keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 271/22.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public", strada Siemens nr. 1, Timişoara

22.07.2020

Hotararea Consiliului Local 271/22.07.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public", strada Siemens nr. 1, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-008357/20.07.2020 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-008357/20.07.2020 - al Directiei Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-008357/20.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218/04.06.2020, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 52/03.10.2019, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 26/16.07.2020;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 52 din 31.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public",strada Siemens nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar pe SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE SRL, întocmit conform Proiectului nr. 2420.07.1, realizat de SC SUBCONTROL SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiuni propuse: Zonă mixtă - birouri, producţie nepoluantă, depozitare;
POT max=70%,
CUT max=2;
Regim de înălţime maxim (S)+P+5E;
Hmax cornişă = 23,00 m
Hmax coamă = 25,00 m;
Indicii de ocupare şi utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicaţi simultan.
Retrageri - conform planşelor nr. 006 şi 007 de Reglementări Urbanistice Etapa I, respectiv de Reglementări Urbanistice Etapa II:
front = 10,00 m;
spate = 10,00 m
laterale = retragerea minimă obligatorie a clădirilor va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul maxim.
Retragerile faţă de limite vor fi corelate cu indicatorii urbanistici POT, CUT, zona verde, astfel încât să existe o reglementare coerentă.
Limita de implantare va fi retrasă de la drumul din nordul parcelei.
Se diferenţiază prin haşuri pe planşele de reglementări 006 şi 007 zonele de implantare pentru subsol, clădiri, parcări şi alte funcţiuni (pista de testare maşini) şi spaţii verzi.
Spaţii verzi conform HCL 62/2012, suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse minim 20%, conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului - Decizia de incadrare nr. 52/31.03.2020. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută
- Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"
- Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000335/20.02.2020 şi planşa anexă la aviz, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul Unic pentru reţele existente nr. 714/26.08.2019 şi conform Planului de Acţiune asumat nr. UR2020-004011/04.03.2020.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public",strada Siemens nr. 1, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public", este situat pe strada Siemens nr. 1, Timişoara, în suprafaţă totală de 36500 mp, este inscris in CF nr. 449885, nr. top 449885, intravilan, cu folosinţă actuală teren neîmprejmuit, având ca proprietar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL. După aprobarea PUZ, terenurile se vor alipi şi dezlipi conform P.U.Z.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 2420.07.1, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2020-004011/04.03.2020.
Autorizaţiile de construire se vor emite după trecerea cu titlu gratuit în proprietatea municipalităţii a terenurilor aferente obiectivului care vor fi afectate de trama stradală de perspectivă şi se va dezmembra după recepţia la terminarea lucrărilor înainte de intabulare, realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2020-000335/20.02.2020, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public",strada Siemens nr. 1, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL;
- Proiectantului: SC SUBCONTROL SRL;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z S I C E R T I F I C Ă R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 1

UR2020-008357/20.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie,

servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020-008357/20.07.2020

a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”,strada Siemens nr. 1, Timişoara, prin care se propune reglementarea modului de dezvoltare a unei zone mixte - birouri, producţie, depozitare, amenajarea unei piste de testare maşini, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi, spaţii verzi.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-008357/17.07.2020 privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”,strada Siemens nr. 1, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 52/03.10.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 26/16.07.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2509/11.07.2019, cu termen de valabilitate prelungit până în 10.07.2021, precum si Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 52/31.03.2020 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, beneficiar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, proiectant SC SUBCONTROL SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Radu D. Radoslav, a parcurs etapa informării online, în perioada 22.04.2020 – 16.05.2020, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu data de 22.04.2020, în condiţiile stării de urgenţă instituită în 16 martie 2020. A fost înregistrată în scris o adresă cu observaţii pe marginea acestei documentaţii de urbanism din partea Preşedintelui Consiliului de Cartier Ciarda, pe e-mailul [email protected], prin care îşi manifestă îngrijorarea vis-a-vis de o producţie poluantă. Răspunsul proiectantului cu adresa nr. UR2020- 004716/03.06.2020 prin care se comunică faptul că fabrica de componente electronice din Timişoara, str. Siemens nr. 1, are drept specific producerea de componente electronice, cu respectarea legislaţiei în vigoare cu respectaea standardelor de securitate şi siguranţă în muncă, atât pentru angajaţi cât şi pentru locuitorii din cartier, a fost transmis Preşedintelui Consiliului de Cartier Ciarda. Alte sesizări sau observaţii nu au fost înregistrate.

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Rezultatelor informării şi consultării publicului nr. UR2020-004716/05.06.2020.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 218/04.06.2020, privind modificarea Hotãrârii

Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z S I C E R T I F I C Ă R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 2

modificãrile şi completările ulterioare”, documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent, în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC SUBCONTROL SRL, proiect nr. 2420.07.1, la cererea beneficiarului SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL.

Terenul studiat se situează în partea de sud - est a oraşului, în intravilan, teritoriul delimitat la

sud de DE 1549/5, la est si vest terenuri private neconstruite, la nord strada Magnus şi teren propus pentru drum.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri

birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, este situat pe strada Siemens nr. 1, Timişoara, are o suprafaţă totală de 36500 mp, este identificat prin: CF nr. 449885, nr. top 449885, (rezultat ca urmare a alipirii terenurilor din CF nr. 439695 , nr. cad 439695 <<CF vechi 142951, nr.cad A1549/2/4>> şi din C.F. 439694, nr. cad 439694 <<CF vechi 136594, nr.cad A1549/2/3>>), intravilan, cu folosinţă actuală teren neîmprejmuit, având ca proprietar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL. După aprobarea PUZ, terenurile se vor alipi şi dezlipi conform P.U.Z.

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 - Zona propusă de

unităţi industriale, cu interdicţie de construire până la elaborare PUZ, indicatori urbanistici conf. HG 525/1996 republicată, spaţii verzi minim conform HCL nr. 62/2012;

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, se află în zonă cu interdicţie de

construire, pentru care: - Consiliului Judeţean Timiş a emis comunicarea nr. R 10 679/25.06.2020 prin care se precizează că

nu este nevoie de aviz CJT; - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş, prin adresa nr. 4072/15.11.2019, precizează că terenul se

află în apropierea unei zone cu patrimoniu arheologic reperat – „Aşezarea sarmatică de la Timişoara – Ciarda Roşie” – pentru care se va efectua o „Evaluare arheologică intruzivă (Diagnostic intruziv) a perimetrului propus în documentaţie”.

Avize în care se precizează ca sunt valabile doar pentru faza PUZ, iar pentru autorizaţia de construire se va solicita un nou aviz:

- MAPN – Aviz nr. DT/8481 - Adresa ISU „Banat”, Protecţia civilă – nr. 535.136/17.10.2019 - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş – Aviz nr. 340645/25.03.2020

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z S I C E R T I F I C Ă R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 3

Obtinerea Autorizatiei de Construire este condiţionată de trecerea cu titlu gratuit în proprietatea municipalităţii a terenurilor aferente obiectivului care vor fi afectate de trama stradală de perspectivă şi se va dezmembra după recepţia la terminarea lucrărilor înainte de intabulare, realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2020-000335/20.02.2020, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul Unic pentru reţele existente nr. 714/26.08.2019 şi conform Planului de Acţiune asumat nr. UR2020-004011/04.03.2020.

Indicii propuşi prin documentaţie şi în conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 26/16.07.2020 sunt următorii: - Funcţiuni propuse: Zonă mixtă – birouri, producţie nepoluantă, depozitare;

POTmax=70%, CUTmax=2; Regim de înălțime maxim (S)+P+5E; Hmax cornişă = 23,00 m Hmax coamă = 25,00 m; Indicii de ocupare şi utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicaţi simultan. Retrageri – conform planşelor nr. 006 şi 007 de Reglementări Urbanistice Etapa I, respectiv de

Reglementări Urbanistice Etapa II: front = 10,00 m; spate = 10,00 m laterale = retragerea minimă obligatorie a clădirilor va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul maxim.

Retragerile faţă de limite vor fi corelate cu indicatorii urbanistici POT, CUT, zona verde,

astfel încât să existe o reglementare coerentă. Limita de implantare va fi retrasă de la drumul din nordul parcelei. Se diferenţiază prin haşuri pe planşele de reglementări 006 şi 007 zonele de implantare

pentru subsol, clădiri, parcări şi alte funcţiuni (pista de testare maşini) şi spaţii verzi. Spaţii verzi conform HCL 62/2012, suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse minim

20%, conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului – Decizia de incadrare nr. 52/31.03.2020. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută

- Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

- Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000335/20.02.2020 şi planşa anexă la aviz, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;

S-a obţinut Avizul nr. 340645/25.03.2020 al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş care precizează că „beneficiarul are obligaţia de a solicita un nou aviz la faza P.A.C., în conformitate cu

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z S I C E R T I F I C Ă R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 4

legislaţia în vigoare, iar la documentaţia respectivă se va depune şi Hotărârea de Consiliul Local prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal.”

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 009 - ,,Obiective de utilitate publică” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală

producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar pe SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, întocmit conform proiectului nr. 2420.07.1, realizat de SC SUBCONTROL SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

Indicii propuşi prin documentaţie şi în conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 26/16.07.2020 sunt următorii: Funcţiuni propuse: Zonă mixtă – birouri, producţie nepoluantă, depozitare;

POTmax=70%, CUTmax=2; Regim de înălțime maxim (S)+P+5E; Hmax cornişă = 23,00 m Hmax coamă = 25,00 m; Indicii de ocupare şi utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicaţi simultan. Retrageri – conform planşelor nr. 006 şi 007 de Reglementări Urbanistice Etapa I, respectiv de

Reglementări Urbanistice Etapa II: front = 10,00 m; spate = 10,00 m

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z S I C E R T I F I C Ă R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 5

laterale = retragerea minimă obligatorie a clădirilor va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălţimea clădirilor măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul maxim.

Retragerile faţă de limite vor fi corelate cu indicatorii urbanistici POT, CUT, zona verde, astfel încât să existe o reglementare coerentă.

Limita de implantare va fi retrasă de la drumul din nordul parcelei. Se diferenţiază prin haşuri pe planşele de reglementări 006 şi 007 zonele de implantare

pentru subsol, clădiri, parcări şi alte funcţiuni (pista de testare maşini) şi spaţii verzi. Spaţii verzi conform HCL 62/2012, suprafaţă minimă de spaţii verzi amenajate propuse minim

20%, conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului – Decizia de incadrare nr. 52/31.03.2020. Suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută

- Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

- Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

PUZ-ul permite operaţiuni topo-cadastrale de dezmembrare sau alipire, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000335/20.02.2020 şi planşa anexă la aviz, parcaje minim conform H.G. 525/1996 privind aprobarea R.G.U.;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul Unic pentru reţele existente nr. 714/26.08.2019 şi conform Planului de Acţiune asumat nr. UR2020-004011/04.03.2020.

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, este situat pe strada Siemens nr. 1, Timişoara, în suprafaţă totală de 36500 mp, identificat prin extras CF nr. 449885, nr. top 449885, intravilan, cu folosinţă actuală teren neîmprejmuit, având ca proprietar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL. După aprobarea PUZ, terenurile se vor alipi şi dezlipi conform P.U.Z.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 2420.07.1, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2020-004011/04.03.2020.

Autorizaţiile de construire se vor emite după trecerea cu titlu gratuit în proprietatea municipalităţii a terenurilor aferente obiectivului care vor fi afectate de trama stradală de perspectivă şi se va dezmembra după recepţia la terminarea lucrărilor înainte de intabulare, realizarea locurilor de

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z S I C E R T I F I C Ă R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 6

parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2020-000335/20.02.2020, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă

cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local

al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, este situat pe strada Siemens nr. 1, Timişoara,, elaborat de proiectantul SC SUBCONTROL SRL, proiect nr. 2420.07.1 la cererea beneficiarului SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL., pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Sorina POPA

Red. - S.P.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2020-008357/20.07.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire clădiri birouri, hală

producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara

Proiect emis la solicitarea beneficiarului SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE

ROMANIA SRL, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, documentaţie elaborată după obţinerea Certificatului de nr. 2509/11.07.2019, cu termen de valabilitate prelungit până în 10.07.2021.

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara este amplasat în partea de sud - est a Municipiului Timişoara, în intravilan, la sud de strada Magnus.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Prezentul PUZ „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică,

parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara propune reglementarea modului de dezvoltare a unei zone mixte - birouri, producţie, depozitare, amenajarea unei piste de testare maşini, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi, spaţii verzi.

3. Alte informatii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru Planul Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 2509/11.07.2019, cu termen de valabilitate prelungit până în 10.07.2021, respectiv Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 26/16.07.2020, precum şi Decizia de încadrare nr. 52 din 31.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara, beneficiar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL, proiectant SC SUBCONTROL SRL, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus analizării şi dezbaterii plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod: FO 53-03-ver. 3

Atasament: Plan_de_actiune_Continental_Automotive.pdf

PLAN DE ACTIUNE 2020 -0040// /0404.2020, In vederea implementarii investitiilor propuse prin Plan Urbanistic Zonal PENTRU CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA DE TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI PE DRUM PUBLIC Generat de imobilul Identificat prin CF 439694 si CF 439695 Investitor SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Conform Avizului de oportunitate nr. 52 din data de 03.10.19 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE SI IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE OPERATIUNI ROMANIA SRL NOTARIALE CADASTRALE SI NOTARIALE Nr. | Denumirea obiectivelor de utilitate Evaluarea Responsabilul Etapele de realizare a operatiunilor si Crt. | publica, operatiunilor cadastrale si estimătiva a finantarii investitiilor (perioada preconizata) notariale si a investitiilor propuse costurilor 1 LES 20kV - linie electrica subterana, 12220 Lei | SC CONTINENTAL 2022- dupa obtinere AC realizata cu un cablu de 20kv, pe un AUTOMOTIVE traseu cu lungimea aproximativa de 260m ROMANIA SRL 2 Realizare retea alimentare apa potabila, 1324 718 Lei | SC CONTINENTAL 2022- dupa obtinere AC conducta pe aprox. 1200 ml, conform AUTOMOTIVE plan edilitare ROMANIA SRL 3 Ralizare retea canalizare menajera, tub 1059 288 Lei | SC CONTINENTAL 2022- dupa obtinere AC pe aprox. 620 ml, conform plan edilitare AUTOMOTIVE ROMANIA SRL 4 Realizare retea canalizare pluviala tub pe 3 370 632 Lei | SC CONTINENTAL 2022- dupa obtinere AC aprox. 1646 ml, conform plan edilitare AUTOMOTIVE

5 Operatiuni cadastrale de parcelare 3 300 Lei | SC CONTINENTAL 2021- dupa aprobare PUZ conform Plân Proprietate Asupra AUTOMOTIVE Terenurilor pentru largire str. Magnus, ROMANIA SRL pentru 1459 mp 6 Trecere in domeniul public a terenului 3 500 Lei | SC CONTINENTAL 2021- dupa aprobare PUZ afectat de largirea Str. Magnus, pentru AUTOMOTIVE 1459 mp ROMANIA SRL Primaria Municipiului Timisoara, investitor, Primar, NICOLAE ROAU , SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Reprezentat prin CRETA NECULI | k —_ ti

Atasament: 001_Incadrare_in_P.U.G_.pdf

N

Zonificare conform Planului Urbanistic General (P.U.G.) 1998 UTR 72 // Zonă Unități Industriale

Zonificare conform Planului Urbanistic General in lucru (2012) Zona UEt // Zona de Urbanizare - Zona de Activitati Economice cu Caracter Tertiar

Zona Studiata in PUZ Limita Proprietate Continental Automotive Romania srl Teren Continental Automotive Romania srl studiat in PUZ

Scara:

Proiectat

Desenat

Specificație Nume Semnatura

Data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Planșă

Incadrare in P.U.G.

Proiectant Specialitate

11-Jun-20

Faza:

Nr.Planșă:

Nr.Pr.(ref. internă)

1:10000

Nr. Revizie1 Proiect - 2 Origine - 3 Ob. / Zona - 4 Nivel - 5 Tip - 6 Rol - 7 Nr. - 8 Descriere - 9 Revizie

Obiect:

Acest document este proprietatea Subcontrol srl. Observațiile legate de document vor fi raportate către Subcontrol srl. Acesta va fi folosit împreună cu restul documentației din proiect. 2420.07.1

CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA DE TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI

PESTE DRUM PUBLIC

Continental Automotive Romania srl

001

Str.Siemens nr.1, Timisoara, 300724, RO

Avize

dipl.ing. Antonia Rasovan

TST-SUB-TM-PUG-PL-U-001-Incadrare in P.U.G.-01 01

P.U.Z.

dipl.arh. Oana Josan

dipl.arh. Radu D. Radoslav

dipl.arh. Oana Josan

Coordonator Proiect

Specialist RUR

P.U.Z.

Cart ATI 7 f N A e | ETA |
  • 001 Incadrare in P.U.G.

Atasament: 002_Accese_spre_Continental_Automotive.pdf

1 existent 12m (PUG: 20m)

2 20m

3 existent 8m (PUG: 30m) (SF: 24m)

N

Accese prevazute in PUZ-uri aprobate anterior 1:5000 Reteaua rutiera actuala 1:5000

Accese existente Acces in proiectare

Zona Studiata in PUZ

Limita Proprietate Continental Automotive Romania srl Teren Continental Automotive Romania srl studiat in PUZ

Cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente existente Constructii Continental Automotive Romania srl existente

Cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente de perspectiva

Cale Ferata

Limita Proprietate Continental Automotive Romania srl conform Certificat de Urbanism

Scara:

Proiectat

Desenat

Specificație Nume Semnatura

Data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Planșă

Accese spre Continental Automotive

Proiectant Specialitate

11-Jun-20

Faza:

Nr.Planșă:

Nr.Pr.(ref. internă)

1:5000

Nr. Revizie1 Proiect - 2 Origine - 3 Ob. / Zona - 4 Nivel - 5 Tip - 6 Rol - 7 Nr. - 8 Descriere - 9 Revizie

Obiect:

Acest document este proprietatea Subcontrol srl. Observațiile legate de document vor fi raportate către Subcontrol srl. Acesta va fi folosit împreună cu restul documentației din proiect. 2420.07.1

CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA DE TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI

PESTE DRUM PUBLIC

Continental Automotive Romania srl

002

Str.Siemens nr.1, Timisoara, 300724, RO

Avize

dipl.ing. Antonia Rasovan

TST-SUB-CV-ZZ-PL-U-002-Accese spre Continental Automotive-

P.U.Z.

dipl.arh. Oana Josan

dipl.arh. Radu D. Radoslav

dipl.arh. Oana Josan

Coordonator Proiect

Specialist RUR

P.U.Z.

  • 002 Accese spre Continental Automotive

Atasament: 003_Retea_Mobilitate_Cvartal.pdf

N

Statie Tren Urban de perspectiva

C en

tu ra

S E

C alea Stan Vidrighin

Bd. Liviu Rebreanu

Ine l 4

C. Pr

ez an

Calea Buziasului

str.Torac

In el

4 B

du l.I

nd us

tri ei

Strazi de Categoria I- Magistrale Strazi de Categoria II- De Legatura Strazi de Categoria III- Colectoare

Zona Studiata in PUZ

Limita Proprietate Continental Automotive Romania srl

Strazi de Categoria I- Magistrale propuse Strazi de Categoria II- De Legatura propuse

Cale Ferata Strazi de Categoria IV- Locala

PUZ-uri aprobate sau in lucru

Strazi de Categoria III- Colectoare propuse Strazi de Categoria IV- Locala propuse

Constructii propuseConstructii existente Cale Ferata propusa

Constructii Continental Automotive Romania srl existente

Drumul Boilor

Limita Proprietate Continental Automotive Romania srl conform Certificat de Urbanism Limita UAT Timisoara - Mosnita Noua

Constructii Continental Automotive Romania srl propuse Scara:

Proiectat

Desenat

Specificație Nume Semnatura

Data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Planșă

Retea Mobilitate Cvartal

Proiectant Specialitate

11-Jun-20

Faza:

Nr.Planșă:

Nr.Pr.(ref. internă)

1:7500

Nr. Revizie1 Proiect - 2 Origine - 3 Ob. / Zona - 4 Nivel - 5 Tip - 6 Rol - 7 Nr. - 8 Descriere - 9 Revizie

Obiect:

Acest document este proprietatea Subcontrol srl. Observațiile legate de document vor fi raportate către Subcontrol srl. Acesta va fi folosit împreună cu restul documentației din proiect. 2420.07.1

CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA DE TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI

PESTE DRUM PUBLIC

Continental Automotive Romania srl

003

Str.Siemens nr.1, Timisoara, 300724, RO

Avize

dipl.ing. Antonia Rasovan

TST-SUB-TM-CV-PL-U-003-Retea Mobilitate Cvartal-01 01

P.U.Z.

dipl.arh. Oana Josan

dipl.arh. Radu D. Radoslav

dipl.arh. Oana Josan

Coordonator Proiect

Specialist RUR

P.U.Z.

  • 003 Retea Mobilitate Cvartal

Atasament: 004_Studiu_Cvartal_existent.pdf

587,531

89.8889.88 89.91

90.1490.129 0.1491.8191.89

90.05

90.2190.21

90.13

90.03

89.90

89.65

89.2489.2289.24

92.35

89.2289.4189.5989.7789.8990.06

90.2489.1 689.18

89.1889.1889.1289.2189.21 89.1489.14 89.1689.1689.1

489.14 89.09 89.1289.1289.1289.12

89.2189.21 C89.24 89.2289.22

94.82

89.11

91.1089.1289.1089.1089.1089.10 89.1089.10

89.19

94.82

89.1989.1889.18 89.1789.1791.21

91.14

90.6590.0 0

90.01

89.88

90.00

91.7391.7 3

89.8989.86 89.78

91.71 89.81

92.7892.78

89.88

89.0489.04 88.9788.9788.92

89.92 89.86

91.72

92.1892.42 89.89

92.5392.54 92.64

93.6393.5893.5993.61 93.67 93.5793.52

88.9388.9088.9588.93 89.14

94.42

90.2990.2990.32

89.37

90.21

89.0189.0188.9889.01 89.81

89.91 89.3789.33

89.4789.5189.5289.42

89.2689.25

89.81

90.1589 .44

89.4390.34

88.8789.5189.51

89.82

89.1889.27

89.21

89.1889 .76

88.21

90.258 9.3089.5389.72

89.1889.1890.48

89.09

89.0989.38

89.19 89.0889.10

89.69 89.77

89.17

A

A

A A AA

A A

A

A

CC

A

C A

A

A

A

A A A A

A

A A

A A A

A

A

A A AA

C

C

C

C

A A

drum asfalt

trotuar dale

drum asfalt trotuar daletrotuar dale

tr ot

ua r d

al e

tr ot

ua r d

al e

pa rc

ar e

da le

pa rc

ar e

da le

dr um

a sf

al t

dr um

a sf

al t

trotuar dale

z.v.

z.v.

z.v.

z.v. z.v.

z.v.

z.v. z.v.trotuar dale parcare daleparcare dale

z.v.

loc fumat

loc fumat

scari

z.v.

sc ar

i

rampa

rampa

scari

scari

Z.V.

Z.V.

Z.V. Z.V.

V VVV

C

C

C

C

A

C

A

C A

A

C A C

C

C

C T

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

parcare (suprafata betonata)

trotuar (suprafata pavata)

trotuar(suprafata pavata) trotuar(suprafata dalata) trotuar(suprafata pavata)

dr um

(s up

ra fa

ta p

av at

a) dr

um (s

up ra

fa ta

a sf

al ta

ta )

Z.V.

Z.V.

suprafata pavata

dr um

(s up

ra fa

ta b

et on

at a)

dr um

(s up

ra fa

ta a

sf al

ta ta

)

89.8589.72 89.68 89.74

89.85

89.76

89.4689.4889.41

89.59

89.65

89.69

sc ar

i

nr. cad. 445055 S=76041mp

extindere faza I

extindere faza II

Corp de birouri

P+3E

Productie si depozitare

P+1E

R ez

er vo

r ap

a in

ce nd

iu P

ar te

r

C1

C2

C4

A ne

xa te

hn ic

a

hala productie si birouri aferente P+4E+Er

C2

C2

Cabina

poarta P C3

nr. cad . 43958

1

nr. cad. 431944

nr. cad . 40907

9

nr. cad . 43958

1

nr. cad. DE1549/5

C5

18 .7

8

66.0948.85

9. 209.809. 85

7.53

25 .0

8

6.49

6.48

16.91

15 9.

35

47 .2

2

178.03

250.34

30 4.

31

45.94

83 .0

0

48.97

C4

ex tin

de re

I+ II

an ex

a te

hn ic

a

C6

Cabina

poarta P

4772 00

4772 00

4773 00

4773 00

4774 00

4774 00

4775 00

4775 00

2 0 9 6 0 0

2 0 9 6 0 0

2 0 9 7 0 0

2 0 9 7 0 0

2 0 9 8 0 0

2 0 9 8 0 0

89.6489.64

90.18

90.27

89.26

89.35

89.37

89.25

89.32

89.26

89.24

89.3289.30

89.25

90.08

89.25

91.32

91.40

91.77

91.95

91.95

91.30

91.43

91.54

91.64

89.92

104.56 90.23

90.26 90.09

90.15 89.90

90.06 90.0790 .15

90.26 90.10

89.91 89.8890.11

89.85 89.9489.9489.7789.77

90.26

89.93 89.90 89.82

89.88 90.018

9.47 89.8089.79

89.9089.83

90.24

89.9289.769 0.0090.0490.0289.8889

.8589.6689. 6389.5389.47

89.90

89.5389 .68

89.6189.60 89.4889.4589.46 89.47

90.14

89.6189.64

89.57 89.64

89.6089.65 89.6489.6589.7189.71

90.07

89.7889.7889 .43

89.5189.52 89.4189.54

89.4189.4089.41

89.92

89.4089.4289.43

89.48 89.3789.27

89.25

89.2889.25

89.24

90.29

89.29

89.2689.31

89.2589.2 589

.79 89.61 89.65 89.61 89.27

89.4289.4289.4689.42

89.55

89.55

89.37 89.21

89.21

89.2389.2489.23

89.268 9.44

89.25 89.27

89.3489.31 89.30

89.26 89.30

89.3089. 3289.2

989.43 89.5089

.29 89.3289.34

89.3189.5289.5789.6489 .51

89.55 89.39

89.5589 .71

89.46 89.53

89.73 89.73

89.7389.7 689.76

89.71

89.44

89.6889.66 89.60

89.84 90.08

89.86

89.68

89.89

89.73 89.37

91.69

89.36

89.378 9.50

89.3689.35 89.4989.4889

.48 89.3789.37

91.69

89.39 89.40 89.4089.3989.46

89.35 89.3889.48

89.3489.34

91.19

89.4189.4289.31 89.4889.3989.

38

89.80

89.4589.3389.29

89.55

89.2889.4289.2689 .2789.27

89.1089.1089.10

89.3489.28

89.19

89.2489.24

89.1889.18 89.38

89.3489.2389. 3589.20

89.29 89.1889.19

89.2489.2489.3789.3689.3689.33 89.2989.22

89.25

89.2289.1989.19 89.3089.3089.39

89.4389.3789.30

89.30

89.08

89.41 89.52 89.55

89.66

89.22

89.23

89.20 89.15

89.21 89.22

89.23

89.3289.23 89.03 89.09

89.40

89.65

89.67

90.50

89.25 89.22

89.0389.1089.15 89.3489.1989.1989.2989 .18

89.26

89.2189.2189.21

89.27

89.19

89.29

89.57

89.1589.1589.1589.17

89.3189.23

89.21

89.29

89.22

89.31

89.2289.2089.22

89.14

89.16

89.27 89.1489.14

89.1289.12

89.47

89.1089.10

89.14 89.17

89.13 89.14

89.12 89.14

89.18 89.21

89.21 89.3989.3989.39 89.23

89.31

89.24

89.3089 .3189.31

89.32

89.3389.338 9.3189.3

3

89.39

89.448 9.19

89.37 89.2589.25

89.33

89.40

89.40

89.29 89.15

89.3289.3289.29 89.2389.22 89.32

89.32

89.19 89.22

89.22

89.25

89.23 89.37

89.22 89.23

89.1789 .17

89.40

so pr

on m

et al

ic

C

C TT

C

T

C

C

C

sc ar

i

sc ar

i

sc ar

i

parcare (suprafata betonata)

parcare (suprafata betonata)

parcare (suprafata asfalt)

parcare (suprafata dalata)

89.79

89.99

90.10

90.1590.1690.16 90.00

89.9089.9089.86

90.1690.1790.08

90.08 90.01

89.91

90.1690.16 90.14

90.11

90.13

90.07 89.88

90.1090.08 90.1490.1590.15

90.9290.99 90.09

89.5389.63

89.3089.20

89.31 89.32

89.01 89.04

88.97 89.13

89.2089.20 88.99

89.20

89.1689.1589.1589.13

89.20

89.22

89.11

89.0089.02

89.08

89.19

89.18 89.22 89.31

89.29 89.60

89.4189.2189 .23

89.56

89.50

89.36 89.43

89.14

89.20 89.24

89.22 89.21

89.38

89.4489.65

89.66

89.63

89.5889.73 89.68

89.67 89.71

89.72 89.66

89.68 89.64

89.69 89.61

89.69 89.60

89.47 89.4389.46

89.52

89.4889.49

89.39 89.39

89.3789.45

89.91 89.9389.77

89.7789.86 89.86

89.81 89.85

89.80

89.6089.61 89.6289.7089.61

89.60 89.71 89.6889.70

89.68 89.61 89.57 89.69 89.67 89.58 89.57 89.67 89.69 89.64 89.65 89.67 89.7189.71

89.74

89.79 89.69

89.61 89.50

89.4489.48 89.68

89.76

89.42 89.44

89.47 89.5389.55

89.63 89.47

89.46 89.49

89.62

89.37 89.38

89.51 89.37

89.3589.42 89.4389.42

89.4289.3489.3889.4289.4189.32

89.1389.02 89.0889.1189.13

88.90

88.83

88.75

89.08 89.26

89.04

88.97

89.00 88.93

89.2189.18 89.18

89.2289.12 89.10

88.91 88.74

88.72

88.69

88.73

88.79

89.16

89.2689.26

89.06

89.02

89.79

89.99

90.10

90.1590.1690.16 90.00

89.9089.9089.86

90.1690.1790.08

90.08 90.01

89.91

90.1690.16 90.16

90.04 90.14

90.11

90.13

90.07 89.88

90.1090.08

90.85 90.1490.1590.15

90.9290.99 90.09

89.5389.63 89.67

89.3089.20

89.31 89.32

89.01 89.04

88.97 89.13

89.2089.20 88.99

89.20

89.1689.1589.1589.13

89.20

89.22

89.11

89.0089.02

89.08

89.14 89.19

89.18 89.22 89.31

89.29 89.60

89.4189.2189.3789 .23

89.56

89.50

89.36 89.43

89.14

89.20 89.24

89.22 89.21

89.38

89.4489.65

89.66

89.63

89.5889.73 89.68

89.67 89.71

89.72 89.66

89.68 89.64

89.69 89.61

89.69 89.60

89.47 89.4389.46

89.52

89.4889.49

89.39 89.39

89.3789.45

89.91 89.9389.77

89.7789.86 89.86

89.81 89.85

89.80

89.6089.61 89.6289.7089.61

89.60 89.71 89.6889.70

89.68 89.61 89.57 89.69 89.67 89.58 89.57 89.67 89.69 89.64 89.65 89.67 89.71

89.67 89.71

89.74

89.79

89.76

89.69

89.61 89.50

89.4489.48 89.68

89.76

89.42 89.44

89.47 89.5389.55

89.58 89.63

89.47

89.46 89.49

89.62

89.37 89.38

89.51 89.37

89.3589.42 89.4389.42

89.4289.34 89.49

89.3889.4289.4189.32 89.43

89.1389.02 89.0889.1189.13

89.01

88.90

88.83

88.75

89.08 89.26

89.04

88.97

89.00 88.93

89.2189.18 89.18

89.2289.12 89.10

89.05 88.91 88.74

88.72

88.69

88.73

88.79

89.16

89.2689.26

89.06

89.02

89.3789.44

89.46

89.14

89.17 89.18

89.23 89.18

89.23

89.15

89.19 89.18 89.24

89.23

89.09 89.08

89.10

89.15

89.1289.13 89.11

89.0389.09

89.13

89.40

88.84

89.22

89.23

89.37

89.38

89.3989.62 89.50

89.63

89.5789.57 89.55

89.2489.1589.14 89.10

88.93

89.25 89.17

89.28 89.0789.09

89.10 89.11

89.18 89.21

89.29 89.33

89.16

89.41 89.4789.47

89.21

89.54 89.48

89.9789.91

89.4589.45 89.47

89.44 89.36

89.32

89.34

89.30 89.21

89.33

89.19

89.23 89.22

89.1689.21 89.22

89.19

91.60 91.55

89.33

89.18 89.21

89.16

89.32

89.16 89.1689.16

89.10 89.12

89.05

88.97 89.10 89.0789.15

89.19

89.20

89.23 89.12

89.06

89.07 89.07

89.07 89.14

89.14 89.15

89.21

89.29

89.2189.1489.14

89.32 89.20

88.98 88.97

89.02 89.0389.12

89.07 89.20

89.0289.04

89.17 89.1489.0189.0189.1789.3389.37

89.3589.3489.3089.41

89.1689.3289.3289.2989.2989.26

89.27

89.10

90.62

89.80

89.27

89.16

89.80 89.76

89.4389.43

89.4589.45 89.41

89.8389.88

90.19

90.1490.12 90.1790.1590.19

90.16 90.08

90.17 90.1790.1890.18

90.13

90.12

90.15 90.10

90.19

90.13 90.19 90.13 90.02

90.13 90.17

90.19 90.19

90.28

90.22 90.48

90.18 90.16

90.16

90.63

90.26 90.1790.1290.1290.11

89.8289.82 90.07

90.37

90.13

89.72

89.26 89.10

89.13

89.13

89.05

89.98

89.14

89.06

89.16

89.13

89.16

89.81

89.17

89.14

89.18

89.31 89.38

89.25 89.22

91.66

89.36

90.58

88.9188.91

88.94

89.13 89.34

89.14 89.27

89.25

89.00

89.43

89.23

89.2089.2089.20

89.36

89.20

89.48

str. Siem ens

st r.

S ie

m en

s

nr . c

ad . 4

42 98

8 S

=4 76

5m p

nr . c

ad . 4

42 98

3

S =5

34 7m

p 89.63str. Siemens

1CUT 2CUT 3CUT

4CUT

5Drum

6Ax Dr um

7Drum

8Drum

9Drum

10Drum

11Drum

12Drum 13Drum 14Drum

15Drum

16Drum

17Drum

18Drum

19Drum 20Drum

21Drum

22Drum 23Drum

24Drum

25Drum

26Drum

27R

28R

29Drum

30Ax Dr um

31Drum

32Drum

33Drum

34Drum

35Drum

36Drum

37Drum

38Drum39Drum4 0 Drum

41Drum 42Drum

43Drum 44Drum

45Drum

46R 47Drum

48Drum

49Drum

50Drum

51Drum

52Drum

53Drum

54Drum

55Drum

56Drum 57R

58Drum

59Drum

60Drum

61Drum 62Drum

63Drum 64Drum 65Drum 66Drum

67Drum 68Drum

69Drum

70Drum

71Drum

72Drum

73Drum 74Drum75Drum

76Drum

77Drum

78Drum

79Drum

80Drum

81Drum

82Drum

83Drum

84Drum

85Drum 86Drum 87Drum

88Drum

89Drum

90Drum

91Si

92Drum

93Drum

94Drum

95Drum

96Drum

97Drum

98Drum

99Drum

100Drum

101Drum 102Drum

103Drum

104Drum

105Drum 106R

107Drum

108Drum

109Drum

110Drum

111Drum

112Drum

113Drum

114Drum

115Drum

116Drum

117Drum 118Drum

119Drum120Drum121Drum 122Drum

123Drum

124Drum 125Drum

126Drum 127Drum128Drum12

9 Drum130Drum

131Drum

132Drum

133Drum

134Drum

135Drum136Drum 137Drum

138Drum

139Drum

140Drum

141Drum

142Drum 143Drum 144Drum

145Si

146Drum147Drum

148Drum

149Drum150Drum151Drum 152Drum1

53 Drum

154Drum

155Drum

156Drum1 57 Drum

158Drum15 9

Drum

160Drum16 1

Drum

162Drum163Drum

164Drum165Drum

166Drum16 7

Drum

168Drum16 9

Drum

170Drum17 1

Drum

172Drum173Drum

174Drum175Drum

176Drum17 7

Drum

178Drum179Drum

180Drum18 1

Drum

182Drum183Drum

184Drum18 5

Drum

186Drum187Drum

188Drum189Drum

190Drum191Drum

192Drum 1 93 Drum

194Drum

195Drum

196Drum

197Drum

198Drum

199Drum200Drum

201Drum

202Ax Dr um

203Drum

204Drum

205Drum

206Drum

207Drum

208Drum

209Drum

210Drum 211Drum

212Drum 213Drum

214Drum 215Drum

216Drum 217Drum

218Drum 219Drum

220Drum 221Drum

222Si 223Drum 224Drum

225Drum 226Drum

227Drum 228Drum

229Drum 230Drum

231Drum 232Drum

233Drum 234Drum

235Drum 236Drum

237Drum 238Drum 239Si

240Si 241Si

242Si243Si

244Si

245Si

246Si

247Si

248Si

249Si 250Si

251Si 252R

253Drum254Drum

255Drum25 6

Drum

257Drum258Drum

259Drum260Drum

261Drum26 2

Drum

263Drum26 4

Drum

265Drum26 6

Drum

267Drum268Drum

269Drum270Drum

271Drum27 2

Drum

273Drum27 4

Drum

275Drum276Drum

277Drum278Drum

279Drum28 0

Drum

281Drum282Drum

283Drum28 4

Drum

285Drum28 6

Drum

287Drum288Drum

289Drum 290Drum

291Drum 292Drum

293Drum 294Drum

295Drum 296Drum

297Drum 298Drum

299Drum 300Drum

301Drum 302Drum

303Drum 304Drum

305Drum 306Drum

307Drum 308Drum

309Drum 310Drum

311Drum 312Drum

313Drum 314Drum

315Drum 316Drum

317Drum 318Drum

319Drum 320Drum

321Drum 322Drum

323Ax Dr um

324Drum

325Drum

326Ax Dr um

327Drum

328Drum

329Ax Dr um

330Drum

331PIE 332PIE

333PIE

334PIE 335PIE

336PIE33 7

PIE3 38 PIE3 39 PIE

340PIE 341PIE3

42 PIE3 43 PIE

344PIE3 45 PIE

346PIE

347PIE 348PIE 349PIE 350

352PIE

366367

36836937 0

PIE 371PIE

372PIE3 73 PIE 374PIE3

75 PIE

376PIE 377PIE

378PIE379PIE 380PIE381PIE 382PIE383PIE 384PIE385PIE 386PIE387PIE 388PIE389PIE

390PIE391PIE 392PIE393PIE 394PIE395PIE 396PIE397PIE 398PIE399PIE 400PIE401PIE

402Si

403 409

415 434

435H

436R 437Drum 438Drum43

9 Drum 440Drum 441Drum

442Drum

443Drum 444Drum445Drum446Drum

447Drum448Drum449Drum 450Drum451 4

52 Drum 453R

454R 455Drum

456Si 457Drum

458R

459Drum 460Si

461R 462Drum

463Si

464H

465Drum 466Drum

467Drum 468Drum

469Drum47 0

Drum471R 472Drum 473Drum

474Drum

475Drum

476Drum

477Drum

478Si

479Si

480Drum 481Drum

482Drum 483Drum

484Drum

485Drum

486Drum 487Drum

488Drum4 89 Drum

490Drum491Drum4 92 Drum

493Drum494Drum 495Drum4 96 Drum4

97 Drum 498Drum

499Drum5 00 Drum50

1 Drum 502Drum

503Drum5 04 Drum

505Drum 506Drum50

7 Drum50 8

Drum 509Drum5 10 Drum

511Drum 512Drum

513Drum 514Drum515Drum5

16 Drum

517Drum 518Drum

519Drum52 0

Drum 521Drum 522Drum52

3 Drum

524Drum 525Drum

526Drum5 27 Drum5

28 Drum 529Drum

530Drum5 31 Drum53

2 Drum 533Drum5

34 Drum5 35 Drum

536Drum5 37 Drum

538Drum5 39 Drum

540Drum5 41 Drum5

42 Drum5 43 Drum5

44 Drum5 45 Drum

546Drum 547Drum54

8 Drum5 49 Drum

550Drum5 51 Drum5

52 Drum5 53 Drum5

54 Drum 555Drum

556Drum

557Drum5 58 Drum

559PIE 560PIE

561PIE 562PIE

563PIE 564PIE

565PIE 566PIE

567PIE 568PIE

569PIE570PIE 571PIE572PIE 573PIE574PIE 575PIE576PIE 577PIE578PIE 579Drum

580Drum 581Drum

582Drum 583Drum 584Drum 585Drum 586Drum 587Drum 588Drum

589Drum 590Drum 591Drum 592Drum

593Drum594Drum 595Drum 596Drum 597Drum598Drum 599Drum600Drum 601Drum 602Drum 603Drum604Drum605Drum

