keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 4/25.01.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinte si functiuni complementare", Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 ( nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara

25.01.2017

Hotararea Consiliului Local 4/25.01.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinte si functiuni complementare", Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 ( nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR 2017-000314/ 18.01.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 07/19.03.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 03/10.03.2016;
Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean Timis nr. 35/10.10.2016, Avizul de Principiu al Autorităţii Aeronautice Civile Romane nr. 30048/972/29 noiembrie 2016, Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 16 din 14.03.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona locuinte si functiuni complementare", Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara, având ca beneficiari pe Todea Dorina si Todea Gheorghe, întocmit conform Proiectului nr. 272/2015, realizat de S.C. ATELIER CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: pentru parcelele 1 - 11: regimul de înălţime de max. (S/D)+P+E+Er/M, H max = 17.00 m, H cornişă = 12.00 m, accese auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-0002851/ 05.11.2015, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT de max 35 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0.9. Spaţiile verzi şi plantate se vor asigura pe lotul nr. 12, reprezentând minim 10.02 % din suprafata de teren reglementat prin PUZ (conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin Decizia de încadrare nr. 16/14.03.2016).

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte si functiuni complementare", Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 ( nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara, având ca beneficiari pe Todea Dorina si Todea Gheorghe, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul studiat, este înscris in C.F. nr. 438943, nr. cad. 438943, teren extravilan în suprafaţă de 10.000 mp, proprietari Todea Dorina cotă actuală 1/2 si Todea Gheorghe cotă actuală 1/2, si se afla sub incidenta art. 3 alin. (1) din Legea 17/2014.

Art. 4: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public. Conform Avizului Consiliului Judetean Timis cu nr. 35/10.10.2016, se condiţioneaza autorizarea construirii obiectivelor dupa realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurrii acceselor din domeniul public conform planşei ,,Proprietatea asupra terenurilor".

Art. 5: Terenul va fi introdus în intravilanul municipiului Timişoara prin grija beneficiarului si va fi impozitat conform zonei D de impozitare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinţe şi funcţiuni complementare", Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: U_05_mobilare.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

oct. 2016

272 / 2015

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

TODEA DORINA si TODEA GHEORGHE Timişoara, str. Eneas, nr.1, ap.1 Extravilan Timişoara, zona Torontal- Metro 2 C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, Steren=10000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

Această documentaţie este proprietatea intelectuală a S.C. Atelier CAAD S.R.L. şi intră sub incidenţa legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parţială sau în totalitate a documentaţiei se poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus menţionate

Locuinte P.O.T. MAX. = 35% C.U.T. MAX. = 0.9 H MAX. CORNISA = 12 m, (S/D) +P+1E+M/R H MAX. COAMA = 17 m, (S/D) +P+1E+M/R Regim de inaltime maxim admis 3 niveluri supraterane Acoperis –) 25∞ - 45∞ / terasa

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z.-uri aprobate LIMITE LIMITA DE PROPRIETATE TEREN AFERENT PUZ LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA INTRAVILAN APROBAT LIMITA SUPRAFATA DE TEREN AFERENTA PUZ - 10.000MP PROPUSA A FI INCLUSA IN INTRAVILAN ZONA DE CONSTRUIBILITATE ALINIAMENT CLADIRI FOLOSINTA TERENURILOR Li - LOCUINTE Va - SPATIU VERDE IN INTRAVILAN, INTABULAT IN EXTRAS CF CANAL EXISTENT CAI DE COMUNICATIE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE DRUMURI PROPUSE DE UTILITATE PUBLICA CE SE VOR CEDA

1314

483500

203400

N

6.00

9.98

5.00

5.50

5.00 7.0010.01

7.05

6.00

2.00 16.36 18.00

12.00 36.30

6.00

12.00 33.35

2.00 31.00

17.50 17.50

17.50 17.50

17.50 17.50

18.00 18.00

18.04 26.16

36.30

36.30

36.30

36.30

36.30

12.00 36.30

36.30

36.30

29.29 18.04

18.00 18.00

17.50 17.50

17.50 17.50

17.50 17.50

33.73 34.62

1.99

12.00

10.00

6.00 10.00

3.00 4.00

4.00 4.00

10.00

R9.00

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006 Zona rezidentiala: POT max = 35 %; CUT max = 1.2; Regim de înălţime maxim S+P+2E individuale, S+P+4E colective, Hmax cornisa =17m Functiuni complementare: POT max = 50 %; CUT max = 2; Regim de înălţime maxim S+P+4E Hmax cornisa =15m Valabil 10 ani

PUZ APROBAT CU HCL NR. 104/2007Zona rezidentiala:POT max = 35 %;CUT max = 1.5;Regim de înălţime maxim D+P- D+P+1E+MValabil 10 ani

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006

PUZ APROBAT CU HCL NR. 478/2009 Zona locuinte colective, functiuni complementare, servicii:POT max = 40 %; CUT max = 2; Regim de înălţime maxim S/D+P+3E+M, Hmax =14m Dotari: POT max = 40 %; CUT max = 1,2; Regim de înălţime maxim S/D+P+2E Hmax =12m

Valabil 5 ani

12 m12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

26 m

12 m

A715

D /S+P+2E(1E+M

)

P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

D /S+P+2E

Lot 5=1000m p

Lot 4=1000m p

IS SP

D /S+P+2E

A715/1/11/3

A715/1/11/1

A715/1/11/2

A715/1/11/4

A715/1/11/5

A715/1/11/6

A715/1/11/7

A715/1/11/8

A715/1/11/9

A715/1/11/10

A715/1/11/11

A715/1/11/12

A715/1/11/13

Cc715/1/12/1

Cc715/1/12/2

Cc715/1/12/3

Cc715/1/12/4

Cc715/1/12/5

Cc715/1/12/6

Cc715/1/12/7

Cc715/1/12/8

Cc715/1/12/9

Cc715/1/12/10

Cc715/1/12/11

Cc715/1/12/12

Cc715/1/13/1

Cc715/1/13/2

Cc715/1/13/3

Cc715/1/13/4

Cc715/1/13/5

Cc715/1/13/6 Cc715/1/13/8

Cc715/1/13/7

Cc715/1/13/9

Cc715/1/13/10

Cc715/1/13/12 Cc715/1/13/11

Cc715/1/12/13 Cc715/1/13/13

D E 7 1 2 / 1

A 7 1 1 / 1 / 1 6

A 7 1 1 / 1 / 1 5

A 7 1 1 / 1 / 1 4

A 7 1 1 / 1 / 1 3

A 7 1 1 / 1 / 1 2

A 7 1 1 / 1 / 1 1

A 7 1 1 / 1 / 1 0

A 7 1 1 / 1 / 9

A 7 1 1 / 1 / 8

DE711/1/17 DE715/1/8

A 7 1 3 / 1

A 7 1 5 / 1 / 9

A 7 1 5 / 1 / 1 0

483300

20 36 00

483400

20 35 00

483400

20 36 00

483400

20 37 00

483400

20 38 00

483500

20 34 00

483500

20 35 00

483500

20 36 00

483500

20 37 00

483500

20 38 00

483500 20 39 00

483600

20 35 00

483600

20 36 00

483600

20 37 00

483600

20 38 00

483600

20 39 00

483600

20 40 00

483700

20 36 00

483700

20 37 00

483700

20 38 00

483700

20 39 00

483800

20 37 00

483800

20 38 00

483900

A715/1/2-3/10

A715/1/2-3/11

A715/1/2-3/12

A715/1/2-3/13

:/ 11

88.10

87.98

88.51

87.46

87.90

87.55 87.32

88.27

87.35

87.65

87.98

88.31

88.78 88.5788.80

88.76 88.94

88.75

88.92

88.67

88.96

89.37

88.94

88.76

88.88 88.98

89.61

88.96

88.94 89.15

89.36

89.26

89.26

89.68 89.55

89.84

89.56

89.73

89.67 89.82

88.73

88.94

89.2689.68

89.34

89.41

89.26

88.80

88.94

89.77

89.37

89.49

89.15

89.09

89.45

89.32

89.45

89.54

89.58

89.57

89.63

89.71

89.49

89.59 89.63

89.44

89.21

89.26

89.51

88.79

89.12

88.91

89.25

89.73

89.37

88.97

89.13 89.29

89.62

89.58

:/ 2

87.61

87.74

87.72

87.67

87.65

87.75

87.65

87.64

87.72

87.81

87.59

87.76

87.69

87.86

87.72

87.78

87.65

87.61

87.57

88.74

88.98

88.45

87.82

87.89

87.75

87.63

88.81

88.94

:/ 12

:/ 13

A711/ 1/ 15

A711/ 1/ 14

A711/ 1/ 13

A711/ 1/ 10

88.79

88.91

88.79

88.84 88.87

89.03 89.34

88.90

88.57

88.62

88.70

89.55

87.42

88.26

88.49

88.76

88.73

88.9488.67

87.94

88.25

A711/ 1/ 9

A711/ 1/ 8

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

C O

TE D R

U M

U R

I = 88,80 ÷ 88,90 C

O TA ±0.00 = m

in. 89,40

C O

TE D R

U M

U R

I = 89,90 ÷ 90,10 C

O TA ±0.00 = m

in. 90,40

De715/1/8

A 7

1 5

/1 /9

N r . c a d . 4 3 8 9 4 3

H C 714

A 7

1 5

/1 /11

1 2

5

4 3

PTT1

PTT1

PTT2

1 592 m 2

2 617 m 2

3 635 m 2

4 635 m 2

5 635 m 2

6 635 m 2

7 635 m 2

8 635 m 2

9 653 m 2

10653 m 2

121,002 m 2

11655 m 2

PLAN - PROPUNERI DE MOBILARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Extravilan Timişoara, zona Torontal-Metro2 C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, Steren=10000mp

Beneficiari: TODEA DORINA si TODEA GHEORGHE Timişoara,str. Eneas, nr.1, ap.1, PLAN PROPUNERI DE MOBILARE

U 05

1:1000

SAVA
  • U 05 mobilare

Atasament: U_04_proprietatea.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

oct. 2016

272 / 2015

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

TODEA DORINA si TODEA GHEORGHE Timişoara, str. Eneas, nr.1, ap.1 Extravilan Timişoara, zona Torontal- Metro 2 C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, Steren=10000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

Această documentaţie este proprietatea intelectuală a S.C. Atelier CAAD S.R.L. şi intră sub incidenţa legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parţială sau în totalitate a documentaţiei se poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus menţionate

Locuinte P.O.T. MAX. = 35% C.U.T. MAX. = 0.9 H MAX. CORNISA = 12 m, (S/D) +P+1E+M/R H MAX. COAMA = 17 m, (S/D) +P+1E+M/R Regim de inaltime maxim admis 3 niveluri supraterane Acoperis –) 25∞ - 45∞ / terasa

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z.-uri aprobate LIMITE LIMITA DE PROPRIETATE TEREN AFERENT PUZ LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA INTRAVILAN APROBAT LIMITA SUPRAFATA DE TEREN AFERENTA PUZ - 10.000MP PROPUSA A FI INCLUSA IN INTRAVILAN PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR TEREN PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC TEREN PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE CU DESTINATIA DE SPATIU VERDE IN INTRAVILAN, INTABULAT IN EXTRAS CF

1314

483500

203400

N

6.00

9.98

5.00

5.50

5.00 7.0010.01

7.05

6.00

2.00 16.36 18.00

12.00 36.30

6.00

12.00 33.35

2.00 31.00

17.50 17.50

17.50 17.50

17.50 17.50

18.00 18.00

18.04 26.16

36.30

36.30

36.30

36.30

36.30

12.00 36.30

36.30

36.30

29.29 18.04

18.00 18.00

17.50 17.50

17.50 17.50

17.50 17.50

33.73 34.62

1.99

12.00

10.00

6.00 10.00

3.00 4.00

4.00 4.00

10.00

R9.00

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006 Zona rezidentiala: POT max = 35 %; CUT max = 1.2; Regim de înălţime maxim S+P+2E individuale, S+P+4E colective, Hmax cornisa =17m Functiuni complementare: POT max = 50 %; CUT max = 2; Regim de înălţime maxim S+P+4E Hmax cornisa =15m Valabil 10 ani

PUZ APROBAT CU HCL NR. 104/2007Zona rezidentiala:POT max = 35 %;CUT max = 1.5;Regim de înălţime maxim D+P- D+P+1E+MValabil 10 ani

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006

PUZ APROBAT CU HCL NR. 478/2009 Zona locuinte colective, functiuni complementare, servicii:POT max = 40 %; CUT max = 2; Regim de înălţime maxim S/D+P+3E+M, Hmax =14m Dotari: POT max = 40 %; CUT max = 1,2; Regim de înălţime maxim S/D+P+2E Hmax =12m

Valabil 5 ani

A715

D /S+P+2E(1E+M

)

