keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 76/01.03.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C şi Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timişoara,

01.03.2011

Hotararea Consiliului Local 76/01.03.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C şi Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timişoara,


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. UR2011-001823/03.02.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Adresa Consiliului Judeţean Timiş nr. R 7716 din 15.06.2010;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 01/14.01.2010 şi Avizul favorabil nr. 01/PV-09.09.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C şi Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. INTERBRICK S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 43/2009, realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: UTR 1 - SERVICII: POT max. = 50 %, CUT max. = 3,0, Regim de înălţime max. = S+P+6E+Er; UTR 2 - LOCUINTE COLECTIVE: POT max. = 35 %, CUT max. = 3,0, Regim de înălţime max. = S+P+6E+Er, nr. maxim de apartamente = 110, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997, acces auto şi realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2010-001318/11.03.2010, spaţii verzi de 25% din suprafaţa totală a parcelei conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului nr. 759/29.11.2010.

Art. 3: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public şi înscrierea în C.F. a servituţilor de trecere auto şi pietonal, conform Planşei de Circulaţia terenurilor nr. 43 A 05, suprafeţele exacte fiind stabilite până la faza de autorizare.

Art. 4: Terenul studiat este în suprafaţă totală de 6162 mp, este înscris în CF nr. 414822 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 83967 nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil top: 2198-2199/8), nr. cadastral/nr. topografic 414822 în suprafaţă: din acte - , şi măsurată = 1974 mp, reprezentând teren intravilan curţi construcţii; CF nr. 414840 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 105204, nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil: top 2198-2199/7), nr. cadastral/nr. topografic 414840 în suprafaţă: din acte - , şi măsurată = 984 mp, reprezentând teren intravilan curţi construcţii; CF nr. 407141 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 105170, nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil top: 2198-2199/3), nr. cadastral/nr. topografic 407141 în suprafaţă: din acte = 1970 mp, şi măsurată = 1970 mp, reprezentând teren intravilan curţi construcţii; CF nr. 414820 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 110648, nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil: top 2198-2199/4) nr. cadastral/nr. topografic 414820 în suprafaţă: din acte = 1234 mp, şi măsurată = 1232 mp, reprezentând teren intravilan curţi construcţii; fiind proprietatea S.C. INTERBRICK S.R.L.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C şi Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi servicii" str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C şi Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarului S.C. INTERBRICK S.R.L;
- Proiectantului S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: regulament_puz_interbrick.pdf

S.C. ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ S.R.L. str. Martir Miroslav Todorov nr.2, tel : 0256-432212 e-mail: [email protected]

PLAN URBANISTIC ZONAL ”LOCUINᘠE COLECTIVE SI SERVICII”

strada Constructorilor, nr. 4A, 4B, 4C ᗰi Ion Ionescu de la Brad nr.5, Timiᗰoara

beneficiar:

S.C. INTERBRICK S.R.L.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent Plan Urbanistic Zonal “LOCUINᘠE COLECTIVE ᗠI SERVICII” strada Constructorilor nr.4A, 4B, 4C ᗰi Ion Ionescu de la Brad nr.5, Timiᗰoara

Proiect nr.43/2009

1. GENERALITဠᘠI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaᘰie cu caracter de reglementare prin care se detaliazူ sub forma unor norme tehnice ᗰi juridice modul de realizare a construcᘰiilor ᗰi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantူ a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) “LOCUINᘠE COLECTIVE ᗠI SERVICII – strada Constructorilor nr.4A, nr.4B, nr.4C ᗰi Ion Ionescu de la Brad nr.5 , Timiᗰoara, Judeᘰul Timiᗰ” ᗰi constituie un ansamblu de norme ᗰi reglementူri obligatorii pentru administraᘰia publicူ localူ care stau la baza emiterii actelor de autoritate publicူ localူ (certificate de urbanism respectiv autorizaᘰii de construire) pentru realizarea construcᘰiilor în zona studiatူ.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublူ utilitate: - stabileᗰte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul

urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilူ (configuraᘰia parcelelor, natura proprietူᘰii, amplasarea ᗰi conformarea construcᘰiilor ᗰi amenajူrilor aferente) precum ᗰi condiᘰiile de ocupare ᗰi utilizare a terenului);

- precizeazူ caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General ᗰi Regulamentul General de Urbanism) ᗰi impune condiᘰiile ᗰi restricᘰiile necesare respectူrii acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaboreazူ odatူ cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaboreazူ în conformitate cu:

- Ghidul privind metodologia de elaborare ᗰi conᘰinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului ᗰi Urbanismul, modificatူ ᗰi completatူ;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea ᗰi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executူrii lucrူrilor de construcᘰii ᗰi unele mူsuri pentru realizarea locuinᘰelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

- Ghid privind elaborarea ᗰi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

- Ordinul Ministrului Sူnူtူᘰii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienူ a recomandူrilor privind modul de viaᘰူ al populaᘰiei;

- Hotူrârea C.J.Timiᗰ nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementူrilor urbanistice ᗰi indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltူrile urbane din extravilanele oraᗰelor ᗰi comunelor din judeᘰul Timiᗰ;

- Hotူrârea C.J.Timiᗰ nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementူrilor ᗰi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenᘰial de edificare urbanူ din judeᘰul Timiᗰ;

ᗰi are la bazူ prevederile cuprinse în studiile ᗰi documentaᘰiile de urbanism avizate ᗰi aprobate care au tangenᘰူ cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timiᗰoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr. 139/24.04.2007);

- P.U.Z. ”Zona Ion Ionescu de la Brad”, proiect nr. 5/2003, întocmit de S.C. ”ARHITECT TRIMBITAS” S.R.L., aprobat prin H.C.L. 186/2003

- P.U.D. “Ansamblu de locuinᘰe colective ᗰi servicii” - strada Ion Ionescu de la Brad, nr.11, Timiᗰoara – beneficiar S.C.”CRISTIAN ANDRONIC” S.R.L., proiectant S.C. “ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ” S.R.L., aprobat în baza H.C.L. nr.304/31.07.2007.

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexူ la Planul Urbanistic Zonal “LOCUINᘠE COLECTIVE ᗠI SERVICII – strada Constructorilor nr.4A, nr.4B, nr.4C ᗰi Ion Ionescu de la Brad nr.5 , Timiᗰoara, Judeᘰul Timiᗰ”, se aprobူ prin Hotူrârea Consiliului Local a Municipiului Timiᗰoara, pe baza avizelor ᗰi acordurilor prevူzute de lege ᗰi devine act de autoritate publicူ a Administraᘰiei Publice Locale.

1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referူ la proiectarea ᗰi realizarea tuturor construcᘰiilor ce vor fi amplasate pe suprafaᘰa de teren din teritoriul administrativ al municipiului Timiᗰoara, jud. Timiᗰ, având o suprafaᘰူ de 6.200mp, identificatူ prin:

- C.F. nr.414822 (conversie 83967)-Timisoara, nr.cad.: 2198-219918 (2.000mp), situat pe strada Ion Ionescu de la Brad nr.5, (cu front la strada Constructorilor) - C.F. nr.414820 (conversie 110648)-Timisoara, nr.cad.: 2198-2199/4 (1.234mp), situat pe strada Constructorilor nr.4A,

- C.F. nr.414840 (conversie 105204)-Timisoara, nr.cad.: 2198-2199/7 (985mp), situat pe strada Constructorilor nr.4B, - C.F. nr.407141 (conversie 105170)-Timisoara, nr.top.: 2198-2199/3 (1.981mp), situat in strada Constructorilor nr.4C.

aflatူ în proprietatea S.C.”INTERBRICK”S.R.L.

Regulamentul Local de Urbanism se aplicူ în proiectarea ᗰi realizarea tuturor construcᘰiilor ᗰi amenajူrilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcᘰionalူ propusူ prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaᘰia construcᘰiilor ᗰi funcᘰiunea dominantူ a zonei ᗰi este prezentatူ în planᗰa Reglementူri urbanistice nr. 43 A04. Pe baza acestei zonificူri s-au stabilit condiᘰiile de amplasare ᗰi conformare a construcᘰiilor.

2. PRECIZဠRI, DETALIERI ᗠI EXEMPLIFICဠRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ᗠI LA AUTORIZAREA EXECUTဠRII CONSTRUCᘠIILOR

REGULI DE BAZဠ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PဠSTRAREA INTEGRITဠᘠII MEDIULUI ᗠI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ᗠI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisူ pentru toate tipurile de construcᘰii ᗰi amenajူri cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condiᘰiilor impuse de lege. De asemenea, autorizarea prevူzutူ la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raᘰionalူ a terenurilor ᗰi pentru realizarea urmူtoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reᘰele tehnico-edilitare, amplasarea construcᘰiilor, amenajူrilor ᗰi lucrူrilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

2.1.2. Zonele cu valoare peisagisticူ ᗰi zonele naturale protejate ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor ᗰi a amenajူrilor care prin amplasament,

funcᘰiune, volumetrie ᗰi aspect arhitectural – conformare ᗰi amplasare, goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletူ cromaticူ, etc. depreciazူ valoarea peisajului, este interzisူ.

▪ Autorizarea ᗰi executarea construcᘰiilor va avea în vedere pူstrarea calitူᘰii mediului natural (al vegetaᘰiei mature ᗰi sူnူtoase) ᗰi a echilibrului ecologic.

▪ În zonူ nu existူ elemente cu valoare peisagisticူ sau zone naturale protejate.

2.1.3. Zonele construite protejate ▪ În zonူ nu existူ clူdiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANᘠA CONSTRUCᘠIILOR ᗠI LA APဠRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranᘰa în construcᘰii ▪ Autorizarea construcᘰiilor de orice fel se va putea face numai în condiᘰiile respectူrii prevederilor legale privind siguranᘰa în construcᘰii între care se amintesc urmူtoarele considerente ca prioritare, fူrူ ca enumerarea sူ fie limitativူ: - Legea nr. 50/1991 cu modificူrile ulterioare privind autorizarea executူrii lucrူrilor de construcᘰii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberူrii Autorizaᘰiei de Construire; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcᘰii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcᘰii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare ᗰi expertizare tehnicူ a proiectelor, a execuᘰiei lucrူrilor ᗰi construcᘰiilor, inclusiv instrucᘰiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

▪ Proiectele care însoᘰesc cererea pentru autorizarea unor lucrူri de construcᘰii vor cuprinde toate elementele necesare în care sူ fie specificate mူsurile luate pentru asigurarea condiᘰiilor de siguranᘰူ privind realizarea ᗰi exploatarea construcᘰiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor sau a amenajူrilor în zonele expuse la

riscuri naturale, cu excepᘰia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisူ.

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor în zonele de servitute ᗰi de protecᘰie ale

sistemelor de alimentare cu energie electricူ, conductelor de gaze, apူ, canalizare, cူilor de comunicaᘰie ᗰi a altor asemenea lucrူri de infrastructurူ este interzisူ.

2.2.4. Asigurarea echipူrii edilitare ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor se va face doar în cazul existenᘰei

posibilitူᘰii de racordare la reᘰelele de apူ, canalizare ᗰi energie electricူ, în sistem local, colectiv sau centralizat.

