keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 260/07.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire supermarket LIDL", str. CIRCUMVALAŢIUNII nr. 4, Timişoara

07.05.2019

Hotararea Consiliului Local 260/07.05.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire supermarket LIDL", str. CIRCUMVALAŢIUNII nr. 4, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-005069/15.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-005069/15.04.2019 - al Directiei de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-005069/15.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Arhitectului Sef nr. 05/14.03.2019;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 131 din 10.12.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire supermarket LIDL", str.CIRCUMVALAŢIUNII nr. 4, Timişoara având ca beneficiar pe SC LIDL ROMANIA SCS, întocmit conform Proiectului nr. 2316.07.1, realizat de SC SUBCONTROL SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Funcţiune propusă: Construire supermarket LIDL, regim de înalţime maxim P+1E, POTmax propus=35%, CUTmax propus=0.6, spatii verzi si plantate minim 25%; acces auto se va realiza din str. Circumvalaţiunii si strada nou creata, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar; Terenul de 991 mp aferent drumului de acces, inscris in CF 447089, nr. cad. 447089, proprietari SC AGI-RRE ZEUS SRL, cota actuala 2/3, avand notat contract de vanzare cu rezerva dreptului de proprietate asupra cotei de 1/3 in favoarea MICRON ZCP 2018 SRL, si SC LIDL ROMANIA SCS, cu cota 1/3, se va trece cu titlu gratuit in proprietatea Municipiului Timisoara, dupa executia drumului pe cheltuiala proprietarilor si receptia la terminarea lucrarilor, conform avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2018—005431/15.11.2018, Conventiei pentru autorizarea, construirea si intretinerea drumului de acces incheiat intre proprietari, punctul 3.1.5 si 3.2.6, incheiat prin incheiere de autentificare nr. 72/22.01.19, Procurii Speciale cu Incheiere de Autentificare nr. 76/22.01.19 si Procurii Speciale cu Incheiere de Autentificare nr. 74/22.01.19; conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2018-005431/15.11.2017, Hmax=13.00 m si Hmaxcornisa=10.00 m, retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare: conform planşei REGLEMENTĂRI URBANISTICE PARCELA-planşa nr. U.05, Spatii verzi compacte minim 25% - conform Deciziei de încadrare nr. 131/10.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket LIDL", str.CIRCUMVALAŢIUNII nr. 4, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 9.600 mp, este înscris în CF nr. 447088 cad 447088, Timişoara, teren intravilan situat în str. Circumvalatiunii nr. 4, Timişoara, proprietar fiind SC LIDL ROMANIA SCS.
Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 2316.07.1, planşa nr.U.06 - ,,Proprietate asupra terenurilor " şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.
Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUD, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket LIDL", str.CIRCUMVALAŢIUNII nr. 4, Timişoara.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC LIDL ROMANIA SCS;
- Proiectantului SC SUBCONTROL SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media local.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2019-005069/15.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- „Construire supermarket LIDL”, str. CIRCUMVALAȚIUNII nr. 4, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUD „Construire supermarket LIDL”, str. CIRCUMVALAȚIUNII nr. 4, Timişoara, este amplasat în partea de vest a municipiului Timişoara, delimitat la vest de str. Circumvalațiunii, la nord de Colegiul Tehnic Henri Coandă, la sud și la est de PUZ aprobat prin HCL 130/10.03.2010 și cale ferată.

Terenul a fost reglementat prin PUZ aprobat prin HCL 130/2010 "Construire compex multifunctional, centru comercial, locuinte, accese, parcaje'' , si este partial afectat de linii de cale ferată existente. Spaţii verzi conform HCL 62/2012.

Terenul reglementat situat in intravilanul Municipiului Timisoara, categoria curţi construcţii, în suprafaţă totală de 9.600 mp, este înscris în CF 447088, nr. cad. 447088, proprietar si beneficiar fiind LIDL ROMANIA SCS, CIF: 15300120.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl", strada Circumvalatiunii nr. 4,

Timişoara, propune dezvoltarea unei zone destinată comerţului. Zona va cuprinde circulatii auto, pietonale si parcaje, precum şi zonă verde.

3. Alte informaţii   În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUD „Construire supermarket LIDL”, str. CIRCUMVALAȚIUNII nr. 4, Timişoara, au fost obţinute: Certificatului de Urbanism nr. 2685/29.06.2018, Decizia de încadrare nr. 131 din 10.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, precum şi Avizul Arhitectului Șef nr. 05 din 14.03.2019;

4. Concluzii   Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl", strada Circumvalatiunii nr. 4, Timişoara, beneficiar fiind LIDL ROMANIA SCS, CIF: 15300120, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2019-005069/15.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket LIDL"

strada Circumvalatiunii nr. 4, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-005069/15.04.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl" strada Circumvalatiunii nr. 4, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone destinată comerţului;

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-005069/29.03.2019, privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl", strada Circumvalatiunii nr. 4, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 619/2018 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul Arhitectului Sef nr. 05/14.03.2019; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2685/29.06.2018, precum şi Decizia

de încadrare nr. 131 din 10.12.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUD "Construire supermarket Lidl", strada Circumvalatiunii nr. 4, Timişoara, beneficiar SC LIDL ROMANIA SCS, proiectant S.C. SUBCONTROL S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. - Arh. Oana Cristina JOSAN, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 05.10.2018, cu ocazia demarării Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în luna mai 2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018-016077/25.10.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUD "Construire supermarket Lidl", strada Circumvalatiunii nr. 4, Timişoara, se încadrează în Etapa 2 - etapa aprobării PUD Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea şi consultarea publicului în această etapă, se va face în baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

Planul Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl", strada Circumvalatiunii nr. 4, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. PLANCONTROL S.R.L., proiect nr. 2316.07.1, la cererea beneficiarului SC LIDL ROMANIA SCS.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUD "Construire supermarket Lidl", strada Circumvalatiunii nr. 4, Timişoara, în suprafaţă totală de 9.600 mp, este amplasat în partea de vest a municipiului Timişoara, delimitat la vest de str. Circumvalațiunii, la nord de Colegiul Tehnic Henri Coandă, la sud și la est de PUZ aprobat prin HCL 130/10.03.2010 și cale ferată.

Terenul a fost reglementat prin PUZ aprobat prin HCL 130/2010 "Construire compex multifunctional, centru comercial, locuinte, accese, parcaje'' , si este partial afectat de linii de cale ferată existente. Spaţii verzi conform HCL 62/2012.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl", strada Circumvalatiunii nr. 4, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat situat in intravilanul Municipiului Timisoara, categoria curţi construcţii, în suprafaţă totală de 9.600 mp, este înscris în CF 447088, nr. cad. 447088, proprietar si beneficiar fiind LIDL ROMANIA SCS, CIF: 15300120.

Planul Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl", strada Circumvalatiunii nr. 4, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone destinată comerţului. Zona va cuprinde circulatii auto, pietonale si parcaje, precum şi zonă verde.

Pe parcela studiată se vor asigura accese auto si pietonale de pe strada Circumvalatiunii, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018—005431/15.11.2018.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018—005431/15.11.2018.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 05 din 14.03.2019

sunt următorii: Se propune mobilarea unei parcele cu construcţii destinate serviciilor, asigurarea în incinta a

locurilor de parcare necesare funcţionării propuse de servicii Zona de servicii de interes general P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 0.6; Regim de inaltime = P+1E H max. cornisa = 10.00 m H max = 13.00 m Zone verzi propuse in documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia

Mediului nr. 131/10.12.2018: 25 % din suprafaţa totală a terenului.

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

- se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

- se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018—005431/15.11.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; Terenul de 991mp aferent drumului de acces, inscris in CF447089, nr. cad.447089, proprietari SC AGI-RRE ZEUS SRL, cota actuala 2/3, avand notat contract de vanzare cu rezerva dreptului de proprietate asupra cotei de 1/3 in favoarea MICRON ZCP 2018 SRL, si SC LIDL ROMANIA SCS, cu cota 1/3, se va trece cu titlu gratuit in proprietatea Municipiului Timisoara, dupa executia drumului pe cheltuiala proprietarilor si receptia la terminarea lucrarilor, conform avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2018—005431/15.11.2018, Conventiei pentru autorizarea, construirea si intretinerea drumului de acces incheiat intre proprietari, punctul 3.1.5 si 3.2.6, incheiat prin incheiere de autentificare nr.72/22.01.19, Procurii Speciale cu Incheiere de Autentificare nr.76/22.01.19 si Procurii Speciale cu Incheiere de Autentificare nr.74/22.01.19;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 836/06.09.2018. În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 2316.07.1, planşa nr. U 06 – „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUD si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl", strada Circumvalatiunii nr. 4, Timişoara va avea valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Cod FP 53-01, ver. 1

PROPUNEM:

1. Avizarea şi aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl", strada

Circumvalatiunii nr. 4, Timişoara, beneficiar SC LIDL ROMANIA SCS, CIF: 15300120., întocmit conform proiectului nr. 2316.07.1, realizat de S.C. SUBCONTROL S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Se propune mobilarea unei parcele cu construcţii destinate serviciilor, asigurarea în incinta a

locurilor de parcare necesare funcţionării propuse de servicii Zona de servicii de interes general P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 0.6; Regim de inaltime = P+1E H max. cornisa = 10.00 m H max = 13.00 m Zone verzi propuse in documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia

Mediului nr. 131/10.12.2018: 25 % din suprafaţa totală a terenului. - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor

verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

- se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018—005431/15.11.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ; Terenul de 991mp aferent drumului de acces, inscris in CF447089, nr. cad.447089, proprietari SC AGI-RRE ZEUS SRL, cota actuala 2/3, avand notat contract de vanzare cu rezerva dreptului de proprietate asupra cotei de 1/3 in favoarea MICRON ZCP 2018 SRL, si SC LIDL ROMANIA SCS, cu cota 1/3, se va trece cu titlu gratuit in proprietatea Municipiului Timisoara, dupa executia drumului pe cheltuiala proprietarilor si receptia la terminarea lucrarilor, conform avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2018—005431/15.11.2018, Conventiei pentru autorizarea, construirea si intretinerea drumului de acces incheiat intre proprietari, punctul 3.1.5 si 3.2.6, incheiat prin incheiere de autentificare nr.72/22.01.19, Procurii Speciale cu Incheiere de Autentificare nr.76/22.01.19 si Procurii Speciale cu Incheiere de Autentificare nr.74/22.01.19;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 836/06.09.2018.