606Ax Dr um

607Drum

608Drum 609Drum6

10 Drum

611Drum61 2

Drum 613Drum

614Drum6 15 Drum6

16 Drum6 17 Drum618Drum619Drum

620Drum6 21 Drum

622Drum

623Drum 624Drum 625Drum 626Drum

627Drum 6 28 Drum 629Drum 6

30 Drum 631Drum

632Drum

633Drum63 4

Ax Dr um

635Drum

636Drum6 37 Drum638Drum

639Drum

640Drum

641Drum

642Drum

643Drum644Drum6 46 Drum

647Drum 648Drum

649Drum

650Drum

651Drum

652Drum

653Drum 654Drum655Drum 65

6 Drum 6

57 Drum

658Drum

Drum 660Drum66

1 Drum662Drum

663Drum

Drum 6 65 Drum6

66 Drum667Drum668Drum669Drum670Drum671Drum672Drum6

73 Drum

674Drum

675Drum 676Drum

677Drum 678Drum 679Drum

680Drum 681Drum 682Drum 683Drum

684Drum

685Ax Dr um

686Drum 687Drum

688Drum 6 89 Drum

690Drum 691Drum

692Drum

693Drum

694Drum 695Drum

696Drum

697Drum

698Drum699Drum

700Drum

701Drum

702Drum

703Drum

704Drum

705Drum

706Drum

707Drum 708Drum

709R 710Drum

711Drum

712Ax Dr um

713Drum

714Drum 715Drum

716Drum

717Drum 718Drum

719Drum 720Drum 721Drum

722Drum

723Drum 724Drum

725Drum 726Drum

727Drum 728Drum 729Drum

730Drum

731Drum 732Drum73

3 Drum 734Drum 735R

736Drum 737Drum 738Drum

739Drum

740Drum 741Drum7

42 Drum 743Drum

744Drum 745Drum

746Drum 747Drum

748Drum 749Drum7

50 Drum 751Drum 752R

753Drum 754Drum7

55 Drum 756Drum

757Drum 758Drum7

59 Drum 760Drum

761Drum 762Drum

763Drum 764Drum

765Drum 766Drum76

7 Drum 768Drum 769R

770Drum 771Drum

772Drum 773Drum

774Drum 775Drum7

76 Drum 777Drum

778Drum 779Drum7

80 Drum 781Drum

782Drum 783Drum

784Drum 785Drum 786R

787Drum 788Drum

789Drum 790Drum

791Drum 792Drum

793Drum 794Drum

795Drum 796Drum

797Drum 798Drum

799Drum 800Drum8

01 Drum 802Drum 803R

804Drum 805Drum8

06 Drum 807Drum

808Drum 809Drum

810Drum 811Drum

812Drum 813Drum

814Drum815Drum

816Drum 817Drum8

18 Drum 819Drum

820Drum 821Drum 822Drum 823Drum

824Si8 25 Drum8 26 Drum

827Drum828Drum 829Drum830Drum

831Drum83 2

Drum 833Drum83 4

Drum 835Drum83 6

Drum

837Drum8 38 Drum8 39 Drum 840Drum

841Drum842Drum

843Drum84 4

Drum 845Drum84

6 Drum 847Drum84

8 Drum

849Drum85 0

Drum8 51 Drum8 52 Drum

853Drum854Drum

855Drum85 6

Drum 8 57 Drum858Drum 859Drum860Drum

861Drum862Drum 863Drum8 64 Drum865Si

866Drum86 7

Drum

868Drum86 9

Drum 870Drum8 71 Drum 872Drum87

3 Drum

874Drum87 5

Drum8 76 Drum 877Drum

878Drum87 9

Drum

880Drum881Drum 882Drum883Drum 884Drum88 5

Drum

886Drum887Drum 8 88 Drum88 9

Drum 890Drum89

1 Drum

892Drum8 93 Drum8 94 Drum 895Drum8

96 Drum 897Drum

898Drum899Drum 90 0

Drum901Drum 902Drum90 3

Drum

904Drum90 5

Drum 906Drum9 07 Drum 908Si

909Drum910Drum

911Drum91 2

Drum 9 13 Drum91 4

Drum 915Drum916Drum

917Drum918Drum 919Drum92 0

Drum9 21 Drum 922Drum

923Drum924Drum 925Drum92 6

Drum 927Drum92

8 Drum

929Drum93 0

Drum 931Drum932Drum

933Drum 934Drum

935Drum936Drum 937Drum938Drum 939Drum94 0

Drum

941Drum94 2

Drum 9 43 Drum944Drum 945Drum94

6 Drum

947Drum9 48 Drum 949Drum950Drum951Si

952Si953Si

954Si955Si 956Si95

7 Si95

8 Si 959Si

960Si 961Si 962Si 963Si

964Drum 96 5

Drum 966Drum

967Drum9 68 Drum 9

69 Drum 970Drum

971Drum9 72 Drum

973Drum 974Drum

975Drum 976Drum 977Drum

978Drum

979Drum 980Drum 981Drum9

82 Drum

983Drum98 4

Drum 985Drum98

6 Drum

987Drum 988Drum

989Drum99 0

Drum

991Drum99 2

Drum 9 93 Drum99

4 Drum

995Drum9 96 Drum

997Drum 998Drum

999Drum1 000 Drum

1001Drum1 002 Drum

1003Drum1 004 Drum

1005Drum

1006Drum 10 07

Drum

1008Drum

1009R1 010 R 1011R

1012R 1013R

1014R

1015Drum 1016Drum

1017Drum 1018Drum

1019Drum 1020Drum

1021Drum 1022Drum

1023Drum

1024Drum 1025Drum

1026Drum 1027Drum

1028Drum 1029Drum

1030Drum 1031Drum

1032Drum 1033Drum

1034Drum 1035Drum

1036Drum 1037Drum

1038Drum 1039Drum

1040Drum 1041Drum

1042Drum 1043Drum

1044Drum 1045Drum

1046Drum 1047Drum

1048Drum 1049Drum

1050Drum 1051Drum

1052Drum 1053Drum

1054Drum 1055Drum1 056 Drum

1057Drum 1058Drum

1059Drum 1060Drum 10

61 Drum10 62

Drum 1063Drum

1064CUT

1065CUT

1066CUT

1067CUT

1068Cote

1 89.66 Cote

2 89.56 Cote

3 89.52 Cote

4 89.45 Cote

5 89.46 Cote

6 89.46 Cote

7 89.46 Cote

8 89.43 Cote

9 89.49 Cote

10 89.54 Cote

11 89.44 Cote

12 89.43 Cote

13 90.19 Cote

14 90.06 Cote

15 90.13 Cote

16 90.11 Cote

17 90.10 Cote

18 90.16 Cote

19 90.21 Cote

20 90.24 Cote

21 90.17 Cote

22 90.21 Cote

23 90.41 Cote

24 90.46 Cote

25 90.46 Cote

26 90.55 Cote

27 90.65 Cote

28 90.73 Cote

29 90.98 Cote

30 90.88 Cote

31 90.89 Cote

32 91.05 Cote

33 90.98 Cote

34 91.41 Cote

35 90.86 Cote

36 90.96 Cote

37 90.84 Cote

38 90.79 Cote

39 90.80 Cote

40 90.55 Cote

41 90.55 Cote

42 90.41 Cote

43 90.46 Cote

44 90.35 Cote

45 90.21 Cote

46 90.02 Cote

47 90.04 Cote

48 89.94 Cote

49 90.06 Cote

50 89.98 Cote

51 90.05 Cote

52 90.06 Cote

53 90.01 Cote

54 90.02 Cote

55 89.66 Cote

56 89.59 Cote

57 89.64 Cote

58 89.66 Cote

59 89.56 Cote

60 89.53 Cote

61 89.57 Cote

62 89.56 Cote

63 89.63 Cote

64 89.56 Cote

65 89.65 Cote

66 89.84 Cote

67 89.73 Cote

68 89.82 Cote

69 89.89 Cote

70 90.03 Cote

71 89.99 Cote

72 89.86 Cote

73 89.89 Cote

74 89.96 Cote

75 89.85 Cote

76 89.98 Cote

77 89.90 Cote

78 90.01 Cote

79 89.91 Cote

80 90.14 Cote

81 90.08 Cote

82 89.99 Cote

83 90.41 Cote

84 90.01 Cote

85 90.74 Cote

86 90.33 Cote

87 89.98 Cote

88 89.92 Cote

89 90.02 Cote

90 89.94 Cote

91 89.79 Cote

92 89.90 Cote

93 89.96 Cote

94 89.95 Cote

95 89.80 Cote

96 89.93 Cote

97 89.82 Cote

98 89.98 Cote

99 89.95 Cote

100 89.97 Cote

101 90.02 Cote

102 89.88 Cote

103 89.90 Cote

104 89.79 Cote

105 89.85 Cote 106

89.88 Cote

107 89.82 Cote

108 90.07 Cote

109 90.08 Cote

110 89.94 Cote

111 89.96 Cote

112 89.98 Cote

113 89.93 Cote

114 89.89 Cote

115 89.91 Cote

116 89.97 Cote

117 89.92 Cote

118 90.00 Cote

119 89.98 Cote

120 90.00 Cote

121 90.14 Cote

122 90.15 Cote

123 89.98 Cote

124 91.27 Cote

125 91.20 Cote

126 91.37 Cote

127 91.17 Cote

128 90.78 Cote

129 90.85 Cote

130 90.81 Cote

131 91.29 Cote

132 90.77 Cote

133 89.92 Cote

134 90.30 Cote

135 90.08 Cote

136 90.02 Cote

137 89.96 Cote

138 90.09 Cote

139 89.95 Cote

140 89.86 Cote

141 89.84 Cote

142 89.91 Cote

143 90.02 Cote

144 89.88 Cote

145 89.92 Cote

146 90.02 Cote

147 89.90 Cote

148 89.87 Cote

149 89.92 Cote

150 89.88 Cote

151 89.91 Cote

152 89.86 Cote

153 89.96 Cote

154 89.93 Cote

155 89.87 Cote

156 89.89 Cote

157 89.85 Cote

158 89.88 Cote

159 89.93 Cote

160 89.96 Cote

161 90.00 Cote

162 90.03 Cote

163 89.96 Cote

164 90.08 Cote

165 90.12 Cote

166 90.15 Cote

167 90.65 Cote

168 90.78 Cote

169 90.52 Cote

170 90.28 Cote

171 90.24 Cote

172 90.09 Cote

173 90.04 Cote

174 90.05 Cote

175 89.91 Cote

176 90.01 Cote

177 89.96 Cote

178 89.95 Cote

179 89.98 Cote

180 90.00 Cote

181 89.97 Cote

182 90.02 Cote

183 89.94 Cote

184 90.03 Cote

185 90.04 Cote

186 89.81 Cote

187 89.90 Cote

188 89.82 Cote 189

89.90 Cote

190 89.93 Cote

191 89.92 Cote

192 89.95 Cote

193 89.89 Cote

194 89.92 Cote

195 90.05 Cote

196 89.87 Cote

197 89.98 Cote

198 90.07 Cote

199 90.02 Cote

200 89.89 Cote

201 89.87 Cote

202 90.00 Cote

203 89.97 Cote

204 89.95 Cote

205 90.17 Cote

206 90.05 Cote

207 90.61 Cote

208 90.00 Cote

209 90.10 Cote

210 90.04 Cote

211 89.70 Cote

212 89.48 Cote

213 89.28 Cote

214 89.47 Cote

215 89.49 Cote

216 89.57 Cote

217 89.46 Cote

218 89.45 Cote

219 89.33 Cote

220 89.44 Cote

221

89.42 Cote

222 89.54 Cote

223 89.54 Cote

224 89.62 Cote

225 89.56 Cote

226 89.67 Cote

227 89.51 Cote

228 89.49 Cote

229 89.62 Cote

230 89.61 Cote

231 90.00 Cote

232 89.56 Cote

233 89.63 Cote

234 89.57 Cote

235

89.45 Cote

236

89.41 Cote

237 89.68 Cote

238 89.41 Cote

239 89.86 Cote

240 89.78 Cote

241 90.16 Cote

242 90.30 Cote

243

90.10 Cote

244 89.94 Cote

245 90.00 Cote

246 90.02 Cote

247 90.06 Cote

248 90.02 Cote

249

89.96 Cote

250 89.87 Cote

251 89.95 Cote

252

89.95 Cote

253 89.95 Cote

254

89.92 Cote

255 89.97 Cote

256 89.86 Cote

257 89.87 Cote

258 89.85 Cote

259 89.80 Cote 26

0 89.65 Cote

261 89.52 Cote

262 89.40 Cote

263 89.89 Cote

264 88.96 Cote

265 89.40 Cote

266 89.38 Cote

267 89.47 Cote

268 89.23 Cote

269

89.31 Cote

270 89.00 Cote

271 89.09 Cote

272 89.36 Cote 273

89.02 Cote

274 88.97 Cote

275 89.39 Cote

276 89.43 Cote

277 89.31 Cote

278

89.32 Cote

279 89.11 Cote

280 88.78 Cote

281 88.65 Cote

282 88.67 Cote

283 88.90 Cote

284 88.89 Cote

285 88.74 Cote

286 88.72 Cote

287 88.76 Cote

288

88.92 Cote

289

89.37 Cote

290 89.10 Cote 2

91 89.24 Cote

292 89.00 Cote

293 88.90 Cote

294 89.19 Cote

295 88.89 Cote

296 89.20 Cote

297 89.04 Cote

298 89.21 Cote

299 89.60 Cote

300 89.44 Cote

301 89.46 Drum 302 89.47 Drum

303 89.54 Drum 304 89.54 Drum3 05 89.55 Drum 306 89.56 Drum

307 89.56 Drum 308 89.56 Drum3 09 89.54 Drum31 0

89.55 Drum

311 89.46 Drum312 89.46 Drum

313 89.47 Drum 314 89.49 Drum

315 89.56 Drum 316 89.56 Drum3 17 89.59 Drum 318 89.58 Drum319 89.55 Si

320 89.57 Drum 321

89.56 Drum

322

89.58 Drum323 89.58 Drum 32

4 89.48 Drum 325 89.48 Drum

326

89.48 Drum 327 89.48 Drum

328

89.57 Drum 329 89.57 Drum33 0

89.56 Drum 331

89.56 Drum

332 89.56 Drum 333 89.56 Drum 334 89.57 Drum33 5

89.57 Drum 336

89.45 Drum 337 89.47 Drum

338 89.49 Drum33 9

89.48 Drum

340 89.56 Drum 341 89.56 Drum 342 89.56 Drum3 43

89.57 Drum

344

89.56 Drum 345 89.56 Drum 346 89.57 Drum34 7

89.58 Drum 34

8 89.50 Drum 349 89.49 Drum

350 89.48 Drum 351 89.49 Drum

352 89.53 Drum 353 89.54 Drum 354 89.53 Drum 355 89.55 Drum

356 89.51 Si

357

89.53 Drum3 58

89.48 Drum 359

89.53 Drum 360 89.52 Drum3 61 89.50 Drum 362

89.47 Drum 363 89.45 Drum

364

89.45 Drum 365 89.46 Drum

366

89.53 Drum 367

89.52 Drum 368

89.54 Drum3 69 89.53 Drum

370 89.53 Drum 371 89.52 Drum 372 89.53 Drum3 73 89.53 Drum 374

89.43 Drum 375 89.45 Drum

376 89.43 Drum 377 89.43 Drum

378

89.56 Drum3 79 89.53 Drum 380

89.53 Drum 381 89.54 Drum 382 89.53 Drum

383 89.54 Drum 384 89.54 Drum 385 89.55 Drum 386 89.56 Drum 387

89.45 Drum 388

89.47 Drum

389 89.48 Drum 390 89.47 Drum3

91 89.55 Drum 392

89.56 Drum 393 89.56 Drum39 4

89.57 Drum

395 89.57 Drum 396 89.57 Drum3 97 89.57 Drum 398 89.58 Drum3 99

89.57 Drum 400

89.47 Drum 401 89.48 Drum

402 89.46 Drum 403 89.45 Drum

404 89.55 Drum 405 89.53 Drum40 6

89.55 Drum 407 89.56 Drum 408 89.49 Si

409 89.55 Drum4 10 89.57 Drum 411 89.56 Drum4 12 89.54 Drum 4

13 89.46 Drum 414 89.46 Drum

415 89.47 Drum 416 89.47 Drum

417 89.57 Drum 418 89.57 Drum 419 89.54 Drum420

89.56 Drum

421 89.56 Drum 422 89.55 Drum4 23 89.54 Drum 424 89.55 Drum

425 89.54 Drum 426 89.54 Drum42

7 89.54 Drum 428 89.53 Drum 429

89.44 Drum 430

89.43 Drum

431

89.45 Drum 432 89.45 Drum

433 89.52 Drum 434 89.51 Drum43 5

89.51 Drum 436 89.52 Drum

437 89.53 Drum 438 89.50 Drum439 89.49 Si 44

0 89.44 Drum 441 89.45 Drum

442 89.37 Drum 443

89.30 Drum444

89.29 R

445

89.31 R

446 89.31 R

447 89.36 Drum

448 89.35 Drum

449 89.36 Drum

450 89.35 Drum

451 89.37 Drum

452 89.35 Drum

453

89.36 Drum

454 89.32 Drum

455

89.34 Drum

456 89.33 Drum

457 89.34 Drum

458 89.32 Drum

459 89.38 Drum

460 89.38 Drum

461 89.26 Drum

462 89.23 R

463 89.60 Drum 464 89.59 Drum

465

89.61 Drum 466 89.60 Drum

467 89.61 Drum 468

89.60 Drum

469 89.60 Drum 470

89.61 Drum

471 89.59 Drum 472 89.59 Drum

473 89.59 Drum 474 89.60 Drum

475

89.62 Drum 476

89.62 Drum

477 89.61 Drum 478 89.60 Drum

479 89.60 Drum 480 89.60 Drum

481 89.61 Drum 482 89.61 Drum

483 89.61 Drum 484 89.60 Drum

485

89.61 Drum 486 89.61 Drum

487 89.61 Drum 488 89.60 Drum

489 89.62 Drum 490 89.63 Drum

491 89.61 Drum 492 89.61 Drum

493 89.62 Drum 494 89.63 Drum

495 89.62 Drum 496 89.62 Drum

497 89.62 Drum 498 89.61 Drum

499 89.62 Drum 500 89.62 Drum

501 89.64 Drum 502 89.63 Drum

503 89.63 Drum 504 89.62 Drum

505 89.63 Drum 506 89.64 Drum

507 89.61 Drum 508 89.62 Drum

89.41

89.18 88.92

89.54

89.25

89.36

89.32

89.34 89.34 89.32

89.36

89.36 89.37 89.36

89.33

89.37

89.36

89.34

89.34 89.34

89.32

89.3089 .2989.28

89.26

89.29

89.28

89.24 89.26

89.31

89.25

89.29

89.30

89.27

89.29

89.31

89.32

89.3089.3289.3489 .34

89.31 89.298 9.30

89.29

89.22

89.23

89.26

89.27

89.27

89.26

89.26

89.26

89.26

89.22

89.2289 .21

89.25

89.25

89.28

89.28 89.30 89.28

89.29

89.28 89.27 89.2 2 89.17

89.33

89.34

89.34

89.34 89.3289.33

89.33

89.32

89.33

89.35

89.35

89.35

89.34

89.34

89.33

89.33

89.36

89.35 89.34 89.31

89.31

89.35

89.60

89.25

89.27

89.30

89.30

89.30

89.28

89.28

89.25 89.25

89.25 89.23

89.23

89.22

89.20 89.21

89.20

89.22

89.22

89.26

89.24

89.25

89.26

89.26

89.28

89.24 89.24

89.218 9.23 89.24

89.25

89.26

89.27

89.21 89.0 9

89.1689.1689.2989.2889.29

89.28

89.29

89.28

89.27

89.28 89.2789.2

8

89.26

89.23

89.21

89.21

89.21 89.17 89.17

89.24

89.31 89.27

89.27

89.27 89.28

89.2589.2689.22

89.22

89.13

89.1789.19

89.2089.19

89.2089.15

89.1189.14

89.1389.14

89.1689.17

89.1689.16

89.1889.17

89.2489.23

89.2889.29

89.2189.21

89.1889.26

89.2489.21

89.2389.23

89.2089.21

89.1789.20

89.2489.22

89.2389.24

89.22 89.2889.31

89.30

89.28

89.30

89.29

89.2589.27

89.26

89.31

89.27

89.17

89.25

89.24

89.26

89.25

90.51

89.2589 .27

89.1889. 22

89.1789. 20

89.2189 .24

89.23 89.25

89.2089 .21

89.3789.2989. 28

89.2889 .29

89.2389 .24

89.238 9.17

89.2589. 20

89.2189. 19

89.1889 .20

89.218 9.2289.17

89.418 9.27

89.3589.27

89.31

89.28

89.26 89.26

89.24 89.1689.

15 89.1589.1 0

89.2789.26

89.2989.29

89.2889.27

89.2789.29

89.3189.28

89.2989.28

89.3089.29

89.3189.31

89.3189.28

89.2989.29

89.2889.31

89.3289.31

89.3489.31

89.3289.32

89.3289.32

89.3389.32

89.3189.33

89.34 89.35

89.3089 .31

89.3189.3 0

89.3089.3 0

89.328 9.31

89.3389.3 1

89.318 9.30

89.34 89.33

89.3389 .33

89.308 9.32

89.3189.2 9

89.3089 .30

89.3189 .29

89.3289.3 2

89.3189. 30

89.3289. 30

89.2989.3 0

89.15 89.1 8

89.20

89.19

89.33

89.29

89.31

89.38

89.37

89.34

89.2489.23

89.28

89.2189.2 2

89.2589.2989.3089.32

89.2689.2789.2489.26

89.3189.29

89.30

89.2389.2 7

89.26

89.3689.35

89.3789.3789.3 889.36

89.3589.3 6

89.38 89.38

89.37 89.38

89.39 89.41

89.43 89.42

89.44 89.44

89.45 89.45

89.43 89.40

89.41 89.40

89.42 89.42

89.43 89.41

89.40 89.41

89.40 89.40

89.24

89.42

89.51 89.2889.32 89

.2989.30

89.33

89.35

89.43

89.3589.3689.34 89.37

89.36 89.3689.36 89.3

8 89.56 89.60 8

9.6789.66 89.77

89.67

89.71 89.87

89.76

89.79 89.77

89.94 89.91

89.83 89.88

89.8889.91

89.8689.8589.8389 .85

89.85

89.89

89.92

89.89

89.87

89.77

89.65

89.8689.9 6

91.90 89.90

89.91

89.92 89.948

9.95

90.1290.0690.0789.9790.019 0.1790.0990.1

790.1590.1890.2 190.2890.2590.1890.1990.2

190.2090.1790.3 3

90.2090.1490.1 490.2090.2

890.2590.2990.2 9

90.1990.1690.2090.2 690.2990.1490.2190.2

7 90.11

89.9689.9790.0190.0389.9389.9189.9889.9689.9689.9789.9589.9590.0 089.9990.0190.0289.9

990.0090.0090.0090.0090.0089.9989.9 7

89.9689.9589.9 689.9689.9489.9389.9389.93

89.94

89.9189.97 89.93 89.93 89.92 89.91 89.92 89.88 89.89 89.88 89.88 89.90 8

9.90 89.92

89.92 89.90

89.90 89.95

89.95 89.99

89.97 89.98

89.92

89.50 89.50 89.53 89.54 89.57 89.56 89.56 89.55 89.56 89.56 89.54 89.53 89.5389.

51 89.51

89.49

89.52

89.52 89.53

89.53 89.54

89.50

89.50

89.49 89.49

89.49

89.52

89.51

89.9889.9689.91

90.0890.0690.1490.0690.0689.9790.0089.7989.7389.7 089.66

89.95

89.84 89.8 589.85 89.8589.85 89.9189.9

1 89.9189.95 89. 95

89.9089.88

89.78

89.8589.83 89.86

89.83

89.76

89.83

89.79

89.8189.6589.3589.35 89.30

89.32

89.32

89.38

89.68 89.37

89.38 89.36 89.36 89.37

89.38

89.3589.3589.3389.36

89.36

89.37 89.5689.65 89.61 89.60 89.63 89.60

89.6289.5989.52

89.3289.3189 .3189.31

89.33 89.318

9.3289. 31 89.36

89.35

89.33 89.3 5 89.37 89.38

89.41 89.42

89.44 89.47 89.45 89.48

89.47

89.40

89.58 89.55

89.56

89.48

89.45

89.49

89.48

89.48

89.45

89.44

89.42

89.42 89.44 8

9.44

89.50

89.48

89.54 89.57

89.37

89.2989 .30

89.2889.3 2

89.3989 .38

89.4389 .4189.33

89.34

89.318 9.31

89.4389.4 1

89.3989 .3889.3089

.2889.30

89.3189.3 1

89.3989 .39

89.4089 .4189.3589.

34

89.3989.4 089.3189.3

2

89.3689 .3989.3289

.3089.3 1

89.4089.4 089.3189.3

0

89.4189.4289.3589 .35

89.4289 .4189.3289

.32

89.4189 .3989.318

9.318 9.30

89.4189.4 189.3489.3

4

89.4489 .4289.3489

.32

89.4089.4089.3389 .35

89.3989.4089.3 389.348

9.31

89.4089. 4189.3289.

32

89.4189.4 189.3589

.36

89.4189.4 089.3489.

33

89.4089.4 089.298

9.3089.2 7

89.3989.3 989.308

9.31

89.4089. 4089.3389.3

5

89.4089 .3989.3

3 89.33

89.3789 .3689.3289

.30

89.27 89.35 89.55 89.68

89.4389.5589.5289.5 4

89.57 89.4989.49

89.4889.48 89.5889.5989. 5889.58

89.5789.5789.5889.5 889.5089.49

89.4889.48 89.5989.5989.5989.58

89.5789.5789.5989.5989 .50

89.49

89.5089.50 89.5789.5589.5 8

89.57

89.5689.5889.5 789.57

89.56 89.4889.46

89.4989.49 89.5989.5789. 57

89.58

89.5789.5989.5789.5889 .5289.53

89.5089.49 89.5889.5789.5 9

89.59

89.4989.49 89.5989.5989.5 8

89.59

89.5989.5989.5889.5889.5289. 50

89.5189.51 89.5889.5989 .5889.59

89.6089.5889.5 989.59

89.51 89.4989.51

89.5089.51 89.6189.5989 .5989.59

89.5689.5789 .5889.5889.5089.

52

89.5089.51 89.6089.5989. 6089.60

89.6089.6089.5 9

89.5989.5 089.49

89.4989.49 89.5 5

89.5889.5 8

89.57

89.5089.50 89.5989.5989 .5989.59

89.5889.5889.6089.60 89.57

89.5589.54

89.4989.50 89. 5989.5789.5889. 59

89.5889.4 989.50 89.60

89.49 89.5989.5 6

89.6189.62 89.6689.66

89.6289.62

89.6989.68

89.6889.69 89.6589.6 4

89.6689.66 89.6389.62

89.5889.58 89.5 4

89.54

89.6189.6 0 89.5789.56

89.4989.49 89.4389.44

89.4989.49 89.4789.4 6

89.4189.39

89.4589.44

89.3389.34 89.30

89.38 89.39

89.31

89.3089.708 9.71

89.4989. 50

89.51

89.5189.5 1

89.498 9.49

89.5089. 50

89.5189 .51

89.50

89.4989 .49

89.4989.5 0

89.5089.4 9

89.4989. 49

89.4989 .49

89.4889. 48

89.4889 .48

89.4789 .48

89.498 9.49

89.5089. 49

89.5389 .49

89.5089 .49

89.5189 .52

89.508 9.50

89.5089. 51

89.4989 .4889.48

89.4789 .47

89.5089.4 9

89.4489.43 89.3 8

89.16

89.72

89.54

89.86

89.26

str. pietruitastr. asfalt str. asfaltstr. asfalt

parcare parcareparcare

parcare

parcare

2 09 5 00

47790 0

2 09 6 00

47790 0

2 09 7 00

47790 0

2 09 8 00

47790 0

2 09 5 00

47780 0

2 09 6 00

47780 0

2 09 7 00

47780 0

2 09 8 00

47780 0

2 09 9 00

47780 0

2 10 00 0

47780 0

2 09 5 00

47770 0

2 09 6 00

47770 0

2 09 7 00

47770 0

2 09 8 00

47770 0

2 09 9 00

47770 0

2 10 00 0

47770 0

2 09 5 00

47760 0

2 09 6 00

47760 0

2 09 7 00

47760 0

2 09 8 00

47760 0

2 09 9 00

47760 0

2 10 00 0

47760 0

2 09 5 00

47750 0

2 09 6 00

47750 0

2 09 7 00

47750 0

2 09 8 00

47750 0

2 09 9 00

47750 0

2 10 00 0

47750 0

2 09 5 00

47740 0

2 09 6 00

47740 0

2 09 7 00

47740 0

2 09 8 00

47740 0

2 09 9 00

47740 0

2 10 00 0

47740 0

2 09 5 00

47730 0

2 09 6 00

47730 0

2 09 7 00

47730 0

2 09 8 00

47730 0

2 09 9 00

47730 0

2 10 00 0

47730 0

439694S=1150 0mp

439695S=2500 0mp

DE 1549/5

447755

1 3

442847

409079

439144

442194

444292

439143

436113

DE 1549/6

43636244 5490

446104

446672

C C 1 5 4 9 / 4 / 4

435201

445507

DE1549/ 4/6

436361

drum

A1549/4 /7 S=

0.58ha

A1549/4 /8 S=

0.50ha

A1549/4 /10

2a

2b

44 55

01

446023

442196

444291

431944

431943

A154 9/2

/7

446225

44 57

29

439405 442984

442989

442988 442983

421257

445055 439581

DE 1549/5

89.40

90.5089 .92

89.90 89.79 89.959 0.01

89.96

89.35

90.13 90.13

90.21 90.20

90.13

90.30

90.19 90.22

89.90

89.98

89.99

89.98

90.00

89.93

89.91

89.88

89.90

89.82

89.88

89.89

89.91

89.92

89.89

89.86

89.86

89.83

89.76

89.77 89.7489

.7989.71 89.6089.7 4

89.7389.7389.75 89.81

89.79

89.76

89.78 89.78 89.77 89.78

89.76

89.84 89.79

89.81

89.83

89.82

89.89

89.90

89.96

89.90

89.93

89.85

89.87

89.89

89.91

89.95

89.99

89.98

89.90 89.80

89.85

89.89

89.88

89.79

89.59

89.74

89.70

89.74

89.92

89.67

89.64

89.71

89.60

89.44 89.3989.3689.39

89.4689.56

89.4089 .3989.3

889.3989.42

89.46

89.49 89.51

89.51 89.51

89.52 89.51

89.52

89.42 89.56

89.62

89.59

89.448 9.48

89.53

89.52 89.55

89.64 89.76

89.54 89.57

89.60 89.578

9.76

89.58 89.60

89.87 89.83

89.49

89.40 89.68

89.5389 .51

89.66

89.74

89.51 89.63

89.85

89.6089.78

89.89

89.7889.95

89.69 89.7489.82

89.88

90.61

89.97

89.72

89.97

89.61

89.9789.7 6

89.93 89.68

89.84 89.67

89.71

89.92 89.80

89.7390.11 90.32

89.53 89.4789.5689.74

89.70 89.63

89.58

89.5689.54 89.46

89.47

89.58 89.44

89.79 89.76 89.44 89.59

90.12

90.19

89.80

89.75 8 9.86

89.77

89.79

89.74

89.71 89.70

89.6789.6889.59 89.60

89.50

89.87

89.54 89.77 90.2289.7989 .8789.9

6 89.82

89.738 9.82

89.83 89.80

89.88

89.80

90.17

89.83

90.08 89.52

89.4589.4 5

89.41 89.40

89.48

89.57

89.56 89.61

89.65

89.55

89.62

89.52

89.73

89.52

89.62

C

C C

C

Z.v.

pb

pb

pb

pb

446225

445729

431943

436362 445490

431944

DE1549/ 4/6

drum

A1549/4 /7

A1549/4 /10

A154 9/4

/8/ 2

A 1 5 4 9 / 4 / 8 / 1

421257A 1549

/2/ 7

Z.v.

C1birou ri

P+3E

B - d u l In d u s t r ie i

6

445055

89.25 89.36

89.32

89.3489 .3489.3 289

.3689 .3689.3789.3

6

89.33 89.37

89.36 89.34 89.34 89.3489.3

2 89.30 89.2989.28

89.26

89.29 89.28

89.24 89.2689.31

89.25 89.29 89.30 89.27 89.29 89.31 89.32 89.3089 .3289.3489.3489.3

189.2989.30

89.29 89.2289.23

89.26 89.27 89.27

89.26 89.26 89.26 89.26

89.22 89.2289.218

9.258 9.25

89.2889.28 89.30 89.28 89

.29 89.2889.27 89.22 89.17

89.33 89.34

89.34 89.3489 .32

89.3389.3 3

89.32 89.33 89.3589.35

89.35 89.34 89.34 89.3389.3389.36

89.35 89.3489.31

89.31

89.3589.60

89.25 89.27 89.30 89.30 89.30 89.28 89.28 89.2589 .2589.258 9.2389.2

3 89.22 89.2089.21 89.20 89.22 89.22 89.2689 .248 9.258

9.268 9.2689

.2889 .2489.2 489.2189.2389.25 89.2689.27

89.21 89.09

89.1689.1689.2989.2989.28 89.2989.28 89.2789.2889.278

9.2889 .2689. 2389. 2189.21

89.2189.17 89.17

89.2489.3189.2789.2789.2789.2889.25 89.2689.22

89.2289.2889.31

89.30 89.28

89.30

89.29

89.2589.27

89.26 89.31

89.27

89.17

89.25 89.24 89.26

89.25

89.3589.27 89.31 89.28

A 1 5 4 9 / 4 / 8 / 3

C F 4 0 9 7 5 9

CF4 0975

8

C F 4 0 0 5 0 9

A1549/4 /10

S=1 795m

p

204 ,934

21 5,

56 9

72 0,

12 8

75 8,

03 6

640,350

85,562

16 8,

38 1

C alea Stan Vidrighin

Bdul Liviu Rebreanu

Bd ul

Ind us

trie i

St r.C

.P re

za n

EETim

SCHAEFER

BEG A TE

HNO MET

Str.Olarilor

Colegiul TehnicElectrotimis

Calea Buziasului locuire colectiva

DE 1549/5 propus spre relocare (proiect in derulare, initiat de PMT)

CONTINENTAL AUTOMOTIVE

ROMANIA

C O

N TI

N E

N TA

L A

U TO

M O

TI V

E R

O M

A N

IA

S tr. S

iem ens

20

14

B du

l I nd

us tri

ei

P U

Z - S

en cu

A dr

ia na

C os

m in

a H

C L

32 /

20 20

PUZ - Multico srl HCL 102 / 2019

P U

Z - H

aw le

L TH

s rl

H C

L 54

3 / 2

01 8

P U

Z - B ega Technom

et sa

H C

L 97 / 2018

PUD - Elbromplast srl HCL 616 / 2006

20

16

12

12

16

12 12

12

20

30

DE 1549/5 propus spre relocare (proiect in derulare, initiat de PMT)

39

P U

Z - C

on tin

en ta

l A ut

om ot

iv e

R om

an ia

s rl

H C

L 50

4/ 20

15

17Calea Buziasului

P U

Z - C

on tin

en ta

l A ut

om ot

iv e

R om

an ia

s rl

H C

L 50

4/ 20

15

B E

G A

TE H

N O

M E

T S A

P U

D - Izocon G

rup sa

H C

L 533/2006

PUZ - SSI Schaefer srl HCL 412 / 2011

PUD - Echitron srl HCL 225 / 2009

PUZ - Saguaro srl HCL 69 / 2014

OPTICA BUSSINES CENTER

P U

D -

JR R

ae dl

in ge

r s rl

H C

L 33

4 / 2

00 5

HIDROMATIC SISTEM SA

S TIM

E L S

A

H ID

R O

S U

P E

R M

O LD

S R

L

ACELLUM SRL

BEGA TEHNOMET SA

PUZ - Miro House srl HCL 137 / 2020

P U

Z in

lu cr

u -

In tru

st T

im In

ve st

s a

Calea Buziasului

S tr.

O la

ril orS

tr. S

ie m

en s

P U

Z -

S hi

re en

F as

hi on

s rl

H C

L 75

/ 20

10

HCn 1539

DE 1553/1

MULLER FILTER SRL

12

DE 1549/6 (Drum de pamant)DE 1549/5 (Drum de pamant)

D E

1 54

9/ 2/

2 (D

ru m

d e

pa m

an t)

D E

1 55

4/ 2

(D ru

m d

e pa

m an

t)

DE 1545/2

20

12

12 Ale ea Java

Stra da M

agn us

N

Zona Studiata in PUZ

Limita proprietate Continental Automotive Romania srl

Zona pentru locuinte regim mic - mediu de inaltime

Constructii existente

Zona pentru locuinte regim mare de inaltime Zona servicii Zona unitati industriale / depozitare

Zona institutii publice - invatamant Zona aferenta lucrarilor tehnico-edilitara Cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente Cai de comunicatie feroviara si amenajari aferente Culoar ecologic

Legenda:

Zonificare reglementata actual

Zonificare propusa in documentatii P.U.Z. aprobate sau in curs de elaborare

Culoar ecologic Cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente

Hidrografie - Canale ANIF

Limite cadastrale existente

Zona agrement, sport

Terenuri agricole

Parcela supusa reglementarii

Limite planuri urbanistice aprobate sau in curs de aprobare

Cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente - Directii de dezvoltare

Profil stradal

Limita Proprietate Continental Automotive Romania srl conform Certificat de Urbanism

20

Scara:

Proiectat

Desenat

Specificație Nume Semnatura

Data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Planșă

Studiu Cvartal existent

Proiectant Specialitate

11-Jun-20

Faza:

Nr.Planșă:

Nr.Pr.(ref. internă)

1:2000

Nr. Revizie1 Proiect - 2 Origine - 3 Ob. / Zona - 4 Nivel - 5 Tip - 6 Rol - 7 Nr. - 8 Descriere - 9 Revizie

Obiect:

Acest document este proprietatea Subcontrol srl. Observațiile legate de document vor fi raportate către Subcontrol srl. Acesta va fi folosit împreună cu restul documentației din proiect. 2420.07.1

CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA DE TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI

PESTE DRUM PUBLIC

Continental Automotive Romania srl

004

Str.Siemens nr.1, Timisoara, 300724, RO

Avize

dipl.ing. Antonia Rasovan

TST-SUB-ZZ-CV-PL-U-004-Studiu Cvartal existent-01 01

P.U.Z.

dipl.arh. Oana Josan

dipl.arh. Radu D. Radoslav

dipl.arh. Oana Josan

Coordonator Proiect

Specialist RUR

P.U.Z.

  • 004 Studiu Cvartal existent

Atasament: 005_Situatie_Existenta.pdf

10,000

20,000

7, 21

1

Ret rage

re a linia

men t ex

iste nt

Continental Automotive Romania srl

BEG A TE

HNO MET

Teren p roprieta

te priva ta

Traseu Inel IV conform PUG 1998 & 2012

Teren p roprieta

te

Primari a Timis

oara

89.37

89.0189.0188.9889.01

89.81

89.91

89.3789.33

89.47 89.5189.52 89.42

89.2689.25

89.81

90.15 89.44

89.4390.34

88.8789.5189.51

89.82

89.1889.27

89.21

89.18 89.76

88.21

90.25 89.3089.5389.72

89.1889.1890. 48 89.19 89.0889.10

89.69 89.77

89.17

A

A

A A A

A A A

A

A

CC

A

C

A

A

A

A

A A A A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A A A

C

C

C

A A

drum asfalt

trotuar dale

drum asfalt

trotuar daletrotuar dale

tr ot

ua r d

al e

tr ot

ua r d

al e

pa rc

ar e

da le

pa rc

ar e

da le

dr um

a sf

al t

dr um

a sf

al t

z.v.

z.v.

z.v. z.v.

z.v.

z.v. z.v. trotuar dale

parcare daleparcare dale

z.v.

loc fumat

scari

z.v.

sc ar

i

scari

C

dr um

(s up

ra fa

ta b

et on

at a)

extindere faza II C2nr. cad. 431944

nr. cad. DE1549/5

250.34

C4

ex tin

de re

I+ II

an ex

a te

hn ic

a

C6

Cabina

poarta P

4775 00

2 0 9 6 0 0

2 0 9 7 0 0

2 0 9 8 0 0

89.6489.64

90.18

90.27

89.26

89.35

89.37

89.25

89.32

89.26

89.24

89.3289.30

89.25

90.08

89.25

91.32

91.40

91.77

91.95

91.95

91.30

91.43

91.54

91.64

89.92

104.56 90.23

90.26 90.09

90.15 89.90

90.06 90.07 90.15

90.26 90.10

89.91

89.88 90.11

89.85

89.9489.94 89.7789.77

90.26

89.93

89.90

89.82

89.88

90.01 89.47

89.8089.79 89.90

89.83

90.24

89.92 89.76

90.0090.0490.0289.88 89.85 89.668

9.6389.5389.47

89.90

89.53 89.68

89.6189.60

89.4889.45 89.46

89.47

90.14

89.6189.64

89.57

89.64

89.60 89.65

89.6489.6589.7189.71

90.07

89.7889.78 89.43

89.51 89.52

89.4189.54

89.4189.4089.4 1

89.92

89.4089.4289.43

89.48

89.3789.27

89.25

89.2889.25

89.24

90.29

89.29

89.2689.31

89.2589 .25

89.79 89.61 89.65 89.61

89.27

89.4289.4289.4689.42

89.55

89.55

89.37

89.21

89.21

89.2389.24 89.23

89.26 89.44

89.25

89.27

89.3489.3 1

89.30

89.26

89.30

89.30 89.32

89.29 89.43

89.50 89.29

89.3289.34 89.31

89.5289.5789.64 89.51

89.55 89.39

89.55 89.71

89.46

89.53

89.73

89.73 89.73 8

9.7689.76

89.71

89.44

89.6889.66 89.60

89.84 90.08

89.86

89.68

89.89

89.73 89.37

91.69

89.36

89.37 89.50

89.3689.35 89.4989.4 889.4

8 89.3789.37

91.69

89.39 89.40

89.4089. 3989.46

89.35

89.3889.48

89.3489.34

91.19

89.4189.4 2

89.31 89.4889.39

89.38

89.80

89.45 89.3389.29

89.55

89.28 89.4289.26

89.27 89.27

89.1089.1089.10

89.3489.28

89.19

89.2489.24

89.1889.18

89.38

89.3489.23 89.35

89.20

89.29

89.1889.19

89.2489.2489.3789.3689.3689.33

89.29 89.22

89.25

89.22 89.1989.19

89.3089.3089.3 9

89.4389.3789.30

89.30

89.08

89.41

89.52

89.55

89.66

89.22

89.23

89.20

89.15 89.21

89.22

89.23

89.32 89.23 89.03 89.

09

89.40

89.65

89.67

90.50

89.25 89.22

89.0389.10 89.15

89.34 89.1989.19

89.29 89.18

89.26

89.2189.21 89.21

89.27

89.19

89.29

89.57

89.1589.15 89.1589.17

89.3189.23

89.21

89.29

89.31 89.47

89.32 89.33

89.40

89.40

89.29 89.15

89.3289.3289. 29

89.2389 .22

89.32

89.32

89.19

89.22

89.22

89.25

89.23

89.37

89.22 89.23

89.17 89.17

so pr

on m

et al

ic

parcare (suprafata dalata)

