keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 301/13.05.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex de locuinte si functiuni complementare" strada Constructorilor, Timişoara

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 301/13.05.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex de locuinte si functiuni complementare" strada Constructorilor, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-006419/08.05.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
In conformitate cu Adresa Consiliului Judeţean Timiş nr. 5993/06.05.2008.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Complex de locuinte si functiuni complementare" strada Constructorilor, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. TIGEMI S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 372/2007, realizat de S.C. ARHITECTURE DESIGN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de 2S+P+12E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,8, spaţii verzi de 30% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Complex de locuinte si functiuni complementare" strada Constructorilor, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 4: Terenul in suprafata totala de 12.429 mp conform C.F. si de 10.631 mp conform masuratorilor, este inscrisa in CF nr. 146109 Timisoara, nr. cadastral 2234/2-5/2/1/2, 2236/2/2/1 - teren cu baza de productie Padurea Verde, in suprafata de 6.215 mp si nr. cadastral 2234/2-5/2/1/2, 2236/2/2/2 - teren cu baza de productie Padurea Verde, in suprafata de 6.214 mp, fiind proprietatea firmei SC PADUREA NORDULUI SRL, cumparare cu nr. 186694/2007, interdicite de instrainare si grevare in favoarea SC TIGEMI SRL.

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Complex de locuinte si functiuni complementare" strada Constructorilor, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.6: Eliberarea Autorizatiei de Construire este condiţionată de reglementarea situaţiei juridice a terenurilor afectate de drumurile propuse

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. TIGEMI S.R.L.;
- Proiectantului S.C. ARHITECTURE DESIGN S.R.L. ;
- Mass - media locale.




Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R DIRECTIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Biroul Dezvoltare Urbana si Metropolitana U22007-006419/08.05.2008

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Complex de locuinte si functiuni

complementare” strada Constructorilor, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U22007-006419/09.11.2007 si completarile ulterioare conform fisei anexa, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal „Complex de locuinte si functiuni complementare” strada Constructorilor, Timişoara.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 1854 din 30.03.2007, depus pentru reinoire.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic Zonal „Complex de locuinte si functiuni complementare” strada Constructorilor, Timişoara

Documentaţia este iniţiată de beneficiarii S.C. TIGEMI S.R.L. şi elaborată de S.C. ARHITECTURE DESIGN S.R.L. Timişoara, pr. nr. 372/2007.

Terenurile propuse pentru construire sunt situate in zona nordica a orasului, zona Ion Ionescu de la Brad, în teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara (intravilan), adiacente Bd. Constructorilor, viitorul Inel IV de circulatie.

Zona studiata care face obiectul acestei documentatii nu se afla in zona protejata sau de protectie a monumentelor istorice.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Complex de locuinte si functiuni complementare” strada Constructorilor, Timişoara nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

In conformitate cu PUG Timisoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit cu HCL nr. 139/2007, zona studiata este cuprinsa in UTR nr. 24 pentru care este stabilita functiunea de zona industriala.

Terenul, in suprafata totala de 12.429 mp conform CF si de 10.631 mp conform masuratorilor, este inscris in CF nr. 146109 Timisoara, nr. cadastral 2234/2-5/3/1/2, 2236/2/2/1 – teren cu baza de productie Padurea Verde, in suprafata de 6.215 mp si nr. cadastral 2234/2- 5/3/1/2, 2236/2/2/2 – teren cu baza de productie Padurea Verde, in suprafata de 6.214 mp, fiind proprietatea firmei SC TIGEMI SRL, cumparare cu nr. 66/2007.

Documentaţia are drept obiectiv realizarea unui complex de locuinte colective si servicii, prin restructurarea fostelor baze industriale ce se gasesc in partea de nord a orasului, in vecinatatea arealului « Padurea Verde ». Datorita vecinatatii de care beneficiaza, (Padurea Verde, viitorul Inel IV de circulatie – Bd. Constructorilor) se constata tendinta eliminarii zonei industriale din acea zona.

