keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 167/25.03.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de inaltime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinte cu spatii comerciale", str. Borzeşti, nr. 36, Timişoara

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 167/25.03.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de inaltime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinte cu spatii comerciale", str. Borzeşti, nr. 36, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U32007-005558/18.02.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de inaltime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinte cu spatii comerciale", str. Borzeşti, nr. 36, Timişoara , având ca beneficiar pe S.C. Bebec Group S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 61/BBC1/07, realizat de S.C. Atelierele Arhitech SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+5E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-005769/06.12.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,5, spaţii verzi de 15% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de inaltime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinte cu spatii comerciale", str. Borzeşti, nr. 36, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Suprafaţa totală studiată în cadrul Planul Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de inaltime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinte cu spatii comerciale", str. Borzeşti, nr. 36, Timişoara, este de 520 mp şi este proprietatea beneficiarului SC Bebec Group SRL , Bebec Ion cu sotia Bebec Mariana, înscrisa în C.F. nr. 116662 / Timisoara: teren intravilan cu statie distributie carburanti si cladire P+2E, având nr. cadastral 30126/1/2/1 cu suprafata de 924 mp si teren intravilan, având nr. cadastral 30126/1/2/2 cu suprafata studiata de 520 mp.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Modificare regim de inaltime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinte cu spatii comerciale", str. Borzeşti, nr. 36, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare,
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. Bebec Group S.R.L.;
-Proiectantului S.C. Atelierele Arhitech SRL ;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: reglementari.pdf

ST R.

R AD

IO

(S TR

. C -T

IN R

AD UL

ES CU

M O

TR U)

Bl oc

1 03

Bloc 104

1

2

5

8

481850

481900

20 77

50 20

77 50

48190020 77

00 20

77 00

Zona verde

4

PIATA NOUA

STR. BORZESTI

Sc ar

a B

Sc ar

a A

Sc ar

a A

Scara A Scara B

Scara A

Scara B

32

Scara a

Bloc B13

Scara A Scara B

Sc ar

a C

Post

Sc ar

a B

9

11

30 30A

terasa

Sc ar

a C

trafo

STR. BRAZILOR

ST R.

H O

LD EL

O R

STR. ARH. IOAN MINCU

Bloc B16

Bloc B15

Bloc B12

Bloc B11

Bloc 107

ST R.

H O

LD EL

O R

Zona verde

C

6

7

Po m

pe

Nr. topo 30126/1/2/1

17 ,5

6m

11,53m

33,56m

25 ,2

2m

31 ,0

2m

Bl oc

B 11

D+ P+

4E

spre Calea Lipovei

Bi ro

ur i+

m ag

az in

P

Sp at

iu c

om er

ci al

P+ 3E

Teren viran

3

8 locuri de parcare pe domeniu privat (declaratie notariala)

limita de implantare existenta, conform A.C. nr. 1393 /07

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

20 .6

5

23.94

2. 60

2. 60

3.63

5.80

14.72

24.17 22

.6 6

6. 00

3.62

5.27

5.75

9.09

5. 57

5

Timisoara, Str. Borzesti, Nr.36 CF 116662 Nr. cad. 30126/1/2/2

Beneficiar:

Amplasament:

oct. 2007 arh. Filip/Zama-Neagra

arh. Filip

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

PUD1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Semnatura

carh. A. Zama-Neagra

30/ BBC1/ 06 S.C. BEBEC GROUP S.R.L.

proiectare complexa in constructii civile si industriale

MODIFICARE REGIM DE INALTIME DE LA P+4E+M LA P+5E+ER LA BLOC DE LOCUINTE CU SPATII

COMERCIALE

ac ce

s au

to e

xi st

en t,

ex ec

ut at

c on

fo rm

A. C.

n r.1

39 3/

07

ac ce

s pi

et on

al e

xi st

en t,

ex ec

ut at

c on

fo rm

A. C.

n r.1

39 3/

07

limita proprietate

lim ita

p ro

pr ie

ta te

limita proprietate

pa rc

ar e

ec ol

og ic

a

481850

ca le

d e

ac ce

s la

p ar

ca je

teren viran spatii verzi circulatie pietonala

circulatii si parcaje ecologice propuse

locuinte colective S+P+4E

garaje auto

zona rezidentiala - case unifamiliale

L E G E N D A :

limita zonei studiate limita de proprietate circulatie auto

acces pietonal acces auto

zona locuire si servicii/ comert zona servicii si comert

limite de implantare existente, conform A.C. nr 1393/07

Bloc de locuinte cu spatii comerciale la parter

REGLEMENTARI URBANISTICE 02 - A

P+5E+M Hmax = 26.6m S teren = 520 mp

POT propus = 35% CUT propus = 2,50

EXISTENT: PROPUS:

Bloc de locuinte cu spatii comerciale la parter

P+4E+M Hmax = 22.6m S teren = 520 mp

POT = 34,52% CUT = 1,99

Numar de apartamente = 9 Locuri de parcare in incinta= 9

Sconstruit = 179.54 mp Sconstruit spatii comerciale parter = 77.10 mp

Sdesfasurat = 859.16 mp

8

acces auto existent

acces auto existent

max. 260

min. 15%min. 78Spatii verzi

Circulatii pietonale, auto si parcaje

Locuinte colective cu servicii la parter

Suprafata teren CF -

98.11

242.35

520 520

max. 182 max. 35%

(mp) (%)

179,54

max. 50%

Situatia existenta conform A.C. nr 1393/07

(mp)

P.U.D. L O C U I N T E C O L E C T I V E P+5E+Er C U S P A T I I C O M E R C I A L E L A P A R T E R

Situatia propusa

Bl oc

d e

lo cu

in te

c u

sp at

ii co

m er

ci al

e P+

5E +E

r

7

Str. Borzesti

CA LE

A LIP

OV EI

CA LE

A LIP

OV EI

GARA

Str . Io

n R oa

ta

Str . C

on sta

nti n c

el Ma

re

Str . Ir

lan da

Molidului

Velceanu Str.

