keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 464/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare ansamblu locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/ semicolective str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 41-43-49, Timişoara

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 464/09.09.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare ansamblu locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/ semicolective str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 41-43-49, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-010998/10.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-010998/10.07.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019 - 010998/10.07.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin.1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 12/15.03.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 16/18.06.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 35 din 08.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, lit c), alin 2, lit c) si alin. 6, lit c) din Ordonanţa de Urgrnţă a Guvernului nr.57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin 1 şi alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1 :Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare ansamblu locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/ semicolective str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 41-43-49, Timişoara, având ca beneficiar pe SC TIMCON SA, întocmit conform Proiectului nr. 71/2017, realizat de BIA EMILIA DUMITRELE, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
SUBZONĂ LOCUINŢE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE (maxim 2 unitati locative pe parcela) - parcelele 8 si 8"
- funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual/semicolective (maximum două unităţi locative)
- Regim de înălţime : S+P+1E+M/Er;
- Hmaxcornişă = 8.00m; Hmax=10.00m;
- POTmax = 35 %;
- CUTmax = 1.00;
- Spatiu verde pe parcela - minim 30%;
SUBZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER- parcelele 2, 7, 11
- funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv şi servicii compatibile cu locuirea situate la parter;
- Regim de înălţime S+P+2E cu subpanta;
- Hmaxcornişă = 10.00m; Hmax=12,00m
- POTmax = 40%;
- CUTmax = 1.20;
- Spatiu verde pe parcela - minim 20%;
SUBZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER- parcelele 10-10"
- funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv;
- functiuni complementare: comert, servicii, activitati ce nu contribuie la poluarea fonica sau de alta natura a zonei inconjuratoare, de exemplu: cabinet medical, farmacie, sedii firma, gradinita, prestari servicii, etc;
- Regim de înălţime 2S+P+8E; Imobilele cu regim 2S+P+8E vor fi dotate in mod obligatoriu cu lift, conform normativelor in vigoare.
- Regimul de inaltime 2S+P+8E a imobilului de pe parcela 10", se va realiza in concordanta cu vecinatatile (nu pe intreaga suprafata a imobilului - posibil in 2 trepte)
- Hmax=29.00m
- POTmax = 50%;
- CUTmax = 3.50;
- Spatiu verde pe parcela - minim 10%;
SUBZONĂ SPATII VERZI - PARCURI DE UTILITATE PUBLICA - parcela 9
- funcţiune predominanta: parcuri de utilitate publica - minim 6.82% (1.422 mp) - conform Deciziei de incadrare nr. 35/08.04.2019 a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis;
- se vor realiza amenajari specifice parcurilor, gradinilor publice, scuarurilor;
SUBZONĂ DRUMURI DE UTILITATE PUBLICA - parcela 1
- cai de comunicatie, trotuare, alei pentru ciclisti, spatii verzi de aliniament plantate, amenajare locuri de parcare de-a lungul cailor de acces;
Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public şi cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planşa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE :
- Pentru parcelele 10,10’,11 conform plansei de reglementari
- Pentru parcelele 2-8,8’ retragerea fata de aliniament este de 6m
- Exceptiile de la regulile mai sus mentionate se aplica in situatia cabinelor de poarta, a posturilor de transformare si a S.R.M.S., care pot fi amplasate pe limita de proprietate dinspre strada si a balcoanelor care pot iesi in afara limitei de construibilitate dar nu mai mult de 1.80m;
Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile:
- In cazul in care cladirile de locuit sunt cuplate(pentru parcelele 2-7), distanta acestora fata de limitele dintre parcele, va fi de H/2 din inaltimea la cornisa
- In cazul in care cladirile de locuit sunt izolate(pentru parcelele 2-7), distanta acestora fata de limitele dintre parcele, va fi de minim 4m
- pentru parcelele 8, 8’ cladirile se vor realiza in interiorul zonei de construibilitate reprezentata in plansa de reglementari (2m conform cod civil)
- pentru parcelele 10,10’,11 cladirile se vor realiza in interiorul zonei de construibilitate reprezentata in plansa de reglementari;
- La amplasarea constructiilor pe limita de proprietate se va solicita acordul notarial al proprietarului parcelei fata de care se amplaseaza constructia propusa;
- autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).
- amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătăţii,
Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiţii:
- Pentru parcelele 2-7,8 retragerea fata de limita posterioara va fi de 8m
- Pentru parcela 8’ retragerea va fi de 10m
- Pentru parcelele 10,10’,11 cladirile se vor amplasa in interiorul zonei de construibilitate reprezentata in plansa de reglementari ;
Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii - nu este cazul;
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-003976/23.05.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare ansamblu locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/ semicolective str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 41-43-49, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul reglementat în suprafaţă totală 20.861 m, este inscris in CF 418481, top 1829/1-1830/1-1831/1/1/1/2 (CF vechi 149573), cad 418481 cu S=868mp, CF 440813, Cad 440813 cu S=19.313mp, CF 433531 (top 28682/3, CF vechi 142195 tm), cad 433531, cu S=680mp, este proprietatea SC TIMCON SA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare ansamblu locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/ semicolective str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 41-43-49, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6 : Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- InstituţiaeiPrefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC TIMCON SA;
- Proiectantului BIA EMILIA DUMITRELE;
- O.C.P.I Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_info_cons_publ.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

UR2018-009292/03.08.2018

RAPORTULE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- PUZ - „Dezvoltare ansamblu locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/ semicolective”;

- Amplasament: str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 41-43-49, Timisoara; - Beneficiar: SC TIMCON SA; - Proiectant: BIA EMILIA DUMITRELE;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul:

Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 18.06.2018 – 12.07.2018. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificaţi:

- Proprietari imobile strada Gr. T. Popa nr.: 23, 25, 27, 29, 31-33-35, 37, 39, 39A, 41, 43, 43A, 43B, 45, 47, 49, 51, 51A, 53, 55-57, 59, 61, 69, 69A; - Proprietari imobile strada Martir Ion Miron nr.: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29a, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; - Asociatia de proprietari strada Martir Ion Miron nr.: 20, 22; - Proprietari imobile strada Martir Dan Carpin nr. 9, 19, 21, 23, 38; - Proprietari imobile strada Acad. Remus Radulet nr.: 11, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 21A, 22, 22A, ; - Proprietari imobile strada Damandy Constantin nr. 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D; - Proprietari imobile strada Gheorghe Ivanescu nr. 3, 7;

Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

La intalnirea cu proiectantul BIA EMILIA DUMITRELE, organizata in data de 04.07.2018, intre orele 14,00 – 15,00, la sediul PMT – Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana, s-au prezentat 3 persoane din partea publicului interesat. In timpul dicutiilor au fost formulate obiectii referitoare la accesul autoturismelor pe parcela beneficiarului, precum si de realizarea de locuinte colective inalte catre strada Gheorghe Ivanescu. Au fost inregistrate sesizari cu numerele de inregistrare: SC2018-016364/10.07.2018, UR2018-011503/11.07.2018, precum si 1 sesizare transmisa pe mail- ul [email protected]

La aceste observatii, proiectantul a raspuns prin adresa UR2018-012247/23.07.2018. In urma propunerilor vecinilor de a aduce modificari asupra solutiilor propuse, proiectantul a raspuns astfel:

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

1. Referitor la „depasirea regimului de inaltime (al zonei)”: „...realizarea unor locuinte colective cu regim de inaltime de P+8E , a fost propusa in urma unui studiu urbanistic – studiu de cvartal delimitat la nord de str.Grigore T.Popa, la sud str.Martir Dan Carpin, la est strada Remus Radulet, la vest Calea Aradului; caracterul zonei din punct de vedere urbanistic este nedefinit, deoarece exista un melanj de functiuni, de la zone industrial dezafectate, servicii, locuinte colective cu regim de P+8E, locuinte individuale...”;

2. Referitor la faptul ca „documentatia nu este corecta intrucat in planse nu este prezentat un imobil din imediata vecinatate”: „...la baza propunerii a stat suportul topografic, ce nu cuprindea cele doua imobile de locuinte individuale…”;

3. Referitor la „regimul redus de inaltime in partea vestica”: „in urma discutiei cu ..., prezent la intalnirea cu proiectantul, am modificat solutia tinand cont de toate aspectele expuse, rezultand astfel o zona cu regim S+P+2E+subpanta (parcela 11), inspre zona de locuinte individuale aflate in partea de vest a amplasamentului, POT 40%, CUT 1.2, zona verde 20%, retrageri laterale (10m spre vest, 6m spre nord, 3m spre est si 6m spre sud;);

4. Referitor la „propunerile de drum din PUZ” si „aglomerarea strazii...”: „Conform Regulamentului general de Urbanism este interzisa realizarea unor drumuri infundate cu lungimi mai mari de 100 m, in consecinta este necesara continuarea strazii Diamandy Constantin ca legatura intre strada Gr. T. Popa si strada Martir Dan Carpin; legatura intre aceste doua strazi str. Grigore T. Popa si str. Martir este inevitabila, deoarece s-a aprobat PUZ cu HCL 22/30.01.2018 care a propus accesul pe aceasta portiune de strada”; „In ceea ce priveste aglomerarea strazii cu masini parcate ce parvin locatarilor str. Diamandy Constantin si Martir Dan Carpin, parcarea automobilelor se realizeaza in interiorul proprietatii, conform legislatiei in vigoare”;

5. Referitor la „informarea publicului la etapa 1”: „Conform procedurii aprobate prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului”, au fost amplasate atat in etapa 1, cat si in etapa a 2- a de informare, a unor panouri cu datele de identificare si de contact in vederea consultarii proiectului”.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,, Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal - „Dezvoltare ansamblu locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/ semicolective”, str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) nr. 41-43-49, Timisoara, beneficiar SC TIMCON SA, proiectant BIA EMILIA DUMITRELE, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU CONSILIER Liliana IOVAN Steluta URSU Red/dact-su 2 ex

Atasament: RLU_aferent_puz_Timcon.pdf

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul

Timiş, C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA Regulament local de urbanism

1

PLAN URBANISTIC ZONAL

DEZVOLTARE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE Timisoara strada Dr.Grigore T.Popa(fosta Campina)nr.41-43-49, , judeţul Timiş, C.F.440813, 418481, 433531, S.teren=20.861mp SC TIMCON SA, Timisoara, str.Aristide Demetriade1/3 S, CUI 1823242, J35/737/1991

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

aferent P.U.Z.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul

Timiş, C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA Regulament local de urbanism

2

Reglementări zonă locuinte colective cu funcțiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuințe individuale/semicolective

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, în limitele parcelelor reglementate: în partea de nord est a municipiului Timisoara, in UTR23, intre Calea Aradului si Calea Lipovei si la sud de strada Dr Grigore T Popa(fosta Campina), a unui ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare si parcelare teren pentru locuinte individuale/semicolective pe o suprafaţă de 20.861 mp teren.

Zona aflată în studiu este identificată prin CF 418481,440813,433531 şi se află în proprietatea SC TIMCON SA

Se va tine cont de continuitatea strazilor din PUZ-urile adiacente si se vor respecta zonele de restrictii datorate retelelor existente. Se va asigura accesul la reteaua stradala majora;

Alimentarea cu apă şi canalizarea se vor realiza în sistem centralizat. Se vor respecta zonele de protecţie ale reţelelor edilitare existente.

Limita zonei studiate este figurată în planşa cu REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic Zonal cu linie roşie. Suprafaţa studiata a zonei este de 31ha.

Zonificarea funcţională a zonei s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi propuse şi este evidenţiată în planşa de REGLEMENTĂRI; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcţionale menţionate mai sus, eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face pe baza reglementărilor ce urmează.

În acest perimetru se propune inchiderea cvartalului de locuinte individuale/semicolective (maxim 2 unitati locative pe parcela), dezvoltarea unei zone de locuinţe colective mici cu functiuni complemetare la parter cu regim de inaltime S+P+2E cu subpanta si realizarea unui ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare la parter cu regim de inaltime 2S+P+8E

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din intravilanul municipiului Timisoara.

PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCŢIONALE Conţinutul Regulamentului

Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalităţi cap. 2 - Utilizarea funcţională cap. 3 - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

În cap. 1 - Generalităţi se detaliază: art. 1 – tipurile de subzone funcţionale art. 2 – funcţiunea dominantă a zonei art. 3 – funcţiile adiacente admise ale zonei. În cap. 2 – Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei şi subzonei, se pun în evidenţă: art. 4 – utilizări permise art. 5 – utilizări permise cu condiţii art. 6 – interdicţii temporare art. 7 – interdicţii definitive (permanente). În cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor: 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii cu referire la: art. 8 – orientarea faţă de punctele cardinale art. 9 – amplasarea faţă de drumurile publice art. 10 – amplasarea faţă de căi navigabile existente art. 11 – amplasarea faţă de C.F. art. 12 – retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

art. 13 – amplasarea faţă de aeroporturi art. 14 – amplasarea faţă de aliniament art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii cu referire la :

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul

Timiş, C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA Regulament local de urbanism

3

art. 16 – accese carosabile art. 17 – accese pietonale 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară cu referire la: art. 18 – racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente art. 19 – realizarea de reţele tehnico-edilitare art. 20 – proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor cu referire la: art. 21 – parcelare art. 22 – înălţimea construcţiilor art. 23 – aspectul exterior art. 24 – procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare a terenului 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri cu referire la: art. 25 – parcaje art. 26 – spaţii verzi art. 27 – împrejmuiri.

Cap. 1 Generalităţi Art. 1. Tipuri de zone funcţionale

În funcţie de regimul de înălţime propus si de functiunea propusa, în zona studiată se întâlnesc mai multe tipuri de subzone: -Subzona locuinte individuale/semicolective(maxim 2 unitati locative pe parcela)- parcelele nr.8, 8’- S +P+1E+M/Er -Subzona locuinte colective cu functiuni complementare la parter- (parcelele nr.2-7,11) - S +P+2E cu subpanta -Subzona locuinte colective cu functiuni complementare la parter- (parcelele nr.10-10’)-2S+P+8E -Subzona spatii verzi – parcuri de utilitate publica – min 6,82%(parcela nr.9) -Subzona drumuri de utilitate publica – (parcela nr.1) Art. 2. Funcţiunea dominantă Este cea rezidentiala , de locuire colectiva, zona fiind compusă din locuinţe colective, cu caracter urban cu regim de înălţime de la S +P+2E cu subpanta pana la 2S+P+8E; a fost necesara realizarea unor parcele pentru locuinte individuale/ semicolective in vederea intregirii cvartalului de locuinte individuale cu regim mic de inaltime.

Art. 3. Funcţiunile adiacente admise ale zonei:

- dotări, servicii

- spaţii verzi amenajate

- accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje

- reţele tehnico – edilitare şi construcţii aferente. Cap. 2 Utilizarea funcţională Art. 4. Utilizări permise: Subzona locuinte individuale/semicolective(maxim 2 unitati locative pe parcela)- parcelele nr.8, 8’- S +P+1E+M/Er

- locuinţe individuale/ semicolective (maxim 2 unitati locative pe parcela), cu caracter urban cu parcaje aferente

- conversia locuinţelor în alte funcţiuni ce nu deranjează zona de locuit (este permisă utilizarea unor spaţii de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerţ, servicii, sau activităţi ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare; de exemplu: cabinet medical, farmacie, sedii firma, birouri, gradinite, prestări servicii, etc.) cu acordul vecinilor direct afectati

Subzona locuinte colective cu functiuni complementare la parter- (parcelele nr.2- 7,11) - S +P+2E cu subpanta - locuinte colective cu functiuni complementare la parter- (parcelele nr.2-7,11) – cu regim de inaltime S +P+2E cu subpanta

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul

Timiş, C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA Regulament local de urbanism

4

- amenajari aferente locuintelor - circulatii auto si pietonale in incinta, parcari - constructii pentru echiparea tehnico-edilitara - locuri de joaca pentru copii, spatii plantate, spatii pentru sport si recreere - imprejmuiri - alte functiuni compatibile -este permisă utilizarea unor spaţii de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerţ, servicii, sau activităţi ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare; de exemplu: cabinet medical, farmacie, sedii firma, birouri, gradinite, prestări servicii, etc.) -Subzona locuinte colective cu functiuni complementare la parter- (parcelele nr.10-10’)- 2S+P+8E

- locuinte colective cu functiuni complementare la parter- (parcelele nr.10-10’) in regim de inaltime -2S+P+8E - amenajari aferente locuintelor - circulatii auto si pietonale in incinta, parcari - constructii pentru echiparea tehnico-edilitara - locuri de joaca pentru copii, spatii plantate, spatii pentru sport si recreere - imprejmuiri - alte functiuni compatibile -este permisă utilizarea unor spaţii de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerţ, servicii, sau activităţi ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare; de exemplu: cabinet medical, farmacie, sedii firma, birouri, gradinite, prestări servicii, etc.) -Subzona spatii verzi – parcuri de utilitate publica – min 6,82%(parcela nr.9)

- zona mixtă de parcuri, grădini publice

- amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.)

- terenuri de sport

- constructii provizorii chioscuri, pergole, gradene

- constructii temporare de alimentatie publica si comert

- construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră.

- pentru spaţiile verzi de aliniament stradal: plantaţii, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame)

-Subzona drumuri de utilitate publica – (parcela nr.1) - căi de comunicație (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapeți de protecție, plantații de protecție ); -amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiția ca acestea să nu perturbe desfășurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public; -construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane.

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii Construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă necesităţilor şi comfortului populaţiei din zona, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător. Art. 6. Interdicţii temporare de construire

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul

Timiş, C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA Regulament local de urbanism

5

- Nu e cazul; accesele auto, pietonale vor fi realizate in interiorul fiecarei parcele, gen condominiu, cu servitute de trecere; ele vor fi corelate la nivel de proiect de autorizatie de construire.

Art. 7. Interdicţii definitive de construire Sunt interzise următoarele activităţi:

- activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

- stabilimente pentru adulti: baruri de noapte, cazinouri, alimentatie publica care isi desfasoara activitatea in afara orelor de functionare (respectiv 22:00 – 07:00) si care pot produce disconfort, in special fonic, pentru locuitorii zonei

- activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite;

- ferme agro – zootehnice, abatoare;

- anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor

- panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri

- depozite de deşeuri.

- Se admite unificarea a maxim doua parcele(nu se permite modificarea functiunilor, decat printr-o alta documentatie de urbanism)

Cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr. 994/2018 Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord. Amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai nefavorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h. Se recomandă amplasarea imobilelor în partea de nord a parcelei (acolo unde se poate), pentru o însorire de durată. Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice Pentru zona studiata, este permisa autorizarea executarii constructiilor cu destinatia stabilita, cu conditia respectarii retragerii fata de aliniamentul stradal impus prin puz. Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul. Art. 12. Amplasarea faţă de aeroporturi

Nu e cazul Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament

Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public şi cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planşa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE :

- Pentru parcelele 10,10’,11 conform plansei de reglementari

- Pentru parcelele 2-8,8’ retragerea fata de aliniament este de 6m

- Exceptiile de la regulile mai sus mentionate se aplica in situatia cabinelor de poarta, a posturilor de transformare si a S.R.M.S., care pot fi amplasate pe limita de proprietate dinspre strada si a balcoanelor care pot iesi in afara limitei de construibilitate dar nu mai mult de 1,80m

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei a) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul

Timiş, C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA Regulament local de urbanism

6

- In cazul in care cladirile de locuit sunt cuplate(pentru parcelele 2-7), distanta acestora fata de limitele dintre parcele, va fi de H/2 din inaltimea la cornisa - In cazul in care cladirile de locuit sunt izolate(pentru parcelele 2-7), distanta acestora fata de limitele dintre parcele, va fi de minim 4m -pentru parcelele 8, 8’ cladirile se vor realiza in interiorul zonei de construibilitate reprezentata in plansa de reglementari (2m conform cod civil) -pentru parcelele 10,10’,11 cladirile se vor realiza in interiorul zonei de construibilitate reprezentata in plansa de reglementari - La amplasarea constructiilor pe limita de proprietate se va solicita acordul notarial al proprietarului parcelei fata de care se amplaseaza constructia propusa; - autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul). - amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătăţii,

b) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiţii:

- Pentru parcelele 2-7,8 retragerea fata de limita posterioara va fi de 8m

- Pentru parcela 8’ retragerea va fi de 10m

- Pentru parcelele 10,10’,11 cladirile se vor amplasa in interiorul zonei de construibilitate reprezentata in plansa de reglementari

c) Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii -nu e cazul

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drumurile publice direct sau prin servitute de trecere. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

Pentru accesul la parcelele din interior, se va prevede amenajarea de străzi noi.

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare, alimentare cu apa şi de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către dezvoltator, parţial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de dezvoltator.

Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare. Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a municipiului.

Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea publică a municipiului.

Alimentare cu apă-canal Se gasesc pe strada Grigore T.Popa

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul

Timiş, C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA Regulament local de urbanism

7

Alimentare cu căldură Fiecare apartament va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru

producerea agentului termic de încălzire şi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip STAS 54/83.

Reţea gaze naturale Se gasesc pe strada Grigore T.Popa Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat şi racordul de

20kV aferent, din sursă SC ENEL ELECTRICA BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza reţele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branşamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii reţelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către SC ENEL ELECTRICA BANAT SA, conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcţie de cerinţele de dezvoltare ale zonei, TELEKCOM-ul va extinde reţelele de

telefonie în zonă, pe baza propriilor studii. Reţea TVC În funcţie de solicitările beneficiarilor şi a dezvoltărilor zonei se va extinde şi reţeaua urbană

de televiziune în cablu. 3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor Art. 21. Parcelarea Se propune divizarea terenului în 15 loturi dintre care: -2parcele vor fi destinate locuirii individuale/semicolective cu maxim 2unitati locative pe teren, -7 parcele destinate locuintelor colective cu functiuni complementare la parter si regim de inaltime S+P+2E cu subpanta, -2parcele destinate locuintelor colective cu functiuni complementare la parter si regim de inaltime 2S+P+8E, -1 parcela spatii verzi – parcuri- domeniu public si -1 parcela pentru drumuri ce se vor ceda domeniului public. -2 parcele pentru realizarea de parcaje aferente parcelei nr 10. Art. 22. Înălţimea construcţiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere:

- protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;

- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

Subzona locuinte individuale/semicolective(maxim 2 unitati locative pe parcela)- parcelele nr.8,8’

- Hmax. coama 10m, Hmax cornisa 8m S +P+1E+M/Er Subzona locuinte colective cu functiuni complementare la parter- parcelele nr.2-7,11

- Hmax. coama 12m, Hmax cornisa 10m S +P+2E cu subpanta Subzona locuinte colective cu functiuni complementare la parter- parcelele nr.10-10’

- Hmax. coama 29m, 2S+P+8E

- Autorizaţiile de construcţie eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puţin doua imobile învecinate, care să păstreze un regim de înălţime similar.

- autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul

Timiş, C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA Regulament local de urbanism

8

- în sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii

Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor a) Dispoziţii generale Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea. Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) ,instalaţiile exterioare pentru climatizare trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. b) Faţade Este interzisă executarea de construcţii din materiale nedurabile. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea. Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţie de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare. Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde; se va respecta paletarul de culori conform HCL455/2014 c) Acoperişuri La stabilirea pantei de acoperiş, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperişului va trebui să aibă o poziţie paralelă faţă de axul străzii, excepţie făcând casele care în mod deliberat susţin un alt principiu de conformare spaţială (curţi interioare, alternare a poziţiei acoperişului). Autorizaţiile de construcţie eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puţin doua imobile învecinate, ce să păstreze un regim de înălţime similar, cu corelarea cotei cornişei şi coamei acoperişului

Construcţiile vor avea fie învelitori tip şarpantă - cu pante 15o - 35o - fie învelitori tip terasă. - Hmax. coama 10m, Hmax cornisa 8m pentru S +P+1E+M/Er

- Hmax. coama 12m, Hmax cornisa 10m pentru S +P+2E cu subpanta

- Hmax. coama 29m pentru 2S+P+8E

Iluminarea spaţiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”. Învelitorile extinderilor construcţiilor sau ale garajelor vor fi realizate din aceleaşi materiale ca şi la construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie de acoperiş. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Subzona locuinte individuale/semicolective(maxim 2 unitati locative pe parcela)- parcelele nr.8,8’ P.O.T. max 35% C.U.T. max – 1,00 Subzona locuinte colective cu functiuni complementare la parter- parcelele nr.2-7,11 P.O.T. max 40% C.U.T. max – 1,20 Subzona locuinte colective cu functiuni complementare la parter- parcelele nr.10-10’ P.O.T. max 50% C.U.T. max – 3,5 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri Art. 25. Parcaje

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul

Timiş, C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA Regulament local de urbanism

9

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată, a anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției. -vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității după cum urmează: -se va asigura minim 1 loc de parcare pentru fiecare apartament și un spor de 15%; -pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietăţii.

Construcţiile de garaje se vor putea realiza doar inglobat in ansamblul imobilelor de locuit. Art. 26. Spaţii verzi Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare. Zona verde compacta in parcela separata aferentă acestei dezvoltări urbanistice se va realiza intr- un procent de minim 6,82%. Subzona locuinte individuale/semicolective(maxim 2 unitati locative pe parcela) S +P+1E+M/Er - parcelele nr.8,8’ zona verde pe parcela rezultata 30% Subzona locuinte colective cu functiuni complementare la parter S +P+2E cu subpanta - parcelele nr.2-7,11 zona verde pe parcela rezultata 20% Subzona locuinte colective cu functiuni complementare la parter 2S+P+8E - parcelele nr.10-10’ zona verde pe parcela rezultata 10% Art. 27. Împrejmuiri Spre frontul străzilor si la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se pot realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m, cu soclu plin de 0,30 - 0,60m si vor putea fi dublate de un gard viu. De la clădire si până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.), cu o înălțime maximă de 2,00m. Pt parcelele 10, 10’ spre frontul stradal sunt permise doar imprejmuiri de genul gard viu combinat cu elemente de gard tip jardiniera. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în tendintele de dezvoltare ale municipiului Timisoara.