nr . c

ad . 4

42 98

8 S

=4 76

5m p

nr . c

ad . 4

42 98

3

S =5

34 7m

p

1 CUT

2 CUT 3

CUT

4 CUT

16 Drum

17 Drum

18 Drum

19 Drum

20 Drum

21 Drum

22 Drum

23 Drum

24 Drum

25 Drum

26 Drum

27 R

28 R

29 Drum

30 Ax Dr

um

31 Drum

32 Drum

33 Drum

34 Drum

35 Drum

36 Drum

37 Drum

38 Drum3

9 Drum

40 Drum

41 Drum

42 Drum

43 Drum

44 Drum

45 Drum

46 R

47 Drum

48 Drum

49 Drum

50 Drum

51 Drum

52 Drum

53 Drum

54 Drum

55 Drum

56 Drum

57 R

58 Drum

59 Drum

60 Drum

61 Drum

62 Drum

63 Drum

64 Drum

65 Drum

66 Drum

67 Drum

68 Drum

69 Drum

70 Drum

71 Drum

72 Drum

73 Drum

74 Drum

75 Drum

76 Drum

77 Drum

78 Drum

79 Drum

80 Drum

81 Drum

82 Drum

83 Drum

84 Drum

85 Drum

86 Drum

87 Drum

88 Drum

89 Drum

90 Drum

91 Si

92 Drum

93 Drum

94 Drum

95 Drum

96 Drum

97 Drum

98 Drum

99 Drum

100 Drum

101 Drum

102 Drum

103 Drum

104 Drum

105 Drum

106 R

107 Drum

108 Drum

109 Drum

110 Drum

111 Drum

112 Drum

113 Drum

114 Drum

115 Drum

116 Drum

117 Drum

118 Drum

119 Drum 120

Drum121 Drum

122 Drum

123 Drum

124 Drum

125 Drum

126 Drum

127 Drum128

Drum 129 Drum130 Drum

131 Drum

132 Drum

133 Drum

134 Drum

135 Drum136 Drum 137 Drum

138 Drum

139 Drum

140 Drum

141 Drum

142 Drum

143 Drum

144 Drum

145 Si

146 Drum147 Drum

148 Drum

149 Drum

150 Drum151

Drum 152 Drum

153 Drum

154 Drum

155 Drum

156 Drum 157 Drum

158 Drum 159 Drum

160 Drum 161 Drum

162 Drum16 3

Drum

164 Drum 165 Drum

166 Drum 167 Drum

168 Drum 169 Drum

170 Drum 171 Drum

172 Drum1 73 Drum

174 Drum17 5

Drum

176 Drum 177 Drum

178 Drum17 9

Drum

180 Drum 181 Drum

182 Drum183 Drum

184 Drum 185 Drum

186 Drum1 87 Drum

188 Drum18 9

Drum

190 Drum19 1

Drum

209 Drum

210 Drum 211 Drum

212 Drum 213 Drum

214 Drum 215 Drum

216 Drum 217 Drum

218 Drum

219 Drum

220 Drum 221 Drum

222 Si

223 Drum 224 Drum

225 Drum 226 Drum

227 Drum 228 Drum

229 Drum

230 Drum

231 Drum 232 Drum

233 Drum 234 Drum

235 Drum 236 Drum

237 Drum

238 Drum

239 Si

240 Si

241 Si

242 Si243

Si

244 Si

245 Si

246 Si

247 Si

248 Si

249 Si

250 Si

251 Si

252 R

253 Drum2 54 Drum

255 Drum 256 Drum

257 Drum2 58 Drum

259 Drum26 0

Drum

261 Drum 262 Drum

263 Drum 264 Drum

265 Drum 266 Drum

267 Drum2 68 Drum

269 Drum2 70 Drum

271 Drum 272 Drum

273 Drum 274 Drum

275 Drum2 76 Drum

277 Drum27 8

Drum

279 Drum2 80 Drum

281 Drum2 82 Drum

283 Drum 284 Drum

285 Drum 286 Drum

287 Drum288

289 Drum 290 Drum

291 Drum 292 Drum

293 Drum 294 Drum

295 Drum

296 Drum

297 Drum 298 Drum

299 Drum 300 Drum

301 Drum

302 Drum

303 Drum 304 Drum

305 Drum 306 Drum

307 Drum 308 Drum

309 Drum 310 Drum

311 Drum 312 Drum

313 Drum 314 Drum

315 Drum 316 Drum

317 Drum 318 Drum

319 Drum 320 Drum

321 Drum

322 Drum

323 Ax Dr

um

324 Drum

325 Drum

326 Ax Dr

um

327 Drum

328 Drum

329 Ax Dr

um

330 Drum

331 PIE

332 PIE

333 PIE

334 PIE

335 PIE

336 PIE

337 PIE

338 PIE

339 PIE

340 PIE

341 PIE

342 PIE

343 PIE

344 PIE 345 PIE

346 PIE

347 PIE

348 PIE

349 PIE 350

352 PIE

3663 67

368369 370 PIE

371 PIE

372 PIE

373 PIE

374 PIE 375 PIE

376 PIE

377 PIE

378 PIE 379 PIE 380 PIE381 PIE

382 PIE383 PIE

384 PIE385 PIE

386 PIE387 PIE

388 PIE389 PIE

390 PIE 391 PIE

392 PIE393 PIE

394 PIE 395 PIE

396 PIE397 PIE

398 PIE 399 PIE

400 PIE 401 PIE

402 Si

403 409

415 43 4

435 H

436 R 437

Drum 438 Drum

439 Drum

440 Drum

441 Drum

442 Drum

443 Drum

444 Drum445

Drum446 Drum

447 Drum 448 Drum4

49 Drum

450 Drum 45

1 4 52 Drum 453

R

454 R 455 Drum

456 Si

457 Drum

458 R

459 Drum

460 Si

461 R

462 Drum

463 Si

464 H

465 Drum

466 Drum

467 Drum

468 Drum

469 Drum

470 Drum4

71 R

472 Drum

473 Drum

474 Drum

475 Drum

476 Drum

477 Drum

478 Si

479 Si

480 Drum

481 Drum

482 Drum

483 Drum

484 Drum

485 Drum

486 Drum

487 Drum

488 Drum

489 Drum

490 Drum4

91 Drum

492 Drum

493 Drum4

94 Drum

495 Drum

496 Drum

497 Drum

498 Drum

499 Drum

500 Drum

501 Drum

502 Drum

503 Drum

504 Drum

505 Drum

506 Drum

507 Drum

508 Drum

509 Drum

510 Drum

511 Drum 512 Drum

513 Drum

514 Drum5

15 Drum

516 Drum

517 Drum

518 Drum

519 Drum

520 Drum

521 Drum

522 Drum

523 Drum

524 Drum

525 Drum

526 Drum

527 Drum

528 Drum

529 Drum

530 Drum 531 Drum

532 Drum

533 Drum

534 Drum

535 Drum

536 Drum

537 Drum

538 Drum

539 Drum

540 Drum 541 Drum

542 Drum 543 Drum

544 Drum 545 Drum

546 Drum

547 Drum

548 Drum

549 Drum

550 Drum

551 Drum

552 Drum 553 Drum

554 Drum

555 Drum

556 Drum

557 Drum

558 Drum

559 PIE

560 PIE

561 PIE

562 PIE

563 PIE

564 PIE

565 PIE

566 PIE

567 PIE

568 PIE

569 PIE570 PIE

571 PIE 572 PIE

573 PIE 574 PIE

575 PIE576 PIE

577 PIE578 PIE

579 Drum

580 Drum

581 Drum

582 Drum

583 Drum

584 Drum

585 Drum

586 Drum

587 Drum

588 Drum

589 Drum

590 Drum

591 Drum

592 Drum

593 Drum594 Drum

595 Drum

596 Drum

597 Drum598 Drum

599 Drum600 Drum

601 Drum

602 Drum

603 Drum 604 Drum

605 Drum

606 Ax Dr

um

607 Drum

608 Drum

609 Drum

610 Drum

611 Drum

612 Drum

613 Drum

614 Drum 615 Drum

616 Drum

617 Drum6

18 Drum6

19 Drum

620 Drum

621 Drum

622 Drum

623 Drum

624 Drum 625 Drum 6

26 Drum 627 Drum

628 Drum 629 Drum

630 Drum 631 Drum

632 Drum

633 Drum 634 Ax Dr

um

635 Drum

636 Drum

637 Drum638

Drum

639 Drum

640 Drum

641 Drum

642 Drum

643 Drum644

Drum 646 Drum

647 Drum

648 Drum

649 Drum

650 Drum

651 Drum

652 Drum

653 Drum

654 Drum655

Drum 656 Drum

657 Drum

658 Drum

Drum 660 Drum

661 Drum662

Drum

663 Drum

Drum 665 Drum

666 Drum667

Drum 668 Drum669 Drum

670 Drum

671 Drum672

Drum 673 Drum

674 Drum

675 Drum

676 Drum

677 Drum

678 Drum

679 Drum

680 Drum

681 Drum

682 Drum

683 Drum

684 Drum

685 Ax Dr

um

686 Drum

687 Drum

688 Drum

689 Drum

690 Drum

691 Drum

692 Drum

693 Drum

694 Drum

695 Drum

696 Drum

697 Drum

698 Drum699

Drum

700 Drum

701 Drum

702 Drum

703 Drum

704 Drum

705 Drum

706 Drum

707 Drum

708 Drum

709 R

710 Drum

711 Drum

712 Ax Dr

um

713 Drum

714 Drum

715 Drum

716 Drum

717 Drum 718 Drum

719 Drum 720 Drum 7

21 Drum 722 Drum

723 Drum 724 Drum

725 Drum

726 Drum

727 Drum

728 Drum 729

Drum 730 Drum

731 Drum 732 Drum

733 Drum 734 Drum 735 R

736 Drum 737 Drum 738

Drum 739 Drum

740 Drum 741 Drum

742 Drum 743 Drum

744 Drum 745 Drum

746 Drum 747 Drum

748 Drum 749 Drum

750 Drum

751 Drum 752 R

753 Drum 754 Drum

755 Drum 756 Drum

757 Drum 758 Drum

759 Drum 760 Drum

761 Drum 762 Drum

763 Drum 764 Drum

765 Drum 766 Drum

767 Drum

768 Drum

769 R

770 Drum 771 Drum

772 Drum 773 Drum

774 Drum 775 Drum

776 Drum 777 Drum

778 Drum 779 Drum

780 Drum 781 Drum

782 Drum 783 Drum

784 Drum

785 Drum

786 R

787 Drum 788 Drum

789 Drum

790 Drum

791 Drum 792 Drum

793 Drum 794 Drum

795 Drum 796 Drum

797 Drum 798 Drum

799 Drum 800 Drum

801 Drum

802 Drum 803 R

804 Drum 805 Drum

806 Drum 807 Drum

808 Drum 809 Drum

810 Drum 811 Drum

812 Drum 813 Drum

814 Drum8 15 Drum

816 Drum 817 Drum

818 Drum 819 Drum

820 Drum 821

Drum 8 22 Drum 823

Drum

824 Si 825 Drum 826 Drum

827 Drum828 Drum

829 Drum8 30 Drum

831 Drum 832 Drum 8

33 Drum 834 Drum 835 Drum 836 Drum

837 Drum 838 Drum 839 Drum 840 Drum

841 Drum84 2

Drum

843 Drum 844 Drum

845 Drum 846 Drum 847 Drum 848 Drum

849 Drum 850 Drum 851 Drum 852 Drum

853 Drum8 54 Drum

855 Drum 856 Drum

857 Drum8 58 Drum 859 Drum8 60 Drum

861 Drum8 62 Drum 863 Drum 864 Drum

865 Si

866 Drum 867 Drum

868 Drum 869 Drum 8

70 Drum 871 Drum 872 Drum 873 Drum

874 Drum 875 Drum

876 Drum 877 Drum

878 Drum 879 Drum

880 Drum881 Drum

882 Drum8 83 Drum 884 Drum 885 Drum

886 Drum8 87 Drum

888 Drum 889 Drum 890 Drum 891 Drum

892 Drum 893 Drum

894 Drum 895 Drum

896 Drum 897 Drum

898 Drum8 99 Drum

900 Drum9 01 Drum 902 Drum 903 Drum

904 Drum 905 Drum 906 Drum 907 Drum

908 Si

909 Drum91 0

Drum

911 Drum 912 Drum

913 Drum 914 Drum 915 Drum 916 Drum

917 Drum9 18 Drum 919 Drum 920 Drum

921 Drum 922 Drum

923 Drum924 Drum

925 Drum 926 Drum 927 Drum 928 Drum

929 Drum 930 Drum

931 Drum9 32 Drum

933 Drum 934 Drum

935 Drum93 6

Drum 937 Drum938 Drum 939 Drum 940 Drum

941 Drum 942 Drum

943 Drum94 4

Drum 945 Drum 946 Drum

947 Drum 948 Drum

949 Drum9 50 Drum 951 Si

952 Si9 53 Si

954 Si955 Si

956 Si 957 Si 958 Si 959 Si

960 Si

961 Si

962 Si 963

Si

964 Drum

965 Drum 966 Drum

967 Drum 968 Drum

969 Drum 970 Drum

971 Drum 972 Drum

973 Drum 974 Drum

975 Drum

976 Drum 9

77 Drum 978 Drum

979 Drum 980 Drum

981 Drum 982 Drum

983 Drum

984 Drum

985 Drum 986 Drum

987 Drum 988 Drum

989 Drum 990 Drum

991 Drum

992 Drum

993 Drum 994 Drum

995 Drum 996 Drum

997 Drum 998 Drum

999 Drum 1000 Drum

1001 Drum 1002 Drum

1003 Drum

1004 Drum

1005 Drum

1006 Drum

1007 Drum

1008 Drum

1009 R

1010 R

1011 R

1012 R

1013 R

1014 R

1015 Drum 1016 Drum

1017 Drum

1018 Drum

1019 Drum 1020 Drum

1021 Drum 1022 Drum

1023 Drum

1024 Drum 1025 Drum

1026 Drum 1027 Drum

1028 Drum 1029 Drum

1030 Drum 1031 Drum

1032 Drum 1033 Drum

1034 Drum 1035 Drum

1036 Drum 1037 Drum

1038 Drum 1039 Drum

1040 Drum 1041 Drum

1042 Drum 1043 Drum

1044 Drum 1045 Drum

1046 Drum 1047 Drum

1048 Drum 1049 Drum

1050 Drum

1051 Drum

1052 Drum 1053 Drum

1054 Drum 1055 Drum 1056 Drum

1057 Drum 1058 Drum

1059 Drum 1060 Drum

1061 Drum 1062 Drum

1063 Drum

1064 CUT

1065 CUT

1066 CUT

1067 CUT

1068 Cote

1

89.66 Cote

2

89.56 Cote

3

89.52 Cote

4

89.45 Cote

5

89.46 Cote

6

89.46 Cote

7

89.46 Cote

8

89.43 Cote

9

89.49 Cote

10

89.54 Cote

11

89.44 Cote

12

89.43 Cote

13

90.19 Cote

14

90.06 Cote

15

90.13 Cote

16

90.11 Cote

17

90.10 Cote

18

90.16 Cote

19

90.21 Cote

20

90.24 Cote

21

90.17 Cote

22

90.21 Cote

23

90.41 Cote

24

90.46 Cote

25

90.46 Cote

26

90.55 Cote

27

90.65 Cote

28

90.73 Cote

29

90.98 Cote

30

90.88 Cote

31

90.89 Cote

32

91.05 Cote

33

90.98 Cote

34

91.41 Cote

35

90.86 Cote

36

90.96 Cote

37

90.84 Cote

38

90.79 Cote

39

90.80 Cote

40

90.55 Cote

41

90.55 Cote

42

90.41 Cote

43

90.46 Cote

44

90.35 Cote

45

90.21 Cote

46

90.02 Cote

47

90.04 Cote

48

89.94 Cote

49

90.06 Cote

50

89.98 Cote

51

90.05 Cote

52

90.06 Cote

53

90.01 Cote

54

90.02 Cote

55

89.66 Cote

56

89.59 Cote

57

89.64 Cote

58

89.66 Cote

59

89.56 Cote

60

89.53 Cote

61

89.57 Cote

62

89.56 Cote

63

89.63 Cote

64

89.56 Cote

65

89.65 Cote

66

89.84 Cote

67

89.73 Cote

68

89.82 Cote

69

89.89 Cote

70

90.03 Cote

71

89.99 Cote

72

89.86 Cote

73

89.89 Cote

74

89.96 Cote

75

89.85 Cote

76

89.98 Cote

77

89.90 Cote

78

90.01 Cote

79

89.91 Cote

80

90.14 Cote

81

90.08 Cote

82

89.99 Cote

83

90.41 Cote

84

90.01 Cote

85

90.74 Cote

86

90.33 Cote

87

89.98 Cote

88

89.92 Cote

89

90.02 Cote

90

89.94 Cote

91

89.79 Cote

92

89.90 Cote

93

89.96 Cote

94

89.95 Cote

95

89.80 Cote

96

89.93 Cote

97

89.82 Cote

98

89.98 Cote

99

89.95 Cote

100

89.97 Cote

101

90.02 Cote

102

89.88 Cote

103

89.90 Cote

104

89.79 Cote

105

89.85 Cote 106

89.88 Cote

107

89.82 Cote

108

90.07 Cote

109

90.08 Cote

110

89.94 Cote

111

89.96 Cote

112

89.98 Cote

113

89.93 Cote

114

89.89 Cote

115

89.91 Cote

116

89.97 Cote

117

89.92 Cote

118

90.00 Cote

119

89.98 Cote

120

90.00 Cote

121

90.14 Cote

122

90.15 Cote

123

89.98 Cote

124

91.27 Cote

125

91.20 Cote

126

91.37 Cote

127

91.17 Cote

128

90.78 Cote

129

90.85 Cote

130

90.81 Cote

131

91.29 Cote

132

90.77 Cote

133

89.92 Cote

134

90.30 Cote

135

90.08 Cote

136

90.02 Cote

137

89.96 Cote

138

90.09 Cote

139

89.95 Cote

140

89.86 Cote

141

89.84 Cote

142

89.91 Cote

143

90.02 Cote

144

89.88 Cote

145

89.92 Cote

146

90.02 Cote

147

89.90 Cote

148

89.87 Cote

149

89.92 Cote

150

89.88 Cote

151

89.91 Cote

152

89.86 Cote

153

89.96 Cote

154

89.93 Cote

155

89.87 Cote

156

89.89 Cote

157

89.85 Cote

158

89.88 Cote

159

89.93 Cote

160

89.96 Cote

161

90.00 Cote

162

90.03 Cote

163

89.96 Cote

164

90.08 Cote

165

90.12 Cote

166

90.15 Cote

167

90.65 Cote

168

90.78 Cote

169

90.52 Cote

170

90.28 Cote

171

90.24 Cote

172

90.09 Cote

173

90.04 Cote

174

90.05 Cote

175

89.91 Cote

176

90.01 Cote

177

89.96 Cote

178

89.95 Cote

179

89.98 Cote

180

90.00 Cote

181

89.97 Cote

182

90.02 Cote

183

89.94 Cote

184

90.03 Cote

185

90.04 Cote

186

89.81 Cote

187

89.90 Cote

188

89.82 Cote 189

89.90 Cote

190

89.93 Cote

191

89.92 Cote

192

89.95 Cote

193

89.89 Cote

194

89.92 Cote

195

90.05 Cote

196

89.87 Cote

197

89.98 Cote

198

90.07 Cote

199

90.02 Cote

200

89.89 Cote

201

89.87 Cote

202

90.00 Cote

203

89.97 Cote

204

89.95 Cote

205

90.17 Cote

206

90.05 Cote

207

90.61 Cote

208

90.00 Cote

209

90.10 Cote

210

90.04 Cote

211

89.70 Cote

212

89.48 Cote

213

89.28 Cote

214

89.47 Cote

215

89.49 Cote

216

89.57 Cote

217

89.46 Cote

218

89.45 Cote

219

89.33 Cote

220

89.44 Cote

221

89.42 Cote

222

89.54 Cote

223

89.54 Cote

224

89.62 Cote

225

89.56 Cote

226

89.67 Cote

227

89.51 Cote

228

89.49 Cote

229

89.62 Cote

230

89.61 Cote

231

90.00 Cote

232

89.56 Cote

233

89.63 Cote

234

89.57 Cote

235

89.45 Cote

236

89.41 Cote

237

89.68 Cote

238

89.41 Cote

239

89.86 Cote

240

89.78 Cote

241

90.16 Cote

242

90.30 Cote

243

90.10 Cote

244

89.94 Cote

245

90.00 Cote

246

90.02 Cote

247

90.06 Cote

248

90.02 Cote

249

89.96 Cote

250

89.87 Cote

251

89.95 Cote

252

89.95 Cote

253

89.95 Cote

254

89.92 Cote

255

89.97 Cote

256

89.86 Cote

257

89.87 Cote

258

89.85 Cote

259

89.80 Cote

260

89.65 Cote

261

89.52 Cote

262

89.40 Cote

263

89.89 Cote

264

88.96 Cote

265

89.40 Cote

266

89.38 Cote

267

89.47 Cote

268

89.23 Cote

269

89.31 Cote

270

89.00 Cote

271

89.09 Cote

272

89.36 Cote 273

89.02 Cote

274

88.97 Cote

275

89.39 Cote

276

89.43 Cote

277

89.31 Cote

278

89.32 Cote

279

89.11 Cote

280

88.78 Cote

281

88.65 Cote

282

88.67 Cote

283

88.90 Cote

284

88.89 Cote

285

88.74 Cote

286

88.72 Cote

287

88.76 Cote

288

88.92 Cote

289

89.37 Cote

290

89.10 Cote

291

89.24 Cote

292

89.00 Cote

293

88.90 Cote

294

89.19 Cote

295

88.89 Cote

296

89.20 Cote

297

89.04 Cote

298

89.21 Cote

299

89.60 Cote

300

89.44 Cote

301

89.46 Drum 302

89.47 Drum

303

89.54 Drum 304

89.54 Drum 305

89.55 Drum 306

89.56 Drum

307

89.56 Drum 308

89.56 Drum 309

89.54 Drum 310

89.55 Drum

311

89.46 Drum 312

89.46 Drum

313

89.47 Drum 314

89.49 Drum

315

89.56 Drum 316

89.56 Drum

317

89.59 Drum 318

89.58 Drum319

89.55 Si

320

89.57 Drum 321

89.56 Drum

322

89.58 Drum3 23

89.58 Drum

324

89.48 Drum 325

89.48 Drum

326

89.48 Drum

327

89.48 Drum

328

89.57 Drum 329

89.57 Drum

330

89.56 Drum 331

89.56 Drum

332

89.56 Drum 333

89.56 Drum 334

89.57 Drum 335

89.57 Drum 336

89.45 Drum 337

89.47 Drum

338

89.49 Drum 339

89.48 Drum

340

89.56 Drum 341

89.56 Drum

342

89.56 Drum 343

89.57 Drum

344

89.56 Drum 345

89.56 Drum 346

89.57 Drum 347

89.58 Drum

348

89.50 Drum 349

89.49 Drum

350

89.48 Drum 351

89.49 Drum

352

89.53 Drum

353

89.54 Drum 354

89.53 Drum 355

89.55 Drum

356

89.51 Si

357

89.53 Drum 358

89.48 Drum 359

89.53 Drum 360

89.52 Drum 361

89.50 Drum 362

89.47 Drum 363

89.45 Drum

364

89.45 Drum 365

89.46 Drum

366

89.53 Drum

367

89.52 Drum 368

89.54 Drum 369

89.53 Drum

370

89.53 Drum

371

89.52 Drum 372

89.53 Drum 373

89.53 Drum 37

4

89.43 Drum 375

89.45 Drum

376

89.43 Drum 377

89.43 Drum

378

89.56 Drum 379

89.53 Drum

380

89.53 Drum 381

89.54 Drum 382

89.53 Drum

383

89.54 Drum

384

89.54 Drum 385

89.55 Drum 386

89.56 Drum 38

7

89.45 Drum 388

89.47 Drum

389

89.48 Drum 390

89.47 Drum

391

89.55 Drum 392

89.56 Drum

393

89.56 Drum 394

89.57 Drum

395

89.57 Drum 396

89.57 Drum

397

89.57 Drum 398

89.58 Drum 399

89.57 Drum 4

00

89.47 Drum

401

89.48 Drum

402

89.46 Drum 403

89.45 Drum

404

89.55 Drum 405

89.53 Drum

406

89.55 Drum 407

89.56 Drum

408

89.49 Si

409

89.55 Drum

410

89.57 Drum 411

89.56 Drum 412

89.54 Drum

413

89.46 Drum 414

89.46 Drum

415

89.47 Drum

416

89.47 Drum

417

89.57 Drum 418

89.57 Drum

419

89.54 Drum4 20

89.56 Drum

421

89.56 Drum 422

89.55 Drum

423

89.54 Drum 424

89.55 Drum

425

89.54 Drum 426

89.54 Drum 427

89.54 Drum 428

89.53 Drum 429

89.44 Drum 430

89.43 Drum

431

89.45 Drum 432

89.45 Drum

433

89.52 Drum 434

89.51 Drum

435

89.51 Drum 436

89.52 Drum

437

89.53 Drum 438

89.50 Drum439

89.49 Si

440

89.44 Drum 441

89.45 Drum

442

89.37 Drum 443

89.30 Drum444

89.29 R

445

89.31 R

446

89.31 R

447

89.36 Drum

448

89.35 Drum

449

89.36 Drum

450

89.35 Drum

451

89.37 Drum

452

89.35 Drum

453

89.36 Drum

454

89.32 Drum

455

89.34 Drum

456

89.33 Drum

457

89.34 Drum

458

89.32 Drum

459

89.38 Drum

460

89.38 Drum

461

89.26 Drum

462

89.23 R

463

89.60 Drum 464

89.59 Drum

465

89.61 Drum 466

89.60 Drum

467

89.61 Drum

468

89.60 Drum

469

89.60 Drum

470

89.61 Drum

471

89.59 Drum 472

89.59 Drum

473

89.59 Drum

474

89.60 Drum

475

89.62 Drum 476

89.62 Drum

477

89.61 Drum 478

89.60 Drum

479

89.60 Drum 480

89.60 Drum

481

89.61 Drum 482

89.61 Drum

483

89.61 Drum 484

89.60 Drum

485

89.61 Drum 486

89.61 Drum

487

89.61 Drum 488

89.60 Drum

489

89.62 Drum 490

89.63 Drum

491

89.61 Drum 492

89.61 Drum

493

89.62 Drum 494

89.63 Drum

495

89.62 Drum 496

89.62 Drum

497

89.62 Drum 498

89.61 Drum

499

89.62 Drum 500

89.62 Drum

501

89.64 Drum 502

89.63 Drum

503

89.63 Drum

504

89.62 Drum

505

89.63 Drum 506

89.64 Drum

507

89.61 Drum 508

89.62 Drum

89.41

89.18 88.92

89.54

89.37

89.36

89.34

89.34 89.34

89.32

89.30 89.29

89.28

89.26

89.29

89.28

89.24

89.26

89.31

89.25

89.29

89.30

89.27

89.29

89.31

89.32

89.30 89.3289.34

89.34

89.31

89.29 89.30

89.29

89.22

89.23

89.26

89.27

89.27

89.26

89.26

89.26

89.26

89.22

89.22 89.21

89.25

89.25

89.28

89.28 89.30 89.28

89.29

89.28 89.27 89. 22 89.17

89.33

89.34

89.34

89.34

89.3289.33

89.33

89.32

89.33

89.35

89.35

89.35

89.34

89.34

89.33

89.33

89.36

89.35 89.34 89.31

89.31

89.35

89.60

89.25

89.27

89.30

89.30

89.30

89.28

89.28

89.25

89.25

89.25

89.23

89.23

89.22

89.20 89.21

89.20

89.22

89.22

89.26

89.24

89.25

89.26

89.26

89.28

89.24

89.24

89.21 89.23

89.24

89.25

89.26

89.27

89.21 89. 09

89.1689. 16

89.2989.28 89.29

89.28

89.29

89.28

89.27

89.28

89.2789.2 8

89.26

89.23

89.21

89.21

89.21

89.17 89.17

89.24

89.31

89.27

89.27

89.27

89.28

89.2589.2689.22

89.22

89.13

89.1789.19

89.2089.19

89.2089.15

89.11 89.14

89.1389.14

89.1689.17

89.1689.16

89.1889.17

89.24 89.23

89.28 89.29

89.2189.21

89.18 89.26

89.2489.21

89.23 89.23

89.2089.21

89.17 89.20

89.24 89.22

90.51

89.25 89.27

89.188 9.22

89.178 9.20

89.21 89.24

89.23 89.25

89.20 89.21

89.3789.2 989.28

89.28 89.29

89.23 89.24

89.23 89.17

89.258 9.20

89.218 9.19

89.18 89.20

89.21 89.2289.17

89.41 89.27

89.35 89.27

89.31

89.28

89.26

89.26

89.24

89.168 9.15 89

.1589.1 0

89.27 89.26

89.2989.29

89.28 89.27

89.27 89.29

89.3189.28

89.2989.28

89.3089.29

89.3189.31

89.31 89.28

89.2989.29

89.2889.31

89.32 89.31

89.34 89.31

89.3289.32

89.32 89.32

89.3389.32

89.3189.33

89.30 89.31

89.318 9.30

89.308 9.30

89.32 89.31

89.3389 .31

89.31 89.30

89.34 89.33

89.33 89.33

89.30 89.32

89.318 9.29

89.30 89.30

89.31 89.29

89.3289 .32

89.318 9.30

89.328 9.30

89.298 9.30

89.15 89 .18

89.20

89.19

89.33

89.29

89.31

89.38

89.37

89.34

89.2489.23

89.28

89.2189 .22

89.2589.2989.3089.32

89.2689.2789.2489.26

89.3189.29

89.30

89.2389.2 7

89.26

89.3689.3 5

89.3789.3789 .3889.36

89.3589. 36

89.38

89.38

89.37

89.38

89.39

89.41

89.43

89.42

89.44

89.44

89.45

89.45

89.43

89.40

89.41

89.40

89.42

89.42

89.43

89.41

89.40

89.41

89.40

89.40

89.24

89.42

89.51

89.28 89.32 8

9.29 89.30

89.33

89.35

89.43

89.3589.36

89.34

89.37

89.36

89.36 89.36 89.3

8 89.56

89.60 89.6789

.66

89.77

89.67

89.71

89.87

89.76

89.79 89.77

89.94

89.91

89.83 89.8 8

89.88 89.9 1

89.86 89.85 89.83

89.85

89.85

89.89

89.92

89.89

89.87

89.77

89.65

89.8689. 96

91.90 89.90

89.91

89.92

89.94 89.95

90.1290.0690.0789.9790.01 90.1790.099

0.1790.1590.1890 .2190.2890.2590.1890.1990

.2190.2090.1790.3 3

90.2090.1490 .1490.2090.2

890.2590.2 990.29

90.1990.1690.2090. 2690.2990.1490.2190

.2790.11

89.9689.9 790.0190.0389.9389.9

189.9889.9689.9689.9 7

89.9589.9590. 0089.9990.0

190.0289.9 990.0090.0090.0090.0090.0089.9989.9

7 89.9689.9589

.9689.9689.9489.9389.9389.9 3

89.94

89.9189.97

89.93

89.93

89.92 89.91

89.92

89.88

89.89

89.88

89.88 89.90

89.90

89.92

89.92

89.90

89.90

89.95

89.95

89.99

89.97

89.98

89.92

89.50

89.50

89.53 89.54

89.57 89.56 89.56 89.55 89.56

89.56

89.54

89.53 89.538

9.51

89.51

89.49

89.52

89.52

89.53

89.53

89.54

89.50

89.50

89.49

89.49

89.49

89.52

89.51

89.9889.9689.91

90.0890.0690.1 490.0690.0689.9790.00

89.79 89.7389

.7089.66 89.95

89.84 89.8 589.85

89.8589.8 5 89.9189

.91 89.9189.9 5 89.95

89.9089.88

89.78

89.8589.83

89.86

89.83

89.76

89.83

89.79

89.81 89.6589.3589.3

5 89.30

89.32

89.32

89.38

89.68

89.37

89.38

89.36 89.36 89.37

89.38

89.3589.3589.33 89.36

89.36

89.37 89.5689.65

89.61

89.60

89.63

89.60

89.62 89.5989.52

89.3289.31 89.318 9.31

89.33

89.31 89.32

89.31 89 .36

89.35

89.33 89 .35 8

9.37 89.38 89.41

89.42

89.44

89.47

89.45

89.48

89.47

89.40

89.58

89.55

89.56

89.48

89.45

89.49

89.48

89.48

89.45

89.44

89.42

89.42 89.44

89.44

89.50

89.48

89.54 89.57

89.37

89.29 89.30

89.2889.3 2

89.39 89.38

89.43 89.4189.3

3 89.34

89.31 89.31

89.4389. 41

89.39 89.3889.30

89.28 89.30

89.3189 .31

89.39 89.39

89.40 89.4189.358

9.34

89.3989. 4089.

3189.32

89.36 89.3989.32

89.30 89.31

89.4089 .4089.3189

.30

89.4189.4 289.358

9.35

89.42 89.4189.32

89.32

89.41 89.3989.31

89.31 89.30

89.4189 .4189.348

9.34

89.44 89.4289.34

89.32

89.4089.4 089.338

9.35

89.3989.4 089.3389

.34 89.31

89.408 9.4189.3

289.32

89.4189 .4189.35

89.36

89.418 9.408

9.3489 .33

89.4089 .4089.29

89.30 89.27

89.3989. 3989.30

89.31

89.408 9.4089.3

389.35

89.40 89.39

89.33 89.33

89.37 89.3689.32

89.30

89.27 89.35

89.55 89.68

89.4389.5589.5289.5 4

89.57 89.49 89.49

89.4889.48 89.5889.598

9.5889.58

89.5789.5789.5889 .5889

.50 89.49

89.4889.48 89.5989.5989.5 9

89.58

89.5789.5789.5989.59 89.50 89.49

89.5089.50 89.57 89.5589

.58 89.57

89.56 89.5889

.5789.57

89.56

89.4889.46

89.4989.49 89.5989.578 9.57 89.58

89.5789.5989.5789.5 889.5

2 89.53

89.50 89.49 89.5

8 89.5789.

59 89.59

89.49 89.49 89.5989.5989.

58 89.59

89.5989.5989.5889.5 889.528

9.50

89.51 89.51 89.58

89.59 89.5889.59

89.6089.5889 .5989.59

89.51

89.49 89.51

89.5089.51 89.6189.59 89.5989.59

89.5689.57 89.5889.5889.508

9.52

89.50 89.51 89.6089.598

9.6089.60

89.6089.6089 .59

89.5989 .508

9.49

89.49 89.49 8

9.55 89.588

9.58 89.57

89.5089.50 89.59 89.59 89.5989.59

89.5889.5889.6 0

89.60

89.57

89.55 89.54

89.49 89.50 8

9.5989.5789.588 9.59

89.5889 .498 9.50

89.60

89.49 89.5989.5 6

89.6189.62 89.6689.6 6

89.6289.62

89.6989.6 8

89.6889.69 89.6589.6

4

89.6689.6 6

89.6389.62

89.5889.58 89 .54 89.54

89.6189.6 0 89.5789.56

89.4989.49 89.4389.44

89.4989.49 89.4789 .46

89.4189.39

89.4589.44

89.3389.34 89.30

89.38 89.39

89.31

89.3089.70 89.71

89.498 9.50

89.51

89.5189 .51

89.49 89.49

89.508 9.50

89.51 89.51

89.50

89.49 89.49

89.4989 .50

89.5089 .49

89.498 9.49

89.49 89.49

89.488 9.48

89.48 89.48

89.47 89.48

89.49 89.49

89.508 9.49

89.53 89.49

89.50 89.49

89.51 89.52

89.50 89.50

89.508 9.51

89.49 89.4889.48

89.47 89.47

89.508 9.49 89.4489.43 89.

38

89.16

89.72

89.54

89.86

89.26

str. pietruita str. asfalt

str. asfaltstr. asfalt

parcare parcareparcare

parcare

parcare

2 09 6 00

47790 0

2 09 7 00

47790 0

2 09 6 00

47780 0

2 09 7 00

47780 0

2 09 8 00

47780 0

2 09 9 00

47780 0

2 10 00 0

47780 0

2 09 6 00

47770 0

2 09 7 00

47770 0

2 09 8 00

47770 0

2 09 9 00

47770 0

2 10 00 0

47770 0

2 09 6 00

47760 0

2 09 7 00

47760 0

2 09 8 00

47760 0

2 09 9 00

47760 0

2 10 00 0

47760 0

2 09 7 00

47750 0

2 09 8 00

47750 0

2 09 9 00

47750 0

439694

S=1150 0mp

439695

S=2500 0mp

DE 1549/5

447755

1 3

C C 1 5 4 9 / 4 / 4

A1549/4 /10

2a

2b

A154 9/2

/7

44 57

29

439405

442984

442989

442988 442983

421257

445055

439581

DE 1549/5

89.90

89.98

89.99

89.99

89.98

89.90

89.80

89.85

89.89

89.88

89.7889.95

89.69 89.7489.82

89.88

90.61

89.97

89.72

89.97

445729

A1549/4 /10

421257 A154

9/2 /7

445055

89.37

89.36

89.34 89.34

89.34 89.3289.30

89.29 89.28

89.26

89.29

89.28

89.24 89.26

89.31

89.25

89.29

89.30 89.27

89.29

89.31

89.32

89.30 89.3289.3489.34

89.31 89.2989.30

89.29

89.22 89.23

89.26

89.27

89.27

89.26

89.26

89.26 89.26

89.22 89.22 89.21

89.25 89.25

89.28 89.28 89.30

89.28 89.29 89.28 89.27 89.22 89.17

89.33 89.34

89.34 89.34

89.32 89.33

89.33 89.32

89.33

89.35 89.35

89.35

89.34

89.34

89.33 89.33

89.36

89.35 89.34

89.31

89.31

89.35 89.60

89.25 89.27

89.30

89.30

89.30

89.28 89.28

89.25 89.25 8

9.25 89.23

89.23 89.22

89.2089 .21

89.20 89.22 89.22 89.26

89.24 89.25

89.26 89.26

89.28 89.24

89.24 89.21 89.2389.25

89.26 89.27

89.21 89.09

89.168 9.1689.29

89.29 89.28

89.29 89.28 89.27 89.28 89.27

89.28 89.26

89.23 89.21

89.21 89.21 89.17

89.17

89.24 89.31 89.27

89.27 89.27

89.28 89.25

89.2689.22 89.3589.27

89.31

89.28

A1549/4 /10

Continental Automotive Romania srl

20

B du

l I nd

us tri

ei

P U

Z - C

on tin

en ta

l A ut

om ot

iv e

R om

an ia

s rl

H C

L 50

4/ 20

15

PUZ - Continental Automotive Romania srl HCL 504/2015

Stra da M

agn us

N

Zona Studiata in PUZ

Limita proprietate Continental Automotive Romania srl

Amprenta constructii edificate in baza A.C.

Zona servicii Zona unitati industriale / depozitare

Cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente amenajate - Limite cadastrale existente Cai de comunicatie feroviara si amenajari aferente

Limita cadastrala Continental Automotive Romania srl conf. certificat de urbanism

Limite

Zonificare

Limite cadastrale existente

Terenuri agricole

Limite cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente de perspectiva Cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente amenajate de perspectiva

Scara: Coordonator

Proiect

Proiectat

Desenat

Specificație Nume Semnatura

Data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Planșă

Situatie Existenta

Proiectant Specialitate

11-Jun-20

Faza:

Nr.Planșă:

Nr.Pr.(ref. internă)

1:1000, 1:20035,51

Nr. Revizie1 Proiect - 2 Origine - 3 Ob. / Zona - 4 Nivel - 5 Tip - 6 Rol - 7 Nr. - 8 Descriere - 9 Revizie

Obiect:

Acest document este proprietatea Subcontrol srl. Observațiile legate de document vor fi raportate către Subcontrol srl. Acesta va fi folosit împreună cu restul documentației din proiect. 2420.07.1

CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA DE TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI

PESTE DRUM PUBLIC

Continental Automotive Romania srl

005

Str.Siemens nr.1, Timisoara, 300724, RO

Avize

dipl.ing. Antonia Rasovan

TST-SUB-ZZ-ZZ1-PL-U-005-Situatie Existenta-01 01

P.U.Z.

dipl.arh. Oana Josan

dipl.arh. Radu D. Radoslav

dipl.arh. Oana Josan

Specialist RUR

P.U.Z.

  • 005 Situatie Existenta

Atasament: 006_Reglementari_Urbanistice_Etapa_I.pdf

Zone functionale Suprafata (S)

existenta

Procent din S

existent

Suprafata (S)

propusa

Procent din S

propus

Zona construita 0 0 25.550 70%

Platforme/accese/parcari 0 0 3.650 10%

Zone verzi amenajate 0 0 7.300 20%

Teren studiat 36.500 100 36.500 100%

P.O.T. C.U.T.

max. S+P+5E (25.00M) Zone functionale 270%

Regim inaltime

min. S+P

BILANT TERITORIAL

INDICI URBANISTICI

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

23 7

23 8

23 9

24 0

24 1

24 2

24 3

24 4

24 5

24 6

24 7

24 8

24 9

25 0

25 1

25 2

25 3

25 4

25 5

25 6

25 7

25 8

25 9

26 0

26 1

26 2

26 3

26 4

26 5

26 6

26 7

26 8

26 9

27 0

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8081 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

10.00

20.00

20.00

7.21conveior

Ret rage

re a linia

men t ex

iste nt

Continental Automotive Romania srl

Parcare angajati 240 locuri

439405

447755

421257

439695

439694

442983

442988

442984

442989

445729

P ar

ca re

a ng

aj at

i 2 70

lo cu

ri

P is

ta T

es ta

re A

ut ov

eh ic

ul e

BEG A TE

HNO MET

A cc

es p

ro pu

s pe

a m

pl as

am en

t i n

ca dr

ul p

ro ie

ct ul

ui d

e "E

xt in

de re

cl ad

ire b

iro ur

i", p

ro ie

ct A

R C

A D

IA

sr l (

in c

ur s

de e

la bo

ra re

)

Teren p roprieta

te priva ta

Traseu Inel IV conform PUG 1998 & 2012

Teren p roprieta

te

Primar ia Timi

soara

89.37

89.0189.0188.9889.01

89.81

89.91

89.3789.33

89.47 89.5189.5 2

89.42

89.2689.25

89.81

90.15 89.44

89.4390.34

88.8789.51 89.51

89.82

89.1889.27

89.21

89.18 89.76

88.21

90.25

89.3089.5389.72

89.1889.18 90.48 89.19 8

9.0889.10

89.69 89.77

89.17

A

A

A

A A A

A

A

A

A

CC

A

C

A

A

A

A

A A

A A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A A

A

C

C

C

A

A

drum asfalt

trotuar dale

drum asfalt

trotuar dale trotuar dale

tr ot

ua r d

al e

tr ot

ua r d

al e

pa rc

ar e

da le

pa rc

ar e

da le

dr um

a sf

al t

dr um

a sf

al t

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v. z.v .

trotuar dale

parcare daleparcare dale

z.v.

scari

z.v.

sc ar

i

scari

C

dr um

(s up

ra fa

ta b

et on

at a)

extindere faza II

C2

nr. cad. 431944

nr. cad. DE1549/5

250.34

C4

ex tin

de re

I+ II

an ex

a te

hn ic

a

C6

Cabina

poarta P

4775 00

2 0 9 6 0 0

2 0 9 7 0 0

2 0 9 8 0 0

89.6489.64

90.18

90.27

89.26

89.35

89.37

89.25

89.32

89.26

89.24

89.3289.30

89.25

90.08

89.25

91.32

91.40

91.77

91.95

91.95

91.30

91.43

91.54

91.64

89.92

104.56

90.23

90.26

90.09

90.15

89.90

90.06 90.07 90.15

90.26

90.10

89.91

89.88

90.11

89.85

89.9489.94 89.7789.77

90.26

89.93

89.90

89.82

89.88

90.01

89.47

89.80 89.79

89.90

89.83

90.24

89.92

89.76 90.0090.0490.02

89.88 89.85 89.66 89.6389.5389.47

89.90

89.53 89.68

89.6189.60

89.48 89.45

89.46

89.47

90.14

89.6189. 64

89.57

89.64

89.60

89.65

89.6489.65 89.7189.71

90.07

89.7889.78 89.43

89.51

89.52

89.41 89.54

89.41 89.40

89.41

89.92

89.4089.42 89.43

89.48

89.3789.27

89.25

89.2889.2 5

89.24

90.29

89.29

89.26 89.31

89.25 89.25

89.79 89.61

89.65 89.61

89.27

89.4289.4289.4689.42

89.55

89.55

89.37

89.21

89.21

89.23 89.24

89.23

89.26 89.44

89.25

89.27

89.348 9.31

89.30

89.26

89.30

89.30 89.32

89.29 89.43

89.50 89.29

89.32 89.34

89.31

89.52 89.57 89.64 89.51

89.55

89.39

89.55 89.71

89.46

89.53

89.73

89.73

89.73 89.7689.76

89.71

89.44

89.6889.6 6

89.60

89.84 90.0 8

89.86

89.68

89.89

89.73

89.37

91.69

89.36

89.37 89.50

89.36 89.35

89.4989 .48

89.48

89.3789.37

91.69

89.39

89.40

89.40 89.3989.46

89.35

89.3889.48

89.3489.34

91.19

89.41 8 9.42

89.31

89.48 89.39

89.38

89.80

89.45

89.3389.29

89.55

89.28

89.42 89.26

89.27 89.27

89.1089.1089.10

89.3489.2 8

89.19

89.2489.24

89.1889.18

89.38

89.3489.23 89.35

89.20

89.29

89.18 89.19

89.2489.2489.3789.36 89.3689.33

89.29

89.22

89.25

89.22

89.1989.19

89.3089.308 9.39

89.43 89.3789.3

0

89.30

89.08

89.41

89.52

89.55

89.66

89.22

89.23

89.20

89.15

89.21

89.22

89.23

89.32

89.23 89. 03 8

9.09

89.40

89.65

89.67

90.50

89.25

89.22

89.0389.10

89.15

89.34

89.1989.19

89.29 89.18

89.26

89.2189.21 89.21

89.27

89.19

89.29

89.57

89.1589.15

89.15 89.17

89.3189.2 3

89.21

89.31

89.47 89.32

89.33

89.40

89.29

89.15

89.3289.32 89.29

89.23 89.22

89.32

89.32

89.19

89.22

89.22

89.25

89.23

89.37

89.22

89.23

89.17 89.17

so pr

on m

et al

ic

parcare (suprafata dalata)

