keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 63/18.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF", str. Uranus nr. 14, Timişoara

18.02.2020

Hotararea Consiliului Local 63/18.02.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF", str. Uranus nr. 14, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-002529/12.02.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-002529/12.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Hotărârea nr. 345 din data de 06.07.2018 privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara"- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanţării, reprezentând contribuţia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului SI;
Având în vedere Hotărârea nr. 52 din data: 07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara "- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanţării, reprezentând contribuţia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 11/14.03.2019, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 05/30.01.2020;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 89 din 21.08.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", str. Uranus nr. 14, Timişoara, având ca beneficiar Municipiul Timişoara - în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 345/2018 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 52/2020, solicitant/ utilizator Fundatia Rudolf Steiner, întocmit conform Proiectului nr. 282/2016, realizat de proiectantul SC Fabrica de Proiecte SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Funcţiuni propuse: Zonă de instituţii - Centru Pedagogic Waldorf;
Zona 1 servicii şi instituţii publice:
POTmax=30%,
CUT=1,2,
Regim de înălţime maxim S+P+3E,
Hmax = 16,00 m
Retrageri - conform planşei de Reglementări urbanistice - zonificare A.04

Zona 2 servicii şi instituţii publice:
POTmax=55%,
CUT=3,3,
Regim de înălţime maxim S+P+5E,
Hmax = 24,00 m
Retrageri - conform planşei de Reglementări urbanistice - zonificare A.04

Parcela 3 zona accese şi platforme

Spaţii verzi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2012, suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse 13,80%, conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului - Decizia de incadrare nr. 89/21.08.2019. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004218/06.06.2019, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U..
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timişoara, va avea valabilitate de 5 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 25000 mp - teren înscris în CF nr. 446325, nr. top 446325, str. Uranus nr. 14 - proprietar Municipiul Timisoara, intabulare drept de proprietate, domeniu privat conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 respectiv domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. HCL 296/15.06.2018; extras CF nr. 446324, nr. top 446324, str. Uranus nr. 14 proprietar Fundatia Rudolf Steiner pe imobile si proprietar teren Municipiul Timisoara - intabulare drept de proprietate, domeniu privat conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 si domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. 296/15.06.2018; intabulare drept de folosinta cota 1/1 in favoarea Fundatiei Rudolf Steiner conform CF anexat.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: Municipiul Timisoara;
- Solicitantului: Fundatia Rudolf Steiner;
- Proiectantului: S.C. Fabrica de Proiecte S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Memoriu.pdf

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr. top. 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş

1

I. PARTE TEHNICA - SCURT MEMORIU DE PREZENTARE -

PUZ "CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF"

DOCUMENTATIE

PLAN URBANISTIC ZONAL

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr. top. 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş

2

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea investiţiei PUZ "CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF" Amplasament STR. URANUS NR. 14, MUN. TIMISOARA, JUD.TIMIŞ Beneficiar FUNDATIA RUDOLF STEINER Proiect NR. 282/2016 Proiectare de arhitectura SC FABRICA DE PROIECTE SRL Str. CUPIDON nr.5, GIROC, jud. TIMIS Faza de proiectare PUZ Data elaborarii: iunie 2018

Întocmit, Şef de proiect

arh. Sabin Dusko Raciu

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr. top. 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş

3

LISTA DE SEMNATURI PROIECTANT GENERAL: S.C. FABRICA DE PROIECTE S.R.L.

PROIECTARE DE SPECIALITATE - URBANISM -

SEF PROIECT: ARH. SABIN RACIU INTOCMIT:

PROIECTAT: ARH. SABIN RACIU DESENAT:

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr. top. 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş

4

BORDEROU Capitolul A. PIESE SCRISE

• Foaie de capat

• Lista de semnaturi

• Borderou :

• Memoriu de prezentare

• Copie Certificat de Urbanism

• Copie Extras CF

Capitolul B. PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare in PUG vechi 01

2. Plan de incadrare in PUG nou 02

3. Plan analiza situatie existenta 03

4. Plan reglementari urbanistice 04

5. Plan posibilitati de mobilare 05

6. Volumetrie 06

Întocmit, Şef de proiect

arh. Sabin Dusko Raciu

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr. top. 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş

5

MEMORIU PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1 Date de recunoastere a documentatiei Denumirea investiţiei PUZ "CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF" Amplasament MUN. TIMISOARA, JUDEŢULTIMIŞ Beneficiar FUNDATIA RUDOLF STEINER Proiect NR. 282/2016 Proiectare de arhitectura SC FABRICA DE PROIECTE SRL Str. CUPIDON nr.5, GIROC, jud. TIMIS Faza de proiectare PUZ Data elaborarii: iunie 2018

1.2 Obiectul lucrarii La solicitarea beneficiarului, se intocmeste documentatia de PUZ in vederea extinderii ansamblului Centrului Pedagogic Waldorf si amenajarea spatiului aferent (curtea), ca rezultat al necesitatii de noi spatii educationale – forma de invatamant si conceptele de predare necesita o suprafata mult mai extisa decat cea existenta functionala, dar si necesitatea amenajarii spatiului exterior – spatiu indispensabil pentru dezvoltarea copiilor atat fizic cat si de interactiune cu natura.

In realizarea acestui obiectiv se va urmari:  Propunerea de noi unitati construite de tip monobloc sau pavilionar cu

functiunea servicii conform cu functiunea zonei

 Integrarea si armonizarea constructiilor in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate, cat si cu spatiul verde amenajat.

 Dezvoltarea zonei si ridicarea nivelului calitatii in zona  Rezolvarea acceselor auto si pietonal.

1.3 Surse de documentare Studiile de fundamentare pentru documentatia PUZ sunt: - Ridicare topografica;

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr. top. 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş

6

- P.U.G. vechi/nou mun. Timisoara - studiul de oportunitate Documentatia se intocmeste in conformitate cu prevederile: - Regulamentul Local de Urbanism; - Regulamentul Local de Urbanism rev 3; - Ordin al Ministerului Sanatatii OMS 536/97; - Codul civil; - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; - Legii nr. 50/1991 cu toate completarile ulterioare;

2. SITUATIA EXISTENTA

2.1 Evolutia zonei Conform noului masterplan zona este sub incidenta policii de imbunatatire a calitatii spatiului public, a fondului de locuinte si al infrastructurii. Recent, in vecinatatea amplasamentului au fost realizate o serie de lucrari de modernizare a infrastructurii – amenajarea cu locuri de parcare si reabilitarea strazii Uranus. Tot aici in zona a fost dezvoltat un proiect de marirea fondului de locuinte prin ansamblul de locuinte colective Uranus Plaza. Parcul din vecinatatea amplasamentului Parcul Lidia a fost si el la randul sau reamenajat peisager pe parcursul anilor 2015-2016. Se observa clar o tendinta de reconfigurare a zonei si crearea unei noi imagini cu efecte la nivel local, cat si zonal. Necesitatea de a mari suprafata unitatii de invatamant este clar vizibila, dat fiind faptul ca in zona exista scoala gimnaziala nr. 30 care la randul sau a realizat lucrari de reabilitare fiind unicele institutii de invatamant care deservesc o zona destul de extinsa de locuinte.

2.2 Incadrarea in localitate,PUG, limite, vecinatati Zona studiata este amplasata in intravilanul municipiului Timisoara conform CF nr. 404605, in partea de sud al orasului. Amplasamentul se afla la limita dintre cartierele Soarelui si Calea Martirilor – cartiere cu preponderenta zona de locuinte. Conform prevederilor Noului PUG, zona studiata face parte din ZONA INSTITUTII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC. EDUCATIE (conform plansa U02 Zonificarea propusa), si se incadreaza la: U03_2_UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA S-E : S_Is- subzone de institutii si servicii publice si de interes public constituite in cladiri dedicate situate in afara zonei centrale Conform MASTERPLAN-ului, amplasamentul studiat se incadreaza la POLITICA 5 “Imbunatatirea calitatii si gestionarii domeniului public”, PROGRAM 1 “cresterea calitatii spatiului public urban” La analiza zonei (pe o raza de 500m fata de locatia amplasamentului), s-a observat predominarea zonei de locuinte, si anume locuinte colective – fapt care denota necesitatea de spatii pentru invatamant. Amplasamentul Centrului Pedagocic Waldorf se afla la o distanta de aproximativ 550m atat fata de Scoala Gimnaziala nr. 30, dar si

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr. top. 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş

7

Colegiul Tehnic Azur. Din punct de vedere urbanistic, distributia spatiilor educationale raspunde caracteristicilor zonei, insa din punct de vedere a capacitatii s-a identificat o insuficienta – zona data la momentul de fata deserveste o zona mult mai extinsa – pana la 1000m. Amplasamentul se invecineaza cu Parcul Lidia – zona verde amenajata, fapt ce reprezinta o compatibilitate buna cu cea de pe amplasament. Din acest punct de vedere, functiunea investitiei propuse este compatibila cu functiunea existenta, dar si cu cea prevazuta in Noul PUG, si se inscrie in politica de imbunatatire a spatiului public.

Descrierea amplasamentului Parcela studiata inscrisa in CF nr. 446325, nr top. 446325, in suprafata totala de 4.400mp si CF nr.446324, nr. top.446324 in suprafata de 20.600 mp , se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in partea de sud-est a orasului, si este in proprietatea municipiului Timisoara cu drept de folosinta pentru Fundatia Rudolf Steiner. In prezent este un teren utilizat de unitati de invatamant si spatii cu alta destinatie. -suprafata teren -St = 25000 mp; POT = 10.69 % -suprafata construita -St = 2673.35 mp; CUT = 0.163 -suprafata neconstruita este utilizata pentru spatiu de joaca pentru copii, teren de sport, mica zona de gradina pentru studiu, zona verde neamenajata in cea mai mare parte.

2.3 Elemente de cadru natural

Terenul dispune de zone verzi amenajate in zona accesului dinspre strada Uranus, cat si o mica zona de gradina de studiu (element pentru dezvoltarea copiilor in abilitatile de cunoastere a naturii). Pe amplasament nu au fost identificate elemente ale cadrului natural deosebite.

1. Clima

Zona Timisoara se incadreaza in caracteristicile climaterice generale specifice tarii noastre, clima temperat continentala moderata. Anotimpurile sunt bine conturate si caracterizate prin:

 primaverile sunt timpurii si ades capricioase

 verile uscate si lungi

 toamne lungi si cu temperaturi relativ constante

 ierni blande si scurte

2. Caracterizarea climaterica a zonei

- temperatura medie multianuala a aerului: 8,80C

- data medie a primului inghet: 11 octombrie

- nr. mediu al zilelor tropicale (Tmax.>30*C): 8 zile / an.

- cantitatea medie multianuala a precipitatiilor: 660 mm /an

- durata medie de stralucire a soarelui: 1924, 1 ore / an.

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr. top. 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş

8

- numar mediu al zilelor cu ninsoare: 8 zile / an.

- numar mediu al zilelor cu bruma: 25 zile / an.

In anotimpul rece si in perioadele de calm poate aparea fenomenul de inversiune atmosferica. Corespunzator latitudinii la care se situeaza zona studiata, se inregistreaza o radiatie solara directa medie de 736 cal/mp la 21.06 si 118 cal/mp. La 22.12, cu un coeficient de transparenta a norilor de 0.342.

Numarul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.

2.4 Circulatia Accesul pietonal se efectueaza in mod direct de pe str Uranus, dar si de pe limita de proprietate de sud dinspre parcul Lidia – acces gradinita. Accesul auto se face doar pana in parcarea amenajata pe strada Uranus. Pe limita de est, in apropierea parcului este amenajat un acces pentru accesul autospecialelor in caz de urgenta.

2.5 Ocuparea terenurilor Repartizarea pe folosinta si functiuni a suprafetei zonei studiate este in prezent cea de teren intravilan. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut certificatul de urbanism este repartizata in felul urmator: CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top.446324 , teren intravilan mun. Timisoara, str. Uranus nr.14 in suprafata totala de 25000mp, proprietar municipiul Timisoara cu drept de folosinta pentru Fundatia Rudolf Steiner. In cadrul zonei studiate se afla terenuri cu destinatia de curti constructii aflate in proprietate private si a municipiului Timisoara, drumuri de utilitate publica str. Uranus si Aleea Cristalului, terenuri din domeniul public al judetului – zona spitalului Judetean, zona verde din domeniul public al municipiului Timisoara – parcul Lidia. 2.6 Caracterul zonei, aspectul arhitectural, urbanistic Zona studiata nu se prezinta a fi o zona compacta ca dezvoltare a zonelor construite. Regimul de inaltime este variat: P, P+1E, P+2E, P+4E, P+6E, P+12E. Parcela pentru dezvoltarea Centrului Pedagogic Waldorf este separata de zona de locuinte cu regim inalt prin caile de circulatie str. Uranus si Aleea Cristalului. Proiectul de dezvoltare Uranus Plaza, fiind o constructie nou realizata domina zona, imbogatind imaginea spatiului public cu fatada modernista. Celelalte unitati de locuinte colective pastreaza imaginea veche a anilor 80-90. Ca disfunctionalitate la nivel de perceptie a spatiului se poate mentiona zona din spatele unitatii comerciale care reprezinta o zona de depozitare, zone de debarasare – fapt ce afecteaza imaginea zonei. Amenajarea Parcului Lidia aduce plus valoare zonei prin amenajarea tematica, dar si prin faptul ca locurile definite prin proiect aduc oamenii in spatiul exterior, astfel spatiul parcului este in permanenta activitate.

2.7 Analiza fondului construit existent Zona are un caracter predominant de locuinte si un aspect arhitectural urbanistic unitar. Majoritatea constructiilor au destinatia locuinte sau functiuni complementare, proprietatea terenurilor fiind privata. Regimul de inaltime este variat, cladirile principale fiind atat cu regim de inaltime P, P+1E, P+2E, P+4E, P+6E, P+12E.

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr. top. 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş

9

2.8 Echiparea edilitara

Cai de comunicatie

Zona studiata este marginita de str. Uranus si Aleea Cristalului.

Analiza situatiei existente a relevat urmatoarele disfunctionalitati ale cirulatiei rutiere:

a) Sectiunea transversala actuala a strazilor nu corespunde cu necesitatile actuale de circulatie (lipsa fasiii verzi, pietonal defectuos)

b) Marirea fondului construit va presupune un flux mai mare de persoane, ceea ce presupune asigurarea altor criterii de accesibilitate a terenurilor.

Alimentarea cu apa si canalizare

Este un teren care deja adaposteste functiunea de invatamant, ceea ce presupune ca terenurile sunt dotate cu retele de alimentare cu apa si canalizare.

Alimentarea cu gaze naturale

Terenul este dotat cu retea de gaze naturale

Alimentarea cu energie electrica

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu exista linii electrice aeriene care sa afecteze amplasamentul.

