keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 80/28.02.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii", str. Ovidiu Cotrus C.F. 427419, C.F. 427431, extravilan Timisoara

28.02.2012

Hotararea Consiliului Local 80/28.02.2012
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii", str. Ovidiu Cotrus C.F. 427419, C.F. 427431, extravilan Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2012-002160/16.02.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011 privind aprobarea Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 14/19.05.2011 şi Avizul Favorabil nr. 01/09.02.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 9451 din 05.12.2011, precum si Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 03/16.01.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii", str. Ovidiu Cotrus C.F. 427419, C.F. 427431, extravilan, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 12/2011, realizat de S.C. STUDIO 3D S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim P+2E, procentul de ocupare al terenului POT max de 50%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,50, H maxim cornisa de 10 m, conform Avizului Consiliului Judetean Timis nr. 03/16.01.2012, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-003208/24.11.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, spaţii verzi de minim 20,55 % din suprafaţa totală a parcelei, conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 9451/05.12.2011.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii", str. Ovidiu Cotrus C.F. 427419, C.F. 427431, extravilan, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 25.400 mp, este inscris in C.F. 427419 - Timisoara, nr. cadastral 427419, teren extravilan cu destinatia pasune in suprafata de 11.500 mp si in C.F. 427431 - Timisoara, nr. cadastral 427431, teren extravilan cu destinatia pasune in suprafata de 13.900 mp, proprietar fiind S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii", str. Ovidiu Cotrus C.F. 427419, C.F. 427431, extravilan, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public. Conform Avizului Consiliului Judetean Timis cu nr. 03/16.01.2012, se conditioneaza autorizarea construirii obiectivelor dupa realizarea prealabila a lucrarilor de infrastructura tehnico - edilitara si a cailor de circulatie.

Art. 6: Terenul va fi introdus în intravilanul municipiului Timişoara prin grija beneficiarului si va fi impozitat conform zonei D de impozitare.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarului S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L.;
- Proiectantului S.C. STUDIO 3D S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Juridic.pdf

Proiect nr.: 12 /2011

Amplasament: TIMISOARA STR. OVIDIU COTRUS CF 427419, CF 427431

Beneficiar:S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L.

Proiect: P.U.Z. ­ HALE PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICI, CONFORM AVIZ OPORTUNITATE NR.14/2011 Faza:

P.U.Z.

arh. Loredana Brihac arh. Loredana Brihac des. Iulian Danilet

Sef Proiect Proiectant Desenat

Scara:

Timisoara B­dul Vasile Parvan nr.26 sc.B ap.3 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

Plansa: Plansa nr.:

Verificator

Data:11/2011

69,37

34 8,9

0

10,00 6,00 10,00

6,0 0

73,64

25 7,2

5

30 ,81

63 ,48

26,00

12 ,004

,00 4,0

0 4,0

0

3,0 0

6,0 0 3,0

012 ,00

26 ,00

S=220,00 m 2

S=260,00 m 2

casacladirecaramidaanexa betonbalta

baltaNDS 1380

203600 203400203200

203600203400203200

475600

475400

475200

475600

475400

475600

475400

LE A

11 0

kV

LE A

11 0

kV

De1 321

­ 6m

De1 349

/ 5 ­ 4 m

CF 42

74 19

TO P4

27 41

9

CF 42

74 31

TO P4

27 43

1

S= 25

.40 0M

P

Ps 1324/2 S=3.234MP

A1349/4/7 S=80.000MP

Ps 13

24 /1/

1 S=

3.1 66

MP

Ps 1324/1/4 S=17.909MP

S.C . T

OP SI

DE

PU D

­ H CL

33 6/2

00 5

DE PO

ZIT E

S.C . M

AG EL

LA N

S.C . K

AT HR

EIN

PU D

­ H CL

48 0/2

00 9

DE PO

ZIT E

PU D

­ H CL

16 8/2

00 6

DE PO

ZIT E S

I B IR

OU RI

PU D

­ H CL

39 /20

08

DE PO

ZIT E S

I P RO

DU CT

IE

LEA 20 kV

De1320 ­ 4m

STR . OV I D I U COTRUS

A1349/3/10

16

14

13

12

7

6

5

4 3

2 1

11 109

8

15

17

De1324 / 3 ­ 6m

19

18

TRASEU CONDUCTE AERIENE DEZAFECTATE

ST R .

PR OF

. AN TO

N K AT

RA IN

DR UM

PR OP

US PR

OF IL

26 M

DRUM PROPUS

PROFIL 12M

PUD ­ HCL 496/2005

DEPOZITE, PRODUCTIE,

SERVICII

LEGENDĂ ­ LIMITĂ INTRAVILAN EXISTENT ÎN P.U.G. ­ LIMITĂ ZONĂ STUDIATĂ ­ LIMITĂ PARCELĂ CONFORM PLAN CADASTRAL ­ TEREN DOMENIU PUBLIC DE INTERES LOCAL ­ TEREN DOMENIU PRIVAT ­ TEREN CE TRECE DIN DOMENIU PRIVAT IN DOMENIU PUBLIC DE INTERES LOCAL

Terenul cu suprafaţa de 220mp ce se intenţionează a fi trecut în domeniul public a unităţii administrativ­teritoriale, pentru lărgirea drumului De 1324/3 Terenul cu suprafaţa de 260mp ce se intenţionează a fi trecut în domeniu public a unităţii administrativ­teritoriale, pentru lărgirea drumului De 1320

TE RE

N C ON

F. C FZO

NA ST

UD IAT

A

1:2000

P.U.Z. ­ CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICII

STRADA OVIDIU COTRUS (INEL IV) CF427419, CF427431

SITUATIA JURIDICA

EXTRAS P.U.G.

PROIECTARE [eo SUN S | DI A A A RHITECTURA

Atasament: Reglementari.pdf

Proiect nr.: 12 /2011

Amplasament: TIMISOARA STR. OVIDIU COTRUS CF 427419, CF 427431

Beneficiar:S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L.

Proiect: P.U.Z. ­ HALE PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICI, CONFORM AVIZ OPORTUNITATE NR.14/2011 Faza:

P.U.Z.

arh. Loredana Brihac arh. Loredana Brihac des. Iulian Danilet

Sef Proiect Proiectant Desenat

Scara:

Timisoara B­dul Vasile Parvan nr.26 sc.B ap.3 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

Plansa: Plansa nr.:

Verificator

Data:11/2011

26,00

12 ,00

12 ,00

10 ,00

18,50 18,50

21,00 17,50

22,00

12 ,00

12 ,00

6,0 0 6

,00

73,64

25 7,2

5 30

,81

21,00 22,50

22,00

21,00 22,50

22,00

23 2,0

0

80 ,00

63 ,48

34 8,9

0

69,37

25 9,0

0

7,00

7,00

6,0 0 7,0

0 7,0

0 6,0 0

26 ,00

7,00

10,00 6,00 10,00

V

casacladirecaramidaanexa betonbalta

baltaNDS 1380

203600 203400203200

203600203400203200

475600

475400

475600

475400

475600

475400

STR . OV ID IU COTRUS PROF I L 2 6M

LE A

11 0

kV

LE A

11 0

kV

De1 321

­6m

De1 349

/5 ­4 m

ACCES

DR UM

PR OP

US PR

OF IL

26 M

DRUM PROPUS

PROFIL 12M

Ps 1324/2 S=3.234MP

A1349/4/7 S=80.000MP

Ps 13

24 /1/

1 S=

3.1 66

MP

Ps 1324/1/4 S=17.909MP

ACCES

S.C . K

AT HR

EIN

PU D

­ H CL

39 /20

08

DE PO

ZIT E S

I P RO

DU CT

IE

LEA 20 kV

De1320 ­4m

DRUM PROPUS

PROFIL 12M

De1324 /3 ­6m

A1349/3/10

DRUM PROPUS

PROFIL 7M

ST R .

PR OF

. AN TO

N K AT

RA IN

TRASEU CONDUCTE AERIENE DEZAFECTATE

aliniament

aliniament

CF427419 TOP427419 CF427431 TOP427431 S=25.400MP

P+2E

H/2 (M

IN. 4,0

0m )

H/2 (M

IN. 4,0

0m )

PUD ­ HCL 496/2005

DEPOZITE, PRODUCTIE,

SERVICII

16

14

13

12

7

6

5

4 3

2 1

11 109

8

15

17

19

18

LEGENDĂ ­ LIMITĂ INTRAVILAN EXISTENT ÎN P.U.G. ­ LIMITĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.Z. ­ LIMITĂ PARCELĂ STUDIATĂ ÎN P.U.Z. ­ DRUMURI EXISTENTE ­ RETEA ELECTRICĂ AERIANĂ, LEA 110kV LEA 20kV ­ ZONĂ DE PROTECŢIE A RETELELOR (INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE) ­ TRASEU CONDUCTĂ AERIANĂ DEZAFECTATĂ

ZONIFICARE PROPUSA ­ ZONĂ LOCUIŢE INDIVIDUALE ­ ZONĂ LOCUIŢE COLECTIVE ­ ZONĂ DOTĂRI, SERVICII ­ ZONĂ INDUSTRIALĂ ­ ZONĂ TEREN AGRICOL ­ ZONĂ SPAŢII VERZI ­ ZONĂ DE IMPLANTARE CONSTRUCŢII ­ DRUMURI PROPUSE ­ ALINIAMENT PROPUS ­ DIRECŢIA COAMEI PRINCIPALE A ACOPERIŞULUI ­ NUMĂR PARCELĂ ­ ACCES POSIBIL ­ SENS DE CIRCULATIE ­ PROFIL STRADAL PROPUS

11

profil 12m

INDICATORI URBANISTICI P.O.T. MAX.50% C.U.T. MAX.1.50 REGIM DE INALTIME P+2E COTA CORNISA MAX. 10.00M

TIP CONSTRUCTII IZOLATE POZITIA COAMEI PRINCIPALE PERPENDICULAR CU DRUMUL ACOPERIRE SARPANTA, TERASA PANTA 0o­25o

AMPLASARE PE PARCELA ­ FATA DE ALINIAMENTUL STRADAL RETRAGERE MIN.10M ­ FATA DE LIMITA POSTERIOARA RETRAGERE MIN.10M ­ FATA DE LIMITELE LATERALE RESPECTAREA CODULUI CIVIL

TE RE

N C ON

F. C FZO

NA ST

UD IAT

A

Bilant teritorial al terenului studiat conf. retragerilor

Supraf. studiata

­Productie, depozitare

FUNCTIUNE

Teren studiat conf. CF

EXISTENT PROPUS mp. mp.% %

25.400

­ ­ ­

100 ­ ­

12.460 5.121­Spatii verzi ­

­Cai de circulatie ­ ­ 7339 29,45

100100 20,55 50,00

25.400 25.400

Zona drum public 480 100­ ­ Teren productie, depozitare zona administrativa, servicii 24.920 100­ ­

P.U.Z. ­ CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICII

STRADA OVIDIU COTRUS (INEL IV) CF427419, CF427431

EXTRAS P.U.G.

1:1000 REGLEMENTARI

PROIECTARE [eo SUN S | DI A A A RHITECTURA

Atasament: Incadrare.pdf

Proiect nr.: 12 /2011

Amplasament: TIMISOARA STR. OVIDIU COTRUS CF 427419, CF 427431

Beneficiar:S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L.

Proiect: P.U.Z. ­ HALE PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICI, CONFORM AVIZ OPORTUNITATE NR.14/2011 Faza:

P.U.Z.

arh. Loredana Brihac arh. Loredana Brihac des. Iulian Danilet

Sef Proiect Proiectant Desenat

Scara:

Timisoara B­dul Vasile Parvan nr.26 sc.B ap.3 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

Plansa: Plansa nr.:

Verificator

Data:11/2011

N

CA LE A SA GU LU I

CA LE A SA GU LU I

CA LE A SA GU LU I

STR. SULINA

CA LE A SA GU LU I

CA LE A SA GU LU I

STR. OV IDIU COTRUS

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

ST R. AN TO N BA CA LB AS A

PU D

­ H CL

39 /20

08

DE PO

ZIT E,

PR OD

UC TIE

, S ER

VIC II

PO T=

50 %

C UT

=0 ,90

PU D

­ H CL

33 6/2

00 5

PR OD

UC TIE

, D EP

OZ ITE

, S ER

VIC II

PO T=

25 %

CU T=

PU D

­ H CL

16 8/2

00 6

DE PO

ZIT E,

SE RV

IC II

PO T=

CU

T=

PU D

­ H CL

48 0/2

00 9

DE PO

ZIT E,

SE RV

IC II

PO T=

80 %

CU T=

1,0 0P

UD ­ H

CL 40

2/2 00

8

DE PO

ZIT E,

SE RV

IC II

PO T=

55 %

CU T=

1,8 0

PU D ­

HC L 5

36/ 200

6

PR OD

UC TIE

, D EP

OZ ITE

,

SE RV

ICI I

PO T=

50, 00

CU T=

0,7 0

PU D ­

HC L 6

12/ 200

6

DE PO

ZIT E,

SE RV

ICI I

PO T=

55 %

CU T=

1,2 0

PUD ­ HCL 612/2006

DEPOZITE, SERVICII

POT=55%

CUT=2,00

PU Z ­

HC L 4

94/ 200

7

PR OD

UC TIE

, D EP

OZ ITE

,

SE RV

ICI I

PO T=

60 %

CU T=

2,5 0

PU Z ­

HC L 1

43/ 200

7

PR OD

UC TIE

, D EP

OZ ITE

,

SE RV

ICI I

PO T=

60 %

CU T=

2,5 0

PUD ­ HCL 496/2005

DEPOZITE, PRODUCTIE,

SERVICII

POT=41,50% CUT=0,55

16

14

13

12

7

6

5

4 3

2 1

11 10

9 8

15

17

19

18

CF 42

74 19

TO P4

27 41

9

S= 11

.50 0M

P

CF 42

74 31

TO P4

27 43

1

S= 13

.90 0M

P

A 1 34

9/4 /2

Ps 13

24 /1/

4 S=

17 90

9m p

Ps 13

24 /1/

1 S=

31 66

mp A1349/3/10

De1 3 2 1

De1 349

/ 5

De1324 / 3De 1 3 2 0 ZONA STUDIATA

12

26

12

1212

12

12

12

12

24

12

12

12

12

12

12

12

26

26

26

26

20

26 STR. OVIDIU COTRUS STR. OVIDIU COTRUS

ST R .

PR OF

. AN TO

N K AT

RA IN

CA LE

A SA

GU LU

I

ARTERA MAJORA PROPUSA PRIN P.U.G.

