text
280,00
AutoCAD SHX Text
187,68
AutoCAD SHX Text
191.21
AutoCAD SHX Text
23,78
AutoCAD SHX Text
134,92
AutoCAD SHX Text
24,19
AutoCAD SHX Text
138,66
AutoCAD SHX Text
300/6
AutoCAD SHX Text
197
AutoCAD SHX Text
287/1
AutoCAD SHX Text
Km 12+735
AutoCAD SHX Text
197
AutoCAD SHX Text
300/6
AutoCAD SHX Text
350
 • Sheets and Views
  • Studiu Cvartal

Atasament: 04_Studiu_Cvartal.pdf

Spre TIM

ISO AR

A

Spre SAN

AN D

R EI

20 m

Spre TIMISOARA

Elaborare PUZ zona industriala, depozitare si servicii,

16

16 m

16 m

6 m

16 m

20 m

6 m

16 m

PUZ in lucru „DEZVOLTARE ZONA CU ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE”, S.C. ADM UPPERSIDE S.R.L.

PUZ aprobat HCL 401/2005

PUZ aprobat HCL 381/2001 HCL 40/2008

16 m

Spre SANNICOLAU MARE

16

16 m

20 m

SC FLEXTRONICS

20 m

16 m

ICCO

16 m

6 m

16 m

PUZ aprobat HCL 228/2003

16 m

16 m

6 m

HCN existent

teren aflat in proprietate ce face obiectul PUZ dupa cedare Cladire existenta pe teren Subzona industrie cu caracter nepoluant propusa

Drum de exploatare Spatii verzi propuse, zona protectie HCN, zona protectie centura

LEGENDA

Subzona industrie cu caracter nepoluantDrumuri publice

Subzona industrie nepoluanta si servicii Strazi si alei de deservire locala propuse, bretele adiacente la DN6

Strazi de importanta majora pentru zona (legatura centura) Cale ferataDrum national Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant General

Proiectant Arhitectura

S.C. SUBCONTROL S.R.L

Sef Proiect de specialitate

Sef Proiect: Semnatura:

tel: 004.0356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

tel: 004.0356.101124 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

 • Sheets and Views
  • Studiu Cvartal

Atasament: 03_SituatieExistenta.pdf

SC F LEXT

RON ICS

s

p

r

e

S

a

n

n

i

c

o

l

a

u

M

a

r

e

D

N

6

s

p

r

e

T

i m

i s

o

a

r

a

IC C O

A

G

I L

C4

C.F. 407691

C .F

. 4 0 7 6 8 7

D

S

S

M

I T

H

H

C

N

1

9

9

/

1

4 0 4 7 8 3

4 0 6 5 0 6

429 256

4 0 1 4 2 4

427 729

437 535

400 277

4

1

4

6

5

1

4 3 9 1 1 5

407 682

C2

C3

C6

2 0

2 0

z o n a d

e s

ig u r a n ta

1 0 0

z o n a d

e p

r o te

c tie

C F

R

l i n i e C

F R

2 1 8 T

i m

i s o a r a N

o r d - A

r a d

s p r e A

r a d

s p r e T

i m

i s o a r a

A18 9/1/

5

H C

N 1 8 7 / 1

a x c a l e f e r a t a

K

M

5

6

3

+

9

2

0

D

N

6

A

C

C

E

S

P

A

R

C

I

N

D

U

S

T

R

I

A

L

(

s

t

g

d

e

F

l e

x

t

r

o

n

i c

s

)

D E

1 9 0 / 2

D E

1 9 0 / 2

3

0

3

0

z o n a d

e p

r o te

c tie

C F

R

T

E

R

E

N

V

I

R

A

N

L

I

B

E

R

D

E

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

I

417 153

444 490

415 189

415 190

441 875

A18 9/1/

6 S =9.1

3ha

A18 9/1/

7 S =0.5

0ha

A18 9/1/

8 S =2.0

2ha

P+1

P

P

P

A

C

C

E

S

E

X

I

S

T

E

N

T

(

s

e

v

a

d

e

s

f

i n

t

a

i n

F

A

Z

A

I

I

)

N

D

R

U

M

U

R

I

I

N

C

I

N

T

A

S

I

P

A

R

C

A

R

I

H C

N 1

8 7 /1

in tu

b a t

C.F. 407682

D

E

1

8

9

/

2

A

C

C

E

S

R

U

T

I

E

R

E

X

I

S

T

E

N

T

k

m

5

6

4

+

6

0

0

d

r

A

v

i z

a

t

C

N

A

D

N

R

-

D

R

D

L

E

A

2

0

k

V

e

x

i

s

t

e

n

t

2

4

z

o

n

a

d

e

p

r

o

t

e

c

t

i

e

L

E

A

C

.

F

.

4

0

7

6

9

4

d

r

u

m

p

a

m

a

n

t

C5

P

K

M

5

6

3

+

9

2

0

D

N

6

A

C

C

E

S

P

A

R

C

I

N

D

U

S

T

R

I

A

L

(

s

t

g

d

e

F

l e

x

t

r

o

n

i c

s

)

A

C

C

E

S

E

X

I

S

T

E

N

T

F

L

E

X

T

R

O

N

I

C

S

LEGENDA

Zonă de Studiu

Interdictie de construire zona siguranta calea ferata

Limit ă teren aflat in proprietate ce face obiectul PUZ

Canal de desecare

Subzona productie si depozitare existenta

Cladire existenta pe teren

Subzona productie, depozitare si servicii propusa (ext indere)

Drumuri publice DN6

HCN 187/1 intubat

Drum de exploatare existent

Canal de desecare deviat conform AC

Drum de exploatare deviat existent

Interdictie de construire fata de DN6

Zona de protectie cale ferata

Bilan ţ Teritorial Existent Suprafata [mp]

Total suprafaţă amplasament

P.O.T. C.U.T

18.3% 0,18

252.574 mp

% din suprafta amenajata pentru industrie,depozitari,servicii

Suprafaţă infrastructura publica 0

Total suprafaţă in proprietate 252.574 mp Suprafaţă neamenajată 103.016 mp

Total suprafata amenajata pentru industrie,depozitari,servicii

149.558 mp 100 % 20 %

49.1 %

30.9 %

29.911 mp

73.503 mp

46.144 mp

Spatiu verde amenajat

Cai circulaţii si parcări

Construcţii

Destinaţie suprafaţă

100 %

% din suprafta totala

0

40.8 %

59.2 %

Limita proprietati invecinate

LEA 20 kV existent

Zona verde existenta

Drumuri de incinta

Zona protectie LEA existenta (24 m)

C2 - Hala de productie si montaj componente elect ronice, module 1,2,3,4

C3- Bazin apa incendiu cu casa pompe

C4- Hala depozit materiale

C5- Cladire pentru chillere

C6- Structura metalica sustinere aparate de climati zare

PLAN DE SITUATIE EXISTENT

1 : 2000

Proiect nr:

2213.04.1

jur. Ruxandra BADESCU

SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL

ELABORARE PUZ

Zona industriala, depozitare si servicii

Scara:

Plansa nr:

Data initiala:

Faza:

P.U.Z

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant

General

Proiectant

Arhitectura

Data imprimare:

15.03.2018

Rev:

S.C. SUBCONTROL S.R.L

Sef Proiect

de specialitate

Sef Proiect:

Semnatura:

tel: 004.0356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Timisoara, Calea Torontalului, DN6

Arh. Lavinia POPA

PLANCONTROL srl.

Arh. Daniel TELLMAN

Arh. Lavinia POPA

tel: 004.0356.101124 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

03

A03

 • Sheets and Views
  • 0003 Situatie existenta

Atasament: 02_incadrare_pug__existent_propus.pdf

Atasament: 01_plan_de_incadrare.pdf

Elaborare PUZ zona

industriala, depozitare

si servicii,

L

I M

I T

A

I N

T

R

A

V

I L

A

N

2

0

0

2

D

N

6

S

p

r

e

B

e

c

i c

h

e

r

e

c

u

l

M

i c

,

S

a

n

n

i c

o

l a

u

M

a

r

e

,

U

n

g

a

r

i a

C

A

L

E

A

T

O

R

O

N

T

A

L

U

L

U

I

TIM ISO

ARA

D

N

6

9

Proiect nr:

2213.04.1

jur. Ruxandra BADESCU

SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL

ELABORARE PUZ

Zona industriala, depozitare si servicii

Scara:

Plansa nr:

Data initiala:

Faza:

P.U.Z

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant

General

Proiectant

Arhitectura

Data imprimare:

17.04.2018

Rev:

S.C. SUBCONTROL S.R.L

Sef Proiect

de specialitate

Sef Proiect:

Semnatura:

tel: 004.0356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

Timisoara, Calea Torontalului, DN6

Arh. Lavinia POPA

PLANCONTROL srl.

Arh. Daniel TELLMAN

Arh. Lavinia POPA

tel: 004.0356.101124 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO

03

Plan de incadrare

AutoCAD SHX Text
Berecsau
 • Sheets and Views
  • Studiu Cvartal

Atasament: RAPORTUL_INFORMARII_FLEXTRONICS.pdf

o i N dei in CEO arici ft Sri at afara pan pn A PĂI rara oo eri nt ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROU AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, Internat:www.primarlatm.ro UR2018-001860/19.03.2018 RAPORTULE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - ctapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ- „ Zona industriala, depozitare si servicii”; - Amplasament: Calea Torontalului DN 6, Timisoara; - Beneficiar: SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL; - Proiectant: S.C. SUBCONTROL S.R.L.; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 12.02.2018 — 08.03.2018. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,„ au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificati: 1, SC SMITH PACKAGING SRL - Calea Torontalului DN 6, Km 725; 2. SCCOCA COLA HBC ROMANIA SRL - Calea Torontalului DN 6, Km 725; 3. SC AGIL SRL - Calea Torontaluiui DN 6; 4. SC METRO ROMANIA SRL — CALEA TORONTALULUI DN 6; Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana, | La intalnirea cu proiectantul S.C. SUBCONTROL S.R.L., organizata in data de 27.02.2018, intre | orele 14,00 — 15,00, la sediul PMT — Directia de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana interesata. Nu | au fost formulate obiectii referitoare la documentatie. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,, Etapa 2 — ctapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal PUZ — „Zona industriala, depozitare si servicii”, Calea Torontalului DN 6, beneficiar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL, proiectant: S.C. SUBCONTROL S.R.L., a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. | | | | |

Atasament: aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-013035/21.08.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 05.09.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă industrială, depozitare şi servicii”, Calea Torontalului DN6, Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situaţie juridică: CF nr. 407682 Timişoara, nr. cad. 407682, teren în suprafaţă de 17.833 mp, categoria de folosință curţi construcţii, intravilan, este proprietatea S.C. FLEXTRONICS ROMANIA SRL- beneficiara documentației. CF nr. 407687 Timişoara, nr. cad. 407687, teren în suprafață de 25.100 mp, categoria de folosință curți construcţii, intravilan, este proprietatea S.C. FLEXTRONICS ROMANIA SRL- beneficiara documentației. CF nr. 407694 Timişoara, nr. cad. 407694, teren în suprafață de 2.841 mp, categoria de folosință curți construcţii, intravilan, este proprietatea S.C. FLEXTRONICS ROMANIA SRL- beneficiara documentaţiei. CF nr. 407691 Timişoara, nr. cad. 407691, teren în suprafaţă de 206.800 mp, categoria de folosință curţi construcţii, intravilan, este proprietatea S.C. FLEXTRONICS ROMANIA SRL- beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea cărtilor funciare mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-013035/21.08.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă industrială, depozitare şi servicii”, Calea Torontalului DN6, Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiar documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 407682 Timişoara, C.F. nr. 407687 Timişoara, C.F. nr. 407694 Timişoara, C.F. nr. 407691 Timişoara, cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă industrială, depozitare şi servicii”, Calea Torontalului DNS, Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2018- 013035/21.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-011123/20.07.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timişoara, prin care se propune realizarea unei zone industriale, depozitare si servicii, cu dotari aferente.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-011123/05.07.2018, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 46/14.12.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 13/17.05.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 542 din data de 20.02.2017 prelungit până la data de 19.02.2019, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 38/13.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timişoara, beneficiar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL este elaborat de proiectantul S.C. SUBCONTROL S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Daniel Tellman, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 12.02.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în februarie 2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018 – 001860/19.03.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, în suprafaţă de 252.574mp este situat în partea de nord-vest a Municipiului Timişoara, în intravilan, amplasat pe partea dreaptă a drumului national DN6 (Timiișoara – Sânnicolau Mare), in zona km 564+ dreapta, fiind delimitat la vest de ICCO SYSTEMS, la est de PUZ aflat în lucru ”Dezvoltare zonă activități econimice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, la nord de teren viran, la sud de DN6

Conform PUG aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017 - Zonă propusă pentru unităţi industriale, terenuri afectate parţial de drum propus prin PUZ aprobat prin HCL nr. 546/2008 şi PUZ aprobat prin HCL nr. 105/2015 şi de canal şi posibil afectate de zona de protecţie a căii ferate. Terenuri delimitate la sud de DN6, la vest de drum propus şi la est de canal şi drum propus prin PUG. Interdicţii temporare: se stabilesc interdicţii temporare pentru extinderea zonei industriale, până la întocmirea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism., pentru care a fost obținut avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 17 din 23.04.2018.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului. Terenul reglementat, în suprafață totală de S=252.574mp, este înscris în CF nr. 407687- 25.100mp, CF nr. 407691- 206.800mp, CF nr. 407694- 2.841mp, CF nr. 407682- 17.833mp, categoria de folosinţă – curţi construcţii, proprietar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL.

Planul Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6 Timişoara propune realizarea unei zone industriale, depozitare si servicii, cu dotari aferente, asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a soluţiilor de realizare a utilităţilor: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor şi avizelor.

Accesul auto şi pietonal pe parcela studiată se face din drumul national DN 6 prin intersecțiile existente de la km 593+920 dreapta și km 594+600 dreapta, acces pietonal, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-000176/18.01.2018.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-000176/18.01.2018.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii: Zona industriala, depozitare si servicii: POTmax=60%, CUT=1.20, Regim de înălţime maxim S+P+4E+Er, H maxim=25m, Spaţii verzi amenajate minim 22,2% din suprafaţa totală a terenului, conform

Deciziei de încadrare nr. 38/13.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş – suprafaţa totală de spaţii verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreţinută.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

În cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula conform planşei 02 - „Reglementari urbanistice” şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z., dar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a tuturor operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism (Faza I + Faza II) cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 2213.04.1, planşa nr. A08 - ,,Proprietatea și circulația terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” Calea Torontalului DN6, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic „Zonă industrială, depozitare și

servicii” Calea Torontalului DN6, Timişoara, beneficiar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL, întocmit conform proiectului nr. 2213.04.1, realizat de S.C. SUBCONTROL S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Zona industriala, depozitare si servicii: POTmax=60%, CUT=1.20, Regim de înălţime maxim S+P+4E+Er, H maxim=25m,

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Accesul auto şi pietonal pe parcela studiată se face din drumul national DN 6 prin intersecțiile existente de la km 593+920 dreapta și km 594+600 dreapta, acces pietonal, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-000176/18.01.2018.

Spaţii verzi amenajate minim 22,2% din suprafaţa totală a terenului, conform Deciziei de încadrare nr. 38/13.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş – suprafaţa totală de spaţii verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreţinută. În cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula conform planşei 02 - „Reglementari urbanistice” şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z., dar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat este înscris în CF nr. 407687- 25.100mp, CF nr. 407691- 206.800mp, CF nr. 407694- 2.841mp, CF nr. 407682- 17.833mp, în suprafaţă de 252.574mp, categoria de folosinţă – curţi construcţii, proprietar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL.

4. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a tuturor operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism (Faza I + Faza II) cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 2213.04.1, planşa nr. A08 - ,,Proprietatea și circulația terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6 Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. SUBCONTROL S.R.L., proiect nr. 2213.04.1, beneficiar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU CONSILIER Liliana IOVAN Monica Mitrofan

Red/dact – M.M.

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-013035/20.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, în suprafaţă de 252.574mp este situat în partea de nord-vest a Municipiului Timişoara, în intravilan, amplasat pe partea dreaptă a drumului national DN6 (Timiișoara – Sânnicolau Mare), in zona km 564+ dreapta, fiind delimitat la vest de ICCO SYSTEMS, la est de PUZ aflat în lucru ”Dezvoltare zonă activități econimice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, la nord de teren viran, la sud de DN6

Conform PUG aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017 - Zonă propusă pentru unităţi industriale, terenuri afectate parţial de drum propus prin PUZ aprobat prin HCL nr. 546/2008 şi PUZ aprobat prin HCL nr. 105/2015 şi de canal şi posibil afectate de zona de protecţie a căii ferate. Terenuri delimitate la sud de DN6, la vest de drum propus şi la est de canal şi drum propus prin PUG. Interdicţii temporare: se stabilesc interdicţii temporare pentru extinderea zonei industriale, până la întocmirea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism., cu interdicție pentru extindere a fost obținut avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 17 din 23.04.2018.

Terenul reglementat, în suprafață totală de S=252.574mp, este înscris în CF nr. 407687- 25.100mp, CF nr. 407691- 206.800mp, CF nr. 407694- 2.841mp, CF nr. 407682- 17.833mp, categoria de folosinţă – curţi construcţii, proprietar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6,

Timişoara propune realizarea unei zone industriale, depozitare si servicii, cu dotari aferente, asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a soluţiilor de realizare a utilităţilor: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor şi avizelor.

Accesul auto şi pietonal pe parcela studiată se face din drumul national DN 6 prin intersecțiile existente de la km 593+920 dreapta și km 594+600 dreapta, acces pietonal, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-000176/18.01.2018.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, pentru documentaţia PUZ „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timişoara au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 542 din 20.02.2017 (prelungit), Avizul de Oportunitate nr. 46/14.12.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 13/17.05.2018;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare și servicii” Calea Torontalului DN6, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. SUBCONTROL S.R.L., proiect nr. 2213.04.1, beneficiar SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR Pentru conformitate date tehnice

NICOLAE ROBU ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: 11_edilitare_gaz.pdf

6,00

404783

406506

417153

429256

443318

401424

427729

437535

400277

414651

D N6

444490

H C

n187

415189

415190

441875

429075

429074

DE18 9/2-4mH

Cn199

D F

100

A190/1/3 S=2.28ha

A190/1/4/1 S=0.80ha

A189/1/9

439115

100linie C F

R 218 T

im isoara N

ord-A rad

spre A rad

spre T im

isoara

zona de protectie CFR

N

419961

DS SMITH

ICCO

AGIL HCN D

EVIAT

INDICI URBANISTICI

P.O.T.= max 60% C.U.T. = max 1.2 Zona verde = min 20% Regim de inaltime maxim de (1-2S)+P+4E H max constructie = 25 m H max cornisa = 21 m

KM 563+920 DN 6 ACCES PARC INDUSTRIAL

(stg de Flextronics)

HCN 187/1 intubat

spre Sannicolau M are

spre Timisoara

2020 zona de siguranta

A189/1/5

A189/1/6 S=9.13ha

A189/1/7 S=0.50ha

A189/1/8 S=2.02ha

H C

n 19 9/1

D E

1 89/2

32

15

16

Limita de proprietate propusa prin PUZ FAZA II

DRUM COLECTOR PROPUS

SPRE REALIZARE IN ETAPA A II-A

8

ACCES RUTIER PROPUS IN ETAPA A II-A

DIN INTERSECTIE TIP GIRATIE KM 593+920

Constructii existente

FLEXTRONICS

Lim ita de proprietate propusa prin PU

Z

16

21,26

9,0 0 Limita de proprietate teren propusa prin PUZ

50,00

Lim ita de proprietate propusa prin PUZ FAZA II

C5 Extindere

Constructie existenta

Hmax = 25 m

5,00

Constructie max P+4E

S. construita = 9000 mp H max = 25 m

Constructie max P+4E

S. construita = 9000 mp H max = 25 m

Constructie max P+4E

S. construita = 9000 mp H max = 25 m

Constructie max P+4E

S. construita = 5000 mp H max = 25 m

Cladire in curs de autorizare

30

10

25

71

ACCES RUTIER

EXISTENT km 564+600 dr Avizat CNADNR-DRD

10

C5 Extindere

Constructie existenta

Hmax = 25 m

PT4

CT1

PT1

PT5

PT8 PT7

CT4

CT6CT7

CT5

CT3

PT2

Camin cabluri 20 kV

Legenda gaze naturale

CT1,CT2,CT3 -Centrala termica existenta -Racord gaze naturale presiune medie, existent -Instalatie de utilizare gaze naturale presiune redusa, existenta -Retea gaze naturale medie presiune, existenta

SRM -Statie de reglare/masurare presiune medie-presiune redusa, existenta CT4,CT5,CT6 -Centrala termica, existenta

-Instalatie de utilizare gaze naturale presiune redusa, proiectata

Legenda energie electrica

PT1,PT2,PT3,PT4 -Post electric de transformare 20/0,4 kV, existent -Cablu electric 20 kV, existent

PT5, PT6, PT7, PT8 -Post electric de transformare 20/0,4 kV, existent -Cablu electric 20 kV, proiectat

LEGENDA

Zonă de Studiu

Interdictie de construire zona siguranta calea ferata

Canal de desecare

Cladire existenta pe teren

Drumuri publice

HCN 187/1 intubat

Limită de implantare cladiri

Limită parcele noi propuse dupa cedare FAZA II

Interdictie de construire fata de DN6

Limită parcele confom CF actual

Zona de protectie cale ferata

Suprafata platfrome interioare, alei , parcari

Suprafata construibila (max 60%)

Limita proprietati invecinate

Spatiu verde amenajat (min 20%)

1 : 2000 A11

EDILITARE GAZ SI ELECTRICE PROPUS

Proiect nr: 2213.04.1 247/2017

jur. Ruxandra BADESCU ELABORARE PUZ

Zona industriala, depozitare si servicii

Retele de gaze naturale si retele electrice

Plansa nr:

Data initiala:

Faza: AVIZ DE

OPORTUNITATE

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant General

Proiectant Instalatii

Data imprimare: 15.03.2018

Rev:

S.C. SUBCONTROL S.R.L

Sef Proiect de specialitate

Sef Proiect: Semnatura:

tel: 004.0356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO Timisoara, Calea Torontalului, DN6

ing. Rasadea Victor

Arh. Daniel TELLMAN

ing. Parvu Razvan

Atasament: 12_edilitare_apa_canal.pdf

Ø 250 2% 

ca m

i n revizie Ø

1 25

C a

m in

revizi e

Ø 40

0 Ø

4 00; 0.5 % 

Ø 150; 1% 

Ø 200

Ø 200

L 55m; Ø 400; 0,5% 

Ø 200; 1.5% 

-2 ,87

S P

pl

Ø 4

0 0 ; 0

.5% 

Ø 250; 2% 

0,50

Ø 200; 2 %

 Ø

2 00; 2% 

DN200

p um

p hou se/ca

m in

po m

pe

S

Ø400 0.4% >

Ø 150; 0,5% 

Ø 1

5 0 ; 1

% 

Ø 150

; 1 %

Ø 2

00; 1% 

Ø 200; 1% 

Ø 125; 1.5% 

Ø 1

25 Ø

1 25

B E

100

Ø 1 25

Ø 125

0.6

Ø 1

2 5

100

K S=

88 .00 D

H =89

.67

Ø 15

0; 0,1 %

 Ø

400; 0 ,2%

Ø 400; 0, 5%

 Ø

200; 0 ,2% 

Ø 400 ; 0,4%

Ø 4

00 ; 0

,25 %

 Ø

40 0; 0,25 %

Ø 1

50 ; 0

,1% 

Ø 15

0; 0,1 %

Ø 300; 1% 

Ø 300; 1% 

Ø 40

0; 2% 

Ø 150; 1%

Ø 400; 1% 

Ø 150; 2%

Ø 125

; 2% 

Ø 2 00; 1%

Ø 150; 1 ,5%

Ø 200; 1% 

Ø 200; 1 %

Ø 10 0; 1%

Ø 1

00 ; 2

% 

Ø 1 25

; 1 ,5

% 

Ø 12

5; 1,5 %

Ø 125; 1,5% 

Ø 125; 1,5% 

Ø 150; 2%

Ø 15 0; 2%

 Ø

125 ; 2

% 

Ø 100; 2% 

Ø 125 ; 1,5%

 Ø

125; 1,5% 

Ø 1

25; 1,5% 

Ø 125; 1,5% 

Ø 200; 1.5%  Ø 150; 2% 

C A

M IN

S

E P

A R

A T

O R

D E

C A

N T

O R

Ø 100; 1,5% Ø 100; 1% 

Ø 100; 1% 

Ø 100; 1% 

Ø 100; 1% 

Ø 100; 1%  Ø 100; 1,5% 

Ø 100; 1,5% 

Ø 100; 1,5% 

Ø 100; 1,5% 

Ø 100; 1,5% 

Ø 100; 1,5% 

Ø 1 00; 2%

Ø 15 0; 1%

Ø 100; 1,5%  Ø 100; 1% 

Ø 200

Ø 200

Ø 200

Ø 200

Ø 20

0; 2% 

Ø 150; 

P U

M P

S T

A T

IO N

S

E W

A G

E /S

T A

T I E

P

O M

P A

R E

A P

E U

Z A

T E

M

E N

A JE

R E

Ø 150; 

Ø 150; 

Ø 100;  Ø 100; 

Ø 100; 1% 

Ø 100; 1% 

Ø 125; 1,5% 

Ø 150; 1,5%  Ø 200

Ø 100; 1,5% 

Ø 400; 0,4%

Ø 400; 0.5% 

Ø 200; 1% 

Ø 100; 2 %

Ø 200; 1%

Ø 200

; 2% 

Ø 20 0; 2%

Ø 400; 1% 

Ø 400; 1%  Ø 100; 

Ø 4

00 ; 0

.5% 

Ø 1

00 ; 1

% 

Ø 150; 

L 25

m ; Ø

4 00

; 0 .5 %

C A

M IN

S

E P

A R

A T

O R

Ø 150; 1% 

Ø 150; 1% 

Ø 100; 1%

 Ø

1 00; 1%

 Ø 250; 0.3%

Ø 200

Ø 15 0; 1%

Ø 1 00; 2%

Ø 100; 2%

Ø 2 00; 1%

Ø 250; 0.3%

Ø 100; 1%

Ø 4 00; 0,2 5

% 

Ø 300; 1% 

Ø 300; 1% 

100

Ø 250; 2% 

Ø 200; 2%

 Ø

200; 2 % 

Ø 100; 1% 

Ø 100; 1,5%  Ø 100; 1,5% 

Ø 100; 1,5% 

Ø 300; 1% 

Sewage /Canalizare presiune Ø 100

Modul 4

P U

M P

S T

A T

IO N

S

E W

A G

E /S

T A

T IE

P

O M

P A

R E

A P

E U

Z A

T E

M

E N

A JE

R E

Ø 150; 2%

B E

100

B E

100

B E

10 0

Ø 100; 1% 

Ø 100; 1% 

Ø 125; 2 %

Ø 200 Ø 200

Ø 200

Ø 200

Ø 200

Ø 125; 1 .5% 

Ø 200

Ø 200

Ø 60 0; 0,1%

Ø 200

Ø 200 Ø 200

Ø 100; 1%

Ø 300; 1% 

Ø 100; 1,5% 

Ø 100; 1,5% 

Ø 300; 1% 

6,00

404783

406506

417153

429256

443318

401424

437535

400277

414651

DN 6

444490

H C

n187

415189

415190

441875

429075

429074

DE18 9/2-4mH

Cn199

D F

100

A190/1/3 S=2.28ha

A190/1/4/1 S=0.80ha

A189/1/9

439115

100linie C F

R 218

T im

isoara N ord-A

rad

spre A rad

spre T im

isoara

zona de protectie CFR

N

419961

DS SMITH

ICCO

AGIL HCN DEVIAT

INDICI URBANISTICI

P.O.T.= max 60% C.U.T. = max 1.2 Zona verde = min 20% Regim de inaltime maxim de (1-2S)+P+4E H max constructie = 25 m H max cornisa = 21 m

KM 563+920 DN 6 ACCES PARC INDUSTRIAL

(stg de Flextronics)

HCN 187/1 intubat

spre Sannicolau M are

spre Timisoara

2020 zona de siguranta

A189/1/5

A189/1/6 S=9.13ha

A189/1/7 S=0.50ha

A189/1/8 S=2.02ha

H C

n 199 /1

D E

18 9/2

15

16

Limita de proprietate propusa prin PUZ FAZA II

DRUM COLECTOR PROPUS

SPRE REALIZARE IN ETAPA A II-A

8

Lim ita de proprietate propusa prin PU

Z

16

21,26

9,0 0 Limita de proprietate teren propusa prin PUZ

50,00

Lim ita de proprietate propusa prin PUZ FAZA II

5,00

Constructie max P+4E

S. construita = 9000 mp H max = 25 m

Constructie max P+4E

S. construita = 9000 mp H max = 25 m

Constructie max P+4E

S. construita = 9000 mp H max = 25 m

Constructie max P+4E

S. construita = 5000 mp H max = 25 m

Cladire in curs de autorizare

30

10

25

71

ACCES RUTIER

EXISTENT km 564+600 dr Avizat CNADNR-DRD

10

T ra

t are ap

a po

t ab ila

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

F1

A R

A R

A R

A R

A R

A R

A R

AR AR AR AR AR AR AR AR AR

F2

A R

A R

A R

A R

Hi Hi Hi Hi

Hi

HiHiHiH i

H i

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

C M

CM CM CM CM CM CM CM

C M

C M

C M

C M

C M

CMCM

CM CM

a s

a s

as as

as as

as as

as as

as as

as as

as as

a s

a s

a s

as as as as as as as as as as as as as as as as as as as as as as as

as as

as as

as a s

as as

as as

a s as

as as

as a s

as as

as as

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

CPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCP

C P

C P

C P

C P

C P

CP

F2bis

F3

F4

as

as

as

as

as

as

as

as

as

as

as

as

as

as

as as

as as

as a

s a

s as as

SNH1

BR1GD1

CP

SNH2

GD2 BR2

C P

C P

C P

CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP

C P

C P

C P

C P

Hi

AR conducta apa potabila propusa

hidrant de incendiu suprateran

CM

Legenda lucrari edilitare

canalizare menajera propusa

CP canalizare pluviala propusa

SNH 1,2 separatoare de namol si hidrocarburi

BR 1,2 bazine de retentie ape pluviale

AI retea de apa pentru incendiu propusa

as retea de apa stropit spatii verzi propusa

GD 1,2 guri de descarcare ape pluviale in Hcn 199/1

Faza:

Nr. pl.

PUZ

Nr. pr.

SCARANUME SEMNATURA

Titlul proiectului:

1:2000

DATA

11.2017

Beneficiar:

Titlul plansei:

819/2017

SPECIFICATIE

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

VERIFICAT:

ing. S. Fintineanu S.C.FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L.

