keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 446/29.11.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective" - str. Grigore T. Popa nr. 53-57, Timişoara

29.11.2005

Hotararea Consiliului Local 446/29.11.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective" - str. Grigore T. Popa nr. 53-57, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. R92005-000748 din 10.11.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective" - strada Grigore T. Popa nr. 53-57, Timişoara conform Proiectului nr. 156/2005, întocmit de S.C. STUDIO ARCA S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective" - strada Grigore T. Popa nr. 53-57, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art.2: Terenul studiat este înscris în CF nr.139708, nr.topo 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/8 în suprafaţă de 590 mp, 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/10 în suprafaţă de 470mp, 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/11 în suprafaţă de 714mp, 28673/b; 28672/b; 28670/1/b; 28670/2/b; 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/9 teren intravilan şi grădină în str. Câmpina nr. 53-57, în suprafaţă de 7944mp în CF şi 8894mp în realitate, fiind proprietatea lui SC BANU CONSTRUCT SRL.
La autorizarea construcţiilor de pe terenul studiat prin prezenta documentaţie se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi procentul minim de spaţii verzi plantate. Extinderile de reţele necesare construcţiilor de pe terenul studiat se vor realiza pe domeniul public.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective" - strada Grigore T. Popa nr. 53-57, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Control şi Audit Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-SC BANU CONSTRUCT SRL;
-S.C. STUDIO ARCA S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL B. URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PL2_Reglementari_Urbanistice.pdf

REGLEMENTARI URBANISTICE

2

LIMITA DE PROPRIETATE = LIMITA ZONA STUDIATA

CONSTRUCTII EXISTENTE

ZONA PENTRU LOCUINTE COLECTIVE - PESTE P+2

LIMITA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

DRUMURI PUBLICE EXISTENTE

COTE NIVEL TEREN NATURAL90.00

Str. Grigore T. Popa (Campina) 53, 57

REGLEMENTARI URBANISTICE

Atasament: Referat_-_PUD_G.T.Popa.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL R92005-000748 din 10.11.2005

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Ansamblu de locuinţe colective” – str. Grigore T. Popa nr. 53-57, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu nr. R92005-000748 din 04.11.2005, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu - „Ansamblu de locuinţe colective” – str. Grigore T. Popa nr. 53-57, Timişoara.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 4192 din 05.08.2005; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - „Ansamblu de locuinţe colective” – str. Grigore T. Poapa nr. 53-57, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de proprietarul terenului SC BANU CONSTRUCT SRL şi elaborată de S.C. STUDIO ARCA S.R.L, conform proiect nr. 156/2005.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu – „Ansamblu de locuinţe colective” – str. Grigore T. Popa nr. 53-57, Timişoara este proprietatea firmei S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L., conform extraselor de CF nr.139708, nr.topo 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/8 în suprafaţă de 590 mp, 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/10 în suprafaţă de 470mp, 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/11 în suprafaţă de 714mp, 28673/b; 28672/b; 28670/1/b; 28670/2/b; 28676-28675; 28674/2/b-28674/1/9 teren intravilan şi grădină în str. Câmpina nr. 53-57, în suprafaţă de 7944 în CF şi 8894mp în realitate.

Zona studiată se găseşte în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord şi este cuprinsă în UTR nr. 23, având destinaţia de zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare, în regim de înălţime P, P+2E, cu caracter preponderent rezidenţial şi se subordonează prevederilor din Planul Urbanistic General aprobat prin HCL – nr.157/2002.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timişoara.

Zona în care se găseşte terenul este cuprinsă într-un careu delimitat de parcele private, situate pe strada G. T. Popa la N, incinta U.T.T. în partea de vest şi sud şi drumul de acces în partea de est.

Prin documentaţia prezentată se propune realizarea unui ansamblu de locuinţe colective, cu regim de înălţime maxim admis P, P+5E+M, cu acces din strada Grigore T. Popa, pe drumul propus prin P.U.D „Locuinţe unifamiliale, sediu firmă” întocmit de SC SANTECOM SISTEM SRL şi aprobat prin HCL nr. 182/29.07.2003. Zona în care se doreşte să se realizeze acest ansamblu de locuinţe se găseşte în proximitatea unor zone cu blocuri de locuinţe în regim de înălţime P+4E, cât şi a unor obiective cu funcţiuni diferite de funcţiunea rezidenţială cum ar fi UTT – „Uzinele Textile Timişoara, obiective comerciale, grupate pe Calea Aradului – Selgros, zone pentru sport şi agrement, baza sportivă a UTT, terenuri cu destinaţie specială care sunt în curs de schimbare a funcţiunii, urmând să adăpostească diferite instituţii publice şi zone cu locuinţe colective.