TRASEU CONDUCTE DEZAFECTATE

PU Z ­

H CL

37 /20

08

DE PO

ZIT E,

SE RV

IC II

PO T=

45 %

CU T=

0,9

LEGENDĂ ­ LIMITĂ INTRAVILAN EXISTENT ÎN P.U.G. ­ LIMITĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.Z. ­ LIMITĂ PARCELĂ STUDIATĂ ÎN P.U.Z. ­ DRUMURI CU PROFILUL STRADAL ­ ZONA LOCUITE INDIVIDUALE ­ ZONĂ DOTĂRI, SERVICII ­ ZONĂ INDUSTRIALĂ ­ ZONĂ SPAŢII VERZI / REŢELE EDILITARE)

26

1:5000 PLAN DE INCADRARE IN ZONA CU DOCUMENTATII APROBATE

PROIECTARE [eo SUN S | DI A A A RHITECTURA
F pF F_ - e E LA i x i i Re i SRBSRSR ISIS RAMLA INS MI ME ITI | i "Ss i | | | PANA A , VA | i 1 FĂ 4 ue ERORI O TUE ———— IE |

Atasament: Studiu_Cvartal.pdf

Proiect nr.: 12 /2011

Amplasament: TIMISOARA STR. OVIDIU COTRUS CF 427419, CF 427431

Beneficiar:S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L.

Proiect: P.U.Z. ­ HALE PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICI, CONFORM AVIZ OPORTUNITATE NR.14/2011 Faza:

P.U.Z.

arh. Loredana Brihac arh. Loredana Brihac des. Iulian Danilet

Sef Proiect Proiectant Desenat

Scara:

Timisoara B­dul Vasile Parvan nr.26 sc.B ap.3 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

Plansa: Plansa nr.:

Verificator

Data:11/2011

26,00

12 ,00

12 ,00

10 ,00

18,50 18,50

12 ,00

12 ,00

12,00

6,0 0 6

,00

73,64

25 7,2

5

30 ,81

63 ,48

34 8,9

0

69,37

7,00

6,0 0 7,0

0 7,0

0 6,0 0

26 ,00

10,00

6,00 10,00

V

cladirecaramidaanexa betonbalta

baltaNDS 1380

203600 203400203200

203000

203600203400203200

475600

475400

475200

475600

475400

475600

475400

STR . OV ID IU COTRUS PROF I L 2 6M

LE A

11 0

kV

LE A

11 0

kV

De1 321

­6m

De1 349

/5 ­4 m

ACCES

DR UM

PR OP

US PR

OF IL

26 M

DRUM PROPUS

PROFIL 12M

Ps 1324/2 S=3.234MP

A1349/4/7 S=80.000MP

Ps 13

24 /1/

1 S=

3.1 66

MP

Ps 1324/1/4 S=17.909MP

ACCES

S.C . T

OP SI

DE

S.C . M

AG EL

LA N

S.C . K

AT HR

EIN

PU D

­ H CL

48 0/2

00 9

DE PO

ZIT E

PU D

­ H CL

16 8/2

00 6

DE PO

ZIT E S

I B IR

OU RI

PU D

­ H CL

39 /20

08

DE PO

ZIT E S

I P RO

DU CT

IE

DR UM

PR OP

US

PR OF

IL 12

M

LEA 20 kV

De1320 ­4m

DRUM PROPUS

PROFIL 12M

PU D

­ H CL

33 6/2

00 5

DE PO

ZIT E

De1324 /3 ­6m

A1349/3/10

DRUM PROPUS

PROFIL 7M

ST R .

PR OF

. AN TO

N K AT

RA IN

TRASEU CONDUCTE AERIENE DEZAFECTATE

aliniament

aliniament

CF427419 TOP427419 CF427431 TOP427431 S=25.400MP

PUD ­ HCL 496/2005

DEPOZITE, PRODUCTIE,

SERVICII

16

14

13

12

7

6

5

4 3

2 1

11 109

8

15

17

19

18

LEGENDĂ ­ LIMITĂ INTRAVILAN EXISTENT ÎN P.U.G. ­ LIMITĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.Z. ­ LIMITĂ PARCELĂ STUDIATĂ ÎN P.U.Z. ­ DRUMURI EXISTENTE ­ RETEA ELECTRICĂ AERIANĂ, LEA 110kV LEA 20kV ­ ZONĂ DE PROTECŢIE A RETELELOR (INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE) ­ TRASEU CONDUCTĂ AERIANĂ DEZAFECTATĂ

ZONIFICARE PROPUSA ­ ZONĂ LOCUIŢE INDIVIDUALE ­ ZONĂ LOCUIŢE COLECTIVE ­ ZONĂ DOTĂRI, SERVICII ­ ZONĂ INDUSTRIALĂ ­ ZONĂ SPAŢII VERZI ­ ZONĂ DE IMPLANTARE CONSTRUCŢII ­ DRUMURI PROPUSE ­ ALINIAMENT PROPUS ­ DIRECŢIA COAMEI PRINCIPALE A ACOPERIŞULUI ­ NUMĂR PARCELĂ ­ ACCES POSIBIL ­ SENS DE CIRCULATIE ­ PROFIL STRADAL PROPUS

11

profil 12m

INDICATORI URBANISTICI P.O.T. MAX.50% C.U.T. MAX.1.50 REGIM DE INALTIME P+2E COTA CORNISA MAX. 10.00M

TIP CONSTRUCTII IZOLATE POZITIA COAMEI PRINCIPALE PERPENDICULAR CU DRUMUL ACOPERIRE SARPANTA, TERASA PANTA 0o­25o

AMPLASARE PE PARCELA ­ FATA DE ALINIAMENTUL STRADAL RETRAGERE MIN.10M ­ FATA DE LIMITA POSTERIOARA RETRAGERE MIN.10M ­ FATA DE LIMITELE LATERALE RESPECTAREA CODULUI CIVIL

TE RE

N C ON

F. C FZO

NA ST

UD IAT

A

1:2000

P.U.Z. ­ CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICII

STRADA OVIDIU COTRUS (INEL IV) CF427419, CF427431

CVARTAL STUDIAT

EXTRAS P.U.G.

PROIECTARE [eo SUN S | DI A A A RHITECTURA

Atasament: Cvartal_Mobilare.pdf

Proiect nr.: 12 /2011

Amplasament: TIMISOARA STR. OVIDIU COTRUS CF 427419, CF 427431

Beneficiar:S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L.

Proiect: P.U.Z. ­ HALE PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICI, CONFORM AVIZ OPORTUNITATE NR.14/2011 Faza:

P.U.Z.

arh. Loredana Brihac arh. Loredana Brihac des. Iulian Danilet

Sef Proiect Proiectant Desenat

Scara:

Timisoara B­dul Vasile Parvan nr.26 sc.B ap.3 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

Plansa: Plansa nr.:

Verificator

Data:11/2011

LEGENDĂ ­ LIMITĂ INTRAVILAN EXISTENT ÎN P.U.G. ­ LIMITĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.Z. ­ LIMITĂ PARCELĂ STUDIATĂ ÎN P.U.Z., PROPUSĂ A INTRA ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂŢII ­ DRUMURI EXISTENTE ­ RETEA ELECTRICĂ AERIANĂ, LEA 110kV LEA 20kV ­ ZONĂ DE PROTECŢIE A RETELELOR (INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE) ­ TRASEU CONDUCTĂ AERIANĂ DEZAFECTATĂ

ZONIFICARE PROPUSA ­ ZONĂ LOCUIŢE INDIVIDUALE ­ ZONĂ LOCUIŢE COLECTIVE ­ ZONĂ DOTĂRI, SERVICII ­ ZONĂ INDUSTRIALĂ ­ ZONĂ SPAŢII VERZI ­ ZONĂ DE IMPLANTARE CONSTRUCŢII ­ DRUMURI PROPUSE ­ ALINIAMENT PROPUS ­ DIRECŢIA COAMEI PRINCIPALE A ACOPERIŞULUI ­ NUMĂR PARCELĂ ­ ACCES POSIBIL ­ SENS DE CIRCULATIE ­ PROFIL STRADAL PROPUS

11

profil 12m

CARACTERISTICELE SOLUTIEI PARCAJE LA NIVELUL SOLULUI: ­ 128parcaje din care: ­30parcaje inierbare ­98parcaje asfaltate Sdrum, parcaje =8.229mp 33,03%

SPATII VERZI: ­ de aliniament si amenajate=5121mp 20.55%

CONSTRUCTII: STEREN =24.920mp SCONSTRUITA LA SOL =11.570mp P.O.T.=46.42% SDESFASURATA =14.136mp C.U.T.=0,57 Regim de inaltime P ­ Hale P+2E ­ Birouri Inaltimea la cornisa +8,00m

26,00

12 ,00

12 ,00

10 ,00

4,00

18,50 18,50

4,65 21,00

17,50 22,00

12 ,00

12 ,00

12,00

6,0 0 6

,00

73,64

25 7,2

5

30 ,81

4,15 21,00

22,50 22,00 4,00

4,00

4,15 21,00

22,50 22,00

4,00

10 0,0

0

10 ,00

11 0,0

0

12 ,00

80 ,00

63 ,48

21 ,80

34 8,9

0

69,37

14 9,0

0

10 ,00

10 0,0

0

7,00

7,00

7,00

26 ,00

6,00 7,00

7,006,00

2,5 0

5,00

285,55 m 2

1.1 23

,31 m

2

96 2,9

2 m 2

1.4 33

,41 m

2

316,06 m 2

313,83 m 2

1.680,03 m2

3.278,00 m2

2.310,00 m2

23 8,6

0 m 2

19 3,6

0 m 2

2.100,00 m2

2.200,00 m2

21 4,6

0 m 2

66 8,5

4 m 2

V

casacladirecaramidaanexa betonbalta

baltaNDS 1380

203600 203400203200

203000

203600203400203200

475600

475400

475200

475600

475400

475600

475400

STR . OV ID IU COTRUS PROF I L 2 6M

LE A

11 0

kV

LE A

11 0

kV

De1 321

­ 6m

De1 349

/ 5 ­ 4 m

ACCES

DR UM

PR OP

US PR

OF IL

26 M

DRUM PROPUS

PROFIL 12M

CF427419 TOP427419 CF427431 TOP427431 S=25.400MP

Ps 1324/2 S=3.234MP

A1349/4/7 S=80.000MP P

s 1 32

4/1 /1

S= 3.1

66 MP

Ps 1324/1/4 S=17.909MP

ACCES

S.C . T

OP SI

DE

S.C . M

AG EL

LA N

S.C . K

AT HR

EIN

PU D

­ H CL

48 0/2

00 9

DE PO

ZIT E

PU D

­ H CL

16 8/2

00 6

DE PO

ZIT E S

I B IR

OU RI

PU D

­ H CL

39 /20

08

DE PO

ZIT E S

I P RO

DU CT

IE

DR UM

PR OP

US

PR OF

IL 12

M

LEA 20 kV

H CO RN

ISA =8

.00 m

H CO RN

ISA =8

.00 m

H CO RN

ISA =8

.00 m

De1320 ­ 4m

DRUM PROPUS

PROFIL 12M

PU D

­ H CL

33 6/2

00 5

DE PO

ZIT E

De1324 / 3 ­ 6m

A1349/3/10

16

14

13

12

7

6

5

4 3

2 1

11 10

9 8

15

17

19

18

DRUM PROPUS

PROFIL 7M

ST R .

PR OF

. AN TO

N K AT

RA IN

TRASEU CONDUCTE DEZAFECTATE

HA LA

+B IRO

UR I

i n ie rba t

e

24

aliniament

aliniament

HA LA

+B IRO

UR I

HA LA

+B IRO

UR I

HA LA

+B IRO

UR I

H CO RN

ISA =8

.00 m

30

HA LA

+B IRO

UR I

7

26

18

H CO RN

ISA =8

.00 m

HA LA

+B IRO

UR I

H CO RN

ISA =8

.00 m

HA LA

+B IRO

UR I

H CO RN

ISA =8

.00 m HA

LA +B

IRO UR

I

H CO RN

ISA =8

.00 m

HA LA

+B IRO

UR I

H CO RN

ISA =8

.00 m HA

LA +B

IRO UR

I

H CO RN

ISA =8

.00 m

HA LA

+B IRO

UR I

H CO RN

ISA =8

.00 m

HA LA

+B IRO

UR I

H CO RN

ISA =8

.00 m HA

LA +B

IRO UR

I

H CO RN

ISA =8

.00 m

HA LA

+B IRO

UR I

H CO RN

ISA =8

.00 m HA

LA +B

IRO UR

I

H CO RN

ISA =8

.00 m

HA LA

+B IRO

UR I

4

7 p arc

ari

inie rba

te

8 p arc

ari

inie rba

te

4inie rba t

e

BIR OU

RI

i n ie rba te

6,00 3,50 3,50 13,00 26,00

PROFIL STRADAL (ACTUAL) STR. OVIDIU COTRUS DIRECTIA DE PRIVIRE SPRE CALEA SAGULUI

C C ZONA VERDEZONA VERDE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

2,50 1,50 2,00 7,00 2,501,502,007,00 26,00

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

1:1500

P.U.Z. ­ CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICII

STRADA OVIDIU COTRUS (INEL IV) CF427419, CF427431

MOBILARE PROPUSA CVARTAL STUDIAT 07

TE RE

N C ON

F. C FZO

NA ST

UD IAT

A

EXTRAS P.U.G.

PROFIL TRANSVERSAL TIP - 26 M -
PROFIL TRANSVERSAL TIP - 122M-
i STUDIG

Atasament: Existent_cotrus.pdf

Proiect nr.: 12 /2011

Amplasament: TIMISOARA STR. OVIDIU COTRUS CF 427419, CF 427431

Beneficiar:S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L.