Proiectant general: SC SUBCONTROL SRL

Elaborare PUZ zona industriala, depozitare si servicii, Calea Torontalului, DN6, intravilan extins Timisoara, jud. Timis societate de proiectare româno-germana

PRO WASSER

300480 Timisoara, str.Brancoveanu nr.64 J35/1235/1998;R11224810 Tel./Fax: 0356/481088; 0256/271657

ing. S. Fintineanu Plan cu lucrari edilitare propuse R. Matei

02.ED

F1 F2 F2bis

F3 F4

foraje apa in scop igienico-sanitar si tehnologic

foraje apa pentru spatii verzi

rezervor incendiu si statie de pompare

statie de epurare ape uzate

NOTA:

1.Sursa de apã pentru asigurarea necesarului de apa pentru consum menajer si tehnologic pentru constructiile propuse va fi formata din cele trei foraje de adancime mentionate in legenda.

2.Pentru stingerea unor eventuale incendii, se propune amplasarea unei retele de alimentare cu apa pentru incendiu localizata perimetral cladirilor propuse,echipata cu hidranti de incendiu supraterani. Volumul rezervei de incendiu este V~350 mc, volum asigurat din rezervorul de 500 mc existent pe amplasamentul FLEXTRONICS ROMANIA.

3.Pentru stropirea zonelor verzi, se prevede o retea de alimentare cu apa, alimentata de la cele doua foraje de mica adancime F3 si F4, existente pe amplasamentul FLEXTRONICS ROMANIA.

4.Canalizarea menajera propusa in zona studiata va colecta apele uzate menajere si tehnologice de la cladirile propuse, pe care le va transporta si apoi descarca in statia de epurare existenta pe amplasamentul FLEXTRONICS ROMANIA, statie dimensionata sa preia apele uzate de la ~4500 persoane. Dupa finalizarea procesului de epurare, apa este evacuata in Hcn 187.

5.Apele pluviale vor fi colectate de pe acoperisuri si suprafete betonate aferente constructiilor propuse si zona verde, prin intermediul unei retele pluviale ingropate, apoi vor fi trecute prin separatoare de namol si hidrocarburi si stocate in bazine de retentie ingropate, amplasate in zona verde din vestul incintei. De aici, apele de ploaie pre-epurate vor fi evacuate in canalul de desecare adiacent, Hcn 199/1, prin intermediul a doua guri de descarcare.

apa pluviala presiune

apa pluviala apa potabila apa menajera

apa menajera presiune

Atasament: Memoriu_PUZ_20_04_2018.pdf

1

FOAIE DE GARDA

©openstreetmap.org

Titlul PUZ: ZONA INDUSTRIALA, DEPOZITARE SI SERVICII

Nr. pr.: 2213.04.1 Data: Decembrie 2017 Beneficiar: FLEXTRONICS ROMANIA SRL Proiectant general: SUBCONTROL SRL Semnatura:

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

2

Proiectant de specialitate urbanism si arhitectura: PLANCONTROLSRL Semnatura Proiectant de specialitate echipari edilitare: PRO WASSER SRL Semnatura Proiectant de specialitate protectia mediului: DAMIAN ECOPROIECT SRL Semnatura

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

3

BORDEROU GENERAL

PIESE SCRISE

1. Memoriu de prezentare

2. Certificat de Urbanism nr. 542/20.02.17

3. Aviz prealabil de oportunitate nr. 46 / 14.12.17

4. Aviz ANIF nr. 521 / 04.12.17

5. Aviz AN Apele Romane Banat nr. 05/ 17.01.18

6. Aviz tehnic Aquatim nr. 60380/DT-ST/12.12.17

7. Aviz Agentia pentru protectia Mediului nr.38/13.04.18

8. Aviz AACR nr.31447/01.2018

9. Aviz SNTGN TRANSGAZ nr. 3267/11790 / 23.11.17

10. Aviz Transelectrica nr. 1880/16.02.18

11. Aviz Statul Major nr.DT7800/24.11.17

12. Aviz Directia Judeteana pentru Cultura Timis 93/22.02.18

13. Aviz DSP nr. 22.710/684/C / 06.12.17

14. Aviz Directia Cladiri, Terenuri si dotari diverse nr.CT2017-006848/09.11.17

15. Aviz Serviciul Juridic nr. SC2017-28850/27.11.17

16. Aviz Fond Funciar nr.DO2017-2597/15.11.17

17. Aviz ISU nr.48/18/SU-TM/02.02.18

18. Aviz protectie civila nr.4.322.566/14.11.17

19. Aviz retele existente nr.578/12.06.17

20. Aviz Politia Rutiera nr.270660/27.11.17

21. Aviz DRDP nr.340/28/05.02.18

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

4

22. Aviz Comisia de Circulatie nr. DT2018-000176 / 18.01.2018

23. Aviz de principiu nr.84/13.02.18

24. Aviz de principiu mediu urban nr.104/14.02.18

25. Plan de actiuni

26. Planuri Topografice si Incheieri OCPI

PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare in localitate – Plansa A01

2. Plan zonificare PUG existent si propus– Plansa A02

3. Plan de situatie existent –Plansa A03

4. Studiu cvartal- Plansa A04

5. Studiu cvartal_suprapunere Google maps- Plansa A05

6. Reglementari urbanistice propuse Faza 1 – Plansa A06

7. Reglementari urbanistice propuse Faza 2 – Plansa A07

8. Proprietatea si Circulatia terenurilor - Plansa A08

9. Plan mobilare propusa Faza 1 – Plansa A09

10. Plan mobilare propusa Faza 2 – Plansa A10

11. Edilitare gaz si Electrice propus – Plansa A11

12. Plan cu lucrari edilitare propuse – Plansa 02.ED

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

5

CUPRINSUL MEMORIULUI:

1. Introducere ............................................................................................................... 6

1.1. Date de recunoastere a documentatiei .............................................................. 6

1.2. Obiectul lucrarii .................................................................................................. 6

1.3. Surse documentare ............................................................................................ 6

2. Stadiul actual al dezvoltarii ....................................................................................... 4

2.1. Evolutia zonei.....................................................................................................4

2.2. Incadrarea in localitate ....................................................................................... 8

2.3. Elemente ale cadrului natural ............................................................................. 5

2.4. Circulatia .......................................................................................................... 13

2.5. Ocuparea terenurilor ........................................................................................ 13

2.6. Echipare edilitara ........................................................................................... 118

2.7. Probleme de mediu .......................................................................................... 17

2.8. Optiuni ale populatiei ........................................................................................17

3. Propuneri de dezvoltare urbanistica ....................................................................... 18

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare............................................................ 18

3.2. Prevederi ale PUG ........................................................................................... 19

3.3. Valorificarea cadrului natural ............................................................................ 19

3.4. Modernizarea circulatiei ................................................................................... 21

3.5. Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici .......... 23

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare .......................................................................... 38

3.7. Protectia mediului..............................................................................................

3.8. Obiective de utilitate publica.............................................................................

4. Concluzii ................................................................................................................. 43

5. Anexe .......................................................................................................................

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

6

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

• Denumirea lucrarii:ZONA INDUSTRIALA, DEPOZITARE SI SERVICII

Nr. Pr.: 2213.04.1

Faza: PUZ ( Plan Urbanistic Zonal )

• Beneficiar:FLEXTRONICS ROMANIA SRL

• Proiectant general:SC Subcontrol SRL

• Proiectant specialitate arhitectura si urbanism:SC Plancontrol SRL

• Proiectant specialitate edilitare: SC Pro Wasser SRL

• Proiectant specialitate protectia mediului: SC Damian Ecoproiect SRL

• Data elaborarii:Decembrie 2017

1.2. OBIECTUL PUZ

• Solicitari ale temei-program

Conform temei de proiectare date de catre beneficiar se solicita la urbanizarea unei

suprafete de teren de 252.574mp, aflate in proprietatea beneficiarului, pentru realizarea

unei “ZONE INDUSTRIALE, DEPOZITARE SI SERVICII”, cu dotari aferente.

Caracteristicile zonei impun dezvoltarea unei trame stradale care sa asigure

accesuladecvat functiunii propuse.

Terenul insumeaza o suprafata de 252.574mp si este impartit in 4 CFuri: CF nr. 407687- 25.100mp CF nr. 407691- 206.800mp CF nr. 407694- 2.841mp CF nr. 407682- 17.833mp Toate terenurile sunt in proprietatea beneficiarului Flextronics Romania, fiind intabulate ca terenuri pentru constructii, in intravilan. In momentul de fata terenul este partial construit, pe el societatea SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL, desfasurandu-si activitatea de productie componente electronice.

• Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata

Zona studiata este amplasata pe partea dreapta a drumului national DN6

(Timimisoara – Sannicolau Mare), in zona km 564+ dreapta

Conform Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria functonala: terenul este situat in extravilan si intravilan – zona unitati industriale, zona institutiisi servicii publice

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

7

1.3. SURSE DOCUMENTARE

• Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ Pentru prezenta documentatie au fost studiate atat planurile urbanistice aprobate din vecinateatea terenului studiat cat si planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc directia de dezvoltare a zonei, dupa cum urmeaza: 1. Planul de amenajare al teritoriului national; 2. Planul de amenajare al teritoriului judetean Timis; 3. Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara proiect

IPROTIM nr.34.233/010/B; 4. Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara proiect IPROTIM

nr.34.233/010/Kb 5. Studiu topometric intocmit de SC GIS SURVEY SRL; 6. Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ – indicativ GM –

010 – 2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/ N 16.08.2000; 7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; 8. Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si

completarile ulterioare; 9. Ordinul MLPAT nr. 1943/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare;

11. HG nr. 1076/8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, modificata prin HG 1000/2012;

12. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 privind normele de igiena. 13. H. C. L. 61/28.02.2012 privind a "Concept general de dezvoltare urbană

(MASTERPLAN)"

• Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

Certificatul de Urbanism nr.542/20.02.2017 a fost obtinut in baza H.C.L.

nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria functionala: zona unitati industriale, zona institutii si servicii publice.

• Date statistice Nu au fost utilizate date statistice

• Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei

A fost studiat proiectul de edificare a fabricii de subansamble electronice existenta pe amplasament, proprietatea titularului FLEXTRONICS ROMANIA SRL

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

8

2 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI • Date privind evolutia zonei

Zona a avut in trecut o destinatie agricola. Prin implementarea proiectului de edificare a

fabricii de subansamble electronice, proprietatea titularului FLEXTRONICS ROMANIA

SRL, zona a dobandit o vocatie de industrie, depozitari si servicii.

• Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

Pentru zona limitrofă Căii Torontalului s-au elaborat şi aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei: industrie, depozitare şi servicii. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcţii aflate în diferite stadii de execuţie. În acelaşi timp, în planul secund, a ramas un fond semnificativ de parcele nereglementate. Proiecte cu functiuni industriale, depozitare si servicii au aparut in vecinatatea căilor majore de circulatie din zona – Calea Torontalului – DN6. În general investitiile sunt disparate. Prin dezvoltarea de unitati industriale, servicii si depozitari pe amplasamente adiacente zonei studiate, s-a creat in cadrul in cadrul municipiului Timisoara, un pol de dezvoltare cu aceasta destinatie.

• Potential de dezvoltare

Zona studiata are un potential de dezvoltare ridicat.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE Terenul studiat este situat în partea de nord-vest a Municipiului Timişoara, în intravilan. Vecinatati: V- ICCO SYSTEMS- functiune industriala, servicii, depozitare; DS SMITH PACKAGING- functiune industriala, servicii, depozitare E- PUZ aflat in lucru- Dezvoltare zona activitati economice cu caracter industrial, institutii si servicii publice- beneficiar ADM UPPER SIDE SRL N- teren viran S- DN6

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

9

Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica:relieful, reteua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.

• Relieful:Terenul este amplasat in intravilanul extins din partea de nord-vest a Municipiului Timisoara, în Câmpia Joasăa Torontalului, cu înălțime medie de 88 mși diferențe de nivel, de maxim 0,4 m.

• Rețeaua hidrografică: Terenul este amplasat in bazinul hidrografic al râului Bega, cursul de apă Bega Veche, la nord-vest de acesta.

• Climase încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părţii de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influenţe submediteraneene (varianta adriatică). Temperatura medie anuală este de 10,6ºC, luna cea mai caldă fiind iulie (21,1ºC).Vânturile cele mai frecvente sunt de nord-vest (13%) şi cele de vest (9,8%).Cantitatea medie de precipitatii este de 592 mm.

• Conditii geotehnice:Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică,stabilite conform"NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENŢELE ŞI METODELECERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007"

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de faţă se află în intravilanul Mun.Timişoara, jud. TIMIŞ, identificat prin planul de situaţie anexat. Terenul are o suprafata plană,astfel amplasamentul nu prezintă potenţialde alunecare. Studiul geotehnic Pentru întocmirea documentaţiei s-au avut în vedere următoarele lucrări de investigaţie geotehnică executate cu prezenta ocazie, poziţionate conform planului de prezentare geotehnică anexat, constând din : - un foraj geotehnic notat cu F1, de 4,00 m adâncime, executat cu foreza Stihl BT 121 în sistem rotativ uscat, netubat, de diametru 150 mm până la 3,20 m, iar în continuare până la adâncime de 4,00 m de diametru 90 mm - un foraj geotehnic notat cu F2, de 6,00 m adâncime, executat cu foreza Stihl BT 121 în sistem rotativ uscat, netubat, de diametru 150 mm până la 3,10 m, iar în continuare până la adâncime de 6,00 m de diametru 90 mm - un foraj geotehnic notat cu F3, de 4,00 m adâncime, executat cu foreza Stihl BT 121 în sistem rotativ uscat, netubat, de diametru 150 mm până la 2,00 m, iar în continuare până la adâncime de 4,00 m de diametru 90 mm - trei sondaje de penetrare dinamică uşoară cu con PDU ( secţiune con A = 10

cm2, unghi la vârf = 90, masă berbec M = 10 kg, înălţime de cădere H = 50 cm ), cuplate forajelor F1, F2 şi F3, notate cu PDU1, PDU2, PDU3, executate cu penetrometrul mecanic PR13 Geotechnik Dunkel până la adâncime de 6,00 m faţă de CTN din zona forajelor Morfologic, amplasamentul este situat în Câmpia Joasă Timiş-Bega caracterizată printr- un relief calm, defavorabil scurgerii naturale a apelor din precipitaţii, parte integrantă din marea unitate geomorfologică Câmpia de Vest.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

10

Terenul din amplasament este relativ plan şi orizontal, cu mici denivelări de ordinul a 10 la 40 cm, având stabilitatea generală asigurată. Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanţă lenticular încrucişată de pământuri argiloase şi nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristică şi de diferite consolidări specifică câmpiei joase. Zona se caracterizează prin interceptarea în partea superioară a stratificaţiei a pământurilor argilo-prăfoase. Hidrogeologic, ne interesează în cazul de faţă stratul freatic, care este cantonat în pământurile argilo-prăfoase din baza stratificaţiei interceptate pe amplasament şi prezintă nivele fluctuante sezonier funcţie de volumul precipitaţiilor fiind alimentate în principal de precipitaţii. Seismic,în conformitate cu Normativ P 100 - 1 / 2013 ( cod de proiectare seismică – prevederi de proiectare pentru clădiri ), amplasamentul se situează în zona seismică caracterizată printr-o perioadă de control ( colţ ) a spectrului de răspuns TC = 0,7 s şi o acceleraţie seismică orizontală a terenului pentru proiectare la cutremure cu interval mediu de recurenţă IMR = 225 ani şi 20 % probabilitate de depăşire în 50 ani, ag = 0,20g. Adâncimea maximă de îngheţ, în conformitate cu STAS 6054/77, este pentru amplasamentul în cauza hî = 0,70 m. Stratificaţia Stratificaţia pusă în evidenţă de forajele geotehnice executate, redată în fişele de stratificaţie anexate, se încadrează în cea generală a zonei, constând din următoarea succesiune de pământuri :

• sol vegetal şi local posibile umpluturi, extinse la adâncime de cca. 0,40 m faţă de CTN actual