Trasarea străzilor şi respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicării topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziţie de proiectantul de specialitate, care va verifica şi confirma corectitudinea trasării. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi al menţinerii la zi a situaţiei din zonă. Sef proiect: Arh. Dumitrele Elena Emilia

Atasament: 01_INCADRARE.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

TIMISOARA, jud.Timis, str.Grigore T.Popa (fosta CAMPINA) , nr.41-43-49

AR HI TE CT UR A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Z.arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

71/2017

Data: iun. 2019

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

P.U.Z. DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

Amplasament: str.Grigore T.Popa (fosta Campina) nr. 41-43-49, Timisoara, CF nr. 418481, nr. top.1829/1-1830/1-1831/1/1/1/2; Suprafata=868,00MP

CF nr. 433531, nr. top.28682/3; Suprafata=680,00MP CF nr.440813, nr. top.440813; Suprafata=19.313,00MP

Suprafata totala = 20.861,00MP Beneficiar: SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

N

PARCELA AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU

PARCELA AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU

INCADRAREA IN PUG TIMISOARA PLAN CADASTRAL 00

1:2000 1:5000

PLAN DE SITUATIE, PLAN DE INCADRARE

PLAN DE INCADRARE 1:5000PLAN DE SITUATIE 1:2000

i —_ a mea ara SETARE - 5; i i 5 i FE £ i Aj i Şi i “= a FE 7 d f d | 4 _ a 7 £ A | : ENI a i / TR 7 3 MĂ | i “e, i e Ag// Ce 5
  • 01 INCADRARE

Atasament: 02_PLAN_INCADRARE_PUG.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

TIMISOARA, jud.Timis, str.Grigore T.Popa (fosta CAMPINA) , nr.41-43-49

AR HI TE CT UR A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Z.arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

71/2017

Data: iun. 2019

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

P.U.Z. DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

Amplasament: str.Grigore T.Popa (fosta Campina) nr. 41-43-49, Timisoara, CF nr. 418481, nr. top.1829/1-1830/1-1831/1/1/1/2; Suprafata=868,00MP

CF nr. 433531, nr. top.28682/3; Suprafata=680,00MP CF nr.440813, nr. top.440813; Suprafata=19.313,00MP

Suprafata totala = 20.861,00MP Beneficiar: SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

N PARCELA AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU

PARCELA AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU

PARCELA AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU

PARCELA AFERENTA PUZ-ULUI IN LUCRU

PLAN DE INCADRARE GOOGLE MAPS, PUG ACTUAL, PUG IN CURS DE AVIZARE ETAPA 3

INCADRARE IN PUG aprobat CU HCL 157/2002 prelungit prin HCL107/2014 PUG IN CURS DE AVIZARE ETAPA 3

UTR 23 00'

PLAN DE INCADRARE GOOGLE MAPS, PUG ACTUAL, PUG IN CURS DE AVIZARE ETAPA 3

NI IA = RILC/PUZ SE
VA
"LEGENDA x a IMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTEN _ LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE ERP Ă = LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA DV e aa i WEAR a un A — ZONIFICARE FUNCTIONALA — A Ă Ss CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTI (SEE) COMPLEXE DE INTERESGERERAL ENEA SI FU ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI ZONA UNITATI AGRICOLE WE SPATIVEI AMENAJATE, —t— PLANTATII DE PROTECTIE ET [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TIT ZONA RONSTRUCTII AFERENTELUCRARILOR L____+ EDILITARE C_) ZONA Rip RUTIERA SI CONSTRUCTII EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII “i — ta Rd STATIE ” 220/110 Kv RENTI i ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII 4 AFERENTE sa & APE, OGLINZI DE APA/ PORT iri EREI PADURE PARC 5 RE | [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA a DCI CDI SS: IS = = < — <a [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCAUTATI x fuma] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE BEM fm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE RS as] MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI O "BENE TRASEE PIETONALE MAJORE. cr | CD INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE / Ru & CO SS PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE = PASE DENIVELATE RUTIERE /CUCE. EEE _ d — REGLEMENTARI prana) AREA STORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— 1] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA DE PROTECTIE C.F. = - FE = ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO FE) ERIE BEER FOR BE RECON E ECE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE HUI II INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA . LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE CCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. prosct DE PROZTARI RI round REGLEMENTARI
105
  • 02 PLAN INCADRARE PUG

Atasament: 03_studiu_de_CVARTAL.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

TIMISOARA, jud.Timis, str.Grigore T.Popa (fosta CAMPINA) , nr.41-43-49

AR HI TE CT UR A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Z.arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

71/2017

Data: iun. 2019

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

P.U.Z. DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

Amplasament: str.Grigore T.Popa (fosta Campina) nr. 41-43-49, Timisoara, CF nr. 418481, nr. top.1829/1-1830/1-1831/1/1/1/2; Suprafata=868,00MP

CF nr. 433531, nr. top.28682/3; Suprafata=680,00MP CF nr.440813, nr. top.440813; Suprafata=19.313,00MP

Suprafata totala = 20.861,00MP Beneficiar: SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

7,74 5

34,63

15 ,9

6

19 ,0

15

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0 35,19 5

35,25 5

35,33

35,22 5

35,11 5

35,92 5

18 ,1

8

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

17 ,9

95

6,00

8,00

3, 00

6,00

8,00

6, 00

9, 50

12,78

8, 00

10 ,0

0

10,00

6,00

44,13 5

6, 00

6, 00

3,00

3, 00

4, 00

7, 00

10,00

10 ,0

0

3,00

10 ,0

0

20,24 5

35 ,2

25

6, 00

2,00

8, 00

2,00

2,00

27 ,3

75

7,00

89 ,0

6

PTT1

PTT1

PT T2

PT T2

PT T4

PT T4

PUZ Aprobat prin HCL 411/2011 Locuinte individuale -S/D+P+1E+M/Er

10 locuri

10 locuri

10 locuri

10 locuri

10 locuri

21 locuri

15 lo

cu ri

17 lo

cu ri

22 locuri

15 lo

cu ri

PARCELA NR.7 A: 655 m 2

PARCELA NR.6 A: 675 m 2

PARCELA NR.5 A: 668 m 2

PARCELA NR.4 A: 670 m 2

PARCELA NR.3 A: 671 m 2

PARCELA NR.2 A: 651 m 2

PA RC

EL A

NR .1

- d ru

m p

ub lic

A: 5

.6 88

m 2

PARCELA NR.9 A: 1.422 m 2

PARCELA NR.11 A: 2.788 m 2

PA RC

EL A

NR .1

'' A:

5 46

m 2

PA RC

EL A

NR .1

' A:

2 00

m 2

PA RC

EL A

NR .8

A: 4

41 m

2

PARCELA NR.8' A: 555 m 2

34.00

29 .30

33.88

49 .44

49 .40

49 .40

49 .40

29 .85

50 .64

49 .40

49 .40

49 .39

13.61 5.35

14 .46

12.05 4.82

5.53

1,194.699 m

176.943 m2

A1 veranda acoperita

LO CU

IN TA

EX IS

TE N

TA D

P+ P+

E

gj

94.048

90.988

94.899 91.208

90.919

90.851

91.137

91.061

90.919

90.851

91.120

91.020

91.299

91.120

91.020

90.925

91.233

90.925

91.290

91.511

91.514

91.449

93.852

94.288

91.623

91.799

92.635

91.607 91.364

91.522

91.719

91.647 91.692

91.767

A

A

Cc

Cc

91.3691.36

91.16

91.10

91.07

91.03

90.92

90.87

90.96

90.87

90.71

90.77

90.65

90.59

90.60

90.56

90.68

90.66

91.58

1842-1847

Gr

91.623

91.623

91.623

91.623

Hfo ra

j a pa

20 69

00

482200

20 69

50 20

69 50

20 69

00

482150

482250

482300

2

1

3

4

5

6

7

S = 1676 mp

S = 1670 mp

S = 1617 mp

S = 1651 mp

S = 1004 mp

31.44

33.57

33.27

2,807.598 m2

46 .9

5

12 1.

47

31-33-35

4

Nr . C

ad .4

39 37

4

Nr . C

ad .4

39 37

5

3

Nr . C

ad .4

39 37

0

Nr . C

ad .4

39 37

6

Nr . C

ad .4

39 37

3

Nr . C

ad .4

39 37

1

Nr . C

ad .4

39 37

2

Nr . C

ad .4

39 37

6

Nr . C

ad .4

39 37

0

Nr . C

ad .4

39 37

1

Nr . C

ad .4

39 37

2

Nr . C

ad .4

39 37

3

Nr . C

ad .4

39 37

4

Nr . C

ad .4

39 37

5

3

4

18 4.5

2

7

6. 00

43A

6

8

Nr . C

ad .4

40 81

3

2

1

5

Nr. Cad. 443180 S=3884mp

.

Nr . C

ad .4

41 48

4 - T

er en

p en

tru d

ru m

1

2

5

6

8

5.00 5.47

46 .3

7 12 .4

0

4. 60

7. 00

2. 50

10 .8

5

5.00

43.02

6.07

6.33

42.83

Nr . C

ad . 4

40 81

4 - T

er en

pe nt

ru d

ru m

R5

R5

R5

R5

R3.5

R3.5

P+2E+Subpanta

P+2E+Subpanta

4. 50

13.15

35.894. 50

D+P+5E+M

D+P+5E+M D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M

D+P+5E+M

ST R.

GH EO

RG HE

IV ĂN

ES CU

D+P+5E+M

C

P+4E+M

Magazie

ST R

BR UT

US H

AN EŞ

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

DB

20 1,

41

12,00

12,00

2,50

12,38

6,00

2,50

21 ,4

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

17 ,0

0

8, 50

4, 40

PP2

22

N r .

C a d

. 4 3 2

4 4 9

N r .

C a d

. 4 3 2

5 4 2

St ra

da M

ar tir

C on

sta nt

in Vi

lce an

u

27,2612,64

4, 40

2,50

3,07

3,50

2,50

2, 50

6,01 17,55

20,22

5,96

6, 00

14 ,1

1

2, 00

6,00

2, 40

19 ,9

9 6,

00

3,00 3,00 2,50

10,50

11,42 3,00

6.00

14,70

3,00

3,00

17 ,0

9

4, 50

3, 50

6,00

8, 00

16 ,9

1

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,1

3

16 ,2

7

16 ,2

0

16 ,2

0

16 ,1

3

30 ,2

730 ,5

0

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

lim ita

m ax

.d e

im pl

an ta

re a

c la

di ril

or

S= 42

7m p

S= 42

9m p

S= 43

2m p

S= 43

6m p

S= 43

7m p

S= 43

9m p

S= 43

9m p

S= 44

7m p

S= 43

1m p

S= 42

5m p

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S( D)

+P +1

E+ M

(E r)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

S(D)+P+1E+M(Er)

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S = 391mp S11 = 440mp

re tra

ge re

c on

st ru

ct ii

22

20

ST R.

M AR

TI R

CO NS

TA NT

IN V

IL CE

AN U

PUZ Aprobat prin HCL 97/2013 Modificare PUZ Aprobat prin HCL 405/2009

14

2

P+4E+ER

1,75

15,40

7.00

7.00 14.20 1.25

1,30

19 .6

7

3. 00

60 .6

0

1, 00

2100.07299.89 99.91

99.936

100.045 100.043

99.993

99.943

99.933

100.102100.102100.102

100.1

99.956 100.242

100.217

100.081

99.985

Nr.top.2050

Nr.top.2051/1

R E

T R

A G

E R

E

S P

A T

E

P+3

P

P

P

P P

P

P

P

P

P+1

P

P

P

P

P

P

2S+P+4E

2S+P+9E 2S+P+5E

2S+P+9E

2S+P+3E

2S+P+9E

2S+P+5E

-1S+P+9E

-1S+P+5E -1S+P+9E

-1S+P+4E

-1S+P+9E -1S+P+5E

-1S+P+9E

25 ,1

35

72 ,8

55

14,27

31 ,7

35

13,08

32 ,0

6

52 ,6

4

37 ,3

8

27,95 5

42 ,0

1

2,65 4,58

9,81 5

47 ,0

65

14,59 5

46 ,3

55

14,54

61,34 5

46 ,0

0

31,40

12 1,

41

39,06 5

8,91

14 ,8

8

23 ,7

9

35,76 5

36,25

24 ,4

1

34 ,0

7

3, 67

12,24

5, 65

14,71 5

9,96 5 5,00 2,00 15,62 5

79 ,2

45

8, 93

5

17,32 5

12,67 5

62 ,6

0

20,18 5

62 ,5

45

9,16

2,08 5

12,78

1, 50

1, 00 6

,0 01

,0 0

2,00 3,

50

5,00

5,00

5,91

18,92

PTT3

PTT3

313 m2

PUZ Aprobat prin HCL 88/2016 Locuinte individuale -S/D+P+1E+M/Er

PUZ Aprobat prin HCL 446/2005 Ansamblu locuinte colective -S+P+5E+M -POT max 50% -CUT max 4

PUZ Aprobat prin HCL 489/2014 Locuinte colective -D+P+2E -POT max 35% -CUT max 0,9

PUZ aprobat cu HCL22/30.01.2018 Locuinte colective si functiuni conexe -P+2E+subpanta POT=40% CUT=1,2

PUD Aprobat prin HCL 376/2008 Construire imobil de apartamente cu functiuni complementare la parter -S+P+4E+Er

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Platf. de beton

St ra

da D

ia m

an di

Co ns

ta nt

in

Fu nd

at ie

d e

be to

n

Platf. de beton

an ex

a

re gi

m P

37

casa de vacanta

(S + P)

439368

443159

439376

439369

439370

439371

439372

439373

439374

439375

439377

439378

425048

431166

435921

435922

443788

443789

443180

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

28 67

6- 28

67 5,

2 86

74 /2

/b -2

86 74

/1 /6

Ca sa

P +1

E

406304

D ru

m d

e pi

at ra

Anexa

440814

441484

S= 4

20 4

m p

C

C

C

C

C

C

C

C

CC

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Strada Dr. Grigore T. Popa

Strada Dr. Grigore T. Popa

Strada Dr. Grigore T. Popa

Constructie

Bloc

Constructie

Parcare

St ra

da A

rm on

ie i

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Al ee

P ie

to na

la

Al ee

P ie

to na

la

Unitate Militara

STR. DR. GRIGORE T. POPA

91.55 91.34

91.33

91.25

91.24

91.82

91.77

91.32

91.46

91.97

91.42

91.72

91.36 91.70

92.05

91.21

91.27

91.24

91.2391.19

91.19

91.18

91.20

91.19

91.16

91.18

91.56

91.14 91.20

91.16

91.14

91.07

91.14

91.08

91.15

91.19

91.21 91.16

91.11 91.06

91.08

90.91

90.95

90.93

91.12

91.13 91.18

91.02

90.73 90.78

91.01

90.91

91.26

91.80

91.19

90.85

90.83

90.98 90.85

91.21 91.21

91.03

91.46

91.19

91.16

91.22

91.07

91.20

91.22

91.29

91.20

91.10

91.28 92.70

91.25

91.26 91.34

91.11

90.88

90.94

90.99

91.03

91.02

91.07

90.98

91.00

91.06

91.19

90.92

90.87

90.85

90.76

90.73

90.77

90.73

90.68

90.74

90.72

90.74

90.70

90.63

90.60

90.58

90.65

90.61

90.61

90.61

90.62

90.74

90.69

90.74

90.85

91.07

91.04

91.12

91.15 91.15

91.10

Platf. de beton

Platf. de beton

91.17

91.17

91.17

91.25

91.25

91.2291.08

91.24

91.20

91.4391.21

91.29

91.21

91.23

91.11

91.2091.22

91.24

91.27

91.28

91.13

90.82

90.93

90.75

90.72

91.28

90.69 90.69

90.58

90.58

90.65

90.98

90.98 90.90

90.92

90.77

90.63

90.68

90.81

90.78

90.78

91.26

91.05

91.10

90.86

90.72

90.56

90.54

91.40

91.65

91.6391.83

91.52

91.56

91.30

91.51

91.46

91.37

91.36 91.47

91.38

91.32 C

91.52

C

91.45

91.58

92.04

91.12

Casa

Fantana

Al ee

p ie

to na

la

Cad 440813

Cad 439376

Cad 439372

Cad 439373

Cad 439374

Cad 439375

Cad 431166 Cad 443180

Cad 50486

Scf= 19313 mp

91.54

91.58

91.82

91.86

To p.

2 86

78 /1

To p.

2 86

77 /1

91.17

91.17 91.37

91.24

91.15

91.59

91.22

91.26

91.38

91.4090.88

90.86

91.20

91.16

91.22

91.31 91.03

90.74

90.74

90.76

90.83

90.76

90.67 90.82

90.71

90.92

90.92

90.75

91.37

91.13

91.04 90.98

91.05 91.36

90.97

90.82

90.89

90.70

91.19

91.08

91.14 91.49

91.32 91.30

91.31 91.19

91.16

91.28

D ru

m d

e pi

at ra

Anexa

Ca d

44 08

14

Ca d

44 14

84

Top. 28669/1

91.46

91.68

91.41

91.35

91.38C

91.32

91.72

91.48

91.60 91.59

91.56 91.58

91.45

91.51

91.54

91.47

91.55

91.56

91.61

91.63 91.47

91.64

91.50C

91.49

91.71

91.70

91.53

91.4691.59

91.62

91.62

91.65

91.65

91.61

91.40

91.4491.59

91.30

91.35

91.42

91.50

91.38

91.54

91.42

91.47C

91.33

91.58

91.54

91.37

91.29

91.41C

91.54

91.58

91.43

C

91.46

91.72 91.57

91.51

91.63 91.67

91.49

91.51

91.48

91.51

91.54

91.59

91.57

91.53 91.55 91.49

91.61 91.49

91.55 91.61

91.61 91.84 91.74

92.50

91.5591.55 91.51 91.51

91.51

91.51 91.59

91.85

93.45

91.3891.59 91.58

91.34

91.50C 91.30

91.57

91.37

91.54

91.37

91.56

91.63

91.61

91.63

97.80

102.51

93.01 93.09

93.04

94.96

93.25

92.39

92.42

92.01

94.14

91.47

91.73

91.73 91.72

91.60 C

91.74

91.57

91.52

91.78

91.66

91.56

91.76 91.50

91.84

91.59

91.72

91.73

91.67

91.61

91.84

91.84

91.74

91.76

91.60

91.51 C

91.50

91.75

91.75

91.7691.78

91.56

91.54 91.69

91.74

91.66

C

91.50 C

91.51

91.5191.62

91.52 91.51

91.55

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Strada Dr. Grigore T. Popa

Strada Dr. Grigore T. Popa

Strada Dr. Grigore T. Popa

Constructie

Bloc

Constructie

Parcare

St ra

da A

rm on

ie iAlee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Al ee

P ie

to na

la

Al ee

P ie

to na

la

Unitate Militara

Cad 443180

Smas= 19313 mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27 28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

10

11 24

To p.

18 31

/2

Top: 28688/2/1-28688/2/2/1

Top: 28687/3/1/b, 28688/1/2/3

Top: 28687/3/1/c, 28688/1/2/4

Cad 50484

Top: 28687/1/a-b/1

Top:1871

Top:1870

Top:1869

Top:1868

481950

20 66

00

481950

20 66

50

481950

20 67

00

481950

20 67

50

481950

20 68

00

481950

20 68

50

481950

20 69

00

481950

20 69

50

481950

20 70

00

482000

20 66

00

482000

20 66

50

482000

20 67

00

482000

20 67

50

482000

20 68

00

482000

20 68

50

482000

20 69

00

482000

20 69

50

482000

20 70

00

482050

20 66

00

482050

20 66

50

482050

20 67

00

482050

20 67

50

482050

20 68

00

482050

20 68

50

482050

20 69

00

482050

20 69

50

482050

20 70

00

482100

20 66

00

482100

20 66

50

482100

20 67

00

482100

20 67

50

482100

20 68

00

482100

20 68

50

482100

20 69

00

482100

20 69

50

482100

20 70

00

482150

20 66

00

482150

20 66

50

482150

20 67

00

482150

20 67

50

482150

20 68

00

482150

20 68

50

482150

20 69

00

482150

20 69

50

482150

20 70

00

482200

20 66

00

482200

20 66

50

482200

20 67

00

482200

20 67

50

482200

20 68

50

482200

20 69

00

482200

20 69

50

482200

20 70

00

482250

20 66

00

482250

20 66

50

482250

20 67

00

482250

20 67

50

482250

20 68

50

482250

20 69

00

482250

20 69

50

482250

20 70

00

482300

20 66

00

482300

20 66

50

482300

20 67

00

482300

20 68

00

482300

20 68

50

482300

20 69

00

482300

20 69

50

482300

20 70

00

482350

20 66

00

482350

20 66

50

482350

20 67

00

482350

20 67

50

482350

20 68

00

482350

20 68

50

482350

20 69

00

482350

20 69

50

482350

20 70

00

482400

20 66

00

482400

20 66

50

482400

20 67

00

482400

20 67

50

482400

20 68

00

482400

20 68

50

482400

20 69

00

482400

20 69

50

482400

20 70

00

482450

20 66

00

482450

20 66

50

482450

20 67

00

482450

20 67

50

482450

20 68

00

482450

20 68

50

482450

20 69

00

482450

20 69

50

482450

20 70

00

482500

20 66

00

482500

20 66

50

482500

20 67

00

482500

20 67

50

482500

20 68

00

482500

20 68

50

482500

20 69

00

482500

20 69

50

482500

20 70

00

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+1E+M/Er POT=35%CUT=1,0Z.VERDE=30%

PARC PUBLIC

2S+P+8Ehmax.=29m POT=50%CUT=3,5Z.VERDE=10%

5m

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

40 lo

cu ri

pt pa

rc el

a nr

.1 0

STR .C

AR EI

7

14

Bloc 37Scara A

Bloc 51

Scara A

Scara B

BLOC 3616

Scara B

85

C ALEA AR

AD U

LU I

Scara A

BLOC 35

santier

STR.L IEGE

C ALEA AR

AD U

LU I

Bloc 31

42

Scara B

Bloc 28 Scara B

STR. SO MNULU

I

2 Scara A

25

Bloc 70

30

1 Bloc 34

Scara B 32

44

BLOC 32 Scara A

BLOC 33

46

BLOC 37

BLOC 35

29

Scara A

BLOC 76

BLOC77

37

BLOC 36

31

2

STR . R

ASAR ITU

LU I

BLOC78

36

BLOC79

4A

2A

2

STR.CAREI (VECHI)

87

Gradinita nr.51

BLOC 12

95

parcare

BLOC 11

97

93

Bloc 34

Bloc 41

STR.LINIS TEI

1

Bloc 42

Bloc 45

st.gaze

3

4

posttrafo

Bloc 85

5

56

2

STR.TE XTILIST

ILOR

4 Bloc 44

terasa

1 3

cos

58A

58

(STR .MA

RTIR DA

N C ARP

AN)

6 Bloc 86

8 12

parcare

BLOC 10

99

Scara B

C ALEA AR

AD U

LU I

Scara ABLOC 9

101

Scara B

STR. CUGIR

1 Scara A

Scara A

Scara B

hala productie

hidrofor

hala productie RI-FI

hala productie RI-FI

RI-FI hala productie

hala productie

parcare

terasa

platfbeton

Bloc 1AB terasa

Scara B

103-105

Scara C

cabina paza

C ALEA AR

AD U

LU I

statie pilot laborator

Bloc 142

107

Bloc 141

107

SRT. F ELIX

cond

dispensar

spalatoriecond

cond

birouri

statie pilot hala

rez

cond cond

cond

st pomp castel

apa

cond

centrala termica

hala

cond

hala

rezervoare chimice baz

hala finisaj

birouri

cond hala finisaj

hala

hala finisaj

4B

birouri

P.C.I.

C ALEA AR

AD U

LU I

tesatorie

S.C. UZINA TEXTILA TIMISOARA S.A.

P.C.I. P.C.I.

rez

cond post trafo

post trafo

atelier dep.

dep.

birouri

filatura

repansat

atelier

platfbeton

betonplatf

48

C ALEA AR

AD U

LU I

post trafo

50

hala tesatorie

S.C. I.T.T. S.A.

52

platformabeton Terasa "Milo"

wc81

79

filatura

gang

hala

71

75

73

71A

STR. DR. GRIGORE T. POPA

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisticentrala

platforma beton

U.T.T.

U.T.T.

P.S.I.

30

Bloc 71 4

Bloc 73B

Bloc 72

6

8

Bloc 75 33

STR. SOMNULUI

Bloc 74A 55

Bloc 73A 10

Bloc 116

Bloc 115

11

Scara BScara B77

Bloc 80 Scara AScara A99

postpostpost trafo

7

ST R.

S IT

AR UL

UI

7

Bloc 81 trafotrafo

Bloc 1G

2

Bloc 1F1

Bloc 1B

Bloc1E

Bloc 82

9

Bloc D110

Bloc C110

Bloc 8310

11 Bloc 117 13

12

Bloc 114

Bloc 1201515

Bloc 1211414

14

Bloc 11312

STR. LINISTEI

23A

ST R.

SI TA

RU LU

I

28

Bloc 991 1

Bloc 109 23

Bloc 103

16

Bloc 110

Bloc 111 25

27 Bloc 109

9A

STR. LINISTEI 99

29

Bloc 134

14

24

22

ST R.

S CA

RI SO

AR A

1A

1

22A

Bloc 133

2

(S TR

. A CA

D. R

EM US

R AD

UL ET

)

17

Bloc 135

Bloc 136

16 posttrafo

Bloc 108

ST R.

B O

EM IA

19

Bloc 107

18

terasa

BLOC 137

3

4

6

BLOC 1323A

(S TR

. M AR

TI R

IO N

PO PA

) 8

7

10

2 ST

R. H

AG A

1

4

3 5

6A

6B 8

BLOC 11A1

ST R.

L EA

ND RU

LU I

1

2

BLOC 11 B

BLOC 12

3

10

7

ST R.

H AG

A

11

9

13

12 BLOC 13

5

14

15

16

Bloc A1 4

7

STR. LINISTEI4

Bloc 93 Bloc 84

Bloc 88

56 54 A ST

R. S

CU RT

A

17

Bloc 9217

48

Bloc 98

punct termic Nr.33

Bloc 96 Bloc 89

1

Bloc 87 14 Bloc 90 16

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

Bloc 94

2 Bloc 95 18

STR. TEXTILISTILOR

parcare

(S TR

. G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

)

Bloc 100

13

Bloc 104

18

20

Bloc 10122

Bloc 105 24

Bloc 106 26

34

(STR. MARTIR DAN CARPAN) 34

8

Club S.C. U.T.T. S.A.tribune

Uzinele Textile Timisoara

S.C.PREMATEX S.R.L.

filatura

48A

tribuneteren handbal U.T.T.

S.C. PREMARTEX S.R.L.

tribune U.T.T.Teren handbal

U.T.T.

28

7

20

9

terasa

terasa 1 1

11 BLOC 138

22

( S TR

. A CA

D. R

EM US

R AD

UL ET

)

14

13

13 1 6

16 A

15

18 B

19 17

ST R.

B O

EM A

20

21 A

21 22 A

22

12 14

15

16

18

20

18

19

17

22

terasa

21

24

26

19 17

21

20 +2

2 ST

R. SC

AR IS

O AR

A

24

23

26

27

25 28

23 +2

5

26 A

29 27

29

30

31

33

32 ( S

TR . M

AR TI

R IO

N PO

PA )

34

35

36 A

36

terasa

37

38

40

39

41

42 -4

4

ST R.

M AR

TI R

IO N

M IR

O N

43

bazin

bazin statie epurare

casa pompe

bazin bazin

depozit

forja

turnatorie

beton platforma

depozit

atelier de sudura

cabinaportar 22

20

59 55-57

53

12

statiegaze

63A

63

STR.DR.GRIGORE T.POPA

terasa

14

18 terasa

16

61 platforma beton

14A

14B

brutarie

43

41

27

25 23

37

santier

31-33-35

39

29

parcare

49

45

47

4 4A

51A 8

6

51

10

beton

43B

2

cabina cantar

cabinapoarta

Uzina Textila Timisoara

STR. DR. GRIGORE T. POPA

28

platforma beton 26A

24

Teren Primarie

termica posttrafo

centrala termica

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

S.C. ENERGO PETROL

30

rampa rampa

rampa rampa

atelier reparatii auto

91.55 91.34

91.33

91.25

91.24

91.82

91.77

91.32

91.46

91.97

91.42

91.72

91.36 91.70

92.05

91.21

91.27

91.24

91.2391.19

91.19

91.18

91.20

91.19

91.16

91.18

91.56

91.14 91.20

91.16

91.14

91.07

91.14

91.08

91.15

91.19

91.21 91.16

91.11 91.06

90.91

90.95

90.93

91.12

91.13 91.18

91.02

91.02

90.73 90.78

91.01

90.91

91.26

91.80

91.19

90.85

90.83

90.98 90.85

91.21 91.21

91.03

91.46

91.19

91.16

91.22

91.07

91.20

91.22

91.29

91.20

91.10

91.28 92.70

91.25

91.26 91.34

91.11

90.88

90.94

90.99

91.03

91.02

91.07

90.98

91.00

91.06

91.19

90.92

90.87

90.85

90.76

90.73

90.77

90.73

90.68

90.74

90.72

90.74

90.70

90.63

90.60

90.58

90.65

90.61

90.61

90.61

90.62

90.74

90.69

90.74

90.85

91.07

91.04

91.12

91.15 91.15

91.10

Platf. de beton

91.17

91.17

91.17

91.25

91.25

91.2291.08

91.24

91.20

91.4391.21

91.29

91.21

91.23

91.11

91.2091.22

91.24

91.27

91.28

91.13

90.82

90.93

90.75

90.72

91.28

90.69 90.69

90.58

90.58

90.65

90.98

90.98 90.90

90.92

90.77

90.63

90.68

90.81

90.78

90.78

91.26

91.05

91.10

90.86

90.72

90.56

90.54

91.40

91.65

91.6391.83

91.52

91.56

91.30

91.51

91.46

91.37

91.36 91.47

91.38

91.32 C

91.52

C

91.45

91.58

92.04

91.12

Ruina

Pl at

f. de

b et

on

Cad 440813

Cad 439376

Cad 439372

Cad 439373

Cad 439374

Cad 439375

Cad 443180

Cad 50484

Ca d

50 48

5

Cad 418481 Scf= 868 mp

Cad 433531 Scf= 680 mp

Scf= 19313 mp

To p.