Proiect: P.U.Z. ­ HALE PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICI, CONFORM AVIZ OPORTUNITATE NR.14/2011 Faza:

P.U.Z.

arh. Loredana Brihac arh. Loredana Brihac des. Iulian Danilet

Sef Proiect Proiectant Desenat

Scara:

Timisoara B­dul Vasile Parvan nr.26 sc.B ap.3 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

Plansa: Plansa nr.:

Verificator

Data:11/2011

69,37

34 8,9

0

6,00

6,0 0

18,50 18,50

12 ,00

12 ,00

73,64

25 7,2

5

30 ,81

63 ,48

casacladirecaramidaanexa betonbalta

baltaNDS 1380

203200

203600 203400203200

203600203400203200

475600

475400

475200

475600

475400

475600

475400

LE A

11 0

kV

LE A

11 0

kV

De1 321

­ 6m

De1 349

/ 5 ­ 4 m

CF 42

74 19

TO P4

27 41

9

CF 42

74 31

TO P4

27 43

1

S= 25

.40 0M

P

Ps 1324/2 S=3.234MP

A1349/4/7 S=80.000MP

Ps 13

24 /1/

1 S=

3.1 66

MP

Ps 1324/1/4 S=17.909MP

S.C . T

OP SI

DE

PU D

­ H CL

33 6/2

00 5

DE PO

ZIT E

S.C . M

AG EL

LA N

S.C . K

AT HR

EIN

PU D

­ H CL

48 0/2

00 9

DE PO

ZIT E

PU D

­ H CL

16 8/2

00 6

DE PO

ZIT E S

I B IR

OU RI

PU D

­ H CL

39 /20

08

DE PO

ZIT E S

I P RO

DU CT

IE

LEA 20 kV

De1320 ­ 4m

STR . OV I D I U COTRUS

A1349/3/10

16

14

13

12

7

6

5

4 3

2 1

11 109

8

15

17

De1324 / 3 ­ 6m 19

18

TRASEU CONDUCTE AERIENE DEZAFECTATE

ST R .

PR OF

. AN TO

N K AT

RA IN

PU D

­ H CL

40 2/2

00 8

DE PO

ZIT E,

SE RV

IC II

PUD ­ HCL 496/2005

DEPOZITE, PRODUCTIE,

SERVICII

LEGENDĂ ­ LIMITĂ INTRAVILAN EXISTENT ÎN P.U.G. ­ LIMITĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.Z. ­ LIMITĂ PARCELĂ STUDIATĂ ÎN P.U.Z. ­ DRUMURI EXISTENTE ­ REŢEA ELECTRICĂ AERIANĂ LEA110kW, LEA20kW ­ ZONĂ DE PROTECŢIE A REŢELELOR EXISTENTE (INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONTRUIRE) ­ TRASEU CONDUCTĂ AERIANĂ DEZAFECTATĂ ­ DRUMURI APROBATE PENTRU LĂRGIRE ­ ZONĂ INDUSTRIALĂ REGLEMENTATĂ ­ ZONĂ RETELE EDILITARE

TE RE

N C ON

F. C FZO

NA ST

UD IAT

A

1:2000

P.U.Z. ­ CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICII

STRADA OVIDIU COTRUS (INEL IV) CF427419, CF427431

SITUATIA EXISTENTA

EXTRAS P.U.G.

i STUDIG

Atasament: Exras_PUG.pdf

Proiect nr.: 12 /2011

Amplasament: TIMISOARA STR. OVIDIU COTRUS CF 427419, CF 427431

Beneficiar:S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L.

Proiect: P.U.Z. ­ HALE PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICI, CONFORM AVIZ OPORTUNITATE NR.14/2011 Faza:

P.U.Z.

arh. Loredana Brihac arh. Loredana Brihac des. Iulian Danilet

Sef Proiect Proiectant Desenat

Scara:

Timisoara B­dul Vasile Parvan nr.26 sc.B ap.3 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

Plansa: Plansa nr.:

Verificator

Data:11/2011

TE RE

N C ON

F. C FZO

NA ST

UD IAT

A

EXTRAS DIN P.U.G.

P.U.Z. ­ CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICII

STRADA OVIDIU COTRUS (INEL IV) CF427419, CF427431

i STUDIG
REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIULU LEGENDA — LIMITE — | UNITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV — UIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS cete] UIMITA ZONEI CENTRALE CZ] UMITA UNTATLOR TERITORIALE DE REFERINTA — ZONIFICARE FUNCTIONALA =) ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTII E) COMPEERE DE INTERES GENERAL ZONE, PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI [1777 Beer (PF)! PESTE PI) BMW 71 ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE MU ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVCII [7] ZONA UNITATI AGRICOLE | ZONA PE SPATII VERZI AMENAJATE: BIZ CARTA ce Protectie , 7] ZONA DE SPORT -AGREMENT [CREZ] ZONA GOSPODARIE COMUNALA /CMITRE ŢI ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR EDILITARE INA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCT! LI AFERENTE BERE FEROVIARA SI CONSTRUGII mm TOBE NAVALA SI CONSTRUCTII ERA spe, ocurizi DE APA/ PORT pac [———] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITAȚII fm DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE — GENTURA OCOLITOARE - INEL V / FEGATURA AUTOSTRADA STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE TRASEE PIETONALE MAJORE INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE. = PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU GE — REGLEMENTARI ES IEIAȚE CU VALOARE ISTORICA. pranzul = ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA 3 ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU CREAT ORI DE EI TAIA INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE | INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE III]. TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LAAPROBARE FUZ / PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE

Atasament: Mobilare_cotrus.pdf

Proiect nr.: 12 /2011

Amplasament: TIMISOARA STR. OVIDIU COTRUS CF 427419, CF 427431

Beneficiar:S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L.

Proiect: P.U.Z. ­ HALE PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICI, CONFORM AVIZ OPORTUNITATE NR.14/2011 Faza:

P.U.Z.

arh. Loredana Brihac arh. Loredana Brihac des. Iulian Danilet

Sef Proiect Proiectant Desenat

Scara:

Timisoara B­dul Vasile Parvan nr.26 sc.B ap.3 CUI R15484804 ORC J35/1347/2003

Plansa: Plansa nr.:

Verificator

Data:11/2011

LEGENDĂ ­ LIMITĂ INTRAVILAN EXISTENT ÎN P.U.G. ­ LIMITĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.Z. ­ LIMITĂ PARCELĂ STUDIATĂ ÎN P.U.Z. ­ DRUMURI EXISTENTE ­ RETEA ELECTRICĂ AERIANĂ, LEA 110kV LEA 20kV ­ ZONĂ DE PROTECŢIE A RETELELOR (INTERDICŢIE TEMPORARĂ DE CONSTRUIRE) ­ TRASEU CONDUCTĂ AERIANĂ DEZAFECTATĂ

ZONIFICARE PROPUSA ­ ZONĂ LOCUIŢE INDIVIDUALE ­ ZONĂ LOCUIŢE COLECTIVE ­ ZONĂ DOTĂRI, SERVICII ­ ZONĂ INDUSTRIALĂ ­ ZONĂ SPAŢII VERZI ­ ZONĂ DE IMPLANTARE CONSTRUCŢII ­ DRUMURI PROPUSE ­ ALINIAMENT PROPUS ­ DIRECŢIA COAMEI PRINCIPALE A ACOPERIŞULUI ­ NUMĂR PARCELĂ ­ ACCES POSIBIL ­ SENS DE CIRCULATIE ­ PROFIL STRADAL PROPUS

11

profil 12m

CARACTERISTICELE SOLUTIEI PARCAJE LA NIVELUL SOLULUI: ­ 128parcaje din care: ­30parcaje inierbare ­98parcaje asfaltate Sdrum, parcaje =8.229mp 33,03%

SPATII VERZI: ­ de aliniament si amenajate=5121mp 20.55%

CONSTRUCTII: STEREN =24.920mp SCONSTRUITA LA SOL =11.570mp P.O.T.=46.42% SDESFASURATA =14.136mp C.U.T.=0,57 Regim de inaltime P ­ Hale P+2E ­ Birouri Inaltimea la cornisa +8,00m

26,00

12 ,00

12 ,00

10 ,00

4,00

18,50 18,50

4,65 21,00

17,50 22,00

12 ,00

12 ,00

6,0 0 6

,00

73,64

25 7,2

5

30 ,81

4,15 21,00

22,50 22,00

4,00

4,15 21,00

22,50 22,00

4,00

10 0,0

0

10 ,00

11 0,0

0

12 ,00

80 ,00

63 ,48

21 ,80

34 8,9

0

69,37

14 9,0

0

10 ,00

10 0,0

0

7,00

7,00

7,00

26 ,00

6,00 7,00

7,006,00 2,5

0

5,00

2,50

5,0 0

5,00

5,00

2,5 0

285,44 m 2 1.1

23 ,31

m 2

96 2,9

2 m 2

1.4 80

,58 m

2

316,06 m 2

313,83 m 2

1.680,03 m2

3.278,00 m2

2.310,00 m2

23 8,6

0 m 2

19 3,6

0 m 2

2.100,00 m2

2.200,00 m2

21 4,6

0 m 2

V

casacladirecaramidaanexa betonbalta

baltaNDS 1380

203600 203400203200

203600203400203200

475600

475400

475200

475600

475400

475600

475400

STR . OV ID IU COTRUS PROF I L 2 6M

LE A

11 0

kV

LE A

11 0

kV

De1 321

­6m

ACCES

DR UM

PR OP

US PR

OF IL

26 M

DRUM PROPUS

PROFIL 12M

CF427419 TOP427419 CF427431 TOP427431 S=25.400MP

Ps 1324/2 S=3.234MP

A1349/4/7 S=80.000MP

Ps 13

24 /1/

1 S=

3.1 66

MP

Ps 1324/1/4 S=17.909MP

ACCES

S.C . K

AT HR

EIN

PU D

­ H CL

39 /20

08

DE PO

ZIT E S

I P RO

DU CT

IE

LEA 20 kV

H CO RN

ISA =8

.00 m

H CO RN

ISA =8

.00 m

H CO RN

ISA =8

.00 m

De1320 ­4m

DRUM PROPUS

PROFIL 12M

22 pa

rca ri i

nie rba

te

De1324 /3 ­6m

A1349/3/10

16

14

13

12

7

6

5

4 3

2 1

11 10

9 8

15

17

19

18

DRUM PROPUS

PROFIL 7M

ST R .

PR OF

. AN TO

N K AT

RA IN

34

HA LA

+B IRO

UR I

8 parcari

inierbate

24

aliniament

aliniament

HA LA

+B IRO

UR I

HA LA

+B IRO

UR I

HA LA

+B IRO

UR I

H CO RN

ISA =8

.00 m

30

HA LA

+B IRO

UR I

5

5

6,00 3,50 3,50 13,00 26,00

PROFIL STRADAL (ACTUAL) STR. OVIDIU COTRUS DIRECTIA DE PRIVIRE SPRE CALEA SAGULUI

C C ZONA VERDEZONA VERDE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

2,50 1,50 2,00 7,00 2,501,502,007,00 26,00

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

1:1000

P.U.Z. ­ CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICII

STRADA OVIDIU COTRUS (INEL IV) CF427419, CF427431

MOBILARE PROPUSA

TE RE

N C ON

F. C FZO

NA ST

UD IAT

A

EXTRAS P.U.G.

PROFIL TRANSVERSAL TIP - 26 M-
PROFIL TRANSVERSAL TIP - 122M-
i STUDIG

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. UR2012-002160/16.02.2011

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii”,

str. Ovidiu Cotrus CF 427419, CF 427431, extravilan Timisoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2012-002160/10.02.2012, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii”, str. Ovidiu Cotrus CF 427419, CF 427431, extravilan, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 14/19.05.2011 şi de Avizul Favorabil nr. 01/09.02.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2560/16.06.2011, Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 9451 din 05.12.2011, precum si Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 03/16.01.2012;

Documentatia PUZ ,,Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii, str. Ovidiu Cotrus CF 427419, CF 427431, extravilan Timisoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna decembrie 2011;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUZ ,, Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii, str. Ovidiu Cotrus CF 427419, CF 427431, extravilan Timisoara, se incadreaza in etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii”, str. Ovidiu Cotrus CF 427419, CF 427431, extravilan, Timişoara.

Documentatia, Plan Urbanistic Zonal “Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii”, str. Ovidiu Cotrus CF 427419, CF 427431, extravilan, Timişoara, este elaborata de SC STUDIO 3D SRL, proiect nr. 12/2011, la cererea beneficiarului SC CONSTRUCTIM IMOBILIARE SRL.

Terenul propus pentru construire este situat în partea de sud-vest a municipiului Timisoara, in extravilanul localitatii, in zona Freidorf, fiind delimitat: la nord – est de drumul de exploatare DE 1324/3 (paralel cu str. Ovidiu Cotrus), la sud – est de dumul de exploatare DE 1321, la sud – vest de dumul de exploatare DE 1320 si la nord – vest de parcele private.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii”, str. Ovidiu Cotrus CF 427419, CF 427431, extravilan, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

2

Zona studiata care face obiectul acestei documentatii, nu se afla în zona protejata sau de protectie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente. Pentru aceasta documentatie, conform Legii nr. 350/2001 a fost obtinut Avizul Consiliului Judetean Timis cu nr. 03/16.01.2012. Conform Avizului Consiliului Judetean Timis cu nr. 03/16.01.2012, se conditioneaza autorizarea construirii obiectivelor dupa realizarea prealabila a lucrarilor de infrastructura tehnico – edilitara si a cailor de circulatie. Terenul studiat, în suprafaţă totală de 25.400 mp, este inscris in C.F. 427419 – Timisoara, nr. cadastral 427419, teren extravilan cu destinatia pasune in suprafata de 11.500 mp si in C.F. 427431 – Timisoara, nr. cadastral 427431, teren extravilan cu destinatia pasune in suprafata de 13.900 mp, proprietar fiind SC CONSTRUCTIM IMOBILIARE SRL.

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal „Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii”, str. Ovidiu Cotrus CF 427419, CF 427431, extravilan, Timişoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona adiacenta amplasamentului, precum si de planurile de urbanism cu caracter director si anume: PUZ - ,,Sediu firma cu hala depozitare” – zona Freidorf, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 327/26.07.2005, PUD - ,, Construire doua hale – productie si depozitare”, zona Freidorf, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 336/26.07.2005, PUD - ,,Cladire pentru birouri si spatii de depozitare”, str. Ovidiu Cotrus, zona Freidorf, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 168/18.04.2006, PUD - ,,Constructii industriale, depozitare, servicii”, str. Ovidiu Cotrus, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 536/14.11.2006, PUD - ,,Hale pentru depozitare – A 1355/1/5”, str. Ovidiu Cotrus, zona Freidorf, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 612/19.12.2006, PUD - ,,Construire hala depozitare”, zona Freidorf, nr. top. 545/4/1, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 496/20.12.2005, PUD - ,,Constructii pentru servicii si depozitare”, drum Centura Freidorf, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 503/18.12.2007, PUZ - Hala productie A 1318/1/2, extravilan Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 143/24.07.2007, PUZ – "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 494/18.12.2007, PUD - "Construire Depozit Industrial”, str. Anton Kathrein nr. 1, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 38/29.01.2008, PUD - ,,Extindere spatii de productie”, str. Ovidiu Cotrus nr. 28, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 39/29.01.2008, PUZ - "Zona pentru spatii comeriale, servicii, show room, depozite”, intravilan si extravilan, calea Sagului DN 59, km 7+300 dreapta, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 37/29.01.2008.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii”, str. Ovidiu Cotrus CF 427419, CF 427431, extravilan, Timişoara, se propune amenajarea unei zone de depozitare si productie prin construirea unor hale in regim de inaltime P si birouri administrative in regim de P+2E.