P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

D /S+P+2E

Lot 5=1000m p

Lot 4=1000m p

IS SP

D /S+P+2E

A715/1/11/3

A715/1/11/1

A715/1/11/2

A715/1/11/4

A715/1/11/5

A715/1/11/6

A715/1/11/7

A715/1/11/8

A715/1/11/9

A715/1/11/10

A715/1/11/11

A715/1/11/12

A715/1/11/13

Cc715/1/12/1

Cc715/1/12/2

Cc715/1/12/3

Cc715/1/12/4

Cc715/1/12/5

Cc715/1/12/6

Cc715/1/12/7

Cc715/1/12/8

Cc715/1/12/9

Cc715/1/12/10

Cc715/1/12/11

Cc715/1/12/12

Cc715/1/13/1

Cc715/1/13/2

Cc715/1/13/3

Cc715/1/13/4

Cc715/1/13/5

Cc715/1/13/6 Cc715/1/13/8

Cc715/1/13/7

Cc715/1/13/9

Cc715/1/13/10

Cc715/1/13/12 Cc715/1/13/11

Cc715/1/12/13 Cc715/1/13/13

D E 7 1 2 / 1

A 7 1 1 / 1 / 1 6

A 7 1 1 / 1 / 1 5

A 7 1 1 / 1 / 1 4

A 7 1 1 / 1 / 1 3

A 7 1 1 / 1 / 1 2

A 7 1 1 / 1 / 1 1

A 7 1 1 / 1 / 1 0

A 7 1 1 / 1 / 9

A 7 1 1 / 1 / 8

DE711/1/17 DE715/1/8

A 7 1 3 / 1

A 7 1 5 / 1 / 9

A 7 1 5 / 1 / 1 0

483300

20 36 00

483400

20 35 00

483400

20 36 00

483400

20 37 00

483400

20 38 00

483500

20 34 00

483500

20 35 00

483500

20 36 00

483500

20 37 00

483500

20 38 00

483500 20 39 00

483600

20 35 00

483600

20 36 00

483600

20 37 00

483600

20 38 00

483600

20 39 00

483600

20 40 00

483700

20 36 00

483700

20 37 00

483700

20 38 00

483700

20 39 00

483800

20 37 00

483800

20 38 00

483900

A715/1/2-3/10

A715/1/2-3/11

A715/1/2-3/12

A715/1/2-3/13

:/ 11

88.10

87.98

88.51

87.46

87.90

87.55 87.32

88.27

87.35

87.65

87.98

88.31

88.78 88.5788.80

88.76 88.94

88.75

88.92

88.67

88.96

89.37

88.94

88.76

88.88 88.98

89.61

88.96

88.94 89.15

89.36

89.26

89.26

89.68 89.55

89.84

89.56

89.73

89.67 89.82

88.73

88.94

89.2689.68

89.34

89.41

89.26

88.80

88.94

89.77

89.37

89.49

89.15

89.09

89.45

89.32

89.45

89.54

89.58

89.57

89.63

89.71

89.49

89.59 89.63

89.44

89.21

89.26

89.51

88.79

89.12

88.91

89.25

89.73

89.37

88.97

89.13 89.29

89.62

89.58

:/ 2

87.61

87.74

87.72

87.67

87.65

87.75

87.65

87.64

87.72

87.81

87.59

87.76

87.69

87.86

87.72

87.78

87.65

87.61

87.57

88.74

88.98

88.45

87.82

87.89

87.75

87.63

88.81

88.94

:/ 12

:/ 13

A711/ 1/ 15

A711/ 1/ 14

A711/ 1/ 13

A711/ 1/ 10

88.79

88.91

88.79

88.84 88.87

89.03 89.34

88.90

88.57

88.62

88.70

89.55

87.42

88.26

88.49

88.76

88.73

88.9488.67

87.94

88.25

A711/ 1/ 9

A711/ 1/ 8

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

C O

TE D R

U M

U R

I = 88,80 ÷ 88,90 C

O TA ±0.00 = m

in. 89,40

C O

TE D R

U M

U R

I = 89,90 ÷ 90,10 C

O TA ±0.00 = m

in. 90,40

De715/1/8

A 7

1 5

/1 /9

N r . c a d . 4 3 8 9 4 3

H C 714

A 7

1 5

/1 /11

1 2

5

4 3

PTT1

PTT1

PTT2

1 592 m 2

2 617 m 2

3 635 m 2

4 635 m 2

5 635 m 2

6 635 m 2

7 635 m 2

8 635 m 2

9 653 m 2

10653 m 2

121,002 m 2

11655 m 2

PLAN - PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Extravilan Timişoara, zona Torontal-Metro2 C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, Steren=10000mp

Beneficiari: TODEA DORINA si TODEA GHEORGHE Timişoara,str. Eneas, nr.1, ap.1, PLAN PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

U 03

1:1000

SAVA
  • U 04 proprietatea

Atasament: U_02_reglementari_urb.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

oct. 2016

272 / 2015

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

TODEA DORINA si TODEA GHEORGHE Timişoara, str. Eneas, nr.1, ap.1 Extravilan Timişoara, zona Torontal- Metro 2 C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, Steren=10000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

Această documentaţie este proprietatea intelectuală a S.C. Atelier CAAD S.R.L. şi intră sub incidenţa legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parţială sau în totalitate a documentaţiei se poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus menţionate

1314

483500

203400

N

6.00

9.98

5.00

5.50

5.00 7.0010.01

7.05

6.00

2.00 16.36 18.00

12.00 36.30

6.00

12.00 33.35

2.00 31.00

17.50 17.50

17.50 17.50

17.50 17.50

18.00 18.00

18.04 26.16

36.30

36.30

36.30

36.30

36.30

12.00 36.30

36.30

36.30

29.29 18.04

18.00 18.00

17.50 17.50

17.50 17.50

17.50 17.50

33.73 34.62

1.99

12.00

10.00

6.00 10.00

3.00 4.00

4.00 4.00

10.00

R9.00

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006 Zona rezidentiala: POT max = 35 %; CUT max = 1.2; Regim de înălţime maxim S+P+2E individuale, S+P+4E colective, Hmax cornisa =17m Functiuni complementare: POT max = 50 %; CUT max = 2; Regim de înălţime maxim S+P+4E Hmax cornisa =15m Valabil 10 ani

PUZ APROBAT CU HCL NR. 104/2007Zona rezidentiala:POT max = 35 %;CUT max = 1.5;Regim de înălţime maxim D+P- D+P+1E+MValabil 10 ani

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006

PUZ APROBAT CU HCL NR. 478/2009 Zona locuinte colective, functiuni complementare, servicii:POT max = 40 %; CUT max = 2; Regim de înălţime maxim S/D+P+3E+M, Hmax =14m Dotari: POT max = 40 %; CUT max = 1,2; Regim de înălţime maxim S/D+P+2E Hmax =12m

Valabil 5 ani

12 m12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

26 m

12 m

A715

D /S+P+2E(1E+M

)

P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

D /S+P+2E

Lot 5=1000m p

Lot 4=1000m p

IS SP

D /S+P+2E

A715/1/11/3

A715/1/11/1

A715/1/11/2

A715/1/11/4

A715/1/11/5

A715/1/11/6

A715/1/11/7

A715/1/11/8

A715/1/11/9

A715/1/11/10

A715/1/11/11

A715/1/11/12

A715/1/11/13

Cc715/1/12/1

Cc715/1/12/2

Cc715/1/12/3

Cc715/1/12/4

Cc715/1/12/5

Cc715/1/12/6

Cc715/1/12/7

Cc715/1/12/8

Cc715/1/12/9

Cc715/1/12/10

Cc715/1/12/11

Cc715/1/12/12

Cc715/1/13/1

Cc715/1/13/2

Cc715/1/13/3

Cc715/1/13/4

Cc715/1/13/5

Cc715/1/13/6 Cc715/1/13/8

Cc715/1/13/7

Cc715/1/13/9

Cc715/1/13/10

Cc715/1/13/12 Cc715/1/13/11

Cc715/1/12/13 Cc715/1/13/13

D E 7 1 2 / 1

A 7 1 1 / 1 / 1 6

A 7 1 1 / 1 / 1 5

A 7 1 1 / 1 / 1 4

A 7 1 1 / 1 / 1 3

A 7 1 1 / 1 / 1 2

A 7 1 1 / 1 / 1 1

A 7 1 1 / 1 / 1 0

A 7 1 1 / 1 / 9

A 7 1 1 / 1 / 8

DE711/1/17 DE715/1/8

A 7 1 3 / 1

A 7 1 5 / 1 / 9

A 7 1 5 / 1 / 1 0

483300

20 36 00

483400

20 35 00

483400

20 36 00

483400

20 37 00

483400

20 38 00

483500

20 34 00

483500

20 35 00

483500

20 36 00

483500

20 37 00

483500

20 38 00

483500 20 39 00

483600

20 35 00

483600

20 36 00

483600

20 37 00

483600

20 38 00

483600

20 39 00

483600

20 40 00

483700

20 36 00

483700

20 37 00

483700

20 38 00

483700

20 39 00

483800

20 37 00

483800

20 38 00

483900

A715/1/2-3/10

A715/1/2-3/11

A715/1/2-3/12

A715/1/2-3/13

:/ 11

88.10

87.98

88.51

87.46

87.90

87.55 87.32

88.27

87.35

87.65

87.98

88.31

88.78 88.5788.80

88.76 88.94

88.75

88.92

88.67

88.96

89.37

88.94

88.76

88.88 88.98

89.61

88.96

88.94 89.15

89.36

89.26

89.26

89.68 89.55

89.84

89.56

89.73

89.67 89.82

88.73

88.94

89.2689.68

89.34

89.41

89.26

88.80

88.94

89.77

89.37

89.49

89.15

89.09

89.45

89.32

89.45

89.54

89.58

89.57

89.63

89.71

89.49

89.59 89.63

89.44

89.21

89.26

89.51

88.79

89.12

88.91

89.25

89.73

89.37

88.97

89.13 89.29

89.62

89.58

:/ 2

87.61

87.74

87.72

87.67

87.65

87.75

87.65

87.64

87.72

87.81

87.59

87.76

87.69

87.86

87.72

87.78

87.65

87.61

87.57

88.74

88.98

88.45

87.82

87.89

87.75

87.63

88.81

88.94

:/ 12

:/ 13

A711/ 1/ 15

A711/ 1/ 14

A711/ 1/ 13

A711/ 1/ 10

88.79

88.91

88.79

88.84 88.87

89.03 89.34

88.90

88.57

88.62

88.70

89.55

87.42

88.26

88.49

88.76

88.73

88.9488.67

87.94

88.25

A711/ 1/ 9

A711/ 1/ 8

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

C O

TE D R

U M

U R

I = 88,80 ÷ 88,90 C

O TA ±0.00 = m

in. 89,40

C O

TE D R

U M

U R

I = 89,90 ÷ 90,10 C

O TA ±0.00 = m

in. 90,40

De715/1/8

A 7

1 5

/1 /9

N r . c a d . 4 3 8 9 4 3

H C 714

A 7

1 5

/1 /11

1 2

5

4 3

PTT1

PTT1

PTT2

1 592 m 2

2 617 m 2

3 635 m 2

4 635 m 2

5 635 m 2

6 635 m 2

7 635 m 2

8 635 m 2

9 653 m 2

10653 m 2

121,002 m 2

11655 m 2

PLAN - REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Extravilan Timişoara, zona Torontal-Metro2 C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, Steren=10000mp

Beneficiari: TODEA DORINA si TODEA GHEORGHE Timişoara,str. Eneas, nr.1, ap.1, PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

U 02

1:1000

Locuinte P.O.T. MAX. = 35% C.U.T. MAX. = 0.9 H MAX. CORNISA = 12 m, (S/D) +P+1E+M/R H MAX. COAMA = 17 m, (S/D) +P+1E+M/R Regim de inaltime maxim admis 3 niveluri supraterane Acoperis –) 25∞ - 45∞ / terasa

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z.-uri aprobate LIMITE LIMITA DE PROPRIETATE TEREN AFERENT PUZ LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA INTRAVILAN APROBAT LIMITA SUPRAFATA DE TEREN AFERENTA PUZ - 10.000MP PROPUSA A FI INCLUSA IN INTRAVILAN ZONA DE CONSTRUIBILITATE ALINIAMENT CLADIRI FOLOSINTA TERENURILOR Li - LOCUINTE Va - SPATIU VERDE IN INTRAVILAN, INTABULAT IN EXTRAS CF CANAL EXISTENT CAI DE COMUNICATIE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE DRUMURI PROPUSE DE UTILITATE PUBLICA CE SE VOR CEDA

Bilant teritorial Existent Propus % Suprafata teren 10000mp 10000mp 100.00 Circulatii, spatii verzi aliniament 2016mp 20.16 1. locuinte - 6982mp 69.82 2. spatii verzi - 1002mp 10.02

SAVA
  • U 02 reglementari urb

Atasament: U_01_existent.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

oct. 2016

272 / 2015

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

TODEA DORINA si TODEA GHEORGHE Timişoara, str. Eneas, nr.1, ap.1 Extravilan Timişoara, zona Torontal- Metro 2 C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, Steren=10000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

Această documentaţie este proprietatea intelectuală a S.C. Atelier CAAD S.R.L. şi intră sub incidenţa legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parţială sau în totalitate a documentaţiei se poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus menţionate

1314

483500

203400

N

6.00

9.98

5.00

5.50

5.00 7.0010.01

7.05

6.00

R9.00

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006 Zona rezidentiala: POT max = 35 %; CUT max = 1.2; Regim de înălţime maxim S+P+2E individuale, S+P+4E colective, Hmax cornisa =17m Functiuni complementare: POT max = 50 %; CUT max = 2; Regim de înălţime maxim S+P+4E Hmax cornisa =15m Valabil 10 ani

PUZ APROBAT CU HCL NR. 104/2007Zona rezidentiala:POT max = 35 %;CUT max = 1.5;Regim de înălţime maxim D+P- D+P+1E+MValabil 10 ani

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006

PUZ APROBAT CU HCL NR. 478/2009 Zona locuinte colective, functiuni complementare, servicii:POT max = 40 %; CUT max = 2; Regim de înălţime maxim S/D+P+3E+M, Hmax =14m Dotari: POT max = 40 %; CUT max = 1,2; Regim de înălţime maxim S/D+P+2E Hmax =12m

Valabil 5 ani

12 m12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

26 m

12 m

A715

D /S+P+2E(1E+M

)

