keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 436/12.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare Zona servicii si depozitare", Extravilan, CF 417384, Cad 417384, Timisoara

12.09.2014

Hotararea Consiliului Local 436/12.09.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare Zona servicii si depozitare", Extravilan, CF 417384, Cad 417384, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-013278/29.08.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/2012 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 06/03.10.2013 şi Avizul favorabil nr. 10/24.07.2014 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 17 din 10.06.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare Zona servicii si depozitare", Extravilan, CF 417384, Cad 417384, Timisoara, având ca beneficiari pe Damacus Lucian si Damacus Gabriela Florica, întocmit conform Proiectului nr. 79/2013, realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max (S)+P+4E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-002852/08.05.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.00, H max = 20.00m, H max cornisa = 18 m, spaţii verzi de min 20 % pe parcela, conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 17 din 10.06.2014.

Art. 3: Se vor respecta conditiile impuse prin Avizul C.J. Timis nr. 32 din 17.07.2014, si anume:
1. Respectarea conditiilor impuse prin avize si prin Adresa DRDP Timisoara nr. 340/674/2013;
2. Autorizatiile de construire cu privire la obligativitatea asigurarii acceselor din domeniul public, conform plansei "Circulatia terenurilor - Plansa nr. 79/A/05";

Art.4: Prezentul Plan Urbanistic "Dezvoltare Zona servicii si depozitare", Extravilan, CF 417384, Cad 417384, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care se pot demara investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat in suprafata totala de 59.387 mp este înscris în C.F. nr. 417384, CAD 417384 (C.F. vechi nr. 133549, top A 300/5), teren extravilan, proprietari fiind Damacus Lucian si sotia Damacus Gabriela Florica.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic "Dezvoltare Zona servicii si depozitare", Extravilan, CF 417384, Cad 417384, Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Dupa aprobarrea prezentei documentatii terenul beneficiarilor va trece in intravilanul orasului - zona D de impozitare.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Damacus Lucian;
. Doamnei Damacus Gabriela Florica;
- S.C Arhitect Trimbiţaş S.R.L.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 18_Limita_Intravilan.pdf

Extras PUG in lucru rev.3

(fo TERITORIU ADINISTRATIV a—_ ÎNTRAVILANULUI PROPUS a! LITA LIMITA SUBZONA UTR. ZONA INTRAVILAN TERITORIU ADMINISTRATIV TERITORIU ADMINISTRATIV 1.UIMITE LITA INTRAVILANULUI PROPUS LIMITA INTRAVILANULUI EXISTENT. PPP ZONĂ INTRAVILAN dA SE TERITORIU ADMINISTRATIV L d o“ LIMITĂ sUBZONA TR SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICĂ

Atasament: 14_Schema_acces.pdf

79 / A / 014

1:5000, 1:2000

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

Beneficiari:

Denumire proiect:

arh. Camil Milincu

Faza:

Nr. pr.:

Denumire plansa:Scara:

Nr. pl.:

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

arh. Camil Milincu

arh. Alin Tutac

79/2013

PUZ

Data:mai.2013

Timisoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212 Damacus Lucian

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Timisoara, Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

4,2 9

55,00

37,00

7.239,44 m2

5.466,54 m2 5.466,54 m2

6.840,46 m2

5.466,54 m2

8.031,37 m2

5.466,54 m2

6.008,70 m2

4.407,53 m 2

Nr. ca d. no

u Cc 28

8/1/1 /b/1/1

4001 92

Nr. ca d.

Hala indus

triala

(P)

(P+1E)C1

C 2

Corp adm

inistr ativ b

irouri

3895 0/09

5 7 6 0 5 / 0 9

A 2 8 9 / 1 / 1 1

23957/07

36920/07

36909/07

70405/07

71870/07

94043/07

96983/07

17825/07

135535/07

154005/07

154458/07

161578/07

171725/07

171714/07

181436/07

185578/07 185578/07

4058/08

146284 /08

Nr.106423/08Nr.

106425/08

157662/08

157666/08

80806/0 8

nou50495

nou50496

50545 50546

50547

50548

50538

50539

400192

40019 3 405143

404125

411499

416702

416703

50401

417384

424559424560 416612

429132

429133

432289

De202/3

De288/1/3

HCn19 9

A202/1/1

A202/1/2

A202/1/3

A202/1/4

A202/1/5

HCn20 2/2

De197

Km 7

20 40

00

487500

20 39

00

487500

20 38

00

487500

20 39

00

487400

20 38

00

487400

20 40

00

487400

20 41

00

487400

20 41

00

487300

20 40

00

487300

20 39

00

487300

20 39

00

487200

20 40

00

487200

20 41

00

487200

20 40

00

487100

20 41

00

487100

20 42

00

487000

20 41

00

487000

20 40

00

487000

20 41

00

486900

20 42

00

486900

20 41

00

486800

20 42

00

486800

20 42

00

486700

20 41

00

486700

20 43

00

486700

20 43

00

486800

20 43

00

486600

20 42

00

486600

20 42

00

486500

20 44

00

486500

20 43

00

486500

20 42

00

486400

20 43

00

486400

20 44

00

486400

20 42

00

486300

20 43

00

486300

20 44

00

486300

20 44

00

486200

20 43

00

486200

20 45

00

486200

20 45

00

486100

20 44

00

486100

20 43

00

486100

20 44

00

486000

20 45

00

486000

20 44

00

485900

20 45

00

485900

20 46

00

485900

20 46

00

485800

20 45

00

485800

20 44

00

485800

20 29

50

486850

20 30

00

486850

20 30

50

486850

20 30

50

486900

20 31

00

486900

20 31

50

486900

20 32

00

486950

20 32

50

486950

20 32

50

487000

20 32

00

487000

20 32

00

487050

20 32

00

487100

20 31

50

487150

20 31

50

487200

20 31

50

487250

20 31

00

487250

20 31

00

487300

20 31

00

487350

20 30

50

487350

20 30

00

487350

20 29

50

487350

20 29

00

487350

20 28

50

487350

20 28

50

487300

20 28

00

487250

20 28

00

487200

20 28

00

487150

20 28

00

487100

20 28

00

487050

20 28

50

487050

20 28

50

487000

20 28

50

486950

20 28

50

486900

20 28

50

486850

20 28

00

486800

20 28

50

486800

20 29

00

486800

20 29

00

486850

20 36

00

20 31

50

486850

20 30

50

486800

20 31

00

486850

486700486700486700486700486700486700486700486700486700486700486700486700486700486700486700

486600486600486600486600486600486600486600486600486600486600486600486600486600486600486600486600

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000

20 29

00

20 40

00 20

40 00

20 40

00 20

40 00

20 40

00 20

40 00

20 40

00 20

40 00

20 40

00

20 43

00

20 42

00 20

42 00

20 42

00

20 35

00

20 41

00 20

41 00

20 41

00 20

41 00

20 41

00 20

41 00

20 41

00

486800

20 37

00

20 38

00

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 31

00

20 37

00

20 32

00

20 30

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 35

00 20

35 00

20 35

00 20

35 00

20 35

00 20

35 00

20 29

00

20 36

00 20

36 00

20 36

00 20

36 00

20 39

00

20 38

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 39

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

486800 486800 486800 486800 486800 486800 486800 486800 486800

20 37

00

20 38

00

20 36

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 36

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 36

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 36

00

20 39

00

20 35

00 20

35 00

486800

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

486800486800

+ 0

0.00

A 2 79/

2

S= ha

A 2 82/

13

9.50

S= ha

A 2 82/

14 1.02

S= ha

A 2 82/

15 XXXX

S= ha

A 2 82/

12 9.50

S= ha

A 2 82/

11 5.54

S= ha

A 2 82/

10 4.08

S= ha

A 2 82/

9

1.80

S= ha

A 2 82/

8

5.69

S= ha

A 2 82/

7

0.62

S= ha

A 2 82/

6

3.58

S= ha

A 2 82/

5

5.96

S= ha

A 2 74/

1/7

S= ha

A 2 74/

1/6

S= ha

A 2 74/

1/5

S= ha

A 2 74/

1/4

S= ha

A 2 74/

1/3

S= ha

A 2 74/

2

3.67

S= ha

A 2 68/

2

2.17

S= ha

A 2 68/

1/3 6.32

S= ha

A 2 68/

1/2 2.67

S= ha

A 2 82/

1

S= ha

A 2 82/

2

S= ha

A 2 82/

3

S= ha

A 2 82/

4

S= ha

A 20 3/1

15.2

S= ha

A 2 02/

1

14.2

S= ha

A 2 89/

1

17.2

S= ha

A 2 23/

1/1 6.08

S= ha

A 2 23/

1/2 3.80

S= ha

A 2 91/1

7.60

S= ha

A 3 30/

2 4.60

S= ha

A 3 3 0 / 1 / 2

0. 67

A 3 32

A 3 33

A 3 3 4

A 3 31/

2 A

CC 4

A 3 3 1/ 2

A 3 3 2

C c 3 3 4

C c 3 3 3

S = 0.6

2 h a

S = 0.3

9 h a

S = 0.4

3 h a

S = 0.2

1h a

De2 88/

1/4

De 33 5

A 3 3 0/ 2

A 3 3 0/ 2

A 3 3 0/ 1/ 1/ 3

A 3 3 0/ 1/ 1

HCn308

A 2 9 1/ 1/ 1

C c 2 9 1/ 1/ 2

De2 91/2

HCn 285

A 2 8 8 / 1/ 2

A 2 8 8 / 1/ 2

D e 2 8 8 / 1/ 3

D e 2 8 8 / 1/ 3

HCn 290

A 2 8 9 / 1

3 3 1 / 1

S= haA 328 62.5

S= ha

A 28 8/2

/1 19.4

S= ha

A 1 75

65.8

S= ha

A 20 0/1

20.0

S= ha

A 28 7/1

46.0

S= ha

A 3 00/

1

3.90

S= ha

A 3 00/

2

6.22

S= ha

300 /3

1.28

S= ha

A 3 00/

6

5.95

S= ha

A 3 00/

7

1.80

S= ha

A 1 98/

1

10.0

S= ha

A 1 98/

2

4.42

S= ha

A 1 98/

3

3.49

S= ha

A 1 98/

4

1.00

S= ha

A 3 02/

1

6.76

S= ha

A 3 02/

2

4.89

S= ha

A 3 02/

3

4.13

S= ha

A 3 02/

4

3.54

S= ha

A 3 02/

5

0.90

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 141516

17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2829

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

4950

51 525354

S= ha

A 3 02/

6

0.60

S= ha

A 3 02/

7

S= ha

A 3 07/

1

2.10

S= ha

A 3 07/

3

1.80

S= ha

A 3 07/

4

5.00

S= ha

A 3 07/

5

2.12

S= ha

A 3 07/

6

2.15

S= ha

A 3 07/

7

S= ha

A 3 07/

8

S= ha

A 3 07/

9

S= ha

A 3 30/

1/1 13.5

A 3 04/

1/1

A 3 07/

2

A 3 05

A 3 06

S= ha

A 19 5/1

4.77

S= ha

A 19 5/2

1.20

S= ha

A 19 5/3

2.00

S= ha

A 1 95/

4 1.83

S= ha

A 19 5/5

1.94

S= ha

A 19 5/6

1.02

S= ha

A 1 9 5 / 7

1.32

S= ha

A 1 89/

1/8

S= ha

A 1 89/

1/7

HCn

m/ m

278 6

1.8

HC n

m/ m

277 4.0

1.5

HCn

m/ m

276 4.0

1.5

H C n

m /

m

2 0 1

5 .0

1 .5

HCn

m/ m

109 6.0

2.0

H C n

m /

m

1 7 5 / 3 8 .0

2 .0

HCn

m/ m

175 /2

m/ m

5.0 1.5

HC n

m /

m

19 9

6. 0

2. 0

H C n

m /

m

1 8 7

HC n

m/ m

18 7/ 8

H C n

m /

2 1 4

H C n

m /

m

1 9 6

HCn

m/ m

200 /2

m/ m

4.0 1.0

HCn

m/ m

285 4.0

1.0

H C n

m /

m

2 8 6

4 .0

1 .0

HCn

m/ m

308 5.0

1.5

HCn

m/ m

329 3.0 1.0

m

176/ 1

4.0

D e

m

1 9 1

De

m

19 4/ 2

5. 0

D e

m

1 9 2

4 .0

D e

m

1 9 3

4 .0

D e

m

3 0 1

4 .0

D e

m

3 0 3

4 .0

De

m

291 /2

4.0

De

m

288 /1/

4 5 .0

De

m

197 4.0

D e

m

2 9 9

4 .0

HC n

m/ m

197 3.0

0.5

H C n

m /

m

2 6 9

5 .0

1 .5

De

m

197

4.0

220 K

W

D N 6 9 TI M IS O AR A - AR AD

D N 6 9 TI M IS O A R A - A R A D

D N 6 9 TI M IS O AR A - AR AD

C c 288/1/1/b/3/1

Cc 288/1/1/b/3/2

9531/09

C c 2 00/

1/ 5 / 2

105 9 5 4 / 09

Cc 28 8/1/1

/b/1/1

Cc 28 8/1/1

/b/1/2

8846/09 C

c 288/1/1/b/3/1

Cc 288/1/1/b/3/2

9531/09

A300/5

A300/6

34407/09 5 7 6 0 5 / 0 9

A 2 8 9 / 1 / 1 1

C c 2 00/

1/ 5 / 2

105 9 5 4 / 09

A287/1/5/2 Lot 1Lot 2

103361/10

116456/1 0

Nr. cad. nou 50548

SC M

AH LE C

O M

PO N

EN TE

D E M

O TO

R

SR L

H ALA PR

O D

U C

TIE

PAR TER45867/201

1

L o t 1

71907/20 11

37511/20 12_alip.

Lot 2

S = 3 .90h

a

A300 /1

A300 /2

S = 6 .22h

a

A300 /3

S = 1 .28h

a

A300 /4

S = 2.00h

a

A300 /7

S = 1 .90h

a

S=11.32ha

CC268/2

A175/3/3/2

A175/3/3/1

S = 5 0 1 0 0 m p

A 1 7 5 / 3 / 5

De19 7

A 2 0 0 / 1 / 2

C c 2 00/

1/ 5 / 1

C c 2 00/

1/ 5 / 3

S = 7 11m

p

Cc268/1/2-4/ S=74687 mp

S=39213 mp

Cc268/1/2-4/

Cc268/1/2-4/ S=74687 mpS=74687 mp

Cc268/1/2-4/

A328/1/1/1/1 S=332966 mp

A328/1/1/1/2 S=1504mp

D N

69 - spre TIM ISO

AR A

A202 /1/5

A202 /1/4

A202 /1/3

A202 /1/2

Cc20 2/1/1

HCn1 99

A200/1/1

D e202/3

H C

n201

HCn2 02/2

HCn1 99

D e282/15

D e288/1/3

HCn2 90

A 289/1/10

S=1.00ha

HCn2 90

A 289/1/10

S=1.00ha

A288/2/5

D s

33 0/

1/ 1/

2/ 1;

33 0/

1/ 1/

3/ 1/

1/ 3

Cc 2 02/1/

1/1

A202 /1/2

HCn1 99

D N

69

Cc 20 2/1/1

/4

Cc 20 2/1/1

/5

Cc 20 2/1/1/

6

Cc 20 2/1/1

/7

C c 202/1/1/2

C c 202/1/1/3

A 2 8 9 / 1 / 7

S = 1 .0 0 h a

S = 1 .0 0 h a

A 2 8 8 / 2 / 1 2

HCn 285

De28 8/1

/4

A288/2/2

A288/2/3

A288/2/4

S=2700mp

A 288/2/20

S=2700mp

A 288/2/20

S=11 000m

p Cc

291/ 1/2/

2-3 /1

A 2 8 7 / 1/ 3

A 2 8 7 / 1/ 4

A328/1

A330/2

A328/1/1/2

A330/1/1 /2/1-A33

0/1/1/3/1 /1/3

:/2

H C

n269

D N

(69)283

HCn329/1

A330/1/1 /1 CC

330/1/1/2 /2

A330/1/1/3/2

:/4

:/5

:/6

:/5

A330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1/1/4

DS 330/ 1/1/2/1 -

DS 330 /1/1/3/1/

1/3

/1 /2

/3

Cc 330/1/1/2/1 - Cc 330/1/1/3/1/1/1; Cc 330/1/1/2/1 - Cc 330/1/1/3/1/2; Cc 330/1/1/2/1 - Cc 330/1/1/3/1/3; Cc 330/1/1/2/1 - Cc 330/1/1/3/1/1/7

C c291/1/2/3/2

C c291/1/2/3/1

D N

69 - spre TIM ISO

AR A

S 2 0

1

S 2 10

S100

S 2 2 0

S 2 3 0

S 2 4 0

S 2 5 0

S 115

S114

S 2 2 0

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

D N 69

D N 69

D N 69

D N 69

D N 69

9 3 .4 6

9 3 .2 8

9 3 .0 1

9 3 .0 9

9 3 .2 7

S 2 0

1

S 2 10

S100

S 2 2 0

S 2 3 0

S 2 4 0

S 2 5 0

S 115

S114

S 2 2 0

DN(69)283

A20 2/1

/1

A20 2/1

/2

A20 2/1

/3

A20 2/1

/4

A20 2/1

/5

190.1 52.75

52.75 189.1

53.02

53.01 188.2

53.29

53.28 187.2

53.56 186.2

53.57

185.1

53.88

53.87

184.1

54.19

54.18

183

54.5

54.5

182.1

54.81

54.8

181.8

54.98

54.98

182.3

54.94

54.95

184

54.71

54.76

184.7

54.21

54.22

185.1

54.09

54.1

188.7

53.81

54.14

161.8

41.73 61.94

4.23 95.31

16.3

61.8254.96 165.3

67.07

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/17

:/18

H C n

m /

1 8 7

3 .0

0 .5 m

H C

n187

1

2

4 5

6 7

8

9

10

12

11

S = 5 9387

mp

Hcn27 8

Hcn269

Hcn27 7

Hcn27 6

Hcn27 5

Hcn27 1

Hcn269

A274/2

S=3.67ha

159.12

150

145.75

26.74

8.20

197.23

177.34

57.7 4

786.86

795.3

803.5

812

828.1

820.4

786.1

A274/ 1/1

A274/ 1/2

A274/ 1/3

A274/ 1/4

A274/ 1/5

A274/ 1/6

A274/ 1/7

S=7.1 7ha

S=5.6 4ha

S=4.1 0ha

S=4.1 6ha

S=1.8 7ha

S=1.7 0ha

S=1.7 5ha

783.76

349.11

3.44

264.9

161.62

778.23

775.65

770.72

355.18

193.3

770.18

236.25

311.2

586.4

587.2

754.4

623.8

A282/ 1

S=9.1 7ha

A282/ 2

S=4.5 0ha

A282/ 3

S=7.0 0ha

A282/ 4/1

S=0.5 0ha

A282/ 4/2

S=5.2 5ha

A282/ 5

A282/ 6

A282/ 7

A282/ 8

A282/ 9

A282/ 10

A282/ 11

A282/ 12

A282/ 13

S=1.0 2ha

S=9.5 0ha

A282/ 14

A268/2

S=2.17ha

De 268

/1/1

A268/1/4

A268/1/3

De197

A289/1

HCn29 0HCn284

De299

De298 A288/2

HCn187

HCn28 5

HCn30 8

A287/1

HCn3 08

HCn329/1

A330/1/1

A328/1

S=2.40ha

S=6.32ha

HCn286

De288/ 1/4

S=6.08ha Cc 288/1/1

S=3.80ha

A288/1/2

242.87

De282/15

116.936 6.92

78.68

357.7

180.41

178.61

423

191 .01

184.4

A300/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

rez :/8

65.12

18.57

545.1

544.5 83.31

540

175.15

455.73

10 7.4

5

135.9

534.1

S=10.00 ha

S=4.42h a

S=3.49h a

S=1.00h a

545.2

123.87

547.8

95.26

547.5

78.78

549.6

62.47

551.4

19.37

33. 96

54.36

518.9

14.42

190. 44466.4

47.91

57.63 287. 3

281.8

A302/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

rez :/8

De176/1

HCn196

A175/1

HCn175/4

HCn17 5/5

HCn199

HCn199

De 19

4/2

A195

De191

HCn199

S=16.25ha

A202/1

S=14.23ha

A200/1

S=20.83ha

HCn20 2/2

HCn20 2/2

Pdt292/1

S=1.55ha

A330/2

De

HC n1

99

S=1.50ha S=0.59ha

S=1.95ha

125.78

51.63

86.84

70.46

28.00 7.84

39.47

HCn32 9/2

A268/1/2

S=2.67ha

A198/1

De197

A198

A302/1

S=19.06ha

S=24.11ha

S=17.20ha

S=19.42ha

S=45.63ha S=13.49ha

S=62.51ha

S=4.69ha

A274/1

S=26.36ha

A268/1

S=13.17ha

De168/2

S=21.35ha

S=30.43ha

S=13.78ha

HCn201

De287/ 2

De291/ 2

A330/1/2

S=0.45ha

De175 /6

A175/3

A175/2

82.02

63.83

266.7

67.48

268

67.4

168.76

329.7

155.28

337.8

22.8

24.72

375.7

127.87

137.8

96 .53

213.24

13 0.4

9

S=4.49ha

A200/1/5

A200/1/4

S=4.50ha

A200/1/3

S=0.76ha

A200/1/2

S=4.49ha

A200/1/1

S=1.80haA200/1/6

S=4.79ha

157.9

5.183 7.23

545.1

37.13

378.9

10.31 35.5

353.9 140.6

71.62

83.91 315.9

294.9

295.50

327.4

29.52

29.92

331.1

199.34

159.8

77.03

45. 86

128.37A175/3/1

S=1.37ha

A175/3/2

S=4.50ha

A175/3/3

S=9.50ha

A175/3/4

S=0.97ha

A175/3/5

S=5.01ha

359.2

63.89

355.7

50.77

50.66

353

36.44

241.2

290.46

341.6

27.53

26.91

347.7 151.8

148.38

380.5

28.47

27.83

386.5

114.6 364.6

217.3

68.31

101.95A175/1/1

S=2.29ha A175/1/2

S=1.80ha

A175/1/3

S=9.50ha

A175/1/4

S=0.93ha

A175/1/5

S=5.42ha

A175/1/6

S=1.07ha

A175/1/7

S=9.50ha

A175/2/1

S=3.35ha A175/2/2

S=0.50ha

A175/2/3

S=1.66ha

A175/2/4

S=4.50ha

A198/2

A198/3

A198/4

De303

A291/1 /1

S=4.51 ha

S=2.95 ha

A330/1/1/1

A330/1/1/2

A330/1/1/3

S=4.99ha

S=5.19ha

S=3.31ha

A328/1/6

A328/1/5

A328/1/4

A328/1/3

A328/1/2

A328/1/1

S=35.84ha

A175/2/5

A175/2/6 S=2.01ha S=1.76ha

A203/1/1

S=3.05ha

De 27

9/1 /4

De197

:/2

S=1.00ha :/3

S=1.00ha :/4

S=1.00ha :/5

S=1.00ha :/6

S=1.00ha :/7

S=1.00ha :/8

S=1.00ha

:/9 S=1.00ha

:/10 S=1.00ha

:/11 S=1.00ha

:/12 S=1.00ha

S=1.00ha

:/14

S=1.00ha

366.4

54.28

366.8

54.27

366.3

15.83

15.83

366.2

15.84

15.83

A288/2/1A288/2/2

A288/2/3

A288/2/4

S=1.99ha

S=0.58ha

S=0.58ha

S=1.00ha

366

27.32

27.31

365.8

27.33

27.33

365.6

27.34

27.34

365.6

27.35

27.35

365.7

27.35

27.35

365.7

27.34

27.34

365.8

27.34

27.34

365.8

27.33

27.34

365.9

27.33

27.33

365.9

27.33

27.33

365.8

27.33

27.33

365.8

27.34

27.33

365.5

27.35

27.35

365.2

27.37

27.37 231.6

35.21

130.9 46.0517.84

112.4 32.17

A288/2/5

S=1.00ha

A288/2/6

S=1.00ha

A288/2/7

S=1.00ha

A288/2/8

S=1.00ha

A288/2/9

S=1.00ha

A288/2/10

S=1.00ha

A288/2/11

S=1.00ha

A288/2/12

S=1.00ha

A288/2/13

S=1.00ha

A288/2/14

S=1.00ha

A288/2/15

S=1.00ha

A288/2/16

S=1.00ha

A288/2/17

S=1.00ha

A288/2/18 S=1.00ha

A288/2/19

S=1.00ha

:/20 0.27ha

344.8

29.61

334.9

30.51

324.7

31.5

314.2

32.59

303.4

33.8

292.1

35.15

280.4

36.69

268.2

39.49

244

42.52 229.4

45.35 214.4

48.78 198.2

53.13 180.6

Cc 291 /1/2

Cc 287/1/1

A287/1/2

A287/1/3

S=1.69ha

S=6.94ha

S=1.50ha

11.02

505.4

11.03

101.2

515.9

101.67

513.9

56.05

58.10

19.22

517.6

20.07

545.2

98.69

94.31

546.1

169.27

173.24

512

87.39

99.99

510.4

22.56

22.7

506.1

34.06

34.58

496.8

17.35

19.73

469.7

33.43

43.12

56.3

448.06

44.97

S=0.5558haS=5.16ha

S=2.86haS=0.98ha

S=5.00ha

S=8.7742ha

S=4.64ha

S=1.15ha

S=1.73ha

S=0.87ha

S=1.61ha

S=2.13ha

A287/1/4

A287/1/5

A287/1/6

A287/1/7

A287/1/8

A287/1/9

A287/1/10

A287/1/11A287/1/12

A287/1/13

A287/1/14

A287/1/15

159.12

150

145.75

26.74

8.20

197.23

177.34

57.7 4

786.86

795.3

803.5

812

828.1

820.4

786.1

783.76

349.11

3.44

264.9

161.62

778.23

775.65

770.72

355.18

193.3

770.18

236.25

311.2

586.4

587.2

754.4

623.8

242.87

116.936 6.92

78.68

357.7

180.41

178.61

343.2

423

225.0 3

191 .01

184.4

65.12

18.57

545.1

544.5 83.31

540

175.15

455.73

10 7.4

5

135.9

534.1

545.2

123.87

547.8

95.26

547.5

78.78

549.6

62.47

551.4

19.37

33. 96

54.36

518.9

14.42

190. 44466.4

47.91

57.63 287. 3

281.8

125.78

51.63

86.84

70.46

28.00 7.84

39.47

82.02

63.83

266.7

67.48

268

67.4

168.76

329.7

155.28

337.8

22.8

24.72

375.7

127.87

137.8

96 .53

213.24

13 0.4

9

157.9

5.183 7.23

545.1

37.13

378.9

10.31 35.5

353.9 140.6

71.62

83.91 315.9

294.9

295.50

327.4

29.52

29.92

331.1

199.34

159.8

77.03

45. 86

128.37

359.2

63.89

355.7

50.77

50.66

353

36.44

241.2

290.46

341.6

27.53

26.91

347.7 151.8

148.38

380.5

28.47

27.83

386.5

114.6 364.6

217.3

68.31

101.95

P. U. Z. A

PRO BAT

Cc 288/1/1/a

S =30.400mp

S =30.400mp

Cc 288/1/1/b

A300/1

S=27.49ha

13

DE 2 98

DE 1 97

DE 19 7

12

Punct de conexiune cu furnizorii de telefonie, internet si TV;

12

12

12

16

HCn187

LEA 220

kV

LEA 110

kV SA

CAL AZ-

ORT ISO

ARA

A 300 /6

A 300 /5

97.611

97.415

97.404

97.411

97.689

97.762

97.994

98.047

98.071

97.878

98.102 98.300

98.100 97.994

97.783

97.666

97.434

97.421

97.429

97.525

97.604

97.340

97.547

97.512

97.585

97.725

98.032

98.251

98.403

98.172

99.447

98.840

98.409

98.121

97.753

97.642

97.715 97.688

97.989

98.249

98.338

98.150

97.943

97.685

98.000

98.212

98.309

98.302

98.019 97.703

97.558

97.583

97.689

97.894

98.274

98.624

98.984

99.39799.783

99.451

99.150

98.677

98.202

97.873

97.644

97.567

97.494

97.770

97.990

98.303

98.263

98.119

99.847

99.409

99.344

99.042

98.549

98.230 97.925

97.844

97.657

97.788

97.991

98.193

98.282

98.073

98.187

98.312

98.394

98.246

98.011

97.868

97.600

97.444

97.508

97.567

97.583

97.433

97.380

97.271

97.371 97.383

97.40097.414

97.42897.791

98.084 98.416

98.487 98.313

98.083 97.890

97.92697.808

97.612 97.525

97.562 97.830

98.11398.428

98.684 98.955

99.16399.180

99.121

98.859 99.022

99.073

99.022

98.744

98.422

98.116

97.849

97.549

97.512

97.504

97.627

97.791

97.863

98.141

98.419

98.590

98.469

97.639

97.315

97.287 97.280

97.338

97.451

100.000

Statia 100

4865002 0 3 0 0 0

2 0 3 1 0 0

486500 2 0 3 2 0 0

486500 2 0 3 3 0 0

486500 2 0 3 4 0 0

486500

2 0 3 0 0 0

486400 2 0 3 1 0 0

486400

2 0 3 2 0 0

486600 4866002 0 3 3 0 0

4866002 0 3 4 0 0

A 30 0/4

DE 301-4m

N

DE 1 97

DE 301-4m

DE 28 8/1/4

DE 2 98

16

16

14

16

HCL 184/29.05.2007

HCL 284/28.06.2006 HCL 356/25.07.2006 HCL 449/03.10.2006

HCL 322/03.08.2007

HCL 191/21.12.2004

HCL 115/28.03.2006

HCL 311/31.07.2007

ATON

HCL 577/21.11.2013

HCL 546/16.12.2008

HCL 368/28.09.2010

HCL 210/25.05.2010

4,00

4,00

10,00

14,0010,00

106,33

4,24

4,2 9

71,97

19,00

16,00

14,00

18,00

57,00

60,33

120,00

8,00 10,00

6,00

0,77

109,33

109,33

52,00

50,00

50,00

50,00

50,00

71,55

109,33 6,00

120,00

109,33

109,33

109,33

109,33

57,00

60,33

6,00 31,82

40,94

50,00

50,00

50,00

50,00

55,00 14,00

120,00

10.00

1.145,13 m2

HCN 290

1

2 3

4 5

POT max 55% CUT max. 1 max. P+4E

POT max 55% CUT max. 1 max. P+4E

SPa

PTT1

PTT1

PTT2

BR

HCN 285

HCN 187

HCN 197

DE 2 88/1/

4

DE 28 7/2

DE 29 1/2

6

7

8

9

TS SP

DSH

Punct de conexiune cu furnizorii de telefonie, internet si TV;

F

10PT R

min. H/2

min. H/2

HCN 187

HCN 197

DE 28 7/2

HCN 197

DE 28 7/2

zona protectie canal - 2m

Legenda: limita zona studiata

limita parcela studiata / teren propus a fi introdus in intravilan

drumuri de exploatare canale LEA

drumuri propuse

zona protectie LEA

zona servicii si depozitare propusa zona verde / echipare edilitara propusa

zona implantare constructii

drumuri propuse inafara zonei studiate

cote nivel

limita parcele propuse

accese numar parcele

servitute trecere pentru acces / trasee echipare edilitara pentru zona

97.512

5

Schema de circulatie - asigurare acces

Centu ra Tim

isoara - proi

ectat

racord existent

DE 301

Centu ra Tim

isoara - exis

tent

DE 288/1/3

DN 69

DN 69 Km 6+400

DE 197Aton bretea colectoare

Argomm

bretea colectoare

Del Bono &co

Mahle

Fotovoltaic

08

Parc Schema de circulatie - asigurare acces

Atasament: 15_Limita_intravilan.pdf

79 / A / 015

1:2000, 1:5000

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

Beneficiari:

Denumire proiect:

arh. Camil Milincu

Faza:

Nr. pr.:

Denumire plansa:Scara:

Nr. pl.:

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

arh. Camil Milincu

arh. Alin Tutac

79/2013

PUZ

Data:mai.2013

Timisoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212 Damacus Lucian

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Timisoara, Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

limita zona studiata

Legenda:

limita parcela studiata limita parcele drumuri de exploatare canale LEA cote nivel limita intravilan existent limita intravilan propus prin PUG in lucru

suprafata teren ce se propune a fi inclusa in intravilan

97.512

55,00

37,00

Nr. ca d. nouCc 2

88/1/ 1/b/1

/1

40019 2

Nr. ca d.

Hala i ndust

riala

(P)

(P+1E)C1

C 2

Corp admin

istrati v biro

uri

38950 /09

5 7 6 0 5 / 0 9

A 2 8 9 / 1 / 1 1

23957/07

36920/07

36909/07

70405/07

71870/07

94043/07

96983/07

17825/07

135535/07

154005/07

154458/07

161578/07

171725/07

171714/07

181436/07

185578/07 185578/07

4058/08

146284 /08

Nr.106423/08Nr.