2.9 Probleme de mediu Terenurile incadrate in zona extinsa de studiu sunt in mare majoritate cu functiune de locuinte, deci fara surse de poluare semnificativa a mediului. Se va asigura in consecinta, un balans optim intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiile verzi. Interventiile propuse in cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zona. Zona este dotata cu retele de canalizare, astfel apele pluviale sunt preluate prin reteaua orasului. Evidentierea riscurilor naturale si antropice: nu exista. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie: nu exista. Evidentierea potentialului balnear si turistic: nu exista. Traseele din sistemul de comunicatii ce prezinta posibile poluari pentru zona se refera la str. Maresal Constantin Prezan, datorita intensitatii traficului, dar care se afla fata de amplasament la aproximativ 300m, zona in care se afla parcul Lidia.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 Concluzii ale studiilor

 Ridicare Topografica

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr. top. 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş

10

Ridicarea topografica s-a realizat cu scopul delimitarii si determinarii amplasamentului parcelei aflata in intravilanul mun Timisoara cu suprafata inscrisa in CF nr. 404605 Timis, de 25000 mp si intocmirii planului de situatie necesar.

Masuratorile s-au efectuat in sistem de proiectie stereografic 1970, iar din punct de vedere altimetric, in sistem de referinta Marea Neagra:

1. Realizarea retelei de sprijin si de ridicare, formata din doua puncte de statie in sistem de proiectie stereografic 1970.

2. Achizitionarea punctelor de detaliu (limita parcela, detalii edilitare, limite drum si alei, limite garduri imprejmuitoare, constructii) prin masuratori cu statia totala, utilizand ca baza punctele din reteaua de sprijin.

3. Compensarea masuratorilor(metoda masuratorilor indirecte)privind punctele de statie si punctele de detaliu – rezultand coordonatele absolute ale punctelor de statie si acelor de ridicare

4. Calculul cotelor punctelor de detaliu in sistem de referinta Marea Neagra 5. Intocmirea , desenarea si redactarea planului de situatie a parcelei scara 1: 500 6. Intocmirea planului de situatie cu reprezentarea cotelor punctelor de detaliu din

zona, densitatea punctelor cotate fiind executata din 10 in 10 m. 7. Intocmirea planului cadastral intravilan Timisoara la scara 1:1000 si a planului de

incadrare in zona, loc. Timisoara, la scara 1: 10.000.

 Geotehnia Din studiile efectuate in zona se pot deduce urmatoarele a) Terenul are o suprafata plana, astfel amplasamentul nu prezinta potential de alunecare. b) Platforma face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa TIMIS-BEGA denumita depresiunea panonica. Asfel zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare, care au dus Ia transportarea si depunerea de particole fine (din diverse roci). c) Suprafata relativ neteda a campiei a imprimat apelor curgatoare si a celor in retragere, cursuri ratacitoare cu numeroase brate si zone mlastinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de Ia foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns Ia straturi in genere separate in functie de marimea fragmentelor de baza.In asemenea situatii, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori mici. d) Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri si nisipuri, cu extindere Ia peste 200 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 + 1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfolii (fracturi). e) Seismicitatea din punct de vedere seismic, normativul P100-1/2013 incadreaza amplasamentul studiat in zona “D” cu Tc = 0,7 sec., ks = 0,20 , fata de care se va aplica sporul corespunzator clasei de importanta a constructiei in cauza. f) Din punct de vedere climatic, zona Timisoara se caracterizeaza prin urmatoarele: i) - Temperatura aerului: -media lunara maxima : +(21÷22)0C in iulie, august -media lunara minima: -(1÷2)0C in ianuarie

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr. top. 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş

11

-maxima absoluta: +400C in 16.08.1952 -minima absoluta : -290C in 13.02.1935 ii) - Precipitatii: -media lunara maxima: 70+ 80 mm in iulie -media anuala : 600 + 700 mm -cantitatea maxima in 24h, 100mm iii) - Vantul: -directii predominante : nord - sud 16% iv) Adancimea minima de inghet: 0,70 in conform STAS 6054-77

In faza urmatoare urmeaza a se definitiva conditiile de stratificatie si fundare pe baza de lucrari de investigatie geotehnica individuale pe amplasamentul viitoarelor cladiri functie de caracteristicile tehnice ale acestora ( studiu geotehnic definitiv ).

 Studiu asupra problemelor de mediu

Protectia calitatii apelor

Terenul luat in studiu dispune de un sistem centralizat de canalizare si epurare a apelor menajere.

Apele meteorice de suprafata vor fi colectate la gurile de scurgere proiectate ce vor fi racordate la reteaua de canalizare din zona. O parte din apele meteorice vor fi preluate de spatiile verzi din interiorul parcelelei.

Protectia calitatii aerului

Terenul este retras fata de arterele majore de circulatie ceea ce presupune o retragere fata de o sursa importanta de poluare a aerului. Activitatea dezvoltata in noile unitati construite nu reprezinta surse de poluare a aerului.

Energia termica necesara incalzirii si prepararii apei calde menajere pentru acest ansamblu va fi asigurata cu ajutorul centralelor termice individuale (murale sau de pardosea) alimentate cu gaze naturale, combustibil solid sau lichid si vor fi amplasate in incaperi special destinate cu suprafete si cos de fum corespunzatore.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Activitatea de baza prevazuta in zona nu produce zgomote si vibratii care sa necesite masuri speciale de protectie impotriva zgomotelor.

Protectia solului si subsolului

Activitatea propusa cat si cea din zona nu va implica operatii care pot periclita calitatile solului sau a subsolului.

Gospodaria deseurilor

Deseurile produse in aceasta zona vor fi preluate de RETIM si depuse pentru neutralizare la rampa de gunoi a localitatii Timisoara. Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera, fiind interzisa depozitarea acestora pe spatii verzi sau pe suprafata carosabila a strazilor existente. Materialele se vor depozita in incinta in spatii special delimitate si protejate.

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr. top. 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş

12

In timpul lucrarii de realizare a obiectivului, muncitorii vor fi instruiti sa vegheze asupra factorillor de mediu.

Gospodarirea substantelor toxice

Nu este cazul.

Gestionarea ambalajelor

Ambalajele generate in cadrul atelierelor se vor depozita in spatii amenajate de tip depozitare. Se propune reutilizarea lor, sau reciclarea la firme specializate.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Pentru asigurarea unui ambient necesar, cat si pentru a aduce un aport imbunatatirii calitatii aerului se vor amenaja gradini (spatiu verde privat), in interiorul parcelelor, asigurandu-se procentul minim de 20% impus prin regulamentul general de urbanism (R.G.U.).

Lucrari rutiere

Pentru a respecta necesarul de spatii pentru parcare (functiuni de invatamant - conform Anexa 2 PUG) s-a propus realizarea unei parcari in partea de nord a parcelei, si anume 56 locuri de parcare auto si 50 locuri pentru biciclete, si cate 15-20 locuri pentru biciclete in fiecare zona de acces pe parcela.

3.2 Prevederi P.U.G In PUG-ul Timisoarei aceasta zona este incadrata in intravilan, subzone de institutii si servicii publice si de interes public constituite in cladiri dedicate situate in afara zonei centrale. Din discutiile cu autoritatile locale a reiesit ca zona poate sa devina suport pentru marirea fondului construit al spatiilor educationale. Documentatia propune utilizarile functionale ale zonei, precum si traseele si profilele principalelor drumuri care vor deservi zona.

3.3 Valorificarea cadrului natural

Din punct de vedere al valorificarii cadrului natural nu se impune luarea de masuri speciale. Prin prezentul studiu s-a propus realizarea de zone verzi (spatiu verde privat) in interiorul parcelei si spatii verzi in aliniament, in lungul cailor de acces auto si pietonal. Se va avea in vedere mentinerea/realizarea unui spatiu verde corelat cu suprafata carosabila si pietonala. Se vor planta copaci pentru umbrire si cresterea calitatii spatiului exterior. Terenul nu dispune de vegetatie inalta. Relieful zonei este plat, cu denivelari locale.

3.4 Modernizarea circulatiei In apropierea amplasamentul au fost realizate lucrari de reabilitare a cailor de circulatie. In cadrul amplasamentului se propun cai de acces cu latime de 3.5m, iar pentru zonele cu schimbare a cotei de nivel se propun rampe cu panta de pana la 10%. Se vor realiza trepte si rampe pentru accesul pietonal (acolo unde aceasta este la alta cota fata de trotuarul adiacent).

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr. top. 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş

13

Apele meteorice de suprafata vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la reteaua de canalizare proiectata in zona.

3.5. Zonificarea functionala, reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

Interventiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru:

 Generarea unei zone pentru noile spatii educationale in armonie cu spatiul exterior

 Asigurarea mai multor accese in zona studiata  Spatii verzi – zone verzi de aliniament cu rol de protectie, spatii de joaca, teren

pentru sport, spatii verzi amenajare sub forma de parc.  Regim de inaltime maxim propus S+P+5E, H maxim propus =24.00m.  POT maxim=55%, CUT maxim=3.3,  Asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitatilor pentru intreaga

zona: alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz. Functiunile propuse amplasate pe terenul pe care se propune P.U.Z.-ul, ce face obiectul acestei documentatii, vor fi doar functiuni fara impact asupra mediului. - Bilant teritorial

Zone functionale Existent Propus

S [mp] % S [mp] %

Zona implementare constructii sevicii si institutii publice

2673.35 10.69% 19377.00 77.51%

Zona circulatii si accese 479.29 1.92% 2166.00 8.66%

Curte, Spatii verzi neamenajate 20659.87 82.64% - -

Spatii verzi amenajare 1187.49 4.75% 3457.00 13.83%

Total suprafata teren 25000.00 mp 100.00% 25000.00 mp 100% - Modul de utilizare al terenului Parcela 1 zona sevicii si institutii publice Regimul de inaltime maxim propus va fi de S+P+3E H maxim propus =16.00m. Parcela 2 zona sevicii si institutii publice Regimul de inaltime maxim propus va fi de S+P+5E H maxim propus =24.00m. Parcela 3 zona accese și platforme - Se propun urmatorii indici: Parcela 1 zona sevicii si institutii publice POTmax. propus = 30% CUT max. propus = 1.2

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr. top. 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş

14

Parcela 2 zona sevicii si institutii publice POTmax. propus = 55% CUT max. propus = 3.3 Se va respecta Codul Civil in amplasarea constructiilor.

CUT maxim propus 3.3 se aplica doar in zona cu regim de inaltime S+P+5E (zona cu rol tampon intre constructiile cu regim maxim S+P+3E prevazute in cadrul incintei si zona P+6E prevazuta a se dezvolta in imediata vecinatate a limitei de proprietate Vest a parcelei). Pentru zona cu regim maxim S+P+3E din cadrul parcelei am prevazut un CUT maxim 1.2.

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

3.6.1.Alimentarea cu apa potabila si de incendiu

Alimentarea cu apa se va realiza in sistem centralizat .

3.6.2.Canalizarea, evacuarea apelor menajere si meteorice

Canalizarea se va realiza in sistem centralizat.

Apele pluviale cazute pe acoperisurile unitatilor aflate in zona de studiu, vor fi colectate prin sisteme de colectare specifice teraselor si retinute pe parcele. Apele pluviale cazute pe suprafata drumurilor de acces in zona studiata, vor fi colectate prin rigole betonate deschise, amplasate in lateralul drumurilor, vor fi conduse intr-un bazin de retentie, dupa ce au fost procesate printr-un separator de hidrocarburi si produse petroliere. Apele pluviale cazute pe zonele verzi se vor infiltra in sol

3.6.3. Asigurarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face din retea existenta in zona, prin bransament subteran. Pentru alimentarea noilor consumatori se impune revizuiurea bransamentului existent.

3.6.4.Echiparea cu retele de telecomunicatii

Pentru viitoarea dezvoltare a zonei de locuinte si functiuni complementare se preconizeaza realizarea unei amplificari a centralei telefonice din zona, iar printr-un cablu telefonic subteran se preiau noii abonati.

3.6.5.Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaz metan a consumatorilor se va realiza in viitor prin racordarea la reteaua de gaz existenta pe amplasament.

3.6.6.Asigurarea cu energie termica

Energia termica necesara pentru incalzirea cladirilor si a celorlalte spatii cat si pentru preparea apei calde menajere, va fi asigurata de cazane/centrale de incalzire proprii fiecarei constructii.

3.6.7.Deseurile menajere

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF

nr.446324, nr. top. 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş

15

Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face controlat in cadrul cladirii de pe proprietate, în recipiente cu capac/ europubele, rezistente pentru depozitarea exterioara a deseurilor menajere, urmând a fi evacuate periodic la platforma (groapa de gunoi) autorizata a localitatii, prin colectarea de catre o firma specializata (SC. RETIM SA), în baza unui contract.

4. CONCLUZII Consecintele realizarii obiectivelor propuse: Propunerea de noi unitati educationale in cadrul Centrului Pedagogic Waldorf va impulsiona zona spre dezvoltare, dat fiind conturarea nivelului calitatii spatiului public. Dezvoltarea acestui centru va genera cresterea familiilor tinere in zona, dat fiind relatia de apropiere mica intre locuinta si scoala – un parametru important ceea ce tine de siguranta, dar si timp castigat dimineata. Punctul de vedere al elaboratorului asupra solutiei: Solutia propusa nu afecteaza in vreun fel trasaturile specifice ale zonei urbane din care face parte si va duce la imbunatatirea valorii fondului construit. Va completa pattern-ul locuirii cu functiuni necesare pentru un trai mai bun. Toate lucrarile ce urmeaza sa fie realizate vor aduce doar beneficii zonei.

Întocmit,

Şef de proiect arh. Sabin Dusko Raciu

FABRICA DE PROIECTE

Atasament: Raport.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 1

UR2020-002529/12.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2019-019744/14.01.2020

a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14 Timișoara, prin care se propune reglementarea modului de dezvoltare a unei zone de instituţii - Centru Pedagogic Waldorf, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi, spații verzi.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-002529/12.02.2020, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 11/14.03.2019, Avizul Arhitectului Șef nr.

