keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 32/31.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare", CF 428720, Timişoara

31.01.2020

Hotararea Consiliului Local 32/31.01.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare", CF 428720, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-019744/14.01.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-019744/14.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 10/11.05.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 35/03.10.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 49 din 20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare", CF 428720, Timişoara, având ca beneficiari pe Sencu Adriana Cosmina şi Iftimiciuc-Sencu Daciana, întocmit conform Proiectului nr. 278/2016, realizat de S.C. TECTONICS House S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Funcţiuni propuse: locuinţe individuale şi colective mici cu funcţiuni complementare locuirii, servicii;
SzLi - subzonă locuinţe individuale maxim 2 unităţi locative/parcelă
Funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual (maxim 2 unităţi locative/parcelă)
POT maxim = 35%;
CUT maxim = 0,9;
Regim de înălţime maxim: P+1E+M;
H max. cornişă = 8 m; Hmax = 12 m.
Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei "Reglementări urbanistice - zonificare" nr. 03/278;

SzLc - subzonă locuinţe colective mici, maxim 1 unitate locativă/100 mp teren
Funcţiuni predominante: locuinţe colective cu dotări şi servicii compatibile (maxim 1 unitate locativă/100 mp teren)
POT maxim = 40%;
CUT maxim = 1,2;
Regim de înălţime maxim: D+P+2E;
H max. cornişă = 12 m; Hmax = 16 m.
Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei "Reglementări urbanistice - zonificare" nr. 03/278;

SzS - subzona servicii
Funcţiuni predominante: servicii compatibile cu locuirea
POT maxim = 40%;
CUT maxim = 1,2;
Regim de înălţime maxim: D+P+2E;
H max. cornişă = 12 m; Hmax = 16 m.
Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei "Reglementări urbanistice - zonificare" nr. 03/278;
Suprafaţa de spaţii verzi: minim 5% din suprafaţa totală spaţii verzi publice şi minim 20% spaţii verzi amenajate pe fiecare parcelă. Se vor respecta minim suprafeţele de spaţii verzi impuse prin Decizia Etapei de incadrare nr. 49/20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Se va respecta Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005664/21.11.2019, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal - "Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare", CF 428720, Timişoara, are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 49.723 mp - teren înscris în CF nr. 428720, nr. cad. 428720 (nr. CF vechi 150972, nr. cad. vechi A1554/1/4) - teren intravilan neîmprejmuit, folosinţă actuală arabil, proprietari Sencu Adriana Cosmina şi Iftimiciuc-Sencu Daciana, nu sunt înscrieri cu privire la sarcini.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - "Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare", CF 428720, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: Sencu Adriana Cosmina şi Iftimiciuc-Sencu Daciana;
- Proiectantului: S.C. TECTONICS House S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 1

UR2019-019744/14.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare”, CF 428720, Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2019-019744/14.01.2020 a

Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, prin care se propune reglementarea modului de dezvoltare a unei zone pentru construcţii de locuinţe şi funcţiuni complementare locuirii: drumuri, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, spații verzi, amenajare accese.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-019744/12.12.2019, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare”, CF 428720, Timișoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 10/11.05.2017, Avizul Arhitectului Șef nr. 35/03.10.2019; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2829/13.07.2018 cu termen de

valabilitate prelungit până în data de 12.07.2020, precum şi Decizia de încadrare nr. 49 din 20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni

complementare”, CF 428720, Timișoara, beneficiari Sencu Adriana Cosmina şi Iftimiciuc-Sencu Daciana, proiectant S.C. TECTONICS House S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Carmen Nicorici Calance, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 10.08.2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-au inregistrat sesizări cu privire la aceasta documentaţie.

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Rezultatelor informării şi consultării publicului nr. UR2017-012808/04.09.2017 şi a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017-012808/13.09.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind

aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni

complementare”, CF 428720, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. TECTONICS House S.R.L., proiect nr. 278/2016 la cererea beneficiarilor Sencu Adriana Cosmina şi Iftimiciuc-Sencu Daciana,

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 2

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective

mici si funcţiuni complementare”, CF 428720, Timișoara în suprafaţă totală 49.723 mp este amplasat în partea de sud - est a Municipiului Timişoara, în intravilan, în apropierea Căii Buziaşului – străzii Olarilor, delimitat de terenuri private la est şi vest, la nord de De 1549/6, iar la sud de De 1553.

Conform PUG aprobat cu HCL 157/2002 prelungit cu HCL 619/2018: zona industrială propusă cu interdicţie de construire până la elaborarea unei documentaţii de urbanism, afectată de sistematizarea zonei - modernizare de trasee/deschideri de străzi. Spaţii verzi conform HCL nr. 62/2012.

Deoarece terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, se află în zonă cu interdicţie de construire, s-a obţinut Avizul nr. 50/02.08.2019 al Consiliului Judeţean Timiş, respectiv Avizul nr. 370/15.03.2018 al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş;

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si

funcţiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 49.723 mp – teren înscris în CF nr. 428720, nr. cad. 428720

(nr. CF vechi 150972, nr. cad. vechi A1554/1/4) – teren intravilan neîmprejmuit, folosinţă actuală arabil, proprietari Sencu Adriana Cosmina şi Iftimiciuc-Sencu Daciana, nu sunt înscrieri cu privire la sarcini.

Planul Urbanistic Zonal „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni

complementare”, CF 428720, Timișoara propune dezvoltarea unei zone pentru construcţii de locuinţe individuale şi colective mici şi funcţiuni complementare locuirii, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea şi amenajarea acceselor la parcelă, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi, reţele tehnico-edilitare în incintă, spaţii verzi.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii

propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005664/21.11.2019, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 666/05.08.2019 şi conform Planului de Acţiune asumat nr. UR2019-010494/12.07.2019.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 35/03.10.2019 sunt următorii: - Funcţiuni propuse: locuinţe individuale şi colective mici cu funcţiuni complementare locuirii, servicii;

SzLi – subzonă locuinţe individuale maxim 2 unităţi locative/parcelă Funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual (maxim 2 unităţi locative/parcelă) POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,9; Regim de înălţime maxim: P+1E+M;

H max. cornișă = 8 m; Hmax = 12 m. Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei „Reglementări

urbanistice – zonificare” nr. 03/278; SzLc – subzonă locuinţe colective mici, maxim 1 unitate locativă/100 mp teren

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 3

Funcţiuni predominante: locuinţe colective cu dotări şi servicii compatibile (maxim 1 unitate locativă/100 mp teren)

POT maxim = 40%; CUT maxim = 1,2; Regim de înălţime maxim: D+P+2E; H max. cornișă = 12 m; Hmax = 16 m. Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei „Reglementări

urbanistice – zonificare” nr. 03/278;

SzS – subzona servicii Funcţiuni predominante: servicii compatibile cu locuirea POT maxim = 40%; CUT maxim = 1,2; Regim de înălţime maxim: D+P+2E;

H max. cornișă = 12 m; Hmax = 16 m. Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei „Reglementări

urbanistice – zonificare” nr. 03/278; Suprafaţa de spaţii verzi: minim 5% din suprafaţa totală spaţii verzi publice şi minim 20% spaţii

verzi amenajate pe fiecare parcelă. Se vor respecta minim suprafeţele de spaţii verzi impuse prin Decizia Etapei de incadrare nr. 49/20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.

PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislaţiei

în vigoare. Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor

verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde". Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori

aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de

Circulatie nr. DT2019-005664/21.11.2019, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.; S-a obţinut Avizul nr. 265382/10.01.2019 al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş care

precizează că „beneficiarul are obligaţia de a solicita un nou aviz la faza P.A.C., în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar la documentaţia respectivă se va depune şi Hotărârea de Consiliul Local prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal.”

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de

deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 4

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei P.U.Z. si R.L.U. aferent, aceasta va fi

transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni

complementare”, CF 428720, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte

colective mici si funcţiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, beneficiari Sencu Adriana Cosmina şi Iftimiciuc-Sencu Daciana,, elaborat de proiectantul S.C. TECTONICS House S.R.L., proiect nr. 278/2016 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

- Funcţiuni propuse: locuinţe individuale şi colective mici cu funcţiuni complementare locuirii, servicii; SzLi – subzonă locuinţe individuale maxim 2 unităţi locative/parcelă Funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual (maxim 2 unităţi locative/parcelă) POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,9; Regim de înălţime maxim: P+1E+M;

H max. cornișă = 8 m; Hmax = 12 m. Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei „Reglementări

urbanistice – zonificare” nr. 03/278; SzLc – subzonă locuinţe colective mici, maxim 1 unitate locativă/100 mp teren Funcţiuni predominante: locuinţe colective cu dotări şi servicii compatibile (maxim 1 unitate

locativă/100 mp teren) POT maxim = 40%; CUT maxim = 1,2; Regim de înălţime maxim: D+P+2E; H max. cornișă = 12 m; Hmax = 16 m. Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei „Reglementări

urbanistice – zonificare” nr. 03/278;

SzS – subzona servicii Funcţiuni predominante: servicii compatibile cu locuirea POT maxim = 40%; CUT maxim = 1,2; Regim de înălţime maxim: D+P+2E;

H max. cornișă = 12 m; Hmax = 16 m. Retrageri faţă de aliniament, limitele laterale şi limita posterioară conform planşei „Reglementări

urbanistice – zonificare” nr. 03/278; Suprafaţa de spaţii verzi: minim 5% din suprafaţa totală spaţii verzi publice şi minim 20% spaţii verzi

amenajate pe fiecare parcelă. Se vor respecta minim suprafeţele de spaţii verzi impuse prin Decizia Etapei de incadrare nr. 49/20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 5

PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a

Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde". Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente

drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de

Circulatie nr. DT2019-005664/21.11.2019, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.; În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 49.723 mp – teren înscris în CF nr. 428720, nr. cad. 428720 (nr. CF vechi 150972, nr. cad. vechi A1554/1/4) – teren intravilan neîmprejmuit, folosinţă actuală arabil, proprietari Sencu Adriana Cosmina şi Iftimiciuc-Sencu Daciana, nu sunt înscrieri cu privire la sarcini.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 278/2016, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. TECTONICS House S.R.L., proiect nr. 278/2016 la cererea beneficiarului beneficiarilor Sencu Adriana Cosmina şi Iftimiciuc-Sencu Daciana, pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Sorina POPA

Red/dact – S.P

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Planul Urbanistic Zonal – „Zonă de locuinţe individuale mici şi locuinţe colective mici şi funcţiuni complementare”, CF 428720, Timișoara

Proiect emis la solicitarea beneficiarilor Sencu Adriana Cosmina şi Iftimiciuc-Sencu Daciana de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale mici şi locuinţe colective mici şi funcţiuni complementare”, CF 428720, Timișoara documentaţie elaborată după obţinerea Certificatului de urbanism nr. 2829/13.07.2018 cu termen de valabilitate prelungit până în data de 12.07.2020.

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Zonal „Zonă de locuinţe individuale mici şi

locuinţe colective mici şi funcţiuni complementare”, CF 428720, Timișoara este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud - est a Municipiului Timişoara, în apropierea Căii Buziaşului – străzii Olarilor, delimitat de terenuri private la est şi vest, la nord de De 1549/6, iar la sud de De 1553, accesul fiind realizat conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2019- 005664/21.11.2019

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Prezentul PUZ „Zonă de locuinţe individuale mici şi locuinţe colective mici şi funcţiuni

complementare”, CF 428720, Timișoara propune reglementarea modului de dezvoltare a unei zone pentru construcţii de locuinţe şi funcţiuni complementare locuirii: drumuri, branșamente la utilități, rețele și lucrări tehnico-edilitare în incintă, spații verzi, amenajare accese.

3. Alte informatii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru Planul Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale mici şi locuinţe colective mici şi funcţiuni complementare”, CF 428720, Timișoara a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 2829/13.07.2018 cu termen de valabilitate prelungit până în data de 12.07.2020, respectiv Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 35/03.10.2019, precum şi Decizia de încadrare nr. 49 din 20.05.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe individuale mici şi locuinţe colective mici şi funcţiuni complementare”, CF 428720, Timișoara, beneficiari Sencu Adriana Cosmina şi Iftimiciuc-Sencu Daciana, proiectant S.C. TECTONICS House S.R.L. îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus analizării şi dezbaterii plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 3

Atasament: AVIZ_Juridic_Sencu.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-019744/29.01.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 29.01.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuinţe individuale mici şi locuinţe colective mici şi funcțiuni complementare”, CF 428720, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-019744/21.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuințe individuale mici și locuințe colective mici și funcțiuni complementare”, CF 428720 Timișoara, beneficiari Sencu Adriana Cosmina și Iftimiciuc-Sencu Daciana, proiectant Tectonics House SRL., proiect nr. 278/2016, conform certificatului de urbanism nr. 2829/13.07.2018, prelungit până la 12.07.2020 ('cu menționarea posibilității de utilizare a avizelor obținute în baza Cl/3347/09.08.2016”), Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuințe individuale mici și locuințe colective mici și funcțiuni complementare”, CF 428720 Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, rezultă următoarea situație juridică: Cartea funciară nr. 428720 Timișoara nr. cadastral 48720 (datat 20.01.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 49723 mp, categorie de folosință „arabil, este proprietatea numitelor Iftimiciuc-Sencu Daciana, cota 7, și Sencu Adriana-Cosmina, cota 7. Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin, 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din QUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor”), Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-019744/29.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuințe individuale mici și locuințe colective mici și funcțiuni complementare”, CF 428720 Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii având drepturi reale asupra terenului. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuințe individuale mici și locuințe colective mici și funcțiuni complementare”, CF 428720 Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adriana ȘEITAN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Plan_de_actiune_PUZ_Sencu.pdf

PLAN DE ACTIUNE In vederea implementarii investitiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal — “Zona de locuinte individuale mici si locuinte colective mici si functiuni complementare” Generat de imobilul situat in Timisoara, zona Calea Buziasului, identificat prin CF 428720 Timisoara, suprafata:49723 mp, Beneficiar: SENCU ADRIANA COSMINA, IFTIMICIUC-SENCU DACIANA conform Avizului de oportunitate nr. 10 din 11.05.2017 UR2019 2 Nr. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE OPERATIUNI CADASTRALE SI crt. NOTARIALE Denumirea obiectivelor utilitate publica, operatiunilor Evaluarea estimativa | Responsabilul finantarii Etape de realizare a operatiunilor si cadastrale si notariale si a investitiilor propuse a costurilor investitiilor (perioada preconizata) 1 Dezlipire, parcelare si intabulare conform PUZ 3600 lei Investitor 2019-2020 2 | Proiect + emitere AC pentru echipare edilitara 19200 Investitor 2019-2022 3 | Executie echipare edilitara: alimentare cu energie electrica 151 000 lei Investitor 2019-2022 4 Executie echipare edilitara: executie alimentare cu apa/ 213 750 lei Investitor 2019-2022 canalizare, evacuare ape pluviale, retea de incendiu 5 | Amenajare spatii verzi publice 96 000 lei Investitor 2019-2022 6 | Demersuri in vederea aprobarii prin HCL a trecerii din * Investitor 2019-2020 domeniul privat a persoanelor fizice in domeniul public de interes local, a terenurilor cu destinatia de strazi si spatii verzi 7 Demersuri in vederea aprobarii prin HCL a preluarii din - Investitor 2019-2020 domeniul privat al persoanelor publice în domeniul public local a terenurilor cu destinatia de strazi si spatii verzi. HCL+proiect HG pentru completarea inventarului domeniului public cu suprafetele aferente strazilor 8 | Proiecte constructii + emitere AC + executie constructii 20.000.000 lei investitor 2020-2022 conform puz 9 | Amenajare alei, parcaje in incinta 230 000 lei Investitor 2020-2022 10 | Realizare drum si accese din drum public 720 000 lei Investitor 2020-2022 PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, Investitori, Primar, NITOUAE R SENCU ADRIANA COSMINA LE (VA

Atasament: 01_Plan_de_incadrare_in_zona_PUZ__Sencu.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

07. 2019ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PUZ

278/2016

FAZA

DATA

1:1000

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

Incadrare in teritoriu 01/278

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SENCU ADRIANA COSMINA

intravilan Timisoara, nr.cad.428720 (A1554/1/4)

IFTIMICIUC - SENCU DACIANA

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE • /J /

-a ii

INN

ONE- momic—

iiII - -

& XLQJ I I

:

1 f

I I

4 L

! . •

-

- • • • .

%

IE p

4 ! 'X

I

II - -

r

I_

ova ir

A N

S I

• •.

