keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 97/23.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 97/23.02.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. UR2018 - 000639/23.01.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-000539/23.01.2018 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR 2018 - 000539/23.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 31/27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 31/14.12.2017, precum si de Decizia Etapei de încadrare nr. 87/27.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. BEGA TEHNOMET S.A, întocmit conform Proiectului nr. 47/2014, realizat de S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Regim de construire: maxim S+P+8E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift;
- Funcţiuni predominante: zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţimje S+P+8E;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 60%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8; Hmax = 32,00 m;
- zona de implantare se va retrage faţă de limită;
- se vor marca subzonele altimetrice de implantare;
Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de incadrare nr. 87/27.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută;
Acces pietonal si auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-002567/03.08.2017.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani. Terenul reglementat este înscris în C.F. nr. 436362, nr. cad./ topo 436362, Timisoara, Calea Buziasului nr. 11, în suprafaţă de 770 mp, extras CF nr. 436361, nr. cadastral 436361, Bulevardul Industriei nr. 2, în suprafaţă de 32.710 mp, în suprafaţă totală de 33.480 mp, proprietar S.C. BEGA TEHNOMET S.A.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 47/2017, planşa nr. 47A08 - "Circulatia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D.;
- S.C. BEGA TEHNOMET S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 31_AVIZ_ARHITECT_SEF_PUZ_Bega_Tehnomet_Industriei_2.pdf

|. E E F E : ke E E 426987 Nr. cad. A1549/4/8/2 INDICI PROPUSI P.O.T. 60% C.U.T. 2,8 regim de de inaltime S+P+8E " JUDFTI Spati verzi min. 20% PRIMĂRIA DUSE H.max=32.00m VIZAT SPRE Anexa la Avizii Arhiteci:ilui Şef Nr._20 tin din d 2.2017 IA E = : = : = E A / = Ă n A A : / a A = = a 2 = 7 n E E _ EEE A A d i E A = / : / a E : =. | = E TE E = PIE RE E e Sade E E e a A E i RET E E Pl n E E RS SA e = A E 4 1 n E d E n A E : , N A E E a d a RE E E DRE = E n N - E E ea IE Ra AI II RF RE E EI AI E e ET L na E e ZE a = E _ i E E a n = SE E a E E a x. i m = E Ea a n - A : = E A E VE E E _ II = = EEST CARE d m : Leia E E : a A i a TI a Ă A, E i e A E SE E e E : E SL E i AS E SI A Ea E ES n E ANEI E a / - SR a — a a n E n E Rn bit E / 5 p SS Q E E ai SI i şef, E VW / / , ZI SA na e Ar EEE / . e E EA m N 1 / A LI | / A a AER SS > SN E E , = ERE —— E N AS e —_ ZE E nr e E A LL —— Pa i LE e EEE ra e REPER e a SARA e DES EET n T E _ e SE SE SE _ n , de CTE, RE LT sa n 7 ET LEGENDA i Ea | LIMITE SI DELIMITARI Te LI _— Limite topo teren conform C.F. FE DIE n DI Limite teren ce face obiectul PUZ E n a Limita zona de implantare a n IL cladirilor de SIMBOLURI 410131 a 77| Cladiri existente EA E cî.nr.436361 Nr. Cf parcele S=32.710mp existente DESTINATIE Szc-Subzona mixta comert, servicii, functiuni Za administrative,si birouri propusa ] Zona de implantare a cladirilor Subzona industrie, productie cu caracter nepoluant Subzona servicii,birouri, activitati economice cu caracter tertiar Subzona depozitare 423315 BILANT TERITORIAL Teren curti constructii in intravilan TEI STII | propus spre restructurare urbana 33.480mp Teren ce se intentioneaza a fi trecut in domenul public 770mp a Subzona mixta 32.710mp l Suprafata construita max. 20.088mp (60%) — Suprafata construita desfasurata max. 91.588mp Suprafata spatii verzi min. 6.542mp (20%) edr |... CONSTRUI EC i E E 2 i BEGA TEHNOMET |N CF 411908 E | Nrtop8484/2/32 S=1888mp E | bl pears batonata 1020mp) | fr 11 _ 4. E _ A : = E _ ES vene (s=1197mp; A SES n E | | No, 25713, 2542 S=1200mp DEO E na E SE E BILANT TERITORIAL SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA | SITUATIA PROPUSA mp mp Szi- subzona industrie 33.480,00 - Clădiri 4.151 (14,19%) platforme, parcari, alei 28.729 (83,81%) spati verzi amenajate 0 (0,00%) Szc —- subzona mixta comert, - 32.710 97,70% servicii, functiuni administrative și birouri Clădiri 19626 60,00% Spatii verzi amenajate 6.542 20,00% Platforme, parcari, alei 6.542 200 Cc- subzona cai de circulatie 70 — SI (TOTAL "133-480 1 407901 5 8 A 30 ORE — E | Specialist RUR | Arh.Lucian Stancu 7 E a . Denumire proiect: = PROIECTANT: P.U:Z." Dezvoltare zona mixta: S.C. 903 STUDIOARH S.R.L. servicii, functiuni administrative, uri CUI34925451 J35/20215 tel.:+40742026535, fax.+40356-818544 |in regim de inaltiis-S+P+8E" a 440336 Beneficiar: SC BEGA TEHNOMET SA ; ; Scara: iect : : Arh. . Adresa proiect: Faza: Sei ea sr SA Ă 1:1.000 | B-dul Industriilor, nr.2, Timisoara, jud. Timis PUZ. 439186 Proiectat: Arh.Lucian Stancu N Desenat: stud. arh. Victor Ciulea— a: ies Nr. plansa: Verificat: Arh.Lucian Stancu A TI LL E A

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-000639/23.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E”, Bld. Industriilor nr. 2, Timisoara

1. Descrierea situaţiei actuale Zona studiată în cadrul documentatiei „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni

administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E”, Bld. Industriilor nr. 2, Timisoara este situată în partea de sud-est a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, pe fosta platformă industrială Calea Buziaşului, intravilan municipiul Timişoara, extras CF nr. 436362, nr. cad./ topo 436362, Timisoara, Calea Buziasului nr. 11, în suprafaţă de 770 mp, extras CF nr. 436361, nr. cadastral 436361, Bulevardul Industriei nr. 2, în suprafaţă de 32.710 mp, în suprafaţă totală de 33.480 mp., cuprins în PUZ aprobat prin HCL nr. 50/1999 „Calea Urseni-Calea Buziaşului” - UTR 2 - zona unităţilor industriale, preluat de PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 - UTR 72 - zona unităţilor industriale existente. Regim de înălţime maxim şi POT maxim conform HG nr. 525/1996. Spatii verzi conform legislatiei in vigoare.

Vecinătăţi: terenul studiat este accesibil din Bulevardul Industriei, învecinat proprietăţi private SC EE Test SA, alte proprietăţi private.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 436361, nr. cadastral 436361, pozitie transcrisa din CF 435996/Timisoara, Calea Buziasului nr. 11, teren intravilan, in suprafata de 32.710 mp, categoria de folosinţă: curti constructii si drum; CF nr. 436362, nr. cad./ topo 436362, pozitie transcrisa din CF 435996/Timisoara, Calea Buziasului nr. 11- teren intravilan, in suprafata de 770 mp, categoria de folosinţă: drum

Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi

birouri în regim de înălţime S+P+8E”, Bld. Industriilor nr. 2, Timisoara, propune soluţii şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone mixte, comerţ, servicii, cuncţiuni administrative şi birouri, în regim de înălţime maxim S+P+8E.

2. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

actualizată. pentru documentatia PUZ „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E”, Bld. Industriilor nr. 2, Timisoara a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 2980 din 05.07.2017, Avizul de Oportunitate nr. 31/27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 31/ 14.12.2017;

3. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E”, Bld. Industriilor nr. 2, Timisoara, beneficiari S.C. BEGA TEHNOMET S.A îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2018-000539/23.01.2018.

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii,

funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-000639/23.01.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte comert, servicii, functiuni administrative si birouri, in regim de inaltime maxim S+P+8E;

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-000639/18.01.2018, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 31/27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 31/14.12.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2980 din 05.07.2017, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 87 din 27.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara, beneficiar S.C. BEGA TEHNOMET S.A, proiectant SC 903 STUDIOARH SRLD, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Lucian Stancu, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 30 august 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 43/2016, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în septembrie 2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017-013746/02.10.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D, proiect nr. 47/2017, la cererea beneficiarului S.C. BEGA TEHNOMET S.A.

Zona studiată în cadrul documentatiei PUZ „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara, este situată în partea de în partea de sud-est a municipiului Timişoara, pe fosta platformă industrială Calea Buziaşului, amplasată în imediata vecinătate a Pieţei Gheorghe Domăşneanu (intersecţia străzilor Bulevardul Liviu Rebreanu, Venus, Calea Buziaşului, Calea Stan Vidrighin şi Bulevardul Industriei), pe Bulevardul Industriei.

Vecinătăţi: terenul studiat este situat între Bulevardul Industriilor, proprietăţi private SC EE Test SA, alte proprietăţi private.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului. Terenul reglementat, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, extras CF nr. 436362, nr. cad./ topo 436362, Timisoara, Calea Buziasului nr. 11, în suprafaţă de 770 mp, extras CF nr. 436361, nr. cadastral 436361, Bulevardul Industriei nr. 2, în suprafaţă de 32.710 mp, în suprafaţă totală de 33.480 mp, proprietar S.C. BEGA TEHNOMET S.A.

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara propune dezvoltarea unei zone mixte comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri, în regim de înălţime maxim S+P+8E.

Accesul auto şi pietonal la parcela studiată se face din Bulevardul Industriei.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-002567/03.08.2017.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt

următorii: -Funcţiuni predominante: zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi

birouri în regim de înălţimje S+P+8E; - Regim de construire: maxim S+P+8E; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 60%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8; Hmax = 32,00 m - zona de implantare se va retrage faţă de limită; - se vor marca subzonele altimetrice de implantare; Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de incadrare nr. 87/27.11.2017

a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută;

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de

drumuri, vor deveni publice şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage

responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent,

aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative

şi birouri în regim de înălţime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara, beneficiar S.C. BEGA TEHNOMET S.A, întocmit conform proiectului nr. 47/2017, realizat proiectant SC 903 STUDIOARH SRLD, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: - Regimul de înălţime de maxim = S+P+8E, Hmax = 32,00 m; acces auto conform

Avizului Comisiei de Circulaţie nr. nr. DT2017-002567/03.08.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, POTmax= 60%, CUTmax= 2,8. Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 87/27.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş – suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat, este înscris în extras CF nr. 436362, nr. cad./ topo 436362,

Timisoara, Calea Buziasului nr. 11, în suprafaţă de 770 mp, extras CF nr. 436361, nr. cadastral 436361, Bulevardul Industriei nr. 2, în suprafaţă de 32.710 mp, în suprafaţă totală de 33.480 mp, proprietar S.C. BEGA TEHNOMET S.A.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 47/2017, planşa nr. 47A08 - ,,Circulaţia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent,

hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr. 2 Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul

de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E”, Bld. Industriilor nr. 2, Timisoara, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Sorina Popa

Red/dact – S.P.

Atasament: Plan_de_actiune_BEGA_TEHNOMET.pdf

PLAN DE ACŢIUNE În vederea implementarii Planului Urbansitic Zonal "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+8E „ Generat de imobilul situat în Timisoara, B-dul Industriilor, nr.2, identificat prin CF nr.436361, 436362 Timișoara, Beneficiar : SC BEGA TEHNOMET SA Nr. | OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CASTRALE SI IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE crt NOTARIALE OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE Denumire obiective utilitate publica, Evaluare de realizare 2 d i estimativa Responsabil finantate operatiunilor şi investiilor operațiuni cadastrale şi notariale : : a costurilor (perioada preconizata) 1 Lucrari rutiere — ce se intentioneaza a fi 4.200 euro DEZVOLTATOR Trimestrul 3 an2018 trecut in demniu public z Operatiuni notariale de renuntare la dreptul | 1.000 euro DEZVOLTATOR Trimestrul 3 an2018 de proprietate asupra parcelei de drum 3 Bransamente reţea de canalizare menajera 7.500 euro DEZVOLTATOR Trimestrul 3 an2018 (pe teren privat) 4 Bransamente rețea de alimentare cu apa (pe | 7.500 euro DEZVOLTATOR Trimestrul 3 an2018 teren privat) 5 Bransament rețea de aliemntare cu energie 7.500 euro DEZVOLTATOR Trimestrul 3 an2018 electrică (pe teren privat) 6 Bransamente retea de alimentare cu gaz 7.500 euro DEZVOLTATOR Trimestrul 3 an2018 7 Lucrări rutiere — accese carosabile la B-dul | 4.200 euro DEZVOLTATOR Trimestrul 2 an2019 Industriilor si drum nou propus

5 sm Evaluare Etape de realizare a Denumire obiective utilitate publica, ; RN m iat : : estimativa Responsabil finantate operatiunilor şi investiilor operațiuni cadastrale şi notariale ; a costurilor (perioada preconizata) 8 Lucrări rutiere — amenajare parcari şi spatii | 18.000 euro DEZVOLTATOR Trimestrul 2 an2019 verzi în incinta Primaria Municipiului Timisoara, Investitor Primar, NICOLA SRO inna „SPT Observație: Se vor mentiona: efectuarea operatiunilor. cadastrale terenurilor prevazute prin PUZ și cu stabilirea responsabilitati pentru fiecare acţiune în parte. i notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcel reprezentata pri SC BEGA TEHNGh abulare, trecerea în doemniul public a

Atasament: AVIZ_JURIDIC_PUZ_BEGA_TEHNOMET.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-000539/23.01.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 05.02.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative şi birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Bulevardul Industriei nr.2, Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea CF nr. 436361 Timişoara, nr. top 436361 - reiese că terenul în suprafață de 32.710 mp, din care : categoria de folosință - curţi construcții intravilan în suprafața de 32.437 mp şi categoria de folosință drum intravilan în suprafață de 273 mp cât și construcțiile menționate cu nr. cadastral 436361-C1, 436361-C2, 436361-C3, 436361-C4, 436361-C5, 436361-C6, 436361-C7, 436361-C8, 436361-C9, sunt proprietatea S.C. BEGA TEHNOMET S.A beneficiara documentației. Din examinarea CF nr. 436362 Timişoara, nr. top 436362 - reiese că terenul în suprafață de 710 mp, categoria de folosință drum, intravilan este proprietatea S.C. BEGA TEHNOMET S.A. beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea cărtilor funciare (datate 11.01.2018 ) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-000539/23.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcțiuni administrative şi birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Bulevardul Industriei nr.2, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 436361 Timişoara și CF nr. 436362 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcțiuni administrative şi birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Bulevardul Industriei nr.2, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA SȚEFAN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: 31_AVIZ_DE_OPORTUNITATE_Bega_Tehnomet_Industriilor.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Aprobat, Primar, Nicolae ROBU Ca urmare a cererii adresate de S SC BEGA TEHNOMET SA, cu sediul în judeţul Timiş, municipiul Timişoara, cod poştal ... Calea Stan Vidrighin nr. SA, înregistrată cu UR2017- 011880/21.07.2017; Ca urmare a proiectului nr. 47/2017 realizat de S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., cu sediul în judeţul Timiş, localitatea Dumbrăviţa str. Sirius nr. 2, spatiu C2; Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 27.07.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a HCL. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, se emite: AVIZUL DE OPORTUNITATE Nr.31 din 27.07.2017 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal - „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţimje S+P+8E” Generat de imobilul situat în Timişoara, jud. Timiş, identificat conform planului de încadrare în zonă, planului de situaţie şi extraselor CF nr. 436361, nr. cadastral 436361, extras CF nr. 436362, nr. cad./ topo 436362, Calea Buziasului nr. 11; Cu respectarea următoarelor condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie să fie studiat prin PUZ este cuprins între Bulevardul Industriilor, proprietăţi private SC EE Test SA, alte proprietăţi private. Zona ce urmează a fi reglementată, conform planşei de „Reglementări urbanistice” 42A06 anexă la prezentul aviz, planului de amplasament şi delimitare a imobilului memoriului de prezentare, cuprinde terenul înscris în CF nr. 436361, nr. cadastral 436361 şi în CF nr. 436362, nr. cad./ topo 436362. 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi: - Categoria funcţională existenta pe terenul beneficiarului - Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 50/1999 „Calea Urseni-Calea Buziaşului” - UTR 2 - zona unităţilor industriale - Categoria funcţională propusă pe terenul beneficiarului - zonă mixtă: comerţ, servicii, funcțiuni administrative şi birouri în regim de înălţimje S+P+8E 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime): - Indicatori urbanistici existenţi pe terenul beneficiarului conform PUZ aprobat prin HCL nr. 50/1999 „Calea Urseni-Calea Buziaşului” - UTR 2 - zona unităţilor industriale, preluat de PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 - UTR 72 - zona unităţilor industriale existente. Regim de înălțime maxim şi POT maxim conform HG nr. 525/1996. Spatii COD FO 47-09, VER.2 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro verzi conform legislatiei in vigoare afectata de sistematizarea zonei - modernizare de trasee/deschideri de strazi. - Funcţiuni propuse: Zonă de locuinţe individuale şi locuinţe colective mici şi funcţiuni mici şi funcţiuni complementare. - Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: - POT max = 60% - CUT max = 2,80 - Regim max. De înălţime = S+P+8E - spaţii verzi amenajate minim 20%; - zona de implantare se va retrage faţă de limită; - se vor marca subzonele altimetrice de implantare; - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - propunerile acestei documentaţii se vor corela cu propunerile celorlalte documentaţii de urbanism din zonă, aprobate sau aflate în lucru. 4. Dotările de interes public necesare, accesului pietonal şi carosabil, parcajelor, utiliăţilor - se vor studia accese atât din parcarea publică, cât şi din strada nou creată cât şi din Inelul IV; - Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul benefi- ciarului, iar amplasarea acestora va respecta OMS 119/2014; - Se vor lua în considerare pentru elaborarea P.U.Z. şi „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; 5. Capacităţile de transport admise în raport cu funcţiunile propuse şi cu încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiţii: - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcţie de legislaţia în vigoare pentru funcţiunea propusă; 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.: Avize necesare pentru PUZ: aviz CTATU (Avizul Arhitectului-şef), aviz Unic, aviz Sanitar, aviz Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, aviz Protecţia Civilă, aviz Pompieri, aviz Statul Major (conf. HG 62/1996) aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), aviz de Principiu Drumuri (PMT), aviz Comisia de Circulaţie (PMT), adeverinţe cu referire la eventualele litigii sau revendicări eliberate de Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse (PMT), Compartimentul Administrare Fond Funciar (PMT) şi Serviciul Juridic (PMT), studiu geotehnic, plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, alte avize conform legislaţiei în vigoare, dacă este cazul. Drumurile de acces la parcelă vor respecta legislaţia în vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare în incintă. Se va marca sistematizarea pe verticală a terenului. COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă in procedurile specifice de informare şi consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2980 din 05.07.2016 emis de Primăria Municipiului Timişoara Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 22425/ 21.07.2017 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/ prin-peştă la data de . Arhitect-şef Consilier, Sorina Po a PFA — Red- S.P. -2 ex COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 3/3