28 68

2/ 1

91.54

91.58

91.82

91.86

Ha la

P +1

E

To p.

2 86

78 /1

To p.

2 86

77 /1

91.17

91.17 91.37

91.24

91.15

91.59

91.22

91.26

91.38

91.4090.88

90.86

91.20

91.16

91.22

91.31 91.03

90.74

90.74

90.76

90.83

90.76

90.67 90.82

90.71

90.92

90.92

90.75

91.37

91.13

91.04 90.98

91.05 91.36

90.97

90.82

90.89

90.70

91.19

91.08

91.14 91.49

91.32 91.30

91.31 91.19

91.16

91.28

D ru

m d

e pi

at ra

Anexa

Ca d

44 08

14

Ca d

44 14

84

To p.

18 29

/1 -1

83 0/

1- 18

31 /1

/1 /1

/1

91.46

91.68

91.41

91.35

91.38C

91.32

91.72

91.48

91.60 91.59

91.56 91.58

91.45

91.51

91.54

91.47

91.55

91.56

91.61

91.63 91.47

91.64

91.50C

91.49

91.71

91.70

91.53

91.4691.59

91.62

91.62

91.65

91.65

91.61

91.40

91.4491.59

91.30

91.35

91.42

91.50

91.38

91.54

91.42

91.47C

91.33

91.58

91.54

91.37

91.29

91.41C

91.54

91.58

91.43

C 91.46

91.72 91.57

91.51

91.63 91.67

91.49

91.51

91.48

91.51

91.54

91.59

91.57

91.53 91.55 91.49

91.61 91.49

91.55 91.61

91.61 91.84 91.74

92.50

91.5591.55 91.51 91.51

91.51

91.51 91.59

91.85

93.45

91.3891.59 91.58

91.34

91.50C

91.30

91.57

91.37

91.54

91.37

91.56

91.63

91.61

91.63

97.80

102.51

93.01 93.09

93.04

94.96

93.25

92.39

92.42

92.01

94.14

91.47

91.73

91.73 91.72

91.60 C

91.74

91.57

91.52

91.78

91.66

91.56

91.76 91.50

91.84

91.59

91.72

91.73

91.67

91.61

91.84

91.84

91.74

91.76

91.60

91.51 C

91.50

91.75

91.75

91.7691.78

91.56

91.54 91.69

91.74

91.66

C 91.50

C

91.51

91.5191.62

91.52 91.51

91.55

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V V

V

V

V

Strada Dr. Grigore T. Popa

Strada Dr. Grigore T. Popa

Strada Dr. Grigore T. Popa

Constructie

Bloc

Parcare

Parcare

St ra

da A

rm on

ie i

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Al ee

P ie

to na

la

Al ee

P ie

to na

la

Unitate Militara

To p.

28 68

3/ 1/

1/ 1

Cad 443180

Smas= 19313 mp

Smas= 680 mp

Smas= 868 mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

10

11 24

To p.

18 30

/2 /1

To p.

18 31

/2

Top: 28688/2/1-28688/2/2/1

Top: 28687/3/1/a, 28688/1/2/1

Top: 28687/3/1/a, 28688/1/2/2

Top: 28687/3/1/b, 28688/1/2/3

Top: 28687/3/1/c, 28688/1/2/4

Top: 28687/1/a-b/1

Top:1871

Top:1870

Top:1869

Top:1868

481950 2 06

60 0

481950 2 06

65 0

481950 2 06

70 0

481950 2 06

75 0

481950 2 06

80 0

481950 2 06

85 0

481950 2 06

90 0

481950 2 06

95 0

481950 2 07

00 0

482000 2 06

60 0

482000 2 06

65 0

482000 2 06

70 0

482000 2 06

75 0

482000 2 06

80 0

482000 2 06

85 0

482000 2 06

90 0

482000 2 06

95 0

482000 2 07

00 0

482050 2 06

60 0

482050 2 06

65 0

482050 2 06

70 0

482050 2 06

75 0

482050 2 06

80 0

482050 2 06

85 0

482050 2 06

90 0

482050 2 06

95 0

482050 2 07

00 0

482100 2 06

60 0

482100 2 06

65 0

482100 2 06

70 0

482100 2 06

75 0

482100 2 06

80 0

482100 2 06

85 0

482100 2 06

90 0

482100 2 06

95 0

482100 2 07

00 0

482150 2 06

60 0

482150 2 06

65 0

482150 2 06

70 0

482150 2 06

75 0

482150 2 06

80 0

482150 2 06

85 0

482150 2 06

90 0

482150 2 06

95 0

482150 2 07

00 0

482200 2 06

60 0

482200 2 06

65 0

482200 2 06

70 0

482200 2 06

75 0

482200 2 06

80 0

482200 2 06

90 0

482200 2 06

95 0

482200 2 07

00 0

482250 2 06

60 0

482250 2 06

65 0

482250 2 06

70 0

482250 2 06

75 0

482250 2 06

80 0

482250 2 06

85 0

482250 2 06

90 0

482250 2 06

95 0

482250 2 07

00 0

482300 2 06

60 0

482300 2 06

65 0

482300 2 06

70 0

482300 2 06

75 0

482300 2 06

80 0

482300 2 06

85 0

482300 2 06

90 0

482300 2 06

95 0

482300 2 07

00 0

482350 2 06

60 0

482350 2 06

65 0

482350 2 06

70 0

482350 2 06

75 0

482350 2 06

80 0

482350 2 06

85 0

482350 2 06

90 0

482350 2 06

95 0

482350 2 07

00 0

482400 2 06

60 0

482400 2 06

65 0

482400 2 06

70 0

482400 2 06

75 0

482400 2 06

80 0

482400 2 06

85 0

482400 2 06

90 0

482400 2 06

95 0

482400 2 07

00 0

482450 2 06

60 0

482450 2 06

65 0

482450 2 06

70 0

482450 2 06

75 0

482450 2 06

80 0

482450 2 06

85 0

482450 2 06

90 0

482450 2 06

95 0

482450 2 07

00 0

482500 2 06

60 0

482500 2 06

65 0

482500 2 06

70 0

482500 2 06

75 0

482500 2 06

80 0

482500 2 06

85 0

482500 2 06

90 0

482500 2 06

95 0

482500 2 07

00 0

439368

443159

439376

439369

439370

439371

439372

439373

439374

439375

439377

439378

425048

CF 431166

435921

435922

443788

443789

443180

91.10

91.02

90.83

90.98 90.85

91.21

91.21

91.03

91.46 91.23

91.19

91.05 91.09

91.11

91.10

91.01 91.21

91.20

91.44 91.04

91.07 91.02 91.00

91.12C 90.9891.45

91.16

91.06

91.13C 91.13

C 91.13 91.11

91.14 C91.05C 91.18

91.15 91.13C

91.00C 91.05C91.02

C91.37

91.00

91.04

90.86

90.95

90.84C

90.95 91.17C90.92

C

90.89C

90.86

90.89 90.87

91.01

90.91

90.90

90.92

90.96

91.28 90.99

91.5191.01

91.50

91.25

90.93

90.93

90.89

91.53

90.93 91.02

91.21

91.2591.22

90.49

91.22 91.08

91.2491.20

91.43 91.21

91.29 91.21

91.23 91.16

91.23 91.18

91.21 53 91.19fund

91.12 91.28

91.22 91.08

cad 50484

ca d

50 48

5

cad 50486

CF 4

12 65

4

CF 402257

CF 412596

CF 424662

CF 412198

CF 433423

Top: 28687/1/a-b/2

Top: 28687/1/a-b/3

CF 412894

CF 403964

CF 439244

Top. 28669/1 CF 416837

Ca sa

P +1

E

CF 406304

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/4

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/6

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/5

CF 431150

CF 427433

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/2

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/3

CF 406307

St ra

da G

he or

gh e

Iv an

es cu

St ra

da G

he or

gh e

Iv an

es cu

VARGA OVIDIU

DUMITRASCIUC EMILIA- CARMEN

DUMITRASCIUC MIRCEA DOREL

SALA MARIAN-DOREL SALA MIOARA-RAMONA

SALA MARIAN-DOREL SALA MIOARA-RAMONA

SIRBU ADRIAN-FLORENTIN

SIRBU GABRIELA

M UN

IC IP

IU L

TI M

IS O

AR A

M UN

IC IP

IU L

TI M

IS O

AR A

NICHITEAN DUMITRU NICHITEAN ANISOARA

NEGRUT LENUTA NEGRUT ROXANA DANIELA

BODNĂRESCUL MIRCEA

MUNICIPIUL TIMISOARA

M UN

IC IP

IU L

TI M

IS O

AR A

SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA

Casa

Anexa

Casa

Anexa

Casa

Casa Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Anexa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Anexa

Anexa

To p.

2 86

69 /1

CF 4

16 83

7

SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA

CF 2

47 0

Ti m

iso ar

a

2S+P+8Ehmax.=29m POT=50%CUT=3,5Z.VERDE=10%

16 lo

cu ri

pt pa

rc el

a nr

.1 0

14 lo

cu ri

pt pa

rc el

a nr

.1 0

5 lo

cu ri

pt pa

rc el

a nr

.1 0'

STOP

ST OP

STOP

STOP

ST OP

ST OP

ST OP

ST OP

STOP

ST OP

STOP

PARCELA NR.10 A: 4.272 m 2

PARCELA NR.10' A: 960 m 2

N

N

SE ASIGURA INSORIREA CONFORM OMS 994/2018

SE ASIGURA INSORIREA CONFORM OMS 994/2018

SE ASIGURA INSORIREA CONFORM OMS 994/2018

STUDIU DE CVARTAL 01

1:2000

2S+P+8E

S +P

+2 E

+S U

P A

N T

A

2S+P+8E

S +P

+1 E

+M /E

r

S +P

+2 E

+S U

P A

N T

A

IMOBIL S+P+5E+Er

P+1E+M

IMOBILE P+1E+M

LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI

P+2E+SUPANTA

P+1E P+1E

P

IMOBILE P+1E+M

SE ASIGURA INSORIREA CONFORM OMS 994/2018

ui dai n n Lu a
  • 03 studiu de CVARTAL

Atasament: 04_EXISTENT.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

TIMISOARA, jud.Timis, str.Grigore T.Popa (fosta CAMPINA) , nr.41-43-49

AR HI TE CT UR A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Z.arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

71/2017

Data: iun. 2019

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Semnatura

Cerinte

Nume, Prenume

Verificat/Expert

arh.

PROIECTANT Birou Individual de Arhitectura

ALMAJAN TITUS GABRIEL

Gabriel Almajan

Sef proiect : arh.

Nr. Referat

ProiectantDesenat : arh.con.Institoris Karina

con.Institoris Karina

Pl. nr.

sc.

Plansa :

Beneficiar :

Ampl. :

Nr. Raport

30/2007

SC COLTEX INVEST CONSTRUCT SRL

Timisoara,str. Textilistilor

Gabriel Almajan

Proiectant : arh

Pr. nr.

CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

PROIECT :

TIMISOARA str. Col. Enescu 10, tel/fax +40256 200998

11. 2007

Faza : P. U.D.

15,00

3,50

1,50

2,50

3,50

1,50

2,50

c

tr

parcare

c

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1

Scara 1:100

parcare

tr

12,003,00

1,50

3,00

2,00

2,50

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2

Scara 1:100

c

tr

c

parcare

tr

8.50...8.80

2,75

1,50

2,75

1.50...1.80

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT3

Scara 1:100

c

tr

c

zv

15,00

1,50

2,50

3,50

1,50

2,50

3,50 c

2.5%

tr

z.v.

2.5%

c

z.v.

tr

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1

Scara 1:100

N

1,50 3,00

3,00 2,50 2,00

16,60

20,45

16,55 6,00

8,77

1,30 3,00

1,66

15 ,0

0

1,50 2,75 2,75 1,52

1,50 2,75 2,75

1,80

13,03

9, 67

10 ,4

9

1,50 3,00 3,00 2,502,00

12,00

16,05

18,00

16,55 9,00

8,77

8,11

24,31

20,69

16,55

38,70

16,59

41,93

16,58

15 ,0

0

6,05

8,04

24,56

7,5216,55 2,35

16,55

34,55

7,36

14,36

9,00

37,749 m2 111,475 m2

194,150 m2

64,953 m2 14,748 m2

71,157 m2 26,700 m2 56,178 m2

75,666 m2 50,252 m2

23,699 m222,040 m2 157,943 m2

127,013 m293,783 m2 54,876 m2

703,995 m2 95,285 m2

418,707 m2 LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

SI PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA SI PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

SI PROPUSA - se va realiza o bariera

verde ( cca 1,8m ) si un gard fonoizolant

catre casele unifamiliale

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

TEREN FO TBAL

STR. TEXTILISTILOR

LARGIRE PROPUSA STRADA TEXTILISTILOR

21

2014

13

12

STR. BO EM

A (STR. ACAD. REM

US RADULET)

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

STR. BO EM

IA

22 22

A

21 21

A

20

17 19

18 B

15

16

16 A

14

13

11

22

7

9

20

13

38

22

34

34

28

26

24

9

18

20

16

18

(S TR

. G HE

O RG

HE O

ST RO

G O

VI CH

)

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

1.02

0.410.41

37

28 66

9/ 1

4 3

TEREN FOTBAL TEREN FO

TBAL

44

45

49 3 8

46

47

48

39

4 0

41

4 2

35

30

3 2

3 6

34

3 3

3 1

21

25

2 8

2 7

2 6

23

24

19

2 0

22

1 5

17

18

16

14

4

3

2

1

29

13

1 2

11

1 0

9

8

7

6

5

CASA UNIFAM ILIALA

CASA UNIFAM ILIALA

CASA UNIFAM ILIALA

LOCUINTE UNIFAMILIALE P...P+2E+M

PT T11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21

22

99.65

99.56

99.54

99.41

99.19

99.07

99.33

99.68

99.88

99.17

99.25

99.63

99.58

99.89

99.99

100.03

99.943

99.95

99.96

99.96

99.98

100.05

99.85

99.73

99.69

99.65

99.56

99.34

99.37

99.86

99.80

99.81

99.76

99.89

99.81

99.88

99.98

100.23 99.96

99.95 100.04

100.09

100.01 100.06

100.08

100.05

100.13

100.14 100.20

100.14

100.00

100.05

100.02

99.95

99.42

99.28

99.11

99.74

99.48

99.32

99.17

99.45

99.44 99.70

99.22

99.26

99.76

100.04

28687/1/a

28687/1/a-b/4

28687/1/a-b/3

28687/1/a-b/2

28687/1/a-b/1

28 68

7/ 2/

2

28 68

7/ 2/

3

13,99

15,00

7, 50

7, 50

1,50 3,00 3,00 2,502,00

1,50 2,50 3,503,50 2,50

1,50

16,60

34,12

24,33

38,70

16,55

4, 20

3,27

15 ,2

2

42,11

39,49

27,65

13,59

2,48

16,90

137,74

3,95

4,40

4,39

3,95 3,54

3,58

5,67

14,44

17,55

13,45

14,13

12,86

17,57

23,02

13,99

8,01 4,61

13,25

12,16

36,56

30,10

54,11

20,73

14,22

15,92

42,01

72,60

13,25

6,23

35,92

28,90

23,05

20,56

13,29

16,46

16,79

30,87

35,83

41,89

33,70

18,52

46,22

60,87

100,97

3,06

3,28

56 ,1

3

2, 29

29,22

87,984 m2

STRADA 1 PROPUSA

STRADA 1 PROPUSA

Racord propus

Scf=1820mp Smas=1451mp

Sdif= -369mp

Sdif= 13mp

Smas=513mp

Scf=500mp

28680/2

28697/1/1 spatiu verde si de circulatie

1829/2/2

Sdif= -43mp

Scf=2022mp

Sdif= -144mp

Sdif= +132mp

Scf=1963mp

28684-28683/2/2 Scf=142mp Smas=142mp

Sdif= 0mp

1829/1-1830/1-1831/1/2

Scf=1539mp Smas=1533mp

Sdif= -6mp

Scf=520mp Smas=600mp

Sdif= +80mp

Smas=1979mp

28685,28697/1/2

Smas=1714mp

28684-28683/2/1

Scf=1858mp

Smas=2095mp

28681

CA CV

CA

CV

CA

CA

200

CA

CV

200

2S+P+4E

2S+P+9E 2S+P+5E

2S+P+9E

2S+P+3E

2S+P+9E

2S+P+5E

PRELUNG IRE STRADA BO

EM A PRO

PUSA

28683/1/2 Scf=390mp

Smas=390mp Sdif= 0mp

28686Scf=2148mp Smas=2363mp

Sdif= +215mp

28680/1/1/2 28680/1/1/3

28680/1/228680/1/1/1

PT T1

PTT2

PTT2

PTT3

PTT3

-1S+P+9E

-1S+P+5E -1S+P+9E

-1S+P+4E

-1S+P+9E -1S+P+5E

-1S+P+9E

Drum public realizat

DRUMURI EXISTENTE

DRUMURI PROPUSE

LEGENDA

CONSTRUCTII EXISTENTE

CONSTRUCTII PROPUSE

ALEI PIETONALEZONE VERZI PROPUSE

ZONE VERZI CU VEGETATIE INALTA

PROPUSE

1: 500

Propuneri mobilare

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

DENUMIRE : CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

DATE GENERALE

459subter.

LOCATIE : TIMISOARA, STR. TEXTILISTILOR

1.500servicii+comert

% 100

49,00 24,70

10,30

16,00

4.201,1locuinta

- -

Zona servicii si locuinte

plurifamiliare

Suprafata ce va trece din

propietate privata in propietate

publica, necesara realizarii

drumurilor publice propuse

1.291,78 824,67 11.714,149.761,06

6,4

-

-

Suprafata teren

%

Existent

Propus

mp

mp

Zona edificabila Suprafata parter conform plan de

mobilare

12.902 100

11.610,22

Total zona studiata

5.701,10

-

Zona verde

2.870

-

- -

-

-

-

Numar apartamente

Zona drumuri incinta

Numar parcari

- 1.194,85

1.857,63

Alei pietonale

POT EXISTENT = 6.4%

POT MAX. PROPUS = 50%

CUT EXISTENT = 6,4

CUT MAX. PROPUS = 3,5

REGIM MAX. INALTIME : -2S+P+9E

17suprater.

A05

Total nr.parcari 476Total nr. apartamente 413

2

1,75

19 .6 7

2100.07299.89 99.91

99.936

99.943

99.933

Nr.top.2050

2,65 4,58

9,81 5

14,54

46 ,3

55

47 ,0

6542 ,0

1

27,95 5

12 2,

08

13,08

31 ,7

35

14,27

97 ,9

8

88 ,1

8

30,34

5, 65 12,24

37 ,7

4

24 ,4

1

36,25

23 ,7

9

14 ,8

8

47,97

12 1,

41

12,67 5

62 ,6

0

20,18 5

62 ,5

45

40,56

46 ,0

0

63,30 5

14,59 5

35,76 5

91.56

91.55 91.63

91.50

91.34

91.33

91.25

91.24

91.82

91.77

91.32

91.46

91.97

91.42

91.72

91.36

91.29

91.70

92.05

91.21

91.21

91.16

91.24

91.46

91.26

91.17

91.17

91.12

91.11

91.02

91.06

90.94 90.93

90.91

90.92

91.01

91.27

90.85

90.71

90.77

91.24

91.23 91.19

91.25

91.19

91.18

91.20

91.19

91.16

91.18

91.56

91.07

91.14

91.08

91.15

91.19

91.21

91.16

91.11

91.06

91.08

91.01

90.91

90.95

90.93

91.01

91.00

91.12

91.13

91.18

91.10

91.02

91.02

90.88

90.73

90.78

91.01

90.91

91.26

91.80

91.26

91.19

90.85

90.83

90.98

90.85

91.21

91.21

91.03

91.46

91.23

91.19

91.05

91.09

91.11

91.10

91.01

91.21

91.20

91.44

91.04

91.07

91.02

91.00

91.12C

90.98 91.45

91.16

91.06

91.13C

91.13

C 91.13

91.11

91.14

C

91.05 C

91.18

91.15

91.13 C

91.00C

91.05C 91.02

C

91.37

91.00

91.04

90.86

90.95

90.84C

90.95

91.17C90.92

C

90.89C

90.86

90.89

90.87

91.01

90.91

90.90

90.92

90.96

91.28

90.99

91.5191.01

91.50

91.25

90.93

90.93

90.89

91.53

90.93

91.02

91.21

91.25

91.36

91.16

91.22

91.07

91.20

91.22

91.29

91.20

91.10

91.28 92.70

91.83

91.25

91.26

91.34

91.11

90.88

90.94

90.99

91.03

91.02

91.07

90.98

91.00

91.06

91.19

91.32

91.29

91.22

91.02

91.25

91.11

90.92

90.87

90.85

90.76

90.73

90.77

90.73

90.68

90.74

90.72

90.74

90.68

90.70

90.63

90.60

90.58

90.34C

90.49

90.66

90.49

90.48

90.34

90.44

90.65

90.61

90.61

90.61

90.62

90.74

90.69

90.74

90.85

91.07

91.04

91.12

91.15 91.15

91.10

Platf. de beton

St ra

da D

ia m

an di

C on

st an

tin

91.17

91.17

91.17

91.17

91.25

91.25

91.25

91.22

91.08

91.24

91.20

91.43

91.21

91.29

91.21

91.23

17

91.14fund

91.17

91.11

91.20

91.22

91.24

91.27

91.28

91.20

91.13

91.01

91.18

91.24

30

91.20fund91.42

91.29

91.41

91.25

91.32

91.26

91.25

91.19

91.25

91.14

91.01

90.94

91.12

90.82

90.93

90.75

90.72

91.23

91.16

91.23

91.18

91.21

53

91.19fund

91.12

91.28

91.22

91.08

91.28

59

91.23fund

90.69

90.69

90.58 90.58

90.65

90.65

90.53

90.49

90.49

90.98

90.98

90.90

90.92

90.77

90.6390.82

90.68

90.81

90.80

90.7890.78

91.26

91.05

90.96

91.10

90.86

90.72

90.56

90.54

91.40

91.65

91.63

91.83

90.63

91.63

91.52

91.56

91.30

91.52

91.51

91.46

102

91.42str 91.30

91.40

91.37 91.36

91.47

91.38

91.36

91.32C

91.39

91.52

91.38

91.45C

91.45

91.58

92.30

92.04

91.12

Fundatie de beton

Fundatie de beton

Fu nd

at ie

d e

be to

n

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Platf. de beton

Ruina

Casa

49

Fantana

Pl at

f. de

b et

on

Al ee

p ie

to na

la

an ex

a

re gi

m P

37

casa de vacanta

(S + P)

440813

439368

443159

439376

439369

439370

439371

439372

439373

439374

439375

439377

439378

425048

431166

435921

435922

443788

443789

443180

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

nou 50484

no u

50 48

5

nou 50486

Top.1829/1-1830/1 -1831/1/1/1/2

S= 868 mp

28682/3 S= 680 mp

S= 19312 mp

Zona impadurita

To p.

28 68

2/ 1

91.54

91.56

91.58

91.61

91.82

H al

a P+

1E

28 67

6- 28

67 5,

2 86

74 /2

/b -2

86 74

/1 /6

Ca sa

P +1

E

406304

To p.

2 86

78 /1T

op . 2

86 77

/1 S=

86 3m

p

S= 12

71 m

p

91.17

91.17 91.39

91.37

91.71

91.24

91.15

91.59

91.18

91.22

91.26

91.38

91.40

90.88

90.86

90.77 91.20

91.16

91.22

91.31

91.03

90.74

90.74

90.76

90.83

90.76

90.67

90.82

90.71

90.92

91.14

90.92

90.75

91.37

91.29

91.13

91.27

91.04 90.98

91.05

91.36

90.97

90.82

90.89

90.70

91.19

91.08

91.14

91.49

91.41

91.32

91.30

91.31 91.19

91.16 91.28

D ru

m d

e pi

at ra

Anexa

440814

441484

To p.

18 29

/1 -1

83 0/

1- 18

31 /1

/1 /1

/1 S=

4 20

4 m

p

To p.

18 31

/

To p.

2 86

69 /1

91.54

91.56

91.68

91.58

91.51

91.54

91.47

91.52

91.48

91.51

91.55

91.56

91.61

91.63

91.47

91.45

91.64

91.64

91.69

91.45

91.50C

91.49

91.52

91.60

91.71

91.70

91.70

91.53

91.43

91.51

91.46 91.54

91.61

91.61

91.59

91.60

91.62 91.62

91.62

91.61

91.65

91.65

91.65

91.59

91.60

91.60

91.60

91.61 91.61

91.40

91.44

91.61

91.59

91.30

91.35

91.42

91.37

91.52

91.50

91.38

91.48

91.54

91.54

91.55

91.54

91.42

91.47C

91.56

91.33

91.53

91.37 91.50

91.52

91.58

91.54

91.37

91.28

91.34

91.29

91.26

91.41C

91.58 91.54

91.58

91.43

91.49C

91.72

91.46

91.72

91.47

91.57

91.51

91.57

91.63

91.67

91.79

91.49

91.49

91.33

91.42

91.52

91.49

91.49

91.51

91.48

91.51

91.54

91.38

91.57

91.59 91.59

91.58

91.34

91.50C 91.30

91.57

91.56

91.55

91.58

91.36

91.37

91.50

91.54

91.54

91.46

91.37

91.45 91.58

91.62

91.59

91.56

91.63

91.61 91.61

91.61 91.62

91.66

91.63

97.80

93.01

93.09

93.04

91.75

94.96

93.25

92.39

92.42

92.01

94.14

91.60

91.65

91.37

91.47

91.70

92.23

91.83

91.73

91.73 91.72

91.80 91.79

91.82

91.82

91.80 91.56

91.76

91.50

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Strada Dr. Grigore T. Popa

Strada Dr. Grigore T. Popa

Constructie

Constructie

Constructie

Parcare

Parcare

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Al ee

P ie

to na

la

Unitate Militara

To p.

28 68

3/ 1/

1/ 1

U TT

( S TR

. A CA

D. R

EM US

R AD

UL ET

)

19

17

ST R.

B OE

M A

20

21 A

21 22 A

22

ST R.

SC AR

IS OA

RA

23

27

25

43

41

43A

37

39

49

45

47

4

4A

51

43B

2

CF nr.440813 nr. top.440813 S=19.313,00MP

CF n

r.4 33

53 1

nr . t

op .2

86 82

/3 S=

68 0,

00 M

P

CF nr.418481 nr. top.1829/1- 1830/1-1831/1/1/1/2 S=868,00MP

PUD Aprobat prin HCL 376/2008 Construire imobil de apartamente cu functiuni complementare la parter -S+P+4E+Er

5.00

17.38

12.00 4.81

34.00

33.8811.64

49 .44

49 .40

49 .40

49 .40

29 .85

50 .64

49 .40

49 .40

49 .39

13.61 5.35

5.53

1,194.699 m

176.943 m2

A veranda acoperita

LO CU IN TA

EX IS TE N TA

D P+ P+ E

gj

94.048

90.988

94.899 91.208

90.919

90.851

91.137

91.061

90.919

90.851

91.120

91.020

91.299

91.120

91.020

90.925

91.233

90.925

91.290

91.511

91.514

93.852

94.288

91.623

91.799

92.635

91.607 91.364

91.647

C3

A

A

Cc

91.3691.36

91.16

91.10

91.07

91.03

90.92

90.87

90.96

90.87

90.71

90.77

90.65

90.59

90.60

90.56

90.68

90.66

91.58

1842-1847

Gr

91.623

91.623

91.623

91.623

S= 11

56 3

m p

nr .to

po .1

84 2-

18 47

ch io

sc

Hfo ra

j a pa

20 69

00

482200

20 69

50 20

69 50

20 69

00

482150

482250

482300

2

1

3

4

5

7

S = 1676 mp

S = 1670 mp

S = 1617 mp

S = 1651 mp

S = 1004 mp

31.44

33.57

33.27

2,807.598 m2

46 .9

5

12 1.