2.2.5. Asigurarea compatibilitူᘰii funcᘰiunilor ▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor se face cu condiᘰia asigurူrii

compatibilitူᘰii dintre destinaᘰia construcᘰiei ᗰi funcᘰiunea dominantူ a zonei. ▪ Condiᘰiile de amplasare a construcᘰiilor în funcᘰie de destinaᘰia acestora în

cadrul zonei de faᘰူ sunt prevူzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.6. Procentul de ocupare a terenului ▪ În cazul prezentului regulament, POT ᗰi CUT se stabilesc astfel: UTR1 (servicii)

POTpropus = max.50 %

UTR2 (locuinᘰe colective ᗰi funcᘰiuni complementare) POTpropus = max.35 %

2.2.7. Lucrူri de utilitate publicူ ▪ Autorizarea executူrii altor construcᘰii pe terenuri care au fost rezervate în

prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrူri de utilitate publicူ, este interzisူ.

3.1. DOMENIUL DE APLICARE

▪ Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situatူ în intravilanul Municipiului Timiᗰoara ᗰi face parte din teritoriul administrativ al municipiului Timiᗰoara. La nivelul terenului studiat în suprafaᘰူ de 6200 mp,

s-au delimitat urmူtoarele zone funcᘰionale: - UTR 1 – zonူ pentru servicii - UTR 2 – zonူ pentru locuinᘰe colective ᗰi funcᘰiuni complementare.

3.2. UTILIZဠRI PERMISE

Se permite amplasarea urmူtoarelor funcᘰiuni pentru UTR 1 – zonူ pentru servicii (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective ᗰi personale, comerᘰ) :

▪ instituᘰii, servicii, comerᘰ, alimentaᘰie publicူ ▪ sedii ale unor companii ᗰi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanᘰူ în diferite domenii ᗰi alte servicii profesionale

▪ sedii sociale, colective ᗰi personale ▪ servicii ale unor organizaᘰii politice, profesionale etc. ▪ comerᘰ cu amူnuntul ▪ hoteluri, agenᘰii de turism ▪ restaurante, baruri, cafenele, cofetူrii ▪ parcaje la sol, garaje subterane ▪ spaᘰii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite ▪ spaᘰii plantate scuaruri, ▪ construcᘰii pentru echiparea echiparea tehnico+edilitarူ ▪ cူi de acces carosabile ᗰi pietonale, drumuri în incintူ cu acces public

Se permite amplasarea urmူtoarelor funcᘰiuni pentru UTR 2 – zonူ pentru locuinᘰe colective ᗰi funcᘰiuni complementare:

▪ locuinᘰe colective, cu regim de înူlᘰime maxim S+P+6E+Er ▪ amenajူri aferente locuinᘰelor ▪ cူi de acces carosabile ᗰi pietonale în incintူ cu acces public, ▪ cူi de acces carosabile ᗰi pietonale domeniu public, ▪ parcaje subterane ▪ spaᘰii plantate ▪ locuri de joacူ pentru copii ▪ spaᘰii pentru sport ᗰi recreare ▪ construcᘰii pentru echipare tehnicူ

▪ împrejmuiri.

3.3. UTILIZဠRI PERMISE CU CONDIᘠII

Profil funcᘰional admis cu condiᘰionူri pentru UTR 1 – zonူ pentru servicii: ▪ Clူdirile cu funcᘰiuni comerciale ᗰi servicii vor avea parterul orientat spre

strူzi ᗰi spre traseele pietonale.

Profil funcᘰional admis cu condiᘰionူri pentru UTR 2 – zonူ pentru locuinᘰe colective ᗰi funcᘰiuni complementare:

▪ Se permite schimbarea destinaᘰiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcᘰiuni, cuprinzând activitူᘰi pentru servicii specializate ᗰi practicူ profesionalူ privatူ cu grad redus de perturbare a locuirii ᗰi program de activitate de 12 ore pe zi ( între 8 ᗰi 20), de exemplu: cabinete medicale, cabinete de avocaturူ, notariale, consultanᘰူ, asigurူri, proiectare, reprezentanᘰe, agenᘰii imobiliare etc;

▪ Se permite schimbarea destinaᘰiei apartamentelor de la parterul locuinᘰelor pentru categoriile descrise mai sus, precum ᗰi pentru cele cu caracter comercial cum ar fi comerᘰ cu produse alimentare ᗰi nealimentare, farmacii, librူrii, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc. cu condiᘰia asigurူrii unui acces separat. Clူdirile cu funcᘰiuni comerciale ᗰi servicii vor avea parterul orientat spre stradူ ᗰi spre traseele pietonale.

3.4. INTERDICᘠII TEMPORARE

▪ Zonele afectate de reᘰele (electrice, canalizare, alimentare cu apူ, gaze, telefonie, fibrူ opticူ, etc.) sunt supuse interdicᘰiei temporare de construire pânူ la gူsirea soluᘰiilor de deviere a acestora pe lângူ cူile majore de circulaᘰie, prin grija operatorului de reᘰea sau a proprietarului terenului.

3.5. UTILIZဠRI INTERZISE

Se interzice amplasarea urmူtoarelor funcᘰiuni pentru UTR 1 – zonူ pentru servicii (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective ᗰi personale, comerᘰ):

▪ activitူᘰi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat

▪ construcᘰii provizorii de orice naturူ ▪ depozitare en-gros ▪ staᘰii de întreᘰinere auto cu capacitate de peste 5 maᗰini ▪ depozitူri materiale refolosibile ▪ platforme de precolectare a deᗰeurilor urbane ▪ activitူᘰi care utilizeazူ pentru depozitare ᗰi producᘰie terenul vizibil din

circulaᘰiile publice sau din instituᘰii publice.

Se interzice amplasarea urmူtoarelor funcᘰiuni pentru UTR 2 – zonူ pentru locuinᘰe colective ᗰi funcᘰiuni complementare:

▪ schimbarea destinaᘰiei apartamentelor pentru activitူᘰi generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcᘰiuni de producᘰie, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfူ, ateliere de reparaᘰii;

▪ schimbarea destinaᘰiei spaᘰiilor comune ale imobilelor având funcᘰiunea de circulaᘰie ( holuri, accese, culoare, ganguri, curᘰi interioare, casele scူrilor, etc.);

▪ construcᘰii provizorii de orice naturူ ▪ depozitare en-gros sau mic-gros ▪ depozitူri materiale refolosibile ▪ platforme de precolectare a deᗰeurilor urbane ▪ depozitarea pentru vânzare a unor cantitူᘰi mari de substanᘰe inflamabile sau

toxice; ▪ staᘰii de întreᘰinere auto cu capacitate peste 3 maᗰini; ▪ staᘰii de betoane ▪ lucrူri de terasament de naturူ sူ afecteze amenajူrile din spaᘰiile publice si

construcᘰiile învecinate.

3.6. INTERDICᘠII PERMANENTE (DEFINITIVE)

- pe culoarele rezervate amplasူrii reᘰelei de cူi de comunicaᘰie interioare (strူzi majore, principale, drumuri în incintူ cu acces public) prevူzute în PUZ, cu excepᘰia construcᘰiilor subterane (subsol).

4. CONDIᘠII DE AMPLASARE ᗠI CONFORMARE A CONSTRUCᘠIILOR

4.1. REGULI DE AMPLASARE ᗠI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

4.1.1. Orientarea faᘰူ de punctele cardinale ▪ Amplasarea clူdirilor se va face cu respectarea reglementူrilor în ceea ce

priveᗰte însorirea conform normelor ᗰi recomandူrilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 ᗰi Ordinului Ministrului Sူnူtူᘰii privind normele de igienူ nr.536/1997.

▪ Se recomandူ ca toate clူdirile în care se desfူᗰoarူ o activitate zilnicူ (administrativူ, comercialူ) sူ aibူ asiguratူ iluminarea naturalူ a spaᘰiilor pentru birouri cât ᗰi a celor pentru public.

▪ Amplasarea construcᘰiilor se va face cu asigurarea condiᘰiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 orူ ᗰi 1 orူ ᗰi ½, potrivit Ordinului Ministrului Sူnူtူᘰii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienူ ᗰi recomandူrilor privind modul de viaᘰူ al populaᘰiei.

▪ Se va asigura pentru fiecare clူdire posibilitatea dublei orientူri pentru spaᘰiile interioare, astfel încât sူ se evite orientarea exclusiv la nord.

4.1.2. Amplasarea faᘰူ de aliniament

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înᘰelege limita dintre domeniul privat ᗰi domeniul public.

▪ Construcᘰiile supraterane se vor amplasa cu o retragere de min. 3,71m÷4,425m faᘰူ de aliniamentul stradal al strူzii Constructorilor - INEL IV, respectiv o retragere de min. 3,00m faᘰူ de limita sudicူ, conform planᗰei 43 A04- ”Reglementူri Urbanistice” ᗰi 46 A03- ”Posibilitူᘰi de mobilare”;

▪ Spaᘰiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaᘰii carosabile ᗰi pietonale, accese la parcaje subterane, împrejmuiri ᗰi poartူ;

▪ Înူlᘰimea clူdirii nu va depူᗰi distanᘰa mူsuratူ pe orizontalူ din orice punct al clူdirii faᘰူ de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

4.1.3. Amplasarea faᘰူ de drumurile publice Condiᘰii de amplasare pentru UTR 1 si UTR 2 – zonူ de locuinᘰe colective ᗰi

servicii: ▪ Construcᘰiile se vor amplasa cu o retragere de min. 19,00m faᘰူ de axul str.

Constructorilor - INEL IV situat la Nord, respectiv o retragere de min. 13.00m faᘰူ de axul drumului propus la Sud conform Secᘰiunii longitudinale din planᗰa 43 A04 - ”Reglementari Urbanistice”;

▪ Construcᘰiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condiᘰiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faᘰူ de limitele laterale ale parcelei ▪ Amplasarea în interiorul parcelei faᘰူ de limitele laterale ale parcelei se va

face ᘰinând cont de distanᘰele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectူrii condiᘰiilor minime de însorire ᗰi a distanᘰelor minime necesare intervenᘰiilor în caz de incendiu;

▪ Construcᘰiile amplasate izolat vor respecta distanᘰa de minimum jumူtate din înူlᘰimea maximူ la corniᗰူ ( h/2 ) faᘰူ de limitele laterale conform Secᘰiunii transversale din planᗰa 43 A04- “Reglementari Urbanistice”.

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faᘰူ de limita posterioarူ a parcelei ▪ Parcela nu prezintူ limitူ posterioarူ întrucât are front la douူ 2 cူi de

circulaᘰie: la nord – Strada Constructorilor (Inel IV), respectiv la sud strada nou propusူ ᗰi este încadratူ de proprietူᘰi private pe lateral.

4.1.6. Lucrူri de utilitate publicူ ▪ Locuinᘰele colective se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu

canale de desecare ᗰi care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrူri de utilitate publicူ (cai de comunicaᘰie, sisteme de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaz, telecomunicaᘰii, etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

4.2.1. Accese carosabile

▪ Construcᘰiile vor fi accesibile printr-un drum în incintူ cu acces public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenᘰele de securitate, apူrare contra incendiilor.

▪ Numူrul ᗰi configuraᘰia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcᘰii se stabileᗰte în funcᘰie de destinaᘰia funcᘰionalူ a construcᘰiei, de capacitatea acesteia ᗰi de numူrul de utilizatori.