Atasament: Raportul_informarii_PUZ_Bega_Tehnomet_Industriilor.pdf

= ROMÂNIA E JUDEŢUL TIMIŞ _ _ MUNICLPIU-E-TIMIŞOA RA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ = url Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm Nr. UR2017-013746/02.10.2017 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia: - PUZ - „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative şi birouri în regim de înălțime S+P+8E”; - Amplasament: Bld. Industriilor nr. 2, Timisoara - Beneficiari: SC BEGA TEHNOMET SA - Proiectant: S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 30.08.2017 — 23.09.2017. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană. Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal — „Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative şi birouri în regim de înălțime S+P+8E”, Timişoara, beneficiari SC BEGA TEHNOMET SA, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT ŞEF CONSILIER Sorina POPA D Red- S.P. 2ex a REC 18. to. COT

Atasament: 01_PUG.pdf

PROIECTANT GENERAL:

Faza:

Nr. proiect:

47/ 2017

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh. Emilian Cojocaru

Scara:

1:2.000

Data:

ian. 2018

Arh.Anca Anghelescu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: B-dul Industriilor, nr.2, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si birouri in regim de inaltime S+P+8E"

Beneficiar: SC BEGA TEHNOMET SA

P.U.Z. Arh.Lucian Stancu

Specialist RUR

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

Nr. plansa:

47A01

Denumire plansa: Incadrare.PUG in lucru PUG in vigoare

a A “rada cerne Liviu p £ E A ca “traga E E e ne i o m in a = ş Strada Oglinzila sn Eşai Constantin Prezan & > = ă Tasca O Calea Buziaşului Legumiculturii ta Strada Că mpului Zona Industrială a “tra, fn
tilor Opera Naţională Română & Orthodox Church Catedrala Mit lita ALa | tt l a ma ahreanu = 5. 4 a = CALEA Stra E 8, MARTIRILOR 5 E A IT strada Mureş E strada Mureş E x ss E
ID m m m me a LI Spam += VOCE sart by date [his game will keep you up all night! renova Gostisce 4 million players and growing... Lesjak Aviz de plată de la 11.07.2017 e 11:43 AM Aviz de plată de la 11.07.2017 e 11:43 AM ucian, Maribor are căteva oferte last minute! 3:07 AM wo: Solutii concept proiect Timisoara e 8:12 AM ucian Stancu, ai nevoie de ceva cu efect racoritor? Ai pana la -50% la tot ce-ti d 7:50 AM zile gratuite de vacanta la Mamaia 4 stele 6:38 AM _unoaşteţi pe Madalina Ramnicianu, pe Ciprian Marius Lopata sau pe Andreea 5 4:19 AM ucian Stancu, adăugați-mă în reţeaua dvs. Linkedln Jul 10 low was Residence Meljska? Jul 10 ILOC 1 MODIFICAT Jul 10 Maribor - Hone On My Way W Te răcorim cu discounturi de până la 40% la aere condiționate și aparate frig: Jul 10 d nformare client Jul 10 A Show all hi 1:13 PM DANUT
= Cc. Buziasulu! aaa

Atasament: 02__exist.pdf

C

C

C

G

G

G

C

C

C

C

G

C

C

C

G

C

C

G

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C C

C

C

CC

C

C

C

440127 258/3/2

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=2406mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/2)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/4)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=1701mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/5)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=1210mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/3/1)

8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=596mp din acte 583mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/3/2)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=1595mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/7/1)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=3675mp din acte 3675mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/8)

Hala productie

SC TOPIRCEANU SRL TIMISOARA

CF nr.413915

C1- garaj

CF nr. 400223

SC LEMAN INDUSTRIE SRL TIMISOARA

C1- hala prelucrari optice si montaj P+2E, anexa tehnica P+2E si P+5E

SC INDUSTRIE BEDARF SRL TIMISOARA

CF nr.404703

SC MANANCOR SRL TIMISOARA

CF nr.435591

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=2056mp din acte 2011mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/2)

CF nr. 422041

SC DOROTHY FASHIONS SRL

C1- magazie

CF nr.404702

CF nr.433970

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2; 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/6;

SC INDUSTRIE BEDARF SRL TIMISOARA

SC "OTEL SERVICE" SRL TIMISOARA

Nr. top: 8437/2

S=4109mp

CF nr. 418344

SC ENJOY IMOBILIARE SRL TIMISOARA

C1- hala montaj si anexa

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=13362mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/1

CF nr.409093

SC DUAL VEST SRL

S=597mp

SC LEMAN INDUSTRIE SRL TIMISOARA

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/7/2)

Nr. top: 8482/1/1/1

Nr. top: 8430/1/1

Nr. top. 256/1/1/1/1/2/2 Scf=867mp

Nr. top: 8480/1/2 CF nr.409087

Scf = 107mp

Nr. top: 8480/1/1Nr. top: 8450

N r.

t o p:

8 43

7/ 1/

1/ 1/

1

Nr. top: 8437/1/1/1/2 CF nr.409085

Scf = 69mp

N r.

t o p:

8 43

7/ 1/

1/ 2

84 36

/1/ 1

84 36

/1/ 2 84

36 /1/

3

Nr. top: 8481/1

Nr. top: 8439/1

S =3

27 0m

p

CF 424222

S=2117mp PMT

CF 440028

~

~

CF 440049

Nr. cad. NOU 408339

~

~

Hala fabricatie lentile P+2E

A n

e xa

t e

h n

ic a

P+2E

P+5E

Sc=2282mp

C1

~

~

Imobil in regim P+2E si partial P+3E - Optica Business Center

Corp C (P+2E)

Corp A (P+2E)

Nr. top.256/1/1/1/1/2/1 S=5366mp

Corp B (P+3E)

~

~

C1

C1

Nr. top.8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/3 S=670mp

CF 402056 Timisoara

Nr. top: 8482/1/1/3

CF nr.409079

Scf = 100mp Smas = 100mp

C1

Foraj

C1

Foraj

Nr. top: 8480/1/2

CF nr.409087

Scf = 107mp Smas = 107mp

Nr. top: 8437/1/1/1/2

CF nr.409085

Scf = 69mp Smas = 69mp

C1

Foraj

Nr. top. 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=3595mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/4

Hala fabricatie lentile P+2E

A n

e xa

t e

h n

ic a

P+2E

P+5E

C1

~

Nr. CF 408532

Nr. top. 256/1/1/1/1/2/3 S=900mp

Nr. top. 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=10821mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/2

Hala productie

CF nr.407884

C1

Anexa P+2E C2

P.T. C3

Nr. top. 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2; 8430/1/2;8438;8481/2/2

Hala productie si anexa tehnica P+2E

CF 407901

S=9768mp

C1

Nr. top. 256/1/1/1/1/2/2 Smas=867mp

S=1891mp

C

c-tie~

C7

C5

C1

C2

C4 C3

statie firizare

(Bazin apa)

(Bazin apa)

Gospodarire apa

c-tie ~

Atelier

Post de transformare

Magazie c-tie

~

statie pompe

Statie gaz C6

C8

8482/1/1

Top.257/9

servitute de trecere

se rv

itu te

d e

tre ce

re

servitute de trecere

N r.

to p.

2 56

/1 /3

S =1

18 5m

p

N r.

to p.

2 56

/1 /4

S =1

18 5m

p

P+5E

~

Spre B uzias

Parcare

Acces parcare

S .C

. B E

G A

IN V

E S T

S .A

.

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Trotuar

Tr ot

ua r

T ro

tu a r

T ro

tu ar

P ista b

iciclete

T ro

tu a r

P ista b

icicle te

T ro

tu a r

P ista b

icicle te

TrotuarPista biciclete

TrotuarPista biciclete

Spre Timisoara

Platforma Dale

Statia

Colegil tehnic Electrotimis

Platforma Dale

C an

ta r

Bazin apa

Platforma betonata

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zo na

ve rde

Platforma betonata

Platforma betonata

Zona verde

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

hala

CONSTRUCTIE

C O

N S TR

U C TI

E

H a

la

In d u

s tr

ia la

C O

N S T R

U C

T IE

426987

427784

409093407901

427277

439186

410131

440336

400223

425287

409345

440028

402056

411972

431943

435201

423315

428955

424711

424712

431944

Nr. cad. A1549/4/8/2

N r. c

a d . A

1 5 4 9 /4

/8 /3

:/I

:/II

Corp C

Corp B

:/III

Corp A

:/IV Corp A

:/VI Corp A

P+2E

P+6E Parter

Parter

Parter

Nr.top. 8482/2/4-8483/3-8484/2/5-8487/3-8488/2/2-8489/2/3 S=21261mp

:/III Corp A

:/I Corp A

:/V Corp A

:/IV

Corp ASC TIMTEROS SRL

Parter

Parter

Parter

Parter

Nr.top.254/2/2/6/2/1 S= 962 mp

Cf.nr. 408636-Mosnita Noua

Nr.top.8482/2/3-8483/4-8484/2/8

S= 2238 mp

Cf.nr. 410222-TM

Nr.top.8484/2/7

S= 320 mp

Cf.nr. 425748-TM

Nr .to

p.8 48

3/2

Cf .nr

. 4 31

70 8-T

M

Cf nr. 411367-MN Nr.top.256/2/2/2

Cf.nr. 409541-MN

Nr.top.254/2/2/6/1-256/2/2/1/1

S= 1307 mp

Cf.nr. 434264-TM

Nr.top.256/1/1/2/2

S= 3034 mp

Cf.nr. 444252-TM Nr.top.254/2/1/2

S= 361 mp

S.C SUPERMOLD SA STATUL ROMAN administrare

S.C SUPERMOLD SA STATUL ROMAN administrare

Smas= 323 mp

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

Smas= 1197 mp

S. C.

H UR

O SU

PE RM

OL D

S. R.

L. S.C

. H UR

O S UP

ER MO

LD S.

R.L .

S= 89

m p

Nr.top.8482/1/2-8482/2/1/2/5

S= 2754 mp

Cf.nr. 405512-TM

Cf.nr. 415069-TM

Nr.top.256/1/1/1/2- 256/2/3-257/8/a

S= 252 mp

C f .n

r. 4 4

3 4 24

- T M

Nr.top.256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b

S= 785 mp

Nr.top.8482/2/2/1/1

S= 1146 mp

Cf.nr. 425749-TM

S= 1146 mp

N r. t

o p .8

48 2 /

2 / 2/

1/ 2

S= 6

0 7 m

p

C f. n

r . 43

1 7 09

- T M

C f.n

r . 4 3

4 3 0 5

- T M

N r.t

o p . 8

48 2 /

2 / 2 /

2 S=

1 02

m p

Cf.nr. 411368-MN

Nr.top.257/7/2 S= 8 mp

S = 109 mp

N r .t

o p .2

5 6 / 2

/ 2 / 1

/ 2 - 2

57 /7

/1 S=

1 9 2

m p

S.C. HIDROMATIC SISTEM SA

S.C. HURO SUPERMOLD S.R.L.

S . C

. H U

R O

S U

P E

R M

O LD

S .R

. L .

S.C. ACELLUM S.R.L.

S. C

. A C

EL LU

M S

.R . L

.

S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

8482/1/2-8482/2/1/2/3 S= 1628 mp

S.C. STIMEL SA

Cf.nr. 415081-TM

8482/1/2-8482/2/1/2/4

S= 562 mp

417055

257/2

S=151m p

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2

S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1

S=1209mp

Nr.top.8484/2/1

S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1

S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde

zona verde

zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

INCINTA 3

257/2

8484/2/3/1

8487/2

S=151m p

DENM ARK CON

STRUC T

DENMARK CONSTRUCT

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2

S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1

S=1209mp

Nr.top.8484/2/1

S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1

S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde

zona verde

zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

INCINTA 3

8488/2/1

DENM ARK CO

NSTRU CT

254/2/2/4 S=360mp

8484/2/9 S=102mpS=93mp

257/5

Mas=392mp SC ACELLUM SRL

z.v.

z.v.

d ru

m

dru m

39

P IS

T A

P E

N T R

U T

E S

T A

R E

M A

S IN

I

Corp de birouri P+3E

Productie si depozitare

P+1E

C1

C2

nr. cad. 405041(CC1549/4/2-1549/4/3/1) 21846/2012

442846

444382

439144

444291

442194

439582

444292

442196

439581

439144

444291

442194

444292

442196

436113

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae AeAeAe

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Firida

C a

le a

S ta

n V

id r ig

h in

C a le

a S

ta n V

id rig

h in

C a le

a S

ta n

V id

r ig h

in

C a

le a

S ta

n V

id rig

h in

Bu lev

ard ul

Ind us

trie i

Calea Buziasului

P iața G

heorghe D om

ășneanu

Pia ța

Gh eo

rgh e D

om ăș

ne an

u

Pia ța G

heo rgh

e D om

ășn ean

u

G

G

PT

PT

statie RATT

statie RATT

s ta

tie R

A T

T

s ta

tie R

A T

T

tro tu

a r

tro tu

a r

Cf.nr. 409541-MN

Nr.top.254/2/2/6/1-256/2/2/1/1

S= 1307 mp

S.C. ACELLUM S.R.L.

Smas= 1197 mp

S = 109 mp

D E

1 5 4 2

C D

1 5 4 9 /4

/4

CD 1549/4/4

Nr. cad. A1549/4/7

Nr. cad. A1549/4/10

D E

1 5 4 9 /4

/2 -1

5 4 9 /4

/3 /2

N r. c

ad . A 1 54

9 /4

/8 /1

442847

H a

la

In d

u s tr

ia la

cf.nr.436361

S=32.710mp

cf.nr.436362

S=770mp

plan urbanistic zonal

" DEZVOLTARE ZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI

ADMINISTRATIVE SI BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+8E"

LIMITE SI DELIMITARI

Limite topo teren conform C.F.