— E e romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
— SS romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Atasament: Memoriu_PUD.pdf

1

FOAIE DE CAPAT

TITLUL PLAN URBANISTIC DE DETALIU: CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

FAZA: PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD)

NUMAR PROIECT: 2316.07.1

DATA ELABORARE: FEBRUARIE 2019

BENEFICIAR: S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

ADRESA: CALEA CIRCUMVALATIUNII, NR.4, TIMISOARA, JUD. TIMIS

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

2

LISTA DE SEMNATURI Firma/ Specialitate /Nume Parafa/Semnatura

S.C. SUBCONTROL S.R.L.

Proiectant general

Jur. Ruxandra Badescu

S.C. PLANCONTROL S.R.L.

Proiectant urbanism/arhitectura

Arh. Dipl. Oana Josan

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

3

BORDEROU GENERAL

1 PARTER SCRISA

1.1 MEMORIU DE PREZENTARE

2 PARTE DESENATA

2.1 INCADRARE IN TERITORIU.............................................................................................U 01

2.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE CVARTAL.......................................................................U 02

2.3 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE PARCELA.......................................................................U 03

2.4 REGLEMENTARI URBANISTICE CVARTAL.......................................................................U 04

2.5 REGLEMENTARI URBANISTICE PARCELA.......................................................................U 05

2.6 PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR...........................................................................U 06

2.7 REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARA...........................................................................U 07

2.8 MOBILARE URBANISTICA SI SIMULARI 3D.....................................................................U 08

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

4

CUPRINS MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE ............................................................................................................ 7

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI .......................................................... 7

1.2. OBIECTUL P.U.D. ................................................................................................... 7

1.2.1. Solicitari ale temei-program ............................................................................... 7

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata ............. 7

1.1.1. Restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona mixta .................................... 8

1.2. SURSE DOCUMENTARE .......................................................................................... 8

1.2.1. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUD .............................................. 8

1.2.2. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUD .............................................. 9

1.2.3. Date statistice ................................................................................................... 9

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII ................................................................................. 9

2.1. EVOLUTIA ZONEI ................................................................................................... 9

2.1.1. Date privind evolutia zonei ................................................................................. 9

2.1.2. Potential de dezvoltare .................................................................................... 10

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE................................................................................ 10

2.3. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR ..................................................... 10

2.4. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL ..................................................................... 10

2.4.1. Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica:

relieful, reteua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale. ........................... 10

2.4.2. Date generale despre amplasament .................................................................. 10

2.5. CIRCULATIA ........................................................................................................ 12

2.6. OCUPAREA TERENURILOR .................................................................................... 12

2.6.1. Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata: ........................ 12

2.6.2. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit: ..................................................... 12

2.6.3. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine .................................. 12

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

5

2.6.4. Asigurarea cu spatii verzi: ................................................................................. 13

2.7. ECHIPARE EDILITARA ........................................................................................... 13

2.7.1. Lucrari de apa - canal existente ......................................................................... 13

2.7.2. Retele de energie electrica - situatia existenta.................................................... 13

2.7.3. Telefonizare si telecomunicatii.......................................................................... 13

2.7.4. Retea de televiziune in cablu ............................................................................ 13

2.8. PROBLEME DE MEDIU ......................................................................................... 13

2.9. OPTIUNI ALE POPULATIEI..................................................................................... 14

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA ................................................................. 14

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE .................................................... 14

3.2. PREVEDERI ALE PUG / MASTERPLANULUI .............................................................. 14

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL ................................................................... 14

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI .............................................................................. 15

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA– REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI

URBANISTICI ................................................................................................................ 15

3.5.1. Elemente de tema, functionalitate, amplasare ................................................... 15

3.5.2. Propuneri de interventie privind fondul construit ............................................... 16

3.5.3. Reglementari .................................................................................................. 16

3.5.4. Bilant teritorial – utiliazare functionala .............................................................. 16

3.5.5. Regim maxim de inaltime ................................................................................. 16

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE ..................................................................... 17

3.6.1. Canalizarea pluviala ......................................................................................... 17

3.6.2. Alimentare cu apa ........................................................................................... 17

3.6.3. Canalizare pluviala ........................................................................................... 18

3.6.4. Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric; ......... 18

3.7. PROTECTIA MEDIULUI ......................................................................................... 19

3.7.1. Diminuarea pana la eliminarea a surselor de poluare .......................................... 19

3.7.2. Prevenirea producerii riscurilor naturale ............................................................ 19

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

6

3.7.3. Depozitarea controlata a deseurilor .................................................................. 19

3.7.4. Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi, etc.

19

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA ........................................................................ 19

3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica ............................................................ 19

3.8.2. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona, conform Legii

213/1998 .................................................................................................................... 20

3.8.3. Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori, in vederea realizarii obiectivelor

propuse 20

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE ........................................................................ 20

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

7

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrarii CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL Nr. Proiect 2316.07.1 Faza P.U.D. ( Plan Urbanistic de Detaliu) Beneficiar S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Proiectant general SC SUBCONTROL SRL Proiectant specialitate arhitectura si urbanism: SC PLANCONTROL SRL Data elaborarii FEBRUARIE 2019

1.2. OBIECTUL P.U.D.

1.2.1. Solicitari ale temei-program

Documentatia Plan Urbanistic Zonal: „Construire supermarket Lidl”, Calea Circumvalatiunii, nr. 4, Mun. Timisoara, C.F. 447088, a fost intocmita la comanda beneficiarului SC LIDL ROMANIA SCS. Documentatia de fata propune solutii si reglementari in scopul mobilarii unei parcele cu constructii destinate serviciilor, pe terenul situat in intravilanul Municipiului Timisoara, pe amplasamentul situat pe Calea Circumvalatiunii, nr.4.

Terenul zonei studiate, are o suprafata totala de 60.475,00mp, din care SC Lidl Romania SCS doreste achizitionarea unei suprafete de 9.600,00mp. Terenul studiat in suprafata de 60.475,00mp se imparte in patru C.F.-uri: - CF 447087, nr. cad. 447151- 39.998 mp; proprietar SC AGI-RRE ZEUS SRL; - CF 447088, nr. cad. 447088- 9.600 mp; proprietar SC AGI-RRE ZEUS SRL; - CF 447089, nr. cad. 447089- 991 mp; proprietar SC AGI-RRE ZEUS SRL; - CF 447090, nr. cad. 447143 – 9.886 mp; proprietar SC AGI-RRE ZEUS SRL.

Proprietarul parcelei a imputernicit beneficiarul SC LIDL ROMANIA SCS in vederea obtinerii Planului Urbanistic de Detaliu necesar investitiei.

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona

studiata

Zona studiata in cadrul PUD este amplasata in intravilanul Municipiului Timisoara, se afla situata in partea de vest a municipiului, si este cuprins intre Calea Circumvalatiunii, Calea Ferata, Colegiul Tehnic Henri Coanda si PUZ aprobat prin HCL 130/10.03.2010.

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

8

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, proiect IPROTIM nr.34.233/010/Kb, terenul se inscrie din punct de vedere al zonificarii teritoriale intravilane, in UTR 13 – interdictie temporara de construire pana la elaborare PUZ/schimbare de functiune. Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara – in lucru (revizia 3), terenul de fata este situat in intravilan si reglementat. Propunerea de reglementare este: RIM – restructurarea zonelor cu caracter industrial – zona mixta.

1.1.1. Restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona mixta

Unitati industriale aflate in general in proprietate privata, dispunand de suprafete

insemnate de teren, situate in locatii importante pentru dezvoltarea orasului.

1.2. SURSE DOCUMENTARE

1.2.1. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUD

Pentru prezenta documentatie au fost analizate atat planurile urbanistice aprobate din vecinateatea terenului studiat cat si planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc directia de dezvoltare a zonei, dupa cum urmeaza: - Planul de amenajare al teritoriului national; - Planul de amenajare al teritoriului judetean Timis; - Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara proiect IPROTIM

nr.34.233/010/B; - Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/Kb; - Planul Urbanistic Zonal „Ansamblu cladiri de birouri, comerciale, rezidentiale” aprobat

prin HCL nr. 130/30.03.2010; - Studiu topometric intocmit de SC MULTILINES SRL; - Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUD – indicativ GM – 010 –

2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 37/ N / 08.06.2000; - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; - Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si completarile

ulterioare; - Ordinul MLPAT nr. 1943/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare;

- HG nr. 1076/8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, modificata prin HG 1000/2012;

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 privind normele de igiena. - HCL 61/28.02.2012 privind "Concept general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)".

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

9

1.2.2. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUD

S-a obtinut: - Certificatul de Urbanism nr. 2685/29.06.2018 a fost obtinut in baza H.C.L. nr.52/1999,

prelungit prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 prin care se specifica Categoria functionala: restructurarea zonelor cu caracter industrial – zona mixta;

- Conform Avizului tehnic favorabil al Companiei ENEL DISTRIBUTIE BANAT, nr.226157119 / 27.08.2018, cu conditii privind amplasamentul studiat, respectarea distantei de apropiere fata de PT existent de 3m fata de latura cu acces in post si 1,5m fata de latura cu ferestre de ventilatie;

- Conform Avizului tehnic favorabil al Companiei DELGAZ GRID, nr.3352 / 26.07.2018, fara conditii privind amplasamentul studiat, nu se afecteaza nici o instalatiie sau echipament apartinand S.C. DELGAZ Grid S.A.;

- Conform Avizului tehnic favorabil al Companiei S.C. COLTERM S.A., emis in 10.07.2018, aviz favorabil cu precizarea ca in zona amplasamentului exista retele termice;

- Conform Avizului de gospodarire a apelor emis de catre SC AQUATIM SA, nr. 14666 din 16.07.2018, este favorabil;

- Conform Avizului de principiu favorabil al Companiei TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS, nr.1703 / 13.07.2018, cu conditii privind amplasamentul studiat; Telekom are amplasate instalatii de comunicatie electronice subterane;

- Conform adresei nr. 4.626.864 din 24.09.2018 emise de INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA BANAT, privind Avizul de securitate la incendiu - acesta nu este necesar pentru tipul de activitate ceruta prin documentatia P.U.D.;

- Conform Notificarii nr. 17.224/841/C1/17.09.2018 primite din cadrul DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI TIMIS, se vor respecta conditiile igienicosanitare prevazute in legislatia sanitara in vigoare;

- Conform Avizului nr. DT/5315 din 07.08.2018 emis de catre MINISTERUL APARARII NATIONALE, este favorabil cu conditia neafectarii a activitatilor militare, terenurilor, constructiilor sau instalatiilor, de orice fel, aflate in administrarea MAPN.