▪ Pentru toate categoriile de construcᘰii ᗰi amenajူri se vor asigura accese pentru intervenᘰii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

▪ Accesele carosabile nu trebuie sူ fie obstrucᘰionate prin mobilier urban ᗰi trebuie pူstrate libere în permanenᘰူ.

4.2.2. Accese pietonale ▪ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clူdiri. ▪ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înᘰeleg cူile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, strူzi pietonale,

pieᘰe pietonale, drum în incintူ cu acces public; ▪ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât sူ permitူ circulaᘰia persoanelor cu handicap ᗰi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARဠ

4.3.1. Racordarea la reᘰelele publice de echipare edilitarူ existente ▪ Toate clူdirile vor fi racordatate la reᘰele tehnico- edilitare publice; ▪ Se va asigura în mod special evacuarea rapidူ ᗰi captarea apelor meteorice

din spaᘰiile rezervate pietonilor, din spaᘰiile mineralizate ᗰi din spaᘰiile plantate cu gazon.

▪ Alimentarea cu apူ se va asigura din sistemul centralizat de alimentare cu apူ a municipiului Timiᗰoara, din conducta de alimentare cu apူ existentူ De 125 mm pe strada Constructorilor (pânူ în dreptul strူzii Henriette Delavrancea Gibony), prin extindere de reᘰea de apူ.

▪ Debitul de ape uzate menajere se va descူrca în reᘰeaua de canalizare existentူ Dn 500 mm de pe Calea Sever Bocu, prin extinderea reᘰelei de canalizare pe strada Constructorilor.

▪ Autorizarea executူrii construcᘰiilor este permisူ numai dacူ existူ posibilitatea racordူrii de noi consumatori la reᘰelele tehnico-edilitare

existente ale localitူᘰii ᗰi anume: alimentare cu apူ, canalizare menajerူ ᗰi alimentare cu energie electricူ.

4.3.2. Realizarea de reᘰele tehnico-edilitare ▪ Extinderile de reᘰele publice sau mူririle de capacitate a reᘰelelor edilitare publice se realizeazူ de cူtre proprietari, parᘰial sau în întregime, dupူ caz.

▪ Lucrူrile de racordare ᗰi de branᗰare la reᘰeaua edilitarူ publicူ se suportူ în întregime de cူtre proprietari.

▪ Toate reᘰelele stradale: alimentare cu apူ, energie electricူ, gaze naturale, telecomunicaᘰii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepᘰia celor aflate deja în curs de execuᘰie ᗰi a cူror a cူror extindere se preconizeazူ.

Alimentarea cu energie electricူ

▪ Instalaᘰiile trebuie sူ permitူ racordul subteran la reᘰelele stradale. Instalaᘰiile de alimentare ᗰi punctele de racord vor fi concepute în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii aspectului arhitectural al construcᘰiilor sau zonei înconjurူtoare.

Telecomunicaᘰii ▪ Instalaᘰiile trebuie sူ permitူ racordul subteran la reᘰelele stradale. Instalaᘰiile

de alimentare ᗰi punctele de racord vor fi concepute în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii aspectului arhitectural al construcᘰiilor sau zonei înconjurူtoare.

Reᘰele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele ᗰi punctele termice vor fi înglobate în construcᘰie. Fiind concepute

în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii aspectului arhitectural al construcᘰiilor sau zonei înconjurူtoare.

▪ Reᘰelele de alimentare cu gaze ᗰi racordul la acestea se va realiza subteran. ▪ Firidele de branᗰare vor fi amplasate în aᗰa fel încât sူ nu aducူ prejudicii

aspectului arhitectural al construcᘰiilor ᗰi împrejmuirilor. ▪ Toate construcᘰiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la

data realizူrii lor, referitoare la distanᘰele impuse de funcᘰiunile pe care le adူpostesc.

4.3.3. Proprietatea publicူ asupra reᘰelelor edilitare ▪ Edificarea este permisa cu respectarea dreptului de proprietate asupra

reᘰelelor edilitare, publicူ sau privatူ, dupူ caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ᗠI DIMENSIUNILE TERENULUI ᗠI ALE CONSTRUCᘠIILOR

4.4.1. Parcelarea ▪ Parcelarea este operaᘰiunea de divizare a unei suprafeᘰe de teren în minimum

4 loturi alူturate în vederea realizူrii de noi construcᘰii. ▪ Pentru a fi construibil un teren trebuie sူ fie accesibil printr-un drum cu acces

public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

▪ Clူdirile de locuit sau cu funcᘰiuni de servicii, pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaᘰie cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulaᘰia publicူ prin intermediul unor circulaᘰii private cu acces public.

▪ Suprafeᘰele necesare pentru deschideri de strူzi, alei se vor trece in domeniu public (conform precizူrilor din planᗰa 43 A05 “Circulaᘰia terenurilor”).

4.4.2. Înူlᘰimea construcᘰiilor ▪ Ca regulူ generalူ, înူlᘰimea clူdirii nu va depူᗰi distanᘰa mူsuratူ pe

orizontalူ din orice punct al clူdirii faᘰူ de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

▪ Regimul de înူlᘰime maxim al construcᘰiilor este S+P+6E+Er, conform Secᘰiunilor longitudinale ᗰi transversale din planᗰa 43 A04 “Reglementူri urbanistice”.

▪ Înူlᘰimea maximူ a construcᘰiilor la ultima corniᗰa este stabilitူ la 25,0m, conform Secᘰiunilor longitudinale ᗰi transversale din planᗰa 43 A04 ”Reglementူri urbanistice”.

▪ Înူlᘰimea la coama acoperiᗰului este determinatူ de dimensiunea construcᘰiei.

4.4.3. Aspectul exterior al construcᘰiilor ▪ Autorizaᘰia de Construire nu se va emite dacူ o construcᘰie prin situare,

arhitecturူ, dimensiuni ᗰi aspect exterior este în mူsurူ sူ aducူ prejudicii caracterului ᗰi intereselor vecinူtူᘰilor, peisajului urban.

▪ Faᘰadele laterale ᗰi posterioare ale clူdirilor trebuie tratate la acelaᗰi nivel calitativ ca ᗰi cele principale ᗰi în armonie cu acestea.

▪ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bunူ calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

▪ Sunt interzise construcᘰiile ce reprezintူ pastiᗰe ale unor tipuri de arhitecturူ nespecifice.

▪ Culorile dominante pentru faᘰadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general. Sunt permise totuᗰi culori specifice firmelor ce îᗰi desfူᗰoarူ activitatea în clူdirile respective.

▪ Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinᘰei propuse ᗰi în concordanᘰူ stilisticူ cu caracterul arhitectural al

zonei în care se amplaseazူ. Poziᘰia ᗰi dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului ᗰi coeficientul de utilizare al terenului ▪ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaᘰa

construitူ la sol ᗰi suprafaᘰa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafaᘰa construitူ desfူᗰuratူ ᗰi

suprafaᘰa terenului. UTR 1 (servicii)

▪ Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) pentru UTR 1 este: POT = max. 50% (cu excepᘰia parcajului din subsol, care poate ocupa

max.90% din suprafaᘰa parcelei finale) ▪ Coeficientul de utilizare maxim al terenului (CUT) pentru UTR 1 este: CUT = max. 3 (fူrူ subsol)

UTR 2 (locuinᘰe colective ᗰi funcᘰiuni complementare) ▪ Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) pentru UTR 1 este: POT = max. 35% (cu excepᘰia parcajului din subsol, care poate ocupa

max.90% din suprafaᘰa parcelei finale) ▪ Coeficientul de utilizare maxim al terenului (CUT) pentru UTR 1 este: CUT = max. 3 (fူrူ subsol)

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAᘠII VERZI ᗠI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje ▪ Suprafeᘰele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicatူ, a anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU ᗰi a normativelor în vigoare. Suprafeᘰele parcajelor se determinူ în funcᘰie de destinaᘰia ᗰi de capacitatea construcᘰiei.

- vor fi prevူzute parcaje în funcᘰie de specificul activitူᘰii dupူ cum urmeazူ:

- 1,15 locuri de parcare / apartament - pentru construcᘰii ce înglobeazူ spaᘰii cu diferite destinaᘰii pentru care

existူ norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevူd un numူr mai mare de locuri de parcare.

▪ Eliberarea Autorizaᘰiei de Construire pentru construcᘰii ce necesitူ spaᘰii de parcare, este condiᘰionatူ de posibilitatea realizူrii acestora în afara domeniului public.

▪ Cူile de comunicaᘰie vor beneficia de spaᘰii de parcare aferente, în funcᘰie de categorie, destinaᘰie construcᘰiile adiacente ᗰi de numူrul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

▪ În situaᘰia în care se vor amenaja locuri de parcare descoperite (ecologice) pentru autoturisme în zone, acestea se vor realiza din pavaje permeabile.

▪ Intrူrile ᗰi ieᗰirile la parcaje ᗰi garaje vor fi astfel dispuse încât sူ asigure o circulaᘰie fluentူ ᗰi sူ nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteazူ.

4.5.2. Spaᘰii verzi ᗰi plantate ▪ Autorizaᘰia de construire va conᘰine obligaᘰia menᘰinerii sau creူrii de spaᘰii

verzi ᗰi plantate, în funcᘰie de destinaᘰia ᗰi de capacitatea construcᘰiei, conform normativelor în vigoare.

▪ Se vor asigura spaᘰii verzi în procentul de minim 25,00% din suprafaᘰa totalူ a terenului.

▪ Aceste spaᘰii verzi vor fi asigurate sub formူ de spaᘰii verzi amenajate ᗰi de plantaᘰii de protecᘰie.

▪ Este obligatorie plantarea cel puᘰin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 100 mp de lot.

▪ Se va acorda atenᘰie reconstrucᘰiei ecologice dupူ încheierea lucrူrilor de construcᘰie, constând în: plantaᘰii de aliniament, grupuri de arbori izolaᘰi, aranjamente peisajere cu arbuᗰti, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri posibile ▪ Se admite ca în grupူrile de clူdiri realizate în condominiu, gardurile sူ

cuprindူ întreaga grupare sau sူ fie înlocuite cu un parapet de maxim 0,6m, dublat de gard viu;

▪ Gardurile vor avea înူlᘰimea maximူ de 1,50m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioarူ transparentူ.

▪ Se recomandူ împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrူcate în vegetaᘰie, atât spre aliniamentul stradal, cât ᗰi între proprietူᘰi. Gardul viu folosit ca împrejmuire între douူ proprietူᘰi va avea o înူlᘰime de minim 1,50m, fiind poziᘰionat la 0,50m de linia despူrᘰitoare a celor douူ proprietူᘰi

4.5.4. Gestionarea deᗰeurilor ▪ Deᗰeurile menajere vor fi adunate în containere preluate ᗰi transportate

periodic de cူtre societatea cu proprietarul terenului are contract, în zone special amenajate pentru depozitarea ᗰi gestionarea integratူ a gunoiului aferent municipiului Timiᗰoara.