Accesul auto pentru parcajele realizate in incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela) se va realiza, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-003208/24.11.2011.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Indicii propuşi prin documentaţie (in conformitate cu Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 03/16.01.2012) sunt:

POT max = 50 %, CUT max = 1,50 Regim de inaltime max. P+2E, H max cornisa = 10 m

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

3

Spatii verzi min 20,55% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 9451 din 05.12.2011. Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii”, str. Ovidiu Cotrus CF 427419, CF 427431, extravilan, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF,

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact – L.I.

Atasament: Raportul_informarii_Ovidiu_Cotrus_SC_CONSTRUCTIM_IMOBILIARE.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

 

Nr. UR2011 – 022536/23.12.2011    

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI   Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- PUZ – HALA PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICII - Amplasament: str. Ovidiu Cotrus, Timisoara - Beneficiar: S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L. - Proiectant: S.C. STUDIO 3D S.R.L.

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul,

Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 21.11.2011- 15.12.2011,

referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Institutia Arhitectului Sef a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro

Proprietari notificaţi :

- S.C. ARMATCH S.R.L. - str. Ovidiu Cotrus nr. 24/B; - S.C. IMOBILIARE ITALIANA S.R.L. – str. Ovidiu Cotrus F.N.; - S.C. MAGELLAN S.R.L. - str. Ovidiu Cotrus F.N.; - S.C. ROMKATEL S.R.L. - Intr. Prof. Anton Kathrein nr. 1; - S.C. KATHREIN S.R.L. - Intr. Prof. Anton Kathrein nr. 1; - S.C. TOP SIDE CONSTRUCTION S.R.L. – str. Ovidiu Cotrus nr. 21.

Documentaţia disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, nu a fost consultată de nici o

persoana. Nu s-au formulat obiectii.  La intalnirea cu proiectantul S.C. STUDIO 3D S.R.L., organizata in data de 08.12.2011,

intre orele 15,00 – 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului.

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

 

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia P.U.Z. ,,Hala productie, depozitare, zona administrativa si servicii”, str. Ovidiu Cotrus, Timişoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

ŞEF BIROU CONSILIER Arh.Emilian Sorin CIURARIU Ing. Liliana IOVAN

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

 

Red/Dact. L.I. – 2ex 

Atasament: Regulament_Urbanism.pdf

P.U.Z. – HALE PRODUCTIE, DEPOZITARE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICII - TIMISOARA CF427419, CF427431

1

Timiᗰoara Bd. V. Pîrvan nr. 26 sc. B ap. 3; C.U.I. RO15484804; Nr. Inreg. O.R.C. J35/1347/2003 Tel/Fax: 0356-405898; Mobil: 0722-253016; Mobil: 0723-336698; E-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. - HALE PRODUCᘠIE, DEPOZITARE, ZONဠ ADMINISTRATIVဠ ᗠI SERVICII

TIMISOARA CF 427419, CF 427431 ZONA FRAIDORF

I. DISPOZIᘠII GENERALE P.U.Z. - HALE PRODUCᘠIE, DEPOZITARE, ZONဠ ADMINISTRATIVဠ ᗠI SERVICII........................................ 1

I. DISPOZITII GENERALE

1. Rolul regulamentului local de urbanism Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. este o documentaᘰie cu

caracter de reglementare care cuprinde prevederi, sub formူ de prescripᘰii ᗰi recomandူri, referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare ᗰi utilizare a construcᘰiilor pe intreg teritoriul studiat, în vederea urmူririi ᗰi aplicူrii lor.

Prezentul regulament local de urbanism expliciteazူ ᗰi detaliazူ prevederile cu caracter de reglementare ale documentaᘰiilor superioare de urbanism aprobate.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraᘰiei publice locale ᗰi este aprobat pe baza avizelor obtinuᘰe, în conformitate cu prevederile legislaᘰiei în vigoare, de cူtre Consiliul Local al Municipiului Timiᗰoara. 2. Baza legala

Regulamentul local de urbanism se elaboreazူ în conformitate cu Legea 50/1991, republicatူ cu modificူrile ᗰi completူrile ulterioare, privind autorizarea construcᘰiilor ᗰi unele mူsuri pentru realizarea locuinᘰelor, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, H.G.525/27 iunie 1996, republicatူ, (cu modificူri ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism si Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ - indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000. 3. Domeniul de aplicare

Regulamentul local de urbanism a fost elaborat concomitent cu P.U.Z. pentru zona studiata.

Prescriptiile cuprinse in prezentul Regulament (permisiuni si restrictii), sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

4.1. Autorizarea si executarea constructiilor este permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice cadrului urban al localitatii, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

4.2. Amplasarea construcᘰiilor se va face avand in vedere pastrarea calitatii mediului natural si a echilibrului ecologic. Vor fi interzise în zonူ activitူᘰile de orice naturူ susceptibile a polua aerul, apa, solul sau emitente de zgomot.

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public 5.1. Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in

zonele de protectie ale sistemelor de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, conductelor de gaz, cailor de comunicatie este interzisa.

PROIECTARE [eo S | DI A A A RHITECTURA

5.2. Toate construcᘰiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la distanᘰe fata de retelele edilitare, aflate în vigoare la data realizူrii lor, impuse de funcᘰiunile pe care le adူpostesc, chiar dacူ respectivele acte normative nu sunt menᘰionate în prezentul regulament.

5.3. Toate categoriile de constructii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii.

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 6.1. Orientarea fata de punctele cardinale – Igiena si confortul urban se realizeaza prin

respectarea normelor de insorire si iluminat natural. Autorizarea executarii constructiilor se face in conditiile respectarii Ordinului 59/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

6.2. Amplasarea fata de drumurile publice – constructiile noi se vor autoriza cu respectarea distantelor minime obligatorii fata de drumul public, functie de intensitatea traficului si categoria strazii (conform STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului de zgomot).

6.3. Amplasarea fata de aliniament - Aliniamentul este limita dintre domeniul public si domeniul privat. Constructiile trebuie sa fie amplasate la aliniamentul propus prin PUZ.

6.4. Amplasarea in interiorul parcelei - Toate construcᘰiile vor fi amplasate in zona de implantare a cladirii, definita conform plansei REGLEMENTARI URBANISTICE din PUZ, cu respectarea normelor legale referitoare la distanᘰe minime, aflate în vigoare la data realizူrii lor, impuse de funcᘰiunile pe care le adူpostesc, chiar dacူ respectivele acte normative nu sunt menᘰionate în prezentul regulament. Amplasarea construcᘰiilor unele în raport cu altele pe aceeaᗰi parcelူ se va face în aᗰa fel încât sူ nu fie umbrite spaᘰiile construcᘰiilor învecinate care pretind iluminare naturalူ. Autorizarea executူrii construcᘰiilor este permisူ numai dacူ se respectူ distanᘰele minime necesare intervenᘰiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitူᘰii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 7.1. Orice constructie trebuie sa fie accesibila printr-un drum public, avand caracteristicile

necesare pentru a satisface exigentele de securitate, apararea contra incendiilor si protectiei civile. Autorizarea executarii constructiilor se va face cu respectarea prevederilor RGU.

7.2. Execuᘰia strူzilor ᗰi a lucrူrilor de sistematizare se va face dupူ caz în etape de investiᘰie, pe baza unui program corelat cu programul de construcᘰii ᗰi instalaᘰii respectându-se prevederile tehnice de execuᘰie din normative ᗰi standarde.

7.3. Accesul la clူdiri va fi situat ᗰi dimensionat in funcᘰie de necesitူᘰile specifice în aᗰa fel încât sူ permitူ autovehiculelor sူ intre ᗰi sူ iasူ fူrူ manevre.

7.4. Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clူdiri, conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu disabilitati fizice.

8. Reguli cu privire la echiparea edilitara 8.2. Racordarea la retelele tehnico edilitare existente Autorizarea executarii constructiilor va

fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele existente sau in cazul in care nu exista posibilitate se vor avea in vedere urmatoarele posibilitati: ♦ se vor realiza solutii de echipare in sistem individual ♦ beneficiarul se obliga sa racordeze constructia la reteaua centralizata, atunci cand

aceasta se va executa. 8.1. Realizarea de retelele tehnico edilitare

Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz.

Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar. Toate reᘰelele stradale: de alimentare cu apူ, canalizare, energie electricူ, gaze naturale, telecomunicaᘰii, se vor realiza subteran.

8.2. Proprietatea publicူ asupra reᘰelelor edilitare Conform legislatiei in vigoare, retelele edilitare publice apartin domeniului public, national sau local, dupa caz.

8.3. Alimentarea cu apူ Este obligatorie racordarea la reᘰeaua de alimentare cu apူ a localitatii pentru toate construcᘰiile ce prin specificul lor o necesita.

8.4. Canalizarea apelor uzate ᗰi evacuare ape pluviale: - ape uzate - Este obligatorie racordarea la reᘰeaua de canalizare a localitatii pentru toate construcᘰiile ce prin specificul lor o necesita. - ape pluviale - apele pluviale de pe strazile propuse vor fi evacuate prin rigole deschise in canalul din apropiere.

8.5. Alimentarea cu energie electricူ Toate lucrူrile se vor realiza de cူtre SC ELECTRICA SA, conform proiectelor realizate de aceasta.

8.7. Telefonie Zona va fi dotatူ cu reᘰele telefonice subterane, ce se vor realiza de operatori licentiati, în baza proiectului elaborat de aceasta. În paralel cu reᘰeaua de telefonie se va amplasa ᗰi reᘰeaua TV în cablu.

8.8. Reᘰele termice Fiecare clူdire va fi prevူzutူ cu o centralူ termicူ proprie pentru producerea agentului termic de încူlzire ᗰi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan / combustibil lichid uᗰor STAS54/83.

8.9. Alimentare cu gaze Reᘰelele de alimentare cu gaze ᗰi racordul la acestea se va realiza subteran. Firidele de branᗰare vor fi amplasate în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii aspectului arhitectural al construcᘰiilor ᗰi împrejmuirilor.

Clူdirile vor fi echipate cu echipamente agrementate tehnic, care nu pericliteazူ zona din punct de vedere al siguranᘰei sau al poluူrii mediului.

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii 9.1. Parcelarea. Suprafata parcelei studiate conform C.F. este 25.400 mp. 9.2. înူlᘰimea construcᘰiilor.

Regimul de inaltime este in functie de zonificarea propusa prin PUZ. 9.5. Aspectul exterior al construcᘰiilor.

Autorizarea executူrii construcᘰiilor este permisူ numai dacူ aspectul lor exterior nu contravine funcᘰiunii acestora ᗰi nu depreciazူ aspectul general al zonei. Autorizarea executူrii construcᘰiilor care, prin conformare, volumetrie ᗰi aspect exterior intrူ în contradicᘰie cu aspectul general al zonei ᗰi depreciazူ valorile general acceptate ale urbanismului ᗰi arhitecturii, este interzisူ. Sunt interzise imitaᘰiile stilistice sau de materiale.

9.6. Procentul de ocupare a terenului. Conform cu zonificarea propusa prin PUZ. 10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 10.1. Parcaje, garaje ᗰi anexe. Autorizarea executူrii lucrူrilor care, prin destinaᘰie,

necesitူ spaᘰii de parcare, se va face numai dacူ existူ posibilitatea realizူrii acestora în afara domeniului public. Suprafeᘰele parcajelor necesare se determinူ în funcᘰie de destinaᘰia ᗰi de capacitatea construcᘰiei, conform prevederilor din H.G. 525/1996 si a normativelor in vigoare. În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe dupူ limita proprietူᘰii. Aleile si parcajele personale este de preferat sa se realizeze cu grasbeton.

10.2. Spaᘰii verzi. Autorizaᘰia de construire va conᘰine obligaᘰia menᘰinerii sau creူrii de spaᘰii verzi sau plantate, în funcᘰie de destinaᘰia ᗰi de capacitatea construcᘰiei, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie amenajarea ᗰi plantarea cu arbori a spaᘰiului verde de aliniament aferent circulaᘰiilor carosabile. Este interzisa transformarea spatiilor verzi de aliniament in spatii pentru parcaje. Împrejmuiri Imprejmuirile trebuie sa participe la aspectul zonei, atat prin materialele de constructie folosite, cat si prin calitatea executiei.

11. Reguli cu privire la protectia mediului 11.1. Protectia calitatii factorilor de mediu

Vor fi interzise in zona activitatile de orice natura susceptibile a polua aerul, apa, solul. Pentru constructiile sau echipamentele generatoare de zgomot se vor lua masuri de a se integra in nivelele de zgomot admise de legislatia sanitara si de mediu in vigoare (ex. echipamente de aer conditionat peste o anumita dimensiune).

11.2. Gestionarea deseurilor Deᗰeurile rezultate în urma activitူᘰilor vor fi adunate în containere specializate ᗰi transportate periodic de cူtre regia de salubritate locala în zona pentru depozitarea gunoiului aferentူ localitူᘰii.

ZONIFICAREA TERITORIULUI Zone si subzone functionale Zonele functionale s-au stabilit conform cerintelor documentatiei si sunt puse in evidenta in plansa de REGLEMENTARI URBANISTICE din P.U.Z.. Soluᘰia urbanisticူ, propune urmatoarea zonificare: § Zonူ industrialူ – producᘰie, depozitare, comerᘰ, servicii.

IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCTIONALE

ZONA INDUSTRIALဠ 1. Generalitati Art. 1. Functiunea dominanta a zonei este cea industrialူ.

Funcᘰiunile complementare sunt spaᘰiile din cadrul clူdirilor industriale care pot primii destinaᘰii legate de producᘰie, depozitare, comerᘰ sau diverse prestူri servicii:, alimentaᘰie publicူ, servicii, sူnူtate, sport, joc, recreere etc;

2. Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei : Art. 2. Utilizari permise

• Construcᘰii cu funcᘰiune de servicii, comerᘰ, depozitare, administrativူ, spaᘰii de prezentare ᗰi expunere, spaᘰii polifuncᘰionale, reprezentanᘰe, precum si

echipamente legate de funcᘰionarea zonei. • Unitူti de industrie micူ ᗰi servicii diversificate, nepoluante. • Spaᘰii verzi amenajate, plantaᘰii de protecᘰie • Accese pietonale, carosabile, spaᘰii staᘰionare auto, parcူri • Construcᘰii ᗰi instalaᘰii tehnico-edilitare, construcᘰii pentru gospodူrie comunalူ

Art. 3. Utilizari permise cu conditii Sunt permise funcᘰiunile de locuire numai pentru personalul angajaᘰi, în cazul necesitူᘰii prezenᘰei permanente. Construcᘰii pentru activitူᘰi de micူ producᘰie, care nu perturbူ confortul zonei.