• argile prăfoase şi argile, de culoare cafenie-cenuşie-negricioasă, cafenie- cenuşie-închis, cafenie-brună şi cafenie, cu structura afectată intens de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, goluri pedo-vegetative, rădăcini ) şi a factorilor climato-atmosferici ( cicluri de îngheţ-dezgheţ, ploi, secetă, vânt ), extinse până la adâncime de cca. 0,90 ÷ 1,00 m faţă de CTN actual

• argile prăfoase şi argile, de culoare cafenie-cenuşie-închis, cafenie, cenuşie- cafenie, sporadic cu rare concreţiuni calcaroase, cu sau fără concreţiuni manganoase, cu structura afectată sporadic-aleatoriu de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare şi rădăcini filiforme ), extinse până la adâncime variind între cca. 1,50 ÷ 1,70 m faţă de CTN actual

• argile prăfoase şi argile, de culoare cafenie-gălbui-cenuşie şi cenuşie-gălbui -cafenie, cu sau fără concreţiuni calcaroase, neepuizate pe adâncimea de cercetare =

6,00 m faţă de CTN actual

Caracterizarea geotehnică Pe baza încercărilor in situ - sondajele de penetrare dinamică uşoară cu con cuplate forajelor geotehnice, a determinărilor de laborator, a observaţiilor din timpul executării

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

11

forajelor şi a experienţei acumulate în practica geotehnică, pământurile interceptate se pot caracteriza :

• până la adâncime de cca. 0,90 m faţă de CTN : - prezintă o structură afectată variabil de la intens la sporadic-aleatoriu de

activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, goluri pedo-vegetative, rădăcini ) respectiv de activitatea factorilor climato-atmosferici ( vânt, ploi, secetă, cicluri de îngheţ- dezgheţ ) - poate prezenta o compresibilitate variabilă de la medie către foarte mare funcţie gradul de afectare al structurii şi gradul de umiditate; o plasticitate mare la foarte mare; o stare de consistenţă plastic-tare la plastic-vârtoasă funcţie de umiditatea naturală şi expunerea la soare; un grad de umiditate uscat la saturat funcţie de condiţiile climatice din perioada execuţiei-exploatării; cu valori ale indicilor geotehnici sensibil influenţate de variaţia umidităţii şi acţiunea factorilor climato-atmosferici - sondajele de penetrare dinamică uşoară cu con PDU au pus în evidenţă un nr. de lovituri N10PDU = 13 ÷ 27 lov. / 10 cm - determinările specifice pământurilor de tip PUCM efectuate în laborator pe probe de pământ recoltate din foraje pe intervalul de adâncime 0,50 ÷ 0,90 m, pun în evidenţă următorii indici geotehnici şi activitate conform Normativ NP 126/2010 :

A2 = 30 ÷ 50 % active la foarte active Ip = 25,9 ÷ 65,8 % Cp = 17,7 ÷ 46,5 % < Ip

IA = 0,86 ÷ 1,32 cu activitate medie la foarte active

UL = 70,0 ÷ 120,0 % cu activitate medie la active ws = 11,2 ÷ 18,1 % puţin active la active Cv = 47,7 ÷ 153,0 % cu activitate medie la foarte active

din interpretarea cărora rezultă că amplasamentul este caracterizat pe primii cca. 0,90 ÷

1,00 m din suprafaţa stratificaţiei de existenţa unor pământuri cu o activitate la variaţii de

umiditate destul de variabilă aferentă unor pământuri de tip PUCM cazul II ( nivel mediu

apă subterană preponderent 2 - 10 m ), de tip "puţin active la foarte active"

• argilele prăfoase şi argilele de pe intervalul de adâncime cuprins de la cca. 0,90 ÷ 1,00 m până la cca. 1,50 ÷ 1,70 m faţă de CTN :

- prezintă o structură relativ compactă şi o consolidare normală în raport cu tipul

de pământ, adâncimea de situare şi vârsta; o stare de consistenţă plastic-vârtoasă; o

stare de plasticitate mare la foarte mare; o compresibilitate mare variabilă între limitele

domeniului; un grad de umiditate umed la saturat-submersat; cu valorile indicilor geo

sensibil influenţate de variaţia umidităţii şi acţiunea unor factori climato-atmosferici

active la foarte active

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

12

- pe probele recoltate de la adâncime de 1,25 – 1,55 m ( F3 ) şi de 1,55 – 1,80 m ( F1 ) s- au obţinut următoarele valori ale indicilor geotehnici : umiditatea w = 18,6 – 21,6 % indicele de plasticitate Ip = 25,9 – 50,1 % indicele de consistenţă Ic = 0,81 – 0,92 iar pentru greutatea volumică a scheletului mineral, aproximată γs aprox = 26,10 - 26,68 kN/mc, funcţie de granulozitate gradul de umiditate Sr = 0,81 – 0,95 greutatea volumică γ = 19,45 – 19,75 kN/mc greutatea volumică în stare uscată γd = 16,25 – 16,41 kN/mc porozitatea n = 37,7 – 38,5 % indicele porilor e = 0,61 – 0,63 - sondajele de penetrare dinamică uşoară cu con PDU au pus în evidenţă un nr. de lovituri N10PDU med = 10 ÷ 11 lov. / 10 cm cu salturi la 12 ÷ 18 lov. / 10 cm la interceptarea concreţiunilor calcaroase - în decursul timpului, ca urmare a influenţei factorilor climato-atmosferici ( vânt, secetă, ploi ) şi a activităţii florei şi faunei pedologice, argilele pot prezenta o compresibilitate variabilă de la mare până la medie iar funcţie de condiţiile climatice din perioada execuţiei-exploatării sub influenţa variaţiilor de umiditate pot prezenta un grad de umiditate de la saturat la uscat, o consistenţă plastic-consistentă la plastic-tare

• argilele prăfoase şi argilele de pe intervalul de adâncime cuprins de la cca. 1,60 ÷ 1,80 m până la cca. 6,00 m faţă de CTN: - prezintă o structură relativ compactă şi o consolidare relativ normală în raport cu tipul de pământ, provenienţa, adâncimea de situare şi vârsta; o stare de consistenţă plastic- vârtoasă la plastic-consistentă; o stare de plasticitate mare la foarte mare; o compresibilitate mare; un grad de umiditate saturat la submersat - pe proba recoltată de la adâncime 2,10 – 2,35 m ( F2 ) s-au obţinut următoarele valori ale indicilor geotehnici : umiditatea w = 26,1 % indicele de plasticitate Ip = 32,9 % indicele de consistenţă Ic = 0,76 iar pentru greutatea volumică a scheletului mineral, aproximată γs aprox = 26,10 kN/mc gradul de umiditate Sr = 0,92 greutatea volumică γ = 18,72 kN/mc greutatea volumică în stare uscată γd = 14,84 kN/mc porozitatea n = 43,1 % indicele porilor e = 0,76 - sondajele de penetrare dinamică uşoară cu con PDU au pus în evidenţă un nr. de lovituri N10PDU med = 8 ÷ 13 lov. / 10 cm, cu salturi la 16 ÷ 19 lov. / 10 cm pe orizonturile bogate în concreţiuni calcaroase Apa subterană. Apa subterană ce prezintă interes din punct de vedere al condiţiilor de fundare se găseşte sub formă de infiltraţii ( alimentate în principal de precipitaţii ) care circulă cu viteză redusă

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

13

prin pachetul argilo-prăfos din primii 5 – 6 m ai stratificaţiei, de permeabilitate mai ridicată ( k = 10-3 - 10-4 cm/sec ) în partea sa superioară până la adâncimi în cazul de faţă de cca. 1,50 m şi sporadic pâna la cca. 2,00 m, ca urmare a activităţii florei-faunei pedologice, a influenţei factorilor climato-atmosferici şi a activităţii PUCM, urmat de straturi argilo- prăfoase de permeabilitate scăzută ( k = 10-5 - 10-8 cm/sec ). Nivelul apei subterane, puternic fluctuant în timp şi diferit în plan este determinat de următorii parametrii: - volumul precipitaţiilor, care în absenţa condiţiilor favorabile scurgerii superficiale către emisari, influenţeaza cel mai mult oscilaţiile de nivel - existenţa unui strat acvifer propriu-zis la adâncime de cca. 5,00 ÷ 6,00 m faţă de nivelul terenului, a cărui nivel piezometric menţine în timp nivelul freaticului peste o anumită cotă în timpul perioadelor calde-secetoase şi fără precipitaţii - morfometria locală, depresionară, pe marea majoritate a amplasamentului, fără energie de relief, favorabilă acumulării superficiale a apei din precipitaţii - prezenţa canalelor de desecare pe laturile estice şi vestice ale amplasamentului Prin forajele geotehnice executate cu prezenta ocazie ( 01.11.2017 ), s-a interceptat apa subterană, prezentând un nivele măsurate faţă de CTN actual din amplasament la adâncimi de 2,00 m ( F2 şi F3 ) şi 2,30 m ( F2 ). Faţă de cele de mai sus se apreciază următoarele nivele naturale ale apei subterane, de la nivelul actual al terenului din amplasament: NHs med = cca. 2,00 m NHs max frecvent = cca. 1,20 – 1,40 m cu unele abateri cauzate de geomorfologia terenului şi volumul precipitaţiilor atmosferice Atenţionăm că până la infiltrarea apei provenite din precipitaţiile abundente şi din pierderile masive din instalaţii purtătoare de apă, prin golurile pedo-vegative ce afectează în suprafaţă structura terenului, se pot produce infiltraţii şi acumulări de apă în spaţii subterane neprotejate hidrofug sau protejate necorespuzător, cu nivelul pardoselii situat deasupra nivelului maxim al freaticului propriuzis apreciat mai sus. Chimismul apei subterane şi/sau al solului Chimismul apei subterane şi/sau al solului se va determina în fazele următoare de proiectare PT-DDE, DTAC, funcţie şi de caracteristicile tehnice ale construcţiilor proiectate ( cu sau fără subsol/demisol, construcţii îngropate ), funcţie de pozarea fundaţiilor în raport cu nivelul apei subterane. Informativ, chimismul apei subterane a fost determinat pe o probă de apă şi două de sol prelevate din forajele executate, fiind pus în evidenţă de buletinele de analiză nr. 6668, 6669 şi 6670 / 2017, din interpretarea cărora rezultă că în accepţiunea Normativului NE 012 – 1 / 2007, apa subterană şi solul interceptate cu această ocazie nu prezintă agresivitate faţă de beton.

Faţă de cele de mai sus, rezultă :

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

14

Zona cercetată prezintă un relief relativ plan şi orizontal cu mici denivelări de ordinul a 10 la 40 cm, cu stabilitatea generală asigurată. Pământurile din amplasament se prezintă în general de consolidare normală, iar pe primii cca. 1,50 – 1,70 m ai stratificaţiei sunt sub influenţa directă a activităţii florei- faunei pedologice şi a factorilor climato-atmosferici, prezentând şi susceptibilitate la umflări-contracţii la variaţii de umiditate. Apa subterană are fluctuaţii sezoniere de cca. 1,30 – 2,50 m, cauzate de tipul stratificaţiei şi volumul precipitaţiilor, astfel încât în perioadele bogate în precipitaţii nivele hidrostatice se găsesc frecvent la cca. 1,20 – 1,40 m iar în perioade secetoase la 2,50 – 3,00 m. Adâncimea minimă de fundare pentru construcţii se va adopta astfel încât să satisfacă simultan: Df1 min =1,00 m de la CTN actual din zona cea mai depresionară Df ≥1,00 m de la cota terenului sistematizat CTS

Terenul de fundare este constituit : - pentru adâncimi de fundare Df = 1,00 ÷ 1,70 m faţă de CTN din amplasament, din argile prăfoase şi argile, de culoare cafenie, cafenie-gălbui-cenuşie, cenuşie-gălbui-cafenie şi sporadic cafenie-cenuşie, cu sau fără concreţiuni calcaroase şi sporadic cu concreţiuni manganoase; de consolidare normală; de plasticitate mare la foarte mare; de consistenţă plastic-vârtoasă şi grad de umiditate umed la saturat-submersat funcţie de perioada climatică din perioada execuţiei-exploatării ( secetoasă, ploioasă, etc ) şi nivelul apei subterane - pentru adâncimi de fundare Df = 1,70 ÷ 6,00 m faţă de CTN din amplasament, din argile prăfoase şi argile, de culoare cafenie-gălbui-cenuşie, cenuşie-gălbui-cafenie, cafenie- cenuşie şi cenuşie-cafenie, cu sau fără concreţiuni calcaroase, cu grad de umiditate saturat la submersat funcţie de perioada climatică din perioada execuţiei-exploatării şi situarea în raport cu nivelul apei subterane Calculul terenului de fundare se poate efectua pe baza presiunilor convenţionale, cu adoptarea în gruparea fundamentală de încărcări centrice de calcul, conform STAS 3300/2-85, a unei presiuni convenţionale de bază ( pt. B = 1,00 m şi Df = 2,00 m ) : ___ p conv = 220 ÷ 270 kPa funcţie de adâncimea de fundare adoptată şi implicit de terenul de fundare, presiuni la care se vor aplica corecţiile menţionate în STAS 3300/2-85 anexa B pct. B2, pentru lăţimea fundaţiilor şi adâncimea de fundare efectiv proiectate ( la clădiri cu demisol-subsol corecţia de adâncime se va efectua pentru D'f = adâncimea de fundare faţă de nivelul finit al pardoselii demisolului-subsolului proiectat )

Se va avea în vedere susceptibilitatea unei senzivităţi la variaţiile de umiditate ( contracţii- umflări şi compresibilitate mai ridicate ) a crustei argilo-prăfoase de pe primii 1,60 ÷ 2,00 m ai stratificaţiei.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

15

Urmează la pentru faza de proiectare PT – DTAC să se întocmească studiile geotehnice de detaliu, pentru fiecare amplasament şi/sau construcţie în parte.Se recomandă şi o ridicare topografică pentru o sistematizare pe verticală de calitate.

• Riscuri naturale

Datorita morfometriei locale, depresionară, pe marea majoritate a amplasamentului, fără energie de relief, se poate estima riscul acumulării superficiale a apei din precipitaţii. Amplasamentul se situează în zona seismică caracterizată printr-o perioadă de control ( colţ ) a spectrului de răspuns TC = 0,7 s şi o acceleraţie seismică orizontală a terenului pentru proiectare la cutremure cu interval mediu de recurenţă IMR = 225 ani şi 20 % probabilitate de depăşire în 50 ani, ag = 0,20g.

2.4. CIRCULATIA

• Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei rutiere,

feroviare, navale, aeriene - dupa caz.

În zona amplasamentului studiat, drumul naţional DN 6 are o curbă cu unghiul dintre

aliniamente de 166 g și raza R=200 m, aliniamentul la intrare în curbă având lungimea

de peste 300 m iar cel de la ieșire de peste 600 m. Drumul este situat în uşor rambleu.

În prezent, drumul are două benzi de circulaţie, cu o îmbrăcăminte bituminoasă, având o

platformă de 9,00 m, din care partea carosabilă de 7,00 m lăţime și acostamente din

balast de 2 x 1,00 m.

În prezent, accesul la proprietate se face din drumul national DN 6 prin intersecțiile

existente de la km 593+920 dreapta și km 594+600 dreapta.

La cca. 0,2 km vest-nord-vest de amplasament, drumul DN 6 intersecteaza calea ferata

Timișoara-Arad, la nivel, fara bariera.

• Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre

tipurile de circulatie, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei,

necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere

noi, capacitati si trasee ale transportului in comun, intersectii cu probleme,

prioritati

De completat cu informatii NU AVEM ALTE INFORMATII

2.5. OCUPAREA TERENURILOR • Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată:

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

16

În prezent, în zona studiată funcţiunea existentaestede industrie(fabricarea si repararea subansamblelor electronice si altele), cu sustinerea functiunii principale prin activitati complementare: asigurarea utilitatilor, depozitare, logistica, administratie, etc. aferente, in cadrul SCFlextronics Romania SRL. Activitatea se desfasoara in cladiri de tip hale industriale.