P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

D /S+P+2E

Lot 5=1000m p

Lot 4=1000m p

IS SP

D /S+P+2E

A715/1/11/3

A715/1/11/1

A715/1/11/2

A715/1/11/4

A715/1/11/5

A715/1/11/6

A715/1/11/7

A715/1/11/8

A715/1/11/9

A715/1/11/10

A715/1/11/11

A715/1/11/12

A715/1/11/13

Cc715/1/12/1

Cc715/1/12/2

Cc715/1/12/3

Cc715/1/12/4

Cc715/1/12/5

Cc715/1/12/6

Cc715/1/12/7

Cc715/1/12/8

Cc715/1/12/9

Cc715/1/12/10

Cc715/1/12/11

Cc715/1/12/12

Cc715/1/13/1

Cc715/1/13/2

Cc715/1/13/3

Cc715/1/13/4

Cc715/1/13/5

Cc715/1/13/6 Cc715/1/13/8

Cc715/1/13/7

Cc715/1/13/9

Cc715/1/13/10

Cc715/1/13/12 Cc715/1/13/11

Cc715/1/12/13 Cc715/1/13/13

D E 7 1 2 / 1

A 7 1 1 / 1 / 1 6

A 7 1 1 / 1 / 1 5

A 7 1 1 / 1 / 1 4

A 7 1 1 / 1 / 1 3

A 7 1 1 / 1 / 1 2

A 7 1 1 / 1 / 1 1

A 7 1 1 / 1 / 1 0

A 7 1 1 / 1 / 9

A 7 1 1 / 1 / 8

DE711/1/17 DE715/1/8

A 7 1 3 / 1

A 7 1 5 / 1 / 9

A 7 1 5 / 1 / 1 0

483300

20 36 00

483400

20 35 00

483400

20 36 00

483400

20 37 00

483400

20 38 00

483500

20 34 00

483500

20 35 00

483500

20 36 00

483500

20 37 00

483500

20 38 00

483500 20 39 00

483600

20 35 00

483600

20 36 00

483600

20 37 00

483600

20 38 00

483600

20 39 00

483600

20 40 00

483700

20 36 00

483700

20 37 00

483700

20 38 00

483700

20 39 00

483800

20 37 00

483800

20 38 00

483900

A715/1/2-3/10

A715/1/2-3/11

A715/1/2-3/12

A715/1/2-3/13

:/ 11

88.10

87.98

88.51

87.46

87.90

87.55 87.32

88.27

87.35

87.65

87.98

88.31

88.78 88.5788.80

88.76 88.94

88.75

88.92

88.67

88.96

89.37

88.94

88.76

88.88 88.98

89.61

88.96

88.94 89.15

89.36

89.26

89.26

89.68 89.55

89.84

89.56

89.73

89.67 89.82

88.73

88.94

89.2689.68

89.34

89.41

89.26

88.80

88.94

89.77

89.37

89.49

89.15

89.09

89.45

89.32

89.45

89.54

89.58

89.57

89.63

89.71

89.49

89.59 89.63

89.44

89.21

89.26

89.51

88.79

89.12

88.91

89.25

89.73

89.37

88.97

89.13 89.29

89.62

89.58

:/ 2

87.61

87.74

87.72

87.67

87.65

87.75

87.65

87.64

87.72

87.81

87.59

87.76

87.69

87.86

87.72

87.78

87.65

87.61

87.57

88.74

88.98

88.45

87.82

87.89

87.75

87.63

88.81

88.94

:/ 12

:/ 13

A711/ 1/ 15

A711/ 1/ 14

A711/ 1/ 13

A711/ 1/ 10

88.79

88.91

88.79

88.84 88.87

89.03 89.34

88.90

88.57

88.62

88.70

89.55

87.42

88.26

88.49

88.76

88.73

88.9488.67

87.94

88.25

A711/ 1/ 9

A711/ 1/ 8

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

C O

TE D R

U M

U R

I = 88,80 ÷ 88,90 C

O TA ±0.00 = m

in. 89,40

C O

TE D R

U M

U R

I = 89,90 ÷ 90,10 C

O TA ±0.00 = m

in. 90,40

De715/1/8

A 7

1 5

/1 /9

N r . c a d . 4 3 8 9 4 3

H C 714

A 7

1 5

/1 /11

1 2

5

4 3

PTT1

PTT1

PTT2

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z.-uri aprobate LIMITE LIMITA DE PROPRIETATE TEREN AFERENT PUZ LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA INTRAVILAN APROBAT LIMITA SUPRAFATA DE TEREN AFERENTA PUZ - 10.000MP PROPUSA A FI INCLUSA IN INTRAVILAN FOLOSINTA TERENURILOR TEREN ARABIL CANAL EXISTENT CAI DE COMUNICATIE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE

PLAN - SITUATIA EXISTENTA

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Extravilan Timişoara, zona Torontal-Metro2 C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, Steren=10000mp

Beneficiari: TODEA DORINA si TODEA GHEORGHE Timişoara,str. Eneas, nr.1, ap.1, PLAN SITUATIA EXISTENTA

U 01

1:1000

SAVA
  • U 01 existent

Atasament: U_00_Incadrare_in_zona.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

oct. 2016

272 / 2015

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

TODEA DORINA si TODEA GHEORGHE Timişoara, str. Eneas, nr.1, ap.1 Extravilan Timişoara, zona Torontal- Metro 2 C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, Steren=10000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

Această documentaţie este proprietatea intelectuală a S.C. Atelier CAAD S.R.L. şi intră sub incidenţa legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parţială sau în totalitate a documentaţiei se poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus menţionate

ZONA AFERENTA PUZ LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Extravilan Timişoara, zona Torontal- Metro 2,

C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, S teren=10.000m

INCADRARE IN PUG TIMISOARA INCADRARE PE GOOGLE EARTH

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Extravilan Timişoara, zona Torontal-Metro2 C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, Steren=10000mp

Beneficiari: TODEA DORINA si TODEA GHEORGHE Timişoara,str. Eneas, nr.1, ap.1, INCADRARE IN PUG TIMISOARA, INCADRARE PE GOOGLE EARTH

U 00

SAVA
CET FE | aa pi 200 2014 Image O 2016 DigitalGlobe eroi UI EEE Imagery Date: 10/12/2014 4594721.14'”N 2191114.02'E elev 292 ft eyealt 6282, O
  • U 00 Incadrare in zona

Atasament: U_00'_extras_PUZ_director.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

oct. 2016

272 / 2015

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

TODEA DORINA si TODEA GHEORGHE Timişoara, str. Eneas, nr.1, ap.1 Extravilan Timişoara, zona Torontal- Metro 2 C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, Steren=10000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

Această documentaţie este proprietatea intelectuală a S.C. Atelier CAAD S.R.L. şi intră sub incidenţa legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parţială sau în totalitate a documentaţiei se poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus menţionate

PUZ aprobat cu HCL 374/2006 "Zonă rezidenţială şi spaţii comerciale"

PUZ aprobat cu HCL 138/2004 Metro 2

ZONA AFERENTA P.U.Z.

PUZ aprobat cu HCL 478/2009 "Zona locuinte colective si functiuni complementare"

PUZ aprobat cu HCL 74/2009 "Parcelare si dezmembrare pentru construire locuinte si

functiuni complementare"

PUZ aprobat cu HCL 104/2007 "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare"

PUZ aprobat cu HCL 35/2012 "Zona locuinte si functiuni complementare"

Acces din DN6

DE 716 profil propus 26 m

DE 716 profil propus 26 m

parcela A715/1/1 nereglementata

DE 715/1/8 str. M. Dogaru profil propus 12 m

DE 712/1 profil propus 26 m

str. P. Jecza

EXTRAS DIN P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Extravilan Timişoara, zona Torontal-Metro2 C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, Steren=10000mp

Beneficiari: TODEA DORINA si TODEA GHEORGHE Timişoara,str. Eneas, nr.1, ap.1, EXTRAS DIN P.U.Z. CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD

U 00'

SAVA
WfosT=3, / | fm” / ra A TI 2 1 ST, = x T - 5 0 e U d DEPONIA DE LOCALIZARE ) ZA / “LEGENDA n LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA INTRAVILAN MUNICIPIUL TIMISOARA LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV LIMITA TEREN PROPRIETATEA PRIMARIEI TIMISOARA PROPUNERE CENTURA | PROPUNERE CENTURA II TRAMA MAJORA INTERESECTII CU GIRATIE „ STRAZI CU POSIBILITATI DE TRANSPORT IN COMUN SI CU POSIBILITATI DE AMPLASARE A OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICA STRAZI PROPUSE ZONE DE SERVICII, COMERT ZONE LOCUIRE ZONA INVATAMANT ZONE VERZI | PADURE PROPUSA ZONA PROPUSA DE PRODUCTIE 7 ZONA AEROPORT - CALEA FERATA spre ARAD, CALEA TORONTALULUI, CALEA ARADULUI, CENTURA in NORD - A < Populatie = 88 560 locuitori/ ha. BILANT TERITORIAL PROPUS S invatamant = 268.3 ha. S circulatii si spatii verzi = 110.6 ha. S locuire = 590.4 ha. S productie = 354.2 ha. S totala = 1 323.5 ha. PROIECT : PLAN URBANISTIC ZONAL CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD [Beneficiar : PRINARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA. Biroul Dezvoltare Urbana CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA Amplasament FERA dada, CLEA TOROTAULUI CEA ARADULU CENTURA i ID Fa Arh. Radu Radoslav ORE EEE prorecta REGLEMENTARI Carmen lli verificat : Arh. Laura Marculescu!
  • U 00' extras PUZ director

Atasament: Rap_info_consultarii_extravilan_Todea.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconavici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-maii:dezvoitareurbanaeprimariatm.ro, tnternet:www.primariatm.ro Nr. UR2015-5840/18.06.2015 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Documentaţia: PUZ — „Zona locuinte si functiuni complementare”; Amplasament: C.F. 438943, nr. Cad A 715/1/10, Extravilan, Timisoara; Beneficiari: TODEA DORINA si TODEA GHEORGHE; Proiectant: S.C. ATELIER CAAD SR.L,; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 06.05.2015 — 30.05.2015. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat incepand cu data de 06.05.2015 — data anuntului, un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Magazin METRO 2, Calea Torontalului, DN 6 Timisoara-Sanicolaul Mare, Timisoara ; - Proprietar imobil — Str. Alexandru Jebeleanu nr. 9, Timisoara; - Aeroport Utilitar CIOCA — Calea Torontalului, DN 6 Timisoara-Sanicolaul Mare, Timisoara ; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUGPUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. In perioada de informare si consultare a documentatiei, atat pe adresa de mail: dezvoltareurbana(&primariatm.ro, cat si pe portalul primariei (ar. WW2015- 001061/20.05.2015), a fost trimisa o sesizare de catre dl. Catalin Chitu. Acesta este nemultumit de faptul ca “accesul la acest PUZ nu este juridic reglementat”. Accesul catre zona reglementata prin PUZ „Zona locuinte si functiuni complementare” se face pe DE 711/1/17 si DE 716, care sunt drumuri de pamant. La toate aceste sugestii si obiectii din partea publicului, proiectantul documentatiei PUZ „ZONA LOCUINȚE ŞI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, C.F. 438943, nr. Cad A 715/1/10, Extravilan, Timisoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. RU2015 - 000253/02.06.2015, astfel: sesizarea d-lui Catalin Chitu face referire la terenuri si drumuri care nu sunt în proprietatea lui Todea Dorina si Todea Gheorghe, beneficiarii P.U.Z.-ului aflat în acest

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DOE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 100030, tel: +40 256 408435 e-mari:dezvoltareuroana Eprimariatm.ro, moment în etapa de consultare a populatiei — doar pe parcela 715/1/10, aducând în discutie problematici care nu se pot imputa acestora. La intalnirea cu proiectantul S.C. ATELIER CAAD S.R.L, organizata in data de 20.05.2015, intre orele 15,00 — 16,00, la sediul PMT — Directia de Urbanism, nu s-a prezentat o persoană. Nu s-au formulat alte obiectii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de HC.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — Etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „ZONA LOCUINȚE ŞI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, C.F. 438943, nr. Cad A 715/1/10, Extravilan, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal. de avizare. __ A? _ SEF HIROU i Gabrjela/GHILEZAN JUDEȚUL TIMIŞ

Atasament: U_06_cvartal.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

oct. 2016

272 / 2015

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

TODEA DORINA si TODEA GHEORGHE Timişoara, str. Eneas, nr.1, ap.1 Extravilan Timişoara, zona Torontal- Metro 2 C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, Steren=10000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

Această documentaţie este proprietatea intelectuală a S.C. Atelier CAAD S.R.L. şi intră sub incidenţa legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parţială sau în totalitate a documentaţiei se poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus menţionate

