keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 398/30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire ansamblu locuinte colective P+2E+M cu spatii pentru institutii, comert si servicii la parter", str. Sulina nr. 13, Timişoara

30.09.2008

Hotararea Consiliului Local 398/30.09.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire ansamblu locuinte colective P+2E+M cu spatii pentru institutii, comert si servicii la parter", str. Sulina nr. 13, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32008-002028/15.09.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor , Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire ansamblu locuinte colective P+2E+M cu spatii pentru institutii, comert si servicii la parter", str. Sulina nr. 13, Timişoara, având ca beneficiar pe SC TRISTAR SERVICE SRL, întocmit conform Proiectului nr. 80/2007-2008, realizat de SC ARTPLAN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E+M, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 25%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.2, spaţii verzi de 15% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire ansamblu locuinte colective P+2E+M cu spatii pentru institutii, comert si servicii la parter", str. Sulina nr. 13, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 4: Terenul studiat, in suprafata totala de 10.249 mp, este înscris în: C.F. nr. 3248, nr. cadastral 498/1/2 - in suprafata de 2727 mp si nr. cadastral 499/1/2 - in suprafata de 938 mp, teren intravilan, C.F. nr. 3548, nr. cadastral 496/1/2- in suprafata de 3300 mp si nr. cadastral 497/1/2/2 - in suprafata de 1700 mp, teren intravilan cu Unitate de prelucrare specialitati marine congelate, C.F. nr. 3853, nr. cadastral 496/1/3 - in suprafata de 750 mp si nr. cadastral 497/1/2/1 - in suprafata de 834 mp, teren intravilan, fiind proprietatea beneficiarului SC TRISTAR SERVICE SRL,.

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire ansamblu locuinte colective P+2E+M cu spatii pentru institutii, comert si servicii la parter", str. Sulina nr. 13, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse, exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2002 si va putea fi eliberata doar dupa reglementarea situatiei juridice a terenurilor afectate de drumul propus prin documentatie.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Beneficiarului SC TRISTAR SERVICE SRL;
- Proiectantului SC ARTPLAN SRL;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: REGLEMENTARI_LA_1000.pdf

DE  1 35 9/ 5/ 5

HC N  13 59 /1

HCN 1352/1

S.C. C+C S.A.

STR. SULINA

22

HA LA P+

3 P +6

P

P

20

14 locuri

HCN 1352/1

P+ 2E +M

P+ 2E +M

P+ 2E +M

P+ 2E +M

PA RC AR I ­ 15 8  lo cu ri

BLO C L

OC UIN

TE  P+ 3E

STR . AN

TO N B

AC ALB

AS A

ST R.  KA RL  BR

OC KY

ST R.  VA SIL E N

ICO LE SC U

DATA

BENEFICIAR

TITLUL PLANSEI

REFERAT / EXPERTIZA ­ NR. / DATA

TITLUL  PROIECTULUI

SCARASEMNATURA   NUME

SEMNATURA CERINTA   NUME

PROIECTANT

SPECIFICATIE

Sef  proiect:

Proiectat:

Desenat:

SC ARTPLAN SRL

VERIFICATOR/ EXPERT

PR. NR.

FAZA

PL. NR.

C.U.I. RO 14621431 STR. C.D. LOGA 40A, TEL. 0356/437691, 

[email protected]  

Timisoara, str. Gh. Marinescu nr. 2

COLECTIVE P+2E+M CU SPATII PENTRU COMERT, 

LA PARTERSERVICII SI INSTITUTII TIMISOARA, STR. SULINA NR. 13

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE

MARTIE 2008

P.U.Z.

P.U.Z.

S.C.TRISTAR SERVICE S.R.L

arh. Andrei RACOLTA

arh. Andrei RACOLTA

arh. Andrei RACOLTA

2007­2008

80/

REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICAREA FUNCTIONALA

PLAN URBANISTIC ZONAL

1 : 1000

05 URB

SISTEM DE PROIECTIE "STEREO 70" SUPORT TOPOGRAFIC REALIZATE DE S.C. "NORD PROIECT" S.R.L.

SCARA 1 : 1000

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M

CU SPATII PENTRU COMERT,  SERVICII SI INSTITUTII LA PARTER TIMISOARA, STR. SULINA NR. 13

ZONIFICAREA FUNCTIONALA REGLEMENTARI URBANISTICE

Atasament: reglementari_la_2500.pdf

DE  1 35 9/ 5/ 5

HC N  13 59 /1

HCN 1352/1

S.C. C+C S.A.

STR. SULINA

22

SO PR ON  DE

PO ZIT AR E

ATE LIE R

HA LA

STR . AN

TO N B

AC ALB

AS A

P+ 3 P

+6

P

P

20

14 locuri

HCN 1352/1

P+ 2E +M

P+ 2E +M

P+ 2E +M

P+ 2E +M

PA RC AR I ­ 15 8  lo cu ri

BLO C L

OC UIN

TE  P+ 3E

DATA

BENEFICIAR

TITLUL PLANSEI

REFERAT / EXPERTIZA ­ NR. / DATA

TITLUL  PROIECTULUI

SCARASEMNATURA   NUME

SEMNATURA CERINTA   NUME

PROIECTANT

SPECIFICATIE

Sef  proiect:

Proiectat:

Desenat:

SC ARTPLAN SRL

VERIFICATOR/ EXPERT

PR. NR.