• Relationari intre functiuni

Fiind vorba despre o singura functiune activitatile de sustinere sunt integrate in functiunea principala.

• Gradul de ocupare a zonei cu fond construit:

În prezent terenul studiat este parțial ocupat de construcții. Acestea se află pe:

- CF nr. 407687- 25.100mp(parcela cu platforma de parcare) - CF nr. 407691- 206.800mp(parcela construita partial) - CF nr. 407694- 2.841mp (parcela neconstruita) - CF nr. 407682- 17.833mp (parcela neconstruita)

Bilantul teritorial existent:

Destinatie suprafata Suprafata [mp]

% din suprafata amenajata

% din total suprafata

Constructii 46.144 30,9

Cai circulatii si parcari 73.503 49,1

Spatiu verde amenajat 29.911 20,0

Total suprafete amenajate 149.558 100,0 59,2

Teren neamenajat 103.016 40,8

Total suprafata conf. CF-uri 252.574 100,0

POT % 18,3

CUT max. 1,2

Constructiile au functiuni de: productie, depozitare, tehnice, birouri.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

17

• Aspecte calitative ale fondului construit

Fondul construit este relativ nou, datand de la sfarsitul anilor 90. Fabrica a fost

supusa permanent modernizarii si diverselor extinderi, lucrari pentru care s-au

folosit exclusiv materiale de cea mai inalta calitate.

• Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

Toara zona studiata are asigurate servicii conexe functiunii de industrie.

• Asigurarea cu spatii verzi:

Terenul amenajat existent dispune de o suprafata de zona verde de 29.911 mp,care

reprezinta 20% din suprafata totala amenajata.

• Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine:

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

18

Datorita morfometriei locale, depresionară, pe marea majoritate a amplasamentului, fără energie de relief, se poate estima riscul acumulării superficiale a apei din precipitaţii.

• Principalele disfunctionalitati:

Principala disfunctionalitate in ceea ce priveste terenul amplasamentului este necesitatea scurgerii pluvialului.

2.6. ECHIPARE EDILITARA • Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura

localitatii(debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare,

retele de transport energie electrica, retele de telecomunicatie, surse si retele

de alimentare cu caldura, posibilitati de alimentare cu gaze naturale –dupa

caz)

Lucrări de apă - canal existente Pe parcela aflata in proprietatea FLEXTRONICS ROMANIA SRL exista instalatii de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala, care deservesc deja cladirile existente, dupa cum urmeaza (ele sunt autorizate prin AGA 435/20.10.2017): Alimentare cu apa in scop igienico-sanitar si tehnologic: 3 foraje, F1 si F2 avand fiecare H=200 m, si F2bis =150 m, Qexpl = 14,4 mc/h, 4 l/s. apa este captata din aceste foraje prin intermediul a 3 electropompe submersibile GRUNDFOS, H=30 mCA, Q=10-12 mc/h ➔3,33 l/s Apa captata din aceste foraje este tratata prin filtrare, deferizare-demanganizare, dezinfectie cu UV, iar apa pentru umidificatoarele de aer este tratata suplimentar prin osmoza inversa si decarbonatare. Alimentarea cu apa pentru stropirea spatiilor verzi: 2 foraje, F3 si F4, avand fiecare H=40 m, D=90 mm, Qexpl=7 mc/h si, respectiv 9 mc/h, vas hidrofor 2x100 l. Fiecare din cele 5 foraje au montat cate un apometru pentru masurarea debitelor consumate. Rezervor incendiu V=500 mc, Q refacere= 6,15-7,5 mc/h = 2,08 l/s, timp de 72 h. Apele uzate menajere sunt tratate intr-o statie de pre-epurare si o statie de epurare. Statia de epurare a fost dimensionata pentru 4500 angajati. Pentru apele uzate provenite de la cantina, exista un separator de grasimi. Apele uzate menajere sunt pompate din statia de pompare tip cheson (8 mc/h) catre statia de epurare. Apele uzate epurate sunt evacuate in in canalele de desecare CC1-B si CS1.1.B din amenajarea de desecare gravitationala Vinga-Biled-Beregsau, administrata de ANIF. Apele pluviale de pe drumuri sunt colectate de o retea de canalizare pluviala, trecute prin SNH si evacuate prin 5 guri de varsare in canalele de desecare CC1-B si CS1.1.B din amenajarea de desecare gravitationala Vinga-Biled-Beregsau. Reţele de energie electrică - situaţia existentă

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

19

Hala de productie si depozitare S.C. FLEXTRONICS S.R.L. este alimentata cu energie electrica din sistemul de distributie al energiei electrice existent in Municipiul Timisoara care apartine operatorului ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A.. Obiectivul studiat este racordat in statia electrica de transformare 110/20kV – Bucovina, amplasata in Timisoara pe str. Aleea Viilor, la o distanta de cca.6,5km fata de acesta. In prezent S.C. FLEXTRONICS S.R.L. totalizeaza o putere electrica instalata de 8MW si o putere electrica simultan absorbita de 5MW. Conformavizului de amplasament favorabil nr. 465/03.05.2017 transmisa de catre SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA, amplasamentul nu este afectat de retele electrice. Telecomunicaţii- situatie existenta Conformavizului de amplasament favorabil nr. 875/03.05.2017 transmisa de catre SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, amplasamentul nu este afectat de retele de comunicatii electronice. Retele de gaze naturale– situatie existenta Conform avizului de principiu favorabil nr 2240,5/23.05.2017 emis de SC DELGAZ GRID SA, amplasamentul nu este afectat de instalatii de gaz. Hala de productie si depozitare S.C. FLEXTRONICS S.R.L. este alimentata cu gaze naturale din sistemul de distributie gaze naturale existent in Municipiul Timisoara care apartine partial si se afla exclusiv in exploatarea operatorului DELGAZ GRID S.A. Tg. Mures. Obiectivul studiat este racordat in reteaua de distributie gaze naturale presiune medie (Pmax=6bar) existenta pe marginea Drumului National DN6 Arad-Cenad, pe parte dreapta a acestuia. Reteaua de gaze naturale este realizata din conducte de polietilena de inalta densitate PEHD SDR11 D=250mm din care sunt alimentati si alti consumatori din zona: Spermarketul METRO, Fabrica Coca Cola Timisoara, Parcul Industrial si Tehnologic-Calea Torontalului Km6, etc. amplasata in Timisoara pe str. Aleea Viilor, la o distanta de cca.6,5km fata de acesta.

• Principalele disfunctionalitati:

Principalele disfunctionalitati sunt date lipsa retelelor de alimentare cu apa si canalizare centralizate.

2.7. PROBLEME DE MEDIU In stadiul actual de dezvoltare in zona studiata este edificata si functioneaza fabrica de subansamble electronice a SC Flextronics Romania SRL. Acivitatea existenta pe amplasament este reglementata din punct de vedere al protectiei mediului prin Autorizatia de Mediu nr. 12012/30.03.2015 emisa de APM Timis, Prin autorizatia de mediu sunt reglementate aspectele privind:

- Gestionarea resurselor de apa - Evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice si pluviale - Gestionarea emisiilor de compusi organici volatili (COV)

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

20

- Monitorizarea emisiilor de la instalatiile de ardere - Automonitorizarea apelor uzate epurate deversate in canalul de desecare - Gestionarea deseurilor - Gestionarea ambalajelor - Gestionarea substantelor si preparatelor periculoase

Prin acte ale autoritatilor competente in domeniu sunt reglementate aspecte privind: - Gospodarirea apelor - Securitatea radiologica - Desfasurarea activitatii in domeniul nuclear - Sanatate publica - Paza si stingerea incendiilor

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI Prin consultarile populatiei ce au avut loc cu prilejul avizarii planurilor de urbanism si proiectelor implementate din zonele adiacente, nu au rezultat opozitii fata de functiunea propusa a zonelor respective(industrie, depozitari, servicii).

3 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Nu au fost elaborate studii de fundamentare. Certificatul de Urbanism nr. 542 / 20.02.2017 a fost obţinut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 107 / 2014 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General.

3.2. PREVEDERI ALE PUG / MASTERPLANULUI

● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă este situat in intravilanul extins, zona cu caracter nedefinit. ● Conform Masterplan 2012 zona se afla in continuarea axei de dezvoltare nord, cu functiuni propuse in domeniul productiei si inovatiei. ● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara – în lucru (revizia3), terenul de faţă este situat in intravilan și nereglementat. Propunerea de reglementare este: UEI - Zona de Urbanizare - Zona de activitati economice cu caracter industrial. ● Terenul studiat este propus ca Subzona productie si depozitare ● Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica intitulata “Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitivie” prevede pentru zona adiacenta limitei sudice a terenul studiat, dezvoltarea de parcuri industriale de productie bazata pe cunoastere si inovatie. Prin extinderea incintei Flextronics pe terenurile studiat, se preia programul Politica 1 descrise in Masterplan.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

21

aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaţie agricolă au fost introduse în intravilan şi au devenit construibile. În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeţele construite şi dotarea cu zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate. Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea unui minim de 22,2% spaţii verzi din totalul suprafeţei.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Elemente geometrice

Deservirea rutieră a obiectivului studiat urmează a se asigura în Etapa I-a din drumul naţional DN 6 Timișoara - Cenad, prin intersecțiile existente de la km 593+920 dreapta, pentru ambele sensuri de circulaţie (cu viraj la stânga permis) și de la km 594+600 dreapta, pentru ambele sensuri de circulaţie (cu viraj la stânga permis). În Etapa a II-a, în urma realizării proiectul D.R.D.P. Timișoara „Sporire trafic lărgire la 4 benzi de circulație DN 6”, a intersecției tip girație propusă și avizată la km 593+920 și a pasajului rutier denivelat al DN 6 peste linia de cale ferată Timișoara – Arad, se propune realizarea de drumuri colectoare prin care să se asigure accesul rutier la obiectivul studiat. Accesul rutier existent de la km 593+920 dreapta se va menține și în Etapa a II-a după realizarea intersecției tip girație prin realizarea unui braț suplimentar la girație, coform AVIZULUI nr 340 / 260 din 09.05.2016 emis de D.R.D.P. Timișoara. În Etapa a II-a, după lărgirea la 4 benzi de circulație a DN 6 și realizarea pasajului rutier denivelat al DN 6 peste linia de cale ferată Timișoara – Arad, accesul rutier existent de la km 594+600 dreapta va fi închis. Drumul colector propus pe partea dreaptă a DN 6 va trece pe sub pasajul rutier denivelat peste linia de cale ferată Timișoara – Arad și se va intersecta cu DN 6 pe partea stângă. Lățimea părții carosabile a drumului colector va fi de 6,00 m și va avea sens unic de circulație. Din punct de vedere al circulației în zona studiată din prezentul P.U.Z. se prevede modernizarea și reamenajeara drumurilor existente precum și realizarea de drumuri noi. Străzile propuse situate la est, nord și vest de terenul studiat au fost avizate prin PUZ-uri aprobate în zonă, străzile fiind propuse cu prospect stradal de 16,00 m din care lățimea carosabilului de 7,00 m, zone verzi de 2x3,00 m și trotuare pietonale de 2x1,50 m. Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități (ord. M.T. nr. 50/1998). Strazile interioare vor fi executate din îmbracăminți moderne alcatuite dintr-o fundație de balast și piatră spartă și o îmbracăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. Racordarea drumurilor de acces s-a facut asigurând raze de curbură de 15 m, respectiv 12 m necesare pentru vehicule lungi. Execuţia lucrărilor

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

22

Realizarea lucrărilor se va face numai de către un constructor autorizat pentru acest gen de lucrări. Începerea lucrărilor se va face numai după obţinerea autorizaţiei de construcţie, întocmirea procesului verbal cu deţinătorii de reţele tehnico – edilitare şi obţinerea aprobării de la D.R.D.P. Timişoara. Pentru perioada execuţiei lucrărilor în zona drumului naţional, beneficiarul şi executantul vor fi obligaţi să respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulaţie. Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării accesului rutier, precum şi al semnalizării rutiere (indicatoare şi marcaje) necesare pentru amenajarea accesului rutier la obiectiv va fi suportat de către beneficiar, iar execuţia lucrărilor se va face de către o unitate specializată în lucrări de drumuri. Organizareaexecutiei lucrarilor Organizarea de şantier se va limita la rulote pentru muncitori şi unelte, iar acestea se vor amplasa pe terenul beneficiarului. La executarea lucrărilor pe şantier se vor respecta toate prevederile legale prevăzute în actele normative în vigoare HG-uri, STAS-uri, Norme şi Instrucţiuni tehnice, pentru fiecare gen de lucrări, precum şi prevederile prevăzute în caietele de sarcini. Materialele necesare se vor aduce la şantier numai pe măsura punerii lor în operă, fiind interzisă realizarea de depozite pe ampriza drumului. Se vor lua măsuri deosebite privind siguranţa circulaţiei, mai ales semnalizarea pe timp de zi şi de noapte.

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA– REGLEMENTARI, BILANT

TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Documentaţia are drept obiect reglementarea urbanistică a unui teren în suprafaţă totală de 252.574 mp a incintei FLEXTRONICS, astfel încât să fie posibilă extinderea zonei de industrie, depozitare si servicii specifice societății FLEXTRONICS, cu un regim de inaltime maxim (1-2S)+P+4E și pe această suprafață de teren. Tema de proiectare propune: 1. Extinderea zonei de industrie și depozitare, cu un regim de inaltime maxim de (1-2S)+P+4E. 2. Prevederea unui spaţiu verde, reprezentând 22,2% din suprafaţa totală a terenului amenajat ca zona industriala, depozitare si servicii. 3. Asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse de producție, depozitare locurile de parcare din incintă necesare funcţiunilor se vor calcula conform normativelor în vigoare. 4. Ulterior aprobării proiectului în faza PUZ și introducerii terenului în intravilanul extins, se va face alipirea celor patru parcele. UEI - Zona de Urbanizare - Zona de activitati economice cu caracter industrial.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

23

Bilant teritorial faza I

Destinatie suprafata Existent Propus faza I

Suprafata [mp]

% din suprafata amenajata pentru industrie, depozitari, servicii

% din total suprafata

Suprafata [mp]

% din suprafata amenajata ca zona industrie, depozitari, servicii

% din total suprafata

Constructii 46.144 30,9 94.137 38,7

Cai circulatii si parcari 73.503 49,1 95.225 39,1

Spatiu verde amenajat 29.911 20,0 54.798 22,4

Total suprafata amenajata ca zona industriala, depozitare si servicii

149.558 100,0 59,2 244.160 100,0 96,6

Suprafata neamenajata 103.016 40,8 4.303 1,7

Total suprafata in proprietate 252.574 248.463

Suprafata infrastructura publica

0 0 4.111 1,6

Total suprafata 252.574 100,0 252.574 100,0

POT % 18,3 38,6

CUT max. 1,2 max. 1,2

Bilant teritorial faza II

Destinatie suprafata Existent din faza I Propus faza II

Suprafata [mp]

% din suprafata amenajata ca zona industrie, depozitari, servicii

% din total suprafata

Suprafata [mp]

