keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 358/27.09.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare Plan Urbanistic Zonal Calea Aradului - Zona SERE II", Timişoara

27.09.2005

Hotararea Consiliului Local 358/27.09.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare Plan Urbanistic Zonal Calea Aradului - Zona SERE II", Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. Nr.U32005 - 2441/06.09.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Modificare Plan Urbanistic Zonal Calea Aradului - Zona SERE II", Timişoara conform proiectului nr. 25/REAL/05, întocmit de S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Modificare Plan Urbanistic Zonal Calea Aradului - Zona SERE II", Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat în cadrul Planul Urbanistic Zonal "Modificare Plan Urbanistic Zonal Calea Aradului - Zona SERE II", Timişoara are suprafaţa totală de 119.715 mp, fiind înscris în C.F. nr. 139916 Timişoara , cu nr. topo. 23491/1/1/1/1/1, 98.701 mp., cu nr. topo 23491/1/1/1/2/1, 753 mp., cu nr. topo 23491/1/4, 10.337 mp. şi înscris în C.F. nr. 95353 Timişoara, cu nr. topo 23491/1/2, 9.924 mp., proprietatea S.C. TIMCON S.A.

Art. 3: Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. Calea Aradului - Zona SERE II" Timişoara, terenul studiat în suprafaţă de 119.715 mp. se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara.

Art. 4: Drumurile şi extinderile drumurilor existente prevăzute prin prezenta documentaţie vor deveni domeniu public, iar autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul P.U.Z., se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public, conform declaraţiei notariale autentificate sub nr.2032/18.05.2005.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. Calea Aradului - Zona SERE II", Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. TIMCON S.A.
-S.C. Atelierele Arhitech S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_PUZ_Sere_II.pdf

ROMANIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr. U32005 – 002441 / 06.09.2005 Nr. U22005 – 004470 / 06.09.2005

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare P.U.Z. Calea Aradului – Zona

SERE II”, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;

Având în vedere solicitările nr. U32005 – 002441/31.05.2005 şi U22005 – 004470 / 31.08.2005 ale S.C. TIMCON S.A. pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare P.U.Z. Calea Aradului – Zona SERE II”, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic Zonal “Calea Aradului – Zona SERE II”, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 42/24.02.2004;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Modificare P.U.Z. Calea Aradului – Zona SERE II”, Timişoara

Documentaţia este iniţiată de proprietarul terenului S.C. TIMCON S.A. şi este elaborată de S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., proiect nr. 25/REAL/05.

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. se află situat în zona de nord a municipiului Timişoara, pe Calea Aradului nr. 60 (DN 69 Arad). Conform Planului Urbanistic Zonal “Calea Aradului – Zona SERE II”, terenul studiat este terenul delimitat conform planşelor: nr. P 1260/03-A-01, Plan de situaţie – Situaţia existentă; nr. P 1260/03-A-02.1, Plan de situaţie - Reglementări urbanistice, Unităţi teritoriale de referinţă; nr. P 1260/03-A-02 Plan de situaţie - Reglementări urbanistice, Zonificare, având destinaţia de comerţ, alimentaţie publică, servicii.

Scopul prezentei documentaţii „Modificare P.U.Z. Calea Aradului – Zona SERE II” Timişoara, este de a modifica şi detalia prevederile Planului Urbanistic Zonal „Calea Aradului – Zona SERE II” Timişoara cu privire la teritoriul delimitat ca zona funcţională CAS 2, conform planşei Reglementări urbanistice. Zonificare, nr. P 1206/03-A-02, din respectiva documentaţie, prin care este instituită însă o restricţie de construire pentru acest teren.

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. are suprafaţa totală de 119.715 mp, şi include parcelele cu nr. topo. 23491/1/1/1/1/1, înscrisă în C.F. nr. 139916 Timişoara – 98.701 mp., nr. topo 23491/1/1/1/2/1, înscrisă în C.F. nr. 139916 Timişoara – 753 mp., nr. topo 23491/1/2, înscrisă în C.F. nr. 95353 Timişoara – 9.924 mp., nr. topo 23491/1/4, , înscris în C.F. nr. 139916 Timişoara – 10.337 mp., proprietatea S.C. TIMCON S.A.