1.2.3. Date statistice

Nu au fost utilizate date statistice

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

2.1.1. Date privind evolutia zonei

Pe traseul Inelului II - Calea Circumvalatiunii, s-au creat nuclee cu locuinte colective si zone de comert/servicii, pe baza de documentatii de urbanism aprobate (enumerate mai sus). Prin urmare, in acest teritoriu se preconizeaza dezvoltarea unor zone destinate in principal locuintelor colective, in cooperare cu zone de servicii si comert. Acest tip de functiuni sunt

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

10

preferate datorita pozitionarii pe rute principale de trafic: Inelul II, deci cu posibilitatea accederii facile la reteaua de transport majora.

2.1.2. Potential de dezvoltare

Zona studiata are un potential de dezvoltare ridicat.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Parcela studiata se invecineaza cu: - La nord – cladire de birouri Politia Rutiera; - La est – teren proprietate privata-neconstruit; - La sud – teren proprietate privata-neconstruit; - La vest – Calea Circumvalatiunii.

2.3. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Timisoara si se identifica prin: - CF 447088, nr. cad. 447088- 9.600mp; proprietar SC AGI-RRE ZEUS SRL;

2.4. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.4.1. Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare

urbanistica: relieful, reteua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri

naturale.

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrarile de prospectare geotehnica, stabilite conform"NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENTELE SI METODELE CERCETARII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007".

2.4.2. Date generale despre amplasament

Pentru intocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-au efectuat 4 (patru) foraje geotehnice F 1...F 4 cu diametrul de 5”, care au fost efectuate pana la adancimile de -7,00 m si 4 (patru) foraje F 5... F 8 efectuate pana la -5,00 m de la suprafata terenului.

Pe parcursul executarii forajelor s-au prelevat probe de pamant care au permis stabilirea coloanelor stratigrafice ale acestora.

S-au efectuat de asemenea si 6 (sase) penetrari dinamice usoare PDU 1... PDU 6, cu masa berbecului de 10,0 kg si inaltimea de cadere de 50 cm, conul avand o suprafata de 10 cm2, conduse pana la adancimi de -5,00 m...-7,00 m.

Geologia si goemorfologia zonei. Relieful este de campie joasa facand parte din campia Timisului, caracterizata de valuri largi fiind acoperita cu o cuvertura de loess. Aceasta caracteristica de campie joasa ii este atribuita datorita faptului ca fiind o prelungire a Campiei Tisei, in spatiul Piemonturilor Vestice (de-a lungul cursului raului Timis) este formata din formatiuni aluvionare cu denivelari de mai mica amploare determinate de prezenta croburilor si dispune de altitudini ce se incadreaza intre 80 si 100 m.

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

11

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Din punct de vedere geologic, zona apartine Bazinului Panonic, coloana litologica a acestui areal cuprinzand un etaj inferior afectat tectonic si o cuvertura posttectonica.

Din punct de vedere geomorfologic, zona interesata este situata pe interfluviul Timis – Bega, campie joasa de tip aluvionala de subsidenta recenta, formata in perioada cuaternara din depozite fluvio – lacustre: nisipuri, pietrisuri, argile (grosime 60...80 m din care cele mai recente apartin holocenului 10...20 m). Morfologic, municipiul Timisoara se incadreaza in campia joasa Timis – Bega, avand ca axa longitudinala raurile Timis si Bega, subunitate a marii unitati geomorfologice Campia Tisei.

Geologic, campia in sine a luat nastere prin procesul de intensa aluvionare a depresiunii tectonice a Tisei care a durat tot timpul neogenului, peste care s-au suprapus aluviunile cuaternarului, constituite in aceasta zona dintr-un complex nisipos in masa caruia apar intercalate orizonturi sau straturi argiloase.

Prezenta intercalatiilor argilo – prafoase, variatia de grosime, culoare, greanulometrie, consistenta, respectiv grad de indesare al pamanturilor (nisipoase si argiloase) scot in evidenta caracterul lenticular si incrucisat al intregului depozit, caracteristic depunerilor in zonele de divagare a raurilor (campiei joase).

Suprafata morfologica consta in forme de relief nediferentiate, cu vai putin adanci, meandrate, albii parasite, terase ingropate, acoperite cu o crusta subtire de sol vegetal si umpluturi recente de sistematizare verticala.

Seismic. Din studiile seismologice efectuate incepand cu ultimele decenii ale sec. al XIX- lea si pana in prezent, rezulta ca Banatul este o regiune cu numeroase focare seismice, care se grupeaza in doua areale: unul in partea de sud-est a regiunii, al doilea in imediata apropiere a orasului Timisoara. In apropiere de Timisoara se intersecteaza liniile seismice Periam-Varias- Vinga in nord-vest si Radna-Parta-Sag in sud-est. Un focar secundar se afla chiar sub vatra orasului Timisoara.

Cutremurele banatene sunt caracterizate prin adancimea mica a focarului (5-15 km), zona redusa de influenta in jurul epicentrului, miscari orizontale si verticale de tip impuls cu durata scurta, perioade lungi de revenire in aceeasi zona. La aceste tipuri de seisme sunt afectate mai mult structurile rigide (zidarie, diafragme, panouri mari) si mai putin cele deformabile (cadre din beton armat sau metalice).

Conform Codului de proiectare seismica P 100/1-2013, acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontala a miscarii terenului) este ag = 0,20 g, iar perioada de colt este Tc = 0,70 sec.

Adancimea maxima de inghet in zona cercetata este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS 6054 – 77.

Stratificatia pusa in evidenta de forajele geotehnice executate pe amplasamentul in cauza, redata in fisele de stratificatie anexate, si se incadreaza in cea generala a zonei.

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

12

Apa subterana a fost interceptata pe adancimea forajelor efectuate dupa cum urmeaza: in forajul F 1 la cota de -5,50 m, in forajul F 2 la cota de -3,50 m, in forajele F 3 si F 5 la cota de - 4,00 m, in forajele F 4 si F 7 la cota de -3,00 m, respectiv in forajul F 8 la cota de -3,20 m.

Apa subterana poate varia cu ±0.70 m fata de nivelurile din foraje. In perioadele cu ploi abundente sau de topire a zapezilor sunt posibile si acumulari de

apa meteorica in zona superioara a terenului de fundare. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma executarii unor

studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza unor observatii asupra fluctuatiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade indelungate de timp (in functie de anotimpuri, cantitatea de precipitatii, etc).

Pentru determinarea clasei de expunere a betoanelor folosite la infrastructura constructiilor s-au prelevat 2 (doua) probe de apa recoltate din forajele F 1 la cota – 5,50 m si din forajul F 3 la cota de -4,00 m.

Conform „COD DE PRACTICA PENTRU PRODUCEREA BETONULUI – CP 012/1-2007”, tabel 5.2, privind agresivitatea solului asupra betoanelor, se constata urmatoarele: - Apa din amplasament nu prezinta agresivitate decat local, agresivitate slaba datorata

activitatilor(reparatii motoare) ce se desfasurau in zona respectiva .

2.5. CIRCULATIA

Amplasata in zona de vest a Municipiului Timisoara, terenul ce face obiectul prezentului plan urbanistic de detaliu este deservit din punct de vedere rutier de Calea Circumvalatiunii, viitorul Inel II, care asigura legatura cu reteaua rutiera majora a municipiului. In prezent Calea Circumvalatiunii, face parte din trama majora de circulatie a Municipiului Timisoara si este strada asfaltata, cu latime 24m. Inelul II proiectat are profil propus de 28 m, cu patru benzi de circulatie, cu zona de protectie de 22,00m dreapta – stanga axului proiectat al strazii (total 44m).

2.6. OCUPAREA TERENURILOR

2.6.1. Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata:

In prezent, in zona studiata functiunea existenta este de industrie. In zona exista functiuni de locuire individuala, colectiva, institutii, comert si servicii publice in imobile cu regim de inaltime de P/P+M/P+1E/P+2E, si locuire colectiva in ansambluri de blocuri cu regim de inaltime predominant P+4E.

2.6.2. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit:

In prezent terenul studiat este liber de constructii.

2.6.3. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

Toata zona studiata are asigurate servicii conexe functiunii de industrie.

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

13

2.6.4. Asigurarea cu spatii verzi:

In stadiul actual al terenului, nu exista zone de spatiu verde amenajat.

2.7. ECHIPARE EDILITARA

2.7.1. Lucrari de apa - canal existente

In apropierea zonei studiate in PUD exista urmatoarele retele (conform Avizului de amplasament atasat): - retea de alimentare cu apa pe C. Cicumvalatiunii, Dn=250 mm; - retea de canalizare menajera pe C. Circumvalatiunii, cl. 180/114 cm.

2.7.2. Retele de energie electrica - situatia existenta

Conform avizului de amplasament favorabil cu conditii nr. 226157119 / 27.08.2018, emis de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT, amplasamentul nu este afectat de retele de distributie de energie electrica. Se impun distante minime fata de postul de transformare de retea, existent, aflat la limita de proprietate.

2.7.3. Telefonizare si telecomunicatii

Conform avizului conditionat nr. 1703 din 13.07.2018, emis de SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, amplasamentul nu este afectat de retele de telecomunicatii ce le apartin. Exista retele de comunicatii subterane la limita de proprietate, pe spatiul public. Se impune protejarea retelelor Telekom, prin mentinerea unor distante minime intre constructii si acestea.

2.7.4. Retea de televiziune in cablu

In zona exista retea urbana de televiziune in cablu, dar aceasta nu afecteaza amplasamentul.

2.8. PROBLEME DE MEDIU

Relatia cadru natural-cadrul construit Terenul studiat a avut o vreme indelungata folosinta industriala si de depozitare; activitatea de productia a incetat, toate cladirile fiind demolate.

In acest moment si in viitorul apropriat, necesitatea de a se asigura terenuri pregatite pentru o dezvoltare in acord cu functiunile urbane si implicit industriale, este in continua crestere. In prezent, zona este dotata cu retea de canalizare centralizata, respectiv retea de distributie a apei potabile, iar apele pluviale de pe intreaga zona sunt preluate de canalizarea orasului. Evidentierea riscurilor naturale si antropice Nu sunt riscuri naturale sau artificiale in zona studiata sau in vecinatati.

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

14

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona Nu e cazul. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie Nu e cazul. Evidentierea potentialului balnear si turistic Nu e cazul.

2.9. OPTIUNI ALE POPULATIEI

Proprietatea este privata, constructia propusa a se realiza este o constructie pentru servicii.