Limite teren ce face obiectul PUZ

LEGENDA

Limita zona studiata

SIMBOLURI

Cladiri existente

Nr. Cf parcele

existente

cf.nr.436361

S=32.710mp

CIRCULATII

Asfalt

Trotuar

Spatii verzi de aliniament

Drum exploatare existentDE1542

Pista biciclete

N

C ALEA STAN

VID R IG

H IN

B- DU

L I ND

US TR

IIL OR

S T

R A

D A

S IE

M E

N S

PROIECTANT GENERAL:

Faza:

Nr. proiect:

47/ 2017

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh. Emilian Cojocaru

Scara:

1:2.000

Data:

iulie 2017

Arh.Anca Anghelescu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: B-dul Industriilor, nr.2, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si birouri in regim de inaltime S+P+8E"

Beneficiar: SC BEGA TEHNOMET SA

P.U.Z. Arh.Lucian Stancu

Specialist RUR

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

Denumire plansa: Situatie existenta

Nr. plansa:

42A02

Atasament: 03_exist_functiuni.pdf

C

C

C

G

G

G

C

C

C

C

G

C

C

C

G

C

C

G

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C C

C

C

CC

C

C

C

440127 258/3/2

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=2406mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/2)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/4)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=1701mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/5)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=1210mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/3/1)

8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=596mp din acte 583mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/3/2)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=1595mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/7/1)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=3675mp din acte 3675mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/8)

Hala productie

SC TOPIRCEANU SRL TIMISOARA

CF nr.413915

C1- garaj

CF nr. 400223

SC LEMAN INDUSTRIE SRL TIMISOARA

C1- hala prelucrari optice si montaj P+2E, anexa tehnica P+2E si P+5E

SC INDUSTRIE BEDARF SRL TIMISOARA

CF nr.404703

SC MANANCOR SRL TIMISOARA

CF nr.435591

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=2056mp din acte 2011mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/2)

CF nr. 422041

SC DOROTHY FASHIONS SRL

C1- magazie

CF nr.404702

CF nr.433970

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2; 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/6;

SC INDUSTRIE BEDARF SRL TIMISOARA

SC "OTEL SERVICE" SRL TIMISOARA

Nr. top: 8437/2

S=4109mp

CF nr. 418344

SC ENJOY IMOBILIARE SRL TIMISOARA

C1- hala montaj si anexa

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=13362mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/1

CF nr.409093

SC DUAL VEST SRL

S=597mp

SC LEMAN INDUSTRIE SRL TIMISOARA

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/7/2)

Nr. top: 8482/1/1/1

Nr. top: 8430/1/1

Nr. top. 256/1/1/1/1/2/2 Scf=867mp

Nr. top: 8480/1/2 CF nr.409087

Scf = 107mp

Nr. top: 8480/1/1Nr. top: 8450

N r.

to p:

8 43

7/ 1/

1/ 1/

1

Nr. top: 8437/1/1/1/2 CF nr.409085

Scf = 69mp

N r.

t o p:

8 43

7/ 1/

1/ 2

84 36

/1/ 1

84 36

/1/ 2 84

36 /1/

3

Nr. top: 8481/1

Nr. top: 8439/1

S =3

27 0m

p

CF 424222

S=2117mp PMT

CF 440028

~

~

CF 440049

Nr. cad. NOU 408339

~

~

Hala fabricatie lentile P+2E

A n

e xa

t e

h n

ic a

P+2E

P+5E

Sc=2282mp

C1

~

~

Imobil in regim P+2E si partial P+3E - Optica Business Center

Corp C (P+2E)

Corp A (P+2E)

Nr. top.256/1/1/1/1/2/1 S=5366mp

Corp B (P+3E)

~

~

C1

C1

Nr. top.8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/3 S=670mp

CF 402056 Timisoara

Nr. top: 8482/1/1/3

CF nr.409079

Scf = 100mp Smas = 100mp

C1

Foraj

C1

Foraj

Nr. top: 8480/1/2

CF nr.409087

Scf = 107mp Smas = 107mp

Nr. top: 8437/1/1/1/2

CF nr.409085

Scf = 69mp Smas = 69mp

C1

Foraj

Nr. top. 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=3595mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/4

Hala fabricatie lentile P+2E

A n

e x a

t e

h n

ic a

P+2E

P+5E

C1

~

Nr. CF 408532

Nr. top. 256/1/1/1/1/2/3 S=900mp

Nr. top. 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=10821mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/2

Hala productie

CF nr.407884

C1

Anexa P+2E C2

P.T. C3

Nr. top. 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2; 8430/1/2;8438;8481/2/2

Hala productie si anexa tehnica P+2E

CF 407901

S=9768mp

C1

Nr. top. 256/1/1/1/1/2/2 Smas=867mp

S=1891mp

C

c-tie~

C7

C5

C1

C2

C4 C3

statie firizare

(Bazin apa)

(Bazin apa)

Gospodarire apa

c-tie ~

Atelier

Post de transformare

Magazie c-tie ~

statie pompe

Statie gaz C6

C8

8482/1/1

Top.257/9

servitute de trecere

se r v

itu te

d e

tr e ce

re

servitute de trecere

N r.

to p.

2 56

/1 /3

S =1

18 5m

p

N r.

to p.

2 56

/1 /4

S =1

18 5m

p

P+5E

~

Spre B uzias

Parcare

A cces parcare

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Trotuar

T ro

tu ar

T ro

tu ar

T ro

tu ar

P ista

b icic

lete

T ro

tu ar

P ista b

ic iclete

T ro

tu ar

P ista b

ic iclete

TrotuarPista biciclete

TrotuarPista biciclete

Spre Timisoara

Platforma Dale

Statia

Colegil tehnic Electrotimis

Platforma Dale

C an

tar

Bazin apa

Platforma betonata

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zo na

ver de

Platforma betonata

Platforma betonata

Zona verde

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

hala

CONSTRUCTIE

C O

N S TR

U C TI

E

H a

la

In d

u s tr

ia la

C O

N S T R

U C

T IE

426987

427784

409093407901

427277

439186

410131

440336

400223

425287

409345

440028

402056

411972

431943

435201

423315

428955

424711

424712

431944

Nr. cad. A1549/4/8/2

N r . c

a d . A

1 5 4 9 /4

/8 /3

:/I

:/II

Corp C

Corp B

:/III

Corp A

:/IV Corp A

:/VI Corp A

P+2E

P+6E Parter

Parter

Parter

Nr.top. 8482/2/4-8483/3-8484/2/5-8487/3-8488/2/2-8489/2/3 S=21261mp

:/III Corp A

:/I Corp A

:/V Corp A

:/IV Corp ASC TIMTEROS SRL

Parter

Parter

Parter

Parter

Nr.top.254/2/2/6/2/1

S= 962 mp

Cf.nr. 408636-Mosnita Noua

Nr.top.8482/2/3-8483/4-8484/2/8

S= 2238 mp

Cf.nr. 410222-TM

Nr.top.8484/2/7

S= 320 mp

Cf.nr. 425748-TM

Nr .to

p. 84

83 /2

Cf .nr

. 4 31

70 8-

TM

Cf nr. 411367-MN Nr.top.256/2/2/2

Cf.nr. 409541-MN

Nr.top.254/2/2/6/1-256/2/2/1/1

S= 1307 mp

Cf.nr. 434264-TM

Nr.top.256/1/1/2/2

S= 3034 mp

Cf.nr. 444252-TM Nr.top.254/2/1/2

S= 361 mp

S.C SUPERMOLD SA STATUL ROMAN administrare

S.C SUPERMOLD SA STATUL ROMAN administrare

Smas= 323 mp

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

Smas= 1197 mp

S. C.

H UR

O SU

PE RM

OL D

S. R.

L. S.C

. H UR

O SU

PE RM

OL D S

.R. L.

S= 89

m p

Nr.top.8482/1/2-8482/2/1/2/5

S= 2754 mp

Cf.nr. 405512-TM

Cf.nr. 415069-TM

Nr.top.256/1/1/1/2- 256/2/3-257/8/a

S= 252 mp

C f. n

r . 4 4

34 2 4

-T M

Nr.top.256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b

S= 785 mp

Nr.top.8482/2/2/1/1

S= 1146 mp

Cf.nr. 425749-TM

S= 1146 mp

Nr .to

p . 8 4

8 2 / 2

/ 2 /1

/2 S=

6 07

m p

C f .n

r. 4 3

1 7 0 9

-T M

Cf . n

r. 4 3

4 3 0 5

- T M

N r. t

o p .8

4 8 2 /

2/ 2/

2 S=

1 0 2

m p

Cf.nr. 411368-MN

Nr.top.257/7/2 S= 8 mp

S = 109 mp

N r.t

op .2

5 6 /2

/2 /1

/2 -2

5 7 / 7

/ 1 S=

1 92

m p

S.C. HIDROMATIC SISTEM SA

S.C. HURO SUPERMOLD S.R.L.

S . C

. H U

R O

S U

P ER

M O

LD S

.R .L

.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S. C.

A C

EL LU

M S

. R .L

.

S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

8482/1/2-8482/2/1/2/3

S= 1628 mp

S.C. STIMEL SA

Cf.nr. 415081-TM

8482/1/2-8482/2/1/2/4

S= 562 mp

417055

257/2

S=151m p

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2

S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1 S=1209mp

Nr.top.8484/2/1

S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1

S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde

zona verde

zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

INCINTA 3

257/2

8484/2/3/1

8487/2

S=151m p

DENM ARK CO

NSTRUCT

DENMARK CONSTRUCT

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2

S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1 S=1209mp

Nr.top.8484/2/1

S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1

S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde

zona verde

zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

INCINTA 3

8488/2/1

DENM ARK C

ONSTRUCT

254/2/2/4 S=360mp

8484/2/9 S=102mpS=93mp

257/5

Mas=392mp SC ACELLUM SRL

z.v.

z.v.

d ru

m

dru m

39

P IS

T A

P E

N T R

U T

E S

T A R

E M

A S

IN I

Corp de birouri P+3E

Productie si depozitare

P+1E

C1

C2

nr. cad. 405041(CC1549/4/2-1549/4/3/1) 21846/2012

442846

444382

439144

444291

442194

439582

444292

442196

439581

439144

444291

442194

444292

442196

436113

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae AeAeAe

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Firida

C a le

a S

ta n V

id rig

h in

C a

le a S

ta n V

id r ig

h in

C a le

a S

ta n V

id rig

h in

C a le

a S

ta n V

id rig

h in

Bu lev

ard ul

Ind us

trie i

Calea Buziasului

P iața G

heorghe D om

ășneanu

Pia ța

Gh eo

rgh e D

om ășn

ea nu

Pia ța G

heo rgh

e D om

ășn ean

u

G

G

PT

PT

statie R ATT

statie R ATT

sta tie

R A

T T

s ta

tie R

A T

T

tr o tu

a r

tro tu

a r

Cf.nr. 409541-MN

Nr.top.254/2/2/6/1-256/2/2/1/1

S= 1307 mp

S.C. ACELLUM S.R.L.

Smas= 1197 mp

S = 109 mp

D E

1 5 4 2

C D

1 5 4 9 /4

/4

CD 1549/4/4

Nr. cad. A1549/4/7

Nr. cad. A1549/4/10

D E

1 5 4 9 /4

/2 -1

5 4 9 /4

/3 /2

N r. c

a d.

A 1 5 49

/4 /8

/1

442847

H a la

In

d u s t r

ia la

cf.nr.436361

S=32.710mp

cf.nr.436362

S=770mp

plan urbanistic zonal

" DEZVOLTARE ZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI

ADMINISTRATIVE SI BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+8E"

LIMITE SI DELIMITARI

Limite topo teren conform C.F.

Limite teren ce face obiectul PUZ

LEGENDA

Limita zona studiata

SIMBOLURI

Cladiri existente

Nr. Cf parcele

existente

cf.nr.436361

S=32.710mp

FUNCTIUNI EXISTENTE

N

P.U.Z. "Ansamblu de cladiri cu functiune mixta (birouri si servicii)"

aprobat cu HCL 69/2014

P.U.D."Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare,

retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta,

extindere anexe tehnice"

aprobat cu HCL 504/2015

P.U.D.Extindere hala existenta

cu atelier de productie si corp administrativ"

aprobat cu HCL 616/2006

P.U.D."Spaţii depozitare şi birouri"

aprobat cu HCL 307/2007

subzona industrie, productie

cu caracter nepoluant

subzona servicii,birouri,

activitati economice cu caracter tertiar

subzona depozitare

C ALEA STAN

VID R IG

H IN

B- DU

L I ND

US TR

IIL OR

S T

R A

D A

S IE

M E

N S

PROIECTANT GENERAL:

Faza:

Nr. proiect:

47/ 2017

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh. Emilian Cojocaru

Scara:

1:2.000

Data:

ian. 2017

Arh.Anca Anghelescu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: B-dul Industriilor, nr.2, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si birouri in regim de inaltime S+P+8E"

Beneficiar: SC BEGA TEHNOMET SA

P.U.Z. Arh.Lucian Stancu

Specialist RUR

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

Nr. plansa:

47A03

Denumire plansa: Functiuni existente

Atasament: 04_exist_inaltimi.pdf

Spre Buzias

Parcare

Acces parcare

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

S .C

. B E

G A

IN V

E S T

S .A

.

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Trotuar

Tr ot

ua r

T ro

tu ar

T ro

tu ar

P ista

b ic

iclete

T ro

tu a r

P ista b

icicle te

T ro

tu a r

P ista b

icicle te

TrotuarPista biciclete

TrotuarPista biciclete

Spre Timisoara

Platforma Dale

Statia

Colegil tehnic Electrotimis

Platforma Dale

C an

ta r

Bazin apa

Platforma betonata

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zo na

ve rde

Platforma betonata

Platforma betonata

Zona verde

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

hala

CONSTRUCTIE

C O

N S TR

U C TI

E

H a

la

I n d

u s tr

ia la

C O

N S T R

U C

T IE

426987

427784

409093407901

427277

439186

410131

440336

400223

425287

409345

440028

402056

411972

431943

435201

423315

428955

424711

436362

424712

431944

Nr. cad. A1549/4/8/2

N r. c

a d . A

1 5 4 9 /4

/8 /3

:/I

:/II

Corp C

Corp B

:/III

Corp A

:/IV Corp A

:/VI Corp A

P+2E

P+6E Parter

Parter

Parter

Nr.top. 8482/2/4-8483/3-8484/2/5-8487/3-8488/2/2-8489/2/3 S=21261mp

:/III Corp A

:/I Corp A

:/V Corp A

:/IV Corp ASC TIMTEROS SRL

Parter

Parter

Parter

Parter

Nr.top.254/2/2/6/2/1 S= 962 mp

Cf.nr. 408636-Mosnita Noua

Nr.top.8482/2/3-8483/4-8484/2/8

S= 2238 mp

Cf.nr. 410222-TM

Nr.top.8484/2/7

S= 320 mp

Cf.nr. 425748-TM

Nr .to

p.8 48

3/2

Cf .nr

. 4 31

70 8-

TM

Cf nr. 411367-MN Nr.top.256/2/2/2

Cf.nr. 409541-MN

Nr.top.254/2/2/6/1-256/2/2/1/1

S= 1307 mp

Cf.nr. 434264-TM

Nr.top.256/1/1/2/2

S= 3034 mp

Cf.nr. 444252-TM Nr.top.254/2/1/2

S= 361 mp

S.C SUPERMOLD SA STATUL ROMAN administrare

S.C SUPERMOLD SA STATUL ROMAN administrare

Smas= 323 mp

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

Smas= 1197 mp

S. C.

H UR

O SU

PE RM

OL D

S. R.

L. S.C

. H UR

O SU

PE RM

OL D S

.R .L.

S= 89

m p

Nr.top.8482/1/2-8482/2/1/2/5

S= 2754 mp

Cf.nr. 405512-TM

Cf.nr. 415069-TM

Nr.top.256/1/1/1/2- 256/2/3-257/8/a

S= 252 mp

C f .n

r. 44

3 4 2 4

-T M

Nr.top.256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b

S= 785 mp

Nr.top.8482/2/2/1/1

S= 1146 mp

Cf.nr. 425749-TM

S= 1146 mp

N r.t

op . 8

4 8 2 /

2 / 2 /

1 / 2

S= 6

0 7 m

p

C f.n

r. 4 3

1 7 0 9

-T M

C f .n

r. 4 3

43 0 5

-T M

N r .t

op . 8

4 8 2 /

2 / 2 /

2 S=

1 0 2

m p

Cf.nr. 411368-MN

Nr.top.257/7/2 S= 8 mp

S = 109 mp

N r. t

o p .2

56 /2

/2 /1

/2 - 2

5 7 /7

/1 S=

1 9 2

m p

S.C. HIDROMATIC SISTEM SA

S.C. HURO SUPERMOLD S.R.L.

S. C

. H U

R O

S U

PE R

M O

LD S

. R . L

.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S. C

. A CE

L L U

M S

.R .L

.