05/30.01.2020; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 498/19.02.2019, precum şi Decizia

de încadrare nr. 89 din 21.08.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Având în vedere - Hotărârea nr. 345 din data de 06.07.2018 privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei

tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului SI

- Hotărârea nr. 52 din data: 07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului

Documentaţia PUZ „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara,

beneficiar Municipiul Timişoara – în baza HCL 345/2018 şi HCL 52/2020, solicitant/ utilizator Fundatia Rudolf Steiner, proiectant Arh. Răciu Sabin Dusko, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Răciu Sabin Dusko, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 09.09.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care s-a inregistrat o sesizăre cu privire la aceasta documentaţie. La această

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 2

sesizare, proiectantul documentaţiei PUZ "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timişoara, jud. Timiş, SC Fabrica de Proiecte SRL, a răspuns prin adresa înregistrată cu numărul UR2019-016650/11.10.2019

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Rezultatelor informării şi consultării publicului nr. UR2019-014071/14.10.2019 şi a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2019-014071/28.10.2019;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „"Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timişoara, este

elaborat de proiectantul SC Fabrica de Proiecte SRL, proiect nr. 282/2016 la cererea beneficiar Municipiul Timişoara – în baza HCL 345/2018 şi HCL 52/2020, solicitant/ utilizator Fundatia Rudolf Steiner,

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timişoara, în suprafaţă totală 25000 mp este amplasat în partea de sud a Municipiului Timişoara, în intravilan, la limita dintre cartierele Soarelui si Calea Martirilor, teritoriu delimitat la nord – est de Aleea Cristalului, la sud –est de str. Uranus, la sud de Parcul Lidia, la nord – vest de Aleea Sănătăţii

Conform PUZ aprobat prin HCL 92/1998 (UTR 5) preluat de PUG aprobat prin HCL 157 din

2002 prelungit prin HCL619/2018 – Zonă de instituţii - Centru Pedagogic Waldorf - zona de institutii si servicii publice propusa, zonă de spaţii verzi propusă.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş, respectiv Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş;

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timişoara, nu

se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 25000 mp – teren înscris în nr. 446325, nr. top

446325, str. Uranus nr. 14 - proprietar Municipiul Timisoara, intabulare drept de proprietate, domeniu privat conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 respectiv domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. HCL 296/15.06.2018; extras CF nr. 446324, nr. top 446324, str. Uranus nr. 14 proprietar Fundatia Rudolf Steiner pe imobile si proprietar teren Municipiul Timisoara - intabulare drept de proprietate, domeniu privat conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 si domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. HCL 296/15.06.2018; intabulare drept de folosinta cota 1/1 in favoarea Fundatiei Rudolf Steiner conf. CF anexat.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 3

Planul Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timişoara propune dezvoltarea unei zone de instituţii publice – extinderea ansamblului Centrului Pedagogic Waldorf şi amenajarea spaţiului aferent – construirea de noi unităţi de tip monobloc sau pavilionar, integrarea şi armonizarea construcţiilor în corelare cu funcţiunea predominantă şi cu vecinătăţile imediate cât şi cu spaţiul verde amenajat, dezvoltarea zonei şi ridicarea nivelului calităţii în zonă, rezolvarea acceselor auto şi pietonal, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi, reţele tehnico-edilitare în incintă, spaţii verzi.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-004218, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 734/10.08.2018 şi conform Planului de Acţiune asumat. Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 05/30.01.2020 sunt următorii:

- Funcţiuni propuse: Zonă de instituţii - Centru Pedagogic Waldorf;

Zona 1 servicii şi instituţii publice: POTmax=30%, CUT=1,2, Regim de înălțime maxim S+P+3E, Hmax = 16,00 m Retrageri – conform planşei de Reglementări urbanistice – zonificare A.04 Zona 2 servicii şi instituţii publice: POTmax=55%, CUT=3,3, Regim de înălțime maxim S+P+5E, Hmax = 24,00 m Retrageri – conform planşei de Reglementări urbanistice – zonificare A.04 Parcela 3 zona accese și platforme

Spaţii verzi conform HCL 62/2012, suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse 13,80%, conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului – Decizia de incadrare nr. 89/21.08.2019. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 4

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul

Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004218/06.06.2019, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;

S-a obţinut Avizul favorabil nr. 253440/07.06.2019 al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei P.U.Z. si R.L.U. aferent, aceasta

va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timişoara, va avea

valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", str. Uranus nr. 14, Timişoara, beneficiar Municipiul Timişoara – în baza HCL 345/2018 şi HCL 52/2020, solicitant/ utilizator Fundatia Rudolf Steiner, elaborat de proiectantul SC Fabrica de Proiecte SRL, proiect nr. 282/2016 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

- Funcţiuni propuse: Zonă de instituţii - Centru Pedagogic Waldorf;

Zona 1 servicii şi instituţii publice: POTmax=30%, CUT=1,2, Regim de înălțime maxim S+P+3E, Hmax = 16,00 m Retrageri – conform planşei de Reglementări urbanistice – zonificare A.04 Zona 2 servicii şi instituţii publice: POTmax=55%,

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 5

CUT=3,3, Regim de înălțime maxim S+P+5E, Hmax = 24,00 m Retrageri – conform planşei de Reglementări urbanistice – zonificare A.04 Parcela 3 zona accese și platforme

Spaţii verzi conform HCL 62/2012, suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse 13,80%,

conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului – Decizia de incadrare nr. 89/21.08.2019. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor

verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde". Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori

aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei

de Circulatie nr. DT2019-004218/06.06.2019, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.; În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timişoara, va avea valabilitate de 5 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 25000 mp – teren înscris în nr. 446325, nr. top

446325, str. Uranus nr. 14 - proprietar Municipiul Timisoara, intabulare drept de proprietate, domeniu privat conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 respectiv domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. HCL 296/15.06.2018; extras CF nr. 446324, nr. top 446324, str. Uranus nr. 14 proprietar Fundatia Rudolf Steiner pe imobile si proprietar teren Municipiul Timisoara - intabulare drept de proprietate, domeniu privat conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 si domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. HCL 296/15.06.2018; intabulare drept de folosinta cota 1/1 in favoarea Fundatiei Rudolf Steiner conf. CF anexat.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor

reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 282/2016, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea

însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 6

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", Str. Uranus nr. 14, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local

al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Centrul Pedagogic Waldorf", str. Uranus nr. 14, Timişoara, elaborat de proiectantul SC Fabrica de Proiecte SRL, proiect nr. 282/2016 la cererea beneficiarului Municipiul Timişoara – în baza HCL 345/2018 şi HCL 52/2020, solicitant/ utilizator Fundatia Rudolf Steiner,, pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Sorina POPA

Red/dact – S.P

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara

Proiect emis la solicitarea beneficiarului Municipiul Timişoara – în baza HCL 345/2018 şi HCL 52/2020, solicitant/ utilizator Fundatia Rudolf Steiner, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara documentaţie elaborată după obţinerea Certificatului de urbanism nr. 498/19.02.2019.

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Centru Pedagogic

WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara este este amplasat în partea de sud a Municipiului Timişoara, în intravilan, la limita dintre cartierele Soarelui si Calea Martirilor, teritoriu delimitat la nord – est de Aleea Cristalului, la sud –est de str. Uranus, la sud de Parcul Lidia, la nord – vest de Aleea Sănătăţii.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Prezentul PUZ „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara propune

dezvoltarea unei zone de instituţii publice – extinderea ansamblului Centrului Pedagogic Waldorf şi amenajarea spaţiului aferent.

3. Alte informatii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru Planul Urbanistic Zonal „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 498/19.02.2019, respectiv Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 05/30.01.2020, precum şi Decizia de încadrare nr. 89 din 21.08.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timișoara, beneficiar Municipiul Timişoara – în baza HCL 345/2018 şi HCL 52/2020, solicitant/ utilizator Fundatia Rudolf Steiner, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus analizării şi dezbaterii plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 3

Atasament: RLU.pdf

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş 1

II. PARTE TEHNICA -Regulamentul Local de Urbanism-

PUZ " CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF "

DOCUMENTATIE Elaborare Plan Urbanistic Zonal

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş 2

1. Date de recunoastere a documentatiei 1.1 Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. este o documentaţie cu caracter de

reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul studiat. Prescripţiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni şi restricţii), sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

1.2 Prezentul regulament local de urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

1.3 Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale şi a fost aprobat pe baza avizelor obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001, pentru modificarea Legii 50/1991, de către Consiliul Judetean al Judetului Timis cu nr. ...................... din .................................

1.4 Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condiţiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal şi implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială.

1.5 Dacă prin prevederile unor documentaţii pentru părţi componente ale teritoriului studiat se schimbă concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentaţii, conform prevederilor legale.

2. Baza legală 2.1 La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stă: Legea

453/2001 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată), Legea administraţie publice locale nr. 215/2001, Legea privind circulaţia juridică a terenurilor nr. 54/1998, Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică nr. 33/1994, Legea privind calitatea în constucţii NR. 10/1995 (republicată), Legea privind protecţia mediului nr. 137/1995 (republicată), Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998 pentru aprobarea OG 43/1997, Legea apelor nr. 107/1996, Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr. 213/1998, Codul Civil, Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, Regulamentul General de Urbanism aprobat cu H.G. 525/27 iunie 1996, Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului MAPPM şi al ministrului.

2.2 MLPATL pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentaţiilor şi de emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUZ - indicativ GM-010-2000 apobat aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000. Regulamentul local de Urbanism al PUZ detaliază prevederile Reglementările cuprinse în PUG in curs de executie şi prescripţiile RLU, pentru zona studiată.

3. Domeniul de aplicare 3.1 Planul Urbanistic Zonal pentru parcela cu nr. cad. 446324 si 446325 mun Timisoara, se va integra in

Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara si va avea o valabilitate de 10 ani.

4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit 4.1 Terenul cuprins în PUZ îşi schimbă funcţiunea conform planşei REGLEMENTĂRI şi se supune

prevederilor art. 4 din R.G.U. 4.2. Aspectul exterior al clădirilor:

 Autorizaţia de construire poate fi refuzată dacă o construcţie prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor.

 Acoperisurile cladirilor vor avea pantele majore orientate in sensul indicat pe plansa de Reglementari; inclinatia acoperisurilor va fi cuprinsa intre 30-50 de grade; gama cromatica in care

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş 3

trebuie sa se inscrie culoarea acoperisurilor cladirilor este cea a nuantelor de caramiziu, rosu sau maro.

 Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

 Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, cu rezistenţă mare în timp şi specifice cadrului arhitectural de tip urban. Este interzisă utilizarea lor impropie.

 Materialele de construcţie destinate a fi acoperite nu pot fi lăsate aparente în exteriorul clădirii sau pe împrejmuiri.

 Împrejmuirile vor trebui sa participe la ameliorarea aspectului exterior atât prin alegerea materialelor şi esenţelor vegetale, cât şi prin calitatea execuţiei.

 Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Volumul şi poziţia acestora nu va stânjeni traficul auto sau pietonal.

 Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi al echilibrului ecologic.

5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public 5.1. Toate categoriile de construcţii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995

republicată privind calitatea în construcţii. 5.2. Protecţia faţă de poluare şi alte riscuri - Pentru construirea clădirilor şi instalaţiilor în zona se vor lua

măsuri pentru evitarea poluării mediului şi de diminuare a altor riscuri.

6. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 6.1. Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. Construcţiile trebuie să fie

amplasate în retragere faţă de aliniamentul existent cu 6.00 m – conform cu prevederile plansei de Reglementari Urbanistice, cu condiţia respectării zonelor de protecţie a drumurilor şi reţelelor, delimitate conform legii, daca este cazul.

6.2. Amplasarea construcţiilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă Fronturile vor fi menţinute în ordin continuu sau discontinuu, la străzi şi în interiorul parcelelor. Construcţiile pot fi:  continue (cuplate sau insiruite)  discontinue

6.3. Amplasarea construcţiilor în raport cu limitele separatoare ale parcelei  Distanţa minimă de la o construcţie până la cel mai apropiat punct al limitei separatoare laterale

este de 1,90 m, conform Codului Civil in cazul cladirilor izolate, sau 0,00 m in cazul cladirilor cuplate doua cite doua, de-a lungul unei limite de proprietate.

 Distanţa minimă de la o construcţie până la limita separatoare posterioară va fi de minimum 6m (10m in cazul in care limita posterioara se invecineaza cu limita laterala a unei alte parcele).

6.4. Amplasarea construcţiilor noi se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de drumul public, funcţie de intensitatea traficului şi categoria străzii (conform STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului de zgomot).

6.5. Igiena şi confortul urban se realizează prin respectarea normelor de însorire şi iluminat natural. Autorizarea executării construcţiilor se face în condiţiile respectării art.11 din Ordinul 536/1997 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

6.6. Amplasarea construcţiilor în raport cu căile de circulaţie.  Distanţa minimă de amplasare a oricărei construcţii faţă de căile de circulaţie incluse în trama

stradală majoră este de 6m de la aliniamentul străzii, actual sau proiectat.  Distanţa minimă de amplasare a oricărei construcţii faţă de căile de circulaţie ce nu sunt incluse

în trama stradală majoră sunt de 6 m de la aliniamentul străzii.

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş 4

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 7.1. Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru

a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile. Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/2013. Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea prevederilor RGU.

7.2. Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcţiile şi amenajările de orice fel. Zonarea funcţională a teritoriului trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale şi parcaje, corespunzător funcţiilor şi caracterului urbanistic al zonei. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă în condiţiile respectării prevederilor RGU.

7.3. Execuţia străzilor şi a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuţie din normative şi standarde.

7.4. Staţionarea vehicolelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată în afara spaţiilor publice. Autorizaţia de construire poate fi refuzată în situaţia imposibilităţii rezolvării staţionării autovehicolelor necesare pentru funcţiunea respectivă. Este interzisă transformarea spaţiilor verzi de aliniament în spaţii pentru parcaje. Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 şi a normativelor în vigoare.

8. Reguli cu privire la echiparea edilitară 8.1. Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism care au ca scop creşterea

confortului urban în localitate, prin obligaţia asigurării echipării tehnico-edilitare a noilor construcţii. Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele existente sau în cazul în care nu există posibilitate se vor avea în vedere următoarele posibilităţi:  se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual  beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va

executa. 8.2 Realizarea de reţelele tehnico edilitare:

 extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz.

 lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

Reţelele de alimentare si racordurile la reţelele electrice, de apa, de canalizare, de gaze naturale, energie termică şi cablu TV vor fi amplasate subteran.

8.3. Conform legislaţiei în vigoare, reţelele edilitare publice aparţin domeniului public, naţional sau local, după caz.

9. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii 9.1. Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public având caracteristicile

necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile. Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea prevederilor articolelor privind ocuparea terenului din R.G.U.

10. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri 10.1. Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia

mediuluisi cu H.C.J. Timis nr. 87/14.12.2004, fiind de minim 5% din terenul ramas pt. amenajat in urma extragerii suprafetei necesare drumurilor, fara a lua in calcul spatiile verzi realizate in aliniamentul stradal si de-a lungul canalelor de desecare.

10.2. Amenajarea spaţiilor publice, realizarea spaţiilor verzi şi a mobilierului urban se va realiza numai pe bază de documentaţii de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, eliberate conform Legii nr. 50/1991 şi a Legii 453/2001.

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş 5

10.3. Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata terenul neconstruit şi neamenajat cu spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 150 mp de teren neconstruit. Se va trata ca spaţiu verde cel puţin 5% din suprafaţa totală a terenului.

10.4. Se vor amenaja plantaţii de protecţie, în special de-a lungul căilor publice.

11. Zone şi subzone funcţionale 11.1. Zonele funcţionale s-au stabilit conform cerinţelor documentaţiei şi sunt puse în evidenţă în planşa

de REGLEMENTĂRI din P.U.Z. 11.2. În vederea asigurării compatibilităţii funcţiunilor, autorizarea executării construcţiilor se face pe baza

analizei raportului între construcţia propusă şi structura funcţională a zonei, în cadrul documentaţiilor de urbanism. Pentru integrarea în zonă a construcţiilor noi se va ţine seama de Normele de Igienă aprobate cu ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 art. 3-5. Art. 7-11, art. 13-15.

11.3. Subzonele funcţionale sunt subdiviziuni ale zonelor funcţionale cu funcţiuni specializate. Ele sunt marcate în cadrul unităţilor teritoriale de referinţă.

