keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 51/07.02.2020 Privind rectificarea suprafeţei si geometriei imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timişoara şi ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timişoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafaţă de 2210 mp. care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiş iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri

07.02.2020

Hotararea Consiliului Local 51/07.02.2020
Privind rectificarea suprafeţei si geometriei imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timişoara şi ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timişoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafaţă de 2210 mp. care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiş iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT 2020 - 2917/06.02.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020 - 2917 din data de 06.02.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est.;
Având în vedere Avizul serviciului juridic nr.CT2020 - 2971/07.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul nr. 700/2014, art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Având în vedere prevederile art.296, alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile 129 alin (1) şi alin (2), lit. c), art.196, alin (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea suprafeţei şi geometriei imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653 Timişoara şi ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timişoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafaţă de 2210 mp, conform documentatiei intocmita de catre S.C. BLACK LIGHT SRL proiect nr.2998/2020 plansa nr.1 - Anexa la hotarare.

Art.2: Se aprobă dezlipirea imobilului nou creat in urma rectificarii si alipirii in suprafata de 2210mp în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiş in suprafata de 1456mp. iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri in suprafata de 317mp. respectiv 437mp, conform documentatiei intocmita de catre S.C. BLACK LIGHT SRL proiect nr.2998/2020 plansa nr.3 -Anexa 1 la hotarare.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est , Biroul Clădiri Terenuri I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- OCPI Timiş;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST NR.CT2020 -2917/06.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu

imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului

Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2020 - 2917/06.02.2020 a Primarului Municipiului Timişoara privind aprobarea operaţiunii de alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, în suprafață de 1920 mp, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 în suprafață de 3 mp, Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. UR 2020-002229/06.02.2020 prin care SC BLACK LIGHT SRL ne înaintează documentaţia în vederea emiterii Hotărârii Consiliului Local privind rectificarea suprafaței și limitei imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5, Timișoara, B-dul 30 Decembrie, nr. 7 și alipirea imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5 cu imobilul înscris în CF nr. 449544 având nr. top 11/3.

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 242/06.02.2020 în scopul alocării numărului cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

Având în vedere documentaţia topo-cadastrală întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL cu nr. 2998/2020, avizată la OCPI prin Procesului verbal de recepție nr. 314/2020, privind cererea nr. 26214/06.02.2020.

IT TTX LOST IT IT TI

Conform adresei serviciului juridic nr. SJ2020-2917/07.02.2020, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare .

Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC2020-2917/07.02.2020, parcelele cu nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscrisă în CF nr. 401653 și 11/3, înscrisă în CF nr. 449544, nu au fost solicitate de foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei privind alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

Scopul prezentei documentaţii privind alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

În urma acestei operaţiuni se poate poate înscrie geometria imobilului în cartea funciară, în acest fel asigurându-se o mai bună gestionare a imobilelor rezultate.

PROPUNEM: Aprobarea operaţiunii de alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

DIRECTOR, ŞEF BIROU, EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT, IOANA GABRIELA SUCINEANŢU Cod FO53-01, ver 1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST NR.CT2020 -2917/06.02.2020

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind alocare număr cadastral prin operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timișoara și ulterior alipirea cu

imobilul înscris în CF449544 Timișoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului

Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri

Descrierea situaţiei actuale :

Parcela cu nr. cadastral 401653 înscrisă în Cartea Funciară nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5, Timişoara B-dul 30 Decembrie, nr. 7, în suprafaţă de 1920 mp, este proprietatea Municipiului Timişoara domeniu public.

Parcela cu nr. cadastral 449544 înscrisă în Cartea Funciară nr. 449544, având nr. top. 11/3, Timișoara, în suprafață de 3 mp, este proprietatea Municipiului Timișoara .

Conform documentaţiei nr. 2998/2020, întocmită de SC BLACK LIGHT SRL se rectifică suprafața imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5, Timișoara, B-dul 30 Decembrie nr. 7 și alipirea imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5 cu imobilul înscris în CF nr. 449544 având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri.

După rectificarea imobilului înscris în CF nr. 401653, în suprafață de 1920 mp și alipirea cu imobilul înscris în CF nr. 449544 în suprafață de 3 mp, rezultă un imobil în suprafață de 2210 mp.

