keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 115/28.03.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă servicii şi depozitare", Zona Calea Aradului - DN 69 km. 7+200, Timişoara

28.03.2006

Hotararea Consiliului Local 115/28.03.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă servicii şi depozitare", Zona Calea Aradului - DN 69 km. 7+200, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-24/10.01.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă servicii şi depozitare" Zona Calea Aradului - DN 69 km. 7+200, Timişoara, conform Proiectului nr.1.06/2005, întocmit de S.C. PILOT TEAM SRL care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Zonă servicii şi depozitare" Zona Calea Aradului - DN 69 km. 7+200, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat este înscris în C.F. nedefinitivă nr. 141056, nr. top A 288/2/1, cu suprafaţa de 19900 mp. (arabil în extravilan), respectiv CF nr. 131347, nr. top Cc 288/1/1/a, cu suprafaţa de 30400 mp, proprietatea firmei S.C. AGRO IMOBILIARE S.R.L. şi C.F. nr. 141654, nr. top Cc 288/1/1/b, cu suprafaţa de 30400 mp, proprietatea firmei S.C. DEL BONO INVEST S.R.L.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Autorizarea oricăror lucrări de construcţii in conformitate cu prezenul Plan Urbanistic Zonal - "Zonă servicii şi depozitare" Zona Calea Aradului - DN 69 km. 7+200, Timişoara se va face după ce drumurile vor fi publice şi după scoaterea terenului din circuitul agricol.
După introducerea terenului în intravilanul municipiului Timişoara, acesta va trece în zona D de impozitare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-S.C. AGRO IMOBILIARE S.R.L;
-S.C. DEL BONO INVEST S.R.L.;
-S.C. PILOT TEAM SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_PUZ_Aradului_DN_69.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, JUDEŢULTIMIŞ P R I M A R PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U22006-000024/ 10.01.2006

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă servicii şi depozitare”,

Zona Calea Aradului - DN 69 km.7+200, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara, Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, Planului Urbanistic Zonal cu Caracter Director Timişoara Nord şi strategiei de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu numerele U22006-000024/ 10.01.2006, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal “Zonă de depozitare şi servicii”, Zona Calea Aradului km.7+200, Timişoara; Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 4080 din 29.07.2005; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – “Zonă de depozitare şi servicii”– Zona Calea Aradului, km.7+200, Timişoara. Planul Urbanistic Zonal este elaborat de S.C. PILOT TEAM SRL, proiect nr. 1.06/2005.

Terenul studiat în cadrul PUZ este situat în extravilanul municipiului Timişoara, în nordul teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, pe partea stângă a DN 69 Timişoara – Arad, la km.7+200. Destinaţia actuală a amplasamentului este de zonă agricolă. Prin Planul Urbanistic Zonal cu Caracter Director, avizat de Consiliul Judeţean Timiş destinaţia terenurilor din zonă este aceea de spaţii de servicii, comerţ şi depozitare de-a lungul Căii Aradului.

Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.Z. este de 8,07 ha. şi este proprietatea firmei S.C. AGRO IMOBILIARE S.R.L. înscrise în CF nedefinitivă nr. 141056, nr. top A 288/2/1, cu suprafaţa de 19900 mp. (arabil în extravilan), respectiv CF nr. 131347, nr. top Cc 288/1/1/a, cu suprafaţa de 30400 mp. şi proprietatea firmei S.C. DEL BONO INVEST S.R.L. înscris în CF nr. 141654, nr. top Cc 288/1/1/b, cu suprafaţa de 30400 mp..

Prin Planul Urbanistic Zonal – “Zonă servicii şi depozitare” Calea Aradului - DN 69 km.7+200, Timişoara se propune pe zona studiată funcţiunea de servicii şi depozitare, realizarea drumurilor de deservire, a parcajelor şi echiparea tehnică aferentă.

Indicii de construibilitate propuşi sunt: POT maxim = 55 % CUT maxim = 1,80 Regim maxim de înălţime = P+2E+M Accesul la teren se va realiza din DN 69 pe traseul DE 291/2, respectiv prin extinderea

acestuia, cât şi printr-o arteră colectoare paralelă cu DN 69, cu 2 benzi de circulaţie ce va asigura atât traficul uşor, cât şi cel greu, conform avizului D.R.D.P. Timişoara. Intersecţia cu DN 69 este aprobată prin PUZ „Spaţii comerciale şi de depozitare”, aprobat prin HCL 191/21.12.2004 şi avizată de D.R.D.P. Timişoara. Extinderile drumurilor existente din zona studiată vor trece în domeniul public al municipiului Timişoara, iar autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul PUZ, se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public.

Suprafaţa studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţiei.

Drumurile cuprinse pe parcelele cu nr Top A288/2/1, în suprafaţă de 353 mp şi 652 mp, nr. Top Cc 288/1/1/b în suprafaţă de 1352 mp, nr. Top Cc 288/1/1/a în suprafaţă de 2233 mp din propunerea de dezmembrare vor fi publice conform Declaraţiilor Notariale din documentaţie.

După introducerea în intravilanul municipiului Timişoara, terenul va trece în zona D de impozitare.

Se vor respecta prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilităţi şi ale organismelor abilitate.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Aviz DRDP – nr. 40/811 din 21.12.2005 Aviz Comisia de circulaţie – nr. TH2005-003808 din 08.12.2005 Aviz SNIF – nr. 2871 din 28.09.2005 Acord Mediu – nr. 5937/ 16.12.2005 Aviz Direcţia Apelor Banat – Timişoara – nr. DAB 189/27.09.2005 Aviz ALA – nr. 1123/11.10.2005 Aviz Aquatim – nr. 15877/DTAC-ST/09.09.2005 Aviz Pompieri – nr. 825366/09.09.2005 Aviz Sanitar – nr.332/M/02.09.2005 Aviz Romtelecom – nr. 246/R/56979/03.10.2005 Aviz Transelectrica SA – nr. 594/05.10.2005 Aviz DGN Regionala Timişoara – nr. 20121/11.10.2005 Aviz Transgaz SA – nr. 4708/03.10.2005 Aviz OCPI Timiş – nr.76 din 76/02.11.2005 Planului Urbanistic Zonal - “Zonă servicii şi depozitare”, Calea Aradului - DN 69

km. 7+200 Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal - “Zonă servicii şi depozitare”, Calea Aradului - DN 69 km. 7+200 Timişoara va fi supusă dezbaterii publice, iar concluziile dezbaterii publice se vor prezenta într-un referat anexă.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Dr. Arh. Radu RADOSLAV

Pentru ŞEF SERVICIU CONSILIER, Ing. Gabriella POSTELNICU Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. P.L. Dact.2exemplare