567 891011121314

7 00,5

8 m 2

5 04 ,4 3 m 2

5 7 7 ,5 1 m 2

8 00,8

5 m 2

6 7 8 ,19

m 2

5 3 7 ,8 0 m 2

6 7 4 ,9 8 m 2

5 7 0,9

0 m 2

8 14 ,8 1 m 2

7 3 5 ,5 4 m 2

7 2 1,9

3 m 2

6 8 0,7

0 m 2

6 7 7 ,2 5 m 2

6 7 7 ,4 3 m 2

7 18 ,6 3 m 2

6 8 1,7

3 m 2

5 4 1,16

m 2

6 13 ,4 2 m 2

6 05 ,7 0 m 2

7 5 1,3

9 m 2

577,56 m 2

760,46 m 2

887,64 m 2

908,54 m 2

565,58 m 2

388,26 m 2

549,80 m 2

672,28 m 2

886,78 m 2

791,44 m 2

601,94 m 2

863,97 m 2

574,18 m 2

570,42 m 2

627,80 m 2

1 0 4 , 4 6 m 2

651,50 m 2

881,99 m 2

580,27 m 2

756,74 m 2

749,27 m 2

726,32 m 2

750,28 m 2

776,94 m 2

26

45

24,16520,035

12,00 12,009,00

26,00

24,7218,0021,75

22,8738,025

31,45 5

38,46

10,00 10,00

19,5319,0011,877,13540,035

37,96525,33

38,32 5

30,54 9,00

12,72 12,00

31,89 5

38,56 5

9,00 12,80

12,00

10,00 10,00

5,00 5,00

34,96 5

12,00 14,57

5

18,90 18,77

38,33

19,0019,0020,965

10,00 3,00

33,52 5

18,47 5

35,62 5

10,00 10,00

11,94524,6819,8419,57519,54519,065

24,896,09

36,40

10,00

5,00

5,00

37,69 5

19,3818,495

6,00

5,00

2,79 22,87

5,00

10,00 10,00

5,00 3,00

19,4021,135

38,94 5

40,15 5

33,55 36,90

5

41,39 5

26,9617,52517,62517,1316,26518,4220,41

21,37 5

21,07

42,63

17,55517,67517,17519,1318,37520,355

27,185

12,00

2,507,00 2,50

34,92 5

21,94 5

21,90 5

11,77

255,50

152,33

2,505,50 1,00

R = 7,00 R = 7,00

R = 7,00 R = 7,00

A 7 15 / 1/ 7 / 2

98.510

98.014

98.688

98.688

98.018

97.791

97.533

H c 613/8

2844898.799

97.452

59798.502

60798.625

61798.614

62798.767

63

98.411

98.563

857

727

847

DE 715

483700

203000

483700

203100

483700

203200

483700

203300

483600

203000

483300

203100

483200

203300

483200

203200

483300

203300

483300

483400

483500

203100

483500

203300

483500

483600

483600

483600

203300

203200

483500

483400

203200

203200

203100

203400

203400

483600

203400

203300

203400

203400

483400

2

4 3

1

98.499

98.582

98.528

98.516

98.267

98.525

98.379

97.966

98.067

98.281

98.234

98.027

97.987

98.221

A 7 15 / 1/ 6 / 2

A 7 15 / 1/ 7 / 1

S = 4 .10

h a

663,45 m 2

20,23520,0023,06

20,41520,0024,16525,8117,55 19,10523,74

26,23 16,61

17,53 5

28,39 5

4,99

33,33 5

24,14 19,2 7 17,49

24,395

N

10.00

10.00

6.00

6.00

9.98

10.00

6.00

7.00 5.026.00

10.00

10.01

7.00

5.00

5.50

7.00

10.00 6.00

7.00

5.00 7.0010.01

7.05

18.00

4.99

6.00

6.00

2.00 16.36 18.00

12.00 36.30

6.00

12.00 33.35

2.00 31.00

17.50 17.50

17.50 17.50

17.50 17.50

18.00 18.00

18.04 26.16

36.30

36.30

36.30

36.30

36.30

12.00 36.30

36.30

36.30

29.29 18.04

18.00 18.00

17.50 17.50

17.50 17.50

17.50 17.50

33.73

34.62 1.99

12.00

10.00

6.00 10.00

3.00 4.00

4.00 4.00

10.00

R4.50

R9.00

R4.50

R9.00

R4.50

R9.00

R15.00

GS13 89.95

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006 Zona rezidentiala: POT max = 35 %; CUT max = 1.2; Regim de înălţime maxim S+P+2E individuale, S+P+4E colective, Hmax cornisa =17m Functiuni complementare: POT max = 50 %; CUT max = 2; Regim de înălţime maxim S+P+4E Hmax cornisa =15m Valabil 10 ani

PUZ APROBAT CU HCL NR. 104/2007Zona rezidentiala:POT max = 35 %;CUT max = 1.5;Regim de înălţime maxim D+P- D+P+1E+MValabil 10 ani

PUZ APROBAT CU HCL NR. 35/2012 Zona rezidentiala: POT max = 35 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim S+P+2E, Hmax =10m

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1,2; Regim de înălţime maxim S+P+2E Hmax =13,5mValabil 5 ani

PUZ APROBAT CU HCL NR. 74/2009

Cladiri de locuit cu max im 3 niveluri:

POT max = 35 %; CUT max = 1.05; Regim de înălţime maxi

m P+1E+M

Cladiri de locuit cu mai mult de 3 niveluri:

POT max = 20 %; CUT max = 0.8; Regim de înălţime maxi

m P+2E+M

Dotari: POT max = 40 %; CUT max = 1,6; Regim de înălţime maxi

m P+2E+M

Valabil 10 ani

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006

PUZ APROBAT CU HCL NR. 374/2006

PUZ APROBAT CU HCL NR. 104/2007

PUZ APROBAT CU HCL NR. 478/2009 Zona locuinte colective, functiuni complementare, servicii:POT max = 40 %; CUT max = 2; Regim de înălţime maxim S/D+P+3E+M, Hmax =14m Dotari: POT max = 40 %; CUT max = 1,2; Regim de înălţime maxim S/D+P+2E Hmax =12m

Valabil 5 ani

12 m12 m16 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

12 m

26 m

26 m

12 m

26 m

26 m 26 m

26 m

HC714-5/1m

A713/3

DE713/4

D E698/2/1

A713/1

A713/2

A715

DE715/1/8

H C

613

Lot 1=1940m p

D /S+P+3E+M

Lot 2=2113m p

D /S+P+2E

D /S+P+3E

D /S+P+2E(1E+M

) D

/S+P+2E+M D

/S+P+2E(1E+M )

P+1E(M )-P+2E(1E+M

) P+2E(1E+M

)- P+3E(2E+M

)

P - P+2E P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

P - P+2E

M

D /S+P+2E

S+P+3E+M Lot 5=1000m

p

Lot 4=1000m p

IS

S+P+3E+M

SP

Lot 3 = 11386 m p

D /S+P+2E

M M

A 7 3 2 / 1/ 4 2 S = 2 2 100m

p

A 7 3 2 / 1/ 4 1 S = 15 000m

p

A 7 3 2 / 1/ 4 0 S = 13 3 00m

p

A 7 3 2 / 1/ 3 9 S = 8 7 00m

p

A 7 3 2 / 1/ 3 8 S = 113

00m p

A 7 3 2 / 1/ 3 7 S = 115

00m p

A 7 3 2 / 1/ 3 6 S = 18 3 00m

p

A 7 3 2 / 1/ 3 5 / 2 S = 115

00m p

A 7 3 2 / 1/ 3 5 / 1 S = 4 3 00m

p

A 7 3 2 / 1/ 3 4 S = 7 0000m

p

A 7 3 2 / 1/ 3 3 S = 14 2 00m

p

(S a c t = S m a s )

(S a c t = S m a s )

(S a c t = S m a s )

(S a c t = S m a s )

(S a c t = S m a s )

(S a c t = S m a s )

(S a c t = S m a s )

(S a c t = S m a s )

(S a c t = S m a s )

(S a c t = S m a s )

1 10 0. 00 0

.

tarus pe movila pamant

A715/1/11/3

A715/1/11/1

A715/1/11/2

A715/1/11/4

A715/1/11/5

A715/1/11/6

A715/1/11/7

A715/1/11/8

A715/1/11/9

A715/1/11/10

A715/1/11/11

A715/1/11/12

A715/1/11/13

Cc715/1/12/1

Cc715/1/12/2

Cc715/1/12/3

Cc715/1/12/4

Cc715/1/12/5

Cc715/1/12/6

Cc715/1/12/7

Cc715/1/12/8

Cc715/1/12/9

Cc715/1/12/10

Cc715/1/12/11

Cc715/1/12/12

Cc715/1/13/1

Cc715/1/13/2

Cc715/1/13/3

Cc715/1/13/4

Cc715/1/13/5

Cc715/1/13/6 Cc715/1/13/8

Cc715/1/13/7

Cc715/1/13/9

Cc715/1/13/10

Cc715/1/13/12 Cc715/1/13/11

Cc715/1/12/13 Cc715/1/13/13

A 7 1 1 / 1 / 2 4

A 711/ 1/ 20/

1

A 7 1 1 / 1 / 6

DE716 (beton)