Str. OlandaS tr.

Ion R

oa ta

Str . P

as teu

r

Str. Divizia 9 Cavalerie (Ialomitei)

Str. Stuparilor

Cimitirul Fabric Vii

Str . C

aro l D

av ila

Str . R

. K oc

h St

r. A lbi

ne lor

Forta retei

Intra rea

Str. A lbine

lor

Str.Foisor

Aleea CFR

Str. Padesului

Str. Baghetei

Str.Galvani

Str. Ion Ionescu de la Brad

Str . S

ca ris

oa ra Int

r.B olte

i

Intr .Su

ne tulu

i

Str. Lotusului

St r.

Pe

rle iStr.Arcasilor

Cimitirul Evreiesc

Str . H

ag a

St r. L

ea nd

rul ui

Aleea Afirmarii

Aleea Amicitiei

Aleea Lirei

Str . A

rh. I.M

inc uStr . Ra

dioCooperatiei Str.Volta

Str.

Str.Brazilor

Str.Edison

Str. Ecoului

St r. C

on sta

nti n c

el Ma

re

Str. Pomiculturii

Str .Pe

rle i

Int r.P

ort itei

Aleea Lautei Ias om

iei Int

rar eaStr. Lotusului

Str. Padesului

St r.P

erl ei

Str . H

old elo

r

Str . V

erd e

Str . C

aro l D

av ila

Ve rdeStr

.

Str .Ba

nc ii

Co co

su lui

Int rar

eaStr.

Atena Piata

Str. Lotusului

Str. Oravita

ST AT IA C.

F. TIM ISOA

RA EST

COMPLEXUL COMERCIAL IALOMITA

Str .M

art ir A

lex an

dru G

ram a

Gabriela Tako

Strada

EST

PECO

Plan de incadrare

zona Aradului Est

N

Str. Borzesti

Extras din PUGExtras din PUZ 186/03

Bloc de locuinte cu spatii comerciale la parter

P+5E+Er Hmax = 26.6m S teren = 520 mp

POT = 35% CUT = 2,50

Numar de apartamente = 11 Locuri de parcare = 8 in incinta + 8 dom. privat

Sconstruit = 179.54 mp Sconstruit spatii comerciale parter = 77.10 mp

Sdesfasurat = 1038.70 mp

6 5

4 3

2 1

13 14

15 16

12

10 11

9

CU MAI MULT DE TREI ETAIE SI DOTARI DE CARTIER PROPUSA
lo7 UTR 24

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. U32007-005558/18.02.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinte cu spatii comerciale”, str. Borzeşti, nr. 36,

Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32007-005558/20.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinte cu spatii comerciale”, str. Borzeşti, nr. 36, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 6268/27.09.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinte cu spatii comerciale”, str. Borzeşti, nr. 36, Timişoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinte cu spatii comerciale”, str. Borzeşti, nr. 36, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. Atelierele Arhitech SRL, proiect nr. 61/BBC1/07, la cererea beneficiarului S.C. Bebec Group S.R.L..

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Zona studiata în cadrul documentaţiei, este situata în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord a orasului Timişoara, zona I.I. De La Brad, pe un teren delimitata de strada Holdelor, strada Borzeşti şi strada Brazilor.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinte cu spatii comerciale”, str. Borzeşti, nr. 36, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007 si PUZ aprobat prin HCL 186/2003, terenul studiat cuprins in UTR 24, zona are destinatia de zona rezidentiala mixta cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri.

Suprafaţa totală studiată în cadrul Planul Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinte cu spatii comerciale”, str. Borzeşti, nr. 36, Timişoara, este de 520 mp şi este proprietatea beneficiarului SC Bebec Group SRL , Bebec Ion cu sotia Bebec Mariana, înscrisa în C.F. nr. 116662 / Timisoara: teren intravilan cu statie distributie carburanti si cladire P+2E, având nr. cadastral 30126/1/2/1 cu suprafata de 924 mp si teren intravilan, având nr. cadastral 30126/1/2/2 cu suprafata studiata de 520 mp.

Având în vedere faptul că, zona studiata are functiune rezidentiala cu functiuni complementare, servicii si locuinte inalte cu cladiri de locuinte S+P+4, prin Planul Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinte cu spatii comerciale”, str. Borzeşti, nr. 36, Timişoara, se propune păstrarea funcţiunii zonei şi modificarea regimului de înălţime existent de la P+4E+M ( obtinut prin Autorizatia de Construire nr. 1393/31.05.2007 ), la P+5E+Er.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela) se va face din strada Holdelor, pe o alee de acces internă, propusă pentru modernizare, perpendiculară pe stradă, cu lăţimea de 3,00 m, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-005769/06.12.2007.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. si sub rezerva dotarii in mod obligatoriu a imobilului cu lift (la peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997).

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 35 % CUT max= 2,5 Regim de inaltime max. P+5E+Er Spatii verzi min 15%

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu “Modificare regim de inaltime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinte cu spatii comerciale”, str. Borzeşti, nr. 36, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN Red./Dact. I.L. 2ex