106425/08

157662/08

157666/08

80806/08

nou50495

nou50496

50545 50546

50547

50548

50538

50539

400192

400193 405143

404125

411499

416702

416703

50401

417384

424559

424560

416612

429132

429133

432289

DJ216

F215

HCn219

Ps218

DJ217

HCn21 1

HCn214

De202/3

De221/26-4m

De288/1/3

F213/1

F213/1

A212/1

HCn211

NGl214/2

A206/1/12

De204 HCn203/2

De204

De203/1/15-4m

A203/1

Ps218

HCn19 9

A202/1/1

A202/1/2

A202/1/3

A202/1/4

A202/1/5

HCn20 2/2 De197

Ps221

Km 7

Km 8

Km 6

Km 5

20 36

00

488100

20 37

00

488100

20 38

00

488100

20 37

00

488000

20 38

00

488000

20 37

00

487900

20 39

00

487900

20 38

00

487800

20 39

00

487800

20 37

00

487800

20 38

00

487700

20 39

00

487700

20 38

00

487600

20 39

00

487600

20 40

00

487600

20 40

00

487500

20 39

00

487500

20 38

00

487500

20 39

00

487400

20 38

00

487400

20 40

00

487400

20 41

00

487500

20 41

00

487400

20 41

00

487300

20 40

00

487300

20 39

00

487300

20 39

00

487200

20 40

00

487200

20 41

00

487200

20 40

00

487100

20 41

00

487100

20 42

00

487000

20 41

00

487000

20 40

00

487000

20 41

00

486900

20 42

00

486900

20 41

00

486800

20 42

00

486800

20 42

00

486700

20 41

00

486700

20 43

00

486700

20 43

00

486800

20 43

00

486600

20 42

00

486600

20 42

00

486500

20 44

00

486500

20 43

00

486500

20 42

00

486400

20 43

00

486400

20 44

00

486400

20 42

00

486300

20 43

00

486300

20 44

00

486300

20 44

00

486200

20 43

00

486200

20 45

00

486200

20 45

00

486100

20 44

00

486100

20 43

00

486100

20 44

00

486000

20 45

00

486000

20 44

00

485900

20 45

00

485900

20 46

00

4 8 5 9 0 0

20 46

00

4 8 5 8 0 0

20 45

00

485800

20 44

00

485800

20 45

00

485700

20 46

00

4 8 5 7 0 0

20 45

00

485600

20 46

00

4 8 5 6 0 0

20 47

00

4 8 5 6 0 0

20 45

00

485500

20 47

00

4 8 5 5 0 0

20 46

00

4 8 5 4 0 0

20 47

00

4 8 5 4 0 0

20 48

00

4 8 5 4 0 0

20 47

00

4 8 5 3 0 0

20 48

00

4 8 5 3 0 0

20 48

00

4 8 5 2 0 0

20 49

00

485200

20 49

00

485100

20 48

00

4 8 5 1 0 0

20 50

00

485100

20 49

00

485000

20 50

00

485000

20 50

00

484900

20 51

00

484900

20 49

00

484900

20 50

00

484800

20 51

00

484800

20 50

00

484700

20 52

00

484700

20 52

00

484600

20 51

00

484600

20 51

00

484500

20 52

00

484500

20 53

00

484500

20 29

50

486850

20 30

00

486850

20 30

50

486850

20 30

50

486900

20 31

00

486900

20 31

50

486900

20 32

00

486950

20 32

50

486950

20 32

50

487000

20 32

00

487000

20 32

00

487050

20 32

00

487100

20 31

50

487150

20 31

50

487200

20 31

50

487250

20 31

00

487250

20 31

00

487300

20 31

00

487350

20 30

50

487350

20 30

00

487350

20 29

50

487350

20 29

00

487350

20 28

50

487350

20 28

50

487300

20 28

00

487250

20 28

00

487200

20 28

00

487150

20 28

00

487100

20 28

00

487050

20 28

50

487050

20 28

50

487000

20 28

50

486950

20 28

50

486900

20 28

50

486850

20 28

00

486800

20 28

50

486800

20 29

00

486800

20 29

00

486850

20 36

00

20 31

50

486850

20 30

50

486800

20 31

00

486850

4867004867004867004867004867004867004 8 6 7 0 04 8 6 7 0 04 8 6 7 0 0486700486700486700486700486700486700

4866004866004866004866004866004866004866004 8 6 6 0 04 8 6 6 0 04 8 6 6 0 0486600486600486600486600486600486600

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

4 8 6 5 0 0

4 8 6 4 0 0

4 8 6 3 0 0

4 8 6 5 0 0

4 8 6 4 0 0

4 8 6 3 0 0

4 8 6 5 0 0

4 8 6 4 0 0

4 8 6 3 0 0

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

4 8 6 2 0 0

4 8 6 1 0 0

4 8 6 2 0 0

4 8 6 1 0 0

4 8 6 2 0 0

4 8 6 1 0 0

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

4860004860004860004860004860004860004860004860004860004 8 6 0 0 04 8 6 0 0 04 8 6 0 0 0486000486000486000486000486000486000

20 29

00

20 40

00 20

40 00

20 40

00 20

40 00

20 40

00 20

40 00

20 40

00 20

40 00

20 40

00

20 43

00

20 42

00 20

42 00

20 42

00

20 35

00

20 41

00 20

41 00

20 41

00 20

41 00

20 41

00 20

41 00

20 41

00

486800

20 37

00

20 38

00

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 31

00

20 37

00

20 32

00

20 30

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 35

00 20

35 00

20 35

00 20

35 00

20 35

00 20

35 00

20 29

00

20 36

00 20

36 00

20 36

00 20

36 00

20 39

00

20 38

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 39

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

4 8 6 8 0 0 4 8 6 8 0 0 4 8 6 8 0 0 486800 486800 486800 486800 486800 486800

20 37

00

20 38

00

20 36

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 36

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 36

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 36

00

20 39

00

20 35

00 20

35 00

486800

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

486800486800

De 6 1

- 4m

A59

De57-4m

HCn

De 76

-4m

HC n6

5

S= ha

A 279

/2

S= ha

A 282

/13

9.50

S= ha

A 282

/14

1.02

S= ha

A 282

/15

XXX X

S= ha

A 282

/12

9.50

S= ha

A 282

/11

5.54

S= ha

A 282

/10

4.08

S= ha

A 282

/9

1.80

S= ha

A 282

/8

5.69

S= ha

A 28 2/7

0.62

S= ha

A 282

/6

3.58

S= ha

A 282

/5

5.96

S= ha

A 274

/1/ 7

S= ha

A 274

/1/ 6

S= ha

A 274

/1/ 5

S= ha

A 274

/1/ 4

S= ha

A 274

/1/ 3

S= ha

A 274

/2

3.67

S= ha

A 268

/2

2.17

S= ha

A 26 8/1

/3

6.32

S= ha

A 268

/1/ 2

2.67

S= ha

A 282

/1

S= ha

A 28 2/2

S= ha

A 282

/3

S= ha

A 28 2

/4

S= ha

A 203

/1

15.2

S= ha

A 202

/1

14.2

S= ha

A 28 9

/1

17.2

S= ha

A 22 3/1

/1 6.08

S= ha

A 223

/1/ 2

3.80

S= ha

A 29 1/1

7.60

S= ha

A 33 0/2

4.60

S =

ha

A 3 3 0 / 1 / 2

0 .6 7

S =

h a

A 3 6 1 / 2 8

S =

h a

A 3 6 1 / 2 7

S =

h a

A 3 6 1 / 2 6

S =

h a

A 3 6 1 / 2 5

S =

h a

A 3 6 1 / 2 4

A 332

A 333

A 3 3 4

A 331

/2

A

A1046

F1044

HCN 1045

HCN 1047

A1048

350-4m

A 354

Arad

A 70

DE 61-

4m

A 59

F N 6 0

Pdt 58

CC 60

DE 5 5

A 52

CC 49

DE 48-4

m

FN 66

A47

DN355

AGL45

DE 4 3-4

m

AGL 42

HCN 25

A 34

/3/2

CC 4

A 354

A 354

A 354

A 3 3 1/ 2

A 3 3 2

C c 3 3 4

C c 3 3 3

S = 0.6

2 h a

S = 0.3

9 h a

S = 0.4

3 h a

S = 0.2

1h a

De2 88/

1/4

A 354

HP r 33 7

DE 4 8-4m

Cc 336/1/28

De 33 5

A 3 3 0/ 2

A 3 3 0/ 2

A 3 3 0/ 1/ 1/ 3

A 3 3 0/ 1/ 1

HCn308

A 2 9 1/ 1/ 1

C c 2 9 1/ 1/ 2

De2 91/2

HCn 285

A 2 8 8 / 1/ 2

A 2 8 8 / 1/ 2

D e 2 8 8 / 1/ 3

D e 2 8 8 / 1/ 3

HCn 290

A 2 8 9 / 1

3 3 1 / 1

S= haA 328 62.5

S= ha

A 288

/2/ 1

19.4

S= ha

A 17 5

65.8

S= ha

A 20 0/1

20.0

S= haA 279/3 6.35

S= ha

A 28 7/1

46.0

S= ha

A 30 0/1

3.90

S= ha

A 30 0/2

6.22

S= ha

300 /3

1.28

S= ha

A 300

/6

5.95

S= ha

A 300

/7

1.80

S= ha

A 198

/1

10.0

S= ha

A 198

/2

4.42

S= ha

A 19 8/3

3.49

S= ha

A 19 8/4

1.00

S= ha

A 302

/1

6.76

S= ha

A 302

/2

4.89

S= ha

A 30 2/3

4.13

S= ha

A 302

/4

3.54

S= ha

A 302

/5

0.90

S= ha

A 302

/6

0.60

S= ha

A 30 2/7

S= ha

A 30 7/1

2.10

S= ha

A 30 7/3

1.80

S= ha

A 30 7/4

5.00

S= ha

A 30 7/5

2.12

S= ha

A 307

/6

2.15

S= ha

A 30 7/7

S= ha

A 307

/8

S= ha

A 30 7/9

S= ha

A 16 8/1

36.9

S= ha

A 33 0/1

/1 13.5

A 30 4/1

/1

A 30 7/2

A 30

5

A 306

S= ha

A 19 4/1

/8 7.00

S= ha

A 194

/1/ 7

1.95

S= ha

A 194

/1/ 6

0.60

S= ha

A 19 4/1

/5 1.63

S= ha

A 194

/1/ 4

2.00

S= ha

A 194

/1/ 3

1.45

S= ha

A 19 4/1

/2 3.01

S= ha

A 19 4/1

/1 2.90

S= ha

A 190 /1/8

1.07

S= ha

A 190 /1/7

4.30

S= ha

A 19 0/1/6

3.22

S= ha

A 19 0/1/5

10.6

S= ha

A 19 0/1/9

5.50

S= ha

A 19 4/3

23.4

S= ha

A 195

/1

4.77

S= ha

A 195

/2

1.20

S= ha

A 19 5/3

2.00

S= ha

A 195

/4

1.83

S= ha

A 19 5/5

1.94

S= ha

A 19 5/6

1.02

S =

ha

A 1 9 5 / 7

1 .3 2

S= ha

A 189

/1/ 8

S= ha

A 18 9/1

/7

S= ha

A 17 0/1

9.30

S =

h a

A 9 7 / 1

7 .5 3

S =

h a

A 9 7 / 3 / 7

1 .5 5

S =

h a

A 9 7 / 3 / 6

1 .1 6

S =

h a

A 9 7 / 3 / 5

3 .4 8

S =

h a

A 9 7 / 3 / 4

1 0 .5

S =

h a

A 9 7 / 3 / 3

2 .9 0

S =

h a

A 9 7 / 3 / 2

2 .1 6

S =

h a

A 9 7 / 3 / 1

1 0 .0

S =

h a

A 9 5 / 2

9 .7 8

S =

h a

A 9 5 / 3

5 .3 2

S =

h a

A 9 5 / 4

5 .0 0

S =

h a

A 9 5 / 5

0 .9 3

S =

h a

A 9 5 / 6

0 .4 9

S =

h a

A 9 5 / 7

1 .2 0

S =

h a

A 9 5 / 8

3 .9 3

S =

h a

A 9 5 / 9

2 .4 8

S =

h a

A 9 5 / 1 0

2 .6 5

S =

h a

A 9 5 / 1 1

4 .5 9

S =

h a

A 9 5 / 1 2

9 .6 2

S =

h a

A 9 5 / 1 6

3 .5 0

S =

h a

A 9 3 / 4

2 .2 3

S= ha

A 190/1 /2

3.70

S= ha

A 190 /1/3

2.41

S= ha

A 190/1 /4/1

0.87

S= ha

A 190/1 /4/2

0.48

S= ha

A 190 /1/4

A 179

A 1 8 1

A 1 8 0

A 178A 102

A 101

A 108

A 109

A 111

A 110

A 112

A 123/1

A 123/2

A 116

A 120

A 122

A 129

A 130

S =

h a

A 7 4 4 / 4 / 2

0 .5 0

HC n

m/ m

278 6

1.8

HCn

m/ m

277 4.0

1.5

HCn

m/ m

276 4.0

1.5

De

m

26 8 / 1/ 1 4. 0

De

m

33 0

4 .0

De

m

281 4.0

H C n

m /

m

2 0 1

5 .0

1 .5

HCn

m/ m

109 6.0

2.0

H C n

m /

m

1 7 5 / 3 8 .0

2 .0

HCn

m/ m

175 /2

HCn

m/ m

194/5

HCn m/

m

173 5.0

1.5

H C n

m /

m

1 6 9

H C n

m /

m

1 9 4 / 4

HC n

m/

m

19 9

6. 0

2. 0

HC n

m /

m

17 7

H C n

m /

m

1 8 7

HC n

m/ m

18 7/ 8

H C n

m /

m

1 8 9 / 2

H C n

m /

m

2 1 4

H C n

m /

m

1 9 6

HCn

m/ m

200 /2

m/ m

4.0 1.0

HCn

m/ m

285 4.0

1.0

H C n

m /

m

2 8 6

4 .0

1 .0

HCn

m/ m

308 5.0

1.5

HCn

m/ m

329 3.0

1.0

De m204 4.0

De

m

176/ 1

4.0

D e

m

1 9 1

D e

m 1 9 4 / 3 / 6 4 .0

D e

m 1 0 4

4 .0

D e

m 1 7 2

4 .0

D e

m 1 0 5

4 .0

De

m

19 4/ 2

5. 0

D e

m

1 9 2

4 .0

D e

m

1 9 3

4 .0

D e

m

3 0 1

4 .0

D e

m

3 0 3

4 .0

De

m

291 /2

4.0

De

m

288/ 1/4

5.0

De

m

197 4.0

D e

m

2 9 9

4 .0

HC n

m/ m

197 3.0

0.5

H C n

m /

m

2 6 9

5 .0

1 .5

De

m

197

4.0

H C n

m /

m

1 1 4

5 .0

1 .5

HCn

m/ m

11 5.0

1.5

HCn

m/ m

99 6.0

2.0

HC n

m /

m

11 4

5. 0

1. 5

De

m

93/ 1

6.0

De

m

93

4.0

De

m

11 3

4. 0

De

m

129 4.0

De

m

97/ 2

4.0

220 K

W

DN 6 TI

MISO ARA

- S ANN

ICOL AU

MAR E

C A LE F E R A TA TI M IS O A R A - A R A D

C A LE F E R A TA TI M IS O A R A - A R A D

C A LE F E R A TA TI M IS O A R A - S A N N IC O LA U M A R E

D N 6 9 TI M IS O AR A - AR AD

D N 6 9 TI M IS O A R A - A R A D

D N 6 9 TI M IS O AR A - AR AD

C c 288/1/1/b/3/1

Cc 288/1/1/b/3/2

9531/09

C c 2 00/

1/ 5 / 2

105 9 5 4 / 09

Cc 2 88/1/

1/b/1 /1

Cc 2 88/1/

1/b/1 /2

8846/09

C c 288/1/1/b/3/1

Cc 288/1/1/b/3/2

9531/09

A300/5

A300/6

34407/09

5 7 6 0 5 / 0 9

A 2 8 9 / 1 / 1 1

C c 2 00/

1/ 5 / 2

105 9 5 4 / 09

A287/1/5/2 Lot 1Lot 2

103361/10

116456/1 0

Nr. cad. nou 50548

SC M

AH LE C

O M

PO N

EN TE

D E M

O TO

R

SR L

H ALA PR

O D

U C

TIE

PAR TER45867/201

1

L o t 1

71907/20 11

37511/20 12_alip.

Lot 2

S = 3 .90h

a

A300 /1

A300 /2

S = 6 .22h

a

A300 /3

S = 1 .28h

a

A300 /4

S = 2 .00h

a

A300 /7

S = 1.90

ha

S=11.32ha

CC268/2

6

A175/3/3/2

A175/3/3/1

S = 5 0 1 0 0 m p

A 1 7 5 / 3 / 5

De1 97

A 2 0 0 / 1 / 2

C c 2 00/

1/ 5 / 1

C c 2 00/

1/ 5 / 3

S = 7 11m

p

Cc268/1/2-4/ S=74687 mp

S=39213 mp Cc268/1/2-4/

Cc268/1/2-4/ S=74687 mpS=74687 mp

Cc268/1/2-4/

A328/1/1/1/1 S=332966 mp

A328/1/1/1/2 S=1504mp

D N

69 - spre TIM ISO

AR A

A202 /1/5

A202 /1/4

A202 /1/3

A202 /1/2

Cc20 2/1/1

HCn1 99

A200/1/1

D e202/3

H C

n201

HCn 202/2

HCn1 99

D e282/15

D e288/1/3

HCn2 90

A 289/1/10

S=1.00ha

HCn2 90

A 289/1/10

S=1.00ha

A288/2/5

D s

33 0/

1/ 1/

2/ 1;

33 0/

1/ 1/

3/ 1/

1/ 3

Cc 2 02/1

/1/1

A202 /1/2

HCn1 99

D N

69

Cc 20 2/1/1

/4

Cc 2 02/1/

1/5

Cc 2 02/1/

1/6

Cc 20 2/1/1

/7

C c 202/1/1/2

C c 202/1/1/3

A 2 8 9 / 1 / 7

S = 1 .0 0 h a

S = 1 .0 0 h a

A 2 8 8 / 2 / 1 2

HCn 285

De28 8/1

/4

A288/2/2

A288/2/3

A288/2/4

S=2700mp

A 288/2/20

S=2700mp

A 288/2/20

S=11 000m

p Cc

291/ 1/2/

2-3 /1

A 2 8 7 / 1/ 3

A 2 8 7 / 1/ 4

A328/1

A330/2

A328/1/1/2

A330/1/ 1/2/1-A3

30/1/1/3 /1/1/3

:/2

H C

n269

D N

(69)283

HCn329/1

A330/1/ 1/1

CC330/1 /1/2/2

A330/1/1/3/2

:/4

:/5

:/6

:/5

A330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1/1/4

DS 330/ 1/1/2/1

- DS 33 0/1/1/3/1

/1/3

/1 /2

/3

Cc 330/1/1/2/1 - Cc 330/1/1/3/1/1/1; Cc 330/1/1/2/1 - Cc 330/1/1/3/1/2; Cc 330/1/1/2/1 - Cc 330/1/1/3/1/3; Cc 330/1/1/2/1 - Cc 330/1/1/3/1/1/7

C c291/1/2/3/2

C c291/1/2/3/1

D N

69 - spre TIM ISO

AR A

CC

CC

S140

S150

S1 60

S170

S180

S190

S 2 0 0

S 2 0

1

S 2 10

S100

S 2 2 0

S 2 3 0

S 2 4 0

S 2 5 0

S 115

S114

S 113

S 112

S 111

S 2 5 0

S 2 6 0

S 2 7 0

S 2 2 0

Sanandrei

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

DN 69

DN 69

DN 69

DN 69

D N 69

D N 69

D N 69

D N 69

D N 69

D J 692

D J 692

92.46

9 3 .4 6

9 3 .2 8

9 3 .0 1

9 2 .18

9 3 .0 9

94.33

92. 11

92.74

9 2 .0 2

9 3 .2 7

9 2 .3 9

9 2 .0 4

9 1.9

0

9 1.7

8

S140

S150

S1 60

S170

S180

S190

S 2 0 0

S 2 0

1

S 2 10

S100

S 2 2 0

S 2 3 0

S 2 4 0

S 2 5 0

S 115

S114

S 113

S 112

S 111

S 2 5 0

S 2 6 0

S 2 7 0

S 2 2 0

DN(69)283

100

200

A20 2/1

/1

A20 2/1

/2

A20 2/1

/3

A20 2/1

/4

A20 2/1

/5

190.1 52.75

52.75 189.1

53.02

53.01 188.2

53.29

53.28 187.2

53.56 186.2

53.57

185.1

53.88

53.87

184.1

54.19

54.18

183

54.5

54.5

182.1

54.81

54.8

181.8

54.98

54.98

182.3

54.94

54.95

184

54.71

54.76

184.7

54.21

54.22

185.1

54.09

54.1

188.7

53.81

54.14

161.8

41.73 61.94

4.23 95.31

16.3

61.8254.96 165.3

67.07

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/17

:/18

H C n

m /

1 8 7

3 .0

0 .5 m

H C

n187

1

2

4 5

6 7

8

9

10

12

11

S = 5 9387

mp

HCn70/3

HCn70/4

localitatea DUMBRAVITA

scara 1 : 2000

LOCATORI - SCAI KM6

23 .06

17 3.5

23 .06

17 3.5

28 .83

28 .83

28 .83

17 3.5

28 .83

28 .83

17 3.5

28 .83

17 3.5

10 1.3

17 3.5

10 2.5

70 .47

17 3.5

71 .67

10 1.3

9.9 7118

.92

17 2.7

28 .87

17 3.5

29 .11

17 1.4

29 .07

17 2.7

29 .11

29 .32

17 0.2

29 .28

17 1.4

29 .32

35 .48

16 8.6

35 .43

17 0.2

35 .48

63 .41

74 .61

16 6.9

13 7.9

16 8.6

95 .55

16 8.1

95 .55

16 6.9

95 .55

28 .14

16 8.5

28 .91

16 8.1

A 7 0/1

/1

A7 0/1

/2

A7 0/1

/3

A7 0/1

/4

A7 0/1

/5

A7 0/1

/6

A7 0/1

/7

A7 0/1

/8

A7 0/1

/9

A7 0/1

/10

A7 0/1

/11

DJ

L3/2

HPr15

HCn2

S=2.67 ha

N

139 .79

165.81

228.52

S= 5,5

7 h a

A7 0/2

/1/ 4

S= 1,6

3 h a

A7 0/2

/3/ 1

S= 1,2

0 h a

A7 0/2

/3/ 2

A7 0/2

/3/ 3

S= 0,5

0 h a

A70/2/2S=0,81 ha

A70/2/S=3.11 ha

De 7 0

/2/1 /5

DJ

L3/2

HPr15

HCn2

Cc 3/1

S=2.67 ha

139 .79

165.81

228.52

A279/1

S=8.33ha

Hc n2

71

De281

Hc n2

79 /2

DN (6

9) 28

3

Hcn27 8

Hcn269

Hcn27 7

Hcn27 6

Hcn27 5

Hcn271

De 27

2

Hcn27 1

Hcn269

De 3 35

HPr337

Hcn326

A274/2

S=3.67ha

43 .08

159.12

150

145.75

26.74

8.20

197.23

177.3 4

12.01 167.18

52.06 54.75

35.1 45.82

69.29 23.24

451.3

12.65

17.06

12.28

471.1

11.07

12.07

481

10.47

11.88

489.1

10.3

12.47

497

48.56 7.38

13.19

448.8

9.49

13.24

442.5

11.07 2.29

13.07

443.4

11.38

12.8

452.5

11.16

12.56

461.3

10.95

12.33

469.9

10.75

12.14

478.4

3.82 6.92

12.05

483.5

10.75

11.97

486.7

10.67

11.9

489.9

10.69

11.83

492.8

10.68 495.5

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/9

:/10

:/12

:/14

:/16

:/11

:/13

:/15

:/17

101 .90

8.72 24.21

19.18

20.2 18.18

17 .2 6

13.14 12.91

13.17

16.15

12.69

15 .97

13.6 1

17.5 6 5.52

5.36 8.1514.48

18.72

17.09

14.26

54 .71

63 .85

10.38 285.2

20.18

7.12 8.40

4.25 14.92

16.77 288.3

8.501 6.35

22.23 297.4

10.88 9.00

18.19 311.6

16.82 17.37

327

16.07

10 1 .6

341.7

19.78 12.56

39.36

20.61

25.93

79.4

22 .0 6

466.7

51.24

38 12.80

14.14 15.96

20.57

8.93

12 .54

15. 82

465.8

44 .9 7

4.85 9.80

4.57 24.33

13.93

57.7 4

475.7

25.63 27.32

36 .52

40 .19

46. 35

516.9

13.29 19.85

32.61

55 .4 6

23.28

30.62

:/18

:/19

:/20

:/21

:/22

:/23

:/24

:/25

8.01

22.34

786.8 6

795.3

13.07 9.57

24.53

803.5

9.32

43.85

812

47.25

3.45

828.1

11.9

30.91

26.03

820.4

12.84

245 .55

786.1

A274/ 1/1

A274/ 1/2

A274/ 1/3

A274/ 1/4

A274/ 1/5

A274/ 1/6

A274/ 1/7

S=7.1 7ha

S=5.6 4ha

S=4.1 0ha

S=4.1 6ha

S=1.8 7ha

S=1.7 0ha

S=1.7 5ha

783.7 6

117.92

54.59

349.11

3.44

264.9

161.6 2

778.23

775.6 5

90.71

770.7 2

6.52

79.94

355.1 8

193.3

770.1 8

236.25

311.2

6.25

215.2 3

83.86

758.7

47.22

757.7

8.19

757.5 5

75.19

756.2

23.81

755.7 6

54.03

754.7 7

73.46

30.07

86.37

41.95 39.94

586.4

6.16

587.2

754.4

623.8

352.09

28.94

27.2814.45

75.94

187.0 5

A282/ 1

S=9.1 7ha

A282/ 2

S=4.5 0ha

A282/ 3

S=7.0 0ha

A282/ 4/1

S=0.5 0ha

A282/ 4/2

S=5.2 5ha

A282/ 5

S=5.9 6ha

A282/ 6

S=3.5 8ha

A282/ 7

S=0.6 2ha

A282/ 8

S=5.6 9ha

A282/ 9

S=1.8 0ha

A282/ 10

S=4.0 8ha

A282/ 11

S=5.5 4ha

A282/ 12

S=9.5 0ha

A282/ 13

S=1.0 2ha

S=9.5 0ha

A282/ 14

32.77 84.62

234.70

A268/3

S=855mp

S=290mp

A268/4

A268/2

S=2.17ha

A268/1/5

De 26

8/1 /1

A268/1/4

A268/1/3

De197

A289/1

HCn29 0HCn284

De299

De298 A288/2

HCn187

HCn28 5

HCn30 8

A287/1

HCn3 08

HCn329/1

A330/1/1

A328/1

S=1.81ha

S=2.40ha

S=6.32ha

HCn286

De288 /1/4

S=6.08ha Cc 288/1/1

S=3.80ha

A288/1/2

242.8 7

De282/15

116.936 6.92

78.68

357.7

180.41

178.61

423

19 1.0

1

184.4

A300/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

rez :/8

65.12

18.57

545.1

544.5

83.31

540

175.15

455.73

10 7.4

5

135.9

534.1

S=10.00 ha

S=4.42h a

S=3.49h a

S=1.00h a

545.2

123.87

547.8

95.26

547.5

78.78

549.6

62.47

551.4

19.37

33 .96

54.36

518.9

14.42

190. 44466.4

47.91

57.63 287. 3

281.8

A302/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

rez :/8

De160

A163/1

S=29.99ha

F164/1

S=4.47ha

PDt162/1

S=0.05ha

De161

HCn

DF159

HCn169

HCn150

A168/1

S=37.67ha

F166/1

S=10.67ha

F17 4/1

S=0 .48h

a

A170/1

S=9.29ha

De172

A194/3

S=23.33ha

HCn173

De176/1

De176/1 De204

A206/1

S=37.78ha

F2 07

/1 S=

0.4 0h

a

F205/1

S=2.76ha

A212/1

S=4.21ha

F213/1

S=4.54haHCn211

HCn203/2

HCn196

A175/1

HCn175/4

HCn17 5/5

HCn199

HCn19 9

De 19

4/2

HCn177

A190

A195

HCn194/4

HCn194/5

De191

De194/6

HCn176/2

HCn199

A203/1

S=16.25ha

A202/1

S=14.23ha

A200/1

S=20.83ha

HCn20 2/2

HCn2 02/2

Pdt292/1

S=1.55ha

HCn211

HC n2

35

HC n2

36

HCn211

HCn230

HC n2

24

De 22

1/2 7

DN 22

2( 69

)