4.6. BILANᘠ TERITORIAL UTR1 (servicii)

SUPRAFEᘠE TEREN SITUAᘠIA EXISTENTဠ mp

SITUATIA PROPUSA mp

CONSTRUCᘠII

DRUMURI PUBLICE

SPAᘠII VERZI

PARCAJE ecologice

SPAᘠII DE JOC PENTRU COPII

0 (0%)

-

-

-

-

930 ,max 50%

-

min 465 min (25%)

103,5 ( 5,5%)

-

CIRCULATII Carosabil, trotuare, Parcူri (dalaje înierbate)

-

361,5 , 19,5%

TOTAL 1860 1860 (100%)

UTR2 (locuinᘰe colective ᗰi funcᘰiuni complementare) SUPRAFEᘠE TEREN SITUAᘠIA EXISTENTဠ

mp SITUATIA PROPUSA

mp

CONSTRUCᘠII

DRUMURI PUBLICE

SPAᘠII VERZI

PARCAJE ecologice

SPAᘠII DE JOC PENTRU COPII

0 (0%)

-

-

-

1519 ,max 35%

125, ( 2,9% )

min 1085 min 25%,

276 ( 6,3% )

390, ( 9% )

CIRCULATII Carosabil, trotuare

-

945, ( 21,8% )

TOTAL 4340 4340 (100%)

5. UNITဠᘠI TERITORIALE DE REFERINᘠဠ În perimetrul terenului studiat existူ douူ Unitူᘰi Teritoriale de Referinᘰူ:

• UTR 1 – Servicii • UTR 2 – Locuinᘰe colective ᗰi funcᘰiuni complementare.

Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIᘠAᗠ

Atasament: reglem_urb_puz_interbrick.pdf

Zona studiata PUZ propus

SUTR 2 = 4340 mp (70% din 6200 mp) UTR 2 LOCUINTE COLECTIVE (max. S+P+6E+Er)

existent propus -

UTR 1

Sconstruit la sol

SERVICII (max. S+P+6E+Er) SUTR 1 = 1860 mp (30% din 6200 mp)

Locuri de parcare, functiuni

Sconstruit desfasurat

Suprafete construite

locuri de parcare

25,0 % 6,3 %

loc de joaca

1085,00 mp-

Bilant teritorial

-

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII STR. CONSTRUCTORILOR nr. 4A,4B,4C si STR. I.I.DE LA BRAD nr. 5

max. 930,00 mp POTmax = 50,0 % max. 5 580,00 mp CUTmax = 3,00

9(la sol) + 41(subsol) = 50 locuri Spatiu comercial (parter) - max. 400 mp, 5 locuri de parcare Birouri - cca. 3300 mp, 45 locuri de parcare

-

Bilant teritorial existent propus

spatii verzi

276,00 mp

1 070,00 mp 24,7 %circulatii --

390,00 mp 9,0 % -construit -

parcaje ecologice

Nr. apartamente, locatari, locuri de parcare

Suprafete construite Sconstruit la sol POTmax = 35,0 %max. 1 519,00 mp Sconstruit desfasurat CUTmax = 3,00max. 13 020,00 mp

nr. locatari nr. apartamente (maxim) locuri de parcare

loc de joaca ~ 300 persoane

300 p. x 1,3 mp/p = 390 mp

24(la sol)+89(subsol)+14(parter)= 127 locuri 127/ 1,15 = 110 ap.

spatii verzi

1 519,00 mp 35,0 %

parcaje ecologice

total 100,0 % 100,0 %

103,50 mp 25,0 %465,00 mp

5,5 % -construit - 930,00 mp 50,0 %

circulatii --

4 340,00 mp

361,50 mp

-- - -

19,5 % total 100,0 % 100,0 %1 860,00 mp 1 860,00 mp

4 340,00 mp

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectat: Sef proiect: Denumire plansa:

Nr. pl.:

Scara:

Nr. pr.:

Desenat:

Verificat:

Faza: 43/2009

Beneficiar:

Elaborare P.U.Z. "Locuinte colective si servicii" Denumire proiect:

S.C. INTERBRICK S.R.L.

str. Constructorilor nr. 4a, 4b, 4c si str. I.I.de la Brad nr. 5, Timi•oara

43 A 04

Reglementari Urbanistice1:500 arh. Camil Milincu

arh. Camil Milincu

tel.: 0256 432212,e-mail [email protected]

Proiectant:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Timisoara, str. M.Miroslav Todorov Nr 2

P.U.Z.

02.2011

+13.00

+16.00

+19.00

+25.00

+22.00

+4.00

±0.00

-3.00

+7.00

+10.00

13,00

16,00 12,515 18,045 116,00 12,70 19,00

19,00

S P

S P

1 2 3

H/ 2

H/ 2H/2

4 5 6 7 (Er)

1 2 3 4 5 6 7 (Er)

In el

I V

- C

on st

ru ct

or ilo

r

St ra

da p

ro ie

ct at

a

+13.00

+16.00

+19.00

+25.00

+22.00

+4.00

±0.00

-3.00

+7.00

+10.00

7,00

13,50 17,00 10,003,50

S

H

H/ 2 H/2

H/2

P

1 2 3 4 5 6 7 (Er)

Teritoriu adm

in istrativ D

u m

bravita.

99.47 99.47

99.55

100.06

100.01

100.02

100.05

100.07

99.91

99.94

99.94

99.76

99.64

99.79

99.75

99.79

99.96

99.97

99.95

99.64

101.35

99.47 99.47

99.55

100.06

100.01

100.02

100.05

100.07

99.91

99.94

99.94

99.76

99.64

99.66

99.51

99.79

99.76

99.75

99.79

99.96

99.97

99.95

99.64

101.35

99.90

99.77 99.72

99.72 99.80

99.96

99.79

99.79

99.84 99.71

99.96 99.83

98.76

100.64

99.93

100.03 99.88

100.31

100.28

100.70100.61

100.10

100.96

101.08 100.77

100.82 100.75

101.21 101.03

101.03

100.99

100.79

100.64 99.16

100.58

100.74

100.49

100.48

100.76

100.50

100.34

100.42

100.52

100.68

100.68

101.35

100.20

100.62

100.29

100.58 100.58

100.56

100.34

100.37

100.81

100.57 99.92

100.46

100.46

100.33

100.48 100.94

101.00

100.98

101.15

C 100.53

100.47 100.57

100.64

100.65

101.11 100.93 100.77

100.88

100.75 Str. Constructorilor

(beton)

conducta

207 900

482700

207 950

99.75 99.73

99.68

99.82

99.92

99.63

100.77

100.27

gard beton

gard beton

limita nr. top

limita nr. top

limita proprietate

anexeanexe

Teren viran

Teren viran

Teren viran

1 2

3 4

5

8 9

10 11

6 7

12

Str. Constructorilor (beton)

482550

207 850

482550

482550

207 950

482600

207 900

482600

207 950

482650

207 900

482650

207 950

482650

208 000

482700

208 000

482750

207 950

limita nr. top

Nr. TOP 2198-2199/4 S=1234 mp

Nr. TOP 2198-2199/7 S=985 mp

Nr. TOP 2198-2199/3 S=1981 mp

Nr. TOP 2198-2199/8 S=2000 mp

6 ,0

0 , m

in im

H /2

6 ,0

0 , m

in im

H /2

41,925110.34510.64

13,00

2.50 12.00 2.00 2.50

19.00

1,50 3,00

3,50 3,50

3,00

1,50

42,52 5

6 ,0

0 , m

in im

H /2

19.00

22,57

2 9

,3 5

96.445 45.86 5

LEA 20 kV

zona cu vegetatie

zona cu vegetatie

zona cu vegetatieDrum cu acces public Drum cu acces public

Nr.top.2198-2199/9/1

Nr.top.2198-2199/5

S TR

. C O

N S

TR U

C TO

R ILO

R (nr. top. 342)

drum betonat

100,56

100,27

100,19

100,504

102,848

102,263 99,861

99,867

100,029

100,01

100,093

100,154

99,33

99,33

99,10

100,42

100,122

99,33 99,41

99,37

99,29

99,40

99,25

99,55

99,44

99,31

99,40

99,35

99,51

99,44

99,37

99,68

99,70

100.12 99.98

100.05

100,21

99,35

Nr.top.2202

Nr.top.2203;2204;2205/1

3.71

4.425

3.00 41 .9

7 5

3 .0

0

3 .0

012.01 29.95

0,50

0 ,5

0

6 ,5

0 , m

in im

H /2

16,00

12.13 5

7 ,0

0

Limite Inel IV conf. studiu 2004

lim ita interdictie 13 m

Zona de locuinte colective si servicii - propunere

P.U.Z. - UTR 2 Locuinte colective

S(D)+P+6E+Er

P.U.Z. - UTR 1 Servicii

S(D)+P+6E+Er

Lim ita teritoriu C

F Tim isoara

Lim ita teritoriu C

F D um

bravita

lim ita interdictie 19 m

N r. TO

P 342

Drumuri existente Zona rezidentiala (sub P+2)

Drumuri publice propuse inafara zonei studiate Zona de locuinte colective (peste P+2)

Zona servicii propusa

Zona de locuinte colective (peste P+2) Propusa

Limita de implantare constructii Limita de implantare constructii subterane

Drum public propus pe parcela studiata

Drum cu acces public propus

Zona mixta propusa

Linii C.F. Industriale/ propuse spre dezafectare

Zona industriala

Limita zona studiata Limita parcele reglementate Limita zona protectie strazi

Nr. TOP 342 - Drum

L E G E N D A

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6

Sistem de proiectie: Stereografic 1970 Inventar de coordonate ale punctelor de contur:

482674.801 207979.306 482681.407 207968.754 482685.170 207962.744 482689.871 207955.234 482697.373 207943.249 482587.537 207889.057 482569.774 207880.236 482563.242 207892.347 482559.135 207899.960 482555.840 207906.068 482535.771 207895.744 482529.310 207906.014

Atasament: mobilare_intermed_puz_interbrick.pdf

Zona studiata PUZ propus

SUTR 2 = 4340 mp (70% din 6200 mp) UTR 2 LOCUINTE COLECTIVE (max. S+P+6E+Er)

existent propus -

UTR 1

Sconstruit la sol

SERVICII (max. S+P+6E+Er) SUTR 1 = 1860 mp (30% din 6200 mp)

Locuri de parcare, functiuni

Sconstruit desfasurat

Suprafete construite

locuri de parcare

25,0 % 6,3 %

loc de joaca

1085,00 mp-

Bilant teritorial

-

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII STR. CONSTRUCTORILOR nr. 4A,4B,4C si STR. I.I.DE LA BRAD nr. 5

max. 930,00 mp POTmax = 50,0 % max. 5 580,00 mp CUTmax = 3,00

9(la sol) + 41(subsol) = 50 locuri Spatiu comercial (parter) - max. 400 mp, 5 locuri de parcare Birouri - cca. 3300 mp, 45 locuri de parcare

-

Bilant teritorial existent propus

spatii verzi

276,00 mp

1 070,00 mp 24,7 %circulatii --

390,00 mp 9,0 % -construit -

parcaje ecologice

Nr. apartamente, locatari, locuri de parcare

Suprafete construite Sconstruit la sol POTmax = 35,0 %max. 1 519,00 mp Sconstruit desfasurat CUTmax = 3,00max. 13 020,00 mp

nr. locatari nr. apartamente (maxim) locuri de parcare

loc de joaca ~ 300 persoane

300 p. x 1,3 mp/p = 390 mp

24(la sol)+89(subsol)+14(parter)= 127 locuri 127/ 1,15 = 110 ap.

spatii verzi

1 519,00 mp 35,0 %

parcaje ecologice

total 100,0 % 100,0 %

103,50 mp 25,0 %465,00 mp

5,5 % -construit - 930,00 mp 50,0 %

circulatii --

4 340,00 mp

361,50 mp

-- - -

19,5 % total 100,0 % 100,0 %1 860,00 mp 1 860,00 mp

4 340,00 mp

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectat: Sef proiect: Denumire plansa:

Nr. pl.:

Scara:

Nr. pr.:

Desenat:

Verificat:

Faza: 43/2009

Beneficiar:

Elaborare P.U.Z. "Locuinte colective si servicii" Denumire proiect:

S.C. INTERBRICK S.R.L.

str. Constructorilor nr. 4a, 4b, 4c si str. I.I.de la Brad nr. 5, Timi•oara

43 A 06

Posibilitati de mobilare - faza intermediara1:500 arh. Camil Milincu

arh. Camil Milincu

tel.: 0256 432212,e-mail [email protected]

Proiectant:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Timisoara, str. M.Miroslav Todorov Nr 2

P.U.Z.