Art. 4. Utilizari interzise Sunt interzise funcᘰiunile de locuinᘰူ individualူ ᗰi colectivူ, funcᘰiunile cu regim special (generatoare de poluare majorူ - aer, apa, sol)

Art. 5. Interdicᘰii temporare – nu este cazul. Art. 6. Interdicᘰii definitive – nu este cazul. 3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor:

3.1. Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii Art. 7 Orientarea fata de punctele cardinale Se recomanda ca toate cladirile in care se desfasoara o activitate zilnica sa aiba asigurata iluminarea naturala.

Amplasarea construcᘰiilor de locuinᘰe va fi astfel fူcutူ încât pentru toate încူperile de locuit amplasate pe faᘰada cea mai favorabilူ, sူ se asigure durata minimူ de însorire de 1 ½ h, conform O.M.S. nr. 536 privind aprobarea Normelor de igienူ ᗰi recomandူrilor privind modul de viaᘰူ al populaᘰiei;

Art. 8 Amplasarea fata de drumurile publice Se va respecta art. 18 din R.G.U. cu privire la tipurile de construcᘰii care se pot amplasa în zona drumurilor publice. Fac exceptie constructiile pentru post trafo, S.R.M.S..

Art. 9 Amplasarea fata de aliniament Zona de implantare a constructiilor este conform Plansei de Reglementari Urbanistice, anexate prezentei documentatii. Constructiile trebuie sa fie amplasate la: - 16,00m din axului proiectat al strazii, fata de drumul propus de 12,00m De1324/3 ᗰi De1320, - 18,50 m fata de traseul liniei electrice LEA 110Kv, existenta in partea nord -est. Fac exceptie constructiile pentru post trafo, S.R.M.S..

Art. 10 Amplasarea in interiorul parcelei Clူdirile se vor amplasa pe parcelူ în limita zonei de implantare. Se pot amplasa în afara zonei de implantare urmူtoarele tipuri de construcᘰii: • împrejmuiri si casa poartူ (maxim parter); • circulaᘰii carosabile si pietonale; • parcaje. Se va respecta obligatoriu o distanᘰူ minimူ de 4,00 m faᘰူ de limitele laterale a parcelei în cazul clူdirilor ce nu ating aceste limite, ᗰi o distanᘰူ de 10,00 m de limita din spate a parcelei. Distanᘰa între clူdiri va fi egalူ cu jumူtate din înူlᘰimea clူdirii celei mai înalte, dar nu mai puᘰin de 8,00 metri. Aceastူ distanᘰူ se poate reduce la jumူtate dacူ pe faᘰadele opuse nu sunt accese în clူdire sau ferestre. Clူdirile se pot amplasa pe limitele laterale ale parcelei cu calcan, cuplate douူ câte douူ, cu respectarea Codului Civil. Amplasarea clူdirilor pe parcelူ se va face cu respectarea normelor de igienူ si însorire cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sူnူtူᘰii. Autorizarea executူrii construcᘰiilor este permisူ numai dacူ se respectူ distanᘰele minime necesare intervenᘰiilor în caz de incendiu sau alte norme specifice funcᘰiunii. Prevederile privind încadrarea în limita construibilူ se aplicူ întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrူri sau unificူri. 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 11 Accese carosabile Este obligatorie asigurarea accesului carosabil din drum domeniu public, pentru autorizarea executူrii construcᘰiilor. În incinta se vor prevedea alei carosabile, platforme, parcaje ecologice la nivelul solului. Vor fi respectate cူile de intervenᘰie pentru maᗰinile de pompieri prevူzute in NORMATIVUL P 118/1998. Accesele ᗰi pasajele carosabile nu trebuie sူ fie obstrucᘰionate prin mobilier urban ᗰi trebuie sူ fie pူstrate libere în permanenᘰူ.

Art. 12 Accese pietonale Este obligatorie asigurarea accesului pietonal la cladiri. 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Art. 13 Este obligatorie branᗰarea construcᘰiilor ce prin specificul lor o necesitူ la reᘰelele edilitare: alimentare cu apူ, canalizare, alimentare cu energie electricူ.

Art. 14 Parcelarea Parcela cu CF 427719 are suprafaᘰa de 11.500mp, iar parcela cu CF 427431are suprafaᘰa de 13.900mp.

3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor Art. 15 Inaltimea constructiilor

Regimul maxim de inaltime este P+2E Inaltimea maxima la cornisa H cornisa max.=10.00m.

Art. 16 Aspectul constructiilor Construcᘰiile vor fi zugravite folosind alb sau culori calde, pastelate – nuante galben, portocaliu, maron, bej, ocru, albastru, verde. Construcᘰiile vor avea acoperisuri tip terasa necirculabila sau ᗰarpantူ.

Art. 17 Procentul de ocupare a terenului POTmax.locuinte = 50%

Coeficientul de utilizare a terenului CUTmax.locuinte = 1,50

3.5. Reguli cu privire la parcaje, spatii verzi si imprejmuiri Art. 18 Parcaje

Amplasarea parcajelor se va face la nivelul solului sau in demisol/subsol. Necesarul de locuri de parcare se va stabili in functie de destinatia si capacitatea cladirii, cu respectarea R.G.U. aprobat prin HG. 525/1996 republicat ᗰi R.L.U aferent P.U.G. Municipiul Timiᗰoara. Amplasarea parcajelor se va face la nivelul solului,

Art. 19 Spatii verzi Suprafata spatiilor verzi va fi stabilita in functie de destinatia spatiilor din cladirea propusa conform RGU aprobat prin HG 525/1996 republicata 2002, astfel: - Pentru construcᘰiile Sedii de birouri, Construcᘰii financiar-bancare (Sedii de bူnci - sediul central, Sedii de societူᘰi de asigurူri (de bunuri, de persoane) cuprinse în anexa nr. 1 la RGU la pct. 1.1.11-1.1.13 ᗰi 1.2 vor fi prevူzute spaᘰii verzi cu rol decorativ ᗰi de protecᘰie, minimum 10% din suprafaᘰa totalူ a terenului. - Pentru construcᘰiile comerciale vor fi prevူzute spaᘰii verzi ᗰi plantate, cu rol decorativ ᗰi de agrement, în exteriorul clူdirii sau în curᘰi interioare - 2-5% din suprafaᘰa totalူ a terenului. Conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 14/19.05.2011, plantatiile ornamentale si spatiile verzi vor fi de min. 20% din suprafata terenului.

Art. 20 Imprejmuiri Spre frontul stradal se vor realiza împrejmuiri transparente, cu inူlᘰime maximum 1,80m, din care max. 0,60 m soclu plin. Pot fi dublate de plantatii. Pe limitele laterale si in spate se pot realiza împrejmuiri opace, cu înူlᘰime max. 2,0m, dublate de plantatii.. Se interzice folosirea sirmei ghimpate, a cioburilor de sticlူ sau alte asemenea materiale la executarea împrejmuirilor. 3.4. Reguli cu privire la protectia mediului

Art. 21 Protectia calitaᘰii factorilor de mediu Vor fi interzise in zonူ activitaᘰile de orice natura susceptibile a polua aerul, apa, solul sau emitente de zgomot. Pentru constructiile sau echipamentele care prin natura functiunilor pe care le adapostesc sunt provocatoare de zgomot se vor lua masuri de a se integra in nivelele de zgomot admise de legislatia sanitara si de mediu in vigoare (ex. echipamente de aer conditionat peste o anumita dimensiune).

Art. 22 Gestionarea deseurilor Deᗰeurile rezultate în urma activitူᘰilor vor fi adunate în containere specializate ᗰi transportate periodic în zona special amenajatူ pentru depozitarea gunoiului aferentူ localitူᘰii de cူtre regia de salubritate.

URBANISM Intocmit: Arh. Loredana Brihac

Atasament: Memoriu_Tehnic.pdf

1

Timiᗰoara Bd. V. Pîrvan nr. 26 sc. B ap. 3; C.U.I. RO15484804; Nr. Inreg. O.R.C. J35/1347/2003 Tel/Fax: 0356-405898; Mobil: 0722-253016; Mobil: 0723-336698; E-mail: [email protected]

FOAIE DE CAPAT

PROIECT: P.U.Z. - HALE PRODUCᘠIE, DEPOZITARE, ZONဠ ADMINISTRATIVဠ ᗠI SERVICII

AMPLASAMENT: Timiᗰoara, Zona str. Ovidiu Cotruᗰ, CF427419, CF427431, jud. Timiᗰ

BENEFICIAR: S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L.

FAZA: PLAN URBANISTIC ZONAL

PROIECTANT: S.C. STUDIO 3D S.R.L. ARH. LOREDANA BRIHAC

NR. PROIECT: 12/2011

TIMISOARA noiembrie 2011

PROIECTARE [eo S | DI A A A RHITECTURA

2

BORDEROU

PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPAT BORDEROU CERTIFICAT DE URBANISM EXTRAS C.F. AVIZE MEMORIU GENERAL URBANISM

1.Introducere Date de recunoastere a documentatiei. Obiective. Surse documentare

2.Stadiul actual al dezvoltarii. Incadrare in oras/in zona. Evolutia zonei. Elemente ale cadrului natural. Circulatia. Ocuparea terenului. Echiparea edilitara. Probleme de mediu. Optiuni ale populatiei.

3 .Propuneri de dezvoltare urbanistica. Prevederi ale documentatiilor superioare de urbanism Valorificarea cadrului natural. Modernizarea circulatiei. Zonificare functionala. Mod de utilizare a ternului. Retele edilitare. Obiective de utilitate publica.

4.Concluzii. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PIESE DESENATE

01 EXTRAS DIN PUG 02 ÎNCADRARE ÎN ZONဠ SC. 1:5 000 03 SITUAᘠIA EXISTENTဠ SC. 1:2000 04 SITUAᘠIA JURIDICဠ SC. 1:2000 05 REGLEMENTဠRI CVARTAL STUDIAT SC. 1:2000 06 REGLEMENTဠRI SC. 1:1000 07 MOBILARE PROPUSဠ SC. 1:1000 08 ECHIPARE EDILITARဠ SC. 1:2000

Întocmit, arh. Loredana Brihac

3

Timisoara, noiembrie 2011 Proiect: PUZ – HALE PRODUCᘠIE, DEPOZITARE, ZONဠ ADMINISTRATIVဠ ᗠI SERVICII

Beneficiar: S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L. Amplasament: TIMISOARA STR. OVIDIU COTRUS

MEMORIU TEHNIC URBANISM

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaᗰtere a documentaᘰiei Denumire proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL - HALE PRODUCᘠIE,

DEPOZITARE, ZONဠ ADMINISTRATIVဠ ᗠI SERVICII

Faza proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL Amplasament: Timiᗰoara, CF427419, CF427431 Zona Fraidorf, jud. Timiᗰ Beneficiar: S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L. Adresူ sediu: Timiᗰoara, Piaᘰa Unirii, nr. 3,

Nr. Proiect: 110/2011 1.2. Obiectul lucrူrii

Prezenta documentaᘰie se întocmeᗰte la solicitarea beneficiarului S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L., ca urmare a condiᘰiei impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 2560 din 16.06.2011 de cူtre Primူria Municipiului Timiᗰoara, legat de realizarea unui Plan Urbanistic Zonal în vederea realizူrii HALE PRODUCᘠIE, DEPOZITARE, ZONဠ ADMINISTRATIVဠ ᗠI SERVICII, conform Avizului de Oportunitate nr. 14/19.05.2011 pe terenurile înscrise în C.F. 427419 nr.top 427419 ᗰi C.F. 427431 nr.top. 427431, cu suprafaᘰူ totalူ de 25.400 mp.

Beneficiarul doreᗰte amenajarea unei zone de depozitare ᗰi producᘰie prin construirea unor hale în regim de înူlᘰime P, birouri administrative în regim de înူlᘰime P+2E, realizare împrejmuire.

Având în vedere amplasamentul, documentaᘰia PUZ are ca scop propunerea unei modalitူᘰi de intervenᘰie în zona studiatူ, definirea normelelor pentru amplasarea viitoarelor construcᘰii ᗰi stabileste reglementူrile specifice (preliminare) pentru:

• Organizarea reᘰelei stradale; • Zonificarea funcᘰionalူ a terenurilor; • Modului de utilizare al terenului (POT, CUT, regim de aliniere, regim de înူltime); • Dezvoltarea infrastucturii edilitare;

Documentatia se constituie in suportul legal conform legislatiei in vigoare pentru obtinerea avizelor de principiu de la responsabilii abilitati.

Documentaᘰia se întocmeᗰte în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 actualizatူ 2008 privind Amenajarea Teritoriului ᗰi Urbanismului, Legii nr. 50/1991, modificatူ cu legea 453/2001, precum ᗰi în conformitate cu H.G. 525/1996 republicatူ în 2002 privind Regulamentul General de Urbanism ᗰi cele ale ordinului Ministerului Sူnူtူᘰii nr. 536/1997 privind normele de igienူ.

De asemenea s-a avut în vedere REGLEMENTAREA TEHNICဠ – GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ᗠI CONᘠINUTUL – CADRU AL PLANULUI

4

URBANISTIC ZONAL – indicativ – GM – 010 – 2 000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2 000.

De asemenea s-au avut în vedere PUG Timiᗰoara ᗰi PUZ-urile din zona str. Ovidiu Cotruᗰ.

În cadrul acestor studii pentru zona studiatူ în cadrul P.U.Z. – ului, propunerea de urbanism a prevူzut:

- Extinderea zonei de servicii ᗰi depozitare din zonူ - Extinderea zonei de dotူri ᗰi funcᘰiuni ale oraᗰului - Completarea ᗰi dezvoltarea cူilor rutiere, a tramei de strူzi secundare ce vor

asigura accesul la obiectivele propuse ᗰi vor face legူtura cu trama prevူzutူ prin P.U.Z. Director.

