keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 244/23.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii", str. Grigore Alexandrescu, Timişoara

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 244/23.04.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii", str. Grigore Alexandrescu, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-004943/28.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-004943/28.03.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-004943/28.03.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin.1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 40/26.10.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 07/14.03.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 78 din 31.08.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii", str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, având ca beneficiari pe Ghiurcan Ştefan Alexandru şi Ghiurcan Rodica, Bălăşiu Cristina Beatrice şi Balaş Elena Sîmziana, Loş Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 150/2016, realizat de SC Arhitect Trimbiţaş SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiunea propusă: Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii
- Pentru Subzona Locuinţe colective, servicii şi instituţii publice:
- Regim de construire: maxim (S)+P+3E+Er/M;
- Procent de ocupare al terenului maxim POTmax=40%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.8;
- Hmax cornişă=16.00 m;
- Hmax totală=20.00 m;

- Pentru Subzona Locuinţe colective şi funcţiuni complementare:
- Regim de construire: maxim (S)+P+2E+Er/M;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=35%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.3;
- Hmax cornişă=12.00 m;
- Hmax totală=16.00 m;

- Pentru Subzona Servicii şi instituţii publice:
- Regim de construire: maxim (S)+P+2E+Er/M;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=40%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.5;
- Hmax cornişă=12.00 m;
- Hmax totală=16.00 m;
Retrageri faţă de front, limite laterale si fundul parcelei - conform plaşei Reglementări urbanistice nr. 150-A10
Imobilele se vor dota în mod obligatoriu cu lift, conform legislaţiei în vigoare.
Spaţii verzi compacte minim 5,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 78/31.08.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută;
Se vor respecta prevederile HCL nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Circulaţii şi accese: acces auto şi pietonale se vor realiza în conformitate Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003058/03.05.2018 şi planşa anexă, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal - "Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii", str. Grigore Alexandrescu, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 68.267 mp, teren intravilan, proprietari Ghiurcan Ştefan Alexandru şi Ghiurcan Rodica, Bălăşiu Cristina Beatrice şi Balaş Elena Sîmziana, Loş Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L., înscris în: CF nr. 442456 (nr. cad. 442456), CF nr. 442458 (nr. cad. 442458), CF nr. 432041 (nr. cad. 432041), CF nr. 432043 (nr. cad. 432043), CF nr. 432044 (nr. cad. 432044), CF nr. 408145 (nr. cad. 408145) şi CF nr. 435120 (nr. cad. 435120).

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii", str. Grigore Alexandrescu, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: Ghiurcan Ştefan Alexandru şi Ghiurcan Rodica, Bălăşiu Cristina Beatrice şi Balaş Elena Sîmziana, Loş Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.
- Proiectantului: SC Arhitect Trimbiţaş SRL;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: MEMORIU.pdf

Pagina 1 I 19

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. 300044 Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

MEMORIU TEHNIC Proiect nr. 150/2016

1. Introducere 1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumire proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL

”Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”

Amplasament: Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120 – Intravilan Timișoara

Număr proiect: 150/2016

Faza: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) Iniţiatori: Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica, (Beneficiari) Bălășiu Cristina Beatrice și Balaș Elena Sîmziana Loș Cornelia

S.C. OPEN IMO FNM S.R.L. S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L. S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L. S.C. GOLMIR S.R.L. S.C. POLIFORM S.R.L. S.C. FIFTH FLOOR S.R.L. Elaborator: S.C. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ S.R.L. (Proiectant) Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2,jud. Timiș

tel.: 0256/432212, e-mail: [email protected] Data: FEBRUARIE 2019

1.2. OBIECTUL P.U.Z. 1.2.1 SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM Elaborarea Planului Urbanistic Zonal de faţă, este determinată de intenţia de a reglementa din punct de vedere urbanistic o zonă cu funcţiunea actuală agricolă, din nord- vestul Municipiului Timișoara (zona Mehala), în zonă destinată funcţiunilor de locuire şi servicii.

Suprafaţa de teren ce face obiectul prezentei documentații P.U.Z., măsoară 68.267 mp (conform proceselor verbale OCPI atașate) și este compusă din următoarele parcele:

Pagina 2 I 19

 CF nr. 442456 în suprafaţă măsurată de 6.300 mp - teren arabil în intravilanul Municipiului Timișoara

 CF nr. 442458 în suprafaţă măsurată rectificată de 10.631 mp, (suprafață inițială 12.300 mp) - teren arabil în intravilanul Municipiului Timișoara

 CF nr. 432041 în suprafaţă măsurată rectificată de 15.644 mp, (suprafață inițială 18.100 mp) - teren arabil în intravilanul Municipiului Timișoara

 CF nr. 432044 în suprafaţă măsurată de 16.100 mp - teren arabil în intravilanul Municipiului Timișoara

 CF nr. 432043 în suprafaţă măsurată de 6.800 mp - teren arabil în intravilanul Municipiului Timișoara

 CF nr. 408145 în suprafaţă măsurată de 2.000 mp - teren arabil în intravilanul extins al Municipiului Timișoara

 CF nr. 435120 în suprafaţă măsurată de 10.792 mp - teren arabil în intravilanul extins al Municipiului Timișoara

Terenul studiat este delimitat astfel:  parcela CF nr. 442456:

- La Nord-Vest: parcela cu nr. cad. A576/3 - La Nord-Est: parcelele identificate prin CF nr. 407904, 408411, 442590,

442591, 408108 - La Sud-Vest: drumul de exploatare De575 - La Sud-Est: drumul de exploatare De575, canalul de desecare HCn562 și

Strada Grigore Alexandrescu  parcela CF nr. 442458

- La Nord-Vest: drumul de exploatare De564 - La Nord-Est: drumul de exploatare De575 - La Sud-Vest: parcela cu C.F. nr. 431301 - La Sud-Est: canalul de desecare HCn562 și Strada Grigore Alexandrescu

 parcela CF nr. 432041: - La Nord-Vest: drumul de exploatare De564 și parcela identificată prin CF nr.

401155 - La Nord-Est: parcela cu C.F. nr. 431301 - La Sud-Vest: canalul de desecare HCn562 și drumul de exploatare De620 - La Sud-Est: canalul de desecare HCn562 și Strada Grigore Alexandrescu

 parcelele CF nr. 432044, 432043, 408145, 435120: - La Nord-Vest: parcelele cu nr. cad. A574//1/2/1, CF nr. 441473, 441470,

441467 și 441474 - La Nord-Est: drumul de exploatare De575 - La Sud-Vest: drumul de exploatare De620 - La Sud-Est: drumul de exploatare De564 și parcela identificată prin CF nr.

401155 Prin studiul de faţă urmează să se propună:  reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului în vederea dezvoltării

unui ansamblu cu caracter predominant rezidenţial şi funcţiuni complementare, dotări şi servicii;

 rezervarea suprafeţelor de teren necesare dezvoltării tramei stradale;  realizarea lucrărilor tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate. Propunerile din această documentaţie vor ţine cont de prevederile din Planul

Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare şi alte documentaţii de urbanism aprobate în zonă.

Se vor respecta prospectele stradale minime propuse prin documentaţii de urbanism aprobate.

Pagina 3 I 19

1.2.2 PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU ZONA STUDIATĂ Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare,

aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017, terenul este încadrat parțial în UTR 9 și parțial în UTR 17, cu interdicție temporară de construire până la elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.Z. sau P.U.D., și se specifică următoarele Categorii funcţionale:

LM - ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU LOCUINȚE MICI P...P+2  Funcțiunea dominantă: locuințe cu caracter urban și semi-rural cu regim de

înălțime P...P+2  Funcțiuni complementare: instituții publice și servicii; spații verzi amenajate,

accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje; rețele tehnico-edilitare și construcții aferente

IS – ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL  Funcțiunea dominantă: instituții publice și servicii de interes general  Funcțiuni complementare: locuințe, spații verzi amenajate, accese carosabile,

pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje; rețele tehnico-edilitare și construcții aferente

Prin planșa de Reglementări urbanistice aferentă P.U.G. se instituie interdicție

temporară de construire pentru zona studiată, stabilindu-se obligativitatea întocmirii unor documentații P.U.Z. sau P.U.D. Interdicțiile se stabilesc până la elaborarea și aprobarea documentației P.U.Z. respectiv P.U.D. (conform Art.6).

Procentul de ocupare al terenului este reglementat (conform Art.24 RLU PUG) prin corelare cu prevederile Art.15 RGU și Anexa 2 RGU. Conform acestora, pentru zona exclusiv rezidențială cu regim de înălțime P...P+2, POT maxim este 35%. 1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1 LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Pentru întocmirea acestei documentaţii s-a consultat Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017.

În urma analizării documentaţiei mai sus menţionate, se pot trage următoarele concluzii generale:

 zona studiată va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de zonă predominant rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări, instituții şi servicii;

 se va rezerva un procent de minim 5% din suprafaţa terenului pentru spații verzi amenajate cu rol de culoar ecologic de protecție;

1.3.2 LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU

P.U.Z.  Conform Certificatului de Urbanism nr. 4023/14.09.2017 emis de Primăria

Municipiului Timișoara, eliberat în baza H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. 131/2017, destinația terenurilor este aceea de zonă propusă pentru locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare și parțial zonă propusă pentru instituții și servicii publice, cu interdicție temporară de construire până la aprobare P.U.D./P.U.Z.; terenuri afectate de canal, linii electrice aeriene și de sistematizarea zonei;

Pagina 4 I 19

 Pentru Studiul de Oportunitate întocmit, a fost obținut Avizul de Oportunitate nr.40/26.10.2017 emis de Primăria Municipiului Timișoara, prin care se propune structurarea terenului studiat în zonă de locuințe colective, servicii și instituții;

 A fost efectuat diagnosticul arheologic al perimetrului studiat, în baza căruia s-a obținut Avizul favorabil al Direcției Județene pentru Cultura nr. 4562/27.03.2018

1.3.3 PROIECTE DE INVESTIȚII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC

DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI În zona studiată aparținând UTR 9 și UTR 17, cu interdicție de construire până la

aprobare P.U.D./P.U.Z. au fost aprobate prin Hotărâri de Consiliu Local următoarele documentații P.U.D./P.U.Z.:

 P.U.D. “Locuințe și dotări” aprobat cu H.C.L. 175/2004 Locuințe  regim de înălțime maxim P+M  POTmax = 40%  CUTmax = 0,62 Dotări și servicii  regim de înălțime maxim P+1E+M  POTmax = 40%  CUTmax = 0,62

 P.U.Z. “Lotizare teren pentru construire locuințe și servicii” aprobat cu H.C.L. 355/2006

Locuințe cu regim mic de înălțime  regim de înălțime maxim P+2E  POTmax = 40%  CUTmax = 1 Funcțiuni complementare  regim de înălțime maxim P+3E  POTmax = 40%  CUTmax = 1

 P.U.Z. “Dezvoltare zonă locuințe și funcțiuni complementare” aprobat cu H.C.L. 499/2007

 regim de înălțime maxim S+P+8E+Er - S+P+10E+Er Locuire  POTmax = 35%  CUTmax = 3 Funcțiuni complementare  POTmax = 40%  CUTmax = 4

 P.U.Z. “Dezvoltare zonă locuințe și funcțiuni complementare” aprobat cu H.C.L. 154/2015

Locuințe cu regim mic de înălțime  regim de înălțime maxim S+P+E+M/Er  POTmax = 35%  CUTmax = 0,9 Funcțiuni complementare  regim de înălțime maxim S+P+2E+M/Er  POTmax = 40%  CUTmax = 1,6

 P.U.Z. “Zonă locuințe și funcțiuni complementare” aprobat cu H.C.L. 248/2017:  regim de înălțime maxim P+1E+M/Er  POTmax = 35%  CUTmax = 0,9

Se observă tendința de reglementare a UTR 9 și UTR 17 marcate cu interdicție

temporară de construire până la aprobarea de noi documentații urbanistice.

Pagina 5 I 19

2. Stadiul actual al dezvoltării 2.1 EVOLUȚIA ZONEI 2.1.1 DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

Terenul studiat se află la periferia Municipiului Timișoara parțial în UTR 9 și parțial în 17, la nord-vest de Strada Grigore Alexandrescu (Inelul IV de circulație al orașului), care mărginește înspre interior Cartierul Mehala.

Pe latura opusă a Străzii Grigore Alexandrescu se află UTR 16 având caracteristicile unei zone rezidențiale de densitate mică, cu parcelar regulat sau variat. Parcelele au front stradal de 8-18 m, adâncimea de 30-75 m şi o suprafaţă totală de 250-1200 mp. Regimul de construire este izolat sau cuplat, cu clădiri de locuit de tip tradiţional, retrase sau nu din aliniament. Regimul de înălțime al construcțiilor este în general P, până la P+2.

Pe ambele fronturi ale Străzii Grigore Alexandrescu, atât pe terenurile libere cu destinație agricolă din cadrul UTR 17, cât și la frontul UTR 16 au apărut în ultimii 30 de ani diverse structuri comerciale și de depozitare, care necesită intervenții de restructurare.

Specificul zonei este marcat de activitatea pieței comerciale en-gros, a celei de automobile, lemn dar și a comerțului cu amănuntul.

2.1.2 CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU

EVOLUȚIA LOCALITĂȚII Teritoriul delimitat de UTR 9 și UTR 17 a rămas în cea mai mare parte liber. Acesta

este mobilat doar la frontul străzilor principale: Strada Grigore Alexandrescu, Ovidiu Balea și Calea Torontalului. Datorită interdicției instituite prin P.U.G. în vigoare, în zonă au fost aprobate documentații P.U.D./P.U.Z. descrise anterior la subcapitolul 1.3.3.

2.2 ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

2.2.1 POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Conform extraselor CF nr.: 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, terenul studiat este arabil în intravilanul extins al Municipiului Timișoara, fiind mărginit Strada Grigore Alexandrescu, drumuri de exploatare și canale de desecare. Terenurile identificate prin CF nr. 408145, 435120 se află în intravilanul extins al Municipiului Timișoara.

Forma terenului este neregulată.

2.2.2 RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL Din punctul de vedere al încadrării în oraș, poziția este favorabilă, datorită amplasării

cu front la Inelul IV de circulație (Strada Grigore Alexandrescu), stradă prevăzută a fi extinsă la 2 benzi de circulație pe sens.

Datorită densității reduse a fondului construit existent, zona nu este ușor accesibilă mijloacelor de transport în comun, stațiile de autobuz cele mai apropiate fiind situate la cel puțin 500m, la intersecția Strazilor Grigore Alexandrescu și Ovidiu Balea.

Din același motiv, zona nu este deservită de instituții de învățământ. La nivel edilitar zona este echipată cu rețele de canalizare, energie electrică, gaz și

telecomunicații.

Pagina 6 I 19

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.3.1 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE Relieful. Conform ridicării topografice, suprafaţa terenului este relativ plată, având

diferenţe de nivel nesemnificative. Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico- mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Clima este cea tipică Câmpiei de Vest. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele :

a) Temperatura aerului: - Media lunară minimă: –1oC în Ianuarie; - Media lunară maximă: +20oC ... 21oC în Iulie-August; - Temperatura minimă absolută: –35,3oC - Temperatura maximă absolută: +40,0oC - Temperatura medie anuală: +10,9oC b) Precipitaţii: - Media anuală: 631 mm. Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismică P100-1/2013, condiţiile

locale de teren studiate în localitatea Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) și acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea maxima de îngheţ este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,60-0,70m. Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu

precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15%).

Condiții geotehnice. Conform Normativului NP 074 / 2007 intitulat „NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE,

EXIGENŢELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE”, se stabileşte nivelul de risc geotehnic, pentru infrastructura clădirii, conform Tabelului: Factori de influenţă Caracteristici ale amplasamentului Punctaj Condiţii de teren Terenuri dificile - PUCM 6 Apa subterană Fără epuismente 1 Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă

Normală 3

Vecinătăţi Fără riscuri 1 Total punctaj 11

La punctajul stabilit pe baza celor 4 (patru) factori se adaugă un punct corespunzător

zonei seismice de calcul a amplasamentului, deoarece pentru Mun. Timişoara acceleraţia terenului pentru proiectare este (pentru componenta orizontală a mişcării terenului) ag = 0,20 g. Rezultă un total de 12 (douăsprezece) puncte, ceea ce încadrează lucrarea din punct de vedere al riscului geotehnic în tipul „MODERAT”, iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2”.

Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcătuit din pământuri coezive. Pământurile coezive sunt formate din argile prăfoase, argile prăfoase nisipoase, întâlnite între cotele -0,30 m....-5,00 m, aflate în stare de consistență vârtoasă, cu plasticitate medie, mare și foarte mare.

Cota de fundare minimă recomandată este Df = -0,80 m de la suprafaţa actuală a terenului natural.

2.3.2 DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ȘI CONSTRUCȚII

În prezent, pe terenul studiat nu există construcții.

Pagina 7 I 19

2.4 CIRCULAȚIA

2.4.1 ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A

CIRCULAȚIEI RUTIERE Circulația rutieră pe Strada Grigore Alexandrescu este îngreunată la intersecția

acesteia cu Calea Torontalului și pe sectorul de drum din dreptul zonei comerciale. În documentațiile PUZ aprobate cu HCL 154/2015 și 248/2017 a fost prevăzută

dezvoltarea drumurilor de exploatare De620 și De575 de la profilul actual transversal de 4m la unul de 16m.

Ulterior aprobării documentațiilor de urbanism mai sus menționate la nord de amplasamentul studiat, au fost generate lucrări de construire și de amenajare a acceselor spre parcelele rezultate. Astfel drumul de exploatare De620, aflat în vecinătatea Hcn562 a fost dezvoltat la un profil de 16m și echipat edilitar, în afara limitelor juridice.

De asemenea, a fost avizat conturul parcelei cu nr. cad. 401155 parțial peste traseul drumului de exploatare De564 și De620, generându-se disfuncționalități de asigurare a continuității circulației în zonă.

2.4.2 CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI,

INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSECŢII CU PROBLEME În prezent, între Calea Torontalului și Strada Ovidiu Balea, sectorul de drum al Străzii

Grigore Alexandrescu este asfaltat, și are câte o bandă de circulație auto pe sens, spațiu verde de aliniament și trotuar numai înspre UTR16.

Prin P.U.G. al Municipiului Timișoara – revizia 4 în lucru este prevăzută lărgirea acesteia la un profil de 30m, care să includă câte 2 benzi de circulație pe sens, trotuare, pista de biciclete și spații verzi de aliniament pe ambele părți.

De asemenea, în partea de nord a amplasamentului este prevăzută realizarea unei străzi cu profil transversal 37m de-a lungul zonei de protecție al LEA 110kV.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1 PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA

STUDIATĂ Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare,

aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017, terenul este încadrat parțial în UTR 9 și parțial în UTR 17, cu interdicție temporară de construire până la elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.Z. sau P.U.D., și se specifică următoarele Categorii funcţionale:

LM - ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU LOCUINȚE MICI P...P+2  Funcțiunea dominantă: locuințe cu caracter urban și semi-rural cu regim de

înălțime P...P+2  Funcțiuni complementare: instituții publice și servicii; spații verzi amenajate,

accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje; rețele tehnico-edilitare și construcții aferente

IS – ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL  Funcțiunea dominantă: instituții publice și servicii de interes general  Funcțiuni complementare: locuințe, spații verzi amenajate, accese carosabile,

pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje; rețele tehnico-edilitare și construcții aferente

Pagina 8 I 19

2.5.2 GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT Gradul de ocupare al terenurilor încadrate în UTR 9 și UTR17 este unul redus,

datorită interdicției temporare de construire instituite prin P.U.G. în vigoare până la aprobarea unor documentații P.U.D./P.U.Z.

2.5.3 ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

În prezent, terenurile cu front la Strada Grigore Alexandrescu sunt încadrate în IS – ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL:

 Funcțiunea dominantă: instituții publice și servicii de interes general  Funcțiuni complementare: locuințe, spații verzi amenajate, accese carosabile,

pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje; rețele tehnico-edilitare și construcții aferente

2.5.4 ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Pe terenul studiat nu există construcții și spații verzi amenajate. Terenul nu are o valoare deosebită din punct de vedere al mediului. Se va asigura un echilibru optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

2.6 ECHIPAREA EDILITARĂ

Pentru determinarea rețelelor edilitare existente în zonă, au fost solicitat avize de la

toţi deţinătorii de gospodării subterane din zonă, obținându-se Avizul Unic nr. 1112/13.12.2018 cu avizele anexe:

- Telefonie Conform avizului de amplasament nr.2642/16.11.2018 al S.C. TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS S.A., pe amplasamentul studiat nu există instalații de comunicații electronice care să fie afectate de lucrările de construire.

- Societatea de Transport Public Timişoara Conform avizului de amplasament nr.UR2018-01-8542/08.10.2018, al Regiei

Autonome de Transport Timişoara, pe amplasamentul studiat, STPT nu deține gospodărie subterană de cabluri electrice sau infrastructură/suprastructură de transport public.

- Alimentare cu apă şi canalizare Conform avizului de amplasament nr.24099/12.11.2018, emis de Serviciul Tehnic

AQUATIM, pe strada Grigore Alexandrescu, în dreptul amplasamentului studiat, există rețele de alimentare cu apă (conductă cu diametrul de 125mm) și canalizare (conductă cu diametrul de 1000mm).

De asemenea, drumul de exploatare De620 este în prezent echipat cu rețea de apă potabilă (conductă cu diametrul de 125mm) și de canalizare (conductă cu diametrul de 300mm). Strada Grigore Alexandrescu și De620 sunt echipate cu hidranți.

- Alimentarea cu gaze naturale Conform avizului de amplasament nr.4519/11.12.2018 eliberat de E-ON Distribuție

ROMANIA S.A., în zonă există rețea de alimentare cu gaz pe Strada Grigore Alexandrescu. - Alimentarea cu energie electrică Conform avizului de amplasament nr.244503453/27.11.2018 eliberat de SC ENEL

Distribuție Banat SA, pe Strada Grigore Alexandrescu există rețele electrice în exploatare de medie tensiune, aeriene și subterane. Se va respecta distanța minimă de 60cm față de traseul cablurilor electrice subterane existente și distanța minimă de 5,00m față de traseul cablurilor aeriene existente.

De asemenea, terenul este traversat de linia electrică aeriană LEA 110kV, având o zonă de protecție de 18,50m stânga-dreapta, în care este interzisă executarea construcțiilor.

- Alimentarea cu agent termic Conform avizului de amplasament al Companiei de Termoficare COLTERM S.A. nr.

UR2018-18542/12.11.2018, societatea nu deține în zonă rețele termice sau de apă rece hidrofor.

Pagina 9 I 19

2.7 OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt locuinţe colective și servicii/instituții cu regim de înălțime maxim cuprins între (S)+P+2E+Er(M) și (S)+P+3E+Er(M) pe parcelele propuse către Strada Grigore Alexandrescu.

Potrivit legii, propunerea de reglementare a fost supusă consultării populaţiei în cadrul procedurilor de informare a populaţiei ce vor fi organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia de Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială.

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Conform Certificatului de Urbanism nr. 4023/14.09.2017 emis de Primăria Municipiului Timișoara, eliberat în baza H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. 131/2017, destinația terenurilor conform P.U.G. în vigoare este aceea de zonă propusă pentru locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare și parțial zonă propusă pentru instituții și servicii publice, cu interdicție temporară de construire până la aprobare P.U.D./P.U.Z.

Pentru Studiul de Oportunitate întocmit, a fost obținut Avizului de Oportunitate nr.40/26.10.2017 emis de Primăria Municipiului Timișoara, prin care se propune structurarea terenului studiat în zonă de locuințe colective, servicii și instituții.

3.2 PREVEDERI ALE P.U.G.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara în vigoare, aprobat prin H.C.L. nr.157/2002, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. 131/2017, terenul este încadrat parțial în UTR 9 și parțial în UTR 17, cu interdicție temporară de construire până la elaborarea și aprobarea unei documentații P.U.Z. sau P.U.D., și se specifică următoarele Categorii funcţionale:

LM - ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU LOCUINȚE MICI P...P+2  Funcțiunea dominantă: locuințe cu caracter urban și semi-rural cu regim de

înălțime P...P+2  Funcțiuni complementare: instituții publice și servicii; spații verzi amenajate,

accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje; rețele tehnico-edilitare și construcții aferente

IS – ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL  Funcțiunea dominantă: instituții publice și servicii de interes general  Funcțiuni complementare: locuințe, spații verzi amenajate, accese carosabile,

pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje; rețele tehnico-edilitare și construcții aferente

Prin planșa de Reglementări urbanistice aferentă P.U.G. se instituie interdicție

temporară de construire pentru zona studiată, stabilindu-se obligativitatea întocmirii unor documentații P.U.Z. sau P.U.D. Interdicțiile se stabilesc până la elaborarea și aprobarea documentației P.U.Z. respectiv P.U.D. (conform Art.6).

Procentul de ocupare al terenului este reglementat (conform Art.24 RLU PUG) prin corelare cu prevederile Art.15 RGU și Anexa 2 RGU.

Conform acestora, pentru zona exclusiv rezidențială cu regim de înălțime P...P+2, POT maxim este 35%.

Pagina 10 I 19

3.3 PREVEDERI ALE ETAPEI 2 P.U.G. – CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANĂ (MASTERPLAN) 2012

Conform “Masterplan”, terenul studiat este situat în zona de aplicare a următoarelor

politici:

Politica 4 – Asigurarea infrastructurii edilitare, a mobilității și a infrastructurii de comunicare Program 1 – Completare rețele de alimentare cu apă Program 2 – Completare rețele de canalizare

 Asigurarea de utilități în zonele de dezvoltare;  Asigurarea unui sistem de mobilitate sustenabil și favorizarea mobilității

alternative;  Integrarea neinvazivă în domeniul public a rețelelor edilitare, comunicare și

trafic;  Planificarea integrată cu zona metropolitană;  Îngroparea liniilor de 110kv ce traversează zone de dezvoltare;

Program 3 – Transport motorizat individual și public  Realizarea Inelului IV de circulatie la nivel de strada de categoria II si cu

capacitate portanta dimensionată pentru trafic greu de marfa  Dezvoltarea infrastructurii rutiere necesare protejării mediului urban de traficul

de tranzit;  Îmbunătatirea/realizarea legăturilor rutiere cu și între localitățile periurbane;  Dizolvarea disfuncțiilor constatate în deservirea necesităților de deplasări de

persoane si de mărfuri cauzate de insuficiența coerentă a tramei stradale majore actuale;

 Asigurarea vascularizării zonelor de dezvoltare propuse cu rețea stradală interioară adecvată și legătura acestora la rețeaua stradală magistrală a municipiului;

 Asigurarea suprafețelor necesare dezvoltarii infrastructurii de transport, inclusiv zonele de protecție aferente;

Program 4 – Trafic nemotorizat, trasee velo și pietonale  Pistă velo în rețeaua urbană și cu conexiuni în cadrul periurban  Îmbunătăţirea profilului stradal pentru creşterea accesibilităţii velo  Îmbunătăţirea punctelor de intersecţie cu reţeaua de trafic motorizat

Politica 5 – Îmbunătățirea calității și gestionării domeniului public

Program 2 – Creșterea calității rețelei de spații verzi  Asigurarea suprafețelor necesare pentru spații verzi pe cartiere  Introducerea unor indicatori privind suprafețele de spații verzi în funcție de

desitatea populației și procentajul de spații verzi private  Asigurarea rolului de coridor verde cu efect ecologic a unor spații verzi  Asigurarea continuității rețelei de spații verzi

3.4 PREVEDERI ALE ETAPEI P.U.G. ÎN LUCRU

Conform răspunsului Direcției de Urbanism – Compartimentul coordonare elaborare PUG/PUZ/PUD nr. RU2015-000545/06.11.2015, referitor la prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, revizia 4, aflat în curs de elaborare, terenul este încadrat în zona ULic // Zonă de urbanizare – Locuințe cu regim redus de înălțime – individuale și colective mici. Subzone:

ULi/c_a – Subzona aferentă locuinţelor individuale ULi/c_b – Subzona aferentă locuinţelor colective mici

Pagina 11 I 19

Se propune structurarea terenului studiat în zonă de locuințe colective, servicii și instituții cu următorii indici urbanistici: Subzona Locuire colectivă, servicii și instituții:

 P.O.T. = max. 40%  C.U.T. = max. 1,8  Regim de înălțime max. (S)+P+3E+M/Er  Hmax. cornișă = 16m  Hmax. coamă = 20m

Subzona Locuire colectivă și funcțiuni complementare:

 P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,3  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 16m

Subzona Servicii și Instituții:

 P.O.T. = max. 40%  C.U.T. = max. 1,5  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 16m

Spații verzi: minim 5% din suprafața terenului

3.5 PREVEDERI ALE PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ

Conform Scenariului Alternativ 2 (temă: Dinamica Economică) al Planului de

Mobilitate Urbană Durabilă, este prevăzută completarea Inelului IV de circulație care să conecteze trei zone industriale majore (Continental/UMT, Buziașului, Solventul).

În dreptul amplasamentului studiat este prevăzută lărgirea profilului existent al Străzii Grigore Alexandrescu la 30m.

Nu sunt prevederi ale planului pentru circulația cu mijloacele de transport în comun în dreptul amplasamentului studiat.

3.6 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Terenul nu are o valoare deosebită din punct de vedere al mediului. Spațiile verzi vor fi asigurate de-a lungul canalului de desecare HCn562, ca zonă

verde cu rol de culoar ecologic, având lățimea minimă de 5m. Se vor asigura spații verzi în procent de minim 5% din suprafața terenului ce face

obiectul PUZ, respectiv 3.414 mp.

3.7 MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara – revizia 4, în lucru,

este prevăzută lărgirea profilului existent al Străzii Grigore Alexandrescu la 30m, și rezervarea suprefeței de teren necesară realizării unui profil stradal de 37m în zona de protecție a rețelei LEA 110kV existentă care traversează terenul ce face obiectul PUZ în partea de nord.

Pagina 12 I 19

În documentațiile PUZ aprobate cu HCL 154/2015 și 248/2017 a fost prevăzută dezvoltarea drumurilor de exploatare De620 și De575 de la profilul actual transversal de 4m la unul de 16m.

Este prevăzută dezvoltarea etapizată a străzii Grigore Alexandrescu la profilul transversal de 30m, conform planșelor 150-A10’ - ”Reglementări urbanistice Etapa 1” și 150- A10 - ”Reglementări urbanistice”.

Prin P.U.Z. de față se propune asigurarea prospectelor transversale ale acestor

drumuri conform planșei A10 ”Reglementări urbanistice”  PTT3 (16,00m lățime – PT 67 din PUG revizia 4)

 format din carosabil și zonă de protecție de 2x4,00m cu circulaţie în ambele sensuri;

 pistă pentru biciclete pe ambele laturi ale carosabilului de 2x1,00m  trotuar și spații verzi de aliniament (3,00m pe ambele laturi ale carosabilului)

cu pantă de 1,5% spre rigolă. Se va asigura suprafața de teren necesară dezvoltării profilului transversal al

drumului de exploatare De564 la 12,50m.  PTT4 (12,50m lățime - PT 47 din PUG revizia 4)

 format din carosabil de 2x3,25m cu circulaţie în ambele sensuri pentru autovehicule și biciclete;

 trotuar și spații verzi de aliniament (3,00m pe ambele laturi ale carosabilului) cu pantă de 1,5% spre rigolă.

Pentru asigurarea acceselor la parcelele aflate la nord de De564, a fost propusă

realizarea a două drumuri cu sens unic având o lățime de 9,50m:  PTT5 (9,50m lățime)

 format din carosabil de 3,50m cu circulaţie în sens unic pentru autovehicule;  locuri de parcare și spații verzi de aliniament 2,50m  trotuar de 1,00m, respectiv 1,50m.

Lucrările rutiere se vor executa dintr-o îmbrăcăminte bituminoasă pe o fundaţie din

balast şi piatră spartă. Înainte de executarea structurilor rutiere se va asigura excavarea şi evacuarea stratului vegetal pe o grosime de circa 0,50 m.

Semnalizarea în plan vertical şi orizontal se va realiza conform STAS1848/1-2004, STAS1848/7-85. Colectarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale spre rigolele proiectate.

3.8 ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ

TERITORIAL, INDICI URBANISTICI Principii de urbanizare:

SPRE GRIGORE ALEXANDRESCU

La est de amplasamentul studiat au fost aprobate 2 documentații de urbanism pentru terenuri alipite de cel studiat, ce au propus dezvoltări rezidențiale cu dotări sau funcțiuni complementare, cu indici urbanistici extrem de diferiți:

 P.U.Z. “Dezvoltare zonă locuințe și funcțiuni complementare” aprobat cu H.C.L.

499/2007  regim de înălțime maxim S+P+8E+Er - S+P+10E+Er Locuire  POTmax = 35%  CUTmax = 3

Pagina 13 I 19

Funcțiuni complementare  POTmax = 40%  CUTmax = 4

 P.U.D. “Locuințe și dotări” aprobat cu H.C.L. 175/2004 Locuințe  regim de înălțime maxim P+M  POTmax = 40%  CUTmax = 0,62 Dotări și servicii  regim de înălțime maxim P+1E+M  POTmax = 40%  CUTmax = 0,62 Ținând cont de următoarele aspecte:

- cele două proiecte mai sus menționate propun indici urbanistici și reglementări total diferite (diferențe de 9 nivele)

- strada Grigore Alexandrescu se va extinde la un profil de 30m, devenind o artera majoră

- strada propusă cu profil de 37 m de la nord va asigura conectarea zonei asigurând o legătură radială

se propune susținerea arterei majore Grigore Alexandrescu – INELUL IV de circulație, cu un front de clădiri cu un regim de înălțime mediu (S)+P+3E+Er/M, care să asigure o tranziție rațională de la locuirea/serviciile S+P+1E+M (2 nivele diferență) la un regim de înălțime superior aprobat prin alte documentații. SPRE NORD-VEST

La nord-vest de amplasamentul studiat au fost aprobate mai multe documentații de urbanism ce au propus extinderea zonei de locuințe cu funcțiuni complementare, dintre care cele menționate mai jos sunt alipite sau la mică distanță de amplasamentul ce face obiectul acestui proiect.

 P.U.Z. “Dezvoltare zonă locuințe și funcțiuni complementare” aprobat cu H.C.L.

154/2015 Locuințe cu regim mic de înălțime  regim de înălțime maxim S+P+1E+M/Er  POTmax = 35%  CUTmax = 0,9 Funcțiuni complementare  regim de înălțime maxim S+P+2E+M/Er  POTmax = 40%  CUTmax = 1,6

 P.U.Z. “Zonă locuințe și funcțiuni complementare” aprobat cu H.C.L. 248/2017:  regim de înălțime maxim P+1E+M/Er  POTmax = 35%  CUTmax = 0,9 Ținând cont de indicii și de reglementările aprobate în documentațiile mai sus

menționate, la nord-vest de frontul (S)+P+3E+M/Er la strada Grigore Alexandrescu se propune funcțiunea de locuire colectivă în regim (S)+P+2E+M/Er, care să asigure tranziția spre dezvoltările generate la nord (maxim 2 nivele diferență).

Pagina 14 I 19

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se propun următoarele:  realizarea unei zone prdominant rezidențiale, de locuinţe colective, servicii și instituții;  asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse de locuinţe

colective, servicii și instituții;  asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga

incintă: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor şi avizelor, etc. Documentaţia are drept obiect:

 Realizarea a 4 parcele cu front la Strada Grigore Alexandrescu destinate construirii de locuinţe colective cu servicii și instituții la parter, cu un regim de înălțime maxim (S)+P+3E+M/Er,

 Realizarea a 33 de parcele destinate construirii de locuinţe colective cu un regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er

 Realizarea unei parcele destinate serviciilor și instituțiilor cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er (se propune rezervarea parcelei pentru edificarea unei grădinițe), în proximitatea zonei verzi.

 Asigurarea unui procent de minim 5% spații verzi cu rol de culoar ecologic și de protecție a canalului de desecare HCn 562, din suprafaţa totala a terenului studiat

 Rezervarea suprafeţelor de teren necesare noilor drumuri de acces şi preluarea secţiunilor transversale corespunzătoare preluate din documentații anterior aprobate

 Asigurarea locurilor de parcare necesare funcţionării zonei în incintă.  stabilirea limitei de implantare a clădirilor şi a retragerilor faţă de limite şi vecinătăţi;  stabilirea unui regim de înălţime, a POT şi CUT;

COEFICIENȚI PROPUȘI: Subzona Locuire colectivă, servicii și instituții:

 P.O.T. = max. 40%  C.U.T. = max. 1,8  Regim de înălțime max. (S)+P+3E+M/Er  Hmax. cornișă = 16m  Hmax. coamă = 20m

Subzona Locuire colectivă și funcțiuni complementare:

 P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,3  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 16m

Subzona Servicii și Instituții:

 P.O.T. = max. 40%  C.U.T. = max. 1,5  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 16m

Spații verzi: 5% din suprafața terenului

Pagina 15 I 19

BILANȚ TERITORIAL PROPUS EXISTENT PROPUS

Teren arabil conform CF 100,00% 68 267 mp - -

Subzonă locuire colectivă, servicii și instituții max. (S)+P+3E+M/Er

- - 14,93% 10 196 mp

Subzonă locuire colectivă și funcțiuni complementare max. (S)+P+2E+M/Er

- - 52,20% 35 634 mp

Subzonă servicii și instituții max. (S)+P+2E+M/Er

- - 1,89% 1 290 mp

Subzonă spații verzi amenajate / culoar ecologic de protecție

- - 5,00% 3 414 mp

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente Din care: - teren aflat în zona de protecție LEA 110kV existentă, propus conform PUG în lucru pentru amenajare drum PTT 73 (37m) - ulterior reglementării rețelei LEA 110kV - teren rezervat pentru extinderea Străzii Grigore Alexandrescu la 30m, dezvoltarea drumurilor de exploatare, și alte drumuri cu sens unic propuse

- -

25,98%

11,17%

14,81%

17 733 mp

7 624 mp

10 109 mp

TOTAL 100,00% 68 267 mp 100,00% 68 267 mp

3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.9.1 ALIMENTAREA CU APĂ Pe strada Grigore Alexandrescu există rețea de alimentare cu apă din țeavă PEHD De125 mm în dreptul amplasamentului PUZ-ului și din țeavă De 160 mm de la intersecția cu Intrarea Coșarilor. Pe partea de sud-vest al zonei studiate este o stradă nouă DE 620 (care se formează de la intersecția str. Gr. Alexandrescu cu Intrarea Coșarilor) pe care există rețea de alimentare cu apă De 125mm (de la str. Gr. Alexandrescu și până la str. Petru Vintilă, de- a lungul DE 620).

 Subzona 1 cuprinde parcelele 1 – 9 Alimentarea cu apă se asigură de la rețeaua de apă existentă De 125 mm de pe str.

Gr. Alexandrescu. În interiorul Subzonei 1 pe DE 575 se propune o extindere de rețea de apă din țeavă

PEHD, Pn10, De 125 mm în lungime de L = 192 m, până la intersecția cu DE 564 (conform Plan retele edilitare). La fiecare parcelă se propune branșament de apă și cămin de apometru.

 Subzona 2 cuprinde parcelele 10 – 18, respectiv parcelele 19 – 34 și 41 – 46 (zona verde) Alimentarea cu apă se asigură de la rețeaua de apă existentă de pe str. Gr.

Alexandrescu colț cu Intrarea Coșarilor, unde există o conductă de apă din țeavă PEHD, De 160 mm. De la această conductă de apă existentă se face o extindere de rețea de apă pe DE 620, din țeavă PEHD, Pn10, De 160 mm, în lungime de L = 351 m (începând de la

Pagina 16 I 19

intersecția str. Gr. Alexandrescu cu Intrarea Coșarilor până la limita Subzona 2, adică parcela 41).

În cadrul Subzonei 2 se va închide inelul de apă pe DE 564 (între DE 575 și DE 620) cu țeavă din PEHD, Pn10, De 125 în lungime de L = 248 m.

În cadrul Subzonei 2 se va mai închide inelul de apă de pe DE 575 (de la colț cu DE 564 și până la zona de protecție LEA 110 kV) cu țeavă PEHD, Pn 10, De 125 mm, L = 63 m, iar în continuare se închide inelul între DE 575 și DE 620 (pe strada paralelă cu LEA 110 kV) cu țeavă PEHD, Pn 10, De 125 mm în lungime de L = 206 m.

În cadrul Subzonei 2 se mai închid inele pe 2 străzi interioare cu țeavă din PEHD, Pn 10, De 125 mm cu L = 246 m.

La fiecare parcelă se propune branșament de apă și cămin de apometru.

 Subzona 3 cuprinde parcelele 35 – 38 și 39 – 40 (zona verde) De la conducta de apă propusă De 160 mm de pe DE 620 se extinde conducta de

apă până la parcela 40 cu țeavă PEHD, Pn10, De 160 mm, L = 32 m. De la parcela 40 și până la parcela 35 (de-a lungul LEA 110 kV) se mai extinde

conducta de apă cu țeavă PEHD, Pn 10, De 125 mm, cu lungimea L = 193 m. În cadrul Subzonei 3 se mai prevăd rețele secundare pe 2 străzi interioare cu țeavă

din PEHD, Pn 10, De 110 mm, L = 91 m. La fiecare parcelă se propune branșament de apă și cămin de apometru.

3.9.2 CANALIZAREA MENAJERĂ Pe strada Gr. Alexandrescu există rețea de canalizare D1000 mm în dreptul amplasamentului PUZ-ului. Pe partea de sud-vest al zonei studiate este o stradă nouă DE 620 (de la intersecția str.Gr. Alexandrescu și până la str. Petru Vintilă) pe care există rețea de canalizare din țeavă PVC, De 315 mm.

 Subzona 1 cuprinde parcelele 1 – 9 În interiorul Subzonei 1 pe DE 575 se propune o extindere de rețea de canalizare

menajeră din țeavă PVC, De 315 mm în lungime de L = 184 m, de la parcela 5 și până la căminul de racord CR, apoi se descarcă în canalul existent (D 1000 mm) de pe str. Gr. Alexandrescu.

La fiecare parcelă se propune racord de canalizare menajeră și cămin de racord.

 Subzona 2 cuprinde parcelele 10 – 18, respectiv parcelele 19 – 34 și 41 – 46 (zona verde) În interiorul Subzonei 2 se propune o rețea de canalizare menajeră pe DE 564 din

țeavă PVC, SN 8, De 315 mm în lungime L = 242 m, care se racordează la canalul existent de pe DE 620 (De 315 mm).

În cadrul Subzonei 2 se mai propun 2 tronsoane de canale menajere, care se racordează la canalul menajer propus pe DE 564. Aceste canale menajere vor fi din țeavă PVC, SN 8, De 250 mm în lungime L = 137 m.

În cadrul Subzonei 2 se mai propune 1 tronson de canalizare menajeră din țeavă PVC, SN8, De 250 mm în lungime L = 160 m, care se racordează la canalul existent (De 315 mm) de pe DE 620.

La fiecare parcelă se propune racord de canalizare menajeră și cămin de racord.

 Subzona 3 cuprinde parcelele 35 – 38 și 39 – 40 (zona verde) De la parcela 35 se propune o rețea de canalizare menajeră din țeavă PVC, SN8, De

315 mm în lungime L = 193 m, care se racordează la canalul existent (De 315 mm) de pe DE 620.

În cadrul Subzonei 3 se mai prevăd rețele secundare pe 2 străzi interioare din țeavă PVC, SN8, De 250 mm, L = 109 m, care se racordează la canalul propus De 315 mm.

La fiecare parcelă se propune racord de canalizare menajeră și cămin de racord.

Pagina 17 I 19

3.9.3 CANALIZAREA PLUVIALĂ Debitele de ape pluviale se calculează pe Subzone:

 Subzona 1 cuprinde parcelele 1 – 9 Apele pluviale din incinta PUZ-ului: Subzona 1 + Subzona 2 + Subzona 3, vor fi colectate prin guri de scurgere în rețeaua de canalizare pluvială de pe DE 575 (din Subzona 1). Rețeaua de canalizare pluviala de pe DE 575 va fi din țeavă PVC De 630 mm, L= 200m. Apele pluviale din rețeaua de canalizare pluviala De 630 mm ajung în separator de hidrocarburi subteran SH și apoi în bazinul de retenţie subterană BR din beton cu V= 220 mc capacitate (timp de retenție 1/2 oră). Din bazinul de retenţie V = 220 mc, apele pluviale sunt pompate în canalul HCn562 (indentificat de ANIF drept canal V4 nr. inventar TM1209143) de pe str. Gr. Alexandrescu, prin gura de vărsare.

 Subzona 2 cuprinde parcelele 10 – 18, respectiv parcelele 19 – 34 și 41 – 46 (zona verde) Apele pluviale vor fi colectate prin guri de scurgere de pe DE 564 și ajung în

reţeaua de canalizare pluvială din ţeavă PVC, De 400 mm, L = 187 m și De 500 mm, L = 64 m. Acest canal De 500 mm se descarcă în canalul pluvial De 630 mm de pe DE 575.

De pe cele 5 tronsoane de alei laterale dreapta - cu parcări (parcelele 10 -18), apele colectate prin guri de scurgere ajung în canalizarea pluvială din țeavă PVC, De 250 mm în lungime totală Lt= 473 m și se descarcă în canalul pluvial De 400 mm de pe DE 564.

De pe cele 2 străzi laterale stânga și alei cu parcări (parcelele 20– 27; 28 – 32 și 33- 34) apele pluviale colectate prin guri de scurgere ajung în rețeaua de canalizare pluvială din țeavă PVC De 250 mm , Ltotal = 600 m, apoi în rețeaua de canalizare pluvială De 315 mm , L = 118 m care se descarcă în canalul De 500 mm de pe DE 564.

Se propune asigurarea unui traseu cu drept de servitute de uz, trecere și superficie, în cadrul parcelelor 26 și 29, în favoarea parcelelor 19...25 și 27, pentru rețelele de canalizare pluvială care să conecteze cele două străzi cu profil transversal PTT5 în vederea optimizării traseelor rețelelor edilitare.

 Subzona 3 cuprinde parcelele 35 – 38 și 39 – 40 (zona verde) Apele pluviale (zona parcelelor 35 – 38) vor fi colectate prin guri de scurgere și ajung

în reţeaua de canalizare pluvială din ţeavă PVC, De 250 mm, Ltotal = 232 m, apoi ajung în canalizarea pluvială De 315 mm , L = 157 m, care se racordează la canalul pluvial De 630 mm de pe DE 575.

3.9.4 ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE Eventualele extinderi ale retelelor de gaze naturale existente se vor face ținând

seama de solicitarile beneficiarului și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la DelGaz Grid. 3.9.5 ALIMENTAREA DE BAZĂ CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrica se va face prin solicitarea racordarii locului nou de consum la retelele electrice de interes public pentru transportul si distributia energiei electrice, in conformitate cu HG90\2008 - Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din LEA 0.4kV existenta, proiectata si executat de catre distribuitorul local de energie electrica.

Datele energetice stabilite in baza normativului I7\2011, capitolul 3, sunt urmatoarele: - Putere instalata- 2500kW; - Ku (coeficient de utilizare) – 0.6; - Putere ceruta – 1500 kW;

Pagina 18 I 19

- Ks (coeficient de simultaneitate) – 0.6; - Putere simultan absorbita : 900kW;

Din postul de transformare propus se va realiza reteaua LES 0.4kV pana la fiecare FDCP propus. Lucrarile se vor realiza in baza avizelor tehnice de racordare, in grija distribuitorului local de energie electrica. 3.9.6 REȚELE DE TELECOMUNICAȚII

Fiecare constructie se va racorda la retelele de fibra optica prin extinderea retelelor din zona pana la fiecare consumator. Fiecare obiectiv se va racorda la retelele extinse prin fibra optica de tip single mode, de 6 perechi, pozata in tub gofrat de protectie, avand punctul de delimitare la limita de proprietate. Fiecare obiectiv se va echipa cu un punct de conexiune, avand punctele de delimitare in interiorul fiecarui obiectiv racordat.

Extinderea retelelor se va face de catre providerii de servicii. 3.9.7 INSTALAȚII LUMINOTEHNICE

Instalatiile luminotehnice rutiere se vor clasifica conform normativului NP062\2002 in urmatoarele clase:

- Drumul de acces – Clasa M3 - Intersectiile cu zona de acces – Clasa M3

Iluminatul stradal este format din corpuri de iluminat montate pe stalpi metalici cu o inaltime utila de 8m, de otel zincat la cald, montati in fundatii prefabricate de beton, de dimensiune 1000x1000x1000mm, respectand in totalitate indicatiile producatorului. Stalpii de iluminat se vor lega la centura principala de legare la pamant prin conductor rotund de otel zincat, D=10mm. Corpurile de iluminat propuse vor fi echipate cu surse LED, indice de redare al culorilor minim 70, temperatura de culoare 4000K, intensitate 15,000lm. Reteaua luminotehnica se va realiza printr-un nou punct de aprindere.

3.10 PROTECȚIA MEDIULUI 3.10.1 DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

Terenul fiind liber de construcţii, nu vor exista materiale din demolări. În faza de construire ulterioară PUZ, colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere

se va face controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către RETIM, în baza unui contract şi transportate la deponeul Municipiului Timişoara.

3.10.2 PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv de exploatare, nu există.

Riscurile pentru sănătatea umană sau pentru mediu pot apărea în fazele de execuție ulterioare PUZ. Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

3.10.3 DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

În cazul construirii, deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care îl va depozita la un deponeu autorizat. Materialele rezultate din săpături care constituie excedent vor fi transportate de către constructor pe un amplasament stabilit de primărie.

Terenul fiind liber de construcţii, nu vor exista materiale din demolări.

Pagina 19 I 19

3.10.4 RECUPERAREA TERNENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI ETC. În prezent, terenul nu este degradat. Se va asigura o suprafaţă de minim 5%

raportată la suprafaţa terenului pentru spaţiile verzi amenajate cu rol de culoar ecologic de protecție al HCn 562, și minim 20% spații verzi în cadrul fiecărei parcele de locuințe colective și funcțiuni complementare/ servicii și instituții.

3.10.5 REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ

Fiind teren nereglementat situat la frontul Inelului IV de circulație – Strada Grigore Alexandrescu, iniţiativa de reglementare urbanistică se încadrează intr-un proces normal de dezvoltare şi densificare urbană.

După terminarea lucrărilor se va îmbunătăţi cadrul natural prin plantarea de arbori de diferite specii şi de gazon pentru zonele stabilite ca fiind zone verzi amenajate.

3.11 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Pentru toate lucrările rutiere propuse, se impune rezervarea suprafeţelor de teren

necesare, în zonele unde profilul stradal nu este asigurat, conform planșei 150-A11 ”Circulația terenurilor”.

Pentru etapa următoare de dezvoltare a zonei, se vor realiza, corelat cu evoluţia viitoare a localităţii, echiparea edilitară completă şi drumurile pentru care s-au făcut rezervări de suprafeţe de teren în etapa actuală.

BILANȚ TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

EXISTENT PROPUS

Teren proprietate privată a persoanelor fizice/juridice

100,00% 68 267 mp 74,02% 50 534 mp

Teren ce va fi trecut în domeniul public

- - 25,98% 17 733 mp

TOTAL 100,00% 68 267 mp 100,00% 68 267 mp

Şef de proiect, Întocmit, arhitect Georgeta Trîmbițaș arhitect Alina Narița

Atasament: ED01_-_Edilitare.pdf

895 m2

213 m2

446 m2

599 m2

208 m 2

322 m2

509 m2

222 m 2

37.00

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

37.00

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

30.00

30.00

30.00

37.00

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

1

.

0

9

1

8

.

5

0

5.0 0

416798

434842

422696

429793

406959

401155

411573

405218

407760

408132

406065

438350

CF . 4

41 47

4

To p.

44 14

74

441473

441472

441471

441470

441469

441467

441466

438351

407904

408108

408411

442591

442590

424627

406065-C1

416798-C1

401155-C8

401155-C9

401155-C10

401155-C11

401155-C12

401155-C14

401155-C15

401155-C16

401155-C17

401155-C18

401155-C19

401155-C20

401155-C21

401155-C22

401155-C23

401155-C24

401155-C26

401155-C27

401155-C30

422696-C1

434842-C1

406959-C2

424627-C1

A 574/1/2/1

87.126

87.335 87.385

87.569

87.297 87.290

86.792

87.145 87.15087.061

87.240 87.102

87.188

87.329

87.071

87.033 87.286

87.358 86.836

87.311 87.515

86.8 57

87.515 87.467

86.462 86.624

86 .73

9

87.553

87.161

87.170

86.470

86.495

87.008

87.617

87.662 87.477

87.576

87.529 87.528

87.464

87.506 87.627

87.558 87.688

87.773

87 .35

5

87.184

87.273 87.317

87 .40

2

87.382 87.223

86.980 87.725

87.298

87.328

87.153

87.624 87.423

87.63687 .46

2

87.561

87.798

87.724

87 .32

087.177

87.104

87.183

87.134

87.121

87.217

87.250

87.278

87.153

87.740

87.175

86.687

86.888

87.790

87.540

87.584

87 .61

1 87

.66 9

87.617

87 .66

1

87.69287.783 87.727

87.714 87.718

87.655

87.678 87.687

87.659 87.605

87.659

87 .38

4

85.92687 .54

3

87.477

87.683

87.268

87.25987.221

87.314

87.253

87.444

87.163

87.264

87.271

87.383

87.426

87.281

87.347

87.596

87.912

87.408

87.398

87.294

87.161

87.753

87.688 87.680

87.691

87.808

87.755 87.411

87 .57

8

87.591

87.268

87.548

87.528

87.741

87.722

87.635

87.664

87.622

87.572 87.619

87.773

87.844

87.589 87.588

87.329 87.31187.322

87.688

87.588

87.709

87.681

87.666

87.602

87.450

87.754

87.669

87.957 87.966

87.789 87.846

87.926

87.909

87.913

87.840

87.879

88.006

87.999

87.871

87.655

87.467 87.421

87.855

87.594

87.511

88.015 88.007

88.012 88.070

88.054

87.986

87.747

87.999

87.884

87.770 87.981

88.088

89.793

88.409

88.416

88.079 88.137

88.050

Z

.

V

.

Z

.

V

.

Z

.

V

.

Z

.

V

.

Z

.

V

.

Z

.

V

.

P

L

A

T

F

O

R

M

A

c

a

s

a

F

U

N

D

A

T

I

E

D

R

U

M

B

E

T

O

N

B

E

T

O

N

C

C

F

N

R

.

:

4

3

1

3

0

1

S

=

3

7

1

6

m

p

87.529 87.465

87.357

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.162

87.169

87.280

87.337

87.176 87.181

87.057

87.065

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.237

87.228

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

86.962

86.982

86.784

87.173

87.663

87.542

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

87.529 87.465

87.357

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.162

87.169

87.280

87.337

87.176 87.181

87.057

87.065

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.237

87.584

87.228

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

86.962

86.982

86.784

87.173

87.663

87.542

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

87.529 87.465

87.409

87.357

86.316

87.464

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.169

87.280

87.337

87.176

87.181

87.057

87.065

87.002

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380 87.414

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.13086.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.222

87.237

87.228 85.934

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

87.121

86.962

86.98286.957

87.337

86.784

87.173

87.663

87.542

87.221

87.268

89.079

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353 86.681

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

86.539

86.748

86.546

86.550

86.653

86.532

87.160

87.28487.193 87.071

86.393

86.280

86.677

86.307

85.270

86.407

86.837

83.415

86.890

86.988

87.151 87.161

85.933 85.836

86.879

86.390

86.926 87.191

87.174

87.043

87 .08

5

86.980

86.779 86.840

86.793

87.142

87.193

90.23787.32287.293

87.111

87.476

86.743 85.203

86.934

87.786

87.770

87.524

87.269

87.773

87.156

88.192

87.737

87.969

87.467 87.867

87.874 87.533

87.525

87.55787.567

88.100

88.025

88.015

86.915

87.298

87.289

86.915

87.298

87.289

86.915

87.298

87.289

87.683

87.061

87.030

87.044

87.031

De 575-4m

DE620-4m

d

r

u

m

a

s

f

a

l

t

Z

.

V

.

C

A

N

A

L

C

A

N

A

L

d

r

u

m

p

i

a

t

r

a

T

R

O

T

U

A

R

B

E

T

O

N

T

R

O

T

U

A

R

B

E

T

O

N

De 5

75

D

R

U

M

P

I

A

T

R

A

A

H

H

H

H

576/4

576/3

576/5

576/6

576/22

576/23

C

C

C

C

C

C

C

C

H

C

C

481900

2 0 4 2 0 0

481900

2 0 4 3 0 0

481900

2 0 4 4 0 0

482000

2 0 4 2

0 0

482000

2 0 4 3

0 0

482000

2 0 4 4

0 0

481900

2 0 4 5 5 0

481900

2 0 4 6 0 0

DE620-4m

DE620-4m

H Cn

5 62

Intrarea Cosarilor

Intrarea Cincinat Pavelescu

De 575-4m

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

aprobat cu HCL 499/2007 regim de inaltime max: S+P+8E - S+P+10E

L

E

A

1

1

0

k

V

L

E

A

1

1

0

k

V

L

E

A

1

1

0

k

V

L

E

A

1

1

0

k

V

L

E

A

1

1

0

k

V

L

E

A

1

1

0

k

V

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015 PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare,

amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire " S.C. RIPS S.R.L. Saracin Razvan

CF.NR.:439108 Nr.top.: 23400;23399;23998/2;23401/2/5

CF. 411724

Top. A574/1/4/14

HC n 5

62

ca ro

sa bi

l e xi

st en

t

ca ro

sa bi

l e xi

st en

t

H Cn

5 62

H Cn

5 62

HCn 562

HCn

HCn

HCn

H Cn

5 62

PUD aprobat cu HCL 175/2004 regim de inaltime max:

aprobat cu HCL 248/2017 regim de inaltime max. S/D+P+1E+Er/M

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

35

38

37

36

46

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,5

(S)+P+3E+Er/M POT max = 35% Locuire POT max = 40% Servicii

CUT max = 1,9

(S)+P+3E+Er/M POT max = 35% Locuire POT max = 40% Servicii

CUT max = 1,9

1

2

(S)+P+3E+Er/M POT max = 35% Locuire POT max = 40% Servicii

CUT max = 1,9

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

1,135 m2

1,131 m2

1,715 m2

1,127 m2

1,437 m2

1,322 m2

1,322 m2

1,322 m2

3,082 m2

1,547 m2

1,611 m2

1,499 m2

1,686 m2

1,121 m2

891 m2

887 m2

924 m2

1,138 m2

941 m2

942 m2

820 m2

825 m2

825 m2

826 m2

831 m2

918 m2

943 m2

870 m2

1,290 m2

942 m

2

907 m

2

872 m

2

1,074 m2

896 m

2

776 m

2

1,326 m2

2,952 m2

2,447 m2 87.515

d

r

u

m

p

a

m

a

n

t

87.357

87.446

87.357

87.446

87.357

87.446

D e

56 4-

4m

d

r

u

m

a

s

f

a

l

t

C

DE620-4m

87.35787.35787.357

A

e

x

A

e

x

D

e

1

2

5

m

m

A

e

x

D

e

1

6

0

m

m

C

e

x

D

e

3

1

5

m

m

C

e

x

C

e

x

C

e

x

C

e

x

C

e

x

C

e

x

D

1

0

0

0

m

m

A

e

x

A

e

x

A

e

x

D

e

1

2

5

m

m

D

1

0

0

0

m

m

A

e

x

A

e

x

A

e

x

A

e

x

A

e

x

D

e

1

2

5

m

m

D

e

3

1

5

m

m

C

e

x

C

e

x

C

e

x

C

e

x

C

e

x

A

A

A

A

A

D

e

1

6

0

m

m

A

A

A

A

A

D

e

1

2

5

m

m

C

P

C

P

C

D

e

3

1

5

m

m

D

e

1

1

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

1

1

0

m

m

A

A

A

A

D

e

1

2

5

m

m

A

A

A

A

A

A

A

D

e

1

2

5

m

m

D

e

1

2

5

m

m

A

A

A

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

D

e

6

3

0

m

m

A

D

e

1

2

5

m

m

D

e

1

2

5

m

m

C

P

D

e

2

5

0

m

m

C

P

C

P

A

A

A

D

e

1

2

5

m

m

D

e

4

0

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

A

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

C

D

e

2

5

0

m

m

C

P

C

P

C

P

C

P

C

C

D

e

3

1

5

m

m

C

C

D

e

2

5

0

m

m

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

D

e

2

5

0

m

m

C

C

D

e

2

5

0

m

m

C

C

C

P

C

C

C

D

e

3

1

5

m

m

C

P

S H

BR

C

D

e

2

5

0

m

m

C

P

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

H

H

H

H

H

D

e

3

1

5

m

m

D

e

3

1

5

m

m

C

P

D

e

5

0

0

m

m

D

e

3

1

5

m

m

C

P

D

e

6

3

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

A

e

x

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

4

0

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

G V

LEGENDA

retea canalizare propusa

C C

retea canalizare pluviala propusa

CP CP

BR

bazin de retentie propus

gura de varsare propusaGV

hidrant suprateran de incendiu propus

retea alimentare cu apa propusa

A A

separator de hidrocarburi propusSH

H

retea alimentare cu apa existenta

Aex Aex

retea canalizare existentaCex Cex

DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA SI SERVICII

str. Rasaritului nr.6 TIMISOARA Tel. /Fax. 004-0356-101621

SOCIETATEA DE CONSULTANTA SI PROIECTARE

S.C. ELATIS S.R.L.

