keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 187/07.04.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert" str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timişoara

07.04.2015

Hotararea Consiliului Local 187/07.04.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert" str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. -UR2015-004117/19.03.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale ,Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului" modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 03/20.03.2015 şi Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 08/19.03.2015 ;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 01 din 08.01.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinte colective, servicii si comert" str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timişoara, la cererea beneficiarului S.C. BEGA INVEST S.A. prin S.C. ARED MANAGEMENT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire:
SUBZONA A - servicii, comert si locuinte colective
- Regim de inaltime de la S+P+4E PANA LA max S+P+15E
- Hmax = 44.00m
- CUT max = 2.8;
- POT max = 50%;

SUBZONA B - servicii, comert si locuinte colective
- Regim de inaltime de la S+P+1E PANA LA max S+P+13E
- Hmax = 44.00m
- CUT max = 2.8;
- POT max = 50%;

SUBZONA C - locuinte colective si functiuni complementare
- Regim de inaltime de la S+P+4E PANA LA max S+P+7E
- Hmax = 30.00m
- CUT max = 2.8;
- POT max = 40%,
sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-004274 si DT2014-004474/16.10.2014, cu asigurarea celor 1300 de locuri de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei conform Adresei Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cu nr. 01 din 08.01.2015.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective, servicii si comert" str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 4: Terenul studiat în suprafaţă totală de 29.597 mp, este inscris in C.F. 421924 (vechi nr. 89896), nr. top 421924, 421924-C2, 421924-C3 (top vechi 722/13/4/1/1/1), teren curti constructii, proprietari fiind S.C. BEGA INVEST S.A. La dosar a fost depusa Declaratia
Notariala nr. 1385 din data de 24.03.2015, a reprezentantului legal al S.C. ARED MANAGEMENT S.R.L. (fosta S.C. BLOC 06 ARED S.R.L.), prin care cesioneaza cu titlu gratuit toate avizele solicitate si obtinute in nume propriu, precum si intreaga documentatie, in beneficiul S.C. BEGA INVEST S.A.
De asemenea s-a depus Declaratia Notariala nr. 276 din data de 25.03.2015, a reprezentantului legal al S.C. BEGA INVEST S.A., pentru insusirea tuturor avizelor si acordurilor in conformitate cu legislatia in vigoare, atasate la dosar.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective, servicii si comert" str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.6: Se vor respecta prevederile reglementarilor prevazute in plansa nr. A04 "Reglementari Urbanistice" cu privire la "Zona constructii private (garaje, constructii anexe), care se va despagubi in urma negocierilor directe dintre dezvoltatorul PUZ si proprietari".

Art.7: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni domeniu public.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. BEGA INVEST S.A.
- S.C. ARED MANAGEMENT S.R.L.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUZ_MEMORIU_ARH_20150324_aviz_HCL.pdf

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

FOAIE DE CAPAT

DENUMIRE PROIECT: P.U.Z. “LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ”

AMPLASAMENT: Loc. TIMIȘOARA, str. TITAN-BAADER, Jud. TIMIȘ, Nr. CAD 722/13/4/1/1/1 EXTRAS CF 421924 TIMIȘOARA

BENEFICIAR: SC BEGA INVEST SA

NR. PROIECT: 10/2014

FAZA: PLAN URBANISTIC ZONAL

DIRECTOR, arh MĂRAN RADU

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

· Denumirea lucrării

P.U.Z. ”LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ”

· Amplasament :

Terenul studiat este amplasat în intravilanul localității TIMIȘOARA, județul TIMIȘ, în partea de est a acesteia, având o suprafață de 29597.00mp și este cuprins între străzile Titan (sud), Enric Baader (est) si strada Aristide Demetriade (nord).

Terenul conține construcții industriale și edilitare (post trafo) având nr. cadastral 421924 – C2, suprafață de 93 mp, și construcții anexă (casă poartă) având nr. cadastral 421924 – C3, suprafață de 9 mp. Ambele construcții ocupă frontul stradal de pe strada Enric Baader.

Zona este identificata astfel: o Nr . Cad: vechi 722/13/4/1/1/1, nr. cad. Nou 421924 o Extras C.F. 421924 Timișoara

Terenul este proprietatea lui: o SC BEGA INVEST SA

· Beneficiar documentatie tehnica: SC BEGA INVEST SA

· Proiectant general SC MODULAR SRL

- Subproiectanți, colaboratori SC CT ARHITECT CONSTRUCT SRL (specialitate arhitectura) SC JAR BUILDING CRAFT SRL (specialitate edilitare)

· Data elaborarii IANUARIE 2014

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII · Solicitări ale temei-program

Tema program conţine reconversia funcţională a terenului, din folosinţa industrială (specificat în prezent ca funcțiune în P.U.G. în vigoare Timișoara) în funcţiune mixtă: LOCUIRE COLECTIVĂ, SERVICII ȘI COMERȚ. Modificarea funcțională apare ca o necesitate în cadrul ambiental în care este poziționat terenul, la limitele de vest și sud sunt prezente zone strict rezidențiale, față de care o funcțiune industrială reprezintă soluția nocivă. De asemenea reconversia funcțională specificată în prezenta documentație tehnică este în conformitate cu demersurile implementate de P.U.G. Timisoara în curs de elaborare, Etapa 3 2014, în care se precizează dezvoltarea municipiului Timișoara și reconversia zonei din care face parte terenul nr. cad. 722/13/4/1/1/1.

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

Documentatia are ca scop structurarea unei zone mixte, în care se îmbină funcțiunile de locuire colectivă cu funcțiunile de servicii și comerţ necesare pentru funcționarea eficientă a întregii comunități (atât cea existentă cât și cea care urmează să fie creată în această zonă).

Proiectul propune realizarea unei zone de interes local, un nou pol de servicii și locuire a municipiului Timișoara, un pol susținut de apropierea de zona centrului comercial Iulius Mall și de rețeaua stradală care permite racordarea la zona centrală. Funcțiunile propuse pun bazele unei dezvoltări sustenabile în zonă, permițând consolidarea ulterioară a acestui nou pol creat prin realizarea de alte funcțiuni complementare.

Conceptul de bază este realizarea de imobile care formeaza spații semiprivate amenajate ca zone verzi și locuri de joaca pentru copii accesibile pentru întreaga comunitate, atât cea existentă cât și noua comunitate astfel formată. Aceste spații nou create sunt amplasate strategic, cu scopul de a fi protejate de străzile intens circulate din zonă (Baader și viitorul bulevard Demetriade). De asemenea se are în vedere configurarea și completarea tramei stradale având ca scop îmbunătățirea traficului auto în zonă și dezvoltarea la maximum a circulațiilor pietonale și ciclabile.

Propunerile din proiect respectă normele în vigoare și se conformează principiilor trasate de noul PUG in curs de elaborare, Etapa 3 2014 (trame stradale revizuite, spații verzi amenajate, retrageri normate față de zonele considerate cu trafic intens – calea ferata, strada Baader) pentru a crea o nouă zonă de interes local și a susține o viitoare dezvoltare a comunității.

Caracteristici ale amplasamentului:

o ex - zonă industrială, actualmente dezafectată situată în intravilanul municipiului TIMIȘOARA; o este adiacent zonei Iulius Mall (hipermarketuri si galerii comerciale); o zona ex-industrială înconjurată de locuire colectivă de înălțime mică - 4 nivele – caracter neomogen, servicii și comerț – caracter neomogen și locuire individuală organizată în cvartale o tramă stradală insuficient dimensionată și în anumite cazuri incompletă o lipsesc spațiile verzi amenajate cu acces public nelimitat o pe zona nord – vest se învecinează cu calea ferată, aflandu-se în culoarul de protecție CFR

– Prevederi ale programului de dezvoltare a localității, pentru zona studiată - P.U.G. Timișoara, aflat în curs de elaborare, Etapa 3, 2014

Elaborarea Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara aflat în vigoare s-a făcut in anul 1998 și a fost aprobat prin HCL 157/2002. Valabilitatea acestui PUG a fost prelungită până în 24 aprilie 2017. In momentul de față, propunerile noului PUG se află în dezbateri publice, fiind deja propuse noile reglementări referitoare la zona studiată, inclusiv Regulamentul Local de Urbanism aferent. În programul de dezvoltare al municipiului Timisoara, zona studiată intră sub incidența refuncţionalizarea zonei industriale în zonă cu funcțiuni mixte.

Noul PUG în curs de elaborare, Etapa 3 2014, prevede următoarea dezvoltare a zonei: - est - strada ENRIC BAADER, noul profil stradal va avea 23.00m lățime – devenind parte din Inel II de Circulație - nord - strada ARISTIDE DEMETRIADE, urmaza a fi transformată în bulevard, noul profil stradal va avea 53.00m lățime (calea ferată va fi trecută în subteran)

– sud - strada ZIMBRULUI, reconfigurarea tronsonului existent și prelungirea profilului stradal revizuit pe terenul Beneficiarului, profilul stradal revizuit este de 20.00m lățime

Terenul este amplasat la: - EST de zona centrală a localității; - adiacent zonei de centru comercial;

– adiacent zonei cu caracter industrial (limita strada E. Baader), parțial funcțional - adiacent zonei cu caracter locuire colectivă și locuire individuală (limita strada Titan și Zimbrului),

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

CONCLUZII o Zona studiată, zonă ex-industrială conform PUG Timișoara, aflat în curs de elaborare, Etapa 3 situație existentă, este definită ca zonă supusă procesului de reconversie, funcțiunile variind în limita RiM C - ZONĂ MIXTĂ

o Zona studiată are deficiențe la nivelul funcțiunilor servicii și comerț, deficiențe la nivelul prezenței spațiilor verzi amenajate, deficiențe la nivelul tramei stradale (neasfaltată, parcări, spații verzi și zone pietonale neamenajate, iluminat necorespunzător, incompletă). Documentația de față implementează un sistem de îmbunătățire a tramei stradale și propune amenajarea de spații verzi cu acces public nelimitat. La nivel de funcțiuni, amplasamentul este organizat în 3 subzone care propun funcțiunile de servicii, comerț și locuire, creând o zonă de tranziție între funcțiunea de locuire existentă și străzile intens circulate – Baader, Demetriade.

o Amplasamentul corespunzător UTR1 este mărginit la nord de strada A.Demetriade (și calea ferată), la sud de strada Titan (cvartal de locuințe individuale), la est de strada Enric Baader, la vest de clădiri locuințe colective joase (4 nivele). Implementarea funcțiunilor de locuire colectivă, servicii și comerț pe terenul Beneficiarului este o continuare a funcțiunilor existente cât și o respectare a specificațiilor noului PUG

o Reconfigurarea profilului stradal pentru strada Titan (lărgirea străzii) presupune exproprierea garajelor existente pe latura sudică a amplasamentului. Exproprierea va avea loc conform plansei 04_Reglementari Urbanistice, o parte dintre aceste constructii anexa (garaje) se vor expropria pe baza negocierilor directe dintre dezvoltatori P.U.Z. si proprietari, iar o parte, cele amplasate pe zona carosabila a viitoarei trame stradale, sunt declarate coridor de expropriere de catre Primaria Municipiului Timisoara. Noul profil stradal conține parcări înierbate alocate comunității existente

o Reconfigurarea profilului stradal pentru strada Zimbrului (lărgirea străzii) presupune exproprierea garajelor existente pe latura sudică a amplasamentului. Exproprierea va avea loc conform plansei 04_Reglementari Urbanistice, o parte dintre aceste constructii anexa (garaje) se vor expropria pe baza negocierilor directe dintre dezvoltatori P.U.Z. si proprietari, iar o parte, cele amplasate pe zona carosabila a viitoarei trame stradale, sunt declarate coridor de expropriere de catre Primaria Municipiului Timisoara. Noul profil stradal conține parcări înierbate alocate comunității existente

o Crearea unei noi trame stradale presupune conectarea străzilor Titan și Tapia cu V. Lucaci și exproprierea garajelor existente pe latura vestică a amplasamentului. Exproprierea va avea loc conform plansei 04_Reglementari Urbanistice, o parte dintre aceste constructii anexa (garaje) se vor expropria pe baza negocierilor directe dintre dezvoltatori P.U.Z. si proprietari, iar o parte, cele amplasate pe zona carosabila a viitoarei trame stradale, sunt declarate coridor de expropriere de catre Primaria Municipiului Timisoara. Noul profil stradal conține parcări înierbate alocate comunității existente

o Crearea unei noi trame stradale presupune conectarea străzilor Titan, Tapia, V. Lucaci cu E.Baader și crearea a 2 accese auto și pietonale pe strazile E.Baader si, respectiv, Titan

o Pe latura vestică a amplasamentului, datorită formei terenului, este amenajat un spațiu verde cu acces public nelimitat

o Documentația tehnică de față propune realizarea funcțiunii mixte în concordanță cu Ord. 119/2014 Norme de Igienă Referitoare la Zonele de Locuit

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

În cea ce priveşte proiectele elaborate anterior, se precizează următoarele:

Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara, cu Regulamentul local de urbanism aferent, întocmite de S.C. IPROTIM S.A. si aprobate prin HCL 229/14.09.1999

Prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, întocmit de S.C. IPROTIM S.A. si aprobat prin HCL 157/28.05.2002 si HCL 105/27.03.2012, actualmente expirat.

- Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, aflat în lucru, început în 2012, Etapa 3 2014, cu partea de reglementări propusa, aflata actualmente in curs de dezbateri publice.

Alte surse documentare: - nord – PUZ HCL 299/2008

PUZ HCL 181/2003 - sud – PUZ HCL 188/2003

LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU PUZ Paralel cu întocmirea acestei documentaţii s-au solicitat avize de la toţi deţinătorii de gospodării subterane din zonă.

Conform AVIZULUI TEHNIC PRIVIND ASIGURAREA FURNIZĂRII UTILITĂŢILOR DE APĂ CANAL, nr.337831/20.11.2014, emisa de AQUATIM, Serviciul Tehnic Nr.37831/ DT-ST / 20.11.2014, se specifică:

A. Alimentarea cu apa Debitul de apa potabila pentru consum menajer de13,99 1/s solicitat prin breviarul de calcul va fi asigurat

din conducta de apa potabila existenta pe str. Baader prin executia unui bransament de apa potabila. Lucrarile mentionate se vor executa în baza unei documentaţii tehnice avizată de către Aquatim S.A. şi a autorizaţiei de construire emisă de către Primăria Municipiului Timisoara.

Avand in vedere ca Aquatim S.A. nu asigura la bransamentul imobilului debitul si presiunea necesara stingerii unui eventual incendiu, beneficiarul va lua toate masurile necesare asigurarii acestor parametrii conform prescriptiilor din normativele in materie.

Mentionam ca Aquatim S.A. asigura la nivelul bransamentului de apa potabila o presiune cuprinsa intre 1,9 barr si 2 barr si ca urmare presiunea solicitata prin breviarul de calcul( 5 barr -8 barr)se va asigura local prin montarea de rezervoare cu nivel liber, statii de pompare si hidrofoare. Volumul apelor potabile distribuite din reteaua stradala se va determina prin montarea pe bransamentul de apa mentionat mai sus a unui apometru cu citirea la distanta.

B. Canalizarea menajera Debitul apelor uzate menaj ere de 12,1811s a caror indicatori de calitate se incadreaza in valorile

indicatorilor de calitate din Normativul NTPA 002, va fi preluat in sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timisoara printr-o extindere de retea de canalizare pe str. Baader cu racordare in colectorul existent pe str. Demetriade Ov. 2200/ 1600mm si a unui racord proiectate in baza unei documentaţii tehnice avizată de către Aquatim S.A. şi a autorizaţiei de construire emisă de către Primăria Municipiului Timisoara.

C. Canalizarea apelor meteorice Volumul apelor pluviale va fi stocat timp de 120 de minute intr-un bazin de retentie urrnand ca dupa

trecerea acestui timp apa pluviala sa fie pompata intr-un camin de linistire racordat la caminul de racord de unde se va scurge gravitational in reteaua stradala. Debitul evacuat dupa terminarea ploii va fi de 17, 4 lls pe o perioada de 12 ore. Pe conducta de refulare se va monta un debitmetru pentru inregistrarea volumului de apa deversat in reteaua stradala. Valabilitatea avizului este de 2 ani de la data emiterii.

Conform AVIZULUI COLTERM S.A, emis de Compania Locală de Termoficare Timișoara din data 07.08.2014 se specifică: AVIZ FAVORABIL pentru amplasamentul propus, având figurate pe planul de situaţie anexat traseele reţelelor termice şi de apă rece hidrofor aflate în evidenţa noastră, cu următoarele precizări: 1.Traseele indicate pe planurile de situaţie au adâncimea orientativă între 0,4-1,5m , adâncimea exactă a acestora determinându-se prin sondaje în cazurile în care se consideră necesar. 2. Este obligatorie respectarea distanţelor minime faţă de gospodăria subterană precum şi a măsurilor de

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

protejare stabilite de legislaţia de specialitate şi normele 1n vigoare. 3. La predarea amplasamentului în vederea executării lucrărilor proiectate vor fi convocaţi şi delegaţii societăţii noastre.

Conform AVIZULUI E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. TIMIŞOARA, emis de Centru Rețea Timisoara, cu nr. înregistrare 19.08.2014 se specifică faptul că nu există reţele de gaze naturale în zonă care să afecteze terenul studiat.

Conform AVIZULUI REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA, emis de Serviciul Tehnic în data: 04.08.2014, cu nr. UR.2014-01-1869, se specifică: AVIZ FAVORABIL (cu, condiţii) 1. În zonele cuprinse de planşele anexate, R.A.Transport deţine pe str. Baader, str. Demetriade, str. Virtuţii reţele electrice de cabluri subterane de tipul LES2OKVca şi LES600Vcc. Traseul informativ al cablurilor electrice subterane a fost trasat pe planşa aferentă. 2. Pentru a nu periclita buna funcţionare a reţelelor subterane de cabluri, pentru menţinerea accesului neîngrădit al personalului R.A.T.T. şi pentru a evita includerea acestor reţele sub carosabil (în cazul lărgirii străzilor Baader, Demetriade, Virtuţii) pentru utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul dumneavoastră, REGIA NOASTRĂ ELIBEREAZĂ AVIZ FAVORABIL PTR. ACEST AMPLASAMENT CU CONDIȚII.

Conform AVIZULUI ROMTELECOM S.A., emis în data 04.08.2014, cu nr. 11869, aviz nr 1085, se specifică faptul că în zona/pe suprafața de teren pentru care aţi solicitat aviz, Romtelecom nu are amplasate reţele de cabluri precum şi echipamente de comunicaţii care să fie afectate de lucrările pe care urmează să le efectuaţi în zonă. Conform AVIZULUI ENEL DISTRIBUȚIE GAZ, cu nr. 139906462/21.11.2014, se specifică: AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 139906462 I 24.11.2014, cu următoarele condiții:

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastră, se poate face cu respectarea următoarelor conditii: Inainte de inceperea lucrarii se va solicita delegat din partea UO MT/JT Timisoara din cadrul SC Enel Distributie Banat SA se vor efectua sondaje pentru determinarea exacta a traseului cablurilor electrice existente si se va respecta distanta de 0,6m fata de acestea, iar fata de PT 6m, in care este interzisa executarea oricarei constructii sau amenajari. ln cazul in care nu se vor respecta aceste distante beneficiarul se obliga sa solicite studiu de reglemenatre a instalatiilor existente. - Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant) UO MTJT TIMISOARA MUNICIPAL asigura asistenta tehnica suplimentara - Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea UO MTJT TIMISOARA MUNICIPAL cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. ln caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura "* - Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor. - In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone. - Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalațiilor electrice și daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorării instalațiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovați de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca. - Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la UO MTJT TIMISOARA MUNICIPAL aviz tehnic de racordare. Conform AVIZULUI COMPANIEI NAŢIONALE DE CĂI FERATE "CFR", DIVIZIA

TEHNICĂ Serviciul OTD, Nr.5/3/2/CTE/1135/11.09.2014, cu aviz Nr. 165 — ALG 2014 se specifică:

– Beneficiarul va respecta prevederile Ordinului MT nr.158/1996 având obligaţia obţinerii Autorizaţiei Ministerului Transporturilor (aviz CFR). Documentaţia se va înainta pentru obţinerea autorizaţiei (aviz CFR) numai după ce se va completa conform adresei nr.1/7800/06 a M. T. C. T. (completare a adresei nr. 1/3859/2001 a MLPTL) care se va anexa in copie xerox la prezentul aviz, iar planul de situaţie anexat documentaţiei este vizat

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

spre neschimbare de către Serviciul Cadastru-Divizia Patrimoniu. - OUG nr.12/1998, aprobată cu Legea nr.89/1999, instituie zonă de siguranţă a infrastructurii feroviare pub/ice, în limita a 20 m, măsuraţi de o parte şi de alta a axului căii ferate. Conform H. G. 581/1998, CNCF”CFR"- SA are dreptul să utilizeze zona de siguranţă a infrastructurii feroviare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare, de siguranţă a circulaţiei, a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediu/ui, constructiile şi instalatii/e neferoviare fiind interzise pe aceasta. - Se va respecta cu stricteţe zona cadastrală CFR. Se interzice încălcarea (ocuparea) terenului din zona cadastrală CFR. Conform AVIZULUI COMISIEI DE CIRCULAŢIE PMT, cu nr.DT2014-004274 şi 0T2014- 004477/16.10.2014 se specifică: AVIZ FAVORABIL pentru obiectivul "PUZ - Construire locuinţe colective, servicii şi comerţ, str. Enric Baader, nr. 11/a, C.F. 421924 (C.F. vechi nr. 89896) nr. top. 722/13/4/1/1/1 Timişoara".