11.4. Zona studiată în PUZ, care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are următoarele zone funcţionale, fiecare zonă fiind reprezentată printr-o culoare în planşele de Reglementări:

Din punct de vedere funcţional zona este împărţită astfel: S - SUBZONA SERVICII SI INSTITUTII PUBLICE V – ZONA VERDE PENTRU PARCURI SI AGREMENT C – ZONA CAILOR DE COMUNICATIE Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, care se

subordonează prevederilor din RGU şi RLU.  RGU reprezintă REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM  RLU reprezintă REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş 6

S - SUBZONA SERVICII SI INSTITUTII PUBLICE

1. Generalităţi Art. 2. Funcţiunea zonei este de servicii si institutii publice, respectiv institutii de invatamant. Art. 3. Funcţiuni complementare admise ale zonei: servicii, comerţ, alimentaţie publică, spaţii verzi

amenajate, accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje, reţele tehnico–edilitate şi construcţii aferente

2. Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei: Art. 4. Utilizări permise

 Spatii de invatament S+P+3E, S+P+5E;  amenajari aferente spatiilor de invatamant  funcţiuni complementare zonei: administraţie, cultură, sănătate, spaţii verzi, locuri de joacă pentru

copii, staţionare autovehicule, instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei;  construcţii pentru circulaţia auto, staţionări auto şi circulaţie pietonală;  amenajări de spaţii verzi, pentru sport, recreere şi protecţie.

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii

 spatii comerciale care nu comercializează băuturi alcoolice.

Art. 6. Interdicţii temporare  Necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica impune ca eventualele

dezmembrari si parcelari sa nu se faca fara asigurarea conditiilor de rezervare a suprafetelor de teren necesare realizarii acceselor pietonale si carosabile.

Art. 7. Interdicţii definitive (permanente).  locuinte  construcţii cu funcţiune productiva sau industrială, de depozitare, comerţ en-gros, creşterea

animalelor, abatoare;  construcţiile pentru echipare cu instalaţiii tehnologice;  parcelări de terenuri cu destinaţie industrială şi comercială;  construcţiile în interiorul perimetrelor de protecţie ale forajelor de apă potabilă;  depozite de deşeuri.  schimbarea destinatiei apartamentelor pentru activitati generatoare de discomfort pentru locatari

cum ar fi functiuni de productie, jocuri electronice sau de noroc, ateliere de reparatii, depozite de marfa;

 garaje individuale in cladiri provizorii sau permanente independente;  constructii provizorii de orice natura;  statii de intretinere auto;  platforme de precolectare a deseurilor urbane;  lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile

invecinate;  depozite de deseuri;  orice tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode

prin traficul generat.

3. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor: Art. 8 Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii Orientarea faţă de punctele cardinale

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş 7

 Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 precum şi Ordinul Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr. 536/1997.

 Pentru fiecare parcelă se va asigura posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare. Se va evita orientarea claselor exclusiv spre nord;

 Se recomandă ca toate clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor. Incaperile sunt considerate a fi suficient insorite daca durata de insorire in ziua de referinta, primavara si toamna (21 martie si 23 septembrie), este de peste dua ore, iar unghiul de incidenta al radiatiei directe este peste urmatoarele valori: 60 vertical, 200 orizontal.

Amplasarea faţă de drumurile publice  Construcţiile de invatamant şi cele pentru dotări şi servicii publice pot fi autorizate în zona care

face obiectul planului urbanistic doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumuri publice, direct sau prin servitute de trecere. Sunt prevăzute străzi cu caracter de deservire locală cu prospectele minim 12,00 m.

Amplasarea faţă de aliniament  Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996

republicat prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.  Zona construibila se va alinia la min. 6 m de limita de proprietate dinspre calea de acces si la cel

putin 10.0 m de limita din spate a parcelei respectiv conform prevederilor Codului Civil.  Construcţiile aflate la intersecţia a 2 străzi se vor amplasa cu o retragere obligatorie de câte min

6,00 m faţă de ambele străzi.  Amplasarea clădirilor se va putea face izolat sau cuplat cu condiţia de a avea obligatoriu asigurat

un acces auto minim de 3,50 m lăţime pentru fiecare parcelă.  Înălţimea clădirii nu va depăşi distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de

cel mai apropiat punct al aliniamentului opus. Amplasarea în interiorul parcelei

 Amplasarea viitoarelor constructii se va face astfel incat pentru toate incaperile de locuit sa existe o durata minima de 1 ½ h de insorire;

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei  Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de

distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu.

 Clădirile vor putea fi realizate în regim cuplat doua cite doua pe calcan(atingând ambele o limita comuna a parcelelor pe care se afla amplasate) cu condiţia de a avea obligatoriu asigurat fiecare un acces auto în parcelă de-a lungul limitei de proprietate libere, având minimum 3,5 m lăţime

 În cazul în care clădirea în regim de P sau P+M, se amplasează cuplat sau izolat în cadrul parcelei se va respecta distanţa minimă de 1,90 m faţă de vecinătăţi. Pentru clădirile ce depăşesc 2 niveluri amplasate cuplat sau izolat se va respecta distanţa minimă de ½ din înălţimea maximă a clădirii la cornişă faţă de limitele laterale ale parcelei. În această situaţie se va evita amplasarea de goluri ale încăperilor principale spre limitele laterale ale parcelei.

 În cazul parcelelor la care una din limitele laterale coincide cu limita posterioară a altor parcele, amplasarea construcţiilor se va face cu asigurarea distanţei ce reprezintă ½ din media înălţimilor clădirilor învecinate), dar nu mai mică de 4,00 m faţă de aceasta.

Amplasarea construcţiilor faţă de limita posterioara ale parcelelor:  Clădirile principale se vor amplasa la o distanţă de 10 m faţă de limită, conform plansei de

REGLEMENTARI cu condiţia să nu stânjenească însorirea pe parcela vecină;  Clădirile se pot amplasa pe limită, în condiţiile alipirii de un calcan existent, cu condiţia să nu

depăşească înălţimea de 3 m.  Anexele gospodăreşti se vor amplasa la cel puţin 4 m faţă de limită sau pe limită cu condiţia să

nu depăşească înălţimea de 3 m.  Fosele sau tancurile septice vidanjabile acceptate în primă etapă (soluţie temporară) până la

racordarea la reţelele edilitare trebuie să aibă asigurat un acces auto, distanţa minimă a acestora faţă de clădiri va fi de 10 m.

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş 8

Art. 9 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Accese carosabile

 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor.

 Dotările şi serviciile publice pot fi autorizate dacă au accesul asigurat dintr-un drum public. Se va avea în vedere posibilitatea rezolvării accesului personalului, publicului şi de serviciu.

 Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

Accese pietonale  Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.  În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-

un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Art. 10 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară. Realizarea de reţele şi instalaţii tehnico- edilitare

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare ale localităţii existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică, iar în cazul în care acestea nu există, se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de consiliul local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa.

Alimentarea cu apă şi canalizarea  Este obligatorie branşarea la reţeaua de alimentare cu apă a tuturor construcţiilor ce se

realizează in cadrul prezentului PUZ. Canalizare ape uzate şi evacuare ape pluviale

 Ape uzate – branşarea construcţiilor la reţeaua de ape uzate ce se va realiza în zonă este obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecţia mediului.

 Se admite ca soluţie temporară rezolvarea evacuării apelor uzate în tancuri septice, respectiv fose septice vidanjabile, cu avizul prealabil al C.N. Apele Române şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului, urmând ca odată cu realizarea magistralei de canalizare să se instituie obligativitatea branşării tuturor construcţiilor existente şi viitoare la reţeaua de canalizare menajeră, renunţându- se apoi la soluţia temporară.

 Ape pluviale – orice amenajare realizată pe un teren, trebuie rezolvată în aşa fel încât să nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale în reţeaua de canale de desecare existente în zonă. Într-o primă etapă, dacă nu se obţine avizul ANIF pentru preluarea pluvialului în canalele aflate in administrare, se admite colectarea în bazine de retenţie ce se vor amplasa la nivelul zonelor verzi, urmând ca apa din bazinele de retenţie să poată fi folosită la udarea zonelor verzi.

Reţele electrice, telecomunicaţii, termice, alimentare cu gaze Alimentarea cu energie electrică

 Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Telefonie  Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi

punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare.

Reţele termice, alimentare cu gaze  Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu

aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare.  Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş 9

 Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.

 Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor referitoare la distanţele aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc.

PROPRIETATEA PUBLICĂ ASUPRA REŢELELOR DE ECHIPARE EDILITARE

 Reţelele de alimentare cu energie electrică şi telecomunicaţii sunt proprietate de stat;  Reţelele de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale şi drumuri sunt proprietatea publică a

comunei.

Art. 11 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor Parcelarea

 Sunt prevăzute 2 de loturi exclusiv pentru Zona de servicii si institutii publice – zona S; forma parcelelor este neregulata cu front continuu spre strada Uranus, cu acces dinspre str. Uranus sau Aleia Sanatatii, si parcela cu front contiinuu spre strada Aleea Sanatatii cu acces dinspre Aleea Sanatatii.

 Sunt considerate loturi construibile numai loturile care respectă cumulativ următoarele condiţii:  Front la stradă de minimum de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;  Adâncimea parcelei va fi mai mare sau cel puţin egală cu frontul parcelei;

Art. 12 Înălţimea construcţiilor  Regimul maxim de înaltime propus pentru zona construibilă este de: S+P+5E. La stabilirea

înălţimii construcţiilor se va avea în vedere respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr. 536 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. Ca regulă generală înălţimea construcţiilor nu va depăşi distanţa dintre aliniamente.

Art. 13. Aspectul exterior al construcţiilor  Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în

contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

 Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare.

 Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei iniţiale (nu e cazul).  Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele

principale şi în armonie cu acestea.  Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul

construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurătoare

 La stabilirea pantelor de acoperiş se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei; directiile pt. pantele majore ale acoperisurilor cladirilor sint stabilite prin plansa de reglementari;

Art. 14 Indicii de teren admisi pentru aceasta zona vor fi de: Parcela 1 POT maxim 30% , CUT maxim 1.2; Parcela 2 POT maxim 55% , CUT maxim 3.3; Art. 15 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri. Parcaje

 Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525 / 1996 republicată şi a normativelor în vigoare. În acest sens se va prevedea cel puţin 1 loc de parcare pentru fiecare apartament.

 Autorizarea executării construcţiilor ce necesită spaţii de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 Staţionarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată şi în afara spaţiilor publice.

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş 10

 Amplasarea garajelor şi parcajelor se va face cu asigurarea distanţelor necesare securităţii depline în caz de incendiu. Pentru garaje cu cota pardoselii sub cota terenului panta de acces va începe după limita de proprietate.

 Se interzice transformarea plantaţiilor verzi de aliniament în spaţii pentru garaje sau parcaje.  Sunt interzise parcări şi garaje pentru camioane şi autobuze precum şi a remorcilor acestora în

cartierele rezidenţiale. Spaţii verzi

 Zona de dezvoltare pentru invatamant va avea în vedere asigurarea spaţiilor verzi de minimum 5% din suprafaţa totală luată în studiu.

 În caz că există arbori în arealul luat în studiu, aceştia vor fi păstraţi. Construcţiile trebuie să fie amplasate în aşa fel încât să respecte plantaţiile existente.

 Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata terenul neconstruit şi neamenajat cu spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 200 mp de teren neconstruit. Se va trata ca spaţiu verde minimum 20% din suprafaţa totală a unei parcele.

Împrejmuiri  Împrejmuirea spre stradă va fi transparentă , se va poziţiona pe linia de aliniere a străzii.  Se admite ca împrejmuirea pe limitele laterale începând de la aliniamentul clădirii şi până la limita

de proprietate din spate şi pe limita de proprietate din spate să fie opace cu înălţimea de maximum 2,00 m.

 Înălţimea maximă admisă pentru împrejumiri la faţada principală va fi de 1,80 m de la nivelul trotuarului, iar înălţimea stâlpilor nu va depăşi 2,00 m.

 Se recomandă ca soclul opac să aibă o înălţime maxima de 45- 60 cm, iar partea superioară transparentă să nu depăşească o înălţime totală de 1,80 m măsuraţi de la nivelul trotuarului.

 Se recomandă împrejmuiri vegetale. Gestionarea deşeurilor

 Deşeurile menajere vor fi adunate în containere, preluate şi transportate periodic de către societatea cu care Primăria mun Timisoara are contract, în zone special amenajate pentru depozitarea şi gestionarea integrată a gunoiului aferent mun Timisoara.

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş 11

V – ZONA VERDE PENTRU PARCURI SI AGREMENT

1. Generalităţi Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei este parcuri, amenajari sportive, recreere, agrement Art. 3. Funcţiuni complementare admise ale subzonei: reţele tehnico-edilitare, servicii compatibile

funcţiunii de bază a zonei verzi (terenuri de sport, gradene pentru spectatori etc.).

2. Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei şi subzonei: Art. 4. Utilizari permise:

 amenajări specifice zonelor de parcuri, grădini publice (alei pietonale, bănci, fîntîni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii)

 constructii provizorii, chioscuri, pergole, gradene  constructii pentru echiparea tehnico-edilitara a zonei, subterane sau supraterane de mici

dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retentie, retele, rezervoare so statoo de pompare apa potabila, retele de canalizare si gestiunea apelor meteorice, retele electrice si puncte de transformare, firide telecomunicatii, iluminat public, gaz metan si racordurile acestora la infrastructura urbana majora, etc.

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii: terase de alimentatie publica (constructii ornamentale cu caracter nepermanent), cu conditia sa nu polueze fonic si olfactiv, iar prin programul de functionare sa nu creeze discomfort vecinatatii.

Art. 6. Interdicţii temporare.  Nu se stabilesc interdicţii temporare.

Art. 7. Interdicţii definitive  Se interzice construirea oricăror obiective, altele decat cele menţionate la art. 4 si 5 al acestui

regulament.  panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri

3. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor: Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

 Amplasarea constructiilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat precum şi Ordinul Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr. 536/1997.

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice.  Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul planului urbanistic doar în condiţiile în

care au asigurat accesul la drumuri publice, direct sau prin servitute de trecere.

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş 12

Zona C - CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ

1. Generalităţi Art. 1. Funcţiunea dominantă a zonei este căi de comunicaţie si construcţii aferente Art. 2. Funcţiuni complementare admise ale subzonei: reţele tehnico-edilitare, servicii compatibile

funcţiunii de bază a zonei.

2. Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei şi subzonei : Art. 4. Utilizări permise

 căi de comunicaţie (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru ciclişti, spaţii verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapete de protecţie, plantaţii de protecţie);

 amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiţia ca acestea să nu perturbe desfăşurarea traficului sau accesul la parcele din drumul public.

 construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane. Art. 5. Utilizări permise cu condiţii

 Autorizaţiile de construire pentru obiectivele ce se intenţionează a se construi în zona de protecţie a drumului public se vor elibera cu condiţia obţinerii prealabile a avizului Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri – Timişoara.

Art. 6. Interdicţii temporare - nu este cazul. Art. 7. Interdicţii definitive (permanente).

 Se interzice construirea oricăror obiective, altele decât cele menţionate la art. 4 şi art. 5.  Sunt interzise construcţiile care prin amplasare, configuraţie sau exploatare, împiedică buna

desfăşurare, organizare şi dirijare a traficului de pe drumuri şi prezintă riscuri de accidente

3. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor: Art. 8 Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii -conform art. 6 din RLU. Amplasarea faţă de drumurile publice

 Distanţele ce se vor respecta între parcaje şi diferite tipuri de clădiri vor fi stabilite în conformitate cu "Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturism în localităţi urbane" – indicativ P132- 93 şi vor fi următoarele:

 parcaje pe carosabil sau pe trotuar faţă de frontul de comerţ sau servicii : 5 m;  parcaje sau garaje pentru mai puţin de 50 autovehicule faţă de frontul de locuinţe 15 m;  parcaje situate paralel cu calcanul clădirilor: 5 m.