nr . c

ad . 4

42 98

8 S

=4 76

5m p

nr . c

ad . 4

42 98

3

S =5

34 7m

p

1

CUT

2

CUT

3

CUT

4

CUT

18

Drum

19

Drum

20

Drum

21

Drum

22

Drum

23

Drum

24

Drum

25

Drum

26

Drum

27

R

28

R

29

Drum

30

Ax D rum

31

Drum

32

Drum

33

Drum

34

Drum

35

Drum

36

Drum

37

Drum

38

Drum 39

Drum 40

Drum

41

Drum

42

Drum

43

Drum

44

Drum

45

Drum

46

R

47

Drum

48

Drum

49

Drum

50

Drum

51

Drum

52

Drum

53

Drum

54

Drum

55

Drum

56

Drum

57

R

58

Drum

59

Drum

60

Drum

61

Drum

62

Drum

63

Drum

64

Drum

65

Drum 66

Drum

67

Drum

68

Drum

69

Drum

70

Drum

71

Drum

72

Drum

73

Drum

74

Drum

75

Drum

76

Drum

77

Drum

78

Drum

79

Drum

80

Drum

81

Drum

82

Drum

83

Drum

84

Drum

85

Drum

86

Drum 87

Drum

88

Drum

89

Drum

90

Drum

91

Si

92

Drum

93

Drum

94

Drum

95

Drum

96

Drum

97

Drum

98

Drum

99

Drum

100

Drum

101

Drum

102

Drum

103

Drum

104

Drum

105

Drum

106

R

107

Drum

108

Drum

109

Drum

110

Drum

111

Drum

112

Drum

113

Drum

114

Drum

115

Drum

116

Drum

117

Drum

118

Drum

119

Drum 120

Drum 121

Drum

122

Drum

123

Drum

124

Drum

125

Drum

126

Drum

127

Drum 128

Drum 129

Drum 130

Drum

131

Drum

132

Drum

133

Drum

134

Drum

135

Drum136

Drum

137

Drum

138

Drum

139

Drum

140

Drum

141

Drum

142

Drum

143

Drum

144

Drum

145

Si

146

Drum147

Drum

148

Drum

149

Drum

150

Drum 151

Drum

152

Drum 153

Drum

154

Drum

155

Drum

156

Drum 157

Drum

158

Drum 159

Drum

160

Drum 161

Drum

162

Drum 163

Drum

164

Drum 165

Drum

166

Drum 167

Drum

168

Drum 169

Drum

170

Drum 171

Drum

172

Drum 173

Drum

174

Drum 175

Drum

176

Drum 177

Drum

178

Drum 179

Drum

180

Drum 181

Drum

182

Drum 183

Drum

184

Drum 185

Drum 210

Drum

211

Drum

212

Drum

213

Drum

214

Drum

215

Drum

216

Drum

217

Drum

218

Drum

219

Drum

220

Drum

221

Drum

222

Si

223

Drum

224

Drum

225

Drum

226

Drum

227

Drum

228

Drum

229

Drum

230

Drum

231

Drum

232

Drum

233

Drum

234

Drum

235

Drum

236

Drum

237

Drum

238

Drum

239

Si

240

Si

241

Si

242

Si243

Si

244

Si

245

Si

246

Si

247

Si

248

Si

249

Si

250

Si

251

Si

252

R

253

Drum 254

Drum

255

Drum 256

Drum

257

Drum 258

Drum

259

Drum 260

Drum

261

Drum 262

Drum

263

Drum 264

Drum

265

Drum 266

Drum

267

Drum 268

Drum

269

Drum 270

Drum

271

Drum 272

Drum

273

Drum 274

Drum

275

Drum 276

Drum

277

Drum 278

Drum

279

Drum 280

Drum

281

Drum 282

Drum 291

Drum

292

Drum

293

Drum

294

Drum

295

Drum

296

Drum

297

Drum

298

Drum

299

Drum

300

Drum

301

Drum

302

Drum

303

Drum

304

Drum

305

Drum

306

Drum

307

Drum

308

Drum

309

Drum

310

Drum

311

Drum

312

Drum

313

Drum

314

Drum

315

Drum

316

Drum

317

Drum

318

Drum

319

Drum

320

Drum

321

Drum

322

Drum

323

Ax D rum

324

Drum

325

Drum

326

Ax D rum

327

Drum

328

Drum

329

Ax D rum

330

Drum

331

PIE

332

PIE

333

PIE

334

PIE

335

PIE

336

PIE 337

PIE

338

PIE

339

PIE

340

PIE

341

PIE

342

PIE

343

PIE

344

PIE

345

PIE

346

PIE

347

PIE

348

PIE

349

PIE

350

352

PIE

366 367

368 369 370

PIE

371

PIE

372

PIE

373

PIE

374

PIE

375

PIE

376

PIE

377

PIE

378

PIE

379

PIE

380

PIE381

PIE

382

PIE 383

PIE

384

PIE 385

PIE

386

PIE387

PIE

388

PIE 389

PIE

390

PIE 391

PIE

392

PIE 393

PIE

394

PIE 395

PIE

396

PIE 397

PIE

398

PIE

399

PIE

400

PIE

401

PIE

402

Si

403 409

415 434

435

H

436

R 437

Drum

438

Drum 439

Drum

440

Drum

441

Drum

442

Drum

443

Drum

444

Drum445

Drum 446

Drum

447

Drum

448

Drum 449

Drum

450

Drum 451

452

Drum 453

R

454

R

455

Drum

456

Si

457

Drum

458

R

459

Drum

460

Si

461

R

462

Drum

463

Si

464

H

465

Drum

466

Drum

467

Drum

468

Drum

469

Drum 470

Drum 471

R

472

Drum

473

Drum

474

Drum

475

Drum

476

Drum

477

Drum

478

Si

479

Si

480

Drum

481

Drum

482

Drum

483

Drum

484

Drum

485

Drum

486

Drum

487

Drum

488

Drum 489

Drum

490

Drum 491

Drum

492

Drum

493

Drum 494

Drum

495

Drum 496

Drum 497

Drum

498

Drum

499

Drum

500

Drum 501

Drum

502

Drum

503

Drum

504

Drum

505

Drum

506

Drum 507

Drum 508

Drum

509

Drum 510

Drum

511

Drum

512

Drum

513

Drum

514

Drum 515

Drum

516

Drum

517

Drum

518

Drum

519

Drum 520

Drum

521

Drum

522

Drum 523

Drum

524

Drum

525

Drum

526

Drum 527

Drum 528

Drum

529

Drum

530

Drum 531

Drum 532

Drum

533

Drum 534

Drum

535

Drum

536

Drum 537

Drum

538

Drum

539

Drum

540

Drum

541

Drum

542

Drum

543

Drum 544

Drum

545

Drum

546

Drum

547

Drum 548

Drum 549

Drum

550

Drum 551

Drum

552

Drum 553

Drum

554

Drum

555

Drum

556

Drum

557

Drum 558

Drum

559

PIE

560

PIE

561

PIE

562

PIE

563

PIE

564

PIE

565

PIE

566

PIE

567

PIE

568

PIE

569

PIE 570

PIE

571

PIE 572

PIE

573

PIE

574

PIE

575

PIE 576

PIE

577

PIE 578

PIE

579

Drum

580

Drum

581

Drum

582

Drum

583

Drum

584

Drum

585

Drum

586

Drum

587

Drum

588

Drum

589

Drum

590

Drum

591

Drum

592

Drum

593

Drum594

Drum

595

Drum

596

Drum

597

Drum 598

Drum

599

Drum 600

Drum

601

Drum

602

Drum

603

Drum

604

Drum

605

Drum

606

Ax D rum

607

Drum

608

Drum

609

Drum 610

Drum

611

Drum 612

Drum

613

Drum

614

Drum 615

Drum 616

Drum

617

Drum 618

Drum 619

Drum

620

Drum 621

Drum

622

Drum

623

Drum

624

Drum

625

Drum 626

Drum

627

Drum

628

Drum

629

Drum 630

Drum

631

Drum

632

Drum

633

Drum 634

Ax D rum

635

Drum

636

Drum 637

Drum638

Drum

639

Drum

640

Drum

641

Drum

642

Drum

643

Drum644

Drum 646

Drum

647

Drum

648

Drum

649

Drum

650

Drum

651

Drum

652

Drum

653

Drum

654

Drum 655

Drum 656

Drum

657

Drum

658

Drum

Drum

660

Drum 661

Drum662

Drum

663

Drum

Drum

665

Drum 666

Drum667

Drum

668

Drum 669

Drum

670

Drum

671

Drum672

Drum 673

Drum

674

Drum

675

Drum

676

Drum

677

Drum

678

Drum

679

Drum

680

Drum

681

Drum

682

Drum

683

Drum

684

Drum

685

Ax D rum

686

Drum

687

Drum

688

Drum

689

Drum

690

Drum

691

Drum

692

Drum

693

Drum

694

Drum

695

Drum

696

Drum

697

Drum

698

Drum 699

Drum

700

Drum

701

Drum

702

Drum

703

Drum

704

Drum

705

Drum

706

Drum

707

Drum

708

Drum

709

R

710

Drum

711

Drum

712

Ax D rum

713

Drum

714

Drum

715

Drum

716

Drum

717

Drum

718

Drum

719

Drum

720

Drum 721

Drum

722

Drum

723

Drum

724

Drum

725

Drum

726

Drum

727

Drum

728

Drum 7 29

Drum

730

Drum

731

Drum

732

Drum 733

Drum

734

Drum

735

R

736

Drum

737

Drum 73 8

Drum

739

Drum

740

Drum

741

Drum 742

Drum

743

Drum

744

Drum

745

Drum

746

Drum

747

Drum

748

Drum

749

Drum 750

Drum

751

Drum

752

R

753

Drum

754

Drum 755

Drum

756

Drum

757

Drum

758

Drum 759

Drum

760

Drum

761

Drum

762

Drum

763

Drum

764

Drum

765

Drum

766

Drum 767

Drum

768

Drum

769

R

770

Drum

771

Drum

772

Drum

773

Drum

774

Drum

775

Drum 776

Drum

777

Drum

778

Drum

779

Drum 780

Drum

781

Drum

782

Drum

783

Drum

784

Drum

785

Drum

786

R

787

Drum

788

Drum

789

Drum

790

Drum

791

Drum

792

Drum

793

Drum

794

Drum

795

Drum

796

Drum

797

Drum

798

Drum

799

Drum

800

Drum 801

Drum

802

Drum

803

R

804

Drum

805

Drum 806

Drum

807

Drum

808

Drum

809

Drum

810

Drum

811

Drum

812

Drum

813

Drum

814

Drum 815

Drum

816

Drum

817

Drum 818

Drum

819

Drum

820

Drum 8 21

Drum 822

Drum 8 23

Drum

824

Si

825

Drum 826

Drum

827

Drum828

Drum

829

Drum 830

Drum

831

Drum 832

Drum 833

Drum 834

Drum

835

Drum 836

Drum

837

Drum 838

Drum 839

Drum

840

Drum

841

Drum 842

Drum

843

Drum 844

Drum

845

Drum 846

Drum

847

Drum 848

Drum

849

Drum 850

Drum

851

Drum 852

Drum

853

Drum 854

Drum

855

Drum 856

Drum

857

Drum 858

Drum

859

Drum 860

Drum

861

Drum 862

Drum

863

Drum 864

Drum

865

Si

866

Drum 867

Drum

868

Drum 869

Drum 870

Drum 871

Drum

872

Drum 873

Drum

874

Drum 875

Drum 876

Drum

877

Drum

878

Drum 879

Drum

880

Drum8 81

Drum

882

Drum 883

Drum

884

Drum 885

Drum

886

Drum 887

Drum

888

Drum 889

Drum

890

Drum 891

Drum

892

Drum 893

Drum

894

Drum

895

Drum 896

Drum

897

Drum

898

Drum 899

Drum 900

Drum 901

Drum

902

Drum 903

Drum

904

Drum 905

Drum

906

Drum

907

Drum

908

Si

909

Drum 910

Drum

911

Drum 912

Drum

913

Drum 914

Drum

915

Drum 916

Drum

917

Drum 918

Drum

919

Drum 920

Drum 921

Drum

922

Drum

923

Drum92 4

Drum

925

Drum 926

Drum

927

Drum 928

Drum

929

Drum 930

Drum

931

Drum 932

Drum

933

Drum

934

Drum

935

Drum 936

Drum

937

Drum9 38

Drum

939

Drum 940

Drum

941

Drum 942

Drum

943

Drum 944

Drum

945

Drum 946

Drum

947

Drum 948

Drum

949

Drum 950

Drum

951

Si

952

Si 953

Si

954

Si9 55

Si

956

Si 957

Si 958

Si

959

Si

960

Si

961

Si

962

Si 96 3

Si

964

Drum 965

Drum

966

Drum

967

Drum 968

Drum

969

Drum

970

Drum

971

Drum 972

Drum

973

Drum

974

Drum

975

Drum

976

Drum 977

Drum

978

Drum

979

Drum

980

Drum 981

Drum

982

Drum

983

Drum 984

Drum

985

Drum 986

Drum

987

Drum

988

Drum

989

Drum 990

Drum

991

Drum 992

Drum

993

Drum 994

Drum

995

Drum 996

Drum

997

Drum

998

Drum

999

Drum

1000

Drum

1001

Drum

1002

Drum

1003

Drum 1004

Drum

1005

Drum

1006

Drum 1007

Drum

1008

Drum

1009

R 1010

R

1011

R

1012

R

1013

R

1014

R

1015

Drum

1016

Drum

1017

Drum

1018

Drum

1019

Drum

1020

Drum

1021

Drum

1022

Drum

1023

Drum

1024

Drum

1025

Drum

1026

Drum

1027

Drum

1028

Drum

1029

Drum

1030

Drum

1031

Drum

1032

Drum

1033

Drum

1034

Drum

1035

Drum

1036

Drum

1037

Drum

1038

Drum

1039

Drum

1040

Drum

1041

Drum

1042

Drum

1043

Drum

1044

Drum

1045

Drum

1046

Drum

1047

Drum

1048

Drum

1049

Drum

1050

Drum

1051

Drum

1052

Drum

1053

Drum

1054

Drum

1055

Drum

1056

Drum

1057

Drum

1058

Drum

1059

Drum

1060

Drum

1061

Drum 1062

Drum

1063

Drum

1064

CUT

1065

CUT

1066

CUT

1067

CUT

1068

Cote

1

89.66

Cote

2

89.56

Cote

3

89.52

Cote

4

89.45

Cote

5

89.46

Cote

6

89.46

Cote

7

89.46

Cote

8

89.43

Cote

9

89.49

Cote

10

89.54

Cote

11

89.44

Cote

12

89.43

Cote

13

90.19

Cote

14

90.06

Cote

15

90.13

Cote

16

90.11

Cote

17

90.10

Cote

18

90.16

Cote

19

90.21

Cote

20

90.24

Cote

21

90.17

Cote

22

90.21

Cote

23

90.41

Cote

24

90.46

Cote

25

90.46

Cote

26

90.55

Cote

27

90.65

Cote

28

90.73

Cote

29

90.98

Cote

30

90.88

Cote

31

90.89

Cote

32

91.05

Cote

33

90.98

Cote

34

91.41

Cote

35

90.86

Cote

36

90.96

Cote

37

90.84

Cote

38

90.79

Cote

39

90.80

Cote

40

90.55

Cote

41

90.55

Cote

42

90.41

Cote

43

90.46

Cote

44

90.35

Cote

45

90.21

Cote

46

90.02

Cote

47

90.04

Cote

48

89.94

Cote

49

90.06

Cote

50

89.98

Cote

51

90.05

Cote

52

90.06

Cote

53

90.01

Cote

54

90.02

Cote

55

89.66

Cote

56

89.59

Cote

57

89.64

Cote

58

89.66

Cote

59

89.56

Cote

60

89.53

Cote

61

89.57

Cote

62

89.56

Cote

63

89.63

Cote

64

89.56

Cote

65

89.65

Cote

66

89.84

Cote

67

89.73

Cote

68

89.82

Cote

69

89.89

Cote

70

90.03

Cote

71

89.99

Cote

72

89.86

Cote

73

89.89

Cote

74

89.96

Cote

75

89.85

Cote

76

89.98

Cote

77

89.90

Cote

78

90.01

Cote

79

89.91

Cote

80

90.14

Cote

81

90.08

Cote

82

89.99

Cote

83

90.41

Cote

84

90.01

Cote

85

90.74

Cote

86

90.33

Cote

87

89.98

Cote

88

89.92

Cote

89

90.02

Cote

90

89.94

Cote

91

89.79

Cote

92

89.90

Cote

93

89.96

Cote

94

89.95

Cote

95

89.80

Cote

96

89.93

Cote

97

89.82

Cote

98

89.98

Cote

99

89.95

Cote

100

89.97

Cote

101

90.02

Cote

102

89.88

Cote

103

89.90

Cote

104

89.79

Cote

105

89.85

Cote 106

89.88

Cote

107

89.82

Cote

108

90.07

Cote

109

90.08

Cote

110

89.94

Cote

111

89.96

Cote

112

89.98

Cote

113

89.93

Cote

114

89.89

Cote

115

89.91

Cote

116

89.97

Cote

117

89.92

Cote

118

90.00

Cote

119

89.98

Cote

120

90.00

Cote

121

90.14

Cote

122

90.15

Cote

123

89.98

Cote

124

91.27

Cote

125

91.20

Cote

126

91.37

Cote

127

91.17

Cote

128

90.78

Cote

129

90.85

Cote

130

90.81

Cote

131

91.29

Cote

132

90.77

Cote

133

89.92

Cote

134

90.30

Cote

135

90.08

Cote

136

90.02

Cote

137

89.96

Cote

138

90.09

Cote

139

89.95

Cote

140

89.86

Cote

141

89.84

Cote

142

89.91

Cote

143

90.02

Cote

144

89.88

Cote

145

89.92

Cote

146

90.02

Cote

147

89.90

Cote

148

89.87

Cote

149

89.92

Cote

150

89.88

Cote

151

89.91

Cote

152

89.86

Cote

153

89.96

Cote

154

89.93

Cote

155

89.87

Cote

156

89.89

Cote

157

89.85

Cote

158

89.88

Cote

159

89.93

Cote

160

89.96

Cote

161

90.00

Cote

162

90.03

Cote

163

89.96

Cote

164

90.08

Cote

165

90.12

Cote

166

90.15

Cote

167

90.65

Cote

168

90.78

Cote

169

90.52

Cote

170

90.28

Cote

171

90.24

Cote

172

90.09

Cote

173

90.04

Cote

174

90.05

Cote

175

89.91

Cote

176

90.01

Cote

177

89.96

Cote

178

89.95

Cote

179

89.98

Cote

180

90.00

Cote

181

89.97

Cote

182

90.02

Cote

183

89.94

Cote

184

90.03

Cote

185

90.04

Cote

186

89.81

Cote

187

89.90

Cote

188

89.82

Cote 1 89

89.90

Cote

190

89.93

Cote

191

89.92

Cote

192

89.95

Cote

193

89.89

Cote

194

89.92

Cote

195

90.05

Cote

196

89.87

Cote

197

89.98

Cote

198

90.07

Cote

199

90.02

Cote

200

89.89

Cote

201

89.87

Cote

202

90.00

Cote

203

89.97

Cote

204

89.95

Cote

205

90.17

Cote

206

90.05

Cote

207

90.61

Cote

208

90.00

Cote

209

90.10

Cote

210

90.04

Cote

211

89.70

Cote

212

89.48

Cote

213

89.28

Cote

214

89.47

Cote

215

89.49

Cote

216

89.57

Cote

217

89.46

Cote

218

89.45

Cote

219

89.33

Cote

220

89.44

Cote

221

89.42

Cote

222

89.54

Cote

223

89.54

Cote

224

89.62

Cote

225

89.56

Cote

226

89.67

Cote

227

89.51

Cote

228

89.49

Cote

229

89.62

Cote

230

89.61

Cote

231

90.00

Cote

232

89.56

Cote

233

89.63

Cote

234

89.57

Cote

235

89.45

Cote

236

89.41

Cote

237

89.68

Cote

238

89.41

Cote

239

89.86

Cote

240

89.78

Cote

241

90.16

Cote

242

90.30

Cote

243

90.10

Cote

244

89.94

Cote

245

90.00

Cote

246

90.02

Cote

247

90.06

Cote

248

90.02

Cote

249

89.96

Cote

250

89.87

Cote

251

89.95

Cote

252

89.95

Cote

253

89.95

Cote

254

89.92

Cote

255

89.97

Cote

256

89.86

Cote

257

89.87

Cote

258

89.85

Cote

259

89.80

Cote

260

89.65

Cote

261

89.52

Cote

262

89.40

Cote

263

89.89

Cote

264

88.96

Cote

265

89.40

Cote

266

89.38

Cote

267

89.47

Cote

268

89.23

Cote

269

89.31

Cote

270

89.00

Cote

271

89.09

Cote

272

89.36

Cote 273

89.02

Cote

274

88.97

Cote

275

89.39

Cote

276

89.43

Cote

277

89.31

Cote

278

89.32

Cote

279

89.11

Cote

280

88.78

Cote

281

88.65

Cote

282

88.67

Cote

283

88.90

Cote

284

88.89

Cote

285

88.74

Cote

286

88.72

Cote

287

88.76

Cote

288

88.92

Cote

289

89.37

Cote

290

89.10

Cote

291

89.24

Cote

292

89.00

Cote

293

88.90

Cote

294

89.19

Cote

295

88.89

Cote

296

89.20

Cote

297

89.04

Cote

298

89.21

Cote

299

89.60

Cote

300

89.44

Cote

301

89.46

Drum

302

89.47

Drum

303

89.54

Drum

304

89.54

Drum

305

89.55

Drum

306

89.56

Drum

307

89.56

Drum

308

89.56

Drum

309

89.54

Drum 310

89.55

Drum

311

89.46

Drum 312

89.46

Drum

313

89.47

Drum

314

89.49

Drum

315

89.56

Drum

316

89.56

Drum 317

89.59

Drum

318

89.58

Drum 319

89.55

Si

320

89.57

Drum

321

89.56

Drum

322

89.58

Drum 323

89.58

Drum 324

89.48

Drum

325

89.48

Drum

326

89.48

Drum

327

89.48

Drum

328

89.57

Drum

329

89.57

Drum 330

89.56

Drum

331

89.56

Drum

332

89.56

Drum

333

89.56

Drum

334

89.57

Drum 335

89.57

Drum 336

89.45

Drum

337

89.47

Drum

338

89.49

Drum 339

89.48

Drum

340

89.56

Drum

341

89.56

Drum

342

89.56

Drum 343

89.57

Drum

344

89.56

Drum

345

89.56

Drum

346

89.57

Drum 347

89.58

Drum 348

89.50

Drum

349

89.49

Drum

350

89.48

Drum

351

89.49

Drum

352

89.53

Drum

353

89.54

Drum

354

89.53

Drum

355

89.55

Drum

356

89.51

Si

357

89.53

Drum

358

89.48

Drum

359

89.53

Drum

360

89.52

Drum

361

89.50

Drum 36 2

89.47

Drum

363

89.45

Drum

364

89.45

Drum

365

89.46

Drum

366

89.53

Drum

367

89.52

Drum

368

89.54

Drum

369

89.53

Drum

370

89.53

Drum

371

89.52

Drum

372

89.53

Drum 373

89.53

Drum 374

89.43

Drum

375

89.45

Drum

376

89.43

Drum

377

89.43

Drum

378

89.56

Drum

379

89.53

Drum

380

89.53

Drum

381

89.54

Drum

382

89.53

Drum

383

89.54

Drum

384

89.54

Drum

385

89.55

Drum

386

89.56

Drum 387

89.45

Drum

388

89.47

Drum

389

89.48

Drum

390

89.47

Drum 391

89.55

Drum

392

89.56

Drum

393

89.56

Drum 394

89.57

Drum

395

89.57

Drum

396

89.57

Drum 397

89.57

Drum

398

89.58

Drum

399

89.57

Drum 400

89.47

Drum

401

89.48

Drum

402

89.46

Drum

403

89.45

Drum

404

89.55

Drum

405

89.53

Drum 406

89.55

Drum

407

89.56

Drum

408

89.49

Si

409

89.55

Drum

410

89.57

Drum

411

89.56

Drum

412

89.54

Drum

413

89.46

Drum

414

89.46

Drum

415

89.47

Drum

416

89.47

Drum

417

89.57

Drum

418

89.57

Drum

419

89.54

Drum 420

89.56

Drum

421

89.56

Drum

422

89.55

Drum

423

89.54

Drum

424

89.55

Drum

425

89.54

Drum

426

89.54

Drum 427

89.54

Drum

428

89.53

Drum 429

89.44

Drum

430

89.43

Drum

431

89.45

Drum

432

89.45

Drum

433

89.52

Drum

434

89.51

Drum 435

89.51

Drum

436

89.52

Drum

437

89.53

Drum

438

89.50

Drum43 9

89.49

Si 440

89.44

Drum

441

89.45

Drum

442

89.37

Drum 4 43

89.30

Drum 444

89.29

R

445

89.31

R

446

89.31

R

447

89.36

Drum

448

89.35

Drum

449

89.36

Drum

450

89.35

Drum

451

89.37

Drum

452

89.35

Drum

453

89.36

Drum

454

89.32

Drum

455

89.34

Drum

456

89.33

Drum

457

89.34

Drum

458

89.32

Drum

459

89.38

Drum

460

89.38

Drum

461

89.26

Drum

462

89.23

R

463

89.60

Drum

464

89.59

Drum

465

89.61

Drum

466

89.60

Drum

467

89.61

Drum

468

89.60

Drum

469

89.60

Drum

470

89.61

Drum

471

89.59

Drum

472

89.59

Drum

473

89.59

Drum

474

89.60

Drum

475

89.62

Drum

476

89.62

Drum

477

89.61

Drum

478

89.60

Drum

479

89.60

Drum

480

89.60

Drum

481

89.61

Drum

482

89.61

Drum

483

89.61

Drum

484

89.60

Drum

485

89.61

Drum

486

89.61

Drum

487

89.61

Drum

488

89.60

Drum

489

89.62

Drum

490

89.63

Drum

491

89.61

Drum

492

89.61

Drum

493

89.62

Drum

494

89.63

Drum

495

89.62

Drum

496

89.62

Drum

497

89.62

Drum

498

89.61

Drum

499

89.62

Drum

500

89.62

Drum

501

89.64

Drum

502

89.63

Drum

503

89.63

Drum

504

89.62

Drum

505

89.63

Drum

506

89.64

Drum

507

89.61

Drum

508

89.62

Drum

89.41 89.1 8 88.92

89.54

89.34

89.34

89.32

89.30 89.29

89.28

89.26

89.29

89.28

89.24

89.26

89.31

89.25

89.29

89.30

89.27

89.29

89.31

89.32

89.30

89.3289.34 89.34

89.31

89.29 89.30

89.29

89.22

89.23

89.26

89.27

89.27

89.26

89.26

89.26

89.26

89.22

89.22 89.21

89.25

89.25

89.28

89.28

89.30 89. 28

89.29

89.28 89.27

89.22 89 .17

89.33

89.34

89.34

89.34

89.3289.33

89.33

89.32

89.33

89.35

89.35

89.35

89.34

89.34

89.33

89.33

89.36

89.35 89.34

89.31

89.31

89.35

89.60

89.25

89.27

89.30

89.30

89.30

89.28

89.28

89.25

89.25

89.25

89.23

89.23

89.22

89.20

89.21

89.20

89.22

89.22

89.26

89.24

89.25

89.26

89.26

89.28

89.24

89.24

89.21

89.23

89.24

89.25

89.26

89.27

89.21 89.09

89.168 9.16

89.2989.28

89.29

89.28

89.29

89.28

89.27

89.28

89.278 9.28

89.26

89.23

89.21

89.21

89.21

89.17

89.17

89.24

89.31

89.27

89.27

89.27

89.28

89.2589.2689.22

89.22

89.13

89.1789.19

89.20 89.19

89.2089.15

89.11

89.14

89.13 89.14

89.1689.17

89.16 89.16

89.18 89.17

89.24

89.23

89.28

89.29

89.21 89.21

89.18

89.26

89.24 89.21

89.23

89.23

89.20 89.21 89.25

89.27

89.18 89.22

89.17 89.20

89.21 89.24

89.23

89.25

89.20 89.21

89.3789 .2989 .28

89.28 89.29

89.23 89.24

89.23 89.17

89.25 89.20

89.21 89.19

89.18 89.20

89.21

89.22 89.17

89.41 89.27

89.35

89.27

89.31

89.28

89.26

89.26

89.24

89.16 89.15

89.15 89.10

89.27

89.26

89.29 89.29

89.28

89.27

89.27

89.29

89.31 89.28

89.2989.28

89.30 89.29

89.31 89.31

89.31

89.28

89.29 89.29

89.28 89.31

89.32

89.31

89.34

89.31

89.32 89.32

89.32

89.32 89.31 89.30

89.30 89.30

89.32 89.31

89.33 89.31

89.31 89.30

89.34

89.33

89.33 89.33

89.30 89.32

89.31 89.29

89.30 89.30

89.31 89.29

89.32 89.32

89.31 89.30

89.32 89.30

89.29 89.30

89.15 89.18

89.20

89.19

89.33

89.29

89.31

89.38

89.37

89.34

89.2489.23

89.28

89.21 89.22

89.25 89.2989.3089.32

89.2689.2789.2489.26

89.31 89.29

89.30

89.2389 .27

89.26

89.36 89 .35

89.37 89.37 89.3889.36

89.35 8 9.36

89.38

89.38

89.37

89.38

89.39

89.41

89.43

89.42

89.44

89.44

89.45

89.45

89.43

89.40

89.41

89.40

89.42

89.42

89.43

89.41

89.40

89.41

89.40

89.40

89.24

89.42

89.51

89.28

89.32 89.29

89.30

89.33

89.35

89.43

89.3589.3 6

89.34

89.37

89.36

89.36

89.36 89.38 8

9.56

89.60

89.67 89.66

89.77

89.67

89.71

89.87

89.76

89.79

89.77

89.94

89.91

89.83 89.88

89.88 89 .91

89.86 89.85

89.83 89.85

89.85

89.89

89.92

89.89

89.87

89.77

89.65

89.8689 .96

91.90

89.90

89.91

89.92

89.94 89.95

90.1290.0690. 07

89.9790.01

90.17 90.09

90.1790.1590.18 90.2190.2

8 90.25

90.1890.1 990.2190.2090.179

0.33 90.2090.14

90.1490.2090 .2890.2590.299

0.29

90.1990.1690.209 0.2690.29

90.1490.21 90.27

90.11

89.9689 .9790.0190.0389.9389.9

189.9889.96 89.9689.9 7

89.9589.959 0.0089.9990.0

1 90.0289.9

9 90.0090.0090.0090.0090.0089.9989.9

7 89.9689.95

89.9689.9689.9489.9389.9389.9 3

89.94

89.91 89.97

89.93

89.93

89.92

89.91

89.92

89.88

89.89

89.88

89.88

89.90

89.90

89.92

89.92

89.90

89.90

89.95

89.95

89.99

89.97

89.98

89.92

89.50

89.50

89.53

89.54

89.57

89.56

89.56

89.55

89.56

89.56

89.54

89.53

89.53 89.51

89.51

89.49

89.52

89.52

89.53

89.53

89.54

89.50

89.50

89.49

89.49

89.49

89.52

89.51

89.9889.9689.91

90.08 90.069

0.1490.0690.0689.9790.00

89.79

89.738 9.7089.66

89.95

89.84 8 9.8589.8

5

89.8589. 85 89.91

89.91 89.9189. 95

89.95

89.90 89.88

89.78

89.85 89.83

89.86

89.83

89.76

89.83

89.79

89.81

89.65 89.3589.35

89.30

89.32

89.32

89.38

89.68

89.37

89.38

89.36 89.36 89.37

89.38

89.3589.35 89.33

89.36

89.36

89.37 89. 56

89.65

89.61

89.60

89.63

89.60

89.62

89.5989.52

89.3289.31 89.31

89.31

89.33

89.31 89.32

89.31 89.36

89.35

89.33 89.35

89.37 89.38

89.41

89.42

89.44

89.47

89.45

89.48

89.47

89.40

89.58

89.55

89.56

89.48

89.45

89.49

89.48

89.48

89.45

89.44

89.42

89.42

89.44

89.44

89.50

89.48

89.54 89 .57

89.37

89.29 89.30

89.288 9.32

89.39 89.38

89.43 89.4189.33

89.34

89.31 89.31

89.438 9.41

89.39 89.38

89.30 89.28

89.30

89.31 89.31

89.39 89.39

89.40 89.4189.35

89.34

89.398 9.40

89.31 89.32

89.36 89.3989.32

89.30 89.31

89.40 89.4089.31

89.30

89.4189. 42

89.35 89.35

89.42 89.4189.32

89.32

89.41 89.39

89.31 89.31

89.30

89.41 89.4189.34

89.34

89.44 89.4289.34

89.32

89.4089 .40

89.33 89.35

89.3989 .4089.33

89.34

89.31

89.40 89.4189.

32 89.32

89.41 89.4189.35

89.36

89.41 89.40

89.34 89.33

89.40 89.4089.29

89.30 89.27

89.398 9.3989.30

89.31

89.40 89.4089.3

389. 35

89.40 89.39

89.33

89.33

89.37 89.3689.32

89.30

89.27

89.35 89.55

89.68

89.4389.5589.5289 .54

89.57

89.49

89.49

89.48 89.48

89.58 89.59 89.58 89.58

89.5789.5789.58 89.58

89.50

89.49

89.48 89.48 89

.59 89.5989

.59 89.58

89.57 89.5789.5989.59

89.50

89.49

89.50

89.50 89.5 7

89.55 89.58

89.57

89.56

89.58 89.5789.57

89.56

89.48 89.46

89.49 89.49

89.5989.57 89.57 89.58

89.5789.5989.5789 .58

89.52 89.53

89.50

89.49 89.58

89.578 9.59 89.59

89.49

89.49 89.59 89.598

9.58 89.59

89.5989.5989.5889 .58

89.52 89.50

89.51

89.51 89.58

89.59 89.58 89.59

89.60 89.58 89.5989.59

89.51

89.49

89.51

89.5089.51 89.61 89.59

89.59 89.59

89.56

89.57 89.58 89.5889.50

89.52

89.50

89.51 89. 60

89.59 89.60 89.60

89.60 89.60

89.59

89.5989 .50

89.49

89.49

89.49 89.55

89.58 89.58 89.57

89.50 89.50 89.5

9

89.59 89.59 89.59

89.5889.5889 .60

89.60

89.57

89.55

89.54

89.49

89.50 89.59 89.57

89.58 89.59

89.588 9.49 89.50

89.60

89.49 89.5989

.56

89.6189.62 89.6 689.66

89.6289.62

89.6989 .68

89.6889.69

89.658 9.64

89.6689.6 6

89.6389.62

89.58 89.58

89.54 89.54

89.618 9.60 89.57

89.56

89.49 89.49 89.4

3 89.44

89.4989.49 89 .4789.

46

89.4189.39

89.4589.44

89.3389.34 89. 30

89.38 89.39

89.31

89.30

89.70 89.71

89.49 89.50

89.51

89.51 89.51

89.49

89.49

89.50 89.50

89.51 89.51

89.50

89.49 89.49

89.49 89.50

89.50 89.49

89.49 89.49

89.49 89.49

89.48 89.48

89.48 89.48

89.47 89.48

89.49 89.49

89.50 89.49

89.53 89.49

89.50 89.49

89.51 89.52

89.50 89.50

89.50 89.51

89.49 89.4889.48

89.47 89.47

89.50 89.49 89.44

89.43 89.38

89.16

89.72

89.54

89.86

89.26

str. pietruita

str. asfalt

str. asfalt str. asfalt

parcare

parcareparcare

parcare

parcare

2 09 6 00

4779 00

2 09 7 00

4779 00

2 09 6 00

4778 00

2 09 7 00

4778 00

2 09 8 00

4778 00

2 09 9 00

4778 00

2 10 00 0

4778 00

2 09 6 00

4777 00

2 09 7 00

4777 00

2 09 8 00

4777 00

2 09 9 00

4777 00

2 10 00 0

4777 00

2 09 6 00

4776 00

2 09 7 00

4776 00

2 09 8 00

4776 00

2 09 9 00

4776 00

2 09 7 00

4775 00

2 09 8 00

4775 00

2 09 9 00

4775 00

439694

S=115 00mp

439695

S=250 00mp

DE 1549/5

447755

1

3

C C 1 5 4 9 / 4 / 4

A1549/4 /10

2a

2b

A15 49/

2/7

44 57

29

439405

442984

442989

442988

442983

421257

445055

439581

DE 1549/5

8 9 .9 0

8 9 .9 8

8 9 .9 9

8 9 .9 8

8 9 .9 5

8 9 .9 9

8 9 .9 8

8 9 .9 0

8 9 .8 0

8 9 .8 5

8 9 .8 9

8 9 .8 8

8 9 .7 88 9 .9 5

8 9 .6 9 8 9 .7 48 9 .8 2

8 9 .8 8

9 0 .6 1

8 9 .9 7

8 9 .7 2

8 9 .9 7

8 9 .6 1

445729

A1549/4/10

421257 A1549

/2/7

445055

8 9 .3 4 8 9 .3 4

8 9 .3 4 8 9 .3 28 9 .3 0

8 9 .2 9 8 9 .2 8

8 9 .2 6

8 9 .2 9

8 9 .2 8

8 9 .2 4 8 9 .2 6

8 9 .3 1

8 9 .2 5

8 9 .2 9

8 9 .3 0 8 9 .2 7

8 9 .2 9

8 9 .3 1

8 9 .3 2

8 9 . 3 0 8 9 . 3 28 9 . 3 48 9 . 3 4

8 9 .3 1 8 9 .2 98 9 .3 0

8 9 .2 9

8 9 .2 2 8 9 .2 3

8 9 .2 6

8 9 .2 7

8 9 .2 7

8 9 .2 6

8 9 .2 6

8 9 .2 6 8 9 .2 6

8 9 .2 2 8 9 .2 2 8 9 .2 1

8 9 .2 5 8 9 .2 5

8 9 .2 8 8 9 .2 8 8 9 .3 0

8 9 .2 8 8 9 .2 9 8 9 .2 8 8 9 .2 7 8 9 .2 2 8 9 .1 7

8 9 .3 3 8 9 .3 4

8 9 .3 4 8 9 .3 4

8 9 .3 2 8 9 .3 3

8 9 .3 3 8 9 .3 2

8 9 .3 3

8 9 .3 5 8 9 .3 5

8 9 .3 5 8 9 .3 4

8 9 .3 4 8 9 .3 3

8 9 .3 3 8 9 .3 6

8 9 .3 5 8 9 .3 4

8 9 .3 1

8 9 .3 1

8 9 .3 5 8 9 .6 0

8 9 .2 5 8 9 .2 7

8 9 .3 0

8 9 .3 0

8 9 .3 0

8 9 .2 8 8 9 .2 8

8 9 .2 5 8 9 .2 5 8

9 .2 5 8 9 .2 3

8 9 .2 3 8 9 .2 2

8 9 .2 08 9 . 2 1

8 9 .2 0 8 9 .2 2

8 9 .2 2 8 9 .2 6

8 9 .2 4 8 9 .2 5

8 9 .2 6 8 9 .2 6

8 9 .2 8 8 9 .2 4

8 9 . 2 4 8 9 . 2 1 8 9 . 2 3 8 9 .2 5

8 9 .2 6 8 9 .2 7

8 9 .2 1 8 9 .0 9

8 9 . 1 68 9 . 1 68 9 .2 9

8 9 .2 9 8 9 .2 8

8 9 .2 9 8 9 .2 8

8 9 .2 7 8 9 .2 8

8 9 .2 7 8 9 .2 8

8 9 .2 6 8 9 .2 3

8 9 .2 1 8 9 . 2 1

8 9 . 2 1 8 9 . 1 7 8 9 . 1 7

8 9 .2 4 8 9 .3 1 8 9 .2 7

8 9 .2 7 8 9 .2 7

8 9 .2 8 8 9 .2 5

8 9 .2 68 9 .2 2 8 9 .3 58 9 .2 7

8 9 .3 1

8 9 .2 8

A1549/4/10

PTT1

PTT1 20.0010.00

PTT2 PTT2

R9.00 R 9.0

0 R6.00 R6 .00

7.00

7.00

R14.00

R9 .0

0

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

41 42

43 44

45 46

47 48

49 50

51 52

53 54

55 56

57 58

59 60

61 62

63 64

65 66

67 68

69 70

71 72

73 74

75 76

77 78

79 80

81 82

83 84

85 86

87 88

89 90

91 92

93 94

95 96

97 98

99 10

0 10

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 10

9 11

0 11

1 11

2

20 6

20 7

20 8

20 9

21 0

21 1

21 2

21 3

21 4

21 5

21 6

21 7

21 8

21 9

22 0

22 1

22 2

22 3

22 4

22 5

22 6

22 7

22 8

22 9

23 0

23 1

23 2

23 3

23 4

23 5

23 6

17 5

17 6

17 7

17 8

17 9

18 0

18 1

18 2

18 3

18 4

18 5

18 6

18 7

18 8

18 9

19 0

19 1

19 2

19 3

19 4

19 5

19 6

19 7

19 8

19 9

20 0

20 1

20 2

20 3

20 4

20 5

14 4

14 5

14 6

14 7

14 8

14 9

15 0

15 1

15 2

15 3

15 4

15 5

15 6

15 7

15 8

15 9

16 0

16 1

16 2

16 3

16 4

16 5

16 6

16 7

16 8

16 9

17 0

17 1

17 2

17 3

17 4

11 3

11 4

11 5

11 6

11 7

11 8

11 9

12 0

12 1

12 2

12 3

12 4

12 5

12 6

12 7

12 8

12 9

13 0

13 1

13 2

13 3

13 4

13 5

13 6

13 7

13 8

13 9

14 0

14 1

14 2

14 3

10.00 10,00

10,00 20,00

Birouri

Depozitare si Productie

B irouri si D

epozitare

Zona implantare Zo na

im pl

an ta

re

Zon a im

plan tare

Continental Automotive Romania srl

S+P+5E

DE 1549/5 propus spre relocare (proiect in derulare, initiat de PMT)

20

B du

l I nd

us tri

ei

DE 1549/5 propus spre relocare (proiect in derulare, initiat de PMT)

A cc

es e

ta pa

1

P U

Z - C

on tin

en ta

l A ut

om ot

iv e

R om

an ia

s rl

H C

L 50

4/ 20

15

PUZ - Continental Automotive Romania srl HCL 504/2015

Stra da M

agn us

N

Zona Studiata in PUZ

Limita proprietate Continental Automotive Romania srl

Amprenta constructii edificate in baza A.C.

Zona servicii Zona unitati industriale / depozitare

Cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente amenajate Cai de comunicatie feroviara si amenajari aferente

Limita cadastrala Continental Automotive Romania srl conf. certificat de urbanism

Limite

Zonificare existenta

Cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente de perspectiva

Limite cadastrale existente

Terenuri agricole

Zona unitati industriale / depozitare / servicii

Aliniament existent

Zona de implementare constructii subterane si supraterane

Zona servicii si zona verde (se permite amenajarea de accese auto și pietonale, amplasarea echipamente tehnico-edilitară, elemente publicitare, casa poarta, totam, etc.)

Zonificare propusa

Scara: Coordonator

Proiect

Proiectat

Desenat

Specificație Nume Semnatura

Data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Planșă

Reglementari Urbanistice Etapa I

Proiectant Specialitate

7/20/2020

Faza:

Nr.Planșă:

Nr.Pr.(ref. internă)

1:1000, 1:15638.88

Nr. Revizie1 Proiect - 2 Origine - 3 Ob. / Zona - 4 Nivel - 5 Tip - 6 Rol - 7 Nr. - 8 Descriere - 9 Revizie

Obiect:

Acest document este proprietatea Subcontrol srl. Observațiile legate de document vor fi raportate către Subcontrol srl. Acesta va fi folosit împreună cu restul documentației din proiect. 2420.07.1

CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA DE TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI

PESTE DRUM PUBLIC

Continental Automotive Romania srl

006

Str.Siemens nr.1, Timisoara, 300724, RO

Avize

dipl.ing. Antonia Rasovan

TST-SUB-ZZ-ZZ1-PL-U-006-Reglementari Urbanistice Etapa I-

P.U.Z.

dipl.arh. Oana Josan

dipl.arh. Radu D. Radoslav

dipl.arh. Oana Josan

Specialist RUR

P.U.Z.

Atasament: 007_Reglementari_Urbanistice_Etapa_II.pdf

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

23 7

23 8

23 9

24 0

24 1

24 2

24 3

24 4

24 5

24 6

24 7

24 8

24 9

25 0

25 1

25 2

25 3

25 4

25 5

25 6

25 7

25 8

25 9

26 0

26 1

26 2

26 3

26 4

26 5

26 6

26 7

26 8

26 9

27 0

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8081 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

10.00

20.00

20.00

7. 21co

nv ei

or

Ret rage

re a linia

men t ex

iste nt

Continental Automotive Romania srl

Parcare angajati 240 locuri

439405

447755

421257

439695

439694

442983

442988

442984

442989

445729

P ar

ca re

a ng

aj at

i 2 70

lo cu

ri

P is

ta T

es ta

re A

ut ov

eh ic

ul e

BEG A TE

HNO MET

Teren p roprieta

te priva ta

Traseu Inel IV conform PUG 1998 & 2012

Teren p roprieta

te

Primari a Timis

oara

89.37

89.0189.0188.9889.01

89.81

89.91

89.3789.33

89.47 89.5189.5 2

89.42

89.2689.25

89.81

90.15 89.44

89.4390.34

88.8789.51 89.51

89.82

89.1889.27

89.21

89.18 89.76

88.21

90.25

89.3089.5389.72

89.1889.18 90.48 89.19 89.0

8 89.10

89.69 89.77

89.17

A

A

A

A A

A A

A

A

A

CC

A

C

A

A

A

A

A A

A A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A A

A

C

C

C

A

A

drum asfalt

trotuar dale

drum asfalt

trotuar daletrotuar dale

tr ot

ua r d

al e

tr ot

ua r d

al e

pa rc

ar e

da le

pa rc

ar e

da le

dr um

a sf

al t

dr um

a sf

al t

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v. z.v.

trotuar dale

parcare daleparcare dale

z.v. scari

z.v.

sc ar

i

scari

C

dr um

(s up

ra fa

ta b

et on

at a)

extindere faza II

C2nr. cad. 431944

nr. cad. DE1549/5

250.34

C4

ex tin

de re

I+ II

an ex

a te

hn ic

a

C6

Cabina

poarta P

4775 00

2 0 9 6 0 0

2 0 9 7 0 0

2 0 9 8 0 0

89.6489.64

90.18

90.27

89.26

89.35

89.37

89.25

89.32

89.26

89.24

89.3289.30

89.25

90.08

89.25

91.32

91.40

91.77

91.95

91.95

91.30

91.43

91.54

91.64

89.92

104.56

90.23

90.26

90.09

90.15

89.90

90.06 90.07 90.15

90.26

90.10

89.91

89.88

90.11

89.85

89.9489.94 89.7789.77

90.26

89.93

89.90

89.82

89.88

90.01

89.47

89.80 89.79

89.90

89.83

90.24

89.92

89.76 90.0090.0

4 90.02

89.88 89.85 89.66 89.6389.5389.47

89.90

89.53 89.68

89.6189.60

89.48 89.45

89.46

89.47

90.14

89.6189. 64

89.57

89.64

89.60

89.65

89.6489.65 89.7189.71

90.07

89.7889.78 89.43

89.51

89.52

89.41 89.54

89.41 89.40

89.41

89.92

89.4089.42 89.43

89.48

89.3789.27

89.25

89.2889.2 5

89.24

90.29

89.29

89.26 89.31

89.25 89.25

89.79 89.61

89.65 89.61

89.27

89.4289.4289.4689.42

89.55

89.55

89.37

89.21

89.21

89.23 89.24

89.23

89.26 89.44

89.25

89.27

89.348 9.31

89.30

89.26

89.30

89.30 89.32

89.29 89.43

89.50 89.29

89.32 89.34

89.31

89.52 89.57 89.64 89.51

89.55

89.39

89.55 89.71

89.46

89.53

89.73

89.73

89.73 89.7689.76

89.71

89.44

89.6889.6 6

89.60

89.84 90.08

89.86

89.68

89.89

89.73

89.37

91.69

89.36

89.37 89.50

89.36 89.35

89.498 9.48

89.48

89.3789.37

91.69

89.39

89.40

89.40 89.3989.46

89.35

89.3889.48

89.3489.34

91.19

89.41 8 9.42

89.31

89.48 89.39

89.38

89.80

89.45

89.3389.29

89.55

89.28

89.42 89.26

89.27 89.27

89.1089.1089.10

89.3489. 28

89.19

89.2489.24

89.1889.18

89.38

89.3489.23 89.35

89.20

89.29

89.18 89.19

89.2489.2489.3789.36 89.3689.33

89.29

89.22

89.25

89.22

89.1989.19

89.3089.308 9.39

89.43 89.3789.

30

89.30

89.08

89.41

89.52

89.55

89.66

89.22

89.23

89.20

89.15

89.21

89.22

89.23

89.32

89.23 89.03 89.09

89.40

89.65

89.67

90.50

89.25

89.22

89.0389.10 89.15

89.34

89.1989.19

89.29 89.18

89.26

89.2189.21 89.21

89.27

89.19

89.29

89.57

89.1589.15

89.15 89.17

89.3189. 23

89.21

89.29

89.31

89.47 89.32

89.33

89.40

89.29

89.15

89.3289.32 89.29

89.23 89.22

89.32

89.32

89.19

89.22

89.22

89.25

89.23

89.37

89.22

89.23

89.17 89.17

so pr

on m

et al

ic

parcare (suprafata dalata)