SEF PROIECT

C.U.I. R17185205 J35/307/2005

PROIECTANT ing. STRIMBEI ILDICO

DESENAT teh. IEPURE SIMONA

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

SCARA

1:1000

DATA

03.2019

Beneficiari:

Titlu :

Titlu plansei:

PR. NR.

FAZA

NR. PL.

01 ED

313/

2017

DOC.

Retele de alimentare cu apa si canalizare

PLAN DE SITUATIE - PROPUNERI

str. Grigore Alexandrescu, Timisoara Calea Araduluiarh. TRIMBITAS GEORGETA

C

P

C

P D

e

2

5

0

m

m

D

e

2

5

0

m

m

A

C

S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU

IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L.,

S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

Atasament: E01_-_Instalatii_electrice.pdf

LEGENDA

- Traseu bransare la retelele de fibra optica format din fibra optica de tip SingleMode, pozat pe pat de nisip in profil de sant, in tub gofrat Ø63mm, de catre providerii de servicii; - Traseu pentru alimentarea FDCP-urilor, pozat din tub gofrat, realizat de catre distribuitorul local de energie electrica;

FDCP - Firida de distributie, contorizare si protectie, proiectat si executat in baza studiului de solutie si a avizului tehnic de racordare, in grija distribuitorului local de energie electrica;

PCFO - Punct de conexiune fibra optica, proiectat si executat de care providerii de servicii de telecomunicatii;

PA - Punct de aprindere pentru iluminatul stradal;

- Corp de iluminat stradal, echipat cu surse LED, putere 93W, 10200lm, distributie larga, indice de redare a culorilor 70, temperatura de culoare 4000K, grad de protectie IP66, IK08, cu montaj pe stalp, Ø60-76mm, montat pe stalp;

- Traseu pentru iluminatul exterior, pozat din tub gofrat Ø63mm, pe pat de nisip conform detaliilor;

1,290 m2

918 m2

895 m2

213 m2

446 m2

599 m2

208 m 2

1,322 m2

1,074 m2

322 m2

509 m2

1,326 m2

222 m 2

10 .0

0

10 .0

0

5. 00

401155

407760

438350

441473

441472

441471

441470

438351

407904

408108

408411

442591

442590

NR .C

F. 4

32 04

3

401155-C8

401155-C9

401155-C10

401155-C14

401155-C17

401155-C18

401155-C20

401155-C21

401155-C24

401155-C28

CF NR.:435120

A 574/1/2/1

Scf.=10792 mp

drum asfalt

d ru

m p

a m

a n t

d ru

m p

a m

a n t

P L A

T F

O R

M A

casa

F U

N D

A T

IE

D R

U M

B E

T O

N

B E

T O

N

C

CF NR.:432044 Scf.=16100 mp

CF NR.:432041

Scf.=15644 mp

CF NR.:442458

Scf.=10631 mp

CF NR.:442456 Scf.=6300 mp

CF N

R. :4

08 14

5

Sc f.=

68 00

m p

C F N

R .:431301

S =3716 m

p

D e 5

7 5 -4

m

s tr

. G

. A

le x a n d re

s c u - n

r. to

p . 2 2 0 3 6

D e 5

6 4 -4

m

drum asfalt

D E 620-4m

CF 401155 nr. cad.401155

D e 5

7 5

D R U

M P

IA TR

A

A

H

H

576/4

576/3

576/5 576/23

C

C

H

C

4819002 0

4 2 0

0

4819002 0

4 3 0

0

4819002 0

4 4 0

0

4820002 0

4 2 0

0

4820002 0

4 3 0

0

4820002 0

4 4 0

0

D e 5

7 5 -4

m

D e 57

5 -4

m

DE620-4m

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

41

42

PUZ „Locuințe colective

și funcț. complementare”

aprobat cu HCL 499/2007

regim de inaltime max:

S+P+8E - S+P+10E

LE A

11 0k

V

LE A

11 0k

V

LE A

11 0k

V

5

6

7

8

9

11

10

Sc f.=

20 00

m p

12

13

14

15

16

17

18

19

35

38

37

43

44

45

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 40%

CUT max = 1,5

(S)+P+3E+Er/M POT max = 35% Locuire

POT max = 40% Servicii

CUT max = 1,9

(S)+P+3E+Er/M POT max = 35% Locuire

POT max = 40% Servicii

CUT max = 1,9

(S)+P+3E+Er/M POT max = 35% Locuire

POT max = 40% Servicii

CUT max = 1,9

32

31

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015

PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare,

amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire "

S.C. RIPS S.R.L.

Saracin Razvan

P T T 6

C F .N

R .:4

3 9 1 0 8

C F :4

1 9 9 5 6

36

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35%

CUT max = 1,3

2

46

PUD aprobat cu HCL 175/2004

regim de inaltime max:

P+M locuințe

P+1E+M dotări și servicii

3,082 m2

1,715 m2

1,135 m2

1,131 m2

1,127 m2

1,437 m2

1,322 m2

1,322 m2

2,952 m2

2,447 m2

896 m2

776 m2

942 m2

907 m2

872 m2

1,547 m2

1,611 m2

1,499 m2

1,686 m2

831 m2

943 m2

870 m2

820 m2

825 m2

825 m2

826 m2

1,121 m2

891 m2

887 m2

924 m2

1,138 m2

941 m2

942 m2

PT+ PA

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP PCFO

FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO

FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

PCFO FDCP

200 100

80 40

Acest proiect este proprietatea firmei SC ELECTRIC EYE SRL. Drepturile de proiectare apartin in intregime proiectantului. Refolosirea oricarei parti din aceasta documentatie este interzisa.

Verificator Nume Semnatura Cerinţa Referat\expertiză Nr.\Data

Desenat

Proiectat

Şef Proiect

Specificaţie

Titlul planşei : Instalatii electrice

Faza:

Proiectant Instalaţii Electrice :

P.U.Z.

Pr. Nr :

Nume Semnatura

Scara:

Data:

365\2018

1\1000

Mar. 2019

Planşa:

E01

arh. Georgeta Trîmbițaș

Titlul proiectului :

Verificat Rev: 00 ing. Adrian Valea

Beneficiar :

Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica, Bălășiu Cristina Beatrice și Balaș Elena Sîmziana, Loș Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L.,FIFTH FLOOR S.R.L.

Giarmata Vii, Intrarea Rozelor, nr. 6-8;

Timisoara, str. Zimnicea, nr. 26; jud. Timis, e-mail: [email protected]

SC ELECTRIC EYE SRL

ing. Lucian Volintiru

ing. Lucian Volintiru

"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii"

PLAN URBANISTIC ZONAL

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Atasament: D01_-_Rutiere.pdf

A

l

.

V

i

i

l

o

r

G

.

A

l

e

x

a

n

d

r

e

s

c

u

C

l o

s

c

a

i .

C

o

s

a

r

i l o

r

L

t . O

v

i d

i u

B

a

l e

a

2.00 1.50 2.50 7.00 2.001.501.002.507.003.00

30.00

carosabil

pista

biciclete

zona verde

/ parcari

1%

2.5%2.5%

L I M

I T

A D

E P

R O

P R

I E

T A

T E

trotuar carosabil

pista

biciclete

zona verde

/ parcari

1 %

2.5% 2.5%

L I M

I T

A D

E P

R O

P R

I E

T A

T E

trotuar

zona

protectie

PTT 1

conform PT 14 din PUG Timisoara

zona verde

2.50 1.50 1.50 6.50 13.00 2.501.501.506.50

37.00

carosabil

PTT 2

conform PT 73 din PUG Timisoara

pista

biciclete

zona verde

1 %

2.5%2.5%

L I M

I T

A D

E P

R O

P R

I E

T A

T E

trotuar

carosabil

pista

biciclete

zona verde

1 %

2.5% 2.5%

L I M

I T

A D

E P

R O

P R

I E

T A

T E

trotuarzona verde

1.50 1.50 3.25 3.25 1.50 1.50

12.50

1.502.503.502.00

9.50

1.00 3.00 3.00 1.00

8.00

1.501.501.001.003.003.001.001.001.002.00

16.00

carosabil

+ biciclete

PTT 4

conform PT 47 din PUG Timisoara

trotuartrotuar

zona verde

/ trotuar

1 % 1 %

2.5%2.5%

L I M

I T

A D

E P

R O

P R

I E

T A

T E

L I M

I T

A D

E P

R O

P R

I E

T A

T E

carosabil

PTT 5

trotuar

1 %

2.5%

zona verde

/ parcari

L I M

I T

A D

E P

R O

P R

I E

T A

T E

L I M

I T

A D

E P

R O

P R

I E

T A

T E

trotuar

2.5%1 %

carosabil

PTT 6

trotuar trotuar

2.5%2.5%

L I M

I T

A D

E P

R O

P R

I E

T A

T E

L I M

I T

A D

E P

R O

P R

I E

T A

T E

zona verde

/ trotuar

carosabil trotuar

2.5%2.5%

L I M

I T

A D

E P

R O

P R

I E

T A

T E

L I M

I T

A D

E P

R O

P R

I E

T A

T E

trotuar

z. verde

/ trotuar

1 %

pista

biciclete

zona

protectie

z. verde

/ trotuar

pista

biciclete

zona

protectie

2.5%

1 %

PTT 3

conform PT 67 din PUG Timisoara

1,290 m

2

918 m

2

895 m

2

213 m

2

446 m

2

1,322 m

2

1,074 m

2

322 m

2

509 m

2

1,326 m

2

2

2

2

m

2

411432

403719

416798

435095

435097

434842

422696

429793

401155

411573

407760

439240

439239

408132

406065

438350

C

F

.

4

4

1

4

7

4

T

o

p

.

4

4

1

4

7

4

441473

441472

441471

441470

441469

441468

441467

441466

441465

441464

438351

407904

408108

408411

442591

442590

424627

424624

440480

406065-C1

411432-C1

416798-C1

403719-C1

401155-C8

401155-C9

401155-C10

401155-C11

401155-C12

401155-C13

401155-C14

401155-C15

401155-C16

401155-C17

401155-C18

401155-C19

401155-C20

401155-C21

401155-C22

401155-C23

401155-C24

401155-C25

401155-C26

401155-C27

401155-C29

401155-C30

422696-C1

434842-C1

438644-C6

437234-C3

424627-C1

A 574/1/2/1

d

r

u

m

a

s

f

a

l

t

d

r

u

m

p

a

m

a

n

t

d

r

u

m

p

a

m

a

n

t

P

L

A

T

F

O

R

M

A

c

a

s

a

F

U

N

D

A

T

I

E

D

R

U

M

B

E

T

O

N

B

E

T

O

N

C

D

e

5

7

5

-

4

m

s

t

r

.

G

.

A

l

e

x

a

n

d

r

e

s

c

u

D

e

5

6

4

-

4

m

d

r

u

m

a

s

f

a

l

t

D

E

6

2

0

-

4

m

C

A

N

A

L

d

r

u

m

p

i

a

t

r

a

dr um

p am

an t

P

L

A

T

F

O

R

M

A

B

E

T

O

N

T

R

O

T

U

A

R

B

E

T

O

N

D

e

5

7

5

D

R

U

M

P

I

A

T

R

A

A

H

H

H

576/4

576/3

576/5

576/6

576/22

576/23

576/7

576/21

C

C

C

C

C

C

C

A

481900

2 0 4 2 0 0

481900 481900

2 0 4 4 0 0

482000

2 0 4 2 0 0

482000

2 0 4 4 0 0

481900

2 0 4 5 5 0

s

t

r

.

G

.

A

l

e

x

a

n

d

r

e

s

c

u

-

n

r

.

t

o

p

.

2

2

0

3

6

D

e

5

7

5

-

4

m

D

e

5

7

5

-

4

m

D

E

6

2

0

-

4

m

I

n

t

r

a

r

e

a

C

o

s

a

r

i

l

o

r

S

t

r

.

P

e

t

r

u

V

i

n

t

i

l

ă

I

n

t

r

a

r

e

a

C

i

n

c

i

n

a

t

P

a

v

e

l

e

s

c

u

D

e

5

7

5

-

4

m

PUZ „Locuințe colective

și funcț. complementare”

aprobat cu HCL 499/2007

regim de inaltime max:

S+P+8E - S+P+10E

S

t

r

.

P

e

t

r

u

V

i

n

t

i

l

ă

L

E

A

1

1

0

k

V

L

E

A

1

1

0

k

V

L

E

A

1

1

0

k

V

L

E

A

1

1

0

k

V

L

E

A

1

1

0

k

V

L

E

A

1

1

0

k

V

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 40%

CUT max = 1,5

32

31

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015

PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare,

amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire "

S.C. RIPS S.R.L.

Saracin Razvan

C

F

.

N

R

.

:

4

3

9

1

0

8

N

r

.

t

o

p

.

:

2

3

4

0

0

;

2

3

3

9

9

;

2

3

9

9

8

/

2

;

2

3

4

0

1

/

2

/

5

C

F

.

N

R

.

:

4

3

9

1

0

8

N

r

.

t

o

p

.

:

2

3

4

0

0

;

2

3

3

9

9

;

2

3

9

9

8

/

2

;

2

3

4

0

1

/

2

/

5

C

F

.

4

1

1

7

2

4

T

o

p

.

A

5

7

4

/

1

/

4

/

1

4

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

regim de inaltime max:

P+2E - locuințe

P+3E - funcțiuni complementare

regim de inaltime max:

S+P+1E+M/Er locuințe

S+P+2E+M/Er locuințe și funcț. complementare

PUD aprobat cu HCL 175/2004

regim de inaltime max:

P+M locuințe

P+1E+M dotări și servicii

PUZ „Zonă locuințe și

funcț. complementare”

aprobat cu HCL 248/2017

regim de inaltime

max. S/D+P+1E+Er/M

942 m

2

3

7

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

7

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

0

.

0

1

6

.

0

0

6

.

0

0

4

.

0

0

6

.

0

0

1

2

.5

0

3

7

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

2

.5

0

0

.

7

1

9

.

5

0

9

.

5

0

9

.

5

0

9

.

5

0

9

.

5

0

8

9

.

8

8

3

7

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

4

8

.

9

8

0

.

0

0

4

8

.

9

8

2

3

.

9

0

3

4

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

P

T

T

1

P

T

T

1

P

T

T

2

P

T

T

2

P

T

T

3

P

T

T

3

P

T

T

3

P

T

T

3

P

T

T

3

P

T

T

3

P

T

T

3

P

T

T

3

P

T

T

3

P

T

T

3

P

T

T

3

P

T

T

1

P

T

T

1

P

T

T

4

P

T

T

4

P

T

T

5

P

T

T

5

P

T

T

5

5

6

7

8

10

12

13

14

15

16

17

18

19

35

38

37

43

44

45

P

T

T

4

P

T

T

4

P

T

T

6

P

T

T

6

36

2

26

P

T

T

5

2

0

8

m

2

C

F

:

4

1

9

9

5

6

H

D

E

6

2

0

-

4

m

2,447 m

2

46

11

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 35% Locuire

POT max = 40% Servicii

CUT max = 1,9

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 35% Locuire

POT max = 40% Servicii

CUT max = 1,9

P

T

T

3

5

.

0

6

.

0

5

.

0

2

.

5

2

.

0

C1

18

B1

D3

B1

D3

5

.

0

2

.

5

6

2

2

.

0

3

.

5

2

.

5

5

.

0

2

.

5

5

.

0

3

.

5

1

.

5

2 . 5

5

.

0

2

.

5

2 . 5

1

.

5

3

.

5

5

.

0

2 . 5

6

2

6

2

2

2

2

6

6

7

B1

D3

1

.

5

3

.

5

5

.

0

2

.

5

1

.

5

3

.

5

5

.

0

5

.

0

2

.

5

G4

6

2

2

5

B1

D3

B1

D3

5

.

0

3

.

5

1

.

5

1

.

5

3

.

5

5

.

0

2

.

5

2 . 5

2

.

5

2

.

3

2

.

5

5

.

0

2

.

5

5

.

0

6

.

0

5

.

0

5

.

0

2

.

5

G4

B1

C1

2

2

2

6

6

8

6

4

5

B1

D3

B1

D3

B1

D3

1

.

5

3

.

5

5

.

0

2

.

5

2

.

5

3

.

5

B1

C1

5

.

0

3

.

5

B1

2

7

7

5

.

5

5

.

0

1

.

5

4

.

5

3

3

4

.

5

1

.

5

5

.

5

5

.

0

2

.

5

2

.

5

10

9

9

1

2

.

5

1

.

5

5

.

5

5

.

0

5

.

5

5

.

0

2

.

5

5

.

0

2

.

5

B1

B1

B1

B1

B1

B1

3

10

13

B1

5

.

0

5

.

5

3

3

4

.

5

1

.

5

4

.

5

1

.

5

2

.

5

B1

9

9

2

.

5

5

.

5

5

.

0

5

.

5

5

.

0

5

.

5

5

.

0

5

.

5

5

.

0

2

.

5

2

.

5

2

.

5

2

.

5

B1

B1

B1

10

15

15

15

13

15

5

.

0

6

.

0

5

.

0

5

.

5

5

.

0

5

.

5

5

.

0

2

.

5

2

.

5

B1

B1

B1

12

12

5

.

5

5

.

0

2

.

5

12

B1

D3

B1

D3

5

.

0

6

.

0

5

.

0

1

.

5

6

.

0

1

.

5

5

.

0

6

.

0

5

.

0

1

.

5

6

.

0

1

.

5

2

.

5

2

.

5

2

.

5

2

.

5

2

.

5

2

.

5

2

.

5

2

.

5

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

5

.

0

6

.

0

5

.

0

2

.

5

2

.

5

5

.

5

2

.

0

B1

B1

D3

B1

D3

B1

B1

5

.

0

6

.

0

2

.

5

2

.

0

6

.

0

5

.

0

6

.

0

5

.

0

8

.

3

1

9

.

3

2

.

0

2

.

5

2

.

5

6

.

0

6

.

0

2

.

0

B1

B1

B1

B1

6

.

0

9

14

13

13

12

22

14

11

9

7

9

7

9

7

9

7

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 35% Locuire

POT max = 40% Servicii

CUT max = 1,9

1

3

.

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

1

2

3

4

5

6

7 8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

5

.

0

6

.

0

5

.

0

5

.

5

5

.

0

7

.

3

5

.

0

5

.

0

6

.

0

5

.

0

5

.

0

5

.

0

5

.

0

5

.

0

6

.

0

5

.

0

6

.

0

5

.

0

6

.

0

5

.

0

6

.

0

5

.

0

5

.

5

5

.

0

5

.

5

2

.

5

1

.

2

5

.

0

2

.

5

1

.

2

2

.

5

5

.

0

6

.

2

5

.

0

5

.

0

6

.

2

5

.

0

5

.

0

5

.

0

5

.

0

5

.

0

2

.

5

1

.

2

2

.

5

5

.

0

5

.

0

11

10

9

38

42

48

PLAN INCADRARE IN ZONA

PLAN DE SITUATIE

scara 1:1000

PLANURI SUBSOL

scara 1:1000

Parcela 1

1) apartamente 15 : 1 = 15 locuri

spor 15% = 2 locuri

2) comert -parter 2x300 mp : 100 = 6 locuri

10 angajati: 5 = 2 locuri

Total necesar = 25 locuri

Total parcaje realizate in incinta = 25 locuri

Parcelele 2,3 si 4

apartamente 3x10 : 1 = 30 locuri

spor 15% = 5 locuri

Total necesar = 35 locuri

Total parcaje realizate in incinte = 36 locuri

Parcela 5

apartamente 9 : 1 = 9 locuri

spor 15% = 1 locuri

Total necesar = 10 locuri

Total parcaje realizate in incinta = 10 locuri

Parcelele 6, 7, 8

apartamente 13x3 : 1 = 39 locuri

spor 15% = 6 locuri

Total necesar = 45 locuri

Total parcaje realizate in incinte =45 locuri

1) Parcela 9

2) apartamente 62 : 1 = 62 locuri

spor 15% = 9 locuri

3) comert -parter 2x300 mp : 100 = 6 locuri

10 angajati: 5 = 2 locuri

Total necesar = 79 locuri

Total parcaje realizate in incinta = 83 locuri

din care - 35 la nivel si 48 la subsol

6 parcaje pentru persoanele cu dizabilitati

Calculul necesar locuri de parcare conf. Anexa 2 la PUG Timisoara

Parcela 10

1) apartamente 50 : 1 = 50 locuri

spor 15% = 8 locuri

2) comert -parter 2x300 mp : 100 = 6 locuri

10 angajati: 5 = 2 locuri

Total necesar = 66 locuri

Total parcaje realizate in incinta = 67 locuri

din care - 25 la nivel si 42 la subsol

6 parcaje pentru persoanele cu dizabilitati

Parcela 11

1) apartamente 45 : 1 = 45 locuri

spor 15% = 7 locuri

2) comert -parter 2x200 mp : 100 = 4 locuri

10 angajati: 5 = 2 locuri

Total necesar = 58 locuri

Total parcaje realizate in incinta = 65 locuri

din care - 27 la nivel si 38 la subsol

4 parcaje pentru persoanele cu dizabilitati

Parcelele 12, 13, 14, 15, 16

apartamente 40 : 1 = 40 locuri

spor 15% = 6 locuri

Total necesar = 46 locuri

Total parcaje realizate in incinte = 46 locuri

Parcelele 17, 18

apartamente 11x2 : 1 = 22 locuri

spor 15% = 3 locuri

Total necesar = 25 locuri

Total parcaje realizate in incinte =26 locuri

Parcela 19

Pizzerie/catering clienti 40 : 8 = 5 locuri

12 angajati: 3 = 4 locuri

1) cab. medical 150 mp :30 = 5 locuri

8 angajati: 2 = 4 locuri

Total necesar = 18 locuri

Total parcaje realizate in incinta = 18 locuri

Parcelele 20-34

apartamente 15x7 : 1 = 105 locuri

spor 15% = 16 locuri

Total necesar = 121 locuri

Total parcaje realizate in incinte = 121 locuri

Parcelele 35-38

apartamente 4x14 : 1 = 56 locuri

spor 15% = 8 locuri

Total necesar = 64 locuri

Total parcaje realizate in incinte = 64 locuri

Total necesar zona = 592 locuri

Total parcaje realizate in zona = 606 locuri

din care - 478 la nivel si 128 la subsol

D01

SEF PROIECT

PROIECTANT

Titlu proiect:

Titlu planşă:

Proiect nr:

Faza:

Plansa nr.

Str. Ecaterina Teodoroiu nr.21

email: [email protected]

WESTCosMun

Tel.: 0744 78 74 66

TIMISOARA

Amplasare:

PUZ

1:1000

Beneficiar:

04.2018

P01

DESENAT

ING. CARMEN TUDOR

ING. LINDA MUNTEANU

PUZ-DEZVOLTARE

ZONA REZIDENTIALA SI SERVICII

Str. Gr. Alexandrescu, Timisoara

PLAN DE SITUATIE

Conform: C.U. nr. 4023 din 14.09.2017

ING. CARMEN TUDOR

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia,

Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L.,

S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU

IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C.

POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

SCARA:

DATA:

AutoCAD SHX Text
Mesteacanului
AutoCAD SHX Text
Basarabia (Plugarilor)
AutoCAD SHX Text
Milos Crnjanski (Calarasi)
AutoCAD SHX Text
Cetatea Alba (Vistula)
AutoCAD SHX Text
I. Popovici Banatean
AutoCAD SHX Text
a. Viilor
AutoCAD SHX Text
Crisan
AutoCAD SHX Text
Horia
AutoCAD SHX Text
Paroseni
AutoCAD SHX Text
Munteniei
AutoCAD SHX Text
Baraganului
AutoCAD SHX Text
p-ta
AutoCAD SHX Text
A. Iancu
AutoCAD SHX Text
Opregului
AutoCAD SHX Text
Samuil Sagovici (Baragan)
AutoCAD SHX Text
M. Moga
AutoCAD SHX Text
Ion Hobana
AutoCAD SHX Text
Atanasie Demian
AutoCAD SHX Text
A. Rubinstein
AutoCAD SHX Text
Petru Vintila
AutoCAD SHX Text
Cincinat Pavelescu
AutoCAD SHX Text
H
  • Sheets and Views
    • Layout1

Atasament: A14_-_VOLUMETRIE.pdf

GSPublisherVersion 345.79.80.100

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

octombrie 2017arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Klimenko Corina, Loș Cornelia, Bălășiu Gheorghe și Bălaș Elena

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

A.O.

C2 atelier+garaj

Cc Ds Cc Ag Cc

C4 B CcC1

C2 C5

Cp Cp

Hc CpS

T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

Ag Ag Cp

Hs

Hs

De

Hc Cp

C22

C23

C26

B

atelier

termopan

centrala

casa pompa

magazie

atelier sticla

Cc

Cp

C1

C24

C25

C27

B

B

garaj

atelier

lemn

Cc

Cp Cat

Cp

Ds

C1 BB

mobila magazie

magazie+sopron

magazie

Cpc

Cc

Cp

C3

C4 C5

C7

A m

A

1 7 4

Cp

Dtr

Cp

Cpc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

C3

C4 C3

C3

C2 C2

C3

C1

C2

C1

C2

C7

B gj B gj

B

B

B

B

B

4

6

B

B

C4 C5

m

m

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

Ag Ag

Cc

Ag

Cc

C3

C5

C2

C3C4 C2

C7 C6

C1

C1

C8

C1 C4

C1

C1 C3

C1

C2

B

B m

B

B B gj

B gj B

D

A

B

B

Ds

Dtr

Dtr

9

16

10

8

7

14 12

INTR. COŞARILOR

Ag

Ag Ag

Cc

Cc

Ag

Ag

Ag

C4

C3

B

C

C1

Cc

Ag

Cc

Cc Ag

Cc

C2

C3

C1

C2

C1

C1

B

C

B

B C

B D

Dtr

Dtr

Dtr

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

Cp

Cp

1 0

1 01

1

1 2

1 41

5

9

1 1 A

1 3

casa

P+1 terasa C2

C3

C8

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc

C2C3

C2

C3

C1

C1 C2

C2

gj

A1

D

B B m

B gj

Ag

Garaj

Ag

Cc Cc

C1

C2

B m

A

Dtr

C

1 B

terasa

C3

Cp

Cp

Dtr

C20 C21

mag.

C8 C9 C10

C11 C30

B

magazie terasa

magazie+sopron

magazie+sopron

mag.

mag.

Hc

Hc

Cp

Dtr

C12 C13

C14

C15

C16

C18

C19 C29

B

B

B

atelier

pompa apa

P

De Cp

Cp

C2 C6wc

M

Cd

Cp

Cp

Dtr

Cc Ag

Ag

C1

C2C1

C2

C3C4

C3

C4

C6

78

Ag Ag

Cc

Cc

C2

C5

C1

C2

C5

C2 Ag

Ag

Ag

C3

C4 buc. vara

sp. tehnic

garaj

piscina

C4 C5

C6

C7

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C1 C2

C2C3

C1

C2 C1 C4 C6

C3

C5

C1

C2

C2

C3 C1

C7

Dtr

Cp Cp

Cp

Hc

Hc

HcCpCpgaraj

Cc

Cc

Ag

Cc

C1

C1

C1

C1

C4

C2 C4

C1

C2

B

B

B m

B gj

Dtr

Cp Cp

Cp CpHc

Hc Hc

Hc

HcCp Cp

Cp Cp

Cp Cp

Dtr Hc

Hc Hc

Hc

Hc

CpCp Cp Cp Cp

Cp CpCp

Cp

Dtr

Ds 4

1

STR. MARTIR CORNELP

Cc

Vh

Ag

C1 C2

C3 B

B1

B

HcCpCp

Cp

Cp

2

P+M

Hs

P

Hs

Hs

P

Cp

Cp

platforma beton Hc

Hc

Hc Hc

C4

C5

C6 C7

B

B

M

B

magazie

De

Hc

Cp

C17casa pompe P

P

Hc

De

Cp

Cp

Cp

Ag

C1

PCc

80

82

84

Ag

Cc

C2

C3

C5

C6

C7

C8

P

P

P

P

P+E

Ag

Ag

Cc

Ag

Ag

Dtr

C4

C3

C5

P+MCc C1

Cc

Dtr

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C4

C1

C3

C2 C1

C2

C3 C1

C2 C2

A

A

gj

P+M

Dtr

Dtr

Dtr

DtrCp

Cp

Dtr

Cp

Cp

Cp Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

2 2

3 7

3 9

20

2 4

3 3

2 6

S T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

C4

Ag

Cc

C6 C4

C2

C3

C1

C2

C

C3

B gj

A

D

D

Hs

Hs

Hs

P Np

Hc

Cp

P

Dtr

Np

B

Hc

C32

P

A

Cp

86

88

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C2

P+1E

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

C1 P+M

33/A

33/A

Cc

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc Cc

C1

C2

C1C2

C3

C2 C1

C1 C2

gj

B m

B

B B

B

Cp

Cp

Cp Cp

Hc

Cp

Dtr

Cp

49

41

4 3

C1

C3 Birouri administrative

veranda

Cantar

Magazii

Grup sanitar

Corp tehnic

Atelier productie

Garaj

Atelier productie

Chiosc

C4

C5 C6 C7

C8

Cc

C1 C2 A1

B

CpCpHc

Pdt

P

Hs

N

Hs

N

P

P

C31

B

A

C1

C2

Cp

12 1C

Cp

Cp

Cp

Ag

90

92

94

S T R

. G R

IG O

R E

A LE

X A

N D

R E

S C

U

Cc

Cc

P+M C1

C2

25/A

H c

Ag

Dtr

Cp

51

A LE

E A V

IILO R

Hs

A

F

Cc

Pdt

A

A

P+1E

Casa C1

Cc

Cp

Cp

Cp

Cc

C4

B

C2 4

anexa

96

Ag

Cc

C1

C1

C2 C3

A

B

Cp

Cp

25

casa

terasa

casa

anexa

A LE

E A V

IILO R

ST R.

P ET

RU V

IN TI

1

A

A

A

A

A

A

A

A

24A

Ds

Ds

Dtr Cp

Cp

Hc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

IN TR

. C IN

C IN

A T P

A V E LE

S C UCasa

garaj

P

P+1E

C1

C2

3

11

terasa

5 C2

C1

Cc

Cc

Ds

3

5 A

A

A A

A

Ds

A

A

A

A

A A

A

F

F

Ds

Cp

Dtr Cc

A LE

E A V

IILO R

C18

C22

24

ateliere

hala reparatii

punct control

bazin

Atelier reparatii I

cantar

C13C15

C19

C29

ateliere

Cind

C1

C2

C1

C3

C37

C49

C50 Atelier S1A 200

Cind

Dtr

C

A Cc

Cc

Cc

Ds P+M

7

9

C1

Cc

piscina

terasa

A

A

ST R.

P ET

RU V

IN TI

A

A

A

A

F

Pdt

Cp

Dtr

C2C5 C12 C14

B

C1

C2

C3

Birouri

Depozit materiale

garaj

Cind Ccom

C4

C1 HALA

Grup sanitar

Ccom

Cp

C1 Atelier vopsitorie

Cind

Cind

Co

A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: 2000

Serviciul Terenuri, Banca de Date

ca referinţă pentru lucrări în continuare

Data 25.04.2017

EDITIE 2015

Urbană şi Cadastru

N

N

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

150-A01Încadrare în teritoriu, fotografii existent

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR. ALEXANDRESCU

GR. ALEXANDRESCU

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

ST RA

DA G

RI GO

RE

BV . C

ET AT

II

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

PL AN

D E

SI TU

AT IE

- ZO

NA S

TU DI

AT A

CETATE P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

octombrie 2017arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Klimenko Corina, Loș Cornelia, Bălășiu Gheorghe și Bălaș Elena

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

A.O.

C2 atelier+garaj

Cc Ds Cc Ag Cc

C4 B CcC1

C2 C5

Cp Cp

Hc CpS

T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

Ag Ag Cp

Hs

Hs

De

Hc Cp

C22

C23

C26

B

atelier

termopan

centrala

casa pompa

magazie

atelier sticla

Cc

Cp

C1

C24

C25

C27

B

B

garaj

atelier

lemn

Cc

Cp Cat

Cp

Ds

C1 BB

mobila magazie

magazie+sopron

magazie

Cpc

Cc

Cp

C3

C4 C5

C7

A m

A

1 7 4

Cp

Dtr

Cp

Cpc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

C3

C4 C3

C3

C2 C2

C3

C1

C2

C1

C2

C7

B gj B gj

B

B

B

B

B

4

6

B

B

C4 C5

m

m

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

Ag Ag

Cc

Ag

Cc

C3

C5

C2

C3C4 C2

C7 C6

C1

C1

C8

C1 C4

C1

C1 C3

C1

C2

B

B m

B

B B gj

B gj B

D

A

B

B

Ds

Dtr

Dtr

9

16

10

8

7

14 12

INTR. COŞARILOR

Ag

Ag Ag

Cc

Cc

Ag

Ag

Ag

C4

C3

B

C

C1

Cc

Ag

Cc

Cc Ag

Cc

C2

C3

C1

C2

C1

C1

B

C

B

B C

B D

Dtr

Dtr

Dtr

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

Cp

Cp

1 0

1 01

1

1 2

1 41

5

9

1 1 A

1 3

casa

P+1 terasa C2

C3

C8

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc

C2C3

C2

C3

C1

C1 C2

C2

gj

A1

D

B B m

B gj

Ag

Garaj

Ag

Cc Cc

C1

C2

B m

A

Dtr

C

1 B

terasa

C3

Cp

Cp

Dtr

C20 C21

mag.

C8 C9 C10

C11 C30

B

magazie terasa

magazie+sopron

magazie+sopron

mag.

mag.

Hc

Hc

Cp

Dtr

C12 C13

C14

C15

C16

C18

C19 C29

B

B

B

atelier

pompa apa

P

De Cp

Cp

C2 C6wc

M

Cd

Cp

Cp

Dtr

Cc Ag

Ag

C1

C2C1

C2

C3C4

C3

C4

C6

78

Ag Ag

Cc

Cc

C2

C5

C1

C2

C5

C2 Ag

Ag

Ag

C3

C4 buc. vara

sp. tehnic

garaj

piscina

C4 C5

C6

C7

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C1 C2

C2C3

C1

C2 C1 C4 C6

C3

C5

C1

C2

C2

C3 C1

C7

Dtr

Cp Cp

Cp

Hc

Hc

HcCpCpgaraj

Cc

Cc

Ag

Cc

C1

C1

C1

C1

C4

C2 C4

C1

C2

B

B

B m

B gj

Dtr

Cp Cp

Cp CpHc

Hc Hc

Hc

HcCp Cp

Cp Cp

Cp Cp

Dtr Hc

Hc Hc

Hc

Hc

CpCp Cp Cp Cp

Cp CpCp

Cp

Dtr

Ds 4

1

STR. MARTIR CORNELP

Cc

Vh

Ag

C1 C2

C3 B

B1

B

HcCpCp

Cp

Cp

2

P+M

Hs

P

Hs

Hs

P

Cp

Cp

platforma beton Hc

Hc

Hc Hc

C4

C5

C6 C7

B

B

M

B

magazie

De

Hc

Cp

C17casa pompe P

P

Hc

De

Cp

Cp

Cp

Ag

C1

PCc

80

82

84

Ag

Cc

C2

C3

C5

C6

C7

C8

P

P

P

P

P+E

Ag

Ag

Cc

Ag

Ag

Dtr

C4

C3

C5

P+MCc C1

Cc

Dtr

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C4

C1

C3

C2 C1

C2

C3 C1

C2 C2

A

A

gj

P+M

Dtr

Dtr

Dtr

DtrCp

Cp

Dtr

Cp

Cp

Cp Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

2 2

3 7

3 9

20

2 4

3 3

2 6

S T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

C4

Ag

Cc

C6 C4

C2

C3

C1

C2

C

C3

B gj

A

D

D

Hs

Hs

Hs

P Np

Hc

Cp

P

Dtr

Np

B

Hc

C32

P

A

Cp

86

88

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C2

P+1E

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

C1 P+M

33/A

33/A

Cc

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc Cc

C1

C2

C1C2

C3

C2 C1

C1 C2

gj

B m

B

B B

B

Cp

Cp

Cp Cp

Hc

Cp

Dtr

Cp

49

41

4 3

C1

C3 Birouri administrative

veranda

Cantar

Magazii

Grup sanitar

Corp tehnic

Atelier productie

Garaj

Atelier productie

Chiosc

C4

C5 C6 C7

C8

Cc

C1 C2 A1

B

CpCpHc

Pdt

P

Hs

N

Hs

N

P

P

C31

B

A

C1

C2

Cp

12 1C

Cp

Cp

Cp

Ag

90

92

94

S T R

. G R

IG O

R E

A LE

X A

N D

R E

S C

U

Cc

Cc

P+M C1

C2

25/A

H c

Ag

Dtr

Cp

51

A LE

E A V

IILO R

Hs

A

F

Cc

Pdt

A

A

P+1E

Casa C1

Cc

Cp

Cp

Cp

Cc

C4

B

C2 4

anexa

96

Ag

Cc

C1

C1

C2 C3

A

B

Cp

Cp

25

casa

terasa

casa

anexa

A LE

E A V

IILO R

ST R.

P ET

RU V

IN TI

1

A

A

A

A

A

A

A

A

24A

Ds

Ds

Dtr Cp

Cp

Hc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

IN TR

. C IN

C IN

A T P

A V E LE

S C UCasa

garaj

P

P+1E

C1

C2

3

11

terasa

5 C2

C1

Cc

Cc

Ds

3

5 A

A

A A

A

Ds

A

A

A

A

A A

A

F

F

Ds

Cp

Dtr Cc

A LE

E A V

IILO R

C18

C22

24

ateliere

hala reparatii

punct control

bazin

Atelier reparatii I

cantar

C13C15

C19

C29

ateliere

Cind

C1

C2

C1

C3

C37

C49

C50 Atelier S1A 200

Cind

Dtr

C

A Cc

Cc

Cc

Ds P+M

7

9

C1

Cc

piscina

terasa

A

A

ST R.

P ET

RU V

IN TI

A

A

A

A

F

Pdt

Cp

Dtr

C2C5 C12 C14

B

C1

C2

C3

Birouri

Depozit materiale

garaj

Cind Ccom

C4

C1 HALA

Grup sanitar

Ccom

Cp

C1 Atelier vopsitorie

Cind

Cind

Co

A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: 2000

Serviciul Terenuri, Banca de Date

ca referinţă pentru lucrări în continuare

Data 25.04.2017

EDITIE 2015

Urbană şi Cadastru

N

N

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

150-A01Încadrare în teritoriu, fotografii existent

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR. ALEXANDRESCU

GR. ALEXANDRESCU

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

ST RA

DA G

RI GO

RE

BV . C

ET AT

II

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

PL AN

D E

SI TU

AT IE

- ZO

NA S

TU DI

AT A

CETATE

VOLUMETRIE PROPUSĂ 150 - A14

Str. Grigore Alexandrescu

Atasament: A12_-_MOBILARE.pdf

GSPublisherVersion 342.80.81.100

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel. 228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiari

P.U.Z.

ian. 2017

269 / 2014

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA INCADRAREA IN ZONA SI SITUATIA EXISTENTA

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

A5 74 /1 /6

A574/1/7

A574/1/12/1

2

3

8

A5 74 /1 /5 /2

DE620

canal

48220020 41 00

Nr.C.F./Cad.435096

N r. C. F. /C ad .4 35 09 5

Nr.C.F./Cad.435098

N r. C. F. /C ad .4 08 13 3482100

482200

482100

482200 20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

482000 482000

1

9

A5 74 /1 /5 /1

N r. C. F. /C ad .4 35 09 7

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

87.288 87.511

87.555 87.621

87.668 87.546

87.589

87.594

87.558

87.260

87.137

87.514

87.542 87.184

87.134 87.055

87.102

87.026

86.936

87.527

87.933

88.093

88.296

88.195

88.128

88.072

87.634

86.999

87.003

86.796

86.890

87.004

86.717

86.900

87.410

88.183

88.231

88.362

A574/1/4/2

A574/1/4/1

A574/1/4/3

A574/1/4/4

A574/1/4/11

A574/1/4/14

Ps619

4

5

6

7

S= 80 00 m p

S= 10 00 m p

S= 10 00 m p

86.894

87.397

88.180

88.202

Nr .C .F ./ Ca d. 40 81 32

A5 74 /1 /2 /2

CC 57 4/ 1/ 4/ 9

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

Identic cu

A 5 7 4 / 1 / 1 4

N r.C .F ./ C a d .4 0 3 9 9 5

CC 57 4/ 1/ 4/ 8

DE620

canal

N r.T o p .2 3 4 0 6 ,2 3 4 0 7 ,2 3 4 0 8

A5 74 /1 /3

20 41 00

48210020 40 00

20 40 00

482000

20 41 00

48210020 42 00

48200020 42 00

481900

1

2

3

4

A5 74 /1 /4 /1 3

A574/ 1/ 4/ 6A574/

1/ 4/ 7

A574/ 1/ 4/ 14

C

C

87.261

87.188

87.001 87.320

87.336

87.208 87.101

87.049 87.037

86.716

86.829

86.779

86.678

87.142

87.135

87.305

87.291

87.093

87.285

87.235

87.337

87.301

87.174

87.162

87.195

87.405

87.507

87.864

88.009

87.645

87.406

87.073

86.903

86.806

86.922

87.232

87.451

87.674

87.454

87.743

87.977

88.027

87.007

87.004

86.867

88.194

87.015

A574/1/4/12

A574/1/4/5

A574/1/4/10

N

31.52

17 .21

18 .00

18 .00

17 .00

21 .13

22 .86

9.1 9

16 .80

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

1.7 8

6.00

10.00 6.00

18 .55

9.8 9

19 .26

17 .78

18 .00

18 .00

18 .03

18 .84

19 .26

18 .03

18 .00

18 .00

17 .78

16 .30

11. 65

10.00

21 .08

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

19 .42

8.3 4

18 .00

18 .00

17 .00

10 .87

30 .13

31.77

33.76

12.00 6.00

38.16

6.00

10.00

33.76

33.91

20 .52

33.8633.81

33.8933.50

31.91

29.13

33.76

3.0 0

3.0 0

3.0 0

10.00

3. 00

3.0 0

3.0 0

33.39

16.00

INDICI CARACTERISTICI PUZ PROPUS Locuinte cu dotari si servicii POT max 35% CUT max 0,9 Hmax cornisa 8 m P+1E+M/Er Hmax coama 12 m P+1E+M/Er acoperis unghi 20°- 45°/ terasa

S = 602 mp

P+M

terasa

P+M

PTT 67

PTT 67

PTT 67

PTT 40

PTT 35

PTT 40

PTT 67

PTT 67

PTT 73

PTT 67

Ve

Ve

Ve

Liu

Liu

Liu

1 A: 296 m2

2 A: 611 m2

3 A: 608 m2

4 A: 608 m2

5 A: 608 m2

6 A: 608 m2

7 A: 679 m2

8 A: 679 m2

9 A: 609 m2

10 A: 608 m2

11 A: 608 m2

12 A: 600 m2

13 A: 600 m2

14 A: 362 m2

15 A: 842 m2

16 A: 508 m2

17 A: 540 m2

19 A: 572 m2

20 A: 569 m2

18 A: 572 m2

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z. aprobat LIMITE LIMITE DE PROPRIETATE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA ZONA / FUNCTIUNI PROPUSE FOLOSINTA TERENURILOR LOCUINTE Liu ZONA DE CONSTRUIBILITATE SPATII VERZI Ve CANAL EXISTENT, IN PROPRIETATEA PRIVATA A DETINATORILOR DE TERENURI INVECINATE CAI DE COMUNICATIE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE DRUMURI PROPUSE ZONE DE PROTECTIE CULOAR DE PROTECTIE LEA 110KW- 37M UTILITATI LEA 110KW EXISTENT

DE575

A574

A576

DE561

ELEV

A574/1/9 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/10 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/11 S_T.P. Nr.23974/75 = 6400mp

S_mas.=6400mp

S_mas.=10000mp

S_mas.=10000mp

A574/1/15 S_T.P. Nr.23974/63 = 10800mp

S_mas.=10800mp

A574/1/16 S_T.P. Nr.19990/8 = 2000mp

S_mas.=2000mp

A574/1/17 S_T.P. Nr.19990/4 = 6800mp S_mas.=***mp

A574/1/4

S_T.P. Nr.23974/62 = 12400mp S_mas.=12695.5480mp

A574/1/7 S_T.P. Nr.19990/22 = 10000mp

S_mas.=10000mp

S_ m as .= 11 00 m p

A574/1/2/1 S_T.P. Nr.28459/16 = 7900mp

S_mas.=7900mp

A574/1/1 S_T.P. Nr.19990/4 = 16100mp

S_mas.=19119mp

A574/1/4(8) S_T.P. Nr.23974/86 = 10000mp

S_mas.=14184.3049mp

Nr.Top. 23419,23420 S_C.F. = 8117mp

S_mas.=2664.5126mp

S_act = 5500mp

A574/1/12/2 S_act = 5500mp

DE575

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2,

S teren=10.000m

PUZ APROBAT CU HCL NR. 154/2015 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 35 %; CUT max = 0.9; Regim de înălţime maxim S+P+E+M/Er

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1.6; Regim de înălţime maxim S+P+2E+M/Er

Valabil pana la aprobarea PUG

PUZ APROBAT CU HCL NR. 355/2006 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+2E;

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+3E

Valabil 10 ani

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, S teren=5.000m

REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1:1000

PROFILE STRADALE (cf. PUG et. 3)

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000m

Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGLEMENTARI URBANISTICE

02A

1:1000

INCADRARE IN PUG TIMISOARA etapa 3 SC. 1:10000

Bilant teritorial Existent Propus % Suprafata teren 15.000 m2 15000 m2 100,00 Circulatii, spatii verzi de aliniament - 3316 m2 22.11 Locuinte, dotari si servicii - 10184 m2 67.89 Spatii verzi - 1500 m2 10.00 (Canal mentinut in zona de spatii verzi, in proprietate privata 636 m2)

P .U

.D . -

L O

C U

IN TE

C O

LE C

TI V

E S

I F U

N C

TI U

N I C

O M

P LE

M E

N TA

R E

Ti

m is

oa ra

, a

le ea

V IIL

O R

- st

r. G

R . A

LE X

A N

D R

E S

C U

INCADRARE IN ZONA

proiect

plansa

beneficiar

adresa

faza

proiect nr.

s.r.ls.c.

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/ fax 0256/ 294218, e-mail [email protected]

aleea VIILOR - str. GR. ALEXANDRESCU

aug 2007

218/2007

P.U.D.

TORNOREANU EVGHENIA P.U.D.- Locuinte colective si functiuni complementare

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

DESENAT

PROIECTAT

arh. Silvia CRISAN arh. Silvia CRISAN arh. Radu GOLUMBA

PropusBILANT TERITORIAL %mp

Existent

mp % Suprafata amplasament 100%

-Zona alei in incinta,accese, parcari -

- -Zona spatii verzi sirecreere

Zona ocupata cu cladiri de birouri, servicii, comert, locuinte colective

17 100

-- 5 600 32,74%

6 817 39,86%

17 100

4 683 27,40%

pi v.

A

A

at e lier

baz.

punct control Ate liere

Atel iere

Hala rep

arat ii

birouri

A

m

atel iere

B B

A

cos

depozit

A

A m

platforma beton dep

ozit

m

cos

A

cond A

ateliere

centrala termica

bazin

bazin

bazin

bazin

bazin

birouri

P.S.I. birouri

ALEEA VIILOR

43

19

21

ALEEA VIILOR

ALE EA VIILOR

parcare

S.C. AUTOHTON TIM S.R.L.

AGRO TRANSPORT

S.C. BERG BANAT S.A.

Cimitir Ortodox Roman

1.40

24.00

6.0 0

4.5 0

5.0 0

6.0 0

47. 40

5. 00 6.00

5.55

95. 21

198.69

158.21

10 3.

67

27 .50

6.6 0

R 6

.0 0

R 6.00

R 6.00

R 6.00

88.5088.51

32.0 0

22.50

5.00

38.00

22.50

32.2 0

22.50

22 .20

22 .50

21 .50

22. 50

6. 00 3.50.

22. 50

12. 00

16 .70

22. 50

27 .00

22 .50

6.5 0

5. 00

22 .50

27.0 0

22.50

29.50

22.50

6.00

32.00

9.45

12. 70

21 .50

22. 50 1.5

0

70 locuri de parcare

43 locuri de parcare

zona rezervata pentru drum propus in etapa a II-a

C3 9

C4 0

C4 1

C4 2

hm 7

hm 8

hm 9

Km 2+0

00

S+ P+

8E +E

r

S+ P+

8E +E

r

S+ P+

8E +E

r

acc es

par caj

sub ter

an

acces parcaj

subteran

acc es

spa tii

com erc

iale

S+ P+

1E

ac ce

s a ut

o pe

p ar

ce la

terasa inverzita

acces auto

pe parcela

str. Grig

ore Ale

xan dre

scu

87.36

89.12

87.53

87.27

87.31

85.69

87.4287.34

87.28

87.31

87.38

87.54 87.73

87.63

87.85

87.94

87.85 88.27 88.47

87.98

88.33 88.28

88.18

88.47

88.32

88.37

88.51 88.54

88.42

88.34

88.44 88.37

88.28 88.1287.76

88.0887.65 88.06

88.05 88.16

88.38

88.0788.56 88.55

88.58 88.5688.5788.56

88.22 88.6088.5788.57

88.83

88.56

88.5588.56

88.44 88.40

88.4988.39 88.48

88.25 88.0387.6188.06

88.0387.6388.11

88.07 87.97

87.90

87.83

87.93

87.85 87.48 87.95

87.67

87.67 86.00

88.00

87.77

87.9987.54

87.56

88.00 87.81

87.94

87.74

90.18

87.57

88.2787.44 87.34

87.00

87.18

87.59

87.95

87.74

87.65

87.71

87.79

87.98

88.22

88.04

88.34

88.35

88.02

88.11

88.20

87.51

87.54

87.58

87.56

87.38

88.03

88.26 88.37

87.68

87.47

87.40

87.05

87.1187.32

87.53 87.50

87.46 87.41

87.46

87.46

87.37

87.4487.44

87.27 87.26

87.38 87.42

87.29 85.62 87.21

87.18

87.43

87.52

87.14

87.48 87.45

87.52

87.41

87.40 87.57 87.37 87.63 87.37

87.4687.60 87.45

87.54 87.76

87.74 87.75

87.62

87.42

87.64 87.68

87.53 86.00

86.10

87.3787.0585.9487.3087.47

87.57 87.74 87.82

87.86

88.02 87.96

88.50 88.03

88.06 87.85

87.60 87.94 87.89

87.91

88.5588.4488.41 88.24

87.73

87.39 85.88 87.6687.85

87.82

87.68 87.68

87.5885.70 87.17

86.9685.7987.7987.9887.55 87.5787.42 87.42

87.2987.50 87.5087.42

87.38 85.7187.01

87.07 85.65

87.4487.48 87.51 87.4787.36

87.25 87.47

87.52 87.4887.36

87.19

87.50 87.41 87.48

87.49 87.43 87.37 87.14

87.2487.42 87.3887.25

85.6387.30

87.23

87.20 85.6587.3687.4587.45

87.1187.32 87.3387.3487.3187.36

87.24 85.62

87.03

87.37

A576/4

A576/3

A576/1

DE561 - 4m

87.29

DE 57

5 - 4m

Hc n

56 2

C

G

G

C

C

C

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

zv

cimitir

st r.

G rig

or e

Al ex

an dr

es cu

CC576/23/2;576/23/3

CC576/23/1/1

A576/23/1/2

S+ P+

10E +E

r

S+ P+

8E +E

r

S+ P+

10E +E

r

aleea Viilor

- interdictie de construire protectie LEA 110kv

-limita de proprietate = limita zonei reglementate -cladiri existente

-strazi cu circulatie auto existente

LEGENDA

-LEA 110kv

-acces pietonal/ auto propus

-cote de nivel (teren natural)

-limite de proprietate conf. C.F.

-zona verde propusa

-cladiri locuinte si functiuni complementare

-parcare (aprox. 113 locuri)

PLAN PROPUNERE MOBILARE URBANA

-zona cu interdictie de construire (necesara pentru drum propus in etapa a II-a)

87.69

sc. 1: 1000 PLAN - PROPUNERE MOBILARE URBANA

pl. nr. 04A

208 m 2

1,715 m2

3,082 m2

2,952 m2

2,447 m2

1,686 m2

322 m2

509 m2

222 m 2

37.00

18.50

18.50

37.00

18.50

18.50

30.00

30.00

30.00

16 .00

6.0 0 4.0

0 6.0 0

12.50

25.00

25.00

25.00

20.96

41.96

27.00

27.0030. 00

19. 03

10. 97

24.00

27.00

4.89 14.46

11 .4

4

48 .2

6

31.88

25.00

25.00

22.00

33. 00

33. 00

33. 00

33. 00

33. 00

4. 24

26. 05

4.24

24.00

27.00

27.00

16.90

18.56 9.09

11.95

15.09

27.03

8.3 5

27 .16

8. 69

33. 41

34. 62

34. 49

31.11

37.00

18.50

18.50

12.50

28.00

28.00

28.00

46.47

40. 59

28.01

45

27.55

1.77 13.30

12.93

35.36

7.56

38 .6

8

4.96

40. 33

40. 43

29.00

23.94

25. 98

25. 63

32.03

39.96

31. 00

29. 00

11 .9

3

34 .5

2

26.23 4.17

8.08

14.51

71

13.38

14.80

4.14

13.02

67.43

24. 00

24. 00

24. 00

26. 98

29. 53

24. 04

24. 08

23. 85

4. 27

4.25

9.5 0

9.5 0

9.50

9. 50

5.0 0

5.0 0

12. 00

12. 00

h/2

h/2 h/2

12. 00

5.0 0

4.00

12. 00

5.0 0

4.00

4.00

5.0 0

5.0 0

5.00

5.005. 00

5.00

9.5 0

5.00

10.0 0

10.0 0

10.0 0

5.00 10.00

5.00

h/2 5.00

8.12

22 .3

5

5.00

5.00

h/2

10.0 0

10.0 0

10.0 0

10.0 0

10.0 0

10.0 0

5.00

5.00

5.00

5.0 0

h/2

5.00

5.00

5.00

5.00

5.0 0

5.00

5.00

5.00

5.00

h/2

12.00

76. 64

10.39

76. 73

21. 96

9.65 21. 09

10.26

5.1 8

14. 30

89.88

20.41

32.49

27.88

8.70

17.71

21.81

45.77

8.05 4.9

32 4

55 .44

5.0 0

37.00

18.50

18.50

48. 98

48. 98

48. 98

38.39

27.00

27.00

27.00

53.20

42 .6

5

10 .0

6

16.19

27.00

27.00

27.00

72.68

12.08

4.58

51 .2

9

34.55

25.00

25.00

8.00

74.39

11.12

2.91

25.00

38 .9

6

13 .5

9

23 .40

5.0 0

10.0 0

10.0 0

10.00 10.00

36. 27

17 .98

48. 98

h/2

h/2

12.00

12.00

5.00

10. 00

10. 00

10. 00 si

h

10. 00

10. 00

h/2

5.0 0

5.0 0

33 .10

4.5 5

43.39

37 .6

1

12 .4

7

3.0 0

5.0 0

3.0 0

10.74

11 .6

9

24 .9

6

34 .0

1

48.17

7.6 4

24 .00

4.3 2

36. 27

24 .14

32.00

30.71

32.00

24 .34

23 .90

44.43

6.00

6.00

12.5041.30

42.59

27.25

5.0 0

10.00

10.00

5.00 5.00

3.0 0

3.0 0

10.00si h

10.00

h/2

h/2

5.0 0 10.

00

10. 00

h/2

h/2

h/2

10.00

5.00

8.00

29 .4

2

21.44

6.61

27.20

h/2

5.00

34. 63

88.62

h/2

h/2

h/2

h/2

12.00

65.42

63.4861.53

46.36

29.05

895 m2

213 m2

599 m2

446 m2

943 m2

870 m2

831 m2

918 m2

820 m2

825 m2

826 m2

825 m2

891 m2

887 m2

1,135 m2

1,131 m2

1,121 m2

924 m2

941 m2

1,138 m2

1,322 m2

1,322 m2

1,322 m2

1,437 m2

942 m2

1,611 m2

1,499 m2

1,074 m2

1,326 m2

1,290 m2

907 m2

942 m2

872 m2

896 m2

776 m2

1,547 m2

1,127 m2

403719

416798

435095

435097

434842

422696

431413

429793

406959

412041

429393

401155

438644

438643

411573

405218

407760

408132

408133

406065

438350

CF . 4

41 47

4

To p.