S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

8482/1/2-8482/2/1/2/3

S= 1628 mp

S.C. STIMEL SA

Cf.nr. 415081-TM

8482/1/2-8482/2/1/2/4

S= 562 mp

417055

257/2

S=151m p

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2

S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1

S=1209mp

Nr.top.8484/2/1

S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1

S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde

zona verde

zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

INCINTA 3

257/2

8484/2/3/1

8487/2

S=151m p

D ENM

ARK CON STRUCT

DENMARK CONSTRUCT

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2

S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1

S=1209mp

Nr.top.8484/2/1

S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1

S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde

zona verde

zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

INCINTA 3

8488/2/1

D ENM

ARK CON STRUCT

254/2/2/4 S=360mp

8484/2/9 S=102mpS=93mp

257/5

Mas=392mp SC ACELLUM SRL

z.v.

z.v.

d ru

m

dru m

39

P IS

T A

P E N

T R

U T

E S

T A

R E M

A S

IN I

Corp de birouri P+3E

Productie si depozitare

P+1E

C1

C2

nr. cad. 405041(CC1549/4/2-1549/4/3/1) 21846/2012

442846

444382

439144

444291

442194

439582

444292

442196

439581

439144

444291

442194

444292

442196

436113

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae AeAeAe

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Firida

C a le

a S

ta n

V id

rig h

in

C a

le a S

ta n V

id rig

h in

C a le

a S

ta n

V id

rig h

in

C a le

a S

ta n

V id

r ig h

in

Bu lev

ard ul

Ind us

trie i

Calea Buziasului

P iața G

heorghe D om

ășneanu

Pia ța

Gh eo

rgh e D

om ășn

ea nu

Pia ța G

heo rgh

e D om

ășn ean

u

G

G

PT

PT

statie RATT

statie RATT

s ta

tie R

A T

T

s ta

tie R

A T

T

tro tu

a r

tr o tu

a r

tro tu

a r

Cf.nr. 409541-MN

Nr.top.254/2/2/6/1-256/2/2/1/1

S= 1307 mp

S.C. ACELLUM S.R.L.

Smas= 1197 mp

S = 109 mp

D E

1 5 4 2

C D

1 5 4 9 /4

/4

CD 1549/4/4

Nr. cad. A1549/4/7

Nr. cad. A1549/4/10

D E

1 5 4 9 /4

/2 -1

5 4 9 /4

/3 /2

N r. c

ad . A 1 54

9 /4

/8 /1

442847

H a

la

I n d

u s tr

ia la

cf.nr.436361

S=32.710mp

cf.nr.436362

S=770mp

C

C

C

G

G

G

C

C

C

C

G

C

C

C

G

C

C

G

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C C

C

C

CC

C

C

C

440127 258/3/2

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=2406mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/2)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/4)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=1701mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/5)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=1210mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/3/1)

8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=596mp din acte 583mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/3/2)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=1595mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/7/1)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=3675mp din acte 3675mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/8)

Hala productie

SC TOPIRCEANU SRL TIMISOARA

CF nr.413915

C1- garaj

CF nr. 400223

SC LEMAN INDUSTRIE SRL TIMISOARA

C1- hala prelucrari optice si montaj P+2E, anexa tehnica P+2E si P+5E

SC INDUSTRIE BEDARF SRL TIMISOARA

CF nr.404703

SC MANANCOR SRL TIMISOARA

CF nr.435591

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=2056mp din acte 2011mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/2)

CF nr. 422041

SC DOROTHY FASHIONS SRL

C1- magazie

CF nr.404702

CF nr.433970

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2; 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/6;

SC INDUSTRIE BEDARF SRL TIMISOARA

SC "OTEL SERVICE" SRL TIMISOARA

Nr. top: 8437/2

S=4109mp

CF nr. 418344

SC ENJOY IMOBILIARE SRL TIMISOARA

C1- hala montaj si anexa

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=13362mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/1

CF nr.409093

SC DUAL VEST SRL

S=597mp

SC LEMAN INDUSTRIE SRL TIMISOARA

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/7/2)

Nr. top: 8482/1/1/1

Nr. top: 8430/1/1

Nr. top. 256/1/1/1/1/2/2 Scf=867mp

Nr. top: 8480/1/2 CF nr.409087

Scf = 107mp

Nr. top: 8480/1/1Nr. top: 8450

N r.

t o p:

8 43

7/ 1/

1/ 1/

1

Nr. top: 8437/1/1/1/2 CF nr.409085

Scf = 69mp

N r.

to p:

8 43

7/ 1/

1/ 2

84 36

/1/ 1

84 36

/1/ 2 84

36 /1/

3

Nr. top: 8481/1

Nr. top: 8439/1

S =3

27 0m

p

CF 424222

S=2117mp PMT

CF 440028

~

~

CF 440049

Nr. cad. NOU 408339

~

~

Hala fabricatie lentile P+2E

A n

e xa

t e

h n

ic a

P+2E

P+5E

Sc=2282mp

C1

~

~

Imobil in regim P+2E si partial P+3E - Optica Business Center

Corp C (P+2E)

Corp A (P+2E)

Nr. top.256/1/1/1/1/2/1 S=5366mp

Corp B (P+3E)

~

~

C1

C1

Nr. top.8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/3 S=670mp

CF 402056 Timisoara

Nr. top: 8482/1/1/3

CF nr.409079

Scf = 100mp Smas = 100mp

C1

Foraj

C1

Foraj

Nr. top: 8480/1/2

CF nr.409087

Scf = 107mp Smas = 107mp

Nr. top: 8437/1/1/1/2

CF nr.409085

Scf = 69mp Smas = 69mp

C1

Foraj

Nr. top. 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=3595mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/4

Hala fabricatie lentile P+2E

A n

e xa

t e

h n

ic a

P+2E

P+5E

C1

~

Nr. CF 408532

Nr. top. 256/1/1/1/1/2/3 S=900mp

Nr. top. 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=10821mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/2

Hala productie

CF nr.407884

C1

Anexa P+2E C2

P.T. C3

Nr. top. 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2; 8430/1/2;8438;8481/2/2

Hala productie si anexa tehnica P+2E

CF 407901

S=9768mp

C1

Nr. top. 256/1/1/1/1/2/2 Smas=867mp

S=1891mp

C

c-tie~

C7

C5

C1

C2

C4 C3

statie firizare

(Bazin apa)

(Bazin apa)

Gospodarire apa

c-tie ~

Atelier

Post de transformare

Magazie c-tie

~

statie pompe

Statie gaz C6

C8

8482/1/1

Top.257/9

servitute de trecere

se rv

itu te

d e

tre ce

r e

servitute de trecere

N r.

to p.

2 56

/1 /3

S =1

18 5m

p

N r.

to p.

2 56

/1 /4

S =1

18 5m

p

P+5E

~

plan urbanistic zonal

" DEZVOLTARE ZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI

ADMINISTRATIVE SI BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+8E"

LIMITE SI DELIMITARI

Limite topo teren conform C.F.

Limite teren ce face obiectul PUZ

LEGENDA

Limita zona studiata

SIMBOLURI

Cladiri existente

Nr. Cf parcele

existente

cf.nr.436361

S=32.710mp

REGIM DE INALTIME EXISTENT

P - P+1E

P+6E

P+4E

P+3E

P+2E

C ALEA STAN

VID R IG

H IN

B- DU

L I ND

US TR

IIL OR

S T

R A

D A

S IE

M E

N S

N

PROIECTANT GENERAL:

Faza:

Nr. proiect:

47/ 2017

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh. Emilian Cojocaru

Scara:

1:2.000

Data:

ian. 2017

Arh.Anca Anghelescu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: B-dul Industriilor, nr.2, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si birouri in regim de inaltime S+P+8E"

Beneficiar: SC BEGA TEHNOMET SA

P.U.Z. Arh.Lucian Stancu

Specialist RUR

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

Nr. plansa:

47A04

Denumire plansa: Regim de inaltime existent

Atasament: 05_MEMORIU_final.pdf

S.C. „ 903 STUDIOARH ” S.R.L.D. 307160 Dumbravita, str. Sirius nr. 2, spatiu C2, tel+400742026535 fax 0356-818544

MEMORIU DE PREZENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+8E”

Proiect nr. 47/2017

1. Introducere

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL ”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+8E”

Amplasament: B-dul Industriei, nr. 2, Timisoara

Iniţiator: S.C. BEGA TEHNOMET S.A. (Beneficiar)

Elaborator: S.C.”903 STUDIOARH”S.R.L.D (Proiectant) Data elaborării: iunie 2017

Faza de proiectare: P.U.Z.

1.2. OBIECTUL P.U.Z.

1.2.1. SOLICITǍRI ALE TEMEI PROGRAM Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”DEZVOLTARE ZONA MIXTA:

COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+8E” B-dul Industriei, nr. 2, CF nr. 436361, 436362, Timișoara, a fost întocmită la comanda beneficiarului: SC Bega Tehnomet SA Documentaţia de faţă propune soluţii şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone mixte comert, servicii, functiuni administrative si birouri, in regim de inaltime maxim S+P+8E

1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată – amplasată in imediata vecinatate a Pietei Gh. Domasneanu (intersectia strazilor B-dul Liviu Rebreanu, Venus, Calea Buziasului, Calea Stan Vidrighin si B-dul Industriei) , pe b-dul Industriei se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în teren intravilan.

1

Conform Planului Urbanistic General în vigoare Categoria funcţională: unități industriale

Folosinţa actuala: teren curti constructii si drum.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

1.3.1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z. ● Pentru terenul studiat a fost obtinut Certificatul de Urbanism

nr.2980/05.07.2017 ● Conform PUZ aprobat prin HCL nr.50/1999 preluat prin Planului Urbanistic

General al municipiului Timişoara, aprobat cu HCL nr.157/2007 prelungit prin HCL nr.131/2017 terenul de faţă este situat în intravilanul localităţii si are destinaţia de zona industriala

 Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara – în lucru (revizia 3), terenul de faţă este situat in intravilan si este cuprins în restructurarea zonelor cu caracter industrial – zona mixta (RiM )

 Terenul studiat este delimitat astfel:  la nord – vest trenul are front la B-dul Industriei  la nord terenul ese delimitat de teren aflat in proprietatea privata SC EE

Test SA  la est, sud si vest, terenul este marginit de terenuri aflate în proprietate

privata care in prezent au destinatia de birouri, spatii comericale si functiuni administrative.

1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Certificatul de Urbanism nr.2980/05.07.2017 a fost obţinut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General

1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Terenul studiat este accesibil atât de pe B-dul Industriei cât și de din strada Siemens

Zona având caracter urbanizat beneficiază de întreaga infrastructura a Municipiului Timisoara.

Conform Planului Urbanistic General aflat in lucru, pentru zona studiata se propune investiţia in restructurarea zonei industriale,

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1.EVOLUŢIA ZONEI 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI

Recent intreaga zona a fost marcata de investitii masive in restructurarea platformei industriale, imbunatatire a fondului construi, a deschiderii de noi strazi, si de ecchiparea cu utilitati a intregii zone.

2

2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA LOCALITĂŢII

Întreaga zona capata un puternic accent de zona de birouri, productie, comert si serviciii.

Evoluţia localităţii a demonstrat necesitatea creeari unui pol de zona de afaceri – business center, a reinoirii fondului construit cu spatii de birouri care sa corespunda necesitatilor actuale, cu un grad sporit de confort.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 2.2.1. POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII

Terenul studiat este situat în partea sud – estica a Municipiului Timişoara, în intravilanul localităţii, pe fosta platforma industriala Cale Buziasului

Terenul ce face obiectul PUZ este accesibil din B-dul Industriei si beneficiază de întreaga reţea de străzi a municipiului Timisoara, are front stradal de 66.75 m la B-dul Industriei și o adâncime de aprximativ 260 m

Terenul in suprafaţa totala de 33.480mp, este inscris in CF nr. 436361, 436362, - nu există sarcini

2.2.2. RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI, ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL

 Zona ce face obiectul studiului este favorizată prin prisma poziţiei în ţesutul urban.

 Accesibilitatea zonei este asigurată de existenţa arterelor majore, respectiv intersectia strazilor B-dul Liviu Rebreanu, Venus, Calea Buziasului, Calea Stan Vidrighin si B-dul Industriei

 La nivel edilitar întreaga zona este echipată.  Zona este dotata cu servicii de interes local și general.

Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de densificare şi de reconversie în sensul dotării cu servicii si construirii de imobile cu regim de inaltime mai mare de P+4

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENŢELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007. 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ŞI CONSTRUCŢII

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de faţă se află în intravilanul Mun. Timişoara, jud. TIMIŞ, identificat prin planul de situaţie anexat.

Terenul are o suprafaţa relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial de alunecare.

Suprafaţa relativ neteda a câmpiei a imprimat apelor curgătoare si a celor in retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase braţe si zone mlăştinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la

3

particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in funcţie de mărimea fragmentelor de baza.

In asemenea situaţii, stratificaţia poate sa se schimbe pe distante uneori mici. Geologic, zona se caracterizează prin existenta in partea superioara a formaţiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrişuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400  1700 m adâncime si este străbătut de o reţea densa de micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condiţiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt

Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g,

Adâncimea maxima de îngheţ este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele :

a) Temperatura aerului: - Media lunară minimă: –1oC – Ianuarie; - Media lunară maximă:+20 oC ... 21oC – Iulie-August; - Temperatura minimă absolută: –35,3oC; - Temperatura maximă absolută: +40,0oC;

- Temperatura medie anuală: +10,9oC; b) Precipitaţii:

- Media anuală: 631 mm. Regimul eolian

Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

2.4. CIRCULAŢIA

2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAŢIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea sud - estica a Municipiului Timişoara, în zona deservita de artere majore.

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi consideraţi: - existența traficului greu in piata Gh. Domasneanu. - insuficienta locurilor de parcare amenajate

2.4.2. CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, PRECUM ŞI DINTRE ACESTEA ŞI ALTE FUNCŢIUNI ALE ZONEI, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂŢI ŞI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECŢII CU PROBLEME.

Terenul are front la B-dul Industriei strada, care asigura legătura cu localitatea Piata Gh. Domasneanu, nod rutier principal al Municipiului Timisoara

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

4

2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Zona are un caracter prepoderent de centru afaceri servicii prductie si birouri. - Birouri si spatii de productie in regim de inaltime P+4, P+6+Er - Locuirea de orice natura nu este prezneta in vecinatatea amplasamentului

studiat.

2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT Pe terenul studiat se afla în prezent construite clădiri în suprafața de 4.700mp

cu un regim maxim de înălțime de P+1e

2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE Noua zona rezidentiala propusa va fi deservita de catre serviciile existente in

zona. 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI

Terenul studiat nu are în prezent spatii verzi amenajate.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII

Terenul ce face obiectul P.U.Z. este deservit de reţele de canalizare, alimentare cu energie electrică, termoficare, telecomunicaţii.

2.7. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt imobile

de birouri. Potrivit legii propunerea de reglementare va fi supusă consultării populaţiei în

cadrul procedurilor de informare a populaţiei ce vor fi organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială.

3.Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1. PREVEDERI ALE P.U.G. / Masterplan ● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă

este situat in intravilan, zona industriala ● Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica

intitulata “Mărirea fondului de locuinţe si creşterea calităţii locuirii” prevede pentru zona studiata, dezvoltarea de zone productivitate/inovatie- centre de afaceri

Prin propunerea de zone mixte servicii, birouri si functiuni administrative , se preia programul 3 Politica 6 descrise in Masterplan.

5

● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara – în lucru (revizia 3), terenul de faţă este situat in intravilan si este cuprins în zona de restructurare a zonelor industriale – zona mixta (RiM )

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Zona studiata a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de densificare,

fenomen normal data fiind poziţia din cadrul oraşului. În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de

imbunatatirea fondului construit.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Se propune amenajarea de locuri de parcare ata la nivelul terenului cat si la

subsolul clădirilor precum și modernizarea accesului din B-dul Industriei

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCŢIONALITATE, AMPLASARE Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

- realizarea unui ansamblu de cladiri care adapostesc birouri. - asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse. - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga

incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor şi avizelor, etc.

Documentaţia are drept obiect:

6

Axe de dezvoltare majore ase jeg ar centura nord existenta.

1. Realizarea pe un teren, în suprafaţă de 33.480mp, a unei lotizari care sa daposteasca spatii comerciale, cladiri de birouri.

2. Asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare. 3. Asigurarea de spații verzi amenajate, în suprafață totală de 20% din suprafața

terenului.