A232

S=8.25ha

HC n2

33

Ps237/1

S=26.58ha

HCn211

De247

F279/3

S=6.95ha

HCn25 9

HCn 259

A260/1

S=2.14ha

Pdt241/5

S=0.04ha

F240/1

S=0.90ha

F261/1

S=2.71ha

F264 /1

S=0. 54ha

A265/1/1

S=14.82ha

NGl265/1/2

S=0.27ha

NGl265/1/3

S=0.10ha

HCn 262

HC n2

71

De266/1

De266/3

De266/2

De258/1

Pd t25

5 S=

0.2 6h

a

NGl241/4

S=2.88ha

NGl256/1/2

S=0.75ha

Pdt246/2

S=0.05ha

Pdt241/3

S=0.05ha

F2 44

/1 S=

1.2 0h

a

Pdt245

S=0.06ha

NGl246/3

S=1.82ha

Pdt246/4

S=0.11ha

S=0.33ha

NGl256/1/4

S= 1.3

0h a

F2 51

/1

HCn248

De249

S=0.90ha

DC 25

7( 58

)-5 .6

m

A330/2

A2 65

/3 S=

1.6 5h

a

A265/ 2

De258/2

A25 6/2

A194/1/8

De

HC n1

99

S=2.87ha A194/1/1

A194/1/2

S=2.87ha

A194/1/3 S=2.87ha

S=2.04ha

A194/1/4

A194/1/5

S=1.50ha

A194/1/7

A194/1/6

S=0.59ha

S=1.95ha

161.30

42.99

59.88

54.02

34.52

11.92

39.22

125.78

50.45

11.08

51.63

86.84

70.46

28.00 7.84

39.47

495.17

499.20

472.27

412.10

343.54

275.59

180.96

S=0.4 5ha

F165 /1

HCn240/2

NGl256/1/5

S=2.25ha

F206/2

NGl214/2

S=0.04ha

HCn3 29/2

A268/1/2

S=2.67ha

A198/1

De197

A336/1

A198

A302/1

S=19.06ha

S=24.11ha

S=17.20ha

S=19.42ha

S=45.63ha S=13.49ha

S=62.51ha

S=4.69ha

S=33.24ha

S=73.67ha

A282

A274/1

S=26.36ha

S=0 .86h

a

S=1.8 5ha

A268/1

S=13.17ha

S=14.70ha

A194/1

De168/2

S=21.35ha

S=30.43ha

S=13.78ha

HCn201

De287 /2

De291 /2

De 23

7/3

De237/4

De 27

9/4

De241/7

A330/1/2

S=0.45ha

D C 2 5 7

De2 56/1

/6

De25 6/1/4

De241 /6

S=19.92ha

HCn177

De175 /6

A175/3

A175/2

S=3.12ha

A194/1/9

S=3.88ha

63.42

81.50

82.02

63.83

488.64

480.29

266.7

67.48

268

67.4

168.76

329.7

155.28

337.8

22.8

24.72

375.7

127.87

137.8

96 .53

213.24

13 0.4

9

S=4.49ha

A200/1/5

A200/1/4

S=4.50ha

A200/1/3

S=0.76ha

A200/1/2

S=4.49ha

A200/1/1

S=1.80haA200/1/6

S=4.79ha

19.4510.13 109.8

38.17

23.3

341.1

21.97

519.7

61.06

61

523.2

95.18

95.07 528.8

33.07

33.05

530.5 99.2

45.66 355.9

5.082

356

48.36

534.5 103.8

157.9

5.183 7.23

545.1

S=1.09ha

A194/3/1

A194/3/2

S=3.18ha

A194/3/3

S=5.00ha

A194/3/4

S=1.75ha

A194/3/5

S=5.10ha

A194/3/6

S=7.21ha 37.13

378.9

10.31

35.5

353.9 140.6

71.62

83.91 315.9

294.9

295.50

327.4

29.52

29.92

331.1

199.34

159.8

77.03

45. 86

128.37A175/3/1

S=1.37ha

A175/3/2

S=4.50ha

A175/3/3

S=9.50ha

A175/3/4

S=0.97ha

A175/3/5

S=5.01ha

64.03

359.2

63.89

355.7

50.77

50.66

353

36.44

241.2

290.46

341.6

27.53

26.91

347.7 151.8

148.38

380.5

28.47

27.83

386.5

114.6

364.6

18.75

21.12

217.3

68.31

101.95A175/1/1

S=2.29ha A175/1/2

S=1.80ha

A175/1/3

S=9.50ha

A175/1/4

S=0.93ha

A175/1/5

S=5.42ha

A175/1/6

S=1.07ha

A175/1/7

S=9.50ha

A175/2/1

S=3.35ha A175/2/2

S=0.50ha

A175/2/3

S=1.66ha

A175/2/4

S=4.50ha

A198/2

A198/3

A198/4

HCn 211

/3

HCn239

HCn238

A246/1/2

S=31.77ha

A241/1/1/1

NGl254/1

S=0.80ha

De25 8/1/2

A256/1/3/1 S=1.30ha

S=4.56ha

Ps237/2/2

S=0. 17ha

1

4

5

8

9

Ps237/2/1/2

HCn 211/

2

S=0 .24h

a

De2 46/5

/1

De2 46/5

/2

S=11.63ha

A246/1/1

S=0.54ha

S=0.13ha

Ps237/2/1/1

S=12.89ha

A241/1/2

S=0.29ha

A241/1/3

S=0.14ha A256/1/3/2

NGl254/2

S=0.30ha

S=0.2 4ha

De2 58/1

/3

S=3.49ha

A256/1/1/2

2

3

6 7

S=8.44ha

S=3.30ha

S=20.32ha

De303

De320

De 3 27

A291/1 /1

S=4.5 1ha

S=2.9 5ha

A330/1/1/1

A330/1/1/2

A330/1/1/3

S=4.99ha

S=5.19ha

S=3.31ha

A328/1/9

S=1.77ha

A328/1/8

S=3.12ha

A328/1/7

S=13.31ha

A328/1/6

S=3.54ha

A328/1/5

S=2.60ha

A328/1/4

S=0.30ha

A328/1/3

S=0.30ha

A328/1/2

S=1.73ha

A328/1/1

S=35.84ha

:/1

:/2

S=0.52 ha

S=1.62 ha

A27 9/1/

3

S=0 .86h

a

S= 7.19

ha

A27 9/1/

2

A279/1/1

S=0.28ha

F279/3/1

S=4.34ha

S=2.61ha

F279/3/2

A2 06

/1/ 1

S= 0.2

2h a

A2 06

/1/ 2

S= 4.6

0h a

S=5.23ha A256/1/1/1/1

A256/1/1/1/2

S=23.47ha

S=2.86ha

F166/1/1

S=7.81ha

A168/1/1

S=17.65ha

F166/1/2

S=20.02ha

A168/1/2

:/1

S=1.38 ha

S=4.47 ha

A265/1 /1/1

S=1.34 ha

:/2

A265/ 1/1/2

S=4.85 ha

S=5.49 ha

A265/1 /1/3

:/1 S=0.23ha

:/2 S=0.08ha

:/3 S=0.14ha

S=4.75ha

A170/1/1

A170/1/1

S=1.61ha A170/1/1

S=2.93ha

DE170/1/4

A175/2/5

A175/2/6 S=2.01ha S=1.76ha

A203/1/1

S=3.05ha

De 27

9/1 /4

A2 06

/1/ 3

A2 06

/1/ 4

S= 1.1

6h a

S= 3.9

9h a

A2 06

/1/ 5

S= 3.0

9h a

A2 06

/1/ 6

S= 0.4

2h a A

20 6/1

/7

S= 1.7

3h a

De203/1/15-4m

De197

S= 3.0

0h a

A2 34

/1

De 23

7/3

Ps237/2/1/1/1S=1.44ha

Ps237/2/1/1/2S=1.85ha

A241/1/1/2

117.99

113.68

177.15

177.10

39.53

22.07

59.96

16.58

34.17

20.53

36.28

70.16 70.14

37.89

138.97

136.31

228.40

78.85

14 1.3

8

116.71

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/17

S=2.58ha

S=0.53ha :/1

S=4.48ha

S=0.60ha :/2

S=1.04ha

:/3S=0.12ha

S=0.59ha

:/4S=0.06ha S=1.62ha

S=0.17ha :/5

S=0.45ha

:/6S=0.05ha

S=0.93ha

S=0.10ha :/7

S=0.56ha

:/8

S=0.06ha

S=0.99ha

:/9S=0.11ha

S=1.93ha

:/10

S=0.21ha

S=1.93ha

S=0.19ha :/11

S=1.04ha

:/12

S=0.10ha

S=3.76ha

S=0.34ha :/13

S=1.42ha

:/14

S=0.31ha

S=3.81ha

S=1.09ha :/15

S=1.47ha S=0.24ha :/16

:/17

S=0.27ha S=1.41ha

:/2

S=1.00ha :/3

S=1.00ha :/4

S=1.00ha :/5

S=1.00ha :/6

S=1.00ha :/7

S=1.00ha :/8

S=1.00ha

:/9 S=1.00ha

:/10 S=1.00ha

:/11 S=1.00ha

:/12 S=1.00ha

:/13 S=1.00ha

:/14

S=1.00ha

72.63

551.8 20.82

552.5

81.06

554.4 22.19

553.8

510.29

415.85

201.19

S= 1.0

1h a:/1

S= 1.0

7h a:/2

A2 06

/1/ 8

S= 3.3

2h a

S= 0.6

8h a:/3

A2 06

/1/ 9

A2 06

/1/ 10 A2

06 /1/

11

A2 06

/1/ 12

S= 1.1

5h a

S= 4.4

9h a

S= 1.2

3h a

S= 12

.38 ha

366.4

54.28

366.8

54.27

366.3

15.83

15.83

366.2

15.84

15.83

A288/2/1A288/2/2

A288/2/3

A288/2/4

S=1.99ha

S=0.58ha

S=0.58ha

S=1.00ha

366

27.32

27.31

365.8

27.33

27.33

365.6

27.34

27.34

365.6

27.35

27.35

365.7

27.35

27.35

365.7

27.34

27.34

365.8

27.34

27.34

365.8

27.33

27.34

365.9

27.33

27.33

365.9

27.33

27.33

365.8

27.33

27.33

365.8

27.34

27.33

365.5

27.35

27.35

365.2

27.37

27.37 231.6

35.21

130.9 46.0517.84

112.4 32.17

A288/2/5

S=1.00ha

A288/2/6

S=1.00ha

A288/2/7

S=1.00ha

A288/2/8

S=1.00ha

A288/2/9

S=1.00ha

A288/2/10

S=1.00ha

A288/2/11

S=1.00ha

A288/2/12

S=1.00ha

A288/2/13

S=1.00ha

A288/2/14

S=1.00ha

A288/2/15

S=1.00ha

A288/2/16

S=1.00ha

A288/2/17

S=1.00ha

A288/2/18 S=1.00ha

A288/2/19

S=1.00ha

:/20 0.27ha

342.4

333.2 15.61

323.6 16.06

313.8 16.54

303.7 17.08

293.2 17.67

282.3 18.32

271 19.06

259.2 19.89

246.8 20.84

233.8 21.94

220 23.24

205.3 24.8

189.4 26.72

172.1

29.17

152.8

32.46

130.4

37.31

34.62

:/8

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/17

:/18

:/19

:/20

:/21

:/22

:/23

:/24

:/25

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

13 1.8

34 4.9

16 0.6

8

27 8

25 .23

26 .2

28 5

31 .81

32 .91

29 3.3

27 .62

28 .67

30 0.8

13 2.1

13 5.0

6

32 6.9 4.0

0

19 0.6

29 .92

33 0.2

93 .47

58 .49

19 0.4

12 3.1

1

29 8.1

11 9

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/9

:/1 0

:/1 1

S= 3.8

5h a

S= 0.7

1h a

S= 0.9

2h a

S= 0.8

2h a

S= 4.1

8h a

S= 3.0

0h a

S= 3.7

4h a

S= 0.9

3h a

S= 3.4

9h a

S= 2.5

0h a

S= 2.4

4h a

22 6.0

7

21 .52

20 4.6

17 6.2

19 6.8

67 .81

68 .78

283

25 0.3

5

:/1

:/2

:/3

:/4

S= 3.6

7h a

S= 1.3

2h a

S= 3.0

0h a

43.17

257.00

43.18

255.9

90.27

90.31

254

166.3

290.4

96.4

212.7 431.74

394.3 8

:/2

:/3

:/4

:/5

S=1.15ha

S=2.30ha

S=6.49ha

S=3.15ha

:/1

S=2.3 0ha

28.77

218.6

95.69

309.8

33.97

34.07 26.35

343.9

46.97

47.01

346

37.49

37.52

347.6

71.6

71.67

350.8

67.3

62.46

348.66

97.09

95 .38

286.29

391. 20

103.4

372.1

98.21

52.37

3.94 49.49 6.54

60.82

4.92 30.87

18.70 52.58

70.42

100. 87 61

.63

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

S=0.76ha S=1.15ha

S=1.62ha

S=1.30ha

S=2.50ha

S=2.35ha

S=3.16ha

S=7.08ha

:/1

S=0.02ha

:/2

S=0.01ha

S=0.28ha :/1

:/2

S=0.63ha

283.8 1

35.39

16 5.7

259.68

219.30

14 7.6

218.7

336.40

84 .26332.40 247.13

19 4.5

7

17 0.4

169.2

:/1

:/2

:/3

:/4

S= 2.4

8h a

S= 3.5

0h a

S= 3.9

7h a

S= 1.6

8h a

A256/1/1/1/2/1

S=14.61ha

:/2

S=1.90ha

:/1

S=0.95ha

:/2S=0.35ha

S=2.81ha :/3

:/1

S=0.77ha

:/4S=0.07ha

S=0.02ha :/2

:/5

31.49

344.8

29.61

334.9

32.44

30.51

324.7

33.49

31.5

314.2

34.65

32.59

303.4

35.94

33.8

292.1

37.38

35.15

280.4

39.01

36.69

268.2

17.58

39.49

45.35

244

42.52 229.4

48.2

45.35 214.4

51.84

48.78 198.2

56.46

53.13 180.6

27.66

Cc 29 1/1/2

Cc 287/1/1

A287/1/2

A287/1/3

S=1.69ha

S=6.94ha

S=1.50ha

11.02

505.4

11.03

101.2

515.9

101.67

513.9

56.05

58.10

19.22

517.6

20.07

545.2

98.69

94.31

546.1

169.27

173.24

512

87.39

99.99

510.4

22.56

22.7

506.1

34.06

34.58

496.8

17.35

19.73

469.7

33.43

43.12

56.3

448.06

44.97

S=0.5558ha

S=5.16ha

S=2.86haS=0.98ha

S=5.00ha

S=8.7742ha

S=4.64ha

S=1.15ha

S=1.73ha

S=0.87ha

S=1.61ha

S=2.13ha

A287/1/4

A287/1/5

A287/1/6

A287/1/7

A287/1/8

A287/1/9

A287/1/10

A287/1/11A287/1/12

A287/1/13

A287/1/14

A287/1/15

Cc 336/1/28

Cc 336/1/27

43 .08

159.12

150

145.75

26.74

8.20

197.23

177.3 4

12.01 167.18

52.06 54.75

35.1 45.82

69.29 23.24

451.3

12.65

17.06

12.28

471.1

11.07

12.07

481

10.47

11.88

489.1

10.3

12.47

497

48.56 7.38

13.19

448.8

9.49

13.24

442.5

11.07 2.29

13.07

443.4

11.38

12.8

452.5

11.16

12.56

461.3

10.95

12.33

469.9

10.75

12.14

478.4

3.82 6.92

12.05

483.5

10.75

11.97

486.7

10.67

11.9

489.9

10.69

11.83

492.8

10.68 495.5

10 1 .90

8.72 24.21

19.18

20.2 18.18

17 .2 6

13.14 12.91

13.17

16.15

12.69

15 .97

13.6 1

17.5 6 5.52

5.36 8.1514.48

18.72

17.09

14.26

54 .71

63 .85

10.38 285.2

20.18

7.12 8.40

4.25 14.92

16.77 288.3

8.501 6.35

22.23 297.4

10.88 9.00

18.19 311.6

16.82 17.37

327

16.07

10 1 .6

341.7

19.78 12.56

39.36

20.61

25.93

79.4

22 .0 6

466.7

51.24

38 12.80

14.14 15.96

20.57

8.93

12 .54

15. 82

465.8

44 .9 7

4.85 9.80

4.57 24.33

13.93

57.7 4

475.7

25.63 27.32

36 .52

40 .19

46. 35

516.9

13.29 19.85

32.61

55 .4 6

23.28

30.62

8.01

22.34

786.8 6

795.3

13.07 9.57

24.53

803.5

9.32

43.85

812

47.25

3.45

828.1

11.9

30.91

26.03

820.4

12.84

245 .55

786.1

783.7 6

117.92

54.59

349.11

3.44

264.9

161.6 2

778.23

775.6 5

90.71

770.7 2

6.52

79.94

355.1 8

193.3

770.1 8

236.25

311.2

6.25

215.2 3

83.86

758.7

47.22

757.7

8.19

757.5 5

75.19

756.2

23.81

755.7 6

54.03

754.7 7

73.46

30.07

86.37

41.95 39.94

586.4

6.16

587.2

754.4

623.8

352.09

28.94

27.2814.45

75.94

187.0 5

32.77 84.62

234.70

242.8 7

116.936 6.92

78.68

357.7

180.41

178.61

343.2

423

225.0 3

19 1.0

1

184.4

65.12

18.57

545.1

544.5

83.31

540

175.15

455.73

10 7.4

5

135.9

534.1

545.2

123.87

547.8

95.26

547.5

78.78

549.6

62.47

551.4

19.37

33 .96

54.36

518.9

14.42

190. 44466.4

47.91

57.63 287. 3

281.8

161.30

42.99

59.88

54.02

34.52

11.92

39.22

125.78

50.45

11.08

51.63

86.84

70.46

28.00 7.84

39.47

495.17

499.20

472.27

412.10

343.54

275.59

180.96

D C 2 5 7

63.42

81.50

82.02

63.83

488.64

480.29

266.7

67.48

268

67.4

168.76

329.7

155.28

337.8

22.8

24.72

375.7

127.87

137.8

96 .53

213.24

13 0.4

9

19.4510.13 109.8

38.17

23.3

341.1

21.97

519.7

61.06

61

523.2

95.18

95.07 528.8

33.07

33.05

530.5 99.2

45.66 355.9

5.082

356

48.36

534.5 103.8

157.9

5.183 7.23

545.1

37.13

378.9

10.31

35.5

353.9 140.6

71.62

83.91 315.9

294.9

295.50

327.4

29.52

29.92

331.1

199.34

159.8

77.03

45. 86

128.37

64.03

359.2

63.89

355.7

50.77

50.66

353

36.44

241.2

290.46

341.6

27.53

26.91

347.7 151.8

148.38

380.5

28.47

27.83

386.5

114.6

364.6

18.75

21.12

217.3

68.31

101.95

Cc 5/1/1

S=10ha

A5/1/2

S=10ha

Npr 15

Cc 336/1/26

P. U . Z. A

PRO BAT

P . U

. Z . A

P R

O B

A T

AL MU NICIPI

ULUI T IMISOA

RAT ERITO

RIUL A DMINIS

TRATIV

Cc 288/1/1/a

S =30.400mp

S =30.400mp

Cc 288/1/1/b

A300/1

S=27.49ha

13

DE 2 98

DE 19 7

DE 19 7

HCn187

LEA 22

0 k V

LEA 11

0 k V S

ACA LAZ

-OR TIS

OAR A

A 300 /6

A 300 /5

97.611

97.415

97.404 97.411

97.689

97.762 97.994

98.047

98.071

97.878

98.102 98.300

98.100 97.994

97.783

97.666

97.434

97.421

97.429

97.525

97.604

97.340

97.547

97.512

97.585 97.725

98.032

98.251

98.403

98.172

99.447

98.840 98.409

98.121 97.753

97.642

97.715 97.688

97.989

98.249 98.338

98.150

97.943 97.685

98.000

98.212

98.309 98.302

98.019 97.703

97.558

97.583

97.689

97.894

98.274

98.624 98.984

99.39799.783

99.451

99.150

98.677

98.202 97.873

97.644

97.567

97.494 97.770

97.990

98.303

98.263

98.119

99.847

99.409 99.344

99.042

98.549

98.230 97.925

97.844

97.657 97.788

97.991 98.193

98.282 98.073

98.187

98.312

98.394

98.246

98.011

97.868 97.600

97.444 97.508

97.567 97.583

97.433

97.380

97.271

97.371 97.383

97.40097.414

97.42897.791

98.084 98.416

98.487 98.313

98.083 97.890

97.92697.808

97.612 97.525

97.562 97.830

98.113 98.428

98.684 98.955

99.16399.180

99.121

98.859 99.022

99.073

99.022

98.744

98.422 98.116

97.849

97.549

97.512

97.504

97.627 97.791

97.863

98.141

98.419

98.590

98.469

97.639 97.315

97.287 97.280

97.338

97.451

100.000

Statia 100

4865002 0 3 0 0 0

2 0 3 1 0 0

486500 2 0 3 2 0 0

486500 2 0 3 3 0 0

486500 2 0 3 4 0 0

486500

2 0 3 0 0 0

486400 2 0 3 1 0 0

486400

2 0 3 2 0 0

486600 4866002 0 3 3 0 0

4866002 0 3 4 0 0

A 300 /4

DE 301-4m

N

DE 19 7

DE 301-4m

DE 28 8/1/4

DE 29 8

HCL 170/18.05.2004

HCL 184/29.05.2007

HCL 284/28.06.2006 HCL 356/25.07.2006 HCL 449/03.10.2006

HCL 322/03.08.2007

HCL 191/21.12.2004

HCL 115/28.03.2006

HCL 311/31.07.2007

Oportunitate 2/25.04.2013

ATON

HCL 577/21.11.2013

HCL 546/16.12.2008

HCL 368/28.09.2010

HCL 210/25.05.2010

HCN 290

HCN 285

HCN 187

HCN 197

DE 2 88/1/

4

DE 28 7/2

DE 29 1/2

HCN 187

HCN 197

DE 28 7/2

HCN 197

DE 28 7/2

Pentru intocmirea prezentei planse, pentru studiul terenurilor aflate inafara parcelei studiate s-au utilizat informatii disponibile pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara sau puse la dispozitie de alte institutii. Proiectantul isi asuma dreptul de a se baza pe aceste informatii si de a le considera complete si corecte.

1:10000 Limita intravilan

09

Atasament: PUZ_DAMACUS_-_Memoriu.pdf

1

S.C. „ Arhitect Trîmbiᘰaᗰ ” S.R.L. 300044 Timiᗰoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: [email protected]

Proiect nr. 79/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare Zonူ servicii ᗰi depozitare”

beneficiar: Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica amplasament: Timiᗰoara, extravilan, CF 417384, cad 417384

2

S.C. „ Arhitect Trîmbiᘰaᗰ ” S.R.L. 300044 Timiᗰoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 mail: [email protected]

FOAIE DE CဠPAT Proiect nr. 79/2013

Denumire proiect : PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare Zonူ servicii ᗰi depozitare”

Adresူ : TIMIᗠOARA, extravilan, CF 417384, cad 417384 Faza : P.U.Z.

Nr. proiect : 79/2013

Beneficiar : Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica

- mai 2014 -

3

S.C. „ ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ ” S.R.L. 300044 Timiᗰoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr. 2, tel./fax: 0256-432212, e-mail: [email protected]

LISTA DE RESPONSABILITATI PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare Zonူ servicii ᗰi depozitare”,

CF 417384, cad 417384 extravilan Timiᗰoara, Judeᘰul Timiᗰ

Proiect nr. 79/2013

PROIECTANT: S.C. “ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ” S.R.L.

• ᗠef proiect arhitect GEORGETA TRÎMBIᘠAᗠ

• Urbanism arhitect GEORGETA TRÎMBIᘠAᗠ

arhitect Camil MILINCU

COLABORARE:

• Lucrူri topometrie S.C.”INTERCAD”S.R.L.

inginer Lucian Damacus

• Lucrူri edilitare S.C.”DELTA PROJECT”S.R.L. apူ - canal

inginer Constantin Florescu

• Lucrူri edilitare S.C.”ELECTRIC-EYE”S.R.L. electrice

inginer Adrian Valea

• Lucrူri rutiere S.C.”PATH’S ROUT”S.R.L.

inginer Vasile Percec

4

S.C. „ Arhitect Trîmbiᘰaᗰ ” S.R.L. 300044 Timiᗰoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: [email protected]

BORDEROU PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare Zonူ servicii ᗰi depozitare”,

CF 417384, cad 417384 extravilan Timiᗰoara, Judeᘰul Timiᗰ

Proiect nr. 79/2013

I. PARTE SCRISA

1. Coperta 2. Foaie de capူt 3. Lista de responsabilitati 4. Borderou 5. Memoriu 6. Regulament local de urbanism

II. ANEXE a. Parte scrisူ

Certificat de urbanism nr. 3996/28.11.2013 Rezultate informare si consultare public UR2013-020961/31.01.2013 Raport informare si consultare public UR 2013-020961/11.02.2013 Aviz Oportunitate nr. 06/03.10.2013 Extras de carte funciarူ; Copie C.I. Beneficiar Adeverinta inexistenta litigii Serviciul Juridic SC2013-36442/23.12.2013 Adeverinta inexistenta litigii Brioul de Evidenta Patrimoniului CT2013-

005842/09.01.2014 Adeverinta inexistenta litigii Serviciul Administrare Fond Funciar D02014-

2246/15.07.2014 Aviz unic nr. 107/13.01.2014 Aviz Romtelecom S.A. nr. 20472/10.12.2013 Aviz RATT nr. UR2013-02-0472/13.12.2013 Aviz Aquatim nr. 35405/16.12.2013, UR2013-020472 Aviz E-ON nr. 20472/08.01.2014 Aviz Enel Distributie Banat nr. 1137/08.01.2014 Aviz Colterm nr. UR2013-0020472/13.12.2013 Aviz Transgaz nr. 1021/407/18.01.2014 Aviz Transelectrica nr. 5/13.01.2014 Aviz ANIF nr. 843/13.03.2014

5

Aviz Administratia Nationala Apele Romane, Aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB 61/08.04.2014

Aviz Aquatim serviciul tehnic nr. 9547/DT-ST 28.03.2014 Aviz Directia Judeteana pentru Cultura Timis nr. 137/20.02.2014 Aviz Directia de Sanatate Publica nr. 103/C/28.03.2014 Aviz ISU Banat – securitate la incendiu nr. 4.513.566/27.01.2014 Aviz ISU Banat – protectie civila nr. 4.513.565/27.01.2014 Anunt 1 etapa incadrare aviz mediu Anunt 2 etapa incadrare aviz mediu Decizie de incadrare Agenᘰia pentru Protecᘰia Mediului Timiᗰ nr.

27/21.05.2014 Aviz Comisia de Circulaᘰie nr. DT2014-002852/08.05.2014 Aviz de principiu Direcᘰia tehnicူ, Serviciul Drumuri, Poduri ᗰi Utilitူᘰi

Hidrotehnice, Biroul Drumuri ᗰi Poduri nr. 348/21.05.2014 Aviz de principiu Direcᘰia de Mediu, Serviciul Avize Mediu, nr.372/19.05.2014 Aviz OSPA nr. 914/06.06.2014 Aviz MADR nr. 111589/03.07.2014 Decizie ANPM Timis nr. 17/10.06.2014 Aviz OCPI nr 118/2013 receptie suport topografic PUZ Proces verbal receptie OCPI nr. 291/2013 Dovada achitare taxa RUR

Studiu geotehnic nr. 86/2013

b. Parte desenatူ • Încadrare în zonူ PMT 1:4000 • Plan de situaᘰie OCPI 1 • Documentaᘰii aprobate în zonူ 79A01 • Plan de incadrare 79A02 • Plan situatie existenta 79A03 • Reglementari urbanistice 79A04 • Circulatia terenurilor 79A05 • Posibilitူᘰi de mobilare 79A06 • Trasee centura feroviara 79A07 • Schema de circulatie asigurare acces 79A08 • Limite intravilan 79A09 • Studiu Director trama majora 79A10 • Profile transversale, echipare edilitara 79A11 • Retele electrice E01 • Retele edilitare 01 ED

Întocmit, arh.Camil Milincu

6

MEMORIU PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare Zonူ servicii ᗰi depozitare”,

CF 417384, cad 417384 extravilan Timiᗰoara, Judeᘰul Timiᗰ

Proiect nr. 79/2013

1. Introducere 1.1 DATE DE RECUNOAᗠTERE A DOCUMENTAᘠIEI

Denumirea lucrူrii : PLAN URBANISTIC ZONAL " Dezvoltare Zonူ servicii ᗰi depozitare” Extravilan Timiᗰoara jud. Timiᗰ

Nr. proiect : 79/2013

Beneficiar : Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica

Elaborator : S.C.”ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ”S.R.L. (Proiectant)

S.C.”PATH’S ROUT”S.R.L.

S.C.”ELECTRIC EYE”S.R.L.

S.C.”DELTA PROJECT”S.R.L.

S.C.”INTERCAD”S.R.L.

Data elaborူrii : Aprilie 2014

Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2 OBIECTUL P.U.Z.

1.2.1. SOLICIT᳐RI ALE TEMEI PROGRAM

S.C. „ Arhitect Trîmbiᘰaᗰ ” S.R.L. 300044 Timiᗰoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: [email protected]

7

„Dezvoltare Zonူ servicii si depozitare” CF 417384, cad 417384, a fost întocmitူ la comanda beneficiarilor Damacus Lucian si Damacus Gabriela- Florica.

Documentaᘰia de faᘰူ, propune soluᘰii ᗰi reglementူri în scopul dezvoltူrii unei zone de servicii si depozitare, pe terenul în suprafaᘰူ de 59387 mp, situat în extravilan Timiᗰoaraa,identificat prin CF 417384, cad 417384, aflate în proprietatea Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica

1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITဠᘠII PENTRU ZONA STUDIATဠ

Zona studiatူ – aflatူ în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) ᗰi Centura Timiᗰoara – varianta proiectatူ se înscrie din punct de vedere al zonificူrii teritoriale în extravilan.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara, terenul de faᘰူ este situat în extravilan, zona cu caracter nedefinit.

1.3.SURSE DOCUMENTARE

1.3.1. LISTA STUDIILOR ᗠI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z. Terenul studiat este aflat în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) ᗰi

Centura Timiᗰoara – varianta proiectatူ. Terenul este delimitat astfel:

- Limita nordicူ a terenului este constituitူ de A300/4. La nord de acesta se aflူ pe langူ parcele nereglementate ᗰi parcele pe care existူ constructii. La nord de DE 197 se gaseste statia de transformare ATON - Limita sudicူ a terenului este formatူ de A300/6. La sud de acesta se gူsesc parcele libere de construcᘰii, fူrူ documentaᘰii de urbanism aprobate, precum si traseul proiectat al Centurii Timisoara - La vest, terenul este delimitat de DE 301 si învecinat cu terenuri libere de constructii, fူrူ planuri urbanistice aprobate. - La est terenul este delimitat de HCN 187. Terenurile aflate la est de nu au aprobate planuri urbanistice zonale ᗰi sunt libere de construcᘰii. Pe parcelele cu front la DN 69 sunt constructii cu functiuni industriale si servicii.

1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z. Certificatul de Urbanism nr.3996 din 28.11.2013 a fost obᘰinut în baza H.C.L.

nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilitူᘰii Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcᘰionalူ: teren situat in extravilan – zona cu caracter nedefinit.

S-a obtinut Aviz de Oportunitate nr. 06/03.10.2013 Paralel cu întocmirea acestei documentaᘰii s-au obᘰinut urmူtoarele avize pe baza

Certificatului de Urbanism nr. 3396/28.11.2013: • Aviz de gospodarire a apelor Nr. ABAB 61/08.04.2014 al Administratiei Nationale

Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Banat • Aviz serviciul tehnic Aquatim nr. 9547/DT-ST 28.03.2014 • Avizul Directiei de Sanatate Publica nr. 103/C/28.03.2014 • Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 137/20.02.2014 • Avizul ANIF nr. 843/13.03.2014 • Adeverinta inexistenta litigii a Biroului Evidenta Patrimoniului, nr. CT2013-

005842/09.01.2014 • Adeverinta inexistenta litigii a Serviciului Juridic, nr. SC2013-36442/23.21.2013

8

• Adeverinta inexistenta litigii a Serviciului Administrare Fond Funciar nr. D02013- 003458/18.12.2013

• Avizul Transgaz nr. 1021/407/18.01.2014 • Avizul de Protectie Civila nr. 4.513.565 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta

Banat al Judetlui Timis • Avizul de Securitate la Incendiu nr. 4.513.566 al Inspectoratului pentru Situatii de

Urgenta Banat al Judetlui Timis • Aviz Unic pentru retele existente nr. 1107/13.01.2014 • Aviz Romtelecom nr. 20472/10.12.2013 • Aviz RATT nr UR2013-02-0472/13.12.2013 • Aviz tehnic de amplasament Aquatim nr. 35405/16.12.2013 • Aviz E-ON gaz nr. 20472/08.01.2014 • Aviz ENEL Distributie Banat nr. 1137/08.01.2014 • Aviz Colterm S.A. nr. UR2013-0020472/09.12.2013 • Aviz Transelectrica nr. 278/14.01.2014 • Raport informare si consultare public nr. UR2013-020961/11.02.2013

1.3.3. DATE STATISTICE Nu e cazul.

1.3.4. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICဠ A ZONEI

Segmentul DN 69 situat la est de parcela studiatူ este propus a fi completat de o parte si de alta de drumuri colectoare destinate deservirii parcelelor cu functiuni predominante industrie, depozitare ᗰi servicii. Bifurcatia spre Arad- Sinandrei urmeaza a fi configurata ca o giratie, aceasta preluând ᗰi descarcarea autostrူzii.

La sud este proiectata Centura Timisoara, aceasta avand de asemenea prevazute colectoare.

2. Stadiul actual al dezvoltူrii 2.1.EVOLUᘠIA ZONEI

2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUᘠIA ZONEI Pentru zona limitrofူ Cူii Aradului s-au elaborat ᗰi aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei spre arterele majore: industrie, depozitare ᗰi servicii. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcᘰii aflate în diferite stadii de execuᘰie.

În acelaᗰi timp, în planul secund, a ramas un fond semnificativ de parcele nereglementate.

2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAᘠIONATE CU EVOLUᘠIA LOCALITဠᘠII

Proiecte cu functiuni industriale, depozitate si servicii au aparut in vacinatatea cူilor majore de circulatie din zona – Calea Aradului – DN69 si Centura. Deocamdatူ singurul nucleu generat este in zona de intersetie a celor doua artere mentionate, restul investitiilor fiind disparate.

2.1.3. POTENᘠIAL DE DEZVOLTARE

9

Existenᘰa infrastructurii rutiere, mai ales proximitatea intersectiei DN69/ Centura ᗰi a reᘰelelor electrice reprezintူ impulsul necesar dezvoltူrii zonei din punct de vedere urbanistic.

2.2.ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

2.2.1. POZIᘠIA ZONEI FAᘠဠ DE INTRAVILANUL LOCALITဠᘠII Terenul studiat este situat în partea de nord a municipiului Timiᗰoara, în extravilan. Terenul nu are front la artere majore, momentan accesul se realizeazူ de DE 301. Terenul este format din o parcela: - parcela identificatူ prin CF nr. 417384 – Timiᗰoara, Nr. top. 417384, CF vechi

133549, nr top vechi A300/5 (teren arabil în extravilan) cu o suprafaᘰူ de 59387 mp. Aceasta are o formူ neregulatူ cu lungimea frontului la De301 situat la vest de 110,12m (75,89+34,23); 483,54m latura nordicူ; 545,64m latura sud ᗰi 172,11m (65,91+6,76+7,16+43,71+4,23+5,78+38,56), latura esticူ, delimitatူ de HCn 187

2.2.2. RELAᘠIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIᘠIEI, ACCESIBILITဠᘠII, COOPERဠRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUᘠII DE INTERES GENERAL

Ø Prin prisma poziᘰiei faᘰူ de cadrul oraᗰului, zona ce face obiectul studiului este favorizatူ, în primul rând datoritူ arealului consistent încူ neconstruit ᗰi care are mari ᗰanse sူ fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorialူ durabilူ.

Ø Accesibilitatea zonei este asiguratူ de existenᘰa arterelor majore, respectiv Calea Aradului, proiectele de propunere a drumurilor colectoare de o parte ←i de alta, Centura Timisoara ᗰi legatura proiectatူ cu autostrada– toate acestea constituie factori ce vor facilita traficul în zonူ;

Ø La nivel edilitar zona nu este echipatူ. Soluᘰia de rezolvare a acestei disfuncᘰionalitူᘰi poate fi realizarea de proiecte finanᘰate prin iniᘰiativa comunူ a Municipiului Timiᗰoara ᗰi a dezvoltatorilor riverani.

Ø Zona limitrofူ zonei studiate se contureazူ ca o zonူ cu caracter industrial, depozitare ᗰi servicii.

2.3.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICဠ: RELIEFUL, REᘠEAUA HIDROGRAFICဠ, CLIMA, CONDIᘠII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrူrile de prospectare geotehnicူ, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENᘠELE ᗠI METODELE CERCETဠRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007 In cadrul studiului s-au realizat:

un sondaj de adancime (S1) executat pana la cota de -7,00m fata de cota terenului natural.

o penetrare dinamica usoara cu con (PDU), realizata pe amplasament pana la cota de -7,00m fata de cota terenului natural (PDU1)

Terenul are o suprafata relativ plana, astfel amplasamentul nu prezinta potential de alunecare, deci are asigurata stabilitatea generala.

Platforma mentionata face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa denumita Campia BANATULUI. Asfel zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influientei apelor curgatoare, care au dus la

10

transportarea si depunerea de particole fine (din diverse roci), provenite prin dezagregarea rocilor de baza.

Suprafata relativ neteda a campiei a imprimat apelor curgatoare si a celor in retragere, cursuri ratacitoare cu numeroase brate si zone mlastinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in functie de marimea fragmentelor de baza.

In asemenea situatii, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori mici. Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor

cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 ÷ 1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2006, conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt

Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului ß0 = 3,00; a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona BANAT fig. 3.4 (din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele :

Temperatura aerului:

- Media lunarူ minimူ: –1oC – Ianuarie;

- Media lunarူ maximူ:+20 oC ... 21oC – Iulie-August;

- Temperatura minimူ absolutူ: –35,3oC;

- Temperatura maximူ absolutူ: +40,0oC;

- Temperatura medie anualူ: +10,9oC;

Precipitaᘰii:

- Media anualူ: 631 mm.

Regimul eolian indicူ o frecvenᘰူ mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitaᘰii bogate ᗰi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Pe baza datelor informative si a investigatiilor geotehnice (terenul de fundare) este apreciat pentru zona de fundare (intre cotele -0,80÷-7,00m) ca fiind un teren mediu format din argila prafoasa,spre baza argila , in conditiile unei stratificatii conf. H.G. uniforme (tabela A2 din normativul NP074/2007, respectiv constructia clasificata conf. H.G. 766/1997 anexa 2, ca fiind normala, s-a facut stabilirea categoriei geotehnice astfel (se dau punctele) folosind tabelul A3:

Rezulta astfel numarul de 9 puncte, deci un risc redus, adica categoria geotehnica 1. Aceasta impune obtinerea de date calitative si efectuarea de calcule geotehnice pentru satisfacerea cerintelor fundamentale.

Cu ocazia realizarii sondajului de adancime s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare la cota de -3,50 m fata de cota terenului natural. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa (-0,50 - 1,00)m in functie de anotimpuri si de cantitatea de precipitatii. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma executarii unor studii hidrogeologice complexe realizate pe baza unor observatii asupra

11

fluctuatiilor nivelului apelor subetrane, de-a lungul unei perioade indelungate de timp ( in functie de anotimpuri, cantitatea de precipitatii).

Chimismul apei subterane nu a fost necesar sa fie determinat deoarece prezinta nivele care nu intercepteaza fundatiile cladirii propuse.

Conform buletinului de analiza chimica agresivitate sol fata de beton nr. 3564/2013, realizat de S.C. CARA S.R.L. rezulta : Ø este neagresiva fata de beton (din punct de vedere al continutului de sulfati SO4 =115,00mg/dm3) Ø neagresiva fata de beton din punct de vedere al pH =8,10 Ø neagresiva fata de beton din punct de vedere al aciditatii = 9,61ml/kg.

Pentru stabilirea stratificatiei terenului de fundare s-au interpretat rezultatele obtinute prin analiza probelor de teren, insistandu-se indeosebi pe aprecirea granulozitatii inclusiv cantitatea procentuala pentru fragmentele cu dimensiuni grupate dupa prescriptii (argile, prafuri, nisipuri etc.) rezultand stratificatia generala dupa cum urmeaza:

- 0,00 ÷ - 0,50m – sol vegetal pamant prafos negru maroniu - 0,50 ÷ - 1,50m – argila prafoasa maronie, avand indice de consistenta

IC=0,67÷0,69 si modul de deformatie M=76daN/cm2

- 1,50 ÷ - 3,00m – argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat, avand indice de consistenta IC=0,74÷0,71 si modul de deformatie

M=80÷77daN/cm2 - 3,00 ÷ - 4,50m – argila prafoasa galbena vanata cu rar calcar dizolvat, avand indice

de consistenta IC=0,68÷0,65 si modul de deformatie M=75÷72daN/cm2

- 4,50 ÷ - 6,00m – argila galbena vanata cu oxizi, avand indice de consistenta IC=0,62÷0,59 si modul de deformatie M=69÷66daN/cm2

- 6,00 ÷ - 7,00m – argila vanata cu oxizi, avand indice de consistenta IC=0,64÷0,68 si modul de deformatie M=71÷75daN/cm2

Din analiza stratificatiei prezentata anterior (pct. 6.1), se constata, ca terenul de

fundare se incadreaza in terenuri medii, conform Normativului NP 074/2007 (tabelul A21 conditii de teren); cu un total de 9 puncte, deci un risc geotehnic de tip « redus », iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate ramane in « categoria geotehnica 1 » .

Terenul de fundare este alcူtuit dintr-un pachet de pူmânturi coezive (argile prafoase, argile) pânူ la adâncimea de -7,00 m.

