keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 397/25.10.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare"strada Mureş, nr. 144, Timişoara

25.10.2005

Hotararea Consiliului Local 397/25.10.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare"strada Mureş, nr. 144, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22005-004884/14.10.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având în vedere HotărâreaConsiliului Local nr. 157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/1998 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Lidia - Muzicescu - Martirilor - Urseni";
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Extindere zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare"strada Mureş, nr. 144, Timişoara, conform Proiectului nr. 06/2005, întocmit de S.C. "Arhitect Trâmbiţaş" S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat, în suprafaţă de 9036 mp. şi este înscris în C.F. nr. 71817 cu nr. cadastral 14346, fiind proprietatea d-nului Muntean Laurenţiu şi soţiei Muntean Margareta.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Extindere zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare" şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.
Drumul prevăzut prin prezenta documentaţie va deveni domeniu public, iar autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va face după ce drumul prevăzut va fi domeniu public, conform declaraţiei notariale autentificate sub nr. 3631 din 15.09.2005.

Art. 3: Planul Urbanistic de Detaliu "Extindere zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare"strada Mureş, nr. 144, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- S.C. "Arhitect Trâmbiţaş" S.R.L.
- Muntean Laurenţiu şi soţiei Muntean Margareta;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_PUD_Mures_144.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U22005-004884/14.10.2005

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Extindere zonă rezidenţială şi funcţiuni

complementare”strada Mureş, nr.144, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 Având in vedere PUZ- „Lidia- Muzicescu-Martirilor” Timişoara aprobat prin HCL nr. 91/1998 Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1560 din 05.04.2005

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Extindere zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare”strada Mureş,nr.144, Timişoara. Documentaţia este iniţiată de beneficiar, d-nul Muntean Laurenţiu şi soţia Muntean Margareta, elaborată de S.C.”Arhitect Trâmbiţaş” S.R.L., proiect nr. 06/2005.

Obiectul prezentului PUD -“ Extindere zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare”strada Mureş,nr.144, Timişoara constă în:

- construirea de locuinţe proprietate personală în zona de sud a Municipiului Timişoara, pe strada Mureş la nr.144

- crearea unei legături carosabile in zonă cu corelarea la reţeaua de trafic locală - asigurarea soluţiilor de echipare colectivă Parcela pe care se doreşte realizarea locuinţelor are destinaţia de locuinţe ( P- P+2) şi

funcţiuni complementare, conform P.U.G.- Municipiul Timişoara aprobat prin HCL 157/2002 şi conform PUZ- „Lidia - Muzicescu-Martirilor” Timişoara

Parcela studiată nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş. Terenul studiat prin prezenta documentaţie este situat în intravilanul Municipiului Timişoara.

Prin prezenta documentaţie se doreşte parcelarea suprafeţei studiate în 9 parcele pentru construirea de locuinţe individuale şi asigurarea accesului prin propunerea unei străzi cu sens unic pentru accesul la aceste loturi.

Noua stradă cu sens unic de lăţime 6 m. se va racorda la trama existentă şi anume la strada Muzicescu şi la drumul de acces la parcelele învecinate din partea de vest, conform avizului Comisiei de Circulaţie. Aceasta va trece in domeniul public conform declaraţiei notariale autentificate sub nr. 3631 din 15.09.2005.

Se vor asigura necesarul de locuri de parcare pe parcela proprie şi necesarul de locuri de staţionare pe domeniul public ( 8 locuri de staţionare pentru vizitatori).

Suprafaţa studiată prin prezenta documentaţie este alcătuită din terenul proprietatea beneficiarilor prezentei documentaţii, d-nul Muntean Laurenţiu şi soţia Muntean Margareta , conform C.F. nr. 71817 nr. cadastral 14 346, in suprafaţă de 9036 mp..

Construcţiile noi vor fi amplasate conform Planşei nr.06A02 – Reglementări urbanistice, anexate la Proiectul de Hotărâre.

In urma dezbaterii publice din data de 13.10.2005 nu au fost obiectii si nu s-au propus modificari ale prezentei documentatii.

Pe limita de est construcţiile se pot amplasa cu o retragere minimă de 1,90 m. şi cu înălţimea maximă la cornişă de 3 m.

Indicii de construibilitate propuşi se încadrează în indicii aprobaţi pentru zona de locuinţe cu regim mic de înălţime:

P.O.T. max. = 40%, H max. = D+P+2, C.U.T. max.= 1,6 iar propunerea se încadrează în normele de densitate urbană.

Documentaţia de urbanism propusă este însoţită de toate avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului ( M.T.C.T.) şi conform Certificatului de Urbanism de mai sus.

Planul Urbanistic de Detaliu se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR DIRECTOR Ing. DOREL BORZA Dr. Arh. RADU RADOSLAV

ŞEF SERVICIU CONSILIER

Arh. LAURA MĂRCULESCU Urb. CARMEN FALNIŢĂ

AVIZAT JURIDIC

Jr. MIRELA LASUSCHEVICI Red. C.F.

Atasament: PUD_-_Mures_144.pdf

Ei _—_— 4,50 bn PTT -sc. 1:50 se aplică la drumul nou cu sens unic —, Plan de incadrare in sn zona DELIMITARI eee mita zona studiata Limite topo teren conform CF. Limite parcate propuse Limite parcele propusein afara Zonei studiate Cladiri existente Limite interdictie de construire Imprejmulre RETELE EXISTENTE Strazi si alei de deservire locala propuse CZ Trotuar DESTINATIE CZ) Subzona rezidentiala propusa P, Pe, poz CZ) Zona rezidentiala existenta EEE Zona de implantare a cladirilor E Spatii verzi de aliniament nterdictie de construire conform EEE aviz S.C. ELECTRICA SA. SIMBOLURI O Numar parcele sume Suprafata parcele propuse -*- Stalpi LEA 20Kv — EEE SC. ARMTECT TRMBITAS SAL. ou 082005 Tr ura fe / Erie ta ter ret tree PUD. TES IC [po ant [000 Reglementari