keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 235/22.04.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective cu parter comercial S+P+3E+2Er" str. Virgil Oniţiu nr. 13-15, Timişoara

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 235/22.04.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective cu parter comercial S+P+3E+2Er" str. Virgil Oniţiu nr. 13-15, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92007-003822/08.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
In urma Avizului favorabil nr. 07.III/07.06.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective cu parter comercial S+P+3E+2Er" str. Virgil Oniţiu nr. 13-15, Timişoara având ca beneficiar pe S.C. BEGA TURISM S.A, întocmit conform Proiectului nr. 207/2007 realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+3E+2Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto in conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-002573/14.06.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 45%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3, spaţii verzi de minim 10% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Pentru Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective cu parter comercial S+P+3E+2Er" str. Virgil Oniţiu nr. 13-15 Timişoara au fost obtinute avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.284/Z/16.10.2007 si avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 17 / 26.02.2008;

Art.4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat, in suprafaţă totală de 1276 mp, este înscris în C.F. nr. 5443, nr. cad. 11726 având o suprafaţă de 605 mp si nr. cad. 11727 cu o suprafata de 671 mp, fiind proprietatea S.C. BEGA TURISM S.A

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Control şi Audit Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-SC BEGA TURISM S.A.;
-S.C. STUDIO ARCA S.R.L.;
-Mass - media locale;
od FP 53 - 02, Ver. 1


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUD_reglementari_Locuinte_colective_cu_parter_comercial_Onitiu_Bega_Turism.pdf

p r o i e c t

p l a n s a

b e n e f i c i a r

a d r e s a

s.c. s.r.l

arh. Roxana CARJAN SEF PRO IECT P R O I E C TAT D E S E N AT arh. Roxana CARJAN

arh. Radu GOLUMBA P.U.D.s c a r a

Ti m i soa ra , s t r ada Memorandu lu i n r. 93 , t e l / f a x 0256/294218 ,e -ma i l o f f i c [email protected] tud i oa r ca . r o p r o i e c t n r.

f a z a

p l a n s a n r.

S.C. BEGA TURISM S.A.

strada VIRGIL ONITIU, nr. 13,15 TIMISOARA

IU N . 2 0 0 7

207/2007LOCUINTE COLECTIVE CU PARTER COMERCIAL S+P+3E+2ER

P. U

.D .

LO CU

IN TE

C O

LE CT

IV E

CU P

AR TE

R CO

M ER

CI AL

S +P

+3 E+

2E R,

st ra

da V

IR G

IL O

N IT

IU ,

nr .1

3- 15

, TI

M IS

O AR

A

30 .65

5.5 0

2.7 5

9.55

13.15

38 .90

9.65

2.00

10.00

11.1 8

14.24

9.5 5

18.10

gang - parter liber - acces auto in curte

limita de proprietate

se vor amenaja in total minim 7 locuri de parcare in incinta

ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PESTE P+2E PROPUSA

STR. CORIOLAN BARAD (STR. GIURGIU)

400

birou

18

birou

terasa

55

STR. ODOBESCU

58

56

A

9

B 15

16

11

16A baz

6

A8

51

10 /8

17

ST R.

VIR GIL

ON ITI

U ( ST

R.S OIM

US )

19

S+P

birou

N

ca sa

S+ P+

1E

ca sa

S+ P

ca sa

S+ P

ca sa

S+ P+

1E

ca sa

S+ P+

1E

cas a S

+P

S+ P+

3E

S+ P+

3E +2

ER

BIROURI

S+P+3E C.F. 5443, nr.cad.11726, 11727 Suprafata teren = 1276 mp P.O.T. max = 55% C.U.T. max = 4,0 Regim maxim de inaltime = S+P+3E+2ER

BL OC

S+ P+

4E

BLOC S+P+4E

casa S+P+M

AC CE

S A UT

O

PR OP

US

PLAN DE SITUATIE - REGLEMENTARI 02A

BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS mp % mp %

SUPRAFATA TERENULUI 1.276 1.276 ZONA PENTRU LOCUINTE SI 0 0 701.80 max 55 FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SPATII VERZI - - ~ 240 CIRCULATII AUTO SI PIETONALE/ PARCARI SI STATIONARI - - 334

