keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 303/18.12.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice", Calea Torontalului, nr. top 419193, nr. top 419200, nr. Cad A580/1/2, nr. Cad A580/1/3, Timisoara

18.12.2012

Hotararea Consiliului Local 303/18.12.2012
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice", Calea Torontalului, nr. top 419193, nr. top 419200, nr. Cad A580/1/2, nr. Cad A580/1/3, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2012-019143/20.11.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011, modificata si completata cu Hotărârea Consiliului Local nr. 138/2012 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 23/13.11.2012 ;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 5798 din 28.06.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice", Calea Torontalului, nr. top 419200, nr. Cad A580/1/2, nr. Cad A580/1/3, Timisoara, având ca beneficiari pe LUCA PETRU ADRIAN, JUDE OVIDIU CRISTIAN, JUDE DANA MIHAELA, întocmit conform Proiectului nr. 67/2009, realizat de SC Arhitect Trimbitas SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Pentru Zona de locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de maxim (S)+P+2E+Er(M):Hmax = 15,00 m, Hcornisa = 11 m, procentul de ocupare al terenului POT = 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT = 1,30; Pentru Zona de dotari si servicii publice in regim de inaltime maxim (S)+P+4E+Er(M): Hmax = 23,00, Hcornisa = 18,50 m, procentul de ocupare al terenului POT = 50%, coeficientul de utilizare al terenului CUT = 2, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, spaţii verzi de min 25 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 5798 din 28.06.2012 , din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice", Calea Torontalului, nr. top 419200, nr. Cad A580/1/2, nr. Cad A580/1/3, nr top 419193, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul studiat în suprafaţă totală de 135.700 mp, este inscris in:
- C.F. 408814 - Nr. Cad A 580/1/2 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 143700) - in suprafata de 18.800 mp, teren arabil, Timisoara, proprietari: Luca Petru Adrian, Jude Ovidiu Cristian, Jude Dana Mihaela,
- C.F. 419200 - Nr.Cad. 419200 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. Nr. 145786, Nr Cad vechi A 580/1/4) - in suprafată de 23.000 mp, teren arabil, Timisoara - proprietar Luca Petru Adrian,
- C.F. 419202 - Nr. Cad A 580/1/3 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 145891) - in suprafata de 49.500 mp, teren arabil Timisoara, proprietar Luca Petru Adrian,
- C.F. 419193 - Nr. Cad 419193 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. Nr. 147742, nr cad vechi A580/1/6) - in suprafata de 44.400 mp, teren arabil, Timisoara, proprietar Luca Petru Adrian.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Posibilitati_mobilare_torontal.pdf

PUZ. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 75 din 29.07.2003 Locuinte individuale si functiuni complementare regim de inalime P+2E PO.T=max 35% UZ probat cu Halcrea ns Sala 2072003 N, P.UZ. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, n. 46 dn 03.102005 | Locuinte indivual si functiuni complementare regim de inaime P+2E POT =nax30% CUT=mar 10 DELIMITARI “Umita zona studiata Limita topo teren studiat conform C.F. Limite parcele propuse Limite parcele propuse în cadrul zonei studiate pentru etapa de perspectiva mmm Limita zona de implantarea cfadirlor 506 PUZ aprobat cu Hotararea Corsiiului Local Timisoara, n. 231 din 2204 2008 Locuinte individuale si colective cu functiuni complementare regim de inaime DEP+TE(ZE)*M lot cu dotari D+P+4E+M 35% | DESTINATIE EEE Locuire colectiva cu functiuni complementare propusa în regim de Inalime N Dotari si servicii publice propuse in regim de inaltime min. (SP - max (SJP+4E+EV), DMI Soatii verzi amenajate propuse Zona de implantare a cladirilor NEI Zona incustriala existenta in afara zonei studiate EEE) Zona agro-industriala existenta in cadrul zonei studiate ZE Zona de servicii existenta in cadrul zonei studiate CI Pareele neconstruite în cadrul zonei studiate POT= |P.UD. aprobat cu Hotararea Consiliului |Local Timisoara n. 165 din 29.07.2008 |-. [RETELE EXISTENTE LEA LEA existent: ronson Bucovina-Dumbravta Zona interdictie de construire. Protectie LEA 10kv (18.50m din ax) CIRCULATII. Drumuri de exploatare existente Drumuri noi propuse SIMBOLURI G) Numarparesie — Suprafata parcele propuse SPITAL MUNICIPAL Cladiri cadrul zonei rezidentiale Parcari pentu vizitatori propuse pe domeniul public catalin sarit MMM Parca in cadrul parolei zonei de servici Copaci IERI] Canal desecare | Accese parcele propuse —B— stoliLEA 110Kv INDICI URBNANISTICI Locuire colectiva cu functiuni complementare in regim “de inalime Conducta de gaz existenta Locuire colectiva cu functiuni Complementare in regim de inaltime Dotari si servicii publice propuse În regim de inatime min. (S)+P - max Hcornisa max =18,00m BILANT TERITORIAL. SUPRAFETE TEREN SITUATIA SITUATIA PROPUSA _ ERE = (PUD aprobate Horea || ara ue Locuinte individuale LOCUIRE COLECTIVA. Srem mar IPEE Local Timisoara, nr. 85 din 30.03.2004 nare regim deinaime P+2E Locume COLECTIVE SU TUNCTIUNI COMPLEMENTARE SERVICI SUPRAFATA TOTALA STUDIATA Î EEE l l 4 4 Proieciant ANISTI ÎN pri i | SC. ARHITECT TRIMBITAS S.RL. proiect ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI /67/2009. I P.UZ. aprobat cu Hotararea Consiliului Loca Timisoara, nr. 333 din 25.09.2007 Locuinte colective si servicii regim deinaime imisoara ll +4-074469 COMPLEMENTARE, DOTARI SI servicu Ana n IS ORE PUBLICE Cara Totu Teora | ra Benefi Posibilitati de mobilare Nr.pi. 67 A05 rii N ENE N AD | ară _ SEES — — — — a i ii Va li d a a ca i _— _ ||Verificator infern] a. Georgeta Trimbias

Atasament: Obiective_utilitate_publica_torontal.pdf

aprobat cu Hotararea Consiului Local Tiriscara, nr. 75 dn 23.07.2003 Locuinte individuale si functiuni complementare regim de inaime P+ZE POT =nax35% [CUT =max 12 PUZ. aprobat cu Hotararea Consliului Local Timisoara, nr. 446 din 03.10.2008 Locuinte individuale si functiuni complementare regim de inalime P+2E Drum existent cu profil 22, reglementat prin PUZ aprobat trecut in domeniul public PUD. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Tiisoara nr. 165 din 29.07.2008 Locuinte colective regim de inlime P+3E+Er Hmax=17.00m POT=nax40% CU Tiemax. 25 5 CF în. 408814, +; cad. ASBOI1/2, (CF vechii. 1 A506 [PUZ aprobat cu Hotararea Consiliu Local Timisoara, n. 23 din 2204 2008 Locuinte individuale si coecive cu functiuni complementare regim de inaime ot cu dolari CUT=08141 Drum existent cu profil t2m, reglementat. prin PUZ aprobat trecut in domeniul public PUZ. aprobat cu Hotararea Consiiului Local Timisoara, n. 333 din 25.09.2007 Locuinte colective si servici regim de inalime S+P+3E(GEJ+Er POT =max40-45%. CUT=nax 35 Hmax=15.00m-27,00m LEGENDA E, SER | DELIMITARI —o— limita zona studiata imita topo teren studiat conform C.F. | DESTINATIE OI Peoria CI Teren propritate privata CI Pareete neconstruite în cadrul zonei studiate MEI Zona industriala existenta in afara zonei studiate ME) Zona agro-industriala existenta in cadrul zonei studiate EI Zona de servicii existenta in cadrul zonei studiate [ITI Teren n proprietate privata ce se intentioneaza a fi trecu in domeniul puble RETELE EXISTENTE „AA ORLEA 110kv existent: Bucovina-Dumbravita Zona interdictie de construire. Protectie LEA 110 (18.50m din ax). Drumuri de exploatare existente — Drumuri de pamant sistente Drumuri propuse in cadru zonei studiate SIMBOLURI P.U-D. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 5 din 30.03.2004 Locuinte individuale regim PI de inalime P+2E ERSTE] Canal desecaro m Acces existent pe drum aprobat Stai LEA 110Kv O Conducta de gaz existenta CIRCULATIA TERENURILOR TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR SUPRAFATA (MP) Teren studiat 135 70000 100% Teren În propritate privata ca se Întonioncaza a fi trecut in domeniul public 25458.00 18764 Teren ramas în proprietate privata 11024200 120% Proiectat Denumire PLAN URBANISTIC ZONAL NE pr S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.RL. |proiect ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI ARTEI TREIA SE Er AG, |STIZO0S PUBLICE. Cata Torontal Tmsoara | ZE fellax +4 (0256) 492212 | Beneficiar: LUCA PETRU ADRIAN E [af Georgeia Timbias Scara: _ Denumire plansa proiectat: [ar Cami Mincu STEI EEE 1:2000. |Proprietate asupra terenurilor |Verificator intern arh. Georgeta Trimbilas dec. 11 ÎNr-pi IBT

Atasament: Memoriu_torontal_.pdf

1

S.C. „ ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ ” S.R.L. 300044 Timiᗰoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr. 2, tel./fax: 0256-432212, e-mail: [email protected]

MEMORIU PLAN URBANISTIC ZONAL ” Dezvoltare Zonူ rezidenᘰialူ – locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice” - Calea Torontalului, Timiᗰoara, CF 408814 Nr. Cad. A580/1/2, CF 419200, Nr. Cad. A580/1/4, CF 419202 Nr. Cad. A580/1/3, CF 419193, Nr. Cad A580/1/6

Proiect nr. 67/2009

1. Introducere

1.1. DATE DE RECUNOAᗠTERE A DOCUMENTAᘠIEI

Denumirea lucrူrii: PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare Zonူ rezidenᘰialူ – locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice” - Calea Torontalului, Timiᗰoara CF 408814, Nr. Cad. A580/1/2; CF 419200, Nr. Cad. A580/1/4; CF 419202, Nr. Cad. A580/1/3; CF 419193, Nr. Cad A580/1/6

Amplasament: Calea Torontalului, TIMIᗠOARA adresူ provizorie De581 nr.1

Nr. proiect: 67/2009

Beneficiar: Luca Petru Adrian

Elaborator: s.c.”Arhitect Trîmbiᘰaᗰ”s.r.l. (Proiectant)

s.c.”ELATIS”s.r.l.

s.c.”COSMUN WEST”s.r.l.

s.c.”ELECTRIC EYE”s.r.l.

s.c.”GIS SURVEY”s.r.l.

s.c.”BABA & PဠUNESCU PRO.GEO”s.r.l.

Data elaborူrii: decembrie 2011

Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2. OBIECTUL P.U.Z.

1.2.1. SOLICIT᳐RI ALE TEMEI PROGRAM Documentaᘰia în fazူ de Plan Urbanistic Zonal: ” Dezvoltare Zonူ rezidenᘰialူ – locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice” - Calea Torontalului, Timiᗰoara, CF 408814, Nr. Cad. A580/1/2; CF 419200, Nr. Cad. A580/1/4; CF 419202. Nr.

2

Cad. A580/1/3; CF 419193, Nr. Cad A580/1/6, a fost întocmitူ la comanda beneficiarului Luca Petru Adrian.

Documentaᘰia de faᘰူ propune soluᘰii ᗰi reglementူri în scopul realizူrii unei zone rezidenᘰiale de locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice, pe terenul situat pe Calea Torontalului, identificat prin CF 408814, Nr. Cad. A580/1/2; CF 419200, Nr. Cad. A580/1/4; CF 419202,Nr. Cad. A580/1/3; CF 419193, Nr. Cad A580/1/6, aflat în proprietatea lui Luca Petru Adrian.

1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITဠᘠII PENTRU ZONA STUDIATဠ

ᘠinând cont de demararea procedurii pentru întocmirea noului P.U.G. al municipiului Timiᗰoara, prin iniᘰierea ᗰi scoaterea la licitaᘰie a studiilor de fundamentare, conform legislaᘰiei în vigoare, ca etapူ preliminarူ Primူria Municipiului Timiᗰoara a iniᘰiat “Studiile directoare privind densificarea ᘰesutului urban în municipiul Timiᗰoara”.

Conform acestor studii preliminare, zona studiatူ – aflatူ în vecinူtatea arterei majore Calea Torontalului se înscrie din punct de vedere al zonificူrii teritoriale în subzona funcᘰionalူ mixtူ: instituᘰii ᗰi servicii publice/locuire colectivူ propusူ.

Astfel, propunerea de faᘰူ se raporteazူ la strategia de dezvoltare ᗰi mobilare urbanူ stabilitူ prin studiile mai sus menᘰionate.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

1.3.1. LISTA STUDIILOR ᗠI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z. ● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara, terenul de faᘰူ

este inclus parᘰial în UTR 9 ᗰi parᘰial în UTR 18. Cele douူ UTR-uri sunt delimitate dupူ cum urmeazူ: UTR17

- la nord, de noua stradူ propusူ pe limita nordicူ a incintei „Semtest” - la est, de Calea Torontalului - la sud, de strada Grigore Alexandrescu - la vest de UTR 9

UTR9 - la nord, de limita intravilanului propus prin PUG - la est, de Calea Torontalului - la sud, de strada Ovidiu Balea - la vest de triaj CFR.

Din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale, UTR 9 ᗰi UTR 18 cuprind conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timiᗰoara aprobat prin Hotူrârea Consiliului Local al Municipiului Timiᗰoara nr.157/28.05.2002 a cူrei valabilitate a fost prelungitူ prin Hotူrârea Consiliului Local nr.139/24.04.2007:

- subzona rezidenᘰialူ cu clူdiri P, P+1, P+2 - existente ᗰi propuse, instituᘰii ᗰi servicii publice

● Terenul ce face obiectul prezentei documentaᘰii, a fost studiat în cadrul “ Studii directoare privind densificarea ᘰesutului urban în municipiul Timiᗰoara “, studii comandate de Primူria Municipiului Timiᗰoara ca ᗰi etapူ preliminarူ pentru întocmirea noului PUG. Conform prevederilor acestei documentaᘰii, parcela aflatူ în proprietatea lui Luca Petru Adrian are destinaᘰia de zonူ rezidenᘰialူ cu locuinᘰe colective în regim de înူlᘰime de peste P+3, instituᘰii publice ᗰi servicii.

3

• Zonele învecinate parcelelor studiate au fost reglementate din punct de vedere urbanistic astfel:

Ø Limita nordicူ a terenului este constituitူ de DE 580/1/1. La nord de acesta se aflူ pe langူ parcele nereglementate ᗰi parcele pe care existူ documentaᘰii de urbanism aprobate: PUD 365/2008, ce prevede locuinᘰe individuale ᗰi colective cu funcᘰiuni complementare în regim de înူlᘰime maxim P+3+Er ᗰi PUZ 231/2008 – zonူ locuinᘰe individuale, colective cu funcᘰiuni complementare ᗰi servicii, regim de înူlᘰime maxim P+4+M.

Ø Limita sudicူ a terenului este formatူ de HCN 557. La sud de acesta se gူsesc parcele libere de construcᘰii, fူrူ documentaᘰii de urbanism aprobate.

Ø La est, terenul este învecinat cu terenuri libere de constructii, fူrူ planuri urbanistice aprobate ᗰi partial cu incinta “Semtest”;

Ø La vest terenul este delimitat de HCN 557 ᗰi DE 581. Terenurile aflate la vest de DE581 nu au aprobate planuri urbanistice zonale ᗰi sunt libere de constructᘰii

1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z. Certificatul de Urbanism nr.2557/14.06.2010 (prelungit) a fost obᘰinut în baza

H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 139/2007 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilitူᘰii Planului Urbanistic General prin care se propune Categoria funcᘰionalူ: locuinᘰe ᗰi funcᘰiuni complementare, spaᘰii verzi.