47

4

Nr . C

ad .4

39 37

4

Nr . C

ad .4

39 37

5

3

Nr . C

ad .4

39 37

0

Nr . C

ad .4

39 37

6

Nr . C

ad .4

39 37

3

Nr . C

ad .4

39 37

1

Nr . C

ad .4

39 37

2

Nr . C

ad .4

39 37

6

Nr . C

ad .4

39 37

0

Nr . C

ad .4

39 37

1

Nr . C

ad .4

39 37

2

Nr . C

ad .4

39 37

3

Nr . C

ad .4

39 37

4

Nr . C

ad .4

39 37

5

3

4

18 4.5

2

7

6. 00

43A

6

8

Nr . C

ad .4

40 81

3

2

1

5

Nr. Cad. 443180 S=3884mp

.

Nr . C

ad .4

41 48

4 - T

er en

p en

tru d

ru m

1

2

5

6

8

46 .3

7 12 .4

0

4. 60

7. 00

2. 50

10 .8

5

5.00

43.02

6.07

6.33

42.83

Nr . C

ad . 4

40 81

4 - T

er en

pe nt

ru d

ru m

R5

R5

R5

R5

R3.5

R3.5

P+2E+Subpanta

P+2E+Subpanta

13.15

35.894. 50

+P+5E+M

M

ST R.

GH EO

RG HE

IV ĂN

ES CU

C

P+4E+M

Magazie

ST R.

BR UT

US H

AN E

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

ST R.

D IA

M AN

DY C

ON ST

AN TI

N

Piese auto P

P

P+1

P+M

P+1 P

P P

P+2+M

P+1+M

P+M

P

P

P

P

P

P

P

P

P+1

S+P

P+M

P

P

P

D+P+M

P

D+P+M

P+M

P+1

P+1

P

P

P

P+M

P

P

P

P+1

P P

P+1+M

P+M

P+1+M

P+1

P+1

P+M

P+1

P

P

17,32 5

PUZ aprobat Locuinte colective si functiuni conexe -P+2E+subpanta

PUZ Aprobat prin HCL 446/2005 Ansamblu locuinte colective -S+P+5E+M -POT max 50% -CUT max 4

PUZ Aprobat prin HCL 164/2008 Constructii pentru locuinte colective -2S+P+9E -POT max 50% -CUT max 3,5

PUD Aprobat prin HCL 376/2008 Construire imobil de apartamente cu functiuni complementare la parter -S+P+4E+Er

PUZ Aprobat prin HCL 489/2014 Locuinte colective -D+P+2E -POT max 35% -CUT max 0,9

STR. DR. GRIGORE T. POPA

LEGENDA P.U.Z. LIMITE LIMITA ZONA DE STUDIU CVARTAL LIMITA DE PROPRIETATE PARCELE STUDIATE- S = 20 861m2

LIMITE DE PROPRIETATE PARCELE VECINE FOLOSINTA TERENURILOR ZONA UNITATI INDUSTRIALE EXISTENTE ZONA LOCUINTE EXISTENTE ZONA LOCUINTE COLECTIVE EXISTENTE ZONA FUNCTIUNI COMERCIALE/SERVICII EXISTENTE ZONA DE AGREMENT EXISTENTA ZONE VERZI EXISTENTE CLADIRI LOCUINTE INDIVIDUALE EXISTENTE CLADIRI LOCUINTE COLECTIVE EXISTENTE CLADIRI CU FUNCTIUNI COMERCIALE/SERVICII EXISTENTE CLADIRI INDUSTRIALE IN CVARTALUL AFERENT PUZ-ULUI EXISTENTE TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA EXISTENTE PUZ-URI APROBATE CAI DE COMUNICATIE ZONA CIRCULATIE AUTO EXISTENTA ZONA PIETONALA/ PLATFORME BETONATE/BOXE GARAJE EXISTENTE

N

SITUATIA EXISTENTA 01

1:1000

P.U.Z. DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

Amplasament: str.Grigore T.Popa (fosta Campina) nr. 41-43-49, Timisoara, CF nr. 418481, nr. top.1829/1-1830/1-1831/1/1/1/2; Suprafata=868,00MP

CF nr. 433531, nr. top.28682/3; Suprafata=680,00MP CF nr.440813, nr. top.440813; Suprafata=19.313,00MP

Suprafata totala = 20.861,00MP Beneficiar: SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

  • 04 EXISTENT

Atasament: 05_REGLEMENTARI.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

TIMISOARA, jud.Timis, str.Grigore T.Popa (fosta CAMPINA) , nr.41-43-49

AR HI TE CT UR A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Z.arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

71/2017

Data: iun. 2019

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

P.U.Z. DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

Amplasament: str.Grigore T.Popa (fosta Campina) nr. 41-43-49, Timisoara, CF nr. 418481, nr. top.1829/1-1830/1-1831/1/1/1/2; Suprafata=868,00MP

CF nr. 433531, nr. top.28682/3; Suprafata=680,00MP CF nr.440813, nr. top.440813; Suprafata=19.313,00MP

Suprafata totala = 20.861,00MP Beneficiar: SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

7,74 5

34,63

15 ,9

6

19 ,0

15

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0 35,19 5

35,25 5

35,33

35,22 5

35,11 5

35,92 5

18 ,1

8

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

17 ,9

95

6,00

8,00

3, 00

6,00

8,00

6, 00

9, 50

12,78

8, 00

10 ,0

0 10,00

6,00

44,13 5

6, 00

6, 00

3,00

3, 00

4, 00

7, 00

10,00

10 ,0

0

3,00

10 ,0

0

20,24 5

35 ,2

25

6, 00

2,00

8, 00

2,00

2,00

27 ,3

75

7,00

89 ,0

6

PARCELA NR.7 A: 655 m 2

PARCELA NR.6 A: 675 m 2

PARCELA NR.5 A: 668 m 2

PARCELA NR.4 A: 670 m 2

PARCELA NR.3 A: 671 m 2

PARCELA NR.2 A: 651 m 2

PA RC

EL A

NR .1

- d ru

m p

ub lic

A: 5

.6 88

m 2

PARCELA NR.9 A: 1.422 m 2

PARCELA NR.11 A: 2.788 m 2

PA RC

EL A

NR .1

'' A:

5 46

m 2

PA RC

EL A

NR .1

' A:

2 00

m 2

PA RC

EL A

NR .8

A: 4

41 m

2

PARCELA NR.8' A: 555 m 2

34.00

33.88

49 .44

49 .40

49 .40

49 .40

29 .85

50 .64

49 .40

49 .40

49 .39

13.61 5.35

5.53

1,194.699 m

176.943 m2

A1 veranda acoperita

LO CU IN TA

EX IS TE N TA

D P+ P+ E

gj

94.048

90.988

94.899 91.208

90.919

90.851

91.137

91.061

90.919

90.851

91.120

91.020

91.299

91.120

91.020

90.925

91.233

90.925

91.290

91.511

91.514

91.449

93.852

94.288

91.623

91.799

92.635

91.607 91.364

91.647 91.692

A

A

Cc

91.3691.36

91.16

91.10

91.07

91.03

90.92

90.87

90.96

90.87

90.71

90.77

90.65

90.59

90.60

90.56

90.68

90.66

91.58

1842-1847

Gr

91.623

91.623

91.623

91.623

Hfo ra

j a pa

20 69

00

482200

20 69

50 20

69 50

20 69

00

482150

482250

482300

2

1

3

4

5

7

S = 1676 mp

S = 1670 mp

S = 1617 mp

S = 1651 mp

S = 1004 mp

31.44

33.57

33.27

2,807.598 m2

46 .9

5

12 1.

47

4

Nr . C

ad .4

39 37

4

Nr . C

ad .4

39 37

5

3

Nr . C

ad .4

39 37

0

Nr . C

ad .4

39 37

6

Nr . C

ad .4

39 37

3

Nr . C

ad .4

39 37

1

Nr . C

ad .4

39 37

2

Nr . C

ad .4

39 37

6

Nr . C

ad .4

39 37

0

Nr . C

ad .4

39 37

1

Nr . C

ad .4

39 37

2

Nr . C

ad .4

39 37

3

Nr . C

ad .4

39 37

4

Nr . C

ad .4

39 37

5

3

4

18 4.5

2

7

6. 00

43A

6

8

Nr . C

ad .4

40 81

3

2

1

5

Nr. Cad. 443180 S=3884mp

.

Nr . C

ad .4

41 48

4 - T

er en

p en

tru d

ru m

1

2

5

6

8

5.00 5.47

46 .3

7 12 .4

0

4. 60

7. 00

2. 50

10 .8

5

5.00

43.02

6.07

6.33

42.83

Nr . C

ad . 4

40 81

4 - T

er en

pe nt

ru d

ru m

R5

R5

R5

R5

R3.5

R3.5

P+2E+Subpanta

P+2E+Subpanta

4. 50

13.15

35.894. 50

P+5E+M

ST R.

GH EO

RG HE

IV ĂN

ES CU

C

P+4E+M

Magazie

ST R

BR UT

US H

AN E

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

2

1,75

15,40

19 .6 7

3. 00

2100.07299.89 99.91

99.936

99.943

99.933

Nr.top.2050

P+3

P+1

P

P

2S+P+4E

2S+P+9E 2S+P+5E

2S+P+9E

2S+P+3E

2S+P+5E

-1S+P+9E

-1S+P+5E -1S+P+9E

-1S+P+4E

-1S+P+9E -1S+P+5E

-1S+P+9E

25 ,1

35

72 ,8

55

14,27

31 ,7

35

13,08

32 ,0

6

52 ,6

4

37 ,3

8

27,95 5

42 ,0

1

2,65 4,58

9,81 5

47 ,0

65

14,59 5

46 ,3

55

14,54

61,34 5

46 ,0

0

31,40

12 1,

41

39,06 5

8,91

14 ,8

8

23 ,7

9

35,76 5

36,25

24 ,4

1

34 ,0

7

3, 67

12,24

5, 65

14,71 5

9,96 5 5,00 2,00 15,62 5

79 ,2

45

8, 93

5

17,32 5

12,67 5

62 ,6

0

20,18 5

62 ,5

45

9,16

2,08 5

12,78

1, 50

1, 00 6

,0 01

,0 0

2,00

3, 50

5,00

5,00

5,91

18,92 313 m2

PUZ Aprobat prin HCL 446/2005 Ansamblu locuinte colective -S+P+5E+M -POT max 50% -CUT max 4

PUZ Aprobat prin HCL 489/2014 Locuinte colective -D+P+2E -POT max 35% -CUT max 0,9

PUZ aprobat cu HCL22/30.01.2018 Locuinte colective si functiuni conexe -P+2E+subpanta POT=40% CUT=1,2

PUD Aprobat prin HCL 376/2008 Construire imobil de apartamente cu functiuni complementare la parter -S+P+4E+Er

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Platf. de beton

St ra

da D

ia m

an di

Co ns

ta nt

in

Fu nd

at ie

d e

be to

n

Platf. de beton

an ex

a

re gi

m P

37

casa de vacanta

(S + P)

439368

443159

439376

439369

439370

439371

439372

439373

439374

439375

439377

439378

425048

431166

435921

435922

443788

443789

443180

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

28 67

6- 28

67 5,

2 86

74 /2

/b -2

86 74

/1 /6

Ca sa

P +1

E

406304

D ru

m d

e pi

at ra

Anexa

440814

441484

S= 4

20 4

m p

C

C

C

C

C

C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Strada Dr. Grigore T. Popa

Strada Dr. Grigore T. Popa

Constructie

Bloc

Constructie

Parcare

St ra

da A

rm on

ie i

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Al ee

P ie

to na

la

Unitate Militara

STR. DR. GRIGORE T. POPA

91.55 91.34

91.33

91.25

91.24

91.82

91.77

91.32

91.46

91.97

91.42

91.72

91.36 91.70

92.05

91.21

91.27

91.24

91.2391.19

91.19

91.18

91.20

91.19

91.16

91.18

91.56

91.14 91.20

91.16

91.14

91.07

91.14

91.08

91.15

91.19

91.21 91.16

91.11 91.06

91.08

90.91

90.95

90.93

91.12

91.13 91.18

91.02

90.73 90.78

91.01

90.91

91.26

91.80

91.19

90.85

90.83

90.98 90.85

91.21 91.21

91.03

91.46

91.19

91.16

91.22

91.07

91.20

91.22

91.29

91.20

91.10

91.28 92.70

91.25

91.26 91.34

91.11

90.88

90.94

90.99

91.03

91.02

91.07

90.98

91.00

91.06

91.19

90.92

90.87

90.85

90.76

90.73

90.77

90.73

90.68

90.74

90.72

90.74

90.70

90.63

90.60

90.58

90.65

90.61

90.61

90.61

90.62

90.74

90.69

90.74

90.85

91.07

91.04

91.12

91.15 91.15

91.10

Platf. de beton

Platf. de beton

91.17

91.17

91.17

91.25

91.25

91.2291.08

91.24

91.20

91.4391.21

91.29

91.21

91.23

91.11

91.2091.22

91.24

91.27

91.28

91.13

90.82

90.93

90.75

90.72

91.28

90.69 90.69

90.58

90.58

90.65

90.98

90.98 90.90

90.92

90.77

90.63

90.68

90.81

90.78

90.78

91.26

91.05

91.10

90.86

90.72

90.56

90.54

91.40

91.65

91.6391.83

91.52

91.56

91.30

91.51

91.46

91.37

91.36 91.47

91.38

91.32 C

91.52

C

91.45

91.58

92.04

91.12

Casa

Fantana

Al ee

p ie

to na

la

Cad 440813

Cad 439376

Cad 439372

Cad 439373

Cad 439374

Cad 439375

Cad 431166 Cad 443180

Cad 50486

Scf= 19313 mp

91.54

91.58

91.82

To p.

2 86

78 /1

To p.

2 86

77 /1

91.17

91.17 91.37

91.24

91.15

91.59

91.22

91.26

91.38

91.4090.88

90.86

91.20

91.16

91.22

91.31 91.03

90.74

90.74

90.76

90.83

90.76

90.67 90.82

90.71

90.92

90.92

90.75

91.37

91.13

91.04 90.98

91.05 91.36

90.97

90.82

90.89

90.70

91.19

91.08

91.14 91.49

91.32 91.30

91.31 91.19

91.16

91.28

D ru

m d

e pi

at ra

Anexa

Ca d

44 08

14

Ca d

44 14

84

Top. 28669/1

91.68

91.56 91.58

91.51

91.54

91.47

91.55

91.56

91.61

91.63 91.47

91.64

91.50C

91.49

91.71

91.70

91.53

91.4691.59

91.62

91.62

91.65

91.65

91.61

91.40

91.4491.59

91.30

91.35

91.42

91.50

91.38

91.54

91.42

91.47C

91.33

91.58

91.54

91.37

91.29

91.41C

91.54

91.58

91.43

C

91.46

91.72 91.57

91.51

91.63 91.67

91.49

91.51

91.48

91.51

91.54

93.45

91.3891.59 91.58

91.34

91.50C 91.30

91.57

91.37

91.54

91.37

91.56

91.63

91.61

91.63

97.80

93.01 93.09

93.04

94.96

93.25

92.39

92.42

92.01

94.14

91.47

91.73

91.73 91.72

91.60 C

91.74

91.57

91.56

91.76 91.50

91.84

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Strada Dr. Grigore T. Popa

Constructie

Constructie

Parcare

St ra

da A

rm on

ie iAlee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Al ee

P ie

to na

la

Unitate Militara

Cad 443180

Smas= 19313 mp

To p.

18 31

/2

Top: 28688/2/1-28688/2/2/1

Top: 28687/3/1/b, 28688/1/2/3

Top: 28687/3/1/c, 28688/1/2/4

Cad 50484

Top: 28687/1/a-b/1

Top:1871

Top:1870

Top:1869

Top:1868

482050

20 67

00

482050

20 67

50

482050

20 68

00

482050

20 68

50

482050

20 69

00

482050

20 69

50

482100

20 67

00

482100

20 67

50

482100

20 68

00

482100

20 68

50

482100

20 69

00

482100

20 69

50

482150

20 67

00

482150

20 67

50

482150

20 68

00

482150

20 68

50

482150

20 69

00

482150

20 69

50

482200

20 67

00

482200

20 67

50

482200

20 68

50

482200

20 69

00

482200

20 69

50

482250

20 67

00

482250

20 67

50

482250

20 68

50

482250

20 69

00

482250

20 69

50

482300

20 67

00

482300

20 68

00

482300

20 68

50

482300

20 69

00

482300

20 69

50

482350

20 67

00

482350

20 67

50

482350

20 68

00

482350

20 68

50

482350

20 69

00

482350

20 69

50

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+1E+M/Er POT=35%CUT=1,0Z.VERDE=30%

PARC PUBLIC

2S+P+8Ehmax.=29m POT=50%CUT=3,5Z.VERDE=10%

5m

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20% 40

lo cu

ri pt

pa rc

el a

nr .1

0

( S TR

. A CA

D. R

EM US

R AD

UL ET

)

16 A

15

18 B

19 17

ST R.

B O

EM A

20

21 A

21 22 A

22

19 21

20 +2

2 ST

R. SC

AR IS

O AR

A

24

23

27

25

29

43

41

37 39

49

45

47

4 4A

51A 6

51

43B

2

91.55 91.34

91.33

91.25

91.24

91.82

91.77

91.32

91.46

91.97

91.42

91.72

91.36 91.70

92.05

91.21

91.27

91.24

91.2391.19

91.19

91.18

91.20

91.19

91.16

91.18

91.56

91.14 91.20

91.16

91.14

91.07

91.14

91.08

91.15

91.19

91.21 91.16

91.11 91.06

90.91

90.95

90.93

91.12

91.13 91.18

91.02

91.02

90.73 90.78

91.01

90.91

91.26

91.80

91.19

90.85

90.83

90.98 90.85

91.21 91.21

91.03

91.46

91.19

91.16

91.22

91.07

91.20

91.22

91.29

91.20

91.10

91.28 92.70

91.25

91.26 91.34

91.11

90.88

90.94

90.99

91.03

91.02

91.07

90.98

91.00

91.06

91.19

90.92

90.87

90.85

90.76

90.73

90.77

90.73

90.68

90.74

90.72

90.74

90.70

90.63

90.60

90.58

90.65

90.61

90.61

90.61

90.62

90.74

90.69

90.74

90.85

91.07

91.04

91.12

91.15 91.15

91.10

Platf. de beton

91.17

91.17

91.17

91.25

91.25

91.2291.08

91.24

91.20

91.4391.21

91.29

91.21

91.23

91.11

91.2091.22

91.24

91.27

91.28

91.13

90.82

90.93

90.75

90.72

91.28

90.69 90.69

90.58

90.58

90.65

90.98

90.98 90.90

90.92

90.77

90.63

90.68

90.81

90.78

90.78

91.26

91.05

91.10

90.86

90.72

90.56

90.54

91.40

91.65

91.6391.83

91.52

91.56

91.30

91.51

91.46

91.37

91.36 91.47

91.38

91.32 C

91.52

C

91.45

91.58

92.04

91.12

Ruina

Pl at

f. de

b et

on

Cad 440813

Cad 439376

Cad 439372

Cad 439373

Cad 439374

Cad 439375

Cad 443180

Cad 50484

Ca d

50 48

5

Cad 418481 Scf= 868 mp

Cad 433531 Scf= 680 mp

Scf= 19313 mp

To p.

28 68

2/ 1

91.54

91.58

91.82

Ha la

P +1

E

To p.

2 86

78 /1

To p.

2 86

77 /1

91.17

91.17 91.37

91.24

91.15

91.59

91.22

91.26

91.38

91.4090.88

90.86

91.20

91.16

91.22

91.31 91.03

90.74

90.74

90.76

90.83

90.76

90.67 90.82

90.71

90.92

90.92

90.75

91.37

91.13

91.04 90.98

91.05 91.36

90.97

90.82

90.89

90.70

91.19

91.08

91.14 91.49

91.32 91.30

91.31 91.19

91.16

91.28

D ru

m d

e pi

at ra

Anexa

Ca d

44 08

14

Ca d

44 14

84

To p.

18 29

/1 -1

83 0/

1- 18

31 /1

/1 /1

/1

91.68

91.56 91.58

91.51

91.54

91.47

91.55

91.56

91.61

91.63 91.47

91.64

91.50C

91.49

91.71

91.70

91.53

91.4691.59

91.62

91.62

91.65

91.65

91.61

91.40

91.4491.59

91.30

91.35

91.42

91.50

91.38

91.54

91.42

91.47C

91.33

91.58

91.54

91.37

91.29

91.41C

91.54

91.58

91.43

C 91.46

91.72 91.57

91.51

91.63 91.67

91.49

91.51

91.48

91.51

91.54

93.45

91.3891.59 91.58

91.34

91.50C

91.30

91.57

91.37

91.54

91.37

91.56

91.63

91.61

91.63

97.80

93.01 93.09

93.04

94.96

93.25

92.39

92.42

92.01

94.14

91.47

91.73

91.73 91.72

91.60 C

91.74

91.57

91.56

91.76 91.50

91.84

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V V

V

V

V

V

V V

V

V V

V

V

Strada Dr. Grigore T. Popa

Constructie

Parcare

Parcare

St ra

da A

rm on

ie i

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Al ee

P ie

to na

la

Unitate Militara

To p.

28 68

3/ 1/

1/ 1

Cad 443180

Smas= 19313 mp

Smas= 680 mp

Smas= 868 mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

10

11 24

To p.

18 30

/2 /1

To p.

18 31

/2

Top: 28688/2/1-28688/2/2/1

Top: 28687/3/1/a, 28688/1/2/1

Top: 28687/3/1/a, 28688/1/2/2

Top: 28687/3/1/b, 28688/1/2/3

Top: 28687/3/1/c, 28688/1/2/4

Top: 28687/1/a-b/1

Top:1871

Top:1870

Top:1869

Top:1868

482050 2 06

70 0

482050 2 06

75 0

482050 2 06

80 0

482050 2 06

85 0

482050 2 06

90 0

482050 2 06

95 0

482100 2 06

70 0

482100 2 06

75 0

482100 2 06

80 0

482100 2 06

85 0

482100 2 06

90 0

482100 2 06

95 0

482150 2 06

70 0

482150 2 06

75 0

482150 2 06

80 0

482150 2 06

85 0

482150 2 06

90 0

482150 2 06

95 0

482200 2 06

70 0

482200 2 06

75 0

482200 2 06

80 0

482200 2 06

90 0

482200 2 06

95 0

482250 2 06

70 0

482250 2 06

75 0

482250 2 06

80 0

482250 2 06

85 0

482250 2 06

90 0

482250 2 06

95 0

482300 2 06

70 0

482300 2 06

75 0

482300 2 06

80 0

482300 2 06

85 0

482300 2 06

90 0

482300 2 06

95 0

482350 2 06

70 0

482350 2 06

75 0

482350 2 06

80 0

482350 2 06

85 0

482350 2 06

90 0

482350 2 06

95 0

439368

443159

439376

439369

439370

439371

439372

439373

439374

439375

439377

439378

425048

CF 431166

435921

435922

443788

443789

443180

91.10

91.02

90.83

90.98 90.85

91.21

91.21

91.03

91.46 91.23

91.19

91.05 91.09

91.11

91.10

91.01 91.21

91.20

91.44 91.04

91.07 91.02 91.00

91.12C 90.9891.45

91.16

91.06

91.13C 91.13

C 91.13 91.11

91.14 C91.05C 91.18

91.15 91.13C

91.00C 91.05C91.02

C91.37

91.00

91.04

90.86

90.95

90.84C

90.95 91.17C90.92

C

90.89C

90.86

90.89 90.87

91.01

90.91

90.90

90.92

90.96

91.28 90.99

91.5191.01

91.50

91.25

90.93

90.93

90.89

91.53

90.93 91.02

91.21

91.2591.22

90.49

91.22 91.08

91.2491.20

91.43 91.21

91.29 91.21

91.23 91.16

91.23 91.18

91.21 53 91.19fund

91.12 91.28

91.22 91.08

cad 50484

ca d

50 48

5

cad 50486

CF 4

12 65

4

CF 402257

CF 412596

CF 424662

CF 412198

CF 433423

Top: 28687/1/a-b/2

Top: 28687/1/a-b/3

CF 412894

CF 403964

CF 439244

Top. 28669/1 CF 416837

Ca sa

P +1

E

CF 406304

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/4

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/6

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/5

CF 431150

CF 427433

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/2

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/3

CF 406307

St ra

da G

he or

gh e

Iv an

es cu

St ra

da G

he or

gh e

Iv an

es cu

VARGA OVIDIU

DUMITRASCIUC EMILIA- CARMEN

DUMITRASCIUC MIRCEA DOREL

SALA MARIAN-DOREL SALA MIOARA-RAMONA

SALA MARIAN-DOREL SALA MIOARA-RAMONA

SIRBU ADRIAN-FLORENTIN

SIRBU GABRIELA

M UN

IC IP

IU L

TI M

IS O

AR A

M UN

IC IP

IU L

TI M

IS O

AR A

NICHITEAN DUMITRU NICHITEAN ANISOARA

NEGRUT LENUTA NEGRUT ROXANA DANIELA

BODNĂRESCUL MIRCEA

MUNICIPIUL TIMISOARA

SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA

Casa

Anexa

Casa

Anexa

Casa

Casa Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Anexa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Anexa

Anexa

To p.