D E 7 1 2 / 1

D E 7 1 2 / 1

A 7 1 1 / 1 / 3 8

A 7 1 1 / 1 / 3 7

A 7 1 1 / 1 / 3 6

A 7 1 1 / 1 / 3 5

A 7 1 1 / 1 / 3 4

A 7 1 1 / 1 / 3 3

A 7 1 1 / 1 / 3 2

A 7 1 1 / 1 / 3 1

A 7 1 1 / 1 / 3 0

A 7 1 1 / 1 / 2 9

A 7 1 1 / 1 / 2 8

A 7 1 1 / 1 / 2 7

A 7 1 1 / 1 / 2 6

A 7 1 1 / 1 / 2 5

A 7 1 1 / 1 / 1 6

A 7 1 1 / 1 / 1 5

A 7 1 1 / 1 / 1 4

A 7 1 1 / 1 / 1 3

A 7 1 1 / 1 / 1 2

A 7 1 1 / 1 / 1 1

A 7 1 1 / 1 / 1 0

A 7 1 1 / 1 / 9

A 7 1 1 / 1 / 8

A 7 1 1 / 1 / 7

A 7 1 1 / 1 / 5

A 7 1 1 / 1 / 4

A 7 1 1 / 1 / 3

A 7 1 1 / 1 / 2

A 7 1 1 / 1 / 1

DE711/1/17 DE715/1/8

A 7 1 5 / 1 / 1 4

A 7 1 5 / 1 / 4

A 7 1 3 / 1

A 7 1 5 / 1 / 9

A 7 1 5 / 1 / 1 0

A 7 1 5 / 1 / 1

A 7 1 3 / 3

A 7 1 3 / 2

A 7 1 1 / 1 / 2 3

A 7 1 1 / 1 / 2 2

A 7 1 1 / 1 / 2 1

483100

20 34 00

483200

20 33 00

483200

20 34 00

483200

20 35 00

483300

20 32 00

483300

20 33 00

483300

20 34 00

483300

20 35 00

483300

20 36 00

483300

20 37 00

483400

20 32 00

483400

20 33 00

483400

20 34 00

483400

20 35 00

483400

20 36 00

483400

20 37 00

483400

20 38 00

483500

20 32 00

483500

20 33 00

483500

20 34 00

483500

20 35 00

483500

20 36 00

483500

20 37 00

483500

20 38 00

483500

20 39 00

483600

20 32 00

483600

20 33 00

483600

20 34 00

483600

20 35 00

483600

20 36 00

483600

20 37 00

483600

20 38 00

483600

20 39 00

483600

20 40 00

483700

20 32 00

483700

20 33 00

483700

20 34 00

483700

20 35 00

483700

20 36 00

483700

20 37 00

483700

20 38 00

483700

20 39 00

483700

20 40 00

483700

20 41 00

483800

20 32 00

483800

20 33 00

483800

20 34 00

483800

20 35 00

483800

20 36 00

483800

20 37 00

483800

20 38 00

483800

20 39 00

483800

20 40 00

483800

20 41 00

483800

20 42 00

483900

20 32 00

483900

20 33 00

483900

20 34 00

483900

20 35 00

483900

20 36 00

483900

20 37 00

483900

20 38 00

483900

20 39 00

483900

20 40 00

483900

20 41 00

484000

20 33 00

484000

20 34 00

484000

20 35 00

484000

20 36 00

484000

20 37 00

484000

20 38 00

484000

20 39 00

484000

20 40 00

484100

20 34 00

484100

20 35 00

484100

20 36 00

484100

20 37 00

484100

20 38 00

484100

20 39 00

484100

484200

20 35 00

484200

20 36 00

484200

20 37 00

484200

20 38 00

484200

20 39 00

484300

20 36 00

484300

20 37 00

484300

20 38 00

A 7 1 5 / 1 / 7

A 7 1 5 / 1 / 6 / 2

A 7 1 5 / 1 / 6 / 1

A 7 1 5 / 1 / 5

A715/1/2-3/2

A715/1/2-3/1

A715/1/2-3/3

A715/1/2-3/4

A715/1/2-3/5

A715/1/2-3/6

A715/1/2-3/7

A715/1/2-3/8

A715/1/2-3/9

A715/1/2-3/10

A715/1/2-3/11

A715/1/2-3/12

A715/1/2-3/13

A715/1/2-3/14

89.55

A715/ 1/ 1

:/ 11

88.10

87.98

88.51

87.46

87.90

87.55 87.32

88.27

87.35

87.65

87.98

88.31

88.78 88.5788.80

88.76 88.94

88.75

88.92

88.67

88.96

89.37

88.94

88.76

88.88 88.98

89.61

88.96

88.94

88.92 88.73

89.15

89.32

89.36

89.26

89.26

89.68 89.55

89.84

89.56

89.73

89.67 89.82

88.73

88.94

89.2689.68

89.34

89.41

89.26

88.80

88.94

89.77

89.65

89.91

89.84

89.71

89.83

89.61 89.70

89.50

89.37

89.49

89.15

89.09

89.45

89.32

89.45

89.54

89.58

89.57

89.63

89.71

89.49

89.59 89.63

89.44 89.35

89.20

89.62

88.79

88.94

89.76

89.90

89.21

89.26

89.51

88.79

89.12

88.91

89.25

89.73

89.45

89.48

89.37

89.6989.76

89.58 89.32

89.67

89.65

89.39

88.73

89.52

88.69

89.35

89.76

89.68

89.69

89.59

89.79

89.84

89.67

89.68

89.79

89.85 89.64

89.74

89.81

89.62

89.43

88.97

89.35

89.62

89.95

89.73

88.9989.23

89.56

89.67

89.57

89.63

89.48

89.56

89.81

89.64

89.61 89.57

89.73

89.13 89.29

89.62

89.47

89.37

89.58

89.44

89.53 89.64

89.69

89.87

89.84

89.34

89.82

89.26

89.30

89.55

89.41

89.60

89.66

89.78

89.93

89.64

89.62

89.74

89.54 89.91

89.79

89.96

89.82

89.59

89.76 89.91

89.90

89.84

89.72

89.86

89.85

89.58

89.94

89.85

89.65

89.68

89.82

89.76 89.76

89.62 89.43

89.80

89.45

89.73

89.93

89.57

89.61

89.12 89.35

89.48

89.46

89.62

90.40

89.77

A711/ 1/ 34/

1

:/ 2

:/ 3

90.1089.84

89.79

89.62

89.62

89.62

89.80

89.81

89.82

89.67

89.77 89.74

89.85

89.89

89.73

89.65

89.88

89.72 89.89

89.79

89.68

87.61

87.74

87.72

87.67

87.65

87.75

87.65

87.64

87.72

87.81

87.59

87.76

87.69

87.86

87.72

87.78

87.65

87.61

87.57

88.74

88.98

88.45

87.82

87.89

87.75

87.63

88.81

88.94

88.66

:/ 12

:/ 13

A711/ 1/ 38

A711/ 1/ 37

A711/ 1/ 34/

2

A711/ 1/ 33

A711/ 1/ 32

A711/ 1/ 31

A711/ 1/ 30

A711/ 1/ 29

A711/ 1/ 28

A711/ 1/ 27

A711/ 1/ 26

A711/ 1/ 25

A711/ 1/ 24

A711/ 1/ 23

A711/ 1/ 22

A711/ 1/ 21

A711/ 1/ 15

A711/ 1/ 14

A711/ 1/ 13

A711/ 1/ 10

89.6

89.74

89.62 89.61

89.61 89.75

89.77

89.68 89.55

89.52 89.58

89.48

89.43

89.31

89.41 89.37

89.46

89.49

89.17

89.52

89.75 89.88

89.96

89.63

89.3089.49

89.22 89.10

88.78

88.77

88.64

88.79

88.91

88.79

88.84 88.87

89.03 89.34

88.90

88.57

88.62

88.70

89.55

87.42

88.26

88.49

88.76

88.73

88.9488.67

87.94

88.25

89.48

A711/ 1/ 36

A711/ 1/ 35

A711/ 1/ 9

A711/ 1/ 8

203600

203700

203800

203900

59.19

GS12 89.15R12.00

90.10 90.05

90.00 89.95

89.90

R12.00 Ti9 T

e10

DE716

PTT1

PTT1

PTT2

PTT1PTT1

METRO 2

L

D S

1

Nr. Top. Cc732/1/16-20/2/1;16-20/1/1

8

N r . T o p . C c 7 3 2 / 1 / 1 6 - 2 0 / 1 / 2

S = 1 2 3 5 3 m p

S = 4 7 4 7 m p17

V V V

METRO II

drum asfa l t

Zona dotari si com ert

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

C O

TE D R

U M

U R

I SI PLATFO R

M E = 89,90 ÷ 90,30

C O

TA ±0.00 = 90,00÷90,40

C O

TE D R

U M

U R

I = 88,80 ÷ 88,90 C

O TA ±0.00 = m

in. 89,40

C O

TE D R

U M

U R

I = 89,90 ÷ 90,10 C

O TA ±0.00 = m

in. 90,40

C O

TE D R

U M

U R

I = 88,70 ÷ 88,80 C

O TA ±0.00 = m

in. 89,20

D E 7 3 2 / 1 / 1

8

9

10

11

12

15

19

18

21

14

17

6

Evacuare

Curte Aprovizionare

Curte Aprovizionare

Receptie Delicatese

E2

F

Receptie Legume Fructe

C

B2

Receptie Peste

E

Evacuare D1

D

E1

C1

Centrala Frigo

G

1d

1 2

1a1c 1b

Ev ac

ua re

Receptie Carne

3 4 5

Iesire clienti

Parcare acoperita 50 locuri

1b1d

B1

B

1c

A

1a

Ev ac

ua re

1 2 3 4 5 6

Ev ac

ua re

7 8

Pa rc

ar e

du ba

Acces principal clienti9

10 11

Rampa carucioare

B

C

A

ax c

an al

N SH

VDNA Grup Electrogen

10

Ev ac

ua re

Receptie produse nealimentare

7 8.1

8 9

Acces personal Evacuare

TRAFO

11

G1

G

E

F

D

REZERVOR SPRINKLERE

Platforma ambalaje

ZONA ACOPERITA VANZARE FLORI

C O

M B.

BAZIN RETENTIE

SC METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL S=70000mp

SPM

SN

SN SN

SN

SG

SG

De715/1/8

A 7

1 5

/1 /9

N r . c a d . 4 3 8 9 4 3

H C 7 1 4

A 7

1 5

/1 /11

1 2

5

4 3

PTT1

PTT1

PTT2

1 592 m 2

2 617 m 2

3 635 m 2

4 635 m 2

5 635 m 2

6 635 m 2

7 635 m 2

8 635 m 2

9 653 m 2

10653 m 2

121,002 m 2

11655 m 2

PLAN - STUDIU DE CVARTAL

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Extravilan Timişoara, zona Torontal-Metro2 C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, Steren=10000mp

Beneficiari: TODEA DORINA si TODEA GHEORGHE Timişoara,str. Eneas, nr.1, ap.1, PLAN STUDIU DE CVARTAL

U 06

1:2000

Locuinte P.O.T. MAX. = 35% C.U.T. MAX. = 0.9 H MAX. CORNISA = 12 m, (S/D) +P+1E+M/R H MAX. COAMA = 17 m, (S/D) +P+1E+M/R Regim de inaltime maxim admis 3 niveluri supraterane Acoperis –) 25∞ - 45∞ / terasa

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z.-uri aprobate LIMITE LIMITA DE PROPRIETATE TEREN AFERENT PUZ LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA INTRAVILAN APROBAT LIMITA SUPRAFATA DE TEREN AFERENTA PUZ - 10.000MP PROPUSA A FI INCLUSA IN INTRAVILAN ZONA DE CONSTRUIBILITATE ALINIAMENT CLADIRI FOLOSINTA TERENURILOR Li - LOCUINTE Va - SPATIU VERDE IN INTRAVILAN, INTABULAT IN EXTRAS CF CANAL EXISTENT CAI DE COMUNICATIE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE DRUMURI PROPUSE DE UTILITATE PUBLICA CE SE VOR CEDA

SAVA
  • U 06 cvartal

Atasament: memoriu_PUZ.pdf

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 1

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE extravilan Timișoara zona Torontal-Metro2 C.F. 438943 Timișoara, nr. cad. A715/1/10 S teren- 10.000m2

Beneficiari: TODEA DORINA și TODEA GHEORGHE Timișoara, str. Eneas, nr. 1, ap.1, Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Arh. Cătălina BOCAN Data elaborării: oct. 2016

Această documentaţie este proprietatea intelectuală a Atelier CAAD S.R.L. şi intră sub incidenţa legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parţială sau în totalitate a

documentaţiei se poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus menţionate

Sf f el | az, Vas SAS 1 Un sf ATS e apps AS n/a Tr E DEN PRE... <> Rem e natme man acri 3 ie supralerane E Fa SEE Ta SI nt tm, li E: E Era ra et arte n ran at LEGENDA PUZ. CIC) Fuzeta 3 Fa aere EI STERE ITU IL ETEN E E a Ba E PLOTAREA = PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUTE SI FUNCTIUNI “Erata Tiso, Topa Torontal CE aa presa 0000 Beneficiari TODEA DORNA si TODEA GHEORGIE Tonga Eres a PAN REGLEMENTARI URBANISTICE iat 2. ne CALD șa a a era

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 2

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 3

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Coordonator proiect: Arh. Cătălina BOCAN

Arhitectură și urbanism: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Arh. Cătălina BOCAN Drumuri: S.C. PATH’S ROUT S.R.L.

Ing. Dan PERCEC

Edilitare – apă canal: S.C. PRO WASSER AT S.A.

Ing. Simona FINTINEANU

Edilitare – electrice: S.C. CAPABIL S.R.L.

Ing. Ileana CĂPĂSTRARU

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 4

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 5

BORDEROU

A. PIESE SCRISE Foaie de capăt Lista de responsabilități Borderou Memoriu de prezentare 1. Introducere 1.1. Date de recunoaștere a documentației 1.2. Obiectul lucrării 1.3. Surse documentare 2. Stadiul actual al dezvoltării 2.1. Evoluția zonei 2.2. Încadrarea în localitate 2.3. Elemente ale cadrului natural 2.4. Circulația 2.5. Ocuparea terenurilor 2.6. Echiparea edilitara 2.7. Probleme de mediu 2.8. Opțiuni ale populației 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2. Prevederi ale P.U.G. 3.3. Valorificarea cadrului natural 3.4. Modernizarea circulației 3.5. Zonificarea funcțională – reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 3.7. Protecția mediului 3.8. Obiective de utilitate publică 4. Concluzii, măsuri în continuare Regulament local de urbanism aferent PUZ 1. Generalități 2. Utilizarea funcțională 3. Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor Anexe: Certificat de urbanism și planșa anexă nr. 1304/06.04.2015, prelungit Extras CF nr. 438943 CI Todea Dorina și Todea Gheorghe Avize și acorduri ale organismelor centrale și locale interesate - Plan de acțiune - Taxa RUR - Aviz C.T.A.T.U. nr. 3/10.03.2016 - Aviz de oportunitate Primăria mun. Timișoara nr. 07/19.03.2015 - Raport informării și consultării publicului nr. 5840/18.06.2015 - Aviz unic nr. 557/14.07.2015 - Telekom nr. 9186/25.06.2015

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 6

- RATT nr. 9186/01.07.2015 - Aquatim nr. 2039/29.06.2015 - E-on Gaz nr. 2451/07.07.2015 - Enel nr. 574/01.07.2015 - Colterm nr. 9186/23.06.2015 - Aviz unic nr. 880/26.09.2016 - Telekom nr. 1726/06.09.2016 - RATT nr. UR2016-01-3127/09.09.2016 - Aquatim nr. 27900/14.09.2016 - E-on Gaz nr. 4750/19.09.2016 - Enel nr. 842/07.09.2016 - Colterm nr. UR2016-01-3127/08.09.2016 - AQUATIM nr. 24950/DT – ST/12.08.2015, prelungit - DSP nr. 338/C/18.08.2015 - AGENȚIA REGIONALĂ DE PROTECȚIE A MEDIULUI nr. 16/14.03.2016 - Protecția civilă nr. 917066/23.06.2015 - PSI nr. 917065/25.06.2015 - Aviz mediu urban PMT nr. 1086/17.12.2015 - Aviz direcția tehnică drumuri PMT nr. 1060/18.12.2015 - Aviz comisia de circulație PMT nr. 002851/5.11.2015 - TRANSELECTRICA nr. 73/16.07.2015, 3929/22.04.2016 - TRANSGAZ nr. 1698/6208/15.07.2015, 2418/8113/05.09.2016 - ANIF nr. 167/07.08.2015, 365/02.09.2016 - AVIZ CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIS nr. 35/10.10.2016 - Comisia de monumente nr. 3277/18.11.2015 - DADR nr. 161403/27.08.2015 - Adeverință litigii PMT nr. CT2016-1500/22.03.2016, CT 2016-4977/12.09.2016 - Autoritatea aeronautică nr. 222881545/14.10.2015 - Adeverință fond funciar PMT nr. DO2016-686/23.03.2016, 2016-1568/12.09.2016 - Adeverință serviciul juridic PMT nr. SC 2016-6773/24.03.2016 , SJ 2016- 21694/14.09.2016 - Studiu geotehnic nr. 414/2015 - OCPI nr. 17661/03.02.2015, PV nr. 199/17.02.2015 - OSPA nr. 972/16.07.2015 - HCL Primăria Municipiului Timișoara

B. PIESE DESENATE Planșa U 00 – Încadrarea în PUG Timișoara, încadrare pe Google Earth Planșa U 00’ – Extras din PUZ cu Caracter Director Timișoara Nord Planșa U 01 – Plan Situația existentă sc.1:1000 Planșa U 02 – Plan Reglementări urbanistice sc.1:1000 Planșa 02 ED plan de reglementări – lucrări edilitare sc.1:1000 Planșa 01E Plan de situație Propunere Rețele electrice și de telecomunicații sc.1:1000 Planșa U 03 – Obiective de utilitate publică, Plan Proprietatea asupra terenurilor sc.1:1000 Planșa U 05 – Plan Propuneri de mobilare sc.1:1000 Planșa U 06 – Plan Studiu de cvartal sc.1:2000

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 7

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, extravilan Timișoara zona Torontal-Metro2 C.F. 438943 Timișoara, nr. cad. A715/1/10 S teren- 10.000m2

Beneficiari: TODEA DORINA și TODEA GHEORGHE Timișoara, str. Eneas, nr. 1, ap.1

MEMORIU DE PREZENTARE

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 8

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării: PUZ- ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, extravilan Timișoara zona Torontal-Metro2 C.F. 438943 Timișoara, nr. cad. A715/1/10 S teren- 10.000m2 Beneficiari: TODEA DORINA și TODEA GHEORGHE Timișoara, str. Eneas, nr. 1, ap.1 Proiectant general: S.C. ATELIER CAAD SRL.

Arh. Cătălina BOCAN Data elaborării: oct. 2016

1.2. OBIECTUL P.U.Z.

Solicitări ale temei – program Prin tema program se solicită analizarea contextului urbanistic privind amplasarea

obiectivului: PUZ - ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, extravilan Timișoara zona Torontal – Metro 2, C.F. 438943 Timișoara, nr. cad. A715/1/10 Steren - 10.000 m2.

Prezenta documentație are ca obiect realizarea în extravilanul municipiului Timișoara, în partea de nord-vest, în zona Torontal - Metro 2, între străzile Maria Dogaru și Jecza Peter, a unor locuințe și funcțiuni complementare, pe o suprafața de 10.000 m2 teren. Delimitarea zonei studiate este făcută la nord-vest de drumul de exploatare DE715/1/8 (str. Maria Dogaru), la sud-est de canalul Hcn 714, la nord-est de drumul de exploatare DE 712/1, iar la sud-vest parcele private în PUZ aprobat.

Caracteristici ale amplasamentului: - se constituie teren agricol în extravilanul localității Timișoara - este adiacent zonei de servicii. Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată, în

conformitate cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localității.

În conformitate cu PLANUL URBANISTIC GENERAL – ETAPA 2 - CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA (MASTERPLAN), zona studiata se încadrează în politica 6- Mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii, programul 1 - creșterea calității mediului locuit în cartierele rezidențiale. Prin contextul urbanistic se definește conform noului PUG ca zonă cu funcțiune rezidențială de densitate mică dispuse pe un plan parcelar de tip urban.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

 asigurarea accesului la viitoarea lotizare, în contextul zonei și a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate;

 stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone

 reglementarea gradului de construibilitate a terenului

 rezolvarea circulației și a acceselor carosabile, rezervarea suprafețelor de teren necesare viitoarelor drumuri

 propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de spații pentru depozitare, birouri, producție și parcaje.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 9

Obiectul acestei dezvoltări constă în analiza, evaluarea și reanalizarea problemelor funcționale și tehnice din zonă, ținându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administrației locale.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Timișoara, Certificatul de Urbanism nr. 1304 din 06.04.2015 beneficiari Todea Dorina, Todea Gheorghe, prelungit, valabil până la 05.04.2017.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 – teren situat în extravilan – zona de locuințe cu caracter urban (U Liu); în acest sens s-a întocmit documentația necesară în vederea avizării PUZ-ului în Consiliul Local Timiș.