Se menţine funcţiune stabilită prin documentaţia aprobată anterior: comerţ, servicii, propunându-se modificări la nivelul conformării clădirilor propuse a se amplasa pe teren, detalierii funcţiunii: spaţii comerciale de tip hipermagazin; a amenajărilor incintei, a studierii acceselor şi drumurilor necesare pentru a susţine funcţiunea.

Accesul în incintă este prevăzut a se realiza din Calea Aradului (acces de dreapta), din strada Marginii – două accese, din strada propusă adiacentă incintei Selgros şi din strada nouă amplasată pe limita nord – estică a terenului studiat.

Sunt prevăzute următoarele lucrării rutiere: - strada Marginii se va extinde la prospectul de 12,00 m, cu două benzi carosabile. - strada nouă va avea prospectul de 7,00 m. în această etapă, fiind situată exclusiv pe

terenul beneficiarului. Locurile de parcare pentru funcţiunile propuse, sunt asigurate în incinta, conform Regulamentului Local de Urbanism,

Extinderile drumurilor propuse din zona studiată în suprafaţă de 4600 mp., respectiv 753 mp. vor trece în domeniul public al municipiului Timişoara, în conformitate cu declaraţia notarială autentificate sub nr. 2032/18.05.2005. Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul P.U.D., se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public. Sunt prevăzute şi extinderile de reţele edilitare în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse.

Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: POT maxim = 80 % CUT maxim = 0,85 Regim maxim de înălţime P+4E

Se vor respecta condiţiile impuse de prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, precum şi zonele de protecţie impuse de aceştia.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Terenul studiat se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara, iar Planul Urbanistic Zonal „Modificare P.U.Z. Calea Aradului – Zona SERE II”, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Dr. arh. Radu Radoslav ŞEF SERVICIU, AVIZAT JURIDIC, Arh. Laura Mărculescu Jr. Mirela Lasuschevici Red./Dact. L.M.

Atasament: SEREII.pdf

23492/4 Modificare P.U.Z. Calea Aradului - Zona SERE |I LEGENDA O=—1 LIMITA ZONA STUDIATA ——— | LIMITA TEREN INTRAVILAN PROPUS CONSTRUCTII EXISTENTE || ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII, COMERT - EXISTENTA ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII, COMERT - PROPUSA = LIMITA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR ăi N RAE = 1 STRAZI PROPUSE, STRAZI LARGITE d N : a BILANT TERITORIAL | ME AN A RR a So , Criterii Suprafete , | N e, 5 = Suprafata teren aferent P.U.Z. 118.715 mp = Ve Zona Institutii Publice : No si Servicii, Comert 113.729 mp MT suprafata drumuri 15.682 mp TRI AS suprafata minima de spatii verzi min. 2% min. 2.275 mp Ci Nu : suprafata construita maxima max. 80 % max. 95.772 mp SMAEB TU A SG. / Suprafata desfasurata maxima max. 0,85 max. 96.669 mp |. MT Ss Coeficient de Utilizare al Terenului IRC A - global P.U.Z. - C.U.T. mâxim max. 0,85 N Procent de utilizare a terenului Ă A - global P.U.Z. - P.O.T. maxim max. 80 % A [ORDINUL AREIT îi E DIN ROEA, 3 ATELIERELE SE) | i, | ARHITECH e RÂ € LU deopt de semnătură sc. Sef proiect: === TC str. Demetriade, nr. 1-3 Atelierele Arhitech| Arh Filip „| Amplasament: Timisoara, Calea Aradului 60, CF 139916 - Nr.Cad. 23491/1/1/1/1/1 SAI Proiectat: “| N Denumirea proiectului: Denumirea plansei Scara: Arh Filip Eugen MODIFICARE PUZ REGLEMENTARI Timişoara, Aleea lcar.Nr.9 | Desenat: CALEA ARADULUI URBANISTICE- 1:2000 | Bakos - ZONA SERE II -ZONIFICARE Data: Faza: Proiect nr. Nr. Desen: | MAI 2005 PUZ 25/REAL/05 25/PUZI 2A