% din suprafata amenajata ca zona industrie, depozitari, servicii

% din total suprafata

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

24

Constructii 94.137 38,7 94.137 38,6 37.3

Cai circulatii si parcari 95.225 39,1 95.225 39,0 37.7

Spatiu verde amenajat 54.798 22,4 54.798 22,4 21.7

Total suprafata amenajata ca zona industriala, depozitare si servicii

244.160 100,0 96,6 244.160 100,0 96,6

Suprafata neamenajata 4.303 1,7 0 0,0

Total suprafata in proprietate 248.463 244.160

Suprafata infrastructura publica

4.111 1,6 8.414 3,3

Total suprafata 252.574 100,0 252574 100,0

POT % Max 60 % Max 60%

CUT max. 1,2 max. 1,2

Regim de inaltime maxim de (1-2S)+P+4E. H max constructie = 25 m H max cornisa = 21 m Terenul propus spre cedare este compus din doua parti: Teren afectat in momentul de fata de Hcn 199/1 si DE189/2. Atat canalul de desecare, cat si drumul de exploatare traveseaza terenul beneficiarului, impiedicand posibile dezvoltari viitoare. Prin prezenta documentatie, se propune devierea lor, pe limita de proprietate, conform documentatiei atasate. Astfel va exista un schimb de terenuri, intre ceea ce cedeaza beneficiarul si vechile trasee care urmeaza sa fie deviate. Teren afectat de largirea DN6 la 4 benzi si realizarea giratiei: aceasta portiune se va ceda abia in momentul in care se demareaza lucrarile efective de largire si construire giratie. Suprafata care se va ceda va corespunde suprafetei real afectate de proiectul ce urmeaza a fi executat. Cedarea, cu titlu gratuit, a suprafetelor necesare realizarii obiectivelor de utilitate publica, se va realiza etapizat, in functie de stabilirea proiectului tehnic aferent lucrarilor si momentul inceperii executiei largirii DN6 la 4 benzi, a realizarii bretelei colectoare si a giratiei

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

• Alimentare cu apă: lucrari necesare pentru extinderea capacitatii instalatiilor de alimentare cu apa la sursa, tratare si aductiune; dezvoltari ale retelelor de distributie din zona; modificar partiale ale traseelor retelelor de distributie existente Suprafata totală a zonei studiate este de 253.141 m2,,zona propusă spre studiu va

avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de zona de industrie și

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

25

depozitare, care se afla în intravilanul municipiului Timisoara. a. Sursa de apã pentru asigurarea necesarului de apa pentru consum menajer si tehnologic pentru constructiile propuse va fi formata din cele trei foraje de adancime mentionate mai sus. Pentru alimentarea clădirilor se propune o retea de alimentare cu apa, realizata astfel incat sa existe cate un bransament la fiecare cladire. Reteaua de alimentare cu apa propusa va fi din PE-HD, Pn 10 atm, Dn.125 mm si va avea o lungime totala de ~500 m. Debitele necesare pentru consum menajer si tehnologic sunt: Q S ZI MED = 94,82 mc/zi = 1,09 l/s Q S ZI MAX = 123,26 mc/zi = 1,42 l/s Q S ORAR MAX = 10,27 mc/h = 2,85 l/s Presiunea apei in cladiri va fi mentinuta prin intermediul unor statii de pompare proprii, cu hidrofor amplasate in camerele tehnice aferente fiecarie cladiri. b. Pentru stingerea unor eventuale incendii, se propune amplasarea unei retele de alimentare cu apa pentru incendiu PE-HD, PN6, Dn.160 mm, localizata perimetral cladirilor propuse, avand o lungime L~1000 m si fiind echipata cu hidranti de incendiu supraterani. Debitul de refacere a rezervei de incendiu este Q RI = 1,25 l/s Conform breviarului de calcul anexat mai jos, rezulta ca volumul rezervei de incendiu este

V~350 mc, volum asigurat din rezervorul de 500 mc existent pe amplasamentul

FLEXTRONICS ROMANIA.

c. Pentru stropirea zonelor verzi, se prevede o retea de alimentare cu apa, L=780 m,

alimentata de la cele doua foraje de mica adancime F3 si F4, existente pe amplasamentul

FLEXTRONICS ROMANIA. Reteaua va fi confectionata din tuburi de PEHD, Dn.25mm,

functionarea fiind sezoniera, cca 120 zile/an, 12 h/zi, cu exceptia sezonului rece.

• Canalizare: imbunatatiri si extinderi ale retelei de canalizare din zona; extinderi sau propuneri de statii noi de epurare sau statii de preepurare etc.

Canalizarea menajera propusa in zona studiata va colecta apele uzate menajere si tehnologice de la cladirile propuse, pe care le va transporta si apoi descarca in statia de epurare existenta pe amplasamentul FLEXTRONICS ROMANIA, statie dimensionata sa preia apele uzate de la ~4500 persoane (conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 435/20.11.2017 – emisa pentru constructiile existente si functionale ale beneficiarului). Reteaua de canalizare menajera propusa se va executa din tuburi din PVC-KG, D=250 mm, L=500 m, echipată cu camine de vizitare. Canalizarea propusă va functiona gravitational si se va amplasa subteran, pe suprafata betonata dintre cladirile propuse. Dupa finalizarea procesului de epurare, apa este evacuata in Hcn 187, printr-o conducta cu lungimea de aprox. 75 m. Debitele estimate pentru constructiile propuse sunt:

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

26

Q U ZI MED = 94,82 mc/zi = 1,09 l/s Q U ZI MAX = 123,26 mc/zi = 1,42 l/s Q U ORAR MAX = 10,27 mc/h = 2,85 l/s Apele pluviale vor fi colectate de pe acoperisuri si suprafete betonate aferente constructiilor propuse si zona verde, prin intermediul unei retele pluviale ingropate, apoi vor fi trecute prin separatoare de namol si hidrocarburi si stocate in bazine de retentie ingropate, amplasate in zona verde din vestul incintei. De aici, apele de ploaie pre- epurate vor fi evacuate in canalul de desecare adiacent, Hcn 199/1, prin intermediul a doua guri de descarcare. Se propune devierea canalului HCN 199/1, la limita de S-V a parcelei CF 407682 si la limita de V a parcelei CF 407694. Lungimea retelei de canalizare pluviale este ~1500 m si va fi realizată din tuburi PVC- KG, D=315 mm.

Debitul de ape pluviale este: Q PL = 2.305 l/s

Volumul bazinelor de retentie este de 1.975 mc (~980 mc/bazin) Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 193.620 mc/an

BREVIAR DE CALCUL

ALIMENTARE CU APĂ

Zona studiata cuprinde 4 corpuri de cladiri, avand functiuni industriale, depozitare si servicii, parcaje si platforme, spatii verzi amenajate si imprejmuire cu gard. Localizarea amplasamentului este in incinta FLEXTRONICS ROMANIA, pe Calea Torontalului, DN6, jud. Timis, avand suprafata de 253.141 mp . Date de bază: - angajati – 1.600 persoane (400 persoane x 4 schimburi) - personal TESA – 200 persoane - stropire spatii verzi – 1 l/mp/zi - umidificatoare aer – 0,286 mc/zi - cantina – 7 l/om/zi - spalare placi – 1 mc/zi - stropire spatii verzi – 2 l/mp/zi (sezonier: 120 zile/an)

1. NECESARUL DE APĂ

Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1:2006 “Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane şi rurale”, STAS 1343/2- 1989 “Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă pentru unităti industriale” şi STAS 1478/1990 “Alimentarea cu apă la constructii civile şi industriale” Debitele specifice avute în vedere pentru dimensionarea sursei sunt: - 20 l/om,zi pentru angajati – TESA;

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

27

- 40 l/om,zi pentru angajati – muncitori; - 0,286 l/mp,zi pentru umidificatoare aer; - 1,00 l/mp/zi pentru stropire spatii verzi; - 7 l/om,zi – cantina - 1 mc/zi – spalare placi - angajati:-TESA: 200 persoane x 20 l/om,zi = 4.000 l/zi : 1.000 = 4,00 mc/zi -muncitori: 1600 persoane x 40 l/om,zi = 64.000 l/zi : 1.000 = 64,00 mc/zi - umidificatoare aer: = 0,286 mc/zi - cantina: 7 l/om,zi mp/zi x 1.800 persoane = 12.600 l/zi : 1.000 = 12,60 mc/zi - spalare placi: 1 mc/zi = 1,00 mc/zi N = 0,06+0,50+2,00+2,80+15 = 81,88 mc/zi Stropire spatii verzi: 50.000 mp x 2 l/mp/zi = 100.000: 1000 = 100,00 mc/zi

2. DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL

Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi ) Q S ZI MED = k p x k s x N unde : Kp = 1,15 – coeficient ce tine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune şi retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006 Ks = 1,007 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343/1-2006 Q ZI MED = 1,15 x 1,007 x 81,88 = 94,82 mc/zi = 1,09 l/s Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim (mc/zi) Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED unde : K ZI = 1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim pentru industrie Q ZI MAX = 1,30 x 94,82 = 123,26 mc/zi = 1,42 l/s Q S ORAR MAX – debitul orar maxim (mc/h) Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / h unde : K O = 2,0– coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006, tabel 2. h = 8 ore/zi Q ORAR MAX = 2,0 x 123,26/24 = 10,27mc/h = 2,85 l/s Debitele necesare pentru consum menajer si tehnologic sunt: Q S ZI MED = 94,82 mc/zi = 1,09 l/s Q S ZI MAX = 123,26 mc/zi = 1,42 l/s Q S ORAR MAX = 10,27 mc/h = 2,85 l/s Debitele necesare pentru stropit spatii verzi sunt: Q S ZI MED = 115,80 mc/zi = 2,68 l/s Q S ZI MAX = 150,54 mc/zi = 3,48 l/s

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

28

Q S ORAR MAX = 25,09 mc/h = 6,96 l/s Debitele autorizate si functionale sunt: in scop igienico-sanitar si tehnologic: Q S ZI MED = 178,08 mc/zi = 2,06 l/s Q S ZI MAX = 267,12 mc/zi = 3,09 l/s Q S ORAR MAX = 22,26 mc/h = 6,18 l/s Pentru spatii verzi: Q S ZI MED = 66,66 mc/zi = 1,54 l/s Q S ZI MAX = 83,33 mc/zi = 1,93 l/s Q S ORAR MAX = 13,88 mc/h = 3,85 l/s

Debitele TOTALE pentru consum tehnologic si menajer sunt: Q S ZI MED = 272,90 mc/zi = 3,15 l/s Q S ZI MAX = 390,38 mc/zi = 4,51 l/s Q S ORAR MAX = 32,53 mc/h = 9,03 l/s Debitele TOTALE pentru spatii verzi sunt: Q S ZI MED = 182,46 mc/zi = 4,22 l/s Q S ZI MAX = 233,87 mc/zi = 5,41 l/s Q S ORAR MAX = 38,97 mc/h = 10,82 l/s

3.ÎNMAGAZINAREA

Debitul de apă necesar stingerii din exterior a incendiului este de 30 l/s, timp de 3 ore. Debitul de apa necesar stingerii din interior a incendiului este de 2x2,1 l/s timp de 10 min. Rezervor incendiu

Debitul de calcul pentru stingerea din interior a incendiului, cu hidranti interiori, este de 2,10 l/s. Timpul teoretic de functionare este de 10 min. Q ii = 2,10 l/s V inc1 = Q ii x T ii 2,10 l/sec x 10 min x 60 =1.260 l = 1,26 mc Debitul de calcul pentru stingerea din exterior a incendiului, cu hidranti exteriori, conform tab.20, este de 30 l/s. Timpul teoretic de functionare este de 3 h. Q ie = 30 l/s V inc2 = Q ie x T ie 30l/s x 3 h x 3600 = 324.000 l = 324 mc Rezultă un volum de apă pentru stingerea incediului cu hidranti de: -hidranti interiori = 1,26 mc -hidranti exteriori = 324 mc

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

29

-------------------------------------------------------------- Vtot ~ 326 mc (350 mc) Refacerea rezervei de apă pentru incendiu, se va face cu debitul QRI în timpul TRI : -rezervor hidranti:

Q RI = = = 4,52 mc/h = 1,25 l/s

Q RI = 1,25 l/s

3. DETERMINAREA DEBITELOR LA SURSA

Pentru apa menajera si tehnologica, debit de dimensionare este: Q SURSA= 2,85 l/s (propus) + 6,18 l/s (existent) + Q RI= = 9,03 l/s + 1,25 l/s = 10,28 l/s Debitul total calculat va fi asigurat prin intermediul celor 3 foraje de adancime F1, F2 si F2bis, existente pe amplasamentul FLEXTRONICS ROMANIA. Pentru stropirea spatiilor verzi, debitul de dimensionare este: Q SURSA= 6,96 l/s + 3,85 l/s = 10,81 l/s Debitul total calculat va fi asigurat prin intermediul celor 2 foraje de mica adancime F3 si F4, existente pe amplasamentul FLEXTRONICS ROMANIA.

CANALIZARE MENAJERĂ Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846-1/2007. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat pentru grupurile sanitare si necesarul tehnologic. Apele sunt evacuate prin conducte de canalizare menajera in statia de epurare existenta pe amplasament in zona verde, de unde apele epurate sunt evacuate prin pompare in Hcn 187. Debitele estimate pentru constructiile propuse sunt: Q U ZI MED = 94,82 mc/zi = 1,09 l/s Q U ZI MAX = 123,26 mc/zi = 1,42 l/s Q U ORAR MAX = 10,27 mc/h = 2,85 l/s Debitele autorizate pentru cladirea existenta sunt: Q U ZI MED = 178,08 mc/zi = 2,06 l/s Q U ZI MAX = 267,12 mc/zi = 3,09 l/s Q U ORAR MAX = 22,26 mc/h = 6,18 l/s Debit total ape menajere evacuate: Q U ZI MED = 272,90 mc/zi = 3,15 l/s Q U ZI MAX = 390,38 mc/zi = 4,51 l/s Q U ORAR MAX = 32,53 mc/h = 9,03 l/s

RI

inc

T

V 72

326

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

30

CANALIZARE PLUVIALĂ

Suprafata de pe care se preiau apele pluviale este de 189.362 mp si cuprinde debitul de ape preluat de pe platformele betonate si acoperisuri. Aceste ape sunt colectate de o canalizare pluviala si descarcate in doua bazine de retentie, dupa o prealabila epurare in separatoare de namol si hidrocarburi. Din bazinul de retentie, apele pre-epurate se descarca controlat in Hcn 199/1, aflat la limita vestica a zonei studiate, prin intermediul a doua guri de descarcare. Apele cazute in zona verde se infiltreaza liber sistematizat in teren, fiind considerate conventional curate. Debilul de ape meteorice se stabileste luându-se in considerare numai debitul ploii de calcul, conform SR 1846-2:2007 se calculează cu relatia: QPL = m x S x Ø x I m = 0,8 daca t ≤ 40 min. (coeficient de reducerea a debitului pluvial, datorat acumularii apei pluviale in reteaua de canalizare) Suprafata totală de pe care se colectează apa de ploaie este de 189.362 mp. - drum si platforme betonate - 137.892 mp coef. de scurgere Ø = 0,85 - constructii - 51.470 mp coef. de scurgere Ø = 0,95

Ø = 362.189

85,013789295,051470 + = 0,87

Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/2. t =durata ploii

t=tcs + =5+390/42= 14 minute

tcs =5 minute pentru zonă de şes -lungimea colectorului este de 390 m i= 175 l/sxha - pentru durata de 14 minute si frecventa de 1/2 Debitul de apă rezultat din precipitatii este: QPL = 0,8 x 18,93 x 0,87 x 175 = 2.305 l/s Volumul bazinelor de retentie ape pluviale:

