keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 79/03.08.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă destinată activităţilor economice nepoluante", DN 59A, Extravilan Timisoara, nr. cad. A 869/4/1; 869/5/1

03.08.2012

Hotararea Consiliului Local 79/03.08.2012
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă destinată activităţilor economice nepoluante", DN 59A, Extravilan Timisoara, nr. cad. A 869/4/1; 869/5/1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2012-013284/26.07.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011 privind aprobarea Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 23/13.10.2011 şi Avizul Favorabil nr. 06/22.03.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 6332 din 16.07.2012, precum si Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 76/17.07.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă destinată activităţilor economice nepoluante", DN 59A, Extravilan Timisoara, nr. cad. A 869/4/1; 869/5/1, beneficiar NICOARĂ MARIUS, ceilalti proprietari fiind de acord conform declaratiilor notariele: NICOARA ECATERINA-DELIA, conform Declaratiei notariale nr. 582/26.07.2012 si ŞOPT SILVIU - PETRU, SIMA ARMANDO DEL - GRAND, conform Declaratiei notariale nr.1137/28.07.2011, întocmit conform Proiectului nr. 02/2011/47, realizat de SC B-CUBB SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E, acces auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2012-000588/05.04.2012, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,70, spaţii verzi de 20,00 % din suprafaţa totală a parcelei, conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 6332 din 16.07.2012.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă destinată activităţilor economice nepoluante", DN 59A, Extravilan Timisoara, nr. cad. A 869/4/1; 869/5/1, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 13.451 mp, este inscris in C.F. 428073 Timisoara, nr. cadastral A 869/4/1; 869/5/1 - teren extravilan, proprietari fiind ŞOPT SILVIU - PETRU, SIMA ARMANDO DEL - GRAND, NICOARĂ MARIUS si NICOARĂ ECATERINA-DELIA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă destinată activităţilor economice nepoluante", DN 59A, Extravilan Timisoara, nr. cad. A 869/4/1; 869/5/1 şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale vor fi trecute în domeniu public si dupa realizarea prealabila a lucrarilor de infrastructura tehnico - edilitara si a cailor de circulatie, care se vor face pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 6: Terenul va fi introdus în intravilanul municipiului Timişoara prin grija beneficiarului si va fi impozitat conform zonei D de impozitare.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
-Beneficiarului NICOARA MARIUS;
-Proiectantului S.C. B-CUBB S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 5_Posibilitati_mobilare.pdf

4543
ATI
ÎNTERSECTIE APROGATA DE CANADA. AVIZ nr. 340/245 Hiin 06.06.2009.
3 3 | ţ x pi E: e N II ţ Sub Ea RA şi DIVIDE URBANISM BORDEI Seo RI aranlan Timis Tipo i Stotal=14351mp '*""=
4879 aha asi sr an art |

Atasament: 4_Proprietate.pdf

Atasament: 3_Reglementari_edilitare.pdf

4543
ATI
ÎNTERSECTIE APROGATA DE CANADA. AVIZ nr. 340/245 Hiin 06.06.2009.
3 3 | ţ x pi E: e N II ţ Sub Ea RA şi DIVIDE URBANISM BORDEI Seo RI aranlan Timis Tipo i Stotal=14351mp '*""=
4879 aha asi sr an art |

Atasament: 2_Reglementari_urbanistice.pdf

4543
ATI
ÎNTERSECTIE APROGATA DE CANADA. AVIZ nr. 340/245 Hiin 06.06.2009.
3 3 | ţ x pi E: e N II ţ Sub Ea RA şi DIVIDE URBANISM BORDEI Seo RI aranlan Timis Tipo i Stotal=14351mp '*""=
4879 aha asi sr an art |

Atasament: 1_Situatia_existenta.pdf

4543
ATI
ÎNTERSECTIE APROGATA DE CANADA. AVIZ nr. 340/245 Hiin 06.06.2009.
3 3 | ţ x pi E: e N II ţ Sub Ea RA şi DIVIDE URBANISM BORDEI Seo RI aranlan Timis Tipo i Stotal=14351mp '*""=
4879 aha asi sr an art |

Atasament: Raport_PUZ_DN_59_extravilan_Timisoara_Nicoara.pdf

Ş MUNITIPIUL TIMISOARA ta ARHITECTULUI ŞEF Ă ŞI AVIZARE PUZ/PUD a : +49 254 4C3435 RAPORTUL ÎNFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etana 2 - stapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia: - PUZ — „DEZVOLTARE ZONA DESTINATA ACTIVITATILOR ECONOMICE NEPOLUANTE”, - Amplasament: DN 59 A, EXTRAVILAN, TIMISOARA - Beneficiar: MARIUS NICOARA - Proiectant: S.C, B-CuBB S.R.L. In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a HCL, 140/2011 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii ar. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată), vă aducem la cunoștință rezultatele informării şi consultării publicului: Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 16.11,2011- 10.12.2011, referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef şi afişată pe site-ul www.primariatm,ro. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Institutia Arhitectului Sef a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z, si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din HCL, nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro Au fost notificati un numar de 4 proprietari de terenuri din zona care face obiectul PUZ- ului. Propristari notificati : - Proprietar parcela A 869 3:2; Proprie

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ŞEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI AVIZARE PUZ/PUD 84. Consianlin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaBprimariaim ro. internel:vwww,primariaim,ro La intalnirea cu proiectantul, reprezentantul S.C. B-CuBB SRL, dl. Glad TUDORA, organizata in data de 24.11.20] 1, intre orele 15,00 — 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, au participat 2 persoane, care nu au avut obiectiuni referitoare la documentatia de urbanism PUZ — „DEZVOLTARE ZONA DESTINATA ACTIVITATILOR ECONOMICE NEPOLUANTE”, Având în vedere că nu s-a depus nici o solicitare de organizare a unei dezbateri publice si S-au parcurs procedurile prevăzute de H.CL. nr. 140/19.04.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 — Etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația P.U.Z. „Dezvoltare zona destinata activitatilor economice nepoluante”, : DN 59 A, extravilan, Timisoara , a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. SEF BIROU CONSILIER Arh. Emilian Sorin CIURARIU îng. Steluta URSU Z S.U. — 2ex Pestera

Atasament: Incadrare.pdf

2 r_ ss fra sp
| SS i Spa „E ANES Ig
08
E i. La „LE-A E PT SV N
/
18
| & 74 s0i hf
«n ma
A 18) FF, + PARCELA CAD CC 818/1/2, A i E % BE n 1 Lil | A 848/2L A 848)2/2, EXTRAVILAN | i n i AIR lie — FR
n, Ser | | HOT
inte multifamiliale si functiuni 4 ala DN GOA Lo 4 ANA d A
so Sura LB ZANTI
UE Nou Pra
48374 una
tt nori
SE.
NY
Sa,
“i dh So pg da
4 e E E sil si 2 me “TC pr e i A
AR ET a "2
SR n | | PTT A EA +A i NA) + TERENCEA GENERAT STUDIUL DE URBANISM ; Lut si L ţ | - E DN'S9A - extravilan td Timis 1
sta gone Cu

Atasament: Referat.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

Cod FP 53-01, ver. 1 1

UR2012-013284/26.07.2012 SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă destinată activităţilor economice nepoluante”,

DN 59A, Extravilan Timisoara, nr. cad. A 869/4/1; 869/5/1 Catre Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2012-013284/25.07.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă destinată activităţilor economice nepoluante”, DN 59A, Extravilan Timisoara, nr. cad. A 869/4/1;869/5/1;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4619/09.11.2011, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă;

Ţinând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 23/1310.2011 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 06/22.03.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de urbanism, precum si de Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 76/17.07.2012; Documentatia de urbanism PUZ „Dezvoltare zonă destinată activităţilor economice nepoluante”, DN 59A, Extravilan Timisoara, Nr. nr. cad. A 869/4/1;869/5/1 a fost afisata pe site- ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna noiembrie 2011,

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUZ „Dezvoltare zonă destinată activităţilor economice nepoluante”, DN 59A, Extravilan Timisoara, Nr. CAD: A 869/4/1;869/5/1 se incadreaza in Etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind Procedura pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă destinată activităţilor economice nepoluante”, DN 59A, Extravilan Timisoara, nr. cad. A 869/4/1;869/5/1;

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă destinată activităţilor economice nepoluante”, DN 59A, Extravilan Timisoara, nr. CAD: A 869/4/1; 869/5/1, este elaborata de S.C. B - CUBB S.R.L., proiect nr. 02/2011/47, la cererea beneficiarului NICOARĂ MARIUS, şi cu acordul notarial al coproprietarilor: NICOARA ECATERINA-DELIA, conform Declaraţiei notariale nr. 582/26.07.2012 şi ŞOPT SILVIU – PETRU şi SIMA ARMANDO DEL – GRAND, conform Declaraţiei notariale nr. 1137/ 28.07.2011; Terenul studiat în cadrul documentaţiei, liber de constructii, in suprafata totala de 13.451 mp, identificat prin CF 428073 nr. cadastral A 869/4/1; 869/5/1, proprietari ŞOPT SILVIU – PETRU, SIMA ARMANDO DEL – GRAND, NICOARĂ MARIUS si NICOARĂ ECATERINA-DELIA, este situat în extravilanul municipiului Timişoara, în partea de vest a orasului in vecinatatea DN 59A (Calea Săcălazului), avand destinatie agricola, in conformitate cu PUG Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 139/2007.

Prin documentaţie se propune realizarea in partea de vest a municipiului Timisoara, a unei zone destinată activităţilor economice nepoluante, servicii, comerţ, industrie nepoluantă, service auto, show room, depozitare.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă destinată activităţilor economice nepoluante”, DN 59A, Extravilan Timisoara, nr. cad. A 869/4/1;869/5/1, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

Cod FP 53-01, ver. 1 2

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă destinată activităţilor economice nepoluante”, DN 59A, Extravilan Timisoara, nr. cad. A 869/4/1; 869/5/1, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona si anume: P.U.Z. – "Amplasare staţie ecologică de preparat betoane", pe DN 59A, km. 4+350, extravilan Timişoara, aprobat prin HCL nr. 490 din 20.12.2005, P.U.Z. – "Locuinţe multifamiliale şi funcţiuni complementare, zonă comercială", DN 59A Timişoara – Jimbolia Km 4+400, aprobat prin HCL nr. 362 din 29.07.2008, "Studiu privind dezvoltarea spaţială în Aglomerarea Urbană Timişoara" – aprobat prin HCL nr. 325 din 26.07.2005

Accesul principal la parcela se face de pe DN 59A (Calea Săcălazului), respectiv de pe breteaua colectoare paralelă cu drumul naţional, conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2012-000588/05.04.2012. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit cu HCL nr. 139/2007. Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt:

POT max. = 55 %; CUT max. = 1,70 Regim de înălţime max. = P+2E, Hmax = 12,00 m; Spatii verzi = min 20%. Se propun spaţii verzi de min 20 % - conform Deciziei de încadrare nr. 85/04.07.2012 si a adresei nr.