Prezentul aviz se eliberează cu următoarele condiţii: la faza AC se va solicita Comisiei de Circulaţie un nou aviz, de asemenea locurile de parcare prevăzute a fi amenajate la subsol se vor realiza în acelaşi timp cu obiectivul, iar cele suprapuse vor fi amenajate cu dispozitive ce permite gararea independentă a autovehiculelor, totodată toate amenajările rutiere necesar pentru ca desfăşurarea circulaţiei rutiere şi pietonale să se realizeze în condiţii optime, precum şi dotările tehico-edilitare necesare pentru deservirea obiectivului, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului. Conform AVIZULUI DE PRINCIPIU emis de DIRECȚIA TEHNICĂ SERVICIUL DRUMURI, PODURI ŞI UTILITĂŢI HIDROTEHNICE, BIROUL DRUMURI ŞI PODURI, cu nr. 789 /16.10.2014 se specifică: 1. Refacerea în urma spargerii va fi executată numai de către un constructor agreat de Primăria municipiului Timişoara. Refacerea se va executa pe baza unui proiect a cărui documentaţie va fi Intocmită de un proiectant de drumuri autorizat. 2. În cazul străzilor cu imbrăcăminte permanentă (beton asfaltic sau ciment, pavaj) sau semipermanent (macadam) în devizul de refacere se va prevedea transportul întregii cantităţi de pământ şi moloz rezultată din spargere, la un punct de depozitare avizat de Direcţia Tehnică a Primăriei Timişoara. Cantităţile mai mici de pământ pot fi depozitate în containere cu o capacitate corespunzătoare, pe amplasamantele şi perioada aprobată, cu plata taxelor de ocupare temporară a domeniului public. Molozul şi reziduurile vor fi depozitate obligatoriu în containere, de capacitate corespunzătoare. Executanţii lucrărilor au obligaţia conform prevederilor Planului de gestiune a deşeurilor, reglementat prin H.C.L. nr. 371/2007. 3. Lucrările de spargere se vor executa după o formă geometrică regulată cu marginile drepte. 4. Pe parcursul lucrărilor care afectează zona verde, pământul se va depozita, în condiţiile prevăzute Ia punct. 2, în vederea refolosirii lui, astfel încât pământul provenit din profilul superior grosime de 30 cm.) se va depozita separat, acesta urmând a fi folosit ca strat fertil, fără a fi amestecat cu pământul provenit din stratul inferior. Pentru aşternerea stratului vegetal, nu se va folosi pământ care are în compoziţie resturi materiale de orice fel, pământ nefertil, lutos, pământ provenit din straturile inferioare. Se vor lua măsuri de prevenire a murdăririi trotuarelor, carosabilului, aleilor şi măsuri de ingpiedicare a producerii şi răspîndirii prafului. 5. Dupa finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile, zona afectată se va aduce în starea iniţială prin aducerea la cotă, nivelarea terenului afectat, fără resturi materiale (pietre, bolovani, alte reziduuri). 6. Pe durata aprobată de executare a lucrărilor, investitorul şi/sau executantul lucrărilor subterane sunt obligaţi să asigure siguranţa circulaţiei şi să semnalizeze sectorul de lucru, conform Normelor Metodologice ale M.I. şi M.T., privind condiţiile de inchidere sau de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului . 7. Prezentul aviz este valabil până la 16.10.2015 şi impreună cu autorizaţia de construcţie serveşte la încheierea contractelor dintre constructorii autorizaţi şi dvs. cu privire la executarea lucrărilor de spargere şi refacere a reţelei stradale şi zonei verzi afectate. in baza acestor contracte se va obţine procesul verbal de predare amplasament şi permisul de spargere. 8. Se vor respecta toate condiţiile suplimentare stabilite prin procesul verbal de predare-primire amplasament. 9. LUCRĂRILE SE VOR EXECUTA iN CONFORMITATE CU HCL 13/2009. Conform AVIZULUI DE PRINCIPIU MEDIU URBAN, emis de DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL AVIZE MEDIU, cu nr.591 /01.08.2014 se specifică: Organizarea şantierului: - pentru obiectivele cu risc scăzut:

– • Se ridică bariere eficiente în jurul zonelor cu activităţi generatoare de praf respectiv împrejurul şantierului/sitului (se vor prevedea obligatoriu pedele de protecţie pentru schele);

• Nu se va permite arderea niciunui material pe şantier; • Pe şantier se amplasează toalete ecologice; • Mentenanţa corespunzătoare a utilajelor şi maşinilor care deservesc punctul de lucru;

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

• Utilizarea utilajelor şi maşinilor astfel incât impactul poluant să fie redus la minim. - pentru obiectivele cu risc mediu: (pe Iângă respectarea măsurilor de la obiectivele cu risc scăzut)

– • Şantierul va fi prevăzut perimetral cu bariere eficiente contra prafului (panouri de gard, panouri de material textil, etc.); – • Beneficiarul lucrării se va asigura că drumurile de acces prin şantier, respectiv intrările şi ieşirile sunt întreţinute şi nu sunt generatoare de poluare, indiferent de starea vremii, pe întreaga perioadă a construcţie.

- pentru obiectivele cu risc major: (pe lângă respectarea măsurilor de ia obiectivele cu risc scăzut şi mediu) • Se va respecta procedura standard de organizare a şantierului în conformitate cu legislaţia specifică în

– • Dirigintele de şantier va fi direct responsabil pentru orice incident/accident de natură a aduce prejudicii (poluare) mediului şi sănătăţii.

Lucrări specifice de demolare pentru obiectivele cu risc scăzutimediu/major: – • Activităţile de demolare a construcţiilor se vor realiza cu utilaje performante care să realizeze lucrările în timp scurt, cu eficienţă şi cu emisii de poluanţi reduse în mediu; – • Se va ţine cont de condiţiile atmosferice în tipul lucrărilor de demolare, acestea corelându-se particularităţilor meteorologice; – • Colectarea deşeurilor rezultate în activitatea de demolare conform prevederilor Planului de eliminare a deseurilor aprobat; – • Minimizarea propagării emisiilor de poluanţi (praf, uleiuri, compuşi organici volatili, ape reziduale, etc.) prin colectarea acestora şi/sau împiedicarea răspândirii lor in mediu ambiental. Se va avea în vedere utilizarea de către constructor de soluţii stabilizante care să tixeze şi să reducă răspândirea particulelor de praf, nisip, materiale de construcţii depozitate şi neambalate.

Lucrări de construcţii montaj din şantier: – Lucrările de construcţii montaj se vor realiza cu respectarea legislaţiei specifice in vigoare (atât reglementările locale cât şi cele centrale/naţionale) – • Se vor folosi tehnologii şi materiale „prietenoase" pentru mediu, reducându-se la minim impactul negativ asupra sănătăţii populaţiei; – • Terenul din jurul construcţiilor va fi amenajat corespunzător cu respectarea a cel puţin minimului de spaţiu verde impus prin documentaţia de urbanism; – • Terenul din afara punctului de lucru afectat de şantier şi/sau lucrările de construcţii montaj va fi readus la starea iniţială, prin plantări şi gazonări.

Investitorul va respecta şi aduce la îndeplinire următoarele obligaţii specifice: – l. Zonele verzi amenajate/neamenajate, indiferent de regimul juridic, (arbori, arbuşti, rabate cu flori anuale/perene,gazon, vegetaţie ierboasă perenă) se vor inventaria înainte de distrugere/ afectare, iar materialul dendro-tioricol se va evalua, urmând ca sumele reprezentând contravaloarea materialului dendrotloricol afectat să fie achitate de beneficiar/constructor în vederea predării amplasamentului, in contul deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara, nr. RO9OTREZ6212 l 360206XXXXX. 2. În devizul de refacere se va prevedea transportul întregii cantităţi de pământ, resturi şi moloz rezultate din spargere, la un punct de depozitare avizat de Serviciul Avize Mediu. Cantităţile mai mici de pământ pot ti depozitate în containere cu o capacitate corespunzătoare, pe amplasamentele şi perioada aprobată, cu plata taxelor pentru ocupare temporară a domeniului public. Molozul şi reziduurile vor ti depozitate obligatoriu în containere, de capacitate corespunzătoare: 1,1 mc., 4 mc., 7 mc., sau bene tip container de diverse capacităţi. Executanţii lucrărilor au obligaţia conformării prevederilor Planului de eliminare al deşeurilor, Regulamentului factorilor de mediu în zona metropolitană Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 43/24.02.2009 şi H.C.L. nr. 371/2007. 3. Pe parcursul derulării lucrărilor, pământul se va depozita, în condiţiile prevăzute la pct. 2, în vederea refolosirii lui, astfel încât pământul provenit din profilul superior (în adâncime de până la 30 cm.) se va depozita separat, acesta urmând a ti folosit ca strat fertil, fără a ti amestecat cu pământul provenit din straturile inferioare. Pentru aşternerea stratului vegetal, nu se va folosi pământ care are în compoziţie resturi materiale de orice fel, pământ nefertil, lutos, pământ provenit din straturile inferioare. Se vor lua măsuri de prevenire a murdăririi trotuarelor, carosabilului, aleilor şi măsuri de împiedicare a producerii şi răspândirii prafului prin stropire/udare, etc. – 4. După finalizarea lucrărilor, în termen de maxim 2 zile, zona afectată se va aduce la starea iniţială, prin aducerea la cotă, nivelarea şi tasarea/compactarea corespunzătoare a terenului afectat, şi fără resturi materiale (pietre, bolovani, alte reziduuri).

5. Prezentul aviz este valabil până la data de 01 .08.2015 şi serveşte la obţinerea autorizaţiei de construire. – 6. Se vor respecta toate condiţiile suplimentare stabilite de către reprezentanţii Direcţiei de Mediu prin procesul verbal de predare-primire amplasament încheiat cu deţinătorii de gospodării subterane (regii autonome şi societăţi comerciale).

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

– 7. Se vor respecta toate condiţiile suplimentare stabilite de către reprezentanţii Direcţiei de ediu prin procesul verbal de predare-primire amplasament încheiat cu deţinătorii de gospodării subterane (regii autonome şi societăţi comerciale).

8. Alte specificaţii: – Modalitatea în care beneficiarul avizului respectă prevederile acestor acte normative va fi verificat - la fiecare etapă constructivă - de către consilierii de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, nerespectarea acestora tiind sancţionată conform legii. Conform RASPUNSULUI INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ, cu nr. 4.514.102 din 07.08.2014 se specifică faptul că documentul NU ESTE NECESAR în această etapă, în conformitate cu prevederile art. 3, alin (1), lit. "C" din O.M.A.I nr. 3/2011, publicat in M.O., partea I nr. 36/14.01.2011 coroborat cu art. 24, 25 din H.G.R. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism. Conform RASPUNSULUI INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTĂ „BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ, cu nr. 4.514.101 din 07.08.2014 se specifică faptul că documentul NU ESTE NECESAR în această etapă, în conformitate cu prevederile art. 3, alin – (1), lit. ”C” din O.M.A.I nr. 3/2011, publicat în M.O., partea I nr. 36/14.01.2011 coroborat cu art. 24, 25 din H.G.R. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism. Conform RASPUNSULUI CONSILIULUI LOCAL SERVICIUL JURIDIC TIMISOARA, cu nr. Inregistrare SC2014-19864/01.09.2014 se specifică faptul că în prezent, în evidentele Serviciului Juridic nu figurează litigii pe rolul instanţelor judecătoreşti, în curs de soluţionare, cu privire la imobilul situat în Timişoara, str. Baader nr. 1 1/a, înscris în C.F. nr. 421924 Timişoara, (nr. CF vechi 89896), (nr. top. vechi 722/13/4/1/1/1) teren nr. cad/nr. top. 421924 şi construcţii nr. cad/nr. top. 421924-C1, 421924-C3. Menţionăm faptul că imobilul a fost revendicat în baza Legii nr. 10/2001, in acest sens formându-se dosarele administrative nr. 2188 şi 2245 soluţionate prin emiterea Dispoziţiei Primarului Municipiului Timişoara nr. 219/18.02.2003 de respingere a notificării, întrucât solicitantul nu are calitatea de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii. Conform RASPUNSULUI ADMINISTRATOR PUBLIC BIROUL TERENURI TIMISOARA, cu nr. Inregistrare CT2014-003964 / 18.08.2014 se specifică următoarele: – pentru imobilul identificat cu nr.topo.vechi de bază 722/13, au fost depuse cereri de revendicare, prin notificări, conform prevederilor Legii nr.10/2001, art.21, alin.2,3;

– - notificările au fost făcute de către Primăria Municipiului Timişoara, făcând obiectul dosarelor ad-tive nr. 2188 şi 2245, ambele soluţionate în baza Dispoziţiei nr. 219/18.02.2003, conform căreia, cererile au fost respinse, întrucât autorul notificărilor nu făcea parte din categoria persoanelor îndreptăţite la măsuri reparatorii, în Tnţelesul legii;

– - pentru imobilul identificat cu nr.topo.722/13/4/1/1/1, nu au fost depuse cereri privind redobândirea dreptului de proprietate, în baza O.U.G.nr. 94/2000, republicată, modificată şi completată prin O.U.G.nr. 209/2005, privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România. Precizăm faptul că, privind eventualele cereri de revendicare, depuse în baza Legii nr. 18/1991, sau a altor legil ale fondului funciar, trebuie să vă adresaţi Serviciului Administrare Fond Funciar, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Conform AVIZULUI DE PRINCIPIU, emisa de MINISTERUL SĂNĂTĂŢII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI TIMIŞ, cu nr. 342/C/07.08.2014 se specifică respectarea conditiilor igienico-sanitare prevazute de legislatia sanitara in vigoare in conformitate cu Ord. MS. 119/2014, Ord. MS.1030J2009 actualzat, consemnate in referatul de evaluare Nr.226/05.08.2014, intocmit de dr. Bratan loan, medic specialist igiena, Compartiment Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca . In urma analizei si evaluaKi proiectului prezentat in documentatie recomandam: Respectarea Ord. 119/2014— CAP. I, Norme de igiena referitoare la zonele de locuit.

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUȚIA ZONEI Zona de studiu a funcționat ca zonă industrială în perioada comunistă. La ora actuală, nu a mai ramas nimic din fondul industrial construit anterior și terenul a fost dezafectat conform legislatiei în vigoare.

· Date privind evoluția zonei Zona studiată este un ex-sit industrial, în momentul de față complet dezafectat. Conform strategiei de dezvoltare comune a municipiului Timișoara, se creează condițiile de

extindere a dezvoltării urbane în special pentru unitățile de teren, foste zone industriale (suprafețe însemnate de teren) aflate în general în proprietate privată și situate în locații importante pentru dezvoltarea actuală a orașului.

Activitatea industrială inițială a încetat. În prezent pe teren sunt un post trafo având suprafața de 93 mp și o construcție anexă de 9 mp care nu prezintă degradări în urma activităților industriale care s-au desfășurat.

Infrastructura urbană este degradată și insuficientă pentru a susține funcțiunile existente în zonă.

- Caracteristici semnificative ale zonei, relaționate cu evoluția localității Având în vedere caracterul industrial al zonei dezafectate, situl prezintă un major potențial de dezvoltare pentru oraș

– Noile reglementari de refuncționalizare ale zonei industriale de-a lungul căii ferate din estul Timișoarei au ca scop primar schimbarea profilului urbanistic al zonei, prin integrarea și armonizarea întregului oraș, creând legătura între partea vestică și estică a Timișoarei

– Aceste acțiuni de refuncționalizare ale zonei industriale sunt propuse și în PUG Timișoara în curs de elaborare, etapa 3 2014, fiind parte din strategia de dezvoltare urbana a municipiului Timișoara

· Potențial de dezvoltare Ca urmare a poziției zonei în contextul urbanistic al localității și ținând cont de anvergura

proiectelor publice pe care Primăria Timișoara intenționează a le pune în aplicare se poate aprecia că zona va deveni un important pol de servicii, comerț și locuințe colective.

Potențialul de dezvoltare a zonei se datorează unei poziții foarte bune a terenului, în proximitatea zonei centrale a Timișoarei (cu acces facil de pe bulevardul Tache Ionescu și de pe străzile adiacente). Un alt aspect este faptul că terenul studiat se află în proximitatea Iulius Mall, un important pol de servicii al orașului.

Zona va beneficia de existenţa unor investitori concreţi, acest fapt urmând să permită susţinerea financiară atât a soluţiilor de echipare centralizată a zonei, precum şi varianta aprobată de rezolvare a acceselor, prin crearea unor noi trame stradale.

Beneficii comunitate existentă

a. Servicii pentru comunitate Funcțional, întreaga parcelă este reglementată ca Zonă Mixtă – Rim C (conf. PUG 2013),

iar la nivel de organizare funcțională terenul este divizat în 3 subzone: subzona A (strada E.Baader – strada Zimbrului), subzona B (strada Demetriade – strada corelare V.Lucaci cu E.Baader), subzona C (strada Titan – strada Zimbrului - strada corelare V.Lucaci cu E.Baader).

Funcțiunile existente predominante se reflectă în organizarea funcțională a subzonei C, zonă predominant rezidențială cu funcțiuni complementare zonei de locuit poziționate la parterul și la primul nivel al construcțiilor: comerț, alimentație publică, servicii, administrație, cultură, culte, învățământ, sănătate.