- Extinderea reᘰelei de echipare tehnico-edilitarူ a zonei. Planul Urbanistic Zonal stabileᗰte strategia ᗰi reglementူrile necesare rezolvူrii

problemelor de ordin funcᘰional, tehnic ᗰi estetic din cadrul zonei studiate. Studiul are în vedere urmူtoarele categorii de probleme:

- utilizare funcᘰionala a terenului, în relaᘰie cu planurile de urbanism aprobate în zonူ; - reglementarea caracterului extravilan al terenului; - trasarea ᗰi profilarea viitoarelor drumuri în corelare cu cele existente sau prevူzute prin planurile de urbanism aprobate în zonူ; - modul de ocupare al terenului ᗰi condiᘰiile de realizare a construcᘰiilor; - realizarea lucrူrilor rutiere ᗰi tehnico-edilitare necesare creူrii unei infrastructuri adecvate; - amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural ᗰi cadrul construit existent.

1.3. Surse de documentare:

Pentru elaborarea acestei documentaᘰii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentူ amplasamentului, precum ᗰi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcᘰiile de dezvoltare a teritoriului:

• Planul Urbanistic General al Municipiului Timiᗰoara ᗰi RLU aferent; • P.U.Z. “Sediu firmူ cu halူ depozitare” – Zona Freidorf, Timiᗰoara (HCLMT

nr. 327/26.07.2005) – S.C. MAGELLAN S.R.L. • P.U.D. “Construire douူ hale – producᘰie ᗰi depozitare”, Zona Freidorf,

Timiᗰoara (HCMLT nr.336/26.07.2005) – S.C. TOP SIDE CONSTRUCTION S.R.L.

• P.U.D. “Clူdire pentru birouri ᗰi spaᘰii de depozitare” str. Ovidiu Cotruᗰ, Zona Freidorf, Timiᗰoara (HCMLT nr. 168/18.04.2006).

• P.U.D. “Construcᘰii industriale, depozitare, servicii”, str. Ovidiu Cotruᗰ Timiᗰoara (HCMLT nr. 536/14.11.2006) – S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

• P.U.D. “Hale pentru depozitare – A 1355/1/5”, str. Ovidiu Cotruᗰ, Zona Freidorf, Timiᗰoara (HCMLT nr. 612/19.12.2006)

• P.U.D. “Construire halူ depozitare – Zona Freidorf, nr. Top 545/4/1”, Timiᗰoara (HCMLT nr. 496/20.12.2005) – S.C. FOREST TRADING 93 S.R.L.

• P.U.D. “Construcᘰii pentru servicii ᗰi depozitare” Timiᗰoara drum Centrura Freidorf (HCMLT nr. 503/18.12.2007) – S.C. ALIMTEX S.R.L.

• P.U.Z. Hale producᘰie A 1318/1/2, extravilan Timiᗰoara (HCMLT nr. 143/24.04.2007) – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L., S.C. CROITER’S S.R.L. ᗠag.

• P.U.Z. “Construcᘰii pentru servicii, producᘰie ᗰi depozitare”, Zona Freidorf, Timiᗰoara (HCMLT nr. 494/18.12.2007) – S.C. NELSON S.R.L., S.C. TOP STEEL S.R.L. ᗰi S.C. BETA INTERNATIONAL S.R.L.

• P.U.D. “Construire Depozit Industrial”, strada Anton Katherin nr. 1, Timiᗰoara (HCMLT nr.38/29.01.2008) – S.C. ROMKATEL S.R.L.

• P.U.D. “Extindere spaᘰii de producᘰie” str. Ovidiu Cotruᗰ, nr. 28, Timiᗰoara (HCMLT nr. 39/29.01.2008) – S.C. KATHERIN ROMÂNIA S.R.L.

5

• P.U.Z. “ Zonူ pentru spaᘰii comerciale, servicii, show room, depozite”, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului DN 59 km. 7+300 dreapta (HCMLT nr. 37/29.01.2008) – S.C. JOMBRITA INVESTITII S.R.L., S.C. TOP

• Ridicare topograficူ pentru zona studiatူ. La elaborarea documentaᘰiei s-a ᘰinut cont de prevederile urmူtoarelor

documente: - Ghidul privind metodologia de elaborare ᗰi conᘰinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrူrilor Publice ᗰi Amenajူrii Teritoriului; - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ᗰi urbanismului, modificatူ; - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, ᗰi alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTဠRII 2.1. Evoluᘰia zonei Terenul studiat în cadrul P.U.Z.-ului se situeazူ în partea de sud a Municipiului

Timiᗰoara, în intravilanul extins, pe strada Ovidiu Cotruᗰ. În partea sudicူ a teritoriului administrativ al Timiᗰoarei se aflူ o zonူ pentru care

s-au elaborat ᗰi aprobat planuri urbanistice pentru depozitare ᗰi hale industriale. Planul Urbanistic General al Municipiului Timiᗰoara propune pentru aceastူ zonူ

(partea dreaptူ a Cူii ᗠagului) funcᘰiuni comerciale, de depozitare ᗰi industriale. Din punct de vedere a circulaᘰiilor sunt propuse câteva artere majore care sူ relaᘰioneze ᗰi sူ fluidizeze circulaᘰia de pe Calea ᗠagului. Astfel este propusူ o stradူ majorူ de legူturူ cu str. Ovidiu Cotruᗰ, în continuarea strူzii Anton Kathrein.

Pe terenurile învecinate situate pe strada Ovidiu Cotruᗰ, s-au aprobat ᗰi parᘰial implementat urmူtoarele documentaᘰiei de urbanism:

§ P.U.Z. “Sediu firmူ cu halူ depozitare” – Zona Freidorf, Timiᗰoara (HCMLT nr. 327/26.07.2005) – S.C. MAGELLAN S.R.L. Pe o suprafaᘰူ de 15.000 mp se propune amplasarea sediului firmei Maggelan

ᗰi a unor hale pentru depozitare. § P.U.D. “Construire douူ hale – producᘰie ᗰi depozitare”, Zona Freidorf, Timiᗰoara (HCMLT nr. 336/26.07.2005) – S.C. TOP SIDE CONSTRUCTION S.R.L. Se propune pe o suprafaᘰူ de 15.000 mp dezvoltarea unei zone pentru

producᘰie ᗰi depozitare, cu amplasarea a douူ hale. § P.U.D. “Clူdire pentru birouri ᗰi spaᘰii de depozitare”, str. Ovidiu Cotruᗰ, zona Freidorf, Timiᗰoara (HCMLT nr.168/18.04.2006) Documentaᘰia prevede amplasarea pe un teren cu suprafaᘰa de 8.000 mp a unei

clူdiri pentru birouri ᗰi a unor spaᘰii (hale) pentru depozitare. § P.U.D. “Construcᘰii industriale, depozitare, servicii”, str. Ovidiu Cotruᗰ, Timiᗰoara (HCMLT nr. 536/14.11.2006) – S.C. BARUM TECHNIK S.R.L. Documentaᘰia prevede dezvoltarea pe un teren cu suprafaᘰa de 20.000 mp a

unei zone pentru industrie, depozitare ᗰi servicii, cu amplasarea a trei hale. § P.U.D. “Hale pentru depozitare – A 1355/1/5”, str. Ovidiu Cotruᗰ, zona Freidorf, Timiᗰoara (HCMLT nr. 612/19.12.2006) Documentaᘰia prevede dezvoltarea pe un teren cu suprafaᘰa de 15.000 mp a

unei zone pentru depozitare. § P.U.D. “Construire halူ depozitare – Zona Freidorf, nr. Top 545/4/1” Timiᗰoara (HCLMT nr. 496/20.12.2005) – S.C. FOREST TRADING 93 S.R.L. Documentaᘰia prevede amplasarea pe un teren cu suprafaᘰa de 7.899 mp a unei

hale de depozitare. § P.U.D. ”Construcᘰii pentru servicii ᗰi depozitare” Timiᗰoara drum Centura Freidorf (HCLMT nr. 503/18.12.2007) – S.C. ALIMTEX S.R.L. Documentaᘰia pevede amplasarea pe un teren cu suprafaᘰa de 5.755 mp a unei

hale de depozitare. § P.U.Z. “Hale producᘰie A 1318/1/2 extravilan Timiᗰoara” (HCMLT nr.

6

143/24.04.2007) – S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L., S.C. CROITER’S S.R.L. ᗠag Documentaᘰia prevede amplasarea pe un teren cu suprafaᘰa de 14.500 mp a

douူ hale de producᘰie. § P.U.Z. “Construcᘰii pentru servicii, producᘰie ᗰi depozitare”, Zona Freidorf, Timiᗰoara (HCLMT nr. 494/18.12.2007) – S.C. NELSON S.R.L., S.C. TOP STEEL S.R.L. ᗰi S.C. BETA INTERNATIONAL S.R.L. Documentaᘰia prevede amplasarea pe trei parcele cu suprafaᘰa de 10.000 mp

fiecare, a trei fabrici: fabricူ de mobilူ, fabricူ de confecᘰii metalice ᗰi fabricူ de îngheᘰatူ. § P.U.D. “Construire Depozit Industrial”, strada Anton Kathrein, nr. 1, Timiᗰoara (HCLMT nr. 38/29.01.2008) – S.C. ROMKATEL S.R.L. Documentaᘰia prevede construirea pe sit a unei hale de depozitare. § P.U.D. “Extindere spaᘰii de producᘰie”, str. Ovidiu Cotruᗰ, nr. 28, Timiᗰoara (HCLMT nr. 39/29.01.2008) – S.C. KATHERIN ROMÂNIA S.R.L. Documentaᘰia prevede extinderea actualei fabrici. • P.U.Z. “ Zonူ pentru spaᘰii comerciale, servicii, show room, depozite”, intravilan ᗰi extravilan, Calea ᗠagului DN 59 km. 7+300 dreapta (HCMLT nr. 37/29.01.2008) – S.C. JOMBRITA INVESTITII S.R.L., S.C. TOP Documentaᘰia prevede extinderea intravilanului Timiᗰoara prin construirea a unor imobile cu destinaᘰia de spaᘰii comerciale, servicii, show room ᗰi depozitare.

Prin urmare, în acest teritoriu se preconizeazူ dezvoltarea unor zone destinate în principal depozitူrii ᗰi serviciilor, în cooperare cu zone de comerᘰ ᗰi producᘰie nepoluantူ. Acest tip de funcᘰiuni sunt preferate datoritူ poziᘰionူrii în apropierea unei rute principale de trafic: DN 59 ᗰi centura ocolitoare a Timiᗰoarei, deci cu posibilitatea accederii facile la reᘰeaua de transport majorူ.

2.2. Încadrarea în localitate Terenul studiat în cadrul planului urbanistic se aflူ situat în partea de sud a

Municipiului Timiᗰoara, pe strada Ovidiu Cotruᗰ. Terenul studiat are suprafaᘰa totalူ de 25.400 mp, înscris în C.F. 427419, nr. Top.

427419 ᗰi C.F. 427431, nr. top 427431, teren intravilan, în proprietatea S.C. CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L.

Teritoriul luat în studiu este delimitat astfel: - la est: alte parcele private - la vest: alte parcele private - la nord: DE 1324/3 - la sud: DE 1320

2.3. Elemente ale cadrului natural Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate neamenajat, fiind prezente doar drumuri de exploatare DE

(agricole). Pe teren nu sunt plantaᘰii, înalte sau joase, fiind utilizat preponderent pentru

agriculturူ. Pe teren nu au existat construcᘰii sau activitူᘰii generatoare de poluare a solului. Pentru acest teritoriu au fost furnizate date generale, constituind baza pentru

studiile geotehnice ce vor trebui efectuate pentru fiecare amplasament in parte. DATE GENERALE Din punct de vedere morfologic, zona se incadreaza in marea unitate

geomorfologica Depresiunea Panonica, in zona cea mai depresionara a acesteia – Cimpia Tisei, unitatea Campia de Vest, subunitatea Campia Galatca – Bega, cu energie de relief redusa, avand panta generala sub 0,5%.

Seismic, in conformitate cu Normativul P 100/1992, zona se incadreaza in zona “D” (constructii de medie imporatanta) avand KS =0,16 si TC =1,00 sec.

7

Adancimea maxima de inghet (STAS 6054/77) este de 0,70 m. Apa freaticူ este prezentူ în straturile nisipoase ᗰi în cele argiloase de grosime mai

mare. Nivelul apelor subterane sufera fluctuatii sezoniere, in functie de regimul pluviometric.

Caracteristici climatice ale zonei: Zona Timiᗰoarei se încadreazူ în caracteristicile climatice generale specifice

climatului temperat continental. Anotimpurile sunt bine conturate ᗰi caracterizate: - primူverile sunt timpurii ᗰi adesea capricioase - veri uscate ᗰi lungi - toamne lungi ᗰi cu temperaturi relativ constante - ierni blânde ᗰi scurte.

Temperatura aerului: - media lunarူ maximူ: +20 ÷ +28°C (iulie-august) - media lunarူ minimူ: -1 ÷ -2°C (ianuarie) - temperatura medie multianualူ a aerului: 8,8°C - data medie a primului îngheᘰ: 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale (Tmax>30°C): 8 zile/an - durata medie de strူlucire a soarelui: 1924,1 ore/an.

Precipitaᘰii: - media lunarူ maximူ: 70-80 mm (iunie) - cantitatea medie multianualူ a precipitaᘰiilor: 660 mm/an - numူr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile/an - numူr mediu al zilelor cu brumူ: 25 zile/an

Vântul: direcᘰii predominante N-S 16% E-V 13%

În anotimpul rece ᗰi în perioadele de calm poate apူrea fenomenul de inversiune atmosfericူ.

Corespunzူtor latitudinii la care se situeazူ zona studiatူ, se înregistreazူ o radiaᘰie solarူ directူ medie de 736 cal/mp la 21.06 ᗰi 118 cal/mp la 22.12, cu un coeficient de transparenᘰူ a norilor de 0,342.

Numူrul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. Din punct de vedere al particularitူᘰilor topoclimatice se remarcူ o repetiᘰie relativ

uniformူ în suprafaᘰa unora dintre elementele meteorologice. Caracteristici geo-tehnice ale terenului Amplasamentul aproximativ plan orizontal nu este la momentul prezent ocupat de

construcᘰii, destinaᘰia anterioarူ a terenului fiind agricolူ; terenul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sူ-i pericliteze stabilitatea.

Morfologic, Timiᗰoara se situeazူ în Câmpia joasူ Timiᗰ-Bega cu o energie de relief redusူ, parte a unitူᘰii geomorfologice Depresiunea Panonicူ.

Geologic, pe adâncimea ce intereseazူ din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanᘰူ lenticular încruciᗰatူ de pူmânturi argiloase ᗰi nisipoase într-o largူ gamူ granulometricူ, coloristicူ ᗰi de diferite consolidူri specificူ câmpiei joase.

Amplasamentul în cauzူ se caracterizeazူ prin interceptarea pူmânturilor argiloase (umpluturi ᗰi teren natural) în partea superioarူ a stratificaᘰiei.