Terenul de fundare il constituie stratele alcatuite din : ● argila prafoasa maronie , intre cotele –(0,80÷1,50)m, caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare : † greutate volumica 㬰 = 18,40 kN/m³ † indicele porilor e = 0,87 † porozitatea n = (47)% † umiditatea naturala w = 17,90% † indice de consistenta IC = 0,67÷0,69 † indice de plasticitate Ip = 23,70% † modul de deformatie edometric M2-3= 76daN/cm² † unghi de frecare interioara ø = 12º † coeziunea specifica c = 28kN/m³

12

● Se recomanda pe stratul de argila prafoasa maronie o presiune convenᘰionalူ de bazူ pentru (D = -2,00 m si B = 1,00 m), în gruparea fundamentalူ de încူrcူri conform STAS 3300/2-85 tabelul 16:

_ pconv = 220,00 kPa,

● argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat , intre cotele –(1,50÷3,00)m, caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare : † greutate volumica 㬰 = 18,50 kN/m³ † indicele porilor e = 0,84÷0,86 † porozitatea n = 46% † umiditatea naturala w = 19,60% † indice de consistenta IC = 0,74÷0,71 † indice de plasticitate Ip = 24,80% † modul de deformatie edometric M2-3= (80÷77)daN/cm² † unghi de frecare interioara ø = 12º † coeziunea specifica c = 30kN/m³

● În faza de predimensionare pentru calculul terenului de fundare ᗰi stabilirea dimensiunilor în plan ale elementelor de infrastructurူ se va adopta o presiune convenᘰionalူ de bazူ pentru (D = 2,00 m si B = 1,00 m), în gruparea fundamentalူ de încူrcူri, pentru stratul de argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat:

pconv = 225,00 kPa, la care se vor aplica corecᘰiile de lူᘰime (CB) ᗰi de adâncime (CD). Pentru alte dimensiuni ale talpii fundatiilor, precum si in cazul unor incarcari aplicate excentric,

se va reface calculul valorilor capacitatiilor portante ale terenului de fundare conform paragrafului 3.3.1 si 4.2.1 din STAS 3300/2/85. Aplicand corectia (pentru D si latimea B) conform standardului mentionat rezulta presiunea conventionala de calcul, la calcul (folosindu-se coeficientii de corectie pentru pamanturi coezive K1=0,05, respectiv K2=2,00). F Se recomanda fundarea pentru o cladire, P, p+M(1E), La cota minima Dmin=-1,00m fata de CTN, pe stratul De argila prafoasa maroniE. F pentru o cladire p+2(3)E, Se recomanda fundarea, La cota minima Dmin=-1,50m fata de CTN, pe stratul De argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat. F Este necesara armarea talpii fundatiei cu centura din beton armat pentru o buna rigidizare a constructiei

Se recomanda un minim de masuri de protejare a constructiilor si anume: F zona unde se construieste sa fie bine curata si nivelata inainte de inceperea sapaturilor, asfel ca sa nu se permita stagnarea apelor meteorice, F sistematizarea terenului astfel sa se asigure evacuarea rapida a apei din precipitatii din jurul constructiei, F captarea si evacuarea dirijata respectiv controlata a apei din precipitatii de pe acoperisul constructiei si deversarea controlata catre emisari, F conductele purtatoare de apa ce intra si ies din cladiri vor fi prevazute cu racorduri elastice si etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor, F se recomanda realizarea de trotuare etanse in jurul cladirilor, trotuarul din jurul constructiilor care va avea latimea minima de 1,00m se va aseza pe un strat de balast sau pamant stabilizat, in grosime de (20÷30)cm, prevazut cu panta de 5% spre exterior,

13

F prevederea centurilor din beton armat, continue pe intreaga lungime a peretilor exteriori, portanti sau autoportanti, amplasate la fiecare nivel al constructiei, inclusiv la nivelul talpii fundatiei F umpluturile sub pardoseala se vor executa din pamanturii necoezive (balast), sau din pamanturi PUCM stabilizate prin metode chimice utilizand praful de var nestins, in proportie de (3-5)%, sau degresare cu nisip grauntos 20…40%, F umpluturile se vor compacta in straturi de 15…20cm, grosime. F turnarea fundatiilor sa se faca imediat dupa terminarea sapaturilor pentru a nu modifica umiditatea terenului de fundare

Clasele de expunere pentru betoanele din infrastructura : La stabilirea clasei minime de beton si a tipului de ciment folosit pentru betoanele

infrastructurii, (pentru consolidarea funatiilor, daca va fi cazul) se va tine seama si de clasa de expunere in raport cu nivelul si agresivitatea apei subterane, conform SR EN 206-1 si Normativul NE 012-1:2007si anume, clasa de expunere XC2, pentru clasa minima de beton C16/20.

Lucrarile de terasamente, inclusiv cele aferente (sapaturi, sprijiniri, umpluturi etc.) se vor executa cu respectarea intocmai a tuturor normativelor in vigoare cu privire la aceste lucrari (C 169-83, Ts etc.).

Terenul de fundare in functie de rezistenta la sapare se incadreaza in felul urmator:

• Sapatura manuala ( teren tare )

• Sapatura mecanica ( teren categoria II )

• Se interzice deschiderea sapaturilor si abandonarea lor, pe perioade lungi de timp,

lucru ce ar afecta proprietatile geotehnice ale terenului de fundare .

2.4.CIRCULAᘠIA 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFဠᗠURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAᘠIEI RUTIERE, FEROVIARE, NAVALE, AERIENE - DUPဠ CAZ

Obiectivul este amplasat în partea de nord a municipiului Timiᗰoara, în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) ᗰi Centura Timiᗰoara – varianta proiectatူ.

Factori generatori de perturbူri ale traficului din zonူ pot fi consideraᘰi accesul dificil la parcele, necorelarea bretelelor colectoare ᗰi existenᘰa doar în stadiul de proiect a legူturii cu autostrada ᗰi sectorul de Centura la vest de DN 69.

2.4.2. CAPACITဠᘠI DE TRANSPORT, GREUTဠᘠI ÎN FLUENᘠA CIRCULAᘠIEI, INCOMODဠRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAᘠIE, PRECUM ᗠI DINTRE ACESTEA ᗠI ALTE FUNCᘠIUNI ALE ZONEI, NECESITဠᘠI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ᗠI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITဠᘠI ᗠI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECᘠII CU PROBLEME, PRIORITဠᘠI

Obiectivul este amplasat în partea de nord a municipiului Timiᗰoara, în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) ᗰi Centura Timiᗰoara – varianta proiectatူ

Terenul nu are front la artere majore, momentan accesul se realizeazူ de pe DE 301

Reᘰeaua secundarူ de drumuri din zonူ este doar parᘰial reglementatူ. Este necesarူ o corelare a segmentelor aprobate prin diverse planuri urbanistice aprobate în zonူ.

14

2.5.OCUPAREA TERENURILOR 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCᘠIUNILOR CE OCUPဠ ZONA STUDIATဠ

În prezent, în zona studiatူ funcᘰiunile existente sunt unitူᘰi industriale (Mahle, Europrefabricate, Del Bono, Argomm ), servicii ( Distribuᘰie carburanᘰi, etc ).

Prin documentaᘰii de urbanism aprobate sunt propuse unitati industriale, depozitare, spatii comerciale, servicii.

În vecinူtatea imediatူ a terenului studiat loturile sunt în prezent neconstruite. .

2.5.2. RELAᘠIONဠRI ÎNTRE FUNCᘠIUNI Proiecte cu functiuni industriale, depozitate si servicii au aparut in vacinatatea

cူilor majore de circulatie din zona – Calea Aradului – DN69 si Centura. Deocamdatူ singurul nucleu generat este in zona de intersetie a celor doua artere mentionate, restul investitiilor fiind disparate.

2.5.3. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT În prezent terenul studiat este liber de construcᘰii. La nord, în vecinူtatea DE197 exista construita statia de transformare ATON. La est, cu front la Calea Aradului DN 69 existူ preponderent unitati industriale: - unitူᘰi productive precum: fabrica Mahle, fabrica Argomm - servicii: staᘰie de distribuᘰie carburanᘰi În adâncime, teritoriul este neocupat, el având în prezent caracter agricol. La sud de zona studiata, pana la traseul proiectat al Centurii Timisoara terenul este liber de constructii.

2.5.4. ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT Nu e cazul.

2.5.5. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE Majoritatea dotူrilor ce asigurူ servicii în zonူ sunt concentrate de-a lungul Cူii

Aradului. Zona de unitati industriale aflata in curs de dezvoltare in zona de intersectie DN69

– Calea Aradului / Centura este slab asiguratူ cu servicii. Aceste functiuni sunt propuse prin documentatii de urbanism aprobate.

2.5.6. ASIGURAREA CU SPAᘠII VERZI Terenul studiat precum ᗰi arealul limitrof nu deᘰine spaᘰii verzi fiind în prezent teren

cu caracter agricol. Pentru parcelele industriale sau depozitare aprobate sau edificate în baza

documentaᘰiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate, s-au reglementat suprafeᘰele minime necesare de spaᘰii verzi amenajate, in procent de 20% din suprafata parcelei.

Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaᘰii, se propune asigurarea unui minim de 7% spaᘰii verzi publice din totalul suprafeᘰei si un procent de 20% spatii verzi amenajate pe parcelele rezultate.

2.5.7. EXISTENᘠA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATဠ SAU ÎN ZONELE VECINE

Nu e cazul.

2.5.8. PRINCIPALELE DISFUNCᘠIONALITဠᘠI

15

Analiza situaᘰiei existente a relevat disfuncᘰionalitူᘰi grupate pe categorii: a) urbanistice

- lipsa unei strategii pentru intrega zona, fiind incadrata ca zona cu caracter nedefinit in PUG

- Proximitatea centurii ocolitoare care genereaza separari intre functiuni b). funcᘰionale

- lipsa partiala a utilitူᘰilor în zonူ; - în zona din imediata vecinူtate nu existူ dotူri - drumurile cu caracter agricol ce deservesc zona nu au lူᘰimi adecvate noii

funcᘰionalitူᘰi, fiind necesare lူrgiri ale acestora în vederea asigurူrii profilului stradal final.

- accese si intersectii ale cailor de comunicatie rutiera nemodernizate

2.6.ECHIPARE EDILITARဠ

2.6.1. STADIUL ECHIPဠRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITဠᘠII Alimentare cu apa si canalizare – situaᘰia existentူ

În zona studiatူ ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu existူ reᘰele de apူ ᗰi canalizare, conform Aviz Unic pentru retele existente nr. 1107/13.01.2014

Alimentarea cu gaze naturale Nu existူ reᘰele de gaze naturale conform aviz E-ON gaz nr. 20472/08.01.2014,

aviz Transgaz nr. 1021/407/18.01.2014 Alimentarea cu energie electricူ existenta Existူ reᘰea de alimentare cu energie electricူ LEA 220kV in zona, conform aviz

ENEL Distributie Banat nr. 1137/08.01.2014

2.7. PROBLEME DE MEDIU

2.7.1. RELAᘠIA CADRU NATURAL - CADRU CONSTRUIT Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin

aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaᘰie agricolူ au fost introduse în intravilan ᗰi au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeᘰele construite ᗰi dotarea cu zone verzi, în concordanᘰူ cu reglementူrile în vigoare ᗰi în spiritul îmbunူtူᘰirii factorilor de mediu ᗰi a calitူᘰii vieᘰii, prin creᗰterea suprafeᘰelor de spaᘰii verzi amenajate.

Prin prezenta documentaᘰie se propune asigurarea unui minim de 7% spaᘰii verzi publice din totalul suprafeᘰei si un minim de 20 % zone verzi asigurate pe parcelele generate.

2.7.2. EVIDENᘠIEREA RISCURILOR NATURALE ᗠI ANTROPICE Nu e cazul.

2.7.3. MARCAREA PUNCTELOR ᗠI TRASEELOR DIN SISTEMUL CဠILOR DE COMUNICAᘠII ᗠI DIN CATEGORIILE ECHIPဠRII EDILITARE CE PREZINTဠ RISCURI PENTRU ZONဠ

16

Nu e cazul.

2.7.4. EVIDENᘠIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITဠ PROTECᘠIE In zona nu exista elemente de patrimoniu ce necesita protectie, conform avizului

Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 137/20.02.2014

2.7.5. EVIDENᘠIEREA POTENᘠIALULUI BALNEAR ᗠI TURISTIC - DUPဠ CAZ Nu e cazul.

2.8. OPᘠIUNI ALE POPULAᘠIEI Proprietatea este privatူ, construcᘰiile ce sunt propuse a se realiza sunt servicii si

depozitare. Funcᘰiunile ᗰi activitူᘰile din zonူ vor avea un caracter nepoluant. Potrivit legii propunerea de urbanizare va fi supusူ consultarii populaᘰiei în cadrul

procedurilor de informare a populaᘰiei ce vor fi organizate de Municipiul Timiᗰoara, Direcᘰia Urbanism, Serviciul Planificare Spaᘰialူ.

Pe tot parcursul proiectului ᗰi în etapele necesare s-au realizat consultူri cu populaᘰia conform Ordinului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare ᗰi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului ᗰi de urbanism.

Procesul de informare a avut urmူtoarele etape: anunᘰ public privind demararea procesului, afiᗰarea panoului de informare pe terenul in discuᘰie, afiᗰarea - consultarea documentaᘰiei la sediul Primူriei, consultarea publicului interesat cu proiectantul ᗰi iniᘰiatorul ᗰi înregistrarea sesizူrilor publicului.

La finalizarea procedurilor, Primူria Timisoara a întocmit RAPORTUL de Consultare ᗰi Informare a publicului nr. UR2013-020961/11.02.2013 Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare Zonူ servicii si depozitare”.

3. Propuneri de dezvoltare urbanisticူ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr.3996 din 28.11.2013 a fost obᘰinut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilitူᘰii Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcᘰionalူ: teren situat in extravilan – zona cu caracter nedefinit.

S-a obtinut Aviz de Oportunitate nr. 06/03.10.2013

3.2.PREVEDERI ALE P.U.G. Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara, terenul de faᘰူ este

situat in extravilan, zona cu caracter nedefinit. Conform Masterplan 2012 zona se afla in continuarea axei de dezvoltare nord, cu

functiuni propuse in domeniul productiei si inovatiei.

17

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin

aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaᘰie agricolူ au fost introduse în intravilan ᗰi au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeᘰele construite ᗰi dotarea cu zone verzi, în concordanᘰူ cu reglementူrile în vigoare ᗰi în spiritul îmbunူtူᘰirii factorilor de mediu ᗰi a calitူᘰii vieᘰii, prin creᗰterea suprafeᘰelor de spaᘰii verzi amenajate.

Prin prezenta documentaᘰie se propune asigurarea unui minim de 7% spaᘰii verzi comune din totalul suprafeᘰei. Pe parcelele generate se va asigura un minim de 20% spatii verzi.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAᘠIEI

3.4.1. ORGANIZAREA CIRCULAᘠIEI ᗠI A TRANSPORTULUI ÎN COMUN (modernizarea ᗰi completarea arterelor de circulaᘰie, asigurarea locurilor de parcare +garare; amplasarea staᘰiilor pentru transportul în comun, amenajarea unor intersecᘰii: sensuri unice, semaforizူri)

Amenajarea accesului rutier la parcela studiatူ se propune a se realiza etapizat, în

funcᘰie de evoluᘰia zonei ᗰi de realizarea centurii Timiᗰoara nord ᗰi modernizarea

drumurilor existente

Accesul la amplasament se va face pe traseul ce porneᗰte din intersecᘰia sens

giratoriu existentူ dintre DN69 ᗰi centura Timiᗰoara nord, prin accesul existent la

societatea Mahle (acces aprobat în cadrul CNADNR Bucureᗰti-DRDP Timiᗰoara), pe

Axe de dezvoltare majore centura nord existenta ed ruso asen

18

breteaua colectoare paralelူ cu drumul naᘰional DN69, din dreptul societူᘰii Mahle,

continuând pe bretea înspre nord pe lângူ societူᘰile comerciale Argomm pânူ în drumul

de exploatare DE 291/2. Traseul continuူ spre vest, pe traseul drumului de exploatare DE

287/2, iar apoi continuူ spre nord, pe un drum propus paralel cu DE 301 pânူ pe

amplasamentul investiᘰiei.

Prospectul bretelei colectoare va fi de 12,00 m din care 7,00 m parte carosabilူ.

Pe traseele drumurilor de exploatare DE 197 ᗰi DE 301 se propune realizarea unor

prospecte stradale de 16,00 m lူᘰime din care 7,00 m parte carosabilူ mူrginitူ de

2x3,00 m zone verzi ᗰi 2x1,50 m trotuare (vezi profil transversal tip PTT1).

În incintူ, se propune realizarea unei reᘰele de drumuri de deservire interioarူ

racordate la drumurile exterioare, platforme tehnologice ᗰi de depozitare ᗰi platforme de

parcare. Pe laturile de nord ᗰi vest se propun realizarea unor prospecte stradale de 16,00

m lူᘰime din care 7,00 m parte carosabilူ mူrginitူ de 2x3,00 m zone verzi ᗰi 2x1,50 m

trotuare (vezi profil transversal tip PTT1). Pe direcᘰia nordvest – sudest se propune

traversarea parcelei studiate cu un prospect stradal de 14,00 m lူᘰime din care 7,00 m

parte carosabilူ mူrginitူ de 2x2,00 m zone verzi ᗰi 2x1,50 m trotuare (vezi profil

transversal tip PTT2).

La fiecare lot cu suprafeᘰe între 5466 – 8031 m2 destinat depozitူrii ᗰi serviciilor,

cu înူlᘰime de maxim (S)+P+4 se vor amenaja locuri de parcare funcᘰie de aria

desfူᗰuratူ construitူ, nr. de clienᘰi, salariaᘰi etc.

Structura rutierူ propusူ pentru drumurile ᗰi platformele interioare este alcူtuitူ

dintr-o îmbrူcူminte modernူ aᗰezatူ pe o fundaᘰie din piatrူ spartူ ᗰi balast.

Apele meteorice de suprafaᘰူ vor fi colectate centralizat ᗰi se vor evacua în

reᘰeaua de canale existentူ în zonူ.

3.4.2. ORGANIZAREA CIRCULAᘠIEI PIETONALE (trasee pietonale, piste pentru cicliᗰti, condiᘰii speciale pentru handicapaᘰi)

Prospectele stradale propuse pentru strူzile ce deservesc prezentul PUZ sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea ᗰi realizarea strူzilor.

3.5. ZONIFICARE FUNCᘠIONALဠ - REGLEMENTဠRI, BILANᘠ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. ELEMENTE DE TEMဠ, FUNCᘠIONALITATE, AMPLASARE Prin tema de proiectare stabilitူ de comun acord, se solicitူ urmူtoarele:

- reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului studiat, actualmente cu destinaᘰie agricolူ, propunându-se dezvoltarea unei zone de servicii si depozitare

- reglementarea accesului la teren

19

- rezervarea suprafeᘰelor de teren necesare realizူrii profilelor stradale finale, conform tramei stradale majore propusူ în zonူ

- asigurarea soluᘰiilor de echipare edilitarူ pentru viabilizarea zonei; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitူᘰilor pentru întreaga

incintူ: alimentare cu energie electricူ, conform propunerilor ᗰi avizelor anexate, etc.

Documentaᘰia are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafaᘰူ totalူ de 59387 mp, a unui ansamblu de servicii si depozitare, cu un regim de inaltime maxim (S)+P+4E

1. Pe parcela studiatူ se propun 8 loturi cu suprafeᘰe variate, intre 5466 – 8031 mp destinate depozitarii si serviciilor, cu un regim de inaltime maxim de (S)+P+4 .

2. Se propun doua loturi destinate zonelor verzi si echipamentelor edilitare: un lot pe care vor fi amplasate forajul, rezervor apa, statie pompare si un alt lot pe care se vor amplasa tancul septic, separatorul de hidrocarburi, bazinul de retentie a apelor pluviale, statia de pompare etc.

3. Pe parcela studiatူ se propune prevederea de spaᘰii verzi comune, reprezentând 7% din suprafaᘰa terenului studiat.

4. Pe parcelele rezultate destinate depozitarii si serviciilor procentul minim de spatii verzi va fi de 20 %.

5. Locurile de parcare din incintူ necesare funcᘰiunilor se vor calcula conform normativelor în vigoare.

6. Se vor rezerva suprafeᘰele necesare de teren în vederea asigurူrii prospectelor finale ale strူzilor propuse.

3.5.2. REGLEMENTဠRI Intervenᘰia propusူ va respecta urmူtoarele retrageri faᘰူ de aliniamentul propus:

Constructiile se vor amplasa retrase fata de aliniament cu 10m

3.5.3. BILANᘠ TERITORIAL

3.5.4. INDICI URBANISTICI Depozitare si servicii în regim de înူlᘰime maxim (S)+P+4E

P.O.T.=max.55% C.U.T.= max. 1 Hmax.=20 m Hcornisa max.=18 m

Bilant teritorial: Existent: Propus: Total: 59387 mp 100% | 59387 mp 100% Servicii si depozitare: —_ 48841 mp 82.2% din care Zona 7734 mp 13% Spatiu verde comun: _ 4157 mp 1% TOTAL Spatiu verde : — 1189împ 20% Edilitare: — 1396 mp 2.3% Circulatii: a 4993 mp 8.5% din care Sp. verzi alin. / Parcaje! 1728 mp

20

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPဠRII EDILITARE

3.6.1. ALIMENTARE CU APဠ În primူ fazူ, alimentarea cu apူ a obiectivului (apူ menajerူ ᗰi pentru refacerea

rezervei de incendiu) se va realiza prin intermediul unui foraj de medie adâncime propus, amplasat în cadrul obiectivului, conform planului de reglementူri lucrူri hidroedilitare, planᗰa nr. 01-ED ataᗰatူ la prezenta documentaᘰie.

Forajul va fi prevူzut cu o electropompူ submersibilူ ᗰi recipient de hidrofor. Alimentarea cu apူ a parcelelor propuse pentru servicii ᗰi depozitare, se face prin

intermediul unei conducte din PE-HD, PN6, PE80, De 63x3,6mm, având o lungime totalူ de L = 458 m.

Pe aceastူ conductူ de apူ s-a prevူzut un cူmin de vane CV1. Traseul acestei conducte de apူ se poate urmူri pe planul de reglemetူri, planᗰa nr. 01-ED.

Pentru asigurarea incendiului exterior s-a propus o reᘰea de incendiu din PE-HD, PN6, PE80, având De 225x12,8 mm, în lungime totalူ de L = 1.047 m.

Pe aceastူ conductူ de apူ s-au prevူzut 10 hidranᘰi de incendiu exterior cu Dn 100 mm ᗰi 3 cူmine de vane CV2, CV3 ᗰi CV4.

Rezervorul de înmagazinare apူ pentru incendiu are o capacitate de 350 mc ᗰi va asigura apa necesarူ pentru stins incendiu.

În imediata apropiere a rezervorului de apူ se propune o staᘰie de pompare apူ pentru incendiu.

Odatူ cu realizarea unui sistem de alimentare cu apူ în zonူ, obiectivul se va branᗰa la sistemul centralizat de alimentare cu apူ al localitူᘰii.

Debitele de apူ necesare conform breviarului de calcul sunt: Qzi med. = 5,63 m3/zi = 0,065 l/s; Qzi max. = 7,32 m3/zi = 0,084 l/s; Qorar max. = 20,5 m3/zi = 0,85 m3/h = 0,237 l/s.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) - volumul de apူ pentru hidranᘰi interiori (se considerူ 1 incendiu la care se

folosesc 2 hidranᘰi/incendiu): Vhi = 2,5 l/s.hidrant x 1 incendiu x 2 hidranᘰi/incendiu x 10 min x 60 sec= 3 mc - volumul de apူ pentru hidranᘰi exteriori:

Vhe = 30 l/s x 3 ore x 3600 sec. = 324 mc - volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe = 327 mc - debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 327 / 24 = 13,63 m3/h = 3,78 l/s Volumul rezervorului de incendiu se alege de 350 mc. Debitul la sursူ este :

Qs = Qzimax + Qri = 0,084 + 3,78= 3,86 l/s. Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheᘰ conform STAS

6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm. Materialul folosit pentru conductele de apူ este PE-HD, PN6, PE80, De 63 mm ᗰi

De 225 mm. Conductele PE 80 au rezistenᘰa minimူ la solicitူri mecanice MRS = 10 Mpa

pentru care furnizorul garanteazူ o duratူ de folosinᘰူ de 50 de ani, practic presiunea se poate atinge numai teoretic ᗰi în perioadele de probe tehnice înainte de punere în funcᘰiune.

21

ᘠinând cont de coeficientul de dilatare liniarူ a conductelor din polietilenူ de înaltူ densitate egal cu 0,02 mm/m nu se pot genera tensiuni periculoase la variaᘰiile de temperaturူ ce pot apare în exploatare, conductele fiind pozate pe pat de nisip.

3.6.2. CANALIZARE MENAJERဠ ᗠi PLUVIALဠ 3.6.2.a. Canalizare menajerူ

Canalizarea menajerူ a fost dimensionatူ la debitele: Quz.zimed = 5,63 m3/zi = 0,065 l/s; Quz.zimax = 7,32 m3/zi = 0,084 l/s;

Quz.orarmax = 20,5 m3/zi = 0,85 m3/h = 0,237 l/s. Debitul de apူ uzatူ menajerူ se determinူ conform STAS 1846 –1:2006. Apele uzate menajere provenite de la obiectiv sunt colectate ᗰi evacuate prin

intermediul unei reᘰele de canalizare din tuburi PVC-KG, SN4, De 200x4,5 mm în lungime totalူ de L =

523 m la tancul septic etanᗰ propus. Pentru o bunူ funcᘰionare a reᘰelei de canalizare menajere s-a prevူzut un numူr

de 12 cူmine menajere de vizitare, Cm1÷Cm12. În primူ fazူ, datoritူ faptului cူ în zonူ nu existူ un sistem centralizat de

canalizare, se propune a se realiza un tanc septic etanᗰ cu V = 14 mc, care va fi vidanjat prin grija beneficiarului de câte ori se impune.

Determinarea nr. de vidanjူri: - volumul tancului septic etanᗰ propus: 14 mc; - debitul zilnic maxim: Q zimax = 7,32 mc/zi; - numူr vidanjူri: n = V/ Qzimax = 14 mc/7,32 mc/zi = 2 zile Odatူ cu realizarea unui sistem de canalizare menajerူ în zonူ, tancul septic

etanᗰ se va dezafecta, iar apele uzate menajere de la obiectiv se vor racorda la sistemul centralizat de canalizare menajerူ al localitူᘰii.

Reᘰeaua de canalizare va fi poziᘰionatူ obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umpluturူ de nisip de 15 cm, iar lateral de 20 cm.

Rugozitatea conductelor este foarte micူ (㭠 = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintူ o mare siguranᘰူ la transport ᗰi o etanᗰare absolutူ a reᘰelei realizate.

Pentru asigurarea unei exploatူri corespunzူtoare, reᘰelele de canalizare vor fi prevူzute cu cူmine de vizitare amplasate la o distanᘰူ maximူ de 60 m unul de altul, conform STAS 3051 – 91.

Se mai prevူd cူmine de vizitare în punctele de schimbare a direcᘰiei, de intersecᘰie cu alte canale ᗰi în puncte de schimbare a pantelor.

Cူminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii ᗰi întreᘰinerii acestora, pentru curူᘰirea ᗰi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Cူminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448 – 82, având dimensiunile plူcii de bazူ 1,5 x 1,5 m ᗰi H = 2,0 m.

Ele vor fi acoperite cu capace de fontူ carosabile, în teren cu apူ subteranူ ᗰi vor fi protejate la exterior prin strat de bitum iar la interior prin tencuire.

Materialele folosite la executarea acestor reᘰele (PE-HD pentru reᘰeaua de apူ ᗰi PVC-KG pentru reᘰeaua de canal menajer ᗰi pluvial) sunt materiale de ultimူ generaᘰie folosite la astfel de lucrူri, care au o mare fiabilitate ᗰi rezistenᘰူ la acᘰiunea agenᘰilor corozivi, precum ᗰi o duratူ mare de viaᘰူ (50 ani).

Utilizarea acestor materiale reduce la minim posibilitatea exfiltrူrii apei din aceste reᘰele sau a infiltrူrii apelor freatice în acestea.

Avizul de oportunitate obᘰinut la faza P.U.Z. nu autorizeazူ execuᘰia lucrူrilor de investiᘰii.

22

La fazele urmူtoare: Certificat de Urbanism ᗰi Autorizaᘰie de Construcᘰie pentru lucrူrile propriu-zise se va obᘰine avizul definitiv cu soluᘰia alimentူrii cu apူ care va cuprinde toate detaliile de execuᘰie necesare constructorului, precum ᗰi avizele de gospodူrire subteranူ pentru reᘰelele edilitare din zonူ.

3.6.2.b. Canalizare pluvialူ Apele pluviale de pe strူzi se vor colecta prin intermediul unei canalizူri pluviale

deschise propuse la marginea drumurilor ᗰi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi, dupူ care acestea vor fi stocate pe timpul ploii în bazinul de retenᘰie propus pentru zona studiatူ.

Apele convenᘰional curate, ajunse în bazinul de retenᘰie, vor fi evacuate prin intermediul unei guri de vူrsare în canalul de desecare Hcn 187, existent în zona amplasamentului studiat.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi a fost dimensionat la un debit de 350 l/s ᗰi va colecta nisipul ᗰi uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe strူzile acestei zone.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi propus pentru o suprafaᘰူ de 5,9387 ha constituitူ din zonူ verde, carosabil ᗰi acoperiᗰ, este de tip SWOBK 70/350.

Bazinul de retenᘰie prevူzut în P.U.Z. asigurူ stocarea apei de ploaie provenitူ de pe suprafaᘰa

obiectivului, dupူ ce au fost trecute prin decantorul-separatorul de hidrocarburi. Volumul de acumulare necesar bazinului de retenᘰie este:

VBR = QP x tp = 336,84 x 29,62 x 60 / 1000 = 598,63 m3 ≅ 600 m3 Volumul bazinului de retenᘰie va avea dimensiunile: L = 20 m, B = 15 m, H = 2 m.

Prin conducta de preaplin se va evacua un debit de : Qevacuat = m x Siarba x 㱠iarba x i = 0,8 x 5,9387 x 0,05 x 100 = 23,75 l/sec. –

considerându-se toatူ suprafaᘰa de drum a obiectivului ca fiind înierbatူ.

3.6.3. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICဠ Conform normativ PE 132/2003 bilanᘰul energetic al consumatorilor de

energie electricူ se apreciazူ astfel:

8 spatii activitati productie si depozitare 1x150kW

2x112kW /spatiu 1x 96 kW 1x134kW 1x126kW

1x154kW 1x178kW

servicii (incendiu, iluminat, canal, apa) 50kW

_________________________________________________________ TOTAL Pi = 1112 kW

Ps = 722.8 kW

Pentru alimentarea noilor consumatori se propune un post de transformare (20KV/400V) de 800 KVA în anvelopူ de beton, având compartimente pentru aparatura de joasူ ᗰi medie tensiune.

23

De la postul de transformare va pleca reᘰeaua în cablu de joasူ tensiune LES JT(04kV) pânူ la firidele de branᗰament de unde se va alimenta fiecare consumator, prin intermediul branᗰamentului electric propus.

De asemenea, de la postul de transformare pleacူ ᗰi reᘰeaua de iluminat stradal cu corpuri de iluminat cu LED de 100W montate pe stâlpi.

Toate aceste lucrူri se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA sau alᘰi proiectanᘰi autorizaᘰi ᗰi se vor executa de cူtre de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrူri.

3.6.4. TELECOMUNICAᘠII Pentru viitoarea zona se preconizeaza ca operatorii de specialitate, la comanda

beneficiarului, vor dezvolta reᘰeaua de telecomunicaᘰii ᗰi internet. La proiectare ᗰi execuᘰie se respectူ prevederile tuturor normativelor ᗰi legislaᘰia în

vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

3.6.5. REᘠEA TVC La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde reᘰelele de

TVC- televiziune prin cablu din zonူ. De la aceste reᘰele se vor realiza branᗰamente individuale pentru obiectivele propuse. La proiectare ᗰi execuᘰie se respectူ prevederile tuturor normativelor ᗰi legislaᘰia în vigoare ( PE 132-2003; I7-2002; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

3.6.6. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE Pentru viitoarea zona se preconizeaza ca operatorii de specialitate, la comanda

beneficiarului, vor dezvolta reᘰeaua de alimentare cu gaze naturale. La proiectare ᗰi execuᘰie se respectူ prevederile tuturor normativelor ᗰi legislaᘰia în

vigoare

3.7. PROTECᘠIA MEDIULUI

3.7.1. DIMINUAREA PÂNဠ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE (emisii, deversူri, etc.)

Deoarece apele uzate menajere se colecteazူ în sistem separat în reᘰeaua de canalizare ᗰi apoi în bazinul vidanjabil, nu existူ surse de poluare privind deversူri de ape uzate.

In acelasi scop, inainte de deversare apele preluate de pe drumuri sunt trecute in prealabil prin decantor-separator de hidrocarburi.

Se vor respecta prevederile OMS nr. 119 / 2014 privind normele de igiena.

3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE Utilitူᘰile de alimentare cu apူ ᗰi canalizare sunt asigurate în sistem local,

materialele folosite la reᘰelele de apူ ᗰi canal sunt polietilenူ ᗰi pvc, care nu permit exfiltraᘰii din canalizare în sol ᗰi infiltraᘰii din sol în reᘰeaua de alimentare cu apူ. În concluzie, nu existူ riscuri de poluare în exploatare.

3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATဠ A DEᗠEURILOR Deᗰeurile vor fi colectate în sistem dual în euro-pubele ᗰi preluate de operatorul de

salubritate care le transportူ la locaᘰia de balotare de unde vor fi transportate ᗰi depuse la un deponeu autorizat.

24

3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDဠRI DE MALURI, PLANTဠRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul cu destinaᘰie agricolူ nu este degradat. Conform ridicူrii topografice ᗰi altimetriei terenului, acesta are diferenᘰe de cote de

nivel de aproximativ 2 m. Prin prezenta documentaᘰie se propune reglementarea zonei prin dezvoltarea unei

zone de servicii si depozitare nepoluanta . Se va asigura un procent de minim 7% din suprafata parcelei initiale pentri zone

verzi comune. Se va asigura o suprafaᘰူ de minim 20% din teren pentru spaᘰii verzi amenajate in cadrul parcelelor. Se vor asigura plantaᘰii diversificate începând de la gazon ᗰi continuând cu arbuᗰti ᗰi arbori.

De asemenea se vor asigura plantaᘰii de aliniament de-a lungul drumurilor ᗰi pietonalelor propuse.

3.7.5. PROTEJAREA VALORILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE

Nu e cazul.