6332/16.07.2012 a Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de

deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Aceasta se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă destinată activităţilor economice nepoluante”, DN 59A, Extravilan Timisoara, nr. cad. A 869/4/1; 869/5/1 se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF

Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU CONSILIER Emilian Sorin CIURARIU Steluta URSU

AVIZAT JURIDIC,

Red/dact 2 ex-L.I.

Atasament: Memoriu_PUZ_Nicoara.pdf

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

PLAN URBANISTIC ZONAL

DEZVOLTARE ZONĂ DESTINATA ACTIVITATILOR ECONOMICE NEPOLUANTE

EXTRAVILAN TIMISOARA – DN 59 A, STÂNGA

Beneficiar: MARIUS NICOARA Timisoara, Str. Martir Cernăianu nr. 27, ap. 2,

Amplasament: TIMIŞOARA – DN 59 A, stânga, extravilan

Proiectant general: S.C. B-CuBB S.R.L.

Str. Făgetului nr. 5, Municipiul Lugoj, jud. Timiş

Proiectant de specialitate : Arh. Glad Paul TUDORA

Faza de proiectare :

Nr. Proiect

Plan Urbanistic Zonal

02 / 2011 / 47

Timişoara, Mai 2012

1

Denumire proiect:

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

Urbanism: S.C. B – CuBB S.R.L. Str. Făgetului nr. 5, Lugoj, jud. Timiş

Arh. Glad Paul TUDORA

Lucrări topografice: S.C. GEOVECTOR S.R.L. Calea Martirilor 1989 nr. 115, camera 18, pavilion B, Timişoara, jud. Timiş

Ing. Cristina CHIOARIU

Edilitare, electrice: S.C. HAL PRO S.R.L. Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, ap. 1 Timişoara, jud. Timiş

Ing. Alin Coşa

Drumuri: S.C. Cosmun WEST S.R.L. Str. Apostolii Petru şi Pavel nr. 15 Timişoara, jud. Timiş

Ing. Doru Munteanu

2

LISTA DE SEMNĂTURI

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

FOAIE DE CAPĂT pag. 1

LISTA DE SEMNĂTURI pag. 2

BORDEROU pag. 3

MEMORIU GENERAL pag. 4

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaŃiei pag. 4 1.2. Obiectul lucrării pag. 4 1.3. Surse de documentare pag. 5

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. EvoluŃia zonei pag. 5 2.2. Încadrarea în localitate pag. 6 2.3. Elemente ale cadrului natural pag. 7 2.4. Topografia pag. 7 3. ANALIZA SITUAłIEI EXISTENTE 3.1. CirculaŃia pag. 7 3.2. Ocuparea terenurilor pag. 8 3.3. Echiparea edilitară pag. 8

4. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 4.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare pag. 8 4.2. Prevederi ale documentaŃiilor aprobate sau în curs de aprobare din zonă pag. 9 4.3. Modernizarea circulaŃiei pag. 9 4.4. Zonificare funcŃională - reglementări, bilanŃ teritorial, indici urbanistici pag. 10 4.5. Amplasarea construcŃiilor pe parcelă pag. 11 4.6. ReŃele edilitare pag. 11

A. Alimentare cu apă pag. 11 B. Canalizare – ape menajere uzate, ape pluviale pag. 12

4.7. CirculaŃia terenurilor pag. 13

5. CONSIDERAłII PRIVIND PROTECłIA MEDIULUI pag. 14

6. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE pag. 17

3

BORDEROU

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaŃiei

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONĂ DESTINATA ACTIVITĂłILOR ECONOMICE NEPOLUANTE (SERVICII, COMERł, INDUSTRIE NEPOLUANTĂ, SERVICE AUTO, SHOW ROOM, DEPOZITARE)

BENEFICIAR : MARIUS NICOARĂ

AMPLASAMENT : Extravilan TIMIŞOARA, DN 59A, stânga, jud. Timiş

NR. PROIECT : 02 / 2011 / 47

FAZA DE PROIECTARE: PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z.

DATA ELABORĂRII : Mai 2012

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentaŃie la nivel de P.U.Z. îşi propune să constituie suportul juridic, instituŃional şi tehnic pentru realizarea şi dezvoltarea unei zone destinată activităŃilor economice nepoluante (servicii, comerŃ, industrie nepoluantă, service auto, show room, depozitare) pe terenul situat în extravilanul municipiului Timişoara, în partea de vest, spre comuna Săcălaz, imediat după calea ferată triaj RonaŃ, pe parcela cu nr. cadastral A 869/4/1; 869/5/1;

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condiŃiile pentru:

• Utilizarea funcŃională a terenului în corelare cu prevederile P.U.G. Timisoara, existent si în curs de reactualizare, precum şi a celorlalte documentaŃii de urbanism aprobate în zonă; • Modul de ocupare al terenului şi condiŃiile de realizare a construcŃiilor; • Realizarea lucrărilor rutiere şi tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate.

Obiective: • Principalul obiectiv este acela de a argumenta şi asigura condiŃii optime din punct de vedere urbanistic, în vederea realizării obiectivelor propuse; • Valorificarea superioară din punct de vedere arhitectural-urbanistic şi economic a terenului studiat; • Concretizarea măsurilor de protecŃie a mediului şi de impact vizual, proprii zonei abordate.

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentaŃii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcŃiile de dezvoltare ale teritoriului:

4

MEMORIU GENERAL

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

• P.U.Z cu caracter director nord al municipiului Timişoara – elaborat de catre DirecŃia Urbanism a Primăriei Timişoara,

• "Studiului privind dezvoltarea spaŃială în Aglomerarea Urbană Timişoara" – aprobat cu HCLMT nr. 325 din 26.07.2005

• P.U.Z. – "Amplasare staŃie ecologică de preparat betoane", pe DN 59 A, km. 4+350, extravilan Timişoara, aprobat cu HCLMT nr. 490 din 20.12.2005

• P.U.Z. – "LocuinŃe multifamiliale şi funcŃiuni complementare, zonă comercială", DN 59 A Timişoara – Jimbolia Km 4+400, aprobat cu HCLMT nr. 362 din 29.07.2008

• Ridicare topografică realizată de către S.C. GEOVECTOR S.R.L.

La elaborarea documentaŃiei s-a Ńinut cont de prevederile următoarelor reglementări în vigoare:

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conŃinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată; - H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, actualizat

şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare. - Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului SănătăŃii. - NORMATIVUL P 118/1998.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EvoluŃia zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de vest a municipiului Timişoara, în extravilan, imediat pe partea stângă după calea ferata triaj RonaŃ, conform documentaŃiilor aprobate în zonă.

Amplasamentul este poziŃionat pe partea stângă, în prelungirea străzii Ovidiu Balea spre Săcălaz, pe DN 59 A, în vecinătatea unei zone dezvoltată în ultimii ani cu funcŃiuni de producŃie, servicii şi depozitare dar şi ca zonă rezidenŃială cu funcŃiuni complementare şi dotări de interes public.

Utilizarea funcŃională a terenului studiat a fost reglementată prin studiile şi strategiile cu caracter director elaborate de către administraŃia locală a municipiului Timişoara pentru zona de teren extravilan cuprinsă între calea ferată şi traseul centurii din zonă, astfel că există o funcŃiune majoră stabilită pentru această zonă, investiŃiile realizate fiind în zone de comerŃ, depozitare, servicii şi sedii administrative, în general activităŃi economice nepoluante.

Pe traseul DN 59 A, în vecinătatea intravilanului municipiului Timişoara, au apărut în ultimii ani investiŃii în spaŃii pentru servicii, depozitare şi producŃie, pe baza de documentaŃii de urbanism aprobate, dar şi o intenŃie, nematerializată fizic, într-o importantă zonă rezidenŃială, dotări şi funcŃiuni complementare necesare acesteia – PUZ "LocuinŃe multifamiliale şi funcŃiuni complementare, zonă comercială", DN 59 A Timişoara – Jimbolia Km 4+400, aprobat cu HCLMT nr. 362 din 29.07.2008

Pe terenurile învecinate s-au aprobat şi parŃial implementat următoarele documentaŃii de urbanism:

• P.U.Z. – "Amplasare staŃie ecologică de preparat betoane", pe DN 59 A, km.4+350, la sud de acesta, extravilan Timişoara, aprobat cu HCLMT nr. 490 din 20.12.2005

5

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

• P.U.Z. – "LocuinŃe multifamiliale şi funcŃiuni complementare, zonă comercială", DN 59 A Timişoara – Jimbolia Km 4+400 dreapta, aprobat cu HCLMT nr. 362 din 29.07.2008, beneficiar KHON Miodrag, proiectant B.I.A. arh. Gabi Almajan

Aflate în diverse faze de elaborare şi aprobare: • P.U.Z. – “ActivităŃi economice nepoluante, activităŃi agricole, depozitare, servicii”,

parcelele Cc 848/1/2, A848/1/1, A848/2/1, A848/2/2/2, extravilan TIMIŞOARA, jud. Timiş, beneficiar S.C. NOVATIM S.R.L., proiectant S.C. ICEBERG S.R.L.;

• P.U.Z. – “Dezvoltare zonă industrială nepoluantă şi spaŃii anexe” DN 59 A, pe dreapta la km. 5+450, jud. Timiş, beneficiar S.C. TRIDENT PRODUCTION S.R.L., proiectant S.C. VoLUM PROIECT S.R.L.;

• P.U.Z. – “Zonă depozitare, service auto şi servicii” parcela A 857/3/1, extravilan Timişoara, jud. Timiş, beneficiar S.C. FARMEXPERT D.C.I. S.A., proiectant S.C. SUBCONTROL S.R.L.