În vederea elaborူrii documentaᘰiei s-a obᘰinut Avizul prealabil de oportunitate nr.03/13.05.2010. Categoria funcᘰionalူ propusူ: zonူ pentru locuinᘰe individuale ᗰi colective, dotူri, servicii ᗰi funcᘰiuni complementare.

Paralel cu întocmirea acestei documentaᘰii s-au obᘰinut urmူtoarele avize, eliberate de deᘰinူtorii de conducte sau reᘰele din zonူ: Avizul unic nr. 711 din 22.08.2011:

Aviz Romtelecom S.A. cu nr. 1231 din 25.07.2011 Aviz ENEL Distibuᘰie Banat cu nr. 750 din 16.08.2011 Aviz Termoficare „Colterm” S.A. Timiᗰoara, cu nr. 14405 din 29.07.2011 Aviz E-ON Gaz Distribuᘰie cu nr. 14405 din 27.07.2011 Aviz R.A. Transport Timiᗰoara cu nr. UR2011-01-4405/26.07.2011 Aviz Aquatim S.A. cu nr. 15458/26.07.2011 UR 2011 – OT4405

Aviz OCPI de conformitate pentru lucrူri de specialitate nr. 1084 / 02.11.2011 Adeverinᘰူ Serviciul Administrare Fond Funciar cu nr. D02011-1462/03.08.2011 Adeverinᘰူ Serviciul Administrare Patrimoniu cu nr. DP2011-004825/24.08.2011 Adeverinᘰူ de teren intravilan al Serviciului Banca de date Urbanူ ᗰi Cadastru nr. UR2011-15323/23.08.2011/adev.1 … adev.4 Adeverinᘰa Serviciul Juridic cu nr. SC2011-16669/29.08.2011 Adeverinᘰa numူr poᗰtal Serviciul Banca de Date Urbanူ ᗰi Cadastru cu nr. UR2011- 21198/14.11.2011

1.3.3. DATE STATISTICE Nu e cazul.

1.3.4. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICဠ A ZONEI

4

Pentru traseul Inelului IV existူ ideea unui parteneriat între Municipiul Timiᗰoara ᗰi proprietarii riverani - constituiᘰi din dezvoltatorii imobiliari ai zonei - de a se realiza proiecte complexe privind infrastructura edilitarူ ᗰi rutierူ. Acest parteneriat vine în sprijinul unei dezvoltူri coerente a zonei, ce a cunoscut în ultimii ani o evoluᘰie spectaculoasူ sub aspectul edificူrii de ansambluri rezidenᘰiale cu locuinᘰe colective ᗰi servicii, de o parte ᗰi de alta a segmentului menᘰionat al strူzii Grigore Alexandrescu.

Pe latura esticူ se preconizeazူ modernizarea Cူii Torontalului prin amenajarea ei ca strada de categoria a doua cu 4 benzi de circulatie, zone verzi, piste cicliᗰti ᗰi trotuare. De asemenea accesul la parcelele cu front la Calea Torontalului se intenᘰioneazူ a fi asigurat prin intermediul drumurilor colectoare cu sens unic, propuse de o parte ᗰi de alta a Cူii Torontalului.

2. Stadiul actual al dezvoltူrii 2.1.EVOLUᘠIA ZONEI

2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUᘠIA ZONEI Începând cu anul 2003 ᗰi continuând pânူ în prezent, pentru zona limitrofူ Cူii

Torontalului ᗰi strူzii Grigore Alexandrescu s-au elaborat ᗰi aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei spre arterele majore: locuinᘰe colective ᗰi servicii. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcᘰii aflate în diferite stadii de execuᘰie.

În acelaᗰi timp, în planul secund, s-au definit zone rezidenᘰiale cu funcᘰiunile complementare aferente, cu un regim de înူlᘰime moderat: P+M ÷ P+2E+M.

2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAᘠIONATE CU EVOLUᘠIA LOCALITဠᘠII

Aceastူ expansiune a proiectelor de dezvoltare pentru aceastူ zonူ a conturat în nord-vestul localitူᘰii existenᘰa unui nucleu puternic de noi locuinᘰe colective (în parte executate), cu un regim de înူlᘰime variind de la P+5E+M÷P+8E+Er pentru Strada Grigore Alexandrescu ᗰi Calea Torontalului.

2.1.3. POTENᘠIAL DE DEZVOLTARE Toate ansamblurile rezidenᘰiale edificate deja sau aflate în execuᘰie vor primi o

plusvaloare, în momentul în care Inelul IV, intersecᘰia acestuia cu Calea Torontalului ᗰi reᘰeaua secundarူ de drumuri vor fi realizate, odatူ cu toatူ infrastructura necesarူ.

Existenᘰa infrastructurii va reprezenta impulsul necesar finalizူrii din punct de vedere urbanistic a zonei.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

2.2.1. POZIᘠIA ZONEI FAᘠဠ DE INTRAVILANUL LOCALITဠᘠII Terenul studiat este situat în partea de nord-vest a municipiului Timiᗰoara, în

intravilanul extins, la vest de “Semtest”. Terenul nu are front la artere majore, momentan accesul se realizeazူ de pe

strada aprobatူ prin PUZ aprobat cu H.C.L. nr.365/2008 Terenul este format din patru parcele: - parcela identificatူ prin CF nr. 408814 – Timiᗰoara, Nr. Cad. A580/1/2 (teren

arabil în intrevilanul extins) cu o suprafaᘰူ de 1,88ha; aceasta are o formူ neregulatူ cu

5

lungimea frontului la De580/1/1 situat la nord-vest de 121,93m(104,76+17,71); 155,98m latura nord-esticူ; 123,18m latura sud-esticူ ᗰi 154,64 m, latura sud-vesticူ.

- parcela identificatူ prin CF 419202 - Timiᗰoara, Nr. Cad. A580/1/3 (teren arabil în intravilanul extins) cu o suprafaᘰူ de 4,95ha; aceasta are o formူ neregulatူ cu lungimea frontului la De580/1/1 situat la nord-vest de 251,93m(232,93+19,00), lungimea frontului la DE581 situat la sud-vest de 180,30m; 390,85m latura sud-esticူ si 22,85m latura nord- esticူ.

- parcela identificatူ prin CF 419200 – Timiᗰoara, Nr. Cad. A580/1/4 (teren arabil în intravilanul extins) cu o suprafaᘰူ de 2,3ha; aceasta are o formူ regulatူ cu lungimea frontului la De581situat la sud-vest de 53,20m (47,16+6,04); 488,92m latura nord-vesticူ, 490,04m(61,00+324,75+104,29) latura sud-esticူ ᗰi 50,59m(22,55+28,04), latura nord- esticူ.

- parcela identificatူ prin CF 419193 – Timiᗰoara, Nr. Cad A580/1/6 (teren arabil în intravilanul extins) cu o suprafaᘰူ de 4,44ha; aceasta are o formူ neregulatူ cu lungimea frontului la De580/1/8 situat la sud de 110,96m; 324,75m latura nord-vesticူ; 77,33m latura sud-vesticူ; 237,17m latura sud-esticူ ᗰi 146,43 m, latura nord-esticူ.

2.2.2. RELAᘠIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIᘠIEI, ACCESIBILITဠᘠII, COOPERဠRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUᘠII DE INTERES GENERAL

Ø Prin prisma poziᘰiei în cadrul oraᗰului, zona ce face obiectul studiului este favorizatူ, în primul rând datoritူ învecinူrii cu un areal consistent încူ neconstruit ᗰi care are mari ᗰanse sူ fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorialူ durabilူ.

Ø Accesibilitatea zonei este asiguratူ de existenᘰa arterelor majore, respectiv Calea Torontalului – Inel IV (str. Gr. Alexandrescu); proiectele de extidere a Cူii Torontalului la 4 benzi, propunerea drumurilor colectoare de o parte ᗰi de alta a Cူii Torontalului, precum ᗰi giraᘰia de la Metro ᗰi cea de la intersecᘰia Cူii Torontalului cu strada Grigore Alexandrescu – toate acestea constituie factori ce vor fluidiza traficul în zonူ; de asemenea prin documentaᘰiile de urbanism aprobate în zonူ (PUZ aprobat cu H.C.L. nr.231/22.04.2008 ᗰi PUD aprobat cu H.C.L. nr.365/29.07.2008) s-a asigurat accesul din Calea Torontalului pe traseul DE579 (situate la nord) cu un profil transversal de 22m iar pe traseul strူzii Johann Wolf, s-a dezvoltat la un prospect stradal de 12m; pe acest traseu (domeniu public) se poate accesa amplasamentul studiat de pe Calea Torontalului.

Ø La nivel edilitar zona nu este echipatူ. Soluᘰia de rezolvare a acestei disfuncᘰionalitူᘰi poate fi realizarea de proiecte finanᘰate prin iniᘰiativa comunူ a Municipiului Timiᗰoara ᗰi a dezvoltatorilor riverani.

Ø Zona limitrofူ zonei studiate este bine deservitူ cu instituᘰii de interes general în domeniul medical, universitar ᗰi la nivel de comerᘰ alimentar ᗰi nealimentar (supermarket-uri). Toate aceste funcᘰiuni se aflူ în vecinူtatea imediatူ a zonei. De asemenea existenᘰa terenului cu destinaᘰie specialူ din apropierea amplasamentului studiat va presupune o reconversie ᗰi propunerea unei funcᘰionalitူᘰi care sူ completeze zona. Prin intervenᘰia propusူ (aproape 1.600 locuitori) ᗰi prin dezvoltူrile rezidenᘰiale cu locuinᘰe colective executate sau aprobate din zonူ, este evidentူ necesitatea unor dotူri de învူᘰူmânt sau dotူri de cult.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

6

2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICဠ: RELIEFUL, REᘠEAUA HIDROGRAFICဠ, CLIMA, CONDIᘠII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrူrile de prospectare geotehnicူ, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENᘠELE ᗠI METODELE CERCETဠRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007 ᗰi executate pe amplasament (anexa 1) prezentate în lucrare pe planul de situaᘰie, constând din: - un sondaj de adâncime, forate cu foreza mecanica (S1) cu adâncime de - 7,00m faᘰူ de cota terenului natural.

- o penetrare dinamica cu con pentru fiecare sondaj câte una cu lungime de -7,00m (PDU1) faᘰူ de cota terenului natural.

- alte informaᘰii de specialitate existente în arhiva geotehnicianului pentru zona amplasamentului, precum ᗰi din identificarea amplasamentului, aspecte privind planeitate, accesul în zonူ, absenᘰa apelor curgူtoare, etc.

2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ᗠI CONSTRUCᘠII 2.3.2.1. Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de faᘰူ se aflူ în loc. Timiᗰoara, Calea Torontalului, jud. TIMIᗠ, identificat prin planul de situaᘰie anexat, unde se prezintူ poziᘰionarea sondajelor de adâncime ᗰi a sondajelor de penetrare. 2.3.2.2. Terenul are o suprafata relativ planူ, astfel amplasamentul nu prezintူ potenᘰial de alunecare. 2.3.2.3. Platforma menᘰionatူ face parte din punct de vedere geomorfologic din cîmpia joasူ a BANATULUI denumitူ depresiunea panonicူ. Asfel zona se încadreaza în complexul aluvionar a cူrui geomorfologie se datoreazူ influenᘰei apelor curgူtoare, care au dus la transportarea ᗰi depunerea de particole fine (din diverse roci). 2.3.2.4. Suprafaᘰa relativ netedူ a câmpiei a imprimat apelor curgူtoare ᗰi a celor în retragere, cursuri rူtူcitoare cu numeroase braᘰe ᗰi zone mlူᗰtinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni ᗰi fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri ᗰi nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi în genere separate în funcᘰie de mူrimea fragmentelor de bazူ.

În asemenea situaᘰii, stratificaᘰia poate sူ se schimbe pe distanᘰe uneori mici. 2.3.2.5. Geologic, zona se caracterizeazူ prin existenᘰa în partea superioarူ a formaᘰiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcူtuit din argile,prafuri ᗰi nisipuri, cu extindere la peste 200 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se aflူ la circa 1400 ÷ 1700 m adâncime ᗰi este strူbူtut de o reᘰea densူ de microfolii (fracturi). 2.3.2.6 Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismicူ P100-1/2006, condiᘰiile locale de teren studiat în localitatea Timiᗰoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colᘰ Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamicူ maximူ a acceleraᘰiei orizontale a terenului b0 = 3,00; a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona BANAT fig. 3.4 (din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,16g. 2.3.2.7. Adancimea maximူ de îngheᘰ este stabilitူ conform STAS 6054-77 de 0,70m. 2.3.2.8. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele :

a) Temperatura aerului : - media lunarူ maximူ : (+20…+21 )° C în iulie, august - media lunarူ minimူ : (-1…-2)° C în ianuarie - maximူ absolutူ: +40°C în 16.08.1952 - minimူ absolutူ : - 29,2°C în 13.02.1935

b) Precipitaᘰii : - media lunarူ maximူ : 70 ÷ 80 mm

7

- media anualူ : 600 ÷ 700 mm - cantitatea maximူ în 24 h ; 100 mm în 01.06.1915

c) Vântul : - direcᘰii predominante : nord - sud 16% ᗰi est – vest 13%

Pe baza datelor informative ᗰi a investigaᘰiilor geotehnice (terenul de fundare) este apreciat pentru zona de fundare (între cotele -1,00÷-6,00m) ca fiind un teren mediu format din argilူ prူfoasူ spre baza argilူ prူfoasူ, argilူ, în condiᘰiile unei stratificaᘰii conf. H.G. uniforme (tabela A2 din normativul NP074/2007, respectiv construcᘰia clasificatူ conf. H.G. 766/1997 anexa 2, ca fiind deosebitူ, s-a facut stabilirea categoriei geotehnice astfel (se dau punctele) folosind tabelul A3

Cu ocazia realizarii sondajelor de adancime s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare la cota de -2,20m fata de cota terenului natural. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa (0,50 - 1,00)m in functie de anotimpuri si de cantitatea de precipitatii. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma executarii unor studii hidrogeologice complexe realizate pe baza unor observatii asupra fluctuatiilor nivelului apelor subetrane, de-a lungul unei perioade indelungate de timp ( in functie de anotimpuri, cantitatea de precipitatii). Conform buletinului de analiza al apei rezulta ca :

apa este neagresiva fata de beton (din punct de vedere al continutului de sulfati SO42-= 72,00mg/dm3)

din punct de vedere al continutului de bioxid de carbon agresiv CO2agresiv=13,20mg/dm3, este fara agresivitate chimica.

din punct de vedere al continutului sarurilor de amoniu NH4 + =0,30mg/dm3 , este neagresiva .

din punct de vedere al continutului de magneziu Mg 2+ =73,80mg/dm3, este neagresiva. 2.3.2.9. Pentru stabilirea stratificatiei terenului de fundare s-au interpretat rezultatele obtinute prin analiza probelor de teren si incercarilor de laborator, insistandu-se indeosebi pe aprecirea granulozitatii si consistentei, inclusiv cantitatea procentuala pentru fragmentele cu dimensiuni grupate dupa prescriptii (argile, prafuri, nisipuri etc. ), caracteristicile fizico- mecanice determinate prin incercari, rezultand stratificatia generala dupa cum urmeaza:

- 0,00 ÷ - 0,50m – sol vegetal pamant prafos negru vanat - 0,50 ÷ - 2,00m – argila prafoasa maronie plastic consistenta, avand indice de

consistenta IC=0,68÷0,63 si modul de deformatie M=75÷70daN/cm2

- 2,00 ÷ - 3,00m – argila prafoasa galben maronie cu calcar dizolvat plastic consistenta,

avand indice de consistenta IC=0,63 si modul de deformatie M=70daN/cm2

- 3,00 ÷ - 4,50m – argila prafoasa galben vanata cu oxizi plastic consistenta, avand indice de consistenta IC=0,63÷0,65 si modul de deformatie M=70÷73daN/cm2

- 4,50 ÷ - 6,00m – argila galbena cu oxizi plastic consistenta, avand indice de consistenta IC=0,64÷0,65 si modul de deformatie

M=71÷72daN/cm2 - 6,00 ÷ - 7,00m – argila galbena cu oxizi, avand indice de consistenta IC=0,69÷0,74

si modul de deformatie M=76÷80daN/cm2 2.3.2.10. Din analiza stratificatiei prezentata anterior (5.6), rezulta ca pe zonele investigate se evidentiaza o stratificatie practic similara, sub aspectul naturii terenului

8

(argile prafoase, argile), si se constata ca terenul de fundare se incadreaza in terenuri medii, conform Normativului NP 074/2007 (tabelul A21 conditii de teren); cu un total de 12 puncte, deci un risc geotehnic de tip « MODERAT», iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate ramane in « categoria geotehnica 2 2.3.2.11. Terenul de fundare este alcatuit din stratul de :

1. argila prafoasa maronie, la cota de -1,00m, caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare :

greutate volumica 㬰 = 18,30 kN/m³ indicele porilor e = 0,88 porozitatea n = 47%

c = 25kN/m³

Fundarea pe teren natural a constructiiLOR in regim de inaltime P, P+1E se poate realiza la cota minima , Dmin=-1,00m, fata de cota terenului natural.