nr . c

ad . 4

42 98

8 S

=4 76

5m p

nr . c

ad . 4

42 98

3

S =5

34 7m

p

1

CUT

2

CUT 3

CUT

4

CUT

18

Drum

19

Drum

20

Drum

21

Drum

22

Drum

23

Drum

24

Drum

25

Drum

26

Drum

27

R

28

R

29

Drum

30

Ax Dr um

31

Drum

32

Drum

33

Drum

34

Drum

35

Drum

36

Drum

37

Drum

38

Drum 39

Drum 40

Drum

41

Drum

42

Drum

43

Drum

44

Drum

45

Drum

46

R

47

Drum

48

Drum

49

Drum

50

Drum

51

Drum

52

Drum

53

Drum

54

Drum

55

Drum

56

Drum

57

R

58

Drum

59

Drum

60

Drum

61

Drum

62

Drum

63

Drum

64

Drum

65

Drum 66

Drum

67

Drum

68

Drum

69

Drum

70

Drum

71

Drum

72

Drum

73

Drum

74

Drum

75

Drum

76

Drum

77

Drum

78

Drum

79

Drum

80

Drum

81

Drum

82

Drum

83

Drum

84

Drum

85

Drum

86

Drum 87

Drum

88

Drum

89

Drum

90

Drum

91

Si

92

Drum

93

Drum

94

Drum

95

Drum

96

Drum

97

Drum

98

Drum

99

Drum

100

Drum

101

Drum

102

Drum

103

Drum

104

Drum

105

Drum

106

R

107

Drum

108

Drum

109

Drum

110

Drum

111

Drum

112

Drum

113

Drum

114

Drum

115

Drum

116

Drum

117

Drum

118

Drum

119

Drum 120

Drum 121

Drum

122

Drum

123

Drum

124

Drum

125

Drum

126

Drum

127

Drum128

Drum 129

Drum 130

Drum

131

Drum

132

Drum

133

Drum

134

Drum

135

Drum 136

Drum

137

Drum

138

Drum

139

Drum

140

Drum

141

Drum

142

Drum

143

Drum

144

Drum

145

Si

146

Drum147

Drum

148

Drum

149

Drum

150

Drum 151

Drum

152

Drum

153

Drum

154

Drum

155

Drum

156

Drum 157

Drum

158

Drum 159

Drum

160

Drum 161

Drum

162

Drum 163

Drum

164

Drum 165

Drum

166

Drum 167

Drum

168

Drum 169

Drum

170

Drum 171

Drum

172

Drum 173

Drum

174

Drum 175

Drum

176

Drum 177

Drum

178

Drum 179

Drum

180

Drum 181

Drum

182

Drum 183

Drum

184

Drum 185

Drum

186

Drum 187

Drum

210

Drum

211

Drum

212

Drum

213

Drum

214

Drum

215

Drum

216

Drum

217

Drum

218

Drum

219

Drum

220

Drum

221

Drum

222

Si

223

Drum

224

Drum

225

Drum

226

Drum

227

Drum

228

Drum

229

Drum

230

Drum

231

Drum

232

Drum

233

Drum

234

Drum

235

Drum

236

Drum

237

Drum

238

Drum

239

Si

240

Si

241

Si

242

Si2 43

Si

244

Si

245

Si

246

Si

247

Si

248

Si

249

Si

250

Si

251

Si

252

R

253

Drum 254

Drum

255

Drum 256

Drum

257

Drum 258

Drum

259

Drum 260

Drum

261

Drum 262

Drum

263

Drum 264

Drum

265

Drum 266

Drum

267

Drum 268

Drum

269

Drum 270

Drum

271

Drum 272

Drum

273

Drum 274

Drum

275

Drum 276

Drum

277

Drum 278

Drum

279

Drum 280

Drum

281

Drum 282

Drum

283

Drum 284

Drum 289

Drum

290

Drum

291

Drum

292

Drum

293

Drum

294

Drum

295

Drum

296

Drum

297

Drum

298

Drum

299

Drum

300

Drum

301

Drum

302

Drum

303

Drum

304

Drum

305

Drum

306

Drum

307

Drum

308

Drum

309

Drum

310

Drum

311

Drum

312

Drum

313

Drum

314

Drum

315

Drum

316

Drum

317

Drum

318

Drum

319

Drum

320

Drum

321

Drum

322

Drum

323

Ax Dr um

324

Drum

325

Drum

326

Ax Dr um

327

Drum

328

Drum

329

Ax Dr um

330

Drum

331

PIE

332

PIE

333

PIE

334

PIE

335

PIE

336

PIE 337

PIE

338

PIE

339

PIE

340

PIE

341

PIE

342

PIE

343

PIE

344

PIE

345

PIE

346

PIE

347

PIE

348

PIE

349

PIE 350

352

PIE

366 367

368 369 370

PIE

371

PIE

372

PIE

373

PIE

374

PIE

375

PIE

376

PIE

377

PIE

378

PIE

379

PIE

380

PIE381

PIE

382

PIE 383

PIE

384

PIE 385

PIE

386

PIE387

PIE

388

PIE 389

PIE

390

PIE 391

PIE

392

PIE 393

PIE

394

PIE 395

PIE

396

PIE 397

PIE

398

PIE

399

PIE

400

PIE

401

PIE

402

Si

403 4 09

415 434

435

H

436

R 437

Drum

438

Drum 439

Drum

440

Drum

441

Drum

442

Drum

443

Drum

444

Drum445

Drum 446

Drum

447

Drum

448

Drum 449

Drum

450

Drum 451

452

Drum 453

R

454

R

455

Drum

456

Si

457

Drum

458

R

459

Drum

460

Si

461

R

462

Drum

463

Si

464

H

465

Drum

466

Drum

467

Drum

468

Drum

469

Drum 470

Drum 471

R

472

Drum

473

Drum

474

Drum

475

Drum

476

Drum

477

Drum

478

Si

479

Si

480

Drum

481

Drum

482

Drum

483

Drum

484

Drum

485

Drum

486

Drum

487

Drum

488

Drum 489

Drum

490

Drum 491

Drum

492

Drum

493

Drum 494

Drum

495

Drum 496

Drum 497

Drum

498

Drum

499

Drum

500

Drum 501

Drum

502

Drum

503

Drum

504

Drum

505

Drum

506

Drum 507

Drum 508

Drum

509

Drum 510

Drum

511

Drum

512

Drum

513

Drum

514

Drum 515

Drum

516

Drum

517

Drum

518

Drum

519

Drum 520

Drum

521

Drum

522

Drum 523

Drum

524

Drum

525

Drum

526

Drum 527

Drum 528

Drum

529

Drum

530

Drum 531

Drum 532

Drum

533

Drum

534

Drum

535

Drum

536

Drum

537

Drum

538

Drum

539

Drum

540

Drum

541

Drum

542

Drum

543

Drum 544

Drum

545

Drum

546

Drum

547

Drum 548

Drum 549

Drum

550

Drum 551

Drum

552

Drum 553

Drum

554

Drum

555

Drum

556

Drum

557

Drum 558

Drum

559

PIE

560

PIE

561

PIE

562

PIE

563

PIE

564

PIE

565

PIE

566

PIE

567

PIE

568

PIE

569

PIE 570

PIE

571

PIE 572

PIE

573

PIE

574

PIE

575

PIE 576

PIE

577

PIE 578

PIE

579

Drum

580

Drum

581

Drum

582

Drum

583

Drum

584

Drum

585

Drum

586

Drum

587

Drum

588

Drum

589

Drum

590

Drum

591

Drum

592

Drum

593

Drum594

Drum

595

Drum

596

Drum

597

Drum 598

Drum

599

Drum 600

Drum

601

Drum

602

Drum

603

Drum

604

Drum

605

Drum

606

Ax Dr um

607

Drum

608

Drum

609

Drum 610

Drum

611

Drum 612

Drum

613

Drum

614

Drum 615

Drum

616

Drum

617

Drum 618

Drum 619

Drum

620

Drum 621

Drum

622

Drum

623

Drum

624

Drum

625

Drum 626

Drum

627

Drum

628

Drum

629

Drum 630

Drum

631

Drum

632

Drum

633

Drum 634

Ax Dr um

635

Drum

636

Drum 637

Drum638

Drum

639

Drum

640

Drum

641

Drum

642

Drum

643

Drum644

Drum 646

Drum

647

Drum

648

Drum

649

Drum

650

Drum

651

Drum

652

Drum

653

Drum

654

Drum 655

Drum 656

Drum

657

Drum

658

Drum

Drum

660

Drum 661

Drum662

Drum

663

Drum

Drum 665

Drum 666

Drum667

Drum

668

Drum 669

Drum

670

Drum

671

Drum672

Drum 673

Drum

674

Drum

675

Drum

676

Drum

677

Drum

678

Drum

679

Drum

680

Drum

681

Drum

682

Drum

683

Drum

684

Drum

685

Ax Dr um

686

Drum

687

Drum

688

Drum

689

Drum

690

Drum

691

Drum

692

Drum

693

Drum

694

Drum

695

Drum

696

Drum

697

Drum

698

Drum699

Drum

700

Drum

701

Drum

702

Drum

703

Drum

704

Drum

705

Drum

706

Drum

707

Drum

708

Drum

709

R

710

Drum

711

Drum

712

Ax Dr um

713

Drum

714

Drum

715

Drum

716

Drum

717

Drum

718

Drum

719

Drum

720

Drum 721

Drum

722

Drum

723

Drum

724

Drum

725

Drum

726

Drum

727

Drum

728

Drum 729

Drum

730

Drum

731

Drum

732

Drum 733

Drum

734

Drum

735

R

736

Drum

737

Drum 738

Drum

739

Drum

740

Drum

741

Drum 742

Drum

743

Drum

744

Drum

745

Drum

746

Drum

747

Drum

748

Drum

749

Drum

750

Drum

751

Drum

752

R

753

Drum

754

Drum

755

Drum

756

Drum

757

Drum

758

Drum

759

Drum

760

Drum

761

Drum

762

Drum

763

Drum

764

Drum

765

Drum

766

Drum 767

Drum

768

Drum

769

R

770

Drum

771

Drum

772

Drum

773

Drum

774

Drum

775

Drum

776

Drum

777

Drum

778

Drum

779

Drum

780

Drum

781

Drum

782

Drum

783

Drum

784

Drum

785

Drum

786

R

787

Drum

788

Drum

789

Drum

790

Drum

791

Drum

792

Drum

793

Drum

794

Drum

795

Drum

796

Drum

797

Drum

798

Drum

799

Drum

800

Drum

801

Drum

802

Drum

803

R

804

Drum

805

Drum

806

Drum

807

Drum

808

Drum

809

Drum

810

Drum

811

Drum

812

Drum

813

Drum

814

Drum 815

Drum

816

Drum

817

Drum

818

Drum

819

Drum

820

Drum 821

Drum 822

Drum 823

Drum

824

Si

825

Drum 826

Drum

827

Drum828

Drum

829

Drum 830

Drum

831

Drum 832

Drum 833

Drum 834

Drum

835

Drum 836

Drum

837

Drum 838

Drum 839

Drum

840

Drum

841

Drum 842

Drum

843

Drum 844

Drum

845

Drum 846

Drum

847

Drum 848

Drum

849

Drum 850

Drum

851

Drum 852

Drum

853

Drum 854

Drum

855

Drum 856

Drum

857

Drum 858

Drum

859

Drum 860

Drum

861

Drum 862

Drum

863

Drum 864

Drum

865

Si

866

Drum 867

Drum

868

Drum 869

Drum 870

Drum 871

Drum

872

Drum 873

Drum

874

Drum 875

Drum 876

Drum

877

Drum

878

Drum 879

Drum

880

Drum8 81

Drum

882

Drum 883

Drum

884

Drum 885

Drum

886

Drum 887

Drum

888

Drum 889

Drum

890

Drum 891

Drum

892

Drum 893

Drum

894

Drum

895

Drum

896

Drum

897

Drum

898

Drum 899

Drum 900

Drum 901

Drum

902

Drum 903

Drum

904

Drum 905

Drum

906

Drum

907

Drum

908

Si

909

Drum 910

Drum

911

Drum 912

Drum 913

Drum 914

Drum

915

Drum 916

Drum

917

Drum 918

Drum

919

Drum 920

Drum

921

Drum

922

Drum

923

Drum92 4

Drum

925

Drum 926

Drum

927

Drum 928

Drum

929

Drum 930

Drum

931

Drum 932

Drum

933

Drum

934

Drum

935

Drum 936

Drum

937

Drum9 38

Drum

939

Drum 940

Drum

941

Drum 942

Drum

943

Drum 944

Drum

945

Drum 946

Drum

947

Drum 948

Drum

949

Drum 950

Drum

951

Si

952

Si 953

Si

954

Si 955

Si

956

Si 957

Si 958

Si

959

Si

960

Si

961

Si

962

Si 963

Si

964

Drum 965

Drum

966

Drum

967

Drum 968

Drum

969

Drum

970

Drum

971

Drum 972

Drum

973

Drum

974

Drum

975

Drum

976

Drum 977

Drum

978

Drum

979

Drum

980

Drum

981

Drum

982

Drum

983

Drum 984

Drum

985

Drum 986

Drum

987

Drum

988

Drum

989

Drum 990

Drum

991

Drum 992

Drum

993

Drum 994

Drum

995

Drum 996

Drum

997

Drum

998

Drum

999

Drum

1000

Drum

1001

Drum

1002

Drum

1003

Drum 1004

Drum

1005

Drum

1006

Drum 1007

Drum

1008

Drum

1009

R

1010

R

1011

R

1012

R

1013

R

1014

R

1015

Drum

1016

Drum

1017

Drum

1018

Drum

1019

Drum

1020

Drum

1021

Drum

1022

Drum

1023

Drum

1024

Drum

1025

Drum

1026

Drum

1027

Drum

1028

Drum

1029

Drum

1030

Drum

1031

Drum

1032

Drum

1033

Drum

1034

Drum

1035

Drum

1036

Drum

1037

Drum

1038

Drum

1039

Drum

1040

Drum

1041

Drum

1042

Drum

1043

Drum

1044

Drum

1045

Drum

1046

Drum

1047

Drum

1048

Drum

1049

Drum

1050

Drum

1051

Drum

1052

Drum

1053

Drum

1054

Drum

1055

Drum

1056

Drum

1057

Drum

1058

Drum

1059

Drum

1060

Drum 1061

Drum 1062

Drum

1063

Drum

1064

CUT

1065

CUT

1066

CUT

1067

CUT

1068

Cote

1

89.66

Cote

2

89.56

Cote

3

89.52

Cote

4

89.45

Cote

5

89.46

Cote

6

89.46

Cote

7

89.46

Cote

8

89.43

Cote

9

89.49

Cote

10

89.54

Cote

11

89.44

Cote

12

89.43

Cote

13

90.19

Cote

14

90.06

Cote

15

90.13

Cote

16

90.11

Cote

17

90.10

Cote

18

90.16

Cote

19

90.21

Cote

20

90.24

Cote

21

90.17

Cote

22

90.21

Cote

23

90.41

Cote

24

90.46

Cote

25

90.46

Cote

26

90.55

Cote

27

90.65

Cote

28

90.73

Cote

29

90.98

Cote

30

90.88

Cote

31

90.89

Cote

32

91.05

Cote

33

90.98

Cote

34

91.41

Cote

35

90.86

Cote

36

90.96

Cote

37

90.84

Cote

38

90.79

Cote

39

90.80

Cote

40

90.55

Cote

41

90.55

Cote

42

90.41

Cote

43

90.46

Cote

44

90.35

Cote

45

90.21

Cote

46

90.02

Cote

47

90.04

Cote

48

89.94

Cote

49

90.06

Cote

50

89.98

Cote

51

90.05

Cote

52

90.06

Cote

53

90.01

Cote

54

90.02

Cote

55

89.66

Cote

56

89.59

Cote

57

89.64

Cote

58

89.66

Cote

59

89.56

Cote

60

89.53

Cote

61

89.57

Cote

62

89.56

Cote

63

89.63

Cote

64

89.56

Cote

65

89.65

Cote

66

89.84

Cote

67

89.73

Cote

68

89.82

Cote

69

89.89

Cote

70

90.03

Cote

71

89.99

Cote

72

89.86

Cote

73

89.89

Cote

74

89.96

Cote

75

89.85

Cote

76

89.98

Cote

77

89.90

Cote

78

90.01

Cote

79

89.91

Cote

80

90.14

Cote

81

90.08

Cote

82

89.99

Cote

83

90.41

Cote

84

90.01

Cote

85

90.74

Cote

86

90.33

Cote

87

89.98

Cote

88

89.92

Cote

89

90.02

Cote

90

89.94

Cote

91

89.79

Cote

92

89.90

Cote

93

89.96

Cote

94

89.95

Cote

95

89.80

Cote

96

89.93

Cote

97

89.82

Cote

98

89.98

Cote

99

89.95

Cote

100

89.97

Cote

101

90.02

Cote

102

89.88

Cote

103

89.90

Cote

104

89.79

Cote

105

89.85

Cote 106

89.88

Cote

107

89.82

Cote

108

90.07

Cote

109

90.08

Cote

110

89.94

Cote

111

89.96

Cote

112

89.98

Cote

113

89.93

Cote

114

89.89

Cote

115

89.91

Cote

116

89.97

Cote

117

89.92

Cote

118

90.00

Cote

119

89.98

Cote

120

90.00

Cote

121

90.14

Cote

122

90.15

Cote

123

89.98

Cote

124

91.27

Cote

125

91.20

Cote

126

91.37

Cote

127

91.17

Cote

128

90.78

Cote

129

90.85

Cote

130

90.81

Cote

131

91.29

Cote

132

90.77

Cote

133

89.92

Cote

134

90.30

Cote

135

90.08

Cote

136

90.02

Cote

137

89.96

Cote

138

90.09

Cote

139

89.95

Cote

140

89.86

Cote

141

89.84

Cote

142

89.91

Cote

143

90.02

Cote

144

89.88

Cote

145

89.92

Cote

146

90.02

Cote

147

89.90

Cote

148

89.87

Cote

149

89.92

Cote

150

89.88

Cote

151

89.91

Cote

152

89.86

Cote

153

89.96

Cote

154

89.93

Cote

155

89.87

Cote

156

89.89

Cote

157

89.85

Cote

158

89.88

Cote

159

89.93

Cote

160

89.96

Cote

161

90.00

Cote

162

90.03

Cote

163

89.96

Cote

164

90.08

Cote

165

90.12

Cote

166

90.15

Cote

167

90.65

Cote

168

90.78

Cote

169

90.52

Cote

170

90.28

Cote

171

90.24

Cote

172

90.09

Cote

173

90.04

Cote

174

90.05

Cote

175

89.91

Cote

176

90.01

Cote

177

89.96

Cote

178

89.95

Cote

179

89.98

Cote

180

90.00

Cote

181

89.97

Cote

182

90.02

Cote

183

89.94

Cote

184

90.03

Cote

185

90.04

Cote

186

89.81

Cote

187

89.90

Cote

188

89.82

Cote 189

89.90

Cote

190

89.93

Cote

191

89.92

Cote

192

89.95

Cote

193

89.89

Cote

194

89.92

Cote

195

90.05

Cote

196

89.87

Cote

197

89.98

Cote

198

90.07

Cote

199

90.02

Cote

200

89.89

Cote

201

89.87

Cote

202

90.00

Cote

203

89.97

Cote

204

89.95

Cote

205

90.17

Cote

206

90.05

Cote

207

90.61

Cote

208

90.00

Cote

209

90.10

Cote

210

90.04

Cote

211

89.70

Cote

212

89.48

Cote

213

89.28

Cote

214

89.47

Cote

215

89.49

Cote

216

89.57

Cote

217

89.46

Cote

218

89.45

Cote

219

89.33

Cote

220

89.44

Cote

221

89.42

Cote

222

89.54

Cote

223

89.54

Cote

224

89.62

Cote

225

89.56

Cote

226

89.67

Cote

227

89.51

Cote

228

89.49

Cote

229

89.62

Cote

230

89.61

Cote

231

90.00

Cote

232

89.56

Cote

233

89.63

Cote

234

89.57

Cote

235

89.45

Cote

236

89.41

Cote

237

89.68

Cote

238

89.41

Cote

239

89.86

Cote

240

89.78

Cote

241

90.16

Cote

242

90.30

Cote

243

90.10

Cote

244

89.94

Cote

245

90.00

Cote

246

90.02

Cote

247

90.06

Cote

248

90.02

Cote

249

89.96

Cote

250

89.87

Cote

251

89.95

Cote

252

89.95

Cote

253

89.95

Cote

254

89.92

Cote

255

89.97

Cote

256

89.86

Cote

257

89.87

Cote

258

89.85

Cote

259

89.80

Cote 260

89.65

Cote

261

89.52

Cote

262

89.40

Cote

263

89.89

Cote

264

88.96

Cote

265

89.40

Cote

266

89.38

Cote

267

89.47

Cote

268

89.23

Cote

269

89.31

Cote

270

89.00

Cote

271

89.09

Cote

272

89.36

Cote 27 3

89.02

Cote

274

88.97

Cote

275

89.39

Cote

276

89.43

Cote

277

89.31

Cote

278

89.32

Cote

279

89.11

Cote

280

88.78

Cote

281

88.65

Cote

282

88.67

Cote

283

88.90

Cote

284

88.89

Cote

285

88.74

Cote

286

88.72

Cote

287

88.76

Cote

288

88.92

Cote

289

89.37

Cote

290

89.10

Cote 291

89.24

Cote

292

89.00

Cote

293

88.90

Cote

294

89.19

Cote

295

88.89

Cote

296

89.20

Cote

297

89.04

Cote

298

89.21

Cote

299

89.60

Cote

300

89.44

Cote

301

89.46

Drum

302

89.47

Drum

303

89.54

Drum

304

89.54

Drum

305

89.55

Drum

306

89.56

Drum

307

89.56

Drum

308

89.56

Drum

309

89.54

Drum 310

89.55

Drum

311

89.46

Drum 312

89.46

Drum

313

89.47

Drum

314

89.49

Drum

315

89.56

Drum

316

89.56

Drum 317

89.59

Drum

318

89.58

Drum 319

89.55

Si

320

89.57

Drum

321

89.56

Drum

322

89.58

Drum 323

89.58

Drum 324

89.48

Drum

325

89.48

Drum

326

89.48

Drum

327

89.48

Drum

328

89.57

Drum

329

89.57

Drum 330

89.56

Drum

331

89.56

Drum

332

89.56

Drum

333

89.56

Drum

334

89.57

Drum 335

89.57

Drum 3 36

89.45

Drum

337

89.47

Drum

338

89.49

Drum 339

89.48

Drum

340

89.56

Drum

341

89.56

Drum

342

89.56

Drum 343

89.57

Drum

344

89.56

Drum

345

89.56

Drum

346

89.57

Drum 347

89.58

Drum 348

89.50

Drum

349

89.49

Drum

350

89.48

Drum

351

89.49

Drum

352

89.53

Drum

353

89.54

Drum

354

89.53

Drum

355

89.55

Drum

356

89.51

Si

357

89.53

Drum

358

89.48

Drum

359

89.53

Drum

360

89.52

Drum

361

89.50

Drum 362

89.47

Drum

363

89.45

Drum

364

89.45

Drum

365

89.46

Drum

366

89.53

Drum

367

89.52

Drum

368

89.54

Drum

369

89.53

Drum

370

89.53

Drum

371

89.52

Drum

372

89.53

Drum 373

89.53

Drum 374

89.43

Drum

375

89.45

Drum

376

89.43

Drum

377

89.43

Drum

378

89.56

Drum

379

89.53

Drum

380

89.53

Drum

381

89.54

Drum

382

89.53

Drum

383

89.54

Drum

384

89.54

Drum

385

89.55

Drum

386

89.56

Drum 387

89.45

Drum

388

89.47

Drum

389

89.48

Drum

390

89.47

Drum

391

89.55

Drum

392

89.56

Drum

393

89.56

Drum 394

89.57

Drum

395

89.57

Drum

396

89.57

Drum 397

89.57

Drum

398

89.58

Drum

399

89.57

Drum 400

89.47

Drum

401

89.48

Drum

402

89.46

Drum

403

89.45

Drum

404

89.55

Drum

405

89.53

Drum 406

89.55

Drum

407

89.56

Drum

408

89.49

Si

409

89.55

Drum

410

89.57

Drum

411

89.56

Drum

412

89.54

Drum

413

89.46

Drum

414

89.46

Drum

415

89.47

Drum

416

89.47

Drum

417

89.57

Drum

418

89.57

Drum

419

89.54

Drum 420

89.56

Drum

421

89.56

Drum

422

89.55

Drum

423

89.54

Drum

424

89.55

Drum

425

89.54

Drum

426

89.54

Drum 427

89.54

Drum

428

89.53

Drum 429

89.44

Drum

430

89.43

Drum

431

89.45

Drum

432

89.45

Drum

433

89.52

Drum

434

89.51

Drum 435

89.51

Drum

436

89.52

Drum

437

89.53

Drum

438

89.50

Drum43 9

89.49

Si 440

89.44

Drum

441

89.45

Drum

442

89.37

Drum 443

89.30

Drum 444

89.29

R

445

89.31

R

446

89.31

R

447

89.36

Drum

448

89.35

Drum

449

89.36

Drum

450

89.35

Drum

451

89.37

Drum

452

89.35

Drum

453

89.36

Drum

454

89.32

Drum

455

89.34

Drum

456

89.33

Drum

457

89.34

Drum

458

89.32

Drum

459

89.38

Drum

460

89.38

Drum

461

89.26

Drum

462

89.23

R

463

89.60

Drum

464

89.59

Drum

465

89.61

Drum

466

89.60

Drum

467

89.61

Drum

468

89.60

Drum

469

89.60

Drum

470

89.61

Drum

471

89.59

Drum

472

89.59

Drum

473

89.59

Drum

474

89.60

Drum

475

89.62

Drum

476

89.62

Drum

477

89.61

Drum

478

89.60

Drum

479

89.60

Drum

480

89.60

Drum

481

89.61

Drum

482

89.61

Drum

483

89.61

Drum

484

89.60

Drum

485

89.61

Drum

486

89.61

Drum

487

89.61

Drum

488

89.60

Drum

489

89.62

Drum

490

89.63

Drum

491

89.61

Drum

492

89.61

Drum

493

89.62

Drum

494

89.63

Drum

495

89.62

Drum

496

89.62

Drum

497

89.62

Drum

498

89.61

Drum

499

89.62

Drum

500

89.62

Drum

501

89.64

Drum

502

89.63

Drum

503

89.63

Drum

504

89.62

Drum

505

89.63

Drum

506

89.64

Drum

507

89.61

Drum

508

89.62

Drum

89.41

89.18

88.92

89.54

89.34

89.34

89.34

89.32

89.30 89.29

89.28

89.26

89.29

89.28

89.24

89.26

89.31

89.25

89.29

89.30

89.27

89.29

89.31

89.32

89.30

89.3289.34 89.34

89.31

89.29 89.30

89.29

89.22

89.23

89.26

89.27

89.27

89.26

89.26

89.26

89.26

89.22

89.22 89.21

89.25

89.25

89.28

89.28

89.30 89.2 8

89.29

89.28 89.27 8

9.22 89.17

89.33

89.34

89.34

89.34

89.3289.3 3

89.33

89.32

89.33

89.35

89.35

89.35

89.34

89.34

89.33

89.33

89.36

89.35 89.34

89.31

89.31

89.35

89.60

89.25

89.27

89.30

89.30

89.30

89.28

89.28

89.25

89.25

89.25

89.23

89.23

89.22

89.20

89.21

89.20

89.22

89.22

89.26

89.24

89.25

89.26

89.26

89.28

89.24

89.24

89.21

89.23

89.24

89.25

89.26

89.27

89.21 8 9.09

89.168 9.16

89.2989.28

89.29

89.28

89.29

89.28

89.27

89.28

89.278 9.28

89.26

89.23

89.21

89.21

89.21

89.17

89.17

89.24

89.31

89.27

89.27

89.27

89.28

89.2589.2689.22

89.22

89.13

89.1789.19

89.20 89.19

89.2089.15

89.11

89.14

89.13 89.14

89.1689.17

89.16 89.16

89.18 89.17

89.24

89.23

89.28

89.29

89.21 89.21

89.18

89.26

89.24 89.21

89.23

89.23

89.20 89.21

89.17 89.20

89.25 89.27

89.18 89.22

89.17 89.20

89.21 89.24

89.23

89.25

89.20 89.21

89.3789 .2989 .28

89.28 89.29

89.23 89.24

89.23 89.17

89.25 89.20

89.21 89.19

89.18 89.20

89.21

89.22 89.17

89.41 89.27

89.35

89.27

89.31

89.28

89.26

89.26

89.24

89.16 89.15

89.15 89.10

89.27

89.26

89.29 89.29

89.28

89.27

89.27

89.29

89.31 89.28

89.29 89.28

89.30 89.29

89.31 89.31

89.31

89.28

89.29 89.29

89.28 89.31

89.32

89.31

89.34

89.31

89.32 89.32

89.32

89.32

89.33 89.32 89.30

89.31

89.31 89.30

89.30 89.30

89.32 89.31

89.33 89.31

89.31 89.30

89.34

89.33

89.33 89.33

89.30 89.32

89.31 89.29

89.30 89.30

89.31 89.29

89.32 89.32

89.31 89.30

89.32 89.30

89.29 89.30

89.15 89.18

89.20

89.19

89.33

89.29

89.31

89.38

89.37

89.34

89.2489.23

89.28

89.21 89.22

89.25 89.2989.3089.32

89.2689.2 7

89.2489.26

89.31 89.29

89.30

89.238 9.27

89.26

89.36 89. 35

89.37 89.37 89.3889.36

89.35 8 9.36

89.38

89.38

89.37

89.38

89.39

89.41

89.43

89.42

89.44

89.44

89.45

89.45

89.43

89.40

89.41

89.40

89.42

89.42

89.43

89.41

89.40

89.41

89.40

89.40

89.24

89.42

89.51

89.28

89.32 89.29

89.30

89.33

89.35

89.43

89.3589.3 6

89.34

89.37

89.36

89.36

89.36 89 .38 89.56

89.60

89.67 89.66

89.77

89.67

89.71

89.87

89.76

89.79

89.77

89.94

89.91

89.83 89.8 8

89.88 89. 91

89.86 89.85

89.83 89.85

89.85

89.89

89.92

89.89

89.87

89.77

89.65

89.86 89.96

91.90

89.90

89.91

89.92

89.94

89.95

90.1290.0690. 07

89.9790.01

90.17 90.09

90.1790.1590.18 90.2190.2

8 90.25

90.1890.1 990.2190.2090.179

0.33 90.2090.14

90.1490.209 0.2890.2590

.2990.29

90.1990.1690.209 0.2690.29

90.1490.21 90.27

90.11

89.9689 .9790.0190.0389.9389.9

189.9889.96 89.9689. 9789.9589.95

90.0089.9990 .0190.0289

.9990.0090.0090.0090.0090.0089.9 989.97

89.9689.95 89.9689.9689.9489.9389.9389.9

3

89.94

89.9189.97

89.93

89.93

89.92

89.91

89.92

89.88

89.89

89.88

89.88

89.90

89.90

89.92

89.92

89.90

89.90

89.95

89.95

89.99

89.97

89.98

89.92

89.50

89.50

89.53

89.54

89.57

89.56

89.56

89.55

89.56

89.56

89.54

89.53

89.53 89.51

89.51

89.49

89.52

89.52

89.53

89.53

89.54

89.50

89.50

89.49

89.49

89.49

89.52

89.51

89.9889.9 6

89.91

90.08 90.069

0.1490.0690.0689.9790.00

89.79

89.73 89.7089.66

89.95

89.84 89 .8589.85

89.8589. 85 89.91

89.91 89.9189. 95 89

.95

89.90 89.88

89.78

89.8589.83

89.86

89.83

89.76

89.83

89.79

89.81

89.6589.3589. 35

89.30

89.32

89.32

89.38

89.68

89.37

89.38

89.36 89.36 89.37

89.38

89.3589.3 5

89.33

89.36

89.36

89.37 89.56 89.65

89.61

89.60

89.63

89.60

89.62

89.5989.52

89.3289.3 1

89.31 89.31

89.33

89.31 89.32

89.31 89.36

89.35

89.33 89.35

89.37 89.38

89.41

89.42

89.44

89.47

89.45

89.48

89.47

89.40

89.58

89.55

89.56

89.48

89.45

89.49

89.48

89.48

89.45

89.44

89.42

89.42

89.44 89.44

89.50

89.48

89.54 89.5 7

89.37

89.29 89.30

89.288 9.32

89.39 89.38

89.43 89.4189.3

3

89.34

89.31 89.31

89.438 9.41

89.39 89.38

89.30 89.28

89.30

89.31 89.31

89.39 89.39

89.40 89.4189.35

89.34

89.398 9.40

89.31 89.32

89.36 89.3989.32

89.30 89.31

89.40 89.4089.31

89.30

89.4189. 4289.35

89.35

89.42 89.4189.3

2 89.32

89.41 89.39

89.31 89.31

89.30

89.41 89.4189.34

89.34

89.44 89.4289.34

89.32

89.4089 .4089.33

89.35

89.3989 .4089.3

389.3 4

89.31

89.40 89.418

9.32 89.32

89.41 89.4189.3

5 89.36

89.41 89.40

89.34 89.33

89.40 89.4089.29

89.30 89.27

89.398 9.3989.30

89.31

89.40 89.408

9.33 89.35

89.40 89.39

89.33

89.33

89.37 89.3689.32

89.30

89.27

89.35

89.55

89.68

89.4389.5589.5289 .54

89.57

89.49

89.49

89.48 89.48

89.58 89.59 89.58 89.58

89.5789.5789.58 89.58

89.50

89.49

89.48 89.48 89.5

9 89.5989

.59 89.58

89.57 89.5789.5989.59

89.50

89.49

89.50

89.50 89.57

89.55 89.58

89.57

89.56

89.58 89.5789.57

89.56

89.48 89.46

89.49 89.49

89.5989.57 89.57 89.58

89.5789.5989.5789 .58

89.52 89.53

89.50

89.49 89 .58

89.578 9.59 89.59

89.49

89.49 89.59 89.598

9.58 89.59

89.5989.5989.5889 .5889.52

89.50

89.51

89.51 89.58

89.59 89.58 89.59

89.60 89.58 89.5989.59

89.51

89.49

89.51

89.5089.51 89.61 89.59

89.59 89.59

89.56

89.57 89.58 89.5889.50

89.52

89.50

89.51 89.60 89.59

89.60 89.60

89.60 89.60

89.59

89.59 89.50 89.49

89.49

89.49 89.55

89.58 89.58 89.57

89.50 89.50 89.59

89.59 89.59 89.59

89.5889.5889 .60

89.60

89.57

89.55

89.54

89.49

89.50 89.59 89.57

89.58 89.59

89.58 89.49 89.50

89.60

89.49 89.5989

.56

89.6189.62 89.6689. 66

89.6289.62

89.6989. 68

89.6889.69

89.658 9.64

89.6689.6 6

89.6389.62

89.58 89.58

89.54 89.54

89.618 9.60 89.57

89.56

89.49 89.49 89.43

89.44

89.4989.49 89.4 789.46

89.4189.39

89.4589.44

89.3389.34 89.30

89.38 89.39

89.31

89.3089.70 89.71

89.49 89.50

89.51

89.51 89.51

89.49

89.49

89.50 89.50

89.51 89.51

89.50

89.49 89.49

89.49 89.50

89.50 89.49

89.49 89.49

89.49 89.49

89.48 89.48

89.48 89.48

89.47 89.48

89.49 89.49

89.50 89.49

89.53 89.49

89.50 89.49

89.51 89.52

89.50 89.50

89.50 89.51

89.49 89.4889.48

89.47 89.47

89.50 89.49 89.44

89.43 8 9.38

89.16

89.72

89.54

89.86

89.26

str. pietruita

str. asfalt

str. asfaltstr. asfalt

parcare

parcareparcare

parcare

parcare

2 09 6 00

47790 0

2 09 7 00

47790 0

2 09 6 00

47780 0

2 09 7 00

47780 0

2 09 8 00

47780 0

2 09 9 00

47780 0

2 10 00 0

47780 0

2 09 6 00

47770 0

2 09 7 00

47770 0

2 09 8 00

47770 0

2 09 9 00

47770 0

2 10 00 0

47770 0

2 09 6 00

47760 0

2 09 7 00

47760 0

2 09 8 00

47760 0

2 09 9 00

47760 0

2 09 7 00

47750 0

2 09 8 00

47750 0

2 09 9 00

47750 0

439694

S=1150 0mp

439695

S=2500 0mp

DE 1549/5

447755

1 3

C C 1 5 4 9 / 4 / 4

A1549/4 /10

2a

2b

A154 9/2

/7

44 57

29

439405

442984

442989

442988

442983

421257

445055

439581

DE 1549/5

8 9 .9 0

8 9 .9 8

8 9 .9 9

8 9 .9 9

8 9 .9 8

8 9 .9 0

8 9 .8 0

8 9 .8 5

8 9 .8 9

8 9 .8 8

8 9 .7 88 9 .9 5

8 9 .6 9 8 9 .7 48 9 .8 2

8 9 .8 8

9 0 .6 1

8 9 .9 7

8 9 .7 2

8 9 .9 7

445729

A1549/4/10

421257 A1549/

2/7

445055

8 9 .3 4 8 9 .3 4

8 9 .3 4 8 9 .3 28 9 .3 0

8 9 .2 9 8 9 .2 8

8 9 .2 6

8 9 .2 9

8 9 .2 8

8 9 .2 4 8 9 .2 6

8 9 .3 1

8 9 .2 5

8 9 .2 9

8 9 .3 0 8 9 .2 7

8 9 .2 9

8 9 .3 1

8 9 .3 2

8 9 . 3 0 8 9 . 3 28 9 . 3 48 9 . 3 4

8 9 .3 1 8 9 .2 98 9 .3 0

8 9 .2 9

8 9 .2 2 8 9 .2 3

8 9 .2 6

8 9 .2 7

8 9 .2 7

8 9 .2 6

8 9 .2 6

8 9 .2 6 8 9 .2 6

8 9 .2 2 8 9 .2 2 8 9 .2 1

8 9 .2 5 8 9 .2 5

8 9 .2 8 8 9 .2 8 8 9 .3 0

8 9 .2 8 8 9 .2 9 8 9 .2 8 8 9 .2 7 8 9 .2 2 8 9 .1 7

8 9 .3 3 8 9 .3 4

8 9 .3 4 8 9 .3 4

8 9 .3 2 8 9 .3 3

8 9 .3 3 8 9 .3 2

8 9 .3 3

8 9 .3 5 8 9 .3 5

8 9 .3 5 8 9 .3 4

8 9 .3 4 8 9 .3 3

8 9 .3 3 8 9 .3 6

8 9 .3 5 8 9 .3 4

8 9 .3 1

8 9 .3 1

8 9 .3 5 8 9 .6 0

8 9 .2 5 8 9 .2 7

8 9 .3 0

8 9 .3 0

8 9 .3 0

8 9 .2 8 8 9 .2 8

8 9 .2 5 8 9 .2 5 8

9 .2 5 8 9 .2 3

8 9 .2 3 8 9 .2 2

8 9 .2 08 9 . 2 1

8 9 .2 0 8 9 .2 2

8 9 .2 2 8 9 .2 6

8 9 .2 4 8 9 .2 5

8 9 .2 6 8 9 .2 6

8 9 .2 8 8 9 .2 4

8 9 . 2 4 8 9 . 2 1 8 9 . 2 3 8 9 .2 5

8 9 .2 6 8 9 .2 7

8 9 .2 1 8 9 .0 9

8 9 . 1 68 9 . 1 68 9 .2 9

8 9 .2 9 8 9 .2 8

8 9 .2 9 8 9 .2 8

8 9 .2 7 8 9 .2 8

8 9 .2 7 8 9 .2 8

8 9 .2 6 8 9 .2 3

8 9 .2 1 8 9 . 2 1

8 9 . 2 1 8 9 . 1 7 8 9 . 1 7

8 9 .2 4 8 9 .3 1 8 9 .2 7

8 9 .2 7 8 9 .2 7

8 9 .2 8 8 9 .2 5

8 9 .2 68 9 .2 2 8 9 .3 58 9 .2 7

8 9 .3 1

8 9 .2 8

A1549/4/10

PTT1

PTT1 20.0010.00

PTT 2 PTT 2

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

41 42

43 44

45 46

47 48

49 50

51 52

53 54

55 56

57 58

59 60

61 62

63 64

65 66

67 68

69 70

71 72

73 74

75 76

77 78

79 80

81 82

83 84

85 86

87 88

89 90

91 92

93 94

95 96

97 98

99 10

0 10

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 10

9 11

0 11

1 11

2

20 6

20 7

20 8

20 9

21 0

21 1

21 2

21 3

21 4

21 5

21 6

21 7

21 8

21 9

22 0

22 1

22 2

22 3

22 4

22 5

22 6

22 7

22 8

22 9

23 0

23 1

23 2

23 3

23 4

23 5

23 6

17 5

17 6

17 7

17 8

17 9

18 0

18 1

18 2

18 3

18 4

18 5

18 6

18 7

18 8

18 9

19 0

19 1

19 2

19 3

19 4

19 5

19 6

19 7

19 8

19 9

20 0

20 1

20 2

20 3

20 4

20 5

14 4

14 5

14 6

14 7

14 8

14 9

15 0

15 1

15 2

15 3

15 4

15 5

15 6

15 7

15 8

15 9

16 0

16 1

16 2

16 3

16 4

16 5

16 6

16 7

16 8

16 9

17 0

17 1

17 2

17 3

17 4

11 3

11 4

11 5

11 6

11 7

11 8

11 9

12 0

12 1

12 2

12 3

12 4

12 5

12 6

12 7

12 8

12 9

13 0

13 1

13 2

13 3

13 4

13 5

13 6

13 7

13 8

13 9

14 0

14 1

14 2

14 3

10 .0

0

10,00

10,00 20,00

20,00

Birouri

Depozitare si Productie

B iro

ur i s

i D ep

oz ita

re

Zona implantare Zo na

im pl

an ta

re

Zon a im

plan tare

Continental Automotive Romania srl

S+P+5E

A cc

es e

ta pa

2

DE 1549/5 propus spre relocare (proiect in derulare, initiat de PMT)

20

B du

l I nd

us tri

ei

DE 1549/5 propus spre relocare (proiect in derulare, initiat de PMT)

P U

Z - C

on tin

en ta

l A ut

om ot

iv e

R om

an ia

s rl

H C

L 50

4/ 20

15

PUZ - Continental Automotive Romania srl HCL 504/2015

Stra da M

agn us

Zone functionale Suprafata (S)

existenta

Procent din S

existent

Suprafata (S)

propusa

Procent din S

propus

Zona construita 0 0 25.550 70%

Platforme/accese/parcari 0 0 3.650 10%

Zone verzi amenajate 0 0 7.300 20%

Teren studiat 36.500 100 36.500 100%

P.O.T. C.U.T.

max. S+P+5E (25.00M) Zone functionale 270%

Regim inaltime

min. S+P

BILANT TERITORIAL

INDICI URBANISTICI

N

Zona Studiata in PUZ

Limita proprietate Continental Automotive Romania srl

Amprenta constructii edificate in baza A.C.

Zona servicii Zona unitati industriale / depozitare

Cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente amenajate Cai de comunicatie feroviara si amenajari aferente

Limita cadastrala Continental Automotive Romania srl conf. certificat de urbanism

Limite

Zonificare

Cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente de perspectiva

Limite cadastrale existente

Terenuri agricole

Zona unitati industriale / depozitare / servicii

Aliniament existent

Zona de implementare constructii subterane si supraterane

Scara 1:100 PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1

teren propus pentru drum in cadrul PUZ-ului studiat

Scara: Coordonator

Proiect

Proiectat

Desenat

Specificație Nume Semnatura

Data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Planșă

Reglementari Urbanistice Etapa II

Proiectant Specialitate

7/20/2020

Faza:

Nr.Planșă:

Nr.Pr.(ref. internă)

1:1000, 1:15638.88

Nr. Revizie1 Proiect - 2 Origine - 3 Ob. / Zona - 4 Nivel - 5 Tip - 6 Rol - 7 Nr. - 8 Descriere - 9 Revizie

Obiect:

Acest document este proprietatea Subcontrol srl. Observațiile legate de document vor fi raportate către Subcontrol srl. Acesta va fi folosit împreună cu restul documentației din proiect. 2420.07.1

CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA DE TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI

PESTE DRUM PUBLIC

Continental Automotive Romania srl

007

Str.Siemens nr.1, Timisoara, 300724, RO

Avize

dipl.ing. Antonia Rasovan

TST-SUB-ZZ-ZZ2-PL-U-007-Reglementari Urbanistice Etapa II-01 01

P.U.Z.

dipl.arh. Oana Josan

dipl.arh. Radu D. Radoslav

dipl.arh. Oana Josan

Specialist RUR

P.U.Z.

Atasament: 008_Reglementari_Echipare_Edilitara.pdf

Scara: Coordonator

Proiect

Proiectat

Desenat

Specificație Nume Semnatura

Data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Planșă

Reglementari Echipare Edilitara

Proiectant Specialitate

11-Jun-20

Faza:

Nr.Planșă:

Nr.Pr.(ref. internă)

1:1000

Nr. Revizie1 Proiect - 2 Origine - 3 Ob. / Zona - 4 Nivel - 5 Tip - 6 Rol - 7 Nr. - 8 Descriere - 9 Revizie

Obiect:

Acest document este proprietatea Subcontrol srl. Observațiile legate de document vor fi raportate către Subcontrol srl. Acesta va fi folosit împreună cu restul documentației din proiect. 2420.07.1

CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA DE TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI

PESTE DRUM PUBLIC

Continental Automotive Romania srl

008

Str.Siemens nr.1, Timisoara, 300724, RO

Avize

dipl.ing. Antonia Rasovan

- - - - - -008-Reglementari Echipare Edilitara-

P.U.Z.

dipl.arh. Oana Josan

dipl.arh. Radu D. Radoslav

dipl.arh. Oana Josan

Specialist RUR

P.U.Z.

Specialist drumuri

Specialist electrice Specialist edilitare

Specialist gaz ing. Victor Rasadea

ing. Cornel Prodan

ing. Simona Fantaneanu

ing. Dan Percec

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

23 7

23 8

23 9

24 0

24 1

24 2

24 3

24 4

24 5

24 6

24 7

24 8

24 9

25 0

25 1

25 2

25 3

25 4

25 5

25 6

25 7

25 8

25 9

26 0

26 1

26 2

26 3

26 4

26 5

26 6

26 7

26 8

26 9

27 0

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8081 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

10,000

20,000

7, 21

1

co nv

ei or

Ret rage

re a linia

men t ex

iste nt

Parcare angajati 240 locuri

P ar

ca re

a ng

aj at

i 2 70

lo cu

ri

P is

ta T

es ta

re A

ut ov

eh ic

ul e

Traseu Inel IV conform PUG 1998 & 2012

Teren p roprieta

te

Primari a Timis

oara

1 CUT

2 CUT 3

CUT

4 CUT

25 Drum

28 R

29 Drum

30 Ax Dr

um

31 Drum

32 Drum

33 Drum

34 Drum

35 Drum

36 Drum

37 Drum

38 Drum3

9 Drum

40 Drum

41 Drum

42 Drum

43 Drum

44 Drum

45 Drum

46 R

47 Drum

48 Drum

49 Drum

50 Drum

51 Drum

52 Drum

53 Drum

54 Drum

55 Drum

56 Drum

57 R

58 Drum

59 Drum

60 Drum

61 Drum

62 Drum

63 Drum

64 Drum

65 Drum

66 Drum

67 Drum

68 Drum

69 Drum

70 Drum

71 Drum

72 Drum

73 Drum

74 Drum

75 Drum

76 Drum

77 Drum

78 Drum

79 Drum

80 Drum

81 Drum

82 Drum

83 Drum

84 Drum

85 Drum

86 Drum

87 Drum

88 Drum

89 Drum

90 Drum

91 Si

92 Drum

93 Drum

94 Drum

95 Drum

96 Drum

97 Drum

98 Drum

99 Drum

100 Drum

101 Drum

102 Drum

103 Drum

104 Drum

105 Drum

106 R

107 Drum

108 Drum

109 Drum

110 Drum

111 Drum

112 Drum

113 Drum

114 Drum

115 Drum

116 Drum

117 Drum

118 Drum

119 Drum 120

Drum121 Drum

122 Drum

123 Drum

124 Drum

125 Drum

126 Drum

127 Drum128

Drum 129 Drum130 Drum

131 Drum

132 Drum

133 Drum

134 Drum

135 Drum136 Drum 137 Drum

138 Drum

139 Drum

140 Drum

141 Drum

142 Drum

143 Drum

144 Drum

145 Si

146 Drum147 Drum

148 Drum

149 Drum

150 Drum151

Drum 152 Drum

153 Drum

154 Drum

155 Drum

156 Drum 157 Drum

158 Drum 159 Drum

160 Drum 161 Drum

162 Drum16 3

Drum

164 Drum 165 Drum

166 Drum 167 Drum

168 Drum 169 Drum

170 Drum 171 Drum

172 Drum1 73 Drum

174 Drum17 5

Drum

176 Drum 177 Drum

178 Drum17 9

Drum

180 Drum 181 Drum

182

214 Drum 215 Drum

216 Drum 217 Drum

218 Drum

219 Drum

220 Drum 221 Drum

222 Si

223 Drum 224 Drum

225 Drum 226 Drum

227 Drum 228 Drum

229 Drum

230 Drum

231 Drum 232 Drum

233 Drum 234 Drum

235 Drum 236 Drum

237 Drum

238 Drum

239 Si

240 Si

241 Si

242 Si243

Si

244 Si

245 Si

246 Si

247 Si

248 Si

249 Si

250 Si

251 Si

252 R

253 Drum2 54 Drum

255 Drum 256 Drum

257 Drum2 58 Drum

259 Drum26 0

Drum

261 Drum 262 Drum

263 Drum 264 Drum

265 Drum 266 Drum

267 Drum2 68 Drum

269 Drum2 70 Drum

271 Drum 272 Drum

273 Drum 274 Drum

275 Drum2 76 Drum

277 Drum27 8

Drum

279280

295 Drum

296 Drum

297 Drum 298 Drum

299 Drum 300 Drum

301 Drum

302 Drum

303 Drum 304 Drum

305 Drum 306 Drum

307 Drum 308 Drum

309 Drum 310 Drum

311 Drum 312 Drum

313 Drum 314 Drum

315 Drum 316 Drum

317 Drum 318 Drum

319 Drum 320 Drum

321 Drum

322 Drum

323 Ax Dr

um

324 Drum

325 Drum

326 Ax Dr

um

327 Drum

328 Drum

329 Ax Dr

um

330 Drum

331 PIE

332 PIE

333 PIE

334 PIE

335 PIE

336 PIE

337 PIE

338 PIE

339 PIE

340 PIE

341 PIE

342 PIE

343 PIE

344 PIE 345 PIE

346 PIE

347 PIE

348 PIE

349 PIE 350

352 PIE

3663 67

368369 370 PIE

371 PIE

372 PIE

373 PIE

374 PIE 375 PIE

376 PIE

377 PIE

378 PIE 379 PIE 380 PIE381 PIE

382 PIE383 PIE

384 PIE385 PIE

386 PIE387 PIE

388 PIE389 PIE

390 PIE 391 PIE

392 PIE393 PIE

394 PIE 395 PIE

396 PIE397 PIE

398 PIE 399 PIE

400 PIE 401 PIE

402 Si

403 409

415 43 4

435 H

436 R 437

Drum 438 Drum

439 Drum

440 Drum

441 Drum

442 Drum

443 Drum

444 Drum445

Drum446 Drum

447 Drum 448 Drum4

49 Drum

450 Drum 45

1 4 52 Drum 453

R

454 R 455 Drum

456 Si

457 Drum

458 R

459 Drum

460 Si

461 R

462 Drum

463 Si

464 H

465 Drum

466 Drum

467 Drum

468 Drum

469 Drum

470 Drum4

71 R

472 Drum

473 Drum

474 Drum

475 Drum

476 Drum

477 Drum

478 Si

479 Si

480 Drum

481 Drum

482 Drum

483 Drum

484 Drum

485 Drum

486 Drum

487 Drum

488 Drum

489 Drum

490 Drum4

91 Drum

492 Drum

493 Drum4

94 Drum

495 Drum

496 Drum

497 Drum

498 Drum

499 Drum

500 Drum

501 Drum

502 Drum

503 Drum

504 Drum

505 Drum

506 Drum

507 Drum

508 Drum

509 Drum

510 Drum

511 Drum 512 Drum

513 Drum

514 Drum5

15 Drum

516 Drum

517 Drum

518 Drum

519 Drum

520 Drum

521 Drum

522 Drum

523 Drum

524 Drum

525 Drum

526 Drum

527 Drum

528 Drum

529 Drum

530 Drum 531 Drum

532 Drum

533 Drum

534 Drum

535 Drum

536 Drum

537 Drum

538 Drum

539 Drum

540 Drum 541 Drum

542 Drum 543 Drum

544 Drum 545 Drum

546 Drum

547 Drum

548 Drum

549 Drum

550 Drum

551 Drum

552 Drum 553 Drum

554 Drum

555 Drum

556 Drum

557 Drum

558 Drum

559 PIE

560 PIE

561 PIE

562 PIE

563 PIE

564 PIE

565 PIE

566 PIE

567 PIE

568 PIE

569 PIE570 PIE

571 PIE572 PIE

573 PIE 574 PIE

575 PIE576 PIE

577 PIE578 PIE

579 Drum

580 Drum

581 Drum

582 Drum

583 Drum

584 Drum

585 Drum

586 Drum

587 Drum

588 Drum

589 Drum

590 Drum

591 Drum

592 Drum

593 Drum594 Drum

595 Drum

596 Drum

597 Drum598 Drum

599 Drum600 Drum

601 Drum

602 Drum

603 Drum 604 Drum

605 Drum

606 Ax Dr

um

607 Drum

608 Drum

609 Drum

610 Drum

611 Drum

612 Drum

613 Drum

614 Drum 615 Drum

616 Drum

617 Drum6

18 Drum6

19 Drum

620 Drum

621 Drum

622 Drum

623 Drum

624 Drum 625 Drum 6

26 Drum 627 Drum

628 Drum 629 Drum

630 Drum 631 Drum

632 Drum

633 Drum 634 Ax Dr

um

635 Drum

636 Drum

637 Drum638

Drum

639 Drum

640 Drum

641 Drum

642 Drum

643 Drum644

Drum 646 Drum

647 Drum

648 Drum

649 Drum

650 Drum

651 Drum

652 Drum

653 Drum

654 Drum655

Drum 656 Drum

657 Drum

658 Drum

Drum 660 Drum

661 Drum662

Drum

663 Drum

Drum 665 Drum

666 Drum667

Drum 668 Drum669 Drum

670 Drum

671 Drum672

Drum 673 Drum

674 Drum

675 Drum

676 Drum

677 Drum

678 Drum

679 Drum

680 Drum

681 Drum

682 Drum

683 Drum

684 Drum

685 Ax Dr

um

686 Drum

687 Drum

688 Drum

689 Drum

690 Drum

691 Drum

692 Drum

693 Drum

694 Drum

695 Drum

696 Drum

697 Drum

698 Drum699

Drum

700 Drum

701 Drum

702 Drum

703 Drum

704 Drum

705 Drum

706 Drum

707 Drum

708 Drum

709 R

710 Drum

711 Drum

712 Ax Dr

um

713 Drum

714 Drum

715 Drum

716 Drum

717 Drum 718 Drum

719 Drum 720 Drum 7

21 Drum 722 Drum

723 Drum 724 Drum

725 Drum

726 Drum

727 Drum

728 Drum 729

Drum 730 Drum

731 Drum 732 Drum

733 Drum 734 Drum 735 R

736 Drum 737 Drum 738

Drum 739 Drum

740 Drum 741 Drum

742 Drum 743 Drum

744 Drum 745 Drum

746 Drum 747 Drum

748 Drum 749 Drum

750 Drum

751 Drum 752 R

753 Drum 754 Drum

755 Drum 756 Drum

757 Drum 758 Drum

759 Drum 760 Drum

761 Drum 762 Drum

763 Drum 764 Drum

765 Drum 766 Drum

767 Drum

768 Drum

769 R

770 Drum 771 Drum

772 Drum 773 Drum

774 Drum 775 Drum

776 Drum 777 Drum

778 Drum 779 Drum

780 Drum 781 Drum

782 Drum 783 Drum

784 Drum

785 Drum

786 R

787 Drum 788 Drum

789 Drum

790 Drum

791 Drum 792 Drum

793 Drum 794 Drum

795 Drum 796 Drum

797 Drum 798 Drum

799 Drum 800 Drum

801 Drum

802 Drum 803 R

804 Drum 805 Drum

806 Drum 807 Drum

808 Drum 809 Drum

810 Drum 811 Drum

812 Drum 813 Drum

814 Drum8 15 Drum

816 Drum 817 Drum

818 Drum 819 Drum

820 Drum 821

Drum 8 22 Drum 823

Drum

824 Si 825 Drum 826 Drum

827 Drum828 Drum

829 Drum8 30 Drum

831 Drum 832 Drum 8

33 Drum 834 Drum 835 Drum 836 Drum

837 Drum 838 Drum 839 Drum 840 Drum

841 Drum84 2

Drum

843 Drum 844 Drum

845 Drum 846 Drum 847 Drum 848 Drum

849 Drum 850 Drum 851 Drum 852 Drum

853 Drum8 54 Drum

855 Drum 856 Drum

857 Drum8 58 Drum 859 Drum8 60 Drum

861 Drum8 62 Drum 863 Drum 864 Drum

865 Si

866 Drum 867 Drum

868 Drum 869 Drum 8

70 Drum 871 Drum 872 Drum 873 Drum

874 Drum 875 Drum

876 Drum 877 Drum

878 Drum 879 Drum

880 Drum881 Drum

882 Drum8 83 Drum 884 Drum 885 Drum

886 Drum8 87 Drum

888 Drum 889 Drum 890 Drum 891 Drum

892 Drum 893 Drum

894 Drum 895 Drum

896 Drum 897 Drum

898 Drum8 99 Drum

900 Drum9 01 Drum 902 Drum 903 Drum

904 Drum 905 Drum 906 Drum 907 Drum

908 Si

909 Drum91 0

Drum

911 Drum 912 Drum

913 Drum 914 Drum 915 Drum 916 Drum

917 Drum9 18 Drum 919 Drum 920 Drum

921 Drum 922 Drum

923 Drum924 Drum

925 Drum 926 Drum 927 Drum 928 Drum

929 Drum 930 Drum

931 Drum9 32 Drum

933 Drum 934 Drum

935 Drum93 6

Drum 937 Drum938 Drum 939 Drum 940 Drum

941 Drum 942 Drum

943 Drum94 4

Drum 945 Drum 946 Drum

947 Drum 948 Drum

949 Drum9 50 Drum 951 Si

952 Si9 53 Si

954 Si95 5

Si 956 Si 957 Si 958 Si 959 Si

960 Si

961 Si

962 Si 963

Si

964 Drum

965 Drum 966 Drum

967 Drum 968 Drum

969 Drum 970 Drum

971 Drum 972 Drum

973 Drum 974 Drum

975 Drum

976 Drum 9

77 Drum 978 Drum

979 Drum 980 Drum

981 Drum 982 Drum

983 Drum

984 Drum

985 Drum 986 Drum

987 Drum 988 Drum

989 Drum 990 Drum

991 Drum

992 Drum

993 Drum 994 Drum

995 Drum 996 Drum

997 Drum 998 Drum

999 Drum 1000 Drum

1001 Drum 1002 Drum

1003 Drum

1004 Drum

1005 Drum

1006 Drum

1007 Drum

1008 Drum

1009 R

1010 R

1011 R

1012 R

1013 R

1014 R

1015 Drum 1016 Drum

1017 Drum

1018 Drum

1019 Drum 1020 Drum

1021 Drum 1022 Drum

1023 Drum

1024 Drum 1025 Drum

1026 Drum 1027 Drum

1028 Drum 1029 Drum

1030 Drum 1031 Drum

1032 Drum 1033 Drum

1034 Drum 1035 Drum

1036 Drum 1037 Drum

1038 Drum 1039 Drum

1040 Drum 1041 Drum

1042 Drum 1043 Drum

1044 Drum 1045 Drum

1046 Drum 1047 Drum

1048 Drum 1049 Drum

1050 Drum

1051 Drum

1052 Drum 1053 Drum

1054 Drum 1055 Drum 1056 Drum

1057 Drum 1058 Drum

1059 Drum 1060 Drum

1061 Drum 1062 Drum

1063 Drum

1064 CUT

1065 CUT

1066 CUT

1067 CUT

1068 Cote

1

89.66 Cote

2

89.56 Cote

3

89.52 Cote

4

89.45 Cote

5

89.46 Cote

6

89.46 Cote

7

89.46 Cote

8

89.43 Cote

9

89.49 Cote

10

89.54 Cote

11

89.44 Cote

12

89.43 Cote

13

90.19 Cote

14

90.06 Cote

15

90.13 Cote

16

90.11 Cote

17

90.10 Cote

18

90.16 Cote

19

90.21 Cote

20

90.24 Cote

21

90.17 Cote

22

90.21 Cote

23

90.41 Cote

24

90.46 Cote

25

90.46 Cote

26

90.55 Cote

27

90.65 Cote

28

90.73 Cote

29

90.98 Cote

30

90.88 Cote

31

90.89 Cote

32

91.05 Cote

33

90.98 Cote

34

91.41 Cote

35

90.86 Cote

36

90.96 Cote

37

90.84 Cote

38

90.79 Cote

39

90.80 Cote

40

90.55 Cote

41

90.55 Cote

42

90.41 Cote

43

90.46 Cote

44

90.35 Cote

45

90.21 Cote

46

90.02 Cote

47

90.04 Cote

48

89.94 Cote

49

90.06 Cote

50

89.98 Cote

51

90.05 Cote

52

90.06 Cote

53

90.01 Cote

54

90.02 Cote

55

89.66 Cote

56

89.59 Cote

57

89.64 Cote

58

89.66 Cote

59

89.56 Cote

60

89.53 Cote

61

89.57 Cote

62

89.56 Cote

63

89.63 Cote

64

89.56 Cote

65

89.65 Cote

66

89.84 Cote

67

89.73 Cote

68

89.82 Cote

69

89.89 Cote

70

90.03 Cote

71

89.99 Cote

72

89.86 Cote

73

89.89 Cote

74

89.96 Cote

75

89.85 Cote

76

89.98 Cote

77

89.90 Cote

78

90.01 Cote

79

89.91 Cote

80

90.14 Cote

81

90.08 Cote

82

89.99 Cote

83

90.41 Cote

84

90.01 Cote

85

90.74 Cote

86

90.33 Cote

87

89.98 Cote

88

89.92 Cote

89

90.02 Cote

90

89.94 Cote

91

89.79 Cote

92

89.90 Cote

93

89.96 Cote

94

89.95 Cote

95

89.80 Cote

96

89.93 Cote

97

89.82 Cote

98

89.98 Cote

99

89.95 Cote

100

89.97 Cote

101

90.02 Cote

102

89.88 Cote

103

89.90 Cote

104

89.79 Cote

105

89.85 Cote 106

89.88 Cote

107

89.82 Cote

108

90.07 Cote

109

90.08 Cote

110

89.94 Cote

111

89.96 Cote

112

89.98 Cote

113

89.93 Cote

114

89.89 Cote

115

89.91 Cote

116

89.97 Cote

117

89.92 Cote

118

90.00 Cote

119

89.98 Cote

120

90.00 Cote

121

90.14 Cote

122

90.15 Cote

123

89.98 Cote

124

91.27 Cote

125

91.20 Cote

126

91.37 Cote

127

91.17 Cote

128

90.78 Cote

129

90.85 Cote

130

90.81 Cote

131

91.29 Cote

132

90.77 Cote

133

89.92 Cote

134

90.30 Cote

135

90.08 Cote

136

90.02 Cote

137

89.96 Cote

138

90.09 Cote

139

89.95 Cote

140

89.86 Cote

141

89.84 Cote

142

89.91 Cote

143

90.02 Cote

144

89.88 Cote

145

89.92 Cote

146

90.02 Cote

147

89.90 Cote

148

89.87 Cote

149

89.92 Cote

150

89.88 Cote

151

89.91 Cote

152

89.86 Cote

153

89.96 Cote

154

89.93 Cote

155

89.87 Cote

156

89.89 Cote

157

89.85 Cote

158

89.88 Cote

159

89.93 Cote

160

89.96 Cote

161

90.00 Cote

162

90.03 Cote

163

89.96 Cote

164

90.08 Cote

165

90.12 Cote

166

90.15 Cote

167

90.65 Cote

168

90.78 Cote

169

90.52 Cote

170

90.28 Cote

171

90.24 Cote

172

90.09 Cote

173

90.04 Cote

174

90.05 Cote

175

89.91 Cote

176

90.01 Cote

177

89.96 Cote

178

89.95 Cote

179

89.98 Cote

180

90.00 Cote

181

89.97 Cote

182

90.02 Cote

183

89.94 Cote

184

90.03 Cote

185

90.04 Cote

186

89.81 Cote

187

89.90 Cote

188

89.82 Cote 189

89.90 Cote

190

89.93 Cote

191

89.92 Cote

192

89.95 Cote

193

89.89 Cote

194

89.92 Cote

195

90.05 Cote

196

89.87 Cote

197

89.98 Cote

198

90.07 Cote

199

90.02 Cote

200

89.89 Cote

201

89.87 Cote

202

90.00 Cote

203

89.97 Cote

204

89.95 Cote

205

90.17 Cote

206

90.05 Cote

207

90.61 Cote

208

90.00 Cote

209

90.10 Cote

210

90.04 Cote

211

89.70 Cote

212

89.48 Cote

213

89.28 Cote

214

89.47 Cote

215

89.49 Cote

216

89.57 Cote

217

89.46 Cote

218

89.45 Cote

219

89.33 Cote

220

89.44 Cote

221

89.42 Cote

222

89.54 Cote

223

89.54 Cote

224

89.62 Cote

225

89.56 Cote

226

89.67 Cote

227

89.51 Cote

228

89.49 Cote

229

89.62 Cote

230

89.61 Cote

231

90.00 Cote

232

89.56 Cote

233

89.63 Cote

234

89.57 Cote

235

89.45 Cote

236

89.41 Cote

237

89.68 Cote

238

89.41 Cote

239

89.86 Cote

240

89.78 Cote

241

90.16 Cote

242

90.30 Cote

243

90.10 Cote

244

89.94 Cote

245

90.00 Cote

246

90.02 Cote

247

90.06 Cote

248

90.02 Cote

249

89.96 Cote

250

89.87 Cote

251

89.95 Cote

252

89.95 Cote

253

89.95 Cote

254

89.92 Cote

255

89.97 Cote

256

89.86 Cote

257

89.87 Cote

258

89.85 Cote

259

89.80 Cote

260

89.65 Cote

261

89.52 Cote

262

89.40 Cote

263

89.89 Cote

264

88.96 Cote

265

89.40 Cote

266

89.38 Cote

267

89.47 Cote

268

89.23 Cote

269

89.31 Cote

270

89.00 Cote

271

89.09 Cote

272

89.36 Cote 273

89.02 Cote

274

88.97 Cote

275

89.39 Cote

276

89.43 Cote

277

89.31 Cote

278

89.32 Cote

279

89.11 Cote

280

88.78 Cote

281

88.65 Cote

282

88.67 Cote

283

88.90 Cote

284

88.89 Cote

285

88.74 Cote

286

88.72 Cote

287

88.76 Cote

288

88.92 Cote

289

89.37 Cote

290

89.10 Cote

291

89.24 Cote

292

89.00 Cote

293

88.90 Cote

294

89.19 Cote

295

88.89 Cote

296

89.20 Cote

297

89.04 Cote

298

89.21 Cote

299

89.60 Cote

300

89.44 Cote

301

89.46 Drum 302

89.47 Drum

303

89.54 Drum 304

89.54 Drum 305

89.55 Drum 306

89.56 Drum

307

89.56 Drum 308

89.56 Drum 309

89.54 Drum 310

89.55 Drum

311

89.46 Drum 312

89.46 Drum

313

89.47 Drum 314

89.49 Drum

315

89.56 Drum 316

89.56 Drum

317

89.59 Drum 318

89.58 Drum319

89.55 Si

320

89.57 Drum 321

89.56 Drum

322

89.58 Drum3 23

89.58 Drum

324

89.48 Drum 325

89.48 Drum

326

89.48 Drum

327

89.48 Drum

328

89.57 Drum 329

89.57 Drum

330

89.56 Drum 331

89.56 Drum

332

89.56 Drum 333

89.56 Drum 334

89.57 Drum 335

89.57 Drum 336

89.45 Drum 337

89.47 Drum

338

89.49 Drum 339

89.48 Drum

340

89.56 Drum 341

89.56 Drum

342

89.56 Drum 343

89.57 Drum

344

89.56 Drum 345

89.56 Drum 346

89.57 Drum 347

89.58 Drum

348

89.50 Drum 349

89.49 Drum

350

89.48 Drum 351

89.49 Drum

352

89.53 Drum

353

89.54 Drum 354

89.53 Drum 355

89.55 Drum

356

89.51 Si

357

89.53 Drum 358

89.48 Drum 359

89.53 Drum 360

89.52 Drum 361

89.50 Drum 362

89.47 Drum 363

89.45 Drum

364

89.45 Drum 365

89.46 Drum

366

89.53 Drum

367

89.52 Drum 368

89.54 Drum 369

89.53 Drum

370

89.53 Drum

371

89.52 Drum 372

89.53 Drum 373

89.53 Drum 37

4

89.43 Drum 375

89.45 Drum

376

89.43 Drum 377

89.43 Drum

378

89.56 Drum 379

89.53 Drum

380

89.53 Drum 381

89.54 Drum 382

89.53 Drum

383

89.54 Drum

384

89.54 Drum 385

89.55 Drum 386

89.56 Drum 38

7

89.45 Drum 388

89.47 Drum

389

89.48 Drum 390

89.47 Drum

391

89.55 Drum 392

89.56 Drum

393

89.56 Drum 394

89.57 Drum

395

89.57 Drum 396

89.57 Drum

397

89.57 Drum 398

89.58 Drum 399

89.57 Drum 4

00

89.47 Drum

401

89.48 Drum

402

89.46 Drum 403

89.45 Drum

404

89.55 Drum 405

89.53 Drum

406

89.55 Drum 407

89.56 Drum

408

89.49 Si

409

89.55 Drum

410

89.57 Drum 411

89.56 Drum 412

89.54 Drum

413

89.46 Drum 414

89.46 Drum

415

89.47 Drum

416

89.47 Drum

417

89.57 Drum 418

89.57 Drum

419

89.54 Drum4 20

89.56 Drum

421

89.56 Drum 422

89.55 Drum

423

89.54 Drum 424

89.55 Drum

425

89.54 Drum 426

89.54 Drum 427

89.54 Drum 428

89.53 Drum 429

89.44 Drum 430

89.43 Drum

431

89.45 Drum 432

89.45 Drum

433

89.52 Drum 434

89.51 Drum

435

89.51 Drum 436

89.52 Drum

437

89.53 Drum 438

89.50 Drum439

89.49 Si

440

89.44 Drum 441

89.45 Drum

442

89.37 Drum 443

89.30 Drum444

89.29 R

445

89.31 R

446

89.31 R

447

89.36 Drum

448

89.35 Drum

449

89.36 Drum

450

89.35 Drum

451

89.37 Drum

452

89.35 Drum

453

89.36 Drum

454

89.32 Drum

455

89.34 Drum

456

89.33 Drum

457

89.34 Drum

458

89.32 Drum

459

89.38 Drum

460

89.38 Drum

461

89.26 Drum

462

89.23 R

463

89.60 Drum 464

89.59 Drum

465

89.61 Drum 466

89.60 Drum

467

89.61 Drum

468

89.60 Drum

469

89.60 Drum

470

89.61 Drum

471

89.59 Drum 472

89.59 Drum

473

89.59 Drum

474

89.60 Drum

475

89.62 Drum 476

89.62 Drum

477

89.61 Drum 478

89.60 Drum

479

89.60 Drum 480

89.60 Drum

481

89.61 Drum 482

89.61 Drum

483

89.61 Drum 484

89.60 Drum

485

89.61 Drum 486

89.61 Drum

487

89.61 Drum 488

89.60 Drum

489

89.62 Drum 490

89.63 Drum

491

89.61 Drum 492

89.61 Drum

493

89.62 Drum 494

89.63 Drum

495

89.62 Drum 496

89.62 Drum

497

89.62 Drum 498

89.61 Drum

499

89.62 Drum 500

89.62 Drum

501

89.64 Drum 502

89.63 Drum

503

89.63 Drum

504

89.62 Drum

505

89.63 Drum 506

89.64 Drum

507

89.61 Drum 508

89.62 Drum

89.41

89.18 88.92

89.54

89.26

89.24

89.26

89.31

89.25

89.29

89.30

89.27

89.29

89.31

89.32

89.30 89.3289.34

89.34

89.31

89.29 89.30

89.29

89.22

89.23

89.26

89.27

89.27

89.26

89.26

89.26

89.26

89.22

89.22 89.21

89.25

89.25

89.28

89.28 89.30 89.28

89.29

89.28 89.27 89. 22 89.17

89.33

89.34

89.34

89.34

89.3289.33

89.33

89.32

89.33

89.35

89.35

89.35

89.34

89.34

89.33

89.33

89.36

89.35 89.34 89.31

89.31

89.35

89.60

89.25

89.27

89.30

89.30

89.30

89.28

89.28

89.25

89.25

89.25

89.23

89.23

89.22

89.20 89.21

89.20

89.22

89.22

89.26

89.24

89.25

89.26

89.26

89.28

89.24

89.24

89.21 89.23

89.24

89.25

89.26

89.27

89.21 89. 09

89.1689. 16

89.2989.28 89.29

89.28

89.29

89.28

89.27

89.28

89.2789.2 8

89.26

89.23

89.21

89.21

89.21

89.17 89.17

89.24

89.31

89.27

89.27

89.27

89.28

89.2589.2689.22

89.22

89.13

89.1789.19

89.2089.19

89.2089.15

89.11 89.14

89.1389.14

89.1689.17

89.1689.16

89.1889.17

89.24 89.23

89.28 89.29

89.2189.21

89.18 89.26

89.2489.21 89.178 9.20

89.21 89.24

89.23 89.25

89.20 89.21

89.3789.2 989.28

89.28 89.29

89.23 89.24

89.23 89.17

89.258 9.20

89.218 9.19

89.18 89.20

89.21 89.2289.17

89.41 89.27

89.35 89.27

89.31

89.28

89.26

89.26

89.24

89.168 9.15 89

.1589.1 0

89.27 89.26

89.2989.29

89.28 89.27

89.27 89.29

89.3189.28

89.2989.28

89.3089.29

89.3189.31

89.31 89.28

89.2989.29

89.2889.31

89.32 89.31

89.34 89.31

89.32 89.31

89.3389 .31

89.31 89.30

89.34 89.33

89.33 89.33

89.30 89.32

89.318 9.29

89.30 89.30

89.31 89.29

89.3289 .32

89.318 9.30

89.328 9.30

89.298 9.30

89.15 89 .18

89.20

89.19

89.33

89.29

89.31

89.38

89.37

89.34

89.2489.23

89.28

89.2189 .22

89.2589.2989.3089.32

89.2689.2789.2489.26

89.3189.29

89.30

89.2389.2 7

89.26

89.3689.3 5

89.3789.3789 .3889.36

89.3589. 36

89.38

89.38

89.37

89.38

89.39

89.41

89.43

89.42

89.44

89.44

89.45

89.45

89.43

89.40

89.41

89.40

89.42

89.42

89.43

89.41

89.40

89.41

89.40

89.40

89.24

89.42

89.51

89.28 89.32

89.2989.30

89.33

89.35

89.43

89.3589.36

89.34

89.37

89.36

89.36 89.36 89.3

8 89.56

89.60 89.6789

.66

89.77

89.67

89.71

89.87

89.76

89.79 89.77

89.94

89.91

89.83 89.8 8

89.88 89.9 1

89.86 89.85 89.83

89.85

89.85

89.89

89.92

89.89

89.87

89.77

89.65

89.8689. 96

91.90 89.90

89.91

89.92

89.94 89.95

90.1290.0690.0 7

89.9790.01 90.1790.099

0.1790.1590.1890 .2190.2890.2590.1890.1990

.2190.2090.1790.3 3

90.2090.1490 .1490.2090.2

890.2590.2 990.29

90.1990.1690.2090. 2690.2990.1490.2190

.2790.11

89.9689.9 790.0190.0389.9389.9189.9

8 89.9689.9689.9

7 89.9589.9590.

