keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 621/10.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială", strada Lidia - Mureş, Timişoara

10.12.2019

Hotararea Consiliului Local 621/10.12.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială", strada Lidia - Mureş, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-018085/18.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-018085/18.11.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-018085/18.11.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 15/18.06.2019;
Având în vedere Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 6305/18.12.2018;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire casă unifamilială", strada Lidia - Mureş, Timişoara, având ca beneficiar pe MOICA ANDRADA, cu acordul coproprietarului terenului Moica Ioan-Călin exprimat prin Declaraţia Notarială cu Incheierea de autentificare nr. 1507/01.11.2019, întocmit conform Proiectului nr. 15/2018, realizat de S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Funcţiune propusă: construirea unei locuinţe unifamiliale;
- Regim de construire: maxim P+1E;
- Înălţime maximă: H max cornişă = 6 m, H max construcţie = 9,00 m;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax = 35%
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax = 0,9;
- Retrageri - conform planşei de reglementări urbanistice A-03
Pentru construirea pe limita de proprietate cu terenul înscris în CF 439050, nr. cad. 439050, s-a obţinut acordul proprietarului terenului prin Declaraţia cu Incheierea de autentificare nr. 337/12.03.2019.
Spaţii verzi propuse în documentaţie minim 47,3%, cu respectarea prevederilor HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde";
Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Circulaţii şi accese: Accesul auto şi pietonal se va realiza din domeniul public, conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulaţie nr. DT 2019-002878/28.02.2019, din strada Nicolae Ivan, şi pe parcelele cu: nr. cad. 438534 trecută în domeniul public cu destinaţia drum prin HCL 75/12.03.2019, nr. cad 439046 trecută în domeniul public cu destinaţia drum prin HCL 44/13.02.2015, nr. cad. 439052 trecută în domeniul public cu destinaţia drum prin HCL 45/13.02.2015.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire casă unifamilială", strada Lidia - Mureş, Timişoara, beneficiar pe MOICA ANDRADA, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea o valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 554 mp, este înscris în CF. 439051, nr. top. 439051, teren intravilan, situat în str. Lidia - Mureş, Timişoara, proprietar MOICA ANDRADA şi MOICA IOAN CALIN.

Art.4: Obţinerea Autorizaţiei de Construire este conditionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT 2019-002878/28.02.2019. Amenajarile rutiere si dotarile tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire casă unifamilială", strada Lidia - Mureş, Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: MOICA ANDRADA;
- Proiectantului: S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2019-018085/18.11.2019 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în sudul oraşului, într-un cvartal situat între străzile Mureş şi Mareşal Constantin Prezan, cu acces din strada Nicolae Ivan, delimitat de proprietăţi private.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 554 mp, este înscris în CF. 439051, nr. top. 439051, teren intravilan, situat în str. Lidia - Mureş, Timişoara, beneficiar MOICA ANDRADA, cu acordul coproprietarului terenului Moica Ioan-Călin exprimat prin Declaraţia Notarială cu Incheierea de autentificare nr. 1507/01.11.2019.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş,

Timişoara, propune realizarea unei case unifamiliale în regim de înălţime max. P+1E.

3. Alte informatii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 2812/12.07.2018, cu termen de valabilitate prelungit până in data de 11.07.2020, respectiv Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 15/18.06.2019, precum şi de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 6305/18.12.2018.

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara, beneficiar MOICA ANDRADA, cu acordul coproprietarului terenului Moica Ioan- Călin exprimat prin Declaraţia Notarială cu Incheierea de autentificare nr. 1507/01.11.2019, proiectant S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 2

Atasament: memo_Lidia_Mures.pdf

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) SI ELABORARE A.C. LUCRARI DE TIP A) CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE, CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA DUPA ELABORARE AVIZARE SI APROBARE PUD PRIN HCL

Amplasament: Timişoara, Str. Lidia Mures C.F. nr. 439051, Nr. topo 439051 Beneficiar: MOICA ANDRADA Faza: PUD Data:DECEMBRIE 2018 proiect nr. 15/2018

pagina 2

FOAIE DE CAPĂT Denumirea lucrării PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) SI ELABORARE

A.C. LUCRARI DE TIP A) CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE, CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA DUPA ELABORARE AVIZARE SI APROBARE PUD PRIN HCL

Amplasament Timişoara, Str. Lidia Mures C.F. nr. 439051, Nr. topo 439051

Beneficiar

MOICA ANDRADA

Proiectant general - Urbanism Pr. nr. 15/2018

S.C."D-CONTEXT STUDIO" S.R.L. Timişoara, Timişoara, str. Sorin Titel nr. 11 arh. Dragomir DRAGAN

Faza de proiectare PUD

Data elaborării MAI 2019

proiect nr. 15/2018

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

pagina 3

LISTA ŞI SEMNÃTURILE PROIECTANŢILOR 1. Proiectant general s.c."D-CONTEXT STUDIO" s.r.l.

arh. DRAGAN Dragomir

2. Coordonator urbanism Arh. Oprita Razvan

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

pagina 4

proiect. nr. 15/2018

BORDEROU

 PIESE SCRISE  Cerere  Foaie de capăt  Lista şi semnăturile proiectanţilor  Borderou  Memoriu de specialitate  Anexe :

- Certificat de Urbanism - Extras de Carte Funciară - Scheme compozitionale

 PIESE DESENATE

 Plan incadrare 01 – A  Plan de situatie existent 02 – A  Reglementari urbanistice 03 – A  Posibilitati de mobilare 04 – A  Obiective de utilitate publica 05 – A  Studiu volumetric 06 – A

Întocmit: arh. DRAGAN Dragomir

Pr. nr. 15/2018

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

pagina 5

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. OBIECTUL LUCRĂRII Obiectul prezentei documentaţii îl constituie elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru terenul situat în Timişoara, str. Lidia Mures, CF nr.439051 în vederea realizării obiectivului „PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) SI ELABORARE A.C. LUCRARI DE TIP A) CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE, CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALA DUPA ELABORARE AVIZARE SI APROBARE PUD PRIN HCL”. Locuinta propusa va avea regimul maxim de inaltime P+1E.

Terenul studiat în prezenta documentaţie se află situat in zona aferenta UTR 70 a Municipiului Timisoara, in intravilan, conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara. 2.SURSE DOCUMENTARE

Pentru elaborarea acestei documentatii s-au studiat planurile urbanistice aprobate in zona amplasamentului şi informaţiile cu caracter analitic. Studii de fundamentare cu caracter documentar:

 Planul Urbanistic General Timişoara, UTR nr. 70;

Studii de fundamentare cu caracter analitic:  Mutaţiile funcţionale în zonă relevă predilecţia pentru construcţii cu funcţiuni

de locuire, comerţ şi alimentatie publica;  Accesibilitatea la căi de circulaţie majore asigură premisele conturării acestui

program funcţional;  Funcţiunile care se doresc a fi implementate pe terenul studiat nu au un

impact nociv asupra mediului existent. Conform prevederilor aferenteu UTR-ului nr. 70 si a Planului Urbanistic Zonal „ Zona Lidia-Muzicescu-Martirilor-Urseni”- proiect 3/1997 intocmit de SC. Arhitect Trambitas SRL si aprobat prin HCL nr.91 din 1997, terenul studiat este reglementat functional ca Zona rezidentiala. POT ul in vigoare este de 40% iar cel propus de studiul de fata este de 35% , incadrandu-se in prevederile legale .

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

pagina 6

3. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ 3.1. SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITATII Parcela pe care se doreşte construirea obiectivului propus este situată intr-o zona cu acces de la Strada Nicolae Ivan. Terenul studiat are o suprafaţă totală de 554,00 mp , conform CF nr. 439051 Timisoara, nr.top. 439051. Vecinătăţile terenului studiat sunt următoarele: - la est: terenurile cu constructii locuinte individuale, cu acces din Strada Traviata, nr.13 si nr.14, ambele proprietate particulara; - la sud: parcela locuinta individuala P+1E in curs de construire conform AC nr.622/29.05.2017, nr. Cad. 439045, proprietate particulara; - la vest: parcela locuinta individuala P+1E in curs de construire conform AC nr.557/22.05.2017, nr. Cad. 4390450, proprietate particulara; - la nord: teren neconstruit cu acces din Strada Maresal Constantin Prezan, proprietate particulara. Terenul este plat. Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, terenul se află situat în intravilan, având categoria de folosinţă de zonă pentru locuinţe individuale, colective şi functiuni complementare. Calitatea urbană în porţiunea de teritoriu luată în studiu nu este satisfacatoare, întreaga zonă prezintă potenţial de edificare cu locuinţe unifamiliale. Din punctul de vedere al situării acestui amplasament în structura urbană a Municipiului Timisoara, el se află în unitatea teritorială de referinţă UTR 70.