Pânza freaticူ permanentူ se aflူ la o adâncime de 2,5-3,5 m, iar în perioadele cu exces de umiditate, pânza freaticူ urcူ la 1,00 m.

Adâncimea de îngheᘰ este de 0,60-0,70 m. Datele geotehnice ᗰi condiᘰiile de fundare recomandate urmeazူ a fi verificate

pentru fiecare amplasament pe care urmeazူ a se construi. În conformitate cu normativul P100/2006 ᗰi harta seismicူ, amplasamentul se

gူseᗰte în zona seismicူ de calcul D, cu o valoare a acceleraᘰiei de vârf ag=0,16g ᗰi perioada de colᘰ Tc=0,7s.

8

2.4. Circulaᘰia În prezentul accesul se face din strada Ovidiu Cotruᗰ – stradူ aparᘰinând inelului V

al Municipiului Timiᗰoara. Actualmente strada Ovidiu Cotruᗰ are un profil transversal de 7,00m cu douူ benzi de circulaᘰie. Este propus pentru largire la un profil de 26,00m Accesul auto si pietonal, pe teren, se va realiza prin doua accese: unul pe latura din Nord din drumul de exploatare De1324/3 cu un profil de 6,00m propus spre largire la un profil de 12,00m sau un drum de acces direct din str Ovidiu Cotrus cu un profil de 7,00m; iar celalalt din drumul de exploatare De 1320 cu profil de 4,00m, propus pentru largire, la un profil de 12,00m. In incinta se vor prevedea alei carosabile platforme si parcaje. Vor fi respectate caile de interventie pentru masinile de pompieri prevazute in normativul P118/1998.

2.5. Ocuparea terenurilor Zona studiatူ are suprafaᘰa totalူ de 25.400 mp ᗰi este teren liber de construcᘰii.

- terenul nu este ocupat de nici o constructie - zona nu dispune de spaᘰii verzi amenajate - sub aspect juridic, terenurile din zona studiatူ sunt terenuri proprietate privatူ.

În vecinူtatea spre nord ᗰi nord-vest sunt aprobate documentaᘰii de urbanism pentru realizarea unor zone de servicii, comerᘰ, depozitare ᗰi producᘰie, pe teritoriul municipiului Timiᗰoara, prezentate anterior.

În apropiere nu sunt zone cu funcᘰiunea de locuire, în principal ᗰi datoritူ învecinူrii cu DN 59 care este un traseu major de circulaᘰie în zonူ. Zonele de locuinᘰe sunt situate la o distanᘰူ de cca. 600 m de amplasamentul studiat.

2.6. Echiparea edilitarူ Pe amplasament nu existူ la ora actualူ utilitူᘰi ce pot fi folosite ca atare. La nord-est de teren existူ o reᘰea de înaltူ tensiune LEA 110kV care trece parᘰial

peste zona studiatူ. Necesarul de utilitူᘰi pentru funcᘰiunile solicitate vor fi stabilite în urma realizူrii unor

proiecte de specialitate elaborate de proiectanᘰi autorizaᘰi. Se va ᘰine cont de propunerile referitoare la infrastructurူ proiectate pentru PUZ

aprobat la nord de amplasamentul proprietatea beneficiarului. 2.7. Probleme de mediu Relaᘰia cadrul natural – cadrul construit În zonူ nu sunt prezente surse seminificative de poluare a mediului, terenul având

o vreme îndelungatူ folosinᘰူ în principal agricolူ. În acest moment ᗰi în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri

pregူtite pentru dezvoltarea în acord cu funcᘰiunile urbane ᗰi implicit industriale, este în continuူ creᗰtere. ᘠinând cont de poziᘰia terenului, se va asigura un echilibru între suprafeᘰele ocupate de construcᘰii ᗰi cele rezervate spaᘰiilor verzi.

În prezent, zona nu este dotatူ cu reᘰea de canalizare centralizatူ, respectiv reᘰea de distribuᘰie a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonူ sunt preluate de canalele de desecare.

Evidenᘰierea riscurilor naturale ᗰi antropice Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiatူ sau în vecinူtူᘰi. Marcarea punctelor ᗰi traseelor din sistemul cူilor de comunicaᘰii ᗰi din categoriile

echipူrii edilitare, ce prezintူ riscuri pentru zonူ Pe amplasament existူ o reᘰea electricူ LEA 110 kV Fratelia CET. Evidenᘰa riscurilor umane ᗰi antropice Nu existူ riscuri naturale sau artificiale în zona studiatူ sau în vecinူtူᘰi. Marcarea punctelor ᗰi traseelor din sistemul cူilor de comunicaᘰii ᗰi din categoriile

echipူrii edilitare, ce prezintူ riscuri pentru zonူ Pe amplasament existူ o linie de transport energie electricူ LEA 110 kV Fratelia CET. Evidenᘰa valorilor de patrimoniu ce necesitူ protecᘰie Nu este cazul. Evidenᘰierea potenᘰialului balnear ᗰi turistic Nu este cazul.

9

2.8. Opᘰiuni ale polulaᘰiei Terenul din zona studiatူ este proprietate privatူ, iar proprietarii de teren din zonူ

fac solicitူri de amplasare pentru diverse investiᘰii, în principal destinate serviciilor, comerᘰului sau depozitူrii.

Amenajarea este fူcutူ tocmai pentru a veni în întâmpinarea cerinᘰei locuitorilor pentru a se putea realiza activitူᘰi economice. Funcᘰiunile ᗰi activitူᘰile din zonူ vor avea caracter nepoluant.

Primူria Municipiului Timiᗰoara ca autoritate localူ are rol de decizie ᗰi mediere a intereselor individuale ᗰi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltူri controlate în teritoriu, fiind susᘰinutူ de cူtre Consiliul Judeᘰean Timiᗰ ca autoritate cu rol de coordonare a amenajူrii teritoriului la nivel judeᘰean.

Legea nr 52/2003 privind transparenᘰa decizionalူ în administraᘰia publicူ faciliteazူ accesul populaᘰiei la luarea deciziilor din administraᘰia publicူ, la consultarea documentaᘰiilor de amenajarea teritoriului ᗰi urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate ᗰi integrate în aceste documentaᘰii.

Consultarea populaᘰiei se realizeazူ prin anunᘰuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare ᗰi dezbatere publicူ.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICဠ 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Conform prevederilor P.U.G. Timiᗰoara este preferabilူ dezvoltarea de funcᘰiuni

altele decât locuirea de-a lungul DN 59 ᗰi de-a lungul strူzii Ovidiu Cotruᗰ. În urma solicitူrilor beneficiarilor, se propune realizarea unei zone pentru

depozitare ᗰi servicii, în corelare cu reglementူrile existente pentru teritoriul în care este amplasatူ, respectiv cu alte dezvoltူri propuse în vecinူtate.

Din analiza situaᘰiei existente, din Avizul de Oportunitate ᗰi din documentaᘰiile urbanistice aprobate în zonူ se pot extrage urmူtoarele:

- Pe terenul studiat se doreᗰte o funcᘰiune de servicii, comerᘰ, depozitare, funcᘰiune ce corespunde reglementူrilor urbanistice propuse în vecinူtate, prin PUZ-uri aprobate, situaᘰiei reale din teren, respectiv tendinᘰelor de dezvoltare ale zonei.

- Accesul se va realiza din drumurile de exploatare De1320, respectiv De1324 /3. - Se va respecta zona de protecᘰie a LEA 110 kV – care trece la nord-est deasupra

unei porᘰiuni din terenul reglementat.

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timiᗰoara Zona studiatူ face parte din intravilanul Municipiului Timiᗰoara pentru care se

aplicူ prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timiᗰoara. Conform P.U.G. terenul se situeazူ parᘰial într-o zonူ cu servitute a culoarelor generatoare de riscuri tehnologice LEA 110 kV.

În cadrul acestei documentaᘰii sunt propuse utilizူrile funcᘰionale ale zonei studiate, precum ᗰi traseele ᗰi profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. De asemenea se preiau traseele de circulaᘰii propuse prin alte documentaᘰii de urbanism aprobate pentru zonele limitrofe amplasamentului studiat.

Sunt evidenᘰiate traseele de utilitူᘰi care au zone de restricᘰie, precum ᗰi zonele cu restricᘰii de construire.

3.3. Valorificarea cadrului natural Zona studiatူ are caracter agricol. Pe teren nu existူ plantaᘰii înalte care sူ punူ

problema menᘰinerii acestora. Prin sistematizarea zonei se urmူreᗰte integrarea propunerii în cadrul existent, cu

preluarea dezvoltူrilor adiacente.

10

3.4. Modernizarea circulaᘰiei Planul Urbanistic General al Municipiului Timiᗰoara ᗰi celelalte documentaᘰii

aprobate în zonူ prevူd extinderea strူzii Ovidiu Cotruᗰ ᗰi De1321 la 4 benzi de circulaᘰie, respectiv un profil de 26,00 m. Strada Ovidiu Cotruᗰ este prevူzutူ a face parte din traseul viitorului Inel 5 de circulaᘰie.

Prin prezenta documentaᘰie se propune largirea drumurilor existente ( De1324/3-6, De1320-4 si De1349/5-4m) la 2 benzi de circulatie, cu un profil de 12m,conform planselor. Se doreste doua accese pe parcela, unul din De1324/3 sau direct din str. Ovidiu Cotrus, iar celalt din De1320.

În incinte se vor prevedea alei carosabile, platforme ᗰi parcaje. Vor fi respectate cူile de intervenᘰie pentru maᗰinile de pompieri prevူzute în

Normativul P 118/1998.

3.5. Zonificarea teritorialူ – reglementူri, bilanᘰ teritorial, indici urbanistici Funcᘰiunea dominantူ a zonei studiate va fi productie, depozitare, zonူ

administrativူ ᗰi servicii. Suprafaᘰa de teren sudiatူ va fi zonificatူ astfel:

- Zona de productie, depozitare ᗰi servicii; cu regim de înူlᘰime maxim P+2E; - Zona verde de protecᘰie a culoarelor generatoare de riscuri - Zona de circulaᘰii auto, drumuri de acces în zonူ.

Pentru teritoriul studiat se propun urmူtoarele: Realizarea unei zone pentru depozitare ᗰi servicii: Se considerူ posibilူ depozitarea de materiale de construcᘰie, produse finite

nealimentare, utilaje ᗰi maᗰini diverse, produse electrocasnice, obiecte de uz casnic, încူlᘰူminte, bunuri de larg consum etc. Nu se vor depozita produse chimice, toxice sau periculoase pentru mediu.

Rezervarea terenurilor necesare realizူrii lucrူrilor de infrastructurူ: modernizarea drumurilor clasificate, trasee noi propuse ᗰi realizarea legူturilor acestora în teritoriu. Valorificarea traseelor drumurilor ᗰi canalelor existente.

Parcaje - necesarul de locuri de parcare se va stabili in functie de destinatia si capacitatea cladirii, cu respectarea R.G.U. aprobat prin HG. 525/1996 republicat ᗰi R.L.U aferent P.U.G. Municipiul Timiᗰoara. Amplasarea parcajelor se va face la nivelul solului.

Rezolvarea într-un sistem centralizat a alimentူrii cu apူ ᗰi canalizူrii, precum ᗰi a celorlalte utilitူᘰi.

Amplasarea pe parcelူ a) faᘰူ de frontul stradal – De1324/3 – cu o retragere de 21,80m, din limita parcelei,

impusa de zona de protectie a retelei electrice LEA110kW.

b) faᘰူ de frontul stradal – De1320 – cu o retragere de 10,00m din limita parcelei.

c) faᘰူ de limitele laterale – cu o retragere de H/2 (adicူ jumatate din inူlᘰimea la

corniᗰူ) dar nu mai puᘰin de 4,00m.

Se impune respectarea zonelor de protectie: - 18,50 m fata de traseul liniei electrice LEA 110Kv, existenta in partea nord- est,

Zona de implantare a constructiilor este conform Plansei de Mobilare Propusa, anexate prezentei documentatii.

11

BILANᘠUL TERITORIAL EXISTENT PROPUSNr FUNCᘠIUNEA

SUPRA Fmp

% SUPRAF mp

%

Teren liber conf. CF 25.400 100 - -

Zona drum public - - 480 100 Teren productie, depozitare zona administrativa, servicii, din care:

- - 24920 100

- Cai de circulatie - - 8229 33,03 - Productie, depozitare, zona

administrativa, servicii - - 11570 46,42

- Spatii verzi - - 5121 20,55 TOTAL teren studiat in PUZ 25400 100 25400 100

Se va asigura procentul minim de spaᘰii verzi în corelare cu funcᘰiunea propusူ, respectiv 20%, conform aviz de oportunitate nr.14/19.05.2011

Pentru zona de depozitare ᗰi servicii indicii urbanistici de utilizare a terenului propuᗰi sunt:

POT max=50,00 % CUT max=1,50

Regimul maxim de înူlᘰime propus pentru zona de depozitare ᗰi servicii este Parter-pentru hale, respectiv P+2E-pentru corpurile administrative.

Reglementူri – configurare spaᘰialူ Configuraᘰia spaᘰialူ a zonei prevede dezvoltarea pe sit a unei zone de depozitare

ᗰi servicii ᗰi pူstrarea zonei pentru servitute a culoarelor generatoare de risc (37 m) LEA 110 kV.

Se prevူd zone speciale pentru spaᘰii verzi ᗰi dotူri tehnico-edilitare: post-trafo, bazine de retenᘰie ape pluviale, staᘰii de pompare.

Terenul va fi ocupat gradat, construcᘰiile realizându-se în etape Se vor realiza locuri de parcare pentru angajaᘰi ᗰi vizitatori. Accesele auto propuse se vor realiza din De1324/3 ᗰi din De1320, care fac legူtura

cu strada Ovidiu Cotruᗰ prin drumul De1321, conform planᗰelor anexate.

Amplasarea construcᘰiilor pe parcelူ Având în vedere configuraᘰia zonei, precum ᗰi retragerile impuse faᘰူ de culoarele

de utilitူᘰi, se propun urmူtoarele: Amplasarea construcᘰiilor faᘰူ de limitele frontale ale parcelei se va face cu

retragere de min.10,00m. Distanᘰa clူdirilor faᘰူ de limita din spate a parcelei este de min.10,00 m. Distanᘰele între clူdirile de parcele învecinate vor fi conform normelor de însorire în

vigoare. Amplasarea construcᘰiilor pe parcelူ se va face cu respectarea normelor de igienူ

cuprinse în Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului Sူnူtူᘰii. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanᘰele de siguranᘰူ între

clူdiri (construcᘰii propuse) conform Normativului P118/1998. Soluᘰia propusူ a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma

ᗰi dimensiunile construcᘰiilor, a cူilor de comunicaᘰii terestre, a drumurilor de deservire localူ, a necesarului de parcaje.

