keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 211/04.06.2020 Pentru modificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz"

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 211/04.06.2020
Pentru modificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-12023/02.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-12023/02.06.2020 al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
Având în vedere Fişa tehnică nr. 4 din data de 03.06.2020;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 03.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC.2020-12023/ 02.06.2020;
Având în vedere Adresa Directiei Economice nr. SC.2020-12023/03.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa din data de 28.05.2020 transmisă de Asociaţia GAL Timişoara, referitoare la solicitarea informaţiilor suplimentare Fişei de proiect nr.5/21.05.2020
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art.129 alin.(2), lit.b), alin.(4), lit. d), alin.(7), lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin.(1) şi alin.(3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;HOTARASTE

Art.1: Se modifică Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz" conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se modifică Anexa 2 - parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz" conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr. 38 din data de 07.02.2020 rămân neschimbate.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş:
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_2.pdf

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

1

DENUMIRE INVESTITIE:

Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

AMPLASAMENT INVESTITIE: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (CF vechi: 447261)

BENEFICIAR: Municipiul Timisoara

Data: Noiembrie 2019

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

2

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz.

Amplasament: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timisoara

Proiectant general:

S.C. R.G. RAAL PROD-SERV S.R.L.

Nr. contract: 185/14.10.2019

Data elaborării:

Noiembrie 2019

Număr proiect:

504/2019

Faza de proiectare:

STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

3

LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general: S.C. R.G. RAAL PROD-SERV S.R.L.

Șef de proiect: Ing. Golopenta Razvan

Arhitect: arh. Trif Vlad

Proiectant specialitatea rezistenta: Ing. Cebotari Maxim

Proiectant specialitatea instalatii: Ing. Uyhelyi Francisc

Consultant: Roman Claudiu Mihail

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

4

Cuprins: (A) PIESE SCRISE

1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii ........................................................................ 8  1.1.Denumirea obiectivului de investiţii ........................................................................................ 8  1.2.Ordonator principal de credite/investitor ................................................................................. 8  1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) .................................................................................... 8  1.4.Beneficiarul investiţiei ............................................................................................................. 8  1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate ....................................................................................... 8  1.6. Data elaborarii ......................................................................................................................... 8  1.7. Faza de proiectare ................................................................................................................... 8 

2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii ............................. 9  2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză ................................. 9  2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare .............................................................................................................. 9  2.3.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor ........................................................ 10  2.4.Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii .................................. 10  2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice ...................................... 11 

3.Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii ....................................................................................... 12 

3.1.Particularităţi ale amplasamentului: ....................................................................................... 12  3.1.1. Descrierea amplasamentului .......................................................................................... 12  3.1.2. Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; ................... 13  3.1.3. Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite; ................................................................................................................................. 13  3.1.4. Surse de poluare existente în zonă; ................................................................................ 13  3.1.5. Date climatice şi particularităţi de relief; ....................................................................... 14  3.1.6. Existenţa unor: ............................................................................................................... 17 

3.1.6.1. Reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; ......................................................................................................... 17  3.1.6.2. Posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie; ................................................................... 17  3.1.6.3. Terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; .............................................................................................. 17 

3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament ................................................. 17  3.1.7.1. Date privind zonarea seismică; ............................................................................... 17  3.1.7.2. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice; .............................................................. 19  3.1.7.3. Date geologice generale; ......................................................................................... 23 

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

5

3.1.7.4. Date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări; ....................................................................... 24  3.1.7.5. Incadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; ................................................................................... 28  3.1.7.6. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. ......................... 28 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: .. 29  3.3.Costurile estimative ale investiţiei: ........................................................................................ 56  3.4. Studii de specialitate: ............................................................................................................ 56 

3.4.1. Studiu topografic; ........................................................................................................... 56  3.4.2. Studiu geotehnic; ........................................................................................................... 56  3.4.3. Studiu hidrologic, hidrogeologic; .................................................................................. 56  3.4.4. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice; ................................................................................ 56  3.4.5. Studiu de trafic şi studiu de circulaţie; ........................................................................... 56  3.4.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; .................................................................................................................................................. 56  3.4.7. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere; ...................................................................................................................... 56  3.4.8. Studiu privind valoarea resursei culturale; .................................................................... 57 3.4.9. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei;…………………….57

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei ......................................................................... 57  4. Analiza fiecărui scenariu tehnico - economic propus .................................................................. 57 

4.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă ................................................................................................................. 57  4.2.Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia ................................................................................ 58  4.3.Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: ............................................................................... 59  4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: .............................................................. 61 

4.4.1. Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; ............................................................. 61  4.4.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare; .................................................................................................................... 62  4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz; ..................................................................................................... 62  4.4.4. Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz. ............................................................................................................ 64 

4.5.Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii 65  4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară ....... 67  4.7.Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate ............................................................................................................................. 67 

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

6

4.8.Analiza de senzitivitate .......................................................................................................... 69  4.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor .............................................. 69 

5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat .......................................................................... 70  5.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor ....................................................................................................... 70  5.2. Selectarea şi justificarea scenariului optim recomandat ..................................................... 101  5.3.Descrierea scenariului optim recomandat privind: .............................................................. 101 

5.3.1. Obţinerea si amenajarea terenului; ............................................................................... 101  5.3.2. Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; ........................................... 102  5.3.3. Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico- economici propuşi; ................................................................................................................. 103  5.3.4. Probe tehnologice şi teste............................................................................................. 129 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: ....................... 129  5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; ...................................................................................................................... 129  5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; ................... 130  5.4.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; ............................................................... 131  5.4.4. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. ................ 131 

5.5.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice .......................................... 132  5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. .................................................................................................................................. 135 

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme ....................................................................................... 135  6.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire ..................... 135  6.2.Extras de carte funciară ........................................................................................................ 135  6.3.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică .......................................................................................... 135  6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor ..................................................................... 136  6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ................... 136  6.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice ....................................................................................... 136 

7. Implementarea investiţiei ........................................................................................................... 137  7.1.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei ................................ 137  7.2.Strategia de implementare.................................................................................................... 137 

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

7

7.3.Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare ................ 137  7.4.Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale ........................... 138 

8.Concluzii şi recomandări ............................................................................................................ 138 

(B) PIESE DESENATE

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

8

(A) PIESE SCRISE

1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 1.1.Denumirea obiectivului de investiţii Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz. 1.2.Ordonator principal de credite/investitor Municipiul Timisoara 1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) Nu este cazul 1.4.Beneficiarul investiţiei Municipiul Timisoara 1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate S.C. R.G. RAAL PROD-SERV S.R.L., Sediu Social Comuna Bozovici, nr. 315, Judet Caras-Severin, Telefon: 0723 694 214, e-mail: [email protected] , punct de lucru Mun. Timisoara, Strada Calea Bogdanestilor, nr. 42, Judet Timis. Inregistrat la ORC Caras-Severin sub numarul J11/1164/1994 avand cod unic de inregistrare RO6773730, cont bancar RO02 RZBR 0000 0600 0191 9793 deschis la RAIFFEISEN BANK ORAVITA, reprezentant legal Golopenta Razvan in calitate de director general. Cod CAEN: 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. 1.6. Data elaborarii Noiembrie 2019 1.7. Faza de proiectare STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

9

2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză Nu este cazul. 2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare În vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, România şi-a asumat ca ţintă incluziunea socială a grupurilor vulnerabile şi reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială cu 580.000, până în anul 2020. Principalul instrument strategic de realizare a acestui obiectiv îl reprezintă Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2015-2020. Una dintre intervenţiile cheie pentru reducerea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale o reprezintă dezvoltarea de servicii sociale, urmărindu-se consolidarea şi îmbunătăţirea acestora la nivel comunitar, prin finanţarea din POR 2014-2020 a investiţiilor în infrastructura necesară furnizării şi dezvoltării lor. Conform Studiului de fundamentare pentru Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020, întocmit de Banca Mondială, ”trebuie sporit accesul anumitor grupuri vulnerabile la serviciile specializate, iar unele tipuri de servicii trebuie dezvoltate în continuare. Anumite categorii expuse riscului de excluziune ar trebui să beneficieze de acces mai mare la servicii sociale de calitate în România, precum persoanele defavorizate care trăiesc în comunităţi urbane marginalizate”. Prin intermediul Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei, se propun o serie de politici orientate către persoane, dintre care le enumerăm pe cele privitoare la serviciile sociale. Serviciile integrate, care includ servicii de protecţie socială, ocupare, educaţie, sănătate, şi alte servicii publice sunt extrem de rare. Municipiul Timișoara intenţionează realizarea proiectului ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz” str. Satu Mare, nr. 1A din cartierul Kuncz Timișoara” şi finanţarea acestuia în cadrul Programului Operaţional POR 2014-2020, prin Axa prioritară 9 Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban. Revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate. Oportunitatea este determinată de lansarea apelului de proiecte și posibilitatea finanțării din fonduri structurale nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban- revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate pentru proiectul: ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz” str.Satu Mare, nr. 1A din cartierul Kuncz Timișoara”.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

10

2.3.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor Terenul pe care se va realiza obiectivul ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz” este situat în Municipiul Timişoara, cartierul Kuncz, str. Satu Mare nr. 1A și are o suprafață de 966 mp. Terenul nu este racordat la utilități. Zona Kuncz pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate. Zona s-a dezvoltat în jurul unei fabrici de caramida, la periferia orasului, unde muncitorii si-au construit case de locuit in care au ramas si dupa inchiderea fabricii (1945). În zonă se întâlnesc probleme legate de capitalul uman (majoritatea locuitorilor fie au absolvit numai ciclul gimnazial, fie nu au fost scolarizaţi sau nu au finalizat ciclul gimnazial). Mulţi locuitori nu au fost incadraţi formal pe piaţa muncii, nu au o calificare profesională sau calificările profesionale pe care le deţin nu le permit să devină activi pe piaţa muncii). În zonă nu a fost dezvoltată o rețea de servicii sociale, medicale, educaționale ceea ce conduce la agravarea procesului de marginalizare socială. Membrii comunităţii deţin o poziţie marginală în societate şi se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale: locuinţe inadecvate, supraaglomerare, neşcolarizare sau abandon şcolar, lipsa calificării profesionale, lipsa documentelor de identitate, resurse financiare scăzute. Investiţiile propuse urmăresc combaterea marginalizării sociale a acestei populaţii prin promovarea unei abordări de tip integrat. 2.4.Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii Zona Kuncz pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate. Zona s-a dezvoltat în jurul unei fabrici de caramida, la periferia orasului, unde muncitorii si-au construit case de locuit in care au ramas si dupa inchiderea fabricii(1945). În zonă se întâlnesc probleme legate de capitalul uman (majoritatea locuitorilor fie au absolvit numai ciclul gimnazial, fie nu au fost scolarizaţi sau nu au finalizat ciclul gimnazial). Mulţi locuitori nu au fost incadraţi formal pe piaţa muncii, nu au o calificare profesională sau calificările profesionale pe care le deţin nu le permit să devină activi pe piaţa muncii). În zonă nu a fost dezvoltată o rețea de servicii sociale, medicale, educaționale ceea ce conduce la agravarea procesului de marginalizare socială. Membrii comunităţii deţin o poziţie marginală în societate şi se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale: locuinţe inadecvate, supraaglomerare, neşcolarizare sau abandon şcolar, lipsa calificării profesionale, lipsa documentelor de identitate, resurse financiare scăzute. Investiţiile propuse urmăresc combaterea marginalizării sociale a acestei populaţii prin promovarea unei abordări de tip integrat. Clădirea propusă pentru construcţie, obiect al proiectului, va fi destinată utilizării publice pentru activităţi de tip centru de zi urmând a fi înfiinţate mai multe tipuri de servicii sociale, regăsite în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015, după cum urmează: - Centru cultural pentru tineri. - Centru de zi pentru copii: Copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi - cod nomenclator 8891CZ-C-II– „Centre de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți” Serviciu social de zi, incluzând servicii educaționale (de tip after-school și activități culturale); În cadrul Centrului de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti se vor desfasura activitati educationale (incluzând

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

11

activități de educație formală și non-formală), recreative si de socializare, de orientare scolara si profesionala, de consiliere psihologica, de consiliere si sprijin pentru parinti, alte activități. - Servicii de asistenta comunitara 8899 CZ-PN-V In cadrul serviciilor de asistenta comunitara se vor desfasura activitati de informare şi consiliere, consiliere psihologica, educatie extracurriculara (educatie pentru sanatate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educatie civica, educatie pentru dezvoltarea abilitatilor pentru o viata independenta, educatie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale), facilitare a accesului pe piata muncii, promovarea unui stil de viaţa sanatos si activ (facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea actiunilor şi promovarea participarii la activitaţi de educaţie fizica sau sportive, organizarea evenimentelor si facilitarea accesului la activitati culturale si artistice), alte activitati. Soluţia tehnică va răspunde în totalitate scopului prezentat mai sus și va respecta standardele tehnice și va asigura toate cerințelor necesare pentru autorizarea funcționării. 2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice Se vizează combaterea marginalizării sociale a acestei populaţii prin promovarea unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiţii în imbunătăţirea mediului fizic precum şi investiţii pentru dezvoltarea funcţiilor sociale şi comunitare (centru multifuncţional cu activităţi socio-educative, recreative şi culturale). Grupul ţintă vizat este format din aproximativ 100 de persoane din comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcţi ai investiţiilor realizate în cadrul priectului. Se urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, insă fără a compromite posibilitatea de a-şi satisface propriile nevoi. Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate; dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate şi familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii; Se vor prevedea măsuri de colectare selectivă a deşeurilor în vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate. Prin proiect se vor propune soluţii tehnice, dotări şi materiale în conformitate cu legislaţia privitoare la protecţia mediului, protecţia împortriva incendiilor şi normativele/standardele în vigoare.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

12

3.Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta: Având in vedere ca nu exista posibilitatea alegerii unor amplasamente cu condiţii diferite, pentru ambele scenarii tehnice analizate, Scenariu I- recomandat de proiectant si Scenariul II-nerecomendat, descrierea amplasamentului este identica. 3.1.Particularităţi ale amplasamentului: 3.1.1. Descrierea amplasamentului Tereren – intravilan; Suprafata terenului totala - 966mp (Extras C.F. 449296) (CF vechi:447261); Dimensiunile in plan – (forma neregulata) Categoria de folosinta – arabil; Servituti - nu sunt; Folosinta actuala – conform CF; 1) Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 619/2018- Zona de locuinte pentru maxim doua familii si functiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizari de trasee/deschideri de strazi. Regim de inaltime maxim P+2E. POT maxim 40 %. Spatii verzi si plantate, conform HCL nr. 62/2012. Utilizari premise: locuinte individuale, locuinte pentru maxim doua familii, conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit, functiuni complementare zonei de locuit: comert, alimentatie publica, servicii, administratie, cultura, culte, invatamant, sanitate, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii, stationare autovehicule, instalatii tehnico-edilitare necesare zonei, birouri, sedii financiar-bancare. Utilizari interzise: activitati industrial sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat, activitati de depozitare, comer ten-gros, antrepozite, spatii de intretinere auto, ferme agro-zootehnice, abatoare, anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor, depozite de deseuri, amplasarea oricarei constructii in interiorul perimetrului de protective al forajelor de apa. 2) Amplasarea constructiei se va face conform RLU: cu respectarea aliniamentelor stradale existente sau cu retragere maxim 6.00 metri de la fronturile stradale, la minim 10.00 metri fata de limita posterioara( min. 6m in cazuri bine justificate) si cu asigurarea unui acces auto pe parcela. Imprejmuirea, pe limitele laterale, va respecta prevederile din Codul Civil (Hmax. 2m). Spre drumurile publice imprejmuirile vor avea inaltimea maxima de 1.80metri de la nivelul trotuarului, cu un soclu plin cu inaltimea de 0.45-0.60 metri, iar partea superioara a imprejmuirii va fi obligatoriu transparenta; stalpii imprejmuirii vor avea inaltimea maxima de 2.40 metri. Fundatiile imprejmuirii nu vor depasi limitele de proprietate. Portile imprejmuirilor se vor deschide fara afectarea domeniului public.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

13

Se vor corela; cota ±0.00 a constructiei, cota nivelmetrica, cota de nivel a drumului, cota canal-apa. Scurgerea si colectarea apei pluviale se va face in canalizarea proprie. Lucrarile nu vor afecta proprietatile invecinate si domeniul public. Se vor asigura locuri de parcare in incinta. Se vor respecta: RLU afferent PUG, Legea nr. 114/1996, Codul civil, HCL nr. 62/2012, HG nr. 525/1996, OMS nr. 119/2014, HCL nr. 455/2014 si intreaga legislatie in vigoare. 3) Utilitati existente in zona: apa, canal, electricitate, gaz. 4) Circulatia pietonala si a vehiculelor, accese auto si parcaje necesare in incinta conform RLU afferent PUG. 3.1.2. Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; Terenul pe care se propune amplasarea constructiei se afla in Municipiul Timisoara, Județul Timis. Accesul in incinta amplasamentului se face de pe strada Satu Mare, strada Aviatorilor si strada Calea Mosnitei. 3.1.3. Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite; Vecinatati: -latura N 42,89 m – vecin str. Satu Mare, nr. 1

-latura E 24,73 m – front stradal, str. Satu Mare -latura S 24,74 m – front stradal, Calea Moşniţei / 16,18m – z.v., nr. top. 8189 -latura V 20,32 m – front stradal, str. Aviatorilor / 6,16m – z.v., nr. top. 8189

3.1.4. Surse de poluare existente în zonă; In municipiul Timişoara există depăşiri ale normelor în vigoare la unele specii de poluanţi cu atingerea maximelor (CO, NOx, pulberi) în zonele limitrofe marilor intersecţii şi în special în zona centrală a Timişoarei; - principala sursă de poluare cu CO, NOx şi pulberi o constituie traficul rutier, iar cu SO2 CET Sud; - se impune luarea următoarelor măsuri: - optimizarea trafi cului rutier în oraş - modernizarea intersecţiilor prin semaforizare - izolarea parcurilor cu liziere verzi - construirea de benzi pentru circulaţia mijloacelor de transport în comun şi a bicicliştilor - sistematizarea zonelor de parcare (parcări subterane şi/sau etajate) - construirea de parcări ecologice - reînnoirea parcului de autobuze cu autobuze mai puţin poluante - extinderea reţelei de transport public (tramvai, autobuz, tren) - modernizarea instalaţiilor şi poluatorilor staţionari - managementul clădirilor din punct de vedere energetic Pe termen scurt şi mediu, Primăria Municipiului Timişoara, prin Direcţia de Mediu va demara următoarele acţiuni: Realizarea Planului Local de Acţiune pe Mediu care, în problema calităţii aerului are următoarele obiective:

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

14

a. Reducerea emisiilor de poluanţi de la CET Timişoara Sud şi de la CET Centru (la UET Timişoara Sud cu 50% la particule şi 60% la emisiile de GES; la CET Centru - cu 60 - 90% a emisiilor GES). Acest obiectiv se va realiza prin modernizarea cazanelor centralelor; creşterea randamentelor electrofi ltrelor la 98 - 99%, sisteme de reducere a noxelor de SO2 şi NOx; înlocuirea păcurii de la ardere cu gaz metan şi folosirea sistemelor de epurare a gazelor de ardere); b. Reducerea emisiilor provenite de la trafi cul rutier până la limitele stabilite de legislaţia în vigoare prin: construirea rutei ocolitoare a municipiului Timişoara care să preia trafi cul greu de tranzit; reabilitarea infrastructurii rutiere urbane; amenajarea pistelor speciale pentru biciclişti; efectuarea de studii de trafi c în oraş; campanii de promovare a transportului în comun; extinderea reţelei de monitorizare a aerului; c. Reducerea emisiilor de poluanţi generaţi de activităţile industriale (cu 30 - 80%) prin: modernizarea echipamentelor, instalaţiilor şi tehnologiilor în procesele industriale; implementarea la aceste unităţi a prevederilor standardelor ISO 14000 privind managementul mediului; scoaterea unităţilor puternic poluatoare în afara oraşului; d. Evaluarea şi managementul calităţii aerului prin: colaborări cu autorităţile de sănătate publică locală; identifi carea surselor de poluare; elaborarea de planuri şi programe de gestionare a calităţii aerului; monitorizarea calităţii aerului şi informarea publicului; e. Reducerea emisiilor din sistemele individuale de producere a energiei pe bază de combustibili solizi sau lichizi prin: reducerea numărului gospodăriilor cu sistem propriu de producere a energiei pe această bază; elaborarea de programe care să promoveze economisirea consumului energetic casnic (iluminat, apă caldă, încălzire) f. Realizarea unui sistem integrat privind prevenirea şi controlul integrat al poluării în conformitate cu Directiva 96/61/CE - Realizarea Strategiei de Mediu a municipiului Timişoara - Continuarea cercetării ştiinţifi ce referitoare la calitatea aerului municipiului Timişoara în care să se cuprindă şi cele privitoare la dioxidul de carbon; - Continuarea extinderii perdelei forestiere a Timişoarei având în vedere rolul deosebit pe care acesta o are asupra dispersiei poluanţilor din atmosferă şi a integrării aerului cu oxigen; - Reactualizarea Cadastrului Verde şi a Strategiei de dezvoltare a spaţiilor verzi; - Implementarea în continuare cu fermitate a prevederilor din conceptul Timişoara Ecologică; - Aplicarea cu fermitate a legislaţiei naţionale şi europene în domeniul protecţiei atmosferei; - Monitorizarea atentă a marilor poluatori ai atmosferei Timişoara şi luare de măsuri drastice împotriva poluatorilor care nu se conformează normelor şi standardelor în vigoare; - Colaborarea mai apropiată cu publicul prin educaţie ecologică, legislaţie locală în probleme de protecţia mediului în general şi a aerului în special. 3.1.5. Date climatice şi particularităţi de relief; Geologia şi geomorfologia zonei Din punct de vedere geomorfologic, Timişoara este aşezată în Câmpia Timişului, în zona de divagare a râurilor Timiş şi Bega, într-unul din puţinele locuri pe unde se puteau traversa întinsele mlaştini formate de apele celor două râuri, care până acum două secole şi jumătate acopereau în fiecare primăvară suprafaţa câmpiei subsidente dintre Câmpia Buziaşului şi Câmpia Vingăi. Privit în ansamblu, relieful zonei Timişoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeţei de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

15

detaliu însă, relieful oraşului şi al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularităţi locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuşi modeste, care nu depăşesc nicăieri 2-3 m. Relieful teritoriului administrativ al oraşului şi al comunelor periurbane face parte din Câmpia Timişoarei şi cuprinde următoarele unităţi principale:  În partea de nord şi nord-est se află Câmpia înaltă Giarmata Vii - Dumbrăviţa, cu înălţimea medie de

100 m.  În partea de nord-vest se întinde Câmpia joasă a Torontalului, cu înălţime medie de 88 m, care intră

în contact cu vatra oraşului prin câmpia de la Cioreni;  În partea de est se întinde Câmpia aluvionară a Begăi, cu altitudine medie de 90-95 m şi soluri

nisipoase şi argilo-lutoase, afectate de gleizare.  În partea de sud se află Câmpia Bega-Timiş, cu altitudini ce scad pe direcţie nord-est şi sud-vest, de

la 96 m, la 91 m. Din punct de vedere geologic, privind structurile geologice ale zonei, se găsesc depozitele cuaternare (depozite fluvio-lacustre: argile, nisipuri, pietrişuri) cu grosimi de cca 100 m, sub care se succed depozitele romanicene - până la cca 600 m adâncime - şi cele daciene în facies lacustru şi de mlaştină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmează formaţiunile ponţianului şi sarmaţianului, pentru ca de la 1740 m în jos să se extindă domeniul fundamentului cristalin. Drept consecinţă a alcătuirii petrografice a formaţiunilor de suprafaţă, pe teritoriul Timişoarei se produc şi fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos. Fenomenul se evidenţiază în cartierele Cetate şi Elisabetin, dar şi în alte părţi unde s-au format crovuri (Ronaţ). Hidrografia zonei Teritoriul zonei Timişoara dispune de o bogată reţea hidrografică, formată din râuri, lacuri şi mlaştini. Cu excepţia râurilor Bega şi Timiş, celelalte râuri seacă adesea în timpul verii. Principalul curs de apă este cel mai sudic afluent al Tisei. Izvorând din Munţii Poiana Ruscă, Bega este canalizată, iar de la Timişoara până la vărsare a fost amenajată pentru navigaţie (115 km). Din mulţimea de braţe care existau înaintea canalizării Begăi, în interiorul oraşului se mai păstrează doar Bega Moartă (în cartierul Fabric) şi Bega Veche (spre vest, curgând prin Săcălaz). Pe teritoriul oraşului se găsesc şi numeroase lacuri, fie naturale, formate în locul vechilor meandre sau în arealele detaşate (cum sunt cele de lângă colonia Kuntz, de lângă Giroc, Lacul Şerpilor din Pădurea Verde, etc.), fie de origine antropică (spre Fratelia, Freidorf, Moşniţa, Mehala, Ştrandul Tineretului, etc.), notabile prin situarea lor pe linia de contact cu localităţile periurbane. Din punct de vedere al apelor subterane, se poate constata că pânza freatică a Timişoarei se găseşte la o adâncime ce variază între 0,50 – 4,00 m. Pânzele de adâncime cresc numeric, de la nord la sud, de la 4 la 9 m (până la 80 m adâncime) şi conţin apă potabilă, asigurând astfel o parte din cerinţele necesare consumului urban. Apar, de asemenea, ape de mare adâncime, captate în Piaţa Unirii (hipotermale), apoi la sud de Cetate şi în Cartierul Fabric (mezotermale). Regimul climatic şi pluviometric Timişoara se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părţii de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influenţe submediteraneene şi oceanice. Condiţiile climatice din zona Timişoara se caracterizează prin următorii parametri:  Media lunară minimă: –1 oC – Ianuarie;  Media lunară maximă: +21,1 oC – Iulie-August;

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

16

 Temperatura minimă absolută: –35,3 oC la data de 24.01.1963;  Temperatura maximă absolută: +40,0 oC la data de 16.08.1952;  Temperatura medie anuală: +10,6 oC ;

Aflându-se predominant sub influenţa maselor de aer maritim dinspre nord-vest, Timişoara primeşte o cantitate de precipitaţii mai mare decât oraşele din Câmpia Română. Media anuală a precipitaţiilor, de 592 mm, apropiată de media ţării, este realizată îndeosebi ca urmare a precipitaţiilor bogate din lunile mai, iunie, iulie (34,4% din totalul anual) şi a celor din lunile noiembrie şi decembrie, când se înregistreză un maxim secundar, reflex al influenţelor climatice submediteraneene. Regimul precipitaţiilor are însă un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media şi ani cu precipitaţii foarte puţine. Din punctul de vedere al căilor de comunicaţie din zonă, STAS 1709/1 – 90 (Fig. 2) situează amplasamentul în zona de tip climateric I, cu valoarea indicelui de umiditate Im = -20 … 0. Regimul eolian Masele de aer dominante, în timpul primăverii şi verii, sunt cele temperate, de provenienţă oceanică, care aduc precipitaţii semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi şi zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig. Din septembrie până în februarie se manifestă frecvente pătrunderi ale maselor de aer polar continental, venind dinspre est. Cu toate acestea, în Banat se resimte puternic şi influenţa ciclonilor şi maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică şi Marea Mediterană, care iarna generează dezgheţ complet, iar vara impun perioade de căldură înăbuşitoare. Urmare a poziţiei sale în câmp deschis, dar situat la distanţe nu prea mari de masivele carpatice şi de principalele culoare de vale care le separă în această parte de ţară (culoarul Timiş-Cerna, valea Mureşului etc.), Timişoara suportă, din direcţia nord-vest şi vest, o mişcare a maselor de aer puţin diferită de circulaţia generală a aerului deasupra părţii de vest a României. Canalizările locale ale circulaţiei aerului şi echilibrele instabile dintre centrii barici impun o mare variabilitate a frecvenţei vânturilor pe principalele direcţii. Cele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest (13%) şi cele de vest (9,8%), reflex al activităţii anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în lunile de vară, cu precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. În aprilie-mai, o frecvenţă mare o au şi vânturile de sud (8,4% din total). Celelalte direcţii înregistrează frecvenţe reduse. Ca intensitate, vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1994). Distribuţia vânturilor dominante afectează, într-o anumită măsură, calitatea aerului oraşului Timişoara, ca urmare a faptului că sunt antrenaţi poluanţii emanaţi de unităţile industriale de pe platformele din vestul şi sudul localităţii, stagnarea acestora deasupra fiind facilitată atât de morfologia de ansamblu a vetrei, cu aspect de cuvetă, cât şi de ponderea mare a calmului atmosferic (45,9%). Adâncimea de îngheţ Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS 6054 – 77. Valoarea maximă a indicelui de îngheţ este I30max = 478, valoarea medie pentru cele mai aspre trei ierni este I3/30max = 429, iar pentru cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioadă de 30 ani este I5/30max = 319, conform STAS 1709/1 – 90, prin hărţile prezentate în fig. 3…5.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

17

3.1.6. Existenţa unor: 3.1.6.1. Reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; Pe amplasament exista doua conducte de canal, conform avizului tehnic de amplasament emis de catre Aquatim. Deoarece conductele existente influenteaza realizarea obiectivului propus, este necesara relocarea acestora; 3.1.6.2. Posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie; În zona vizată, pentru realizarea Centrului Multifunctional, ce face obiectul studiului nu există monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice care să impiedice realizarea proiectului. 3.1.6.3. Terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; Nu sunt utilizate amplasamente, terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. 3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament 3.1.7.1. Date privind zonarea seismică; Conform COD DE PROIECTARE SEISMICĂ P 100-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare la cutremure de pământ cu un interval minim de recurenţă IMR = 100 ani este ag = 0,20g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec. Din punct de vedere tectonic, oraşul Timişoara este aşezat într-o arie cu falii orientate est-vest, marcată de existenţa vulcanului stins de la Şanoviţa, precum şi de apele mineralizate din subsolul Timişoarei, cele de la Calacea spre nord şi Buziaş-Ivanda în sud. Din studiile seismologice efectuate începând cu ultimele decenii ale sec. al XIX-lea şi până în prezent, rezultă că Banatul este o regiune cu numeroase focare seismice, care se grupează în două areale: unul în partea de sud-est a regiunii, al doilea în imediata apropiere a oraşului Timişoara. În apropiere de Timişoara se intersectează liniile seismice Periam-Variaş-Vinga în nord-vest şi Radna-Parţa-Şag în sud-est. Un focar secundar se află chiar sub vatra oraşului Timişoara. Timişoara este un centru seismic destul de activ, dar din numeroasele cutremure observate, puţine au depăşit magnitudinea 6 pe scara Richter. Din informaţiile istorice rezultă că înainte de 1901 au fost înregistrate 217 cutremure (cel mai puternic din Timişoara fiind cel din 1879); în perioada 1901-1950 au fost semnalate 129 cutremure, iar în perioada 1951-1999 au fost înregistrate 97 cutremure, provocând pagube minore clădirilor vechi. Cele mai importante mişcări seismice înregistrate au fost cele din 1991 (12 iulie M =

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

18

5,7 ; 18 iulie M = 5,6 ; 2 decembrie M = 5,5). Se pare că cel mai puternic cutremur din zona Banat a fost cel din 10 octombrie 1879 de la Moldova Nouă, cu o intensitate de VIII grade pe scara MSK şi numeroase replici. Cutremurele bănăţene sunt caracterizate prin adâncimea mică a focarului (5-15 km), zonă redusă de influenţă în jurul epicentrului, mişcări orizontale şi verticale de tip impuls cu durată scurtă, perioade lungi de revenire în aceeaşi zonă. La aceste tipuri de seisme sunt afectate mai mult structurile rigide (zidărie, diafragme, panouri mari) şi mai puţin cele deformabile (cadre din beton armat sau metalice). Încadrarea în zonele de risc în conformitate cu legea 575 / 2001 Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 5 – Inundaţii, amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundaţii. Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecări de teren, amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren. Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 3, amplasamentul cercetat este situat în zone URBANE pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea României, este minim VII grade pe scara MSK a intensităţii cutremurelor.

Fig.1- România - Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

19

Fig.2 - Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colţ)

Tc a spectrului de răspuns – P100-1/2013

3.1.7.2. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice; Pentru investigarea geotehnică a amplasamentului s-a executat un foraj geotehnic F 1, până la adâncimea de -5,00 m, măsurată de la cota terenului natural, şi o penetrare dinamică uşoară PDU 1, cu masa berbecului de 10 kg şi înălţimea de cădere de 50 cm, cu suprafaţa conului de 10 cm2, condusă până la adâncimea de - 8,00 m. În planul de situaţie din PIESE ANEXE din Studiul Geotehnic anexat sunt poziţionate lucrările de investigare geotehnică executate pe amplasament. Din forajul F 1 au fost recoltate un număr de 4 (patru) probe de pământ tulburate, asupra cărora s-au efectuat următoarele analize şi determinări de laborator:  Analiza granulometrică a pământurilor;  Determinarea umidităţilor naturale (w) şi a umidităţilor limită de plasticitate (wL, wP);  Stabilirea consistenţei pământurilor prin determinarea indicilor de consistenţă şi de plasticitate (IC,

IP).  Analiza chimică a agresivității solului asupra betoanelor.