Subzonele A și B conțin predominant servicii și comerț, având ca funcțiune IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

complementară locuințe colective. Această organizare permite ca arterele de circulație E. Baader și A. Demetriade să preia fluxul de trafic aferent funcțiunilor de servicii și comerț, iar zona rezidențială existentă să fie deservită de noile funcțiuni complementare propuse.

b. Spații verzi amenajate și locuri de joacă pentru copii cu acces public nelimitat Prin organizarea fondului construit propus, se creează zone verzi amenajate și locuri de

joacă pentru copii protejate de traficul intens al arterelor principale de circulație (E. Baader, A. Demetriade), iar terenul neamenajat și inaccesibil pentru comunitatea existentă, poziționat în zona de vest a terenului, va fi amenajat și redat comunității (acces public nelimitat).

c. Trama stradală configurată la standardele actuale Trama stradală existentă este configurată impropriu pentru standardele în vigoare iar în anumite zone chiar insuficientă. Proiectul de față propune reconfigurarea tramei stradale existente conform cerințelor noului PUG, etapa 3 2014, prin reconfigurarea străzii Zimbrului și a străzii Titan și completarea tramei stradale pe terenului Beneficiarului și relaționarea arterelor de importanță locală, Titan, V.Lucaci și Zimbrului, respectiv a celor de importanță regională, E. Baader și A. Demetriade, pentru a fluidiza circulația autovehiculelor. De asemenea, de toate avantajele care provin din reorganizarea stradală (parcari publice, spații verzi, circulație pietonală, piste ciclabile, iluminat urban, mobilier urban) va beneficia întreaga comunitate.

d. Crearea premiselor pentru o dezvoltare locală durabilă Concretizarea organizării funcționale a zonei pune bazele unei dezvoltări sustenabile în zonă, un nou pol de servicii, comerț și locuire colectivă ușor accesibil din zona centrală și din zona de servicii deja consacrată a municipiului (centrul comercial Iulius Mall), un pol ce permite dezvoltarea spre alte funcțiuni complementare, ținând cont că terenurile din zona de nord – est sunt și ele sub incidența principiilor de refuncționalizare urbană prezente în regulamentul noului PUG, în curs de elaborare, etapa 3 2014.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

· Poziția zonei față de intravilanul localității Zona studiată este amplasată în intravilanul localității Timișoara, în partea de est, la o

distanţă de cca. 680 m de limita zonei centrale a Timişoarei Vecinatatile sunt:

– sud – străzile Titan și Zimbrului – est – strada Enric Baader – nord – strada A.Demetriade

- vest – imobile locuire colectivă (4 nivele) Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziției, accesibilității, cooperării în domeniul edilitar, relație instituții de interes general

Terenul este limitat la sud de străzile Titan și Zimbrului (artere de importanță locală), la est de strada E.Baader (arteră de importanță locală), la nord de strada A.Demetriade (arteră de importanță locală). Conform PUG Timișoara, aflat în curs de elaborare, Etapa 3, strada E.Baader va fi transformată în arteră de circulație cu 4 benzi - lățime 23.00m, strada A.Demetriade va fi lărgită la un profil stradal de 53.00m lățime, iar strada Zimbrului va fi prelungită pe terenul Beneficiarului până la intersecția acesteia cu strada A.Demetriade cu o lățime de 20.00m.

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

Vor fi amenajate accese auto si pietonale în incinta UTR1:

− strada Titan

− strada Zimbrului prelungire

− bulevardul Aristide Demetriade

− strada Enric Baader

− strada V. Lucaci

În sensul cooperării în domeniul edilitar se poate constata că există toate premisele asigurării traseelor utilitare principale dar și a celor secundare. Zona este asigurată cu utilitățile necesare funcționării, respectiv energie electrică, apă, canalizare menajeră și gaz.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

- Elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare urbanistică: reliefuri, rețeaua hidrografică, climă, condiții geotehnice, riscuri naturale.

Din punct de vedere al reliefului, terenul se află în Câmpia Timişoarei. cu forma terenului relativ plană.

Nivelul hidrostatic variază la nivelul zonei Timişoara între 0,5-4m, iar orizontul acvifer freatic se dezvoltă pe intervalul poros-permeabil cuprins între 2-15 m. Râul Bega este principalul curs de apă din zonă. Poziţia terenului este în câmpia aluvială a râului Bega, la cca. 560 m de aceasta, în partea nordica faţă de cursul regularizat al Bega din intravilan.

Din punct de vedere al climei, Timişoara se încadrează în climatul temperat continental moderat (caracteristic părţii de SE a depresiuni Panonice), avand unele influenţe submediteraneene.

Temperatura medie anuală este de 10,6oC, luna cea mai caldă find iulie (21,1 oC). Vânturile predominante sunt cele de NV (13%) şi cele de V (9,8%). În lunile aprile-mai, o frecvenţă mare o au şi vânturile de sud (8,4%). Ca intensitate vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter ciclonal venind întotdeauna dinspre V şi SV.

Din punct de vedere al riscurilor naturale, cel mai important este seismul, cu menţiunea că magnitudinea cutremurelor din Timişoara nu depaşește 6 pe scara Richter.

2.4. CIRCULAȚIA

· Aspecte critice privind desfășurarea circulației rutiere din zona studiată

Circulația în zonă este limitată, de tip rezidențial. Strada Baader este cea mai intens circulată dintre arterele prezente ca limită a terenului Beneficiarului, urmând apoi strada A. Demetriade și apoi artere cu un singur sens pe direcția de mers străzile Titan, Zimbrului și Tapia. Parcelele cu locuințe colective joase, 4 nivele, sunt deservite de străzi neasfaltate, înfundate.

Ținînd cont de strategia de dezvoltare a municipiului Timișoara, prin documentația de față se propune zona UTR 1 a fi deservită de străzile:

– Prelungire Zimbrului, conexiune strada Titan cu viitorul bulevard Aristide Demetriade și strada Baader (soluție susținută de PUG Timișoara aflat în curs de aprobare, etapa 3 2014)

– Prelungire str. Tapia pe teren Beneficiar și racordare cu str. Vasile Lucaci – Redimensionare strada Titan (soluție susținută de PUG Timișoara aflat în curs de aprobare,

etapa 3 2014) – Inel II de circulație - strada Enric Baader - (soluție susținută de PUG Timișoara aflat în curs

de aprobare, etapa 3 2014) – redimensionarea acesteia conform cu traficul specific pentru Inel II de circulație

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

Arterele de circulație enuntate mai sus, de importanță locală, sunt suficiente pentru a deservi circulația impusă de obiectivele menționate în documentația anexată.

- Capacități de transport, greutăți în fluența circulației, incomodări între tipurile de circulație, precum și dintre acestea și alte funcțiuni ale zonei, necesități de modernizare a traseelor existente și de realizare a unor artere noi, capacități și trasee ale transportului în comun, intersecții cu probleme, priorități

Prin propunerea PUG Timișoara aflat în curs de elaborare, etapa 3 din 2014, se dorește crearea unei legături auto între sudul și nordul sitului, prin prelungirea str. Zimbrului și intersecția acesteia cu str. A.Demetriade (din nordul sitului). De asemenea, având în vedere că dimensiunea sitului este considerabilă, precizăm nevoia de a implementa circulații auto noi (conform aviz comisie circulație PMT).

Transportul feroviar se află în nordul terenului studiat, de-a lungul str.A Demetriade, paralelă cu aceasta. Zona de siguranţă CFR este de 20 m dreapta stânga faţă de axul liniei CF iar zona de protecţie a liniei se întinde de la 20 m până la 100 m dreapta stânga faţă de axul liniei.

Prin avizul comisiei de circulație PMT s-a stabilit două soluții de amenajare teritoriu: – varianta cu calea ferată nemodificată – varianta cu calea ferată în subteran și strada A. Demetriade transformată în bulevard

Ambele variante susțin traficul din zonă și conțin artele dimensionate conform funcțiunilor propuse în documentația tehnică de față.

Circulațiile pietonale și pistele pentru bicicliști sunt inexistente, de aceea noile artere de circulatie auto sunt dimensionate pentru a cuprinde și circulații pietonale și ciclabile. De asemenea spațiile verzi vor fi amenajate astfel încat să permită doar circulații pietonale și piste pentru bicicliști.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

· Principalele caracteristici ale funcțiunilor din zona studiată

DISCONTINUITATE_Programele arhitecturale de locuire colectivă împreună cu cele de locuire individuală și cu cele pentru clădiri industriale și ex-industriale se întrepătrund fiind separate fizic doar în anumite zone de artere de circulație. Cvartalele sunt ocupate în proporții diferite de aceste funcțiuni.

Ținând cont de funcțiunile cvartalelor adiacente străzii A.Demetriade, locuire colectivă, zona studiată în prezenta documentație trebuie să susțină aceleași funcțiuni - locuire colectivă, sustinuta de servicii si comerț (functiuni necesare pentru functionarea eficienta a zonei).

· Relaționări între funcțiuni

În prezent, diversele funcțiuni sunt despărțite de artere de circulație sau de împrejmuiri private, producând o relaționare precară între zona de locuire colectivă, zonele destinate locuirii individuale și zonele cu destinație comerț și servicii. In plus spațiile libere dintre construcții au devenit zone verzi neamenajate, neîngrijite delimitate de circulații auto neasfaltate.

Propunerea documentației de față propune reconcilierea acestor funcțiuni prin redefinirea celor 3 străzi (strada Zimbrului, strada E.Baader și strada A.Demetriade), crearea unui pol cu funcțiunile Locuire Colectivă – Comerț – Servicii (ținând cont de vecinătatea în zona de vest cu clădiri destinate locuirii colective existente) și crearea de zone verzi amenajate destinate utilizării întregii comunității.

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit Terenul din PUZ are suprafața de 29597.00mp, având construcții cu suprafața construită la sol de 93 mp, respectiv 9 mp. POT existent = 0.34%

Aspecte calitative ale fondului construit – Construcțiile existente sunt un post trafo, care urmează a fi redimensionat și repoziționat în

conformitate cu funcțiunile propuse in PUZ, și o construcție anexă, care fiind lipsită de valoare calitativă, va fi demolată

· Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine Zona studiată propune reluarea pattern-ului cvartalurilor adiacente (locuire colectivă și de tip individual, susținte precar de servicii) cu preponderență locuirea colectivă și propune o creștere a ponderii serviciilor și comerțului de mici dimensiuni spre limitele est și nord ale terenului (strada Baader, inel II de circulație, strada Demetriade).

· Asigurarea cu spații verzi În prezent terenul nu este amenajat, prin urmare lipsesc spațiile verzi amenajate. De

asemenea, întraga comunitate este lipsită de prezența spațiilor verzi amenajate. Prin prezenta documentație propunem noi spații verzi amenajate (parc/loc de joacă pentru

copii) reprezentând 20% din suprafața parcelei.

· Existența unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine Nu este cazul.

· Principalele disfuncționalități Analiza situaţiei existente a relevat disfunctionalităţi grupate pe categorii:

a) de circulaţie (au fost dezvoltate la punctul referitor la Circulație) – traseele drumurilor din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenţii

suplimentare pentru asigurarea unor profile transversale corespunzătoare; – Rețele de trafic auto dimensionate necorespunzător – Rețele de trafic auto insuficiente

b) funcţionale – absenţa utilităţilor în zonă – incompatibilitatea zonei industriale dezafectate actuale cu cea de locuire și servicii

(existente) – funcțiuni servicii și comerț discontinue și insuficiente

c) spații verzi amenajate − Spații verzi neamenajate și insuficiente

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

Căi de comunicaţie: – sud – strada Titan sens unic, parcări pe o parte – nord – strada A. Demetriade, două sesuri, parcări nedelimitate – est – strada Baader intens circulată – vest – străzi neasfaltate, înfundate

Zona studată este accesibilă de pe străzile Titan și Baader. Analiza situaţiei existente a relevat următoarele disfuncţionalităţi ale circulaţiei rutiere:

– traseele drumurilor din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenţii

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

suplimentare pentru asigurarea unor profile transversale corespunzătoare; – Rețele de trafic auto dimensionate necorespunzător – Rețele de trafic auto insuficiente

Alimentare cu apă și canalizare – situația existentă Conform aviz Aquatim

Alimentare cu gaze naturale Conform aviz gaz

Alimentare cu energie electrică Conform aviz Enel

Celelalte avize

2.7. PROBLEME DE MEDIU

· Relația cadrul natural - cadrul construit În zona de vest a terenului sunt realizate imobile locuințe colective P+4E, terenul din jurul

acestora nefiind clar delimitat ca spațiu verde amenajat si circulații auto și pietonale. În sud, având ca delimitare strada Titan, sunt locuințe individuale P, cu retragere de la limita străzii, adăpostind în proporție de 70% funcțiuni mixte (locuire și servicii). În est și nord, delimitat de strada Baader și respectiv strada Demetriade, zone ex-industriale cuprinse în PUG Timișoara aflat în curs de elaborare, etapa 3 2014 ca zone de reconversie funcțională – zone cu funcțiuni mixte.

În acest moment şi în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite pentru o dezvoltare coerentă de zone de servicii şi funcţiuni complementare, este în continuă creştere.

Ţinând cont de poziţia terenului, se va asigura în consecinţă, un balans optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

· Evidențierea riscurilor naturale si antropice Nu e cazul - Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă Intervenţiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă. · Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție Nu e cazul. · Evidentierea potențialului balnear și turistic - după caz. Nu e cazul.

În zona studiată nu se vor amplasa obiective industriale, activități sau funcțiuni poluante.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: - extinderea funcțiunilor de locuire colectivă, servicii și comerț la cerintele P.U.G. Timișoara, aflat în curs de elaborare, Etapa 3 şi la specificul zonei;

– asigurarea necesarului de spaţii verzi; – asigurarea necesarului de parcaje

- asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei

Amplasarea zonei de locuințe colective, servicii și comerț care se dezvoltă în direcția unei zone de locuințe colective cu funcțiuni complementare este o situație de normalitate cât și una de necesitate.

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea şi actualizarea elementelor operate în ultimii ani în zonă. Intenţiile de conturare a unei zone de locuințe colective, servicii și comerț generează în continuare problema revizuirii schemei stradale și oportunitatea creării de noi spații verzi amenajate. Unul din scopurile propuse ale documentaţiei de faţă este şi clarificarea caracterului şi a secţiunii transversale a acestor noi drumuri.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. Timișoara, aflat în curs de elaborare, Etapa 3 Teritoriul studiat prin documentaţia de faţă nu a făcut până în prezent obiectul unui studiu

de urbanism în detaliu. Conform Planului Urbanistic General terenul care face obiectul studiului de față este situat într-o zonă industrială.

Noile prevederi pentru această zonă cuprinse în PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, aflat în curs de elaborare, Etapa 3 2014, sunt următoarele: o Redimensionarea străzii A.Demetriade (bulevard) – noua lățime 53.00m o Redimensionarea străzii E.Baader (devine parte din traseul Inelului II de circulație ) – noua lățime 23.00m o Prelungirea pe terenul Beneficiarului și redimensionarea străzii Zimbrului – noua lățime 20.00m o Intersectarea străzilor Zimbrului și A.Demetriade o Dezvoltarea rețelelor de utilități pentru străzile prelungite pe terenul Beneficiarului

La ora actuală, propunerile noului PUG se află la nivel de dezbateri publice, fiind publicată Etapa 3 și reglementarile referitoare la zona studiată, inclusiv Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG-ului.

Terenul studiat face parte dintr-o fâşie mai amplă, fiind situată la sudul actualei căi ferate, având specificația în P.U.G. Timișoara existent funcțiune zonă industrială, depozitare, prestări servicii. Prin noul PUG, se propune reconversia ariei întregi în zonă cu funcţiuni mixte. Documentatia de față propune functiunile de locuire colectivă (completarea zonei deja existente), servicii și comerț (ca funcțiuni necesare atât pentru funcționarea zonei în momentul de față cât și pentru dezvoltarea ulterioară a zonei).

P.U.G. în curs de elaborare, Etapa 3, propune ca intervenţie majoră, introducerea în subteran a actualei căi ferate, situate în nordul terenului studiat, traseul acesteia find înlocuit de un bulevard cu 6 benzi şi segregarea tipurilor de circulaţie. Acest bulevard este de fapt prelungirea directă a drumului expres de acces dinspre autostrada la est de Timişoara, dinspre Remetea Mare.

P.U.G. in curs de elaborare, Etapa 3 propune o arteră de legătură între strada Zimbrului și bulevardul A. Demetriade și reconfigurarea lățimilor secțiunilor transversale ale străzilor existente (E.Baader, A. Demetriade, Zimbrului). Din punctul de vedere al Regulamentului Local de Urbanism, principalele prevederi ale zonelor restructurate de acest tip sunt următoarele: - Reconfigurarea unităţilor industriale are ca scop transformarea lor în zone urbane cu caracter mixt, care să se conformeze unei structuri complexe şi echilbrate, bazate pe principiul cvartalului şi spaţiilor publice – străzi, pieţe, zone de spaţii verzi; - Procesul de reabiltare şi modernizare a spaţiului public se va desfăşura numai pe bază de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanţă cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a modalităţilor de deplasare cu bicicleta, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcărilor, organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei; - Pentru reţeaua de străzi, se vor aplica profile transversale unitare. Acestea vor cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în aliniament, locuri de staţionare în lung, trotuare cu piste pentru

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

biciclişti. - Spaţiile verzi de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat; - La imobilele noi, parterele spre spaţiile publice vor avea în mod obligatoriu funcţiuni de interes public - Elementele aferente infrastructurii tehnico-edilitare sunt amplasate în subteran sau în afara spațiului public - Clădirile propuse prin documentația de față sunt amplasate conform legislației în vigoare, în special conform Ord. pentru aprobarea normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populatiei 119/2014 - Pentru ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa 20% din suprafaţa totală şi vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele acoperite de orice tip sunt cuprinse în categoria spaţiilor libere. - POT maxim 50%; - CUT maxim 2,8.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL ȘI ANTROPIC

Contextul socio-economic al Timişoarei şi al zonei poate fi caracterizat astfel: – Pe întreaga suprafata a municipiului au fost demarate acţiuni de urbanizare-refuncţionalizare

a fostelor zone industriale. – Având în vedere preconizata creştere demografică a populaţiei municipiului Timişoara,

creşterea fondului construit de bună calitate în apropiere de zona centrală, propusă prin prezentul proiect, este considerată oportună.

– De asemenea, odată cu creşterea demografică a populaţiei, va apărea şi nevoia de locuri de muncă, zona de servicii încercând să ofere posibiltăţi de dezvoltare în acest sens.

Se propune generarea unei zone de locuire colectivă, servicii și comerț cu obligativitatea propunerii unui minim 20% din suprafaţă de spaţii verzi amenajate.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

· Organizarea circulației si a transportului in comun (modernizarea si completarea arterelor de circulatie, asigurarea locurilor de parcare + garare; amplasarea statiilor pentru transportul in comun, amenajarea unor intersectii: sensuri unice, semaforizari etc)

PUG Timisoara, aflat în curs de elaborare, Etapa 3 2014, specifică: – strada A.Demetriade – transformată în bulevard – secțiune stradală 53.00m – strada E.Baader – parte a Inel II Circulație – lărgită la 23.00m – strada Zimbrului – prelungire pe teren Beneficiar, intersecție cu noul bulevard Demetriade,

lărgire profil stradal la 20.00m

De asemenea, precizăm nevoia de a implementa circulații auto noi: – legatura dintre estul și vestul sitului, strada cu acces din est (str. Enric Baader) racordată cu

strada Vasile Lucaci din vest – O circulatie auto pe latura vestică a sitului, ce face legatura între str. Titan și străzile Vasile

Lucaci (vest teren), E. Baader (est teren) și bulevard A.Demetriade. – Racordarea străzii Titan cu Tapia și lărgirea străzii Titan – racordarea străzii Titan cu strada E. Baader

Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi (Ord. M.T. nr. 50/1998) şi cu Planul Urbanistic General, fiind alcătuite din :

Apele meteorice de suprafaţă vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la reţeaua de IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

canalizare proiectată în zonă. Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne alcătuite dintr-o fundaţie din balast şi

piatră spartă şi o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. La realizarea parcelelor de colţ, s-a ţinut cont de raza de racordare între străzi.

Organizarea circulatiei feroviare Situația existentă: Transportul feroviar se află în nordul terenului studiat, de-a lungul str.A. Demetriade, paralelă

cu aceasta. Zona de siguranţă CFR este de 20 m faţă de axul liniei de cale ferată iar zona de protecţie a liniei se întinde de la 20 m până la 100 m faţă de axul acesteia. Clădirile propuse în proiect respectă reglementările existente ale zonei de protecție a căii ferate.

Situatia propusă de P.U.G. în curs de elaborare, Etapa 3 2014: P.U.G. - ul în curs de elaborare, etapa 3, propune ca circulaţia feroviară de pe strada Demetriade să fie introdusă în subteran, urmând ca strada Demetriade să fie largită și transformată în bulevard cu profil stradal de 53.00 m. În această situație, toate străzile propuse a fi continuate pe terenul studiat vor fi racordate la acest nou bulevard creat, fiind disponibile astfel 2 accese în nordul terenului.