Prin urmare, în acest teritoriu se preconizează dezvoltarea unor zone destinate în principal activităŃilor economice NEPOLUANTE, de servicii, comerŃ, depozitare şi producŃie.

Acest tip de funcŃiuni sunt preferate datorită poziŃionării pe rute principale de trafic: DN 59 A, centura ocolitoare a Timişoarei şi calea ferată triaj RonaŃ, deci cu posibilitatea accederii facile la reŃeaua de transport majoră.

2.2. Încadrarea în localitate

Terenul studiat este situat în extravilanul teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, în partea de vest spre comuna Săcălaz, pe DN 59 A în dreptul Km 4+400, stânga. Terenul are suprafaŃa de 13.451 mp, nr. cadastral A 869/4/1; 869/5/1 şi este înscris în C.F. nr. 428073 Timişoara, teren arabil în extravilan.

Terenul, în suprafaŃă totală de 13.451 mp, este în proprietatea lui ŞOPT Silviu Petru, SIMA Armando del Grand, NICOARĂ Marius şi NICOARĂ Ecaterina Delia, conform extrasului de carte funciară. Promotorul documentaŃiei este Nicoară Marius în baza procurii notariale nr. 1138/28.07.2011.

Pe perimetrul parcelelor terenul studiat se învecinează cu: DN 59 A Timişoara - Jimbolia La nord Parcela nr. cad A 869/3 - parcelă neconstruită La vest HCn 868-6/2m La sud Parcela nr cad A 869/5/2 - parcelă neconstruită La est

2.3. Elemente ale cadrului natural

Terenul studiat este în totalitate neamenajat. Acesta face parte din sola agricolă 869, delimitată în partea de vest de HCn 368-12/3m, mărginit în partea vestică de De 863 – 4m, în nord de DN 59 A Timişoara – Jimbolia, la est De 871 mărginit spre est de HCn 873 iar în partea de sud, sola agricolă, este mărginită de HCn 868-6/2m (canal desecare). Pe teren nu sunt plantaŃii, înalte sau joase, acesta nefiind cultivat în ultimii ani. De asemenea, nu au existat construcŃii sau activităŃi generatoare de poluare a solului în ultimii ani.

În est, amplasamentul se învecinează cu parcela A 869/5/2 – proprietate privata după care există o zona reglementată urbanistic în anul 2005 şi pe care îşi desfăşoara activitatea o staŃie ecologică de preparat betoane – REDYMIX.

Nu există în zonă riscuri naturale.

6

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

2.4. Topografia

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este relativ plan şi orizontal. Conform normativului P 100 – 92 pentru proiectarea antiseismică a construcŃiilor şi a

hărŃii de zonare teritorială specifică oraşului Timişoara, din punct de vedere al valorii K S, terenul se găseşte amplasat în zona seismică de calcul “D” (construcŃii de importanŃă medie), perioada de colŃ TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16.

Adâncimea de îngheŃ conform prescripŃiilor este de 0,80 m.

3. ANALIZA SITUAłIEI EXISTENTE

3.1. CirculaŃia

În prezent, accesul pe parcelă se poate face din drumul colector existent la DN 59 A Timişoara - Jimbolia, bretea realizată ca urmare a executării de către D.R.D.P. Timişoara a pasajului peste calea ferată precum şi cu ocazia realizării investiŃiei private în staŃia de betoane din apropiere. În acest sens deŃinătorii terenurilor din zona afectată au donat deja domeniului public suprafeŃele de teren necesare realizării bretelei colectore de pe acestă parte.

3.2. Ocuparea terenurilor

Terenul care face obiectul acestei documentaŃii este liber de construcŃii şi neamenajat. În vecinătate sunt aprobate sau în curs de aprobare documentaŃii de urbanism pentru

realizarea unor zone destinate activităŃilor economice nepoluante de servicii, comerŃ, depozitare şi producŃie nepoluantă dar şi o importantă zonă destinată locuirii cu funcŃiuni complementare, dotări şi serivii necesare acesteia.

3.3. Echiparea edilitară

Zona din care face parte parcela analizată în PUZ nu este echipată edilitar cu reŃele, nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare.

În zonă există o reŃea de canale de desecare care colectează apele meteorice de pe terenurile agricole, canale aflate în administrarea A.N.I.F. Timişoara.

Amplasamentul studiat este învecinat la sud cu canalul de desecare HCn 868.

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră În zonă nu există reŃea de alimentare cu apă şi reŃea de canalizare, acestea existând

doar până în intravilanul vechi al municipiului Timişoara, înainte de calea ferată ce desparte, pe direcŃia nord – sud, această zonă de extensie urbană de zona veche a oraşului.

Există în fază de proiect extinderea reŃelei alimentare cu apă şi de colectare a apei uzate menajere a municipiului Timişoara în lungul DN 59 A, reŃea la care se vor racorda toate investiŃiile existente şi propuse în zonă.

Gaze naturale Există o reŃea de gaze naturale în zonă, amplasată paralel cu DN 59A, în zona

adiacentă drumului, conform avizului nr.23245/07.12.2011 emis de E.ON Gaz DistribuŃie S.A., dar care nu afectează terenul studiat.

InstalaŃii termice Nu există reŃea de distribuŃie a energiei termice în zonă.

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Pe amplasament nu există reŃea electrică de distribuŃie. În zonă există reŃele electrice

care alimentează obiectivele din vecinătate, respectiv LES medie tensiune amplasată paralel cu DN 59A, pe partea opusă a acestuia în raport cu terenul studiat.

7

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

Din ridicarea topografică şi documentaŃiile analizate se observă şi o reŃea electrică în partea de sud a parcelei, paralelă cu HCn 868.

Există reŃele de telefonie ale Romtelecom S.A. amplasate paralel cu DN 59A, care nu afectează terenul studiat. Nu există reŃelele de cablu TV şi fibră optica în zonă.

4. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

4.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Conform prevederilor din Strategia de dezvoltare urbană a municipiului Timişoara, aprobată de Consiliul Local cu HCL nr. 325/2005 este preferabilă dezvoltarea de funcŃiuni, altele decât locuirea, de-a lungul DN 59 A Timişoara – Jimbolia.

Terenul deŃinut de beneficiar are forma dreptunghiulară şi este perpendicular, cu latura scurtă, pe DN 59 A Timişoara – Jimbolia.

Parcela studiată are acces din DN 59 A prin breteaua colectoare, paralelă cu DN 59 A, realizată ca urmare a lucrărilor de modernizare din zonă, din ultimiii 5 ani. Drumul colector este executat la un profil transversal de 9 m, din care 7 m carosabil, şi realizat până după staŃia de betoane Redymix, beneficiarii cedând o suprafaŃă de 249 mp din terenul iniŃial pentru realizarea acestuia. ParŃial, trama majoră în zonă a fost stabilită prin studiile şi documentaŃiile aprobate anterior, atât de către administraŃia locală cât şi de către investitorii privaŃi care au dezvoltat o parte din funcŃiunile prevăzute prin „Studiul privind dezvoltarea spaŃială în Aglomerarea Urbană Timişoara – Oraşul Industrial Timişoara”.

În urma solicitărilor beneficiarului, se propune realizarea unei zone de activităŃi economice cu funcŃiuni NEPOLUANTE: servicii, comerŃ, service auto, show room şi depozitare, în corelare cu alte dezvoltări propuse în vecinătate.

4.2. Prevederi ale documentaŃiilor aprobate sau în curs de aprobare din zonă

Zona studiată face parte din extravilanul municipiului Timişoara, zonă destinată activităŃilor economice de prestări servicii, comerŃ şi depozitare.

Prezenta documentaŃie se încadrează în direcŃiile de dezvoltare şi propune utilizarea funcŃională a terenului studiat, precum şi traseele şi profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidenŃiate traseele de utilităŃi care au zone de restricŃie, precum şi zonele cu restricŃii de construire.

4.3. Modernizarea circulaŃiei

În conformitate cu legislaŃia specifică în vigoare drumurile naŃionale se prevăd cu a fi modernizate cu bretele colectoare. DocumentaŃiile de urbanism aprobate anterior în zonă prevăd, în conformitate cu avizele D.R.D.P. realizarea unui drumurilor colectore de-o parte şi de alta a DN 59 A. Acestea vor prelua traficul din zonă şi vor descărca în DN 59 A în câteva puncte majore.

Deservirea rutiera a obiectivului studiat urmează a se asigura din drumul naŃional DN 59 A la km 4+400 stânga, pe drumul colector existent ce a fost realizat pentru deservirea staŃiei de betoane din vecinătate, cu buclă de întoarcere sub pasaj până la realizarea fizică a colectorului şi pe partea dreaptă a DN.

Zona studiată a fost corelată cu vecinătatea adiacentă, vecinătate reglementată din punct de vedere urbanistic, în principal, pentru zonă pentru servicii şi depozitare. Prin propunerile din documentaŃie se Ńine cont de restricŃiile impuse de vecinătatea cu DN 59 A Timişoara – Jimbolia, de aliniamentele stabilite prin documentaŃiile aprobate în zonă, precum şi de restricŃiile date de canalele de desecare din zonă.

Pentru dezvoltarea ciculaŃiilor auto în zonă a fost studiată o suprafaŃă mai mare, astfel încât să existe posibilitatea tuturor proprietarilor de teren de a avea acces dintr-un drum public cu descărcare în DN 59 A prin accesele stabilite de către administratorul drumului naŃional – D.R.D.P. Timişoara. Astfel, s-a propus o reŃea de drumuri majore dezvoltată pe drumurile de

8

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

exploatare sau pe zonele cu servituŃi ale reŃelelor de energie electrică ce traversează zona şi în corelare cu documentaŃiile aprobate anterior în zonă.

În conformitate cu documentaŃiile urbanistice aprobate anterior în zonă şi topografia terenului, au fost propuse drumuri de legătură prin modernizarea drumurilor de exploatare existente urmând ca fiecare proprietar de teren din zonă să preia şi să aprofundeze studiul de cvartal elaborat pentru această documentaŃie.

În incinte se vor prevedea drumuri de incintă, platforme şi parcaje. Vor fi respectate căile de intervenŃie pentru maşinile de pompieri prevăzute in

NORMATIVUL P 118/1998.

4.4. Zonificare funcŃională - reglementări, bilanŃ teritorial, indici urbanistici

FuncŃiunea propusă pentru parcela studiată este aceea de zonă destinată activităŃilor economice nepoluante (servicii, comerŃ, industrie nepoluantă, service auto, show room, depozitare).