12

3.6. Dezvoltarea echipူrii edilitare

3.6.1. Alimentarea cu apူ potabilူ Pentru satisfacerea nevoilor de apူ se impune realizarea unui sistem de alimentare

atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare ale angajaᘰilor din cele trei hale cât ᗰi pentru asigurarea debitului necesar stingerii incendiilor.

Alimentarea cu apူ potabilူ ᗰi de incendiu se va realiza din sursူ proprie, printr-un foraj de adâncime propriu.

Gospodူria de apူ propusူ va fi compusူ din: cူmin de apometru, rezervor pentru înmagazinarea debitului de incendiu, staᘰie de pompare debit incendiu, reᘰea de incendiu echipatူ cu hidranᘰi ᗰi reᘰea de apူ potabilူ.

Dupူ extinderea reᘰelei urbane a Municipiului Timiᗰoara se va face racordarea obiectivului la aceasta.

Proiectele de specialitate de extindere a reᘰetelei urbane de alimentare cu apူ potabilူ, cât ᗰi execuᘰia lucrူrilor interioare vor fi realizate de proiectanᘰi ᗰi executanᘰi autorizaᘰi, respectiv de regia de profil.

3.6.2. Canalizarea apelor uzate menajere ᗰi apelor meteorice Apele uzate menajere provenite de la obiectiv vor fi colectate de o reᘰea de

canalizare menajerူ ᗰi evacuate într-un bazin vidanjabil etanᗰ, care periodic va fi vidanjat de o firmူ de specialitate. Dupူ realizarea unui sistem centralizat de evacuare a apelor uzate menajere al oraᗰului, beneficiarii se obligူ sူ se racordeze ᗰi la sistemul centralizat.

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacutate trebuie sူ respecte limitele impuse prin HG 352/2005 (NTPA 002/2002).

Proiectele de specialitate de extindere a reᘰelei urbane de canalizare, cât ᗰi execuᘰia lucrူrilor interioare vor fi realizate de proiectanᘰi ᗰi executanᘰi autorizaᘰi, respectiv de regia de profil.

Apele pluviale provenite de pe platforme de parcare autovehicule vor fi trecute iniᘰial printr-un decantor separator de produse petroliere, apoi evacuate în bazinul de stocare ape pluviale. Apele pluviale provenite de pe acoperiᗰul clူdirilor vor fi evacuate direct în bazinul de stocare ape pluviale, fူrူ a mai fi trecute printr-un decantor – separator de produse petroliere.

Acest bazin ca asigura o rezervူ de incendiu prin colectare apelor pluviale de pe suprafeᘰe. Apele pluviale convenᘰional curate provenite de pe spaᘰiul verde se infiltreazူ în sol.

3.6.3. Alimentare cu energie electricူ În zona studiatူ apar noi consumatori de energie electricူ, preponderent de uz

industrial. Obiectivul constituie un nou consumator de energie electricူ în zonူ. Alimentarea cu energie electricူ a consumatorilor se realizeazူ printr-un racord la

linia de 20 kV din zonူ ᗰi un post TRAFO în prima fazူ. Reᘰelele se realizeazူ cu cabluri subterane sau conductori torsadaᘰi montaᘰi pe

stâlpi de la care se vor realiza branᗰamente individuale la locuinᘰe ᗰi obiective de funcᘰiuni complementare.

Drumurile vor fi prevူzute cu iluminat stradal realizat cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi.

Lucrူri necesare: - Studiu de soluᘰie pentru alimentarea cu energie electricူ a obiectivului - Executarea Postului Trafo ᗰi a racordului aferent de 20 kV (LES 20 kV)

Toate aceste lucrူri se proiecteazူ de S.C. ENEL ELECTRICA BANAT S.A. ᗰi se realizeazူ de cူtre firme atestate de ANRE.

La proiectare ᗰi execuᘰie se respectူ toate prevederile normativelor ᗰi legislaᘰia în vigoare.

13

3.6.4. Reᘰele de telecomunicaᘰii Zona va fi dotatူ cu reᘰele de telecomunicaᘰii de cူtre S.C. ROMTELECOM S.A.

sau alᘰi operatori de specialitate, prin extinderea reᘰelelor din zonele învecinate. Fiecare obiectiv va fi branᗰat la aceste reᘰele pe baza cererilor individuale.

Racordul se va asigura într-un cူmin subteran de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri pânူ la centralele noilor abonaᘰi.

Traseele cablurilor TC subterane vor fi paralele cu drumurile de acces, în zone verzi pe aceeaᗰi parte cu cele ale instalaᘰiilor electrice de distribuᘰie.

O datူ cu realizarea drumurilor se vor prevedea ᗰi tuburile de protecᘰie aferente reᘰelelor de medie tensiune, racordurilor de joasူ tensiune, iluminatul stradal ᗰi reᘰelelor de telefonie, cu respectarea distanᘰelor minime, conform normativelor.

Elaborarea studiilor de soluᘰie de alimentare cu energie electricူ ᗰi telefonie pentru întregul ansamblu este foarte importantူ, ducând la alegerea soluᘰiei celei mai bune din punct de vedere tehnic ᗰi financiar.

La elaborarea proiectelor ᗰi la realizarea lucrူrilor de specialitate se vor respecta prevederile tuturor normativelor ᗰi legislaᘰia în vigoare.

3.6.5. Alimentarea cu gaz În amplasamentul studiat existူ reᘰea de distribuᘰie gaze naturale, urmând

racordarea obiectivelor la aceasta. Se prevူd branᗰamente separate ᗰi post de reglare/mူsurare pentru fiecare imobil

în parte.

3.6.6. Instalaᘰii termice Se prevede pentru întreg ansamblul independenᘰa energeticူ privind furnizarea

cူldurii ᗰi a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice individuale. Toate centralele vor avea cazane cu randamente ridicate ( peste 92%), rezultând

astfel emisii reduse de noxe. Arzူtoarele cazanelor vor funcᘰiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate

de reᘰeaua de distribuᘰie a oraᗰului.

3.7. Protecᘰia mediului Conform Anexei 1 din Hotူrârea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea

procedurii de realizare a evaluူrii de mediu pentru planuri ᗰi programe, criteriile pentru determinarea efectelor seminificative potenᘰiale asupra mediului sunt:

3.7.1Caracteristicile planurilor ᗰi programelor cu privire în special la: a) Gradul în care Planul Urbanistic General Zonal creazူ un cadru pentru

proiecte ᗰi alte activitူᘰi viitoare fie în ceea ce priveᗰte amplasamentul, natura, mူrimea ᗰi condiᘰiile de funcᘰionare, fie în privinᘰa alocူrii resurselor.

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal. Elaborarea PUZ de faᘰူ este determinatူ de intenᘰia proprietarului S.C.

CONSTRUCTIM IMOBILIARE S.R.L. de a funcᘰionaliza parcelele cu C.F. 427419, nr. top 427419 ᗰi C.F. 427431, nr. top 427431 în suprafaᘰူ totalူ de 25.400 mp.

Astfel planul prezent creazူ în mare mူsurူ cadrul pentru proiecte ᗰi activitူᘰi viitoare, datoritူ urmူtorilor factori: planurile urbanistice aprobate, construirea ᗰoselei de centurူ proiectate în vecinူtate.

Modelarea zonalူ propusူ creazူ premise pentru prevenirea impactului seminificativ asupra mediului, cu condiᘰia respectူrii prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea ᗰi transportarea deᗰeurilor, precum ᗰi la factorii de potenᘰial stres ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism asigurူ “corelare intereselor cetူᘰeanului cu cele ale colectivitူᘰii, respectiv protecᘰia proprietူᘰii private ᗰi apူrarea interesului public”.

14

b) Gradul în care Planul Urbanistic influenᘰeazူ alte planuri ᗰi programe, inclusiv pe cele în care se integreazူ sau care derivူ din ele.

În certificatul de urbanism nr. 2560/16.06.2011 se menᘰioneazူ: “Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 – Zonူ de spaᘰii verzi cu plantaᘰii de protecᘰie ᗰi servitute a culoarelor generatoare de riscuri tehnologice”, prelungit prin HCL 139/2007.

În organizarea amplasamentului s-a ᘰinut seama de planurile care au relevanᘰူ pentru prezentul PUZ.

La baza stabilirii categoriilor de intervenᘰie, reglementူrilor ᗰi restricᘰiilor impuse au stat urmူtoarele obiective principale: - încadrarea în Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timiᗰoara - asigurarea îndeplinirii mူsurilor legale ᗰi amenajူrilor necesare pentru modelarea urbanisticူ propusူ.

c) Relevanᘰa planului pentru integrarea consideraᘰiilor de mediu, mai ales din perspectivူ dezvoltူrii durabile.

Dezvoltarea durabilူ a aᗰezူrilor umane obligူ la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice ᗰi estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul annual natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilူ ᗰi contribuie la dezvoltarea celui din urmူ, astfel cူ prin regulementul de urbanism se prevede asigurarea de spaᘰii verzi ᗰi plantaᘰii de aliniament, utilizarea eficientူ ᗰi durabilူ a spaᘰiului existent, asigurarea facilitူᘰilor de desfူᗰurare a activitူᘰii, cu conservarea factorilor de mediu.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: d.1. Apa Lucrူrile de alimentare cu apူ potabilူ ᗰi canalizare sunt concepute în sensul

încadrူrii indicatorilor în limitele în limitele admise de prevederile legale în vigoare. În zona acceselor rutiere ale amplasamentului, dat fiind potenᘰialul aport de produse

petroliere, prin antrenarea apelor meteorice, se va monta un decantor de nူmol ᗰi separator de hidrocarburi.

d.1.1. Apa potabilူ Alimentarea cu apူ va servi consumului de tip menajer ᗰi se va utiliza apူ din

forajul de adâncime propriu. d.1.2. Apa uzatူ Vor fi generate ape uzate din surse menajere. Apele uzate menajere conᘰin cantitူᘰi

de poluanᘰi specifice acestor tipuri de ape. Dintre aceᗰtia menᘰionူm substanᘰele organice, compuᗰi cu azot, materii în suspensie ᗰi alᘰi compuᗰi specifici.

De asemenea canalizarea care preia apele din parcူri va fi echipatူ cu separatoare de nူmol ᗰi hidrocarburi înainte de descူrcarea în canalizarea incintei.

Vor fi întrunite astfel condiᘰiile prevူzute de Directiva Cadru Apa 2000/60/EC (WFD).

d.2. Aerul Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitူᘰile care pot constitui

surse de poluare a atmosferei sunt legate de traficul rutier. În vederea diminuူrii presiunii asupra factorului de mediu aer, prin proiect au fost

prevူzute o serie de mူsuri: - realizarea unei zone verzi de protecᘰie; - realizarea acceselor interioare se face cu prevederea de plantaᘰii pe aliniament pentru îmbunူtူᘰirea capacitူᘰii de regenerare a atmosferei, protecᘰia fonicူ ᗰi eolianူ, conform prevederilor Legii 265/2006. Se vor respecta astfel ᗰi prevederile Directivei Cadru Aer 96/62/EC.

3.7.2 Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire în special la: a) Probabilitatea, durata, frecvenᘰa ᗰi reversibilitatea efectelor Se are în vedere cူ proiectul se va armoniza cu tendinᘰa zonei de a moderniza

15

peisajul actualmente neamenajat cu funcᘰiuni specifice necesitူᘰilor socio-economice. Probabilitatea ca sူ se producူ efecte indezirabile asupra mediului este scူzutူ. b) Natura cumulativူ a efectelor - nu este cazul. c) Natura transfrontalierူ a efectelor - nu este cazul. d) Riscul pentru sူnူtatea umanူ În vederea asigurူrii protecᘰiei mediului ᗰi a sူnူtူᘰii oamenilor, în cadrul prezentei documentaᘰii se prevူd toate mူsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus.

Lucrူrile proiectate nu influenᘰeazူ negativ mediul în ansamblul sူu. Nu existူ în imediata vecinူtate zone locuite. De asemenea, în zonူ nu existူ obiecte de interes public care ar trebui sူ fie protejate. e) Mူrimea ᗰi spaᘰialitatea efectelor - nu este cazul. f) Valoarea ᗰi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de: Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

În conformitate cu “Planul de amenajare a teritoriului, secᘰiunea III – zone protejate” ᗰi anexele sale publicate în MO 152/12.04.2000, nu existူ zone ecologice de interes, desemnate în vecinူtatea amplasamentului.

În apropierea perimetrului studiat nu se aflူ nici o arie de protecᘰie avifaunisticူ sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ᗰi faunei sူlbatice, cu modificူrile ᗰi completူrile ulterioare, pânူ la Legea 345/2006. Depူᗰirea standardelor sau a valoriloe limitူ de calitate a mediului - nu se vor depူᗰi valorile limitူ. Folosirea terenurilor în mod intensiv

Terenul în suprafaᘰa de 25.400 mp are prevူzute zone verzi 20% din suprafaᘰa totalူ. Regimul de înူlᘰime maxim propus pentru zona de servicii ᗰi depozitare este P+2E parᘰial. g) Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naᘰional, comunitar sau internaᘰional - nu este cazul. 3.8. Obiective de utilitate publicူ Obiective de utilitate publicူ sunt: drumurile, reᘰelele edilitare: alimentare cu apူ, canalizare, care vor deveni publice dupူ realizare.

Terenul pe care sunt poziᘰionate drumurile propuse, respectiv cel afectat de extinderea strူzii Ovidiu Cotruᗰ va trece în domeniu public de interes local.

4. CONCLUZII – MဠSURI ÎN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanᘰူ cu Ghidul privind metodologia de elaborare ᗰi conᘰinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrူrilor Publice ᗰi Amenajူrii Teritoriului ᗰi prevederile legale în vigoare. La baza stabilirii categoriilor de intervenᘰie, reglementူri ᗰi restricᘰii impuse au stat urmူtoarele obiective principale: - încadrarea în Planul urbanistic general al Municipiului Timiᗰoara; - încadrarea în planuri urbanistice aprobate pânူ în prezent pentru zona studiatူ ᗰi zonele adiacente; - asigurarea amplasamentelor ᗰi amenajူrilor necesare pentru obiectivelor prevူzute prin temူ. Prezentul P.U.Z. are caracter de reglementare ce expliciteazူ prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare ᗰi conformare a construcᘰiilor pe zona studiatူ. Planul Urbanistic General al Municipiului Timiᗰoara.

Întocmit, arh. Loredana Brihac