2 86

69 /1

CF 2

47 0

Ti m

iso ar

a

2S+P+8Ehmax.=29m POT=50%CUT=3,5Z.VERDE=10%

16 lo

cu ri

pt pa

rc el

a nr

.1 0

14 lo

cu ri

pt pa

rc el

a nr

.1 0

5 lo

cu ri

pt pa

rc el

a nr

.1 0'

STOP

ST OP

STOP

STOP

ST OP

ST OP

ST OP

ST OP

STOP

ST OP

STOP

PARCELA NR.10 A: 4.272 m 2

PARCELA NR.10' A: 960 m 2

PARC PUBLIC

DRUM PROPUS- de utilitate publica

SUPRAFATA TEREN

SUPRAFATA TOTALA TEREN

EXISTENT m² %

10020.861,00

SUPRAFATA TEREN

LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

S+P+1E+M/Er(nr.8,8')

PROPUS m² %

27,27%5.688DRUMURI PROPUSE CE SE VOR CEDA (nr.1)

25,08%5.232

REGLEMENTARI URBANISTICE 02

1:1000

LOCUINTE COLECTIVE cu functiuni complementare la parter 2S+P+8E(nr.10,10')

32,49%6.778

4,77%996

SPATII VERZI (nr.9) 6,82%1.422

LOCUINTE COLECTIVE cu functiuni complementare la parter

S+P+2E+subpanta(nr.2-7,11)

SUBZONA Locuinte individuale/ semicolective (maxim 2 unitati locative pe parcela) S+P+1E+M/Er POT max 35% CUT max 1,00 Hmax.coama 10m Hmax.cornisa 8m zona verde pe parcela rezultata=30%

SUBZONA Locuinte colective cu functiuni complementare la parter S+P+2E cu subpanta POT max 40% CUT max 1,20 Hmax.coama 12m Hmax.cornisa 10m zona verde pe parcela rezultata=20%

SUBZONA Locuinte colective cu functiuni complementare la parter 2S+P+8E POT max 50% CUT max 3,5 Hmax. 29m zona verde pe parcela rezultata =10%

SUBZONA Spatii verzi- parcuri de utilitate publica

DRUMURI PROPUSE de utilitate publica

PARCAJE PROPUSE PT VIZITATORI (nr.1', 1'') 3,57%

745

PUZ-URI APROBATE

  • 06 regl a2

Atasament: 06_PROPRIETATEA.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

TIMISOARA, jud.Timis, str.Grigore T.Popa (fosta CAMPINA) , nr.41-43-49

AR HI TE CT UR A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Z.arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

71/2017

Data: iun. 2019

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

7,74 5

34,63

15 ,9

6

19 ,0

15

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0 35,19 5

35,25 5

35,33

35,22 5

35,11 5

35,92 5

18 ,1

8

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

17 ,9

95

6,00

8,00

3, 00

6,00

8,00

6, 00

9, 50

12,78

8, 00

10 ,0

0 10,00

6,00

44,13 5

6, 00

6, 00

3,00

3, 00

4, 00

7, 00

10,00

10 ,0

0

3,00

10 ,0

0

20,24 5

35 ,2

25

6, 00

2,00

8, 00

2,00

2,00

27 ,3

75

7,00

89 ,0

6

PTT1

PTT1

PT T2

PT T2

PT T4

PT T4

10 locuri

10 locuri

10 locuri

10 locuri

10 locuri

21 locuri

15 lo

cu ri

17 lo

cu ri

22 locuri

15 lo

cu ri

PARCELA NR.7 A: 655 m 2

PARCELA NR.6 A: 675 m 2

PARCELA NR.5 A: 668 m 2

PARCELA NR.4 A: 670 m 2

PARCELA NR.3 A: 671 m 2

PARCELA NR.2 A: 651 m 2

PA RC

EL A

NR .1

- d ru

m p

ub lic

A: 5

.6 88

m 2

PARCELA NR.9 A: 1.422 m 2

PARCELA NR.11 A: 2.788 m 2

PA RC

EL A

NR .1

'' A:

5 46

m 2

PA RC

EL A

NR .1

' A:

2 00

m 2

PA RC

EL A

NR .8

A: 4

41 m

2

PARCELA NR.8' A: 555 m 2

34.00

33.88

49 .44

49 .40

49 .40

49 .40

29 .85

50 .64

49 .40

49 .40

49 .39

13.61 5.35

5.53

1,194.699 m

176.943 m2

A veranda acoperita

LO CU IN TA

EX IS TE N TA

D P+ P+ E

gj

94.048

90.988

94.899 91.208

90.919

90.851

91.137

91.061

90.919

90.851

91.120

91.020

91.299

91.120

91.020

90.925

91.233

90.925

91.290

91.511

91.514

93.852

94.288

91.623

91.799

92.635

91.607 91.364

91.647

A

A

Cc

91.3691.36

91.16

91.10

91.07

91.03

90.92

90.87

90.96

90.87

90.71

90.77

90.65

90.59

90.60

90.56

90.68

90.66

91.58

1842-1847

Gr

91.623

91.623

91.623

91.623

Hfo ra

j a pa

20 69

00

482200

20 69

50 20

69 50

20 69

00

482150

482250

482300

2

1

3

4

5

7

S = 1676 mp

S = 1670 mp

S = 1617 mp

S = 1651 mp

S = 1004 mp

31.44

33.57

33.27

2,807.598 m2

46 .9

5

12 1.

47

4

Nr . C

ad .4

39 37

4

Nr . C

ad .4

39 37

5

3

Nr . C

ad .4

39 37

0

Nr . C

ad .4

39 37

6

Nr . C

ad .4

39 37

3

Nr . C

ad .4

39 37

1

Nr . C

ad .4

39 37

2

Nr . C

ad .4

39 37

6

Nr . C

ad .4

39 37

0

Nr . C

ad .4

39 37

1

Nr . C

ad .4

39 37

2

Nr . C

ad .4

39 37

3

Nr . C

ad .4

39 37

4

Nr . C

ad .4

39 37

5

3

4

18 4.5

2

7

6. 00

43A

6

8

Nr . C

ad .4

40 81

3

2

1

5

Nr. Cad. 443180 S=3884mp

.

Nr . C

ad .4

41 48

4 - T

er en

p en

tru d

ru m

1

2

5

6

8

5.00 5.47

46 .3

7 12 .4

0

4. 60

7. 00

2. 50

10 .8

5

5.00

43.02

6.07

6.33

42.83

Nr . C

ad . 4

40 81

4 - T

er en

pe nt

ru d

ru m

R5

R5

R5

R5

R3.5

R3.5

P+2E+Subpanta

P+2E+Subpanta

4. 50

13.15

35.894. 50

P+5E+M

ST R.

GH EO

RG HE

IV ĂN

ES CU

C

P+4E+M

Magazie

ST R

BR UT

US H

AN E

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

2

1,75

15,40

19 .6 7

3. 00

2100.07299.89 99.91

99.936

99.943

99.933

Nr.top.2050

P+3

P+1

P

P

2S+P+9E 2S+P+5E

2S+P+9E

2S+P+3E

2S+P+5E

-1S+P+9E

-1S+P+5E -1S+P+9E

-1S+P+4E

-1S+P+9E -1S+P+5E

-1S+P+9E

25 ,1

35

72 ,8

55

14,27

31 ,7

35

13,08

32 ,0

6

52 ,6

4

37 ,3

8

27,95 5

42 ,0

1

2,65 4,58

9,81 5

47 ,0

65

14,59 5

46 ,3

55

14,54

61,34 5

46 ,0

0

31,40

12 1,

41

39,06 5

8,91

14 ,8

8

23 ,7

9

35,76 5

36,25

24 ,4

1

34 ,0

7

3, 67

12,24

5, 65

14,71 5

9,96 5 5,00 2,00 15,62 5

79 ,2

45

8, 93

5

17,32 5

12,67 5

62 ,6

0

20,18 5

62 ,5

45

9,16

2,08 5

12,78 1,

50 1,

00 6 ,0

01 ,0

0

2,00

3, 50

5,00

5,00

5,91

18,92

PTT3

PTT3

313 m2

PUZ Aprobat prin HCL 446/2005 Ansamblu locuinte colective -S+P+5E+M -POT max 50% -CUT max 4

PUZ Aprobat prin HCL 489/2014 Locuinte colective -D+P+2E -POT max 35% -CUT max 0,9

PUZ aprobat cu HCL22/30.01.2018 Locuinte colective si functiuni conexe -P+2E+subpanta POT=40% CUT=1,2

PUD Aprobat prin HCL 376/2008 Construire imobil de apartamente cu functiuni complementare la parter -S+P+4E+Er

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Platf. de beton

St ra

da D

ia m

an di

Co ns

ta nt

in

Fu nd

at ie

d e

be to

n

Platf. de beton

an ex

a

re gi

m P

37

casa de vacanta

(S + P)

439368

443159

439376

439369

439370

439371

439372

439373

439374

439375

439377

439378

425048

431166

435921

435922

443788

443789

443180

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

28 67

6- 28

67 5,

2 86

74 /2

/b -2

86 74

/1 /6

Ca sa

P +1

E

406304

D ru

m d

e pi

at ra

Anexa

440814

441484

S= 4

20 4

m p

C

C

C

C

C

C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Strada Dr. Grigore T. Popa

Strada Dr. Grigore T. Popa

Constructie

Bloc

Constructie

Parcare

St ra

da A

rm on

ie i

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Al ee

P ie

to na

la

Unitate Militara

STR. DR. GRIGORE T. POPA

91.55 91.34

91.33

91.25

91.24

91.82

91.77

91.32

91.46

91.97

91.42

91.72

91.36 91.70

92.05

91.21

91.27

91.24

91.2391.19

91.19

91.18

91.20

91.19

91.16

91.18

91.56

91.14 91.20

91.16

91.14

91.07

91.14

91.08

91.15

91.19

91.21 91.16

91.11 91.06

91.08

90.91

90.95

90.93

91.12

91.13 91.18

91.02

90.73 90.78

91.01

90.91

91.26

91.80

91.19

90.85

90.83

90.98 90.85

91.21 91.21

91.03

91.46

91.19

91.16

91.22

91.07

91.20

91.22

91.29

91.20

91.10

91.28 92.70

91.25

91.26 91.34

91.11

90.88

90.94

90.99

91.03

91.02

91.07

90.98

91.00

91.06

91.19

90.92

90.87

90.85

90.76

90.73

90.77

90.73

90.68

90.74

90.72

90.74

90.70

90.63

90.60

90.58

90.65

90.61

90.61

90.61

90.62

90.74

90.69

90.74

90.85

91.07

91.04

91.12

91.15 91.15

91.10

Platf. de beton

Platf. de beton

91.17

91.17

91.17

91.25

91.25

91.2291.08

91.24

91.20

91.4391.21

91.29

91.21

91.23

91.11

91.2091.22

91.24

91.27

91.28

91.13

90.82

90.93

90.75

90.72

91.28

90.69 90.69

90.58

90.58

90.65

90.98

90.98 90.90

90.92

90.77

90.63

90.68

90.81

90.78

90.78

91.26

91.05

91.10

90.86

90.72

90.56

90.54

91.40

91.65

91.6391.83

91.52

91.56

91.30

91.51

91.46

91.37

91.36 91.47

91.38

91.32 C

91.52

C

91.45

91.58

92.04

91.12

Casa

Fantana

Al ee

p ie

to na

la

Cad 440813

Cad 439376

Cad 439372

Cad 439373

Cad 439374

Cad 439375

Cad 431166 Cad 443180

Cad 50486

Scf= 19313 mp

91.54

91.58

91.82

To p.

2 86

78 /1

To p.

2 86

77 /1

91.17

91.17 91.37

91.24

91.15

91.59

91.22

91.26

91.38

91.4090.88

90.86

91.20

91.16

91.22

91.31 91.03

90.74

90.74

90.76

90.83

90.76

90.67 90.82

90.71

90.92

90.92

90.75

91.37

91.13

91.04 90.98

91.05 91.36

90.97

90.82

90.89

90.70

91.19

91.08

91.14 91.49

91.32 91.30

91.31 91.19

91.16

91.28

D ru

m d

e pi

at ra

Anexa

Ca d

44 08

14

Ca d

44 14

84

Top. 28669/1

91.68

91.58

91.51

91.54

91.47

91.55

91.56

91.61

91.63 91.47

91.64

91.50C

91.49

91.71

91.70

91.53

91.4691.59

91.62

91.62

91.65

91.65

91.61

91.40

91.4491.59

91.30

91.35

91.42

91.50

91.38

91.54

91.42

91.47C

91.33

91.58

91.54

91.37

91.29

91.41C

91.54

91.58

91.43

C

91.46

91.72 91.57

91.51

91.63 91.67

91.49

91.51

91.48

91.51

91.54

93.45

91.3891.59 91.58

91.34

91.50C 91.30

91.57

91.37

91.54

91.37

91.56

91.63

91.61

91.63

97.80

93.01 93.09

93.04

94.96

93.25

92.39

92.42

92.01

94.14

91.47

91.73

91.73 91.72

91.60 C

91.74

91.57

91.56

91.76 91.50

91.84

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Strada Dr. Grigore T. Popa

Constructie

Constructie

Parcare

St ra

da A

rm on

ie iAlee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Al ee

P ie

to na

la

Unitate Militara

Cad 443180

Smas= 19313 mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27 28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

10

11 24

To p.

18 31

/2

Top: 28688/2/1-28688/2/2/1

Top: 28687/3/1/b, 28688/1/2/3

Top: 28687/3/1/c, 28688/1/2/4

Cad 50484

Top: 28687/1/a-b/1

Top:1871

Top:1870

Top:1869

Top:1868

482100

20 67

00

482100

20 67

50

482100

20 68

00

482100

20 68

50

482100

20 69

00

482100

20 69

50

482150

20 67

00

482150

20 67

50

482150

20 68

00

482150

20 68

50

482150

20 69

00

482150

20 69

50

482200

20 67

00

482200

20 67

50

482200

20 68

50

482200

20 69

00

482200

20 69

50

482250

20 67

00

482250

20 67

50

482250

20 68

50

482250

20 69

00

482250

20 69

50

482300

20 67

00

482300

20 68

00

482300

20 68

50

482300

20 69

00

482300

20 69

50

482350

20 67

00

482350

20 67

50

482350

20 68

00

482350

20 68

50

482350

20 69

00

482350

20 69

50

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+1E+M/Er POT=35%CUT=1,0Z.VERDE=30%

PARC PUBLIC

2S+P+8Ehmax.=29m POT=50%CUT=3,5Z.VERDE=10%

5m

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

40 lo

cu ri

pt pa

rc el

a nr

.1 0

( S TR

. A CA

D. R

EM US

R AD

UL ET

)

18 B

19 17

ST R.

B O

EM A

20

21 A

21 22 A

22

21

ST R.

SC AR

IS O

AR A

23

27

25

29

43

41

37 39

49

45

47

4 4A

51A 6

51

43B

2

91.55 91.34

91.33

91.25

91.24

91.82

91.77

91.32

91.46

91.97

91.42

91.72

91.36 91.70

92.05

91.21

91.27

91.24

91.2391.19

91.19

91.18

91.20

91.19

91.16

91.18

91.56

91.14 91.20

91.16

91.14

91.07

91.14

91.08

91.15

91.19

91.21 91.16

91.11 91.06

90.91

90.95

90.93

91.12

91.13 91.18

91.02

91.02

90.73 90.78

91.01

90.91

91.26

91.80

91.19

90.85

90.83

90.98 90.85

91.21 91.21

91.03

91.46

91.19

91.16

91.22

91.07

91.20

91.22

91.29

91.20

91.10

91.28 92.70

91.25

91.26 91.34

91.11

90.88

90.94

90.99

91.03

91.02

91.07

90.98

91.00

91.06

91.19

90.92

90.87

90.85

90.76

90.73

90.77

90.73

90.68

90.74

90.72

90.74

90.70

90.63

90.60

90.58

90.65

90.61

90.61

90.61

90.62

90.74

90.69

90.74

90.85

91.07

91.04

91.12

91.15 91.15

91.10

Platf. de beton

91.17

91.17

91.17

91.25

91.25

91.2291.08

91.24

91.20

91.4391.21

91.29

91.21

91.23

91.11

91.2091.22

91.24

91.27

91.28

91.13

90.82

90.93

90.75

90.72

91.28

90.69 90.69

90.58

90.58

90.65

90.98

90.98 90.90

90.92

90.77

90.63

90.68

90.81

90.78

90.78

91.26

91.05

91.10

90.86

90.72

90.56

90.54

91.40

91.65

91.6391.83

91.52

91.56

91.30

91.51

91.46

91.37

91.36 91.47

91.38

91.32 C

91.52

C

91.45

91.58

92.04

91.12

Ruina

Pl at

f. de

b et

on

Cad 440813

Cad 439376

Cad 439372

Cad 439373

Cad 439374

Cad 439375

Cad 443180

Cad 50484

Ca d

50 48

5

Cad 418481 Scf= 868 mp

Cad 433531 Scf= 680 mp

Scf= 19313 mp

To p.

28 68

2/ 1

91.54

91.58

91.82

Ha la

P +1

E

To p.

2 86

78 /1

To p.

2 86

77 /1

91.17

91.17 91.37

91.24

91.15

91.59

91.22

91.26

91.38

91.4090.88

90.86

91.20

91.16

91.22

91.31 91.03

90.74

90.74

90.76

90.83

90.76

90.67 90.82

90.71

90.92

90.92

90.75

91.37

91.13

91.04 90.98

91.05 91.36

90.97

90.82

90.89

90.70

91.19

91.08

91.14 91.49

91.32 91.30

91.31 91.19

91.16

91.28

D ru

m d

e pi

at ra

Anexa

Ca d

44 08

14

Ca d

44 14

84

To p.

18 29

/1 -1

83 0/

1- 18

31 /1

/1 /1

/1

91.68

91.58

91.51

91.54

91.47

91.55

91.56

91.61

91.63 91.47

91.64

91.50C

91.49

91.71

91.70

91.53

91.4691.59

91.62

91.62

91.65

91.65

91.61

91.40

91.4491.59

91.30

91.35

91.42

91.50

91.38

91.54

91.42

91.47C

91.33

91.58

91.54

91.37

91.29

91.41C

91.54

91.58

91.43

C 91.46

91.72 91.57

91.51

91.63 91.67

91.49

91.51

91.48

91.51

91.54

93.45

91.3891.59 91.58

91.34

91.50C

91.30

91.57

91.37

91.54

91.37

91.56

91.63

91.61

91.63

97.80

93.01 93.09

93.04

94.96

93.25

92.39

92.42

92.01

94.14

91.47

91.73

91.73 91.72

91.60 C

91.74

91.57

91.56

91.76 91.50

91.84

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V V

V

V

V

V

V V

V

V V

V

V

Strada Dr. Grigore T. Popa

Constructie

Parcare

Parcare

St ra

da A

rm on

ie i

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Al ee

P ie

to na

la

Unitate Militara

To p.

28 68

3/ 1/

1/ 1

Cad 443180

Smas= 19313 mp

Smas= 680 mp

Smas= 868 mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

10

11 24

To p.

18 30

/2 /1

To p.

18 31

/2

Top: 28688/2/1-28688/2/2/1

Top: 28687/3/1/a, 28688/1/2/1

Top: 28687/3/1/a, 28688/1/2/2

Top: 28687/3/1/b, 28688/1/2/3

Top: 28687/3/1/c, 28688/1/2/4

Top: 28687/1/a-b/1

Top:1871

Top:1870

Top:1869

Top:1868

482100 2 06

70 0

482100 2 06

75 0

482100 2 06

80 0

482100 2 06

85 0

482100 2 06

90 0

482100 2 06

95 0

482150 2 06

70 0

482150 2 06

75 0

482150 2 06

80 0

482150 2 06

85 0

482150 2 06

90 0

482150 2 06

95 0

482200 2 06

70 0

482200 2 06

75 0

482200 2 06

80 0

482200 2 06

90 0

482200 2 06

95 0

482250 2 06

70 0

482250 2 06

75 0

482250 2 06

80 0

482250 2 06

85 0

482250 2 06

90 0

482250 2 06

95 0

482300 2 06

70 0

482300 2 06

75 0

482300 2 06

80 0

482300 2 06

85 0

482300 2 06

90 0

482300 2 06

95 0

482350 2 06

70 0

482350 2 06

75 0

482350 2 06

80 0

482350 2 06

85 0

482350 2 06

90 0

482350 2 06

95 0

439368

443159

439376

439369

439370

439371

439372

439373

439374

439375

439377

439378

425048

CF 431166

435921

435922

443788

443789

443180

91.10

91.02

90.83

90.98 90.85

91.21

91.21

91.03

91.46 91.23

91.19

91.05 91.09

91.11

91.10

91.01 91.21

91.20

91.44 91.04

91.07 91.02 91.00

91.12C 90.9891.45

91.16

91.06

91.13C 91.13

C 91.13 91.11

91.14 C91.05C 91.18

91.15 91.13C

91.00C 91.05C91.02

C91.37

91.00

91.04

90.86

90.95

90.84C

90.95 91.17C90.92

C

90.89C

90.86

90.89 90.87

91.01

90.91

90.90

90.92

90.96

91.28 90.99

91.5191.01

91.50

91.25

90.93

90.93

90.89

91.53

90.93 91.02

91.21

91.2591.22

90.49

91.22 91.08

91.2491.20

91.43 91.21

91.29 91.21

91.23 91.16

91.23 91.18

91.21 53 91.19fund

91.12 91.28

91.22 91.08

cad 50484

ca d

50 48

5

cad 50486

CF 4

12 65

4

CF 402257

CF 412596

CF 424662

CF 412198

CF 433423

Top: 28687/1/a-b/2

Top: 28687/1/a-b/3

CF 412894

CF 403964

CF 439244

Top. 28669/1 CF 416837

Ca sa

P +1

E

CF 406304

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/4

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/6

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/5

CF 431150

CF 427433

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/2

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/3

CF 406307

St ra

da G

he or

gh e

Iv an

es cu

St ra

da G

he or

gh e

Iv an

es cu

VARGA OVIDIU

DUMITRASCIUC EMILIA- CARMEN

DUMITRASCIUC MIRCEA DOREL

SALA MARIAN-DOREL SALA MIOARA-RAMONA

SALA MARIAN-DOREL SALA MIOARA-RAMONA

SIRBU ADRIAN-FLORENTIN

SIRBU GABRIELA

M UN

IC IP

IU L

TI M

IS O

AR A

M UN

IC IP

IU L

TI M

IS O

AR A

NICHITEAN DUMITRU NICHITEAN ANISOARA

NEGRUT LENUTA NEGRUT ROXANA DANIELA

BODNĂRESCUL MIRCEA

MUNICIPIUL TIMISOARA

SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA

Anexa

Casa

Anexa

Casa

Casa Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Anexa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Anexa

Anexa

To p.

2 86

69 /1

CF 2

47 0

Ti m

iso ar

a

2S+P+8Ehmax.=29m POT=50%CUT=3,5Z.VERDE=10%

16 lo

cu ri

pt pa

rc el

a nr

.1 0

14 lo

cu ri

pt pa

rc el

a nr

.1 0

5 lo

cu ri

pt pa

rc el

a nr

.1 0'

STOP

ST OP

STOP

STOP

ST OP

ST OP

ST OP

ST OP

STOP

ST OP

STOP

PARCELA NR.10 A: 4.272 m 2

PARCELA NR.10' A: 960 m 2

LEGENDA P.U.Z. LIMITE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA PARCELE SUPUSE REGLEMENTARII 20.861MP LIMITA PARCELE PROPUSE TIPURI DE PROPRIETATE a)PROPRIETATE PUBLICA TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL b)PROPRIETATE PRIVATA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE INTABULATE IN CF CA SPATII VERZI CIRCULATIA TERENURILOR TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC

N

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 04

1:1000

P.U.Z. DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE Amplasament: str.Grigore T.Popa (fosta Campina) nr. 41-43-49, Timisoara, CF nr. 418481, nr. top.1829/1-1830/1- 1831/1/1/1/2; Suprafata=868,00MP, CF nr. 433531, nr. top.28682/3; Suprafata=680,00MP CF nr.440813, nr. top.440813;Suprafata=19.313,00MP Suprafata totala = 20.861,00MP Beneficiar: SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

SUPRAFATA TEREN

SUPRAFATA TOTALA TEREN

EXISTENT m² %

10020.861,00

SUPRAFATA TEREN

LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

S+P+1E+M/Er(nr.8,8')

PROPUS m² %

27,27%5.688DRUMURI PROPUSE CE SE VOR CEDA (nr.1)

25,08%5.232LOCUINTE COLECTIVE cu functiuni complementare la parter 2S+P+8E(nr.10,10')

32,49%6.778

4,77%996

SPATII VERZI (nr.9) 6,82%1.422

LOCUINTE COLECTIVE cu functiuni complementare la parter

S+P+2E+subpanta(nr.2-7,11)

PARCAJE PROPUSE PT VIZITATORI (nr.1', 1'') 3,57%

745

  • 07 PROPRIETATEA

Atasament: 07_MOBILARE.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Plan Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

TIMISOARA, jud.Timis, str.Grigore T.Popa (fosta CAMPINA) , nr.41-43-49

AR HI TE CT UR A

C.I.F. 33026694, Dumbravita, str. Al.Macedon, nr.5, ap. 1, tel.0740074979 [email protected]

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURA Scara:

:

Planşa nr.

Proiect nr.

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

Faza

P.U.Z.arh. DUMITRELE Elena-Emilia

- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - DUMITRELE ELENA EMILIA

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

Adresa amplasament:

71/2017

Data: iun. 2019

arh. DUMITRELE Elena-Emilia

7,74 5

34,63

15 ,9

6

19 ,0

15

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0 35,19 5

35,25 5

35,33

35,22 5

35,11 5

35,92 5

18 ,1

8

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

19 ,0

0

17 ,9

95

6,00

8,00

3, 00

6,00

8,00

6, 00

9, 50

12,78

8, 00

10 ,0

0 10,00

6,00

44,13 5

6, 00

6, 00

3,00

3, 00

4, 00

7, 00

10,00

10 ,0

0

3,00

10 ,0

0

20,24 5

35 ,2

25

6, 00

2,00

8, 00

2,00

2,00

27 ,3

75

7,00

89 ,0

6

PTT1

PTT1

PT T2

PT T2

PT T4

PT T4

10 locuri

10 locuri

10 locuri

10 locuri

10 locuri

21 locuri

15 lo

cu ri

17 lo

cu ri

22 locuri

15 lo

cu ri

PARCELA NR.7 A: 655 m 2

PARCELA NR.6 A: 675 m 2

PARCELA NR.5 A: 668 m 2

PARCELA NR.4 A: 670 m 2

PARCELA NR.3 A: 671 m 2

PARCELA NR.2 A: 651 m 2

PA RC

EL A

NR .1

- d ru

m p

ub lic

A: 5

.6 88

m 2

PARCELA NR.9 A: 1.422 m 2

PARCELA NR.11 A: 2.788 m 2

PA RC

EL A

NR .1

'' A:

5 46

m 2

PA RC

EL A

NR .1

' A:

2 00

m 2

PA RC

EL A

NR .8

A: 4

41 m

2

PARCELA NR.8' A: 555 m 2

34.00

33.88

49 .44

49 .40

49 .40

49 .40

29 .85

50 .64

49 .40

49 .40

49 .39

13.61 5.35

5.53

1,194.699 m

176.943 m2

A1 veranda acoperita

LO CU IN TA

EX IS TE N TA

D P+ P+ E

gj

94.048

90.988

94.899 91.208

90.919

90.851

91.137

91.061

90.919

90.851

91.120

91.020

91.299

91.120

91.020

90.925

91.233

90.925

91.290

91.511

91.514

91.449

93.852

94.288

91.623

91.799

92.635

91.607 91.364

91.647 91.692

A

A

Cc

91.3691.36

91.16

91.10

91.07

91.03

90.92

90.87

90.96

90.87

90.71

90.77

90.65

90.59

90.60

90.56

90.68

90.66

91.58

1842-1847

Gr

91.623

91.623

91.623

91.623

Hfo ra

j a pa

20 69

00

482200

20 69

50 20

69 50

20 69

00

482150

482250

482300

2

1

3

4

5

7

S = 1676 mp

S = 1670 mp

S = 1617 mp

S = 1651 mp

S = 1004 mp

31.44

33.57

33.27

2,807.598 m2

46 .9

5

12 1.

47

4

Nr . C

ad .4

39 37

4

Nr . C

ad .4

39 37

5

3

Nr . C

ad .4

39 37

0

Nr . C

ad .4

39 37

6

Nr . C

ad .4

39 37

3

Nr . C

ad .4

39 37

1

Nr . C

ad .4

39 37

2

Nr . C

ad .4

39 37

6

Nr . C

ad .4

39 37

0

Nr . C

ad .4

39 37

1

Nr . C

ad .4

39 37

2

Nr . C

ad .4

39 37

3

Nr . C

ad .4

39 37

4

Nr . C

ad .4

39 37

5

3

4

18 4.5

2

7

6. 00

43A

6

8

Nr . C

ad .4

40 81

3

2

1

5

Nr. Cad. 443180 S=3884mp

.

Nr . C

ad .4

41 48

4 - T

er en

p en

tru d

ru m

1

2

5

6

8

5.00 5.47

46 .3

7 12 .4

0

4. 60

7. 00

2. 50

10 .8

5

5.00

43.02

6.07

6.33

42.83

Nr . C

ad . 4

40 81

4 - T

er en

pe nt

ru d

ru m

R5

R5

R5

R5

R3.5

R3.5

P+2E+Subpanta

P+2E+Subpanta

4. 50

13.15

35.894. 50

P+5E+M

ST R.

GH EO

RG HE

IV ĂN

ES CU

C

P+4E+M

Magazie

ST R

BR UT

US H

AN E

ST R.