V = x x QPLx k1 = x x 2.305 x 0,06 = 1.975 mc

VB.R.= 1.975 mc (impartit la 2 bazine ~ 985 mc/bazin) Volumul anual total al apelor pluviale va fi: Vanual = Qpl x tp x 60 x 100 zile /1000 = 2.305 x 14 x 60 x 100 / 1.000 = 193.620 mc/an

av

L

2

1

c

r

t

t 2

2

1 14

20 2

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

31

• Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric;

propuneripentru noi statii sau posturi de transformare; extinderi sau devieri

de linii electrice; modernizarea liniilor electrice existente

Alimentarea cu energie electrica a noilor unitati de productie si depozitare propuse in cadrul acestei documentatii se va realiza prin extinderea instalatiei electrice de distributie de 20kV existenta in incinta S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L.. Puterea electrica instalata, alocata fiecareia din cele 4 unitati va fi de 1950kW astfel incat incarcarea maxima a transformatoarelor sa nu depaseasca 85% din puterea electrica a fiecarui transformator. In consecinta puterea electrica totala instalata pentru viitoarele constructii va fi de cca. 7800kW, iar puterea electrica simultan absorbita ar putea avea o valoare totala de cca. 4700÷5000kW. Fiecare unitate de productie si depozitare propusa va avea in componenta un post electric de transformare 20/0,4kV montat intr-o incapere special amenajata, cu usa dubla amplasata in peretele exterior astfel incat accesul sa se faca direct din exterior. Echiparea posturilor electrice se va face dupa cum urmeaza: 2 celule modulare de linie 24kV, 630A, 16kA/1s cu separator de sarcina si cutit de legare la pamant (CLP), 1 celula de transformator 24kV, 400A, 16kA/1s, cu separator de sarcina combinat cu sigurante fuzibile; 2 transformatoare electrice de putere 20/0,4kV, P=1250kVA, cu pierderi reduse; 1 tablou electric de distributie de 0,4kV echipat cu 2 intrerupatoare reglabile de 2000A in care se vor racorda circuitele electrice de alimentare cu energie a consumatorilor din fiecare hala propusa; Legatura intre posturile electrice de transformare 20/0,4kV propuse pentru fiecare hala si instalatiile electrice de distributie 20kV existente in incinta fabricii se va realiza prin linii electrice subterane de 20kV astfel incat toate posturile de transformare sa fie inseriate, iar instalatia de distributie 20kV sa functioneze in sistem “bucla inchisa”. Pentru racordarea fiecarui post de transformare propus se propune realizarea unei canalizari subterane de 20 kV in lungime de cca. 1250m. Canalizarea se va realiza cu cablu de 20kV, tripolar de medie tensiune tip NA2XS(F)Y 3x(1x240)mm2 care va fi protejat in tub de polietilena cu pereti dubli pe tot traseul LES 20 kV. Pentru facilitarea accesului asupra acestora in vederea mentenantei si a eventualelor reparatii se vor monta camine de tragere din beton echipate cu capace de protectie din fonta, amplasate la distante de cca. 50-60m cat si la schimbarile de directie ale canalizatiei. Se vor prevedea rezervele necesare la toate capetele de cabluri, iar la intrarea in postul de transformare proiectat cablul va fi protejat in tub din polietilena "Tip Pliabil". Pentru racordarea cablurilor in celulele de sosire/plecare in/din PT 20/0,4kV-1250kVA proiectate s-au prevazut terminale de interior pentru cabluri monopolare MT cu câmp radial cu izolatie extrudata” iar pentru mansonare se vor utiliza mansoane drepte unipolare pentru legatura pe cabluri MT subterane cu camp radial cu izolatie extrudata de grosime redusa si ecran in tub din aluminiu.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

32

Sapaturile se vor realiza mecanizat si manual si se va respecta prevederile normativului NTE 007/08/00. Traseul canalizatiilor subterane de 20kV propuse se vor corela cu traseul celorlalte gospodarii subterane propuse si dupa executie se vor monta borne din beton inscriptionate pentru marcarea vizibila a canalizatiei de 20kV.

• Alimentare cu caldura: sisteme de incalzire propuse; tipuri de combustibil;

modernizari sisteme existente etc.

Se propune alimentarea cu caldura prin centrale termice cu combustibil gaze naturale astfel, in fiecare din cele 4 cladiri propuse dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.

Denumire spatiu Tip receptor/numar receptoare Debit de gaze naturale (Nmc/h)

1 Centrala termica nr.1 2buc cazan de apa calda 1000kW 2x110,0

2 Centrala termica nr.2 2buc cazan de apa calda 1000kW 2x110,0

3 Centrala termica nr.3 2buc cazan de apa calda 1000kW 2x110,0

4 Centrala termica nr.4 2buc cazan de apa calda 1000kW 2x110,0

Putere termica totala 8000 kW 880,0 Nmc/h

• Alimentare cu gaze naturale - dupa caz extinderi ale capacitatilor existente;

procedura de urmat pentru aprobarea introducerii alimentarii cu gaze

naturale, etc.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a receptoarelor care se vor instala in cladirile propuse este necesara extinderea instalatiei de utilizare gaze presiune redusa (Pmax.= 2bar) existenta in incinta S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L. Instalatiile de utilizare gaze naturale propuse pentru extindere in vederea alimentarii noilor receptoare va fi alcatuita astfel:

- Instalatie de utilizare exterioara de gaze naturale presiune redusa care se va realiza din conducte de PEHD SDR11, d=200mm, in lungime de cca. 800m, montata subteran.

- Instalatie de utilizare exterioara de gaze naturale presiune redusa care se va realiza din conducte de PEHD SDR11, d=90mm, montata subteran care va face legatura intre conducta de distribuite cu diametrul de 200mm si fiecare cladire propusa.

- Posturi de reglare gaze naturale montate in exterior inainte de intrarea in centralele termice amplasate in interiorul fiecarui corp de cladire propus racordate la conducta de legatura mai sus prezentata;

- Instalatii de utilizare interioare de la posturile de reglare mai sus amintite pana la fiecare cazan de apa calda propus in centralele termice. Presiunea gazelor din instalatiile de utilizare interioare poate avea valori de 100÷300mbar. Instalatiile de utilizare gaze naturale supraterane, exterioare si interioare se vor

realiza din conducte de otel fixate rigid de elementele constructive ale cladirilor,

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

33

fiind protejate anticoroziv prin vopsire. Fiecare instalatie de utilizare se va echipa

cu robinete de inchidere, electrovalve montate in exterior cat si senzori de gaze

montati in incaperile centralelor termice. Deasemenea, tot in exteriorul cladirilor,

pe conductele de gaze care alimenteaza fiecare hala propusa se vor monta valve

seismice care se inchid automat la aparitia unui cutremur. Inaintea racordarii

fiecarui aparat de utilizare gaze naturale pe conducta de gaze se vor monta 2

robinete de inchidere, filtru-stabilizator de gaze si manometre pentru masurarea

presiunii gazelor in vederea reglarii arzatoarelor care echipeaza cazanele de apa

calda necesare.

Avand in vedere debitul suplimentar de gaze naturale necesar pentru alimentarea noilor receptoare beneficiarul va solicita operatorului de gaze naturale DELGAZ GRID redimensionarea statiei de reglare – masurare astfel incat aceasta sa asigure in conditii tehnice normale parametrii gazelor naturale la iesirea din statie. Racordul de gaze (PEHD D=160mm) care alimenteaza statia de reglare cat si instalatia de utilizare existenta (PEHD D=200mm) pot asigura necesarul total de gaze naturale existent si nou solicitat. Instalația de utilizare este alcătuită din ansamblul de conducte, armături, accesorii montate în incinta unui consumator, în aval de robinetul de branșament, respectiv după robinetul de ieșire din stația de reglare a presiunii și măsurare a debitului, cu excepția aparatului de măsurare a debitului (care face parte din sistemul de distribuție) - de la capătul robinetului până la coșul de evacuare a gazelor arse. Instalația de utilizare se compune din:

- instalația exterioară care se montează aerian sau subteran, situată în exteriorul clădirii, între robinetul de branșament, respectiv între stația de reglare a presiunii și măsurare a debitului și robinetul de incendiu montat la intrarea instalației în clădire;

- instalația interioară, montată în interiorul clădirii între robinetul de incendiu și aparatele de utilizare, inclusiv focarul și coșul de evacuare a gazelor arse;

- racord de legătură între instalația exterioară și instalația interioară. La alegerea traseelor instalațiilor de utilizare gaze naturale, condițiile de securitate au prioritate față de orice alte condiții. Traseul conductei din polietilenă (PE) va fi rectiliniu. Cuplarea dintre conducta din polietilenă și cea din oțel se va face prin intermediul unei piese de trecere PE–OL montată în poziție orizontală, prevăzută cu răsuflătoare. Conducta se va monta subteran la adâncimea de 0,9 m de la generatoarea superioară a conductei până la cota terenului sistematizat. Traseul instalației exterioare de utilizare gaze naturale, din polietilenă, pozată subteran, va fi coordonat cu celelalte utilitati subterane: apă, canal, canale termice, cabluri electrice, cabluri telefonice, respectându-se distanțele impuse de tabelul 1 din „Normele tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” - NTPEE 2008, cu modificările și completările ulterioare. Pozarea conductelor instalației exterioare de utilizare gaze naturale presiune redusă se face cu prioritate în zonele verzi și sub trotuare. Pozarea sub carosabil se impune numai

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

34

acolo unde spațiul de trotuar și zonă verde, respectiv densitatea celorlalte gospodării subterane nu permite amplasarea în zonele verzi sau în cazul traversărilor de drumuri. Distanțele de securitate între conductele subterane ale instalației exterioare de utilizare gaze naturale presiune redusă din polietilenă de înaltă densitate (PEHD), față de alte gospodării subterane, construcții sau obstacole vor fi: • clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite .... 1,0 m • clădiri fără subsoluri ............................................................................................. 0,5 m • canale pentru rețele termice, canale pentru instalații telefonice, televiziune etc .. 0,5 m • conducte de canalizare ........................................................................................ 1,0 m • conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol sau căminele acestor instalații ...................................................................................... 0,5 m • cămine pentru rețele termice, telefonice și canalizare sau alte cămine subterane ............................................................................................................... 0,5 m • linii de tramvai până la șina cea mai apropiată .................................................... 0,5 m • copaci .................................................................................................................. 0,5 m • stâlpi .................................................................................................................... 0,5 m • linii de cale ferată, exclusiv cele din stații, triaje și incinte industriale:

• în rambleu ................................................................................................. 1,5 m • în debleu, la nivelul terenului..................................................................... 3,0 m

Distanțele se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale conductelor și construcțiile sau instalațiile subterane. Când respectarea distanțelor nu este posibilă acestea se pot reduce cu respectarea art. 3.17. din „Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” - NTPEE 2008, cu modificările și completările ulterioare. Marcarea traseului conductelor instalației exterioare de utilizare se face prin marcaje pe repere fixe. Pentru determinarea ulterioară a traseului conductelor, se va utiliza un fir metalic însoțitor. Firul metalic va avea diametrul de 2 mm, și va fi izolat. Firul metalic va fi montat pe întreg traseul conductelor, va fi fixat pe generatoarea superioară a acestora și la distanțe de maxim 300 m; acesta va fi prevăzut cu un punct de racordare la o sursă electrică. Pozarea conductelor subterane ale instalației exterioare de utilizare gaze naturale se va face de preferință deasupra celorlalte canalizații subterane la o cotă de cel puțin 200 mm, între partea inferioară a conductei și partea superioară a instalației supratraversate. În cazul în care conductele de gaze naturale subtraversează o canalizație subterană, conducta se va proteja cu un tub de protecție care va depăși în ambele părți cu 0,5 m canalizația respectivă. La capete, tubul de protecție va fi etanșat cu spumă poliuretanică, iar către capetele tubului la partea superioră a acestuia se vor prevedea orificii și răsuflători. La partea inferioară a tubului se practică orificii pentru scurgerea condensului. Diametrul interior al tubului de protecție se stabilește în funcție de diametrul exterior al

conductei respectând relația 100.. += condetubi DD mm.

Spațiul liber rămas între conductă și tubul de protecție se va pune în legătură cu atmosfera prin intermediul a două răsuflători dispuse către capătul tubului de protecție.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

35

La conductele de polietilenă se vor prevedea tuburi de protecție din oțel la subtraversări de canale termice sau în zone cu solicitări mecanice pronunțate. La încrucișări cu alte gospodării subterane se vor monta tuburi de protecție din polietilenă sau din PVC. Lângă sau la intersecția cu cabluri electrice se interzice montarea conductelor în tuburi de protecție din oțel. Se vor evita îmbinări sudate pe conducta subterană, în interiorul tubului de protecție. Nu se admite traversarea căminelor de vizitare a altor instalații subterane, cu conductele subterane ale instalației exterioare. Pentru schimbările de direcție, țevile din polietilenă pot fi curbate fără aport de căldură. Raza minimă de curbură este 30×Dn (diametrul nominal), pentru țevi cu SDR 11. Probele de presiune se vor executa concomitent cu instalația de utilizare din oțel, la aceeași parametri. Conductele și fitingurile din polietilenă nu se deformează la cald în vederea montării.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI Conform Anexei 1 din Hotărarea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului sunt:

3.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la: a) Gradul în care Planul Urbanistic creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor. Elaborarea PUZde faţă este determinata de intenţia de a funcţionaliza un teren în acord

cu cerinţele investitorilor şi tendinţa de dezvoltare zonală, după cum reiese şi din planul

de amplasament anexat. Astfel, prin amplasament, natura si conditii de functionare,

planul prezent creează cadrul pentru extinderea activitatii existente de industrie,

depozitari si servicii, pe un amplasament adiacent in cadrul zonei. De remarcat este

intenţia de dezvoltare pentru zona studiată cu activităţi de tip industrial, depozitare si

servicii.

Amplasamentul în suprafata de 252.574mp din intravilanul extins al municipiului Timisoara este situat intr-o zona de unitati industriale. Modelarea zonală propusă creează premise pentru prevenirea impactului semnificativ asupra mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de colectare si tratare a apelor uzate si a apelor pluviale, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier si surse tehnologice.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

36

Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism asigură “corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public”. b) Gradul în care Planul Urbanistic influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele. Propunerile prezentului Plan Urbanistic Zonal preiau din Masterplanul 2012, politica intitulata“Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitivie”, care prevede pentru zona adiacenta limitei sudice a terenul studiat, dezvoltarea de parcuri industriale de productie bazata pe cunoastere si inovatie. c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de desfăşurare a activităţii, cu conservarea factorilor de mediu. d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: d.1. Apa Prin soluţiile tehnice adoptate,prin extinderea retelelor existente de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, precumsi tratarea apelor uzate menajere si pluviale, se creeaza premisele respectarii Legii apelor nr.107/1996, prin incadrarea apelor in parametrii prevazuti in Legea 311/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, inHG 352/2005 privind modificarea si completareaHotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate. d.1.1. Alimentarea cu apa Alimentarea cu apa in vederea potabilizarii, in scop igienico-sanitar, pentru stingerea incendiilor si tehnologica se propune a se face din puturile existente, precum si din rezerva de incendiu existenta prin prelungirea retelelor. Apa captata din foraje se va trata in instalatia existenta. d.1.2. Apa uzată Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice si pluviale, adică canalizare subterană din tuburi PVC – KG se elimină posibilitatea exfiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane. Evacuarea apelor uzate menajere se propune a se face prin prelungirea retelelor de canalizare si tratarea acestora in statia de epurare existenta, care are capacitatea de preluare acoperitoare pentru 4500 de presoane.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