Art. 9 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii  Căile de comunicaţie din zona studiată vor fi strazi secundare sau colectoare cu lăţimea de 12 m

– cu trotuare pe ambele parti ale carosabilului. Art. 10. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară - conform art. 8 din RLU. Toate reţelele şi

branşamentele vor fi realizate subteran. Se interzice amplasarea supraterană a reţelelor de alimentare cu gaz sau energie termică.

FABRICA DE PROIECTE

" CENTRUL PEDAGOGIC WALDORF // faza PUZ "

Beneficiar: FUNDATIA RUDOLF STEINER, Amplasament: jud.TIMIS, loc TIMISOARA, str. Uranus nr.14, CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr.top 446324

Proiect nr.282/2016 -S.C.FABRICA DE PROIECTE S.R.L., Str.Cupidon nr.5, Giroc, jud. Timiş 13

Bilantul teritorial

Zone functionale Existent Propus

S [mp] % S [mp] %

Zona implementare constructii sevicii si institutii publice

2673.35 10.69% 19377.00 77.51%

Zona circulatii si accese 479.29 1.92% 2166.00 8.66%

Curte, Spatii verzi neamenajate 20659.87 82.64% - - %

Spatii verzi amenajare 1187.49 4.75% 3457.00 13.83%

Total suprafata teren 25000.00 mp 100.00% 25000.00 mp 100.00%

- Modul de utilizare al terenului Parcela 1 zona sevicii si institutii publice Regimul de inaltime maxim propus va fi de S+P+3E H maxim propus =16.00m. Parcela 2 zona sevicii si institutii publice Regimul de inaltime maxim propus va fi de S+P+5E H maxim propus =24.00m. Parcela 3 zona accese și platforme - Se propun urmatorii indici: Parcela 1 zona sevicii si institutii publice POTmax. propus = 30% CUT max. propus = 1.2 Parcela 2 zona sevicii si institutii publice POTmax. propus = 55% CUT max. propus = 3.3

Întocmit,

Şef de proiect arh. Sabin Dusko Raciu

FABRICA DE PROIECTE

Atasament: Aviz_juridic_Waldorf.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-002529/12.02.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 13.02.2020 AVIZ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — „Centru Pedagogic WALDORF”, str. Uranus nr. 14, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, : Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-002529/12.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centrul Pedagogic Waldorf”, Str. Uranus nr. 14, Timișoara, beneficiar Municipiul Timișoara, solicitant/utilizator Fundația Rudolf Steiner, proiectant Fabrica de Proiecte SRL, proiect nr. 282/2016, certificat de urbanism nr. 498/19.02.2019, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal „Centru pedagogic Waldorf”, Str. Uranus nr. 14, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, precum și etapele premergătoare realizării obiectivului propus astfel cum rezultă din hotărârile de consiliu local nr. 345/06.07.2018, respectiv nr. 52/07.02.2020, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, anexate documentației, rezultă următoarea situație juridică: Cartea funciară nr. 446325 Timișoara nr. cadastral 446325 (extras de carte funciară pentru informare datat 04.02.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 4400 mp, categorie de folosință „curţi construcții”, este proprietatea Municipiului Timișoara — domeniul privat, conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 (înscris sub B5), respectiv a Municipiului Timișoara - domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. HCL 296/15.06.2018, sub B6. Cartea funciară nr. 446324 Timișoara nr cadastral 446324 (extras de carte funciară pentru informare datat 12.02.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 20600 mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea Municipiului Timișoara — domeniul privat, conf. act administrativ nr. 283/22.05.2018 (înscris sub B4), respectiv a Municipiului Timișoara - domeniu public, inscriere provizorie conf. act administrativ nr. HCL 296/15.06.2018, sub B7. De menționat faptul că terenul inscris în CF nr. 446324 Timișoara este afectat de construcții înscrise la nr. cadastral 446324-C1, 446344-C2. 446324-C3 și 446324-CA, proprietar tabular al construcțiilor fiind Fundația Rudolf Steiner. | Prin adresele nr. SC2020-2830/06.02.2020 și SC2019-11820/28.05.2019 ale Municipiului Timișoara - Biroul Contencios se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații și înscrise în cărțile funciare mai sus individualizate, iar prin adresele nr. SC2020- 2830/05.02.2020 și CT2019-00240/20.05.2019 ale Direcţiei Clădiri Terenuri și Dotări Diverse | Est se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul retrocedării conform Legii nr. 10/2001, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor”), Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-001038/30.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru pedagogic Waldorf, Str. Uranus nr. 14, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra terenului. page 10f2

Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru pedagogic Waldorf”, Str. Uranus nr. 14, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adriana ȘEITAN Cod FO53-13,Ver.1 page 20f2

Atasament: 05_AS_PUZ_Waldorf_Uranus_reglementari.pdf

BILANT TERITORIAL: Zona verde _— a a/n EXISTENT PROPUS ZONE FUNCTIONALE Smp % S mp “% ZONA IMPLEMENTARE CONSTRUCTII SERVICII SI INSTITUTII PUBLICE ETER 10.00%: 19377.00| 77.51% ZONA CIRCULATII SI ACCESE 479.29 1.92% 2166.00 8.66 % CURTE , SPATII NEAMENAJATE 20659.87) 82.64% - - SPATII VERZI AMENAJATE 1187.49| 475% 3457.00| 13.83% TOTAL SUPRAFATA TEREN 25000.00] 100.00 % 25000.00| 100.00 % ză Verei Servicii si institutii publice existente Zona Servicii si institutii publice / Zona constructii Locuinte si servicii existente pe | amplasamente vecine Locuinte existente pe amplasamente TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA II Circulatii drumuri, parcaje SPRE NESCHIMBARE Circulatii, accese, parcâje Anexa la Avizul Arhitectului Şe Nr. 0 4“) Limita zona de implantare a constructiilor Limita proprietate Limita parcele propuse Imprejmuire gard Limita zona studiata > Accese auto / pietonal ZA RES INDICI DE FOLOSIRE A TERENULUI: FINTA Parcela 1 [Parca ZA POT propus max 30% poi propus fân, 5546 sI CUT propus max 1.2 CUT propus fax 33 £* regim inaltime S+P+3E H max propus 16.00m regim inaliifie,, S+P H = prop 240 E e — _ RE ne tă EEE RE SC "FABRICA DE PROIECTE" SRLAmplasament: str.Uranus nr.14, mun. Timisoara, jud. Timis 5 in CF nr. 404605. nr. top. 404605 Proiectant de specialitate arhitectura Giroc, str. Cupidon nr. 5 Beneficiar Fundatia Rudolf Steiner Proiect nr. TEL. 0745 048045, EMAIC 282/2016 FAB DE BRICA NUME SEMNATURA j Scara: Titlul lili: — PUZ Centrul Pe fe Faza: proiectului: entrul rHedagogic Vvaldoi SEFPROIECT |arh. Sabin Raciu 1:1000 903 PUZ INTOCMIT arh. Sabin Raciu — PROIECTAT arh. Sabin Raciu Ir Data: Titlul plansei Plansa nr. DESENAT arh. Sabin Raciu 06/2018 Plan reglementari urbanistice A.04

Atasament: 11_AO_PUZ_Uranus_14_Fundatia_Rudolf_Steiner_Waldorf.pdf

ROMÂNIA e E [ JUDEȚUL TIMIŞ = SL si MUNICIPIUL TIMIȘOARA i DIRECȚIA URBANUSM romaniaz019,eu BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Aprobat, Primar, Nicolae ROBU St Ca urmare a cererii adresate de Răciu Sabin Dusko cu sediul în satul Giroc, str. Cupidon nr. 5, pentru Fundatia Rudolf Steiner, CIF 3979150, cu sediul în judeţul Timis, localitatea Timisoara, cod poştal 300758, str. Salcamilor nr. 30, ap. 1/2, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.UR2019-003336/05.03.2019; Ca urmare a proiectului nr. 282/2016 realizat de SC Fabrica de Proiecte SRL, cu sediul în judeţul Timiş, localiatea Giroc, str. Cupidon nr. 5, cod poştal 307220, CUl 17139837; Având în vedere observaţiile și recomandările în urma şedinţei din data de 14.03.2019 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art.37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U:; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ DE OPORTUNITATE Nr.11 din 14.03.2019 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru „Centru Pedagogic WALDORF” Generat de imobilul situat în judeţul Timiş, municipiul Timişoara, identificat prin extras CF nr. 446325, nr. top 446325, str. Uranus nr. 14, în suprafaţă de 4400 mp și extras CF nr. 446324, nr. top 446324, str. Uranus nr. 14, în suprafaţă de 20.600 mp. Cu respectarea următoarelor condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara, identificat prin: CF nr. 446325, nr. top 446325, în suprafață de 4400 mp şi extras CF nr. 446324, nr. top 446324, în suprafaţă de 20.600 mp, str. Uranus nr. 14, conform planşei A04 „Plan reglementări urbanistice”, anexă la prezentul aviz. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z.: teritoriul delimitat la nord - est de Aleea Cristalului, la sud -est de str. Uranus, la sud de Parcul Lidia, la nord - vest de Aleea Sănătăţii. 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării și eventualele servituţi: - Categoria funcţională existentă pe terenul beneficiarului: Conform PUZ aprobat prin HCL 92/1998 (UTR 5) preluat de PUG aprobat prin HCL 157 din 2002 prelungit prin HCL619/2018 - Zonă de instituţii - Centru Pedagogic Waldorf - in N-E. POT propus max 5%, Regim de înălțime max. P+2E pentru Scoala Waldorf. Conf. PUG aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 619/2018 - zona de institutii si servicii publice propusa, zona de spatii verzi propusa.

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ — Za MUNICIPIUL TIMIȘOARA i DIRECȚIA URBANUSM romaniaz201?.eu BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Spatii verzi conform HCL 62/2012. Se vor respecta reglementările în vigoare cu privire la spaţiile verzi. - Categoria funcţională propusă pe terenul beneficiarului: Zonă de instituţii - Centru Pedagogic Waldorf, - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin HC.L. nr. 428/30.07.2013; 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime): Zona 1 servicii şi instituţii publice: POTmax=30%, Regim de înălțime maxim S+P+3E, Hmax = 16,00 m Zona 2 servicii şi instituţii publice: POTma:=55%, CUT=3,3, Regim de înălțime maxim S+P+SE, Hmax = 24,00 m Spaţii verzi conform HCL 62/2012, suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse 13,80%. - documentaţia de PUZ va respecta culorile şi conţitul cadru din „Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al PUZ” aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor: - Se vor respecta prevederile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013 - Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului. 5. Capacităţile de transport admise: - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.UZ. în funcţie de funcțiunea propusă, conform legislatiei în vigoare; 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.: - Avize necesare pentru PUZ: Aviz Unic, aviz Sanitar, aviz Agentia pentru Protectia Mediului Timis, aviz Protectia Civila, aviz Pompieri, Aviz Politia Rutiera (conf. 0G 43/1997, rep. si 0UG 195/2002), copie Hotărâre Consiliul Local al Municipiului Timişoara conform Legii nr. 215/2001 rep. si act. art. 36, aviz Comisia de Circulatie (PMT), aviz de principiu mediu 2

ROMÂNIA i a JUDEȚUL TIMIŞ "E E atit MUNICIPIUL TIMIȘOARA Î DIRECȚIA URBANUSM romaniaz0]?.eu BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ urban si gestiune deşeuri, adeverinte cu referire la eventualele litigii sau revendicari eliberate de Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse (PMT), Compartimentul Administrare Fond Funciar (PMT) si Serviciul Juridic (PMT), studiu geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, acorduri notariale cu referire la inscrieri privitoare la proprietate, respectiv inscrieri la sarcini conform CF-uri (daca este cazul). Drumurile de acces la parcela vor respecta legislatia în vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare în incintă. Se va marca sistematizarea pe verticala a terenului; alte avize si acorduri conform legislaţiei în vigoare, dacă este cazul. 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare și consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 498 din 19.02.2019, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de -scutit de taxă. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prinpeştă la data de Thitect-șef, Enfilian Sorin CIURARIU = 7 Sef Birou Consilier, Liliana Iovan Sorina-Popa Red- S.P. -2 ex

Atasament: 05_AS_PUZ_Waldorf_Uranus.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Ca urmare a cererii adresate de Răciu Sabin Dusko cu sediul în satul Giroc, str. Cupidon nr. 5, pentru Fundatia Rudolf Steiner, CIF 3979150, cu sediul în județul Timis, localitatea Timisoara, cod poștal 300758, str. Salcamilor nr. 30, ap. /2, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2019-018658/20.11.2019; Ca urmare a proiectului nr. 282/2016 realizat de SC Fabrica de Proiecte SRL, cu sediul în judeţul Timiş, localitatea Giroc, str. Cupidon nr. 5, cod poştal 307220, CUI 17139837, având în vedere observațiile şi recomandările în urma şedinţei din data de 30.01.2020 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 05 din 30.01.2020 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Centru Pedagogic WALDORF”. Generat de imobilul situat în Timişoara, intravilan, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație şi CF nr. 446325, nr. top 446325, în suprafață de 4400 mp și extras CF nr. 446324, nr. top 446324, în suprafață de 20.600 mp, str. Uranus nr. 14. Beneficiari: Fundatia Rudolf Steiner; Proiectant: SC Fabrica de Proiecte SRL; Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Răciu Sabin Dusko. Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat se situează în partea de sud al orasului. Amplasamentul se afla la limita dintre cartierele Soarelui si Calea Martirilor, teritori delimitat la nord — est de Aleea Cristalului, la sud —est de str. Uranus, la sud de Parcul Lidia, la nord — vest de Aleea Sănătății Se reglementează terenul deținut de proprietarul din CF — extras CF nr. 446325, nr. top 446325 str. Uranus nr. 14, extras CF nr. 446324, nr. top 446324, str. Uranus nr. 14 şi conform planşei de reglementări urbanistice - zonificare nr. A.04. Prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior: Conform PUZ aprobat prin HCL 92/1998 (UTR 5) preluat de PUG aprobat prin HCL 157 din 2002 prelungit prin HCL619/2018 — Zonă de instituții - Centru Pedagogie Waldorf - Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse: Se propune dezvoltarea unei zone de instituții - Centru Pedagogic Waldorf rezolvarea circulației carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislației în vigoare pentru funcțiunea propusă, echiparea cu utilități. Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: - Funcțiuni propuse: Zonă de instituții - Centru Pedagogic Waldorf, Zona 1 servicii şi instituţii publice: POTmax=30%, CUT=1,2, Regim de înălțime maxim S+P+3E,

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Hmax = 16,00 m Retrageri — conform planşei de Reglementări urbanistice — zonificare A.04 Zona 2 servicii și instituții publice: POTmax=55%, CUT=3,3, Regim de înălțime maxim S+P+SE, Hmax = 24,00 m Retrageri — conform planşei de Reglementări urbanistice — zonificare A.04 Parcela 3 zona accese și platforme Spaţii verzi conform HCL 62/2012, suprafață minimă de spații verzi amenajate propuse 13,80%, conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului — Decizia de incadrare nr. 89/21.08.2019. Suprafața de spații verzi va fi amenajată şi întreținută. - Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații și accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004218/06.06.2019 și planșa anexă la aviz; necesarul de parcaje minim va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Servituţi: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 734/10.08.2018. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 30.01.2020 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.TATU, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia: - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum şi toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa „Reglementări urbanistice — A.04” anexată și vizată spre neschimbare. Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Articolul 37 (1*3), actualizată) şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Avizul arhitectului-şef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentaţiilor de urbanism. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 498/19.02.2019 emis de Primăria Municipiului Timişoara, respectiv până la punerea în aplicare a planului, cu respectarea prevederilor prezentului aviz. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 71728/20.11.2019. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-peşștă la data de .............................. Arhitect-şef, Consilier Sorina Popa Red./ dact. S.P., 2 ex.