SuprafaŃa de teren studiată va fi zonificată astfel: - Zona de servicii, depozitare cu regim de înălŃime maxim P+2E; - Zona circulaŃii auto - drumuri şi platforme auto pe parcelele rezultate.

BilanŃ teritorial – utilizare funcŃională Existent Propus

Teren studiat 13.451 mp 100,00% 13.451 mp 100,00%

Zona drumuri de acces ---- ---- 1.173 mp 8,72 %

Zona activităŃi economice nepoluante ---- ---- 9.588 mp 71,28%

Zonă spaŃii verzi ---- ---- 2.690 mp 20,00%

BilanŃ teritorial – propunere de mobilare Existent Propus

Teren studiat 13.451 mp 100,00 % 13.451 mp 100,00 %

Cladiri pentru depozitare, servicii, comert

---- ---- 6.053 mp 45,00%

Zone verzi (pe parcelă) ---- ---- 2.690 mp. 20,00 %

Drumuri de incinta, parcari, platforme ---- ---- 3.535 mp 26,28% Drumuri publice ---- ---- 1.173 mp 8,72 %

Indici urbanistici

Pentru zona de producŃie indicii urbanistici de utilizare a terenului propuşi sunt:

POT max = 55 % CUT max = 1,70 Regimul maxim de înălŃime = P+2E, Hmax = 12 m.

Reglementări – configurare spaŃială ConfiguraŃia spaŃială a zonei prevede dezvoltarea unor zone de servicii, comerŃ şi

depozitare, prin realizarea unui număr de 2 loturi cu suprafaŃa de 2.000 mp, respectiv 11.451 mp.

9

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcŃional între ele, sunt independente existând posibilitatea să aibă destinatari / proprietari diferiŃi după construire. Fiecare lot va avea utilităŃi proprii şi parcaje independente, cu folosirea în comun a dotărilor edilitare majore: staŃii pompare, bazine compensare ape pluviale, post transformare, SRM, etc.

Se prevăd zone speciale pentru spaŃii verzi şi dotari tehnico-edilitare: post de transformare, bazin de compensare ape pluviale, gospodărie de apă, etc..

Se vor asigura locuri de parcare pentru angajaŃi, vizitatori şi pentru TIR (aprovizionare), proporŃional cu dimensiunile şi capacitatea construcŃiilor ce se vor realiza, distribuite pentru fiecare lot în parte.

4.5. Amplasarea construcŃiilor pe parcelă Având în vedere vecinătatea parcelei cu DN 59 A, se prevede o retragere de minim 22

m. de la marginea îmbrăcămintei asfaltice a acestuia, conform Anexei 1 din OrdonanŃa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, impusă de către administratorul drumului – DirecŃia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara. Întrucât acest sector de drum naŃional nu este de categorie europeană, retragerea nu este de 50 m.

Clădirile se vor amplasa în limitele zonei de implantare, în exteriorul acestei zone fiind permisă amplasarea construcŃiilor edilitare, a drumurilor de incintă, a platformelor de parcare, a elementelor de signalistica şi a casei poartă.

Prevederile privind amplasarea construcŃiilor pe parcelă şi încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

Aliniamentul clădirilor este stabilit în raport cu construcŃiile existente în zonă, conform planşelor din documentaŃie..

DistanŃele clădirilor faŃă de limitele laterale ale parcelei sunt de minim H/2 faŃă de una dintre laturi dar nu mai puŃin de 6m.

DistanŃa clădirilor faŃă de limita spate a parcelei în suprafaŃă de 2.000 mp este de 10,00 m. Parcela mare poate fi accesibilă, intr-o fază ulterioară şi din partea de sud din drumul propus în zona de protecŃiei a reŃelei eletrice, la sud de HCn 868.

DistanŃele între clădirile de parcele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare.

Amplasarea construcŃiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului SănătăŃii.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanŃele de siguranŃă între clădiri (construcŃii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1998.

SoluŃia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma şi dimensiunile construcŃiilor, a căilor de comunicaŃii terestre, a drumurilor de deservire locală, a necesarului de parcaje.

4.6 REłELE EDILITARE

A. ALIMENTARE CU APĂ.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru angajaŃi şi clienŃi şi pentru igienizarea spaŃiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-o extindere a sistemului centralizat de apă al municipiului Timişoara. Această extindere va face parte din sistemul major de alimentare cu apă a zonei de depozitare, comerŃ, servicii şi locuinŃe cu funcŃiuni complementare, în curs de dezvoltare. Extinderea reŃelei se va realiza de-a lungul DN 59A Timişoara – Jimbolia cu conducte de polietilenă PE – ID având diamentrul de 315 mm. În lungul drumurilor propuse pe parcela studiată se va realiza o extindere a reŃelei de apă cu conducte din PE – ID având diametrul de 160 x 11,8 mm, conform planşelor anexate. Din această reŃea se va realiza câte un branşament pentru fiecare obiectiv propus.

10

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

Temporar, pînă la realizarea extinderii reŃelei de apă, pe amplasament se propune, ca şi soluŃie alternativă, realizarea unui puŃ forat de medie adâncime dotat cu pompă şi rezervor hidrofor care să asigure consumul de apă potabilă şi asigurarea apei pentru refacerea rezervei de incendiu.

În etapa a II-a, când se vor realiza reŃelele de apă pe stradă şi branşamentele propuse vor intra în funcŃiune, vor asigura atât apa pentru consum propriu cât şi apa pentru refacerea rezervei de incendiu, iar puŃul forat va fi sigilat.

Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 – 1,5 m în lungul străzilor conform planşelor anexate. Debitul şi presiunea necesare în reŃelele de distribuŃie aşa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de staŃiile de pompare ale localităŃii, respectiv în soluŃia provizorie de pompa din puŃul forat de medie adâncime. Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuŃia lucrărilor de investiŃii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi AutorizaŃie de Construire pentru lucrările propriu zise se va obŃine avizul definitiv cu soluŃia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuŃie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reŃelele edilitare din zonă.

Necesarul de apă. Se estimează pentru investiŃie industrială un număr de:

- nr. angajaŃi = 140 persoane. - normă de consum = 80 l /om /zi. - nr. angajaŃi = 70 persoane. - normă de consum = 20 l /om /zi.

Qzimed = 1,1 x [(140 x 80) /1000 + (70 x 20) /1000] = 13,86 m3 /zi = 0,16 l /s. Qzimax = 1,15 x Qzimed = 15,94 m3 /zi = 0,18 l /s. Qorarmax = 2,8 x Qzimax /24 h = 1,86 m3 /h.

Qincendiu = 20 l/s.

B. CANALIZARE

Canalizarea propusă pentru P.U.Z. – ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza o extindere a reŃelei de canalizare ape uzate menajere a municipiului Timişoara, existentă în apropiere de-a lungul DN 59A Timişoara – Jimbolia. Extinderea se va realiza tot de-a lungul DN 59A Timişoara – Jimbolia până în dreptul parcelei studiate şi va fi realizată din PVC cu diametrul 500 mm, conform planşelor anexate. Parcela studiată se va racorda la reŃeaua de canalizare propusă printr-un racord de canalizare realizatat din PVC cu diametrul de 250 mm, conform planşelor anexate. Pe traseul reŃelelei de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare şi intersecŃie cu un diametru de minim 1 m.

În etapa I, până când reŃeaua stradală de canalizare ape uzate menajere va intra în funcŃiune, pentru fiecare obiectiv de pe parcelă se propune colectarea apelor uzate menajere în câte un bazin etanş vidanjabil, cu un volum de 15 m3, fiecare. Bazinele etanşe vidanjabile vor fi vidanjate periodic. Această soluŃie va fi temporară.

În etapa a II-a, după ce se va realiza reŃeaua de canalizare ape uzate menajere pe stradă, obiectivele vor fi racordate la aceasta.

ReŃeaua de canalizare va fi poziŃionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reŃelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanŃă maximă de 50 m unul de

11

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcŃiei, de intersecŃie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreŃinerii acestora, pentru curăŃirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având etanşare cu garnitură de cauciuc. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

Debitele de calcul pentru canalizare menajeră. Quz zimed = 0,8 x Qzimed = 11,09 m3 /zi = 0,13 l /s. Quz zimax = 0,8 x Qzimax = 12,75 m3 /zi= 0,15 l /s. Quz orarmax = 0,8 x Qorarmax = 1,48 m3 /h.

2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate, parcări, drumuri, trotuare, clădiri şi zone verzi vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale şi guri de scurgere, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi şi dirijate spre un bazin de retenŃie propus conform planşelor anexate. Bazinul de retenŃie va avea un volum de 60 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreŃinerea spaŃiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitaŃional sau prin pompare în HC 868, din apropiere prin intermediul unei guri de vărsare, conform planşelor anexate.

Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie: Vcolectat = 54,50 m3.

Volumul de apă pluvială colectat anual este: Vanual = 8.474,13 m3 /an.

La execuŃie se vor respecta distanŃele minime între utilităŃi conform normelor în vigoare.

Debitele de calcul pentru apele pluviale.

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula: Qm = m x i x ΣS x Ø – unde;

m – coeficient de reducere, care Ńine seama de capacitatea de înmagazinare în timp a reŃelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute. i – intensitatea normală a ploii de calcul; i = 110 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73.

S – suprafaŃa bazinului aferent secŃiunii considerate în ha; S drum = 0,4708 ha; S clădiri = 0,6053 ha; S zone verzi = 0,2690 ha.

Ø – coeficient de scurgere corespunzător suprafeŃei S. Ø = 0,85 – pentru drumuri; Ø = 0,95 – pentru clădiri; Ø = 0,10 – pentru zone verzi.

În concluzie; Qm = 0,8 x 110 x [(0,4708 x 0,85) + (0,6053 x 0,95) + (0,2690 x 0,1)] = 88,19 l /s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de: tp = tcs + L/60 x Vi = 8 + 230/60 x 0,6 = 10,3 min.

12

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie: Vcolectat = 88,19 x 10,3 x 60 /1.000 = 54,50 m3.

Volumul de apă colectat anual este: Vanual = (630 mmH2O /an x 13.451,00 m2) /1.000 = 8.474,13 m3 /an.

