keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 213/25.05.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinte si functiuni complementare", str. Iancu Vacarescu nr. 1-5, Timisoara

25.05.2010

Hotararea Consiliului Local 213/25.05.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinte si functiuni complementare", str. Iancu Vacarescu nr. 1-5, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-018441/15.04.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul prealabil de Oportunitate nr. 03/18.03.2009 aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 150/24.03.2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 03/PV-04.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Avizul nr. 130/15.07.2009 al Consiliului Judeţean Timiş, Avizul Comisiei de Monumente nr. 197U/10.09.2009, precum si Adresa Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 6 din 04.01.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,Locuinte si functiuni complementare", str. Iancu Vacarescu nr. 1-5, Timişoara, având ca beneficiar pe S. C. Gad Properties S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. UTZ 177/08, realizat de B.I.A Radu Botis, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc indicii de construibilitate: pentru UTR 1 - zona de dotari si servicii publice: regimul de înălţime maxim S+P+3E ÷ S+P+8E+2Er, H max cornisa de 37m, procentul de ocupare al terenului POT max de 66 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de max 4, spaţii verzi de minim 22,24% din suprafaţa totală a parcelei - conform Adresei Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 6/04.01.2010, Pentru UTR 2 - zona locuire: regimul de înălţime maxim S+P+4E , H max cornisa de 18m, procentul de ocupare al terenului POT max de 20 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de max 1,4, spaţii verzi de minim 58,57% din suprafaţa totală a parcelei - conform Adresei Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 6/04.01.2010, indicii generali pe terenul studiat POT max de 40%, CUT max de 3, acces auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2010-000044/28.01.2010, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Locuinte si functiuni complementare", str. Iancu Vacarescu nr. 1-5, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.
Terenul studiat, in suprafata totala de 10.569 mp este înscris în C.F. nr. 405633 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 146231/A), nr. top: 16999/2/2, 17000/2, 17002-17003/1/2, 17002-17003/2, 17004, 17007, 17008/2, 17023/1, 17024, 17032, fiind proprietatea firmei S.C. GAD PROPERTIES S.R.L. In urma verificarilor din cadrul Directiei de Urbanism, s-a constatat ca parcela inscrisa in C.F. nr. 405633 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 146231/A), de sub nr. top 17008/2 ce face parte din prezenta documentatie, are un surplus de 907 mp teren, fata de suprafata inscrisa in CF pentru nr. topo 17008/2, suprafata ce urmeaza a se reglementa pana la faza Autorizaţia de Construire.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ,,Locuinte si functiuni complementare", str. Iancu Vacarescu nr. 1-5, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. GAD PROPERTIES S.R.L.;
- Proiectantului S.C.DELTA PROJECT S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: memoriu_refacut_CUT_1.4.pdf

RADU BOTIS birou individual de arhitectura 300687 Timişoara str. Martir Andrei Istvan, nr. 16, bl. 55, sc. E, ap. 10, tel. 0723 53 B6 87 T.N.A. 4219 C.N.P, 1780118354748 cont BRD RO10BRDE360SV25900483600RON Pr. nr. UTZ 177/08 FOAIE DE GARDĂ Denumirea proiectului PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINȚE ŞI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE Beneficiari Sc GAD PROPERTIES sr] Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL -P.UZ. - Proiectant general Radu Botis Birou Individual de Arhitectura 300687 Timişoara str. Martir Andrei Istvan, nr. 16, bl. 65, sc, E, ap. 10 Data aprilie, 2008

RADU BOTIS birou individual de arhitectura 300687 Timişoara str. Martir Andrei istvan, nr. 16, bl. 65, sc. E, ap. 10, tel. 0723 53 86 87 T.N.A. 4219 C.N.P. 1780118354748 cont BRD RO10BRDE360S5V25900483600RON MEMORIU GENERAL 1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoastere a P.U,Z. e Denumirea lucrării PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINȚE ŞI FUNCŢIUNI CONPLEMENTARE PARCELELE CAD. 16999/2/2, 17000/2, 17002- 17003/1/2, 17002-17003/2, 17004, 17007, 17008/2, 17023/1, 17024, 17032 INTRAVILAN TIMISOARA, jud. Timiş e Beneficiari Sc GAD PROPERTIES srl e Proiectant general Radu Botis Birou Individual de Arhitectura 300687 Timişoara str. Martir Andrei Istvan, nr. 16, bl. 65, sc. E, ap. 10 o specialist RUR Radu Botis Birou Individual de Arhitectura 300687 Timişoara str. Martir Andrei Istvan, nr. 18, bl. 65, sc. E, ap. 10 Subproiectanți SC GEOLINK SRL Timişoara, str. E.Zola ,nr.92 Ing. Huderna Cristian SC DELTA PROJECT SRL Ing. Florescu Constantin e Proiect nr. UTZ 177/2008 - Data elaborării aprilie 2008

1.2 Obiectul PUZ Obiectul documentației de față îl constituie 10 parcele de teren aflate în zona centrală a intravilanului municipiului Timişoara. Regimul juridic al terenurilor luate în studiu se prezintă astfel: - Teren şi construcţii în str. | Văcărescu, nr. 1-5, nr. cad. 16999/2/2, 17000/2, 17002-17003/1/2, 17002-17003/2, 17004, 17007, 17008/2, 17023/1, 17024, 17032 din CF cu nr. 146231/A Timişoara, bun comun, cumparare nr. 44689/2007. - Suprafața totală a terenului este de 10 569 mp. Regimul economic al terenului: teren Cc intravilan. Lucrarea are drept scop extinderea zonei de locuinţe colective, servicii publice şi centre de cariier creeată în partea centrală a intravilanului localității Timişoara, Documentaţia prevede: trasarea viitoarelor drumuri, profilarea lor în funcție de trama stradală existentă a localității, propunerea unor posibile clădiri gândite în vederea dezvoltării zonei de locuințe, servicii către populație şi centru de cartier, toate acestea fiind puse în relație cu parcelele existente, cu maniera în care acestea pot coopera şi cu evoluția evidentă de dezvoltare a unei importante zone rezidențiale în municipiul Timişoara. Planul urbanistic zonal de față propune o parcelare a terenului în vederea constituirii unei singure parcele, destinate construirii de locuințe individuale, Instituții-Servicii, zone verzi, precum şi terenul ce se va ceda pentru realizarea de drumuri. Planul Urbanistic Zonal cuprins în prezenta documentație este întocmit în conformitate cu Legea nr.50/1991 republicată şi Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 privind Metodologia de elaborare şi conținutul — cadru al Planului Urbanistic Zonal, ținând cont şi de Ordinul nr.536/1997 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea "Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populației”, prezenta documentație tratând următoarele categorii de probleme, enunțate de către beneficiar: + parcelarea în conformitate cu R.G.U. şi prevederile C.L. Timişoara; - stabilirea regulilor urbanistice de amplasarea construcțiilor în cadrul parcelei şi a procentelor de ocupare şi utilizare a terenului în conformitate cu R.G.U, şi prevederile C.L. Timişoara;

- stabilirea soluțiilor de principiu a echipării cu utilităţi a noii parcelări; » stabilirea soluțiilor de principiu a profilelor stradale noi creeate în conformitate cu pervederile legale existente în domeniu şi prevederile C.L. Timişoara; - stabilirea mişcării proprietarilor asupra terenului studiat, în vederea realizării ansamblului rezidențial propus. - ambientarea zonei, soluții de principiu: spaţii verzi, iluminat public. Zona, în conformitate cu P.U.G. al Intravilanului municipiului Timişoara, este destinată locuirii precum şi centrului de cartier. Odată cu aprobarea sa, Planul Urbanistic Zonal devine un instrument de lucru la îndemâna factorilor de decizie locali şi care poate sta la baza elaborării şi aprobării tuturor proiectelor de dezvoltare propuse de diferiți beneficiari cum ar fi colectivități sau persoane particulare, administrație centrală şi locală, agenți economici, etc. 1.3. Surse documentare 1.3.1. Studii şi proiecte elaborate anterior PUZ 1. Planul Urbanistic General Intravilanului municipiului Timişoara 2. pînă la ora actuală, nu există în cvartalul propus spre studiu documentații de urbanism aprobate, de care să ținem seama. 3. Planşe cadastrale cu intravilanul municipiului Timişoara. 1.3.2. Studii de fundamentare, proiecte întocmite concomitent cu PUZ 1. Date topografice şi cadastrale sc.1:1000 proiect întocmit de SC GEOLINK SRL Timişoara. 2. P.U.Z. ISPAN MARTIN, referitor la parcela cadastrală A24/1, elaborator SC DANCU & ASOCIAȚI SRL Timişoara Pentru nevoile documentaţiei au fost folosite copii ale documentației menționate. 1.3.3. Date statistice La ara actuală terenul este destinat producției şi este complet depopulat. Propunerea aduce un număr posibil de aproximativ 650 de locuitori.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei Terenul face parte din intravilanu municipiului Timişoara. Terenul este construibil. 22. Încadrarea în localitate Terenul luat în studiu este situat în zona centrală a intravilanului municipiului Timişoara, cu destinație propusa prin PUG de locuire şi funcțiuni complementare locuirii, fiind legat prin str. lancu Văcărescu şi B-dul 16 Decembrie de restul localității. Limitele terenului sunt: la Vest: parcele cadastrale Cc 16 999/2/1, 17 001 -8 la Nord: parcele cadastrale Cc 16 999/1, 17 033 la Est: str. lancu Văcărescu, respectiv parcele cadastrale Cc 17 027 - 031 la Sud: B-dul 16 Decembrie, respectiv parcele cadastrale Cc 17 009, 17 022, 17 023 2.3. Elemente ale cadrului natural Zona este lipsită de factori de poluare, neexistând în vecinătate agenți cu degajări de noxe, produceri de zgomote sau alte elemente ce nu sunt compatibile cu o zonă rezidențială. Terenul este relativ plan şi orizontal având stabilitatea generală asigurată, Din punct de vedere seismic, terenul se încadrează în zona D cu Ts=1,0s şi Ks=0,16 echivalent gradului 7 M.K.S. de intensitate seismică faţă de care se va aplica sporul corespunzător clasei de importanță a construcției. Adîncimea de îngheț conform prescripțiilor este de 0,80 m. 24. Circulaţia Accesul în zonă se poate face astfel: - de la sud, pe B-dul 16 Decembrie - de la est, pe str. lancu Văcărescu

Analiza circulației din zona studiată a relevat o serie de disfuncționalități de natură sirict legată de circulație dar şi privind legătura normală a zonei cu restul localității, expuse în continuare: - Zona este lipsită de irigare cu circulații. » Circulaţia pietonieră şi ciclistă nu este prevăzută pe nici una dintre căile de acces în zonă. + Zona nu are prevăzute parcaje. 2.5. Ocuparea terenurilor. 2.5.1. Funcţiunile care ocupă zona studiată La ora actuală, folosința terenului este producție. Clădirile sunt complet dezafectate, respectiv în diferite stadii de degradare. 2.5.2. Relaționări între funcțiuni Funcțiunea existentă nu se regăseşte în PUG 2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit Actualmente, terenul are un POT de 58,50% şi un CUT de 1,90. regimul maxim de înălțime este P+4E, adică 18,70 m. 2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine Propunerea vine să întregească zona cu funcțiuni deja existente. 2.5.5. Asigurarea cu spații verzi Actualmente, nu există spații verzi. 2.5.6. Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată Stabilitatea terenului este asigurată. Nu există alte riscuri naturale în zonă.

2.5.7. Principalele disfuncţionalități. Terenul este lăsat în paragină, clădirile sunt în diferite stadii de degradare, pînă dispariție completă. Funcțiunea existentă nu se mai regăseşte în PUG, respectiv, din cauza contextului economic, nu există interes pentru repornirea producției. Majoritatea clădirilor sunt amplasate pe limita de proprietate, constituind sursă de discomfort peniru vecini. În continuare, enumerăm: o Disfuncţionalități privind circulaţia auto şi pietonală (profile stradale neconforme cu normele în vigoare şi necesitățile zonei, circulație auto insuficientă, circulație pietonală şi ciclistă inexistentă) Lipsa serviciilor în zonă. Spaţii de parcare inexistente, Lipsa zonelor verzi amenajate. Neutilizarea potentialului real al terenului o o oo 2.6. Echipare edilitară 2.6.1. Stadiul echipării edilitare Căi de comunicație: la ora actuală, accesul la parcela în discuție se face de la sud de pe B-dul 16 Decembrie, iar de la est de pe sir. lancu Văcărescu. Zona suferă în mare parte de lipsa principalelor utilități. Prin PUZ se propune echiparea cu utilităţile existente în localitate, Alimentarea cu apa potabilă şi canalizarea se vor realiza în sistem centralizat. Reţeaua de canalizare menajeră se va realiza în sistem centralizat. Rețeaua de canalizare pluvială se va realiza în sistem centralizat. Se vor prevedea de asemenea, bazine de retenție, apa din acestea fiind apoi folosită pentru udatul zonelor verzi, Rețelele de transport energie electrică: există pe căile majore de circulaţie, respectiv pe parcela în discuție. Încălzire: există racord la rețeaua publică, dar clădirile nou construite se vor alimenta din rețele proprii.

Alimentare cu gaz metan: rețeaua de gaz este prezentă pe căile majore de circulație. Telefonie, alte instalații: Rețelele de telefonie, cablu TV, fibră optică există pe căile majore de circulație. 2.6.2. Principalele disfuncţionalităţi Se apreciază că disfuncționalitățile cele mai evidente sunt funcțiunea incompatibilă (producția), neutilizarea potențialului maxim al terenului, lipsa circulațiilor auto şi pietonale, lipsa dotărilor. 2.7. Probleme de mediu La ora actuală, terenul luat în studiu este în folosință economică - producţie, neexistând un micro-ecosistem valoros. De asemenea el nu canține nici un fond construit, care să susțină folosinţa actuală. Terenul este relativ plan şi orizontal având stabilitatea generală asigurată, neexistând vreun risc natural sau antropic. Toate aceste prevederi nu aduc riscuri pentru zonă. De asemenea, rețelele edilitare prevăzute în zonă, se încadrează în avizele specifice solicitate: alimentarea cu apă se face prin foraje cu stații de pompare, avizate de A.N. Apele Române, A.N.l.F şi A.N. Protecţia Mediului, rețeaua majoră de canalizare pozată pe arterele majore de circulație este direcționată spre Calea Aradului şi preluată de rețeaua de canalizare a Municipiului Timişoara, aflată în administrarea SC AQUATIM SA (proiect în fază S.F.-elaborator SC DELTA PROIECT SRL Timişoara), astfel că nu se acceptă fose septice în această zonă; apele pluviale de pe fraseele rutiere sunt preluate prin rigole deschise incluse în profilele stradale şi direcționate spre bazine de retenție dimensionate pentru a prelua zone cât mai mari. Pentru toate aceste soluții există avize favorabile A.N. Apele Române, A.N.l.F., A.N.Protecţia Mediului. Apele pluviale de pe parcelele destinate construirii sunt păstrate în interiorul fiecărei parcele, prin bazine proprii de stocare, această apă fiind folosită la udarea spațiilor verzi si fluxuri nici de apă nepotabilă (toalete, etc), după caz. Această soluție este de asemenea inclusă în avizele specifice obținute şi va fi impusă ca şi condiție la faza de Certificat de Urbanism pentru Construire. Rețelele majore de alimentare cu gaz metan pentru zonă sunt deja la faza P.T, Rețelele de alimentare cu energie electrică şi iluminat stradal sunt prevăzute în toate ariile parcelate din zonă, fie prin extinderi directe, fie prin preluari din rețelele de înaltă tensiune cu ajutorul posturilor de transformare, după caz. Nu există in zonă valori de patrimoniu ce necesită protecție. Nu există in zonă potențial balnear sau turistic.

Toate aceste aspecte relevă faptul că evaluarea impactului pe care îl produce aplicarea P.U.Z. este neglijabil din punctul de vedere al mediului, având în vedere următoarele: o Nu sunt prevăzute implantări de surse de poluanți sau care ar putea modifica condițiile de mediu existente caracterizate prin încadrarea într-o atmosferă orăşenească în devenire. Nu sunt evidenţiate riscuri naturale existente. Sistemul căilor de comunicații, şi echipare edilitară, existente şi proiectate nu prezintă riscuri pentru zonă 28. Opţiuni ale populației S-a manifestat tendința deţinătorilor de terenuri din Timişoara de a construi locuințe colective şi clădiri de birouri, pentru a veni în întîmpinarea cererii crescînde de astfel de spații. Tema de proiectare propusă de către beneficiar se suprapune peste reglementările P.U.G.ului şi este în concordanță cu Hotărârile Consiliului Local Timişoara, şi a Consiliului Județean Timiş. Această tendinţă de a da suprafeţelor de teren cu destinația inițială de producție o altă funcțiune, se manifestă extrem de puternic şi este necesar ca documentațiile ce vor structura evoluția viitoare a comunei să țină seama de aceste intenții. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Pentru nevoile prezentului PUZ a fost considerată necesară întocmirea în cadrul studiilor de fundamentare a lucrării „Date topografice şi cadastrale sc.1:1000" prin care în afara suportului topo au fost evidențiate datele principale privind situația parcelară şi a proprietăților. Concluzia principală a studiului a fost aceea că lucrările preconizate prin PUZ au în vedere numai terenuri ce se află proprietatea beneficiarului.

3.2. Prevederi ale PUG. Prevederi ale C.L. Timişoara. Prevederi ale C.1. Timiş. Planul Urbanistic General conține unele referiri şi recomandări privind UTR49 a intravilanului municipiului Timişoara, în care se află terenul studiat, printre care se amintesc: » Zona este destinată pentru construirea de clădiri care să adăpostească funcțiuni mixte — depozitări, prestări servicii. - De asemenea avizul de oportunitate nr. 3 din 18.03.2009 avizează favorabil funcțiunea de locuințe colective, servicii şi funcțiuni complementare. Consiliul Județean Timiş face referire la viitoarea zonă metropolitană Timişoara, prin H.C.J nr. „ din care spicuim: în exiravilanele localităților sau intravilanele extinse, în cadrul P.UZ. se va respecta proceniul de 18-20 % pentru rezolvarea căilor de circulație (funcție de poziția amplasamentului), Din terenurile rămase de amenajat se va rezerva un procent de min 5% peniru dotări socio-culturale şi min 5-7% pentru spații verzi. Propunerile de amenajare a zonei construite se vor face numai în spiritul creării unei diversități a spațiului urban şi conferirea unei identități proprii fiecărei zone (pieţe, scuaruri, alveole, retrageri de fronturi stradale, trasee inedite ale căilor de circulație); In zonele rezidențiale lotizarea terenurilor se va face pornind de la parcela minimă de 500 mp, recomandabil 1000 mp, cu creierea unei game variate de suprafețe, pentru a răspunde obţiunilor populației. În conformitate cu RGU, stabilim: anexa 2, pci. 2.1 - zonă predominant rezidențială (locuințe cu dotări aferente) — POT 40% anexa 3, pct. 3.10 - Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor anexa 4, pct. 4.11.3 - Locuinţele colective cu acces şi lot folosit în comun vor fi prevăzute cu: o accese carosabile pentru locatari; o accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor: o accese la parcaje şi garaje. anexa 5, pct. 5.11.1- câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuințe colective cu acces şi lot în comun.