2. argila prafoasa galben maronie cu calcar dizolvat , la cota de -2,00m, caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare :

c = 24kN/m³ Fundarea pe teren natural a constructiilor in regim de inaltime de maxim P+2E ÷

P+5E se poate realiza la cota minima , Dmin=-2,00m, fata de cota terenului natural Clasele de expunere pentru betoanele din infrastructura :

La stabilirea clasei minime de beton si a tipului de ciment folosit pentru betoanele infrastructurii, se va tine seama si de clasa de expunere in raport cu nivelul si agresivitatea apei subterane, conform SR EN 206-1 si Codului CP 012/1:2007 si anume clasa de expunere XC2, pentru clasa minima de beton C16/20

Dacူ cu ocazia executူrii sူpူturilor se vor constata nepotriviri faᘰူ de cele menᘰionate în prezentul referat, acestea vor fi aduse în timp util la cunoᗰtinᘰူ proiectantului cât ᗰi elaboratorului studiului geotehnic.

Pe timpul executူrii sူpူturilor ᗰi turnူrii betonului în fundaᘰii, se vor lua mူsurile necesare pentru asigurarea stabilitူᘰii pereᘰilor sူpူturii prin folosirea unor sprijiniri adecvate.

Dupူ executarea sူpူturilor pentru turnarea betonului din fundaᘰii este obligatorie solicitarea elaboratorilor prezentului studiu geotehnic în vederea întocmirii procesului verbal de verificare a naturii terenului de fundare.

2.4. CIRCULAᘠIA

2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFဠᗠURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAᘠIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Timiᗰoara, în vecinူtatea a douူ artere majore de circulaᘰie – Calea Torontalului ᗰi strada Grigore Alexandrescu care va deveni Inelul IV de circulaᘰie. În prezent strada Grigore Alexandrescu este executatူ cu un prospect redus.

Factori generatori de perturbူri ale traficului din zonူ sunt: Calea Torontalului ce deᘰine în prezent doar douူ benzi ᗰi faptul cူ giraᘰia propusူ la intersecᘰia dintre Inelul IV ᗰi Calea Torontalului nu este executatူ.

2.4.2. CAPACITဠᘠI DE TRANSPORT, GREUTဠᘠI ÎN FLUENᘠA CIRCULAᘠIEI, INCOMODဠRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAᘠIE, PRECUM ᗠI DINTRE ACESTEA ᗠI ALTE FUNCᘠIUNI ALE ZONEI, NECESITဠᘠI DE MODERNIZARE A TRASEELOR

9

EXISTENTE ᗠI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITဠᘠI ᗠI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECᘠII CU PROBLEME,

Obiectivul este amplasat în zona Cူii Torontalului, la nord de intersecᘰia cu Inelul IV de circulaᘰie al municipiului Timiᗰoara. În prezent Calea Torontalului pe acest sector are douူ benzi de circulatie, iar în perspectivူ va avea un prospect de strada categoria 2 cu patru benzi de circulaᘰie (câte 2 pe sens) ᗰi drumuri colectoare.

Intersecᘰia dintre Calea Torontalului ᗰi Inelul IV urmeazူ a fi amenajatူ sub forma unei giraᘰii.

Terenul nu are front la artere majore, momentan accesul se realizeazူ de pe strada aprobatူ în PUZ aprobat cu H.C.L. nr.365/2008.

Reᘰeaua secundarူ de drumuri din zonူ este doar parᘰial reglementatူ. Este necesarူ o corelare a segmentelor aprobate prin diverse planuri urbanistice aprobate în zonူ.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCᘠIUNILOR CE OCUPဠ ZONA STUDIATဠ

În prezent, în zona studiatူ funcᘰiunile existente sunt servicii (Spitalul Municipal, staᘰie distribuᘰie carburanᘰi ), unitူᘰi industriale ( Semtest, Scalini, Marlene, etc ) ᗰi locuire.

Prin documentaᘰii de urbanism aprobate sunt propuse locuinᘰe individuale ᗰi colective cu funcᘰiuni complementare ᗰi servicii.

În vecinူtatea imediatူ a terenului studiat loturile sunt în prezent neconstruite. Reglementate prin documentaᘰii de urbanism aprobate sau prin Autorizaᘰii de Construire emise sunt în proporᘰie foarte micူ.

2.5.2. RELAᘠIONဠRI ÎNTRE FUNCᘠIUNI Pe segmentul amintit se observူ concentrarea funcᘰiunilor spre arterele principale

de circulaᘰie. Nu existူ o relaᘰionare între funcᘰiuni, fiind necesare zone de protecᘰie între ele dat fiind caracterul acestora.

2.5.3. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT În prezent terenul studiat este liber de construcᘰii. La nord, în vecinူtatea DE579 sunt executate locuin e în regim de înူlᘰime de

maxim P+3E. La est, cu front la Calea Torontalului existူ preponderant dotူri ᗰi servicii: - unitူᘰi productive precum: fabrica de ciocolatူ Marlene, fabrica de produse de

panificaᘰie Scalini, - servicii: staᘰie de distribuᘰie carburanᘰi - unitူᘰi cu caracter agricol: Semtest (în curs de reconversie) - dotူri: Spitalul Municipal. În adâncime, teritoriul este neocupat, el având în prezent caracter agricol. La sud de terenul studiat, exista unitူᘰi de producᘰie precum societatea comercialူ Autohton, furnizor de materiale de construcᘰii ᗰi producူtor de structuri metalice.

2.5.4. ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT Toate construcᘰiile din zonူ fiind recent edificate, dupူ anul 2000, sunt de bunူ

calitate, respectând standardele ᗰi normativele actuale.

2.5.5. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

10

Majoritatea dotူrilor ce asigurူ servicii în zonူ sunt concentrate de-a lungul Cူii Torontalului.

Zona de locuinᘰe colective dezvoltatူ sau în curs de edificare de-a lungul strူzii Grigore Alexandrescu (între Calea Aradului ᗰi Torontalului) ᗰi pe Calea Torontalului este slab asiguratူ cu servicii, cu câteva excepᘰii: servicii propuse la parterul câtorva blocuri.

În vecinူtate, în nordul zonei, existူ învူᘰူmânt universitar, supermarket-uri, precum ᗰi intenᘰia de dezvoltare a unor unitူᘰi spitaliceᗰti.

De asemenea Terenul cu Destinaᘰie Specialူ aflat în apropierea amplasamentului studiat, se preconizeazူ sူ fie trecut în administrarea Municipiului Timiᗰoara, urmând sူ-i fie atribuite funcᘰiuni de interes public. Astfel vor putea fi acoperite serviciile deficitare în zonူ.

2.5.6. ASIGURAREA CU SPAᘠII VERZI La nord de terenul studiat, la nord de HCn670, existူ o perdea plantatူ de

protecᘰie având rolul de a proteja zona de valurile de praf agricol dinspe nord. Terenul studiat precum ᗰi arealul limitrof nu deᘰine spaᘰii verzi fiind în prezent teren

cu caracter agricol. Pentru ansamblurile rezidenᘰiale cu sau fူrူ servicii aprobate sau edificate în baza

documentaᘰiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate, s-au reglementat suprafeᘰele minime necesare de spaᘰii verzi raportat la numူrul de locuitori, conform Ordinului nr.536/23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igienူ ᗰi a recomandူrilor privind mediul de viaᘰူ al populaᘰiei (2÷2,2mp/locuitor).

Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaᘰii, conform Avizului prealabil de Oportunitate nr.03/13.05.2010, se propune asigurarea unui minim de 25% spaᘰii verzi din totalul suprafeᘰei.

2.5.7. EXISTENᘠA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATဠ SAU ÎN ZONELE VECINE

Nu e cazul.

2.5.8. PRINCIPALELE DISFUNCᘠIONALITဠᘠI Analiza situaᘰiei existente a relevat disfunctionalitူᘰi grupate pe categorii: a) de circulaᘰie (au fost dezvoltate la punctul referitor la Cူi de comunicaᘰie):

- numူr insuficient de parcူri - nu este clarificatူ trama majorူ din zonူ ᗰi relaᘰia acesteia cu Calea Torontalului - profilul stradal al Cူii Torontalului nu este definitivat, proiectul fiind în curs de

implementare - necesitatea reglementူrii obiectivelor de utilitate publicူ, respectiv necesitatea

asigurူrii terenului pentru profilul stradal final al Cူii Torontalului ᗰi pentru colectoare

- necesitatea finalizူrii proiectului pentru intersecᘰia dintre Calea Torontalului ᗰi traseul strူzii Grigore Alexandrescu – inelul IV de circulaᘰie

b) urbanistice - frontul de pe Calea Torontalului nu este susᘰinut volumetric

c) funcᘰionale - prezenᘰa reᘰelei LEA 110kV la sud de zona studiatူ, care impune interdicᘰii de construcᘰie ᗰi eventuala necesitate de reglementare a acestei reᘰele aeriene prin deviere ᗰi/sau îngropare - în zonူ nu se întâlnesc spaᘰii dedicate prestူrii de servicii ᗰi comerᘰului.

d) juridice

11

- caracterul incert al proprietူᘰii terenurilor învecinate (terenuri revendicate, terenuri neatribuite aflate în rezerva Municipiului Timiᗰoara).

2.6. ECHIPARE EDILITARဠ

2.6.1. STADIUL ECHIPဠRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITဠᘠII Alimentare cu apူ ᗰi canalizare – situaᘰia existentူ

Conform Aviz Aquatim S.A. cu nr. 15458/26.07.2011 UR 2011 – OT4405, pe terenul ce face obiectul P.U.Z. nu existူ reᘰele.

Pe Calea Torontalului, în zona amplasamentului existူ reᘰea de apူ ᗰi canalizare , dar de capacitူᘰi reduse. Conducta de apူ are diametrul Dn 150 mm ᗰi canalizarea D 400 mm . Astfel apare necesitatea extinderii reᘰelelor pînူ la intersecᘰia Calea Torontalului ᗰi Str. Cîmpina. Alimentarea cu gaze naturale

Conform aviz principiu de amplasament Aviz E-ON Gaz Distribuᘰie cu nr. 14405 din 27.07.2011, amplasamentul nu este afectat de reᘰele de distribuᘰie gaze naturale. Alimentarea cu energie electricူ Conform avizului de amplasament favorabil cu condiᘰii, emis de ENEL Distibuᘰie Banat cu nr. 750 din 16.08.2011, se vor respecta distanᘰele faᘰူ de LEA 110KV existentူ, respectiv 18,5m de o parte ᗰi de cealaltူ faᘰူ de axul LEA 110KV. Telefonizare

Conform aviz tehnic favorabil emis de Aviz Romtelecom S.A. cu nr. 1231 din 25.07.2011, amplasamentul nu este afectat de instalaᘰii de telecomunicaᘰii. Reᘰea de televiziune în cablu

În zonူ nu existူ reᘰea urbanူ de televiziune în cablu.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

2.7.1. RELAᘠIA CADRU NATURAL - CADRU CONSTRUIT Pânူ în anii 90, terenurile aflate în imediata vecinူtate a vechiului intravilan al

municipiului Timiᗰoara aveau caracter agricol. Explozia investiᘰiilor din ultimii ani, precum ᗰi iminenta intrare în comunitatea europeanူ, a contribuit la sporirea solicitူrilor de suprafeᘰe de teren dedicate dezvoltူrii de zone rezidenᘰiale. Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaᘰie agricolူ au fost introduse în intravilan ᗰi au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valoarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeᘰele construite ᗰi dotarea cu zone verzi, în concordanᘰူ cu reglementူrile în vigoare ᗰi în spiritul îmbunူtူᘰirii factorilor de mediu ᗰi a calitူᘰii vieᘰii, prin creᗰterea suprafeᘰelor de spaᘰii verzi din localitူᘰi.

Majoritatea construcᘰiilor din zona limitrofူ amplasamentului studiat sunt concentrate fie la nord de-a lungul traseului DE 579, fie la est, de-a lungul Cူii Torontalului – serviciile, dotူrile, unitူᘰile de producᘰie, unitူᘰile agricole, etc.

Restul teritoriului este neconstruit, fူrူ a fi un cadru natural valoros, având în prezent caracter agricol.

2.7.2. EVIDENᘠIEREA RISCURILOR NATURALE ᗠI ANTROPICE Nu e cazul.

12

2.7.3. MARCAREA PUNCTELOR ᗠI TRASEELOR DIN SISTEMUL CဠILOR DE COMUNICAᘠII ᗠI DIN CATEGORIILE ECHIPဠRII EDILITARE CE PREZINTဠ RISCURI PENTRU ZONဠ

Obiectivul proiectat va cuprinde locuinte colective, spatii comerciale si dotူri ᗰi servicii pentru populaᘰie, functiuni care sunt generatoare de trafic rutier intens. În acest context este necesar ca lucrူrile rutiere prevazute în zonူ adicူ Calea Torontalului amenajatူ la 4 benzi de circulaᘰie cu colectoarele aferente ᗰi realizarea giraᘰiei (la intersecᘰia Cူii Torontalului cu strada Grigore Alexandrescu) sူ fie finalizate pana la darea în funcᘰiune a obiectivului. Fara aceste amenajari accesul dinspre oraᗰ se va face cu relaᘰia stânga de pe Torontalului ceea ce poate produce perturbူri în trafic.

Lucrူrile hidroedilitare – reᘰele de alimentare cu apူ, canalizare menajerူ ᗰi pluvialူ nu prezintူ riscuri pentru zonူ. Realizarea acestor lucrူri aduce plus valoare zonei în privinᘰa echipူrii hidroedilitare , ce în prezent nu existူ.

2.7.4. EVIDENᘠIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITဠ PROTECᘠIE Nu e cazul.

2.7.5. EVIDENᘠIEREA POTENᘠIALULUI BALNEAR ᗠI TURISTIC - DUPဠ CAZ Nu e cazul.

2.8. OPᘠIUNI ALE POPULAᘠIEI Proprietatea este privatူ, construcᘰiile ce urmeazူ a se realiza sunt locuinᘰe

colective ᗰi funcᘰiuni complementare amplasate pe loturi private ᗰi dotူri ᗰi servicii publice ce vor deservi locuinᘰele. Funcᘰiunile ᗰi activitူᘰile din zonူ vor avea un caracter nepoluant.