: •

TEREN STUDIAT IN PUZTEREN STUDIAT IN PUZTEREN STUDIAT IN PUZTEREN STUDIAT IN PUZ

Extras P.U.G. - Plan de incadrare in localitate

Plan de incadrare in zona

| VaOJIHS / IL DZ Di le: TE | | i arat a da Ziare LUI tar, ta v MAUD dive E 3 EI man sate WI BRATE di VC a NOE - Za ra cas n da Bunea ERE CI UL as turcia UI MID IE MBL SU VINIL —_— ana re PND ut TINE _—_ MIR aa SE [| ra N: pt | LA N n | BITI TI,
Extras djn planul de bază al mpnicipjului ţă pentrpi lu ca refefin
ET Sa RECE ETAPA PARE SSI
1. LIMITE LIMITA INTRAVILAN —_ EXTRAVILAN 2. ZONIFICAREA TERITORIULUI INTRAVILAN ZONĂ LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL ZONA LOCUINTE CU DOTARI DE INTERES LOCAL SI GENERAL ZONA LOCUIRE -CĂMINE STUDENŢEŞTI ZONĂ DE LOCUINŢE DE MICĂ DENSITATE PE TERITORIU FĂRĂ INFRASTRUCTURĂ COMPLETĂ ZONĂ MIXTĂ LOCUINŢE ŞI SERVICII ZONĂ CENTRALĂ ZONĂ DE NUCLEE DE SERVICI, ACTIVITĂȚI COMERCIALE, DE TURISM, BIROURI IN AFARA ZONEI CENTRALE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, ATELIERE, STAȚII DE ALIMENTARE ZONĂ ACTIVITATI ECONOMICE MICA PRODUCTIE,RETAIL CASH & CARRY, SHOWROOM ZONĂ INSTITUŢII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC EDUCAŢIE SĂNĂTATE CULTURĂ ADMINISTRAŢIE SPORT POŞTA TRANSPORT CULTE PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE/TERENURI IN INTRAVILAN / PĂŞUNI FÂNEȚE TEREN ARABIL LIVEZI ZONĂ VERDE CU ROL DE AGREMENT SAU CU CARACTER TENATK ZONĂ DE AGREMENT PUBLIC SAU PRIVAT ZONĂ COMPLEX SPORTIV PĂDURI ZONĂ CIRCULAŢIE FEROVIARĂ ŞI AMENAJĂRI AFERENTE ZONĂ GOSPODARIRE COMUNALĂ ZONĂ CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRARILOR EDILITARE ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ e“ O Ol 3. STRĂZI STRADĂ EXISTENTĂ STRADĂ PROPUSĂ/ REALINIEREA CLĂDIRILOR PENTRU MODERNIZAREA PROFILULUI STRĂZII POD/PASAJ EXISTENT / PROPUS 4. REGLEMENTĂRI - RESTRUCTURARE FUNCŢIUNE EXISTENTĂ RESTRUCTURAREA SUPRAFETELOR INDUCSTRIALE LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINŢE DE SERVICIVCOMERŢ RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINŢE FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINȚE ŞI 'SERVICIVUCONERŢ RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINTE LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL SI GENERAL RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINTE ZONĂ DE ACTIVITĂ ŢI ECONOMICE 5. REGLEMENTĂRI - URBANIZARE FUNCTIUNE EXISTENTA. FUNCTIUNE PROPUSA URBANIZARE LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL URBANIZARE INSTITUŢII PUBLICE ŞI DE INTERES PUBLIC URBANIZARE FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINŢE ŞI SERVICIVCOMERȚ URBANIZARE ZONĂ GOSPODĂRIRE COMUNALĂ URBANIZARE ZONĂ ACTIVITĂŢI ECONINICE URBANIZARE ZONĂ ACTIVITĂŢI ECONIMICE-NDUSTRIE, DEPOZITARE, LOGISTICĂ URBANIZARE ZONĂ VERDE CU ROL DE AGREMENT SAU CU CARACTER TEMATIC URBANIZARE ZONĂ VERDE CU ROL DE PROTECȚIE FAŢĂ DE INFRASTRUCTURA MAJORĂ SAU CORIDOT ECOLOGIC URBANIZARE ZONĂ COMPLEX SPORTIV IMPADURIRI SUBZONĂ - PĂDURI DE AGREMENT URBANIZARE ZONĂ NUCLEE SI SERVICII URBANIZARE ZONĂ LOCUIRE - CĂMINE STUDEN ȚEȘTI URBANIZARE ZONĂ DE AGREMENT PUBLIC SAU PRIVAT

Atasament: 02_Situatia_existenta_PUZ__Sencu.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

07. 2019ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PUZ

278/2016

FAZA

DATA

1:1000

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

Situa a existenta 02/278

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SENCU ADRIANA COSMINA

intravilan Timisoara, nr.cad.428720 (A1554/1/4)

IFTIMICIUC - SENCU DACIANA

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

L E G E N D A

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN REGLEMENTAT IN PUZ

ZONA UNITATI SERVICII,COMERT DEPOZITARE SI SERVICII CONFORM PUD/PUZ APROBAT

CONSTRUCTII EXISTENTE P/P+2E/ P+4E

DRUM DE PAMANT/PIETRIS EXISTENT

CANAL

TEREN AGRICOL INTRAVILAN PROPUS PENTRU DEZVOLTARE ZONA INDUSTRIALA CONFORM PUG TIMISOARA APROBAT

DOMENII DISFUNCTIONALITATI PRIORITATI

FOND CONSTRUIT SI UTILIZAREA TERENURILOR

SPATII VERZI,SPORT, AGREMENT,PROTECTIE

PROBLEME DE MEDIU

PROTEJAREA ZONELOR CU VALOARE DE PATRIMONIU PE BAZA NORMELOR SANITARE

Terenul nu are acces carosabil amenajat

Edificarea construc ilor si echiparea cu u lita   racordate la reteaua publica in dezvoltare pe teritoriul municipiului Timisoara

Nu exista cladiri pe amplasament.

Nu exista spa i verzi amenajate pe teren. Exista canal colmatat in zona sudica.

CIRCULATII

Nu este cazul.

Modernizarea drumurilor de acces si creearea de noi drumuri pentru a asigura accesul la parcele. Semnalizarea corespunzatoare a circula ei pe drumurile propuse.

Creearea de spa i verzi amenajate, a t in zone prestabilite cit si  de-a lungul cailor de acces.

Asigurarea de condi i pentru eliminarea riscului de poluare a aerului, apei si solului.

Nu este cazul.

Nu necesita evaluare de mediu.

DRUM ASFALT EXISTENT

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE

ZONA VERDE CU ROL DE PROTECTIE

TEREN PENTRU DRUM

LIMITA CADASTRALA- PARCELE EXISTENTE

49,723 m2

41

2

3

H C N 1 5 3 9

HCN 1539

D AM

IA C

O N

S

SH IR

EN F

AS IO

N NR. CAD.428720

444382

444076

444078

416834

445501

446023

100

Cc 15

54 /1

/3 /a

A 15

54 /1

/5

88.931 88.889 89.04089.103

89.162

89.286

89.338

89.095

88.753

88.820

88.660

89.01089.322

89.447

89.319

89.210

89.062

89.058

89.039

89.03788.977

89.227 89.238

89.527

89.088

89.25289.279 89.460

89.512

89.391

89.284

89.262

89.604

89.866

89.842

89.798 89.471

89.643 89.974

89.834

89.629 89.176

89.117 89.400

89.364 89.349

89.339 89.246

89.347 89.401 89.392

89.327

88.545

88.707

89.362

89.469

89.814

90.244

90.141

90.294

89.794

88.885

89.804

89.630

89.546

89.361

89.102

89.453

89.887

90.008

89.399

89.145

89.245

89.535

89.628

89.477 89.53789.519

89.324

89.192

89.159

89.516

89.623

89.255

89.410

89.420

89.248

89.483 89.60089.437

89.397

89.541

89.506

89.428 89.358

89.577

89.528

89.470 89.43289.530

89.383 A 1554/1/3/c

A 15

54 /1

/3 /b

210200

477400

210200

477200

210200

477000

106.39m

50 2.

88 m

77.93m

42.95m

43 4.

92 m

A 1554/1/4 S=49723mp

1

2

3 4

5

6

6. 00

m

PU Z

AP RO

BA T

HC L N

R.

/2 01

8

PU D

ap ro

ba t p

rin H

CL 33

4/ 26

.0 7.

20 05

PU Z

ap ro

ba t p

rin HC

L 7 5/

20 10

P+4E

P+4E

D E 1 5 5 3

D E 1 5 4 9 /6

P+2E

TEREN STUDIAT IN PUZ

1

2

3

4

TEREN STUDIAT IN PUZ

Pct. X Y 1 477438.328 210205.897 2 477415.277 210309.761 3 476924.580 210199.740 4 476927.202 210194.347 5 476986.518 210143.802 6 477013.942 210110.744

a m
i CTE TESTATE >)
E A E în

Atasament: 03_Plan_Reglementari_urbanistice-zonificare_PUZ__Sencu.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

07. 2019ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PUZ

278/2016

FAZA

DATA

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

Reglementari urbanis ce- zonificare 03/278

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SENCU ADRIANA COSMINA

intravilan Timisoara, nr.cad.428720 (A1554/1/4)

IFTIMICIUC - SENCU DACIANA

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

5

20

L E G E N D A

DRUM ASFALT EXISTENT

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR PRINCIPALE

DRUM ASFALT PROPUS

TROTUAR

LIMITE

SPATII VERZI PUBLICE ce vor fi inscrise in CF ca zone verzi

PROPUNERE EXTINDERE ZONA DE SERVICII

ZONA VERDE CU ROL DE PROTECTIE

CANAL

ACCES LA PARCELA SIMBOLURI

NUMAR PARCELA

PROFIL DRUM PROPUS

PROPUNERE EXTINDERE DRUMURI

PROPUNERE EXTINDERE ZONA DE LOCUIRE INDIVIDUALA CF.PROPUNERI PUG ETAPA3

SUBZONA SERVICII, COMERT DEPOZITARE EXISTENTA

CONSTRUCTII EXISTENTE

PISTA PENTRU BICICLETE

PROPUNERE EXTINDERE ZONA DE LOCUIRE COLECTIVA CF.PROPUNERI PUG ETAPA3

LIMITA PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII

LIMITA CADASTRALA PARCELE LIMITA PARCELE PROPUSE IN PUZ

FUNCTIUNI -reglementari propuse

FUNCTIUNI -propuneri cu reglementari de perspec va

FUNCTIUNI -situa e existenta/reglementata

SUBZONA LOCUINTE INDIVIDUALE max.P+1E+M, cu max. 2 unita  loca ve /parcela POT MAX. 35% CUT MAX.0.9 h max . la cornisa 8.00 M

SUBZONA LOCUINTE COLECTIVE MICI max.D+P+2E cu max. 1 unitatate loca va/100MP teren POT MAX. 40% CUT MAX. 1,2 h max . la cornisa 12,00 M

SUBZONA SERVICII max.D+P+2E POT MAX. 40% CUT MAX. 1,2 h max . la cornisa 12,00 M

SPATII VERZI amenajate in incinta

LIMITA ZONA STUDIATA

PropusExistent %

a zonei studiate 100,0049723 Suprafata totala

BILANT TERITORIAL

Teren agricol 49723

49723 100,00

- 9470 19.05

-

-

-Spatii verzi publice

Circulatii

19056

7365

11345

38.32

14.81

5.00

22.82

mp mp

2487

SUBZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE max.P+1E+M, cu max. 2 unita loca ve /parcela

SUBZONA LOCUINTE COLECTIVE max.D+P+2E cu max. 1 unitate loca va/100MP DE TEREN

SUBZONA SERVICII max.D+P+2E

Spatii verzi de incinta 7739 15.56 TOTAL SPATII VERZI 20,56%10226

-

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE -existenta

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE -existenta

SUBZONA CIRCULATII -parcare privata

500 m2

533 m2

500 m2

1,137 m2

649 m2

530 m2

545 m2

500 m2 500 m2

511 m2

511 m2

500 m2 500 m2

511 m2

500 m2 582 m2

511 m2

562 m2

525 m2

796 m2

1,290 m2

1,290 m2

1,739 m2

1,290 m2

1,290 m2

1,289 m2 1,290 m2

1,289 m2

1,290 m2

1,275 m2 1,274 m2

1,290 m2

796 m2

775 m2

796 m2

250 m2

250 m2

250 m2

344 m2

256 m2

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

3 4

5 6

7 8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 .0

0

20 .0

0

6. 00

20 .0

0 20

.0 0

6. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

18 .5

3 18

.5 3

18 .5

3

12.00 15.36

17.17 21.47

12.00

6.29 16.30

17.00

14.02

4.95

22 .5

9

18 .5

3

18 .5

3

18 .5

3

33 .6

8

18 .5

3

18 .5

3

18 .5

3

27.00

27.00

46 .2

1

18 .5

1 18

.0 0

18 .0

0 18

.0 0

18 .0

0 16

.0 0

18 .5

1 18

.0 0

18 .0

0 18

.0 0

18 .0

0 16

.7 2

7.57

23.08

50 .0

0

64 .3

0

70 .5

2

50 .0

0

13.00 5.00 25.80

25.80

25.79

4.2 4

32.49

3.00

2.00

2.00

31.89

32.50

32.49

38 .1

2

37 .9

6

38 .0

0

38 .1

6

6. 00

32.50

28.89

3. 00

10 .0

0

3.00

3.00 10.00 10.00

10.00

16 .0

0 16

.0 0

5.00

3.00 4.2

4

34 .7

7

35 .2

4

4.24

3.00

2.00

32.49

32.50

28.89

2.12

9.51

13 .5

0

25.80

25.80

13 .4

6

3. 91

40.74

2. 46

5.14

49 .4

0

50 .6

5

50 .0

0

25.79

25.80

25.80

5.00 13.004.2

4

43 .6

5

47 .0

0

4.95

13.31

3.00

3.00

3.00

5.00 30

.1 5

34 .1

9

3.00

2. 00

17 .09

5. 15

41.40

8.333.74

11 .07

5. 76

23 .1

6

15 .64

13 .8

8

18.18

6.15

27.00

27.00

1,203 m2

1,242 m2

1,233 m2

1,213 m2

1,237 m2

1,237 m2

100

Cc 15

54 /1

/3 /a

A 15

54 /1

/5

88.931 88.88989.04089.103

89.162

89.286

89.338

89.095

88.753

88.820

88.660

89.01089.322

89.447

89.319

89.210

89.062

89.058

89.039

89.03788.977

89.227 89.238

89.527

89.088

89.25289.279

89.460

89.149

89.600

89.512

89.391

89.284

89.262

89.604

89.866

89.842

89.798 89.471

89.643

89.974

89.834

89.629 89.176

89.117 89.400

89.36489.349

89.339 89.246

89.347

89.401 89.392

89.327

88.545

88.707

89.362

89.469

89.814

90.244

90.141

89.632

89.824

90.319

90.294

89.794

88.885

89.804

89.630

89.546

89.361

89.102

89.453

89.887

90.008

89.399

89.145

89.245

89.535

89.628

89.477 89.53789.519

89.324

89.192

89.159

89.516

89.623

89.255

89.410

89.420

89.248

89.483 89.60089.437

89.397

89.541

89.506

89.428 89.358

89.577

89.528

89.470 89.43289.530

89.383 A 1554/1/3/c

A 1554/1/3/b

P+2E

2 1 0 2 0 0

477400

2 1 0 2 0 0

477200

2 1 0 2 0 0

477000

106.39m

50 2.

88 m

77.93m

42.95m

43 4.

92 m

A 1554/1/4 S=49723mp

1

2

3 4

5

6

6. 00

m

428720

444382

444076

444078

416834

445501

446023

A 1 5 5 4 / 1 / 2

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

42

41

40

39 38

37

31 30

29

28

27

26

24

23 22 21

19

18

34

35

36

33

20

25

32

13

43

44

45 46

48

12

16

12

12

12

12

12

16

20

12

47

12

12

20

12

12 .00

12 .00

12 .0

0 6.

00

8.00 8.00 16.00

5.00 25.80

25.80

25.79

25.79

25.80

25.80

5.00 16.00

8.00

8. 00

4. 00

8. 00

38 .3

3

37 .8

7

12 .0

0

50 .0

0

50 .0

0

8.00 9.50

3. 00

16 .0

0

20 .0

0

2.0 0

4.0 0 6

.00

8. 00

4. 00

8. 00

3. 00

2.0 0

4.0 0 6

.00

PU Z

AP RO

BA T

cu HC

L7 5/

25 .0

2. 20

10

P+1E+M

D+P+2E

P+1E+M

D+P+2E

D+P+2E

D+P+2E

D+P+2E

D+P+2E

PU Z

AP RO

BA T

HC L N

R.