- anexa 6, pci. 6.8 - Pentru construcţiile de locuințe vor fi prevăzute spații verzi şi plantate, în funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2 m2/locuitor. De asemenea, la elaborarea proiectelor pentru Autorizația de construire se va ține seama de: RGU, art. 17, 18, 23, 24 respectiv Ord, 563/1997, art. 2,3, 4,5, 16, 17. 3.3. Valorificarea cadrului natural În zonă nu există elemente ale cadrului natural ce merită a fi menținute, Se propune plantarea unui arbore de talie medie la fiecare 150 mp de parcelă. Se interzice forarea de noi puțuri fără avizul A.N.-Apele Române. 3.4. Modernizarea circulației Prezentul subcapitol tratează lucrările necesare asigurării traficului auto şi pietonal al teritoriului studiat. Potrivit datelor rezultate din dezvoltarea studiului a rezultat că modernizarea circulaţiei din zonă atât carosabilă inclusiv parcaje cât şi pietonieră constitue una din principalele probleme care este necesar a fi rezolvate având implicații majore atât din punct de vedere funcțional cât şi privind creierea unei ambianțe urbane corespunzătoare unei zone rezidențiale, Disfuncționalitățile de circulației au fost prezentate la cap. 2.4. rezolvările propuse urmărind, în măsura posibilului eliminarea, în cea mai mare parte sau totală a acestora. 3.4.1. Transportul în comun. Transportul în comun este prezent pe cele două artere majore adiacente terenului.

3.4.2. Circulațiile auto Pornind de la accesul existent în incintă, propunem un carosabil de 6,00 m care să permită accesul auto şi pietonal la toate clădirile. Se va respecta zona de protecție a carosabilului de 0,5 m care va fi liberă. Nu sunt prevăzute locuri de parcare la nivelul solului. Noile prospecte obținute şi propuse respectă normele P.S.l. în vigoare. În acest scop s-a obținut avizul P.S.l. ce se anexează în copie. 3.4.3. Circulaţia pietonală, ciclistă, handicapați. Pe toate arterele de circulație auto sunt prevăzute circulații pietonale. Accesul în toate instituțiile publice cât şi serviciile către populație a persoanelor cu handicap va fi cerut prin Ceriificatul de Urbanism. De asemenea trecerile de pietoni vor fii adaptate şi persoanelor cu handicap. (coborâri înclinate de pe trotuare, semafoare sonore, etc.) Se vor consulta şi plangele cu profile stradale. 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ — REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL 3.5.1. Zonificare, principii de rezolvare urbanistică Potrivit temei lansate de către beneficiar obiectul principal al studiului îl constitue lotizarea terenului în conformitate cu prevederile R.G.U. ale R.L.U. şi P.UG, al municipiului Timişoara, pervederile C.L. Timişoara, şi celelalte norme în vigoare din domeniu, în vederea locuirii şi funcțiunilor complementare. Asifel s-a obținut o parcelă, destinată construirii de locuințe colective, Servicii către populație, zone verzi, precum şi terenul pentru realizarea de drumuri publice. Principiul de rezolvare urbanistică a urmărit îndeaproape rezolvarea circulațiilor, precum şi principiul unificării zonelor funcţionale (centru de cartier, locuire, zone verzi), Estimările prevăd un număr de 200 apartamente de 1, 2 şi 3 camere, ceea ce înseamnă un număr de 650 persoane, respectiv 13 000 mp destinaţi spatiilor comerciale şi birourilor. De asemenea, se propune o parcare subterană de

aproximativ 5 000 mp, pentru 200 autoturisme. În conformitate cu Normele locale privind determinarea numărului locurilor de parcare, Anexa 2, estimăm: e Pentru locuințe: 200 ap x 1,25 parcaje/ap = 250 parcaje - Pentru sedii de firme, birouri: 9 000 mp x 1parcaj/90 mp = 100 parcaje - Pentru comerţ: 4 000 mp x 1parcaj/20 mp = 200 parcaje 3.5.2. Propuneri de intervenții privind fondul construit. Singura clădire existentă se va demola, starea acesteia şi funcțiunea nou-propusă nejustificînd păstrarea ei. 3.5.3. Reglementări Reglemeniările sunt prezentate în planşele cuprinse în documentație şi în Regulamentul Local de Urbanism care însoţeşte partea scrisă a acesteia. 3.5.4. Bilanţ teritorial SUPRAFEȚE - TOTAL mp. % Total zonă studiată - înscris în C.F. 10 569 99,93 Total zonă studiată - măsurat în teren 10 576 100,00 Locuinţe+activităţi economice 3619 20,00 | Spaţii verzi 5007 29,69 Drumuri, platforme, parcaje 1 950 18,44 | P.O.T. max. total 34,22% BUERAFETE ZUTRT ZONA SERUIEII mp. % Total zonă activități economice 3 269 100,00 Activităţi economice 2 158 66,0 Spaţii verzi 727 22,24 | Drumuri, platforme, parcaje 384 11,75 P.O.T. max. Servicii 66,0 % PR R: lu RE mp. % | | Total zonă locuire 7 307 100,00 Locuinţe 1461 20,00 | Spaţii verzi 4280 58,57 Drumuri, platforme, parcaje 1 566 21,43 P.O.T. max. Locuire 20%

Circulaţia terenurilor. SUPRAFEȚE mp % Total zonă studiată - înscris în C.F. 10 569 99,93 Total zonă studiată - măsurat în teren 10 576 100,00 Suprafața de parcelat 8 626 81,56 Suprafață drumuri, platforme, parcaje 1950 18,44 3.5.5. Indici Urbanistici Procentul de ocupare a terenului propus în zonă respectă anexa 2 din R.G.U. Procentul de ocupare a terenului s-a calculat pentru zonă de tip rezidențială. Spatiul verde e particular. POT maxim admis este de 20% pentru zona de locuințe. POT maxim admis este de 66,0 % pentru zona de instituții-servicii, funcțiuni complementare 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 1. Alimentare cu apă Se va studia memoriul tehnic pentru edilitare, anexat. 2. Canalizare menajeră Se va studia memoriul tehnic pentru edilitare, anexat. 3. Canalizare pluvială Se va studia memoriul tehnic pentru edilitare, anexat. 4. Reţea de curent electric Rețeaua de curent electric se va extinde ca soluție globală conform planşei de utilități aceasta fiind doar o soluție de principiu. Pentru execuţie se va face un proiect de specialitate, pentru care se va obține un Certificat de Urbanism şi o Autorizaţie de Construire separate.

Lucrări necesare: a) Extinderea reţelei electrice stradale de joasă tensiune existentă; pe aceeaşi stâlpi se vor monta şi corpurile de iluminat stradal; b) Realizarea branşamentelor electrice aeriene sau subterane pentru racordarea individuală a caselor şi a celorlalte obiective, cu montarea blocurilor de protecție şi măsură aferente. Proiectul pentru alimentarea cu energie electrică a zonei se va elabora de către S.C. "ELECTRICA" S.A. —Sucursala de Distribuție şi Transport Timiş, la care se va lansa comandă în acest sens. În paralel cu rețeaua electrică se va amplasa şi rețeaua TV în cablu. 5. Rețea de gaz metan Rețeaua de gaz metan se va exiinde conform planşei de utilități aceasta fiind doar o soluție de principiu. În faza studiată, se propune-.alimentarea cu gaze naturale ale consumatorilor casnici de rețeaua existentă în comună în urma unui proiect realizat de specialitate avizat de către Distrigaz Nord , pentru care se va obține un Certificat de Urbanism şi o Autorizație de Construire separate. 6. Telecomunicații Se propune extinderea rețelelor telefonice din zonă. Rețelele de telefonie se vor proiecta de către ROMTELECOM S.A. pentru care se va obține un Certificat de Urbanism şi o Autorizație de Construire separate. 7. Alimentare cu căldură. Datorită inexistenței unei rețele centralizate de alimentare cu căldură, se propune ca alimentarea cu căldură să se realizeze prin centrale proprii cu gaz metan, varianta cea mai practicată şi mai plauzibilă. 8. Gospodărie comunală. Deşeurile rezultate în urma aplicarii P.U.Z.ului rămîn la nivelul celor menajere şi vor fi selectate la producător şi eliminate prin întreprinderea de salubritate orăşenească după depozitarea lor intermediară în recipiente şi spații controlate organizate corespunzător, sarcină ce revine intreprinderii.

La fazele următoare de proiectare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în Zonă privind racordarea la utilități edilitare, apă-canal, gaze, electrice, etc. 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI. 3.7.1 Date generale. 1) Aşa cum s-a precizat, documentația de fată propune transformarea unei zone cu folosință actual producţie, într-o zonă cu caracter rezidențial. (locuințe, servicii către populație, dotări de cartier-instituții), în contextul înfregirii zonei rezidențiale din arealul studiat, Această dezvoltare urbană are la bază Planul Urbanistic General la intravilanului municipiului Timişoara, elaborat de SC IPROTIM SRL. Se anexează extrasul din P.U.G. 2) Din punctul de vedere al mediului, nu există nici un element de interes. Evoluția probabilă, în cazul neimplementării Planului Urbanistic Zonal, a zonei poate avea următorul scenariu: zona va rămâne 'în paragină până în momentul în care presiunea financiară va fi suficientă, moment în care îşi va schimba funcțiunea. 3) există o caracteristică a terenului agricol şi anume absorbția apei în sol „pe care existenţa unei zone rezidențiale o reduce cu până la 50 %, cantitate de apă ce necesită a fi preluată şi evacuată corespunzător, prin soluția de rezolvare a apelor pluviale. O altă caracteristică a acestei transformări o constituie, ridicarea temperaturii microclimatului, cu 1-2 gd.Celsius, datorită suprafețelor betonate, asfaltate, sau acoperişurilor. Acest aspect poate fi contracarat prin impunerea unor plantații de aliniament pe arterele de circulație , precum şi prin obligativitatea ca min 20 % din suprafața unei parcele de teren să fie destinată plantării cu arbori de talie medie. Aceste prevederi sunt cuprinse în regulamentul de urbanism anexă la prezenta documentați. Totuşi aceste aspecte au un caracter minor din punct de vedere al impactului asupra mediului şi au un rol de adaptare a mediului natural la o atmosferă normală, civilizată a unei zone rezidențiale. 4) nu există în zonă arii de protecție specială sau arii speciale de conservare, în termenii O.G. 236/2000, şi completări prin L.462/2001, 5) obiective de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional, precum şi modul în care s-a ținut cont de ele. nu există

6) potențialele efecte (secundare, cumulative, sinergetice) semnificative asupra mediului, pe termen scurt mediu şi lung pot fi sintetizați astfel: - pe termen scurt şi mediu factorii biodiversitatea, populația, sănătatea umană, îlora,şi valorile materiale vor creşte. - pe termen lung, factorii biodiversitate, populație, sănătatea umană, flora „aerul , valorile materiale, patrimoniul cultural arhitectonic, peisajul, vor avea un progres simțitor, iar factorul apa freatica se va diminua într-un ritm nesemnificativ; factorii climatici nu vor avea modificări semnificative datorate implementării Planului Urbanistic Zonal. 7) în context transfrontieră implementarea P.UZ.-ului este practic nesemnificativă. 8) efectele produse asupra mediului prin implementarea P.UZ.-ului pot fi concluzionate sub următoarele aspecte: rămânerea la suprafața solului pentru un timp relativ mai îndelungat a apelor pluviale, încălzirea microclimatului cu 1-2 gd. Celsius, datorată suprafețelor reflectante betonate, asfaltate sau a acoperişurilor (înclinate. sau plane), reducerea florei datorate acțiunii de construire, şi implicit a umidificării aerului, epuizarea însă într-un ritm foarte lent a resurselor de apă freatică, apariția unei cantități de deşeuri menajere în cea mai mare parte. Soluțiile pentru reducerea, prevenirea şi compensarea efectelor asupra mediului sunt detaliate în memoriul de edilitare. În plus, propunem: - se impun pe fiecare traseu de circulație plantații de aliniament cu arbori de talie medie, şi zone verzi plane, precum şi o suprafață de min 20% din fiecare parcelă destinată zonelor verzi şi arborilor de talie medie (min. un arbore de talie medie la 150 mp) prin regulamentul de urbanism. Această măsură va reduce cantitatea de apă ce ajunge simultan pe sol , scade temperatura microclimatului, şi umudifică aerul. S-au propus şi zone verzi publice compacte, destinate loisirului, locurilor de joacă pentru capii, etc „precum şi zone verzi compacte afiliate noilor Instituţii- Servicii. - Peniru epuizarea cât mai îndepărtată a resurselor apei feratice se recomandă folosirea apei de ploaie, pentru activități ce nu necesită apă potabilă (toalete, udatul zonelor verzi, etc.) - Deşeurile menajere vor fi selectate la producător, în recipiente separate, şi preluate în această formă de către Instituţia de Salubritate (Retim SA). De asemenea sunt prevăzute în spațiul urban locuri de depozitare special amenajate pentru depozitarea deşeurilor, segregate pe materiale (aluminiu, sticlă, hârtie,

plasticuri), în vederea preluării spre reciclare a acestora de către Organismele specializate (Adam —Muller Guttenbrun Recicling, etc.) 9) motivele pentru care s-au ales aceste metode au ținut cont de următorii factori: imposibilitatea tehnică a SC AQUATIM SRL de a prelua apele pluviale din localitate, precum şi adoptarea acestor soluții de către unele din Statele Comunității Europene (Franța, Germania, etc.). 10) programul de față nu produce efecte sennificative asupra mediului şi deci nu este nevoie de monitorizare a efectelor implementării P.U.Z.-ului. 11) Realizarea lucrărilor prevăzute în PUZ nu produc un impact negativ asupra condițiilor de mediu existente în sensul că nu amplifică sursele de poluare existente care rămân la nivelul actual respectiv nesemnifictive, ci încearcă să prevină, să reducă şi să contracareze influențele negative asupra mediului, rezultând dintr-un mod de locuire urban, nu sunt de presupus riscuri naturale majorate ca urmare a execuției lucrărilor prevăzute de PUZ, 3.7. Obiective de utilitate publică Se vor definitiva donațiile pentru drumuri, în urma dezmembrării, efectuate pe baza PUZ ului aprobat. 4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE 4.1. Înscrierea în prevederile PUG Se apreciază că propunerile prezentate se înscriu în prevederile Planului Urbanistic General, eforturile proiectantului fiind îndreptate către realizarea în condiții cât mai normale a funcțiunii principale : locuirea. Regulamentul urban aferent PUZ preia şi dezvoltă regulamentul aferent PUG, şi prescripțiile la nivel județean şi local cu măsuri detaliate avînd ca obiect comformarea întregului ansamblu rezidențial nou creat. 4.2. Categorii şi priorități de intervenție. Se vor stabili în funcție de solicitările ulterioare.

4.3. Lucrări în continuare Pentru dezvoltarea acțiunilor modernizare şi ambientare a spațiului urban nou constituit este apreciată ca necesară întocmirea următoarelor lucrări care pot condiționa aplicarea prezentului PUZ 4.5. Întocmirea proiectelor de execuție pentru extinderea tuturor rețelelor din zonă. Întocmirea proiectelor pentru realizarea circulațiilor şi a elementelor de ambientare. Întocmirea proiectelor în fază PAD şi PAC privind zona verde destinată loisirului. Întocmirea proiectelor de investiții pentru obiectivele menționate în proiectele în fază PUD. În atenția autorităților locale Se amintesc următoarele principii rezultate din "La Charte urbaine europeene" — CPLRE Stasbourg 17 — 19 martie 1992 Autoritățile publice trebuie să asigure dezvoltarea economică a localității Dezvoltarea economică şi dezvoltarea socială sunt indispensabile Colaborarea între sectorul public şi sectorul particular este o componentă importantă a creşterii şi dezvoltării economice a localității. Strategia realizării obiectivelor cuprinde: ordonarea prioritară justă şi logică a proiectelor de care este nevoie identificarea surselor şi a structurilor de finanțare necesare pentru elaborarea şi execuția proiectelor implicarea resurselor umane (populație localnică, sezonieră, factori interesați), mass media, în acțiunea complexă de implementare a proiectelor propuse. examinarea periodică a stadiilor şi dezvoltarea capacității de neadaptare la condițiile schimbate pe parcurs. cetățenii au dreptul de a fi consultati asupra oricărui proiect major care afectează viitorul colectivități deciziile politice locale trebuie să se bazeze pe o planificare locală şi regională condusă de echipe de profesionişti alegerea soluțiilor politice trebuie să conducă la procesul decizional

5. ANEXE 5.1. Documente Se anexează următoarele documente: - Certificatul de Urbanism nr. 1705 din 21.04.2009, emis de Primăria Municipiului Timişoara. - Memariu tehnic edilitar cu breviar de calcul. e Regulament local de urbanism. » Avizele obținute şi prezentate separat cu borderou. Intocmit, arh. Radu Botis