Incintele se vor amenaja cu spaţii verzi (min. 10% din suprafata terenului), platforme pentru colectarea deseurilor menajere şi parcaje ce vor deservi clădirile propuse. La subsol se vor amplasa parcaje subterane pe cele doua niveluri de subsol propuse. Drumurile propuse prin documentatie sunt realizate in corelare cu documentatia de PUZ – I. I. de la Brad, aprobata prin HCL nr. 186/2003.

Se vor asigura parcari la nivelul terenului si parcaje colective la subsolul cladirilor in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-003829/16.08.2007.

Cod FP 53 – 01, ver. 1

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, in conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 40 % CUT max = 3,8 Regim de inaltime max. 2S+P+12E Spatii verzi min 30% Autorizatia de Construire se va emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de drumuri

vor deveni domeniul public. La realizarea constructiilor se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Complex de locuinte si functiuni complementare” strada Constructorilor, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR Ing. Dorel BORZA Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

Pt Sef Birou, CONSILIER Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53 – 01, ver. 1 Red./Dact. P.L.

Atasament: __P3000_proiecte_355_Paul_Constantinescu_11_Locuinta_D+P+E+M_Cirja_Marcel_Plan_de_situatie_-_Dra3.pdf

LEGENDA

PARCARE SUBTERANA

A C

C E

S A

U T O

A C

C E

S A

U T O

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE

STRADA CONSTRUCTORILOR, TIMISOARA

DELIMITARI

LIMITA ZONA STUDIATA PLAN URBANISTIC ZONAL

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN PLAN URBANISTIC ZONAL

LIMITA PARCELE

CAI DE COMUNICATII RUTIERE

trotuar z.v.carosabilz.v. trotuar

1 .1

0

80

conducta canalizare

camin de canalizare

retea telefonie subterana

retea electrica subterana

1.50 1.00 2.50 14.00 2.50 1.00 1.50

24.00

carosabil

retea alimentare apa rece - subterana

retea telefonie subterana

retea electrica subterana

retea alimentare apa rece - subterana

pista biciclete

pista biciclete

trotuar z.v.carosabilz.v. trotuar

1 .1

0

1 .1

0

80

conducta canalizare

camin de canalizare

retea alimentare apa rece - subterana

retea telefonie subterana

retea electrica subterana

1.00 1.50 7.00 1.50 1.00

12.00

1.35 15 15 1.35

TIMISOARA 300695, MARESAL C. PREZAN 67C/5 [email protected], www.architecturedesign.ro

tel +4.0722.379639, +4.0722.395807, +4.0356.417921, tel/fax +4.0256.489833

ARCHITECTURE DESIGN

URBANISM

DESENAT

VERIF. / EXPERT

J35/1333/1997

SEF PROIECT

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

NUME SEMNATURA

BENEFICIAR

DENUMIRE PROIECT

DENUMIRE PLANSA PL. NR.

FAZA

PR. NR.

SCARA

DATA

CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NUMARUL / DATA

CONSTRUCTORILOR, TIMISOARA, TIMISAs indicated

SC TIGEMI SRL

PLAN PARCARI SUBTERANE

PUZ

arh. C. CIOCAN

arh. C. CIOCAN

arh. C. CIOCAN

LOCUINTE COLECTIVE

372

A10707.2007

1 : 1000 1

Subsol 1

Parcari Subsol 1

Nume Suprafata

PARCARE SUBTERANA 6640 m²

1 : 1000 2

Subsol 2

Parcare Subsol 2

Nume Suprafata

PARCARE SUBTERANA 6552 m²

1 : 100 3

Profile stradale

Atasament: __P3000_proiecte_355_Paul_Constantinescu_11_Locuinta_D+P+E+M_Cirja_Marcel_Plan_de_situatie_-_Dra2.pdf

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE

STRADA CONSTRUCTORILOR, TIMISOARA

ZONIFICARE FUNCTIONALA

CIRCULATII AUTO

CIRCULATII PIETONALE

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

ZONA VERDE

max. P+10E

max. P+8E

m ax

. P

+ 1 0E

m ax

. P

+ 8 E

max. P+8E max. P+10E

max. P+10E

max. P+8E

max. P+12E

max. P+12E

max. P+12E

m ax

. P

+ 1 2E

13.91 5

3.00

12.00

3.00

78.00

3.00 3.00 3.00 4.26 5

1 2.