/2 01

8

PU D

ap ro

ba t p

rin H

CL 33

4/ 26

.0 7.

20 05

PT1

PT1

PT1

PT1

PT 1

PT 1

PT 1

PT 1

PT2a

PT2a

PT 2

PT 2

PTsb

PT2b

PT 3

PT 3

PT 1a

PT 1a

D E 1 5 5 3

D E 1 5 4 9 /6

HCN 1539

H C N 1 5 3 9

Atasament: 03.1_Plan_Reglementari_urbanistice-Edilitare_PUZ__Sencu.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

07. 2019ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PUZ

278/2016

FAZA

DATA

1:1000

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

Reglementari - echipare edilitara 03.1/278

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SENCU ADRIANA COSMINA

intravilan Timisoara, nr.cad.428720 (A1554/1/4)

IFTIMICIUC - SENCU DACIANA

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

D

e

5

1

5

/

1

A

5

1

7

/

1

/

7

N

r

.

c

a

d

.

4

0

3

8

3

0

scara 1 : 1000

N

r

.

c

a

d

.

4

1

3

0

3

6

2

8

0

. 0

1

9

1

.

0

5

1

6

8

. 5

4

7

5

.

9

1

c

a

s

a

c

a

s

a

411463

P+1E+M

P+1E+M

P+2E

I N

T

R

A

V

I L

A

N

G

I R

O

C

12

H

C

N

5

0

1

/ 1

12

12

12

Propunere amplasare

post transformare

(daca este cazul)

LEGENDA

DRUM EXISTENT

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

ZONA DE IMPLANTARE

A CLADIRILOR PRINCIPALE

SPATII VERZI

ZONA DE LOCUINTE

P+1E+M

POT MAX. 35%

CUT MAX.1.05

h max . la cornisa 9.00 M

INTERDICTIE DE CONSTRUIRE

CF. AVIZ ELECTRICA

ZONA LOCUIRE

CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

ALE ZONEI DE LOCUIT P+2E

POT MAX. 40%

CUT MAX. 1,2

h max . la cornisa 10,0 M

DRUM ASFALT PROPUS

TROTUAR

CANAL ANIF

VERIFICATOR / EXPERT

SEMNATURA:

Proiectat :

Desenat:

SPECIFICATIE :

Sef Proiect :

NUME:

NUME

Data :

Titlu plansa :

01. 2015

Nr. plansa: E-01

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Titlu proiect : Scara :

1:1000

CERINTASEMNATURA

Faza: P.U.Z.

Amplasament :

Beneficiar :

PUZ LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE EXTRAVILAN GIROC,

NR. TOP 403831, JUD. TIMIS

PLAN DE SITUATIE - REGLEMENTARE RETELE ELECTRICE

SI DE TELECOMUNICATII

Ing. Alin Tudor

Nr. proiect: ELDD-004/2015

HANES MARIA si HANES PETRISOR-DANIEL

A3

nr. top. 403831, extravilan Giroc, jud. Timis

Ing. Alin Tudor

Arh. Carmen Nicorici

Proiectant general: sc TECTONICS house srl

Timisoara, str. Ovidiu Cotrus nr. 34, telefon/fax : 0256 - 23.22.69

69803/A/0001/UK/RoAtestat ANRE 11657/2016

www.eldd.ro

NOTA :

1. Proprietarii parcelelor vor incheia contract cu operatorul de distributie al energiei

electrice din zona. Operatorul de distributie va intocmi fise de solutie pentru racordarea

fiecarui consumator in parte.

2. Propunerea de amplasare a postului de transformare este informativa, solutia de

alimentare a zonei studiate urmand a fi decisa de operatorul de distributie zonal.

E E E E

Linie electrica subterana (LES) joasa tensiune 0,4 kV

Traseu cablu subteran pentru iluminatul public

Canalizatie telecomunicatii - 2 x PVC-M D90mm

Stalp de iluminat public , metalic, h=11m, echipat cu

un corp de iluminat cu sursa LED 60W / halogenuri metalice 125W

Camin de tragere pentru telecomunicatii

LEGENDA

500 m2

533 m2

500 m2

500 m2 500 m2

511 m2

511 m2

500 m2 500 m2

511 m2

511 m2

525 m2

795 m2

1,290 m2

1,290 m2

1,739 m2

1,290 m2

1,290 m2

1,289 m2 1,290 m2

1,289 m2

1,290 m2

1,275 m2 1,274 m2

1,290 m2

796 m2

775 m2

795 m2

250 m2

250 m2

250 m2

1,203 m2

1,242 m2

1,233 m2

1,213 m2

1,237 m2

1,237 m2

344 m2

256 m2

1,137 m2

500 m2 582 m2

562 m2

649 m2

530 m2

545 m2

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

3 4

5 6

7 8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. 00

6. 00

3. 00

18 .5

3 18

.5 3

12.00 15.36

17.17 21.47

12.00 28.39

6.29 12.92

17.48

16.91

4.95

22 .5

9

33 .6

8

27.00

27.00

64 .7

2

18 .0

0 18

.0 0

18 .0

0 18

.0 0

16 .0

0

16 .7

2

7.57

23.08

11 4.

30

12 0.

52

13.00 5.00 25.80

25.80

25.79

4.2 4

32.49

3.00

2.00

2.00

31.89

32.50

32.49

38 .1

2

37 .9

6

38 .0

0

38 .1

6

6. 00

32.50

28.89

3.00

10.00 20.00

16 .0

0 16

.0 0

5.00

3.00 4.2

4

34 .7

7

35 .2

4

4.24

3.00

32.49

32.50

28.89

2.12

33.18

13 .5

0

7.43

23.52

25.80

25.80

13 .4

6

3. 91

40.74

2. 46

5.14

49 .4

0

50 .6

5

50 .0

0

25.79

25.80

25.80

5.00 13.004.2

4

43 .6

5

47 .0

0

4.95

13.31

3.00

34 .1

9

6.00

15 .64

13 .8

8

28.55

spre canal ANIF 1516

ex ndere retele din str.SIEMENS

ex ndere retele din str.SIEMENS PT1 PT1

PT1

PT1

PT 1

PT 1

PT 1

PT 1

PT2a

PT2a

PTsb

PT2b

PT 3

PT 3

PT 1a

PT 1a

H C N 1 5 3 9

100

C c 1 5 5 4 / 1 / 3 / a

A 1554/1/5

5 0 3 .2 2 m

4 3 5 .2 8 m

88.931 88.88989.04089.103

89.162

89.286

89.338

89.095

88.753

88.820

88.660

89.01089.322

89.447

89.319

89.210

89.062

89.058

89.039

89.03788.977

89.227 89.238

89.527

89.088

89.25289.279

89.460

89.149

89.632

89.600

89.512

89.391

89.284

89.262

89.604

89.866

89.842

89.798 89.471

89.643

89.974

89.834

89.629 89.176

89.117 89.400

89.36489.349

89.339 89.246

89.347

89.401 89.392

89.327

88.545

88.707

89.362

89.469

89.814

90.244

90.141

89.632

89.824

90.319

90.294

89.794

88.885

89.804

89.630

89.546

89.361

89.102

89.453

89.887

90.008

89.399

89.145

89.245

89.535

89.628

89.477 89.53789.519

89.324

89.192

89.159

89.516

89.623

89.255

89.410

89.420

89.248

89.483 89.60089.437

89.397

89.541

89.506

89.428 89.358

89.577

89.528

89.470 89.43289.530

89.383 A 1554/1/3/c

A 1554/1/3/b

P+2E

2 1 0 2 0 0

477400

2 1 0 2 0 0

477200

2 1 0 2 0 0

477000

106.39m

5 02 .8 8 m

77.93m

42.95m

4 3 4 .9 2 m

A 1554/1/4 S=49723mp

1

2

3 4

5

6

6 .0 0m

100

C c 1 5 5 4 / 1 / 3 / a

A 1554/1/5

5 0 3 .2 2 m

4 3 5 .2 8 m

88.931 88.88989.04089.103

89.162

89.286

89.338

89.095

88.753

88.820

88.660

89.01089.322

89.447

89.319

89.210

89.062

89.058

89.039

89.03788.977

89.227 89.238

89.527

89.088

89.25289.279

89.460

89.149

89.632

89.600

89.512

89.391

89.284

89.262

89.604

89.866

89.842

89.798 89.471

89.643

89.974

89.834

89.629 89.176

89.117 89.400

89.36489.349

89.339 89.246

89.347

89.401 89.392

89.327

88.545

88.707

89.362

89.469

89.814

90.244

90.141

89.632

89.824

90.319

90.294

89.794

88.885

89.804

89.630

89.546

89.361

89.102

89.453

89.887

90.008

89.399

89.145

89.245

89.535

89.628

89.477 89.53789.519

89.324

89.192

89.159

89.516

89.623

89.255

89.410

89.420

89.248

89.483 89.60089.437

89.397

89.541

89.506

89.428 89.358

89.577

89.528

89.470 89.43289.530

89.383 A 1554/1/3/c

A 1554/1/3/b

P+2E

2 1 0 2 0 0

477400

2 1 0 2 0 0

477200

2 1 0 2 0 0

477000

106.39m

5 02 .8 8 m

77.93m

42.95m

4 3 4 .9 2 m

A 1554/1/4 S=49723mp

1

2

3 4

5

6

6 .0 0m

428720

444382

444076

444078

416834

445501

446023

BR

SNH

12

16

12

12

12

12

12

16

20

20

12

47

12

12

20

12 1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

42

41

40

39 38

37

31 30

29

28

27

26

24

23 22 21

19

18

34

35

36

33

20

25

32

13

43

44

45 46

48

12 .00

12 .00

6. 00

8.00 16.00

16.00 8.00

8. 00

12 .0

2

38 .3

3

37 .8

7

12 .0

0

10 0.

00

8.00 9.50

16 .0

0

8. 00

4. 00

8. 00

2.0 0

4.0 06

.00

PU Z

AP RO

BA T

cu HC

L7 5/

25 .0

2. 20

10

P+1E+M

D+P+2E

P+1E+M

D+P+2E

D+P+2E

D+P+2E

D+P+2E

D+P+2E

PU Z

AP RO

BA T

HC L N

R.

/2 01

8

PU D

ap ro

ba t p

rin H

CL 33

4/ 26

.0 7.

20 05

PT 2

PT 2

D E 1 5 5 3

D E 1 5 4 9 /6

Timisoara, str. Ovidiu Cotrus nr. 34, telefon/fax : 0256 - 23.22.69

Atestat ANRE 11657/2016

www.eldd.ro

Conducta de apa potabila propusa

Canalizare pluviala propusa

separator de namol si hidrocarburi

Linie electrica subterana (LES) joasa tensiune 0,4 kV propusa

Stalp de iluminat public metalic h=11 m echipat cu un corp de iluminat cu sursa LED 60 W /halogenuri metalice 125W

Nota : 1.Proprietarii parcelelor vor incheia contract cu operatorul de distributie al energiei electrice din zona. Operatorul de distributie va intocmi fise de solutie pentru racordarea fiecarui consumator 2.Propunerea de amplasare a postului de transformare este informativa, solutia de alimentare a zonei urmand a fi decisa de de operatorul de distributi zonal.

hidrant de incendiu suprateran

bazin de reten e

RETEA TEL./TV / INTERNET

RETEA CANALIZARE MENAJERA propusa

BR

SNH

5 12

RETEA ELECTRICA AERIANA existenta

RETELE EXISTENTE

EXTINDERI RETELE PROPUSE

RETEA ILUMINAT PUBLIC

L E G E N D A

ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR PRINCIPALE

LIMITA CADASTRALA PARCELE EXISTENTE

LIMITA PARCELE PROPUSE IN PUZ

NUMAR PARCELA

PROFIL STRADAL

LIMITA PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII

PROIECTANT INSTALATII SANITARE :

PROIECTANT INSTALATII SANITARE :

ing.Roxana Matei

ing. Alin TudorInstalatii electrice

Instalatii sanitare

BILANT TERITORIAL SUPRAFATA TOTALA A ZONEI STUDIATE TEREN AGRICOL ZONA DE LOCUIRE EXISTENT MASURAT PROPUS -Mp-
că UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
că UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
că UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

Atasament: 04_Proprietatea_asupra_terenului_PUZ__Sencu.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

07. 2019ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PUZ

278/2016

FAZA

DATA

1:1000

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

Proprietatea asupra terenurilor 04/278

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SENCU ADRIANA COSMINA

intravilan Timisoara, nr.cad.428720 (A1554/1/4)

IFTIMICIUC - SENCU DACIANA

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

428720

413451

444076

444078

416834

446023

500 m2

533 m2

500 m2

500 m2 500 m2

511 m2

511 m2

500 m2 500 m2

511 m2

512 m2

524 m2

795 m2

1,290 m2

1,290 m2

1,739 m2

1,290 m2

1,290 m2

1,289 m2 1,290 m2

1,289 m2

1,290 m2

1,274 m2 1,274 m2

1,290 m2

796 m2

775 m2

795 m2

250 m2

250 m2

250 m2

344 m2

256 m2

649 m2

530 m2

545 m2

500 m2 582 m2

562 m2

1,137 m21,137 m2

250 m2

250 m2

250 m2

344 m2

256 m2

18 .5

3 18

.5 3

12.00 15.36

17.17 21.47

17.00

18 .5

327.00

27.00

4. 99

46 .2

1

18 .4

9 18

.0 2

18 .0

0 18

.0 0

18 .0

0 16

.0 0

16 .4

6

70 .5

2

50 .0

0

12 .0

0

50 .0

0

50 .0

0

12 .0

0

37 .8

8

46 .3

3

13.00 5.00 25.80

25.80

25.79

9.50

31.89

32.50

32.49

38 .0

0

38 .1

6

8. 00

4. 00

32.50

32.49

32.50

28.89

6.00 19.80

19.80 6.00

13 .4

6

3. 91

40.74

2. 46

5.14

49 .4

0

50 .6

5

25.80

5.00 25.80

25.80

34 .1

9

30 .1

5

15 .64 28.55

14 .8

7

49 .4

0

50 .0

0

12 .0

0

50 .0

0

50 .0

0

8.00 16.00

5.00 25.80

25.80

25.79

12.00 28.39

7.57 23.08

17 .09

5. 15

41.40

2.12

28.29

13 .8

8 18

.5 3

13 .5

0

6.15

18.18

12.59

9.513.74 8.33

11 .07

5. 76

23 .1

6

27.00

27.00

16.30 6.29

33 .6

8 14.02

4.95

22 .5

9 18

.0 0

18 .0

2

18 .0

0 18

.0 0

16 .7

2

18 .5

3

18 .5

3

18 .5

3

18 .5

3

18 .5

3

16.00 5.00

25.80

25.80

25.79

4.2 4

4.24

34 .7

6

35 .2

5

4.2 4 28.89

4.24

47 .0

0

4.2 4

13.00 5.00 25.80

25.79

43 .6

5

47 .0

0

4.95

13.31

32.49

8. 02

16 .0

0

1,203 m2

1,242 m2

1,233 m2

1,213 m2

1,237 m2

1,237 m2

41,341 m2

75 m2

11,337 m2

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

Z.V.

100

C c 1 5 5 4 / 1 / 3 / a

A 1 5 5 4 / 1 / 5

88.931 88.88989.04089.103

89.162

89.286

89.338

89.095

88.753

88.820

88.660

89.01089.322

89.447

89.319

89.210

89.062

89.058

89.039

89.03788.977

89.227 89.238

89.527

89.088

89.252 89.460

89.391

89.284

89.262

89.604

89.866

89.842

89.798 89.471

89.629 89.176

89.117 89.400

89.36489.349

89.339 89.246

89.347

89.401 89.392

89.327 89.504

88.545

88.707

89.362

89.469

89.814

90.244

90.141

89.632

89.824

90.319

90.294

89.794

88.885

89.804

89.630

89.546

89.361

89.102

89.453

89.887

90.008

89.399

89.145

89.245

89.535

89.628

89.477 89.53789.519

89.324

89.192

89.159

89.516

89.623

89.255

89.410

89.420

89.248

89.483 89.60089.437

89.397

89.541

89.506

89.428 89.358

89.577

89.528

89.470 89.43289.530

89.383 A 1554/1/3/c

A 1554/1/3/b

P+2E

2 1 0 2 0 0

477400

2 1 0 2 0 0

477200

2 1 0 2 0 0

477000

106.39m

50 2.

88 m

77.93m

42.95m

43 4.