3.5.1. BILANT TERITORIAL INDICI CARACTERISTICI

 BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie Clădiri platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

33.480,00 4.751 (14,19%)

28.729 (85,81%) 0 (0,00%)

-

Szc – subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri Clădiri Spatii verzi amenajate Platforme, parcari, alei

- 32.710 97,70%

19.626 60,00% 6.542 20,00% 6.542 20,00%

Cc- subzona cai de circulatie 770 2,30% TOTAL 33.480 100,00%

 INDICI CARACTERISTICI P.O.T. max. 60% C.U.T.max. 2,80 Regim de inaltime max. S+P+8E

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE a. Alimentare cu apă

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui branșamet la reţeaua de apă a localităţii Timișoara atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului cât şi pentru asigurarea necesarului de umplerea a sistemului de stingere a incendiilor (2x rezervor 150mc). Legătura cu conducta de apă existentă a municipiului Timișoara, se va realiza din B-dul Industriilor printr-un branșament propus.

Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt: Qzimed = 109,40 m3/zi = 1,26 l/s Qzimax = = 142,22 m3/zi = 1,64 l/s Qorarmax = 232,26 m3/zi = 16,59 m3/h = 4,60 l/s

Pentru parcelele propuse în planul urbanistic zonal alimentarea cu apă se va realiza prin intermediul unui branșament la reţeaua de apă a localităţii Timișoara cu o conductă din PE-HD având De 90 mm.

Reţeaua de apă propusă din cadrul obiectivului este formată dintr-o conductă PE-HD, PN6, De 90x6,3 mm în lungime de cca. L = 398m.

7

b. Stingerea incendiilor In incinta parcelelor propuse în P.U.Z.–ul studiat s-au prevăzut 3 hidranti

supraterani de incendiu exterior având DN 80 mm, (conform planului de situaţie ED -01) amplasati pe spațiul verde. Acești hidranți vin în completarea celor 3 hidranți exteriori aflați pe amplasament. Astfel se ajunge la un număr total de 5 hidranți exteriori pe toata suprafata amplasamentului studiat.

Hidranții sunt alimentați din cele doua rezervoare existente pe amplsament fiecare având o capacitate de 150 mc, presiunea si debitul pe rețeaua care alimentează hidranții fiind dată de o statie de pompare amplasata lângă rezervoare. Conducta de apă care ajunge pe amplsament va alimenta si cele doua rezervoare de incendiu V= 2 x 150 mc.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Avizul de principiu obţinut la faza P.U.Z. nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

c. Canalizare Canalizarea menajeră a fost dimensionată la debitele:

Quz.zimed = Qzimed = 109,40 m3/zi = 1,26 l/s Quz.zimax = Qzimax = = 142,22 m3/zi = 1,64 l/s Quz.orarmax = Qorarmax = 232,26 m3/zi = 16,59 m3/h = 4,60 l/s

Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846- 1:2006.

Apele uzate menajere de la parcelele propuse vor fi colectate şi evacuate la reteaua de canalizare a localității Timișoara prin intermediul uuni branșament la reţeaua de canalizare cu De 250 mm. Legătura la conducta de canalizare existentă se va realiza in B-dul Industriilor prin intermediul căminului de racord existent.

Pentru apele uzate menajere de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o reţea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 250X6,1 mm în lungime de cca. L = 439 m. Pe această reţea s-au prevăzut 12 cămine de vizitare.

Traseul reţelelor de canalizare şi poziţile căminelor de vizitare se vor urmări pe planul de situaţie (ED-01). Panta canalului este funcţie de adâncimea de ieşire din clădire, astfel încât să se asigure viteza de autocurățire.

Materialul utilizat pentru realizarea reţelei de canalizare va fi PVC pentru canalizare SN 4, Dext = 250 mm. Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistenţă mare faţă de agresivitatea solului şi o durată mare de existenţă (50 ani).

8

Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm iar lateral de 20 cm.

Rugozitatea conductelor este foarte mică (ζ = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare siguranţă la transport şi o etanşare absolută a reţelei realizate.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051 – 91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448–82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă/material compozit carosabile, în teren cu apă subterană şi vor fi protejate la exterior prin strat de bitum, iar la interior prin tencuire.

d. Apele pluviale de pe platforma se vor colecta prin intermediul gaigerelor propuse pe amplasament vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) existent.

Pentru apele pluviale de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o reţea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 250X6,1 mm în lungime de cca. L = 718m. Pe această reţea s-au prevăzut 18 cămine de vizitare.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi (DSH) este dimensionat la un debit de 8 l/s şi va colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole.

Bazinele de retenţie (BR) existent, poate asigura stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 290 m3 . Dimensiunile bazinul de retenție sunt:

- L = 12.40 m, l = 15.40 m, H = 1.5 m Ulterior, prin intermediul unei statii de pompare (SP) apele pluvialea

cumulate in bazinul de retenție vor fi deversate in sistemul de canalziare de incinta cu ajutorul unei statii de pompare care refuleaza in CM8. Apele vor trece prin sistemul de canalizare propus din incintă, ca apoi prin intermediul caminului de racord săajunga in sistemul de canzalizare centralizat al Municipiului Timișoara

Apele pluviale vor fi contorizate printr-un contor amplasat pe refularea pompei si cadrul statiei de pompare apa pluviala.

3.7.PROTECŢIA MEDIULUI

3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate. 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

9

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuţie a lucrărilor.

Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc. 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

Deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată în cadrul fiecărei parcele. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, respectiv RETIM. 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul nu este degradat. Pe fiecare parcelă se va asigura amenajarea spatiilor verzi.

3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna

pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spaţii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor. 3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare şi rutiere în zonă, se vor elimina disfuncţionalităţile existente privind traficul.

Se va asigura astfel fluenţa traficului la nivel de zonă.

3.7.7. Tratarea criteriilor de mediu conform HG 1076/2004 În cele ce urmează, în vederea surprinderii efectelor semnificative potenţiale

asupra mediului, situaţia propusă prin prezenta documentaţie, se va analiza din punct de vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr. 1 la HG 1076/2004, (modificată la data de 29.10.2012), privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea menţionată mai sus sunt cel referitor la caracteristici ale planului şi cel referitor la caracteristici ale efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate de propunerile PUZ. În ceea ce priveşte caracteristicile semnificative ale planului, se precizează următoarele: Planul urbanistic zonal creează un cadru organizatoric şi juridic pentru toate proiectele concrete de dezvoltare teritorială ulterioară de pe terenul studiat, cuprinzând toate investiţiile din acest areal; nu există condiţii de funcţionare care să necesite atenţie deosebită; Din perspectiva promovării dezvoltării durabile, planul urbanistic zonal se include în următoarele direcţii: înlocuirea cu energii regenerabile a energiilor fosile, dezvoltarea prevenirii şi reciclarea deşeurilor, dezoltarea unui urbanism ce favorizează mixtura de activităţi, asigurarea unei echipări tehnico-edilitare centralizate pentru întreaga zonă; Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele: alimentarea cu apă se va realiza în sistem centralizat, prin bransarea la reţeaua publică a Municipilui Timişoara; evacuarea apelor uzate menajere este propusă în sistem centralizat, prin racordare la canalizarea Municipiului Timişoara; sunt de încurajat soluţiile de folosire a energiilor regenerabile în toate cazurile şi la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind

1

disponibile la nivelul zonei;evacuarea deşeurilor se va face diferenţiat pentru cele menajere, preluate de regia Municipală Retim. protecţia ariilor construite împotriva poluării provenite din trafic este prevăzută a fi rezolvată prin prevederea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament; Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel naţional, preluate şi detaliate la nivel judeţean în cadrul PATJ Timiş: strategia naţională privind gestionarea deşeurilor, strategia naţională privind gospodărirea apelor, strategia naţională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile naţionale, europene şi internaţionale privind zonele naturale şi construite protejate, ş.a.m.d.

În ceea ce priveşte caracteristicile efectelor şi ale zonelor posibil a fi afectate de propunerile PUZ, se precizează următoarele: efectele cele mai probabile ale implementării planului se pot raporta la principalii factori de mediu: biodiversitatea nu este afectată, datorită faptului că pe terenul de faţă este deja realizata o incinta care are in prezent caracter indistrial; asupra populaţiei existente nu există efecte semnificative negative ci efecte pozitive ce ţin de asigurarea unui mediu urban de înaltă calitate, această intrevenţie (urbanizare) asupra teritoriului având efecte de cel puţin 200-300 de ani, intervenţia fiind reversibilă; sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului; fauna şi flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului; solul natural va fi afectat de implementarea proiectului, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcţiilor şi amenajărilor; apa este un factor ce nu va avea de suferit datorită echipării centralizate, racordate la sistemul municipal; aerul nu va avea de suferit de pe urma împlementării planului, din contră prin plantarea zonelor verzi, microclimatul local va fi influenţat pozitiv; factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influenţaţi de implementarea planului; valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt materialele de constructie ale cladirilor existente pe terenrul studiat, alegerea fiind aceea de a fructifica mai bine potenţialul terenului situat intr-o zona privilegiata a Municipiului Timişoara; implementarea planului nu distruge topografia terenului; nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic; efectele nu au o natură cumulativă semnificativă; în context transfrontalier, nu există efecte semnificative; riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ;

se estimează că efectele implemetării prezentului plan pot afecta cel mult pe o rază de 100 m;

3.8.NORME DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA 3.8.1. Tratarea criteriilor de igiena si sanatate publica conform OMS nr 119/2014 În ceea ce priveşte caracteristicile semnificative ale planului urbanistic zonal ce face obiectul prezentului proiect, se precizează următoarele: Art 3 Cladirile propuse a fi amplasate, au inaltima maxima de 35m, in vecinatatea amplasamentului studiat NU se afla immobile destiante locuirii, de orice fel.

1

Finisajele ce se vor propune pentru fatade vor avea ca scop impiedicarea reflexiei suparatoare a luminii- placaje de sticla mata si geamuri reflexive cu indice de reflexivitate mai mare de 45% Art 4. a)la nivelul terenului se va amplasa o platforma pentru depozitarea recipientelor de colectare selective a deseurilor menajere la o distanta de minim 15m fata de festrele birourilor Platforma va fi imprejmuita si accesul restrictionat pe baza de cheie/cartela de acces. Se interzice gararea autovehicolelor cu capacitate mai mare de 3,5 tone Art.5 Nu sunt prevazute a se desfasura activitati de productie Art.47 Cladirile propuse vor fi racordate la sistemul public centralizat de alimentare cu apa potabila. Art. 48 Cladirile propuse vor fi racordate la sistemul public centralizat de canalizare a apelor menajere

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcţii) din zonă, conform legii 213/1998 Terenul in suprafaţa totala de 33.480mp, este inscris in CF nr. 436361, 436362,

- nu există sarcini - proprietari: SC Bega Tehnomet SA

Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători, în vederea realizării obiectivelor propuse – nu e cazul.

Şef proiect arhitect STANCU LUCIAN

1

Atasament: 05_trama_stradala.pdf

C

C

C

G

G

G

C

C

C

C

G

C

C

C

G

C

C

G

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C C

C

C

CC

C

C

C

440127 258/3/2

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=2406mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/2)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/4)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=1701mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/5)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=1210mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/3/1)

8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=596mp din acte 583mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/3/2)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=1595mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/7/1)

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=3675mp din acte 3675mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/8)

Hala productie

SC TOPIRCEANU SRL TIMISOARA

CF nr.413915

C1- garaj

CF nr. 400223

SC LEMAN INDUSTRIE SRL TIMISOARA

C1- hala prelucrari optice si montaj P+2E, anexa tehnica P+2E si P+5E

SC INDUSTRIE BEDARF SRL TIMISOARA

CF nr.404703

SC MANANCOR SRL TIMISOARA

CF nr.435591

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=2056mp din acte 2011mp

8430/1/2;8438;8481/2/1/2)

CF nr. 422041

SC DOROTHY FASHIONS SRL

C1- magazie

CF nr.404702

CF nr.433970

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2; 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/6;

SC INDUSTRIE BEDARF SRL TIMISOARA

SC "OTEL SERVICE" SRL TIMISOARA

Nr. top: 8437/2

S=4109mp

CF nr. 418344

SC ENJOY IMOBILIARE SRL TIMISOARA

C1- hala montaj si anexa

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=13362mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/1

CF nr.409093

SC DUAL VEST SRL

S=597mp

SC LEMAN INDUSTRIE SRL TIMISOARA

(Nr. top: 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

8430/1/2;8438;8481/2/1/1/7/2)

Nr. top: 8482/1/1/1

Nr. top: 8430/1/1

Nr. top. 256/1/1/1/1/2/2 Scf=867mp

Nr. top: 8480/1/2 CF nr.409087

Scf = 107mp

Nr. top: 8480/1/1Nr. top: 8450

N r.

t o p:

8 43

7/ 1/

1/ 1/

1

Nr. top: 8437/1/1/1/2 CF nr.409085

Scf = 69mp

N r.

to p:

8 43

7/ 1/

1/ 2

84 36

/1/ 1

84 36

/1 /2 84

36 /1

/3

Nr. top: 8481/1

Nr. top: 8439/1

S =3

27 0m

p

CF 424222

S=2117mp PMT

CF 440028

~

~

CF 440049

Nr. cad. NOU 408339

~

~

Hala fabricatie lentile P+2E

A n

e xa

t e

h n

ic a

P+2E

P+5E

Sc=2282mp

C1

~

~

Imobil in regim P+2E si partial P+3E - Optica Business Center

Corp C (P+2E)

Corp A (P+2E)

Nr. top.256/1/1/1/1/2/1 S=5366mp

Corp B (P+3E)

~

~

C1

C1

Nr. top.8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/3 S=670mp

CF 402056 Timisoara

Nr. top: 8482/1/1/3

CF nr.409079

Scf = 100mp Smas = 100mp

C1

Foraj

C1

Foraj

Nr. top: 8480/1/2

CF nr.409087

Scf = 107mp Smas = 107mp

Nr. top: 8437/1/1/1/2

CF nr.409085

Scf = 69mp Smas = 69mp

C1

Foraj

Nr. top. 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=3595mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/4

Hala fabricatie lentile P+2E

A n

e x a

t e

h n

ic a

P+2E

P+5E

C1

~

Nr. CF 408532

Nr. top. 256/1/1/1/1/2/3 S=900mp

Nr. top. 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2;

S=10821mp 8430/1/2;8438;8481/2/1/1/1/2

Hala productie

CF nr.407884

C1

Anexa P+2E C2

P.T. C3

Nr. top. 8437/3;8439/1/2;8482/1/1/2; 8430/1/2;8438;8481/2/2

Hala productie si anexa tehnica P+2E

CF 407901

S=9768mp

C1

Nr. top. 256/1/1/1/1/2/2 Smas=867mp

S=1891mp

C

c-tie~

C7

C5

C1

C2

C4 C3

statie firizare

(Bazin apa)

(Bazin apa)

Gospodarire apa

c-tie ~

Atelier

Post de transformare

Magazie c-tie ~

statie pompe

Statie gaz C6

C8

8482/1/1

Top.257/9

servitute de trecere

se r v

itu te

d e

tr ec

er e

servitute de trecere

N r.

to p.

2 56

/1 /3

S =1

18 5m

p

N r.

to p.

2 56

/1 /4

S =1

18 5m

p

P+5E

~

Spre B uzias

Parcare

A cces parcare

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Trotuar

T ro

tu ar

T ro

tu ar

T ro

tu ar

P ista b

icic lete

T ro

tu ar

P ista

b ic

icle te

T ro

tu a r

P ista

b icicle

te

TrotuarPista biciclete

TrotuarPista biciclete

Spre Timisoara

Platforma Dale

Statia

Colegil tehnic Electrotimis

Platforma Dale

C a n tar

Bazin apa

Platforma betonata

Zona verde

Zona verde

Zona verde

Zo na

ve rde

Platforma betonata

Platforma betonata

Zona verde

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

hala

CONSTRUCTIE

C O

N S T R U C TI

E

H a

la

In d u

s tr

ia la

C O

N S

T R

U C

T IE

426987

427784

409093407901

427277

439186

410131

440336

400223

425287

409345

440028

402056

411972

431943

435201

423315

428955

424711

424712

431944

Nr. cad. A1549/4/8/2

N r. c

a d . A

1 5 4 9 /4

/8 /3

:/I

:/II

Corp C

Corp B

:/III

Corp A

:/IV Corp A

:/VI Corp A

P+2E

P+6E Parter

Parter

Parter

Nr.top. 8482/2/4-8483/3-8484/2/5-8487/3-8488/2/2-8489/2/3 S=21261mp

:/III Corp A

:/I Corp A

:/V Corp A

:/IV Corp ASC TIMTEROS SRL

Parter

Parter

Parter

Parter

Nr.top.254/2/2/6/2/1

S= 962 mp

Cf.nr. 408636-Mosnita Noua

Nr.top.8482/2/3-8483/4-8484/2/8

S= 2238 mp

Cf.nr. 410222-TM

Nr.top.8484/2/7

S= 320 mp

Cf.nr. 425748-TM

Nr .to

p.8 48

3/2

Cf .n

r. 4 31

70 8-T

M

Cf nr. 411367-MN Nr.top.256/2/2/2

Cf.nr. 409541-MN

Nr.top.254/2/2/6/1-256/2/2/1/1

S= 1307 mp

Cf.nr. 434264-TM

Nr.top.256/1/1/2/2

S= 3034 mp

Cf.nr. 444252-TM Nr.top.254/2/1/2

S= 361 mp

S.C SUPERMOLD SA STATUL ROMAN administrare

S.C SUPERMOLD SA STATUL ROMAN administrare

Smas= 323 mp

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

Smas= 1197 mp

S. C.

H UR

O SU

PE RM

OL D

S. R.

L. S.C

. H UR

O SU

PE RM

OL D

S.R .L.

S= 89

m p

Nr.top.8482/1/2-8482/2/1/2/5

S= 2754 mp

Cf.nr. 405512-TM

Cf.nr. 415069-TM

Nr.top.256/1/1/1/2- 256/2/3-257/8/a

S= 252 mp

C f.n

r. 4 4

34 2 4

- T M

Nr.top.256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b

S= 785 mp

Nr.top.8482/2/2/1/1

S= 1146 mp

Cf.nr. 425749-TM

S= 1146 mp

N r .t

op . 8

4 8 2 /

2 / 2 /

1 / 2

S =

6 0 7

m p

Cf .n

r. 4 3

17 0 9

-T M

C f .n

r. 4 3

4 3 0 5

-T M

N r.t

o p . 8

48 2 /

2 / 2 /

2 S=

1 02

m p

Cf.nr. 411368-MN

Nr.top.257/7/2 S= 8 mp

S = 109 mp

N r.t

op .2

5 6 /2

/2 /1

/2 -2

5 7 / 7

/ 1 S=

1 92

m p

S.C. HIDROMATIC SISTEM SA

S.C. HURO SUPERMOLD S.R.L.

S . C

. H U

R O

S U

P ER

M O

LD S

.R .L

.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S. C.

A C

EL LU

M S

.R .L

.

S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

8482/1/2-8482/2/1/2/3

S= 1628 mp

S.C. STIMEL SA

Cf.nr. 415081-TM

8482/1/2-8482/2/1/2/4

S= 562 mp

417055

257/2

S=151m p

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2

S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1

S=1209mp

Nr.top.8484/2/1

S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1

S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde

zona verde

zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

INCINTA 3

257/2

8484/2/3/1

8487/2

S=151m p

D ENM

AR K CO

NSTRUCT

DENMARK CONSTRUCT

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2

S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1

S=1209mp

Nr.top.8484/2/1

S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1

S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde

zona verde

zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

INCINTA 3

8488/2/1

DENM ARK CON

STR UCT

254/2/2/4 S=360mp

8484/2/9 S=102mpS=93mp

257/5

Mas=392mp SC ACELLUM SRL

z.v.

z.v.

d ru

m

dru m

39

P IS

T A

P E

N T R

U T

E S

T A

R E

M A

S IN

I

Corp de birouri P+3E

Productie si depozitare

P+1E

C1

C2

nr. cad. 405041(CC1549/4/2-1549/4/3/1) 21846/2012

442846

444382

439144

444291

442194

439582

444292

442196

439581

439144

444291

442194

444292

442196

436113

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae AeAeAe

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Firida

C a le

a S

ta n

V id

rig h

in

C a

le a S

ta n

V id

rig h

in C

a le

a S

ta n V

id rig

h in

C a

le a

S ta

n V

id rig

h in

Bu lev

ard ul I

nd ust

rie i

Calea Buziasului

P iața G

heorghe D om

ășneanu

Pia ța

Gh eo

rgh e D

om ășn

ea nu

Pia ța G

heo rgh

e D omă

șne anu

G

G

PT

PT

statie RATT

statie RATT

sta tie

R A

T T

sta tie

R A

T T

tro tu

a r

tro tu

a r

tro tu

a r

Cf.nr. 409541-MN

Nr.top.254/2/2/6/1-256/2/2/1/1

S= 1307 mp

S.C. ACELLUM S.R.L.

Smas= 1197 mp

S = 109 mp

D E

1 5 4 2

C D

1 5 4 9 /4

/4

CD 1549/4/4

Nr. cad. A1549/4/7

Nr. cad. A1549/4/10

D E

1 5 4 9 /4

/2 -1

5 4 9 /4

/3 /2

N r. c

ad . A 1 5 4 9/

4 /8

/1

442847

H a la

In

d u s tr

ia la

cf.nr.436361

S=32.710mp

cf.nr.436362

S=770mp

30m

30m

20m

20m

12m

C ALEA STAN

VID R IG

H IN

B- DU

L I ND

US TR

IIL OR

S T

R A

D A

S IE

M E

N S

S T

R A

D A

S IE

M E

N S

20m

20m

N

Nr. plansa:

47A05

PROIECTANT GENERAL:

Faza:

Nr. proiect:

47/ 2017

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh. Emilian Cojocaru

Scara:

1:2.000

Data:

ian. 2018

Arh.Anca Anghelescu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: B-dul Industriilor, nr.2, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si birouri in regim de inaltime S+P+8E"

Beneficiar: SC BEGA TEHNOMET SA

P.U.Z. Arh.Lucian Stancu

Specialist RUR

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

Denumire plansa: Dezvoltare trama stradala

Atasament: 06_princip_urb_zona.pdf

Spre Buzias

Parcare

A cces parcare

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Trotuar

T ro

tu ar

T ro

tu ar

T ro

tu ar

P ista b

icic lete

T ro

tu a r

P ista

b icicle

te

T ro

tu a r

P ista

b icicle

te

TrotuarPista biciclete

TrotuarPista biciclete

Spre Timisoara

Platforma Dale

Statia

Colegil tehnic Electrotimis

Platforma Dale

C

C

hala

H a

la

In d u

s tria

la

426987

427784

409093407901

427277

439186

410131

440336

400223

425287

409345

440028

402056

411972

431943

435201

423315

428955

424711

424712

431944

Nr. cad. A1549/4/8/2

N r. c

a d . A

1 5 4 9 /4

/8 /3

:/I

:/II

Corp C

Corp B

:/III

Corp A

:/IV Corp A

:/VI Corp A

P+2E

P+6E Parter

Parter

Parter

Nr.top. 8482/2/4-8483/3-8484/2/5-8487/3-8488/2/2-8489/2/3 S=21261mp

:/III Corp A

:/I Corp A

:/V Corp A

:/IV Corp ASC TIMTEROS SRL

Parter

Parter

Parter

Parter

Nr.top.254/2/2/6/2/1

S= 962 mp

Cf.nr. 408636-Mosnita Noua

Nr.top.8482/2/3-8483/4-8484/2/8

S= 2238 mp

Cf.nr. 410222-TM

Nr.top.8484/2/7

S= 320 mp

Cf.nr. 425748-TM

Nr .to

p.8 48

3/2

Cf .n

r. 4 31

70 8-T

M

Cf nr. 411367-MN Nr.top.256/2/2/2

Cf.nr. 409541-MN

Nr.top.254/2/2/6/1-256/2/2/1/1

S= 1307 mp

Cf.nr. 434264-TM

Nr.top.256/1/1/2/2

S= 3034 mp

Cf.nr. 444252-TM Nr.top.254/2/1/2

S= 361 mp

S.C SUPERMOLD SA STATUL ROMAN administrare

S.C SUPERMOLD SA STATUL ROMAN administrare

Smas= 323 mp

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

Smas= 1197 mp

S. C.

H UR

O SU

PE RM

OL D

S. R.

L. S.C

. H UR

O SU

PE RM

OL D

S.R .L.

S= 89

m p

Nr.top.8482/1/2-8482/2/1/2/5

S= 2754 mp

Cf.nr. 405512-TM

Cf.nr. 415069-TM

Nr.top.256/1/1/1/2- 256/2/3-257/8/a

S= 252 mp

C f.n

r. 4 4

34 2 4

- T M

Nr.top.256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b

S= 785 mp

Nr.top.8482/2/2/1/1

S= 1146 mp

Cf.nr. 425749-TM

S= 1146 mp

N r .t

op .8

4 8 2 /

2 / 2 /

1 / 2

S= 6

0 7 m

p

Cf .n

r. 4 3

1 7 0 9

-T M

C f .n

r. 4 3

4 3 0 5

-T M

N r.t

o p . 8

4 8 2 /

2 / 2 /

2 S

= 1 0

2 m

p

Cf.nr. 411368-MN

Nr.top.257/7/2 S= 8 mp

S = 109 mp

N r.t

op .2

5 6 /2

/2 /1

/2 -2

5 7 / 7

/ 1 S

= 1 9

2 m

p

S.C. HIDROMATIC SISTEM SA

S.C. HURO SUPERMOLD S.R.L.

S. C

. H U

R O

S U

P ER

M O

LD S

.R .L

.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S. C.

A C

EL LU

M S

.R .L

.

S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

8482/1/2-8482/2/1/2/3

S= 1628 mp

S.C. STIMEL SA

Cf.nr. 415081-TM

8482/1/2-8482/2/1/2/4

S= 562 mp

417055

257/2

S=151m p

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2

S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1

S=1209mp

Nr.top.8484/2/1

S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1

S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde

zona verde

zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

INCINTA 3

257/2

8484/2/3/1

8487/2

S=151m p

D ENM

AR K CO

NSTRUCT

DENMARK CONSTRUCT

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2

S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1

S=1209mp

Nr.top.8484/2/1

S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1

S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde

zona verde

zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

INCINTA 3

8488/2/1

DENM ARK CO

NSTR UCT

254/2/2/4 S=360mp

8484/2/9 S=102mpS=93mp

257/5

Mas=392mp SC ACELLUM SRL

z.v.

z.v.

d ru

m

dru m

39

P IS

T A

P E

N T R

U T

E S

T A

R E

M A

S IN

I

Corp de birouri P+3E

Productie si depozitare

P+1E

C1

C2

nr. cad. 405041(CC1549/4/2-1549/4/3/1) 21846/2012

442846

444382

439144

444291

442194

439582

444292

442196

439581

439144

444291

442194

444292

442196

436113

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae AeAeAe

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Firida

C a le

a S

ta n

V id

rig h

in

C a

le a S

ta n

V id

rig h

in C

a le

a S

ta n V

id rig

h in

C a

le a

S ta

n V

id rig

h in

Bu lev

ard ul I

nd ust

rie i

Calea Buziasului

P iața G

heorghe D om

ășneanu

Pia ța

Gh eo

rgh e D

om ășn

ea nu

Pia ța G

heo rgh

e D omă

șne anu

G

G

PT

PT

statie RATT

statie RATT

sta tie

R A

T T

sta tie

R A

T T

tro tu

a r

tro tu

a r

tro tu

a r

Cf.nr. 409541-MN

Nr.top.254/2/2/6/1-256/2/2/1/1

S= 1307 mp

S.C. ACELLUM S.R.L.

Smas= 1197 mp

S = 109 mp

D E

1 5 4 2

C D

1 5 4 9 /4

/4

CD 1549/4/4

Nr. cad. A1549/4/7

Nr. cad. A1549/4/10

D E

1 5 4 9 /4

/2 -1

5 4 9 /4

/3 /2

N r. c

a d . A 1 5 4 9/

4 /8

/1

442847

H a

la

In d

u s tria

la

1 0

1 0

4,5<H/2

c f.n

r.4 3 6 3 6

2 S

= 7 7 0

m p

H a la

H

a la

H a

la

1 230

30

c f.n

r.4 3 6

3 6 1

S =

3 2 .7

1 0 m

p

4,5<H/2

4 ,5

< H

/2

4 ,5<

H /2

4,5<H/2

4 ,5

< H

/2

4 ,5

< H

/2

S .C

B E

G A

T E

H N

O M

E T

S .A

.

1 0

1 0

10<H/2

1 0 <

H /2

1 0<

H /2

10<H/2

1 0 <

H /2

10<H/2

lim ita

im p la

n ta

re c

la d iri in

re g im

d e

in a ltim

e >

(S )+

P +

2 E

C F

n r.4

4 5

3 8

9CF nr.445389

Denumire plansa: Principii urbanizare zona

Nr. plansa:

47A06

PROIECTANT GENERAL:

Faza:

Nr. proiect:

47/ 2017

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh. Emilian Cojocaru

Scara:

1:2.000

Data:

ian. 2018

Arh.Anca Anghelescu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: B-dul Industriilor, nr.2, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si birouri in regim de inaltime S+P+8E"

Beneficiar: SC BEGA TEHNOMET SA

P.U.Z. Arh.Lucian Stancu

Specialist RUR

plan urbanistic zonal

" DEZVOLTARE ZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI

ADMINISTRATIVE SI BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+8E"

LIMITE SI DELIMITARI Limite topo teren conform C.F.

Limite teren ce face obiectul PUZ

LEGENDA

Limita zona studiata

SIMBOLURI

Cladiri existente

Nr. Cf parcele

existente

cf.nr.436361

S=32.710mp

DESTINATIE

Subzona industrie, productie

cu caracter nepoluant

Subzona servicii,birouri,

activitati economice cu caracter tertiar

Subzona depozitare

Subzona mixta comert, servicii, functiuni

administrative,si birouri propusa

Zona de implantare a cladirilor

Limita zona de implantare a

cladirilor

Limita zona de implantare

a cladirilor

INDICI PROPUSI

P.O.T. 60%

C.U.T. 2,8

regim de de inaltime S+P+8E

Spati verzi min. 20%

H.max=32.00m

N

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

Atasament: 07_reglem.pdf

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Trotuar

T ro

tu ar

T ro

tu a r

P is

ta b

ic ic

le te

T ro

tu a r

P is

ta b

ic ic

le te

T ro

tu a r

P is

ta b

ic ic

le te

C

C

H a la

In

d u s tria

la

426987

407901

427277

439186

410131

440336

425287

409345

402056

411972

431943

435201

423315

428955

424711

424712

431944

Nr. cad. A1549/4/8/2

N r. c

a d . A

1 5 4 9 /4

/8 /3

:/I

:/II

Corp C

Corp B

:/III

Corp A

:/IV Corp A

:/VI Corp A

P+2E

P+6E Parter

Parter

Parter

Nr.top. 8482/2/4-8483/3-8484/2/5-8487/3-8488/2/2-8489/2/3 S=21261mp

:/III Corp A

:/I Corp A

:/V Corp A

:/IV Corp ASC TIMTEROS SRL

Parter

Parter

Parter

Parter

Nr.top.254/2/2/6/2/1

S= 962 mp

Cf.nr. 408636-Mosnita Noua

Nr.top.8482/2/3-8483/4-8484/2/8

S= 2238 mp

Cf.nr. 410222-TM

Nr.top.8484/2/7

S= 320 mp

Cf.nr. 425748-TM

Nr .to

p.8 48

3/ 2

Cf .n

r. 43

17 08

-T M

Cf nr. 411367-MN Nr.top.256/2/2/2

Cf.nr. 409541-MN

Nr.top.254/2/2/6/1-256/2/2/1/1

S= 1307 mp

Cf.nr. 434264-TM

Nr.top.256/1/1/2/2

S= 3034 mp

Cf.nr. 444252-TM Nr.top.254/2/1/2

S= 361 mp

S.C SUPERMOLD SA STATUL ROMAN administrare

S.C SUPERMOLD SA STATUL ROMAN administrare

Smas= 323 mp

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

Smas= 1197 mp

S. C.

H UR

O SU

PE RM

OL D

S. R.

L. S.C

. H UR

O SU

PE RM

OL D

S.R .L.

S= 89

m p

Nr.top.8482/1/2-8482/2/1/2/5

S= 2754 mp

Cf.nr. 405512-TM

Cf.nr. 415069-TM

Nr.top.256/1/1/1/2- 256/2/3-257/8/a

S= 252 mp

C f.n

r. 44

3 4 24

-T M

Nr.top.256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b

S= 785 mp

Nr.top.8482/2/2/1/1

S= 1146 mp

Cf.nr. 425749-TM

S= 1146 mp

N r.t

op .8

4 8 2 /

2 / 2/

1/ 2

S =

60 7

m p

C f.n

r. 4 3

1 7 0 9

-T M

C f.n

r. 43

43 05

-T M

N r.t

op .8

48 2/

2 / 2 /

2 S

= 1 0

2 m

p

Cf.nr. 411368-MN

Nr.top.257/7/2 S= 8 mp

S = 109 mp

N r.t

op .2

56 /2

/2 /1

/2 -2

57 /7

/1 S

= 19

2 m

p

S.C. HIDROMATIC SISTEM SA

S.C. HURO SUPERMOLD S.R.L.

S .C

. H U

R O

S U

PE R

M O

LD S

.R .L

.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S .C

. A C

E L L

U M

S .R

.L .

S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

8482/1/2-8482/2/1/2/3

S= 1628 mp

S.C. STIMEL SA

Cf.nr. 415081-TM

8482/1/2-8482/2/1/2/4

S= 562 mp

417055

257/2

S=151m p

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2

S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1 S=1209mp

Nr.top.8484/2/1

S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1

S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde

zona verde

zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

INCINTA 3

257/2

8484/2/3/1

8487/2

S=151m p

DENM ARK CONSTRUCT

DENMARK CONSTRUCT

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2

S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1 S=1209mp

Nr.top.8484/2/1

S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1

S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde

zona verde

zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

INCINTA 3

8488/2/1

DENM ARK CONSTRUCT

254/2/2/4 S=360mp

8484/2/9 S=102mpS=93mp

257/5

Mas=392mp SC ACELLUM SRL

z.v.

z.v.

dru m

39

P IS

T A

P E N

T R

U T

E S T A R

E M

A S

IN I

Corp de birouri P+3E

Productie si depozitare

P+1E

C1

C2

nr. cad. 405041(CC1549/4/2-1549/4/3/1) 21846/2012

442846

C

CT

T

T

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Bu lev

ard ul

Ind us

trie i

Calea Buziasului

P iața G

heorghe D om

ășneanu

statie RATT

statie RATT

Cf.nr. 409541-MN

Nr.top.254/2/2/6/1-256/2/2/1/1

S= 1307 mp

S.C. ACELLUM S.R.L.

Smas= 1197 mp

S = 109 mp

D E

1 5 4 2

CD 1549/4/4

Nr. cad. A1549/4/7

D E

1 5 4 9 /4

/2 -1

5 4 9 /4

/3 /2

N r. c

ad . A

1 54

9/ 4/

8/ 1

442847

H a la

In

d u s tria

la

10

1 0

4,5<H/2

c f.n

r.4 3 6

3 6

2 S

= 7 7

0 m

p

H a la

H

a la

H a la

1 230

30

c f.n

r.4 3 6

3 6

1 S

= 3 2

.7 1

0 m

p

4,5<H/2

4 ,5

< H

/2

4 ,5

< H

/2

4,5<H/2

4 ,5

< H

/2

4 ,5

< H

/2

S .C

B E

G A

T E

H N

O M

E T

S .A

.

10

1 0

10<H/2

1 0 <

H /2

1 0 < H

/2

10<H/2

1 0

< H

/2

10<H/2

lim ita

im p

la n

ta re

c la

d iri in

re g

im d

e in

a ltim

e >

(S )+

P +

2 E

C F

n r.4

4 5 3 8 9CF nr.445389

plan urbanistic zonal

" DEZVOLTARE ZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI

ADMINISTRATIVE SI BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+8E"

LIMITE SI DELIMITARI Limite topo teren conform C.F.

Limite teren ce face obiectul PUZ

LEGENDA

SIMBOLURI

Cladiri existente

Nr. Cf parcele

existente

cf.nr.436361

S=32.710mp

DESTINATIE Szc-Subzona mixta comert, servicii, functiuni

administrative,si birouri propusa

Zona de implantare a cladirilor

Subzona industrie, productie

cu caracter nepoluant

Subzona servicii,birouri,

activitati economice cu caracter tertiar

Subzona depozitare

Limita zona de implantare a cladirilor (P- (S)+P+2E)

BILANT TERITORIAL

Teren curti constructii in intravilan

propus spre restructurare urbana 33.480mp

Teren ce se intentioneaza a fi trecut in domenul public 770mp

Subzona mixta 32.710mp

Suprafata construita max. 20.088mp (60%)

Suprafata construita desfasurata max. 91.588mp

Suprafata spatii verzi min. 6.542mp (20%)

INDICI PROPUSI

P.O.T. 60%

C.U.T. 2,8

regim de de inaltime S+P+8E

Spati verzi min. 20%

H.max=32.00m

INDICI PROPUSI

P.O.T. 60%

C.U.T. 2,8

regim de de inaltime S+P+8E

Spati verzi min. 20%

H.max=32.00m

Denumire plansa: Reglementari urbanistice

Nr. plansa:

47A07

PROIECTANT GENERAL:

Faza:

Nr. proiect:

47/ 2017

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh. Emilian Cojocaru

Scara:

1:2.000

Data:

ian. 2018

Arh.Anca Anghelescu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: B-dul Industriilor, nr.2, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si birouri in regim de inaltime S+P+8E"

Beneficiar: SC BEGA TEHNOMET SA

P.U.Z. Arh.Lucian Stancu

Specialist RUR

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

Limita zona de implantare a cladirilor

cu regim de inaltime > (S)+P+2E

BILANT TERITORIAL SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA mp mp Szi- subzona industrie Clădiri 4. 151(14,19%) platforme, parcari, alei 28.f29 (83,81%) spati verzi amenajate U (0,00%) sSzc —- subzona mixta comert, 52.110 97,f0% servicii, functiuni administrative şi birouri Clădiri 19626 60,00% spatii verzi amenajate 0.342 20,00% Platforme, parcari, alei 6. 542 20.00% Cc- subzona cai de circulatie 100, 00%

Atasament: 08_circulatii.pdf

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

Trotuar

T ro

tu ar

T ro

tu a r

P is

ta b

ic ic

le te

T ro

tu a r

P is

ta b

ic ic

le te

T ro

tu a r

P is

ta b

ic ic

le te

C

C

H a la

In

d u

s tria

la

407901

410131

425287

409345

435201

423315

428955

424711

424712

Nr. cad. A1549/4/8/2

:/III

Corp A

:/IV Corp A

:/VI Corp A

Parter

Parter

Parter

Nr.top. 8482/2/4-8483/3-8484/2/5-8487/3-8488/2/2-8489/2/3 S=21261mp

:/III Corp A

:/I Corp A

:/V Corp A

:/IV Corp ASC TIMTEROS SRL

Parter

Parter

Parter

Parter

Nr.top.254/2/2/6/2/1

S= 962 mp

Cf.nr. 408636-Mosnita Noua

Nr.top.8482/2/3-8483/4-8484/2/8

S= 2238 mp

Cf.nr. 410222-TM

Nr.top.8484/2/7

S= 320 mp

Cf.nr. 425748-TM

Nr .to

p.8 48

3/2

Cf .nr

. 4 31

70 8-

TM

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S. C.

H UR

O SU

PE RM

OL D

S. R.

L. S.C

. H UR

O SU

PE RM

OL D

S.R .L.

S= 8

9 m p

Nr.top.8482/1/2-8482/2/1/2/5

S= 2754 mp

Cf.nr. 405512-TM

Nr.top.8482/2/2/1/1

S= 1146 mp

Cf.nr. 425749-TM

S= 1146 mp

N r.t

op .8

48 2/

2 / 2/

1/ 2

S= 6

07 m

p

C f.n

r. 4 3

1 7 0 9

-T M

C f.n

r. 43

43 05

-T M

N r.t

o p .8

4 8 2 /

2/ 2 /

2 S=

1 0 2

m p

Cf.nr. 411368-MN

Nr.top.257/7/2 S= 8 mp

S.C. HIDROMATIC SISTEM SA

S.C. HURO SUPERMOLD S.R.L.

S .C

. H U

R O

S U

PE R

M O

LD S

.R .L

.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S .C

. A C

E LL

U M

S .R

.L .

8482/1/2-8482/2/1/2/3

S= 1628 mp

S.C. STIMEL SA

Cf.nr. 415081-TM

8482/1/2-8482/2/1/2/4

S= 562 mp

417055

8484/2/3/1

8487/2DENM ARK CO

NSTRUCT

DENMARK CONSTRUCT

8488/2/1

DENM ARK CONSTRUCT

254/2/2/4 S=360mp

8484/2/9 S=102mpS=93mp

257/5

Mas=392mp SC ACELLUM SRL

z.v.

z.v.

dr um

39

Corp de birouri P+3E

Productie si depozitare

P+1E

C1

C2

nr. cad. 405041(CC1549/4/2-1549/4/3/1) 21846/2012

442846

439582 D

E 1

5 4 2

CD 1549/4/4

Nr. cad. A1549/4/7

442847

H a la

In

d u s tria

la

H a la

H

a la

H a la

1 230

30

c f.n

r.4 3

6 3

6 1

S =

3 2 .7

1 0

m p

c f.n

r.4 3 6 3

6 2

S =

7 7

0 m

p

Denumire plansa: Circulatia terenurilor

Nr. plansa:

47A08

PROIECTANT GENERAL:

Faza:

Nr. proiect:

47/ 2017

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh. Emilian Cojocaru

Scara:

1:2.000

Data:

ian. 2018

Arh.Anca Anghelescu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: B-dul Industriilor, nr.2, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si birouri in regim de inaltime S+P+8E"

Beneficiar: SC BEGA TEHNOMET SA

P.U.Z. Arh.Lucian Stancu

Specialist RUR

plan urbanistic zonal

" DEZVOLTARE ZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI

ADMINISTRATIVE SI BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+8E"

Limita zona de implantare a

cladirilor

N

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

TEREN PROPRIETATE PRIVATA 33.480,00

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUT IN DOMENIU PUBLIC

CIRCULATIA TERENURILOR

TERENURI AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT 32.710,00

770,00

TOTAL 33.480,00

Tipuri de proprietate asupra

terenurilor Teren proprietate privata a

persoanelor fizice sau juridice

teren proprietate privata a persoanelor fizice sau

juridice ce se intantioneaza a fi trecute in

doemniul public

LIMITE SI DELIMITARI Limite topo teren conform C.F.

Limite teren ce face obiectul PUZ

LEGENDA

Limita zona studiata

SIMBOLURI

Cladiri existente

Nr. Cf parcele

existente

cf.nr.436361

S=32.710mp

Teren proprietate publica

Atasament: 09_mobilare.pdf

S+P+8e

S+P+8e

S+P+8e

P+1e

S+P+8e

Hala

P

C

Spre B uzias

Parcare

A cces parcare

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

S .C

. B E

G A

IN V

E S

T S

.A .

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

Trotuar

T ro

tu ar

T ro

tu ar

P ista b

ic icle

te

T ro

tu ar

P ista

b icic

lete

T ro

tu a r

P ista b

ic icle

te

TrotuarPista biciclete

TrotuarPista biciclete

Spre Timisoara

Platforma Dale

Statia

Colegil tehnic Electrotimis

Platforma Dale

C

C

427277

439186

410131

425287

409345

411972

435201

423315

428955

424711

424712

:/I

:/II

Corp C

Corp B

:/III

Corp A

:/IV Corp A

:/VI Corp A

P+2E

P+6E Parter

Parter

Parter

Nr.top. 8482/2/4-8483/3-8484/2/5-8487/3-8488/2/2-8489/2/3 S=21261mp

:/III Corp A

:/I Corp A

:/V Corp A

:/IV Corp ASC TIMTEROS SRL

Parter

Parter

Parter

Parter

Nr.top.254/2/2/6/2/1 S= 962 mp

Cf.nr. 408636-Mosnita Noua

Nr.top.8482/2/3-8483/4-8484/2/8

S= 2238 mp

Cf.nr. 410222-TM

Nr.top.8484/2/7

S= 320 mp

Cf.nr. 425748-TM

Nr .to

p. 84

83 /2

Cf .nr

. 4 31

70 8-

TM

Cf nr. 411367-MN Nr.top.256/2/2/2

Cf.nr. 409541-MN

Nr.top.254/2/2/6/1-256/2/2/1/1

S= 1307 mp

Cf.nr. 434264-TM

Nr.top.256/1/1/2/2

S= 3034 mp

Cf.nr. 444252-TM Nr.top.254/2/1/2

S= 361 mp

S.C SUPERMOLD SA STATUL ROMAN administrare

S.C SUPERMOLD SA STATUL ROMAN administrare

Smas= 323 mp

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S.C. ACELLUM S.R.L.

Smas= 1197 mp

S. C.

H UR

O SU

PE RM

OL D

S. R.

L. S.C

. H UR

O SU

PE RM

OL D

S.R .L.

S= 8

9 m p

Nr.top.8482/1/2-8482/2/1/2/5

S= 2754 mp

Cf.nr. 405512-TM

Cf.nr. 415069-TM

Nr.top.256/1/1/1/2- 256/2/3-257/8/a

S= 252 mp

C f.n

r. 44

3 4 2 4

-T M

Nr.top.256/1/1/1/2-256/2/3-257/8/b

S= 785 mp

Nr.top.8482/2/2/1/1

S= 1146 mp

Cf.nr. 425749-TM

S= 1146 mp N

r.t o p

.8 4 8

2 / 2/

2/ 1 /

2 S

= 60

7 m

p

C f.n

r. 43

17 09

-T M

C f.n

r. 4 3

4 3 0 5

-T M

N r.t

op .8

4 8 2 /

2 / 2/

2 S

= 1 0

2 m

p

Cf.nr. 411368-MN

Nr.top.257/7/2 S= 8 mp

S = 109 mp

N r.t

o p .2

56 /2

/2 /1

/2 -2

5 7 /7

/1 S

= 1 9

2 m

p

S.C. HIDROMATIC SISTEM SA

S.C. HURO SUPERMOLD S.R.L.

S .C

. H U

R O

S U

P ER

M O

LD S

.R .L

.

S.C. ACELLUM S.R.L.

S .C

. A C

E LL

U M

S .R

.L .

S.C. MIRO HOUSE S.R.L.

8482/1/2-8482/2/1/2/3

S= 1628 mp

S.C. STIMEL SA

Cf.nr. 415081-TM

8482/1/2-8482/2/1/2/4

S= 562 mp

417055

257/2

S=151m p

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2

S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1 S=1209mp

Nr.top.8484/2/1

S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1

S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde

zona verde

zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

INCINTA 3

257/2

8484/2/3/1

8487/2

S=151m p

DENM ARK CONSTRUCT

DENMARK CONSTRUCT

Nr.top.8484/2/4 S=166mp

Nr.top.8484/2/3/2

S=1888mp

Nr.top.257/3; 254/2/2/2/1/1 S=1209mp

Nr.top.8484/2/1

S=2383mp

Nr.top.254/2/2/1

S=1942mp

C1

C1-parcare betonata

C1

parcare betonata

~

~

platforma betonata

(S=1197mp)

CF 432013

CF 411908

CF 411974

CF 416014

CF 416018

~

(S=1020mp)

zona verde

zona verde

zona verde

platforma betonata

platforma betonata

~

~

~

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

BEGA TEHNOMET

INCINTA 3

8488/2/1

DENM ARK CONSTRUCT

254/2/2/4 S=360mp

8484/2/9 S=102mpS=93mp

257/5

Mas=392mp SC ACELLUM SRL

z.v.

z.v.

dru m

39

C

CT

T

T

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Ae

Bu lev

ard ul

Ind us

trie i

Calea Buziasului

P iața G

heorghe D om

ășneanu

statie RATT

statie RATT

Cf.nr. 409541-MN

Nr.top.254/2/2/6/1-256/2/2/1/1

S= 1307 mp

S.C. ACELLUM S.R.L.

Smas= 1197 mp

S = 109 mp

D E

1 5 4 2

CD 1549/4/4

Nr. cad. A1549/4/7

442847

c f.n

r.4 3 6

3 6

1 S

= 3 2

.7 1

0 m

p

s tr. S

ie m

e n

s

b- du

l In du

str iilo

r

Hala

P

Hala

P

Depozit - se mentine

16

18

22

27

19 25

12

12

16

18

44

24

21

14

11

13

32

23

PTT

PTT

C alea Buziasului

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

2 1

6 ,0

8

8,66

6 8 ,5

31,1 35,18

1 0 5

,3 6

18,77

5 9 ,4

6

66 ,92

83,68

30,12

1 0 ,6

5

1 2

,1 1

15,04

6 ,0

9

1 5 ,2

2

53,07

4 5

,4 9

1 6 ,2

8

11,53

55

20,06

22,62

12,7

54,5

108,68

1 7 ,4

3 7 ,5

1 7

,8 3

7 ,5

3 7

,5

25,6

2 3 ,3

1 22,73

27,15

3 1 ,1

2 4

2.50 2.00 1.00 6.00 0.5

12.00

PTT scara 1:100

carosabilpista ciclistitrotuar

Legenda

cladiri birouri

limita proprietate

carosabil

trotuar

piste ciclisti

zone verzi

CALCULUL NECESARULUI DE LOCURI DE PARCARE

conf. Anexa 2 la PUG Timisoara

1. Birouri

1a. functie de suprafata

25.680 mp : 90 = 285 locuri

spor 25% = 71 locuri

Total 1a = 356 locuri

1b. functie de angajati

960 angajati : 15 = 64 locuri

spor 25% = 16 locuri

Total 1b = 70 locuri

Total necesar (se considera cazul defavorabil - 1a) = 356 locuri

Total realizate in incinta = 367 locuri

LIMITE SI DELIMITARI Limite topo teren conform C.F.

Limite teren ce face obiectul PUZ

LEGENDA

SIMBOLURI

Cladiri existente

Nr. Cf parcele

existente

cf.nr.436361

S=32.710mp

Limita zona de implantare a

cladirilor

BILANT TERITORIAL

Teren curti constructii in intravilan

propus spre restructurare urbana 33.480mp

Teren ce se intentioneaza a fi trecut in domenul public 770mp

Subzona mixta 32.710mp

Suprafata construita max. 20.088mp (60%)

Suprafata construita desfasurata max. 91.588mp

Suprafata spatii verzi min. 6.542mp (20%)

PROIECTANT GENERAL:

Faza:

Nr. proiect:

47/ 2017

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh. Emilian Cojocaru

Scara:

1:2.000

Data:

ian. 2018

Arh.Anca Anghelescu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: B-dul Industriilor, nr.2, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si birouri in regim de inaltime S+P+8E"

Beneficiar: SC BEGA TEHNOMET SA

P.U.Z. Arh.Lucian Stancu

Specialist RUR

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

Nr. plansa:

47A09

Denumire plansa: Posibilitati de mobilare

ERISTE NTA SITUATIA PROPUSA ME 480.00 (14.19%) 3 (85.81%) 0.00%) 32.710 97,70% 19626 6.342 20,UU'% 6.342 2U,UU'% 110 2,5U'/ 3) .480 100,00'%
BILANT TERITORIAL SUPRAFATA TEREN SITUATIE | Szi- subzona industrie 33 Clădiri 4 (1 platforme, parcari, alei 28.(2 spati verzi amenajate UI SzZc — subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri (Clădiri spatii Verzi amenajate Platforme, parcari, alei Cc- subzona cai de circulatie TOTAL

Atasament: Regulament_PUZ_tehnomet.pdf

S.C. „ 903 STUDIOARH ” S.R.L.D. 307160 Dumbravita, str. Sirius nr. 2, spatiu C2, tel+400742026535 fax 0356-818544

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

LAN URBANISTIC ZONAL”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+8E”

Proiect nr. 47/2017

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de

reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „ DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+8E, TIMISOARA, B-DUL INDUSTRIEI NR.2 şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: - stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul

urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

- precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu: - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului urbanistic

Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat; - Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism –

indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

- Hotărârea C.J. Timiş nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice şi indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;

- Hotărârea C.J. Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- Planul de Amenajarea Teritoriului Judeţean Timiş – P.A.T.J. Timiş aprobat, întocmit de S.C. “IPROTIM” S.A. (proiect nr.41146/010/1996);

- H.C.L. nr.43/2011 privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal – terase sezoniere pe raza municipiului Timişoara.

- şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

- Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012 - Etapa 3 PUG – în curs de aprobare

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI BIROURI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+8E, TIMISOARA, B-DUL INDUSTRIEI NR.2 se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timisoara, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale.

1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 33.480 mp, situată pe B-dul Industriei, nr.2, identificată prin CF nr.436362, 436361, Timişoara, proprietar S.C. BEGA TEHNOMET S.A

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa nr. 42 A02 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor.

2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR

2

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan IN ZONA STUDIATA EXISTA TERENURI AVAND CAEGORIA DE FOLOSINTA

DRUM SI CURTI CONSTRUCTII ▪ Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condiţiilor impuse de lege. De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor

stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico- edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

2.1.2. Resursele subsolului ▪ În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului

P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.3. Resursele de apă ▪ Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.4. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate  Amplasamentul studiat nu afecteaza în nici un fel ari naturale protejate.  Consiliul Judeţean Timiş va identifica şi va delimita, în funcţie de particularităţile

specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi va stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

 În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

2.1.6. Zonele construite protejate ▪ Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu

cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

in zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

3

2.2.1. Siguranţa în construcţii ▪ Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în

construcţii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

▪ Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale ▪ Construcţiile şi amenajările propuse prin prezentul proiect, se pot amplasa pe

terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice ▪ Unităţile de construcţiile şi amenajările propuse prin prezenta documentaţie, se pot

amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele şi zonele de protecţie ale reţelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a staţiilor de reglare- măsurare etc.);

2.2.4. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice ▪ Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, pot

genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat şi aprobat conform prevederilor legale.

▪ Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei şi Comerţului nr.1587/12.09.1997.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare ▪ Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi

tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

▪ Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

2.2.6. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor ▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii

dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

4

2.2.7. Lucrări de utilitate publică ▪ Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în

prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

3.1. DOMENIUL DE APLICARE Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este situată în intravilanul

localităţii Timisoara şi are o suprafaţa totala de 14.555 mp. Suprafaţa restransa a zonei studiate precum si lipsa de diversitate a funcţiunilor propuse a condus la propunerea unei singure Unităţi Teritoriale de Referinţă.

 UTR 1 – ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

 Zonă terenurilor libere în care prezentul studiu nu impune reglementări, terenurile fiind în proprietatea altor persoane fizice sau juridice.

S-a urmărit integrarea optimă în sit a propunerilor de zonificare funcţională, ţinând cont de potenţialul de dezvoltare economico-socială a zonei şi de necesitatea protejării mediului.

Prevederile prezentului Regulament de Urbanism se aplica UTR 1 - ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI , are următoarele subzone funcţionale:

Szc – subzona comert servicii, functiuni administrative si birouri - subzonă mixta cu caracer de servicii, comert, functiuni administrative și birouri

destinată cladirilor care sa adaposteasca functiuni mixte cu caracter administrativ comerical, servicii, bitouri, in regim de înălţime S+P+8E

Szv– subzonă pentru spatii verzi amenajate SCc – subzona cai de comunicaţie rutieră

3.2. UTILIZĂRI PERMISE

Szc –subzona comert servicii, functiuni administrative si birouri Se permit amplasarea următoarelor funcţiuni pentru Szc – subzona comert

servicii, functiuni administrative si birouri Structură funcţională dedicată exclusiv activităţilor economice de tip terţiar:

 administrative – birouri, sedii de companii etc  financiar-bancare  comerciale, alimentaţie publică  servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere  cazare turistică  cercetare ştiinţifică  culturale  căi de acces carosabile şi pietonale private,  parcaje supraterane  spaţii plantate

5

 spaţii pentru sport şi recreere  construcţii pentru echipare tehnică  împrejmuiri  comerţ alimentar si nealimentar  unităţi de comerţ cu amănuntul, baruri si restaurante  Parterele orientate spre spaţiile publice vor avea de regulă funcţiuni de

interes pentru public.

Szv– subzonă pentru spatii verzi amenajate Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru Szv – subzonă pentru spaţii

verzi amenajate:  spaţii verzi amenajate  spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ şi de protecţie, plantaţii de protecţie;  căi de comunicaţie - acces carosabil şi pietonal la parcele;  mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport si

spatii de joc pentru copii;  constructii provizorii chioscuri, pergole, gradene  piscine, cu suprafața mai mica de 10% din suprafața terenului  construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane

de mici dimensiuni cum ar fi staţii de pompare, rezervoare, posturi de transformare, bazine de retenţie, firide telecomunicaţii, etc.;

SCc – zona cai de comunicaţie rutieră Se permite amplasarea următoarelor construcţii (functiuni) pentru zona SCc –

subzonă căi de comunicaţie rutieră:  căi de comunicaţie (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru

ciclişti, spaţii verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapeţi de protecţie, plantaţii de protecţie);

 amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiţia ca acestea să nu perturbe desfăşurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

 construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane.

3.3 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII

Profil funcţional admis cu condiţionări pentru Szc – subzona comert servicii, functiuni administrative si birouri

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau în afara spaţiului public.

 Garaje publice sau private sub- şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii: să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, sau să fie dispuse în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni) accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie redusă şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

 Activităţi de mică producţie, cu următoarele condiţii:

6

să fie parte a unei activităţi de tip comercial – producţia să fie desfăcută preponderent în această locaţie spaţiile de producţie să nu fie dispuse spre spaţiile publice nivelul de poluare să se încadreze în limitele admise pentru această zonă

 dotări sportive  staţii comercializare produse petroliere din clădirile dedicate parcărilor

colective  dotări pentru sănătate si agrement  servicii  locuinţe de serviciu

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE Zonele afectate de reţele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse

interdicţiei temporare de construire până la implementarea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului ( dacă e cazul).

Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile.

3.5. INTERDICŢII PERMANENTE (DEFINITIVE) Profil funcţional interzis de ocupare a terenului pentru UTR 1 - ZONĂ MIXTA

COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI  activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii,

zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;  activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite;  staţii de reparatii auto cu capacitate peste 5 maşini;  ferme agro – zootehnice, abatoare;  depozite de deşeuri  depozitare en gros  depozitare de materiale refolosibile  comerţ en detail cu suprafaţa mai mare de 5000 mp în clădire independenta

de tip big box  comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine  clădiri provizorii de orice natură

Profil funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului pentru Szv– sub zonă pentru spaţii verzi amenajate:

 sunt interzise orice alt tip de construcţii decât cele enumerate la funcţiuni permise;

 panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri; Profil funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului pentru SCc– s ubzonă căi

de comunicaţie rutieră: ▪ sunt interzise construcţiile care prin amplasare, configuraţie sau exploatare

împiedică buna desfăşurare, organizare şi dirijare a traficului de pe drumuri şi prezintă riscuri de accidente.

7

3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face

pe parcelele rezervate pentru spaţii verzi, cu conditia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale ▪ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte

însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.536/1997.

▪ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor conexe zonei de agrement cât şi a celor pentru public.

▪ Amplasarea construcţiilor se va face cu asigurarea condiţiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră şi 1 oră şi ½, potrivit Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG

nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

▪ Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planşa nr. 42 A02 conţinând “Reglementări Urbanistice”;

▪ Construcţiile se vor amplasa cu o retragere de 10,0 m fata de aliniament. ▪ Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaţii carosabile şi pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spaţii verzi, lucrări edilitare

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice ▪ Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic

Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

8

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG

nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

 Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;

 Distanţa cladirilor faţă de proprietăţile învecinate va fi de minimum 4,50 m pentru clădirile (S+) P ÷ (S+)P+2E,; pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E se va asigura o distanta de minimum h/2 unde h este înălţimea maximă la cornişă.

 Nu se admit calcane spre vecini  Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă

distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 Se permite modificarea regimului de înălțime al cladirilor existente cu pastrarea amplasamentului existent (suprainaltare) până la un regim maxim de înălțime de (S+)P+2E

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei ▪ Construcţiile noi propuse se vor amplasa cu o retragere de minim 4,50m faţă de limita posterioară a parcelelor. ▪ Extinderea cladirilor existente se va putea face cu conditia ca limitele corpului nou de clădire sa respecte o retragere de minim 4.50m fata de limita posterioara a parcelei dar nu mai puțin de h/2 pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E

4.1.6. Lucrări de utilitate publică ▪ Construcţiile şi echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt

ocupate cu canale de desecare şi care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

4.2.1. Accese carosabile ▪ Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având

caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor.

▪ Numărul şi configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei şi de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori, cu condiţia asigurării acceselor pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

▪ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

4.2.2. Accese pietonale

9

▪ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri. ▪ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces

pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

▪ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente ▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există

posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică (dacă e cazul),

▪ De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice de echipare edilitară nu există, astfel: - se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele

sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condiţiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare ▪ Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare

publice se realizează de către proprietari, parţial sau în întregime, după caz. ▪ Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale.

Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi şi sunt apoi colectate în bazinul de retenţie.

▪ Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari

▪ Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă e cazul). Alimentarea cu energie electrică

▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

▪ ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Telecomunicaţii ▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile

de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze

1

▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare (dacă e cazul).

▪ Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran (dacă e cazul).

▪ Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor (dacă e cazul).

▪ Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc. 4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare ▪ Reţelele de apă, de canalizare, drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel.

▪ Reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică şi de telecomunicaţii aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR

4.4.1. Parcelarea ▪ Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4

loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii. ▪ Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripţiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. şi Cap. II 9 din R.L.U. ▪ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public,

având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

▪ Sunt admise comasări de parcele alăturate. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situaţia comasărilor de parcele.

▪ Sunt permise reparcelări cu condiţia obtinerii de parcele cu suprafaţă mai mare de 1000 mp.

4.4.2. Înălţimea construcţiilor La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere: ▪ Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei; ▪ Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

▪ Ca regulă generală, înălţimea construcţiilor nu va depăşi distanţa dintre aliniamente.

▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime

să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate; ▪ În sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii.

Regimul de înălţime general impus construcţiilor din Szc - subzona comert servicii, functiuni administrative si birouri

1

▪ Regimul de înălţime maxim al construcţiilor este S+P+8E ▪ Înălţimea maximă la cornişă a construcţiilor este max.32,00m;

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor ▪ Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare,

arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor, peisajului urban.

▪ Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

▪ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

 La stabilirea pantei de acoperiş, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

 Se recomanda folosirea unui acoperiș tip terasa ne/circulabila Sunt permise și acoperișuri tip sarpanta dar cu conditia ca panta acoperisurilor sa nu depaseasca 10 grade

 Autorizaţiile de construcţie eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puţin doua case învecinate, ce să păstreze un regim de înălţime similar, cu corelarea cotei cornişei şi coamei acoperişului;

 Materialele pentru învelitoare vor fi din tablă plana profilată sau fălţuită în culoarea maro, cărămiziu, gri, gri închis; se interzice utilizarea învelitorilor din tabla sau materiale bituminoase care imita ţigla;

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului ▪ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului. ▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de ocupare al terenului să nu depăşească limita superioară stabilită conform anexei 2 din Regulamentul general de urbanism - RGU . In cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc la

Szc – subzona comert servicii, functiuni administrative si birouri P.O.T. maxim 60%

POT maxim reprezintă un indicator de cantitate şi este raportul între suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului exprimată în procente, POT = Sc/ St x 100. Procentul de ocupare a terenului (POT) se completează cu coeficientul de utilizare a terenului (CUT), cu regimul de aliniere şi înălţime şi formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcţiilor. CUT maxim reprezintă un indicator de calitate şi este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului CUT = Scd / St.

Szc – subzona comert servicii, functiuni administrative si birouri C.U.T. maxim 2,8

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

1

4.5.1. Parcaje ▪ Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din

H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei. Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii după cum urmează:

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-100mp: un loc de parcare la 25 mp; activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-1000mp: un loc de parcare la 150 mp; activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1000mp: un loc de parcare la 100 mp;

- pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

▪ Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare, este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

▪ Căile de comunicaţie vor beneficia de spaţii de parcare aferente, în funcţie de categorie, destinaţie construcţiile adiacente şi de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

▪ Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicule pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile şi numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

▪ În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietăţii. ▪ Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit ca şi clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu şarpantă sau învelitori tip terasă).

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate ▪ Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi

plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

▪ Se vor asigura spaţii verzi în procentul de minim 20% din suprafaţa totală a terenului;

▪ Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate; ▪ Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.

4.5.3. Împrejmuiri Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG

nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (dacă e cazul).

Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porţile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

▪ Gardurile vor avea înălţimea maximă de 1,80m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă. ▪ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie, atât spre aliniamentul stradal, cât şi între proprietăţi. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăţi va avea o înălţime de minim 1,50m, fiind poziţionat la 0,50m de linia despărţitoare a celor două proprietăţi

1

4.5.4. Gestionarea deşeurilor ▪ Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face, în containere speciale,

urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. BILANT TERITORIAL BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie Clădiri platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

33.480,00 4.751 (14,19%)

28.729 (85,81%) 0 (0,00%)

-

Szc – subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri Clădiri Spatii verzi amenajate Platforme, parcari, alei

- 32.710 97,70%

19.626 60,00% 6.542 20,00% 6.542 20,00%

Cc- subzona cai de circulatie 770 2,30% TOTAL 33.480 100,00%

 INDICI CARACTERISTICI P.O.T. max. 60% C.U.T.max. 2,80 Regim de inaltime max. S+P+8E

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

 Suprafaţa relativ mica a terenului a dus la realizarea a unei singure Unităţi Teritoriale de Referinţă, prezentul regulament fiind aplicabil pentru tot terenul reglementat UTR 1 - ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

Întocmit, arhitect Lucian Stancu

1