Pentru introducerea în cartea funciară a geometriei imobilelor conform prevederilor Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, a fost necesară întocmirea unei documentaţii cu propunerea de rectificare suprafață, alipire și dezlipire.

IT TTX LOST IT IT TI

1. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate:

Prin rectificare suprafaței imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5, Timișoara, B-dul 30 Decembrie nr. 7 și alipirea imobilului înscris în CF nr.401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5 cu imobilul înscris în CF nr. 449544 având nr. top 11/3 și dezlipirea în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri se asigură o mai bună gestionare a imobilului rezultat, proprietatea Municipiului Timişoara.

2. Alte informatii:

"Documentaţia tehnică pentru rectificarea suprafaței, alipire și dezlipire nr. 2998/2020, întocmită de SC BLACK LIGHT SRL a fost recepţionată de către OCPI Timiş conform Procesului verbal de recepție nr. 314/2020, privind cererea 26214/06.02.2020. Concluzii: Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară iniţierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea suprafaței și limitei imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5, Timișoara, B-dul 30 Decembrie, nr.7 și alipirea imobilului înscris în CF nr. 401653, având nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5 cu imobilul înscris în CF nr. 449544 având nr. top 11/3 rezultând un imobil în suprafață de 2210 mp care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiș iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri .

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: anexa.pdf

| DEEE Et rd i te ag _ —— — pia _ | FRI | pi NEAGA MEDIE SCARA 1:500 -—_ SCARA 1:500 an — V 3 i ăi 479600 | e | | | E a | | | n & 1, | | | 1 | | | - n “Er | i | m | | | NA | | al | Se Sg) | E | CF nr. 401653 e | AR EEE (nr.top.10/2/1, 10/2/2, 10/2/5) e 53-44955 Scf=1920mp N 10/2/2, 10/2/5, 11/3) Smas=2207mp ax 5=2210mp / 32 e G, 4 / 32 ct ERA sat C1-Cinematograful Timis Fr a E e / C1-Cinematograful Ta cu spatiu comercial la E Sea z —_ / cu spatiu comercial a demisol si anexe 3 II / dernisol si anexe j o / | 25 / | 2 / "E A orar" arid DB la 479350 - | i | fe | TA | niz a! | + e Nr. CF. | 5 „, . |Supraf. RISE Înscrieri privitoare| FA Timisoara | Nr. cadastral | Descrierea imobilului (mp) Inscrieri privitoare la proprietate in obama! A. Conform CF. NE NE RI E St Curti constructii | intravilan. Bdul 30 ct normativ nr. L 303/03.12.2008 emis de Parlamontul Romaniei, Act administrativ HCL | | 401653 Decembrie nr.7 cu r. 559/20.12.2017 emis de Mun. Timisoara, Act administrativ Protocol predare primire nr. 401653 | (nr.lop.10/2/1, constructia (1 = 1920 058-30832/08.12.2017 incheiat intre RADEF Romania Film si Mun. Timisoara confor CE 10/2/2, 10/2/5) | Ci t F Timi niabulare drept de proprietate dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 MI „Inemaiogra SI UNICIPIUL TIMISOARA, domeniu public - asupra teren si C1 | | sti SER la ntabulare drept de administrare | ( _— : E Cmisoi si anexe e MI AL MUNICIPIULUI TIMISOARA e EEE j | i | |riabulare drept de proprietate posesor la localizare, cumparare, schimb, unificare, i | 449544 440544 Drum intravilan 3 onatiune, amplasare, deliinitare, repozitionare, intabulare imobil, dobandit prin NU SUNT | - RX | | | onventie, cota actuala 1/1 | | i | cn RIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, oii Ei a sara ini ay II 1923 | B. Dupa reclificare | Curti constructii | 0353701.02.2018 TITI —_—“„<. tt BI _ | | intravilan, Bdul 30 | ct normativ nr. L 302/03.12.2008 emis do Parlamentul Romaniei, Act administrativ HCL | 401653 Decembrie nr. 7 cu | nr. 559/20.12.2017 emis de Mun. Timisoara, Act administrativ Protocol predare primire nr. 401653 (nr.tep.10/2/1, constructia C1 - 2207 058-30832/08.12.2017 inchsiat intre RADEF Romania Film si Mun. Timisoara contarm CF 10/2/2, 10/2/5) | Ci t f Timi ntabulare drept de proprietate dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 | ! Inematograi Timis cu UNICIPIUL TIMISOARA, domeniu public - asupra teren si C1 | —- , e , ISI aie | a Timisoara, str A uter n mobi rect n [Rio n erai _ emisol si anexi d _ si -recti mobil Inscris e TOT. A a T EEE -ILR BLACK LIGHT e : CESE LE A 401653 si ulterior zlipire cu imobilul inscris in CF nr. 449544, 2998/2020 rr ia S A 2207 DE e EEE | UNI LI inte BSZ i, ax: TI Bdul. 30 Decembrie nr. 7, UAT Timisoara Dupa alipire ERE office | Beneficiar: Primaria Municipiului Timisoara TI Curti constructii m E TI | Set proiect |. = = Scara | | intravilan, Bdul 30 ct normativ nr. L 303/03.12.2008 emis de Parlamentul Romaniei, Act administrativ HCL | pen a ing. Loredana BEZNOSZK/ taia d 1:1000 EA LCT1 lD bri 7 | r. 558/20.12.2017 emis de Mun. Timlsoara, Act administrativ Protocol predare primire n. Întocmil : | 1:1000 Planse: nou (401653 - ea Cu | 224 [7058-30832/06.12.2017 incheiat între RADEF Romania Film si Mun. Timisoara scrieri OF - : „119. “ordona BEZNOSZEA : 1:5000 Plan situaţie | 954 ri Și | 7 TREE drept de proprietate dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 | Desenat | : Pian cu probitierea de | 449544) | Cinematograf Timis cu | MUNICIPIUL TIMISOARA, domaniu public - asupra teren si C“ | ing Leredena BEZNOSZKA Data = Br ia Plenşa Nr. L | | spatiu comercial la | )ntabulere drepl de administrare | | | 02.2020 1 _ _ demisol sianexe | CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA eee = ame :