92 m

A 1554/1/4 S=49723mp

1

2

3 4

5

6

6. 00

m

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

42

41

40

39 38

37

31 30

29

28

27

26

24

23 22 21

19

18

34

35

36

33

20

25

32

13

43

44

45 46

48

38 .1

2

37 .9

6

D E 1 5 5 3

D E 1 5 4 9 /6

LIMITA DE PROPRIETATE TEREN REGLEMENTAT IN PUZ

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TOTALA A ZONEI STUDIATE

%

100,00

TEREN CE URMEAZA A TRECE IN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

mp

27,82

72,18

13832

TEREN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

35891

TEREN CE URMEAZA A TRECE IN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL

PARCELELE NR.13,24,25,28,35,38 SE VOR INTABULA IN CF CA SI ZONA VERDE

23

L E G E N D A

NUMAR PARCELA

49723

Atasament: 05_Posibilitati_mobilare_urbanistica_PUZ__Sencu.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

07. 2019ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PUZ

278/2016

FAZA

DATA

1:1000

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

Posibilita  de mobilare urbanis ca 05/278

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SENCU ADRIANA COSMINA

intravilan Timisoara, nr.cad.428720 (A1554/1/4)

IFTIMICIUC - SENCU DACIANA

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

1,203 m2

1,242 m2

1,233 m2

1,213 m2

500 m2

533 m2

500 m2

500 m2500 m 2

511 m2

511 m2

500 m2500 m2

511 m2

608 m2

524 m2

795 m2

1,290 m2

1,290 m2

1,739 m2

1,290 m2

1,290 m2

1,289 m2 1,290 m2

1,289 m2

1,290 m2

1,275 m2 1,274 m2

1,290 m2

796 m2

775 m2

795 m2

250 m2

250 m2

250 m2

344 m2

256 m2

465 m2

500 m2 582 m2

562 m2

649 m2

530 m2

545 m2

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

3 4

5 6

7 8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. 00

13 .8

8 18

.5 3

18 .5

3 18

.5 3

66.00

27.00

27.00

15 .1

1 21

.4 0

18 .0

0 18

.0 0

18 .0

0

27 6.

98

37 .8

7

38 .3

3

12 .0

2 8.

00

11 4.

30

25.80

2.00

31.89

32.50

32.49

38 .0

0

38 .1

6

6. 00

32.49

32.50

28.89

10.00

10.00 10.00

16 .0

0 16

.0 0

32.35

32.50

28.89

25.80

13 .4

6

3. 91

40.74

2. 46

5.14

49 .4

0

50 .6

5

25.80

3. 00

28.55

23 .1

6

5. 76

11 .07

8.333.74

9.51

12.59

18.18

6.15

13 .5

0

27.00

18 .5

3 18

.5 3

18 .5

3

34 .1

9

6.29

14.02

17.00

16.30

2.20

4.95

22 .5

9

18 .5

3

18 .5

3

18 .5

3

7.57 23.07

16 .7

2

18 .0

0

18 .0

0

18 .0

0

21 .4

0

15 .1

1

28.39

28.39

16 .0

0

28.29

46 .2

1

2.12

36.77

4.61

5. 17

17 .09

4.24

35 .2

4

34 .7

7

4.2 4

1,237 m2

1,237 m2

4,838 m2

139 m2

108 m2

139 m2

139 m2 139 m2

139 m2 139 m2

139 m2 139 m2

108 m2

108 m2

111 m2

H C N 1 5 3 9

100

C c 1 5 5 4 / 1 / 3 / a

A 1554/1/5

5 0 3 .2 2 m

4 3 5 .2 8 m

88.931 88.88989.04089.103

89.162

89.286

89.338

89.095

88.753

88.820

88.660

89.01089.322

89.447

89.319

89.210

89.062

89.058

89.039

89.03788.977

89.227 89.238

89.527

89.088

89.252

89.284

89.262

89.604

89.866

89.842

89.798 89.471

89.64389.834

89.629 89.176

89.117 89.400

89.36489.349

89.339 89.246

89.347

89.401 89.392

89.327 89.504

88.545

88.707

89.362

89.469

89.814

90.244

90.141

89.629

89.632

89.824

90.319

90.294

89.794

88.885

89.804

89.630

89.546

89.361

89.102

89.453

89.887

90.008

89.399

89.145

89.245

89.535

89.628

89.477 89.53789.519

89.324

89.192

89.159

89.516

89.623

89.255

89.410

89.420

89.248

89.483 89.60089.437

89.397

89.541

89.506

89.428 89.358

89.577

89.528

89.470 89.43289.530

89.383 A 1554/1/3/c

A 1554/1/3/b

P+2E

2 1 0 2 0 0

477400

2 1 0 2 0 0

477200

2 1 0 2 0 0

477000

106.39m

5 02 .8 8 m

77.93m

42.95m

A 1554/1/4 S=49723mp

6 .0 0m

100

C c 1 5 5 4 / 1 / 3 / a

A 1554/1/5

5 0 3 .2 2 m

88.931 88.88989.04089.103

89.162

89.286

89.338

89.095

88.753

88.820

88.660

89.01089.322

89.447

89.319

89.210

89.062

89.058

89.039

89.03788.977

89.227 89.238

89.527

89.088

89.252

89.284

89.262

89.604

89.866

89.842

89.798 89.471

89.64389.834

89.629 89.176

89.117 89.400

89.36489.349

89.339 89.246

89.347

89.401 89.392

89.327 89.504

88.545

88.707

89.362

89.469

89.814

90.244

90.141

89.629

89.632

89.824

90.319

90.294

89.794

88.885

89.804

89.630

89.546

89.361

89.102

89.453

89.887

90.008

89.399

89.145

89.245

89.535

89.628

89.477 89.53789.519

89.324

89.192

89.159

89.516

89.623

89.255

89.410

89.420

89.248

89.483 89.60089.437

89.397

89.541

89.506

89.428 89.358

89.577

89.528

89.470 89.43289.530

89.383 A 1554/1/3/c

A 1554/1/3/b

P+2E

2 1 0 2 0 0

477400

2 1 0 2 0 0

477200

2 1 0 2 0 0

477000

106.39m

5 02 .8 8 m

77.93m

42.95m

A 1554/1/4 S=49723mp

6 .0 0m

428720

444076

444078

416834

446023

12

16

12

12

12

16

12

12

16

20

12

47

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

42

41

40

39 38

37

31 30

29

28

27

26

24

23 22 21

19

18

34

35

36

33

20

25

32

13

43

44

45 46

48

12

12 .00

12 .00

8.00 16.00

16.00 8.00

8.00

16 .0

0

38 .1

2

37 .9

6

8. 00

4. 00

8. 00

PU Z

AP RO

BA T

c u

HC L7

5/ 25

.0 2.

20 10

P+1E+M

D+P+2E

P+1E+M

D+P+2E

D+P+2E

D+P+2E

D+P+2E

D+P+2E

D E 1 5 5 3

D E 1 5 4 9 /6

SPATII VERZI PUBLICE SPATII VERZI IN INCINTA

5

20

L E G E N D A

DRUM PAMANT PROPUS SPRE MODERNIZARE

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR PRINCIPALE

CAROSABIL ASFALT PROPUS

TROTUAR

LIMITE

CANAL

ACCES LA PARCELA SIMBOLURI

NUMAR PARCELA

PROFIL DRUM PROPUS

CONSTRUCTII EXISTENTE

LIMITA PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII, CE SE PROPUNE A FI INTRODUSA IN INTRAVILAN LIMITA CADASTRALA PARCELE LIMITA PARCELE PROPUSE IN PUZ

FUNCTIUNI

FUNCTIUNI -situa e existenta

LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE max.P+1E+M, cu max. 2 unita  loca ve /parcela POT MAX. 35% CUT MAX.0.9 h max . la cornisa 8.00 M

LOCUINTE COLECTIVE MICI max.D+P+2E cu max. 1 unitatate loca va/100MP teren POT MAX. 40% CUT MAX. 1,2 h max . la cornisa 12,00 M

CLADIRI PT. SERVICII max.D+P+2E POT MAX. 40% CUT MAX. 1,2 h max . la cornisa 12,00 M

Atasament: 06_Studiu_urbanistic_zonal_PUZ__Sencu.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

07. 2019ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PUZ

278/2016

FAZA

DATA

1:2000

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT

NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

Studiu urbanis c zonal 06/278

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SENCU ADRIANA COSMINA

intravilan Timisoara, nr.cad.428720 (A1554/1/4)

IFTIMICIUC - SENCU DACIANA

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

500 m2

533 m2

500 m2

1,137 m2

649 m2

530 m2

545 m2

500 m2 500 m2

511 m2

511 m2

500 m2 500 m2

511 m2

500 m2 582 m2

511 m2

562 m2

525 m2

795 m2

1,290 m2

1,290 m2

1,739 m2

1,290 m2

1,290 m2

1,289 m2 1,290 m2

1,289 m2

1,290 m2

1,275 m2 1,274 m2

1,290 m2

796 m2

775 m2

795 m2

250 m2

250 m2

250 m2

344 m2

256 m2

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

3 4

5 6

7 8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 .0

0

20 .0

0

6. 00

20 .0

0 20

.0 0

6. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

18 .5

3 18

.5 3

18 .5

3

12.00 15.36

17.17 21.47

12.00

6.29 16.30

17.00

14.02

4.95

22 .5

9

18 .5

3

18 .5

3

18 .5

3

33 .6

8

18 .5

3

18 .5

3

18 .5

3

27.00

27.00

46 .2

1

18 .5

1 18

.0 0

18 .0

0 18

.0 0

18 .0

0 16

.0 0

18 .5

1 18

.0 0

18 .0

0 18

.0 0

18 .0

0 16

.7 2

7.57

23.08

50 .0

0

64 .3

0

70 .5

2

50 .0

0

13.00 5.00 25.80

25.80

25.79

4.2 4

32.49

100. 00

3.00

2.00

2.00

31.89

32.50

32.49

38 .1

2

37 .9

6

38 .0

0

38 .1

6

6. 00

32.50

28.89

10 .0

0

3.00

3.00

10.00 10.00

10.00

16 .0

0 16

.0 0

5.00

3.00 4.2

4

34 .7

7

35 .2

4

4.24

3.00

2.00

32.49

32.50

28.89

2.12

9.51

13 .5

0

25.80

25.80

13 .4

6

3. 91

40.74

2. 46

5.14

49 .4

0

50 .6

5

50 .0

0

25.79

25.80

25.80

5.00 13.004.2

4

43 .6

5

47 .0

0

4.95

13.31

3.00

3.00

3.00

5.00

30 .1

5

34 .1

9

3.00

2. 00

17 .09

5. 15

41.40

8.333.74

11 .07

5. 76

23 .1

6

15 .64

13 .8

8

18.18

6.15

27.00

27.00

1,203 m2

1,242 m2

1,233 m2

1,213 m2

1,237 m2

1,237 m2

100

C c 1 5 5 4 / 1 / 3 / a

A 1554/1/5

88.931 88.88989.04089.103

89.162

89.286

89.338

89.095

88.753

88.820

88.660

89.01089.322

89.447

89.319

89.210

89.062

89.058

89.039

89.03788.977

89.227 89.238

89.527

89.088

89.25289.279

89.460

89.149 89.045

89.197 89.059

89.138

89.57589.52389.494

89.333

89.384

89.390

89.305

89.317

89.375

89.371 89.561

89.391

89.479

89.564

89.50289.533

89.422

89.499

89.434

89.40589.43189.441

89.762

89.806

89.858

89.718

89.826

89.632

89.600

89.512

89.391

89.284

89.262

89.604

89.866

89.842

89.798 89.471

89.643

89.974

89.834

89.629 89.176

89.117 89.400

89.36489.349

89.339 89.246

89.347

89.401 89.392

89.327 89.504 89.359

89.372 89.129

89.079 89.089

88.941

88.645

88.453

88.569

89.074

89.516

89.316

89.394

89.293

89.291

89.275

89.335

89.409

89.243

88.971 90.36890.374

90.40390.377

90.40190.392

89.199

89.254

88.773

88.813

88.983

88.583 88.743

88.690

88.576

88.545

88.707

89.362

89.469

89.814

90.244

90.141

89.629 89.431 89.562 89.019

89.244

89.496

89.614

89.641

89.757

89.758

89.614 89.790

89.504

89.110

89.030

89.027

88.371

89.406

89.632

89.824

90.319

90.294

89.794

88.885

89.804

89.630

89.546

89.361

89.102

89.453

89.887

90.008

89.399

89.145

89.245

89.535

89.628

89.477 89.53789.519

89.324

89.192

89.159

89.516

89.623

89.255

89.410

89.420

89.248

89.483 89.60089.437

89.397

89.541

89.506

89.428 89.358

89.577

89.528

89.470 89.43289.530

89.383 A 1554/1/3/c

A 1554/1/3/b

P+2E

2 1 0 0 0 0

477400 2 1 0 2 0 0

477400

2 1 0 4 0 0

477400

2 1 0 2 0 0

2 1 0 4 0 0

2 1 0 0 0 0

477200 477200

477200

2 1 0 2 0 0

2 1 0 4 0 0

2 1 0 0 0 0

477000 477000 477000

106.39m

50 2.

88 m

77.93m

42.95m

43 4.

92 m

A 1554/1/4 S=49723mp

1

2

3 4

5

6

6. 00

m

431185

442502

427784

439581

428720

438067

421061

407488

444382

446871

443300

446869

409093

437320

444311

413480

413477

413470

445856421315

413475

439144

407901

444291

438332

446770

429456

446729

442194

446726

440336

417865

400223

434403

435399

431915 436927

446769

427001

441513

438048

409507

421337

422554

444292

402721

446870

412963

407954

444076

410905

444077

444078

421341

416166

404597

410061

422231

424608

425696

438654

412128

413261

446831

432221

416834

437849

437853

437909

432974

422541

424012

417196

417020

412319

443853

427625

435441

413660

416455

435440

417155

419242

446728

418701

436218

420956

435816

409253

417438

415487

423869

443472

423868

410242

421045

442377

445501

443630

437249

437676

446023

442196

421702

428175

428820

425984

423860

436113

422752

436285

416106

416833

402634

401459

418935

408810

436286

408818

420903

444407

423574

439855

423789

406888 408636

446996

429396

439249

418761

434378

418536 445953

439854

430914

442404

438665

438664

443473

442405

409087

409085

438333

439143

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

42

41

40

39 38

37

31 30

29

28

27

26

24

23 22 21

19

18

34

35

36

33

20

25

32

13

43

44

45 46

48

12

16

12 12

12

12

16

16

12

12

12

12

12

16

20

20

20

12

12

10

20

16

12

20

47

12

12

20

12

12 .00

12 .00

12 .0

0 6.

00

8.00 8.00 16.00

5.00 25.80

25.80

25.79

25.79

25.80

25.80

5.00 16.00

8.00

8. 00

12 .0

2

38 .3

3

37 .8

7

12 .0

0

50 .0

0

50 .0

0

8.00 9.50

3. 00

16 .0

0

20 .0

0

2.0 0

4.0 06.

00 8.

00 4.

00 8.

00

3. 00

PU Z

AP RO

BA T

cu HC

L7 5/

25 .0

2. 20

10

STRADA OLARILOR

ST RA

DA S

IE ME

NS

CALEA BUZIASULUI

(DJ 592)

STRADA SIEMENS

ST RA

DA C

HE VE

RE SU

LU I

IN TR

AR EA

A RH

.C O

RN EL

L UB

A

PUZ in lucru

SPRE CENTRU

P+1E+M

D+P+2E

P+1E+M

D+P+2E

D+P+2E

D+P+2E

D+P+2E

D+P+2E

PU Z

AP RO

BA T

HC L N

R.

/2 01

8

PU D

ap ro

ba t p

rin H

CL 33

4/ 26

.0 7.