02.2011

Drumuri existente

Limita zona studiata Limita parcele reglementate Limita zona protectie strazi Drum cu acces public propus

Circulatii dale inierbate

Parcare - Dale inierbate

Drumuri publice propuse inafara zonei studiate

Spatii verzi

Iesiri adapost ALA

Cladiri propuse

Limita implantare subsol Loc de joaca

Nr. TOP 342 - Drum

Teritoriu adm

in istrativ D

u m

bravita.

C

Str. Constructorilor (beton)

conducta

fundatie gard beton fundatie gard beton

gard beton

gard beton

limita nr. top

limita nr. top

limita proprietate

anexeanexe

Teren viran

Teren viran

Teren viran

1 2

3 4

5

8 9

10 11

6 7

12

Str. Constructorilor (beton)

limita nr. top

Nr. TOP 2198-2199/4 S=1234 mp

Nr. TOP 2198-2199/7 S=985 mp

Nr. TOP 2198-2199/3 S=1981 mp

Nr. TOP 2198-2199/8 S=2000 mp

13,00

16,00

12,13 5

1

TROTUAR

TR O

TU A

R

TR O

TU A

R

1 1

LEA 20 kV

TROTUAR

LEA 20 kV

TR O

TU A

R DRUM DUBLU SENS

ACCES SCARA TROTUAR TROTUAR

ACCES SCARA

ACCES SCARA

Nr. top 2203

S TR

. C O

N S

TR U

C TO

R ILO

R

D R

U M

D U

B LU

S E

N S

PLATFORMA COMUNALA

Nr. top 2204

55 LP la niv. terenului

LEA 20 kV

+25,00 +25,00

+22,00+22,00

1 .0

0 3

.0 0

6 ,8

2 1

7 ,0

0 1

0 ,0

4 3

,5 0

1 .0

0 3

.0 0

7 ,7

8 5

1 6

,8 8

1 0

,0 0

3 ,5

0

1,00 5,00 6,00 5,71 73,00 12,00 31,00 7,855

3 ,5

0 5

,0 0

1 ,5

0 3

,5 0

1 7

,0 0

7 ,4

4 3

,0 0

1 ,0

0

1,00 5,00 6,00 6,265 37,00 5,00 25,00 5,00 7,00 6,00 1,00

5,00 25,00 6,025

8 3

5 4

0 ,2

4

Limite Inel IV conf. studiu 2004

S (D

)+P +6ES(D)+P+6E+Er S(D)+P+6E+Er

S (D

)+P +6E

lim ita interdictie 13 m

loc de joaca

lim ita interdictie 19 m

Lim ita teritoriu C

F Tim isoara

Lim ita teritoriu C

F D um

bravita N

r. TO P

342

N

UTR 2 - LOCUINTE COLECTIVE S = 4340 mp (70% din 6200 mp)

UTR 1 - SERVICII S = 1860 mp (30% din 6200 mp)

L E G E N D A

Atasament: mobilare_finala_puz_interbrick.pdf

Zona studiata PUZ propus

SUTR 2 = 4340 mp (70% din 6200 mp) UTR 2 LOCUINTE COLECTIVE (max. S+P+6E+Er)

existent propus -

UTR 1

Sconstruit la sol

SERVICII (max. S+P+6E+Er) SUTR 1 = 1860 mp (30% din 6200 mp)

Locuri de parcare, functiuni

Sconstruit desfasurat

Suprafete construite

locuri de parcare

25,0 % 6,3 %

loc de joaca

1085,00 mp-

Bilant teritorial

-

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII STR. CONSTRUCTORILOR nr. 4A,4B,4C si STR. I.I.DE LA BRAD nr. 5

max. 930,00 mp POTmax = 50,0 % max. 5 580,00 mp CUTmax = 3,00

9(la sol) + 41(subsol) = 50 locuri Spatiu comercial (parter) - max. 400 mp, 5 locuri de parcare Birouri - cca. 3300 mp, 45 locuri de parcare

-

Bilant teritorial existent propus

spatii verzi

276,00 mp

1 070,00 mp 24,7 %circulatii --

390,00 mp 9,0 % -construit -

parcaje ecologice

Nr. apartamente, locatari, locuri de parcare

Suprafete construite Sconstruit la sol POTmax = 35,0 %max. 1 519,00 mp Sconstruit desfasurat CUTmax = 3,00max. 13 020,00 mp

nr. locatari nr. apartamente (maxim) locuri de parcare

loc de joaca ~ 300 persoane

300 p. x 1,3 mp/p = 390 mp

24(la sol)+89(subsol)+14(parter)= 127 locuri 127/ 1,15 = 110 ap.

spatii verzi

1 519,00 mp 35,0 %

parcaje ecologice

total 100,0 % 100,0 %

103,50 mp 25,0 %465,00 mp

5,5 % -construit - 930,00 mp 50,0 %

circulatii --

4 340,00 mp

361,50 mp

-- - -

19,5 % total 100,0 % 100,0 %1 860,00 mp 1 860,00 mp

4 340,00 mp

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectat: Sef proiect: Denumire plansa:

Nr. pl.:

Scara:

Nr. pr.:

Desenat:

Verificat:

Faza: 43/2009

Beneficiar:

Elaborare P.U.Z. "Locuinte colective si servicii" Denumire proiect:

S.C. INTERBRICK S.R.L.

str. Constructorilor nr. 4a, 4b, 4c si str. I.I.de la Brad nr. 5, Timi•oara

43 A 07

Posibilitati de mobilare - faza finala1:500 arh. Camil Milincu

arh. Camil Milincu

tel.: 0256 432212,e-mail [email protected]

Proiectant:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Timisoara, str. M.Miroslav Todorov Nr 2

P.U.Z.

02.2011

+13.00

+16.00

+19.00

+25.00

+22.00

+4.00

±0.00

-3.00

+7.00

+10.00

13,00

16,00 12,515 18,045 116,00 12,70 19,00

19,00

S P

S P

1 2 3

H/ 2

H/ 2H/2

4 5 6 7 (Er)

1 2 3 4 5 6 7 (Er)

In el

I V

- C

on st

ru ct

or ilo

r

St ra

da p

ro ie

ct at

a

+13.00

+16.00

+19.00

+25.00

+22.00

+4.00

±0.00

-3.00

+7.00

+10.00

7,00

13,50 17,00 10,003,50

S

H

H/ 2 H/2

H/2

P

1 2 3 4 5 6 7 (Er)

Teritoriu adm

in istrativ D

u m

bravita.

C

Str. Constructorilor (beton)

conducta

gard beton

gard beton

limita nr. top

limita nr. top

limita proprietate

anexeanexe

Teren viran

Teren viran

Teren viran

1 2

3 4

5

8 9

10 11

6 7

12

Str. Constructorilor (beton)

limita nr. top

Nr. TOP 2198-2199/4 S=1234 mp

Nr. TOP 2198-2199/7 S=985 mp

Nr. TOP 2198-2199/3 S=1981 mp

Nr. TOP 2198-2199/8 S=2000 mp

1 0

,8 1

5 1

7 ,0

0 1

3 ,5

0

1 7

,0 0

1 3

,5 7

5

3 ,5

0 3

,5 0

5 ,0

0 1

,5 0

1 ,9

3

1 1

,4 7

5 1

7 ,0

0 3

,5 0

1 ,5

05 ,0

0 3

,5 0

3 ,5

0 1

,5 05

,0 0

3 ,5

0

16,00

1,503,003,503,50 3,001,50

10,19

10,64

12,13 5

13,00

19,00

19,00 2,50 3,003,003,003,00

1,001,00 2,50

R 6.00

1

TR O

TU A

R

TR O

TU A

R

1 1

LEA 20 kV

LEA 20 kV

TROTUAR

ACCES SCARA

Nr. top 2203

S TR

. C O

N S

TR U

C TO

R ILO

R

LEA 20 kV

+25,00 +25,00

+22,00+22,00

7,9331,0012,0073,0017,69

1 1

,8 5

5 1

7 ,0

0 1

0 ,0

0

37,00 5,00 25,00 5,00 7,00 7,00 5,00 25,00 5,975

1,00 5,00 6,00 5,735

12,38

7 ,0

0

Limite Inel IV conf. studiu 2004

S (D

)+P +6ES(D)+P+6E+Er S(D)+P+6E+Er

S (D

)+P +6E

lim ita interdictie 13 m loc de joaca

lim ita interdictie 19 m

Lim ita teritoriu C

F Tim isoara

Lim ita teritoriu C

F D um

bravita N

r. TO P

342

Drumuri existente

Limita zona studiata Limita parcele reglementate Limita zona protectie strazi Drum cu acces public propus

Circulatii dale inierbate

Parcare - Dale inierbate

Drumuri publice propuse inafara zonei studiate

Spatii verzi

Iesiri adapost ALA

Cladiri propuse

Limita implantare subsol Loc de joaca

Nr. TOP 342 - Drum

L E G E N D A

Atasament: memoriu_puz_interbrick.pdf

1

S.C. ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ S.R.L. str. Martir Miroslav Todorov nr.2, tel : 0256-432212 e-mail: [email protected]

PLAN URBANISTIC ZONAL ”LOCUINᘠE COLECTIVE SI SERVICII”

strada Constructorilor, nr. 4A, 4B, 4C ᗰi Ion Ionescu de la Brad nr.5, Timiᗰoara

beneficiar:

S.C. INTERBRICK S.R.L.

MEMORIU Proiect nr.43/2009

1. Introducere 1.1. DATE DE RECUNOAᗠTERE A DOCUMENTAᘠIEI

Denumirea lucrူrii: PLAN URBANISTIC ZONAL ”LOCUINᘠE COLECTIVE SI SERVICII”

Amplasament: Strada Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C ᗰi Ion Ionescu de la Brad nr.5, Timiᗰoara - C.F. nr. 414822 (conversie 83967)-Timisoara, nr.cad.: 2198- 219918 (2.000mp), situat pe strada Ion Ionescu de la Brad nr.5, (cu front la strada Constructorilor) - C.F. nr. 414820 (conversie 110648)-Timisoara, nr.cad.: 2198- 2199/4 (1.234mp), situat pe strada Constructorilor nr.4A, - C.F. nr. 414840 (conversie 105204)-Timisoara, nr.cad.: 2198- 2199/7 (985mp), situat pe strada Constructorilor nr.4B, - C.F. nr. 407141 (conversie 105170)-Timisoara, nr.top.: 2198- 2199/3 (1.981mp), situat in strada Constructorilor nr.4C.