G HE

O RG

HE IV

ĂN ES

CU

2

1,75

15,40

19 .6 7

3. 00

2100.07299.89 99.91

99.936

99.943

99.933

Nr.top.2050

P+3

P+1

P

P

2S+P+9E 2S+P+5E

2S+P+9E

2S+P+3E

2S+P+5E

-1S+P+9E

-1S+P+5E -1S+P+9E

-1S+P+4E

-1S+P+9E -1S+P+5E

-1S+P+9E

25 ,1

35

72 ,8

55

14,27

31 ,7

35

13,08

32 ,0

6

52 ,6

4

37 ,3

8

27,95 5

42 ,0

1

2,65 4,58

9,81 5

47 ,0

65

14,59 5

46 ,3

55

14,54

61,34 5

46 ,0

0

31,40

12 1,

41

39,06 5

8,91

14 ,8

8

23 ,7

9

35,76 5

36,25

24 ,4

1

34 ,0

7

3, 67

12,24

5, 65

14,71 5

9,96 5 5,00 2,00 15,62 5

79 ,2

45

8, 93

5

17,32 5

12,67 5

62 ,6

0

20,18 5

62 ,5

45

9,16

2,08 5

12,78 1,

50 1,

00 6 ,0

01 ,0

0

2,00

3, 50

5,00

5,00

5,91

18,92

PTT3

PTT3

313 m2

PUZ Aprobat prin HCL 446/2005 Ansamblu locuinte colective -S+P+5E+M -POT max 50% -CUT max 4

PUZ Aprobat prin HCL 489/2014 Locuinte colective -D+P+2E -POT max 35% -CUT max 0,9

PUZ aprobat cu HCL22/30.01.2018 Locuinte colective si functiuni conexe -P+2E+subpanta POT=40% CUT=1,2

PUD Aprobat prin HCL 376/2008 Construire imobil de apartamente cu functiuni complementare la parter -S+P+4E+Er

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Platf. de beton

St ra

da D

ia m

an di

Co ns

ta nt

in

Fu nd

at ie

d e

be to

n

Platf. de beton

an ex

a

re gi

m P

37

casa de vacanta

(S + P)

439368

443159

439376

439369

439370

439371

439372

439373

439374

439375

439377

439378

425048

431166

435921

435922

443788

443789

443180

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

28 67

6- 28

67 5,

2 86

74 /2

/b -2

86 74

/1 /6

Ca sa

P +1

E

406304

D ru

m d

e pi

at ra

Anexa

440814

441484

S= 4

20 4

m p

C

C

C

C

C

C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Strada Dr. Grigore T. Popa

Strada Dr. Grigore T. Popa

Constructie

Bloc

Constructie

Parcare

St ra

da A

rm on

ie i

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Al ee

P ie

to na

la

Unitate Militara

STR. DR. GRIGORE T. POPA

91.55 91.34

91.33

91.25

91.24

91.82

91.77

91.32

91.46

91.97

91.42

91.72

91.36 91.70

92.05

91.21

91.27

91.24

91.2391.19

91.19

91.18

91.20

91.19

91.16

91.18

91.56

91.14 91.20

91.16

91.14

91.07

91.14

91.08

91.15

91.19

91.21 91.16

91.11 91.06

91.08

90.91

90.95

90.93

91.12

91.13 91.18

91.02

90.73 90.78

91.01

90.91

91.26

91.80

91.19

90.85

90.83

90.98 90.85

91.21 91.21

91.03

91.46

91.19

91.16

91.22

91.07

91.20

91.22

91.29

91.20

91.10

91.28 92.70

91.25

91.26 91.34

91.11

90.88

90.94

90.99

91.03

91.02

91.07

90.98

91.00

91.06

91.19

90.92

90.87

90.85

90.76

90.73

90.77

90.73

90.68

90.74

90.72

90.74

90.70

90.63

90.60

90.58

90.65

90.61

90.61

90.61

90.62

90.74

90.69

90.74

90.85

91.07

91.04

91.12

91.15 91.15

91.10

Platf. de beton

Platf. de beton

91.17

91.17

91.17

91.25

91.25

91.2291.08

91.24

91.20

91.4391.21

91.29

91.21

91.23

91.11

91.2091.22

91.24

91.27

91.28

91.13

90.82

90.93

90.75

90.72

91.28

90.69 90.69

90.58

90.58

90.65

90.98

90.98 90.90

90.92

90.77

90.63

90.68

90.81

90.78

90.78

91.26

91.05

91.10

90.86

90.72

90.56

90.54

91.40

91.65

91.6391.83

91.52

91.56

91.30

91.51

91.46

91.37

91.36 91.47

91.38

91.32 C

91.52

C

91.45

91.58

92.04

91.12

Casa

Fantana

Al ee

p ie

to na

la

Cad 440813

Cad 439376

Cad 439372

Cad 439373

Cad 439374

Cad 439375

Cad 431166 Cad 443180

Cad 50486

Scf= 19313 mp

91.54

91.58

91.82

To p.

2 86

78 /1

To p.

2 86

77 /1

91.17

91.17 91.37

91.24

91.15

91.59

91.22

91.26

91.38

91.4090.88

90.86

91.20

91.16

91.22

91.31 91.03

90.74

90.74

90.76

90.83

90.76

90.67 90.82

90.71

90.92

90.92

90.75

91.37

91.13

91.04 90.98

91.05 91.36

90.97

90.82

90.89

90.70

91.19

91.08

91.14 91.49

91.32 91.30

91.31 91.19

91.16

91.28

D ru

m d

e pi

at ra

Anexa

Ca d

44 08

14

Ca d

44 14

84

Top. 28669/1

91.68

91.56 91.58

91.51

91.54

91.47

91.55

91.56

91.61

91.63 91.47

91.64

91.50C

91.49

91.71

91.70

91.53

91.4691.59

91.62

91.62

91.65

91.65

91.61

91.40

91.4491.59

91.30

91.35

91.42

91.50

91.38

91.54

91.42

91.47C

91.33

91.58

91.54

91.37

91.29

91.41C

91.54

91.58

91.43

C

91.46

91.72 91.57

91.51

91.63 91.67

91.49

91.51

91.48

91.51

91.54

93.45

91.3891.59 91.58

91.34

91.50C 91.30

91.57

91.37

91.54

91.37

91.56

91.63

91.61

91.63

97.80

93.01 93.09

93.04

94.96

93.25

92.39

92.42

92.01

94.14

91.47

91.73

91.73 91.72

91.60 C

91.74

91.57

91.56

91.76 91.50

91.84

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Strada Dr. Grigore T. Popa

Constructie

Constructie

Parcare

St ra

da A

rm on

ie iAlee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Al ee

P ie

to na

la

Unitate Militara

Cad 443180

Smas= 19313 mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27 28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

10

11 24

To p.

18 31

/2

Top: 28688/2/1-28688/2/2/1

Top: 28687/3/1/b, 28688/1/2/3

Top: 28687/3/1/c, 28688/1/2/4

Cad 50484

Top: 28687/1/a-b/1

Top:1871

Top:1870

Top:1869

Top:1868

482100

20 67

00

482100

20 67

50

482100

20 68

00

482100

20 68

50

482100

20 69

00

482100

20 69

50

482150

20 67

00

482150

20 67

50

482150

20 68

00

482150

20 68

50

482150

20 69

00

482150

20 69

50

482200

20 67

00

482200

20 67

50

482200

20 68

50

482200

20 69

00

482200

20 69

50

482250

20 67

00

482250

20 67

50

482250

20 68

50

482250

20 69

00

482250

20 69

50

482300

20 67

00

482300

20 68

00

482300

20 68

50

482300

20 69

00

482300

20 69

50

482350

20 67

00

482350

20 67

50

482350

20 68

00

482350

20 68

50

482350

20 69

00

482350

20 69

50

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

S+P+1E+M/Er POT=35%CUT=1,0Z.VERDE=30%

PARC PUBLIC

2S+P+8Ehmax.=29m POT=50%CUT=3,5Z.VERDE=10%

5m

S+P+2E+subpanta

POT=40%CUT=1,2Z.VERDE=20%

40 lo

cu ri

pt pa

rc el

a nr

.1 0

( S TR

. A CA

D. R

EM US

R AD

UL ET

)

18 B

19 17

ST R.

B O

EM A

20

21 A

21 22 A

22

21

ST R.

SC AR

IS O

AR A

24

23

27

25

29

43

41

37 39

49

45

47

4 4A

51A 6

51

43B

2

91.55 91.34

91.33

91.25

91.24

91.82

91.77

91.32

91.46

91.97

91.42

91.72

91.36 91.70

92.05

91.21

91.27

91.24

91.2391.19

91.19

91.18

91.20

91.19

91.16

91.18

91.56

91.14 91.20

91.16

91.14

91.07

91.14

91.08

91.15

91.19

91.21 91.16

91.11 91.06

90.91

90.95

90.93

91.12

91.13 91.18

91.02

91.02

90.73 90.78

91.01

90.91

91.26

91.80

91.19

90.85

90.83

90.98 90.85

91.21 91.21

91.03

91.46

91.19

91.16

91.22

91.07

91.20

91.22

91.29

91.20

91.10

91.28 92.70

91.25

91.26 91.34

91.11

90.88

90.94

90.99

91.03

91.02

91.07

90.98

91.00

91.06

91.19

90.92

90.87

90.85

90.76

90.73

90.77

90.73

90.68

90.74

90.72

90.74

90.70

90.63

90.60

90.58

90.65

90.61

90.61

90.61

90.62

90.74

90.69

90.74

90.85

91.07

91.04

91.12

91.15 91.15

91.10

Platf. de beton

91.17

91.17

91.17

91.25

91.25

91.2291.08

91.24

91.20

91.4391.21

91.29

91.21

91.23

91.11

91.2091.22

91.24

91.27

91.28

91.13

90.82

90.93

90.75

90.72

91.28

90.69 90.69

90.58

90.58

90.65

90.98

90.98 90.90

90.92

90.77

90.63

90.68

90.81

90.78

90.78

91.26

91.05

91.10

90.86

90.72

90.56

90.54

91.40

91.65

91.6391.83

91.52

91.56

91.30

91.51

91.46

91.37

91.36 91.47

91.38

91.32 C

91.52

C

91.45

91.58

92.04

91.12

Ruina

Pl at

f. de

b et

on

Cad 440813

Cad 439376

Cad 439372

Cad 439373

Cad 439374

Cad 439375

Cad 443180

Cad 50484

Ca d

50 48

5

Cad 418481 Scf= 868 mp

Cad 433531 Scf= 680 mp

Scf= 19313 mp

To p.

28 68

2/ 1

91.54

91.58

91.82

Ha la

P +1

E

To p.

2 86

78 /1

To p.

2 86

77 /1

91.17

91.17 91.37

91.24

91.15

91.59

91.22

91.26

91.38

91.4090.88

90.86

91.20

91.16

91.22

91.31 91.03

90.74

90.74

90.76

90.83

90.76

90.67 90.82

90.71

90.92

90.92

90.75

91.37

91.13

91.04 90.98

91.05 91.36

90.97

90.82

90.89

90.70

91.19

91.08

91.14 91.49

91.32 91.30

91.31 91.19

91.16

91.28

D ru

m d

e pi

at ra

Anexa

Ca d

44 08

14

Ca d

44 14

84

To p.

18 29

/1 -1

83 0/

1- 18

31 /1

/1 /1

/1

91.68

91.56 91.58

91.51

91.54

91.47

91.55

91.56

91.61

91.63 91.47

91.64

91.50C

91.49

91.71

91.70

91.53

91.4691.59

91.62

91.62

91.65

91.65

91.61

91.40

91.4491.59

91.30

91.35

91.42

91.50

91.38

91.54

91.42

91.47C

91.33

91.58

91.54

91.37

91.29

91.41C

91.54

91.58

91.43

C 91.46

91.72 91.57

91.51

91.63 91.67

91.49

91.51

91.48

91.51

91.54

93.45

91.3891.59 91.58

91.34

91.50C

91.30

91.57

91.37

91.54

91.37

91.56

91.63

91.61

91.63

97.80

93.01 93.09

93.04

94.96

93.25

92.39

92.42

92.01

94.14

91.47

91.73

91.73 91.72

91.60 C

91.74

91.57

91.56

91.76 91.50

91.84

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V V

V

V

V

V

V V

V

V V

V

V

Strada Dr. Grigore T. Popa

Constructie

Parcare

Parcare

St ra

da A

rm on

ie i

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Alee Pietonala

Al ee

P ie

to na

la

Unitate Militara

To p.

28 68

3/ 1/

1/ 1

Cad 443180

Smas= 19313 mp

Smas= 680 mp

Smas= 868 mp

1

2

3

4

5

6

7

8

9 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

10

11 24

To p.

18 30

/2 /1

To p.

18 31

/2

Top: 28688/2/1-28688/2/2/1

Top: 28687/3/1/a, 28688/1/2/1

Top: 28687/3/1/a, 28688/1/2/2

Top: 28687/3/1/b, 28688/1/2/3

Top: 28687/3/1/c, 28688/1/2/4

Top: 28687/1/a-b/1

Top:1871

Top:1870

Top:1869

Top:1868

482100 2 06

70 0

482100 2 06

75 0

482100 2 06

80 0

482100 2 06

85 0

482100 2 06

90 0

482100 2 06

95 0

482150 2 06

70 0

482150 2 06

75 0

482150 2 06

80 0

482150 2 06

85 0

482150 2 06

90 0

482150 2 06

95 0

482200 2 06

70 0

482200 2 06

75 0

482200 2 06

80 0

482200 2 06

90 0

482200 2 06

95 0

482250 2 06

70 0

482250 2 06

75 0

482250 2 06

80 0

482250 2 06

85 0

482250 2 06

90 0

482250 2 06

95 0

482300 2 06

70 0

482300 2 06

75 0

482300 2 06

80 0

482300 2 06

85 0

482300 2 06

90 0

482300 2 06

95 0

482350 2 06

70 0

482350 2 06

75 0

482350 2 06

80 0

482350 2 06

85 0

482350 2 06

90 0

482350 2 06

95 0

439368

443159

439376

439369

439370

439371

439372

439373

439374

439375

439377

439378

425048

CF 431166

435921

435922

443788

443789

443180

91.10

91.02

90.83

90.98 90.85

91.21

91.21

91.03

91.46 91.23

91.19

91.05 91.09

91.11

91.10

91.01 91.21

91.20

91.44 91.04

91.07 91.02 91.00

91.12C 90.9891.45

91.16

91.06

91.13C 91.13

C 91.13 91.11

91.14 C91.05C 91.18

91.15 91.13C

91.00C 91.05C91.02

C91.37

91.00

91.04

90.86

90.95

90.84C

90.95 91.17C90.92

C

90.89C

90.86

90.89 90.87

91.01

90.91

90.90

90.92

90.96

91.28 90.99

91.5191.01

91.50

91.25

90.93

90.93

90.89

91.53

90.93 91.02

91.21

91.2591.22

90.49

91.22 91.08

91.2491.20

91.43 91.21

91.29 91.21

91.23 91.16

91.23 91.18

91.21 53 91.19fund

91.12 91.28

91.22 91.08

cad 50484

ca d

50 48

5

cad 50486

CF 4

12 65

4

CF 402257

CF 412596

CF 424662

CF 412198

CF 433423

Top: 28687/1/a-b/2

Top: 28687/1/a-b/3

CF 412894

CF 403964

CF 439244

Top. 28669/1 CF 416837

Ca sa

P +1

E

CF 406304

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/4

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/6

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/5

CF 431150

CF 427433

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/2

Top. 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/3

CF 406307

St ra

da G

he or

gh e

Iv an

es cu

St ra

da G

he or

gh e

Iv an

es cu

VARGA OVIDIU

DUMITRASCIUC EMILIA- CARMEN

DUMITRASCIUC MIRCEA DOREL

SALA MARIAN-DOREL SALA MIOARA-RAMONA

SALA MARIAN-DOREL SALA MIOARA-RAMONA

SIRBU ADRIAN-FLORENTIN

SIRBU GABRIELA

M UN

IC IP

IU L

TI M

IS O

AR A

M UN

IC IP

IU L

TI M

IS O

AR A

NICHITEAN DUMITRU NICHITEAN ANISOARA

NEGRUT LENUTA NEGRUT ROXANA DANIELA

BODNĂRESCUL MIRCEA

MUNICIPIUL TIMISOARA

SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA

Anexa

Casa

Anexa

Casa

Casa Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Anexa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Anexa

Anexa

To p.

2 86

69 /1

CF 2

47 0

Ti m

iso ar

a

2S+P+8Ehmax.=29m POT=50%CUT=3,5Z.VERDE=10%

16 lo

cu ri

pt pa

rc el

a nr

.1 0

14 lo

cu ri

pt pa

rc el

a nr

.1 0

5 lo

cu ri

pt pa

rc el

a nr

.1 0'

STOP

ST OP

STOP

STOP

ST OP

ST OP

ST OP

ST OP

STOP

ST OP

STOP

PARCELA NR.10 A: 4.272 m 2

PARCELA NR.10' A: 960 m 2

91.0 8

S+P+2E+subpanta POT=40% CUT=1,2 Z.VERDE=20%

PT T2

91.0 3

91.0 3

19 ,0

0

91.1 7

91.1 7

STOP

ST OP

N

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA 05

1:1000

P.U.Z. DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE Amplasament: str.Grigore T.Popa (fosta Campina) nr. 41-43-49, Timisoara, CF nr. 418481, nr. top.1829/1-1830/1- 1831/1/1/1/2; Suprafata=868,00MP, CF nr. 433531, nr. top.28682/3; Suprafata=680,00MP CF nr.440813, nr. top.440813;Suprafata=19.313,00MP Suprafata totala = 20.861,00MP Beneficiar: SC TIMCON SA., Timisoara, STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/3 S, 1823242, J35/737/1991

SUBZONA Locuinte individuale/ semicolective (maxim 2 unitati locative pe parcela) S+P+1E+M/Er POT max 35% CUT max 1,00 Hmax.coama 10m Hmax.cornisa 8m zona verde pe parcela rezultata=30% SUBZONA Locuinte colective cu functiuni complementare la parter S+P+2E cu subpanta POT max 40% CUT max 1,20 Hmax.coama 12m Hmax.cornisa 10m zona verde pe parcela rezultata=20%

SUBZONA Locuinte colective cu functiuni complementare la parter 2S+P+8E POT max 50% CUT max 3,5 Hmax. 29m zona verde pe parcela rezultata =10%

SUBZONA Spatii verzi- parcuri de utilitate publica

DRUMURI PROPUSE de utilitate publica

DRUMURI PRIVATE DE INCINTA POSIBILE

ZONE VERZI POSIBILE- PE PARCELELE REZULTATE

SUPRAFATA TEREN

SUPRAFATA TOTALA TEREN

EXISTENT m² %

10020.861,00

SUPRAFATA TEREN

LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

S+P+1E+M/Er(nr.8,8')

PROPUS m² %

27,27%5.688DRUMURI PROPUSE CE SE VOR CEDA (nr.1)

25,08%5.232LOCUINTE COLECTIVE cu functiuni complementare la parter 2S+P+8E(nr.10,10')

32,49%6.778

4,77%996

SPATII VERZI (nr.9) 6,82%1.422

LOCUINTE COLECTIVE cu functiuni complementare la parter

S+P+2E+subpanta(nr.2-7,11)

PARCAJE PROPUSE PT VIZITATORI (nr.1', 1'') 3,57%

745

  • 08 MOBILARE

Atasament: drumuri.pdf

Atasament: edilitare.pdf

P

A

R

C

E

L

A

N

R

.

7

A

:

6

5

5

m

2

P

A

R

C

E

L

A

N

R

.

6

A

:

6

7

5

m 2

P

A

R

C

E

L

A

N

R

.

5

A

:

6

6

8

m 2

P

A

R

C

E

L

A

N

R

.

4

A

:

6

7

0

m

2

P

A

R

C

E

L

A

N

R

.

3

A

:

6

7

1

m 2

P

A

R

C

E

L

A

N

R

.

2

A

:

6

5

1

m 2

P

A

R

C

E

L

A

N

R

.

1

-

d

r

u

m

p

u

b

l

i

c

A

:

5

.

6

8

8

m

2

P

A

R

C

E

L

A

N

R

.

9

A

:

1

.

4

2

2

m

2

P

A

R

C

E

L

A

N

R

.

1

1

A

:

2

.

7

8

8

m 2

P

A

R

C

E

L

A

N

R

.

1

'

'

A

:

5

4

6

m

2

P

A

R

C

E

L

A

N

R

.

1

'

A

:

2

0

0

m

2

P

A

R

C

E

L

A

N

R

.

8

A

:

4

4

1

m

2

P

A

R

C

E

L

A

N

R

.

8

'

A

:

5

5

5

m 2

1

0

l

o

c

u

r

i

1

0

l

o

c

u

r

i

1

0

l

o

c

u

r

i

1

0

l

o

c

u

r

i

1

0

l

o

c

u

r

i

2

1

l

o

c

u

r

i

1

5

l

o

c

u

r

i

9

l

o

c

u

r

i

1

0

l

o

c

u

r

i

1

7

l

o

c

u

r

i

2

5

l

o

c

u

r

i

2

2

l

o

c

u

r

i

2

3

l

o

c

u

r

i

2

3

l

o

c

u

r

i

2

5

l

o

c

u

r

i

2

5

l

o

c

u

r

i

1

5

l

o

c

u

r

i

33.88

49 .44

49 .40

49 .40

49 .40

29 .85

50 .64

49 .40

49 .40

13.61 5.35

5.53

1,194.699 m

176.943 m2

v

e

r

a

n

d

a

a

c

o

p

e

r

i t

a

L

O

C

U

I

N

T

A

E

X

I

S

T

E

N

T

A

gj

94.048

90.988

94.899

91.208

90.919

90.851

91.137

91.061

90.919

90.851

91.120

91.020

91.299

91.120

91.020

90.925

91.233

90.925

91.511

91.514

91.607

91.364

A

A

91.3691.36

91.16

91.10

91.07

91.03

90.92

90.87

90.96

90.87

90.71

90.77

90.65

90.59

90.60

90.56

90.68

90.66

1842-1847

Gr

91.623

91.623

91.623

Hf

o

r

a

j

a

p

a

2 0 6 9 0 0

482200

2 0 6 9 0 0

482150

31.44

33.57

33.27

2,807.598 m2

4

6

.

9

5

1

2

1

.

4

7

4

N

r

.

C

a

d

.

4

3

9

3

7

4

N

r

.

C

a

d

.

4

3

9

3

7

5

3

N

r

.

C

a

d

.

4

3

9

3

7

0

N

r

.

C

a

d

.

4

3

9

3

7

6

N

r

.

C

a

d

.

4

3

9

3

7

3

N

r

.

C

a

d

.

4

3

9

3

7

1

N

r

.

C

a

d

.

4

3

9

3

7

2

N

r

.

C

a

d

.

4

3

9

3

7

6

N

r

.

C

a

d

.

4

3

9

3

7

0

N

r

.

C

a

d

.

4

3

9

3

7

1

N

r

.

C

a

d

.

4

3

9

3

7

2

N

r

.

C

a

d

.

4

3

9

3

7

3

N

r

.

C

a

d

.

4

3

9

3

7

4

N

r

.

C

a

d

.

4

3

9

3

7

5

3

4

18 4.5

2

6

.

0

0

6

8

N

r

.

C

a

d

.

4

4

0

8

1

3

2

1

5

N

r

.

C

a

d

.

4

4

3

1

8

0

S

=

3

8

8

4

m

p

.

N

r

.

C

a

d

.

4

4

1

4

8

4

-

T

e

r

e

n

p

e

n

t

r

u

d

r

u

m

1

2

5

6

8

5

.

0

0

5

.

4

7

4

6

.

3

7

1

2

.

4

0

4

.

6

0

7

.

0

0

2

.

5

0

1

0

.

8

5

5

.

0

0

4

3

.

0

2

6

.

0

7

6

.

3

3

4

2

.

8

3

N

r

.

C

a

d

.

4

4

0

8

1

4

-

T

e

r

e

n

p

e

n

t

r

u

d

r

u

m

P

+

2

E

+

S

u

b

p

a

n

t

a

P

+

2

E

+

S

u

b

p

a

n

t

a

4

.

5

0

1

3

.

1

5

3

5

.

8

9

4

.

5

0

D+P+5E+M

+P+5E+M

S

T

R

.

G

H

E

O

R

G

H

E

I

V

Ă

N

E

S

C

U

C

P+4E+M

Magazie

S

T

R

B

R

U

T

U

S

H

A

N

E

S

T

R

.

G

H

E

O

R

G

H

E

I

V

N

E

S

C

U

S

T

R

.

D

I

A

M

A

N

D

Y

C

O

N

S

T

A

N

T

I

N

1

,

7

5

1

5

,

4

0

7

.

0

0

1

9

.

6

7

3

.

0

0

2

2

S

+

P

+

4

E

2

S

+

P

+

9

E

2

S

+

P

+

5

E

2

S

+

P

+

9

E

2

S

+

P

+

3

E

2

S

+

P

+

9

E

2

S

+

P

+

5

E

-

1

S

+

P

+

9

E

-

1

S

+

P

+

5

E

-

1

S

+

P

+

9

E

-

1

S

+

P

+

4

E

-

1

S

+

P

+

9

E

-

1

S

+

P

+

5

E

-

1

S

+

P

+

9

E

P

A

R

C

E

L

A

N

R

.

1

0

A

:

4

.

2

7

2

m

2

P

A

R

C

E

L

A

N

R

.

1

0

'

A

:

9

6

0

m 2

313 m

2

4

7

,

0

6

5

4

6

,

0

0

3

1

,

4

0

1

2

1

,

4

1

3

9

,

0

6

5

8

,

9

1

2

3

,

7

9

3

6

,

2

5

2

4

,

4

1

7

9

,

2

4

5

8

,

9

3

5

1

7

,

3

2

5

PUZ Aprobat prin HCL 446/2005

Ansamblu locuinte colective

-S+P+5E+M

-POT max 50%

-CUT max 4

PUZ Aprobat prin

HCL 489/2014

Locuinte colective

-D+P+2E

-POT max 35%

-CUT max 0,9

PUZ aprobat cu HCL22/30.01.2018

Locuinte colective si functiuni

conexe

-P+2E+subpanta

POT=40%

CUT=1,2

PUD Aprobat prin HCL 376/2008

Construire imobil de apartamente

cu functiuni complementare la

parter

-S+P+4E+Er

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Platf. de beton

S

t

r

a

d

a

D

i

a

m

a

n

d

i

C

o

n

s

t

a

n

t

i

n

F

u

n

d

a

t

i e

d

e

b

e

t

o

n

P

l a

t

f . d

e

b

e

t

o

n

a

n

e

x

a

r

e

g

i

m

P

37

casa de vacanta

(S + P)

443159

439376

439369

439370

439371

439372

439373

439374

439375

439377

439378

425048

431166

435921

435922

443788

443789

443180

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

Imobil vecin

2

8

6

7

6

-

2

8

6

7

5

,

2

8

6

7

4

/

2

/

b

-

2

8

6

7

4

/

1

/

6

C

a

s

a

P

+

1

E

406304

D

r

u

m

d

e

p

i

a

t

r

a

A

n

e

x

a

440814

441484

S

=

4

2

0

4

m

p

C

C

C

C

C

C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

S

t

r

a

d

a

D

r

. G

r

i g

o

r

e

T

. P

o

p

a

S

t

r

a

d

a

D

r

.

G

r

i

g

o

r

e

T

.

P

o

p

a

C

o

n

s

t

r

u

c

t

i e

B

l o

c

C

o

n

s

t

r

u

c

t

i e

P

a

r

c

a

r

e

S

t

r

a

d

a

A

r

m

o

n

i e

i

A

l e

e

P

i e

t

o

n

a

l a

A

l e

e

P

i e

t

o

n

a

l a

A

l e

e

P

i e

t

o

n

a

l a

A

l e

e

P

i e

t

o

n

a

l a

U

n

i t a

t e

M

i l i t a

r

a

S

T

R

.

D

R

.

G

R

I

G

O

R

E

T

.

P

O

P

A

Platf. de beton

Platf. de beton

C

C

Casa

Fantana

A

l e

e

p

i e

t

o

n

a

l a

Cad 440813

Cad 439376

Cad 439372

Cad 439373

Cad 439374

Cad 439375

Cad 431166

Cad 443180

Cad 50486

Scf= 19313 mp

T

o

p

.

2

8

6

7

8

/

1

T

o

p

.

2

8

6

7

7

/

1

D

r

u

m

d

e

p

i a

t

r

a

A

n

e

x

a

C

a

d

4

4

0

8

1

4

C

a

d

4

4

1

4

8

4

Top. 28669/1

C

C

C

C

C

C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

S

t

r

a

d

a

D

r

.