Rezultatele analizelor şi determinărilor de laborator sunt prezentate în Fişa forajului F 1 şi în buletinele de analiză de laborator din PIESE ANEXE din Studiu Geotehnic anexat. Stratificaţia terenului de fundare conform Fişei forajului F 1 este următoarea: +0,00 m…-0,50 m – Sol vegetal; - 0,50 m…-0,80 m – Nisip mare cu pietriș; - 0,80 m…-1,90 m – Praf nisipos maroniu brună, vârtos, consistent spre bază; - 1,90 m…-2,40 m – Praf argilos nisipos cenușiu vinețiu, moale (fund de baltă); - 2,40 m…-2,70 m – Praf argilos nisipos gri, vârtos;

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

20

- 2,70 m…-5,00 m – Nisip mijlociu gri, în stare de îndesare medie; - 5,00 m…în jos – Stratul continuă. Pe baza penetrării dinamice uşoare PDU 1, conform prescripţiilor din Normativul C 159 - 89, intitulat „Instrucţiuni tehnice pentru ceretarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con, penetrare statică, penetrare dinamică, vibropenetrare”, și din normativul SR EN ISO 22476-2:2006 intitulat „Cercetări și încercări geotehnice. Încercări de teren. Partea 2: Încercare de penetrare dinamică” au fost stabilite următoarele caracteristici geotehnice:  N10 – nr. de lovituri necesare pentru pătrunderea conului cu 10 cm;  e – indicele porilor;  n – porozitatea;  Rp – rezistenţa la penetrare statică;  E – modul de deformaţie liniară;  M2-3 – modul de deformaţie edometric;  IC – indice de consistenţă;  ID – gradul de îndesare.

Valorile acestor caracteristici sunt prezentate în fişa centralizatoare a penetrării dinamice cu con PDU 1, din PIESE ANEXE din Studiul Geotehnic anexat. Terenul bun de fundare este situat la cota -2,50 m, de la suprafaţa terenului natural, în stratul de praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m. Conform ANEXA D, Tabelul D.4 și D.5 din normativul NP 112-2014 intitulat Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă, valoarea de bază a presiunii convenţionale pentru:  stratul de praf nisipos maroniu brună, vârtos, consistent spre bază situat între cotele -0,80 m ...

-1,90 m, respectiv pentru stratul de praf argilos nisipos cenușiu vinețiu, moale, situat între cotele -1,90 m ...-2,40 m (fund de baltă), este:

_ pconv = 150,00 kN/m

2,  stratul de umpluturi compactate realizate pe baza documentațiilor de execuție și controlate

calitativ, situat între cotele -1,20 m ... -2,00 m, este: _ pconv = 220,00 kN/m

2,  stratul de praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m, este:

_ pconv = 250,00 kN/m

2, la care se vor aplica corecţiile de lăţime (CB) şi de adâncime (CD), în conformitate cu algoritmul de calcul prevăzut de NP 112-2014, ANEXA D.

Se recomandă următoarele soluții de fundare: a. Fundare directă

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

21

Cota de fundare minimă recomandată pentru soluția de fundare directă (de suprafață) este Df = -2,50 m, de la suprafaţa terenului natural, în stratul de praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m.

b. Fundare pe teren îmbunătățit Datorită valorii modulului de deformaţie edometric foarte mic M2-3 = 5.610 kN/m2 care încadrează pământul în categoria pământurilor cu compresibilitate mare şi foarte mare, a numărului mic de lovituri din penetrarea dinamică N10 < 5 lov/cm, a consistenţei scăzute (IC = 0,50) a terenului de fundare între cotele - 1,30 m ... -2,50 m, se recomandă executarea unei îmbunătăţiri a terenului de fundare sub talpa fundaţiei, după cum urmează:  realizarea săpăturii până la cota -2,00 m, împănarea stratului de praf argilos nisipos cenușiu

vinețiu, moale, situat între cotele -1,90 m ... -2,40 m cu compresibilitate mare şi foarte mare, cu material granular grosier (piatră spartă, refuz de ciur etc.) până la obținerea refuzului de pătrundere;

 peste stratul împănat, se va realiza o umplutură din balast compactat, în straturi de 20 cm, până la cota de fundare Df = -1,20 m, pentru mărirea aportului de capacitate portantă a terenului de fundare; umpluturile vor fi realizate pe baza documentațiilor de execuție și controlate calitativ.

După realizarea acestei îmbunătăţiri, cota de fundare minimă recomandată este Df = - 1,20 m, de la suprafaţa terenului natural.

c. Grinzi de fundare O altă soluție de fundare este realizarea unei rețele de grinzi de fundare, pentru realizarea unei infrastructuri rigide care să asigure conlucrarea spațială a elementelor structurale, în condițiile unor valori foarte mici ale presiunilor efective pe teren. Valoarea coeficientului de pat conform NP 112 – 2014, tabelul k.2, pentru B = 1,00 m și încăcări statice este ks = 34.000 – 63.000 kN/m3. Analizele şi determinările de laborator pun în evidenţă pentru pachetul de pământuri coezive format din praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m, următorii parametri geotehnici:  Granulometrie Argilă – 10 %

Praf – 49 % Nisip – 41 %

 Umiditatea w = 29,7 %  Indicele de consistenţă IC = 0,83  Greutatea volumică γ = 18,5 kN/m3  Indicele porilor e = 0,84  Porozitatea n = 45,8 %  Modulul de deformaţie edometric M2-3 = 8.743 kN/m2  Unghiul de frecare interioară Ф = 16 o  Coeziunea specifică c = 12,0 kN/m2.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

22

Analizele şi determinările de laborator pun în evidenţă pentru pachetul de pământuri coezive format din praf argilos nisipos cenușiu vinețiu, moale, situat între cotele -1,90 m ... -2,40 m (fund de baltă), următorii parametri geotehnici:  Granulometrie Argilă – 7 %

Praf – 45 % Nisip – 48 %

 Umiditatea w = 30,9 %  Limita superioară de plasticitate wL = 42,1 %  Limita inferioară de plasticitate wP = 19,9 %  Indicele de plasticitate IP = 22,2 %  Indicele de consistenţă IC = 0,50  Greutatea volumică γ = 18,2 kN/m3  Indicele porilor e = 1,11  Porozitatea n = 52,5 %  Modulul de deformaţie edometric M2-3 = 5.610 kN/m

2  Unghiul de frecare interioară Ф = 10 o  Coeziunea specifică c = 7,0 kN/m2.

Analizele şi determinările de laborator pun în evidenţă pentru pachetul de pământuri coezive format din praf nisipos maroniu brună, vârtos, consistent spre bază, situat între cotele -0,80 m ... -1,90 m, următorii parametri geotehnici:  Granulometrie Argilă – 5 %

Praf – 45 % Nisip – 47 % Nisip – 3 %

 Umiditatea w = 30,9 %  Limita superioară de plasticitate wL = 35,9 %  Limita inferioară de plasticitate wP = 17,3 %  Indicele de plasticitate IP = 18,6 %  Indicele de consistenţă IC = 0,93  Greutatea volumică γ = 18,4 kN/m3  Indicele porilor e = 0,90  Porozitatea n = 47,3 %  Modulul de deformaţie edometric M2-3 = 8.047 kN/m

2.  Unghiul de frecare interioară Ф = 13 o  Coeziunea specifică c = 9,0 kN/m2.

Pentru evitarea apariţiei unor tasări diferenţiate şi preîntâmpinarea unor fenomene de contracţie-umflare a terenului, se recomandă realizarea unor fundaţii armate atât la partea superioară a fundaţiei construcţiei, cât şi la partea inferioară a acesteia, conform prescripţiilor cuprinse în NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA FUNDAȚIILOR DE SUPRAFAȚĂ, Indicativ NP 112-2014, (Paragraf II.6, II.7 și II.8). Umpluturile de sub pardoseli, trotuare şi platforme betonate se vor executa fie din pământuri lipsite de potenţial de contracţie-umflare, în straturi de 15 ... 20 cm grosime, compactate corespunzător.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

23

Apa subterană. Agresivitatea chimică asupra betoanelor La data executării forajului – 14.11.2019, apa subterană a fost interceptată la cota -2,70 m pe adâncimea forajului F 1. Sunt posibile şi infiltraţii în partea superioară a terenului de fundare, în perioadele cu precipitaţii abundente şi de topire a zăpezilor. Se apreciază un nivel maxim absolut al apelor subterane NHmax = -2,00 m. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit cu exactitate numai în urma executării unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza unor observaţii asupra fluctuaţiilor nivelului apelor subterane, de- a lungul unei perioade îndelungate de timp (în funcţie de anotimpuri, cantitatea de precipitaţii, etc). Pentru determinarea clasei de expunere a betoanelor folosite la infrastructura construcţiei s-a prelevat o probă de sol, recoltată din forajul F 1 la cota -1,00 m. Conform buletinului de analiză chimică a solului eliberat de S.C. CENCONSTRUCT S.R.L. Timişoara, solul nu prezintă agresivitate chimică asupra betoanelor. Conform codului de practică CP 012/1-2007 betoanele elementelor de infrastructură se încadrează în următoarele clase de expunere:  Clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), pentru fundaţii situate sub nivelul de îngheţ căreia îi

corespunde o clasă de rezistenţă a betonului C 16/20 cu un dozaj minim de ciment de 260 kg / m3, conform Tabelului F.1.1 din codul de practică CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului”;

 Combinaţia de clase de expunere XC 4 + XF 1 pentru elemente exterioare expuse la îngheţ şi în contact cu apa de ploaie, (fundaţii deasupra nivelului de îngheţ) căreia îi corespunde o clasă de rezistenţă a betonului C 25/30 cu un dozaj minim de ciment de 300 kg / m3, conform Tabelului F.1.1 din codul de practică CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului”.

3.1.7.3. Date geologice generale; Geologia şi geomorfologia zonei Din punct de vedere geomorfologic, Timişoara este aşezată în Câmpia Timişului, în zona de divagare a râurilor Timiş şi Bega, într-unul din puţinele locuri pe unde se puteau traversa întinsele mlaştini formate de apele celor două râuri, care până acum două secole şi jumătate acopereau în fiecare primăvară suprafaţa câmpiei subsidente dintre Câmpia Buziaşului şi Câmpia Vingăi.

Privit în ansamblu, relieful zonei Timişoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeţei de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu însă, relieful oraşului şi al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularităţi locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuşi modeste, care nu depăşesc nicăieri 2-3 m. Relieful teritoriului administrativ al oraşului şi al comunelor periurbane face parte din Câmpia Timişoarei şi cuprinde următoarele unităţi principale:  În partea de nord şi nord-est se află Câmpia înaltă Giarmata Vii - Dumbrăviţa, cu înălţimea medie de

100 m.  În partea de nord-vest se întinde Câmpia joasă a Torontalului, cu înălţime medie de 88 m, care intră

în contact cu vatra oraşului prin câmpia de la Cioreni;  În partea de est se întinde Câmpia aluvionară a Begăi, cu altitudine medie de 90-95 m şi soluri

nisipoase şi argilo-lutoase, afectate de gleizare.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

24

 În partea de sud se află Câmpia Bega-Timiş, cu altitudini ce scad pe direcţie nord-est şi sud-vest, de la 96 m, la 91 m.

Din punct de vedere geologic, privind structurile geologice ale zonei, se găsesc depozitele cuaternare (depozite fluvio-lacustre: argile, nisipuri, pietrişuri) cu grosimi de cca 100 m, sub care se succed depozitele romanicene - până la cca 600 m adâncime - şi cele daciene în facies lacustru şi de mlaştină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmează formaţiunile ponţianului şi sarmaţianului, pentru ca de la 1740 m în jos să se extindă domeniul fundamentului cristalin. Drept consecinţă a alcătuirii petrografice a formaţiunilor de suprafaţă, pe teritoriul Timişoarei se produc şi fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos. Fenomenul se evidenţiază în cartierele Cetate şi Elisabetin, dar şi în alte părţi unde s-au format crovuri (Ronaţ). 3.1.7.4. Date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări; Datele geotehnice cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane si planul cu amplasamentul forajului este prezentat in PIESELE ANEXE ALE Studiului Geotehnic atasat.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

25

[FIŞA FORAJULUI -F 1 - E for e] 5-

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

26

În conformitate cu Normativul NP 074 / 2014 intitulat „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, totalul de 13 (treisprezece) puncte încadrează lucrarea în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2” tipul „MODERAT”. Suprafaţa terenului este relativ plană. Terenul se prezintă în condiţii maxime de stabilitate, nefiind afectat de fenomene de alunecare, eroziune sau alte fenomene geologice care ar putea pune în pericol stabilitatea generală a construcţiei. Terenul bun de fundare este situat la cota -2,50 m, de la suprafaţa terenului natural, în stratul de praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m. Pentru determinarea clasei de expunere a betoanelor folosite la infrastructura construcţiei s-a prelevat o probă de sol, recoltată din forajul F 1 la cota -1,00 m. Conform buletinului de analiză chimică a solului eliberat de S.C. CENCONSTRUCT S.R.L. Timişoara, solul nu prezintă agresivitate chimică asupra betoanelor. Conform codului de practică CP 012/1-2007 betoanele elementelor de infrastructură se încadrează în următoarele clase de expunere:  Clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), pentru fundaţii situate sub nivelul de îngheţ căreia îi

corespunde o clasă de rezistenţă a betonului C 16/20 cu un dozaj minim de ciment de 260 kg / m3, conform Tabelului F.1.1 din codul de practică CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului”;

 Combinaţia de clase de expunere XC 4 + XF 1 pentru elemente exterioare expuse la îngheţ şi în contact cu apa de ploaie, (fundaţii deasupra nivelului de îngheţ) căreia îi corespunde o clasă de rezistenţă a betonului C 25/30 cu un dozaj minim de ciment de 300 kg / m3, conform Tabelului F.1.1 din codul de practică CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului”.

Se recomandă următoarele soluții de fundare: a. Fundare directă

Cota de fundare minimă recomandată pentru soluția de fundare directă (de suprafață) este Df = -2,50 m, de la suprafaţa terenului natural, în stratul de praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m.

b. Fundare pe teren îmbunătățit Datorită valorii modulului de deformaţie edometric foarte mic M2-3 = 5.610 kN/m2 care încadrează pământul în categoria pământurilor cu compresibilitate mare şi foarte mare, a numărului mic de lovituri din penetrarea dinamică N10 < 5 lov/cm, a consistenţei scăzute (IC = 0,50) a terenului de fundare între cotele - 1,30 m ... -2,50 m, se recomandă executarea unei îmbunătăţiri a terenului de fundare sub talpa fundaţiei, după cum urmează:  realizarea săpăturii până la cota -2,00 m, împănarea stratului de praf argilos nisipos cenușiu

vinețiu, moale, situat între cotele -1,90 m ... -2,40 m cu compresibilitate mare şi foarte mare, cu material granular grosier (piatră spartă, refuz de ciur etc.) până la obținerea refuzului de pătrundere;

 peste stratul împănat, se va realiza o umplutură din balast compactat, în straturi de 20 cm, până la cota de fundare Df = -1,20 m, pentru mărirea aportului de capacitate portantă a

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

27

terenului de fundare; umpluturile vor fi realizate pe baza documentațiilor de execuție și controlate calitativ.

După realizarea acestei îmbunătăţiri, cota de fundare minimă recomandată este Df = - 1,20 m, de la suprafaţa terenului natural.

c. Grinzi de fundare O altă soluție de fundare este realizarea unei rețele de grinzi de fundare, pentru realizarea unei infrastructuri rigide care să asigure conlucrarea spațială a elementelor structurale, în condițiile unor valori foarte mici ale presiunilor efective pe teren. Valoarea coeficientului de pat conform NP 112 – 2014, tabelul k.2, pentru B = 1,00 m și încăcări statice este ks = 34.000 – 63.000 kN/m3. Pentru evitarea apariţiei unor tasări diferenţiate şi preîntâmpinarea unor fenomene de contracţie-umflare a terenului, se recomandă realizarea unor fundaţii armate atât la partea superioară a fundaţiei construcţiei, cât şi la partea inferioară a acesteia, conform prescripţiilor cuprinse în NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA FUNDAȚIILOR DE SUPRAFAȚĂ, Indicativ NP 112-2014, (Paragraf II.6, II.7 și II.8). Umpluturile de sub pardoseli, trotuare şi platforme betonate se vor executa fie din pământuri lipsite de potenţial de contracţie-umflare, în straturi de 15 ... 20 cm grosime, compactate corespunzător. Lucrările de săpături, sprijiniri, umpluturi sau epuismente se vor executa cu respectarea normativului C 169 – 88 intitulat „Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale”. Încadrarea terenului în funcţie de rezistenţa la săpare se poate face astfel:  săpătură manuală - teren mijlociu  săpătură mecanică - teren categoria I.

Pentru evitarea modificării caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundaţiei sub acţiunea factorilor climatici (precipitaţii abundente, uscarea excesivă), se recomandă ca ultimul strat de săpătură (cca. 20 cm) să fie îndepărtat imediat înainte de turnarea betonului. Este de reţinut faptul că forajul executat poate să nu reprezinte potenţiale condiţii defavorabile de fundare, care pot apărea în zone ale amplasamentului, altele decât cea în care s-au realizat investigaţiile. Dacă cu ocazia executării săpăturilor se vor constata nepotriviri faţă de cele menţionate, acestea vor fi aduse în timp util la cunoştinţă elaboratorului studiului geotehnic, pentru evaluarea efectelor asupra stabilităţii clădirii şi terenului de fundare. Pe timpul executării săpăturilor şi turnării betonului în fundaţii, se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea stabilităţii pereţilor săpăturii prin folosirea unor sprijiniri adecvate, dacă este cazul. După realizarea lucrărilor de săpătură, înaintea turnării betonului în fundaţii, se va solicita prezenţa geotehnicianului pentru verificarea calităţii terenului de fundare şi pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a naturii terenului de fundare.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

28

3.1.7.5. Incadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; Pentru determinarea Riscului Geotehnic şi a Categoriei Geotehnice conform Normativului NP 074 / 2014 intitulat „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, se vor lua în considerare următorii factori de influenţă: Tabelul 1 FACTORI DE INFLUENŢĂ ÎNCADRAREA PCT.

Condiţii de teren Terenuri dificile (COMPRESIBILE) 6 Apa subterană Fără epuismente 1

Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă

Normală 3

Vecinătăţi Fără riscuri 1 Zona seismică ag = 0,20 g, Tc = 0,70 sec 2

TOTAL PUNCTAJ 13 Totalul de 13 (treisprezece) puncte încadrează amplasamentul din punct de vedere al riscului geotehnic în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2” tipul „MODERAT”. Încadrarea în zonele de risc în conformitate cu legea 575 / 2001 Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 5 – Inundaţii, amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundaţii. Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecări de teren, amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren. Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 3, amplasamentul cercetat este situat în zone URBANE pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea României, este minim VII grade pe scara MSK a intensităţii cutremurelor. 3.1.7.6. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. Teritoriul zonei Timişoara dispune de o bogată reţea hidrografică, formată din râuri, lacuri şi mlaştini. Cu excepţia râurilor Bega şi Timiş, celelalte râuri seacă adesea în timpul verii. Principalul curs de apă este cel mai sudic afluent al Tisei. Izvorând din Munţii Poiana Ruscă, Bega este canalizată, iar de la Timişoara până la vărsare a fost amenajată pentru navigaţie (115 km). Din mulţimea de braţe care existau înaintea canalizării Begăi, în interiorul oraşului se mai păstrează doar Bega Moartă (în cartierul Fabric) şi Bega Veche (spre vest, curgând prin Săcălaz).

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

29

Pe teritoriul oraşului se găsesc şi numeroase lacuri, fie naturale, formate în locul vechilor meandre sau în arealele detaşate (cum sunt cele de lângă colonia Kuntz, de lângă Giroc, Lacul Şerpilor din Pădurea Verde, etc.), fie de origine antropică (spre Fratelia, Freidorf, Moşniţa, Mehala, Ştrandul Tineretului, etc.), notabile prin situarea lor pe linia de contact cu localităţile periurbane. Din punct de vedere al apelor subterane, se poate constata că pânza freatică a Timişoarei se găseşte la o adâncime ce variază între 0,50 – 4,00 m. Pânzele de adâncime cresc numeric, de la nord la sud, de la 4 la 9 m (până la 80 m adâncime) şi conţin apă potabilă, asigurând astfel o parte din cerinţele necesare consumului urban. Apar, de asemenea, ape de mare adâncime, captate în Piaţa Unirii (hipotermale), apoi la sud de Cetate şi în Cartierul Fabric (mezotermale). 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: În continuare este realizată descrierea pentru Scenariul 1 (scenariul de bază) și Scenariul 2 (scenariul alternativ). SCENARIUL 1 - recomandat:

1. AMPLASAMENTUL:

1.1. REGIMUL JURIDIC Teren intravilan. Proprietar MUNICIPIUL TIMIŞOARA, conform C.F. anexat, nu este inclus in listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora. 1.2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala: conform C.F. Destinatie: Teren în intravilanul Municipiului TIMIŞOARA. Destinaţie conform PUG: Zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi. Zona D.

1.3. REGIMUL TEHNIC

SITUARE, VECINĂTĂŢI:

Conform PUG aprobat prin HCL or. 157/2002 prelungit prin HCL nr.: 619/2018 - Zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi .

Regim de înălţime maxim P+2E. POT maxim 40%. Spaţii verzi şi plantate, conform HCL nr. 62/2012

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

30

Amplasarea construcţiei se va face conform RLU: cu respectarea aliniamentelor stradale existente sau cu retragere maxim 6.00 metri de la fronturile stradale, la minim 10.00 metri faţă de limita posterioară (min. 6m în cazuri bine justificate) şi cu asigurarea unui acces auto pe parcelă.

Împrejmuirea pe limitele laterale, va respecta prevederile din Codul Civil (Hmax. 2 m.). Spre drumurile publice împrejmuirile vor avea înălţimea maximă de 1.80 metri de la nivelul trotuarului, cu un soclu plin cu înălţimea de 0.45-0.60 metri, iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă; stâlpii imprejmuirii vor avea înălțimea maximă de 2.40 metri. Fundaţiile imprejmuirii nu vor depăşi limitele de proprietate. Porţile împrejmuirilor se vor deschide fără afectarea domeniului public.

ZONA SEISMICA DE CALCUL:

coeficienți: a.g. = 0,20 g, Tc = 0,7 s

FORMA ŞI DIMENSIUNILE ÎN PLAN Terenul, cu suprafaţa de 966 mp, format din parcela mai sus amintită are o formă poligonală, neregulată, cu următoarele dimensiuni și vecinătăți, conform planului de situaţie:

-latura N 42,89 m – vecin str. Satu Mare, nr. 1 -latura E 24,73 m – front stradal, str. Satu Mare -latura S 24,74 m – front stradal, Calea Moşniţei / 16,18m – z.v., nr. top. 8189 -latura V 20,32 m – front stradal, str. Aviatorilor / 6,16m – z.v., nr. top. 8189 INDICI URBANISTICI:

a)Suprafața construită la sol este de 380,65 mp. b)Suprafața construită desfășurată a construcțiilor este de 1163.95 mp c)Procentul de ocupare a terenului (POT) este de 39.40%. d)Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de 1.19

CĂI DE COMUNICAŢIE, ACCESE, PARCAJE Construcția va dispune de un acces pietonal pe latura Est, dinspre str. Satu Mare, acces pietonal pe latura Sud, dinspre str. Calea Mosnitei, respectiv un acces pietonal şi unul auto pe latura Vest a parcelei, dinspre str. Aviatorilor. Se vor asigura 4 locuri de parcare în incintă.

UTILITĂŢI Terenul nu este racordat la utilităţi. Se vor corela: cota ±0.00 a construcţiei, cota nivelmetrică, cota de nivel a drumului, cota canal-apă. Scurgerea şi colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie. Lucrările nu vor afecta proprietăţile invecinate şi domeniul public. Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

31

ARHITECTURA: Municipiul Timişoara doreşte realizarea pe amplasamentul propus a unui centru multifuncţional (clădire) de tip servicii sociale fără cazare, incluzand spaţii de odihnă, recreere şi relaxare prin: amenajarea unor săli pentru cursuri artistice, sală de sport, activităţi de asistenţă la efectuarea temelor, denumite generic after school, sală de mese. cu respectarea prevederilor din certificatul de urbanism. Programul este dedicat în special copiilor de vârstă şcolară (7-12 ani). Sala de mese va fi deservită de un serviciu de cathering, care va aduce mâncarea porţionată şi va fi prevăzută cu un oficiu pentru depozitarea temporară, spălare veselă. Grupurile sanitare pentru personal se află la etajul I. Tot aici se află un oficiu cu spălătorie pentru feţe de masă, perdele, huse de scaune etc., prevăzut cu spaţii de depozitare pentru rufe curate / murdare. Constructia va fi in regim de inaltime P+2E. Dimensiunile maxime in plan ale constructiei sunt de 10,15m x 14,30m. Înălţimea de la cota trotuarului la atic este de min. 3,00m pe limita Nord şi de max. 15,50 m în zona sălii de sport. Cota ±0,00 reprezinta cota pardoselii parterului cladirii aflata la -0,60m față de cota terenului sistematizat. Cota pardoselii în zona sălii multifuncţionale va fi cea a terenului sistematizat, -0,60m faţă de cota ±0,00. Între cele două corpuri de la parter se prevede un sistem de gradene cu cote variind între ±0,00 şi -0,90m Alinierea construcției s-a raportat la aliniamentele existene, conform planului de încadrare și planurilor de situație: 0,00 m fata de limita de la N cu înălţimea la atic 3,00m şi 2,97-3,41m cu înălţimea la atic de15,50m 0,00 m fata de limita de la E, front stradal str. Satu Mare 0,00 m fata de limita de la S, front stradal Calea Moşniţei 0,00 m fata de limita de la V faţă de z.v., nr. top. 8189 Închiderile exterioare vor fi din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30cm, cu termoizolaţie din vată minerală la parter şi parţial la etajele 1 şi 2. În zona sălii de mese şi a sălii de sport se prevăd închideri de tip perete cortină din panouri translucide şi termoizolante, multicamerale, din policarbonat. Acoperişul va fi de tip terasă, cu termoizolaţie din polistiren extrudat la planşeele din beton armat, respectiv vată minerală rigidă în zona sălii de sport. Învelitoarea se va realiza cu membrană PVC. Se vor prevedea hidroizolații din membrană bituminoasă la partea superioară a elevaţiilor, sub zidărie şi minim 50cm spre interior și sub pereții de zidărie interiori pe o lățime de 1 m, pentru oprirea infiltraţiilor din capilaritate. Compartimentările uşoare la interior se vor executa cu pereţi din gips carton pe structură din profile ambutisate de tablă galvanizată. Tâmplăriile exterioare vor fi realizate din profile P.V.C. cu barieră termică și geam termoizolant triplustrat clar. Nu se recomandă optarea pentru geam triplustratificat pentru grosimi ale pachetului acestuia mai mici de 40mm. Pentru îmbunătățirea rezistenței la transfer termic în special pe timp de iarnă se recomandă folosirea de sticlă cu strat low-e la partea situată spre interiorul pachetului de geam a foii interioare. La exterior se va folosi sticlă anti-efracţie la toate nivelele. Finisajele exterioare constau din: Tencuiala decorativa la peretii exteriori. Beton antiderapant la scări exterioare, rampe şi podeste de acces, gradene Tamplării din PVC cu geam clar la usile si ferestrele exterioare

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

32

Pereţi cortină translucizi din panouri termoizolante multicamerale din policarbonat la sala de mese şi sala de sport. Învelitoare din membrana PVC Elemente de tinichigerie (jgheaburi, burlane, sorturi etc.) din tabla cu protectie multistrat. Finisajele interioare constau din: Zugrăveli lavabile pentru interior, pe un suport de glet de ipsos stabilizat cu amorsa la pereţi şi tavane Tavan suspendat acustic în sala multifuncţională, tavan suspendat casetat în sala de mese. In zonele umede ale bailor şi oficiilor (pe langa obiectele sanitare si in zonele de spalat) peretii vor fi placati cu faianta Pardoselile interioare vor fi din răşini epoxidice. In băi se vor prevedea sifoane de pardoseala. La cabinetul medical şi în zona izolatorului se vor prevedea finisaje antiseptice. Se va acorda atenţie deosebită detaliilor aflate la racordul dintre suprafeţe sau materiale, hidroizolaţiilor orizontale şi verticale Toate materialele care se pun în operă vor fi compatibile cu funcţiunea solicitată şi vor fi însoţite de certificate de calitate, conformitate şi de garanţie care se anexează la cartea tehnică a construcţiei. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calităţii acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele şi procedeele noi vor fi însoţite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se va asigura îndeplinirea cerinţelor de calitate şi performanţă din documentaţiile specifice, pe specialităţi, avizate de instituţiile abilitate. La recepţionarea fazelor conform programului de urmărire a calităţii, pentru orice inadvertenţă sau modificare se va solicita prezenţa, respectiv acordul proiectantului. La executarea lucrărilor se vor respecta toate normele şi normativele privind calitatea lucrărilor, normele şi normativele sanitare, de protecţia mediului, de protecţia muncii şi P.S.I. în vigoare. Constructia in regim de inaltime P+2E este compusa din urmatoarele functiuni:

PARTER S.U. PARTER 302,60mp S.C. PARTER 380,65mp

PARTER CORP N P/1 SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ COMPARTIMENTABILĂ

max. 50 LOCURI (43 pe scaune) MOCHETĂ 87,20mp

P/2 DEPOZITARE MOBILIER / RECUZITĂ / ECHIPAMENTE MOCHETĂ 28,45mp P/3 HOL+SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 36,60mp P/4 GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂŢI RĂŞINI EPOXI. 4,00mp

P/5 GRUP SANITAR FEMEI RĂŞINI EPOXI. 4,75mp P/6 GRUP SANITAR BĂRBAŢI RĂŞINI EPOXI. 5,05mp P/7 CENTRALĂ TERMICĂ RĂŞINI EPOXI. 8,95mp P/8 GARDEROBĂ RĂŞINI EPOXI. 3,65mp P/9 CABINĂ POARTĂ RĂŞINI EPOXI. 2,45mp

P/10 WINDFANG RĂŞINI EPOXI. 2,90mp P/11 GRUP SANITAR RĂŞINI EPOXI. 2,20mp

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

33

S.U. PARTER - N 186,20mp S.C. PARTER - N 219,90mp

PARTER CORP S

P/11 HOL+SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 27,50mp P/12 GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂŢI RĂŞINI EPOXI. 3,15mp P/13 HOL RĂŞINI EPOXI. 14,00mp P/14 BIROU RĂŞINI EPOXI. 9,15mp P/15 BIROU RĂŞINI EPOXI. 9,15mp P/16 BIROU RĂŞINI EPOXI. 9,15mp P/17 AŞTEPTARE CU GRUP SANITAR RĂŞINI EPOXI. 13,50mp P/18 CABINET MEDICAL RĂŞINI EPOXI. 15,70mp P/19 IZOLATOR CU GRUP SANITAR RĂŞINI EPOXI. 11,00mp P/20 WINDFANG RĂŞINI EPOXI. 4,10mp

S.U. PARTER - S 116,40mp S.C. PARTER - S 160,75mp

ETAJ 1

S.U. ETAJ 1 297,85mp S.C. ETAJ 1 363,70mp

E1/1 SALĂ DE MESE (max. 46 locuri) RĂŞINI EPOXI. 62,00mp E1/2 OFICIU RĂŞINI EPOXI. 14,20mp E1/3 SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 10,85mp

E1/4 HOL RĂŞINI EPOXI. 45,95m E1/5 SALĂ AFTERSCHOOL RĂŞINI EPOXI. 29,60mp E1/6 SALĂ DE CONSILIERE ÎN GRUP RĂŞINI EPOXI. 18,60mp E1/7 SALĂ DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ RĂŞINI EPOXI. 10,35mp E1/8 ARHIVĂ RĂŞINI EPOXI. 4,95mp E1/9 SALĂ ACTIVITĂŢI RĂŞINI EPOXI. 11,60mp

E1/10 HOL+SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 25,00mp E1/11 SALĂ ACTIVITĂŢI RĂŞINI EPOXI. 22,70mp E1/12 GRUP SANITAR FEMEI RĂŞINI EPOXI. 3,50mp E1/13 GRUP SANITAR BĂRBAŢI RĂŞINI EPOXI. 3,50mp E1/14 LENJERE CURATĂ RĂŞINI EPOXI. 3,45mp E1/14 LENJERIE MURDARĂ RĂŞINI EPOXI. 3,45mp E1/15 OFICIU CU SPĂLĂTORIE RĂŞINI EPOXI. 5,70mp E1/16 SALĂ MULTIMEDIA MOCHETĂ 22,45mp

ETAJ 2

S.U. ETAJ 2 363,95mp S.C. ETAJ 2 419,60mp

E2/1 SALĂ DE SPORT RĂŞINI EPOXI. 247,00mp E2/2 HOL + SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 32,50mp

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

34

E2/3 HOL + SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 14,50mp E2/4 VESTIAR F. CU GRUP SANITAR ŞI DUŞURI RĂŞINI EPOXI. 22,00mp E2/5 DEPOZITARE MATERIALE SPORTIVE RĂŞINI EPOXI. 25,95mp

E2/6- SUPANTĂ

VESTIAR B. CU GRUP SANITAR ŞI DUŞURI RĂŞINI EPOXI. 22,00mp

S.U. TOTALĂ 964,40mp S.C. LA SOL 380,65mp

S.C. DESFĂŞURATĂ 1163,95mp CATEGORII DE ÎNCADRARE ŞI CLASIFICARE În conformitate cu prevederile normativului P100/2013, construcţia se încadrează în clasa de importanţă III (clădiri de importanţă normală). În conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/ 21.11.1997, construcţia se încadrează în categoria de importanţă „C” (clădiri de importanţă normală). În conformitate cu prevederile normativului P118/2013, construcţia are gradul II de stabilitate la foc. În conformitate cu regulamentul de verificare şi expertizare a proiectelor, aprobat cu Ordinul MLPAT 77/N/28.10.1996. În conformitate cu HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 560/15.06.2005 articolul 4 punctul a) construcţiile fără subsol sunt exceptate de la obligaţia realizării adăposturilor de protecţie civilă PROIECTUL SE VA VERIFICA LA CERINŢELE: A1 – REZISTENTA SI STABILITATE ZIDARIE, BETON SI LEMN; A2 – REZISTENTA SI STABILITATE METAL SI LEMN; B - SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE C – SECURITATEA LA INCENDIU D – IGIENA, SĂNĂTATEA POPULAŢIEI ŞI MEDIUL INCONJURATOR E - EFICIENŢA ENERGETICĂ F - PROTECŢIA LA ZGOMOT STRUCTURA: Structura de rezistenta a cladirii este formata din: Infrastructura: Fundatii continuie, grinzi de tip “T intors” Suprastructura: Este formata din cadre de beton armat compuse din stalpi dreptunghiulari si grinzi. Planseele si scarile vor fi de beton armat. Deasupra golurilor de ferestre şi uşi se vor prevedea buiandrugi prefabricate sau buiandrugi din beton armat. Structura de rezistenta a acoperisului va fi realizata din grinzi cu zabrele din otel. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata cu cuta inalta, termoizolata cu vata minerala sau bazaltica si hidroizolata cu membrana PVC. Inchiderile se vor realiza cu pereti cortina si pereti de zidarie de caramida si B.C.A..