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM anexa la PLANUL URBANISTIC ZONAL „PARCELELE CAD. 16999/2/2, 17000/2, 17002-17003/1/2, 17002-17003/2, 17004, 17007, 17008/2, 17023/1, 17024, 17032 Cc intravilan Timişoara” l DISPOZIŢII GENERALE 1, Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice necesare elaborării documentațiilor tehnice de avizare a parcelărilor, executării construcțiilor şi echipării edilitare a zonei pentru care acesta s-a elaborat. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: - stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea şi conformarea construcțiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condițiile de ocupare şi utilizare a terenului); - precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentului General de Urbanism) şi impune condițiile şi restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în acelaşi timp cu Planul Urbanistic Zonal şi odată aprobat prin hotărârea Consiliului Local, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege, devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale. Prevederile prezentului regulament vor fi permanent corelaie cu evoluția legislației de specialitate prin grija Consiliului Local şi al elaboratorului. 2. Baza legală a elaborării Prezentul Regulament Local de Urbanism este întocmit în conformitate cu Legea nr. 50/1991 (cu modificările ulterioare) privind Autorizarea executării construcțiilor şi HG nr. 525/95 (cu modificările ulterioare) privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, precum şi cu celelalte acte normative specifice sau complementare domeniului dintre care se mentionează: Codul Civil, Legea 18/1991 a fondului funciar (cu modificările şi completările ulterioare), Legea 54/1998 privind circulația juridica a terenurilor, Legea 69/1991 privind administrația publica locală (republicată şi cu modificările ulterioare), Legea 10/1995 privind calitatea în construcții (cu modificările ulterioare), Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (cu

modificările şi completările ulterioare), Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor, Legea 137/1995 privind protectia mediului (cu modificările şi completările ulterioare), Legea 7/199% privind cadastrul şi publicitatea imobiliară (cu modificările şi completările ulterioare), Legea 84/1996 privind îmbunătățirile funciare, Legea 82/1998 pentru aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. Conținutul documentației este conform cu reglementarea "Ghid pentru elaborarea regulamentelor locale de urbanism” indicativ GM — 007 — 2000 aprobată cu ord. MLPAT nr. 21/N/10 04 2000 În aplicarea prezentului Regulament Local de Urbanism, este obligatorie coroborarea lui cu prevederile legilor, actelor normative şi reglementărilor în domeniu considerate conexe acestuia. Alte acte normative cu referiri în domeniu, ulterioare întocmirii pezentului regulament vor fi considerate, în aplicare, drept completare a celor din anexă şi vor fi respectate potrivit prevederilor din cuprinsul acestora. Nerespeciarea unei prescripții legale în vigoare la eliberarea unei Autorizaţii de Construire nu poate fi justificată prin prevederi diferite ale regulamentului. 3. Domeniu de aplicare al Regulamentului local de urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism este o suprafață de teren din teritoriul administrativ al localității Timişoara, jud. Timiş, constituită din parcelele cadastrale cu nr.cad.: 16999/2/2, 17000/2, 17002- -17003/1/2, 17002- 17003/2, 17004, 17007, 17008/2, 17023/1, 17024, 17032 Cc intravilan Timişoara, în suprafață totală de 10569 mp, idențificate prin CF nr. 146231/A Timişoara . Prevederile PUZ-ului se pot extinde şi la zonele limitrofe. Recomandăm Consiliului Local Timişoara preluarea prevederilor considerate benenfice şi introducerea acestora în PUG, pentru realizarea unei politici urbanistice unitare la nivelul întregii localități. UI REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 4, Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit. Art.1 Terenuri agricole din extravilan. Autorizarea executării construcțiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisă pentru funcțiunile şi condițiile stabilite de lege. Autorităţile administrației publice locale vor urmări, la emiterea autorizaţiei de construire, gruparea suprafețelor de teren afectate construcțiilor , spre a evita prejudicierea

activităților agricole. Prin aprobarea PUZ, terenul ce face obiectul prezentei documentații, se introduce în intravilan, cu interdicție temporară de construire până la scoaterea terenului din circuitul agricol. Art.2 Terenuri agricole din intravilan. Autorizarea executării consirucţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă peniru toate tipurile de construcții şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege. De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective : valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico- edilitare aferente acestora în ansambluri compacte. Pentru autorizația de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii. Art.3 Resursele subsolului. Autorizarea executării construcțiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conțin resurse identificate ale subsolului, este interzisă. Autorizarea executării construcțiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării resurselor identificate ale subsolului se face de către consiliul județenean Timiş sau consiliul local Giarmata, după caz, cu avizul organelor de stat specializate. În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului PUZ, modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii. Zonele care conţin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunică la consiliul județenean Timiş prin ordin al preşedintelui Agenţei Naționale pentru Resurse Minerale Timiş. Art.4 Resursele de apă şi platforme meteorologice. Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile permise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață şi subterane, de respectare a zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor. Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în zona de protecție a platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil al autorității competente pentru protecția mediului.

Art.5 Zonele cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate. Autarizarea executării construcțiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. depreciază valoarea peisajului este interzisă. Consiliul județenean Timiş va identifica şi va delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru Valoarea lor peisagistică şi va stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural şi a echilibrului ecologic. Art.6 Zonele construite protejate. Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin hotărâre a consiliului județean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului Național şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor şi la apărarea interesului public Art.7. Siguranța în construcții. Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerate ca prioritare fără ca enumerarea să fi limitativă: Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construcții. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții. HGR nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții. HGR nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor şi construcțiilor inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. MLPAT nr. 77/N/1996. Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea şi exploatarea construcțiilor. Art.8 Expunerea la riscuri naturale. Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora,

este interzisă. În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înțelege: alunecări de teren, terenuri mlăştinoase, eroziuni, zone inundabile şi altele asemenea, delimitate prin hotărâre a consiliului județean Timiş, cu avizul organelor de specialitate ale administraţiei publice. Art.8 Expunerea la riscuri tehnologice. Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în zonele de servitute şi de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație şi altor asemenea lucrări de infrastructură, delimitate conform avizelor de specialitate obținute în prealabil, anexe prezentului PUZ, este interzisă, În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului. Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile şi amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora, sau cele care sunt permise prin normativele de specialitate privitoare la energia elecirică, gaze, apă, canalizare, căi de comunicație şi alte asemenea lucrări de infrastructură, precizate sau nu în avizele de specialitate obținute în prealabil, anexe prezentului PUZ. Art.10 Construcţii cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice. Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura şi destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor legale. Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministrului Industriei şi Comerțului nr.1587 din 12 septembrie 1997. Art.11 Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilitățile financiare şi tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

Art.12 Asigurarea compatibilității funcţiunilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției şi funcțiunea dominantă a zonei. Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap. 3 a prezentului Regulament. 6. Reguli de amplasare, retrageri minime obligatorii, stilistica arhitecturală Art.13. Procentul de ocupare al terenului Procentul de ocupare al terenului pentru această zonă cu caracter mixt P.O.T. = max 66,0 % pentru subzona de aciivități economice şi P.O.T. max = 20% pentru subzona de locuire. Art.14. Coeficientul de utilizare al terenului pentru această zonă cu caracter mixt C.U.T, = max 4,00 pentru subzona de activități economice şi C.U.T. = max 1,40 pentru subzona de locuire. Art.15. Înălțimea construcțiilor Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate. În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii. Din pricina arhitecturii specifice zonei, cu înălțimi mari ale nivelelor clădirilor existente, se va ține seama în primul rînd de înălțimea la cornişă şi la coama acoperişului, decît de numărul de nivele. Regimul de înălțime general maxim impus construcțiilor este de S+P+4E (conform Avizului nr. 197/U/10.09.2009), dar nu mai mult de 18,00 m pentru subzona de locuire, respectiv S+P+8E+2Er (conform adresei 1952/02.11.2009 a DCCPCN Timiş), dar nu mai mult de 37,00 m pentru subzona de activități economice. Art.16. Aspectul exterior al construcțiilor Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice. Este preferabilă realizarea de construcții cu învelitori tip terasă. Se recornandă

utilizarea de terase circulabile, parțial înverzite. Art.17. Orientarea față de punctele cardinale Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor şi a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, fiind prioritare condițiile tehnologice specifice ale activităților. Art.18. Amplasarea față de aliniament Clădirea principală se poate amplasa pe aliniament. Autorizația de construire se emite numai dacă înălțimea clădirii nu depăşeşte distanța măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus. În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public. Art.19. Amplasarea în interiorul parcelei Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă: distanțele minime obligatorii față de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului civil şi distanțele minime, necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri. - Distanţa minimă față de limitele laterale va fi de 8,00 m, dar nu mai puțin de 4 din înălțimea clădirii. » In cazul clădirii de activități economice, se acceptă calcan, cu condiția ca regimul de înălțime pe limita laterală să nu depăşească S+P+3E, » Construcţiile se vor amplasa la minim 8,00 m de limita din spate a parcelei. » În cazul clădirilor destinate locuirii, se vor căuta soluții pentru creşterea gradului de intimitate, atît al beneficiarilor proiectului, cît şi al vecinilor, prin evitarea, unde este posibil, a amplasării golurilor principale spre limitele de proprietate, utilizarea privirii piezişe, a paravanelor, vegetației etc. 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art.20. Accese carosabile Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri. În ceea ce priveşte numărul şi configurația acceselor acestea se vor adapta

funcțiunilor concrete ce vor ocupa zona dar se vor respecta următoarele reguli: pentru construcțiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal şi aprovizionare, în funcție de destinația şi capacitatea construcției vor fi prevăzute alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului, platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate de aleile carosabile desiinate consumatorilor; pentru toate categoriile de construcții şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. În cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minimă de 3 m şi o înălțime de 3,5 m. Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obsirucționate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. Art.21. Accese pietonale Autorizarea executării construcțiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței şi destinaţiei construcției. În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare, 8. Reguli cu privire la echiparea edilitară Art.22. Racordarea la rețele tehnico-edilitare existente Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare şi de energie elecirică. De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele, sau dacă nu există şi până la apariția rețelelor publice în localitate cu avizul Agenției pentru protecția mediului. Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după realizarea rețelelor tehnico-edilitare, şi a racordării acestora la rețelele publice existente,

Art.23.Realizarea de rețele tehnico-edilitare Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile şi destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilitățile financiare şi tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați. Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari. Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza recomadabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție şi a căror extindere se preconizează. Este obligatorie realizarea bazinelor de retenție prevăzute în proiectul tehnic al echipărilor edilitare în interiorul fiecărei parcele. Apa stocată va putea fi folosită peniru udarea spațiilor verzi şi la circuite casnice care nu necesită apă potabilă. Art.24. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei sau judeţului, dacă legea nu dispune alfel. Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicații sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică. 8. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcții Art.25. Parcelarea Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării şi executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă şi de protecție a mediului. Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiții: front la stradă de minimum 35 m; suprafața minimă a parcelei obținute în urma dezmembrărilor ulterioare va respecta Regulamentul General de Urbanism de la vremea respectivă , adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile alin. (2). Sunt admise comasări şi dezmembrări pentru maxim trei parcele. Comasarea a mai mult de trei parcele se poate face doar în urma elaborării şi aprobării unui PUD pentru zona respectivă. Regulamentul de Urbanism este făcut pentru forma actuală a parcelelor. Cazurile particulare rezultate din nevoi ulterioare de folosire a terenului, care nu s-ar regăsi în prevederile PUZ-ului, se vor reglementa prin PUD-uri. PUD-urile ulterioare nu pot modifica POT-ul şi CUT-ul specificate în actualul regulament. 10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi şi împrejmuiri. Art.26.Spaţii verzi Autorizaţia de construire va conţine obligația menținerii sau creării de spații verzi şi plantate, în funcție de destinația şi de capacitatea construcției. Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 20% din suprafața totală a terenului. Pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spații verzi şi aliniamente cu rol de protecție, în funcție de categoria acestora, dar nu mai puțin de 35% din suprafața totală a terenului. Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 300 mp de teren. Este obligatorie amenajarea şi plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. Art.27. Împrejmuiri La limita de proprietate dinspre stradă împrejmuirea trebuie să fie transparentă (din grilaje metalice, lemn sau plase de sârmă), cu înălțimea maximă de 2,00 m. Este permis un soclu plin de maxim 60 cm. Recomandăm, totuşi, lipsa împrejmuirii. Pe limitele laterale, începînd de la aliniamentul clădirii şi pînă la limita de proprietate din spate şi pe limita de proprietate din spate sunt permise şi împrejmuiri opace, cu înălțimea maximă de 2,20 m. Aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigențe ca şi în cazul aspectului exterior al construcției.

11. Reguli cu privire la parcaje, garaje, anexe Art.28. Parcaje Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. Prin excepție de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabileşte prin autorizația de construire de către delegația permanentă a consiliului județenean Timiş sau de către primarul oraşului Timişoara, conform legii. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația şi de capacitatea construcției, după cum urmează: - pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, astfel: un loc de parcare la 200 m2 suprafață desfăşurată a construcției pentru unități de până la 400 m2; un loc de parcare la 100 m2 suprafață desfăşurată a construcției pentru unități de 400-600 m2; un loc de parcare la 50 m2 suprafață desfăşurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600-2.000 m2; un loc de parcare la 40 m2 suprafață desfăşurată a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2; - pentru construcții de locuințe vor fi prevăzute minim 1,2 parcaje pentru flecare unitate locativă. - pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare. Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicole pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile şi numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde. Parcările pentru autoturisme amenajate pe spațiul public sau în zonele verzi vor fi realizate din pardoseli absorbante. III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ Unități şi subunități funcționale Terenul studiat face parte, conform PUZ-ului Director dintr-o zonă mai amplă cu caracter economic. În zona studiată sunt propuse următoarele unități şi subunități funcționale: 1. A.E. — Zona pentru activități economice 2.L. — Zona pentru locuire 3.C. — Zona pentru căi comunicație rutieră 3. S.P. — Zona pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție

1 A.E. — Zona pentru activități economice 1.1 Delimitare. Zona peniru activităţi economice constituie principala zonă funcțională a prezentului proiect şi este delimitată la sud şi est caile de acces existente (b-dul 16 Decembrie, str. Văcărescu). La nord este subzona S.P.-Zona pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție iar la vest subzona de locuire. 12 Caracteristici. Constituie obiectul principal al prezentei documentații, constituită din terenuri destinate în principal activităților economice, birouri, comerț. 13 Reglementări. Funcțiunea dorninantă a zonei. Funcțiunea dominantă propusă pentru zonă este cea de activităţi econamice, comerciale, servicii, birouri, activități ce necesita procedura simplificată din punct de vedere al obținerii avizului de protectie a mediului. Funcțiunile complementare admise ale zonei. Este permisă construirea de clădiri pentru comerț, servicii, grupuri sociale, cabinet medical, prestări servicii, Este permisă realizarea de mici dotări de comerț alimentar şi nealimentar şi a dotărilor de alimentație publică. Este permisă utilizarea unor spații pentru construirea de locuințe cu caracter temporar, de genul locuințelor de servici şi protocol, spații de odihnă şi recreere pentru personal, spații de cazare în-regim hotelier. Funcțiunile nepermise în zonă. Nu este permisă construirea de locuințe, în afara celor de serviciu. Funcțiunile propuse, prin natura şi amploarea activităților nu trebuie să perturbe circulația auto sau cea pietonală din localitate. Zonele impermeabile de tipul teraselor, locurilor de parcare, platformelor de orice fel, adunate la suprafața construită la sol nu pot depăşi 78% din suprafața terenului pentru parcela respectivă, Este obligatorie şi cade în sarcina fiecărui proprietar amenajarea peisageră şi întreținerea spaţiului verde de pe proprietate, de la limita de proprietate dinspre stradă până la frontul construit. Este interzisă orice intervenție a proprietarilor la domeniul public, fără acordul Consiliului Local.

1 L. — Zona pentru locuire 1.1 Delimitare. Zona peniru locuire constituie zona funcţională cea mai întinsă a prezentului proiect şi este delimitată de jur împrejur de limitele de proprietate, mai puțin spre est, unde se află zona de activități economice. 12 Caracteristici. Este constituită din terenuri destinate activității de locuire colectivă. 1.3 Reglementări. Funcțiunea dominantă a zonei. Funcțiunea dominantă propusă peniru zonă este cea de locuire colectivă. Funcţiunile complementare admise ale zonei. Este permisă construirea parcaje la subsol, spații tehnice şi de deservire specifice locuirii. Este permisă existența de mici funcțiuni complementare, care să nu afecteze caracterul — birouri de proiectare, cabinete stomatologice, etc.. Funcţiunile nepermise în zonă. Orice funcțiune care să perturbe caracterul dominant de locuire este interzisă. Zonele impermeabile de tipul teraselor, locurilor de parcare, platformelor de orice fel, adunate la suprafața construită la sol nu pot depăşi 45% din suprafața terenului pentru parcela respectivă. Este obligatorie şi cade în sarcina fiecărui proprietar amenajarea peisageră şi întreţinerea spațiului verde de pe proprietate, de la limita de proprietate dinspre stradă până la frontul construit. Este interzisă orice intervenție a proprietarilor la domeniul public, fără acordul Consiliului Local. 3 C. — Zona pentru căi comunicație rutieră 2.1 Delimitare. Zona se rezumă la terenul destinat tuturor căilor de acces auto şi pietonale. 2.2 Caracteristici. Zona este destinată asigurării accesului auto şi pietonal la toate parcelele noi propuse.

4.2.3 Reglementări. Prin amplasare şi funcţionare construcțiile nu vor afecta buna desfăşurare a circulațiilor pe căile rutiere în condiții optime de capacitate, fluență şi siguranță. Se interzice a se realiza orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare împietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumuri şi vor prezenta riscuri de accidente. Acestea vor fi interzise în zona de siguranță şi protecție a drumului cu excepția celor care le deservesc. Sunt permise amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces, cu condiția ca acestea să nu impieteze în vreun fel desfăşurarea traficului, sau accesul la vreo parcelă din drumul public. Acestea se vor realiza din fondurile investitorilor interesați. Pentru toate căile rutiere se impun şi următoarele reglementări generale: - îmbunătățirea elementelor geometrice la traseele existente: - marcarea şi semnalizarea corespunzătoare; - întreţinerea periodică a căii de rulare, a şanțurilor şi a lucrărilor de artă; - alcătuirea profilului transversal al drumurilor va urmări: " categoria traseului carosabil; " zona funcţională pe care o străbate; " dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere; - realizarea fâşiilor de protecție. 4 S.P. — Zona pentru spații verzi amenajate, perdele de protecţie 3.1 Delimitare. Zona de față este împărțită în şase subzone, conform planşei. 32 Caracteristici. Zona verde a fost astfel amplasată pentru creşte gradul de intimitate şi comfort al beneficiarilor, respectiv al locatarilor de pe parcelele învecinate. 33 Reglementări. Sunt permise amplasarea de mobilier urban specific, elemente urbane pentru publicitate şi altele asemenea. Sunt permise amplasarea de rețele tehnico-edilitare şi construcții edilitare subterane, sau terane de mici dimensiuni (stații pompare, posturi de transformare, firide electrice şi de telecomunicaţii, cabine de portar, bariere, etc) cu condiția ca să se asigure accesul ulterior la acestea fără a deteriora spațiile verzi amenajate. Sunt permise amenajări destinate percajelor cu condiția ca să fie de tip dale înierbate şi să nu depăşească 20% din suprafața destinată zonei verzi respective . Sunt permise amenajări peisagere de orice fel.

Sunt interzise orice alt tip de construcții. Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului şi introducerea lor în baza de date existentă în scopul corelării şi al menținerii la zi a situației din zonă. IV. DISPOZIȚII FINALE Art. 25. Prezentul regulament, parte integrantă a PUZ “ LOCUINȚE ŞI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE PARCELELE CAD. 16999/2/2, 17000/2, 17002- 17003/1/2, 17002-17003/2, 17004, 17007, 17008/2, 17023/1, 17024, 17032 Cc intravilan Timişoara, jud. Timiş” întră în vigoare odată cu aprobarea sa potrivit legii. Intocmit, arh. Radu Botis Specialist RUR, arh. Radu Botis

EEE i te d DEE a NR i A re A N ia i are ta i e E N a ta ar PCI Îl NSE di PS TA tr a a re i ct ta ret i E i

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA SE APROBA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr.UR2009-018441/15.04.2010

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare”, str. Iancu

Vacarescu nr. 1-5, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi

strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. UR2009-018441/26.11.2009, cu completarile nr. UR2010-005988/17.03.2010, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinte si functiuni complementare”, str. Iancu Vacarescu nr. 1-5, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul prealabil de Oportunitate nr. 03/18.03.2009, aprobat cu HCL 150/24.03.2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 03/PV-04.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere Avizul nr. 130/15.07.2009 al Consiliului Judeţean Timiş, Avizul Comisiei de Monumente nr. 197U//10.09.2009, precum si Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 6 din 04.01.2010;

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 1705 din 21.04.2009, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă; Documentatia PUZ „Locuinte si functiuni complementare”, str. Iancu Vacarescu nr. 1-5, Timişoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna ianuarie 2010, in vederea informarii si consultarii populatiei;

Având in vedere Dezbaterea publica organizata in data de 25 martie 2010 in baza Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D./P.U.Z si a legislatiei in vigoare cu privire la amenajarea teritoriului si urbanismului, la care au participat cetatenii din zona in conformitate cu Procesul Verbal anexat; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare”, str. Iancu Vacarescu nr. 1-5, Timişoara;

Documentaţia este iniţiată de proprietarul terenului S.C. GAD PROPERTIES S.R.L. şi a fost elaborată de B.I.A. RADU BOTIS, proiect nr. Zonal ,,Locuinte si functiuni complementare”, str. Iancu Vacarescu nr. 1-5, Timişoara Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare”, str. Iancu Vacarescu nr. 1-5, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, in zona de vest a orasului si este adiacent la B-dul. `16 Decembrie, artera care face parte din trama majora a orasului.

