keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 414/27.07.2018 privind respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuinţe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara

27.07.2018

Hotararea Consiliului Local 414/27.07.2018
privind respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuinţe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-009921/26.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-009921/26.06.2018 - al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-009921/26.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 04/11.05.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 14/17.05.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 37 din 12.04.2018;
Având în vedere dezbaterea publică din data de 19.07.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Ţinând seama de faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuinţe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara nu a întrunit cerinţele prevederilor art. 45 alin. 2 in Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuinţe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara - Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.
- Proiectantului S.C. RD SIGN S.R.L.
- O.C.P.I. Timis
- Mass - media locale


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 7._POSIBILITATI_DE_MOBILARE.pdf

GSPublisherVersion 258.21.83.8

6 A3- 420x297 mm

Timisoara, str. Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF. nr. 425325, Nr. top. 29358/1/1/2,

CF. nr. 421396, Nr. top. 421396

POSIBILITATI DE MOBILARE

200/KRC/17

1:500

PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnatura

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

arh. Florin Simidreanu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrisanu arh. Daniela Negrisanu

arh.Razvan Negrisanuspecialist RUR

PUZ Bloc de locuinte colective și dotări și parcaje

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

iunie 2018

Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje

87.396

87.4378 7.429

87.473 87.470

87.476

87.419

lim ita im

plantare cf. H G

525 din 1996 m

in H /2

ac ce

s au

to si

p ie

to na

l

drum de incinta

1 2

SAD

max S+P+4E+Er P.O.T max. 40% C.U.T max 2.4

CF nr. 425325 Nr. top. 29358/1/1/2

Steren= 725 mp

CF nr. 421396 Steren= 49 mp

limita de proprietate conform CF

CF nr. 425325 Nr. top. 29358/1/1/2

Steren= 725 mp

CF nr. 421396 Steren= 49 mp

limita de proprietate conform CF

A8

A7

B A

LOC DE J

OACA PEN

TRU COPII

EXIS TENT

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

LOCUINTE COLECTIVE P+4

LOCUINTE COLECTIVE P+4

LOCUINTE COLECTI VE

P+4

LOCUINTE COLECTI VE

P+4

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

2 3 A 2 1

19

15

13

11

9

87.41687.448

87.41687.4 50

87.399

87.375

87.399

87.353

87.34087.40 4

87.433

87.353

87.48087.4 13

87.86987. 603

87.873

88.888

87.450

87.293

87.330

87.540

87.63287.624

87.585 87.745

87.747

87.585

87.667

87.614

87.641 87.60 6

87.648 87.697

87.616

87.589

87.772 88.832

87.691

87.695

87.523 87.547

87.566

87.562

87.715 87.715

87.780

87.786 87.821

87.846 87.851

87.828 87.868

87.753

N r . c a d . 4 2 1 3 9 4

Baterie garaje II

Baterie garaje III

C

C

C

CC

87.444 87.611 87.648

87.468

87.591

87.58387.568

87.531

87.389 87.451

87.94187.94 4

88.03088.025

87.721

87.709

87.803 87.828

87.560

87.662

87.74187.822

87.606

87.725

87.57687.364

87.737

87.606

87.60687.972

87.847 87.844

87.913 87.869

87.899 88.013

87.997

87.9498 7.889

88.905 89.061

Nr. top.

2935 8/1/

1/1

Nr. cad. 421394

B a t e r ie g a r a je V I

B a t e r ie g a r a je V

B a t e r ie g a r a je IV

Baterie garaje I

47760 0

47760 0

47765 0

47765 0

2 0 5 4 5 0

C

C

S T R A D A D U M IT R U K IR IA C ( a s f a lt )

STRADA DUMITRU KIRIAC (asfalt)

Strada Dumitru Kiriac (asfalt)

retragere aliniam ent strada D

. Kiriac

S T R A D A D U M IT R U K IR IA C ( a s f a lt )

retragere aliniament strada D. Kiriac

prop rieta

r St atul

Româ n

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15

16 17 18 19 20

BILANT TERITORIAL

Suprafata teren

Circulatii auto, pietonale si parcaje Teren cedat pentru constituirea domeniului public

EXISTENT PROPUSINDICI URBANISTICI 774.00 mp 774.00 mp

Spatii verzi 0 Locuinte si dotari

0 0 0

%

100,00 30,00 40,00 23.67

232.2 mp 309.6 mp 183.20 mp 49 mp 6.33

P.O.T maxim 40% C.U.T max 2.4 Hmax = 21,00 m

Inscrierea volumului propus in context

LOC DE JOACA PENTRU COPII EXISTENT

SUPRAFATA SPATII PARTER : CASA SCARII+SAD

SUPRAFATA SPATII ETAJE SUPERIOARE : LOCUIRE

N

mio studio de arnitectura

Atasament: 6._OBIECTIVE_DE_UTILITATE_PUBLICA.pdf

GSPublisherVersion 258.21.83.8

5 A3- 420x297 mm

Timisoara, str. Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF. nr. 425325, Nr. top. 29358/1/1/2,

CF. nr. 421396, Nr. top. 421396

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

200/KRC/17

1:500

PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnatura

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

arh. Florin Simidreanu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrisanu arh. Daniela Negrisanu

arh.Razvan Negrisanuspecialist RUR

PUZ Bloc de locuinte colective și dotări și parcaje

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

iunie 2018

Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje

87.396

87.4378 7.429

87.473 87.470

87.476

87.41919.36

38.21

18.99

2.61

2.55

7.56

37.39

CF nr. 425325 Nr. top. 29358/1/1/2

Steren= 725 mp

CF nr. 421396 Steren= 49 mp

limita de proprietate conform CF

CF nr. 425325 Nr. top. 29358/1/1/2

Steren= 725 mp

CF nr. 421396 Steren= 49 mp

limita de proprietate conform CF

A8

A7

B A

LOC DE J

OACA PEN

TRU COPII

EXIS TENT

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

LOCUINTE COLECTIVE P+4

LOCUINTE COLECTIVE P+4

LOCUINTE COLECTI VE

P+4

LOCUINTE COLECTI VE

P+4

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

2 3 A 2 1

2 0

6

17

19

15

13

11

9

4

10 12

8 6 A

6 4

87.41687.448

87.41687.4 50

87.399

87.375

87.399

87.353

87.34087.40 4

87.433

87.353

87.48087.4 13

87.86987. 603

87.873

88.888

87.450

87.293

87.330

87.540

87.63287.624

87.585 87.745

87.747

87.585

87.667

87.614

87.641 87.60 6

87.648 87.697

87.616

87.589

87.772 88.832

87.691

87.695

87.523 87.547

87.566

87.562

87.715 87.715

87.780

87.786 87.821

87.846 87.851

87.828 87.868

87.753

N r . c a d . 4 2 1 3 9 4

Baterie garaje II

Baterie garaje III

C

C

C

CC

87.444 87.611 87.648

87.468

87.591

87.58387.568

87.531

87.389 87.451

87.94187.94 4

88.03088.025

87.721

87.709

87.803 87.828

87.560

87.662

87.74187.822

87.606

87.725

87.57687.364

87.737

87.606

87.60687.972

87.847 87.844

87.913 87.869

87.899 88.013

87.997

87.9498 7.889

88.905 89.061

Nr. top.

2935 8/1/

1/1

Nr. cad. 421394

B a t e r ie g a r a je V I

B a t e r ie g a r a je V

B a t e r ie g a r a je IV

Baterie garaje I

47760 0

47760 0

47765 0

47765 0

2 0 5 4 5 0

C

C

S T R A D A D U M IT R U K IR IA C ( a s f a lt )

STRADA DUMITRU KIRIAC (asfalt)

Strada Dumitru Kiriac (asfalt)

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

LOCUINTA INDIVIDUALA

D+P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

S T R A D A D U M IT R U K IR IA C ( a s f a lt )

prop rieta

r St atul

Româ n

limite de proprietate

constructii existente

teren proprietate privata

teren domeniu public

N

Legenda - Sursa : noul PUG - Reglementari urbanistice - proprietati asupra terenurilor Revizia 3 Nota - au fost folosite informatii de pe site-ul http://www.primariatm.ro/uploads/files/pug%20revizia%202/U06_PROPRIETATEA% 20ASUPRA%20TERENURILOR.pdf . Proiectantul isi asuma dreptul de a se baza pe aceste date si informatii si a le considera exacte si complete. Proiectantul nu isi asuma responsabilitatea pentru exactitatea si corectitudinea informatiilor preluate.

teren proprietate privata ce trece in domeniu public (cedat pentru constituire profil stradal)

mio studio de arnitectura

Atasament: 5._REGLEMENTARI_EDILITARE_2.pdf

GSPublisherVersion 258.21.83.8

drum de incinta

CF nr. 425325 Nr. top. 29358/1/1/2

Steren= 725 mp

C

C

C

CC

C

C

Bloc de locuinte colective max. S+P+4E+Er

contur parter - spatii cu alta destinatie

CF nr. 421936 Steren= 49 mp

VERIFICATOR / EXPERT

SEMNATURA:

Proiectat :

Verificat:

SPECIFICATIE :

Sef Proiect :

NUME:

NUME

Data : Titlu plansa: Nr. pl. E-01

420x297

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Titlu proiect:

CERINTASEMNATURA

ing. V. DAIA

Beneficiar:

Ie

ing. Adrian Lombrea

ing. Adrian Lombrea

Str. ALEEA CASCADEI 1 TIMISOARA LOMBREA A. - ELECTROTEHNIK I.I.

VERIFICATOR / EXPERT

SEMNATURA:

Proiectat :

Verificat:

SPECIFICATIE :

Sef Proiect :

NUME:

NUME

Data : Titlu plansa:

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Titlu proiect:Scara : 1:500

CERINTASEMNATURA

ing. V. DAIA

Beneficiar:

Ie

ing. Adrian Lombrea

ing. Adrian Lombrea

PLAN DE SITUATIE Retele electrice si de telecomunicatii

Str. ALEEA CASCADEI 1 TIMISOARA LOMBREA A. - ELECTROTEHNIK I.I.

arh. Daniela Negrisanu

Beneficiar: Nr. pr. 175/2017

Beneficiar:

Amplasament:

FAZA: PUZ

retele electrice LES J.T. - propuse

bransament electric - propus

retea electrica(MT) LES 20KV - propusa

retea telecomunicatii - propusa

bransament telecomunicatii - propus

POST TRANSFORMARE - propusPT

LEGENDA

Se vor respecta distantele minime intre categoriile de instalatii conform I7-2011 ; NTE-007/08/00 ; P118-1999 ; PE132/2003.

BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE SI DOTARI SI PARCAJE

Timisoara, str. Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF. nr. 425325, Nr. top. 29358/1/1/2, CF. nr. 421396, Nr. top. 421396

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Stalp de iluminat public , metalic, h=11m, echipat cu un corp de iluminat cu sursa LED 60W / halogenuri metalice 125W

Atasament: 4._REGLEMENTARI_EDILITARE_1.pdf

GSPublisherVersion 258.21.83.8

drum de incinta

CF nr. 425325 Nr. top. 29358/1/1/2

Steren= 725 mp

C

C

C

CC

C

C

Bloc de locuinte colective

max. S+P+4E+Er

43.18

4.00 2.30

contur parter - spatii cu alta destinatie

Apa Ø200

Canal Ø300

C an

al Ø

30 0

A pa

Ø 15

0

BAZIN RETENTIE Vutil = 19mc

CA

CR

PROPUNERE BRANSAMENT APA PEHDØ63mm,PN10

RACORD CANAL PVC-KGØ200mm

CD

SH

CM

RT RT RT RT

Acc Acc Acc Acc Acc

AccAcc

A cc

A cc

A cc

A cc

DEZAFECTARE RETEA Acc

DEZAFECTARE RETEA Acc

PROPUNERE DEVIERE RETEA Acc

PR O

PU N

ER E

D EV

IE RE

B RE

TE A

A cc

preaplin de siguranta

CF nr. 421936 Steren= 49 mp

11/2017Desenat

TIMISOARA, STR. ARISTIDE DEMETRIADE nr.1/3,et.2, cam.31 ; Tel.: 0356 430866, Mobil : 0726 188 000, Adresa mail: [email protected] Reg.Com.: J35/ 1967/ 06.07.2004; Cod Fiscal: RO 16577600

Verificator

Referat / Expertiza nr. / data

1:200

Denumire lucrare :

Proiect nr.

Nume :

Data :

Verificator/ Expert

Specificatie : Scara :

Cerinta :

Referat nr.

Nume :

Denumire plansa :

Beneficiar :

Proiectant INSTALATII

Faza :

Sef proiect

Semnatura:

Semnatura:

Plansa nr.

01-ED

237/2017

AVIZE

s.c. ACD INSTAL s.r.l.s.c. ACD INSTAL s.r.l.

ing. Dumitru Dutu

ing. Dumitru Dutu

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

∑ INSTALATII APA - CANALIZARE / RACORDURI ∑ RETELE TERMICE SECUNDARE

PLAN DE SITUATIE - RETELE EXISTENTE + PROPUNERI

PROIECTANT ARHITECTURA : S.C. RDsign S.R.L.

BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE SI DOTARI SI PARCAJE

arh. Daniela Negrisanu

Timisoara, str. Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF. nr. 425325, Nr. top. 29358/1/1/2, CF. nr. 421396, Nr. top. 421396

Amplasament :

Retea apa stradala, EXISTENTA

Retea de canalizare stradala, EXISTENTA

RT Retea termica secundara , EXISTENTA

Acc Retea recirculare apa calda , EXISTENTA

Acc Retea recirculare apa calda , propusa pentru DEZAFECTARE

Acc Retea recirculare apa calda , propusa pentru DEVIERE

CAMIN BRANSAMENT apa rece PROPUSCA CR CAMIN DE RACORD la canalizarea stradala - PROPUS

SEPARATOR HIDROCARBURI; q=6l/sec. ØxH=1200x2100mm

SH

CplH

CplH

BAZIN RETENTIE Vutil = 19mc

Bazin retentie ape pluviale, Vutil=19 mc, echipat cu 2 POMPE ( 1A+1R) functionare controlata prin senzori de nivel

CM CM

Retea de canalizare ape pluviale posibil infestate cu produse petroliere, in incinta

Retea de canalizare uzate menajere +ape pluviale conventional curate (conf. NTPA 002), in incinta

Camin vizitare, retea de canalizare ape pluviale posibil infestate cu produse petroliere

CM ape uzate menajere / pluviale conv. curate

CplH

Camin de vizitare retea canalizare

LEGENDA EDILITARE

PUZ

02/2018 REGLEMENTARI EDILITARE

Atasament: 3._REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

GSPublisherVersion 258.21.83.8

3 A3- 420x297 mm

Timisoara, str. Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF. nr. 425325, Nr. top. 29358/1/1/2,

CF. nr. 421396, Nr. top. 421396

REGLEMENTARI URBANISTICE

200/KRC/17

1:500

PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnatura

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

arh. Florin Simidreanu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrisanu arh. Daniela Negrisanu

arh.Razvan Negrisanuspecialist RUR

PUZ Bloc de locuinte colective și dotări și parcaje

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

iunie 2018

Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje

87.396

87.4378 7.429

87.473 87.470

87.476

87.41919.36

38.21

18.99

10.00

1. 36 1. 22

2.61

2.55

7.56

H /2

m in

5 m

lim ita im

plantare cf. H G

525 din 1996 m

in H /2

H bl

oc d

e lo

cu in

te co

le ct

iv e

P+ 4

di n

Su d

ac ce

s au

to si

p ie

to na

l

37.39

23.20 15.00

14 .5

0

85

1.20

max S+P+4E+Er P.O.T max. 40% C.U.T max 2.4

CF nr. 425325 Nr. top. 29358/1/1/2

Steren= 725 mp

CF nr. 421396 Steren= 49 mp

limita de proprietate conform CF

CF nr. 425325 Nr. top. 29358/1/1/2

Steren= 725 mp

CF nr. 421396 Steren= 49 mp

limita de proprietate conform CF

A8

A7

B A

LOC DE J

OACA PEN

TRU COPII

EXIS TENT

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

LOCUINTE COLECTIVE P+4

LOCUINTE COLECTIVE P+4

LOCUINTE COLECTI VE

P+4

LOCUINTE COLECTI VE

P+4

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

2 3 A 2 1

19

15

13

11

9

87.41687.448

87.41687.4 50

87.399

87.375

87.399

87.353

87.34087.40 4

87.433

87.353

87.48087.4 13

87.86987. 603

87.873

88.888

87.450

87.293

87.330

87.540

87.63287.624

87.585 87.745

87.747

87.585

87.667

87.614

87.641 87.60 6

87.648 87.697

87.616

87.589

87.772 88.832

87.691

87.695

87.523 87.547

87.566

87.562

87.715 87.715

87.780

87.786 87.821

87.846 87.851

87.828 87.868

87.753

N r . c a d . 4 2 1 3 9 4

Baterie garaje II

Baterie garaje III

C

C

C

CC

87.444 87.611 87.648

87.468

87.591

87.58387.568

87.531

87.389 87.451

87.94187.94 4

88.03088.025

87.721

87.709

87.803 87.828

87.560

87.662

87.74187.822

87.606

87.725

87.57687.364

87.737

87.606

87.60687.972

87.847 87.844

87.913 87.869

87.899 88.013

87.997

87.9498 7.889

88.905 89.061

Nr. top.

2935 8/1/

1/1

Nr. cad. 421394

B a t e r ie g a r a je V I

B a t e r ie g a r a je V

B a t e r ie g a r a je IV

Baterie garaje I

47760 0

47760 0

47765 0

47765 0

2 0 5 4 5 0

C

C

S T R A D A D U M IT R U K IR IA C ( a s f a lt )

STRADA DUMITRU KIRIAC (asfalt)

Strada Dumitru Kiriac (asfalt)

retragere aliniam ent strada D

. Kiriac

S T R A D A D U M IT R U K IR IA C ( a s f a lt )

retragere aliniament strada D. Kiriac

prop rieta

r St atul

Româ n

BILANT TERITORIAL

Suprafata teren

Circulatii auto, pietonale si parcaje Teren cedat pentru constituirea domeniului public

EXISTENT PROPUSINDICI URBANISTICI 774.00 mp 774.00 mp

Spatii verzi 0 Locuinte si dotari

0 0 0

%

100,00 30,00 40,00 23.67

232.2 mp 309.6 mp 183.20 mp 49 mp 6.33

P.O.T maxim 40% C.U.T max 2.4 Hmax = 21,00m

acces auto si pietonal

limite de proprietate parcele reglementate

aliniamente

zona de implantare

constructii existente

vegetatie de aliniament si trotuar propus

zona de locuinte cu dotari de interes local

Pe parter se admit parcaje(garaje) si functiuni complementare care se pot extinde si la nivelul 1 al cladirii.

N Legenda

Functiuni mixte: locuire si servicii/comert

mio studio de arnitectura

Atasament: 2._SITUATIA_EXISTENTA.pdf

GSPublisherVersion 258.21.83.8

2 A3- 420x297 mm

Timisoara, str. Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF. nr. 425325, Nr. top. 29358/1/1/2,

CF. nr. 421396, Nr. top. 421396

SITUATIA EXISTENTA

200/KRC/17

1:500

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnatura

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

arh. Florin Simidreanu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrisanu arh. Daniela Negrisanu

arh.Razvan Negrisanuspecialist RUR

PUZ Bloc de locuinte colective și dotări și parcaje

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

martie 2018

87.396

87.4378 7.429

87.473 87.470

87.476

87.41919.36

38.21

18.99

2.61

2.55

7.56

37.39

CF nr. 425325 Nr. top. 29358/1/1/2

Steren= 725 mp

CF nr. 421396 Steren= 49 mp

limita de proprietate conform CF

CF nr. 425325 Nr. top. 29358/1/1/2

Steren= 725 mp

CF nr. 421396 Steren= 49 mp

limita de proprietate conform CF

A8

A7

B A

LOC DE J

OACA PEN

TRU COPII

EXIS TENT

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

LOCUINTE COLECTIVE P+4

LOCUINTE COLECTIVE P+4

LOCUINTE COLECTI VE

P+4

LOCUINTE COLECTI VE

P+4

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

2 3 A 2 1

19

15

13

11

9

87.41687.448

87.41687.4 50

87.399

87.375

87.399

87.353

87.34087.40 4

87.433

87.353

87.48087.4 13

87.86987. 603

87.873

88.888

87.450

87.293

87.330

87.540

87.63287.624

87.585 87.745

87.747

87.585

87.667

87.614

87.641 87.60 6

87.648 87.697

87.616

87.589

87.772 88.832

87.691

87.695

87.523 87.547

87.566

87.562

87.715 87.715

87.780

87.786 87.821

87.846 87.851

87.828 87.868

87.753

N r . c a d . 4 2 1 3 9 4

Baterie garaje II

Baterie garaje III

C

C

C

CC

87.444 87.611 87.648

87.468

87.591

87.58387.568

87.531

87.389 87.451

87.94187.94 4

88.03088.025

87.721

87.709

87.803 87.828

87.560

87.662

87.74187.822

87.606

87.725

87.57687.364

87.737

87.606

87.60687.972

87.847 87.844

87.913 87.869

87.899 88.013

87.997

87.9498 7.889

88.905 89.061

Nr. top.

2935 8/1/

1/1

Nr. cad. 421394

B a t e r ie g a r a je V I

B a t e r ie g a r a je V

B a t e r ie g a r a je IV

Baterie garaje I

47760 0

47760 0

47765 0

47765 0

2 0 5 4 5 0

C

C

S T R A D A D U M IT R U K IR IA C ( a s f a lt )

STRADA DUMITRU KIRIAC (asfalt)

Strada Dumitru Kiriac (asfalt)

S T R A D A D U M IT R U K IR IA C ( a s f a lt )

prop rieta

r St atul

Româ n

LIMITE TERITORIU STUDIAT PRIN PUZ

ZONA MIXTA LOCUIRE SI SERVICII

ZONA DE NUCLEE DE SERVICII, ACTIVITATI COMERCIALE, DE TURISM, BIROURI IN AFARA ZONEI CENTRALE

ZONA DE LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL

RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINTE FUNCTIUNI MIXTE : LOCUINTE SI SERVICII/COMERT

RESTRUCTURAREA SUPRAFETELOR INDUSTRIALE FUNCTIUNI MIXTE: LOCUINTE DE SERVICII/COMERT

ZONA GOSPODARIE COMUNALA

N

Extras din PUG-ul nou (conform Regulamentului Local aferent “Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare- Etapa a 3-a elaborare PUG Timișoara” aprobate prin HCL nr. 428/2013)

87.396

87.4378 7.429

87.473 87.470

87.476

87.419

3

3 0 31

3 1A

4 2

5 3

1

6 11

4 A

4

9 7

2 A

5

2 3 1

9 2

101 9 9 A

9 0

8 8

9 9 B

2

2 0

18 16

14

1

12 14

10 2 1

1

2 4

3 3A

19 17

15

2/5

2 9

2 8

2 6 19

2 4 A

2 4

17

8A

10 12 6

5

8

7 9

3 2

3 4

3 9

1414A

3 0

9A

3 3

3 5

2 8

2 6

3 1

2 9

2 4 27

2 5

16 18 20 2222B

11 13 15 17

24 26

19 21

15A

2 2

16 18 20

18 2 0

22 24

16

5 8

13

2A

11

1A 1

7 9

3 5

1- 3

1

1-3

7 9

7 7

4 6A6 8 10

5 7 93

14

1412 14A

11 13

2 2

1612

10

18

2 0

8 6

43

102

100

37

4 2

35 98

94 96

90 92

88 86

84 10

82 80

14

78

76

29A

74 72

70

2/6 2/6

1 2

2 8

30 32

2 4

2 0

2 2

34 34A

18

36

2A 2B

2C

1

2D

42

2 9

2 7

2 5

38A

3 5

7

40

28

23 25 27

15 13 A

29 31

31A

11 13

9

27

2628

27A 29

3230

29A 31 33

2 3

2 1

16

19

42

33

35

44

37

34

17

15

35A 35

36 38

37

40

39

6 8 10 12 14

9 11

13 15

17 19

8 6

16A

19A

8 4

9 7

8 2

9 5

9 3

46 48

39 41

50

52

43

54 56

58

45 47

47A

42 44

41

43

46

48

45

72A

50 52 70

54

7 8

8 0

76

91

60

91A

74

72A

87A 89

72

87

85 85A

7 A

7 5 B

5

14

17

17 1521

16

3 1

1B 1A

19

14 12

12 A

11 13

12 15 A

9

13

11

10 7 12A 12

8

5

8 A 3

10 8A

9 7

8

6

19 17

8

6 4

15 13

11

2 2D

6

29 27

25

23 21

4 4A

19 17

2

9

7

2B 5

3

1

8

2C

47 47A

68

64A

64

66

81

5

3

4

2A

1

1A

2 2B

2C

62

79

77

60

73

75

49 54

51 5383

53 A

56

55

30

26

28

2458

1A

56A

54

71

69

67

2A

63 65

59 61

20

18

16

22

14

12

10

8

131

3

129

127 125

123 121

119 117

1151 13A

12 12A

25

8 10

25 27A

113 111

109 107

105

103 101

99

68

66

64 62

60 58

56A

15

56 56B

54

54A

97 95

93

91

89 87

85

83

81

13 52

48 50

46

44

48

50 52

53

79

77

75

46

49 51

52A

57

57A

55A

11 11A 9A

55 42A

9

42 40

7 5A 5

38 36

3

34 32B32A

32

6

4

2

24 30 28

26 22 20

18 16

73

14 12

STR.RUSU SIRIANU

108

7 3

1107 5

11

15

13

17

194

206

2

6 9

7 1

104

106

98

100

53

97

1 65

10223

94

96

90

92

44A

68

70

72

84

78

80

82

A L E E A M A T A S II

S T R . L E T E A

S T R . A R IA D N A

B - D U L . C - T IN B R A N C O V E A N U

B-DUL L. REBREANU

C A L E A S A G U L U I

ST R

. C AL

EA S

AG U

LU I

STR. ENEAS

B-DUL LIVIU R

EBREAN U

S T R . G H . R A N E T T I

S T R . D . K IR IA C

S T R .D .K IR IA C

S.T.R.ENEAS

S .T .R .G H .R A N E T T I

S.T.R.GLAD

STR. GLAD

S T R . C A L E A S A G U L U I

STR.D.KIRIAC

STR . Ru

su Siri

anu

STR.D.KIRIAC

B-DUL LIVIU R

EBREA NUB-DUL LIVIU RE

BREAN U

STR.ENEAS

S T R . H E B E

S.T.R.ENEAS

S.T.R.GLAD

S T R .H E B E

STR.E NEAS

B - D U L B R A N C O V E A N U

STR. ENE

AS

STR. GLAD

B-DUL BRANCOV EANU

STR.L.N.TOLSTOI

S T R .H E B E

S T R .H E B E

STR .N.L

.TO LST

OI

STR.SNAGOV

STR .RU

SU SIR

IAN U

S T R . H E B E

STR . S

NAG OV

B-DUL C-TIN BRINCOV EANU

ST R.

GL AD

C A L E A S A G U L U I

PIATA \ n IULIU

MANIU

STR . Cip

rian Po

rum bes

cu

STR. PAV EL V

ASICI UNGUREANU

STR . R

USU SI

RIA NU

STR. CONSTANTIN BRANCOV EANU

STR . C

IPR IAN

PO RUM

BES CU

STR. CONSTANTIN BRANCOV EANU

STR . RU

SU SIRI

ANU

STR. ALEXANDRU MACEDONSKI

PIATA \ n IULIU

MANIU

STR.DOCTOR PAVEL VASICI UNGUREANU

(STR.PRISLOP)

STR. DR. P. V. UNGUREANU \n (STR. PRISLOP)

STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU

A8

A7

B A

C

A1

B A

C

A12

post t rafo

A4

CA3

A3

B

A

C

B

A

A

A3

B

LOC DE J

OACA PEN

TRU COPII

EXIS TENT

LOCUINTE COLECTIVE P+4

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

LOCUINTE COLECTIVE P+4

LOCUINTE COLECTIVE P+4

LOCUINTE COLECTI VE

P+4

LOCUINTE COLECTI VE

P+4

CENTRU MEDICAL P+1

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P+1

LOCUINTA INDIVIDUALA P+1+M

LOCUINTA INDIVIDUALA P+M

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

2 4

2 7

2 5

16 18 20 22 24 16

10

7 9

1412 14A

11 13

2 3

2 2

2 3 A 2 1

16

10

18

2 0

8 6

15 17 19 21

17

19

21A 23

14 A

15

13

11

9

37

4 2

35

3

7

25

5

25

10

33

31

9

27

2628

27A 29 29A 31 33

15

14

7 A

10 12

7

8

5 B

5

17

17 1 5

6 A

21

16

6

3

4 1 1B

1A

19

14 12

10

2

8

6 4

2 2D

87.41687.448

87.41687.4 50

87.399

87.375

87.399

87.353

87.34087.40 4

87.433

87.353

87.48087.4 13

87.86987. 603

87.873

88.888

87.450

87.293

87.330

87.540

87.63287.624

87.585 87.745

87.747

87.585

87.667

87.614

87.641 87.60 6

87.648 87.697

87.616

87.589

87.772 88.832

87.691

87.695

87.523 87.547

87.566

87.562

87.715 87.715

87.780

87.786 87.821

87.846 87.851

87.828 87.868

87.753

N r . c a d . 4 2 1 3 9 4

Baterie garaje II

Baterie garaje III

C

C

C

CC

87.444 87.611 87.648

87.468

87.591

87.58387.568

87.531

87.389 87.451

87.94187.94 4

88.03088.025

87.721

87.709

87.803 87.828

87.560

87.662

87.74187.822

87.606 87.652

87.431 87.431

87.725

87.57687.364

87.737

87.606

87.60687.972

87.847 87.844

87.913 87.869

87.899 88.013

87.997

87.9498 7.889

88.905 89.061

Nr. top.

2935 8/1/

1/1

Nr. cad. 421394

B a t e r ie g a r a je V I

B a t e r ie g a r a je V

B a t e r ie g a r a je IV

Baterie garaje I

47760 0

47760 0

47765 0

47765 0

2 0 5 4 5 0

2 0 5 4 5 0

C

C

S T R A D A D U M IT R U K IR IA C ( a s f a lt )

STRADA DUMITRU KIRIAC (asfalt)

S T R .S N A G O V

Strada Dumitru Kiriac (asfalt)

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

LOCUINTE COLECTIV E

P+4

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

LOCUINTA INDIVIDUALA

D+P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

S T R A D A D U M IT R U K IR IA C ( a s f a lt )

prop rieta

r St atul

Româ n

mio studio de arnitectura

Atasament: 1._INCADRAREA_IN_TERITORIU.pdf

GSPublisherVersion 258.21.83.8

1 A3- 420x297 mm

Timisoara, str. Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF. nr. 425325, Nr. top. 29358/1/1/2,

CF. nr. 421396, Nr. top. 421396

INCADRAREA IN TERITORIU

200/KRC/17

PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnatura

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

arh. Florin Simidreanu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrisanu arh. Daniela Negrisanu

arh.Razvan Negrisanuspecialist RUR

PUZ Bloc de locuinte colective și dotări și parcaje

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

iunie 2018

Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje

LIMITE TERITORIU STUDIAT PRIN PUZ

ZONA MIXTA LOCUIRE SI SERVICII

ZONA DE NUCLEE DE SERVICII, ACTIVITATI COMERCIALE, DE TURISM, BIROURI IN AFARA ZONEI CENTRALE

ZONA DE LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL

RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINTE FUNCTIUNI MIXTE : LOCUINTE SI SERVICII/COMERT

RESTRUCTURAREA SUPRAFETELOR INDUSTRIALE FUNCTIUNI MIXTE: LOCUINTE DE SERVICII/COMERT

ZONA GOSPODARIE COMUNALA

50 0

m

1000 m

1, 9

km 6

m in

24 m

in

Colegiul Economic Francesco

Saverio Nitti

SP RE

T IM

IS O

AR A

SH O

PI NG

C IT

Y 1,

2 km

3 m

in 19

m in

1 km 13 mi

n

750 m 9 m

in

nod transport

Grad in i t a

Grad in i t a

1000 m

C a b i n e t s t o m a t o l o g i c

SP RE

C EN

TR U

Scoala Generală

nr.9

Scoala Gimnaziala

nr.2

Scoala Generala nr. 13

nod transport

S c o a l a Grad in i ta

B-dul Liv iu Rebre

anu

C alea Sagului

circulatie pietonala

pista biciclete

circulatie auto

transport in comun

magazin alimentar

gradinita/scoala

statie carburanti

spatiu verde/loc de joaca punct sanitar

supermarket

N

Extras din PUG apobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007, HCL 105/2012, HCL 107/2014, HCL 131/2017

Incadrarea in teritoriu scara 1:10000 Extras din PUG-ul nou (conform Regulamentului Local aferent “Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare- Etapa a 3-a elaborare PUG Timișoara” aprobate prin HCL nr. 428/2013)

-

87.396

87.4378 7.429

87.473 87.470

87.476

87.419

3

3 0 31

3 1A

4 2

5 3

1

6 11

4 A

4

9 7

2 A

5

2 3 1

9 2

101 9 9 A

9 0

8 8

9 9 B

2

2 0

18 16

14

1

12 14

10 2 1

1

2 4

3 3A

19 17

15

2/5

2 9

2 8

2 6 19

2 4 A

2 4

17

8A

10 12 6

5

8

7 9

3 2

3 4

3 9

1414A

3 0

9A

3 3

3 5

2 8

2 6

3 1

2 9

2 4 27

2 5

16 18 20 2222B

11 13 15 17

24 26

19 21

15A

2 2

16 18 20

18 2 0

22 24

16

5 8

13

2A

11

1A 1

7 9

3 5

1- 3

1

1-3

7 9

7 7

4 6A6 8 10

5 7 93

14

1412 14A

11 13

2 2

1612

10

18

2 0

8 6

43

102

100

37

4 2

35 98

94 96

90 92

88 86

84 10

82 80

14

78

76

29A

74 72

70

2/6 2/6

1 2

2 8

30 32

2 4

2 0

2 2

34 34A

18

36

2A 2B

2C

1

2D

42

2 9

2 7

2 5

38A

3 5

7

40

28

23 25 27

15 13 A

29 31

31A

11 13

9

27

2628

27A 29

3230

29A 31 33

2 3

2 1

16

19 42

33

35

44

37

34

17

15

35A 35

36 38

37

40

39

6 8 10 12 14

9 11

13 15

17 19

8 6

16A

19A

8 4

9 7

8 2

9 5

9 3

46 48

39 41

50

52

43

54 56

58

45 47

47A

42 44

41

43

46

48

45

72A

50 52 70

54

7 8

8 0

76

91

60

91A

74

72A

87A 89

72

87

85 85A

7 A

7 5 B

5

14

17

17 1521

16

3 1

1B 1A

19

14 12

12 A

11 13

12 15 A

9

13

11

10 7 12A 12

8

5

8 A 3

10 8A

9 7

8

6

19 17

8

6 4

15 13

11

2 2D

6

29 27

25

23 21

4 4A

19 17

2

9

7

2B 5

3

1

8

2C

47 47A

68

64A

64

66

81

5

3

4

2A

1

1A

2 2B

2C

62

79

77

60

73

75

49 54

51 5383

53 A

56

55

30

26

28

2458

1A

56A

54

71

69

67

2A

63 65

59 61

20

18

16

22

14

12

10

8

131

3

129

127 125

123 121

119 117

1151 13A

12 12A

25

8 10

25 27A

113 111

109 107

105

103 101

99

68

66

64 62

60 58

56A

15

56 56B

54

54A

97 95

93

91

89 87

85

83

81

13 52

48 50

46

44

48

50 52

53

79

77

75

46

49 51

52A

57

57A

55A

11 11A 9A

55 42A

9

42 40

7 5A 5

38 36

3

34 32B32A

32

6

4

2

24 30 28

26 22 20

18 16

73

14 12

STR.RUSU SIRIANU

108

7 3

1107 5

11

15

13

17

194

206

2

6 9

7 1

104

106

98

100

53

97

1 65

10223

94

96

90

92

44A

68

70

72

84

78

80

82

A L E E A M A T A S II

S T R . L E T E A

S T R . A R IA D N A

B - D U L . C - T IN B R A N C O V E A N U

B-DUL L. REBREANU

C A L E A S A G U L U I

ST R

. C AL

EA S

AG U

LU I

STR. ENEAS

B-DUL LIVIU R

EBREAN U

S T R . G H . R A N E T T I

S T R . D . K IR IA C

S T R .D .K IR IA C

S.T.R.ENEAS

S .T .R .G H .R A N E T T I

S.T.R.GLAD

STR. GLAD

S T R . C A L E A S A G U L U I

STR.D.KIRIAC

STR . Ru

su Siri

anu

STR.D.KIRIAC

B-DUL LIVIU R

EBREA NUB-DUL LIVIU RE

BREAN U

STR.ENEAS

S T R . H E B E

S.T.R.ENEAS

S.T.R.GLAD

S T R .H E B E

STR.E NEAS

B - D U L B R A N C O V E A N U

STR. ENE

AS

STR. GLAD

B-DUL BRANCOV EANU

STR.L.N.TOLSTOI

S T R .H E B E

S T R .H E B E

STR .N.L

.TO LST

OI

STR.SNAGOV

STR .RU

SU SIR

IAN U

S T R . H E B E

STR . S

NAG OV

B-DUL C-TIN BRINCOV EANU

ST R.

GL AD

C A L E A S A G U L U I

PIATA \ n IULIU

MANIU

STR . Cip

rian Po

rum bes

cu

STR. PAV EL V

ASICI UNGUREANU

STR . R

USU SI

RIA NU

STR. CONSTANTIN BRANCOV EANU

STR . C

IPR IAN

PO RUM

BES CU

STR. CONSTANTIN BRANCOV EANU

STR . RU

SU SIRI

ANU

STR. ALEXANDRU MACEDONSKI

PIATA \ n IULIU

MANIU

STR.DOCTOR PAVEL VASICI UNGUREANU

(STR.PRISLOP)

STR. DR. P. V. UNGUREANU \n (STR. PRISLOP)

STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU A8

A7

B A

C

A1

B A

C

A12

post t rafo

A4

CA3

A3

B

A

C

B

A

A

A3

B

LOC DE J

OACA PEN

TRU COPII

EXIS TENT

LOCUINTE COLECTIVE P+4

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

LOCUINTE COLECTIVE P+4

LOCUINTE COLECTIVE P+4

LOCUINTE COLECTI VE

P+4

LOCUINTE COLECTI VE

P+4

CENTRU MEDICAL P+1

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P+1

LOCUINTA INDIVIDUALA P+1+M

LOCUINTA INDIVIDUALA P+M

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 4

2 4

2 7

2 5

16 18 20 22 24 16

10

7 9

1412 14A

11 13

2 3

2 2

2 3 A 2 1

16

10

18

2 0

8 6

15 17 19 21

17

19

21A 23

14 A

15

13

11

9

37

4 2

35

3

7

25

5

25

10

33

31

9

27

2628

27A 29 29A 31 33

15

14

7 A

10 12

7

8

5 B

5

17

17 1 5

6 A

21

16

6

3

4 1 1B

1A

19

14 12

10

2

8

6 4

2 2D

87.41687.448

87.41687.4 50

87.399

87.375

87.399

87.353

87.34087.40 4

87.433

87.353

87.48087.4 13

87.86987. 603

87.873

88.888

87.450

87.293

87.330

87.540

87.63287.624

87.585 87.745

87.747

87.585

87.667

87.614

87.641 87.60 6

87.648 87.697

87.616

87.589

87.772 88.832

87.691

87.695

87.523 87.547

87.566

87.562

87.715 87.715

87.780

87.786 87.821

87.846 87.851

87.828 87.868

87.753

N r . c a d . 4 2 1 3 9 4

Baterie garaje II

Baterie garaje III

C

C

C

CC

87.444 87.611 87.648

87.468

87.591

87.58387.568

87.531

87.389 87.451

87.94187.94 4

88.03088.025

87.721

87.709

87.803 87.828

87.560

87.662

87.74187.822

87.606 87.652

87.431 87.431

87.725

87.57687.364

87.737

87.606

87.60687.972

87.847 87.844

87.913 87.869

87.899 88.013

87.997

87.9498 7.889

88.905 89.061

Nr. top.

2935 8/1/

1/1

Nr. cad. 421394

B a t e r ie g a r a je V I

B a t e r ie g a r a je V

B a t e r ie g a r a je IV

Baterie garaje I

47760 0

47760 0

47765 0

47765 0

2 0 5 4 5 0

2 0 5 4 5 0

C

C

S T R A D A D U M IT R U K IR IA C ( a s f a lt )

STRADA DUMITRU KIRIAC (asfalt)

S T R .S N A G O V

Strada Dumitru Kiriac (asfalt)

L O C U IN T E C O L E C T IV

E P + 4

LOCUINTE COLECTIV E

P+4

L O C U IN T E C O L E C T IV

E P + 4

LOCUINTA INDIVIDUALA

D+P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

LOCUINTA INDIVIDUALA P

S T R A D A D U M IT R U K IR IA C ( a s f a lt )

prop rieta

r St atul

Româ n

NF
mio studio de arnitectura
e.
do
IPADUREA VERDE! LEGENDA fm = LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV tar LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEI fai LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE | UIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINT, fpocucocca] E IA CENTRALA SI ALTE N curu TII COMPLEXE DE INTERES GENFR E PENTRU LOCI SIFI TI “GOMPLEMENTARE. E E zor UNITATI INDUSTRIA a i Si ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII ZONA UNITATI AGRICOLE lat ot A [E 7) ZONA, PE, SPATII VERZI AMENAJATE, STATIE * PLANTATII DE PROTECTI 220/110 Kv _ ///] ZONA DE SPORT - E = ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE ZONA RONSTRUCTII AFERENTE! LUCRARILOI EDILITARE ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII | ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFERENTE | ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE CI VIN A APE, OGLINZI DE APA / PORT EBEN] PADURE PARC | _] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA SMINISTRATIV L TIMIȘOARA E DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR ATEI E, CENTURA nerv dia AUTOSTRADA REGLEMENTARI mr ZONE. PROTEJATE CU VALOARE ISTORICA, | ERE ARMTECTURALA RE Se ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA x—xJ ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR RAE E | 3 ZONADE PROTECTIE CF E - FE =) ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR ME ESD EGEE ORE ELE AS ENE DRE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE TITI ŢI INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LAAPROBARE PUZ / PUD E INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE _ = —— = a vă 5 = DR 2 Sf > 4 O, >, a E „L TERITORIUL ADMINISTRATIV RIN Sl EEE e <, IE E A E || set Proiect moi re daţi E SÂNMIHAIU ROMÂN e e lazi FĂ our tn a : PE MI E SSE EEE nul a

Atasament: Memoriu_tehnic+_RLU_PUZ_Kiriac.pdf

Pr. nr. 200/KRC/17

PLAN URBANISTIC ZONAL

Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje

Amplasament: Timișoara Strada Dumitru Kiriac nr. 17A

Beneficiar: S.C. SEDAKO GROUP S.R.L

Faza: PUZ

Data: iunie 2018

1

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje

Amplasament Timișoara, Str. Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF nr. 425325, CF nr. 421396 Timișoara

Beneficiar S.C. SEDAKO GROUP S.R.L strada Paul Chinezu nr. 2 dl Viorel Buga

Proiectant general S.C. RD SIGN S.R.L. Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14 arh. Negrișanu Răzvan

Faza de proiectare PUZ

Data elaborării iunie 2018

2

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

LISTA ŞI SEMNÃTURILE PROIECTANŢILOR

Specialist RUR

Proiectant general/ Urbanism

arh. Negrișanu Răzvan

arh. Negrișanu Daniela

arh. Florin Simidreanu

3

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

BORDEROU

Piese scrise, avize, adeverințe, acorduri

 Cerere tip  Foaie de titlu  Foaie de capăt  Lista și semnăturile proiectanților  Borderou  Chitanţă achitare taxă PUZ  Certificat de Urbanism  Planuri de situație și încadrare de la Banca de Date Urbană PMT  Extras CF nr. 425325  Extras CF nr. 421396  Plan de situatie cu viza OCPI  Copie dupa Avizul de oportunitate favorabil  Copie după plan de acțiune  Copie Raport informare si consultare a publicului, intocmit de

Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană  Avizul Arhitectului Sef  Aviz unic  Aviz tehnic Aquatim  Aviz Sanitar  Aviz Mediu  Aviz Protectie Civilă  Aviz Pompieri  Aviz Comisia de Circulație  Adeverință cu referire la eventuale litigii sau revendicari eliberată de

Directia Cladiri, terenuri si dotari diverse (PMT)  Adeverință Compartiment Administrare Fond Funciar (PMT)  Adeverință Serviciul Juridic (PMT)  Acord Alpha Bank

Studii de specialitate  Studiu Geotehnic

4

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

Memoriul tehnic de prezentare și regulamentul local de urbanism

Piese desenate

 Încadrarea în zonă  Situația existentă  Reglementări urbanistice  Reglementări edilitare- termice și sanitare  Reglementări edilitare- electrice  Obiective de utilitate publica  Posibilități de mobilare  Studiu de însorire conform NP-057-02  Studiu de însorire conform OMS 119/2014  Studiu de altimetrie  Planșă de drumuri

Întocmit, Arh. Negrișanu Daniela

5

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării: Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje

Beneficiar: S.C. SEDAKO GROUP S.R.L strada Paul Chinezu nr. 2 dl Viorel Buga

Proiectantul general: S.C. RD SIGN S.R.L. Timișoara, str. Vulturilor nr.14

Data elaborării: iunie 2018

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentație are ca obiect întocmirea unui PUZ pentru terenurile situate în Timișoara, Str. Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF nr. 425325, CF nr. 421396 Timișoara în vederea realizării obiectivului “Bloc de locuinte colective și dotări și parcaje”.

Prin prezentul studiu urbanistic se stabilesc condițiile pentru:

 Utilizarea funcțională a terenurilor, în conformitate cu legislația în vigoare;

 Reglementarea caracterului terenurilor studiate;

 Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă;

 Modul de ocupare a terenurilor și condițiile de realizare a construcțiilor;

6

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

 Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

 Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

Obiectul Planului Urbanistic Zonal constă în analizarea și evaluarea problemelor funcționale şi tehnice din zonă, ținându-se cont de strategia de dezvoltare urbană a administrației locale și județene.

1.3 SURSE DOCUMENTARE ȘI ANALITICE

Pentru întocmirea documentației au fost luate în considerare următoarele informații cu caracter analitic:

- Planul Urbanistic General Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017;

- Noul Plan Urbanistic General Timișoara, disponibil pe site-ul Primăriei Timișoara (conform Regulamentului Local aferent “Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare- Etapa a 3-a elaborare PUG Timișoara” aprobate prin HCL nr. 428/2013 ) - Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL 61/28.02.2012

Cadru legislativ

La elaborarea documentației s-au respectat prevederile următoarelor documente: - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată; - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ aprobat prin Ordin nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluția zonei

Cartierul este amplasat în partea de sud a Timișoarei, în apropiere de șoseaua ce duce spre comuna Șag. Cartierul a fost înființat în perioada anilor 1960, fiind primul cartier muncitoresc al orașului. Inițial, terenul era liber, nu existau case ci doar grădini care aparțineau de zona Freidorf.

2.2. Încadrarea în localitate

Terenul care face obiectul prezentului studiu face parte din intravilanul localității Timișoara și este situat în partea sudică a orașului, în zona cuprinsă între Bulevardul Liviu Rebreanu (în Sud ), strada Ciprian Porumbescu (în Nord), calea Șagului (în Vest) și Bulevardul Constantin Brâncuveanu (în Est).

7

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

Terenul este format din 2 parcele, parcelele cu Nr. Top. 425325, Nr. Top. 421396, incluse în CF nr. 425325, respectiv CF 421396 Timișoara, însumând o suprafață totală de 774 mp.

Terenul este bordat la:

- Nord : 3 baterii de garaje existente si apoi strada Dumitru Kiriac - Sud : strada Dumitru Kiriac - Est : strada Dumitru Kiriac - Vest : 3 baterii de garaje existente si apoi strada Dumitru Kiriac

2.3. Elemente ale cadrului natural

Nu există elemente majore de cadru natural ce pot interveni în organizarea urbanistică.

2.4. Circulația

Terenul este bine deservit de infrastructura rutieră și are acces din strada Dumitru Kiriac. Terenul se invecinează și la sud cu strada Dumitru Kiriac. Profilul străzii Dumitru Kiriac din estul terenului necesită modernizare. Nu există vegetație de aliniament.

2.5. Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă teritoriul studiat : locuințe individuale, locuințe colective și garaje. Terenul reglementat prin PUZ se află în interiorul unui cvartal de blocuri de locuințe colective în regim de înălțime P+4E. Zona este definită urbanistic de un areal de blocuri , în mijlocul cărora se află garaje și un loc de joacă pentru copii.

Fiind un teren ocupat de garaje, acesta este lipsit de calitate urbană. Se impune “curățarea” zonei și urbanizarea coerentă a acesteia.

Locul de joacă, care se află in vecinătatea parcelei studiate nu beneficiază de o deschidere către cele două laturi ocupate de garaje, spatele garajelor constituind o barieră vizuală inestetică. 2.6. Echiparea edilitară

În prezent, zona este deservită de utilități: apă și canal, curent electric, gaz, telefonie și rețea de televiziune prin cablu, toate existente pe Str. Dumitru Kiriac.

2.7. Probleme de mediu

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, funcțiunea principală a zonei fiind locuirea. În prezent, zona este dotată cu rețea de canalizare centralizată, respectiv rețea de distribuție a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de

8

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

canalizarea orașului. Nu există puncte si trasee din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare ce prezintă riscuri pentru zonă.

2.8. Opțiuni ale populației

Terenul este proprietate privată, iar proprietarii de teren fac solicitări de amplasare pentru diverse investiții, în principal destinate locuirii colective, serviciilor sau comerțului.

Primăria Municipiului Timișoara ca autoritate locală are rol de decizie și mediere a intereselor individuale și a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind susținută de către Consiliul Județean Timiș ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel județean.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare și dezbatere publică. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Terenurile se află într-o poziție urbană privilegiată datorită faptului că această zonă are un caracter bine definit, unitar, este deja dezvoltată și beneficiază de toate dotările existente.

Conform prevederilor Masterplanului, zona studiată se încadrează in Politica 6: Mărirea fondului de locuințe si creșterea calității locuirii, Program 1-cresterea calității mediului locuit în cartierele rezidențiale.

Solutia propusă se armonizează cu prevederile Masterplanului: Politica 5: Imbunătățirea calității și gestionării domeniului public, Programul 1: Cresterea calității spațiului public urban. Implementarea soluției presupune și asigurarea accesibilității pietonilor, bicicletelor și autoturismelor.

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timișoara

Conform prevederilor noului Plan Urbanistic General, zona studiată se încadrează în unitatea teritoriala de referință Lc_A – Ansambluri de locuințe colective.

Pornind de la premisele mai sus mentionate, pe zona constituită de cele 2 parcele, se propune realizarea unui bloc de locuințe colective, dotări complementare locuirii, și parcaje.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Caracterul mineral al zonei va fi diminuat prin propunerea unei zone verzi pe parcelă

9

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

cu o suprafață minimă de 30 % din suprafața parcelei.

3.4. Modernizarea circulației

Strada Dumitru Kiriac nu are trotuar nici pe zona aferentă parcelei în studiu, și nici în continuarea frontului garajelor. Se propune cedarea parcelei identificată prin CF nr. 421396, cu o suprafață de 49 mp, pentru constituirea domeniului public: trotuar+vegetație de aliniament.

3.5. Zonificare funcțională –reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Funcțiunea propusă pentru zona studiată este „Locuințe colective și funcțiuni complementare”. Suprafața terenului studiat va fi zonificat astfel:

- zona alocată construcțiilor – Locuinte si functiuni complementare - zona alocată circulațiilor auto, pietonale și parcajelor; - zona verde.

Bilanț teritorial:

Situație existentă Situație existentă mp

Situație propusă mp %

Teren studiat 774,00 725,00 100,00

Spații verzi 0 232,20 30,00

Locuinte și dotări 0 309,60 40,00

Circulații auto, pietonale și parcaje 0 183,20 23,67

Teren cedat pentru constituirea domeniului public

0 49 6,33

Indici urbanistici:

POT (procent de ocupare a terenului)

max. 40% -Locuire și dotări

CUT (coeficient de utilizare a terenului)

max 2.4

REGIM DE ÎNĂLȚIME(maxim) max S+P+4E+Er Hmax 21 m

Pe parter se admit parcaje(garaje) si functiuni complementare care se pot extinde si la nivelul 1 al cladirii.

10

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Pentru deservirea edilitară a construcțiilor propuse prin prezenta documentație, se vor propune următoarele lucrări cu caracter tehnico-edilitar:

- racordarea la rețeaua publică de apă/ canal, existentă pe Strada Kiriac, cu extinderile și branșamentele aferente;

- branșarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a orașului, rețea existentă pe Strada Kiriac;

- alimentarea cu gaze naturale se va realiza din rețeaua de distribuție existentă în zonă; - rețelele de telefonie și rețelele de televiziune prin cablu, existente în zonă, vor face

posibilă branșarea obiectivelor propuse la aceste rețele. - relocarea rețelei de recirculare a apei calde de consum care traversează terenul

proprietate privată. De menționat că dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform proiectelor

întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare.

3.7. Protecția mediului

3.7.1 Epurarea ș i preepurarea apelor uzate. Apele pluviale aferente zonei de circulații

auto vor trece printr-un separator de hidrocarburi după care vor fi colectate într-un bazin de retenție care va fi golit controlat în rețeaua publică de canalizare la 30 de minute după terminarea ploii.

3.7.2 D epozitarea controlată a deșeurilor. Colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale pe o platformă de deșeuri, urmând a fi evacuate periodic. Platformele destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanța de minimum 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie, conform OMS 119/2014.

3.7.3 Organizarea sistemelor de spații verzi. În perimetrul spațiului verde amenajat (30% din suprafata terenului) se va amplasa un spațiu de joacă pentru copii, amenajat și echipat cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor.

3.8. Obiective de utilitate publică

Listarea obiectivelor de utilitate publică: conform planșei “obiective de utilitate publică” aferentă PUZ.

Terenul identificat prin CF nr. 421396 se intenționează a fi trecut în proprietatea publică pentru constituirea domeniului public.

11

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

Costuri suportate de investitorii privați

Costurile se vor imparti între două categorii de investitori privati: Investitorii prin grija cărora se realizează procesul de urbanizare și PUZ-ul (numiți în continuare investitori) și investitori care vor implementa construcțiile (numiți in continuare dezvoltatori)

Investitorii vor suporta următoarele costuri:

-toate lucrările de proiectare necesare implementării soluției propuse -costurile legate de lucrările de cadastru și mișcarea terenurilor -costurile legate de avizarea PUZ-ului și a studiilor premergătoare

Dezvoltatorii vor suporta următoarele costuri: - toate costurile legate de proiectarea, avizarea și edificarea viitoarelor construcții - costurile legate de branșamentele edilitare - costurile amenajării parcajelor, circulației auto și pietonale exclusiv pe parcelele detinute - costurile racordurilor auto la parcelă.

Costuri ce cad în sarcina autorităților publice locale. Autoritatea publică va finanta execuția trotuarului, a spațiului verde și iluminatul public

aferent domeniului public

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație, au stat următoarele obiective principale:

- realizarea unei dezvoltări urbane corelată cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;

- corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;

- rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor legate de mediu.

- încadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara;

Întocmit, Arh. Daniela Negrișanu

Specialist RUR Arh. Răzvan Negrișanu

12

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

Cap. 1. DISPOZIȚII GENERALE

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelelor reglementate.

Rolul R.L.U. este de a întări și detalia reglementările cuprinse în PUZ. Prescripțiile cuprinse în R.L.U. (permisiuni și restricții) sunt obligatorii pe întregul teren care face obiectul P.U.Z.

Prezentul Regulament Local de Urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale PUZ “BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE SI DOTARI SI PARCAJE”, Timișoara, strada Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF nr. 425325, CF nr. 421396 Timișoara.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condițiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal și implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei cu caracter general şi cu cea a legislaţiei de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public.

2. Baza legală a elaborării

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată;  Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ- indicativ GM 010-2000,

aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000;  Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată);  Legea administrației publice locale nr. 215/2001;  Legea privind circulația juridică a terenurilor nr. 54/1998;  Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică nr. 33/1994;  Legea privind calitatea în construcții nr. 10/1995 (republicată);  Legea privind protecția mediului nr. 137/1995 (republicată);

13

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

 Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998;  Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;  Codul Civil;  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a

recomandărilor privind modul de viață al populației;

La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z. au stat in principal:

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. 525/27 iunie 1996; - Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL 157/2002, prelungit

prin HCL 131/2017. -Concept general de dezvoltare urbană ( MASTERPLAN ) aprobat prin HCL 61/28.02.2012.

3. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru

autorizarea construcțiilor, pentru orice investiție amplasată în limita terenului reglementat.

Capitolul 2 Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor

4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Art. 1. Terenuri agricole din extravilan -nu este cazul.

Art. 2. Terenuri agricole din intravilan - nu este cazul.

Art. 3. Suprafețe împădurite - nu este cazul

Art. 4. Resursele subsolului - nu este cazul

Art. 5. Resurse de apa și platforme meteorologice-nu este cazul.

Art. 6. Zone cu valoare peisagistică și zone naturale protejate - nu este cazul.

Art. 7. Zone construite protejate - nu este cazul.

5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Art. 8 Expunerea la riscuri naturale Nu este cazul.

Art. 9 Expunerea la riscuri tehnologice Nu este cazul.

14

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

Art. 10 Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice Nu este cazul.

Art. 11 Asigurarea echipării edilitare Asigurarea echipării edilitare se face conform Planșei de reglementari edilitare (parte

desenata din P.U.Z.). În vederea asigurării echipării tehnico edilitare, autorizarea executării construcțiilor se vor face în conformitate cu prevederile art. 13 din R.G.U. Proprietatea asupra retelelor tehnico-edilitare vor respecta prevederile art. 29 din R.G.U.

Art. 12 Asigurarea compatibilității funcțiunilor Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

Art. 13 Procentul de ocupare a terenului Autorizarea construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenului să nu

depășească 40%.

6. Reguli de amplasare ș i retrageri minime obligatorii

Art. 14 Orientarea față de punctele cardinale Amplasarea apartamentelor se va face astfel încât să se asigure durata minimă de însorire

conform legislației în vigoare.

Art. 15 Amplasarea față de drumurile publice Amplasarea cladirilor se va face cu respectarea zonei rezervate prospectelor stradale

delimitate conform planselor desenate din prezentul PUZ.

Art. 16 Amplasarea față de aliniament Alin 1) Amplasarea construcțiilor față de aliniamente (est și sud) se va face respectând

limitele zonei de implantare propuse în Planșa de Reglementări Urbanistice. Aliniamentele sunt definite astfel:

 la strada Dumitru Kiriac est se va respecta retragerea variabilă între 0,85 m si 1,20 m. Se admite ca aliniamentul sa fie definit de balcoane daca acestea ocupă minimum 1/2 din lungimea fațadei.

 la strada Dumitru Kiriac sud se va respecta retragerea variabilă între 1,22 m și 1,36 m. Se adminte ca balcoanele să depășească această retragere conform RGU.

Alin. 2) Limitele de amplasare a construcțiilor la nivelul subsolului vor putea coincide cu limitele de proprietate ale terenului cu mențiunea că fundațiile nu vor depăși limitele de proprietate.

Art. 17 Amplasarea in interiorul parcelei Alin 1. Amplasarea clădirilor față de limitele de proprietate se va face conform planșei de

reglementări urbanistice în interiorul zonei construibile delimitate, respectând retragerile impuse.

15

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

Se admite depasirea retragerilor cu balcoane conform RGU. Alin 2. Se va respecta retragerea față de limita laterala din nord: ½ din înălțimea clădirii sau

cu calcan pe limita de proprietate. Alin 3. Față de limita de proprietate din vest, clădirea se va implanta la o distanță de minim

10 m. Se admit depășiri ale acestei limite cu balcoane, dar nu mai mult de 2,00 m.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.18 Accese carosabile Conform Art. 25, Anexei 4 - 4.11.3 din R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U. Pe parcela studiată se

va asigura acces auto de pe strada Dumitru Kiriac. În interiorul parcelei se va organiza un drum privat de incintă cu circulație auto pentru a asigura accesul la locurile de parcare de pe parcelă.

Art.19 Accese pietonale Conform Art. 26- R.G.U. şi Cap. II. 7 din R.L.U. Se va asigura acces pietonal.

8. Reguli cu privire la echiparea edilitar ă

Art.20 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente Autorizarea executării construcțiilor va fi posibilă numai în cazul existenței posibilităților de

racord și branșament la rețelele existente de apă, canal, energie electrică, gaz.

Art.21 Extinderea de rețele tehnico-edilitare 1) Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară se vor suporta de catre

investitor în întregime. Toate rețelele stradale (apa, energie electrică, gaz, telecomunicații) se vor realiza subteran.

2) Lucrarile de relocare a retelei de recirculare a apei calde de consum se vor realiza conform condițiilor impuse de compania locală de termoficare Colterm S.A (aviz din data de 25.10.2017)

Art.22 Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare Conform art. 29 din R.G.U.

9. Reguli cu privire la forma ș i dimensiunile construcțiilor

Art.23 Înălțimea construcțiilor 1) La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere respectarea normativelor legate

de asigurarea însoririi construcţiilor (conform OMS nr. 536/1997 sau OMS nr. 119/2014) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

2) Înălţimea maximă nu va depăşi 21,00m. 3) Regimul de înălțime maxim al construcțiilor va fi max. S+P+4E+Er.

16

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

Art.24 Aspectul exterior al cladirilor Acoperişurile vor fi cu terasă sau cu şarpantă (forme simple, în două sau patru ape, cu

pante constante). Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei. Culorile vor fi pastelate, deschise, cu accente saturate închise pe unele elemente constructive.

Art. 25 Indici de construibilitate Procentul maxim de ocupare al terenului (P.O.T. maxim admis) = 40% Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T. maxim admis) = 2.4

10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi ș i î mprejmuiri

Art.26 Parcaje Conform art. 33 şi anexa 5 din R.G.U . Se va respecta O.M.S. 119/2014. Se va asigura cel putin un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă.

Art.27 Spații verzi Conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U. Pentru zona reglementată se propune un procent de

minim 30% spații verzi.

Art.28 Împrejmuiri Conform art. 35 – R.G.U. Pe limitele de proprietate nordică și vestică se vor realiza împrejmuiril din materiale

transparente, cu soclu opac de maxim 60cm. Împrejmuirile aferente limitelor de proprietate est și sud pot fi demarcate discontinuu, mai permisive, prin împrejmuiri verzi sau împrejmuiri parțiale.

Capitolul 3. Zonificarea funcțională

11 Unități ș i subunități funcționale

Art.29 Funcțiunea dominantă propusă este cea rezidenţială.

Art.30 Funcțiunile complementare admise sunt spatii pentru comert, servicii, functiuni cu caracter public complementare locuirii, spaţii verzi amenajate, accese carosabile, pietonale, parcaje, reţele tehnico – edilitare şi construcţii aferente.

17

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. nr. 200/KRC/17

Capitolul 4. Prevederi la nivelul unităților și subunităților funcționale

Art.31 Utilizări permise : - clădiri de locuit în sistem colectiv - spații pentru comerţ sau servicii. Pot fi admise: - societăţi comerciale prestatoare de servicii cu caracter nepoluant; - sedii societăţi comerciale.

Art.32 Interdicții definitive de construire, utilizări interzise: - activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum,

miros sau care sunt incomode prin traficul generat;  stabilimente pentru adulți: baruri de noapte, cazinouri care își desfășoară

activitatea în afara orelor uzuale de funcționare și care pot produce disconfort.  activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite, depozite de deseuri; - staţii de

întreţinere auto;  abatoare, anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;  panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament.

Capitolul 5. Unitati teritoriale de referinta Terenul reglementat nu este impartit in mai multe unitati teritoriale de referinta.

Întocmit

Arh. Daniela Negrișanu

Specialist RUR

Arh. Răzvan Negrișanu

18

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Atasament: 14_Aviz_Arh_Sef_Sedako_Kiriac_reglementari.pdf

PLAN URBANISTIC ZONAL Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje STRADA DUMITRU KIRIAC (asfalt) Legenda sg Ă 2 O gri Nr. cad. 421394 17185 es = i BI n — N E, 4 o « = RER E = „71859 = 1 d < îi 1 E = = anti AI sed || | e >» m — = l | Functiuni mixte: locuire si servicii/comert Nr E i îi rile O 3 | : E JOACA FEN EEE sI E i A a LOC DE statul FE 1 & TE | a = , să 5 pr op" jetat zi e + Că vegetatie de aliniament si trotuar propus S Vă, CF nr. 425325 Şi TE a Il n Nr. top. 29358/1/1/2 3 O Steren= 725 mp d FA 821 m RIL RI zona de locuinte cu dotari de interes local sis [23.20 5.00 nr. 421396 Ţ at 7 ei Steren= 49 mp | k A i tt E — Botekiel otrq ie[ 1 EI î a liinita de constructii existente e E proprietate Sh, RI 8 conform CF | 3 n, + 340 BILANT TERITORIAL A SS B INDICI URBANISTICI EXISTENT| + harma le Î x bata x e Suprafata teren 774.00 mp | 774.00 mp e Spatii verzi 0 232.2 mp efie IMI 3 E a Locuinte si dotari 0 309.6 mp 4 37.39 5 > ED Circulatii auto, pietonale si parcaje | 0 183.20 mp ID E ESI TE , 3 Teren cedat pentru constituirea 0 49mp Strada Dumitru Kiriac (asfalt) E: domeniului public o$ ă = e Usi A P.O.T maxim 40% = C.U.T max 2.4 e 5 Hmax = 21,00m LACUINIE CI ECTIVEA PI4 Pe parter se admit parcaje(garaje) si functiuni complementare care se LE pot extinde si la nivelul 1 al cladirii. specialist RUR Brh.Razvan Negrisanu (TI Verificator / expert Nume Semnatura S.C. RD Sign S.R.L. i i E Eta dir d re Beneficiar: = SED e LE A Proiect nr.: Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.l. 3981516 _ Timisoara, str. Dumitru Kiriac, nr. 17A, Tel. 40/0722524862 Amplasament: CF. nr. 425325, Nr. top. 29358/1/1/2, SCORE E-mail: studioErdsign.ro CF. nr. 421396, Nr. top. 421396 Nume Serialul Scara: Titlu proiect: Faza: 1:500 Bloc de locuinte colective și dotări și parcaje PUZ Sef proiect| arh. Daniela Negrisanu Proiectat | arh. Daniela Negrisanu 4 Ar Data: Titlu plansa: Pian nr: in Simii ianuarie 2018 Desenat | arh. Florin Simidreanu RI REGLEMENTARI URBANISTICE A3-420x297 mm

Atasament: 14_Aviz_Arh_Sef_Sedako_Kiriac.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Ca urmare a cererii adresate de S.C. SEDAKO GROUP S.R.L,, cu sediul în localitatea Timișoara, județul Timiş, str. Paul Chinezu nr. 2, cod poștal 300048, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2018-006891/27.04.2018; Ca urmare a proiectului nr. 200/KRC/2017 realizat de S.C. RD SIGN S.R.L, cu sediul în județul Timiş, localitatea Timişoara, str. Vulturilor nr. 14, cod poştal 300458, având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 17.05.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și aH.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 14 din 17.05.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru — „Bloc de locuințe colective şi dotări şi parcaje”. Generat de imobilul situat în Timişoara, Str. Dumitru Kiriac nr. 17A, identificat prin extrasele CF. 425325 nr. top 29358//1/2, C.F. 421396 nr. top. 421396, prin plan de situație 1:500, plan de incadrare in zona 1:5000- terenuri intravilane. Inițiatori: S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.; Proiectant: de S.C. RD SIGN S.R.L Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Răzvan Gabriel M. Negrişanu. Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: Zona studiată este situată în partea sudică a oraşului, în Zona cuprinsă între Bulevardul Liviu Rebreanu (în sud ), strada Ciprian Porumbescu (în nord), Calea Şagului (în vest) şi Bulevardul Constantin Brâncoveanu (în est). Se reglementează terenurile deținute de beneficiar, în suprafață totală de 774,00 mp — terenuri înscrise în CF astfel: CF. 425325 nr. top 29358/1/1/2 (nr. top vechi 29358/1/1/2), în suprafață de 725,00 mp; nr. C.F. 421396 nr. top. 421396, în suprafață de 49,00 mp. Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) sau alte documentații de urbanism aprobate anterior: Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 - Zona pentru instituții publice și servicii de interes general. Teren afectat parțial de drum. COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse: Se propune realizarea unui bloc de locuinţe colective, dotări complementare locuirii — servicii și comert, parcaje. Se asigura un procent de minim 30 % spațiu verde în cadrul parcelei Funcțiunea principală propusă în zona studiată este de locuințe colective. Suprafața terenului studiat va fi zonificat astfel: - zona alocată construcţiilor — Locuinte si functiuni complementare - zona alocată circulațiilor auto, pietonale şi parcajelor; - zona verde. Zona reglementată va avea următorii indici urbanistici: P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. =2,4 Regim de înălțime maxim = S+P+4E+Er H max =21,00 m Pe parter se admit parcaje (garaje) şi funcțiuni complementare care se pot extinde şi la nivelul I al imobilului. Zone verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecţia Mediului nr. 37/12.04.2018 = 30,00 % din suprafața totală a terenului — suprafață care va fi amenajată şi întreținută. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018—002835/05.04.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1160/13.09.2017. COD FO 47-24, VER. l PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismul din data de 17.05.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U,, se avizează favorabil/eu—condiții/nefavorabil Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent acestuia: - Se vor respecta condiţiile de amplasare, precum şi toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului județean/ consiliului local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (conf. Legii nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Articolul 37 (1*3), actualizată) şi poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Aprobarea Avizului arhitectului-şef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 3405 din 18.08.2016, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 15712/27.04.2018 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-peştă la data de .............................. Arhitect-şef, ilian Sorin CIURARIU Viva T HI Wa Consilier FO 47-24, VER. 1 PAGINA 3/3

Atasament: 04_AVIZ_DE_OPORTUNITATE_SEDAKO_GROUP.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Aprobat, / Primar, Nicolae ROBU Ca urmare a cererii adresate de S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., cu sediul în județul Timiş, municipiul Timișoara, cod poștal 300048, Str. Paul Chinezu nr.2, et. 1, SAD9, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR 2016-018291/08.12.2016; Ca urmare a proiectului nr. 163/KRC/16 realizat de S.C. RD SIGN S.R.L., cu sediul în județul Timiș, municipiul Timişoara, cod poştal 300458, Str. Vulturilor nr. 14, CUI 3981516; Având în vedere Procesele-verbale întocmite în urma şedinţelor din data de 23.02.2017 și din data de 11.05.2017 ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 04 DIN 11.05.2017 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal „Bloc de locuinţe colective şi dotări şi parcaje”. Planul urbanistic zonal este generat de imobilele situate în județul Timiş, municipiul Timişoara, Str. Dumitru Kiriac nr. 17A, identificate prin CF 425325, nr. cad. 425325, nr. top. 29358/1/1/2, categoria curţi-construcţii, având o suprafață de 725 m? şi CF 421396, nr. cad. 421396, categoria drum, având o suprafață de 49 m?, însumând o suprafață totală de 774 m”. Cu respectarea următoarelor condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat şi studiat prin P.U.Z.: " Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.: teritoriul delimitat la nord şi vest de parcele pe care sunt amplasate garaje, la sud de alee pietonală și la est de Str. Dumitru Kiriac; teritoriul identificat prin CF 425325 şi CF 421396, obiectul planului urbanistic zonal; = Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z.: teritoriul delimitat la nord de Str. Ciprian Porumbescu, la vest de Calea Șagului, la sud de B-dul Liviu Rebreanu şi la est de B-dul Constantin Brancoveanu. 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituți: " Categoria funcțională existentă pe terenul beneficiarului: zonă de instituții publice și servicii de interes general, terenuri afectate parțial de drum, cu POT ma: şi regim de înălțime maxim conform

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro H.G. nr.525/1996; = Categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarului: zonă de locuinţe colective şi dotări (funcțiuni complementare); Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, cu privire la profilul transversal al Str. Dumitru Kiriac; autorizaţia de construire se va emite doar după ce terenurile afectate de drum vor deveni domeniu public. 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime): = Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: POTmax=40% şi CUTmax=2.64; « Regimul de înălțime propus prin documentaţie de maxim D+P+5E+Er se va reduce cu cel puţin un nivel astfel încât să se respecte H.G. nr. 525/1996, art. 31, respectiv va avea maxim 7 niveluri supraterane, într-una dintre următoarele configurații: S+P+SE+Er sau D+P+4E+Er; = Cel puţin un nivel al imobilului propus va fi amenajat ca şi spaţii complementare locuirii pentru justificarea şi menţinerea procentului de ocupare al terenului de 40% în raport cu H.G. nr. 525/1996 (locuințe și dotări aferente); = Se va realiza un studiu de însorire în conformitate cu O.M.S. nr. 119/2014 și un studiu de altimetrie în vederea stabilirii indicatorilor înălțime maximă și înălțime maximă la cornişă/atic; = Se va respecta retragerea față de limitele laterale: % din înălțimea clădirii sau cu calcan pe limita de proprietate (caz în care la faza de autorizație de construire se va prezenta acordul notarial individual al vecinilor direct afectați pentru amplasare pe limita de proprietate); Se va respecta procentul de spaţii verzi minim în corelare cu funcțiunea propusă în conformitate cu H.C.L. nr. 62/2012. 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor: = Se vor asigura accesele auto și pietonale corespunzătoare de la drumurile publice la parcelă; « Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului; « Construcţia propusă se va racorda corespunzător la rețelele edilitare publice, pentru asigu- rarea utilităţilor necesare funcționării. 5. Capacităţile de transport admise: = Capacitatea de transport admisă va fi analizată prin P.U.Z. în funcție de numărul de unități de locuire și de dotări propuse. 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.: * Avizul Arhitectului-şef, Aviz Unic, Aviz Sanitar, Aviz Agenţia pentru Protecţia Mediului, Aviz Protecţia Civilă, Aviz Pompieri, Aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), Aviz de Principiu Drumuri (PMT), Aviz Comisia de Circulatie (PMT). 7. Obligațiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului:

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. L, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro = Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 3405/18.08.2016, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 11878 din 18.11.2016. Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prinpoștă la data de „i... Pt. Arhitect-șef, Emilian Sorin CIURARIU Consilier, Andreea STĂNILĂ deal

Atasament: Rezultatele_informarii_PUZ_BUGA_Kiriac.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2018 — 001452/23.03.2018 REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — "Bloc locuințe colective” Amplasament: str. . Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara, jud. Timiş Beneficiar: SC SEDAKO GROUP SRL Proiectant: SC RD SIGN SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul Www.primariatm.ro, în perioada 05.02.2018 — 01.03.2018. În acest scop, beneficiarii documentației au amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 63/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului , au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați: Au fost notificaţi 34 proprietari din zona, de pe străzile Gh. Ranetti, Glad, Dumitru Kiriac, Snagov, Asociațiile de Proprietari de pe str. Dumitru Kiriac (Chiriac) nr. 3, 4, 6, 20,22,21, 19, 74, 15, 13,9, 11,7, 5,2, 15, Asociaţiile de Proprietari de pe str. Rusu Sirianu nr. 33, 31. Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de O singură persoană. La intalnirea cu proiectantul SC RD SIGN SRL, organizată in data de 20.02.2018, între orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara — Direcţia Urbanism, au participat proiectantul, un reprezentant al beneficiarului, şi 10 persoane. In urma intâlnirii cu proiectantul din 20.02.2018, s-au înregistrat 12 sesizări/ observații, cu numerele: UR2018-003390/28.02.2018, RU2018-000066/26.02.2018, RU2018-000069/26.02.2018, RU2018-000068/ 26.02.2018, RU2018-000067/26.02.2018, RU2018-000058/20.02.2018, RU2018-000057/20.02.2018, RU2018- 000056/20.02.2018, RU2018-000054/20.02.2018, RU2018-000055/ 20.02.2018, RU2018-000067/26.02.2018, RU2018-000074/01.03.2018 Răspunsul proiectantului la sesizări s-a înregistrat cu nr. UR2018-003992/09.03.2018, iar răspunsul a fost expediat cetățenilor/ Asociaţilor de proprietari care au înregistrat sesizările. CONSILIER Sorina a Red S.P.-2 ex

Atasament: raspunsul_proiectantului_la_sesizari_Kiriac_DEDAKO.pdf

mld o Sie studio de arhitectura sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro Nr. leșire 315 din 09.03.2018 În atenția: Referitor la: Primăriei Municipiului Timișoara Direcţia Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană Sesizările cu nr. de înregistrare UR2018-003390/28.02.2018, nr. RU2018- 000066/26.02.2018, nr. RU2018-000069/26.02.2018, nr. RU2018- 000068/26.02.20188, nr. RU2018-000067/26.02.2018, nr. RU2018- 000058/20.02.2018, nr. RU2018-000057/20.02.2018, nr. RU2018- 000056/20.02.2018, nr. RU2018-000054/20.02.2018, nr. RU2018- 000055/20.02.2018, RU2018-000067/26.02.2018, RU2018- 000074/01.03.2018 , înaintate de Negruţ Teodor, Asociaţiile de proprietari Șagului nr. 3, Șagului nr. 5, D. Kiriac nr. 14, D. Kiriac nr. 12, D. Kiriac nr. 7, D. Kiriac nr. 3, scara BC, D. Kiriac nr. 5, D. Kiriac nr. 15, bl. A8, D. Kiriac nr. 13 , D. Kiriac nr. 16 și Kiriac nr. 20, bl. A28, D. Kiriac nr. 19, cu privire la PUZ „Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje”, amplasat în Timișoara, str. Dumitru Kiriak nr. 17A, CF nr. 425325 și CF nr.421396 Timișoara. Răspunsul proiectantului Am recepționat sesizările înaintate de dvs. și în ceea ce privește chestiunile ridicate în cadrul acestora venim cu următoarele precizări: - Terenul care face obiectul doumentației de urbanism întocmite de firma SC RD SIGN SRL este un teren privat, deținut de o persoană juridică (SC SEDAKO GROUP SRL). Conform Certificatului de Urbanism nr. 3405 din 18.08.2016, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara, terenul este construibil și poate fi exploatat în urma urbanizării sale prin întocmirea unui plan urbanistic zonal, aflat în prezent în curs de elaborare. - Conform CF nr. 425326 și 421396 Timișoara, aferente proiectului propus, categoria de folosinţă a terenului este curţi-construcţii. - Instituirea unilaterală de către o autoritate publică a functiunii de spaţiu verde sau a altor funcţiuni similar de interes public, pe un teren proprietate privată, încalcă dreptul de

proprietate privată. În acord cu practica CEDO și cu prevederile art.1 al Protocolului 1 la CEDO, asimilarea terenului privat ca fiind de interes general și destinat spațiilor verzi constituie o gravă încălcare a dreptului de proprietate privată, echivalându-se cu exproprierea. Folosinţa terenului revine așadar ca sarcină beneficiarului de drept al terenului, această alegere fiind desigur mijlocită de autoritatea publică locală (în speță Primăria Municipiului Timișoara), care controlează și legitimizează urbanizarea și, ulterior, întrebuințarea sa funcțională. Conform Art. 559 alin. (2) din Codul Civil, “proprietarul poate face, deasupra și în subsolul terenului, toate construcţiile, plantațiile și lucrările pe care le găsește de cuviință, în afară de excepţiile stabilite de lege, și poate trage din ele toate foloasele pe care acestea le-ar produce.” Insinuările tendenţioase referitoare la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului în cauză fac apel la o analiză juridică, care excede competențele noastre profesionale. Din datele de care dispunem în prezent (cărţi funciare și planuri cadastrale, toate anexate documentației depuse), regimul juridic asupra terenului este unul legitim și de necontestat. În momentul actual pe teren există garaje. Acestea au fost construite cu Autorizaţiile de construire nr. 122/17.02.1997, nr. 848/24.08.1995 și nr. 1176/12.02.1995. Autorizaţiile au fost emise cu următoarea condiție: “Amplasamentul se va elibera necondiționat în cazul în care terenul va fi revendicat de foștii proprietari sau de către Consiliul Local pentru lucrări cu caracter public [...]”. În urma retrocedării prin Ordinul Prefectului Jud. Timiș nr. 44/11.02.2011, a terenului înscris în CF nr. 425325 și CF nr. 421396 Timișoara (terenul aferent proiectului propus, proprietate privată SC SEDAKO GROUP SRL), s-a reconstituit dreptul de proprietate, iar contractele de concesiune pentru terenul aferent acestor garaje au fost încheiate. Garajele existente care ocupă exclusiv suprafața terenului proprietate privată SC SEDAKO GROUP se vor demola, procedură care are la bază o documentație de demolare aflată în lucru. Menţionăm că investitorul a primit acordul proprietarilor de garaje aflați în cauză. Așadar, cei a căror garaje nu sunt vizate spre demolare nu vor fi afectaţi și nu li se vor demola garaje. Problemele care țin de gestionarea traficului auto și al parcajelor (probleme reale și de actualitate de altfel) sunt, din nou, chestiuni care exced obiectul Planului Urbanistic Zonal în cauză. Acestea pot fi rezolvate printr-un studiu de trafic, întocmit la comanda și prin grija autorităților locale, singura în măsură să gestioneze amploarea acestei probleme la nivel urban. Terenul în proprietatea publică, aflat în imediata proximitate a terenului privat studiat, poate servi, așa cum bine se menţiona în cadrul unei sesizări, unor parcaje subterane și a unor locuri de joacă supraterane, rezolvând astfel, concomitent, două probleme majore ale cartierului și, in extenso, ale orașului. De menţionat că soluţiile funcționale și urbanistice propuse prin prezentul Plan Urbanistic Zonal prevăd gestionarea exclusivă în interiorul parcelei a necesarului de circulații auto şi parcaje pentru funcțiunea propusă, așa cum

prevăd normele locale (1,15 locuri de parcare per apartament). Mai mult, în calitate de proiectanți specialitatea urbanism considerăm propunerile PUZ-ului net superioare stării actuale, de fapt, în care se află terenul. Transformarea peisajului urban dintr-o zonă „gri”, alocată mașinilor, astfaltată totalmente, cu garaje crescute aleatoriu, peisaj din care lipsesc cu desăvârșire spațiile pentru oameni, într-o zonă salubră, cu spaţii verzi îngrijite ar fi un exercițiu urban de care ar avea de profitat nu numai terenul studiat, ci și vecinătățile. Menţionăm că, în cadrul proiectului propus, procentul de spaţii verzi respectă valoarea de 30% prevăzută prin HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde. Ca atare, intențiile urbanistice ale PUZ-ului în cauză sunt consecvente cu prevederile urbanistice și de dezvoltare ale orașului. Tot în sensul celor expuse mai sus și ca răspuns la referirea dintr-o sesizare la asigurarea unei infrastructuri de calitate, menționăm că a fost prevăzut în cadrul PUZ-ului un transfer de proprietate dinspre privat spre public (este vorba de terenul înscris în CF nr. 421396), care vizează realizarea ulterioară a unui prospect stradal lărgit al străzii Dumitru Kiriak. Totuși, responsabilitatea asigurării unei infrastructuri de calitate în mediul urban aparține municipalității. Anexe: - Studiu de însorire : 1 planșă. - Studiu de altimetrie : 1 planșă. Întocmit 5069 ! Daniela Luciana! arh. Negrișanu Daniela ' NEGRISANU i _—_ Arhitect ET —_ CL specialist RUR arh. Negrișanu Răzvan CC ARHITECȚILOR | BIN ROMÂNIA — tu drept de somnătură *

WU E U E Ă NL 2 PLAN URBANISTIC ZONAL Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje at CE CI E = N ) AU LA LOA Conform OMS nr. 119/2014 ora azimut grade altitudine grade 10:00 315.31" 12.469 referință latitudine 45.44 NORD 11:00 302.080 referință longitudine 21.12 EST e 12:00 287.84 jecalaj fus orar GMT +2.00 ore - București / România Ă 13:00 273.16 Conform studiului de însorire prinamplasarea 14:00 258.820 | imobilului propus, in amprenta reglementata prin E PUZ este asigurată însorirea construcțiilor vecine 14:30 251.99 minim 1 1/2 ore la solstitiu de iama in 5 - conformtitate cu prevederile din Ordinul 15:00 245.45 ““* nr.119/2014 al Ministerului Sănătății 15:45 236.21* 8.31 16:00 233.29" 6.460 Observatie : Volumul de cladire „propilis' 17:00 222.250 -1.769 : posibilitate de mobilare cu regim max de Diagrama pozei soarelui cu cel de umnare înălțime în amprenta reglementata prin PUZ specialist RUR Brh.Razvan _—— Verificator / expert Nume Cerinta Referat / Expertiza Nr. / Data sc RD SIA SRL. , St | Beneficiar: SEDAKO GROUPSRL. |Proiectnr.: A ra, str, Dumitru Kiriac, nr. 17A, | 200/Kf a NI top, | 200/KRC/17 “nr. 421396, Nr. top. 421396. a uituriior nr. 1992 Scara: Titlu proiect: Faza: Nume 7 Bloc de locuinte colective și dotări și parcaje PUZ Sef proiect| arh. Daniela Negrisanu Proiectat | arh. Daniela Negrisanu | Data: Titlu plansa: Plansa nr: Desenat | arh. Florin Simidreanu ianuarie 2018 Studiu de insorire conform OMS 119/2014 A3- 420x297 mm.

PLAN URBANISTIC ZONAL Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje specialist RUR Brh.Razvan Negrisanu LET Verificator / expert Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza Nr. / Data Faza: Desenat arh. Florin Simidreanu ianuarie 2018 Studiu de altimetrie Nume Semnatura TRE PUZ 7 Bloc de locuinte colective și dotări și parcaje Sef proiect| arh. Daniela Negrisanu E , Proiectat | arh. Daniela Negrisanu Data: Titlu plansa: Plansa nr: A3- 420x297 mm,

ROMANIA Judetul Timis Direcţia Generala de Urbanism Primaria Municipiului Timisoara si Dezvoltare Urbana Timişocd "21 Capitală Europeană a Culturii S-a „uregistrat cu numarul : UR2018-003992 din 09.03.2018 UR36 Solicitare punct de vedere ref. PUZ/PUG Am preluat de la RD SIGN Cu adresa: TIMIŞOARA, VULTURILOR nr.14 Adresa lucrarii: Timisoara, Zona Chiriac Total 5 file Termen de rezolvare: 08.04.2018 Termen directie: 24.03.2018 Obs. PUNCT DE VEDERE PRIVIND CONSTRUCTIE BLOC LOCUINTE /Timisoara, la 09.03.2018 Consilier/Referent, Ilie Borbely | | 7 = mol E “Tic

Atasament: Raportul_informarii_Etapa_2_PUZ_BUGA_Kiriac.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIRROUL AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2018 — 001452/26.03.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — "Bloc locuințe colective" Amplasament: str. . Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara, jud. Timiş Beneficiar: SC SEDAKO GROUP SRL Proiectant: SC RD SIGN SRL Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — "Bloc locuințe colective" Amplasament: str. . Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara, jud. Timiş Beneficiar: SC SEDAKO GROUP SRL Proiectant: SC RD SIGN SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site- ul www.primariatm.ro, în perioada 05.02.2018 — 01.03.2018. În acest scop, beneficiarii documentației au amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 63/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului , au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă și prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați: Au fost notificați 34 proprietari din zona, de pe străzile Gh. Ranetti, Glad, Dumitru Kiriac, Snagov, Asociaţiile de Proprietari de pe str. Dumitru Kiriac (Chiriac) nr. 3, 4, 6,20, 22,21, 19, 74, 15, 13,9, 11,7, 5,2, 15, Asociaţiile de Proprietari de pe str. Rusu Sirianu nr. 33, 31. Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de o singură persoană. La intalnirea cu proiectantul SC RD SIGN SRL, organizată in data de 20.02.2018, între orele 14,00 — 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara — Direcţia Urbanism, au participat proiectantul, un reprezentant al beneficiarului, şi 10 persoane.

E ROMÂNIA PI i JUDEŢUL TIMIŞ E MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIRROUL AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Sag i Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 n i e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro In urma întâlnirii cu proiectantul din 20.02.2018, s-au înregistrat 12 sesizări/ observații, cu numerele: UR2018-003390/28.02.2018, RU2018-000066/26.02.2018, RU2018-000069/26.02.2018, RU2018-000068/ 26.02.2018, RU2018-000067/26.02.2018, RU2018-000058/20.02.2018, RU2018- 000057/20.02.2018, RU2018-000056/20.02.2018, RU2018-000054/20.02.2018, RU2018-000055/ 20.02.2018, RU2018-000067/26.02.2018, RU2018-000074/01.03.2018 Răspunsul proiectantului la sesizări s-a înregistrat cu nr. UR2018-003992/09.03.2018, iar răspunsul a fost expediat cetățenilor/ Asociaţilor de proprietari care au înregistrat sesizările. Conform acestui răspuns din partea proiectantului: 1) Se accentuează faptul ca terenul este proprietate privată şi aparține inițiatorilor/ beneficiarilor PUZ-ului în lucru şi se prezintă situația existentă pe teren; 2) Referitor la problemele cu parcările — cele necesare funcțiunii propuse se vor realiza exclusiv pe parcele beneficiarului; 3) Proiectantul documentației consideră că se va îmbunătăți calitatea întregii zone în urma aprobării propunerilor acestui PUZ. 4) Prin PUZ se propune un transfer de proprietate dinspre privat spre public, pentru lărgirea prostectului străzii Dumitru Kiriac - CF nr. 421396. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective", str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara, jud. Timiş, beneficiar SC SEDAKO GROUP SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. CONSILIER Sorina Popa Red - S.P. -2ex

Atasament: AVIZ_JURIDIC.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-009921/26.06.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 03.07.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Bloc locuințe colective "str. Dumitru Kiriac nr.17 A Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţilor funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: CF nr. 425325 Timişoara, nr. cad. 425325, nr. topo 29358/1/1/2: terenul în suprafață de 725 mp, categoria de folosință curţi construcţii, intravilan, interdicţie de grevare cu sarcini sau servituţi în favoarea ALPHA BANK ROMANIA SA, este proprietatea S.C. SEDAKO GROUP SRL beneficiara documentaţiei. Societatea bancară ALPHA BANK ROMANIA SA prin adresa nr. 693/01.02.2018 a comunicat acordul cu privire la elaborare PUZ în vederea realizării investiţiei “Bloc locuinţe colective ” conform proiectului nr. 200/KRC/17. De asemenea, din examinarea cărtii funciare nr. 425325 Timişoara (datată 15.06.2018) mai sus individualizate rezultă că este inscris drept de ipotecă în favoarea ALPHA BANK ROMANIA SA. CF nr. 421396 Timişoara, nr. cad. 421396 ': terenul în suprafață de 49 mp,categoria de folosință drum, intravilan este proprietatea S.C. SEDAKO GROUP SRL bencficiara documentației. Din examinarea cărtii funciare nr. 421396 Timişoara (datată 15.06.2018) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-009921/26.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Bloc locuinţe colective str. Dumitru Kiriac nr.17 A Timişoara cu. privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 425325 şi CF nr. 421396 cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Bloc locuințe colective ”str. Dumitru Kiriac nr.17 A Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările si completările ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_SEDAKO_Kiriak.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2018-009921/26.06.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective"! str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-009921/26.06.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte destinată locuirii colective, serviciilor şi comerțului; Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-009921/15.06.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 04/11.05.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 14/17.05.2018; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3405 din 18.08.2016 precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 37 din 12.04.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia PUZ "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 174, Timişoara, beneficiar S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. prin Buga Viorel, proiectant S.C. RD SIGN S.R.L, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Răzvan Gabriel Negrişanu, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 05.02.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin HCL. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în martie 2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018-001452/26.03.2018; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin HCL. nr 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 174, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3, art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ die Sp Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Planul Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. RD SIGN S.R.L., proiect nr. 200/KRC/17, la cererea beneficiarului S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. Terenul reglementat în cadrul documentației "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara, în suprafață totală de 774,00 mp, este amplasat în partea de sud a Timişoarei, într-un cvartal cuprins între Bulevardul Liviu Rebreanu (în Sud ), strada Ciprian Porumbescu (în Nord), Calea Șagului (în Vest) şi Bulevardul Constantin Brâncoveanu (în Est), identificat prin extrasele CF. 425325 nr. top 29358/1/1/2, C.F. 421396 nr. top. 421396, Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - Zona pentru instituții publice şi servicii de interes general. Teren afectat parțial de drum. Spaţii verzi conform HCL 62/2012. Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiş. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Bloc locuinţe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat este în suprafață totală de 774,00 mp — terenuri înscrise în CF astfel: CF. 425325 nr. top 29358/1/1/2 (nr. top vechi 29358/1/1/2) teren intravilan curți- construcții, în suprafață de 725,00 mp proprietar SC SEDAKO GROUP SRL; nr. C.F. 421396 nr. top. 421396 teren intravilan categoria de folosință drum, în suprafață de 49,00 mp, proprietar SC SEDAKO GROUP SRL. Plan Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective” str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timișoara, propune realizarea unui imobil cu locuințe colective şi funcțiuni complementare - pe parter se admit parcaje (garaje) şi funcțiuni complementare care se pot extinde şi la nivelul 1 al clădirii. Zona va cuprinde circulații auto, pietonale și parcaje, precum şi zonă verde. Se propune cedarea parcelei identificată prin CF nr. 421396, cu o suprafață de 49 mp, pentru constituirea domeniului public: trotuar+ vegetație de aliniament. Pe parcela studiată se va asigura acces auto de pe strada Dumitru Kiriac conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-002835/05.04.2018. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-002835/05.04.2018 Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 14/17.05.2018 sunt următorii: Se propune realizarea unui bloc de locuințe colective, dotări complementare locuirii — servicii și comert, parcaje. Se asigura un procent de minim 30 % spațiu verde în cadrul parcelei. Funcțiunea principală propusă în zona studiată este de locuințe colective. Suprafața terenului studiat va fi zonificată astfel: Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - zona alocată construcțiilor — Locuinţe şi funcțiuni complementare - zona alocată circulațiilor auto, pietonale și parcajelor; - zona verde. Zona reglementată va avea următorii indici urbanistici: P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. =2,4 Regim de înălțime maxim = S+P+4E+Er H max =21,00 m Pe parter se admit parcaje (garaje) şi funcțiuni complementare care se pot extinde și la nivelul I al imobilului. Zone verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecţia Mediului nr. 37/12.04.2018 = 30,00 % din suprafața totală a terenului — suprafață care va fi amenajată şi întreținută. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.LPA.T. (MTC). Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 200/KRC/17, planga nr. 5 - „Obiective de utilitate publică” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Plan Urbanistic Zonal „Bloc locuințe colective” str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro PROPUNEM: 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara, beneficiari S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 200/KRC/17, realizat de S.C. RD SIGN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: P.O.T.max. = 40% C.U.T.max. = 2,4 Regim de înălțime maxim = S+P+4E+Er H max =21,00 m Pe parter se admit parcaje (garaje) şi funcțiuni complementare care se pot extinde și la nivelul I al imobilului Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecţia Mediului nr. 37/12.04.2018 = 30,00 % din suprafața totală a terenului — suprafață care va fi amenajată şi întreținută. Accesul auto şi pietonal conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018- 002835/05.04.2018 În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat este în suprafață totală de 774,00 mp — terenuri înscrise în CF astfel: CF. 425325 nr. top 29358/1/1/2 (nr. top vechi 29358/1/1/2) teren intravilan curți-construcții, în suprafață de 725,00 mp proprietar SC SEDAKO GROUP SRL; nr. C.F. 421396 nr. top. 421396 teren intravilan categoria de folosință drum, în suprafață de 49,00 mp, proprietar SC SEDAKO GROUP SRL. Parcela identificată prin CF nr. 421396 top. 421396 cu o suprafață de 49 mp va constitui domeniului public: trotuar+vegetație de aliniament. 4. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 200/KRC/17, planga nr. 5 — „Obiective de utilitate publică” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 21) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Bloc locuințe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Bloc locuințe colective” str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. RD SIGN S.R.L., proiect nr. proiect nr. 20/KRG/17, la cererea beneficiarului S.C. SEDAKO GROUP S.R.L., îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Sorina Papa Red/dact — S.P. Cod FP 53-01, ver. 1

Atasament: ANEXA.pdf

ANGĂ le i 7.07 8 ROMÂNIA AVIZAT JUDEŢUL TIMIŞ Secretar MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL Jr. SIMONA DRAGOI PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Bloc locuinţe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara n vedere Expunerea de motive nr. '/26.06.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-8 /26.06.2018 - al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. H/26.06.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată; Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată; Având în vedere prevederile art. 25 alin, (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului"; Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 04/11.05.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 14/17.05.2018; Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 37 din 12.04.2018; În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia Cod FO 53-02, ver.1

publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Bloc locuinţe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C, SEDAKO GROUP S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 200/KRC/1, realizat de S.C. RD SIGN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se stabilesc condiţiile de construire: Se propune realizarea unui bloc de locuințe colective, dotări complementare locuirii - servicii şi comert, parcaje. 4ona reglementată va avea următorii indici urbanistici: P.O0.T.max. = 40% C.U.T.max. = 2,4 Regim de înălţime maxim = S+P+4E+Er H max = 21,00 m Spatii verzi = 30% Pe parter se admit parcaje (garaje) şi funcţiuni complementare care se pot extinde şi la nivelul I al imobilului. 4one verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 37/12.04.2018 = 30,00 $ din suprafaţa totală a terenului - suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută, Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Bloc locuinţe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 774,00 mp - terenuri înscrise în CF astfel: CF. 425325 nr. top 29358/1/1/2 (nr. top vechi 29358/1/1/2) teren intravilan curţi-construcţii, în suprafaţă de 725,00 mp proprietar S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.; nr. C.F. 421396 nr. top. 421396 teren intravilan categoria de folosinţă drum, în suprafaţă de 49,00 mp, proprietar S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. Art. 4: Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 200/KRC/17, planşa nr. 5 - „Obiective de utilitate publică” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat, Art. 5 Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Bloc locuinţe colective" str. Dumitru Kiriac nr. 17A şi a Regulamentului Local de Urbanism; Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se Cod FO 53-02, ver.1

încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Tehnice; - Direcţiei Economice; - Direcţiei de Mediu; - Direcţiei Dezvoltare; - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; - Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale; - Direcţiei Comunicare; - Biroului Audit; - Biroului Managementul Calităţii; - Compartimentului Control; - Mass-media locale; - Beneficiarilor S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. - Proiectantului S.C. RD SIGN S.R.L. - O, Timis - Mass - media locale Preşedinte de şedinţă, Consilier Cod FO 53-02, ver.1

Atasament: 9_STUDIU_DE_INSORIRE_CONFORM_OMS_119.pdf

GSPublisherVersion 258.21.83.8

8 A3- 420x297 mm

Timisoara, str. Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF. nr. 425325, Nr. top. 29358/1/1/2,

CF. nr. 421396, Nr. top. 421396

Studiu de insorire conform OMS 119/2014

200/KRC/17

PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnatura

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

arh. Florin Simidreanu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrisanu arh. Daniela Negrisanu

arh.Razvan Negrisanuspecialist RUR

PUZ Bloc de locuinte colective și dotări și parcaje

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

iunie 2018

Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje

14:30 15:00 15:45

17:00

11:00 12:00 13:00

ora azimut grade altitudine grade 315.310

302.080

287.840

273.160

10:00 11:00

12:00 13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

258.820

245.450

233.290

222.250

12.460

17.560

20.340

20.510

18.050

13.220

6.460

-1.760

14:00 14:30 15:00 15:45

16:00 17:00

10:00 11:00 12:00

15:45 236.210 8.310

14:30 251.990 15.910

N

NV

V 270 90 E

S 180

NE

SV SE

10 o

20 o

30 o

40 o

50 o

60 o

10 o20 o30 o40 o50 o60 o

10 o20

o30 o40

o50 o60

o

10 o 20 o

30 o 40 o

50 o 60 o

16.00" 15.00"

14.00" 13.00" 12.00" 11.00 "

10.00" 9.00"

8.20"17.00"

0

Diagrama poziției soarelui cu orele de iluminare 21 decembrie

Conform OMS nr. 119/2014

referință latitudine 45.44 NORD referință longitudine 21.12 EST

decalaj fus orar GMT +2.00 ore - București / România

-

Conform studiului de însorire prin amplasarea imobilului propus, in amprenta reglementata prin PUZ este asiguratã însorirea construcțiilor vecine minim 1 1/2 ore la solstitiu de iarna in conformitate cu prevederile din Ordinul nr.119/2014 al Ministerului Sãnãtãții.

Observatie : Volumul de cladire propus este o posibilitate de mobilare cu regim maxim de înălțime în amprenta reglementata prin PUZ

mio studio de arnitectura

Atasament: 8._STUDIU_DE_INSORIRE_CONFORM_NP.pdf

GSPublisherVersion 258.21.83.8

7 A3- 420x297 mm

Timisoara, str. Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF. nr. 425325, Nr. top. 29358/1/1/2,

CF. nr. 421396, Nr. top. 421396

Studiu de insorire conform NP 057-02

200/KRC/17

PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnatura

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

arh. Florin Simidreanu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrisanu arh. Daniela Negrisanu

arh.Razvan Negrisanuspecialist RUR

PUZ Bloc de locuinte colective și dotări și parcaje

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

iunie 2018

Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje

ora azimut grade altitudine grade 07:13 8.970344.060

09:00 331.980

318.300

302.730

285.600

10:00 11:00

12:00 13:00

14:00 15:00 16:00

17:00 17:36

267.980

251.260

236.300

223.170

211.490

204.930

17.890

25.360

30.760

33.400

32.890

29.310

23.190

15.190

5.930

-0.020

9:00 10:00 11:00

12:00 13:00 14:00 15:00

16:00 17:00

07:13

17:36

N

NV

V 270 90 E

S 180

NE

SV SE

10 o

20 o

30 o

40 o

50 o

60 o

10 o20 o30 o40 o50 o60 o

10 o20

o30 o40

o50 o60

o

10 o 20 o

30 o 40 o

50 o 60 o

16.00" 15.00"

14.00" 13.00" 12.00" 11.00 "

10.00" 9.00"

7.13"17.36"

0

Diagrama poziției soarelui cu orele de iluminare 21 octombrie

Conform NP 057-02

referință latitudine 45.44 NORD referință longitudine 21.12 EST

decalaj fus orar GMT +2.00 ore - București / România

Conform studiului de insorire, prin amplasarea imobilului propus ca posibilitate de mobilare în cadrul documentației PUZ: - durata de însorire pentru cel puțin una din încaperile de locuit din clădirea propusă respectă conditiile de insorire conform art. 3.4.(D).1.1 din NP057-02

-

- constructia care se va realiza dupa aprobare PUZ va respecta conditiile de insorire pentru spatiile cu destinatie de apartamente in conformitate cu art. 3.4. (D).1.1 din NP057-02.

mio studio de arnitectura

Atasament: 10._STUDIU_DE_ALTIMETRIE.pdf

GSPublisherVersion 258.21.83.8

9 A3- 420x297 mm

Timisoara, str. Dumitru Kiriac, nr. 17A, CF. nr. 425325, Nr. top. 29358/1/1/2,

CF. nr. 421396, Nr. top. 421396

Studiu de altimetrie

200/KRC/17

PLAN URBANISTIC ZONAL

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnatura

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

arh. Florin Simidreanu

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrisanu arh. Daniela Negrisanu

arh.Razvan Negrisanuspecialist RUR

PUZ Bloc de locuinte colective și dotări și parcaje

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

iunie 2018

Bloc de locuințe colective și dotări și parcaje

5

1

2

34

1 2

-

Observatie : Volumul de cladire propus este o posibilitate de mobilare cu regim maxim de înălțime în amprenta reglementata prin PUZ

mio studio de arnitectura

Atasament: plansa_drumuri.PDF

SEE SITUATIE PLAN DE INCADRARE IN ZONA — J n _ KISS IRIS NOII RENI ERROR n a N e < EL NASA RSR EN SI al = INI : AN TIS SN RR RN ET CNN CRIN Nr. top. 29358/1/1/1 LOC DE JOACA PENTRU COPII EXISTENT proprietar Statul Român NA N 3 RI SI RN n PA aa LL NN VE SS rari —_— NA K e SA 1! RAI e) Ei i RA TE ET tar BI STII E n RE _ = Ea en ERIE gre, ZE fa - ; MI: E RTT N far: RR RR RR SRR RR RSR TITLE RIS LI Calcul necesar locuri de parcare > 4 SS e at i Se E TIT Spatii servicii la (sediu firma) cu S=20 mp o l INN 5 ÎS RR] 20mp x 1loc/30mp x 100 % (spor) = 2 locuri E l i Locuinte colective la etaj 1-4 si Er E 13 16ap x 1,15loc/ap = 18 locuri l L TOTAL necesar locuri de parcare = 20 locuri A OCUINTE COLECTIV, Bi Pt4 E Locuri de parcare in incinta la sol: 20 locuri Ă i | TOTAL locuri parcare asigurate: 20 locuri Li UL s Lu = DOCUIN > O TE COLECTIVE 8 LEGENDA a GI H+ II uT — = — limita de proprietate parcele inscrise în CF 425325 si CF 421396 o a i E ) NA = s 8 imobil propus cu regim maxim D+P+4E+Er sau maxim S+P+5E+Er =” 4 o = g PE carosabil existent pe domeniu public FER FI: AN trotuare existente pe domeniu public SII ISIS dt BASS para inst chei i trotuare in incinta dale prefabricate din beton PROPUNERE PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2 PROPUNRE PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 Sc 1:100 5 Sc 1:100 5 8 12.00 ss l l a 33 - — & VERIFICATOR: 5, 150 „1! 6.00 „_150(2.00) , 2.25(175) e EXPERT: NUME: SEMNATURA: | CERINTA | REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA za. | tr. = T carosabil existent tr. exist. zu. - — — l Î Proiect: Nr.proiect: = sc PATH'S ROUT sau Telffax: 0256-216933, 291052 Z -BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE SI DOTARI SI PARCAJE | 36/2018 3.50 L 250 L 110, 490 I 300430 TIMISOARA, Str. E Zola parca Nr. cad 421556" domeniu pubiic, parcela nr. 421394 [strada D. Kiriac) domeniu public A domeniu, arcaa top 255587 l E-mail: DIRICA SSI 6 FI IEEE i ati PE PATH'SROUT] Capital social: 640.000 lei | SEDAKO GROUP SRL. |Faza: VS" ar n TI ERE PAREREA DIRECTOR ing. PERCEC VASILE E SCARA [obiect LUCRARI RUTIERE Nr.plan SEF PROIECT |ing. PERCEC RL 1:500 |Plansa: PLAN DE SITUATIE st PROIECTANT _|ing. PERCEC DAN