4.SITUATIA EXISTENTA 4.1. Accesibilitatea la caile de comunicatie;limite si vecinatati

Amplasamentul are asigurata accesibilitatea la domeniul public, respectiv din Strada Nicolae Ivan, prin intermediul unui drum de acces infundat. Circulatia pe Strada Nicolae Ivan se poate face in ambele sensuri. Terenul studiat are de dimensiunile de 15.45 m latime, respectiv 38.03 . In zona aceesului la drum in partea sud vestica dimensiunile la frontul stradal sunt de 9.00 m cu o retragere de 3.59 m.

4.2 Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere In prezent terenul nu este construit si are o suprafata totala de 554 mp cu acces indirect din strada Nicolae Ivan. POT-ul existent este 0,0%, iar CUT existent este 0,0. Conform solicitarii beneficiarilor si a certificatului de urbanism nr.2812 din 12.07.2018 emis de PMT se propune construirea unei case unifamiliale cu regim de inaltime P+1E, cu o suprafata construita de maxim 145 mp. Se propune un POT maxim de 35% si un CUT maxim de 0.9 pentru parcela studiata.

4.3 Proprietatea asupra terenurilor Terenul studiat este proprietate privata a Moica Andrada si Moica Ioan Calin conform CF 439051,Timisoara. Parcela are nr. Cad. 439051.

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

pagina 7

4.3 Caracteristici geotehnice ale terenurilor

Geomorfologic zona se situează in campia joasa TIMIS – BEGA denumită depresiunea panonica. Zona menţionată se încadrează în complexul aluvionar a carui geomorfologie se datorează influenţelor apelor curgătoare care au dus in timp la transportarea si depunerea de particule fine din diverse roci. Geologic zona se caracterizează prin existenta la partea superioara a formaţiunilor cuaternare reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri si nisipuri, cu extindere la peste 200 m adâncime. Fundamentul cristalin – granitic se afla la circa 1400 – 1700 m adâncime şi este străbătut de o reţea densă de microfalii. În conformitate cu codul P100 – 1/2006, perioada de colţ Tc = 0,7 s. Factorul de amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului de către structura este b0 = 3. Spectrul normalizat de răspuns elastic Se(T) = ag b(T) se considera pentru zona Banat iar acceleraţia orizontală a terenului pentru proiectare ag = 0,16 g. Din punct de vedere climatic, zona Timişoara prezintă următorii parametri: - temperatura medie anuală se situează în intervalul +10÷+11ºC; - temperaturile medii lunare se situează între -2÷-1ºC (luna ianuarie) şi +20÷+21ºC (luna iulie) - numărul zilelor cu îngheţ dintr-un an este în medie de 94 iar cel al nopţilor geroase (temperaturi mai mici de -10ºC) este de 11,6; - cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 700÷800 mm, numărul zilelor cu precipitaţii este de 145,6 iar al celor cu zăpadă la sol este de 22,4; - direcţia predominantă a curenţilor de aer este SE – NV (61,8%), numărul zilelor cu activitate eoliană fiind de circa 300 zile/an. Sondajul geotehnic a interceptat apa subterană la – 1,50 m faţă de nivelul terenului. Caracteristicile ale terenului îl încadrează ca teren cu risc geotehnic redus. Terenul de fundare este reprezentat de argilă prăfoasă de culoare gălbui – cenuşie, plastic consistentă la plastic vârtoasă, cu rar pietriş, umedă, pentru care se recomandă luarea în calcul a unei presiuni convenţionale pconv.=200 kPa. Din punct de vedere seismic, zona se caracterizează prin Ks=0,12 şi Tc=0,7s. Adâncimea maximă de îngheţ este de 0,70 m.

4.3 Echipare edilitara Zona in care se afla amplasamentul studiat are echipamente edilitare subterane si supraterane necesare alimentarii cu apa-canal, electricitate,gaze narurale,telefonie etc. Parcela care face obiectul studiului va fi echipata cu bransamentele necesare alimentarii cu utilitati urbane edilitare.

5.REGLEMENTĂRI

In perimetrul amplasamentului ce face obiectul documentatiei, se doreşte construirea unei locuinte unifamiliale in regim P+1E. Functiunea este in conformitate cu caracterul zonei . Conform PUG timisoara , avem o zona locuire si functiuni complementare . Prin functiuni complementare intelegem cf PUG, unitati comerciale inserate in zona de locuit, servicii, birouri firme, mica productie si accese pietonale, carosabile sau parcaje.

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

pagina 8

Constructia propusa in studiul de fata se incadreaza in utilitatea functionala a zonei, respectand regulamentele in vigoare stabilite de PUG dupa cum urmeaza:

 functiunea propusa face parte din cladiri cu functiune rezidentiala  respecta compatibilitatea cu securitatea zonei , salubritatea si confortul acesteia.  Nu este o constructie poluanta

5.1. Obiective si modalitati de operare

Solutia urbanistica a fost elaborata tinandu-se seama de urmatoarele obiective: -continuarea si extinderea zonei de locuinte cu regim de inaltime maxim P+2E, in concordanta cu cladirile situate in apropiere; -realizarea unei zone avand functiune de locuit, adaptata contextului urbanistic; -asigurarea suprafetelor de teren necesare drumurilor si aleilor de deservire a obiectivului; -realizarea unui spatiu verde in conformitate cu directivele de mediu in vigoare -respectarea si asigurarea numarului de parcaje pentru functiunea si suprafata cladirii propuse.

5.2.Zonificare funcţională –bilanţ teritorial, indici urbanistici

Funcţiunea propusă pe terenul studiat este aceea de locuinta unifamiliala, fiind asigurate parcajele, circulaţia auto şi pietonală, zona verde aferentă. Zonificarea funcţională a zonei studiate s-a făcut ţinând cont de funcţiunea predominantă propusă a fiecărei arii studiate şi de proximităţi urbanistice care impuneau constrângeri legate de funcţiune şi/sau indici urbanistici.

Situaţia existentă

Situaţia propusă

(mp) (%) (mp)

Terenul studiat 554 554 Circulaţii pietonale, auto si

parcaje 0 26.88 148.94

Spaţii verzi

0 47.3 262

Suprafata construita

0 25 143

Indici

Situaţia existentă

Situaţia propusă

POT 0.00% 35.00% CUT 0,00 max. 0.9

Regimul de înălţime: P+1E Hmax.cornisa = +6 m fata de C.T.S. Hmax.constructie=+9 m fata de C.T.S.

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

pagina 9

Rezolvarea parcajelor necesare se va face dupa cum urmeaza:  Se vor asigura locurile de parcare amplasate pe parcela, cu acces de pe drumul

adiacent strazii Nicolae Ivan.  Fiind vorba despre o locuinta individuala va fi necesar un loc de parcare.

5.3.Amplasarea construcţiilor pe parcelă Orientarea cladirii va tine cont de punctele cardinale, aceasta avand fatadele lungi spre zonele Est si Vest. Spatiile locuibile vor avea o dubla orientare astfel incat locuinta sa aiba asigurate iluminarea si ventilarea necesare. Amplasarea construcţiei în interiorul parcelei va respecta următoarele coordonate:  Clădirea cu regim de înălţime P+1E va fi respecta aliniamentul stradal al cladirii invecinate

de pe parcela din partea de V-2 m fata de limita la strada a terenului.  Fata de limita latera V a terenului cladirea poate fi alipita de limita de proprietate cu

conditia ca inaltimea maxima a cornisei pe aceasta portiune sa fie Hmax=3,50 m, retragerea etajului fata de aceasta limita fiind de minim 6 m.