37

Evacuarea apelor pluviale se propune a se face prin colectarea acestora de pe cladiri, drumuri si platforme, trecerea prin 2 separatoare de namol si hidrocarburi, colectarea in 2 bazine de retentie si evacuarea treptata in canalul Hcn 199/1. d.2. Aerul Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt legate de traficul rutier din incinta, centralele termice alimentate cu gaz natural si eventuale surse tehnologice. Sursele de impurificare a atmosferei specifice functionării obiectivelor propuse sunt: - Surse stationare nedirijate - nu există. - Surse stationare dirijate: – emisiile de poluanti antrenati de gazele de ardere de la centralele termice. Principalii poluanti specifici arderii gazului natural sunt monoxidul de carbon (CO) si oxizii de azot(NOx),bioxidul de carbon (CO2) - eventuale emisii de poluanti din surse tehnologice, care vor fi captate, tratate si evacuate dirijat - Surse mobile – autovehicule cu motoare termice. Aceste autovehicule generează poluarea atmosferei cu CO, NOx, SO2 , hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanti sunt intermitente şi au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule in incinta amplasamentului, inclusiv in parcări. Nu se prevede un impact semnificativ asupra calitatii aerului, fiind create premisele respectarii Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, În vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevazute măsuri de diminuare a noxelor in aer prin realizarea unor plantatii de aliniamentpentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana, conform prevederilor Legii 265/2006. d.3. Solul Prin solutiile propuse (separatoare de hidrocarburi,platforme betonate, spaţii adecvate pentru colectarea selectivă a deşeurilor, instalatii de evacuare a apelor uzate etanse, lucrări de ameliorare şi întreţinere a solului în zonele verzi, etc) se creeaza premisele protectiei calitatii solului. d.4. Zgomotul şi vibraţiile Amplasamentul este situat la distante considerabile de receptori sensibili(cele mai apropiate locuinte la vest de amplasament, Dumbravita la 2,76 km), astfel incat prin zgomotul si vibratiile produse de activitatile propuse nu vor fi perturbate zonele de locuinte susmentionate. Posibilele activitati generatoare de zgomot si vibratii se vor desfasura la interior. Pentru echipamentele amplasate la exterior susceptibile sa genereze zgomot si vibratii, se vor prevedea masuri de fonoizolare si atenuare a transmiterii vibratiilor. Prin masuri specifice la nivel de executie, nivelul de zgomot se va incadra in prevederile din STAS 10009/88.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

38

d.5. Radiaţiile Nu se preconizeaza utilizarea de surse de radiatii. Daca totusi vor exista, sursele vor avea Autorizatie de Securitate Radiologica pentru produs, emisa de CNCAN, conform cu Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, iar spatiile in care acestea vor fi utilizate vor fi protejate la propagarea radiatiilor. e) Relevanţa PUZ pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu Se vor respecta directivele europene legate de protecţia mediului incidente, OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele normative subsecvente. f) Managementul deşeurilor Deşeurile menajere, de ambalaje si tehnologicevor fi colectate selectiv in recipienţi dedicati, care nu permit imprastierea lor, amplasati in spatii adecvatesi preluate de societaţi autorizate cu mijloace de transport adecvate. Sunt create premisele respectariiLegii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, deseurile periculoase,OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, precum şi ale Legii 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. g) Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase Gestionarea eventualelor substanţe toxice şi periculoase utilizate, atat in faza de executie cat si in cea de exploatare, se va face in conformitate cu prevederile fiselor tehnice si ale fiselor cu date de securitate. Se vor respecta prevederile Legii 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase. Nu se preconizeaza stocarea unor cantitati de substante si preparate periculoase care sa se incadreze in prevederile Legii Nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

3.7.2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire in special, la :

a)probabilitatea , durata , frecventa si reversibilitatea efectelor Se are in vedere că proiectul se va realiza cu respectarea cerintelor de urbanism, incadrandu-se prin aspect si inaltime a constructiilor in peisajul actual. Probabilitatea ca să se producă efecte indezirabile asupra mediului este scăzută, activitatile de industrie, depozitari si servicii fiind activitati gestionate controlat, monitorizate. Daca chiar se vor produce,efectele vor fi de durata si frecventa redusa, fiind reversibile la eliminarea cauzei.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

39

Zona posibil afectata va fi limitata la nivelul zonei propuse. b) natura cumulativa a efectelor – Improbabil cumulativa cu a activitatilor din vecinatate. c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul. d)riscul pentru sanatatea umana În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei documentaţii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus. Planul nu influenţează negativ mediul in ansamblul său. Nu există în imediata vecinătate zone locuite(cele mai apropiate locuinte la vest de amplasament, Dumbravita la 2,76 km). De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate. e) marimea si spatialitatea efectelor- efectele sunt nesemnificative ca marime, limitate

spatial la nivelul incintei zonei propuse.

f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de : - Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

In conformitate cu Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, nu exista arii naturale protejate desemnate in vecinatatea amplasamentului. Cea mai apropiata arie naturala protejata este situata la o distanta de 2,2 km –situl ROSCI0277-Becicherecul Mic. Situl nu va fi afectat de implementarea planului. In zona studiata nu se afla niciun obiectiv de patrimoniu cultural.

- Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului Prin solutiile propuse prin prezentul plan nu se vor depăşi valorile limita de calitate a mediului.

- Folosirea terenului in mod intensiv Terenul studiat are prevăzute ca zone verzi 22,2% din total suprafaţă aflată în proprietatea titularului investiţiei. Cladirile vor fi de tip hale industriale, in regim de inaltime (1-2S)+P+4E, H max constructie = 25 m, cu urmatorii indici POT MAX = 60%, CUT max = 1,2. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. Nu este cazul.

4 CONCLUZII Prezentul PUZ si Regulamentul aferent acestuia devin documente necesar de coroborat si introduse in prevederile PUG Timisoara odata cu refacerea acestuia. Principalele categorii de interventie care vor sustine materializarea programului de

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

40

dezvoltare vizeaza in ordine urmatoarele aspecte:

• aprobarea PUZ prin concursul Consiliului Local Timisoara;

• Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători, în vederea realizăriiobiectivelor propuse.

Conform planşei “Circulaţia terenurilor“ urmeaza a fi prevăzute: - asigurarea suprafeţelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale în perimetrul terenului studiat - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru ciclişti, trotuarele şi spaţiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menţionate să devină domeniu public. Ca o consecinta directa a aspectelor prezentate anterior si coroborat cu

prevederile Regulamentului Local pentru zona studiata este de subliniat faptul ca

arealul analizat poate deveni in urma interventiilor rezultate conform unei gandiri

de ansamblu, un model de buna urbanizare a zonei„UEI - Zona de Urbanizare - Zona

de activitati economice cu caracter industrial”, bine integrata in structura orasului.

Intocmit:

Arh. Popa Lavinia

Arh. Daniel Tellman

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L O.R-C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.Ul.- RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank. Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 PLANCONTROL pt eta 1800 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

Atasament: Regulament_local_de_urbanism.pdf

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Proiect: ZONA INDUSTRIALA, DEPOZITARE SI SERVICII Nr. pr.: 2213.04.1 Faza: PUZ (Plan Urbanistic Zonal) Data: Noiembrie 2017 Beneficiar: SC FLEXTRONICS ROMANIA SRL Proiectant general: SUBCONTROL srl Proiectant de specialitate: PLANCONTROL srl VITAMINA SRL

DISPOZITII GENERALE

Rolul RLU

Regulamentul Local de Urbanism - RLU – este parte integranta din Planul Urbanistic Zonal cu rolul de a detalia in forma scrisa reglementarile acestuia. Prescriptile cuprinse in prezentul Regulament Local de Urbanism, permisiuni sau restrictii, sunt obligatorii pe intreg teritoriul aferent planului Urbanistic Zonal. Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, cu adaptare la situatia specifica a zonei incluse in studiu. Planul Urbanistic Zonal inpreuna cu Regulamentul Local de Urbanism devin acte de autoritate ale administratiei publice locale, odata cu aprobarea lor, in baza carora se pot elibera Certificate de Urbanism si Autorizatii de Construire. Prezentul regulament este structurat astfel:

- Prescriptii generale la nivelul zonei studiate - Prescriptii specifice la nivelul zonelor functionale

Modificarea prezentului regulament aferent Planului Urbanistic Zonal se poate face numai in conditiile in care modificarile nu contravin reglementarilor propuse la nivel functional pentru zona studiata si numai cu acordul beneficiarului si a proiectantului general. De asemenea, completarea prezentului regulament se poate face doar cu acordul beneficiarului si a proiectantului general.

Baza legala a elaborarii

• Planul de amenajare al teritoriului national

• Planul de amenajare a teritoriului judetean Timis

• PUG Timisoara

• PUG Timisoara (in lucru)

• Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

• H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

• Legea 50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor

• Ordinul MLPAT 91/1991 – privind formularele, procedura de autorizare si continutul cadru al documentelor

Domeniul de aplicare

Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde ansamblul de norme obligatorii specifice pentru autorizarea constructiilor rezidentiale pentru zona inclusa in studiu. Pe baza aceleiasi documentatii PUZ se vor elabora documentatiile de parcelare a terenului conform plansei de reglementari. Zonificarea functionala propusa a fost stabilita in functie de categoria de activitati pe care beneficiarul le-a dorit prin tema de proiectare si in conformitate cu prevedrile Certificatului de Urbanism nr. 542/20.02.2017.

Zonificare functionala

ZonA functionala a fost stabilita in plansa de reglementari urbanistice (plansa A04). Pentru integrarea in zona a constructiilor se va tine seama de normele de igiena aprobate cu ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536 / 1997. Zona studiata in baza prezentului PUZ are urmatoarea zona functional (conf. PUG2012, aflat in curs de avizare): UEi- Zona de urbanizare- Zona cu activitati economice cu character industrial

Caracterul zonei

Caracterul actual Terenuri cu destinaţie agricolă – păşuni, fânaţe, arabil – sau

libere situate în intravilanul municipiului.

Caracterul propus Spaţii urbane destinate dezvoltării de noi activităţi economice

de tip industrial şi cvasiindustrial pe terenuri neurbanizate - greenfield.

Reglementări pentru spaţiul public

Pentru reţeaua de străzi, se vor aplica profile transversale unitare. Acestea vor

cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în aliniament, locuri de staţionare

în lung, trotuare de minimum 3,00 – 4,50 m lăţime, piste pentru biciclişti etc.

Utilităţile se vor introduce în totalitate în subteran.

Utilizarea funcţională

Utilizări admise:

Structură funcţională dedicată activităţilor economice de tip industrial:

- producţie industrială şi activităţi complementare - administrative, de

depozitare, de cercetare, sociale etc - direct legate de funcţia de bază

- servicii de tip industrial sau cvasiindustrial

- sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii

ce desfăşoară activităţi complexe bazate pe producţia de tip industrial sau

cvasiindustrial - administrative, de depozitare, comerciale etc

- incubatoare de afaceri pentru domeniile industrial sau cvasiindustrial

- formare profesională

- poli tehnologici, de cercetare şi dezvoltare

Utilizări admise cu condiţii:

Sunt admise activităţi complementare şi de susţinere a funcţiunii principale a

zonei; funcţiuni administrative, comerciale, de cazare, loisir, educaţionale cu

condiţia amplasării în perimetre delimitate şi reglementate prin PUZ ca zone de

servire special instituite.

Infrastructură tehnico-edilitară condiţionat de amplasarea în subteran a

acestora sau în afara spaţiului public.

Utilizări interzise:

Locuire de orice tip.

Depozitare de deşeuri industriale, tehnologice etc înafara spaţiilor special

amenajate conform normelor de protecţia mediului în vigoare.

Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big

box), mall etc.

Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre.

Garaje în clădiri provizorii.

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare pe

spaţiul public.

Constructii provizorii de orice natură.

Reparaţia capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea,

extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare existente.

Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de

orice natură pe imobile -faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri.

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare.

Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să

afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Condiţii de amplasare, echipare şi configurare

Caracteristicile parcelelor:

Structura parcelară se conservă de regulă. Operaţii de divizare sunt permise doar

cu condiţia ca parcelele reultate să îndeplinească cumulativ, fiecare în parte

următoarele condiţii:

- să aibă front la stradă

- lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 50 m

- adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă

- suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 3000 mp

- să aibă formă regulată

Prin excepţie, în cazul parcelelor în înţeles urban existente ce nu îndeplinesc

condiţiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi

demonstrată prin PUD, cu condiţia conformării integrale la prevederile

prezentului regulament privind utilizarea funcţională, amplasarea, echiparea şi

configurarea clădirilor, staţionarea autovehiculelor, posibilităţile maxime de

ocupare şi utilizare a terenurilor.

Amplasare faţă de aliniament:

De regulă aliniamentul existent se va conserva, excepţie făcând situaţiile în care

prezentul PUG prevede mutarea aliniamentului.

Extinderi de clădiri sau noi clădiri se vor dispune retras faţă de aliniament.

Retragerea nu va fi mai mică de 10m, respectiv va putea fi mai mare sau cel mult

egală cu cea a clădirilor încevinate.

În cazul adăugării de noi clădiri, al extinderii celor existente, acestea se vor

dispune în retragere faţă de aliniament, în front discontinu (deschis). In situaţia

parcelelor de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente.

Amplasare faţă de limite laterale şi posterioare ale parcelelor

Retragerea minimă obligatorie a clădirilor faţă de limitele laterale a le parcelei

este mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor măsurată la cornişa

superioadă sau la atic în punctul maxim. Retragerea minimă este de 6m.

Dacă pe limita parcelei vecine se află un calcan, al unei clădiri ce respectă

regulamentul zonei şi este autorizată, noua construcţie se va alipi de acesta. Sunt

exceptate calcane ale unor anexe, clădiri temporare, clădiri restructurabile

conform PUG

Retragerea faţă de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu

înălţimea clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai

înalt, dar nu mai mică de 6 m.

Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

Distanţa minimă între faţadele a două corpuri de clădiri situate pe aceeaşi

parcelă va fi de două treimi din înălţimea celei mai înalte, dar minim 6m.

Circulaţii şi accese

Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de

circulaţie de rang inferior. Se recomandă realizarea acceselor prin bretele

speciale de dublare a arterelor principale de circulaţie.

Se vor prevedea, de regulă, accese carosabile / pietonale separate: pentru

personal, vizitatori, tehnologice (ultimele dimensionate pentru trafic greu).

În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulaţiiilor

publice, spaţiul necesar staţionării şi manevrării autovehiculelor care aşteaptă

intrarea în incintă.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei

speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform regulamentelor in vigoare.

Pentru staţionarea autovehiculelor se vor organiza de regulă parcaje la sol pe

terenul unităţilor comerciale.

Înălţimea maximă admisă:

La cornişă Inălţimea maximă nu va depăşi 21 m, iar înălţimea totală (maximă) nu

va depăşi 25 m.

Regimul de înălţime nu va depăşi (1-2S)+P+4.

Pentru clădirile aflate în poziţii urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z. se

pot stabili regimuri de înălţime mai mari, fără a depăşi 28 m în punctul cel mai

înalt.

Aspectul exterior al clădirilor

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor

exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996,

Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului şi se va subordona

nevoii de încadrare în peisajul format de cadrul natural şi aşezări urbane

existente.

Condiţii de echipare edilitară şi evacuarea deşeurilor

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele

edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele

vecine.

Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în

clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice,

CATV etc) pe spaţiul public.

Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în

clădire) destinat colectării deşeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban

de salubritate, accesibil din spaţiul public.

Spaţii libere și spații plantate:

Spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 22,2% din suprafaţa

totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele

având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere.

Locaţia spaţiilor verzi de poate modifica după necesitatea dezvoltărilor (ex:

necesitatea de parcări suplimentare, modificări de alei, amplasarea

echipamentelor edilitare) cu conditia ca suma spatiilor verzi sa nu scada sub

22,2% din suprafaţa totală.

Împrejmuiri

Imprejmuirile spre spaţiul public vor putea avea un soclu opac cu înălţimea

maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un

sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea

vegetaţiei sau vor fi in totalitate transpatente.

Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20m. Împrejmuirile vor putea fi

dublate de garduri vii.

Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălţime şi vor fi de

tip transparent.

Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul

public.

Indici de ocupare şi utilizare a terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului:

POT 60%

Coeficietul de utilizare maxim a terenului:

CUT 1,2

Spatiu verde minim:

22,2%

Intocmit,

Arh. Daniel Tellman

aur ui