Potrivit legii propunerea de urbanizare va fi supusူ consultarii populaᘰiei în cadrul procedurilor de informare a populaᘰiei ce vor fi organizate de Municipiul Timiᗰoara, Direcᘰia Urbanism, Serviciul Planificare Spaᘰialူ.

Propuneri de dezvoltare urbanisticူ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr.2557/14.06.2010 – prelungit (pentru terenul aparᘰinând investitorului privat Luca Petru Adrian) a fost obᘰinut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 139/2007 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilitူᘰii Planului Urbanistic General prin care se propune Categoria funcᘰionalူ: locuinᘰe ᗰi funcᘰiuni complementare, spaᘰii verzi.

În vederea elaborူrii documentaᘰiei s-a obᘰinut Avizul prealabil de oportunitate nr.03/13.05.2010. Categoria funcᘰionalူ propusူ: zonူ pentru locuinᘰe individuale ᗰi colective, dotူri, servicii ᗰi funcᘰiuni complementare.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. ● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara, terenul de faᘰူ

este inclus parᘰial în UTR 9 ᗰi parᘰial în UTR 18. Cele douူ UTR-uri sunt delimitate dupူ cum urmeazူ: UTR17

- la nord, de noua stradူ propusူ pe limita nordicူ a incintei „Semtest” - la est, de Calea Torontalului - la sud, de strada Grigore Alexandrescu - la vest de UTR 9

13

UTR9 - la nord, de limita intravilanului propus prin PUG - la est, de Calea Torontalului - la sud, de strada Ovidiu Balea - la vest de triaj CFR.

Din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale, UTR 9 ᗰi UTR 18 cuprind conform prevederilor Planului Urbanistic General al Municipiului Timiᗰoara aprobat prin Hotူrârea Consiliului Local al Municipiului Timiᗰoara nr.157/28.05.2002 a cူrei valabilitate a fost prelungitူ prin Hotူrârea Consiliului Local nr.139/24.04.2007:

- subzona rezidenᘰialူ cu clူdiri P, P+1, P+2 - existente ᗰi propuse, instituᘰii ᗰi servicii publice

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin

aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaᘰie agricolူ au fost introduse în intravilan ᗰi au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeᘰele construite ᗰi dotarea cu zone verzi, în concordanᘰူ cu reglementူrile în vigoare ᗰi în spiritul îmbunူtူᘰirii factorilor de mediu ᗰi a calitူᘰii vieᘰii, prin creᗰterea suprafeᘰelor de spaᘰii verzi din localitူᘰi.

Prin prezenta documentaᘰie se propune, conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr.03/13.05.2010, asigurarea unui minim de 25% spaᘰii verzi din totalul suprafeᘰei.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAᘠIEI

3.4.1. ORGANIZAREA CIRCULAᘠIEI ᗠI A TRANSPORTULUI ÎN COMUN (modernizarea ᗰi completarea arterelor de circulaᘰie, asigurarea locurilor de parcare +garare; amplasarea staᘰiilor pentru transportul în comun, amenajarea unor intersecᘰii: sensuri unice, semaforizူri)

Terenul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal, situat în intravilanul extins al municipiului Timiᗰoara, este delimitat pe latura de nord-vest de DE580/1/1, pe latura sud-vesticူ de DE581, la sud de DE580/1/8 iar în rest de terenuri aflate în proprietate privatူ sau cu statut încူ incert.

Deservirea rutierူ a viitorului ansamblu de locuinᘰe ᗰi servicii, se va face de pe strူzile perimetrale lotului. Pe latura esticူ s-a tinut seama de modernizarea Cူii Torontalului prin amenajarea ei ca strada de categoria a doua cu 4 benzi de circulatie, zone verzi, piste cicliᗰti, trotuare ᗰi benzi colectoare.

Pe direcᘰia est-vest, principalele accese în zonူ se vor face din Calea Torontalului pe traseul DE579 pe o stradူ cu prospectul de 22m la nord de terenul studiat, iar la sud, tot din Calea Torontalului pe o stradူ cu prospect de 16m propusူ prin prezentul proiect, pe traseul LEA 110KV, între Semtest ᗰi Spitalul Municipal.

Pe direcᘰia nord-sud, principalele accese pe teren se vor face prin douူ strazi cu profil de 12m, una amenajatူ pe traseul DE581 iar cealaltူ, în continuarea strူzii existente Johann Wolf.

Circulaᘰiile interioare în perimetrul delimitat de cele patru strူzi descrise, vor fi asigurate de strazi cu prospecte de 12m respective de 16m, în zonele ce deservesc dotူri ᗰi servicii.

14

În cadrul prospectului strူzilor cu laᘰimea de 16m, se vor asigura parcူri auto publice. Acestea vor deservi zona centralူ a ansamblului, cu spaᘰiul verde public amenajat, serviciile ᗰi dotူrile publice propuse.

Pe parcelele destinate locuinᘰelor colective cu funcᘰiuni complementare, respectiv dotူrilor ᗰi serviciilor publice, se va asigura în incintူ numူrul corespunzူtor de locuri de parcare.

Amenajူrile propuse în PUZ, nu vor afecta reᘰeaua de transport în comun existentူ în zonူ.

Pentru soluᘰia proiectatူ se va obᘰine Avizul Comisiei de Circulaᘰie din cadrul Primariei Municipiului Timiᗰoara.

3.4.2. ORGANIZAREA CIRCULAᘠIEI PIETONALE (trasee pietonale, piste pentru cicliᗰti, condiᘰii speciale pentru handicapaᘰi)

Prospectele stradale propuse pentru strူzile ce vor deservi zona studiatူ prin PUZ sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea ᗰi realizarea strူzilor în localitူᘰi (Ord. M.T. nr. 50/1998) asigurând accesul ᗰi circulaᘰia pietonalူ ᗰi de biciclete din zonူ.

3.5. ZONIFICARE FUNCᘠIONALဠ - REGLEMENTဠRI, BILANᘠ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. ELEMENTE DE TEMဠ, FUNCᘠIONALITATE, AMPLASARE Prin tema de proiectare stabilitူ de comun acord, se solicitူ urmူtoarele:

- sistematizarea terenului; - realizarea unui ansamblu de locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare,

dotူri ᗰi servicii publice, cu regim de înူlᘰime variind de la (S)+P+2E+Er(M) ÷ (S)+P+4E+Er(M);

- asigurarea în incintူ a locurilor de parcare necesare funcᘰiunilor propuse de locuire ᗰi de servicii/comerᘰ;

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitူᘰilor pentru întreaga incintူ: alimentare cu energie electricူ, alimentare cu gaz, conform propunerilor ᗰi avizelor anexate, etc.

- reglementarea tramei stradale majore ᗰi a reᘰelei stradale secundare, precum ᗰi a profilului transversal al noilor strူzi propuse.

Documentaᘰia are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafaᘰူ totalူ de 135.700 mp, a unui ansamblu rezidenᘰial cu dotူrile aferente: locuinᘰe colective ᗰi funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice, cu un regim de înူlᘰime ce variazူ de la S+P+2E+Er(M) pânူ la S+P+4E+Er(M).

1. Pe parcela studiatူ se propun cca. 32 loturi cu suprafeᘰe în jur de 1.400mp, destinate locuinᘰelor colective cu funcᘰiuni complementare, cu un regim de înူlᘰime moderat, de maxim (S)+P+2E+Er(M).

2. Pe parcela studiatူ se propun cca. 23 loturi având suprafaᘰa de aproximativ 1.900mp, destinate locuinᘰelor colective cu funcᘰiuni complementare, cu un regim de înူlᘰime maxim de (S)+P+4E+Er(M).

3. Pe parcela studiatူ se propun cca 5 parcele cu suprafete în jur de 1.800mp, destinate dotူrilor ᗰi serviciilor publice, cu un regim de înူlᘰime variind între (S)+P ᗰi maxim (S)+P+4E+Er(M).

15

4. Pe parcela studiatူ se propune realizarea unui spaᘰiu verde amenajat – zonူ de agrement, cu o suprafaᘰူ de 9.501mp, reprezentând 7% din suprafaᘰa terenului studiat.

5. La parterul imobilelor cu locuinᘰe colective orientate spre zona verde amenajatူ ᗰi spre dotူrile publice, se pot propune funcᘰiuni de alimentaᘰie publicူ, cafenele, mici restaurante sau terase, etc.

6. Imobilele cu un regim de înူlᘰime peste P+3E vor fi dotate cu ascensor, conform reglementူrilor în vigoare.

7. Incinta locuinᘰelor colective se va amenaja cu spaᘰii verzi, locuri de joacူ pentru copii ᗰi parcူri ce vor deservi clူdirile propuse.

8. Spaᘰiile verzi ᗰi spaᘰiile de joc pentru copii, se vor asigura în concordanᘰူ cu prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel încât sူ satisfacူ urmူtorii indici:

2,2mp/locatar pentru spaᘰii verzi 1,3mp/locatar pentru spaᘰii de joacူ pentru copii.

9. Pe fiecare lot destinat locuinᘰelor colective cu funcᘰiuni complementare, se va asigura un procent de minim 25% spaᘰii verzi.

10.Clူdirile vor fi putea fi dotate cu parcaje amplasate la subsol combinate cu spaᘰii de depozitare ᗰi spaᘰii tehnice sau locuri de parcare amplasate la cota terenului sistematizat.

11.Calculul locurilor de parcare se va face asigurându-se un loc de parcare pentru fiecare apartament ᗰi un surplus de 15% pentru vizitatori.

12.Locurile de parcare din incintူ necesare funcᘰiunilor complementare propuse, se vor calcula conform normativelor în vigoare.

13.Se vor rezerva suprafeᘰele necesare de teren în vederea asigurူrii prospectelor finale ale strူzilor propuse.

14.Se va stabili CLASA DE IMPORTANTA conform P.100/92, CATEGORIA DE IMPORTANTA conform H.G.261/1994, Anexa nr.2 privind stabilirea categoriei de importanᘰူ a construcᘰiilor.

15.Conform normativului P 100 – 92 pentru proiectarea antiseismicူ a constructiilor ᗰi a hူrᘰii de zonare teritorialူ din punct de vedere al valorii K S, oraᗰul Timiᗰoara se gူseᗰte amplasat în zona seismicူ de calcul “D” (construcᘰii de importanᘰူ medie), perioada de colt TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16.

3.5.2. REGLEMENTဠRI • Este posibilူ comasarea mai multor parcele din zona de locuin e colective

cu funcᘰiuni complementare. • Parcelele destinate dotူrilor ᗰi serviciilor publice vor putea fi unificate în

situaᘰia în care va fi propusူ o funcᘰiune de importanᘰူ majorူ pentru zonူ. • Regimul de înူlᘰime maxim propus pentru locuinᘰele colective cu funcᘰiuni

complementare este de (S)+P+2E+Er(M), maxim (S)+P+4E+Er(M); • Regimul de înူlᘰime propus pentru dotူri ᗰi servicii publice este de (S)+P

maxim (S)+P+4E+Er(M), regimul de înူlᘰime urmând sူ fie corelat. • În situaᘰia în care se propun parcူri amplasate la subsolul imobilelor se

propune a se modifica sistematizarea actualူ terenului, astfel încât sူ poatူ adoposti un parcaj îngropat, având cota cea mai joasူ de circulaᘰie de – 3,00m faᘰူ de cota parterului construcᘰiilor propuse.

• Cota ±0,00 va fi consideratူ la parterul construcᘰiilor propuse, terenul având, prin urmare, denivelူri de –0.30m, iar cota de nivel a drumului proiectat va fi la –0.40 m diferenᘰူ.

3.5.3. BILANᘠ TERITORIAL

16

SUPRAFEᘠE TEREN SITUAᘠIA EXISTENTဠ mp

SITUAᘠIA PROPUSဠ mp

DRUMURI PUBLICE 0 25 458,00 18,77%

SPAᘠII VERZI AMENAJATE in folosinta comuna

SPAᘠII VERZI AMENAJATE in incinte

0

9 501,00

18 341,50 3894,25 2949,75

(34.686,5)

7,0%

(18,56%) (25,56%)

LOCUINᘠE COLECTIVE CU FUNCᘠIUNI COMPLEMENTARE max (S)+ P+2E+Er(M) din care 25% spatii verzi

0 73 366,0018 341,50 54,06%

LOCUINᘠE COLECTIVE CU FUNCᘠIUNI COMPLEMENTARE max (S)+P+4E+Er(M) din care 25% spatii verzi

0 15 577,003894,25 11,48%

DOTဠRI ᗠI SERVICII PUBLICE max (S)+P+4E+Er(M) din care 25% spatii verzi

0 11 798,002949,75 8,69%

TOTAL TEREN STUDIAT 135 700,00 135 700,00 100%

3.5.4. INDICI URBANISTICI

SITUAᘠIE PROPUSဠ

Steren = 135 700,00mp • Locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare în regim de înူlᘰime maxim (S)+P+2E+Er(M)

P.O.T.=max.35% C.U.T.= max.1,30 Hmax.=15,00m

Hcornisa max.=11,00m

• Locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare în regim de înူlᘰime maxim (S)+P+4E+Er(M)

P.O.T.=max.35% C.U.T.=max.2,00 Hmax.=22,00m Hcornisa max.=17,00m

• Dotူri ᗰi servicii publice în regim de inူlᘰime (S)+P maxim (S)+P+4E+Er(M) P.O.T.=max.50% C.U.T.=max.2,00

Hmax.=23,00m Hcornisa max.=18,00m

17

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPဠRII EDILITARE

3.6.1. ALIMENTARE CU APဠ Alimentarea cu apူ a zonei studiate prin prezenta documentaᘰie în fazူ de PUZ, se

va asigura din conducta magistralူ de apူ existentူ pe strada Câmpina Dn 800 mm . Extinderea reᘰelei de apူ de la amplasament ᗰi pူnူ în intersecᘰia Calea Torontalului ᗰi str. Câmpina se va realiza din ᘰeavူ PEHD De 200 mm .

3.6.2. CANALIZARE MENAJERဠ Canalul menajer propus De 500 mm din zona PUZ-ului se va racorda la

canalizarea existentူ pe strada Câmpina – intresecᘰia Calea Torontalului cu strada Câmpina- unde existူ un canal D 1200 mm.

3.6.3. CANALIZARE PLUVIAL Apele pluviale se vor descူrca în canalul de desecare HCn581, respectiv HCn557,

existente în vecinူtate – prin bazin de retenᘰie , separator de hidrocarburi ᗰi staᘰie de pompare.

3.6.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICဠ In zona vor apare noi consumatori de energie electrica, preponderent de uz casnic. Pentru alimentarea noilor consumatori propunem amplasarea unui post trafo

prefabricat cu racordul de 20 kV din LEA existenta. De la postul trafo vor pleca retele in cablu de joasa tensiune pana la tablourile

generale ale obiectivelor propuse in zona. De asemenea, de la PT pleacူ ᗰi reᘰele de iluminat stradal cu corpuri de iluminat

cu vapori de mercur sau de sodiu de 250W montate pe stâlpi. Toate aceste lucrူri se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL

DISTRIBUTIE BANAT SA sau alᘰi proiectanᘰi autorizaᘰi ᗰi se vor executa de cူtre de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrူri.

3.6.5. TELECOMUNICAᘠII Obiectivele vor fi branᗰate la reᘰelele de telecomunicaᘰii ce se vor extinde în zonူ

de cူtre operatorii de telecomunicaᘰii.

3.6.6. REᘠEA TVC Obiectivele vor fi branᗰate la reᘰelele TV ce se vor extinde în zonူ de cူtre

operatorii de specialitate. În proiectare ᗰi execuᘰie se respectူ prevederile tuturor normativelor ᗰi normelor în vigoare.