 Fata de limita latera E a terenului va fi aplicata regula aprobata de PMT prin HCL , distanta fiind ½ din inaltimea propusa pe acea latura.Avand o inaltime de 6 m la cornisa, retragerea este de 3 m

 distanta fata de limita posterioara a constructiei propuse rezulta din POT ul propus si este de 15.5 m. Distantele fata de cladirile invecinate: -V cladire vecina P+1E(locuinta unifamiliala)-2.35 m -E cladire vecina P ( anexa)-3.12 m -S cladire vecina P+1E (Locuinta unifamiliala)-16.36 6. Lucrari rutiere Pentru realizarea si functionarea investitiei propuse se prevad a se realiza lucrari rutiere legate de drumul de acces din Strada Nicolae Ivan. Pe strada Nicolae Ivan au fost realizate lucrari de catre PMT, strada fiind asfaltata. Carosabilul strazii are 6,00 m asigurand o circulatie auto in doua benzi inguste, cate una pe sens. Pe ambele parti ale carosabilului se vor prevedea trotuare de 1,00 m. Drumul de acces din partea de V a parcelei este de tip fundatura cu spatiu de manevra la captul ei pentru asigurarea intoarcerii autovehiculelor de diverse gabarite. Se va asigura accesul auto in curte si un loc de parcare pentru unitatea familiala propusa. 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 7.1. Accese carosabile Se va asigura acces carosabil la amplasamentul locuintei multifamiliale. Acesta se va realiza din drumul cu o latime de 6 m si trotuare de 1m latime,adiacent Strazii Nicolae Ivan. Racordarea accesului carosabil la strada se va face cu curburi de raza minim 3.00 m in zonele in care este cazul. 7.2.Accese pietonale Accesul pietonal se va asigura din trotuarul drumului care va avea o latime de 1m. 8. Asigurarea echiparii tehnico-edilitare 8.1.1 Racordarea la retelele tehnico-edilitare existente

Constructia de locuit propusa va avea racordarea la energie electrica, prin bransarea la reteaua ce alimenteaza locuintele existente in vecinatate. Apa potabila va fi asigurata din reteaua Municipiului Timisoara prin bransamentul existent, iar canalizarea menajera se va rezolva prin bransarea imobilulului la reteaua orasului. Apa colectata pluviala va asigura irigarea si intretinerea spatiilor verzi amenajate . Preaplinul rezervorului de apa va fi dirijat la

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

pagina 10

canalizarea orasului. Pe strada Nicolae Ivan se afla in functie o conducta de apa potabila Ø 125 mm şi o conductă a reţelei de canalizare menajeră cu Ø 300 mm. 8.1.2 Incalzirea Asigurarea agentului termic pentru incalzirea cladirilor se va face prin sisteme de incalzire individuale. Sistemele de incalzire individuale , selectate de beneficiar, pentru fiecare unitate construita, in raport cu necesitatile sale, se vor dimensiona si amplasa in conforimtate cu normativele de specialitate, detaliindu-se ca solutie tehnica, numai in etapa elaborarii documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire. 8.1.3 Alimentarea cu gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale va fi realizata prin extinderea retelelor existente. Solutia de alimentare cu gaze naturale va fi stabilita de catre Eon Gaz.

9.Protecţia mediului Parcela pe care se doreşte construirea obiectivului propus este situată intr-o zona cu acces de la Strada Nicolae Ivan. Terenul studiat are o suprafaţă totală de 554,00 mp , conform CF nr. 439051 Timisoara, nr.top. 439051fiind aflat in zona Lidia Mures, in municipiul Timisoara. În cadrul prezentului studiu se prevăd o serie de măsuri, cu implicaţii referitoare la impactul asupra mediului:

- echiparea tehnico-edilitară proprie;

- realizarea tramei de circulaţie în incintă şi până la accesul în incintă, cu respectarea normelor de protecţie a mediului;

-pentru diminuarea surselor de poluare se prevad plantatii in spatiile verzi propuse pe parcela;

- conform reglementărilor urbanistice, se vor prevedea spaţii verzi în proporţie de minim 25% din suprafaţa luată în studiu.

-o buna organizare de selectare, colectare si evacuare a deseurilor va contribui de asemenea la diminuarea surselor de poluare.

Conform Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe, se menţionează CRITERIILE pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului:

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la: a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;

Nu este cazul. b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Proiectul propus nu crează cadrul pentru derivarea altor programe sau planuri.

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

pagina 11

c) relevanţă planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile;

Integrarea consideraţiilor de mediu se face după aprobarea PUD-ului. În sensul dezvoltării durabile se vor lua măsuri în cadrul fazelor ulterioare, în vederea realizării anvelopelor clădirii în conceptul eficienţei energetice.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

Având în vedere natura funcţiunii, nu este cazul.

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu

Nu rezultă deşeuri din activitatea propusă.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor;

Nu este cazul.

b) natura cumulativă a efectelor;

Nu este cazul.

c) natura transfontalieră a efectelor;

Nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu;

Activitatea desfaşurată nu afectează sănătatea umană şi nu afectează factorii de mediu.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate);

Nu se afectează prin funcţiunea propusă zona geografică şi marimea populaţiei.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

Nu este cazul.

ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

pagina 12

Nu se depăşesc concentraţiile maxime admisibile în ceea ce priveşte consumul de combustibil sau alţi factori de mediu (zgomot).

iii) folosirea terenului în mod intensiv;

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. Nu este cazul.

10. CONCLUZII Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara. Din analiza globală a situaţiei urbanistice existente şi a propunerilor de dezvoltare a zonei se desprind următoarele concluzii:

3. funcţiunea propusă (clădire cu funcţiune locuinta unifamiliala) a apărut ca urmare a cerintei beneficiarului adaptata si raportata la functiunea predominanta a zonei, prevazuta prin PUG;

4. situaţia actuală care începe să se contureze susţine ipoteza dezvoltării zonei cu locuinte individuale maxim P+2E .

Întocmit, Arh. Dragan Dragomir

S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. str. Martir Ferkel Suteu, nr. 8, ap. 19, 300762 Timisoara E-mail: dcontext02Egmail.com Telefon: +40723 160 193 | Fax: +40356 459 862 J35/1778/ 2006 RO 18734492 IBAN RO86BRDE360SV38973593600 BRD Timisoara SWIFT BRDEROBU

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2 1

UR2019-018085/18.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-018085/18.11.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara, prin care se propune realizarea unei case unifamiliale în regim de înălţime max. P+1E.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-018085/08.11.2019 privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul

general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ţinând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 15/18.06.2019, precum şi de Adresa Agenţiei

pentru Protecţia Mediului cu nr. 6305/18.12.2018; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2812/12.07.2018, cu termen de

valabilitate prelungit până in data de 11.07.2020; Documentaţia PUD „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara, beneficiar

MOICA ANDRADA, cu acordul coproprietarului terenului Moica Ioan-Călin exprimat prin Declaraţia Notarială cu Incheierea de autentificare nr. 1507/01.11.2019, proiectant S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu data de 28.01.019, cu ocazia demararii Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. 183/2017, etapa finalizată prin afişarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara în perioada 28.01.2019 – 16.02.2019, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018-0020831/22.02.2019;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, documentaţia PUD „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara, se încadrează în Etapa 2 - etapa aprobării PUD Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea şi consultarea publicului în această etapă, se va face în baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea

documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara;

Planul Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara este

elaborat de proiectantul S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L, proiect nr. 15/2018, la cererea beneficiarului MOICA ANDRADA, cu acordul coproprietarului terenului Moica Ioan-Călin exprimat prin Declaraţia Notarială cu Incheierea de autentificare nr. 1507/01.11.2019.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”,

strada Lidia - Mureş, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în sudul oraşului, într-un cvartal situat între străzile Mureş şi Mareşal Constantin Prezan, cu acces din strada Nicolae Ivan, delimitat de

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2 2

proprietăţi private. Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 91/1998 „Zona Lidia-Muzicescu-Martirilor-Urseni” - zonă de

locuinţe individuale/colective şi funcţiuni complementare. Regim de înălţime maxim P+2E. POT maxim 40%. Spaţii verzi conform HCL nr. 62/2012.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş,

Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 554 mp, este înscris în CF. 439051, nr. top. 439051, teren intravilan, situat în str. Lidia - Mureş, Timişoara, proprietar MOICA ANDRADA şi MOICA IOAN CALIN.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş,

Timişoara, se propune construirea unei case unifamiliale P+1E. Accesul auto şi pietonal se va realiza din domeniul public, conform Avizului Favorabil al Comisiei de

Circulaţie nr. DT 2019-002878/28.02.2019, din strada Nicolae Ivan, şi pe parcelele cu: nr. cad. 438534 trecută în domeniul public cu destinaţia drum prin HCL 75/12.03.2019, nr. cad 439046 trecută în domeniul public cu destinaţia drum prin HCL 44/13.02.2015, nr. cad. 439052 trecută în domeniul public cu destinaţia drum prin HCL 45/13.02.2015.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este conditionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, în conformitate cu propuse în conformitate cu Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT 2019-002878/28.02.2019.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 163/05.03.2019.