Nr. proiect: 43/2009

Beneficiar: ▪ S.C. “INTERBRICK” S.R.L.

Elaborator: s.c.”ARHITECT TRIMBITAS”s.r.l. (Proiectant)

s.c.”ELATIS”s.r.l. s.c.”COSMUN WEST”s.r.l. s.c.”CAPABIL”s.r.l. s.c.”PILOT CAD”s.r.l.

Data elaborူrii: decembrie 2010

Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

2

1.2. OBIECTUL P.U.Z.

1.2.1. SOLICIT᳐RI ALE TEMEI PROGRAM Documentaᘰia în fazူ de Plan Urbanistic Zonal : ”LOCUINᘠE COLECTIVE ᗠI

SERVICII” strada Constructorilor nr. 4A 4B 4C ᗰi Ion Ionescu de la Brad nr.5, Timiᗰoara, a fost întocmitူ la comanda beneficiarului:

▪ S.C. “INTERBRICK” S.R.L.

Documentaᘰia de faᘰူ propune soluᘰii ᗰi reglementူri în scopul realizူrii unui ansamblu de locuinᘰe colective ᗰi servicii, pe parcelele cu front la strada Constructorilor situate la adresele mai sus menᘰionate, identificate prin:

- C.F. nr.414822 (conversie 83967)-Timisoara, nr.cad.: 2198-219918 (2.000mp), situat pe strada Ion Ionescu de la Brad nr.5, (cu front la strada Constructorilor) - C.F. nr.414820 (conversie 110648)-Timisoara, nr.cad.: 2198-2199/4 (1.234mp), situat pe strada Constructorilor nr.4A, - C.F. nr.414840 (conversie 105204)-Timisoara, nr.cad.: 2198-2199/7 (985mp), situat pe strada Constructorilor nr.4B, - C.F. nr.407141 (conversie 105170)-Timisoara, nr.top.: 2198-2199/3 (1.981mp), situat in strada Constructorilor nr.4C.

1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITဠᘠII PENTRU ZONA STUDIATဠ

ᘠinând cont de demararea procedurii pentru întocmirea noului P.U.G. al municipiului Timiᗰoara, prin iniᘰierea ᗰi scoaterea la licitaᘰie a studiilor de fundamentare, conform legislaᘰiei în vigoare, ca etapူ preliminarူ Primူria Municipiului Timiᗰoara a iniᘰiat “Studiile directoare privind densificarea ᘰesutului urban în municipiul Timiᗰoara”.

Conform acestor studii preliminare, zona studiatူ - limitrofူ arterei majore Strada Constructorilor – inel IV se înscrie din punct de vedere al zonificူrii teritoriale în punctul de interferenᘰူ al subzonei unitူᘰilor industriale existente – aflate în curs de reconversie, cu subzona rezidenᘰialူ cu clူdiri cu mai mult de 3 niveluri existentူ.

Astfel, propunerea de faᘰူ se raporteazူ la strategia de dezvoltare ᗰi mobilare urbanူ stabilitူ prin studiile mai sus menᘰionate.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

1.3.1. LISTA STUDIILOR ᗠI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z. Terenul propus pentru construire este situat în partea de Nord a municipiului

Timiᗰoara, în intravilanul municipiului, având front la strada Constructorilor. Amplasamentul este în apropierea intersecᘰiei strူzii Constructorilor cu viitorul traseu al strူzii Holdelor.

• Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara, terenul de faᘰူ este inclus în UTR 24, delimitat dupူ cum urmeazူ:

- la nord, de Strada Constructorilor - la vest, de incinta societူᘰii S.C. ”FORADEX” S.A. - la sud, de o parcela proprietate privatူ - la est de o parcela proprietate privatူ.

• Conform P.U.G. al Municipiului Timiᗰoara, aprobat prin H.C.L. 157/2002, terenul studiat se situeazူ din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale în punctul de

3

interferenᘰူ al subzonei de servicii existente cu subzona rezidenᘰialူ cu clူdiri cu mai mult de 3 niveluri existentူ, subzona rezidenᘰialူ propusa cu locuinᘰe P,P+1, P+2 si subzona industriala existenta. • Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr.186/2003, amplasamentul se încadreaza în prezent în subzona rezidenᘰialူ propusူ cu cladiri P,P+1E, P+2E. • De asemenea, în apropierea amplasamentului studiat, s-a aprobat prin Hotarârea nr.304/31.07.2007 a Consiliului Local al Primူriei Timiᗰoara proiectul în fazူ de Plan Urbanistic de Detaliu “ANSAMBLU DE LOCUINᘠE COLECTIVE ᗠI SERVICII” - strada Ion Ionescu de la Brad, nr.11, Timiᗰoara – beneficiar S.C.”CRISTIAN ANDRONIC” S.R.L., proiectant S.C. “ARHITECT TRÎMBIᘠAᗠ” S.R.L.

• Zonele învecinate parcelelor studiate sunt urmူtoarele: Ø Limita nordicူ a terenului este constituitူ Strada Constructorilor - parte a

inelului IV - prevူzuta a fi lူrgitူ faᘰူ de prospectul actual la 19 metri (în dreptul amplasamentului studiat)

Ø La nord de aceastူ stradူ se aflူ terenuri proprietate privatူ aflate în teritoriul administrativ Dumbrူviᘰa

Ø Limitele sudicူ ᗰi esticူ sunt constituite din parcele aflate în proprietate privatူ

Ø La vest de terenul studiat se aflူ o parcelူ aflatူ în proprietatea S.C. FORADEX S.R.L.

1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z. Certificatul de Urbanism nr.392/16.02.2010 pentru elaborare P.U.Z. a fost obᘰinut

în baza Avizului Prealabil de Oportunitate nr.1/14.01.2010 prin care se propune Categoria funcᘰionalူ: locuinᘰe individuale ᗰi colective, funcᘰiuni complementare, servicii.

Paralel cu întocmirea acestei documentaᘰii s-au obᘰinut urmူtoarele avize, eliberate de deᘰinူtorii de conducte sau reᘰele din zonူ:

Avizul unic nr. 215 din 12.03.2010: Aviz Romtelecom S.A. cu nr. 276 din 23.02.2010 Aviz ENEL Distibuᘰie Banat cu nr. 203 din 26.02.2010 Aviz Termoficare „Colterm” S.A. Timiᗰoara din 24.02.2010 Aviz E-ON Gaz Distribuᘰie cu nr. 3596 din 01.03.2010 Aviz R.A. Transport Timiᗰoara cu nr. UR2010-00-3596 din 24.02.2010 Aviz Aquatim S.A. cu nr. 3567/26.02.2010

Adeverinᘰa Direcᘰia de Patrimoniu cu nr. DP2010-002590/18.03.2010 Adeverinᘰa Serviciul Juridic cu nr. SC2010-6740/06.04.2010 Adeverinᘰa Serviciul Administrare Fond Funciar cu nr. D02010-502 din 17.03.2010 Avizul de principiu al Aquatim S.A. cu nr.13905/DT-ST/14.07.2010 Avizul de securitate la incendiu nr. 834402 din 23.07.2010 Avizul ANIF nr. 5072 din 28.07.2010 Avizul Agenᘰiei Regionale pentru Protecᘰia Mediului Timiᗰoara nr.759 din 29.11.2010 Avizul Comisiei de Circulaᘰie nr. TH2010 – 001318/11.03.2010

4

Avizul de principiu al Direcᘰiei de Mediu, Serviciul Protecᘰia Mediului nr.477 din 13.04.2010. Avizul de principiu al Direcᘰiei Drumuri ᗰi Transport nr.470 din 20.04.2010. Aviz sanitar nr. 447/C din 19.07.2010

1.3.3. DATE STATISTICE Nu e cazul.

1.3.4. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICဠ A ZONEI

Pentru traseul Inelului IV cuprins între Calea Aradului ᗰi Calea Torontalului existူ ideea unui parteneriat între Municipiul Timiᗰoara ᗰi proprietarii riverani - constituiᘰi din dezvoltatorii imobiliari ai zonei - de a se realiza proiecte complexe privind infrastructura edilitarူ ᗰi rutierူ. Acest parteneriat vine în sprijinul unei dezvoltူri coerente a zonei, ce a cunoscut în ultimii ani o evoluᘰie spectaculoasူ sub aspectul edificူrii de ansambluri rezidenᘰiale cu locuinᘰe colective ᗰi servicii, de o parte ᗰi de alta a segmentului menᘰionat al strူzii Grigore Alexandrescu.

Asemူnူtor segmentului mai sus menᘰionat, se observူ ᗰi în zona studiatူ dezvoltူri imobiliare constituite predominant din ansambluri de locuinᘰe colective ᗰi servicii.

Spre est se preconizeazူ modernizarea strူzii Constructorilor – continuare inel IV- prin amenajarea ei ca stradူ de categoria a doua cu 4 benzi de circulaᘰie, zone verzi, piste ciclisti si trotuare.

2. Stadiul actual al dezvoltူrii 2.1.EVOLUᘠIA ZONEI

2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUᘠIA ZONEI Analizând fondul construit existent, se poate observa reconversia vechilor

funcᘰiuni, mai ales a celor industriale. La nord de strada Constructorilor, se aflူ teritoriul administrativ al comunei

Dumbraviᘰူ. Toatူ aceastူ zonူ este caracterizatူ de existenᘰa parcelelor pentru dezvoltူri de locuinᘰe individuale – tipul de subzonူ rezidenᘰialူ cu case P, P+1, P+2. Toate casele deja edificate, sunt de datူ recentူ ᗰi sunt în stare foarte bunူ, având un regim de înူlᘰime mediu de P+M, P+1E.

La sud de strada Ion Ionescu de la Brad, în zona amplasamentului studiat, se remarcူ prezenᘰa locuinᘰelor colective, cu un regim de inaltime P+4E, constructii din perioada anilor 1970-1980.

Funcᘰiunea dominantူ a zonei este cea de locuire, prestူri servicii ᗰi funcᘰiuni complementare. Regimul de înူlᘰime variazူ de la P la P+4E.

Începând cu 2007, în zona studiatူ au fost iniᘰiate investitii imobiliare constând exclusiv în ansambluri rezidenᘰiale cu funcᘰiuni complementare ᗰi servicii. Regimul de înalᘰime variazူ, maximul aprobat fiind S+P+6E+Er. Acestea se aflူ în momentul de faᘰူ în diferite stadii, de la aprobare documentaᘰii pânူ la executie.

2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAᘠIONATE CU EVOLUᘠIA LOCALITဠᘠII

5

Aceastူ expansiune a proiectelor de dezvoltare pentru aceastူ zonူ a conturat în nordul localitူᘰii existenᘰa unor nuclee de noi locuinᘰe colective, cu un regim de înူlᘰime variind de la P+3E+M la P+6E+Er, apူrute prin reconversia unor zone cu caracter industrial.