3.7.6. REFACEREA PEISAGISTICဠ ᗠI REABILITARE URBANဠ Executarea drumurilor la prospectele finale va însemna momentul în care se vor

putea executa ᗰi corela toate lucrူrile de plantare a aliniamentelor de spaᘰii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

De asemenea iluminatul va putea fi asigurat în zona accesului.

3.7.7. VALORIFICAREA POTENᘠIALULUI TURISTIC ᗠI BALNEAR - dupူ caz Nu e cazul.

3.7.8. ELIMINAREA DISFUNCᘠIONALITဠᘠILOR DIN DOMENIUL CဠILOR DE COMUNICAᘠIE ᗠI AL REᘠELELOR EDILITARE MAJORE

Odatူ cu finalizarea infrastructurii edilitare proprii ᗰi racordul la reᘰeaua electricူ, se vor elimina disfuncᘰionalitူᘰile existente privind soluᘰiile punctuale de rezolvare a utilitူᘰilor în zonူ.

Prin prezentul proiect se va reglementa accesul la teren prin racordul la accesul din din intersecᘰia sens giratoriu existentူ dintre DN69 ᗰi centura Timiᗰoara nord

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ • Listarea obiectivelor de utilitate publicူ

- asigurarea suprafeᘰelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumurilor din perimetrul studiat - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de cicli←ti, trotuarele ᗰi spaᘰiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menᘰionate sူ devinူ domeniu public;

• Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcᘰii) din zonူ, conform legii 213/1998

Damacus Lucian, Damacus Gabriela-Florica ■ CF nr. 417384 – Timiᗰoara (teren extravilan)

- numူr cadastral 417384 - Nr. CF vechi 133549, Nr. top vechi: A300 / 5 - Suprafaᘰa teren = 59387 mp - nu existူ sarcini

25

• Determinarea circulaᘰiei terenurilor între deᘰinူtori, în vederea realizူrii obiectivelor propuse Conform planᗰei “Circulaᘰia terenurilor“ urmeaza a fi prevူzute: - asigurarea suprafeᘰelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale în perimetrul terenului studiat - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru cicliᗰti, trotuarele ᗰi spaᘰiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menᘰionate sူ devinူ domeniu public.

4. Concluzii - Mူsuri în continuare

• Înscrierea amenajူrii ᗰi dezvoltူrii urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G. ᘠinându-se cont de tendinᘰele de dezvoltare, trebuie asiguratူ atât infrastructura

necesarူ, cât ᗰi posibilitူᘰile de cooperare ᗰi corelare a terenurilor din zonူ, în vederea generူrii unor soluᘰii armonioase, cu o dotare corespunzူtoare din punct de vedere al echipူrilor ᗰi serviciilor necesare funcᘰionူrii.

Datoritူ solicitူrilor crescânde, vizând necesarul de spaᘰii de servicii si depozitare, propunerea de faᘰူ asigurူ pe de o parte, la nivel urban, generarea unei funcᘰiuni compatibile cu evoluᘰia zonei, iar punctual se asigurူ valorificarea unui teren printr-o operaᘰie fူcutူ la nivelul standardelor actuale.

• Prioritူᘰi de intervenᘰie Necesitatea stabilirii soluᘰiei finale PUG de zonificare Stabilirea tramei stradale majore, astfel ca rezervarea terenurilor pentru asigurarea

prospectelor sူ se poatူ concretiza, in special in zona colectoarelor propuse paralel cu DN 69 si Centura

• Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restricᘰii

-Proiecte prioritare de investiᘰii, care sူ asigure realizarea obiectivelor, în special în domeniul interesului general

Necesitatea corelူrii investitorilor din zonူ privind echiparea edilitarူ ᗰi a lucrူrilor rutiere.

- Montaje ale etapelor viitoare (actori implicaᘰi, atragerea de fonduri, etape de realizare, programe de investiᘰii, etc.)

Este necesarူ extinderea reᘰelei de apူ ᗰi canalizare pentru a îmbunူtူᘰi infrastructura edilitarူ în zonူ.

` ᗠef proiect arhitect Georgeta Trîmbiᘰaᗰ

Atasament: 06_Posibilitati_de_mobilare.pdf

79 / A / 06

Beneficiari:

Denumire proiect:

arh. Camil Milincu

Faza:

Nr. pr.:

Denumire plansa:Scara:

Nr. pl.:

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

arh. Camil Milincu

arh. Alin Tutac

79/2013

PUZ Timisoara, tel. +4-0744698012

tel./fax: +4 (0256) 432212 Damacus Lucian

Data:iulie.2013

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Timisoara, Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

Legenda:

Echipare edilitara Foraj Tanc septic Bazin de retentie Decantor separator de hidrocarburi Statie de pompare ape pluviale Statie de pompare apa Rezervor

Post trafoPT

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

486470.729 486622.285 486560.283 486554.528 486555.054 486569.756 486570.497 486566.388 486558.627 486530.965 486539.946 486392.384 486463.911

limita zona studiata

limita parcele propuse

202911.136 203370.311 203392.663 203396.209 203403.351 203444.516 203448.681 203452.752 203456.089 203467.980 202949.837 202938.904 202913.553

Coordonate teren studiat: X Y

TS

zona protectie LEA

zona implantare constructii

drumuri propuse inafara zonei studiate

drumuri de exploatare canale LEA

drumuri propuse

constructii propuse

zona verde / echipare edilitara propusa

zona protectie canal

accese numar parcele

limita parcela studiata / teren propus a fi introdus in intravilan

F

BR DSH SP SPa

R

TS F

BR DSH SP SPa

R

55

55,00

37,00

4.407,53 m2

185578/07 185578/07

404125

417384

20 29

50

486850

20 30

00

486850

20 30

50

486850

20 28

50

486850

20 28

50

486800

20 29

00

486800

20 29

00

486850

20 31

50

486850

20 30

50

486800

20 31

00

486850

486700486700486700486700486700486700486700

486600486600486600486600486600486600486600486600486600

486500

486400

486500

486400

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

20 29

00

20 35

00

486800

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 32

00

20 30

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 35

00 20

35 00

20 29

00

20 28

00

20 27

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

486800 486800 486800 486800

20 35

00 20

35 00

486800

20 29

00

20 30

00

20 29

00

20 30

00

S= ha

A 3 00/

1

3.90

S= ha

A 3 00/

2

6.22

S= ha

300 /3

1.28

S= ha

A 3 00/

6

5.95

38

39

40

41

42

D e

m

3 0 1

4 .0

De2 88/

1/4

D e

HCn

m/ m

197 3.0

0.5

A300/5

A300/6

34407/09

116456/1 0

S = 3 .90h

a

A300 /1

A300 /2

S = 6 .22h

a

A300 /3

S = 1 .28h

a

A300 /4

S = 2 .00h

a

De1 97

S=2700mp

A 288/2/20

S=2700mp

A 288/2/20

1 3 . 0 2 4 1 0 1

30

1 3 . 0 2 4 1 0 1 ( 1 )

30

13.02 4 102

30

13.02 4 102(1)

30

1 3 . 0 2 2 6 5

30

13.02 2 65(1)

30

13.02 4 91

30

13.02 4 91(1)

30

1 3 . 0 2 4 9 3

30

13.02 4 93(1)

30

13.02 4 94

30

13.02 4 94(1)

30

13.02 4 95

30

13.02 4 95(1)

30

13.02 4 172

14

13.02 4 172(1)

14

13.02 4 173

14

13.02 4 173(1)

14

13.02 4 174

14

1 3 . 0 2 4 1 7 4 ( 1 )

14

13.02 4 175

14

13.02 4 175(1)

14

13.02 4 176

14

13.02 4 176(1)

14

13.02 4 70

04

13.02 4 70(1)

04

13.02 4 71

0 4

13.02 4 71(1)

0 4

1 3 . 0 2 4 7 2

04

13.02 4 72(1)

04

13.02 4 73

04

13.02 4 73(1)

04

13.02 4 74

04

13.02 4 74(1)

04

54.2154.0953.81

41.73 61.94 95.31

16.3

165.3

67.07

H C n

m /

1 8 7

3 .0

0 .5 m

S = 5 9387

mp De299

De298

HCn187

357.7

180.41

178.61

423

A300/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

S=3.49h a

S=1.00h a

Pdt292/1

S=1.55ha

De197

45 .86

27.3327.33

365.5

27.35

365.2

27.37 231.6

35.21

130.9 46.0517.84

112.4 32.17

A288/2/15

A288/2/16

S=1.00ha

A288/2/17

S=1.00ha

A288/2/18 S=1.00ha

A288/2/19

S=1.00ha

:/20 0.27ha

19.22

94.31

173.24

357.7

180.41

178.61

343.2

423

225.0 3

45 .86

A300/1

S=27.49ha

Punct de conexiune cu furnizorii de telefonie, internet si TV;

LEA 220

kV

LEA 110

kV SA

CAL AZ-

ORT ISO

ARA

N

DE 1 97

DE 301-4m

DE 2 88/1/

4

DE 2 98

servitute de trecere 4 m pentru acces / trasee echipare edilitara pentru zona

14

16

16,00

4,00

4,00

10,00

14,0010,00

106,33

4,24

4,2 9

71,97

19,00

16,00

14,00

18,00

57,00

60,33

120,00

8,00 10,00

6,00

0,77

109,33

109,33

52,00

50,00

50,00

50,00

50,00

71,55

109,33 6,00

120,00

109,33

109,33

109,33

109,33

57,00

60,33

6,00 31,8 2

40,94

50,00

50,00

50,00

50,00

55,00 14,00

120,00

10.00

2,00

2,00

SPa

BR

10

1

2 3

4 5

6

7

1.145,13 m2

6.840,46 m2

8

9

TS SP

DSH

Punct de conexiune cu furnizorii de telefonie, internet si TV;

F

PT

R

5.466,54 m2 5.466,54 m2

6.008,70 m2 7.239,44 m2

8.031,37 m2

5.466,54 m2 5.466,54 m2

HCN 187

HCN 197

DE 28 7/2

8.031,37 m2

5.466,54 m2 5.466,54 m2

5.466,54 m2 5.466,54 m2

6.008,70 m2

6.840,46 m2

7.239,44 m2

min. H/2

min. H/2

min. H/2

min. H/2

PT

Posibilitati de mobilare1:1000

POT max 55% CUT max. 1 max. P+4E

POT max 55% CUT max. 1 max. P+4E

Atasament: 05_Circulatia_terenurilor.pdf

79 / A / 05

Beneficiari:

Denumire proiect:

arh. Camil Milincu

Faza:

Nr. pr.:

Denumire plansa:Scara:

Nr. pl.:

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

arh. Camil Milincu

arh. Alin Tutac

79/2013

PUZ Timisoara, tel. +4-0744698012

tel./fax: +4 (0256) 432212 Damacus Lucian

Data:iulie.2013

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Timisoara, Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

Legenda:

servitute trecere pentru acces / trasee echipare edilitara pentru zona

Decantor separator de hidrocarburi

teren ce se intentioneaza sa fie trecut in domeniul public

teren proprietate privata

zona protectie canal

drumuri propuse

drumuri de exploatare

limita zona studiata

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

486470.729 486622.285 486560.283 486554.528 486555.054 486569.756 486570.497 486566.388 486558.627 486530.965 486539.946 486392.384 486463.911

202911.136 203370.311 203392.663 203396.209 203403.351 203444.516 203448.681 203452.752 203456.089 203467.980 202949.837 202938.904 202913.553

Coordonate teren studiat: X Y

97.512

limita parcela studiata / teren propus a fi introdus in intravilan limita parcele propuse

canale LEA cote nivel sistem local drumuri propuse inafara zonei studiate

6,76 38,56 5,78

197,88

4,00

117,33

323,55

43,71 7,16

4,24

106,33

4,2 9

14,00

120,00

14,00

327,76

6,00

57,00

60,33

65,91

34,91

70,80

32,30

35,70

55,00

37,00

120,00

13,75

4.993,50 m2

185578/07 185578/07

404125

417384

20 29

50

486850

20 30

00

486850

20 30

50

486850

20 28

50

486850

20 28

50

486800

20 29

00

486800

20 29

00

486850

20 31

50

486850

20 30

50

486800

20 31

00

486850

486700486700486700486700486700486700486700486700

486600486600486600486600486600486600486600486600486600

486500

486400

486500

486400

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

20 29

00

20 35

00

486800

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 32

00

20 30

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 35

00 20

35 00

20 29

00

20 28

00

20 27

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

486800 486800 486800 486800

20 35

00 20

35 00

486800

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 29

00

20 30

00

S= ha

A 3 00/

1

3.90

S= ha

A 3 00/

2

6.22

S= ha

300 /3

1.28

S= ha

A 3 00/

6

5.95

38

39

40

41

42

D e

m

3 0 1

4 .0

De2 88/

1/4

D e

HCn

m/ m

197 3.0

0.5

A300/5

A300/6

34407/09

116456/1 0

S = 3 .90h

a

A300 /1

A300 /2

S = 6 .22h

a

A300 /3

S = 1 .28h

a

A300 /4

S = 2 .00h

a

De1 97

S=2700mp

A 288/2/20

S=2700mp

A 288/2/20

1 3 . 0 2 4 1 0 1

30

1 3 . 0 2 4 1 0 1 ( 1 )

30

13.02 4 102

30

13.02 4 102(1)

30

1 3 . 0 2 2 6 5

30

13.02 2 65(1)

30

13.02 4 91

30

13.02 4 91(1)

30

1 3 . 0 2 4 9 3

30

13.02 4 93(1)

30

13.02 4 94

30

13.02 4 94(1)

30

13.02 4 95

30

13.02 4 95(1)

30

1 3 . 0 2 4 8 5

14

13.02 4 85(1)

14

13.02 4 87

1 4

13.02 4 87(1)

1 4

13.02 4 88

14

13.02 4 88(1)

14

13.02 4 172

14

13.02 4 172(1)

14

13.02 4 173

14

13.02 4 173(1)

14

13.02 4 174

14

1 3 . 0 2 4 1 7 4 ( 1 )

14

13.02 4 175

14

13.02 4 175(1)

14

13.02 4 176

14

13.02 4 176(1)

14

13.02 4 70

04

13.02 4 70(1)

04

13.02 4 71

0 4

13.02 4 71(1)

0 4

1 3 . 0 2 4 7 2

04

13.02 4 72(1)

04

13.02 4 73

04

13.02 4 73(1)

04

13.02 4 74

04

13.02 4 74(1)

04

1 3 . 0 2 4 8 3

04

13.02 4 83(1)

04

1 3 . 0 2 4 8 4

04

13.02 4 84(1)

04

54.2154.0953.81

41.73 61.94 95.31

16.3

165.3

67.07

H C n

m /

1 8 7

3 .0

0 .5 m

H C

n187

1

2

4 5

6 7

8

9

10

12

11

S = 5 9387

mp De299

De298

HCn187

357.7

180.41

178.61

423

A300/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

175.15

S=3.49h a

S=1.00h a

Pdt292/1

S=1.55ha

De197

45 .86

27.3327.33

365.5

27.35

365.2

27.37 231.6

35.21

130.9 46.0517.84

112.4 32.17

A288/2/15

A288/2/16

S=1.00ha

A288/2/17

S=1.00ha

A288/2/18 S=1.00ha

A288/2/19

S=1.00ha

:/20 0.27ha

19.22

94.31

173.24

357.7

180.41

178.61

343.2

423

225.0 3

175.15 45

.86

A300/1

S=27.49ha

13

DE 2 98

DE 1 97

HCn187 LEA

220 kV

LEA 110

kV SA

CAL AZ-

ORT ISO

ARA

A 300 /6

A 300 /5

97.611

97.415

97.404

97.411

97.689

97.762

97.994

98.047

98.071

97.878

98.102 98.300

98.100 97.994

97.783

97.666

97.434

97.421

97.429

97.525

97.604

97.340

97.547

97.512

97.585

97.725

98.032

98.251

98.403

98.172

99.447

98.840

98.409

98.121

97.753

97.642

97.715 97.688

97.989

98.249

98.338

98.150

97.943

97.685

98.000

98.212

98.309

98.302

98.019

97.703

97.558

97.583

97.689

97.894

98.274

98.624

98.984

99.39799.783

99.451

99.150

98.677

98.202

97.873

97.644

97.567

97.494

97.770

97.990

98.303

98.263

98.119

99.847

99.409

99.344

99.042

98.549

98.230

97.925

97.844

97.657

97.788

97.991

98.193

98.282

98.073

98.187

98.312

98.394

98.246

98.011

97.868

97.600

97.444

97.508

97.567

97.583

97.433

97.380

97.271

97.371 97.383

97.40097.414

97.42897.791

98.084 98.416

98.487 98.313

98.083 97.890

97.92697.808

97.612 97.525

97.562 97.830

98.11398.428

98.684 98.955

99.16399.180

99.121

98.859 99.022

99.073

99.022

98.744

98.422

98.116

97.849

97.549

97.512

97.504

97.627

97.791

97.863

98.141

98.419

98.590

98.469

97.639

97.315

97.287 97.280

97.338

97.451

100.000

Statia 100

4865002 0 3 0 0 0

2 0 3 1 0 0

486500 2 0 3 2 0 0

486500 2 0 3 3 0 0

486500 2 0 3 4 0 0

486500

2 0 3 0 0 0

486400 2 0 3 1 0 0

486400

2 0 3 2 0 0

486600 4866002 0 3 3 0 0

4866002 0 3 4 0 0

A 300 /4

DE 301-4m

N

DE 1 97

DE 301-4m

DE 2 88/1/

4

DE 2 98

14

16

16,00

8,00

16,00

HCN 290

SPa

BRPTT1

PTT2

HCN 187

HCN 197

DE 2 88/1/

4

10

1

2 3

4 5

6

7

8

9

TS SP

DSH

F

R

HCN 187

HCN 197

DE 28 7/2

HCN 197

DE 28 7/2

Circulatia terenurilor1:2000 1:1000 Circulatia terenurilor

Atasament: 04_Reglementari_urb.pdf

79 / A / 04

Beneficiari:

Denumire proiect:

arh. Camil Milincu

Faza:

Nr. pr.:

Denumire plansa:Scara:

Nr. pl.:

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

arh. Camil Milincu

arh. Alin Tutac

79/2013

PUZ Timisoara, tel. +4-0744698012

tel./fax: +4 (0256) 432212 Damacus Lucian

Data:iulie.2013

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Timisoara, Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

PTT 2

1.5 2 3.5 3.5 2 1.5

14

PTT 1 1.5 3 3.5 3.5 3 1.5

16

zona protectie canal - 2m

Echipare edilitara Foraj Tanc septic Bazin de retentie Decantor separator de hidrocarburi Statie de pompare ape pluviale Statie de pompare apa Rezervor

Post trafo

Legenda:

PT

limita zona studiata

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

486470.729 486622.285 486560.283 486554.528 486555.054 486569.756 486570.497 486566.388 486558.627 486530.965 486539.946 486392.384 486463.911

202911.136 203370.311 203392.663 203396.209 203403.351 203444.516 203448.681 203452.752 203456.089 203467.980 202949.837 202938.904 202913.553

Coordonate teren studiat: X Y

TS

limita parcela studiata / teren propus a fi introdus in intravilan

drumuri de exploatare canale LEA

drumuri propuse

zona protectie LEA

zona servicii si depozitare propusa zona verde / echipare edilitara propusa

zona implantare constructii

drumuri propuse inafara zonei studiate

cote nivel

limita parcele propuse

accese numar parcele

servitute trecere pentru acces / trasee echipare edilitara pentru zona

F

BR DSH SP SPa

R

TS F

BR DSH SP SPa

R

97.512

POT max 55% CUT max. 1 max. P+4E

Total: Existent:Bilant teritorial: 59387 mp 100% 100%59387 mp

Spatiu verde comun:

Propus:

Servicii si depozitare:

TOTAL Spatiu verde : 4157 mp 7%

Edilitare: 4993 mp

1728 mp Circulatii:

din care zona verde:

din care Sp. verzi alin. / Parcaje:

48841 mp 82.2% 7734 mp 13%

11891mp 20% 1396 mp 2.3%

8.5%

5

4,2 9

55,00

37,00

7.239,44 m2

5.466,54 m2 5.466,54 m2

6.840,46 m2

5.466,54 m2

8.031,37 m2

5.466,54 m2

6.008,70 m2

4.407,53 m2

185578/07 185578/07

404125

417384

20 31

50

486850

20 31

00

486850

486700486700486700486700486700

486600486600486600486600486600486600486600

486500

486400

486500

486400

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

20 29

00

20 35

00

486800

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 32

00

20 30

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 35

00 20

35 00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

486800 486800 486800 486800

20 35

00 20

35 00

S=

A 3 00/

2

6.22

S= ha

300 /3

1.28

S= ha

A 3 00/

6

5.95

38

39

40

41

42

D e

m

3 0 1

4 .0

De2 88/

1/4

D e

HCn

m/ m

197 3.0

0.5

A300/5

A300/6

34407/09

116456/1 0

A300 /3

S = 1 .28h

a

A300 /4

S = 2 .00h

a

S=2700mp

A 288/2/20

S=2700mp

A 288/2/20

13.02 4 172

14

13.02 4 172(1)

14

13.02 4 173

14

13.02 4 173(1)

14

13.02 4 174

14

1 3 . 0 2 4 1 7 4 ( 1 )

14

13.02 4 175

14

13.02 4 175(1)

14

13.02 4 176

14

13.02 4 176(1)

14

54.2154.0953.81

41.73 61.94 95.31

16.3

165.3

67.07

H C n

m /

1 8 7

3 .0

0 .5 m

H C

n187

1

2

4 5

6 7

8

9

10

12

11

S = 5 9387

mp De299

De298

HCn187

180.41

178.61

423

:/3

:/4

:/5

:/6

S=3.49h a

S=1.00h a

Pdt292/1

S=1.55ha

De197

27.3327.33

365.5

27.35

365.2

27.37 231.6

35.21

130.9 46.0517.84

112.4 32.17

A288/2/15

A288/2/16

S=1.00ha

A288/2/17

S=1.00ha

A288/2/18 S=1.00ha

A288/2/19

S=1.00ha

:/20 0.27ha

19.22

94.31

173.24

180.41

178.61

343.2

423

225.0 3

A300/1

S=27.49ha

13

DE 2 98

DE 1 97

Punct de conexiune cu furnizorii de telefonie, internet si TV;

HCn187 LEA

220 kV

LEA 110

kV SA

CAL AZ-

ORT ISO

ARA

A 300 /6

A 300 /5

97.611

97.415

97.404

97.411

97.689

97.762

97.994

98.047

98.071

97.878

98.102 98.300

98.100 97.994

97.783

97.666

97.434

97.421

97.429

97.525

97.604

97.340

97.547

97.512

97.585

97.725

98.032

98.251

98.403

98.172

99.447

98.840

98.409

98.121

97.753

97.642

97.715 97.688

97.989

98.249

98.338

98.150

97.943

97.685

98.000

98.212

98.309

98.302

98.019

97.703

97.558

97.583

97.689

97.894

98.274

98.624

98.984

99.39799.783

99.451

99.150

98.677

98.202

97.873

97.644

97.567

97.494

97.770

97.990

98.303

98.263

98.119

99.847

99.409

99.344

99.042

98.549

98.230

97.925

97.844

97.657

97.788

97.991

98.193

98.282

98.073

98.187

98.312

98.394

98.246

98.011

97.868

97.600

97.444

97.508

97.567

97.583

97.433

97.380

97.271

97.371 97.383

97.40097.414

97.42897.791

98.084 98.416

98.487 98.313

98.083 97.890

97.92697.808

97.612 97.525

97.562 97.830

98.11398.428

98.684 98.955

99.16399.180

99.121

98.859 99.022

99.073

99.022

98.744

98.422

98.116

97.849

97.549

97.512

97.504

97.627

97.791

97.863

98.141

98.419

98.590

98.469

97.639

97.315

97.287 97.280

97.338

97.451

100.000

Statia 100

4865002 0 3 0 0 0

2 0 3 1 0 0

486500 2 0 3 2 0 0

486500 2 0 3 3 0 0

486500 2 0 3 4 0 0

486500

2 0 3 0 0 0

486400 2 0 3 1 0 0

486400

2 0 3 2 0 0

486600 4866002 0 3 3 0 0

4866002 0 3 4 0 0

A 300 /4

DE 301-4m

N

DE 1 97

DE 301-4m

DE 2 88/1/

4

DE 2 98

14

16

4,00

4,00

10,00

14,0010,00

106,33

4,24

4,2 9

71,97

19,00

16,00

14,00

18,00

57,00

60,33

120,00

8,00 10,00

6,00

0,77

109,33

109,33

52,00

50,00

50,00

50,00

50,00

71,55

109,33 6,00

120,00

109,33

109,33

109,33

109,33

57,00

60,33

6,00 31,8 2

40,94

50,00

50,00

50,00

50,00

55,00 14,00

120,00

10.00

1.145,13 m2

HCN 290

1

2 3

4 5

POT max 55% CUT max. 1 max. P+4E

POT max 55% CUT max. 1 max. P+4E

SPa

PTT1

PTT1

PTT2

BR

HCN 187

HCN 197

DE 2 88/1/

4

6

7

8

9

TS SP

DSH

Punct de conexiune cu furnizorii de telefonie, internet si TV;

F

10PT R

min. H/2

min. H/2

HCN 187

HCN 197

DE 28 7/2

HCN 197

DE 28 7/2

1:2000 Reglementari urbanistice1:1000

Canal menajer

Alimentare apa

Canal menajer

Rigola pluviala

Rigola pluviala

Alimentare apa

Alimentare electrica Alimentare iluminat stradal Telecomunicatii

Alimentare electrica Alimentare iluminat stradal Telecomunicatii

Apa incendiu

Apa incendiu

Profile transversale tip Scara 1:100

Atasament: 03_Situatie_existenta.pdf

79 / A / 03

Beneficiari:

Denumire proiect:

arh. Camil Milincu

Faza:

Nr. pr.:

Denumire plansa:Scara:

Nr. pl.:

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

arh. Camil Milincu

arh. Alin Tutac

79/2013

PUZ Timisoara, tel. +4-0744698012

tel./fax: +4 (0256) 432212 Damacus Lucian

Data:iulie.2013

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Timisoara, Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

limita zona studiata

Legenda:

limita parcela studiata limita parcele drumuri de exploatare canale LEA cote nivel limita intravilan existent

97.512

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

486470.729 486622.285 486560.283 486554.528 486555.054 486569.756 486570.497 486566.388 486558.627 486530.965 486539.946 486392.384 486463.911

202911.136 203370.311 203392.663 203396.209 203403.351 203444.516 203448.681 203452.752 203456.089 203467.980 202949.837 202938.904 202913.553

Coordonate teren studiat: X Y

55,00

37,00

185578/07 185578/07

404125

417384

20 29

50

486850

20 30

00

486850

20 30

50

486850

20 29

00

486800

20 29

00

486850

20 31

50

486850

20 30

50

486800

20 31

00

486850

486700486700486700486700486700486700486700

486600486600486600486600486600486600486600486600486600

486500

486400

486500

486400

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

20 29

00

20 35

00

486800

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 32

00

20 30

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 35

00 20

35 00

20 29

00

20 28

00

20 27

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

486800 486800 486800 486800

20 35

00 20

35 00

486800

20 29

00

20 30

00

20 29

00

20 30

00

S= ha

A 3 00/

1

3.90

S= ha

A 3 00/

2

6.22

S= ha

300 /3

1.28

S= ha

A 3 00/

6

5.95

D e

m

3 0 1

4 .0

De2 88/

1/4

D e

HCn

m/ m

197 3.0

0.5

A300/5

A300/6

34407/09

116456/1 0

S = 3 .90h

a

A300 /1

A300 /2

S = 6 .22h

a

A300 /3

S = 1 .28h

a

A300 /4

S = 2 .00h

a

S=2700mp

A 288/2/20

S=2700mp

A 288/2/20

13.02 4 172

14

13.02 4 172(1)

14

13.02 4 173

14

13.02 4 173(1)

14

13.02 4 174

14

1 3 . 0 2 4 1 7 4 ( 1 )

14

13.02 4 175

14

13.02 4 175(1)

14

13.02 4 176

14

13.02 4 176(1)

14

13.02 4 70

04

13.02 4 70(1)

04

13.02 4 71

0 4

13.02 4 71(1)

0 4

1 3 . 0 2 4 8 4

04

13.02 4 84(1)

04

54.2154.0953.81

41.73 61.94 95.31

16.3

165.3

67.07

H C n

m /

1 8 7

3 .0

0 .5 m

H C

n187

1

2

4 5

6 7

8

9

10

12

11

S = 5 9387

mp De299

De298

HCn187

78.68

357.7

180.41

178.61

423

A300/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

S=3.49h a

S=1.00h a

Pdt292/1

S=1.55ha

De197

27.3327.33

365.5

27.35

365.2

27.37 231.6

35.21

130.9 46.0517.84

112.4 32.17

A288/2/15

A288/2/16

S=1.00ha

A288/2/17

S=1.00ha

A288/2/18 S=1.00ha

A288/2/19

S=1.00ha

:/20 0.27ha

19.22

94.31

173.24

78.68

357.7

180.41

178.61

343.2

423

225.0 3

A300/1

S=27.49ha

13

DE 2 98

DE 1 97

HCn187 LEA

220 kV

LEA 110

kV SA

CAL AZ-

ORT ISO

ARA

A 300 /6

A 300 /5

97.611

97.415

97.404

97.411

97.689

97.762

97.994

98.047

98.071

97.878

98.102 98.300

98.100 97.994

97.783

97.666

97.434

97.421

97.429

97.525

97.604

97.340

97.547

97.512

97.585

97.725

98.032

98.251

98.403

98.172

99.447

98.840

98.409

98.121

97.753

97.642

97.715 97.688

97.989

98.249

98.338

98.150

97.943

97.685

98.000

98.212

98.309

98.302

98.019

97.703

97.558

97.583

97.689

97.894

98.274

98.624

98.984

99.39799.783

99.451

99.150

98.677

98.202

97.873

97.644

97.567

97.494

97.770

97.990

98.303

98.263

98.119

99.847

99.409

99.344

99.042

98.549

98.230

97.925

97.844

97.657

97.788

97.991

98.193

98.282

98.073

98.187

98.312

98.394

98.246

98.011

97.868

97.600

97.444

97.508

97.567

97.583

97.433

97.380

97.271

97.371 97.383

97.40097.414

97.42897.791

98.084 98.416

98.487 98.313

98.083 97.890

97.92697.808

97.612 97.525

97.562 97.830

98.11398.428

98.684 98.955

99.16399.180

99.121

98.859 99.022

99.073

99.022

98.744

98.422

98.116

97.849

97.549

97.512

97.504

97.627

97.791

97.863

98.141

98.419

98.590

98.469

97.639

97.315

97.287 97.280

97.338

97.451

100.000

Statia 100

4865002 0 3 0 0 0

2 0 3 1 0 0

486500 2 0 3 2 0 0

486500 2 0 3 3 0 0

486500 2 0 3 4 0 0

486500

2 0 3 0 0 0

486400 2 0 3 1 0 0

486400

2 0 3 2 0 0

486600 4866002 0 3 3 0 0

4866002 0 3 4 0 0

A 300 /4

DE 301-4m

N

DE 1 97

DE 301-4m

DE 2 88/1/

4

DE 2 98

HCN 290

HCN 187

HCN 197

DE 2 88/1/

4

HCN 187

HCN 197

DE 28 7/2

HCN 197

DE 28 7/2

Plan situatie existenta1:1000

Atasament: Raportul_Inf_si_Cons_Extravilan_Damacus.pdf

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I   C O N S E R V A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E

B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2013 – 020961/11.02.2013

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- Documentaţia: PUZ – Dezvoltare zona servicii si depozitare; - Amplasament: Extravilan, CF nr. 417384, nr. cad. A 417384, TIMISOARA; - Beneficiari: Damacus Lucian si Damacus Gabriela - Florica; - Proiectant: S.C. ARHITECT TRAMBITAS S.R.L.;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z.

disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 06.01.2014 - 30.01.2014.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site- ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificaţi : - S.C. ARTEX IMOBILIARA S.R.L. – DN 69 Timisoara – Arad, km 7+800 – stanga ; - S.C. ARGOMM RO S.R.L. – Extravilan – Calea Aradului; - S.C. ATON TRANSILVANIA S.R.L. – Extravilan – Calea Aradului;

Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiectii.

La intalnirea cu proiectantul S.C. ARHITECT TRAMBITAS S.R.L., organizata in data de 16.01.2014, intre orele 15,00 – 16, 00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, au participat: arh. Georgeta TRAMBITAS si arh. Octavian Camil MILINCU, si nici o persoana din partea publicului. Nu s-au formulat obiectii.

ARHITECT SEF

Ciprian Silviu CADARIU

CONSILIER Steluta URSU

Red/Dact – S.U.-2 ex

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L   T I M I Ş

M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A D I R E C T I A   U R B A N I S M

S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I   C O N S E R V A R E   C L A D I R I   I S T O R I C E

B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Atasament: PUZ_Damacus_Regulament.pdf

S.C. „ Arhitect Trîmbiţaş ” S.R.L. 300044 Timişoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL ”DEZVOLTARE ZONĂ SERVICII ŞI DEPOZITARE”, extravilan Timişoara

CF 417384, cad 417384 extravilan Timişoara, Judeţul Timiş

Proiect nr.79/2013

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de

realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte

integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) “DEZVOLTARE ZONĂ SERVICII ŞI DEPOZITARE” – parcelele CF 417384, cad 417384

, extravilan Timişoara, Judeţul Timiş şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

- stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

- precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

2

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

- Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism – indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

- Hotărârea C.J.Timiş nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice şi indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;

- Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;

- Ordinul 2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare şi de urbanism;

şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General);

- Master Plan Timişoara 2012 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM ANEXĂ LA PLANUL URBANISTIC ZONAL ”DEZVOLTARE ZONĂ SERVICII ŞI DEPOZITARE”, parcelele cu nr. cad

417384, CF 417384, Extravilan Timişoara, Judeţul Timiş se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, şi a Consiliului Local Timişoara, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren din teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara, jud. Timiş, constituită din parcelele cu nr. Cad.417384, în suprafaţă totală de 59387 mp, identificate prin C.F. nr. 417384, Timişoara. Prevederile P.U.Z.-ului se pot extinde şi la zonele limitrofe. Recomandăm Consiliului Local Timişoara preluarea prevederilor considerate benefice şi introducerea acestora în P.U.G., pentru realizarea unei politici urbane unitare la nivelul zonei. 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA

3

REGULAMENTUULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din extravilan ▪ Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisă pentru funcţiunile şi condiţiile stabilite de lege. Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaţiei de construire, gruparea suprafeţelor de teren afectate construcţiilor, spre a evita prejudicierea activităţilor agricole. Prin aprobarea P.U.Z., terenul ce face obiectul prezentei documentaţii se introduce în intravilan, cu interdicţie temporară de construire până la scoaterea terenului din circuitul agricol. 2.1.2. Terenuri agricole din intravilan ▪ Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condiţiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

2.1.3. Resursele subsolului

▪ În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.4. Resursele de apă

▪ Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile permise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor.