Prevederile Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.): -Funcţiune propusă: construirea unei locuinţe unifamiliale;

- Regim de construire: maxim P+1E; - Înălţime maximă: H max cornişă = 6 m, H max construcţie = 9,00 m;

- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax = 35% - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax = 0,9;

- Retrageri – conform planşei de reglementări urbanistice A-03 Pentru construirea pe limita de proprietate cu terenul înscris în CF 439050, nr. cad. 439050, s-a

obţinut acordul proprietarului terenului prin Declaraţia cu Incheierea de autentificare nr. 337/12.03.2019. Spaţii verzi propuse în documentaţie minim 47,3%, cu respectarea prevederilor HCL

62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010- 2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde";

Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din drumul de acces dinspre strada Nicolae Ivan conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulaţie nr. DT 2019-002878/28.02.2019;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2 3

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 163/05.03.2019.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului, după reglementarea situaţiei juridice din CF cu privire la servituţi.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara, va avea o

perioadă de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara, identificat prin CF. 439051, nr. top. 439051, teren intravilan, beneficiar MOICA ANDRADA, cu acordul coproprietarului terenului Moica Ioan-Călin exprimat prin Declaraţia Notarială cu Incheierea de autentificare nr. 1507/01.11.2019, elaborat de proiectantul S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. proiect nr. 15/2018 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

-Funcţiune propusă: construirea unei locuinţe unifamiliale; - Regim de construire: maxim P+1E; - Înălţime maximă: H max cornişă = 6 m, H max construcţie = 9,00 m;

- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax = 35% - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax = 0,9;

- Retrageri – conform planşei de reglementări urbanistice A-03 Pentru construirea pe limita de proprietate cu terenul înscris în CF 439050, nr. cad. 439050, s-a

obţinut acordul proprietarului terenului prin Declaraţia cu Incheierea de autentificare nr. 337/12.03.2019. Spaţii verzi propuse în documentaţie minim 47,3%, cu respectarea prevederilor HCL

62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010- 2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde";

Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută. - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor

calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Circulaţii şi accese: Accesul auto şi pietonal se va realiza din domeniul public, conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulaţie nr. DT 2019-002878/28.02.2019, din strada Nicolae Ivan, şi pe parcelele cu: nr. cad. 438534 trecută în domeniul public cu destinaţia drum prin HCL 75/12.03.2019, nr. cad 439046 trecută în domeniul public cu destinaţia drum prin HCL 44/13.02.2015, nr. cad. 439052 trecută în domeniul public cu destinaţia drum prin HCL 45/13.02.2015;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2 4

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 163/05.03.2019.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara, va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 554 mp, este înscris în CF. 439051, nr. top. 439051,

teren intravilan, situat în str. Lidia - Mureş, Timişoara, proprietar MOICA ANDRADA şi MOICA IOAN CALIN.

4. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este conditionată de realizarea locurilor de parcare necesare

funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, în conformitate cu propuse în conformitate cu Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT 2019-002878/28.02.2019. Amenajarile rutiere si dotarile tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 163/05.03.2019.

5. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara identificat prin CF. 439051, nr. top. 439051.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara identificat prin CF. 439051, nr. top. 439051, elaborat de proiectantul S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L. proiect nr. 15/2018 la cererea beneficiarului MOICA ANDRADA, cu acordul coproprietarului terenului Moica Ioan-Călin exprimat prin Declaraţia Notarială cu Incheierea de autentificare nr. 1507/01.11.2019

ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Sorina POPA Red/Dact – S.P.

Atasament: Aviz_Juridic_PUD_Moica_Andrada.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-018085/18.11.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 02.12.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă xn unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara, În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat „aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2019-018085/18.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara, beneficiar MOICA ANDRADA, cu acordul coproprietarului terenului, Moica loan-Călin, exprimat prin Declaraţia Notarială cu Incheierea de autentificare nr. 1507/01.11.2019 la Birou Individual Notarial Maria VELICU, proiectant S.C. D-CONTEXT STUDIO S.R.L, proiect nr. 15/2018. Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, strada Lidia - Mureş, Timişoara, precum și Expunerea de motive nr. UR2019-018085/18.11.2019 a Primarului Municipiului Timişoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic de detaliu, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, rezultă următoarea situație juridică: Cartea funciară nr. 439051 Timișoara nr. cadastral 439051, referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 554 mp, categorie de folosință „arabil”, teren intravilan, este proprietatea dlor Moisa Andrada și Moisa loan Calin. De asemenea, din examinarea cărții funciare mai sus individualizată (datată 08.11.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini și nici notate litigii. Cu privire la documentația supusă avizării din punct de vedere juridic, se cuvine a se face următoarele precizări: Prin cererea înaintată instanței de contencios administrativ de către Instituția Prefectului — județul Timiș, care face obiectul dosarului nr. 3461/30/2019, a fost solicitată anularea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Timișoara nr. 619/23.11.2018 privind modificarea art. 1 din HCLMT nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara aprobat prin HCLMT nr. 157/28.05.2002. Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, “Până la soluționarea cauzei, actul atacat ... este suspendat de drept”. Menționăm faptul că, potrivit informațiilor postate pe portalul instanțelor judecătorești, instanța de fond a respins cererea formulată de către Instituția Prefectului Timiș, hotărârea nefiindu--ne comunicată la această dată, astfel încât suspendarea de drept subzistă în continuare. Astfel cum reiese din documentația înaintată spre avizare, aceasta a fost întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 2812/12.07.2018 (prelungit până la 11.07.2020), "în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 91/1998 preluat de PUG aprobt prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017, iar întocmirea PUD este necesară deoarece “parcela pentru care se solicit emiterea certificatului de urbanism nu este conform[ cu parcelarea din PUZ aprobat prin HCL nr. 91/1998 Zona Lidia-Muzicescu-Martirilor-Urseni preluat de PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017...

Având în vedere premisa respectării prevederilor Legii nr. 350/2001- “art. 31" alin. 1 “Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale de urbanism aferente”, și următ., art. 65 alin. 1 — "În absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnico-edilitare, precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de urbanism”, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit, c) coroborat cu -art. 129 alin. 6 lit. c) (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;) din 0UG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , Se avizează raportul de specialitate nr. UR2019-018085/18.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială”, Strada Lidia-Mureș, CF 439051 Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având calitatea de proprietar al acestuia. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamiliată”, Strada Lidia-Mureș, CF 439051Timişoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adri TAN , Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: A07_Studiu_de_insorire.pdf

GSPublisherVersion 147.18.86.8

Coordonator urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

MOICA ANDRADA

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) si elaborare A.C. Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte, construire casa unifamiliala dupa elaborare si avizare si aprobare PUD prin HCL

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Mai. 2019 arh. Ocolisan Bogdan

15/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected] Studio

10 0 20 0

30 0 40 0

50 0 60 0

70 0 80 0

30

60

N

N-E

E

S

V

S-E

S-V

N-V

10 020

030 040

050 060

070 080

0

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

60 0

70 0

80 0

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

60 0

70 0

80 0

120

150

210

240

300

240

8 o32 '9 o00 '

10 o00 ' 11 o00 '

12 o00 '

13 o00 '

14 o00 '

15 o00 '

16 o00 '

16 o39 '

8:32 AM -rasarit 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM

12:00 M 13:00 PM 14:00 PM 15:00 PM

16:00 PM 16:39 PM-apus

STUDIU DE OPORTUNITATE LOCUINTA P+3E CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI E1

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

1:500

arh. Dragomir Dragan

arh. Ocolisan Bogdan

Timisoara, Bv Take Ionescu, nr. 51B

Studiu de Oportunitate

A-05STUDIU DE INSORIRE

S.C. PEN-TUR-COM PERLA S.R.L.

LOCUINTA P+3E CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI E1

arh. Dragomir Dragan

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Martir Ferkel Suteu

nr.8, sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006 C.U.I.

RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio 12/2018

Iulie 2018

Diagrama pozitiei soarelui cu orele de iluminare 21 decembrie (maxima de iarna)

Baza Legislativa OSM 536/1997,HG 525/1996 art 17 referinta latitudine 48.06 NORD referinta longitudine 20.51 EST decalaj fus orar GMT +2.00-Bucuresti/Romania

nr. ora azimut grade altitudine grade

rasarit

1

2

3

4

5

6

7

8

apus

8.32

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

16.39

124.720

132.470

144.490

167.740

172.000

186.690

201.080

214.370

226.510

235.210

-0.050

5.680

12.630

17.700

20.440

20.560

18.040

13.170

6.370

0.000

100

200

300

400

500

600

700

800

30

60

N

N-E

E

S

V

S-ES-V

N-V

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

60 0

70 0

80 0

100 200 300 400 500 600 700 800

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

60 0

70 0

80 0

120

150210

240

300

240 8o32'

9o00' 10o00'11o00'12o00'13o00'14

o00' 15o00'

16o00' 16o39'

8:32 AM

-ras arit

9:00 AM

10:0 0 AM

11:0 0 AM

12:0 0 M

13:0 0 PM

14:0 0 PM

15:0 0 PM

16:0 0 PM

16:3 9 PM

-apu s

STU DIU

DE O POR

TUN ITAT

E LO CUIN

TA P +3E

CU FUN

CTIU NI C

OMP LEM

ENT ARE

LA PAR

TER SI E

1

Titlu plan

sa:

Proi ect n

r.:

Faza :

Plan sa n

r:

Proi ecta

t

Sca ra:

Sem natu

ra

Data :

Ceri nta

Sem natu

ra

Num e

Refe rat /

Exp ertiz

a N r. / D

ata

Ben efici

ar:

Amp lasa

men t:

Veri ficat

or / expe

rt

Sef proi

ect

Des ena

t

Titlu pro

iect:

1:50 0

arh. Dra

gom ir Dr

agan

arh. Oco

lisan Bog

dan

Tim isoa

ra, B v Ta

ke Io nesc

u, n r. 51

B Stud

iu d e

Opo rtun

itate

A-05

STU DIU

DE I NSO

RIRE

S.C. PEN

-TUR -CO

M P ERL

A S. R.L.