3.6.7. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE § Eventualele extinderi ale reᘰelelor de gaze naturale existente se vor face ᘰinând

seama de solicitူrile beneficiarilor ᗰi în urma obᘰinerii cotei de gaze naturale de la E-ON GAZ Distribuᘰie Timiᗰoara.

§ Traseul reᘰelei de gaz ᗰi punctul de racordare se vor stabili cu deᘰinူtorul de reᘰea, având în vedere ᗰi condiᘰiile tehnice de realizare a extinderii reᘰelei. La fazele urmူtoare se vor obᘰine avize de principiu de la toᘰi factorii interesaᘰi în zonူ, privind racordarea la utilitူᘰi: apူ, canal, gaze, etc.

§ Blocurile de locuinᘰe pot fi prevူzute cu centrale termice proprii comune (câte una pentru fiecare bloc) sau individuale (câte una pe apartament) ce vor funcᘰiona pe combustibil gaze naturale.

18

3.7.PROTECᘠIA MEDIULUI

3.7.1. DIMINUAREA PÂNဠ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE (emisii,

deversူri, etc.)

Lucrူrile proiectate nu influenᘰeazူ obiectivele existente în zonူ, ca atare nu se necesitူ mူsuri pentru evitarea pagubelor sau mူsuri de refacere a lucrူrilor afectate. Pentru protecᘰia mediului ᗰi a sူnူtူᘰii oamenilor, în cadrul documentaᘰiei se

prevူd mူsurile ce se impun a fi luate pentru lucrူrile de construcᘰii în general, pe perioada execuᘰiei ᗰi exploatူrii. Toate mူsurile luate sunt în concordanᘰူ cu prevederile din Legea Mediului 137/95, Ordinul 863/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului ᗰi a Ordinului 860/2002 ᗰi completူrile ulterioare. Din punct de vedere al protecᘰiei mediului materialele folosite în execuᘰie sunt fiabile, cu durata normalူ de viaᘰူ lungူ, rezistente la acᘰiunea corozivူ a agenᘰilor chimici din apူ subteranူ ᗰi din solul înconjurူtor.

3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE Surse de poluanᘰi pentru apele subterane în perioada de execuᘰie, respectiv

exploatare, nu existူ. Riscurile care pot apူrea pentru sူnူtatea umanူ sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuᘰie a lucrူrilor. Poluanᘰii pentru aer în timpul execuᘰiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eᗰapament. Praful rezultူ de la execuᘰia sူpူturilor, împrူᗰtierea nisipului, a pူmântului, din compactare etc.

3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATဠ A DEᗠEURILOR Deᗰeurile menajere se vor colecta în europubele , care se vor amplasa pe o

platformူ amenajatူ. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmူ specializatူ, care va depozita pe deponeul autorizat din localitate sau din apropiere.

3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDဠRI DE MALURI, PLANTဠRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul cu fostူ destinaᘰie agricolူ nu este degradat. Conform ridicူrii topografice ᗰi altimetriei terenului, acesta este aproximativ plan,

neexistând necesitatea de a se realiza consolidူri de maluri. Prezenta documentaᘰie va avea ca urmare generarea unei zone rezidenᘰiale

(locuinᘰe colective) cu funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice. Se va asigura o suprafaᘰူ de minim 25% din teren pentru spaᘰii verzi. De

asemenea vor fi prevူzute spaᘰii de joacူ pentru copii în fiecare incintူ destinatူ locuirii colective, spaᘰii de joc dimensionate conform normativelor în vigoare. Se vor asigura plantaᘰii diversificate începând de la gazon ᗰi continuând cu arbuᗰti ᗰi arbori, în special în jurul zonei dedicate spaᘰiilor de joacူ pentru copii.

De asemenea se vor asigura plantaᘰii de aliniament de-a lungul drumurilor ᗰi pietonalelor propuse, urmူrindu-se generarea unui front de vegetaᘰie.

3.7.5. PROTEJAREA VALORILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE

Nu e cazul.

3.7.6. REFACEREA PEISAGISTICဠ ᗠI REABILITARE URBANဠ

19

Realizarea tramei stradale împreunူ cu întreaga infrastructurူ, va însemna pentru zonူ, momentul în care se vor putea executa ᗰi corela toate lucrူrile de plantare a aliniamentelor de spaᘰii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

De asemenea iluminatul public va putea fi asigurat. Dotူrile de mobilier urban se vor realiza concomitent cu realizarea completူ a

propspectului final al strူzilor.

3.7.7. VALORIFICAREA POTENᘠIALULUI TURISTIC ᗠI BALNEAR - dupူ caz Nu e cazul.

3.7.8. ELIMINAREA DISFUNCᘠIONALITဠᘠILOR DIN DOMENIUL CဠILOR DE COMUNICAᘠIE ᗠI AL REᘠELELOR EDILITARE MAJORE

Odatူ cu finalizarea infrastructurii edilitare ᗰi rutiere în zonူ, cu accent pe execuᘰia Cူii Torontalului, a drumurilor colectoare precum ᗰi a giraᘰiei de la intersecᘰia Cူii Torontalului cu strada Grigore Alexandrescu (Inelul IV), se vor elimina disfuncᘰionalitူᘰile existente privind traficul în zonူ ᗰi privind soluᘰiile punctuale de rezolvare a utilitူᘰilor în zonူ.

Se va asigura astfel fluenᘰa traficului nu doar la nivel de zonူ; impactul pozitiv se va resimᘰi ᗰi la nivel de oraᗰ.

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ

• Listarea obiectivelor de utilitate publicူ - asigurarea suprafeᘰelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumurilor din perimetrul studiat - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de cicliᗰti, trotuarele ᗰi spaᘰiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menᘰionate sူ devinူ domeniu public;

• Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcᘰii) din zonူ, conform legii 213/1998

LUCA PETRU ADRIAN ■ CF nr. 408814 – Timiᗰoara (teren intravilan extins)

- numူr cadastral A580/1/2 - Suprafaᘰa teren = 18.800 mp - nu existူ sarcini

■ CF nr. 419202 – Timiᗰoara (teren intravilan extins) - numူr cadastral A580/1/3 - Suprafaᘰa teren = 49.500 mp - nu existူ sarcini

■ CF nr. 419200 – Timiᗰoara (teren intravilan extins) - numူr cadastral A580/1/4 - Suprafaᘰa teren = 23.000 mp - nu existူ sarcini

■ CF nr. 419193 – Timiᗰoara (teren intravilan extins) - numူr cadastral A580/1/6 - Suprafaᘰa teren = 44.400 mp - nu existူ sarcini

20

• Determinarea circulaᘰiei terenurilor între deᘰinူtori, în vederea realizူrii obiectivelor propuse Conform planᗰei cu nr.67 A04 “Proprietate asupra terenurilor“ sunt prevူzute: - asigurarea suprafeᘰelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale în perimetrul terenului studiat - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru cicliᗰti, trotuarele ᗰi spaᘰiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menᘰionate sူ devinူ domeniu public.

3. Concluzii - Mူsuri în continuare

• Înscrierea amenajူrii ᗰi dezvoltူrii urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G. ᘠinându-se cont de tendinᘰele de dezvoltare a zonelor rezidenᘰiale în intravilanul

municipiului Timisoara, trebuie asiguratူ atât infrastructura necesarူ, cât ᗰi posibilitူᘰile de cooperare ᗰi corelare a terenurilor din zonူ, în vederea generူrii unor soluᘰii armonioase, cu o dotare corespunzူtoare din punct de vedere al echipူrilor ᗰi serviciilor necesare funcᘰionူrii.

Datoritူ solicitူrilor crescânde, vizând necesarul de servicii, propunerea de faᘰူ asigurူ pe de o parte, la nivel urban, generarea unui complex compatibil cu evoluᘰia oraᗰului iar punctual, se asigurူ valorificarea unui teren printr-o operaᘰie imobiliarူ fူcutူ la nivelul standardelor actuale.

Soluᘰiile propuse pentru parcူrile necesare funcᘰionူrii ansamblului, retragerile impuse vor ᘰine cont de, ᗰi nu vor afecta vecinူtူᘰile în nici un fel.

• Categorii principale de intervenᘰie, care sူ susᘰinူ materializarea programului de dezvoltare Clarificarea statutului terenurilor învecinate, în vederea asigurူrii unei abordူri

coerente privind dezvoltarea tramei stradale majore în zonူ. La fazele de proiectare ulterioare aprobူrii P.U.Z.-ului se vor întocmi

documentaᘰiile necesare în vederea executူrii lucrူrilor propuse.

• Prioritူᘰi de intervenᘰie Obiectivul proiectat cuprinde locuinᘰe colective, spaᘰii comerciale ᗰi birouri, dotူri ᗰi

servicii, funcᘰiuni care sunt generatoare de trafic rutier intens. În acest context este necesar ca lucrူrile rutiere prevူzute în zonူ, adicူ Calea Torontalului amenajatူ la 4 benzi de circulaᘰie, cu drumuri colectoare ᗰi realizarea giraᘰiei sူ fie finalizate pânူ la darea în funcᘰiune a obiectivului. Fူrူ aceste amenajူri accesul dinspre oraᗰ se va face cu relaᘰia stânga de pe Torontalului ceea ce poate produce perturbari în trafic.

• Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restricᘰii

- Proiecte prioritare de investiᘰii, care sူ asigure realizarea obiectivelor, în special în domeniul interesului general

Propunerile prezentei documentaᘰii prevူd dotူri ᗰi servicii ce sunt deficitare în zonူ, astfel încât ansamblurile rezidenᘰiale din vecinူtate sူ beneficieze de funcᘰiuni complementare locuirii.

21

- Montaje ale etapelor viitoare (actori implicaᘰi, atragerea de fonduri, etape de realizare, programe de investiᘰii, etc.)

Realizarea ansamblului cu funcᘰiuni mixte va urmူri derularea investiᘰiilor majore la nivel de municipiu privind infrastructura din zonူ.

ᗠef proiect Intocmit

arhitect GEORGETA TRÎMBIᘠAᗠ arhitect CAMIL MILINCU

Atasament: Incadrare_teritoriu_torontal.pdf

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI

COMPLEMETARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE

CALEA TORONTALULUI, TIMISOARA

Verificator intern: Nr. pl.:

Sef proiect: Proiectat: Desenat:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

Beneficiar: LUCA PETRU ADRIAN

dec. '11arh. Georgeta Trimbitas

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE. Calea Torontalului Timisoara

Timisoara, tel. +4-0744698012

tel./fax: +4 (0256) 432212 arh. Georgeta Trimbitas

Proiectant:

Denumire plansa:Scara:

AMPLASAMENT STUDIAT

LEGENDA

PLAN DE INCADRARE-P.U.G. TIMISOARA

Nr. pr.: 67/2009

arh. Camil Milincu arh. Camil Milincu

Faza: CONSULTARE

POPULATIE

STR . GR

IGO RE A

LEX AND

RES CU

(INE L IV

)

CALEA TORONTALULUI

67 A01

Incadrare in zona

AMPLASAMENT STUDIAT

INCADARE IN U.T.R. 9,17

—_? N INTL PT ss
TI ODA ZE LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc -Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri ,P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Arena rezidentială mixtă cu clădiri P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS - ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente Sb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ Il -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente. lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE
«GA N
fr
PY LOGAT 2
% % "kk
SEO UT A VI BN INA VIA AV A TE
P - ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, PERDELE DE PROTECTIE Ppa - subzonă parcuri, grădini publice, scuaruri existente Ppb - subzonă parcuri, grădini publice, scuaruri propuse Psa - subzonă dotări de sport, agrement, recreere existente Psb - subzonă dotări de sport, agrement, recreere propuse Pdb - subzonă pădure propusă ca pădure-parc Pprb - subzonă plantatii de protectie propuse Pmb - subzonă mixtă propusă: parcuri, sport, agrement GC - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ Gca - subzonă de gospodărie comunală existentă GC - subzonă de gospodărie comunală propusă TE - ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARE TEa - zona pentru echipare tehnico-edilitare existentă TEb - zona pentru echipare tehnico-edilitare propusă CC - ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICATIE SI CONSTRUCTII AFERENTE CCra - subzona căi de comunicatie rutiere existente CCrb - subzona căi de comunicatie rutiere propuse _ MN CCfa - subzona căi de comunicatie feroviare si constructii aferente ce se mentin. E CCfi - subzona căi de comunicatie feroviare si construcții aferente ce se converteste în subzonă institutii publice si servicii CCn - subzona căi de comunicatie navale si port propuse S -ZONĂ CU DESTINATIE SPECIALĂ TA - TERENURI AFLATE SUB APĂ
XR AR N
ANS ARYA LABA
"RI SAR
LG 45 ra Ari.
E ET A LVIV 7 AVEA AA V IESTI
ri = 8
VTR VA VĂ E EZIS VIVA
Eau 5
x N h : m A
/
"N.dXN IL
În MT - R— ZIS Me IN NR
AS E Eu Li L/
a VENI ASTA VINA VREI îi VAI VI
AVI TE VIS
RAND TVA i E VI
A/V A STA VIA VIA
ae ATA
EI SS NN
/ > A : S Asa NT. SA TA
SS a Na ZF
IER
INN
E
RICA SAN | TVA, = av
i tem m
N
ri NO 5 NIN NIN
A E. A
a
a
S

Atasament: Foaie_de_capat_torontal.pdf

1

S.C. „ Arhitect Trîmbiᘰaᗰ ” S.R.L. 300044 Timiᗰoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 mail: [email protected]

FOAIE DE CဠPAT Proiect nr. 67/2009

Denumire proiect : Plan Urbanistic Zonal” Dezvoltare Zonူ rezidenᘰialူ – locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice”

Adresူ : TIMIᗠOARA, Calea Torontalului CF 408814 Nr. Cad. A580/1/2, CF 419200, Nr. Cad. A580/1/4, CF 419202 Nr. Cad. A580/1/3,

CF 419193, Nr. Cad A580/1/6

Faza : Consultare si informare public cu privire la P.U.Z.

Nr. proiect : 67/2009

Beneficiar : Luca Petru Adrian

Proiectant : S.C. ”ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ” S.R.L. Timiᗰoara, str. Martir M. Todorov, nr.2, tel: 0256/432212, fax: 0256/432212

- decembrie 2011 -

Atasament: Coperta_torontal.pdf

S.C. „ Arhitect Trîmbiᘰaᗰ ” S.R.L. 300044 Timiᗰoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: [email protected]

Proiect nr. 67/2009

DOCUMENTAᘠIE CONSULTARE ᗠI INFORMARE PUBLIC CU PRIVIRE LA

PLANUL URBANISTIC ZONAL ” Dezvoltare Zonူ rezidenᘰialူ – locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare,

dotူri ᗰi servicii publice”

beneficiar: LUCA PETRU ADRIAN amplasament: Timiᗰoara, Calea Torontalului,

CF 408814 Nr. Cad. A580/1/2, CF 419200, Nr. Cad. A580/1/4,

CF 419202 Nr. Cad. A580/1/3, CF 419193, Nr. Cad A580/1/6

Atasament: Borderou_torontal.pdf

S.C. „ Arhitect Trîmbiᘰaᗰ ” S.R.L. 300044 Timiᗰoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: [email protected]

BORDEROU Proiect nr. 67/2009

I. DOCUMENTE 1. Foaie de capူt 2. Borderou 3. Aviz Prealabil de Oportunitate- copie 4. Certificat de Urbanism- copie 5. Extrase C.F.