2.1.5. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

▪ Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare, goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

▪ Consiliul Judeţean Timiş va identifica şi va delimita, în funcţie de particularităţile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi va stabili condiţiile de autorizare a executării

4

construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

2.1.6. Zonele construite protejate

▪ Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA

INTERESULUI PUBLIC 2.2.1. Siguranţa în construcţii

▪ Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;

- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

▪ Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

▪ Unităţile economice, depozitare/agricole se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

▪ Unităţile economice, depozitare/agricole se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele şi zonele de protecţie ale reţelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a staţiilor de reglare-măsurare etc.);

2.2.4. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice

▪ Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat şi aprobat conform prevederilor legale.

▪ Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei şi Comerţului nr.1587/12.09.1997.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

5

▪ Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi

tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

▪ Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

2.2.6. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

▪ Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 3.1. DOMENIUL DE APLICARE Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situată în

extravilanul Municipiului Timişoara La nivelul terenului studiat în suprafaţă de 59387 mp, s-au delimitat următoarele zone funcţionale: – zonă pentru unităţi economice, servicii şi depozitare – zonă căi de comunicaţie rutieră CC, – zonă pentru spaţii verzi amenajate şi echipare edilitară ZV

3.2. UTILIZĂRI PERMISE Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru– zonă pentru unităţi economice, servicii şi depozitare:

- depozite - comerţ - servicii publice, spaţii de prezentare şi expunere; - clădiri administrative, birouri, anexe şi dotări tehnice; - steaguri şi totemuri - căi de comunicaţie - acces carosabil şi pietonal, parcări; - construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei subterane sau

terane, etc.; Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru zonă pentru spaţii verzi

amenajate: ▪ spaţii verzi amenajate ▪ spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ şi de protecţie, plantaţii de aliniament,

plantaţii de protecţie; ▪ căi de comunicaţie - acces carosabil şi pietonal la parcele, parcări, cabina

poarta; ▪ steaguri şi totemuri ▪ mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; ▪ construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei subterane sau terane de

mici dimensiuni cum ar fi staţii de pompare, rezervoare, posturi de transformare, bazine de retenţie, firide telecomunicaţii, etc.;

Se permite amplasarea următoarelor construcţii pentru zona zonă căi de comunicaţie rutieră:

6

▪ căi de comunicaţie (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru ciclişti, spaţii verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapeţi de protecţie, plantaţii de protecţie);

▪ amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiţia ca acestea să nu perturbe desfăşurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII

Profil funcţional admis cu condiţionări pentru zonă pentru unităţi economice. Servicii şi depozitare:

▪ construcţii cu destinaţie sanitară (mici cabinete medicale); ▪ clădiri de locuit cu caracter temporar destinate personalului de supraveghere

şi întreţinere şi locuinţe de serviciu; ▪ productie cu caracter nepoluant

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE Zonele afectate de reţele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la găsirea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului. 3.5. INTERDICŢII PERMANENTE (DEFINITIVE) Profil funcţional interzis de ocupare a terenului pentru zonă unităţi economice, de servicii şi depozitare: ▪ Depozitări de materiale refolosibile; ▪ Platforme de precolectare a deşeurilor urbane; ▪ Depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; ▪ Staţii de betoane; ▪ Clădiri de locuit permanente, în afara celor de serviciu;

▪ Activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi cu caracter poluant, care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros;

▪ Ferme agro – zootehnice, abatoare.

Profil funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului pentru zonă spaţii verzi amenajate: ▪ sunt interzise orice alt tip de construcţii decât cele enumerate la funcţiuni permise; Profil funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului pentru zonă căi de comunicaţie rutieră: ▪ sunt interzise construcţiile care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împiedică buna desfăşurare, organizare şi dirijare a traficului de pe drumuri şi prezintă riscuri de accidente.

7

4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale ▪ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014. ▪ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor pentru birouri cât şi a celor pentru public. 4.1.2. Retrageri faţă de aliniamentul propus: Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public. Retragerea propusa faţă de aliniament pentru construcţii este de 10 m. ▪ Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru,zona verde, împrejmuiri, cabina

poartă şi poartă, parcaje, cai acces; ▪ Înălţimea clădirii nu va depăşi distanţa măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

▪ Construcţiile de tipul cabină portar, poartă se pot amplasa pe limita de proprietate, cu condiţia să nu depăşească înălţimea de 3,00 m.

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice Condiţii de amplasare pentru zonă de unităţi economice servicii şi depozitare

 Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

 Accesul pietonal şi rutier la obiectivele propuse, se va asigura de pe De 301 dezoltat la profil 16,00m şi prin drumurile propuse in zona studiată, cu profile de 16 şi 14 m.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei ▪ Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;

▪ Construcţiile amplasate izolat vor respecta distanţa de minimum jumătate din înălţimea maximă la cornişă dar nu mai puţin de 6,00m faţă de limitele laterale;

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei ▪ Construcţiile se vor amplasa la o distanţă de minim 18,00m faţă de limita posterioară in cazul parcelelor nr. 7 si 8, respectiv 19,00m in cazul parcelelor nr.1 - 6.

8

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

▪ unităţile economice, depozitare/agricole se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare şi care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 4.2.1. Accese carosabile ▪ Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor. ▪ Numărul şi configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei şi de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori. ▪ Numărul şi configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu. ▪ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

▪ Este permisă realizarea în fazele de proiectare ulterioare aprobării proiectului P.U.Z., a unor accese carosabile suplimentare la parcele în plus faţă de cele propuse în planşa nr. 79 A02 “Reglementări urbanistice”, planşa nr. 79 A03 “Circulaţia terenurilor” şi planşa nr. 79 A04 “Posibilităţi de mobilare urbanistică”, astfel încât să se asigure accesele carosabile dimensionate conform normelor, în concordanţă cu fiecare funcţiune în parte,cu condiţia asigurării procentului minim de spaţii verzi amenajate

4.2.2. Accese pietonale ▪ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri. ▪ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică. ▪ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

▪ Este permisă realizarea în fazele de proiectare ulterioare aprobării proiectului P.U.Z., a unor accese pietonale suplimentare la parcele faţă de cele propuse în planşa nr. 79 A02 “Reglementări urbanistice”, planşa nr. 79 A03 “Obiective de utilitate publică” şi planşa nr. 79 A04 “Posibilităţi de mobilare urbanistică”, astfel încât să se asigure accesele pietonale dimensionate conform normelor în concordanţă cu fiecare funcţiune în parte, cu condiţia asigurării procentului minim de spaţii verzi amenajate.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente ▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente

9

ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică; ▪ De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa;

- asigurarea necesarului de apă pentru nevoi igienico-sanitare şi pentru incendiu se va face dintr-un foraj, ce se va executa în baza unui studiu hidrogeologic întocmit de Administraţia Bazinală de Apă Banat;

- rezerva de apă pentru un eventual incendiu va fi un bazin cu capacitatea de min. 350mc şi o motopompă

- soluţia este provizorie până la extinderea reţelelor de alimentare cu apă în zonă, la care beneficiarul obiectivului va fi obligat să se racordeze.

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare ▪ Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parţial sau în întregime, după caz. ▪ Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari. ▪ Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează. ▪ Este obligatorie realizarea bazinelor de retenţie pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spaţiilor verzi şi la circuite tehnice care nu necesită apă potabilă. Alimentarea cu energie electrică ▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Telecomunicaţii ▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţii, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare – dacă e cazul.

▪ Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran - dacă e cazul.

▪ Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor- daca e cazul. ▪ Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc.

10

4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare ▪ Reţelele de apă, de canalizare, drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. ▪ Reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. ▪ Lucrările prevăzute la alin (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică. 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea ▪ Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de construcţii noi. ▪ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

▪ Sunt admise comasări de parcele alăturate. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situaţia comasărilor de parcele.

▪ În situaţia unor reparcelări, frontul stradal al parcelei va fi de minim 30,0 m. 4.4.2. Înălţimea construcţiilor ▪ Ca regulă generală, înălţimea construcţiilor nu va depăşi distanţa dintre aliniamente.

▪ Regimul de înălţime maxim al construcţiilor este P+4 pentru: hale de depozitare, construcţiile administrative, clădiri destinate serviciilor ▪ Înălţimea maximă la cornişă a construcţiilor este 18 m: ▪ Înălţimea la coama acoperişului este determinată de dimensiunea

construcţiei, maxim 20 m. 4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor ▪ Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor sau peisajului urban. ▪ Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea. ▪ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural. ▪ Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice. ▪ Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general. Sunt permise totuşi culori specifice firmelor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective. ▪ Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

11

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului ▪ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului x 100, iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului. ▪ Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) pentru zona de servicii şi depozitare este de 55%. ▪ Coeficientul de utilizare maxim al terenului (CUT) pentru zona de servicii şi depozitare este de 1. 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje ▪ Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei.

- se vor asigura parcări pentru autoturisme şi autocamioane, dimensionate conform normelor în vigoare

- pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

▪ Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare, este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

▪ În situaţia în care se vor amenaja locuri de parcare descoperite (ecologice) pentru autoturisme, acestea se vor realiza din pavaje permeabile.

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate

▪ Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

▪ Se vor asigura spaţii verzi amenajate în procentul de minim 20,00% din suprafaţa totală a terenului.

▪ Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate şi de plantaţii de protecţie.

▪ Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri

▪ Împrejmuirea spre drumurile publice va fi transparentă, se va poziţiona pe linia de aliniere a străzii. Totodată se recomandă ca împrejmuirea transparentă realizată la parcelele să fie dublată spre interior cu gard viu.

▪ Se admite ca împrejmuirile pe limitele laterale şi pe limita de proprietate din spate să fie cu înălţimea de 2,40m.

▪ Înălţimea maximă admisă pentru împrejmuiri la faţada principală va fi de 2,10m de la nivelul trotuarului, iar înălţimea stâlpilor nu va depăşi 2,40m.

12

4.5.4. Gestionarea deşeurilor

▪ Deşeurile menajere vor fi adunate în containere preluate şi transportate periodic de către societatea cu care Municipiul Timişoara are contract, în

zone special amenajate pentru depozitarea şi gestionarea integrată a gunoiului aferent Municipiul Timişoara. 4.6. BILANT TERITORIAL

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă.

Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ

Bilant teritorial: Existent: Propus: Total: 59387 mp 100% | 59387 mp 100% Servicii si depozitare: -— 48841 mp 82.2% din care Zona 7734 mp 13% Spatiu verde comun: —_ 4157 mp 1% TOTAL Spatiu verde : — 1189împ 20% Edilitare: — 1396 mp 2.3% Circulatii: —_ 4993 mp 8.5% din care Sp. verzi alin. / Parcaje! 1728 mp

Atasament: Memoriu.pdf

1

S.C. „ Arhitect Trîmbiţaş ” S.R.L. 300044 Timişoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: [email protected]

Proiect nr. 79/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare Zonă servicii şi depozitare”

beneficiar: Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica amplasament: Timişoara, extravilan, CF 417384, cad 417384

2

S.C. „ Arhitect Trîmbiţaş ” S.R.L. 300044 Timişoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 mail: [email protected]

FOAIE DE CĂPAT Proiect nr. 79/2013

Denumire proiect : PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare Zonă servicii şi depozitare”

Adresă : TIMIŞOARA, extravilan, CF 417384, cad 417384 Faza : P.U.Z. Nr. proiect : 79/2013 Beneficiar : Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica

- mai 2014 -

3

S.C. „ ARHITECT TRÎMBIŢAŞ ” S.R.L. 300044 Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr. 2, tel./fax: 0256-432212, e-mail: [email protected]

LISTA DE RESPONSABILITATI PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare Zonă servicii şi depozitare”,

CF 417384, cad 417384 extravilan Timişoara, Judeţul Timiş

Proiect nr. 79/2013

PROIECTANT: S.C. “ARHITECT TRÎMBIŢAŞ” S.R.L.  Şef proiect arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ

 Urbanism arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ arhitect Camil MILINCU COLABORARE:

 Lucrări topometrie S.C.”INTERCAD”S.R.L. inginer Lucian Damacus

 Lucrări edilitare S.C.”DELTA PROJECT”S.R.L. apă - canal inginer Constantin Florescu  Lucrări edilitare S.C.”ELECTRIC-EYE”S.R.L. electrice inginer Adrian Valea  Lucrări rutiere S.C.”PATH’S ROUT”S.R.L. inginer Vasile Percec

4

S.C. „ Arhitect Trîmbiţaş ” S.R.L. 300044 Timişoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: [email protected]

BORDEROU

PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare Zonă servicii şi depozitare”, CF 417384, cad 417384

extravilan Timişoara, Judeţul Timiş Proiect nr. 79/2013

I. PARTE SCRISA 1. Coperta

2. Foaie de capăt 3. Lista de responsabilitati 4. Borderou 5. Memoriu 6. Regulament local de urbanism II. ANEXE a. Parte scrisă

Certificat de urbanism nr. 3996/28.11.2013 Rezultate informare si consultare public UR2013-020961/31.01.2013 Raport informare si consultare public UR 2013-020961/11.02.2013 Aviz Oportunitate nr. 06/03.10.2013 Aviz CJT Extras de carte funciară; Copie C.I. Beneficiar Adeverinta inexistenta litigii Serviciul Juridic SC2013-36442/23.12.2013 Adeverinta inexistenta litigii Brioul de Evidenta Patrimoniului CT2013-

005842/09.01.2014 Adeverinta inexistenta litigii Serviciul Administrare Fond Funciar D02014-

2246/15.07.2014 Aviz unic nr. 107/13.01.2014 Aviz Romtelecom S.A. nr. 20472/10.12.2013 Aviz RATT nr. UR2013-02-0472/13.12.2013 Aviz Aquatim nr. 35405/16.12.2013, UR2013-020472 Aviz E-ON nr. 20472/08.01.2014 Aviz Enel Distributie Banat nr. 1137/08.01.2014 Aviz Colterm nr. UR2013-0020472/13.12.2013 Aviz Transgaz nr. 1021/407/18.01.2014 Aviz Transelectrica nr. 5/13.01.2014 Aviz ANIF nr. 843/13.03.2014

5

Aviz Administratia Nationala Apele Romane, Aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB 61/08.04.2014

Aviz Aquatim serviciul tehnic nr. 9547/DT-ST 28.03.2014 Aviz Directia Judeteana pentru Cultura Timis nr. 137/20.02.2014 Aviz Directia de Sanatate Publica nr. 103/C/28.03.2014 Aviz ISU Banat – securitate la incendiu nr. 4.513.566/27.01.2014 Aviz ISU Banat – protectie civila nr. 4.513.565/27.01.2014 Anunt 1 etapa incadrare aviz mediu Anunt 2 etapa incadrare aviz mediu Decizie de incadrare Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 27/21.05.2014 Decizie ANPM Timis nr. 17/10.06.2014 Aviz Comisia de Circulaţie nr. DT2014-002852/08.05.2014 Aviz de principiu Direcţia tehnică, Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi

Hidrotehnice, Biroul Drumuri şi Poduri nr. 348/21.05.2014 Aviz de principiu Direcţia de Mediu, Serviciul Avize Mediu, nr.372/19.05.2014 Aviz OSPA nr. 914/06.06.2014 Aviz MADR nr. 111589/03.07.2014 Aviz OCPI nr 118/2013 receptie suport topografic PUZ Proces verbal receptie OCPI nr. 291/2013 Dovada achitare taxa RUR Studiu geotehnic nr. 86/2013

b. Parte desenată

 Încadrare în zonă PMT 1:4000  Plan de situaţie OCPI 1  Documentaţii aprobate în zonă 79A01  Plan de incadrare 79A02  Plan situatie existenta 79A03  Reglementari urbanistice 79A04  Circulatia terenurilor 79A05  Posibilităţi de mobilare 79A06  Schema de circulatie asigurare acces 79A08  Studiu Director trama majora 79A10  Profile transversale, echipare edilitara 79A11  Retele electrice E01  Retele edilitare 01 ED

Întocmit,

arh.Camil Milincu

6

MEMORIU PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare Zonă servicii şi depozitare”,

CF 417384, cad 417384 extravilan Timişoara, Judeţul Timiş

Proiect nr. 79/2013

1. Introducere 1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării : PLAN URBANISTIC ZONAL " Dezvoltare Zonă servicii şi depozitare” Extravilan Timişoara jud. Timiş

Nr. proiect : 79/2013 Beneficiar : Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica Elaborator : S.C.”ARHITECT TRÎMBIŢAŞ”S.R.L. (Proiectant)

S.C.”PATH’S ROUT”S.R.L.

S.C.”ELECTRIC EYE”S.R.L.

S.C.”DELTA PROJECT”S.R.L. S.C.”INTERCAD”S.R.L.

Data elaborării : Aprilie 2014 Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2 OBIECTUL P.U.Z.

1.2.1. SOLICITǍRI ALE TEMEI PROGRAM „Dezvoltare Zonă servicii si depozitare” CF 417384, cad 417384, a fost întocmită la comanda beneficiarilor Damacus Lucian si Damacus Gabriela- Florica.

S.C. „ Arhitect Trîmbiţaş ” S.R.L. 300044 Timişoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: [email protected]

7

Documentaţia de faţă, propune soluţii şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone de servicii si depozitare, pe terenul în suprafaţă de 59387 mp, situat în extravilan Timişoaraa,identificat prin CF 417384, cad 417384, aflate în proprietatea Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU ZONA STUDIATĂ Zona studiată – aflată în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) şi Centura Timişoara – varianta proiectată se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în extravilan.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă este situat în extravilan, zona cu caracter nedefinit.

1.3.SURSE DOCUMENTARE 1.3.1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Terenul studiat este aflat în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) şi Centura Timişoara – varianta proiectată.

Terenul este delimitat astfel: - Limita nordică a terenului este constituită de A300/4. La nord de acesta se află pe langă parcele nereglementate şi parcele pe care există constructii. La nord de DE 197 se gaseste statia de transformare ATON - Limita sudică a terenului este formată de A300/6. La sud de acesta se găsesc parcele libere de construcţii, fără documentaţii de urbanism aprobate, precum si traseul proiectat al Centurii Timisoara - La vest, terenul este delimitat de DE 301 si învecinat cu terenuri libere de constructii, fără planuri urbanistice aprobate. - La est terenul este delimitat de HCN 187. Terenurile aflate la est de nu au aprobate planuri urbanistice zonale şi sunt libere de construcţii. Pe parcelele cu front la DN 69 sunt constructii cu functiuni industriale si servicii.

1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Certificatul de Urbanism nr.3996 din 28.11.2013 a fost obţinut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcţională: teren situat in extravilan – zona cu caracter nedefinit.

S-a obtinut Aviz de Oportunitate nr. 06/03.10.2013 Paralel cu întocmirea acestei documentaţii s-au obţinut următoarele avize pe baza

Certificatului de Urbanism nr. 3396/28.11.2013:  Aviz de gospodarire a apelor Nr. ABAB 61/08.04.2014 al Administratiei Nationale

Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Banat  Aviz serviciul tehnic Aquatim nr. 9547/DT-ST 28.03.2014  Avizul Directiei de Sanatate Publica nr. 103/C/28.03.2014  Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 137/20.02.2014  Avizul ANIF nr. 843/13.03.2014  Adeverinta inexistenta litigii a Biroului Evidenta Patrimoniului, nr. CT2013-

005842/09.01.2014  Adeverinta inexistenta litigii a Serviciului Juridic, nr. SC2013-36442/23.21.2013  Adeverinta inexistenta litigii a Serviciului Administrare Fond Funciar nr. D02013-

003458/18.12.2013  Avizul Transgaz nr. 1021/407/18.01.2014

8

 Avizul de Protectie Civila nr. 4.513.565 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Banat al Judetlui Timis

 Avizul de Securitate la Incendiu nr. 4.513.566 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Banat al Judetlui Timis

 Aviz Unic pentru retele existente nr. 1107/13.01.2014  Aviz Romtelecom nr. 20472/10.12.2013  Aviz RATT nr UR2013-02-0472/13.12.2013  Aviz tehnic de amplasament Aquatim nr. 35405/16.12.2013  Aviz E-ON gaz nr. 20472/08.01.2014  Aviz ENEL Distributie Banat nr. 1137/08.01.2014  Aviz Colterm S.A. nr. UR2013-0020472/09.12.2013  Aviz Transelectrica nr. 278/14.01.2014  Raport informare si consultare public nr. UR2013-020961/11.02.2013

1.3.3. DATE STATISTICE Nu e cazul. 1.3.4. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Segmentul DN 69 situat la est de parcela studiată este propus a fi completat de o parte si de alta de drumuri colectoare destinate deservirii parcelelor cu functiuni predominante industrie, depozitare şi servicii. Bifurcatia spre Arad- Sinandrei urmeaza a fi configurata ca o giratie, aceasta preluând şi descarcarea autostrăzii.

La sud este proiectata Centura Timisoara, aceasta avand de asemenea prevazute colectoare.

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1.EVOLUŢIA ZONEI 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI Pentru zona limitrofă Căii Aradului s-au elaborat şi aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei spre arterele majore: industrie, depozitare şi servicii. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcţii aflate în diferite stadii de execuţie. În acelaşi timp, în planul secund, a ramas un fond semnificativ de parcele nereglementate. 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA LOCALITĂŢII Proiecte cu functiuni industriale, depozitate si servicii au aparut in vacinatatea căilor majore de circulatie din zona – Calea Aradului – DN69 si Centura. Deocamdată singurul nucleu generat este in zona de intersetie a celor doua artere mentionate, restul investitiilor fiind disparate. 2.1.3. POTENŢIAL DE DEZVOLTARE Existenţa infrastructurii rutiere, mai ales proximitatea intersectiei DN69/ Centura şi a reţelelor electrice reprezintă impulsul necesar dezvoltării zonei din punct de vedere urbanistic.

9

2.2.ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 2.2.1. POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII

Terenul studiat este situat în partea de nord a municipiului Timişoara, în extravilan. Terenul nu are front la artere majore, momentan accesul se realizează de DE 301. Terenul este format din o parcela: - parcela identificată prin CF nr. 417384 – Timişoara, Nr. top. 417384, CF vechi

133549, nr top vechi A300/5 (teren arabil în extravilan) cu o suprafaţă de 59387 mp. Aceasta are o formă neregulată cu lungimea frontului la De301 situat la vest de 110,12m (75,89+34,23); 483,54m latura nordică; 545,64m latura sud şi 172,11m (65,91+6,76+7,16+43,71+4,23+5,78+38,56), latura estică, delimitată de HCn 187 2.2.2. RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI, ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL

 Prin prisma poziţiei faţă de cadrul oraşului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită arealului consistent încă neconstruit şi care are mari şanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

 Accesibilitatea zonei este asigurată de existenţa arterelor majore, respectiv Calea Aradului, proiectele de propunere a drumurilor colectoare de o parte și de alta, Centura Timisoara şi legatura proiectată cu autostrada– toate acestea constituie factori ce vor facilita traficul în zonă;

 La nivel edilitar zona nu este echipată. Soluţia de rezolvare a acestei disfuncţionalităţi poate fi realizarea de proiecte finanţate prin iniţiativa comună a Municipiului Timişoara şi a dezvoltatorilor riverani.

 Zona limitrofă zonei studiate se conturează ca o zonă cu caracter industrial, depozitare şi servicii.

2.3.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENŢELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007 In cadrul studiului s-au realizat:

un sondaj de adancime (S1) executat pana la cota de -7,00m fata de cota terenului natural. o penetrare dinamica usoara cu con (PDU), realizata pe amplasament pana la cota de -7,00m fata de cota terenului natural (PDU1)

Terenul are o suprafata relativ plana, astfel amplasamentul nu prezinta potential de alunecare, deci are asigurata stabilitatea generala.

Platforma mentionata face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa denumita Campia BANATULUI. Asfel zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influientei apelor curgatoare, care au dus la transportarea si depunerea de particole fine (din diverse roci), provenite prin dezagregarea rocilor de baza.

Suprafata relativ neteda a campiei a imprimat apelor curgatoare si a celor in retragere, cursuri ratacitoare cu numeroase brate si zone mlastinoase, ceea ce a dus la

10

depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in functie de marimea fragmentelor de baza.

In asemenea situatii, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori mici. Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400  1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi). Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2006, conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt

Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului ß0 = 3,00; a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona BANAT fig. 3.4 (din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,20g. Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele : Temperatura aerului:

- Media lunară minimă: –1oC – Ianuarie;

- Media lunară maximă: +20 oC ... 21oC – Iulie-August;

- Temperatura minimă absolută: –35,3oC;

- Temperatura maximă absolută: +40,0oC;

- Temperatura medie anuală: +10,9oC;

Precipitaţii:

- Media anuală: 631 mm.

Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %). Pe baza datelor informative si a investigatiilor geotehnice (terenul de fundare) este apreciat pentru zona de fundare (intre cotele -0,80÷-7,00m) ca fiind un teren mediu format din argila prafoasa,spre baza argila , in conditiile unei stratificatii conf. H.G. uniforme (tabela A2 din normativul NP074/2007, respectiv constructia clasificata conf. H.G. 766/1997 anexa 2, ca fiind normala, s-a facut stabilirea categoriei geotehnice astfel (se dau punctele) folosind tabelul A3: Rezulta astfel numarul de 9 puncte, deci un risc redus, adica categoria geotehnica 1. Aceasta impune obtinerea de date calitative si efectuarea de calcule geotehnice pentru satisfacerea cerintelor fundamentale.

Cu ocazia realizarii sondajului de adancime s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare la cota de -3,50 m fata de cota terenului natural. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa (-0,50 - 1,00)m in functie de anotimpuri si de cantitatea de precipitatii. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma executarii unor studii hidrogeologice complexe realizate pe baza unor observatii asupra fluctuatiilor nivelului apelor subetrane, de-a lungul unei perioade indelungate de timp ( in functie de anotimpuri, cantitatea de precipitatii).

Chimismul apei subterane nu a fost necesar sa fie determinat deoarece prezinta nivele care nu intercepteaza fundatiile cladirii propuse. Conform buletinului de analiza chimica agresivitate sol fata de beton nr. 3564/2013, realizat de S.C. CARA S.R.L. rezulta :  este neagresiva fata de beton (din punct de vedere al continutului de sulfati

11

SO4 =115,00mg/dm3)  neagresiva fata de beton din punct de vedere al pH =8,10  neagresiva fata de beton din punct de vedere al aciditatii = 9,61ml/kg.

Pentru stabilirea stratificatiei terenului de fundare s-au interpretat rezultatele obtinute prin analiza probelor de teren, insistandu-se indeosebi pe aprecirea granulozitatii inclusiv cantitatea procentuala pentru fragmentele cu dimensiuni grupate dupa prescriptii (argile, prafuri, nisipuri etc.) rezultand stratificatia generala dupa cum urmeaza: - 0,00  - 0,50m – sol vegetal pamant prafos negru maroniu - 0,50  - 1,50m – argila prafoasa maronie, avand indice de consistenta IC=0,670,69 si modul de deformatie M=76daN/cm2 - 1,50  - 3,00m – argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat, avand indice de consistenta IC=0,740,71 si modul de deformatie M=8077daN/cm2

- 3,00  - 4,50m – argila prafoasa galbena vanata cu rar calcar dizolvat, avand indice

de consistenta IC=0,680,65 si modul de deformatie M=7572daN/cm2

- 4,50  - 6,00m – argila galbena vanata cu oxizi, avand indice de consistenta IC=0,620,59 si modul de deformatie M=6966daN/cm2 - 6,00  - 7,00m – argila vanata cu oxizi, avand indice de consistenta IC=0,640,68 si modul de deformatie M=7175daN/cm2

Din analiza stratificatiei prezentata anterior (pct. 6.1), se constata, ca terenul de fundare se incadreaza in terenuri medii, conform Normativului NP 074/2007 (tabelul A21 conditii de teren); cu un total de 9 puncte, deci un risc geotehnic de tip « redus », iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate ramane in « categoria geotehnica 1 » .

Terenul de fundare este alcătuit dintr-un pachet de pământuri coezive (argile prafoase, argile) până la adâncimea de -7,00 m. Terenul de fundare il constituie stratele alcatuite din : ● argila prafoasa maronie , intre cotele –(0,80÷1,50)m, caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare :  greutate volumica γ = 18,40 kN/m³  indicele porilor e = 0,87  porozitatea n = (47)%  umiditatea naturala w = 17,90%  indice de consistenta IC = 0,67÷0,69  indice de plasticitate Ip = 23,70%  modul de deformatie edometric M2-3= 76daN/cm²  unghi de frecare interioara ø = 12º  coeziunea specifica c = 28kN/m³

● Se recomanda pe stratul de argila prafoasa maronie o presiune convenţională de bază pentru (D = -2,00 m si B = 1,00 m), în gruparea fundamentală de încărcări conform STAS 3300/2-85 tabelul 16:

_ pconv = 220,00 kPa,

12

● argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat , intre cotele –(1,50÷3,00)m, caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare :  greutate volumica γ = 18,50 kN/m³  indicele porilor e = 0,84÷0,86  porozitatea n = 46%  umiditatea naturala w = 19,60%  indice de consistenta IC = 0,74÷0,71  indice de plasticitate Ip = 24,80%  modul de deformatie edometric M2-3= (80÷77)daN/cm²  unghi de frecare interioara ø = 12º  coeziunea specifica c = 30kN/m³

● În faza de predimensionare pentru calculul terenului de fundare şi stabilirea dimensiunilor în plan ale elementelor de infrastructură se va adopta o presiune convenţională de bază pentru (D = 2,00 m si B = 1,00 m), în gruparea fundamentală de încărcări, pentru stratul de argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat:

pconv = 225,00 kPa, la care se vor aplica corecţiile de lăţime (CB) şi de adâncime (CD). Pentru alte dimensiuni ale talpii fundatiilor, precum si in cazul unor incarcari aplicate excentric, se

va reface calculul valorilor capacitatiilor portante ale terenului de fundare conform paragrafului 3.3.1 si 4.2.1 din STAS 3300/2/85. Aplicand corectia (pentru D si latimea B) conform standardului mentionat rezulta presiunea conventionala de calcul, la calcul (folosindu-se coeficientii de corectie pentru pamanturi coezive K1=0,05, respectiv K2=2,00).  Se recomanda fundarea pentru o cladire, P, p+M(1E), La cota minima Dmin=-1,00m fata de CTN, pe stratul De argila prafoasa maroniE.  pentru o cladire p+2(3)E, Se recomanda fundarea, La cota minima Dmin=-1,50m fata de CTN, pe stratul De argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat.  Este necesara armarea talpii fundatiei cu centura din beton armat pentru o buna rigidizare a constructiei

Se recomanda un minim de masuri de protejare a constructiilor si anume:  zona unde se construieste sa fie bine curata si nivelata inainte de inceperea sapaturilor, asfel ca sa nu se permita stagnarea apelor meteorice,  sistematizarea terenului astfel sa se asigure evacuarea rapida a apei din precipitatii din jurul constructiei,  captarea si evacuarea dirijata respectiv controlata a apei din precipitatii de pe acoperisul constructiei si deversarea controlata catre emisari,  conductele purtatoare de apa ce intra si ies din cladiri vor fi prevazute cu racorduri elastice si etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor,  se recomanda realizarea de trotuare etanse in jurul cladirilor, trotuarul din jurul constructiilor care va avea latimea minima de 1,00m se va aseza pe un strat de balast sau pamant stabilizat, in grosime de (20÷30)cm, prevazut cu panta de 5% spre exterior,  prevederea centurilor din beton armat, continue pe intreaga lungime a peretilor exteriori, portanti sau autoportanti, amplasate la fiecare nivel al constructiei, inclusiv la nivelul talpii fundatiei  umpluturile sub pardoseala se vor executa din pamanturii necoezive (balast), sau din pamanturi PUCM stabilizate prin metode chimice utilizand praful de var nestins, in proportie de (3-5)%, sau degresare cu nisip grauntos 20…40%,  umpluturile se vor compacta in straturi de 15…20cm, grosime.  turnarea fundatiilor sa se faca imediat dupa terminarea sapaturilor pentru a nu modifica umiditatea terenului de fundare Clasele de expunere pentru betoanele din infrastructura :

13

La stabilirea clasei minime de beton si a tipului de ciment folosit pentru betoanele infrastructurii, (pentru consolidarea funatiilor, daca va fi cazul) se va tine seama si de clasa de expunere in raport cu nivelul si agresivitatea apei subterane, conform SR EN 206-1 si Normativul NE 012-1:2007si anume, clasa de expunere XC2, pentru clasa minima de beton C16/20. Lucrarile de terasamente, inclusiv cele aferente (sapaturi, sprijiniri, umpluturi etc.) se vor executa cu respectarea intocmai a tuturor normativelor in vigoare cu privire la aceste lucrari (C 169-83, Ts etc.). Terenul de fundare in functie de rezistenta la sapare se incadreaza in felul urmator:

 Sapatura manuala ( teren tare )

 Sapatura mecanica ( teren categoria II )

• Se interzice deschiderea sapaturilor si abandonarea lor, pe perioade lungi de timp,

lucru ce ar afecta proprietatile geotehnice ale terenului de fundare .

2.4.CIRCULAŢIA 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAŢIEI RUTIERE, FEROVIARE, NAVALE, AERIENE - DUPĂ CAZ

Obiectivul este amplasat în partea de nord a municipiului Timişoara, în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) şi Centura Timişoara – varianta proiectată. Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi consideraţi accesul dificil la parcele, necorelarea bretelelor colectoare şi existenţa doar în stadiul de proiect a legăturii cu autostrada şi sectorul de Centura la vest de DN 69.

2.4.2. CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, PRECUM ŞI DINTRE ACESTEA ŞI ALTE FUNCŢIUNI ALE ZONEI, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂŢI ŞI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECŢII CU PROBLEME, PRIORITĂŢI

Obiectivul este amplasat în partea de nord a municipiului Timişoara, în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) şi Centura Timişoara – varianta proiectată

Terenul nu are front la artere majore, momentan accesul se realizează de pe DE 301

Reţeaua secundară de drumuri din zonă este doar parţial reglementată. Este necesară o corelare a segmentelor aprobate prin diverse planuri urbanistice aprobate în zonă.

2.5.OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ În prezent, în zona studiată funcţiunile existente sunt unităţi industriale (Mahle, Europrefabricate, Del Bono, Argomm ), servicii ( Distribuţie carburanţi, etc ). Prin documentaţii de urbanism aprobate sunt propuse unitati industriale, depozitare, spatii comerciale, servicii. În vecinătatea imediată a terenului studiat loturile sunt în prezent neconstruite. . 2.5.2. RELAŢIONĂRI ÎNTRE FUNCŢIUNI Proiecte cu functiuni industriale, depozitate si servicii au aparut in vacinatatea căilor majore de circulatie din zona – Calea Aradului – DN69 si Centura. Deocamdată singurul nucleu generat este in zona de intersetie a celor doua artere mentionate, restul investitiilor fiind disparate.