Alimentarea cu apă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat. Se vor respecta zonele de protecție ale rețelelor edilitare și cele pentru îmbunătățiri funciare existente. 1.3. SURSE DOCUMENTARE

- Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timișoara; - Planul local de Urbanism al Timișoarei;

- R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996; - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; - ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul MLPAT 176/N/2000.

În zona adiacentă amplasamentului s-au elaborat și aprobat următoarele P.U.Z.-uri: - Plan Urbanistic Zonal "Zonă rezidențială și spații comerciale", Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timișoara (HCL 374/25.07.2006)

- Plan Urbanistic Zonal "Zonă de locuințe și funcțiuni complementare", extravilan Timișoara, aeroportul utilitar Cioca (HCL 104/27.03.2007).

În urma analizării documentației mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii generale:  poziția terenului îi conferă o poziție importantă în cadrul zonei, fiind un teren nereglementat, înconjurat de terenuri cu PUZ-uri avizate.  zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de locuințe individuale cu regim redus de înălțime de tip urban, în concordanță cu celelalte PUZ-uri și construcții din zonă, în intravilanul extins al municipiului Timișoara;  pentru realizarea zonei mai sus menționate se propune introducerea ei în intravilanul extins al municipiului Timișoara; - soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont atât de parcelările existente, precum și de concluziile documentațiilor întocmite și de avizele obținute, dar și de trama majoră propusă. - echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee și rețele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

Se impune corelarea intențiilor de dezvoltare a proprietarilor de terenuri și a investitorilor din zonă, atât la nivelul propunerii unor proiecte comune de asigurare a utilităților în variante centralizate de echipare, precum și realizarea unor soluții de acces în concordanță cu avizele obținute.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 10

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1 EVOLUȚIA ZONEI Terenul supus planului urbanistic zonal se află în partea de nord-vest a municipiului Timișoara, cu acces din Calea Torontalului DN6 (Timișoara – Sânnicolau Mare), prin drumurile de exploatare DE715/1/8 (str. Maria Dogaru) și DE 712/1.

Amplasamentul face parte din extravilanul municipiului Timișoara. Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timișoara propune pentru această zonă locuințe individuale și colective, dotări și servicii publice. Din punct de vedere a circulațiilor sunt propuse câteva artere majore care să relaționeze și să fluidizeze circulația Prin urmare, datorită bunei poziții pe care o are amplasamentul – atât din punct de vedere a traficului și circulațiilor majore, cât și din punct de vedere urbanistic pentru funcțiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcțiuni se vor dezvolta și în continuare .

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE Terenul este situat în nord-vestul municipiului Timișoara, amplasat în stânga față de

Calea Torontalului, DN6, Timișoara – Sânnicolau mare. Vecinătățile sunt: - la nord-vest drumul de exploatare DE715/1/8 (str. Maria Dogaru) și parcele private

în PUZ aprobat - la sud-est canalul Hcn 714 - la nord-est drumul de exploatare DE 712/1 și parcele private în PUZ aprobat cu

HCL nr.374/25.07.2006 - la sud-vest parcele private în PUZ aprobat cu HCL nr.374/25.07.2006 Suprafața terenului este de 10.000 m2.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate

neamenajat, fără plantații. Pe teren există un canal învecinat Hcn 714. Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, clima temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate: - primăverile sunt timpurii și ades capricioase - veri uscate și lungi - toamne lungi și cu temperaturi relativ constante - ierni blânde și scurte

Caracterizarea climaterică a zonei: - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8° C - data medie a primului îngheț: 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. >30 ° C]: 8 zile/an - cantitatea medie multianuala a precipitațiilor: 660mm/ an - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 11

Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736 cal/m2 la 21.06 și 118 cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ

uniformă în suprafața unora dintre elementele meteorologice. Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasa Timiș-Bega cu energie de relief

redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică. Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se

întâlnesc depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular încrucișată de pământuri argiloase și nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristica și de diferite consolidări specifica câmpiei joase.

Amplasamentul în cauza se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase (umpluturi și teren natural) în partea superioara a stratificației.

Pânza freatică permanentă se află la o adâncime de - 3,7 m, iar în perioadele cu exces de umiditate, pânza freatică urcă la -1,80 m.

Adâncimea de îngheț este de -0,70 m. Datele geotehnice și condițiile de fundare recomandate urmează a fi verificate

pentru fiecare amplasament pe care urmează a se construi. În conformitate cu normativul P100-1/2013 și harta seismică, amplasamentul se

găsește în zona seismică de calcul D, cu o valoare ag=0,20 și perioada de colț Tc=0,7 sec.

2.4. CIRCULAȚIA În prezent accesul pe parcelă se poate face din DE 715/1/8.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea de teren extravilan. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism este repartizată în felul următor: - C.F. 438943 extravilan Timișoara, nr. cad. A715/1/10 în suprafață de 1.00 ha, arabil extravilan, proprietari Todea Dorina și Todea Gheorghe. În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate:

a) terenuri cu destinația de curți construcții, aflate în proprietate privată b) drumul de exploatare DE 715/1/8 la nord c) Hcn 714 la sud.

În stadiul actual, ținând cont de faptul că terenul are folosință agricolă, nu există zone de spațiu verde amenajat.

Nu există riscuri naturale în zonă. Analiza situației existente a relevat disfunctionalități grupate pe categorii: a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație): - traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenții suplimentare pentru asigurarea continuității drumurilor în zonă, respectiv asigurarea unor profile transversale corespunzătoare, precum și inițierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone de locuințe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice;

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 12

- accesul din DE 715/1/8, pe parcela studiată se poate face doar într-o manieră unitară, în corelare cu trama stradală aprobate în PUZ-urile avizate ; b) funcționale - existența canalului de desecare menționat anterior. 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ a) Căi de comunicație

Zona studiată este mărginită, la nord de drumul de exploatare DE715/1/8 Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației

rutiere:  zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;  trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere. b) Alimentarea cu apă și canalizare

În apropierea zonei există proiectate retele de alimentare cu apă si canalizare, precum si canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol si partial apele de ploaie.

Retele de apa: - str.Maria Dogaru PE-HD De.140 mm - str.Jecza Peter PE-HD De.125 mm Retele de camalizare:- str. - str.Maria Dogaru PVC D=250 mm - str.Jecza Peter PVC D=250 mm În interiorul zonei studiate există canalul Hcn 714.

c) Alimentarea cu gaze naturale Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există rețea de gaze

naturale. d) Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu exista linii electrice aeriene care să afecteze amplasamentul. e) Telefonizare

În zonă există cabluri fibră optică, ce impun restricții referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Conform aviz favorabil fără condiţii nr. 964/25.06.2015 emis de SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, amplasamentul nu este afectat de reţele de telecomunicaţii. f) Rețea de televiziune în cablu

În zonă nu există rețea urbană de televiziune în cablu.

2.7. PROBLEME DE MEDIU Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au avut, iar majoritatea au și în

prezent, categoria de folosință de terenuri arabile, deci fără surse de poluare semnificativă a mediului.

Se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă. În prezent, zona nu este dotată cu canalizare centralizată, nici cu rețea de

distribuție a apei potabile, iar apele pluviale sunt preluate de canalele de desecare.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 13

Evidențierea riscurilor naturale și antropice: nu există. Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul. Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul. Traseele din sistemul de comunicații ce prezintă posibile poluări pentru zonă se

referă la Calea Torontalului, datorită intensității traficului.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați

cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:  dezvoltarea să se poată corela cu străzile majore prevăzute prin planul de

amenajare a teritoriului  dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G.-ul municipiului;  asigurarea necesarului de spații verzi;  asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare

centralizată. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Conform prevederilor P.A.T. pentru această zonă sunt propuse funcțiuni de

locuințe individuale și colective.  RIDICAREA TOPOGRAFICĂ

A fost realizată o ridicare topografică în scopul elaborării acestei documentații. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea fata de drumuri. 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

În P.U.G._R.L.U. Timișoarei această zona este încadrată în intravilan, teren cu destinație agricolă sau liber. Zona de urbanizare este ULiu și are caracterul propus de zonă cu funcțiune rezidențială de densitate mică - PUZ – Zonă de urbanizare locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un plan parcelar de tip urban.

Din discuțiile cu autoritățile locale a reieșit că zona poate să devină suport pentru mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii. Documentația propune utilizările funcționale ale zonei, precum și traseele și profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidențiate traseele de utilități care au impus restricții precum și culoarele de protecție.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Propunerea de rezolvare a accesibilității terenurilor din zona studiată prin documentația de față presupune realizarea unei trame stradale pornind de la P.U.Z.-ul director și PUZ-urile avizate ulterior.

Sunt de menționat câteva intervenții majore ce influențează în mod pozitiv dezvoltările ulterioare: în interiorul terenului aferent investiției sunt propuse căi de circulație

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 14

cu două benzi de 3 m lățime carosabil, platforme și locuri de parcare. Se vor respecta căile de intervenție pentru mașinile de pompieri.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare). Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au condus la următoarele principii de lucru: - generarea unei zone pentru locuințe individuale și funcțiuni complementare; - asigurarea mai multor accese în zona studiată; - spații verzi – parc și spații verzi de aliniament și cu rol de protecție - regim de înălțime maxim (S/D)+P+1E+M/Er pentru zona de locuințe P.O.T. Maxim =

35 %, C.U.T. Maxim = 0.9, H max. Cornișă 12 m; - H max. Coamă / atic 17 m - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă și a canalizării pentru viitoarea

dezvoltare; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zonă:

alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz - Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementează

posibilitățile de edificare Bilanț teritorial:

Destinație teren Situația existentă Situația propusă suprafață procente suprafață procente Teren 10.000,00mp 100,00% 10.000,00mp 100,00%

Zonă de locuințe individuale 6.982,00mp 69,82% Spații verzi 1.002,00mp 10,02% Circulații auto și pietonale, spații verzi de aliniament-suprafața destinată trecerii în domeniul public

2.016,00mp 20.16%

Total 10.000,00mp 100,00% 10.000,00mp 100,00%

Investiția se va face gradat și etapizat. S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare: stații de

pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM (dacă este cazul). Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea unei distanțe minime de 10 m

față de limitele posterioare ale parcelelor. Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

a. Alimentare cu apă

Suprafata totală a zonei studiate este de 10.000 mp; zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de locuinte si functiuni complementare, ce va fi introdusă în intravilanul municipiului Timisoara.

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile şi de incendiu pentru constructiile

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 15

propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a municipiului Timisoara, existenta in zona si administrata de s.c. AQUATIM s.a.

Reteaua de alimentare cu apa propusa in PUZ se va lega la reteaua existenta de pe drumul de exploatare DE715/1/8 (str. Maria Dogaru) De.140 mm si la cea de pe str. Jecza Peter De.125 mm, realizandu-se astfel si un inel intre cele doua retele de apa. Aceasta retea propusa in PUZ va asigura necesarul de apa potabila, cat si necesarul de apa pentru stingerea unui eventual incendiu pentru constructiile propuse.

Reteaua de alimentare cu apa propusa se va realiza din teava de polietilena PE- HD, Pn 10, Dn. 125 mm si se va amplasa in zona verde pe strazile proiectate in PUZ, astfel incat sa existe cate un bransament pentru fiecare parcela. Conducta se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. Reteaua de apa se va echipa si cu hidranti de incendiu supraterani.

Pe bransamentul conductei de alimentare cu apa, la intrarea in fiecare parcela studiata, la cca 1 m fata de limita de proprietate, se amplaseaza cate un camin de apometru.

Debitele totale de apa sunt : Q S ZI MED = 5,56 mc/zi = 0,064 l/s Q S ZI MAX = 7,23 mc/zi = 0,084 l/s Q S ORAR MAX = 0,60 mc/h = 0,16 l/s

b. Canalizarea menajeră

Sistemul de canalizare stabilit pentru zonele de locuinte situate in extravilanul municipiului Timisoara va fi de tip separativ, preluand strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare.

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara, (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a.). Apele menajere provenite de la locuinte si functiunile complementare propuse se vor colecta prin intermediul unei canalizari menajere, realizata din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=250 mm si amplasata pe strazile nou-create. Acestea se vor descarca la reteaua de canalizare existenta in zona de pe str. Jecza Peter D=250 mm.

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea generala a zonei va functiona gravitational.

Debitele menajere evacuate sunt: Q U ZI MED = 5,56 mc/zi = 0,064 l/s; Q U ZI MAX = 7,23 mc/zi = 0,084 l/s;

Q U ORAR MAX = 0,60 mc/h = 0,16 l/s.

c. Canalizarea pluvială Apele de ploaie din zona studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala, trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele propuse spre amplasare in zona verde). Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi transportata pana la canalul de desecare aflat la marginea sud estică a parcelei studiate - Hcn 714, printr-o conducta de descarcare, pe care se amplaseaza o vana de inchidere ingropata, descarcarea facandu-se controlat printr-o gura de descarcare propusa.

Debitul de ape pluviale este:Q PL = 80,56 l/s;

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 16

Volumul bazinului de retentie este de 81 mc (~ 54 mp); Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 5.800 mc/an. BREVIAR DE CALCUL

A.ALIMENTARE CU APĂ

Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1:2006 “Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane şi rurale”, STAS 1343/2- 1989 “Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă pentru unităti industriale” şi STAS 1478/1990 “Alimentarea cu apă la constructii civile şi industriale”

Suprafata totală a zonei studiate este de 10.000 mp, cuprinzând o zona de locuinte cu functiuni complementare. Numãrul total de locuitori va fi de 40.