Gaze naturale Există o reŃea de gaze naturale în zonă, amplasată paralel cu DN 59A, în zona

adiacentă drumului, conform avizului nr.23245/07.12.2011 emis de E.ON Gaz DistribuŃie S.A., dar care nu afectează terenul studiat. Racordarea investiŃiei la această reŃea se poate face prin realizarea unei extinderi sau branşament, în funcŃie de avizul emis pentru acestă fază de către E.ON Gaz DistribuŃie S.A..

InstalaŃii termice Datorită inexistenŃei unei reŃele centralizate de alimentare cu căldură se propune ca

alimentarea cu căldură să se realizeze prin centrale proprii cu gaz metan, cu alimentare de la reŃeaua din vecinătate sau centrale pe combustibil solid.

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Pe amplasament apar noi consumatori de energie electrică. BilanŃul energetic al acestor consumatori se apreciază astfel:

ConstrucŃii şi iluminat parcări Pi = 900 KW Ps = 680 kW

Pentru alimentarea obiectivului se propune amplasarea unui post trafo prefabricat, racordat la sursă de 20kV existentă în zonă a S.C. ELECTRICA S.A., în baza proiectului elaborat de aceasta.

De la postul trafo se vor realiza racordurile de joasă tensiune, cu cablu subteran, la fiecare obiectiv.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur sau de sodiu de 250W montate pe stâlpi.

Lucrări necesare: - Studiu de soluŃie pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului - Executarea Postului Trafo şi a racordului aferent de 20kV (LES 20kV) Toate aceste lucrări se proiectează de S.C. ENEL ELECTRICA BANAT S.A. şi se

realizează de către firme atestate de ANRE. La proiectare şi execuŃie se respectă toate prevederile normativelor şi legislaŃia în

vigoare.

TelecomunicaŃii şi cablare TV Obiectivele se vor putea racorda la reŃelele de telefonie a S.C. ROMTELECOM S.A., pe

baza comenzii lansate şi a proiectului elaborat de acesta sau la reŃelele altor furnizori de servicii similare atunci când acestea vor exista în zonă. La proiectare şi execuŃie se vor respecta prevederile tuturor normativelor şi a legislaŃiei în vigoare.

4.7. CIRCULAłIA TERENURILOR

Terenul prevăzut pentru realizarea de drumuri publice va trece în domeniul public de interes local: drumul prevăzut pe latura vestică a parcelei studiate.

ReŃelele edilitare propuse pentru extindere se vor amplasa pe domeniul public constituit.

13

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

5. CONSIDERAłII PRIVIND PROTECłIA MEDIULUI

I. Caracteristicile planului urbanistic zonal

Amplasamentul ce face obiectul prezentului PUZ este situat în extravilanul municipiului Timişoara, pe DN 59 A stânga şi este în suprafaŃă de 13.451 mp, conform extrasului CF nr. 428073 Timişoara. Proprietarii terenului au rolul de promotori în dezvoltarea propusă.

Elaborarea PUZ de faŃă este determinată de intenŃia de a funcŃionaliza un perimetru viran în acord cu cerinŃele investitorului şi tendinŃa de dezvoltare din zonă, relevată prin celelalte planuri urbanistice aprobate, după cum reiese şi din planul de amplasament anexat. Astfel, planul prezent creează în mare măsură cadrul pentru proiecte şi activităŃi viitoare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenŃie, reglementărilor şi restricŃiilor impuse au stat urmatoarele obiective principale:

- încadrarea în strategia de dezvoltare a municipiului Timişoara; - asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru obiectivele

prevăzute

5.1. Surse de poluanŃi şi protecŃia factorilor de mediu

5.1.1. ProtecŃia calităŃii apelor Lucrările de alimentare cu apă şi canalizare sunt concepute în sensul încadrării în

limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 (NTPA002).

Prin soluŃiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi PVC se elimină posibilitatea infiltraŃiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

În zona acceselor rutiere ale amplasamentului, dat fiind potenŃialul aport de produse petroliere prin antrenarea apelor meteorice, se va monta un decantor de nămol şi separator de hidrocarburi.

5.1.1.1. Apa potabilă Sistemul de alimentare cu apa este realizat într-o prima faza prin foraje şi staŃii de

tratare, iar în faza a doua prin branşare la viitoarele reŃele publice de alimentare cu apa.

5.1.1.2. Apa uzată Sursele de poluare a apei sunt:

- apa uzată menajeră, - apele pluviale colectate pe platforme

Canalizarea a fost prevazută în sistem divizor, cu colectarea locală şi evacuarea controlată a surplusului de apă din precipitaŃii.

Apele pluviale colectate de pe platforme, se vor evacua cu pretratare, fiind prevazute separatoare de hidrocarburi.

Vor fi întrunite astfel condiŃiile prevăzute de Directiva Cadru Apa 2000/60/EC (WFD).

5.1.2. ProtecŃia aerului Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activităŃile care pot constitui surse

de poluare a atmosferei sunt legate de traficul rutier. Se vor respecta prevederile Directivei Cadru Aer 96/62/EC.

5.1.3. ProtecŃia împotriva zgomotelor şi vibraŃiilor Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării proiectului de investiŃie

aferent zonei proiectate este conceput în sensul încadrării în prevederile legale. Materialele şi elementele de construcŃii prevăzute au indici de izolare la zgomot, de impact reduşi în limitele admisibile.

14

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

După implementare, proiectul va respecta cerinŃele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, activitatea nefiind generatoare de zgomot şi vibraŃii.

5.1.4. ProtecŃia impotriva radiaŃiilor Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaŃii, deci nu necesită luare de

măsuri împotriva radiaŃiilor.

5.1.5. ProtecŃia solului şi a subsolului Prin realizarea proiectului activităŃile care pot fi considerate ca surse de impurificare a

solului se împart în două categorii: - surse specifice perioadei de execuŃie; - surse specifice perioadei de exploatare.

În perioada de execuŃie a investiŃiei nu există surse industriale de impurificare a solului cu poluanŃi. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanŃi de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcŃie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului.

În perioada de funcŃionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de ambalaje şi depozitarea necontrolată a deşeurilor de tip menajer, impurificarea cu hidrocarburi.

În vederea prevenirii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri :

a) Prevederea de separatoare de hidrocarburi pentru zonele de acces rutier, b) Realizarea unor platforme betonate pentru zonele de încărcare/descărcare marfă,

acces auto, c) Realizarea de spaŃii adecvate pentru colectarea selectivă a deşeurilor, d) Lucrări de ameliorare şi întreŃinere a solului în zonele verzi Se poate concluziona că activitatea viitoare nu va produce un impact semnificativ

asupra solului şi subsolului în condiŃiile respectării proiectului şi a exploatării în condiŃiile prevăzute prin instrucŃiunile de exploatare.

5.2. RelevanŃa P.U.Z. pentru implementarea legislaŃiei naŃionale şi comunitare de mediu

Se vor respecta directivele europene legate de protecŃia mediului incidente, OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, precum şi actele normative subsecvente.

5.2.1. Managementul deşeurilor rezultate ca urmare a activităŃii desfăşurate:

- Deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere, - Deşeuri de ambalaje Deşeurile vor fi colectate selectiv în recipienŃi cu această destinaŃie şi preluate de

societaŃi autorizate cu mijloace de transport adecvate, care nu permit imprastierea lor, în conformitate cu Legea nr. 27/2007 privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.

Nu există efecte reversibile. Vor fi respectate prevederile H.G. nr. 856/2002, precum şi ale H.G. nr. 621/2005.

5.2.2. Gospodărirea substanŃelor toxice şi periculoase Gestiunea substanŃelor toxice şi periculoase se va realiza conform prevederilor legale,

Ńinându-se o evidenŃă strictă a acestora, se vor raporta la ANSPCP, conform Ord.1001/2005, se vor face măsurători de COV pentru respectarea încadrării în prevederile Ord.462/1993, precum şi în vederea respectării HG 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

5.2.3. ProtecŃia calităŃii apelor

15

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

Pe perioada implementării proiectului se vor respecta condiŃiile tehnice de execuŃie, conform cerinŃelor avizatorilor. După perioada de execuŃie se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreŃinere necesare evitării risipei de apă, iar apa uzată se va încadra în cerinŃele de calitate ale NTPA 002, date fiind măsurile constructive şi tehnice arătate mai sus (separator de produse petroliere).

Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Directivei Cadru pentru Apa 2000/60/CE, respectiv a Legii nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente.

Pentru apele uzate se vor respecta Directiva 91/271/CEE privind tratarea apei urbane menajere (modificata de Directiva 98/15/EC) transpusă prin HG nr. 188 din 28 februarie 2002 modificată prin HG nr. 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 002).

II. Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire in special la :

a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor Se are în vedere că proiectul se va armoniza cu tendinŃa zonei de a moderniza peisajul

actualmente neamenajat cu funcŃiuni specifice necesitatilor socio-economice.

b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul. c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană În vederea asigurării protecŃiei mediului şi a sănătăŃii oamenilor, în cadrul prezentei

documentaŃii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus.

Lucrările proiectate nu influenŃează negativ mediul in ansamblul său. Nu există în imediata vecinătate zone locuiŃe, acestea fiind la o distanŃă apreciabilă faŃă de obiectivul propus.

De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

e) mărimea şi spaŃialitatea efectelor- nu este cazul f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de :

(i) Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural În conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III - Zone protejate” şi anexele sale publicate în MO 152/2000, nu există zone ecologice de interes, desemnate în vecinatatea amplasamentului. În apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecŃie avifaunistică sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, până la Legea 345/2006.

(ii) Depaşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului – nu se vor depăşi valorile limită.

(iii) Folosirea terenului în mod intensiv Terenul în suprafaŃă de 13.451 mp are prevăzute planŃaŃii ornamentale, de aliniament şi spaŃii verzi de minim 20% din total suprafaŃă aflată în proprietatea titularului investiŃiei. Regimul de înălŃime propus pentru clădirile ce se vor realiza este P+2E.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naŃional, comunitar sau internaŃional.

Nu e cazul.

16

PUZ Dezv o l t a r e z on ă d es t i n a t ă a c t i v i t ă Ń i l o r e conom ice n epo luan t e ( s e r v i c i i , c ome r Ń , i nd us t r i e n epo lu an t ă , s e r v i c e au t o , s how r oom ,depoz i t a r e ) Amplasament: EXTRAVILAN TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Bene f i c i a r : N ICOARĂ MAR IUS

6. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanŃă cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi conŃinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenŃie, reglementări şi restricŃii impuse au stat următoarele obiective principale:

• încadrarea în strategia de dezvoltare a municipiului Timişoara; • încadrarea în planurile urbanistice aprobate până în prezent pentru zona studiată şi zonele adiacente; • asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcŃiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara.