20 05

PT1

PT1

PT1

PT1

PT 1

PT 1

PT 1

PT 1

PT2a

PT2a

PT 2

PT 2

PTsb

PT2b

PT 3

PT 3

PT 1a

PT 1a

D E 1 5 5 3

D E 1 5 4 9 /6

HCN 1516

HCN 1539

H C N 1 5 3 9

5

20

L E G E N D A

DRUM ASFALT EXISTENT

SPATII VERZI DE ALINIAMENT

ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR PRINCIPALE

DRUM ASFALT PROPUS

TROTUAR

LIMITE

SPATII VERZI PUBLICE ce vor fi inscrise in CF ca zone verzi

PROPUNERE EXTINDERE ZONA DE SERVICII

ZONA VERDE CU ROL DE PROTECTIE

CANAL

ACCES LA PARCELA SIMBOLURI

NUMAR PARCELA

PROFIL DRUM PROPUS

PROPUNERE EXTINDERE DRUMURI

PROPUNERE EXTINDERE ZONA DE LOCUIRE INDIVIDUALA CF.PROPUNERI PUG ETAPA3

SUBZONA SERVICII, COMERT DEPOZITARE EXISTENTA

CONSTRUCTII EXISTENTE

PISTA PENTRU BICICLETE

ZONA SERVICII, AGREMENT SI SPORT

PROPUNERE EXTINDERE ZONA DE LOCUIRE COLECTIVA CF.PROPUNERI PUG ETAPA3

ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA

LIMITA PARCELA SUPUSA REGLEMENTARII

LIMITA CADASTRALA PARCELE LIMITA PARCELE PROPUSE IN PUZ

FUNCTIUNI -reglementari propuse

LIMITA ZONA PROTECTIE CFR (100m din ax linie CF )

FUNCTIUNI -propuneri cu reglementari de perspec va

LINIE FEROVIARA CFR

FUNCTIUNI -situa e existenta/reglementata

SUBZONA LOCUINTE INDIVIDUALE max.P+1E+M, cu max. 2 unita  loca ve /parcela POT MAX. 35% CUT MAX.0.9 h max . la cornisa 8.00 M

SUBZONA LOCUINTE COLECTIVE MICI max.D+P+2E cu max. 1 unitatate loca va/100MP teren POT MAX. 40% CUT MAX. 1,2 h max . la cornisa 12,00 M

SUBZONA SERVICII max.D+P+2E POT MAX. 40% CUT MAX. 1,2 h max . la cornisa 12,00 M

SPATII VERZI amenajate in incinta

LIMITA ZONA STUDIATA

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE -existenta

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE -existenta

Atasament: 07_Profile_transversale_PUZ__Sencu.pdf

TECTONICS house S.R.L. w w w .tec ton ics .ro E-ma i l : a r t@ tec ton ics .ro R O -3 0 0 5 7 6 T im i soa ra , B d . Ero i lo r de la T isa nr .1 0 -1 2 , s c .A , a p .1 Te l . Fax : +4 0 (0 )2 5 6 2 0 1 4 9 1 , 0 7 2 1 8 5 0 2 4 7 , 0 7 2 8 2 6 7 2 1 6 CUI 1 5 4 0 4 4 7 3 , J3 5 /1 0 1 1 /2 0 0 3

a r h i t e c t u r a

d e s i g n

u r b a n i s m

ARH. Marius NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

07. 2019ARH. Carmen NICORICI - CALANCE

PUZ

278/2016

FAZA

DATA

1:200

NR. PROIECT

SCARA

BENEFICIAR:

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

PROIECT:

PLANSA:

VERIFICAT NR.PLANSA

AMPLASAMENT:

Profile transversale 07/278

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

SENCU ADRIANA COSMINA

intravilan Timisoara, nr.cad.428720 (A1554/1/4)

IFTIMICIUC - SENCU DACIANA

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PROPUNERE PROFIL TRANSVERSAL TIP PT1a

c z.v.z.v.trotuar trotuar

PROPUNERE PROFIL TRANSVERSAL TIP PT3

c z.v.z.v.

trotuar trotuar

PROPUNERE PROFIL TRANSVERSAL TIP PT2a

c z.v.

trotuar trotuar

PROPUNERE PROFIL TRANSVERSAL TIP PT 2b

c z.v.z.v.trotuar trotuar

PROPUNERE PROFIL TRANSVERSAL TIP PT2

c z.v.z.v.trotuar trotuar

c z.v.z.v.trotuar trotuar

PROPUNERE PROFIL TRANSVERSAL TIP PT1

c z.v.trotuar trotuar

PROPUNERE PROFIL TRANSVERSAL TIP PT1b

2.00 6.00 2.50 1.50

2.00 3.00 3.00 2.50 1.50 12.00

1.50 2.00 3.00 1.50 4.00 1.50 6.50

1.50 2.00 3.00 3.50 3.50 3.00 2.00 1.50

8.00 12.00

2.00 6.00 0.50 5.50 2.00

2.00 6.00 3.00 3.00 2.00 16.00

5.00 2.00 6.00 0.50 5.50 1.50 2.00

2.00 6.00 3.00 3.00 1.50 2.00 17.50

2.00 2.50 7.00 3.00 1.50

2.00 2.50 3.50 3.50 3.00 1.50 16.00

20.00

2.00 2.50 7.00 3.00 1.50

1.50 1.50 6.00 1.50 1.50

1.50 1.50 3.00 3.00 1.50 1.50 12.00

6.00 6.00

8.00 8.00 8.00 9.50

1.50 6.00 3.00 1.50

1.50 3.00 3.00 3.00 1.50 12.00

ELECTRICE

APA

CANALGAZ

ILUM.PUBLIC

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

ELECTRICE

APACANAL GAZ

ILUM.PUBLIC

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

ELECTRICEAPA

CANAL GAZILUM.PUBLIC

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

ELECTRICE

APA

CANAL GAZ

ILUM.PUBLIC

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

ELECTRICE APA

CANALGAZ ILUM.PUBLIC

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

ELECTRICE

APA

CANALGAZ ILUM.PUBLIC

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

DRUM PAMANT EXISTENT DE1553

PISTA BICICLETE

PISTA BICICLETE

DRUM PAMANT EXISTENT DE1549/6

ELECTRICE

APA

CANAL GAZ

ILUM.PUBLIC

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

LI M

IT A

D E

PR O

PR IE

TA TE

etapa 2 etapa 1

PARCARE

etapa 2 etapa 1

Atasament: Memoriu_PUZ_Sencu_.pdf

P.U.Z. - Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ locuinte colective mici si functiuni complementare

Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -1- -

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrării : PLAN URBANISTIC ZONAL “ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”

INTRAVILAN TIMISOARA, JUDEŢUL TIMIŞ

CF 428720, Nr.cadastral 428720 ( nr. cadastral vechi A1554/1/4) Nr. proiect :278/2016

Iniţiatori : SENCU ADRIANA COSMINA si IFTIMICIUC-SENCU DACIANA Elaborator : TECTONICS HOUSE S.R.L (Proiectant) Data elaborării : 06.2019 Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2 OBIECTUL LUCRARII

Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea pe terenul situat în intravilanul localitatii Timisoara, in partea sud-est a municipiului, a studiului urbanistic in vederea dezvoltarii unei zone pentru constructii de locuinte si functiuni complementare locuirii.

Obiectivele principale propuse pentru aceasta lucrare sunt:

 schimbarea destinatiei terenului din folosinta actuala: agricol in intravilan in teren pentru constructii, zone verzi si teren pentru drum, in intravilan

 asigurarea accesului la viitoarea investitie, în contextul zonei si a legaturilor acestora cu celelalte zone functionale deja aprobate în vecinatate;

 extinderea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizarii constructiilor. Obiectul P.U.Z.-ului consta în analiza, evaluarea si reanalizarea problemelor functionale, tehnice si estetice

din zona, tinându-se cont de recomandarile PUG Timisoara aprobat , a Planul de Amenajare a Teritoriului si de noua strategie de dezvoltare urbana a administratiei locale analizata in propunerile noului PUG Timisoara , in lucru.

Aceasta documentatie stabileste conditiile strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, aceste prevederi realizandu-se etapizat in functie de investitor –beneficiar, dar inscrise coordonat in prevederile de P.U.Z.

Suportul topografic, intocmit de Eficient SA , este in sistem STEREO 70 iar planul de situatie are viza OCPI Timis.

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE Documentatia este intocmita in conformitate cu : -Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri realizarea locuintelor cu modificarile ulterioare . -H.G.R. 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificarile ulterioare -G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000. -PUG Timisoara aprobat si prevederile propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timioara", aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013; -studii urbanistice intocmite anterior prezentei documentatii, in vecinatate. -Legea 350/2001 actualizata, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul -Ordin 233/2016 de aprobare a normelor de aplicare a legii 350/2001

TECTONICS house ura www.tectonics.ro E-mail: artEtectonics.ro design RO-300576 Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216 urbanism

P.U.Z. - Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ locuinte colective mici si functiuni complementare

Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -2- -

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII.

2.1.EVOLUTIA ZONEI Zona a devenit atractiva din punct de vedere imobiliar, odata cu dezvoltarea unor obiective economice

importante in vecinatate si a dezvoltarii infrastructurii edilitare a municipiului Timisoara. Aceasta evolutie a avut loc treptat, începând cu anul 2000.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN ZONA • POZITIA ZONEI FATA DE INTRAVILANUL LOCALITATII Terenul studiat se afla in intravilanul localitatii Timisoara in zona sud-estica. • RELATIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii în domeniul edilitar,

servirea cu instituţii de interes general, etc.; Terenul studiat are o suprafata de 49723 mp si este situat în partea de sud-est a localitatii Timisoara la circa

300 m de la Calea Buziasului si aproximativ 100 m nord de strada Olarilor. Terenul este accesibil dinspre strada Siemens. Terenul se învecineaza cu: - la nord : De 1549/6 - la est: teren agricol proprietate privata A1554/1/5 - la sud: De 1553 - la vest: teren proprietate privata CC 1554/1/3/a, servicii si spatii de depozitare Zona studiata este accesibila de pe drumurile de exploatare aflate in zona aflate la nordul si sudul parcelei.

Conform reglementarilor aprobate pentru noile zone cu caracter rezidential, se impune rezervarea unui procent de min 5% din totalul suprafetelor pentru dotari de interes general – zone de servicii complementare zonelor de locuit. Aceste zone de dotari vor fi concentrate spre drumurile principale si intersectiile majore.

Din concluziile generale ale Planului Urbanistic General mentionam: - pozitia terenului îi confera o pozitie importanta în cadrul retelei de localitati din judet; -conform PUG aprobat al Municipiului Timisoara terenul intravilan studiat este cuprins in zona industriala

propusa cu interdictie de construire pana la elaborarea PUZ/PUD - pentru realizarea investitiei se are în vedere schimbarea destinatiei terenului agricol din teren pentru constructii de locuinte si functiuni complementare - solutiile propuse pentru rezolvarea circulatiilor în zona, tin cont de concluziile documentatiilor întocmite si

de avizele in zona, dar si de trama majora propusa prin P.U.Z.-urile aprobate in zona si prin Planul de Amenajare a Teritoriului aprobat si prevederile propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timioara", aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013;

- echiparea edilitara se propune a se realiza prin extinderea de retele apa – canal de la sistemul centralizat al localitatii Timisoara, lucrari care vor fi corelate cu alte PUZ-uri din zona.

Zona studiata în cadrul Planului Urbanistic Zonal, are urmatoarele caracteristici dominante: - situarea terenului într-o zona destinata prin propunerile de reglementare a noului PUG Timisoara, ca fiind o

zona destinata locuirii si extinderii serviciilor; - situarea terenului în cadrul unui vast teren arabil adiacent unei zone de servici cu sediu de firma construit, la

est si zona de locuire la sud Zona ce urmeaza a fi reglementata în P.U.Z. are o suprafata de 49723 mp si este teren agricol intravilan . Terenul este liber de constructii în prezent. Tipul de proprietate asupra terenului ce include zona studiata este cel de proprietate privata. Proprietarii terenului sunt:

 SENCU ADRIANA COSMINA

 IFTIMICIUC-SENCU DACIANA Fara sarcini

Nr. crt. Proprietari Nr. CF Nr. cadastral Suprafata totala din CF

1. SENCU ADRIANA COSMINA IFTIMICIUC-SENCU DACIANA

428720 428720 A1554/1/4

49723 mp

P.U.Z. - Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ locuinte colective mici si functiuni complementare

Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -3- -

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 1. ASPECTE GENERALE Pe amplasamentul precizat mai sus, definit prin CF 428720 şi nr. cad. A1554/1/4, beneficiarii doresc sa dezvolte o zona rezidentiala, de locuinte individuale si locuinte colective mici, cu regim de inaltime, de pâna la D+P+2

E

si functiuni complementare locuirii . Terenul este plan si are stabilitatea generala asigurata. Amplasamentul este liber de constructii. Din punct de vedere seismic, amplasamentul se înscrie, conform normativului P 100-1/2006, în zona cu hazard seismic, pentru care se vor considera ag = 0,20g şi Tc = 0,7 sec. Conform STAS-ului 6054-77, adâncimea maxima de înghet, aferenta amplasamentului, este de 60…70 cm. Geomorfologic, amplasamentul se afla în zona de Vest a tarii. Geologic, pe adâncimea pe care intereseaza în cazul de fata, zona se caracterizeaza prin depozite aluvionare cuaternare recente (halocen superior), reprezentata prin pamânturi argiloase în care apar intercalatii de nisipuri si prafuri. Datele climatice ce pot fi luate în considerare cu caracter informativ, luate din Atlasul climatologic al României, din care se mentioneaza cele mai importante pentru amplasamentul în cauza, sunt : Temperatura aerului : minim absoluta : -29,3 0C ; maxim absoluta: +40 0C ; media lunara maxima :+(21…22)0C ; media lunara minima – (1…2)0C. Precipitaţii : media lunara maxima : 70…80 mm ; cantitatea maxima: 100 mm/24 ore ; media anuala: 600…700 mm. Vânt, directi predominante : Nord-Sud : 16% ; Est-Vest :13 %. Categoria geotehnica : 1 (risc geotehnic redus). Metoda de cercetare aleasa este cea prin foraje sau sondaje deschise în pământuri, STAS 1242-76. Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice concrete ale terenului de fundare, pe amplasament, s-au realizat un foraj geotehnic F1, pâna la adâncimea de 6,00 m. Din forajul executat s-au prelevat probe tulburate de pamânt în vederea determinarii în laborator a caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare. Stratificatia geotehnica, pusa în evidenta de forajul efectuat, este urmatoarea: - 0,00…0,30 m, strat vegetal; - 0,30... 2,70 m, praf argilos, gri maroniu, plastic consistent; - 2,70…6,00 m, praf nisipos, gri albicios, plastic consistent. Din probele de pamânt prelevate, precum si pe baza prelucrarii penetrarii dinamice usoare cu con, s-au determinat caracteristicele geotehnice si mecanice ale terenului folosite pentru calculele de rezistenta, dupa cum urmeaza: - greutatea volumică: γ = 18,8 KN/m3; - limitele de plasticitate: W L=31, WP=14, IP= 17; - porozitatea: n = 45 %; - indicele porilor: e = 0,7 ; - modulul de deformaţie edometric: M2-3 = 78 daN/cm2; - unghiul de frecare: ø =20,7

0 ;

- coeziunea: c = 0,15 daN/cm 2 .

Apa subterana a fost interceptată la adâncimea de 3,70 m. In baza celor de mai sus afirmate precum si din datele tehnice inserate în fişa stratigrafica, se pot trage urmatoarele concluzii si recomandari:

- terenul bun de fundare este constituit din stratul de praf argilos, gri maroniu, plastic consistent; - se propune o cota minima de fundare la 80 cm adâncime, sistemul de fundare adoptat putand fi cel de

fundatii continue sub pereti sau izolate sub stalpi; - pentru o adâncime de fundare de 2,00 m si o latime a talpii de 1,0 m, la încarcari din gruparea

fundamentala de calcul, se considera o presiune conventionala de calcul pconv. barat.= 230 kPa, pentru alte adâncimi de fundare si latmi ale talpii se vor aplica corectiile necesare precizate de STAS-ul 3300/2-85, considerând K1= 0,05 şi K2 = 1,5 si se estimeaza ppl=260 kPa, pcr=280 kPa ; - cota de fundare propusa respecta conditia de adâncime maxima de înghet, pentru acest amplasament, definita de STAS-ul 6054-77 ca fiind de 70 cm; - nivelul apelor freatice a fost interceptat la adâncimea de 3,70 m, dar un nivel maxim se poate estima a fi la 1,80 m adâncime, iar un nivel mediu la 2,00 m, valori mai exacte pot fi obtinute doar pe baza unor investigatii de lunga durata; - clasa de expunere, conform NE 012/1-2007: XC2+XF1;

P.U.Z. - Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ locuinte colective mici si functiuni complementare

Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -4- -

- clasa de cloruri continute 0,20; - seismic, amplasamentul se încadreaza în zona de hazard seismic pentru care se considera ag = 0,16g şi Tc =0,7 sec. - studiu serveste doar pentru obtinerea de informatii geotehnice generale, pentru proiectare sunt necesare studii geotehnice detailate la fiecare constructie ȋn parte; - nu sunt necesare sprijiniri ale gropilor de fundare si nici epuismente pâna la 1,50 m adâncime; - la executia acestor tipuri de lucrari se vor respecta normele de protectie a muncii, în vigoare, prin grija beneficiarului si a constructorului.