II. PARTE TEHNICဠ a. Parte scrisူ

• Memoriu tehnic • Regulament local de urbanism aferent PUZ

b. Parte desenatူ • Încadrare în zona 67 A01 • Plan situaᘰie existent 67 A02 • Reglementူri urbanistice 67 A03 • Proprietate asupra terenului 67 A04 • Posibilitူᘰi de mobilare 67 A05

III. PARTE NON-TEHNICဠ a. Parte scrisူ

• Memoriu de prezentare non-tehnic b. Parte desenata

• Perspectiva aerianူ A01NT • Perspectiva stradalူ A02NT • Perspectiva stradalူ A03NT • Perspectiva stradalူ A04NT • Perspectiva stradalူ A05NT

IV. AFIᗠE Afis 60x90cm – 4 exemplare Afis 90x120cm – 1 exemplar

IV. DVD ( documentaᘰie in format electronic)

Întocmit, arh.Camil Milincu

arh. Georgeta Trimbiᘰaᗰ

Atasament: Situatie_Existenta_torontal.pdf

PUZ. aprobat cu Hotararea Consiiului Local Timisoara nr. 7 din 28.07.2003 Locuinte individuale si functiuni complementare regim de inaime P+2E PO T=max 35% CUT=nax 12 PUZ. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 446 din 03.10.2006 Locuinte individuale si functiuni complementare regim de inatime P+2E POT=nax30% CUT=mar 1.0 Locuinte colective regim de inalime P+3E+Er 00m PUZ aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 231 din 22.04.2008. Locuinte individuale si colective cu regim de inaltime D+P+1E(ZE)+M 1 lot cu dotari D+P+4E+M, POT=35% CUT=08-1,1 PU-D. aprobat cu Hotararea Consiiului Local Timisoara, nr. 65 din 28.07.2008 (CF vechi.nr. 143700) PUZ. aprobat cu Hotararea Consiiului Local Timisoara, nr. 333 din 25.09.2007 Locuinte colective si servici regim de inalime Nr.top. 2345526 LAN DE INCADRARE-P.U.G. TE Vl ZE "LEGENDA DELINITARI - Limita zona studiata - Limit topo teren studiat conform C.F. DESTINATIE. SPITAL MUNICIPAL C “Teren studiat 1 Parcele neconstruite în cadrul zonei studiate IEEE Zona industriala existenta inafara zonei studiate || IEI Zona agro-industriala existenta in cadrul zonei studiate MEI Zona de servicii existenta in cadrul zonei studiate RETELE EXISTENTE ALEA 11064 istet tonson Bucovina Dunbravia Zona inerte de contur, Protectie LEAT ION (18 0 di a) CRCULATII BENE Drumuri de exploatare existente — Drumuri de pamant SIMBOLURI Nr. top. 23479 “|PU-D. aprobat cu Hotararea Consiliului Loca Tirisoara, nr. 85 din 30.03.2004 |-- Locuinte individuale regim de inaime P+2E PO.T=max36% CUT =nax 10 Heorisa=max9.00m A LE S CERERE) Coral dosecaro || O StapiLEA tray O condura de gaz exsterta Numar CF si poze cadasrt Proiscort Denumire PLAN URBANISTIC ZONAL NE pr S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.RL. |proiect ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI ta ana ERE ta [IP PUBLICE. Cata Torontal Tmsoara | ZE fellax +4 (0256) 492212 | Beneficiar: LUCA PETRU ADRIAN = [an Georgeta Trimbias Scara: _ Denumire plansa arh. Cami Minca EEE 1:2000 Plan de situatie existent (arh. Georgeta Timbiias dec. "11 |Nr.pi. [87 702

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANĂ ŞI AVIZARE PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisef&primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr.UR2012-019143/20.11.2012 SE APROBA, PRIMAR < NICOLAE ROBU ) NJ / REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Calea Torontalului, Nr. top 419193, , nr top 419200, nr Cad A580/172, nr Cad 580/1/3, Timisoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2012-019143/26.10.2012, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Calea Torontalului, nr. top 419193, nr top 419200, nr Cad, A580/1/2, nr Cad 580/1/3, Timisoara Ținând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 03/13.05.2010 şi de Avizul Favorabil nr. 23/13.11.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1998/22.05.2012, adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 5798 din 28.06.2012; Documentatia PUZ ,, Dezvoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Calea Torontalului, nr. top 419193, nr top 419200, nr Cad, A580/12, nr Cad 580/1/3, Timisoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna februarie 2012; Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUZ “Dexoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Calea Torontalului, nr. top 419193, nr top 419200, nr Cad, A 580/1/2, nr Cad A 580/1/3, Timisoara, se incadreaza in etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala în administratia publica; Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Calea Torontalului, Nr. Cad. A580/1/2, A580/1/4, A580/1/3, A580/1/6, Timişoara; Documentatia Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Calea Torontalului, nr. top 419193, nr top 419200, nr Cad, A 580/1/2, nr Cad A 580/1/3, Timisoara, este elaborata de SC Arhitect Trimbitas SRL, proiect nr. 67/2009, la cererea beneficiarilor LUCA PETRU ADRIAN, JUDE OVIDIU CRISTIAN, JUDE DANA MIHAELA. Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 105/2012, terenul studiat se afla partial in UTR 9 si partial in UTR 17. 1 Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANĂ ŞI AVIZARE PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisef&primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Terenul propus pentru construire este situat în partea de nord-vest a municipiului Timisoara, fiind delimitat: la nord — de drumul de exploatare DE 580/1/1, la sud — de HCN 557, la est - de terenuri libere de constructii, si partial de SC SEMTEST SRL, si la vest - de HCN 557 si de DE 581. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal " Dezvoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Calea Torontalului, nr. top 419193, nr top 419200, nr Cad, A 580/1/2, nr Cad A 580/1/3, Timisoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului. Zona studiata care face obiectul acestei documentatii, nu se afla în zona protejata sau de protectie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente. Terenul studiat, în suprafață totală de 135.700 mp, este inscris in C.F. 408814 — Nr. Cad A 580/1/2 — in suprafata de 18800 mp — proprietari Luca Petru Adrian, Jude Ovidiu Cristian, Jude Dana Mihaela — teren arabil; C.F. 419200 — top 419200 in suprafata de 23000 mp — proprietar Luca Petru Adrian - teren arabil; C.F. 419202 — Nr. Cad A 580/1/3, - in suprafata de 49500 mp — teren arabil; C.F. 419193 — Nr. top 419193 in suprafata de 44400 mp — proprietar Luca Petru Adrian teren arabil. Conform „Studiului director privind densificarea tesutului urban in municipiul Timisoara”, aceste terenuri au destinatia de zona rezidentiala cu locuinte colective in regim de inaltime de peste P+3, institutii publice si servicii, proprietari fiind LUCA PETRU ADRIAN, JUDE OVIDIU CRISTIAN, JUDE DANA MIHAELA. La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Calea Torontalului, nr. top 419193, nr top 419200, nr Cad, A580/1/2, nr Cad 580/1/3, Timişoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona, si anume: Planul Urbanistic de Detaliu: "Locuinte colective P+3E+Er", Calea Torontalului, aprobat prin HCL nr. 365/2008, Planul Urbanistic Zonal "Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuințe şi funcțiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timişoara, aprobat prin HCL nr. 446/2006, Planul Urbanistic Zonal - MARLEN (parcela A 596/5) Calea Torontalului nr. 131, Timişoara, aprobat prin HCL nr. 231/2008, precum si de planurile de urbanism cu caracter director, Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Calea Torontalului, nr. top 419193, nr top 419200, nr Cad, A 580/1/2, nr Cad A 580/1/3, Timisoara, se propune amenajarea unui ansamblu rezidential cu dotari aferente: locuinte colective si functiuni complementare, dotari si servicii publice, cu un regim de inaltime ce variaza de la S+P+2E+Er(M), pana la S+P+4E+Er(M). Accesul auto pentru parcajele realizate in incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela) se va realiza, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2012-000794/10.05.2012. Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 105/2012. Imobilele cu regim de inaltime peste P+3E vor fi dotate obligatoriu cu lift conform „Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997. Indicii propuşi prin documentație (in conformitate cu Avizul C.T.A.T.U. nr. 23/13.11.2012) sunt: Pentru Zona de locuire colectiva cu functiuni complementare in regim de maxim 2 Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANĂ ŞI AVIZARE PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisef&primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro POT max propus = 35 %; CUT max propus = 1,30; H max = 15,00 m; H max cornisa = 11 m; Pentru Zona de dotari si servicii publice in regim de inaltime maxim (S)+*P+4E+Er(M): POT max propus = 50 %; CUT max propus = 2,0; H max = 23,00 m; H max cornisa = 18,50 m; Spatii verzi min 25 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 5798 din 28.06.2012. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Aceasta se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni publice. Documentația de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.). Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala, locuinte colective cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Calea Torontalului, nr. top 419193, nr top 419200, nr Cad, A 580/1/2, nr Cad A 580/1/3, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație. Pentru ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER, Steluta URSU CW AVIZAT JURIDIC, Red/Dact — S.U. 3 Cod FP 53-01, ver. 1

Atasament: Reglementari_urbanistice_torontal.pdf

PUZ. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 75 dn 23.07.2003 Locuinte individuale si functiuni complementare regim de inaime P+2E POT P.UZ. aprobat cu Hotararea Consliuli Local Timisoara, nr. 446 din 03.10.2008 Locuinte si functiuni complementare | 7. Ș : A ar ITI d regim de inaime P+2E TE < N = : = IA POT=nax%0% E i _- Ş N 5 d e ASA VI CUT=rar 10 : : = aia R a, 156 | DELINITARI Limita zona studiata Limita topo teren studiat conform C.F. Limite parcele propuse Limite parcele propuse in cadrul zonei studiate pentru stapa de perspectiva mmm mm Limita zona de implantare a cladirilor PUZ aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, rr. 231 din 22.04.2008 Locuinte individuale si colective cu functiuni complementare regim de inalime D+P+1E(2EJ+M 1lotcu dotari D+P+4E+M, POT=35% CUT=08-1,1 | DESTINATIE FA Locuire colectiva cu functiuni complementare propusa în regim de Inalime BI Dotari si servcii publce propuse in regim de inalimo min (S)+P - max (SJP+4E+ErM) MEI Soatii verzi amenajate propuse Zona de implantare a cladirilor NEI Zona incustriala existenta in afara zonei studiate Zona agro-industriala existenta in cadrul zonei studiate ZE Zona de servicii existenta in cadrul zonei studiate CI Pareele neconstruite în cadrul zonei studiate P.U-D. aprobat cu Hotararea Consilului Loca! Timisoara, nr. 365 din 29.07.2008 Locuinte colective regim de inaime P+3E+Er POT =nax40% [CU iama 25 | RETELE EXISTENTE „AEON, LEA 1106 Bucovina-Dumbravta Zona interdictie de construire. Protectie LEA1 10k (18.50m din ax) GRCULTII BERTI Drumuri de exploatare existente Drumuri propuse in cadru zonei studiate E Drumuri n propuse SIMBOLURI Numarparente A1702mp — Suprafata parcele propuse BEE Parcari pentu vizitatori propuse pe domeniul pubilc Canal desecare | Accese areal propuse StabiLEA 110Kv O Conducta de gaz existenta fure oponent SPITAL MUNICIPAL Locuire colectiva cu functiuni Complementare in regim IT de inalime Locuire colectiva cu functiuni Complementare in regim PUD. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 85 din 30032004 Locuinte individuale regim de inaime P+2E Dotari si servicii publice propuse În regim de inatime min. (S)+P - max Hoornisa max =18,00m SA TA N RILA SEI |BILANT TERITORIAL A dea Ă SUPRAFETE TEREN EXISTENTA SITUATIA PROPUSE cu Hotal onsilidlui Local îl pi LE 003. SPATII VERZI AMENAJATE LOCURE GGLECTIVA reg ran SP Locume COLECTIVE SU TUNCTIUNI COMPLEMENTARE Sera E P.UZ. aprobat cu Hotararea Corsiiului EEE Local Timisoara, n. 533 dn 2509.2007 EGEE __ — E |Locuite colectiv si servcii jocta nume ă SC. ARHITECT TRIMBITAS S.RL. | proiect ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI 67/2009 regim de inatime S+P+3E(GE)+Er vi COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII x Ana n IS ORE PUBLICE Coea Toia Tera | elf +4 (0258) 482212 | LUCA PETRU ARII | [serproiect: Scara |Densrire plans peer 1:2000 |Reglementari urbanistice jverificator intern] ari Georgeta TAMBISE dec 17 ÎNF-pi [7 703

Atasament: Regulament_torontal.pdf

S.C. „ ARHITECT TRÎMBITAS ” S.R.L. 1900 Timiᗰoara, str. Marti r Miroslav Todorov nr. 2, tel/fax: 0256-432212, e-mail: [email protected]

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent PLAN URBANISTIC ZONAL ” Dezvoltare Zonူ rezidenᘰialူ – locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice” - Calea Torontalului, Timiᗰoara, CF 408814 Nr. Cad. A580/1/2, CF 419200, Nr. Cad. A580/1/4, CF 419202 Nr. Cad. A580/1/3, CF 419193, Nr. Cad A580/1/6

Proiect nr.67/2009

1. GENERALITဠᘠI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaᘰie cu caracter de

reglementare prin care se detaliazူ sub forma unor norme tehnice ᗰi juridice modul de realizare a construcᘰiilor ᗰi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantူ a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ”Dezvoltare Zonူ rezidenᘰialူ – locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice” - Calea Torontalului, Timiᗰoara, CF 408814 Nr. Cad. A580/1/2, CF 419200, Nr. Cad. A580/1/4, CF 419202 Nr. Cad. A580/1/3, CF 419193, Nr. Cad A580/1/6 ᗰi constituie un ansamblu de norme ᗰi reglementူri obligatorii pentru administraᘰia publicူ localူ care stau la baza emiterii actelor de autoritate publicူ localူ (certificate de urbanism respectiv autorizaᘰii de construire) pentru realizarea construcᘰiilor în zona studiatူ.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublူ utilitate: - stabileᗰte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul

urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilူ (configuraᘰia parcelelor, natura proprietူᘰii, amplasarea ᗰi conformarea construcᘰiilor ᗰi amenajူrilor aferente) precum ᗰi condiᘰiile de ocupare ᗰi utilizare a terenului);

- precizeazူ caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General ᗰi Regulamentul General de Urbanism) ᗰi impune condiᘰiile ᗰi restricᘰiile necesare respectူrii acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaboreazူ odatူ cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaboreazူ în conformitate cu: - Ghidul privind metodologia de elaborare ᗰi conᘰinutul cadru al Planului

Urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului ᗰi Urbanismul, modificatူ ᗰi completatူ;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea ᗰi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executူrii lucrူrilor de construcᘰii ᗰi unele mူsuri pentru realizarea locuinᘰelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat; - Ghid privind elaborarea ᗰi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism –

indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000; - Ordinul Ministrului Sူnူtူᘰii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienူ

a recomandူrilor privind modul de viaᘰူ al populaᘰiei;

- Hotူrârea C.J.Timiᗰ nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementူrilor urbanistice ᗰi indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltူrile urbane din extravilanele oraᗰelor ᗰi comunelor din judeᘰul Timiᗰ;

- Hotူrârea C.J.Timiᗰ nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementူrilor ᗰi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenᘰial de edificare urbanူ din judeᘰul Timiᗰ;

- H.C.L. nr.43/2011 privind condiᘰiile de desfူᗰurare a activitူᘰilor de comerᘰ stradal – terase sezoniere pe raza municipiului Timiᗰoara.