Conform P.U.G. Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit cu HCL nr. 139/2007, cvartalul in care se gaseste terenul este incadrat in UTR 49 - cu functiunea de zona propusa de depozitare si prestari servicii. Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, face parte din zona de protectie a monumentului istoric inscris la poz 77 cod. TM-II-m-B-06117 din Lista Monumentelor Istorice din 2004, fiind supusa reglementarilor prevazute in Legea nr. 422/2001 privind monumentele istorice. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal " Locuinte si functiuni complementare”, str. Iancu Vacarescu nr. 1-5, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Terenul studiat, in suprafata totala de 10.569 mp este înscris în C.F. nr. 405633 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 146231/A), nr. top: 16999/2/2, 17000/2, 17002-17003/1/2,

FP 53-01, ver. 1

17002-17003/2, 17004, 17007, 17008/2, 17023/1, 17024, 17032, fiind proprietatea firmei SC GAD PROPERTIES SRL.

In urma verificarilor din cadrul Directiei de Urbanism, s-a constatat ca parcela inscrisa in C.F. nr. 405633 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 146231/A), de sub nr. top 17008/2 ce face parte din prezenta documentatie, are un surplus de 907 mp teren, fata de suprafata inscrisa in CF pentru nr. topo 17008/2, suprafata ce urmeaza a se reglementa pana la faza A.C.

Prin prezenta documentatie, se propune dezafectarea fostelor cladiri ce au apartinut fabricii Kandia si edificarea unui ansamblu nou ce va avea functiuni de locuire (U.T.R. 1 si 2), servicii, birouri, spatii comerciale (UTR 1).

Sunt prevăzute bransamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse.

Locurile de parcare necesare noilor functiuni propuse, precum si accesul auto si pietonal, se vor realiza in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie TH2010-000044/28.01.2010.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G.

Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: UTR 1 – zona de dotari si servicii publice

POT maxim = 66% CUT maxim = 4

Regim de înălţime maxim S+P+3E ÷ S+P+8E+2Er, Hmax cornisa = 37m Spaţii verzi – 22,24% conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 6 din 04.01.2010;

UTR 2 – zona locuire POT maxim = 20% CUT maxim = 1,40

Regim de înălţime maxim S+P+4E, Hmax cornisa = 18 m Spaţii verzi – 58,57% conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 6 din 04.01.2010;

Indici generali pe terenul studiat: POT = 40%, CUT max = 3 La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin

avizele eliberate de către deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Documentaţia de urbanism este însoţită de toate avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) si reglementata tehnic conform Metodologiei de elaborare şi conţinutul cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.U.Z.) aprobat prin Ordinul MTCT nr. 562/2003.

Planul Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare”, str. Iancu Vacarescu nr. 1-5, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei Urbanism, lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitatea realizării acestui obiectiv.

DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER CONSILIER, Ing. Gabriela GHILEZAN Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact.L.I.

Atasament: Raport_Avizare_Vacarescu.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM RAPORT DE AVIZARE 03/PV — 04.03.2010 Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea C.T.A.T.U,, întrunită la data de 04.03.2010 a luat în discuție materialul inițiat de Direcţia Urbanism cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe şi funcțiuni complementare”, str. lancu Văcărescu nr. 1-5 Timişoara, elaborat la solicitarea S.C. GAD PROPERTIES S.R.L., proiect întocmit de către B.LA. RADU BOTIŞ, în baza Avizului de Oportunitate nr. 03/18.03.2009 aprobat cu H.C.L. nr. 150/24.03.2009. In urma analizării documentației, Comisia a emis următorul: AVIZ FAVORABIL Pentru Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe şi funcțiuni complementare”, str. Iancu Văcărescu nr. 1-5 Timişoara, elaborat la solicitarea S.C. GAD PROPERTIES S.R.L., proiect întocmit de către B.L.LA. RADU BOTIŞ Întocmit în baza procesului verbal al şedinţei din data de 04.03.2010 Prezentul raport se comunică: e Proiectantului - B.L.LA. RADU BOTIŞ e beneficiarilor - S.C. GAD PROPERTIES S.R.L. e membrilor C.T.A.T.U. DIRECȚIA URBANISM ARH. ȘEF EMILIAN SORIN CIURARIU Cod FP 47—- 03, ver. |

Atasament: Memoriu_refacut.pdf

RADU BOTIS birou individual de arhitectura 300687 Timişoara str. Martir Andrei Istvan, nr. 16, bl. 55, sc. E, ap. 10, tel. 0723 53 B6 87 T.N.A, 4219 C.N.P, 1780118354748 cont BRD RO10BRDE360SV25900483600RON Pr. nr. UTZ 177/08 FOAIE DE GARDĂ Denumirea proiectului PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINȚE ŞI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE Beneficiari Sc GAD PROPERTIES srl Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL -P.UZ. - Proiectant general Radu Botis Birou Individual de Arhitectura 300687 Timişoara str. Martir Andrei Istvan, nr. 16, bl. 65, sc. E, ap. 10 Data aprilie, 2008

RADU BOTIS birou individual de arhitectura 300687 Timişoara str. Martir Andrei Istvan, nr. 16, bl. 65, sc. E, ap. 10, tel. 0723 53 86 87 T.N.A. 4219 C.N.P. 1780118354748 cont BRD RO10BRDE360S5V25900483600RON MEMORIU GENERAL 1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoastere a P.U,Z. e Denumirea lucrării PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINȚE ŞI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE PARCELELE CAD. 16999/2/2, 17000/2, 17002- 17003/112, 17002-17003/2, 17004, 17007, 1700872, 17023/1, 17024, 17032 INTRAVILAN TIMISOARA, jud. Timiş e Beneficiari Sc GAD PROPERTIES srl o Proiectant general Radu Botis Birou Individual de Arhitectura 300687 Timişoara str. Martir Andrei Istvan, nr. 16, bl. 65, sc. E, ap. 10 o specialist RUR Radu Botis Birou Individual de Arhitectura 300687 Timişoara str. Martir Andrei Istvan, nr. 18, bl. 65, sc. E, ap. 10 Subproiectanți SC GEOLINK SRL Timişoara, str. E.Zola ,nr.92 Ing. Huderna Cristian SC DELTA PROJECT SRL Ing. Florescu Constantin e Proiect nr. UTZ 177/2008 e Data elaborării aprilie 2008

1.2 Obiectul PUZ Obiectul documentației de față îl constituie 10 parcele de teren aflate în zona centrală a intravilanului municipiului Timişoara. Regimul juridic al terenurilor luate în studiu se prezintă astfel: - Teren şi construcţii în str. | Văcărescu, nr. 1-5, nr. cad. 16999/2/2, 17000/2, 17002-17003/1/2, 17002-17003/2, 17004, 17007, 17008/2, 17023/1, 17024, 17032 din CF cu nr. 146231/A Timişoara, bun comun, cumparare nr. 44689/2007. - Suprafața totală a terenului este de 10 569 mp. Regimul economic al terenului: teren Cc intravilan. Lucrarea are drept scop extinderea zonei de locuințe colective, servicii publice şi cenire de cariier creeată în partea centrală a intravilanului localității Timişoara, Documentaţia prevede: trasarea viitoarelor drumuri, profilarea lor în funcție de trama stradală existentă a localității, propunerea unor posibile clădiri gândite în vederea dezvoltării zonei de locuințe, servicii către populație şi centru de cartier, toate acestea fiind puse în relație cu parcelele existente, cu maniera în care acestea pot coopera şi cu evoluția evidentă de dezvoltare a unei importante zone rezidențiale în municipiul Timişoara. Planul urbanistic zonal de față propune o parcelare a terenului în vederea constituirii unei singure parcele, destinate construirii de locuințe individuale, Instituții-Servicii, zone verzi, precum şi terenul ce se va ceda pentru realizarea de drumuri. Planul Urbanistic Zonal cuprins în prezenta documentație este întocmit în conformitate cu Legea nr.50/1991 republicată şi Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 privind Metodologia de elaborare şi conținutul — cadru al Planului Urbanistic Zonal, ținând cont şi de Ordinul nr.536/1997 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea "Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populației”, prezenta documentație tratând următoarele categorii de probleme, enunțate de către beneficiar: + parcelarea în conformitate cu R.G.U. şi prevederile C.L. Timişoara; - stabilirea regulilor urbanistice de amplasarea construcțiilor în cadrul parcelei şi a procentelor de ocupare şi utilizare a terenului în conformitate cu R.G.U, şi prevederile C.L. Timişoara;

- stabilirea soluțiilor de principiu a echipării cu utilităţi a noii parcelări; » stabilirea soluțiilor de principiu a profilelor stradale noi creeate în conformitate cu pervederile legale existente în domeniu şi prevederile C.L. Timişoara; - stabilirea mişcării proprietarilor asupra terenului studiat, în vederea realizării ansamblului rezidențial propus. - ambientarea zonei, soluții de principiu: spaţii verzi, iluminat public. Zona, în conformitate cu P.U.G. al Intravilanului municipiului Timişoara, este destinată locuirii precum şi centrului de cartier. Odată cu aprobarea sa, Planul Urbanistic Zonal devine un instrument de lucru la îndemâna factorilor de decizie locali şi care poate sta la baza elaborării şi aprobării tuturor proiectelor de dezvoltare propuse de diferiți beneficiari cum ar fi colectivități sau persoane particulare, administrație centrală şi locală, agenți economici, etc. 1.3. Surse documentare 1.3.1. Studii şi proiecte elaborate anterior PUZ h Planul Urbanistic General Intravilanului municipiului Timişoara z pînă la ora actuală, nu există în cvartalul propus spre studiu documentații de urbanism aprobate, de care să ținem seama. 3. Planşe cadastrale cu intravilanul municipiului Timişoara. 1.3.2. Studii de fundamentare, proiecte întocmite concomitent cu PUZ 1. Dale topografice şi cadastrale sc.1:1000 proiect întocmit de SC GEOLINK SRL Timişoara. 2. P.U.Z. ISPAN MARTIN, referitor la parcela cadastrală A24/1, elaborator SC DANCU & ASOCIAȚI SRL Timişoara Pentru nevoile documentației au fost folosite copii ale documentației menționate. 1.3.3. Date statistice La ora actuală terenul este destinat producției şi este complet depopulat. Propunerea aduce un număr posibil de aproximativ 650 de locuitori.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei Terenul face parte din intravilanu municipiului Timişoara. Terenul este construibil. 2.2. Încadrarea în localitate Terenul luat în studiu este situat în zona centrală a intravilanului municipiului Timişoara, cu destinație propusa prin PUG de locuire şi funcțiuni complementare locuirii, fiind legat prin str. lancu Văcărescu şi B-dul 16 Decembrie de restul localității. Limitele terenului sunt: la Vest: parcele cadastrale Cc 16 999/2/1, 17 001 -8 la Nord: parcele cadastrale Cc 16 999/1, 17 033 la Est: str. lancu Văcărescu, respectiv parcele cadastrale Cc 17 027 - 031 la Sud: B-dul 16 Decembrie, respectiv parcele cadastrale Cc 17 009, 17 022, 17 023 2.3. Elemente ale cadrului natural Zona este lipsită de factori de poluare, neexistând în vecinătate agenți cu degajări de noxe, produceri de zgomote sau alte elemente ce nu sunt compatibile cu o zonă rezidențială. Terenul este relativ plan şi orizontal având stabilitatea generală asigurată, Din punct de vedere seismic, terenul se încadrează în zona D cu Ts=1,0s şi Ks=0,16 echivalent gradului 7 M.K.S. de intensitate seismică față de care se va aplica sporul corespunzător clasei de importanță a construcției. Adîncimea de îngheț conform prescripțiilor este de 0,80 m. 24. Circulaţia Accesul în zonă se poate face astfel: - de la sud, pe B-dul 16 Decembrie - de la est, pe str. lancu Văcărescu

Analiza circulației din zona studiată a relevat o serie de disfuncționalități de natură sirict legată de circulație dar şi privind legătura normală a zonei cu restul localității, expuse în continuare: - Zona este lipsită de irigare cu circulații. » Circulaţia pietonieră şi ciclistă nu este prevăzută pe nici una dintre căile de acces în zonă. » Zona nu are prevăzute parcaje. 2.5. Ocuparea terenurilor. 2.5.1. Funcţiunile care ocupă zona studiată La ora actuală, folosința terenului este producție. Clădirile sunt complet dezafectate, respectiv în diferite stadii de degradare. 2.5.2. Relaționări între funcțiuni Funcțiunea existentă nu se regăseşte în PUG 2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit Actualmente, terenul are un POT de 58,50% şi un CUT de 1,90. regimul maxim de înălțime este P+4E, adică 18,70 m. 2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine Propunerea vine să întregească zona cu funcțiuni deja existente. 2.5.5. Asigurarea cu spații verzi Actualmente, nu există spații verzi. 2.5.6. Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată Stabilitatea terenului este asigurată. Nu există alte riscuri naturale în zonă.

2.5.7. Principalele disfuncţionalităţi. Terenul este lăsat în paragină, clădirile sunt în diferite stadii de degradare, pînă dispariție completă. Funcțiunea existentă nu se mai regăseşte în PUG, respectiv, din cauza contextului economic, nu există interes pentru repornirea producției. Majoritatea clădirilor sunt amplasate pe limita de proprietate, constituind sursă de discomfort peniru vecini. În continuare, enumerăm: o Disfuncţionalități privind circulaţia auto şi pietonală (profile stradale neconforme cu normele în vigoare şi necesitățile zonei, circulație auto insuficientă, circulație pietonală şi ciclistă inexistentă) Lipsa serviciilor în zonă. Spaţii de parcare inexistente, Lipsa zonelor verzi amenajate. Neutilizarea potentialului real al terenului o o 00 2.6. Echipare edilitară 2.6.1. Stadiul echipării edilitare Căi de comunicație: la ora actuală, accesul la parcela în discuție se face de la sud de pe B-dul 16 Decembrie, iar de la est de pe sir, lancu Văcărescu. Zona suferă în mare parte de lipsa principalelor utilități. Prin PUZ se propune echiparea cu utilităţile existente în localitate. Alimentarea cu apa potabilă şi canalizarea se vor realiza în sistern centralizat. Reţeaua de canalizare menajeră se va realiza în sistem centralizat. Rețeaua de canalizare pluvială se va realiza în sistern centralizat. Se vor prevedea de asemenea, bazine de retenție, apa din acestea fiind apoi folosită pentru udatul zonelor verzi. Rețelele de transport energie electrică: există pe căile majore de circulaţie, respectiv pe parcela în discuție. Încălzire: există racord la rețeaua publică, dar clădirile nou construite se vor alimenta din rețele proprii.

Alimentare cu gaz metan: rețeaua de gaz este prezentă pe căile majore de circulație. Telefonie, alte instalații: Rețelele de telefonie, cablu TV, fibră optică există pe căile majore de circulație. 2.6.2. Principalele disfuncţionalităţi Se apreciază că disfuncționalitățile cele mai evidente sunt funcțiunea incompatibilă (producția), neutilizarea potențialului maxim al terenului, lipsa circulațiilor auto şi pietonale, lipsa dotărilor. 2.7. Probleme de mediu La ora actuală, terenul luat în studiu este în folosință economică - producție, neexistând un micro-ecosistem valoros. De asemenea el nu canține nici un fond construit, care să susțină folosința actuală. Terenul este relativ plan şi orizontal având stabilitatea generală asigurată, neexistând vreun risc natural sau antropic. Toate aceste prevederi nu aduc riscuri pentru zonă. De asemenea, rețelele edilitare prevăzute în zonă, se încadrează în avizele specifice solicitate: alimentarea cu apă se face prin foraje cu stații de pompare, avizate de A.N. Apele Române, A.N.l.F şi A.N. Protecţia Mediului, rețeaua majoră de canalizare pozată pe arterele majore de circulație este direcționată spre Calea Aradului şi preluată de rețeaua de canalizare a Municipiului Timişoara, aflată în administrarea SC AQUATIM SA (proiect în fază S.F.-elaborator SC DELTA PROIECT SRL Timişoara), astfel că nu se acceptă fose septice în această zonă; apele pluviale de pe fraseele rutiere sunt preluate prin rigole deschise incluse în profilele stradale şi direcționate spre bazine de retenție dimensionate pentru a prelua zone cât mai mari. Peniru toate aceste soluții există avize favorabile A.N. Apele Române, A.N.l.F., A.N.Protecţia Mediului. Apele pluviale de pe parcelele destinate construirii sunt păstrate în interiorul fiecărei parcele, prin bazine proprii de stocare, această apă fiind folosită la udarea spațiilor verzi si fluxuri nici de apă nepotabilă (taalete, etc), după caz. Această soluție este de asemenea inclusă în avizele specifice obținute şi va fi impusă ca şi condiție la faza de Certificat de Urbanism pentru Construire. Rețelele majore de alimentare cu gaz metan pentru zonă sunt deja la faza P.T, Rețelele de alimentare cu energie electrică şi iluminat stradal sunt prevăzute în toate ariile parcelate din zonă, fie prin extinderi directe, fie prin preluari din rețelele de înaltă tensiune cu ajutorul posturilor de transformare, după caz. Nu există in zonă valori de patrimoniu ce necesită protecție. Nu există in zonă potențial balnear sau turistic.

Toate aceste aspecte relevă faptul că evaluarea impactului pe care îl produce aplicarea P.U.Z. este neglijabil din punctul de vedere al mediului, având în vedere următoarele: o Nu sunt prevăzute implantări de surse de poluanți sau care ar putea modifica condițiile de mediu existente caracterizate prin încadrarea într-o atmosferă orăşenească în devenire. Nu sunt evidenţiate riscuri naturale existente. Sistemul căilor de comunicații, şi echipare edilitară, existente şi proiectate nu prezintă riscuri pentru zonă 28. Opţiuni ale populației S-a manifestat tendința deţinătorilor de terenuri din Timişoara de a construi locuințe colective şi clădiri de birouri, pentru a veni în întîmpinarea cererii crescînde de astfel de spații. Tema de proiectare propusă de către beneficiar se suprapune peste reglementările P.U.G.ului şi este în concordanță cu Hotărârile Consiliului Local Timişoara, şi a Consiliului Județean Timiş. Această tendinţă de a da suprafeţelor de teren cu destinația inițială de producție o altă funcțiune, se manifestă extrem de puternic şi este necesar ca documentațiile ce vor structura evoluția viitoare a comunei să țină seama de aceste intenții. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Pentru nevoile prezentului PUZ a fost considerată necesară întocmirea în cadrul studiilor de fundamentare a lucrării „Date topografice şi cadastrale sc.1:1000" prin care în afara suportului topo au fost evidențiate datele principale privind situația parcelară şi a proprietăților. Concluzia principală a studiului a fost aceea că lucrările preconizate prin PUZ au în vedere numai terenuri ce se află proprietatea beneficiarului.