Întocmit,

Arh. Glad Paul TUDORA

17

Atasament: Regulament_PUZ_Nicoara.pdf

PUZ Dezvoltare zonă destinată activităŃilor economice nepoluante (servicii,comerŃ,industrie nepoluantă,service auto,show room,depozitare) Amplasament: Extravilan TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Beneficiar: NICOARĂ MARIUS

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT PUZ ZONĂ DESTINATĂ ACTIVITĂłILOR ECONOMICE NEPOLUANTE, (servicii, comerŃ, industrie nepoluantă, service auto, show room, depozitare), DN 59 A – TIMIŞOARA, extravilan

I. DISPOZIłII GENERALE

1 Rolul regulamentului local de urbanism

1.1 Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcŃiilor pe întreg teritoriul studiat. PrescripŃiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni şi restricŃii) sunt obligatorii la autorizarea executării construcŃiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

1.2 Prezentul regulament local de urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

1.3 Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administraŃiei publice locale odată cu aprobarea lui.

1.4 După aprobarea documentaŃiei P.U.Z., R.L.U. aferent devine baza legală care reglementează modul de construire din zonă.

1.5 Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de faŃă, la terenul cu o suprafaŃă totală de 13.451 mp, având nr. cadastrale A 869/4/1; 869/5/1, înscris în C.F. nr. 428073 Timişoara, agricol în extravilan situat pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, în partea de vest, pe DN 59 A Timişoara - Jimbolia, stânga.

2 Baza legală a elaborării

2.1 La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stau următoarele: � Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcŃiilor, republicată; � Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; � H.G. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism; � Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată); � Codul Civil; � Ghidul privind metodologia de elaborare şi conŃinutul cadru al PUZ - indicativ

GM-010-2000 apobat aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000. � Ghidul privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -

indicativ GM-007-2000 apobat aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000.

� Alte legi şi reglementări specifice.

În cadrul Regulamentului Local de Urbanism al P.U.Z. se preiau toate prevederile cuprinse în documentaŃiile de urbanism sau amenajarea teritoriului elaborate anterior şi aprobate conform legii : � P.U.Z cu caracter director nord al municipiului Timişoara – elaborat de catre

DirecŃia Urbanism a Primăriei Timişoara, � "Studiului privind dezvoltarea spaŃială în Aglomerarea Urbană Timişoara" –

aprobat cu HCLMT nr. 325 din 26.07.2005 � P.U.Z. – "Amplasare staŃie ecologică de preparat betoane", pe DN 59A, km.

1

PUZ Dezvoltare zonă destinată activităŃilor economice nepoluante (servicii,comerŃ,industrie nepoluantă,service auto,show room,depozitare) Amplasament: Extravilan TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Beneficiar: NICOARĂ MARIUS

4+350, extravilan Timişoara, aprobat cu HCLMT nr. 490 din 20.12.2005 � P.U.Z. – "LocuinŃe multifamiliale şi funcŃiuni complementare, zonă

comercială", DN 59A Timişoara – Jimbolia Km 4+400, aprobat cu HCLMT nr. 362 din 29.07.2008

� Ridicare topografică realizată de către S.C. GEOVECTOR S.R.L.

Aflate în diverse faze de elaborare şi aprobare: � P.U.Z. – “ActivităŃi economice nepoluante, activităŃi agricole, depozitare,

servicii”, parcelele Cc 848/1/2, A848/1/1, A848/2/1, A848/2/2/2, extravilan TIMIŞOARA, jud. Timiş, beneficiar S.C. NOVATIM S.R.L., proiectant S.C. ICEBERG S.R.L.;

� P.U.Z. – “Dezvoltare zonă industrială nepoluantă şi spaŃii anexe” DN 59 A, pe dreapta la km. 5+450, jud. Timiş, beneficiar S.C. TRIDENT PRODUCTION S.R.L., proiectant S.C. VOLUM PROIECT S.R.L.;

� P.U.Z. – “Zonă depozitare, service auto şi servicii” parcela A 857/3/1, extravilan Timişoara, jud. Timiş, beneficiar S.C. FARMEXPERT D.C.I. S.A., proiectant S.C. SUBCONTROL S.R.L.

3 Domeniul de aplicare

3.1 Regulamentul Local de Urbanism se aplică în autorizarea şi realizarea tuturor construcŃiilor amplasate în zona studiată prin P.U.Z.

3.2 Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din teritoriul intravilan al municipiului Timişoara, judeŃul Timiş.

3.3 Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcŃiilor, în limitele zonei:

- la sud: HCn 868 – 6/2m; - la est: parcela A 869/5/2; - la nord: DN 59 A Timişoara – Jimbolia; - la vest: parcela cad. A 869/3.

Limita zonei este figurată în planşa Reglementări urbanistice a Planului Urbanistic Zonal.

Zonificarea funcŃională a zonei, s-a stabilit în funcŃie de categoriile de activităŃi propuse şi este evidenŃiată în planşa Reglementări urbanistice; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiŃiile de amplasare şi de conformare ale construcŃiilor.

În perimetrul amplasamentului studiat, se propune menŃinerea funcŃiunii existente de servicii, comerŃ şi depozitare.

Prevederile prezentului regulament se aplică fiecărei parcele precum şi loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităŃii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

1 Autorizarea şi executarea construcŃiilor va avea în vedere păstrarea calităŃii mediului natural (al vegetaŃiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic, precum şi refacerea cadrului natural.

2

PUZ Dezvoltare zonă destinată activităŃilor economice nepoluante (servicii,comerŃ,industrie nepoluantă,service auto,show room,depozitare) Amplasament: Extravilan TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Beneficiar: NICOARĂ MARIUS

2 Autorizarea şi executarea construcŃiilor va avea în vedere posibilitatea existenŃei în sol a unor repere arheologice. În cazul în care pe parcursul lucrărilor se descoperă vestigii arheologice constructorul este obligat să sisteze lucrările, să ia măsuri de pază şi să anunŃe emitentul autorizaŃiei. Reluarea lucrărilor se va face numai cu acordul organelor de specialitate.

3 Aspectul exterior al clădirilor: ConstrucŃiile propuse nu vor aduce prejudicii caracterului şi intrereselor vecinătăŃilor,

siturilor, peisajelor naturale sau urbane, prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior. FaŃadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi

cele principale şi în armonie cu acestea. Împrejmuirile vor trebui sa participe la ameliorarea aspectului exterior atât prin alegerea

materialelor, cât şi prin calitatea execuŃiei. Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinŃei

propuse şi în concordanŃă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Volumul şi poziŃia acestora nu va stânjeni traficul auto sau pietonal.

4 Autorizarea şi executarea construcŃiilor va avea în vedere păstrarea calităŃii mediului natural şi al echilibrului ecologic.

Reguli cu privire la siguranŃa construcŃiilor şi la apărarea interesului public

5 Toate categoriile de construcŃii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 republicată privind calitatea în construcŃii.

6 Amplasarea construcŃiilor noi cu funcŃiune de servicii şi depozitare se va face cu respectarea distanŃelor minime obligatorii faŃă de căile de circulaŃie, funcŃie de intensitatea traficului şi categoria străzii.

7 Amplasarea faŃă de canalul existent va respecta legislaŃia în vigoare (Legea îmbunătăŃirilor funciare nr. 138/2004).

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

8 Amplasarea faŃă de aliniament Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. Clădirile de pe lotul 1 şi lotul 2 vor respecta aliniamentul clădirilor învecinate şi retragerea impusă de DN 59 A. Clădirile amplasate cu faŃa la drumul naŃional se vor amplasa cu retragere, în aliniamentul propus prin documentaŃie, cu condiŃia respectării zonelor de protecŃie a drumurilor şi reŃelelor, delimitate conform legii. Amplasarea clădirilor noi se va face cu respectarea distanŃelor minime obligatorii faŃă de drumul public, funcŃie de intensitatea traficului şi categoria străzii. Fronturile stradale vor fi discontinue.

9 Amplasarea clădirilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face în limita zonei de implantare a construcŃiilor, cu posibilitatea retragerii faŃă de aceasta, parŃial sau total. Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

10 Amplasarea clădirilor în raport cu limitele separatoare ale parcelei DistanŃa minimă de la o clădire până la cel mai apropiat punct al limitei separatoare laterale este H/2. DistanŃa minimă de la o clădire până la limita separatoare posterioară va fi de minimum 10 m pentru lotul de 2.000 mp. Pentru lotul mare limita posterioară va deveni aliniament într-o etapă viitoare când accesul se va realiza şi din drumul paralel cu HCn 868 propus în partea de sud a cvartalului studiat.

3

PUZ Dezvoltare zonă destinată activităŃilor economice nepoluante (servicii,comerŃ,industrie nepoluantă,service auto,show room,depozitare) Amplasament: Extravilan TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Beneficiar: NICOARĂ MARIUS

11 Igiena şi confortul urban se realizează prin respectarea normelor de însorire şi iluminat natural. Autorizarea executării construcŃiilor se face în condiŃiile respectării Ordinului nr. 536/1997 al ministrului sănătăŃii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaŃă al populaŃiei.

12 Amplasarea clădirilor în raport cu căile de circulaŃie. DistanŃa minimă de amplasare a oricărei clădiri (excepŃie fac doar cabinele poartă înregim de maxim P) faŃă de căile de circulaŃie incluse în trama stradală majoră este de 12,0 m de la aliniamentul străzii, actual sau proiectat.

Reguli cu privire la circulaŃii şi asigurarea acceselor obligatorii

13 Orice construcŃie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenŃele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecŃiei civile. Vor fi respectate căile de intervenŃie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/1998

14 Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcŃiile şi amenajările de orice fel. Zonarea funcŃională a teritoriului trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale şi parcaje, corespunzător funcŃiilor şi caracterului urbanistic al zonei.

15 Executarea străzilor şi a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuŃie din normative şi standarde.

16 Racordarea circulaŃiilor din incintă la drumurile publice va respecta gabaritul autovehiculelor de transport şi distribuŃie necesare funcŃiunii.