Organizarea circulației pietonale (trasee pietonale; piste pentru bicicliști, condiții speciale pentru handicapați)

– Circulațiile pietonale (în prezent inexistente) vor fi implementate pe întreg terenul, cu accese facile și directe la toate spațiile propuse (clădiri și spații verzi amenajate) și vor fi conformate în concordanță cu normativele în vigoare privind persoanele cu dizabilități. Principalele accese pietonale pe sit vor fi amenajate de pe strazile E.Baader, Zimbrului, Titan

Profile stradale menționate în P.U.G. Timișoara în curs de elaborare, Etapa 3 și care se doresc puse în aplicare prin prezentul proiect:

– Strada Zimbrului – Lățimea tramei stradale este de 20m. Circulația auto va avea o banda pe sensul de mers, având lățimea de 3,50 m. Între zona de circulație pietonală (trotuar cu lățimea de 2m) și cea rutieră, se vor poziționa piste pentru bicicliști (cu lățimea de 1 m) având protecție de 1m față de parcările laterale circulației auto

– Strada Enric Baader - Lățimea tramei stradale este de 23m. Circulațiile auto vor avea patru benzi, două pe fiecare sens de mers. Lățimea benzilor centrale va fi de 3.00m, iar cele laterale de 3,50m. Între zona de circulație pietonală (trotuar cu lățimea de 1,5m) și cea rutieră, se vor poziționa piste pentru bicicliști (cu lățimea de 1 m) având protecție de 1m față de parcările laterale circulației auto

– Strada Aristide Demetriade - Lățimea tramei stradale este de 53m. Circulațiile auto vor avea șase benzi, trei pe fiecare sens de mers. Cele patru benzi centrale vor avea lățimea de 3,50 m, iar cele două benzi laterale vor avea lățimea de 3.00m, fiind adiacente locurilor de parcare de 2.50m. Între circulațiile rutiere și pietonale se vor planta spații verzi de protecție de 2.00m lățime. Cele patru trotuare propuse vor avea lățimea de 2.00m (in zona centrală) și 3.00 m (trotuarele dispuse lateral). Vor fi două piste pentru bicicliști, fiecare pe un sens de mers, poziționate între trotuar și circulațiile auto, având lățimea de 1,50m și protectie de 2.00m cu zonă verde față de zona rutieră

În ceea ce priveste parcajele, pe întreaga zonă studiată, la nivelul subsolului, va fi amenajată o parcare subterană, care va asigura necesarul de locuri de parcare. De asemenea, la nivelul solului, vor fi implantate parcări înierbate supraterane, cu specificația că acestea vor fi amplasate conform Ord. 119/2014. Parcarea subterană va fi de tipul puternic ventilată natural. Strada Titan este reconfigurată prin crearea de parcări înierbate și circulații pietonale și

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

ciclabile pe zona sudică a amplasamentului.

3.5. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru: - generarea unei zone mixte, locuințe colective, servicii și comerț - asigurarea accesului facil în zona studiată; - rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi și amenajarea suprafețelor de teren liber de construcții și neamenajat, cu acces public nelimitat - asigurarea tuturor utilităților necesare pentru viitoarea dezvoltare și crearea premiselor pentru o dezvoltare sustenabilă a zonei; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zona: alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz, conform propunerilor şi avizelor anexate, etc.

ORGANIZAREA FUNCȚIONALĂ A ZONEI

Funcțional, întreaga parcelă este reglementată ca Zonă Mixtă – Rim C (conf. PUG 2013). SUBZONA A_SERVICII, COMERȚ ȘI LOCUIRE COLECTIVĂ, zonă predominant servicii

și comerț, deservită de artere de circulație de importanță regională (strada E. Baader, inel II circulație, strada A. Demetriade care urmează a fi transformată în bulervard). POT maxim 50%, Regim maxim de înălțime P+15E.

SUBZONA B_SERVICII, COMERȚ ȘI LOCUIRE COLECȚIVĂ, zonă predominant servicii și comerț, deservită de artere de circulație de importanță regională (strada E. Baader, inel II circulație, strada A. Demetriade care urmează a fi transformată în bulervard). POT maxim 50%, Regim maxim de înălțime P+15E.

SUBZONA C_LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, adiacent zonei de locuințe existentă se propune o subzonă de tranziție, având ca funcțiune predominantă locuirea colectivă, iar la parterul și etajul 1 al imobilelor, funcțiuni complementare servicii și comerț. POT maxim 40%, Regim maxim de înălțime P+7E.

Stabilirea acestor propuneri s-a făcut în concordanţă cu prevederile P.U.G. Timisoara și PUG Timișoara aflat în curs de elaborare, etapa 3 2014 şi corelat cu celelalte intervenţii din zonă.

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

PUG IN CURS DE ELABORARE - ZONIFICARE ZONĂ MIXTĂ – Rim C, RESTRUCTURAREA ZONELOR CU CARACTER INDUSTRIAL, CENTRALE – ZONĂ MIXTĂ

BILANȚ TERITORIAL: EXISTENT PROPUS

mp % mp % SUPRAFAȚĂ AMPLASAMENT 29597 100% 29597 100% CONSTRUCȚII EXISTENTE CONFORM EXTRAS C.F. 421924 102 0.34% - - ZONĂ OCUPATĂ CU CLĂDIRI LOCUINȚE, SERVICII, COMERȚ - - 14798 50% ZONĂ PARCĂRI, CIRCULAȚII AUTO, CIRCULAȚII PIETONALE - - 8879 30% ZONĂ SPAȚII VERZI - - 5920 20%

PUZ LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ POT 50% (subzona A, subzona B) POT 40% (subzona C) CUT 2.8

Interdicție: Nu se vor construi clădiri cu curte interioară închisă pe toate cele patru laturi.

Limita implantare construcții – în limita Zonei de Protecție CFR de 100 m vor fi implantate construcții la distanța de:

– 25.50m – cu regim de înălțime maxim S+P+13E și funcțiunea de Zonă Mixtă – Locuințe Colective, Servicii și Comerț (subzona B)

– 74.40m – cu regim de înălțime maxim S+P+7E și funcțiunea de Zonă Mixtă – Locuințe Colective, Servicii și Comerț (subzona C)

– 67,70 m – cu regim de înălțime maxim S+P+7E și funcțiunea de Zonă Mixtă – Locuințe Colective, Servicii și Comerț (subzona A)

– 66.7 m - cu regim de înălțime maxim S+P+15E și funcțiunea de Zonă Mixtă – Locuințe Colective, Servicii și Comerț (subzona A)

Limita de implantare a clădirilor propuse în Zona de Protecție CFR a fost stabilită conform clădirilor existente (imobile locuințe colective) din zona de vest a terenului.

Ulterioare modificări se pot înregistra prin intermediul documentațiilor PUD aprobate de Primăria Municipiului Timișoara.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.6.1. Alimentare cu apă 1. Debite caracteristice Necesarul de apă s-a calculat conform SR 1343/1-2006 astfel: A. Pentru etapa 1 va avea o suprafața construita desfășurata de 29699 mp fiind formata din 400 apartamente 15 spatii comerciale ( 975 mp) 15 peroane 33 locuri parcare. Apartamente sunt de 1, 2 sunt 3 camere astfel s-au luat in calcul: 77 ap 1 camera cu 2 loc/ap 154 persoane; 231 ap 2 camera cu 2 loc/ap 462 persoane; 77 ap 3 camera cu 4loc/ap 308 persoane si 443 locuri parcare. In total pers 939 si total locuri parcare 476 a) debitul mediu zilnic

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

în care: Ni-1=numărul de consumatori =939 qsi- 1=debitul specific, cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator într-o zi=120l/om×zi, conform SR 1343/1-2006 – tabel 1. Qzi.med = [mc/zi]

b) debitul maxim zilnic Qzi.max=Q.zi.med.×K.zi [mc/zi] Qzi.max=112.68×1,3= 146,48 [mc/zi]

c) debitul maxim orar Qo.max=1/24×Qzi.max×Ko [mc/h] Ko=3 Qo.max=1/24×146,48×3=18,31 [mc/h]

d) Cerința de apă – conform SR 1343/1-2006 C.zi.med=Ks×Kp×Qzi.med [mc/zi] Ks=1,05; Kp=1,1 C.zi.med=1,05×1,1× 112,68= 130,15 [mc/zi ] C.zi.max.=Kzi×Cs.zi.med.=1,30×130,15=169,19 [mc/zi] C.o.max= 1,05×1,1× 18,31 =26,96 [ mc/h ]

B. Pentru etapa 2 va avea o suprafața construita desfășurata de 15333 mp fiind formata din 205 apartamente 8 spatii comerciale ( 520 mp) 8 peroane 18 locuri parcare. Apartamente sunt de 1, 2 sunt 3 camere astfel s-au luat in calcul: 40 ap 1 camera cu 2 loc/ap 80 persoane; 117 ap 2 camera cu 2 loc/ap 234 persoane; 40 ap 3 camera cu 4loc/ap 308 persoane si 227 locuri parcare. In total pers 482 si total locuri parcare 245 a) debitul mediu zilnic

în care: Ni-1=numărul de consumatori =482 qsi- 1=debitul specific, cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator într-o zi=120l/om×zi, conform SR 1343/1-2006 – tabel 1. Qzi.med = [mc/zi]

b) debitul maxim zilnic Qzi.max=Q.zi.med.×K.zi [mc/zi] Qzi.max=57,84×1,3= 75,19 [mc/zi]

c) debitul maxim orar Qo.max=1/24×Qzi.max×Ko [mc/h] Ko=3 Qo.max=1/24×75,19×3=9,4 [mc/h]

d) Cerința de apă – conform SR 1343/1-2006 C.zi.med=Ks×Kp×Qzi.med [mc/zi] Ks=1,05; Kp=1,1 C.zi.med=1,05×1,1× 57,84= 66,81 [mc/zi ] C.zi.max.=Kzi×Cs.zi.med.=1,30×66,81=86,85 [mc/zi] C.o.max= 1,05×1,1× 9,4 =10,86 [ mc/h ]

C. Pentru etapa 3 va avea o suprafața construita desfășurata de 11572 mp fiind formata din 155 apartamente 16 spatii comerciale ( 1040 mp) cu 16 peroane 35 locuri parcare.

IANUARIE 2014

Volan _ i.med.= Qzi.me 365 1.000 — Xa _ (Nixqsi) mce/zi

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

Apartamente sunt de 1, 2 sunt 3 camere astfel s-au luat in calcul: 28 ap 1 camera cu 2 loc/ap 56 persoane; 83 ap 2 camera cu 2 loc/ap 166 persoane; 28 ap 3 camera cu 4loc/ap 112 persoane si 160 locuri parcare. In total pers 334 si total locuri parcare 195 a) debitul mediu zilnic

în care: Ni-1=numărul de consumatori =343 qsi- 1=debitul specific, cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator într-o zi=120l/om×zi, conform SR 1343/1-2006 – tabel 1. Qzi.med = [mc/zi]

b) debitul maxim zilnic Qzi.max=Q.zi.med.×K.zi [mc/zi] Qzi.max=41,16×1,3= 53,51 [mc/zi]

c) debitul maxim orar Qo.max=1/24×Qzi.max×Ko [mc/h] Ko=3 Qo.max=1/24×53,51×3=6,69 [mc/h]

d) Cerința de apă – conform SR 1343/1-2006 C.zi.med=Ks×Kp×Qzi.med [mc/zi] Ks=1,05; Kp=1,1 C.zi.med=1,05×1,1× 41,16= 47,54 [mc/zi ] C.zi.max.=Kzi×Cs.zi.med.=1,30×47,54=61,8 [mc/zi] C.o.max= 1,05×1,1× 6,69 =7,73 [ mc/h ]

D. Pentru etapa 4 va avea o suprafața construita desfășurata de 21940 mp fiind formata din 295 apartamente 16 spatii comerciale ( 1040 mp) cu 16 peroane 35 locuri parcare. Apartamente sunt de 1, 2 sunt 3 camere astfel s-au luat in calcul: 56 ap 1 camera cu 2 loc/ap 112 persoane; 167 ap 2 camera cu 2 loc/ap 334 persoane; 56 ap 3 camera cu 4loc/ap 224 persoane si 321 locuri parcare. In total pers 670 si total locuri parcare 356 a) debitul mediu zilnic

în care: Ni-1=numărul de consumatori =670 qsi- 1=debitul specific, cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator într-o zi=120l/om×zi, conform SR 1343/1-2006 – tabel 1. Qzi.med = [mc/zi]

b) debitul maxim zilnic Qzi.max=Q.zi.med.×K.zi [mc/zi] Qzi.max=80,40×1,3= 104,52 [mc/zi]

c) debitul maxim orar Qo.max=1/24×Qzi.max×Ko [mc/h] Ko=3 Qo.max=1/24×104,52×3=13,07 [mc/h]

d) Cerința de apă – conform SR 1343/1-2006 C.zi.med=Ks×Kp×Qzi.med [mc/zi] Ks=1,05; Kp=1,1 C.zi.med=1,05×1,1× 80,4= 92,86 [mc/zi ]

IANUARIE 2014

Volan _ i.med.= Qzi.me 365 1.000 — Xa _ (Nixqsi) mce/zi

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

C.zi.max.=Kzi×Cs.zi.med.=1,30×92,86=120,72 [mc/zi] C.o.max= 1,05×1,1× 13,07 =15,09 [ mc/h ]

2. Necesarul de presiune Având in vedere regimul de înălțime al clădirilor, posibilele pierderi de presiune (liniare si locale),

si presiunea de utilizare se estimează un necesar de presiune H=5 bar pentru clădirile construite in etapa 1 si 2 si H=8bar pentru clădirile construite in etapa 3 si 4

3.6.2. Canalizare 3.6.2.1. Canalizare menajeră

Debitul de canalizare menajeră se determină conform STAS 1846/90 Qu=0,8×Qs (mc/zi ... mc/h)

A. Etapa 1. Qu.zi.med=104,12 mc/zi Qu.zi.max.=135,35 mc/zi Qu.o.max.=16,92 mc/h

B. Etapa 2. Qu.zi.med=53,34 mc/zi Qu.zi.max.= 69,48 mc/zi Qu.o.max.= 8,68 mc/h

C. Etapa 3. Qu.zi.med=38,03 mc/zi Qu.zi.max.= 49,44 mc/zi Qu.o.max.= 6,18 mc/h

D. Etapa 4. Qu.zi.med=74,29 mc/zi Qu.zi.max.= 96,58 mc/zi Qu.o.max.= 12,07mc/h

3.6.2.2. Canalizare pluvială Se determină conform STAS 1795/87, cu formula: Qc=0,0001 × i ×∑ Ø .Sc l/s în care: i =intensitatea ploii de calcul, stabilită în funcție de frecvența normată a ploii de calcul i =350 l/sec x ha

Ø1= coeficient de scurgere = 0,95 Ø2= coeficient de scurgere = 0,70 Ø3= coeficient de scurgere = 0,15 Sc 1 =suprafața construita 14798mp Sc 2 =suprafața pavaje 8879 mp Sc 3 =suprafața spatii verzi 5920 mp Qc=0.0001 × 350 × (14798×0,95+8879 × 0,70+5920×0,15)=704,65 l /s

3.6.3. Alimentare cu energie electrică

Postul trafo existent la frontul stradal strada E.Baader va fi mutat și redimensionat în conformitate cu studiul de soluție agreat de ENEL în faza de autorizare imobile propuse prin documentașia tehnică de față.

Bilant energetic total etape – apartamente + spatii servicii si comert 1055: -apartamente cu 1 camera: -iluminat - 0,2kw -prize bucatarie – 0,8kw

-prize camere – 0.7kw -masina spalat - 0,8kw -climatizare – 1kw -centrala termica – 0,1kw

- rezerva – 0.2kw IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

Total: 3,8kw x 201buc=763,8kw.

-apartamente cu 2-3 camere: -iluminat - 0,2kw -prize bucatarie – 1 kw

-prize camere – 0,7kw -masina spalat - 0,8kw -climatizare – 1kw -centrala termica – 0,1kw

- rezerva – 0,2kw Total: 4 kw x 799buc=3196kw.

- spatii comerciale - Total: 8 kw x 55buc=440kw. -lift+utilitati comune 10 buc x 15 kw = 150 kw

Total putere instalata =4549.8kw Conform PE132/2003 puterea de calcul =4549.8 kw Coeficient de simultaneitate conf.tabel 5 (PE132) ks=0.33 Coeficient ks1 pentru record din post trafo ks1=0.85

Total putere absorbita,Pa totala= 4549.8kw x 0.33 x 0.85=1276.21 kw

3.6.4. Telecomunicaţii Sunt prevazute branşamente subterane pentru întreg ansamblul de reţele de telecomunicaţii

(Romtelecom sau alți operatori de telecomunicații) necesar pentru funcționarea în condiții legale a funcțiunilor propuse în documentația de față.

În proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi normelor în vigoare. 3.6.5. Alimentare cu energie termica

Nu este cazul 3.6.6. Alimentare cu gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale se realizează conform aviz eon – gaz nr. 2123/17.06.2014

3.6.7. Gospodărie comunală Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la deponeul municipiului Timişoara.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit. • Prin regulamentul de urbanism se prevede plantarea a cel puţin a unui arbore la o suprafaţă de 150 mp de parcelă construibilă • De asemena spaţiul plantat nu va fi mai mic de 20% din suprafaţa terenului • Se asigură utilităţile aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizare

Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare( emisii, deversari etc)

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

Nu este cazul, terenul fiind dezafectat iar construcțiile propuse sunt elaborate în conformitate cu normele și legislația în vigoare.

Depozitarea controlata a deseurilor Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face controlat, în containere

speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la deponeul municipiului Timişoara.

În timpul execuției obiectivelor, materialele se vor depozita în baze proprii și se vor aduce în șantier numai în măsura punerii în operă.

În timpul lucrărilor de realizare a obiectivelor, muncitorii vor fi instruiți să vegheze asupra factorillor de mediu.

Excesul de pământ și moloz, rămase din timpul construcției vor fi evacuate în zonele de umpluturi indicate de Primăria Municipiului Timisoara.

Protectia calității apelor Avându-se în vedere modul de gestionare a apelor se consideră că prin amenajările propuse

se vor elimina orice surse de poluare a apelor de suprafață sau subterane.

Protecția calității aerului Terenul fiind în intravilanul localității Timișoara, calitatea aerului este bună, lipsind elementele

de poluare. Nu vor exista depășiri ale limitelor impuse de normativele în vigoare privind protecția

mediului: Ord. 462/1993 al MAPPM privind emisiile; STAS 12574/1987 privind calitatea aerului; Ordonanța de urgență nr. 243/2000 privind protecția atmosferei.

Protecția împotriva zgomotului și a vibrațiilor Construcțiile propuse prin prezenta documentație nu produc zgomote și vibrații care să

necesite măsuri speciale de protecție împotriva zgomotelor.

Protecția solului și subsolului Construcțiile propuse prin prezenta documentație nu implică operații care pot periclita

calitățiile solului sau ale subsolului. Se vor respecta normele tehnice în vigoare privind protecția mediului și sănătatea populației în execuția tuturor lucrărilor de construcție.

Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi etc Nu este cazul.

Organizarea sistemelor de spatii verzi Pentru asigurarea unui ambient necesar zonelor de locuire, servicii și somerț, cât și pentru a aduce un aport îmbunătățirii calității aerului se vor amenaja spații verzi de 20% din suprafața terenului.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate Nu este cazul.

Refacere peisagistica și reabilitare urbană Având în vedere că terenul în prezent nu este amenajat, se propune o integrare, completare cu întregul cvartal din punct de vedere peisager și urban, completând astfel o imagine armonioasă a întregului oraș. Se vor amenaja spații verzi, cu zone de recreere și spații de joacă pentru copii, protejate de circulațiile exterioare.

Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicație și al rețelelor edilitare IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

majore. Prin documentația de față se propune continuarea tramei stradale existente, redimensionarea acesteia acolo unde este necesar și proiectarea rețelelor edilitare în conformitate cu funcțiunile propuse.

Prin amplasarea funcțiunilor mixte propuse în documentația de față nu se pun probleme din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protecției mediului. În zona studiată nu se vor amplasa obiective industriale, activități sau funcțiuni poluante.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HG 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la :

1.a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor; Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren viran cu destinație (conform PUG în vigoare) zonă industrială. Funcțiunea existentă reprezintă o problemă pentru comunitate datorită vecinătății cu zona de locuire, prin urmare documentația de față urmărește direcția stabilită de PUG Timișoara în curs de elaborare, etapa 3, și anume reconversia funcțională a zonei în zonă mixta (locuire, servicii, comerț). 1.b) gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele; Propunerile documentaţiei de urbanism de zona mixtă (locuire, servicii, comerț) nu afectează mediul, fiind P.U.Z. pentru activități neproductive. În zona respectivă nu se desfăşoară activităţi industriale şi nu se utilizează substanţe poluante care să afecteze mediul. 1.c) relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile; Prin amenajarea de spații verzi și plantarea de arbori în conformitate cu normele în vigoare, se pun bazele dezvoltării ulterioare a unui ansamblu de spații verzi amenajate pentru utilizare publică. Prin funcțiunile propuse se asigură dezvoltarea durabilă a comunității. Realizarea clădirilor propuse nu este sustenabilă fără completarea și redimensionarea tramei stradale existente și fără proiectarea și execuția rețelelor edilitare în sistem integrat. 1.d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program; Spații verzi amenajate 20 % din suprafata terenului. Rețele edilitare dimensionate corespunzător. Sunt propuse activități neproductive și nepoluante. 1.e) relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu (de exemplu, planurile și programele legate de gospodărirea deșeurilor sau de gospodărirea apelor) Nu este cazul.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la:

2.a. Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor; Propunerile promovate prin documentaţia de faţă produc efecte ireversibile. Terenul va fi amenajat, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creează locuri de muncă prin serviciile create,se realizează locuințe noi, spaţii verzi aferente. 2.b) natura cumulativă a efectelor;

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

Nu e cazul. 2.c) natura transfrontieră a efectelor; Nu se produc efecte transfrontaliere. 2.d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor); Nu e cazul. 2.e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate); Nu există riscuri pentru sănătatea umană. 2.f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de: Nu e cazul. 2.f.(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; – nu sunt zone naturale speciale şi nici patrimoniu natural care să fie afectat 2.f.(ii) depășirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului; - nu e cazul. Nu se depăşesc standardele şi valorile limită de calitate ale mediului 2.f.(iii) folosirea terenului în mod intensiv; - nu e cazul. 2.g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional Nu e cazul.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Suprafața totală a terenului conform extras CF 421924 Timișoara, nr.cad. 722/13/4/1/1/1, este de 29597mp. Terenul este proprietate privata.

Prin prelungirea străzii Zimbrului (propunerea din noul PUG) pe teren, această suprafață va fi cedată Primăriei Municipiului Timișoara): 2650.00 mp.

4. CONCLUZII

- Înscrierea în prevederile PUG Documentația de față propune reconversia zonei în funcțiuni mixte (locuire, servicii, comerț)

în concordanță cu direcția noului PUG Timișoara, în curs de elaborare, etapa 3 2014. Așadar se propune o derogare de la condițiile PUG existent prin care zona are caracter industrial (soluție nocivă pentru comunitate) și se propune ca alternativă realizarea unei zone mixte, care oferă noi locuințe și locuri de muncă comunității.

- Categorii principale de intervenţie – Circulaţii juridice ale terenurilor; – Construirea etapizată a clădirilor propuse. – Realizarea echipării tehnico-ediltare subterane – Realizarea căilor de circulaţie propuse; – Amenajarea de spații verzi (locuri de joacă pentru copii)

- Priorităţi de intervenţie – Realizarea construcțiilor propuse în mod etapizat – Realizarea obiectivelor de utilitate publică în concordanță cu execuția construcțiilor propriu –

zise – Cedarea terenurilor pentru drumuri, realizarea traselor subterane de utiltăţi

– Aprecieri ale elaboratorului PUZ

Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare ale zonelor ex-industriale aferente IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

municipiului Timișoara, care se dezvoltă progresiv, și de învecinarea cu zona de locuire, se propun funcțiuni compatibile atât cu vecinătățile cât și cu necesitatea funcționării comunității (comunitate cu deficiențe la nivel de servicii și comerț).

Prin documentația de față se propune infrastructura necesară funcționării atât a comunității existente cât și a celei propuse.

Întocmit arh. Nagy Vizitiu

IANUARIE 2014

Atasament: 07_Propunere_Mobilare_Volumetrie.pdf

S.C. BEGA INVEST S.A.

Timisoara, Calea Buziasului, nr. 11/A

VERIFICATORI SEMNATURA | CERINTA REFERATIEXPERTIZA NRJDATA DULAR S.R.L. SEF PROIECT PROIECTAT e = = ARIE DESENAT =

Atasament: 06_Mobilare_Urbana.pdf

N

P U

Z -

L O

C U

IN T

E C

O L

E C

T IV

E ,

S E

R V

IC II

, C

O M

E R

T

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

VERIFICATORI EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

S.C. BEGA INVEST S.A.

P.U.Z._LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII SI COMERT

DATA: IANUARIE 2014

Timisoara, Calea Buziasului, Nr. 11A

Faza: P.U.Z.

Nr. proiect: 10/2014S.C. MODULAR S.R.L.

Arad, str. Nicolae Grigorescu, nr. 7

Tel. 0257/228.866 Fax. 0257/280.915

CUI.: 6471430 ORC.: J02/1501/1994

arh.dipl.Nagy Vizitiu

arh.dipl.Maran Radu

stagiar arh.Istoc Susana

Colaborator specializarea Arhitectura: S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

Arh. Dipl. Gherman Claudia

Proiectant general specializarea Urbanism:

ST R.

BU CU

RE ST

I

S T

R . T

H E

O D

O R

M IH

A L Y

STR . VA

SILE LUC

ACI

STR. IASI STR. TAPIA

S T R

. T IT

A N

STR. ZIMBRULUI

S T R

. T A

P IA

S T

R . A

. G

O L E

S C

U

B-D UL

TA CH

E I ON

ES CU

S T R

. A . G

O LE

S C

U

STR. ENRIC BAADER

ST R.

A RI

ST ID

E DE

M ET

RI AD

E

ST R . V

IR TU

TI I

STR. A RISTID

E DEM ETRIAD

E

ST R.

A RI

ST ID

E DE

M ET

RI AD

E

aliniam ent str. Baader

STR . VAS

ILE L UCA

CI

STR. IASI STR. TAPIA

S T

R . T

IT A

N

S T

R . A

. G

O L E

S C

U

S+ P+

7E

S+P+7E

S + P

+ 7 E

S+ P+

7E

S+P+7E

S+P+5E

S + P

+ 6 E

S + P

+ 4 E

S +

P +

5 E

S + P

+ 6 E

S + P

+ 4 E

S+ P+

1E

S+ P+

3E

S+P+6E

S+ P+

5E

S+ P+

6E

S + P

+ 6 E

PPT16

PPT16

PPT15

PPT15

P P

T 4 0P

P T

4 0

PP T

40

PP T

40

26 ,9

5

20 ,0

0

53 .8

4

28 .3

6

68 ,1

0

2 7 ,9

5

1 6 .2

0

3 6 .6

5

30 ,5

0

18.00

12 .0

0 4,00

41.05

5 7 ,2

0

60.58

27.90

5 3 .6

5

4 2 ,6

0

2 8 .2

6

18 ,0

0

18.00

18,00

18.00

18 .00

11 ,00

1 8 .4

1

3 7 ,8

0

1 0 ,5

0

40 .7

2

34.41

18.00

12.07

11 ,00

26 .0

0

9. 50

4,00

1 5 .0

0

26. 00

26. 00

1 5 .0

0

2 0 ,0

0

5 ,5

0 3 4 ,0

0

4 1 .7

2

Te re

n c e

ur m

ea za

sa fie

tr ec

ut di

n

pr op

iet at

e p riv

at a i

n pr

op rie

ta te

p ub

lic a

a lin

ia m

e n t st

r. T

ita n

S+ P+

13E

S+ P+

13E

S+ P+

15 E

PR OP

UN ER

E

BL V.

AR IST

IDE DE

ME TR

IAD E

(co nf.

P.U .G.

20 13

Eta pa3

)

PROPUNERE

STR. ZIMBRULUI

(conf. P.U.G. 2013 Etapa3)

PRO PUNERE

STR. ENRIC BAADER

(conf. P.U.G . 2013 Etapa3)

PR OP

UN ER

E

BL V.

A RI

ST ID

E DE

ME TR

IA DE

(co nf.

P .U

.G . 2

01 3 E

tap a3

)

spatiu verde de odihna si relaxare, loc de joaca

(acces public nelimitat)

S T

R . T

IT A

N

LEGENDA

LIMITE

Limita de proprietae

MOBILARE

Aliniamente / retrageri

Cladire cu regim maxim de inaltime 2S/S+P+4E

Cladire cu regim maxim de inaltime 2S/S+P+5E

Cladire cu regim maxim de inaltime 2S/S+P+6E

Cladire cu regim maxim de inaltime 2S/S+P+7E

Cladire cu regim maxim de inaltime 2S/S+P+15E

ACCESE

Acces auto

Acces pietonal

PROPUNERE MOBILARE URBANA Plansa nr. A 06

Scara: 1:1000

Atasament: 05_Proprietate_Terenuri.pdf

N

P U

Z -

L O

C U

IN T

E C

O L

E C

T IV

E ,

S E

R V

IC II

, C

O M

E R

T

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

VERIFICATORI EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

S.C. BEGA INVEST S.A.

P.U.Z._LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII SI COMERT

DATA: IANUARIE 2014

Timisoara, Calea Buziasului, Nr. 11A

Faza: P.U.Z.

Nr. proiect: 10/2014S.C. MODULAR S.R.L.

Arad, str. Nicolae Grigorescu, nr. 7

Tel. 0257/228.866 Fax. 0257/280.915

CUI.: 6471430 ORC.: J02/1501/1994

arh.dipl.Nagy Vizitiu

arh.dipl.Maran Radu

stagiar arh.Istoc Susana

Colaborator specializarea Arhitectura: S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

Arh. Dipl. Gherman Claudia

Proiectant general specializarea Urbanism:

ST R.

BU CU

RE ST

I

S T

R . T

H E

O D

O R

M IH

A L Y

STR . VA

SILE LUC

ACI

STR. IASI STR. TAPIA

S T R

. T IT

A N

STR. ZIMBRULUI

S T R

. T A

P IA

S T

R . A

. G

O L E

S C

U

B-D UL

TA CH

E I ON

ES CU

S T R

. A . G

O LE

S C

U

STR. ENRIC BAADER

ST R.

A RI

ST ID

E DE

M ET

RI AD

E

ST R . V

IR TU

TI I

STR. A RISTID

E DEM ETRIAD

E

ST R.

A RI

ST ID

E DE

M ET

RI AD

E

STR . VAS

ILE L UCA

CI

STR. IASI STR. TAPIA

S T

R . A

. G

O L E

S C

U

SUBZONA C S = 11 598 mp

SUBZONA A S = 7 381 mp

20 .0

0

12.00

S T

R . T

IT A

N

PROPUNERE

STR. ZIMBRULUI

(conf. P.U.G. 2013 Etapa3)

PRO PUNERE

STR. ENRIC BAADER

(conf. P.U.G . 2013 Etapa3)

PR OP

UN ER

E

BL V.

AR IST

IDE DE

ME TR

IAD E

(co nf.

P. U.G

. 2 01

3 E tap

a3 )

P R

O P

U N

E R

E E

X T

IN D

E R

E

S T

R A

D A

T IT

A N

SUBZONA B S = 5 681 mp

Teren ce urm eaza sa fie trecut din

propietate privata in proprietate publica

S = 4 4937 m p

Pavaj

P a va

j

P a va

j

P a va

j

Pavaj

Pavaj

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

Casa

Casa

Casa

Casa

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

Casa

Casa

Gunoi detiner e

GarajeD ru

m

D ru

m

D ru

m

D ru

m

Drum

Garaje

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

LEGENDA

Limita de proprietae

Teren proprietate privata

Teren ce urmeaza sa fie trecut din propietate privata in proprietate publica

Coridor de expropriere (garaje, constructii anexe)

Zona constructii private (garaje, constructii anexe) pentru care proprietarii actuali vor fi despagubiti in urma degocierilor directe cu dezvoltatorul P.U.Z.

PUZ - Locuinte colective, servicii, comert

BILANT TERITORIAL

PROPRIETATE TERENURI Plansa nr. A 05

Scara: 1:1000

C.F. nr. 421924, nr. cadastral 421924

Suprafata totala teren conf. CF

Suprafata teren ce urmeaza sa fie trecut din proprietate privata in proprietate publica

Suprafata teren proprietate privata:

29 597 mp

4 937 mp

24 660 mp - Subzona A: - Subzona B: - Subzona C:

7 381 mp 5 681 mp 11 598 mp

E6

E1

E2

E3

E4

E5

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009 1011

1012

1013

1014 1015

1016

1017

1018

1019 1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030 1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1

2 3

4

5

6 7

8

9

1 0

11

1 2 1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

1 0 0

1 0 1

1 0 2

1 0 3 2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0 3

1

3 2

3 3

3 4

3 5

3 6

3 7

3 8

3 9

4 0

4 1

4 2

4 3

4 4

4 5

4 6

4 7

4 8

4 9

5 0

5 1

5 25

3

5 4

5 5 5 6

5 7 5 8

5 9

6 0

6 1

6 2

6 3

6 4

1

2

34

56

7 8

9

A P

1 A

P 2

A P

3 A

P 4

A P

5 A

P 6

A P

7 A

P 8

A P

9 A

P 9

1 0 0

1 0 1

1 0 2

1 0 3

1 0 4 1

0 5

1 0 6

1 0 7

1 0 8

1 0 9

11 0

11 1

11 2

11 3

1 1 4

11 5

11 6

11 7

1 1 8

11 9

1 2 0

1 2 11

2 2

1 2 3

1 2 4

1 2 5

1 2 6

1 2

71 2 8

1 2 9

1 3 0

1 3 1

1 3 2

1 3 3

1 3 4

1 3 5

1 3 6

1 3 7

1 3 8

1 3 9

1 4 0

1 4 1

1 4 2

1 4 31 4 4

1 4 5

1 4 6

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

910

11

12

13

14

15 16

17 18

19

20

21

22

2324 2 5

26

27

28

29

30

31

100

101

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 38

39

40

41

AP 7

AP 8

AP 9

10 0

10 1

10 2

10 3

10 4

10 5

10 6

10 7

10 8

10 9

11 0

1

2 3

4

1 0 0

E6

0.000

e

E1

0.000

e

E2

0.000

e

E3 0.000

e

E4

0.000

e

E5

0.000

e

1001

90.316

B

1002

90.162

U

1003

90.276

B

1004

90.318

B

1005

90.617

B

1006

90.463

U

1007

90.444

U

1008 90.417

U

1009 90.544

CF

1010

90.519

CF

1011

90.494

U

1012

90.485

U

1013

90.403

U

1014

90.665

G 1015

90.434

B

1016

90.373

B

1017 90.479

G

1018

90.281

U

1019 90.177

U 1020 90.309

B

1021 90.346

B

1022

90.674

G

1023 90.388

G

1024

90.388

G

1025 90.237

G

1026

90.210

G

1027

90.428

VIL

1028

90.182

P

1029

90.095

F12

1030

90.326

P 1031

90.444

F7

1032 90.384

P

1033

90.417

F12

1034

90.460

P

1035

90.311

P

1036

90.304

F7

1037

90.430

P

1038

90.518

F12

1039

90.438

P

1040

90.276

P

1041

90.585

AK4SZOG

1042 90.614

AK.KER

Spatiu parcare

Spatiu parcare

Spatiu parcare

Spatiu parcare

Spatiu parcare

1 9 0 .6

1 9

E P

2 9 0 .7

0 0

JA R

D A

3 9 0 .7

0 2

JA R

D A

4 9 0 .8

2 2

K E

R

5 9 0 .9

1 8

K E

R

6 9 1 .1

5 5

K E

R 7 9 0 .9

4 3

C o p a c

8 9 0 .9

8 9

C o p a c

9 9 0 .8

4 2

C o p a c

1 0

9 0 .6

7 6

C o p a c 119 0 .5

8 2

C o p a c

1 2

9 0 .7

4 6

C o p a c

1 3

9 0 .7

6 1

K A

P U

1 4

9 0 .7

5 0

K A

P U

1 5

9 0 .7

2 4

C o p a c 1 6

9 0 .6

7 2

C o p a c

1 7

9 0 .6

8 4

C o p a c

1 8

9 0 .6

7 3

V O

S Z

L O

P

1 9

9 0 .5

3 5

K O

R A

K N

A

1 0 0

9 0 .7

6 6

C o p a c

1 0 1

9 0 .8

0 6

C o p a c

1 0 2

9 0 .6

0 1

A JT

O 1 0 3

9 0 .6

1 4

A J T O

2 0

9 2 .9

9 9

T E

R A

S Z

2 1

9 2 .9

2 1

T E

R A

S Z

2 2

9 0 .5

3 5

JA R

D A

2 3

9 0 .5

7 5

A JT

O 2 4

9 0 .5

3 2

A JT

O

2 5

9 1 .7

5 3

T E

R A

S Z

2 6

9 1 .7

0 7

T E

R A

S Z

2 7

9 0 .5

5 2

A K

N A

2 8

9 0 .5

5 9

A K

N A 2

9 9 0 .5

3 6

A K

N A3 0

9 0 .5

1 8

A K

N A

3 1

9 0 .5

8 4

K O

R A

K N

A

3 2

9 0 .6

7 7

C o p a c

3 3

9 0 .7

7 2

C o p a c

3 4

9 0 .6

8 9

C o p a c

3 5

9 0 .7

9 0

C o p a c

3 6

9 0 .5

6 4

C o p a c

3 7

9 0 .7

5 6

K E

R

3 8

9 0 .5

0 2

E P

3 9

9 0 .5

7 9

E P

4 0

9 0 .4

6 8

E P 4 1

9 0 .4

7 4

E P 4

2 9 0 .4

5 0

E P 4

3 9 0 .3

2 1

E P 4 4

9 0 .0

3 5

JA R

D A4 5

9 0 .0

1 5

JA R

D A

4 6

9 0 .4

0 7

JA R

D A 4 7

9 0 .4

1 4

F A

4 8

9 0 .5

0 7

JA R

D A

4 9

9 0 .4

2 5

JA R

D A 5 0

9 0 .3

8 1

JA R

D A

5 1

9 0 .0

11

JA R

D A5 2

9 0 .0

1 3

JA R

D A

5 3

9 0 .1

8 6

K E

R

5 4

9 0 .4

4 3

K E

R

5 5

9 0 .5

3 9

K E

R E

P

5 6

9 0 .5

2 4

JA R

D A

5 7

9 0 .5

9 4

JA R

D A

5 8

9 0 .6

0 8

JA R

D A

5 9

9 0 .6

6 0

JA R

D A 6 0

9 0 .5

8 0

JA R

D A

6 1

9 0 .5

7 9

JA R

D A

6 2

9 0 .5

9 5

JA R

D A

6 3

9 0 .4

7 5

JA R

D A

6 4

9 0 .5

4 9

K O

R A

K N

A

1 9 0

.1 6 5

E P

2 9 0 .1

8 8

E P

3 9 0 .1

6 6

E P

4 9 0 .2

6 1

E P

5 9 0 .2

6 4

E P

6 9 0 .5

0 3

E P

7 9 0

.5 3 2

E P

8 9 0 .4

9 0

E P

9 9 0 .2

9 2

E P

A P

1 8 9 .9

4 8

U T

A P

2 9 0 .0

6 0

S Z

E G

K O

A P

3 9 0 .0

4 5

S Z

E G

K O

A P

4 8 9 .9

2 3

U T

A P

5 8 9

.9 0 1

U T

A P

6 9 0

.0 0 3

S Z

E G

K O

A P

7 8 9 .9

0 8

S Z

E G

K O

A P

8 8 9 .7

8 5

U T

A P

9 8 9 .7

7 7

U T

A P

9 8 9 .9

5 2

S Z

E G

K O

1 0 0

9 0 .0

0 6

JA R

D A

1 0 1

8 9 .8

4 4

U T

1 0 2

8 9 .9

11 U

T 1 0

3 8 9 .9

8 8

JA R

D A

1 0 4

9 0 .3

3 0

C o

p a c

1 0 5

9 0 .3

6 8

K E

R

1 0 6

9 0 .2

1 9

K A

P U

1 0 7

9 0 .2

4 1

K A

P U

1 0 8

9 0 .1

4 7

B E

J A

R O

1 0 9

9 0 .1

2 8

B E

J A

R O

1 1 0

9 0 .1

4 1

B E

J A

R O

11 1

9 0

.1 6 4

B E

J A

R O

11 2

9 0 .4

2 7

K E

R

1 1 3

9 0 .2

6 8

K A

P U

11 4

9 0 .2

6 3

K A

P U

11 5

9 0 .2

9 6

J A

R D

A

1 1 6

9 0 .1

7 8

J A

R D

A 1 1 7

9 0 .2

5 0

K E

R

11 8

9 0 .2

6 3

V IL

O S

Z11 9

9 0 .1

0 5

U T

1 2 0

9 0 .1

2 2

A K

N A

1 2 1

8 9 .9

3 8

U T

1 2 2

8 9 .8

5 9

V N

Y 1 2 3

8 9 .9

6 8

K O

R A

K N

A

1 2 4

9 0 .1

7 0

K E

R

1 2 5

9 0 .0

2 5

K E

R 1 2 6

9 0 .0

1 4

J A

R D

A 1 2 7

8 9

.9 8 7

J A

R D

A 1 2 8

8 9 .9

3 0

J A

R D

A1 2

9 8 9 .9

2 2

JA R

D A

1 3 0

8 9 .9

1 2

JA R

D A

1 3 1

9 0 .0

3 5

V IL

O S

Z L

1 3 2

9 4 .9

3 3

E P

1 3

3 9 3 .5

5 5

E P

1 3 4

9 3 .7

3 9

E P

1 3 5

9 3 .7

4 8

E P 1

3 6

9 3 .5

8 2

E P

1 3 7

9 2 .8

2 1

E P

1 3 8

9 2 .8

0 9

E P

1 3 9

9 3 .5

2 0

E P1

4 0

9 2 .5

0 3

E P

1 4 1

9 2 .6

1 7

E P

1 4 2

9 2 .5

8 4

E P

1 4 3

9 2 .6

0 0

E P

1 4 4

9 5 .0

8 2

E P

1 4 5

9 7 .9

7 6

E P

1 4 6

9 7 .9

3 4

E P

Pavaj

P a va

j

P a va

j

P a va

j

189.967

U T

290.085

JA R

D A

390.043

V ILO

S Z L

490.099

K E R

589.952

K E R

689.748

U T

789.830

JA R

D A

889.829

K E R

989.985

E P

10 89.954

E P

11 89.897

U T

192.2 90

KER

290.1 22

KER 390.4

02

VILO SZL

497.3 58

EP

598.2 00

EP

697.8 86

EP

7101. 161

EP 8101.

448 EP

9100. 827

EP 10100. 928

EP

1192.4 67

EP

1294.4 13

EP

1390.2 51

KER

1490.2 39

KER

1590.3 14

EP 1690.3

67 EP

1790.3 79

EP 1890.2

83 EP

1990.2 89

EP

2090.5 81

EP

2192.5 17

EP

2290.4 71

EP

2390.2 66

KER 2 4

90.3 71

KER 2590.2

48 KER

2690.2 99

KER

2790.6 61

KER

2892.1 59

KER

29102. 304

EP

30102. 043

EP

31103. 110

EP

10095.0 58

EP

10193.1 66

EP

290.706 KER

390.601 KER

490.718 KER

590.849 KER

690.844 KER

791.692 KER

890.672 KER

990.214 KER 1090.240

KER

1190.516 KER

12 90.593 KER13

90.454 KER

1490.542 KER

15 90.789 KER

16 90.621 KER

17 90.286 KER

18 90.409 KER

1990.420 KER

20 90.580 EP

21 90.651 EP

2290.466 EP

23 90.445

KAPU

24 90.447

KAPU

2590.578 EP

26 90.504 EP

27 90.407 EP

2890.379 EP

29 90.534 EP

3090.781 KER

3190.799 KER

32 90.900

KEREP

3390.761 EP

34 94.617 EP

35 94.539 EP

36 90.396 KER

37 90.483 KER

38 90.589 KER

39 90.575 KER

4094.463 EP

4193.919 EP

AP 7

92 .0

33

EP

AP 8

92 .0

01

EP

AP 9

91 .9

72

EP

10 0

92 .4

77

KE R

10 1

92 .2

51

EP

10 2

92 .8

71

EP

10 3

92 .2

97

KE R

10 4

95 .6

14

EP

10 5

10 2.

94 5

EP

10 6

95 .9

63

EP

10 7

96 .6

43

EP

10 8

10 2.

81 0

EP

10 9

93 .7

55

EP

11 0

10 4.

48 8

EP

1 9 1 .8

8 6

E P

2 9 2 .9

2 4

E P

3 9 2 .6

9 3

E P

4 9 3 .5

3 2

E P

1 0 0

9 2 .7

7 2

E P

Pavaj

Pavaj

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

Casa

Casa

Casa

Casa

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

Casa

Casa

Gunoi detiner e

GarajeD ru

m

D ru

m

D ru

m

D ru

m

Drum

Garaje

1001 90.169

D

1002 90.332

D

1003 90.210

D

1004 90.855

.

1005 91.153

S

1006 91.219

S

1007 90.581

.

1008 90.501

.

1009 91.264

S

1010 91.127

S

1011 90.477

.

1012 90.267

D

1013 90.382

D

1014 90.291

D

1015 90.424

D

1016 90.474

D

1017 90.360

D

1018 90.350

.

1019 91.112

S

1020 91.200

S

1021 90.577

.

1022 90.564

.

1023 91.132

S

1024 91.076

S

1025 90.317

.

1026 90.557

D

1027 90.637

D

1028 90.581

G

1029 90.629

D

1030 90.526

G

1031 90.737

D 1032 90.697

G

1033 90.756

D

1034 90.680

D

1035 90.665

G

1036 90.263

.

1037 91.035

S 1038 91.034

S

1039 90.473

.

1040 90.667

.

1042 90.829

D

1043 90.896

D

1044 90.873

D

1045 90.997

S

1046 90.997

S

1047 90.831

D

1048 90.864

D

1049 90.826

D

1050 90.795

D1051

90.772

G

1052 90.962

CAM 1053 90.228

.

1054 90.799

D

1055 90.836

D

1056 90.776

D

1057 90.750

G

1058 90.754

D

1059 90.686

D

1060 90.726

D

1061 90.742

D

1062 90.689

D

1063 90.651

D

1064 90.291

G

1065 90.226

G

1066 90.295

G

1067 90.265

G

1068 90.235

G

1069 90.168

G

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

Atasament: 04_Reglementari_Urbanistice.pdf

N

P U

Z -

L O

C U

IN T

E C

O L

E C

T IV

E ,

S E

R V

IC II

, C

O M

E R

T

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

VERIFICATORI EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

S.C. BEGA INVEST S.A.

P.U.Z._LOCUINTE COLECTIVE, SERVICII SI COMERT

DATA: IANUARIE 2014

Timisoara, Calea Buziasului, Nr. 11A

Faza: P.U.Z.

Nr. proiect: 10/2014S.C. MODULAR S.R.L.

Arad, str. Nicolae Grigorescu, nr. 7

Tel. 0257/228.866 Fax. 0257/280.915

CUI.: 6471430 ORC.: J02/1501/1994

arh.dipl.Nagy Vizitiu

arh.dipl.Maran Radu

stagiar arh.Istoc Susana

Colaborator specializarea Arhitectura: S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

Arh. Dipl. Gherman Claudia

Proiectant general specializarea Urbanism:

aliniam ent str. Baader

STR . VAS

ILE L UCA

CI

STR. IASI STR. TAPIA

S T

R . A

. G

O L E

S C

U

PPT16

PPT16

PPT15

PPT15

P P

T 4 0P

P T

4 0

PP T

40

PP T

40

SUBZONA C

zona verde

4 2 .5

6

3 .5

0

9 .5

0

27 .40

3,5 0

11 .00

10.00

4.00

6.87

9, 50

1 5 ,0

0

2 0 ,0

0

5 ,5

0

4. 50

26.19

4.00

7.93

18.48

3.50

6.00

16.50

6.00 3.50

12.41

4. 00

20 .0

0

4. 00

4.00

12.00

4.00

9,5 0

4.00

12,00

2.35

9. 50

3. 50

92 .32

25 .57

4, 00

20 .0

0

4, 00

26.16

45 .4

3

2,50

3.50 6.00

16.50

3 4 ,0

0 Te re

n c e

ur m

ea za

sa fie

tr ec

ut di

n

pr op

iet at

e pr

iva ta

in p

ro pr

iet ate

p ub

lic a

PROPUNERE

STR. ZIMBRULUI

(conf. P.U.G. 2013 Etapa3)

PRO PUNERE

STR. ENRIC BAADER

(conf. P.U.G . 2013 Etapa3)

lim ita

im p la

n ta

re S

+ P

+ 4 E

lim ita

im p la

n ta

re S

+ P

+ 6 E

lim ita

im p la

n ta

re S

+ P

+ 4 E

lim ita

im p la

n ta

re S

+ P

+ 6 E

limita implantare S+P+5E

lim ita

im p la

n ta

re S

+ P

+ 7 E

limita implantare S+P+7E

lim ita

im p la

n ta

re S

+ P

+ 7 E

Regim maxim de inaltime S+P+7E

H. max. cornisa=30.00m

Regim maxim de inaltime S+P+13E

H.max. cornisa=44.00m

Regim maxim de inaltime S+P+15E

H.max. cornisa=44.00m

PR OP

UN ER

E

BL V.

AR IST

IDE DE

ME TR

IAD E

(co nf.

P. U.G

. 2 01

3 E tap

a3 )

PR OP

UN ER

E

BL V.

A RI

ST ID

E DE

ME TR

IA DE

(co nf.

P .U

.G . 2

01 3 E

tap a3

)

P R

O P

U N

E R

E E

X T

IN D

E R

E

S T

R A

D A

T IT

A N

SUBZONA B

SUBZONA A

a lin

ia m

e n t st

r. T

ita n

lim ita

imp lan

tar e m

ax. S+

P+ 1E

Pavaj

P a va

j

P a va

j

P a va

j

Pavaj

Pavaj

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

Casa

Casa

Casa

Casa

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

Casa

Casa

Gunoi detiner e

GarajeD ru

m

D ru

m

D ru

m

D ru

m

Drum

Garaje

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

Regim maxim de inaltime S+P+7E

H. max. cornisa=30.00m

ST R.

BU CU

RE ST

I

S T

R . T

H E

O D

O R

M IH

A L Y

STR . VA

SILE LUC

ACI

STR. IASI STR. TAPIA

S T R

. T IT

A N

STR. ZIMBRULUI

S T R

. T A

P IA

S T

R . A

. G

O L E

S C

U

B-D UL

TA CH

E I ON

ES CU

S T R

. A . G

O LE

S C

U

STR. ENRIC BAADER

ST R.

A RI

ST ID

E DE

M ET

RI AD

E

ST R . V

IR TU

TI I

STR. A RISTID

E DEM ETRIAD

E

ST R.

A RI

ST ID

E DE

M ET

RI AD

E

LEGENDA LIMITE

Limita de proprietate

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Limita de construibilitate/ retrageri

Zona Mixta - Locuinte colective, servicii, comert

REGLEMENTARI

Zona construibila (regim maxim de inaltime 2S/S+P+7E, H.max. cornisa=30.00m)

Zona construibila (regim maxim de inaltime 2S/S+P+15E, H.max. cornisa=44.00m)

Teren destinat circulatiilor publice

Zona verde amenajata, cu acces public nelimitat

Coridor de expropriere (garaje, constructii anexe)

Zona constructii private (garaje, constructii anexe) pentru care proprietarii actuali vor fi despagubiti in urma degocierilor directe cu dezvoltatorul P.U.Z.

Profil Transversal 15 - latime 23m - Propunere extindere strada E. Baader (conf. P.U.G. 2013 Etapa 3)

Profil Transversal 16 latime 20m - Propunere extindere strada Zimbrului (conf. P.U.G. 2013 Etapa 3)

Profil Transversal 40 - latime 12 m - Propunere extindere strada TITAN

PROFILE STRADALE PROPUSE (conf. P.U.G. 2013 Etapa 3)

Suprafata amplasament

Zona ocupata cu cladiri locuinte, servicii,comert

Zona parcari, circulatii auto si pietonale

Zona spatii verzi

EXISTENT PROPUS

mp mp% %

29 597 100 %

-

-

-

-

-

-

max 14 798

cca 8 879

min 5 920

max 50%

cca 30%

min 20%

29 597 100 %

BILANT TERITORIAL

PUZ - Locuinte colective, servicii, comert

ZONA MIXTA (conf. PUG 2013 Etapa 3, RiM C - Restructurarea zonelor cu caracter industrial, centrale- Zona mixta) CUT maxim 2,8

SUBZONA A - servicii, comert si locuinte colective

POT maxim 50%

Regim maxim de inaltime P+15E (H.max. cornisa=44.00m)

SUBZONA B - servicii, comert si locuinte colective

POT maxim 50%

Regim maxim de inaltime P+15E (H.max. cornisa=44.00m)

SUBZONA C - locuinte colective si functiuni complementare

POT maxim 40%

Regim maxim de inaltime P+7E (H.max. cornisa=30.00m)

NOTA: Se permite construirea parcarii subterane cu unul sau doua niveluri, in functie de solutia de arhitectura.

REGLEMENTARI URBANISTICE Plansa nr. A 04

Scara: 1:1000

C.F. nr. 421924, nr. cadastral 421924 Suprafata teren conf. CF = 29 597mp

E6

E1

E2

E3

E4

E5

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009 1011

1012

1013

1014 1015

1016

1017

1018

1019 1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030 1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1

2 3

4

5

6 7

8

9

1 0

11

1 2 1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

1 0 0

1 0 1

1 0 2

1 0 3 2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0 3

1

3 2

3 3

3 4

3 5

3 6

3 7

3 8

3 9

4 0

4 1

4 2

4 3

4 4

4 5

4 6

4 7

4 8

4 9

5 0

5 1

5 25

3

5 4

5 5 5 6

5 7 5 8

5 9

6 0

6 1

6 2

6 3

6 4

1

2

34

56

7 8

9

A P

1 A

P 2

A P

3 A

P 4

A P

5 A

P 6

A P

7 A

P 8

A P

9 A

P 9

1 0 0

1 0 1

1 0 2

1 0 3

1 0 4 1

0 5

1 0 6

1 0 7

1 0 8

1 0 9

11 0

11 1

11 2

11 3

1 1 4

11 5

11 6

11 7

1 1 8

11 9

1 2 0

1 2 11

2 2

1 2 3

1 2 4

1 2 5

1 2 6

1 2

71 2 8

1 2 9

1 3 0

1 3 1

1 3 2

1 3 3

1 3 4

1 3 5

1 3 6

1 3 7

1 3 8

1 3 9

1 4 0

1 4 1

1 4 2

1 4 31 4 4

1 4 5

1 4 6

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

910

11

12

13

14

15 16

17 18

19

20

21

22

2324 2 5

26

27

28

29

30

31

100

101

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 38

39

40

41

AP 7

AP 8

AP 9

10 0

10 1

10 2

10 3

10 4

10 5

10 6

10 7

10 8

10 9

11 0

1

2 3

4

1 0 0

E6

0.000

e

E1

0.000

e

E2

0.000

e

E3 0.000

e

E4

0.000

e

E5

0.000

e

1001

90.316

B

1002

90.162

U

1003

90.276

B

1004

90.318

B

1005

90.617

B

1006

90.463

U

1007

90.444

U

1008 90.417

U

1009 90.544

CF

1010

90.519

CF

1011

90.494

U

1012

90.485

U

1013

90.403

U

1014

90.665

G 1015

90.434

B

1016

90.373

B

1017 90.479

G

1018

90.281

U

1019 90.177

U 1020 90.309

B

1021 90.346

B

1022

90.674

G

1023 90.388

G

1024

90.388

G

1025 90.237

G

1026

90.210

G

1027

90.428

VIL

1028

90.182

P

1029

90.095

F12

1030

90.326

P 1031

90.444

F7

1032 90.384

P

1033

90.417

F12

1034

90.460

P

1035

90.311

P

1036

90.304

F7

1037

90.430

P

1038

90.518

F12

1039

90.438

P

1040

90.276

P

1041

90.585

AK4SZOG

1042 90.614

AK.KER

Spatiu parcare

Spatiu parcare

Spatiu parcare

Spatiu parcare

Spatiu parcare

1 9 0 .6

1 9

E P

2 9 0 .7

0 0

JA R

D A

3 9 0 .7

0 2

JA R

D A

4 9 0 .8

2 2

K E

R

5 9 0 .9

1 8

K E

R

6 9 1 .1

5 5

K E

R 7 9 0 .9

4 3

C o p a c

8 9 0 .9

8 9

C o p a c

9 9 0 .8

4 2

C o p a c

1 0

9 0 .6

7 6

C o p a c 119 0 .5

8 2

C o p a c

1 2

9 0 .7

4 6

C o p a c

1 3

9 0 .7

6 1

K A

P U

1 4

9 0 .7

5 0

K A

P U

1 5

9 0 .7

2 4

C o p a c 1 6

9 0 .6

7 2

C o p a c

1 7

9 0 .6

8 4

C o p a c

1 8

9 0 .6

7 3

V O

S Z

L O

P

1 9

9 0 .5

3 5

K O

R A

K N

A

1 0 0

9 0 .7

6 6

C o p a c

1 0 1

9 0 .8

0 6

C o p a c

1 0 2

9 0 .6

0 1

A JT

O 1 0 3

9 0 .6

1 4

A J T O

2 0

9 2 .9

9 9

T E

R A

S Z

2 1

9 2 .9

2 1

T E

R A

S Z

2 2

9 0 .5

3 5

JA R

D A

2 3

9 0 .5

7 5

A JT

O 2 4

9 0 .5

3 2

A JT

O

2 5

9 1 .7

5 3

T E

R A

S Z

2 6

9 1 .7

0 7

T E

R A

S Z

2 7

9 0 .5

5 2

A K

N A

2 8

9 0 .5

5 9

A K

N A 2

9 9 0 .5

3 6

A K

N A3 0

9 0 .5

1 8

A K

N A

3 1

9 0 .5

8 4

K O

R A

K N

A

3 2

9 0 .6

7 7

C o p a c

3 3

9 0 .7

7 2

C o p a c

3 4

9 0 .6

8 9

C o p a c

3 5

9 0 .7

9 0

C o p a c

3 6

9 0 .5

6 4

C o p a c

3 7

9 0 .7

5 6

K E

R

3 8

9 0 .5

0 2

E P

3 9

9 0 .5

7 9

E P

4 0

9 0 .4

6 8

E P 4 1

9 0 .4

7 4

E P 4

2 9 0 .4

5 0

E P 4

3 9 0 .3

2 1

E P 4 4

9 0 .0

3 5

JA R

D A4 5

9 0 .0

1 5

JA R

D A

4 6

9 0 .4

0 7

JA R

D A 4 7

9 0 .4

1 4

F A

4 8

9 0 .5

0 7

JA R

D A

4 9

9 0 .4

2 5

JA R

D A 5 0

9 0 .3

8 1

JA R

D A

5 1

9 0 .0

11

JA R

D A5 2

9 0 .0

1 3

JA R

D A

5 3

9 0 .1

8 6

K E

R

5 4

9 0 .4

4 3

K E

R

5 5

9 0 .5

3 9

K E

R E

P

5 6

9 0 .5

2 4

JA R

D A

5 7

9 0 .5

9 4

JA R

D A

5 8

9 0 .6

0 8

JA R

D A

5 9

9 0 .6

6 0

JA R

D A 6 0

9 0 .5

8 0

JA R

D A

6 1

9 0 .5

7 9

JA R

D A

6 2

9 0 .5

9 5

JA R

D A

6 3

9 0 .4

7 5

JA R

D A

6 4

9 0 .5

4 9

K O

R A

K N

A

1 9 0

.1 6 5

E P

2 9 0 .1

8 8

E P

3 9 0 .1

6 6

E P

4 9 0 .2

6 1

E P

5 9 0 .2

6 4

E P

6 9 0 .5

0 3

E P

7 9 0

.5 3 2

E P

8 9 0 .4

9 0

E P

9 9 0 .2

9 2

E P

A P

1 8 9 .9

4 8

U T

A P

2 9 0 .0

6 0

S Z

E G

K O

A P

3 9 0 .0

4 5

S Z

E G

K O

A P

4 8 9 .9

2 3

U T

A P

5 8 9

.9 0 1

U T

A P

6 9 0

.0 0 3

S Z

E G

K O

A P

7 8 9 .9

0 8

S Z

E G

K O

A P

8 8 9 .7

8 5

U T

A P

9 8 9 .7

7 7

U T

A P

9 8 9 .9

5 2

S Z

E G

K O

1 0 0

9 0 .0

0 6

JA R

D A

1 0 1

8 9 .8

4 4

U T

1 0 2

8 9 .9

11 U

T 1 0

3 8 9 .9

8 8

JA R

D A

1 0 4

9 0 .3

3 0

C o

p a c

1 0 5

9 0 .3

6 8

K E

R

1 0 6

9 0 .2

1 9

K A

P U

1 0 7

9 0 .2

4 1

K A

P U

1 0 8

9 0 .1

4 7

B E

J A

R O

1 0 9

9 0 .1

2 8

B E

J A

R O

1 1 0

9 0 .1

4 1

B E

J A

R O

11 1

9 0

.1 6 4

B E

J A

R O

11 2

9 0 .4

2 7

K E

R

1 1 3

9 0 .2

6 8

K A

P U

11 4

9 0 .2

6 3

K A

P U

11 5

9 0 .2

9 6

J A

R D

A

1 1 6

9 0 .1

7 8

J A

R D

A 1 1 7

9 0 .2

5 0

K E

R

11 8

9 0 .2

6 3

V IL

O S

Z11 9

9 0 .1

0 5

U T

1 2 0

9 0 .1

2 2

A K

N A

1 2 1

8 9 .9

3 8

U T

1 2 2

8 9 .8

5 9

V N

Y 1 2 3

8 9 .9

6 8

K O

R A

K N

A

1 2 4

9 0 .1

7 0

K E

R

1 2 5

9 0 .0

2 5

K E

R 1 2 6

9 0 .0

1 4

J A

R D

A 1 2 7

8 9

.9 8 7

J A

R D

A 1 2 8

8 9 .9

3 0

J A

R D

A1 2

9 8 9 .9

2 2

JA R

D A

1 3 0

8 9 .9

1 2

JA R

D A

1 3 1

9 0 .0

3 5

V IL

O S

Z L

1 3 2

9 4 .9

3 3

E P

1 3

3 9 3 .5

5 5

E P

1 3 4

9 3 .7

3 9

E P

1 3 5

9 3 .7

4 8

E P 1

3 6

9 3 .5

8 2

E P

1 3 7

9 2 .8

2 1

E P

1 3 8

9 2 .8

0 9

E P

1 3 9

9 3 .5

2 0

E P1

4 0

9 2 .5

0 3

E P

1 4 1

9 2 .6

1 7

E P

1 4 2

9 2 .5

8 4

E P

1 4 3

9 2 .6

0 0

E P

1 4 4

9 5 .0

8 2

E P

1 4 5

9 7 .9

7 6

E P

1 4 6

9 7 .9

3 4

E P

Pavaj

P a va

j

P a va

j

P a va

j

189.967

U T

290.085

JA R

D A

390.043

V ILO

S Z L

490.099

K E R

589.952

K E R

689.748

U T

789.830

JA R

D A

889.829

K E R

989.985

E P

10 89.954

E P

11 89.897

U T

192.2 90

KER

290.1 22

KER 390.4

02

VILO SZL

497.3 58

EP

598.2 00

EP

697.8 86

EP

7101. 161

EP 8101.

448 EP

9100. 827

EP 10100. 928

EP

1192.4 67

EP

1294.4 13

EP

1390.2 51

KER

1490.2 39

KER

1590.3 14

EP 1690.3

67 EP

1790.3 79

EP 1890.2

83 EP

1990.2 89

EP

2090.5 81

EP

2192.5 17

EP

2290.4 71

EP

2390.2 66

KER 2 4

90.3 71

KER 2590.2

48 KER

2690.2 99

KER

2790.6 61

KER

2892.1 59

KER

29102. 304

EP

30102. 043

EP

31103. 110

EP

10095.0 58

EP

10193.1 66

EP

290.706 KER

390.601 KER

490.718 KER

590.849 KER

690.844 KER

791.692 KER

890.672 KER

990.214 KER 1090.240

KER

1190.516 KER

12 90.593 KER13

90.454 KER

1490.542 KER

15 90.789 KER

16 90.621 KER

17 90.286 KER

18 90.409 KER

1990.420 KER

20 90.580 EP

21 90.651 EP

2290.466 EP

23 90.445

KAPU

24 90.447

KAPU

2590.578 EP

26 90.504 EP

27 90.407 EP

2890.379 EP

29 90.534 EP

3090.781 KER

3190.799 KER

32 90.900

KEREP

3390.761 EP

34 94.617 EP

35 94.539 EP

36 90.396 KER

37 90.483 KER

38 90.589 KER

39 90.575 KER

4094.463 EP

4193.919 EP

AP 7

92 .0

33

EP

AP 8

92 .0

01

EP

AP 9

91 .9

72

EP

10 0

92 .4

77

KE R

10 1

92 .2

51

EP

10 2

92 .8

71

EP

10 3

92 .2

97

KE R

10 4

95 .6

14

EP

10 5

10 2.

94 5

EP

10 6

95 .9

63

EP

10 7

96 .6

43

EP

10 8

10 2.

81 0

EP

10 9

93 .7

55

EP

11 0

10 4.

48 8

EP

1 9 1 .8

8 6

E P

2 9 2 .9

2 4

E P

3 9 2 .6

9 3

E P

4 9 3 .5

3 2

E P

1 0 0

9 2 .7

7 2

E P

Pavaj

Pavaj

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

G a ra

je

Casa

Casa

Casa

Casa

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

C la

d ire

Casa

Casa

Gunoi detiner e

GarajeD ru

m

D ru

m

D ru

m

D ru

m

Drum

Garaje

1001 90.169

D

1002 90.332

D

1003 90.210

D

1004 90.855

.

1005 91.153

S

1006 91.219

S

1007 90.581

.

1008 90.501

.

1009 91.264

S

1010 91.127

S

1011 90.477

.

1012 90.267

D

1013 90.382

D

1014 90.291

D

1015 90.424

D

1016 90.474

D

1017 90.360

D

1018 90.350

.

1019 91.112

S

1020 91.200

S

1021 90.577

.

1022 90.564

.

1023 91.132

S

1024 91.076

S

1025 90.317

.

1026 90.557

D

1027 90.637

D

1028 90.581

G

1029 90.629

D

1030 90.526

G

1031 90.737

D 1032 90.697

G

1033 90.756

D

1034 90.680

D

1035 90.665

G

1036 90.263

.

1037 91.035

S 1038 91.034

S

1039 90.473

.

1040 90.667

.

1042 90.829

D

1043 90.896

D

1044 90.873

D

1045 90.997

S

1046 90.997

S

1047 90.831

D

1048 90.864

D

1049 90.826

D

1050 90.795

D1051

90.772

G

1052 90.962

CAM 1053 90.228

.

1054 90.799

D

1055 90.836

D

1056 90.776

D

1057 90.750

G

1058 90.754

D

1059 90.686

D

1060 90.726

D

1061 90.742

D

1062 90.689

D

1063 90.651

D

1064 90.291

G

1065 90.226

G

1066 90.295

G

1067 90.265

G

1068 90.235

G

1069 90.168

G

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

AeccDbCogoPoint (AeccLand90)

LIMITA PROPRIETATE Trotuar Bi cicleta Zona verde Zona) parcare Protețtie Zona verde parcare Zona Prgtectie Biciclata Trotuar 2.000 1.000 2.500 2.500 000 2.000 1.000 20.000 1.000 LIMITA PROPRIETATE
LIMITA PROPRIETATE Trotuar Bicicleta Zona Protețiie Zona verde parcari Zpna verde Bicicleta ris LIMITA PROPRIETATE 1.500" "1.00 1.000 2.500 1.500 1.500 1.000 23.000
TA 2.250 "2.000 2.750 2750 2250

Atasament: 03_Plansa_situatie_existenta.pdf

HIT IERTE GARI
REGLEME IFICAREA TE ENDA LIMITE LIMITA TERITORIULUI ADN LIMITA TERITORIULUI INTI LIMITA TERITORIULUI INTI LIMITA ZONEI CENTRALE LIMITA UNITATILOR TERIT( ZONIFICARE FUNC ZONA CENTRALA Si ALTE Z COMPLEXE DE ÎNTEREST ZONE PENTRU LOCUINTI COMPLEMENTARE (P - P- ZONA INSTITUTII SI SERVI ZONA UNITATI INDUSTRIAL ZONA DEPOZITARE, PRES ZONA UNITATI AGRICOLE ZONA_DE SPATII VERZI AM PLANTATII DE PROTECTIE ZONA DE SPORT - AGREME ZONA GOSPODARIE COMU ZONA CONSTRUCTII AFERI EDILITARE ZONA CIRCULATIE RUTIER AFERENTE zi CIRCULATIE FEROVI, AFERENTI ZONA CIRCULATIE NAVALA AFERENTE APE, OGLINZI DE APA/ POI PADURE PARC TERENURI CU DESTINATIE | DEZVOLTARE PE TERITOR | DRUMURI NATIONALE, JUP CENTURA OCOLITOARE -| LEGATURA AUTOSTRADA | STRAZI PRINCIPALE / SEC | MODERNIZARI DE TRASEE | TRASEE PIETONALE MAJC INTERSECTII PROPUSE PI PODURI EXISTENTE /PRC PASAJE DENIVELATE RUT - REGLEMENTARI - NI i VI ] ARMURA ZONE PROTEJATE CU VA | ZONE PROTEJATE PE BAZ | ZONA DE PROTECTIE CF ] ZONA DE PROTECTIE API FETE SI | RAT INTERDICTIE TEMPORARA " LA APROBARE PUZ / SCH i INTERDICTIE DEFINITIVA INTERDICTIE TEMPORAR LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA:
NTARI RITORIULUI NNISTRATIV RAVILAN EXISTENT RAVILAN PROPUS DE REFERINTA :TIONALA ONE CU FUNCTIUNI ENSRAL SI FUNCTIUNI (PESTE P+2) II PUBLICE E TARI SERVICII ENAJATE, NT NALA / CIMITIRE ENTE LUCRARILOR A SI CONSTRUCTII ARA SI CONSTRUCTII 'SI CONSTRUCTII RT SPECIALA IUL ALTOR LOCALITATI ETENE, COMUNALE NELV/ UNDARE : | DESCHIDERI DE STRAZI RE ENTRU MODERNIZARE PUSE, LARGIRE IERE /CU CF. LOARE ISTORICA, LOARE PEISAGISTICA LA NORMELOR SANITARE LATFORMELOR METEU EUR i DE CONSTRUIRE PANA IMBARE DF FUNCTIUNE E CONSTRUIRE A DE CONSTRUIRE PANA DE CONSTRUIRE

Atasament: 02_Plansa_Studiu_solutie.pdf

FRONT D h cornisa' aliniameni indică o si conjunctul FRONTD h cornisa aliniamen carosabi indică o c timp si un caracteriz FRONT h cornisa aliniamen spatiu stri exceptii pi in raport c
ISCONTINUU variabila stradal retras d ructură urbană t ra si variatii de ri ISCONTINUU constanta t stradal cu retra reştere reglemel spatiu stradal c at de elemente ' ISCONTINUU variabila t retras adal difuz, gradii /at adesea nede ivind aliniament u vecinatatile
e la carosabil cu evoluţie de eglementare igere de la ntată coerent in onturat, vegetale ant finit ul fata de limita
le e de proprietate
e
ie

Atasament: 01_Plansa_incadrare.pdf

REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIULUI LEGENDA aaa IMITE Za — = — LIMITA TERITOR'ULU: ADMINISTRATIV — LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT ——— LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA ZONIFICARE FUNCTIONALA ZONA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FUNCTIUN COMPLEXE DE INTERES ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI LEI (PESTE Paz) BI /4 ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE IZA ZONA UNITATI INDUSTRIALE MI ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICI! [ ) ZONA UNITATI AGRICOLE i ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, 4 PLANTATII DE PROTECTIE ZONA DE SPORT - AGREMENT [ET] ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE ŢI ZONA CONSTRUI AFERENTE LUCRARILOR n + EDILITARE + ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTI! AFERENTE (rs), ZONA CIRCULATIE FEROVIARĂ SI CONSTRUCTII CE AFERENTE ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE [4 APE. OGLINZI DE APA / PORT EREI PADURE PARC TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA (7) DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI m DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE E CENTURA OCOLITOARE - INEL V/ Pa LEGATURA AUTOSTRADA — | STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE (ri m MODERNIZAR! DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI TRASEE PIETONALE MAJORE INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE = e EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE — = PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU C.F. rr i REGLEMENTARI — nani CU VALOARE ISTORICA, ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA x x” ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE „| ZONA DE PRI CTIECF o-] ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEC m ZONA DE PROTECTIE SI SERVITUTE A, JARI t : GM DE TEORIE CE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APRCBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE
ie

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2015-004117/19.03.2015

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan – Enric Baader nr. 11/a, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2015-004117/19.03.2015, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan – Enric Baader nr. 11/a, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)” promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 03/20.03.2015, si de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 08/19.03.2015;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2123 din 17.06.2014, precum si adresa Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 01 din 08.01.2015;

Documentaţia PUZ „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan – Enric Baader nr. 11/a, Timişoara, beneficiari S.C. BEGA INVEST S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna iunie 2014, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 10.04.2014, a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2014-009480/ 28.07.2014;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ PUZ „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan – Enric Baader nr. 11/a, Timişoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; Planul Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan – Enric Baader nr. 11/a, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. MODULAR S.R.L., proiect nr. 10/2014, la cererea beneficiarului S.C. BEGA INVEST S.A. prin S.C. ARED MANAGEMENT S.R.L.;

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan – Enric Baader nr. 11/a,, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara.

Prin P.U.G. Timişoara pe acest amplasament este propusă funcţiunea de locuinte şi funcţiuni complementare propusa, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare si aprobare PUZ.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

Terenul studiat pe care urmeaza a se realiza investitia se invecineaza la nord cu strada Demetriade si proprietati private; la Est – Str. Enric Baader, la Sud Strada Titan si cvartal locuinte individuale P+M si la Vest – cvartal locuinte colective P+4E si insertii locuinte individuale P+M.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zona protejată sau de protecţie a monumentelor istorice.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan – Enric Baader nr. 11/a,, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 29.597 mp, este inscris in C.F. 421924 (vechi nr. 89896), nr. top 421924, 421924-C2, 421924-C3 (top vechi 722/13/4/1/1/1), teren curti constructii, proprietari fiind S.C. BEGA INVEST S.A.

La documentatia Plan Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan – Enric Baader nr. 11/a,, Timişoara, a fost depusa Declaratia Notariala nr. 1385 din data de 24.03.2015, a reprezentantului legal al S.C. ARED MANAGEMENT S.R.L. (fosta S.C. BLOC 06 ARED S.R.L.), prin care cesioneaza cu titlu gratuit toate avizele solicitate si obtinute in nume propriu, precum si intreaga documentatie, in beneficiul S.C. BEGA INVEST S.A.

De asemenea s-a depus Declaratia Notariala nr. 276 din data de 25.03.2015, a reprezentantului legal al S.C. BEGA INVEST S.A., pentru insusirea tuturor avizelor si acordurilor in conformitate cu legislatia in vigoare, atasate la dosar. In prezent, pe terenul studiat exista constructii propuse spre demolare dupa avizarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan – Enric Baader nr. 11/a,, Timişoara. Accesul auto si pietonal se va conform, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014- 004274 si DT2014-004474/16.10.2014, cu asigurarea a 1300 locuri de parcare.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt:

SUBZONA A – servicii, comert si locuinte colective ‐ Regim de inaltime de la S+P+4E PANA LA max S+P+15E ‐ Hmax = 44.00m ‐ CUT max = 2.8; ‐ POT max = 50%;

SUBZONA B – servicii, comert si locuinte colective

‐ Regim de inaltime de la S+P+1E PANA LA max S+P+13E ‐ Hmax = 44.00m ‐ CUT max = 2.8; ‐ POT max = 50%;

SUBZONA C – locuinte colective si functiuni complementare

‐ Regim de inaltime de la S+P+4E PANA LA max S+P+7E ‐ Hmax = 30.00m ‐ CUT max = 2.8;

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

‐ POT max = 50%; Spaţii verzi si plantate - min 20 %, din suprafata terenului - conform adresei Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cu nr. 01 din 08.01.2015.

Se vor respecta prevederile reglementarilor prevazute in plansa nr. A04 „Reglementari Urbanistice” cu privire la „Zona constructii private (garaje, constructii anexe), care se va despagubi in urma negocierilor directe dintre dezvoltatorul PUZ si proprietari”.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice, Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan – Enric Baader nr. 11/a, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan – Enric Baader nr. 11/a, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. MODULAR S.R.L., proiect nr. 10/2014, la cererea beneficiarului S.C. BEGA INVEST S.A. prin S.C. ARED MANAGEMENT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: SUBZONA A – servicii, comert si locuinte colective

‐ Regim de inaltime de la S+P+4E PANA LA max S+P+15E ‐ Hmax = 44.00m ‐ CUT max = 2.8; ‐ POT max = 50%;

SUBZONA B – servicii, comert si locuinte colective

‐ Regim de inaltime de la S+P+1E PANA LA max S+P+13E ‐ Hmax = 44.00m ‐ CUT max = 2.8; ‐ POT max = 50%;

SUBZONA C – locuinte colective si functiuni complementare

‐ Regim de inaltime de la S+P+4E PANA LA max S+P+7E ‐ Hmax = 30.00m ‐ CUT max = 2.8; ‐ POT max = 40%; ‐ Spaţii verzi si plantate - min 20 %, din suprafata terenului - conform adresei Agentiei Nationale

pentru Protectia Mediului cu nr. 01 din 08.01.2015. ‐ Sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto conform Avizului Comisiei

de Circulaţie nr. DT2014-004274 si DT2014-004474/16.10.2014, cu asigurarea celor 1300 de

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

locuri de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei conform adresei Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cu nr. 01 din 08.01.2015. Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan – Enric Baader nr. 11/a, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan – Enric

Baader nr. 11/a, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

4.Terenul studiat în suprafaţă totală de 29.597 mp, este inscris in C.F. 421924 (vechi nr. 89896), nr. top 421924, 421924-C2, 421924-C3 (top vechi 722/13/4/1/1/1), teren curti constructii, proprietari fiind S.C. BEGA INVEST S.A. La dosar a fost depusa Declaratia Notariala nr. 1385 din data de 24.03.2015, a reprezentantului legal al S.C. ARED MANAGEMENT S.R.L. (fosta S.C. BLOC 06 ARED S.R.L.), .), prin care cesioneaza cu titlu gratuit toate avizele solicitate si obtinute in nume propriu, precum si intreaga documentatie, in beneficiul S.C. BEGA INVEST S.A.

De asemenea s-a depus Declaratia Notariala nr. 276 din data de 25.03.2015, a reprezentantului legal al S.C. BEGA INVEST S.A., pentru insusirea tuturor avizelor si acordurilor in conformitate cu legislatia in vigoare, atasate la dosar.

5. Se vor respecta prevederile reglementarilor prevazute in plansa nr. A04 „Reglementari Urbanistice” cu privire la „Zona constructii private (garaje, constructii anexe), care se va despagubi in urma negocierilor directe dintre dezvoltatorul PUZ si proprietari”.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan – Enric Baader nr. 11/a, Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism;

7. Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni domeniu public.

SECRETAR Ioan COJOCARI

ARHITECT ŞEF Ciprian Silviu CĂDARIU ŞEF BIROU Gabriela GHILEZAN

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ

JURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact G.G.

Atasament: PUZ_RLU_20150324_aviz_HCL.pdf

Plan Urbanistic Zonal – „Locuințe colective, servicii, comerț” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent

PLAN URBANISTIC ZONAL

LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ

1. PRESCRIPȚII GENERALE

1.1 ROLUL PREZENTULUI REGULAMENT

Regulamentul local de urbanism este o documentaţie de urbanism cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare al terenurilor, de realizare și utilizare a construcţiilor și amenajările aferente zonei de studiu ZONA TITAN-BAADER-DEMETRIADE.

Regulamentul local de urbanism însoţeşte Planul Urbanistic Zonal și explicitează, detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z.

Regulamentul local de urbanism constituie un act de autoritate al administraţiei publice locale şi se aprobă de către Consiliul Local pe baza avizelor obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata.

Prevederile prezentei documentaţii aplică concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic General cu respectarea avizelor și aprobărilor la care a fost supus P.U.G.

Modificarea regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism. Aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal și, implicit, ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare, pe care a urmat-o și documentaţia iniţială.

În baza concluziilor şi recomandărilor reieşite din analiza situaţiei existente, anexată la prezenta documentaţie, rezultă că terenurile cuprinse în prezentul PUZ sunt construibile cu condiţia încadrării în Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ.

Prezentul Regulament Local de Urbanism este o documentație de urbanism cu caracter de reglementare referitoare la: - modul de utilizare a terenurilor - modul de realizare și utilizare a constructiilor pe zona studiată

Prin zona studiată se ințelege: Terenul cu o suprafață de 29597.00mp, nr.cad. Vechi 722/13/4/1/1/1, nr. cad. Nou 421924

este limitat de stăzile Baader (est), Demetriade (nord) și Titan (sud).

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „Locuințe colective, servicii, comerț” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

1.2 BAZA LEGALĂ

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ stau următoarele acte normative: - Regulamentul General de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 şi Ghidul de aplicare al R.G.U., aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000. - Ghidul privind metodologia de elaborare și conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal – elaborat de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT BUCURESTI indicativ GM 010-2000, aprobat prin Ordinul M.L.PA.T. nr.176/N/16.08.2000 - Lege 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, HGR 525/1996 pentru aprobarea R.G.U., ordinul M.L.P.A.T. nr. 91/1991 privind conținutul documentațiilor. - Reglementările cuprinse în P.U.G.Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 107/2014 și reglementările P.U.G.Timișoara aflat în curs de elaborare, Etapa a 3-a, precum și celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului.

Regulamentul local de urbanism detaliază prevederile Regulamentului general de urbanism în conformitate cu condiţiile specifice fiecărei zone.

În cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau toate prevederile cuprinse în documentaţii de urbanism sau amenajarea teritoriului aprobate conform legii (toate documentaţiile care au stat la baza elaborării P.U.Z.).

1.3 DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică teritoriului delimitat cu linie roșie în planşele anexate, zonă cuprinsă între strada A.Demetriade, strada E.Baader și strada Titan din municipiul Timișoara, județul Timiș.

Zonificarea funcţională a zonei studiate este stabilită în funcţie de categoriile de activităţi pe care le cuprinde aceasta şi de ponderea acestora în teritoriu în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul General de Urbanism privind asigurarea compatibilităţii funcţiunilor.

Pe baza acestei zonificări se stabilesc condiţiile de amplasare și conformare ale construcţiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone funcţionale.

Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă se face conform planşei cuprinzând delimitarea U.T.R.-urilor, care face parte integrantă din Regulament.

U.T.R.-ul este o reprezentare convenţională cuprinzând o zonă a teritoriului cu o funcţiune predominantă, omogenitate funcţională şi caracteristici unitare.

U.T.R.- ul se delimitează prin limite fizice existente în teren (străzi, limite de proprietate, ape, etc.) şi poate cuprinde o întreagă zonă funcţională, mai multe subzone din cadrul aceleaşi zone funcţionale şi este suportul grafic pentru exprimarea prescripţiilor corelate cu propunerile pieselor desenate anexate.

1.4 CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII

La nivel macroteritorial, sunt preluate tendinţele de dezvoltare majore prezentate în cadrul documentaţiei de amenajare a teritoriului elaborată pentru această zonă – zona aglomeraţiei urbane şi zona metropolitană ale Municipiului Timișoara, zona de reconversie urbană.

Prezentul regulament a preluat prevederile Regulamentului General de Urbanism, aferent P.U.G. Timisoara.

Direcții de dezvoltare reglementate P.U.G.Timișoara, aflat în curs de elaborare, Etapa 3: – dezvoltarea străzii Aristide Demetriade în bulevard – profil transversal 23, lățime 53.00m – dezvoltarea străzii Enric Baader – profil transversal 15, lățime 23.00m – prelungirea străzii Zimbrului – profil transversal 16, lățime 20.00m – zona de studiu aferentă PUZ – zona RiM C – Zonă Mixtă

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „Locuințe colective, servicii, comerț” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

1.5 DIVIZIUNEA TERITORIULUI ÎN ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Planşele care cuprind delimitarea şi repartiţia unităţilor teritoriale de referinţă în teritoriu fac parte integrantă din Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z ”Locuințe colective, servicii, comerț”.

Documenția tehnică aferentă P.U.Z definește următoarele Unităţi Teritoriale de Referinţă:

UTR 1 – Zonă mixtă

2. PRESCRIPTII SPECIFICE LA NIVELUL UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ

2.1 GENERALITĂȚI CARACTERUL ZONEI Suprafaţa cuprinsă în P.U.Z. este în mare proporţie, teren viran liber de construcţii. Având în vedere terenul liber existent şi situarea la nivel municipal, zona a fost abordată ca având vocaţie de zonă rezidenţială, capabilă de a primi unităţi de locuire, unităţi de servicii, birouri, comerţ, construcţii izolate.

2.2 UTR1 – STRADA TITAN – STRADA ZIMBRULUI – STRADA ENRIC BAADER - STRADA ARISTIDE DEMETRIADE UTR1_ Zonă mixtă – RiM C

2.2.1. CARACTERUL ZONEI CARACTERUL ACTUAL

Unități industriale aflate în general în proprietate privată, dispunând de suprafețe însemnate de teren, situate în locații importante pentru dezvoltarea orașului.

Activitatea industrială inițială a încetat. În prezent terenul este lipsit de construcții și nu prezintă degradări în urma activităților industriale care s-au desfășurat.

Infrastructura urbană este degradată și insuficientă pentru a susține funcțiunile existente în zonă.

CARACTERUL PROPUS Caracter Mixt

Restructurarea acestui UTR are ca scop transformarea lui într-un teritoriu urban cu caracter mixt, relevând o structură funcțională complexă și echilibrată, o structură spațială bazată pe principiul cvartalului înconjurat de spații publice – străzi, piețe, spații verzi etc – net determinate. Modernizarea spațiului public vizează ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale și a spațiilor destinate acestora, a modalității de deplasare velo, reglementarea circulației autovehiculelor și a parcării, organizarea mobilierului urban și a vegetației.

2.2.2 UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

UTILIZĂRI ADMISE Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă și funcțiuni administrative, financiar –

bancare, comerciale (terțiare) cu caracter intraurban, culturale, sportive, de turism. Parterele spre spații publice vor avea funcțiuni de interes pentru public.

Sunt admise maximum 70% locuințe colective.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚII Conversia funcţională în cazul locuinţelor situate la parterul clădirilor existente cu condiţia

asigurării accesului direct din spaţiul public. Diferenţa de nivel între stradă şi intrare va fi de maximum 5

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „Locuințe colective, servicii, comerț” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

trepte. Eventuale diferenţe de nivel până la cota parterului pot fi preluate doar în interior. Admisibilitatea deschiderii unui acces pe o faţadă nu e garantată, fiind determinată de

configuraţia şi arhitectura clădirii. Pentru activităţi cu acces public limitat (birouri etc) se admite accesul din gang sau, dacă locuirea nu e prezentă pe parcelă, din curtea imobilului.

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare se amplaseaza în subteran sau în afara spaţiului public. Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldur etc) cu condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

Garaje publice sau private sub şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii: (a) să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcţiuni) (b) accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulaţie redusă / secundare şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

Activităţi de tip terţiar ale locatarilor desfăşurate în interiorul locuinţelor, fără ca acest fapt să implice o conversie funcţională – servicii profesionale sau manufacturiere, prestate numai de proprietari/ocupanţi, cu următoarele condiţii: (a) să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de locuire (b) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50 mp (c) să implice maximum 5 persoane (d) să aibă acces public limitat (ocazional) (e) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală (f) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul locuinţei.

UTILIZĂRI INTERZISE Comerț ed detail cu suprafața utilă mai mare de 3000 mp în clădiri independente de tip

supermarket, hypermarket (big box). Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic

sau incomode prin traficul generat. Depozitare de materiale refolosibile. Comerţ en gros. Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările

din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente. Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe

imobile - faţade, calcane, acoperişuri, terase - sau pe împrejmuiri.

2.2.3 CONDIȚII DE AMPLASARE CARACTERISTICI PARCELE

Acest UTR, de forma neregulată, are ca limite următoarele străzi: – strada Titan – strada Zimbrului – strada A.Demetriade împreună cu calea ferată – strada E.Baader –

AMPLASARE FAȚĂ DE ALINIAMENT Aliniament strada Titan – se păstrează aliniamentul existent Aliniament strada Zimbrului prelungire teren privat – retragere 4.00m de la limita străzii Zimbrului

(prin această retragere se păstrează aliniamentul existent pe această stradă) Aliniament strada Demetriade – retragere 15.00m de la limita teren cale ferată Retragerile corespund Regulamentului General de Urbanism aferent P.U.G. TIMIȘOARA

AMPLASARE FAȚĂ DE LIMITE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR Retragere față de limita vestică – 9.50 m Retragere pe latura nordică – 15.00m (strada Demetriade și calea ferată) Retragere pe latura estică – 4.50m (strada E.Baader)

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „Locuințe colective, servicii, comerț” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

Interdicție: Nu se vor construi clădiri cu curte interioară închisă pe toate cele patru laturi.

2.2.4 CIRCULAȚII ȘI ACCESE Conform Regulament P.U.G. Timișoara, în curs de elaborare, ETAPA 3:

– străzii Aristide Demetriade i se va revizui secțiunea devenind bulevard, cu o lățime de 53.00m. – strada Zimbrului se va prelungi pe terenul Beneficiarului cu secțiunea specificată de P.U.G.

Timișoara în curs de elaborare (ETAPA 3) de 20.00m (PPT16), urmând a se realiza intersecția cu viitorul bulevard A.Demetriade. Până la crearea noului bulevard, strada Zimbrului se intersectează cu strada care corelează E. Baader și V. Lucaci pe terenul beneficiarului; reconfigurarea profilului stradal presupune exproprierea garajelor existente și crearea de parcări înierbate și trasee pietonale și ciclabile corelate pe întreaga zonă de studiu

– strada Titan, prin crearea celor două accese (strada Tapia și strada Zimbrului), este reconfigurată conform PPT 40 (profil stradal 12 conform noul PUG, aflat în curs de elaborare, Etapa 3, 2014)

– strada care corelează V. Lucaci și E. Baader este conformată în concordanță cu secțiunile stradale prezente în regulamentul noului PUG, aflat în curs de elaborare, etapa 3 2014

– strada Baader va avea (conform P.U.G. Timișoara, în curs de elaborare, ETAPA 3) 23.00m lățime (PPT15), secțiune specifică pentru trafic intens, reprezentând o porțiune din Inelul II de circulație al municipiului Timișoara

– alee circulație auto incintă – corelează străzile Titan, Zimbrului cu E. Baader, poziționată în zona de sud- est a subzonei UTR-ul va avea accese de pe strada Titan, strada Zimbrului, strada V. Lucaci, strada E.Baader și

strada A.Demetriade (dupa ce aceasta va fi transformată în bulevard).

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR Necesarul de parcaje se va stabili în funcție de funcțiunile propuse:

– locuințe colective – min 1.15 locuri de parcare/apartament – servicii – conform RLU aferent PUG – comerț - conform RLU aferent PUG

Pentru staționarea autovehiculelor se vor realiza clădiri dedicate, sub/supraterane, sau integrat, în clădirile comerciale.

Mijloacele de transport ale mărfurilor, vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staționa exclusiv în afara spațiului public, în interiorul incintelor.

2.2.5 ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ Regim maxim de înălțime S+P+7E, pentru zona limitată de străzile Titan-Zimbrului. Regim maxim de înălțime S+P+13E, pentru zona limitată de străzile A.Demetriade-Zimbrului

(clădirile se află în poziție urbană privilegiată_dominantă). Regim maxim de înălțime S+P+15E, pentru zona limitată de străzile Zimbrului-Baader (clădirile

se vor află în poziție urbană privilegiată_dominantă).

2.2.5 ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului și se va subordona nevoii de încadrare în

peisajul format de cadrul natural și așezări urbane existente. Fațadele spre spațiile publice vor fi plane și se vor situa în retragere față de aliniament. Clădirile se vor acoperi cu terase sau acoperișuri cu pantă de până la 10 grade. Raportul plin-gol va fi în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional. Pentru a determina de o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele

de finisaj de tipul placajelor ceramice, metalice sau materiale sintetice și fațade tip cortină vitrate. Firmele comerciale/necomerciale și vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 01 la

prezentul regulament.

2.2.6 CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităţilor necesare la reţelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „Locuințe colective, servicii, comerț” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

Infrastructura de branșament și contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintei.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Utr-ul va dispune de un spaţiu interior parcelei destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil

din spaţiul public.

2.2.7 SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE Spaţiile verzi vor ocupa minimum 20% din suprafata terenului. Spre stradă/spațiul public, în zonele de retragere față de aliniamente (grădina de fațadă), minim

60% din suprafețe vor fi organizate ca spații verzi. Eliminarea arborilor maturi și sănătoși este interzisă.

2.2.8 IMPREJMUIRI Înălțimea maximă a împrejmuirilor către spațiul public va fi de 0.80m. Împrejmuirile vor putea fi

dublate de garduri vii. Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2.20m înălțime și vor fi de tip transparent

sau opac. Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

2.2.9 INDICI DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI În cazul extinderii sau supraetajării, calculul indicilor de ocupare și utilizare a terenului se va face

raportat la întreaga parcelă construibilă în sens urbanistic, așa cum a fost ea descrisă prin prezentul RLU și cu respectarea reglementării prezente.

ZONIFICARE UTR1

SUBZONA A _ SERVICII, COMERȚ, LOCUINȚE COLECTIVE (delimitată de străzile E. Baader și Zimbrului – prelungire pe terenul beneficiarului)

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI POT maxim = 50%

COEFICIENTUL DE UTILIZARE MAXIM A TERENULUI CUT maxim 2.8

SUBZONA B _ SERVICII, COMERȚ, LOCUINȚE COLECTIVE (delimitată de străzile A. Demetriade și strada nou creată – corelare strada V. Lucaci cu E. Baader)

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI POT maxim = 50%

COEFICIENTUL DE UTILIZARE MAXIM A TERENULUI CUT maxim 2.8

SUBZONA C _ LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (delimitată de străzile TITAN, ZIMBRULUI și strada nou creată – corelare strada V. Lucaci cu E. Baader)

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI POT maxim = 40%

COEFICIENTUL DE UTILIZARE MAXIM A TERENULUI CUT maxim 2.8

IANUARIE 2014

Plan Urbanistic Zonal – „Locuințe colective, servicii, comerț” Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Faza: P.U.Z. Beneficiar: S.C. BEGA INVEST S.A. Amplasament: Str. TITAN, str. ENRIC BAADER, jud. TIMIS, mun. TIMISOARA Colectiv proiectare: Proiectant General_specialitate urbanism S.C. MODULAR S.R.L.

G.C.ARCHITECTS Proiectant Colaborator_specialitate arhitectură S.C. C.T. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.

3. CIRCULAȚIA TERENURILOR Suprafața totală teren conform extras CF 421924 Timișoara, nr.cad. Vechi 722/13/4/1/1/1, nr. cad.

Nou 421924 este de 29597mp. Suprafața aferentă UTR:

– UTR1 24660.00 mp

Suprafața aferentă prelungirii străzii Zimbrului și a noii străzi create pentru a corela strada E. Baader cu V. Lucaci (suprafață cedată Primăriei Municipiului Timișoara): 4937.00 mp.

Intocmit arh. Nagy Vizitiu

IANUARIE 2014

Atasament: AVIZ__TITAN_BAADER.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANĂ ŞI REABILITARE ŞI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 1.Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2066, modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U,, întrunită la data de 19.03.2015 a luat în discuţie materialul inițiat de Direcţia Urbanism cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timişoara, elaborat la solicitarea beneficiarilor S.C. ARED MANAGEMENT S.R.L., proiect întocmit de către S.C. MODULAR S.R.L,, în baza Certificatului de Urbanism 2123/17.06.2014 In urma analizării documentaţiei, Comisia recomandă: SUBZONA A - servicii, comert si locuinte colective - Regim de inaltime de la S+P+4E PANA LA max S+P+15E - Hmax = 44.00m - CUT max = 2.8; - POT max = 50%; SUBZONA B - servicii, comert si locuinte colective - Regim de inaltime de la S+P+1E PANA LA max S+P+13E - Hmax = 44.00m - CUT max = 2.8; - POT max = 50%; SUBZONA C - locuinte colective si functiuni complementare - Regim de inaltime de la S+P+4E PANA LA max S+P+7E - Hmax = 30.00m - CUT max = 2.8; - POT max = 40%; : - Spaţii verzi si plantate - 20 % conf. Aviz ARPM nr. 01/08.01.2015; - Noile cladiri vor prelua aliniamentul cladirilor existente; Cu aceste recomandări, Comisia emite: AVIZ FAVORABIL NR. 08/19.03.2015 Pentru Planul Urbanistic Zonal: - „Locuinte colective, servicii si comert”; - Amplasament: str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timişoara; - Beneficiari: S.C. ARED MANAGEMENT S.R.L.; - Proiectant: S.C. MODULAR S.R.L.; Întocmit în baza procesului verbal al şedinţei din data de 22.01.2015; Prezentul AVIZ se comunică: e Proiectantului S.C. MODULAR S.R.L.; 1 FO47-03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANĂ ŞI REABILITARE ŞI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 internet:www.primariatm.ro e Beneficiarului S.C. ARED MANAGEMENT S.R.L.; e membrilor C.T.A.T.U. ARHITECT ŞEF, SEF BIROU, CIPRIAN SILVIU CĂDARIU GAB, ET - (cazi! Achitat taxa de 100.00 lei, conform chitanţei nr. 6966789 din data 19.01.2015, Red/dact G.G. — 2ex; 2 FO47-03, ver. 1