14

2.5.3. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

În prezent terenul studiat este liber de construcţii. La nord, în vecinătatea DE197 exista construita statia de transformare ATON. La est, cu front la Calea Aradului DN 69 există preponderent unitati industriale: - unităţi productive precum: fabrica Mahle, fabrica Argomm - servicii: staţie de distribuţie carburanţi În adâncime, teritoriul este neocupat, el având în prezent caracter agricol. La sud de zona studiata, pana la traseul proiectat al Centurii Timisoara terenul este liber de constructii.

2.5.4. ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT Nu e cazul. 2.5.5. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE Majoritatea dotărilor ce asigură servicii în zonă sunt concentrate de-a lungul Căii Aradului.

Zona de unitati industriale aflata in curs de dezvoltare in zona de intersectie DN69 – Calea Aradului / Centura este slab asigurată cu servicii. Aceste functiuni sunt propuse prin documentatii de urbanism aprobate. 2.5.6. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI Terenul studiat precum şi arealul limitrof nu deţine spaţii verzi fiind în prezent teren cu caracter agricol.

Pentru parcelele industriale sau depozitare aprobate sau edificate în baza documentaţiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate, s-au reglementat suprafeţele minime necesare de spaţii verzi amenajate, in procent de 20% din suprafata parcelei. Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaţii, se propune asigurarea unui minim de 7% spaţii verzi publice din totalul suprafeţei si un procent de 20% spatii verzi amenajate pe parcelele rezultate. 2.5.7. EXISTENŢA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ÎN ZONELE VECINE Nu e cazul. 2.5.8. PRINCIPALELE DISFUNCŢIONALITĂŢI Analiza situaţiei existente a relevat disfuncţionalităţi grupate pe categorii: a) urbanistice

- lipsa unei strategii pentru intrega zona, fiind incadrata ca zona cu caracter nedefinit in PUG

- Proximitatea centurii ocolitoare care genereaza separari intre functiuni b). funcţionale

- lipsa partiala a utilităţilor în zonă; - în zona din imediata vecinătate nu există dotări - drumurile cu caracter agricol ce deservesc zona nu au lăţimi adecvate noii

funcţionalităţi, fiind necesare lărgiri ale acestora în vederea asigurării profilului stradal final.

- accese si intersectii ale cailor de comunicatie rutiera nemodernizate

15

2.6.ECHIPARE EDILITARĂ 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII Alimentare cu apa si canalizare – situaţia existentă

În zona studiată ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există reţele de apă şi canalizare, conform Aviz Unic pentru retele existente nr. 1107/13.01.2014

Alimentarea cu gaze naturale Nu există reţele de gaze naturale conform aviz E-ON gaz nr. 20472/08.01.2014,

aviz Transgaz nr. 1021/407/18.01.2014 Alimentarea cu energie electrică existenta Există reţea de alimentare cu energie electrică LEA 220kV in zona, conform aviz

ENEL Distributie Banat nr. 1137/08.01.2014

2.7. PROBLEME DE MEDIU 2.7.1. RELAŢIA CADRU NATURAL - CADRU CONSTRUIT

Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaţie agricolă au fost introduse în intravilan şi au devenit construibile. În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeţele construite şi dotarea cu zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate. Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea unui minim de 7% spaţii verzi publice din totalul suprafeţei si un minim de 20 % zone verzi asigurate pe parcelele generate. 2.7.2. EVIDENŢIEREA RISCURILOR NATURALE ŞI ANTROPICE Nu e cazul. 2.7.3. MARCAREA PUNCTELOR ŞI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICAŢII ŞI DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE CE PREZINTĂ RISCURI PENTRU ZONĂ Nu e cazul. 2.7.4. EVIDENŢIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECŢIE

In zona nu exista elemente de patrimoniu ce necesita protectie, conform avizului Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 137/20.02.2014

2.7.5. EVIDENŢIEREA POTENŢIALULUI BALNEAR ŞI TURISTIC - DUPĂ CAZ Nu e cazul.

2.8. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt servicii si

depozitare. Funcţiunile şi activităţile din zonă vor avea un caracter nepoluant. Potrivit legii propunerea de urbanizare va fi supusă consultarii populaţiei în cadrul

procedurilor de informare a populaţiei ce vor fi organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială.

Pe tot parcursul proiectului şi în etapele necesare s-au realizat consultări cu populaţia conform Ordinului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de

16

informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Procesul de informare a avut următoarele etape: anunţ public privind demararea procesului, afişarea panoului de informare pe terenul in discuţie, afişarea - consultarea documentaţiei la sediul Primăriei, consultarea publicului interesat cu proiectantul şi iniţiatorul şi înregistrarea sesizărilor publicului.

La finalizarea procedurilor, Primăria Timisoara a întocmit RAPORTUL de Consultare şi Informare a publicului nr. UR2013-020961/11.02.2013 Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare Zonă servicii si depozitare”.

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Certificatul de Urbanism nr.3996 din 28.11.2013 a fost obţinut în baza H.C.L.

nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcţională: teren situat in extravilan – zona cu caracter nedefinit.

S-a obtinut Aviz de Oportunitate nr. 06/03.10.2013 3.2.PREVEDERI ALE P.U.G.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă este situat in extravilan, zona cu caracter nedefinit.

Conform Masterplan 2012 zona se afla in continuarea axei de dezvoltare nord, cu functiuni propuse in domeniul productiei si inovatiei.

Axe de dezvoltare majore

17

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin

aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaţie agricolă au fost introduse în intravilan şi au devenit construibile. În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeţele construite şi dotarea cu zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate. Prin prezenta documentaţie se propune asigurarea unui minim de 7% spaţii verzi comune din totalul suprafeţei. Pe parcelele generate se va asigura un minim de 20% spatii verzi.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI 3.4.1. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI ŞI A TRANSPORTULUI ÎN COMUN (modernizarea şi completarea arterelor de circulaţie, asigurarea locurilor de parcare +garare; amplasarea staţiilor pentru transportul în comun, amenajarea unor intersecţii: sensuri unice, semaforizări)

Amenajarea accesului rutier la parcela studiată se propune a se realiza etapizat, în

funcţie de evoluţia zonei şi de realizarea centurii Timişoara nord şi modernizarea

drumurilor existente

Accesul la amplasament se va face pe traseul ce porneşte din intersecţia sens

giratoriu existentă dintre DN69 şi centura Timişoara nord, prin accesul existent la

societatea Mahle (acces aprobat în cadrul CNADNR Bucureşti-DRDP Timişoara), pe

breteaua colectoare paralelă cu drumul naţional DN69, din dreptul societăţii Mahle,

continuând pe bretea înspre nord pe lângă societăţile comerciale Argomm până în drumul

de exploatare DE 291/2. Traseul continuă spre vest, pe traseul drumului de exploatare DE

287/2, iar apoi continuă spre nord, pe un drum propus paralel cu DE 301 până pe

amplasamentul investiţiei.

Prospectul bretelei colectoare va fi de 12,00 m din care 7,00 m parte carosabilă. Pe

traseele drumurilor de exploatare DE 197 şi DE 301 se propune realizarea unor prospecte

stradale de 16,00 m lăţime din care 7,00 m parte carosabilă mărginită de 2x3,00 m zone

verzi şi 2x1,50 m trotuare (vezi profil transversal tip PTT1).

În incintă, se propune realizarea unei reţele de drumuri de deservire interioară

racordate la drumurile exterioare, platforme tehnologice şi de depozitare şi platforme de

parcare. Pe laturile de nord şi vest se propun realizarea unor prospecte stradale de 16,00

m lăţime din care 7,00 m parte carosabilă mărginită de 2x3,00 m zone verzi şi 2x1,50 m

trotuare (vezi profil transversal tip PTT1). Pe direcţia nordvest – sudest se propune

traversarea parcelei studiate cu un prospect stradal de 14,00 m lăţime din care 7,00 m

18

parte carosabilă mărginită de 2x2,00 m zone verzi şi 2x1,50 m trotuare (vezi profil

transversal tip PTT2).

La fiecare lot cu suprafeţe între 5466 – 8031 m2 destinat depozitării şi serviciilor, cu

înălţime de maxim (S)+P+4 se vor amenaja locuri de parcare funcţie de aria desfăşurată

construită, nr. de clienţi, salariaţi etc.

Structura rutieră propusă pentru drumurile şi platformele interioare este alcătuită

dintr-o îmbrăcăminte modernă aşezată pe o fundaţie din piatră spartă şi balast.

Apele meteorice de suprafaţă vor fi colectate centralizat şi se vor evacua în reţeaua

de canale existentă în zonă.

3.4.2. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI PIETONALE (trasee pietonale, piste pentru ciclişti, condiţii speciale pentru handicapaţi)

Prospectele stradale propuse pentru străzile ce deservesc prezentul PUZ sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor.

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCŢIONALITATE, AMPLASARE Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

- reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului studiat, actualmente cu destinaţie agricolă, propunându-se dezvoltarea unei zone de servicii si depozitare

- reglementarea accesului la teren - rezervarea suprafeţelor de teren necesare realizării profilelor stradale finale,

conform tramei stradale majore propusă în zonă - asigurarea soluţiilor de echipare edilitară pentru viabilizarea zonei; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga

incintă: alimentare cu energie electrică, conform propunerilor şi avizelor anexate, etc.

Documentaţia are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafaţă totală de 59387 mp, a unui ansamblu de servicii si depozitare, cu un regim de inaltime maxim (S)+P+4E

1. Pe parcela studiată se propun 8 loturi cu suprafeţe variate, intre 5466 – 8031 mp destinate depozitarii si serviciilor, cu un regim de inaltime maxim de (S)+P+4 .

2. Se propun doua loturi destinate zonelor verzi si echipamentelor edilitare: un lot pe care vor fi amplasate forajul, rezervor apa, statie pompare si un alt lot pe care se vor amplasa tancul septic, separatorul de hidrocarburi, bazinul de retentie a apelor pluviale, statia de pompare etc.

3. Pe parcela studiată se propune prevederea de spaţii verzi comune, reprezentând 7% din suprafaţa terenului studiat.

4. Pe parcelele rezultate destinate depozitarii si serviciilor procentul minim de spatii verzi va fi de 20 %.

5. Locurile de parcare din incintă necesare funcţiunilor se vor calcula conform normativelor în vigoare.

6. Se vor rezerva suprafeţele necesare de teren în vederea asigurării prospectelor finale ale străzilor propuse.

19

3.5.2. REGLEMENTĂRI Intervenţia propusă va respecta următoarele retrageri faţă de aliniamentul propus: Constructiile se vor amplasa retrase fata de aliniament cu 10m

3.5.3. BILANŢ TERITORIAL

3.5.4. INDICI URBANISTICI Depozitare si servicii în regim de înălţime maxim (S)+P+4E P.O.T.=max.55% C.U.T.= max. 1 Hmax.=20 m Hcornisa max.=18 m

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.6.1. ALIMENTARE CU APĂ

În primă fază, alimentarea cu apă a obiectivului (apă menajeră şi pentru refacerea rezervei de incendiu) se va realiza prin intermediul unui foraj de medie adâncime propus, amplasat în cadrul obiectivului, conform planului de reglementări lucrări hidroedilitare, planşa nr. 01-ED ataşată la prezenta documentaţie.

Forajul va fi prevăzut cu o electropompă submersibilă şi recipient de hidrofor. Alimentarea cu apă a parcelelor propuse pentru servicii şi depozitare, se face prin

intermediul unei conducte din PE-HD, PN6, PE80, De 63x3,6mm, având o lungime totală de L = 458 m.

Pe această conductă de apă s-a prevăzut un cămin de vane CV1. Traseul acestei conducte de apă se poate urmări pe planul de reglemetări, planşa nr. 01-ED.

Pentru asigurarea incendiului exterior s-a propus o reţea de incendiu din PE-HD, PN6, PE80, având De 225x12,8 mm, în lungime totală de L = 1.047 m.

Pe această conductă de apă s-au prevăzut 10 hidranţi de incendiu exterior cu Dn 100 mm şi 3 cămine de vane CV2, CV3 şi CV4.

Rezervorul de înmagazinare apă pentru incendiu are o capacitate de 350 mc şi va asigura apa necesară pentru stins incendiu.

În imediata apropiere a rezervorului de apă se propune o staţie de pompare apă pentru incendiu.

Odată cu realizarea unui sistem de alimentare cu apă în zonă, obiectivul se va branşa la sistemul centralizat de alimentare cu apă al localităţii.

Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt:

Bilant teritorial: Existent: Propus: Total: 59387 mp 100% | 59387 mp 100% Servicii si depozitare: -— 48841 mp 82.2% din care Zona 7734 mp 13% Spatiu verde comun: —_ 4157 mp 1% TOTAL Spatiu verde : — 1189împ 20% Edilitare: — 1396 mp 2.3% Circulatii: —_ 4993 mp 8.5% din care Sp. verzi alin. / Parcaje! 1728 mp

20

Qzi med. = 5,63 m3/zi = 0,065 l/s; Qzi max. = 7,32 m3/zi = 0,084 l/s; Qorar max. = 20,5 m3/zi = 0,85 m3/h = 0,237 l/s.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) - volumul de apă pentru hidranţi interiori (se consideră 1 incendiu la care se

folosesc 2 hidranţi/incendiu):

Vhi = 2,5 l/s.hidrant x 1 incendiu x 2 hidranţi/incendiu x 10 min x 60 sec= 3 mc - volumul de apă pentru hidranţi exteriori:

Vhe = 30 l/s x 3 ore x 3600 sec. = 324 mc - volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe = 327 mc - debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 327 / 24 = 13,63 m3/h = 3,78 l/s Volumul rezervorului de incendiu se alege de 350 mc. Debitul la sursă este :

Qs = Qzimax + Qri = 0,084 + 3,78= 3,86 l/s. Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheţ conform STAS

6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm. Materialul folosit pentru conductele de apă este PE-HD, PN6, PE80, De 63 mm şi

De 225 mm. Conductele PE 80 au rezistenţa minimă la solicitări mecanice MRS = 10 Mpa pentru

care furnizorul garantează o durată de folosinţă de 50 de ani, practic presiunea se poate atinge numai teoretic şi în perioadele de probe tehnice înainte de punere în funcţiune.

Ţinând cont de coeficientul de dilatare liniară a conductelor din polietilenă de înaltă densitate egal cu 0,02 mm/m nu se pot genera tensiuni periculoase la variaţiile de temperatură ce pot apare în exploatare, conductele fiind pozate pe pat de nisip.

3.6.2. CANALIZARE MENAJERĂ Şi PLUVIALĂ 3.6.2.a. Canalizare menajeră

Canalizarea menajeră a fost dimensionată la debitele: Quz.zimed = 5,63 m3/zi = 0,065 l/s; Quz.zimax = 7,32 m3/zi = 0,084 l/s;

Quz.orarmax = 20,5 m3/zi = 0,85 m3/h = 0,237 l/s. Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846 –1:2006. Apele uzate menajere provenite de la obiectiv sunt colectate şi evacuate prin

intermediul unei reţele de canalizare din tuburi PVC-KG, SN4, De 200x4,5 mm în lungime totală de L = 523

m la tancul septic etanş propus. Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare menajere s-a prevăzut un număr

de 12 cămine menajere de vizitare, Cm1÷Cm12. În primă fază, datorită faptului că în zonă nu există un sistem centralizat de

canalizare, se propune a se realiza un tanc septic etanş cu V = 14 mc, care va fi vidanjat prin grija beneficiarului de câte ori se impune.

Determinarea nr. de vidanjări: - volumul tancului septic etanş propus: 14 mc; - debitul zilnic maxim: Q zimax = 7,32 mc/zi; - număr vidanjări: n = V/ Qzimax = 14 mc/7,32 mc/zi = 2 zile Odată cu realizarea unui sistem de canalizare menajeră în zonă, tancul septic etanş

se va dezafecta, iar apele uzate menajere de la obiectiv se vor racorda la sistemul centralizat de canalizare menajeră al localităţii.

21

Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm, iar lateral de 20 cm.

Rugozitatea conductelor este foarte mică (ζ = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare siguranţă la transport şi o etanşare absolută a reţelei realizate.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051 – 91.

Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448 – 82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m şi H = 2,0 m.

Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile, în teren cu apă subterană şi vor fi protejate la exterior prin strat de bitum iar la interior prin tencuire.

Materialele folosite la executarea acestor reţele (PE-HD pentru reţeaua de apă şi PVC-KG pentru reţeaua de canal menajer şi pluvial) sunt materiale de ultimă generaţie folosite la astfel de lucrări, care au o mare fiabilitate şi rezistenţă la acţiunea agenţilor corozivi, precum şi o durată mare de viaţă (50 ani).

Utilizarea acestor materiale reduce la minim posibilitatea exfiltrării apei din aceste reţele sau a infiltrării apelor freatice în acestea.

Avizul de oportunitate obţinut la faza P.U.Z. nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

3.6.2.b. Canalizare pluvială Apele pluviale de pe străzi se vor colecta prin intermediul unei canalizări pluviale

deschise propuse la marginea drumurilor şi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi, după care acestea vor fi stocate pe timpul ploii în bazinul de retenţie propus pentru zona studiată.

Apele convenţional curate, ajunse în bazinul de retenţie, vor fi evacuate prin intermediul unei guri de vărsare în canalul de desecare Hcn 187, existent în zona amplasamentului studiat.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi a fost dimensionat la un debit de 350 l/s şi va colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe străzile acestei zone.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi propus pentru o suprafaţă de 5,9387 ha constituită din zonă verde, carosabil şi acoperiş, este de tip SWOBK 70/350.

Bazinul de retenţie prevăzut în P.U.Z. asigură stocarea apei de ploaie provenită de pe suprafaţa

obiectivului, după ce au fost trecute prin decantorul-separatorul de hidrocarburi. Volumul de acumulare necesar bazinului de retenţie este: VBR = QP x tp = 336,84 x 29,62 x 60 / 1000 = 598,63 m3  600 m3 Volumul bazinului de retenţie va avea dimensiunile: L = 20 m, B = 15 m, H = 2 m. Prin conducta de preaplin se va evacua un debit de : Qevacuat = m x Siarba x φiarba x i = 0,8 x 5,9387 x 0,05 x 100 = 23,75 l/sec. –

considerându-se toată suprafaţa de drum a obiectivului ca fiind înierbată.

22

3.6.3. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ Conform normativ PE 132/2003 bilanţul energetic al consumatorilor de

energie electrică se apreciază astfel:

8 spatii activitati productie si depozitare 1x150kW 2x112kW /spatiu 1x 96 kW 1x134kW 1x126kW 1x154kW 1x178kW servicii (incendiu, iluminat, canal, apa) 50kW

_________________________________________________________ TOTAL Pi = 1112 kW Ps = 722.8 kW Pentru alimentarea noilor consumatori se propune un post de transformare

(20KV/400V) de 800 KVA în anvelopă de beton, având compartimente pentru aparatura de joasă şi medie tensiune.

De la postul de transformare va pleca reţeaua în cablu de joasă tensiune LES JT(04kV) până la firidele de branşament de unde se va alimenta fiecare consumator, prin intermediul branşamentului electric propus.

De asemenea, de la postul de transformare pleacă şi reţeaua de iluminat stradal cu corpuri de iluminat cu LED de 100W montate pe stâlpi.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA sau alţi proiectanţi autorizaţi şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. 3.6.4. TELECOMUNICAŢII Pentru viitoarea zona se preconizeaza ca operatorii de specialitate, la comanda beneficiarului, vor dezvolta reţeaua de telecomunicaţii şi internet. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ). 3.6.5. REŢEA TVC

La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde reţelele de TVC- televiziune prin cablu din zonă. De la aceste reţele se vor realiza branşamente individuale pentru obiectivele propuse. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare ( PE 132-2003; I7-2002; NTE 007/08/00; P 118-1999 ). 3.6.6. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE Pentru viitoarea zona se preconizeaza ca operatorii de specialitate, la comanda beneficiarului, vor dezvolta reţeaua de alimentare cu gaze naturale.

La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare

23

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI

3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE (emisii, deversări, etc.) Deoarece apele uzate menajere se colectează în sistem separat în reţeaua de canalizare şi apoi în bazinul vidanjabil, nu există surse de poluare privind deversări de ape uzate. In acelasi scop, inainte de deversare apele preluate de pe drumuri sunt trecute in prealabil prin decantor-separator de hidrocarburi. Se vor respecta prevederile OMS nr. 119 / 2014 privind normele de igiena. 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE Utilităţile de alimentare cu apă şi canalizare sunt asigurate în sistem local, materialele folosite la reţelele de apă şi canal sunt polietilenă şi pvc, care nu permit exfiltraţii din canalizare în sol şi infiltraţii din sol în reţeaua de alimentare cu apă. În concluzie, nu există riscuri de poluare în exploatare. 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR Deşeurile vor fi colectate în sistem dual în euro-pubele şi preluate de operatorul de salubritate care le transportă la locaţia de balotare de unde vor fi transportate şi depuse la un deponeu autorizat. 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC. În prezent, terenul cu destinaţie agricolă nu este degradat. Conform ridicării topografice şi altimetriei terenului, acesta are diferenţe de cote de nivel de aproximativ 2 m. Prin prezenta documentaţie se propune reglementarea zonei prin dezvoltarea unei zone de servicii si depozitare nepoluanta .

Se va asigura un procent de minim 7% din suprafata parcelei initiale pentri zone verzi comune. Se va asigura o suprafaţă de minim 20% din teren pentru spaţii verzi amenajate in cadrul parcelelor. Se vor asigura plantaţii diversificate începând de la gazon şi continuând cu arbuşti şi arbori.

De asemenea se vor asigura plantaţii de aliniament de-a lungul drumurilor şi pietonalelor propuse.

3.7.5. PROTEJAREA VALORILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE Nu e cazul. 3.7.6. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Executarea drumurilor la prospectele finale va însemna momentul în care se vor putea executa şi corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spaţii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor. De asemenea iluminatul va putea fi asigurat în zona accesului.

3.7.7. VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ŞI BALNEAR - după caz Nu e cazul. 3.7.8. ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE

24

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare proprii şi racordul la reţeaua electrică, se vor elimina disfuncţionalităţile existente privind soluţiile punctuale de rezolvare a utilităţilor în zonă. Prin prezentul proiect se va reglementa accesul la teren prin racordul la accesul din din intersecţia sens giratoriu existentă dintre DN69 şi centura Timişoara nord

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ  Listarea obiectivelor de utilitate publică

- asigurarea suprafeţelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumurilor din perimetrul studiat - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de cicliști, trotuarele şi spaţiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menţionate să devină domeniu public;

 Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcţii) din zonă, conform legii 213/1998

Damacus Lucian, Damacus Gabriela-Florica ■ CF nr. 417384 – Timişoara (teren extravilan)

- număr cadastral 417384 - Nr. CF vechi 133549, Nr. top vechi: A300 / 5 - Suprafaţa teren = 59387 mp - nu există sarcini

 Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători, în vederea realizării obiectivelor propuse Conform planşei “Circulaţia terenurilor“ urmeaza a fi prevăzute: - asigurarea suprafeţelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale în perimetrul terenului studiat - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru ciclişti, trotuarele şi spaţiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menţionate să devină domeniu public.

4. Concluzii - Măsuri în continuare

 Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G. Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare, trebuie asigurată atât infrastructura

necesară, cât şi posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor şi serviciilor necesare funcţionării.

Datorită solicitărilor crescânde, vizând necesarul de spaţii de servicii si depozitare, propunerea de faţă asigură pe de o parte, la nivel urban, generarea unei funcţiuni compatibile cu evoluţia zonei, iar punctual se asigură valorificarea unui teren printr-o operaţie făcută la nivelul standardelor actuale.

 Priorităţi de intervenţie Necesitatea stabilirii soluţiei finale PUG de zonificare Stabilirea tramei stradale majore, astfel ca rezervarea terenurilor pentru asigurarea

prospectelor să se poată concretiza, in special in zona colectoarelor propuse paralel cu DN 69 si Centura

 Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restricţii -Proiecte prioritare de investiţii, care să asigure realizarea obiectivelor, în special în

domeniul interesului general Necesitatea corelării investitorilor din zonă privind echiparea edilitară şi a lucrărilor

rutiere.

25

- Montaje ale etapelor viitoare (actori implicaţi, atragerea de fonduri, etape de realizare, programe de investiţii, etc.)

Este necesară extinderea reţelei de apă şi canalizare pentru a îmbunătăţi infrastructura edilitară în zonă.

` Şef proiect arhitect Georgeta Trîmbiţaş

Atasament: 17_Profile_transversale.pdf

79 / A / 017

Beneficiari:

Denumire proiect:

arh. Camil Milincu

Faza:

Nr. pr.:

Denumire plansa:Scara:

Nr. pl.:

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

arh. Camil Milincu

arh. Alin Tutac

79/2013

PUZ Timisoara, tel. +4-0744698012

tel./fax: +4 (0256) 432212

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

Dူmူcuᗰ Lucian, Dူmူcuᗰ Gabriela-Florica

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Timisoara, Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

Data:ian.2014

PTT 1 1.5 3 3.5 3.5 3 1.5

16

PTT 2

1.5 2 3.5 3.5 2 1.5

14

Profile transversale - echipare edilitara

Apa incendiu

Rigola pluviala

Rigola pluviala

Alimentare electrica Alimentare iluminat stradal Telecomunicatii

Alimentare electrica Alimentare iluminat stradal Telecomunicatii

Alimentare apa

Alimentare apa Apa incendiu

Canal menajer

Canal menajer

11

Atasament: 16_studiu_director.pdf

79 / A / 016

1:5000, 1:2000

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

Beneficiari:

Denumire proiect:

arh. Camil Milincu

Faza:

Nr. pr.:

Denumire plansa:Scara:

Nr. pl.:

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

arh. Camil Milincu

arh. Alin Tutac

79/2013

PUZ

Data:mai.2013

Timisoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212 Damacus Lucian

P.U.Z. „DEZVOLTARE ZONဠ SERVICII SI DEPOZITARE” Timisoara, Calea Aradului - Centura Nord, Nr. Cad. 417384

4,2 9

55,00 37,00

7.239,44 m 2

5.466,54 m 2 5.466,54 m 2

6.840,46 m 2

5.466,54 m 2

8.031,37 m 2

5.466,54 m 2

6.008,70 m 2

4.407,53 m 2

Nr. ca d. no

u Cc 28

8/1/1 /b/1/1

4001 92

Nr. ca d.

Hala indus

triala

(P)

(P+1E)C1

C 2

Corp adm

inistra tiv bir

ouri

38950 /09

5 7 6 0 5 / 0 9

A 2 8 9 / 1 / 1 1

23957/07

36920/07

36909/07

70405/07

71870/07

94043/07

96983/07

17825/07

135535/07

154005/07

154458/07

161578/07

171725/07

171714/07

181436/07

185578/07 185578/07

4058/08

146284 /08

Nr.106423/08Nr.

106425/08

157662/08

157666/08

80806/0 8

nou50495

nou50496

50545 50546

50547

50548

50538

50539

400192

40019 3 405143

404125

411499

416702

416703

50401

417384

424559

424560 416612

429132

429133

432289

A716-718/4

A7 16

-7 18

/1/ 2

HC220

HC715 F712

DJ711

DJ 72

1

S=11463mp

18

19

2124

28 29 30

31

32

33

34

35 36

37

20

54 ,57

33,74

34,34 4,49

12,432 03

70 0

488300 2 04

20 0

488300

DJ216

F215

HCn219

Ps218

DJ217

HCn21 1

HCn214

De202/3

De221/26-4m

De288/1/3

A716-718/3

F714

A212/1

De210 HCN 209

A706/1

F213/1

F213/1

A212/1

HCn211

NGl214/2

A206/1/12

De204

HCn203/2 De204

De203/1/15-4m

A203/1

Ps218

HCn19 9

A202/1/1

A202/1/2

A202/1/3

A202/1/4

A202/1/5

HCn20 2/2

De197

Ps221

Ps221

Km 1

Km 7

Km 8

Km 6

20 36

00

488400

20 37

00

488400

20 36

00

488300

20 37

00

488300

20 36

00

488200

20 38

00

488200

20 36

00

488100

20 37

00

488100

20 38

00

488100

20 39

00

488200

20 40

00

488200

20 40

00

488300

20 39

00

488300

20 41

00

488200

20 41

00

488300

20 42

00

488300

20 42

00

488400

20 41

00

488400

20 37

00

488000

20 38

00

488000

20 37

00

487900

20 39

00

487900

20 38

00

487800

20 39

00

487800

20 37

00

487800

20 38

00

487700

20 39

00

487700

20 38

00

487600

20 39

00

487600

20 40

00

487600

20 40

00

487500

20 39

00

487500

20 38

00

487500

20 39

00

487400

20 38

00

487400

20 40

00

487400

20 41

00

487500

20 41

00

487400

20 41

00

487300

20 40

00

487300

20 39

00

487300

20 39

00

487200

20 40

00

487200

20 41

00

487200

20 40

00

487100

20 41

00

487100

20 42

00

487000

20 41

00

487000

20 40

00

487000

20 41

00

486900

20 42

00

486900

20 41

00

486800

20 42

00

486800

20 42

00

486700

20 41

00

486700

20 43

00

486700

20 43

00

486800

20 43

00

486600

20 42

00

486600

20 42

00

486500

20 44

00

486500

20 43

00

486500

20 42

00

486400

20 43

00

486400

20 44

00

486400

20 42

00

486300

20 43

00

486300

20 44

00

486300

20 44

00

486200

20 43

00

486200

20 45

00

486200

20 45

00

486100

20 44

00

486100

20 43

00

486100

20 44

00

486000

20 45

00

486000

20 44

00

485900

20 45

00

485900

20 46

00

485900

20 46

00

485800

20 45

00

485800

20 44

00

485800

20 45

00

485700

20 46

00

485700

20 29

50

486850

20 30

00

486850

20 30

50

486850

20 30

50

486900

20 31

00

486900

20 31

50

486900

20 32

00

486950

20 32

50

486950

20 32

50

487000

20 32

00

487000

20 32

00

487050

20 32

00

487100

20 31

50

487150

20 31

50

487200

20 31

50

487250

20 31

00

487250

20 31

00

487300

20 31

00

487350

20 30

50

487350

20 30

00

487350

20 29

50

487350

20 29

00

487350

20 28

50

487350

20 28

50

487300

20 28

00

487250

20 28

00

487200

20 28

00

487150

20 28

00

487100

20 28

00

487050

20 28

50

487050

20 28

50

487000

20 28

50

486950

20 28

50

486900

20 28

50

486850

20 28

00

486800

20 28

50

486800

20 29

00

486800

20 29

00

486850

20 36

00

20 31

50

486850

20 30

50

486800

20 31

00

486850

486700486700486700486700486700486700486700486700486700486700486700486700486700486700486700

486600486600486600486600486600486600486600486600486600486600486600486600486600486600486600486600