0089.9990.0 190.0289.9

990.0090.0090.0090.0090.0089.9989.9 7

89.9689.9589 .9689.9689.9489.9389.9389.93

89.94

89.9189.97

89.93

89.93

89.92 89.91

89.92 89.88

89.89

89.88

89.88 89.90

89.90

89.92

89.92

89.90

89.90

89.95

89.95

89.99

89.97

89.98

89.92

89.50

89.50

89.53 89.54

89.57 89.56 89.56 89.55 89.56

89.56

89.54

89.53 89.538

9.51

89.51

89.49

89.52

89.52

89.53

89.53

89.54

89.50

89.50

89.49

89.49

89.49

89.52

89.51

89.9889.9689.91

90.0890.0690.1 490.0690.0689.9790.00

89.79 89.7389

.7089.66 89.95

89.84 89.8 589.85

89.8589.8 5 89.9189

.91 89.9189.9 5 89.95

89.9089.88

89.78

89.8589.83

89.86

89.83

89.76

89.83

89.79

89.81 89.6589.3589.3

5 89.30

89.32

89.32

89.38

89.68

89.37

89.38

89.36 89.36 89.37

89.38

89.3589.3589.33 89.36

89.36

89.37 89.5689.65

89.61

89.60

89.63

89.60

89.62 89.5989.52

89.3289.31 89.318 9.31

89.33

89.31 89.32

89.31 89 .36

89.35

89.33 89 .35 8

9.37 89.38 89.41

89.42

89.44

89.47

89.45

89.48

89.47

89.40

89.58

89.55

89.56

89.48

89.45

89.49

89.48

89.48

89.45

89.44

89.42

89.42 89.44

89.44

89.50

89.48

89.54 89.57

89.37

89.29 89.30

89.2889.3 2

89.39 89.38

89.43 89.4189.3

3 89.34

89.31 89.31

89.4389. 41

89.39 89.3889.30

89.28 89.30

89.3189 .31

89.39 89.39

89.40 89.4189.358

9.34

89.3989. 4089.

3189.32

89.36 89.3989.32

89.30 89.31

89.4089 .4089.3189

.30

89.4189.4 289.358

9.35

89.42 89.4189.32

89.32

89.41 89.3989.31

89.31 89.30

89.4189 .4189.348

9.34

89.44 89.4289.34

89.32

89.4089.4 089.338

9.35

89.3989.4 089.3389

.34 89.31

89.408 9.4189.3

289.32

89.4189 .4189.35

89.36

89.418 9.408

9.3489 .33

89.4089 .4089.29

89.30 89.27

89.3989. 3989.30

89.31

89.408 9.4089.3

389.35

89.40 89.39

89.33 89.33

89.37 89.3689.32

89.30

89.27 89.35

89.55 89.68

89.4389.5589.5289.5 4

89.57 89.49 89.49

89.4889.48 89.5889.598

9.5889.58

89.5789.5789.5889 .5889

.50 89.49

89.4889.48 89.5989.5989.5 9

89.58

89.5789.5789.5989.59 89.50 89.49

89.5089.50 89.57 89.5589

.58 89.57

89.56 89.5889

.5789.57

89.56

89.4889.46

89.4989.49 89.5989.578 9.57 89.58

89.5789.5989.5789.5 889.5

2 89.53

89.50 89.49 89.5

8 89.5789.

59 89.59

89.49 89.49 89.5989.5989.

58 89.59

89.5989.5989.5889.5 889.528

9.50

89.51 89.51 89.58

89.59 89.5889.59

89.6089.5889 .5989.59

89.51

89.49 89.51

89.5089.51 89.6189.59 89.5989.59

89.5689.57 89.5889.5889.508

9.52

89.50 89.51 89.6089.598

9.6089.60

89.6089.6089 .59

89.5989 .508

9.49

89.49 89.49 8

9.55 89.588

9.58 89.57

89.5089.50 89.59 89.59 89.5989.59

89.5889.5889.6 0

89.60

89.57

89.55 89.54

89.49 89.50 8

9.5989.5789.588 9.59

89.5889 .498 9.50

89.60

89.49 89.5989.5 6

89.6189.62 89.6689.6 6

89.6289.62

89.6989.6 8

89.6889.69 89.6589.6

4

89.6689.6 6

89.6389.62

89.5889.58 89 .54 89.54

89.6189.6 0 89.5789.56

89.4989.49 89.4389.44

89.4989.49 89.4789 .46

89.4189.39

89.4589.44

89.3389.34 89.30

89.38 89.39

89.31

89.3089.70 89.71

89.498 9.50

89.51

89.5189 .51

89.49 89.49

89.508 9.50

89.51 89.51

89.50

89.49 89.49

89.4989 .50

89.5089 .49

89.498 9.49

89.49 89.49

89.488 9.48

89.48 89.48

89.47 89.48

89.49 89.49

89.508 9.49

89.53 89.49

89.50 89.49

89.51 89.52

89.50 89.50

89.508 9.51

89.49 89.4889.48

89.47 89.47

89.508 9.49 89.4489.43 89.

38

89.16

89.72

89.54

89.86

89.26

str. pietruita str. asfalt

str. asfaltstr. asfalt

parcare parcareparcare

parcare

parcare

2 09 6 00

47790 0

2 09 7 00

47790 0

2 09 6 00

47780 0

2 09 7 00

47780 0

2 09 8 00

47780 0

2 09 9 00

47780 0

2 10 00 0

47780 0

2 09 6 00

47770 0

2 09 7 00

47770 0

2 09 8 00

47770 0

2 09 9 00

47770 0

2 10 00 0

47770 0

2 09 6 00

47760 0

2 09 7 00

47760 0

2 09 8 00

47760 0

2 09 9 00

47760 0

2 10 00 0

47760 0

2 09 7 00

47750 0

2 09 8 00

47750 0

2 09 9 00

47750 0

2 10 00 0

47750 0

439694

S=1150 0mp

439695

S=2500 0mp

DE 1549/5

447755

1 3

C C 1 5 4 9 / 4 / 4

A1549/4 /10

2a

2b

44 55

01

A154 9/2

/7

446225

44 57

29

439405

442984

442989

442988 442983

421257

445055

439581

DE 1549/5

PTT1

PTT1 20.0010.00

PTT 2 PTT 2

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

41 42

43 44

45 46

47 48

49 50

51 52

53 54

55 56

57 58

59 60

61 62

63 64

65 66

67 68

69 70

71 72

73 74

75 76

77 78

79 80

81 82

83 84

85 86

87 88

89 90

91 92

93 94

95 96

97 98

99 10

0 10

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 10

9 11

0 11

1 11

2

20 6

20 7

20 8

20 9

21 0

21 1

21 2

21 3

21 4

21 5

21 6

21 7

21 8

21 9

22 0

22 1

22 2

22 3

22 4

22 5

22 6

22 7

22 8

22 9

23 0

23 1

23 2

23 3

23 4

23 5

23 6

17 5

17 6

17 7

17 8

17 9

18 0

18 1

18 2

18 3

18 4

18 5

18 6

18 7

18 8

18 9

19 0

19 1

19 2

19 3

19 4

19 5

19 6

19 7

19 8

19 9

20 0

20 1

20 2

20 3

20 4

20 5

14 4

14 5

14 6

14 7

14 8

14 9

15 0

15 1

15 2

15 3

15 4

15 5

15 6

15 7

15 8

15 9

16 0

16 1

16 2

16 3

16 4

16 5

16 6

16 7

16 8

16 9

17 0

17 1

17 2

17 3

17 4

11 3

11 4

11 5

11 6

11 7

11 8

11 9

12 0

12 1

12 2

12 3

12 4

12 5

12 6

12 7

12 8

12 9

13 0

13 1

13 2

13 3

13 4

13 5

13 6

13 7

13 8

13 9

14 0

14 1

14 2

14 3

10,00

10,00 20,00

20,00

Birouri

Depozitare si Productie

B iro

ur i s

i D ep

oz ita

re S+P+5E

A cc

es e

ta pa

2

DE 1549/5 propus spre relocare (proiect in derulare, initiat de PMT)

20 BAZIN DE RETENTIE

SP pluv

SNH

R .+

S .P

. sp

rin kl

er e

CA CR

CA

CR

C A

N A

L Ø

12 00

m m

MT

B du

l I nd

us tri

ei

DE 1549/5 propus spre relocare (proiect in derulare, initiat de PMT)

A cc

es e

ta pa

1

20

P U

Z - C

on tin

en ta

l A ut

om ot

iv e

R om

an ia

s rl

H C

L 50

4/ 20

15

PUZ - Continental Automotive Romania srl HCL 504/2015

Stra da M

agn us

N

Retea stradala de apa existenta pe strada Industriei pana la intersectia cu DE 1549/4/6 Extindere retea stradala de apa proiectata Bransament apa la reteaua stradala Conducta de alimentare cu apa curenta incinta Retea de incendiu cu hidranti exteriori Camin de apometru Canal colector stradal unitar ape uzate existent Extindere retea stradala de canalizare proiectata Racord la canalizarea stradala

Retea de canalizare pluviala ape pure de incinta

Conducta canalizare menajera incinta Camin de racord

Retea de canalizare pluviala ape impure de incinta Separator de namol si hidrocarburi Bazin de retentie ape pluviale Conducta de refulare ape pluviale Statie de pompare ape pluviale

CR

CA

SNH BRBR

SPpluv

Statie de MT existenta, cu rezerva de putere Retele electrice LES 20kV - propuse (alimentare cladire) Retele electrice LES j.t. - propuse (iluminat parcare)

MT

Retele edilitare

Zona Studiata in PUZ

Limita proprietate Continental Automotive Romania srl Limita cadastrala Continental Automotive Romania srl conf. certificat de urbanism

Limite

Limite cadastrale existente

Aliniament existent Constructii Continental Automotive Romania srl existente Constructii Continental Automotive Romania srl propuse Cai de comunicatie rutiera existente Platforme, accese, parcari Cai de comunicatie rutiera de perspectiva

  • 008 Reglementari Echipare Edilitara

Atasament: 009_Obiective_de_Utilitate_Publica.pdf

Scara: Coordonator

Proiect

Proiectat

Desenat

Specificație Nume Semnatura

Data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Planșă

Obiective de Utilitate Publica

Proiectant Specialitate

17.07.2020

Faza:

Nr.Planșă:

Nr.Pr.(ref. internă)

1:1000

Nr. Revizie1 Proiect - 2 Origine - 3 Ob. / Zona - 4 Nivel - 5 Tip - 6 Rol - 7 Nr. - 8 Descriere - 9 Revizie

Obiect:

Acest document este proprietatea Subcontrol srl. Observațiile legate de document vor fi raportate către Subcontrol srl. Acesta va fi folosit împreună cu restul documentației din proiect. 2420.07.1

CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA DE TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI

PESTE DRUM PUBLIC

Continental Automotive Romania srl

009

Str.Siemens nr.1, Timisoara, 300724, RO

Avize

dipl.ing. Antonia Rasovan

TST-SUB-ZZ-ZZ-PL-U-009-Obiective de Utilitate Publica-

P.U.Z.

dipl.arh. Oana Josan

dipl.arh. Radu D. Radoslav

dipl.arh. Oana Josan

Specialist RUR

P.U.Z.

20,00

Continental Automotive Romania srl

BEG A TE

HNO MET

1

2

439695

439694

442983

442988

442984

442989

1 CUT

2 CUT 3

CUT

4 CUT

Ax Dru m

328 Drum

329 Ax Dru

m

330 Drum

350

352 PIE

3663 67

368 369 370 PIE

371 PIE

372 PIE

373 PIE

374 PIE

375 PIE

376 PIE

377 PIE

378 PIE 379 PIE 380 PIE381

PIE

382 PIE383 PIE

384 PIE385 PIE

386 PIE387 PIE

388 PIE389

PIE

390 PIE 391 PIE

392 PIE393 PIE

394 PIE

395 PIE

396 PIE397

PIE

398 PIE

399 PIE

400 PIE

401 PIE

402 Si

403 409

415 43 4

435 H

436 R 437

Drum 438 Drum

439 Drum

440 Drum

441 Drum

442 Drum

443 Drum

444 Drum445

Drum446 Drum

447 Drum

448 Drum4

49 Drum

450 Drum 451

452 Drum 453

R

454 R 455 Drum

456 Si

457 Drum

458 R

459 Drum

460 Si

461 R

462 Drum

463 Si

464 H

465 Drum

466 Drum

467 Drum

468 Drum

469 Drum

470 Drum47

1 R

472 Drum

473 Drum

474 Drum

475 Drum

476 Drum

477 Drum

478 Si

479 Si

480 Drum

481 Drum

482 Drum

483 Drum

484 Drum

485 Drum

486 Drum

487 Drum

488 Drum

489 Drum

490 Drum4

91 Drum

492 Drum

493 Drum4

94 Drum

495 Drum

496 Drum

497 Drum

498 Drum

499 Drum

500 Drum

501 Drum

502 Drum

503 Drum

504 Drum

505 Drum

506 Drum

507 Drum

508 Drum

509 Drum

510 Drum

511 Drum

512 Drum

513 Drum

514 Drum51

5 Drum

516 Drum

517 Drum

518 Drum

519 Drum

520 Drum

521 Drum

522 Drum

523 Drum

524 Drum

525 Drum

526 Drum

527 Drum

528 Drum

529 Drum

530 Drum

531 Drum

532 Drum

533 Drum

534 Drum

535 Drum

536 Drum

537 Drum

538 Drum

539 Drum

540 Drum

541 Drum

542 Drum

543 Drum

544 Drum

545 Drum

546 Drum

547 Drum

548 Drum

549 Drum

550 Drum

551 Drum

552 Drum

553 Drum

554 Drum

555 Drum

556 Drum

557 Drum

558 Drum

559 PIE

560 PIE

561 PIE

562 PIE

563 PIE

564 PIE

565 PIE

566 PIE

567 PIE

568 PIE

569 PIE570 PIE

571 PIE572 PIE

573 PIE 574 PIE

575 PIE576 PIE

577 PIE578 PIE

579 Drum

580 Drum

581 Drum

582 Drum

583 Drum

584 Drum

585 Drum

586 Drum

587 Drum

588 Drum

589 Drum

590 Drum

591 Drum

592 Drum

593 Drum594 Drum

595 Drum

596 Drum

597 Drum598

Drum

599 Drum600 Drum

601 Drum

602 Drum

603 Drum 604 Drum

605 Drum

606 Ax Dru

m

607 Drum

608 Drum

609 Drum

610 Drum

611 Drum

612 Drum

613 Drum

614 Drum

615 Drum

616 Drum

617 Drum6

18 Drum6

19 Drum

620 Drum

621 Drum

622 Drum

623 Drum

624 Drum 625 Drum 6

26 Drum

627 Drum

628 Drum

629 Drum

630 Drum

631 Drum

632 Drum

633 Drum 634 Ax Dru

m

635 Drum

636 Drum

637 Drum638

Drum

639 Drum

640 Drum

641 Drum

642 Drum

643 Drum644

Drum 646 Drum

647 Drum

648 Drum

649 Drum

650 Drum

651 Drum

652 Drum

653 Drum

654 Drum 655

Drum 656 Drum

657 Drum

658 Drum

Drum 660 Drum

661 Drum662

Drum

663 Drum

Drum 665 Drum

666 Drum667

Drum 668 Drum669 Drum

670 Drum

671 Drum672

Drum 673 Drum

674 Drum

675 Drum

676 Drum

677 Drum

678 Drum

679 Drum

680 Drum

681 Drum

682 Drum

683 Drum

684 Drum

685 Ax Dru

m

686 Drum

687 Drum

688 Drum

689 Drum

690 Drum

691 Drum

692 Drum

693 Drum

694 Drum

695 Drum

696 Drum

697 Drum

698 Drum699

Drum

700 Drum

701 Drum

702 Drum

703 Drum

704 Drum

705 Drum

706 Drum

707 Drum

708 Drum

709 R

710 Drum

711 Drum

712 Ax Dru

m

713 Drum

714 Drum

715 Drum

716 Drum

717 Drum

718 Drum

719 Drum

720 Drum 72

1 Drum 722 Drum

723 Drum 724 Drum

725 Drum

726 Drum

727 Drum

728 Drum 729

Drum 730 Drum

731 Drum

732 Drum

733 Drum

734 Drum

735 R

736 Drum

737 Drum 738

Drum 739 Drum

740 Drum

741 Drum

742 Drum

743 Drum

744 Drum

745 Drum

746 Drum

747 Drum

748 Drum

749 Drum

750 Drum

751 Drum

752 R

753 Drum 754 Drum

755 Drum 756 Drum

757 Drum

758 Drum

759 Drum

760 Drum

761 Drum 762 Drum

763 Drum 764 Drum

765 Drum

766 Drum

767 Drum

768 Drum

769 R

770 Drum 771 Drum

772 Drum

773 Drum

774 Drum 775 Drum

776 Drum

777 Drum

778 Drum 779 Drum

780 Drum

781 Drum

782 Drum 783 Drum

784 Drum

785 Drum

786 R

787 Drum 788 Drum

789 Drum

790 Drum

791 Drum 792 Drum

793 Drum

794 Drum

795 Drum 796 Drum

797 Drum

798 Drum

799 Drum 800 Drum

801 Drum

802 Drum 803 R

804 Drum

805 Drum

806 Drum

807 Drum

808 Drum 809 Drum

810 Drum 811 Drum

812 Drum

813 Drum

814 Drum8

15 Drum

816 Drum 817 Drum

818 Drum

819 Drum

820 Drum 821

Drum 8 22 Drum 823

Drum

824 Si

825 Drum 826 Drum

827 Drum828 Drum

829 Drum8 30 Drum

831 Drum

832 Drum 8

33 Drum 834 Drum 835 Drum

836 Drum

837 Drum

838 Drum

839 Drum 840 Drum

841 Drum842 Drum

843 Drum 844 Drum

845 Drum 846 Drum

847 Drum 848 Drum

849 Drum

850 Drum

851 Drum 852 Drum

853 Drum85 4

Drum

855 Drum

856 Drum

857 Drum85

8 Drum

859 Drum8 60 Drum

861 Drum86

2 Drum 863 Drum 864 Drum

865 Si

866 Drum

867 Drum

868 Drum

869 Drum 87

0 Drum

871 Drum 872 Drum 873 Drum

874 Drum 875 Drum

876 Drum

877 Drum

878 Drum

879 Drum

880 Drum881 Drum

882 Drum88

3 Drum

884 Drum

885 Drum

886 Drum88

7 Drum

888 Drum 889 Drum 890 Drum 891 Drum

892 Drum 893 Drum

894 Drum

895 Drum

896 Drum

897 Drum

898 Drum89

9 Drum

900 Drum90

1 Drum

902 Drum 903 Drum

904 Drum

905 Drum 906 Drum

907 Drum

908 Si

909 Drum910 Drum

911 Drum

912 Drum

913 Drum 914 Drum

915 Drum

916 Drum

917 Drum9

18 Drum 919 Drum

920 Drum

921 Drum 922 Drum

923 Drum924 Drum

925 Drum 926 Drum

927 Drum 928 Drum

929 Drum

930 Drum

931 Drum93 2

Drum 933 Drum

934 Drum

935 Drum93

6 Drum

937 Drum938 Drum

939 Drum

940 Drum

941 Drum

942 Drum

943 Drum94

4 Drum

945 Drum 946 Drum

947 Drum

948 Drum

949 Drum9 50 Drum 951 Si

952 Si95

3 Si

954 Si955 Si

956 Si 957 Si

958 Si 959 Si

960 Si

961 Si

962 Si 963

Si

964 Drum

965 Drum 966 Drum

967 Drum 968 Drum

969 Drum 970 Drum

971 Drum

972 Drum

973 Drum 974 Drum

975 Drum

976 Drum 97

7 Drum

978 Drum

979 Drum

980 Drum

981 Drum 982 Drum

983 Drum

984 Drum

985 Drum 986 Drum

987 Drum

988 Drum

989 Drum

990 Drum

991 Drum

992 Drum

993 Drum

994 Drum

995 Drum 996 Drum

997 Drum

998 Drum

999 Drum

1000 Drum

1001 Drum

1002 Drum

1003 Drum

1004 Drum

1005 Drum

1006 Drum

1007 Drum

1008 Drum

1009 R

1010 R

1011 R

1012 R

1013 R

1014 R

1015 Drum

1016 Drum

1017 Drum

1018 Drum

1019 Drum 1020 Drum

1021 Drum 1022 Drum

1023 Drum

1024 Drum

1025 Drum

1026 Drum 1027 Drum

1028 Drum

1029 Drum

1030 Drum 1031 Drum

1032 Drum

1033 Drum

1034 Drum 1035 Drum

1036 Drum 1037 Drum

1038 Drum 1039 Drum

1040 Drum

1041 Drum

1042 Drum 1043 Drum

1044 Drum 1045 Drum

1046 Drum

1047 Drum

1048 Drum 1049 Drum

1050 Drum

1051 Drum

1052 Drum 1053 Drum

1054 Drum

1055 Drum

1056 Drum

1057 Drum

1058 Drum

1059 Drum 1060 Drum

1061 Drum

1062 Drum

1063 Drum

1064 CUT

1065 CUT

1066 CUT

1067 CUT

1068 Cote

1

89.66 Cote

2

89.56 Cote

3

89.52 Cote

4

89.45 Cote

5

89.46 Cote

6

89.46 Cote

7

89.46 Cote

8

89.43 Cote

9

89.49 Cote

10

89.54 Cote

11

89.44 Cote

12

89.43 Cote

13

90.19 Cote

14

90.06 Cote

15

90.13 Cote

16

90.11 Cote

17

90.10 Cote

18

90.16 Cote

19

90.21 Cote

20

90.24 Cote

21

90.17 Cote

22

90.21 Cote

23

90.41 Cote

24

90.46 Cote

25

90.46 Cote

26

90.55 Cote

27

90.65 Cote

28

90.73 Cote

29

90.98 Cote

30

90.88 Cote

31

90.89 Cote

32

91.05 Cote

33

90.98 Cote

34

91.41 Cote

35

90.86 Cote

36

90.96 Cote

37

90.84 Cote

38

90.79 Cote

39

90.80 Cote

40

90.55 Cote

41

90.55 Cote

42

90.41 Cote

43

90.46 Cote

44

90.35 Cote

45

90.21 Cote

46

90.02 Cote

47

90.04 Cote

48

89.94 Cote

49

90.06 Cote

50

89.98 Cote

51

90.05 Cote

52

90.06 Cote

53

90.01 Cote

54

90.02 Cote

55

89.66 Cote

56

89.59 Cote

57

89.64 Cote

58

89.66 Cote

59

89.56 Cote

60

89.53 Cote

61

89.57 Cote

62

89.56 Cote

63

89.63 Cote

64

89.56 Cote

65

89.65 Cote

66

89.84 Cote

67

89.73 Cote

68

89.82 Cote

69

89.89 Cote

70

90.03 Cote

71

89.99 Cote

72

89.86 Cote

73

89.89 Cote

74

89.96 Cote

75

89.85 Cote

76

89.98 Cote

77

89.90 Cote

78

90.01 Cote

79

89.91 Cote

80

90.14 Cote

81

90.08 Cote

82

89.99 Cote

83

90.41 Cote

84

90.01 Cote

85

90.74 Cote

86

90.33 Cote

87

89.98 Cote

88

89.92 Cote

89

90.02 Cote

90

89.94 Cote

91

89.79 Cote

92

89.90 Cote

93

89.96 Cote

94

89.95 Cote

95

89.80 Cote

96

89.93 Cote

97

89.82 Cote

98

89.98 Cote

99

89.95 Cote

100

89.97 Cote

101

90.02 Cote

102

89.88 Cote

103

89.90 Cote

104

89.79 Cote

105

89.85 Cote 106

89.88 Cote

107

89.82 Cote

108

90.07 Cote

109

90.08 Cote

110

89.94 Cote

111

89.96 Cote

112

89.98 Cote

113

89.93 Cote

114

89.89 Cote

115

89.91 Cote

116

89.97 Cote

117

89.92 Cote

118

90.00 Cote

119

89.98 Cote

120

90.00 Cote

121

90.14 Cote

122

90.15 Cote

123

89.98 Cote

124

91.27 Cote

125

91.20 Cote

126

91.37 Cote

127

91.17 Cote

128

90.78 Cote

129

90.85 Cote

130

90.81 Cote

131

91.29 Cote

132

90.77 Cote

133

89.92 Cote

134

90.30 Cote

135

90.08 Cote

136

90.02 Cote

137

89.96 Cote

138

90.09 Cote

139

89.95 Cote

140

89.86 Cote

141

89.84 Cote

142

89.91 Cote

143

90.02 Cote

144

89.88 Cote

145

89.92 Cote

146

90.02 Cote

147

89.90 Cote

148

89.87 Cote

149

89.92 Cote

150

89.88 Cote

151

89.91 Cote

152

89.86 Cote

153

89.96 Cote

154

89.93 Cote

155

89.87 Cote

156

89.89 Cote

157

89.85 Cote

158

89.88 Cote

159

89.93 Cote

160

89.96 Cote

161

90.00 Cote

162

90.03 Cote

163

89.96 Cote

164

90.08 Cote

165

90.12 Cote

166

90.15 Cote

167

90.65 Cote

168

90.78 Cote

169

90.52 Cote

170

90.28 Cote

171

90.24 Cote

172

90.09 Cote

173

90.04 Cote

174

90.05 Cote

175

89.91 Cote

176

90.01 Cote

177

89.96 Cote

178

89.95 Cote

179

89.98 Cote

180

90.00 Cote

181

89.97 Cote

182

90.02 Cote

183

89.94 Cote

184

90.03 Cote

185

90.04 Cote

186

89.81 Cote

187

89.90 Cote

188

89.82 Cote 189

89.90 Cote

190

89.93 Cote

191

89.92 Cote

192

89.95 Cote

193

89.89 Cote

194

89.92 Cote

195

90.05 Cote

196

89.87 Cote

197

89.98 Cote

198

90.07 Cote

199

90.02 Cote

200

89.89 Cote

201

89.87 Cote

202

90.00 Cote

203

89.97 Cote

204

89.95 Cote

205

90.17 Cote

206

90.05 Cote

207

90.61 Cote

208

90.00 Cote

209

90.10 Cote

210

90.04 Cote

211

89.70 Cote

212

89.48 Cote

213

89.28 Cote

214

89.47 Cote

215

89.49 Cote

216

89.57 Cote

217

89.46 Cote

218

89.45 Cote

219

89.33 Cote

220

89.44 Cote

221

89.42 Cote

222

89.54 Cote

223

89.54 Cote

224

89.62 Cote

225

89.56 Cote

226

89.67 Cote

227

89.51 Cote

228

89.49 Cote

229

89.62 Cote

230

89.61 Cote

231

90.00 Cote

232

89.56 Cote

233

89.63 Cote

234

89.57 Cote

235

89.45 Cote

236

89.41 Cote

237

89.68 Cote

238

89.41 Cote

239

89.86 Cote

240

89.78 Cote

241

90.16 Cote

242

90.30 Cote

243

90.10 Cote

244

89.94 Cote

245

90.00 Cote

246

90.02 Cote

247

90.06 Cote

248

90.02 Cote

249

89.96 Cote

250

89.87 Cote

251

89.95 Cote

252

89.95 Cote

253

89.95 Cote

254

89.92 Cote

255

89.97 Cote

256

89.86 Cote

257

89.87 Cote

258

89.85 Cote

259

89.80 Cote

260

89.65 Cote

261

89.52 Cote

262

89.40 Cote

263

89.89 Cote

264

88.96 Cote

265

89.40 Cote

266

89.38 Cote

267

89.47 Cote

268

89.23 Cote

269

89.31 Cote

270

89.00 Cote

271

89.09 Cote

272

89.36 Cote 273

89.02 Cote

274

88.97 Cote

275

89.39 Cote

276

89.43 Cote

277

89.31 Cote

278

89.32 Cote

279

89.11 Cote

280

88.78 Cote

281

88.65 Cote

282

88.67 Cote

283

88.90 Cote

284

88.89 Cote

285

88.74 Cote

286

88.72 Cote

287

88.76 Cote

288

88.92 Cote

289

89.37 Cote

290

89.10 Cote

291

89.24 Cote

292

89.00 Cote

293

88.90 Cote

294

89.19 Cote

295

88.89 Cote

296

89.20 Cote

297

89.04 Cote

298

89.21 Cote

299

89.60 Cote

300

89.44 Cote

301

89.46 Drum 302

89.47 Drum

303

89.54 Drum

304

89.54 Drum

305

89.55 Drum

306

89.56 Drum

307

89.56 Drum

308

89.56 Drum

309

89.54 Drum 310

89.55 Drum

311

89.46 Drum

312

89.46 Drum

313

89.47 Drum

314

89.49 Drum

315

89.56 Drum

316

89.56 Drum

317

89.59 Drum

318

89.58 Drum319

89.55 Si

320

89.57 Drum 321

89.56 Drum

322

89.58 Drum32

3

89.58 Drum

324

89.48 Drum

325

89.48 Drum

326

89.48 Drum

327

89.48 Drum

328

89.57 Drum

329

89.57 Drum

330

89.56 Drum

331

89.56 Drum

332

89.56 Drum

333

89.56 Drum 334

89.57 Drum 335

89.57 Drum 336

89.45 Drum 337

89.47 Drum

338

89.49 Drum 339

89.48 Drum

340

89.56 Drum 341

89.56 Drum

342

89.56 Drum

343

89.57 Drum

344

89.56 Drum

345

89.56 Drum 346

89.57 Drum 347

89.58 Drum

348

89.50 Drum 349

89.49 Drum

350

89.48 Drum

351

89.49 Drum

352

89.53 Drum

353

89.54 Drum

354

89.53 Drum

355

89.55 Drum

356

89.51 Si

357

89.53 Drum

358

89.48 Drum

359

89.53 Drum

360

89.52 Drum 361

89.50 Drum 362

89.47 Drum 363

89.45 Drum

364

89.45 Drum

365

89.46 Drum

366

89.53 Drum

367

89.52 Drum

368

89.54 Drum 369

89.53 Drum

370

89.53 Drum

371

89.52 Drum

372

89.53 Drum 373

89.53 Drum 37

4

89.43 Drum

375

89.45 Drum

376

89.43 Drum 377

89.43 Drum

378

89.56 Drum

379

89.53 Drum

380

89.53 Drum

381

89.54 Drum 382

89.53 Drum

383

89.54 Drum

384

89.54 Drum

385

89.55 Drum 386

89.56 Drum 387

89.45 Drum 388

89.47 Drum

389

89.48 Drum

390

89.47 Drum

391

89.55 Drum

392

89.56 Drum

393

89.56 Drum

394

89.57 Drum

395

89.57 Drum 396

89.57 Drum

397

89.57 Drum

398

89.58 Drum

399

89.57 Drum 40

0

89.47 Drum

401

89.48 Drum

402

89.46 Drum

403

89.45 Drum

404

89.55 Drum 405

89.53 Drum

406

89.55 Drum 407

89.56 Drum

408

89.49 Si

409

89.55 Drum

410

89.57 Drum 411

89.56 Drum 412

89.54 Drum

413

89.46 Drum

414

89.46 Drum

415

89.47 Drum

416

89.47 Drum

417

89.57 Drum 418

89.57 Drum

419

89.54 Drum42 0

89.56 Drum

421

89.56 Drum 422

89.55 Drum

423

89.54 Drum 424

89.55 Drum

425

89.54 Drum 426

89.54 Drum 427

89.54 Drum 428

89.53 Drum 429

89.44 Drum 430

89.43 Drum

431

89.45 Drum 432

89.45 Drum

433

89.52 Drum

434

89.51 Drum

435

89.51 Drum

436

89.52 Drum

437

89.53 Drum

438

89.50 Drum439

89.49 Si

440

89.44 Drum

441

89.45 Drum

442

89.37 Drum 443

89.30 Drum444

89.29 R

445

89.31 R

446

89.31 R

447

89.36 Drum

448

89.35 Drum

449

89.36 Drum

450

89.35 Drum

451

89.37 Drum

452

89.35 Drum

453

89.36 Drum

454

89.32 Drum

455

89.34 Drum

456

89.33 Drum

457

89.34 Drum

458

89.32 Drum

459

89.38 Drum

460

89.38 Drum

461

89.26 Drum

462

89.23 R

463

89.60 Drum 464

89.59 Drum

465

89.61 Drum 466

89.60 Drum

467

89.61 Drum

468

89.60 Drum

469

89.60 Drum

470

89.61 Drum

471

89.59 Drum 472

89.59 Drum

473

89.59 Drum

474

89.60 Drum

475

89.62 Drum 476

89.62 Drum

477

89.61 Drum

478

89.60 Drum

479

89.60 Drum

480

89.60 Drum

481

89.61 Drum

482

89.61 Drum

483

89.61 Drum 484

89.60 Drum

485

89.61 Drum

486

89.61 Drum

487

89.61 Drum

488

89.60 Drum

489

89.62 Drum

490

89.63 Drum

491

89.61 Drum 492

89.61 Drum

493

89.62 Drum

494

89.63 Drum

495

89.62 Drum

496

89.62 Drum

497

89.62 Drum

498

89.61 Drum

499

89.62 Drum

500

89.62 Drum

501

89.64 Drum 502

89.63 Drum

503

89.63 Drum

504

89.62 Drum

505

89.63 Drum

506

89.64 Drum

507

89.61 Drum

508

89.62 Drum

89.41

89.18 88.92

89.54

89.33 89 .38

89.37

89.34

89.3689.35

89.3789.37 89. 3889.36

89.3589.3 6

89.38

89.38

89.37

89.38

89.39

89.41

89.43

89.42

89.44

89.44

89.45

89.45

89.43

89.40

89.41

89.40

89.42

89.42

89.43

89.41

89.40

89.41

89.40

89.40

89.24

89.42

89.51

89.28 89.32

89.2989.30

89.33

89.35

89.43

89.3589.36 89.34

89.37

89.36

89.36 89.36 89.38 89.56

89.60 89.6789.

66

89.77

89.67

89.71

89.87

89.76

89.79 89.77

89.94

89.91

89.83 89.88

89.88 89.91

89.86 89.85 89.83 8

9.85

89.85

89.89

89.92

89.89

89.87

89.77

89.65

89.8689.9 6

91.90 89.90

89.91

89.92

89.94 89.95

90.1290.0690.0789.9790.01 90.1790.0990

.1790.1590.1890 .2190.2890.2590.1890.1990.

2190.2090.1790.3 3

90.2090.1490 .1490.2090.2

890.2590.2990.2 9

90.1990.1690.2090.2 690.2990.1490.2190

.2790.11

89.9689.9790.0190.0389.9389.9189.9889.9689.9689.9789.9589.9590. 0089.9990.0190.0289.9

990.0090.0090.0090.0090.0089.9989.9 7

89.9689.9589 .9689.9689.9489.9389.9389.93

89.94

89.9189.97

89.93

89.93

89.92 89.91

89.92

89.88

89.89

89.88

89.88 89.90

89.90

89.92

89.92

89.90

89.90

89.95

89.95

89.99

89.97

89.98

89.92

89.50

89.50

89.53 89.54

89.57 89.56 89.56 89.55 89.56

89.56

89.54

89.53 89.538

9.51 89.51

89.49

89.52

89.52

89.53

89.53

89.54

89.50

89.50

89.49

89.49

89.49

89.52

89.51

89.9889.9689.91

90.0890.0690.1 490.0690.0689.9790.00

89.79 89.7389.

7089.66 89.95

89.84 89.8 589.85

89.8589.85 89.9189 .91 89.9189.95 8

9.95

89.9089.88

89.78

89.8589.83

89.86

89.83

89.76

89.83

89.79

89.81 89.6589.3589.35

89.30

89.32

89.32

89.38

89.68

89.37

89.38

89.36 89.36 89.37

89.38

89.3589.3589.33 89.36

89.36

89.37 89.5689.65

89.61

89.60

89.63

89.60

89.62 89.5989.52

89.3289.31 89.318

9.31

89.33

89.31 89.32

89.31 89. 36

89.35

89.33 89. 35 8

9.37 89.38 89.41

89.42

89.44

89.47

89.45

89.48

89.47

89.40

89.58

89.55

89.56

89.48

89.45

89.49

89.48

89.48

89.45

89.44

89.42

89.42 89.44

89.44

89.50

89.48

89.54 89.57

89.37

89.29 89.30

89.2889.3 2

89.398 9.38

89.438 9.4189.33

89.34

89.31 89.31

89.4389.4 1

89.39 89.3889.30

89.28 89.30

89.3189. 31

89.39 89.39

89.40 89.4189.358

9.34

89.3989.4 089.31

89.32

89.36 89.3989.32

89.30 89.31

89.4089 .4089.3189

.30

89.4189.4289.35 89.35

89.42 89.4189.32

89.32

89.41 89.3989.31

89.31 89.30

89.4189. 4189.3489

.34

89.44 89.4289.34

89.32

89.4089.4089.33 89.35

89.3989.4089 .3389.34

89.31

89.408 9.4189.32

89.32

89.4189 .4189.35

89.36

89.4189 .4089

.3489. 33

89.4089 .4089.29

89.30 89.27

89.3989.3 989.30

89.31

89.408 9.4089.338

9.35

89.40 89.39

89.33 89.33

89.378 9.3689.32

89.30

89.27 89.35

89.55 89.68

89.4389.5589.5289.5 4

89.57 89.49

89.49

89.4889.48 89.5889.598

9.5889.58

89.5789.5789.5889.5 889.

50 89.49

89.4889.48 89.5989.5989.5989.58

89.5789.5789.5989.59 89.50 89.49

89.5089.50 89.57 89.5589

.58 89.57

89.56 89.5889.5

789.57

89.56

89.4889.46

89.4989.49 89.5989.578

9.57 89.58

89.5789.5989.5789.58 89.5289.53

89.50 89.49 89.5889.5789.5

9 89.59

89.49 89.49 89.5989.5989.5

8 89.59

89.5989.5989.5889.5889.528 9.50

89.51 89.51 89.58

89.59 89.5889.59

89.6089.5889. 5989.59

89.51

89.49 89.51

89.5089.51 89.6189.59 89.5989.59

89.5689.57 89.5889.5889.508

9.52

89.50 89.51 89.6089.598

9.6089.60

89.6089.6089 .59

89.5989. 5089

.49

89.49 89.49 8

9.55 89.5889

.58 89.57

89.5089.50 89.59 89.59

89.5989.59

89.5889.5889.6089.60

89.57

89.55 89.54

89.49 89.50 8

9.5989.5789.588 9.59

89.5889 .498

9.50 89.60

89.49 89.5989.56

89.6189.62 89.6689.66

89.6289.62

89.6989.68

89.6889.69 89.6589.6

4

89.6689.66

89.6389.62

89.5889.58 89 .5489.54

89.6189.6 0 89.5789.56

89.4989.49 89.4389.44

89.4989.49 89.4789. 46

89.4189.39

89.4589.44

89.3389.34 89.30

89.38 89.39

89.31

89.3089.70 89.71

89.498 9.50

89.51

89.5189 .51

89.49 89.49

89.508 9.50

89.51 89.51

89.50

89.49 89.49

89.4989 .50

89.5089 .49

89.498 9.49

89.49 89.49

89.488 9.48

89.48 89.48

89.47 89.48

89.49 89.49

89.508 9.49

89.53 89.49

89.50 89.49

89.51 89.52

89.50 89.50

89.508 9.51

89.49 89.4889.48

89.47 89.47

89.5089 .49 89.4489.43 89.3

8

89.16

89.72

89.54

89.86

89.26

str. pietruita

str. asfaltstr. asfalt

parcare parcareparcare

parcare

parcare

20 98

00

477800

20 99

00

477800

20 97

00

477700

20 98

00

477700

20 99

00

477700

20 97

00

477600

20 98

00

477600

20 99

00

477600

20 97

00

477500

20 98

00

477500

20 99

00

477500

439694

S=1150 0mp

439695

S=2500 0mp

DE 1549/5

447755

1 3

439405

442984

442989

442988 442983

445055

439581

DE 1549/5

PTT1

PTT1 20.0010.00

PTT 2 PTT 2

10 ,0

0

20,00

Continental Automotive Romania srl

20

DE 1549/5 propus spre relocare (proiect in derulare, initiat de PMT)

Stra da M

agn us

C.F.

NR.