3.2. Prevederi ale PUG. Prevederi ale C.L. Timişoara. Prevederi ale C.1. Timiş. Planul Urbanistic General conține unele referiri şi recomandări privind UTR49 a intravilanului municipiului Timişoara, în care se află terenul studiat, printre care se amintesc: » Zona este destinată pentru construirea de clădiri care să adăpostească funcțiuni mixte — depozitări, prestări servicii. - De asemenea avizul de oportunitate nr. 3 din 18.03.2009 avizează favorabil funcțiunea de locuințe colective, servicii şi funcțiuni complementare. Consiliul Județean Timiş face referire la viitoarea zonă metropolitană Timişoara, prin H.C.J nr. „ din care spicuim: în exiravilanele localităților sau intravilanele extinse, în cadrul P.UZ. se va respecta procentul de 18-20 % pentru rezolvarea căilor de circulație (funcție de poziția amplasamentului), Din terenurile rămase de amenajat se va rezerva un procent de min 5% peniru dotări socio-culturale şi min 5-7% pentru spații verzi. Propunerile de amenajare a zonei construite se vor face numai în spiritul creării unei diversități a spațiului urban şi conferirea unei identități proprii fiecărei zone (pieţe, scuaruri, alveole, retrageri de fronturi stradale, trasee inedite ale căilor de circulație); In zonele rezidențiale lotizarea terenurilor se va face pornind de la parcela minimă de 500 mp, recomandabil 1000 mp, cu creierea unei game variate de suprafețe, pentru a răspunde obţiunilor populației. În conformitate cu RGU, stabilim: anexa 2, pci. 2.1 - zonă predominant rezidențială (locuințe cu dotări aferente) — POT 40% anexa 3, pct. 3.10 - Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor anexa 4, pct. 4.11.3 - Locuinţele colective cu acces şi lot folosit în comun vor fi prevăzute cu: o accese carosabile pentru locatari; o accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor: o accese la parcaje şi garaje. anexa 5, pct. 5.11.1- câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuințe colective cu acces şi lot în comun.

= anexa 6, pct. 6.8 - Pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spații verzi şi plantate, în funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2 m2/locuitor. De asemenea, la elaborarea proiectelor pentru Autorizația de construire se va ține seama de: RGU, art. 17, 18, 23, 24 respectiv Ord. 563/1997, art. 2,3, 4,5, 16, 17. 3.3. Valorificarea cadrului natural În zonă nu există elemente ale cadrului natural ce merită a fi menținute, Se propune plantarea unui arbore de talie medie la fiecare 150 mp de parcelă. Se interzice forarea de noi puțuri fără avizul A.N.-Apele Române. 3.4. Modernizarea circulației Prezentul subcapitol tratează lucrările necesare asigurării traficului auto şi pietonal al teritoriului studiat. Potrivit datelor rezultate din dezvoltarea studiului a rezultat că modernizarea circulaţiei din zonă atât carosabilă inclusiv parcaje cât şi pietonieră constitue una din principalele probleme care este necesar a fi rezolvate având implicații majore atât din punct de vedere funcţional cât şi privind creierea unei ambianțe urbane corespunzătoare unei zone rezidențiale, Disfuncționalitățile de circulației au fost prezentate la cap. 2.4. rezolvările propuse urmărind, în măsura posibilului eliminarea, în cea mai mare parte sau totală a acestora. 3.4.1. Transportul în comun. Transportul în comun este prezent pe cele două artere majore adiacente terenului.

3.4.2. Circulațiile auto Pornind de la accesul existent în incintă, propunem un carosabil de 6,00 m care să permită accesul auto şi pietonal la toate clădirile. Se va respecta zona de protecție a carosabilului de 0,5 m care va fi liberă. Nu sunt prevăzute locuri de parcare la nivelul solului. Noile prospecte obținute şi propuse respectă normele P.S.l. în vigoare. În acest scop s-a obținut avizul P.S.l. ce se anexează în copie. 3.4.3. Circulaţia pietonală, ciclistă, handicapați. Pe toate arterele de circulație auto sunt prevăzute circulații pietonale. Accesul în toate instituțiile publice cât şi serviciile către populație a persoanelor cu handicap va fi cerut prin Certificatul de Urbanism. De asemenea trecerile de pietoni vor fii adaptate şi persoanelor cu handicap. (coborâri înclinate de pe trotuare, semafoare sonore, etc.) Se vor consulta şi plangele cu profile stradale. 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ — REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL 3.5.1. Zonificare, principii de rezolvare urbanistică Potrivit temei lansate de către beneficiar obiectul principal al studiului îl constitue lotizarea terenului în conformitate cu prevederile R.G.U. ale R.L.U. şi P.UG, al municipiului Timişoara, pervederile C.L. Timişoara, şi celelalte norme în vigoare din domeniu, în vederea locuirii şi funcțiunilor complementare. Asifel s-a obținut o parcelă, destinată construirii de locuințe colective, Servicii către populație, zone verzi, precum şi terenul pentru realizarea de drumuri publice. Principiul de rezolvare urbanistică a urmărit îndeaproape rezolvarea circulațiilor, precum şi principiul unificării zonelor funcţionale (centru de cartier, locuire, zone verzi), Estimările prevăd un număr de 200 apartamente de 1, 2 şi 3 camere, ceea ce înseamnă un număr de 650 persoane, respectiv 13 000 mp destinaţi spatiilor comerciale şi birourilor, De asemenea, se propune o parcare subterană de

aproximativ 5 000 mp, pentru 200 autoturisme. În conformitate cu Normele locale privind determinarea numărului locurilor de parcare, Anexa 2, estimăm: - Pentru locuințe: 200 ap x 1,25 parcaje/ap = 250 parcaje + Pentru sedii de firme, birouri: 9 000 mp x 1parcaj/90 mp = 100 parcaje - Pentru comerț: 4 000 mp x 1parcaj/20 mp = 200 parcaje 3.5.2. Propuneri de intervenții privind fondul construit. Singura clădire existentă se va demola, starea acesteia şi funcțiunea nou-propusă nejustificînd păstrarea ei. 3.5.3. Reglementări Reglemeniările sunt prezentate în planşele cuprinse în documentaţie şi în Regulamentul Local de Urbanism care însoţeşte partea scrisă a acesteia. 3.5.4. Bilant teritorial SUPRAFEȚE - TOTAL : mp. % Total zonă studiată - înscris în C.F. 10 569 99,93 Total zonă studiată - măsurat în teren 10 576 100,00 Locuinţe+activităţi economice 3619 20,00 | Spaţii verzi 5007 29,69 Drumuri, platforme, parcaje 1950 18,44 LP.0.T. max. total 34,22% Total zonă activități economice 3 269 100,00 Activităţi economice 2 158 66,0 Spaţii verzi 727 22,24 ] Drumuri, platforme, parcaje 384 11,75 P.O.T. max. Servicii | 66,0 % SUPR — URZ ZONA | E mp. % | Total zonă locuire 7 307 100,00 Locuinţe 1461 20,00 | Spaţii verzi 4280 58,57 Drumuri, platforme, parcaje 1 566 21,43 P.O.T. max. Locuire 20%

Circulația terenurilor. SUPRAFEȚE mp % Total zonă studiată - înscris în C.F. 10 569 99,93 Total zonă studiată - măsurat în teren 10 576 100,00 Suprafața de parcelat 8 626 81,56 Suprafață drumuri, platforme, parcaje | 1950 18,44 3.5.5. Indici Urbanistici Procentul de ocupare a terenului propus în zonă respectă anexa 2 din R.G.U. Procentul de ocupare a terenului s-a calculat pentru zonă de tip rezidențială. Spatiul verde e particular. POT maxim admis este de 20% pentru zona de locuințe. POT maxim admis este de 66,0 % pentru zona de instituții-servicii, funcțiuni complementare 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 1. Alimentare cu apă Se va studia memoriul tehnic pentru edilitare, anexat. 2. Canalizare menajeră Se va studia memoriul tehnic pentru edilitare, anexat. 3. Canalizare pluvială Se va studia memoriul tehnic pentru edilitare, anexat. 4. Rețea de curent electric Rețeaua de curent electric se va extinde ca soluție globală conform planşei de utilități aceasta fiind doar o soluție de principiu. Pentru execuţie se va face un proiect de specialitate, pentru care se va obține un Certificat de Urbanism şi o Autorizaţie de Construire separate.

Lucrări necesare: a) Extinderea reţelei electrice stradale de joasă tensiune existentă; pe aceeaşi stâlpi se vor monta şi corpurile de iluminat stradal; b) Realizarea branşamentelor electrice aeriene sau subterane pentru racordarea individuală a caselor şi a celorlalte obiective, cu montarea blocurilor de protecție şi măsură aferente. Proiectul pentru alimentarea cu energie electrică a zonei se va elabora de către S.C. "ELECTRICA" S.A. —Sucursala de Distribuție şi Transport Timiş, la care se va lansa comandă în acest sens. În paralel cu rețeaua electrică se va amplasa şi rețeaua TV în cablu. 5. Rețea de gaz metan Rețeaua de gaz metan se va exiinde conform planşei de utilități aceasta fiind doar o soluție de principiu. În faza studiată, se propune. alimentarea cu gaze naturale ale consumatorilor casnici de rețeaua existentă în comună în urma unui proiect realizat de specialitate avizat de către Distrigaz Nord , pentru care se va obține un Certificat de Urbanism şi o Autorizaţie de Construire separate. 6. Telecomunicații Se propune extinderea rețelelor telefonice din zonă. Rețelele de telefonie se vor proiecta de către ROMTELECOM S.A. pentru care se va obține un Certificat de Urbanism şi o Autorizaţie de Construire separate. 7. Alimentare cu căldură. Datorită inexistenței unei rețele centralizate de alimentare cu căldură, se propune ca alimentarea cu căldură să se realizeze prin centrale proprii cu gaz metan, varianta cea mai practicată şi mai plauzibilă. 8. Gospodărie comunală. Deşeurile rezultate în urma aplicarii P.U.Z.ului rămîn la nivelul celor menajere şi vor fi selectate la producător şi eliminate prin întreprinderea de salubritate orăşenească după depozitarea lor intermediară în recipiente şi spații controlate organizate corespunzător, sarcină ce revine intreprinderii.

La fazele următoare de proiectare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în Zonă privind racordarea la utilități edilitare, apă-canal, gaze, electrice, etc. 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI. 3.7.1 Date generale. 1) Aşa cum s-a precizat, documentația de fată propune transformarea unei zone cu folosință actual producţie, într-o zonă cu caracter rezidențial. (locuințe, servicii către populație, dotări de cartier-instituții), în contextul înfregirii zonei rezidențiale din arealul studiat, Această dezvoltare urbană are la bază Planul Urbanistic General la intravilanului municipiului Timişoara, elaborat de SC IPROTIM SRL. Se anexează extrasul din P.U.G. 2) Din punctul de vedere al mediului, nu există nici un element de interes. Evoluţia probabilă, în cazul neimplementării Planului Urbanistic Zonal, a zonei poate avea următorul scenariu: zona va rămâne 'în paragină până în momentul în care presiunea financiară va fi suficientă, moment în care îşi va schimba funcțiunea. 3) există o caracteristică a terenului agricol şi anume absorbția apei în sol „pe care existenţa unei zone rezidențiale o reduce cu până la 50 %, cantitate de apă ce necesită a fi preluată şi evacuată corespunzător, prin soluția de rezolvare a apelor pluviale. O altă caracteristică a acestei transformări o constituie, ridicarea temperaturii microclimatului, cu 1-2 gd.Celsius, datorită suprafețelor betonate, asfaltate, sau acoperişurilor. Acest aspect poate fi contracarat prin impunerea unor plantații de aliniament pe arterele de circulație , precum şi prin obligativitatea ca min 20 % din suprafața unei parcele de teren să fie destinată plantării cu arbori de talie medie. Aceste prevederi sunt cuprinse în regulamentul de urbanism anexă la prezenta documentați. Totuşi aceste aspecte au un caracter minor din punct de vedere al impactului asupra mediului şi au un rol de adaptare a mediului natural la o atmosferă normală, civilizată a unei zone rezidențiale. 4) nu există în zonă arii de protecție specială sau arii speciale de conservare, în termenii O.G. 236/2000, şi completări prin L.462/2001, 5) obiective de protecție a mediului stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional, precum şi modul în care s-a ținut cont de ele. nu există

6) potențialele efecte (secundare, cumulative, sinergetice) semnificative asupra mediului, pe termen scurt mediu şi lung pot fi sintetizați astfel: - pe termen scurt şi mediu factorii biodiversitatea, populația, sănătatea umană, flora,şi valorile materiale vor creşte. - pe termen lung, factorii biodiversitate, populație, sănătatea umană, flora „aerul , valorile materiale, patrimoniul cultural arhitectonic, peisajul, vor avea un progres simțitor, iar factorul apa freatica se va diminua într-un ritm nesemnificativ; factorii climatici nu vor avea modificări semnificative datorate implementării Planului Urbanistic Zonal. 7) in context transfrontieră implementarea P.UZ-ului este practic nesemnificativă. 8) efectele produse asupra mediului prin implementarea P.U.Z.-ului pot fi concluzionate sub următoarele aspecte: rămânerea la suprafața solului pentru un timp relativ mai îndelungat a apelor pluviale, încălzirea microclimatului cu 1-2 gd. Celsius, datorată suprafețelor reflectante betonate, asfaltate sau a acoperişurilor (înclinate. sau plane), reducerea florei datorate acțiunii de construire, şi implicit a umidificării aerului, epuizarea însă într-un ritm foarte lent a resurselor de apă freatică, apariția unei cantități de deşeuri menajere în cea mai mare parte. Soluțiile pentru reducerea, prevenirea şi compensarea efectelor asupra mediului sunt detaliate în memoriul de edilitare. În plus, propunem: - se impun pe fiecare traseu de circulație plantaţii de aliniament cu arbori de talie medie, şi zone verzi plane, precum şi o suprafață de min 20% din fiecare parcelă destinată zonelor verzi şi arborilor de talie medie (min. un arbore de talie medie la 150 mp) prin regulamentul de urbanism. Această măsură va reduce cantitatea de apă ce ajunge simultan pe sol , scade temperatura microclimatului, şi umudifică aerul. S-au propus şi zone verzi publice compacte, destinate loisirului, locurilor de joacă pentru capii, etc „precum şi zone verzi compacte afiliate noilor Instituţii- Servicii. - Peniru epuizarea cât mai îndepărtată a resurselor apei feratice se recomandă folosirea apei de ploaie, pentru activități ce nu necesită apă potabilă (toalete, udatul zonelor verzi, etc.) - Deşeurile menajere vor fi selectate la producător, în recipiente separate, şi preluate în această formă de către Instituţia de Salubritate (Retim SA). De asemenea sunt prevăzute în spațiul urban locuri de depozitare special amenajate pentru depozitarea deşeurilor, segregate pe materiale (aluminiu, sticlă, hârtie,

plasticuri), în vederea preluării spre reciclare a acestora de către Organismele specializate (Adam Muller Guttenbrun Recicling, etc.) 9) motivele pentru care s-au ales aceste metode au ținut cont de următorii factori: imposibilitatea tehnică a SC AQUATIM SRL de a prelua apele pluviale din localitate, precum şi adoptarea acestor soluții de către unele din Statele Comunității Europene (Franța, Germania, etc.). 10) programul de față nu produce efecte semnificative asupra mediului şi deci nu este nevoie de monitorizare a efectelor implementării P.U.Z.-ului. 11) Realizarea lucrărilor prevăzute în PUZ nu produc un impact negativ asupra condițiilor de mediu existente în sensul că nu amplifică sursele de poluare existente care rămân la nivelul actual respectiv nesemnifictive, ci încearcă să prevină, să reducă şi să contracareze influențele negative asupra mediului, rezultând dintr-un mod de locuire urban, nu sunt de presupus riscuri naturale majorate ca urmare a execuției lucrărilor prevăzute de PUZ, 3.7. Obiective de utilitate publică Se vor definitiva donațiile pentru drumuri, în urma dezmembrării, efectuate pe baza PUZ ului aprobat. 4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE 4.1. Înscrierea în prevederile PUG Se apreciază că propunerile prezentate se înscriu în prevederile Planului Urbanistic General, eforturile proiectantului fiind îndreptate către realizarea în condiții cât mai normale a funcțiunii principale : locuirea. Regulamentul urban aferent PUZ preia şi dezvoltă regulamentul aferent PUG, şi prescripțiile la nivel județean şi local cu măsuri detaliate avînd ca obiect comformarea întregului ansamblu rezidențial nou creat. 42, Categorii şi priorități de intervenție. Se vor stabili în funcție de solicitările ulterioare.