44 14

74

441473

441472

441471 441470

441469

441468

441467

441466

441465

441464

415272

438351

407904

408108

408411

437234

442591

442590

442523

414240

424627

424624

440480

NR .CF

. 4 32

04 3

406065-C1

414240-C1

414240-C2

415272-C1

416798-C1

403719-C1

401155-C8

401155-C9

401155-C10401155-C11 401155-C12

401155-C14

401155-C15

401155-C16

401155-C17

401155-C18

401155-C19

401155-C20

401155-C21

401155-C22

401155-C23

401155-C24

401155-C26

401155-C27

401155-C28

401155-C30

412041-C3

422696-C1

434842-C1

406959-C2

438643-C5

438644-C2

438644-C3

438644-C4

438644-C6

415272-C2

437234-C2

437234-C3

424627-C1

CF NR.:435120

A 574/1/2/1

Scf.=10792 mp

87.126

87.335 87.385

87.569

87.297 87.290

86.792

87.145 87.15087.061

87.240 87.102

87.188

87.329

87.071

87.033 87.286

87.358 86.836

87.311 87.515

86.8 57

87.515 87.467

86.462 86.62486

.73 9

87.553

87.161

87.170

86.470

86.495

87.008

87.617

87.662 87.477

87.576

87.529 87.528

87.464

87.506 87.627

87.558 87.688

87.773

87 .35

5

87.184

87.273 87.317

87 .40

2

87.382 87.223

86.980 87.725

87.298

87.328

87.153

87.624 87.423

87.63687 .46

2

87.561

87. 434

87.798

87.724

87 .32

087.177

87.104

87.183

87.134

87.121

87.217

87.250

87.278

87.153

87.740

87.175

86.687

86.888

87.790

87.540

87.584

87 .55

2 87

.61 1

87 .66

9

87.617

87 .66

1

87.69287.783 87.727

87.714 87.718

87.655

87.678 87.687

87.659 87.605

87.659

87 .38

4

85.92687 .54

3

87.477 87.683

87.268

87.25987.221

87.314

87.253

87.444

87.163

87.264

87.271

87.383

87.426

87.281

87.347

87.596

87.912

87.408

87.398

87.294

87.161

87.753

87.688 87.680

87.691

87.808

87.755 87.411

87 .57

8

87.591

87.268

87.548

87.528

87.741

87.722

87.635

87.664

87.622

87.572 87.619

87.773

87.844

87.589 87.588

87.329 87.31187.322

87.688

87.588

87.709

87.681

87.666

87.602

87.450

87.754

87.669

87.957 87.966

87.789 87.846

87.926

87.909

87.913

87.840

87.879

88.006

87.999

87.871

87.655

87.467 87.421

87.855

87.594

87.511

88.015 88.007

88.012 88.070

88.054

87.986

87.747

87.999

87.884

87.770 87.981

88.088

89.793

88.409

88.416

88.079 88.137

88.050

drum asfalt

PL AT

FO RM

A

casa

FU ND

AT IE

DR UM

B ET

O N

B ET

O N

C

CF NR.:432044 Scf.=16100 mp

CF NR.:432041 Scf.=15644 mp

CF NR.:442458 Scf.=10631 mp

CF NR.:442456 Scf.=6300 mp

CF NR

.:4 08

14 5

Sc f.=

68 00

m p

CF NR.:431301

S=3716 mp

87.529 87.465

87.357

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.162

87.169

87.280

87.337

87.176 87.181

87.057

87.065

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.237

87.228

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

86.962

86.982

86.784

87.173

87.663

87.542

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

87.529 87.465

87.357

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.162

87.169

87.280

87.337

87.176 87.181

87.057

87.065

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.237

87.584

87.228

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

86.962

86.982

86.784

87.173

87.663

87.542

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

87.529 87.465

87.409

87.357

86.316

87.464

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.169

87.280

87.337

87.176

87.181

87.057

87.065

87.002

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380 87.414

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.222

87.237

87.228 85.934

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

87.121

86.962

86.98286.957

87.337

86.784

87.173

87.663

87.542

87.221

87.268

89.079

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353 86.681

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

86.539

86.748

86.546

86.550

86.653

86.532

87.160

87.28487.193 87.071

86.393

86.280

86.677

86.307

85.270

86.407

89.170 89.143

86.837

83.415

86.890

86.988

87.151 87.161

85.933 85.836

86.879

86.390

86.926 87.191

87.174 87.043

87 .08

5

86.916

87.028

86.915

87.105

87.195 86.573

88.944

86.980

86.779 86.840

86.793

87.142

87.193

90.23787.32287.293

87.111

87.476

86.743 85.203

86.934

87.786

87.770

87.524

87.269

87.773

87.156

88.192

87.737

87.969

86.965 86.636

86.87286.876

86.696

86.699

87.315

87.495

87.543

87.798

87.422

86.986

87.841

88.015

87.31487.479

87.823

88.044

87.467

88.239 88.086

88.045

87.867

87.874 87.533

87.525

87.718

87.55787.567

87.909

88.063 88.225

88.273

88.100

88.515

88.025

87.975

88.140 88.094

88.107 88.029

88.359 88.311

86.451

87.462 87.916

88.205 88.176

88.194 88.223

88.195

88.176 88.284

88.270

88.015

86.915

87.298

87.289

86.915

87.298

87.289

86.915

87.298

87.289

87.683

87.061

87.030

87.044

87.031

De 575-4m

st r.

G . A

le xa

nd re

sc u

- n r.t

op . 2

20 36

D e

56 4

drum asfalt

DE620-4m

CF 401155 nr. cad.401155

dr um

a sfa

lt Z.

V.

CANAL

CANAL

drum piatra

drum piatradrum pamant

PLATFORMA BETON

TROTUAR BETON

TROTUAR BETON

De 5

75

DRUM PIATRA

A

H

H

H

H

H

576/4

576/3

576/5

576/6

576/22

576/23

576/7

576/20

576/21

576/8

576/19

C

C

C

C

C

C

C

C

H

C

C

C

A

48190020 42

00

48190020 43

00

48190020 44

00

48200020 42

00

48200020 43

00

48200020 44

00

4819002 04

55 0

4819002 04

60 0

st r.

G . A

le xa

nd re

sc u

- n r.t

op . 2

20 36

De 575-4m

De 575-4m

DE620-4m

Intrarea Cosarilor

St r. P

etr u V

int ilă

Intrarea Cincinat Pavelescu

De 575-4m

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

PUZ „Locuințe colective și funcț. complementare” aprobat cu HCL 499/2007 regim de inaltime max: S+P+8E - S+P+10E

St r.

Pe tru

V int

ilă

PTT 1

PTT 1

PTT 2

PTT 2

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PTT 1

PTT 1

PTT 4

PTT 4

PT T 5

PT T 5

PT T 5

PT T 5

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

5

6

7

8

9

11

10

Sc f.=

20 00

m p

12

13

14

15

16

17

18

19

35

38

37

43

44

45

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

PTT 4

PTT 4

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,5

(S)+P+3E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,8

(S)+P+3E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,8

(S)+P+3E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,8

10

11

9

8

7

6

5

4 3

2 6

12

10

9

8 7

6

5

4

2

1

5

4

3

2

3

10

9

8

7

6

5

3

2

1

1

39

38

37

36

34

33

32

35

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22 21

20 19

18

17

15

14

13

11

1

16

8 7

40

12

4

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015 PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare,

amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire " S.C. RIPS S.R.L. Saracin Razvan

PTT 6

PTT 6

CF.NR.:439108 Nr.top.: 23400;23399;23998/2;23401/2/5

CF .N

R. :4

39 10

8 N

r.t op

.: 23

40 0;

23 39

9; 23

99 8/

2; 23

40 1/

2/ 5

CF :4

19 95

6

CF. 411724

Top. A574/1/4/14

36

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

2

46

PUZ „Zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 248/2017 regim de inaltime max. S/D+P+1E+Er/M

PUZ - locuințe și funcț. complementare aprobat cu HCL 355/2006 regim de inaltime max: P+2E - locuințe P+3E - funcțiuni complementare

PUZ „Dezvoltare zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 154/2015 regim de inaltime max: S+P+1E+M/Er locuințe S+P+2E+M/Er locuințe și funcț. complementare

PUD aprobat cu HCL 175/2004 regim de inaltime max: P+M locuințe P+1E+M dotări și servicii

PUZ „Zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 248/2017 regim de inaltime max. S/D+P+1E+Er/M

PUZ „Locuințe colective și funcț. complementare” aprobat cu HCL 499/2007 regim de inaltime max: S+P+8E - S+P+10E

DE620-4m

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

octombrie 2017arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Klimenko Corina, Loș Cornelia, Bălășiu Gheorghe și Bălaș Elena

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

A.O.

C2 atelier+garaj

Cc Ds Cc Ag Cc

C4 B CcC1

C2 C5

Cp Cp

Hc CpS

T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

Ag Ag Cp

Hs

Hs

De

Hc Cp

C22

C23

C26

B

atelier

termopan

centrala

casa pompa

magazie

atelier sticla

Cc

Cp

C1

C24

C25

C27

B

B

garaj

atelier

lemn

Cc

Cp Cat

Cp

Ds

C1 BB

mobila magazie

magazie+sopron

magazie

Cpc

Cc

Cp

C3

C4 C5

C7

A m

A

1 7 4

Cp

Dtr

Cp

Cpc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

C3

C4 C3

C3

C2 C2

C3

C1

C2

C1

C2

C7

B gj B gj

B

B

B

B

B

4

6

B

B

C4 C5

m

m

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

Ag Ag

Cc

Ag

Cc

C3

C5

C2

C3C4 C2

C7 C6

C1

C1

C8

C1 C4

C1

C1 C3

C1

C2

B

B m

B

B B gj

B gj B

D

A

B

B

Ds

Dtr

Dtr

9

16

10

8

7

14 12

INTR. COŞARILOR

Ag

Ag Ag

Cc

Cc

Ag

Ag

Ag

C4

C3

B

C

C1

Cc

Ag

Cc

Cc Ag

Cc

C2

C3

C1

C2

C1

C1

B

C

B

B C

B D

Dtr

Dtr

Dtr

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

Cp

Cp

1 0

1 01

1

1 2

1 41

5

9

1 1 A

1 3

casa

P+1 terasa C2

C3

C8

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc

C2C3

C2

C3

C1

C1 C2

C2

gj

A1

D

B B m

B gj

Ag

Garaj

Ag

Cc Cc

C1

C2

B m

A

Dtr

C

1 B

terasa

C3

Cp

Cp

Dtr

C20 C21

mag.

C8 C9 C10

C11 C30

B

magazie terasa

magazie+sopron

magazie+sopron

mag.

mag.

Hc

Hc

Cp

Dtr

C12 C13

C14

C15

C16

C18

C19 C29

B

B

B

atelier

pompa apa

P

De Cp

Cp

C2 C6wc

M

Cd

Cp

Cp

Dtr

Cc Ag

Ag

C1

C2C1

C2

C3C4

C3

C4

C6

78

Ag Ag

Cc

Cc

C2

C5

C1

C2

C5

C2 Ag

Ag

Ag

C3

C4 buc. vara

sp. tehnic

garaj

piscina

C4 C5

C6

C7

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C1 C2

C2C3

C1

C2 C1 C4 C6

C3

C5

C1

C2

C2

C3 C1

C7

Dtr

Cp Cp

Cp

Hc

Hc

HcCpCpgaraj

Cc

Cc

Ag

Cc

C1

C1

C1

C1

C4

C2 C4

C1

C2

B

B

B m

B gj

Dtr

Cp Cp

Cp CpHc

Hc Hc

Hc

HcCp Cp

Cp Cp

Cp Cp

Dtr Hc

Hc Hc

Hc

Hc

CpCp Cp Cp Cp

Cp CpCp

Cp

Dtr

Ds 4

1

STR. MARTIR CORNELP

Cc

Vh

Ag

C1 C2

C3 B

B1

B

HcCpCp

Cp

Cp

2

P+M

Hs

P

Hs

Hs

P

Cp

Cp

platforma beton Hc

Hc

Hc Hc

C4

C5

C6 C7

B

B

M

B

magazie

De

Hc

Cp

C17casa pompe P

P

Hc

De

Cp

Cp

Cp

Ag

C1

PCc

80

82

84

Ag

Cc

C2

C3

C5

C6

C7

C8

P

P

P

P

P+E

Ag

Ag

Cc

Ag

Ag

Dtr

C4

C3

C5

P+MCc C1

Cc

Dtr

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C4

C1

C3

C2 C1

C2

C3 C1

C2 C2

A

A

gj

P+M

Dtr

Dtr

Dtr

DtrCp

Cp

Dtr

Cp

Cp

Cp Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

2 2

3 7

3 9

20

2 4

3 3

2 6

S T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

C4

Ag

Cc

C6 C4

C2

C3

C1

C2

C

C3

B gj

A

D

D

Hs

Hs

Hs

P Np

Hc

Cp

P

Dtr

Np

B

Hc

C32

P

A

Cp

86

88

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C2

P+1E

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

C1 P+M

33/A

33/A

Cc

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc Cc

C1

C2

C1C2

C3

C2 C1

C1 C2

gj

B m

B

B B

B

Cp

Cp

Cp Cp

Hc

Cp

Dtr

Cp

49

41

4 3

C1

C3 Birouri administrative

veranda

Cantar

Magazii

Grup sanitar

Corp tehnic

Atelier productie

Garaj

Atelier productie

Chiosc

C4

C5 C6 C7

C8

Cc

C1 C2 A1

B

CpCpHc

Pdt

P

Hs

N

Hs

N

P

P

C31

B

A

C1

C2

Cp

12 1C

Cp

Cp

Cp

Ag

90

92

94

S T R

. G R

IG O

R E

A LE

X A

N D

R E

S C

U

Cc

Cc

P+M C1

C2

25/A

H c

Ag

Dtr

Cp

51

A LE

E A V

IILO R

Hs

A

F

Cc

Pdt

A

A

P+1E

Casa C1

Cc

Cp

Cp

Cp

Cc

C4

B

C2 4

anexa

96

Ag

Cc

C1

C1

C2 C3

A

B

Cp

Cp

25

casa

terasa

casa

anexa

A LE

E A V

IILO R

ST R.

P ET

RU V

IN TI

1

A

A

A

A

A

A

A

A

24A

Ds

Ds

Dtr Cp

Cp

Hc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

IN TR

. C IN

C IN

A T P

A V E LE

S C UCasa

garaj

P

P+1E

C1

C2

3

11

terasa

5 C2

C1

Cc

Cc

Ds

3

5 A

A

A A

A

Ds

A

A

A

A

A A

A

F

F

Ds

Cp

Dtr Cc

A LE

E A V

IILO R

C18

C22

24

ateliere

hala reparatii

punct control

bazin

Atelier reparatii I

cantar

C13C15

C19

C29

ateliere

Cind

C1

C2

C1

C3

C37

C49

C50 Atelier S1A 200

Cind

Dtr

C

A Cc

Cc

Cc

Ds P+M

7

9

C1

Cc

piscina

terasa

A

A

ST R.

P ET

RU V

IN TI

A

A

A

A

F

Pdt

Cp

Dtr

C2C5 C12 C14

B

C1

C2

C3

Birouri

Depozit materiale

garaj

Cind Ccom

C4

C1 HALA

Grup sanitar

Ccom

Cp

C1 Atelier vopsitorie

Cind

Cind

Co

A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: 2000

Serviciul Terenuri, Banca de Date

ca referinţă pentru lucrări în continuare

Data 25.04.2017

EDITIE 2015

Urbană şi Cadastru

N

N

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

150-A01Încadrare în teritoriu, fotografii existent

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR. ALEXANDRESCU

GR. ALEXANDRESCU

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

ST RA

DA G

RI GO

RE

BV . C

ET AT

II

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

PL AN

D E

SI TU

AT IE

- ZO

NA S

TU DI

AT A

CETATE

2.00 1.50

2.50 7.00 3.00

30.00

2.00 1.50

1.00

2.507.00

PTT 1 - conform PT 14 din PUG

trotuar z.v./parcari pista

biciclete

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

trotuarpistabiciclete carosabil carosabilz.v. z.v./parcari

zona protectie

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

2.50 1.50

1.50 6.50 13.00

37.00

2.50 1.50

1.506.50

PTT 2 - conform PT 73 din PUG

trotuar z.v.pistabiciclete

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

trotuarz.v. pistabiciclete carosabil carosabilz.v.

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

1.50 1.50 6.50 1.50 1.50

12.50

1.50 1.50 1.00

1.00 6.00 1.00 1.00

1.50 1.50

16.00

1.502.503.502.00

9.50

1.00 6.00 1.00

8.00

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil + biciclete

PTT 4 - conform PT 47 din PUG

trotuartrotuar

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

PTT 3 - conform PT 67 din PUG

trotuartrotuar z.v./trotuar z.v./

trotuar pista

biciclete pista

bicicletezona protectie

zona protectie

z.v./ trotuar

z.v./ trotuar

carosabil

PTT 5

trotuar trotuarz.v./parcari

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

PTT 6

trotuartrotuar carosabil

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 442456

1 204425,569 481876,096 2 204461,518 481905,729 3 204479,497 481883,657 4 204488,771 481872,308 5 204498,046 481860,960 6 204506,450 481850,647 7 204514,916 481840,257 8 204537,023 481813,272 9 204541,801 481807,409 10 204517,976 481763,910

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 435120, CF 432044, CF 408145, CF 432043

1 204362,376 481849,785 2 204346,118 481855,699 3 204322,712 481800,773 4 204315,221 481803,896 5 204302,003 481771,919 6 204330,446 481759,328 7 204307,284 481703,165 8 204264,575 481743,044 9 204181,742 481828,789 10 204150,847 481860,276 11 204173,113 481877,267 12 204182,941 481865,157 13 204194,461 481852,236 14 204203,667 481830,603 15 204217,172 481806,211 16 204228,237 481793,951 17 204238,823 481781,983 18 204251,070 481765,658 19 204260,743 481750,051 20 204265,528 481744,070 21 204270,723 481739,295 22 204274,643 481742,637 23 204270,529 481747,755 24 204254,851 481773,653 25 204226,637 481809,687 26 204215,194 481828,255 27 204207,717 481848,303 28 204198,343 481862,834 29 204188,815 481872,501 30 204180,073 481882,350 31 204240,960 481929,040 32 204210,594 481964,064 33 204240,397 481989,236 34 204265,802 482010,693 35 204288,138 482029,558 36 204292,729 482033,436 37 204356,166 481953,000 38 204368,180 481937,756 39 204380,425 481924,164 40 204385,345 481899,466

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 442458

1 204386,913 481916,735 2 3 4 5 6 7 8

204388,942 481895,707 204370,759 481849,877 204489,886 481705,252 204501,167 481723,876

204518,929 481756,461

204389,339 481899,689

204514,714 481748,693

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 432041

1 204478,880 481687,081 2 204468,973 481672,080 3 204429,689 481632,955 4 204426,302 481629,369 5 204420,144 481634,549 6 204372,079 481673,396 7 204360,491 481681,804 8 204354,529 481675,446 9 204328,298 481699,112 10 204314,105 481710,398 11 12

204341,774 481776,826 204362,315 481828,596

LIMITA TERITORIU STUDIAT LIMITA DE PROPRIETATE

CONTUR PUZ APROBATE CU HCL LIMITA JURIDICA IMOBILE CONTUR DRUMURI CONFORM RIDICARII TOPOGRAFICE

C

A

H

TRASEU LEA 110kV conf. Aviz Enel 244503453/27.11.2018

CAMIN DE VIZITARE APA

PLUVIAL

CAMIN DE VIZITARE CANAL AERISIRE GAZ HIDRANT

STALP LEA - MARE TENSIUNE STALP LEA - MEDIE TENSIUNE

PODET ACCES

ARBORI DRUM DE EXPLOATAREDe 575

CANAL DE DESECAREHCn 562

PARCELA JURIDICA STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU

ZONA DE PROTECTIE LEA 18.50m

CONSTRUCTII EXISTENTE

ZONIFICARE EXISTENT ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P...P+2 EXISTENTA

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PESTE P+2 EXISTENTA

ZONA SERVICII EXISTENTA

ZONA UNITATI AGRICOLE EXISTENTA

ZONA UNITATI INDUSTRIALE EXISTENTA

ZONA DEPOZITARE EXISTENTA

LIMITA PARCELE PROPUSE

ZONIFICARE PROPUS LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE MAX. (S)+P+2E+M/Er

SERVICII ȘI INSTITUȚII MAX. (S)+P+2E+M/Er

LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII SI INSTITUTII MAX. (S)+P+3E+M/Er

ZONA SPATII VERZI AMENAJATE / CULOAR ECOLOGIC DE PROTECTIE PROPUS

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE PROPUSE

ZONA DE IMPLANTARE PROPUSA

LIMITA PROFIL DE DRUM PROPUS IN ETAPA FINALA

87.071 COTE DE NIVEL RIDICARE TOPOGRAFICA

48190020 42

00

CAROIAJ

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015 PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare, amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire " S.C. RIPS S.R.L., Saracin Razvan

SERVITUTE DE UZ, TRECERE ȘI SUPERFICIE, PENTRU TOATE TIPURILE DE REȚELE TEHNICO-EDILITARE CARE SE VOR REALIZA, ÎN FAVOAREA LOTURILOR 19...25 ȘI 27 ASUPRA LOTURILOR 26 ȘI 29, EXCLUSIV ÎN ZONA HAȘURATĂ

N

1:1000 POSIBILITĂȚI DE MOBILARE 150 - A12

LEGENDA:

INDICI URBANISTICI: Subzonă Locuire colectivă, servicii și instituții:

- Regim de înălțime max. (S)+P+3E+M/Er - POT max. = 40% - CUT max. = 1,8 - Hmax. cornișă = 16m - Hmax. coamă = 20m

Subzonă Locuire colectivă și funcțiuni complementare:

- Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er - POT max. = 35% - CUT max. = 1,3 - Hmax. cornișă = 12m - Hmax. coamă = 16m

Subzonă Servicii și instituții:

- Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er - POT max. = 40% - CUT max. = 1,5 - Hmax. cornișă = 12m - Hmax. coamă = 16m

BILANȚ TERITORIAL: EXISTENT: PROPUS:

Teren arabil în intravilan conform CF

Subzonă Locuire colectivă, servicii și instituții max. (S)+P+3E+M/Er

TOTAL:

-

100,00%68.267 mp

100,00%68.267 mp

14,93%10.196 mp

100,00%68.267 mp

-

- 52,20%35.634 mp

- 1,89%1.290 mp

- 5,00%3.414 mp

- 25,98%17.733 mp

Subzonă Locuire colectivă și funcțiuni complementare max. (S)+P+2E+M/Er

Subzonă Servicii și instituții max. (S)+P+2E+M/Er

Subzonă spații verzi amenajate / culoar ecologic de protecție

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente din care:

- teren aflat în zona de protecție LEA 110kV existentă, propus conform PUG în lucru pentru amenajare drum PTT 73 (37m) - ulterior reglementării rețelei LEA 110kV - teren rezervat pentru extinderea Străzii Grigore Alexandrescu la 30m, dezvoltarea drumurilor de exploatare, și alte drumuri cu sens unic propuse

11,17%7.624 mp

14,81%10.109 mp

PLAN DE SITUATIE SC. 1:1000 [ < IE _ Ş șI i E | =“ j %, < 7 e 4 CA | 1 - a = 2 ui NS pu 848 m 1 e RS = a 3 = 3 25463 5 =, 5 « | < : 3 s 7 _ i | i : i i | i e : | = 1046 m” 5 e n Ş a < = 5 _ op RL Ţ sh | Î 2 EEE < | 5 Î ! n i ț AFIS, STASI HI i ţ | Top 23425/2:23409-23410/2 | | FT PROFL TRANSVERSAL TIP STAN : SC. 1:100 16.00 7.00 SR 1001.00 2.50 04 6.20, MI 2,50, 100 _, 1.00 s a Woluar dsls zona verde parcare acologica rigole asfel Tigală parcare ecologica zona verde trotuar dale e N N BE R EI 5 ET = = dale prefabricate 11 cm = = nisip de rau 4 cm nisip de rau 4 fundatie bâlast 20'dm fundatie balast 20 cm ABIAITISITI NUMELE EMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA FEN TI TI a [BENEFICIAR DUMITROV MARIA - e Ss x Cc VIADESIGN S r. | AMPLASAMENT Timisoara zona Torontal, identificat cu | R.Com. J35/109/20.01.2003 Aleea CF, 403935 cu top 23406; 23407; 23408 P.U.Z DEZVOLTARE ZONE LOCUINTE | == CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE; Timisoara zona Torontal De 620 Azurului nr. 9 Timisoara viadesign_srtyahoo.com sef. proiect: |arh.MA, Zegrea CF, 403895 cu top 23406; 23407; 25408 E | Proiectat | ing. Malita | PLANBA PLAN DE SITUATIE | PLN PROFIL TRANSVERSAL TIP E | arh. MA. Zegrea E g
SAVA
SIMA 2.500 Trotuar Zona verde 1.500" 1.500 3.250 ai | ae | 13.000 Auto 3250 Zona | Blole verde 1.500” 1.500 37.000
P JUMA PROPRETAȚE Trotuar Bilet Zona verde. Auto Auto Zona verde |Blelidta Trotuar Zora| parcare. parcare _ |Zona Protețile lo 2.000 "1006 2.500 3.500 3500 2500 1.000 2.000 1,000 20.000 1.000 Titi REGRETE
TA 1500 1500 3.500 3.500 3.500 3.500 1,500 1,500 22.000
RM Profil Tr sversal 35 -lăţime 1Zm Zona verdp _ a a | ass | 1.500” 1500” 2.000 3500 3500 2000 1.500 fo 1.500 17.000 TA PROPRIETATE
rofil Transversal 40 -lățime 12m TATA PROPRIETATE 2250 "2.000 2.750 2750 2250 12.000
și n d A PROSE

Atasament: A13_-_VOLUMETRIE.pdf

GSPublisherVersion 345.79.80.100

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

octombrie 2017arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Klimenko Corina, Loș Cornelia, Bălășiu Gheorghe și Bălaș Elena

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

A.O.

C2 atelier+garaj

Cc Ds Cc Ag Cc

C4 B CcC1

C2 C5

Cp Cp

Hc CpS

T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

Ag Ag Cp

Hs

Hs

De

Hc Cp

C22

C23

C26

B

atelier

termopan

centrala

casa pompa

magazie

atelier sticla

Cc

Cp

C1

C24

C25

C27

B

B

garaj

atelier

lemn

Cc

Cp Cat

Cp

Ds

C1 BB

mobila magazie

magazie+sopron

magazie

Cpc

Cc

Cp

C3

C4 C5

C7

A m

A

1 7 4

Cp

Dtr

Cp

Cpc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

C3

C4 C3

C3

C2 C2

C3

C1

C2

C1

C2

C7

B gj B gj

B

B

B

B

B

4

6

B

B

C4 C5

m

m

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

Ag Ag

Cc

Ag

Cc

C3

C5

C2

C3C4 C2

C7 C6

C1

C1

C8

C1 C4

C1

C1 C3

C1

C2

B

B m

B

B B gj

B gj B

D

A

B

B

Ds

Dtr

Dtr

9

16

10

8

7

14 12

INTR. COŞARILOR

Ag

Ag Ag

Cc

Cc

Ag

Ag

Ag

C4

C3

B

C

C1

Cc

Ag

Cc

Cc Ag

Cc

C2

C3

C1

C2

C1

C1

B

C

B

B C

B D

Dtr

Dtr

Dtr

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

Cp

Cp

1 0

1 01

1

1 2

1 41

5

9

1 1 A

1 3

casa

P+1 terasa C2

C3

C8

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc

C2C3

C2

C3

C1

C1 C2

C2

gj

A1

D

B B m

B gj

Ag

Garaj

Ag

Cc Cc

C1

C2

B m

A

Dtr

C

1 B

terasa

C3

Cp

Cp

Dtr

C20 C21

mag.

C8 C9 C10

C11 C30

B

magazie terasa

magazie+sopron

magazie+sopron

mag.

mag.

Hc

Hc

Cp

Dtr

C12 C13

C14

C15

C16

C18

C19 C29

B

B

B

atelier

pompa apa

P

De Cp

Cp

C2 C6wc

M

Cd

Cp

Cp

Dtr

Cc Ag

Ag

C1

C2C1

C2

C3C4

C3

C4

C6

78

Ag Ag

Cc

Cc

C2

C5

C1

C2

C5

C2 Ag

Ag

Ag

C3

C4 buc. vara

sp. tehnic

garaj

piscina

C4 C5

C6

C7

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C1 C2

C2C3

C1

C2 C1 C4 C6

C3

C5

C1

C2

C2

C3 C1

C7

Dtr

Cp Cp

Cp

Hc

Hc

HcCpCpgaraj

Cc

Cc

Ag

Cc

C1

C1

C1

C1

C4

C2 C4

C1

C2

B

B

B m

B gj

Dtr

Cp Cp

Cp CpHc

Hc Hc

Hc

HcCp Cp

Cp Cp

Cp Cp

Dtr Hc

Hc Hc

Hc

Hc

CpCp Cp Cp Cp

Cp CpCp

Cp

Dtr

Ds 4

1

STR. MARTIR CORNELP

Cc

Vh

Ag

C1 C2

C3 B

B1

B

HcCpCp

Cp

Cp

2

P+M

Hs

P

Hs

Hs

P

Cp

Cp

platforma beton Hc

Hc

Hc Hc

C4

C5

C6 C7

B

B

M

B

magazie

De

Hc

Cp

C17casa pompe P

P

Hc

De

Cp

Cp

Cp

Ag

C1

PCc

80

82

84

Ag

Cc

C2

C3

C5

C6

C7

C8

P

P

P

P

P+E

Ag

Ag

Cc

Ag

Ag

Dtr

C4

C3

C5

P+MCc C1

Cc

Dtr

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C4

C1

C3

C2 C1

C2

C3 C1

C2 C2

A

A

gj

P+M

Dtr

Dtr

Dtr

DtrCp

Cp

Dtr

Cp

Cp

Cp Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

2 2

3 7

3 9

20

2 4

3 3

2 6

S T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

C4

Ag

Cc

C6 C4

C2

C3

C1

C2

C

C3

B gj

A

D

D

Hs

Hs

Hs

P Np

Hc

Cp

P

Dtr

Np

B

Hc

C32

P

A

Cp

86

88

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C2

P+1E

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

C1 P+M

33/A

33/A

Cc

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc Cc

C1

C2

C1C2

C3

C2 C1

C1 C2

gj

B m

B

B B

B

Cp

Cp

Cp Cp

Hc

Cp

Dtr

Cp

49

41

4 3

C1

C3 Birouri administrative

veranda

Cantar

Magazii

Grup sanitar

Corp tehnic

Atelier productie

Garaj

Atelier productie

Chiosc

C4

C5 C6 C7

C8

Cc

C1 C2 A1

B

CpCpHc

Pdt

P

Hs

N

Hs

N

P

P

C31

B

A

C1

C2

Cp

12 1C

Cp

Cp

Cp

Ag

90

92

94

S T R

. G R

IG O

R E

A LE

X A

N D

R E

S C

U

Cc

Cc

P+M C1

C2

25/A

H c

Ag

Dtr

Cp

51

A LE

E A V

IILO R

Hs

A

F

Cc

Pdt

A

A

P+1E

Casa C1

Cc

Cp

Cp

Cp

Cc

C4

B

C2 4

anexa

96

Ag

Cc

C1

C1

C2 C3

A

B

Cp

Cp

25

casa

terasa

casa

anexa

A LE

E A V

IILO R

ST R.

P ET

RU V

IN TI

1

A

A

A

A

A

A

A

A

24A

Ds

Ds

Dtr Cp

Cp

Hc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

IN TR

. C IN

C IN

A T P

A V E LE

S C UCasa

garaj

P

P+1E

C1

C2

3

11

terasa

5 C2

C1

Cc

Cc

Ds

3

5 A

A

A A

A

Ds

A

A

A

A

A A

A

F

F

Ds

Cp

Dtr Cc

A LE

E A V

IILO R

C18

C22

24

ateliere

hala reparatii

punct control

bazin

Atelier reparatii I

cantar

C13C15

C19

C29

ateliere

Cind

C1

C2

C1

C3

C37

C49

C50 Atelier S1A 200

Cind

Dtr

C

A Cc

Cc

Cc

Ds P+M

7

9

C1

Cc

piscina

terasa

A

A

ST R.

P ET

RU V

IN TI

A

A

A

A

F

Pdt

Cp

Dtr

C2C5 C12 C14

B

C1

C2

C3

Birouri

Depozit materiale

garaj

Cind Ccom

C4

C1 HALA

Grup sanitar

Ccom

Cp

C1 Atelier vopsitorie

Cind

Cind

Co

A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: 2000

Serviciul Terenuri, Banca de Date

ca referinţă pentru lucrări în continuare

Data 25.04.2017

EDITIE 2015

Urbană şi Cadastru

N

N

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

150-A01Încadrare în teritoriu, fotografii existent

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR. ALEXANDRESCU

GR. ALEXANDRESCU

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

ST RA

DA G

RI GO

RE

BV . C

ET AT

II

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

PL AN

D E

SI TU

AT IE

- ZO

NA S

TU DI

AT A

CETATE P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

octombrie 2017arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Klimenko Corina, Loș Cornelia, Bălășiu Gheorghe și Bălaș Elena

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

A.O.

C2 atelier+garaj

Cc Ds Cc Ag Cc

C4 B CcC1

C2 C5

Cp Cp

Hc CpS

T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

Ag Ag Cp

Hs

Hs

De

Hc Cp

C22

C23

C26

B

atelier

termopan

centrala

casa pompa

magazie

atelier sticla

Cc

Cp

C1

C24

C25

C27

B

B

garaj

atelier

lemn

Cc

Cp Cat

Cp

Ds

C1 BB

mobila magazie

magazie+sopron

magazie

Cpc

Cc

Cp

C3

C4 C5

C7

A m

A

1 7 4

Cp

Dtr

Cp

Cpc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

C3

C4 C3

C3

C2 C2

C3

C1

C2

C1

C2

C7

B gj B gj

B

B

B

B

B

4

6

B

B

C4 C5

m

m

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

Ag Ag

Cc

Ag

Cc

C3

C5

C2

C3C4 C2

C7 C6

C1

C1

C8

C1 C4

C1

C1 C3

C1

C2

B

B m

B

B B gj

B gj B

D

A

B

B

Ds

Dtr

Dtr

9

16

10

8

7

14 12

INTR. COŞARILOR

Ag

Ag Ag

Cc

Cc

Ag

Ag

Ag

C4

C3

B

C

C1

Cc

Ag

Cc

Cc Ag

Cc

C2

C3

C1

C2

C1

C1

B

C

B

B C

B D

Dtr

Dtr

Dtr

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

Cp

Cp

1 0

1 01

1

1 2

1 41

5

9

1 1 A

1 3

casa

P+1 terasa C2

C3

C8

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc

C2C3

C2

C3

C1

C1 C2

C2

gj

A1

D

B B m

B gj

Ag

Garaj

Ag

Cc Cc

C1

C2

B m

A

Dtr

C

1 B

terasa

C3

Cp

Cp

Dtr

C20 C21

mag.

C8 C9 C10

C11 C30

B

magazie terasa

magazie+sopron

magazie+sopron

mag.

mag.

Hc

Hc

Cp

Dtr

C12 C13

C14

C15

C16

C18

C19 C29

B

B

B

atelier

pompa apa

P

De Cp

Cp

C2 C6wc

M

Cd

Cp

Cp

Dtr

Cc Ag

Ag

C1

C2C1

C2

C3C4

C3

C4

C6

78

Ag Ag

Cc

Cc

C2

C5

C1

C2

C5

C2 Ag

Ag

Ag

C3

C4 buc. vara

sp. tehnic

garaj

piscina

C4 C5

C6

C7

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C1 C2

C2C3

C1

C2 C1 C4 C6

C3

C5

C1

C2

C2

C3 C1

C7

Dtr

Cp Cp

Cp

Hc

Hc

HcCpCpgaraj

Cc

Cc

Ag

Cc

C1

C1

C1

C1

C4

C2 C4

C1

C2

B

B

B m

B gj

Dtr

Cp Cp

Cp CpHc

Hc Hc

Hc

HcCp Cp

Cp Cp

Cp Cp

Dtr Hc

Hc Hc

Hc

Hc

CpCp Cp Cp Cp

Cp CpCp

Cp

Dtr

Ds 4

1

STR. MARTIR CORNELP

Cc

Vh

Ag

C1 C2

C3 B

B1

B

HcCpCp

Cp

Cp

2

P+M

Hs

P

Hs

Hs

P

Cp

Cp

platforma beton Hc

Hc

Hc Hc

C4

C5

C6 C7

B

B

M

B

magazie

De

Hc

Cp

C17casa pompe P

P

Hc

De

Cp

Cp

Cp

Ag

C1

PCc

80

82

84

Ag

Cc

C2

C3

C5

C6

C7

C8

P

P

P

P

P+E

Ag

Ag

Cc

Ag

Ag

Dtr

C4

C3

C5

P+MCc C1

Cc

Dtr

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C4

C1

C3

C2 C1

C2

C3 C1

C2 C2

A

A

gj

P+M

Dtr

Dtr

Dtr

DtrCp

Cp

Dtr

Cp

Cp

Cp Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

2 2

3 7

3 9

20

2 4

3 3

2 6

S T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

C4

Ag

Cc

C6 C4

C2

C3

C1

C2

C

C3

B gj

A

D

D

Hs

Hs

Hs

P Np

Hc

Cp

P

Dtr

Np

B

Hc

C32

P

A

Cp

86

88

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C2

P+1E

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

C1 P+M

33/A

33/A

Cc

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc Cc

C1

C2

C1C2

C3

C2 C1

C1 C2

gj

B m

B

B B

B

Cp

Cp

Cp Cp

Hc

Cp

Dtr

Cp

49

41

4 3

C1

C3 Birouri administrative

veranda

Cantar

Magazii

Grup sanitar

Corp tehnic

Atelier productie

Garaj

Atelier productie

Chiosc

C4

C5 C6 C7

C8

Cc

C1 C2 A1

B

CpCpHc

Pdt

P

Hs

N

Hs

N

P

P

C31

B

A

C1

C2

Cp

12 1C

Cp

Cp

Cp

Ag

90

92

94

S T R

. G R

IG O

R E

A LE

X A

N D

R E

S C

U

Cc

Cc

P+M C1

C2

25/A

H c

Ag

Dtr

Cp

51

A LE

E A V

IILO R

Hs

A

F

Cc

Pdt

A

A

P+1E

Casa C1

Cc

Cp

Cp

Cp

Cc

C4

B

C2 4

anexa

96

Ag

Cc

C1

C1

C2 C3

A

B

Cp

Cp

25

casa

terasa

casa

anexa

A LE

E A V

IILO R

ST R.

P ET

RU V

IN TI

1

A

A

A

A

A

A

A

A

24A

Ds

Ds

Dtr Cp

Cp

Hc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

IN TR

. C IN

C IN

A T P

A V E LE

S C UCasa

garaj

P

P+1E

C1

C2

3

11

terasa

5 C2

C1

Cc

Cc

Ds

3

5 A

A

A A

A

Ds

A

A

A

A

A A

A

F

F

Ds

Cp

Dtr Cc

A LE

E A V

IILO R

C18

C22

24

ateliere

hala reparatii

punct control

bazin

Atelier reparatii I

cantar

C13C15

C19

C29

ateliere

Cind

C1

C2

C1

C3

C37

C49

C50 Atelier S1A 200

Cind

Dtr

C

A Cc

Cc

Cc

Ds P+M

7

9

C1

Cc

piscina

terasa

A

A

ST R.

P ET

RU V

IN TI

A

A

A

A

F

Pdt

Cp

Dtr

C2C5 C12 C14

B

C1

C2

C3

Birouri

Depozit materiale

garaj

Cind Ccom

C4

C1 HALA

Grup sanitar

Ccom

Cp

C1 Atelier vopsitorie

Cind

Cind

Co

A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: 2000

Serviciul Terenuri, Banca de Date

ca referinţă pentru lucrări în continuare

Data 25.04.2017

EDITIE 2015

Urbană şi Cadastru

N

N

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

150-A01Încadrare în teritoriu, fotografii existent

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR. ALEXANDRESCU

GR. ALEXANDRESCU

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

ST RA

DA G

RI GO

RE

BV . C

ET AT

II

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

PL AN

D E

SI TU

AT IE

- ZO

NA S

TU DI

AT A

CETATE

VOLUMETRIE PROPUSĂ 150 - A13

St r.

G rig

or e

Al ex

an dr

es cu

Atasament: A12'_-_MOBILARE_INTERMEDIAR.pdf

GSPublisherVersion 342.80.81.100

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

octombrie 2017arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Klimenko Corina, Loș Cornelia, Bălășiu Gheorghe și Bălaș Elena

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

A.O.

C2 atelier+garaj

Cc Ds Cc Ag Cc

C4 B CcC1

C2 C5

Cp Cp

Hc CpS

T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

Ag Ag Cp

Hs

Hs

De

Hc Cp

C22

C23

C26

B

atelier

termopan

centrala

casa pompa

magazie

atelier sticla

Cc

Cp

C1

C24

C25

C27

B

B

garaj

atelier

lemn

Cc

Cp Cat

Cp

Ds

C1 BB

mobila magazie

magazie+sopron

magazie

Cpc

Cc

Cp

C3

C4 C5

C7

A m

A

1 7 4

Cp

Dtr

Cp

Cpc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

C3

C4 C3

C3

C2 C2

C3

C1

C2

C1

C2

C7

B gj B gj

B

B

B

B

B

4

6

B

B

C4 C5

m

m

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

Ag Ag

Cc

Ag

Cc

C3

C5

C2

C3C4 C2

C7 C6

C1

C1

C8

C1 C4

C1

C1 C3

C1

C2

B

B m

B

B B gj

B gj B

D

A

B

B

Ds

Dtr

Dtr

9

16

10

8

7

14 12

INTR. COŞARILOR

Ag

Ag Ag

Cc

Cc

Ag

Ag

Ag

C4

C3

B

C

C1

Cc

Ag

Cc

Cc Ag

Cc

C2

C3

C1

C2

C1

C1

B

C

B

B C

B D

Dtr

Dtr

Dtr

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

Cp

Cp

1 0

1 01

1

1 2

1 41

5

9

1 1 A

1 3

casa

P+1 terasa C2

C3

C8

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc

C2C3

C2

C3

C1

C1 C2

C2

gj

A1

D

B B m

B gj

Ag

Garaj

Ag

Cc Cc

C1

C2

B m

A

Dtr

C

1 B

terasa

C3

Cp

Cp

Dtr

C20 C21

mag.

C8 C9 C10

C11 C30

B

magazie terasa

magazie+sopron

magazie+sopron

mag.

mag.

Hc

Hc

Cp

Dtr

C12 C13

C14

C15

C16

C18

C19 C29

B

B

B

atelier

pompa apa

P

De Cp

Cp

C2 C6wc

M

Cd

Cp

Cp

Dtr

Cc Ag

Ag

C1

C2C1

C2

C3C4

C3

C4

C6

78

Ag Ag

Cc

Cc

C2

C5

C1

C2

C5

C2 Ag

Ag

Ag

C3

C4 buc. vara

sp. tehnic

garaj

piscina

C4 C5

C6

C7

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C1 C2

C2C3

C1

C2 C1 C4 C6

C3

C5

C1

C2

C2

C3 C1

C7

Dtr

Cp Cp

Cp

Hc

Hc

HcCpCpgaraj

Cc

Cc

Ag

Cc

C1

C1

C1

C1

C4

C2 C4

C1

C2

B

B

B m

B gj

Dtr

Cp Cp

Cp CpHc

Hc Hc

Hc

HcCp Cp

Cp Cp

Cp Cp

Dtr Hc

Hc Hc

Hc

Hc

CpCp Cp Cp Cp

Cp CpCp

Cp

Dtr

Ds 4

1

STR. MARTIR CORNELP

Cc

Vh

Ag

C1 C2

C3 B

B1

B

HcCpCp

Cp

Cp

2

P+M

Hs

P

Hs

Hs

P

Cp

Cp

platforma beton Hc

Hc

Hc Hc

C4

C5

C6 C7

B

B

M

B

magazie

De

Hc

Cp

C17casa pompe P

P

Hc

De

Cp

Cp

Cp

Ag

C1

PCc

80

82

84

Ag

Cc

C2

C3

C5

C6

C7

C8

P

P

P

P

P+E

Ag

Ag

Cc

Ag

Ag

Dtr

C4

C3

C5

P+MCc C1

Cc

Dtr

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C4

C1

C3

C2 C1

C2

C3 C1

C2 C2

A

A

gj

P+M

Dtr

Dtr

Dtr

DtrCp

Cp

Dtr

Cp

Cp

Cp Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

2 2

3 7

3 9

20

2 4

3 3

2 6

S T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

C4

Ag

Cc

C6 C4

C2

C3

C1

C2

C

C3

B gj

A

D

D

Hs

Hs

Hs

P Np

Hc

Cp

P

Dtr

Np

B

Hc

C32

P

A

Cp

86

88

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C2

P+1E

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

C1 P+M

33/A

33/A

Cc

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc Cc

C1

C2

C1C2

C3

C2 C1

C1 C2

gj

B m

B

B B

B

Cp

Cp

Cp Cp

Hc

Cp

Dtr

Cp

49

41

4 3

C1

C3 Birouri administrative

veranda

Cantar

Magazii

Grup sanitar

Corp tehnic

Atelier productie

Garaj

Atelier productie

Chiosc

C4

C5 C6 C7

C8

Cc

C1 C2 A1

B

CpCpHc

Pdt

P

Hs

N

Hs

N

P

P

C31

B

A

C1

C2

Cp

12 1C

Cp

Cp

Cp

Ag

90

92

94

S T R

. G R

IG O

R E

A LE

X A

N D

R E

S C

U

Cc

Cc

P+M C1

C2

25/A

H c

Ag

Dtr

Cp

51

A LE

E A V

IILO R

Hs

A

F

Cc

Pdt

A

A

P+1E

Casa C1

Cc

Cp

Cp

Cp

Cc

C4

B

C2 4

anexa

96

Ag

Cc

C1

C1

C2 C3

A

B

Cp

Cp

25

casa

terasa

casa

anexa

A LE

E A V

IILO R

ST R.

P ET

RU V

IN TI

1

A

A

A

A

A

A

A

A

24A

Ds

Ds

Dtr Cp

Cp

Hc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

IN TR

. C IN

C IN

A T P

A V E LE

S C UCasa

garaj

P

P+1E

C1

C2

3

11

terasa

5 C2

C1

Cc

Cc

Ds

3

5 A

A

A A

A

Ds

A

A

A

A

A A

A

F

F

Ds

Cp

Dtr Cc

A LE

E A V

IILO R

C18

C22

24

ateliere

hala reparatii

punct control

bazin

Atelier reparatii I

cantar

C13C15

C19

C29

ateliere

Cind

C1

C2

C1

C3

C37

C49

C50 Atelier S1A 200

Cind

Dtr

C

A Cc

Cc

Cc

Ds P+M

7

9

C1

Cc

piscina

terasa

A

A

ST R.

P ET

RU V

IN TI

A

A

A

A

F

Pdt

Cp

Dtr

C2C5 C12 C14

B

C1

C2

C3

Birouri

Depozit materiale

garaj

Cind Ccom

C4

C1 HALA

Grup sanitar

Ccom

Cp

C1 Atelier vopsitorie

Cind

Cind

Co

A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: 2000

Serviciul Terenuri, Banca de Date

ca referinţă pentru lucrări în continuare

Data 25.04.2017

EDITIE 2015

Urbană şi Cadastru

N

N

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

150-A01Încadrare în teritoriu, fotografii existent

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR. ALEXANDRESCU

GR. ALEXANDRESCU

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

ST RA

DA G

RI GO

RE

BV . C

ET AT

II

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

PL AN

D E

SI TU

AT IE

- ZO

NA S

TU DI

AT A

CETATE

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel. 228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiari

P.U.Z.

ian. 2017

269 / 2014

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA INCADRAREA IN ZONA SI SITUATIA EXISTENTA

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

A5 74 /1 /6

A574/1/7

A574/1/12/1

2

3

8

A5 74 /1 /5 /2

DE620

canal

48220020 41 00

Nr.C.F./Cad.435096

N r. C. F. /C ad .4 35 09 5

Nr.C.F./Cad.435098

N r. C. F. /C ad .4 08 13 3482100

482200

482100

482200 20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

482000 482000

1

9

A5 74 /1 /5 /1

N r. C. F. /C ad .4 35 09 7

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

87.288 87.511

87.555 87.621

87.668 87.546

87.589

87.594

87.558

87.260

87.137

87.514

87.542 87.184

87.134 87.055

87.102

87.026

86.936

87.527

87.933

88.093

88.296

88.195

88.128

88.072

87.634

86.999

87.003

86.796

86.890

87.004

86.717

86.900

87.410

88.183

88.231

88.362

A574/1/4/2

A574/1/4/1

A574/1/4/3

A574/1/4/4

A574/1/4/11

A574/1/4/14

Ps619

4

5

6

7

S= 80 00 m p

S= 10 00 m p

S= 10 00 m p

86.894

87.397

88.180

88.202

Nr .C .F ./ Ca d. 40 81 32

A5 74 /1 /2 /2

CC 57 4/ 1/ 4/ 9

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

Identic cu

A 5 7 4 / 1 / 1 4

N r.C .F ./ C a d .4 0 3 9 9 5

CC 57 4/ 1/ 4/ 8

DE620

canal

N r.T o p .2 3 4 0 6 ,2 3 4 0 7 ,2 3 4 0 8

A5 74 /1 /3

20 41 00

48210020 40 00

20 40 00

482000

20 41 00

48210020 42 00

48200020 42 00

481900

1

2

3

4

A5 74 /1 /4 /1 3

A574/ 1/ 4/ 6A574/

1/ 4/ 7

A574/ 1/ 4/ 14

C

C

87.261

87.188

87.001 87.320

87.336

87.208 87.101

87.049 87.037

86.716

86.829

86.779

86.678

87.142

87.135

87.305

87.291

87.093

87.285

87.235

87.337

87.301

87.174

87.162

87.195

87.405

87.507

87.864

88.009

87.645

87.406

87.073

86.903

86.806

86.922

87.232

87.451

87.674

87.454

87.743

87.977

88.027

87.007

87.004

86.867

88.194

87.015

A574/1/4/12

A574/1/4/5

A574/1/4/10

N

31.52

17 .21

18 .00

18 .00

17 .00

21 .13

22 .86

9.1 9

16 .80

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

1.7 8

6.00

10.00 6.00

18 .55

9.8 9

19 .26

17 .78

18 .00

18 .00

18 .03

18 .84

19 .26

18 .03

18 .00

18 .00

17 .78

16 .30

11. 65

10.00

21 .08

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

19 .42

8.3 4

18 .00

18 .00

17 .00

10 .87

30 .13

31.77

33.76

12.00 6.00

38.16

6.00

10.00

33.76

33.91

20 .52

33.8633.81

33.8933.50

31.91

29.13

33.76

3.0 0

3.0 0

3.0 0

10.00

3. 00

3.0 0

3.0 0

33.39

16.00

INDICI CARACTERISTICI PUZ PROPUS Locuinte cu dotari si servicii POT max 35% CUT max 0,9 Hmax cornisa 8 m P+1E+M/Er Hmax coama 12 m P+1E+M/Er acoperis unghi 20°- 45°/ terasa

S = 602 mp

P+M

terasa

P+M

PTT 67

PTT 67

PTT 67

PTT 40

PTT 35

PTT 40

PTT 67

PTT 67

PTT 73

PTT 67

Ve

Ve

Ve

Liu

Liu

Liu

1 A: 296 m2

2 A: 611 m2

3 A: 608 m2

4 A: 608 m2

5 A: 608 m2

6 A: 608 m2

7 A: 679 m2

8 A: 679 m2

9 A: 609 m2

10 A: 608 m2

11 A: 608 m2

12 A: 600 m2

13 A: 600 m2

14 A: 362 m2

15 A: 842 m2

16 A: 508 m2

17 A: 540 m2

19 A: 572 m2

20 A: 569 m2

18 A: 572 m2

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z. aprobat LIMITE LIMITE DE PROPRIETATE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA ZONA / FUNCTIUNI PROPUSE FOLOSINTA TERENURILOR LOCUINTE Liu ZONA DE CONSTRUIBILITATE SPATII VERZI Ve CANAL EXISTENT, IN PROPRIETATEA PRIVATA A DETINATORILOR DE TERENURI INVECINATE CAI DE COMUNICATIE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE DRUMURI PROPUSE ZONE DE PROTECTIE CULOAR DE PROTECTIE LEA 110KW- 37M UTILITATI LEA 110KW EXISTENT

DE575

A574

A576

DE561

ELEV

A574/1/9 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/10 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/11 S_T.P. Nr.23974/75 = 6400mp

S_mas.=6400mp

S_mas.=10000mp

S_mas.=10000mp

A574/1/15 S_T.P. Nr.23974/63 = 10800mp

S_mas.=10800mp

A574/1/16 S_T.P. Nr.19990/8 = 2000mp

S_mas.=2000mp

A574/1/17 S_T.P. Nr.19990/4 = 6800mp S_mas.=***mp

A574/1/4

S_T.P. Nr.23974/62 = 12400mp S_mas.=12695.5480mp

A574/1/7 S_T.P. Nr.19990/22 = 10000mp

S_mas.=10000mp

S_ m as .= 11 00 m p

A574/1/2/1 S_T.P. Nr.28459/16 = 7900mp

S_mas.=7900mp

A574/1/1 S_T.P. Nr.19990/4 = 16100mp

S_mas.=19119mp

A574/1/4(8) S_T.P. Nr.23974/86 = 10000mp

S_mas.=14184.3049mp

Nr.Top. 23419,23420 S_C.F. = 8117mp

S_mas.=2664.5126mp

S_act = 5500mp

A574/1/12/2 S_act = 5500mp

DE575

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2,

S teren=10.000m

PUZ APROBAT CU HCL NR. 154/2015 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 35 %; CUT max = 0.9; Regim de înălţime maxim S+P+E+M/Er

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1.6; Regim de înălţime maxim S+P+2E+M/Er

Valabil pana la aprobarea PUG

PUZ APROBAT CU HCL NR. 355/2006 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+2E;

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+3E

Valabil 10 ani

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, S teren=5.000m

REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1:1000

PROFILE STRADALE (cf. PUG et. 3)

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000m

Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGLEMENTARI URBANISTICE

02A

1:1000

INCADRARE IN PUG TIMISOARA etapa 3 SC. 1:10000

Bilant teritorial Existent Propus % Suprafata teren 15.000 m2 15000 m2 100,00 Circulatii, spatii verzi de aliniament - 3316 m2 22.11 Locuinte, dotari si servicii - 10184 m2 67.89 Spatii verzi - 1500 m2 10.00 (Canal mentinut in zona de spatii verzi, in proprietate privata 636 m2)

P .U

.D . -

L O

C U

IN TE

C O

LE C

TI V

E S

I F U

N C

TI U

N I C

O M

P LE

M E

N TA

R E

Ti

m is

oa ra

, a

le ea

V IIL

O R

- st

r. G

R . A

LE X

A N

D R

E S

C U

INCADRARE IN ZONA

proiect

plansa

beneficiar

adresa

faza

proiect nr.

s.r.ls.c.

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/ fax 0256/ 294218, e-mail [email protected]

aleea VIILOR - str. GR. ALEXANDRESCU

aug 2007

218/2007

P.U.D.

TORNOREANU EVGHENIA P.U.D.- Locuinte colective si functiuni complementare

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

DESENAT

PROIECTAT

arh. Silvia CRISAN arh. Silvia CRISAN arh. Radu GOLUMBA

PropusBILANT TERITORIAL %mp

Existent

mp % Suprafata amplasament 100%

-Zona alei in incinta,accese, parcari -

- -Zona spatii verzi sirecreere

Zona ocupata cu cladiri de birouri, servicii, comert, locuinte colective

17 100

-- 5 600 32,74%

6 817 39,86%

17 100

4 683 27,40%

pi v.

A

A

at e lier

baz.

punct control Ate liere

Atel iere

Hala rep

arat ii

birouri

A

m

atel iere

B B

A

cos

depozit

A

A m

platforma beton dep

ozit

m

cos

A

cond A

ateliere

centrala termica

bazin

bazin

bazin

bazin

bazin

birouri

P.S.I. birouri

ALEEA VIILOR

43

19

21

ALEEA VIILOR

ALE EA VIILOR

parcare

S.C. AUTOHTON TIM S.R.L.

AGRO TRANSPORT

S.C. BERG BANAT S.A.

Cimitir Ortodox Roman

1.40

24.00

6.0 0

4.5 0

5.0 0

6.0 0

47. 40

5. 00 6.00

5.55

95. 21

198.69

158.21

10 3.

67

27 .50

6.6 0

R 6

.0 0

R 6.00

R 6.00

R 6.00

88.5088.51

32.0 0

22.50

5.00

38.00

22.50

32.2 0

22.50

22 .20

22 .50

21 .50

22. 50

6. 00 3.50.

22. 50

12. 00

16 .70

22. 50

27 .00

22 .50

6.5 0

5. 00

22 .50

27.0 0

22.50

29.50

22.50

6.00

32.00

9.45

12. 70

21 .50

22. 50 1.5

0

70 locuri de parcare

43 locuri de parcare

zona rezervata pentru drum propus in etapa a II-a

C3 9

C4 0

C4 1

C4 2

hm 7

hm 8

hm 9

Km 2+0

00

S+ P+

8E +E

r

S+ P+

8E +E

r

S+ P+

8E +E

r

acc es

par caj

sub ter

an

acces parcaj

subteran

acc es

spa tii

com erc

iale

S+ P+

1E

ac ce

s a ut

o pe

p ar

ce la

terasa inverzita

acces auto

pe parcela

str. Grig

ore Ale

xan dre

scu

87.36

89.12

87.53

87.27

87.31

85.69

87.4287.34

87.28

87.31

87.38

87.54 87.73

87.63

87.85

87.94

87.85 88.27 88.47

87.98

88.33 88.28

88.18

88.47

88.32

88.37

88.51 88.54

88.42

88.34

88.44 88.37

88.28 88.1287.76

88.0887.65 88.06

88.05 88.16

88.38

88.0788.56 88.55

88.58 88.5688.5788.56

88.22 88.6088.5788.57

88.83

88.56

88.5588.56

88.44 88.40

88.4988.39 88.48

88.25 88.0387.6188.06

88.0387.6388.11

88.07 87.97

87.90

87.83

87.93

87.85 87.48 87.95

87.67

87.67 86.00

88.00

87.77

87.9987.54

87.56

88.00 87.81

87.94

87.74

90.18

87.57

88.2787.44 87.34

87.00

87.18

87.59

87.95

87.74

87.65

87.71

87.79

87.98

88.22

88.04

88.34

88.35

88.02

88.11

88.20

87.51

87.54

87.58

87.56

87.38

88.03

88.26 88.37

87.68

87.47

87.40

87.05

87.1187.32

87.53 87.50

87.46 87.41

87.46

87.46

87.37

87.4487.44

87.27 87.26

87.38 87.42

87.29 85.62 87.21

87.18

87.43

87.52

87.14

87.48 87.45

87.52

87.41

87.40 87.57 87.37 87.63 87.37

87.4687.60 87.45

87.54 87.76

87.74 87.75

87.62

87.42

87.64 87.68

87.53 86.00

86.10

87.3787.0585.9487.3087.47

87.57 87.74 87.82

87.86

88.02 87.96

88.50 88.03

88.06 87.85

87.60 87.94 87.89

87.91

88.5588.4488.41 88.24

87.73

87.39 85.88 87.6687.85

87.82

87.68 87.68

87.5885.70 87.17

86.9685.7987.7987.9887.55 87.5787.42 87.42

87.2987.50 87.5087.42

87.38 85.7187.01

87.07 85.65

87.4487.48 87.51 87.4787.36

87.25 87.47

87.52 87.4887.36

87.19

87.50 87.41 87.48

87.49 87.43 87.37 87.14

87.2487.42 87.3887.25

85.6387.30

87.23

87.20 85.6587.3687.4587.45

87.1187.32 87.3387.3487.3187.36

87.24 85.62

87.03

87.37

A576/4

A576/3

A576/1

DE561 - 4m

87.29

DE 57

5 - 4m

Hc n

56 2

C

G

G

C

C

C

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

zv

cimitir

st r.