00 .

3 .0

0 3 .0

0

6 3 .0

0

3 .0

0 3 .0

0 3 .0

0 3 .0

0 3 .0

0

3 .0

0

1 5 .0

0

3 .0

0

13.91 5

12.00

12.00

24.00

12.00

24.00

12.00

13.26 5

1 2 .0

0

6 0 .0

0

1 0 .6

7 5

1 3 .0

0

8 4 .0

0

4 .8

5

1 2 .0

0

4 2 .0

0

1 3 .0

0

30.00

6.00

12.00 7.00

5.00

6 .0

0 2 .5

0 2 .4

5

6.50 2.50

st ra

d a C

o ns

tr u ct

o ri lo

r

strada Constructorilor

inelul de circulatie

Timisoara 2004

12.00

5. 0 0

3. 5 0

3. 5 0

3. 5 0

3. 5 0

5. 0 0

24 .0

0

3.00 6.00

3.00

12.00 .

INDICI URBANISTICI

P.O.T. MAXIM 40% C.U.T. MAXIM 3.80

SIMBOLURI

ARBORI PROPUNERE

DELIMITARI

LIMITA ZONA STUDIATA PLAN URBANISTIC ZONAL

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN PLAN URBANISTIC ZONAL

LIMITA PARCELE

CAI DE COMUNICATII RUTIERE

NOTA

SUPRAFATA CF. 12 429mp SUPRAFATA REALA 10 631mp

TIMISOARA 300695, MARESAL C. PREZAN 67C/5 [email protected], www.architecturedesign.ro

tel +4.0722.379639, +4.0722.395807, +4.0356.417921, tel/fax +4.0256.489833

ARCHITECTURE DESIGN

URBANISM

DESENAT

VERIF. / EXPERT

J35/1333/1997

SEF PROIECT

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

NUME SEMNATURA

BENEFICIAR

DENUMIRE PROIECT

DENUMIRE PLANSA PL. NR.

FAZA

PR. NR.

SCARA

DATA

CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NUMARUL / DATA

CONSTRUCTORILOR, TIMISOARA, TIMIS 1 : 500

SC TIGEMI SRL

PLAN DE SITUATIE - MOBILARE URBANA

PUZ

arh. C. CIOCAN

arh. C. CIOCAN

arh. C. CIOCAN

LOCUINTE COLECTIVE

372

A10607.2007

Mobilare

Nume Suprafata %

CIRCULATII AUTO 2133 m² 20%

CIRCULATII PIETONALE 1915 m² 18%

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

3167 m² 30%

ZONA VERDE 3415 m² 32%

10631 m² 100%

SC. SERVCON S.A.
e e, 4 RR a BR SSI SS DS E SR E a RT TA RR RR LR RR SRR SRR RSS RSR A RS RSR SRR RSR SRR RR & RSR RX SRR RR RR a
RR OO OROS CSR SL ROG RSR RE SRR RR RR RS RR 5 d E << SE = Să a RX? Se Na RS e = SE RR RX RR RR RS SS RX RR Rx SIX RR i Na ERIS RX? XX LE Na
RA SR RL PR SR SRI RSI RE LG RE RR SIRE RSR SR ROSE RR SG RSR OR PRR Ro pa SR RR RR RS SEI RR OS RS SS na RSS OR OROS E RSS SRR SR SRR SRR RR O RR GO GR COD SRR EEE BA RR RR SRR RR OR SE SS OS IDR SRR LR RR PR SG RR SR RR RI PR SRR RI ORI RR OR ROLIR IRIS OR TR SRR DO RI SS IRI E SS SRR RR RR SS OR OR RR RR RR O RR A RR SR e RR SSL E RR
2 RX a A SAL SSE a PS INSA ARZI PIZ RR ASR ZI e RR A SSE n RR Ră A RS N SRR p S _ SR n SS SS RS Sf SRR E RS RSS RR RS ARS SR SS RS RSS RR RSR RS RS SS SR _ RS RI E SRR RS SI RE RSR SS RS DR RSR SR RR d XE xx XX x Na o e SR Să So RAZR s RX RSR RSS RS RR SRR RR RR RR RR SRR RR RS SR SR SR RR RR RR RSR RR KE RSS RR RSR ELE RS RSS E RE Sa 2 <a XS EN
atelier
CDep
Ce S.C. MECTRANS SA.
d CE > ZE <
SR
Extras din planu ca referinţă pet scara ]