SUPRAFATA

PARCELA

SUPRAFATA

DUPA CEDARE

PARCELE

REZULTATE

SUPRAFETE

REZULTATE CATEGORIE DE INTERES

439695 25.000 1 35.044 PRIVAT

439694 11.500 2 1.456 LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

REGIM TERENURI

36.500

N

Limita proprietate Continental Automotive Romania srl

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA DE INTERES LOCAL - PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

Limita parcela propusa

Limite

Limite cadastrale existente

Numar parcele propuse2

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

DOMENIUL PRIVAT

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

DOMENIUL PRIVAT

Atasament: 010_Scenariu_Mobilare.pdf

Scara: Coordonator

Proiect

Proiectat

Desenat

Specificație Nume Semnatura

Data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timișoara/RO

SUBCONTROL srl RO7705858; J35/929/1995

Beneficiar

Titlu Proiect

Titlu Planșă

Scenariu Mobilare

Proiectant Specialitate

11-Jun-20

Faza:

Nr.Planșă:

Nr.Pr.(ref. internă)

1:1000

Nr. Revizie1 Proiect - 2 Origine - 3 Ob. / Zona - 4 Nivel - 5 Tip - 6 Rol - 7 Nr. - 8 Descriere - 9 Revizie

Obiect:

Acest document este proprietatea Subcontrol srl. Observațiile legate de document vor fi raportate către Subcontrol srl. Acesta va fi folosit împreună cu restul documentației din proiect. 2420.07.1

CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA DE TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI

PESTE DRUM PUBLIC

Continental Automotive Romania srl

010

Str.Siemens nr.1, Timisoara, 300724, RO

Avize

dipl.ing. Antonia Rasovan

TST-SUB-ZZ-ZZ-PL-U-010-Scenariu Mobilare-02 - WIP 02 - WIP

P.U.Z.

dipl.arh. Oana Josan

dipl.arh. Radu D. Radoslav

dipl.arh. Oana Josan

Specialist RUR

P.U.Z.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

23 7

23 8

23 9

24 0

24 1

24 2

24 3

24 4

24 5

24 6

24 7

24 8

24 9

25 0

25 1

25 2

25 3

25 4

25 5

25 6

25 7

25 8

25 9

26 0

26 1

26 2

26 3

26 4

26 5

26 6

26 7

26 8

26 9

27 0

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8081 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

10,000

20,000

7, 21

1

co nv

ei or

Ret rage

re a linia

men t ex

iste nt

Continental Automotive Romania srl

Parcare angajati 240 locuri

P ar

ca re

a ng

aj at

i 2 70

lo cu

ri

P is

ta T

es ta

re A

ut ov

eh ic

ul e

439695

439694

442983

442988

442984

442989

BEG A TE

HNO MET

89.37

89.81

89.91

89.3789.33

89.47 89.5189.52 89.42

89.2689.25

89.81

90.15 89.44

89.4390.34

88.8789.5189.51

89.18

88.21

90.25 89.3089.5389.72

89.0889.10

A

A

A A A

A A A

A

A

CC

A

C

A

A

A

A

A A A A

A

A

A

A A

A

A

A

drum asfalt

trotuar dale

drum asfalt

trotuar daletrotuar dale

z.v.

z.v.

z.v. z.v. trotuar dale

parcare daleparcare dale

z.v. scari

z.v. scari

extindere faza II

nr. cad. DE1549/5

250.34

C6

Cabina

poarta P

4775 00

2 0 9 7 0 0

2 0 9 8 0 0

89.6489.64

90.18

90.27

89.26

89.35

89.37

89.25

89.32

89.26

89.24

89.3289.30

89.25

90.08

89.25

91.32

91.40

91.77

91.95

91.95

91.30

91.43

91.54

91.64

89.92

104.56 90.23

90.26 90.09

90.15 89.90

90.06 90.07 90.15

90.26 90.10

89.91

89.88 90.11

89.85

89.9489.94 89.7789.77

90.26

89.93

89.90

89.82

89.88

90.01 89.47

89.8089.79 89.90

89.83

90.24

89.92 89.76

90.0090.0490.0289.88 89.85 89.668

9.6389.5389.47

89.90

89.53 89.68

89.6189.60

89.4889.45 89.46

89.47

90.14

89.6189.64

89.57

89.64

89.60 89.65

89.6489.6589.7189.71

90.07

89.7889.78 89.43

89.51 89.52

89.4189.54

89.4189.4089.4 1

89.92

89.4089.4289.43

89.48

89.3789.27

89.25

89.2889.25

89.24

90.29

89.29

89.2689.31

89.2589 .25

89.79 89.61 89.65 89.61

89.27

89.4289.4289.4689.42

89.55

89.55

89.37

89.21

89.21

89.2389.24 89.23

89.26 89.44

89.25

89.27

89.3489.3 1

89.30

89.26

89.30

89.30 89.32

89.29 89.43

89.50 89.29

89.3289.34 89.31

89.5289.5789.64 89.51

89.55 89.39

89.55 89.71

89.46

89.53

89.73

89.73 89.73 8

9.7689.76

89.71

89.44

89.6889.66 89.60

89.84 90.08

89.86

89.68

89.89

89.73 89.37

91.69

89.36

89.37 89.50

89.3689.35 89.4989.4 889.4

8 89.3789.37

91.69

89.39 89.40

89.4089. 3989.46

89.35

89.3889.48

89.3489.34

91.19

89.4189.4 2

89.31 89.4889.39

89.38

89.80

89.45 89.3389.29

89.55

89.28 89.4289.26

89.27 89.27

parcare (suprafata dalata)

nr . c

ad . 4

42 98

8 S

=4 76

5m p

nr . c

ad . 4

42 98

3

S =5

34 7m

p

1 CUT

2 CUT 3

CUT

4 CUT

Drum

Ax Dr um

328 Drum

329 Ax Dr

um

330 Drum

350

352 PIE

3663 67

368369 370 PIE

371 PIE

372 PIE

373 PIE

374 PIE 375 PIE

376 PIE

377 PIE

378 PIE 379 PIE 380 PIE381 PIE

382 PIE383 PIE

384 PIE385 PIE

386 PIE387 PIE

388 PIE389 PIE

390 PIE 391 PIE

392 PIE393 PIE

394 PIE 395 PIE

396 PIE397 PIE

398 PIE 399 PIE

400 PIE 401 PIE

402 Si

403 409

415 43 4

435 H

436 R 437

Drum 438 Drum

439 Drum

440 Drum

441 Drum

442 Drum

443 Drum

444 Drum445

Drum446 Drum

447 Drum 448 Drum4

49 Drum

450 Drum 45

1 4 52 Drum 453

R

454 R 455 Drum

456 Si

457 Drum

458 R

459 Drum

460 Si

461 R

462 Drum

463 Si

464 H

465 Drum

466 Drum

467 Drum

468 Drum

469 Drum

470 Drum4

71 R

472 Drum

473 Drum

474 Drum

475 Drum

476 Drum

477 Drum

478 Si

479 Si

480 Drum

481 Drum

482 Drum

483 Drum

484 Drum

485 Drum

486 Drum

487 Drum

488 Drum

489 Drum

490 Drum4

91 Drum

492 Drum

493 Drum

494 Drum

495 Drum

496 Drum

497 Drum

498 Drum

499 Drum

500 Drum

501 Drum

502 Drum

503 Drum

504 Drum

505 Drum

506 Drum

507 Drum

508 Drum

509 Drum

510 Drum

511 Drum 512 Drum

513 Drum

514 Drum5

15 Drum

516 Drum

517 Drum

518 Drum

519 Drum

520 Drum

521 Drum

522 Drum

523 Drum

524 Drum

525 Drum

526 Drum

527 Drum

528 Drum

529 Drum

530 Drum 531 Drum

532 Drum

533 Drum

534 Drum

535 Drum

536 Drum

537 Drum

538 Drum

539 Drum

540 Drum 541 Drum

542 Drum 543 Drum

544 Drum 545 Drum

546 Drum

547 Drum

548 Drum

549 Drum

550 Drum

551 Drum

552 Drum 553 Drum

554 Drum

555 Drum

556 Drum

557 Drum

558 Drum

559 PIE

560 PIE

561 PIE

562 PIE

563 PIE

564 PIE

565 PIE

566 PIE

567 PIE

568 PIE

569 PIE570 PIE

571 PIE572 PIE

573 PIE 574 PIE

575 PIE576 PIE

577 PIE578 PIE

579 Drum

580 Drum

581 Drum

582 Drum

583 Drum

584 Drum

585 Drum

586 Drum

587 Drum

588 Drum

589 Drum

590 Drum

591 Drum

592 Drum

593 Drum594 Drum

595 Drum

596 Drum

597 Drum598 Drum

599 Drum600 Drum

601 Drum

602 Drum

603 Drum 604 Drum

605 Drum

606 Ax Dr

um

607 Drum

608 Drum

609 Drum

610 Drum

611 Drum

612 Drum

613 Drum

614 Drum 615 Drum

616 Drum

617 Drum6

18 Drum6

19 Drum

620 Drum

621 Drum

622 Drum

623 Drum

624 Drum 625 Drum 6

26 Drum 627 Drum

628 Drum 629 Drum

630 Drum 631 Drum

632 Drum

633 Drum 634 Ax Dr

um

635 Drum

636 Drum

637 Drum638

Drum

639 Drum

640 Drum

641 Drum

642 Drum

643 Drum644

Drum 646 Drum

647 Drum

648 Drum

649 Drum

650 Drum

651 Drum

652 Drum

653 Drum

654 Drum655

Drum 656 Drum

657 Drum

658 Drum

Drum 660 Drum

661 Drum662

Drum

663 Drum

Drum 665 Drum

666 Drum667

Drum 668 Drum669 Drum

670 Drum

671 Drum672

Drum 673 Drum

674 Drum

675 Drum

676 Drum

677 Drum

678 Drum

679 Drum

680 Drum

681 Drum

682 Drum

683 Drum

684 Drum

685 Ax Dr

um

686 Drum

687 Drum

688 Drum

689 Drum

690 Drum

691 Drum

692 Drum

693 Drum

694 Drum

695 Drum

696 Drum

697 Drum

698 Drum699

Drum

700 Drum

701 Drum

702 Drum

703 Drum

704 Drum

705 Drum

706 Drum

707 Drum

708 Drum

709 R

710 Drum

711 Drum

712 Ax Dr

um

713 Drum

714 Drum

715 Drum

716 Drum

717 Drum 718 Drum

719 Drum 720 Drum 7

21 Drum 722 Drum

723 Drum 724 Drum

725 Drum

726 Drum

727 Drum

728 Drum 729

Drum 730 Drum

731 Drum 732 Drum

733 Drum 734 Drum 735 R

736 Drum 737 Drum 738

Drum 739 Drum

740 Drum 741 Drum

742 Drum 743 Drum

744 Drum 745 Drum

746 Drum 747 Drum

748 Drum 749 Drum

750 Drum

751 Drum 752 R

753 Drum 754 Drum

755 Drum 756 Drum

757 Drum 758 Drum

759 Drum 760 Drum

761 Drum 762 Drum

763 Drum 764 Drum

765 Drum 766 Drum

767 Drum

768 Drum

769 R

770 Drum 771 Drum

772 Drum 773 Drum

774 Drum 775 Drum

776 Drum 777 Drum

778 Drum 779 Drum

780 Drum 781 Drum

782 Drum 783 Drum

784 Drum

785 Drum

786 R

787 Drum 788 Drum

789 Drum

790 Drum

791 Drum 792 Drum

793 Drum 794 Drum

795 Drum 796 Drum

797 Drum 798 Drum

799 Drum 800 Drum

801 Drum

802 Drum 803 R

804 Drum 805 Drum

806 Drum 807 Drum

808 Drum 809 Drum

810 Drum 811 Drum

812 Drum 813 Drum

814 Drum8 15 Drum

816 Drum 817 Drum

818 Drum 819 Drum

820 Drum 821

Drum 8 22 Drum 823

Drum

824 Si 825 Drum 826 Drum

827 Drum828 Drum

829 Drum8 30 Drum

831 Drum 832 Drum 8

33 Drum 834 Drum 835 Drum 836 Drum

837 Drum 838 Drum 839 Drum 840 Drum

841 Drum84 2

Drum

843 Drum 844 Drum

845 Drum 846 Drum 847 Drum 848 Drum

849 Drum 850 Drum 851 Drum 852 Drum

853 Drum8 54 Drum

855 Drum 856 Drum

857 Drum8 58 Drum 859 Drum8 60 Drum

861 Drum8 62 Drum 863 Drum 864 Drum

865 Si

866 Drum 867 Drum

868 Drum 869 Drum 8

70 Drum 871 Drum 872 Drum 873 Drum

874 Drum 875 Drum

876 Drum 877 Drum

878 Drum 879 Drum

880 Drum881 Drum

882 Drum8 83 Drum 884 Drum 885 Drum

886 Drum8 87 Drum

888 Drum 889 Drum 890 Drum 891 Drum

892 Drum 893 Drum

894 Drum 895 Drum

896 Drum 897 Drum

898 Drum8 99 Drum

900 Drum9 01 Drum 902 Drum 903 Drum

904 Drum 905 Drum 906 Drum 907 Drum

908 Si

909 Drum91 0

Drum

911 Drum 912 Drum

913 Drum 914 Drum 915 Drum 916 Drum

917 Drum9 18 Drum 919 Drum 920 Drum

921 Drum 922 Drum

923 Drum924 Drum

925 Drum 926 Drum 927 Drum 928 Drum

929 Drum 930 Drum

931 Drum9 32 Drum

933 Drum 934 Drum

935 Drum93 6

Drum 937 Drum938 Drum 939 Drum 940 Drum

941 Drum 942 Drum

943 Drum94 4

Drum 945 Drum 946 Drum

947 Drum 948 Drum

949 Drum9 50 Drum 951 Si

952 Si9 53 Si

954 Si955 Si

956 Si 957 Si 958 Si 959 Si

960 Si

961 Si

962 Si 963

Si

964 Drum

965 Drum 966 Drum

967 Drum 968 Drum

969 Drum 970 Drum

971 Drum 972 Drum

973 Drum 974 Drum

975 Drum

976 Drum 9

77 Drum 978 Drum

979 Drum 980 Drum

981 Drum 982 Drum

983 Drum

984 Drum

985 Drum 986 Drum

987 Drum 988 Drum

989 Drum 990 Drum

991 Drum

992 Drum

993 Drum 994 Drum

995 Drum 996 Drum

997 Drum 998 Drum

999 Drum 1000 Drum

1001 Drum 1002 Drum

1003 Drum

1004 Drum

1005 Drum

1006 Drum

1007 Drum

1008 Drum

1009 R

1010 R

1011 R

1012 R

1013 R

1014 R

1015 Drum 1016 Drum

1017 Drum

1018 Drum

1019 Drum 1020 Drum

1021 Drum 1022 Drum

1023 Drum

1024 Drum 1025 Drum

1026 Drum 1027 Drum

1028 Drum 1029 Drum

1030 Drum 1031 Drum

1032 Drum 1033 Drum

1034 Drum 1035 Drum

1036 Drum 1037 Drum

1038 Drum 1039 Drum

1040 Drum 1041 Drum

1042 Drum 1043 Drum

1044 Drum 1045 Drum

1046 Drum 1047 Drum

1048 Drum 1049 Drum

1050 Drum

1051 Drum

1052 Drum 1053 Drum

1054 Drum 1055 Drum 1056 Drum

1057 Drum 1058 Drum

1059 Drum 1060 Drum

1061 Drum 1062 Drum

1063 Drum

1064 CUT

1065 CUT

1066 CUT

1067 CUT

1068 Cote

1

89.66 Cote

2

89.56 Cote

3

89.52 Cote

4

89.45 Cote

5

89.46 Cote

6

89.46 Cote

7

89.46 Cote

8

89.43 Cote

9

89.49 Cote

10

89.54 Cote

11

89.44 Cote

12

89.43 Cote

13

90.19 Cote

14

90.06 Cote

15

90.13 Cote

16

90.11 Cote

17

90.10 Cote

18

90.16 Cote

19

90.21 Cote

20

90.24 Cote

21

90.17 Cote

22

90.21 Cote

23

90.41 Cote

24

90.46 Cote

25

90.46 Cote

26

90.55 Cote

27

90.65 Cote

28

90.73 Cote

29

90.98 Cote

30

90.88 Cote

31

90.89 Cote

32

91.05 Cote

33

90.98 Cote

34

91.41 Cote

35

90.86 Cote

36

90.96 Cote

37

90.84 Cote

38

90.79 Cote

39

90.80 Cote

40

90.55 Cote

41

90.55 Cote

42

90.41 Cote

43

90.46 Cote

44

90.35 Cote

45

90.21 Cote

46

90.02 Cote

47

90.04 Cote

48

89.94 Cote

49

90.06 Cote

50

89.98 Cote

51

90.05 Cote

52

90.06 Cote

53

90.01 Cote

54

90.02 Cote

55

89.66 Cote

56

89.59 Cote

57

89.64 Cote

58

89.66 Cote

59

89.56 Cote

60

89.53 Cote

61

89.57 Cote

62

89.56 Cote

63

89.63 Cote

64

89.56 Cote

65

89.65 Cote

66

89.84 Cote

67

89.73 Cote

68

89.82 Cote

69

89.89 Cote

70

90.03 Cote

71

89.99 Cote

72

89.86 Cote

73

89.89 Cote

74

89.96 Cote

75

89.85 Cote

76

89.98 Cote

77

89.90 Cote

78

90.01 Cote

79

89.91 Cote

80

90.14 Cote

81

90.08 Cote

82

89.99 Cote

83

90.41 Cote

84

90.01 Cote

85

90.74 Cote

86

90.33 Cote

87

89.98 Cote

88

89.92 Cote

89

90.02 Cote

90

89.94 Cote

91

89.79 Cote

92

89.90 Cote

93

89.96 Cote

94

89.95 Cote

95

89.80 Cote

96

89.93 Cote

97

89.82 Cote

98

89.98 Cote

99

89.95 Cote

100

89.97 Cote

101

90.02 Cote

102

89.88 Cote

103

89.90 Cote

104

89.79 Cote

105

89.85 Cote 106

89.88 Cote

107

89.82 Cote

108

90.07 Cote

109

90.08 Cote

110

89.94 Cote

111

89.96 Cote

112

89.98 Cote

113

89.93 Cote

114

89.89 Cote

115

89.91 Cote

116

89.97 Cote

117

89.92 Cote

118

90.00 Cote

119

89.98 Cote

120

90.00 Cote

121

90.14 Cote

122

90.15 Cote

123

89.98 Cote

124

91.27 Cote

125

91.20 Cote

126

91.37 Cote

127

91.17 Cote

128

90.78 Cote

129

90.85 Cote

130

90.81 Cote

131

91.29 Cote

132

90.77 Cote

133

89.92 Cote

134

90.30 Cote

135

90.08 Cote

136

90.02 Cote

137

89.96 Cote

138

90.09 Cote

139

89.95 Cote

140

89.86 Cote

141

89.84 Cote

142

89.91 Cote

143

90.02 Cote

144

89.88 Cote

145

89.92 Cote

146

90.02 Cote

147

89.90 Cote

148

89.87 Cote

149

89.92 Cote

150

89.88 Cote

151

89.91 Cote

152

89.86 Cote

153

89.96 Cote

154

89.93 Cote

155

89.87 Cote

156

89.89 Cote

157

89.85 Cote

158

89.88 Cote

159

89.93 Cote

160

89.96 Cote

161

90.00 Cote

162

90.03 Cote

163

89.96 Cote

164

90.08 Cote

165

90.12 Cote

166

90.15 Cote

167

90.65 Cote

168

90.78 Cote

169

90.52 Cote

170

90.28 Cote

171

90.24 Cote

172

90.09 Cote

173

90.04 Cote

174

90.05 Cote

175

89.91 Cote

176

90.01 Cote

177

89.96 Cote

178

89.95 Cote

179

89.98 Cote

180

90.00 Cote

181

89.97 Cote

182

90.02 Cote

183

89.94 Cote

184

90.03 Cote

185

90.04 Cote

186

89.81 Cote

187

89.90 Cote

188

89.82 Cote 189

89.90 Cote

190

89.93 Cote

191

89.92 Cote

192

89.95 Cote

193

89.89 Cote

194

89.92 Cote

195

90.05 Cote

196

89.87 Cote

197

89.98 Cote

198

90.07 Cote

199

90.02 Cote

200

89.89 Cote

201

89.87 Cote

202

90.00 Cote

203

89.97 Cote

204

89.95 Cote

205

90.17 Cote

206

90.05 Cote

207

90.61 Cote

208

90.00 Cote

209

90.10 Cote

210

90.04 Cote

211

89.70 Cote

212

89.48 Cote

213

89.28 Cote

214

89.47 Cote

215

89.49 Cote

216

89.57 Cote

217

89.46 Cote

218

89.45 Cote

219

89.33 Cote

220

89.44 Cote

221

89.42 Cote

222

89.54 Cote

223

89.54 Cote

224

89.62 Cote

225

89.56 Cote

226

89.67 Cote

227

89.51 Cote

228

89.49 Cote

229

89.62 Cote

230

89.61 Cote

231

90.00 Cote

232

89.56 Cote

233

89.63 Cote

234

89.57 Cote

235

89.45 Cote

236

89.41 Cote

237

89.68 Cote

238

89.41 Cote

239

89.86 Cote

240

89.78 Cote

241

90.16 Cote

242

90.30 Cote

243

90.10 Cote

244

89.94 Cote

245

90.00 Cote

246

90.02 Cote

247

90.06 Cote

248

90.02 Cote

249

89.96 Cote

250

89.87 Cote

251

89.95 Cote

252

89.95 Cote

253

89.95 Cote

254

89.92 Cote

255

89.97 Cote

256

89.86 Cote

257

89.87 Cote

258

89.85 Cote

259

89.80 Cote

260

89.65 Cote

261

89.52 Cote

262

89.40 Cote

263

89.89 Cote

264

88.96 Cote

265

89.40 Cote

266

89.38 Cote

267

89.47 Cote

268

89.23 Cote

269

89.31 Cote

270

89.00 Cote

271

89.09 Cote

272

89.36 Cote 273

89.02 Cote

274

88.97 Cote

275

89.39 Cote

276

89.43 Cote

277

89.31 Cote

278

89.32 Cote

279

89.11 Cote

280

88.78 Cote

281

88.65 Cote

282

88.67 Cote

283

88.90 Cote

284

88.89 Cote

285

88.74 Cote

286

88.72 Cote

287

88.76 Cote

288

88.92 Cote

289

89.37 Cote

290

89.10 Cote

291

89.24 Cote

292

89.00 Cote

293

88.90 Cote

294

89.19 Cote

295

88.89 Cote

296

89.20 Cote

297

89.04 Cote

298

89.21 Cote

299

89.60 Cote

300

89.44 Cote

301

89.46 Drum 302

89.47 Drum

303

89.54 Drum 304

89.54 Drum 305

89.55 Drum 306

89.56 Drum

307

89.56 Drum 308

89.56 Drum 309

89.54 Drum 310

89.55 Drum

311

89.46 Drum 312

89.46 Drum

313

89.47 Drum 314

89.49 Drum

315

89.56 Drum 316

89.56 Drum

317

89.59 Drum 318

89.58 Drum319

89.55 Si

320

89.57 Drum 321

89.56 Drum

322

89.58 Drum3 23

89.58 Drum

324

89.48 Drum 325

89.48 Drum

326

89.48 Drum

327

89.48 Drum

328

89.57 Drum 329

89.57 Drum

330

89.56 Drum 331

89.56 Drum

332

89.56 Drum 333

89.56 Drum 334

89.57 Drum 335

89.57 Drum 336

89.45 Drum 337

89.47 Drum

338

89.49 Drum 339

89.48 Drum

340

89.56 Drum 341

89.56 Drum

342

89.56 Drum 343

89.57 Drum

344

89.56 Drum 345

89.56 Drum 346

89.57 Drum 347

89.58 Drum

348

89.50 Drum 349

89.49 Drum

350

89.48 Drum 351

89.49 Drum

352

89.53 Drum

353

89.54 Drum 354

89.53 Drum 355

89.55 Drum

356

89.51 Si

357

89.53 Drum 358

89.48 Drum 359

89.53 Drum 360

89.52 Drum 361

89.50 Drum 362

89.47 Drum 363

89.45 Drum

364

89.45 Drum 365

89.46 Drum

366

89.53 Drum

367

89.52 Drum 368

89.54 Drum 369

89.53 Drum

370

89.53 Drum

371

89.52 Drum 372

89.53 Drum 373

89.53 Drum 37

4

89.43 Drum 375

89.45 Drum

376

89.43 Drum 377

89.43 Drum

378

89.56 Drum 379

89.53 Drum

380

89.53 Drum 381

89.54 Drum 382

89.53 Drum

383

89.54 Drum

384

89.54 Drum 385

89.55 Drum 386

89.56 Drum 38

7

89.45 Drum 388

89.47 Drum

389

89.48 Drum 390

89.47 Drum

391

89.55 Drum 392

89.56 Drum

393

89.56 Drum 394

89.57 Drum

395

89.57 Drum 396

89.57 Drum

397

89.57 Drum 398

89.58 Drum 399

89.57 Drum 4

00

89.47 Drum

401

89.48 Drum

402

89.46 Drum 403

89.45 Drum

404

89.55 Drum 405

89.53 Drum

406

89.55 Drum 407

89.56 Drum

408

89.49 Si

409

89.55 Drum

410

89.57 Drum 411

89.56 Drum 412

89.54 Drum

413

89.46 Drum 414

89.46 Drum

415

89.47 Drum

416

89.47 Drum

417

89.57 Drum 418

89.57 Drum

419

89.54 Drum4 20

89.56 Drum

421

89.56 Drum 422

89.55 Drum

423

89.54 Drum 424

89.55 Drum

425

89.54 Drum 426

89.54 Drum 427

89.54 Drum 428

89.53 Drum 429

89.44 Drum 430

89.43 Drum

431

89.45 Drum 432

89.45 Drum

433

89.52 Drum 434

89.51 Drum

435

89.51 Drum 436

89.52 Drum

437

89.53 Drum 438

89.50 Drum439

89.49 Si

440

89.44 Drum 441

89.45 Drum

442

89.37 Drum 443

89.30 Drum444

89.29 R

445

89.31 R

446

89.31 R

447

89.36 Drum

448

89.35 Drum

449

89.36 Drum

450

89.35 Drum

451

89.37 Drum

452

89.35 Drum

453

89.36 Drum

454

89.32 Drum

455

89.34 Drum

456

89.33 Drum

457

89.34 Drum

458

89.32 Drum

459

89.38 Drum

460

89.38 Drum

461

89.26 Drum

462

89.23 R

463

89.60 Drum 464

89.59 Drum

465

89.61 Drum 466

89.60 Drum

467

89.61 Drum

468

89.60 Drum

469

89.60 Drum

470

89.61 Drum

471

89.59 Drum 472

89.59 Drum

473

89.59 Drum

474

89.60 Drum

475

89.62 Drum 476

89.62 Drum

477

89.61 Drum 478

89.60 Drum

479

89.60 Drum 480

89.60 Drum

481

89.61 Drum 482

89.61 Drum

483

89.61 Drum 484

89.60 Drum

485

89.61 Drum 486

89.61 Drum

487

89.61 Drum 488

89.60 Drum

489

89.62 Drum 490

89.63 Drum

491

89.61 Drum 492

89.61 Drum

493

89.62 Drum 494

89.63 Drum

495

89.62 Drum 496

89.62 Drum

497

89.62 Drum 498

89.61 Drum

499

89.62 Drum 500

89.62 Drum

501

89.64 Drum 502

89.63 Drum

503

89.63 Drum

504

89.62 Drum

505

89.63 Drum 506

89.64 Drum

507

89.61 Drum 508

89.62 Drum

89.41

89.18 88.92

89.54

89.33 8 9.38

89.37

89.34

89.3689.3 5

89.3789.3789 .3889.36

89.3589. 36

89.38

89.38

89.37

89.38

89.39

89.41

89.43

89.42

89.44

89.44

89.45

89.45

89.43

89.40

89.41

89.40

89.42

89.42

89.43

89.41

89.40

89.41

89.40

89.40

89.24

89.42

89.51

89.28 89.32

89.2989.30

89.33

89.35

89.43

89.3589.36

89.34

89.37

89.36

89.36 89.36 89.3

8 89.56

89.60 89.6789

.66

89.77

89.67

89.71

89.87

89.76

89.79 89.77

89.94

89.91

89.83 89.8 8

89.88 89.9 1

89.86 89.85 89.83

89.85

89.85

89.89

89.92

89.89

89.87

89.77

89.65

89.8689. 96

91.90 89.90

89.91

89.92

89.94 89.95

90.1290.0690.0789.9790.01 90.1790.099

0.1790.1590.1890 .2190.2890.2590.1890.1990

.2190.2090.1790. 33

90.2090.1490 .1490.2090.2

890.2590.2 990.29

90.1990.1690.2090. 2690.2990.1490.2190

.2790.11

89.9689.9 790.0190.0389.9389.9

189.9889.9689.9689.9 7

89.9589.9590. 0089.9990.0

190.0289.9 990.0090.0090.0090.0090.0089.9989.9

7 89.9689.9589

.9689.9689.9489.9389.9389.93

89.94

89.9189.97

89.93

89.93

89.92 89.91

89.92

89.88

89.89

89.88

89.88 89.90

89.90

89.92

89.92

89.90

89.90

89.95

89.95

89.99

89.97

89.98

89.92

89.50

89.50

89.53 89.54

89.57 89.56 89.56 89.55 89.56

89.56

89.54

89.53 89.538

9.51

89.51

89.49

89.52

89.52

89.53

89.53

89.54

89.50

89.50

89.49

89.49

89.49

89.52

89.51

89.9889.9689.91

90.0890.0690.1 490.0690.0689.9790.00

89.79 89.7389

.7089.66 89.95

89.84 89.8 589.85

89.8589.8 5 89.9189

.91 89.9189.9 5 89.95

89.9089.88

89.78

89.8589.83

89.86

89.83

89.76

89.83

89.79

89.81 89.6589.3589.3

5 89.30

89.32

89.32

89.38

89.68

89.37

89.38

89.36 89.36 89.37

89.38

89.3589.3589.33 89.36

89.36

89.37 89.5689.65

89.61

89.60

89.63

89.60

89.62 89.5989.52

89.3289.31 89.318 9.31

89.33

89.31 89.32

89.31 89 .36

89.35

89.33 89 .35 8

9.37 89.38 89.41

89.42

89.44

89.47

89.45

89.48

89.47

89.40

89.58

89.55

89.56

89.48

89.45

89.49

89.48

89.48

89.45

89.44

89.42

89.42 89.44

89.44

89.50

89.48

89.54 89.57

89.37

89.29 89.30

89.2889.3 2

89.39 89.38

89.43 89.4189.3

3 89.34

89.31 89.31

89.4389. 41

89.39 89.3889.30

89.28 89.30

89.3189 .31

89.39 89.39

89.40 89.4189.358

9.34

89.3989. 4089.

3189.32

89.36 89.3989.32

89.30 89.31

89.4089 .4089.3189

.30

89.4189.4 289.358

9.35

89.42 89.4189.32

89.32

89.41 89.3989.31

89.31 89.30

89.4189 .4189.348

9.34

89.44 89.4289.34

89.32

89.4089.4 089.338

9.35

89.3989.4 089.3389

.34 89.31

89.408 9.4189.3

289.32

89.4189 .4189.35

89.36

89.418 9.408

9.3489 .33

89.4089 .4089.29

89.30 89.27

89.3989. 3989.30

89.31

89.408 9.4089.3

389.35

89.40 89.39

89.33 89.33

89.37 89.3689.32

89.30

89.27 89.35

89.55 89.68

89.4389.5589.5289.5 4

89.57 89.49 89.49

89.4889.48 89.5889.598

9.5889.58

89.5789.5789.5889 .5889

.50 89.49

89.4889.48 89.5989.5989.5 9

89.58

89.5789.5789.5989.59 89.50 89.49

89.5089.50 89.57 89.5589

.58 89.57

89.56 89.5889

.5789.57

89.56

89.4889.46

89.4989.49 89.5989.578 9.57 89.58

89.5789.5989.5789.5 889.5

2 89.53

89.50 89.49 89.5

8 89.5789.

59 89.59

89.49 89.49 89.5989.5989.

58 89.59

89.5989.5989.5889.5 889.528

9.50

89.51 89.51 89.58

89.59 89.5889.59

89.6089.5889 .5989.59

89.51

89.49 89.51

89.5089.51 89.6189.59 89.5989.59

89.5689.57 89.5889.5889.508

9.52

89.50 89.51 89.6089.598

9.6089.60

89.6089.6089 .59

89.5989 .508

9.49

89.49 89.49 8

9.55 89.588

9.58 89.57

89.5089.50 89.59 89.59 89.5989.59

89.5889.5889.6 0

89.60

89.57

89.55 89.54

89.49 89.50 8

9.5989.5789.588 9.59

89.5889 .498 9.50

89.60

89.49 89.5989.5 6

89.6189.62 89.6689.6 6

89.6289.62

89.6989.6 8

89.6889.69 89.6589.6

4

89.6689.6 6

89.6389.62

89.5889.58 89 .54 89.54

89.6189.6 0 89.5789.56

89.4989.49 89.4389.44

89.4989.49 89.4789 .46

89.4189.39

89.4589.44

89.3389.34 89.30

89.38 89.39

89.31

89.3089.70 89.71

89.498 9.50

89.51

89.5189 .51

89.49 89.49

89.508 9.50

89.51 89.51

89.50

89.49 89.49

89.4989 .50

89.5089 .49

89.498 9.49

89.49 89.49

89.488 9.48

89.48 89.48

89.47 89.48

89.49 89.49

89.508 9.49

89.53 89.49

89.50 89.49

89.51 89.52

89.50 89.50

89.508 9.51

89.49 89.4889.48

89.47 89.47

89.508 9.49 89.4489.43 89.

38

89.16

89.72

89.54

89.86

89.26

str. pietruita

str. asfaltstr. asfalt

parcare parcareparcare

parcare

parcare

47780 0

2 09 8 00

47780 0

2 09 9 00

47780 0

2 09 7 00

47770 0

2 09 8 00

47770 0

2 09 9 00

47770 0

2 09 7 00

47760 0

2 09 8 00

47760 0

2 09 9 00

47760 0

2 09 8 00

47750 0

2 09 9 00

47750 0

439694

S=1150 0mp

439695

S=2500 0mp

DE 1549/5

447755

1 3

439405

442984

442989

442988 442983

445055

439581

DE 1549/5

PTT1

PTT1 20.0010.00

PTT 2 PTT 2

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

41 42

43 44

45 46

47 48

49 50

51 52

53 54

55 56

57 58

59 60

61 62

63 64

65 66

67 68

69 70

71 72

73 74

75 76

77 78

79 80

81 82

83 84

85 86

87 88

89 90

91 92

93 94

95 96

97 98

99 10

0 10

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 10

9 11

0 11

1 11

2

20 6

20 7

20 8

20 9

21 0

21 1

21 2

21 3

21 4

21 5

21 6

21 7

21 8

21 9

22 0

22 1

22 2

22 3

22 4

22 5

22 6

22 7

22 8

22 9

23 0

23 1

23 2

23 3

23 4

23 5

23 6

17 5

17 6

17 7

17 8

17 9

18 0

18 1

18 2

18 3

18 4

18 5

18 6

18 7

18 8

18 9

19 0

19 1

19 2

19 3

19 4

19 5

19 6

19 7

19 8

19 9

20 0

20 1

20 2

20 3

20 4

20 5

14 4

14 5

14 6

14 7

14 8

14 9

15 0

15 1

15 2

15 3

15 4

15 5

15 6

15 7

15 8

15 9

16 0

16 1

16 2

16 3

16 4

16 5

16 6

16 7

16 8

16 9

17 0

17 1

17 2

17 3

17 4

11 3

11 4

11 5

11 6

11 7

11 8

11 9

12 0

12 1

12 2

12 3

12 4

12 5

12 6

12 7

12 8

12 9

13 0

13 1

13 2

13 3

13 4

13 5

13 6

13 7

13 8

13 9

14 0

14 1

14 2

14 3

10,00

10,00 20,00

20,00

Birouri

Depozitare si Productie

B iro

ur i s

i D ep

oz ita

re

Continental Automotive Romania srl

S+P+5E

A cc

es e

ta pa

220

DE 1549/5 propus spre relocare (proiect in derulare, initiat de PMT)

Stra da M

agn us

N Zona Studiata in PUZ

Limita proprietate Continental Automotive Romania srl

Constructii propuse

Spatiu verde propus

Limita cadastrala Continental Automotive Romania srl conf. certificat de urbanism

Limite

Zonificare

Limite cadastrale existente

Spatiu verde existent

Constructii existente

Constructii de perspectiva

Accese si platforme Cai de comunicatie rutiera Cai de comunicatie rutiera de perspectiva

  • 010 Scenariu Mobilare

Atasament: Memoriu.pdf

1

FOAIE DE CAPAT TITLUL P.U.Z.: CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE,

SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA

TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI PE DRUM PUBLIC

NUMAR PROIECT: 2420.07.1

DATA ELABORARE: IUNIE 2020

BENEFICIAR: SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

PROIECTANT GEN: SC SUBCONTROL SRL

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

2

LISTA DE SEMNATURI Firma/ Specialitate /Nume Parafa/Semnatura

S.C. SUBCONTROL S.R.L. Proiectant general Ing. Antonia Rasovan Specialist RUR Arh. Dipl. Radu D. Radoslav Arh. Dipl. Oana Josan

S.C. PROWASSER S.R.L. Proiectant instalatii edilitare Ing. Simona Fantaneanu

S.C. ATENA PROIECT S.R.L. Proiectant instalatii electrice Ing. Cornel Prodan

S.C. INSTAL 5F S.R.L. Proiectant instalatii gaz Ing. Victor Rasadea

S.C. PATH S ROUTE S.R.L. Proiectant drumuri Ing. Dan Percec

S.C. GYS SURVEY S.R.L. Proiectant topografie Ing. Tomi Filesi

S.C. DAMIAN ECOPROIECT S.R.L. Proiectant protectia mediului Ing. Marius Damian

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

3

BORDEROU GENERAL

1. PARTER SCRISA

1.1. Certificat de Urbanism nr.2509/11.07.2019

1.2. Aviz de Oportunitate nr.52/03.10.19

1.3. Aviz tehnic Aquatim nr. 50969/DT/24.02.20

1.4. Aviz unic pentru retele existente nr.714/26.08.2019

1.5. Aviz Directia de Sanatate Publica Timis nr. 23636/829/M/02.12.19

1.6. Aviz Ministerul Apararii Nationale DT9075/15.11.19

1.7. Aviz de principiu mediu urban si gestiune deseuri nr. 1404/25.10.19

1.8. Aviz Agentia pentru Protectia Mediului nr.52/31.03.20

1.9. Aviz Comisia de Circulatie DT2020-000335/20.02.20

1.10. Inspectoratul de politie judetean Timis nr. 340645/25.03.2020

1.11. Aviz Ministerul Culturii- Directia pentru Cultura a jud. Timis nr.4072/15.11.19

1.12. Plan de actiune

1.13. Aviz OCPI nr. 163836/04.09.19

1.14. Aviz Inspectoratul ptr. Situatii de Urgenta „Banat” nr.535.136/17.10.19

1.15. Aviz Consiliul Judetean Timis nr. R 10 679/25.06.20

1.16. Memoriu de prezentare

1.17. Regulament local de urbanism

2. PARTE DESENATA

2.1 Incadrare in P.U.G. U 001

2.2 Accese spre continental automotive romania srl U 002

2.3 Retea circulatii cvartal U 003

2.4 Studiu cvartal existent U 004

2.5 Situatie existenta U 005

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

4

2.6 Reglementari urbanistice etapa I U 006

2.7 Reglementari urbanistice etapa II U 007

2.8 Reglementari echipare edilitara U 008

2.9 Obiective de utilitate publica U 009

2.10 Scenariu de mobilare U 010

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

5

CUPRINS MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE ............................................................................................................ 8

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI ............................................................. 8

1.2. OBIECTUL P.U.Z. ............................................................................................................ 8

1.2.1. Solicitari ale temei-program ......................................................................................... 8

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata ............... 8

1.1. SURSE DOCUMENTARE ................................................................................................. 9

1.1.1. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ .................................................... 9

1.1.2. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ ................................. 9

1.1.3. Date statistice ............................................................................................................... 9

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII ............................................................................... 10

2.1. EVOLUTIA ZONEI ......................................................................................................... 10

2.1.1. Date privind evolutia zonei ......................................................................................... 10

2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii ................... 10

2.1.3. Potential de dezvoltare .............................................................................................. 10

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE ...................................................................................... 10

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL .......................................................................... 10

2.3.1. Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica:

relieful, reteua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale. ............................... 10

2.3.2. Date generale despre amplasament .......................................................................... 11

2.5. OCUPAREA TERENURILOR .......................................................................................... 17

2.5.1. Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata: ........................... 17

2.5.2. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit: ............................................................ 17

2.5.3. Aspecte calitative ale fondului construit: ................................................................... 17

2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine: ...................................... 17

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

6

2.5.5. Asigurarea cu spatii verzi: ........................................................................................... 18

2.6. ECHIPARE EDILITARA .................................................................................................. 18

2.7. PROBLEME DE MEDIU ................................................................................................ 19

2.7.1. Relatia cadrul natural – cadrul construit ........................................................................ 19

2.7.2. Evidentierea riscurilor naturale si antropice: ................................................................. 19

2.7.3. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile

echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona: .................................................................. 19

2.7.4. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie: .......................................... 19

2.7.5. Evidentierea potentialului balnear si turistic:................................................................. 19

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI ........................................................................................... 19

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA ................................................................. 20

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ....................................................... 20

3.2. PREVEDERI ALE PUG / MASTERPLANULUI .................................................................. 20

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL ........................................................................ 20

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI .................................................................................... 20

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA– REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI

URBANISTICI .............................................................................................................................. 21

3.5.1. Elemente de tema, functionalitate, amplasare .......................................................... 21

3.5.2. Bilant teritorial ............................................................................................................ 22

3.5.3. Regim maxim de inaltime ........................................................................................... 22

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE .......................................................................... 22

3.6.1. Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila: ............................. 22

3.6.2. Lucrari necesare pentru asigurarea canalizarii: .......................................................... 23

3.6.3. Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric; .......... 24

3.6.4. Telecomunicatii .......................................................................................................... 25

3.6.5. Alimentare cu gaze naturale ....................................................................................... 25

3.7. PROTECTIA MEDIULUI ................................................................................................ 26

3.7.1. Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare(emisii, deversari, etc.) ................. 26

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

7

3.7.2. Prevenirea producerii riscurilor naturale ....................................................................... 26

3.7.3. Epurarea si preepurarea apelor uzate ............................................................................ 26

3.7.4. Depozitarea controlata a deseurilor ............................................................................... 27

3.7.5. Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi ....... 27

3.7.6. Organizarea sistemelor de spatii verzi ............................................................................ 27

3.7.7. Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate ........................ 27

3.7.8. Refacerea peisagistica si reabilitare urbana ................................................................... 27

3.7.9. Valorificarea potentialului turistic si balnear- dupa caz ................................................. 27

3.7.10. Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor

edilitare majore ......................................................................................................................... 27

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA .............................................................................. 28

3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica .................................................................... 28

3.8.2. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona, conform Legii

213/1998 ................................................................................................................................... 28

3.8.3. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona, conform Legii

213/1998 ................................................................................................................................... 28

3.8.4. Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori, in vederea realizarii obiectivelor

propuse 28

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE ........................................................................ 28

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

8

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrarii CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI PE DRUM PUBLIC

Nr. Proiect 2420.07.1 Faza P.U.Z. ( Plan Urbanistic Zonal ) Beneficiar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Proiectant general SC Subcontrol SRL Specialist RUR: Arh. Radu D. Radoslav Data elaborarii Iulie 2020

1.2. OBIECTUL P.U.Z.

1.2.1. Solicitari ale temei-program

Documentatia Plan Urbanistic Zonal: „CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE, SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI PE DRUM PUBLIC”, judetul Timis, Municipiul Timisoara, in intravilan, CF 439695, CF 439694, a fost intocmita la comanda beneficiarului SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL.

Terenul are o suprafata totala de 36.500 mp, pe care investitorul SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL doreste sa-l amenajeze in vederea integrarii acestuia in complexul pe care il are deja amenajat.

Terenul se imparte in doua C.F.-uri: - CF 439695, nr. cad. 439695, intravilan – 25.000mp; - CF 439694, nr. cad. 439694, intravilan – 11.500mp;

1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona

studiata

Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.229/14.09.1999, terenul se inscrie din punct de vedere al zonificarii teritoriale intravilane, in UTR 72 // Zona unitati industriale. Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.157/28.05.2002 a carei valabilitate a

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

9

fost prelungita prin Hotararea Consiliului Local nr.105/24.04.2012, din punct de vedere al zonificarii teritoriale, terenul se incadreaza in Zona UEt // Zona de urbanizare – Zona de activitati economice cu caracter tertiar.

1.1. SURSE DOCUMENTARE

1.1.1. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

Pentru prezenta documentatie au fost analizate atat planurile urbanistice aprobate din vecinateatea terenului studiat cat si planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc directia de dezvoltare a zonei, dupa cum urmeaza: - Planul de amenajare al teritoriului national; - Planul de amenajare al teritoriului judetean Timis; - Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara proiect IPROTIM

nr.34.233/010/B; - Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/Kb - Studiu topometric intocmit de SC GIS SURVEY SRL; - Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ – indicativ GM – 010 –

2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/ N 16.08.2000; - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; - Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si completarile

ulterioare; - Ordinul MLPDA nr. 3454/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare;

- HG nr. 1076/8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, modificata prin HG 1000/2012;

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 privind normele de igiena si sanatate publica. - H. C. L. 61/28.02.2012 privind "Concept general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)" - HCL 20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zona ”Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, Str. Siemens nr.1, Timisoara

1.1.2. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

S-a obtinut: - Certificatul de Urbanism nr. 2509/11.07.2019; - Aviz de Oportunitate nr. 52/03.10.2019.

1.1.3. Date statistice

Nu au fost utilizate date statistice.

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

10

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

2.1.1. Date privind evolutia zonei

Terenul care face obiectul PUZ-ului, face parte dintr-o zona nereglementata urbanistic, adiacenta unei zone mari industriale cu functiuni mixte – birouri, productie si/sau depozitare, ce se gaseste in plina extindere si dezvoltare.

2.1.2. Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

Zona este una preponderent industriala, parte a marii Platforme Industriale Calea

Buziasului. Cladirile existente in zona sunt preponderent de birouri, productie si/sau depozitare.

2.1.3. Potential de dezvoltare

Zona studiata are un potential de dezvoltare ridicat, fiind in plina expansiue.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Terenul se afla pe teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara, in zona de sud-est a orasului.

Terenul are o suprafata totala de 36.500 mp, in proprietatea investitorului SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

Vecinatatile sunt dupa cum urmeaza (conf. planurilor anexate): - la NORD - drum propus in PUG aflat in lucru- strada Magnus; - la SUD - DE 1549/5; - la EST - Spatiu neconstruit, teren arabil; - la VEST - Spatiu neconstruit, teren arabil.

Distantele de la limita de proprietate pana la cele mai apropiate cladiri existente, cu functiunea: - Locuire colectiva- 593m pana la strada Olarilor, 720m la Calea Buziasului; - Locuire individuala- 640m pana la strada Olarilor; - Industrie- 86m pana la BEGA TEHNOMET; 168m pana la ELBROMPLAST; - Servicii- 205m pana la SCHAEFER; 216m pana la EETIM; - Unitati de Invatamant- 758m pana la Colegiul Tehnic Electrotimis.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.3.1. Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare

urbanistica: relieful, reteua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri

naturale.

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

11

Amplasamentul se prezinta ca si o suprafata de teren orizontala si nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare. Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrarile de prospectare geotehnica, stabilite conform"NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENTELE SI METODELE CERCETARII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007".

2.3.2. Date generale despre amplasament

Morfologic, amplasamentul este situat in Campia Joasa Timis-Bega caracterizata printr-un relief calm, defavorabil scurgerii naturale a apelor din precipitatii, parte integranta din marea unitate geomorfologica Campia de Vest. Terenul din amplasament este relativ plan si orizontal, cu mici denivelari de ordinul a 10 la 40 cm, avand stabilitatea generala asigurata, iar nivelul parcarii amenajate provizoriu este mai ridicat cu cca. 1,00 m fata de nivelul terenului din zona neamenajata a amplasamentului cercetat.

Geologic, pe adancimea ce intereseaza din punct de vedere geotehnic, se intalnesc depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanta lenticular incrucisata de pamanturi argiloase si nisipoase intr-o larga gama granulometrica, coloristica si de diferite consolidari specifica campiei joase. Zona se caracterizeaza prin interceptarea in partea superioara a stratificatiei a pamanturilor argilo-prafoase, urmate de un complex nisipos.

Hidrogeologic, ne intereseaza in cazul de fata atat stratul freatic care este cantonat in complexul nisipos din baza stratificatiei interceptate pe amplasament cat si infiltratiile de apa care circula prin pamanturile argilo-prafoase din partea superioara a stratificatiei ( pana la 4 – 5 m adancime ), cu nivele fluctuante sezonier functie de volumul precipitatiilor fiind alimentate in principal de precipitatii.

Seismic, in conformitate cu Normativ P 100 - 1 / 2013 ( cod de proiectare seismica – prevederi de proiectare pentru cladiri ), amplasamentul se situeaza in zona seismica caracterizata printr-o perioada de control ( colt ) a spectrului de raspuns TC = 0,7 s si o acceleratie seismica orizontala a terenului pentru proiectare la cutremure cu interval mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire in 50 ani, ag = 0,20g.

Adancimea maxima de inghet, in conformitate cu STAS 6054/77, este pentru amplasamentul in cauza hi = 0,70 m.

