keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 546/24.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timişoara

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 546/24.10.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. UR2018-016370/08.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-016370/08.10.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-016370/08.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 03/ 01.02.2018, precum şi de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 3081 din 18.07.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timişoara, având ca beneficiar pe JICHICI CIPRIAN şi GOIDACI GABRIELA, întocmit conform proiectului nr. 196/JCH/17, realizat de SC RD SIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim P+2E, Hmax = 10,5 m, accesul auto şi pietonal se va realiza din str. Alexandru Odobescu, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-002844/31.08.2017, cu condiţia ca, terenul aferent obiectivului şi care va fi afectat de trama stradală de perspectivă aşa cum este propus în planşa nr. 04.1.A - Proprietatea asupra terenului", se va trece cu titlu gratuit, în proprietatea municipalităţii (la documentatie a fost depusă Declaraţia notarială nr. 1145/23.02.2018 a domnului JICHICI CIPRIAN şi doamnei GOIDACI GABRIELA, proprietari asupra terenului reglementat prin PUD, prin care se obligă să renunţe, la solicitarea Primăriei Municipiului Timişoara sau la data executării drumului propus la suprafaţa de 25 mp din terenul proprietate, afectată de lărgirea drumului, în favoarea Municipiului Timişoara), realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax propus = 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax propus = 1, spatii verzi si plantate minim 35% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea o perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 762 mp (suprafata masurata 818 mp), este înscris în CF nr. 433094 Timisoara, nr. cad. 433094 (CF vechi nr. 134487, nr. top 12549/1/1; 12549/2/1; 12550/2/2) în suprafata de 341 mp (suprafata masurata 373 mp), in CF nr. 442443 Timisoara, nr. cad. 442443 în suprafata de 115 mp (suprafata masurata de 122 mp) şi în CF nr. 442480 Timisoara, nr. cad. 442480 în suprafaţă de 306 mp (suprafaţa măsurată de 323 mp), teren intravilan situat în str. Odobescu nr. 54, Timişoara, proprietari fiind JICHICI CIPRIAN-CORNELIU şi GOIDACI GABRIELA-ROXANA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I I Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului;
- Beneficiarilor JICHICI CIPRIAN şi GOIDACI GABRIELA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: 04.1.A_PROPRIETATEA_ASUPRA_TERENURILOR.pdf

GSPublisherVersion 284.0.82.100

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 04.1.A

Timisoara, str. Odobescu, nr.54 CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

1:1000

Proiect nr.:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data: Martie 2018

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Razvan NegrisanuSpecialist RUR

PUD

196/JCH/17 A3

Denumire: Construire locuință unifamiliala P+2E

Beneficiar: JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA

Adresa:arh. Răzvan Negrișanu

arh. Ramona Izvernari

arh. Ramona Izvernari

terenuri din domeniul public al municipiului

INSTITUTII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC: E-educatie SURSA - PUG Timisoara, etapa 3, U06_PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR Nota: au fost folosite informatii puse la dispozitie de Primaria Municipiului Timisoara. Proiectantul isi asuma dreptul de a se baza pe aceste date si informatii si a le considera exacte si complete. Proiectantul nu isi asuma responsabilitatea pentru exactitatea si corectitudinea informatiilor preluate din documentele publice avute la dispozitie.

terenuri in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice

terenuri in proprietatea privata a persoanelor fizice, afectate de drumul de perspectivă

10 50m205

limita de proprietate studiata

54

str. Alexandru Odobescu

str. Coriolan Baran

E

E

E

drum de perspectivă

str. Alexandru O dobescu

str . R

om ulu

s

str . V

irgi l O

niti u

LEGENDA

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E STRADA ODOBESCU nr.54, MUN. TIMISOARA CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

PLAN URBANISTIC DE DETALIU 11

64

62

60

21

19

17

48 48A

46

56

58

19

52

50

51

49

47

45

10 /8

A8

32

34

15

13

38

42

40

44

41 43

37

39

11 A

35A

32 9

45A

8

6

4

5

drum de perspectiv ă

mio studio de arnitectura
  • 04.1.A PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Atasament: 03.1.A_REGLEMENT_RI_EDILITARE.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/7D78F72184676064C2258287004E0808/03.1.A_REGLEMENT was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: 02.2.A_Reglement_ri_urbanistice.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/7D78F72184676064C2258287004E0808/02.2.A_Reglement was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: 02.1.A_REGLEMENTARI_URBANISTICE_(1).pdf

GSPublisherVersion 284.0.82.100

REGLEMENTARI URBANISTICE 02.1.A

Timisoara, str. Odobescu, nr.54 CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

1:1000

Proiect nr.:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data: Martie 2018

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Razvan NegrisanuSpecialist RUR

PUD

196/JCH/17 A3

Denumire: Construire locuință unifamiliala P+2E

Beneficiar: JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA

Adresa:arh. Răzvan Negrișanu

arh. Ramona Izvernari

arh. Ramona Izvernari50m20105

LEGENDA

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E STRADA ODOBESCU nr.54, MUN. TIMISOARA CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

zona implementare constructii noi P+2E

acces auto propus

zona implantare constructii noi P spatiu verde

acces pietonal propus

teren viran

limita de proprietate studiata

spatiu verde existent in spatiul public

circulatie auto circulatie pietonala

functiune rezidentiala - regim < 3E

functiuni comerciale si servicii institutii si servicii publice

functiune rezidentiala - regim ≥3E

REGIM INALTIME P+2E BILANT TERITORIAL

NUC existent- propus spre pastrare NUC existent- propus spre taiere

terenuri in proprietatea privata a persoanelor fizice, afectat de trama stradală de perspectivă

EXISTENT

Suprafata teren in studiu MP.SUPRAFETE

100,00% Constructii

C.U.T. maxim propus P.O.T. maxim propus

762,00

40,00% 1,00

762,00 100,00% MP. PROPUS

Alei, platforme Zona verde

25% 35%

190,50 266,70

40%304,80- -

- -

terenuri in proprietatea privata a persoanelor fizice ce se va trece cu titlul gratuit în proprietatea municipalității la data execuției străzii conform avizului nr.DT2017- 002844/31.08.2017

--

90 cm1,5 5,5

1,5

1,5 5,5

1,5

9

10,1

9,0

str. Coriolan Baran

str . R

om ulu

s

str. Alexandru Odobescu

str . V

irgi l O

niti u

str . R

om ulu

s

str. Alexandru O dobescu

P+2E locuire

Hmax=10,5m

S+P+1 locuire

s. medie

P+1 gradinita s.buna

P+1 liceu

s.buna

P+1 liceu

s.medie

P+2 liceu

s.medie S+P scoala s.buna

P+2 gradinita s.buna

S+P locuire

s.f.buna

S+P locuire s.rea

P locuire

s.medie

P locuire

s.medie

S+P locuire

s.medie

D+P locuire

s.medie

D+P locuire

s.f.buna

S+P locuire

s.f.buna

D+P locuire s.buna

D+P locuire

s.f.buna

D+P+1 locuire

s.medie

D+P+1 locuire

s.medie

D+P locuire

s.medie

P locuire

s.medie

P+M locuire s.buna

D+P locuire

s.medie

D+P locuire

s.medie

D+P locuire

s.medie

D+P locuire

s.medie

D+P locuire

s.medie

D+P locuire s.buna

D+P+1 locuire s.buna

D+P locuire s.rea

P locuire s.buna

P locuire

s.medie

P locuire s.buna

P locuire

s.medie

S+P locuire s.buna

P locuire

s.medie

S+P locuire

s.medie

S+P+1 locuire

s.medie

S+P+1+M locuire

s.f.buna

P locuire

s.medie

D+P locuire

s.f. buna

D+P locuire s.buna

15,8

20,0

26 ,9

5,4 10

,8

17,3 27 ,0

9,6

16 ,2

7,5

teren privat afectat de trama stradală de perspectivă

drum nou propus profil tip 8,5 m

conform avizului nr.DT2017-002844/31.08.2017

CALCAN existentCALCAN

existent

CFnr. 433094, CFnr. 442443, CFnr. 442480 A teren= 762mp

POT= 40%, CUT=1,00 REGIM INALTIME P+2E, H max= 10,5m

P -» H max= 4m

4

6

8

45A

32

35A

11 A

39

37

43

41

44

40

42

38

13

15

32

A8

10 /8

45

47

49

51

50

52

58

56

46

48A

48

17

19

60

62

7B

54

11

P locuire

Hmax=4m

19

S+P+4 locuire

s.medie

P anexe

Hmax=3

dru m d

e p ers

pec tivă

mio studio de arnitectura
  • 02.1.A REGLEMENTARI URBANISTICE (1)

Atasament: 01.1.A_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

GSPublisherVersion 284.0.82.100

SITUATIA EXISTENTA 01.1.A

Timisoara, str. Odobescu, nr.54 CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

1:2000, 1:100000

Proiect nr.:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data: Martie 2018

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Razvan NegrisanuSpecialist RUR

PUD

196/JCH/17 A3

Denumire: Construire locuință unifamiliala P+2E

Beneficiar: JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA

Adresa:arh. Răzvan Negrișanu

arh. Ramona Izvernari

arh. Ramona Izvernari 100m5 10 20 50

LEGENDA

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E STRADA ODOBESCU nr.54, MUN. TIMISOARA CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

PUG Timisoara- aprobat HCL 157/2002, prelungit HCL 107/2014 - EXTRAS UTR 47

Ca baza grafica s-a utilizat un EXTRAS din PUZ ZONA ODOBESCU, TIMISOARA - PLANSA DE REGLEMENTARI

aprobat prin HCL 96/1998, preluat de PUG

limita studiu parcela in studiu

Noul PUG Timișoara - Revizia 3 - Zonificare propusă

PUZ aprobat HCL 96/ 1998 EXTRAS

artera de circulatie nou propusa, PTT 47 cf. PUG Timisoara, etapa 3,

U05_TRAFIC LA NIVEL DE ORAS (baza- PUZ aprobat prin HCL 96/1998,

preluat de PUG) PUD aprobat HCL 235/ 2008

S- 13

S- 13

mio studio de arnitectura
Str, Independentei UTR 47
  • 01.1.A SITUATIA EXISTENTA

Atasament: 06.2.A_ZONE_VERZI_EXISTENTE.pdf

GSPublisherVersion 284.0.82.100

ZONE VERZI EXISTENTE 06.2.A

Timisoara, str. Odobescu, nr.54 CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

1:2000

Proiect nr.:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data: Martie 2018

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Razvan NegrisanuSpecialist RUR

PUD

196/JCH/17 A3

Denumire: Construire locuință unifamiliala P+2E

Beneficiar: JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA

Adresa:arh. Răzvan Negrișanu

arh. Ramona Izvernari

arh. Ramona Izvernari

limita studiu parcela in studiu

NUC existent pe parcela in studiu

zona cu pronuntat caracter vegetal, propus spre pastrare si potentare

terenuri in proprietatea privata a persoanelor fizice, afectat de lărgirea tramei stradale de perspectivă

poluare sonora (gradinita, scoala)

100m5 10 20 50

LEGENDA

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E STRADA ODOBESCU nr.54, MUN. TIMISOARA CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

4

3

1

2

1 3

42

drum de perspectiv ă

mio studio de arnitectura
TI e NNE
  • 06.2.A ZONE VERZI EXISTENTE

Atasament: MEMORIU_Justificativ.pdf

Pr. Nr. 196/JCH/17

1

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E

AMPLASAMENT: Timișoara, str. Odobescu, nr.54

(CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480)

BENEFICIAR:

JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA

FAZA: P.U.D.

DATA: Martie , 2018

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 196/JCH/17

2

FOAIE DE CAPĂT

DENUMIREA LUCRĂRII PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E

AMPLASAMENT TIMIȘOARA, str. Odobescu, nr.54

(CF nr.433094 - nr. top. 12549/1/1; 12549/2/1; 12550/2/2 , CF nr. 442443 - nr. top. 442443, CF nr. 442480 - nr. top. 442480)

BENEFICIAR

JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA

PROIECTANT

GENERAL

S.C. RD SIGN S.R.L.

Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14

arh. Negrișanu Răzvan

FAZA DE PROIECTARE P.U.D.

DATA ELABORĂRII Martie, 2018

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 196/JCH/17

3

BORDEROU

PIESE SCRISE

Cerere

Foaie de titlu

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism nr. 4586 din 02.11.2016 cu prelungire

Plan de încadrare în zonă PMT

Plan de situație PMT

Extras de carte funciară 433094

Extras de carte funciară 442443

Extras de carte funciară 442480

Extras de carte funciară 438416

Memoriu justificativ

Memoriu nonthenic

Aviz C.T.A.T.U. nr.03 din 01.02.2018

Raportul informării și consultării publicului nr.UR2017-

018765/11.12.2017

Aviz Mediu nr.3081/18.07.2017

Aviz de protecție civilă nr.4321424 din 08.08.2017

Aviz de securitate la incendiu nr.4321423 din 07.08.2017

Aviz Sanitar nr.15.021/424/22.08.2017

Aviz de principiu mediu urban nr.1128/05.10.2017

Aviz de principiu drumuri nr.1049/28.09.2017

Aviz circulație nr.DT2017-002844/31.08.2017

Aviz pentru rețele existente nr.735 din data de 27.07.2017

Aviz UNIC nr.735 din data de 27.07.2017

 aviz TELEKOM nr.1335

 aviz R.A.T.T. nr. UR2017-00-9126 din 16.06.2017

 aviz E-distribuție Banat nr.189851837/11.07.2017

 aviz DELGAZ GRID nr.2925, 6/26/2017

 aviz COLTERM UR2017 – 009126/09.06.2017

 aviz AQUATIM nr.15669/20.06.2017 UR2017-009126

Adeverință fond funciar nr. DO2017-1564/06.09.2017

Adeverință direcția clădiri, terenuriși dotări diverse nr.CT2017-

005328/04.09.2017

Adeverință serviciul juridic nr.SC.2017-21526/05.09.2017

Plan de amplasament OCPI CF 442443

Plan de amplasament OCPI CF 442480

Plan de amplasament OCPI CF 433094

Studiu geotehnic

Declarație notarială

Taxă R.U.R.

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 196/JCH/17

4

PIESE DESENATE

Situația existentă

Reglementari urbanistice

Reglementări urbanistice

Reglementări edilitare

Proprietatea asupra terenurilor

Mobilare

Tipologii de ocupare a terenului și aliniamente

Zone verzi existente

01.1.A

02.1.A

02.2.A

03.1.A

04.1.A

05.1.A

06.1.A

06.2.A

Întocmit,

Arh. Ramona Izvernari

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 196/JCH/17

5

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA - P+2E

Beneficiar: JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA

Elaborator: S.C. RD SIGN S.R.L.

Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14

Data elaborării: Martie, 2018

1.2. Obiectul lucrării

Solicitări ale temei program:

Prezenta documentație are ca obiect întocmirea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru terenul

situat în Timișoara, str. Odobescu, nr.54, identificat prin CF nr.433094 - nr. top. 12549/1/1;

12549/2/1; 12550/2/2 , CF nr. 442443 - nr. top. 442443, CF nr. 442480 - nr. top. 442480, în

vederea realizării obiectivului “ CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E”.

Obiectul Planului Urbanistic de Detaliu constă în analizarea și evaluarea problemelor

funcționale şi tehnice de pe parcelă, ținându-se cont de strategia de dezvoltare urbană a

administrației locale.

Prin prezentul plan urbanistic de detaliu se stabilesc condițiile pentru:

 utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 reglementarea caracterului terenului studiat;

 trasarea arterei de circulație propusa prin PUZ aprobat prin HCL 96/1998, preluat de

PUG, in raport cu situația propusă;

 modul de ocupare a terenului în raport cu contextul construit și vegetal existent.

Conform PUG aflat în stadiul de elaborare/avizare, terenul studiat se încadrează în zona

Elisabetin, unitatea teritoriala de referinta 47 și are urmatoarele caracteristici:

- încadrat în zona de locuințe cu dotari de interes local;

- zona studiată prin PUZ aprobat prin HCL 96/1998, preluat de PUG;

- teren afectat de strada propusa, profil transversal - latime 8,5m , conform avizului

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 196/JCH/17

6

nr.DT2017-002844/31.08.2017;

- teren situat la limita ZCP14- Ansamblul sudic extins al Cartierului Elisabetin (zona

construită protejata propusa spre clasare).

Conform Art.24 – R.G.U. - se vor respecta normele de însorire și iluminat natural, se

admite ca distanța minimă între construcțiile de pe aceeași parcelă, jumătatea construcției celei

mai înalte, dar nu mai mică de 3,00m.

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

Pentru întocmirea documentației s-au studiat documentațiile urbanistice valabile în zona

studiată, care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:

• Planul Urbanistic General Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL

107/2014;

• Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG/16 iulie 1996;

• Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL

61/28.02.2012;

• Noul Plan Urbanistic General Timișoara, disponibil pe site-ul Primăriei Timișoara;

• Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 96/1998 – PUZ ZONA ODOBESCU- TIMISOARA.

3.SITUAȚIA EXISTENTĂ

Amplasamentul studiat este identificabil prin CF nr.433094 - nr. top. 12549/1/1;

12549/2/1; 12550/2/2 , CF nr. 442443 - nr. top. 442443, CF nr. 442480 - nr. top. 442480 si are o

suprafață de 762 mp. Accesul auto și cel pietonal pe parcelă se fac de pe strada Alexandru

Odobescu. Terenul este liber de constructii.

Vecinătăți:

- La Nord- Est: strada Alexandru Odobescu;

- La Nord- Vest: parcela cu nr.cad. 443307/ nr.stradal 52 si parcela cu nr. stradal 50;

- La Sud- Vest : parcela cu nr.cad. 439086/ nr. top 12550/1;

- La Sud-Est: intrare auto cu acces restrictionat (catre gradinita), parcela cu nr.cad.

438416.

Zona studiată prin P.U.D. este situată în intravilanul municipiului Timișoara, în cartierul

Elisabetin, partea de sud- vest a orașului Timișoara.

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 196/JCH/17

7

Conform PUG Timișoara amplasamentul se încadrează în UTR nr.47, Zonă pentru

locuințe și funcțiuni complementare.

Terenul se învecineaza cu construcții de joasă înălțime (regim P si P+1).

Către Sud-Est este bordat de o intrare auto și pietonala, cu acces restricționat, către o

grădiniță cu program prelungit, iar către Vest se învecinează (indirect) cu o serie de obiective de

utilitate publică (educație) : grădiniță cu program prelungit, liceu și scoala, care constituie o

sursă de poluare fonică pe timpul zilei, în cursul săptămânii.

Terenul este situat într-o zonă cu pronunțat caracter vegetal, propusă spre păstrare și

potentare. De asemenea, beneficiază de prezența a cinci nuci, dintre care patru sunt propuși

spre păstrare.

Din punctul de vedere al ocupării terenului, parcela în studiu se află la limita a două

tipologii de ocupare: către strada Alexandru Odobescu se remarcă o tipologie de ocupare cu

clădirea principală pe aliniament, definind un front stradal continuu și bine conturat. Către Sud,

se configureaza o tipologie de ocupare a terenului diferită, raportată la drumurile existente:

- Intrare auto dinspre strada Alexandru Odobescu;

- Intrare auto dinspre strada Corbului.

Tipologia se definește prin ocupare independentă a parcelei sau prin orientarea către aceste

două drumuri, constituind precedent urban.

Inițiatorul actualei documentații este beneficiarul proiectului.

4. REGLEMENTĂRI

Prin prezentul plan urbanistic de detaliu se stabilesc condițiile pentru:

- utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare;

- reglementarea caracterului terenului studiat;

- modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;

- realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri

adecvate;

- amenajarea terenului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

Din punct de vedere funcțional în această zonă pot fi admise următoarele utilizări ale

construcției:

- locuințe și funcțiuni complementare zonei de locuit : comerț, alimentație publică, servicii,

administrație, cultură, culte, învățământ, sănătate, spații verzi, locuri de joacă pentru copii,

staționare autovehicule, instalații tehnico-edilitare.

Funcțiunea propusă prin PUD este „Construire locuință unifamilială P+2E”.

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 196/JCH/17

8

Amplasarea noii construcției se face ținând cont de limitele de proprietate, de fondul

construit existent și de caracteristicile generale ale parcelei.

Către strada Alexandru Odobescu se intenționează reîntregirea frontului stradal prin

amplasarea corpului de parcare pe aliniament. Corpul principal de clădire este propus în spatele

parcelei, și ocupă o zonă strâmtă, bordată de calcane sau clădiri anexe aflate în stare medie

sau precară. Volumul propus întoarce spatele acestor limite și este orientat către grădină și

către viitorul drum propus a fi deschis pe actuala poziție a intrării auto către grădiniță.

Această propunere vine atât în întâmpinarea viitoarelor modificări urbanistice propuse

prin studiile de urbanism existente, cât și în prelungirea unor tendințe de ocupare a terenului

deja existente în zonă.

Astfel:

- La Nord- Est: la strada amplasare pe aliniament, conform tipologie existente; în zona

din spate amplasarea pe limita de proprietate și calcan existent;

- La Nord- Vest: amplasarea pe limita de proprietate; către zona din spate există

calcan, la distanța de 1m;

- La Sud- Vest : parcela pe limita de proprietate;

- La Sud-Est: retragere de 90 cm.

- de la limita de proprietate, pentru a permite ulterior deschiderea drumului prevazut

prin PUZ aprobat prin HCL 96/1998.

Prin proiect împreuna cu avizul de circulație nr.DT2017-002844/31.08.2017 se prevede

cedarea unei fâșii de 90cm pe limita de proprietate Sud-Est.

Accesele pe parcelă sunt organizate în felul următor:

- 1 acces auto și 1 acces pietonal dinspre strada Alexandru Odobescu.

Bilanț teritorial:

Situație

existentă

Situație

propusă

%

Teren studiat 762 mp 762 mp 100,00%

Construcții (Ac) 0 mp 304,80 mp 40,00%

Alei/platforme 0 mp 190,50 mp 25,00%

Spații verzi 0 mp 266,70 mp 35,00%

Indici urbanistici:

POT (procent de ocupare a terenului) max 40%

CUT (coeficient de utilizare a terenului) Max. 1,00

REGIM DE ÎNĂLȚIME (maxim) maxim P+2E

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 196/JCH/17

9

NOTA: Bilanțul teritorial este raportat la suprafața din CF și nu ia în calcul suprafața care

se va ceda pentru realizarea drumului prevăzut prin PUZ aprobat prin HCL 96/1998.

Pentru deservirea edilitară a construcțiilor propuse prin prezenta documentație, se vor

propune următoarele lucrări cu caracter tehnico- edilitar:

- racordarea la rețeaua publică de apă/ canal, existentă pe Strada Alexandru Odobescu, cu

extinderile și branșamentele aferente;

- branșarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a orașului, rețea existentă pe Strada

Alexandru Odobescu;

- alimentarea cu gaze naturale se va realiza din rețeaua de distribuție existentă în zonă;

- colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale, urmând a fi

evacuate periodic;

- rețelele de telefonie și rețelele de televiziune prin cablu, existente în zonă, vor face posibilă

branșarea obiectivelor propuse la aceste rețele.

De menționat este faptul că dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform

proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii

rețelelor edilitare.

5. CONCLUZII

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație,

au stat următoarele obiective principale:

- realizarea unei dezvoltări corelată cu necesitățile beneficiarilor, cu legislația în vigoare

și cu tendințele de dezvoltare urbană a zonei;

- corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;

- rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor

legate de mediu.

Întocmit,

Specialist RUR

Arh. Răzvan Negrișanu

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Atasament: Memoriu_nontehnic_-_drum.pdf

1

MEMORIU NONTEHNIC

Parcela studiată în suprafața de 762 mp este amplasată pe un colț format de strada

Alexandru Odobescu și aleea de acces la Grădinița cu program prelungit nr.14. De perspectivă

aceasta alee se poate transforma într-un drum de legătură între strada Corbului si strada

Alexandru Odobescu. In momentul de fața acest drum nu este justificat, deoarece ar aduce

trafic auto in interiorul unui cvartal ocupat exclusiv de instituții de învățământ si sănătate. Un

argument suplimentar ca acest drum să nu se constituie este faptul ca in prezent instituțiile

funcționează doar in regim semideschis deoarece la ambele capete ale drumului de perspectivă

există un control al accesului prin porți si bariere care securizează incinta.

Deși oportunitatea drumului nu este justificată, beneficiarii sunt de acord sa păstreze o

rezerva de teren cu lățimea de 90cm care sa permită constituirea drumului de perspectiva si se

obligă să o cedeze cu titlu gratuit la momentul executării drumului, in conformitate cu avizul

comisiei de circulație nr.DT2017-002844/31.08.2017.

Deoarece prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se reglementează doar modul de

ocupare al parcelei, propunerea la nivelul tramei stradale de perspectivă este cu caracter

orientativ și nu normativ.

Soluția urbanistică, neconvențională, adoptată prin Planul Urbanistic de Detaliu, are in

vedere medierea între caracterul bine definit al zonei, vegetația consistentă existentă pe parcelă

și proiectele de perspectivă ale municipalității. Locuința propusă ocupă zonele cele mai

defavorabile ale sitului negociind relația intre țesutul urban existent cu un aliniament bine definit

și arbori maturi prezenți pe amplasament.

Întocmit,

Specialist RUR

Arh. Răzvan Negrișanu

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Atasament: AVIZ_Juridic_Odobescu_54_Jichici.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-016370/08.10.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 10.10.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Costruire locuință unifamilială P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară 433094 Timişoara, nr. cadastral 433094, terenul în suprafață de 341 mp (masurată 373 mp) categorie de folosință arabil intravilan este proprietatea doamnei Goidaci Gabriela Roxana şi a domnului Jichici Ciprian Corneliu — beneficiarii documentației. Cartea Funciară 442443 Timişoara, nr. cadastral 442443, terenul în suprafață de 115 mp (măsurată 122 mp), categorie de folosință arabil intravilan este proprietatea doamnei Goidaci Gabriela Roxana şi a domnului Jichici Ciprian Corneliu — beneficiarii documentației. Cartea Funciară 442480 Timişoara, nr. cadastral 442480, terenul în suprafață de 306 mp (măsurată 323 mp), categoria de folosință curți construcţii și arabil intravilan, este proprietatea doamnei Goidaci Gabriela Roxana şi a domnului Jichici Ciprian Corneliu — beneficiarii documentației. De asemenea, din examinarea cărtilor funciare (datate 14.09.2018) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-016370/08.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Costruire locuință unifamilială P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentatiei având calitatea de proprietari asa cum rezultă din C.F. nr. 433094, 442443, 442480 cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Costruire locuinţă unifamilială P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN A UV Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: RAPORTUL_INF_SI_CONSULT_ETAPA_1_PUD_ODOBESCU_54.pdf

JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 internet:www.primariatm.ro Nr. UR2017-018765/11.12.2017 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: - PUD- „Construire locuinta unifamiliala P+2E”; - Amplasament: str. Odobescu nr. 54, Timisoara; - Beneficiari: JICHICI CIPRIAN, GOIDACI GABRIELA - Proiectant: SC RD SIGN SRL; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul, Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 17.11.2017 — 08.12.2017, la documentația disponibilă in cadrul Compartimentului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afișată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate și a fost afişat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro; Proprietari notificați: e Proprietari imobil str. Alexandru Odobescu nr. Sl — Dragomirescu Dan Alexandru, Dragomirescu Monica Cristina, Ionascu Mariana, Bayer Ecaterina; e Proprietar imobil str. Alexandru Odobescu nr. 52 — David Maria e BRD - GROUP SOCIETE GENERALE SA - str. Alexandru Odobescu nr. 52; e Asociatia de proprietari str. Alexandru Odobescu nr. 50; e Proprietarl imobil str. Alexandru Odobescu nr. 56 — Sala Bogdana Consuela Izabela, Sala Tudor — Andrei - Florian; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUGPUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat sugestii si/sau obiectii cu privire la aceasta investitie. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/2016 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația PUD „Construire locuinta unifamiliala P+2E str. Odobescu nr. 54, Timisoara, beneficiari JICHICI CIPRIAN, ant le GABRIELA, proiectant SC RD SIGN SRL, a fost ŞEF BIROU LILIANA IOVAN ROMÂNIA Red/Dact L.[.. —2ex

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2 1

UR2018-016370/ 08.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str.

Odobescu nr. 54, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-016370/08.10.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, prin care se propune construirea unei locuinţe unifamiliale în regim de maxim P+1E (conform PUG - regim maxim admis P+2E);

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-016370/02.10.2018, privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 03/ 01.02.2018, precum şi de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 3081 din 18.07.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4586 din 02.11.2016 prelungit pana la 01.11.2018;

Documentaţia PUD “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, beneficiar JICHICI CIPRIAN - CORNELIU şi GOIDACI GABRIELA - ROXANA, proiectant SC RD SIGN SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna noiembrie 2017, cu ocazia demararii Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 183/2017, etapa finalizata prin afisarea pe site- ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 11.12.2017, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2017-018765/11.12.2017;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara;.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2 2

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC RD SIGN SRL, proiect nr. 196/JCH/17, la cererea beneficiarilor JICHICI CIPRIAN-CORNELIU şi GOIDACI GABRIELA-ROXANA.

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud - vest a oraşului, în cartier Elisabetin, în UTR 47, fiind delimitat la nord – est de strada Alexandru Odobescu, la nord - vest - parcela proprietate privată situata in str. Odobescu nr. 50 şi nr. 52, la sud - vest - parcela proprietate privată nr. cad. 439086 / nr. top. 12550/1, la sud – est intrare auto cu acces restrictionat (catre gradinita), parcela cu nr. cad. 438416, fiind prevazut prin PUZ aprobat prin HCL 96/1998 preluat de PUG Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017, ca fiind zonă de pentru locuinte si functiuni complementare / zona partial afectata de deschidere unor trame stradale. Regim max. inaltime P+2E. POT max. = 50%.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 762 mp (suprafata masurata 818 mp), este înscris în: CF nr. 433094 Timisoara, nr. cad. 433094 (CF vechi nr. 134487, nr. top 12549/1/1; 12549/2/1; 12550/2/2) în suprafata de 341 mp (suprafata masurata 373 mp); in CF nr. 442443 Timisoara, nr. cad. 442443 în suprafata de 115 mp (suprafata masurata de 122 mp) şi în CF nr. 442480 Timisoara, nr. cad. 442480 în suprafaţă de 306 mp (suprafaţa măsurată de 323 mp), teren intravilan situat în str. Odobescu nr. 54, Timişoara, proprietari fiind JICHICI CIPRIAN-CORNELIU şi GOIDACI GABRIELA-ROXANA.

Terenul reglementat este liber de construcţii. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str.

Odobescu nr. 54, Timişoara, se propune construirea unei locuinţe unifamiliale în regim de maxim P+2E si anexe în regim P, Hmax = 3 m, conform planşei nr. 02.1A - ,,Reglementări urbanistice”.

Pentru amplasarea constructiilor pe limita de proprietate beneficiarii documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, au obtinut acordul vecinilor, si anume Declaratiile notariale nr. 1127/26.09.2018, nr. 1119/24.09.2018, nr. 118/24.09.2018, nr. 1082/19.09.2018, nr. 1070/17.09.2018, nr. 2759/19.09.2018, nr. 755/30.08.2018, 790/06.09.2018.

Accesul auto şi pietonal se va realiza din str. Alexandru Odobescu, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-002844/31.08.2017, cu condiţia ca, terenul aferent obiectivului şi care va fi afectat de trama stradală de perspectivă aşa cum este propus în planşa nr. 04.1.A -,,Proprietatea asupra terenului”, se va trece, cu titlu gratuit, în proprietatea municipalităţii (la documentatie a fost depusă Declaraţia notarială nr. 1145/23.02.2018 a domnului JICHICI CIPRIAN-CORNELIU şi doamnei GOIDACI GABRIELA-ROXANA, proprietari asupra terenului reglementat prin PUD, prin care se obligă să renunţe, la solicitarea Primăriei Municipiului Timişoara sau la data executării drumului propus la suprafaţa de 25 mp din terenul proprietate, afectată de lărgirea drumului, în favoarea Municipiului Timişoara).

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2 3

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Indicii urbanistici propuşi prin documentaţie sunt: - Regim de construire: maxim P+2E;

-Funcţiune propusă: construire locuintă unifamilială în regim de înăltime maxim P+2E ; - Înălţime maximă: Hmax = 10,5 m;

- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 40% - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 1 - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Spaţii verzi interioare propuse: minim 35%; - Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din strada Alexandru Odobescu (acces existent), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-002844/31.08.2017; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 735/27.07.2017.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuinta unifamiliala

P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, având ca beneficiari pe JICHICI CIPRIAN şi GOIDACI GABRIELA, întocmit conform proiectului nr. 196/JCH/17, realizat de SC RD SIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2 4

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime maxim P+2E, Hmax = 10,5 m, accesul auto şi pietonal se va realiza din str. Alexandru Odobescu, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-002844/31.08.2017, cu condiţia ca, terenul aferent obiectivului şi care va fi afectat de trama stradală de perspectivă aşa cum este propus în planşa nr. 04.1.A -,,Proprietatea asupra terenului”, se va trece cu titlu gratuit, în proprietatea municipalităţii (la documentatie a fost depusă Declaraţia notarială nr. 1145/23.02.2018 a domnului JICHICI CIPRIAN-CORNELIU şi doamnei GOIDACI GABRIELA-ROXANA, proprietari asupra terenului reglementat prin PUD, prin care se obligă să renunţe, la solicitarea Primăriei Municipiului Timişoara sau la data executării drumului propus la suprafaţa de 25 mp din terenul proprietate, afectată de lărgirea drumului, în favoarea Municipiului Timişoara);

Pentru amplasarea constructiilor pe limita de proprietate beneficiarii documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, au obtinut acordul vecinilor, si anume Declaratiile notariale nr. 1127/26.09.2018, nr. 1119/24.09.2018, nr. 118/24.09.2018, nr. 1082/19.09.2018, nr. 1070/17.09.2018, nr. 2759/19.09.2018, nr. 755/30.08.2018, 790/06.09.2018.

3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 762 mp (suprafata masurata 818 mp), este înscris în CF nr. 433094 Timisoara, nr. cad. 433094 (CF vechi nr. 134487, nr. top 12549/1/1; 12549/2/1; 12550/2/2) în suprafata de 341 mp (suprafata masurata 373 mp), in CF nr. 442443 Timisoara, nr. cad. 442443 în suprafata de 115 mp (suprafata masurata de 122 mp) şi în CF nr. 442480 Timisoara, nr. cad. 442480 în suprafaţă de 306 mp (suprafaţa măsurată de 323 mp), teren intravilan situat în str. Odobescu nr. 54, Timişoara, proprietari fiind JICHICI CIPRIAN-CORNELIU şi GOIDACI GABRIELA- ROXANA.

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

ARHITECT ŞEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU CONSILIER Liliana IOVAN Sorina POPA Red/Dact - L.I.

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-016370/08.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara

1. Descrierea situatiei actuale Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala

P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud - vest a oraşului, în cartier Elisabetin, în UTR 47, fiind delimitat la nord – est de strada Alexandru Odobescu, la nord - vest - parcela proprietate privată situata in str. Odobescu nr. 50 şi nr. 52, la sud - vest - parcela proprietate privată nr. cad. 439086 / nr. top. 12550/1, la sud – est intrare auto cu acces restrictionat (catre gradinita), parcela cu nr. cad. 438416, fiind prevazut prin PUZ aprobat prin HCL 96/1998 preluat de PUG Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017, ca fiind zonă de pentru locuinte si functiuni complementare / zona partial afectata de deschidere unor trame stradale. Regim max. inaltime P+2E. POT max. = 50%.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 762 mp (suprafata masurata 818 mp), este înscris în CF nr. 433094 Timisoara, nr. cad. 433094 (CF vechi nr. 134487, nr. top 12549/1/1; 12549/2/1; 12550/2/2) în suprafata de 341 mp (suprafata masurata 373 mp), in CF nr. 442443 Timisoara, nr. cad. 442443 în suprafata de 115 mp (suprafata masurata de 122 mp) şi în CF nr. 442480 Timisoara, nr. cad. 442480 în suprafaţă de 306 mp (suprafaţa măsurată de 323 mp), teren intravilan situat în str. Odobescu nr. 54, Timişoara, proprietari fiind JICHICI CIPRIAN-CORNELIU şi GOIDACI GABRIELA- ROXANA.

Terenul reglementat este liber de construcţii.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54,

Timişoara, se propune construirea unei locuinţe unifamiliale în regim de maxim P+2E si anexe în regim P, Hmax = 3 m, conform planşei nr. 02.1A - ,,Reglementări urbanistice”. Pentru amplasarea constructiilor pe limita de proprietate beneficiarii documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, au obtinut acordul vecinilor, si anume Declaratiile notariale nr. 1127/26.09.2018, nr. 1119/24.09.2018, nr. 118/24.09.2018, nr. 1082/19.09.2018, nr. 1070/17.09.2018, nr. 2759/19.09.2018, nr. 755/30.08.2018, 790/06.09.2018.

3. Alte informatii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată pentru documentatia PUD “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 4586 din 02.11.2016 prelungit pana la 01.11.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 03/ 01.02.2018;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 2

Atasament: 05.1.A_MOBILARE.pdf

GSPublisherVersion 284.0.82.100

MOBILARE 05.1.A

Timisoara, str. Odobescu, nr.54 CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

1:500

Proiect nr.:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data: Martie 2018

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Razvan NegrisanuSpecialist RUR

PUD

196/JCH/17 A3

Denumire: Construire locuință unifamiliala P+2E

Beneficiar: JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA

Adresa:arh. Răzvan Negrișanu

arh. Ramona Izvernari

arh. Ramona Izvernari

LEGENDA

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E STRADA ODOBESCU nr.54, MUN. TIMISOARA CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

teren viran

limita de proprietate studiata

spatiu verde existent in spatiul public

circulatie auto circulatie pietonala

construcții existente înscrise în CF

NUC existent- propus spre pastrare

NUC existent- propus spre taiere

acces auto și pietonal

teren în proprietate privată a persoanelor fizice, ce se va trece cu titlu gratuit în proprietatea municipalității la data execuției străzii conform avizului nr.DT2017-002844/31.08.2017

S+P+1 locuire

s. medie

50m201051 90 cm

17,1

16 ,4

10 ,5

str. Alexandru Odobescu

str . V

irgi l O

niti u

str. Alexandru O dobescu

P+2E locuire

H max=10,5m terasa circulabila

S+P+1 locuire

s. medie

P+1 gradinita s.buna

P locuire

s.medie

P locuire

s.medie

S+P locuire

s.medie

D+P locuire

s.medie

D+P locuire

s.f.buna S+P

locuire s.f.buna

D+P locuire s.buna

D+P locuire

s.f.buna

D+P+1 locuire

s.medie

D+P+1 locuire

s.medie

D+P locuire

s.medie

P locuire

s.medie

CURTE

CURTE

GRADINA

TERASA

GRADINA

nr.top.12547/2 proprietar: Municipiul

Timișoara

nr.cad.442443

nr.cad.443307

nr.top.12550/1

nr.cad.439086

nr.cad.442480

nr.cad.433094LIMITA PROPRIETATE A teren= 762mp

POT= 40% CUT=1

REGIM ÎNĂLȚIME P+2E H max= 10,5m

lățime de 90 cm propusă pentru a fi cedată, S=25,00 mp

12,2

1,1

15,8

20,0 2 6,9

10 ,8

17,3

27 ,0

9,6

16 ,2

7,5

5,8

15,6

drum nou propus profil tip (8,5m)

conform avizului nr.2017-002844/31.08.2017

CALCAN existent

CALCAN existent

2 LOCURI

47

49

51

50

52

58

56

46

48A

48

60

54

P locuire

Hmax=4m terasa circulabila

P anexe

Hmax=3 terasa necirculabila

19

nr.cad.438416

nr.cad.438416

drum de perspecti vă

mio studio de arnitectura
  • 05.1.A MOBILARE

Atasament: 06.1.A_TIPOLOGII_DE_OCUPARE_A_TERENULUI_si_ALINIAMENTE.pdf

GSPublisherVersion 284.0.82.100

TIPOLOGII DE OCUPARE A TERENULUI si ALINIAMENTE 06.1.A

Timisoara, str. Odobescu, nr.54 CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

1:2000

Proiect nr.:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data: Martie 2018

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Răzvan Negrișanu

arh.Razvan NegrisanuSpecialist RUR

PUD

196/JCH/17 A3

Denumire: Construire locuință unifamiliala P+2E

Beneficiar: JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA

Adresa:arh. Răzvan Negrișanu

arh. Ramona Izvernari

arh. Ramona Izvernari 5020105 100m

LEGENDA

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+2E STRADA ODOBESCU nr.54, MUN. TIMISOARA CF nr.433094, CF nr. 442443, CF nr. 442480

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

tipologie de ocupare a terenului pe ALINIAMENT

limita studiu

tipologie diferita de ocupare a terenului, in raport cu spatiul public si trama stradala- PRECEDENT URBAN

parcela in studiu

ALINIAMENT

DRUM cu acces restrictionat acces auto gradinita

INTRARE acces auto liceu

drum nou propus profil tip (8,5m) conform avizului nr.2017-

002844/31.08.2017

reper vertical- cos

terenuri afectate de lărgirea tramei stradale de perspectivă

spatiu public existent- zona verde

INTRARI- accese auto existente

mio studio de arnitectura
  • 06.1.A TIPOLOGII DE OCUPARE A TERENULUI si ALINIAMENTE