1.NECESARUL DE APĂ

Conform S.R. 1343/1-2006, necesarul de apă este de: N = N g+p ( i ) unde:

N g ( i ) – necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti şi publice

N g+p ( i ) = 1000

1 x N (i ) x [q g ( i ) + q p ( i )]

unde: N (i ) – număr de locuitori, estimat la 40.

q g1 + q p1 – debit specific, cantitatea medie zilnică de apă pentru nevoi gospodăreşti şi publice, egală cu 120 l/om zi – conform S.R. 1343/1-2006 – zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde. Conform precizărilor SR 1343/1-2006 debitele specifice au semnificatia :

q g – debit specific pentru nevoi gospodăreşti, precum şi pentru creşterea animalelor de pe lângă gospodăriile proprii ale locuitorilor.

q p – apă pentru nevoi publice: unităti publice şi fântâni de băut apă Necesarul de apă va fi:

N g+p = 000.1

1 x 40 x 120 = 4,80 mc/zi

2.DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi )

Q S ZI MED = k p x k s x N unde :

Kp =1,007 – coeficient ce ţine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune şi retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006 Ks =1,15 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343/1-2006

Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 4,80 = 5,56 mc/zi = 0,064 l/s

Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi ) Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED unde :

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 17

K ZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1-2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

Q S ZI MAX = 1,30 x 5,56 = 7,23 mc/zi = 0,084 l/s

Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h ) Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 8 unde :

K O = 2,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006, tabel 2.

QS ORAR MAX = 2,0 x 7,23 / 24 = 0,60 mc/h = 0,16 l/s

Debitele necesare sunt: Q S ZI MED = 5,56 mc/zi = 0,064 l/s Q S ZI MAX = 7,23 mc/zi = 0,084 l/s Q S ORAR MAX = 0,60 mc/h = 0,16 l/s

CANALIZARE MENAJERĂ

Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un numar de 40 locuitori. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat pentru etapa de perspectiva apreciata la:

Debitele evacuate sunt: Q U ZI MED = 5,56 mc/zi = 0,064 l/s; Q U ZI MAX = 7,23 mc/zi = 0,084 l/s; Q U ORAR MAX = 0,60 mc/h = 0,16 l/s.

CANALIZARE PLUVIALĂ Apele de ploaie din zona studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata, iar apoi descarcate in canalul de desecare Hcn 714, canal care traverseaza zona studiata. Evacuarea apelor pluviale se face printr-o gura de descarcare, pe care se amplaseaza cate o vana de inchidere ingropata. Apele de ploaie cazute in zona verde se vor descarca liber sistematizat in teren, fiind considerate conventional curate. Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, conform STAS 1846-2/2007 – „Canalizări exterioare” şi STAS 9470-73 - „Ploi maxime” debitul pluvial se calculează cu relatia:

Qpl = S x ø x I x m m = 0,8 daca t < 40 m

Suprafata totală a zonei studiate este de 10.000 mp, respectiv 1,00 ha. Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: Constructii S= 3.680 mp coef. de scurgere ø = 0,95 Drumuri S= 1.868 mp coef. de scurgere ø = 0,85 Zone verzi S= 4.452 mp coef. de scurgere ø = 0,05

Ø = 10000

05.0445285,0186895,0680.3 xxx  = 0,53

Clasa de importantă III => frecventa ploii de calcul 1/2. t =durata ploii

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 18

t=tcs + av

L =5+

42

270 = 12 minute

tcs =5 minute pentru zonă de ses va = 42 m/min -lungimea colectorului este de 270 m I= 190 l/sxha - pentru durata de 12 minute şi frecventa de 1/2 Q PL = 1,00 x 0,53 x 190 x 0,80 = 80,56 l/s = 0,081 mc/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an Vanual = 80,56 x 12 x 60 x 100/1.000 = 5.800 mc/an Volumul bazinului de retentie:

V = 2

1 x

c

r

t

t 2 x QPL x k1 =

2

1 x

12

202 x 80,56 x 0,06 = 81 mc (~ 54 mp)

d) Alimentarea cu energie electrică În zonă există un post trafo prefabricat, alimentat din linia de 20kV din zonă. De la postul trafo vor pleca rețele de joasă tensiune stradale de la care se vor realiza branșamente individuale la locuințe și la obiectivele de dotări și servicii.

Tot de la acest post trafo se va asigura și iluminatul stradal cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur sau de sodiu de 250W montate pe stâlpi. Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate și se vor executa de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. e) Telecomunicații si televiziune prin cablu La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde rețelele de telecomunicații și cablare TV din zonă. De la aceste rețele se vor realiza branșamente individuale la locuințe și la obiectivele de dotări și servicii. La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ). f) Gospodărie comunală

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 19

- Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 7% din suprafața privată ocupată de spații verzi. Se prevăd consolidări de maluri, plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent. - Spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi și plante decorative Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităților aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă și canalizarea. Prin adaptarea soluției de canalizare și alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale. Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract. Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul Refacerea peisagistică și reabilitarea urbană: nu e cazul Valorificarea potențialului turistic și balnear: nu e cazul Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicații și al rețelelor edilitare majore: zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la : 1.a. Soluțiile de urbanism propuse creează suportul pentru activități viitoare. Soluțiile de urbanism propuse creează suportul pentru activități viitoare. Elaborarea PUZ este determinată de intenția de a funcționa liza un perimetru extravilan în acord cu cerințele și tendința de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din perimetrul municipiului Timișoara, în care sunt foarte multe alte planuri similare aprobate. Modelarea propusă creează premize pentru protecția mediului, înțeles ca fiind de tip urban, cu condiția respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea și transportarea deșeurilor, precum și la factorii de potențial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier). 1.b. Se încadrează în documentațiile de urbanism cu caracter director. La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementărilor și restricțiilor impuse au stat câteva obiective principale: încadrarea în caracterul zonei precum și asigurarea îndeplinirii măsurilor legale și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute. 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosință teren arabil, dar nu este un teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulțumitoare. Se vor consulta și rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul și în ceea ce privește scoaterea terenului din circuitul agricol. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi și plantații de aliniament, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților de trai, cu conservarea factorilor de mediu. 1.d. Propunerile documentației de urbanism de extindere a zonei de locuințe nu afectează mediul.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 20

Apa: prin soluțiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră și pluvială) – se elimină posibilitatea de infiltrații în sol. Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulația autovehiculelor, funcțiunea fiind de locuire. Surse staționare nedirijate nu există; surse staționare dirijate: emisiile de poluanți antrenați de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon și oxizi de azot; surse mobile: autoturisme și autoutilitare care generează poluanți precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuție nu există, decât accidental de la pierderea de carburanți la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deșeurilor , se va întreține solul în spațiile verzi. Zgomot și vibrații: proiectul va respecta cerințele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfășura activități generatoare de zgomot. Radiații: lucrările propuse nu produc și nu folosesc radiații. Ca principale acte normative privind protecția mediului ce trebuie respectate, sunt precizate următoarele: - Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; - Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum și cele al O.U. 78/2000 privind regimul deșeurilor; - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; - Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) și STAS 6156/1986; - Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 și O. MAPM 1103/2003; - Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002; - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condițiilor impuse de Legea 426/2001; - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice locale sau județene. 1.e. Prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale. Managementul deșeurilor menajere: acestea vor fi colectate în recipiente cu această destinație și vor fi preluate de societăți autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit împrăștierea lor. Gospodărirea substanțelor periculoase și toxice: fiind o clădire de locuințe, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu se necesită măsuri speciale. Protecția calității apelor: prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale.

Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la: 2.a. Propunerile promovate prin documentația de față produc niște efecte ireversibile. Terenul agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creează locuri de

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare- extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

C.F. 438943, nr.cad. A715/1/10, S teren=10.000m2 beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe 21

muncă prin serviciile create. Probabilitatea de a afecta mediul este nulă – ca durată sau frecvență – ca atare nu se pune problema reversibilității efectelor (elementele componente rămân nenocive și deșeurile neutre se adună și se elimină în câteva minute) 2.b. Nu e cazul. Nu se pune problema cumulării efectelor, toate materialele utilizate, depozitate sau comercializate sunt inerte, neutre, netoxice, în general create și agrementate special pentru medii în care stau și locuiesc oameni. 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere, fiind la o distanță de peste 60km față de graniță. 2.d. Nu e cazul. Nici în condiții accidentale, nici în condiții normale natura activității nu afectează sănătatea oamenilor sau starea mediului înconjurător. 2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană. Efectele – ca areal de suprafață cât și ca număr de populație posibil afectat – sunt practice nule, neafectând practic nici măcar locuitorii din clădirile propuse. Toate spațiile vor fi încălzite, ventilate și se vor asigura toate normele P.S.I. necesare, clădirile vor fi incombustibile, materialele utilizate vor fi incombustibile sau greu combustibile, se va asigura dotarea P.S.I. necesară. 2.f. Nu e cazul. 2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale și nici patrimoniu natural care să fie afectat. Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (național, regional sau local) în zonă. Nu există caracteristici naturale speciale 2.f.ii – nu e cazul. Nu se depășesc standardele și valorile limită de calitate a mediului, pe parcela studiată nefiind activitate generatoare de noxe, risc poluare, accident, etc. 2.f.iii - nu e cazul. Este exclusă folosirea terenului în mod intensiv, procentul maxim de ocupare al terenului studiat cu construcții P.O.T. este sub 40%, rămân în zonă platforme, parcaje, spații verzi amenajate (peste 7,00%) 2.g. Nu e cazul. În zonă nu există peisaje cu statut de protejare (nici măcar local) deci nici național, comunitar sau internațional.

Din aceste considerente generale și specifice legislației de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiției, luând în considerare situațiile cu investiții similare; se apreciază că investiția este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului și se realizează pe o suprafață relativ mică.

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Principalele categorii de intervenție vor fi cele legate de modernizarea circulației, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spații verzi și zone construite, precum și asigurarea funcțiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări.

Întocmit, șef proiect, Arh. Cătălina BOCAN

Atasament: RLU_aferent_PUZ.pdf

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, S teren = 10.000m2, beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 1

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, extravilan Timișoara zona Torontal-Metro2 C.F. 438943 Timișoara, nr. cad. A715/1/10 S teren- 10.000m2

Beneficiari: TODEA DORINA și TODEA GHEORGHE Timișoara, str. Eneas, nr. 1, ap.1

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

aferent P.U.Z.

Această documentație este proprietatea intelectuală a Atelier CAAD S.R.L. și intră sub incidența legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parțială sau în totalitate a documentației

se poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus menționate

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, S teren = 10.000m2, beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 2

ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde

norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelelor reglementate: la nord-vest de drumul de exploatare DE715/1/8 (str. Maria Dogaru), la sud-est de canalul Hcn 714, la nord-est de drumul de exploatare DE 712/1, iar la sud-vest parcele private în PUZ aprobat.

Limita zonei studiate este figurată în planșa de REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic Zonal. Suprafața acestei zone este de 1 ha.

Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale construcțiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcționale menționate mai sus, eliberarea autorizațiilor de construcție se va face pe baza reglementărilor ce urmează. În acest perimetru se propune dezvoltarea unei zone cu funcțiunea de locuințe și funcțiuni complementare, cu un procent de ocupare maximă a terenului de 35%.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din extravilanul municipiului Timișoara.

PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCȚIONALE

Conținutul Regulamentului Pentru fiecare zonă funcțională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalități cap. 2 - Utilizarea funcțională cap. 3 - Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

În cap. 1 - Generalități se detaliază: art. 1 – tipurile de subzone funcționale art. 2 – funcțiunea dominantă a zonei art. 3 – funcțiunile complementare admise ale zonei. În cap. 2 – Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul zonei și subzonei, se pun în evidență: art. 4 – utilizări permise art. 5 – utilizări permise cu condiții art. 6 – interdicții temporare art. 7 – interdicții definitive (permanente). În cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor: 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii în completarea art. 17-24 din R.G.U. cu referire la: art. 8 – orientarea față de punctele cardinale art. 9 – amplasarea față de drumurile publice art. 10 – amplasarea față de căi navigabile existente art. 11 – amplasarea față de C.F. art. 12 – retrageri față de fâșia de protecție a frontierei de stat

art. 13 – amplasarea față de aeroporturi art. 14 – amplasarea față de aliniament art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art. 25 și 26 din R.G.U. cu referire la :

art. 16 – accese carosabile art. 17 – accese pietonale

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, S teren = 10.000m2, beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 3

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27, 28 și 29 din R.G.U. cu referire la:

art. 18 – racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente art. 19 – realizarea de rețele tehnico-edilitare art. 20 – proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 3.4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor în completarea art. 30,

31, 32 și 15 din R.G.U. cu referire la: art. 21 – parcelare art. 22 – înălțimea construcțiilor art. 23 – aspectul exterior art. 24 – procentul de ocupare al terenului 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri în completarea art.

33, 34 și 35 din R.G.U. cu referire la: art. 25 – parcaje art. 26 – spații verzi art. 27 – împrejmuiri.

Cap. 1 Generalități Art. 1. Tipuri de subzonă funcțională

În funcție de regimul de înălțime propus, în zona studiată se întâlnesc mai multe tipuri de subzone:

- subzona rezidențială propusă cu locuințe individuale cu funcțiuni complementare, cu acces public (de proximitate), servicii profesionale sau manufacturiere: clădiri P, P+1E, P+1E+M,(S)+P+1E,(S)+P+1E+M,( S)+P+1E+R, D+P+M, D+P+R

- subzonă de parcuri, grădini publice, scuaruri, spații verzi de aliniament propuse, marcate distinct. Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea rezidențială, zona fiind compusă din locuințe cu caracter urban cu regim de înălțime P, P+1E, P+1E+M, S/D+P, S/R+P+1E, D+P+M/R. Regim de înălțime admis este de 3 niveluri supraterane.

Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei studiate: - dotări servicii cu acces public (de proximitate), servicii profesionale sau manufacturiere, instituții de învățământ ( creșe, grădinițe, școli publice sau private) cu îndeplinirea condițiilor RLU. - spații verzi amenajate, terenuri de sport, locuri de joacă - accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje - rețele tehnico – edilitare și construcții aferente. Cap. 2 Utilizarea funcțională

Art. 4. Utilizări permise: Subzona rezidențială propusă cu locuințe individuale: clădiri P, S/D+P, P+1E, P+1E+M/R, S/D+P+1E,S/D+P+M/R. Regim de înălțime admis este de 3 niveluri supraterane.

- locuințe individuale cu caracter urban

- locuințe familiale cu maxim două unități locative – apartamente suprapuse sau locuințe cuplate

- conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjează zona de locuit: de ex. birouri, prestări servicii, cabinete medicale, alte funcțiuni similare, dacă implică maxim 10 persoane, își desfășoară activitatea doar la interior, nu afectează intimitatea locuirii pe parcelele învecinate (în caz contrar se va obține acordul vecinilor direct afectați)

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, S teren = 10.000m2, beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 4

- este permisă utilizarea unor spații de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerț, servicii sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii), au o suprafață utilă maximă de 80 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior,

- dotări admise zonei de locuit: spații verzi; locuri de joacă pentru copii; staționare autovehicule; instalații tehnico-edilitare necesare zonei; servicii profesionale sau manufacturiere (care nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate, au o suprafață utilă maximă de 160 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior); instituții de învățământ (creșe, grădinițe, școli publice sau private) cu îndeplinirea condițiilor RLU și asigurarea suprafețelor necesare în funcție de capacitate și normele în vigoare.

Subzona de parcuri, grădini publice, scuaruri, spații verzi de aliniament propuse, marcate

distinct.

- amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.) Această zonă poate fi ulterior relocată (parțial) de către administrația publică locală prin diferite proceduri.

- pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame). Art. 5. Utilizări permise cu condiții Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației din zona centrală, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

Art. 6. Interdicții temporare de construire

- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

Art. 7. Interdicții definitive de construire

Sunt interzise următoarele:

 altă tipologie de locuire

 activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 stabilimente pentru adulți: baruri de noapte, cazinouri, care își desfășoară activitatea în afara orelor uzuale de funcționare și care pot produce disconfort, în special fonic, pentru locuitorii zonei

 activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 stații de întreținere auto;

 lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau parcelele adiacente;

 ferme agro – zootehnice, abatoare;

 anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor

 panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri

 depozite de deșeuri. Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, S teren = 10.000m2, beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 5

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale. Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a

recomandărilor privind modul de viață al populației Ordinul nr. 119/2014. Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord. Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h. Se recomandă amplasarea casei în partea de nord a parcelei (acolo unde se poate), pentru o însorire de durată. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuit (locuințe și dotări adiacente) este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor.

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil Nu este cazul.

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R. Nu este cazul.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi Distanța față de axul pistei Aeroportului Utilitar Cioca este de 195 m.

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul.

Art. 14. Amplasarea față de aliniament Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel

privat) se va face respectând aliniamentul propus în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE (6 m).

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

- În cazul în care clădirile de locuit sunt izolate, distanța acestora față de proprietățile învecinate va fi de minim 2 m conform codului civil, pentru regim de înălțime P, P+M, iar pentru clădirile ce vor depăși regimul de înălțime P+M se va respecta h/2 din înălțimea la cornișă, respectiv minimum 4,00 m pentru P+1E+M/R, D+P+1E/M/R.

- În cazul în care clădirile de locuit sunt cuplate, distanța acestora față de proprietățile învecinate va fi de 2 m conform codului civil, pentru regim de înălțime P, P+M, iar pentru clădirile ce vor depăși regimul de înălțime P+M se va respecta h/2 din înălțimea la cornișă, respectiv minimum 4,00 m pentru P+1E+M/R, D+P+1E/M/R.

- Construcțiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele laterale ale acestora, în condițiile respectării prevederilor codului civil sau în aliniament, cu respectarea unei înălțimi maxime de 2.8 m.

- Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje sau clădiri cuplate, proiectarea trebuind să fie corelată.

- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, S teren = 10.000m2, beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 6

- Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătății.

Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

- clădirile principale se vor amplasa la o distanță de 10 m față de limită, conform planșei de reglementări, cu condiția să nu stânjenească însorirea pe parcela vecină;

- anexele gospodărești, garajele se vor amplasa la cel puțin 4,5 m față de limită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 2,8 m. Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcții existente aflate la stradă se va face doar cu condiția ca prin înălțimea și volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii și să nu fie perceptibilă din stradă. Se pot amplasa maxim 2 clădiri principale pe o parcelă.

Amplasarea clădirilor pe o parcelă în raport cu alte construcții se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 și RLU. Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea construcției celei mai înalte măsurată la cornișă sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai mică de 4,50 m. în cazul în care sunt încăperi principale (camere de zi, dormitoare) orientate spre spațiul dintre cele două clădiri, distanța minimă va fi de 6 m.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Este permis un singur acces carosabil la parcelă cu lățimea maximă de 3 m. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestuia. Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea de învelișuri permeabile. Se va respecta RLU (Uliu PUG et. III).

Art. 17. Accese pietonale Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale,

potrivit importanței și destinației construcției. Pentru accesul la parcelele din terenul studiat, se va prevede amenajarea de străzi noi.

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. Se va respecta RLU, Subzona Uliu (PUG Et. III)

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branșament și contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri

dedicate, situate în interiorul incintelor. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe

spațiul public. Fiecare unitate va dispune de un spațiu interior parcelei(eventual integrat în clădire) destinat

colectării deșeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spațiul public.

Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, S teren = 10.000m2, beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 7

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitorul P.U.Z., în întregime. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul lucrării.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran.

Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare. Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

Alimentare cu apă-canal În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată ale localităților Timișoara. Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru

producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat și racordul de

20kV aferent, din sursă SC ENEL ELECTRICA BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250 W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către SC ENEL ELECTRICA BANAT SA, conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în

zonă, pe baza propriilor studii. Rețea TVC În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană

de televiziune în cablu.

3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile. Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei. Se propune divizarea terenului în 12 loturi din care 1 va fi pentru spații verzi și 11 vor avea funcțiunea de locuire. Nu se admit dezmembrări sau unificări ulterioare ale parcelelor. Art. 22. Înălțimea construcțiilor

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, S teren = 10.000m2, beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 8

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere: - Înălțimea maximă admisă a clădirilor nu va depăși 17 m conform avizului Autorității Aeronautice Civile. - protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. - regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la S/D+P, P+1E, P+1E+M/R, S/D+P+1E,S/D+P+M/R. Regimul de înălțime admis este de 3 niveluri supraterane. - Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, care să păstreze un regim de înălțime similar. - în sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii. Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor a) Dispoziții generale Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Se va respecta RLU, ULiu – art 13. referitor la aspectul exterior al clădirilor noi. Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare. Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3m sau în podurile nemansardabile. b) Fațade Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea. Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde. c) Acoperișuri La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, excepție făcând casele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante maxim 40o – fie învelitori tip terasă. Cota la cornișă va fi la 3 – 3,5 m pentru case cu 1 nivel suprateran, 5,6 – 6,5 m pentru case cu 2 nivele supraterane și maxim 12 m pentru case cu 3 nivele supraterane. Înălțimea maximă admisă a clădirilor nu va depăși 17 m conform avizului Autorității Aeronautice Civile. Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”.

AA

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 272/2015 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare - extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, C.F. 438943, nr. cad. A715/1/10, S teren = 10.000m2, beneficiari: Todea Dorina și Todea Gheorghe

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 9

Învelitorile extinderilor construcțiilor sau ale garajelor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona are caracter rezidențial (locuințe) P.O.T. maxim = 35%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este 0,9 pentru locuințe individuale. 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Fiecare parcelă va conține obligatoriu un garaj sau loc de parcare pentru 2 mașini. În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita

proprietății. Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de

locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă).

Art. 26. Spații verzi Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200 m2 de lot. Zona verde aferentă acestei dezvoltări urbanistice se va realiza într-un procent de minim

10,00%.

Art. 27. Împrejmuiri Împrejmuirile spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o

parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației.

Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția urbanistică adoptată se înscrie în prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL – ETAPA 3 - Propuneri preliminare ce vor fi supuse spre avizare. Trasarea străzilor și respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție de proiectantul de specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.- ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit, șef proiect,

arh. Cătălina BOCAN

AA

Atasament: Referat.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2017-000314/ 18.01.2017

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Extravilan,

Zona Torontal - Metro 2, CF nr. 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2017-000314/ 13.01.2017, privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 07/ 19.03.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 03/ 10.03.2016, Avizul C.J. Timiş nr. 35/ 10.10.2016, Avizul de Principiu al A.A.C. Române nr. 30048 / 972/ 29 noiembrie 2016;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1304 din 06.04.2015 prelungit pana la data de 05.04.2017, precum și Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin Decizia de încadrare nr. 16/ 14.03.2016;

Documentaţia PUZ „Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara, beneficiari Todea Dorina şi Todea Gheorghe, proiectant S.C. ATELIER CAAD S.R.L, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna mai 2015, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, pe perioada căreia s-au formulat sugestii şi obiecţii din partea unui vecin cu privire la drumul de acces din Calea Torontalului, prin adresa nr. WW2015-001061/ 20.05.2015, transmisa pe mail-ul [email protected], etapa finalizata prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în data de 18.06.2015, a Raportului informarii şi consultarii publicului cu nr. UR2015-5840/18.06.2015;;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/29.07.2016, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ și RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 138/2012), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica;

Având în vedere obiecţiunile referitoare la drumul de acces din Calea Torontalului formulate de dl. Cătălin Chitu, iniţiatorul Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. RU2015 - 000253/02.06.2015. După transmiterea răspunsului, nu s- au mai înregistrat alte obiecţii.

Planul Urbanistic Zonal „Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara, este elaborat de proiectantul Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 272/2015, la cererea beneficiarilor Todea Dorina şi Todea Gheorghe.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara, este situat în nord-vestul municipiului Timişoara, amplasat în stânga faţă de Calea Torontalului, DN6, Timişoara – Sânnicolau Mare. Vecinătăţile amplasamentului sunt: la nord-vest drumul de exploatare DE715/1/8 (str. Maria Dogaru) şi parcele private în PUZ aprobat, la sud-est canalul Hcn 714, la nord-est drumul de exploatare DE 712/1 şi parcele private în PUZ aprobat cu HCL nr.374/25.07.2006 , la sud-vest parcele private în PUZ aprobat cu HCL nr. 374/25.07.2006. Suprafaţa terenului este de 10.000 mp.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “ Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat este înscris în C.F. nr. 438943, nr. cad. 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), teren extravilan în suprafaţă de 10.000 mp, proprietari Todea Dorina, cotă actuală 1/2 şi Todea Gheorghe cotă actuală 1/2, şi se afla sub incidenta art. 3 alin. (1) din Legea 17/2014.

Planul Urbanistic Zonal “Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara, propune pentru acest teren o zona rezidenţială cu dotări şi servicii publice, cu regim de înălţime maxim de S/D+P+E+Er/M.

Propunerea de rezolvare a accesibilităţii terenurilor din zona studiată prin documentaţia de faţă presupune realizarea unei trame stradale pornind de la P.U.Z.-ul director şi PUZ-urile avizate ulterior.

Accesul pe parcela se poate face din DE 715/1/8, iar accesul la fiecare parcela se va realiza dintr- un drum cu profil stradal de 12 metri, propus prin documentaţia de urbanism alăturată, aprobata prin HCL 374/2006, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2015-0002851 / 05.11.2015.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit prin HCL nr. 107/2014.

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

Indicii propuşi prin documentaţie: - pentru loturile 1 – 11 POT max = 35 %; CUT max = 0.9; Regim de înălţime max (S/D)+P+1E+Er/M; H max = 17.00 m; H cornisa = 12.00 m; Retragere minima fata de aliniament 6,00m, retrageri minime fata de limitele laterale conform

plansei ,,Reglementari urbanistice”, retrageri minime fata de limitele posterioare minim 10,00 Spaţiile verzi şi plantate se vor asigura pe lotul nr. 12, reprezentând min 10.02 % din suprafata de

teren reglementatǎ prin PUZ (conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin Decizia de încadrare nr. 16/14.03.2016)

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizaţia de Construire se va putea emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public. Conform Avizului Consiliului Judetean Timis cu nr. 35/10.10.2016, se conditioneaza autorizarea construirii obiectivelor dupa realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurǎrii acceselor din domeniul public conform planşei ,,Proprietatea asupra terenurilor”.

Terenul va fi introdus în intravilanul municipiului Timişoara prin grija beneficiarului si va fi impozitat conform zonei D de impozitare.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1)din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Planul Urbanistic Zonal “Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”,

Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara, având ca beneficiari Todea Dorina și Todea Gheorghe, întocmit conform proiectului nr. 272/ 2015, realizat de S.C. ATELIER CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

2. Se stabilesc condiţiile de construire - pentru loturile 1 – 11: regimul de înălţime de max. (S/D)+P+E+Er/M, H max = 17.00 m, H cornişă = 12.00 m, accese auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2015-0002851/ 05.11.2015, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT de max 35 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0.9. Spaţiile verzi şi plantate se vor asigura pe lotul nr. 12, reprezentând min 10.02 % din suprafata de teren reglementatǎ prin PUZ (conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin Decizia de încadrare nr. 16/14.03.2016);

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal “Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat este înscris în C.F. nr. 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), teren extravilan în suprafaţă de 10.000 mp, proprietari Todea Dorina cotă actuală 1/2 şi Todea Gheorghe cotă actuală 1/2, şi se afla sub incidenta art. 3 alin. (1) din Legea 17/2014.

4. Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public. Conform Avizului Consiliului Judetean Timis cu nr. 35/10.10.2016, se condiţioneaza autorizarea construirii obiectivelor dupa realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurǎrii acceselor din domeniul public conform planşei ,,Proprietatea asupra terenurilor”.

5. Terenul va fi introdus în intravilanul municipiului Timişoara prin grija beneficiarului si va fi impozitat conform zonei D de impozitare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal “Zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 (nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Liliana IOVAN

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact – L.I..