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

35

INSTALATII: Clădirea va fi utilată cu toate instalaţiile necesare unei bune funcţionări şi se va racorda la toate reţelele existente. Instalaţii electrice: Obiectivul in cauza este o cladire noua, iar din acest motiv se propune o instalatie electrica care sa corespunda normelor in vigoare. Pentru realizarea conditiilor tehnice si de confort interior se prevad urmatoarele categorii de instalatii electrice: a) instalatii interioare de iluminat normal; b) instalatii electrice de prize; c) Iluminat de securitate d) Instalatie de paratrasnet si instalatie de impamantare e) Instalatie de curenti slabi a) Instalatii interioare de iluminat normal Iluminatul artificial al incaperilor se va realiza cu ajutorul corpurilor de iluminat tip LED. Se vor utiliza corpuri de iluminat care sa asigure confortul vizual corespunzator la un consum minim de energie electrica. Comanda iluminatului normal se face cu intrerupatoare simple, duble 10A/230V montate ingropat si cu grad de protectie specific categoriei de mediu a spatiului in care sunt montate. Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta ingropat la inaltimea de min. 1,2 m de la pardoseala finita. Nivelele de iluminare adoptate sunt in functie de destinatia incaperilor si sunt conform normelor in vigoare. Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate pe tavan si pereti. Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO. b) Instalatii electrice de prize Circuitele de prize de 16A/230 se vor executa cu cabluri FY 3x2.5mm2 , pozate in tuburi montate ingropat pereti.Toate prizele vor avea contact contact de protectie legat la priza de pamant prin intermediul tabloului de distributie. In tablou s-au prevazut circuite de rezerva pentru aparitia de noi consumatori in viitor. Pozarea prizelor se va face la inaltimea de 0,3 m respectiv 1,5 m de la pardoseala finita. Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO. c) Iluminat de securitate Se prevede iluminat de securitate pentru circulatie si iluminat de securitate de evacuare, iluminatul de continuare a lucrului. Intreaga instalatie de iluminat de securitate se va realiza ingropat.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

36

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate ingropat pe tavan si pereti. Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea iesiriilor din incaperi, a traseului si a iesirilor cailor de evacuare se va face cu folosind corpuri de tip ‘’indicator. Ele se amplaseaza astfel incat sa indice traseul de urmat in caz de pericol. Iluminatul de siguranta de siguranta pentru evacuare este realizat de corpuri special tip CISA 02 2x8W inscriptionate vizibil IESIRE (EXIT) respective cu sageti ←→ care indica directia de evacuare. La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acestea trec pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora amplasate la o inaltime de 20 cm deasupra de tocul usi. Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va realiza cu corpuri de iluminat tip FIDI 19 LED dotat cu acumulator. La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acesta trece pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora. d) Instalatie de paratrasnet si instalatie de impamantare Instalatia de paratrasnet consta in amplasarea unui paratrasnet de tip PDA pe cladirea proiectata. Instalatiile de protectie consta in legarea la pamant a instalatiilor, a tabloului electric prin intermediul celui de- al treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistemul TN-S. Tabloul electric general va fi legat la priza de pamant prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separatie, utilizand conductor de tip Myf 1x4mm2 . Rolul pieselor de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pamant pentru a se putea realiza masurarea prizei de pamant. Protectia instalatiilor se face prin realizarea unei prize de pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel putin 1Ω, daca instalatia depaseste aceasta valoare se va folosi platbanda OL Zn 40x4 mm si electrozi de otel Ø 2 1/2", l=3m si la minim 1.5 m – maxim 5 metri distanta fata de fundatia constructiei ingropata in pamant, pana se va ajunge la 1Ω. e) Instalatie de curenti slabi

1. Sistem antiefractie Descrierea sistemului Sistemul antiefractie va fi gestionat de o centrală. Centrala va fi amplasata in cladire . Centrala va dispune de un numar suficient de zone, astfel incat pe fiecare zona sa fie asigurata. Sistemul va fi modular, putand fi astfel extins prin conectarea mai multor module (extensii de zone) la linia de BUS. Componenta sistemului: Sistemul de detectie si avertizare la efractie va fi compus din: • unitate centrala • modul de extensie zone • detector de miscare de interior • contact magnetic • buton de panica • tastatura de comanda si control • sirena de avertizare de exterior

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

37

Realizarea instalatiei Cablurile vor fi protejate de la locul de montaj al echipamentului pana la centrala. Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor in vigoare, pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol de incendiu.

2. Instalatie monitorizare video Descrierea sistemului Sistemul de moniorizare video va fi compus din camere de supraveghere video de inalta rezolutie si un DVR. Legatura intre DVR si camera se va realiza cu ajutorul unui cablu coaxial si un cablu de alimentare. Alimentare cu energie electrica Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza din firida de bransament cu B.M.P.T. echipat cu disjunctor modular. Instalaţii sanitare: Alimentarea cu apa Alimentarea cu apa potabila a tuturor punctelor de consum cât si alimentarea centralei termice a obiectivului proiectat se va face de la reteaua de apa a localitatii. Reteaua de apa executata din polietilena de înalta densitate 50 mm, se va poza direct în pamânt, pe pat de nisip de 10 cm, la cota -0,80 m de la CTA(cota terenului amenajat).Conductele de distributie de apa rece se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei recise folosesc tevi polipropilena reticulata. Alimentarea cu apa caldă Apa calda pentru consum menajer va fi preparata de o centrala termica pe gaz si de un sistem solar cu tuburi vidate. Conductele de distributie de apa caldă se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei calde se folosesc tevi de polipropilena reticulata. Instalatia solara este compusa din : Panoul solar “Inima” oricarui sistem solar este panoul solar. El absoarbe energia solară prin intermediul absorberului şi o transformă în caldură. Absorberul încalzeşte capilarele din cupru prin care circulă agentul termic solar, tyfocor (amestec 45% propilenglicol şi 55% apă). Acesta transportă cantitatea de căldură primită catre boilerul solar. Boilerul solar Este un boiler cu 2 serpentine de încălzire care va functiona concomitent cu centrala termica avand capacitatea de 200 de litri. Automatizarea Supraveghează şi comandă funcţionarea instalaţiei solare.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

38

Staţia de pompare solara Este formata din: - pompa solară, care transportă agentul termic solar de la panouri la boiler; - grup de siguranţă cu manometru - vas de expansiune solar - frână gravitaţională (nu permite agentului termic încălzit să se ridice către panouri, răcind astfel boilerul – de ex. noaptea) -izolaţie termică Inainte de a incepe executia se vor coordona planurile de instalatii sanitare cu celorlalte tipuri de instalatii, in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai rationale a intersectiilor. De asemenea se va face confruntarea cu planurile structurii de rezistenta si cu planurile de arhitectura pentru a se verifica si daca este cazul a se preciza si dimensiunile golurilor pentru trecerea conductelor. Se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare. Traseele si dimensiunile conductelor sunt conform prevederilor din piesele desenate. Principiul de functionare al instalaţiei solare Instalaţiua solară are automatizare care are urmăoarele funcţii: Dacă diferenţa de temperatură dintre senzorul de pe panoul solar (S1) şi senzorul din boiler (S2) este sub o valoare stabilită atunci se porneşte pompa circuitului solar al boilerului Daca această diferenţă este peste o anumită valoare se dă comandă de oprire a pompei pompa se va opri si dacă temperatura apei din boiler depăşeşte 90°C. Canalizare Evacuarea apelor uzate menajere provenite din cladire se face prin intermediul tevilor de PVC. Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare în punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 2448 si STAS 3051. Reteaua de canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura protectia la înghet ( min. -0,80 m) si continuitatea pantelor. Evacurea apelor uzate menajere se vor directiona catre reteaua de canalizare a localitatii. Apele pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localitatii Intreaga lucrare de instalatie sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015. Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti interiori Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. e, pentru cladiri de învatamînt sau cultura, daca este indeplinita una dintre conditiile: - au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane - au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti interiori. De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

39

P118-2/2013, art. 4.1, lit. g) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: - au capacitatea simultana mai mare de 50 de persoane - au volumul mai mare de 2000 m3, se prevad instalatii de hidranti interiori. Pentru instalatia de hidranti interiori, conform Anexa 3 din P118/2-2013, se va utiliza 1 jet simultan. Conform art. 4.35., lit. d) din P118/2-2013, timpul de functionare pentru instalatia de hidranti interiori va fi de 10 de minute. Conform anexei nr. 3 din P118/2-2013, hidrantii interiori vor avea urmatoarele caracteristici:

 debitul Qhi = 2,1 l/s  timpul de stingere The = 10 minute

Reteaua interioara a instalatiilor de stingere a incendiilor a hidrantilor interiori se va realiza din conducte de otel. Hidrantii interiori se vor amplasa aparent pe pereti, conform planurilor. Fiecare hidrant interior va fi compus din:

 cutie de protectie, metalica, vopsita in camp electrostatic si prevazuta cu rola suport pt. furtun, geam si cheder cauciuc,

 660 x 550 x 210 mm (L x H x l),  rola furtun (D=2", L=20m) echipata la capete cu o pereche de racorduri de refulare tip "C",  robinet hidrant (D=2") echipat la un capat cu racord refulare tip "C",  teava refulare echipata cu racord refulare tip "C" cu ajutaj de 13 mm  racord refulare tip C (2")

Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 6.1, lit. f), pentru cladiri de cultura sau învatamînt, daca este indeplinita una dintre conditiile: - au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane - au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti exteriori. De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. e) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: - au capacitatea maxima simultana mai mare de 100 de persoane - au peste 2 (doua) niveluri si aria construita mai mare de 600 m2, se prevad instalatii de hidranti exteriori. INSTALATII INTERIOARE INCALZIRE CENTRALA Necesarul de caldura pentru asigurarea temperaturii interioare de confort a fost calculat în concordanta cu prevederile STAS 1907-2014, pentru temperatura exterioara de calcul -15ºC si zona eoliana IV, în care viteza vântului este v=4 m/s. Instalatia interioara s-a prevazut pentru functionarea cu apa caldă 75/65 C.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

40

Sistemul de incalzire folosit este bitubular cu radiatoare Conductele de distributie se amplaseaza in pardoseala si in perete la o distanta de aproximativ 5 cm intre. Legaturile retelei de distributie la radiatoare se vor monta ingropatsi sunt prevazute cu robinete cu reglaj. Aerisirea instalatiei de incalzire centrala se face astfel: -prin aerisitoare montate in radiatoare La intocmirea documentatiei s-au respectat prevederile normativului I 13-2015 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala. La executie se va respecta intocmai documentatia desenata si scrisa in vederea unei bune functionari a instalatiei interioare de incalzire centrala. Acesta centrala va functiona pentru incalzire si preparare apa calda menajera. Centrala termica va fi prevazuta cu pompe de circulatie a agentului termic, cu vas de expansiune, cu supapa de siguranta si cu elemente de masura si control. Pentru protectia echipamentelor si prelungirea duratei medii de utilizare, dar si pentru a asigura functionarea acestora la parametrii optimi, se va folosi apa dedurizata cu ajutorul unui filtru cu polifosfat. Acesta va asigura prepararea apei de umplere a instalatiei si adaos in circuitul de apa calda pentru incalzire. Pentru transmisia caldurii in incaperi se vor folosi radiatoare tip DK 22. Pentru transportul agentului termic de la centrala termica la distribuitoare se va folosi teava de cupru. INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE Pentru asigurarea conditiilor de confort interior in perioada calda a anului, in anumite spatii interioare se vor monta sisteme de climatizare de tip multisplit pe fiecare nivel. Incaperile climatizate situate in aceeazi zona a cladirii, se vor racorda la o singura unitate exterioara. Unitatilea exterioare vor fi montate pe fatada cladirii desenate. Numarul de schimburi de aer necesar asigurarii calitatii aerului interior se realizeaza prin ventilare mecanica . DOTĂRI CLADIRE SI DOTĂRI EXTERIOARE:

I .Dotări PARTER ( Corp S):

1. Cabinet medical = 15.70 mp Medic si asistent medical

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 2 Scaun ergonomic buc. 2 Scaun vizitator buc. 2 Pat consultatie buc. 1 Paravan medical buc. 1 Casetiera buc. 2 Dulap vitrina – metalic (medic) buc. 2 Cuier pom buc. 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

41

Laptop + licente buc. 2 Imprimanta laser buc. 1 Combina frigorifica buc. 1 Inhalator de prim ajutor buc. 2 Trusă medicală pentru pansat buc. 2 Stetoscop buc. 1 Tensiometru Buc. 1 Glicometru cu teste Buc. 1 Cântar electronic Buc. 1 Taliometru telescopic Buc. 1 Stativ perfuzii Buc. 1 Lampă antibactericidă buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm Buc. 1 Sterilizator Buc. 1 Trusă medicamente de prim-ajutor Buc. 2 Termometru Buc. 2 Apasator de limba Buc. 2 Saltea piele ecologica buc. 1 Cos de gunoi inox cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

2. Izolator = 11.00 mp

Denumire U/m Cantitate Masa patrata 120 cm buc. 1 Scaun vizitator buc. 2 Pat - izolator buc. 1 Casetiera buc. 1 Dulap cu 1 usa 200/45/52 cm buc. 1 Cos de gunoi inox cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1 Cuier pom buc. 1

3. Grup sanitar izolator

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

42

4. Sală de așteptare= 13.50 mp Denumire U/m Cantitate Masute 60 cm inaltime buc. 1 Scaun vizitator buc. 8 Cuier pom buc. 2 Cos de gunoi inox cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1 Dozator filtrare apa cu alimentare de la sursa buc 1

5. Grup sanitar sala de asteptare

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

6. Birou personal de specialitate (Birou 1) = 9.15 mp

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 2 Masa patrata 120 cm buc. 1 Scaun ergonomic buc. 2 Scaun vizitator buc. 4 Casetiera buc. 2 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187/ cm buc. 1 Cuier pom buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas Buc 1 Laptop + licente buc. 2

7. Birou personal de specialitate/administrativ (Birou 2) = 9.15 mp Denumire U/m Cantitate Birou buc. 3 Scaun ergonomic buc. 3 Scaun vizitator buc. 4 Casetiera buc. 3 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

43

Cuier pom buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1 Imprimanta laser Buc 1 Laptop + licente buc. 3

8. Birou (șef /coordonator centru) (Birou 3)= 9.15 mp Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Masute 60 cm inaltime buc. 1 Aparat foto Buc 1 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 2 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 1 Cuier pom buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas Buc 1 Laptop + licente buc. 1 Multifuncționala buc. 1

9. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități (Corp S) =3.15 mp Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Vas WC adaptat PD Buc 1 Bara cu functionalitate mixta PD Buc 2 Cos de gunoi cu capac buc 1 Colac WC adaptat PD buc. 1

10. Hol+casa scării+spațiu lift = 27.50+14.00 mp Denumire U/m Cantitate Bancute hol buc. 3 Cos de gunoi cu capac Buc 2

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

44

Dotări PARTER ( Corp N): 11. Sală multifunctionala compartimentabila (Sală de educație și activități culturale de grup și

seminarii;Sală activități pe piața muncii/multimedia;Sală activități copii) =87.20(43.15+44.05)mp Denumire U/m Cantitate Masa conferinta modulara 10 persoane buc 2 Scaun vizitator buc 43 Biblioteca buc 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc 2 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc 2 Ecran proiectie buc 1 Flipchart buc 1 Videoproiector buc 1 Sistem audio buc 1 Carti Buc 150 Cos de gunoi cu capac Buc 2 Ceas de perete Buc 1 Cuier pom buc. 3 Tabla alba buc. 1 Laptop + licente buc. 1 Banca școlară cu 2 locuri buc. 8 Instrumente de percutie tip shaker buc 10 Muzicuta Buc 4 Set bongo Buc 2 Set tobe cu bete pentru copii Set 2 Tamburina si toba de mana Set 2 Jocuri pentru nevazatori Set 2 Jucarii pentru nevazatori Set 4 Ustensile de scris pentru nevazatori set 4 Tabla inteligenta smartboard buc. 1 Castaniete cu maner Buc 4 Maracas Buc 4 Chitara clasica Buc 2

12. Grup sanitar = 2.20 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

45

13. Hol+casa scării = 36.60 mp

Denumire U/m Cantitate Bancute hol buc. 3 Cos de gunoi cu capac Buc 2

14. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități =4.00 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Vas WC adaptat PD Buc 1 Bara cu functionalitate mixta PD Buc 2 Cos de gunoi cu capac buc 1 Colac WC adaptat PD buc. 1

15. Grupur sanitar (1F) = 4.75 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 2

16. Grupur sanitar (1B) = 5.05 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

17. Cabina poarta = 2.45 mp Denumire U/m Cantitate Scaun ergonomic buc. 1 Smart TV 80 cm buc. 1 Suport TV perete buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

46

18. Garderoba = 3.65 mp Denumire U/m Cantitate Cuier perete Buc 3

II . Dotări ETAJ 1 (spaţiişi dotări estimate):

19. Sala calculatoare = 22.45 mp Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Masa calculator cu raft tastatura buc. 7 Periferice PC Set 8 Scaun ergonomic buc. 9 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 1 Cuier pom buc. 2 Computer + licente buc. 8 Computer Braille cu licenta Buc 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas Buc 1 Audiobook Buc. 20

20. Spalatorie = 5.70 mp

Denumire U/m Cantitate Dulap metalic buc. 1 Masină spălat rufe buc. 1 Cos de gunoi Buc 1 Masina de uscat rufe buc. 1

21. Lenjerie murdara = 3.45 mp

Denumire U/m Cantitate Dulap metalic buc. 2

22. Lenjerie curata = 3.45 mp

Denumire U/m Cantitate Dulap metalic buc. 2

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

47

23. Grupur sanitar (1B) = 3.50 mp Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

24. Grupur sanitar (1F) = 3.50 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

25. Sala de activități educative /socializare (sală activităţiadolescenţi,) (Sala activitati 1) =

22.70 mp Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Banca școlară cu 2 locuri buc. 8 Ghilotina de hartie Buc 1 Aparat de laminat buc 1 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 20 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 2 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 2 Cuier pom buc. 2 Tabla inteligentasmartboard buc. 1 Tabla alba buc. 1 Laptop + licente buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

26. Hol+casascării+spațiu lift = 25.00mp

Denumire U/m Cantitate Bancute hol buc. 3 Cos de gunoi cu capac Buc 2

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

48

27. Sala consiliere(sala consiliere socială)= 10.35 mp Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Masute 60cm inaltime buc. 1 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 2 Scaunele copii buc. 3 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 1 Cuier pom buc. 1 Laptop + licente buc. 1 Canapea 2 locuri buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1 Baterii teste psihologice buc. 1

28. Sala consiliere grup (sala consiliere psihologica de grup)= 18.60 mp

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Masute 60cm inaltime buc. 1 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 2 Scaunele copii buc. 5 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 1 Cuier pom buc. 1 Laptop + licente buc. 1 Canapea 2 locuri buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1 Baterii teste psihologice buc. 1

29. Arhivă = 4.95 mp

Denumire U/m Cantitate Rafturi metalice cu polițe buc. 3

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

49

30. Sala de activități educative /socializare (Sala activitati2) =11.60 mp Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Banca școlară cu 2 locuri buc. 6 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 12 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 2 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 2 Cuier pom buc. 2 Tabla inteligentasmartboard buc. 1 Tabla alba buc. 1 Laptop + licente buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

31. Sala de activități educative /socializare (sala pentru activităţi afterschool) = 29.60 mp

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Banca școlară cu 2 locuri buc. 8 Ghilotina de hartie Buc 1 Aparat de laminat buc 1 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 20 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 2 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 2 Cuier pom buc. 2 Tabla inteligentasmartboard buc. 1 Tabla alba buc. 1 Laptop + licente buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

32. Sală de mese = 62.00 mp Denumire U/m Cantitate Masa patrata 120 cm buc. 8 Scaun vizitator buc. 46 Dulap 2 usi 70/35/122 cm buc. 1 Dulap rafturi 70/32/122 cm buc 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

50

Set tacâmuri inox 24 piese Set 10 Set vesela 12 persoane Set 5 Set oale inox Set 2 Polonic inox 0,5 l Buc 2 Cutite bucatarie Buc 4 Pahare de sticla Buc 50 Cani de portelan pentru ceai Buc 50 Palete/spatula servire Buc 2 Bol de portelam pentru supa Buc 10 Cos de gunoi cu capac Buc 2 Ceas de perete Buc 1

33. Oficiu= 14.20 mp

Denumire U/m Cantitate Mobila bucatarie modulara buc. 1 Combina frigorifica buc. 1 Chiuveta mare cu robinet ptspalat marmite buc. 1 Plita electrică+cuptor buc. 1 Masina spălat vase buc. 1 Cuptor microunde buc. 1 Fierbator buc. 1 Cafetiera buc. 1 Hota buc. 1 Sandwich maker buc. 1 Blander cu cana de sticla Buc 1 Termos 2 l Buc 1 Tocator de lemn Buc 2 Uscator de vase supraetajat Buc 1 Organizator de tacamuri Buc 2 Dispersor prosoape de hartie Buc 1 Dispersor sapun lichid Buc 1 Tava de inox Buc 6 Cos de paine Buc 8 Marmite de inox cu capac 20-40 L Buc 4 Recipiente ermetice de inox pentru depozitare alimente Buc 4 Platouri de portelan Buc 8 Prosoape bumbac de bucatarie Buc 50 Set oliviera de inox Set 4 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

51

III . Dotări ETAJ 2 (spaţii şi dotări estimate):

34. Sală de activități de educație fizică și sport = 247.00 mp

Denumire U/m Cantitate Saltele pentru sport Buc 5 Mingi de baschet Buc 4 Mingi de voilei Buc 4 Mingi de fotbal Buc 4 Spalier buc. 4 Masa tenis pliabila buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 2 Ceas de perete buc 1 Fileu de volei cu suport Buc 1 Poarta mobila de fotbal Buc 2 Cos baschet Buc 2

35. Vestiar, grup sanitar si dusuri fete = 22.00 mp

Denumire U/m Cantitate Bancă vestiar buc. 2 Cuier de perete Buc 2 Cos de gunoi Buc 1 Uscator de par cu prindere i perete Buc 2 Suport prosoape Buc 1 Prosoape de bumbac Buc 25 Dulap vestiar modular(6 casete) modul 2 Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Colac WC buc. 1

36. Vestiar, grup sanitar si dusuri baieti = 22.00 mp Denumire U/m Cantitate Bancă vestiar buc. 2 Cuier de perete Buc 2 Cos de gunoi Buc 1 Uscator de par cu prindere in perete Buc 2 Suport prosoape Buc 1 Prosoape de bumbac Buc 25 Dulap vestiar modular(6 casete) modul 2

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

52

Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Colac WC buc. 1

37. Hol+casascării+spațiu lift = 32.50 mp

Denumire U/m Cantitate Cuier perete Buc 2 Bancute hol buc. 2 Cos de gunoi cu capac Buc 2 Ceas de perete Buc 1 Dulap vestiar modular( 6 casete) modul 7 Dozator filtrare apa cu alimentare de la sursa buc. 2

Tot mobilierul să conțină încuietori individuale. IV. Dotari care deservesc întreg spațiul (spatii şi dotări estimate) :

Denumire U/m Cantitate Centrala telefonică buc. 1 Telefon fix buc. 10 Jaluzele Mp. 100 Trusă de prim-ajutor perete Buc. 2 Acces W-IFI Buc 2

V . Dotări curte (dotări estimate):

Denumire U/m Cantitate Ansamblu de joaca si fitness exterior set 1 Cos baschet cu stâlp de exterior Buc 1

VI. Dotari pentru intreaga cladire (dotări estimate):*

Denumire U/m Panouri solare pentru incalzirea apei in cladirile construite cladire Materiale incombustibile pentru anvelopare cladire Iluminat interior cu lampi eficiente cladire Iluminatul in parculetul public folosind energia solara – panouri solare parculet Sistem de încalzire si centrala termică clădire Sistem aer conditionat cladire Sistem supraveghere video clădire Sistem alarma si paza clădire

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

53

Interfon audio clădire Sistem detectie antiincendiu clădire Rețea calculatoare + Server cladire Lift (adaptat pt persoanele cu dizabilități) clădire Rampa fixă de acces pentru persoane cu dizabilităţi cladire Hidrant exterior cladire Stingatoare de incendiu conform normativelor cladire Retea internet, TV, telefonie clădire Dotare grupuri sanitare si dusuri cu obiectele sanitare necesare(chiuvete, baterii ptrchiuvete,vase de toaleta, dusuri etc.) cladire Racordare cladire la utilitatile necesare (energie electrica,termica/gaz, apa, canal,salubrizare, etc) cladire Covoare tactile (suprafețe tactilo-vizuale) clădire Indicatoare tactile braille (panouri tactile) clădire Coridor marcat cu banda in contrast clădire Detectoare de lumina si detectoare de culori cladire Pictograme pe usi clădire

ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Execuţia lucrărilor se va face numai de către un antreprenor specializat în execuţia acestui tip de lucrări, cu personal calificat conform legii. Organizarea de şantier (amplasarea de barăci pentru scule, depozite mici de materiale) se va face în locuri stabilite de comun acord executant – beneficiar. Se recomandă ca organizarea execuţiei lucrărilor să se facă numai în incinta proprietăţii, fără a afecta spaţiile publice (carosabil etc.). Toate materialele care se vor pune în operă vor fi compatibile cu funcţiunea solicitată şi vor fi însoţite de certificate de calitate, conformitate şi de garanţie care se anexează la cartea tehnică a construcţiei. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calităţii acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele şi procedeele noi vor fi însoţite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se vor asigura clasele de combustibilitate după cerinţe, pe funcţiuni, în conformitate cu normativele în vigoare. Transportul materialelor necesare se va face pe măsura executării lucrărilor, depozitarea făcându-se pe proprietate în afara incintei şantierului. Transportul deşeurilor rezultate se va face numai în incinte autorizate în acest scop, transportul lor de pe şantier făcându-se pe măsura executării lucrărilor. Utilajele, sculele şi dispozitivele se vor aproviziona de la baza de producţie a executantului şi se vor aduce la lucrare numai când este necesară utilizarea lor. Se interzice deversarea apelor uzate sau disponibilizarea oricărui material în spaţiile naturale existente în zonă. Întocmirea proiectului de execuţie pentru organizarea de şantier cade în sarcina executantului, care va prevedea, în cadrul acestei documentaţii, şi măsurile pentru protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi de PSI pentru perioada execuţiei lucrărilor. În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se vor lua toate măsurile de semnalizare şi dirijare a circulaţiei pietonale şi auto, pe timpul execuţiei.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

54

În proiectul tehnologic şi de organizare de şantier precum şi în fişele tehnologice întocmite de unitatea executantă de construcţii-montaj, se vor explica detaliat toate fazele şi operaţiile de lucru, succesiunea lor, utilajele, dispozitivele şi sculele utilizate, precum şi măsurile de protecţia muncii specifice fiecărui gen de lucrări. Toate fazele determinante vor fi recepţionate, prin grija beneficiarului şi a inspectorului (dirigintelui) de şantier, conform programului pentru controlul calităţii anexat la prezenta documentaţie. MĂSURAREA LUCRĂRILOR Calculul cantităţilor de lucrări se va face pe baza planşelor din proiectele de arhitectură, rezistenţă şi ale celorlalte specialităţi . Listele de cantităţi de lucrări se vor întocmi pe baza indicatoarelor cu norme de deviz şi pe baza cantităţilor calculate. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru muncitori. Se interzice depozitarea materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente proprietăţii. De asemenea se interzice circulaţia autovehiculelor de şantier peste spaţiile verzi şi alte terenuri, cu excepţia celor destinate pentru organizarea de şantier. Materialele şi deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor, etc., se vor transporta şi depozita în locuri special amenajate şi pentru care s-au obţinut toate avizele şi acordurile organelor locale abilitate. Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlată de beneficiar prin intermediul dirigintelui (inspectorului) de şantier. Pe perioada execuţiei se interzice deversarea apelor uzate în spaţiile naturale din zonă şi se vor lua măsuri ca benzina şi eventualele materiale bituminoase utilizate să nu contamineze solul. După terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate, se vor realiza trotuarele, traseele carosabile din incintă, spaţiile verzi şi împrejmuirile. Realizarea lucrărilor nu creează condiţii pentru producerea de noxe care să afecteze mediul înconjurător. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR Controlul lucrărilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale cuprinse în standarde, norme, instrucţiuni tehnice, etc., urmărindu-se totodată şi programul de control al calităţii. Utilajele, sculele şi dispozitivele utilizate la execuţia lucrărilor trebuie să fie performante şi în conformitate cu specificaţiile stabilite prin fişele tehnologice. Nu se admite folosirea unor utilaje sau dispozitive neverificate din punct de vedere tehnic. Controlul calităţii execuţiei lucrărilor se va face de către beneficiar prin intermediul unui diriginte (inspector) de şantier de specialitate. Fazele de execuţie supuse în mod obligatoriu controlului, precum şi actele ce se vor întocmi în vederea atestării calităţii lucrărilor executate, sunt prezentate în „Programul pentru controlul calităţii”. Controlul calităţii lucrărilor se va face permanent, pe faze de execuţie şi categorii de lucrări. La recepţia lucrărilor, comisia de recepţie va examina lucrările faţă de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice şi de calitate ale execuţiei, precum şi constatările consemnate în cursul execuţiei de către organele de control, beneficiar, proiectant, diriginte, etc. Pentru orice inadvertenţă sau modificare se va solicita prezenţa, respectiv acordul proiectantului. La realizarea condiţiilor de performanţă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare se va avea în vedere respectarea soluţiilor şi recomandărilor din documentaţiile specifice, precum şi a celor din acorduri şi avize.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

55

PROTECŢIA MUNCII La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de igiena şi protecţia muncii prevăzute în „Regulamentul pentru protecţia muncii în construcţii”, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 9/N/1993, planul de securitate şi sănătate conform HG 300/2006 actualizată 2013 şi orice alte prevederi specifice valabile la data execuţiei lucrărilor. Beneficiarul se obligă să încheie cu ANTREPRENORUL GENERAL, angajat pentru executarea lucrărilor de construire, o CONVENŢIE DE PROTECŢIA MUNCII, prin care antreprenorul răspunde de asigurarea în şantier a tuturor măsurilor conform planului de securitate şi sănătate şi normelor de protecţia muncii pentru personalul propriu, beneficiar şi angajaţii acestuia, proiectanţi şi angajaţii acestora, reprezentanţii instituţiilor specifice de control sau orice altă persoană abilitată prin lege să fie prezentă pe şantier. În lipsa acestei CONVENŢII răspunderea, în cazul producerii unui accident în incinta şantierului, revine BENEFICIARULUI. De asemenea şeful punctului de lucru are obligaţia de a lua toate măsurile necesare evitării oricărui tip de accidente sau avarii la reţele şi instalaţii, în funcţie de condiţiile specifice de şantier. Este obligatoriu ca zona de acţiune a utilajelor să fie astfel delimitată în fişele tehnologice, încât clădirile învecinate să nu fie supuse unor şocuri mecanice în timpul de acţionare a utilajelor respective. POSTUTILIZAREA Prin grija proprietarului construcţiei se vor lua măsuri pentru respectarea Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor - H.G. 766/1997, a Normativului privind comportarea în timp a construcţiilor P 130/1999, precum şi a altor norme elaborate pe perioada existenţei construcţiei care fac referire la situaţii ce privesc obiectul acestei documentaţii. Se vor lua toate măsurile prevăzute de lege pentru eliberarea terenului de construcţii, atunci când această hotărâre va fi luată de proprietar sau alţi factori de decizie. SCENARIUL 2 - nerecomandat: STRUCTURA: Structura de rezistenta a cladirii este formata din: Infrastructura: Fundatii izolate si grinzi de legatura Suprastructura: Este formata din stalpi si grinzi metalice. Planseele vor fi realizate din tabla cutata (cofraj pierdut) si beton armat. Scarile vor fi de beton armat. Structura de rezistenta a acoperisului va fi realizata din grinzi cu zabrele din otel. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata cu cuta inalta, termoizolata cu vata minerala sau bazaltica si hidroizolata cu membrana PVC. Inchiderile se vor realiza cu pereti cortina si pereti din panouri sandwich. Celelalte amenajari raman neschimbate. S-a optat pentru prima varianta pentru toate specialitatile, din considerente legate de functionare, consumuri, mentenanta echipamentelor si a structurii de rezistenta, rezistenta sporita impotriva incendiilor si eficienta functionala si energetica.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

56

3.3.Costurile estimative ale investiţiei: Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului urmărind fiecare categorie de lucrări și echipamente necesare pentru realizarea obiectivului final. Valoarea totală a investiției pentru proiectul propus este detaliată în devizul general, anexat acestei documentații, pentru fiecare scenariu in parte (Scenariul 1-recomandat si Scenariul 2-nerecomandat). 3.4. Studii de specialitate: 3.4.1. Studiu topografic; Studiul topografic este anexat prezentei documentații. 3.4.2. Studiu geotehnic; Studiul geotehnic este anexat prezentei documentații. 3.4.3. Studiu hidrologic, hidrogeologic; Nu este cazul. 3.4.4. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice; Nu este cazul. 3.4.5. Studiu de trafic şi studiu de circulaţie; A fost obtinut avizul comisiei de circulatie. Avizul este anexat prezentei documentații. 3.4.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; Nu este cazul. 3.4.7. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere; Nu este cazul.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

57

3.4.8. Studiu privind valoarea resursei culturale; Nu este cazul. 3.4.9. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei; Nu este cazul. 3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni. Durata estimata de executie a proiectului este de 20 de luni de la data semnarii contractului de executie. Stadiul Luna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Proiectare si inginerie

Organizare a licitatiei

Constructii si montaj

4. Analiza fiecărui scenariu tehnico - economic propus 4.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă

Analiza de tip cost-beneficiu este realizata conform “Ghidului pentru analiza costuri beneficii a proiectelor de investitii” emis de Comisia Europeana. Scopul analizei este de a determina daca este oportuna finantarea unui anumit proiect si daca este necesare implicarea fondurilor structurale in realizarea acestuia.