4.3. Lucrări în continuare Pentru dezvoltarea acțiunilor modernizare şi ambientare a spațiului urban nou constituit este apreciată ca necesară întocmirea următoarelor lucrări care pot condiționa aplicarea prezentului PUZ 4.5. Întocmirea proiectelor de execuție pentru extinderea tuturor rețelelor din zonă. Întocmirea proiectelor pentru realizarea circulațiilor şi a elementelor de ambientare. Întocmirea proiectelor în fază PAD şi PAC privind zona verde destinată loisirului. Întocmirea proiectelor de investiții pentru obiectivele menționate în proiectele în fază PUD. În atenția autorităților locale Se amintesc următoarele principii rezultate din "La Charte urbaine europeene" — CPLRE Stasbourg 17 — 19 martie 1992 Autoritățile publice trebuie să asigure dezvoltarea economică a localității Dezvoltarea economică şi dezvoltarea socială sunt indispensabile Colaborarea între sectorul public şi sectorul particular este o componentă importantă a creşterii şi dezvoltării economice a localității. Strategia realizării obiectivelor cuprinde: ordonarea prioritară justă şi logică a proiectelor de care este nevoie identificarea surselor şi a structurilor de finanțare necesare pentru elaborarea şi execuția proiectelor implicarea resurselor umane (populație localnică, sezonieră, factori interesați), mass media, în acţiunea complexă de implementare a proiectelor propuse. examinarea periodică a stadiilor şi dezvoltarea capacității de neadaptare la condițiile schimbate pe parcurs. cetățenii au dreptul de a fi consultati asupra oricărui proiect major care afectează viitorul colectivității deciziile politice locale trebuie să se bazeze pe o planificare locală şi regională condusă de echipe de profesionişti alegerea soluțiilor politice trebuie să conducă la procesul decizional

5. ANEXE 5.1. Documente Se anexează următoarele documente: - Certificatul de Urbanism nr. 1705 din 21.04.2009, emis de Primăria Municipiului Timişoara. - Memariu tehnic edilitar cu breviar de calcul. e Regulament local de urbanism. » Avizele obținute şi prezentate separat cu borderou. Intocmit, arh. Radu Botis

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM anexa la PLANUL URBANISTIC ZONAL „PARCELELE CAD. 16999/2/2, 17000/2, 17002-17003/1/2, 17002-17003/2, 17004, 17007, 17008/2, 17023/1, 17024, 17032 Cc intravilan Timişoara” l DISPOZIŢII GENERALE 1, Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice necesare elaborării documentațiilor tehnice de avizare a parcelărilor, executării construcțiilor şi echipării edilitare a zonei pentru care acesta s-a elaborat. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.-U.) are o dublă utilitate: - stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea şi conformarea construcțiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condițiile de ocupare şi utilizare a terenului); - precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentului General de Urbanism) şi impune condițiile şi restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în acelaşi timp cu Planul Urbanistic Zonal şi odată aprobat prin hotărârea Consiliului Local, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege, devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale. Prevederile prezentului regulament vor fi permanent corelaie cu evoluția legislației de specialitate prin grija Consiliului Local şi al elaboratorului. 2. Baza legală a elaborării Prezentul Regulament Local de Urbanism este întocmit în conformitate cu Legea nr. 50/1991 (cu modificările ulterioare) privind Autorizarea executării construcțiilor şi HG nr. 525/95 (cu modificările ulterioare) privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, precum şi cu celelalte acte normative specifice sau complementare domeniului dintre care se mentionează: Codul Civil, Legea 18/1991 a fondului funciar (cu modificările şi completările ulterioare), Legea 54/1998 privind circulația juridica a terenurilor, Legea 69/1991 privind administrația publica locală (republicată şi cu modificările ulterioare), Legea 10/1995 privind calitatea în construcții (cu modificările ulterioare), Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (cu

modificările şi completările ulterioare), Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor, Legea 137/1995 privind protectia mediului (cu modificările şi completările ulterioare), Legea 7/199% privind cadastrul şi publicitatea imobiliară (cu modificările şi completările ulterioare), Legea 84/1996 privind îmbunătățirile funciare, Legea 82/1998 pentru aprobarea 0.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. Conținutul documentației este conform cu reglementarea "Ghid pentru elaborarea regulamentelor locale de urbanism” indicativ GM — 007 — 2000 aprobată cu ord. MLPAT nr. 21/N/10 04 2000 În aplicarea prezentului Regulament Local de Urbanism, este obligatorie coroborarea lui cu prevederile legilor, actelor normative şi reglementărilor în domeniu considerate conexe acestuia. Alte acte normative cu referiri în domeniu, ulterioare întocmirii pezentului regulament vor fi considerate, în aplicare, drept completare a celor din anexă şi vor fi respectate potrivit prevederilor din cuprinsul acestora. Nerespeciarea unei prescripții legale în vigoare la eliberarea unei Autorizaţii de Construire nu poate fi justificată prin prevederi diferite ale regulamentului. 3. Domeniu de aplicare al Regulamentului local de urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism este o suprafață de teren din teritoriul administrativ al localității Timişoara, jud. Timiş, constituită din parcelele cadastrale cu nr.cad.: 16999/2/2, 17000/2, 17002-17003/1/2, 17002- 17003/2, 17004, 17007, 17008/2, 17023/1, 17024, 17032 Cc intravilan Timişoara, în suprafață totală de 10569 mp, idențificate prin CF nr. 146231/A Timişoara. Prevederile PUZ-ului se pot extinde şi la zonele limitrofe. Recomandăm Consiliului Local Timişoara preluarea prevederilor considerate benenfice şi introducerea acestora în PUG, pentru realizarea unei politici urbanistice unitare la nivelul întregii localități. UI REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 4, Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit, Art.1 Terenuri agricole din extravilan. Autorizarea executării construcțiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisă pentru funcțiunile şi condițiile stabilite de lege. Autorităţile administrației publice locale vor urmări, la emiterea autorizaţiei de construire, gruparea suprafețelor de teren afectate construcțiilor , spre a evita prejudicierea

activităților agricole. Prin aprobarea PUZ, terenul ce face obiectul prezentei documentații, se introduce în intravilan, cu interdicție temporară de construire până la scoaterea terenului din circuitul agricol. Art.2 Terenuri agricole din intravilan. Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă peniru toate tipurile de construcții şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege. De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective : valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico- edilitare aferente acestora în ansambluri compacte. Pentru autorizația de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii. Art.3 Resursele subsolului. Autorizarea executării construcțiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conțin resurse identificate ale subsolului, este interzisă, Autorizarea executării construcțiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării resurselor identificate ale subsolului se face de către consiliul județenean Timiş sau consiliul local Giarmata, după caz, cu avizul organelor de stat specializate. În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului PUZ, modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii. Zonele care conţin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunică la consiliul județenean Timiş prin ordin al preşedintelui Agenţei Naţionale pentru Resurse Minerale Timiş. Art.4 Resursele de apă şi platforme meteorologice. Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile permise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață şi subterane, de respectare a zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor. Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în zona de protecție a platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil al autorității competente pentru protecția mediului.

Art.5 Zonele cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate. Autorizarea executării construcțiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. depreciază valoarea peisajului este interzisă. Consiliul judeţenean Timiş va identifica şi va delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru Valoarea lor peisagistică şi va stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural şi a echilibrului ecologic. Art.6 Zonele construite protejate. Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin hotărâre a consiliului județean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului Național şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor şi la apărarea interesului public Art.7. Siguranța în construcții. Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerate ca prioritare fără ca enumerarea să fi limitativă: Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construcții. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții. HGR nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții. HGR nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor şi construcțiilor inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. MLPAT nr. 77/N/1996. Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea şi exploatarea construcțiilor. Art.8 Expunerea la riscuri naturale. Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora,

este interzisă. În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înțelege: alunecări de teren, terenuri mlăştinoase, eroziuni, zone inundabile şi altele asemenea, delimitate prin hotărâre a consiliului județean Timiş, cu avizul organelor de specialitate ale administraţiei publice. Art.8 Expunerea la riscuri tehnologice. Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în zonele de servitute şi de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație şi altor asemenea lucrări de infrastructură, delimitate conform avizelor de specialitate obținute în prealabil, anexe prezentului PUZ, este interzisă. În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului. Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile şi amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora, sau cele care sunt permise prin normativele de specialitate privitoare la energia elecirică, gaze, apă, canalizare, căi de comunicație şi alte asemenea lucrări de infrastructură, precizate sau nu în avizele de specialitate obținute în prealabil, anexe prezentului PUZ. Art.10 Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice. Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura şi destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor legale. Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministrului Industriei şi Comerțului nr.1587 din 12 septembrie 1997, Art.11 Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilitățile financiare şi tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

Art.12 Asigurarea compatibilității funcțiunilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției şi funcțiunea dominantă a zonei. Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcție de destinația acestora în cadrul zonei de față sunt prevăzute în cap. 3 a prezentului Regulament. 6. Reguli de amplasare, retrageri minime obligatorii, stilistica arhitecturală Art.13. Procentul de ocupare al terenului Procentul de ocupare al terenului pentru această zonă cu caracter mixt P.O.T. = max 66,0 % pentru subzona de activități economice şi P.O.T. max = 20% pentru subzona de locuire. Art.14. Coeficientul de utilizare al terenului pentru această zonă cu caracter mixt C.U.T, = max 4,00 pentru subzona de activități economice şi C.U.T. = max 1,40 pentru subzona de locuire. Art.15. Înălțimea construcțiilor Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate. În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii. Din pricina arhitecturii specifice zonei, cu înălțimi mari ale nivelelor clădirilor existente, se va ține seama în primul rînd de înălțimea la cornişă şi la coama acoperişului, decît de numărul de nivele. Regimul de înălțime general maxim impus construcțiilor este de S+P+4E (conform Avizului nr. 197/U/10.09.2009), dar nu mai mult de 18,00 m pentru subzona de locuire, respectiv S+P+8E+2Er (conform adresei 1952/02.11.2009 a DCCPCN Timiş), dar nu mai mult de 37,00 m pentru subzona de activități economice. Art.16. Aspectul exterior al construcțiilor Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora şi nu depreciază aspeciul general al zonei. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general accepiate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice. Este preferabilă realizarea de construcții cu învelitori tip terasă. Se recornandă

utilizarea de terase circulabile, parţial înverzite. Art.17. Orientarea față de punctele cardinale Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor şi a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, fiind prioritare condițiile tehnologice specifice ale activităților. Art.18. Amplasarea față de aliniament Clădirea principală se poate amplasa pe aliniament. Autorizaţia de construire se emite numai dacă înălțimea clădirii nu depăşeşte distanța măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii față de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus. În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public. Art.19. Amplasarea în interiorul parcelei Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă: distanțele minime obligatorii față de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului civil şi distanțele minime, necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri, - Distanţa minimă față de limitele laterale va fi de 8,00 m, dar nu mai puțin de 4 din înălțimea clădirii. » In cazul clădirii de activități economice, se acceptă calcan, cu condiția ca regimul de înălțime pe limita laterală să nu depăşească S+P+3E, e Construcţiile se vor amplasa la minim 8,00 m de limita din spate a parcelei. » În cazul clădirilor destinate locuirii, se vor căuta soluții pentru creşterea gradului de intimitate, atît al beneficiarilor proiectului, cît şi al vecinilor, prin evitarea, unde este posibil, a amplasării galurilor principale spre limitele de proprietate, utilizarea privirii piezişe, a paravanelor, vegeiației etc, 7, Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art.20. Accese carosabile Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri. În ceea ce priveşte numărul şi configurația acceselor acestea se vor adapta

funcțiunilor concrete ce vor ocupa zona dar se vor respecta următoarele reguli: pentru construcțiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal şi aprovizionare, în funcție de destinația şi capacitatea construcției vor fi prevăzute alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului, platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor; pentru toate categoriile de construcții şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. În cazul construcțiilor ce “formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălțime de 3,5 m. Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obsirucționate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. Art.21. Accese pietonale Autorizarea executării construcțiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței şi destinaţiei construcției. În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 8. Reguli cu privire la echiparea edilitară Art.22. Racordarea la rețele tehnico-edilitare existente Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare şi de energie elecirică. De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele, sau dacă nu există şi până la apariția rețelelor publice în localitate cu avizul Agenției pentru protecția mediului. Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după realizarea rețelelor tehnico-edilitare, şi a racordării acestora la rețelele publice existente.

Art.23.Realizarea de rețele tehnico-edilitare Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile şi destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilitățile financiare şi tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați. Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari. Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza recomadabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție şi a căror extindere se preconizează. Este obligatorie realizarea bazinelor de retenție prevăzute în proiectul tehnic al echipărilor edilitare în interiorul fiecărei parcele. Apa stocată va putea fi folosită peniru udarea spațiilor verzi şi la circuite casnice care nu necesită apă potabilă. Art.24. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicații sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică. 8. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcții Art.25. Parcelarea Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării şi executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă şi de protecție a mediului. Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiții: front la stradă de minimum 35 m; suprafața minimă a parcelei obținute în urma dezmembrărilor ulterioare va respecta Regulamentul General de Urbanism de la vremea respectivă ; adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile alin. (2). Sunt admise comasări şi dezmembrări pentru maxim trei parcele. Comasarea a mai mult de trei parcele se poate face doar în urma elaborării şi aprobării unui PUD pentru zona respectivă. Regulamentul de Urbanism este făcut pentru forma actuală a parcelelor. Cazurile particulare rezultate din nevoi ulterioare de folosire a terenului, care nu s-ar regăsi în prevederile PUZ-ului, se vor reglementa prin PUD-uri. PUD-urile ulterioare nu pot modifica POT-ul şi CUT-ul specificate în actualul regulament. 10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi şi împrejmuiri. Art.26.Spaţii verzi Autorizaţia de construire va conţine obligația menținerii sau creării de spații verzi şi plantate, în funcție de destinația şi de capacitatea construcției. Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute spații verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de agrement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 20% din suprafața totală a terenului. Peniru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spații verzi şi aliniamente cu rol de protecție, în funcție de categoria acestora, dar nu mai puțin de 35% din suprafața totală a terenului. Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 300 mp de teren. Este obligatorie amenajarea şi plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile. Art.27. Împrejmuiri La limita de proprietate dinspre stradă împrejmuirea trebuie să fie transparentă (din grilaje metalice, lemn sau plase de sârmă), cu înălțimea maximă de 2,00 m. Este permis un soclu plin de maxim 60 cm. Recomandăm, totuşi, lipsa împrejmuirii. Pe limitele laterale, începînd de la aliniamentul clădirii şi pînă la limita de proprietate din spate şi pe limita de proprietate din spate sunt permise şi împrejmuiri opace, cu înălțimea maximă de 2,20 m. Aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigențe ca şi în cazul aspectului exterior al construcției.

11. Reguli cu privire la parcaje, garaje, anexe Art.28. Parcaje Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. Prin excepție de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabileşte prin autorizația de construire de către delegația permanentă a consiliului județenean Timiş sau de către primarul oraşului Timişoara, conform legii. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația şi de capacitatea construcției, după cum urmează: - pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, astfel: un loc de parcare la 200 m2 suprafață desfăşurată a construcției pentru unități de până la 400 m2; un loc de parcare la 100 m2 suprafață desfăşurată a construcției pentru unități de 400-600 m2; un loc de parcare la 50 m2 suprafață desfăşurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600-2.000 m2; un loc de parcare la 40 m2 suprafață desfăşurată a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2; - pentru construcții de locuințe vor fi prevăzute minim 1,2 parcaje pentru fiecare unitate locativă. - pentru construcţii ce înglobează spații cu diferite destinații, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare. Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicole pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile şi numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde. Parcările pentru autoturisme amenajate pe spațiul public sau în zonele verzi vor fi realizate din pardoseli absorbante. DIE ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ Unități şi subunități funcționale Terenul studiat face parte, conform PUZ-ului Director dintr-o zonă mai amplă cu caracter economic. În zona studiată sunt propuse următoarele unități şi subunități funcționale: 1. A.E. — Zona pentru activități economice 2.L. —Zona pentru locuire 3.C. — Zona pentru căi comunicație rutieră 3. S.P. — Zona peniru spații verzi amenajate, perdele de protecție

1 A.E. — Zona pentru activități economice 1.1 Delimitare. Zona peniru activităţi economice constituie principala zonă funcțională a prezentului proiect şi este delimitată la sud şi est caile de acces existente (b-dul 16 Decembrie, str. Văcărescu). La nord este subzona S.P.-Zona pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție iar la vest subzona de locuire. 12 Caracteristici. Constituie obiectul principal al prezentei documentații, constituită din terenuri destinate în principal activităților economice, birouri, comerț. 13 Reglementări. Funcțiunea dominantă a zonei. Funcțiunea dominantă propusă pentru zonă este cea de activități economice, comerciale, servicii, birouri, activități ce necesita procedura simplificată din punct de vedere al obținerii avizului de protectie a mediului. Funcţiunile complementare admise ale zonei. Este permisă construirea de clădiri pentru comerț, servicii, grupuri sociale, cabinet medical, prestări servicii, Este permisă realizarea de mici dotări de comerț alimentar şi nealimentar şi a dotărilor de alimentație publică. Este permisă utilizarea unor spații pentru construirea de locuințe cu caracter temporar, de genul locuințelor de servici şi protocol, spații de odihnă şi recreere pentru personal, spații de cazare în-regim hotelier. Funcţiunile nepermise în zonă. Nu este permisă construirea de locuințe, în afara celor de serviciu. Funcțiunile propuse, prin natura şi amploarea activităților nu trebuie să perturbe circulația auto sau cea pietonală din localitate. Zonele impermeabile de tipul teraselor, locurilor de parcare, plaiformelor de orice fel, adunate la suprafața construită la sol nu pot depăşi 78% din suprafața terenului pentru parcela respectivă, Este obligatorie şi cade în sarcina fiecărui proprietar amenajarea peisageră şi întreținerea spaţiului verde de pe proprietate, de la limita de proprietate dinspre stradă până la frontul construit. Este interzisă orice intervenție a proprietarilor la domeniul public, fără acordul Consiliului Local.

1 L. — Zona pentru locuire 1.1 Delimitare. Zona peniru locuire constituie zona funcţională cea mai întinsă a prezentului proiect şi este delimitată de jur împrejur de limitele de proprietate, mai puţin spre est, unde se află zona de activități economice. 12 Caracteristici. Este constituită din terenuri destinate activității de locuire colectivă. 1.3 Reglementări. Funcțiunea dominantă a zonei. Funcțiunea dominantă propusă peniru zonă este cea de locuire colectivă. Funcţiunile complementare admise ale zonei. Este permisă construirea parcaje la subsol, spații tehnice şi de deservire specifice locuirii. Este permisă existența de mici funcțiuni complementare, care să nu afecteze caracterul — birouri de proiectare, cabinete stomatologice, etc.. Funcțiunile nepermise în zonă. Orice funcțiune care să perturbe caracterul dominant de locuire este interzisă. Zonele impermeabile de tipul teraselor, locurilor de parcare, platformelor de orice fel, adunate la suprafața construită la sol nu pot depăşi 45% din suprafața terenului pentru parcela respectivă. Este obligatorie şi cade în sarcina fiecărui proprietar amenajarea peisageră şi întreţinerea spațiului verde de pe proprietate, de la limita de proprietate dinspre stradă până la frontul construit. Este interzisă orice intervenție a proprietarilor la domeniul public, fără acordul Consiliului Local. 3 C. — Zona pentru căi comunicație rutieră 2.1 Delimitare. Zona se rezumă la terenul destinat tuturor căilor de acces auto şi pietonale. 2.2 Caracteristici. Zona este destinată asigurării accesului auto şi pietonal la toate parcelele noi propuse.