Atasament: anexa_1.pdf

PLAN DE SITUATIE CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE SCARA 1:500 SITUATIA JURIDICA A IMOBILULUI Nr. CF. , pre |Supraf. ari riul Inscrieri privitoare Inscrieri privitoare la proprietate N Tirnisoura Nr. cadastral | Descrierea imobilului (mp) p prop! la sarcini Observatii Propunere dezlipire Curti constructii intravilan. Bdul 30 Act normativ nr. L 303/03.12.2008 emis de Parlamentul Romaniei, Act administrativ HCL LOT1 Decembrie nr. nr. 559/20.12.2017 emis de Mun. Timisoara, Act administrativ Protocol predare primire nr. = ri (401653 - tructi CI 1456 [058-30832/08.12.2017 incheiat intre RADEF Romania Film si Mun. Timisoara conform CF N : 449544 [1 în Ti ntabulare drept de proprietate dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 7 IOTI | ) | Cinematograf Timis cu MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniu public - asupra teren si C1 i spatiu comercial la ntabulare drept de administrare S=1456mp AI demisol si anexe SONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA , a 2 Act normativ nr. L 303/03.12.2008 emis de Parlamentul Romaniei, Act administrativ HCL C1-Cinematograful Timis LOT2 Curti constructii nr. 559/20.12.2017 emis de Mun. Timisoara, Act administrativ Protocol predare primire nr. TEREN cu spatiu comercial la Bi (401653 - intravilan Bdul 30 317 incheiat intre RADEF Romania Film si Mun. Timisoara conform CF PENTRU demisol si anexe “a n 449544 [2 intravilan, du 7 ntabulare drept de proprietate dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 DRUM ) Decembrie nr. MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniu public - asupra teren si C1 ACCES a ntabulare drept de administrare 25 27 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA 3%, 20393/01.02.2018 Ş Act normativ nr. L 303/03.12.2008 emis de Parlamentul Romaniei, Act administrativ HCL 5 <. LOT 3 Curti'construotii nr. 559/20.12.2017 emis de Mun. Timisoara, Act administrativ Protocol predare primire nr. TEREN Sa (401653 - intravil Bdul 30 437 incheiat intre RADEF Romania Film si Mun. Timisoara conform CF PENTRU E nou 449544 /3 intravilan UI ntabulare drept de proprietate dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 DRUM e ) Decembrie nr. 7 MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniu public - asupra teren si C1 ACCES ntabulare drept de administrare CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA TOTAL 2210 5 UTC Arhitect şef, [E CE | A o DE AUTORIZARE 5 Seria RO-B-J + Nr.0796/2016 Sa = BLACK LIGHT SRL Ş Timisoara, str. Virtutii nr. 1 | Denumire proiect: Documentaţie pentru obtinerea Certificatului de Tel ” 0356 - 808 870 Urbanism in scopul: rectificare suprafata imobil inscris in CF nr. Nr. proiect RB BLACK LIGI Î F 0356 - 808 871 | 101993 si ulterior alipire cu imobilul inscris in CF nr. 449544, 2998/2020 —____trusted sinca 992 om - Bdul. 30 Decembrie nr. 7, UAT Timisoara officeEblacklight.ro | Beneficiar: Primaria Municipiului Timisoara ef proiect |. Scara sefp ing. Loredana BEZNOSZKA + 1:1000 Faza: întocmi 1:1000 CU ing. Loredana BEZNOSZKA | 4 VW 1:5000 Planse: Desenat CT (VIN Plan situaţie cu propunerea de dezlipire ing. Loredana BEZNOSZKA Data Planşa Nr. TC 02.2020 3