G

r

i

g

o

r

e

T

.

P

o

p

a

Constructie

Bloc

Constructie

P

a

r

c

a

r

e

S

t

r

a

d

a

A

r

m

o

n

i

e

i

A

l

e

e

P

i

e

t

o

n

a

l

a

A

l

e

e

P

i

e

t

o

n

a

l

a

A

l

e

e

P

i

e

t

o

n

a

l

a

A

l

e

e

P

i

e

t

o

n

a

l

a

U

n

i

t

a

t

e

M

i

l

i

t

a

r

a

Cad 443180

Smas= 19313 mp

T

o

p

.

1

8

3

1

/

2

Top: 28688/2/1-28688/2/2/1

Top: 28687/3/1/b, 28688/1/2/3

Top: 28687/3/1/c, 28688/1/2/4

Cad 50484

Top: 28687/1/a-b/1

Top:1871

Top:1870

Top:1869

Top:1868

482000

2 0 6 7 0 0

482000

2 0 6 7 5 0

482000

2 0 6 8 0 0

482000

2 0 6 8 5 0

482000

2 0 6 9 0 0

482050

2 0 6 7 0 0

482050

2 0 6 7 5 0

482050

2 0 6 8 0 0

482050

2 0 6 8 5 0

482050

2 0 6 9 0 0

482100

2 0 6 7 0 0

482100

2 0 6 7 5 0

482100

2 0 6 8 0 0

482100

2 0 6 8 5 0

482100

2 0 6 9 0 0

482150

2 0 6 7 0 0

482150

2 0 6 7 5 0

482150

2 0 6 8 0 0

482150

2 0 6 8 5 0

482150

2 0 6 9 0 0

482200

2 0 6 7 0 0

482200

2 0 6 7 5 0

482200

2 0 6 8 5 0

482200

2 0 6 9 0 0

482250

2 0 6 7 0 0

482250

2 0 6 7 5 0

482250

2 0 6 8 5 0

482250

2 0 6 9 0 0

482300

2 0 6 7 0 0

482300

2 0 6 8 0 0

482300

2 0 6 8 5 0

482300

2 0 6 9 0 0

482350

2 0 6 7 0 0

482350

2 0 6 7 5 0

482350

2 0 6 8 0 0

482350

2 0 6 8 5 0

482350

2 0 6 9 0 0

482400

2 0 6 7 0 0

482400

2 0 6 7 5 0

482400

2 0 6 8 0 0

482400

2 0 6 8 5 0

482400

2 0 6 9 0 0

S

+

P

+

2

E

+

s

u

b

p

a

n

t

a

P

O

T

=

4

0

%

C

U

T

=

1

,

2

Z

.

V

E

R

D

E

=

2

0

%

S

+

P

+

2

E

+

s

u

b

p

a

n

t

a

P

O

T

=

4

0

%

C

U

T

=

1

,

2

Z

.

V

E

R

D

E

=

2

0

%

S

+

P

+

2

E

+

s

u

b

p

a

n

t

a

P

O

T

=

4

0

%

C

U

T

=

1

,

2

Z

.

V

E

R

D

E

=

2

0

%

S

+

P

+

2

E

+

s

u

b

p

a

n

t

a

P

O

T

=

4

0

%

C

U

T

=

1

,

2

Z

.

V

E

R

D

E

=

2

0

%

S

+

P

+

2

E

+

s

u

b

p

a

n

t

a

P

O

T

=

4

0

%

C

U

T

=

1

,

2

Z

.

V

E

R

D

E

=

2

0

%

S

+

P

+

2

E

+

s

u

b

p

a

n

t

a

P

O

T

=

4

0

%

C

U

T

=

1

,

2

Z

.

V

E

R

D

E

=

2

0

%

S

+

P

+

1

E

+

M

/

E

r

P

O

T

=

3

5

%

C

U

T

=

1

,

0

Z

.

V

E

R

D

E

=

3

0

%

P

A

R

C

P

U

B

L

I

C

2

S

+

P

+

8

E

h

m

a

x

.

=

3

0

m

P

O

T

=

5

0

%

C

U

T

=

3

,

5

Z

.

V

E

R

D

E

=

1

0

%

5

m

S

+

P

+

2

E

+

s

u

b

p

a

n

t

a

P

O

T

=

4

0

%

C

U

T

=

1

,

2

Z

.

V

E

R

D

E

=

2

0

%

4

0

l

o

c

u

r

i

p

t

p

a

r

c

e

l

a

n

r

.

1

0

(

S

T

R

.

G

H

E

O

R

G

H

E

O

S

T

R

O

G

O

V

I

C

H

)

Bloc 100

Bloc 101

2

2

2

4

3

4

(

S

T

R

.

M

A

R

T

I

R

D

A

N

C

A

R

P

A

N

)

3

4

U.T.T.

9

terasa

terasa

1

1

BLOC 138

2

2

(

S

T

R

.

A

C

A

D

.

R

E

M

U

S

R

A

D

U

L

E

T

)

1

4

1

3

1

3

1

6

1

6

A

1

5

1

8

B

1

9

1

7

S

T

R

.

B

O

E

M

A

2

0

2

1

A

2

1

2

2

A

2

2

1

5

1

6

1

8

1

9

1

7

2

1

2

3

5

3

4

3

4

1

3

7

3

9

4

9

4

5

4

7

4

4

A

r

e

t

e

a

d

e

a

p

a

e

x

i

s

t

e

n

t

a

P

E

-

H

D

1

2

5

8

6

5

1

beton

4

3

B

2

Platf. de beton

Platf. de beton

C

C

Ruina

P

l

a

t

f

.

d

e

b

e

t

o

n

Cad 440813

Cad 439376

Cad 439372

Cad 439373

Cad 439374

Cad 439375

Cad 443180

Cad 50484

C

a

d

5

0

4

8

5

Cad 418481

Scf= 868 mp

Cad 433531

Scf= 680 mp

Scf= 19313 mp

T

o

p

.

2

8

6

8

2

/

1

H

a

l

a

P

+

1

E

T

o

p

.

2

8

6

7

8

/

1

T

o

p

.

2

8

6

7

7

/

1

D

r

u

m

d

e

p

i a

t

r

a

A

n

e

x

a

C

a

d

4

4

0

8

1

4

C

a

d

4

4

1

4

8

4

T

o

p

.

1

8

2

9

/

1

-

1

8

3

0

/

1

-

1

8

3

1

/

1

/

1

/

1

/

1

C

C

C

C

C

C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

S

t

r

a

d

a

D

r

.

G

r

i

g

o

r

e

T

.

P

o

p

a

S

t

r

a

d

a

D

r

.

G

r

i

g

o

r

e

T

.

P

o

p

a

Constructie

Bloc

Parcare

P

a

r

c

a

r

e

S

t

r

a

d

a

A

r

m

o

n

i

e

i

A

l

e

e

P

i

e

t

o

n

a

l

a

A

l

e

e

P

i

e

t

o

n

a

l

a

A

l

e

e

P

i

e

t

o

n

a

l

a

A

l

e

e

P

i

e

t

o

n

a

l

a

U

n

i

t

a

t

e

M

i

l

i

t

a

r

a

T

o

p

.

2

8

6

8

3

/

1

/

1

/

1

Cad 443180

Smas= 19313 mp

Smas= 680 mp

Smas= 868 mp

T

o

p

.

1

8

3

0

/

2

/

1

T

o

p

.

1

8

3

1

/

2

Top: 28688/2/1-28688/2/2/1

Top: 28687/3/1/a, 28688/1/2/1

Top: 28687/3/1/a, 28688/1/2/2

Top: 28687/3/1/b, 28688/1/2/3

Top: 28687/3/1/c, 28688/1/2/4

Top: 28687/1/a-b/1

Top:1871

Top:1870

Top:1869

Top:1868

482000

2 0

6 7

0 0

482000

2 0

6 7

5 0

482000

2 0

6 8

0 0

482000

2 0

6 8

5 0

482000

2 0

6 9

0 0

482050

2 0

6 7

0 0

482050

2 0

6 7

5 0

482050

2 0

6 8

0 0

482050

2 0

6 8

5 0

482050

2 0

6 9

0 0

482100

2 0

6 7

0 0

482100

2 0

6 7

5 0

482100

2 0

6 8

0 0

482100

2 0

6 8

5 0

482100

2 0

6 9

0 0

482150

2 0

6 7

0 0

482150

2 0

6 7

5 0

482150

2 0

6 8

0 0

482150

2 0

6 8

5 0

482150

2 0

6 9

0 0

482200

2 0

6 7

0 0

482200

2 0

6 7

5 0

482200

2 0

6 8

0 0

482200

2 0

6 9

0 0

482250

2 0

6 7

0 0

482250

2 0

6 7

5 0

482250

2 0

6 8

0 0

482250

2 0

6 8

5 0

482250

2 0

6 9

0 0

482300

2 0

6 7

0 0

482300

2 0

6 7

5 0

482300

2 0

6 8

0 0

482300

2 0

6 8

5 0

482300

2 0

6 9

0 0

482350

2 0

6 7

0 0

482350

2 0

6 7

5 0

482350

2 0

6 8

0 0

482350

2 0

6 8

5 0

482350

2 0

6 9

0 0

482400

2 0

6 7

0 0

482400

2 0

6 7

5 0

482400

2 0

6 8

0 0

482400

2 0

6 8

5 0

482400

2 0

6 9

0 0

443159

439376

439369

439370

439371

439372

439373

439374

439375

439377

439378

425048

CF 431166

435921

435922

443788

443789

443180

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

53

91.19fund

cad 50484

c

a

d

5

0

4

8

5

c

a

d

5

0

4

8

6

C

F

4

1

2

6

5

4

CF 402257

C

F

4

1

2

5

9

6

CF 424662

CF 412198

CF 433423

Top: 28687/1/a-b/2

Top: 28687/1/a-b/3

CF 412894

CF 403964

CF 439244

Top. 28669/1

CF 416837

C

a

s

a

P

+

1

E

CF 406304

Top. 28676-28675;

28674/2/b-28674/1/4

Top. 28676-28675;

28674/2/b-28674/1/6

Top. 28676-28675;

28674/2/b-28674/1/5

CF 431150

CF 427433

Top. 28676-28675;

28674/2/b-28674/1/2

Top. 28676-28675;

28674/2/b-28674/1/3

CF 406307

S

t

r

a

d

a

G

h

e

o

r

g

h

e

I

v

a

n

e

s

c

u

S

t

r

a

d

a

G

h

e

o

r

g

h

e

I

v

a

n

e

s

c

u

VARGA OVIDIU

DUMITRASCIUC EMILIA- CARMEN

DUMITRASCIUC MIRCEA DOREL

SALA MARIAN-DOREL

SALA MIOARA-RAMONA

SALA MARIAN-DOREL

SALA MIOARA-RAMONA

SIRBU ADRIAN-FLORENTIN

SIRBU GABRIELA

M

U

N

I

C

I

P

I

U

L

T

I

M

I

S

O

A

R

A

M

U

N

I

C

I

P

I

U

L

T

I

M

I

S

O

A

R

A

NICHITEAN DUMITRU

NICHITEAN ANISOARA

NEGRUT LENUTA

NEGRUT ROXANA DANIELA

M

U

N

I

C

I

P

I

U

L

T

I

M

I

S

O

A

R

A

M

U

N

I

C

I

P

I

U

L

T

I

M

I

S

O

A

R

A

SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA

Casa

Anexa

Casa

Anexa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Anexa

Casa

Casa

Casa

Casa

Casa

Anexa

Anexa

T

o

p

.

2

8

6

6

9

/

1

C

F

4

1

6

8

3

7

SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA

C

F

2

4

7

0

T

i

m

i

s

o

a

r

a

2

S

+

P

+

8

E

h

m

a

x

.

=

3

0

m

P

O

T

=

5

0

%

C

U

T

=

3

,

5

Z

.

V

E

R

D

E

=

1

0

%

1

6

l

o

c

u

r

i

p

t

p

a

r

c

e

l

a

n

r

.

1

0

1

4

l

o

c

u

r

i

p

t

p

a

r

c

e

l

a

n

r

.

1

0

5

l

o

c

u

r

i

p

t

p

a

r

c

e

l

a

n

r

.

1

0

'

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

A

R

A

R

A

R

A

R

C

M

A

R

A

R

C

M

C

M

C

M

A

R

A

R

A

R

A

R

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

A

R

A

R

A

R

A

R

C

M

C

M

C

P

C

P

C

P

C

P

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

M

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

S

N

H

B

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

c

m

c

m

c

m

c

m

c

m

c

m

c

m

c

m

a

r

a

r

a

r

a

r

a

r

a

r

a

r

a

r

H

i

H

i

A

R

A

R

A

R

c

a

n

a

l

i

z

a

r

e

e

x

i

s

t

e

n

t

a

P

V

C

3

0

0

5

1

A

A

R

A

R

A

R

C

M

C

M

C

M

C A

CR

P

L

A

T

F

O

R

M

A

D

E

S

E

U

R

I

L

O

C

D

E

J

O

A

C

A

C

O

P

I

I

Faza:

Nr. pl.

PUZ

Nr. pr.

SCARANUME SEMNATURA

Titlul proiectului:

1:1000

DATA

02.2019

Beneficiari:

Titlul plansei:

040/2019

SPECIFICATIE

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

VERIFICAT:

ing. C. Matei

S.C. TIMCON S.A.

PUZ dezvoltare ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare

la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/semicolective,

str. Grigore T. Popa, nr. 41-43-49, Timisoara

ing. C. Matei

Plan de reglementari - lucrari edilitare

Proiectant general: B.I.A. DUMITRELE ELENA EMILIA, tel. 0740074979

S.C. ACSAL S.R.L.

Timisoara, Str. Orsova 11, bl. 122, ap.7

CUI 4120271, J35/1851/1993

tel: 0721/499.814

02.ED

ing. C. Matei

ar retea de apa existenta

cm

CP retea de canalizare pluviala propusa

SNH

separator de namol si hidrocarburi

AR retea de alimentare cu apa propusa

CM retea de canalizare menajera propusa

BR

bazin de retentie ape pluviale

retea de canalizare menajera existenta

Hi

hidrant de incendiu suprateran

LEGENDA LUCRARI EDILITARE

cr

conducta refulare ape pluviale

CR

C A

camin de racord

camin de apometru

ACSAL SRL

TI MIS OAR A

I C

U 41

20 27

1 *J35/1851 /1

9 9

3

a ACSAL
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
=
AutoCAD SHX Text
1676 mp
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
=
AutoCAD SHX Text
1670 mp
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
=
AutoCAD SHX Text
1617 mp
AutoCAD SHX Text
S
AutoCAD SHX Text
=
AutoCAD SHX Text
1651 mp
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
43A
AutoCAD SHX Text
R5
AutoCAD SHX Text
R5
AutoCAD SHX Text
R5
AutoCAD SHX Text
R5
AutoCAD SHX Text
R3.5
AutoCAD SHX Text
R3.5
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
P+4E+ER
AutoCAD SHX Text
100.072
AutoCAD SHX Text
99.89
AutoCAD SHX Text
99.91
AutoCAD SHX Text
99.936
AutoCAD SHX Text
100.045
AutoCAD SHX Text
100.043
AutoCAD SHX Text
99.943
AutoCAD SHX Text
99.933
AutoCAD SHX Text
Nr.top.2050
AutoCAD SHX Text
P+3
AutoCAD SHX Text
P
AutoCAD SHX Text
P+1
AutoCAD SHX Text
P
AutoCAD SHX Text
P
AutoCAD SHX Text
P
  • Sheets and Views
    • Layout1

Atasament: memoriu_final_Timcon.pdf

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

1

PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE

Timisoara strada Dr.Grigore T.Popa(fosta Campina)nr.41-43-49, , judeţul Timiş, C.F.440813, 418481, 433531, S.teren=20.861mp

SC TIMCON SA, Timisoara, str.Aristide Demetriade1/3 S, CUI 1823242, J35/737/1991

MEMORIU DE PREZENTARE –

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

2

1.INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE Timisoara strada Dr.Grigore T.Popa(fosta Campina)nr.41-43-49, , judeţul Timiş, C.F.440813, 418481, 433531, S.teren=20.861mp

Beneficiari: SC TIMCON SA, Timisoara, str.Aristide Demetriade1/3 S, CUI 1823242,J35/737/1991

Proiectant general: B.I.A. DUMITRELE ELENA - EMILIA

Arh. Dumitrele Elena-Emilia

Data elaborării: iun. 2019 Faza de proiectare: PUZ

1.2 OBIECTUL P.U.Z.

 Solicitări ale temei – program Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în partea de nord est a municipiului Timisoara, in

UTR23, intre Calea Aradului si Calea Lipovei si la sud de strada Dr Grigore T Popa(fosta Campina), a unui ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare si parcelare teren pentru locuinte individuale/semicolective pe o suprafaţă de 20.861 mp teren.

Zona aflată în studiu este identificată prin CF 418481,433531,440813 şi se află în proprietatea SC TIMCON SA. Delimitarea zonei studiate este făcută astfel: - se va studia zona cuprinsa intre str. Grigore T.Popa la nord, str Martir Dan Carpin la sud, str. Remus Radulet la est si la vest Calea Aradului.Prin acest proiect se au în vedere următoarele obiective:  stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone  reglementarea gradului de constructibilitate a terenului  rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile  propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de locuinţe colective cu funcţiuni complementare si parcelare teren pentru locuinte individuale/semicolective

 Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata

Conform prevederilor din PUG-ul Timisoarei aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL131/2017 aceasta zona este destinata locuintelor pentru maxim 2 familii si functiuni complementare, regim maxim P+2E si POT max 40%. Caracterul zonei din punct de vedere urbanistic este dat de cladiri cu functiuni multiple cum ar fi industrie, locuinte colective, locuinte individuale, servicii.

Functiunea conform noului PUG – ULiu- zona de urbanizare – zona de locuinte individuale de tip urban

Functiunea propusa : nu respecta prevederile PUG, dar tinand cont de tendinta de dezvoltare, de documentatiile de urbanism aprobate in zona, beneficiarii doresc dezvoltarea unui ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/semicolective.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primaria Municipiului Timisoara, Certificatul de Urbanism nr.4284 din 04.10.2017

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

3

1.3. SURSE DOCUMENTARE

În urma analizării documentaţiilor de urbanism aprobate, se pot trage următoarele concluzii generale: - amplasarea în cadrul municipiului Timişoara îi conferă un potenţial de dezvoltare urbanistică; zona propusă spre reglementare va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de locuinte colective cu functiuni complementare la parter si locuinte individuale/semicolective, în concordanţă cu construcţii existente deja in zona; - soluţiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zonă ţin cont atât de parcelări, precum şi de concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute, dar şi de trama majoră propusă. - echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee şi reţele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc. - P.U.Z. –uri aprobate în zonă - Ridicarea topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ. - Studiul Geotehnic Investiţiile pentru această zonă presupun construirea de zone de locuinţe colective şi funcţiuni complementare la parterul imobilelor de locuit.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUŢIA ZONEI

Zona studiata este situata in partea de nord est a municipiului Timisoara, in UTR23, intre Calea Aradului si Calea Lipovei si la sud de strada Dr Grigore T Popa(fosta Campina), o zona caracterizata de un melanj de functiuni industriale dezafectate, servicii, locuinte colective, locuinte individuale. Date privind evolutia zonei Explozia investitiilor din ultimii ani a contribuit la sporirea solicitariilor de suprafete de teren dedicate dezvoltarii de zone pentru locuinte colective. In vecinantatea terenurilor supuse reglementarii se afla constructii de locuinte individuale, colective.

 Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia orasului. Ca urmare a dezvoltarii orasului, s-a creat premisa comasarii terenurilor pentru o zona de Locuinte colective, individuale, semicolective in acord cu ce exista in zona. Tinand cont de prezenta locuintelor individuale in proximitatea noii dezvoltari urbanistice si pentru a minimaliza disconfortul produs de aceasta investitie s-a propus realizarea unei retele de strazi si spatii verzi care sa separe functiunile propuse de cele existente, iar proiectarea de arhitectura se va realiza pe cat posibil in concordanta cu zona existenta;

 Potential de dezvoltare Ca urmare a pozitiei zonei in contextul urbanistic se poate aprecia ca zona se va dezvolta si extinde si va deveni o zona dominata de locuinte colective in aceasta parte a Timisoarei.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN ZONA (RAPORTAREA LA TIMISOARA)

 Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii Terenul studiat se află in partea de nord-est a municipiului Timisoara, intr- o zona dominata de

locuinte colective la limita cu dezvoltarea existenta de locuinte individuale sau semicolective. Zona studiata este accesibila prin strada Dr. Grigore T. Popa si din strada Diamandy Constantin.

 Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general etc

Zona este asigurata cu utilitatile necesare functionarii, respectiv energie electrica, retea apa si canalizare, gaz natural.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

 Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica: relieful, reteaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale Geomorfologic, amplasamentul aparţine câmpiei banatului, aspectul orizontal conferind

stabilitate terenului.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

4

Geologic, zona aparţine Bazinului Panonic, având un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură posttectonică. La alcătuirea geologică a etajului inferior sunt prezente micaşisturi, paragnaise, cuarţite micacee, şisturi. Cuvertura posttectonică prezintă conglomerate, gresii, microconglomerate. Stratul superior prezintă depozite aluvionare cuaternare.

Adâncimea de îngheţ este de 0,60-0,70m. Datele geotehnice şi condiţiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare

amplasament pe care urmează a se construi. În conformitate cu normativul P100/92 şi harta seismică, amplasamentul se găseşte în zona

seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,16 şi perioada de colţ Tc=1,0 sec.

2.4. CIRCULAŢIA

 Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei rutiere, feroviare,navale, aeriene-dupa caz.

Circulatia rutiera in zona este definita de strada Dr Griore T Popa la nord si strada Martir Dan Carpin la sud si strada Diamandy Constantin la vest care este realizata partial, nu leaga cele doua strazi. Amplasamentul se afla in imediata apropiere de Calea Aradului, una din cele mai importante artere de acces in oras,

Nu exista trasee aeriene in zona ; Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de

circulatii, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comun, intersectii cu probleme, prioritati Terenul ce face obiectul acestui studiu are acces la strazile existente. Solutia de rezolvare a accesului fiind prezentata in detaliu in capitolul 3.4.Modernizarea circulatiei.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este în prezent cea de curti constructii în extravilan.

C.F. 418481 Timisoara, numar top 1829/1-1830/1-1831/1/1/1/2 în suprafaţă de 5.000mp, curti constructii intravilan, proprietar – SC. TIMCON SA

C.F. 440813 Timisoara, numar cad 440813 în suprafaţă de 19.313mp, intravilan, proprietar – SC. TIMCON SA

C.F. 433531 Timisoara, numar top 28682/3 în suprafaţă de 680mp, intravilan, proprietar – SC. TIMCON SA

- S totală =2,0861ha

În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate: a) terenuri cu destinaţia de curţi construcţii, aflate în proprietate privată b) strazile Dr Grigore T Popa, Diamandy Constantin, Martir Dan Carpin

 Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata Functiunile din zona sunt majoritar rezidentiale cu regimuri de inaltime variate cuprinse intre P-P+1E si P+5E+M. In zona studiata si in vecinatate sunt edificate constructii.

 Relationari intre functiuni Intre functiunile existente in jurul sit-ului, respectiv cele de locuinte individuale si functiunea propusa se va realiza o retea de strazi si spatii verzi care sa creeze intimitate locuintelor existente, tinandu-se cont de acest aspect si la realizarea solutiei de arhitectura.

Gradul de ocupare al zonei cu fond construit In zona studiata exista in prezent fond construit.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

5

 Aspecte calitative ale fondului construit Fondul construit la sud- est de teren este definit de cladiri locuinte individuale si de duplexuri, a caror stare este buna spre foarte buna, fiind construite relativ recent. In partea de est sunt aprobate puz-uri pentru locuinte semicolective, in partea de vest a amplasamentului se regasesc in imediata vecinatate locuinte individuale cu regim mic de inaltime, in partea de sud puz aprobat pentru locuinte colective cu regim de inaltime P+9E, iar in partea de nord a amplasamentului se regasesc hale, locuinte individuale, servicii.

 Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine Serviciile din zona se regasesc la partrul imobilelor nou construite, insa nu sunt suficiente, fiind necesare realizarea unor servicii de genul cabinetelor medicale, spatii comerciale, birouri, afterschool, la parterul imobilelor nou propuse.

 Asigurarea cu spatii verzi În stadiul actual pe teren nu exista spatii verzi amenajate. Realizarea unui ansamblu de cladiri de locuit cu zone verzi, locuri de relaxare va aduce un plus in aceasta parte a Timisoarei, caracterizata in prezent de lipsa unei coerente arhitecturale si un melanj de functiuni incompatibile(zona industriala dezafectata- in paragina, zone de locuinte individuale, zone de locuinte colective in curs de autorizare/autorizate)

 Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine Nu exista.

 Principalele disfunctionalitati a) de circulaţie : - Strazile nu au un profil adecvat cu trotuare spatii verzi, zona carosabila definita, nu au continuitate(strada Diamandy Constantin) si strada de la vest propusa in puz-ul de locuinte colective P+9E, aprobat la sud de amplasament. b)potentialul nevalorificat al unor situri industriale, pozitionate in apropierea arterelor principale de circulatie poate crea o disfunctionalitate la nivelul intregului oras, dar pe de alta parte aceste suprafete neexploatate inca, dau sansa de a transforma intreaga zona intr-un ansamblu de locuinte colective necesare zonei aflate in proximitatea unor hypermarketuri..

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

a) Căi de comunicaţie Circulatia rutiera in zona este definita de strada Dr Griore T Popa la nord , strada Martir Dan Carpin la sud si strada Diamandy Constantin la vest care este realizata partial, nu leaga cele doua strazi. b) Alimentarea cu apă şi canalizare

În apropierea zonei există reţele de alimentare cu apă şi canalizare, administrate de AQUATIM S.A. (pe strada Grigore T. Popa).

- Retea de alimentare cu apa – PE-HD, Dn. 125 mm - Retea de canalizare menajera, PVC, D=300 mm.

c) Alimentarea cu gaze naturale

În vecinătate, există reţea de gaze naturale. Pentru poziţionarea exactă a acestora se va cere un aviz de principiu de la E-on gaz.

d) Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există linii electrice aeriene care să afecteze amplasamentul; e) Telefonizare

În zonă există cabluri fibră optică, ce impun restricţii referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziţionarea exactă a acestora se va cere un aviz de principiu de la TELEKOM.

f) Reţea de televiziune în cablu

În zonă există reţea urbană de televiziune în cablu.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

6

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism. Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:

 Relatia cadru natural –cadru construit Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate constructiile şi amenajarile vor fi percepute in mare masura de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor plantate de protectie. Se va asigura si un balans optim intre suprafata ocupata de constructii si suprafata rezervata spatiului verde pe parcele. Se va acorda atentie sportita nu doar la aspectul cantitativ al spatiilor verzi.

 Evidentierea riscurilor naturale si antropice In urma studiului zonei s-a constatat ca nu este cazul nici de riscuri naturale, nefiind terenuri cu probleme de alunecare sau inundabile si nici de riscuri antropice.

 Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona. Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona – nici cele edilitare si nici caile de comunicatie propuse.

 Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie Nu e cazul.

 Evidentierea potentialului balnear si turistic Nu e cazul.

2.8. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: - dezvoltarea unei retele stradale şi a celor prevăzute prin P.U.G astfel încât să poată deservi toată zona studiată - dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G; - asigurarea necesarului de locuri de parcare - extinderea funcţiunii adaptate la configuraţia terenului şi specificul zonei limitrofe; - asigurarea necesarului de spaţii verzi; - asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE În scopul parcelării şi amplasării unor locuinţe colective cu funcţiuni complementare precum si

parcelarea in vederea obtinerii unor loturi pentru locuinte semicolective si individuale, pe terenul studiat, a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziţionarea faţă de parcelele vecine, poziţionarea fata de drumuri. De asemenea sunt indicate cele mai apropiate reţele de electricitate şi de canalizare. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ are la baza ridicarea topografică realizată.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. Functiunea conform PUG aprobat cu HCL157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 – zona este

destinata locuintelor pentru maxim 2 familii si functiuni complementare, regim maxim P+2E si POT max 40%

Functiunea conform noului PUG – ULiu- zona de urbanizare – zona de locuinte individuale de tip urban

Functiunea propusa : nu respecta prevederile PUG, dar tinand cont de tendinta de dezvoltare, de documentatiile de urbanism aprobate in zona, beneficiarii doresc dezvoltarea unui ansamblu de

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

7

locuinte colective cu functiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/semicolective.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. Astfel, se prevăd spaţii verzi – parcuri publice între zona de locuinta existenta si zona de locuinte colective propuse în proporţie de minim 6,82%, precum şi spaţii verzi de-a lungul străzilor nou proiectate. In interiorul parcelelor propuse se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor verzi plantate in armonie cu fondul deja construit.

Se propune relationarea cu formele de relief, prezenta unor oglinzi de apa si a spatiilor verzi amenajate, construibilitatea si conditiile de fundare ale terenului, adaptarea la conditiile de clima.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

Propunerea de rezolvare a accesibilităţii terenurilor din zona studiată prin documentaţia de faţă presupune realizarea unei trame stradale pornind de la P.U.G.

Se prevede deschiderea strazii Diamandy Constantin, legandu-se astfel strada Martir Dan Carpin de strada Dr Grigore T Popa; prin realizarea accesului propus in partea de vest a amplasamentului se mai realizeaza continuitatea strazii propuse in puz-ul aprobat la sud.

Toate drumurile propuse in interiorul parcelelor vor fi drumuri de incinta cu servitute de trecere; latimea carosabilului pentru un singur sens este de 3,5m, pentru doua sensuri 6m iar in zona de parcaje cu locurile de parcare dispuse perpendicular pe sensul de mers latimea carosabilului este de 5m(poate fi dublu sens). Apele meteorice de suprafaţă vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la reţeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare). Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne alcătuite dintr-o fundaţie din balast şi piatră spartă şi o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. Profilul transversal al străzilor propuse se vor amenaja tip acoperiş, având panta transversală de 2,5%. Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne, având următoarea structură rutieră: - 6 cm mixtură asfaltică BA16; - 20 cm piatră spartă; - 30 cm fundaţie din balast. Pentru circulaţia pietonală s-au propus a se amenaja trotuare având lăţimi variabile: 1,20 m – 3,00 m, fiind mărginite de spatiu verde sau carosabil. Trotuarul va avea următoarea structură: - 3 cm beton asfaltic BA8; - 10 cm strat din beton de ciment C16/20; - 10 cm fundaţie din balast, fiind încadrat de borduri prefabricarte din beton 10 x 15.

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru: - generarea unei zone de locuinţe colective cu funcţiuni complementare si a unor zone pentru locuinte individuale/semicolective, - asigurarea accesului în zona studiată; - asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zonă, în vederea realizării unei zone de locuit coerente, valorificându-se potenţialul zonei; - rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi. - parcele pentru locuinţe individuale/ semicolective(maxim 2 unitati locative pe parcela) S+P+1E+M/Er– 2, cu suprafeţe de 555mp şi 441mp, - parcele pentru locuinte colective cu functiuni complementare la parter S+P+2E cu subpanta- 7, cu suprafete cuprinse intre 651mp si 2788mp.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

8

- parcele pentru locuinte colective cu functiuni complementare la parter 2S+P+8E - 2, cu suprafete de 4272mp si 960mp. - 1parcela pentru spaţiu verde – parc public cu o suprafata de 1422mp - Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate. - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă şi a canalizării pentru viitoarea lotizare; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz -se vor realiza platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, care vor fi amenajate la distanta de minimum 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi imprejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinute in permanenta stare de curatenie; se pot realiza si in interiorul imobilului in situatia in care terenul nu permite retragerea la 10m, cu respectarea normativelor in vigoare. -in interiorul fiecarei parcele rezultate pentru dezvoltarea locuintelor se va tine cont de necesarul de parcaje ce se vor stabili cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată, a anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU și a normativelor în vigoare.; conform OMS 994/2018 acestea se vor amplasa la o distanta de 5m fata de camerele de locuit Functiunea propusa in zona studiata este de locuinte colective, individuale/ semicolective. REGIMUL DE INALTIME Subzona locuinte individuale/semicolective(maxim 2 unitati locative pe parcela)- Hmax. coama 10m, Hmax cornisa 8m S +P+1E+M/Er Subzona locuinte colective cu functiuni complementare la parter

Hmax. coama 12m, Hmax cornisa 10m S +P+2E cu subpanta Subzona locuinte colective cu functiuni complementare la parter

Hmax. coama 29m, 2S+P+8E

REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR In cadrul studiului a fost stabilita limita maxima de implantare a constructiilor In cazul in care

cladirile de locuit sunt cuplate(pentru parcelele 2-7), distanta acestora fata de limitele dintre parcele, va fi de H/2 din inaltimea la cornisa

- In cazul in care cladirile de locuit sunt izolate(pentru parcelele 2-7), distanta acestora fata de limitele dintre parcele, va fi de minim 4m

-pentru parcelele 8 si 8’ cladirile se vor realiza in interiorul zonei de construibilitate reprezentata in plansa de reglementari (2m conform cod civil)

-pentru parcelele 10,10’,11 cladirile se vor realiza in interiorul zonei de construibilitate reprezentata in plansa de reglementari

- La amplasarea constructiilor pe limita de proprietate se va solicita acordul notarial al proprietarului parcelei fata de care se amplaseaza constructia propusa;

- autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

- amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătăţii, SISTEMATIZAREA PE VERTICALA Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine pastrand posibilitatea evacuarii apelor meteorice prin rigole la bazine de retentie. INDICI URBANISTICI Subzona locuinte individuale/semicolective(maxim 2 unitati locative pe parcela)- parcela nr.8,8’ P.O.T. max 35% C.U.T. max – 1,00

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

9

Subzona locuinte colective cu functiuni complementare la parter- parcelele nr.2-7,11 P.O.T. max 40% C.U.T. max – 1,20 Subzona locuinte colective cu functiuni complementare la parter- parcelele nr.10-10’ P.O.T. max 50% C.U.T. max – 3,5

Investiția se va face gradat și etapizat.

Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcțional între ele astfel că există posibilitatea ca ele să aibă ulterior destinatari diferiți. Fiecare clădire va avea utilități proprii cu folosirea în comun a dotărilor edilitare majore: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

Se vor asigura locuri de parcare pe domeniul privat și public. Se vor respecta normele de igienă și normele PSI. Se vor respecta prevederile din OMS994/2018:

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Lucrări necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila: a. Alimentare cu apă

Suprafata totală a zonei studiate este de 20.861 mp; zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de ansamblu locuinte colective cu functiuni complementare la parter si parcelare teren pentru locuinte individuale/semicolective, aflata în intravilanul municipiului Timisoara.

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a municipiului Timisoara, existenta pe strada Grigore T. Popa (fosta Campina), PE-HD, Dn. 125 mm.

Reteaua de alimentare cu apa propusa in PUZ se va realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 10, Dn.125 mm (L~540 m), se va amplasa in zona verde pe strazile proiectate in PUZ, astfel incat sa existe bransamente pentru fiecare cladire propusa si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. Reteaua de apa propusa se va echipa cu hidranti suprateran de incendiu si la cca 1 m fata de limita de proprietate a zonei studiate se va monta un camin de apometru pentru contorizarea debitului de apa consumat.

Debitul de apa rece estimat : Qapă rece = 11,06 l/s = 39,83 mc/h

Presiunea apei in cladiri va fi mentinuta prin intermediul unor statii de pompare proprii, cu hidrofor amplasate in camerele tehnice aferente fiecarie cladiri.

b. Canalizarea menajeră

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a.) de pe str. Grigore T. Popa, PVC, D=300 mm.

Reteaua de canalizare menajera propusa in PUZ se va executa din tuburi din PVC-KG, D=250 mm, L=520 m, echipată cu camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 50- 60 m. Canalizarea propusă va functiona gravitational si se va amplasa pe strazile nou-create in PUZ, in axul drumurilor.

Aceasta canalizare menajera preia si debitul de apa pluviala pre-epurata, printr-o conducta de refulare din bazinul de retentie. Acest debit pluvial este descarcat treptat, dupa momentul ploii, pentru a nu incarca debitul in conducta menajera.

Inainte de racordul conductei de canalizare pluviala la canalizarea menajera propusa se va monta un camin de debitmetru, care sa contorizeze volumul de apa de ploaie preluat in canalizarea menajera.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

10

Apele uzate mixte sunt descarcate in final la statia de epurare a municipiului Timisoara. Debitul de ape uzate pe intreaga incinta evacuată la canalizarea orasului este :

Q racord = q men + Q apa pluviala (evacuare prin pompare) q men = 19,10 l/s Q apa pluviala = 182 mc: 12h = 15,16 mc/h = 4,21 l/s RACORD CANAL: Q racord = 19,10 + 4,21 = 23,31 l/s Retelele de alimentare cu apa si canalizare propuse se vor executa pe domeniul public,

prin grija beneficiarului.

c. Apele pluviale Apele pluviale vor fi colectate de pe acoperisuri, parcari si drumuri prin intermediul unei retele

pluviale ingropate, din tuburi PVC–KG cu diametrul D=315 mm (L=680 m), trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si stocate intr-un bazin de retentie ingropat. De aici apele de ploaie pre- epurate vor fi evacuate in canalizarea menajera proiectata, urmand sa ajunga in canalizarea orasului, existenta pe strada Grigore T. Popa.

Cladirile propuse vor fi dotate in subsol cu statii de pompare, care vor colecta si pompa apele din instalatiile de canalizare ale subsolurilor, in canalizarea pluvială din incinta.

Descărcarea apelor din bazinul de retentie se va realiza prin pompare în interval de 12 ore, pompa având un debit de 182 mc : 12 h = 15,16 mc/h ~ 4,21 l/s

Debitul de ape pluviale este: Q PL = 318,14 l/s Volumul bazinului de retentie este de 182 mc.

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 40.118 mc/an

BREVIAR DE CALCUL

Alimentarea cu apă rece Debitul pentru apă rece şi caldă a obiectelor sanitare s-a determinat conform STAS 1478-90,

după cum urmează:  apă rece - debitul de calcul a fost determinat cu formula :

qc = b x (a x c x E +0,004 x E) în care: a = 0,15 b = 1,00 c = 1,0 E = E1 + E2 unde: E1 - suma echivalenţilor bateriilor amestecătoare de apă caldă şi rece; E2 - suma echivalenţilor robinetelor de apă rece. Alimentarea cu apă caldă menajeră se va face de la puncte termice proprii. Calculul debitelor s-a făcut pentru urmatoarele obiecte sanitare: Obiecte

sanitare B

ucati Echivale

nti E1+E2 Σ E

Chiuvete 3 54

1.0 354.00

Lavoare 3 54

0.35 123.90

Vase WC 3 54

0.50 177.00

Centrala termica

1 0

1.0 10.00

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

11

Masina spalat

3 54

1.0 354.00

Cada baie 3 54

1.0 354.00

Robinet serviciu

1 0

0.35 3.50

TOTAL 1,376.4 0

Rezultă: q APĂ RECE = 1 x (0,15x1x√1376,40+0,004x1376,40) q APĂ RECE = 11,06 l/s = 39,82 mc/h

Rezultă : q apă rece = 11,06 l/s

Canalizarea menajeră Calculul debitului de ape uzate menajere şi dimensionarea instalaţiei de canalizare se face

conform STAS 1795-87 cu formula: q MEN = Q S + q S MAX în care: q S MAX - cel mai mare debit specific al obiectelor sanitare (= 2); Q S - debitul corespunzător valorii sumei echivalenţilor (ΣEs) a obiectelor sanitare;

Q S = a x 0,33 x Es

unde: ΣEs - suma echivalenţilor de debit pentru scurgerea obiectelor sanitare; Obiecte

sanitare B

ucati Echivale

nti Es Σ Es

Lavoare 3 54

0.5 177.00

Vase WC 3 54

6.0 2,124.0 0

Cada baie 3 54

2.0 708.00

Masina spalat

3 54

2.0 708.00

TOTAL 3,717.0 0

a = 0,85 pentru Σ E ≥ 0,15 Q S = 0,85 x 0,33 x √3.717= 17,10 l/s

q MEN = 17,10 + 2 = 19,10 l/s q MEN = 19,10 l/s

Diametrul pentru conducta de racord este Dn 250 mm – PVC.

Canalizarea pluvială În conformitate cu STAS 1795-90, debitul de calcul al apelor meteorice de pe clădire QS

se calculează cu relaţia:

QP = 0,0001 x m x I x   x SC

In care :

i-intensitatea ploii de calcul [l/s*ha]

-coeficientul de scurgere al apei meteorice de pe suprafaţa respectivă

- "m" este un coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care tine seama de capacitatea de inmagazinare, in timp, a canalelor si de durata ploii de calcul "t", m=0.8 pentru t ≤40

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

12

SC –suprafaţa de calcul –egală cu proiecţia pe orizontală a suprafeţelor receptoare Intensitatea ploii de calcul funcţie de frecvenţa normată a ploii şi de durată se determină prin diagrame sau din tabele de calcul.

Frecvenţa normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846-90 funcţie de clasa de importanţă a clădirii (f).

Durata de calcul a ploii se stabileşte prin apreciere şi se verifică prin calcul după alegerea diametrelor conductelor, cu relaţia :

tCS – timpul de colectare a apei de ploaie pe suprafaţa receptoare şi timpul de scurgere prin coloanele instalaţiei interioare (min)

L – distanţa maximă de parcurs în conductele orizontale până la secţiunea de control (m) V – viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel liber, V = 40  60

m/min Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: Constructii S= 13.006 mp Drumuri S= 6.433 mp -constructii coef. de scurgere ø = 0,90 -drumuri coef. de scurgere ø = 0,85 Ø = 13006x0,95+6433x0,85/19.439 = 0,91 Clasa de importantă III => frecventa ploii de calcul 1/10. t = durata ploii

t = tcs + av

L = 5 +680/42 = 21 minute

tcs =5 minute pentru zonă de ses va = 42 m/min - lungimea colectorului este de 680 m I = 225 l/sxha - pentru durata de 21 minute şi frecventa de 1/10 Rezultă: QPL=0,0001 x 225 x 0,91 x 19.439 x 0,8 = 318,40 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an Vanual = 318,40 x 60 x 21 x 100/1.000 = 40.118 mc/an Volumul total de retentie ape pluviale:

V = 2

1 x

c

r

t

t 2 x QPL x k1 =

2

1 x 400/21 x 318,40 x 0,06 = 182 mc

VR.= 182 mc Debitul de ape uzate pe intreaga incinta evacuată la canalizarea orasului este :

Q racord = q men + Q apa pluviala (evacuare prin pompare) q men = 19,10 l/s Q apa pluviala = 182 mc: 12h = 15,16 mc/h = 4,21 l/s RACORD CANAL: Q racord = 19,10 + 4,21 = 23,31 l/s

c) Alimentarea cu energie electrică Tinand cont de solicitarea beneficiarului cat si de situatia energetica existenta si prezentata,

pentru alimentarea viitorilor consumatori (casnici + iluminat public) se impune realizarea unei reţele

electrice de distributie publica. Aceasta retea de distributie publica se va alimenta dintr-un post de

 min V

L tt CS 

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

13

transformare proiectat 20/0,4 kV – 400 kVA si executat pe tarif de racordare ce va intra in gestiunea

E-Distributie Banat SA .

- Alimentarea consumatorilor casnici se va face prin intermediul firidelor de ditributie si

contorizare amplasate langa locul de consum.

Se vor respecta cu strictete,Normativul pentru proiectarea ,executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor “N I7-2011”,Normativul pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice “NTE 007/08/00”,NTE 003/04/00,HGR 300/2006,Normativ proiectare si executare bransamente electrice pentru cladiri civile PE155/92,etc.Rezistenta de dispersie a prizei de pamant al incintelor va avea in mod obligatoriu sub 1 ohm.

Se recomanda in toate cazurile posibile folosirea energiilor regenerabile in vederea producerii de energie electrica, termica. Tipurile de energii regenerabile folosite in zona sunt: energia solara (panouri fotovoltaice, panouri solare).

In mod obligatoriu constructiile de pe amplasament vor fi protejate atit impotriva descarcarilor electrice in timpul furtunilor cit si pentru scurgerea electricitatii statice in conformitate cu normele specifice cit si normele PSI.

Se vor respecta normele tehnice in vigoare(PE155/1992;PE135/91;PE132/95; PE102/93;I7- 2011;NTE007/08/00; NTE006/06/00; NTE005,NTE003/04/00) .

Alimentarea cu energie electrica a imobilelor se va realiza prin bransamente aeriene/subterane si vor avea contorizare individuala prin intermediul blocurilor de masura si protectie . d)Telecomunicaţii

Beneficiarul va comanda la operatorul de telecomunicaţii agreat proiect de telefonizarea obiectivelor pe baza unei teme de proiectare. Se va realiza un racord la reţelele existente. e)Gospodărie comunală Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă sau grupate doua cate doua , controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate

aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 5% din suprafaţa privată ocupată de spaţii verzi – parcela distincta, restul de 10%,20%,30% va fi realizat in interiorul fiecarei parcele de locuinte. Se prevăd plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

 Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităţilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea. Prin adaptarea soluţiei de canalizare şi alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

 Depozitarea controlată a deşeurilor: colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

 Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi:nu e cazul

 Organizarea sistemelor de spatii verzi- vor fi de mai multe tipuri:gazon, pomi si plante decorative

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

14

 Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul

 Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană: nu e cazul

 Valorificarea potenţialului turistic şi balnear: nu e cazul

 Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţii şi al reţelelor edilitare majore: zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la :

a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

În cadrul acestui program, pentru zona studiată în cadrul P.U.Z.-ului, propunerile de urbanism au prevăzut :

- Asigurarea unor accese corespunzator pe parcele; - Echiparea tehnico - edilitara corespunzatoare.

Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Elaborarea PUZ este determinată de intenţia de a funcţionaliza un perimetru intravilan în acord cu cerinţele şi tendinţa de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din perimetrul municipiului Timisoara, in proximitatea arterei majore Calea Aradului, creeand premisele necesare unei astfel de dezvoltari urbanistice. Modelarea propusă creează premise pentru protecţia mediului, înţeles ca fiind de tip urban, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier).

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme : - Amenajarea urbanistică a teritoriului considerat; - Stabilirea limitelor de implantare a viitoarelor constructii si folosirea optimă a terenului; - Asigurarea relatiilor functionale si estetice cu vecinatatile; - Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea,sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz;

- Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele; Planul urbanistic zonal va fi inclus in urmatoarele planuri existente: - P.U.G. TIMISOARA; - Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei de proprietate. - Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare. c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei. Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren curti constructii, fiind liber. Raportul

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

15

mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de trai, cu conservarea factorilor de mediu. d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program: Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unei zone de locuinte colective cu functiuni complementare cu regim de inaltime S+P+2E cu subpanta, a unei zone de locuinte colective cu functiuni complementare cu regim 2S+P+8E si a unei zone pentru locuinte individuale/semicolective pentru maxim 2 familii . Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in documentatia de fata. Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante. Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.) Este obligatorie sistematizarea reţelelor pe culoarele stabilite pentru utilităţi. Suprafata totală a zonei cuprinsă în P.U.Z. este de 20.861mp. Adiacent terenului exista retele de alimentare cu apa potabila, canalizare, si alimentare cu gaze naturale.Nu au fost identificate probleme de mediu relevante in zona. e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor) Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza municipiului Timisoara . Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate. Planurile si programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic zonal. In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele: - Racordul la utilitatile existente in zona; - depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate; - realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager; - nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate; - Protectia calitatii apelor Surse de poluanti pentru apa freatica: Apa: prin soluţiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră şi pluvială) – se elimină posibilitatea de infiltraţii în sol. Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona. Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare. - Protectia aerului: Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulaţia autovehiculelor, funcţiunea fiind de locuire. Surse staţionare nedirijate nu există; surse staţionare dirijate: emisiile de poluanţi antrenaţi de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon şi oxizi de azot; surse mobile: autoturisme şi autoutilitare care generează poluanţi precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

16

Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul centralei termice: a) priza directa de aer b) priza directa centrata pe cosul de evacuare . Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare functiunii deservite Diametrul cosului min. = 100 mm Pozitia cosului : la 90o (scos pe acoperis) fata de orizontala

Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuţie nu există, decât accidental de la pierderea de carburanţi la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deşeurilor , se va întreţine solul în spaţiile verzi.

Zgomot şi vibraţii: proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfăşura activităţi generatoare de zgomot.

Radiaţii: lucrările propuse nu produc şi nu folosesc radiaţii.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor; Nu au fost identificate efecte nocive sau poluanti astfel ca nu putem vorbi de o durata sau de o frecventa a acestora. b) natura cumulativă a efectelor; Nefiind identificate efecte asupra mediului nu putem vorbi de o natura cumulativa asupra mediului. Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona de nord est a municipiului Timisoara. c) natura transfrontieră a efectelor; Nu este cazul. d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor); Avand in vedere ca planul de fata prevede extinderea zonei de locuinte, functiune definita prin planurile de urbaniste elaborate anterior P.U.Z.-ului, nu se pune problema unor conflicte intre functiuni astfel ca nu vom avea niciun fel de riscuri pentru sanatatea umana sau mediu. e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate); Nu s-au identificat efecte asupra mediului iar marimea zonei afectate de planul propus este de 20.861 mp. Terenul dupa cum scrie si in capitolele anterioare este situat interitoriul intravilanului municipiului Timisoara. f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat; Suprafeţele terestre aparţinand domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţieştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000. Realizarea planului urbanistic zonal se inscrie in dinamica de dezvoltare a zonelor de locuinte din proximitatea arterelor majore ale orasului. (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; Zona este in curs de edificare in partea de sud si vest fiind deja construite o serie de locuinte colective insa in acest areal nu sunt nici elemente de patrimoniu construit nici de patrimoniu natural. (ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului; Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

17

(iii) folosirea terenului în mod intensiv; - Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si accesele la parcela la standarde normale pentru categoria prevazuta. - Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator. Folosirea terenului pentru extinderea zonei de locuinte colective si echiparea edilitara se va realiza in parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv. Conform Indicilor urbanistici terenul va fi folosit in procent de 50% pentru constructii, minim 40% pentru circulatii rutiere si pietonale si minim 10% din suprafata va fi amenajata ca spatiu verde. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. Nu este cazul intrucat suprafeţele terestre aparţinand domeniului privat, luate in studiu, nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.

Ca principale acte normative privind protecţia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate următoarele:

 Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87;

 Deşeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri şi vor fi predate unităţilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deşeurilor reciclabile, precum şi cele al O.U. 78/2000 privind regimul deşeurilor;

 Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol;

 Nivelul de zgomot exterior se va menţine în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) şi STAS 6156/1986;

 Emisiile de poluanţi în aer nu vor depăşi valorile impuse de O. 462/93 şi O. MAPM 1103/2003;

 Apele uzate vor respecta condiţiile de colectare din NTPA 002/2002;

 Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condiţiilor impuse de Legea 426/2001;

 Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene.

Din aceste considerente generale şi specifice legislaţiei de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiţiei, luând în considerare situaţiile cu investiţii similare; se apreciază că investiţia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului şi se realizează pe o suprafaţă relativ mică.

3.7. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare. Drumurile propuse in interiorul parcelelor reultate vor ramane private. Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei. Lista obiectivelor de utilitate publică:

ADS

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA C.I.F.33026694, Dumbravita, jud.Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap.1, tel.0740074979 Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV Email: [email protected]

Pr. nr.71/2017 – DEZVOLTARE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER SI PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE/SEMICOLECTIVE, Timisoara , str.Grigore T.Popa(fosta Campina), nr.41-43-49, judeţul Timiş,

C.F.418481,433531,440813, S.teren=20.861mp, beneficiar- SC TIMCON SA MEMORIU DE PREZENTARE

18

-reţea de alimentare cu apă -reţea de gaze naturale -reţea de alimentare cu energie electrică -canalizare menajeră -retea de telecomunicatii -asigurarea circulatiei in incinta

4. PREZENTAREA CONSECINTELOR ECONOMICE SI SOCIALE LA NIVELUL UNITATII TERITORIALE DE REFERINTA

Din punct de vedere economic si social, investitia va contribui la crearea unui cartier de locuinte cu functiuni complementare la parter si zone verzi-parcuri publice, care sa raspunda nevoilor locuitorilor zonei, se va inchide cvartalul de locuinte individuale, delimitandu-se de locuintele colective prin strazi sau spatii verzi.

5. CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORI PRIVATI SI CATEGORII DE COSTURI CE VOR CADEA IN SARCINA AUTORITATILOR PUBLICE LOCALE

Din partea investitorului se vor asigura financiar urmatoarele categorii de lucrari: -lucrarile tehnico-edilitare pentru echiparea terenului in cauza, retelele apa-canal, retele electrice

si retele alimentare cu gaz, fibra optica, iluminat stradal, lucrari rutiere in interiorul parcelelor. -Primaria Timisoara va finanta partea de lucrari rutiere(carosabil, trotuare, zona verde, pista

biciclete, semaforizarea, iluminat stradal) pentru realizarea profilului la strada Diamandy Constantin si amenajarea spatiului verde – parc public(parcela 9)

6. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Prezentul studiu modifică zonificarea din P.U.G aprobat cu HCL157/2002 prelungit prin HCL

107/2014 – zona este destinata locuintelor pentru maxim 2 familii si functiuni complementare, regim maxim P+2E si POT max 40%, încadrându-se insa, în tendinţele de dezvoltare urbanistică şi a studiilor şi proiectelor elaborate anterior, răspunzând nevoilor actuale şi viitoare de dezvoltare. Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei in interiorul parcelelor, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spaţii verzi şi zone construite, precum şi asigurarea funcţiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări.

Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor de locuinte în Timisoara, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii coerente din punct de vedere urbanistic, realizând un climat prielnic funcţiunii de locuire, imbunătăţind calitatea vieţii.

Întocmit,

Arh. Dumitrele Elena- Emilia

ADS

Atasament: Aviz_Juridic_Timcon.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-010998/10.07.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 07.08.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — “Dezvoltare ansamblu locuinţe colective cu funcțiuni complementare la parter și parcelare teren pentru locuințe individuale/semicolective str. Grigore T.Popa (fosta str. Campina )” nr.41-43-49, Timișoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţilor funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 440813 Timişoara, nr. cadastral 440813, terenul în suprafață de 19.313 mp, categoria de folosință curţii construcţii, intravilan este proprietatea SC TIMCON SA — beneficiara documentaţiei. Cartea Funciară nr. 433531 Timişoara, nr. cadastral 433531, (nr. CF vechi 142195 tm, nr. topografic 28682/3) , terenul în suprafaţă de 680 mp, categoria de folosință arabil, intravilan este proprietatea SC TIMCON SA — beneficiara documentație. Cartea Funciară nr. 418481 Timişoara, nr. cadastral 418481 (nr. CF vechi 149573, nr. topografic 1829/1-1830/1-1831/1/1/1/2), terenul în suprafață de 868 mp, categoria de folosință curţi construcții, intravilan este proprietatea SC TIMCON SA — beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea cărtilor funciare (datate 04.07.2019) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2019-010998/10.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare ansamblu locuinţe colective cu funcțiuni complementare la parter şi parcelare teren pentru locuințe individuale/semicolective str. Grigore T.Popa (fosta str. Campina )” nr.41-43-49, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F.-urile nr. 440813, 433531, 418481, cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zonal “Dezvoltare ansamblu locuinţe colective cu funcțiuni complementare la parter și parcelare teren pentru locuinţe individuale/semicolective str. Grigore T.Popa (fosta str. Campina )” nr.41-43-49, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de art. 243 (1), lit. a din 0UG nr.57/2019 privind codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN XI Cod FO53-13,Ver.1