keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 170/18.05.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spaţii comerciale şi de depozitare" - Zona Calea Aradului km. 6+ 500 Timişoara

18.05.2004

Hotararea Consiliului Local 170/18.05.2004
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spaţii comerciale şi de depozitare" - Zona Calea Aradului km. 6+ 500 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22004 - 002506 / 10.05.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.90/1998 privind avizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 şi Legea nr. 401/2003;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teriroriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(f) şi (g) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Spaţii comerciale şi de depozitare"- Zona Calea Aradului km. 6 + 500 Timişoara, conform Proiectului nr. 13/ 03/ 2004, întocmit de proiectant S.C. IPROTIM S.A.,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Terenul studiat este înscris în C.F.nr. 138515 cu nr. cadastral A 336/1/26, în C.F nr. 130326 cu nr. cadastral A 336/1/27 şi în C.F. nr. 133671 cu nr. cadastral A 336/1/28 şi are suprafaţa totală de 98 500 mp, fiind proprietatea lui Todoruţ Eugen, a soţiei Todoruţ Mariana Rodica şi a lui Corla Liviu Cosmin.

Art. 3: Planul Urbanistic Zonal - "Spaţii comerciale şi de depozitare"- Zona Calea Aradului km. 6 + 500 Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 15 ani.
Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-S.C. IPROTIM S.A.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUZ_calea_aradkm.pdf

m TTT pdl A33072 PASAJ/INTERSECTIE DN 69 cu INELUL V (Centura) , fi “a a NTURA > am a a > e E E ZI ne amana En E ZI = = A E PROFIL TRANSVERSAL STRAZI PRINCIPATE. <ectiunea A 25.00 LEGENDA ses LIMITA ZONEI STUDIATE 0000 LIMITA ZONFI P.U.Z. ES Spatii de depozitare Spatii comerciale / alimentatie publica Ax] Spatii tehnice-mtilitati tii Drumuri / drumuri propuse Platforme Terenuri neconstruite ri > 1 Zi E ÎN A (PROIECT ) NN S=4.69ha n „a _ EEE i k , | A331/2 | A ACCES PR: (pina la niv re SSI traseului sii) AVI ont A332 S=0.39ha A274/2 S=3.87ha S=2.1fha Ă ( ( PROIECT ) TERSECTIE DN 69 cu INELUL V (Centura) S=2.67ha = _ A E m EP = “= a . Plan, reglementari urbanistice zonificare PROFIL TRANSVERSAL STRAZI PRINCTEAT E sectiunea rT 18.00 Înterdictie de construire spatii cu circulatie grea CRX Interdictie de construire OO zane protectie WZA Zana de servicii, comert Constructii etapa de perspectiva | | | | j | ORDINUL ARMITECȚILOR DIN ROMÂNIA SUPRAFATA TOTALA = 98.500 mp PROFIL TRANSVERSAL SI RAZEI SEUL „a 41 II 20 7.00 LA 304 1.00 1.50 bd Savu UGAR Ahitoct | de n ant —_ nul ro Sci protect ba TEO Veriticat S.C. TPROTIM arh 5. B arh.S. Bu: arh S. arh.S, Buzar Aprobat CT http: Aaa, Denpr. PUZ- Spatii comerciale si de| Nr. proiect depozitare Zona C,Aradului Km 6+500| PISA 2004 Faza: PUZ S.A. un ro |Beneficiar . Todorut Eugen. P.U.Z. REGLEMENTARI PI.ur. P13/03/2004-03UAT Scara . Den pl: 53 20