17 Pentru drumurile ce se termină în fundături este necesară amenajarea acestora în aşa fel încât să permită întoarcerea vehicolelor.

Reguli cu privire la echiparea edilitară

18 Se vor respecta prevederile Regulamentului general de urbanism care au ca scop creşterea confortului urban în localitate, prin obligaŃia asigurării echipării tehnico- edilitare a noilor construcŃii, conform prevederilor art. 28 din R.G.U. corelate cu celelalte articole ale R.G.U.

19 Racordarea la reŃelele tehnico edilitare existente.

20 Autorizarea executării construcŃiilor va fi permisă numai în cazul existenŃei posibilităŃii de racord la reŃelele existente.

21 Realizarea de reŃelele tehnico edilitare Extinderile de reŃele publice sau măririle de capacitate a reŃelelor edilitare publice se realizează de investitor sau beneficiar, parŃial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la reŃeaua publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

22 ReŃelele de alimentare si racordurile la reŃelele electrice, de apa, de canalizare, de gaze naturale, energie termică şi cablu TV vor fi amplasate subteran.

23 Conform legislaŃiei în vigoare, reŃelele edilitare publice aparŃin domeniului public, naŃional sau local, după caz

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcŃii

24 Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenŃele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecŃiei civile.

25 Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea prevederilor articolelor

4

PUZ Dezvoltare zonă destinată activităŃilor economice nepoluante (servicii,comerŃ,industrie nepoluantă,service auto,show room,depozitare) Amplasament: Extravilan TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Beneficiar: NICOARĂ MARIUS

privind ocuparea terenului din R.G.U.

26 Parcelele se pot unifica sau dezmembra, caz în care prevederile prezentului regulament se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi şi împrejmuiri

27 StaŃionarea vehicolelor corespunzătoare utilizării construcŃiilor trebuie să fie asigurată în afara spaŃiilor publice. SuprafeŃele de staŃionare necesare vor fi stabilite în corelare cu funcŃiunea propusă, cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 şi a normativelor în vigoare.

28 SuprafaŃa spaŃiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecŃia mediului. Se va Ńine seama de mărimea şi funcŃiunea dominantă a zonei, în care este amplasată construcŃia.

29 Se va trata ca spaŃiu verde minim 20% din suprafaŃa totală a fiecărei parcele. Este obligatorie plantarea cel puŃin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 250 mp de suprafaŃă liberă pe parcelă.

30 Se vor amenaja plantaŃii de protecŃie, în special de-a lungul căilor de circulatie publice.

31 Împrejmuirile se vor realiza conform cu împrejmuirile din zonele industriale, având obligatoriu latura spre stradă transparentă.

III. ZONIFICAREA TERITORIULUI

Zone şi subzone funcŃionale

Zonele funcŃionale s-au stabilit conform cerinŃelor documentaŃiei şi sunt puse în evidenŃă în planşa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE din P.U.Z.

Zona studiată în PUZ, care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are următoarele zone funcŃionale, fiecare zonă fiind reprezentată distinct în planşele de Reglementări:

DS Zona de servicii, comerŃ şi depozitare

CC Zona pentru căi de comunicaŃie

IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCłIONALE

Reglementările specifice pentru fiecare zonă funcŃională se subordonează prevederilor din Regulamentul General de Urbanism şi Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara.

V. DS – ZONA DE SERVICII, COMERł ŞI DEPOZITARE

1 GENERALITĂłI Art. 1. FuncŃiunea dominantă a zonei: unităŃi de servicii, comerŃ şi depozitare

5

PUZ Dezvoltare zonă destinată activităŃilor economice nepoluante (servicii,comerŃ,industrie nepoluantă,service auto,show room,depozitare) Amplasament: Extravilan TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Beneficiar: NICOARĂ MARIUS

Art. 2. FuncŃiuni complementare admise ale zonei: FuncŃiuni complementare admise ale zonei :

- servicii, comerŃ - staŃii benzinărie - gospodărie comunală - accese pietonale şi carosabile - spaŃii verzi amenajate - reŃele şi instalaŃii tehnico edilitare

2 UTILIZARE FUNCłIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI Art. 3. Utilizări permise.

- ConstrucŃii cu funcŃiune de servicii, comerŃ, depozitare, administrativă, spaŃii de prezentare şi expunere, staŃii benzinărie, spaŃii polifuncŃionale, reprezentanŃe, precum şi echipamente legate de funcŃionarea zonei.

- UnităŃi de industrie mică şi servicii diversificate, nepoluante - SpaŃii verzi amenajate, plantaŃii de protecŃie, amenajări sportive - Accese pietonale, carosabile, spaŃii staŃionare auto, parcări - ConstrucŃii şi instalaŃii tehnico-edilitare, construcŃii pentru gospodărie comunală

Art. 4. Utilizări permise cu condiŃii Sunt permise funcŃiunile de locuire numai pentru personalul angajat, în cazul necesităŃii prezenŃei permanente. ConstrucŃii pentru activităŃi de mică producŃie, care nu perturbă confortul zonei.

Art. 5. InterdicŃii temporare. Nu există interdicŃii temporare de construire.

Art. 6. InterdicŃii definitive UnităŃi ce prezintă riscuri tehnologice UnităŃi de industrie cu activitate poluantă ConstrucŃii de locuinŃe Este interzisă amplasarea construcŃiilor pentru creşterea animalelor, a depozitelor de

deşeuri. Construirea pe canalele de desecare aflate în proprietatea A.N.I.F. şi în zona acestora

de protecŃie.

3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităŃii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

Art. 7. Terenuri agricole din intravilan Autorizarea şi executarea construcŃiilor se va face doar pe terenurile ce nu mai fac parte din circuitul agricol. Autorizarea şi executarea construcŃiilor va avea în vedere păstrarea calităŃii mediului natural (al vegetaŃiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic, precum şi refacerea cadrului natural.

Reguli cu privire la siguranŃa construcŃiilor şi la apărarea interesului public

Art. 8. Expunerea la riscuri naturale Amplasarea oricărei construcŃii faŃă de canalele de desecare se va face avându-se în vedere respectarea zonei de protecŃie a acestuia impusă prin avizul A.N.I.F.

6

PUZ Dezvoltare zonă destinată activităŃilor economice nepoluante (servicii,comerŃ,industrie nepoluantă,service auto,show room,depozitare) Amplasament: Extravilan TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Beneficiar: NICOARĂ MARIUS

Art. 9. Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executării construcŃiilor în zonele de servitute şi de protecŃie ale lucrărilor edilitare, căilor de comunicaŃie şi a altor lucrări de infrastructură este interzisă.

Art. 10. Asigurarea echipării edilitare Autorizarea executării construcŃiilor va fi permisă numai în cazul realizării racordării la reŃelele edilitare (canalizare, alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale).

Art. 11. Asigurarea compatibilităŃii funcŃiunilor Se pot amplasa mai multe construcŃii / clădiri pe aceeaşi parcelă, cu condiŃia asigurării compatibilităŃii funcŃiunilor.

Art. 12. Procentul de ocupare al terenului Procentul de ocupare a terenului maxim admis este de 55 %. Coeficientul de utilizare al terenului va fi 1,70.

Art. 13. Lucrări de utilitate publică ConstrucŃiile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare şi care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaŃie, reŃele, etc.)

Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii:

Art. 14. Orientarea faŃă de punctele cardinale Se recomandă orientarea astfel încât să se asigure însorirea spaŃiilor pentru public şi a birourilor. Se recomandă amplasarea spre nord a spaŃiilor utilitare, depozite, anexe, etc.

Art. 15. Amplasarea faŃă de drumurile publice. Se va respecta art. 18 din R.G.U. cu privire la tipurile de construcŃii care se pot amplasa în zona drumurilor publice. Pentru loturile rezultate se impune respectarea zonei de protecŃie faŃă de drumul naŃional de 22 m. din marginea îmbrăcămintei asfaltice a DN 59 A.

Art.16. Amplasarea faŃă de căi navigabile existente şi cursuri de apă cu potenŃial navigabil. Nu este cazul

Art. 17. Amplasarea faŃă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R.. Nu este cazul

Art. 18. Amplasarea faŃă de aeroporturi. Nu este cazul

Art. 19. Amplasarea faŃă de aliniament DistanŃa minimă de amplasare a oricărei clădiri faŃă de căile de circulaŃie incluse în trama stradală majoră este de 10,0 m. de la aliniamentul străzii, actual sau proiectat. DistanŃa minimă de amplasare a oricărei clădiri faŃă de DN 59 A Timişoara - Jimbolia este de 30 m de la marginea asfaltică a drumului. Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

Art. 20. Amplasarea în interiorul parcelei Clădirile se vor amplasa pe parcelă în limita zonei de implantare. Se pot amplasa în afara zonei de implantare următoarele tipuri de construcŃii:

7

PUZ Dezvoltare zonă destinată activităŃilor economice nepoluante (servicii,comerŃ,industrie nepoluantă,service auto,show room,depozitare) Amplasament: Extravilan TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Beneficiar: NICOARĂ MARIUS

- împrejmuiri şi casa poartă (maxim parter); - circulaŃii carosabile şi pietonale; - parcaje.

Se va respecta obligatoriu o distanŃă minimă de 6,00 m faŃă de limitele separatoare dintre parcele în cazul clădirilor ce nu ating aceste limite, şi o distanŃă de 10,00 m de limita din spate a parcelei. DistanŃa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălŃimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puŃin de 6,00 metri. Această distanŃă se poate reduce la jumătate dacă pe faŃadele opuse nu sunt accese în clădire sau ferestre. Clădirile se pot amplasa pe limitele laterale ale parcelei cu calcan, cuplate două câte două, cu respectarea Codului Civil. Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă şi însorire cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului SănătăŃii. Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă se respectă distanŃele minime necesare intervenŃiilor în caz de incendiu sau alte norme specifice funcŃiunii. Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 21. Accese carosabile Autorizarea executării construcŃiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităŃilor de acces la drumurile publice. Fiecare parcelă va avea un acces carosabil. În cazul parcelelor de colŃ se pot poziŃiona două accese în incintă, câte unul pe fiecare stradă.

Art. 22. Accese pietonale Autorizarea executării construcŃiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanŃei şi destinaŃiei construcŃiei.