Obiectivele analizei cost-beneficiu vor fi: - de a stabili măsura în care proiectul contribuie la obiectivele programului operational regional şi în

mod special la atingerea obiectivelor axei prioritare în cadrul căreia se solicită fonduri; - de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de co-finanţare pentru a fi viabil financiar. Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula

indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Această analiză este dezvoltata, în mod obişnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Scenariul de referință Finanţarea lucrărilor din aceasta documentaţie se propune a se realiza prin Programului Operaţional

POR 2014-2020, prin Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban-. În acest sens, în elaborarea documentaţiei se vor respecta cerinţele Ghidului general - Condiţii generale de accesare POR 2014-2020, Ghidului specific al Solicitantului aferent Axei 9, Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

58

Obiectiv Specific OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

Perioada de referinţă reprezintă numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile sunt realizate pentru o perioadă apropiată de viaţa economică a investiţiei, dar suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu şi lung al acesteia.

Având in vedere perioadele de referinţa recomandată pentru diferite sectoare de activitate, precum si cu practica uzitata, s-a considerat o perioada de referinţa de 14 ani. Scenariul de referinţa consta in construirea unui centru de furnizare de servicii de invatamant anteprescolar, asigurarea utilitatilor necesare funcţionarii, precum si dotarea cu echipamente.

Perioada de referință Perioada de referință este de 14 ani. Această perioadă este împărțită în două etape: - Etapă de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani (20 de luni execuţia lucrărilor), - Etapă de operare a proiectului – cu durata de 12 ani, respectiv 2021 – 2032. Prin proiect se urmăerește nemijlocit: asigurarea accesului nediscriminatoriu la: • servicii medico-sociale de calitate; • un învățământ de calitate; • ocuparea forței de muncă; • servicii social-cultural-recreaționale, sportive etc.

4.2.Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia Scopul evaluarii riscurilor il constituie obtinerea unor standard masurabile prin care riscul poate fi comparat cu altele estimate similar. Evaluarea vulnerabilitatii reprezinta rezultatul analizei riscului. Este totatlitatea riscurilor implicate de un eveniment extrem si poate fi considerata ca si insumarea tuturor riscurilor implicate, aceasta poate fi interna sau externa. Riscurile naturale pot fi: -riscuri climatice:furtuni,tornade, seceta, inundatii,inghet , avalanse Riscul de avalanșe precum și de îngheț nu pot afecta proiectul investițional, în schimb Timișoara prezintă un risc de inundații. Cu toate acestea, datorită pantei domoale de curgere a apei, o clădire modern nu prezintă risc major de a fi afectată de inundații. Sistemul eficent de drenaj Bega/Timiș, cu stăvilarele aferente și cu canalele de comunicare, fac ca riscul de inundație să fie extrem de redus. Riscul de furtună puternică poate fi dimunat prin respectarea normativelor și proiectarea adecvată a acoperișului. -cutremurile si eruptii vulcanice Zona 1 seismică Timişoara este situată în nordul Regiunii Seismice Banat, una dintre cele mai active regiuni seismice ale Bazinului Panonic. Istoria seismică a zonei este marcată de seisme cu magnitudini maxime Mw = 5.6, care au provocat daune materiale semnificative fondului construit, atât în municipiul Timişoara cât şi în localităţile apropiate. Seismicitatea zonei Timişoara este caracterizată prin tendinţa de grupare a epicentrelor în arii particulare, bine conturate („clustere”), care definesc principalele surse de hazard seismic pentru

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

59

municipiul Timişoara, confirmate istoric prin evenimente seismice majore, cu Mw≥5.0 (SURSA: Seismicitatea, seismotectonica şi hazardul seismic din zona Timişoara, Dr. Eugen OROS Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamântului) Consderăm că prin realizarea unui proiect adecvat care ține cont de normative, acest risc poate fi minimizat. Cu toate acestea se ia în calcul ca risc informarea redusa a populatiei despre cutremure și faptul că la nivel comunitar, în mentalul colectiv, Timișoara nu este percepută ca zonă seismică. -riscuri geomorfologice; alunecari de teren, tasari de teren, prabusiri de teren Dată fiind situarea proiectului investițional în zonă de câmpie, aproximativ plană, riscul de alunecări de teren este teoretic nul. Riscuri tehnologice si industriale (hazarde antropice); incendii de mari proportii; esecul utilitatilor publice; prabusirea a unor constructii, instalatii, amenajari. Deși Timișoara are o industrie bine dezvoltată, axarea acesteia pe componente automotive și IT contribuie la diminuarea majoră a riscului de incendiu de mare proporții. În zona preconizată pentru desfășurarea investiției se află la o distanță considerabilă o singură facilitate industrială, potential problematică, o fabrică de detergenți dar care nu are un istoric periculos, desi are o existență de peste 50 de ani, nu au fost consemnate situații incidentale. Riscurile de incendiu sunt manifestari periculoase pentru mediu si activitatile umane si determina distrugeri ale constructiei. Incendiile pot fi declansate de cauze naturale cum ar fi fulgerele, fenomenne de autoaprindere a vegetatiei si de activitatile omului, neglijenta folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intentionate. In perioadele secetoase, incendiile sunt favorizate adeseori de vanturi puternice asociate cu temperatura ridicata care contribuie la extinderea rapida a focului. Masuri de reducere a riscului, proiectarea lucrarilor de investitii conform normelor de zonare seismice, informarea, pregatirea si antrenarea populatiei prinvind normele de comportament in caz de cutremur. Totodată se propune informarea personalului deservent al centrului cu acțiunile necesare în caz de cutremur. 4.3.Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: Necesarul de utilitati: Pentru asigurarea funcționalității ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz” sunt necesare branșamente la următoarele utilități:

 Energie electrică  Alimentarea cu apă  Instalații de comunicații  Evacuarea deșeurilor  Asigurarea gazelor naturale  Asigurarea agentului termic  Canalizare

Pe amplasament exista doua conducte de canal, conform avizului tehnic de amplasament emis de catre Aquatim. Deoarece conductele existente influenteaza realizarea obiectivului propus, este necesara relocarea acestora;

Soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare. Terenul nu este racordat la utilităţi.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

60

Scurgerea şi colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea orasului. Mențiune: Lucrările nu vor afecta proprietăţile invecinate şi domeniul public. Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz. Energie electrică Branșament de organizare de șatier, în faza de execuție si definitiv în faza de exploatare Alimentarea cu apă Faza de exploatare: - se va asigura alimentare prin branșament la rețeaua publică. Faza de organizare executie: - se va asigura alimentare prin branșament la rețeaua publică. Instalații de comunicații Faza de exploatare: - se va realiza contract cu operatorului specializat prin achiziționarea pachetului cel mai avantajos (sau pachetelor, după caz) Faza de organizare executie: - nu este cazul Evacuarea deșeurilor Faza de exploatare: - se va realiza platformă (punct gospodăresc) dotat cu pubele conform prevederilor legale și colectare cu operator local Faza de organizare executie: - prin grija executantului prin transport cu mijloace proprii sau firma specializată Asigurarea gazelor naturale Faza de exploatare: - racordarea la rețeaua de gaze naturale Faza de organizare executie: - nu este cazul. Asigurarea agentului termic Faza de exploatare: - se va asigura în sistem de producție locală prin racord la rețeaua de gaze natural și sistem de panouri solare pentru apă caldă. Analiza de consum Puterea instalata totala (estimata) si cea absorbita Pi=50 kW, Pi=35=kW consumul orar : 2kW consumul zilnic : 48 kW consumul lunar : 1440kW consumul anual : 17280 kW Consumuri estimate de apa rece si apa calda menajera: APA RECE: Consum orar: 0,1 mc consumul zilnic: 2,4 mc consumul lunar: 72 mc consumul annual: 864 mc APA CALDA MENAJERA consumul orar: 0,1 mc consumul zilnic: 2,4 mc consumul lunar : 72 mc consumul anual : 864 mc Pentru partea de gaz:

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

61

consumul orar 3 mc consumul zilnic 72 mc consumul lunar 2160 mc consumul anual 12960 mc 4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 4.4.1. Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

Clădirea propusă pentru construcţie, obiect al proiectului, va fi destinată utilizării publice pentru activităţi de tip centru de zi urmând a fi înfiinţate mai multe tipuri de servicii sociale, regăsite în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015, după cum urmează:

-Centru cultural pentru tineri. -Centru de zi pentru copii: Copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi - cod

nomenclator 8891CZ-C-II– „Centre de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți” Serviciu social de zi, incluzând servicii educaționale (de tip after-school și activități culturale); În cadrul Centrului de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti se vor desfasura activitati educationale (incluzând activități de educație formală și non-formală), recreative si de socializare, de orientare scolara si profesionala, de consiliere psihologica, de consiliere si sprijin pentru parinti, alte activități.

-Servicii de asistenta comunitara 8899 CZ-PN-V In cadrul serviciilor de asistenta comunitara se vor desfasura activitati de informare şi consiliere, consiliere psihologica, educatie extracurriculara (educatie pentru sanatate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educatie civica, educatie pentru dezvoltarea abilitatilor pentru o viata independenta, educatie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale), facilitare a accesului pe piata muncii, promovarea unui stil de viaţa sanatos si activ (facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea actiunilor şi promovarea participarii la activitaţi de educaţie fizica sau sportive, organizarea evenimentelor si facilitarea accesului la activitati culturale si artistice), alte activitati.

Impactul socio-cultural al investiției în infrastructura de social și educațională are o magnitudine importantă în dezvoltarea plurilaterală a comunităților, sistemul social putând fi fiind considerat o component importantă a stării de bunăstare comunitară.

Starea de sănătatea a unei naţiuni corelează cu multiple dimensiuni ale calităţii vieţii: venit, loc de muncă, locuire şi utilităţi, echitate şi calitate a serviciilor de sănătate şi educaţie şi nu numai. Conform definiţiilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, adoptate în ultimii 30 de ani, sănătatea unui om nu ar trebui să se rezume doar la o lipsă a bolii, ci la o stare de prosperitate atât fizică, cât şi mentală şi socială. Prin această definire modernă, sănătatea individului este strâns legată de conceptul de calitate a vieţii, mai mult ca niciodată. Pornind de la această viziune, în ţările dezvoltate oferta de servicii de sănătate este combinată cu succes, în prezent, cu servicii de consiliere psihologică sau de asistare socială, cu servicii la domiciliul pacientului sau servicii eficiente medico-sociale, pentru persoane cu dizabilităţi sau persoane cu alte tipuri de probleme medicale şi sociale, în acelaşi timp. Politicile sociale în domeniul sanitar se combină, eficient, cu alte tipuri de politică socială, pentru o investire cât mai adecvată în recuperarea capitalului uman al respectivei comunităţi.

Dezvoltarea economică rezolvă multe dintre problemele societăţilor sărace: aduce o îmbunătăţire semnificativă a stării de bine a populaţiei şi a calităţii serviciilor oferite, însă, pe de altă parte, experienţe de

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

62

succes ale unor ţări au demonstrat că şi unele tipuri de politică socială, precum o strategie de investiţie în educaţie, în general şi în educaţie pentru prevenţie, duce, pe termen lung, la un impact pozitiv asupra bunăstării populaţiei

Fiind o institutie a administratiei publice locale pe de o parte sustenabilitatea institutionala a proiectului este asigurata pe termen lung, urmare a nevoilor reale identificate. Ca urmare a implementarii proiectului, se va crea si dezvolta o infrastructura socio-educațională care sa raspunda nevoilor comunității, respectiv celor 100 de beneficiari direcți.

Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate; dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate şi familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii; 4.4.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;

In faza de execuţie nu se creează locuri de munca, constructorul va veni cu personal propriu. Constructorul va veni cu echipa proprie, dar este posibil sa fie necesare angajări de personal

suplimetare la execuţie. Echipa constructorului trebuie sa acopere toate specialitatile necesare si lucrările sa se realizeze simultan pentru amenajări si instalaţii interioare si exterioare, echipa estimata fiind de 10 - 20 persoane

În faza de operare, schema de personal propusă cuprinde:  Personal de conducere

– șef centru, 1 persoană  Personal de specialitate de îngrijire și asistență:

- Medic medicină de familie – 1 persoană - Asistent medical generalist – 1 persoană - Asistent social – 2 persoane - Consilier în domeniul adicțiilor – 1 persoană - Pedagog social – 1 persoană - Psiholog – 1 pesoană

 Personal cu funcții administrative, gosdpodărire, întreținere reparații, deservire: - Paznic, personal curățenie spații – 2 persoane

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;

Pentru realizarea investiției propuse, respectiv Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural și Educațional Kuncz, propus a fi ampalasat în Timișoara, str. Satu Mare, nr. 1A, CF 449296, nu vor fi tăiați arbori din spații verzi, fapt consemnat și în adresa Nr. 7573/19.11.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului.

Proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

63

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conform adresei Nr. 7573/19.11.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului - proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Pe perioada perioadei de execuție, respectiv amplasarea organizării de șantier, se vor respecta prevederile OUG nr. 195.2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Măsuri de reducere a impactului În etapa de realizare a lucrărilor proiectate, pentru a nu fi produse perturbări grave ale echilibrelor

ecologice sunt necesare adoptarea de măsuri de protecţie a mediului, precum: - respectarea graficului de lucrări a limita impactul asupra mediului natural al amplasamentului - utilizarea de utilaje şi mijloace de transport performante, pentru a diminua zgomotul datorat

activităţilor de execuţie a lucrărilor proiectate, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor rezultate - colectarea selectivă, valorificarea şi eliminarea periodică a deşeurilor în scopul evitării atragerii

animalelor domestic sau chiar sălbatice din zonă şi reducerii riscurilor atât pentru oameni cât şi pentru animale.

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori: impactul asupra: populaţiei: nesemnificativ sănătăţii umane: nesemnificativ faunei şi floreii: inexistent solului: nesemnificativ folosinţelor: inexistent bunurilor materiale: inexistent calităţii şi regimului cantitativ al apei: inexistent calităţii aerului: nesemnificativ climei: inexistent zgomotelor şi vibrațiilor: semnificativ – limitat prin măsuri compensatorii dispozitive de protecție

zgomot peisajului şi mediului vizual: normal patrimoniului istoric şi cultural: inexistent asupra interacţiunilor dintre aceste elemente: nesemnificativ Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi

lung, permanent și temporar, pozitiv şi negativ). Prin realizarea investiției nu se preconizează în impact care să aibă efecte degradante sau

disturbatoare asupra terenului. Realizarea investiției este neutră din punct de vedere al impactului.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

64

4.4.4. Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc. Lucrarea se va desfășura în mediul urban construit unde există funcțiuni similare, fiind în deplină consonanță cu acestea – case, clădiri de locuit private. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public. - Nu este cazul.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament: -tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate:

 Deșeuri din demolări, moloz, resturi construcții: 0 Tone – nu este cazul  Deșeuri rezultate ca rest în execuție: 3 tone  Deșeuri menajere în exploatare: 1,2 tone/an

Modul de gospodărire a deşeurilor  faza de execuție: contract firmă specializată  faza de operare: punct gospodăresc pubele colectare separată pe categorii de deșeuri existent.

Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

 Nu se propun echipamente pentru monitorizarea parametrilor de mediu. aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției. În perioada de execuție pot apărea următoarelor forme de risc: riscuri și accidente datorate circulației vehiculelor în incinta șantierului:

 transport materiale de construcții, transport utilaje, transport pământ în exces etc.  existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotarea, cu toate activitățile aferente,

nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare și întreținere sunt respectate cu strictețe.

 fiecare loc de munca va fi reglementat cu norme clare de exploatare; se vor elabora instructiuni clare de exploatare și întreținere. Normele de exploatare vor prevedea măsuri rapide de intrevenție în cazul declanșării unor accidente sau avarii.

 zona obiectivului vizat va trebui astfel amenajată încât riscul producerii unor accidente printre membrii comunităților învecinate să fie eliminată.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

65

4.5.Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii

Cartierul Kuncz are un specific aparte, deoarece s-a conturat odată cu dezvoltarea platformei industriale Calea Buziaşului, printr-o migrare populaţională înspre Timişoara din zone defavorizate. Din nefericire, cartierul este şi acum unul mai puţin favorizat. Aici locuieşte şi un mare număr de etnici rromi, cu diferite probleme sociale. Dintr-un studiu elaborat în 2007 de Primăria Timişoara în Kuncz a reieşit că majoritatea locuitorilor doreşte ameliorarea condiţiilor de viaţă, pentru că nu intenţionează să părăsească acest cartier. Problemele semnalate sunt: lipsa actelor de identitate şi a documentelor pentru terenurile şi imobilele în care locuiesc, salubritatea, nerespectarea normelor de convieţuire, lipsa utilităţilor. (SURSA: Monitorul_Primariei_Timisoara 03 Februarie 2008) Zona crepusculară a Timişoarei. Locul unde nici salvarea nu intră fără un echipaj de Poliţie: „E Vestul Sălbatic! Cartierul Kuncz, aflat la marginea oraşului, nu are nimic de-a face cu civilizaţia europeană de secol XX. Pentru majoritatea celor care trăiesc aici, regulile de convieţuire dispar. În cartierul Kuncz funcţionează legea junglei. Sunt străzi neasfaltate, iar mulţi locuitori, de etnie romă, locuiesc în condiţii greu de imaginat. Este multă mizerie. Strada principală din cartier se numeşte Satu Mare. Aici se află două birturi şi un magazin alimentar. (SURSA: Ziarul Adevărul, 26 ianuarie 2016)

Sunt două exemple datate la perioade diferite despre modul în care este percepută Zona Kuncz. În ansamblu, Municipiul Timișoara a avut o dezvoltare economică acceleerată fapt ce a generat și o creștere unitară a nivelulului de trai și a condițiilor generale de viață a cetățenilor. În totală disonanță cu restul orașului s-a situate zona Kuncz.

În perioada 7 – 18 mai 2018 reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, alături de studenți ai Universității de Vest Timișoara, au efectuat o cercetatre de teren în zona Kuncz. Scopul deplasării l-a constituit culegerea de mai multe date pentru a determina care este nivelul anumitor indicatori privind sărăcia și excluziunea socială în cartier, precum și de ce fel de servicii sociale ar fi nevoie în această zonă.

Au fost aplicate un total de 643 formulare de delimitare a zonei marginalizate la locuitorii a 157 apartamente/imobile/locuințe improvizate.

Din punct de vedere etnic, studiul menționat reliefează o populație eterogenă. În zona Kuncz în ceea ce privește etnia procentul majoritar de 54% este reprezentate de români urmat de persoanele de etnie roma – 42% , persoane de etnie maghiara – 3%. Alte etnii care locuiesc în zona investigată reprezintă 1%.

În urma aplicării formularelor de delimitare a zonei urbane marginalizate unui număr de 643 persoane reiese un procent de 25% copii cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani, persoane cu vârstă cuprinsă între 15-64 de ani în procent de 66 % și 8 % persoane vârstnice cu vârstă peste 65 de ani. 1% din populația investigată nu a oferit informații legate de vârsta/data nașterii.

Din totalul persoanelor cu vărsta între 15-64 ani (426 persoane) cărora li s-a aplicat formularul din zona Kuncz reiese un procent de 13% fără studii (56 persoane), 15% adică 62 persoane care au finalizat 1-4 clase/primare, 50% însemnând 214 persoane care au finalizat 1-8 clase/gimnaziale, doar 20% au terminat liceul (83 persoane) și 2% au studii superioare (10 persoane). Totalul persoanelor care au absolvit maxim 8 clase este de 332 reprezentând 78 % din persoanele având vârsta legală pentru încadrare pe piața muncii.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

66

Din totalul locuitorilor chestionați din zona Kuncz, 136 de persoane au vârsta școlară iar dintre acestea 60% frecventează în prezent o formă de învățământ iar 40% nu frecventează o formă de învățământ în prezent. În acest context socio-cultural, reliefat de diagnoza socială întreprinsă de persoane competente și care are valoare de cercetare științifică, reiese clar necesitatea unui astfel de centru, social-educațional- cultural-medical. Totodată studiul reliefează un procent de 4% persoane cu dizabilități. Din totalul persoanelor intervievate un procent de 74% (persoane 473) sunt fără probleme de sănătate, 4% (27 persoane) persoane cu dizabilități, 19% (124 persoane) prezintă boli cronice, iar 3% (18 persoane) prezintă afecțiuni care îngreunează activitățile zilnice.

Pe de altă parte ponderea persoanelor încadrate profesional este extrem de redusă și aceste realități trebuie corelate cu șomajul extrem de redus din Timișoara. În pofida ofertei de muncă generoase și salariilor decente, în procent de 50% respondenții nu sunt încadrați pe piața muncii, 44% sunt încadrați pe piața muncii cu contract de muncă, 6% muncesc ocazional (fără contract de muncă). Rata mare de neocupare poate fi corelată direct cu fenomenul de marginalizare socială și de automarginalizare. Situția persoanelor cu vărsta între 15-24 ani care urmează o formă de învățământ sau sunt activi pe piața muncii: Din totalul celor 108 persoane cu vărsta între 15-24 ani 22 (25 %) urmează o formă de învățământ, 27 (20%) muncesc cu contract individual de muncă , 49 (46%) NU lucrează și nici nu urmează o formă de învățământ, 10 (9%) muncesc ocazional fără contract de muncă.

Conform studiului relevant menționat, situația de locuire denotă supraaglomerare și absența curentului electric în unele locuințe. Din cele 156 de locuințe 54 respectiv 35% sunt locuințe supra- aglomerate având o suprafață locativă mai mica de 15,33mp/persoană iar restul de 102 locuințe reprezentând un procent de 65% au suprafețe locative/persoana peste limita de supraaglomerare. 10 locuințele totalul de 156 investigate nu sunt conectate la curent electric (1,55%).

Ca și formă de proprietate, 31% (49 locuințe) din cele 156 imobile supuse analizei nu se află în proprietatea persoanelor/familiilor care le locuiesc.

În ceea ce privește aprecierea gradului de răspândire a unor probleme în comunitate, locuitorii percep problemele legate de sărăcie și consum de alcool ca fiind cele mai răspândite, și consideră că nu există problemele legate conflicte între diferite etnii și de trafic de persoane.

În cazul tipurilor de activități desfășurate la nivelul servicilor sociale, majoritatea au ales ca primă opțiune acordarea de masă caldă, a doua opțiune consiliere și mediere pe piața muncii și a treia opțiune îngrijire la domiciliu.

Prin urmare, deși sărăcia este de trei ori mai crescută în zonele rurale decât în cele urbane, zona de interes prezintă caracteristricile unei sărăcii accentuate, un adevărat pol de vulnerabiliate socială.

În raport de datele statistice un centru cu funcțiuni multiple la nivelul zonei Kuncz ar putea contribui semnificativ la reducerea sărăciei și marginalizării sociale. Centrul poate functiona pe un teren favorabil, fiind dorit de către locuitori.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

67

4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară Nu este cazul. 4.7.Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

În cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează analiza cost- eficacitate în locul analizei economice. Astfel, având în vedere că valoarea proiectului este sub 30 milioane lei, am procedat la efectuarea analizei cost-eficacitate.

Conform legislaţiei in vigoare, analiza economică este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore.

În concluzie, drept urmare celor menţionate anterior, pentru proiectul propus nu este necesar a se elabora o analiză economică. De asemenea, in cadrul Regulamentului (UE) nr.1303/2013, in cuprinsul articolului 100 se mentioneaza definiţia proiectului major si anume: „[...] o operaţiune care include un ansamblu de lucrări, activitati sau servicii, destinate sa îndeplinească prin ele insele o funcţie indivizibila cu caracter economic sau tehnic precis, care urmareste obiective clar identificate si al cârei cost total eligibil depaseste 50 000 000 EUR si, in cazul operaţiunilor care contribuie la obiectivul tematic prevăzut la articolul 9 primul paragraf punctul 7, al cârei cost total eligibil depaseste 75 000 000 EUR[...].”

Putem concluziona ca, drept urmare celor menţionate anterior, proiectul propus nu reprezintă o investiţie publica majora si, astfel, nu este necesar a se elabora o analiza economica.

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiţie trebuie evaluat raportul cost- eficacitate. Analiza cost eficacitate in etapa de operare a proiectului: Analiza cost eficacitate

UM Anul 1 Anul 2

Număr de beneficiari direcţi copii Nr 40 100 Cost minim copil/an cf HG Nr. 978/2015 - STANDARDELE MINIME DE COST/AN pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copil

Standard minim de cost/an/beneficiar - lei - 2600

104.000 lei 260.000 lei

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

68

Se urmareste in special prin realizarea investiţiei:

- Asigurarea unei infrastructuri adecvată/corespunzătoare scopului socio-educaţional. Infrastructura este esențială pentru educație, prevenirea marginalizării sociale, a riscului de abandon şcolar precum şi dezvoltarea de deprinderi de viaţă independentă a copiilor, construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.

- Accesul la educație cu facilitaţi de tip after school este menită să consolideze informaţiile şcolare şă să contribuie semnificativ la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație precum şi la a o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Analiza cost eficacitate nu necesită exprimarea beneficiilor în termeni monetari; acest centru social are beneficii majore pe termen scurt dar deopotrivă mediu şi lung prin crearea unei infrastructuri socio- educaţionale, o punte pentru comunitate. Pe termen scurt obiectivele pot fi conceptualizate în:

- prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor proveniţi din medii sociale defavorizate dar şi din familii vulnerabile

- creşterea numărului de copii care frecventează şcoala prin depistarea precoce şi consilierea familiilor vulnerabile

- consiliere şi sprijin pentru situaţii punctuale dificile pe care le traversează familiile aflate în dificultate Pe termen mediu şi lung beneficiile sociale includ: - prevenirea creării unui pol al sărăciei şi marginalizării sociale în zona de interes - prevenirea infracţionalităţii în special a celei juvenile - creşterea semnificativă a şanselor de intergare socio-profesională pentru copiii din grupul ţintă

Centrul își propune o abordare holistica a dezvoltarii copilului intr-un mediu familial protector, cu scopul ultim de a ghida familiile catre autonomie. Facand aceasta, centrul ofera un pachet de servicii pentru: 1) A asigura accesul copiilor la serviciile esentiale; 2) A sprijini familiile in dezvoltarea capacitatii lor de a-si proteja si ingriji copiii. În fapt beneficiile în termeni de costuri sociale și comunitare pe termen lung, datorate prevenirii separării copilului de familie sunt semnificative. Astfel, cu o alocare bugetară constând în dezvoltarea infrastructurii, menținerea acesteia în termeni de resursă umană și costuri funcționale se contribuie semnificativ la scăderea abandonului și la menținerea familiei unitare. Principalele tipuri de suport oferite beneficiarilor: suport educational, pentru ingrijirea sanatatii, social, psihologic, legal, pentru dezvoltarea abilitatilor parentale, contribuie la diminuarea ulterioară a unor costuri pe care societatea le-ar avea ca urmare a marginalizării sociale și a abandonului atât școlar cât și educational.

Abordarea centrului social este, așadar, una integrata vizand rezolvarea problemelor familiei (locuire, sanatate, ocupare, educatie) cu accent pe copil. Sunt oferite nu doar servicii sociale sau educationale, ci si mediere si consiliere pentru familii, suport pentru accesarea serviciilor medicale, sprijin pentru depășireas situațiilor de vulnerabilitate socială.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

69

4.8.Analiza de senzitivitate

Pentru proiectul propus nu este necesar a se elabora o analiză de senzitivitate. De asemenea, in cadrul Regulamentului (UE) nr.1303/2013, in cuprinsul articolului 100 se mentioneaza definiţia proiectului major si anume: „[...] o operaţiune care include un ansamblu de lucrări, activitati sau servicii, destinate sa îndeplinească prin ele insele o funcţie indivizibila cu caracter economic sau tehnic precis, care urmareste obiective clar identificate si al cârei cost total eligibil depaseste 50 000 000 EUR si, in cazul operaţiunilor care contribuie la obiectivul tematic prevăzut la articolul 9 primul paragraf punctul 7, al cârei cost total eligibil depaseste 75 000 000 EUR[...].”

Putem concluziona ca, drept urmare celor menţionate anterior, proiectul propus nu reprezintă o investiţie publica majora si, astfel, nu este necesar a se elabora o analiza de senzitivitate. Conform LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice Art. 42: Aprobarea proiectelor de investiţii publice la care este necesara analiza economica (1)Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către: a)Guvern, pentru valori mai mari de 30 milioane lei – 6.666.667 euro; b)ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 5 milioane lei şi 30 milioane lei – 5.000.000 euro; În concluzie, drept urmare celor menţionate anterior, pentru proiectul propus nu este necesar a se elabora o analiză de senzitivitate. 4.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale: 1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza în cadrul şedințelor lunare de progress de către membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizaționale, cu privire la resursele umane implicate, precum şi riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare şedință lunară. 2. Evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție şi impactul acestora asupra proiectului. 3. Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor. În prezenta analiză de risc se propune determinarea calitativă a factorilor ce pot provoca modificări semnificative ale variabilelor critice identificate astfel încât indicatorii proiectului să sufere modificări majore. Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de exploatare a obiectivului de investiție.

Riscurile tehnice, care pot aparea in momentul in care prestatorul lucrarilor de constructii nu respecta specificatiile din proiectul tehnic, sau calitatea materialelor folosite si calitatea lucrarilor executate nu sunt corespunzatoare. Datorita faptului ca societatile care vor afecta aceste servicii vor fi alese prin intermediul sistemului de achizitie publica si vor trebui sa intruneasca anumite criterii specifice, riscurile se considera minime. Un alt risc tehnic ar putea aparea din cauze nerespectarii conditiilor contractuale vizavi de termenele de realizare a investitiei, fapt care ar decala termenul de predare a lucrarilor. Aceste risc a fost luat

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

70

in considerare in cadrul analizei financiare, estimandu-se durata de executie a lucrarilor de 12 luni calendaristice.

Riscurile finanaciare Un risc finanaciar identificat sunt costurile conexe ale proiectului care apar pe durata implementarii si

pe care autoritatea publia locala trebuie sa le suporte din bugetul local. Riscurile institutionale vizeaza obtinerea diveselor autorizatii si acorduri pentru a putea desfasura

investitia, risc minimizat datorita faptului ca toate avizele si acordurile pentru derularea acestor investiti, au fost deja obtinute.Iar faptul ca investitia nu are un impact semnificativ asupra mediului, a simplificat cu mult procedura de obtinere a acordurilor de mediu.