FAZA

PL. NR.

C.U.I. RO 14621431 STR. C.D. LOGA 40A, TEL. 0356/437691, 

[email protected]  

Timisoara, str. Gh. Marinescu nr. 2

COLECTIVE P+2E+M CU SPATII PENTRU COMERT, 

LA PARTERSERVICII SI INSTITUTII TIMISOARA, STR. SULINA NR. 13

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE

MARTIE 2008

P.U.Z.

P.U.Z.

S.C.TRISTAR SERVICE S.R.L

arh. Andrei RACOLTA

arh. Andrei RACOLTA

arh. Andrei RACOLTA

2007­2008

80/

REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M

CU SPATII PENTRU COMERT,  SERVICII SI INSTITUTII LA PARTER

TIMISOARA, STR. SULINA NR. 13

PLAN URBANISTIC ZONAL

1 : 2500

INCADRAREA IN PUG

INCADRAREA IN PUG TIMISOARA SCARA 1 : 2500

REGLEMENTARI URBANISTICE

02 URB

Atasament: SITUATIA_EXISTENTA_LA_2500.pdf

DE  13

59 /5/ 5

HC N  13 59 /1

HCN 1352/1

DE  13 59/ 5/5

S.C. C+C S.A.

STR. SULINA

22

SO PR ON  DE

PO ZIT AR E

ATE LIE R

HA LA

STR . AN

TO N B

AC ALB

AS A

P+3 P+6

P

P

20

1000

BLO C L

OC UIN

TE  P+3

E

HALA PARTER

DATA

BENEFICIAR

TITLUL PLANSEI

REFERAT / EXPERTIZA ­ NR. / DATA

TITLUL  PROIECTULUI

SCARASEMNATURA   NUME

SEMNATURA CERINTA   NUME

PROIECTANT

SPECIFICATIE

Sef  proiect:

Proiectat:

Desenat:

SC ARTPLAN SRL

VERIFICATOR/ EXPERT

PR. NR.

FAZA

PL. NR.

C.U.I. RO 14621431 STR. C.D. LOGA 40A, TEL. 0356/437691, 

[email protected]  

Timisoara, str. Gh. Marinescu nr. 2

COLECTIVE P+2E+M CU SPATII PENTRU COMERT, 

LA PARTERSERVICII SI INSTITUTII TIMISOARA, STR. SULINA NR. 13

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE

MARTIE 2008

P.U.Z.

P.U.Z.

S.C.TRISTAR SERVICE S.R.L

arh. Andrei RACOLTA

arh. Andrei RACOLTA

arh. Andrei RACOLTA 01URB

2007­2008

80/

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M

CU SPATII PENTRU COMERT,  SERVICII SI INSTITUTII LA PARTER

TIMISOARA, STR. SULINA NR. 13

PLAN URBANISTIC ZONAL

1 : 2500

INCADRAREA IN PUG

SCARA 1 : 2500 INCADRAREA IN PUG TIMISOARA

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA EXISTENTA

Atasament: SITUATIA_EXISTENTA_LA_1000.pdf

DE  13

59 /5/ 5

HCN 1352/1

DE  13 59/ 5/5

S.C. C+C S.A.

STR. SULINA

22

HALA PARTER

STR . AN

TO N B

AC ALB

AS A

DE  1 35 9/ 5/ 5

HC N  13 59 /1

HCN 1352/1

22

HA LA P+

3 P +6

P

P

20 HCN 1352/1

BLO C L

OC UIN

TE  P+ 3E

ST R.  VA SIL E N

ICO LE SC U

ST R.  KA RL  BR

OC KY

DATA

BENEFICIAR

TITLUL PLANSEI

REFERAT / EXPERTIZA ­ NR. / DATA

TITLUL  PROIECTULUI

SCARASEMNATURA   NUME

SEMNATURA CERINTA   NUME

PROIECTANT

SPECIFICATIE

Sef  proiect:

Proiectat:

Desenat:

SC ARTPLAN SRL

VERIFICATOR/ EXPERT

PR. NR.

FAZA

PL. NR.

C.U.I. RO 14621431 STR. C.D. LOGA 40A, TEL. 0356/437691, 

[email protected]  

SISTEM DE PROIECTIE "STEREO 70" SUPORT TOPOGRAFIC REALIZATE DE S.C. "NORD PROIECT" S.R.L.

Timisoara, str. Gh. Marinescu nr. 2

COLECTIVE P+2E+M CU SPATII PENTRU COMERT, 

LA PARTERSERVICII SI INSTITUTII TIMISOARA, STR. SULINA NR. 13

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE

MARTIE 2008

P.U.Z.

P.U.Z.

S.C.TRISTAR SERVICE S.R.L

arh. Andrei RACOLTA

arh. Andrei RACOLTA

arh. Andrei RACOLTA

2007­2008

80/

PLAN URBANISTIC ZONAL

1 : 1000

P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M

CU SPATII PENTRU COMERT,  SERVICII SI INSTITUTII LA PARTER TIMISOARA, STR. SULINA NR. 13

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA EXISTENTA 03 URB

SCARA 1 : 1000