Atasament: CU.pdf

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de până la data de După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism. PRIMAR, SECRETAR, LS. ARHITECT ŞEF, Data prelungirii valabilităţii: Achitat taxa de lei, conform Chitanţei nr. din Transmis solicitantului la data de direct / prin poştă. Se VA Mu 06 olt ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PRIMAR Nr. UR2020-002064 din 05.02.2020 CERTIFICAT DE URBANISM Nr. %T din 06,02 2029 În scopul: alocare numar cadastral prin operatiunea de rectificare a suprafetei imobilului cu nr.cad. 401653 (Nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5) inscris in CF nr. 401653 Timisoara si ulterior alipirea cu imobilul inscris in CF 449544 Timisoara (top 11/3) rezultand un imobil in suprafata de 2210mp care se va dezlipi in trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timis iar doua sunt terenuri aferente cailor de acces la blocuri Ca urmare cererii adresate de MUNICIPIUL TIMISOARA prin DIRECTIA CLADIRI TERENURI I EST cu domiciliul în judeţul Timiş municipiul TIMIŞOARA satul - sectorul - cod poştal: strada C.D.LOGA nr. 1bl. sc. et. ap. telefon/fax - e-mail înregistrată la nr. UR2020- 002064 din 05.02.2020 pentru imobilul — teren şi/sau construcţii — situat în judeţul Timiş municipiul TIMISOARA satul - sectorul - cod poştal strada VICTORIEI(fost bv. 30 Decembrie) nr. 7bl. sc. et. ap. sau identificat prin CF nr. 401653 (CF vechi nr.28338, nr. top. vechi: 10/2/1,10/2/2,10/2/5), nr.cadastral 401653, CF nr.449544 (CF vechi nr.2), nr TOP. 11/3 tim, - în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. / , faza PUZ, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 292 din 1999 preluat de PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr.619/2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, SE CERTIFICĂ: 1. REGIMUL JURIDIC Imobil situat in intravilan.Ilmobil inclus în Lista Monumentelor Istorice 2010 - Ansamblul urban interbelic „Corso”, cod LMI TM-II-a-A-06115. Proprietari: MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public, cota actuala Vl, cu nr. 20393 din 2018 si PRIMARIA MUN. TIMISOARA, cota actuala 1/1, cu nr. 1803/1949, Restul înscrisurilor conform cărtilor funciare. _ 2. REGIMUL ECONOMIC Teren intravilan in Bdul 30 Decembrie nr. 7, cu nr. cad. 401653 (Nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5), inscris in CF nr. 401653 (CF vechi nr.28338), in suprafata de 1920 mp, cu Cl - Cinematograful Timis cu spatiu comercial la demisol si anexe.Teren intravilan in Str. Proiectata, cu nr. top. 11/3 tim, inscris in CF nr. 449544 (CF vechi nr.2), in suprafata de 3 mp.Conform PUZ aprobat prin HCL 292/1999 - Zonă centrală, ansamblu istoric "P-ţa Victoriei Timişoara”. Imobil inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso" - LMI - 2010. Zona protejata a siturilor arheologice —_