Riscul de depasire a costurilor ce apare in situtia in care nu s-au specificat in contractul de executie sau in bugetul investitiei actualizari ale consturilor sau cheltuieli neprevazute.

Prin umrare nu au fost identificate riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea proiectului. Planificarea corectă a etapelor proiectului încă din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării, asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul.

5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat 5.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor În continuare este realizată descrierea pentru Scenariul 1 (scenariul de bază) și Scenariul 2 (scenariul alternativ). SCENARIUL 1 - recomandat:

1. AMPLASAMENTUL:

1.1. REGIMUL JURIDIC Teren intravilan. Proprietar MUNICIPIUL TIMIŞOARA, conform C.F. anexat, nu este inclus in listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora. 1.2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala: conform C.F. Destinatie: Teren în intravilanul Municipiului TIMIŞOARA. Destinaţie conform PUG: Zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi. Zona D.

1.3. REGIMUL TEHNIC

SITUARE, VECINĂTĂŢI:

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

71

Conform PUG aprobat prin HCL or. 157/2002 prelungit prin HCL nr.: 619/2018 - Zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi .

Regim de înălţime maxim P+2E. POT maxim 40%. Spaţii verzi şi plantate, conform HCL nr. 62/2012

Amplasarea construcţiei se va face conform RLU: cu respectarea aliniamentelor stradale existente sau cu retragere maxim 6.00 metri de la fronturile stradale, la minim 10.00 metri faţă de limita posterioară (min. 6m în cazuri bine justificate) şi cu asigurarea unui acces auto pe parcelă.

Împrejmuirea pe limitele laterale, va respecta prevederile din Codul Civil (Hmax. 2 m.). Spre drumurile publice împrejmuirile vor avea înălţimea maximă de 1.80 metri de la nivelul trotuarului, cu un soclu plin cu înălţimea de 0.45-0.60 metri, iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă; stâlpii imprejmuirii vor avea înălțimea maximă de 2.40 metri. Fundaţiile imprejmuirii nu vor depăşi limitele de proprietate. Porţile împrejmuirilor se vor deschide fără afectarea domeniului public.

ZONA SEISMICA DE CALCUL:

coeficienți: a.g. = 0,20 g, Tc = 0,7 s

FORMA ŞI DIMENSIUNILE ÎN PLAN Terenul, cu suprafaţa de 966 mp, format din parcela mai sus amintită are o formă poligonală, neregulată, cu următoarele dimensiuni și vecinătăți, conform planului de situaţie:

-latura N 42,89 m – vecin str. Satu Mare, nr. 1 -latura E 24,73 m – front stradal, str. Satu Mare -latura S 24,74 m – front stradal, Calea Moşniţei / 16,18m – z.v., nr. top. 8189 -latura V 20,32 m – front stradal, str. Aviatorilor / 6,16m – z.v., nr. top. 8189 INDICI URBANISTICI:

a)Suprafața construită la sol este de 380,65 mp. b)Suprafața construită desfășurată a construcțiilor este de 1163.95 mp c)Procentul de ocupare a terenului (POT) este de 39.40%. d)Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de 1.19

CĂI DE COMUNICAŢIE, ACCESE, PARCAJE Construcția va dispune de un acces pietonal pe latura Est, dinspre str. Satu Mare, acces pietonal pe latura Sud, dinspre str. Calea Mosnitei, respectiv un acces pietonal şi unul auto pe latura Vest a parcelei, dinspre str. Aviatorilor. Se vor asigura 4 locuri de parcare în incintă.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

72

UTILITĂŢI Terenul nu este racordat la utilităţi. Se vor corela: cota ±0.00 a construcţiei, cota nivelmetrică, cota de nivel a drumului, cota canal-apă. Scurgerea şi colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie. Lucrările nu vor afecta proprietăţile invecinate şi domeniul public. Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz.

ARHITECTURA: Municipiul Timişoara doreşte realizarea pe amplasamentul propus a unui centru multifuncţional (clădire) de tip servicii sociale fără cazare, incluzand spaţii de odihnă, recreere şi relaxare prin: amenajarea unor săli pentru cursuri artistice, sală de sport, activităţi de asistenţă la efectuarea temelor, denumite generic after school, sală de mese. cu respectarea prevederilor din certificatul de urbanism. Programul este dedicat în special copiilor de vârstă şcolară (7-12 ani). Sala de mese va fi deservită de un serviciu de cathering, care va aduce mâncarea porţionată şi va fi prevăzută cu un oficiu pentru depozitarea temporară, spălare veselă. Grupurile sanitare pentru personal se află la etajul I. Tot aici se află un oficiu cu spălătorie pentru feţe de masă, perdele, huse de scaune etc., prevăzut cu spaţii de depozitare pentru rufe curate / murdare. Constructia va fi in regim de inaltime P+2E. Dimensiunile maxime in plan ale constructiei sunt de 10,15m x 14,30m. Înălţimea de la cota trotuarului la atic este de min. 3,00m pe limita Nord şi de max. 15,50 m în zona sălii de sport. Cota ±0,00 reprezinta cota pardoselii parterului cladirii aflata la -0,60m față de cota terenului sistematizat. Cota pardoselii în zona sălii multifuncţionale va fi cea a terenului sistematizat, -0,60m faţă de cota ±0,00. Între cele două corpuri de la parter se prevede un sistem de gradene cu cote variind între ±0,00 şi -0,90m Alinierea construcției s-a raportat la aliniamentele existene, conform planului de încadrare și planurilor de situație: 0,00 m fata de limita de la N cu înălţimea la atic 3,00m şi 2,97-3,41m cu înălţimea la atic de15,50m 0,00 m fata de limita de la E, front stradal str. Satu Mare 0,00 m fata de limita de la S, front stradal Calea Moşniţei 0,00 m fata de limita de la V faţă de z.v., nr. top. 8189 Închiderile exterioare vor fi din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30cm, cu termoizolaţie din vată minerală la parter şi parţial la etajele 1 şi 2. În zona sălii de mese şi a sălii de sport se prevăd închideri de tip perete cortină din panouri translucide şi termoizolante, multicamerale, din policarbonat. Acoperişul va fi de tip terasă, cu termoizolaţie din polistiren extrudat la planşeele din beton armat, respectiv vată minerală rigidă în zona sălii de sport. Învelitoarea se va realiza cu membrană PVC. Se vor prevedea hidroizolații din membrană bituminoasă la partea superioară a elevaţiilor, sub zidărie şi minim 50cm spre interior și sub pereții de zidărie interiori pe o lățime de 1 m, pentru oprirea infiltraţiilor din capilaritate. Compartimentările uşoare la interior se vor executa cu pereţi din gips carton pe structură din profile ambutisate de tablă galvanizată. Tâmplăriile exterioare vor fi realizate din profile P.V.C. cu barieră termică și geam termoizolant triplustrat clar. Nu se recomandă optarea pentru geam triplustratificat pentru grosimi ale pachetului acestuia mai mici de 40mm. Pentru îmbunătățirea rezistenței la transfer termic în special pe timp de iarnă se recomandă folosirea

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

73

de sticlă cu strat low-e la partea situată spre interiorul pachetului de geam a foii interioare. La exterior se va folosi sticlă anti-efracţie la toate nivelele. Finisajele exterioare constau din: Tencuiala decorativa la peretii exteriori. Beton antiderapant la scări exterioare, rampe şi podeste de acces, gradene Tamplării din PVC cu geam clar la usile si ferestrele exterioare Pereţi cortină translucizi din panouri termoizolante multicamerale din policarbonat la sala de mese şi sala de sport. Învelitoare din membrana PVC Elemente de tinichigerie (jgheaburi, burlane, sorturi etc.) din tabla cu protectie multistrat. Finisajele interioare constau din: Zugrăveli lavabile pentru interior, pe un suport de glet de ipsos stabilizat cu amorsa la pereţi şi tavane Tavan suspendat acustic în sala multifuncţională, tavan suspendat casetat în sala de mese. In zonele umede ale bailor şi oficiilor (pe langa obiectele sanitare si in zonele de spalat) peretii vor fi placati cu faianta Pardoselile interioare vor fi din răşini epoxidice. In băi se vor prevedea sifoane de pardoseala. La cabinetul medical şi în zona izolatorului se vor prevedea finisaje antiseptice. Se va acorda atenţie deosebită detaliilor aflate la racordul dintre suprafeţe sau materiale, hidroizolaţiilor orizontale şi verticale Toate materialele care se pun în operă vor fi compatibile cu funcţiunea solicitată şi vor fi însoţite de certificate de calitate, conformitate şi de garanţie care se anexează la cartea tehnică a construcţiei. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calităţii acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele şi procedeele noi vor fi însoţite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se va asigura îndeplinirea cerinţelor de calitate şi performanţă din documentaţiile specifice, pe specialităţi, avizate de instituţiile abilitate. La recepţionarea fazelor conform programului de urmărire a calităţii, pentru orice inadvertenţă sau modificare se va solicita prezenţa, respectiv acordul proiectantului. La executarea lucrărilor se vor respecta toate normele şi normativele privind calitatea lucrărilor, normele şi normativele sanitare, de protecţia mediului, de protecţia muncii şi P.S.I. în vigoare. Constructia in regim de inaltime P+2E este compusa din urmatoarele functiuni:

PARTER S.U. PARTER 302,60mp S.C. PARTER 380,65mp

PARTER CORP N P/1 SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ COMPARTIMENTABILĂ

max. 50 LOCURI (43 pe scaune) MOCHETĂ 87,20mp

P/2 DEPOZITARE MOBILIER / RECUZITĂ / ECHIPAMENTE MOCHETĂ 28,45mp P/3 HOL+SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 36,60mp

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

74

P/4 GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂŢI RĂŞINI EPOXI. 4,00mp P/5 GRUP SANITAR FEMEI RĂŞINI EPOXI. 4,75mp P/6 GRUP SANITAR BĂRBAŢI RĂŞINI EPOXI. 5,05mp P/7 CENTRALĂ TERMICĂ RĂŞINI EPOXI. 8,95mp P/8 GARDEROBĂ RĂŞINI EPOXI. 3,65mp P/9 CABINĂ POARTĂ RĂŞINI EPOXI. 2,45mp

P/10 WINDFANG RĂŞINI EPOXI. 2,90mp P/11 GRUP SANITAR RĂŞINI EPOXI. 2,20mp

S.U. PARTER - N 186,20mp S.C. PARTER - N 219,90mp

PARTER CORP S

P/11 HOL+SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 27,50mp P/12 GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂŢI RĂŞINI EPOXI. 3,15mp P/13 HOL RĂŞINI EPOXI. 14,00mp P/14 BIROU RĂŞINI EPOXI. 9,15mp P/15 BIROU RĂŞINI EPOXI. 9,15mp P/16 BIROU RĂŞINI EPOXI. 9,15mp P/17 AŞTEPTARE CU GRUP SANITAR RĂŞINI EPOXI. 13,50mp P/18 CABINET MEDICAL RĂŞINI EPOXI. 15,70mp P/19 IZOLATOR CU GRUP SANITAR RĂŞINI EPOXI. 11,00mp P/20 WINDFANG RĂŞINI EPOXI. 4,10mp

S.U. PARTER - S 116,40mp S.C. PARTER - S 160,75mp

ETAJ 1 S.U. ETAJ 1 297,85mp S.C. ETAJ 1 363,70mp

E1/1 SALĂ DE MESE (max. 46 locuri) RĂŞINI EPOXI. 62,00mp E1/2 OFICIU RĂŞINI EPOXI. 14,20mp E1/3 SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 10,85mp

E1/4 HOL RĂŞINI EPOXI. 45,95m E1/5 SALĂ AFTERSCHOOL RĂŞINI EPOXI. 29,60mp E1/6 SALĂ DE CONSILIERE ÎN GRUP RĂŞINI EPOXI. 18,60mp E1/7 SALĂ DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ RĂŞINI EPOXI. 10,35mp E1/8 ARHIVĂ RĂŞINI EPOXI. 4,95mp E1/9 SALĂ ACTIVITĂŢI RĂŞINI EPOXI. 11,60mp

E1/10 HOL+SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 25,00mp E1/11 SALĂ ACTIVITĂŢI RĂŞINI EPOXI. 22,70mp E1/12 GRUP SANITAR FEMEI RĂŞINI EPOXI. 3,50mp E1/13 GRUP SANITAR BĂRBAŢI RĂŞINI EPOXI. 3,50mp E1/14 LENJERE CURATĂ RĂŞINI EPOXI. 3,45mp E1/14 LENJERIE MURDARĂ RĂŞINI EPOXI. 3,45mp E1/15 OFICIU CU SPĂLĂTORIE RĂŞINI EPOXI. 5,70mp

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

75

E1/16 SALĂ MULTIMEDIA MOCHETĂ 22,45mp

ETAJ 2 S.U. ETAJ 2 363,95mp S.C. ETAJ 2 419,60mp

E2/1 SALĂ DE SPORT RĂŞINI EPOXI. 247,00mp E2/2 HOL + SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 32,50mp E2/3 HOL + SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 14,50mp

E2/4 VESTIAR F. CU GRUP SANITAR ŞI DUŞURI RĂŞINI EPOXI. 22,00mp E2/5 DEPOZITARE MATERIALE SPORTIVE RĂŞINI EPOXI. 25,95mp

E2/6- SUPANTĂ

VESTIAR B. CU GRUP SANITAR ŞI DUŞURI RĂŞINI EPOXI. 22,00mp

S.U. TOTALĂ 964,40mp S.C. LA SOL 380,65mp

S.C. DESFĂŞURATĂ 1163,95mp CATEGORII DE ÎNCADRARE ŞI CLASIFICARE În conformitate cu prevederile normativului P100/2013, construcţia se încadrează în clasa de importanţă III (clădiri de importanţă normală). În conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/ 21.11.1997, construcţia se încadrează în categoria de importanţă „C” (clădiri de importanţă normală). În conformitate cu prevederile normativului P118/2013, construcţia are gradul II de stabilitate la foc. În conformitate cu regulamentul de verificare şi expertizare a proiectelor, aprobat cu Ordinul MLPAT 77/N/28.10.1996. În conformitate cu HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 560/15.06.2005 articolul 4 punctul a) construcţiile fără subsol sunt exceptate de la obligaţia realizării adăposturilor de protecţie civilă PROIECTUL SE VA VERIFICA LA CERINŢELE: A1 – REZISTENTA SI STABILITATE ZIDARIE, BETON SI LEMN; A2 – REZISTENTA SI STABILITATE METAL SI LEMN; B - SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE C - SIGURANŢA LA FOC D - IGIENA ŞI SĂNĂTATEA POPULAŢIEI E - EFICIENŢA ENERGETICĂ F - PROTECŢIA LA ZGOMOT STRUCTURA: Structura de rezistenta a cladirii este formata din: Infrastructura: Fundatii continuie, grinzi de tip “T intors” Suprastructura: Este formata din cadre de beton armat compuse din stalpi dreptunghiulari si grinzi. Planseele si scarile vor fi de beton armat. Deasupra golurilor de ferestre şi uşi se vor prevedea buiandrugi prefabricate sau buiandrugi din beton armat. Structura de rezistenta a acoperisului va fi realizata din grinzi cu

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

76

zabrele din otel. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata cu cuta inalta, termoizolata cu vata minerala sau bazaltica si hidroizolata cu membrana PVC. Inchiderile se vor realiza cu pereti cortina si pereti de zidarie de caramida si B.C.A.. INSTALATII: Clădirea va fi utilată cu toate instalaţiile necesare unei bune funcţionări şi se va racorda la toate reţelele existente. Instalaţii electrice: Obiectivul in cauza este o cladire noua, iar din acest motiv se propune o instalatie electrica care sa corespunda normelor in vigoare. Pentru realizarea conditiilor tehnice si de confort interior se prevad urmatoarele categorii de instalatii electrice: a) instalatii interioare de iluminat normal; b) instalatii electrice de prize; c) Iluminat de securitate d) Instalatie de paratrasnet si instalatie de impamantare e) Instalatie de curenti slabi a) Instalatii interioare de iluminat normal Iluminatul artificial al incaperilor se va realiza cu ajutorul corpurilor de iluminat tip LED. Se vor utiliza corpuri de iluminat care sa asigure confortul vizual corespunzator la un consum minim de energie electrica. Comanda iluminatului normal se face cu intrerupatoare simple, duble 10A/230V montate ingropat si cu grad de protectie specific categoriei de mediu a spatiului in care sunt montate. Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta ingropat la inaltimea de min. 1,2 m de la pardoseala finita. Nivelele de iluminare adoptate sunt in functie de destinatia incaperilor si sunt conform normelor in vigoare. Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate pe tavan si pereti. Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO. b) Instalatii electrice de prize Circuitele de prize de 16A/230 se vor executa cu cabluri FY 3x2.5mm2 , pozate in tuburi montate ingropat pereti.Toate prizele vor avea contact contact de protectie legat la priza de pamant prin intermediul tabloului de distributie. In tablou s-au prevazut circuite de rezerva pentru aparitia de noi consumatori in viitor. Pozarea prizelor se va face la inaltimea de 0,3 m respectiv 1,5 m de la pardoseala finita. Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

77

c) Iluminat de securitate Se prevede iluminat de securitate pentru circulatie si iluminat de securitate de evacuare, iluminatul de continuare a lucrului. Intreaga instalatie de iluminat de securitate se va realiza ingropat. Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate ingropat pe tavan si pereti. Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea iesiriilor din incaperi, a traseului si a iesirilor cailor de evacuare se va face cu folosind corpuri de tip ‘’indicator. Ele se amplaseaza astfel incat sa indice traseul de urmat in caz de pericol. Iluminatul de siguranta de siguranta pentru evacuare este realizat de corpuri special tip CISA 02 2x8W inscriptionate vizibil IESIRE (EXIT) respective cu sageti ←→ care indica directia de evacuare. La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acestea trec pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora amplasate la o inaltime de 20 cm deasupra de tocul usi. Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va realiza cu corpuri de iluminat tip FIDI 19 LED dotat cu acumulator. La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acesta trece pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora. d) Instalatie de paratrasnet si instalatie de impamantare Instalatia de paratrasnet consta in amplasarea unui paratrasnet de tip PDA pe cladirea proiectata. Instalatiile de protectie consta in legarea la pamant a instalatiilor, a tabloului electric prin intermediul celui de- al treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistemul TN-S. Tabloul electric general va fi legat la priza de pamant prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separatie, utilizand conductor de tip Myf 1x4mm2 . Rolul pieselor de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pamant pentru a se putea realiza masurarea prizei de pamant. Protectia instalatiilor se face prin realizarea unei prize de pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel putin 1Ω, daca instalatia depaseste aceasta valoare se va folosi platbanda OL Zn 40x4 mm si electrozi de otel Ø 2 1/2", l=3m si la minim 1.5 m – maxim 5 metri distanta fata de fundatia constructiei ingropata in pamant, pana se va ajunge la 1Ω. e) Instalatie de curenti slabi Sistem antiefractie Descrierea sistemului Sistemul antiefractie va fi gestionat de o centrală. Centrala va fi amplasata in cladire . Centrala va dispune de un numar suficient de zone, astfel incat pe fiecare zona sa fie asigurata. Sistemul va fi modular, putand fi astfel extins prin conectarea mai multor module (extensii de zone) la linia de BUS. Componenta sistemului: Sistemul de detectie si avertizare la efractie va fi compus din: • unitate centrala • modul de extensie zone • detector de miscare de interior • contact magnetic • buton de panica

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

78

• tastatura de comanda si control • sirena de avertizare de exterior Realizarea instalatiei Cablurile vor fi protejate de la locul de montaj al echipamentului pana la centrala. Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor in vigoare, pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol de incendiu. Instalatie monitorizare video Descrierea sistemului Sistemul de moniorizare video va fi compus din camere de supraveghere video de inalta rezolutie si un DVR. Legatura intre DVR si camera se va realiza cu ajutorul unui cablu coaxial si un cablu de alimentare. Alimentare cu energie electrica Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza din firida de bransament cu B.M.P.T. echipat cu disjunctor modular. Instalaţii sanitare: Alimentarea cu apa Alimentarea cu apa potabila a tuturor punctelor de consum cât si alimentarea centralei termice a obiectivului proiectat se va face de la reteaua de apa a localitatii. Reteaua de apa executata din polietilena de înalta densitate 50 mm, se va poza direct în pamânt, pe pat de nisip de 10 cm, la cota -0,80 m de la CTA(cota terenului amenajat).Conductele de distributie de apa rece se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei recise folosesc tevi polipropilena reticulata. Alimentarea cu apa caldă Apa calda pentru consum menajer va fi preparata de o centrala termica pe gaz si de un sistem solar cu tuburi vidate. Conductele de distributie de apa caldă se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei calde se folosesc tevi de polipropilena reticulata. Instalatia solara este compusa din : Panoul solar “Inima” oricarui sistem solar este panoul solar. El absoarbe energia solară prin intermediul absorberului şi o transformă în caldură. Absorberul încalzeşte capilarele din cupru prin care circulă agentul termic solar, tyfocor (amestec 45% propilenglicol şi 55% apă). Acesta transportă cantitatea de căldură primită catre boilerul solar. Boilerul solar Este un boiler cu 2 serpentine de încălzire care va functiona concomitent cu centrala termica avand capacitatea de 200 de litri.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

79

Automatizarea Supraveghează şi comandă funcţionarea instalaţiei solare. Staţia de pompare solara Este formata din: - pompa solară, care transportă agentul termic solar de la panouri la boiler; - grup de siguranţă cu manometru - vas de expansiune solar - frână gravitaţională (nu permite agentului termic încălzit să se ridice către panouri, răcind astfel boilerul – de ex. noaptea) -izolaţie termică Inainte de a incepe executia se vor coordona planurile de instalatii sanitare cu celorlalte tipuri de instalatii, in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai rationale a intersectiilor. De asemenea se va face confruntarea cu planurile structurii de rezistenta si cu planurile de arhitectura pentru a se verifica si daca este cazul a se preciza si dimensiunile golurilor pentru trecerea conductelor. Se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare. Traseele si dimensiunile conductelor sunt conform prevederilor din piesele desenate. Principiul de functionare al instalaţiei solare Instalaţiua solară are automatizare care are urmăoarele funcţii: Dacă diferenţa de temperatură dintre senzorul de pe panoul solar (S1) şi senzorul din boiler (S2) este sub o valoare stabilită atunci se porneşte pompa circuitului solar al boilerului Daca această diferenţă este peste o anumită valoare se dă comandă de oprire a pompei pompa se va opri si dacă temperatura apei din boiler depăşeşte 90°C. Canalizare Evacuarea apelor uzate menajere provenite din cladire se face prin intermediul tevilor de PVC. Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare în punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 2448 si STAS 3051. Reteaua de canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura protectia la înghet ( min. -0,80 m) si continuitatea pantelor. Evacurea apelor uzate menajere se vor directiona catre reteaua de canalizare a localitatii. Apele pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localitatii Intreaga lucrare de instalatie sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015. Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti interiori Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. e, pentru cladiri de învatamînt sau cultura, daca este indeplinita una dintre conditiile: - au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

80

- au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti interiori. De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. g) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: - au capacitatea simultana mai mare de 50 de persoane - au volumul mai mare de 2000 m3, se prevad instalatii de hidranti interiori. Pentru instalatia de hidranti interiori, conform Anexa 3 din P118/2-2013, se va utiliza 1 jet simultan. Conform art. 4.35., lit. d) din P118/2-2013, timpul de functionare pentru instalatia de hidranti interiori va fi de 10 de minute. Conform anexei nr. 3 din P118/2-2013, hidrantii interiori vor avea urmatoarele caracteristici:

 debitul Qhi = 2,1 l/s  timpul de stingere The = 10 minute

Reteaua interioara a instalatiilor de stingere a incendiilor a hidrantilor interiori se va realiza din conducte de otel. Hidrantii interiori se vor amplasa aparent pe pereti, conform planurilor. Fiecare hidrant interior va fi compus din:

 cutie de protectie, metalica, vopsita in camp electrostatic si prevazuta cu rola suport pt. furtun, geam si cheder cauciuc,

 660 x 550 x 210 mm (L x H x l),  rola furtun (D=2", L=20m) echipata la capete cu o pereche de racorduri de refulare tip "C",  robinet hidrant (D=2") echipat la un capat cu racord refulare tip "C",  teava refulare echipata cu racord refulare tip "C" cu ajutaj de 13 mm  racord refulare tip C (2")

Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 6.1, lit. f), pentru cladiri de cultura sau învatamînt, daca este indeplinita una dintre conditiile: - au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane - au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti exteriori. De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. e) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: - au capacitatea maxima simultana mai mare de 100 de persoane - au peste 2 (doua) niveluri si aria construita mai mare de 600 m2, se prevad instalatii de hidranti exteriori.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

81

INSTALATII INTERIOARE INCALZIRE CENTRALA Necesarul de caldura pentru asigurarea temperaturii interioare de confort a fost calculat în concordanta cu prevederile STAS 1907-2014, pentru temperatura exterioara de calcul -15ºC si zona eoliana IV, în care viteza vântului este v=4 m/s. Instalatia interioara s-a prevazut pentru functionarea cu apa caldă 75/65 C. Sistemul de incalzire folosit este bitubular cu radiatoare Conductele de distributie se amplaseaza in pardoseala si in perete la o distanta de aproximativ 5 cm intre. Legaturile retelei de distributie la radiatoare se vor monta ingropatsi sunt prevazute cu robinete cu reglaj. Aerisirea instalatiei de incalzire centrala se face astfel: -prin aerisitoare montate in radiatoare La intocmirea documentatiei s-au respectat prevederile normativului I 13-2015 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala. La executie se va respecta intocmai documentatia desenata si scrisa in vederea unei bune functionari a instalatiei interioare de incalzire centrala. Acesta centrala va functiona pentru incalzire si preparare apa calda menajera. Centrala termica va fi prevazuta cu pompe de circulatie a agentului termic, cu vas de expansiune, cu supapa de siguranta si cu elemente de masura si control. Pentru protectia echipamentelor si prelungirea duratei medii de utilizare, dar si pentru a asigura functionarea acestora la parametrii optimi, se va folosi apa dedurizata cu ajutorul unui filtru cu polifosfat. Acesta va asigura prepararea apei de umplere a instalatiei si adaos in circuitul de apa calda pentru incalzire. Pentru transmisia caldurii in incaperi se vor folosi radiatoare tip DK 22. Pentru transportul agentului termic de la centrala termica la distribuitoare se va folosi teava de cupru. INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE Pentru asigurarea conditiilor de confort interior in perioada calda a anului, in anumite spatii interioare se vor monta sisteme de climatizare de tip multisplit pe fiecare nivel. Incaperile climatizate situate in aceeazi zona a cladirii, se vor racorda la o singura unitate exterioara. Unitatilea exterioare vor fi montate pe fatada cladirii desenate. Numarul de schimburi de aer necesar asigurarii calitatii aerului interior se realizeaza prin ventilare mecanica .

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

82

DOTĂRI CLADIRE SI DOTĂRI EXTERIOARE:

I .Dotări PARTER ( Corp S):

1. Cabinet medical = 15.70 mp Medic si asistent medical

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 2 Scaun ergonomic buc. 2 Scaun vizitator buc. 2 Pat consultatie buc. 1 Paravan medical buc. 1 Casetiera buc. 2 Dulap vitrina – metalic (medic) buc. 2 Cuier pom buc. 1 Laptop + licente buc. 2 Imprimanta laser buc. 1 Combina frigorifica buc. 1 Inhalator de prim ajutor buc. 2 Trusă medicală pentru pansat buc. 2 Stetoscop buc. 1 Tensiometru Buc. 1 Glicometru cu teste Buc. 1 Cântar electronic Buc. 1 Taliometru telescopic Buc. 1 Stativ perfuzii Buc. 1 Lampă antibactericidă buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm Buc. 1 Sterilizator Buc. 1 Trusă medicamente de prim-ajutor Buc. 2 Termometru Buc. 2 Apasator de limba Buc. 2 Saltea piele ecologica buc. 1 Cos de gunoi inox cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

2. Izolator = 11.00 mp

Denumire U/m Cantitate Masa patrata 120 cm buc. 1 Scaun vizitator buc. 2

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

83

Pat - izolator buc. 1 Casetiera buc. 1 Dulap cu 1 usa 200/45/52 cm buc. 1 Cos de gunoi inox cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1 Cuier pom buc. 1

3. Grup sanitar izolator

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

4. Sală de așteptare= 13.50 mp

Denumire U/m Cantitate Masute 60 cm inaltime buc. 1 Scaun vizitator buc. 8 Cuier pom buc. 2 Cos de gunoi inox cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1 Dozator filtrare apa cu alimentare de la sursa buc 1

5. Grup sanitar sala de asteptare

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

6. Birou personal de specialitate (Birou 1) = 9.15 mp

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 2 Masa patrata 120 cm buc. 1 Scaun ergonomic buc. 2 Scaun vizitator buc. 4 Casetiera buc. 2

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

84

Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187/ cm buc. 1 Cuier pom buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas Buc 1 Laptop + licente buc. 2

7. Birou personal de specialitate/administrativ (Birou 2) = 9.15 mp Denumire U/m Cantitate Birou buc. 3 Scaun ergonomic buc. 3 Scaun vizitator buc. 4 Casetiera buc. 3 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 1 Cuier pom buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1 Imprimanta laser Buc 1 Laptop + licente buc. 3

8. Birou (șef /coordonator centru) (Birou 3)= 9.15 mp

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Masute 60 cm inaltime buc. 1 Aparat foto Buc 1 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 2 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 1 Cuier pom buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas Buc 1 Laptop + licente buc. 1 Multifuncționala buc. 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

85

9. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități (Corp S) =3.15 mp Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Vas WC adaptat PD Buc 1 Bara cu functionalitate mixta PD Buc 2 Cos de gunoi cu capac buc 1 Colac WC adaptat PD buc. 1

10. Hol+casascării+spațiu lift = 27.50+14.00 mp Denumire U/m Cantitate Bancute hol buc. 3 Cos de gunoi cu capac Buc 2

Dotări PARTER ( Corp N):

11. Sală multifunctionala compartimentabila (Sală de educație și activități culturale de grup și seminarii;Sală activități pe piața muncii/multimedia;Sală activități copii)=87.20(43.15+44.05)mp

Denumire U/m Cantitate Masa conferinta modulara 10 persoane buc 2 Scaun vizitator buc 43 Biblioteca buc 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc 2 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc 2 Ecran proiectie buc 1 Flipchart buc 1 Videoproiector buc 1 Sistem audio buc 1 Carti Buc 150 Cos de gunoi cu capac Buc 2 Ceas de perete Buc 1 Cuier pom buc. 3 Tabla alba buc. 1 Laptop + licente buc. 1 Banca școlară cu 2 locuri buc. 8 Instrumente de percutie tip shaker buc 10 Muzicuta Buc 4 Set bongo Buc 2 Set tobe cu bete pentru copii Set 2 Tamburina si toba de mana Set 2

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

86

Jocuri pentru nevazatori Set 2 Jucarii pentru nevazatori Set 4 Ustensile de scris pentru nevazatori set 4 Tabla inteligenta smartboard buc. 1 Castaniete cu maner Buc 4 Maracas Buc 4 Chitara clasica Buc 2

12. Grup sanitar = 2.20 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

13. Hol+casa scării = 36.60 mp

Denumire U/m Cantitate Bancute hol buc. 3 Cos de gunoi cu capac Buc 2

14. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități =4.00 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Vas WC adaptat PD Buc 1 Bara cu functionalitate mixta PD Buc 2 Cos de gunoi cu capac buc 1 Colac WC adaptat PD buc. 1

15. Grupur sanitar (1F) = 4.75 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 2

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

87

16. Grupur sanitar (1B) = 5.05 mp Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

17. Cabina poarta = 2.45 mp Denumire U/m Cantitate Scaun ergonomic buc. 1 Smart TV 80 cm buc. 1 Suport TV perete buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1

18. Garderoba = 3.65 mp Denumire U/m Cantitate Cuier perete Buc 3

II . Dotări ETAJ 1 (spaţiişi dotări estimate):

19. Sala calculatoare = 22.45 mp Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Masa calculator cu raft tastatura buc. 7 Periferice PC Set 8 Scaun ergonomic buc. 9 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 1 Cuier pom buc. 2 Computer + licente buc. 8 Computer Braille cu licenta Buc 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas Buc 1 Audiobook Buc. 20

20. Spalatorie = 5.70 mp

Denumire U/m Cantitate Dulap metalic buc. 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

88

Masină spălat rufe buc. 1 Cos de gunoi Buc 1 Masina de uscat rufe buc. 1

21. Lenjerie murdara = 3.45 mp

Denumire U/m Cantitate Dulap metalic buc. 2

22. Lenjerie curata = 3.45 mp

Denumire U/m Cantitate Dulap metalic buc. 2

23. Grupur sanitar (1B) = 3.50 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

24. Grupur sanitar (1F) = 3.50 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

25. Sala de activități educative /socializare (sală activităţiadolescenţi,) (Sala activitati 1) =

22.70 mp Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Banca școlară cu 2 locuri buc. 8 Ghilotina de hartie Buc 1 Aparat de laminat buc 1 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 20 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 2 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 2

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

89

Cuier pom buc. 2 Tabla inteligentasmartboard buc. 1 Tabla alba buc. 1 Laptop + licente buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