LOC UINT

A P+ 3E C

U FU NCT

IUNI

COM PLE

MEN TAR

E LA PAR

TER SI E

1

arh. Dra

gom ir Dr

agan

S.C. D-C

onte xt S

tudi o S.

R.L.

Tim isoa

ra, s tr M

artir Fer

kel S uteu

nr.8 , sc.

A, A p: 1

9

Reg . Co

m. J 35/1

778/ 2006

C.U .I.

RO 1873

4492

Tel. 40/2

56/4 6040

4

E-m ail: m

ireld raga

[email protected] mail

.com

D-C onte

xt S tudi

o

12/2 018

Iulie 201

8

Diag ram

a po zitie

i soa relu

i cu orel

e de ilum

inar e 21

dec emb

rie ( max

ima de ia

rna)

Baz a Le

gisla tiva

OSM 536

/199 7,HG

525 /199

6 ar t 17

refe rinta

latit udin

e 48 .06

NOR D

refe rinta

long itudi

ne 2 0.51

EST

deca laj fu

s or ar G

MT +2.0

0-Bu cure

sti/R oma

nia

nr.

ora

azim ut gr

ade

altitu dine

gra de

rasa rit

1 2

3 4

5 6

7 8

apu s

8.32

9.00

10.0 0

11.0 0

12.0 0

13.0 0

14.0 0

15.0 0

16.0 0

16.3 9

124 .72

0

132 .47

0

144 .49

0

167 .74

0

172 .00

0

186 .69

0

201 .08

0

214 .37

0

226 .51

0

235 .21

0

-0.0 50

5.68 0

12.6 30

17.7 00

20.4 40

20.5 60

18.0 40

13.1 70

6.37 0

0.00 0

10 0 20 0

30 0 40 0

50 0 60 0

70 0 80 0

30

60

N

N-E

E

S

V

S-E

S-V

N-V

10 020

030 040

050 060

070 080

0

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

60 0

70 0

80 0 10

0

20 0

30 0

40 0

50 0

60 0

70 0

80 0

120

150

210

240

300

240

8 o32 '9 o00 '

10 o00 ' 11 o00 '

12 o00 '

13 o00 '

14 o00 '

15 o00 '

16 o00 '

16 o39 '

8:32 AM -rasarit 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM

12:00 M 13:00 PM 14:00 PM 15:00 PM

16:00 PM 16:39 PM-apus

STUDIU DE OPORTUNITATE LOCUINTA P+3E CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI E1

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

1:500

arh. Dragomir Dragan

arh. Ocolisan Bogdan

Timisoara, Bv Take Ionescu, nr. 51B

Studiu de Oportunitate

A-05STUDIU DE INSORIRE

S.C. PEN-TUR-COM PERLA S.R.L.

LOCUINTA P+3E CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI E1

arh. Dragomir Dragan

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Martir Ferkel Suteu

nr.8, sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006 C.U.I.

RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio 12/2018

Iulie 2018

Diagrama pozitiei soarelui cu orele de iluminare 21 decembrie (maxima de iarna)

Baza Legislativa OSM 536/1997,HG 525/1996 art 17 referinta latitudine 48.06 NORD referinta longitudine 20.51 EST decalaj fus orar GMT +2.00-Bucuresti/Romania

nr. ora azimut grade altitudine grade

rasarit

1

2

3

4

5

6

7

8

apus

8.32

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

16.39

124.720

132.470

144.490

167.740

172.000

186.690

201.080

214.370

226.510

235.210

-0.050

5.680

12.630

17.700

20.440

20.560

18.040

13.170

6.370

0.000

STUDIU DE INSORIRE A-07

STUDIU ILUMINARE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

PLAN URBANISTIC DE DETALIU IMOBIL IN REGIM DE INALTIME P+1E, LOCUINTA INDIVIDUALA

8:32 AM-rasarit 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM

13:00 PM 14:00 PM 15:00PM

16:39 PM-apus

12:00 AM

16:00 PM

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures

Atasament: A01_Plan_de_incadrare.pdf

GSPublisherVersion 147.18.86.8

Coordonator urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

MOICA ANDRADA

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) si elaborare A.C. Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte, construire casa unifamiliala dupa elaborare si avizare si aprobare PUD prin HCL

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Mai. 2019 arh. Ocolisan Bogdan

15/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected] Studio

ĂL A

Ş

779 8

51 /5

0 S TR

. A R

H IM

AN D

R IT

T EO

FI L

P Ă

R ĂI

AN

3728 32

A

4 anexa 5 Sectie P.M.

Casa

Biserica

terasa

75

51/196

birori 2

51/ 45

51 /4

6

STR . PE

TER JEC

ZA

terasa

terasa

32 3 9

34 4 1

4336 38

2

1

intrare acoperita

terasa

terasa

Casa

Garaj dublu sianexa

160158 156

terasa

164 162

149

padoc

terasa

4 3

2 1

155 151 153

4 3

2

157

1

terasaterasa

26

152C

STR. MUREŞ

24

166

152A 152B

161

ST R

. V IC

TO R

G AG

A

163

17

169167

165

te ra

sa

CASA DUPLEX

2 4

6 ST

R . B

O EM

A

STR. MUREŞ

98

9terasa terasa

terasa

terasa

51 /4

7

138-140 136

131A STR. MUREŞ 133 135

Casa

terasa

142 146-148

144

139 137

13 5A

terasa

te ra

sa

ST R

. N IC

O LA

E IV

AN

154 152

150

145 143141

terasa terasa terasa terasa

STR. MUREŞ 147

terasa

STR. MUREŞ

27 25

23 21

18 16

14

15 1316

Anexa,Garaj terasaCASA

25 23

22 202

1 19

casa gj

ST R

. E D

VA R

D B

EN E

Ş

15 13

11 9

ST R

. F LO

R IN

M ED

EL EŢ

8 10

12 14

16

131 129

post trafo

Bl. 31

Bl. 32

67 73

71 69

C AL

. M AR

TI R

IL O

R 1

98 9

80 82

Bl . 3

0 Bl

. 3 8 65

1 2

10

6

11

7 8

terasa

ST R

. I O

N M

O N

O R

AN

terasa CASA

TERASA

13 5

ST R

. J O

SE S

IL VA

ST R

. A N

A LU

G O

JA N

A

5 13

5B

terasa

terasa

4 6

7CASA 8

Casa

28

132 6

24

330

19 17

15

12 10

terasa

ST R

. A ID

A

11

14 12

9casa

13 17

15

16 12

12 0

7 5

18 ST

R . B

O EM

A 20

12

13Sc. ASc. B

Sc. A

Bl. 14

Bl. 36

STR. MĂGURA 6 1

59 63

577 8

14

15Sc. A Sc. B

Sc. B Sc. A

Bl . 1

2

Bl. 13

Bl. 37

5

12

4

133

terasa

gangterasa

terasa

terasa piscina

7 9

3

11 5 71

3

terasa 11

13 Terasa

Gj

10

22 11

20 18

16 14

9

terasa

ST R

. T R

AV IA

TA

Piscina

Anexa

5- 7

13 11

8 4

terasa terasa

Casa11

Foisor

10

10

7

8

5

6 ST

R . E

D U

AR D

P AM

FI L

11

89

47 5

garaj anexa

anexa

garaj

anexa terasadescoperita

GARAJ

ST R

. V IC

TO R

G AG

A

Locuinta

SE R

VI TU

TE D

E TR

EC ER

E

3

3

1

24

post trafo

platf. beton

Bl. 19

80 78

78 A 51

-5 5

49

13

terasa

1

terasa

13 A 15terasa

Casa

12 10

8

3

6

terasasa

cgj

Garaj

Casa

9

1

24

13 0A

/2 13

0A

terasa

Casa

terasacirculabila

garaj

Terasa

ANEXA

terasaterasa terasa

anexa

4

terasa

casa

casa

3 13 terasa

drum acces

ST R

. E D

VA R

D B

EN E

Ş

Anexa

8 4

2

terasa

5

136B

7876 74

casa terasa

Sopron

SPATIU COMERCIAL 80

23

25A25

Sc . B

Bl. 4

72

27

terasa

Sc. A Sc. B

Sc . A

Bl. 3

45 43

AnexagospodareascaCasa

G ar

aj

SpatiuComercial

brutarie

atelier

terasa

depozit carburant subteran

2622 hala

auto

platforma beton

Spalatorie auto

garaj

3432 3028

terasa

2

3836 40

Casa

anexa

464442

terasa

terasa

5452 50

48

1

52A 58

11 Bl. E94

STR. MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN

Spalatorie auto

128 CopertinaCopertina

62 60

1513

terasa

20Bl. E94 Bl. E94 Sc. ASc. B

17 19

6866 64

21

25 23

70-72

rampa

Bl. 45Sc. A Sc. B Luminator

Bloc

29 27

31

post trafo

Bl. 54

Bl. 45

Sc. C Sc. D

Sc . E

Sc . F

Bl. 54

Bl . 5

4B l.