Reguli cu privire la echiparea edilitară

Art. 23. Racordarea la reŃele edilitare existente Autorizarea executării construcŃiilor va fi permisă numai în cazul existenŃei posibilităŃii de racord la reŃelele de apă, instalaŃiile de canalizare şi de energie electrică. Se admit soluŃii temporare de echipare edilitară, cu condiŃia branşării la reŃelele centralizate, în momentul realizării acestora.

Art. 24. Realizarea de reŃele edilitare Extinderile de reŃele publice sau măririle de capacitate a reŃelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parŃial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la reŃeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar. ReŃelele stradale de alimentare cu apă, gaze naturale, telecomunicaŃii, se vor realiza subteran.

Art. 25. Proprietatea publică asupra reŃelelor edilitare ReŃelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităŃi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a oraşului / comunei.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcŃiilor.

Art. 26. Parcelarea Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor. Parcelele se pot unifica sau dezmembra, caz în care prevederile prezentului regulament se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

8

PUZ Dezvoltare zonă destinată activităŃilor economice nepoluante (servicii,comerŃ,industrie nepoluantă,service auto,show room,depozitare) Amplasament: Extravilan TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Beneficiar: NICOARĂ MARIUS

Art. 27. ÎnălŃimea construcŃiilor Regimul maxim de înălŃime admis este P+2E. ÎnălŃimea maximă a construcŃiilor este stabilită la 12 m. Autorizarea executării construcŃiilor se face cu respectarea înălŃimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei.

Art. 28. Aspectul exterior al construcŃiilor Autorizarea executării construcŃiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcŃiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi şi împrejmuiri

Art. 29. Parcaje SuprafeŃele parcajelor se determină în funcŃie de destinaŃia şi de capacitatea construcŃiei, de numărul de utilizatori, conform anexei 5 din R.G.U., punctul 5.12. (respectiv 1 loc de parcare la 100 mp. suprafaŃă construită desfaşurată). Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaŃie, necesită spaŃii de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public, respectiv în interiorul parcelei. Prin excepŃie de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spaŃii de parcare se stabileşte de către consiliile locale.

Art. 30. SpaŃii verzi şi plantate Se va trata ca spaŃiu verde 20% din suprafaŃa totală studiată. Este obligatorie crearea de spaŃii verzi şi plantate, în funcŃie de destinaŃia şi capacitatea construcŃiei, conform anexei 6 din R.G.U. Este recomandată amenajarea şi plantarea cu arbori a suprafeŃelor libere neocupate cu circulaŃii, parcaje şi platforme funcŃionale (câte un arbore la fiecare 250 mp de suprafaŃă liberă).

Art. 31. Împrejmuiri ÎnălŃimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice este de maximum 2,00 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,20 m. Se recomandă a se realiza împrejmuiri transparente către drumul naŃional. ÎnălŃimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului), iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă, spre drumurile publice. În cazuri bine justificate, se acceptă garduri pline.

VI. CC ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAłIE

1 GENERALITĂłI Art. 1.Tipurile de subzone funcŃionale Se găsesc următoarele tipuri de subzone funcŃionale:

- subzona căilor de comunicaŃie existente - subzona căilor de comunicaŃie rutiere propuse

Art. 2. FuncŃiunea dominantă a zonei Căi de comunicaŃie rutiere existente (DN 6, drumuri de exploatare) şi propuse (străzile propuse).

Art. 3. FuncŃiunile complementare admise - spaŃii plantate - reŃele edilitare

9

PUZ Dezvoltare zonă destinată activităŃilor economice nepoluante (servicii,comerŃ,industrie nepoluantă,service auto,show room,depozitare) Amplasament: Extravilan TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Beneficiar: NICOARĂ MARIUS

2 UTILIZARE FUNCłIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI Art. 4. Utilizări permise

- căi de comunicaŃie (construire, modernizare, lărgire), parcaje, trotuare, alei pentru ciclişti, spaŃii verzi plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecŃia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapeŃi de protecŃie, plantaŃii de protecŃie).

Art. 5. Utilizări permise cu condiŃii. AutorizaŃiile de construire pentru obiectivele ce se intenŃionează a se construi în zona drumului public se vor elibera cu condiŃia obŃinerii prealabile a avizului administratorului drumului. Orice construcŃie va respecta toate condiŃiile impuse de art. 18 din R.G.U. referitor la amplasarea faŃă de drumurile publice.

Art. 6. InterdicŃii temporare Nu este cazul.

Art. 7. InterdicŃii definitive Este interzisă construirea în zonele de protecŃie ale canalelor de desecare şi în zona de protecŃie a drumului naŃional. În zona de protecŃie a DN 59 A cu lăŃimea de 22 m se pot amplasa: drumuri, reŃele edilitare, plantaŃii, elemente de signalistică cu condiŃia obŃinerii avizelor necesare de la orgnismele abilitate şi fără a periclita vizibilitatea participanŃilor din trafic.

3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităŃii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

Art. 8. Terenuri agricole din extravilan Pe terenurile din extravilan se pot executa lucrări pentru reŃele magistrale, căi de comunicaŃie, îmbunătăŃiri funciare, reŃele de telecomunicaŃii ori alte lucrări de infrastructură, construcŃii/amenajări pentru combaterea şi prevenirea acŃiunii factorilor naturali distructivi de origine naturală.

Reguli cu privire la siguranŃa construcŃiilor şi la apărarea interesului public

Art. 9. Expunerea la riscuri naturale Realizarea căilor de comunicaŃie în zonele expuse la riscuri naturale sau în care nu s-au luat măsuri pentru limitarea acestora este interzisă.

Art. 10. Asigurarea echipării edilitare Este obligatorie rezervarea culoarelor necesare pentru amplasarea reŃelelor edilitare.

Art. 11. Asigurarea compatibilităŃii funcŃiunilor Căile de comunicaŃie se vor amplasa cu condiŃia asigurării compatibilităŃii cu celelalte funcŃiuni prevăzute în zonă.

Art. 12. Procentul de ocupare al terenului Nu este cazul.

Art. 13. Lucrări de utilitate publică Căile de comunicaŃie sunt lucrări de utilitate publică de interes local.

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii.

Art. 14. Orientarea faŃă de punctele cardinale.

10

PUZ Dezvoltare zonă destinată activităŃilor economice nepoluante (servicii,comerŃ,industrie nepoluantă,service auto,show room,depozitare) Amplasament: Extravilan TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Beneficiar: NICOARĂ MARIUS

Nu este cazul.

Art. 15. Amplasarea faŃă de drumurile publice. Se va respecta art. 18 din R.G.U. cu privire la tipurile de construcŃii care se pot amplasa în zona drumurilor publice. În zona de protecŃie a drumului naŃional se pot amplasa drumuri, reŃele edilitare, elemente de signalistică, plantaŃii numai cu avizul administratorului acesteia. DistanŃele ce se vor respecta între parcaje şi diferite tipuri de clădiri vor fi stabilite în conformitate cu “Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturism în localităŃi urbane” – indicativ P132-93.

Art. 16. Amplasarea faŃă de căile navigabile. Nu este cazul.

Art. 17. Amplasarea faŃă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R.. Nu este cazul. DistanŃa dintre calea ferată ce separă intravilanul municipiului Timişoara de amplasament este mai mare de 250 m, atât în partea de est cât şi în partea de sud.

Art. 18. Amplasarea faŃă de aeroporturi. Nu este cazul.

Art. 19. Retrageri faŃă de fâşia de protecŃie a frontierei . Nu este cazul.

Art. 20. Amplasarea faŃă de aliniament Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. Amplasarea clădirilor noi se va face cu respectarea distanŃelor minime obligatorii faŃă de drumul public, funcŃie de intensitatea traficului şi categoria străzii.

Art. 21. Amplasarea în interiorul parcelei Nu este cazul.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 22. Accese carosabile. Se vor asigura accese carosabile la drumurile publice pentru toate obiectivele.

Art. 23. Accese pietonale. Se vor asigura accese piatonale pentru toate obiectivele.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art. 24. Racordarea la reŃele publice de echipare edilitară existentă Se interzice amplasarea supraterană a reŃelelor de alimentare cu gaze sau cu energie termică.

Art. 25. Realizarea de reŃele edilitare ReŃelele edilitare se vor amplasa subteran, de preferat în zonele verzi adiacente carosabilului.

Art. 26. Proprietatea publică asupra reŃelelor edilitare Se va respecta dreptul de proprietate asupra reŃelelor edilitare, publică sau privată.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcŃiilor.

Art. 27. Parcelarea Nu este cazul.

11

PUZ Dezvoltare zonă destinată activităŃilor economice nepoluante (servicii,comerŃ,industrie nepoluantă,service auto,show room,depozitare) Amplasament: Extravilan TIMIŞOARA – DN 59A, parcela nr. cad: A 869/4/1; 869/5/1 Beneficiar: NICOARĂ MARIUS

Art. 28. ÎnălŃimea construcŃiilor Nu este cazul.

Art. 29. Aspectul exterior al construcŃiilor. Căile de comunicaŃie vor fi proiectate la parametri conformi cu caracterul urban al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaŃii verzi şi împrejmuiri

Art. 30. Parcaje Căile de comunicaŃie vor beneficia de spaŃii de parcare aferente, în funcŃie de categorie, destinaŃia construcŃiilor adiacente şi de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

Art. 31. SpaŃii verzi. Pentru căile de comunicaŃie se va asigura necesarul de spaŃii verzi şi plantate în funcŃie de destinaŃie şi capacitate. Se vor amplasa plantaŃii de aliniament de-a lungul străzilor.

Art. 32. Împrejmuiri Nu este cazul.

VII. UNITĂłI TERITORIALE DE REFERINłĂ

Unitatea teritorială de referinŃă (U.T.R.) este o reprezentare convenŃională a unui teritoriu având o funcŃiune predominantă, omogenitate funcŃională, caracteristici morfologice unitare fiind delimitat prin limitele fizice existente în teren (limite de proprietate, ape, străzi, etc.).

Limitele U.T.R. – urilor şi zonificarea funcŃională din cadrul acestora se regăsesc în planşele desenate care fac parte integrantă din prezentul Regulament

VIII. CONCLUZII

SoluŃia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA şi Ńine cont de prevederile planurilor urbanistice apobate în zonă.

Trasarea străzilor şi respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziŃie de proiectantul de specialitate, care va verifica şi confirma corectitudinea trasării.

Întocmit,

Arh. Glad Paul TUDORA

12