26. Hol+casascării+spațiu lift = 25.00mp

Denumire U/m Cantitate Bancute hol buc. 3 Cos de gunoi cu capac Buc 2

27. Sala consiliere(sala consiliere socială)= 10.35 mp Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Masute 60cm inaltime buc. 1 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 2 Scaunele copii buc. 3 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 1 Cuier pom buc. 1 Laptop + licente buc. 1 Canapea 2 locuri buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1 Baterii teste psihologice buc. 1

28. Sala consiliere grup (sala consiliere psihologica de grup)= 18.60 mp

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Masute 60cm inaltime buc. 1 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 2 Scaunele copii buc. 5 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 1 Cuier pom buc. 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

90

Laptop + licente buc. 1 Canapea 2 locuri buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1 Baterii teste psihologice buc. 1

29. Arhivă = 4.95 mp

Denumire U/m Cantitate Rafturi metalice cu polițe buc. 3

30. Sala de activități educative /socializare (Sala activitati2) =11.60 mp

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Banca școlară cu 2 locuri buc. 6 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 12 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 2 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 2 Cuier pom buc. 2 Tabla inteligentasmartboard buc. 1 Tabla alba buc. 1 Laptop + licente buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

31. Sala de activități educative /socializare (sala pentru activităţi afterschool) = 29.60 mp

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Banca școlară cu 2 locuri buc. 8 Ghilotina de hartie Buc 1 Aparat de laminat buc 1 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 20 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 2 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 2 Cuier pom buc. 2 Tabla inteligentasmartboard buc. 1 Tabla alba buc. 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

91

Laptop + licente buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

32. Sală de mese = 62.00 mp Denumire U/m Cantitate Masa patrata 120 cm buc. 8 Scaun vizitator buc. 46 Dulap 2 usi 70/35/122 cm buc. 1 Dulap rafturi 70/32/122 cm buc 1 Set tacâmuri inox 24 piese Set 10 Set vesela 12 persoane Set 5 Set oale inox Set 2 Polonic inox 0,5 l Buc 2 Cutite bucatarie Buc 4 Pahare de sticla Buc 50 Cani de portelan pentru ceai Buc 50 Palete/spatula servire Buc 2 Bol de portelam pentru supa Buc 10 Cos de gunoi cu capac Buc 2 Ceas de perete Buc 1

33. Oficiu= 14.20 mp

Denumire U/m Cantitate Mobila bucatarie modulara buc. 1 Combina frigorifica buc. 1 Chiuveta mare cu robinet ptspalat marmite buc. 1 Plita electrică+cuptor buc. 1 Masina spălat vase buc. 1 Cuptor microunde buc. 1 Fierbator buc. 1 Cafetiera buc. 1 Hota buc. 1 Sandwich maker buc. 1 Blander cu cana de sticla Buc 1 Termos 2 l Buc 1 Tocator de lemn Buc 2 Uscator de vase supraetajat Buc 1 Organizator de tacamuri Buc 2 Dispersor prosoape de hartie Buc 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

92

Dispersor sapun lichid Buc 1 Tava de inox Buc 6 Cos de paine Buc 8 Marmite de inox cu capac 20-40 L Buc 4 Recipiente ermetice de inox pentru depozitare alimente Buc 4 Platouri de portelan Buc 8 Prosoape bumbac de bucatarie Buc 50 Set oliviera de inox Set 4 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

III . Dotări ETAJ 2 (spaţii şi dotări estimate):

34. Sală de activități de educație fizică și sport = 247.00 mp

Denumire U/m Cantitate Saltele pentru sport Buc 5 Mingi de baschet Buc 4 Mingi de voilei Buc 4 Mingi de fotbal Buc 4 Spalier buc. 4 Masa tenis pliabila buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 2 Ceas de perete buc 1 Fileu de volei cu suport Buc 1 Poarta mobila de fotbal Buc 2 Cos baschet Buc 2

35. Vestiar, grup sanitar si dusuri fete = 22.00 mp

Denumire U/m Cantitate Bancă vestiar buc. 2 Cuier de perete Buc 2 Cos de gunoi Buc 1 Uscator de par cu prindere i perete Buc 2 Suport prosoape Buc 1 Prosoape de bumbac Buc 25 Dulap vestiar modular(6 casete) modul 2 Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

93

Colac WC buc. 1

36. Vestiar, grup sanitar si dusuri baieti = 22.00 mp Denumire U/m Cantitate Bancă vestiar buc. 2 Cuier de perete Buc 2 Cos de gunoi Buc 1 Uscator de par cu prindere in perete Buc 2 Suport prosoape Buc 1 Prosoape de bumbac Buc 25 Dulap vestiar modular(6 casete) modul 2 Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Colac WC buc. 1

37. Hol+casascării+spațiu lift = 32.50 mp

Denumire U/m Cantitate Cuier perete Buc 2 Bancute hol buc. 2 Cos de gunoi cu capac Buc 2 Ceas de perete Buc 1 Dulap vestiar modular( 6 casete) modul 7 Dozator filtrare apa cu alimentare de la sursa buc. 2

Tot mobilierul să conțină încuietori individuale. IV. Dotari care deservesc întreg spațiul (spatii şi dotări estimate) :

Denumire U/m Cantitate Centrala telefonică buc. 1 Telefon fix buc. 10 Jaluzele Mp. 100 Trusă de prim-ajutor perete Buc. 2 Acces W-IFI Buc 2

V . Dotări curte (dotări estimate):

Denumire U/m Cantitate Ansamblu de joaca si fitness exterior set 1 Cos baschet cu stâlp de exterior Buc 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

94

VI. Dotari pentru intreaga cladire (dotări estimate):* Denumire U/m Panouri solare pentru incalzirea apei in cladirile construite cladire Materiale incombustibile pentru anvelopare cladire Iluminat interior cu lampi eficiente cladire Iluminatul in parculetul public folosind energia solara – panouri solare parculet Sistem de încalzire si centrala termică clădire Sistem aer conditionat cladire Sistem supraveghere video clădire Sistem alarma si paza clădire Interfon audio clădire Sistem detectie antiincendiu clădire Rețea calculatoare + Server cladire Lift (adaptat pt persoanele cu dizabilități) clădire Rampa fixă de acces pentru persoane cu dizabilităţi cladire Hidrant exterior cladire Stingatoare de incendiu conform normativelor cladire Retea internet, TV, telefonie clădire Dotare grupuri sanitare si dusuri cu obiectele sanitare necesare(chiuvete, baterii ptrchiuvete,vase de toaleta, dusuri etc.) cladire Racordare cladire la utilitatile necesare (energie electrica,termica/gaz, apa, canal,salubrizare, etc) cladire Covoare tactile (suprafețe tactilo-vizuale) clădire Indicatoare tactile braille (panouri tactile) clădire Coridor marcat cu banda in contrast clădire Detectoare de lumina si detectoare de culori cladire Pictograme pe usi clădire

ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Execuţia lucrărilor se va face numai de către un antreprenor specializat în execuţia acestui tip de lucrări, cu personal calificat conform legii. Organizarea de şantier (amplasarea de barăci pentru scule, depozite mici de materiale) se va face în locuri stabilite de comun acord executant – beneficiar. Se recomandă ca organizarea execuţiei lucrărilor să se facă numai în incinta proprietăţii, fără a afecta spaţiile publice (carosabil etc.). Toate materialele care se vor pune în operă vor fi compatibile cu funcţiunea solicitată şi vor fi însoţite de certificate de calitate, conformitate şi de garanţie care se anexează la cartea tehnică a construcţiei. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calităţii acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele şi procedeele noi vor fi însoţite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se vor asigura clasele de combustibilitate după cerinţe, pe funcţiuni, în conformitate cu normativele în vigoare.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

95

Transportul materialelor necesare se va face pe măsura executării lucrărilor, depozitarea făcându-se pe proprietate în afara incintei şantierului. Transportul deşeurilor rezultate se va face numai în incinte autorizate în acest scop, transportul lor de pe şantier făcându-se pe măsura executării lucrărilor. Utilajele, sculele şi dispozitivele se vor aproviziona de la baza de producţie a executantului şi se vor aduce la lucrare numai când este necesară utilizarea lor. Se interzice deversarea apelor uzate sau disponibilizarea oricărui material în spaţiile naturale existente în zonă. Întocmirea proiectului de execuţie pentru organizarea de şantier cade în sarcina executantului, care va prevedea, în cadrul acestei documentaţii, şi măsurile pentru protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi de PSI pentru perioada execuţiei lucrărilor. În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se vor lua toate măsurile de semnalizare şi dirijare a circulaţiei pietonale şi auto, pe timpul execuţiei. În proiectul tehnologic şi de organizare de şantier precum şi în fişele tehnologice întocmite de unitatea executantă de construcţii-montaj, se vor explica detaliat toate fazele şi operaţiile de lucru, succesiunea lor, utilajele, dispozitivele şi sculele utilizate, precum şi măsurile de protecţia muncii specifice fiecărui gen de lucrări. Toate fazele determinante vor fi recepţionate, prin grija beneficiarului şi a inspectorului (dirigintelui) de şantier, conform programului pentru controlul calităţii anexat la prezenta documentaţie. MĂSURAREA LUCRĂRILOR Calculul cantităţilor de lucrări se va face pe baza planşelor din proiectele de arhitectură, rezistenţă şi ale celorlalte specialităţi . Listele de cantităţi de lucrări se vor întocmi pe baza indicatoarelor cu norme de deviz şi pe baza cantităţilor calculate. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru muncitori. Se interzice depozitarea materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente proprietăţii. De asemenea se interzice circulaţia autovehiculelor de şantier peste spaţiile verzi şi alte terenuri, cu excepţia celor destinate pentru organizarea de şantier. Materialele şi deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor, etc., se vor transporta şi depozita în locuri special amenajate şi pentru care s-au obţinut toate avizele şi acordurile organelor locale abilitate. Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlată de beneficiar prin intermediul dirigintelui (inspectorului) de şantier. Pe perioada execuţiei se interzice deversarea apelor uzate în spaţiile naturale din zonă şi se vor lua măsuri ca benzina şi eventualele materiale bituminoase utilizate să nu contamineze solul. După terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate, se vor realiza trotuarele, traseele carosabile din incintă, spaţiile verzi şi împrejmuirile. Realizarea lucrărilor nu creează condiţii pentru producerea de noxe care să afecteze mediul înconjurător. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR Controlul lucrărilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale cuprinse în standarde, norme, instrucţiuni tehnice, etc., urmărindu-se totodată şi programul de control al calităţii.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

96

Utilajele, sculele şi dispozitivele utilizate la execuţia lucrărilor trebuie să fie performante şi în conformitate cu specificaţiile stabilite prin fişele tehnologice. Nu se admite folosirea unor utilaje sau dispozitive neverificate din punct de vedere tehnic. Controlul calităţii execuţiei lucrărilor se va face de către beneficiar prin intermediul unui diriginte (inspector) de şantier de specialitate. Fazele de execuţie supuse în mod obligatoriu controlului, precum şi actele ce se vor întocmi în vederea atestării calităţii lucrărilor executate, sunt prezentate în „Programul pentru controlul calităţii”. Controlul calităţii lucrărilor se va face permanent, pe faze de execuţie şi categorii de lucrări. La recepţia lucrărilor, comisia de recepţie va examina lucrările faţă de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice şi de calitate ale execuţiei, precum şi constatările consemnate în cursul execuţiei de către organele de control, beneficiar, proiectant, diriginte, etc. Pentru orice inadvertenţă sau modificare se va solicita prezenţa, respectiv acordul proiectantului. La realizarea condiţiilor de performanţă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare se va avea în vedere respectarea soluţiilor şi recomandărilor din documentaţiile specifice, precum şi a celor din acorduri şi avize. PROTECŢIA MUNCII La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de igiena şi protecţia muncii prevăzute în „Regulamentul pentru protecţia muncii în construcţii”, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 9/N/1993, planul de securitate şi sănătate conform HG 300/2006 actualizată 2013 şi orice alte prevederi specifice valabile la data execuţiei lucrărilor. Beneficiarul se obligă să încheie cu ANTREPRENORUL GENERAL, angajat pentru executarea lucrărilor de construire, o CONVENŢIE DE PROTECŢIA MUNCII, prin care antreprenorul răspunde de asigurarea în şantier a tuturor măsurilor conform planului de securitate şi sănătate şi normelor de protecţia muncii pentru personalul propriu, beneficiar şi angajaţii acestuia, proiectanţi şi angajaţii acestora, reprezentanţii instituţiilor specifice de control sau orice altă persoană abilitată prin lege să fie prezentă pe şantier. În lipsa acestei CONVENŢII răspunderea, în cazul producerii unui accident în incinta şantierului, revine BENEFICIARULUI. De asemenea şeful punctului de lucru are obligaţia de a lua toate măsurile necesare evitării oricărui tip de accidente sau avarii la reţele şi instalaţii, în funcţie de condiţiile specifice de şantier. Este obligatoriu ca zona de acţiune a utilajelor să fie astfel delimitată în fişele tehnologice, încât clădirile învecinate să nu fie supuse unor şocuri mecanice în timpul de acţionare a utilajelor respective. POSTUTILIZAREA Prin grija proprietarului construcţiei se vor lua măsuri pentru respectarea Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor - H.G. 766/1997, a Normativului privind comportarea în timp a construcţiilor P 130/1999, precum şi a altor norme elaborate pe perioada existenţei construcţiei care fac referire la situaţii ce privesc obiectul acestei documentaţii. Se vor lua toate măsurile prevăzute de lege pentru eliberarea terenului de construcţii, atunci când această hotărâre va fi luată de proprietar sau alţi factori de decizie. Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

Clădirea propusă pentru construcţie, obiect al proiectului, va fi destinată utilizării publice pentru activităţi de tip centru de zi urmând a fi înfiinţate mai multe tipuri de servicii sociale, regăsite în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015, după cum urmează:

-Centru cultural pentru tineri.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

97

-Centru de zi pentru copii: Copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi - cod nomenclator 8891CZ-C-II– „Centre de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți” Serviciu social de zi, incluzând servicii educaționale (de tip after-school și activități culturale); În cadrul Centrului de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti se vor desfasura activitati educationale (incluzând activități de educație formală și non-formală), recreative si de socializare, de orientare scolara si profesionala, de consiliere psihologica, de consiliere si sprijin pentru parinti, alte activități.

-Servicii de asistenta comunitara 8899 CZ-PN-V In cadrul serviciilor de asistenta comunitara se vor desfasura activitati de informare şi consiliere, consiliere psihologica, educatie extracurriculara (educatie pentru sanatate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educatie civica, educatie pentru dezvoltarea abilitatilor pentru o viata independenta, educatie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale), facilitare a accesului pe piata muncii, promovarea unui stil de viaţa sanatos si activ (facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea actiunilor şi promovarea participarii la activitaţi de educaţie fizica sau sportive, organizarea evenimentelor si facilitarea accesului la activitati culturale si artistice), alte activitati.

Impactul socio-cultural al investiției în infrastructura de social și educațională are o magnitudine importantă în dezvoltarea plurilaterală a comunităților, sistemul social putând fi fiind considerat o component importantă a stării de bunăstare comunitară.

Starea de sănătatea a unei naţiuni corelează cu multiple dimensiuni ale calităţii vieţii: venit, loc de muncă, locuire şi utilităţi, echitate şi calitate a serviciilor de sănătate şi educaţie şi nu numai. Conform definiţiilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, adoptate în ultimii 30 de ani, sănătatea unui om nu ar trebui să se rezume doar la o lipsă a bolii, ci la o stare de prosperitate atât fizică, cât şi mentală şi socială. Prin această definire modernă, sănătatea individului este strâns legată de conceptul de calitate a vieţii, mai mult ca niciodată. Pornind de la această viziune, în ţările dezvoltate oferta de servicii de sănătate este combinată cu succes, în prezent, cu servicii de consiliere psihologică sau de asistare socială, cu servicii la domiciliul pacientului sau servicii eficiente medico-sociale, pentru persoane cu dizabilităţi sau persoane cu alte tipuri de probleme medicale şi sociale, în acelaşi timp. Politicile sociale în domeniul sanitar se combină, eficient, cu alte tipuri de politică socială, pentru o investire cât mai adecvată în recuperarea capitalului uman al respectivei comunităţi.

Dezvoltarea economică rezolvă multe dintre problemele societăţilor sărace: aduce o îmbunătăţire semnificativă a stării de bine a populaţiei şi a calităţii serviciilor oferite, însă, pe de altă parte, experienţe de succes ale unor ţări au demonstrat că şi unele tipuri de politică socială, precum o strategie de investiţie în educaţie, în general şi în educaţie pentru prevenţie, duce, pe termen lung, la un impact pozitiv asupra bunăstării populaţiei

Fiind o institutie a administratiei publice locale pe de o parte sustenabilitatea institutionala a proiectului este asigurata pe termen lung, urmare a nevoilor reale identificate. Ca urmare a implementarii proiectului, se va crea si dezvolta o infrastructura socio-educațională care sa raspunda nevoilor comunității, respectiv celor 100 de beneficiari direcți.

Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate; dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate şi familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii;

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

98

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;

In faza de execuţie nu se creează locuri de munca, constructorul va veni cu personal propriu. Constructorul va veni cu echipa proprie, dar este posibil sa fie necesare angajări de personal

suplimetare la execuţie. Echipa constructorului trebuie sa acopere toate specialitatile necesare si lucrările sa se realizeze simultan pentru amenajări si instalaţii interioare si exterioare, echipa estimata fiind de 10 - 20 persoane

În faza de operare, schema de personal propusă cuprinde:  Personal de conducere

– șef centru, 1 persoană  Personal de specialitate de îngrijire și asistență:

- Medic medicină de familie – 1 persoană - Asistent medical generalist – 1 persoană - Asistent social – 2 persoane - Consilier în domeniul adicțiilor – 1 persoană - Pedagog social – 1 persoană - Psiholog – 1 pesoană

 Personal cu funcții administrative, gosdpodărire, întreținere reparații, deservire: - Paznic, personal curățenie spații – 2 persoane Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor

protejate, după caz; Pentru realizarea investiției propuse, respectiv Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea

Centru Cultural și Educațional Kuncz, propus a fi ampalasat în Timișoara, str. Satu Mare, nr. 1A, CF 449296, nu vor fi tăiați arbori din spații verzi, fapt consemnat și în adresa Nr. 7573/19.11.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului.

Proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conform adresei Nr. 7573/19.11.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului - proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Pe perioada perioadei de execuție, respectiv amplasarea organizării de șantier, se vor respecta prevederile OUG nr. 195.2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Măsuri de reducere a impactului În etapa de realizare a lucrărilor proiectate, pentru a nu fi produse perturbări grave ale echilibrelor

ecologice sunt necesare adoptarea de măsuri de protecţie a mediului, precum: - respectarea graficului de lucrări a limita impactul asupra mediului natural al amplasamentului - utilizarea de utilaje şi mijloace de transport performante, pentru a diminua zgomotul datorat

activităţilor de execuţie a lucrărilor proiectate, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor rezultate

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

99

- colectarea selectivă, valorificarea şi eliminarea periodică a deşeurilor în scopul evitării atragerii animalelor domestic sau chiar sălbatice din zonă şi reducerii riscurilor atât pentru oameni cât şi pentru animale.

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori: impactul asupra: populaţiei: nesemnificativ sănătăţii umane: nesemnificativ faunei şi floreii: inexistent solului: nesemnificativ folosinţelor: inexistent bunurilor materiale: inexistent calităţii şi regimului cantitativ al apei: inexistent calităţii aerului: nesemnificativ climei: inexistent zgomotelor şi vibrațiilor: semnificativ – limitat prin măsuri compensatorii dispozitive de protecție

zgomot peisajului şi mediului vizual: normal patrimoniului istoric şi cultural: inexistent asupra interacţiunilor dintre aceste elemente: nesemnificativ Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi

lung, permanent și temporar, pozitiv şi negativ). Prin realizarea investiției nu se preconizează în impact care să aibă efecte degradante sau

disturbatoare asupra terenului. Realizarea investiției este neutră din punct de vedere al impactului. Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se

integrează, după caz. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc. Lucrarea se va desfășura în mediul urban construit unde există funcțiuni similare, fiind în deplină consonanță cu acestea – case, clădiri de locuit private. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public. - Nu este cazul.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament: -tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate:

 Deșeuri din demolări, moloz, resturi construcții: 0 Tone – nu este cazul  Deșeuri rezultate ca rest în execuție: 3 tone  Deșeuri menajere în exploatare: 1,2 tone/an

Modul de gospodărire a deşeurilor  faza de execuție: contract firmă specializată  faza de operare: punct gospodăresc pubele colectare separată pe categorii de deșeuri existent.

Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

 Nu se propun echipamente pentru monitorizarea parametrilor de mediu.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

100

aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției. În perioada de execuție pot apărea următoarelor forme de risc: riscuri și accidente datorate circulației vehiculelor în incinta șantierului:

 transport materiale de construcții, transport utilaje, transport pământ în exces etc.  existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotarea, cu toate activitățile aferente,

nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare și întreținere sunt respectate cu strictețe.

 fiecare loc de munca va fi reglementat cu norme clare de exploatare; se vor elabora instructiuni clare de exploatare și întreținere. Normele de exploatare vor prevedea măsuri rapide de intrevenție în cazul declanșării unor accidente sau avarii.

 zona obiectivului vizat va trebui astfel amenajată încât riscul producerii unor accidente printre membrii comunităților învecinate să fie eliminată.

Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:

1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza în cadrul şedințelor lunare de progress de către membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizaționale, cu privire la resursele umane implicate, precum şi riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare şedință lunară. 2. Evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție şi impactul acestora asupra proiectului. 3. Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor. În prezenta analiză de risc se propune determinarea calitativă a factorilor ce pot provoca modificări semnificative ale variabilelor critice identificate astfel încât indicatorii proiectului să sufere modificări majore. Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de exploatare a obiectivului de investiție.

Riscurile tehnice, care pot aparea in momentul in care prestatorul lucrarilor de constructii nu respecta specificatiile din proiectul tehnic, sau calitatea materialelor folosite si calitatea lucrarilor executate nu sunt corespunzatoare. Datorita faptului ca societatile care vor afecta aceste servicii vor fi alese prin intermediul sistemului de achizitie publica si vor trebui sa intruneasca anumite criterii specifice, riscurile se considera minime. Un alt risc tehnic ar putea aparea din cauze nerespectarii conditiilor contractuale vizavi de termenele de realizare a investitiei, fapt care ar decala termenul de predare a lucrarilor. Aceste risc a fost luat in considerare in cadrul analizei financiare, estimandu-se durata de executie a lucrarilor de 12 luni calendaristice.

Riscurile finanaciare Un risc finanaciar identificat sunt costurile conexe ale proiectului care apar pe durata implementarii si

pe care autoritatea publia locala trebuie sa le suporte din bugetul local. Riscurile institutionale vizeaza obtinerea diveselor autorizatii si acorduri pentru a putea desfasura

investitia, risc minimizat datorita faptului ca toate avizele si acordurile pentru derularea acestor investiti, au

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

101

fost deja obtinute.Iar faptul ca investitia nu are un impact semnificativ asupra mediului, a simplificat cu mult procedura de obtinere a acordurilor de mediu.

Riscul de depasire a costurilor ce apare in situtia in care nu s-au specificat in contractul de executie sau in bugetul investitiei actualizari ale consturilor sau cheltuieli neprevazute.

Prin umrare nu au fost identificate riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea proiectului. Planificarea corectă a etapelor proiectului încă din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării, asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul. SCENARIUL 2 - nerecomandat: STRUCTURA: Structura de rezistenta a cladirii este formata din: Infrastructura: Fundatii izolate si grinzi de legatura Suprastructura: Este formata din stalpi si grinzi metalice. Planseele vor fi realizate din tabla cutata (cofraj pierdut) si beton armat. Scarile vor fi de beton armat. Structura de rezistenta a acoperisului va fi realizata din grinzi cu zabrele din otel. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata cu cuta inalta, termoizolata cu vata minerala sau bazaltica si hidroizolata cu membrana PVC. Inchiderile se vor realiza cu pereti cortina si pereti din panouri sandwich. Diferenta intre cele doua scenarii propuse este din punct de vedere al sistemului structural (structura de rezistenta), celelalte amenajari, dotari, instalatii etc. raman neschimbate. 5.2. Selectarea şi justificarea scenariului optim recomandat Scenariul optim recomandat este SCENARIUL 1. Conform analizei multicriteriale se observă că soluțiile tehnice propuse sunt apropiate ca raport input/ output, ceea ce evidențiază încă o data faptul că pentru investiție, soluțiile ecologice, cele de ultimă generație și la cele mai înalte standarde, reprezintă singurele opțiuni viabile din punct de vedere economic pe orizontul de timp analizat. S-a optat pentru prima varianta pentru toate specialitatile, din considerente legate de functionare, consumuri, mentenanta echipamentelor si a structurii de rezistenta, rezistenta sporita impotriva incendiilor si eficienta functionala si energetica. 5.3.Descrierea scenariului optim recomandat privind: 5.3.1. Obţinerea si amenajarea terenului; Terenul inravilan de interes pentru edificarea Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz este situata la adresa Timișoara, Calea Moșniței nr. 1, reprezentând în suprafață de 966 mp, cu număr top 8190, este proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, conform Carte Funciară C.F. nr. 449296, (nr. CF vechi: 447261). Conform Certificat de Urbanism nr 206/17.01.2019, servituți asupra imobilului nu sunt precum si faptul că nu este înscris în lista monumentelor istorice sau ale nautrii ori în zona

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

102

de protecție a acestora. Terenul este, așadar, pretabil funcțiunii dezirabile Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz. Folosinta actuala – conform CF; 1) Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 619/2018- Zona de locuinte pentru maxim doua familii si functiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizari de trasee/deschideri de strazi. Regim de inaltime maxim P+2E. POT maxim 40 %. Spatii verzi si plantate, conform HCL nr. 62/2012. Utilizari premise: locuinte individuale, locuinte pentru maxim doua familii, conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit, functiuni complementare zonei de locuit: comert, alimentatie publica, servicii, administratie, cultura, culte, invatamant, sanitate, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii, stationare autovehicule, instalatii tehnico-edilitare necesare zonei, birouri, sedii financiar-bancare. Utilizari interzise: activitati industrial sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat, activitati de depozitare, comer ten-gros, antrepozite, spatii de intretinere auto, ferme agro-zootehnice, abatoare, anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor, depozite de deseuri, amplasarea oricarei constructii in interiorul perimetrului de protective al forajelor de apa. Amenajarea terenului: NU sunt necesare lucrări de demolare ale cosntrucțiilor existente pe amplasament. Terenul este liber de sarcini si se afla in proprietate solicitantului. 5.3.2. Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; Necesarul de utilitati: Pentru asigurarea funcționalității ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz” sunt necesare branșamente la următoarele utilități:

 Energie electrică  Alimentarea cu apă  Instalații de comunicații  Evacuarea deșeurilor  Asigurarea gazelor naturale  Asigurarea agentului termic  Canalizare

Pe amplasament exista doua conducte de canal, conform avizului tehnic de amplasament emis de catre Aquatim. Deoarece conductele existente influenteaza realizarea obiectivului propus, este necesara relocarea acestora;

Soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare. Energie electrică - Alimentarea cu energie electrica s-a prevazut a se face de la reteaua electrica de joasa tensiune existenta în zona de la un BMPT. Solutia de alimentare de la reteaua publica de energie electrica se va alege in urma studiului facut de sucursala locala a furnizorului de energie electrica in jurisdictia careia se afla cladirea. Contorizarea energiei active consumate se realizeaza in BMPT. Servicii de apă/canal

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

103

Apa rece va fi livrata la obiectele sanitare prin conducte exterioare de distributie din polietilena de inalta densitate (PEID montate orizontal, sub adancimea de inghet, iar la interior, coloane verticale si legaturi. La interior conductele de distributie vor fi din material plastic, respectiv polipropilena (PP-R). Pentru alimentarea cu apa rece se va realiza un racord la reteaua publica, in cadrul unui camin de vane, respectiv vanele de izolare, filtru impuritati si contorul de apa. Evacuarea apelor uzate menajere provenite din cladire se face prin intermediul tevilor de PVC. Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare în punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 2448 si STAS 3051. Reteaua de canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura protectia la înghet ( min. -0,80 m) si continuitatea pantelor. Evacurea apelor uzate menajere se vor directiona catre reteaua de canalizare a localitatii. Apele pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localitatii Intreaga lucrare de instalatie sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015. Alimentarea cu apa caldă Apa calda pentru consum menajer va fi preparata de o centrala termica pe gaz si de un sistem solar cu tuburi vidate. Conductele de distributie de apa caldă se monteaza in pardoseala si in perete. Pentru distributia interioara a apei calde se folosesc tevi de polipropilena reticulata. Servicii de salubritatea Se va realiza platformă (punct gospodăresc) dotat cu pubele conform prevederilor legale și colectare cu operator local. Instalații de comunicații Se va realiza contract cu operatorului specializat prin achiziționarea pachetului cel mai avantajos (sau pachetelor, după caz). Asigurarea gazelor naturale Se va realiza racordarea la rețeaua de gaze naturale 5.3.3. Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;

1. AMPLASAMENTUL:

1.4. REGIMUL JURIDIC Teren intravilan. Proprietar MUNICIPIUL TIMIŞOARA, conform C.F. anexat, nu este inclus in listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora. 1.5. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala: conform C.F. Destinatie: Teren în intravilanul Municipiului TIMIŞOARA. Destinaţie conform PUG: Zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi. Zona D.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

104

1.6. REGIMUL TEHNIC

SITUARE, VECINĂTĂŢI:

Conform PUG aprobat prin HCL or. 157/2002 prelungit prin HCL nr.: 619/2018 - Zonă de locuinţe pentru maxim două familii şi funcţiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi .

Regim de înălţime maxim P+2E. POT maxim 40%. Spaţii verzi şi plantate, conform HCL nr. 62/2012

Amplasarea construcţiei se va face conform RLU: cu respectarea aliniamentelor stradale existente sau cu retragere maxim 6.00 metri de la fronturile stradale, la minim 10.00 metri faţă de limita posterioară (min. 6m în cazuri bine justificate) şi cu asigurarea unui acces auto pe parcelă.

Împrejmuirea pe limitele laterale, va respecta prevederile din Codul Civil (Hmax. 2 m.). Spre drumurile publice împrejmuirile vor avea înălţimea maximă de 1.80 metri de la nivelul trotuarului, cu un soclu plin cu înălţimea de 0.45-0.60 metri, iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă; stâlpii imprejmuirii vor avea înălțimea maximă de 2.40 metri. Fundaţiile imprejmuirii nu vor depăşi limitele de proprietate. Porţile împrejmuirilor se vor deschide fără afectarea domeniului public.

ZONA SEISMICA DE CALCUL:

coeficienți: a.g. = 0,20 g, Tc = 0,7 s

FORMA ŞI DIMENSIUNILE ÎN PLAN Terenul, cu suprafaţa de 966 mp, format din parcela mai sus amintită are o formă poligonală, neregulată, cu următoarele dimensiuni și vecinătăți, conform planului de situaţie:

-latura N 42,89 m – vecin str. Satu Mare, nr. 1 -latura E 24,73 m – front stradal, str. Satu Mare -latura S 24,74 m – front stradal, Calea Moşniţei / 16,18m – z.v., nr. top. 8189 -latura V 20,32 m – front stradal, str. Aviatorilor / 6,16m – z.v., nr. top. 8189 INDICI URBANISTICI:

a)Suprafața construită la sol este de 380,65 mp. b)Suprafața construită desfășurată a construcțiilor este de 1163.95 mp c)Procentul de ocupare a terenului (POT) este de 39.40%. d)Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de 1.19

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

105

CĂI DE COMUNICAŢIE, ACCESE, PARCAJE Construcția va dispune de un acces pietonal pe latura Est, dinspre str. Satu Mare, acces pietonal pe latura Sud, dinspre str. Calea Mosnitei, respectiv un acces pietonal şi unul auto pe latura Vest a parcelei, dinspre str. Aviatorilor. Se vor asigura 4 locuri de parcare în incintă.

UTILITĂŢI Terenul nu este racordat la utilităţi. Se vor corela: cota ±0.00 a construcţiei, cota nivelmetrică, cota de nivel a drumului, cota canal-apă. Scurgerea şi colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie. Lucrările nu vor afecta proprietăţile invecinate şi domeniul public. Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz.