Atasament: A.07_Studiul_zonei.pdf

Proiect nr.

Plansa nr.

Titlul proiectului:

Scara:

DESENAT

SEF PROIECT

SEMNATURANUME Faza:

Beneficiar

Titlul planseiData:PROIECTAT INTOCMIT arh. Sabin Raciu

06/2018

282/2016

Amplasament:

arh. Sabin Raciu

SC "FABRICA DE PROIECTE" SRL Proiectant de specialitate arhitectura Giroc, str. Cupidon nr. 5 TEL. 0745 048045, EMAIL: [email protected]

str.Uranus nr.14, mun.Timisoara, jud. Timis CF nr. 404605. nr. top. 404605

PUZ Centrul Pedagogic Waldorf

arh. Sabin Raciu arh. Sabin Raciu

Fundatia Rudolf Steiner

Studiul zonei A.07

PUZ1:10001:1000

: uu l 1 LL] P/P+1E/P+M |] PH4E/P+4E+M EI P+6E/P+6E+M [EI P+8E/P+8E+M MN P+12E E g | BR e, = A „A ZA A VA VA / TI / Ă + BE WE ZI EV Z N | A ri IRI A IE EI UAI ZE ESI Ii ZI) 7 A SIN TATI Te II /, E_ LIT n ll Sh / ELI UI 42 U | A INT MN n Î/ > ORGIE = = ii Bl85 Bloc 8; ai INM IA NT MT m INI ASI) RES În i _ [3 [1] PI zone noi construite VERIFICATOR EXPERT NME N TOTI PIP+1 E/P+M SC "FABRICA DE PROIECTE" SRL VI WI 3 = lar VS H în IAT Pa ec at INTA te Mn O zona de absorbtie de 300m MI cai de acces amenajate/reabilitate PUZ-C entru Pedagogic Waldorf TEL. 0745 048045, EMAIL: sabin.raciuQgmail.com ] spatii educationale in Zona LR SEMNATURA | Scara: arh. Sabin Raciu —_— accesibilitate catre/dinspre amplasamnt[| PR!ESTAT | arh. Sabin Raciu Studiul zonei Plansa nr.
FABRICA DE PROIECTE
 • A.07 Studiul zonei

Atasament: A.01_Plan_incadrare_in_PUG_vechi.pdf

Proiect nr.

Plansa nr.

Titlul proiectului:

Scara:

DESENAT

SEF PROIECT

SEMNATURANUME Faza:

Beneficiar

Titlul planseiData:PROIECTAT INTOCMIT arh. Sabin Raciu

06/2018

282/2016

Amplasament:

arh. Sabin Raciu

SC "FABRICA DE PROIECTE" SRL Proiectant de specialitate arhitectura Giroc, str. Cupidon nr. 5 TEL. 0745 048045, EMAIL: [email protected]

str.Uranus nr.14, mun.Timisoara, jud. Timis CF nr. 404605. nr. top. 404605

PUZ Centrul Pedagogic Waldorf

arh. Sabin Raciu arh. Sabin Raciu

Fundatia Rudolf Steiner

Plan incadrare in PUG vechi A.01

PUZ1:1000

Conform prevederilor PUG, zona studiata face parte din

UTR-ul 69, zona pentru locuinte si functiuni

complementare, institutii si servicii publice, spatii verzi.

Zona se caracterizeaza printr-un numar mare de unitati

rezidentiale existente, generat de faptul ca cea mai mare

parte a zonei este destinata locuinteor.

Parcela studiata.

Din cate se poate observa parcela face parte dintr-o

zona mixta (Zona institutii si servicii publice + Zona

de spatii verzi, plantatii de protectie), care este

reglementata prin PUG-ul care este in prezent

invigoare. Parcela se afla in componenta UTR-ului

69, care prevede zone pentru locuinte si functiuni

complementare, institutii si servicii publice, spatii

verzi amenajate si plantatii de protectie.

Prevede zone pentru locuinte si functiuni complementare, institutii

si servicii publice, spatii verzi amenajate si plantatii de protectie.

Plan de incadrare in PUG Vechi

Plan de incadrare in UTR

UTR 69

Amplasament

studiat

Situatia existenta

001A

TIMISOARA, STR. PETRU MAIOR, NR. 2,

TEL. 0745 048045, EMAIL: [email protected]

WEB: www.fabricadeproiecte.com

CERINTANUME

Proiect nr.

Plansa nr.

Scara:

DESENAT

SEF PROIECT

NUME

VERIFICATOR

EXPERT

REFERAT / EXPERTIZA/ NR./ DATASEMNATURA

Faza:

Beneficiar

Titlul plansei

Data:

PROIECTAT

INTOCMIT

282/2016

arh. Sabin Raciu

FUNDATIA RUDOLF STEINER

mun.Timisoara, str. Uranus, nr. 14, jud.TIMIS

SC "FABRICA DE PROIECTE" SRL

12/2016

Aviz

Oportunitate

Amplasament:

FABRICA

DE PROIECTE

SEMNATURA

arh. Sabin Raciu

arh. Sabin Raciu

arh. Sabin Raciu

Titlul proiectului:

PUZ - Centru Pedagogic Waldorf

Plan de incadrare in PUG vechi

1:20.000

1:5.000

1:2.500

1:1000

LU LU — pr
: Str. Versului “duty;
LEGENDA == IMITE — = LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT — 1 LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE ——| LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA — ZONIFICARE FUNCTIONALA ZONA CENTRALA Si ALTE Zi FI Sat) COMPLEXE DE ÎNTERES GENERAL RI NCTUN ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTII 7 COMPLEMENTARE (P_ +2) (PESTE PIZ) MN 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE N ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE ŢI ZRNARRNSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR E = a” SE RUTIERA SI CONSTRUCTII ERENTE EREI TPMASIR FEROVIARA SI CONSTRUCTII ZONA, NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE NWA APE, OGLINZI DE APA! PORT IEEE PADURE PARC TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI fum) DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE = CENTURA OCOLITOARE - INEL V / _ LEGATURA AUTOSTRADA = —-] STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE rs mm] MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI E TRASEE PIETONALE MAJORE INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE PODURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE E PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU CF. REGLEMENTARI a ZANE BROTEJAȚE CU VALOARE ISTORICA, | ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE CF. o —] ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU a ERA PE DEONTOLOGIE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA i LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UT INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LAAPROBARE PUZ / PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE
FABRICA DE PROIECTE
 • A.01 Plan incadrare in PUG vechi

Atasament: A.02_Plan_incadrare_in_PUG_nou.pdf

Proiect nr.

Plansa nr.

Titlul proiectului:

Scara:

DESENAT

SEF PROIECT

SEMNATURANUME Faza:

Beneficiar

Titlul planseiData:PROIECTAT INTOCMIT arh. Sabin Raciu

06/2018

282/2016

Amplasament:

arh. Sabin Raciu

SC "FABRICA DE PROIECTE" SRL Proiectant de specialitate arhitectura Giroc, str. Cupidon nr. 5 TEL. 0745 048045, EMAIL: [email protected]

str.Uranus nr.14, mun.Timisoara, jud. Timis CF nr. 404605. nr. top. 404605

PUZ Centrul Pedagogic Waldorf

arh. Sabin Raciu arh. Sabin Raciu

Fundatia Rudolf Steiner

Plan incadrare in PUG nou A.02

PUZ1:1000

Amplasament

studiat

Conform prevederilor Noului P.U.G. zona studiata se gaseste in cadrul

U03_2_UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA S-E:

S_Is - Zona de institutii si servicii publice de interes public constituite in

cladiri dedicate situate in afara zonei centrale

Amplasament

studiat

Amplasament

studiat

Incadrare in masterplan

Extras din U.T.R.

Plan de incadrare in PUG nou propus

002A

Zona S_Is - Zona de institutii si servicii publice de interes public constituite in

cladiri dedicate situate in afara zonei centrale

Extras din PUG nou propus

Politica 5:

Imbunatatirea calitatii si gestionarii domeniului public

Program 1:

Cresterea calitatii spatiuluipublic urban

TIMISOARA, STR. PETRU MAIOR, NR. 2,

TEL. 0745 048045, EMAIL: [email protected]

WEB: www.fabricadeproiecte.com

CERINTANUME

Proiect nr.

Plansa nr.

Scara:

DESENAT

SEF PROIECT

NUME

VERIFICATOR

EXPERT

REFERAT / EXPERTIZA/ NR./ DATASEMNATURA

Faza:

Beneficiar

Titlul plansei

Data:

PROIECTAT

INTOCMIT

282/2016

arh. Sabin Raciu

FUNDATIA RUDOLF STEINER

mun.Timisoara, str. Uranus, nr. 14, jud.TIMIS

SC "FABRICA DE PROIECTE" SRL

12/2016

Aviz

Oportunitate

Amplasament:

FABRICA

DE PROIECTE

SEMNATURA

arh. Sabin Raciu

arh. Sabin Raciu

arh. Sabin Raciu

Titlul proiectului:

PUZ - Centru Pedagogic Waldorf

1:20.000

1:5.000

1:2.500

1:1000

ZONĂ INSTITUŢII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC EDUCAŢIE
FABRICA DE PROIECTE
 • A.02 Plan incadrare in PUG nou

Atasament: A.03_Plan_analiza_situatie_existenta.pdf

Proiect nr.

Plansa nr.

Titlul proiectului:

Scara:

DESENAT

SEF PROIECT

SEMNATURANUME Faza:

Beneficiar

Titlul planseiData:PROIECTAT INTOCMIT arh. Sabin Raciu

06/2018

282/2016

Amplasament:

arh. Sabin Raciu

SC "FABRICA DE PROIECTE" SRL Proiectant de specialitate arhitectura Giroc, str. Cupidon nr. 5 TEL. 0745 048045, EMAIL: [email protected]

str.Uranus nr.14, mun.Timisoara, jud. Timis CF nr. 404605. nr. top. 404605

PUZ Centrul Pedagogic Waldorf

arh. Sabin Raciu arh. Sabin Raciu

Fundatia Rudolf Steiner

Plan analiza situatie existenta A.03

PUZ1:1000

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

44

4

4

4

4

4

4

13

4

4

8

4

4

13

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

8

8

8

8

4

8

8

8

8

8

8

32

32

31

4

31

31

31

4

4

4

4

4

4

16

13

4

8

8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

8

4

4

4

4

4

16

16

16

16

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

25

25

25

25

25 25

8

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

8

8

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

31

31

31

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

2525

25

25

25

25

25

25

25

25

25

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

25

9

9

9

9

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25 1

25

25

25

25

25

25

25

2525

25

18

25

25

25

25

25

25

2525

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

4

25

25

7

7

7

7

7

7

7

7

4

7

40

40

40

40

40

40

40

40

8

9

9

9

9

9

9

8

8 8

8

4

16

16

16

16

16

4

4

13

4

8

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

4

31

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

31

4

4

4

4

4

4

16

17

17

133

133

133

133 13

4

31

31

31

2525

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

88.55

88.12

88.41

88.18

88.00

88.33

88.10

88.04

88.0087.98

87.99 88.01

87.97

87.88

88.23

88.25

88.29

88.37

88.32

88.23

88.26

88.19

88.33

88.08

88.20 88.20

88.23

88.15

88.16

88.37

88.43

88.11

88.20

88.19

88.24

88.22

88.17

88.42

88.12

88.41

88.12

88.27

88.19

88.41

88.06

88.29

88.24

88.43

88.29

88.36

88.26

88.25

88.30

88.30

88.29

88.35

88.37

88.38

88.44

88.44

88.21

88.19

88.22

88.20

88.16

88.12

88.12

88.38

88.09

88.23

88.16

88.14

88.06

87.72

87.70

87.69

88.20

4

4

A

A

A

A

12

7

11

6

5

2

1

3

Ale ea S

AN AT

AT II

St r.

UR AN

US

PARCUL LIDIA

Anexa

Anexa

A

8 7 .5 0

87.50

8 7 .5 0

8 7 .5 0

87 .5 0

87 .5 0

87.50

87.50

87.50

8 7 .5 0

87.50

8 7 .5 0

87 .50

87.50

8 7 .5 0

8 7 .5 0

87 .5 0

8 8 .0 0

8 8 .0 0

8 8 .0 0

8 8 .0 0

8 8 .0 0

88.00

8 8 .0 0

8 8 .0 0

88.00

8 8 .0 0

8 8 .0 0

8 8 .0 0

88 .00

88.00

8 8 .0 0

8 8 .0 0

88 .00

88 .00

8 8 .0 0

88 .0 0

8 8 .0 0

88.00

88 .0 0

88.00

88.00

8 8 .0 0

88.0 0

88.00

8 8 .0 0

8 8 .0 0

88.00

88.00

8 8 .0 0

8 8 .0 0

88 .0 0

8 8 .0 0

8 8 .0 0

88.00

88.00

8 8 .0 0

88.00

88.00

8 8 .0 0

8 8 .0 0

88 .0 0

88. 00

88 .0 0

88.00

8 8 .0 0

8 8 .0 0

8 8 .0 0

88 .00

8 8 .0 0

8 8 .0 0

8 8 .0 0

88.00 8 8 .0 0

8 8 .0 0

8 8 .0 0

8 8 .0 0

88.00

88.00

88.00

8 8 .0 0 88

.0 0

88.00

88.00

8 8 .0 0

88 .0 0

8 8 .0 0

88.00

8 8 .0 0

8 8 .0 0

8 8 .0 0

88 .00

88.00 88.00

88 .0 0

88.00 88.00

88.00

88.00

88.00

88.00

8 8 .0 0

88.00

8 8 .0 0

8 8 .0 0

88.50

8 8 .5 0

8 8 .5 0

88.50

88.50

8 8 .5 0

88.50

8 8 .5 0

88.50

88.50

88.50

8 8 .5 0

88.5 0

8 8 .5 0

88.50

8 8 .5 0

8 8 .5 0

88.50

88 .5 0

88.50

8 8 .5 0

8 8 .5 0

88.50

88.50

88.50

88 .50

8 8 .5 0

8 8 .5 0

88.50

8 8 .5 0

8 8 .5 0

88.50

8 8 .5 0

8 8 .5 0

8 8 .5 0

8 8 .5 0

88.50

88.50

8 8 .5 0

8 8 .5 0

88. 50

8 8 .5 0

8 8 .5 0

8 8 .5 0

88.50

8 8 .5 0

8 8 .5 0

88 .5 0

8 8 .5 0

8 8 .5 0

88.50

89.00

8 9 .0 0

89.00

89.00

8 9 .0 0

89.00

8 9 .0 0

89.00

8 9 .0 0

89.00

89 .0 0

89.00

8 9 .0 0

89.00

89.50

8 9 .5 0

89.50

8 9 .5 0 8

9 .5 0

89 .50

89.50

89.50

89 .50

8 9 .5 0

90 .0 0

90 .0 0

90.00

9 0 .0 0

90.0 0

90.00

90.00

9 0 .5 0

9 0 .5 0

90.50

90 .5 0

9 1 .0 0

91.00

91.00

91.50

A4 39

/2 /6

tro tu

ar

Acces pietonal gradinita

Ac ce

s pi

et on

al sc

oa la

Acces pietonal scoala

Pa rc

ar i e

xi ste

nt e

tro tu

ar

tro tu

ar

Acces pietonal gradinita

Aleea CRISTALULUI

Pa rc

aje ex

ist en

te

Platforma

Acces auto avizat

CC nr. DT2014-005112 din 15.01.2015

167.70

173.225

12 3.