54

STR. MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN

Balcon

Magazine

33

100

Sc . A

Sc. C Sc. D

Bl . 1

1A 70

104

Sc . B

Sc. B Sc. A

39

41

1ASc. A

Cladirecu spatiu comercial

Cladire

1 3

64 2

Sc. B Sc. C

5

1412 108

Sc. B Sc. A

STR. MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN

7

2018 16

9

24

ST R

. P EP

IN IE

R EI

Rampa

24 platforma beton STR. MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN

1

groapanisip

29

10 Bl. 85Sc. B

Bl . E

94

Bl85 Bl85

ST R

. U R

AN U

S

6

42

8 parcare

Bl . 8

3

Bl. 85 Sc . B

Sc. A

INTR. VEGA

38 36

40

Bl . 9

1

Bl. 91

Bl. 91

Sc . H

Sc. I

Sc. J

BU L. S

UD UL

UI

Balcon la parter

43 41

54

Bl . 4

5

Bl . 4

5B Sc

. B Sc

. A

3

8 6

4

12 10

Bl . 4

4

Bl . 4

4

Sc . A

Sc . B

Bl . 3

6 Sc

. C

Sc . CSc. D Sc. EBl . 4

4

Bl. 44 Bl. 44

Bl. 36

ST R

. M AR

TI R

V AS

IL E

BA LM

U Ş

Bl. 36Bl. 36

1

3

18Bl. E5A

Bl . E

5

Bl. E4A Sc. A

68 A

22

61

20 post trafo

Bl. E5B

Bl . E

3A

Bl. F3

B Sc. B

Bl. E4

Bl . E

5C

63 37

37 AS

c. A

Bl . F

5 Sc

. B

22

20

24

garaje

Bl . F

10 C

Bl. F1

0BBl. F10A

ST R

. M AR

TI R

E LE

N A

N IC

O AR

Ă 7

5

4 2 Sc. ASc. B STR. PEPINIEREIBalcon

8

6

1210

1 Sc. ASc. BSc. C

Bl. F7c Rampa

22

parcare

parcare

ST R

. V ER

SU LU

I

27 25 Bl. 90

Bl. 87

ST R

. U R

AN U

S

4

platf. beton

Bl . 8

3 Sc

. A

IN TR

. V EG

A 3

1 2

parcare

post trafo

Sc . G

Bl. 91

Bl . 9

1 Bl

. 9 1

Sc . G

Sc . A

Sc . B

Bl . 9

1 3 4

32

39 37

12Bl. 91

Bl . 9

1

Sc. D

Sc . E

Sc . F

Bl . 4

5A Sc

. A

Sc . B

Bl . 9

1

BU L.

S U

D U

LU I

BU L.

S UD

UL UI

2

14

11

Bl. 33

Bl . 3

3

Bl . 4

5A

Sc. B

Sc . A

Sc. A

STR. OGLINZILOR

1 Bl . 3

4 Sc

. C

7

Sc. A

Bl. E7BSc. B

66

68

9 66 A

11 Bl

. E 6A

Bl . E

6

Bl . E

2

Bl . E

3

Bl. E2A

Bloc

Terasa

35

birouri

depozit

Sc . A

Sc . B

Bl . F

4CC AL

. M AR

TI R

IL O

R 1

98 9

16

18

dep. motorina

atelier Bl. F10D

ST R

. M AR

TI R

E LE

N A

N IC

O AR

platforma beton

platforma beton

20 18 PARCUL GIROC (LIDIA)

Parc

23 21 6

42

post trafo

parcare

Bl . 8

2 Sc

. B

Sc. C Sc. D Sc. EB

l. 82

Bl. 82 Bl. 82 Bl. 82 8

10

9 7

Bl. 79

Bl. 79Sc. A Sc. B

Sc. F

Sc. C

Bl. 82

Bl . 8

2

STR. OGLINZILOR STR. OGLINZILOR

31 29

33

statie gaz

Bl . 2

3

Bl . 2

6

Bl . 2

6

Bl. 26

Sc . D

Sc . C

Sc . B

C.F. nr. 439051 Timisoara Steren =554 mp

Zona pentru locuinte colective, comert si alimentatie publica conform PUZ aprobat prin HCL 91/1998

PLAN DE INCADRARE IN ZONA A-01

1:2000 1:5000

1:100000

PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

Extras PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 131/2017 (UTR 70)

PLAN DE ÎNCADRARE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

PLAN URBANISTIC DE DETALIU IMOBIL IN REGIM DE INALTIME P+1E, LOCUIRE

PLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:100 000

PLAN INCADRARE LOCALITATEPLAN INCADRARE IN ZONA scara 1:5000

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures

"LEGENDA x a IMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN _ LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE ERP Ă = LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA DV e aa i WEAR a un A — ZONIFICARE FUNCTIONALA — A Ă Ss CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTI (SEE) COMPLEXE DE INTERESGERERAL ENEA SI FU ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI ZONA UNITATI AGRICOLE WE SPATIVEI AMENAJATE, —t— PLANTATII DE PROTECTIE ET [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TIT ZONA RONSTRUCTII AFERENTELUCRARILOR L____+ EDILITARE C_) ZONA Rip RUTIERA SI CONSTRUCTII EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII “i — ta Rd STATIE ” 220/110 Kv RENTI i ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII 4 AFERENTE sa & APE, OGLINZI DE APA/ PORT iri EREI PADURE PARC 5 RE | [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA a DCI CDI SS: IS = = < — <a [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCAUTATI x fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE BEM fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE RS as] MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI O "BENE TRASEE PIETONALE MAJORE. cr | CD INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE / Ru & CO SS PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE = PASE DENIVELATE RUTIERE /CUCE. EEE _ d — REGLEMENTARI prana) AREA STORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— 1] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. = - FE = ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO FE) ERIE BEER FOR BE RECON E ECE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE HUI II INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA . LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE CCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. prosct DE PROZTARI RI round REGLEMENTARI
SCARA ÎNĂLȚIMILOR 500 750 1000-1500 m Județul Timiş
NET LETCA) ne Pie Eng SEES StradajMareşal) cr E a Ca SEE DCT ET : 1 5 bit Fizz fie

Atasament: A02_Plan_de_situatie_exsistent.pdf

GSPublisherVersion 147.18.86.8

Coordonator urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

MOICA ANDRADA

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) si elaborare A.C. Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte, construire casa unifamiliala dupa elaborare si avizare si aprobare PUD prin HCL

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Mai. 2019 arh. Ocolisan Bogdan

15/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected] Studio

28 .9

4

3.59

9. 00

11.92

8. 87

16 .5

3 12

.6 3

15.45

88.07

88.87 88.87

88.85

88.76

88.68

88.68

88.72

88.74

88.58

88.85

88.27 95.76

88.20

88.2389.04

88.13 88.0788.07

88.11 88.86

88.83

87.90

88.42 88.29

88.36

88.17

88.21

94.71

88.05

87.98

87.90

87.70

87.83

87.87

91.00

92.26

87.97

92.50

92.49

88.02

88.20

88.18 88.09

88.06

88.19

88.20 88.47

88.39

88.40

88.24

88.69

95.73

95.75

88.23 88.28

88.35

88.42

88.35

88.29

88.05 88.24

88.27

88.28

89.02 89.03

88.93

88.86

89.00

88.92

88.85

88.91

88.8989.04

88.85

88.87

88.84

88.75 88.81

88.84

88.8688.86

88.85

89.07

89.07

89.17

88.76

88.32

88.68

88.81

88.99 88.7488.92

88.98

88.79

88.86

88.87

88.98

88.95

88.48

88.56

88.47

88.5088.50

88.6688.72 89.06

88.70

88.30

88.07

88.34

87.91

88.09

88.33

88.22

88.26

88.22

88.35

88.32

88.53 88.33

88.39 88.51

88.64

88.43

88.24

88.22

88.16 88.17

476900

20 76

50

476900

20 77

00

476950

20 76

50

476950

20 77

00

1

2

5 6

78

3

4

Nr.Cad. 439050

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

Nr.Cad. 439048

Nr.Cad. 444588

Nr.Cad. 439045

Nr.Cad. 443868

Nr.Cad. 444842

Nr.Cad. 439044

Nr.Cad. 438748

Nr.Cad. 438749

Nr.Cad.404058

404058 C1

P+1E+M

Nr.Cad. 404058St

r. N

ic ol

ae Iv

an

Nr.Cad. 405277

Nr.Cad. 444587

St r.