ARHITECTURA: Municipiul Timişoara doreşte realizarea pe amplasamentul propus a unui centru multifuncţional (clădire) de tip servicii sociale fără cazare, incluzand spaţii de odihnă, recreere şi relaxare prin: amenajarea unor săli pentru cursuri artistice, sală de sport, activităţi de asistenţă la efectuarea temelor, denumite generic after school, sală de mese. cu respectarea prevederilor din certificatul de urbanism. Programul este dedicat în special copiilor de vârstă şcolară (7-12 ani). Sala de mese va fi deservită de un serviciu de cathering, care va aduce mâncarea porţionată şi va fi prevăzută cu un oficiu pentru depozitarea temporară, spălare veselă. Grupurile sanitare pentru personal se află la etajul I. Tot aici se află un oficiu cu spălătorie pentru feţe de masă, perdele, huse de scaune etc., prevăzut cu spaţii de depozitare pentru rufe curate / murdare. Constructia va fi in regim de inaltime P+2E. Dimensiunile maxime in plan ale constructiei sunt de 10,15m x 14,30m. Înălţimea de la cota trotuarului la atic este de min. 3,00m pe limita Nord şi de max. 15,50 m în zona sălii de sport. Cota ±0,00 reprezinta cota pardoselii parterului cladirii aflata la -0,60m față de cota terenului sistematizat. Cota pardoselii în zona sălii multifuncţionale va fi cea a terenului sistematizat, -0,60m faţă de cota ±0,00. Între cele două corpuri de la parter se prevede un sistem de gradene cu cote variind între ±0,00 şi -0,90m Alinierea construcției s-a raportat la aliniamentele existene, conform planului de încadrare și planurilor de situație: 0,00 m fata de limita de la N cu înălţimea la atic 3,00m şi 2,97-3,41m cu înălţimea la atic de15,50m 0,00 m fata de limita de la E, front stradal str. Satu Mare 0,00 m fata de limita de la S, front stradal Calea Moşniţei 0,00 m fata de limita de la V faţă de z.v., nr. top. 8189 Închiderile exterioare vor fi din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30cm, cu termoizolaţie din vată minerală la parter şi parţial la etajele 1 şi 2. În zona sălii de mese şi a sălii de sport se prevăd închideri de tip perete cortină din panouri translucide şi termoizolante, multicamerale, din policarbonat. Acoperişul va fi de tip terasă, cu termoizolaţie din polistiren extrudat la planşeele din beton armat, respectiv vată minerală rigidă în zona sălii de sport. Învelitoarea se va realiza cu membrană PVC.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

106

Se vor prevedea hidroizolații din membrană bituminoasă la partea superioară a elevaţiilor, sub zidărie şi minim 50cm spre interior și sub pereții de zidărie interiori pe o lățime de 1 m, pentru oprirea infiltraţiilor din capilaritate. Compartimentările uşoare la interior se vor executa cu pereţi din gips carton pe structură din profile ambutisate de tablă galvanizată. Tâmplăriile exterioare vor fi realizate din profile P.V.C. cu barieră termică și geam termoizolant triplustrat clar. Nu se recomandă optarea pentru geam triplustratificat pentru grosimi ale pachetului acestuia mai mici de 40mm. Pentru îmbunătățirea rezistenței la transfer termic în special pe timp de iarnă se recomandă folosirea de sticlă cu strat low-e la partea situată spre interiorul pachetului de geam a foii interioare. La exterior se va folosi sticlă anti-efracţie la toate nivelele. Finisajele exterioare constau din: Tencuiala decorativa la peretii exteriori. Beton antiderapant la scări exterioare, rampe şi podeste de acces, gradene Tamplării din PVC cu geam clar la usile si ferestrele exterioare Pereţi cortină translucizi din panouri termoizolante multicamerale din policarbonat la sala de mese şi sala de sport. Învelitoare din membrana PVC Elemente de tinichigerie (jgheaburi, burlane, sorturi etc.) din tabla cu protectie multistrat. Finisajele interioare constau din: Zugrăveli lavabile pentru interior, pe un suport de glet de ipsos stabilizat cu amorsa la pereţi şi tavane Tavan suspendat acustic în sala multifuncţională, tavan suspendat casetat în sala de mese. In zonele umede ale bailor şi oficiilor (pe langa obiectele sanitare si in zonele de spalat) peretii vor fi placati cu faianta Pardoselile interioare vor fi din răşini epoxidice. In băi se vor prevedea sifoane de pardoseala. La cabinetul medical şi în zona izolatorului se vor prevedea finisaje antiseptice. Se va acorda atenţie deosebită detaliilor aflate la racordul dintre suprafeţe sau materiale, hidroizolaţiilor orizontale şi verticale Toate materialele care se pun în operă vor fi compatibile cu funcţiunea solicitată şi vor fi însoţite de certificate de calitate, conformitate şi de garanţie care se anexează la cartea tehnică a construcţiei. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calităţii acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele şi procedeele noi vor fi însoţite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se va asigura îndeplinirea cerinţelor de calitate şi performanţă din documentaţiile specifice, pe specialităţi, avizate de instituţiile abilitate. La recepţionarea fazelor conform programului de urmărire a calităţii, pentru orice inadvertenţă sau modificare se va solicita prezenţa, respectiv acordul proiectantului. La executarea lucrărilor se vor respecta toate normele şi normativele privind calitatea lucrărilor, normele şi normativele sanitare, de protecţia mediului, de protecţia muncii şi P.S.I. în vigoare. Constructia in regim de inaltime P+2E este compusa din urmatoarele functiuni:

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

107

PARTER S.U. PARTER 302,60mp S.C. PARTER 380,65mp

PARTER CORP N P/1 SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ COMPARTIMENTABILĂ

max. 50 LOCURI (43 pe scaune) MOCHETĂ 87,20mp

P/2 DEPOZITARE MOBILIER / RECUZITĂ / ECHIPAMENTE MOCHETĂ 28,45mp P/3 HOL+SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 36,60mp P/4 GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂŢI RĂŞINI EPOXI. 4,00mp

P/5 GRUP SANITAR FEMEI RĂŞINI EPOXI. 4,75mp P/6 GRUP SANITAR BĂRBAŢI RĂŞINI EPOXI. 5,05mp P/7 CENTRALĂ TERMICĂ RĂŞINI EPOXI. 8,95mp P/8 GARDEROBĂ RĂŞINI EPOXI. 3,65mp P/9 CABINĂ POARTĂ RĂŞINI EPOXI. 2,45mp

P/10 WINDFANG RĂŞINI EPOXI. 2,90mp P/11 GRUP SANITAR RĂŞINI EPOXI. 2,20mp

S.U. PARTER - N 186,20mp S.C. PARTER - N 219,90mp

PARTER CORP S P/11 HOL+SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 27,50mp P/12 GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂŢI RĂŞINI EPOXI. 3,15mp P/13 HOL RĂŞINI EPOXI. 14,00mp P/14 BIROU RĂŞINI EPOXI. 9,15mp P/15 BIROU RĂŞINI EPOXI. 9,15mp P/16 BIROU RĂŞINI EPOXI. 9,15mp P/17 AŞTEPTARE CU GRUP SANITAR RĂŞINI EPOXI. 13,50mp P/18 CABINET MEDICAL RĂŞINI EPOXI. 15,70mp P/19 IZOLATOR CU GRUP SANITAR RĂŞINI EPOXI. 11,00mp P/20 WINDFANG RĂŞINI EPOXI. 4,10mp

S.U. PARTER - S 116,40mp S.C. PARTER - S 160,75mp

ETAJ 1

S.U. ETAJ 1 297,85mp S.C. ETAJ 1 363,70mp

E1/1 SALĂ DE MESE (max. 46 locuri) RĂŞINI EPOXI. 62,00mp E1/2 OFICIU RĂŞINI EPOXI. 14,20mp E1/3 SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 10,85mp

E1/4 HOL RĂŞINI EPOXI. 45,95m E1/5 SALĂ AFTERSCHOOL RĂŞINI EPOXI. 29,60mp E1/6 SALĂ DE CONSILIERE ÎN GRUP RĂŞINI EPOXI. 18,60mp E1/7 SALĂ DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ RĂŞINI EPOXI. 10,35mp E1/8 ARHIVĂ RĂŞINI EPOXI. 4,95mp

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

108

E1/9 SALĂ ACTIVITĂŢI RĂŞINI EPOXI. 11,60mp E1/10 HOL+SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 25,00mp E1/11 SALĂ ACTIVITĂŢI RĂŞINI EPOXI. 22,70mp E1/12 GRUP SANITAR FEMEI RĂŞINI EPOXI. 3,50mp E1/13 GRUP SANITAR BĂRBAŢI RĂŞINI EPOXI. 3,50mp E1/14 LENJERE CURATĂ RĂŞINI EPOXI. 3,45mp E1/14 LENJERIE MURDARĂ RĂŞINI EPOXI. 3,45mp E1/15 OFICIU CU SPĂLĂTORIE RĂŞINI EPOXI. 5,70mp E1/16 SALĂ MULTIMEDIA MOCHETĂ 22,45mp

ETAJ 2

S.U. ETAJ 2 363,95mp S.C. ETAJ 2 419,60mp

E2/1 SALĂ DE SPORT RĂŞINI EPOXI. 247,00mp E2/2 HOL + SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 32,50mp E2/3 HOL + SCARĂ RĂŞINI EPOXI. 14,50mp

E2/4 VESTIAR F. CU GRUP SANITAR ŞI DUŞURI RĂŞINI EPOXI. 22,00mp E2/5 DEPOZITARE MATERIALE SPORTIVE RĂŞINI EPOXI. 25,95mp

E2/6- SUPANTĂ

VESTIAR B. CU GRUP SANITAR ŞI DUŞURI RĂŞINI EPOXI. 22,00mp

S.U. TOTALĂ 964,40mp S.C. LA SOL 380,65mp

S.C. DESFĂŞURATĂ 1163,95mp CATEGORII DE ÎNCADRARE ŞI CLASIFICARE În conformitate cu prevederile normativului P100/2013, construcţia se încadrează în clasa de importanţă III (clădiri de importanţă normală). În conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/ 21.11.1997, construcţia se încadrează în categoria de importanţă „C” (clădiri de importanţă normală). În conformitate cu prevederile normativului P118/2013, construcţia are gradul II de stabilitate la foc. În conformitate cu regulamentul de verificare şi expertizare a proiectelor, aprobat cu Ordinul MLPAT 77/N/28.10.1996. În conformitate cu HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 560/15.06.2005 articolul 4 punctul a) construcţiile fără subsol sunt exceptate de la obligaţia realizării adăposturilor de protecţie civilă PROIECTUL SE VA VERIFICA LA CERINŢELE: A1 – REZISTENTA SI STABILITATE ZIDARIE, BETON SI LEMN; A2 – REZISTENTA SI STABILITATE METAL SI LEMN; B - SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE C - SIGURANŢA LA FOC D - IGIENA ŞI SĂNĂTATEA POPULAŢIEI E - EFICIENŢA ENERGETICĂ F - PROTECŢIA LA ZGOMOT

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

109

STRUCTURA: Structura de rezistenta a cladirii este formata din: Infrastructura: Fundatii continuie, grinzi de tip “T intors” Suprastructura: Este formata din cadre de beton armat compuse din stalpi dreptunghiulari si grinzi. Planseele si scarile vor fi de beton armat. Deasupra golurilor de ferestre şi uşi se vor prevedea buiandrugi prefabricate sau buiandrugi din beton armat. Structura de rezistenta a acoperisului va fi realizata din grinzi cu zabrele din otel. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata cu cuta inalta, termoizolata cu vata minerala sau bazaltica si hidroizolata cu membrana PVC. Inchiderile se vor realiza cu pereti cortina si pereti de zidarie de caramida si B.C.A.. INSTALATII: Clădirea va fi utilată cu toate instalaţiile necesare unei bune funcţionări şi se va racorda la toate reţelele existente. Instalaţii electrice: Obiectivul in cauza este o cladire noua, iar din acest motiv se propune o instalatie electrica care sa corespunda normelor in vigoare. Pentru realizarea conditiilor tehnice si de confort interior se prevad urmatoarele categorii de instalatii electrice: a) instalatii interioare de iluminat normal; b) instalatii electrice de prize; c) Iluminat de securitate d) Instalatie de paratrasnet si instalatie de impamantare e) Instalatie de curenti slabi a) Instalatii interioare de iluminat normal Iluminatul artificial al incaperilor se va realiza cu ajutorul corpurilor de iluminat tip LED. Se vor utiliza corpuri de iluminat care sa asigure confortul vizual corespunzator la un consum minim de energie electrica. Comanda iluminatului normal se face cu intrerupatoare simple, duble 10A/230V montate ingropat si cu grad de protectie specific categoriei de mediu a spatiului in care sunt montate. Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta ingropat la inaltimea de min. 1,2 m de la pardoseala finita. Nivelele de iluminare adoptate sunt in functie de destinatia incaperilor si sunt conform normelor in vigoare. Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate pe tavan si pereti. Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO. b) Instalatii electrice de prize Circuitele de prize de 16A/230 se vor executa cu cabluri FY 3x2.5mm2 , pozate in tuburi montate ingropat pereti.Toate prizele vor avea contact contact de protectie legat la priza de pamant prin intermediul tabloului de distributie.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

110

In tablou s-au prevazut circuite de rezerva pentru aparitia de noi consumatori in viitor. Pozarea prizelor se va face la inaltimea de 0,3 m respectiv 1,5 m de la pardoseala finita. Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO. c) Iluminat de securitate Se prevede iluminat de securitate pentru circulatie si iluminat de securitate de evacuare, iluminatul de continuare a lucrului. Intreaga instalatie de iluminat de securitate se va realiza ingropat. Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate ingropat pe tavan si pereti. Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea iesiriilor din incaperi, a traseului si a iesirilor cailor de evacuare se va face cu folosind corpuri de tip ‘’indicator. Ele se amplaseaza astfel incat sa indice traseul de urmat in caz de pericol. Iluminatul de siguranta de siguranta pentru evacuare este realizat de corpuri special tip CISA 02 2x8W inscriptionate vizibil IESIRE (EXIT) respective cu sageti ←→ care indica directia de evacuare. La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acestea trec pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora amplasate la o inaltime de 20 cm deasupra de tocul usi. Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va realiza cu corpuri de iluminat tip FIDI 19 LED dotat cu acumulator. La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acesta trece pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora. d) Instalatie de paratrasnet si instalatie de impamantare Instalatia de paratrasnet consta in amplasarea unui paratrasnet de tip PDA pe cladirea proiectata. Instalatiile de protectie consta in legarea la pamant a instalatiilor, a tabloului electric prin intermediul celui de- al treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistemul TN-S. Tabloul electric general va fi legat la priza de pamant prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separatie, utilizand conductor de tip Myf 1x4mm2 . Rolul pieselor de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pamant pentru a se putea realiza masurarea prizei de pamant. Protectia instalatiilor se face prin realizarea unei prize de pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel putin 1Ω, daca instalatia depaseste aceasta valoare se va folosi platbanda OL Zn 40x4 mm si electrozi de otel Ø 2 1/2", l=3m si la minim 1.5 m – maxim 5 metri distanta fata de fundatia constructiei ingropata in pamant, pana se va ajunge la 1Ω. e) Instalatie de curenti slabi

Sistem antiefractie Descrierea sistemului Sistemul antiefractie va fi gestionat de o centrală. Centrala va fi amplasata in cladire . Centrala va dispune de un numar suficient de zone, astfel incat pe fiecare zona sa fie asigurata. Sistemul va fi modular, putand fi astfel extins prin conectarea mai multor module (extensii de zone) la linia de BUS.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

111

Componenta sistemului: Sistemul de detectie si avertizare la efractie va fi compus din: • unitate centrala • modul de extensie zone • detector de miscare de interior • contact magnetic • buton de panica • tastatura de comanda si control • sirena de avertizare de exterior Realizarea instalatiei Cablurile vor fi protejate de la locul de montaj al echipamentului pana la centrala. Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor in vigoare, pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol de incendiu.

Instalatie monitorizare video Descrierea sistemului Sistemul de moniorizare video va fi compus din camere de supraveghere video de inalta rezolutie si un DVR. Legatura intre DVR si camera se va realiza cu ajutorul unui cablu coaxial si un cablu de alimentare. Alimentare cu energie electrica Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza din firida de bransament cu B.M.P.T. echipat cu disjunctor modular. Instalaţii sanitare: Alimentarea cu apa Alimentarea cu apa potabila a tuturor punctelor de consum cât si alimentarea centralei termice a obiectivului proiectat se va face de la reteaua de apa a localitatii. Reteaua de apa executata din polietilena de înalta densitate 50 mm, se va poza direct în pamânt, pe pat de nisip de 10 cm, la cota -0,80 m de la CTA(cota terenului amenajat).Conductele de distributie de apa rece se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei recise folosesc tevi polipropilena reticulata. Alimentarea cu apa caldă Apa calda pentru consum menajer va fi preparata de o centrala termica pe gaz si de un sistem solar cu tuburi vidate. Conductele de distributie de apa caldă se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei calde se folosesc tevi de polipropilena reticulata.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

112

Instalatia solara este compusa din : Panoul solar “Inima” oricarui sistem solar este panoul solar. El absoarbe energia solară prin intermediul absorberului şi o transformă în caldură. Absorberul încalzeşte capilarele din cupru prin care circulă agentul termic solar, tyfocor (amestec 45% propilenglicol şi 55% apă). Acesta transportă cantitatea de căldură primită catre boilerul solar. Boilerul solar Este un boiler cu 2 serpentine de încălzire care va functiona concomitent cu centrala termica avand capacitatea de 200 de litri. Automatizarea Supraveghează şi comandă funcţionarea instalaţiei solare. Staţia de pompare solara Este formata din: - pompa solară, care transportă agentul termic solar de la panouri la boiler; - grup de siguranţă cu manometru - vas de expansiune solar - frână gravitaţională (nu permite agentului termic încălzit să se ridice către panouri, răcind astfel boilerul – de ex. noaptea) -izolaţie termică Inainte de a incepe executia se vor coordona planurile de instalatii sanitare cu celorlalte tipuri de instalatii, in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai rationale a intersectiilor. De asemenea se va face confruntarea cu planurile structurii de rezistenta si cu planurile de arhitectura pentru a se verifica si daca este cazul a se preciza si dimensiunile golurilor pentru trecerea conductelor. Se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare. Traseele si dimensiunile conductelor sunt conform prevederilor din piesele desenate. Principiul de functionare al instalaţiei solare Instalaţiua solară are automatizare care are urmăoarele funcţii: Dacă diferenţa de temperatură dintre senzorul de pe panoul solar (S1) şi senzorul din boiler (S2) este sub o valoare stabilită atunci se porneşte pompa circuitului solar al boilerului Daca această diferenţă este peste o anumită valoare se dă comandă de oprire a pompei pompa se va opri si dacă temperatura apei din boiler depăşeşte 90°C. Canalizare Evacuarea apelor uzate menajere provenite din cladire se face prin intermediul tevilor de PVC. Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare în punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 2448 si STAS 3051. Reteaua de canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura protectia la înghet ( min. -0,80 m) si continuitatea pantelor.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

113

Evacurea apelor uzate menajere se vor directiona catre reteaua de canalizare a localitatii. Apele pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localitatii Intreaga lucrare de instalatie sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015. Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti interiori Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. e, pentru cladiri de învatamînt sau cultura, daca este indeplinita una dintre conditiile: - au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane - au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti interiori. De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. g) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: - au capacitatea simultana mai mare de 50 de persoane - au volumul mai mare de 2000 m3, se prevad instalatii de hidranti interiori. Pentru instalatia de hidranti interiori, conform Anexa 3 din P118/2-2013, se va utiliza 1 jet simultan. Conform art. 4.35., lit. d) din P118/2-2013, timpul de functionare pentru instalatia de hidranti interiori va fi de 10 de minute. Conform anexei nr. 3 din P118/2-2013, hidrantii interiori vor avea urmatoarele caracteristici:

 debitul Qhi = 2,1 l/s  timpul de stingere The = 10 minute

Reteaua interioara a instalatiilor de stingere a incendiilor a hidrantilor interiori se va realiza din conducte de otel. Hidrantii interiori se vor amplasa aparent pe pereti, conform planurilor. Fiecare hidrant interior va fi compus din:

 cutie de protectie, metalica, vopsita in camp electrostatic si prevazuta cu rola suport pt. furtun, geam si cheder cauciuc,

 660 x 550 x 210 mm (L x H x l),  rola furtun (D=2", L=20m) echipata la capete cu o pereche de racorduri de refulare tip "C",  robinet hidrant (D=2") echipat la un capat cu racord refulare tip "C",  teava refulare echipata cu racord refulare tip "C" cu ajutaj de 13 mm  racord refulare tip C (2")

Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 6.1, lit. f), pentru cladiri de cultura sau învatamînt, daca este indeplinita una dintre conditiile: - au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane - au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti exteriori.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

114

De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. e) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: - au capacitatea maxima simultana mai mare de 100 de persoane - au peste 2 (doua) niveluri si aria construita mai mare de 600 m2, se prevad instalatii de hidranti exteriori. INSTALATII INTERIOARE INCALZIRE CENTRALA Necesarul de caldura pentru asigurarea temperaturii interioare de confort a fost calculat în concordanta cu prevederile STAS 1907-2014, pentru temperatura exterioara de calcul -15ºC si zona eoliana IV, în care viteza vântului este v=4 m/s. Instalatia interioara s-a prevazut pentru functionarea cu apa caldă 75/65 C. Sistemul de incalzire folosit este bitubular cu radiatoare Conductele de distributie se amplaseaza in pardoseala si in perete la o distanta de aproximativ 5 cm intre. Legaturile retelei de distributie la radiatoare se vor monta ingropatsi sunt prevazute cu robinete cu reglaj. Aerisirea instalatiei de incalzire centrala se face astfel: -prin aerisitoare montate in radiatoare La intocmirea documentatiei s-au respectat prevederile normativului I 13-2015 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala. La executie se va respecta intocmai documentatia desenata si scrisa in vederea unei bune functionari a instalatiei interioare de incalzire centrala. Acesta centrala va functiona pentru incalzire si preparare apa calda menajera. Centrala termica va fi prevazuta cu pompe de circulatie a agentului termic, cu vas de expansiune, cu supapa de siguranta si cu elemente de masura si control. Pentru protectia echipamentelor si prelungirea duratei medii de utilizare, dar si pentru a asigura functionarea acestora la parametrii optimi, se va folosi apa dedurizata cu ajutorul unui filtru cu polifosfat. Acesta va asigura prepararea apei de umplere a instalatiei si adaos in circuitul de apa calda pentru incalzire. Pentru transmisia caldurii in incaperi se vor folosi radiatoare tip DK 22. Pentru transportul agentului termic de la centrala termica la distribuitoare se va folosi teava de cupru. INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE Pentru asigurarea conditiilor de confort interior in perioada calda a anului, in anumite spatii interioare se vor monta sisteme de climatizare de tip multisplit pe fiecare nivel. Incaperile climatizate situate in aceeazi zona a cladirii, se vor racorda la o singura unitate exterioara. Unitatilea exterioare vor fi montate pe fatada cladirii desenate. Numarul de schimburi de aer necesar asigurarii calitatii aerului interior se realizeaza prin ventilare mecanica .

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

115

DOTĂRI CLADIRE SI DOTĂRI EXTERIOARE:

I .Dotări PARTER ( Corp S):

1. Cabinet medical = 15.70 mp Medic si asistent medical

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 2 Scaun ergonomic buc. 2 Scaun vizitator buc. 2 Pat consultatie buc. 1 Paravan medical buc. 1 Casetiera buc. 2 Dulap vitrina – metalic (medic) buc. 2 Cuier pom buc. 1 Laptop + licente buc. 2 Imprimanta laser buc. 1 Combina frigorifica buc. 1 Inhalator de prim ajutor buc. 2 Trusă medicală pentru pansat buc. 2 Stetoscop buc. 1 Tensiometru Buc. 1 Glicometru cu teste Buc. 1 Cântar electronic Buc. 1 Taliometru telescopic Buc. 1 Stativ perfuzii Buc. 1 Lampă antibactericidă buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm Buc. 1 Sterilizator Buc. 1 Trusă medicamente de prim-ajutor Buc. 2 Termometru Buc. 2 Apasator de limba Buc. 2 Saltea piele ecologica buc. 1 Cos de gunoi inox cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

2. Izolator = 8.57 mp

Denumire U/m Cantitate Masa patrata 120 cm buc. 1 Scaun vizitator buc. 2

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

116

Pat - izolator buc. 1 Casetiera buc. 1 Dulap cu 1 usa 200/45/52 cm buc. 1 Cos de gunoi inox cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1 Cuier pom buc. 1

3. Grup sanitar izolator = 2.14 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

4. Sală de așteptare= 11.65 mp

Denumire U/m Cantitate Masute 60 cm inaltime buc. 1 Scaun vizitator buc. 8 Cuier pom buc. 2 Cos de gunoi inox cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1 Dozator filtrare apa cu alimentare de la sursa buc 1

5. Grup sanitar sala de asteptare = 1.90 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

6. Birou personal de specialitate (Birou 1) = 9.15 mp

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 2 Masa patrata 120 cm buc. 1 Scaun ergonomic buc. 2 Scaun vizitator buc. 4 Casetiera buc. 2

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

117

Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187/ cm buc. 1 Cuier pom buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas Buc 1 Laptop + licente buc. 2

7. Birou personal de specialitate/administrativ (Birou 2) = 9.15 mp Denumire U/m Cantitate Birou buc. 3 Scaun ergonomic buc. 3 Scaun vizitator buc. 4 Casetiera buc. 3 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 1 Cuier pom buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1 Imprimanta laser Buc 1 Laptop + licente buc. 3

8. Birou (șef /coordonator centru) (Birou 3)= 9.15 mp

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Masute 60 cm inaltime buc. 1 Aparat foto Buc 1 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 2 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 1 Cuier pom buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas Buc 1 Laptop + licente buc. 1 Multifuncționala buc. 1

9. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități (Corp S) =3.15 mp Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

118

Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Vas WC adaptat PD Buc 1 Bara cu functionalitate mixta PD Buc 2 Cos de gunoi cu capac buc 1 Colac WC adaptat PD buc. 1

10. Hol+casascării+spațiu lift = 27.50+14.00 mp Denumire U/m Cantitate Bancute hol buc. 3 Cos de gunoi cu capac Buc 2

Dotări PARTER ( Corp N):

11. Sală multifunctionala compartimentabila (Sală de educație și activități culturale de grup și seminarii;Sală activități pe piața muncii/multimedia; Sală activități copii ) = 43.15+44.05 mp

Denumire U/m Cantitate Masa conferinta modulara 10 persoane buc 2 Scaun vizitator buc 43 Biblioteca buc 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc 2 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc 2 Ecran proiectie buc 1 Flipchart buc 1 Videoproiector buc 1 Sistem audio buc 1 Carti Buc 150 Cos de gunoi cu capac Buc 2 Ceas de perete Buc 1 Cuier pom buc. 3 Tabla alba buc. 1 Laptop + licente buc. 1 Banca școlară cu 2 locuri buc. 8 Instrumente de percutie tip shaker buc 10 Muzicuta Buc 4 Set bongo Buc 2 Set tobe cu bete pentru copii Set 2 Tamburina si toba de mana Set 2 Jocuri pentru nevazatori Set 2 Jucarii pentru nevazatori Set 4 Ustensile de scris pentru nevazatori set 4

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

119

Tabla inteligenta smartboard buc. 1 Castaniete cu maner Buc 4 Maracas Buc 4 Chitara clasica Buc 2

12. Grup sanitar = 2.20 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

13. Hol+casa scării = 36.60 mp

Denumire U/m Cantitate Bancute hol buc. 3 Cos de gunoi cu capac Buc 2

14. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități =4.00 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Vas WC adaptat PD Buc 1 Bara cu functionalitate mixta PD Buc 2 Cos de gunoi cu capac buc 1 Colac WC adaptat PD buc. 1

15. Grupur sanitar (1F) = 4.75 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 2

16. Grupur sanitar (1B) = 5.05 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

120

Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

17. Cabina poarta = 2.45 mp Denumire U/m Cantitate Scaun ergonomic buc. 1 Smart TV 80 cm buc. 1 Suport TV perete buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1

18. Garderoba = 3.65 mp Denumire U/m Cantitate Cuier perete Buc 3

II . Dotări ETAJ 1 (spaţiişi dotări estimate):

19. Sala calculatoare = 22.45 mp Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Masa calculator cu raft tastatura buc. 7 Periferice PC Set 8 Scaun ergonomic buc. 9 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 1 Cuier pom buc. 2 Computer + licente buc. 8 Computer Braille cu licenta Buc 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas Buc 1 Audiobook Buc. 20

20. Spalatorie = 5.70 mp

Denumire U/m Cantitate Dulap metalic buc. 1 Masină spălat rufe buc. 1 Cos de gunoi Buc 1 Masina de uscat rufe buc. 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

121

21. Lenjerie murdara = 3.45 mp Denumire U/m Cantitate Dulap metalic buc. 2

22. Lenjerie curata = 3.45 mp

Denumire U/m Cantitate Dulap metalic buc. 2

23. Grupur sanitar (1B) = 3.50 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

24. Grupur sanitar (1F) = 3.50 mp

Denumire U/m Cantitate Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Colac WC buc. 1

25. Sala de activități educative /socializare (sală activităţiadolescenţi,) (Sala activitati 1) =

22.70 mp Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Banca școlară cu 2 locuri buc. 8 Ghilotina de hartie Buc 1 Aparat de laminat buc 1 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 20 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 2 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 2 Cuier pom buc. 2 Tabla inteligentasmartboard buc. 1 Tabla alba buc. 1 Laptop + licente buc. 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

122

Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

26. Hol+casascării+spațiu lift = 25.00mp

Denumire U/m Cantitate Bancute hol buc. 3 Cos de gunoi cu capac Buc 2

27. Sala consiliere(sala consiliere socială)= 10.35 mp Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Masute 60cm inaltime buc. 1 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 2 Scaunele copii buc. 3 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 1 Cuier pom buc. 1 Laptop + licente buc. 1 Canapea 2 locuri buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1 Baterii teste psihologice buc. 1

28. Sala consiliere grup (sala consiliere psihologica de grup)= 18.60 mp

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Masute 60cm inaltime buc. 1 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 2 Scaunele copii buc. 5 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 1 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 1 Cuier pom buc. 1 Laptop + licente buc. 1 Canapea 2 locuri buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

123

Baterii teste psihologice buc. 1

29. Arhivă = 4.95 mp Denumire U/m Cantitate Rafturi metalice cu polițe buc. 3

30. Sala de activități educative /socializare (Sala activitati2) =11.60 mp

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Banca școlară cu 2 locuri buc. 6 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 12 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 2 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 2 Cuier pom buc. 2 Tabla inteligentasmartboard buc. 1 Tabla alba buc. 1 Laptop + licente buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

31. Sala de activități educative /socializare (sala pentru activităţi afterschool) = 29.60 mp

Denumire U/m Cantitate Birou buc. 1 Banca școlară cu 2 locuri buc. 8 Ghilotina de hartie Buc 1 Aparat de laminat buc 1 Scaun ergonomic buc. 1 Scaun vizitator buc. 20 Casetiera buc. 1 Dulap 2 usi 80/36/185 cm buc. 2 Dulap cu rafturi 75/40/187 cm buc. 2 Cuier pom buc. 2 Tabla inteligentasmartboard buc. 1 Tabla alba buc. 1 Laptop + licente buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

124

32. Sală de mese = 62.00 mp Denumire U/m Cantitate Masa patrata 120 cm buc. 8 Scaun vizitator buc. 46 Dulap 2 usi 70/35/122 cm buc. 1 Dulap rafturi 70/32/122 cm buc 1 Set tacâmuri inox 24 piese Set 10 Set vesela 12 persoane Set 5 Set oale inox Set 2 Polonic inox 0,5 l Buc 2 Cutite bucatarie Buc 4 Pahare de sticla Buc 50 Cani de portelan pentru ceai Buc 50 Palete/spatula servire Buc 2 Bol de portelam pentru supa Buc 10 Cos de gunoi cu capac Buc 2 Ceas de perete Buc 1

33. Oficiu= 14.20 mp

Denumire U/m Cantitate Mobila bucatarie modulara buc. 1 Combina frigorifica buc. 1 Chiuveta mare cu robinet ptspalat marmite buc. 1 Plita electrică+cuptor buc. 1 Masina spălat vase buc. 1 Cuptor microunde buc. 1 Fierbator buc. 1 Cafetiera buc. 1 Hota buc. 1 Sandwich maker buc. 1 Blander cu cana de sticla Buc 1 Termos 2 l Buc 1 Tocator de lemn Buc 2 Uscator de vase supraetajat Buc 1 Organizator de tacamuri Buc 2 Dispersor prosoape de hartie Buc 1 Dispersor sapun lichid Buc 1 Tava de inox Buc 6 Cos de paine Buc 8 Marmite de inox cu capac 20-40 L Buc 4 Recipiente ermetice de inox pentru depozitare Buc 4

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

125

alimente Platouri de portelan Buc 8 Prosoape bumbac de bucatarie Buc 50 Set oliviera de inox Set 4 Cos de gunoi cu capac Buc 1 Ceas de perete Buc 1

III . Dotări ETAJ 2 (spaţii şi dotări estimate):

34. Sală de activități de educație fizică și sport = 247.00 mp

Denumire U/m Cantitate Saltele pentru sport Buc 5 Mingi de baschet Buc 4 Mingi de voilei Buc 4 Mingi de fotbal Buc 4 Spalier buc. 4 Masa tenis pliabila buc. 1 Cos de gunoi cu capac Buc 2 Ceas de perete buc 1 Fileu de volei cu suport Buc 1 Poarta mobila de fotbal Buc 2 Cos baschet Buc 2

35. Vestiar, grup sanitar si dusuri fete = 22.00 mp

Denumire U/m Cantitate Bancă vestiar buc. 2 Cuier de perete Buc 2 Cos de gunoi Buc 1 Uscator de par cu prindere i perete Buc 2 Suport prosoape Buc 1 Prosoape de bumbac Buc 25 Dulap vestiar modular(6 casete) modul 2 Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Colac WC buc. 1