ᗰi are la bazူ prevederile cuprinse în studiile ᗰi documentaᘰiile de urbanism avizate ᗰi aprobate care au tangenᘰူ cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timiᗰoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr. 139/24.04.2007); - P.U.D. “Locuin e colective P+3E+Er”, Calea Torontalului, Timiᗰoara,

conform proiectului nr.47/CIE1/07, întocmit de S.C.”Atelierele Arhitech” S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. 365/29.07.2008, având drept beneficiar S.C. Compagnia Investimenti Europea S.A.; - P.U.Z. “MARLEN” Timiᗰoara, parcela A 596/5, aprobat în baza H.C.L. nr. 231/22.04.2008, beneficiar Budur Marilena, proiect nr.10/2007 întocmit de B.I.A. Bugar Savu; - P.U.Z. “Ansamblu rezidenᘰial – Blocuri de locuinᘰe colective ᗰi servicii” strada Grigore Alexandrescu – nr.cad. 23349-23350, Timiᗰoara, conform proiectului nr.14/DAN/07, întocmit de S.C.”Atelierele Arhitech” S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. 333/25.09.2007. - P.U.D. “Strada Grigore Alexandrescu – strada Arthur Rubinstein, Timiᗰoara” aprobat în baza H.C.L. nr. 85/30.03.2004, beneficiari Balaci Daniel-Achim, ᘠူran Ecaterina Camelia, Munteanu Ramona Oana Nicolae, proiect nr. P 169/2003 întocmit de arh. Crူculeac Mircea.

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexူ la Planul Urbanistic Zonal ” Dezvoltare

Zonူ rezidenᘰialူ – locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice” - Calea Torontalului, Timiᗰoara, CF nr. 408814 –Timiᗰoara, Nr. Cad. A580/1/2; CF nr. 419200 – Timiᗰoara, Nr. Cad. A580/1/4; CF nr. 419202 – Timiᗰoara, Nr. Cad. A580/1/3; CF nr. 419193 – Timiᗰoara, Nr. Cad A580/1/6, se aprobူ prin Hotူrârea Consiliului Local a Municipiului Timiᗰoara, pe baza avizelor ᗰi acordurilor prevူzute de lege ᗰi devine act de autoritate publicူ a Administraᘰiei Publice Locale.

1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referူ

la proiectarea ᗰi realizarea tuturor construcᘰiilor ce vor fi amplasate pe suprafaᘰa de teren intravilan extins în teritoriul administrativ al municipiului Timiᗰoara, jud. Timiᗰ, având o suprafaᘰူ totalူ de 135.700mp, situatူ în zona Calea Torontalului, identificatူ prin CF nr. 408814 –Timi oara, Nr. Cad. A580/1/2; CF nr. 419200 – Timiᗰoara, Nr. Cad. A580/1/4; CF nr. 419202 – Timiᗰoara, Nr. Cad. A580/1/3; CF nr. 419193 – Timiᗰoara, Nr. Cad A580/1/6, proprietar Luca Petru Adrian.

Regulamentul Local de Urbanism se aplicူ în proiectarea ᗰi realizarea tuturor construcᘰiilor ᗰi amenajူrilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcᘰionalူ propusူ prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaᘰia construcᘰiilor ᗰi funcᘰiunea dominantူ a zonei ᗰi este prezentatူ în planᗰa

nr. 67 A03 “Reglementူri urbanistice”. Pe baza acestei zonificူri s-au stabilit condiᘰiile de amplasare ᗰi conformare a construcᘰiilor.

2. PRECIZဠRI, DETALIERI ᗠI EXEMPLIFICဠRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ᗠI LA AUTORIZAREA EXECUTဠRII CONSTRUCᘠIILOR

REGULI DE BAZဠ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PဠSTRAREA INTEGRITဠᘠII MEDIULUI ᗠI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ᗠI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisူ pentru toate tipurile de construcᘰii ᗰi amenajူri cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condiᘰiilor impuse de lege. De asemenea, autorizarea prevူzutူ la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raᘰionalူ a terenurilor ᗰi pentru realizarea urmူtoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reᘰele tehnico-edilitare, amplasarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi lucrူrilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagisticူ ᗰi zonele naturale protejate ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor ᗰi a amenajူrilor care prin amplasament,

funcᘰiune, volumetrie ᗰi aspect arhitectural – conformare ᗰi amplasare, goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletူ cromaticူ, etc. depreciazူ valoarea peisajului, este interzisူ.

▪ Autorizarea ᗰi executarea construcᘰiilor va avea în vedere pူstrarea calitူᘰii mediului natural (al vegetaᘰiei mature ᗰi sူnူtoase) ᗰi a echilibrului ecologic.

▪ În zonူ nu existူ elemente cu valoare peisagisticူ sau zone naturale protejate.

2.1.3. Zonele construite protejate ▪ În zonူ nu existူ clူdiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANᘠA CONSTRUCᘠIILOR ᗠI LA APဠRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranᘰa în construcᘰii ▪ Autorizarea construcᘰiilor de orice fel se va putea face numai în condiᘰiile respectူrii prevederilor legale privind siguranᘰa în construcᘰii între care se amintesc urmူtoarele considerente ca prioritare, fူrူ ca enumerarea sူ fie limitativူ: - Legea nr. 50/1991 cu modificူrile ulterioare privind autorizarea executူrii lucrူrilor de construcᘰii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberူrii Autorizaᘰiei de Construire; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcᘰii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcᘰii;

- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare ᗰi expertizare tehnicူ a proiectelor, a execuᘰiei lucrူrilor ᗰi construcᘰiilor, inclusiv instrucᘰiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

▪ Proiectele care însoᘰesc cererea pentru autorizarea unor lucrူri de construcᘰii vor cuprinde toate elementele necesare în care sူ fie specificate mူsurile luate pentru asigurarea condiᘰiilor de siguranᘰူ privind realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor sau a amenajူrilor în zonele expuse la

riscuri naturale, cu excepᘰia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisူ.

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor în zonele de servitute ᗰi de protecᘰie ale

sistemelor de alimentare cu energie electricူ, conductelor de gaze, apူ, canalizare, cူilor de comunicaᘰie ᗰi a altor asemenea lucrူri de infrastructurူ este interzisူ.

2.2.4. Asigurarea echipူrii edilitare ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor se va face doar în cazul existenᘰei

posibilitူᘰii de racordare la reᘰelele de apူ, canalizare ᗰi energie electricူ, în sistem local, colectiv sau centralizat.

2.2.5. Asigurarea compatibilitူᘰii funcᘰiunilor ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor se face cu condiᘰia asigurူrii

compatibilitူᘰii dintre destinaᘰia construcᘰiei ᗰi funcᘰiunea dominantူ a zonei. ▪ Condiᘰiile de amplasare a construcᘰiilor în funcᘰie de destinaᘰia acestora în

cadrul zonei de faᘰူ sunt prevူzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.6. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului ▪ În cazul prezentului regulament, POT ᗰi CUT se stabilesc astfel:

• Locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare în regim de înူlᘰime maxim (S)+P+2E+Er(M)

P.O.T.=max.35% C.U.T.= max.1,30

• Locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare în regim de înူlᘰime maxim (S)+P+4E+Er(M)

P.O.T.=max.35% C.U.T.=max.2,00

• Dotူri ᗰi servicii publice în regim de inူlᘰime (S)+P maxim (S)+P+4E+Er(M) P.O.T.=max.50%

C.U.T.=max.2,00

2.2.7. Lucrူri de utilitate publicူ ▪ Autorizarea executူrii altor construcᘰii pe terenuri care au fost rezervate în

prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrူri de utilitate publicူ, este interzisူ.

3.1. DOMENIUL DE APLICARE

▪ Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situatူ în intravilanul extins al Municipiului Timiᗰoara ᗰi face parte din teritoriul administrativ al municipiului Timiᗰoara. La nivelul terenului studiat în suprafaᘰူ de 135.700 mp, s-a delimitat urmူtoarea zonူ funcᘰionalူ: - Zonူ rezidenᘰialူ – locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare, dotူri ᗰi servicii publice.

3.2. UTILIZဠRI PERMISE Se permite amplasarea urmူtoarelor funcᘰiuni pentru – zonူ pentru locuinᘰe colective ᗰi funcᘰiuni complementare:

▪ locuinᘰe colective, cu regim de înူlᘰime S+P+2E+Er ÷ S+P+4E+Er ▪ amenajူri aferente locuinᘰelor ▪ cူi de acces carosabile ᗰi pietonale private, ▪ parcaje supraterane ▪ parcaje subterane ▪ spaᘰii plantate ▪ locuri de joacူ pentru copii ▪ spaᘰii pentru sport ᗰi recreere ▪ construcᘰii pentru echipare tehnicူ ▪ împrejmuiri ▪ drumuri în incintူ cu acces public

Se permite amplasarea urmူtoarelor funcᘰiuni pentru – zonူ pentru dotူri ᗰi servicii publice (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective ᗰi personale, comerᘰ) :

▪ instituᘰii, servicii, comerᘰ, alimentaᘰie publicူ ▪ sedii ale unor companii ᗰi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanᘰူ în diferite domenii ᗰi alte servicii profesionale

▪ sedii sociale, colective ᗰi personale ▪ servicii ale unor organizaᘰii politice, profesionale etc. ▪ comerᘰ cu amူnuntul ▪ agenᘰii de turism ▪ unitူᘰi de învူᘰူmânt ᗰcolar ᗰi/sau preᗰcolar ▪ dotူri de cult ▪ dotူri de sport ᗰi agrement ▪ restaurante, baruri, cafenele, cofetူrii ▪ parcaje la sol, garaje subterane ▪ spaᘰii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite ▪ spaᘰii plantate scuaruri, locuri de joacူ pentru copii ▪ construcᘰii pentru echiparea echiparea tehnico+edilitarူ ▪ cူi de acces carosabile ᗰi pietonale, drumuri în incintူ cu acces public ▪ alte funcᘰiuni compatibile

3.3. UTILIZဠRI PERMISE CU CONDIᘠII Profil funcᘰional admis cu condiᘰionူri pentru – zonူ pentru locuinᘰe

colective ᗰi funcᘰiuni complementare: ▪ Se permite schimbarea destinaᘰiei apartamentelor, indiferent de amplasare,

numai pentru categoriile de funcᘰiuni, cuprinzând activitူᘰi pentru servicii specializate ᗰi practicူ profesionalူ privatူ cu grad redus de perturbare a locuirii ᗰi program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 ᗰi 20), de exemplu:

cabinete medicale, cabinete de avocaturူ, notariale, consultanᘰူ, asigurူri, proiectare, reprezentanᘰe, agenᘰii imobiliare etc;

▪ Se permite schimbarea destinaᘰiei apartamentelor de la parterul locuinᘰelor pentru categoriile descrise mai sus, precum ᗰi pentru cele cu caracter comercial cum ar fi comerᘰ cu produse alimentare ᗰi nealimentare, farmacii, librူrii, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc. cu condiᘰia asigurူrii unui acces separat. Clူdirile cu funcᘰiuni comerciale ᗰi servicii vor avea parterul orientat spre stradူ ᗰi spre traseele pietonale.

Profil funcᘰional admis cu condiᘰionူri pentru – zonူ pentru locuinᘰe colective ᗰi funcᘰiuni complementare (parcele orientate spre zona centralူ cu spaᘰii verzi amenajate ᗰi dotူri ᗰi servicii publice):

▪ Se permite schimbarea destinaᘰiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcᘰiuni, cuprinzând activitူᘰi pentru servicii specializate ᗰi practicူ profesionalူ privatူ cu grad redus de perturbare a locuirii ᗰi program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 ᗰi 20), de exemplu: cabinete medicale, cabinete de avocaturူ, notariale, consultanᘰူ, asigurူri, proiectare, reprezentanᘰe, agenᘰii imobiliare etc;

▪ Se permite schimbarea destinaᘰiei apartamentelor de la parterul locuinᘰelor pentru categoriile descrise mai sus, precum ᗰi pentru cele cu caracter comercial cum ar fi comerᘰ cu produse alimentare ᗰi nealimentare, farmacii, librူrii, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc. cu condiᘰia asigurူrii unui acces separat. Clူdirile cu funcᘰiuni comerciale ᗰi servicii vor avea parterul orientat spre stradူ ᗰi spre traseele pietonale.

▪ Se permite schimbarea destinaᘰiei apartamentelor de la parterul locuinᘰelor pentru funcᘰiuni de alimentaᘰie publicူ: mici restaurante, cafenele, terase, etc. cu condiᘰia asigurူrii unui acces separat. Clူdirile cu funcᘰiuni comerciale ᗰi servicii vor avea parterul orientat spre stradူ ᗰi spre traseele pietonale. Se va urmူri un grad redus de perturbare a locuirii ᗰi limitarea orarului de funcᘰionare conform legislaᘰiei in vigoare.

Profil funcᘰional admis cu condiᘰionူri pentru – zonူ dotူri ᗰi servicii publice: ▪ Clူdirile cu funcᘰiuni comerciale ᗰi servicii vor avea parterul orientat spre

stradူ ᗰi spre traseele pietonale.

3.4. INTERDICᘠII TEMPORARE ▪ Zonele afectate de reᘰele (electrice, canalizare, alimentare cu apူ, gaze,

telefonie, fibrူ opticူ, etc.) sunt supuse interdicᘰiei temporare de construire pânူ la gူsirea soluᘰiilor de deviere a acestora pe lângူ cူile majore de circulaᘰie, prin grija operatorului de reᘰea sau a proprietarului terenului.

3.5. UTILIZဠRI INTERZISE Se interzice amplasarea urmူtoarelor funcᘰiuni pentru – zonူ pentru locuinᘰe

colective ᗰi funcᘰiuni complementare: ▪ schimbarea destinaᘰiei apartamentelor pentru activitူᘰi generatoare de

disconfort pentru locatari cum ar fi funcᘰiuni de producᘰie, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfူ, ateliere de reparaᘰii;

▪ schimbarea destinaᘰiei spaᘰiilor comune ale imobilelor având funcᘰiunea de circulaᘰie (holuri, accese, culoare, ganguri, curᘰi interioare, casele scူrilor, etc.);

▪ construcᘰii provizorii de orice naturူ

▪ depozitare en-gros sau mic-gros ▪ depozitူri materiale refolosibile ▪ platforme de precolectare a deᗰeurilor urbane ▪ depozitarea pentru vânzare a unor cantitူᘰi mari de substanᘰe inflamabile sau

toxice; ▪ staᘰii de întreᘰinere auto; ▪ staᘰii de betoane ▪ lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice si

construcᘰiile învecinate;

Se interzice amplasarea urmူtoarelor funcᘰiuni pentru – zonူ pentru dotူri ᗰi servicii publice (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective ᗰi personale, comerᘰ):

▪ activitူᘰi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat

▪ construcᘰii provizorii de orice naturူ ▪ depozitare en-gros ▪ staᘰii de întreᘰinere auto cu capacitate de peste 5 maᗰini ▪ depozitူri materiale refolosibile ▪ platforme de precolectare a deᗰeurilor urbane ▪ activitူᘰi care utilizeazူ pentru depozitare ᗰi producᘰie terenul vizibil din circulaᘰiile publice sau din instituᘰii publice

3.6. INTERDICᘠII PERMANENTE (DEFINITIVE) - pe culoarele rezervate amplasူrii reᘰelei de cူi de comunicaᘰie interioare (strူzi majore, principale, drumuri în incintူ cu acces public) prevူzute în PUZ, cu excepᘰia construcᘰiilor subterane (subsol).

4. CONDIᘠII DE AMPLASARE ᗠI CONFORMARE A CONSTRUCᘠIILOR

4.1. REGULI DE AMPLASARE ᗠI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

4.1.1. Orientarea faᘰူ de punctele cardinale ▪ Amplasarea clူdirilor se va face cu respectarea reglementူrilor în ceea ce

priveᗰte însorirea conform normelor ᗰi recomandူrilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 ᗰi Ordinului Ministrului Sူnူtူᘰii privind normele de igienူ nr.536/1997.

▪ Se recomandူ ca toate clူdirile în care se desfူᗰoarူ o activitate zilnicူ (administrativူ, comercialူ) sူ aibူ asiguratူ iluminarea naturalူ a spaᘰiilor pentru birouri cât ᗰi a celor pentru public.