2.1.3. POTENᘠIAL DE DEZVOLTARE Toate ansamblurile rezidenᘰiale edificate deja sau aflate în execuᘰie vor primi o

plusvaloare, în momentul în care Inelul IV – sectorul Strada Constructorilor va fi realizat, odatူ cu toatူ infrastructura necesarူ.

Existenᘰa infrastructurii va reprezenta impulsul necesar finalizူrii din punct de vedere urbanistic a zonei.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

2.2.1. POZIᘠIA ZONEI FAᘠဠ DE INTRAVILANUL LOCALITဠᘠII Terenul propus pentru construire este situat în partea de Nord a municipiului

Timiᗰoara, în intravilanul municipiului, având front la strada Constructorilor. Amplasamentul este în apropierea intersecᘰiei strူzii Constructorilor cu viitorul traseu al strူzii Holdelor.

Zona studiatူ este delimitatူ la nord/est de strada Constructorilor - care reprezintူ ᗰi limita spre nord a teritoriului administrativ al municipiului Timiᗰoara faᘰူ de localitatea Dumbrူviᘰa, iar la sud/est de strada Ion Ionescu de la Brad.

Calea Lipovei (situatူ la vest) este principala arterူ de acces la zona de locuinᘰe Ion Ionescu de la Brad, arterူ de importanᘰူ în creᗰtere.

Pentru zonele de locuinᘰe colective Ion Ionescu de la Brad, strူzile Borzeᗰti ᗰi Ion Ionescu de la Brad reprezintူ principalele cူi de acces.

Terenul este format din patru parcele cu front la strada Constructorilor, identificate cu adresele Ion Ionescu de la Brad nr.5, ᗰi strada Constructorilor nr.4A, 4B ᗰi 4C. Terenul are o suprafaᘰူ totalူ de 6.200 mp, cu o formူ neregulatူ ᗰi cu lungimea frontului la strada Constructorilor de 42.54m.

2.2.2. RELAᘠIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIᘠIEI, ACCESIBILITဠᘠII, COOPERဠRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUᘠII DE INTERES GENERAL

Ø Prin prisma poziᘰiei în cadrul oraᗰului, zona ce face obiectul studiului este favorizatူ, în primul rând datoritူ învecinူrii cu un areal consistent încူ neconstruit ᗰi care are mari ᗰanse sူ fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorialူ durabilူ.

Ø Accesibilitatea zonei este asiguratူ de existenᘰa arterelor majore, respectiv Inel IV (str. Constructorilor).

Ø Zona este deservitူ cu instituᘰii de interes general în domeniul învူᘰူmântului ᗰi la nivel de comerᘰ alimentar ᗰi nealimentar .Toate aceste funcᘰiuni se aflူ în vecinူtatea zonei, fiind concentrate pe Calea Sever Bocu. De asemenea existenᘰa terenului cu destinaᘰie specialူ din zonူ va presupune o reconversie ᗰi propunerea unei funcᘰionalitူᘰi care sူ completeze zona.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

6

2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICဠ: RELIEFUL, REᘠEAUA HIDROGRAFICဠ, CLIMA, CONDIᘠII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

2.3.1.1. Terenul are o suprafata relativ planူ, astfel amplasamentul nu prezinta potential de alunecare.

2.3.1.2. Platforma mentionata face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa denumita Campia Banatului. Asfel zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influientei apelor curgatoare, care au dus la transportarea si depunerea de particole fine provenite din dezagregarea a diverse roci.

2.3.1.3. Suprafata relativ neteda a campiei a imprimat apelor curgatoare si a celor in retragere, cursuri ratacitoare cu numeroase brate si zone mlastinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in functie de marimea fragmentelor de baza.

In asemenea situatii, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

2.3.1.4. Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile,prafuri si nisipuri, cu extindere la peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 ÷ 1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi), dintre care prezinta interes cea cunoscuta sub numele de “Falia Timisoara Vest”.

2.3.1.5. Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2006, conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului b0 = 3,00; a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona BANAT fig. 3.4 (din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,16g.

2.3.1.6. Adancimea maxima de ingheᘰ este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

2.3.1.7. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele : a) Temperatura aerului :

- media lunara maxima : (+21-22 )° C in iulie, august - media lunara minima : - (1-2)° C in ianuarie - maxima absoluta: +40°C in 16.08.1952 - minima absoluta : - 29,2°C in 13.02.1935

b) Precipitatii : - media lunara maxima : 70 ÷ 80 mm - media anuala : 600 ÷ 700 mm - cantitatea maxima in 24 h ; 100 mm in 01.06.1915

c) Vantul : - directii predominante : nord - sud 16% si est – vest 13%

7

2.3.1.8. CATEVA PRECIZARI ASUPRA CONSTRUCTIEI Din discutiile purtate cu beneficiarul constructia reprezinta un imobil in regim de

inaltime S+P+6E+Er, cu structura de rezistenta corespunzatoare. Sistemul de fundare va fi format din fundatii directe, urmand ca definitivarea

cotelor de fundare, dimensiunile fundatiilor sa fie definitivate in urma si a celor ce se prezinta in studiul geotehnic de fata, pentru constructiile ce se realizeaza pe o raza de 15m fata de sondajele realizate. Pentru constructiile ce se vor proiecta, in afara razei de 15m, fata de sondajele amplasate pe terenul studiat, studiul de fata urmeaza sa se completeze cu alte investigatii geotehnice necesare proiectelor tehnice, care sa permita concluziile necesare pentru definitivarea solutiilor de fundare (cota de fundare, sistemul de fundare, capacitatea portanta a terenului etc.).

2.3.1.9. INVESTIGATII GEOTEHNICE SI STRATIFICATIA GASITA a) Luandu-se in considerare scopul pentru care se elaboreaza studiul geotehnic, s-a considerat util si s-a apreciat ca necesare de catre proiectant realizarea a patru sondaje geotehnice pe adancimea de -8,00 m (S1÷S4) conform planului de situatie (anexa 1) si patru sondaje de penetrare (P1÷P4) pe adancime de -9,00m. b) Sondajele s-au realizat, folosindu-se trusa mecanica de 4”, pe adancimea de -8,00 m prelevandu-se probe de teren (practic la fiecare 50 cm). Probele de teren prelevate au fost analizate in laborator pe baza carora s-a stabilit stratificatia, precum si caracteristicile geotehnice necesare cunoasterii pamantului existent ca teren de fundare. Rezultatele investigatiilor au fost folosite pentru determinarea si stabilirea granulozitatii si caracteristicilor geotehnice prezentate in plansele 2÷5 anexate (profile geotehnice ale sondajelor). c) Pentru aprecierea capacitatii portante a stratificatiei mentionate s-a realizat penetrarea dinamica cu con, folosindu-se penetrometru dinamic mediu PDM cu greutatea la berbec de 35kg, suprafata conului de baza de 15cm2 . Rezultatele incercarilor de penetrare sunt prezentate in fisele de penetrari facute (anexele 6÷9). Diagramele realizate pun in evidenta numarul de lovituri a berbecului pentru patrunderea cu 10cm a conului (N10), ceea ce permite sa se aprecieze variatia rezistentei la penetrare pe adancime (grosimea straturilor de teren), precum si alti indici geotehnici vezi anexele 6÷9 a penetrarilor prelucrate. d) Dupa analiza rezultatelor incercarilor de la fata locului si laborator specifice pamanturilor gasite s-au stabilit indicii geotehnici caracteristici acestora si s-au prezentat in fisele de stratificatie precizate in plansele anexate 2÷5. e) Cu ocazia realizarii sondajelor de adancime s-a constatat ca nivelul apelor subterane a fost interceptat la cota de -3,00 m fata de cota terenului natural. Conform buletinului de analiza al apei rezulta ca apa nu este agresiva fata de beton si contine 95,3mg/dm3 sulfati si 39,0mg/dm3 cloruri.

2.3.1.10. STRATIFICATIE CAPACITATE PORTANTA, CONCLUZII si RECOMANDARI Pentru stabilirea stratificatiei terenului de fundare s-au interpretat rezultatele

obtinute prin analiza probelor de teren, insistandu-se indeosebi pe aprecirea granulozitatii inclusiv cantitatea procentuala pentru fragmentele cu dimensiuni grupate dupa prescriptii (argile, prafuri, nisipuri etc. ) rezultand stratificatia generala dupa cum urmeaza: Sondajul S1 :

- 0,00 ÷ - 0,50m – sol vegetal pamant prafos vanat

8

- 0,50 ÷ - 2,00m – praf argilos galben maroniu plastic consistent cu calcar dizolvat, indicele de consistenta IC = 0,69÷0,73 si modulul de deformatie M = 71÷79daN/cm2

- 2,00 ÷ - 2,50m – argila prafoasa galbena plastic consistenta cu calcar dizolvat, indice de consistenta IC = 0,72 si modulul de deformatie M =78daN/cm2

- 2,50 ÷ - 4,50m – argila prafoasa galben maronie plastic consistenta spre baza vartoasa cu oxizi si cu calcar dizolvat si pietrificat, indicele de consistenta IC = 0,66÷0,77 si modulul de deformatie M =74÷81daN/cm2

- 4,50 ÷ - 6,50m – argila galbena cu oxizi plastic consistenta, indice de consistenta IC = 0,69÷0,73 si modulul de deformatie M =76÷79daN/cm2

- 6,50 ÷ - 8,00m – argila grasa galben vanata plastic vartoasa spre baza de consistenta tare cu oxizi, indice de consistenta IC = 0,79÷1,23 si modulul de deformatie M =83÷99daN/cm2

Sondajul S2 : - 0,00 ÷ - 0,50m – sol vegetal pamant prafos vanat

- 0,50 ÷ - 2,00m – praf argilos galben maroniu plastic consistent cu calcar dizolvat, indicele de consistenta IC = 0,60÷0,71 si modulul de deformatie M = 68÷77daN/cm2

- 2,00 ÷ - 2,50m – argila prafoasa galbena plastic consistenta cu calcar dizolvat, indice de consistenta IC = 0,74 si modulul de deformatie M =80daN/cm2

- 2,50 ÷ - 4,50m – argila prafoasa galben vanata plastic vartoasa cu rar calcar dizolvat si pietrificat, indicele de consistenta IC = 0,74÷0,86 si modulul de deformatie M=80÷86daN/cm2

- 4,50 ÷ - 7,00m – argila galbena cu oxizi plastic vartoasa, indice de consistenta IC = 0,82÷0,75 si modulul de deformatie M =80÷88daN/cm2

- 7,00 ÷ - 8,00m – argila grasa galben vanata, de consistenta tare cu oxizi, indice de consistenta IC = 0,90÷1,42 si modulul de deformatie M =95÷103daN/cm2

Sondajul S3 : - 0,00 ÷ - 0,50m – umplutura pamant prafos vanat maroniu

- 0,50 ÷ - 2,00m – praf argilos galben maroniu plastic consistent, indicele de consistenta IC = 0,59÷0,71 si modulul de deformatie M = 66÷77daN/cm2

- 2,00 ÷ - 2,50m – argila prafoasa galbena plastic consistenta, indice de consistenta IC = 0,73 si modulul de deformatie M =79daN/cm2