2.4.CIRCULATIA Parcela care face obiectul studiului, in situatia actuala are accesul asigurat pe dinspre De 1549/6 la nord si DE

1533 la sud, ambele drumuri de exploatare accesibile dinspre Calea Buziasului de pe strazile si drumurile existente in teritoriu: strada Siemens, strada Olarilor respectiv strada Cheveresului.

2.5.OCUPAREA TERENURILOR Amplasamentul totalizeaza o suprafata de 49723 mp inscrisa in CF Timisoara. Folosinta actuala a parcelei studiate –teren arabil in intravilan Timisoara Zona nu prezinta riscuri naturale. Principalele disfunctionalitati semnalate sunt urmatoarele:

-accesul la amplasament se face pe drumuri nemodernizate. -lipsesc dotarile edilitare pe teren: alimentare cu apa, canalizare, telefonie. -vecinatatea cu zona pentru productie, comert si servicii Calea Buziasului. 2.6. ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTĂ

Cai de comunicatie Analiza situatiei existente a relevat urmatoarele disfunctionalitati ale circulatiei rutiere: - zona studiata este caracterizata de existenta terenurilor ce au avut pâna în prezent caracter arabil, accesul

facându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente; Alimentare cu apa şi canalizare – situatia existenta

Documentatia de fata prezintã solutii posibile de asigurare cu utilitãti – apã - canal, solutii care vor fi reluate la faza de proiect tehnic. Alimentarea cu gaze naturale

Conform aviz favorabil al Delgaz Grid SA– SUCURSALA TIMISOARA, nu detine retele de gaze pe terenul studiat. Alimentarea cu energie electrica

Conform aviz favorabil eliberat de S.C. Enel Distributie BANAT” S.A , amplasamentul nu este afectat de instalatii electrice de distributie si furnizare energie electrica. Telefonizare

Conform aviz tehnic favorabil fara conditii, eliberat de TELEKOM SA, amplasamentul nu este traversat de instalaţii de telecomunicaţii.

2.7. PROBLEME DE MEDIU Zona studiata este cuprinsa in circuit agricol. Zona nu prezinta riscuri naturale. Conditiile de autorizare a

executarii constructiilor in aceasta zona vor avea in vedere pastrarea calitatii mediului natural si a echilibrului ecologic avand in vedere caracterul nou al zonei .

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI Zona a fost luata in studiu la comanda proprietarilor ce doresc dezvoltarea unei zone de locuit si spatii de

complementare ale zonei de locuit. Prin AVIZUL DE OPORTUNITATE – eliberat de Primaria Municipiului in Timisoara se recomanda elaborarea

Planului Urbanistic Zonal cu respectarea prevederilor propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timioara", aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013;

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. PREVEDERI ALE P.U.G Timisoara Solutia urbanistica in cadrul studiului se coreleaza cu prevederile propunerilor PLANULUI URBANISTIC

GENERAL Timisoara, in curs de elaborare- Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timisoara , aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013, cat si cu P.U.Z.-urile elaborate sau in curs de elaborare din vecinatate, integrand zona cat mai coerent in viitoarea dezvoltare urbanistica .

Propunerile s-au concentrat asupra : -CIRCULATIEI MAJORE DIN TERITORIU -ZONIFICAREA FUNCTIONALA -ECHIPAREA EDILITARA

P.U.Z. - Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ locuinte colective mici si functiuni complementare

Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -5- -

Propunerile de urbanism pentru parcela studiata se incadreaza in prevederile noului P.U.G. Timisoara in

elaborare, Etapa a 3-a, aprobat prin H.C.L. nr.428/30.07.2013. Zonificarea functionala are in vedere pozitia in teritoriu, functiunea propusa fiind: zona de locuinte

individuale si locuinte colective mici cu functiuni complementare zonei de locuire . Propunerile continute în Planul Urbanistic Zonal modifica prevederile P.U.G. Timisoara in vigoare in care

functiunea in zona studiata este de : “zona industriala propusa cu interdictie de construire pana la elaborare PUZ/PUD”.

3.2. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata este amplasata în cadrul unui teren arabil, situat în intravilanul municipiului Timisoara. Tinând cont de Regulamentul Local de Urbanism aprobat pentru intravilanul Municipiului Timisoara, ideea valorificarii cadrului natural trebuie privita prin prisma asigurarii unor suprafete verzi de minimum 20% pe fiecare parcela in parte. Parcelele pentru spatiile verzi propuse se vor intabula in CF ca si spatii verzi.

Solutia aleasa pentru zona de servicii si dotari ale zonei de locuit, a avut în vedere prevederile normativelor în vigoare cu privire la forma, dimensiunile terenului, orientarea fata de punctele cardinale, astfel încât si permita o buna însorire a fatadelor, tinând cont de functiunea propusa.

3.3. MODERNIZAREA CIRCULATIEI Solutiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zona tin cont atât de parcelarile si P.U.Z.-urile deja

aprobate în zona, precum si de concluziile documentatiilor întocmite si de avizele obtinute, dar si de trama majora propusa prin Planurile urbanistice aprobate anterior,

Strazile vor fi executate din îmbracaminti moderne. Stratificatie drumurilor propuse va fi alcatuit dintr-o fundatie din balast si piatra sparta si o îmbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice. Apele meteorice de suprafata vor fi colectate in rigole.

La realizarea parcelelor de colt, s-a tinut cont de raza de racordare între strazi. Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea si realizarea

strazilor în localitati (Ord. M.T. nr. 50/1998).

3.4. SISTEMATIZAREA PE VERTICALA Avand in vedere natura terenului zonei studiate, se impun lucrari de sistematizare pe verticala pentru

realizarea platformelor caselor de locuit si a platformelor drumurilor, in vederea asigurarii pantelor necesare scurgerii si colectarii apelor meteorice la reteaua de ape pluviale stradale si mai departe la emisar.

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Interventiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru:

- generarea (din punct de vedere functional ) a unei zone de locuinte si functiuni complementare si dotari ale zonei de locuit.

- asigurarea accesului în zona studiata - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu energie electrica, gaz metan, apa si a canalizarii

pentru viitoarea dezvoltare. Stabilirea acestor propuneri s-a facut în concordanta cu prevederile strategiei de dezvoltare cuprinse in noul

P.U.G. Timisoara si corelat cu celelalte interventii din zona. Confortul ridicat de functionare impune: - realizarea si modernizarea acceselor rutiere majore la zona studiata - realizarea drumurilor interioare cu asigurarea accesului la fiecare lot

- echiparea edilitara completa Au rezultat un numar total de 48 loturi. Prin propunerile de urbanism parcelele studiate s-au zonificat dupa cum urmeaza :

 loturi destinate constructiei de locuinte individuale: nr.1-12; 14-19 ;

 loturi destinate constructiei de locuinte colective mici: nr.21-23 ;29-34,39-41 ;

 loturi destinate constructiei de servicii si locuinte colective: nr. 42-47

 lot destinat spatiilor verzi : nr. 13, 24, 25, 28, 35, 38

 loturi destinate circulatiilor: nr. 48

P.U.Z. - Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ locuinte colective mici si functiuni complementare

Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -6- -

Parcela nr.

Suprafata (mp)

Destinatie teren POT maxim(%)

CUT maxim

Regim maxim de inaltime

1. 582 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+M

2. 500 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+ M

3. 500 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+ M

4. 500 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+ M

5. 649 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+M

6. 545 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+M

7. 530 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+M

8. 500 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+M

9. 500 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+M

10. 500 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+M

11. 500 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+M

12 562 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+M

13. 1137 Spatiu verde - - -

14. 525 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+M

15. 511 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+M

16. 511 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+M

17. 511 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+M

18. 511 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+M

19. 533 Locuinte individuale 35 0.9 P+1E+M

20. 11345 Teren pentru drum - - -

21. 1739 Locuinte colective mici 40 1.2 D+P+2E

22. 1275 Locuinte colective mici 40 1.2 D+P+2E

23. 1274 Locuinte colective mici 40 1.2 D+P+2E

24. 344 Spatiu verde - - -

25. 256 Spatiu verde - - -

26. 775 Teren pentru parcare aferenta locuinte lor colective mici parcelele 21,22,23

- - -

27. 796 Teren pentru parcare aferenta locuinte lor colective mici parcelele 29,30,31

- - -

28. 250 Spatiu verde - - -

29. 1290 Locuinte colective mici 40 1.2 D+P+2E

30. 1290 Locuinte colective mici 40 1.2 D+P+2E

31. 1289 Locuinte colective mici 40 1.2 D+P+2E

32. 1289 Locuinte colective mici 40 1.2 D+P+2E

33. 1290 Locuinte colective mici 40 1.2 D+P+2E

34. 1290 Locuinte colective mici 40 1.2 D+P+2E

35. 250 Spatiu verde - - -

36. 795 Teren pentru parcare aferenta locuinte lor colective mici parcelele 32,33,34

- - -

37. 795 Teren pentru parcare aferenta locuinte lor colective mici parcelele 39,40,41

- - -

38. 250 Spatiu verde - - -

39. 1290 Locuinte colective mici 40 1.2 D+P+2E

40. 1290 Locuinte colective mici 40 1.2 D+P+2E

41. 1289 Locuinte colective mici 40 1.2 D+P+2E

42. 1233 Servicii 40 1.2 D+P+2E

43. 1237 Servicii 40 1.2 D+P+2E

44. 1213 Servicii 40 1.2 D+P+2E

45. 1203 Servicii si locuire colectiva 40 1.2 D+P+2E

46. 1237 Servicii 40 1.2 D+P+2E

47. 1242 Servicii 40 1.2 D+P+2E

P.U.Z. - Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ locuinte colective mici si functiuni complementare

Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -7- -

TABEL 2. BILANT TERITORIAL Pe parcele se vor asigura spatii verzi in incinta inscrise in CF ca si spatii verzi in suprafata de 7739 mp ce reprezinta 15,56 % din suprafata terenului studiat. Constructiile cuprinse in aceasta zona vor fi prevazute cu accese carosabile, parcaje, spatii verzi conform destinatiei si capacitatii acestora avand in vedere H.G. 525/1996 de aprobare a Regulamentului – general de urbanism- anexele 1-6, precum si Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal intocmit. Regimul de inaltime va fi : D+P+2E pentru subzona servicii D+P+2E pentru zona de locuinte colective mici P+1E+M pentru zona de locuinte individuale SUBZONA de locuinte individuale maxim 2 unitati locative - cuprinde loturile 1÷12; 14÷19 fiecare lot are asigurat acesul auto, garajul si un loc de stationare in interiorul lotului. Regimul de inaltime al cladirilor de locuit va fi P+1E+ M. Pentru zona de locuire se prevede un procent de ocupare a terenului : POT maxim de 35 %. Coeficientul de utilizare a terenului CUT este de maxim 0.9 Parcarea autovehiculelor in zona de locuit se va face obligatoriu in fiecare lot ( min.2 locuri) Zona verde min. 20% pe parcela. SUBZONA subzona locuinte colective mici (max. 1 unitate locativa / 100 mp teren) cuprinde loturile 21÷23 ;29÷34,39÷41 : fiecare lot are asigurat acesul auto, garajul si un loc de stationare in interiorul lotului ca si in coproprietate pe parcela destinata parcarii. Regimul de inaltime al cladirilor de locuit va fi D+P+2E. Pentru zona de locuire colectiva ( 1 unitate locativa/100 mp teren) se se prevede un procent de ocupare a terenului : POT maxim de 40%. Coeficientul de utilizare a terenului CUT este de maxim 1.2 Parcarea autovehiculelor in zona de locuit se va face obligatoriu in fiecare lot 1,15 locuri de parcare / unitate locativa Zona verde min. 20% pe parcela. SUBZONA de servicii -cuprinde loturile 42÷47 Regimul de inaltime al cladirilor va fi D+P+2E. Pentru zona de servicii se prevede un procent de ocupare a terenului POTmax. de 40 %. Coeficientul de utilizare a terenului CUT este de maxim 1.2 Parcarea autovehiculelor in zona de locuit se va face obligatoriu in fiecare lot 1,15 locuri de parcare / unitate locativa respectiv respectarea nr. de pacaje impus de legislatia in vigoare conform functiunii Zona verde min. 20% pe parcela. Propunerile de urbanism s-au facut avand in vedere disfunctionalitatile evidentiate, particularitatile terenului, posibilitatea de asigurare a utilitatiilor in zona, urmarind integrarea in prevederile de dezvoltare generala a intregii zone, respectiv a teritoriului localitatii Timisoara.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE Lucrări edilitare se vor realiza pe terenurile aflate in domeniul public al UAT Timisoara , conform planuloui de

actiune. În apropierea zonei există următoarele retele: -retea de apa De.125 mm pe str.Siemens; -retele de canalizare pe str.Olarilor D=300 mm; -canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol şi parţial apele de ploaie, HCn 1539 la limita

parcelei studiate.

SUPRAFATA TOTALA A ZONEI STUDIATE

EXISTENT MASURAT

PROPUS %

49723 mp 49723 mp 100,00

TEREN AGRICOL 49723 - 100.00 SUBZONA LOCUINTE INDIVIDUALE max. P+1E+M cu max. 2 unitati locative pe parcela

9470

19.05

SUBZONA DE LOCUINTE COLECTIVE max. D+P+2E cu max. 1 unitate locativa/100 mp de teren

19056

38.32

SUBZONA SERVICII max. D+P+2E — 7365 14.81

CIRCULATII — 11345 22.82

Zone verzi publice 2487 5.00

P.U.Z. - Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ locuinte colective mici si functiuni complementare

Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -8- -

a. 1. Alimentare cu apă

Suprafata totală a zonei studiate este de 49.723 m 2 ; zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al

zonificării funcţionale, destinaţia de zonă de locuinte individuale si locuinte mici si functiuni complementare ce va fi introdusă în intravilanul municipiului Timişoara.

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile şi de incendiu pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a municipiului Timişoara, retea administrata de s.c. AQUATIM s.a.

Reteaua de apa propusa in PUZ se va lega la reteaua de alimentare cu apa existentă pe strada Siemens, PE-HD De.125 mm si va asigura necesarul de apa potabila, cat si necesarul de apa pentru stingerea unui eventual incendiu.

Reteaua de alimentare cu apa propusa se va realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 10, De.125 mm, L= 900 m si se va amplasa in zona verde pe toate strazile proiectate in PUZ, astfel incat sa se poată bransa fiecare parcela. Conducta se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. Reteaua de apa se va echipa cu cămine de vane şi hidranti de incendiu supraterani.

Pe bransamentul de apa, la intrarea in fiecare incinta studiata, la cca 1m fata de limita de proprietate, se amplaseaza un camin de apometru.

Debitele totale de apa sunt : Q S ZI MED = 44,23 mc/zi = 0,51 l/s Q S ZI MAX = 57,49 mc/zi = 0,66 l/s Q S ORAR MAX = 4,79 mc/h = 1,33 l/s

b. Canalizarea menajeră Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al

municipiului Timişoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a.) Canalizarea propusa in PUZ se va racorda la canalizarea existentă de pe str. Olarilor D=300 mm, apele uzate

urmand sa ajunga in final la statia de epurare a municipiului Timisoara. Canalizarea menajera propusa în zona PUZ se va realiza din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=250 mm, L=1100 m si se amplaseaza pe strazile nou-create in axul acestora. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea generala a zonei va functiona gravitational.

Debitele menajere evacuate sunt: Q U ZI MED = 44,23 mc/zi = 0,51 l/s Q U ZI MAX = 57,49 mc/zi = 0,66 l/s Q U ORAR MAX = 4,79 mc/h = 1,33 l/s Canalizarea pluviala

Apele de ploaie din zona studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315 mm, L=800 m, trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele propuse spre amplasare in zona verde).

Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi pompata printr-o conducta de refulare (L~1.050 m) in canalul de desecare Hcn 1516, printr-o gura de descarcare, la intervale regulate, dupa momentul ploii. Traseul conductei de refulare spre Hcn 1516 merge de-a lungul De 1543/6 si apoi De 1520/1/19, pana la intersectia intre Hcn 1516 cu Hcn 1539, unde descarca apele de ploaie in Hcn 1516 (aflat in administrarea ANIF).

Debitul de ape pluviale este: Q PL = 69,64 l/s Volumul bazinului de retentie este de 56 mc Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual = 6.267 mc/an

BREVIAR DE CALCUL ALIMENTARE CU APĂ

Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1/2006 “Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane şi rurale”. Calculul necesarului de apă şi dimensionarea lucrărilor s-a făcut pentru etapa finală si se preconizeaza ca zona se va amenaja între anii 2016 - 2017.