3. REGIMUL TEHNIC Conform PUZ aprobat prin HCL 292/1999 - Zonă centrală, ansamblu istoric "P-ţa Victoriei Timişoara". Imobil inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso" - LMI - 2010. Zona protejata a siturilor arheologice Se rectifica suprafata imobilului cu nr.cad. 401653 (Nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5), - Bdul 30 Decembrie nr. 7, de la 1920 mp la 2207mp, ulterior alipirea cu mobilul inscris in CF 449544 Timisoara(top 11/3) si ulterior alipirii dezlipirea cailor de acces la blocuri şi terenului aferent Cinematografului Timiş, conform documentației tehnice în vederea obţinerii Hotărârii Consiliului Local,proiect nr.2998/2020 întocmit de SC BLACK LIGHT SRL. Conform documentatiei tehnice avizata de catre OCPI Timis cu nr.1675/1997 imobilul cu nr. top 10/2, nr.top 96/2 si nr.top 11 s-au dezlipit in imobilul cu nr. top 10/2/1 in suprafata de 324mp si 10/2/5 in suprafata de 404mp terenuri acces bloc nr.7 din Piata Victoriei nr.7, imobilul cu nr. top 10/2/2 si 11/3 teren cu cinematograful Timis si anexe, imobilul cu nr. top 10/2/3, nr.top10/2/4, nr.top 11/2 si nr. top 96/2/2 reprezentand teren pentru BANCPOST si in imobilele cu nr. top.11/1 si nr. top 96/2/1 reprezentand strazi. La data convertirii CF vechi 28338 nu s-a tinut cont de suprafete si imobilele cu nr. top 10/2/1, nr. top 10/2/2 si 10/2/5 au fost alipite, alipind caile de acces la blocuri cu terenul aferent cinematografului, situatie care trebuie reglementata ulterior rectificarii suprafetei si alipirii prin dezlipirea cailor de acces la blocuri de terenul aferent cinematografului. Prin incheirrea de carte funciara nr.101149/2012 se actualizeaza datele imobilului conform documentatiei intocmita de PFA Careja Ana, actualizare care nu corespunde cu realitatea din teren si din planurile parcelare avizate de catre OCPI Timis cu nr.1675/1997 Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru alocare numar cadastral prin operatiunea de rectificare a suprafetei imobilului cu nr.cad. 401653 (Nr. top. 10/2/1,10/2/2,10/2/5), - Bdul 30 Decembrie nr. 7, de la 1920 mp la 2207mp, ulterior alipirea cu imobilul inscris in CF 449544 Timisoara (top 11/3) si ulterior dezlipirea cailor de acces la blocuri şi terenului aferent Cinematografului Timiş, în vederea obtinerii Hotărârii Consiliului Local pentru rectificare suprafata, ulterior alipire si dezlipire conform proiect nr.2998/2020 întocmit de SC BLACK LIGHT SRL, vizata spre neschimbare. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul isi perde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de inscrierii in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33. CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII, 4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desființare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr. 18-18A În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente. În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice. În aceste condiţii: După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competen tă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de evaluare adecvată. În urma evaluării initiale a notificării privind intenţia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecţia mediului În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. În situaţia in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente. 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE: a) Certificatul de urbanism (copie); b) Dovada Titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); - c) Documentaţia tehnică — D.T., după caz (2 exemplare originale) [L]P.A.C. []P.OE. [] PAD. d) Avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism (copie): d.1) Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura: Alte avize/acorduri: [-] alimentare cu apă [] gaze naturale [] [-] canalizare [-] telefonizare LI - [] alimentare cu energie electrică [_] salubrizare LI [] alimentare cu energie termică [] transport urban d.2) Avize şi acorduri privind: [-] securitatea la incendiu [-] protecţia civilă [] sănătatea populaţiei d.3) Avize / acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original): e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie); f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecţilor din România (1 exemplar original); g) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii. PRIMAR, SECRETAR, NICOLAE ROBU CAJUS ȘUL j 1 a I a ARHITECT ŞEF, EMILIAN SORIN CIURARIU i A MU Achitat taxa de scutit lei, conform chitanţei nr. din Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poştă la data de E