1:500

Limita parcelei = Limita zonei reglementate

LEGENDA

PLAN DE INCADRARE SC. 1:5000

Accese auto si pietonale

Cladiri cu functiune rezidentiala P-P+2 existente

Cladiri cu functiune rezidentiala peste P+2 existente

Cladiri cu functiuni publice (servicii, comert) existente

Circulatie auto existenta

Zona pentru locuinte colective si functiuni complementare (servicii, comert) peste P+2

Limita de implantare a constructiilor

Spatiu verde existent

Drum de incinta cu circulatie mixta auto si pietonala

Zona de implantare a cladirilor de locuinte si functiuni complementare (servicii, comert) S+P+3E+2Er

FC TE DT STEA

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ U92007-003822/08.04.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective cu parter

comercial S+P+3E+2Er” str. Virgil Oniţiu nr. 13-15, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U92007-003822/05.06.2007, cu completarile ulterioare conform fisei anexa, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective cu parter comercial S+P+3E+2Er” – strada Virgil Oniţiu nr. 13-15, Timişoara

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 6156 din 24.09.2007. Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective cu parter comercial S+P+3E+2Er”– strada Virgil Oniţiu nr. 13-15, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de beneficiarul S.C. BEGA TURISM S.A. şi a fost elaborată de firma de proiectare S.C. STUDIO ARCA S.R.L. Timişoara, pr. nr. 207/2007.

Terenul propus pentru construire este situat în intravilan, in zona centrală a cartierului Elisabetin şi face parte din careul delimitat de str. Coriolan Barad (fosta Giurgiu), str. Ciprian Porumbescu, str. Alexandru Odobescu şi front pe str. Virgil Onitiu.

Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit cu HCL nr. 139/2007, pentru zona studiata este stabilita functiunea de locuinte si functiuni complementare in regim de inaltime de P – P+2E.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care au fost obtinute Avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 284/Z/16.10.2007 si Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 17/26.02.2008.

Documentatia, Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective cu parter comercial S+P+3E+2Er”– strada Virgil Oniţiu nr. 13-15, Timişoara a fost introdusa si in Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism unde a obtinut Avizul favorabil nr. 07.III/07.06.2007.

Avand in vedere ca cele doua avize eliberate pentru documentatie, Avizul CJT si Avizul Comisiei de Monumente sunt date pe doua propuneri de mobilare diferite, documentatiea a fost introdusa in Comisia 2 de specialitate a Consiliului Local care a avizat optat pentru varianta avizata de catre Comisia de Monumente, si anume cu corpul inalt pozitionat perpendicular la strada V. Onitiu.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+3E+2Er”– strada Virgil Onitiu nr. 13-15, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Terenul studiat, in suprafata totala de 1276 mp se aflat în proprietatea societatii S.C. BEGA TURISM S.A. si este identificat prin C.F. nr. 5443, nr. cad. 11726, in suprafaţă de 605 mp si nr. cad. 11727, in suprafata de 671 mp. Pe teren au existat mai multe constructii in regim P si P+1 care au fost desfiinţate in baza Autorizatiilor de Desfintare nr. 2294/06.10.2005 si nr. 2676/07.11.2005.

Cod FP 53 – 01, ver. 1

Documentaţia are drept obiectiv realizarea unei cladiri de locuinte cu parter comercial si parcari la subsol, in regim de inaltime de S+P+3E+2Eretras. Incinta se va amenaja cu spaţii verzi (min. 10% din suprafata terenului), platformă pentru colectarea deseurilor menajere şi parcaje ce vor deservi clădirea propusa (7 locuri in curte si 36 la subsol).

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere în curte) se va face de pe latura estică şi va permite accesul si maşinilor de intervenţie conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-002573/14.06.2007.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. si sub rezerva dotarii in mod obligatoriu a imobilului cu lift conform reglementarilor in vigoare.

Construcţia propusă va păstra aliniamentul la frontul stradal generat de clădirile de pe str. Virgil Onitiu şi va avea regimul de înălţime maxim S+P+3E+2Er. Ultimele doua etaje se vor retrage din aliniamentul stradal pentru a nu afecta conditiile de insorire ale imobilului de vis-a-vis si pentru a expune in prim plan o cladire cu regim de inaltime P+3.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 45 % CUT max= 3 Regim de inaltime max. S+P+3E+2Er Spatii verzi min 10%

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu, „Locuinte colective cu parter comercial S+P+3E+2Er”– str. Virgil Onitiu nr. 13-15, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU Pt. ŞEF BIROU CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. P.L. Dact.2exemplare