Tr av

ia ta

Casa in curs de construire conform AC. nr. 39/10.01.2018 Casa in curs deconstruire

conform AC. nr. 38/10.01.2018

Casa in curs de construire conform AC. nr. 557/22.05.2017

Casa in curs de construire conform AC. nr. 622/29.05.2017

CF 439051 Nr.Cad.439051 Steren=544mp

Nr.Cad. 438534

Nr.Cad. 439052

Nr.Cad. 439046

P

P

Anexa

Anexa

Anexa

PLAN DE SITUATIE EXISTENT A-02

1:500

Proprietar: MOICA ANDRADA Nr. Cad.: 439051 CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures, Timisoara

LEGENDA:

Limita de proprietate

Zona locuinte

Zona servicii

Circulatii auto

Locuinte pentru maxim 2 familii si functiuni complementare(in curs de construire)

Locuinte pentru maxim 2 familii si functiuni complementare(existente)

Circulatii pietonale

PLAN DE SITUATIE EXISTENT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

PLAN URBANISTIC DE DETALIU IMOBIL IN REGIM DE INALTIME P+1E, LOCUIRE

Limita zona studiata

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures

Atasament: A03_Reglementari_Urbanistice.pdf

GSPublisherVersion 147.18.86.8

Coordonator urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

MOICA ANDRADA

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) si elaborare A.C. Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte, construire casa unifamiliala dupa elaborare si avizare si aprobare PUD prin HCL

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Mai. 2019 arh. Ocolisan Bogdan

15/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected] Studio

14 .2

0

10 .0

0

2.24

3.55

3.68

3.49

6. 41

3. 70

2. 00

1. 64 2

,0 0 3.00

15.45

28 .9

4

3.59

9. 00

11.92

38 .0

3

9. 00

6. 00

Hmax cornisa=3.5m Retragere etaj Hmax cornisa=6m

CF 439051 Nr.Cad.439051 Steren=544mp

Respectare aliniament existent

Regim de inaltime max:P+1E Hmax. cornisa=6m

88.07

88.87 88.87

88.85

88.76

88.68

88.68

88.72

88.74

88.58

88.85

88.27 95.76

88.20

88.2389.04

88.13 88.0788.07

88.11 88.86

88.83

87.90

88.42 88.29

88.36

88.17

88.21

94.71

88.05

87.98

87.90

87.70

87.83

87.87

91.00

92.26

87.97

92.50

92.49

88.02

88.20

88.18 88.09

88.06

88.19

88.20 88.47

88.39

88.40

88.24

88.69

95.73

95.75

88.23 88.28

88.35

88.42

88.35

88.29

88.05 88.24

88.27

88.28

89.02 89.03

88.93

88.86

89.00

88.92

88.85

88.91

88.8989.04

88.85

88.87

88.84

88.75 88.81

88.84

88.8688.86

88.85

89.07

89.07

89.17

88.76

88.32

88.68

88.81

88.99 88.7488.92

88.98

88.79

88.86

88.87

88.98

88.95

88.48

88.56

88.47

88.5088.50

88.6688.72 89.06

88.70

88.30

88.07

88.34

87.91

88.09

88.33

88.22

88.26

88.22

88.35

88.32

88.53 88.33

88.39 88.51

88.64

88.43

88.24

88.22

88.16 88.17

476900

20 76

50

476900

20 77

00

476950

20 76

50

476950

20 77

00

1

2

5 6

78

3

4

11 .1

3 5.

24

Nr.Cad. 439050

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

Nr.Cad. 439048

Nr.Cad. 444588

Nr.Cad. 439045

Nr.Cad. 443868

Nr.Cad. 444842

Nr.Cad. 439044

Nr.Cad. 438748

Nr.Cad. 438749

Nr.Cad.404058

404058 C1

P+1E+M

Nr.Cad. 404058St

r. N

ic ol

ae Iv

an

Nr.Cad. 405277

Nr.Cad. 444587

St r.

Tr av

ia ta

Casa in curs de construire conform AC. nr. 39/10.01.2018 Casa in curs deconstruire

conform AC. nr. 38/10.01.2018

Casa in curs de construire conform AC. nr. 557/22.05.2017

Casa in curs de construire conform AC. nr. 622/29.05.2017

R et

ra ge

re fa

ta d

e lim

ite le

la te

ra le

=H m

ax /2

= 3.

00 m

Retragere fata de limita posterioara=14,2m

Nr.Cad. 438534

Nr.Cad. 439052

Nr.Cad. 439046

P

P

Anexa

Acces auto Anexa

Anexa

REGLEMENTARI URBANISTICE A-03

1:500

Proprietar: MOICA ANDRADA Nr. Cad.: 439051 CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures, Timisoara LEGENDA:

Limita de proprietate

Zona locuinte

Circulatii auto

Locuinte pentru maxim 2 familii si functiuni complementare(in curs de construire)

Locuinte pentru maxim 2 familii si functiuni complementare(existente)

Circulatii pietonale

REGLEMENTARI URBANISTICE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

PLAN URBANISTIC DE DETALIU IMOBIL IN REGIM DE INALTIME P+1E, LOCUIRE

Zona implementare constructii-propusa

Spatiu verde propus

Suprafata maxima construita

Suprafata circulatii pietonale+parcari

Suprafata spatii verzi amenajate Teren neconstruit

Total

Existent Propus

mp % mp %

0 0.00

0 0.00

0 0.00

554 100.00

554 100.00554 100.00

143 25

66.57 12.01

262.09 47.30

82.37 14.87

Bilant teritorial

Indici urbanistici propusi

P.O.T. propus: max 35% C.U.T propus: max 0.9 Regim maxim de inaltime: P+1E Hmaxcornisa=6 m Hmax constructie=9 m

Limita zona studiata

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures

Atasament: A04_Posibilitati_de_mobilare.pdf

GSPublisherVersion 147.18.86.8

Coordonator urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

MOICA ANDRADA

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) si elaborare A.C. Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte, construire casa unifamiliala dupa elaborare si avizare si aprobare PUD prin HCL

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Mai. 2019 arh. Ocolisan Bogdan

15/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected] Studio

11 .1

3 5.

24

28 .9

4

3.59

11.92

38 .0

3

2. 00

2.35

10 .0

7

3.00 7.55

4.90

18 .2

8

14 .2

0

88.07

88.87 88.87

88.85

88.76

88.68

88.68

88.72

88.74

88.58

88.85

88.27 95.76

88.20

88.2389.04

88.13 88.0788.07

88.11 88.86

88.83

87.90

88.42 88.29

88.36

88.17

88.21

94.71

88.05

87.98

87.90

87.70

87.83

87.87

91.00

92.26

87.97

92.50

92.49

88.02

88.20

88.18 88.09

88.06

88.19

88.20 88.47

88.39

88.40

88.24

88.69

95.73

95.75

88.23 88.28

88.35

88.42

88.35

88.29

88.05 88.24

88.27

88.28

89.02 89.03

88.93

88.86

89.00

88.92

88.85

88.91

88.8989.04

88.85

88.87

88.84

88.75 88.81

88.84

88.8688.86

88.85

89.07

89.07

89.17

88.76

88.32

88.68

88.81

88.99 88.7488.92

88.98

88.79

88.86

88.87

88.98

88.95

88.48

88.56

88.47

88.5088.50

88.70

88.30

88.07

88.34

87.91

88.09

88.33

88.22

88.26

88.22

88.35

88.32

88.53 88.33

88.39 88.51

88.64

88.43

88.24

88.22

88.16 88.17

476900

20 76

50

476900

20 77

00

476950

20 76

50

476950

20 77

00

1

2

5 6

78

3

4

11 .1

8 11

.5 4

15 .3

0

3,00

Platforma colectare deseuri

Nr.Cad. 439050

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

Nr.Cad. 439048

Nr.Cad. 444588

Nr.Cad. 439045

Nr.Cad. 443868

Nr.Cad. 444842

Nr.Cad. 439044

Nr.Cad. 438748

Nr.Cad. 438749

Nr.Cad.404058

404058 C1

P+1E+M

Nr.Cad. 404058St

r. N

ic ol

ae Iv

an

Nr.Cad. 405277

Nr.Cad. 444587

St r.