36. Vestiar, grup sanitar si dusuri baieti = 22.00 mp Denumire U/m Cantitate Bancă vestiar buc. 2

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

126

Cuier de perete Buc 2 Cos de gunoi Buc 1 Uscator de par cu prindere in perete Buc 2 Suport prosoape Buc 1 Prosoape de bumbac Buc 25 Dulap vestiar modular(6 casete) modul 2 Dispersor hârtie igienică buc. 1 Dispersor săpun lichid buc. 1 Dispersor prosoape de hârtie buc. 1 Colac WC buc. 1

37. Hol+casascării+spațiu lift = 32.50 mp

Denumire U/m Cantitate Cuier perete Buc 2 Bancute hol buc. 2 Cos de gunoi cu capac Buc 2 Ceas de perete Buc 1 Dulap vestiar modular( 6 casete) modul 7 Dozator filtrare apa cu alimentare de la sursa buc. 2

Tot mobilierul să conțină încuietori individuale. IV. Dotari care deservesc întreg spațiul (spatii şi dotări estimate) :

Denumire U/m Cantitate Centrala telefonică buc. 1 Telefon fix buc. 10 Jaluzele Mp. 100 Trusă de prim-ajutor perete Buc. 2 Acces W-IFI Buc 2

V . Dotări curte (dotări estimate):

Denumire U/m Cantitate Ansamblu de joaca si fitness exterior set 1 Cos baschet cu stâlp de exterior Buc 1

VI. Dotari pentru intreaga cladire (dotări estimate):*

Denumire U/m Panouri solare pentru incalzirea apei in cladirile construite cladire Materiale incombustibile pentru anvelopare cladire Iluminat interior cu lampi eficiente cladire

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

127

Iluminatul in parculetul public folosind energia solara – panouri solare parculet Sistem de încalzire si centrala termică clădire Sistem aer conditionat cladire Sistem supraveghere video clădire Sistem alarma si paza clădire Interfon audio clădire Sistem detectie antiincendiu clădire Rețea calculatoare + Server cladire Lift (adaptat pt persoanele cu dizabilități) clădire Rampa fixă de acces pentru persoane cu dizabilităţi cladire Hidrant exterior cladire Stingatoare de incendiu conform normativelor cladire Retea internet, TV, telefonie clădire Dotare grupuri sanitare si dusuri cu obiectele sanitare necesare(chiuvete, baterii ptrchiuvete,vase de toaleta, dusuri etc.) cladire Racordare cladire la utilitatile necesare (energie electrica,termica/gaz, apa, canal,salubrizare, etc) cladire Covoare tactile (suprafețe tactilo-vizuale) clădire Indicatoare tactile braille (panouri tactile) clădire Coridor marcat cu banda in contrast clădire Detectoare de lumina si detectoare de culori cladire Pictograme pe usi clădire

ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Execuţia lucrărilor se va face numai de către un antreprenor specializat în execuţia acestui tip de lucrări, cu personal calificat conform legii. Organizarea de şantier (amplasarea de barăci pentru scule, depozite mici de materiale) se va face în locuri stabilite de comun acord executant – beneficiar. Se recomandă ca organizarea execuţiei lucrărilor să se facă numai în incinta proprietăţii, fără a afecta spaţiile publice (carosabil etc.). Toate materialele care se vor pune în operă vor fi compatibile cu funcţiunea solicitată şi vor fi însoţite de certificate de calitate, conformitate şi de garanţie care se anexează la cartea tehnică a construcţiei. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calităţii acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele şi procedeele noi vor fi însoţite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se vor asigura clasele de combustibilitate după cerinţe, pe funcţiuni, în conformitate cu normativele în vigoare. Transportul materialelor necesare se va face pe măsura executării lucrărilor, depozitarea făcându-se pe proprietate în afara incintei şantierului. Transportul deşeurilor rezultate se va face numai în incinte autorizate în acest scop, transportul lor de pe şantier făcându-se pe măsura executării lucrărilor. Utilajele, sculele şi dispozitivele se vor aproviziona de la baza de producţie a executantului şi se vor aduce la lucrare numai când este necesară utilizarea lor.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

128

Se interzice deversarea apelor uzate sau disponibilizarea oricărui material în spaţiile naturale existente în zonă. Întocmirea proiectului de execuţie pentru organizarea de şantier cade în sarcina executantului, care va prevedea, în cadrul acestei documentaţii, şi măsurile pentru protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi de PSI pentru perioada execuţiei lucrărilor. În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se vor lua toate măsurile de semnalizare şi dirijare a circulaţiei pietonale şi auto, pe timpul execuţiei. În proiectul tehnologic şi de organizare de şantier precum şi în fişele tehnologice întocmite de unitatea executantă de construcţii-montaj, se vor explica detaliat toate fazele şi operaţiile de lucru, succesiunea lor, utilajele, dispozitivele şi sculele utilizate, precum şi măsurile de protecţia muncii specifice fiecărui gen de lucrări. Toate fazele determinante vor fi recepţionate, prin grija beneficiarului şi a inspectorului (dirigintelui) de şantier, conform programului pentru controlul calităţii anexat la prezenta documentaţie. MĂSURAREA LUCRĂRILOR Calculul cantităţilor de lucrări se va face pe baza planşelor din proiectele de arhitectură, rezistenţă şi ale celorlalte specialităţi . Listele de cantităţi de lucrări se vor întocmi pe baza indicatoarelor cu norme de deviz şi pe baza cantităţilor calculate. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru muncitori. Se interzice depozitarea materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente proprietăţii. De asemenea se interzice circulaţia autovehiculelor de şantier peste spaţiile verzi şi alte terenuri, cu excepţia celor destinate pentru organizarea de şantier. Materialele şi deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor, etc., se vor transporta şi depozita în locuri special amenajate şi pentru care s-au obţinut toate avizele şi acordurile organelor locale abilitate. Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlată de beneficiar prin intermediul dirigintelui (inspectorului) de şantier. Pe perioada execuţiei se interzice deversarea apelor uzate în spaţiile naturale din zonă şi se vor lua măsuri ca benzina şi eventualele materiale bituminoase utilizate să nu contamineze solul. După terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate, se vor realiza trotuarele, traseele carosabile din incintă, spaţiile verzi şi împrejmuirile. Realizarea lucrărilor nu creează condiţii pentru producerea de noxe care să afecteze mediul înconjurător. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR Controlul lucrărilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale cuprinse în standarde, norme, instrucţiuni tehnice, etc., urmărindu-se totodată şi programul de control al calităţii. Utilajele, sculele şi dispozitivele utilizate la execuţia lucrărilor trebuie să fie performante şi în conformitate cu specificaţiile stabilite prin fişele tehnologice. Nu se admite folosirea unor utilaje sau dispozitive neverificate din punct de vedere tehnic. Controlul calităţii execuţiei lucrărilor se va face de către beneficiar prin intermediul unui diriginte (inspector) de şantier de specialitate. Fazele de execuţie supuse în mod obligatoriu controlului, precum şi actele ce se vor întocmi în vederea atestării calităţii lucrărilor executate, sunt prezentate în „Programul pentru controlul calităţii”. Controlul calităţii lucrărilor se va face permanent, pe faze de execuţie şi categorii de lucrări.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

129

La recepţia lucrărilor, comisia de recepţie va examina lucrările faţă de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice şi de calitate ale execuţiei, precum şi constatările consemnate în cursul execuţiei de către organele de control, beneficiar, proiectant, diriginte, etc. Pentru orice inadvertenţă sau modificare se va solicita prezenţa, respectiv acordul proiectantului. La realizarea condiţiilor de performanţă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare se va avea în vedere respectarea soluţiilor şi recomandărilor din documentaţiile specifice, precum şi a celor din acorduri şi avize. PROTECŢIA MUNCII La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de igiena şi protecţia muncii prevăzute în „Regulamentul pentru protecţia muncii în construcţii”, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 9/N/1993, planul de securitate şi sănătate conform HG 300/2006 actualizată 2013 şi orice alte prevederi specifice valabile la data execuţiei lucrărilor. Beneficiarul se obligă să încheie cu ANTREPRENORUL GENERAL, angajat pentru executarea lucrărilor de construire, o CONVENŢIE DE PROTECŢIA MUNCII, prin care antreprenorul răspunde de asigurarea în şantier a tuturor măsurilor conform planului de securitate şi sănătate şi normelor de protecţia muncii pentru personalul propriu, beneficiar şi angajaţii acestuia, proiectanţi şi angajaţii acestora, reprezentanţii instituţiilor specifice de control sau orice altă persoană abilitată prin lege să fie prezentă pe şantier. În lipsa acestei CONVENŢII răspunderea, în cazul producerii unui accident în incinta şantierului, revine BENEFICIARULUI. De asemenea şeful punctului de lucru are obligaţia de a lua toate măsurile necesare evitării oricărui tip de accidente sau avarii la reţele şi instalaţii, în funcţie de condiţiile specifice de şantier. Este obligatoriu ca zona de acţiune a utilajelor să fie astfel delimitată în fişele tehnologice, încât clădirile învecinate să nu fie supuse unor şocuri mecanice în timpul de acţionare a utilajelor respective. POSTUTILIZAREA Prin grija proprietarului construcţiei se vor lua măsuri pentru respectarea Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor - H.G. 766/1997, a Normativului privind comportarea în timp a construcţiilor P 130/1999, precum şi a altor norme elaborate pe perioada existenţei construcţiei care fac referire la situaţii ce privesc obiectul acestei documentaţii. Se vor lua toate măsurile prevăzute de lege pentru eliberarea terenului de construcţii, atunci când această hotărâre va fi luată de proprietar sau alţi factori de decizie. 5.3.4. Probe tehnologice şi teste. Se vor realiza probe tehnologice pentru instalatii. 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; Devizul General este atasat prezentei documentatii.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

130

5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

Indicator Propus U.M.

Suprafața teren (At)

966 mp

Suprafața construită (Ac)

380.65 mp

Suprafața desfășurată (Ad)

1163.95 mp

Suprafață utilă totala 964.40 mp

P.O.T. 39.40% %

C.U.T. 1.19 -

Categoria de importanță

C(normala)

Clasa de importanță III

Gradul de rezistență la foc

II

Regim de înălțime

P+2E nivel

Dimensiuni maxime in plan

10.15x14.30 m

H max. atic 15.50m

H min. atic 3.00 m

Accelerația terenului ag

0.20 `g

Perioada de colț Tc

0.7 s

Zona climatică C

Presiunea din vânt

0.6 kPa

Încărcarea din zăpadă

1.5 kN/m2

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

131

Prin lucrările de investiție se urmărește atingerea obiectivelor minime privind satisfacerea cerințelor esențiale de calitate în construcții dar și atingerea parametrilor tehnici specifici prevăzuți în: - NP 068 – 2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare - P118/1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor - NP 051 – 2012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap. - NP 060 – 2002 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitării lor termice. - NP 040 - 2002 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri - C125 -2013 - Normativ privind acustica în constructii si zone urbane - C107/0 – 2002 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri - P100-1/2013 - Cod de proiectare seismică- Partea I-Prevederi de proiectare pentru clădiri 5.4.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; Indicator financiar minim, raport cost-eficacitate in perioada de referinţa 14 ani (2 ani - etapa de implementare a proiectului; 12 ani - etapa de operare a proiectului) 31.200,00 lei/copil Indicator socio-economic: 40 beneficiari direcţi/an (in primul an de operare, urmad ca numarul lor sa ajunga la 100 beneficiari directi/an); Indicator de rezultat operare: VAN număr copii - 500 beneficiari in 14 ani (2 ani - etapa de implementare a proiectului; 12 ani - etapa de operare a proiectului) 5.4.4. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni. Durata estimata de executie a proiectului este de 20 de luni de la data semnarii contractului de executie. Stadiul Luna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Proiectare si inginerie

Organizare a licitatiei

Constructii si montaj

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

132

5.5.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

În conformitate cu prevederile legii 177/2015 , respectiv OUG 46/2015, pentru modificarea legii 10/1995, pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existenta a construcțiilor, a următoarelor cerințe esențiale:

A1 – REZISTENTA SI STABILITATE ZIDARIE, BETON SI LEMN; A2 – REZISTENTA SI STABILITATE METAL SI LEMN;

Cerinţa de "rezistenţă şi stabilitate" se referă la toate părţille componente ale clădirii, şi anume:  teren de fundare;  infrastructura (fundaţii directe, fundaţii indirecte, ziduri de sprijin, etc.);  suprastructura (elemente portante verticale şi orizontale);  elemente nestructurale de închidere;  elemente nestructurale de compartimentare;  instalaţii diverse aferente clădirii;  echipamente electromecanice aferente clădirii;

Pentru a fi apte pentru utilizare, clădirile centrelor trebuie să răspundă unor performanţe structurale precum şi eventualelor efecte psihologice produse de comportarea structurii sub încărcări. Aceste exigenţe se referă la: a) Siguranţa structurală; b) Funcţionalitatea structurii în raport cu destinaţia ei; c) Durabilitatea necesară a construcţiei în raport cu durata ei de viaţă. Exigenţele de siguranţă structurală au în vedere evitarea cedării unor elemente de construcţii sau a structurii în ansamblu care ar pune în pericol viaţa sau sănătatea utilizatorilor şi integritatea unor bunuri materiale sau culturale. Siguranţa structurală implică performanţa privind rezistenţa, stabilitatea şi ductibilitatea structurii şi a elementelor componente. Rezistenta si stabilitatea constructiei se va asigura prin conceptul architectural-structural, cu elemente dimensionate conform normativelor in vigoare, de catre un inginer proiectant in constructii civile. Calitatea materialelor şi a prefabricatelor puse în operă va fi atestată prin buletine de calitate care însoţesc materialele livrate de alţi furnizori, în cazul utilizării unor materiale din surse locale, se vor face în mod obligatoriu analize de laborator pentru stabilirea calităţii acestor materiale. Analizele se vor face obligatoriu într-un laborator de specialitate autorizat. Semifabricatele preparate în bazele de producţie ale executantului sau ale altor furnizori de specialitate vor fi verificate din punct de vedere al calităţii în laboratorul de şantier sau în laboratorul furnizorului respectiv. Se interzice punerea în operă a materialelor sau a semifabricatelor care nu corespund din punct de vedere calitativ. Controlul calităţii execuţiei lucrărilor se va face de către beneficiar prin intermediul unui inspector de şantier de specialitate. Fazele de execuţie supuse în mod obligatoriu controlului, precum şi actele ce se vor întocmi în vederea atestării calităţii lucrărilor executate. Controlul calităţii lucrărilor se va face permanent, pe faze de categorii de lucrări conform Normativului C56-

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

133

85. Se vor respecta prevederile Ordinului IGSIC Nr. 20/1982 si 1984, privind recepţia calitativă a lucrărilor, cu privire la stabilirea fazelor determinante pentru asigurarea rezistenţei, durabilităţii şi siguranţei în exploatare a lucrărilor proiectate. La recepţia lucrărilor, comisia de recepţie va examina lucrările faţă de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice şi de calitate ale execuţiei, precum şi constatările consemnate în cursul execuţiei de către organele de control, beneficiar, proiectant, diriginte, etc. B - SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE Cerinţa de siguranţă în exploatare se referă la protecţia utilizatorilor împotriva riscului de accidentare în timpul exploatării clădirii precum şi în timpul utilizării spaţiului imediat înconjurător. Prin proiect se prevede adoptarea tuturor masurilor necesare satisfacerii cerintei de siguranta in exploatare, si anume: -accesul în clădire este retras din circulația stradală (cazul clădirilor adiacente căilor de circulație); -rampele, scările și platforma de acces vor avea balustrade/parapete de protecție, conformate și dimensionate corespunzător reglementărilor specific; -stratul de uzură al scărilor, rampelor, platformelor de acces, vor fi astfel realizate, încât să se evite alunecarea (inclusiv în condiții de umiditate); -lățimea liberă a golului de ușă va respecta dimensiunile minime necesare. -stratul de uzură al pardoselilor va fi realizat încât să se evite accidentarea prin alunecare; -înălțimea liberă de trecere (pe sub obstacole izolate) va fi minim h=2.00m; - suprafața pereților nu va trebuie să prezinte proeminențe ascuțite, muchii tăioase, sau alte surse de rănire sau lovire; - ușile și pereții vitrați vor fi astfel rezolvați și atenționați încât, să nu provoace accidente, în caz de contact neprevăzut (conform prevederilor normativului CE 1); - pentru persoanele blocate în scaun rulant, pe parcursul căilor de circulație având lățimea mai mică de 1,50 m, se va prevedea un spațiu de manevră și anume: min. 1,50 x 1,50 m; -parapetele ferestrelor, balcoanelor, logiilor, galeriilor deschise spre exterior, vor avea înălțimea de siguranță corespunzătoare înălțimii la care se află, conform prevederilor STAS 6131. - Se va respecta siguranța cu privire la deplasarea pe scări, si anume: relația între trepte și contratrepte, numărul de trepte al unei rampe de scară, etc. -scările vor fi prevăzute, cu parapete (balustrade) de protecție conformate corespunzător normelor specifice NP 063, având înălțimea de siguranță: hcurent = 0,90 m; -Parcajele pentru autoturisme se vor rezolva astfel încât să nu afecteze circulaţia pietonală. C – SECURITATEA LA INCENDIU Se vor respecta Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, respective OUG 52/2015, OMAI nr.163/2007 şi Normativul P-118 - 2013 privind siguranţa la foc. Pentru investiţie se va întocmi scenariu de securitate la incendiu care se include in documentatia tehnica a constructiilor si se pastreaza de catre utilizatori pe toata durata de existenta a constructiilor. Scenariul de securitate la incendiu se actualizeaza periodic in functie de modificarile intervenite pe parcursul exploatarii. Conform Normativ P 118-2/2013 clădirea se încadrează în GRADUL II DE REZISTENŢĂ LA FOC ŞI RISC „MIC” LA INCENDIU. Constructia este prevazuta cu:

 Sistem de detecție și semnalizare incendiu

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

134

 Hidranți interior  Hidranți exteriori  Stingatoare portabile.

Conditiile si masurile necesar a fi luate, potrivit reglementarilor tehnice: - Plan de interventie impotriva incendiului conf. anexa la Normele generale PSI; - Program de supraveghere a activitatilor in vederea respectarii prevederilor din proiect si respectiv din Scenariul de securitate la incendiu precum si de intretinere si reparare a instalatiilor si echipamentelor electrice si de combatere a incendiilor; - Desemnarea unei persoane responsabile PSI; - Organizarea unei echipe de interventie la locul de munca; - Instruirea periodica a personalului. Conditii specifice pe timpul exploatarii - Se va respecta densitatea sarcinii termice prevazute si se va verifica periodic aceasta valoare. - Se va respecta programul de intretinere al instalatiilor si echipamentelor de combatere a incendiilor. - Se va tine seama de potentialele surse de incendiu si se va instrui personalul pentru evitarea incendiilor. - Nu se vor executa lucrari de vopsitorie sau sudura autogena. D – IGIENA, SĂNĂTATEA POPULAŢIEI ŞI MEDIUL INCONJURATOR Se vor respecta Ordinul ministrului sănătăţii nr.331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor, obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice, STAS 6472 privind microclimatul; NP 008 privind puritatea aerului; STAS 6221 şi STAS 6646 privind iluminarea naturală şi artificială. Construcţia va fi iluminată şi ventilată natural. Refacerea şi protecţia mediului: Se vor respecta Legea 137/1995 (republicată) privind protecţia mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protecţia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997. Funcţiunea prevăzută prin proiect – centru multifunctional - nu generează noxe sau alţi factori de poluare a mediului. Conform destinaţiei şi zona în care se află amplasamentul, imobilul nu afectează, nici local, nici zonal, factorii de mediu, flora şi fauna sau comunităţile învecinate. Nu sunt necesare măsuri sau dotări de supraveghere a factorilor de mediu. Nu se taie arbori, nu se modifică semnificativ geometria terenului. Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se face prin prevederea Europubelelor – colectare selectivă. E - EFICIENŢA ENERGETICĂ Izolarea termică şi economia de energie: se respectă prevederile din OG 29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 si din Normativele tehnice C107/1,2,3,4 - 1997. Izolarea hidrofugă: Se respectă normativele C 112-2003 privind proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcţie şi C 37-1998 privind alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii. F - PROTECŢIA LA ZGOMOT Se respectă normativul C 125-1987 privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri. Se asigură izolarea fonică între nivele şi la nivelul pereţilor.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

135

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Documentaţia se elaborază în vederea atragerii finanţării nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional POR 2014-2020, prin Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban-. În acest sens, în elaborarea documentaţiei se vor respecta cerinţele Ghidului general - Condiţii generale de accesare POR 2014-2020, Ghidului specific al Solicitantului aferent Axei 9, Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban.

Municipiul Timișoara dorește depunerea Cererii de finanțare la faza studiu de fezabilitate, respectiv semnarea Contractului de finanțare , în vederea accesării fondurilor nerambursabile în cadrul POR 2014- 2020 și realizarea obiectivelor propuse în cel mai scurt timp posibil.

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 6.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire Certificat de Urbanism nr. 206 din 17.01.2019, eliberat de Primaria Municipiului Timisoara, anexat prezentei documentatii. 6.2.Extras de carte funciară Carte Funciara (C.F.) Nr. 449296 (nr. CF vechi: 447261), Timisoara, anexat prezentei documentatii. 6.3.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico- economică Conform avizului emis de AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS, proiectul nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. Titularul avand urmatoarele obligatii: -respectarii art. 71 (1) din OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: “Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indifferent de regimul juridic al acestora”;

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

136

-amplasarii organizarii de santier cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificarile prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; -de a nu degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel; -respectarii prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; -respectarii nivelului de zgomot maxim admis conform prevederilor SR 10009/2017; se vor respecta valorile prevazute in normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG 188/2002 modificat si completat prin HG 352/2005 privind conditiile de descarcare in mediu acvatic a apelor uzate; -pentru deseurile rezultate in urma lucrarilor de constructii/demolari, beneficiarul are obligatia de a asigura valorificarea/eliminarea acestora prin mijloace proprii sau sa predea deseurile unor agenti economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare/eliminare, conform Legii 211/2011® privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; -respectarii Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentul este anexat prezentei documentatii. Prin proiect se prevede PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, adoptand urmatoarele masuri:

-În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru muncitori. -Se interzice depozitarea materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente proprietăţii. -De asemenea se interzice circulaţia autovehiculelor de şantier peste spaţiile verzi şi alte terenuri, cu excepţia celor destinate pentru organizarea de şantier. -Materialele şi deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor, etc., se vor transporta şi depozita în locuri special amenajate şi pentru care s-au obţinut toate avizele şi acordurile organelor locale abilitate. -Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlată de beneficiar prin intermediul dirigintelui (inspectorului) de şantier. -Pe perioada execuţiei se interzice deversarea apelor uzate în spaţiile naturale din zonă şi se vor lua măsuri ca benzina şi eventualele materiale bituminoase utilizate să nu contamineze solul. -După terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate, se vor realiza trotuarele, traseele carosabile din incintă, spaţiile verzi şi împrejmuirile. -Conform planului de situatie anexat, sunt prevazute zone pentru spatii verzi. Realizarea lucrărilor nu creează condiţii pentru producerea de noxe care să afecteze mediul înconjurător. 6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor Avize conform Certificatului de Urbanism, anexate prezentei documentatii. 6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Studiul topografic anexat prezentei documentatii. 6.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice Nu este cazul;

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

137

7. Implementarea investiţiei 7.1.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este PRIMARIA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal 14756536, tel 0256.408.300, fax. 0256.490635 care este atat titularul cat si beneficiarul investitiei. 7.2.Strategia de implementare Conform graficului de implementare a obiectivului de investiții prezentat anterior: Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni. Durata estimata de executie a proiectului este de 20 de luni de la data semnarii contractului de executie. Beneficiarul va nominaliza o persoană din cadrul instituției ce va asigura poziția de manager de proiect. Va asigura necesarul de logistică: tehnică de calcul, telefonie, fax, etc. Stadiul Luna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Proiectare si inginerie

Organizare a licitatiei

Constructii si montaj

7.3.Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare Se va urmări respectarea prevederilor programelor de urmărire și control și a masurilor de urmărire a comportării în timp a construcțiilor pe perioada de execuție conform prevederilor legale. Din perspectiva asigurării funcționalității centrului, resursele umane necesare sunt:

 Personal de conducere – șef centru, 1 persoană

 Personal de specialitate de îngrijire și asistență: - Medic medicină de familie – 1 persoană - Asistent medical generalist – 1 persoană - Asistent social – 2 persoane - Consilier în domeniul adicțiilor – 1 persoană - Pedagog social – 1 persoană - Psiholog – 1 pesoană

 Personal cu funcții administrative, gosdpodărire, întreținere reparații, deservire: - Paznic, personal curățenie spații – 2 persoane

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

138

7.4.Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale

Obiectivul de interes va fi exploatat funcțional de specialiști cu formare adecvat din cadrul PRIMARIEI TIMISOARA, prin Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara este serviciul public de interes local, înfiinţat prin HCLMT nr. 218/27.06.2017. Conform Regulament de organizare si functionare al serviciului public Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara, sa este de a servi interesul comunității prin realizarea la nivelul municipiului a măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Pentru îndeplinirea misiunii sale, Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara acordă beneficii și servicii sociale persoanelor eligibile, elaborează politici şi strategii, derulează proiecte de dezvoltare comunitară și colaborează cu organizații ale societății civile și alte entități din comunitate. Se recomandă ca beneficiarul să pună la dispoziția proiectului o persoană sau o echipă care să asigure poziția de management sau sa externalizeze serviciul.

8.Concluzii şi recomandări Investiția preconizată răspunde unor nevoi și cerințe comunitare și va contribui semnificativ la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

Recomandăm respectarea prevederilor ORDINULUI Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, a prevederilor LEGII Nr. 197/2012 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, LEGII nr. 272/2004 care la art.120 prevede “Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa” Conform prevederilor legale, Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a respecta în integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenţei de funcţionare, cât şi ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcţionare a serviciilor sociale. Se recomandă respectarea legislației în domeniu pentru buna exploatare a obiectivului, din punct de vedere social, maximizându-se beneficiile sociale ale investiției propuse. Din punct de vedere constructiv, se recomandă realizare investiției în varianta determinată de elaborator.

STUDIU DE FEZABILITATE Titlu proiect: Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa: Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261) Beneficiar: Municipiul Timisoara Proiect numar: 504/2019 Faza: S.F.

139

(B)PIESE DESENATE PARTE DESENATA – ARHITECTURA A00. Simulare 3D A01. Plan de incadrare in teritoriu sc. 1:5000 A02. Plan de situatie existent sc. 1: 500 A03. Plan de situatie propus sc. 1: 500 A04. Plan parter sc. 1: 100 A05. Plan etaj 1 sc. 1: 100 A06. Plan etaj 2 sc. 1: 100 A07. Plan invelitoare sc. 1:200 A08. Sectiune sc. 1:100 A09. Fatade sc. 1: 200 PARTE DESENATA – REZISTENTA R01. Plan fundatii sc. 1:50 R02. Cadru longitudinal sc. 1:50 R03. Cadru transversal sc. 1:50 PARTE DESENATA – INSTALATII I01. Plan de situatie cu retele exterioare Data: Intocmit: Noiembrie 2019 Sef proiect Ing. Golopenta Razvan

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA S.U.I.P.I.C.

SC2020-12023/02.06.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul

„Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”

 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC.2020- 12023/ 02.06.2020 şi Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz;

Municipiul Timişoara a depus spre finanţare proiectul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 –Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Prin HCL nr. 38 din data de 07.02.2020 au fost aprobate: documentația tehnico- economică-faza S.F. pentru obiectivul ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz”, indicatorii tehnico-economici -faza S.F. pentru obiectivul ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz”, prevazuţi în Anexa 1, parte integrantă din hotărâre și descrierea sumară a investiţiei prevazută în Anexa 2.

Având în vedere adresa din data de 28.05.2020 transmisă de Asociația GAL Timișoara, referitoare la solicitarea informațiilor suplimentare Fișei de proiect nr.5/21.05.2020, este necesar a clarifica anumite subiecte, printre care și corelarea sumei din anexa 1- parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 cu cea din devizul general corespunzătoare valorii totale a investiției.

În urma modificării, Anexa nr. 1 care face are face parte integrantă din proiectul de hotărâre va avea următorul conținut: : „[…] Valoarea totala a investitiei : 7.021.544,13 lei (inclusiv TVA); Din care constructii montaj C+M : 6.350.283,43 LEI (inclusiv TVA) [...]”.

De asemenea, ținând cont de solicitărea clarificărilor de către evaluatorii GAL Timișoara, s-a constatat faptul că, din cauza unei erori de redactare, unele suprafețe din partea

desenată nu corespund cu cele din partea scrisă, este necesară modificarea Anexei 2- parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020. Anexa 2 modificată va fi anexată prezentului proiect de hotărâre.

Având în vedere cele menţionate în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

 

ŞEF SERVICIU U.I.P.I.C., CONSILIER S.U.I.P.I.C.,

SANDA GREBLĂ BUDA MALINA

 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA S.U.I.P.I.C.

 

SC2020- 12023/ 02.06.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

Pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul

„Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”

 

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

1. Descrierea situaţiei actuale

Prin HCL nr. 38/ 07.02.2020 a fost aprobată documentația tehnico-economică-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, întocmita de R.G. RAAL PRODSERV S.R.L., conform Contractului de prestare de servicii nr.185 din 14.10.2019, anexa 1 privind indicatorii tehnico-economici -faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, precum și anexa 2 referitoare la descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Municipiul Timişoara a depus spre finanţare proiectul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 –Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate. Prin adresa din data de 28.05.2020 transmisă de Asociația GAL Timișoara, referitoare la solicitarea informațiilor suplimentare Fișei de proiect nr.5/21.05.2020, ne-a fost transmisă necesitatea clarificării anumitor subiecte.

În urma analizei solicitărilor transmise, am constatat că s-a produs o eroare de rotunjire a sumelor din anexa 1- parte integrantă din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020. În respective anexă, valoarea totala a investitiei era de 7.021.544,12 lei (inclusiv

TVA), din care constructii montaj C+M : 6.350.283,43 LEI (inclusiv TVA)”. Această sumă nu se corela cu cea din devizul general, diferența fiind de 0,01 lei.

După modificare, anexa 1 privind indicatorii tehnico-economici - faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, va fi anexată proiectului de hotărâre și avea următorul conținut:

„[…] Valoarea totala a investitiei : 7.021.544,13 lei (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 6.350.283,43 LEI (inclusiv TVA) [...]”.

De asemenea, în urma solicitării clarificărilor de către evaluatorii GAL Timișoara, s-a constatat faptul că, din cauza unei erori de redactare, unele suprafețe din partea desenată nu corespund cu cele din partea scrisă, fiind necesar modificarea Anexei 2 referitoare la descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”- parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020.

Anexa 2 modificată privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” va fi anexată proiectului de hotărâre.

3. Concluzii  

Urmare a celor prezentate mai sus, propunem modificarea Anexei 1 cu sumele corespunzătoare din devizul general și a Anexei 2 și consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” şi-l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

 

         

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU DAN DIACONU      

Șef Serviciu U.I.P.I.C.

SANDA GREBLĂ  

Atasament: Avize+_anexa.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-12023/02.06.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 03.06.2020 AVIZ la Raportul de specialitate privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural şi educaţional Kuncz” Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-12023/02.06.2020 privind modificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico- economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, întocmit de către S.U.LP.LC,, însoțit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului , Având în vedere avizul Direcţiei Economice nr. SC2020-12023/03.06.2020, prin care se menționează că, urmare a emiterii hotărârii de consiliu local, “cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timişoara, defalcată pe surse de finanţare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind finanțele publice locale”. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; În considerarea competențelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d ), coroborate cu cele ale art. 129 alin. (6) lit.c) și alin. 7 lit. m) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Având în vedere şi în considerarea respectării avizului condiționat nr. 04/03.02.2020 al Comisiei Tehnico-Economice de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, conform căruia S.U.LP.LC. va urmări completarea şi corelarea documentației, în conformitate cu avizele impuse prin Crtificatul de Urbanism, se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020- 12023/02.06.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „SF+PT Centru Multifuncţional Kuncz”. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau oportunitatea demersului privind modificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timişoara, reglementat de art. 243 alin.l lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentatie, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica E

JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SU.LP.LC SC.2020-12023/ 02.06.2020 ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: / 2020 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI Al INVESTIŢIEI „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural şi educațional Kuncz” S.F. pentru obiectivul de „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural şi educațional Kuncz” întocmit de S.C. R.G. RAAL PROD-SERYV S.R.L, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni. Valoarea totala a investitiei : 7.021.544,13 LEI (inclusiv TVA) Din care constructii montaj CHEM. 6.350.283,43 LEI (inclusiv TVA) Capacități (în unități fizice şi valorice): - Suprafaţă teren = 966mp. ŞEF SERVICI CONSILIER S.U.LP.LC, Sanda Greblă dh Buda Măli

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIREŢIA ECONOMICĂ Nr. SC2020 — 12023/03.06.2020 Către, S.U.LP.LC Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2020 — 12023/02.06.2020, pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” , vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice la data prezentei, deoarece reprezinta aprobarea Consiliului Local a modificarii Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38/07.02.2020. Urmare a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timişoara, pe anul 2020, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferent proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.