▪ Amplasarea construcᘰiilor se va face cu asigurarea condiᘰiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 orူ ᗰi ½, potrivit Ordinului Ministrului Sူnူtူᘰii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienူ ᗰi recomandူrilor privind modul de viaᘰူ al populaᘰiei.

▪ Se va asigura pentru fiecare clူdire posibilitatea dublei orientူri pentru spaᘰiile interioare, astfel încât sူ se evite orientarea exclusiv la nord.

4.1.2. Amplasarea faᘰူ de aliniament Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înᘰelege limita dintre domeniul privat ᗰi domeniul public.

▪ Construcᘰiile se vor amplasa cu o retragere de min. 7,00m faᘰူ de aliniament, conform reglementူrilor din planᗰa nr. 67A03 "Reglementူri urbanistice propuse".

▪ Spaᘰiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaᘰii carosabile ᗰi pietonale, împrejmuiri, spaᘰii verzi

4.1.3. Amplasarea faᘰူ de drumurile publice: ▪ Construcᘰiile se vor amplasa cu o retragere de 13m faᘰူ de axul strူzilor cu

un profil transversal de 12m propuse ᗰi 15m faᘰူ de axul strူzilor cu un profil transversal de 16m propuse, conform planᗰei nr. 67 A04 - ”Reglementari urbanistice propuse” si 67 A05 – ”Posibilitူᘰi de mobilare”

▪ Construcᘰiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condiᘰiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faᘰူ de limitele laterale ale parcelei ▪ Amplasarea în interiorul parcelei faᘰူ de limitele laterale ale parcelei se va

face ᘰinând cont de distanᘰele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectူrii condiᘰiilor minime de însorire ᗰi a distanᘰelor minime necesare intervenᘰiilor în caz de incendiu;

▪ Construcᘰiile amplasate izolat vor respecta distanᘰa de minimum jumူtate din înူlᘰimea maximူ la corniᗰူ ( h/2 ) faᘰူ de limitele laterale.

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei

▪ Construcᘰiile se vor amplasa cu o retragere de 8,5m faᘰူ de limita posterioarူ a parcelelor. Este posibilူ amplasarea de anexe sub aceastူ distanᘰူ cu condiᘰia ca acestea sူ nu depူᗰeascူ înူlᘰimea de 3,0m la corniᗰူ de la cota terenului.

4.1.6. Lucrူri de utilitate publicူ ▪ Locuinᘰele colective se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu

canale de desecare ᗰi care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrူri de utilitate publicူ (cai de comunicaᘰie, sisteme de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaz, telecomunicaᘰii, etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

4.2.1. Accese carosabile ▪ Construcᘰiile vor fi accesibile printr-un drum în incintူ cu acces public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenᘰele de securitate, apူrare contra incendiilor.

▪ Numူrul ᗰi configuraᘰia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcᘰii se stabileᗰte în funcᘰie de destinaᘰia funcᘰionalူ a construcᘰiei, de capacitatea acesteia ᗰi de numူrul de utilizatori.

▪ Pentru toate categoriile de construcᘰii ᗰi amenajူri se vor asigura accese pentru intervenᘰii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

▪ Accesele carosabile nu trebuie sူ fie obstrucᘰionate prin mobilier urban ᗰi trebuie pူstrate libere în permanenᘰူ.

4.2.2. Accese pietonale ▪ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clူdiri. ▪ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înᘰeleg cူile de acces

pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, strူzi pietonale, pieᘰe pietonale, drum în incintူ cu acces public;

▪ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât sူ permitူ circulaᘰia persoanelor cu handicap ᗰi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARဠ

4.3.1. Racordarea la reᘰelele publice de echipare edilitarူ existente ▪ Toate clူdirile vor fi racordate la reᘰele tehnico- edilitare publice; ▪ Se va asigura în mod special evacuarea rapidူ ᗰi captarea apelor meteorice

din spaᘰiile rezervate pietonilor, din spaᘰiile mineralizate ᗰi din spaᘰiile plantate cu gazon.

▪ Alimentarea cu apူ a zonei studiate prin prezenta documenta ie în fazူ de PUZ, se va asigura din conducta magistralူ de apူ existentူ pe strada Câmpina Dn 800 mm . Extinderea reᘰelei de apူ de la amplasament ᗰi pူnူ în intersecᘰia Calea Torontalului ᗰi str. Câmpina se va realiza din ᘰeavူ PEHD De 200 mm.

▪ Canalul menajer propus De 500 mm din zona PUZ-ului se va racorda la canalizarea existentူ pe strada Câmpina – intresecᘰia Calea Torontalului cu strada Câmpina- unde existူ un canal D 1200 mm.

▪ Apele pluviale se vor descူrca în canalul de desecare HCn581, respectiv HCn557, existente în vecinူtate – prin bazin de reten ie , separator de hidrocarburi ᗰi staᘰie de pompare.

▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor este permisူ numai dacူ existူ posibilitatea racordူrii de noi consumatori la reᘰelele tehnico-edilitare

existente ale localitူᘰii ᗰi anume: alimentare cu apူ, canalizare menajerူ ᗰi alimentare cu energie electricူ.

4.3.2. Realizarea de reᘰele tehnico-edilitare ▪ Extinderile de reᘰele publice sau mူririle de capacitate a reᘰelelor edilitare publice se realizeazူ de cူtre proprietari, parᘰial sau în întregime, dupူ caz.

▪ Lucrူrile de racordare ᗰi de branᗰare la reᘰeaua edilitarူ publicူ se suportူ în întregime de cူtre proprietari.

▪ Toate reᘰelele stradale: alimentare cu apူ, energie electricူ, gaze naturale, telecomunicaᘰii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepᘰia celor aflate deja în curs de execuᘰie ᗰi a cူror a cူror extindere se preconizeazူ.

Alimentarea cu energie electricူ ▪ Instalaᘰiile trebuie sူ permitူ racordul subteran la reᘰelele stradale. Instalaᘰiile

de alimentare ᗰi punctele de racord vor fi concepute în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii aspectului arhitectural al construcᘰiilor sau zonei înconjurူtoare.

Telecomunicaᘰii ▪ Instalaᘰiile trebuie sူ permitူ racordul subteran la reᘰelele stradale. Instalaᘰiile

de alimentare ᗰi punctele de racord vor fi concepute în aᗰa fel încât sူ nu

aducူ prejudicii aspectului arhitectural al construcᘰiilor sau zonei înconjurူtoare.

Reᘰele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele ᗰi punctele termice vor fi înglobate în construcᘰie. Fiind concepute

în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii aspectului arhitectural al construcᘰiilor sau zonei înconjurူtoare.

▪ Reᘰelele de alimentare cu gaze ᗰi racordul la acestea se va realiza subteran. ▪ Firidele de branᗰare vor fi amplasate în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii

aspectului arhitectural al construcᘰiilor ᗰi împrejmuirilor. ▪ Toate construcᘰiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la

data realizူrii lor, referitoare la distanᘰele impuse de funcᘰiunile pe care le adူpostesc.

4.3.3. Proprietatea publicူ asupra reᘰelelor edilitare ▪ Edificarea este permisa cu respectarea dreptului de proprietate asupra

reᘰelelor edilitare, publicူ sau privatူ, dupူ caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ᗠI DIMENSIUNILE TERENULUI ᗠI ALE CONSTRUCᘠIILOR

4.4.1. Parcelarea ▪ Parcelarea este operaᘰiunea de divizare a unei suprafeᘰe de teren în minimum

4 loturi alူturate în vederea realizူrii de noi construcᘰii. ▪ Pentru a fi construibil un teren trebuie sူ fie accesibil printr-un drum cu acces

public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

▪ Clူdirile de locuit sau cu funcᘰiuni de servicii, mixte pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaᘰie cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulaᘰia publicူ prin intermediul unor circulaᘰii private.

▪ Suprafeᘰele necesare pentru deschideri de strူzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituᘰi de trecere (conform precizူrilor din planᗰa 67 A04 “Proprietate asupra terenurilor”).

▪ Este posibilူ comasarea mai multor parcele din zona de locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare.

▪ Parcelele destinate dotူrilor ᗰi serviciilor publice vor putea fi unificate în situaᘰia în care va fi propusူ o funcᘰiune de importanᘰူ majorူ pentru zonူ.

4.4.2. Înူlᘰimea construcᘰiilor ▪ Ca regulူ generalူ, înူlᘰimea clူdirii nu va depူᗰi distanᘰa mူsuratူ pe

orizontalူ din orice punct al clူdirii faᘰူ de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

▪ Regimul de înူlᘰime al locuin elor colective cu func iuni complementare construcᘰiilor este (S)+P+2E+Er(M) pânူ la maxim (S)+P+4E+Er(M), conform reglementူrilor din planᗰa 67 A03 “Reglementူri urbanistice propuse”

▪ Înူlᘰimea maximူ a construcᘰiilor la ultima corniᗰa este stabilitူ, astfel: • Locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare în regim de înူlᘰime maxim (S)+P+2E+Er(M)

Hmax.=15,00m

Hcornisa max.=11,00m

• Locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare în regim de înူlᘰime maxim (S)+P+4E+Er(M)

Hmax.=22,00m Hcornisa max.=17,00m

• Dotူri ᗰi servicii publice în regim de inူlᘰime (S)+P maxim (S)+P+4E+Er(M) Hmax.=23,00m Hcornisa max.=18,00m

4.4.3. Aspectul exterior al construcᘰiilor ▪ Autorizaᘰia de Construire nu se va emite dacူ o construcᘰie prin situare,

arhitecturူ, dimensiuni ᗰi aspect exterior este în mူsurူ sူ aducူ prejudicii caracterului ᗰi intereselor vecinူtူᘰilor, peisajului urban.

▪ Faᘰadele laterale ᗰi posterioare ale clူdirilor trebuie tratate la acelaᗰi nivel calitativ ca ᗰi cele principale ᗰi în armonie cu acestea.

▪ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bunူ calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

▪ Sunt interzise construcᘰiile ce reprezintူ pastiᗰe ale unor tipuri de arhitecturူ nespecifice.

▪ Culorile dominante pentru faᘰadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general. Sunt permise totuᗰi culori specifice firmelor ce îᗰi desfူᗰoarူ activitatea în clူdirile respective.

▪ Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinᘰei propuse ᗰi în concordanᘰူ stilisticူ cu caracterul arhitectural al

zonei în care se amplaseazူ. Poziᘰia ᗰi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului ᗰi coeficientul de utilizare al terenului ▪ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaᘰa

construitူ la sol ᗰi suprafaᘰa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ ᗰi

suprafaᘰa terenului. • Locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare în regim de înူlᘰime maxim (S)+P+2E+Er(M)

P.O.T.=max.35% C.U.T.= max.1,30

• Locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare în regim de înူlᘰime maxim (S)+P+4E+Er(M)

P.O.T.=max.35% C.U.T.=max.2,00

• Dotူri ᗰi servicii publice în regim de inူlᘰime (S)+P maxim (S)+P+4E+Er(M) P.O.T.=max.50% C.U.T.=max.2,00

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAᘠII VERZI ᗠI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje ▪ Suprafeᘰele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicatူ, a anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU ᗰi a normativelor în vigoare. Suprafeᘰele parcajelor se determinူ în funcᘰie de destinaᘰia ᗰi de capacitatea construcᘰiei.

- vor fi prevူzute parcaje în funcᘰie de specificul activitူᘰii dupူ cum urmeazူ:

- 1,15 locuri de parcare / apartament - pentru construcᘰii ce înglobeazူ spaᘰii cu diferite destinaᘰii pentru care

existူ norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevူd un numူr mai mare de locuri de parcare.

▪ Eliberarea Autorizaᘰiei de Construire pentru construcᘰii ce necesitူ spaᘰii de parcare, este condiᘰionatူ de posibilitatea realizူrii acestora în afara domeniului public.

▪ Cူile de comunicaᘰie vor beneficia de spaᘰii de parcare aferente, în funcᘰie de categorie, destinaᘰie construcᘰiile adiacente ᗰi de numူrul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

▪ În situaᘰia în care se vor amenaja locuri de parcare descoperite (ecologice) pentru autoturisme în zone, acestea se vor realiza din pavaje permeabile care sူ asigure un procent de minim 80% suprafaᘰူ înierbatူ.

▪ Intrူrile ᗰi ieᗰirile la parcaje ᗰi garaje vor fi astfel dispuse încât sူ asigure o circulaᘰie fluentူ ᗰi sူ nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteazူ.

4.5.2. Spaᘰii verzi ᗰi plantate ▪ Autorizaᘰia de construire va conᘰine obligaᘰia menᘰinerii sau creူrii de spaᘰii

verzi ᗰi plantate, în funcᘰie de destinaᘰia ᗰi de capacitatea construcᘰiei, conform normativelor în vigoare.

▪ Se vor asigura spaᘰii verzi în procentul de minim 25,00% din suprafaᘰa totalူ a terenului studiat, respectiv minim 33.925mp.

▪ Aceste spaᘰii verzi vor fi asigurate sub formူ de spaᘰii verzi amenajate ᗰi de plantaᘰii de protecᘰie.

▪ Este obligatorie plantarea cel puᘰin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 100 mp de lot.

▪ Se va acorda atenᘰie reconstrucᘰiei ecologice dupူ încheierea lucrူrilor de construcᘰie, constând în: plantaᘰii de aliniament, grupuri de arbori izolaᘰi, aranjamente peisajere cu arbuᗰti, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri posibile ▪ Se admite ca în grupူrile de clူdiri realizate în condominiu, gardurile sူ

cuprindူ întreaga grupare sau sူ fie înlocuite cu un parapet de maxim 0,6m, dublat de gard viu;

▪ Gardurile vor avea înူlᘰimea maximူ de 1,50m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioarူ transparentူ.

▪ Se recomandူ împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrူcate în vegetaᘰie, atât spre aliniamentul stradal, cât ᗰi între proprietူᘰi. Gardul viu folosit ca împrejmuire între douူ proprietူᘰi va avea o înူlᘰime de minim 1,50m, fiind poziᘰionat la 0,50m de linia despူrᘰitoare a celor douူ proprietူᘰi

4.5.4. Gestionarea deᗰeurilor ▪ Deᗰeurile menajere vor fi adunate în containere preluate ᗰi transportate

periodic de cူtre societatea cu proprietarul terenului are contract, în zone special amenajate pentru depozitarea ᗰi gestionarea integratူ a gunoiului aferent municipiului Timiᗰoara.

4.6. BILANᘠ TERITORIAL

SUPRAFEᘠE TEREN SITUAᘠIA EXISTENTဠ mp

SITUAᘠIA PROPUSဠ

mp

DRUMURI PUBLICE 0 25 458,00 18,77%

SPAᘠII VERZI AMENAJATE în folosinta comunူ

SPAᘠII VERZI AMENAJATE în incinte

0

9 501,00

18 341,50 3 894,25 2 949,75

(34.686,5)

7,0%

(18,56%) (25,56%)

LOCUINᘠE COLECTIVE CU FUNCᘠIUNI

COMPLEMENTARE max (S)+ P+2E+Er(M)

din care 25% spatii verzi

0 73 366,0018 341,50 54,06%

LOCUINᘠE COLECTIVE CU FUNCᘠIUNI

COMPLEMENTARE max (S)+P+4E+Er(M)

din care 25% spatii verzi

0 15 577,003894,25 11,48%

DOTဠRI ᗠI SERVICII PUBLICE

max (S)+P+4E+Er(M) din care 25% spatii verzi

0 11 798,002949,75 8,69%

TOTAL TEREN STUDIAT 135 700,00 135 700,00 100%

5. UNITဠᘠI TERITORIALE DE REFERINᘠဠ În perimetrul terenului studiat existူ o singurူ Unitate Teritorialူ de Referinᘰူ.

Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIᘠAᗠ