keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 296/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Demolare anexe, amenajări interioare,exterioare, etajare şi mansardare casă P, rezultând casă D+P+2E+M şi construire locuinţă plurifamilială în regim D+P+1E+M şi D+P+M", Str. C. Porumbescu nr. 24, Timişoara

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 296/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Demolare anexe, amenajări interioare,exterioare, etajare şi mansardare casă P, rezultând casă D+P+2E+M şi construire locuinţă plurifamilială în regim D+P+1E+M şi D+P+M", Str. C. Porumbescu nr. 24, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92007 - 003921/16.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Demolare anexe, amenajări interioare,exterioare, etajare şi mansardare casă P, rezultând casă D+P+2E+M şi construire locuinţă plurifamilială în regim D+P+1E+M şi D+P+M", Str. C. Porumbescu nr. 24, Timişoara având ca beneficiar pe S.C. Campana & Paterlini Construzioni SRL, întocmit conform Proiectului nr. 82/2006, realizat de S.C. Kubus S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim D+P+2E+M pentru corpul situat la strada Ciprian Porumbescu, acces auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2007 - 515/03.05.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT maxim de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,9, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 17365 Timişoara, având nr. cadastral 12526-12527, proprietatea firmei S.C. Campana & Paterlini Construzioni SRL.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. Campana & Paterlini Construzioni SRL.;
-Proiectantului S.C. Kubus S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_PUD_Porumbescu_24.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U92007 - 003921/ 16.07.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Demolare anexe, amenajări interioare,exterioare, etajare şi mansardare casă P, rezultând casă D+P+2E+M

şi construire locuinţă plurifamilială în regim D+P+1E+M şi D+P+M”, Str. C. Porumbescu, nr. 24, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U92007-003921/08.06.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Demolare anexe, amenajări interioare, exterioare, etajare şi mansardare casă P, rezultând casă D+P+2E+M şi construire locuinţă plurifamilială în regim D+P+1E+M şi D+P+M”, Str. C. Porumbescu, nr. 24, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5500/18.09.2006; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Demolare anexe, amenajări interioare, exterioare, etajare şi mansardare casă P, rezultând casă D+P+2E+M şi construire locuinţă plurifamilială în regim D+P+1E+M şi D+P+M”, Str. C. Porumbescu, nr. 24, Timişoara. Planul Urbanistic de Detaliu este elaborat de proiectantul S.C. Kubus S.R.L., proiect nr.82/2006, la cererea beneficiarilor S.C. Campana & Paterlini Construzioni SRL.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în zona de sud-vest a Timişoarei, pe str. Porumbescu la nr. 24. Arealul studiat cuprinde străzile Ciprian Porumbescu, Alexandru Odobescu, Corbului şi Vadul Călugăreni.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zona protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara pentru acest amplasament, cuprins în UTR 47, este stabilită funcţiunea de locuinţe individuale şi funcţiuni complementare, regim de înălţime P-P+2E.

Terenul detaliat în cadrul P.U.D. are o suprafaţă totală de 1302 mp, înscrisă în CF nr. 17365 Timişoara, cu nr. cadastral 12526-12527, reprezentând casă, curte şi grădină proprietatea lui S.C. CAMPANA & PATERSINI CONSTRUZIONI S.R.L..

Prin P.U.D. „Demolare anexe, amenajări interioare, exterioare, etajare şi mansardare casă P, rezultând casă D+P+2E+M şi construire locuinţă plurifamilială în regim D+P+1E+M şi D+P+M”, Str. C. Porumbescu, nr. 24, Timişoara se propune realizarea unei zone cu funcţiunea de locuinţe colective, aproximativ 20 de apartamente, cu regim de înălţime D+P+2E+M, D+P+1E+M şi D+P+M, în corelare cu PUZ – Zona Odobescu aprobat prin HCL nr. 96/1998. Zona în care se doreşte realizare intervenţiei din documentaţie este o zonă preponderent rezidenţială de locuinţe colective, cu tendinţa de reconversie în servicii şi funcţiuni complementare a imobilelor ce alcătuiesc frontul la strada Ciprian Porumbescu.

Accesul auto pe parcelă se va realiza prin intermediul unei intrări uscate existente de 2,71m, din str. Ciprian Porumbescu, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2007 – 515/03.05.2007. Sunt prevăzute a se realiza un număr de 24 locuri de parcare în curte, conform Anexei 2 din PLU aferent PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Zona în care se doreşte realizarea intervenţiei din documentaţie, este o zonă preponderent de locuinţe colective cu tendinţa de reconversie în servicii şi funcţiuni complementare a imobilelor ce alcătuiesc frontul la strada Ciprian Porumbescu. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse, exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002.

Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: POT maxim = 40 % CUT maxim = 1,9 Regimul maxim de înălţime stabilit pentru amplasament este D+P+2E+M pentru

corpul situat la strada Ciprian Porumbescu. Acordul Notarial al vecinilor, stânga – dreapta va fi necesar pentru faza Autorizaţia de

Construire, conform Normelor metodologice la Legea nr. 50/1991, republicată. Sunt prevăzute branşamente la reţele edilitare existente în zonă, pentru a deservi

obiectivul propus. Se vor respecta condiţiile impuse de prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism în conformitate cu Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic de Detaliu “Demolare anexe, amenajări interioare, exterioare, etajare şi mansardare casă P, rezultând casă D+P+2E+M şi construire locuinţă plurifamilială în regim D+P+1E+M şi D+P+M”, Str. C. Porumbescu nr. 24, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU Pt. ŞEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabi POPA

AVIZAT JURIDIC,

Jr. Mirela LASUSCHIEVICI Red./Dact. D.C.