Tr av

ia ta

Casa in curs de construire conform AC. nr. 39/10.01.2018 Casa in curs deconstruire

conform AC. nr. 38/10.01.2018

Casa in curs de construire conform AC. nr. 557/22.05.2017

Casa in curs de construire conform AC. nr. 622/29.05.2017

CF 439051 Nr.Cad.439051 Steren=544mp

Nr.Cad. 438534

Nr.Cad. 439052

Nr.Cad. 439046

P

P

Anexa

Anexa

Anexa

Acces auto

Acces pietonal

P+1EHmax cornisa=6metaj retras6.6m fata de limita V3.2m fata de limita E

P Hmax cornisa=3.5m

Te ra

sa d

es co

pe rit

a pe

st e

pa rte

r

P Garaj

Proprietar: MOICA ANDRADA Nr. Cad.: 439051 CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures, Timisoara LEGENDA:

Limita de proprietate

Zona locuinte

Circulatii auto

Locuinte pentru maxim 2 familii si functiuni complementare(in curs de construire)

Locuinte pentru maxim 2 familii si functiuni complementare(existente)

Circulatii pietonale

Zona verde

Constructie propusa (locuinta unifamiliala P+1E)

POSIBILITATI MOBILARE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

PLAN URBANISTIC DE DETALIU IMOBIL IN REGIM DE INALTIME P+1E, LOCUINTA INDIVIDUALA

Acces auto si pietonal propus

Alei carosabile propuse

Pavaj propus

POSIBILITATI DE MOBILARE A-04

1:500

Limita zona studiata

Suprafata maxima construita

Suprafata circulatii pietonale+parcari

Suprafata spatii verzi amenajate Teren neconstruit

Total

Existent Propus

mp % mp %

0 0.00

0 0.00

0 0.00

554 100.00

554 100.00554 100.00

143 25

66.57 12.01

262.09 47.30

82.37 14.87

Bilant teritorial

Indici urbanistici propusi

P.O.T. propus: max 35% C.U.T propus: max 0.9 Regim maxim de inaltime: P+1E Hmaxcornisa=6 m Hmax constructie=9 m

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures

Atasament: A05_Obiective_de_utilitate_publica.pdf

GSPublisherVersion 147.18.86.8

Coordonator urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

MOICA ANDRADA

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) si elaborare A.C. Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte, construire casa unifamiliala dupa elaborare si avizare si aprobare PUD prin HCL

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Mai. 2019 arh. Ocolisan Bogdan

15/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected] Studio

28 .9

4

3.59

11.92

38 .0

3CF 439051 Nr.Cad.439051 Steren=544mp

88.07

88.87 88.87

88.85

88.76

88.68

88.68

88.72

88.74

88.58

88.85

88.27 95.76

88.20

88.2389.04

88.13 88.0788.07

88.11 88.86

88.83

87.90

88.42 88.29

88.36

88.17

88.21

94.71

88.05

87.98

87.90

87.70

87.83

87.87

91.00

92.26

87.97

92.50

92.49

88.02

88.20

88.18 88.09

88.06

88.19

88.20 88.47

88.39

88.40

88.24

88.69

95.73

95.75

88.23 88.28

88.35

88.42

88.35

88.29

88.05 88.24

88.27

88.28

89.02 89.03

88.93

88.86

89.00

88.92

88.85

88.91

88.8989.04

88.85

88.87

88.84

88.75 88.81

88.84

88.8688.86

88.85

89.07

89.07

89.17

88.76

88.32

88.68

88.81

88.99 88.7488.92

88.98

88.79

88.86

88.87

88.98

88.95

88.48

88.56

88.47

88.5088.50

88.70

88.30

88.07

88.34

87.91

88.09

88.33

88.22

88.26

88.22

88.35

88.32

88.53 88.33

88.39 88.51

88.64

88.43

88.24

88.22

88.16 88.17

476900

20 76

50

476900

20 77

00

476950

20 76

50

476950

20 77

00

1

2

5 6

78

3

4

Nr.Cad. 439050

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E

Nr.Cad. 439048

Nr.Cad. 444588

Nr.Cad. 439045

Nr.Cad. 443868

Nr.Cad. 444842

Nr.Cad. 439044

Nr.Cad. 438748

Nr.Cad. 438749

Nr.Cad.404058

404058 C1

P+1E+M

Nr.Cad. 404058St

r. N

ic ol

ae Iv

an

Nr.Cad. 405277

Nr.Cad. 444587

St r.

Tr av

ia ta

Casa in curs de construire conform AC. nr. 39/10.01.2018 Casa in curs deconstruire

conform AC. nr. 38/10.01.2018

Casa in curs de construire conform AC. nr. 557/22.05.2017

Casa in curs de construire conform AC. nr. 622/29.05.2017

Nr.Cad. 438534

Nr.Cad. 439052

Nr.Cad. 439046

P

P

Anexa

Anexa

Anexa

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA A-05

1:500

Proprietar: MOICA ANDRADA Nr. Cad.: 439051 CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures, Timisoara LEGENDA:

Limita de proprietate

Terenuri din domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice

Locuinte pentru maxim 2 familii si functiuni complementare(in curs de construire)

Locuinte pentru maxim 2 familii si functiuni complementare(existente)

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

PLAN URBANISTIC DE DETALIU IMOBIL IN REGIM DE INALTIME P+1E, LOCUIRE

Terenuri din domeniul public al municipiului

Limita zona studiata

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures

Atasament: A06_Studiu_Vecinatati.pdf

GSPublisherVersion 147.18.86.8

Coordonator urbanism Arh. Oprita Razvan stampila SRL stampila OAR

MOICA ANDRADA

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) si elaborare A.C. Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte, construire casa unifamiliala dupa elaborare si avizare si aprobare PUD prin HCL

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Mai. 2019 arh. Ocolisan Bogdan

15/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected] Studio

GSPublisherVersion 262.22.30.47

vizat spre neschimbare stampila SRL stampila OAR

MOICA ANDRADA

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures, Timisoara, jud. Timis

Plan urbanistic de detaliu(PUD) si elaborare A.C. Lucrari de tip a) Constructii pentru locuinte, construire casa unifamiliala dupa elaborare si avizare si aprobare PUD prin HCL

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificator / expert

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

arh. Dragomir Dragan

PUD arh. Dragomir Dragan

Dec. 2018 arh. Ocolisan Bogdan

15/2018

S.C. D-Context Studio S.R.L. Timisoara, str Sorin Titel nr.11,

sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006

C.U.I. RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E-mail: [email protected]

D-Context Studio

Locuinta P+1E

Locuinta P+1E

Locuinta P+M

Locuinta P+1E

Locuinta P+1E

Locuinta P+1E+M (in curs de construire)

Locuinta P+1E (in curs de construire)

Servicii P

Locuinta P+M

Locuinta P+M

Locuinta P+M

Locuinta P+M

Locuinta P+M

Locuinta P+M

Locuinta P+1E

Locuinta P+M

Locuinta P+M

Locuinta P+1E

Locuinta P+M

Locuinta P+1E+M (in curs de construire)

Locuinta P+1E+M (in curs de construire)

Locuinta P+1E+M

Locuinta P+1E+M Locuinta P+1E+M

Teren proprietate privata MOICA ANDRADA CF. nr.: 439051, Timisoara Suprafata teren=554 mp POT propus=35% CUT propus=0.9 Hmax cornisa=8 m Hmax coama=12 m

Locuinta propusa P+1E+M

STUDIU VECINATATI A-06

STUDIU VECINATATI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

PLAN URBANISTIC DE DETALIU IMOBIL IN REGIM DE INALTIME P+1E, LOCUIRE

LEGENDA: Limita de proprietate

Servicii

Circulatii auto

Locuinte pentru maxim 2 familii si functiuni complementare(in curs de construire)

Locuinte pentru maxim 2 familii si functiuni complementare(existente)

Zona verde propusa

Pavaj propus

Suprafata maxima construita

Suprafata circulatii pietonale+parcari

Suprafata spatii verzi amenajate Teren neconstruit

Total

Existent Propus

mp % mp %

0 0.00

0 0.00

0 0.00

554 100.00

554 100.00554 100.00

143 25

66.57 12.01

262.09 47.30

82.37 14.87

Bilant teritorial

Indici urbanistici propusi

P.O.T. propus: max 35% C.U.T propus: max 0.9 Regim maxim de inaltime: P+1E Hmaxcornisa=6 m Hmax constructie=9 m

Proprietar: MOICA ANDRADA Nr. Cad.: 439051 CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures, Timisoara

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures

STUDIU VECINATATI A-06

STUDIU VECINATATI, STUDIU ILUMINARE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

PLAN URBANISTIC DE DETALIU IMOBIL IN REGIM DE INALTIME P+1E, LOCUINTA INDIVIDUALA

Nr. Cad.: 439051,CF. nr.: 439051 Str. Lidia Mures