Ansamblu propus urmează să se administreze în regim de condominiu şi va fi compus din 2 corpuri, corp A cu regim de înălţime S+P+4E+M şi cop B, cu regim de înălţime S+P+5E+M.

Se va asigura necesarul minim de spaţii verzi, conform normativelor, prin realizarea de parcări înierbate sau prin alte soluţii cât şi numărul de locuri de parcare necesare funcţiunii pentru care s-a elaborat această documentaţie, conform Anexei 2 din R.G.U.. Procentul de ocupare al terenului va fi de maxim 50% iar coeficientul de utilizare a terenului de maxim 4.

La autorizarea construcţiilor, de pe terenul studiat prin prezenta documentaţie, se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Extinderile de reţele necesare construcţiilor de pe terenul studiat se vor realiza pe domeniul public.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile necesare, conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu , aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului (MLPAT).

Documentaţia de urbanism este însoţită de următoarele avize şi acorduri: Aviz Unic – nr. 960/2005; Aviz Comisia de Circulaţie – nr.Th2005-003355/2005

Planul Urbanistic de Detaliu – „Ansamblu de locuinţe colective” – str. Grigore T. Popa nr. 53-57, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel Borza Dr.Arh. Radu Radoslav CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, Arh. Loredana Pălălău Jr. Sorin Chira Red./Dact P.L. Exemplare 2

Atasament: PL1_Situatia_Existenta.pdf

S. C.

U TT

S .A

.

Bazin inot

82 .53

90.34

90.75

90.45

90.49

90.41

90.53

90.57

91.37

90.24

90.74

90.74 90.94

91.01 91.03

90.91

90.66

90.50

90.46

90.42

90.35

90.34

90.38 90.54

90.62

90.70

92.58

90.52 90.45

90.41

90.48

91.43

91.41

91.16

91.19

91.45

91.03

91.51

91.16

90.95

90.84

90.75

90.89

90.97

90.68

90.63

90.65

90.67

90.46

90.35

90.59

90.3890.53 90.46

90.69

90.76

90.54 90.82

90.6190.41

90.4390.29 90.31

90.46 90.34

90.33

90.57

90.32

90.39

90.34

90.31

90.43

90.51

90.63

90.60

90.48

90.41

90.59

90.51

90.41

90.39

90.34

90.31

90.34

90.39

90.36 90.31 90.23

90.2790.28

90.28

90.34

90.34

90.32

90.31

90.36

90.28

91.34

91.26

91.08

91.19

91.25

91.34

91.13 91.20

91.05 91.16

91.18 91.29

91.12 91.16

C

C

91.04

91.18

400

300

90.54 Proprietati particulare

str. Campina

N

B

Nr . to

p 2 86

70 /2/

a S

= 15

86 m

p.

Nr . to

p 2 86

70 /1/

a S

= 25

98 m

p.

19.12

34.37

12.40

101

9

S. C.

U TT

S .A

.

B

B

1

29 .17

Nr . to

p 2 86

73 /a

S =

11 63

m p.Nr . to

p 2 86

72 /a

S =

10 63

m p.

14

S.C. UTT S.A.

10

96.07

str. Grigore T. Popa (Campina)

Nr. top 28673/b;28672/b;

28670/1/b;28670/2/b; 28676-28675;

28674/2/b-28674/1/8-11 S = 9718 mp

Nr . to

p 2 86

76 -28

67 5;

28 67

4/2 /b-

28 67

4/1 /12

Nr . to

p 2 86

76 -2

86 75

;28 67

4/2 /b-

28 67

4/1 /13

10 7.5

3

18

17

16 15

Nr. top 28671 S = 324 mp.

2 3

4 5 6

7 8

20

22

21

23

13.52

12.98

5.25

5.25

1.55 2.40

26 .10

5.37

41 .07

9.56 4.90

4.65

39 .31

5. 00

bazin bazin

F

fo rj

a

tu rn

at or

ie

Platf. Bet.

nr.14A nr.14B

nr.63

nr.61 nr.59

nr.55−57

z.v.

z.v.

nr.12

nr.53

str.. DR. GRIGORE T. POPA(Campina)

Ag

Ag

Ag

c

c

c

c

Str. Grigore T. Popa (Campina) 53, 57

CONSTRUCTII EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE = LIMITA ZONA STUDIATA

DRUMURI PUBLICE EXISTENTE

COTE NIVEL TEREN NATURAL

SITUATIA EXISTENTA

1

90.60

SITUATIA EXISTENTA