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica faciliteaza accesul populatiei la luarea deciziilor din administratia publica, la consultarea documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate si integrate in aceste documentatii.

Consultarea populatiei se realizeaza prin anunturi publice, consultare in diferitele faze de elaborare si dezbatere publica. Prin consultarile populatiei ce au avut loc cu prilejul avizarii planurilor de urbanism si proiectelor implementate din zonele adiacente, nu au rezultat opozitii fata de functiunea propusa a zonelor respective (servicii, comert, locuire).

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Nu au fost elaborate studii de fundamentare. Certificatul de Urbanism nr. 2685/29.06.2018 a fost obtinut in baza HCL nr.157/2002,

prelungit prin HCL 131/2017 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General.

3.2. PREVEDERI ALE PUG / MASTERPLANULUI

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, proiect IPROTIM nr.34.233/010/Kb, terenul se inscrie din punct de vedere al zonificarii teritoriale intravilane, in UTR 13 – interdictie temporara de construire pana la elaborare PUZ/schimbare de functiune. Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara – in lucru (revizia 3), terenul de fata este situat in intravilan si reglementat. Propunerea de reglementare este: RIM – restructurarea zonelor cu caracter industrial – zona mixta.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Prin prezenta documentatie se propune asigurarea unui minim de 25% spatii verzi din totalul suprafetei ce urmeaza a fi amenajata.

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

15

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Calea Circumvalatiunii este o strada de categoria a II-a, avand doua benzi de circulatie pe sens, cu o latime a benzii de circulatie de 3.50 m.

Accesul la parcarea magazinului Lidl se face cu relatia dreapta din Calea Circumvalatiunii de pe banda de decelerare proiectata. Banda de decelerare prevazuta are o lungime de 17.80 m si o latime de 3,00 m.

Accesul din parcarea magazinului Lidl se face cu relatia dreapta spre Calea Circumvalatiunii de pe banda de accelerare proiectata. Banda de accelerare are o lungime de 15.00 m si o latime de 3,00 m.

Accesul din strada propusa adiacent terenului destinat magazinului Lidl este o strada de categoria a II-a, avand doua benzi de circulatie pe sens, cu o latime a benzii de circulatie de 3.00 m si trotuare de 1.50 m latime pentru circulatia pietonala.

In etapa I pe strada propusa se va ajunge din Calea Circumvalatiunii cu relatia de dreapta sensul de mers dinspre Pasajul Jiul sau de pe banda de viraj stanga sensul de mers dinspre str. Coriolan Brediceanu.

In etapa finala strada propusa se va continua si pe partea opusa a Caii Circumvalatiunii, ca strada de categoria a III-a cu o banda pe sens si banda de viraj stanga spre Calea Circumvalatiunii.

Accesul se va racorda cu raze de 9.00 m la bordura de pe Calea Circumvalatiunii si cu raze de 6.00 m la accesul din viitoarea strada propusa.

Accesul pentru circulatii interioare si la locurile de parcare prevazute sa deserveasca zona comerciala este propus cu o latime de 9.00, respectiv 7.00 m, zona de parcari si circulatiile interioare fiind executate din marcaj.

Zonele prevazute cu locuri de parcare vor fi amenajate astfel: lungimea unui loc de parcare de 5.20 m la locurile de parcare prevazute in mijlocul platformei de parcare, 5.00 m la parcarile prevazute pe latura din dreapta a cladirii sau 4.70 m si latimea de 2.70 m. Totalul locurilor de parcare amenajate va fi de 130 de locuri din care un numar de 5 locuri vor fi locuri de persoane rezervate persoanelor cu dizabilitati.

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA– REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI

URBANISTICI

3.5.1. Elemente de tema, functionalitate, amplasare

Prin tema de proiectare stabilita de comun acord, se solicita urmatoarele: - Realizarea unei zone de comert; - Asigurarea in inciinta a locurilor de parcare necesare functionarii propuse de comert; - Asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitatiilor pentru intreaga incinta:

alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa, canalizare, conform propunerilor si avizelor.

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

16

Documentatia are drep obiect realizarea pe un teren in suprafata de 9.600,00mp, a unui supermarket, cu regim de inaltime maxim P+1E. Teren ce va intra in proprietatea SC LIDL ROMANIA SCS. Pe parcela studiata se propune reglementarea ca zona destinata comertului, cu un regim maxim de inaltime de P+1E. Pe parcela studiata se propune asigurarea unui spatiu verde amenajat, reprezentand minim 25% din suprafata parcelei. Locurile de parcare din incinta necesare se vor calcula conform normativelor in vigoare.

3.5.2. Propuneri de interventie privind fondul construit

Nu este cazul.

3.5.3. Reglementari

Reglementarile sunt prezentate in plansele cuprinse in documentatie

3.5.4. Bilant teritorial – utiliazare functional

ZONE FUNCTIONALE SITUATIE EXISTENTA SITUATIE PROPUSA

MP % MP %

ZONA CONSTRUITA 0,00 0,00 2.107,00 21,95

PLATFORME/ACCESE/PARCARI 0,00 0,00 5.093,00 53,05

ZONE VERZI AMENAJATE 0,00 0,00 2.400,00 25,00

TOTAL 9.600,00 100,00 9.600,00 100,00

MAX. PROPUS CONFORM HCL 130/2010

MAX. PROPUS PUD

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

60,00% 35%

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

3.5 0.6

REGIM DE INALTIME S+D+P+14E P+1E H MAX. CORNISA 10 M H MAX. TOTALA 13 M

3.5.5. Regim maxim de inaltime

Regimul maxim de inaltime pentru constructia de servicii propuse este de P+1E, cu H maxim = 13,00m si H maxim la cornisa = 10,00m.

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

17

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

3.6.1. Canalizarea pluviala

Canalizarea propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare al Municipiului Timisoara, retea administrata de AQUATIM s.a., existenta pe Calea Circumvalatiunii (conducta tip-clopot 180/114 cm). Reteaua de canalizare menajera propusa se va racorda la canalul menajer mentionat mai sus, de unde ape uzate ajung la statia de epurare a Municipiului Timisoara.

In incinta conducta de canalizare menajera va fi realizata din PVC-KG, D=250 mm, L=51 m pozata ingropat.

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusa in incinta va functiona gravitational. Canalizarea menajera propusa va fi de tip mixt, astfel incat va preluat si debitul de ape pluviale colectate din incinta PUD. Inainte de evacuarea apelor pluviale in canalizarea menajera mixta va fi amplasat un camin de debitmetru, pentru contorizarea debitului de apa de ploaie evacuat in reteaua orasului.

Debitele estimate pentru constructiile propuse sunt: Q U ZI MED = 4,13 mc/zi = 0,071 l/s Q U ZI MAX = 5,37 mc/zi = 0,093 l/s Q U ORAR MAX = 0,67 mc/h = 0,018 l/s Debitul de ape uzate pe intreaga incinta evacuata la canalizarea orasului este : Q racord = q men + Q apa pluviala (evacuare prin pompare) q men = 0,018 l/s Q apa pluviala = 195 mc: 12h = 16,25 mc/h = 4,51 l/s RACORD CANAL: Q racord = 0,018 + 4,51 = 4,53 l/s.

3.6.2. Alimentare cu apa

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile si de incendiu pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a Municipiului Timisoara, retea administrata AQUATIM s.a., existenta pe Calea Circumvalatiunii (conducta PEHD, Dn.250 mm). La intrarea pe amplasament se va prevedea un camin de apometru de la care pleaca o retea care va alimenta consumatorii din incinta: obiectele sanitare din cladiri si rezervorul de incendiu.

Pentru refacerea rezervei de incendiu in incinta va fi prevazuta o gospodaria de apa amplasata in zona verde din nordul incintei, in spatele supermarketului, formata dintr-o statie de pompare cu rezervor de incendiu hidranti (V=110 mc) si retea de incendiu independenta pentru hidranti.

In incinta se realizeaza doua retele de apa independente:

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

18

- Una de apa potabila, pentru consum curent si refacere rezerva incendiu, care se va realiza din PE-HD, Pn 10, De.90 mm, L=53 m si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip;

- O retea de incendiu hidranti amplasata perimetral constructiei, care se va realiza din PE- HD, Pn 10, De.110 mm, L=230 m si se va echipa cu hidranti de incendiu supraterani Dn 100 mm. Debitele necesare sunt:

Q S ZI MED = 6,54 mc/zi = 0,11 l/s Q S ZI MAX = 8,50 mc/zi = 0,14 l/s Q S ORAR MAX = 1,06 mc/h = 0,29 l/s Qsursa= Q s orar max + Q RI Q RI = 1,27 l/s Qsursa= 0,29 + 1,27 = 1,56 l/s.

3.6.3. Canalizare pluviala

Apele de ploaie din incinta sunt colectate de reteaua de canalizare pluviala ingropata si apoi descarcate in canalizarea menajera propusa, de unde sunt evacuate in canalizarea menajera a Municipiului Timisoara (Calea Circumvalatiunii).

Apele pluviale pure, considerate conventional curate, colectate de pe constructii sunt descarcate direct in canalizarea pluviala propusa, iar apele pluviale de pe platforme si drumuri, considerate impure sunt trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si apoi descarcate in canalizarea pluviala. Canalizarea pluviala din incinta colecteaza si evacueaza apele intr-un bazin de retentie, de unde acestea vor fi descarcate controlat, dupa momentul ploii, in canalizarea menajera mixta din incinta.

In incinta conducta de canalizare pluviala va fi realizata din PVC-KG, D=315-600 mm, L=280 m pozata ingropat. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusa in incinta va functiona gravitational.Debitul de ape pluviale este: Q PL = 162,86 l/s.

Volumul bazinului de retentie este de 195 mc. Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 9.772 mc/an.

3.6.4. Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum

electric;

In zona apare un nou consumator de energie electrica, un supermarket Lidl. Bilantul energetic al consumatorului de energie electrica se apreciaza astfel : Pi=680 kW, Ps=340 kW. Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorului se va prevedea un post de transformare propriu, prefabricat (in anvelopa de beton), alimentat din linia de 20kV subterana de la limita de proprietate. De la postul de transformare vor pleca: coloana de alimentare a tabloului general al cladirii supermarketului si coloana de alimentare a statiei pompelor de incendiu.

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

19

Toate lucrarile de alimentare cu energie electrica se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate si se vor executa de catre firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrari. Obiectivul se va racorda la retelele de telecomunicatii pe baza comenzii lansate de beneficiar la un operator de specialitate care ii va asigura cerintele conform temei. La proiectare si executie se respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999).