72

12 .2

0

21 .0

0

8. 65

6.80

6.62

13.53

13.33

67 .3

6

67 .4

4

110.00

110.08

19.0819.08

21.92

19.2118.24

20 .9

5

15 .7

9

16 .7

7 18

.5 6

17 .24

11.91 5

13.34 5 8.84

4. 37

11 .6

3

14.4 9518.225

3.515

CF nr. 404605 S teren conf. CF = 25000 mp

CONSTRUCTIEP+1E

CONSTRUCTIE P

AtelierP+1E

Liceul Waldorf - Timisoara, Str. Uranus, Nr.10

GRADINITA

Scoala Generala - Waldorf

Liceul - Waldorf

Waldorf

CONSTRUCTIE P

CONSTRUCTIE P+1E

CONSTRUCTIE P+1E

CONSTRUCTIEP+2E

LOCUINTEP+6E

LOCUINTE SI SERVICIIP+12E

LOCUINTEP+6E

LOCUINTEP+4E

CONSTRUCTIE P LOCUINTEP+4E

LOCUINTEP+4E

LOCUINTEP+4E

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zona verde

LOCUINTEP+4E

SPATII VERZI AMENAJATE

CURTE , SPATII NEAMENAJATE

CURTE , SPATII NEAMENAJATE

CURTE , SPATII NEAMENAJATE

CURTE , SPATII NEAMENAJATE

CURTE , SPATII NEAMENAJATE

GRADINITA P+1E in executie

17 8.

75 5

Amplasament studiat

Plan analiza situatie existenta | A.03 PLAN ANALIZA SITUATIE EXISTENTA

Circulatii drumuri, parcaje existente

Locuinte existente pe amplasamente vecine

Zona verde - parc/copaci

Limita proprietate

Locuinte si servicii existente pe amplasamente vecine

LEGENDA:

Limita zona studiata

ZONA CONSTRUCTII ZONA CIRCULATII SI ACCESE

2673.35 10.69 %

SPATII VERZI AMENAJATE TOTAL SUPRAFATA TEREN

20659.87 82.64 % 1187.49 4.75 %

25000.00 100.00 %

BILANT TERITORIAL:

POT existent = 10.69% CUT existent = 0.163

INDICI DE FOLOSIRE A TERENULUI:

EXISTENTZONE FUNCTIONALE %S mp

CURTE , SPATII NEAMENAJATE 1.92 %479.29

Imprejmuire gard

Accese auto / pietonal

Servicii si institutii publice existente

VEDERE SATELIT ZONA STUDIATA

Amplasament studiat

FABRICA DE PROIECTE
ET: [a rr a a A E,

Atasament: A.04_Reglrmentari_Urbanistice.pdf

A

n

e

x

a

A

n

e

x

a

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

44

4

4

4

4

4

4

13

4

4

8

4

4

13

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

4

8

8

8

8

8

8

32

32

31

4

31

31

31

4

4

4

4

4

4

16

13

4

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

8

4

4

4

4

4

16

16

16

16

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

8

8

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

31

31

31

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

25

9

9

9

9

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1

25

25

25

25

25

25

25

2525

25

18

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

4

25

25

7

7

7

7

7

7

7

7

4

7

40

40

40

40

40

40

40

40

8

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

4

16

16

16

16

16

4

4

13

4

8

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

4

31

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

31

4

4

4

4

4

4

16

17

17

133

133

133

133

13

4

31

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

88.55

88.12

88.41

88.18

88.00

88.33

88.21

88.09

88.06

88.07

88.10

88.04

88.00

87.98

87.99

88.01

87.97

87.88

87.80

87.90

88.23

88.25

88.29

88.37

88.32

88.23

88.26

88.19

88.33

88.08

88.20

88.20

88.23

88.15

88.16

88.37

88.43

88.11

88.20

88.19

88.24

88.22

88.17

88.42

88.12

88.41

88.12

88.27

88.19

88.41

88.06

88.29

88.24

88.43

88.29

88.36

88.26

88.25

88.30

88.30

88.29

88.35

88.37

88.38

88.44

88.44

88.21

88.19

88.22

88.20

88.16

88.12

88.12

88.38

88.09

88.23

88.16

88.14

88.06

87.72

87.70

87.69

88.20

4

4

A

A

A

A

12

8

7

11

6

5

2

1

3

Ale ea S

AN AT

AT II

St r.

UR AN

US

PARCUL LIDIA

A

A4 39

/2 /6

tro tu

ar Acces pietonal

gradinita

A

c

c

e

s

p

i

e

t

o

n

a

l

s

c

o

a

l

a

A

c

c

e

s

p

i

e

t

o

n

a

l

s

c

o

a

l

a

Pa rc

ar i e

xi ste

nt e

tro tu

ar

tro tu

ar

A

c

c

e

s

a

u

t

o

a

v

i

z

a

t

C

C

n

r

.

D

T

2

0

1

4

-

0

0

5

1

1

2

d

i

n

1

5

.

0

1

.

2

0

1

5

Acces pietonal

gradinita

Aleea CRISTALULUI

Pa rc

aje ex

ist en

te

P

l

a

t

f

o

r

m

a

4 5 . 0 0

8 0 .6

8

8 9 .3

8

1

7

8

.

7

5

1 2 . 2 0

2 1 . 0 0

8 . 6 5

6

.

8

0

6

.

6

2

1

3

.

5

3

1

3

.

3

3

6

7

.

3

6

6

7

.

4

4

6

8

.

2

8

1

0

7

.

0

9

1

8

.

9

3

1

5

.

2

4

1 6 . 7 7

2 1 .5

9

9

.

9

3

1

7

.

2

4

3 3

. 3

6

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

+

1

E

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

A

t

e

l

i

e

r

P

+

1

E

G RADINITA

S

c

o

a

l

a

G

e

n

e

r

a

l

a

-

W

a

l

d

o

r

f

L

i

c

e

u

l

-

W

a

l

d

o

r

f

W aldorf

CO NSTRUCTIE

P

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

+

1

E

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

+

1

E

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

+

2

E

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

6

E

L

O

C

U

I

N

T

E

S

I

S

E

R

V

I

C

I

I

P

+

1

2

E

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

6

E

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

4

E

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

4

E

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

4

E

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

4

E

Zona verde

Zona verde

Zona verde

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

4

E

S P

A T

I I V

E R

Z I

A M

E N

A J A

T E

p a r c , lo

c d

e jo

a c a

S

P

A

T

I

I

V

E

R

Z

I

A

M

E

N

A

J

A

T

E

p

l

a

n

t

a

t

i

i

c

o

p

a

c

i

G RADINITA

P+1E

7

8

.

3

7

3

7

.

9

3

3

9

.

9

8

4

1

.

3

0

7

9

.

7

5

P

A

R

C

E

L

A

2

Z

O

N

A

S

E

R

V

I

C

I

I

S

I

I

N

S

T

I

T

U

T

I

I

P

U

B

L

I

C

E

S

=

4

4

0

0

.

0

0

m

²

m

a

x

.

S

+

P

+

5

E

H

m

a

x

=

2

4

.

0

0

m

P

O

T

m

a

x

=

5

5

%

C

U

T

m

a

x

=

3

.

3

P

A

R

C

E

L

A

3

Z

O

N

A

A

C

C

E

S

E

S

I

P

L

A

T

F

O

R

M

E

S

=

5

3

5

.

0

0

m

²

3 .1

6

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

1

4

.

5

0

1

4

.

5

0

2

3

.

6

0

7

8

.

3

7

1

4

.

5

0

7

7

.

0

0

Pa rc

aj e

ex is

te nt

e

1

.

0

0

1

.

0

0

5

.

0

0

1

3

.

0

0

1

3

.

0

0

1 5 . 7 9

1 5 . 7 9

4

0

.

0

0

7

4

.

7

3

6

1

.

3

4

4 2 .1

1

6

.

0

0

P

A

R

C

E

L

A

1

Z

O

N

A

S

E

R

V

I

C

I

I

S

I

I

N

S

T

I

T

U

T

I

I

P

U

B

L

I

C

E

S

=

2

0

0

6

5

.

0

0

m

²

m

a

x

.

S

+

P

+

3

E

H

m

a

x

=

1

6

.

0

0

m

P

O

T

m

a

x

=

3

0

%

C

U

T

m

a

x

=

1

.

2

6

.

0

0

2

.

0

0

2

.

0

0

1

2

3

.

7

1

3

.

5

0

8

5

.

3

3

3

.

5

0

3

.

5

0

2 . 0 0

2 . 0 0

1

0

0

.

7

5

1 5 . 0 0

9 .6

4

1

2

9

.

2

1

3

2

.

3

7

2 4 .9

0

2

0

.

5

0

2

.

0

0

3

7

.

0

0

3

3

.

8

9

2

.

0

0

2

.

0

0

7

4

.

3

7

2

.

0

0

2

.

0

0

5

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

4

4

44

4

4

4

4

4

8

4

4

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

32

32

31

31

31

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

8

4

4

4

4

4

16

16

16

16

88

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

25

25

25

25

25 25

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

8

8

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

2525

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

25

9

9

9

9

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1

25

25

25

25

25

25

25

2525

25

18

25

25

25

25

25

25

2525

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

4

25

25

7

7

7

7

7

7

7

7

4

7

40

40

40

40

40

40

40

40

8

9

9

9

9

9

9

8

88

8

4

16

16

1

16

16

13

8

8

8

8

8

8

8

4

31

133

133

1

1

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

2525

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1

1

1

1

88.41

88.18

88.23

88.

88.29

88.37

88 . 3

88.23

88 .2

88.19

88 .

88.08

88.20

88.20

88.23

88.15

88.16

88 .

88

88.11

88.20

88.19

88.24

88.22

88.17

88.42

88.12

8

88.12

88.27

88.19

88.06

88.24

88.29

88

88.26

88.25

88.30

88.30

88.29

88.35

88.37

88.38

88.44

88.44

88.21

88.19

88.22

88.20

88.16

88.12

88.12

88.38

88.09

88.23

88.16

88.14

88.06

87.72

87.70

87.69

88.20

A

A

12

11

5

A

n

e

x

a

A

n

e

x

a

A

tro tu

ar

tro tu

ar

tro tu

ar

P

la

tfo

rm

a

4 5 . 0 0

83.84

5

89.37

5

1

0

1

.

7

5

5

1 2 . 2 0

2 1 . 0 0

8 . 6 5

6

.8

0

6

.

6

2

1

3

.

5

3

1

3

.

3

3

6

7

.

3

6

6

7

.

4

4

1

1

0

.0

0

1

1

0

.0

8

1

9

.0

8

1

9

.0

8

2

1

.9

2

1

9

.2

1

1

8

.2

4

2 0 . 9 5

1 5 . 7 9

1 6 . 7 7

1 8 . 5 6

1

4

.

7

4

1

4

.

7

4

1

0

1

.

9

7

7

8

.

3

7

2

3

,

6

0

16.21

9

.

9

2 5

1

7

.

2

4

3 3 . 3 6

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

+

1

E

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

A

t

e

lie

r

P

+

1

E

GRADINITA

S

c

o

a

la

G

e

n

e

r

a

la

-

W

a

ld

o

r

f

L

ic

e

u

l

-

W

a

ld

o

r

f

Waldorf

CONSTRUCTIE

P

C

O

N

S

T

R

U

C

T

IE

P

+

1

E

C

O

N

S

T

R

U

C

T

IE

P

+

1

E

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

SPATII VERZI

AMENAJATE

parc, loc de joaca

S

P

A

T

I

I

V

E

R

Z

I

A

M

E

N

A

J

A

T

E

p

l a

n

t

a

t

i i

c

o

p

a

c

i

GRADINITA

P+1E

in executie A.C. nr.

1

2

3

.

7

1

5

8

2

.

3

7

8

5

.

3

3

3

7

.

9

3

5

3

9

.

9

8

4

1

.

3

0

3

7

.

0

0

2

2

,

2

6

1

4

,

7

4

7

9

.

7

4

5

CF n r. 40

4605

S te ren

conf . CF

= 2 500

0 m p

Lic eul

Wa ldo

rf - Tim

isoa ra,

Str. Ura

nus , Nr

.10

Plan reglementari urbanistice

|

A.04

VEDERE SATELIT ZONA STUDIATA

POT propus max 30%

CUT propus max 1.2

regim inaltime S+P+3E

H max propus 16.00m

INDICI DE FOLOSIRE A TERENULUI:

Circulatii drumuri, parcaje existente

Locuinte existente pe amplasamente vecine

Zona verde - parc/copaci parcele vecine

Limita proprietate

Locuinte si servicii existente pe

amplasamente vecine

LEGENDA:

Imprejmuire gard

Accese auto / pietonal

Servicii si institutii publice existente

Zona Servicii si institutii publice / zona constructii

Zona verde - parc, loc de joaca, teren de sport

Circulatii, accese, parcaje

prelungire zona verde

Parcela 1 Parcela 2

POT propus max 55%

CUT propus max 3.3

regim inaltime S+P+5E

H max propus 24.00m

Amplasament studiat

Proiect nr.

Plansa nr.