4.2.3 Reglementări. Prin amplasare şi funcţionare construcțiile nu vor afecta buna desfăşurare a circulațiilor pe căile rutiere în condiții optime de capacitate, fluență şi siguranță. Se interzice a se realiza orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare împietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumuri şi vor prezenta riscuri de accidente. Acestea vor fi interzise în zona de siguranță şi protecție a drumului cu excepția celor care le deservesc. Sunt permise amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces, cu condiția ca acestea să nu impieteze în vreun fel desfăşurarea traficului, sau accesul la vreo parcelă din drumul public. Acestea se vor realiza din fondurile investitorilor interesați. Pentru toate căile rutiere se impun şi următoarele reglementări generale: - îmbunătățirea elementelor geometrice la traseele existente: - marcarea şi semnalizarea corespunzătoare; - întreţinerea periodică a căii de rulare, a şanțurilor şi a lucrărilor de artă; - alcătuirea profilului transversal al drumurilor va urmări: " categoria traseului carosabil; " zona funcţională pe care o străbate; " dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere; - realizarea fâşiilor de protecție. 4 S.P. — Zona pentru spații verzi amenajate, perdele de protecţie 3.1 Delimitare. Zona de față este împărțită în şase subzone, conform planşei. 32 Caracteristici. Zona verde a fost astfel amplasată pentru creşte gradul de intimitate şi comfort al beneficiarilor, respectiv al locatarilor de pe parcelele învecinate.. 33 Reglementări. Sunt permise amplasarea de mobilier urban specific, elemente urbane pentru publicitate şi altele asemenea. Sunt permise amplasarea de rețele tehnico-edilitare şi construcții edilitare subterane, sau terane de mici dimensiuni (staţii pompare, posturi de transformare, firide electrice şi de telecomunicaţii, cabine de portar, bariere, etc) cu condiția ca să se asigure accesul ulterior la acestea fără a deteriora spațiile verzi amenajate. Sunt permise amenajări destinate percajelor cu condiția ca să fie de tip dale înierbate şi să nu depăşească 20% din suprafața destinată zonei verzi respective . Sunt permise amenajări peisagere de orice fel.

Sunt interzise orice alt tip de construcții. Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului şi introducerea lor în baza de date existentă în scopul corelării şi al menținerii la zi a situației din zonă. IV. DISPOZIȚII FINALE Art. 25, Prezentul regulament, parte integrantă a PUZ “ LOCUINȚE ŞI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE PARCELELE CAD. 16999/2/2, 17000/2, 17002- 17003/1/2, 17002-17003/2, 17004, 17007, 17008/2, 17023/1, 17024, 17032 Cc intravilan Timişoara, jud. Timiş” întră în vigoare odată cu aprobarea sa potrivit legii. Intocmit, arh. Radu Botis Specialist RUR, arh. Radu Botis

m pt pt re În RE i ro ra LA Sr ELE TI E ut a m ra rr tă ta

Atasament: ATT40CR9.pdf

A 01

A 01

A 01

A 01

384 m2

1.566 m2

1.610 m2

3.328 m2

30 m2

26 m2

389 m2

268 m2

358 m2

195 m2

49 m2

215 m2

2.158 m2

12 10

8 6

4 2

PIATA \n IULIU MANIU

3 5

7

1

3

1

magazin

m agazin

7

9

9

8

11

parcare

10STR. PLATANILO R

12 ma ga

zin

15

17

13

parcare

Simpo Mobila magazin

sediu

11 13

19

15

STR. IULIU M ANIU (STR. RESITA)

17

ma ga

zin

21

parcare

25A 23

25 25A

STR. PLATINILO R

mag azin

piata

27

29

atelier

31

33

magazin

magazin

35 (STR. RESITA)

37A

37 STR. IULIU M ANIU

41 41A

gang

43

45

gang

39

PIATA \n IULIU MANIU centrala termica

hala

atelier

65

S.C.Teo Company S.R.L.

65 STR. DR. P. V. UNGUREANU \n (STR. PRISLOP)

cabina poarta S.C.Bega Pan

cos

baz

A

53

rampa hal

a

ind ust

rial a

Tre ts F

ran cis

c

atelier

55 dep

gangB UL

EV AR

DU L

16 D

EC EM

BR IE

1 98

9

gang

magazin

atelier

59

57

mobila

gang

siloz

50

gang

52

Branco

54

gang

gang

61

63B- DU

L 16

D EC

EM BR

IE 19

89

turn apa

hala

bazin

baz

centrala termica cos

2

parcare

4

baz

S.C.Bumbacul S.A.

atelier

platf.bet.

46

45

45

46

parcare

47B

47

terasa

STR.IANCU VACARESCU

I.T.Ratt

A

B

47C

47

49

48 /2

51

48 /1

sanitar grup

spalatorie Casa \nrugaciune

productie atelier

birouri

4

6

gan g

2

8

sanita grup

14

gang

gang

12

gang

10

parcare

5

S.C. Kandia S.A.

mag .

gang

18 18

16

Intrarea Lunga

8

6

Str. Iancu Vacarescu

magazin

13

atelier

gang

11

gang

9

gan g

CONSILIUL TIMISOARA

birouri

7g ang

administratie

adm.

atelier -

22A - 22B

gang

mag.

20

birouri

Germania Baptista

Biserica

depozit depozit

gang

24A

24

depozit

termica

gang

28

birouri

post trafo

post trafo

WC

magazin

26

gang

30

WC

32STR. IULIU M ANIU

depozit

gang

34

depozit

38

spatiu

U.R.B.I.S. comercial

34

36

B-DU L TIN

ERE TII

B-DU L TIN

ERET II

36

B-DU L RE

GELE CAR

OL

21

23

36

B-DU L RE

GELE CAR

OL

19

40

40

27

centrala termica centrala termica

Grup Scolar de C-tii-Montaj

gang

atelier

birourigang

43 /A44

/A

gang

4343A

atelier

birouri

47A

A

hala

atelier

hala

S.C.Ambalajul Metalic S.A.

B

U.R.B.I.S.

45

cabina poarta

cantinascoala

B-dul G eneral Ion Dragalina (B-dul 13 Decem

brie)

cantina

camin

4

Biserica Romana-Catoloica

2

cabina poarta

5

gang

3

gan g

1

39

1

gang

34 32

parcare

gang

bazin

gang

casa poarta

gang3

2 4

6

36

parcare

birouri

38

41

magazinspatii comercialeB -d

ul 16

D ec

em br

ie 19

89

8

gang

S.C. Telco S.R.L.birouri

S.C. Ambalajul Metalic S.A. terasa

43

9 9birouri

gan g

birouri

7

laborator

Liceul Bela Bartoh

centrala termica

Liceul "Bela Bartoh"

internat gang

gang

gradinita

laborator Agrochimie Pedologie

gradina cinematograf

Punct distributie gaze

platf. beton

atelierateliere

utilaj tehnologic

ateliereateliere

1

B

A

A

B

cinematograf

gang

20

gang

16

cinematograf

18

STR. IANCU VACARESCU

14 14

12

gang

10

gang

15

17

gang

gang

40gang

atelier atelier

2 C

ateliere

4

4

42

platforma gunoi

2 gan g

17

21

25

23

cabinete

gang

gang

cabinete

Policlinicalaborator

gang 19

centrala

s = 3 269 mp

S U P R

A F A T A C O

N S T R

U I B I L A

P+2E h=13

.28

S 2A

P+8E h=28.70 T

P+7Eh=25.95

P+6Eh=23.20P+7E h=25

.95

P+6E h=23

.20

P+5E h=20

.45 Ph=6.00

S 2A

D+P h=6.30

S 2A

Ph=5.55

S 2A Ph=4.94

S 2A

Dem olat

Ph=4.90

S 2A

Ph=4.30

S 2A

Ph=4.33

S 2A

Ph=5.30

S 2A Ph=5.30

S 2A Ph=2.90

S 2A

Ph=4.30

S 2A Ph=4.65

S 2A P+1E h=5.40

S 2A

Ph=5.25

S 2A

Dem olat

parti al

Ph=2.80

S 2A Ph=5.05

S 2A D+P+1E

h=10.00

S 2A

Ph=3.55

S 2A

P+1E h=8.30

S 2A

P+2E h=12.00

S 2A

P+2E

P+2E

P+2E h=12.00

S 2A

Ph=5.20

S 2A

P+1E h=9.5

0

S 2A

P h=5.8

0

S 2A

P+1E h=9.1

0

S 2A

P+2E h=13

.28

S 2A

D+P h=4.2

3

S 2A

D+P h=4.2

5

S 2A

S+P+ 1E

h=9.9 6

S 2A

P+3E h=15

.50

S 2A

P+1 E

P

P

D+P+ 1E

h=11 .70

S 2A

P h=4.4

8

S 2A

P

S+P+ 1E

h=9.1 0

S 2A

S+P+ 1E

h=9.1 0

S 2A

P

P

P+2E h=13

.20

S 2A

D+P+ 1E

h=11 .10

S 2A

P+M h=6.0

1

S 2A

P

P P h=6.0

0

S 2A

D+ P+

1E h=

10 .96

S 2A

D+P+1E

P+ 1E

h= 10

.85 S

2A

P+ 2E

h= 15

.90 S

2A

P+ 3E

TU RN

P

P

P+ 1E

h= 6.3

0 S

2A

P h= 5.3

0 S

2A

P+ 2E

h= 12

.50 S

2A

P

P+ 1E

P+ 1E

+M

P+ 2E

h= 14

.20 S

2A

P P

P

P

LEGEND•:

57

limit• studiu limite de proprietate drumuri propuse - delimitare topografic• delimitare parcele noi teren ce va ramâne în proprietatea beneficiarilor teren ce va trece în proprietatea Consiliului Local Timisoara num•r parcel•

specialist RUR arh. Radu Botis viza spre neschimbare CJT viza spre neschimbare CLT

•ef proiect

Proiectat

- P.U.Z. -

Radu Botis

Radu Botis

Radu Botis

Data

Faza

Denumirea plansei

Nr. desen

Beneficiari

Desenat

Proiect nr.

Denumirea proiectului

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUIN•E •I FUNC•IUNI COMPLEMENTARE

Scara 1:1000

Nr. TOP 17 025, str. I Vacarescu, nr. 1-5 INTRAVILAN TIMI•OARA, jud. Timi•

sc. GAD PROPERTIES srlUTZ 177/08

aprilie 2008

PUZ PLAN URBANISTIC ZONALLOCUIN•E •I FUNC•IUNI COMPLEMENTARE I N T R A V I L A N T I M I • O A R A , J U D E • U L T I M I •

N r . T O P 1 7 0 2 5, s t r . I . V a c a r e s c u , n r . 1 - 5

MISCAREA TERENURILOR

PUZ - 04

BILANT TERITORIAL Suprafe•e mp. % Total zon• studiat• 10 569 99,93 Suprafata de parcelat 10 576 100,00 Suprafata ce trece in domeniul public 1 950 18,44 Suprafata ce ramane in proprietatea beneficiarului 8 626 81,56

Th is

fil e w

as g

en er

at ed

w ith

an ev

alu at

io n

ve rs

io n

of

th e A

m yu

ni (r)

P DF

C on

ve rte

r : h

ttp ://

ww w.

am yu

ni .co

m

Atasament: ATTGKODR.pdf

A 01

A 01

A 01

A 01

P+4E h=16

.00

S 2A

Demolat

P+2E h=13

.00

12 10

8 6

4 2

PIATA \n IULIU MANIU

3 5

7

1

3

1

magazin

m agazin

7

9

9

8

11

parcare

10STR. PLATANILO R

12 ma ga

zin

15

17

13

parcare

Simpo Mobila magazin

sediu

11 13

19

15

STR. IULIU M ANIU (STR. RESITA)

17

ma ga

zin

21

parcare

25A 23

25 25A

STR. PLATINILO R

mag azin

piata

27

29

atelier

31

33

magazin

magazin

35 (STR. RESITA)

37A

37 STR. IULIU M ANIU

41 41A

gang

43

45

gang

39

PIATA \n IULIU MANIU centrala termica

hala

atelier

65

S.C.Teo Company S.R.L.

65 STR. DR. P. V. UNGUREANU \n (STR. PRISLOP)

cabina poarta S.C.Bega Pan

cos

baz

A

53

rampa hal

a

ind ust

rial a

Tre ts F

ran cis

c

atelier

55 dep

gangB UL

EV AR

DU L

16 D

EC EM

BR IE

1 98

9

gang

magazin

atelier

59

57

mobila

gang

siloz

50

gang

52

Branco

54

gang

gang

61

63B- DU

L 16

D EC

EM BR

IE 19

89

turn apa

hala

bazin

baz

centrala termica cos

2

parcare

4

baz

S.C.Bumbacul S.A.

atelier

platf.bet.

46

45

45

46

parcare

47B

47

terasa

STR.IANCU VACARESCU

I.T.Ratt

A

B

47C

47

49

48 /2

51

48 /1

sanitar grup

spalatorie Casa \nrugaciune

productie atelier

birouri

4

6

gan g

2

8

sanita grup

14

gang

gang

12

gang

10

parcare

5

S.C. Kandia S.A.

mag .

gang

18 18

16

Intrarea Lunga

8

6

Str. Iancu Vacarescu

magazin

13

atelier

gang

11

gang

9

gan g

CONSILIUL TIMISOARA

birouri

7g ang

administratie

adm.

atelier -

22A - 22B

gang

mag.

20

birouri

Germania Baptista

Biserica

depozit depozit

gang

24A

24

depozit

termica

gang

28

birouri

post trafo

post trafo

WC

magazin

26

gang

30

WC

32STR. IULIU M ANIU

depozit

gang

34

depozit

38

spatiu

U.R.B.I.S. comercial

34

36

B-DU L TIN

ERE TII

B-DU L TIN

ERET II

36

B-DU L RE

GELE CAR

OL

21

23

36

B-DU L RE

GELE CAR

OL

19

40

40

27

centrala termica centrala termica

Grup Scolar de C-tii-Montaj

gang

atelier

birourigang

43 /A44

/A

gang

4343A

atelier

birouri

47A

A

hala

atelier

hala

S.C.Ambalajul Metalic S.A.

B

U.R.B.I.S.

45

cabina poarta

cantinascoala

B-dul G eneral Ion Dragalina (B-dul 13 Decem

brie)

cantina

camin

4

Biserica Romana-Catoloica

2

cabina poarta

5

gang

3

gan g

1

39

1

gang

34 32

parcare

gang

bazin

gang

casa poarta

gang3

2 4

6

36

parcare

birouri

38

41

magazinspatii comercialeB -d

ul 16

D ec

em br

ie 19

89

8

gang

S.C. Telco S.R.L.birouri

S.C. Ambalajul Metalic S.A. terasa

43

9 9birouri

gan g

birouri

7

laborator

Liceul Bela Bartoh

centrala termica

Liceul "Bela Bartoh"

internat gang

gang

gradinita

laborator Agrochimie Pedologie

gradina cinematograf

Punct distributie gaze

platf. beton

atelierateliere

utilaj tehnologic

ateliereateliere

1

B

A

A

B

cinematograf

gang

20

gang

16

cinematograf

18

STR. IANCU VACARESCU

14 14

12

gang

10

gang

15

17

gang

gang

40gang

atelier atelier

2 C

ateliere

4

4

42

platforma gunoi

2 gan g

17

21

25

23

cabinete

gang

gang

cabinete

Policlinicalaborator

gang 19

centrala

P h=5.1

0

TDem olat

Dem olat

P+2E h=17

.43

T

P+4E h=18

.70

S 2A

P+1E

P+4E

P+2E h=13

.28

S 2A

P+8E h=28.70 T

P+7Eh=25.95

P+6Eh=23.20P+7E h=25

.95

P+6E h=23

.20

P+5E h=20

.45 Ph=6.00

S 2A

D+P h=6.30

S 2A

Ph=5.55

S 2A Ph=4.94

S 2A

Dem olat

Ph=4.90

S 2A

Ph=4.30

S 2A

Ph=4.33

S 2A

Ph=5.30

S 2A Ph=5.30

S 2A Ph=2.90

S 2A

Ph=4.30

S 2A Ph=4.65

S 2A P+1E h=5.40

S 2A

Ph=5.25

S 2A

Dem olat

parti al

Ph=2.80

S 2A Ph=5.05

S 2A D+P+1E

h=10.00

S 2A

Ph=3.55

S 2A

P+1E h=8.30

S 2A

P+2E h=12.00

S 2A

P+2E

P+2E

P+2E h=12.00

S 2A

Ph=5.20

S 2A

P+1E h=9.5

0

S 2A

P h=5.8

0

S 2A

P+1E h=9.1

0

S 2A

P+2E h=13

.28

S 2A

D+P h=4.2

3

S 2A

D+P h=4.2

5

S 2A

S+P+ 1E

h=9.9 6

S 2A

P+3E h=15

.50

S 2A

P+1 E

P

P

D+P+ 1E

h=11 .70

S 2A

P h=4.4

8

S 2A

P

S+P+ 1E

h=9.1 0

S 2A

S+P+ 1E

h=9.1 0

S 2A

P

P

P+2E h=13

.20

S 2A

D+P+ 1E

h=11 .10

S 2A

P+M h=6.0

1

S 2A

P

P P h=6.0

0

S 2A

D+ P+

1E h=

10 .96

S 2A

D+P+1E

P+ 1E

h= 10

.85 S

2A

P+ 2E

h= 15

.90 S

2A

P+ 3E

TU RN

P

P

P+ 1E

h= 6.3

0 S

2A

P h= 5.3

0 S

2A

P+ 2E

h= 12

.50 S

2A

P

P+ 1E

P+ 1E

+M

P+ 2E

h= 14

.20 S

2A

P P

P

P 5

post trafo

11

S.C.Kandia S.A.

S.C.Kandia S.A

sect ie

sala \n specialisti

gluc ozaatelier

birouri

depozit

S.C . KANDIA S.A.

PUZ PLAN URBANISTIC ZONALLOCUIN•E •I FUNC•IUNI COMPLEMENTARE I N T R A V I L A N T I M I • O A R A , J U D E • U L T I M I •

N r . T O P 1 7 0 2 5, s t r . I . V a c a r e s c u , n r . 1 - 5

specialist RUR arh. Radu Botis viza spre neschimbare CJT viza spre neschimbare CLT

•ef proiect

Proiectat

- P.U.Z. -

Radu Botis

Radu Botis

Radu Botis

Data

Faza

Denumirea plansei

Nr. desen

Beneficiari

Desenat

Proiect nr.