Atasament: __P3000_proiecte_355_Paul_Constantinescu_11_Locuinta_D+P+E+M_Cirja_Marcel_Plan_de_situatie_-_Draw.pdf

ZONIFICARE FUNCTIUNI

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

max. P+10E

max. P+8E

m ax

. P

+ 1 0E

m ax

. P

+ 8 E

max. P+8E max. P+10E

16.20

3.00

15.00

81.00

3.00 3.00 5.12 5

1 3 .0

0

2 1 .0

0

1 4 .0

2 5

max. P+10E

max. P+8E

12.00.

3.00 3.00

81.00

3.00 3.00

max. P+12E

max. P+12E

max. P+12E

m ax

. P

+ 1 2E

1 2.

00 .

3 .0

0 3 .0

0

6 3 .0

0

9 .0

0

3 .0

0 3 .0

0

2 .4

8

12.00

5. 0 0

3. 5 0

3. 5 0

3. 5 0

3. 5 0

5. 0 0

24 .0

0

3.00 6.00

3.00

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE

STRADA CONSTRUCTORILOR, TIMISOARA

INDICI URBANISTICI

P.O.T. MAXIM 40% C.U.T. MAXIM 3.80

DELIMITARI

LIMITA ZONA STUDIATA PLAN URBANISTIC ZONAL

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN PLAN URBANISTIC ZONAL

LIMITA PARCELE

LIMITA IMPLANTARE CLADIRI

CAI DE COMUNICATII RUTIERE

NOTA

SUPRAFATA CF. 12 429mp SUPRAFATA REALA 10 631mp

TIMISOARA 300695, MARESAL C. PREZAN 67C/5 [email protected], www.architecturedesign.ro

tel +4.0722.379639, +4.0722.395807, +4.0356.417921, tel/fax +4.0256.489833

ARCHITECTURE DESIGN

URBANISM

DESENAT

VERIF. / EXPERT

J35/1333/1997

SEF PROIECT

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

NUME SEMNATURA

BENEFICIAR

DENUMIRE PROIECT

DENUMIRE PLANSA PL. NR.

FAZA

PR. NR.