G rig

or e

Al ex

an dr

es cu

CC576/23/2;576/23/3

CC576/23/1/1

A576/23/1/2

S+ P+

10E +E

r

S+ P+

8E +E

r

S+ P+

10E +E

r aleea Viilor

- interdictie de construire protectie LEA 110kv

-limita de proprietate = limita zonei reglementate -cladiri existente

-strazi cu circulatie auto existente

LEGENDA

-LEA 110kv

-acces pietonal/ auto propus

-cote de nivel (teren natural)

-limite de proprietate conf. C.F.

-zona verde propusa

-cladiri locuinte si functiuni complementare

-parcare (aprox. 113 locuri)

PLAN PROPUNERE MOBILARE URBANA

-zona cu interdictie de construire (necesara pentru drum propus in etapa a II-a)

87.69

sc. 1: 1000 PLAN - PROPUNERE MOBILARE URBANA

pl. nr. 04A

208 m 2

1,715 m2

3,082 m2

2,952 m2

2,447 m2

322 m2

509 m2

1,686 m2

222 m 2

37.00

18.50

18.50

37.00

18.50

18.50

30.00

30.00

30.00

16 .00

6.0 0 4.0

0 6.0 0

12.50

25.00

25.00

25.00

20.96

41.96

27.00

27.0030. 00

19. 03

10. 97

24.00

27.00

4.89 14.46

11 .4

4

48 .2

6

31.88

25.00

25.00

22.00

33. 00

33. 00

33. 00

33. 00

33. 00

4. 24

26. 05

4.24

24.00

27.00

27.00

16.90

18.56 9.09

11.95

15.09

27.03

29.05

27 .16

8. 69

33. 41

34. 62

34. 49

31.11

37.00

18.50

18.50

12.50

28.00

28.00

74.47

40. 59

28.01

45

27.55

1.77 13.30

13.40

34.88

7.56

38 .6

8

4.96

40. 33

40. 43

29.00

23.94

25. 98

25. 63

32.03

39.96

31. 00

29. 00

11 .9

3

34 .5

2

26.23 4.17

8.08

14.51

71

13.38

14.80

4.14

46.36

29. 24

4. 27

4.25

9.5 0

9.5 0

9.50

9. 50

5.0 0

5.0 0

12. 00

12. 00

h/2

h/2 h/2

5.0 0

4.00

12. 00

5.0 0

4.00

4.00

5.0 0

5.0 0

5.00

5.005. 00

5.00

9.5 0

5.00

10.0 0

10.0 0

10.0 0

5.00 10.00

5.00

h/2

5.00

8.12

22 .3

5

5.00

5.00

h/2

10.0 0

10.0 0

10.0 0

10.0 0

10.0 0

10.0 0

5.00

5.00

5.00

5.0 0

h/2

5.00

5.00

5.00

5.00

5.0 0

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

12.00

76. 64

10.39

76. 73

21. 96

9.65 21. 09

10.26

5.1 8

14. 30

20.41

32.49

27.88

8.70

17.71

21.81

45.77

8.05

4.9 32

4

55 .44

5.0 0

37.00

18.50

18.50

48. 98

48. 98

48. 98

38.39

27.00

27.00

27.00

53.20

42 .6

5

10 .0

6

16.19

27.00

27.00

27.00

72.68

12.08

4.58

51 .2

9 34.55

25.00

25.00

8.00

74.39

11.12

2.91

25.00

38 .9

6

13 .5

9

23 .40

5.0 0

10.0 0

10.0 0

10.00 10.00

36. 27

17 .98

h/2

48. 98

12.00

12.00 5.00

10. 00

10. 00

10. 00 si

h

10. 00

10. 00

h/2

5.0 0

5.0 0

33 .10

4.5 5

43.39

37 .6

1

12 .4

7

3.0 0

5.0 0

3.0 0

10.74

11 .6

9

24 .9

6

34 .0

1

48.17

7.6 4

24 .00

4.3 2

36. 27

24 .14

32.00

30.71

32.00

24 .34

23 .90

56.43

12.5041.30

42.59

27.25

5.0 0

10.00

10.00

5.00 5.00

3.0 0

3.0 0

10.00si h

10.00

h/2

h/2

5.0 0 10.

00

10. 00

h/2

h/2

h/2

10.00

5.00

8.00 29

.4 2

21.44

6.61

27.20

h/2

5.00

34. 63

88.62

13.02

24. 00

24. 00

24. 00

26. 98

h/2 h/2

h/2 h/2

h/2 h/2

895 m2

213 m2

599 m2

446 m2

943 m2

870 m2

831 m2

918 m2

820 m2

825 m2

826 m2

825 m2

891 m2

887 m2

1,135 m2

1,131 m2

1,121 m2

924 m2

941 m2

1,138 m2

1,322 m2

1,322 m2

1,322 m2

1,437 m2

942 m2

1,074 m2

1,326 m2

1,290 m2

907 m2

942 m2

872 m2

896 m2

776 m2

1,611 m2

1,499 m2

1,547 m2

1,127 m2

403719

416798

435095

435097

434842

422696

431413

429793

401155

411573

405218

407760

408132

408133

406065

438350

CF . 4

41 47

4

To p.

44 14

74

441473

441472

441471 441470

441469

441468

441467

441466

441465

441464

438351

407904

408108

408411

442591

442590

424627

424624

440480

NR .CF

. 4 32

04 3

406065-C1

414240-C2

416798-C1

403719-C1

401155-C8

401155-C9

401155-C10401155-C11 401155-C12

401155-C14

401155-C15

401155-C16

401155-C17

401155-C18

401155-C19

401155-C20

401155-C21

401155-C22

401155-C23

401155-C24

401155-C26

401155-C27

401155-C28

401155-C30

412041-C3

422696-C1

434842-C1

438644-C6

437234-C3

424627-C1

CF NR.:435120

A 574/1/2/1

Scf.=10792 mp

87.126

87.335 87.385

87.569

87.297 87.290

86.792

87.145 87.15087.061

87.240 87.102

87.188

87.329

87.071

87.033 87.286

87.358 86.836

87.311 87.515

86.8 57

87.515 87.467

86.462 86.62486

.73 9

87.553

87.161

87.170

86.470

86.495

87.008

87.617

87.662 87.477

87.576

87.529 87.528

87.464

87.506 87.627

87.558 87.688

87.773

87 .35

5

87.184

87.273 87.317

87 .40

2

87.382 87.223

86.980 87.725

87.298

87.328

87.153

87.624 87.423

87.63687 .46

2

87.561

87. 434

87.798

87.724

87 .32

087.177

87.104

87.183

87.134

87.121

87.217

87.250

87.278

87.153

87.740

87.175

86.687

86.888

87.790

87.540

87.584

87 .61

1 87

.66 9

87.617

87 .66

1

87.69287.783 87.727

87.714 87.718

87.655

87.678 87.687

87.659 87.605

87.659

87 .38

4

85.92687 .54

3

87.477 87.683

87.268

87.25987.221

87.314

87.253

87.444

87.163

87.264

87.271

87.383

87.426

87.281

87.347

87.596

87.912

87.408

87.398

87.294

87.161

87.753

87.688 87.680

87.691

87.808

87.755 87.411

87 .57

8

87.591

87.268

87.548

87.528

87.741

87.722

87.635

87.664

87.622

87.572 87.619

87.773

87.844

87.589 87.588

87.329 87.31187.322

87.688

87.588

87.709

87.681

87.666

87.602

87.450

87.754

87.669

87.957 87.966

87.789 87.846

87.926

87.909

87.913

87.840

87.879

88.006

87.999

87.871

87.655

87.855

87.594

87.511

88.015 88.007

88.012 88.070

88.054

87.986

87.747

87.999

87.884

87.770 87.981

88.416

88.079 88.137

88.050

Z. V.

Z. V.

Z. V.

Z. V.

Z. V.

Z. V.

PL AT

FO RM

A casa

FU ND

AT IE

DR UM

B ET

O N

B ET

O N

C

CF NR.:432044 Scf.=16100 mp

CF NR.:432041 Scf.=15644 mp

CF NR.:442458 Scf.=10631 mp

CF NR.:442456 Scf.=6300 mp

CF NR

.:4 08

14 5

Sc f.=

68 00

m p

CF NR.:431301

S=3716 mp

87.529 87.465

87.357

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.162

87.169

87.280

87.337

87.176 87.181

87.057

87.065

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.237

87.228

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

86.962

86.982

86.784

87.173

87.663

87.542

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

87.529 87.465

87.357

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.162

87.169

87.280

87.337

87.176 87.181

87.057

87.065

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.237

87.584

87.228

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

86.962

86.982

86.784

87.173

87.663

87.542

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

87.529 87.465

87.409

87.357

86.316

87.464

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.169

87.280

87.337

87.176

87.181

87.057

87.065

87.002

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380 87.414

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.222

87.237

87.228 85.934

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

87.121

86.962

86.98286.957

87.337

86.784

87.173

87.663

87.542

87.221

87.268

89.079

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353 86.681

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

86.539

86.748

86.546

86.550

86.653

86.532

87.160

87.28487.193 87.071

86.393

86.280

86.677

86.307

85.270

86.407

89.170 89.143

86.837

83.415

86.890

86.988

87.151 87.161

85.933 85.836

86.879

86.390

86.926 87.191

87.174 87.043

87 .08

5

86.916

87.028

86.915

87.105

87.195 86.573

88.944

86.980

86.779 86.840

86.793

87.142

87.193

90.23787.32287.293

87.111

87.476

86.743 85.203

86.934

87.786

87.770

87.524

87.269

87.773

87.156

88.192

87.737

87.969

86.965 86.636

86.87286.876

86.696

87.315

87.495

87.543

87.798

87.422

86.986

87.841

88.015

87.31487.479

87.823

88.044

87.467

88.239 88.086

88.045

87.867

87.874 87.533

87.525

87.718

87.55787.567

87.909

88.063 88.225

88.273

88.100

88.515

88.025

87.975

88.140 88.094

88.107 88.029

88.359 88.311

87.916

88.205 88.176

88.194 88.223

88.195

88.176 88.284

88.270

88.015

86.915

87.298

87.289

86.915

87.298

87.289

86.915

87.298

87.289

87.683

87.061

87.030

87.044

87.031

De 575-4m

st r.

G . A

le xa

nd re

sc u

- n r.t

op . 2

20 36

D e

56 4

DE620-4m

CF 401155 nr. cad.401155

CANAL

drum piatradrum pamant

PLATFORMA BETON

TROTUAR BETON

De 5

75

DRUM PIATRA

A

H

H

H

H

H

576/4

576/3

576/5

576/6

576/22

576/23

576/7

576/20

576/21

576/8

576/19

C

C

C

C

C

H

C

C

C

A

48190020 42

00 48190020

43 00

48190020 44

00

48200020 42

00

48200020 43

00

48200020 44

00

4819002 04

55 0

De 575-4m

De 575-4m

DE620-4m

Intrarea Cosarilor

St r. P

etr u V

int ilă

Intrarea Cincinat Pavelescu

De 575-4m

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

St r.

Pe tru

V int

ilă

PTT 1

PTT 1

PTT 2

PTT 2

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PTT 1

PTT 1

PTT 4

PTT 4

PT T 5

PT T 5

PT T 5

PT T 5

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

5

6

7

8

9

11

10

Sc f.=

20 00

m p

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

PTT 4

PTT 4

10

11

9

8

7

6

5

4 3

2 6

12

10

9

8 7

6

5

4

2

1

5

4

3

2

3

10

9

8

7

6

5

3

2

1

1

39

38

37

36

34

33

32

35

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22 21

20 19

18

17

15

14

13

11

1

16

8 7

40

12

4

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015 PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare,

amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire " S.C. RIPS S.R.L. Saracin Razvan

PTT 6

PTT 6

CF.NR.:439108 Nr.top.: 23400;23399;23998/2;23401/2/5

CF .N

R. :4

39 10

8 N

r.t op

.: 23

40 0;

23 39

9; 23

99 8/

2; 23

40 1/

2/ 5

CF :4

19 95

6

CF. 411724

Top. A574/1/4/14

HC n 5

62

ca ro

sa bi

l e xi

st en

t

ca ro

sa bi

l e xi

st en

t

H Cn

5 62

H Cn

5 62

HCn 562

HCn

HCn

HCn

H Cn

5 62

PUZ „Zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 248/2017 regim de inaltime max. S/D+P+1E+Er/M

PUZ - locuințe și funcț. complementare aprobat cu HCL 355/2006 regim de inaltime max: P+2E - locuințe P+3E - funcțiuni complementare

PUZ „Dezvoltare zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 154/2015 regim de inaltime max: S+P+1E+M/Er locuințe S+P+2E+M/Er locuințe și funcț. complementare

PUD aprobat cu HCL 175/2004 regim de inaltime max: P+M locuințe P+1E+M dotări și servicii

PUZ „Zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 248/2017 regim de inaltime max. S/D+P+1E+Er/M

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

35

38

37

36

46

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,5

(S)+P+3E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,8

(S)+P+3E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,8

1

2

(S)+P+3E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,8

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

PUZ „Locuințe colective și funcț. complementare” aprobat cu HCL 499/2007 regim de inaltime max: S+P+8E - S+P+10E

DE620-4m

LIMITA TERITORIU STUDIAT LIMITA DE PROPRIETATE

CONTUR PUZ APROBATE CU HCL LIMITA JURIDICA IMOBILE CONTUR DRUMURI CONFORM RIDICARII TOPOGRAFICE

C

A

H

TRASEU LEA 110kV conf. Aviz Enel 244503453/27.11.2018

CAMIN DE VIZITARE APA

PLUVIAL

CAMIN DE VIZITARE CANAL AERISIRE GAZ HIDRANT

STALP LEA - MARE TENSIUNE STALP LEA - MEDIE TENSIUNE

PODET ACCES

ARBORI DRUM DE EXPLOATAREDe 575

CANAL DE DESECAREHCn 562

PARCELA JURIDICA STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU

ZONA DE PROTECTIE LEA 18.50m

CONSTRUCTII EXISTENTE

ZONIFICARE EXISTENT ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P...P+2 EXISTENTA

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PESTE P+2 EXISTENTA

ZONA SERVICII EXISTENTA

ZONA UNITATI AGRICOLE EXISTENTA

ZONA UNITATI INDUSTRIALE EXISTENTA

ZONA DEPOZITARE EXISTENTA

LIMITA PARCELE PROPUSE

ZONIFICARE PROPUS LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE MAX. (S)+P+2E+M/Er

SERVICII ȘI INSTITUȚII MAX. (S)+P+2E+M/Er

LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII SI INSTITUTII MAX. (S)+P+3E+M/Er

ZONA SPATII VERZI AMENAJATE / CULOAR ECOLOGIC DE PROTECTIE PROPUS

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE PROPUSE

ZONA DE IMPLANTARE PROPUSA

LIMITA PROFIL DE DRUM PROPUS IN ETAPA FINALA

87.071 COTE DE NIVEL RIDICARE TOPOGRAFICA

48190020 42

00

CAROIAJ

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015 PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare, amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire " S.C. RIPS S.R.L., Saracin Razvan

SERVITUTE DE UZ, TRECERE ȘI SUPERFICIE, PENTRU TOATE TIPURILE DE REȚELE TEHNICO-EDILITARE CARE SE VOR REALIZA, ÎN FAVOAREA LOTURILOR 19...25 ȘI 27 ASUPRA LOTURILOR 26 ȘI 29, EXCLUSIV ÎN ZONA HAȘURATĂ

TEREN REZERVAT PENTRU VIITOARELE EXTINDERI ALE PROFILURILOR STRADALE

1:1000 POSIBILITĂȚI DE MOBILARE ETAPA 1 150 - A12'

LEGENDA:

INDICI URBANISTICI: Subzonă Locuire colectivă, servicii și instituții:

- Regim de înălțime max. (S)+P+3E+M/Er - POT max. = 40% - CUT max. = 1,8 - Hmax. cornișă = 16m - Hmax. coamă = 20m

Subzonă Locuire colectivă și funcțiuni complementare:

- Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er - POT max. = 35% - CUT max. = 1,3 - Hmax. cornișă = 12m - Hmax. coamă = 16m

Subzonă Servicii și instituții:

- Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er - POT max. = 40% - CUT max. = 1,5 - Hmax. cornișă = 12m - Hmax. coamă = 16m

BILANȚ TERITORIAL: EXISTENT: PROPUS:

Teren arabil în intravilan conform CF

Subzonă Locuire colectivă, servicii și instituții max. (S)+P+3E+M/Er

TOTAL:

-

100,00%68.267 mp

100,00%68.267 mp

14,93%10.196 mp

100,00%68.267 mp

-

- 52,20%35.634 mp

- 1,89%1.290 mp

- 5,00%3.414 mp

- 25,98%17.733 mp

Subzonă Locuire colectivă și funcțiuni complementare max. (S)+P+2E+M/Er

Subzonă Servicii și instituții max. (S)+P+2E+M/Er

Subzonă spații verzi amenajate / culoar ecologic de protecție

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente din care:

- teren aflat în zona de protecție LEA 110kV existentă, propus conform PUG în lucru pentru amenajare drum PTT 73 (37m) - ulterior reglementării rețelei LEA 110kV - teren rezervat pentru extinderea Străzii Grigore Alexandrescu la 30m, dezvoltarea drumurilor de exploatare, și alte drumuri cu sens unic propuse

11,17%7.624 mp

14,81%10.109 mp

PLAN DE SITUATIE SC. 1:1000 [ < IE _ Ş șI i E | =“ j %, < 7 e 4 CA | 1 - a = 2 ui NS pu 848 m 1 e RS = a 3 = 3 25463 5 =, 5 « | < : 3 s 7 _ i | i : i i | i e : | = 1046 m” 5 e n Ş a < = 5 _ op RL Ţ sh | Î 2 EEE < | 5 Î ! n i ț AFIS, STASI HI i ţ | Top 23425/2:23409-23410/2 | | FT PROFL TRANSVERSAL TIP STAN : SC. 1:100 16.00 7.00 SR 1001.00 2.50 04 6.20, MI 2,50, 100 _, 1.00 s a Woluar dsls zona verde parcare acologica rigole asfel Tigală parcare ecologica zona verde trotuar dale e N N BE R EI 5 ET = = dale prefabricate 11 cm = = nisip de rau 4 cm nisip de rau 4 fundatie bâlast 20'dm fundatie balast 20 cm ABIAITISITI NUMELE EMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA FEN TI TI a [BENEFICIAR DUMITROV MARIA - e Ss x Cc VIADESIGN S r. | AMPLASAMENT Timisoara zona Torontal, identificat cu | R.Com. J35/109/20.01.2003 Aleea CF, 403935 cu top 23406; 23407; 23408 P.U.Z DEZVOLTARE ZONE LOCUINTE | == CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE; Timisoara zona Torontal De 620 Azurului nr. 9 Timisoara viadesign_srtyahoo.com sef. proiect: |arh.MA, Zegrea CF, 403895 cu top 23406; 23407; 25408 E | Proiectat | ing. Malita | PLANBA PLAN DE SITUATIE | PLN PROFIL TRANSVERSAL TIP E | arh. MA. Zegrea E g
SAVA
SIMA 2.500 Trotuar Zona verde 1.500" 1.500 3.250 ai | ae | 13.000 Auto 3250 Zona | Blole verde 1.500” 1.500 37.000
P JUMA PROPRETAȚE Trotuar Bilet Zona verde. Auto Auto Zona verde |Blelidta Trotuar Zora| parcare. parcare _ |Zona Protețile lo 2.000 "1006 2.500 3.500 3500 2500 1.000 2.000 1,000 20.000 1.000 Titi REGRETE
TA 1500 1500 3.500 3.500 3.500 3.500 1,500 1,500 22.000
RM Profil Tr sversal 35 -lăţime 1Zm Zona verdp _ a a | ass | 1.500” 1500” 2.000 3500 3500 2000 1.500 fo 1.500 17.000 TA PROPRIETATE
rofil Transversal 40 -lățime 12m TATA PROPRIETATE 2250 "2.000 2.750 2750 2250 12.000
și n d A PROSE

Atasament: A10_-_REGLEMENTARI.pdf

GSPublisherVersion 343.79.81.100

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel. 228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiari

P.U.Z.

ian. 2017

269 / 2014

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA INCADRAREA IN ZONA SI SITUATIA EXISTENTA

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

A5 74 /1 /6

A574/1/7

A574/1/12/1

2

3

8

A5 74 /1 /5 /2

DE620

canal

48220020 41 00

Nr.C.F./Cad.435096

N r. C. F. /C ad .4 35 09 5

Nr.C.F./Cad.435098

N r. C. F. /C ad .4 08 13 3482100

482200

482100

482200 20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

482000 482000

1

9

A5 74 /1 /5 /1

N r. C. F. /C ad .4 35 09 7

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

87.288 87.511

87.555 87.621

87.668 87.546

87.589

87.594

87.558

87.260

87.137

87.514

87.542 87.184

87.134 87.055

87.102

87.026

86.936

87.527

87.933

88.093

88.296

88.195

88.128

88.072

87.634

86.999

87.003

86.796

86.890

87.004

86.717

86.900

87.410

88.183

88.231

88.362

A574/1/4/2

A574/1/4/1

A574/1/4/3

A574/1/4/4

A574/1/4/11

A574/1/4/14

Ps619

4

5

6

7

S= 80 00 m p

S= 10 00 m p

S= 10 00 m p

86.894

87.397

88.180

88.202

Nr .C .F ./ Ca d. 40 81 32

A5 74 /1 /2 /2

CC 57 4/ 1/ 4/ 9

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

Identic cu

A 5 7 4 / 1 / 1 4

N r.C .F ./ C a d .4 0 3 9 9 5

CC 57 4/ 1/ 4/ 8

DE620

canal

N r.T o p .2 3 4 0 6 ,2 3 4 0 7 ,2 3 4 0 8

A5 74 /1 /3

20 41 00

48210020 40 00

20 40 00

482000

20 41 00

48210020 42 00

48200020 42 00

481900

1

2

3

4

A5 74 /1 /4 /1 3

A574/ 1/ 4/ 6A574/

1/ 4/ 7

A574/ 1/ 4/ 14

C

C

87.261

87.188

87.001 87.320

87.336

87.208 87.101

87.049 87.037

86.716

86.829

86.779

86.678

87.142

87.135

87.305

87.291

87.093

87.285

87.235

87.337

87.301

87.174

87.162

87.195

87.405

87.507

87.864

88.009

87.645

87.406

87.073

86.903

86.806

86.922

87.232

87.451

87.674

87.454

87.743

87.977

88.027

87.007

87.004

86.867

88.194

87.015

A574/1/4/12

A574/1/4/5

A574/1/4/10

N

31.52

17 .21

18 .00

18 .00

17 .00

21 .13

22 .86

9.1 9

16 .80

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

1.7 8

6.00

10.00 6.00

18 .55

9.8 9

19 .26

17 .78

18 .00

18 .00

18 .03

18 .84

19 .26

18 .03

18 .00

18 .00

17 .78

16 .30

11. 65

10.00

21 .08

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

19 .42

8.3 4

18 .00

18 .00

17 .00

10 .87

30 .13

31.77

33.76

12.00 6.00

38.16

6.00

10.00

33.76

33.91

20 .52

33.8633.81

33.8933.50

31.91

29.13

33.76

3.0 0

3.0 0

3.0 0

10.00

3. 00

3.0 0

3.0 0

33.39

16.00

INDICI CARACTERISTICI PUZ PROPUS Locuinte cu dotari si servicii POT max 35% CUT max 0,9 Hmax cornisa 8 m P+1E+M/Er Hmax coama 12 m P+1E+M/Er acoperis unghi 20°- 45°/ terasa

S = 602 mp

P+M

terasa

P+M

PTT 67

PTT 67

PTT 67

PTT 40

PTT 35

PTT 40

PTT 67

PTT 67

PTT 73

PTT 67

Ve

Ve

Ve

Liu

Liu

Liu

1 A: 296 m2

2 A: 611 m2

3 A: 608 m2

4 A: 608 m2

5 A: 608 m2

6 A: 608 m2

7 A: 679 m2

8 A: 679 m2

9 A: 609 m2

10 A: 608 m2

11 A: 608 m2

12 A: 600 m2

13 A: 600 m2

14 A: 362 m2

15 A: 842 m2

16 A: 508 m2

17 A: 540 m2

19 A: 572 m2

20 A: 569 m2

18 A: 572 m2

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z. aprobat LIMITE LIMITE DE PROPRIETATE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA ZONA / FUNCTIUNI PROPUSE FOLOSINTA TERENURILOR LOCUINTE Liu ZONA DE CONSTRUIBILITATE SPATII VERZI Ve CANAL EXISTENT, IN PROPRIETATEA PRIVATA A DETINATORILOR DE TERENURI INVECINATE CAI DE COMUNICATIE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE DRUMURI PROPUSE ZONE DE PROTECTIE CULOAR DE PROTECTIE LEA 110KW- 37M UTILITATI LEA 110KW EXISTENT

DE575

A574

A576

DE561

ELEV

A574/1/9 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/10 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/11 S_T.P. Nr.23974/75 = 6400mp

S_mas.=6400mp

S_mas.=10000mp

S_mas.=10000mp

A574/1/15 S_T.P. Nr.23974/63 = 10800mp

S_mas.=10800mp

A574/1/16 S_T.P. Nr.19990/8 = 2000mp

S_mas.=2000mp

A574/1/17 S_T.P. Nr.19990/4 = 6800mp S_mas.=***mp

A574/1/4

S_T.P. Nr.23974/62 = 12400mp S_mas.=12695.5480mp

A574/1/7 S_T.P. Nr.19990/22 = 10000mp

S_mas.=10000mp

S_ m as .= 11 00 m p

A574/1/2/1 S_T.P. Nr.28459/16 = 7900mp

S_mas.=7900mp

A574/1/1 S_T.P. Nr.19990/4 = 16100mp

S_mas.=19119mp

A574/1/4(8) S_T.P. Nr.23974/86 = 10000mp

S_mas.=14184.3049mp

Nr.Top. 23419,23420 S_C.F. = 8117mp

S_mas.=2664.5126mp

S_act = 5500mp

A574/1/12/2 S_act = 5500mp

DE575

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2,

S teren=10.000m

PUZ APROBAT CU HCL NR. 154/2015 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 35 %; CUT max = 0.9; Regim de înălţime maxim S+P+E+M/Er

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1.6; Regim de înălţime maxim S+P+2E+M/Er

Valabil pana la aprobarea PUG

PUZ APROBAT CU HCL NR. 355/2006 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+2E;

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+3E

Valabil 10 ani

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, S teren=5.000m

REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1:1000

PROFILE STRADALE (cf. PUG et. 3)

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000m

Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGLEMENTARI URBANISTICE

02A

1:1000

INCADRARE IN PUG TIMISOARA etapa 3 SC. 1:10000

Bilant teritorial Existent Propus % Suprafata teren 15.000 m2 15000 m2 100,00 Circulatii, spatii verzi de aliniament - 3316 m2 22.11 Locuinte, dotari si servicii - 10184 m2 67.89 Spatii verzi - 1500 m2 10.00 (Canal mentinut in zona de spatii verzi, in proprietate privata 636 m2) 1,290 m2

1,127 m2

P .U

.D . -

L O

C U

IN TE

C O

LE C

TI V

E S

I F U

N C

TI U

N I C

O M

P LE

M E

N TA

R E

Ti

m is

oa ra

, a

le ea

V IIL

O R

- st

r. G

R . A

LE X

A N

D R

E S

C U

INCADRARE IN ZONA

proiect

plansa

beneficiar

adresa

faza

proiect nr.

s.r.ls.c.

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/ fax 0256/ 294218, e-mail [email protected]

aleea VIILOR - str. GR. ALEXANDRESCU

aug 2007

218/2007

P.U.D.

TORNOREANU EVGHENIA P.U.D.- Locuinte colective si functiuni complementare

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

DESENAT

PROIECTAT

arh. Silvia CRISAN arh. Silvia CRISAN arh. Radu GOLUMBA

pi v.

A

A

ate lier

baz.

punct control Ate liere

Ate liere

Hala rep

arat ii

birouri

A

m

atel iere

B B

A

cos

depozit

A

A m

platforma beton dep

ozit

m

cos

A

cond A

ateliere

centrala termica

bazin

bazin

bazin

bazin

birouri

P.S.I. birouri

ALE EA VIILOR

43

19

21

ALEEA VIILOR

ALE EA VIILOR

parcare

S.C. AUTOHTON TIM S.R.L.

AGRO TRANSPORT

S.C. BERG BANAT S.A.

Cimitir Ortodox Roman

1.40

45.00

18.50

88.5088.51

10.00

10. 00

80. 26

5.0 0

18.50

5.00

lim ita de

proprietate

lim ita

m ax

im a d

e

im pla

ma nta

re a c

on str

uc tiilo

r

zona rezervata pentru drum propus in etapa a II-a

C.F. 134258 cu nr. cad. Cc 576/23/2, 576/23/3 Suprafata totala teren = 17 100 mp P.O.T maxim propus - locuinte = 35% P.O.T maxim propus - funct . complementare = 45% C.U.T maxim propus - suprateran = 3.0 C.U.T maxim propus = 4.0 Regim de inaltime maxim propus = S+P+10E+Er

C3 9

C4 0

C4 1

C4 2

hm 7

hm 8

hm 9

Km 2+0

00

acces auto propus

acc es

aut o

pro pus

str. Grig

ore Ale

xan dre

scu

S+ P+

10 E+

Er

87.36

89.12

87.53

87.27

87.31

85.69

87.4287.34

87.28

87.31

87.38

87.54 87.73

87.63

87.85

87.94

87.85 88.27 88.47

87.98

88.33 88.28

88.18

88.47

88.32

88.37

88.51 88.54

88.42

88.34

88.44 88.37

88.28 88.1287.76

88.08 87.6588.06

88.05 88.16

88.38

88.07 88.5688.55

88.58 88.5688.5788.56

88.22 88.6088.5788.57

88.83

88.56

88.5588.56

88.44 88.40

88.4988.39 88.48

88.25 88.0387.61

88.06

88.0387.6388.11

88.07 87.97

87.90

87.83

87.93

87.85 87.48 87.95

87.67

S+ P+

8E +E

r

87.67 86.00

88.00

87.77

87.99 87.54

87.56

88.00 87.81

87.94

87.74

90.18

87.57

88.2787.44 87.34

87.00

87.18

87.59

87.95

87.74

87.65

87.71

87.79

87.98

88.22

88.04

88.34

88.35

88.02

88.11

88.20

87.51

87.54

87.58

87.56

87.38

88.03

88.26 88.37

87.68

87.47

87.40

87.05

87.1187.32

87.53 87.50

87.46 87.41

87.46

87.46

87.37

87.4487.44

87.27 87.26

87.38 87.42

87.29 85.62 87.21

87.18

87.43

87.52

87.14

87.48 87.45

87.52

87.41

87.40 87.57 87.37 87.63 87.37

87.46 87.60

87.45

87.54 87.76

87.74 87.75

87.62

87.42

87.64 87.68

87.53 86.00

86.10

87.3787.0585.94 87.3087.47

87.57 87.74 87.82

87.86

88.02 87.96

88.50 88.03

88.06 87.85

87.60 87.94 87.89

87.91

88.5588.4488.41 88.24

87.73

87.39 85.88 87.6687.85

87.82

87.68 87.68

87.5885.70 87.17

86.96 85.7987.7987.9887.55

87.5787.42 87.42

87.2987.50 87.50

87.42 87.38

85.7187.01

87.07 85.65

87.4487.48 87.51 87.4787.36

87.25 87.47

87.5287.48 87.36

87.19

87.50 87.41 87.4887.49

87.43 87.37 87.14

87.2487.42 87.3887.25

85.6387.30

87.23

87.20 85.6587.3687.45

87.45

87.03

87.1187.32 87.33

87.3487.3187.36

87.24 85.62

87.03

87.37 85.91

A576/4

A576/3

A576/1

DE561 - 4m

87.29

DE 57

5 - 4

m Hc

n 56

2

C

G

G

C

C

C

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

zv

cimitir

st r.

G rig

or e

Al ex

an dr

es cu

CC576/23/2;576/23/3

CC576/23/1/1

A576/23/1/2

aleea Viilor

BILANT TERITORIAL

Suprafata amplasament

Zona alei in incinta, accese, parcari Zona spatii verzi si recreere

17 100

-

-

-

-

-

-

100%

min 10% min 2 mp/ locuitor

26,90%

17 100

4 600

Existent Propus

mp % mp %

max. 7 695

4 805

max. 35%-locuinte max. 45%-funct. complementare

Zona ocupata cu cladiri de locuinte colective, birouri, servicii, comert

- interdictie de construire protectie LEA 110kv

-limita de proprietate = limita zonei reglementate -cladiri existente

-strazi cu circulatie auto existente

LEGENDA

-LEA 110kv

-limita maxima de implantare a constructiilor

-zona de implantare a cladirii

-zona pentru locuinte si functiuni complementare (peste P+2E)

-acces pietonal/ auto propus

-cote de nivel (teren natural)

-limite de proprietate conf. C.F.

-zona cu interdictie de construire (necesara pentru drum propus in etapa a II-a)

87.69

PLAN - REGLEMENTARI URBANEsc. 1: 1000

pl. nr. 03A

1,121 m2

891 m2

887 m2

820 m2

825 m2

825 m2

826 m2

831 m2

918 m2

943 m2

870 m2

1,135 m2

1,131 m2

1,715 m2

924 m2

1,138 m2

941 m2

942 m2

1,437 m2

1,322 m2

1,322 m2

1,322 m2

3,082 m2

2,952 m2

2,447 m2

208 m 2

509 m2

322 m2

1,326 m2

1,074 m2

872 m2

907 m2

942 m2

776 m2

896 m2

1,686 m2

222 m 2

37.00

18.50

18.50

37.00

18.50

18.50

30.00

30.00

30.00

16 .00

6.0 0 4.0

0 6.0 0

12.50

25.00

25.00

25.00

20.96

41.96

27.00

27.0030. 00

19. 03

10. 97

24.00

27.00

4.89 14.46

11 .4

4

48 .2

6

31.88

25.00

25.00

22.00

33. 00

33. 00

33. 00

33. 00

33. 00

4. 24

26. 05

4.24

24.00

27.00

27.00

16.90

18.56 9.09

11.95

15.09

27.03

29.05

27 .16

8. 69

33. 41

34. 62

34. 49

31.11

37.00

18.50

18.50

12.50

28.00

28.00

28.00

46.47

40. 59

28.01

45

27.55

1.77 13.30

13.40

34.88

7.56

38 .6

8

4.96

40. 33

40. 43

29.00

23.94

25. 98

25. 63

32.03

39.96

31. 00

29. 00

11 .9

3

34 .5

2

26.23 4.17

8.08

14.51

71

13.38

14.80

4.14

46.36

29. 24

4. 27

4.25

9.5 0

9.5 0

9.50

9. 50

5.0 0

5.0 0

12. 00

12. 00

h/2

h/2 h/2

12. 00

5.0 0

4.00

12. 00

5.0 0

4.00

4.00

5.0 0

5.0 0

5.00

5.005. 00

5.00

9.5 0

5.00

10.0 0

10.0 0

10.0 0

5.00 10.00

5.00

h/2 5.00

8.12

22 .3

5

5.00

5.00

h/2

10.0 0

10.0 0

10.0 0

10.0 0

10.0 0

10.0 0

5.00

5.00

5.00

5.0 0

h/2

5.00

5.00

5.00

5.00

5.0 0

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

h/2

10.39

76. 73

21. 96

9.65 21. 09

10.26

14. 30

89.88

20.41

32.49

27.88

8.70

21.81

45.77

8.05 4.9

32 4

55 .44

5.0 0

37.00

18.50

18.50

48. 98

48. 98

48. 98

38.39

27.00

27.00

27.00

53.20

42 .6

5

10 .0

6

16.19

27.00

27.00

27.00

72.68

12.08

4.58

51 .2

9

34.55

25.00

25.00

8.00

74.39

11.12

2.91

25.00

38 .9

6

13 .5

9

23 .40

5.0 0

10.0 0

10.0 0

10.00 10.00

36. 27

17 .98

48. 98

5.00

10. 00

10. 00

10. 00 si

h

10. 00

10. 00

h/2

5.0 0

5.0 0

33 .10

4.5 5

43.39

37 .6

1

12 .4

7

3.0 0

5.0 0

3.0 0

10.74

11 .6

9

24 .9

6

34 .0

1

48.17

7.6 4

24 .00

4.3 2

36. 27

24 .14

32.00

30.71

32.00

24 .34

23 .90

44.43

6.00

6.00

12.5041.30

42.59

27.25

5.0 0

10.00

10.00

5.00 5.00

3.0 0

3.0 0

10.00si h

10.00

h/2

h/2

5.0 0 10.

00

10. 00

3.0 0

si h /2

h/2

h/2

10.00

5.00

8.00

29 .4

2

21.44

6.61

27.20

h/2

5.00

34. 63

88.62

1.00 2.00

1.00

2.00

40. 18

12.00

12.00

12.00

12.00

h/2

h/2

h/2

h/2

h/2

h/2

61.53

63.48

65.42

24. 00

24. 00

24. 00

26. 98

5.00

67.43

29. 53

9.4 8

14. 56

24. 08

23. 85

6.00

6.00

6.00

895 m2

213 m2

599 m2

446 m2

1,611 m2

1,499 m2

1,547 m2

403719

416798

435095

435097

434842

422696

431413

429793

406959

412041

429393

401155

438644

438643

411573

405218

407760

408132

408133

406065

438350

CF . 4

41 47

4

To p.

44 14

74

441473

441472

441471 441470

441469

441468

441467

441466

441465

441464

415272

438351

407904

408108

408411

437234

442591

442590

442523

414240

424627

424624

440480

NR .CF

. 4 32

04 3

406065-C1

414240-C1

414240-C2

415272-C1

416798-C1

403719-C1

401155-C8

401155-C9

401155-C10401155-C11 401155-C12

401155-C14

401155-C15

401155-C16

401155-C17

401155-C18

401155-C19

401155-C20

401155-C21

401155-C22

401155-C23

401155-C24

401155-C26

401155-C27

401155-C28

401155-C30

412041-C3

422696-C1

434842-C1

406959-C2

438643-C5

438644-C2

438644-C3

438644-C4

438644-C6

415272-C2

437234-C2

437234-C3

424627-C1

CF NR.:435120

A 574/1/2/1

Scf.=10792 mp

87.126

87.335 87.385

87.569

87.297 87.290

86.792

87.145 87.15087.061

87.240 87.102

87.188

87.329

87.071

87.033 87.286

87.358 86.836

87.311 87.515

86.8 57

87.515 87.467

86.462 86.62486

.73 9

87.553

87.161

87.170

86.470

86.495

87.008

87.617

87.662 87.477

87.576

87.529 87.528

87.464

87.506 87.627

87.558 87.688

87.773

87 .35

5

87.184

87.273 87.317

87 .40

2

87.382 87.223

86.980 87.725

87.298

87.328

87.153

87.624 87.423

87.63687 .46

2

87.561

87. 434

87.798

87.724

87 .32

087.177

87.104

87.183

87.134

87.121

87.217

87.250

87.278

87.153

87.740

87.175

86.687

86.888

87.790

87.540

87.584

87 .55

2 87

.61 1

87 .66

9

87.617

87 .66

1

87.69287.783 87.727

87.714 87.718

87.655

87.678 87.687

87.659 87.605

87.659

87 .38

4

85.92687 .54

3

87.477 87.683

87.268

87.25987.221

87.314

87.253

87.444

87.163

87.264

87.271

87.383

87.426

87.281

87.347

87.596

87.912

87.408

87.398

87.294

87.161

87.753

87.688 87.680

87.691

87.808

87.755 87.411

87 .57

8

87.591

87.268

87.548

87.528

87.741

87.722

87.635

87.664

87.622

87.572 87.619

87.773

87.844

87.589 87.588

87.329 87.31187.322

87.688

87.588

87.709

87.681

87.666

87.602

87.450

87.754

87.669

87.957 87.966

87.789 87.846

87.926

87.909

87.913

87.840

87.879

88.006

87.999

87.871

87.655

87.467 87.421

87.855

87.594

87.511

88.015 88.007

88.012 88.070

88.054

87.986

87.747

87.999

87.884

87.770 87.981

88.088

89.793

88.409

88.416

88.079 88.137

88.050

Z. V.

Z. V.

Z. V.

Z. V.

Z. V.

Z. V.

PL AT

FO RM

A

casa

FU ND

AT IE

DR UM

B ET

O N

B ET

O N

C

CF NR.:432044 Scf.=16100 mp

CF NR.:432041 Scf.=15644 mp

CF NR.:442458 Scf.=10631 mp

CF NR.:442456 Scf.=6300 mp

CF NR

.:4 08

14 5

Sc f.=

68 00

m p

CF NR.:431301

S=3716 mp

87.529 87.465

87.357

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.162

87.169

87.280

87.337

87.176 87.181

87.057

87.065

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.237

87.228

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

86.962

86.982

86.784

87.173

87.663

87.542

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

87.529 87.465

87.357

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.162

87.169

87.280

87.337

87.176 87.181

87.057

87.065

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.237

87.584

87.228

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

86.962

86.982

86.784

87.173

87.663

87.542

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

87.465

87.409

87.357

86.316

87.464

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.169

87.280

87.337

87.176

87.181

87.057

87.065

87.002

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380 87.414

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.222

87.237

87.228 85.934

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

87.121

86.962

86.98286.957

87.337

86.784

87.173

87.663

87.542

87.221

87.268

89.079

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353 86.681

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

86.539

86.748

86.546

86.550

86.653

86.532

87.160

87.28487.193 87.071

86.393

86.280

86.677

86.307

85.270

86.407

89.170 89.143

86.837

83.415

86.890

86.988

87.151 87.161

85.933 85.836

86.879

86.390

86.926 87.191

87.174 87.043

87 .08

5

86.916

87.028

86.915

87.105

87.195 86.573

88.944

86.980

86.779 86.840

86.793

87.142

87.193

90.23787.32287.293

87.111

87.476

86.743 85.203

86.934

87.786

87.770

87.524

87.269

87.773

87.156

88.192

87.737

87.969

86.965 86.636

86.87286.876

86.696

86.699

87.315

87.495

87.543

87.798

87.422

86.986

87.841

88.015

87.31487.479

87.823

88.044

87.467

88.239 88.086

88.045

87.867

87.874 87.533

87.525

87.718

87.55787.567

87.909

88.063 88.225

88.273

88.100

88.515

88.025

87.975

88.140 88.094

88.107 88.029

88.359 88.311

86.451

87.462 87.916

88.205 88.176

88.194 88.223

88.195

88.176 88.284

88.270

88.015

86.915

87.289

86.915

87.289

86.915

87.289

87.683

87.061

87.030

87.044

87.031

De 575-4m

st r.

G . A

le xa

nd re

sc u

- n r.t

op . 2

20 36

D e

56 4

DE620-4m

CF 401155 nr. cad.401155

Z. V.

CANAL

CANAL

drum piatra

drum piatra PLATFORMA BETON

TROTUAR BETON

TROTUAR BETON

De 5

75

DRUM PIATRA

A

H

H

H

H

H

576/4

576/3

576/5

576/6

576/22

576/23

576/7

576/20

576/21

576/8

576/19

C

C

C

C

C

C

C

C

H

C

C

C

A

48190020 42

00

48190020 43

00

48190020 44

00

48200020 42

00

48200020 43

00

48200020 44

00

4819002 04

55 0

4819002 04

60 0

st r.

G . A

le xa

nd re

sc u

- n r.t

op . 2

20 36

De 575-4m

De 575-4m

DE620-4m

Intrarea Cosarilor

St r. P

etr u V

int ilă

Intrarea Cincinat Pavelescu

De 575-4m

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

St r.

Pe tru

V int

ilă

PTT 1

PTT 1

PTT 2

PTT 2

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PTT 1

PTT 1

PTT 4

PTT 4

PT T 5

PT T 5

PT T 5

PT T 5

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

5

6

7

8

9

11

10

Sc f.=

20 00

m p

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

PTT 4

PTT 4

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,5

(S)+P+3E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,8

(S)+P+3E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,8

(S)+P+3E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,8

10

11

9

8

7

6

5

4 3

2 6

12

10

9

8 7

6

5

4

2

1

5

4

3

2

3

10

9

8

7

6

5

3

2

1

1

39

38

37

36

34

33

32

35

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22 21

20 19

18

17

15

14

13

11

1

16

8 7

40

12

4

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015 PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare,

amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire " S.C. RIPS S.R.L. Saracin Razvan

PTT 6

PTT 6

CF.NR.:439108 Nr.top.: 23400;23399;23998/2;23401/2/5

CF .N

R. :4

39 10

8 N

r.t op

.: 23

40 0;

23 39

9; 23

99 8/

2; 23

40 1/

2/ 5

CF :4

19 95

6

CF. 411724

Top. A574/1/4/14

H C

n 562

HCn 562

2

35

38

37

36

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

PUZ „Zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 248/2017 regim de inaltime max. S/D+P+1E+Er/M

PUZ - locuințe și funcț. complementare aprobat cu HCL 355/2006 regim de inaltime max: P+2E - locuințe P+3E - funcțiuni complementare

PUZ „Dezvoltare zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 154/2015 regim de inaltime max: S+P+1E+M/Er locuințe S+P+2E+M/Er locuințe și funcț. complementare

PUD aprobat cu HCL 175/2004 regim de inaltime max: P+M locuințe P+1E+M dotări și servicii

PUZ „Zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 248/2017 regim de inaltime max. S/D+P+1E+Er/M

46

PUZ „Locuințe colective și funcț. complementare” aprobat cu HCL 499/2007 regim de inaltime max: S+P+8E - S+P+10E

DE620-4m

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

octombrie 2017arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Klimenko Corina, Loș Cornelia, Bălășiu Gheorghe și Bălaș Elena

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

A.O.

C2 atelier+garaj

Cc Ds Cc Ag Cc

C4 B CcC1

C2 C5

Cp Cp

Hc CpS

T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

Ag Ag Cp

Hs

Hs

De

Hc Cp

C22

C23

C26

B

atelier

termopan

centrala

casa pompa

magazie

atelier sticla

Cc

Cp

C1

C24

C25

C27

B

B

garaj

atelier

lemn

Cc

Cp Cat

Cp

Ds

C1 BB

mobila magazie

magazie+sopron

magazie

Cpc

Cc

Cp

C3

C4 C5

C7

A m

A

1 7 4

Cp

Dtr

Cp

Cpc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

C3

C4 C3

C3

C2 C2

C3

C1

C2

C1

C2

C7

B gj B gj

B

B

B

B

B

4

6

B

B

C4 C5

m

m

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

Ag Ag

Cc

Ag

Cc

C3

C5

C2

C3C4 C2

C7 C6

C1

C1

C8

C1 C4

C1

C1 C3

C1

C2

B

B m

B

B B gj

B gj B

D

A

B

B

Ds

Dtr

Dtr

9

16

10

8

7

14 12

INTR. COŞARILOR

Ag

Ag Ag

Cc

Cc

Ag

Ag

Ag

C4

C3

B

C

C1

Cc

Ag

Cc

Cc Ag

Cc

C2

C3

C1

C2

C1

C1

B

C

B

B C

B D

Dtr

Dtr

Dtr

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

Cp

Cp

1 0

1 01

1

1 2

1 41

5

9

1 1 A

1 3

casa

P+1 terasa C2

C3

C8

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc

C2C3

C2

C3

C1

C1 C2

C2

gj

A1

D

B B m

B gj

Ag

Garaj

Ag

Cc Cc

C1

C2

B m

A

Dtr

C

1 B

terasa

C3

Cp

Cp

Dtr

C20 C21

mag.

C8 C9 C10

C11 C30

B

magazie terasa

magazie+sopron

magazie+sopron

mag.

mag.

Hc

Hc

Cp

Dtr

C12 C13

C14

C15

C16

C18

C19 C29

B

B

B

atelier

pompa apa

P

De Cp

Cp

C2 C6wc

M

Cd

Cp

Cp

Dtr

Cc Ag

Ag

C1

C2C1

C2

C3C4

C3

C4

C6

78

Ag Ag

Cc

Cc

C2

C5

C1

C2

C5

C2 Ag

Ag

Ag

C3

C4 buc. vara

sp. tehnic

garaj

piscina

C4 C5

C6

C7

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C1 C2

C2C3

C1

C2 C1 C4 C6

C3

C5

C1

C2

C2

C3 C1

C7

Dtr

Cp Cp

Cp

Hc

Hc

HcCpCpgaraj

Cc

Cc

Ag

Cc

C1

C1

C1

C1

C4

C2 C4

C1

C2

B

B

B m

B gj

Dtr

Cp Cp

Cp CpHc

Hc Hc

Hc

HcCp Cp

Cp Cp

Cp Cp

Dtr Hc

Hc Hc

Hc

Hc

CpCp Cp Cp Cp

Cp CpCp

Cp

Dtr

Ds 4

1

STR. MARTIR CORNELP

Cc

Vh

Ag

C1 C2

C3 B

B1

B

HcCpCp

Cp

Cp

2

P+M

Hs

P

Hs

Hs

P

Cp

Cp

platforma beton Hc

Hc

Hc Hc

C4

C5

C6 C7

B

B

M

B

magazie

De

Hc

Cp

C17casa pompe P

P

Hc

De

Cp

Cp

Cp

Ag

C1

PCc

80

82

84

Ag

Cc

C2

C3

C5

C6

C7

C8

P

P

P

P

P+E

Ag

Ag

Cc

Ag

Ag

Dtr

C4

C3

C5

P+MCc C1

Cc

Dtr

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C4

C1

C3

C2 C1

C2

C3 C1

C2 C2

A

A

gj

P+M

Dtr

Dtr

Dtr

DtrCp

Cp

Dtr

Cp

Cp

Cp Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

2 2

3 7

3 9

20

2 4

3 3

2 6

S T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

C4

Ag

Cc

C6 C4

C2

C3

C1

C2

C

C3

B gj

A

D

D

Hs

Hs

Hs

P Np

Hc

Cp

P

Dtr

Np

B

Hc

C32

P

A

Cp

86

88

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C2

P+1E

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

C1 P+M

33/A

33/A

Cc

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc Cc

C1

C2

C1C2

C3

C2 C1

C1 C2

gj

B m

B

B B

B

Cp

Cp

Cp Cp

Hc

Cp

Dtr

Cp

49

41

4 3

C1

C3 Birouri administrative

veranda

Cantar

Magazii

Grup sanitar

Corp tehnic

Atelier productie

Garaj

Atelier productie

Chiosc

C4

C5 C6 C7

C8

Cc

C1 C2 A1

B

CpCpHc

Pdt

P

Hs

N

Hs

N

P

P

C31

B

A

C1

C2

Cp

12 1C

Cp

Cp

Cp

Ag

90

92

94

S T R

. G R

IG O

R E

A LE

X A

N D

R E

S C

U

Cc

Cc

P+M C1

C2

25/A

H c

Ag

Dtr

Cp

51

A LE

E A V

IILO R

Hs

A

F

Cc

Pdt

A

A

P+1E

Casa C1

Cc

Cp

Cp

Cp

Cc

C4

B

C2 4

anexa

96

Ag

Cc

C1

C1

C2 C3

A

B

Cp

Cp

25

casa

terasa

casa

anexa

A LE

E A V

IILO R

ST R.

P ET

RU V

IN TI

1

A

A

A

A

A

A

A

A

24A

Ds

Ds

Dtr Cp

Cp

Hc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

IN TR

. C IN

C IN

A T P

A V E LE

S C UCasa

garaj

P

P+1E

C1

C2

3

11

terasa

5 C2

C1

Cc

Cc

Ds

3

5 A

A

A A

A

Ds

A

A

A

A

A A

A

F

F

Ds

Cp

Dtr Cc

A LE

E A V

IILO R

C18

C22

24

ateliere

hala reparatii

punct control

bazin

Atelier reparatii I

cantar

C13C15

C19

C29

ateliere

Cind

C1

C2

C1

C3

C37

C49

C50 Atelier S1A 200

Cind

Dtr

C

A Cc

Cc

Cc

Ds P+M

7 9

C1

Cc

piscina

terasa

A

A

ST R.

P ET

RU V

IN TI

A

A

A

A

F

Pdt

Cp

Dtr

C2C5 C12 C14

B

C1

C2

C3

Birouri

Depozit materiale

garaj

Cind Ccom

C4

C1 HALA

Grup sanitar

Ccom

Cp

C1 Atelier vopsitorie

Cind

Cind

Co

A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: 2000

Serviciul Terenuri, Banca de Date

ca referinţă pentru lucrări în continuare

Data 25.04.2017

EDITIE 2015

Urbană şi Cadastru

N

N

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

150-A01Încadrare în teritoriu, fotografii existent

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR. ALEXANDRESCU

GR. ALEXANDRESCU

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

ST RA

DA G

RI GO

RE

BV . C

ET AT

II

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

PL AN

D E

SI TU

AT IE

- ZO

NA S

TU DI

AT A

CETATE

2.00 1.50

2.50 7.00 3.00

30.00

2.00 1.50

1.00

2.507.00

PTT 1 - conform PT 14 din PUG

trotuar z.v./parcari pista

biciclete

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

trotuarpistabiciclete carosabil carosabilz.v. z.v./parcari

zona protectie

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

2.50 1.50

1.50 6.50 13.00

37.00

2.50 1.50

1.506.50

PTT 2 - conform PT 73 din PUG

trotuar z.v.pistabiciclete

DRAWN BY arq .EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

trotuarz.v. pistabiciclete carosabil carosabilz.v.