Denumirea proiectului

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUIN•E •I FUNC•IUNI COMPLEMENTARE

Scara 1:1000

Nr. TOP 17 025, str. I Vacarescu, nr. 1-5 INTRAVILAN TIMI•OARA, jud. Timi•

sc. GAD PROPERTIES srlUTZ 177/08

aprilie 2008

PUZ - 02

SITUATIA EXISTENTA regim de inaltime

inaltime intre 9,00 si 12,00 m

inaltime de maxim 3,00 m

inaltime intre 3,00 si 6,00 m

inaltime intre 25,00 si 29,00 m

inaltime intre 21,00 si 25,00 m

inaltime intre 18,00 si 21,00 m

inaltime intre 12,00 si 15,00 m

inaltime intre 15,00 si 18,00 m

inaltime la cornisaculoare

inaltime intre 6,00 si 9,00 m

Th is

fil e w

as g

en er

at ed

w ith

an ev

alu at

io n

ve rs

io n

of

th e A

m yu

ni (r)

P DF

C on

ve rte

r : h

ttp ://

ww w.

am yu

ni .co

m

Atasament: Reglementari_urbanistice.pdf

Ă tt — Liceul Bi a Băctoh | = A Ă NV LS Liceul "Bela A VĂ N Ă Ă N / N XA rohimie A XA / N NN i N | | gradina cinematograf N ra Ă cinemato / A, inaltime la cornisa inaltime de maxim 3,00 m inaltime intre 3,00 si 6,00 m inaltime intre 6,00 si 9,00 m inaltime intre 9,00 si 12,00 m inaltime intre 12,00 si 15,00 m inaltime intre 15,00 si 18,00 m inaltime intre 18,00 si 21,00 m inaltime intre 21,00 si 25,00 m inaltime intre 25,00 si 29,00 m PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINȚE ŞI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE Nr. TOP 17035, str. |. Vacarescu, nr. 1-5 INTRAVILAN TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMI IUL TIMISOARA limite de proprietate drumuri existente drumuri propuse - carosabile deli e parcele noi zona construibila nata serviciilor econom servicii catre populatie limita construibila aliniament impus garaj/parcare propus coama principala a acoperisului zone verzi, parcuri, locuri de joaca parcele puse la dispozitia numar parcela linie electrica aeriana zona cu interdictie de construire numere cadastrale propunere de mobilare mul de inaltime inaltimea la cornisa POT CUT 16,00 m : - : 250 tip constructie proprietate conformitate 1 7 individuala; Cuplata; Insiruita 1/1-maxim 1 locuinta/proprietate nr. 197/U/10. a 0-15 21-maxim 2 locuinte/proprietate nr. 1: functiune ale Locuire; Functiuni Complementare; Servicii; Institutii; Parcare; Spatiu Verde; Depozitare panta acopresului BILANT TERITORIAL total zona studiata Suprafețe mp. % otal zonă studiată - inscris in C.F. 10 569 99,93 Total zonă studiată - masurat in teren 10 576 100,00 Locuinţe + Functiuni complementare 3619 34,22 Spaţii verzi 5 007 29,69 _| Drumuri inclusiv trotuare şi ii verzi de aliniament 1 950 18,44 TU P.0.T./ C.U.T. total zona studiata 34,22% / 1,93 e / = ATAT une _X : ZX LN spalatorie A Ă Ă X | UDE îi) Anexa la aviz VU condi n ASO dn 15.07 2009 Arhitect Șef E , Proiect nr. Faza Beneficiari UTZ 177/08 "PUZ. - | sc. GAD PROPERTIES sri Denumirea proiectului Denumirea plansei PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINȚE ŞI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE str. | Vacarescu, nr. 1-5 INTRAVILAN TIMIŞOARA, jud. Timiş ateligr | Şef proiect Radu Botis Scara 1:1000 Data aprilie 2008 PIATA in IULIU MANIU | | IS pr Proiectat Radu Botis „| Nr desen | [ | ( i Desenat Radu Botis PUZ -03

Atasament: Kandia_miscarea_terenurilor___15.pdf

A 01

A 01

A 01

A 01

384 m2

1.566 m2

1.610 m2

3.328 m2

30 m2

26 m2

389 m2

268 m2

358 m2

195 m2

49 m2

215 m2

2.158 m2

12 10

8 6

4 2

PIATA \n IULIU MANIU

3 5

7

1

3

1

magazin

m agazin

7

9

9

8

11

parcare

10STR. PLATANILO R

12 ma ga

zin

15

17

13

parcare

Simpo Mobila magazin

sediu

11 13

19

15

STR. IULIU M ANIU (STR. RESITA)

17

ma ga

zin

21

parcare

25A 23

25 25A

STR. PLATINILO R

mag azin

piata

27

29

atelier

31

33

magazin

magazin

35 (STR. RESITA)

37A

37 STR. IULIU M ANIU

41 41A

gang

43

45

gang

39

PIATA \n IULIU MANIU centrala termica

hala

atelier

65

S.C.Teo Company S.R.L.

65 STR. DR. P. V. UNGUREANU \n (STR. PRISLOP)

cabina poarta S.C.Bega Pan

cos

baz

A

53

rampa hal

a

ind ust

rial a

Tre ts F

ran cis

c

atelier

55 dep

gangB UL

EV AR

DU L

16 D

EC EM

BR IE

1 98

9

gang

magazin

atelier

59

57

mobila

gang

siloz

50

gang

52

Branco

54

gang

gang

61

63B- DU

L 16

D EC

EM BR

IE 19

89

turn apa

hala

bazin

baz

centrala termica cos

2

parcare

4

baz

S.C.Bumbacul S.A.

atelier

platf.bet.

46

45

45

46

parcare

47B

47

terasa

STR.IANCU VACARESCU

I.T.Ratt

A

B

47C

47

49

48 /2

51

48 /1

sanitar grup

spalatorie Casa \nrugaciune

productie atelier

birouri

4

6

gan g

2

8

sanita grup

14

gang

gang

12

gang

10

parcare

5

S.C. Kandia S.A.

mag .

gang

18 18

16

Intrarea Lunga

8

6

Str. Iancu Vacarescu

magazin

13

atelier

gang

11

gang

9

gan g

CONSILIUL TIMISOARA

birouri

7g ang

administratie

adm.

atelier -

22A - 22B

gang

mag.

20

birouri

Germania Baptista

Biserica

depozit depozit

gang

24A

24

depozit

termica

gang

28

birouri

post trafo

post trafo

WC

magazin

26

gang

30

WC

32STR. IULIU M ANIU

depozit

gang

34

depozit

38

spatiu

U.R.B.I.S. comercial

34

36

B-DU L TIN

ERE TII

B-DU L TIN

ERET II

36

B-DU L RE

GELE CAR

OL

21

23

36

B-DU L RE

GELE CAR

OL

19

40

40

27

centrala termica centrala termica

Grup Scolar de C-tii-Montaj

gang

atelier

birourigang

43 /A44

/A

gang

4343A

atelier

birouri

47A

A

hala

atelier

hala

S.C.Ambalajul Metalic S.A.

B

U.R.B.I.S.

45

cabina poarta

cantinascoala

B-dul G eneral Ion Dragalina (B-dul 13 Decem

brie)

cantina

camin

4

Biserica Romana-Catoloica

2

cabina poarta

5

gang

3

gan g

1

39

1

gang

34 32

parcare

gang

bazin

gang

casa poarta

gang3

2 4

6

36

parcare

birouri

38

41

magazinspatii comercialeB -d

ul 16

D ec

em br

ie 19

89

8

gang

S.C. Telco S.R.L.birouri

S.C. Ambalajul Metalic S.A. terasa

43

9 9birouri

gan g

birouri

7

laborator

Liceul Bela Bartoh

centrala termica

Liceul "Bela Bartoh"

internat gang

gang

gradinita

laborator Agrochimie Pedologie

gradina cinematograf

Punct distributie gaze

platf. beton

atelierateliere

utilaj tehnologic

ateliereateliere

1

B

A

A

B

cinematograf

gang

20

gang

16

cinematograf

18

STR. IANCU VACARESCU

14 14

12

gang

10

gang

15

17

gang

gang

40gang

atelier atelier

2 C

ateliere

4

4

42

platforma gunoi

2 gan g

17

21

25

23

cabinete

gang

gang

cabinete

Policlinicalaborator

gang 19

centrala

s = 3 269 mp

S U P R

A F A T A C O

N S T R

U I B I L A

P+2E h=13

.28

S 2A

P+8E h=28.70 T

P+7Eh=25.95

P+6Eh=23.20P+7E h=25

.95

P+6E h=23

.20

P+5E h=20

.45 Ph=6.00

S 2A

D+P h=6.30

S 2A

Ph=5.55

S 2A Ph=4.94

S 2A

Dem olat

Ph=4.90

S 2A

Ph=4.30

S 2A

Ph=4.33

S 2A

Ph=5.30

S 2A Ph=5.30

S 2A Ph=2.90

S 2A

Ph=4.30

S 2A Ph=4.65

S 2A P+1E h=5.40

S 2A

Ph=5.25

S 2A

Dem olat

parti al

Ph=2.80

S 2A Ph=5.05

S 2A D+P+1E

h=10.00

S 2A

Ph=3.55

S 2A

P+1E h=8.30

S 2A

P+2E h=12.00

S 2A

P+2E

P+2E

P+2E h=12.00

S 2A

Ph=5.20

S 2A

P+1E h=9.5

0

S 2A

P h=5.8

0

S 2A

P+1E h=9.1

0

S 2A

P+2E h=13

.28

S 2A

D+P h=4.2

3

S 2A

D+P h=4.2

5

S 2A

S+P+ 1E

h=9.9 6

S 2A

P+3E h=15

.50

S 2A

P+1 E

P

P

D+P+ 1E

h=11 .70

S 2A

P h=4.4

8

S 2A

P

S+P+ 1E

h=9.1 0

S 2A

S+P+ 1E

h=9.1 0

S 2A

P

P

P+2E h=13

.20

S 2A

D+P+ 1E

h=11 .10

S 2A

P+M h=6.0

1

S 2A

P

P P h=6.0

0

S 2A

D+ P+

1E h=

10 .96

S 2A

D+P+1E

P+ 1E

h= 10

.85 S

2A

P+ 2E

h= 15

.90 S

2A

P+ 3E

TU RN

P

P

P+ 1E

h= 6.3

0 S

2A

P h= 5.3

0 S

2A

P+ 2E

h= 12

.50 S

2A

P

P+ 1E

P+ 1E

+M

P+ 2E

h= 14

.20 S

2A

P P

P

P

LEGEND•:

57

limit• studiu limite de proprietate drumuri propuse - delimitare topografic• delimitare parcele noi teren ce va ramâne în proprietatea beneficiarilor teren ce va trece în proprietatea Consiliului Local Timisoara num•r parcel•

specialist RUR arh. Radu Botis viza spre neschimbare CJT viza spre neschimbare CLT

•ef proiect

Proiectat

- P.U.Z. -

Radu Botis

Radu Botis

Radu Botis

Data

Faza

Denumirea plansei

Nr. desen

Beneficiari

Desenat

Proiect nr.

Denumirea proiectului

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUIN•E •I FUNC•IUNI COMPLEMENTARE

Scara 1:1000

Nr. TOP 17 025, str. I Vacarescu, nr. 1-5 INTRAVILAN TIMI•OARA, jud. Timi•

sc. GAD PROPERTIES srlUTZ 177/08

aprilie 2008

PUZ PLAN URBANISTIC ZONALLOCUIN•E •I FUNC•IUNI COMPLEMENTARE I N T R A V I L A N T I M I • O A R A , J U D E • U L T I M I •

N r . T O P 1 7 0 2 5, s t r . I . V a c a r e s c u , n r . 1 - 5

MISCAREA TERENURILOR

PUZ - 04

BILANT TERITORIAL Suprafe•e mp. % Total zon• studiat• 10 569 99,93 Suprafata de parcelat 10 576 100,00 Suprafata ce trece in domeniul public 1 950 18,44 Suprafata ce ramane in proprietatea beneficiarului 8 626 81,56

Th is

fil e w

as g

en er

at ed

w ith

an ev

alu at

io n

ve rs

io n

of

th e A

m yu

ni (r)

P DF

C on

ve rte

r : h

ttp ://

ww w.

am yu

ni .co

m

Atasament: Kandia___reg_inaltime.pdf

A 01

A 01

A 01

A 01

P+4E h=16

.00

S 2A

Demolat

P+2E h=13

.00

12 10

8 6

4 2

PIATA \n IULIU MANIU

3 5

7

1

3

1

magazin

m agazin

7

9

9

8

11

parcare

10STR. PLATANILO R

12 ma ga

zin

15

17

13

parcare

Simpo Mobila magazin

sediu

11 13

19

15

STR. IULIU M ANIU (STR. RESITA)

17

ma ga

zin

21

parcare

25A 23

25 25A

STR. PLATINILO R

mag azin

piata

27

29

atelier

31

33

magazin

magazin

35 (STR. RESITA)

37A

37 STR. IULIU M ANIU

41 41A

gang

43

45

gang

39

PIATA \n IULIU MANIU centrala termica

hala

atelier

65

S.C.Teo Company S.R.L.

65 STR. DR. P. V. UNGUREANU \n (STR. PRISLOP)

cabina poarta S.C.Bega Pan

cos

baz

A

53

rampa hal

a

ind ust

rial a

Tre ts F

ran cis

c

atelier

55 dep

gangB UL

EV AR

DU L

16 D

EC EM

BR IE

1 98

9

gang

magazin

atelier

59

57

mobila

gang

siloz

50

gang

52

Branco

54

gang

gang

61

63B- DU

L 16

D EC

EM BR

IE 19

89

turn apa

hala

bazin

baz

centrala termica cos

2

parcare

4

baz

S.C.Bumbacul S.A.

atelier

platf.bet.

46

45

45

46

parcare

47B

47

terasa

STR.IANCU VACARESCU

I.T.Ratt

A

B

47C

47

49

48 /2

51

48 /1

sanitar grup

spalatorie Casa \nrugaciune

productie atelier

birouri

4

6

gan g

2

8

sanita grup

14

gang

gang

12

gang

10

parcare

5

S.C. Kandia S.A.

mag .

gang

18 18

16

Intrarea Lunga

8

6

Str. Iancu Vacarescu

magazin

13

atelier

gang

11

gang

9

gan g

CONSILIUL TIMISOARA

birouri

7g ang

administratie

adm.

atelier -

22A - 22B

gang

mag.

20

birouri

Germania Baptista

Biserica

depozit depozit

gang

24A

24

depozit

termica

gang

28

birouri

post trafo

post trafo

WC

magazin

26

gang

30

WC

32STR. IULIU M ANIU

depozit

gang

34

depozit

38

spatiu

U.R.B.I.S. comercial

34

36

B-DU L TIN

ERE TII

B-DU L TIN

ERET II

36

B-DU L RE

GELE CAR

OL

21

23

36

B-DU L RE

GELE CAR

OL

19

40

40

27

centrala termica centrala termica

Grup Scolar de C-tii-Montaj

gang

atelier

birourigang

43 /A44

/A

gang

4343A

atelier

birouri

47A

A

hala

atelier

hala

S.C.Ambalajul Metalic S.A.

B

U.R.B.I.S.

45

cabina poarta

cantinascoala

B-dul G eneral Ion Dragalina (B-dul 13 Decem

brie)

cantina

camin

4

Biserica Romana-Catoloica

2

cabina poarta

5

gang

3

gan g

1

39

1

gang

34 32

parcare

gang

bazin

gang

casa poarta

gang3

2 4

6

36

parcare

birouri

38

41

magazinspatii comercialeB -d

ul 16

D ec

em br

ie 19

89

8

gang

S.C. Telco S.R.L.birouri

S.C. Ambalajul Metalic S.A. terasa

43

9 9birouri

gan g

birouri

7

laborator

Liceul Bela Bartoh

centrala termica

Liceul "Bela Bartoh"

internat gang

gang

gradinita

laborator Agrochimie Pedologie

gradina cinematograf

Punct distributie gaze

platf. beton

atelierateliere

utilaj tehnologic

ateliereateliere

1

B

A

A

B

cinematograf

gang

20

gang

16

cinematograf

18

STR. IANCU VACARESCU

14 14

12

gang

10

gang

15

17

gang

gang

40gang

atelier atelier

2 C

ateliere

4

4

42

platforma gunoi

2 gan g

17

21

25

23

cabinete

gang

gang

cabinete

Policlinicalaborator

gang 19

centrala

P h=5.1

0

TDem olat

Dem olat

P+2E h=17

.43

T

P+4E h=18

.70

S 2A

P+1E

P+4E

P+2E h=13

.28

S 2A

P+8E h=28.70 T

P+7Eh=25.95

P+6Eh=23.20P+7E h=25

.95

P+6E h=23

.20

P+5E h=20

.45 Ph=6.00

S 2A

D+P h=6.30

S 2A

Ph=5.55

S 2A Ph=4.94

S 2A

Dem olat

Ph=4.90

S 2A

Ph=4.30

S 2A

Ph=4.33

S 2A

Ph=5.30

S 2A Ph=5.30

S 2A Ph=2.90

S 2A

Ph=4.30

S 2A Ph=4.65

S 2A P+1E h=5.40

S 2A

Ph=5.25

S 2A

Dem olat

parti al

Ph=2.80

S 2A Ph=5.05

S 2A D+P+1E

h=10.00

S 2A

Ph=3.55

S 2A

P+1E h=8.30

S 2A

P+2E h=12.00

S 2A

P+2E

P+2E

P+2E h=12.00

S 2A

Ph=5.20

S 2A

P+1E h=9.5

0

S 2A

P h=5.8

0

S 2A

P+1E h=9.1

0

S 2A

P+2E h=13

.28

S 2A

D+P h=4.2

3

S 2A

D+P h=4.2

5

S 2A

S+P+ 1E

h=9.9 6

S 2A

P+3E h=15

.50

S 2A

P+1 E

P

P

D+P+ 1E

h=11 .70

S 2A

P h=4.4

8

S 2A

P

S+P+ 1E

h=9.1 0

S 2A

S+P+ 1E

h=9.1 0

S 2A

P

P

P+2E h=13

.20

S 2A

D+P+ 1E

h=11 .10

S 2A

P+M h=6.0

1

S 2A

P

P P h=6.0

0

S 2A

D+ P+

1E h=

10 .96

S 2A

D+P+1E

P+ 1E

h= 10

.85 S

2A

P+ 2E

h= 15

.90 S

2A

P+ 3E

TU RN

P

P

P+ 1E

h= 6.3

0 S

2A

P h= 5.3

0 S

2A

P+ 2E

h= 12

.50 S

2A

P

P+ 1E

P+ 1E

+M

P+ 2E

h= 14

.20 S

2A

P P

P

P 5

post trafo

11

S.C.Kandia S.A.

S.C.Kandia S.A

sect ie

sala \n specialisti

gluc ozaatelier

birouri

depozit

S.C . KANDIA S.A.

PUZ PLAN URBANISTIC ZONALLOCUIN•E •I FUNC•IUNI COMPLEMENTARE I N T R A V I L A N T I M I • O A R A , J U D E • U L T I M I •

N r . T O P 1 7 0 2 5, s t r . I . V a c a r e s c u , n r . 1 - 5

specialist RUR arh. Radu Botis viza spre neschimbare CJT viza spre neschimbare CLT

•ef proiect

Proiectat

- P.U.Z. -

Radu Botis

Radu Botis

Radu Botis

Data

Faza

Denumirea plansei

Nr. desen

Beneficiari

Desenat

Proiect nr.

Denumirea proiectului

PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUIN•E •I FUNC•IUNI COMPLEMENTARE

Scara 1:1000

Nr. TOP 17 025, str. I Vacarescu, nr. 1-5 INTRAVILAN TIMI•OARA, jud. Timi•

sc. GAD PROPERTIES srlUTZ 177/08

aprilie 2008

PUZ - 02

SITUATIA EXISTENTA regim de inaltime

inaltime intre 9,00 si 12,00 m

inaltime de maxim 3,00 m

inaltime intre 3,00 si 6,00 m

inaltime intre 25,00 si 29,00 m

inaltime intre 21,00 si 25,00 m

inaltime intre 18,00 si 21,00 m

inaltime intre 12,00 si 15,00 m

inaltime intre 15,00 si 18,00 m

inaltime la cornisaculoare

inaltime intre 6,00 si 9,00 m

Th is

fil e w

as g

en er

at ed

w ith

an ev

alu at

io n

ve rs

io n

of

th e A

m yu

ni (r)

P DF

C on

ve rte

r : h

ttp ://

ww w.

am yu

ni .co

m