SCARA

DATA

CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NUMARUL / DATA

CONSTRUCTORILOR, TIMISOARA, TIMIS 1 : 500

SC TIGEMI SRL

PLAN DE SITUATIE - REGLEMENTARI

PUZ

arh. C. CIOCAN

arh. C. CIOCAN

arh. C. CIOCAN

LOCUINTE COLECTIVE

372

A10507.2007

Bilant functiuni propuse

Nume Suprafata

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

10631 m²

10631 m²

S.C. SERVCON S.A.
e = Sa << RR RS ă e x? xĂ < Ss XX DI ZSOLT RR RSR RI RR RI? RR RS SRR SS RSR RR SR RR SRR XX = RX e CE RR & Se a RE i RL SSE d == = a RX RX SI SE „99.530 99.485/ 99.508
RD Ze A 5 a - A m SS A VA 48 _ RS 7 Re DR SE SX SRR a Ru RR Re 7 SI SRR SRR a Ra”. 7 e RS RE SE a BIS RR OS SO OR BCE RER N PRR IL IRI RIL IRI SSE SS SS SRR RS OG RR RO RO ORE O OR RR RS REZ RS RR RR SR SR O RR O SE OS RR RS SSI SRR TR A SS SS E O ORE E RR RS SRR BOS OS OS RSR OS ERORI RO O O GROS O OR O OROS BI SR SR SR GR SS SO RR RS RS RR O OR RE SR RR SR RR SGS SE A x RL Ra << RR _ RI CD << a RE _ SES XXL SRR Re SSI XX RR Se SRI = xx Se SĂ ee E RS RR RL E: SC RS SIR SR RL RE RS LR RR LR RR IS SD SR SD E SD SS IE RE EI REZ BE RT RIS SRR XR RL REZ RSS SE PSR RSR RS SER GSS RR OR RS RSS SS SS RSR RC CR RSR RS SIR SS RSR ES PRR RR RS SRR SR GR SRR STR DE OR RS SRI RS SSE SRR ERĂ SR O RE a E LTL RL RTL A TR E <> RO R> ze Vi [RR O SI CR Ra x > a Nas SR SS SL RR
XX o a CSR RSR RR RS SG RS RR a SS 7 2 ă ES E E < x SSE SE SR RSR Ro eta o REZ OR ASI SER BR E e RS O RR RR RR O OC GG SRR RSR SR RR SE RRC SS ROS SSPR RR RL E RE RR RD RR RD RSS
e o e & [482450 820.
58 590 III
= e Să XI o S S x a XS SH Ie > Ls SAS IT a 0 006, Ra E x RR a RX SLI = Dă x Cr E ZI SR d = a i 4 Te 2 d p aa RSR RI << << aa = N R Na 90 5668 Re XS ES a LE a“ DR RX SE ăi RS R = <> XA <> SS CC = = 5 = < = = RE = 5 = RD RSS RR SRR RR DS RSS SRR SS SR RR RSS SR SR SS SR RS SS SS 4 RN xx SR = d E E SS GE SARL LX RR RR RE Ie II] OO O A O OA OG O A RR E SIT SSI RR SRR RI BR OR SG RR OR SS SĂ Se a << Se E a 2 Se RR Re Sl Sa a Re 2 Să a RI Se RS SR 2 = SE SE N a
Ge SE Să SR + a 5 Re x Să a SS SĂ 9967 CS x Ra x SI x SD e d SR SE SR GE 9 _ SR a ai << RR SR e RE a N = Re a N Ra SR e fe A va a RIS DS PS LS RS Pe DR SL SS CS E E SR RS Ce RO RR LD RSR LI RI RSS EST SR SE = n = < Sa = RX DR x, x n SK E Sa G & E = N& N N a DD RR SO E _ Ă RR RARI RSR e XI = XI 2 SE XXL CR = d RER BIS RIS SRR LEA DIS RSR SS? A A RR XXX DSL RL LI RSS SIL PB a << RR SR A <A d TI d e e 5 RE RSI _ Re a RU Sf a dez a RS RL RR a SS SRL = aa a se e > e să = SE RD RS XS RS RS e DS RE SS SS SS RSS, SSE SE XS SR RSR SRR SS SE RSS SS XX Se SS RI RS SS = = RR d SS < E i SR Se = 5 SE _ SS RR RA RR SS SE SĂ E SX SĂ XX ru <R Su RR SS Să hu: Re Se Me = e aa Ru 2 O Ba E XI XI 2 a a _ d XI XI e 3 e e FE SI = RE N SR SS a N Să SR SS Ra < SĂ _ < = RGC SO e ES SS RER RER se : < = <a x RR e <a YA «& SS RE = XS = RE a. SE a = e SS d = Să e ei n Ce = să 8) x 3 AD fo x 52) SS E e x ză x RS] = = SR SR Ra SRI SRR x Se SRR Re SĂ SE e fe? Re SS să e Re E _ > a e E = să x = = 2 RE a * < SE 4 ge x = Se RI = e e e Re < = = x se SE KA, RI Sa O DS SR SR SS XX E Să SĂ Ra XE x e = e x So RI x] XI Să a GR E SE = RS m d, TA n _ 35 = a = E a Să e S = RE Să > a RO a ss Na e ho 5
Ra ze E eg SSE 100.210 A SR, 160.109 NE
depozit me
teriale :
CDep SC SERVCON SRL“:
SE a RSR IER RX XX Să RS RI SE Să RE REZ ae RSS XX
Ce S.C. MECTRANS SA.
Ni IO
VU
NS
Extras din plani ca referinţă pe