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

1.50 1.50 6.50 1.50 1.50

12.50

1.50 1.50 1.00

1.00 6.00 1.00 1.00

1.50 1.50

16.00

1.502.503.502.00

9.50

1.00 6.00 1.00

8.00

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil + biciclete

PTT 4 - conform PT 47 din PUG

trotuartrotuar

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

carosabil

PTT 3 - conform PT 67 din PUG

trotuartrotuar z.v./trotuar z.v./

trotuar pista

biciclete pista

bicicletezona protectie

zona protectie

z.v./ trotuar

z.v./ trotuar

carosabil

PTT 5

trotuar trotuarz.v./parcari

DRAWN BY arq.EDWIN QUIROGA DECEMBER 2004

PTT 6

trotuartrotuar carosabil

LIMITA TERITORIU STUDIAT LIMITA DE PROPRIETATE

CONTUR PUZ APROBATE CU HCL LIMITA JURIDICA IMOBILE CONTUR DRUMURI CONFORM RIDICARII TOPOGRAFICE

C

A

H

TRASEU LEA 110kV conf. Aviz Enel 244503453/27.11.2018

CAMIN DE VIZITARE APA

PLUVIAL

CAMIN DE VIZITARE CANAL AERISIRE GAZ HIDRANT

STALP LEA - MARE TENSIUNE STALP LEA - MEDIE TENSIUNE

PODET ACCES

ARBORI DRUM DE EXPLOATAREDe 575

CANAL DE DESECAREHCn 562

PARCELA JURIDICA STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU

ZONA DE PROTECTIE LEA 18.50m

CONSTRUCTII EXISTENTE

ZONIFICARE EXISTENT ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P...P+2 EXISTENTA

ZONA SERVICII EXISTENTA

ZONA UNITATI AGRICOLE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

ZONA UNITATI INDUSTRIALE EXISTENTA

ZONA DEPOZITARE EXISTENTA

LIMITA PARCELE PROPUSE

ZONIFICARE PROPUS SUBZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE MAX. (S)+P+2E+M/Er PROPUSA

SUBZONA SERVICII SI INSTITUTII MAX. (S)+P+2E+M/Er PROPUSA

SUBZONA LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII SI INSTITUTII MAX. (S)+P+3E+M/Er PROPUSA

SUBZONA SPATII VERZI AMENAJATE / CULOAR ECOLOGIC DE PROTECTIE PROPUS

ZONA DE IMPLANTARE PROPUSA

LIMITA PROFIL DE DRUM PROPUS IN ETAPA FINALA

ACCES AUTO PROPUS

87.071 COTE DE NIVEL RIDICARE TOPOGRAFICA

48190020 42

00

CAROIAJ

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015 PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare, amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire " S.C. RIPS S.R.L., Saracin Razvan

SERVITUTE DE UZ, TRECERE ȘI SUPERFICIE, PENTRU TOATE TIPURILE DE REȚELE TEHNICO-EDILITARE CARE SE VOR REALIZA, ÎN FAVOAREA LOTURILOR 19...25 ȘI 27 ASUPRA LOTURILOR 26 ȘI 29, EXCLUSIV ÎN ZONA HAȘURATĂ

SPATIU VERDE IN CADRUL PARCELELOR DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE PROPUSE

ZONĂ CIRCULAȚII, PARCĂRI, SPATII VERZI IN CADRUL PARCELELOR DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 442456

1 204425,569 481876,096 2 204461,518 481905,729 3 204479,497 481883,657 4 204488,771 481872,308 5 204498,046 481860,960 6 204506,450 481850,647 7 204514,916 481840,257 8 204537,023 481813,272 9 204541,801 481807,409 10 204517,976 481763,910

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 435120, CF 432044, CF 408145, CF 432043

1 204362,376 481849,785 2 204346,118 481855,699 3 204322,712 481800,773 4 204315,221 481803,896 5 204302,003 481771,919 6 204330,446 481759,328 7 204307,284 481703,165 8 204264,575 481743,044 9 204181,742 481828,789 10 204150,847 481860,276 11 204173,113 481877,267 12 204182,941 481865,157 13 204194,461 481852,236 14 204203,667 481830,603 15 204217,172 481806,211 16 204228,237 481793,951 17 204238,823 481781,983 18 204251,070 481765,658 19 204260,743 481750,051 20 204265,528 481744,070 21 204270,723 481739,295 22 204274,643 481742,637 23 204270,529 481747,755 24 204254,851 481773,653 25 204226,637 481809,687 26 204215,194 481828,255 27 204207,717 481848,303 28 204198,343 481862,834 29 204188,815 481872,501 30 204180,073 481882,350 31 204240,960 481929,040 32 204210,594 481964,064 33 204240,397 481989,236 34 204265,802 482010,693 35 204288,138 482029,558 36 204292,729 482033,436 37 204356,166 481953,000 38 204368,180 481937,756 39 204380,425 481924,164 40 204385,345 481899,466

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 442458

1 204386,913 481916,735 2 3 4 5 6 7 8

204388,942 481895,707 204370,759 481849,877 204489,886 481705,252 204501,167 481723,876

204518,929 481756,461

204389,339 481899,689

204514,714 481748,693

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 432041

1 204478,880 481687,081 2 204468,973 481672,080 3 204429,689 481632,955 4 204426,302 481629,369 5 204420,144 481634,549 6 204372,079 481673,396 7 204360,491 481681,804 8 204354,529 481675,446 9 204328,298 481699,112 10 204314,105 481710,398 11 12

204341,774 481776,826 204362,315 481828,596

N

1:1000 REGLEMENTĂRI URBANISTICE 150 - A10

LEGENDA:

INDICI URBANISTICI: Subzonă Locuire colectivă, servicii și instituții:

- Regim de înălțime max. (S)+P+3E+M/Er - POT max. = 40% - CUT max. = 1,8 - Hmax. cornișă = 16m - Hmax. coamă = 20m

Subzonă Locuire colectivă și funcțiuni complementare:

- Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er - POT max. = 35% - CUT max. = 1,3 - Hmax. cornișă = 12m - Hmax. coamă = 16m

Subzonă Servicii și instituții:

- Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er - POT max. = 40% - CUT max. = 1,5 - Hmax. cornișă = 12m - Hmax. coamă = 16m

BILANȚ TERITORIAL: EXISTENT: PROPUS:

Teren arabil în intravilan conform CF

Subzonă Locuire colectivă, servicii și instituții max. (S)+P+3E+M/Er

TOTAL:

-

100,00%68.267 mp

100,00%68.267 mp

14,93%10.196 mp

100,00%68.267 mp

-

- 52,20%35.634 mp

- 1,89%1.290 mp

- 5,00%3.414 mp

- 25,98%17.733 mp

Subzonă Locuire colectivă și funcțiuni complementare max. (S)+P+2E+M/Er

Subzonă Servicii și instituții max. (S)+P+2E+M/Er

Subzonă spații verzi amenajate / culoar ecologic de protecție

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente din care:

- teren aflat în zona de protecție LEA 110kV existentă, propus conform PUG în lucru pentru amenajare drum PTT 73 (37m) - ulterior reglementării rețelei LEA 110kV - teren rezervat pentru extinderea Străzii Grigore Alexandrescu la 30m, dezvoltarea drumurilor de exploatare, și alte drumuri cu sens unic propuse

11,17%7.624 mp

14,81%10.109 mp

PLAN DE SITUATIE SC. 1:1000 [ < IE _ Ş șI i E | =“ j %, < 7 e 4 CA | 1 - a = 2 ui NS pu 848 m 1 e RS = a 3 = 3 25463 5 =, 5 « | < : 3 s 7 _ i | i : i i | i e : | = 1046 m” 5 e n Ş a < = 5 _ op RL Ţ sh | Î 2 EEE < | 5 Î ! n i ț AFIS, STASI HI i ţ | Top 23425/2:23409-23410/2 | | FT PROFL TRANSVERSAL TIP STAN : SC. 1:100 16.00 7.00 SR 1001.00 2.50 04 6.20, MI 2,50, 100 _, 1.00 s a Woluar dsls zona verde parcare acologica rigole asfel Tigală parcare ecologica zona verde trotuar dale e N N BE R EI 5 ET = = dale prefabricate 11 cm = = nisip de rau 4 cm nisip de rau 4 fundatie bâlast 20'dm fundatie balast 20 cm ABIAITISITI NUMELE EMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA FEN TI TI a [BENEFICIAR DUMITROV MARIA - e Ss x Cc VIADESIGN S r. | AMPLASAMENT Timisoara zona Torontal, identificat cu | R.Com. J35/109/20.01.2003 Aleea CF, 403935 cu top 23406; 23407; 23408 P.U.Z DEZVOLTARE ZONE LOCUINTE | == CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE; Timisoara zona Torontal De 620 Azurului nr. 9 Timisoara viadesign_srtyahoo.com sef. proiect: |arh.MA, Zegrea CF, 403895 cu top 23406; 23407; 25408 E | Proiectat | ing. Malita | PLANBA PLAN DE SITUATIE | PLN PROFIL TRANSVERSAL TIP E | arh. MA. Zegrea E g
SAVA
SIMA 2.500 Trotuar Zona verde 1.500" 1.500 3.250 ai | ae | 13.000 Auto 3250 Zona | Blole verde 1.500” 1.500 37.000
P JUMA PROPRETAȚE Trotuar Bilet Zona verde. Auto Auto Zona verde |Blelidta Trotuar Zora| parcare. parcare _ |Zona Protețile lo 2.000 "1006 2.500 3.500 3500 2500 1.000 2.000 1,000 20.000 1.000 Titi REGRETE
TA 1500 1500 3.500 3.500 3.500 3.500 1,500 1,500 22.000
RM Profil Tr sversal 35 -lăţime 1Zm Zona verdp _ a a | ass | 1.500” 1500” 2.000 3500 3500 2000 1.500 fo 1.500 17.000 TA PROPRIETATE
rofil Transversal 40 -lățime 12m TATA PROPRIETATE 2250 "2.000 2.750 2750 2250 12.000
și n d A PROSE

Atasament: A11_-_CIRCULATIA.pdf

GSPublisherVersion 345.79.80.100

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

1,290 m2

509 m2

1,121 m2

891 m2

887 m2

820 m2

825 m2

825 m2

826 m2

831 m2

918 m2

943 m2

870 m2

1,135 m2

1,131 m2

1,715 m2

924 m2

1,138 m2

941 m2

942 m2

1,074 m2

322 m2

208 m 2

776 m2

896 m2

2,447 m2

1,322 m2

1,322 m2

1,322 m2

1,437 m2

3,082 m2

942 m2

872 m2

907 m2

2,952 m2

1,127 m2

1,686 m2

222 m 2

30.00

30.00

30.00

16 .00

6.0 0 4.0

0 6.0 0

12.50

25.00

25.00

25.00

20.96

41.96

27.00

27.0030. 00

19. 03

10. 97

24.00

27.00

4.89 14.46

11 .4

4

48 .2

6

31.88

25.00

25.00

22.00

33. 00

33. 00

33. 00

33. 00

33. 00

4. 24

26. 05

4.24

24.00

27.00

27.00

16.90

18.56 9.09

11.95

15.09

27.03

29.05

8.3 5

27 .16

8. 69

33. 41

34. 62

34. 49

31.11

12.50

28.00

28.00

28.00

46.47

40. 59

28.01

45

27.55

1.77 13.30

12.93 47

34.88

7.56

38 .6

8

4.96

40. 33

40. 43

29.00

23.94

25. 98

25. 63

32.03

39.96

31. 00

29. 00

11 .9

3

34 .5

2

26.23 4.17

8.08

14.51

71

13.38

14.80

4.14

13.02

46.36

29. 24

4. 27

4.25

9.5 0

9.5 0

9.50

9. 50

9.5 0 8.12

22 .3

5

10.39

76. 73

21. 96

9.65 21. 09

10.26

14. 30

89.88

20.41

32.49

27.88

8.70

21.81

45.77

8.05

4.9 32

4

55 .44

48. 98

48. 98

48. 98

38.39

27.00

27.00

27.00

53.20

42 .6

5

10 .0

6

16.19

27.00

27.00

27.00

72.68

12.08

4.58

51 .2

9 34.55

25.00

25.00

8.00

74.39

11.12

2.91

25.00

38 .9

6

13 .5

9

23 .40

36. 27

17 .98

48. 98

33 .10

4.5 5

37 .6

1

12 .4

710.74

11 .6

9

24 .9

6

34 .0

1

48.17

7.6 4

24 .00

4.3 2

36. 27

24 .14

32.00

30.71

57.9132.00

24 .34

23 .90

44.43

6.00

6.00

12.5041.30

42.59

27.25

29 .4

2

21.44

6.61

27.20

34. 63

88.62

1.00

2.00

2.00

1.00

37.00

18.50

18.50

37.00

18.50

18.50

18.50

18.50

18.50

18.50

37.00

37.00

40. 18

26. 98

24. 00

24. 00

24. 00

76. 64

29. 53

9.4 8

14. 56

18. 69

5.3 9

23. 85

61.53

63.48

65.42

67.43

43.39

895 m2

213 m2

599 m 2

446 m2

1,326 m2

1,611 m2

1,499 m2

1,547 m2

403719

416798

435095

435097

434842

422696

431413

429793

401155

411573

405218

407760

408132

408133

406065

438350

CF . 4

41 47

4

To p.

44 14

74

441473

441472

441471 441470

441469

441468

441467

441466

441465

441464

438351

407904

408108

408411

442591

442590

424627

424624

440480

NR .CF

. 4 32

04 3

406065-C1

414240-C2

416798-C1

403719-C1

401155-C8

401155-C9

401155-C10401155-C11 401155-C12

401155-C14

401155-C15

401155-C16

401155-C17

401155-C18

401155-C19

401155-C20

401155-C21

401155-C22

401155-C23

401155-C24

401155-C26

401155-C27

401155-C28

401155-C30

412041-C3

422696-C1

434842-C1

438644-C6

437234-C3

424627-C1

CF NR.:435120

A 574/1/2/1

Scf.=10792 mp

87.126

87.335 87.385

87.569

87.297 87.290

86.792

87.145 87.15087.061

87.240 87.102

87.188

87.329

87.071

87.033 87.286

87.358 86.836

87.311 87.515

86.8 57

87.515 87.467

86.462 86.62486

.73 9

87.553

87.161

87.170

86.470

86.495

87.008

87.617

87.662 87.477

87.576

87.529 87.528

87.464

87.506 87.627

87.558 87.688

87.773

87 .35

5

87.184

87.273 87.317

87 .40

2

87.382 87.223

86.980 87.725

87.298

87.328

87.153

87.624 87.423

87.63687 .46

2

87.561

87. 434

87.798

87.724

87 .32

087.177

87.104

87.183

87.134

87.121

87.217

87.250

87.278

87.153

87.740

87.175

86.687

86.888

87.790

87.540

87.584

87 .55

2 87

.61 1

87 .66

9

87.617

87 .66

1

87.69287.783 87.727

87.714 87.718

87.655

87.678 87.687

87.659 87.605

87.659

87 .38

4

85.92687 .54

3

87.477 87.683

87.268

87.25987.221

87.314

87.253

87.444

87.163

87.264

87.271

87.383

87.426

87.281

87.347

87.596

87.912

87.408

87.398

87.294

87.161

87.753

87.688 87.680

87.691

87.808

87.755 87.411

87 .57

8

87.591

87.268

87.548

87.528

87.741

87.722

87.635

87.664

87.622

87.572 87.619

87.773

87.844

87.589 87.588

87.329 87.31187.322

87.688

87.588

87.709

87.681

87.666

87.602

87.450

87.754

87.669

87.957 87.966

87.789 87.846

87.926

87.909

87.913

87.840

87.879

88.006

87.999

87.871

87.655

87.855

87.594

87.511

88.015 88.007

88.012 88.070

88.054

87.986

87.747

87.999

87.884

87.770 87.981

88.416

88.079 88.137

88.050

dr um

a sfa

lt

drum asfalt

drum asfalt

Z. V.

Z. V.

Z. V.

Z. V.

Z. V.

Z. V.

PL AT

FO RM

A casa

FU ND

AT IE

B ET

O N

C

CF NR.:432044 Scf.=16100 mp

CF NR.:432041 Scf.=15644 mp

CF NR.:442458 Scf.=10631 mp

CF NR.:442456 Scf.=6300 mp

CF NR

.:4 08

14 5

Sc f.=

68 00

m p

CF NR.:431301

S=3716 mp

87.529 87.465

87.357

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.162

87.169

87.280

87.337

87.176 87.181

87.057

87.065

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.237

87.228

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

86.962

86.982

86.784

87.173

87.663

87.542

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

87.529 87.465

87.357

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.162

87.169

87.280

87.337

87.176 87.181

87.057

87.065

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.237

87.584

87.228

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

86.962

86.982

86.784

87.173

87.663

87.542

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

87.529 87.465

87.409

87.357

86.316

87.464

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.169

87.280

87.337

87.176

87.181

87.057

87.065

87.002

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380 87.414

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.222

87.237

87.228 85.934

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

87.121

86.962

86.98286.957

87.337

86.784

87.173

87.663

87.542

87.221

87.268

89.079

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353 86.681

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

86.539

86.748

86.546

86.550

86.653

86.532

87.160

87.28487.193 87.071

86.393

86.280

86.677

86.307

85.270

86.407

89.170 89.143

86.837

83.415

86.890

86.988

87.151 87.161

85.933 85.836

86.879

86.390

86.926 87.191

87.174 87.043

87 .08

5

86.916

87.028

86.915

87.105

87.195 86.573

88.944

86.980

86.779 86.840

86.793

87.142

87.193

90.23787.32287.293

87.111

87.476

86.743 85.203

86.934

87.786

87.770

87.524

87.269

87.773

87.156

88.192

87.737

87.969

86.965 86.636

86.87286.876

86.696

87.315

87.495

87.543

87.798

87.422

86.986

87.841

88.015

87.31487.479

87.823

88.044

87.467

88.239 88.086

88.045

87.867

87.874 87.533

87.525

87.718

87.55787.567

87.909

88.063 88.225

88.273

88.100

88.515

88.025

87.975

88.140 88.094

88.107 88.029

88.359 88.311

87.916

88.205 88.176

88.194 88.223

88.195

88.176 88.284

88.270

88.015

86.915

87.298

87.289

86.915

87.298

87.289

86.915

87.298

87.289

87.683

87.061

87.030

87.044

87.031

De 575-4m

st r.

G . A

le xa

nd re

sc u

- n r.t

op . 2

20 36

H Cn

5 62

D e

56 4-

4m

drum asfalt

dr um

a sfa

lt

DE620-4m

CF 401155 nr. cad.401155

CANAL

drum piatradrum pamant

PLATFORMA BETON

TROTUAR BETON

De 5

75

DRUM PIATRA

A

H

H

H

H

H

576/4

576/3

576/5

576/6

576/22

576/23

576/7

576/20

576/21

576/8

576/19

C

C

C

C

C

H

C

C

C

A

48190020 42

00 48190020

43 00

48190020 44

00

48200020 42

00

48200020 43

00

48200020 44

00

4819002 04 55 0

st r.

G . A

le xa

nd re

sc u

- n r.t

op . 2

20 36

De 575-4m

De 575-4m

DE620-4m

HC n 5

62

H Cn

5 62

Intrarea Cosarilor

St r. P

etr u V

int ilă

Intrarea Cincinat Pavelescu

De 575-4m

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

PUZ „Locuințe colective și funcț. complementare” aprobat cu HCL 499/2007 regim de inaltime max: S+P+8E - S+P+10E

St r.

Pe tru

V int

ilă

PTT 1

PTT 1

PTT 2

PTT 2

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PTT 1

PTT 1

PTT 4

PTT 4

PT T 5

PT T 5

PT T 5

PT T 5

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

5

6

7

8

9

11

10

Sc f.=

20 00

m p

12

13

14

15

16

17

18

19

35

36

37

38

43

44

45

PTT 4

PTT 4

10

11

9

8

7

6

5

4 3

2 6

12

10

9

8 7

6

5

4

2

1

5

4

3

2

3

10

9

8

7

6

5

3

2

1

1

39

38

37

36

34

33

32

35

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22 21

20 19

18

17

15

14

13

11

1

16

8 7

40

12

4

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015 PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare,

amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire " S.C. RIPS S.R.L. Saracin Razvan

PTT 6

PTT 6

CF.NR.:439108 Nr.top.: 23400;23399;23998/2;23401/2/5

CF .N

R. :4

39 10

8 N

r.t op

.: 23

40 0;

23 39

9; 23

99 8/

2; 23

40 1/

2/ 5

CF :4

19 95

6

CF. 411724

Top. A574/1/4/14

HCn 562

HCn 562

HCn 562

H C

n 562

HCn 562

PUZ „Zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 248/2017 regim de inaltime max. S/D+P+1E+Er/M

PUZ - locuințe și funcț. complementare aprobat cu HCL 355/2006 regim de inaltime max: P+2E - locuințe P+3E - funcțiuni complementare

PUZ „Dezvoltare zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 154/2015 regim de inaltime max: S+P+1E+M/Er locuințe S+P+2E+M/Er locuințe și funcț. complementare

PUD aprobat cu HCL 175/2004 regim de inaltime max: P+M locuințe P+1E+M dotări și servicii

PUZ „Zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 248/2017 regim de inaltime max. S/D+P+1E+Er/M

2

46

DE620-4m

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

octombrie 2017arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Klimenko Corina, Loș Cornelia, Bălășiu Gheorghe și Bălaș Elena

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

A.O.

C2 atelier+garaj

Cc Ds Cc Ag Cc

C4 B CcC1

C2 C5

Cp Cp

Hc CpS

T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

Ag Ag Cp

Hs

Hs

De

Hc Cp

C22

C23

C26

B

atelier

termopan

centrala

casa pompa

magazie

atelier sticla

Cc

Cp

C1

C24

C25

C27

B

B

garaj

atelier

lemn

Cc

Cp Cat

Cp

Ds

C1 BB

mobila magazie

magazie+sopron

magazie

Cpc

Cc

Cp

C3

C4 C5

C7

A m

A

1 7 4

Cp

Dtr

Cp

Cpc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

C3

C4 C3

C3

C2 C2

C3

C1

C2

C1

C2

C7

B gj B gj

B

B

B

B

B

4

6

B

B

C4 C5

m

m

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

Ag Ag

Cc

Ag

Cc

C3

C5

C2

C3C4 C2

C7 C6

C1

C1

C8

C1 C4

C1

C1 C3

C1

C2

B

B m

B

B B gj

B gj B

D

A

B

B

Ds

Dtr

Dtr

9

16

10

8

7

14 12

INTR. COŞARILOR

Ag

Ag Ag

Cc

Cc

Ag

Ag

Ag

C4

C3

B

C

C1

Cc

Ag

Cc

Cc Ag

Cc

C2

C3

C1

C2

C1

C1

B

C

B

B C

B D

Dtr

Dtr

Dtr

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

Cp

Cp

1 0

1 01

1

1 2

1 41

5

9

1 1 A

1 3

casa

P+1 terasa C2

C3

C8

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc

C2C3

C2

C3

C1

C1 C2

C2

gj

A1

D

B B m

B gj

Ag

Garaj

Ag

Cc Cc

C1

C2

B m

A

Dtr

C

1 B

terasa

C3

Cp

Cp

Dtr

C20 C21

mag.

C8 C9 C10

C11 C30

B

magazie terasa

magazie+sopron

magazie+sopron

mag.

mag.

Hc

Hc

Cp

Dtr

C12 C13

C14

C15

C16

C18

C19 C29

B

B

B

atelier

pompa apa

P

De Cp

Cp

C2 C6wc

M

Cd

Cp

Cp

Dtr

Cc Ag

Ag

C1

C2C1

C2

C3C4

C3

C4

C6

78

Ag Ag

Cc

Cc

C2

C5

C1

C2

C5

C2 Ag

Ag

Ag

C3

C4 buc. vara

sp. tehnic

garaj

piscina

C4 C5

C6

C7

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C1 C2

C2C3

C1

C2 C1 C4 C6

C3

C5

C1

C2

C2

C3 C1

C7

Dtr

Cp Cp

Cp

Hc

Hc

HcCpCpgaraj

Cc

Cc

Ag

Cc

C1

C1

C1

C1

C4

C2 C4

C1

C2

B

B

B m

B gj

Dtr

Cp Cp

Cp CpHc

Hc Hc

Hc

HcCp Cp

Cp Cp

Cp Cp

Dtr Hc

Hc Hc

Hc

Hc

CpCp Cp Cp Cp

Cp CpCp

Cp

Dtr

Ds 4

1

STR. MARTIR CORNELP

Cc

Vh

Ag

C1 C2

C3 B

B1

B

HcCpCp

Cp

Cp

2

P+M

Hs

P

Hs

Hs

P

Cp

Cp

platforma beton Hc

Hc

Hc Hc

C4

C5

C6 C7

B

B

M

B

magazie

De

Hc

Cp

C17casa pompe P

P

Hc

De

Cp

Cp

Cp

Ag

C1

PCc

80

82

84

Ag

Cc

C2

C3

C5

C6

C7

C8

P

P

P

P

P+E

Ag

Ag

Cc

Ag

Ag

Dtr

C4

C3

C5

P+MCc C1

Cc

Dtr

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C4

C1

C3

C2 C1

C2

C3 C1

C2 C2

A

A

gj

P+M

Dtr

Dtr

Dtr

DtrCp

Cp

Dtr

Cp

Cp

Cp Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

2 2

3 7

3 9

20

2 4

3 3

2 6

S T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

C4

Ag

Cc

C6 C4

C2

C3

C1

C2

C

C3

B gj

A

D

D

Hs

Hs

Hs

P Np

Hc

Cp

P

Dtr

Np

B

Hc

C32

P

A

Cp

86

88

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C2

P+1E

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

C1 P+M

33/A

33/A

Cc

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc Cc

C1

C2

C1C2

C3

C2 C1

C1 C2

gj

B m

B

B B

B

Cp

Cp

Cp Cp

Hc

Cp

Dtr

Cp

49

41

4 3

C1

C3 Birouri administrative

veranda

Cantar

Magazii

Grup sanitar

Corp tehnic

Atelier productie

Garaj

Atelier productie

Chiosc

C4

C5 C6 C7

C8

Cc

C1 C2 A1

B

CpCpHc

Pdt

P

Hs

N

Hs

N

P

P

C31

B

A

C1

C2

Cp

12 1C

Cp

Cp

Cp

Ag

90

92

94

S T R

. G R

IG O

R E

A LE

X A

N D

R E

S C

U

Cc

Cc

P+M C1

C2

25/A

H c

Ag

Dtr

Cp

51

A LE

E A V

IILO R

Hs

A

F

Cc

Pdt

A

A

P+1E

Casa C1

Cc

Cp

Cp

Cp

Cc

C4

B

C2 4

anexa

96

Ag

Cc

C1

C1

C2 C3

A

B

Cp

Cp

25

casa

terasa

casa

anexa

A LE

E A V

IILO R

ST R.

P ET

RU V

IN TI

1

A

A

A

A

A

A

A

A

24A

Ds

Ds

Dtr Cp

Cp

Hc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

IN TR

. C IN

C IN

A T P

A V E LE

S C UCasa

garaj

P

P+1E

C1

C2

3

11

terasa

5 C2

C1

Cc

Cc

Ds

3

5 A

A

A A

A

Ds

A

A

A

A

A A

A

F

F

Ds

Cp

Dtr Cc

A LE

E A V

IILO R

C18

C22

24

ateliere

hala reparatii

punct control

bazin

Atelier reparatii I

cantar

C13C15

C19

C29

ateliere

Cind

C1

C2

C1

C3

C37

C49

C50 Atelier S1A 200

Cind

Dtr

C

A Cc

Cc

Cc

Ds P+M

7

9

C1

Cc

piscina

terasa

A

A

ST R.

P ET

RU V

IN TI

A

A

A

A

F

Pdt

Cp

Dtr

C2C5 C12 C14

B

C1

C2

C3

Birouri

Depozit materiale

garaj

Cind Ccom

C4

C1 HALA

Grup sanitar

Ccom

Cp

C1 Atelier vopsitorie

Cind

Cind

Co

A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: 2000

Serviciul Terenuri, Banca de Date

ca referinţă pentru lucrări în continuare

Data 25.04.2017

EDITIE 2015

Urbană şi Cadastru

N

N

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

150-A01Încadrare în teritoriu, fotografii existent

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR. ALEXANDRESCU

GR. ALEXANDRESCU

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

ST RA

DA G

RI GO

RE

BV . C

ET AT

II

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

PL AN

D E

SI TU

AT IE

- ZO

NA S

TU DI

AT A

CETATE

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 442456

1 204425,569 481876,096 2 204461,518 481905,729 3 204479,497 481883,657 4 204488,771 481872,308 5 204498,046 481860,960 6 204506,450 481850,647 7 204514,916 481840,257 8 204537,023 481813,272 9 204541,801 481807,409 10 204517,976 481763,910

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 435120, CF 432044, CF 408145, CF 432043

1 204362,376 481849,785 2 204346,118 481855,699 3 204322,712 481800,773 4 204315,221 481803,896 5 204302,003 481771,919 6 204330,446 481759,328 7 204307,284 481703,165 8 204264,575 481743,044 9 204181,742 481828,789 10 204150,847 481860,276 11 204173,113 481877,267 12 204182,941 481865,157 13 204194,461 481852,236 14 204203,667 481830,603 15 204217,172 481806,211 16 204228,237 481793,951 17 204238,823 481781,983 18 204251,070 481765,658 19 204260,743 481750,051 20 204265,528 481744,070 21 204270,723 481739,295 22 204274,643 481742,637 23 204270,529 481747,755 24 204254,851 481773,653 25 204226,637 481809,687 26 204215,194 481828,255 27 204207,717 481848,303 28 204198,343 481862,834 29 204188,815 481872,501 30 204180,073 481882,350 31 204240,960 481929,040 32 204210,594 481964,064 33 204240,397 481989,236 34 204265,802 482010,693 35 204288,138 482029,558 36 204292,729 482033,436 37 204356,166 481953,000 38 204368,180 481937,756 39 204380,425 481924,164 40 204385,345 481899,466

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 442458

1 204386,913 481916,735 2 3 4 5 6 7 8

204388,942 481895,707 204370,759 481849,877 204489,886 481705,252 204501,167 481723,876

204518,929 481756,461

204389,339 481899,689

204514,714 481748,693

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 432041

1 204478,880 481687,081 2 204468,973 481672,080 3 204429,689 481632,955 4 204426,302 481629,369 5 204420,144 481634,549 6 204372,079 481673,396 7 204360,491 481681,804 8 204354,529 481675,446 9 204328,298 481699,112 10 204314,105 481710,398 11 12

204341,774 481776,826 204362,315 481828,596

LIMITA TERITORIU STUDIAT LIMITA DE PROPRIETATE

CONTUR PUZ APROBATE CU HCL LIMITA JURIDICA IMOBILE CONTUR DRUMURI CONFORM RIDICARII TOPOGRAFICE

C

A

H

TRASEU LEA 110kV conf. Aviz Enel 244503453/27.11.2018

CAMIN DE VIZITARE APA

PLUVIAL

CAMIN DE VIZITARE CANAL AERISIRE GAZ HIDRANT

STALP LEA - MARE TENSIUNE STALP LEA - MEDIE TENSIUNE

PODET ACCES

ARBORI CANAL DE DESECAREHCn 562

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

CE SE VOR CEDA DOMENIULUI PUBLIC

CONSTRUCTII EXISTENTE

LIMITA PARCELE PROPUSE

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

LIMITA PROFIL DE DRUM PROPUS IN ETAPA FINALA

87.071 COTE DE NIVEL RIDICARE TOPOGRAFICA

48190020 42

00

CAROIAJ

SERVITUTE DE UZ, TRECERE ȘI SUPERFICIE, PENTRU TOATE TIPURILE DE REȚELE TEHNICO-EDILITARE CARE SE VOR REALIZA, ÎN FAVOAREA LOTURILOR 19...25 ȘI 27 ASUPRA LOTURILOR 26 ȘI 29, EXCLUSIV ÎN ZONA HAȘURATĂ

ACCES AUTO PROPUS

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI ROMAN

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES NAȚIONAL

N

1:1000 CIRCULAȚIA TERENURILOR 150 - A11

LEGENDA:

BILANT TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA: EXISTENT: PROPUS:

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

CE SE VA CEDA DOMENIULUI PUBLIC

TOTAL:

-

100,00%68.267 mp

25,98%17.733 mp

74,02%50.534 mp

100,00%68.267 mp 100,00%68.267 mp

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

Atasament: A10'_-_REGLEMENTARI_INTERMEDIAR.pdf

GSPublisherVersion 342.80.81.100

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

octombrie 2017arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Klimenko Corina, Loș Cornelia, Bălășiu Gheorghe și Bălaș Elena

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

A.O.

C2 atelier+garaj

Cc Ds Cc Ag Cc

C4 B CcC1

C2 C5

Cp Cp

Hc CpS

T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

Ag Ag Cp

Hs

Hs

De

Hc Cp

C22

C23

C26

B

atelier

termopan

centrala

casa pompa

magazie

atelier sticla

Cc

Cp

C1

C24

C25

C27

B

B

garaj

atelier

lemn

Cc

Cp Cat

Cp

Ds

C1 BB

mobila magazie

magazie+sopron

magazie

Cpc

Cc

Cp

C3

C4 C5

C7

A m

A

1 7 4

Cp

Dtr

Cp

Cpc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

C3

C4 C3

C3

C2 C2

C3

C1

C2

C1

C2

C7

B gj B gj

B

B

B

B

B

4

6

B

B

C4 C5

m

m

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

Ag Ag

Cc

Ag

Cc

C3

C5

C2

C3C4 C2

C7 C6

C1

C1

C8

C1 C4

C1

C1 C3

C1

C2

B

B m

B

B B gj

B gj B

D

A

B

B

Ds

Dtr

Dtr

9

16

10

8

7

14 12

INTR. COŞARILOR

Ag

Ag Ag

Cc

Cc

Ag

Ag

Ag

C4

C3

B

C

C1

Cc

Ag

Cc

Cc Ag

Cc

C2

C3

C1

C2

C1

C1

B

C

B

B C

B D

Dtr

Dtr

Dtr

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

Cp

Cp

1 0

1 01

1

1 2

1 41

5

9

1 1 A

1 3

casa

P+1 terasa C2

C3

C8

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc

C2C3

C2

C3

C1

C1 C2

C2

gj

A1

D

B B m

B gj

Ag

Garaj

Ag

Cc Cc

C1

C2

B m

A

Dtr

C

1 B

terasa

C3

Cp

Cp

Dtr

C20 C21

mag.

C8 C9 C10

C11 C30

B

magazie terasa

magazie+sopron

magazie+sopron

mag.

mag.

Hc

Hc

Cp

Dtr

C12 C13

C14

C15

C16

C18

C19 C29

B

B

B

atelier

pompa apa

P

De Cp

Cp

C2 C6wc

M

Cd

Cp

Cp

Dtr

Cc Ag

Ag

C1

C2C1

C2

C3C4

C3

C4

C6

78

Ag Ag

Cc

Cc

C2

C5

C1

C2

C5

C2 Ag

Ag

Ag

C3

C4 buc. vara

sp. tehnic

garaj

piscina

C4 C5

C6

C7

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C1 C2

C2C3

C1

C2 C1 C4 C6

C3

C5

C1

C2

C2

C3 C1

C7

Dtr

Cp Cp

Cp

Hc

Hc

HcCpCpgaraj

Cc

Cc

Ag

Cc

C1

C1

C1

C1

C4

C2 C4

C1

C2

B

B

B m

B gj

Dtr

Cp Cp

Cp CpHc

Hc Hc

Hc

HcCp Cp

Cp Cp

Cp Cp

Dtr Hc

Hc Hc

Hc

Hc

CpCp Cp Cp Cp

Cp CpCp

Cp

Dtr

Ds 4

1

STR. MARTIR CORNELP

Cc

Vh

Ag

C1 C2

C3 B

B1

B

HcCpCp

Cp

Cp

2

P+M

Hs

P

Hs

Hs

P

Cp

Cp

platforma beton Hc

Hc

Hc Hc

C4

C5

C6 C7

B

B

M

B

magazie

De

Hc

Cp

C17casa pompe P

P

Hc

De

Cp

Cp

Cp

Ag

C1

PCc

80

82

84

Ag

Cc

C2

C3

C5

C6

C7

C8

P

P

P

P

P+E

Ag

Ag

Cc

Ag

Ag

Dtr

C4

C3

C5

P+MCc C1

Cc

Dtr

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C4

C1

C3

C2 C1

C2

C3 C1

C2 C2

A

A

gj

P+M

Dtr

Dtr

Dtr

DtrCp

Cp

Dtr

Cp

Cp

Cp Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

2 2

3 7

3 9

20

2 4

3 3

2 6

S T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

C4

Ag

Cc

C6 C4

C2

C3

C1

C2

C

C3

B gj

A

D

D

Hs

Hs

Hs

P Np

Hc

Cp

P

Dtr

Np

B

Hc

C32

P

A

Cp

86

88

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C2

P+1E

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

C1 P+M

33/A

33/A

Cc

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc Cc

C1

C2

C1C2

C3

C2 C1

C1 C2

gj

B m

B

B B

B

Cp

Cp

Cp Cp

Hc

Cp

Dtr

Cp

49

41

4 3

C1

C3 Birouri administrative

veranda

Cantar

Magazii

Grup sanitar

Corp tehnic

Atelier productie

Garaj

Atelier productie

Chiosc

C4

C5 C6 C7

C8

Cc

C1 C2 A1

B

CpCpHc

Pdt

P

Hs

N

Hs

N

P

P

C31

B

A

C1

C2

Cp

12 1C

Cp

Cp

Cp

Ag

90

92

94

S T R

. G R

IG O

R E

A LE

X A

N D

R E

S C

U

Cc

Cc

P+M C1

C2

25/A

H c

Ag

Dtr

Cp

51

A LE

E A V

IILO R

Hs

A

F

Cc

Pdt

A

A

P+1E

Casa C1

Cc

Cp

Cp

Cp

Cc

C4

B

C2 4

anexa

96

Ag

Cc

C1

C1

C2 C3

A

B

Cp

Cp

25

casa

terasa

casa

anexa

A LE

E A V

IILO R

ST R.

P ET

RU V

IN TI

1

A

A

A

A

A

A

A

A

24A

Ds

Ds

Dtr Cp

Cp

Hc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

IN TR

. C IN

C IN

A T P

A V E LE

S C UCasa

garaj

P

P+1E

C1

C2

3

11

terasa

5 C2

C1

Cc

Cc

Ds

3

5 A

A

A A

A

Ds

A

A

A

A

A A

A

F

F

Ds

Cp

Dtr Cc

A LE

E A V

IILO R

C18

C22

24

ateliere

hala reparatii

punct control

bazin

Atelier reparatii I

cantar

C13C15

C19

C29

ateliere

Cind

C1

C2

C1

C3

C37

C49

C50 Atelier S1A 200

Cind

Dtr

C

A Cc

Cc

Cc

Ds P+M

7

9

C1

Cc

piscina

terasa

A

A

ST R.

P ET

RU V

IN TI

A

A

A

A

F

Pdt

Cp

Dtr

C2C5 C12 C14

B

C1

C2

C3

Birouri

Depozit materiale

garaj

Cind Ccom

C4

C1 HALA

Grup sanitar

Ccom

Cp

C1 Atelier vopsitorie

Cind

Cind

Co

A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: 2000

Serviciul Terenuri, Banca de Date

ca referinţă pentru lucrări în continuare

Data 25.04.2017

EDITIE 2015

Urbană şi Cadastru

N

N

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

150-A01Încadrare în teritoriu, fotografii existent

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR. ALEXANDRESCU

GR. ALEXANDRESCU

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

ST RA

DA G

RI GO

RE

BV . C

ET AT

II

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

PL AN

D E

SI TU

AT IE

- ZO

NA S

TU DI

AT A

CETATE

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel. 228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiari

P.U.Z.

ian. 2017

269 / 2014

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA INCADRAREA IN ZONA SI SITUATIA EXISTENTA

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

A5 74 /1 /6

A574/1/7

A574/1/12/1

2

3

8

A5 74 /1 /5 /2

DE620

canal

48220020 41 00

Nr.C.F./Cad.435096

N r. C. F. /C ad .4 35 09 5

Nr.C.F./Cad.435098

N r. C. F. /C ad .4 08 13 3482100

482200

482100

482200 20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

482000 482000

1

9

A5 74 /1 /5 /1

N r. C. F. /C ad .4 35 09 7

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

87.288 87.511

87.555 87.621

87.668 87.546

87.589

87.594

87.558

87.260

87.137

87.514

87.542 87.184

87.134 87.055

87.102

87.026

86.936

87.527

87.933

88.093

88.296

88.195

88.128

88.072

87.634

86.999

87.003

86.796

86.890

87.004

86.717

86.900

87.410

88.183

88.231

88.362

A574/1/4/2

A574/1/4/1

A574/1/4/3

A574/1/4/4

A574/1/4/11

A574/1/4/14

Ps619

4

5

6

7

S= 80 00 m p

S= 10 00 m p

S= 10 00 m p

86.894

87.397

88.180

88.202

Nr .C .F ./ Ca d. 40 81 32

A5 74 /1 /2 /2

CC 57 4/ 1/ 4/ 9

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

Identic cu

A 5 7 4 / 1 / 1 4

N r.C .F ./ C a d .4 0 3 9 9 5

CC 57 4/ 1/ 4/ 8

DE620

canal

N r.T o p .2 3 4 0 6 ,2 3 4 0 7 ,2 3 4 0 8

A5 74 /1 /3

20 41 00

48210020 40 00

20 40 00

482000

20 41 00

48210020 42 00

48200020 42 00

481900

1

2

3

4

A5 74 /1 /4 /1 3

A574/ 1/ 4/ 6A574/

1/ 4/ 7

A574/ 1/ 4/ 14

C

C

87.261

87.188

87.001 87.320

87.336

87.208 87.101

87.049 87.037

86.716

86.829

86.779

86.678

87.142

87.135

87.305

87.291

87.093

87.285

87.235

87.337

87.301

87.174

87.162

87.195

87.405

87.507

87.864

88.009

87.645

87.406

87.073

86.903

86.806

86.922

87.232

87.451

87.674

87.454

87.743

87.977

88.027

87.007

87.004

86.867

88.194

87.015

A574/1/4/12

A574/1/4/5

A574/1/4/10

N

31.52

17 .21

18 .00

18 .00

17 .00

21 .13

22 .86

9.1 9

16 .80

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

1.7 8

6.00

10.00 6.00

18 .55

9.8 9

19 .26

17 .78

18 .00

18 .00

18 .03

18 .84

19 .26

18 .03

18 .00

18 .00

17 .78

16 .30

11. 65

10.00

21 .08

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

19 .42

8.3 4

18 .00

18 .00

17 .00

10 .87

30 .13

31.77

33.76

12.00 6.00

38.16

6.00

10.00

33.76

33.91

20 .52

33.8633.81

33.8933.50

31.91

29.13

33.76

3.0 0

3.0 0

3.0 0

10.00

3. 00

3.0 0

3.0 0

33.39

16.00

INDICI CARACTERISTICI PUZ PROPUS Locuinte cu dotari si servicii POT max 35% CUT max 0,9 Hmax cornisa 8 m P+1E+M/Er Hmax coama 12 m P+1E+M/Er acoperis unghi 20°- 45°/ terasa

S = 602 mp

P+M

terasa

P+M

PTT 67

PTT 67

PTT 67

PTT 40

PTT 35

PTT 40

PTT 67

PTT 67

PTT 73

PTT 67

Ve

Ve

Ve

Liu

Liu

Liu

1 A: 296 m2

2 A: 611 m2

3 A: 608 m2

4 A: 608 m2

5 A: 608 m2

6 A: 608 m2

7 A: 679 m2

8 A: 679 m2

9 A: 609 m2

10 A: 608 m2

11 A: 608 m2

12 A: 600 m2

13 A: 600 m2

14 A: 362 m2

15 A: 842 m2

16 A: 508 m2

17 A: 540 m2

19 A: 572 m2

20 A: 569 m2

18 A: 572 m2

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z. aprobat LIMITE LIMITE DE PROPRIETATE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA ZONA / FUNCTIUNI PROPUSE FOLOSINTA TERENURILOR LOCUINTE Liu ZONA DE CONSTRUIBILITATE SPATII VERZI Ve CANAL EXISTENT, IN PROPRIETATEA PRIVATA A DETINATORILOR DE TERENURI INVECINATE CAI DE COMUNICATIE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE DRUMURI PROPUSE ZONE DE PROTECTIE CULOAR DE PROTECTIE LEA 110KW- 37M UTILITATI LEA 110KW EXISTENT

DE575

A574

A576

DE561

ELEV

A574/1/9 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/10 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/11 S_T.P. Nr.23974/75 = 6400mp

S_mas.=6400mp

S_mas.=10000mp

S_mas.=10000mp

A574/1/15 S_T.P. Nr.23974/63 = 10800mp

S_mas.=10800mp

A574/1/16 S_T.P. Nr.19990/8 = 2000mp

S_mas.=2000mp

A574/1/17 S_T.P. Nr.19990/4 = 6800mp S_mas.=***mp

A574/1/4

S_T.P. Nr.23974/62 = 12400mp S_mas.=12695.5480mp

A574/1/7 S_T.P. Nr.19990/22 = 10000mp

S_mas.=10000mp

S_ m as .= 11 00 m p

A574/1/2/1 S_T.P. Nr.28459/16 = 7900mp

S_mas.=7900mp

A574/1/1 S_T.P. Nr.19990/4 = 16100mp

S_mas.=19119mp

A574/1/4(8) S_T.P. Nr.23974/86 = 10000mp

S_mas.=14184.3049mp

Nr.Top. 23419,23420 S_C.F. = 8117mp

S_mas.=2664.5126mp

S_act = 5500mp

A574/1/12/2 S_act = 5500mp

DE575

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2,

S teren=10.000m

PUZ APROBAT CU HCL NR. 154/2015 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 35 %; CUT max = 0.9; Regim de înălţime maxim S+P+E+M/Er

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1.6; Regim de înălţime maxim S+P+2E+M/Er

Valabil pana la aprobarea PUG

PUZ APROBAT CU HCL NR. 355/2006 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+2E;

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+3E

Valabil 10 ani

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, S teren=5.000m

REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1:1000

PROFILE STRADALE (cf. PUG et. 3)

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000m

Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGLEMENTARI URBANISTICE

02A

1:1000

INCADRARE IN PUG TIMISOARA etapa 3 SC. 1:10000

Bilant teritorial Existent Propus % Suprafata teren 15.000 m2 15000 m2 100,00 Circulatii, spatii verzi de aliniament - 3316 m2 22.11 Locuinte, dotari si servicii - 10184 m2 67.89 Spatii verzi - 1500 m2 10.00 (Canal mentinut in zona de spatii verzi, in proprietate privata 636 m2) 1,290 m2

1,127 m2

P .U

.D . -

L O

C U

IN TE

C O

LE C

TI V

E S

I F U

N C

TI U

N I C

O M

P LE

M E

N TA

R E

Ti

m is

oa ra

, a

le ea

V IIL

O R

- st

r. G

R . A

LE X

A N

D R

E S

C U

INCADRARE IN ZONA

proiect

plansa

beneficiar

adresa

faza

proiect nr.

s.r.ls.c.

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/ fax 0256/ 294218, e-mail [email protected]

aleea VIILOR - str. GR. ALEXANDRESCU

aug 2007

218/2007

P.U.D.

TORNOREANU EVGHENIA P.U.D.- Locuinte colective si functiuni complementare

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

DESENAT

PROIECTAT

arh. Silvia CRISAN arh. Silvia CRISAN arh. Radu GOLUMBA

pi v.

A

A

ate lier

baz.

punct control Ate liere

Ate liere

Hala rep

arat ii

birouri

A

m

atel iere

B B

A

cos

depozit

A

A m

platforma beton dep

ozit

m

cos

A

cond A

ateliere

centrala termica

bazin

bazin

bazin

bazin

birouri

P.S.I. birouri

ALE EA VIILOR

43

19

21

ALEEA VIILOR

ALE EA VIILOR

parcare

S.C. AUTOHTON TIM S.R.L.

AGRO TRANSPORT

S.C. BERG BANAT S.A.

Cimitir Ortodox Roman

1.40

45.00

18.50

88.5088.51

10.00

10. 00

80. 26

5.0 0

18.50

5.00

lim ita de

proprietate

lim ita

m ax

im a d

e

im pla

ma nta

re a c

on str

uc tiilo

r

zona rezervata pentru drum propus in etapa a II-a

C.F. 134258 cu nr. cad. Cc 576/23/2, 576/23/3 Suprafata totala teren = 17 100 mp P.O.T maxim propus - locuinte = 35% P.O.T maxim propus - funct . complementare = 45% C.U.T maxim propus - suprateran = 3.0 C.U.T maxim propus = 4.0 Regim de inaltime maxim propus = S+P+10E+Er

C3 9

C4 0

C4 1

C4 2

hm 7

hm 8

hm 9

Km 2+0

00

acces auto propus

acc es

aut o

pro pus

str. Grig

ore Ale

xan dre

scu

S+ P+

10 E+

Er

87.36

89.12

87.53

87.27

87.31

85.69

87.4287.34

87.28

87.31

87.38

87.54 87.73

87.63

87.85

87.94

87.85 88.27 88.47

87.98

88.33 88.28

88.18

88.47

88.32

88.37

88.51 88.54

88.42

88.34

88.44 88.37

88.28 88.1287.76

88.08 87.6588.06

88.05 88.16

88.38

88.07 88.5688.55

88.58 88.5688.5788.56

88.22 88.6088.5788.57

88.83

88.56

88.5588.56

88.44 88.40

88.4988.39 88.48

88.25 88.0387.61

88.06

88.0387.6388.11

88.07 87.97

87.90

87.83

87.93

87.85 87.48 87.95

87.67

S+ P+

8E +E

r

87.67 86.00

88.00

87.77

87.99 87.54

87.56

88.00 87.81

87.94

87.74

90.18

87.57

88.2787.44 87.34

87.00

87.18

87.59

87.95

87.74

87.65

87.71

87.79

87.98

88.22

88.04

88.34

88.35

88.02

88.11

88.20

87.51

87.54

87.58

87.56

87.38

88.03

88.26 88.37

87.68

87.47

87.40

87.05

87.1187.32

87.53 87.50

87.46 87.41

87.46

87.46

87.37

87.4487.44

87.27 87.26

87.38 87.42

87.29 85.62 87.21

87.18

87.43

87.52

87.14

87.48 87.45

87.52

87.41

87.40 87.57 87.37 87.63 87.37

87.46 87.60

87.45

87.54 87.76

87.74 87.75

87.62

87.42

87.64 87.68

87.53 86.00

86.10

87.3787.0585.94 87.3087.47

87.57 87.74 87.82

87.86

88.02 87.96

88.50 88.03

88.06 87.85

87.60 87.94 87.89

87.91

88.5588.4488.41 88.24

87.73

87.39 85.88 87.6687.85

87.82

87.68 87.68

87.5885.70 87.17

86.96 85.7987.7987.9887.55

87.5787.42 87.42

87.2987.50 87.50

87.42 87.38

85.7187.01

87.07 85.65

87.4487.48 87.51 87.4787.36

87.25 87.47

87.5287.48 87.36

87.19

87.50 87.41 87.4887.49

87.43 87.37 87.14

87.2487.42 87.3887.25

85.6387.30

87.23

87.20 85.6587.3687.45

87.45

87.03

87.1187.32 87.33

87.3487.3187.36

87.24 85.62

87.03

87.37 85.91

A576/4

A576/3

A576/1

DE561 - 4m

87.29

DE 57

5 - 4

m Hc

n 56

2

C

G

G

C

C

C

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

zv

cimitir

st r.

G rig

or e

Al ex

an dr

es cu

CC576/23/2;576/23/3

CC576/23/1/1

A576/23/1/2

aleea Viilor

BILANT TERITORIAL

Suprafata amplasament

Zona alei in incinta, accese, parcari Zona spatii verzi si recreere

17 100

-

-

-

-

-

-

100%

min 10% min 2 mp/ locuitor

26,90%

17 100

4 600

Existent Propus

mp % mp %

max. 7 695

4 805

max. 35%-locuinte max. 45%-funct. complementare

Zona ocupata cu cladiri de locuinte colective, birouri, servicii, comert

- interdictie de construire protectie LEA 110kv

-limita de proprietate = limita zonei reglementate -cladiri existente

-strazi cu circulatie auto existente

LEGENDA

-LEA 110kv

-limita maxima de implantare a constructiilor

-zona de implantare a cladirii

-zona pentru locuinte si functiuni complementare (peste P+2E)

-acces pietonal/ auto propus

-cote de nivel (teren natural)

-limite de proprietate conf. C.F.

-zona cu interdictie de construire (necesara pentru drum propus in etapa a II-a)

87.69

PLAN - REGLEMENTARI URBANEsc. 1: 1000

pl. nr. 03A

1,121 m2

891 m2

887 m2

820 m2

825 m2

825 m2

826 m2

831 m2

918 m2

943 m2

870 m2

1,135 m2

1,131 m2

1,715 m2

924 m2

1,138 m2

941 m2

942 m2

1,437 m2

1,322 m2

1,322 m2

1,322 m2

3,082 m2

2,952 m2

2,447 m2

208 m 2

509 m2

322 m2

1,326 m2

1,074 m2

872 m2

907 m2

942 m2

776 m2

896 m2

1,686 m2

222 m 2

37.00

18.50

18.50

37.00

18.50

18.50

30.00

30.00

30.00

16 .00

6.0 0 4.0

0 6.0 0

12.50

25.00

25.00

25.00

20.96

41.96

27.00

27.0030. 00

19. 03

10. 97

24.00

27.00

4.89 14.46

11 .4

4

48 .2

6

31.88

25.00

25.00

22.00

33. 00

33. 00

33. 00

33. 00

33. 00

4. 24

26. 05

4.24

24.00

27.00

27.00

16.90

18.56 9.09

11.95

15.09

27.03

29.05

27 .16

8. 69

33. 41

34. 62

34. 49

31.11

37.00

18.50

18.50

12.50

28.00

28.00

28.00

46.47

40. 59

28.01

45

27.55

1.77 13.30

13.40

34.88

7.56

38 .6

8

4.96

40. 33

40. 43

29.00

23.94

25. 98

25. 63

32.03

39.96

31. 00

29. 00

11 .9

3

34 .5

2

26.23 4.17

8.08

14.51

71

13.38

14.80

4.14

46.36

29. 24

4. 27

4.25

9.5 0

9.5 0

9.50

9. 50

5.0 0

5.0 0

12. 00

12. 00

h/2

h/2 h/2

12. 00

5.0 0

4.00

12. 00

5.0 0

4.00

4.00

5.0 0

5.0 0

5.00

5.005. 00

5.00

9.5 0

5.00

10.0 0

10.0 0

10.0 0

5.00 10.00

5.00

h/2

5.00

8.12

22 .3

5

5.00

5.00

h/2

10.0 0

10.0 0

10.0 0

10.0 0

10.0 0

10.0 0

5.00

5.00

5.00

5.0 0

h/2

5.00

5.00

5.00

5.00

5.0 0

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

h/2

10.39

76. 73

21. 96

9.65 21. 09

10.26

14. 30

89.88

20.41

32.49

27.88

8.70

21.81

45.77

8.05

4.9 32

4

55 .44

5.0 0

37.00

18.50

18.50

48. 98

48. 98

48. 98

38.39

27.00

27.00

27.00

53.20

42 .6

5

10 .0

6

16.19

27.00

27.00

27.00

72.68

12.08

4.58

51 .2

9 34.55

25.00

25.00

8.00

74.39

11.12

2.91

25.00

38 .9

6

13 .5

9

23 .40

5.0 0

10.0 0

10.0 0

10.00 10.00

36. 27

17 .98

48. 98

5.00

10. 00

10. 00

10. 00 si

h

10. 00

10. 00

h/2

5.0 0

5.0 0

33 .10

4.5 5

43.39

37 .6

1

12 .4

7

3.0 0

5.0 0

3.0 0

10.74

11 .6

9

24 .9

6

34 .0

1

48.17

7.6 4

24 .00

4.3 2

36. 27

24 .14

32.00

30.71

32.00

24 .34

23 .90

44.43

6.00

6.00

12.5041.30

42.59

27.25

5.0 0

10.00

10.00

5.00 5.00

3.0 0

3.0 0

10.00si h

10.00

h/2

h/2

5.0 0 10.

00

10. 00

h/2

h/2

h/2

10.00

5.00

8.00 29

.4 2

21.44

6.61

27.20

h/2

5.00

34. 63

88.62

1.00 2.00

1.00

2.00

40. 18

12.00

12.00

12.00

12.00

h/2

h/2

h/2

h/2

h/2

h/2

61.53

63.48

65.42

24. 00

24. 00

24. 00

26. 98

5.00

67.43

29. 53

9.4 8

14. 56

24. 08

23. 85

6.00

6.00

6.00

895 m2

213 m2

599 m2

446 m2

1,611 m2

1,499 m2

1,547 m2

403719

416798

435095

435097

434842

422696

431413

429793

401155

411573

405218

407760

408132

408133

406065

438350

CF . 4

41 47

4

To p.

44 14

74

441473

441472

441471 441470

441469

441468

441467

441466

441465

441464

438351

407904

408108

408411

442591

442590

424627

424624

440480

NR .CF

. 4 32

04 3

406065-C1

414240-C2

416798-C1

403719-C1

401155-C8

401155-C9

401155-C10401155-C11 401155-C12

401155-C14

401155-C15

401155-C16

401155-C17

401155-C18

401155-C19

401155-C20

401155-C21

401155-C22

401155-C23

401155-C24

401155-C26

401155-C27

401155-C28

401155-C30

412041-C3

422696-C1

434842-C1

438644-C6

437234-C3

424627-C1

CF NR.:435120

A 574/1/2/1

Scf.=10792 mp

87.126

87.335 87.385

87.569

87.297 87.290

86.792

87.145 87.15087.061

87.240 87.102

87.188

87.329

87.071

87.033 87.286

87.358 86.836

87.311 87.515

86.8 57

87.515 87.467

86.462 86.62486

.73 9

87.553

87.161

87.170

86.470

86.495

87.008

87.617

87.662 87.477

87.576

87.529 87.528

87.464

87.506 87.627

87.558 87.688

87.773

87 .35

5

87.184

87.273 87.317

87 .40

2

87.382 87.223

86.980 87.725

87.298

87.328

87.153

87.624 87.423

87.63687 .46

2

87.561

87. 434

87.798

87.724

87 .32

087.177

87.104

87.183

87.134

87.121

87.217

87.250

87.278

87.153

87.740

87.175

86.687

86.888

87.790

87.540

87.584

87 .55

2 87

.61 1

87 .66

9

87.617

87 .66

1

87.69287.783 87.727

87.714 87.718

87.655

87.678 87.687

87.659 87.605

87.659

87 .38

4

85.92687 .54

3

87.477 87.683

87.268

87.25987.221

87.314

87.253

87.444

87.163

87.264

87.271

87.383

87.426

87.281

87.347

87.596

87.912

87.408

87.398

87.294

87.161

87.753

87.688 87.680

87.691

87.808

87.755 87.411

87 .57

8

87.591

87.268

87.548

87.528

87.741

87.722

87.635

87.664

87.622

87.572 87.619

87.773

87.844

87.589 87.588

87.329 87.31187.322

87.688

87.588

87.709

87.681

87.666

87.602

87.450

87.754

87.669

87.957 87.966

87.789 87.846

87.926

87.909

87.913

87.840

87.879

88.006

87.999

87.871

87.655

87.855

87.594

87.511

88.015 88.007

88.012 88.070

88.054

87.986

87.747

87.999

87.884

87.770 87.981

88.416

88.079 88.137

88.050

Z. V.

Z. V.

Z. V.

Z. V.

Z. V.

Z. V.

PL AT

FO RM

A casa

FU ND

AT IE

DR UM

B ET

O N

B ET

O N

C

CF NR.:432044 Scf.=16100 mp

CF NR.:432041 Scf.=15644 mp

CF NR.:442458 Scf.=10631 mp

CF NR.:442456 Scf.=6300 mp

CF NR

.:4 08

14 5

Sc f.=

68 00

m p

CF NR.:431301

S=3716 mp

87.529 87.465

87.357

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.162

87.169

87.280

87.337

87.176 87.181

87.057

87.065

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.237

87.228

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

86.962

86.982

86.784

87.173

87.663

87.542

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

87.529 87.465

87.357

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.162

87.169

87.280

87.337

87.176 87.181

87.057

87.065

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.237

87.584

87.228

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

86.962

86.982

86.784

87.173

87.663

87.542

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

87.465

87.409

87.357

86.316

87.464

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.169

87.280

87.337

87.176

87.181

87.057

87.065

87.002

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380 87.414

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.222

87.237

87.228 85.934

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

87.121

86.962

86.98286.957

87.337

86.784

87.173

87.663

87.542

87.221

87.268

89.079

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353 86.681

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

86.539

86.748

86.546

86.550

86.653

86.532

87.160

87.28487.193 87.071

86.393

86.280

86.677

86.307

85.270

86.407

89.170 89.143

86.837

83.415

86.890

86.988

87.151 87.161

85.933 85.836

86.879

86.390

86.926 87.191

87.174 87.043

87 .08

5

86.916

87.028

86.915

87.105

87.195 86.573

88.944

86.980

86.779 86.840

86.793

87.142

87.193

90.23787.32287.293

87.111

87.476

86.743 85.203

86.934

87.786

87.770

87.524

87.269

87.773

87.156

88.192

87.737

87.969

86.965 86.636

86.87286.876

86.696

87.315

87.495

87.543

87.798

87.422

86.986

87.841

88.015

87.31487.479

87.823

88.044

87.467

88.239 88.086

88.045

87.867

87.874 87.533

87.525

87.718

87.55787.567

87.909

88.063 88.225

88.273

88.100

88.515

88.025

87.975

88.140 88.094

88.107 88.029

88.359 88.311

87.916

88.205 88.176

88.194 88.223

88.195

88.176 88.284

88.270

88.015

86.915

87.289

86.915

87.289

86.915

87.289

87.683

87.061

87.030

87.044

87.031

De 575-4m

st r.

G . A

le xa

nd re

sc u

- n r.t

op . 2

20 36

D e

56 4

DE620-4m

CF 401155 nr. cad.401155

CANAL

drum piatra PLATFORMA BETON

TROTUAR BETON

De 5

75

DRUM PIATRA

A

H

H

H

H

H

576/4

576/3

576/5

576/6

576/22

576/23

576/7

576/20

576/21

576/8

576/19

C

C

C

C

C

H

C

C

C

A

48190020 42

00 48190020

43 00

48190020 44

00

48200020 42

00

48200020 43

00

48200020 44

00

4819002 04

55 0

st r.

G . A

le xa

nd re

sc u

- n r.t

op . 2

20 36

De 575-4m

De 575-4m

DE620-4m

Intrarea Cosarilor

St r. P

etr u V

int ilă

Intrarea Cincinat Pavelescu

De 575-4m

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

St r.

Pe tru

V int

ilă

PTT 1

PTT 1

PTT 2

PTT 2

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T 3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PT T

3

PTT 1

PTT 1

PTT 4

PTT 4

PT T 5

PT T 5

PT T 5

PT T 5

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

5

6

7

8

9

11

10

Sc f.=

20 00

m p

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

PTT 4

PTT 4

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,5

(S)+P+3E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,8

(S)+P+3E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,8

(S)+P+3E+Er/M POT max = 40% CUT max = 1,8

10

11

9

8

7

6

5

4 3

2 6

12

10

9

8 7

6

5

4

2

1

5

4

3

2

3

10

9

8

7

6

5

3

2

1

1

39

38

37

36

34

33

32

35

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22 21

20 19

18

17

15

14

13

11

1

16

8 7

40

12

4

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015 PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare,

amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire " S.C. RIPS S.R.L. Saracin Razvan

PTT 6

PTT 6

CF.NR.:439108 Nr.top.: 23400;23399;23998/2;23401/2/5

CF .N

R. :4

39 10

8 N

r.t op

.: 23

40 0;

23 39

9; 23

99 8/

2; 23

40 1/

2/ 5

CF :4

19 95

6

CF. 411724

Top. A574/1/4/14

H C

n 562

HCn 562

2

35

38

37

36

(S)+P+2E+Er/M POT max = 35% CUT max = 1,3

PUZ „Zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 248/2017 regim de inaltime max. S/D+P+1E+Er/M

PUZ - locuințe și funcț. complementare aprobat cu HCL 355/2006 regim de inaltime max: P+2E - locuințe P+3E - funcțiuni complementare

PUZ „Dezvoltare zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 154/2015 regim de inaltime max: S+P+1E+M/Er locuințe S+P+2E+M/Er locuințe și funcț. complementare

PUD aprobat cu HCL 175/2004 regim de inaltime max: P+M locuințe P+1E+M dotări și servicii

PUZ „Zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 248/2017 regim de inaltime max. S/D+P+1E+Er/M

46

PUZ „Locuințe colective și funcț. complementare” aprobat cu HCL 499/2007 regim de inaltime max: S+P+8E - S+P+10E

DE620-4m

H Cn

5 62

H Cn

5 62

HCn 562

H Cn

5 62

ca ro

sa bi

l e xi

st en

t

LIMITA TERITORIU STUDIAT LIMITA DE PROPRIETATE

CONTUR PUZ APROBATE CU HCL LIMITA JURIDICA IMOBILE CONTUR DRUMURI CONFORM RIDICARII TOPOGRAFICE

C

A

H

TRASEU LEA 110kV conf. Aviz Enel 244503453/27.11.2018

CAMIN DE VIZITARE APA

PLUVIAL

CAMIN DE VIZITARE CANAL AERISIRE GAZ HIDRANT

STALP LEA - MARE TENSIUNE STALP LEA - MEDIE TENSIUNE

PODET ACCES

ARBORI DRUM DE EXPLOATAREDe 575

CANAL DE DESECAREHCn 562

PARCELA JURIDICA STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU

ZONA DE PROTECTIE LEA 18.50m

CONSTRUCTII EXISTENTE

ZONIFICARE EXISTENT ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P...P+2 EXISTENTA

ZONA SERVICII EXISTENTA

ZONA UNITATI AGRICOLE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

ZONA UNITATI INDUSTRIALE EXISTENTA

ZONA DEPOZITARE EXISTENTA

LIMITA PARCELE PROPUSE

ZONIFICARE PROPUS SUBZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE MAX. (S)+P+2E+M/Er PROPUSA

SUBZONA SERVICII SI INSTITUTII MAX. (S)+P+2E+M/Er PROPUSA

SUBZONA LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII SI INSTITUTII MAX. (S)+P+3E+M/Er PROPUSA

SUBZONA SPATII VERZI AMENAJATE / CULOAR ECOLOGIC DE PROTECTIE PROPUS

ZONA DE IMPLANTARE PROPUSA

LIMITA PROFIL DE DRUM PROPUS IN ETAPA FINALA

ACCES AUTO PROPUS

87.071 COTE DE NIVEL RIDICARE TOPOGRAFICA

48190020 42

00

CAROIAJ

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015 PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare, amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire " S.C. RIPS S.R.L., Saracin Razvan

SERVITUTE DE UZ, TRECERE ȘI SUPERFICIE, PENTRU TOATE TIPURILE DE REȚELE TEHNICO-EDILITARE CARE SE VOR REALIZA, ÎN FAVOAREA LOTURILOR 19...25 ȘI 27 ASUPRA LOTURILOR 26 ȘI 29, EXCLUSIV ÎN ZONA HAȘURATĂ

SPATIU VERDE IN CADRUL PARCELELOR DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE PROPUSE

ZONĂ CIRCULAȚII, PARCĂRI, SPATII VERZI IN CADRUL PARCELELOR DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

TEREN REZERVAT PENTRU VIITOARELE EXTINDERI ALE PROFILURILOR STRADALE

1:1000 REGLEMENTĂRI URBANISTICE ETAPA 1 150 - A10'

LEGENDA:

INDICI URBANISTICI: Subzonă Locuire colectivă, servicii și instituții:

- Regim de înălțime max. (S)+P+3E+M/Er - POT max. = 40% - CUT max. = 1,8 - Hmax. cornișă = 16m - Hmax. coamă = 20m

Subzonă Locuire colectivă și funcțiuni complementare:

- Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er - POT max. = 35% - CUT max. = 1,3 - Hmax. cornișă = 12m - Hmax. coamă = 16m

Subzonă Servicii și instituții:

- Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er - POT max. = 40% - CUT max. = 1,5 - Hmax. cornișă = 12m - Hmax. coamă = 16m

BILANȚ TERITORIAL: EXISTENT: PROPUS:

Teren arabil în intravilan conform CF

Subzonă Locuire colectivă, servicii și instituții max. (S)+P+3E+M/Er

TOTAL:

-

100,00%68.267 mp

100,00%68.267 mp

14,93%10.196 mp

100,00%68.267 mp

-

- 52,20%35.634 mp

- 1,89%1.290 mp

- 5,00%3.414 mp

- 25,98%17.733 mp

Subzonă Locuire colectivă și funcțiuni complementare max. (S)+P+2E+M/Er

Subzonă Servicii și instituții max. (S)+P+2E+M/Er

Subzonă spații verzi amenajate / culoar ecologic de protecție

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente din care:

- teren aflat în zona de protecție LEA 110kV existentă, propus conform PUG în lucru pentru amenajare drum PTT 73 (37m) - ulterior reglementării rețelei LEA 110kV - teren rezervat pentru extinderea Străzii Grigore Alexandrescu la 30m, dezvoltarea drumurilor de exploatare, și alte drumuri cu sens unic propuse

11,17%7.624 mp

14,81%10.109 mp

PLAN DE SITUATIE SC. 1:1000 [ < IE _ Ş șI i E | =“ j %, < 7 e 4 CA | 1 - a = 2 ui NS pu 848 m 1 e RS = a 3 = 3 25463 5 =, 5 « | < : 3 s 7 _ i | i : i i | i e : | = 1046 m” 5 e n Ş a < = 5 _ op RL Ţ sh | Î 2 EEE < | 5 Î ! n i ț AFIS, STASI HI i ţ | Top 23425/2:23409-23410/2 | | FT PROFL TRANSVERSAL TIP STAN : SC. 1:100 16.00 7.00 SR 1001.00 2.50 04 6.20, MI 2,50, 100 _, 1.00 s a Woluar dsls zona verde parcare acologica rigole asfel Tigală parcare ecologica zona verde trotuar dale e N N BE R EI 5 ET = = dale prefabricate 11 cm = = nisip de rau 4 cm nisip de rau 4 fundatie bâlast 20'dm fundatie balast 20 cm ABIAITISITI NUMELE EMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA FEN TI TI a [BENEFICIAR DUMITROV MARIA - e Ss x Cc VIADESIGN S r. | AMPLASAMENT Timisoara zona Torontal, identificat cu | R.Com. J35/109/20.01.2003 Aleea CF, 403935 cu top 23406; 23407; 23408 P.U.Z DEZVOLTARE ZONE LOCUINTE | == CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE; Timisoara zona Torontal De 620 Azurului nr. 9 Timisoara viadesign_srtyahoo.com sef. proiect: |arh.MA, Zegrea CF, 403895 cu top 23406; 23407; 25408 E | Proiectat | ing. Malita | PLANBA PLAN DE SITUATIE | PLN PROFIL TRANSVERSAL TIP E | arh. MA. Zegrea E g
SAVA
SIMA 2.500 Trotuar Zona verde 1.500" 1.500 3.250 ai | ae | 13.000 Auto 3250 Zona | Blole verde 1.500” 1.500 37.000
P JUMA PROPRETAȚE Trotuar Bilet Zona verde. Auto Auto Zona verde |Blelidta Trotuar Zora| parcare. parcare _ |Zona Protețile lo 2.000 "1006 2.500 3.500 3500 2500 1.000 2.000 1,000 20.000 1.000 Titi REGRETE
TA 1500 1500 3.500 3.500 3.500 3.500 1,500 1,500 22.000
RM Profil Tr sversal 35 -lăţime 1Zm Zona verdp _ a a | ass | 1.500” 1500” 2.000 3500 3500 2000 1.500 fo 1.500 17.000 TA PROPRIETATE
rofil Transversal 40 -lățime 12m TATA PROPRIETATE 2250 "2.000 2.750 2750 2250 12.000
și n d A PROSE

Atasament: A07_-_sz_-_gradinite.pdf

N TEREN STUDIAT

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

P.U.Z.

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

ST RA

DA G

RI GO

RE

BV . C

ET AT

II

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

LEGENDA

Gradinita

Arealul deservit de gradinite R=500mR

=5 00

m

Afterschool

Arealul deservit de afterschool R=500mR

=5 00

m

Limita teritoriului studiat

2 05 ,7 06 .7 2

481,367.06

481,362.87

2 05 ,7 15 .8 3

2 06 ,0 14 .4 2

481,455.802 05 ,9 8 4 .1 0

481,451.882 06 ,0 02 .5 7

481,425.36

STR . TIBR

U LU

I

STR . BISTR

ITA

ST R

. B AR

ZA VA

STR . G

R IG

O R

E ALEXAN D

R ESC

U

STR. CALIMANESTI

STR . TIBR

U LU

I

STR. MIRCEA CEL BATRAN

ST R

. M ES

TE AC

AN U

LU I

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

STR. MIRCEA CEL BATRAN

STR. MIRCEA CEL BATRAN

STR. DRAGOS VODA

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

STR. TULCEA

ST R

. M ES

TE AC

AN U

LU I

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

STR. L T. OVI

DIU B ALEA

STR. CALIMANESTI STR. CALIMANESTI

ST R.

B RA

TE S

STR. CALIMANETI ST R

. M AC

IL O

R

ST R

. M IR

C EA

C EL

B AT

R AN

ST R

. M IR

C EA

C EL

B AT

R IN

STR. MIRCEA CEL BATRIN

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

ST R

. I AN

C U

B R

EZ EA

N U STR. MIRCEA CEL BATRAN

STR. DRAGOS VODA

STR. TULCEA

STR. DRAGOS VODA

STR. MIRCEA CEL BĆTRĆN

ST R.

H ER

TA

STR. VRANCEI

STR . VR

AN C

EI

ST R.

H ER

TA STR. HORIA

STR. HORIA

STR. HORIA

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

ST R.

H ER

TA

STR. CLOSCA

ST R.

P AR

O SE

NI

STR. CRISAN

STR. CRISAN

ST R.

P AR

O SE

NI STR. BARAGANULUI

ST R.

M AC

IL O

R

STR. HORIA

ST R.

P LA

VO SI

N IO

ANS TR

. M AC

IL O

R

STR. CLOSCA

P-TA AVRAM IANCU

P- TA

A VR

AM IA

NC U

STR. HORIA

STR. CLOSCA

B- DU

L CE

TA TI

I

ST R.

P LA

VO SI

N IO

AN

STR. CRISAN

P- TA

A VR

AM IA

NC U

STR. CRISAN

ST R.

M UN

TE NI

EI

P-TA AVRAM IANCU

STR. BARAGANULUI

STR. BARAGANULUI

ST R.

M UN

TE NI

EI

STR. CRISAN

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

STR. BARAGANU

ST R.

BU CO

VIN A

STR. ALMAJULUI

AS

STR. ALMAJULUI

ST R.

S AL

CI EI

STR. FRASINULUI

STR. GHEORGHE LAZAR

STR. FRASINULUI

ST R.

T IM

IS

ST R.

D RO

PI EI

STR. DROPIEI

ST R.

T EI

UL UI

ST R.

L AB

IR IN

T

STR. DROPIEI

STR. DROPIEI

B- DU

L C ET

AT II

ST R.

L AB

IR IN

T

ST R.

T IM

IS

STR. AMFOREI

STR. AMFOREI

ST R.

TI MI

S

B- DU

L C ET

AT II

STR. ALMAJULUI

B-D UL

CE TA

TII

ST R.

LA BIR

IN T

STR. ULMULUI

ST R.

TIM IS

ST R

. L AB

IR IN

T

B-D UL

CE TA

TII

STR . LA

BIR INT

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

ST R.

G RI

GO RE

A LE

XA ND

RE SC

U

STR. CRISAN

STR. CRISAN

STR. BARAGANULUI

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

STR. PLUGARILOR

ST R.

V IS

TU LA

STR. BARAGANULUI

ST R.

P AR

O SE

NI

STR. PLUGARILOR

(STR. BASARABIA) STR. PLUGARILOR

ST R.

C AL

AR AS

I

INTRAREA COSARILOR

ST R.

V IS

TU LA

ST R.

P O

PO VI

CI B

AN AT

EA NU

INTR. OPREGULUI

ST R.

V IS

TU LA

ST R.

P O

PO VI

CI B

AN AT

EA NU

STR. PLUGARILOR

STR. ALMAJULUI

ST R.

M UN

TE NI

EI

ST R.

P AR

O SE

NI

ST R.

BU CO

VIN A

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

ST R.

M UN

TE NI

EI

STR. MEHEDINTI

STR. MEHEDINTI

ST R.

P AR

O SE

NI

ST R.

P AR

O SE

NI

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ST R.

C AL

AR AS

I

ALEEA VIILOR

ALE EA

VIIL OR

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILO

R A LEEA

VIILOR

STR. MEHEDINTI

STR. MEHEDINTI

ST R.

B UC

OV IN

EI

STR. MATEI BASARAB

ST R.

O BO

IU LU

I

STR. MATEI BASARAB

STR. MATEI BASARAB

ST R.

D IR

IJ O

RU LU

I

STR. OPERETEI

ST R.

OP ER

ET EI

ST R.

D IR

IJ O

RU LU

I

ST R.

DIR IJO

RU LU

I

ST R.

B UC

OV IN

EI

ST R.

BU CO

VIN EI

STR. INVATATORULUI

STR. ION VIDU

ST R.

RU BIN

UL UI

STR . BU

COV INE

I STR. ION VIDU

ALE EA

RU BIN

UL UI

ALEEA RUBINULUI

ALEEA RUBINULUI

CALEA TORONTALULUI ST

R. LIE

GE

CALEA TORONTALULUI

STR. ORSOVA

CALEA TORONTALULUI

ST R.

FE LIX

STR. ORSOVA

STR. ORSOVA

ST R.

CU GIR

ST R.

FE LIX

ST R.

FE LIXSTR. DEJ

CALEA TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

STR . GR

IGO RE

ALE XAN

DR ESC

U

STR . GR

IGO RE

ALE XAN

DR ESC

U

Gradinita Tom & Jerry

Bucovina Darinur

Joy

Gradinita Carla Pelz

AFTERSCHOOL Junior KinderClub

AFTERSCHOOL Clubul Muschetarilor

Gradinita Infants Royal Club

AFTERSCHOOL Imalo KinderClub

N

TEREN STUDIAT

STUDIU ZONĂ - LOCALIZARE GRĂDINIȚE1:7500 150-A07

R e 5

Atasament: A08_-_sz_-_medical.pdf

N TEREN STUDIAT

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

P.U.Z.

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

ST RA

DA G

RI GO

RE

BV . C

ET AT

II

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

LEGENDA

Cabinet medical

Arealul deservit de cabinetele medicale R=500m

R= 50

0m

Limita teritoriului studiat

2 05 ,7 06 .7 2

481,367.06

481,362.87

2 05 ,7 15 .8 3

2 06 ,0 14 .4 2

481,455.802 05 ,9 8 4 .1 0

481,451.882 06 ,0 02 .5 7

481,425.36

STR . TIBR

U LU

I

STR . BISTR

ITA

ST R

. B AR

ZA VA

STR . G

R IG

O R

E ALEXAN D

R ESC

U

STR. CALIMANESTI

STR . TIBR

U LU

I

STR. MIRCEA CEL BATRAN

ST R

. M ES

TE AC

AN U

LU I

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

STR. MIRCEA CEL BATRAN

STR. MIRCEA CEL BATRAN

STR. DRAGOS VODA

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

STR. TULCEA

ST R

. M ES

TE AC

AN U

LU I

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

STR. L T. OVI

DIU B ALEA

STR. CALIMANESTI STR. CALIMANESTI

ST R.

B RA

TE S

STR. CALIMANETI ST R

. M AC

IL O

R

ST R

. M IR

C EA

C EL

B AT

R AN

ST R

. M IR

C EA

C EL

B AT

R IN

STR. MIRCEA CEL BATRIN

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

ST R

. I AN

C U

B R

EZ EA

N U STR. MIRCEA CEL BATRAN

STR. DRAGOS VODA

STR. TULCEA

STR. DRAGOS VODA

STR. MIRCEA CEL BĆTRĆN

ST R.

H ER

TA

STR. VRANCEI

STR . VR

AN C

EI

ST R.

H ER

TA STR. HORIA

STR. HORIA

STR. HORIA

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

ST R.

H ER

TA

STR. CLOSCA

ST R.

P AR

O SE

NI

STR. CRISAN

STR. CRISAN

ST R.

P AR

O SE

NI STR. BARAGANULUI

ST R.

M AC

IL O

R

STR. HORIA

ST R.

P LA

VO SI

N IO

ANS TR

. M AC

IL O

R

STR. CLOSCA

P-TA AVRAM IANCU

P- TA

A VR

AM IA

NC U

STR. HORIA

STR. CLOSCA

B- DU

L CE

TA TI

I

ST R.

P LA

VO SI

N IO

AN

STR. CRISAN

P- TA

A VR

AM IA

NC U

STR. CRISAN

ST R.

M UN

TE NI

EI

P-TA AVRAM IANCU

STR. BARAGANULUI

STR. BARAGANULUI

ST R.

M UN

TE NI

EI

STR. CRISAN

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

STR. BARAGANU

ST R.

BU CO

VIN A

STR. ALMAJULUI

AS

STR. ALMAJULUI

ST R.

S AL

CI EI

STR. FRASINULUI

STR. GHEORGHE LAZAR

STR. FRASINULUI

ST R.

T IM

IS

ST R.

D RO

PI EI

STR. DROPIEI

ST R.

T EI

UL UI

ST R.

L AB

IR IN

T

STR. DROPIEI

STR. DROPIEI

B- DU

L C ET

AT II

ST R.

L AB

IR IN

T

ST R.

T IM

IS

STR. AMFOREI

STR. AMFOREI

ST R.

TI MI

S

B- DU

L C ET

AT II

STR. ALMAJULUI

B-D UL

CE TA

TII

ST R.

LA BIR

IN T

STR. ULMULUI

ST R.

TIM IS

ST R

. L AB

IR IN

T

B-D UL

CE TA

TII

STR . LA

BIR INT

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

ST R.

G RI

GO RE

A LE

XA ND

RE SC

U

STR. CRISAN

STR. CRISAN

STR. BARAGANULUI

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

STR. PLUGARILOR

ST R.

V IS

TU LA

STR. BARAGANULUI

ST R.

P AR

O SE

NI

STR. PLUGARILOR

(STR. BASARABIA) STR. PLUGARILOR

ST R.

C AL

AR AS

I

INTRAREA COSARILOR

ST R.

V IS

TU LA

ST R.

P O

PO VI

CI B

AN AT

EA NU

INTR. OPREGULUI

ST R.

V IS

TU LA

ST R.

P O

PO VI

CI B

AN AT

EA NU

STR. PLUGARILOR

STR. ALMAJULUI

ST R.

M UN

TE NI

EI

ST R.

P AR

O SE

NI

ST R.

BU CO

VIN A

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

ST R.

M UN

TE NI

EI

STR. MEHEDINTI

STR. MEHEDINTI

ST R.

P AR

O SE

NI

ST R.

P AR

O SE

NI

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ST R.

C AL

AR AS

I

ALEEA VIILOR

ALE EA

VIIL OR

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILO

R A LEEA

VIILOR

STR. MEHEDINTI

STR. MEHEDINTI

ST R.

B UC

OV IN

EI

STR. MATEI BASARAB

ST R.

O BO

IU LU

I

STR. MATEI BASARAB

STR. MATEI BASARAB

ST R.

D IR

IJ O

RU LU

I

STR. OPERETEI

ST R.

OP ER

ET EI

ST R.

D IR

IJ O

RU LU

I

ST R.

DIR IJO

RU LU

I

ST R.

B UC

OV IN

EI

ST R.

BU CO

VIN EI

STR. INVATATORULUI

STR. ION VIDU

ST R.

RU BIN

UL UI

STR . BU

COV INE

I STR. ION VIDU

ALE EA

RU BIN

UL UI

ALEEA RUBINULUI

ALEEA RUBINULUI

CALEA TORONTALULUI ST

R. LIE

GE

CALEA TORONTALULUI

STR. ORSOVA

CALEA TORONTALULUI

ST R.

FE LIX

STR. ORSOVA

STR. ORSOVA

ST R.

CU GIR

ST R.

FE LIX

ST R.

FE LIXSTR. DEJ

CALEA TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

STR . GR

IGO RE

ALE XAN

DR ESC

U

STR . GR

IGO RE

ALE XAN

DR ESC

U

N

TEREN STUDIAT

STUDIU ZONĂ - LOCALIZARE CABINETE MEDICALE1:7500 150-A08

Atasament: A09_-_EXISTENT.pdf

GSPublisherVersion 348.78.79.100

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel. 228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiari

P.U.Z.

ian. 2017

269 / 2014

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA INCADRAREA IN ZONA SI SITUATIA EXISTENTA

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

A5 74 /1 /6

A574/1/7

A574/1/12/1

2

3

8

A5 74 /1 /5 /2

DE620

canal

48220020 41 00

Nr.C.F./Cad.435096

N r. C. F. /C ad .4 35 09 5

Nr.C.F./Cad.435098

N r. C. F. /C ad .4 08 13 3482100

482200

482100

482200 20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

482000 482000

1

9

A5 74 /1 /5 /1

N r. C. F. /C ad .4 35 09 7

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

87.288 87.511

87.555 87.621

87.668 87.546

87.589

87.594

87.558

87.260

87.137

87.514

87.542 87.184

87.134 87.055

87.102

87.026

86.936

87.527

87.933

88.093

88.296

88.195

88.128

88.072

87.634

86.999

87.003

86.796

86.890

87.004

86.717

86.900

87.410

88.183

88.231

88.362

A574/1/4/2

A574/1/4/1

A574/1/4/3

A574/1/4/4

A574/1/4/11

A574/1/4/14

Ps619

4

5

6

7

S= 80 00 m p

S= 10 00 m p

S= 10 00 m p

86.894

87.397

88.180

88.202

Nr .C .F ./ Ca d. 40 81 32

A5 74 /1 /2 /2

CC 57 4/ 1/ 4/ 9

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

Identic cu

A 5 7 4 / 1 / 1 4

N r.C .F ./ C a d .4 0 3 9 9 5

CC 57 4/ 1/ 4/ 8

DE620

canal

N r.T o p .2 3 4 0 6 ,2 3 4 0 7 ,2 3 4 0 8

A5 74 /1 /3

20 41 00

48210020 40 00

20 40 00

482000

20 41 00

48210020 42 00

48200020 42 00

481900

1

2

3

4

A5 74 /1 /4 /1 3

A574/ 1/ 4/ 6A574/

1/ 4/ 7

A574/ 1/ 4/ 14

C

C

87.261

87.188

87.001 87.320

87.336

87.208 87.101

87.049 87.037

86.716

86.829

86.779

86.678

87.142

87.135

87.305

87.291

87.093

87.285

87.235

87.337

87.301

87.174

87.162

87.195

87.405

87.507

87.864

88.009

87.645

87.406

87.073

86.903

86.806

86.922

87.232

87.451

87.674

87.454

87.743

87.977

88.027

87.007

87.004

86.867

88.194

87.015

A574/1/4/12

A574/1/4/5

A574/1/4/10

N

31.52

17 .21

18 .00

18 .00

17 .00

21 .13

22 .86

9.1 9

16 .80

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

1.7 8

6.00

10.00 6.00

18 .55

9.8 9

19 .26

17 .78

18 .00

18 .00

18 .03

18 .84

19 .26

18 .03

18 .00

18 .00

17 .78

16 .30

11. 65

10.00

21 .08

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

19 .42

8.3 4

18 .00

18 .00

17 .00

10 .87

30 .13

31.77

33.76

12.00 6.00

38.16

6.00

10.00

33.76

33.91

20 .52

33.8633.81

33.8933.50

31.91

29.13

33.76

3.0 0

3.0 0

3.0 0

10.00

3. 00

3.0 0

3.0 0

33.39

16.00

INDICI CARACTERISTICI PUZ PROPUS Locuinte cu dotari si servicii POT max 35% CUT max 0,9 Hmax cornisa 8 m P+1E+M/Er Hmax coama 12 m P+1E+M/Er acoperis unghi 20°- 45°/ terasa

S = 602 mp

P+M

terasa

P+M

PTT 67

PTT 67

PTT 67

PTT 40

PTT 35

PTT 40

PTT 67

PTT 67

PTT 73

PTT 67

Ve

Ve

Ve

Liu

Liu

Liu

1 A: 296 m2

2 A: 611 m2

3 A: 608 m2

4 A: 608 m2

5 A: 608 m2

6 A: 608 m2

7 A: 679 m2

8 A: 679 m2

9 A: 609 m2

10 A: 608 m2

11 A: 608 m2

12 A: 600 m2

13 A: 600 m2

14 A: 362 m2

15 A: 842 m2

16 A: 508 m2

17 A: 540 m2

19 A: 572 m2

20 A: 569 m2

18 A: 572 m2

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z. aprobat LIMITE LIMITE DE PROPRIETATE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA ZONA / FUNCTIUNI PROPUSE FOLOSINTA TERENURILOR LOCUINTE Liu ZONA DE CONSTRUIBILITATE SPATII VERZI Ve CANAL EXISTENT, IN PROPRIETATEA PRIVATA A DETINATORILOR DE TERENURI INVECINATE CAI DE COMUNICATIE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE DRUMURI PROPUSE ZONE DE PROTECTIE CULOAR DE PROTECTIE LEA 110KW- 37M UTILITATI LEA 110KW EXISTENT

DE575

A574

A576

DE561

ELEV

A574/1/9 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/10 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/11 S_T.P. Nr.23974/75 = 6400mp

S_mas.=6400mp

S_mas.=10000mp

S_mas.=10000mp

A574/1/15 S_T.P. Nr.23974/63 = 10800mp

S_mas.=10800mp

A574/1/16 S_T.P. Nr.19990/8 = 2000mp

S_mas.=2000mp

A574/1/17 S_T.P. Nr.19990/4 = 6800mp S_mas.=***mp

A574/1/4

S_T.P. Nr.23974/62 = 12400mp S_mas.=12695.5480mp

A574/1/7 S_T.P. Nr.19990/22 = 10000mp

S_mas.=10000mp

S_ m as .= 11 00 m p

A574/1/2/1 S_T.P. Nr.28459/16 = 7900mp

S_mas.=7900mp

A574/1/1 S_T.P. Nr.19990/4 = 16100mp

S_mas.=19119mp

A574/1/4(8) S_T.P. Nr.23974/86 = 10000mp

S_mas.=14184.3049mp

Nr.Top. 23419,23420 S_C.F. = 8117mp

S_mas.=2664.5126mp

S_act = 5500mp

A574/1/12/2 S_act = 5500mp

DE575

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2,

S teren=10.000m

PUZ APROBAT CU HCL NR. 154/2015 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 35 %; CUT max = 0.9; Regim de înălţime maxim S+P+E+M/Er

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1.6; Regim de înălţime maxim S+P+2E+M/Er

Valabil pana la aprobarea PUG

PUZ APROBAT CU HCL NR. 355/2006 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+2E;

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+3E

Valabil 10 ani

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, S teren=5.000m

REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1:1000

PROFILE STRADALE (cf. PUG et. 3)

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000m

Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGLEMENTARI URBANISTICE

02A

1:1000

INCADRARE IN PUG TIMISOARA etapa 3 SC. 1:10000

Bilant teritorial Existent Propus % Suprafata teren 15.000 m2 15000 m2 100,00 Circulatii, spatii verzi de aliniament - 3316 m2 22.11 Locuinte, dotari si servicii - 10184 m2 67.89 Spatii verzi - 1500 m2 10.00 (Canal mentinut in zona de spatii verzi, in proprietate privata 636 m2)

P .U

.D . -

L O

C U

IN TE

C O

LE C

TI V

E S

I F U

N C

TI U

N I C

O M

P LE

M E

N TA

R E

Ti

m is

oa ra

, a

le ea

V IIL

O R

- st

r. G

R . A

LE X

A N

D R

E S

C U

INCADRARE IN ZONA

proiect

plansa

beneficiar

adresa

faza

proiect nr.

s.r.ls.c.

Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/ fax 0256/ 294218, e-mail [email protected]

aleea VIILOR - str. GR. ALEXANDRESCU

aug 2007

218/2007

P.U.D.

TORNOREANU EVGHENIA P.U.D.- Locuinte colective si functiuni complementare

arh. Radu GOLUMBASEF PROIECT

DESENAT

PROIECTAT

arh. Silvia CRISAN arh. Silvia CRISAN arh. Radu GOLUMBA

pi v.

A

A

ate lier

baz.

punct control Ate liere

Ate liere

Hala rep

arat ii

birouri

A

m

atel iere

B B

A

cos

depozit

A

A m

platforma beton dep

ozit

m

cos

A

cond A

ateliere

centrala termica

bazin

bazin

bazin

bazin

birouri

P.S.I. birouri

ALE EA VIILOR

43

19

21

ALEEA VIILOR

ALE EA VIILOR

parcare

S.C. AUTOHTON TIM S.R.L.

AGRO TRANSPORT

S.C. BERG BANAT S.A.

Cimitir Ortodox Roman

1.40

45.00

18.50

88.5088.51

10.00

10. 00

80. 26

5.0 0

18.50

5.00

lim ita de

proprietate

lim ita

m ax

im a d

e

im pla

ma nta

re a c

on str

uc tiilo

r

zona rezervata pentru drum propus in etapa a II-a

C.F. 134258 cu nr. cad. Cc 576/23/2, 576/23/3 Suprafata totala teren = 17 100 mp P.O.T maxim propus - locuinte = 35% P.O.T maxim propus - funct . complementare = 45% C.U.T maxim propus - suprateran = 3.0 C.U.T maxim propus = 4.0 Regim de inaltime maxim propus = S+P+10E+Er

C3 9

C4 0

C4 1

C4 2

hm 7

hm 8

hm 9

Km 2+0

00

acces auto propus

acc es

aut o

pro pus

str. Grig

ore Ale

xan dre

scu

S+ P+

10 E+

Er

87.36

89.12

87.53

87.27

87.31

85.69

87.4287.34

87.28

87.31

87.38

87.54 87.73

87.63

87.85

87.94

87.85 88.27 88.47

87.98

88.33 88.28

88.18

88.47

88.32

88.37

88.51 88.54

88.42

88.34

88.44 88.37

88.28 88.1287.76

88.08 87.6588.06

88.05 88.16

88.38

88.07 88.5688.55

88.58 88.5688.5788.56

88.22 88.6088.5788.57

88.83

88.56

88.5588.56

88.44 88.40

88.4988.39 88.48

88.25 88.0387.61

88.06

88.0387.6388.11

88.07 87.97

87.90

87.83

87.93

87.85 87.48 87.95

87.67

S+ P+

8E +E

r

87.67 86.00

88.00

87.77

87.99 87.54

87.56

88.00 87.81

87.94

87.74

90.18

87.57

88.2787.44 87.34

87.00

87.18

87.59

87.95

87.74

87.65

87.71

87.79

87.98

88.22

88.04

88.34

88.35

88.02

88.11

88.20

87.51

87.54

87.58

87.56

87.38

88.03

88.26 88.37

87.68

87.47

87.40

87.05

87.1187.32

87.53 87.50

87.46 87.41

87.46

87.46

87.37

87.4487.44

87.27 87.26

87.38 87.42

87.29 85.62 87.21

87.18

87.43

87.52

87.14

87.48 87.45

87.52

87.41

87.40 87.57 87.37 87.63 87.37

87.46 87.60

87.45

87.54 87.76

87.74 87.75

87.62

87.42

87.64 87.68

87.53 86.00

86.10

87.3787.0585.94 87.3087.47

87.57 87.74 87.82

87.86

88.02 87.96

88.50 88.03

88.06 87.85

87.60 87.94 87.89

87.91

88.5588.4488.41 88.24

87.73

87.39 85.88 87.6687.85

87.82

87.68 87.68

87.5885.70 87.17

86.96 85.7987.7987.9887.55

87.5787.42 87.42

87.2987.50 87.50

87.42 87.38

85.7187.01

87.07 85.65

87.4487.48 87.51 87.4787.36

87.25 87.47

87.5287.48 87.36

87.19

87.50 87.41 87.4887.49

87.43 87.37 87.14

87.2487.42 87.3887.25

85.6387.30

87.23

87.20 85.6587.3687.45

87.45

87.03

87.1187.32 87.33

87.3487.3187.36

87.24 85.62

87.03

87.37 85.91

A576/4

A576/3

A576/1

DE561 - 4m

87.29

DE 57

5 - 4

m Hc

n 56

2

C

G

G

C

C

C

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

zv

cimitir

st r.

G rig

or e

Al ex

an dr

es cu

CC576/23/2;576/23/3

CC576/23/1/1

A576/23/1/2

aleea Viilor

BILANT TERITORIAL

Suprafata amplasament

Zona alei in incinta, accese, parcari Zona spatii verzi si recreere

17 100

-

-

-

-

-

-

100%

min 10% min 2 mp/ locuitor

26,90%

17 100

4 600

Existent Propus

mp % mp %

max. 7 695

4 805

max. 35%-locuinte max. 45%-funct. complementare

Zona ocupata cu cladiri de locuinte colective, birouri, servicii, comert

- interdictie de construire protectie LEA 110kv

-limita de proprietate = limita zonei reglementate -cladiri existente

-strazi cu circulatie auto existente

LEGENDA

-LEA 110kv

-limita maxima de implantare a constructiilor

-zona de implantare a cladirii

-zona pentru locuinte si functiuni complementare (peste P+2E)

-acces pietonal/ auto propus

-cote de nivel (teren natural)

-limite de proprietate conf. C.F.

-zona cu interdictie de construire (necesara pentru drum propus in etapa a II-a)

87.69

PLAN - REGLEMENTARI URBANEsc. 1: 1000

pl. nr. 03A

37.00

18.50

18.50

37.00

18.50

18.50

18.50

18.50

18.50

18.50

37.00

37.00

5.00 5.00

403719

416798

435095

435097

434842

422696

431413

429793

406959

412041

429393

401155

438644

438643

411573

405218

407760

408132

408133

406065

438350

CF . 4

41 47

4

To p.

44 14

74

441473

441472

441471 441470

441469

441468

441467

441466

441465

441464

415272

438351

407904

408108

408411

437234

442591

442590

442523

414240

424627

424624

440480

NR.CF. 432043

406065-C1

414240-C1

414240-C2

415272-C1

416798-C1

403719-C1

401155-C8

401155-C9

401155-C10401155-C11 401155-C12

401155-C14

401155-C15

401155-C16

401155-C17

401155-C18

401155-C19

401155-C20

401155-C21

401155-C22

401155-C23

401155-C24

401155-C26

401155-C27

401155-C28

401155-C30

412041-C3

422696-C1

434842-C1

406959-C2

438643-C5

438644-C2

438644-C3

438644-C4

438644-C6

415272-C2

437234-C2

437234-C3

424627-C1

CF NR.:435120

A 574/1/2/1

Scf.=10792 mp

87.126

87.335 87.385

87.569

87.297 87.290

86.792

87.145 87.15087.061

87.240 87.102

87.188

87.329

87.071

87.033 87.286

87.358 86.836

87.311 87.515

86.8 57

87.515 87.467

86.462 86.62486

.73 9

87.553

87.161

87.170

86.470

86.495

87.008

87.617

87.662 87.477

87.576

87.529 87.528

87.464

87.506 87.627

87.558 87.688

87.773

87 .35

5

87.184

87.273 87.317

87 .40

2

87.382 87.223

86.980 87.725

87.298

87.328

87.153

87.624 87.423

87.63687 .46

2

87.561

87. 434

87.798

87.724

87 .32

087.177

87.104

87.183

87.134

87.121

87.217

87.250

87.278

87.153

87.740

87.175

86.687

86.888

87.790

87.540

87.584

87 .55

2 87

.61 1

87 .66

9

87.617

87 .66

1

87.69287.783 87.727

87.714 87.718

87.655

87.678 87.687

87.659 87.605

87.659

87 .38

4

85.92687 .54

3

87.477 87.683

87.268

87.25987.221

87.314

87.253

87.444

87.163

87.264

87.271

87.383

87.426

87.281

87.347

87.596

87.912

87.408

87.398

87.294

87.161

87.753

87.688 87.680

87.691

87.808

87.755 87.411

87 .57

8

87.591

87.268

87.548

87.528

87.741

87.722

87.635

87.664

87.622

87.572 87.619

87.773

87.844

87.589 87.588

87.329 87.31187.322

87.688

87.588

87.709

87.681

87.666

87.602

87.450

87.754

87.669

87.957 87.966

87.789 87.846

87.926

87.909

87.913

87.840

87.879

88.006

87.999

87.871

87.655

87.467 87.421

87.855

87.594

87.511

88.015 88.007

88.012 88.070

88.054

87.986

87.747

87.999

87.884

87.770 87.981

88.088

89.793

88.409

88.416

88.079 88.137

88.050

dr um

a sfa

lt

drum asfalt

drum asfalt

Z. V.

Z. V.

Z. V.

Z. V.

Z. V.

Z. V.

dr um

p am

an t

PL AT

FO RM

A

casa

FU ND

AT IE

DR UM

B ET

O N

B ET

O N

C

CF NR.:432044 Scf.=16100 mp

CF NR.:432041 Scf.=15644 mp

CF NR.:442458 Scf.=10631 mp

CF NR.:442456 Scf.=6300 mp

CF NR

.:4 081

45

Scf.=6800 mp

CF NR.:431301

S=3716 mp

87.529 87.465

87.357

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.162

87.169

87.280

87.337

87.176 87.181

87.057

87.065

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.237

87.228

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

86.962

86.982

86.784

87.173

87.663

87.542

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

87.529 87.465

87.357

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.162

87.169

87.280

87.337

87.176 87.181

87.057

87.065

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.237

87.584

87.228

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

86.962

86.982

86.784

87.173

87.663

87.542

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

87.529 87.465

87.409

87.357

86.316

87.464

87.440

87.436

86.878

86.640

87.594

87.623

87.175

87.164

87.304

87.364

86.877

86.816

86.834

87.169

87.280

87.337

87.176

87.181

87.057

87.065

87.002

87.043

87.129

87.255 87.315

87.359 87.371

87.380 87.414

86.709

86.983

87.361

87.011

86.881

86.723

86.648

86.546

86.638

86.979

87.033

87.523

87.481

87.214

87.130

86.784

86.918

87.050

87.150

87.265

87.415 87.188

87.244

87.446

87.067

87.222

87.237

87.228 85.934

85.973

86.111

85.965

85.938

86.064 86.465

87.325

87.380

87.334

87.121

86.962

86.98286.957

87.337

86.784

87.173

87.663

87.542

87.221

87.268

89.079

87.125

87.369

87.238

87.214

87.071

87.372

87.340

87.289

87.185

87.143

85.740

85.734

85.907

85.927

85.831

86.197

86.161

86.353 86.681

86.812

86.435

87.193

87.727 87.932

85.825

85.963

85.929

85.965

86.109

86.097

86.26186.959

86.915

87.067

87.034

87.048

87.037

87.298

87.289

86.539

86.748

86.546

86.550

86.653

86.532

87.160

87.28487.193 87.071

86.393

86.280

86.677

86.307

85.270

86.407

89.170 89.143

86.837

83.415

86.890

86.988

87.151 87.161

85.933 85.836

86.879

86.390

86.926 87.191

87.174 87.043

87 .08

5

86.916

87.028

86.915

87.105

87.195 86.573

88.944

86.980

86.779 86.840

86.793

87.142

87.193

90.23787.32287.293

87.111

87.476

86.743 85.203

86.934

87.786

87.770

87.524

87.269

87.773

87.156

88.192

87.737

87.969

86.965 86.636

86.87286.876

86.696

86.699

87.315

87.495

87.543

87.798

87.422

86.986

87.841

88.015

87.31487.479

87.823

88.044

87.467

88.239 88.086

88.045

87.867

87.874 87.533

87.525

87.718

87.55787.567

87.909

88.063 88.225

88.273

88.100

88.515

88.025

87.975

88.140 88.094

88.107 88.029

88.359 88.311

86.451

87.462 87.916

88.205 88.176

88.194 88.223

88.195

88.176 88.284

88.270

88.015

86.915

87.298

87.289

86.915

87.298

87.289

86.915

87.298

87.289

87.683

87.061

87.030

87.044

87.031

De 575-4m

st r.

G . A

le xa

nd re

sc u

- n r.t

op . 2

20 36

H Cn

5 62

D e

56 4

drum asfalt

dr um

a sfa

lt

DE620-4m

CF 401155 nr. cad.401155

dr um

a sfa

lt Z.

V.

CANAL

CANAL

drum piatra

drum piatradrum pamant

PLATFORMA BETON

TROTUAR BETON

TROTUAR BETON

De 5

75

DRUM PIATRA

A

H

H

H

H

H

576/4

576/3

576/5

576/6

576/22

576/23

576/7

576/20

576/21

576/8

576/19

C

C

C

C

C

C

C

C

H

C

C

C

A

48190020 42

00

48190020 43

00

48190020 44

00

48200020 42

00

48200020 43

00

48200020 44

00

4819002 04 55 0

4819002 04 60 0

st r.

G . A

le xa

nd re

sc u

- n r.t

op . 2

20 36

De 575-4m

De 575-4m

DE620-4m

DE620-4m

HC n 5

62

H Cn

5 62

H Cn

5 62

Intrarea Cosarilor

St r. P

etr u V

int ilă

Intrarea Cincinat Pavelescu

PUZ „Zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 248/2017 regim de inaltime max. S/D+P+1E+Er/M

PUZ - locuințe și funcț. complementare aprobat cu HCL 355/2006 regim de inaltime max: P+2E - locuințe P+3E - funcțiuni complementare

PUZ „Dezvoltare zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 154/2015 regim de inaltime max: S+P+1E+M/Er locuințe S+P+2E+M/Er locuințe și funcț. complementare

De 575-4m

PUD aprobat cu HCL 175/2004 regim de inaltime max: P+M locuințe P+1E+M dotări și servicii

PUZ „Locuințe colective și funcț. complementare” aprobat cu HCL 499/2007 regim de inaltime max: S+P+8E - S+P+10E

PUZ „Zonă locuințe și funcț. complementare” aprobat cu HCL 248/2017 regim de inaltime max. S/D+P+1E+Er/M

St r.

Pe tru

V int

ilă

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

LE A 1

10k V

Sc f.=

200 0 m

p

10

11

9

8

7

6

5

4 3

2 6

12

10

9

8 7

6

5

4

2

1

5

4

3

2

3

10

9

8

7

6

5

3

2

1

1

39

38

37

36

34

33

32

35

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22 21

20 19

18

17

15

14

13

11

1

16

8 7

40

12

4

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015 PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare,

amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire " S.C. RIPS S.R.L. Saracin Razvan

CF.NR.:439108 Nr.top.: 23400;23399;23998/2;23401/2/5

CF .N

R. :4

39 10

8 N

r.t op

.: 23

40 0;

23 39

9; 23

99 8/

2; 23

40 1/

2/ 5

CF :4

19 95

6

CF. 411724

Top. A574/1/4/14

HCn 562

HCn 562

HCn 562

H C

n 562

HCn 562

LE A

M T

20 kV

LE A

M T

20 kV

LE S

M T

20 kV

LE S

M T

20 kV

LE S

M T

20 kV

28. 01

76. 73

46.36

39. 01

33. 25

29. 24

6.0 1

102.44

19.41

18.29

25.18

54 .7

3

17.30

59 .7

1

8.12

34 .6

0 31.11

60 .7

5

58.43

119.22

44.11

26.73

17.29

21.40

21.81

45.77

30.27

6.57

5.1 5

7.06

7.66

18.36

20.41

15.98

16.51

27.88

23.51

32.89

68.50

19. 22

102 .7356.18

19.40

103 .49

71 .9

6

55 .7

0

22 .9

0

49 .3

1

4. 00

17.22

207.64

187.37

183.34 8. 83

28 .2

9

21 .77

21 .24

17 .98

55 .44

4.9 3

8.05

61.80

14.328.7 2

35.33

18.13

46. 59

145.34

49 .6

0

7.56

34.88

13.40

13.30

29.31

28.47

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

octombrie 2017arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat: Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Klimenko Corina, Loș Cornelia, Bălășiu Gheorghe și Bălaș Elena

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

A.O.

C2 atelier+garaj

Cc Ds Cc Ag Cc

C4 B CcC1

C2 C5

Cp Cp

Hc CpS

T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

Ag Ag Cp

Hs

Hs

De

Hc Cp

C22

C23

C26

B

atelier

termopan

centrala

casa pompa

magazie

atelier sticla

Cc

Cp

C1

C24

C25

C27

B

B

garaj

atelier

lemn

Cc

Cp Cat

Cp

Ds

C1 BB

mobila magazie

magazie+sopron

magazie

Cpc

Cc

Cp

C3

C4 C5

C7

A m

A

1 7 4

Cp

Dtr

Cp

Cpc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

C3

C4 C3

C3

C2 C2

C3

C1

C2

C1

C2

C7

B gj B gj

B

B

B

B

B

4

6

B

B

C4 C5

m

m

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

Ag Ag

Cc

Ag

Cc

C3

C5

C2

C3C4 C2

C7 C6

C1

C1

C8

C1 C4

C1

C1 C3

C1

C2

B

B m

B

B B gj

B gj B

D

A

B

B

Ds

Dtr

Dtr

9

16

10

8

7

14 12

INTR. COŞARILOR

Ag

Ag Ag

Cc

Cc

Ag

Ag

Ag

C4

C3

B

C

C1

Cc

Ag

Cc

Cc Ag

Cc

C2

C3

C1

C2

C1

C1

B

C

B

B C

B D

Dtr

Dtr

Dtr

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

Cp

Cp

1 0

1 01

1

1 2

1 41

5

9

1 1 A

1 3

casa

P+1 terasa C2

C3

C8

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc

C2C3

C2

C3

C1

C1 C2

C2

gj

A1

D

B B m

B gj

Ag

Garaj

Ag

Cc Cc

C1

C2

B m

A

Dtr

C

1 B

terasa

C3

Cp

Cp

Dtr

C20 C21

mag.

C8 C9 C10

C11 C30

B

magazie terasa

magazie+sopron

magazie+sopron

mag.

mag.

Hc

Hc

Cp

Dtr

C12 C13

C14

C15

C16

C18

C19 C29

B

B

B

atelier

pompa apa

P

De Cp

Cp

C2 C6wc

M

Cd

Cp

Cp

Dtr

Cc Ag

Ag

C1

C2C1

C2

C3C4

C3

C4

C6

78

Ag Ag

Cc

Cc

C2

C5

C1

C2

C5

C2 Ag

Ag

Ag

C3

C4 buc. vara

sp. tehnic

garaj

piscina

C4 C5

C6

C7

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C1 C2

C2C3

C1

C2 C1 C4 C6

C3

C5

C1

C2

C2

C3 C1

C7

Dtr

Cp Cp

Cp

Hc

Hc

HcCpCpgaraj

Cc

Cc

Ag

Cc

C1

C1

C1

C1

C4

C2 C4

C1

C2

B

B

B m

B gj

Dtr

Cp Cp

Cp CpHc

Hc Hc

Hc

HcCp Cp

Cp Cp

Cp Cp

Dtr Hc

Hc Hc

Hc

Hc

CpCp Cp Cp Cp

Cp CpCp

Cp

Dtr

Ds 4

1

STR. MARTIR CORNELP

Cc

Vh

Ag

C1 C2

C3 B

B1

B

HcCpCp

Cp

Cp

2

P+M

Hs

P

Hs

Hs

P

Cp

Cp

platforma beton Hc

Hc

Hc Hc

C4

C5

C6 C7

B

B

M

B

magazie

De

Hc

Cp

C17casa pompe P

P

Hc

De

Cp

Cp

Cp

Ag

C1

PCc

80

82

84

Ag

Cc

C2

C3

C5

C6

C7

C8

P

P

P

P

P+E

Ag

Ag

Cc

Ag

Ag

Dtr

C4

C3

C5

P+MCc C1

Cc

Dtr

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C4

C1

C3

C2 C1

C2

C3 C1

C2 C2

A

A

gj

P+M

Dtr

Dtr

Dtr

DtrCp

Cp

Dtr

Cp

Cp

Cp Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

2 2

3 7

3 9

20

2 4

3 3

2 6

S T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

C4

Ag

Cc

C6 C4

C2

C3

C1

C2

C

C3

B gj

A

D

D

Hs

Hs

Hs

P Np

Hc

Cp

P

Dtr

Np

B

Hc

C32

P

A

Cp

86

88

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C2

P+1E

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

C1 P+M

33/A

33/A

Cc

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc Cc

C1

C2

C1C2

C3

C2 C1

C1 C2

gj

B m

B

B B

B

Cp

Cp

Cp Cp

Hc

Cp

Dtr

Cp

49

41

4 3

C1

C3 Birouri administrative

veranda

Cantar

Magazii

Grup sanitar

Corp tehnic

Atelier productie

Garaj

Atelier productie

Chiosc

C4

C5 C6 C7

C8

Cc

C1 C2 A1

B

CpCpHc

Pdt

P

Hs

N

Hs

N

P

P

C31

B

A

C1

C2

Cp

12 1C

Cp

Cp

Cp

Ag

90

92

94

S T R

. G R

IG O

R E

A LE

X A

N D

R E

S C

U

Cc

Cc

P+M C1

C2

25/A

H c

Ag

Dtr

Cp

51

A LE

E A V

IILO R

Hs

A

F

Cc

Pdt

A

A

P+1E

Casa C1

Cc

Cp

Cp

Cp

Cc

C4

B

C2 4

anexa

96

Ag

Cc

C1

C1

C2 C3

A

B

Cp

Cp

25

casa

terasa

casa

anexa

A LE

E A V

IILO R

ST R.

P ET

RU V

IN TI

1

A

A

A

A

A

A

A

A

24A

Ds

Ds

Dtr Cp

Cp

Hc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

IN TR

. C IN

C IN

A T P

A V E LE

S C UCasa

garaj

P

P+1E

C1

C2

3

11

terasa

5 C2

C1

Cc

Cc

Ds

3

5 A

A

A A

A

Ds

A

A

A

A

A A

A

F

F

Ds

Cp

Dtr Cc

A LE

E A V

IILO R

C18

C22

24

ateliere

hala reparatii

punct control

bazin

Atelier reparatii I

cantar

C13C15

C19

C29

ateliere

Cind

C1

C2

C1

C3

C37

C49

C50 Atelier S1A 200

Cind

Dtr

C

A Cc

Cc

Cc

Ds P+M

7

9

C1

Cc

piscina

terasa

A

A

ST R.

P ET

RU V

IN TI

A

A

A

A

F

Pdt

Cp

Dtr

C2C5 C12 C14

B

C1

C2

C3

Birouri

Depozit materiale

garaj

Cind Ccom

C4

C1 HALA

Grup sanitar

Ccom

Cp

C1 Atelier vopsitorie

Cind

Cind

Co

A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: 2000

Serviciul Terenuri, Banca de Date

ca referinţă pentru lucrări în continuare

Data 25.04.2017

EDITIE 2015

Urbană şi Cadastru

N

N

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

150-A01Încadrare în teritoriu, fotografii existent

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR. ALEXANDRESCU

GR. ALEXANDRESCU

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

ST RA

DA G

RI GO

RE

BV . C

ET AT

II

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

PL AN

D E

SI TU

AT IE

- ZO

NA S

TU DI

AT A

CETATE

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 442456

1 204425,569 481876,096 2 204461,518 481905,729 3 204479,497 481883,657 4 204488,771 481872,308 5 204498,046 481860,960 6 204506,450 481850,647 7 204514,916 481840,257 8 204537,023 481813,272 9 204541,801 481807,409 10 204517,976 481763,910

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 435120, CF 432044, CF 408145, CF 432043

1 204362,376 481849,785 2 204346,118 481855,699 3 204322,712 481800,773 4 204315,221 481803,896 5 204302,003 481771,919 6 204330,446 481759,328 7 204307,284 481703,165 8 204264,575 481743,044 9 204181,742 481828,789 10 204150,847 481860,276 11 204173,113 481877,267 12 204182,941 481865,157 13 204194,461 481852,236 14 204203,667 481830,603 15 204217,172 481806,211 16 204228,237 481793,951 17 204238,823 481781,983 18 204251,070 481765,658 19 204260,743 481750,051 20 204265,528 481744,070 21 204270,723 481739,295 22 204274,643 481742,637 23 204270,529 481747,755 24 204254,851 481773,653 25 204226,637 481809,687 26 204215,194 481828,255 27 204207,717 481848,303 28 204198,343 481862,834 29 204188,815 481872,501 30 204180,073 481882,350 31 204240,960 481929,040 32 204210,594 481964,064 33 204240,397 481989,236 34 204265,802 482010,693 35 204288,138 482029,558 36 204292,729 482033,436 37 204356,166 481953,000 38 204368,180 481937,756 39 204380,425 481924,164 40 204385,345 481899,466

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 442458

1 204386,913 481916,735 2 3 4 5 6 7 8

204388,942 481895,707 204370,759 481849,877 204489,886 481705,252 204501,167 481723,876

204518,929 481756,461

204389,339 481899,689

204514,714 481748,693

COORDONATE PUNCTE CONTUR CF 432041

1 204478,880 481687,081 2 204468,973 481672,080 3 204429,689 481632,955 4 204426,302 481629,369 5 204420,144 481634,549 6 204372,079 481673,396 7 204360,491 481681,804 8 204354,529 481675,446 9 204328,298 481699,112 10 204314,105 481710,398 11 12

204341,774 481776,826 204362,315 481828,596

LIMITA TERITORIU STUDIAT LIMITA DE PROPRIETATE

CONTUR PUZ APROBATE CU HCL LIMITA JURIDICA IMOBILE CONTUR DRUMURI CONFORM RIDICARII TOPOGRAFICE

C

A

H

TRASEU LEA 110kV conf. Aviz Enel 244503453/27.11.2018

CAMIN DE VIZITARE APA

PLUVIAL

CAMIN DE VIZITARE CANAL AERISIRE GAZ HIDRANT

STALP LEA - MARE TENSIUNE STALP LEA - MEDIE TENSIUNE

PODET ACCES

ARBORI

DRUM DE EXPLOATAREDe 575

CANAL DE DESECAREHCn 562

PARCELA JURIDICA STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU

ZONA DE PROTECTIE LEA 110 kV - 18.50m

CONSTRUCTII EXISTENTE

ZONIFICARE EXISTENT ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P...P+2 EXISTENTA

ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PESTE P+2 PROPUSĂ Conform PUZ aprobat cu HCL 499/2007

ZONA SERVICII EXISTENTA

ZONA UNITATI AGRICOLE EXISTENTA

CAROSABIL EXISTENT

ZONA UNITATI INDUSTRIALE EXISTENTA

ZONA DEPOZITARE EXISTENTA

87.071 COTE DE NIVEL RIDICARE TOPOGRAFICA

48190020 42

00

CAROIAJ

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015 PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare, amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire " S.C. RIPS S.R.L., Saracin Razvan

TRASEU LEA 20kV conf. Aviz Enel 244503453/27.11.2018 TRASEU LES 20kV conf. Aviz Enel 244503453/27.11.2018 TRASEU REȚEA GAZE conf. Aviz DelgazGrid 4519/11.12.2018

RETEA ALIMENTARE CU APA conf. Aviz Aquatim 24099/12.11.2018 RETEA CANALIZARE conf. Aviz Aquatim 24099/12.11.2018

ZONA DE PROTECTIE LEA MT 20 kV - 5,00m

N

1:1000 SITUAȚIA EXISTENTĂ 150 - A09

LEGENDA:

PLAN DE SITUATIE SC. 1:1000 [ < IE _ Ş șI i E | =“ j %, < 7 e 4 CA | 1 - a = 2 ui NS pu 848 m 1 e RS = a 3 = 3 25463 5 =, 5 « | < : 3 s 7 _ i | i : i i | i e : | = 1046 m” 5 e n Ş a < = 5 _ op RL Ţ sh | Î 2 EEE < | 5 Î ! n i ț AFIS, STASI HI i ţ | Top 23425/2:23409-23410/2 | | FT PROFL TRANSVERSAL TIP STAN : SC. 1:100 16.00 7.00 SR 1001.00 2.50 04 6.20, MI 2,50, 100 _, 1.00 s a Woluar dsls zona verde parcare acologica rigole asfel Tigală parcare ecologica zona verde trotuar dale e N N BE R EI 5 ET = = dale prefabricate 11 cm = = nisip de rau 4 cm nisip de rau 4 fundatie bâlast 20'dm fundatie balast 20 cm ABIAITISITI NUMELE EMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA FEN TI TI a [BENEFICIAR DUMITROV MARIA - e Ss x Cc VIADESIGN S r. | AMPLASAMENT Timisoara zona Torontal, identificat cu | R.Com. J35/109/20.01.2003 Aleea CF, 403935 cu top 23406; 23407; 23408 P.U.Z DEZVOLTARE ZONE LOCUINTE | == CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE; Timisoara zona Torontal De 620 Azurului nr. 9 Timisoara viadesign_srtyahoo.com sef. proiect: |arh.MA, Zegrea CF, 403895 cu top 23406; 23407; 25408 E | Proiectat | ing. Malita | PLANBA PLAN DE SITUATIE | PLN PROFIL TRANSVERSAL TIP E | arh. MA. Zegrea E g
SAVA
SIMA 2.500 Trotuar Zona verde 1.500" 1.500 3.250 ai | ae | 13.000 Auto 3250 Zona | Blole verde 1.500” 1.500 37.000
P JUMA PROPRETAȚE Trotuar Bilet Zona verde. Auto Auto Zona verde |Blelidta Trotuar Zora| parcare. parcare _ |Zona Protețile lo 2.000 "1006 2.500 3.500 3500 2500 1.000 2.000 1,000 20.000 1.000 Titi REGRETE
TA 1500 1500 3.500 3.500 3.500 3.500 1,500 1,500 22.000
RM Profil Tr sversal 35 -lăţime 1Zm Zona verdp _ a a | ass | 1.500” 1500” 2.000 3500 3500 2000 1.500 fo 1.500 17.000 TA PROPRIETATE
rofil Transversal 40 -lățime 12m TATA PROPRIETATE 2250 "2.000 2.750 2750 2250 12.000
și n d A PROSE

Atasament: A04_-_masterplan.pdf

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

N

PREVEDERI MASTERPLAN 2012

POLITICA 4, PROGRAM 1,2: REȚEA APĂ POTABILĂ, REȚEA CANALIZARE POLITICA 4, PROGRAM 3: TRANSPORT MOTORIZAT INDIVIDUAL

POLITICA 4, PROGRAM 4: TRAFIC NEMOTORIZAT, TRASEE VELO ȘI PIETONALE POLITICA 5, PROGRAM 2: CREȘTEREA CALITĂȚII REȚELEI DE SPAȚII VERZI

150-A04

, 1 = 1 1 Nota: Materialele grafice con tinute în acest matirial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealele descrise în această fază nu au caracter de reglementare de urbanism, 7 tm 500 Tkm
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
LI Piste velo - agrement + / conectivitate rapida RI Piste velo - turism + spatii urbane Piste velo - nectivitate cu zona centrala *| Puncte de atractivitate
Piste velo, SI 7
Asigurarea unui câi i RU Asigurarea unor trasee verzi, 1 1 / Nola: Matorialoe grafice can ținute în acest matofial sunt orientative și pot suferi moiicări. Aroalole descrise în această fază nu au caracier de roglomentare do urbanism. 1 de al zonei si a suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare tm 500m —Tkm 25km
Fr
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
prafetsi do spalii'v raportat la denisitatea:zonei de referinta ” Spatii urbane 'area necesarului de spatii:
Asigurarea unui câi i RU Asigurarea unor trasee verzi, 1 1 / Nola: Matorialoe grafice can ținute în acest matofial sunt orientative și pot suferi moiicări. Aroalole descrise în această fază nu au caracier de roglomentare do urbanism. 1 de al zonei si a suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare tm 500m —Tkm 25km
Fr
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
prafetsi do spalii'v raportat la denisitatea:zonei de referinta ” Spatii urbane 'area necesarului de spatii:
Program d: extindere retele ajifnenire cu apa Prograni 2: extindere retele de canalizare 7 Nota: Matorialele grafice canținute în acest matefial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealelo descrise în această fază nu du caracter de reglomentare de urbanism. m 500m Tkm 25km a-
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
Program 1: eompletăre retele de alimentare cu apa Program 2: completare retele de canălizare Program 2: completare retele de canalizare
FE 5 le N
Lea) 09
Gara de ESI| Uzina de apa = A AN
— sistem de inele majore cale ferata subterana Q parcare d locatie statie de transbordare E reccsitaic de intorscciic CI park and ride am 500 Tkm 2.5km
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
— sistem de rădiale majore GQ locatie gara noua
, 1 = 1 1 Nota: Materialele grafice con tinute în acest matirial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealele descrise în această fază nu au caracter de reglementare de urbanism, 7 tm 500 Tkm
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
LI Piste velo - agrement + / conectivitate rapida RI Piste velo - turism + spatii urbane Piste velo - nectivitate cu zona centrala *| Puncte de atractivitate
Piste velo, SI 7
Asigurarea unui câi i RU Asigurarea unor trasee verzi, 1 1 / Nola: Matorialoe grafice can ținute în acest matofial sunt orientative și pot suferi moiicări. Aroalole descrise în această fază nu au caracier de roglomentare do urbanism. 1 de al zonei si a suprafetelor de spatii verzi necesare dezvoltarii ulterioare tm 500m —Tkm 25km
Fr
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
prafetsi do spalii'v raportat la denisitatea:zonei de referinta ” Spatii urbane 'area necesarului de spatii:
Program d: extindere retele ajifnenire cu apa Prograni 2: extindere retele de canalizare 7 Nota: Matorialele grafice canținute în acest matefial sunt orientative și pot suferi modificări. Arealelo descrise în această fază nu du caracter de reglomentare de urbanism. m 500m Tkm 25km a-
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
Program 1: eompletăre retele de alimentare cu apa Program 2: completare retele de canălizare Program 2: completare retele de canalizare
FE 5 le N
Lea) 09
Gara de ESI| Uzina de apa = A AN
— sistem de inele majore cale ferata subterana Q parcare d locatie statie de transbordare E reccsitaic de intorscciic CI park and ride am 500 Tkm 2.5km
PLANUL URBANISTIC GENERAL:
— sistem de rădiale majore GQ locatie gara noua

Atasament: A05_-_sz_-_transport.pdf

N TEREN STUDIAT

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

P.U.Z.

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

ST RA

DA G

RI GO

RE

BV . C

ET AT

II

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

LEGENDA

Linia Autobuz 13

Linia Tramvai 4

Linia Tramvai 7

Linia Expres 6

Linia Metropolitana M44

Limita teritoriului studiat

Linia Tramvai 10

2 05 ,7 06 .7 2

481,367.06

481,362.87

2 05 ,7 15 .8 3

2 06 ,0 14 .4 2

481,455.802 05 ,9 8 4 .1 0

481,451.882 06 ,0 02 .5 7

481,425.36

STR . TIBR

U LU

I

STR . BISTR

ITA

ST R

. B AR

ZA VA

STR . G

R IG

O R

E ALEXAN D

R ESC

U

STR. CALIMANESTI

STR . TIBR

U LU

I

STR. MIRCEA CEL BATRAN

ST R

. M ES

TE AC

AN U

LU I

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

STR. MIRCEA CEL BATRAN

STR. MIRCEA CEL BATRAN

STR. DRAGOS VODA

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

STR. TULCEA

ST R

. M ES

TE AC

AN U

LU I

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

STR. L T. OVI

DIU B ALEA

STR. CALIMANESTI STR. CALIMANESTI

ST R.

B RA

TE S

STR. CALIMANETI ST R

. M AC

IL O

R

ST R

. M IR

C EA

C EL

B AT

R AN

ST R

. M IR

C EA

C EL

B AT

R IN

STR. MIRCEA CEL BATRIN

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

ST R

. I AN

C U

B R

EZ EA

N U STR. MIRCEA CEL BATRAN

STR. DRAGOS VODA

STR. TULCEA

STR. DRAGOS VODA

STR. MIRCEA CEL BĆTRĆN

ST R.

H ER

TA

STR. VRANCEI

STR . VR

AN C

EI

ST R.

H ER

TA STR. HORIA

STR. HORIA

STR. HORIA

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

ST R.

H ER

TA

STR. CLOSCA

ST R.

P AR

O SE

NI

STR. CRISAN

STR. CRISAN

ST R.

P AR

O SE

NI STR. BARAGANULUI

ST R.

M AC

IL O

R

STR. HORIA

ST R.

P LA

VO SI

N IO

ANS TR

. M AC

IL O

R

STR. CLOSCA

P-TA AVRAM IANCU

P- TA

A VR

AM IA

NC U

STR. HORIA

STR. CLOSCA

B- DU

L CE

TA TI

I

ST R.

P LA

VO SI

N IO

AN

STR. CRISAN

P- TA

A VR

AM IA

NC U

STR. CRISAN

ST R.

M UN

TE NI

EI

P-TA AVRAM IANCU

STR. BARAGANULUI

STR. BARAGANULUI

ST R.

M UN

TE NI

EI

STR. CRISAN

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

STR. BARAGANU

ST R.

BU CO

VIN A

STR. ALMAJULUI

AS

STR. ALMAJULUI

ST R.

S AL

CI EI

STR. FRASINULUI

STR. GHEORGHE LAZAR

STR. FRASINULUI

ST R.

T IM

IS

ST R.

D RO

PI EI

STR. DROPIEI

ST R.

T EI

UL UI

ST R.

L AB

IR IN

T

STR. DROPIEI

STR. DROPIEI

B- DU

L C ET

AT II

ST R.

L AB

IR IN

T

ST R.

T IM

IS

STR. AMFOREI

STR. AMFOREI

ST R.

TI MI

S

B- DU

L C ET

AT II

STR. ALMAJULUI

B-D UL

CE TA

TII

ST R.

LA BIR

IN T

STR. ULMULUI

ST R.

TIM IS

ST R

. L AB

IR IN

T

B-D UL

CE TA

TII

STR . LA

BIR INT

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

ST R.

G RI

GO RE

A LE

XA ND

RE SC

U

STR. CRISAN

STR. CRISAN

STR. BARAGANULUI

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

STR. PLUGARILOR

ST R.

V IS

TU LA

STR. BARAGANULUI

ST R.

P AR

O SE

NI

STR. PLUGARILOR

(STR. BASARABIA) STR. PLUGARILOR

ST R.

C AL

AR AS

I

INTRAREA COSARILOR

ST R.

V IS

TU LA

ST R.

P O

PO VI

CI B

AN AT

EA NU

INTR. OPREGULUI

ST R.

V IS

TU LA

ST R.

P O

PO VI

CI B

AN AT

EA NU

STR. PLUGARILOR

STR. ALMAJULUI

ST R.

M UN

TE NI

EI

ST R.

P AR

O SE

NI

ST R.

BU CO

VIN A

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

ST R.

M UN

TE NI

EI

STR. MEHEDINTI

STR. MEHEDINTI

ST R.

P AR

O SE

NI

ST R.

P AR

O SE

NI

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ST R.

C AL

AR AS

I

ALEEA VIILOR

ALE EA

VIIL OR

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILO

R A LEEA

VIILOR

STR. MEHEDINTI

STR. MEHEDINTI

ST R.

B UC

OV IN

EI

STR. MATEI BASARAB

ST R.

O BO

IU LU

I

STR. MATEI BASARAB

STR. MATEI BASARAB

ST R.

D IR

IJ O

RU LU

I

STR. OPERETEI

ST R.

OP ER

ET EI

ST R.

D IR

IJ O

RU LU

I

ST R.

DIR IJO

RU LU

I

ST R.

B UC

OV IN

EI

ST R.

BU CO

VIN EI

STR. INVATATORULUI

STR. ION VIDU

ST R.

RU BIN

UL UI

STR . BU

COV INE

I STR. ION VIDU

ALE EA

RU BIN

UL UI

ALEEA RUBINULUI

ALEEA RUBINULUI

CALEA TORONTALULUI ST

R. LIE

GE

CALEA TORONTALULUI

STR. ORSOVA

CALEA TORONTALULUI

ST R.

FE LIX

STR. ORSOVA

STR. ORSOVA

ST R.

CU GIR

ST R.

FE LIX

ST R.

FE LIXSTR. DEJ

CALEA TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

STR . GR

IGO RE

ALE XAN

DR ESC

U

STR . GR

IGO RE

ALE XAN

DR ESC

U

N

TEREN STUDIAT

1:7500 STUDIU ZONĂ - MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN 150-A05

e e e e

Atasament: A06_-_sz_-_scoli.pdf

N TEREN STUDIAT

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

P.U.Z.

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

ST RA

DA G

RI GO

RE

BV . C

ET AT

II

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

2 05 ,7 06 .7 2

481,367.06

481,362.87

2 05 ,7 15 .8 3

2 06 ,0 14 .4 2

481,455.802 05 ,9 8 4 .1 0

481,451.882 06 ,0 02 .5 7

481,425.36

STR . TIBR

U LU

I

STR . BISTR

ITA

ST R

. B AR

ZA VA

STR . G

R IG

O R

E ALEXAN D

R ESC

U

STR. CALIMANESTI

STR . TIBR

U LU

I

STR. MIRCEA CEL BATRAN

ST R

. M ES

TE AC

AN U

LU I

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

STR. MIRCEA CEL BATRAN

STR. MIRCEA CEL BATRAN

STR. DRAGOS VODA

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

STR. TULCEA

ST R

. M ES

TE AC

AN U

LU I

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

STR. L T. OVI

DIU B ALEA

STR. CALIMANESTI STR. CALIMANESTI

ST R.

B RA

TE S

STR. CALIMANETI ST R

. M AC

IL O

R

ST R

. M IR

C EA

C EL

B AT

R AN

ST R

. M IR

C EA

C EL

B AT

R IN

STR. MIRCEA CEL BATRIN

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

ST R

. I AN

C U

B R

EZ EA

N U STR. MIRCEA CEL BATRAN

STR. DRAGOS VODA

STR. TULCEA

STR. DRAGOS VODA

STR. MIRCEA CEL BĆTRĆN

ST R.

H ER

TA

STR. VRANCEI

STR . VR

AN C

EI

ST R.

H ER

TA STR. HORIA

STR. HORIA

STR. HORIA

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

ST R.

H ER

TA

STR. CLOSCA

ST R.

P AR

O SE

NI

STR. CRISAN

STR. CRISAN

ST R.

P AR

O SE

NI STR. BARAGANULUI

ST R.

M AC

IL O

R

STR. HORIA

ST R.

P LA

VO SI

N IO

ANS TR

. M AC

IL O

R

STR. CLOSCA

P-TA AVRAM IANCU

P- TA

A VR

AM IA

NC U

STR. HORIA

STR. CLOSCA

B- DU

L CE

TA TI

I

ST R.

P LA

VO SI

N IO

AN

STR. CRISAN

P- TA

A VR

AM IA

NC U

STR. CRISAN

ST R.

M UN

TE NI

EI

P-TA AVRAM IANCU

STR. BARAGANULUI

STR. BARAGANULUI

ST R.

M UN

TE NI

EI

STR. CRISAN

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

STR. BARAGANU

ST R.

BU CO

VIN A

STR. ALMAJULUI

AS

STR. ALMAJULUI

ST R.

S AL

CI EI

STR. FRASINULUI

STR. GHEORGHE LAZAR

STR. FRASINULUI

ST R.

T IM

IS

ST R.

D RO

PI EI

STR. DROPIEI

ST R.

T EI

UL UI

ST R.

L AB

IR IN

T

STR. DROPIEI

STR. DROPIEI

B- DU

L C ET

AT II

ST R.

L AB

IR IN

T

ST R.

T IM

IS

STR. AMFOREI

STR. AMFOREI

ST R.

TI MI

S

B- DU

L C ET

AT II

STR. ALMAJULUI

B-D UL

CE TA

TII

ST R.

LA BIR

IN T

STR. ULMULUI

ST R.

TIM IS

ST R

. L AB

IR IN

T

B-D UL

CE TA

TII

STR . LA

BIR INT

ST R

. G R

IG O

R E

AL EX

AN D

R ES

C U

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

ST R.

G RI

GO RE

A LE

XA ND

RE SC

U

STR. CRISAN

STR. CRISAN

STR. BARAGANULUI

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

(STR. SAMUIL SAGOVICI)

STR. PLUGARILOR

ST R.

V IS

TU LA

STR. BARAGANULUI

ST R.

P AR

O SE

NI

STR. PLUGARILOR

(STR. BASARABIA) STR. PLUGARILOR

ST R.

C AL

AR AS

I

INTRAREA COSARILOR

ST R.

V IS

TU LA

ST R.

P O

PO VI

CI B

AN AT

EA NU

INTR. OPREGULUI

ST R.

V IS

TU LA

ST R.

P O

PO VI

CI B

AN AT

EA NU

STR. PLUGARILOR

STR. ALMAJULUI

ST R.

M UN

TE NI

EI

ST R.

P AR

O SE

NI

ST R.

BU CO

VIN A

ST R.

P O

M PI

LI U

ST EF

U

ST R.

M UN

TE NI

EI

STR. MEHEDINTI

STR. MEHEDINTI

ST R.

P AR

O SE

NI

ST R.

P AR

O SE

NI

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

ST R.

C AL

AR AS

I

ALEEA VIILOR

ALE EA

VIIL OR

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILO

R A LEEA

VIILOR

STR. MEHEDINTI

STR. MEHEDINTI

ST R.

B UC

OV IN

EI

STR. MATEI BASARAB

ST R.

O BO

IU LU

I

STR. MATEI BASARAB

STR. MATEI BASARAB

ST R.

D IR

IJ O

RU LU

I

STR. OPERETEI

ST R.

OP ER

ET EI

ST R.

D IR

IJ O

RU LU

I

ST R.

DIR IJO

RU LU

I

ST R.

B UC

OV IN

EI

ST R.

BU CO

VIN EI

STR. INVATATORULUI

STR. ION VIDU

ST R.

RU BIN

UL UI

STR . BU

COV INE

I STR. ION VIDU

ALE EA

RU BIN

UL UI

ALEEA RUBINULUI

ALEEA RUBINULUI

CALEA TORONTALULUI ST

R. LIE

GE

CALEA TORONTALULUI

STR. ORSOVA

CALEA TORONTALULUI

ST R.

FE LIX

STR. ORSOVA

STR. ORSOVA

ST R.

CU GIR

ST R.

FE LIX

ST R.

FE LIXSTR. DEJ

CALEA TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

CALEA TORONTALULUI

STR . GR

IGO RE

ALE XAN

DR ESC

U

STR . GR

IGO RE

ALE XAN

DR ESC

U

AFTERSCHOOL Junior KinderClub

AFTERSCHOOL Clubul Muschetarilor

AFTERSCHOOL Imalo KinderClub

Scoala Gimnaziala Nr.19

Scoala Gimnaziala Nr.18

Scoala Gimnaziala Nr.26

LEGENDA

Scoala Generala

Arealul deservit de scoli R=1000mR

=1 00

0m

Arealul deservit de afterschool R=1000mR

=1 00

0m

Afterschool

Limita teritoriului studiat

N

TEREN STUDIAT

STUDIU ZONĂ - LOCALIZARE ȘCOLI1:7500 150-A06

R e 5

Atasament: A03_-_functiuni_existente_in_zona.pdf

IN C

A D

R A

R E

IN T

ER IT

O R

IU

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

CALEA TORONTALULUI

CALEA ARADULUIS TR

AD A

G RI

GO RE

BV . C

ET AT

II

CETATE

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel. 228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiari

P.U.Z.

ian. 2017

269 / 2014

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA INCADRAREA IN ZONA SI SITUATIA EXISTENTA

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

A5 74 /1 /6

A574/1/7

A574/1/12/1

2

3

8

A5 74 /1 /5 /2

DE620

canal

48220020 41 00

Nr.C.F./Cad.435096

N r. C. F. /C ad .4 35 09 5

Nr.C.F./Cad.435098

N r. C. F. /C ad .4 08 13 3482100

482200

482100

482200 20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

482000 482000

1

9

A5 74 /1 /5 /1

N r. C. F. /C ad .4 35 09 7

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

87.288 87.511

87.555 87.621

87.668 87.546

87.589

87.594

87.558

87.260

87.137

87.514

87.542 87.184

87.134 87.055

87.102

87.026

86.936

87.527

87.933

88.093

88.296

88.195

88.128

88.072

87.634

86.999

87.003

86.796

86.890

87.004

86.717

86.900

87.410

88.183

88.231

88.362

A574/1/4/2

A574/1/4/1

A574/1/4/3

A574/1/4/4

A574/1/4/11

A574/1/4/14

Ps619

4

5

6

7

S= 80 00 m p

S= 10 00 m p

S= 10 00 m p

86.894

87.397

88.180

88.202

Nr .C .F ./ Ca d. 40 81 32

A5 74 /1 /2 /2

CC 57 4/ 1/ 4/ 9

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

Identic cu

A 5 7 4 / 1 / 1 4

N r.C .F ./ C a d .4 0 3 9 9 5

CC 57 4/ 1/ 4/ 8

DE620

canal

N r.T o p .2 3 4 0 6 ,2 3 4 0 7 ,2 3 4 0 8

A5 74 /1 /3

20 41 00

48210020 40 00

20 40 00

482000

20 41 00

48210020 42 00

48200020 42 00

481900

1

2

3

4

A5 74 /1 /4 /1 3

A574/ 1/ 4/ 6A574/

1/ 4/ 7

A574/ 1/ 4/ 14

C

C

87.261

87.188

87.001 87.320

87.336

87.208 87.101

87.049 87.037

86.716

86.829

86.779

86.678

87.142

87.135

87.305

87.291

87.093

87.285

87.235

87.337

87.301

87.174

87.162

87.195

87.405

87.507

87.864

88.009

87.645

87.406

87.073

86.903

86.806

86.922

87.232

87.451

87.674

87.454

87.743

87.977

88.027

87.007

87.004

86.867

88.194

87.015

A574/1/4/12

A574/1/4/5

A574/1/4/10

N

31.52

17 .21

18 .00

18 .00

17 .00

21 .13

22 .86

9.1 9

16 .80

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

1.7 8

6.00

10.00 6.00

18 .55

9.8 9

19 .26

17 .78

18 .00

18 .00

18 .03

18 .84

19 .26

18 .03

18 .00

18 .00

17 .78

16 .30

11. 65

10.00

21 .08

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

19 .42

8.3 4

18 .00

18 .00

17 .00

10 .87

30 .13

31.77

33.76

12.00 6.00

38.16

6.00

10.00

33.76

33.91

20 .52

33.8633.81

33.8933.50

31.91

29.13

33.76

3.0 0

3.0 0

3.0 0

10.00

3. 00

3.0 0

3.0 0

33.39

16.00

INDICI CARACTERISTICI PUZ PROPUS Locuinte cu dotari si servicii POT max 35% CUT max 0,9 Hmax cornisa 8 m P+1E+M/Er Hmax coama 12 m P+1E+M/Er acoperis unghi 20°- 45°/ terasa

S = 602 mp

P+M

terasa

P+M

PTT 67

PTT 67

PTT 67

PTT 40

PTT 35

PTT 40

PTT 67

PTT 67

PTT 73

PTT 67

Ve

Ve

Ve

Liu

Liu

Liu

1 A: 296 m2

2 A: 611 m2

3 A: 608 m2

4 A: 608 m2

5 A: 608 m2

6 A: 608 m2

7 A: 679 m2

8 A: 679 m2

9 A: 609 m2

10 A: 608 m2

11 A: 608 m2

12 A: 600 m2

13 A: 600 m2

14 A: 362 m2

15 A: 842 m2

16 A: 508 m2

17 A: 540 m2

19 A: 572 m2

20 A: 569 m2

18 A: 572 m2

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z. aprobat LIMITE LIMITE DE PROPRIETATE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA ZONA / FUNCTIUNI PROPUSE FOLOSINTA TERENURILOR LOCUINTE Liu ZONA DE CONSTRUIBILITATE SPATII VERZI Ve CANAL EXISTENT, IN PROPRIETATEA PRIVATA A DETINATORILOR DE TERENURI INVECINATE CAI DE COMUNICATIE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE DRUMURI PROPUSE ZONE DE PROTECTIE CULOAR DE PROTECTIE LEA 110KW- 37M UTILITATI LEA 110KW EXISTENT

DE575

A574

A576

DE561

ELEV

A574/1/9 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/10 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/11 S_T.P. Nr.23974/75 = 6400mp

S_mas.=6400mp

S_mas.=10000mp

S_mas.=10000mp

A574/1/15 S_T.P. Nr.23974/63 = 10800mp

S_mas.=10800mp

A574/1/16 S_T.P. Nr.19990/8 = 2000mp

S_mas.=2000mp

A574/1/17 S_T.P. Nr.19990/4 = 6800mp S_mas.=***mp

A574/1/4

S_T.P. Nr.23974/62 = 12400mp S_mas.=12695.5480mp

A574/1/7 S_T.P. Nr.19990/22 = 10000mp

S_mas.=10000mp

S_ m as .= 11 00 m p

A574/1/2/1 S_T.P. Nr.28459/16 = 7900mp

S_mas.=7900mp

A574/1/1 S_T.P. Nr.19990/4 = 16100mp

S_mas.=19119mp

A574/1/4(8) S_T.P. Nr.23974/86 = 10000mp

S_mas.=14184.3049mp

Nr.Top. 23419,23420 S_C.F. = 8117mp

S_mas.=2664.5126mp

S_act = 5500mp

A574/1/12/2 S_act = 5500mp

DE575

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2,

S teren=10.000m

PUZ APROBAT CU HCL NR. 154/2015 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 35 %; CUT max = 0.9; Regim de înălţime maxim S+P+E+M/Er

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1.6; Regim de înălţime maxim S+P+2E+M/Er

Valabil pana la aprobarea PUG

PUZ APROBAT CU HCL NR. 355/2006 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+2E;

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+3E

Valabil 10 ani

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, S teren=5.000m

REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1:1000

PROFILE STRADALE (cf. PUG et. 3)

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000m

Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGLEMENTARI URBANISTICE

02A

1:1000

INCADRARE IN PUG TIMISOARA etapa 3 SC. 1:10000

Bilant teritorial Existent Propus % Suprafata teren 15.000 m2 15000 m2 100,00 Circulatii, spatii verzi de aliniament - 3316 m2 22.11 Locuinte, dotari si servicii - 10184 m2 67.89 Spatii verzi - 1500 m2 10.00 (Canal mentinut in zona de spatii verzi, in proprietate privata 636 m2)

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel. 228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiari

P.U.Z.

ian. 2017

269 / 2014

Plan Urbanistic Zonal - ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA INCADRAREA IN ZONA SI SITUATIA EXISTENTA

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000 m2

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

A5 74 /1 /6

A574/1/7

A574/1/12/1

2

3

8

A5 74 /1 /5 /2

DE620

canal

48220020 41 00

Nr.C.F./Cad.435096

N r. C. F. /C ad .4 35 09 5

Nr.C.F./Cad.435098

N r. C. F. /C ad .4 08 13 3482100

482200

482100

482200 20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

20 40 00

20 39 00

482000 482000

1

9

A5 74 /1 /5 /1

N r. C. F. /C ad .4 35 09 7

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

87.288 87.511

87.555 87.621

87.668 87.546

87.589

87.594

87.558

87.260

87.137

87.514

87.542 87.184

87.134 87.055

87.102

87.026

86.936

87.527

87.933

88.093

88.296

88.195

88.128

88.072

87.634

86.999

87.003

86.796

86.890

87.004

86.717

86.900

87.410

88.183

88.231

88.362

A574/1/4/2

A574/1/4/1

A574/1/4/3

A574/1/4/4

A574/1/4/11

A574/1/4/14

Ps619

4

5

6

7

S= 80 00 m p

S= 10 00 m p

S= 10 00 m p

86.894

87.397

88.180

88.202

Nr .C .F ./ Ca d. 40 81 32

A5 74 /1 /2 /2

CC 57 4/ 1/ 4/ 9

A574/1/13

Nr.C.F./Cad.431413

Identic cu

A 5 7 4 / 1 / 1 4

N r.C .F ./ C a d .4 0 3 9 9 5

CC 57 4/ 1/ 4/ 8

DE620

canal

N r.T o p .2 3 4 0 6 ,2 3 4 0 7 ,2 3 4 0 8

A5 74 /1 /3

20 41 00

48210020 40 00

20 40 00

482000

20 41 00

48210020 42 00

48200020 42 00

481900

1

2

3

4

A5 74 /1 /4 /1 3

A574/ 1/ 4/ 6A574/

1/ 4/ 7

A574/ 1/ 4/ 14

C

C

87.261

87.188

87.001 87.320

87.336

87.208 87.101

87.049 87.037

86.716

86.829

86.779

86.678

87.142

87.135

87.305

87.291

87.093

87.285

87.235

87.337

87.301

87.174

87.162

87.195

87.405

87.507

87.864

88.009

87.645

87.406

87.073

86.903

86.806

86.922

87.232

87.451

87.674

87.454

87.743

87.977

88.027

87.007

87.004

86.867

88.194

87.015

A574/1/4/12

A574/1/4/5

A574/1/4/10

N

31.52

17 .21

18 .00

18 .00

17 .00

21 .13

22 .86

9.1 9

16 .80

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

1.7 8

6.00

10.00 6.00

18 .55

9.8 9

19 .26

17 .78

18 .00

18 .00

18 .03

18 .84

19 .26

18 .03

18 .00

18 .00

17 .78

16 .30

11. 65

10.00

21 .08

18 .00

18 .00

18 .00

18 .00

19 .42

8.3 4

18 .00

18 .00

17 .00

10 .87

30 .13

31.77

33.76

12.00 6.00

38.16

6.00

10.00

33.76

33.91

20 .52

33.8633.81

33.8933.50

31.91

29.13

33.76

3.0 0

3.0 0

3.0 0

10.00

3. 00

3.0 0

3.0 0

33.39

16.00

INDICI CARACTERISTICI PUZ PROPUS Locuinte cu dotari si servicii POT max 35% CUT max 0,9 Hmax cornisa 8 m P+1E+M/Er Hmax coama 12 m P+1E+M/Er acoperis unghi 20°- 45°/ terasa

S = 602 mp

P+M

terasa

P+M

PTT 67

PTT 67

PTT 67

PTT 40

PTT 35

PTT 40

PTT 67

PTT 67

PTT 73

PTT 67

Ve

Ve

Ve

Liu

Liu

Liu

1 A: 296 m2

2 A: 611 m2

3 A: 608 m2

4 A: 608 m2

5 A: 608 m2

6 A: 608 m2

7 A: 679 m2

8 A: 679 m2

9 A: 609 m2

10 A: 608 m2

11 A: 608 m2

12 A: 600 m2

13 A: 600 m2

14 A: 362 m2

15 A: 842 m2

16 A: 508 m2

17 A: 540 m2

19 A: 572 m2

20 A: 569 m2

18 A: 572 m2

LEGENDA P.U.Z. P.U.Z. aprobat LIMITE LIMITE DE PROPRIETATE LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA ZONA / FUNCTIUNI PROPUSE FOLOSINTA TERENURILOR LOCUINTE Liu ZONA DE CONSTRUIBILITATE SPATII VERZI Ve CANAL EXISTENT, IN PROPRIETATEA PRIVATA A DETINATORILOR DE TERENURI INVECINATE CAI DE COMUNICATIE DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE DRUMURI PROPUSE ZONE DE PROTECTIE CULOAR DE PROTECTIE LEA 110KW- 37M UTILITATI LEA 110KW EXISTENT

DE575

A574

A576

DE561

ELEV

A574/1/9 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/10 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4016.8657mp

A574/1/11 S_T.P. Nr.23974/75 = 6400mp

S_mas.=6400mp

S_mas.=10000mp

S_mas.=10000mp

A574/1/15 S_T.P. Nr.23974/63 = 10800mp

S_mas.=10800mp

A574/1/16 S_T.P. Nr.19990/8 = 2000mp

S_mas.=2000mp

A574/1/17 S_T.P. Nr.19990/4 = 6800mp S_mas.=***mp

A574/1/4

S_T.P. Nr.23974/62 = 12400mp S_mas.=12695.5480mp

A574/1/7 S_T.P. Nr.19990/22 = 10000mp

S_mas.=10000mp

S_ m as .= 11 00 m p

A574/1/2/1 S_T.P. Nr.28459/16 = 7900mp

S_mas.=7900mp

A574/1/1 S_T.P. Nr.19990/4 = 16100mp

S_mas.=19119mp

A574/1/4(8) S_T.P. Nr.23974/86 = 10000mp

S_mas.=14184.3049mp

Nr.Top. 23419,23420 S_C.F. = 8117mp

S_mas.=2664.5126mp

S_act = 5500mp

A574/1/12/2 S_act = 5500mp

DE575

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2,

S teren=10.000m

PUZ APROBAT CU HCL NR. 154/2015 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 35 %; CUT max = 0.9; Regim de înălţime maxim S+P+E+M/Er

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1.6; Regim de înălţime maxim S+P+2E+M/Er

Valabil pana la aprobarea PUG

PUZ APROBAT CU HCL NR. 355/2006 Locuinte cu regim mic de inaltime: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+2E;

Functiuni complementare: POT max = 40 %; CUT max = 1; Regim de înălţime maxim P+3E

Valabil 10 ani

ZONA AFERENTA P.U.Z. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, S teren=5.000m

REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1:1000

PROFILE STRADALE (cf. PUG et. 3)

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. A574/1/3, C.F. 408133, nr. cad. A574/1/6,

C.F. 435097, nr. cad. A574/1/5/1, C.F. 435095, nr. cad. A574/1/5/2, S teren=15.000m

Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA, DUCA AMBROZIU si sotia DUCA MARINELA,

PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGLEMENTARI URBANISTICE

02A

1:1000

INCADRARE IN PUG TIMISOARA etapa 3 SC. 1:10000

Bilant teritorial Existent Propus % Suprafata teren 15.000 m2 15000 m2 100,00 Circulatii, spatii verzi de aliniament - 3316 m2 22.11 Locuinte, dotari si servicii - 10184 m2 67.89 Spatii verzi - 1500 m2 10.00 (Canal mentinut in zona de spatii verzi, in proprietate privata 636 m2)

atelier

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Remus,nr. 7/a, ap.5, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

noi. 2018

351/2018

Plan Urbanistic Zonal - ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408142, nr. cad. A576/17, C.F. 408135, nr. cad. A576/11 S teren = 26800 m2

arh. BOCAN CATALINA

680 m2

816 m2

816 m2

680 m2

683 m2

685 m2

823 m2

821 m2

791 m2

789 m2

800 m2

800 m2

960 m2

960 m2

949 m2

947 m2

547 m2

500 m2

749 m2

720 m2

522 m2

564 m2

565 m2

517 m2

578 m2

599 m2

493 m2

477 m2

1.341 m21.341 m21.341 m2

D e575 -4m

D e561 -4m

A576/15 S_T.P. Nr.19990/47 = 9800mp

S_mas.=9800mp

S_T.P. Nr.19990/22 = 10000mp

A576/16 S_T.P. Nr.19990/22 = 5400mp

S_mas.=5400mp

A576/13 S_T.P. Nr.28459/18 = 2500mp

S_mas.=2500mp

A576/17

S_T.P. Nr.19990/8 = 16300mp S_mas.=16300mp

A576/11 S_T.P. Nr.19990/8 = 10500mp

S_mas.=10500mp

A576/18 S_T.P. Nr.19990/51 = 10000mp

S_mas.=10000mp

A576/10 S_T.P. Nr.7/94 = 3500mp

S_mas.=3500mp

A576/12 S_T.P. Nr.25463/50 = 3000mp

S_mas.=3000mp

408142

408135

425058

Lc

Liu

Liu

Lc

Ds

Ds

Locuinte colective cu functiuni complementare la parter maxim 6unitati locative/parcela P.O.T. MAX. = 35% C.U.T. MAX. = 1.2 H MAX. CORNISA = 12 m S+P+2E+M / Er H MAX. COAMA = 15 m S+P+2E+M / Er

Dotari si servicii publice cu locuire la nivelele superioare maxim 8 unitati locative/parcela P.O.T. MAX. = 40% C.U.T. MAX. = 1,8 H MAX. CORNISA = 14 m S+P+3E+M / Er H MAX. COAMA = 17 m S+P+3E+M / Er

Locuinte individuale cu functiuni complementare la parter maxim 2unitati locative/parcela P.O.T. MAX. = 35% C.U.T. MAX. = 0.9 H MAX. CORNISA = 8 m S+P+1E+M / Er H MAX. COAMA = 12 m S+P+1E+M / Er

Lc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Liu

Ve

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

17,00

17,00

34,27

12,00

39,53

20,00

20,00

20 ,00

20 ,00

24 ,00

24 ,00

17,00

17,00

34,27

20 ,00

20 ,00

24 ,00

24 ,00

20,00

20,00

39,53

40 ,00

48 ,00

48 ,00

10,00

6,00

6,0 0

6,0 0

10 ,00

10 ,00

6,00

10,00 6,0 0

6,0 0

6,00

6,00

6,00

6,00

6,0 0

6,0 0

6,00

10,00

6,00

6,0 0

6,0 0

6,00

10 ,00

6,00

6,00

10,00

6,0 0

6,0 0

6,0 0

6,00

36 ,82

14 ,80

15 ,00

23 ,73

24 ,04

40,25 16,00

18,00

19,01 1,98

45 ,00

46 ,70

16,00

34,61

26, 90

2,0 3

16 ,05

16 ,02

28 ,21

2,0 4

17,64

16,10

29 ,00

16 ,00

16 ,00

30 ,70

16,00

16,58

14,68

2,00

30 ,45

18,00

17,89

35,89

29 ,00

22 ,35

1,9 6

15 ,02

14 ,84

38,53

35, 33

1,9 3

32,62

1,98

46 ,95

45 ,00

40 ,00

48 ,00

32,27

2,00

39,57

19,78

18,75

2,00 8 ,00 10,00

6,00

3,00

6,0 0

6,0 0

10 ,00

3,00

6,00

PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Timișoara nr. 177 din 8.05.2017 Locuințe individuale regim de înalțime P+1E+M H maxim 12,00m P.O.T. max = 35% C.U.T. max = 0,9 Zonă de dotări și servicii publice regim de înalțime S+P+2E+M H maxim 12,00m P.O.T. max = 40% C.U.T. max = 1,2

12

20

17

12

16

20

12

12

12

12

LEGENDA P.U.Z.

LIMITE

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA TEREN CE SE PROPUNE A FI INTRODUS IN

INTRAVILAN TIMISOARA 26.800MP

LIMITA INTRAVILAN APROBAT TIMISOARA

FOLOSINTA TERENURILOR

ZONA DE LOCUINTE EXISTENTA REGLEMENTATA

PRIN ALTE DOC DE URBANISM

ZONA DE DOTARI EXISTENTA REGLEMENTATA PRIN

ALTE DOC DE URBANISM

ZONA DE SPATII VERZI EXISTENTA REGLEMENTATA

PRIN ALTE DOC DE URBANISM

CANAL EXISTENT

SUBZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER

PROPUSA(max S+P+1E+M- maxim 2 unitati

locative/parcela- Liu)

SUBZONA DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE LA PARTER(max S+P+2E+M/Er-

maxim 6 unitati locative/parcela- Lc)

SUBZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE, CU

LOCUIRE LA NIVELE SUPERIOARE PROPUSA

(max S+P+3E+M/Er - maxim 8 unitati locative pe parcela-

Ds)

ZONA DE CONSTRUIBILITATE

ZONA SPATII VERZI INTABULATE IN C.F.''spatii verzi''

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE POSIBILE

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE POSIBILE

ZONA DE DOTARI POSIBILE

ZONA SPATII VERZI POSIBILE

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE

DRUMURI REGLEMENTATE PRIN DOCUMENTATII DE

URBANISM APROBATE ANTERIOR

DRUMURI PROPUSE PE PARCELA SUPUSA

REGLEMENTARII

DRUMURI POSIBILE PE PARCELELE VECINE

N

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 408142, nr. cad. A576/17, C.F. 408135, nr. cad. A576/11; S teren = 26800 m2

Beneficiari: BALASIU OCTAVIAN GHEORGHE, BALAS ELENA SIMZIANA REGLEMENTARI URBANISTICE, sc. 1:1000

1:1000

A02REGLEMENTARI URBANISTICE

Bilant teritorial Existent Propus % Suprafata teren 26.800 m2 26.800 m2 100,00 Circulatii, spatii verzi de aliniament - 7.775 m2 29,01 Locuinte individuale (tip izolat, cuplat, duplex)- 4.684 m2 17,48 Locuinte colective(6ap./parcela) - 5.908 m2 22,04 Dotari si servicii publice(8ap./parcela) - 7.092 m2 26,46 Spatii verzi - 1.341 m2 5.01

atelier

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Remus,nr. 7/a, ap.5, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

noi. 2018

Plan Urbanistic Zonal -

ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

354/2018

DUCA AMBROZIU, DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 435096, nr. cad. A574/1/12/2, C.F. 435098 nr. cad. A574/1/12/1 S teren = 11.000 m2

31 ,1

9

18,46

16,94 2,00

30 ,5

3

19,07

18,50

16 ,0

0

16 ,0

0

15 ,0

0

16 ,0

0

16 ,0

3

2, 04

27 ,9

1

15 ,0

1

16 ,0

4

16 ,0

7

16 ,1

2

16 ,7

1

19 ,9

9

18 ,9

0

18 ,0

5

17 ,5

0

33 ,0

9

1, 94

22,75

21,49

2,00

34 ,3

3

33 ,5

0

17 ,4

7

17 ,9

8

18 ,7

7

20 ,2

5

21,85

23,95

44,81

43,25

41,04

38,16

45,18

42,86

40,89

39,35

38,23

37,57

10,00

6,00

4, 00

4, 00

6,00

4, 00

10,00

4, 00

10 ,0

0

6, 00

6, 00

10 ,0

0

6,00

792 m2

787 m2

791 m2

792 m2

791 m2

791 m2

717 m2

670 m2

642 m2

621 m2

568 m2

571 m2

569 m2

PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Timișoara nr. 248 din 27.06.2017 Locuințe cu funcțiuni complementare regim de înalțime S+P+2E H maxim 12,00m P.O.T. max = 35% C.U.T. max = 0,9

D e575 -4m

A574/1/9 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=3926.9304mp

A574/1/10 S_T.P. Nr.25463/52 = 4000mp

S_mas.=4531.1311mp

A574/1/11 S_T.P. Nr.23974/75 = 6400mp

S_mas.=6400mp

A574/1/13 S_T.P. Nr.19990/20 = 10000mp

S_mas.=10000mp

A574/1/7 S_T.P. Nr.19990/22 = 10000mp

S_mas.=10000mp

A574/1/12/1 S_act = 5500mp

A574/1/12/2 S_act = 5500mp

S_mas.=4458.0659mp

S_mas.=4000.3134mp

A576/13 S_T.P. Nr.28459/18 = 2500mp

S_mas.=2500mp

A576/11 S_T.P. Nr.19990/8 = 10500mp

S_mas.=10500mp

A576/10 S_T.P. Nr.7/94 = 3500mp

S_mas.=3500mp

S_T.P. Nr.19990/53 = 5200mp S_mas.=5199.9997mp

A576/12 S_T.P. Nr.25463/50 = 3000mp

S_mas.=3000mp

408135

431413

435098

435096

413331

441468

441464

403719 441465

440480

446196

446198

446191

446199

446201

446200

446193

446192

446194

446195

446202

446197

Intrarea C incinat Pavelescu

Lc

Liu

Liu

Liu Locuinte individuale cu functiuni complementare la parter maxim 2unitati locative/parcela P.O.T. MAX. = 35% C.U.T. MAX. = 0.9 H MAX. CORNISA = 8 m S+P+1E+M / Er H MAX. COAMA = 12 m S+P+1E+M / Er

Locuinte colective cu functiuni complementare la parter

maxim 6unitati locative/parcela P.O.T. MAX. = 35% C.U.T. MAX. = 1.2

H MAX. CORNISA = 12 m S+P+2E+M / Er H MAX. COAMA = 15 m S+P+2E+M / Er

Lc Ve

1

Liu

Liu

Liu

Ve

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12

16

12 12

Locuinte individuale cu functiuni complementare la parter maxim 2unitati locative/parcela P.O.T. MAX. = 35% C.U.T. MAX. = 0.9 H MAX. CORNISA = 8 m S+P+1E+M / Er H MAX. COAMA = 12 m S+P+1E+M / Er

12

12

LEGENDA P.U.Z.

LIMITE

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA TEREN CE SE PROPUNE A FI INTRODUS IN

INTRAVILAN TIMISOARA 11.000MP

LIMITA INTRAVILAN APROBAT TIMISOARA

FOLOSINTA TERENURILOR

ZONA DE LOCUINTE EXISTENTA REGLEMENTATA

PRIN ALTE DOC DE URBANISM

ZONA DE DOTARI EXISTENTA REGLEMENTATA PRIN

ALTE DOC DE URBANISM

ZONA DE SPATII VERZI EXISTENTA REGLEMENTATA

PRIN ALTE DOC DE URBANISM

CANAL EXISTENT

SUBZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER

PROPUSA(max S+P+1E+M- maxim 2 unitati

locative/parcela- Liu)

SUBZONA DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE LA PARTER(max S+P+2E+M/Er-

maxim 6 unitati locative/parcela- Lc)

ZONA DE CONSTRUIBILITATE

ZONA SPATII VERZI INTABULATE IN C.F.''spatii verzi''

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE POSIBILE

ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE POSIBILE

ZONA DE DOTARI POSIBILE

ZONA SPATII VERZI POSIBILE

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE

DRUMURI REGLEMENTATE PRIN DOCUMENTATII DE

URBANISM APROBATE ANTERIOR

DRUMURI PROPUSE PE PARCELA SUPUSA

REGLEMENTARII

DRUMURI POSIBILE PE PARCELELE VECINE

N

1:1000

A02REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE intravilan extins Timişoara, zona Mehala, C.F. 435096, nr.cad.A574/1/12/2,C.F.435098 nr.cad. A574/1/12/1;S teren =11.000 m2

Beneficiari: DUCA AMBROZIU, DUCA MARINELA, PRECOB CRETU LIANA CODRUTA REGLEMENTARI URBANISTICE, sc. 1:1000

Bilant teritorial Existent Propus % Suprafata teren 11.000 m2 11.000 m2 100,00 Circulatii, spatii verzi de aliniament - 1.898 m2 17,26 Locuinte individuale (tip izolat, cuplat, duplex)- 7.394 m2 67,22 Locuinte colective(6ap./parcela) - 1.140 m2 10,36 Spatii verzi - 568 m2 5.16

ST R.

G RI

GO RE

A LE

XA ND

RE SC

U

(STR. BASARABIA) STR. PLUGARILOR

ST R.

C AL

AR AS

I

INTRAREA COSARILOR

INTR. OPREGULUI

ALEEA VIILOR

ST R.

C AL

AR AS

I

ALEEA VIILOR

ALEEA VIILOR

STR . GR

IGO RE

ALE XAN

DRE SCU

max. S+P+10E

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015 - S.C. RIPS S.R.L. Saracin Razvan PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare,

amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire"

PUZ aprobat cu HCL 499/2007 "Locuinte colective si

functiuni complementare"

P+1

P

P

P P+1

P+1

P+1

P

P

P

P

P P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P+1

P

P

P P

P

P

P

P+1

P+1

P+1

P

P P

P

P P

P

P P P

P P

P P P P P

P

P P

P+2

P+1

P+1

P

P

P P

P

P

P+1

PUZ aprobat cu HCL 154/2015 "Dezvoltare zona locuinte si functiuni complementare"

PUZ aprobat cu HCL 355/2006 "Lotizare teren pentru

construire locuinte si servicii"

PUD aprobat cu HCL 175/2004

"Locuinte si dotari"

DE 575

DE 575

DE 575

DE 575

DE 5

64

DE 5

64

DE 620

DE 620

DE 620

DE 620

PUZ aprobat cu HCL 248/2017 "Zona locuinte si

functiuni complementare"

DE 5

64

CF 435120

CF 408145

CF 432043

CF 432044

CF 432041

CF 442458

CF 442456

DE 5

75

DE 5

75

HCn 562 HC n 5

62

HC n

56 2

HC n

56 2

HC n

56 2

HCn 562

HCn 562

HCn 562

HCn 562

DE 620

DE 620

DE 620

37

17

17

17

17

37

37

30

30

20

20

HCn 587

HCn 587

HC n 6

70

HCn 670

HCn 670

HCn 562

PUZ aprobat cu HCL 177/2017 "Zona de locuinte si

functiuni complementare"

PUZ aprobat cu HCL 303/2012 "Locuinte colective si

dotari complementare"

PUZ in lucru "Zona rezidentiala cu

functiuni complementare"

PUZ in lucru "Zona rezidentiala cu

functiuni complementare"

16

16

16

16

Aviz CTATU nr.14/04.06.2015 - S.C. RIPS S.R.L., Saracin Razvan PUZ "Reparatii cladiri existente, inlocuire invelitoare, amplasare panouri fotovoltaice si imprejmuire"

Zonă locuințe și funcțiuni complementare P... P+2 existentă

Zonă locuințe și funcțiuni complementare peste P... P+2 existentă

Zonă instituții și servicii publice existentă

Zonă unități agricole dezafectate existentă

Zonă unități industriale existentă

Zonă căi de circulație rutieră și amenajări aferente existentă

Zonă protecție LEA 110kV 17.5 m

Zonă protecție cimitir 50m

Zonă spații verzi amenajate, plantații de protecție existentă

Zonă depozitare, prestări servicii existentă

Zonă locuințe, instituții și servicii P... P+2 existentă

Zonă cimitire existentă

Limita de proprietate a terenului ce face obiectul PUZ

Limita zonei studiate conform Aviz de Oportunitate nr.40/26.10.2017

LEA 110kV existentă

Terenuri cu documentatii tip PUZ/PUD aprobate sau in lucru

Drumuri de exploatare existente

Drumuri propuse cf. PUG revizia 4 in lucru

Limite topografice imobile

Canal de desecare existent

N N

1:2500 FUNCȚIUNI EXISTENTE ÎN ZONĂ

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

LIMITE

150-A03

Profil Transversal 14 - 30m

Profil Transversal 73 - 37m

Profil Transversal 35 - 17m

Profil Transversal 16 - 20m

Profil Transversal 67 - 16m

20

1730

37

16

PLAN DE SITUATIE SC. 1:1000 [ < IE _ Ş șI i E | =“ j %, < 7 e 4 CA | 1 - a = 2 ui NS pu 848 m 1 e RS = a 3 = 3 25463 5 =, 5 « | < : 3 s 7 _ i | i : i i | i e : | = 1046 m” 5 e n Ş a < = 5 _ op RL Ţ sh | Î 2 EEE < | 5 Î ! n i ț AFIS, STASI HI i ţ | Top 23425/2:23409-23410/2 | | FT PROFL TRANSVERSAL TIP STAN : SC. 1:100 16.00 7.00 SR 1001.00 2.50 04 6.20, MI 2,50, 100 _, 1.00 s a Woluar dsls zona verde parcare acologica rigole asfel Tigală parcare ecologica zona verde trotuar dale e N N BE R EI 5 ET = = dale prefabricate 11 cm = = nisip de rau 4 cm nisip de rau 4 fundatie bâlast 20'dm fundatie balast 20 cm ABIAITISITI NUMELE EMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA FEN TI TI a [BENEFICIAR DUMITROV MARIA - e Ss x Cc VIADESIGN S r. | AMPLASAMENT Timisoara zona Torontal, identificat cu | R.Com. J35/109/20.01.2003 Aleea CF, 403935 cu top 23406; 23407; 23408 P.U.Z DEZVOLTARE ZONE LOCUINTE | == CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE; Timisoara zona Torontal De 620 Azurului nr. 9 Timisoara viadesign_srtyahoo.com sef. proiect: |arh.MA, Zegrea CF, 403895 cu top 23406; 23407; 25408 E | Proiectat | ing. Malita | PLANBA PLAN DE SITUATIE | PLN PROFIL TRANSVERSAL TIP E | arh. MA. Zegrea E g
SAVA
SIMA 2.500 Trotuar Zona verde 1.500" 1.500 3.250 ai | ae | 13.000 Auto 3250 Zona | Blole verde 1.500” 1.500 37.000
P JUMA PROPRETAȚE Trotuar Bilet Zona verde. Auto Auto Zona verde |Blelidta Trotuar Zora| parcare. parcare _ |Zona Protețile lo 2.000 "1006 2.500 3.500 3500 2500 1.000 2.000 1,000 20.000 1.000 Titi REGRETE
TA 1500 1500 3.500 3.500 3.500 3.500 1,500 1,500 22.000
RM Profil Tr sversal 35 -lăţime 1Zm Zona verdp _ a a | ass | 1.500” 1500” 2.000 3500 3500 2000 1.500 fo 1.500 17.000 TA PROPRIETATE
rofil Transversal 40 -lățime 12m TATA PROPRIETATE 2250 "2.000 2.750 2750 2250 12.000
și n d A PROSE
PLAN DE SITUATIE SC. 1:1000 [ < IE _ Ş șI i E | =“ j %, < 7 e 4 CA | 1 - a = 2 ui NS pu 848 m 1 e RS = a 3 = 3 25463 5 =, 5 « | < : 3 s 7 _ i | i : i i | i e : | = 1046 m” 5 e n Ş a < = 5 _ op RL Ţ sh | Î 2 EEE < | 5 Î ! n i ț AFIS, STASI HI i ţ | Top 23425/2:23409-23410/2 | | FT PROFL TRANSVERSAL TIP STAN : SC. 1:100 16.00 7.00 SR 1001.00 2.50 04 6.20, MI 2,50, 100 _, 1.00 s a Woluar dsls zona verde parcare acologica rigole asfel Tigală parcare ecologica zona verde trotuar dale e N N BE R EI 5 ET = = dale prefabricate 11 cm = = nisip de rau 4 cm nisip de rau 4 fundatie bâlast 20'dm fundatie balast 20 cm ABIAITISITI NUMELE EMNATURA| CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA FEN TI TI a [BENEFICIAR DUMITROV MARIA - e Ss x Cc VIADESIGN S r. | AMPLASAMENT Timisoara zona Torontal, identificat cu | R.Com. J35/109/20.01.2003 Aleea CF, 403935 cu top 23406; 23407; 23408 P.U.Z DEZVOLTARE ZONE LOCUINTE | == CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE; Timisoara zona Torontal De 620 Azurului nr. 9 Timisoara viadesign_srtyahoo.com sef. proiect: |arh.MA, Zegrea CF, 403895 cu top 23406; 23407; 25408 E | Proiectat | ing. Malita | PLANBA PLAN DE SITUATIE | PLN PROFIL TRANSVERSAL TIP E | arh. MA. Zegrea E g
SAVA
SIMA 2.500 Trotuar Zona verde 1.500" 1.500 3.250 ai | ae | 13.000 Auto 3250 Zona | Blole verde 1.500” 1.500 37.000
P JUMA PROPRETAȚE Trotuar Bilet Zona verde. Auto Auto Zona verde |Blelidta Trotuar Zora| parcare. parcare _ |Zona Protețile lo 2.000 "1006 2.500 3.500 3500 2500 1.000 2.000 1,000 20.000 1.000 Titi REGRETE
TA 1500 1500 3.500 3.500 3.500 3.500 1,500 1,500 22.000
RM Profil Tr sversal 35 -lăţime 1Zm Zona verdp _ a a | ass | 1.500” 1500” 2.000 3500 3500 2000 1.500 fo 1.500 17.000 TA PROPRIETATE
rofil Transversal 40 -lățime 12m TATA PROPRIETATE 2250 "2.000 2.750 2750 2250 12.000
și n d A PROSE
"1 02_A2_H_reglementari_pdf - Adobe Acrobat Reader DC _ x Fişier Editare Vizualizare Fereastră Asistenţă Pagina principală Instrumente hdl.pdf 02_A2_H_reglemen... x Q Conectare ama a RAAPF OZ NN ANR AZI O = 4 rârea Consiliul Local Timișoara nr. 303 din 18.12.2012 = | Locuinţe colective și dotări complementare regim de înalțime S+P+2E+Er(M) RA A | Zonă de dotări și servicii publice d N regim de înalțime S+P+4E+Er(M) SE H maxim 23,00m NA 4 N Y e DD BI A SUPE 7 SUPE. 4 SUPE SUPE com, SUPE A “— d 504 x 420 mm < >
rotil Transversal 73 e 35.5m Ta 1 =| _ a | a | am [afl - = za ana 500 ao am ERE RE E EC 57.000
Protil Transversal 35 -lățime 17m MITA i 1 1 a | ua tepe 1.500” 1.500 72.000 3.500 2.000 3.500 17.000 1,500” 1.500
Profil Transversal 16 MIA Trotuar Zona verde Adto Auto Zona verde d Trotuar Zoral parcare parcare a 2000 1006 2.500 3.500 3.500 2500 1.000" 2.000 1.006 20.000 OREI

Atasament: A01_-_incadrare_in_teritoriu.pdf

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

C2 atelier+garaj

Cc Ds Cc Ag Cc

C4 B CcC1

C2 C5

Cp Cp

Hc CpS

T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

Ag Ag Cp

Hs

Hs

De

Hc Cp

C22

C23

C26

B

atelier

termopan

centrala

casa pompa

magazie

atelier sticla

Cc

Cp

C1

C24

C25

C27

B

B

garaj

atelier

lemn

Cc

Cp Cat

Cp

Ds

C1 BB

mobila magazie

magazie+sopron

magazie

Cpc

Cc

Cp

C3

C4 C5

C7

A m

A

1 7 4

Cp

Dtr

Cp

Cpc

Cp

Cp

Cp

Ag

Ag

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

C3

C4 C3

C3

C2 C2

C3

C1

C2

C1

C2

C7

B gj B gj

B

B

B

B

B

4

6

B

B

C4 C5

m

m

Cc

Ag Cc

Cc

Cc

Ag Ag

Cc

Ag

Cc

C3

C5

C2

C3C4 C2

C7 C6

C1

C1

C8

C1 C4

C1

C1 C3

C1

C2

B

B m

B

B B gj

B gj B

D

A

B

B

Ds

Dtr

Dtr

9

16

10

8

7

14 12

INTR. COŞARILOR

Ag

Ag Ag

Cc

Cc

Ag

Ag

Ag

C4

C3

B

C

C1

Cc

Ag

Cc

Cc Ag

Cc

C2

C3

C1

C2

C1

C1

B

C

B

B C

B D

Dtr

Dtr

Dtr

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

Cp

Cp

1 0

1 01

1

1 2

1 41

5

9

1 1 A

1 3

casa

P+1 terasa C2

C3

C8

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc

C2C3

C2

C3

C1

C1 C2

C2

gj

A1

D

B B m

B gj

Ag

Garaj

Ag

Cc Cc

C1

C2

B m

A

Dtr

C

1 B

terasa

C3

Cp

Cp

Dtr

C20 C21

mag.

C8 C9 C10

C11 C30

B

magazie terasa

magazie+sopron

magazie+sopron

mag.

mag.

Hc

Hc

Cp

Dtr

C12 C13

C14

C15

C16

C18

C19 C29

B

B

B

atelier

pompa apa

P

De Cp

Cp

C2 C6wc

M

Cd

Cp

Cp

Dtr

Cc Ag

Ag

C1

C2C1

C2

C3C4

C3

C4

C6

78

Ag Ag

Cc

Cc

C2

C5

C1

C2

C5

C2 Ag

Ag

Ag

C3

C4 buc. vara

sp. tehnic

garaj

piscina

C4 C5

C6

C7

Cc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

C1 C2

C2C3

C1

C2 C1 C4 C6

C3

C5

C1

C2

C2

C3 C1

C7

Dtr

Cp Cp

Cp

Hc

Hc

HcCpCpgaraj

Cc

Cc

Ag

Cc

C1

C1

C1

C1

C4

C2 C4

C1

C2

B

B

B m

B gj

Dtr

Cp Cp

Cp CpHc

Hc Hc

Hc

HcCp Cp

Cp Cp

Cp Cp

Dtr Hc

Hc Hc

Hc

Hc

CpCp Cp Cp Cp

Cp CpCp

Cp

Dtr

Ds 4

1

STR. MARTIR CORNELP

Cc

Vh

Ag

C1 C2

C3 B

B1

B

HcCpCp

Cp

Cp

2

P+M

Hs

P

Hs

Hs

P

Cp

Cp

platforma beton Hc

Hc

Hc Hc

C4

C5

C6 C7

B

B

M

B

magazie

De

Hc

Cp

C17casa pompe P

P

Hc

De

Cp

Cp

Cp

Ag

C1

PCc

80

82

84

Ag

Cc

C2

C3

C5

C6

C7

C8

P

P

P

P

P+E

Ag

Ag

Cc

Ag

Ag

Dtr

C4

C3

C5

P+MCc C1

Cc

Dtr

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C4

C1

C3

C2 C1

C2

C3 C1

C2 C2

A

A

gj

P+M

Dtr

Dtr

Dtr

DtrCp

Cp

Dtr

Cp

Cp

Cp Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc

Hc Cp

Cp

Cp

Cp

Cp Cp

2 2

3 7

3 9

20

2 4

3 3

2 6

S T R

. M

IL O

S C

R N

JA N

S K

I

C4

Ag

Cc

C6 C4

C2

C3

C1

C2

C

C3

B gj

A

D

D

Hs

Hs

Hs

P Np

Hc

Cp

P

Dtr

Np

B

Hc

C32

P

A

Cp

86

88

Cc

Cc

Ag

C1

C1

C1

C2

P+1E

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

C1 P+M

33/A

33/A

Cc

Ag

Ag

Cc

Ag

Cc

Cc Cc

C1

C2

C1C2

C3

C2 C1

C1 C2

gj

B m

B

B B

B

Cp

Cp

Cp Cp

Hc

Cp

Dtr

Cp

49

41

4 3

C1

C3 Birouri administrative

veranda

Cantar

Magazii

Grup sanitar

Corp tehnic

Atelier productie

Garaj

Atelier productie

Chiosc

C4

C5 C6 C7

C8

Cc

C1 C2 A1

B

CpCpHc

Pdt

P

Hs

N

Hs

N

P

P

C31

B

A

C1

C2

Cp

12 1C

Cp

Cp

Cp

Ag

90

92

94

S T R

. G R

IG O

R E

A LE

X A

N D

R E

S C

U

Cc

Cc

P+M C1

C2

25/A

H c

Ag

Dtr

Cp

51

A LE

E A V

IILO R

Hs

A

F

Cc

Pdt

A

A

P+1E

Casa C1

Cc

Cp

Cp

Cp

Cc

C4

B

C2 4

anexa

96

Ag

Cc

C1

C1

C2 C3

A

B

Cp

Cp

25 casa

terasa

casa

anexa

A LE

E A V

IILO R

ST R.

P ET

RU V

IN TI

1

A

A

A

A

A

A

A

A

24A

Ds

Ds

Dtr Cp

Cp

Hc Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

IN TR

. C IN

C IN

A T P

A V E LE

S C UCasa

garaj

P

P+1E

C1

C2

3

11

terasa

5 C2

C1

Cc

Cc

Ds

3

5 A

A

A A

A

Ds

A

A

A

A

A A

A

F

F

Ds

Cp

Dtr Cc

A LE

E A V

IILO R

C18

C22

24

ateliere

hala reparatii

punct control

bazin

Atelier reparatii I

cantar

C13C15

C19

C29

ateliere

Cind

C1

C2

C1

C3

C37

C49

C50 Atelier S1A 200

Cind

Dtr

C

A Cc

Cc

Cc

Ds P+M

7

9

C1

Cc

piscina

terasa

A

A

ST R.

P ET

RU V

IN TI

A

A

A

A

F

Pdt

Cp

Dtr

C2C5 C12 C14

B

C1

C2

C3

Birouri

Depozit materiale

garaj

Cind Ccom

C4

C1 HALA

Grup sanitar

Ccom

Cp

C1 Atelier vopsitorie

Cind

Cind

Co

A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1: 2000

Serviciul Terenuri, Banca de Date

ca referinţă pentru lucrări în continuare

Data 25.04.2017

EDITIE 2015

Urbană şi Cadastru

N

N

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

150-A01

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR . A

LE XA

ND RE

SC U

GR. ALEXANDRESCU

GR. ALEXANDRESCU

ÎN C

A D

R A

R E

ÎN T

ER IT

O R

IU

CALEA TORONTALULUI

ST RA

DA G

RI GO

RE

BV . C

ET AT

II

ALE XAN

DRE SCU

STR. CLOSCA

STR. CLOSCA

STR. BASARABIA

STR. LT. OVIDIU

BALEA

PL A

N D

E SI

TU A

ȚI E

CETATE

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU, FOTOGRAFII EXISTENT

Atasament: A02_-_incadrare_PUG.pdf

P.U.Z. "Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" Timişoara, Str. Grigore Alexandrescu

Nr. pr.:

S.C. "ARHITECT TRIMBITAS" S.R.L.

arh. Alina Narita

Proiectant :

RO 7951780 J35/1396/1995 str. M. M. Todorov, nr.2, Timisoara, jud. Timis tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212 e-mail: [email protected]

Scara:

februarie 2019

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta TrimbitasSpecialist R.U.R.

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Faza:

arh. Alina Narita

arh. Camil Milincu

Ghiurcan Ștefan și Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Balaș Elena, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

150/2016"Dezvoltare zonă rezidențială și servicii" PLAN URBANISTIC ZONALDenumireproiect:

Denumire planșă:

Beneficiari:

Strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, jud. Timiș CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Număr planșă:

Data:

P.U.Z.

N

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

TEREN STUDIAT

ULic

EXTRAS DIN PUG revizia 4 în lucru ULic - Zonă de urbanizare - Locuințe cu regim redus de înălțime - individuale și colective mici conform răspuns echipa P.U.G. nr. UR2015-000545/06.11.2015

UTR 17

EXTRAS DIN PUG în vigoare

Interdicție temporară de construire până la aprobare PUD/PUZ

UTR 9

ÎNCADRARE ÎN PUG TIMIȘOARA ÎN VIGOARE ÎNCADRARE ÎN PUG TIMIȘOARA ÎN LUCRU

Profil Transversal 14 - 30m Profil Transversal 73 - 37m

150-A02

za | DN59 a.
13 “ies AVIASAN 10 16 „i —_ 18
gi 7 DE he e e 7 a si
“, fe Fi E
"Ama
rotil Transversal 73 e 35.5m Ta 1 =| _ a | a | am [afl - = za ana 500 ao am ERE RE E EC 57.000
ur sk 16
li — Amr ESC e SU inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă | LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri ma m Qe n = _ LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL FR ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente AS ISb - Subzona de institutii publice si servicii 4 de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii OC de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ELI ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat FLA M -ZONA MIXTĂ | - ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_ALEXANDRESCU.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2019-004943/28.03.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-004943/28.03.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone de locuinţe colective cu funcțiuni complementare, servicii și instituții publice; Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-004943/28.03.2019, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 619/2018 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 40 din 26.10.2017, Avizul Arhitectului Șef nr. 07 din 14.03.2019; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4023 din 14.09.2017 prelungit pana la 13.09.2019, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 78 din 31.08.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Pe terenul beneficiarilor s-a propus, în concordanţă cu prevederile Avizului de Oportunitate, structurarea terenului studiat astfel: zone destinate locuirii colective şi funcțiunilor complementare, serviciilor şi instituțiilor publice cu regim de înălţime maxim (S)+P+3E+M/Er (pentru subzona de locuire colectivă, servicii şi instituţii), (S)+P+2E+M/Er (pentru subzona de locuire colectivă şi funcţiuni complementare), (S)+P+2E+M/Er (pentru subzona de servicii şi instituţii). Etapa a 2-a de informare şi consultare a publicului a demarat în perioada 18.01.2018- 12.02.2018 iar în data de 29.01.2018, între orele 14.00-15.00, a avut loc la sediul PMT - Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, întâlnirea cu proiectantul S.C. Arhitect Trîmbițaş S.R.L.; s-a prezentat o singură persoană din partea publicului interesat, care nu a avut obiecţii/sesizări. Ulterior întâlnirii cu proiectantul, au fost înregistrate sesizări din partea următoarelor persoane: - cu nr. de înregistrare RU2018-000060 din 21.02.2018 de către domnul Bucătariu Gheorghe, în numele: Bucătariu Gheorghe, Bucătariu Georgeta, Bucătariu Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 al 408435 SF e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Alexandru, Bucătariu Dana Cristina, Bucătariu Damian (cu domiciliul pe str. Intrarea Cincinat Pavelescu nr.3, Mircea Mihaela, Mircea Dan, Mîrza Călin (cu domiciliul pe str. Intrarea Cincinat Pavelescu nr.11), Cechici Vesna Duşiţa, Marius (cu domiciliul pe str. Intrarea Cincinat Pavelescu nr.1), Moldoveanu Fănică, Moldoveanu Mariana, (cu domiciliul pe str. Intrarea Cincinat Pavelescu nr.5), Mircovici Nicolae, Mircovici Adela, Mircovici Tiana, Mircovici Marco, Mircovici Maria, (cu domiciliul pe str. Petru Vintilă nr.3), Nistor Constantin, Nistor Paraschiva (cu domiciliul pe str. Crişan nr.73) — deţinători a trei parcele pe strada Petru Vintilă - Sesizare Costea Mariana în calitate de proprietar al parcelei cu CF Nr. 431301. Cetățenii mai sus menţionaţi au solicitat prin sesizarile înregistrate, organizarea unei dezbateri publice pe marginea proiectului de urbanism. Drept urmare, în data de 21.03.2018, ora 13.00, a fost organizată dezbatere publică pentru documentaţia de urbanism P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENŢIALĂ ŞI SERVICII” strada Grigore Alexandrescu, Timişoara, județul Timiş, pentru terenurile înscrise în CF 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120, Timişoara, Beneficiari: Ghiurcan Ștefan, Ghiurcan Rodica, Open Imo FNM SRL, GTA Telecomunication SRL, Sodolescu Imobiliare şi Construcţii SRL, GOLMIR SRL, POLIFORM SRL, FIFTH FLOOR SRL, Loş Cornelia, Bălaş Elena-Sîmziana şi Balaşiu Cristina-Beatrice. La dezbaterea publică au participat din partea persoanelor interesate: Toma Teodor, Lungu Felix, Costea Mariana, Carela Costică lulian, Bucătariu Gheorghe, Bucătariu Georgeta, Popa Octav Cătălin, Cechici Miliţa, Mircea Mihaela, Loş Graţiela. În cadrul dezbaterii, cetăţenii participanți şi-au exprimat dorinţa ca documentația să fie parţial modificată. Ca atare, proiectantul a depus în data de 30.03.2018, cu nr. de înregistrare UR2018-005280, diferite variante de urbanizare pentru parcelele 11-4, 35-38, discutate în cadrul dezbaterii publice. În urma acestor procedure, s-au agreat următoarele modificări: LA EST - pentru parcelele 2,3,4 (Subzonă locuințe cu funcţiuni complementare) — max. (S)+P+2E+M/Er s-a retras limita de implantare a construcţiilor la 12,0m de limita din spate a parcelei/vecini locuinţe - pentru parcela 1 (Subzonă locuinţe colective și servicii) - max. (S)+P+3E+M/Er s- a retras limita de implantare a construcțiilor la 12,0m de limita din spate a parcelei/vecini servicii şi s-a redus mărimea parcelei LA NORD - pentru parcelele 35, 36,37, 38 (Subzonă locuințe cu funcțiuni complementare) — max. (S)+P+2E+M/Er s-a retras limita de implantare a construcţiilor la 12,0m de limita din spate a parcelei/vecini locuințe şi s-a reconfigurat mobilarea zonei la Nord de LEA 110 kV. De asemenea, proiectantul a solicitat prin adresa nr. UR2018-006259 din 18.04.2018 “un punct de vedere - consultarea soluţie urbanistică pt. PUZ, dezv. zonă rezid. şi servicii”, în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului și de Urbanism din data de 25.04.2018, emițându-se răspunsul cu nr. UR2018 - 006259/18.04.2018. Cod FP 53-01, ver. 1

Etapa a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Rezultatelor informării şi consultării publicului cu Nr. UR2018-000265/13.02.2018 şi a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018-000265/02.04.2018. Documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, beneficiari: Ghiurcan Ştefan Alexandru şi Ghiurcan Rodica, Bălăşiu Cristina Beatrice şi Balaş Elena Sîmziana, Loş Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L., proiectant S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Georgeta Trimbițaș, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna ianuarie 2018, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în aprilie 2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018-000265/02.04.2018; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă rezidențială şi servicii str. Grigore Alexandrescu, Timişoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3, art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr.183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială și servicii, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., proiect nr. 150/2016, la cererea beneficiarilor: Ghiurcan Ştefan Alexandru şi Ghiurcan Rodica, Bălăşiu Cristina Beatrice şi Balaş Elena Sîmziana, Loş Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L. Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, este amplasat în partea de vest a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în cartierul Mehala, in cvartalul delimitat la sud-est de str. Grigore Alexandrescu şi canalul de desecare HCn 562, la sud-vest de drumul de exploatare De620 şi canalul de desecare HCn 562, este accesibil pe latura sa sud-estică din strada Grigore Alexandrescu, pe latura sud-vestică din drumul de exploatare De620, în partea de nord-est din drumul de exploatare De575, şi este învecinat pe celelalte laturi cu alte proprietăţi private. Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018: zonă propusă pentru locuinţe pentru maxim două familii şi funcțiuni complementare, şi parţial zonă propusă pentru servicii şi instituţii publice, cu interdicţie temporară de construire până la aprobarea unei documentații de urbanism; terenuri afectate de canal, linii electrice aeriene şi de sistematizarea zonei. Nu sunt incidente interdicțiile stabilite potrivit dispoziţiilor art. 46 (5), respectiv 47 al. 3! din Legea nr. 350/2001. Cod FP 53-01, ver. 1 Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 4084365 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 n 408435 NS e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Pentru terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, a fost necesară întocmirea evaluării arheologice teoretice care nu a dus la identificarea unor monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice, obținându-se Avizul Favorabil cu condiţii al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş nr. 4562/27.03.2018. Pentru terenul reglementat a fost obţinut Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 16/01.03.2019. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială şi servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, nu se încalcă prevederile 0UG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea 0UG nr. 195/2005, privind protecţia mediului. Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 442456 (nr. cad. 442456), CF nr. 442458 (nr. cad. 442458), CF nr. 432041 (nr. cad. 432041), CF nr. 432043 (nr. cad. 432043), CF nr. 432044 (nr. cad. 432044), CF nr. 408145 (nr. cad. 408145) şi CF nr. 435120 (nr. cad. 432145), str. Grigore Alexandrescu, teren intravilan, în suprafaţă totală de 68.267 mp, având categoria de folosinţă: arabil, proprietari fiind: Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica, Bălăşiu Cristina Beatrice şi Balaş Elena Sîmziana, Loş Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L. Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, propune soluţii şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone destinate locuirii colective şi funcţiunilor complementare, serviciilor și instituţiilor publice cu regim de înălţime maxim (S)+P+3E+M/Er (pentru subzona de locuire colectivă, servicii şi instituţii), (S)+P+2E+M/Er (pentru subzona de locuire colectivă şi funcțiuni complementare), (S)+P+2E+M/Er (pentru subzona de servicii şi instituţii). Accesul auto şi pietonal la parcela studiată se face din strada Grigore Alexandrescu, şi drumurile de exploatare De620 şi De575 cu prospecte finale propuse de 16,00m, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003058/03.05.2018. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003058/03.05.2018. Indicii propuşi prin documentaţie și conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii: - Pentru Subzona Locuinţe colective, servicii şi instituții publice: - Regim de construire: maxim (S)+P+3E+Er/M; - Procent de ocupare al terenului maxim POTmax=40%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUT max= 1.8; - Hmax cornișă = 16.00 m; - Hmax totaăi=20.00 m; Cod FP 53-01, ver. 1

BIROUL AVIZARE CONFORMITATI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - Pentru Subzona Locuinţe colective și funcțiuni complementare: - Regim de construire: maxim (S)+P+2E+Er/M; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max=35%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTma:= 1.3; - Hmax cornişă= 12.00 m; - Hmax totală= 16.00 m; - Pentru Subzona Servicii și instituții publice: - Regim de construire: maxim (S)+P+2E+Er/M; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=40%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.5; - Hmax cornişă=12.00 m; - Hmax totatăi= 16.00 m; Spaţii verzi minim 5,00% - conform Deciziei de încadrare nr. 78 din 31.08.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută; | În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi | CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de rețele și utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUZ. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.PA.T. (M.TC.T.). Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 150/2016, planşa nr. 150-A11 - „Circulaţia terenurilor” și asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială şi servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro PROPUNEM: 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială şi servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, beneficiari Ghiurcan Ştefan Alexandru şi Ghiurcan Rodica, Bălăşiu Cristina Beatrice şi Balaş Elena Sîmziana, Loş Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 150/2016, realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.RL., care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condiţiile de construire: - Pentru Subzona Locuinţe colective, servicii şi instituții publice: - Regim de construire: maxim (S)+P+3E+Er/M;, - Procent de ocupare al terenului maxim POT max=40%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.8; - Hmax cornișă = 16.00 m; - Hmax totală = 20.00 m; - Pentru Subzona Locuinţe colective şi funcțiuni complementare: - Regim de construire: maxim (S)+P+2E+Er/M; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max=35%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.3; - Hmax cornişă= 12.00 m; = Hmax totară= 16.00 m; - Pentru Subzona Servicii și instituţii publice: - Regim de construire: maxim (S)+P+2E+Er/M; - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max=40%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.5; - Hmax cornişă=12.00 m; - Hmax totată= 16.00 m; e Spaţii verzi compacte minim 5,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 78/31.08.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiș - suprafața de spaţii verzi va fi amenajată și întreţinută; e acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003058/03.05.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari e În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială şi servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Cod FP 53-01, ver. 1

o 4 —m „o c1Cc BIROUL AVIZARE CONFORMITA Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 25 Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 442456 (nr. cad. 442456), CF nr. 442458 (nr. cad 442458), CF nr. 432041 (nr. cad 432041), CF nr. 432043 (nr. cad 432043), CF nr. 432044 (nr. cad. 432044), CF nr. 408145 (nr. cad. 408145) şi CF nr. 435120 (nr. cad 432145), str. Grigore Alexandrescu, teren intravilan, în suprafaţă totală de 68.267 mp, având categoria de folosință: arabil, proprietari fiind: Ghiurcan Ştefan Alexandru şi Ghiurcan Rodica, Bălăşiu Cristina Beatrice şi Balaş Elena Sîmziana, Loş Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L. 4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 150/2016, planșa nr. 150- All - „Circulaţia terenurilor” și asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 211) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială și servicii” str. Grigore Alexandrescu, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. niliân Sorin CIURARIU RE RECAS E R = ZE CONSILIER ZF Monica MI FAN ŞEF BIROU Liliana IOVAN Red/dact - MM. Cod FP 53-01, ver. 1 6 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Atasament: Expunere_motive_PUZ_ALEXANDRESCU.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2019-004943/28.03.2019 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE rivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă rezidențială şi ser vicii”, str. ” + Grigore Alexandrescu, Timişoara 1. Descrierea situației actuale Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Dezvoltare zonă rezidențială şi servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, este amplasat în partea de vest a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în cartierul Mehala, în cvartalul delimitat la sud-est de str. Grigore Alexandrescu şi canalul de desecare HCn562, la sud-vest de drumul de exploatare De620 şi canalul de desecare HCn562, la nord-est şi nord-vest este învecinat cu alte proprietăți private, și este accesibil pe latura sa sud-estică din strada Grigore Alexandrescu, pe latura sud-vestică din drumul de exploatare De620, şi în partea de nord-est din drumul de exploatare De575. Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018: zonă propusă pentru locuințe pentru maxim două familii şi funcțiuni complementare, şi parțial zonă propusă pentru servicii şi instituții publice, cu interdicție temporară de construire până la aprobarea unei documentații de urbanism; terenuri afectate de canal, linii electrice aeriene și de sistematizarea zonei. Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 442456 (nr. cad. 442456), CF nr. 442458 (nr. cad. 442458), CF nr. 432041 (nr. cad. 432041), CF nr. 432043 (nr. cad. 432043), CF nr. 432044 (nr. cad. 432044), CF nr. 408145 (nr. cad. 408145) şi CF nr. 435120 (nr. cad. 432145), str. Grigore Alexandrescu, teren intravilan, în suprafață totală de 68.267 mp, având categoria de folosință: arabil, proprietari fiind: Ghiurcan Ștefan Alexandru şi Ghiurcan Rodica, Bălășiu Cristina Beatrice și Balaș Elena Sîmziana, Loş Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială şi servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, propune soluții şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone destinate locuirii colective şi funcțiunilor complementare, serviciilor și instituțiilor publice cu regim de înălțime maxim (S)+P+3E+M/Er (pentru subzona de locuire colectivă, servicii şi instituții), (S)+P+2E+M/Er (pentru subzona de locuire colectivă şi funcțiuni complementare), (S)+P+2E+M/Er (pentru subzona de servicii şi instituții). 3. Alte informații În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara au fost obținute: Certificatul de Urbanism nr. 4023 din 14.09.2017, Avizul de Oportunitate nr. 40 din 26.10.2017, Avizul Arhitectului Șef nr. 07 din 14.03.2019; 4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială şi servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, beneficiari Ghiurcan Ștefan Alexandru şi Ghiurcan Rodica, Bălășiu Cristina Beatrice şi Balaş Elena Sîmziana, Loş Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L,, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU —<Z NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitati, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2019-004943/28.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”,

str. Grigore Alexandrescu, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-004943/28.03.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone de locuințe colective cu funcțiuni complementare, servicii şi instituții publice;

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019‐004943/28.03.2019, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal„Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 619/2018 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 40 din 26.10.2017, Avizul Arhitectului Șef nr. 07 din 14.03.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4023 din 14.09.2017 prelungit pana la 13.09.2019, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 78 din 31.08.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Pe terenul beneficiarilor s-a propus, în concordanță cu prevederile Avizului de Oportunitate, structurarea terenului studiat astfel: zone destinate locuirii colective și funcțiunilor complementare, serviciilor și instituțiilor publice cu regim de înălţime maxim (S)+P+3E+M/Er (pentru subzona de locuire colectivă, servicii și instituții), (S)+P+2E+M/Er (pentru subzona de locuire colectivă și funcțiuni complementare), (S)+P+2E+M/Er (pentru subzona de servicii și instituții).

Etapa a 2-a de informare și consultare a publicului a demarat în perioada 18.01.2018- 12.02.2018 iar în data de 29.01.2018, între orele 14.00-15.00, a avut loc la sediul PMT – Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană, întâlnirea cu proiectantul S.C. Arhitect Trîmbițaș S.R.L.; s-a prezentat o singură persoană din partea publicului interesat, care nu a avut obiecții/sesizări.

Ulterior întâlnirii cu proiectantul, au fost înregistrate sesizări din partea următoarelor persoane:

- cu nr. de înregistrare RU2018-000060 din 21.02.2018 de către domnul Bucătariu Gheorghe, în numele: Bucătariu Gheorghe, Bucătariu Georgeta, Bucătariu

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Alexandru, Bucătariu Dana Cristina, Bucătariu Damian (cu domiciliul pe str. Intrarea Cincinat Pavelescu nr.3, Mircea Mihaela, Mircea Dan, Mîrza Călin (cu domiciliul pe str. Intrarea Cincinat Pavelescu nr.11), Cechici Vesna Dușița, Marius (cu domiciliul pe str. Intrarea Cincinat Pavelescu nr.1), Moldoveanu Fănică, Moldoveanu Mariana, (cu domiciliul pe str. Intrarea Cincinat Pavelescu nr.5), Mircovici Nicolae, Mircovici Adela, Mircovici Tiana, Mircovici Marco, Mircovici Maria, (cu domiciliul pe str. Petru Vintilă nr.3), Nistor Constantin, Nistor Paraschiva (cu domiciliul pe str. Crișan nr.73) – deținători a trei parcele pe strada Petru Vintilă

- Sesizare Costea Mariana în calitate de proprietar al parcelei cu CF Nr. 431301. Cetățenii mai sus menționați au solicitat prin sesizarile înregistrate, organizarea unei

dezbateri publice pe marginea proiectului de urbanism. Drept urmare în data de 21.03.2018, ora 13.00, a fost organizată dezbatere publică

pentru documentația de urbanism P.U.Z. “DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ ȘI SERVICII” strada Grigore Alexandrescu, Timișoara, județul Timiș, CF 442456, 442468, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120, Timișoara, Beneficiari: Ghiurcan Ștefan, Ghiurcan Rodica, Klimenko Corina, Loș Cornelia, Bălășiu Gheorghe, Bălaș Elena. La dezbaterea publică au participat din partea persoanelor interesate: Toma Teodor, Lungu Felix, Costea Mariana, Carela Costică Iulian, Bucătariu Gheorghe, Bucătariu Georgeta, Popa Octav Cătălin, Cechici Milița, Mircea Mihaela, Loș Grațiela.

În cadrul dezbaterii, cetățenii participanți și-au exprimat dorința ca documentația să fie parțial modificată. Ca atare, proiectantul a depus în data de 30.03.2018, cu nr. De înregistrare UR2018-005280, diferite variante de urbanizare pentru parcelele 11-4, 35-38, discutate în cadrul dezbaterii publice.

În urma acestor proceduri s-au agreat următoarele modificări: LA EST - pentru parcelele 2,3,4 (Subzonă locuințe cu funcțiuni complementare) – max.

(S)+P+2E+M/Er s-a retras limita de implantare a construcțiilor la 12,0m de limita din spate a parcelei/vecini locuințe

- pentru parcela 1 (Subzonă locuințe colective și servicii) – max. (S)+P+3E+M/Er s- a retras limita de implantare a construcțiilor la 12,0m de limita din spate a parcelei/vecini servicii și s-a redus mărimea parcelei

LA NORD - pentru parcelele 35, 36,37, 38 (Subzonă locuințe cu funcțiuni complementare) –

max. (S)+P+2E+M/Er s-a retras limita de implantare a construcțiilor la 12,0m de limita din spate a parcelei/vecini locuințe și s-a reconfigurat mobilarea zonei la Nord de LEA 110 kV.

De asemenea, proiectantul a solicitat prin adresa Nr. UR2018-006259 din 18.04.2018 “un punct de vedere – consultarea soluție urbanistică pt. PUZ dezv. zonă rezid. și servicii”, în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului și de Urbanism din data de 25.04.2018, emițându-se răspunsul cu nr. UR2018 – 006259/18.04.2018.

Etapa a fost finalizată prin afișarea pe site-ul primăriei Municipiului Timișoara a Rezultatelor informării și consultării publicului cu Nr. UR2018-000265/13.02.2018 și a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2018-000265/02.04.2018.

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, beneficiari: Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica, Bălășiu Cristina Beatrice și Balaș Elena Sîmziana, Loș Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L., proiectant S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Georgeta Trimbițaș, a fost afişată pe site‐ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna ianuarie 2018, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site‐ul Primăriei Municipiului Timişoara în aprilie 2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018‐000265/02.04.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara se încadrează în Etapa 3 ‐ etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., proiect nr. 150/2016, la cererea beneficiarilor: Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica, Bălășiu Cristina Beatrice și Balaș Elena Sîmziana, Loș Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, este amplasat în partea de vest a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în cartierul Mehala, in cvartalul delimitat la sud-est de str. Grigore Alexandrescu și canalul de desecare HCn 562, la sud-vest de drumul de exploatare De620 și canalul de desecare HCn 562, este accesibil pe latura sa sud-estică din strada Grigore Alexandrescu, pe latura sud-vestică din drumul de exploatare De620, în partea de nord-est din drumul de exploatare De575, şi este învecinat pe celelalte laturi cu alte proprietăţi private.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018: zonă propusă pentru locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare, și parțial zonă propusă pentru servicii și instituții publice, cu interdicție temporară de construire până la aprobarea unei documentații de urbanism; terenuri afectate de canal, linii electrice aeriene și de sistematizarea zonei..

Pentru terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, a fost necesară întocmirea evaluării arheologice teoretice care nu a dus la identificarea unor monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice, obținându-se Avizul Favorabil cu condiții al Direcției Județene pentru Cultură Timiș nr. 4562/27.03.2018.

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Pentru terenul reglementat a fost obținut Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 16/01.03.2019.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 442456 (nr. cad. 442456), CF nr. 442458 (nr. cad. 442458), CF nr. 432041 (nr. cad. 432041), CF nr. 432043 (nr. cad. 432043), CF nr. 432044 (nr. cad. 432044), CF nr. 408145 (nr. cad. 408145) și CF nr. 435120 (nr. cad. 432145), str. Grigore Alexandrescu, teren intravilan, în suprafaţă totală de 68.267 mp, având categoria de folosinţă: arabil, proprietari fiind: Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica, Bălășiu Cristina Beatrice și Balaș Elena Sîmziana, Loș Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, propune soluţii şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone destinate locuirii colective și funcțiunilor complementare, serviciilor și instituțiilor publice cu regim de înălţime maxim (S)+P+3E+M/Er (pentru subzona de locuire colectivă, servicii și instituții), (S)+P+2E+M/Er (pentru subzona de locuire colectivă și funcțiuni complementare), (S)+P+2E+M/Er (pentru subzona de servicii și instituții).

Accesul auto şi pietonal la parcela studiată se face din strada Grigore Alexandrescu, și drumurile de exploatare De620 și De575 cu prospecte finale propuse de 16,00m, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018‐003058/03.05.2018.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018‐003058/03.05.2018.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt

următorii:

‐ Pentru Subzona Locuințe colective, servicii și instituții publice: - Regim de construire: maxim (S)+P+3E+Er/M;

- Procent de ocupare al terenului maxim POTmax=40%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.8; - Hmax cornișă=16.00 m; - Hmax totală=20.00 m;

‐ Pentru Subzona Locuințe colective și funcțiuni complementare: - Regim de construire: maxim (S)+P+2E+Er/M;

- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=35%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.3; - Hmax cornișă=12.00 m;

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

- Hmax totală=16.00 m;

‐ Pentru Subzona Servicii și instituții publice: - Regim de construire: maxim (S)+P+2E+Er/M;

- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=40%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.5; - Hmax cornișă=12.00 m; - Hmax totală=16.00 m;

Spaţii verzi minim 5,00% ‐ conform Deciziei de încadrare nr. 78 din 31.08.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş ‐ suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută;

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 150/2016, planşa nr. 150‐A11 ‐ ,,Circulaţia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, beneficiari Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica, Bălășiu Cristina Beatrice și Balaș Elena Sîmziana, Loș Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 150/2016, realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.RL., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

‐ Pentru Subzona Locuințe colective, servicii și instituții publice: - Regim de construire: maxim (S)+P+3E+Er/M;

- Procent de ocupare al terenului maxim POTmax=40%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.8; - Hmax cornișă=16.00 m; - Hmax totală=20.00 m;

‐ Pentru Subzona Locuințe colective și funcțiuni complementare: - Regim de construire: maxim (S)+P+2E+Er/M;

- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=35%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.3; - Hmax cornișă=12.00 m; - Hmax totală=16.00 m;

‐ Pentru Subzona Servicii și instituții publice: - Regim de construire: maxim (S)+P+2E+Er/M;

- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=40%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 1.5; - Hmax cornișă=12.00 m; - Hmax totală=16.00 m;

 Spaţii verzi compacte minim 5,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 78/31.08.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută;

 acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018‐003058/03.05.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari

 În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str.

Grigore Alexandrescu, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 442456 (nr. cad. 442456), CF nr. 442458 (nr. cad. 442458), CF nr. 432041 (nr. cad. 432041), CF nr. 432043 (nr. cad. 432043), CF nr. 432044 (nr. cad. 432044), CF nr. 408145 (nr. cad. 408145) și CF nr. 435120 (nr. cad. 432145), str. Grigore Alexandrescu, teren intravilan, în suprafaţă totală de 68.267 mp, având categoria de folosinţă: arabil, proprietari fiind: Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica, Bălășiu Cristina Beatrice și Balaș Elena Sîmziana, Loș Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 150/2016, planşa nr. 150- A11 - ,,Circulaţia terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent,

hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că

proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

ȘEF BIROU CONSILIER Liliana IOVAN Monica MITROFAN Red/dact – M.M.

Atasament: aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2019-004943/28.03.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 12.04.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială şi servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2019-004943/28.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială și servicii” str. Grigore Alexandrescu din Timişoara, precum şi Expunerea de motive nr. UR2019-004943/28.03.2019 a Primarului Municipiului Timişoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, întocmit în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, Având în vedere precizările cuprinse în raportul de specialitate antemenţionat cu privire la existența avizelor necesare şi parcurgerea procedurii prealabile avizării în vederea înaintării spre dezbatere şi aprobare plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit cărților funciare anexate documentației, rezultă următoarea situație juridică: 1. Cartea funciară nr. 442456 Timişoara nr. cadastral 442456: teren intravilan în suprafață de 6300 mp, categorie de folosință ”arabil”, este proprietatea comună a dlui GHIURCAN ȘTEFAN ALEXANDRU, căsătorit cu GHIURCAN RODICA; terenul este format din două parcele, astfel: nr. topo 23398/1 în suprafață de 3061 mp şi nr. topo 23401/1 în suprafață de 3239 mp, ambele cu referința „teren arabil în intravilanul extins, parțial împrejmuit cu gard de sârmă şi gard de beton”. De asemenea, din examinarea cărţii funciare mai sus individualizată (datată 27.03.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini şi nici notate litigii, 2. Cartea funciară nr. 442458 Timișoara, nr. cadastral 442458 : teren intravilan în suprafață de 12.300 mp — din acte, respectiv 10.631 mp.-măsurată, categorie de folosință ”arabil”, este proprietatea comună a dlui GHIURCAN ȘTEFAN ALEXANDRU, căsătorit cu GHIURCAN RODICA; terenul este format din două parcele, astfel: nr. topo 23427/3/2 în suprafață de 9494 mp — din acte, respectiv 8659 mp — măsurată şi nr. topo 23402/2 în suprafață de 2806 mp — din acte, respectiv 1972 mp — măsurată, ambele cu referința „teren arabil în intravilanul extins, neîmprejmuit”. De asemenea, din examinarea cărții funciare mai sus individualizată (datată 27.03.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini şi nici notate litigii.

3. Cartea funciară nr. 432041 Timişoara nr. cadastral 432041: teren intravilan în suprafață de 18.100 mp-din acte, respectiv 15.644 mp- măsurată, categorie de folosință „arabil”, suprafața fiind înscrisă în tarla A563/3/1, cu referința „teren intravilan, neîmprejmuit”, este proprietatea următorilor: - sub B6: Societatea „Open Imo FNM” SRL, CIF 39546840, cota 2436/15644 - sub B7: Societatea GTA TELECOMUNICATION SRL, CIF 29519546, cota 1218/15644 - sub B8&: SC SODOLESCU IMOBILIARE ȘI CONSTRUCȚII SRL, CIF 17957844, cota actuală 2059/15644 - sub B9: Societatea GOLMIR SRL CIF 24728690, cota actuală 400/15644 - sub B10 Societatea „POLIFORM” SRL, CIF 19005548, cota actuală 400/15644 - sub B11 Societatea „FIFTH FLOOR” SRL CIF 36632938, cota actuală 1623/153644 - sub B12 dl. GHIURCAN ȘTEGAN-ALEXANDRU, divorțat, bun propriu, cota actuală 3754/15644 - sub B13 dna GHIURCAN RODICA, divorțată, bun propriu, cota actuală 3754/15644 De asemenea, din examinarea cărții funciare mai sus individualizată (datată 27.03.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini şi nici notate litigii. 4, Cartea funciară nr. 432043 Timişoara nr. cadastral 432043: teren intravilan în suprafață de 6.800 mp, categorie de folosință „arabil”, este proprietatea următorilor: - sub B5: Societatea „Open Imo FNM” SRL, CIF 39546840, cota 1058/6800 - sub B6: Societatea GTA TELECOMUNICATION SRL, CIF 29519546, cota 529/6800 - sub B7: SC SODOLESCU IMOBILIARE ȘI CONSTRUCȚII SRL, CIF 17957844, cota actuală 843/6800 - sub B8: Societatea GOLMIR SRL CIF 24728690, cota actuală 200/6800 - sub B9 Societatea „POLIFORM” SRL, CIF 19005548, cota actuală 200/6800 - sub Bl10 Societatea „FIFTH FLOOR” SRL CIF 36632938, cota actuală 706/6800 - sub B1l dl. GHIURCAN ȘTEGAN-ALEXANDRU, divorțat, bun propriu, cota actuală 1632/6800 - sub B12 daa GHIURCAN RODICA, divorțată, bun propriu, cota actuală 1632/6800 De asemenea, din examinarea cărţii funciare mai sus individualizată (datată 27.03.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini şi nici notate litigii. 5. Cartea funciară nr. 432044 Timişoara nr. cadastral 432044: teren intravilan în suprafață de 16.100 mp, categorie de folosință „arabil”, este proprietatea următorilor: - sub B5: Societatea „Open Imo FNM” SRL, CIF 39546840, cota actuală 2506/16100 - sub B6: Societatea GTA TELECOMUNICATION SRL, CIF 29519546, cota 1253/16100 - sub B7: SC SODOLESCU IMOBILIARE ȘI CONSTRUCȚII SRL, CIF 17957844, cota actuală 2142/161000 - sub B8: Societatea GOLMIR SRL CIF 24728690, cota actuală 400/16100 - sub B9 Societatea „POLIFORM” SRL, CIF 19005548, cota actuală 400/16100 - sub B10 Societatea „FIFTH FLOOR” SRL CIF 36632938, cota actuală 1671/16100 - sub Bl dl. GHIURCAN ȘTEGAN-ALEXANDRU, divorțat, bun propriu, cota actuală 3864/16100 - sub B12 dna GHIURCAN RODICA, divorțată, bun propriu, cota actuală 3864/16100 De asemenea, din examinarea cărţii funciare mai sus individualizată (datată 27.03.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini şi nici notate litigii. 6. Cartea funciară nr. 408145Timişoara nr. cadastral 408145: teren intravilan în suprafață de 2000 mp, categorie de folosinţă „arabil”, este proprietatea următorilor: - sub B3: dna BĂLA$Ş ELENA-SÎMZIANA, cota actuală 1/4; - sub B8: dna BALAȘIU CRISTINA-BEATRICE, cota actuală 3/4. De asemenea, din examinarea cărţii funciare mai sus individualizată (datată 27.03.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini şi nici notate litigii, terenul fiind individualizat pe tarla A574/1, parcela A574/1/16, nr. topo A 574/1/16, cu referința „teren intravilan, neîmprejmuit”. 7. Cartea funciară nr. 435120 Timişoara nr. cadastral 435120: teren intravilan în suprafață de 10.792 mp, categorie de folosință „arabil”, este proprietatea dnei LOS CORNELIA, cota 1/1. 2

De asemenea, din examinarea cărţii funciare mai sus individualizată (datată 27.03.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini şi nici notate litigii, terenul fiind individualizat pe tarla A574, parcela 1/15, cu referința „teren intravilan , neîmprejmuit”. Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Se avizează favorabil raportul de specialitate nr. UR2019-004943/28.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială şi servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentatiei având calitatea de proprietari, asa cum rezultă din extrasele de carte funciară aferente imobilelor ce se reglementează, atașate documentaţie. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială şi servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC “TI IT Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2019-004943/28.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str.

Grigore Alexandrescu, Timişoara, este amplasat în partea de vest a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în cartierul Mehala, în cvartalul delimitat la sud-est de str. Grigore Alexandrescu și canalul de desecare HCn562, la sud-vest de drumul de exploatare De620 și canalul de desecare HCn562, la nord-est și nord-vest este învecinat cu alte proprietăți private, și este accesibil pe latura sa sud-estică din strada Grigore Alexandrescu, pe latura sud-vestică din drumul de exploatare De620, și în partea de nord-est din drumul de exploatare De575.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018: zonă propusă pentru locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare, și parțial zonă propusă pentru servicii și instituții publice, cu interdicție temporară de construire până la aprobarea unei documentații de urbanism; terenuri afectate de canal, linii electrice aeriene și de sistematizarea zonei.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 442456 (nr. cad. 442456), CF nr. 442458 (nr. cad. 442458), CF nr. 432041 (nr. cad. 432041), CF nr. 432043 (nr. cad. 432043), CF nr. 432044 (nr. cad. 432044), CF nr. 408145 (nr. cad. 408145) și CF nr. 435120 (nr. cad. 432145), str. Grigore Alexandrescu, teren intravilan, în suprafaţă totală de 68.267 mp, având categoria de folosinţă: arabil, proprietari fiind: Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica, Bălășiu Cristina Beatrice și Balaș Elena Sîmziana, Loș Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu,

Timişoara, propune soluţii şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone destinate locuirii colective și funcțiunilor complementare, serviciilor și instituțiilor publice cu regim de înălţime maxim (S)+P+3E+M/Er (pentru subzona de locuire colectivă, servicii și instituții), (S)+P+2E+M/Er (pentru subzona de locuire colectivă și funcțiuni complementare), (S)+P+2E+M/Er (pentru subzona de servicii și instituții).

3. Alte informaţii   În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

actualizată, pentru documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 4023 din 14.09.2017, Avizul de Oportunitate nr. 40 din 26.10.2017, Avizul Arhitectului Șef nr. 07 din 14.03.2019;

4. Concluzii  Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal „Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, str. Grigore Alexandrescu, Timişoara, beneficiari Ghiurcan Ștefan Alexandru și Ghiurcan Rodica, Bălășiu Cristina Beatrice și Balaș Elena Sîmziana, Loș Cornelia, S.C. OPEN IMO FNM S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: REGULAMENT.pdf

Pagina 1 I 17

s.c. ”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” s.r.l. Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent PLANULUI URBANISTIC ZONAL „DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ SI SERVICII”

Strada Grigore Alexandrescu, intravilan TIMIŞOARA, C.F. nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120

Proiect nr. 150/2016

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, Strada Grigore Alexandrescu, intravilan Timișoara, C.F. nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120, şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism, respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

 precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM–010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea Locuinței nr. 114/1996, actualizată;  Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a

recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

Pagina 2 I 17

 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.119/2014

 Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

 Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;  Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ

GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;  Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi

indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;

 Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001.

şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);

 Etapa 2 P.U.G. al Municipiului Timişoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012;

 Etapa 3 P.U.G. al Municipiului Timişoara – în curs de aprobare;  P.U.D. “Locuințe și dotări” aprobat cu H.C.L. 175/2004  P.U.Z. “Dezvoltare zonă locuințe și funcțiuni complementare” aprobat cu H.C.L.

154/2015  P.U.Z. “Zonă locuințe și funcțiuni complementare” aprobat cu H.C.L. 248/2017

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism, anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă rezidențială și servicii”, cu front la Strada Grigore Alexandrescu, elaborat pe terenul arabil aflat în intravilanul Municipiului Timișoara, identificat prin C.F. nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara în baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren aflată în intravilanul Municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 68267 mp, cu front la Strada Grigore Alexandrescu, elaborat pe terenul arabil aflat în intravilanul Municipiului Timișoara, identificat prin C.F. nr. 442456, 442458, 432041, 432044, 432043, 408145, 435120 – teren arabil în intravilan Timişoara, având ca proprietari pe: Ghiurcan Ștefan Alexandru, Ghiurcan Rodica, Loș Cornelia, Bălășiu Cristina Beatrice, Bălaș Elena Sîmziana, S.C. OPEN IMO S.R.L., S.C. GTA TELECOMUNICATION S.R.L., S.C. SODOLESCU IMOBILIARE S.R.L., S.C. GOLMIR S.R.L., S.C. POLIFORM S.R.L., S.C. FIFTH FLOOR S.R.L. Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa nr. 150-A10 - “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor.

Pagina 3 I 17

2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan În zona studiată există terenuri având categoria de folosinţă arabil.

 Autorizarea executării construcţiilor și amenajărilor pe terenurile arabile din intravilan este permisă pentru funcţiunile şi condiţiile stabilite de lege.

 De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico- edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 Parcelele ce fac obiectul proiectului se vor încadra în această situație ulterior obținerii H.C.L. pentru aprobare P.U.Z.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

 Consiliul Judeţean Timiş impreuna cu Consiliul Local Timisoara vor identifica şi vor delimita, în funcţie de particularităţile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

2.1.3. Resursele subsolului

 În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.4. Resursele de apă

 Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.5. Zonele construite protejate

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Pagina 4 I 17

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranţa în construcţii

 Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă: - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a

proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

- Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

2.2.4. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice  Autorizarea executării construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de

racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

 Terenul studiat este deservit de rețele de apă, canalizare şi energie electrică. În zonă există rețea de alimentare cu gaz.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

2.2.6. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

 Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

 Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

Pagina 5 I 17

2.2.7. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului În cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc astfel:

Subzonă locuire colectivă, servicii și instituții, max. (S)+P+3E+Er/M

 P.O.T. = max. 40%  C.U.T. = max. 1,8

Subzonă locuire colectivă și funcțiuni complementare, max. (S)+P+2E+Er/M

 P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,3

Subzonă servicii și instituții, max. (S)+P+2E+Er/M

 P.O.T. = max. 40%  C.U.T. = max. 1,5

2.2.8. Lucrări de utilitate publică Conform planșei 150-A11 ”Circulația terenurilor”, urmează a fi prevăzute:

 Rezervarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale străzilor propuse, în perimetrul terenului studiat;

 Obligativitatea ca drumurile de acces, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale străzilor propuse să devină domeniu public.

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

3.1. DOMENIUL DE APLICARE  Parcelele pentru care s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism sunt situate în

intravilanul Municipiului Timişoara şi au o suprafaţă totală de 68.267mp.  Funcțiunile propuse au condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de

Referință, ca zonă predominant rezidențială (locuințe colective, funcțiuni complementare, servicii și instituții).

 Terenul studiat se împarte în următoarele subzone funcționale:

- Subzonă locuire colectivă, servicii și instituții, cu regim de înălțime maxim (S)+P+3E+M/Er

- Subzonă locuire colectivă și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er

- Subzonă servicii și instituții, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er - Subzonă spații verzi amenajate / culoar ecologic de protecție - Subzonă căi de circulație rutieră și amenajări aferente

3.2. UTILIZĂRI PERMISE Funcțiuni predominante: Subzonă locuire colectivă, servicii și instituții, max. (S)+P+3E+Er/M

 Funcțiune predominantă: locuințe colective cu servicii la parter, maxim două construcții principale pe parcelă;

 Regim de construire: izolat, conform planşelor 150-A10 - ”Reglementări urbanistice” și 150-A10’ - ”Reglementări urbanistice Etapa 1”;

Pagina 6 I 17

Subzonă locuire colectivă și funcțiuni complementare, max. (S)+P+2E+Er/M  Funcțiune predominantă: locuințe colective cu funcțiuni complementare la

parter, maxim o construcție principală pe parcelă;  Regim de construire: izolat sau cuplat cu o construcție de pe altă parcelă,

conform planșelor 150-A10 - ”Reglementări urbanistice” și 150-A10’ - ”Reglementări urbanistice Etapa 1”;

Subzonă servicii și instituții, max. (S)+P+2E+Er/M

 Funcțiune predominantă: dotări de cartier, maxim o construcție principală pe parcelă;

 Regim de construire: izolat, conform planșelor 150-A10 - ”Reglementări urbanistice” și 150-A10’ - ”Reglementări urbanistice Etapa 1”;

Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni care:

 să nu genereze transport greu  să aibă posibilitatea de a asigura în parcela proprie staţionarea

autovehiculelor aferente acestei funcţiuni  să fie activităţi nepoluante fără riscuri tehnologice, fără incomodări datorate

utilizării incintei pentru depozitare deşeuri.  să nu fie surse de poluare fonică

Subzonă locuire colectivă, servicii și instituții, max. (S)+P+3E+Er/M

 Locuinţe colective la etaje, cu respectarea Legii Locuinței nr. 114/1996 actualizate

 Amenajări aferente locuinţelor  Spații comerciale  Sedii de firmă/administrative/birouri  Reprezentanțe firme  Sedii financiar-bancare  Sedii ale administrației publice  Unități hoteliere  Căi de acces carosabile şi pietonale în incintă  Parcări la sol  Parcaje subterane  Spaţii plantate  Locuri de joacă pentru copii  Construcţii pentru echipare tehnică  Împrejmuiri  Platforme colectare deșeuri menajere  Alte funcţiuni compatibile

Subzonă locuire colectivă și funcțiuni complementare, max. (S)+P+2E+Er/M

 Locuinţe colective, cu respectarea Legii Locuinței nr. 114/1996 actualizate  Amenajări aferente locuinţelor  Sedii de firmă/administrative/birouri  Reprezentanțe firme – la parter  Sedii financiar-bancare – la parter  Căi de acces carosabile şi pietonale în incintă  Parcări la sol  Parcaje subterane  Spaţii plantate  Locuri de joacă pentru copii  Construcţii pentru echipare tehnică  Împrejmuiri  Platforme colectare deșeuri menajere  Alte funcţiuni compatibile

Pagina 7 I 17

Subzonă servicii și instituții, max. (S)+P+2E+Er/M  Școli, creșe, grădinițe, afterschool  Dotări pentru sănătate  Dotări sportive  Spații comerciale  Sedii de firmă/administrative/birouri  Reprezentanțe firme  Sedii financiar-bancare  Sedii ale administrației publice  Unități hoteliere  Construcții cu destinație socială, culturală  Edificii de cult  Parcaje la sol  Parcaje subterane  Construcţii pentru echipare tehnică  Împrejmuiri  Platforme colectare deșeuri menajere  Alte funcţiuni compatibile

Subzonă spații verzi amenajate / culoar ecologic de protecție

 spaţii verzi amenajate;  spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ, de recreere şi de protecţie;  căi de comunicaţie - accese carosabile şi pietonale la parcele;  mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel, terenuri de sport și

spații de joacă pentru copii;  construcţii provizorii, chioşcuri, pergole, gradene;  construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau

supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc.

Subzonă căi de comunicaţie rutieră

 căi de comunicaţie (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru ciclişti, spaţii verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapete de protecţie, plantaţii de protecţie);

 amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiţia ca acestea să nu perturbe desfăşurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

 construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră etc.

Pagina 8 I 17

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII Profil funcțional admis cu condiționări pentru: Subzonă locuire colectivă, servicii și instituții, max. (S)+P+3E+Er/M

 construcţii pentru echiparea cu instalaţii - se pot amplasa cu condiţia să corespundă necesităţilor şi confortului populaţiei, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;

 spații pentru servicii profesionale, manufacturiere, birouri și comerț (de exemplu: cabinet medical, farmacie etc.) cu acces public (de proximitate) cu îndeplinirea următoarelor condiții: - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, - să nu afecteze intimitatea locuirii pe propria parcelă și pe parcelele vecine - să se asigure locurile de parcare necesare în incintă

 cafenele care să nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare, cu o capacitate de maxim 50 de locuri.

Subzonă locuire colectivă și funcțiuni complementare, max. (S)+P+2E+Er/M

 construcţii pentru echiparea cu instalaţii - se pot amplasa cu condiţia să corespundă necesităţilor şi confortului populaţiei, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;

 la parterul fiecărei clădiri vor exista funcțiuni complementare în suprafață de aproximativ 100mp destinate locuitorilor zonei.

 Funcțiunile complementare pot fi: spații pentru servicii profesionale, manufacturiere, birouri și comerț de capacitate redusă (de exemplu: cabinet medical, farmacie etc.) cu acces public (de proximitate) la parterul clădirii cu îndeplinirea următoarelor condiții: - să se adreseze preponderent locuitorilor zonei - să implice maximum 5 persoane - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, - să nu afecteze intimitatea locuirii pe propria parcelă și pe parcelele vecine - să se asigure locurile de parcare necesare în incintă - activitatea să se desfășoare în paralel cu funcțiunea de locuire, într-un

interval orar cuprins între 8:00-20:00 Subzonă servicii și instituții, max. (S)+P+2E+Er/M

 se admit restaurante, baruri, cafenele de orice tip cu următoarele condiții: - locurile de parcare să fie asigurate în interiorul incintei. - să nu devină o sursă de poluare fonică

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE

 Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la găsirea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului (dacă este cazul).

 Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile.

Pagina 9 I 17

3.5. UTILIZĂRI INTERZISE Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru: Subzonă locuire colectivă, servicii și instituții, max. (S)+P+3E+Er/M Subzonă locuire colectivă și funcțiuni complementare, max. (S)+P+2E+Er/M Subzonă servicii și instituții, max. (S)+P+2E+Er/M

 activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite;  staţii de întreţinere auto cu capacitate peste 5 maşini;  ferme agro – zootehnice, abatoare;  anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;  panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri;  depozite de deşeuri

Subzonă spații verzi amenajate

 sunt interzise orice alt tip de construcţii decât cele enumerate la funcţiuni permise;  panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri;

Subzonă căi de comunicaţie rutieră

 sunt interzise construcţiile care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împiedică buna desfăşurare, organizare şi dirijare a traficului de pe drumuri şi prezintă riscuri de accidente.

3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor și echipamentelor de utilitate publică (tehnico- edilitare) se poate face pe parcelele rezervate pentru utilități și spaţii verzi, cu condiţia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face în baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

 Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinelor Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014 și nr. 994/2018.

 Se recomandă ca clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor pentru birouri cât şi a celor pentru public.

Pagina 10 I 17

 Amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h, potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 și pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, și completărilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 994/2018.

 Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv la nord.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

 Construcţiile se vor amplasa conform planșelor 150-A10 - ”Reglementări urbanistice” și 150-A10’ - ”Reglementări urbanistice Etapa 1”, respectând următoarele retrageri față de aliniament:

Subzonă locuire colectivă, servicii și instituții, max. (S)+P+3E+Er/M

 min. 4,00 m, max. 6,00 m față de Strada Grigore Alexandrescu  5,00 m, față de celelalte străzi

Subzonă locuire colectivă și funcțiuni complementare, max. (S)+P+2E+Er/M  min. 5,00 m, max. 10,00 m pentru parcelele 20-32  5,00 m pentru celelalte parcele.

Subzonă servicii și instituții, max. (S)+P+2E+Er/M  5,00 m

 Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaţii carosabile şi

pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spaţii verzi, lucrări edilitare.

 Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice:  Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal

doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

 Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu

 În cazul în care clădirile sunt cuplate sau izolate, distanţa acestora faţă de proprietăţile învecinate va fi de minimum h/2 unde h este înălţimea maximă la cornişă.

 În cazul amplasării a două volume izolate în cadrul aceleiași parcele, acestea se vor amplasa una față de cealaltă, la o distanță minimă egală cu înălțimea la cornișă/atic a clădirii celei mai înalte.

 În cazul parcelelor 31-34, construcțiile pot fi amplasate izolat, sau cuplat numai cu o construcție de pe o singură parcelă adiacentă.

Pagina 11 I 17

 Clădirile vor putea fi realizate în regim cuplat cu condiţia de a avea obligatoriu un acces auto pe parcelă, având minimum 3,00m;

 Construcţiile se vor amplasa conform planșelor 150-A10 - ”Reglementări urbanistice” și 150-A10’ - ”Reglementări urbanistice Etapa 1”, respectând următoarele retrageri minime faţă de limitele laterale ale parcelelor:  min. h/2, unde h este inălțimea la cornișă/atic a clădirilor  min. 3,00 m față de parcelele vecine pe limita laterală având funcțiunea de

spațiu verde amenajat / culoar ecologic de protecție  Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele

minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei

 Construcţiile se vor amplasa conform planșelor 150-A10 - ”Reglementări urbanistice” și 150-A10’ - ”Reglementări urbanistice Etapa 1”, respectând următoarele retrageri minime faţă de limita posterioară a parcelelor:  Pentru parcelele propuse 1-4 și 35-38: min. 12,00 m  Pentru parcelele propuse 9 și 11: min. 10,00 m, dar nu mai puțin de h,

unde h este inălțimea la cornișă/atic a clădirilor  Pentru parcelel propuse 12-34: min. 10,00 m

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 Clădirile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate sau nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII 4.2.1. Accesuri carosabile

 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor.

 Numărul şi configuraţia accesurilor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori, cu condiţia asigurării acceselor pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 Poziția accesurilor carosabile nu este fixă, ea va fi stabilită la momentul autorizării construcțiilor.

 Accesurile carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

4.2.2. Accesuri pietonale

 Este obligatorie asigurarea accesurilor pietonale la clădiri.  În sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se înţeleg căile de acces pentru

pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Pagina 12 I 17

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică;  De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor

administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca investitorul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa;

- investitorul se obligă să prelungească reţeaua existentă atunci când aceasta are capacitatea necesară;

- investitorul se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele;

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condiţiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare Alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială

 Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parţial sau în întregime (corelat cu situația existentă în zonă la momentul dezvoltării echipării hidro-edilitare).

 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

 Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

 Este obligatorie realizarea bazinelor de retenţie pentru colectarea apelor pluviale.

Alimentarea cu energie electrică  Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de

alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Telecomunicaţii  Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de

alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Reţele termice, alimentare cu gaze  Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa

fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

 Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran.  Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului

arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.  Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data

realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc.

Pagina 13 I 17

4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

 Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea

 Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

 Adâncimea parcelei va fi mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.  Parcelările pot fi aprobate doar în baza prezentului proiect P.U.Z. aprobat. Parcelările

vor respecta prescripţiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. şi Cap. II 9 din R.L.U.

 Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 Clădirile pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private.

 Suprafeţele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituţi de trecere.

 Numărul de unități locative se va stabili în concordanță cu: - prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996, actualizată, referitoare la asigurarea

suprafețelor minimale, în conformitate cu Anexa 1 “Exigențe minimale pentru locuințe”

- posibilitatea asigurării în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse, conform legislației în vigoare.

 Nu sunt permise dezmembrări și alipiri ulterioare. 4.4.2. Înălţimea construcţiilor La stabilirea înălţimii construcţiilor se vor avea în vedere:

 Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei;

 Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, Ordinului nr. 994/2018 etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. Subzonă locuire colectivă, servicii și instituții, max. (S)+P+3E+Er/M

 Regim de înălțime max. (S)+P+3E+M/Er  Hmax. cornișă = 16m  Hmax. coamă = 20m

Subzonă locuire colectivă și funcțiuni complementare, max. (S)+P+2E+Er/M  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 16m

Subzonă servicii și instituții, max. (S)+P+2E+Er/M  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 16m

Pagina 14 I 17

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor  Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare, arhitectură,

dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor, peisajului urban.

 Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

 Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

 Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

 Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general, confom Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Timișoara.

 Pentru servicii și instituții sunt permise totuşi culori specifice firmelor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirile respective.

 Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziţia şi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului

 Procentul de ocupare (P.O.T.) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului.

 In cazul prezentului regulament: Subzonă locuire colectivă, servicii și instituții, max. (S)+P+3E+Er/M

 P.O.T. = max. 40%  C.U.T. = max. 1,8

Subzonă locuire colectivă și funcțiuni complementare, max. (S)+P+2E+Er/M  P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,3

Subzonă servicii și instituții, max. (S)+P+2E+Er/M  P.O.T. = max. 40%  C.U.T. = max. 1,5

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje

 Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei.

 Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii: - 1,15 locuri de parcare / apartament - Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care există

norme diferite de dimensionare parcajelor, acestea vor fi dimensionate conform normelor specifice.

 Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 Intrările şi ieşirile la parcare vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulaţie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

Pagina 15 I 17

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate  Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi

plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

 Conform Bilanțului Teritorial, au fost asigurate spaţii verzi în procentul de 5,00% din suprafaţa totală a terenului studiat, respectiv 3.414 mp.

 Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate în interiorul incintelor / culoare ecologice de protecție;

 Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 100 mp de spațiu verde.

 Spaţiile verzi în cadrul parcelelor se vor asigura în concordanţă cu prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel încât să satisfacă indicele de minim de 2 mp/locatar pentru spaţii verzi.

 Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri

 Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (dacă e cazul).

 Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porţile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 Spre frontul străzilor și pe limitele laterale dintre parcele, vor fi elemente de delimitare, constând din soclu/jardinieră de maxim 0.60m înălțime, și fine elemente din structuri metalice transparente - suport pentru plante cățărătoare, de maxim 1,80m. Aceste elemente vor fi discontinue.

 Pe aliniamentul fiecărei parcele va fi prevăzut un panou plin (zidărie/beton/ cărămidă aparentă), cu înălțime de maxim 1,80m, destinat amplasării/ integrării firidelor de branșament, numerelor poștale, rastelurilor pentru biciclete, cu iluminat indirect, și care va putea încorpora diverse echipamente tehnico – edilitare.

 Față de limita posterioară se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie etc.) sau transparente cu vegetație cățărătoare, cu o înălţime maximă de 2,00m.

 Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.  Împrejmuirile care se vor realiza spre parcele de spaţii verzi vor fi transparente, din

grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă; tipul de împrejmuire folosit va fi identic; soluţia va fi corelată pe parcursul execuţiei, astfel încât imaginea rezultată să fie unitară spre incintele propuse cu spaţii verzi; de asemenea, se propune susţinerea coerenţei vizuale a acestor împrejmuiri, prin crearea unei perdele de vegetaţie din plante căţărătoare.

4.5.4. Gestionarea deşeurilor

 Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

Pagina 16 I 17

4.6. INDICI CARACTERISTICI Subzonă locuire colectivă, servicii și instituții, max. (S)+P+3E+Er/M

 P.O.T. = max. 40%  C.U.T. = max. 1,8  Regim de înălțime max. (S)+P+3E+M/Er  Hmax. cornișă = 16m  Hmax. coamă = 20m

Subzonă locuire colectivă și funcțiuni complementare, max. (S)+P+2E+Er/M

 P.O.T. = max. 35%  C.U.T. = max. 1,3  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 16m

Subzonă servicii și instituții, max. (S)+P+2E+Er/M

 P.O.T. = max. 40%  C.U.T. = max. 1,5  Regim de înălțime max. (S)+P+2E+M/Er  Hmax. cornișă = 12m  Hmax. coamă = 16m

4.7. BILANŢ TERITORIAL

EXISTENT PROPUS

Teren arabil conform CF 100,00% 68 267 mp - -

Subzonă locuire colectivă, servicii și instituții max. (S)+P+3E+M/Er

- - 14,93% 10 196 mp

Subzonă locuire colectivă și funcțiuni complementare max. (S)+P+2E+M/Er

- - 52,20% 35 634 mp

Subzonă servicii și instituții max. (S)+P+2E+M/Er

- - 1,89% 1 290 mp

Subzonă spații verzi amenajate / culoar ecologic de protecție

- - 5,00% 3 414 mp

Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente Din care: - teren aflat în zona de protecție LEA 110kV existentă, propus conform PUG în lucru pentru amenajare drum PTT 73 (37m) - ulterior reglementării rețelei LEA 110kV - teren rezervat pentru extinderea Străzii Grigore Alexandrescu la 30m, dezvoltarea drumurilor de exploatare, și alte drumuri cu sens unic propuse

- -

25,98%

11,17%

14,81%

17 733 mp

7 624 mp

10 109 mp

TOTAL 100,00% 68 267 mp 100,00% 68 267 mp

Pagina 17 I 17

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă.

Şef de proiect, Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ arhitect Alina Narița