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Conform Anexei 1 din Hotararea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului sunt:

3.7.1. Diminuarea pana la eliminarea a surselor de poluare

Lucrarile proiectate nu influenteaza obiectivele existente in zona, ca atare nu se necesita masuri pentru evitarea pagubelor sau masuri de refacere a lucrarilor afectate.

3.7.2. Prevenirea producerii riscurilor naturale

Surse de poluanti pentru apele subterane in perioada de executie, respectiv in exploatare, nu exista. Poluantii pentru aer in timpul executiei sunt: praful, zgomotul, gaze de esapament. Praful rezulta de la executia sapaturilor, imprastierea nisipului, a pamantului, din compactare, etc.

3.7.3. Depozitarea controlata a deseurilor

Deseurile menajere se vor colecta in europubele, care se vor amplasa pe o platforma amenajata. Gunoiul menajer va fi colectat de o firma specializata, care va depozita pe deponeul autorizat.

3.7.4. Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de

zone verzi, etc.

In prezent, terenul nu este degradat. Se va asigura o suprafata de 2.400,00mp (25% din teren) pentru spatii verzi, suprafata care va fi amenajata si intretinuta.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza pe terenurile ce vor fi in domeniul public sau privat al primariei. In acest sens sunt prevazute terenuri in vederea amenajarii noului drum

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

20

de acces cu profil de 12,00m. Obiective de utilitate publica propuse sunt: drumurile si retelele edilitare (alimentare cu apa, canalizare), care vor deveni publice dupa realizare. Vor fi rezervate zonele de protectie ale instalatiilor tehnico-edilitare, conform avizelor emise, aceste spatii avand destinatia de spatii verzi.

3.8.2. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona,

conform Legii 213/1998

Proprietate privata a persoanelor juridice.

3.8.3. Bilant teritorial – propunere de utilizare a terenului

NR. PARCELA NR. C.F. SUPRAFATA

MP

SUPRAFATA SPRE CEDARE

MP

SUPRAFATA DUPA CEDARE

MP

1 447088 9600 205 9395

2 447089 991 991 0

3 447143 9886 225 9661

4 447151 39998 22 39976

3.8.4. Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori, in vederea realizarii

obiectivelor propuse

Terenul va ramane in proprietate privata. Nu vor exista schimburi sau concesionari de

teren.

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

La baza stabilirii principiilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale: - incadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara, in curs de actualizare, si

in Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) Timisoara; - corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent pentru zona studiata si zonele

adiacente;

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

21

- asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema.

Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu si Regulamentul aferent acestuia devin documente necesar de coroborat si introduse in prevederile PUG Timisoara odata cu refacerea acestuia. Intocmit: Dipl. Arh. Oana Josan

ARHITECTURA S.C.Plancontrol S.R.L O.R.C. Timis - J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO RO 18220238 AL CERT AL CERT telfax: +40 356 101 124, +40 365 101125 RO39INGBO000999902141193 e-mail: secretariat ING Bank . Office Timisoara Nr. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 — Sk ra arta sorin 10 RON ISO 14001: 2004 1SO 9001: 2008

Atasament: U.01_INCADRARE_IN_TERITORIU.pdf

INCADRARE IN TERITORIU

Proiect nr:

2316.07.1

jur. Ruxandra Badescu

arh. Oana Josan

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

arh. Alexandru Mihailescu

Scara:

1:10000 Plansa nr: U.01

Faza:

P.U.D. PLANCONTROL srl

Sef Proiect:

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

Sef Proiect:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant General

Proiectant Arhitectura

Verificator: Cerinte:

Data imprimare: 25-Mar-19

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

arh. Alexandru Mihailescu

CALEA CIRCUMVALATIUNII NR.4, TIMISOARA, JUD. TIMIS

P.U.D. CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

BUL. R EPUB

LICII

BU L. R

EG ELE FER

D IN

AN D

I

BU L. C

. D . LO

GA

BU L.

I. C

. B RĂ

TI AN

U

BUL. M. E

MINE SCU

STR. OITUZ

STR. PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA

C AL. A. I. C

U ZA

CAL. BOGDĂNEȘTILOR

C AL

. C IR

C U

M VA

LA ȚI

U N

II

Str. D r.I.N

em oianu

Str. C.Brediceanu

BUL. R EPUB

LICII

BU L. R

EG ELE FER

D IN

AN D

I

BU L. C

. D . LO

GA

BU L.

I. C

. B RĂ

TI AN

U

BUL. M. E

MINE SCU

BUL. M ICHELANG

ELO

BUL. REVOLUŢIEI DIN 1989

STR. OITUZ

STR. PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA

ST R

. P O

PA Ş

AP C

Ă

C AL. A. I. C

U ZA

SPL. GĂR II

BUL. REP UBLICII

CAL. BOGDĂNEȘTILOR

C AL

. C IR

C U

M VA

LA ȚI

U N

II

ST R

. B . P

. H AŞ

D EU

BU L.

C ET

ĂŢ II

str. Nera

Str. D r.I.N

em oianu

Str. C.Brediceanu

Incadrare in Oras 1:10000

Incadrare in Zona 1:10000

N

INCADRARE CONF. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G. 1998) UTR 13, INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE

INCADRARE CONF. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G. 2012) RiM - RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL - ZONA MIXTA

LIMITA PARCELA SC LIDL ROMANIA SCS

LEGENDA

RESTRUCTURAREA SUPRAFETELOR INDUSTRIALE - ZONA MIXTA.

INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE

INCADRARE CONF. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G. 1998), UTR 13

INCADRARE CONF. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G. 2012), RiM

LIMITA PARCELA SC AGI-RRE ZEUS SRL

  • U.01 INCADRARE IN TERITORIU

Atasament: U.02_ANALIZA_SITUATIE_EXISTENTA_CVARTAL.pdf

nosejleuiW upuexaly “VIE :Jeuosoq sut IVLYVAD VIN3LSIX3 3ILVNLIS VZITVNY INS da EEE ud ES 8 :JU esueld e TVIDUIWOI a IVANYYL NOd3a m 0002: uBeSOf BuEQ 'Ule | *J99I01d JOS :esueld NBIL :B1B9$ :eJnyeuwues N (Bv) 3YVZINVITNA 3NNISN3d / 131LOH le 'a'Nd SIINIL "AA IINNILVTIVANNIYID V3TVI S2S00E 'V/Z 03 NS TA * Tal LIMYYWNY3IdNS IHINYLSNOD S00Z/E/6E/SEF ewslosd AILVLS 3lLV5nq3 TVLldS 14O4S YALLI3102 34301 "ezEg nosepeg epuexny 'nf :JD9I01d JOS va N 3 931 :399I01d NIL OXJeIEOSIUIL 54500E 'V elsued OJ “NS TATA EI [e19ue9 TIITIIIIIIII CTIII 's'3's VINYWNOY 1a '3'S e :103BIYIIOA :U 339101 NATIA TATAEE TITEI EDT STEI Rd | 0007 SAS SA SA SAS AAA SAS SE ds d pa SP PS SS SS SD SA A A VA A A A VA VA A VA ASA AAA 19H ZNd ae aa E a Er ar oo oo 3INWILIVNI 3d WIXVW WID3U E SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSD d S'€ = sndo1d 'xeur 10) %09 = sndo1d "xeuw LOd = ZNd exetpn3s du! Z9s ss |B30L 168 £T x e ip SS SP SS SS SS, Pr fo o i O ri rr ar re za = PA TAVATATAVATATAVAT oo eee ee ayefeuoue 00'ST bEES asa>2e Is SETAT ET E TAIA = Se n al Sl n i nl ni Sa 00'09 LEE c€ In2NqsUO o du = 1VINOLIUIL VINALSIX3 VIVAVUALS 34VZIIVNVD —I—2— = S Ta A STAS | „LIN307'Ld IZUIA ILLVdS _ YLN3ILSIX3 VIVAVYLS VadV Id —y y— a ie —_— rr SE x o: x IIDIANIS 'Ld YVANIDNI 30 31VIVA I31V JIN3ILSIX3 NLDNQYLSNOD a TE 11N3YI3V RUVVNINY avid sa ZA am 3d IV VNOZ RI 30 VIN GED I e 4 IN Ju 3 1V luv (V N 3 NY INTE ET VE NT AA E GTG GAV GA 3 SILIIMUILNI IAVLWI GED VLVIANLS VNOZ VLIWI — 7 _ E OD E PI) IS Y43ILNY IILVDINAWOD 1 IVD YNOZ SSI fr NS SS ATAT N 00 L _ yu 4 YLN vu n BD l S YN 0Z RSA EEE EEE GG GG GE GG GG GG WNOZ - 442 VNOZ E ecrane area H 31331044 3] IILVINVId a n N a IHIAVI „ 1VI3NNIA VI vSVd | | | | | auinu1sNOD | 30 3ILOIOHI LN. WOZ VLIWIT N SS ST SISTA A SA AS SS STASI - 31V(YNIWY IZUIA ILLVdS 3 VNOZ 1V>O01 STYIINI 13 N3 IININ301 33 VNOZ IDIAJ3S IS 3LNIN301 VIXIN YNOZ IDIAJIS IS LU3WOD IILNLILSNI YNOZ VIXIN YNOZ / H3LDVYVD N NO1INOZ - ELA sndoud 1arn INIWYSVIdWY 3a VIN CX TUS SN3Z DS VLINII : 1VIANLS oooe SAS SS NETA ATASAT ATATA A oo eo oo oo eee! i EEE EEE ERE EVEI SE tea E BI a XE Ma x a DATAT ATASATA m A i i NOTIILONUISNOSV | | JUVINVIAWI 30 V1VĂ VA hi PSI ef sr = la 5 BEER > “oi e tir li rai i VINI 31 1 == +

Atasament: U.03_ANALIZA_SITUATIE_EXISTENTA.pdf

ANALIZA SITUATIE EXISTENTA

Proiect nr:

2316.07.1

jur. Ruxandra Badescu

arh. Oana Josan

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

arh. Alexandru Mihailescu

Scara:

1:1000 Plansa nr: U.03

Faza:

P.U.D. PLANCONTROL srl

Sef Proiect:

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

Sef Proiect:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant General

Proiectant Arhitectura

Verificator: Cerinte:

Data imprimare: 25-Mar-19

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

arh. Alexandru Mihailescu

CALEA CIRCUMVALATIUNII NR.4, TIMISOARA, JUD. TIMIS

P.U.D. CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

DELIMITARE TERITORIU STUDIAT

LIMITA PROPRIETATE SC AGI-RRE ZEUS SRL

CONSTRUCTII EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE AMPLASAMENT LIDL PROPUS

ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE

ZONA CAI DE COMUNICATIE FEROVIARE SI AMENAJARI AFERENTE

RIM - RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL / ZONA MIXTA

ZONA INSTITUTII PUBLICE, COMERT SI SERVICII

ZONA DE LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL

ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE

LEGENDA

ZONA MIXTA LOCUINTE SI SERVICII

ZONA PROTECTIE CFR - 20M

ZONA SIGURANTA CFR - 100M

CA LE

A CI

RC UM

VA LA

TI UN

II

STR. TOPLITA

STR. CHISINAU

P+4

P+4

P+1

P

P

P+4

P

P+1

P

P

COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDA

P P+1

P PP

P

CC

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

CC

C

Cad. 445460

CF 414548

CF 438110

C F

44 23

79

Cad. 425986

Cad. 447087

CF 447088

Cad. 447089

Cad. 447090

Cad. 447088

S=9600mp

479650 2 05

85 0

479650 2 05

90 0

479650 2 05

95 0

479650 2 06

00 0

479650 2 06

05 0

479650 2 06

10 0

479700 2 05

85 0

479700 2 05

90 0

479700 2 05

95 0

479700 2 06

00 0

479700 2 06

05 0

479700 2 06

10 0

479750 2 05

85 0

479750 2 05

90 0

479750 2 05

95 0

479750 2 06

00 0

479750 2 06

05 0

479750 2 06

10 0

479800 2 05

85 0

479800 2 05

90 0

479800 2 05

95 0

479800 2 06

00 0

479800 2 06

05 0

479800 2 06

10 0

479850 2 05

85 0

479850 2 05

90 0

479850 2 05

95 0

479850 2 06

00 0

479850 2 06

05 0

479850 2 06

10 0

479650 2 05

85 0

479650 2 05

90 0

479650 2 05

95 0

479650 2 06

00 0

479650 2 06

05 0

479650 2 06

10 0

479700 2 05

85 0

479700 2 05

90 0

479700 2 05

95 0

479700 2 06

00 0

479700 2 06

05 0

479700 2 06

10 0

479750 2 05

85 0

479750 2 05

90 0

479750 2 05

95 0

479750 2 06

00 0

479750 2 06

05 0

479750 2 06

10 0

479800 2 05

85 0

479800 2 05

90 0

479800 2 05

95 0

479800 2 06

00 0

479800 2 06

05 0

479800 2 06

10 0

479850 2 05

85 0

479850 2 05

90 0

479850 2 05

95 0

479850 2 06

00 0

479850 2 06

05 0

479850 2 06

10 0

1

2

3

4

5 6

7

8 9

10

11

94 .5

1m 102.39m

8. 61

m

53 .3

6m

1. 37

m 6.

94 m

16 .9

9m

2.01m

27.85m

19.52m

59.62m

TEREN SC LIDL ROMANIA SCS 9600 MP

CF 447088

RETEA DE APA STRADALA EXISTENTA

CANALIZARE MENAJERA STRADALA EXISTENTA

N

  • U.03 ANALIZA SITUATIE EXISTENTA

Atasament: U.04_REGLEMENTARI_URBANISTICE_CVARTAL.pdf

REGLEMENTARI URBANISTICE CVARTAL

Proiect nr:

2316.07.1

jur. Ruxandra Badescu

arh. Oana Josan

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

arh. Alexandru Mihailescu

Scara:

1:2000 Plansa nr: U.04

Faza:

P.U.D. PLANCONTROL srl

Sef Proiect:

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

Sef Proiect:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant General

Proiectant Arhitectura

Verificator: Cerinte:

Data imprimare: 25-Mar-19

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

arh. Alexandru Mihailescu

CALEA CIRCUMVALATIUNII NR.4, TIMISOARA, JUD. TIMIS

P.U.D. CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

BUS

BUS

9.00

R6.00

1.50

1.5 0

1.5 0

fig . G

2

fig . B

1

fig . D

3

fig. G 2

fig. B 1

R3. 00

1.00

P+4

P+4

P P

P+1 P+2 P+1 P+3 P+1

P

P

P+1

S+P+1

S+P+1 P

P

P+2

P+2

P+4

CLINICA NEONATOLOGIE PREMATURI

P+1

P

P

P+4

P

P+1

P

P

P

P+10

P+10

P

P+4

P

COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDA

SPITALULDE COPII

P

PP+1

PP P

PP+3 P+1

BL D

. C IR

CU M

VA LA

TI UN

II STR. CORIOLAN BREDICIANU

STR. CORIOLAN BREDICIANU

STR. TOPLITA

STR. CHISINAU

CA LE

FE RA

TA

C AL

E FE

R AT

A

P

DRUM PROPUS PRIN HCL 195/2007

SI HCL 130/2010 SI PRELUAT

CF 438110

C

H

CC

C

C C

C

CC

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

CC

C

Top. 1243/2/2/1/2

Cad. 445460

CF 414548

CF 438110

C F

44 23

79

Lin ie C

FR

CF 40

695 8

Li ni

e C

FR

Cad 428246 Cad. 418007

to p

12 43

/1 /3

,1 24

3/ 1/

4

to p

12 43

/2 /1

to p

12 43

/1 /2

to p

12 30

,1 24

3/ 1/

1

Cad. 425139

Top.1243/2/2/6

479550 2 05

80 0

479550 2 05

85 0

479550 2 05

90 0

479550 2 05

95 0

479550 2 06

00 0

479550 2 06

05 0

479550 2 06

10 0

479550 2 06

15 0

479550 2 06

20 0

479600 2 05

80 0

479600 2 05

85 0

479600 2 05

90 0

479600 2 05

95 0

479600 2 06

00 0

479600 2 06

05 0

479600 2 06

10 0

479600 2 06

15 0

479600 2 06

20 0

479650 2 05

80 0

479650 2 05

85 0

479650 2 05

90 0

479650 2 05

95 0

479650 2 06

00 0

479650 2 06

05 0

479650 2 06

10 0

479650 2 06

15 0

479650 2 06

20 0

479700 2 05

80 0

479700 2 05

85 0

479700 2 05

90 0

479700 2 05

95 0

479700 2 06

00 0

479700 2 06

05 0

479700 2 06

10 0

479700 2 06

15 0

479700 2 06

20 0

479750 2 05

80 0

479750 2 05

85 0

479750 2 05

90 0

479750 2 05

95 0

479750 2 06

00 0

479750 2 06

05 0

479750 2 06

10 0

479750 2 06

15 0

479750 2 06

20 0

479800 2 05

80 0

479800 2 05

85 0

479800 2 05

90 0

479800 2 05

95 0

479800 2 06

00 0

479800 2 06

05 0

479800 2 06

10 0

479800 2 06

15 0

479800 2 06

20 0

479850 2 05

80 0

479850 2 05

85 0

479850 2 05

90 0

479850 2 05

95 0

479850 2 06

00 0

479850 2 06

05 0

479850 2 06

10 0

479850 2 06

15 0

479850 2 06

20 0

479900 2 05

80 0

479900 2 05

85 0

479900 2 05

90 0

479900 2 05

95 0

479900 2 06

00 0

479900 2 06

05 0

479900 2 06

10 0

479900 2 06

15 0

479900 2 06

20 0

479950 2 05

80 0

479950 2 05

85 0

479950 2 05

90 0

479950 2 05

95 0

479950 2 06

00 0

479950 2 06

05 0

479950 2 06

10 0

479950 2 06

15 0

479950 2 06

20 0

480000 2 05

80 0

480000 2 05

85 0

480000 2 05

90 0

480000 2 05

95 0

480000 2 06

00 0

480000 2 06

05 0

480000 2 06

10 0

480000 2 06

15 0

480000 2 06

20 0

479550 2 05

80 0

479550 2 05

85 0

479550 2 05

90 0

479550 2 05

95 0

479550 2 06

00 0

479550 2 06

05 0

479550 2 06

10 0

479550 2 06

15 0

479550 2 06

20 0

479600 2 05

80 0

479600 2 05

85 0

479600 2 05

90 0

479600 2 05

95 0

479600 2 06

00 0

479600 2 06

05 0

479600 2 06

10 0

479600 2 06

15 0

479600 2 06

20 0

479650 2 05

80 0

479650 2 05

85 0

479650 2 05

90 0

479650 2 05

95 0

479650 2 06

00 0

479650 2 06

05 0

479650 2 06

10 0

479650 2 06

15 0

479650 2 06

20 0

479700 2 05

80 0

479700 2 05

85 0

479700 2 05

90 0

479700 2 05

95 0

479700 2 06

00 0

479700 2 06

05 0

479700 2 06

10 0

479700 2 06

15 0

479700 2 06

20 0

479750 2 05

80 0

479750 2 05

85 0

479750 2 05

90 0

479750 2 05

95 0

479750 2 06

00 0

479750 2 06

05 0

479750 2 06

10 0

479750 2 06

15 0

479750 2 06

20 0

479800 2 05

80 0

479800 2 05

85 0

479800 2 05

90 0

479800 2 05

95 0

479800 2 06

00 0

479800 2 06

05 0

479800 2 06

10 0

479800 2 06

15 0

479800 2 06

20 0

479850 2 05

80 0

479850 2 05

85 0

479850 2 05

90 0

479850 2 05

95 0

479850 2 06

00 0

479850 2 06

05 0

479850 2 06

10 0

479850 2 06

15 0

479850 2 06

20 0

479900 2 05

80 0

479900 2 05

85 0

479900 2 05

90 0

479900 2 05

95 0

479900 2 06

00 0

479900 2 06

05 0

479900 2 06

10 0

479900 2 06

15 0

479900 2 06

20 0

479950 2 05

80 0

479950 2 05

85 0

479950 2 05

90 0

479950 2 05

95 0

479950 2 06

00 0

479950 2 06

05 0

479950 2 06

10 0

479950 2 06

15 0

479950 2 06

20 0

480000 2 05

80 0

480000 2 05

85 0

480000 2 05

90 0

480000 2 05

95 0

480000 2 06

00 0

480000 2 06

05 0

480000 2 06

10 0

480000 2 06

15 0

480000 2 06

20 0

1

2

3

4

56

7

8 9

10

11

94 .5

1m

102.39m

8. 61

m

53 .3

6m

1. 37

m 6.

94 m

16 .9

9m

2.01m

27.85m

19.52m

59.62m

PTT 12

PT T

55

PT T

A

DELIMITARE TERITORIU STUDIAT

RIM - RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL / ZONA MIXTA

ZONA DE LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL

LEGENDA

ZONA MIXTA LOCUINTE SI SERVICII

ZONA DE IMPLEMENTARE CONSTRUCTII

AMPRENTA CLADIRE PROPUSA

LIMITA PROPRIETATE SC AGI-RRE ZEUS SRL

LIMITA DE PROPRIETATE AMPLASAMENT LIDL PROPUS

ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE

ZONA INSTITUTII PUBLICE, SERVICII SI COMERT

ZONA PROTECTIE CFR - 20M

ZONA SIGURANTA CFR - 100M

ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE

ZONA CAI DE COMUNICATIE FEROVIARE SI AMENAJARI AFERENTE

ZONA DE IMPLEMENTARE ELEMENTE PUBLICITARE, ACCESE, PARCARI, POST TRAFO

ALINIAMENT

INDICI URBANISTICI

ZONE FUNCTIONALE

ZONA DE SERVICII DE INTERES GENERAL

ZONE VERZI AMENJATE

60.00%

POT

3.5

CUT

MINIM 25.00%

BILANT TERITORIAL

2107.00

ZONE FUNCTIONALE

ZONA CONSTRUITA

PLATFORME/ACCESE/ PARCARI SI ANEXE

ZONE VERZI AMENAJATE

TOTAL

EXISTENT %

PROPUS %

0

0

0

9600.00

0

0

0

100 9600.00 100

5093.00

2400.00 25.00

REGIM DE INALTIME

S+D+P+14E

MP MP

53.05

21.95

MAXIM PROPUS PUD

MAXIM PROPUS CONFORM PUZ

APROBAT PRIN HCL 130/2010

MINIM 25.00%

P+1E

H max. cornisa 10.00 m H max. totala 13.00 m

35.00%

POT

0.6

CUT

2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00

16.00

TROTUAR TROTUARCAROSABIL

N

Profil Transversal A - latime 16m

LIMITA PROPRIETATE PROPRETETE zona| le, 2.000" 1.5007 2.500 3.500 3.000 3.000 3.500 2.500 15007 2.000
[arii JUMA PROPRIETATE 2.000" 1.500” 1.500 va =, _ 3.000 3.500 3.500 3.000 3.500 1500” 1,500” 2.000 3.500 TA PROPRIETATE
  • U.04 REGLEMENTARI URBANISTICE CVARTAL

Atasament: U.05_REGLEMENTARI_URBANISTICE_PARCELA.pdf

REGLEMENTARI URBANISTICE PARCELA

Proiect nr:

2316.07.1

jur. Ruxandra Badescu

arh. Oana Josan

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

arh. Alexandru Mihailescu

Scara:

1:1000 Plansa nr: U.05

Faza:

P.U.D. PLANCONTROL srl

Sef Proiect:

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

Sef Proiect:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant General

Proiectant Arhitectura

Verificator: Cerinte:

Data imprimare: 25-Mar-19

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

arh. Alexandru Mihailescu

CALEA CIRCUMVALATIUNII NR.4, TIMISOARA, JUD. TIMIS

P.U.D. CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

DELIMITARE TERITORIU STUDIAT

RIM - RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL / ZONA MIXTA

ZONA DE LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL

LEGENDA

ZONA MIXTA LOCUINTE SI SERVICII

ZONA DE IMPLEMENTARE CONSTRUCTII

AMPRENTA CLADIRE PROPUSA

LIMITA PROPRIETATE SC AGI-RRE ZEUS SRL

LIMITA DE PROPRIETATE AMPLASAMENT LIDL PROPUS

ZONA INSTITUTII PUBLICE, SERVICII SI COMERT

ZONA DE IMPLEMENTARE ELEMENTE PUBLICITARE, ACCESE, PARCARI, POST TRAFO

ALINIAMENT

INDICI URBANISTICI

ZONE FUNCTIONALE

ZONA DE SERVICII DE INTERES GENERAL

ZONE VERZI AMENJATE

60.00%

POT

3.5

CUT

MINIM 25.00%

BILANT TERITORIAL

2107.00

ZONE FUNCTIONALE

ZONA CONSTRUITA

PLATFORME/ACCESE/ PARCARI SI ANEXE

ZONE VERZI AMENAJATE

TOTAL

EXISTENT %

PROPUS %

0

0

0

9600.00

0

0

0

100 9600.00 100

5093.00

2400.00 25.00

REGIM DE INALTIME

S+D+P+14E

MP MP

53.05

21.95

MAXIM PROPUS PUD

MAXIM PROPUS CONFORM PUZ

APROBAT PRIN HCL 130/2010

MINIM 25.00%

P+1E

H max. cornisa 10.00 m H max. totala 13.00 m

35.00%

POT

0.6

CUT

2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00

16.00

TROTUAR TROTUARCAROSABIL

BUS

BUS

9.00

R6.00

1.50 1.5

0

1.5 0

fig . G

2f ig

. B 1

fig . D

3

fig. G 2

fig. B 1

R3. 00

1.00

16 .0

0

6. 00

19.20

CA LE

A CI

RC UM

VA LA

TI UN

II

STR. CHISINAU

P+4 P+1

P

P

P

P

COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDA

P

DRUM PROPUS PRIN HCL 195/2007

SI HCL 130/2010 SI PRELUAT

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

Top. 1243/2/2/1/2

Cad. 445460

CF 414548

CF 438110

C F

44 23

79

479600 2 05

85 0

479600 2 05

90 0

479600 2 05

95 0

479600 2 06

00 0

479650 2 05

85 0

479650 2 05

90 0

479650 2 05

95 0

479650 2 06

00 0

479700 2 05

85 0

479700 2 05

90 0

479700 2 05

95 0

479700 2 06

00 0

479750 2 05

85 0

479750 2 05

90 0

479750 2 05

95 0

479750 2 06

00 0

479800 2 05

85 0

479800 2 05

90 0

479800 2 05

95 0

479800 2 06

00 0

479850 2 05

85 0

479850 2 05

90 0

479850 2 05

95 0

479850 2 06

00 0

479600 2 05

85 0

479600 2 05

90 0

479600 2 05

95 0

479600 2 06

00 0

479650 2 05

85 0

479650 2 05

90 0

479650 2 05

95 0

479650 2 06

00 0

479700 2 05

85 0

479700 2 05

90 0

479700 2 05

95 0

479700 2 06

00 0

479750 2 05

85 0

479750 2 05

90 0

479750 2 05

95 0

479750 2 06

00 0

479800 2 05

85 0

479800 2 05

90 0

479800 2 05

95 0

479800 2 06

00 0

479850 2 05

85 0

479850 2 05

90 0

479850 2 05

95 0

479850 2 06

00 0

1

2

3

4

5 6

7

8 9

10

11

94 .5

1m

102.39m

8. 61

m

53 .3

6m

1. 37

m 6.

94 m

16 .9

9m

2.01m

27.85m

19.52m

59.62m

6.00

12 .0

0 6.

00

6. 00

CF 438110

PTT 12

PT T

A

ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE

CONSTRUCTII EXISTENTE

INCADRARE CONF. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G. 2012) RiM - RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL - ZONA MIXTA

N

Profil Transversal A - latime 16m

LIMITA PROPRIETATE PROPRETETE zona| le, 2.000" 1.5007 2.500 3.500 3.000 3.000 3.500 2.500 15007 2.000
  • U.05 REGLEMENTARI URBANISTICE PARCELA

Atasament: U.06_PROPRIETATE_ASUPRA_TERENURILOR.pdf

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Proiect nr:

2316.07.1

jur. Ruxandra Badescu

arh. Oana Josan

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

arh. Alexandru Mihailescu

Scara:

1:1000 Plansa nr: U.06

Faza:

P.U.D. PLANCONTROL srl

Sef Proiect:

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

Sef Proiect:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant General

Proiectant Arhitectura

Verificator: Cerinte:

Data imprimare: 25-Mar-19

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

arh. Alexandru Mihailescu

CALEA CIRCUMVALATIUNII NR.4, TIMISOARA, JUD. TIMIS

P.U.D. CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

LIMITA DE PROPRIETATE AMPLASAMENT LIDL PROPUS

TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

LEGENDA

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR JURIDICE

1 NR. PARCELA

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA IN SUPRAFATA DE 1443 MP

LIMITA PROPRIETATE SC AGI-RRE ZEUS SRL

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR JURIDICE, DE INTERES SC LIDL ROMANIA SCS, IN SUPRAFATA DE 9395 MP

BILANT TERITORIAL - PROPUNERE DE UTILIZARE A TERENULUI

NR. PARCELA NR. C.F. SUPRAFATA MP

S. SPRE CEDARE MP

S. DUPA CEDARE MP

1 2

447088 447089

9600 991

205 991

9395 0

3 4

447143 447151

9886 39998

225 22

9661 39976

B U S

B U S

9.00

R6.00

1.50

1.5 0

1.5 0

fig . G

2

fig . B

1

fig . D

3

fig. G 2

fig. B 1

R3. 00

1.002. 00

12 .0

0

2. 00

0

TEREN SC LIDL ROMANIA SCS 9600 MP

CF 447088

BL D

. C IR

CU M

VA LA

TI UN

II STR. CHISINAU

1

TEREN SC AGI-RRE ZEUS SRL 39352 MP CF 447151

TEREN SC AGI-RRE ZEUS SRL 9886 MP

CF 447143

C

CC

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CC

C

Top. 1243/2/2/1/2

Cad. 445460

CF 414548

CF 438110

C F

44 23

79

479600 2 05

80 0

479600 2 05

85 0

479600 2 05

90 0

479600 2 05

95 0

479600 2 06

00 0

479600 2 06

05 0

479650 2 05

80 0

479650 2 05

85 0

479650 2 05

90 0

479650 2 05

95 0

479650 2 06

00 0

479650 2 06

05 0

479700 2 05

80 0

479700 2 05

85 0

479700 2 05

90 0

479700 2 05

95 0

479700 2 06

00 0

479700 2 06

05 0

479750 2 05

80 0

479750 2 05

85 0

479750 2 05

90 0

479750 2 05

95 0

479750 2 06

00 0

479750 2 06

05 0

479800 2 05

80 0

479800 2 05

85 0

479800 2 05

90 0

479800 2 05

95 0

479800 2 06

00 0

479800 2 06

05 0

479850 2 05

80 0

479850 2 05

85 0

479850 2 05

90 0

479850 2 05

95 0

479850 2 06

00 0

479850 2 06

05 0

479600 2 05

80 0

479600 2 05

85 0

479600 2 05

90 0

479600 2 05

95 0

479600 2 06

00 0

479600 2 06

05 0

479650 2 05

80 0

479650 2 05

85 0

479650 2 05

90 0

479650 2 05

95 0

479650 2 06

00 0

479650 2 06

05 0

479700 2 05

80 0

479700 2 05

85 0

479700 2 05

90 0

479700 2 05

95 0

479700 2 06

00 0

479700 2 06

05 0

479750 2 05

80 0

479750 2 05

85 0

479750 2 05

90 0

479750 2 05

95 0

479750 2 06

00 0

479750 2 06

05 0

479800 2 05

80 0

479800 2 05

85 0

479800 2 05

90 0

479800 2 05

95 0

479800 2 06

00 0

479800 2 06

05 0

479850 2 05

80 0

479850 2 05

85 0

479850 2 05

90 0

479850 2 05

95 0

479850 2 06

00 0

479850 2 06

05 0

1

2

3

4

56

7

8 9

10

11

94 .5

1m

102.39m

8. 61

m

53 .3

6m

1. 37

m 6.

94 m

16 .9

9m

2.01m

27.85m

19.52m

59.62m

2

TEREN SC AGI-RRE ZEUS SRL 991 MP

CF 447089

CF 438110

3

4

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, PUG 2012

N

  • U.06 PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Atasament: U.07_PLAN_RETELE_EDILITARE.pdf

PLAN RETELE EDILITARE

Proiect nr:

2316.07.1

jur. Ruxandra Badescu

arh. Oana Josan

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

arh. Alexandru Mihailescu

Scara:

1:1000 Plansa nr: U.07

Faza:

P.U.D. PLANCONTROL srl

Sef Proiect:

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

Sef Proiect:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant General

Proiectant Arhitectura

Verificator: Cerinte:

Data imprimare: 25-Mar-19

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

arh. Alexandru Mihailescu

CALEA CIRCUMVALATIUNII NR.4, TIMISOARA, JUD. TIMIS

P.U.D. CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

BUS

BUS

9.00

R6.00

1.50

1.5 0

1.5 0

fig . G

2f ig

. B 1

fig . D

3

fig. G 2

fig. B 1

R3. 00

1.00

9.00

9. 00

2. 00

12 .0

0

2. 00

BL D

. C IR

CU M

VA LA

TI UN

II

STR. CHISINAU BL

D . C

IR CU

M VA

LA TI

UN II

P+4 P+1

P

P

P+4

P

P+1

P

COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDAP

P

P

12

19

18

18

20

4

31

11

27.00

1.50

24.30

1.50

24.30

7.004.70

51

CONSTRUCTIE PROPUSAP+1

STRADA PROPUSA

133 locuri de parcare

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

Top. 1243/2/2/1/2

Cad. 445460

CF 414548

CF 438110

C F

44 23

79

479600 2 05

85 0

479600 2 05

90 0

479600 2 05

95 0

479600 2 06

00 0

479600 2 06

05 0

479650 2 05

85 0

479650 2 05

90 0

479650 2 05

95 0

479650 2 06

00 0

479650 2 06

05 0

479700 2 05

85 0

479700 2 05

90 0

479700 2 05

95 0

479700 2 06

00 0

479700 2 06

05 0

479750 2 05

85 0

479750 2 05

90 0

479750 2 05

95 0

479750 2 06

00 0

479750 2 06

05 0

479800 2 05

85 0

479800 2 05

90 0

479800 2 05

95 0

479800 2 06

00 0

479800 2 06

05 0

479850 2 05

85 0

479850 2 05

90 0

479850 2 05

95 0

479850 2 06

00 0

479850 2 06

05 0

479600 2 05

85 0

479600 2 05

90 0

479600 2 05

95 0

479600 2 06

00 0

479600 2 06

05 0

479650 2 05

85 0

479650 2 05

90 0

479650 2 05

95 0

479650 2 06

00 0

479650 2 06

05 0

479700 2 05

85 0

479700 2 05

90 0

479700 2 05

95 0

479700 2 06

00 0

479700 2 06

05 0

479750 2 05

85 0

479750 2 05

90 0

479750 2 05

95 0

479750 2 06

00 0

479750 2 06

05 0

479800 2 05

85 0

479800 2 05

90 0

479800 2 05

95 0

479800 2 06

00 0

479800 2 06

05 0

479850 2 05

85 0

479850 2 05

90 0

479850 2 05

95 0

479850 2 06

00 0

479850 2 06

05 0

1

2

3

4

5 6

7

8 9

10

11

94 .5

1m

102.39m

8. 61

m

53 .3

6m

1. 37

m 6.

94 m

16 .9

9m

2.01m

27.85m

19.52m

59.62m

13 .8

0

4. 70

7. 00

10 .4

0 9.

00 5

4.70

9.00 5.00

3.50

BR SNH

SP R

CA PTLidl

CONSTRUCTII EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE AMPLASAMENT LIDL PROPUS

LEGENDA

CLADIRE PROPUSA

ZONA VERDE AMENAJATA

PLATFORMA IN INCINTA

PARCARI

PANOU PUBLICITAR TIP TOTEM H = 20 M

LEGENDA

RETEA DE APA STRADALA EXISTENTA

CANALIZARE MENAJERA STRADALA EXISTENTA

RETEA DE APA DE INCINTA

RETEA DE APA PENTRU INCENDIU INCINTA

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA DE INCINTA

CANALIZARE PLUVIALA PROPUSA

SEPARATOR DE NAMOL SI HIDROCARBURI

CAMIN DE APOMETRU

BAZIN DE RETENTIE APE PLUVIALE

REZERVOR DE INCENDIU SI STATIE DE POMPARE

HIDRANT DE INCENDIU

TRASEU DE CABLU POZAT SUBTERAN PENTRU ALIMENTAREA STALPILOR DE ILUMINAT EXTERIOR

TRASEU DE CABLU POZAT SUBTERAN PENTRU ALIMENTARE SI RACORDURI DE FORTA

STALP DE ILUMINAT ECHIPAT CU CORPURI DE ILUMINAT PHILIPS BGP213 LED75-4S/740 I DX10, 6541 LM, 47.9 W, 40XLED75-4S/740

BR

R+SP

CA

SNH

N

  • U.07 PLAN RETELE EDILITARE

Atasament: U.08_MOBILARE_URBANISTICA_SI_SIMULARE_3D.pdf

MOBILARE URBANISTICA SI SIMULARE 3D

Proiect nr:

2316.07.1

jur. Ruxandra Badescu

arh. Oana Josan

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

arh. Alexandru Mihailescu

Scara:

1:1000 Plansa nr: U.08

Faza:

P.U.D. PLANCONTROL srl

Sef Proiect:

Proiectat:

Desenat:

Specificatie: Nume: Semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

Sef Proiect:

Beneficiar:

Titlu Proiect:

Titlu Plansa:

Proiectant General

Proiectant Arhitectura

Verificator: Cerinte:

Data imprimare: 25-Mar-19

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

arh. Alexandru Mihailescu

CALEA CIRCUMVALATIUNII NR.4, TIMISOARA, JUD. TIMIS

P.U.D. CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

BUS

BUS

9.00

R6.00

1.50

1.5 0

1.5 0

fig . G

2f ig

. B 1

fig . D

3

fig. G 2

fig. B 1

R3. 00

1.00

9.00

9. 00

2. 00

12 .0

0

2. 00

BL D

. C IR

CU M

VA LA

TI UN

II

STR. CHISINAU BL

D . C

IR CU

M VA

LA TI

UN II

P+4

P

P+1

P

P

P+4

P

P+1

P

COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDAP

P

P

12

19

18

18

20

4

31

11

27.00

1.50

24.30

1.50

24.30

7.004.70

51

CONSTRUCTIE PROPUSAP+1

STRADA PROPUSA

133 locuri de parcare

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

Top. 1243/2/2/1/2

Cad. 445460

CF 414548

CF 438110

C F

44 23

79

479600 2 05

85 0

479600 2 05

90 0

479600 2 05

95 0

479600 2 06

00 0

479600 2 06

05 0

479600 2 06

10 0

479650 2 05

85 0

479650 2 05

90 0

479650 2 05

95 0

479650 2 06

00 0

479650 2 06

05 0

479650 2 06

10 0

479700 2 05

85 0

479700 2 05

90 0

479700 2 05

95 0

479700 2 06

00 0

479700 2 06

05 0

479700 2 06

10 0

479750 2 05

85 0

479750 2 05

90 0

479750 2 05

95 0

479750 2 06

00 0

479750 2 06

05 0

479750 2 06

10 0

479800 2 05

85 0

479800 2 05

90 0

479800 2 05

95 0

479800 2 06

00 0

479800 2 06

05 0

479800 2 06

10 0

479850 2 05

85 0

479850 2 05

90 0

479850 2 05

95 0

479850 2 06

00 0

479850 2 06

05 0

479850 2 06

10 0

479600 2 05

85 0

479600 2 05

90 0

479600 2 05

95 0

479600 2 06

00 0

479600 2 06

05 0

479600 2 06

10 0

479650 2 05

85 0

479650 2 05

90 0

479650 2 05

95 0

479650 2 06

00 0

479650 2 06

05 0

479650 2 06

10 0

479700 2 05

85 0

479700 2 05

90 0

479700 2 05

95 0

479700 2 06

00 0

479700 2 06

05 0

479700 2 06

10 0

479750 2 05

85 0

479750 2 05

90 0

479750 2 05

95 0

479750 2 06

00 0

479750 2 06

05 0

479750 2 06

10 0

479800 2 05

85 0

479800 2 05

90 0

479800 2 05

95 0

479800 2 06

00 0

479800 2 06

05 0

479800 2 06

10 0

479850 2 05

85 0

479850 2 05

90 0

479850 2 05

95 0

479850 2 06

00 0

479850 2 06

05 0

479850 2 06

10 0

1

2

3

4

5 6

7

8 9

10

11

94 .5

1m

102.39m

8. 61

m

53 .3

6m

1. 37

m 6.

94 m

16 .9

9m

2.01m

27.85m

19.52m

59.62m

13 .8

0

4. 70

7. 00

10 .4

0 9.

00 5

4.70

9.00 5.00

3.50

PTLidl

CONSTRUCTII EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE AMPLASAMENT LIDL PROPUS

LEGENDA

CLADIRE PROPUSA

ZONA VERDE AMENAJATA

PLATFORMA IN INCINTA

PARCARI

PANOU PUBLICITAR TIP TOTEM H = 20 M

N

  • U.08 MOBILARE URBANISTICA SI SIMULARE 3D