Stratificatia pusa in evidenta de forajele geotehnice executate, redata in fisele de stratificatie anexate, se incadreaza in cea generala a zonei, constand din urmatoarea succesiune de pamanturi :

A. Pe zona parcarii amenajate provizoriu ( foraj F1 ), situata cu cca. 1,00 m peste nivelul terenului din zona neamenajata a amplasamentului : Umpluturi recente de sistematizare pe verticala a terenului, acoperite in suprafata de terasamente subtiri din refuz de ciur si piatra parta, extinse la adancime de cca. 1,20 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1, constituite din

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

12

pamanturi argilo-prafoase-nisipoase, cafenii, cu bucati de caramida si rara fractiune de refuz de ciur. sol vegetal, extins la adancime de cca. 1,60 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu, impanat aleatoriu cu rara fractiune de refuz de ciur argile, de culoare cenusie cu intercalatii ruginii si cafenii, cu structura afectata de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, goluri pedo-vegetative, radacini ) si a factorilor climato-atmosferici ( cicluri de inghet-dezghet, ploi, seceta, vant ), extinse pana la adancime de cca. 2,30 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1 argile prafoase, de culoare cenusie si cenusie cu intercalatii cafenii, extinse pana la adancime de cca. 4,50 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1 nisipuri mijlocii, de culoare cenusie, cu rara fractiune de pietris, neepuizate pe adancimea de cercetare = 6,00 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1

B. Pe zona neamenajata a amplasamentului in cauza ( foraj F2 ), situata cu cca. 1,00 m sub nivelul terenului din zona amenajata a amplasamentului : sol vegetal, extins la adancime de cca. 0,40 m fata de CTN actual din zona forajului F2 argile prafoase, de culoare cafenie-cenusie-inchis, cu structura afectata intens de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, goluri pedo-vegetative, radacini ) si a factorilor climato-atmosferici ( cicluri de inghet-dezghet, ploi, seceta, vant ), extinse pana la adancime de cca. 0,80 - 0,90 m fata de CTN actual argile prafoase, de culoare cenusie cu intercalatii cafenii, cu structura afectata sporadic-aleatoriu de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, radacini filiforme ), extinse pana la adancime de cca. 1,10 m fata de CTN actual din zona forajului F2 argile prafoase, de culoare cenusie-cafenie, extinse pana la adancime de cca. 2,30 m fata de CTN actual din zona forajului F2 prafuri argiloase, de culoare cenusie-cafenie, neepuizate pe adancimea de cercetare realizata prin forajul F2 = 4,00 m fata de CTN actual

Caracterizarea geotehnica. Pe baza incercarilor in situ - sondajele de penetrare dinamica usoara cu con cuplate forajelor geotehnice, a determinarilor de laborator, a observatiilor din timpul executarii forajelor si a experientei acumulate in practica geotehnica, pamanturile interceptate se pot caracteriza: umpluturile recente de sistematizare pe verticala a terenului, interceptate prin forajul F1 pana la adancime de cca. 1,20 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1: - prezinta o structura afectata variabil de la intens la sporadic-aleatoriu de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, goluri pedo-vegetative, radacini ) respectiv de activitatea factorilor climato-atmosferici ( vant, ploi, seceta, cicluri de inghet-dezghet ) si de tehnologia de rambleire realizata;

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

13

- poate prezenta o compresibilitate variabila de la foarte mare la mare functie gradul de afectare al structurii; un grad de umiditate uscat la saturat functie de conditiile climatice din perioada executiei-exploatarii; o plasticitate mare la foarte mare; o stare de consistenta plastic- tare la plastic-consistenta functie de umiditatea naturala si expunerea la soare; cu valori ale indicilor geotehnici sensibil influentate de variatia umiditatii si actiunea factorilor climato- atmosferici; - sondajele de penetrare dinamica usoara cu con DPL au pus in evidenta un nr. de lovituri N10L = 6 ÷ 16 lov. / 10 cm. argilele si argilele prafoase, de culoare cenusie cu intercalatii cafenii si ruginii interceptate sub solul vegetal prin forajul F1 din zona parcarii amenajate provizoriu pe intervalul de adancime cuprins dela cca. 1,60 m pana la cca. 2,30 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1, respectiv prin forajul F2 din zona neamenajata pe intervalul de adancime cuprins dela cca. 0,40 m pana la cca. 1,10 m fata de CTN actual din zona forajului F2 : - prezinta o structura afectata sporadic-aleatoriu de activitatea florei-faunei pedologice ( canale vermiculare, radacini ) respectiv de activitatea factorilor climato-atmosferici ( vant, ploi, seceta, cicluri de inghet-dezghet); - poate prezenta o compresibilitate variabila de la medie la foarte mare functie gradul de afectare al structurii si umiditatea naturala; un grad de umiditate uscat la saturat functie de conditiile climatice din perioada executiei-exploatarii; o plasticitate mare la foarte mare; o stare de consistenta plastic-tare la plastic-consistenta functie de umiditatea naturala si expunerea la soare; cu valori ale indicilor geotehnici sensibil influentate de variatia umiditatii si actiunea factorilor climato-atmosferici; - pe proba recoltata de la adancime 1,85 – 2,15 m ( F1 ) s-au obtinut urmatoarele valori ale indicilor geotehnici: umiditatea w = 31,6 % indicele de plasticitate Ip = 49,5 % indicele de consistenta Ic = 0,80 iar pentru greutatea volumica a scheletului mineral, aproximata γs aprox = 26,68 kN/mc gradul de umiditate Sr = 0,90 greutatea volumica γ = 17,98 kN/mc greutatea volumica in stare uscata γd = 13,67 kN/mc porozitatea n = 48,8 % indicele porilor e = 0,95 - sondajul de penetrare dinamica usoara cu con DPL1 a pus in evidenta un nr. de lovituri N10L = 9 ÷ 10 lov. / 10 cm; - pe proba recoltata de la adancime 0,60 – 0,90 m ( F2 ) s-au obtinut urmatoarele valori ale indicilor geotehnici: umiditatea w = 17,2 % indicele de plasticitate Ip = 46,0 % indicele de consistenta Ic = 0,98

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

14

iar pentru greutatea volumica a scheletului mineral, aproximata γs aprox = 26,10 kN/mc gradul de umiditate Sr = 0,80 greutatea volumica γ = 19,45 kN/mc greutatea volumica in stare uscata γd = 16,59 kN/mc porozitatea n = 36,4 % indicele porilor e = 0,57 - sondajul de penetrare dinamica usoara cu con DPL2 a pus in evidenta un nr. de lovituri N10L = 13 ÷ 27 lov. / 10 cm. argilele prafoase si prafurile argiloase de culoare cenusie si cenusie- cafenie interceptate prin forajul F1 din zona parcarii amenajate provizoriu pe intervalul de adancime cuprins dela cca. 2,30 m pana la cca. 4,50 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1, respectiv prin forajul F2 din zona neamenajata pe intervalul de adancime cuprins dela cca. 1,10 m pana la cca. 4,00 m fata de CTN actual din zona forajului F2 : - prezinta o structura compacta si o consolidare normala in raport cu tipul de pamant, adancimea de situare si varsta; o stare de consistenta plastic-vartoasa la plastic-consistenta; o stare de plasticitate mare la foarte mare functie de granulozitate; o compresibilitate mare; un grad de umiditate umed la submersat; cu valorile indicilor geo sensibil influentate de variatia umiditatii si actiunea factorilor climato-atmosferici; - pe proba recoltata de la adancime 3,00 – 3,10 m ( F1 ) s-au obtinut urmatoarele valori ale indicilor geotehnici: umiditatea w = 23,8 % indicele de plasticitate Ip = 41,7 % indicele de consistenta Ic = 0,87 - pe proba recoltata de la adancime 2,90 – 3,00 m ( F2 ) s-au obtinut urmatoarele valori ale indicilor geotehnici : umiditatea w = 25,5 % indicele de plasticitate Ip = 26,8 % indicele de consistenta Ic = 0,78 - sondajele de penetrare dinamica usoara cu con DPL au pus in evidenta un nr. de lovituri N10L = 9 ÷ 17 lov. / 10 cm cu valori mai ridicate pe orizonturile cu consistenta ridicata. nisipurile mijlocii, de culoare cenusie, de pe intervalul d e adancime cuprins de la cca. 4,50 m pana la peste 6,00 m fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1: - prezinta o stare de indesare situata la mijlocul domeniului de indesare mijlocie; o compresibilitate medie; un grad de umiditate submersat; - sondajul de penetrare dinamica usoara cu con DPL1 a pus in evidenta un nr. de lovituri N10L med = 19 ÷ 23 lov. / 10 cm cu salturi la 26 ÷ 30 lov. / 10 cm pe orizonturile cu fractiune grosiera mai pregnanta.

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

15

Apa subterana ce prezinta interes din punct de vedere al conditiilor de fundare este cantonata in complexul nisipos, dar circula si sub forma de infiltratii prin pamanturile argilo- prafoase-nisipoase din primii 4,0 – 5,0 m ai stratificatiei, de permeabilitate mai ridicata ( k = 10- 3 - 10-5 cm/sec ) in partea sa superioara pana la adancimi variind in cazul de fata intre 1,50 ÷ 2,30 m, ca urmare a activitatii florei-faunei pedologice si influentei factorilor climato- atmosferici, urmat de straturi de permeabilitate scazuta ( k = 10-6 - 10-8 cm/sec ). Nivelul apei subterane, fluctuant in timp este determinat in principal de : - volumul precipitatiilor, care in absenta conditiilor favorabile scurgerii superficiale catre emisari, influenteaza cel mai mult oscilatiile de nivel; - existenta unui strat acvifer propriu-zis la adancime de cca. 5,00 ÷ 6,00 m fata de nivelul terenului, a carui nivel piezometric mentine in timp nivelul freaticului peste o anumita cota in timpul perioadelor calde-secetoase si fara precipitatii; - morfometria locala, in general depresionara si favorabila acumularii superficiale a apei din precipitatii.

Prin forajele geotehnice executate cu prezenta ocazie ( 16.07.2019 ), s-a interceptat apa subterana, prezentand un nivele masurate la: - in foraj F1 la 2,90 m adancime fata de cota actuala a parcarii amenajate provizoriu din zona forajului F1, respectiv la cca. 3,54 m adancime fata de nivel pardosea parter cladire birouri existenta in vecinatate; - in foraj F2 la 2,60 m adancime fata de CTN actual din zona forajului F2, respectiv la cca. 4,24 m adancime fata de nivel pardosea parter cladire birouri existenta in vecinatate. Nivelele naturale ale apei subterane se vor aprecia in faza urmatoare de proiectare pe baza unor informatii si masuratori efectuate din mai multe foraje.

Chimismul apei subterane si/sau al solului se va determina in fazele urmatoare de proiectare PT-DDE, DTAC, functie si de caracteristicile tehnice ale constructiilor proiectate ( cu sau fara subsol/demisol, constructii ingropate ), functie de pozarea fundatiilor in raport cu nivelul apei subterane. Informativ, chimismul apei subterane a fost determinat pe o proba de apa si una de sol prelevate din forajele executate, fiind pus in evidenta de buletinele de analiza nr. 7281 si 7283 / 2019, din interpretarea caruia rezulta ca in acceptiunea Normativului NE 012 – 1 / 2007, apa subterana si solul interceptate cu aceasta ocazie nu prezinta agresivitate fata de beton.

Concluzii si recomandari Fata de cele de mai sus, rezulta :

Amplasamentul cercetat, cu stabilitatea generala asigurata, prezinta doua zone diferite si anume : - zona parcarii provizorii amenajate recent, care are un nivel mai ridicat cu cca. 1,00 m fata de nivelul initial al terenului din zona, asa cum este pe zona neamenajata; - zona neamenajata, care prezinta un relief calm, relativ plan si orizontal cu mici denivelari de ordinul a 20 la 50 cm.

Pamanturile din amplasament se prezinta in general de consolidare normala, iar pe primii cca. 1,10 ÷ 2,30 m ai stratificatiei sunt sub influenta directa a activitatii florei-faunei

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

16

pedologice si a factorilor climato-atmosferici, prezentand si susceptibilitate la umflari-contractii la variatii de umiditate.

Apa subterana are fluctuatii sezoniere de cca. 1,50 – 2,00 m, cauzate de tipul stratificatiei si volumul precipitatiilor, astfel incat in perioadele bogate in precipitatii nivele hidrostatice se gasesc frecvent la cca. 1,80 - 2,00 m iar in perioade secetoase la 3,00 – 3,50 m.

Adancimea minima de fundare pentru constructii se va adopta astfel incat sa satisfaca simultan: Df1 min = 1,25 m de la CTN actual din zona cea mai depresionara Df1 min = 2,90 m de la nivel pardosea parter cladire birouri din vecinatate Df ≥ 1,30 m de la cota terenului sistematizat CTS

Terenul de fundare este constituit : - pentru adancimi de fundare Df = 1,25 m pana la 3,50 ÷ 4,00 m fata de CTN din amplasament din zona neamenajata respectiv Df = 2,25 ÷ 4,50 m fata de nivel actual parcare provizorie amenajata si Df = 2,90 ÷ 5,10 m fata de nivel pardosea parter cladire birouri din vecinatate, din argile prafoase si sporadic prafuri argiloase, de culoare cenusie si cenusie- cafenie; de consolidare normala; de plasticitate mare la foarte mare; de consistenta plastic- vartoasa si grad de umiditate umed la saturat/submersat functie de perioada climatica din perioada executiei-exploatarii ( secetoasa, ploioasa, etc ) si situarea in raport cu nivelul apei subterane; - pentru adancimi de fundare Df = 3,50 ÷ 4,00 m pana la peste 6,00 m fata de CTN din amplasament din zona neamenajata respectiv Df = 4,50 pana la peste 6,00 m fata de nivel actual parcare provizorie amenajata si Df = 5,10 pana la peste 7,00 m fata de nivel pardosea parter cladire birouri din vecinatate, din nisipuri mijlocii, de culoare cenusie si cenusie –cafenie, de indesare mijlocie, submersate.

Calculul terenului de fundare se poate efectua pe baza presiunilor conventionale, cu adoptarea in gruparea fundamentala de incarcari centrice de calcul, conform STAS 3300/2-85, a unei presiuni conventionale de baza ( pt. B = 1,00 m si Df = 2,00 m ): p conv = 225 ÷ 300 kPa; functie de adancimea de fundare adoptata si implicit de terenul de fundare, presiuni la care se vor aplica corectiile mentionate in STAS 3300/2-85 anexa B pct. B2, pentru latimea fundatiilor si adancimea de fundare efectiv proiectate ( la cladiri cu demisol-subsol corectia de adancime se va efectua pentru D'f = adancimea de fundare fata de nivelul finit al pardoselii demisolului- subsolului proiectat ) Adancimea minima de fundare pentru parcaje, pardoseli, se va adopta astfel incat sa satisfaca simultan: - pe zona neamenajata Df1 min = 0,50 m de la CTN actual din zona cea mai depresionara Df ≥ 0,70 m de la cota terenului sistematizat CTS - pe zona amenajata ca parcare Df1 min = 0,50 m de la nivel actual actual din zona cea mai depresionara Df ≥ 0,70 m de la cota terenului sistematizat CTS

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

17

urmand ca pe portiunile pe care sub cota decaparii generale recomandate ( 0,50 m ) nu se epuizeaza umpluturile sunt necesare unele masuri suplimentare care se vor explicita in faza urmatoare de proiectare

Se va avea in vedere susceptibilitatea unei senzivitati de contractie-umflare mai ridicate a pamanturilor argilo-prafoase de pe primii 1,50 ÷ 2,30 m ai stratificatiei.

Urmeaza la pentru faza de proiectare PT – DTAC sa se intocmeasca studiile geotehnice de detaliu, pentru fiecare amplasament si/sau constructie in parte.Se recomanda si o ridicare topografica pentru o sistematizare pe verticala de calitate.

2.4. CIRCULATIA Circulatia in zona este si una dintre cele mai mari disfunctionalitati ale acesteia. Blocajul

inelului 4, Bulevardul Industriei, face ca accesul in zona sa fie foarte dificil, atat pentru persoanele care lucreaza acolo cat si in detrimentul celorlalti locuitori ai orasului. Accesul se face improvizat pe doua directii, de pe Strada Siemens si din dreptul strazii Matei Milo. Pentru a rezolva macar partial aceasta problema, documentatia de fata propune deschiderea partiala a inelului 4 pana in dreptul PUZ-ului, pentru un acces facil direct inspre Piata Gheorghe Domasneanu.

Accesul spre parcelele din PUZ se va face in doua etape: Etapa I provizorie, acces de pe DE1549/5 existent Etapa II finala, acces de pe strada nou propusa la nordul parcelelor, Strada Magnus, care

va fi si principala artera est-vest a cvartalului. In paralel cu PUZ-ul de fata, se propune si stramutarea DE1549/5 pe viitorul traseu al

Strazii Magnus, pentru o dezvoltare mai rationala a zonei in beneficiul functionalitatii ei.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata:

In prezent in zona se gasesc cladiri cu functiuni mixte – birouri, productie si/sau depozitare. Intreaga zona este in plina extindere si dezvoltare.

2.5.2. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit:

Nu este cazul.

2.5.3. Aspecte calitative ale fondului construit:

Nu este cazul.

2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine:

Zona studiata are asigurate servicii conexe functiunii de servicii.

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

18

2.5.5. Asigurarea cu spatii verzi:

Nu exista spatii verzi in acceptiunea urbana a cuvantului pe suprafata de teren de 36.500 mp, in CF 439695, CF 439694

2.6. ECHIPARE EDILITARA

Lucrari de apa - canal existente Pe Bulevardul Industriei functioneaza un sistem centralizat de alimentare cu apa

potabila si un sistem unitar centralizat de canalizare, ca parte a sistemului de distributie apa potabila si canalizare al municipiului Timisoara pentru care operatorul autorizat AQUATIM S.A. asigura serviciile de exploatare si intretinere.

Operatorul de apa canal din zona AQUATIM Timisoara are in zona, pe Bulevardul Industriei o retea de alimentare apa potabila De.125 mm si Dn 300 mm si o retea de canalizare menajera D=300-400 mm si colector menajer D=1200 mm.

Conform Avizului Tehnic AQUATIM nr.14483/02.08.2019, pe amplasament nu sunt retele care sa interfereze cu viitoarea constructie.

Retele de energie electrica existente Conform avizului de amplasament favorabil cu conditii nr. 155637692 / 10.03.2016,

emis de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT, in zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie, apartinand Enel Distributie Banat.

Amplasamentul este partial afectat de o linie electrica subterana LES 20kV. Telefonizare si telecomunicatii

Conform avizului favorabil nr.1396/12.08.2019, in zona exista retele de telefonizare si telecomunicatii, dar aceastea nu afecteaza amplasamentul.

Retea de televiziune in cablu In zona exista retea urbana de televiziune in cablu, dar aceasta nu afecteaza

amplasamentul. Retele de gaze naturale In zona studiata, alimentarea cu gaze naturale a obiectivelor existente este asigurata din

sistemul de distributie gaze naturale aflat in exploatarea S.C. DELGAZ GRID S.A. Timisoara. Sistemul de distributie gaze este alcatuit din retele de distributie si racorduri presiune medie (P=2...6 bari), statii de reglare de sector, retele de distributie si racorduri presiune redusa (P=0,5...2 bari). Pe strada Siemens exista o retea de gaze naturale care functioneaza la nivel de presiune medie din care sunt alimentati consumatorii existenti pe aceasta strada. Cladirile de productie si birouri apartinand Siemens-Continental sunt alimentate cu gaze naturale prin intermediul unui bransament racordat la aceasta retea care este realizata din conducte de polietilena SDR 11 montata subteran.

Conform Avizului de amplasament nr 1599 din 08.05.2019, pe amplasament nu exista reele care sa interfereze cu vitoarea constructie.

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

19

2.7. PROBLEME DE MEDIU

2.7.1. Relatia cadrul natural – cadrul construit

Terenul a avut o vreme indelungata o folosinta agricola. Pe terenurile din vecinatate, incepand cu anii ‘70 au fost edificate intreprinderi industriale(Electrotimis, Tehnometal, Optica), care au conferit o destinatie industriala a zonei. Procesul a continuat si dupa anii 2000(Draxlamier, Siemens, Continental), astfel incat terenul aferent PUZ propus este inconjurat de constructii (cu destinatie industriala, depozitari, birouri si servicii), pentru care exista retele edilitare disponibile si pentru prezentul plan.

Prin strategia urbanistica propusa prin acest PUZ, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

2.7.2. Evidentierea riscurilor naturale si antropice:

Nu se prevad riscuri naturale sau antropice in zona studiata sau in vecinatati. Raul Bega este situat la cca. 2 km nord de amplasament. Conform arealelor inundabile din cele 3 scenarii de probabilitate, asa cum sunt prevazute pe harta ABA Banat din cadrul Planului de Management de Risc la Inundatii, amplasamentul este situat in afara acestora.

Energia de relief scazuta si absenta din structura geologica a straturilor moi de glisare, nu favorizeaza alunecarile de teren.

Seismicitatea amplasamentului se incadreaza in cea a municipiului Timisoara(Intensitate seismica exprimata in grade MSK = VII), conform Legii 575/2001, Anexa Nr.3.

Depozitul de produse petroliere al Petrom SA de pe Bd. Constructorilor, este situat la cca. 350 m nord de amplasament, avand interpuse cladiri industriale(Mecatim).

2.7.3. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile

echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona:

Nu este cazul.

2.7.4. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie:

Nu e cazul.

2.7.5. Evidentierea potentialului balnear si turistic:

Nu este cazul.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

Proprietatea este privata, constructia propusa a se realiza este o constructie pentru servicii, productie si depozitare.

Prin consultarile populatiei ce au avut loc cu prilejul avizarii planurilor de urbanism si proiectelor implementate din zonele adiacente, nu au rezultat opozitii fata de functiunea propusa a zonelor respective (servicii, comert, locuire).

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

20

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Nu au fost elaborate studii de fundamentare. Conform Certificatului de Urbanism nr.2509/11.07.2019 a fost obtinut in baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin H.C.L. 619/2018: Zona propusa de unitati industriale, cu interdictie de construire pana la elaborare PUZ, indicatori urbanistici conf. HG 525/1996 republicata. S-a obtinut Avizul de Oportunitate nr. 52/03.10.2019 prin care au fost stabiliti indicatorii urbanistici si structurarea terenului in zona mixta (birouri, productie, depozitare).

3.2. PREVEDERI ALE PUG / MASTERPLANULUI

- Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.229/14.09.1999, terenul se inscrie din punct de vedere al zonificarii teritoriale intravilane, in UTR 72 // Zona unitati industriale. - Conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.157/28.05.2002 a carei valabilitate a fost prelungita prin Hotararea Consiliului Local nr.105/24.04.2012, din punct de vedere al zonificarii teritoriale, terenul se incadreaza in Zona UEt // Zona de urbanizare – Zona de activitati economice cu caracter tertiar.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Terenul studiat este un fost teren agricol, ce in ultima perioada nu a mai fost folosit in scopuri agircole, aflandu-se adiacent de zona in plina dezvoltare urbanistica. In concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim intre suprafetele construite existente si viitoare si dotarea cu zone verzi, in concordanta cu reglementarile in vigoare si in spiritul imbunatatirii factorilor de mediu si a calitatii vietii, prin cresterea suprafetelor de spatii verzi amenajate. Prin prezenta documentatie se propune asigurarea unui minim de 20% spatii verzi. Pe terenul prezentat, beneficiarul doreste realizarea mai multor obiective: - a unei cladiri cu functiuni mixte (birouri, productie, depozitare) - o parcare pentru angajati; - o pista de testare masini; - un corp de legatura intre caldirile propuse si cele existente, peste drumul public.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Pentru deservirea rutiera a terenului studiat se propune amenajarea etapizata a accesului rutier, in functie de materializarea pe teren a strazii Masnus si a INELULUI IV de circulatie a municipiului Timisoara.

In etapa I accesul la amplasament se propune a se realiza utilizand accesele rutiere existente din calea Buziasului prin intermediul retelei de drumuri existente si accesul rutier

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

21

provizoriu prin prelungirea bulevardului Industriilor cuprins in proiectul de extindere a halei de birouri – proiect Arcadia srl.

In etapa a II-a accesul la amplasament se propune a se realiza utilizand accesele rutiere existente din calea Buziasului prin intermediul retelei de drumuri existente, conectarea drumurilor interioare la INELULUL IV de circulatie al municiului timisoara si amenajarea unui acces rutier din strada Magnus.

Strada propusa pe altura de nord ( strada Magnus) are un prospect de 20,00 m din care 7,00 m parte carosabila marginita de o parte si de alta de 2x4,00 zona verde, 2x1,00m pista pentru biciclete si 2x1,50m trotuar (vezi profil transversal PTT1).

Pe latura de sud a terenului studiat, pe traseul drumului de exploatare De1549/5 se propune amenajarea unei strazi cu prospect variabil 7,50…8,00m din care 6,00 m parte carosabila marginita de o parte si de alta de 2xmin 0,75m trotuar (vezi profil transversal PTT2).

Hala propusa se propune a fi legata de hala existenta de pe parcela sudica printr-o pasarela amplasata peste drumul de explotare De1549/5 l o inaltime care sa asigure gabaritul de libera trecere de 5,50 m.

In incinta se propune amenajarea unor platforme de parcare pentru 480 de autoturisme a unei piste de incercare si a drumului de acces la acestea.

Apele meteorice se suprafata se vor colecta centralizat si se vor evacua in reteua de canalizarea a municipiului.

Structura rutiera a drumurilor si parcajelor porpuse este alcatuita din imbracaminti moderne asezate pe o fundatie din piatra sparta si balast.

Pentru aceasta, amplasarea unei statii de tren urban ar fi o oportunitatea pentru accesul in aceasta zona. Reteaua de tren urban ar urma sa fie utilizata folosind reteaua feroviara existenta in oras, si corelata cu celelalte retele de transport in comun prin statii intermodale.

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA– REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI

URBANISTICI

3.5.1. Elemente de tema, functionalitate, amplasare

Interventiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru: - Generarea unei zone mixte (birouri, productie, depozitare); - Asigurarea mai multor accese in zona studiata; - Asigurarea de locuri de parcare pentru angajati; - Amenajarea unei piste de testare masini; - Spatii verzi – zone verzi de aliniament cu rol de protectie, precum si o retragere de 10m de la limita parcelei dinspre DE 1549/5, pentru a asigura caracterul verde al zonei.

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

22

3.5.2. Bilant teritorial

Nr. C.F. / Nr. CAD Proprietar Suprafata (mp)

CF 439695 Continental Automotive Romania srl

25000

CF 439694 11500

ZONE FUNCTIONALE SITUATIE EXISTENTA SITUATIE PROPUSA

MP % MP %

ZONA CONSTRUITA 0 0 25.550 70

PLATFORME/ACCESE/PARCARI 0 0 3.650 10

ZONE VERZI AMENAJATE 0 0 7.300 20

TOTAL 36.500 100 36.500 100

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) MAX. 70%

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) MAX. 2 *Indicii de ocupare si utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicati simultan.

3.5.3. Regim maxim de inaltime

Pe parcela studiata se propune reglementarea ca zona cu destinatia mixta (birouri, productie, depozitare) , cu un regim de inaltime de min. (S)+P, max. (S)+P+5E, cu H max. cornisa = 23.00m, H maxim = 25.00m.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

3.6.1. Lucrari necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila:

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile si a refacerii rezervei de incendiu pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea administrata AQUATIM s.a.

Pentru alimentarea cu apa a consumatorilor din incinta, se propune extinderea retelei de alimentare cu apa stradala pe Bulevardul Industriei, cu o conducta din PEHD De.315 mm, L=600 m. Pe reteaua de apa propusa se vor monta 2 camine de vane echipat si 7 hidranti de incendiu supraterani Dn 100 mm amplasati astfel incat distantele dintre ei sa nu depaseasca 100 m.

Din reteaua extinsa se realizeaza un bransament la incinta. La intrarea pe amplasament se prevede un camin de apometru de la care pleaca un bransament de apa din PEHD, Pn10, De.90

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

23

mm, L=6 m, care va alimenta consumatorii din incinta: obiectele sanitare din cladiri si rezervorul de incendiu.

Pentru refacerea rezervei de incendiu sprinklere in incinta va fi prevazuta o gospodaria de apa amplasata langa cladire, formata dintr-o statie de pompare cu rezervor de incendiu (V=163 mc).

Pentru asigurarea necesarului de incendiu hidranti exteriori si interiori se va realiza o legare la sistemul existent la incinta Continental existenta si o extindere a retelei de incendiu la noua incinta.

In incinta se realizeaza doua retele de apa independente: - apa potabila, pentru consum curent (folosita pentru grupurile sanitare), care se va realiza din PE-HD, Pn10, De. 40-90 mm, L=50 m si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip ; - retea de incendiu amplasata perimetral halelor, pentru crearea unui inel de incendiu, care se va realiza din PE-HD, Pn 10, De. 180 mm, L=550 m si se va echipa cu hidranti de incendiu supraterani Dn 100 mm.

Montarea conductei se face intr-o transee cu dimensiunile de 0,70 x 1,20 m pe un pat de nisip de 10 cm. Lateral conductei si deasupra se vor executa umpluturi de nisip in grosime de 10 cm. In rest, umpluturile se vor executa cu pamantul rezultat din sapatura.

Debitele totale de apa necesare sunt : Q S ZI MED = 97,26 mc/zi = 1,13 l/s Q S ZI MAX = 106,99 mc/zi = 1,24 l/s Q S ORAR MAX = 13,38 mc/h = 3,71 l/s Debitul de bransament = debitul de consum curent+ debit umplere rezervor inc.sprnklere Qsursa= Q S ORAR MAX + Q RI =3,71 + 1,89 = 5,60 l/s = 20,16 mc/h (refacere 24 ore).

3.6.2. Lucrari necesare pentru asigurarea canalizarii:

Canalizare menajera Canalizarea propusa in incinta se va racorda la sistemul centralizat de canalizare al

municipiului Timisoara, retea administrata AQUATIM s.a. Paralel cu Bv. Industriei exista un colector unitar de ape uzate din beton Dn 1200 mm.

Pentru evacuarea debitelor de apa uzata si apa pluviala de la incinta nou propusa, se propune extinderea retelei de canalizare, pe drumul de acces nou propus cu conducte din PVC-KG (SN 8), D=500 mm, L=360 m.

La aceasta retea extinsa se realizeaza racordul de canalizare al incintei care va descarca atat apele uzate menajere cat si apele pluviale. Racordul propus se va realiza din tuburi de PVC- KG (SN8), D=250 mm, L=4 m.

In incinta conducta de canalizare menajera va fi realizata din PVC-KG, D=110-250 mm, L=260 m pozata ingropat.

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusa in incinta va functiona gravitational.

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

24

Pentru asigurarea unui montaj corect, reteaua de canalizare se va poza in transee dreptunghiulare cu latimea de 1,00 m, pe un strat de nisip de 10 cm si acoperita peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm.

Debitele de apa menajera evacuate sunt: Q U ZI MED = 63,77 mc/zi = 0,74 l/s Q U ZI MAX = 70,15 mc/zi = 0,81 l/s Q U ORAR MAX = 8,77 mc/h = 2,44 l/s Canalizare pluviala Apele de ploaie din incinta sunt colectate retea de canalizare pluviala ingropata, stocate in

bazinul de retentie si apoi descarcate controlat in canalizarea menajera din incinta, de unde sunt evacuate in reteaua stradala.

Pentru colectarea apelor pluviale din incinta sunt prevazute doua retele independente pentru ape pluviale pure si impure.

Apele pure, considerate conventional curate, colectate de pe constructii sunt descarcate direct bazinul de retentie, iar apele pluviale de pe platforme si drumuri, considerate impure sunt trecute printr-un separatorul de namol si hidrocarburi si apoi descarcate in bazinul de retentie.

Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi descarcata controlat, prin pompare in reteau de canalizare din incinta, si apoi in canalizarea stradala. Debitul pompat de pluvial va fi de QPL1=7 l/s.

In incinta conducta de canalizare pluviala va fi realizata din PVC-KG, D=315-600 mm, L=1640 m pozata ingropat. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusa in incinta va functiona gravitational.

Pentru asigurarea unui montaj corect, reteaua de canalizare se va poza in transee dreptunghiulare cu latimea de 1,00 m, pe un strat de nisip de 10 cm si acoperita peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm.

Se preia apele de ploaie de pe drum, cladiri si zona verde. Debitul de ape pluviale este: Q PL = 362,31 l/s Volumul bazinului de retentie este de 290 mc. Bazinul de retentie este un bazin subteran din beton cu dimensiunea utila Lxlxh =

15x23x1.5 m. Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= 32.608 mc/an. Debitul de ape uzate pe intreaga incinta evacuata la canalizarea orasului este: Q UZ TOTAL = Q U ORAR MAX + QPL1 =2,44 + 7 = 9,44 l/s.

3.6.3. Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum

electric;

In zona apare un nou consumator de energie electrica, de uz industrial (spatii de productie, depozitare, birouri etc.).

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

25

Bilantul energetic al consumatorului de energie electrica se apreciaza astfel : Spatii de birouri: 2200 m2 Pi = 264 kW Pi = 0,12 kW / m2 Ps = 211 kW Spatii de productie: 6500 m2 Pi = 1300 kW Pi =0,2 kW / m2 Ps = 1040 kW Spatii de depozitare: 33000 m2 Pi = 990 kW Pi = 0,03 kW / m2 Ps = 297 kW 22 LL iluminat parcare Pi = 2 kW Pi =0,1 kW / LL Ps = 2 kW

_________________________________________________________________ TOTAL Pi = 2556 kW Ps =1395 kW

Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va utiliza o celula de rezerva dintr-o statie de MT existenta, apartinand beneficiarului.

De la statia de MT se va realiza un traseu de cablu de 20kV, montat subteran, pana in postul de transformare al noii cladiri.

Toate aceste lucrari se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate si se vor executa de catre firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrari.

La proiectare si executie se respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999).

3.6.4. Telecomunicatii

Obiectivul se va racorda la retelele de telecomunicatii pe baza comenzii lansate de beneficiar la un operator de specialitate care ii va asigura cerintele conform temei.

La proiectare si executie se vor respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

3.6.5. Alimentare cu gaze naturale

Pentru asigurarea debitului de gaze naturale necesar obiectivului propus (Cladire de birouri, hala de productie si depozitare), sunt necesare urmatoarele lucrari: - Extinderea retea gaze naturale de presiune medie cu conducte din polietilena SDR11 D=110-160 mm, in lungime de cca. 340 m, montata subteran pe trama stradala a strazii propuse. - Racord (bransament gaze naturale presiune medie) pana la limita de proprietate din conducte de polietilena SDR11 D=90-110 mm, in lungime de 2 m, montat subteran. - Statie de reglare-masurare gaze (SRM), amplasata suprateran, la limita de proprietate. - Instalatie de utilizare gaze naturale montata in incinta obiectivului incepand de la SRM pana la consumatorii de gaze naturale solicitati.

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

26

Solutia tehnica definitiva de alimentare cu gaze naturale se va stabili prin avizul tehnic de racordare eliberat de catre S.C. DELGAZ GRID Timisoara, in baza solicitarii scrise a consumatorului.

Conductele de gaze naturale proiectate vor fi executate din polietilena de inalta densitate (PEHD), PE 100, clasa de calitate B, cu un raport dimensional standard care va avea valoarea 11 (SDR 11). Adancimea de pozare va fi conform art. 75 din NTPEE-2018.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

3.7.1. Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare(emisii, deversari, etc.)

Apele pluviale colectate separat de pe caile de comunicatii si parcari sunt trecute printrun separator de namol si hidrocarburi(Q= 20 l/s) si impreuna cu apele cu apele pluviale conventional curate colectate de pe acoperisuri, sunt colectate intr-un bazin de retentie(Vu=80 mc), de unde sunt pompate treptat dupa incetarea ploii in reteaua de canalizare a Aquatim SA.

Apele uzate menajere se evacueaza in reteaua de canalizare a Aquatim SA. Incalzirea/racirea spatiilor se va face cu echipamente performante, cu emisii reduse de

noxe. Prin izolarea termica a cladirilor se reduce necesarul de caldura/frig introdus si implicit emisiile de noxe in atmosfera.

Eventualele noxe gazoase din activitatea de productie se vor filtra sau trata pentru eliminare.

3.7.2. Prevenirea producerii riscurilor naturale

Terenul din zona amplasamentului planului urbanistic propus are stabilitatea asigurata, nu exista straturi moi de alunecare in structura geologica, iar energia de relief este scazuta, astfel incat riscul de alunecari de teren este redus.

Riscul inzapezirilor in cazul ninsorilor abundente este prevenit prin asigurarea accesului mijloacelor de deszapezire la caile de comunicatii, cu posibilitatea stocarii temporare a zapezii pe spatiile verzi.

Riscul generat de efectele caniculei este prevenit prin izolarea termica a cladirlor. Pentru prevenirea riscurilor generate de cutremure, proiectarea constructiilor si

instalatiilor de asigurare a utilitatilor, va tine cont de seismicitatea amplasamentului.

3.7.3. Epurarea si preepurarea apelor uzate

Prin planul propus nu se preconizeaza generarea altor ape uzate decat cele menajere. Acestea se evacueaza in reteaua de canalizare a Aquatim SA. Apele pluviale colectate separat de pe caile de comunicatii si parcari sunt trecute printrun separator de namol si hidrocarburi(Q= 20 l/s) si impreuna cu apele cu apele pluviale conventional curate colectate de pe acoperisuri, sunt colectate intr-un bazin de retentie(Vu=80 mc), de unde sunt pompate treptat dupa incetarea ploii in reteaua de canalizare a Aquatim SA.

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

27

Nu se preconizeaza activitati profesionale de preparare a hranei in cadrul serviciilor prestate. In cazul in care totusi vor exista, apele menajere provenite de le acestea se vor trata prin separator de grasimi amplasat local.

3.7.4. Depozitarea controlata a deseurilor

Se vor amenaja spatii de colectare si stocare adecvata separata, a deseurilor menajere, tehnologice in categorii de reciclabile si eliminabile. Prin amenajarea acestor spatii si utilizarea de recipienti adecvati se vor evita imprastirea deseurilor, disconfortul olfactiv si riscul epidemiologic.

3.7.5. Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone

verzi

Nu este cazul de recupreare a terenurilor degradate si consolidari de maluri. Se vor amenaja spatii verzi cu specii autohtone.

3.7.6. Organizarea sistemelor de spatii verzi

Spatiile verzi se propun a fi amenajate sub forma de fasii plantate de aliniament, cu rol de protectie, precum si o retragere de 10m de la limita parcelei dinspre DE 1549/5, pentru a asigura caracterul verde al zonei. Se asigura un procent de spatii verzi de minim 20% din suprafata terenului, conform prevederilor HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism si ale Avizului de Oportunitate emis de Primaria Municipiului Timisoara.

3.7.7. Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate

Nu este cazul.

3.7.8. Refacerea peisagistica si reabilitare urbana

Prin amenajarea spatiilor verzi propuse si integrarea lor in ansamblul urban adecvat arhitectural functiunilor zonei, se realizeaza refacerea peisagistica.

3.7.9. Valorificarea potentialului turistic si balnear- dupa caz

Nu este cazul.

3.7.10. Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al

retelelor edilitare majore

Pentru eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie, prin prezenta documentatie se propune deschiderea partiala a inelului IV de circulatie pana in dreptul PUZ- ului, pentru un acces facil direct inspre Piata Gheorghe Domasneanu.

Accesul spre parcelele din PUZ se va face in doua etape: Etapa I provizorie, acces de pe DE1549/5 existent Etapa II finala, acces de pe strada nou propusa la nordul parcelelor, Strada Magnus, care

va fi si principala artera est-vest a cvartalului.

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

28

In paralel cu PUZ-ul de fata, se propune si stramutarea DE1549/5 pe viitorul traseu al Strazii Magnus, pentru o dezvoltare mai rationala a zonei in beneficiul functionalitatii ei.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza pe terenurile ce vor fi in domeniul public al primariei. In acest sens sunt prevazute terenuri in vederea amenajarii unei strazi noi, strada Magnus si pentru DE1549/5 existent.

Obiective de utilitate publica propuse sunt: drumurile si retelele edilitare (alimentare cu apa, canalizare), care vor deveni publice dupa realizare.

Vor fi rezervate zonele de protectie ale instalatiilor tehnico-edilitare, conform avizelor emise, aceste spatii avand destinatia de spatii verzi.

3.8.2. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona,

conform Legii 213/1998

Proprietate privata a persoanelor juridice.

C.F. NR.

SUPRAFATA PARCELA

SUPRAFATA DUPA

CEDARE

PARCELE REZULTATE

SUPRAFETE REZULTATE

CATEGORIE DE INTERES

439695 25.000 36.500

1 35.044 PRIVAT

439694 11.500 2 1.456 LOCAL AL MUNICIPIULUI

TIMISOARA

3.8.3. Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona,

conform Legii 213/1998

Proprietate privata a persoanelor juridice.

3.8.4. Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori, in vederea realizarii

obiectivelor propuse

Se va continua deschidere profilului de 10m pe terenul beneficiarului al noii strazi Magnus, propuse in PUZ-ul existent cat si in PUG in lucru, teren ce va fi de utilitate publica.

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare. La baza stabilirii principiilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

29

- corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent pentru zona studiata si zonele adiacente;

- asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata. Prezentul Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent acestuia devin documente necesar de coroborat si introduse in prevederile PUG Giarmata odata cu refacerea acestuia. Intocmit: Dipl. Arh. Radu D. Radoslav

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO RO 7705858 OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101 125 RO2BBRDE360SV05894843600 MORI e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

Atasament: RLU.pdf

1

FOAIE DE CAPAT TITLUL P.U.Z.: CONSTRUIRE CLADIRI BIROURI, HALA PRODUCTIE,

SERVICII, DEPOZITARE, HALA LOGISTICA, PARCARE, PISTA

TESTARE, PASARELA INTRE CLADIRI PE DRUM PUBLIC

NUMAR PROIECT: 2420.07.1

DATA ELABORARE: IULIE 2020

BENEFICIAR: SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

PROIECTANT GEN: SC SUBCONTROL SRL

SPECIALIST RUR: ARH. DIPL. RADU D. RADOSLAV

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO CU. RO 7705858 ALLECERT OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101125 RO2BBRDE360SVO5894843600 e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

2

CUPRINS

DISPOZITII GENERALE .............................................................................................................................. 3

Rolul RLU ............................................................................................................................................. 3

Baza legala a elaborarii ........................................................................................................................ 3

Domeniul de aplicare .......................................................................................................................... 3

Zonificare functionala .......................................................................................................................... 4

Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului ............................................ 4

UET // ZONĂ DE URBANIZARE - ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER TERŢIAR ............. 4

Caracterul zonei ................................................................................................................................... 4

Servitutii de utilitate publica: .............................................................................................................. 4

Reglementari pentru spatiul construit: ............................................................................................... 4

Utilizare functionala ............................................................................................................................ 5

Utilizari admise: ................................................................................................................................... 5

Utilizari interzise: ................................................................................................................................. 5

Conditii de amplasare .......................................................................................................................... 5

Caracteristicile parcelelor: ................................................................................................................... 5

Amplasare fata de aliniament: ............................................................................................................ 5

Amplasare fata de limitele laterale si posterioare: ............................................................................. 5

Stationarea autovehicolelor ................................................................................................................ 5

Inaltimea maxima admisa: .................................................................................................................. 6

Aspectul exterior al cladirilor: ............................................................................................................. 6

Conditii de echipare edilitara si evacuarea deseurilor: ....................................................................... 6

Spatii libere si spatii plantate: ............................................................................................................. 6

Imprejmuiri: ......................................................................................................................................... 6

Indici de ocupare si utilizare a terenului ............................................................................................. 7

Procentul maxim de ocupare a terenului: ........................................................................................... 7

Coeficietul de utilizare maxim a terenului: ......................................................................................... 7

CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE ............................................................................................... 7

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO CU. RO 7705858 ALLECERT OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101125 RO2BBRDE360SVO5894843600 e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

3

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

DISPOZITII GENERALE

Rolul RLU

Regulamentul Local de Urbanism - RLU – este parte integranta din Planul Urbanistic Zonal, cu rolul de a detalia in forma scrisa reglementările acestuia.

Prescripțiile cuprinse in prezentul Regulament Local de Urbanism, permisiuni sau restricții, sunt obligatorii pe întreg teritoriul aferent planului Urbanistic Zonal. Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, cu adaptare la situația specifica a zonei incluse in studiu.

Planul Urbanistic Zonal, împreuna cu Regulamentul Local de Urbanism, devin acte de autoritate ale administrației publice locale, odată cu aprobarea lor, in baza cărora se pot elibera Certificate de Urbanism si Autorizații de Construire.

Modificarea prezentului regulament aferent Planului Urbanistic Zonal se poate face numai in condițiile in care modificările nu contravin reglementarilor propuse la nivel funcțional pentru zona studiata si numai cu acordul beneficiarului si al proiectantului general. De asemenea, completarea prezentului regulament se poate face doar cu acordul beneficiarului si al proiectantului general.

Baza legala a elaborarii

▪ Planul de amenajare al teritoriului national ; ▪ Planul de amenajare al teritoriului judetean Timis; ▪ Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara proiect IPROTIM

nr.34.233/010/B; ▪ Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara proiect IPROTIM nr.34.233/010/Kb ▪ H. C. L. 61/28.02.2012 privind "Concept general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN)" ▪ Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ – indicativ GM – 010 –

2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176/ N 16.08.2000; ▪ Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; ▪ Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si completarile

ulterioare; ▪ H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau

norme cu caracter de reglementare. ▪ Ordinul MLPAT 91/1991 – privind formularele, procedura de autorizare si continutul cadru al

documentelor.

Domeniul de aplicare

Prezentul Regulament Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal cuprinde ansamblul de norme obligatorii specifice pentru autorizarea constructiilor pentru zona inclusa in studiu.

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO CU. RO 7705858 ALLECERT OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101125 RO2BBRDE360SVO5894843600 e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

4

Zonificare functionala

Zonele functionale au fost stabilite in plansa de reglementari urbanistice (plansele U009/U010). Pentru integrarea in zona a constructiilor se va tine seama de normele de igiena aprobate cu ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119 / 2014.

Incadrare zona studiata in baza P.U.Z. (conf. PUG 2012, aflat in curs de avizare):

UET // ZONĂ DE URBANIZARE - ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER TERŢIAR

Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

In cazul prezentului regulament , P.O.T. si C.U.T. se stabilesc astfel: P.O.T. = max. 70% C.U.T. = max. 2 Zone verzi amenajate = min. 20% *Indicii de ocupare si utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicati simultan.

In cazul extinderii sau supraetajarii, calculul indicilor de ocupare si utilizare a terenului se va

face raportat la intreaga parcela construibila in sens urbanistic, asa cum a fost ea descrisa prin prezentul RLU si cu respectarea reglementarii prezente.

UET // ZONĂ DE URBANIZARE - ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU

CARACTER TERŢIAR

Caracterul zonei

Zona cu terenuri cu libere in intravilanul orasului, intr-o zona in plina expansiune de noi unitati industriale si de servicii. Platforma Calea Buziasului a fost pentru mai multe decade una dintre platformele industriale cele mai importante ale orasului (inclusiv in domeniul Automotive). In momentul de fata terenul reglementat de PUZ este liber de constructii.

Servitutii de utilitate publica:

Se prevede continuarea dezvoltarii caii de acces de la nordul parcelei, denumita Strada Magnus.

PUZ-ul prevede in Plansa U004 si al 3-lea acces spre incinta Continental Automotive, varianta provizorie pe traseul Inelului 4 de Circulatie, pe Bulevardul Industriilor.

Se propunee cu titlu de potentiala dezvoltare ulterioara si accesul la Reteaua de Cale Ferata din Zona Periurbana a Timisoarei, cu punct intermodal de transport persoane in partea de nord a parcelei (strada Magnus), pe infrastructura existenta de cale ferata.

Reglementari pentru spatiul construit:

Amenajarea şi utilizarea spaţiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 P.U.G. şi a reglementărilor de mai jos.

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO CU. RO 7705858 ALLECERT OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101125 RO2BBRDE360SVO5894843600 e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

5

Se prevede conectarea la reteaua de Coridoare Ecologice prin prelungirea perdelei verzi dealungul HCN aflat la sudul proprietatii Continental Automotive.

Utilizare functionala

Utilizari admise:

▪ Administrative – birouri, sedii de companii etc ▪ Servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere, ▪ Cercetare ştiinţifică ▪ Productie non-poluanta si depozitare aferenta procesului de productie ▪ Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, ▪ Garaje publice sau private sub- şi supraterane în clădiri dedicate cu conditia ca accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulaţie redusă

Utilizari interzise:

▪ Orice alte utilizari decat cele mentionate mai sus; ▪ Locuire de orice tip.

Conditii de amplasare

Caracteristicile parcelelor:

▪ Parcelele construibile vor intruni urmatoarele conditii: - sa aiba front la strada; - sa aiba acces direct din domeniul public; ▪ Se admite comasarea cu parcele invecinate pentru extinderea activitatilor existente.

Amplasare fata de aliniament:

▪ Se va pastra retragerea de la aliniament prevazuta in PUZ „Extindere Hala de Productie si Birouri, extindere de Parcare, Retele de Incinta, racorduri la drumurile publice, Casa Poarta, extindere Anexe Tehnice” HCL 504 din 20.11.2015, de 10m, la strada Magnus. ▪ Zona de implantare va fi retrasa cu 10m fata de DE 1549/5, prevazuta in acelasi PUZ existent. ▪ In afara zonei de implantare constructii se accepta amplasarea de echipamente edilitare, subterane si supraterane, post de transformare, elemente de signalistica, totem, casa poarta, etc..

Amplasare fata de limitele laterale si posterioare:

▪ Retragerea minima obligatorie a cladirilor fata de limitele laterale ale parcelei este mai mare sau egala cu jumatate din inaltimea cladirilor masurata la cornisa superioara sau la atic in punctul maxim. Nu se prevede o retragere minima obligatorie fata de parcelele invecinate, pentru a nu bloca o extindere ulterioara. ▪ Zona de implantare va fi retrasa cu 10.00m fata de DE 1549/5 (limita posterioara a parcelei), prevazuta in acelasi PUZ aprobat prin HCL 504 din 20.11.2015.

Stationarea autovehicolelor

▪ Stationarea autovehiculelor se va organiza in interiorul parcelei.

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO CU. RO 7705858 ALLECERT OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101125 RO2BBRDE360SVO5894843600 e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

6

▪ Mijloacele de transport al marfurilor, vehiculele de orice alt tip decat autoturismele vor stationa exclusiv in afara spatiului public, in interiorul incintei. ▪ In conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 157/2002 Anexa 2 - Norme locale privind determinarea numarului locurilor de parcare.

Inaltimea maxima admisa:

▪ Inaltimea maxima la cornisa nu va depasi 23.00m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 25.00m, respectiv un regim de inaltime de (S)+P+5E.

Aspectul exterior al cladirilor:

▪ Arhitectura cladirilor va exprima caracterul programului si se va subordona nevoii de incadrare in peisajul format de cadrul natural si asezari urbane existente.

Conditii de echipare edilitara si evacuarea deseurilor:

▪ Toate cladirile se vor racorda pentru asigurarea utilitatilor necesare prin extinderile la retelele edilitare publice existente in zona. ▪ Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. ▪ Infrastructura de bransament si contorizare va fi integrata in imprejmuiri sau in cladiri dedicate, situate in interiorul incintelor. ▪ Se interzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spatiul public. ▪ Fiecare unitate va dispune de un spatiu interior parcelei destinat colectarii deseurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate. ▪ In zona verde de aliniament sunt permise amplasarea de instalatii si echipamente edilitare, post de transformare, etc.. ▪ In afara zonei de implantare constructii se accepta amplasarea de echipamente edilitare, subterane si supraterane, post de transformare, etc..

Spatii libere si spatii plantate:

▪ Pe ansamblul unei parcele, spatiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% din suprafata totala si vor cuprinde exclusiv vegetatie (joasa, medie si inalta). Suprafetele avand o acoperire de orice tip sunt cuprinse in categoria spatiilor libere. ▪ In zona verde de aliniament si in afara zonei de implantare sunt permise amplasarea de elemente publicitare, amenajari pentru accese auto si pietonale, post de transformare, echipamente tehnico-edilitare, etc.. ▪ Sunt permise amplasarea de elemente publicitare in zona verde amenajata in inciinta.

Imprejmuiri:

▪ In cazul imprejmuirile spre parcelele vecine acestea vor avea maximum 2,45 m inaltime si vor fi de tip transparent. ▪ Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide fara a afecta spatiul public.

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO CU. RO 7705858 ALLECERT OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101125 RO2BBRDE360SVO5894843600 e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015

7

Indici de ocupare si utilizare a terenului

Procentul maxim de ocupare a terenului:

▪ POT maxim=70%.

Coeficietul de utilizare maxim a terenului:

▪ CUT maxim=2. *Indicii de ocupare si utilizare a terenului maximi nu pot fi aplicati simultan.

CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

La baza stabilirii principiilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale: - incadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara, in curs de actualizare; - corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent pentru zona studiata si zonele

adiacente; - asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin

tema. Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata. Prezentul Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul aferent acestuia devin documente necesar de coroborat si introduse in prevederile PUG Municipiul Timisoara odata cu actualizarea acestuia.

Intocmit Dipl. Arh. Radu D. Radoslav

PROJECT MANAGEMENT S.C. Subcontrol S.R.L. O.R.C. Timiş - J 35/929/1995 Nr. Certificat: 00797 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timişoara, RO CU. RO 7705858 ALLECERT OHSAS 18001: 2008 tel/fax: +40 356 101 124, +40 356 101125 RO2BBRDE360SVO5894843600 e-mail: secretariatQsubcontrol.ro BRD Timişoara Nr. Certificat: 00877 Nr. Certificat: 00059 SUBCONTROL web: www.subcontrol.ro capital social 47.380 RON ISO 14001: 2015 ISO 9001: 2015