Suprafata totală a zonei studiate este de 49.723 mp. Numãrul total estimat de locuitori va fi de 270.

1.NECESARUL DE APĂ Debitele specifice avute în vedere pentru dimensionarea surselor sunt: - 120 l/om,zi pentru locuitori ; - 50 l/om,zi pentru angajati – muncitori; - 0,20 l/mp,zi pentru spalare/igienizare suprafete.

- locuitori: - 250 persoane x 120 l/om,zi = 30.000 l/zi : 1.000 = 30,00 mc/zi - angajati: - 20 persoane x 50 l/om,zi = 1.000 l/zi : 1.000 = 1,00 mc/zi - suprafete spalare: 36.000 mp/zi x 0,2 l/mp,zi = 7.200 l/zi : 1.000 = 7,20 mc/zi

N = 30,00+1,00+7,20 = 38,20 mc/zi 2.DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL

Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi ) Q S ZI MED = k p x k s x N

P.U.Z. - Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ locuinte colective mici si functiuni complementare

Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -9- -

unde : Kp =1,007 – coeficient ce ţine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune şi retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006 Ks =1,15 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343/1-2006

Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 38,20 = 44,23 mc/zi = 0,51 l/s

Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi ) Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED unde :

K ZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1-2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

Q S ZI MAX = 1,30 x 44,23 = 57,49 mc/zi = 0,66 l/s

Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h ) Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 24 unde :

K O = 2,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006, tabel 2.

QS ORAR MAX = 2,0 x 57,49 / 24 = 4,79 mc/h = 1,33 l/s

Debitele necesare sunt: Q S ZI MED = 44,23 mc/zi = 0,51 l/s Q S ZI MAX = 57,49 mc/zi = 0,66 l/s Q S ORAR MAX = 4,79 mc/h = 1,33 l/s

CANALIZARE MENAJERA

Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un numar de 270 persoane. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat.

Debitele evacuate sunt: Q U ZI MED = 44,23 mc/zi = 0,51 l/s Q U ZI MAX = 57,49 mc/zi = 0,66 l/s Q U ORAR MAX = 4,79 mc/h = 1,33 l/s

CANALIZARE PLUVIALA Apele de ploaie de pe drumurile din zona studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315 mm, L=800 m, trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele propuse spre amplasare in zona verde).

Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi pompata printr-o conducta de refulare (L~1.050 m) in canalul de desecare Hcn 1516, printr-o gura de descarcare, la intervale regulate, dupa momentul ploii. Traseul conductei de refulare spre Hcn 1516 merge de-a lungul De 1543/6 si apoi De 1520/1/19, pana la intersectia intre Hcn 1516 cu Hcn 1539, unde descarca apele de ploaie in Hcn 1516 (aflat in administrarea ANIF).

Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, conform STAS 1846-2/2007 – „Canalizări exterioare” şi STAS 9470-73 - „Ploi maxime” debitul pluvial se calculează cu relatia:

Qpl = S x ø x I x m, unde m- coeficient adimensional egal cu 0,8 pentru t< 40 min.

Suprafata totală a zonei studiate este de 10.139 mp, respectiv 1,0139ha. Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: Drumuri S= 10.139 mp

- Drumuri coef. de scurgere ø = 0,85 Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/1. t =durata ploii

t=tcs +

av

L =5+

42

450 = 15 minute

tcs =5 minute pentru zonă de ses va = 42 m/min - lungimea colectorului este de 450 m I= 100 l/sxha - pentru durata de 15 minute şi frecventa de 1/1 Q PL = 1,0242 x 0,85 x 100 x 0,8 = 69,64 l/s Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an Vanual = 69,64 x 15 x 60 x 100/1.000 = 6.267 mc/an

Volumul bazinului de retentie ape pluviale:

P.U.Z. - Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ locuinte colective mici si functiuni complementare

Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -10- -

V = 2

1 x

c

r

t

t 2 x QPL x k1 =

2

1 x

15

20 2 x 69,64 x 0,06 = 55,71 mc

4. Alimentarea cu energie electrica

Situaţia existenta În momentul actual retele electice a Enel Distributie SA nu afecteaza terenul studiat. Situaţia propusa In lungul trotuarelor propuse se va realiza o retea electrica subterana pentru racordarea consumatorilor ce

vor aparea in zona studiata. Puterea instalata estimata pentru viitorii consumatori aferenti parcelelor cu destinatie de case este Pi=21x12

kW=252 kW, iar puterea simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.=21x6 kW = 126 kW. Puterea instalata estimata pentru realizarea iluminatului public este Pi=19x0,125 W = 2,38 kW, iar puterea

simultana maxim absorbita estimata este Psim.max.abs.= 19x0,125 W = 2,38 kW. Puterea instalata estimata totala(locuinte++iluminat public) este Pi=254,38 kW, iar puterea simultana maxim

absorbita estimata este Psim.max.abs.= 128, 38 kW. Se propune amplasarea unui post de transformare de retea, 20/0,4 kV, cu Sn=250 kVA, cu gabarit de 630 kVA

pentru dezvoltari ulterioare. Puterea activa disponibila totala a acestui post de transformare, in regim de functionare optima, este de cca 160 kW.

Fiecare parcelă va beneficia de alimentare cu energie electrică. Se propune realizarea de bransamente in cablu subteran.

Operatorul de distributie va decide soluția de alimentare cu energie electrică pentru fiecare loc de consum în parte.

La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu energie electrică care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă. Iluminat public

Situaţia existentă În momentul actual, în zona studiată nu există iluminat public. Situaţia propusă Se propune amplasarea de stalpi metalici din OLZn cu inaltimea de 11m, capabili sa reziste la lovituri de

trasnet, echipati cu corpuri de iluminat cu sursa LED de 60W sau cu sursa cu halogenuri metalice de 125W. Stalpii vor fi prevazuti cu tablou electric inglobat in corpul stalpului si vor fi legati la priza de pamant. Alimentarea stalpilor de iluminat se va realiza in cablu pozat ingropat in sapatura predominant in zona verde.

Comanda iluminatului public se va realiza de la punctele de aprindere din posturile de transformare propuse. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu-zise

se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu energie electrică a iluminatului public care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă. Canalizație telecomunicații

Situaţia existentă În momentul actual, în zona studiată nu există reţea de telecomunicații, ci doar adiacent. Situaţia propusă In lungul trotuarelor propuse se va realiza o canalizație de telecomunicații. Datorită multitudinii de operatori

ce pot furniza servicii de telecomunicații și pentru asigurarea flexibilității în alegerea furnizorului, se va realiza o canalizație Tc subterană cu 2 tuburi PVC-M D90mm, fară pozarea cablurilor de fibra optică. Echipamentele active, pasive și cablurile de telecomunicații vor fi procurate și montate de către furnizorii de servicii agreați.

Fiecare parcelă va beneficia de branșament de telecomunicații. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu-zise

se va obţine avizul definitiv cu soluţia de racordare și branșament pentru rețelele de telecomunicații care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

6. Retea TVC În functie de solicitarile beneficiarilor si a dezvoltarii zonei se va extinde si reteaua urbana de televiziune în cablu.

7. Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va realiza prin extinderea retelei de distributie gaze naturale din zona. Solutia de alimentare cu gaze naturale va fi stabilita de catre Eon Gaz care va elibera si cota de gaz aferenta obiectivului.

P.U.Z. - Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ locuinte colective mici si functiuni complementare

Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -11- -

8. Gospodarie comunala Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face pe fiecare parcela, controlat, în containere speciale,

urmând a fi efectuate periodic prin colectarea de catre o firma specializata, în baza unui contract si transportate la deponeu autorizat.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului

ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate a problematicii mediului .

 Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de 5% din total suprafata studiata ocupata de spatii verzi publice vor fi inscrise in CF ca si spatii verzi Se vor asigura min.15,56 % spatii verzi amenajate pe parcelele de locuinte colective, comune imobilelor din proximitate

 Odata cu realizarea urbanizarii zonei propuse este necesara si asigurarea utilitatilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apa si canalizarea.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTARÂRII 1076 din 08/07/2004)

1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la: 1.a. Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare , fie in privinta alocarii resurselor : Solutiile de urbanism propuse creaza un cadru pentru activitati ulterioare. Fiind un P.U.Z. pentru locuinte si cu functiuni complementare se vor crea conditii de crestere a calitatii locuirii cu efect benefic asupra comunitatii. Totodata exista premisele pentru aparitia de noi locuri de munca din sfera serviciilor. 1.b. Gradul in care planul influenteaza alte planuri si programe , inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele: Se incadreaza in prevederile P.U.G.-ului prevazandu-se pentru o arie mai extinsa dezvoltarea unei zone rezidentiale reprezentative cu dotarile aferente. Zona va fi supusa urbanizarii, integrinadu-se in strategia de dezvoltare a zonei metropolitane a aglomerari urbane Timisoara in perspectiva anului 2050. 1.c. Relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspective promovarii dezvoltarii durabile : In situatia existenta terenul are categoria de folosinta: teren agricol. In vederea respectarii principiilor dezvoltarii durabile, in P.U.Z. s-a avut in vedere optimizarea densitatii de locuire corelata cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradale. S-a optat pentru adoptarea unor solutii de lotizare cu parcele mai mari (500 – 1000 mp) care permit un procent mai mic de ocupare a terenului in favoarea spatiului liber plantat. S-a asigurat procentul optim de spatiu verde in corelare cu functiunea propusa pe fiecare lot in parte si pe ansamblu. 1.d. Probleme de mediu relevante pentru plan sau program :

Se estimeaza ca lucrarile de construire a zonei rezidentiale propuse prin prezenta documentatie vor afecta mediul pe timp limitat, pe durata edificarii locuintelor. Functionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru. 1.e. Relevanta planului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu: Prin canalizare si alimentare cu apa in sistem centralizat, solutia ce se propune este conforma cu normele europene actuale.

2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la: 2.a. Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor : Propunerile din documentatia de urbanism prezenta produc efecte cu caracter ireversibil prin schimbarea de folosinta din teren agricol in teren construibil. Interventile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce odata cu efectuarea lucrarilor de constructii, caracterizate prin distrugerea elementelor de vegetatie se vor remedia prin luarea unor masuri de refacere a covorului vegetal, prin plantarea de gazon, arbusti si arbori, amenajarea de zone verzi mai ample, modelate dupa reguli peisagistice cu denivelari, plantatii diverse, oglinzi de apa. Orice proiect de construire atrage dupa sine obligatia de a trata cel putin 20% din suprafata terenului ca spatii verzi si de a planta minim un arbore la fiecare 150 mp de spatiu liber pe fiecare parcela edificabila. 2.b. Natura cumulativa a efectelor :Nu este cazul. 2.c. Natura transfrontaliera a efectelor : Nu se produc efecte transfrontaliere. 2.d. Riscul pentru sanatatea umana si pentru mediu : Nu exista riscuri pentru sanatatea umana sau pentru mediu. 2.e.Marimea si spatialitatea efectelor : Nu este cazul.

P.U.Z. - Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ locuinte colective mici si functiuni complementare

Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -12- -

2.f. Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat : Nu este cazul. 2.f.1. Caracteristici naturale speciale sau patrimoniu cultural: nu sunt zone naturale speciale sau patrimoniu cultural care sa fie afectat. 2.f.2 Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului : nu este cazul. Nu se depasesc standardele si valorile limita de calitate a mediului. 2.f.3 Folosirea terenului in mod intensiv : nu este cazul. 2.g. Efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international : Nu este cazul.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA A fost analizat regimul juridic al terenurilor in zona studiata precum si modul de circulatie al terenurilor in

functie de destinatia propusa. Tipurile de proprietate identificate sunt :

-teren proprietate privata a persoanelor fizice -terenuri apartinand domeniului public de interes local.

Functie de necesitatile de amplasare a obiectivelor de utilitate publica a fost determinat modul de circulatie a terenurilor intre detinatori.

Terenurile ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul public sunt cele pe care urmeaza a se realiza strazile propuse.

Zonele afectate de realizarea acestor obiective au fost instituite in interdictie temporara de construire. 4.CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu cadrul continut al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului in avizare (prevederile noului PUG Timisoara ). La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

a) corelarea cu prevederile noului Planul Urbanistic General Timisoara in vederea unei dezvoltarii durabile . b) asigurarea amplasamentelor si a amenajarilor neceare pentru obiectivele prevazute prin tema; c) valorificarea terenurilor libere aflate in proprietate publica, in interesul comunitati locale; d) consolidarea localitatii prin compensarea cu noile capacitati de cazare si dotari propuse . Terenul intravilan ce urmeaza a i se schimba destinatia prin proiectul P.U.Z., avand actualmente categoria de

folosinta agricola este supus INTERDICTIEI TEMPORARE DE CONSTRUIRE, ridicarea interdictiei facandu-se numai cu respectarea Legii Fondului Funciar nr.18 / 1991 republicata. Întocmit,

arhitect CARMEN NICORICI-CALANCE

Atasament: REGULAMENT_PUZ_Sencu__.pdf

P.U.Z. – Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ

locuinte colective mici si functiuni complementare Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -1-

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I.DISPOZITII GENERALE 1. ROLUL RLU Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent PUZ - Zona de locuinte individuale si locuinte colective mici si functiuni complementare, reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZ el intarind si detaliind reglementarile din PUZ

“ ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI LOCUINTE COLECTIVE MICI SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”

INTRAVILAN TIMISOARA, JUDETUL TIMIS CF 428720, Nr.cadastral 428720 ( nr. cadastral vechi A1554/1/4)

RLU aferen PUZ constituie act de autoritate al Administratiei Publice Locale si cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe teritoriul ce face obiectul acestei documentatii. 2. BAZA LEGALA La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al P.U.Z. stau urmatoarele acte normative si legislative :

 Legea 50/ 91republicata, cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 Legea 10/1995 referitoare la calitatea in constructii

 LEGEA NR. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare privind AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI

 H.G.R. NR. 525/1996 (cu modificarile ulterioare) pentru aprobarea regulamentului general de urbanism

 Legea 18/1991 privind fondul funciar

 Legea 137/1995 privind protectia mediului

 Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare

 Ordinul Ministerului Sanatatii 119/2014

 Legea 54/1998 privind circulatia juridical a terenurilor

 Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism”, (indicativ GM – 007 - 2000)

 Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ G.M. – 010 – 2000)

 Legea 215/2001 a administratie publice locale

 Legea 213 /1998 privind proprietatea publica

 HGR 349/2005 privind depozitarea deseurilor

 Codul civil

 PUG Timisoara

 Studiu geotehnic 3. DOMENIUL DE APLICARE

P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice teren aflat in limita terenului studiat :

CF 428720, Nr.cadastral 428720 ( nr. cadastral vechi A1554/1/4), intravilan Timisoara. Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de

ponderea acestora, prezentate in plansa de reglementari urbanistice. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in

cadrul fiecarei zone fuctionale.

TECTONICS house ura www.tectonics.ro E-mail: artEtectonics.ro design RO-300576 Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.10-12, sc.A, ap.1 Tel. Fax : +40(0)256 201491, 0721 850247, 0728 267216 urbanism

P.U.Z. – Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ

locuinte colective mici si functiuni complementare Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -2-

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR Regulamentul de Urbanism, aferent «PUZ Zona de locuinte individuale mici si locuinte colective mici si functiuni complementare», se aplica pe teritoriu delimitat ca zona studiata in planul de Reglementari urbanistice U04, ce face parte integranta din prezentul regulament, astfel:

- la nord : De 1549/6 - la est: teren agricol proprietate privata A1554/1/5 - la sud: De 1553 - la vest: teren proprietate privata CC 1554/1/3/a

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL CONSTRUIT Functiunea principala a zonei este LOCUIREA iar principalul beneficiar al activitatii de reglementare este populatia. Principiile si elementele care stau la baza pastrarii integritatii mediului in scopul asigurarii unei dezvoltari durabile, sunt: -principiul precautiei in luarea deciziilor de amplasare a investitiilor cu impact asupra mediului in vederea prevenirii riscurilor ecologice

 inlaturarea cu prioritate a tuturor surselor de poluare care pericliteaza mediu si sanatatea oamenilor

 amenajarea cf. normelor sanitare si de mediu a platformelor pentru containere in vederea depozitarii deseurilor menajere inerte

 creearea unui program-cadru prin care sa fie implicate inclusive populatia localitatii in luarea si respectarea deciziilor privind pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural construit.

Art.4.1. UTILIZARI PERMISE

Este permisa constructia de locuinte si functiuni complementare locuirii astfel :

SzLi– subzona locuinte individuale maxim 2 unitati locative SzLc – subzona locuinte colective mici (max. 1 unitate locativa / 100 mp teren) SzS – zona servicii

 spatii pentru sport si intretinere corporala suprafata construita de max. 1000 mp ( sali de fitness, frizerie,coafor, cosmetica ,masaj , sauna)

 spatii pentru servicii de medicale in suprafata de max.600 mp : centru de medicina de familie; cabinete medicale individuale , azil de batrani, centru de asistenta pentru varstnici; laboratoare individuale de tehnica dentara, cabinete de medicina veterinara pentru animale mici )

 institutii private de invatamant prescolar si scolar primar ( scoala primara si/sau gimnaziala; after school, crese, gradinite, locuri de joaca acoperite)

 sedii de firma, birouri sediu al asociatiilor de proprietari, spatii de intrunire pentru comunitatea locala  comert alimentar si nealimentar cu suprafete de max.300 mp construiti / unitate  spatii pentru cultura (galerii de arta, ateliere de creatie studiouri fotografice biblioteca, mediateca, centru

cultural;)

 spatii pentru birouri (cabinet de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale de contabilitate,consultanta , proiectare, design )

 spatii pentru servicii nepoluante manufacturiere (reparatii radio TV , IT, ateliere individuale de croitorie, rame si tablori, oglinzi, tamplarie ,reparatii incaltaminte, curatatorie haine) Sv - spatii verzi publice C - cai de comunicatie: strazi , parcaje si drumuri de deservire, plantatii de protectie/aliniament Infrastructura cailor de comunicatie va include si echipamentele tehnico – edilitare ce deservesc zona

Se vor respecta suprafetele minimale ale spatiilor de locuit in conformitate cu Anexa 1-Exigente minimale

pentru locuinte, din Legea Locuintei nr. 114/1996 actualizata.

Nr. crt. Propiretari Nr. CF Nr. cadastral Suprafata totala din CF

1. SENCU ADRIANA COSMINA IFTIMICIUC-SENCU DACIANA

428720 428720 A1554/1/4

49723 mp

P.U.Z. – Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ

locuinte colective mici si functiuni complementare Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -3-

Art.4.2.UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

Este permisa realizarea de spatii de utilitate publica de comert, servicii ( medicale, bancare,de invatamat, pt.cultura si alte activitati nepoluante) pe parcelele alocate pentru locuinte, cu conditia ca acestea sa aiba asigurate locurile de parcare pe parcele cf. legislatiei si acordul vecinilor direct afectati.

Este permisa construirea locuintelor colective pe subzona destinata serviciilor, cu conditia ca acestea sa fie amplasate la etajele superioare sa sa se asigure un numar de min.1,15 locuri de parcare / unitate locativa. Modificarea reglementarilor prezentului regulament se poate face prin intocmirea unui Proiect urbanistic de Detaliu – pt modificari de amplasament , sau Proiect Urbanistic Zonal pt modificarea regimului maxim de inaltime, al utilizarii permise, a POT si CUT. Art.4.3. INTERDICTII TEMPORARE Necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica (retele de apa, electricitate, gaz metan, canalizare si strazile de acces) impune instituirea unor interdictii temporare de construire pe terenul ce urmeaza a trece in domeniu public. Art.4.4 UTILIZARI INTERZISE

Este interzisa amplasarea utilitatilor cu caracter de productie, unitati pentru prestari servicii poluante, depozite en gros,anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor, ferme agrozootehnice, depozite de deseuri, panouri mari publicitare pe spatiile verzi sau pe cladiri depozitare de materiale refolosibile si de substante chimice periculoase de tip Seveso. Art.4.5 SERVITUTI

Se recomanda corelarea constructiilor de locuinte cu executarea lucrarilor publice edilitare si de drumuri. Solutia propusa este prevazuta a se realiza etapizat, functie de ritmul popularii zonei, precum si de bugetul comunitatii proprietarilor de teren vizand posibilitatea de finantare a dotarilor de echipare tehnico-edilitara, caracteristice zonei de locuit conform planului de actiune. 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC Art.5.1.

Autorizarea executarii constructiilor care prin natura si destinatia lor pot afecta vecinii (lucrari care pot afecta rezistenta si stabilitatea cladirilor) se poate face numai cu acordul notarial al acestora. Se va respecta legislatia in vigoare privind autorizarea constructiilor. 6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII Art.6.1 ORIENTARE FATA DE PUNCTELE CARDINALE Se va asigura pentru fiecare parcela posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv la nord. Se vor respecta prevederile OMS 119/2014. Amplasarea constructiilor se va face astfel incat pentru toate incaperile de locuit sa se asigure durata minima de insorire 1h si30min/zi. Art.6.2 AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE Autorizarea executarii constructiilor cu functiunea de locuire este permisa cu respectare zonei rezervate prospectului stradal delimitat conform legii. Art.6.3. AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT Amplasarea fata de aliniament se va face cu retragere specificata pe plansa U 04 Reglementari urbanistice- zonificare. Art.6.4. AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI.

a) In cazul in care cladirile de locuit sunt izolate, distanta acestora fata de proprietatile vecine va fi de minim 2,00 m pentru constructiile in regim de inaltime P ; P+1E si ½ H cornisa pentru constructiile care depasesc P+1E.

b) In cazul in care cladirile de locuit sunt cuplate, distanta acestora fata de limitele laterale pe care nu le ating va fi de minim 3,0 m. In cazul caselor cuplate proiectarea se recomanda a fi corelata.

c) In cazul in care cladirile de locuit sunt in regim insiruit, (atingind ambele laturi ale parcelei) acestea se pot construi cu conditia de a avea asigurat un acces auto pe parcela

d) Cladirile principale pentru locuinte se vor amplasa la minimum 10,0 m fata de limita posterioara a lotului. e) Constructiile de garaje se recomanda sa faca corp comun cu locuinta f) Garajele din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora in conditiile respectarii prevederilor

codului civil si pot avea un regim de inaltime maxim parter.

P.U.Z. – Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ

locuinte colective mici si functiuni complementare Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -4-

g) Este interzisa executarea pe loturile destinate construirii de locuinte ca: anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor, pentru depozitarea produselor agricole, unelte etc. cu exceptia dotarilor ca piscine, pergole sau a constructiilor mentionate la 5. 1.

h) Proiectarea tuturor obiectivelor va fi obligatoriu corelata, incat sa rezulte un ansamblu unitar din punct de vedere arhitectonic, cat si al sistematizarii pe verticala.

i) Nu se admit calcane spre vecini, decat constructii parter sau la garaje; in cazul caselor cuplate sau insiruite proiectarea se recomanda a fi corelata.

j) Este interzisa executarea pe loturile destinate extinderii de locuinte a oricarui alt tip de constructie ca: anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor, pentru depozitarea produselor agricole etc., cu exceptia dotarilor ca: piscine, pergole sau a constructilor mentionate mai sus.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Art.7.1. ACCESE CAROSABILE

a) Autorizarea executiei constructiilor se va face numai in cazul asigurarii acceselor la drum public. b) La dimensionarea strazilor noi, se va tine seama de legislatia in vigoare privind profilul stradal si de categoria strazii. c) Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80m latime si 4,20m inaltime.

Art.7.2. ACCESE PIETONALE

a) Autorizarea executiei constructiilor se va face numai in cazul asigurarii acceselor pietonale potrivit importantei destinatiei constructiilor

b) La trotuare si spatii publice se vor prevedea rampe pentru persoanele cu dizabilitati 8. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE Art.8.1. RACORDAREA LA RETELELE EDILITARE PROPUSE

a) Autorizarea executiei constructiilor se vor face doar in cazul existentei posibilitatilor de racordare la retelele de apa, canalizare si energie electrica.

c) Realizarea de solutii temporare de echipare in sistem individual, cu respectarea normelor sanitare si de protectie a mediului, nu se admit

Art.8.2. REALIZAREA DE RETELE EDILITARE

a) Realizarea de retele publice edilitare se va realiza de catre autoritatiile locale sau beneficiari total sau partial. Lucrarile de racordare si bransament in reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar. Art.8.3. PROPRIETATE PUBLICA ASUPRA RETELELOR EDILITARE

a) Retelele de alimentare cu energie electrica si telecomunicatii sunt proprietatea publica a localitatii sau in parteneriat cu firme private.

b) Retelele de apa, canalizare, drumuri publice(strazi) – sunt proprietatea publica a comunitatii sau in parteneriat cu firme private.

Art.8.4. AMPLASAREA LUCRARILOR DE ECHIPARE A CLADIRILOR a) Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica) se vor proiecta si organiza

evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate. b) Orice amenajare realizata pe teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu fie un obstacol pentru scurgerea

apelor pluviale la canalele existente. c) Lucrarile de sistematizare pe verticala a terenului destinat construirii se vor realiza astfel incat apele pluviale

sa nu aibe directia de scurgere spre terenurile vecine, ci numai spre santurile drumurilor publice, strazi sau canale de desecare.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII. Art.9.1. PARCELAREA.

a) Proprietarii terenului supus parcelarii vor ceda fara despagubire si sarcini de orice natura, suprafetele necesare pentru deschideri de strazi, piete, alei sau parcuri .

b) Prin parcelare se asigura conditiile necesare obtinerii unor loturi construibile cu o suprafata minima de 150 mp si front minim de 8,0 m pentru constructii de locuinte individuale mici , insituite si de 250 mp si front minim de 12,0 m pentru constructii izolate sau cuplate precum si a unei suprafete de min 1000 mp pentru locuintele colective sau de servicii, in conformitate cu Regulamentul General de Urbanism

c) Adancimea loturilor va fi mai mare sau cel putin egala cu frontul acestora.

Art.9.2. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR Regimul de inaltime maxim, general impus, este de :

P+1E+M pentru subzona SzLi – locuinte individuale maxim 2 unitati locative cu H max. la cornisa : 8 m , Hmax =12 m D+P+2E pentru subzona SzLc – locuinte colective mici cu H max. la cornisa : 12m, H max=16 m D+P+2E pentru pentru subzona SzS– servicii cu H max. la cornisa : 12m, H max=16m

P.U.Z. – Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ

locuinte colective mici si functiuni complementare Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -5-

Art.9.3. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTILOR

a) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei.

b) Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice zonei. c) Culorile determinante pentru fatadele constructiilor vor fi alb, ocru, nature, in general culori armonizate. Se va

respecta Regulamentul privind identitatea cromatica a cladirilor din Municipiul Timisoara d) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin aspect architectural-comformare si

amplasarea golurilor, materiale utilizate, invelitoare, palete cromatica, volumetrie si aspect exterior depreciaza valoarea peisajului, este interzisa. Art.9.4. Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), coeficientul de utilizare a terenului(C.U.T.). SzLi– locuinte individuale maxim 2 unitati locative P+1E+ M , POT max. = 35% CUT max. 0.9 SzLc – locuinte colective mici (max. 1 unitate locativa/ 100 mp de teren) D+P+2E POT max. = 40% CUT max. 1,2 SzS– servicii D+P+2E POT max. = 40% CUT max. 1,2 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI ,PARCAJE, IMPREJMUIRI Art.10.1. PARCAJE, GARAJE

a) La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafetele necesare parcarii si gararii caracteristice fiecarei functiuni :

SzLi– subzona locuinte individuale maxim 2 unitati locative Se vor asigura 1,15 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa dar nu mai putin de doua locuri pe fiecare parcela.

SzLc – subzona locuinte colective mici (max. 1 unitate locativa/ 100 mp de teren) Se vor asigura 1,15 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa, in parcaje ce vor vi folosite in comun (coproprietate) de 3 parcele invecinate

SzS – subzona servicii Se vor asigura numarul de parcaje conform legislatiei in vigoare pentru fiecare functiune, iar pentru de locuire vor asigura 1,15 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa, cu parcaje in vecinatate pe parcela coproprietate.

b) Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie asigurate in afara spatiilor publice .

c) Amplasare parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avand in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

d) Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa se asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

e) Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari la nivelul trotuarului avand denivelarii care ar putea provoca accidente pietonilor

f) Pentru garaje cu cota pardoselii sub cota terenului, partea de acces va incepe dupa limita de proprietate. g) Pentru construirea de locuinte individuale sunt necesare cel putin doua locuri de stationare in interiorul

parcelei, fiind asigurat cel putin un loc de garaj. h) De regula, lucrarile rutiere vor fi insotite si de lucrarile de plantare. Plantatiile rutiere fac parte integranta din

ansamblul lucrarilor de drumuri, permitand integrarea drumului in peisajul pe care il traverseaza asigurand reducerea noxelor si a poluarii sonore. Art.10.2. SPATII VERZI

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de 5% din total suprafata studiata ocupata de spatii verzi publice si inca a minim 20% spatii verzi amenajate pe fiecare parcela Spatiile verzi de incinta aferente locuirii colective mici si serviciilor se vor incrie in CF ca si spatii verzi.

In vecinatatea cu drumurile propuse se impune realizarea unui spatiu verde tampon, cu caracter de spatii verzi de protectie.

a) Este obligatorie amenajarea si plantarea spatiilor verzi aferente circulatiilor carosabile si a dotarilor edilitare comune.

b) Se prevede plantarea obligatorie a cel putin un arbore la o suprafata de 150 mp de parcela constituibila pentru fiecare casa. Arborii se vor planta la min. 2 m de parcela vecina.

c) Spatiul verde pe fiecare parcela nu va fi mai mic de 20 % din suprafata lotului.

P.U.Z. – Zona de locuinte individuale mici si NR.PROIECT 278/2016/PUZ

locuinte colective mici si functiuni complementare Jud. Timis, Timisoara, intravilan, CF 428720 -6-

d) Se interzice folosirea spatiilor verzi ca locuri de depozitare a gunoaielor. Acestea se vor depozita in spatii special prevazute pentru fiecare lot.

e) Se va realiza o zona verde plantata, cu rol de protectie, de min. 5 m latime intre zona de locuinte colective si zona aferenta parcarii . Art.10.3. IMPREJMUIRI

a) Proprietatile de pe cuprinsul intravilanului pot fi imprejmuite, potrivit prezentului Regulament, chiar daca nu sunt construite , mai putin subzona pentru locuinte colective mici si subzona pentru servicii unde se recomanda a nu se realiza cel mult delimitari cu gard viu.

b) Spre frontul stradal si la limitele de vecinatate, pana la frontul casei in interior, se vor realiza imprejmuiri transparente, din grilaje metalice cu inaltimea maxima de 2.00 m, cu soclu de maxim 60 cm. Acestea pot fi dublate sau realizate cu gard viu.

c) De la constructie pana in spatele lotului se pot realiza imprejmuiri opace cu inaltimea maxima de 2,0 m.

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA 1. TIPURI DE ZONE FUNCTIONALE Zona studiata se incadreaza in prezent ca zona functionala in categoria terenurilor cu destinatie agricola propuse spre urbanizare. In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza analizei raportului intre constructia propusa si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de urbanism. Pentru integrarea in zona a constructiilor noi se va tine seama de Normele de Igiena aprobate cu ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014. Terenul studiat cuprinde o zone functionale majore si anume: zona rezidentiala cu functiuni complementare zonei de locuit ( comert, servicii, activitati nepoluante )

2. FUNCTIUNEA DOMINANTA A ZONEI Functiunea propusa pentru zona studiata este LOCUIREA cu functiuni complementare si dotarile aferente zonei de locuit . 3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE IN ZONA In afara functiunii de locuire, dezvoltarea propusa cuprinde si subzona de servicii .

- spatii comerciale (alimentare si nealimentare) spatii pentru servicii, spatii medicale, pentru invatamint , pentru cultura si sport ;

- spatii verzi, plantatii de protectie; - circulatii; - echipamente tehnico – edilitare

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR FUNCTIONALE La nivelul unitatilor functionale se definesc: L – ZONA rezidentiala cu urmatoarele subzone : SzLi– subzona de locuinte individuale maxim 2 unitati locative P+1E+ M , POT = 35% CUT 0.9 SzLc – subzona de locuinte colective mici ( max. 1 unitate locativa / 100 mp teren) D+P+2E , POT = 40% CUT 1.2 SzS– subzona de servicii, D+P+2E , POT = 40% CUT 1.2 C – CAI DE COMUNICATIE ZV – ZONA VERDE TE – ZONA ECHIPARE EDILITARA V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA Zona studiata se incadreaza in prezent ca zona functionala in categoria terenurilor cu destinatie agricola propuse spre urbanizare. In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza analizei raportului intre constructia propusa si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de urbanism. Pentru integrarea in zona a constructiilor noi se va tine seama de Normele de Igiena aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014. Zona studiata a fost inclusa intr-o unitate teritoriala de referinta cu functiunea dominanta de locuire pentru care se aplica regulile prezentului Regulament Întocmit, Arh. CARMEN NICORICI-CALANCE