Titlul

proiectului:

Scara:

DESENAT

SEF PROIECT

SEMNATURANUME Faza:

Beneficiar

Titlul plansei

Data:

PROIECTAT

INTOCMIT arh. Sabin Raciu

06/2018

282/2016

Amplasament:

arh. Sabin Raciu

SC "FABRICA DE PROIECTE" SRL

Proiectant de specialitate arhitectura

Giroc, str. Cupidon nr. 5

TEL. 0745 048045, EMAIL: [email protected]

str.Uranus nr.14, mun.Timisoara, jud. Timis

CF nr. 404605. nr. top. 404605

PUZ Centrul Pedagogic Waldorf

arh. Sabin Raciu

arh. Sabin Raciu

Fundatia Rudolf Steiner

Plan reglementari urbanistice A.04

PUZ

1:1000

ZONA IMPLEMENTARE CONSTRUCTII SERVICII

SI INSTITUTII PUBLICE

ZONA CIRCULATII SI ACCESE

SPATII VERZI AMENAJATE

TOTAL SUPRAFATA TEREN

BILANT TERITORIAL:

EXISTENT

ZONE FUNCTIONALE

%S mp

CURTE , SPATII NEAMENAJATE

100.00 %25000.00

13.83 %3457.00

- -

77.51 %19377.00

PROPUS

8.66 %2166.00

2673.35 10.69 %

20659.87 82.64 %

1187.49 4.75 %

25000.00 100.00 %

1.92 %479.29

%S mp

Limita parcele propuse

Limita zona studiata

Limita zona de implantare a constructiilor

Parcul Lidia pe
FABRICA DE PROIECTE
AutoCAD SHX Text
PARCELA 2 ZONA SERVICII SI INSTITUTII PUBLICE max. S+P+5E Hmax=24.00m POTmax=55% CUTmax=3.3
AutoCAD SHX Text
PARCELA 1 ZONA SERVICII SI INSTITUTII PUBLICE max. S+P+3E Hmax=16.00m POTmax=30% CUTmax=1.2
AutoCAD SHX Text
ZONA VERDE
AutoCAD SHX Text
ZONA VERDE
 • Sheets and Views
  • Layout1

Atasament: A.05_Plan_posibilitati_mobilare.pdf

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

13

4

4

8

4

4

13

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

4

8

8

8

8

8

8

32

32

31

4

31

31

31

4

4

4

4

4

4

4

4

16

13

4

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

8

4

4

4

4

4

16

16

16

16

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

8

8

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

31

31

31

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

25

9

9

9

9

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1

25

25

25

25

25

25

25

2525

25

18

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

4

25

25

7

7

7

7

7

7

7

7

4

7

40

40

40

40

40

40

40

40

8

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

4

16

16

16

16

16

4

4

13

4

8

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

4

31

4

4

4

4

4

4

4

4

4

31

4

4

4

4

4

4

16

17

17

133

133

133

133

13

4

31

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

88.55

88.12

88.41

88.18

88.00

88.33

88.04

88.00

87.98

87.99

88.01

87.97

87.88

88.23

88.25

88.29

88.37

88.32

88.23

88.19

88.08

88.20

88.20

88.23

88.15

88.16

88.43

88.11

88.20

88.19

88.24

88.22

88.17

88.42

88.12

88.41

88.12

88.27

88.19

88.41

88.06

88.29

88.24

88.43

88.29

88.36

88.26

88.25

88.30

88.30

88.29

88.35

88.37

88.38

88.44

88.44

88.21

88.19

88.22

88.20

88.16

88.12

88.12

88.38

88.09

88.23

88.16

88.14

88.06

87.72

87.70

87.69

88.20

4

4

A

A

A

A

12

7

11

6

5

2

1

3

Ale ea S

AN AT

AT II

St r.

UR AN

US

PARCUL LIDIA

A

n

e

x

a

A

A4 39

/2 /6

tro tu

ar

Acces pietonal

gradinita

A

c

c

e

s

p

i

e

t

o

n

a

l

s

c

o

a

l

a

Pa rc

ar i e

xi ste

nt e

tro tu

ar

tro tu

ar

A

c

c

e

s

a

u

t

o

a

v

i

z

a

t

C

C

n

r

.

D

T

2

0

1

4

-

0

0

5

1

1

2

d

i

n

1

5

.

0

1

.

2

0

1

5

Acces pietonal

gradinita

Aleea CRISTALULUI

Pa rc

aje ex

ist en

te

P

l

a

t

f

o

r

m

a

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

+

1

E

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

A

t

e

l

i

e

r

P

+

1

E

G RADINITA

S

c

o

a

l

a

G

e

n

e

r

a

l

a

-

W

a

l

d

o

r

f

L

i

c

e

u

l

-

W

a

l

d

o

r

f

W aldorf

CO NSTRUCTIE

P

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

+

1

E

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

+

1

E

A

c

c

e

s

p

i

e

t

o

n

a

l

s

c

o

a

l

a

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

+

2

E

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

6

E

L

O

C

U

I

N

T

E

S

I

S

E

R

V

I

C

I

I

P

+

1

2

E

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

6

E

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

4

E

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

4

E

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

4

E

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

4

E

Zona verde

Zona verde

Zona verde

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

4

E

G RADINITA

P+1E

S

c

o

a

l

a

,

c

u

s

a

l

i

d

e

c

l

a

s

a

,

l

a

b

o

r

a

t

o

a

r

e

,

s

a

l

a

d

e

s

p

o

r

t

,

s

a

l

a

d

e

m

u

z

i

c

a

,

a

t

e

l

i

e

r

e

d

e

s

c

u

l

p

t

u

r

a

,

p

i

c

t

u

r

a

S

+

P

+

5

E

GIMNAZIU

P+1E+M

GIMNAZIU

P+1E+M

GIMNAZIU

P+1E+M

GIMNAZIU

P+1E+M

GIMNAZIU

P+1E+M

GIMNAZIU

P+1E+M

ACTIVITATI

EDUCATIONALE

P+M

TEREN

SPORT

TURN

P+3E

P

A

R

C

A

R

E

A

U

T

O

SPATII VERZI AMENAJATE

S

P

A

T

I

I

V

E

R

Z

I

A

M

E

N

A

J

A

T

E

8 0 .6

8

8 9 .3

8

1

7

8

.

7

5

7

8

.

3

7

3

7

.

9

3

3

9

.

9

8

4

1

.

3

0

3 .1

6

3

.

0

0

3

.

0

0

7

7

.

0

0

1

.

0

0

1

.

0

0

1

2

3

.

7

1

8

5

.

3

3

1

0

0

.

7

5

3

7

.

0

0

P

A

R

C

E

L

A

3

Z

O

N

A

A

C

C

E

S

E

S

I

P

L

A

T

F

O

R

M

E

S

=

5

3

5

.

0

0

m

²

P

A

R

C

E

L

A

2

Z

O

N

A

S

E

R

V

I

C

I

I

S

I

I

N

S

T

I

T

U

T

I

I

P

U

B

L

I

C

E

S

=

4

4

0

0

.

0

0

m

²

m

a

x

.

S

+

P

+

5

E

H

m

a

x

=

2

4

.

0

0

m

P

O

T

m

a

x

=

5

5

%

C

U

T

m

a

x

=

3

.

3

P

A

R

C

E

L

A

1

Z

O

N

A

S

E

R

V

I

C

I

I

S

I

I

N

S

T

I

T

U

T

I

I

P

U

B

L

I

C

E

S

=

2

0

0

6

5

.

0

0

m

²

m

a

x

.

S

+

P

+

3

E

H

m

a

x

=

1

6

.

0

0

m

P

O

T

m

a

x

=

3

0

%

C

U

T

m

a

x

=

1

.

2

SPATII AMENAJATE

LOC DE JOACA

SPATII AMENAJATE

LOC DE JOACA

SPATII AMENAJATE

LOC DE JOACA

ACTIVITATI

EDUCATIONALE

P+M

4 5 . 0 0

1

3

.

0

0

1

3

.

0

0

1 5 . 7 9

1

0

0

.

7

5

Proiect nr.

Plansa nr.

Titlul

proiectului:

Scara:

DESENAT

SEF PROIECT

SEMNATURANUME Faza:

Beneficiar

Titlul plansei

Data:

PROIECTAT

INTOCMIT arh. Sabin Raciu

06/2018

282/2016

Amplasament:

arh. Sabin Raciu

SC "FABRICA DE PROIECTE" SRL

Proiectant de specialitate arhitectura

Giroc, str. Cupidon nr. 5

TEL. 0745 048045, EMAIL: [email protected]

str.Uranus nr.14, mun.Timisoara, jud. Timis

CF nr. 404605. nr. top. 404605

PUZ Centrul Pedagogic Waldorf

arh. Sabin Raciu

arh. Sabin Raciu

Fundatia Rudolf Steiner

Plan posibilitati mobilare A.05

PUZ

1:1000

Plan posibilitati mobilare

|

A.05

Spatii verzi amenajate

Locuinte existente pe amplasamente vecine

Spatii amenajate - loc de joaca

Locuinte si servicii existente pe

amplasamente vecine

Servicii si institutii publice existente

LEGENDA:

Institutii publice propuse - invatamant

ZONA IMPLEMENTARE CONSTRUCTII SERVICII

SI INSTITUTII PUBLICE

ZONA CIRCULATII SI ACCESE

SPATII VERZI AMENAJATE

TOTAL SUPRAFATA TEREN

BILANT TERITORIAL:

EXISTENT

ZONE FUNCTIONALE

%S mp

CURTE , SPATII NEAMENAJATE

PROPUS

2673.35 10.69 %

20659.87 82.64 %

1187.49 4.75 %

25000.00 100.00 %

1.92 %479.29

%S mp

Limita proprietate

Circulatii drumuri, parcaje existente

Circulatii, accese, parcaje

Limita parcele propuse

100.00 %25000.00

13.83 %3457.00

- -

77.51 %19377.00

8.66 %2166.00

Imprejmuire gard

Accese auto / pietonal

Limita zona studiata

Limita zona de implantare a constructiilor

FABRICA DE PROIECTE
 • Sheets and Views
  • Layout2

Atasament: A.06_Plan_circulatia_terenurilor.pdf

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

44

4

4

4

4

4

4

13

4

4

8

4

4

4

8

8

8

8

4

8

8

8

8

8

8

32

32

31

4

31

31

31

4

4

4

4

4

13

4

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

8

4

4

4

4

4

16

16

16

16

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

8

8

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

31

31

31

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

25

9

9

9

9

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1

25

25

25

25

25

25

25

2525

25

18

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

4

25

25

7

7

7

7

7

7

7

7

4

7

40

40

40

40

40

40

40

40

8

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

4

16

16

16

16

16

4

4

13

4

8

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

4

31

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

31

4

4

4

4

4

4

16

17

17

133

133

133

133

13

4

31

31

31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

88.55

88.12

88.41

88.18

88.00

88.33

88.21

88.06

88.07

88.10

88.04

88.00

87.98

87.99

88.01

87.97

87.88

87.80

87.90

88.23

88.25

88.29

88.37

88.32

88.23

88.26

88.19

88.33

88.08

88.20

88.20

88.23

88.15

88.16

88.37

88.43

88.11

88.20

88.19

88.24

88.22

88.17

88.42

88.12

88.41

88.12

88.27

88.19

88.41

88.06

88.29

88.24

88.43

88.29

88.36

88.26

88.25

88.30

88.30

88.29

88.35

88.37

88.38

88.44

88.44

88.21

88.19

88.22

88.20

88.16

88.12

88.12

88.38

88.09

88.23

88.16

88.14

88.06

87.72

87.70

87.69

88.20

4

4

A

A

A

12

8

7

11

6

5

2

1

3

Ale ea S

AN AT

AT II

St r.

UR AN

US

PARCUL LIDIA

A

A4 39

/2 /6

tro tu

ar

Acces pietonal

gradinita

A

c

c

e

s

p

i

e

t

o

n

a

l

s

c

o

a

l

a

A

c

c

e

s

p

i

e

t

o

n

a

l

s

c

o

a

l

a

Pa rc

ar i e

xi ste

nt e

tro tu

ar

tro tu

ar

A

c

c

e

s

a

u

t

o

a

v

i

z

a

t

C

C

n

r

.

D

T

2

0

1

4

-

0

0

5

1

1

2

d

i

n

1

5

.

0

1

.

2

0

1

5

Acces pietonal

gradinita

Aleea CRISTALULUI

Pa rc

aje ex

ist en

te

P

l

a

t

f

o

r

m

a

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

+

1

E

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

A

t

e

l

i

e

r

P

+

1

E

G RADINITA

S

c

o

a

l

a

G

e

n

e

r

a

l

a

-

W

a

l

d

o

r

f

L

i

c

e

u

l

-

W

a

l

d

o

r

f

W aldorf

CO NSTRUCTIE

P

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

+

1

E

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

+

1

E

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

+

2

E

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

6

E

L

O

C

U

I

N

T

E

S

I

S

E

R

V

I

C

I

I

P

+

1

2

E

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

6

E

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

4

E

C

O

N

S

T

R

U

C

T

I

E

P

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

4

E

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

4

E

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

4

E

Zona verde

Zona verde

Zona verde

L

O

C

U

I

N

T

E

P

+

4

E

G RADINITA

P+1E

P

A

R

C

E

L

A

2

Z

O

N

A

S

E

R

V

I

C

I

I

S

I

I

N

S

T

I

T

U

T

I

I

P

U

B

L

I

C

E

S

=

4

4

0

0

.

0

0

m

²

m

a

x

.

S

+

P

+

5

E

H

m

a

x

=

2

4

.

0

0

m

P

O

T

m

a

x

=

5

5

%

C

U

T

m

a

x

=

3

.

3

P

A

R

C

E

L

A

3

Z

O

N

A

A

C

C

E

S

E

S

I

P

L

A

T

F

O

R

M

E

S

=

5

3

5

.

0

0

m

²

P

A

R

C

E

L

A

1

Z

O

N

A

S

E

R

V

I

C

I

I

S

I

I

N

S

T

I

T

U

T

I

I

P

U

B

L

I

C

E

S

=

2

0

0

6

5

.

0

0

m

²

m

a

x

.

S

+

P

+

3

E

H

m

a

x

=

1

6

.

0

0

m

P

O

T

m

a

x

=

3

0

%

C

U

T

m

a

x

=

1

.

2

8 0 .6

8

8 9 .3

8

1

7

8

.

7

5

7

8

.

3

7

3

7

.

9

3

3

9

.

9

8

4

1

.

3

0

3 .1

6

3

.

0

0

3

.

0

0

7

7

.

0

0

1

.

0

0

1

.

0

0

1

2

3

.

7

1

8

5

.

3

3

3

7

.

0

0

1

0

0

.

7

5

Proiect nr.

Plansa nr.

Titlul

proiectului:

Scara:

DESENAT

SEF PROIECT

SEMNATURANUME Faza:

Beneficiar

Titlul plansei

Data:

PROIECTAT

INTOCMIT arh. Sabin Raciu

06/2018

282/2016

Amplasament:

arh. Sabin Raciu

SC "FABRICA DE PROIECTE" SRL

Proiectant de specialitate arhitectura

Giroc, str. Cupidon nr. 5

TEL. 0745 048045, EMAIL: [email protected]

str.Uranus nr.14, mun.Timisoara, jud. Timis

CF nr. 404605. nr. top. 404605

PUZ Centrul Pedagogic Waldorf

arh. Sabin Raciu

arh. Sabin Raciu

Fundatia Rudolf Steiner

Plan circulatia terenurilor A.06

PUZ

1:1000

Plan circulatia terenurilor

|

A.06

Teren privat ale persoanelor fizice sau juridice

Teren domeniu public

TOTAL

BILANT TERITORIAL:

EXISTENT

ZONE FUNCTIONALE

%S mp

100.00 %25000.00

PROPUS

89.35 %22337.00

25000.00 100.00 %

89.35 %22337.00

%S mp

Terenuri private ale persoanelor

fizice sau juridice

Terenuri proprietate

publice de interes local

LEGENDA

Limita de proprietate propusa

pentru introducere in intravilan

Limita parcele porpuse

Accese auto / pietonal

Limita zona studiata

10.65 %2663.0010.65 %2663.00

FABRICA DE PROIECTE
 • Sheets and Views
  • Layout3