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486500

486400

486300

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486200

486100

486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000486000

20 29

00

20 40

00 20

40 00

20 40

00 20

40 00

20 40

00 20

40 00

20 40

00 20

40 00

20 40

00

20 43

00

20 42

00 20

42 00

20 42

00

20 35

00

20 41

00 20

41 00

20 41

00 20

41 00

20 41

00 20

41 00

20 41

00

486800

20 37

00

20 38

00

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 31

00 20

31 00

20 31

00

20 37

00

20 32

00

20 30

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

20 35

00 20

35 00

20 35

00 20

35 00

20 35

00 20

35 00

20 29

00

20 36

00 20

36 00

20 36

00 20

36 00

20 39

00

20 38

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 39

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 32

00

20 33

00

20 34

00

486800 486800 486800 486800 486800 486800 486800 486800 486800

20 37

00

20 38

00

20 36

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 36

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 36

00

20 39

00

20 37

00

20 38

00

20 36

00

20 39

00

20 35

00 20

35 00

486800

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

20 29

00

20 30

00

20 28

00

20 27

00

20 26

00

486800486800

+ 0

0.00

0

2 0

N

Ved ere

plan a

Plan view

Sc. 1:20

0

1 0

DN 59

M O R AV I

T A - B E L

G R A D

S= ha

A 2 79/

2

S= ha

A 2 82/

13

9.50

S= ha

A 2 82/

14

1.02

S= ha

A 2 82/

15

XXXX

S= ha

A 2 82/

12

9.50

S= ha

A 2 82/

11

5.54

S= ha

A 2 82/

10

4.08

S= ha

A 2 82/

9

1.80

S= ha

A 2 82/

8

5.69

S= ha

DN 69

A R A D

k m 2 + 7 8 5 .0 0

k m 2 + 7 15 .0 0

k m 2 + 7 5 0. 00 k m 2 + 7 00 .0 0

k m 2 + 7 5 0. 00

k m 2 + 8 00 .0 0

Ax C F /

Railw ay

axis

Timis oara

-

Arad

A

A

B

B

C

C

2 :3

2 :3

2 :3

2 :3

2 :3

2 :3

2 :3

2 :3

2 :3

2 :3

2 :3

2 :3

D r u m a g r ic o l

A g r ic u lt u r a l

r o a d

A 2 82/

7

0.62

S= ha

A 2 82/

6

3.58

S= ha

A 2 82/

5

5.96

S= ha

A 2 74/

1/7

S= ha

A 274

/1/ 6

S= ha

A 2 74/

1/5

S= ha

A 2 74/

1/4

S= ha

A 2 74/

1/3

S= ha

A 2 74/

2

3.67

S= ha

A 2 68/

2

2.17

S= ha

A 2 68/

1/3 6.32

S= ha

A 2 68/

1/2

2.67

S= ha

A 2 82/

1

S= ha

A 2 82/

2

S= ha

A 2 82/

3

S= ha

A 2 82/

4

S= ha

A 20 3/1

15.2

S= ha

A 2 02/

1

14.2

S= ha

A 2 89/

1

17.2

S= ha

A 2 23/

1/1 6.08

S= ha

A 2 23/

1/2 3.80

S= ha

A 29 1/1

7.60

S= ha

A 3 30/

2

4.60

S =

ha

A 3 3 0 / 1 / 2

0 .6 7

S =

h a

A 3 6 1 / 2 8

S =

h a

A 3 6 1 / 2 7

S =

h a

A 3 6 1 / 2 6

S =

h a

A 3 6 1 / 2 5

S =

h a

A 3 6 1 / 2 4

A 3 32

A 3 33

A 3 3 4

A 33 1/2

A

F 739

HCN 738

H C N 7 3 4 - 4 m

D E 7 3 0H C N 7 3 1

PS 733

/3/2

CC 4

A 3 3 1/ 2

A 3 3 2

C c 3 3 4

C c 3 3 3

S = 0.6

2 h a

S = 0.3

9 h a

S = 0.4

3 h a

S = 0.2

1h a

De2 88/

1/4

Cc 336/1/28

De 33 5

A 3 3 0/ 2

A 3 3 0/ 2

A 3 3 0/ 1/ 1/ 3

A 3 3 0/ 1/ 1

HCn308

A 2 9 1/ 1/ 1

C c 2 9 1/ 1/ 2

De2 91/2

HCn 285

A 2 8 8 / 1/ 2

A 2 8 8 / 1/ 2

D e 2 8 8 / 1/ 3

D e 2 8 8 / 1/ 3

HCn 290

A 2 8 9 / 1

3 3 1 / 1

S= haA 328 62.5

S= ha

A 2 88/

2/1 19.4

S= ha

A 1 75

65.8

S= ha

A 2 00/

1

20.0

S= haA 279/3 6.35

S= ha

A 2 87/

1

46.0

S= ha

A 3 00/

1

3.90

S= ha

A 3 00/

2

6.22

S= ha

300 /3

1.28

S= ha

A 3 00/

6

5.95

S= ha

A 3 00/

7

1.80

S= ha

A 1 98/

1

10.0

S= ha

A 1 98/

2

4.42

S= ha

A 1 98/

3

3.49

S= ha

A 1 98/

4

1.00

S= ha

A 3 02/

1

6.76

S= ha

A 3 02/

2

4.89

S= ha

A 3 02/

3

4.13

S= ha

A 3 02/

4

3.54

S= ha

A 3 02/

5

0.90

V

V

V

V

C

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

13 141516

17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2829

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 50

51 525354

55

56

57

58

5960

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

S= ha

A 3 02/

6

0.60

S= ha

A 3 02/

7

S= ha

A 3 07/

1

2.10

S= ha

A 3 07/

3

1.80

S= ha

A 3 07/

4

5.00

S= ha

A 3 07/

5

2.12

S= ha

A 3 07/

6

2.15

S= ha

A 3 07/

7

S= ha

A 3 07/

8

S= ha

A 3 07/

9

S= ha

A 1 68/1

36.9

S= ha

A 3 30/

1/1 13.5

A 3 04/

1/1

A 3 07/

2

A 3 05

A 3 06

S= ha

A 1 94/

1/8 7.00

S= ha

A 19 4/1/

7 1.95

S= ha

A 1 94/1

/6 0.60

S= ha

A 19 4/1/

5 1.63

S= ha

A 1 94/1

/4 2.00

S= ha

A 1 94/1

/3 1.45

S= ha

A 1 94/1

/2 3.01

S= ha

A 19 4/1/

1 2.90

S= ha

A 190 /1/8

1.07

S= ha

A 19 0/1/7

4.30

S= ha

A 190 /1/6

3.22

S= ha

A 190 /1/5

10.6

S= ha

A 190 /1/9

5.50

S= ha

A 194 /3

23.4

S= ha

A 1 95/

1

4.77

S= ha

A 1 95/

2

1.20

S= ha

A 1 95/

3

2.00

S= ha

A 1 95/

4 1.83

S= ha

A 1 95/

5

1.94

S= ha

A 1 95/

6

1.02

S =

ha

A 1 9 5 / 7

1 .3 2

S= ha

A 1 89/

1/8

S= ha

A 1 89/

1/7

S= ha

A 1 70/1

9.30

S= ha

A 190/ 1/3

2.41

S= ha

A 190/ 1/4/1

0.87

S= ha

A 190/ 1/4/2

0.48

S= ha

A 190/ 1/4

A 111

A 110

A 123/1

A 123/2

HCn

m/ m

278 6

1.8

HCn

m/ m

277 4.0

1.5

HCn

m/ m

276 4.0

1.5

De

m

26 8/ 1/ 1 4. 0

De

m

33 0

4.0

De

m

281 4.0

H C n

m /

m

2 0 1

5 .0

1 .5

HCn

m/ m

109 6.0

2.0

H C n

m /

m

1 7 5 / 3 8 .0

2 .0

HCn

m/ m

175/ 2

HCn m/ m

194/5

HCn m/

m

173 5.0 1

.5

H C n

m /

m

1 6 9

H C n

m /

m

1 9 4 / 4

HC n

m /

m

19 9

6 .0

2. 0

H C n

m / m

17 7

H C n

m /

m

1 8 7

HC n

m/ m

18 7/ 8

H C n

m /

m

2 1 4

H C n

m /

m

1 9 6

HCn

m/ m

200 /2

m/ m

4.0 1.0

HCn

m/ m

285 4.0

1.0

H C n

m /

m

2 8 6

4 .0

1 .0

HCn

m/ m

308 5.0

1.5

HCn

m/ m

329 3.0

1.0

De m204 4.0

De

m

176/ 1

4.0

D e

m

1 9 1

D e

m 1 9 4 / 3 / 6 4 .0

D e

m 1 0 4

4 .0

D e

m 1 7 2

4 .0

D e

m 1 0 5

4 .0

De

m

19 4/ 2

5. 0

D e

m

1 9 2

4 .0

D e

m

1 9 3

4 .0

D e

m

3 0 1

4 .0

D e

m

3 0 3

4 .0

De

m

291/ 2

4.0

De

m

288 /1/

4 5. 0

De

m

197 4.0

D e

m

2 9 9

4 .0

HCn

m/ m

197 3.0

0.5

H C n

m /

m

2 6 9

5 .0

1 .5

De

m

197 4.0

HCn

m/ m

11 5.0

1.5

H C n

m /

m

11 4

5. 0

1. 5

220 K

W

C A LE F E R A TA TI M IS O A R A - A R A D

D N 6 9 TI M IS O AR A - AR AD

D N 6 9 TI M IS O A R A - A R A D

D N 6 9 TI M IS O AR A - AR AD

C c 288/1/1/b/3/1

Cc 288/1/1/b/3/2

9531/09

C c 2 00/

1/ 5 / 2

105 9 5 4 / 09

Cc 28 8/1/1

/b/1/1

Cc 28 8/1/1

/b/1/2

8846/09 C

c 288/1/1/b/3/1

Cc 288/1/1/b/3/2

9531/09

A300/5

A300/6

34407/09 5 7 6 0 5 / 0 9

A 2 8 9 / 1 / 1 1

C c 2 00/

1/ 5 / 2

105 9 5 4 / 09

A287/1/5/2 Lot 1Lot 2

103361/10

116456/1 0

Nr. cad. nou 50548

SC M

AH LE C

O M

PO N

EN TE

D E M

O TO

R

SR L

H ALA PR

O D

U C

TIE

PAR TER45867/201

1

L o t 1

71907/20 11

37511/20 12_alip.

Lot 2

S = 3 .90h

a

A300 /1

A300 /2

S = 6 .22h

a

A300 /3

S = 1 .28h

a

A300 /4

S = 2 .00h

a

A300 /7

S = 1 .90h

a

S=11.32ha

CC268/2

6

A175/3/3/2

A175/3/3/1

S = 5 0 1 0 0 m p

A 1 7 5 / 3 / 5

De19 7

A 2 0 0 / 1 / 2

C c 2 00/

1/ 5 / 1

C c 2 00/

1/ 5 / 3

S = 7 11m

p

Cc268/1/2-4/ S=74687 mp

S=39213 mp Cc268/1/2-4/

Cc268/1/2-4/ S=74687 mpS=74687 mp

Cc268/1/2-4/

A328/1/1/1/1 S=332966 mp

A328/1/1/1/2 S=1504mp

D N

69 - spre TIM ISO

AR A

A202 /1/5

A202 /1/4

A202 /1/3

A202 /1/2

Cc20 2/1/1

HCn1 99

A200/1/1

D e202/3

H C

n201

HCn2 02/2

HCn1 99

D e282/15

D e288/1/3

HCn2 90

A 289/1/10

S=1.00ha

HCn2 90

A 289/1/10

S=1.00ha

A288/2/5

D s

33 0/

1/ 1/

2/ 1;

33 0/

1/ 1/

3/ 1/

1/ 3

Cc 2 02/1

/1/1

A202 /1/2

HCn1 99

D N

69

Cc 20 2/1/1

/4

Cc 20 2/1/1

/5

Cc 20 2/1/1

/6

Cc 20 2/1/1

/7

C c 202/1/1/2

C c 202/1/1/3

A 2 8 9 / 1 / 7

S = 1 .0 0 h a

S = 1 .0 0 h a

A 2 8 8 / 2 / 1 2

HCn 285

De2 88/

1/4

A288/2/2

A288/2/3

A288/2/4

S=2700mp

A 288/2/20

S=2700mp

A 288/2/20

S=11 000m

p Cc 2

91/1 /2/

2-3 /1

A 2 8 7 / 1/ 3

A 2 8 7 / 1/ 4

A328/1

A330/2

A328/1/1/2

A330/1/1 /2/1-A33

0/1/1/3/1 /1/3

:/2

H C

n269

D N

(69)283

HCn329/1

A330/1/1 /1 C

C330/1/1 /2/2

A330/1/1/3/2

:/4

:/5

:/6

:/5

A330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1/1/4

DS 330/ 1/1/2/1 -

DS 330 /1/1/3/1/

1/3

/1 /2

/3

Cc 330/1/1/2/1 - Cc 330/1/1/3/1/1/1; Cc 330/1/1/2/1 - Cc 330/1/1/3/1/2; Cc 330/1/1/2/1 - Cc 330/1/1/3/1/3; Cc 330/1/1/2/1 - Cc 330/1/1/3/1/1/7

C c291/1/2/3/2

C c291/1/2/3/1

D N

69 - spre TIM ISO

AR A

S 2 0

1

S 2 10

S100

S 2 2 0

S 2 3 0

S 2 4 0

S 2 5 0

S 115

S114

S 113

S 112

S 111

S 2 5 0

S 2 6 0

S 2 7 0

S118

S100

S400

S410

S420

S 4 3 0

S 2 2 0

S 4 4 0

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

Sanandrei

Tim isoara

D N 69

D N 69

D N 69

D N 69

D N 69

D J 692

D J 692

D J 692

9 3 .4 6

9 3 .2 8

9 3 .0 1

9 2 .18

9 3 .0 9

9 2 .0 2

9 3 .2 7

9 2 .3 9

9 2 .0 4

9 1.9

0

9 1.7

8

91.99

9 3 .2 7

S 2 0

1

S 2 10

S100

S 2 2 0

S 2 3 0

S 2 4 0

S 2 5 0

S 115

S114

S 113

S 112

S 111

S 2 5 0

S 2 6 0

S 2 7 0

S118

S100

S400

S410

S420

S 4 3 0

S 2 2 0

S 4 4 0

DN(69)283

A20 2/1

/1

A20 2/1

/2

A20 2/1

/3

A20 2/1

/4

A20 2/1

/5

190.1 52.75

52.75 189.1

53.02

53.01 188.2

53.29

53.28 187.2

53.56 186.2

53.57

185.1

53.88

53.87

184.1

54.19

54.18

183

54.5

54.5

182.1

54.81

54.8

181.8

54.98

54.98

182.3

54.94

54.95

184

54.71

54.76

184.7

54.21

54.22

185.1

54.09

54.1

188.7

53.81

54.14

161.8

41.73 61.94

4.23 95.31

16.3

61.8254.96 165.3

67.07

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/17

:/18

H C n

m /

1 8 7

3 .0

0.5 m

H C

n187

24

1

2

4 5

6 7

8

9

10

12

11

S = 5 9387

mp

DJ

L3/2 139

.79

165.81

DJ

L3/2 139

.79

165.81

A279/1

S=8.33ha

Hc n2

71

De281

Hc n2

79 /2

DN (6

9) 28

3

Hcn27 8

Hcn269

Hcn27 7

Hcn27 6

Hcn27 5

Hcn271

Hcn27 1

Hcn269

De3 35

A274/2

S=3.67ha

159.12

150

145.75

26.74

8.20

197.2 3

177.3 4

12.65 12.28

12.07 11.88

12.47 13.19

13.24 13.07

12.8 12.56

12.33 12.14

12.05 11.97

11.9 11.83

:/13

:/15

:/17

101 .90

285.2 20.18

16.77 288.3

22.23 297.4

18.19 311.6

17.37 327

101 .6

341.7

79.4

22.0 6

466.7

465.8

44.9 7

57.7 4

475.7

:/18

:/19

:/20

:/21

:/22

:/23

:/24

:/25

786.8 6

795.3

803.5

812

828.1

820.4

786.1

A274/ 1/1

A274/ 1/2

A274/ 1/3

A274/ 1/4

A274/ 1/5

A274/ 1/6

A274/ 1/7

S=7.1 7ha

S=5.6 4ha

S=4.1 0ha

S=4.1 6ha

S=1.8 7ha

S=1.7 0ha

S=1.7 5ha

783.76

349.11

3.44

264.9

161.6 2

778.2 3

775.65

770.7 2

6.52

79.94

355.1 8

193.3

770.1 8

236.2 5

311.2

6.25

215.2 3

83.86

758.7

47.22

757.7

8.19

757.5 5

75.19

756.2

23.81

755.7 6

54.03

754.7 7

73.46

30.07

86.37

41.95 39.94

586.4

6.16

587.2

754.4

623.8

352.09

28.94

27.2814.45

75.94

187.0 5

A282/ 1

S=9.1 7ha

A282/ 2

S=4.5 0ha

A282/ 3

S=7.0 0ha

A282/ 4/1

S=0.5 0ha

A282/ 4/2

S=5.2 5ha

A282/ 5

S=5.9 6ha

A282 /6

S=3.5 8ha

A282/ 7

S=0.6 2ha

A282/ 8

S=5.6 9ha

A282 /9

S=1.8 0ha

A282/ 10

S=4.0 8ha

A282/ 11

S=5.5 4ha

A282/ 12

S=9.5 0ha

A282/ 13

S=1.0 2ha

S=9.5 0ha

A282/ 14

32.77 84.62

234.70

A268/2

S=2.17ha

De 26

8/1 /1

A268/1/4

A268/1/3

De197

A289/1

HCn29 0HCn284

De299

De298 A288/2

HCn187

HCn28 5

HCn30 8

A287/1

HCn3 08

HCn329/1

A330/1/1

A328/1

S=2.40ha

S=6.32ha

HCn286

De288 /1/4

S=6.08ha Cc 288/1/1

S=3.80ha

A288/1/2

242.8 7

De282/15

116.936 6.92

78.68

357.7

180.41

178.61

423

19 1.0

1

184.4

A300/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

rez :/8

65.12

18.57

545.1

544.5 83.31

540

175.15

455.73

10 7.4

5

135.9

534.1

S=10.00 ha

S=4.42h a

S=3.49h a

S=1.00h a

545.2

123.87

547.8

95.26

547.5

78.78

549.6

62.47

551.4

19.37

33 .96

54.36

518.9

14.42

190. 44466.4

47.91

57.63 287. 3

281.8

A302/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

rez :/8

De160

A163/1

S=29.99ha

F164/1

S=4.47ha

De161

HCn DF159

HCn169

HCn150

A168/1

S=37.67ha

F166/1

S=10.67ha

F17 4/1

S=0 .48

ha

A170/1

S=9.29ha

De172

A194/3

S=23.33ha

HCn173

De176/1

De176/1 De204

A206/1

S=37.78ha

F2 07

/1 S=

0.4 0h

a

F205/1

S=2.76ha

De208

HCn209 De210

A212/1

S=4.21ha

F213/1

S=4.54haHCn211

HCn203/2

HCn220

Ps221

S=12.50ha

HCn196

A175/1

HCn175/4

HCn17 5/5

HCn199

HCn19 9

De 19

4/2

HCn177

A190

A195

HCn194/4

HCn194/5

De191

De194/6

HCn176/2

HCn199

A203/1

S=16.25ha

A202/1

S=14.23ha

A200/1

S=20.83ha

HCn20 2/2

HCn20 2/2

Pdt292/1

S=1.55ha

HCn211

HC n2

35

HC n2

36

HCn211

HCn230

HC n2

24

De 22

1/2 7

DN 22

2( 69

)

HC n2

31

A229/1

S=2.80ha

De225

De226

A232

S=8.25ha

HC n2

33

De227

A234

S=7.55ha

Ps237/1

S=26.58ha

F279/3

S=6.95ha

A330/2

A194/1/8

De

HC n1

99

S=2.87ha A194/1/1

A194/1/2

S=2.87ha

A194/1/3 S=2.87ha

S=2.04ha

A194/1/4

A194/1/5

S=1.50ha

A194/1/7

A194/1/6

S=0.59ha

S=1.95ha

161.30

42.99

59.88

54.02

34.52

11.92

39.22

125.78

50.45

11.08

51.63

86.84

70.46

28.0 0 7.84

39.47

495.17

499.20

472.27

412.10

343.54

275.59

180.96

S=0.4 5ha

S=2.25ha

F206/2

NGl214/2

S=0.04ha

HCn3 29/2

A268/1/2

S=2.67ha

A198/1

De197

A336/1

A198

A302/1

S=19.06ha

S=24.11ha

S=17.20ha

S=19.42ha

S=45.63ha S=13.49ha

S=62.51ha

S=4.69ha

S=33.24ha

S=73.67ha

A282

A274/1

S=26.36ha

A268/1

S=13.17ha

N

S=14.70ha

A194/1

HCn163/2

De168/2

S=21.35ha

S=30.43ha

S=13.78ha

HCn201

De287 /2

De291 /2

De237/4

De 27

9/4

De241/7

A330/1/2

S=0.45ha

HCn177

De175 /6

A175/3

A175/2

S=3.12ha

A194/1/9

S=3.88ha

63.42

81.50

82.02

63.83

488.64

480.29

266.7

67.48

268

67.4

168.76

329.7

155.28

337.8

22.8

24.72

375.7

127.87

137.8

96 .53

213.24

13 0.4

9

S=4.49ha

A200/1/5

A200/1/4

S=4.50ha

A200/1/3

S=0.76ha

A200/1/2

S=4.49ha

A200/1/1

S=1.80haA200/1/6

S=4.79ha

19.4510.13 109.8

38.17

23.3

341.1

21.97

519.7

61.06

61

523.2

95.18

95.07 528.8

33.07

33.05

530.5 99.2

45.66 355.9

5.082

356

48.36

534.5 103.8

157.9

5.183 7.23

545.1

S=1.09ha

A194/3/1

A194/3/2

S=3.18ha

A194/3/3

S=5.00ha

A194/3/4

S=1.75ha

A194/3/5

S=5.10ha

A194/3/6

S=7.21ha 37.13

378.9

10.31 35.5

353.9 140.6

71.62

83.91 315.9

294.9

295.50

327.4

29.52

29.92

331.1

199.34

159.8

77.03

45. 86

128.37A175/3/1

S=1.37ha

A175/3/2

S=4.50ha

A175/3/3

S=9.50ha

A175/3/4

S=0.97ha

A175/3/5

S=5.01ha

64.03

359.2

63.89

355.7

50.77

50.66

353

36.44

241.2

290.46

341.6

27.53

26.91

347.7 151.8

148.38

380.5

28.47

27.83

386.5

114.6 364.6

18.75

21.12

217.3

68.31

101.95A175/1/1

S=2.29ha A175/1/2

S=1.80ha

A175/1/3

S=9.50ha

A175/1/4

S=0.93ha

A175/1/5

S=5.42ha

A175/1/6

S=1.07ha

A175/1/7

S=9.50ha

A175/2/1

S=3.35ha A175/2/2

S=0.50ha

A175/2/3

S=1.66ha

A175/2/4

S=4.50ha

A198/2

A198/3

A198/4

Ps237/2/1/1

De303

De320

A291/1 /1

S=4.51 ha

S=2.95 ha

A330/1/1/1

A330/1/1/2

A330/1/1/3

S=4.99ha

S=5.19ha

S=3.31ha

A328/1/9

A328/1/8

A328/1/7

S=13.31ha

A328/1/6

S=3.54ha

A328/1/5

S=2.60ha

A328/1/4

S=0.30ha

A328/1/3

S=0.30ha

A328/1/2

S=1.73ha

A328/1/1

S=35.84ha

A27 9/1/

3

S=0 .86h

a

S=7 .19h

a

A27 9/1/

2

A279/1/1

S=0.28ha

F279/3/1

S=4.34ha

S=2.61ha

F279/3/2

A2 06

/1/ 1

S= 0.2

2h a

A2 06

/1/ 2

S= 4.6

0h a

S=2.86ha

F166/1/1

S=7.81ha

A168/1/1

S=17.65ha

F166/1/2

S=20.02ha

A168/1/2

:/1 S= 0 . 2 3 h a

:/2 S = 0 . 0 8 h a

:/3 S = 0 .1 4 h a

S=4.75ha

A170/1/1

A170/1/1

S=1.61ha A170/1/1

S=2.93ha

DE170/1/ 4

A175/2/5

A175/2/6 S=2.01ha S=1.76ha

A203/1/1

S=3.05ha

De 27

9/1 /4

A2 06

/1/ 3

A2 06

/1/ 4

S= 1.1

6h a

S= 3.9

9h a

A2 06

/1/ 5

S= 3.0

9h a

A2 06

/1/ 6

S=0 .42h

a

A2 06

/1/ 7

S= 1.7

3h a

De203/1/15-4m

De197

S= 3.0

0h a

A2 34

/1

A2 34

/2

Ps237/2/1/1/1

S=1.44ha

117.99

113.68

177.15

177.10

39.53

22.07

59.96

16.58

34.17

20.53

36.28

70.16 70.14

37.89

138.97

136.31

61.41 197.37

228.40

78.15

78.85

14 1.3

8

116.71

99.42

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/17

S=2.58ha

S=0.53ha

:/1

S=4.48ha

S=0.60ha

:/2

S=1.04ha

De163/1/18

:/3S=0.12ha

S=0.59ha

:/4S=0.06ha S=1.62ha

S=0.17ha :/5

S=0.45ha

:/6S=0.05ha

S=0.93ha

S=0.10ha :/7

S=0.56ha

:/8S=0.06ha

S=0.99ha

:/9S=0.11ha

S=1.93ha

:/10

S=0.21ha

S=1.93ha

S=0.19ha :/11

S=1.04ha

:/12

S=0.10ha

S=3.76ha

S=0.34ha :/13

S=1.42ha

:/14

S=0.31ha

S=3.81ha

S=1.09ha :/15

S=1.47ha S=0.24ha :/16

:/17

S=0.27ha S=1.41ha

:/2

S=1.00ha :/3

S=1.00ha :/4

S=1.00ha :/5

S=1.00ha :/6

S=1.00ha :/7

S=1.00ha :/8

S=1.00ha

:/9 S=1.00ha

:/10 S=1.00ha

:/11 S=1.00ha

:/12 S=1.00ha

:/13 S=1.00ha

:/14

S=1.00ha

72.63

551.8 20.83

20.82

552.5

81.10 81.06

554.4 22.2

22.19

553.8

86.61

510.29

415.85

32.67

35.88

54.24

201.19

S= 1.0

1h a:/1

S= 1.0

7h a:/2

A2 06

/1/ 8

S= 3.3

2h a

S= 0.6

8h a:/3

A2 06

/1/ 9

A2 06

/1/ 10 A2

06 /1/

11

A2 06

/1/ 12

S= 1.1

5h a

S= 4.4

9h a

S= 1.2

3h a

S= 12

.38 ha

366.4

54.28

366.8

54.27

366.3

15.83

15.83

366.2

15.84

15.83

A288/2/1A288/2/2

A288/2/3

A288/2/4

S=1.99ha

S=0.58ha

S=0.58ha

S=1.00ha

366

27.32

27.31

365.8

27.33

27.33

365.6

27.34

27.34

365.6

27.35

27.35

365.7

27.35

27.35

365.7

27.34

27.34

365.8

27.34

27.34

365.8

27.33

27.34

365.9

27.33

27.33

365.9

27.33

27.33

365.8

27.33

27.33

365.8

27.34

27.33

365.5

27.35

27.35

365.2

27.37

27.37 231.6

35.21

130.9 46.0517.84

112.4 32.17

A288/2/5

S=1.00ha

A288/2/6

S=1.00ha

A288/2/7

S=1.00ha

A288/2/8

S=1.00ha

A288/2/9

S=1.00ha

A288/2/10

S=1.00ha

A288/2/11

S=1.00ha

A288/2/12

S=1.00ha

A288/2/13

S=1.00ha

A288/2/14

S=1.00ha

A288/2/15

S=1.00ha

A288/2/16

S=1.00ha

A288/2/17

S=1.00ha

A288/2/18 S=1.00ha

A288/2/19S=1.00ha

:/20 0.27ha

409.1 401.4 13.01

393.5 13.27

385.4 13.54

377.2 13.83

368.8 14.13

360.2 14.46

351.5 14.82

342.4 15.2

333.2 15.61

323.6 16.06

313.8 16.54

303.7 17.08

293.2 17.67

282.3 18.32

271 19.06

259.2 19.89

246.8 20.84

233.8 21.94

220 23.24

205.3 24.8

189.4 26.72

172.1

29.17

152.8

32.46

130.4

37.31

34.62

:/1 :/2

:/3 :/4

:/5

:/6

:/7 :/8

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/17

:/18

:/19

:/20

:/21

:/22

:/23

:/24

:/25

S=0.50ha S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

S=0.50ha

13 1.8

34 4.9

16 0.6

8

27 8

25 .23

26 .2

28 5

31 .81

32 .91

29 3.3

27 .62

28 .67

30 0.8

13 2.1

13 5.0

6

32 6.9 4.0 0

19 0.6

29 .92

33 0.2

93 .47

58 .49

19 0.4

12 3.1

1

29 8.1

11 9

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/9

:/1 0

:/1 1

S= 3.8

5h a

S= 0.7

1h a

S= 0.9

2h a

S= 0.8

2h a

S= 4.1

8h a

S= 3.0

0h a

S= 3.7

4h a

S= 0.9

3h a

S= 3.4

9h a

S= 2.5

0h a

S= 2.4

4h a

257.00

43.18

:/2

:/1

S=2.3 0ha

31.49

344.8

29.61

334.9

32.44

30.51

324.7

33.49

31.5

314.2

34.65

32.59

303.4

35.94

33.8

292.1

37.38

35.15

280.4

39.01

36.69

268.2

17.58

39.49

45.35

244

42.52 229.4

48.2

45.35 214.4

51.84

48.78 198.2

56.46

53.13 180.6

27.66

Cc 291 /1/2

Cc 287/1/1

A287/1/2

A287/1/3

S=1.69ha

S=6.94ha

S=1.50ha

11.02

505.4

11.03

101.2

515.9

101.67

513.9

56.05

58.10

19.22

517.6

20.07

545.2

98.69

94.31

546.1

169.27

173.24

512

87.39

99.99

510.4

22.56

22.7

506.1

34.06

34.58

496.8

17.35

19.73

469.7

33.43

43.12

56.3

448.06

44.97

S=0.5558haS=5.16ha

S=2.86haS=0.98ha

S=5.00ha

S=8.7742ha

S=4.64ha

S=1.15ha

S=1.73ha

S=0.87ha

S=1.61ha

S=2.13ha

A287/1/4

A287/1/5

A287/1/6

A287/1/7

A287/1/8

A287/1/9

A287/1/10

A287/1/11A287/1/12

A287/1/13

A287/1/14

A287/1/15

Cc 336/1/28

Cc 336/1/27

159.12

150

145.75

26.74

8.20

197.2 3

177.3 4

12.65 12.28

12.07 11.88

12.47 13.19

13.24 13.07

12.8 12.56

12.33 12.14

12.05 11.97

11.9 11.83

101 .90

285.2 20.18

16.77 288.3

22.23 297.4

18.19 311.6

17.37 327

101 .6

341.7

79.4

22.0 6

466.7

465.8

44.9 7

57.7 4

475.7

786.8 6

795.3

803.5

812

828.1

820.4

786.1

783.76

349.11

3.44

264.9

161.6 2

778.2 3

775.65

770.7 2

6.52

79.94

355.1 8

193.3

770.1 8

236.2 5

311.2

6.25

215.2 3

83.86

758.7

47.22

757.7

8.19

757.5 5

75.19

756.2

23.81

755.7 6

54.03

754.7 7

73.46

30.07

86.37

41.95 39.94

586.4

6.16

587.2

754.4

623.8

352.09

28.94

27.2814.45

75.94

187.0 5

32.77 84.62

234.70

242.8 7

116.936 6.92

78.68

357.7

180.41

178.61

343.2

423

225.0 3

19 1.0

1

184.4

65.12

18.57

545.1

544.5 83.31

540

175.15

455.73

10 7.4

5

135.9

534.1

545.2

123.87

547.8

95.26

547.5

78.78

549.6

62.47

551.4

19.37

33 .96

54.36

518.9

14.42

190. 44466.4

47.91

57.63 287. 3

281.8

HCn209 De210

161.30

42.99

59.88

54.02

34.52

11.92

39.22

125.78

50.45

11.08

51.63

86.84

70.46

28.0 0 7.84

39.47

495.17

499.20

472.27

412.10

343.54

275.59

180.96

63.42

81.50

82.02

63.83

488.64

480.29

266.7

67.48

268

67.4

168.76

329.7

155.28

337.8

22.8

24.72

375.7

127.87

137.8

96 .53

213.24

13 0.4

9

19.4510.13 109.8

38.17

23.3

341.1

21.97

519.7

61.06

61

523.2

95.18

95.07 528.8

33.07

33.05

530.5 99.2

45.66 355.9

5.082

356

48.36

534.5 103.8

157.9

5.183 7.23

545.1

37.13

378.9

10.31 35.5

353.9 140.6

71.62

83.91 315.9

294.9

295.50

327.4

29.52

29.92

331.1

199.34

159.8

77.03

45. 86

128.37

64.03

359.2

63.89

355.7

50.77

50.66

353

36.44

241.2

290.46

341.6

27.53

26.91

347.7 151.8

148.38

380.5

28.47

27.83

386.5

114.6 364.6

18.75

21.12

217.3

68.31

101.95

S=17.34ha

A706/1

HCN709

S=2.5ha

A706/2

Cc 336/1/26

P. U . Z. A

PRO BAT

P. U

. Z.

A P

R O

B AT

Cc 288/1/1/a

S =30.400mp

S =30.400mp

Cc 288/1/1/b

A300/1

S=27.49ha

13

DE 2 98

DE 1 97

DE 19 7

12

Punct de conexiune cu furnizorii de telefonie, internet si TV;

12

16

16

12

12

16

16

26

HCn187

LEA 22

0 k V

LEA 11

0 k V S

ACA LAZ

-OR TIS

OAR A

A 300 /6

A 300 /5

97.611

97.415

97.404 97.411

97.689 97.762

97.994

98.047

98.071

97.878

98.102 98.300

98.100 97.994

97.783

97.666

97.434

97.421

97.429

97.525

97.604

97.340

97.547

97.512

97.585 97.725

98.032 98.251

98.403

98.172

99.447

98.840

98.409

98.121

97.753

97.642

97.715 97.688

97.989

98.249

98.338

98.150

97.943

97.685

98.000

98.212

98.309 98.302

98.019 97.703

97.558

97.583

97.689 97.894

98.274

98.624

98.984

99.39799.783

99.451

99.150

98.677

98.202

97.873

97.644

97.567

97.494

97.770

97.990

98.303

98.263

98.119

99.847

99.409

99.344

99.042

98.549

98.230

97.925 97.844

97.657

97.788

97.991 98.193

98.282

98.073

98.187

98.312

98.394

98.246

98.011

97.868

97.600

97.444

97.508

97.567

97.583 97.433

97.380

97.271

97.371 97.383

97.40097.414

97.42897.791

98.084 98.416

98.48798.313

98.083 97.890

97.92697.808

97.612 97.525

97.562 97.830

98.11398.428

98.684 98.955

99.16399.180

99.121

98.859 99.022

99.073

99.022

98.744

98.422

98.116

97.849

97.549

97.512

97.504

97.627

97.791

97.863

98.141

98.419

98.590

98.469

97.639

97.315

97.287 97.280

97.338

97.451

100.000

Statia 100

4865002 0 3 0 0 0

2 0 3 1 0 0

486500 2 0 3 2 0 0

486500 2 0 3 3 0 0

486500 2 0 3 4 0 0

486500

2 0 3 0 0 0

486400 2 0 3 1 0 0

486400

2 0 3 2 0 0

486600 4866002 0 3 3 0 0

4866002 0 3 4 0 0

A 300 /4

DE 301-4m

N

DE 1 97

DE 301-4m

DE 2 88/1/

4

DE 29 8

16

16

14

16

HCL 170/18.05.2004

HCL 184/29.05.2007

HCL 284/28.06.2006 HCL 356/25.07.2006 HCL 449/03.10.2006

HCL 322/03.08.2007

HCL 191/21.12.2004

HCL 115/28.03.2006

HCL 311/31.07.2007

Oportunitate 2/25.04.2013

ATON

HCL 577/21.11.2013

HCL 546/16.12.2008

HCL 368/28.09.2010

HCL 210/25.05.2010

4,00

4,00

10,00

14,0010,00

106,33

4,24

4,2 9

71,97

19,00

16,00

14,00

18,00

57,00

60,33

120,00

8,00 10,00

6,00

0,77

109,33

109,33

52,00

50,00

50,00

50,00

50,00

71,55

109,33 6,00

120,00

109,33

109,33

109,33

109,33

57,00

60,33

6,00 31,8 2

40,94

50,00

50,00

50,00

50,00

55,00

14,00

120,00

10.00

1.145,13 m 2

HCN 290

1

2 3

4 5

POT max 55% CUT max. 1 max. P+4E

POT max 55% CUT max. 1 max. P+4E

SPa

PTT1

PTT1

PTT2

BR

HCN 285

HCN 187

HCN 197

DE 28 8/1/4

DE 28 7/2

DE 29 1/2

6

7

8

9

TS SP

DSH

Punct de conexiune cu furnizorii de telefonie, internet si TV;

F

10PT R

min. H/2

min. H/2

HCN 187

HCN 197

DE 28 7/2

HCN 197

DE 28 7/2

limita zona studiata

Legenda:

limita parcela studiata limita parcele drumuri de exploatare canale LEA cote nivel limita intravilan existent limita intravilan propus prin PUG in lucru

suprafata teren ce se propune a fi inclusa in intravilan

97.512

N

Ter. admin. Dudestii Noi

DN 69

Ter. admin. Timisoara

giratie propusa

Ter. admin. Sinandrei

bretea colectoare

teren studiat

centura ocolitoare - sector proiectat

Pentru intocmirea prezentei planse, pentru studiul terenurilor aflate inafara parcelei studiate s-au utilizat informatii disponibile pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara sau puse la dispozitie de alte institutii. Proiectantul isi asuma dreptul de a se baza pe aceste informatii si de a le considera complete si corecte.

1:8000 Studiu director - trama majora incorelare cu documentatii aprobate 10