- 2,50 ÷ - 4,50m – argila prafoasa galben vanata cu oxizi plastic consistenta spre baza plastic vartoasa, cu indice de consistenta IC = 0,70÷0,77 si modulul de deformatie M=77÷81daN/cm2

- 4,50 ÷ - 7,00m – argila galben vanata cu multi oxizi plastic vartoasa, cu indice de consistenta IC = 0,79÷0,90 si modulul de deformatie M =83÷88daN/cm2

9

- 7,00 ÷ - 8,00m – argila grasa vanata de consistenta tare cu oxizi, indice de consistenta IC = 1,12÷1,40 si modulul de deformatie M =96÷102daN/cm2

Sondajul S4 : - 0,00 ÷ - 0,50m – sol vegetal pamant prafos vanat

- 0,50 ÷ - 2,00m – praf argilos galben cu calcar dizolvat plastic consistent, indice de consistenta IC = 0,59÷0,71 si modulul de deformatie M = 66÷77daN/cm2

- 2,00 ÷ - 2,50m – argila prafoasa galbena plastic consistenta cu calcar dizolvat, indice de consistenta IC = 0,72 si modulul de deformatie M =78daN/cm2

- 2,50 ÷ - 4,50m – argila prafoasa galbena vanata, plastic consistenta, spre baza plastic vartoasa cu oxizi, indicele de consistenta IC = 0,68÷0,82 si modulul de deformatie M=75÷85daN/cm2

- 4,50 ÷ - 6,50m – argila galbena plastic vartoasa cu oxizi, indice de consistenta C = 0,79÷0,90 si modulul de deformatie M =83÷88daN/cm2

- 6,50 ÷ - 8,00m – argila grasa galben vanata tare cu oxizi, indice de consistenta IC = 1,06÷1,58 si modulul de deformatie M =94÷106daN/cm2

Avand in vedere cele de mai sus rezulta ca stabilitatea terenului este asigurata. Luand in considerare tipul constructiei si stratificatia prezentata mai sus se apreciaza ca se pot realiza fundatii directe; folosindu-se rezultatele prezentate in anexele 2÷9 si prescriptiile in vigoare rezulta capacitatea portanta a terenului dupa cum urmeaza (cotele sunt raportate la cota 0,00 a terenului natural). Analizandu-se stratificatia mentionata anterior respectiv valorile indicilor geotehnici determinati prin incercari de laborator si teren, prezentate in anexele 2÷9, precum si analiza unor solutii de realizare a infrastructurii, stabilita din considerente functionale etc. se considera necesar a se face referiri directe numai la stratul pe care urmeaza sa fie asezate fundatiile, respectiv la cota de fundare a acestora.

2.3.1.11. Terenul de fundare il constitue stratele alcatuite din : In zona sondajului S1 :

• argila prafoasa galben maronie plastic consistenta spre baza vartoasa cu oxizi si calcar dizolvat si pietrificat, aflat intre cotele de -2,80m si -4,50m. De aceea fundarea pe teren natural se poate face la cota minima Dmin=-2,80m fata de cota terenului natural.

In zona sondajului S2 : • argila prafoasa galbena vanata plastic vartoasa cu rar calcar dizolvat si

pietrificat, aflat intre cotele de -2,80m si -4,50m. De aceea fundarea pe teren natural se poate face la cota minima Dmin=-2,80m fata de cota terenului natural.

In zona sondajului S3 : • argila prafoasa galben vanata cu oxizi plastic consistenta spre baza plastic

vartoasa, aflat intre cotele de -2,80m si -4,50m. De aceea fundarea pe teren natural se poate face la cota minima Dmin=-2,80m fata de cota terenului natural.

In zona sondajului S4 :

10

• argila prafoasa galbena plastic consistenta spre baza plastic vartoasa cu oxizi, aflat intre cotele de -2,80m si -4,50m. De aceea fundarea pe teren natural se poate face la cota minima Dmin=-2,80m fata de cota terenului natural.

2.4. CIRCULAᘠIA

2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFဠᗠURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAᘠIEI RUTIERE

Considerând arealul mai larg în care se încadreaza zona studiatူ, acesta este mူrginit la nord de

- strada Constructorilor, ce face parte din reᘰeaua majorူ de circulaᘰie rutierူ a municipiului Timiᗰoara, respectiv inelul 4 (în perspectivူ);

- strada Ialomiᘰa ᗰi Aleea Demetriade ce fac parte din inelul 3 de circulaᘰie al municipiului ᗰi reprezintူ traseul de tranzit pentru traficul greu;

- Calea Sever Bocu ce reprezintူ penetraᘰia drumului judeᘰean DJ 691 din direcᘰia Lipova.

În interior, zona are o structurူ rutierူ rectangularူ cu legူturi est/vest, între Aleea Demetriade ᗰi Calea Lipovei reprezentatူ din strူzile Borzeᗰti, Oraviᘰa ᗰi Frigului. Pe direcᘰia nord/sud existူ o stradူ de categoria II-a ,cu 4 benzi de circulaᘰie - strada Holdelor, care face legူtura între strada Ion Ionescu de la Brad ᗰi strada Pomiculturii.

Parcela este marginitူ la nord de strada Constructorilor ᗰi la sud de strada Ion Ionescu de la Brad, care are în zona parcelei studiate 4 benzi de circulatie.

În prezent strada Constructorilor este realizatူ cu douူ benzi de circulaᘰie iar inresecᘰia cu Calea Sever Bocu nu este reglementatူ, acest fapt facând dificilူ relaᘰia cu oraᗰul.

2.4.2. CAPACITဠᘠI DE TRANSPORT, GREUTဠᘠI ÎN FLUENᘠA CIRCULAᘠIEI, INCOMODဠRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAᘠIE, PRECUM ᗠI DINTRE ACESTEA ᗠI ALTE FUNCᘠIUNI ALE ZONEI, NECESITဠᘠI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ᗠI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITဠᘠI ᗠI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECᘠII CU PROBLEME,

Obiectivul este amplasat pe Strada Constructorilor (Inelul IV de circulatie al municipiului Timisoara). In prezent pe acest sector strada are doua benzi de circulatie, iar in perspectiva va avea un prospect de strada categoria 2 cu patru benzi de circulatie (câte 2 pe sens).

Intersectia dintre Calea Sever Bocu si Inelul IV urmeaza a fi amenajatူ. În cadrul reglementူrilor urbanistice ale zonei, se prevede realizarea în

perspectivူ a unei strူzi noi, cu un prospect stradal de 16,0 m lူᘰime, amplasatူ paralel cu strူzile Constructorilor ᗰi Ion Ionescu de la Brad, între depoul RATT si prelungirea strူzii Holdelor.

Prin faptul ca strada Constructorilor va fi cu 4 benzi de circulatie accesul si iesirea la ansamblul propus se va face numai cu relatia dreapta.

Accesul rutier la blocul de locuinte proiectat va fi realizat în faza finalူ ᗰi din strada nou proiectatူ.

Alte probleme sunt generate de neasigurarea conditiilor de rezervare a terenurilor necesare pentru prospectul final al inelul IV (pe traseul strazii Constructorilor)

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

11

2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCᘠIUNILOR CE OCUPဠ ZONA STUDIATဠ

Pe segmentul Inelului IV cuprins în zona situatူ la sudul strူzii Constructorilor, funcᘰiunile propuse sunt cele de ansambluri rezidenᘰiale (locuinᘰe colective) cu funcᘰiuni complementare. Acestea sunt fie propuse în baza documentaᘰiilor de urbanism aprobate, fie existente sau în curs de execuᘰie. În acest areal se remarcူ ponderea scူzutူ a dotူrilor ᗰi serviciilor raportat la ponderea locuinᘰelor colective.

La nord de strada Constructorilor, în teritoriul administrativ Dumbrူviᘰa, sunt propuse locuinᘰe predominant individuale cu regim de înalᘰime redus.

În vecinူtatea imediatူ a terenului studiat sunt loturi în prezent neconstruite, dar reglementate prin documentaᘰii de urbanism aprobate sau prin Autorizaᘰii de Construire emise.

Specific funcᘰiunilor propuse pe aceste loturi este faptul cူ serviciile sunt propuse la parterul ansamblurilor de locuinᘰe.

Treptat urmezူ ca ᗰi terenurie ocupate de construcᘰii ᗰi amenajူri destinate industriei sူ sufere o reconversie.

2.5.2. RELAᘠIONဠRI ÎNTRE FUNCᘠIUNI Pe segmentul amintit, propunerea ansamblurilor rezidenᘰiale colective cu clူdiri

înalte ᗰi servicii la parter (variind între P+3E+Er ÷ P+6E+Er), reprezintူ un element coerent, pe latura sudicူ a strူzii Constructorilor. Aceastူ abordare subliniazူ ᗰi din punct de vedere urbanistic importanᘰa arterei majore.

2.5.3. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT În prezent terenul studiat este liber de construcᘰii. Pe terenul situat la nord de strada Constructorilor, pe teritoriul adminitrativ al

comunei Dumbrူviᘰa sunt propuse lotizူri pentru locuinᘰe cu un regim de înူlᘰime redus. Vis–a-vis se gူsesc o serie de instituᘰii: COMAT, FORADEX S.A., STIZO S.A., ᗰi EUROCONSTRUCT S.A. Acestea sunt în imediata vecinူtate a zonei Pူdurea Verde iar o parte din aceste instituᘰii sunt în curs de reconversie.

Spre est este aprobat un ansamblu de locuinᘰe colective cu regim de înူlᘰime maxim S+P+6E+Er aflat în construcᘰie.

2.5.4. ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT Toate construcᘰiile din zonူ fiind recent edificate, dupူ anul 2000, sunt de bunူ

calitate, respectând standardele ᗰi normativele actuale.

2.5.5. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE Întreaga zonူ de locuinᘰe colective la care se face referire, în curs de edificare de-

a lungul strူzii Constructorilor este slab asiguratူ cu servicii, cu câteva excepᘰii: servicii propuse la parterul câtorva blocuri.

În vecinူtate, în sudul zonei, existူ învူᘰူmânt ᗰi supermarket-uri. De asemenea Terenul cu Destinaᘰie Specialူ aflat în apropierea amplasamentului

studiat, se preconizeazူ sူ fie trecut în administrarea Municipiului Timiᗰoara, urmând sူ-i fie atribuite funcᘰiuni de interes public. Astfel vor putea fi acoperite serviciile deficitare în zonူ.

2.5.6. ASIGURAREA CU SPAᘠII VERZI Întregul areal limitrof strူzilor Constructorilor – Ion Ionescu de la Brad, a fost

reglementat în baza documentaᘰiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate. Pentru

12

toate aceste ansambluri rezidenᘰiale, s-au reglementat suprafeᘰele minime necesare de spaᘰii verzi raportat la numူrul de locuitori, conform Ordinului nr.536/23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igienူ ᗰi a recomandူrilor privind mediul de viaᘰူ al populaᘰiei (2÷2,2mp/locuitor).

Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentaᘰii, conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr.01/14.01.2010, se propune asigurarea unui minim de 25% spaᘰii verzi din totalul suprafeᘰei.

2.5.7. EXISTENᘠA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATဠ SAU ÎN ZONELE VECINE

Nu e cazul.

2.5.8. PRINCIPALELE DISFUNCᘠIONALITဠᘠI Analiza situaᘰiei existente a relevat disfunctionalitူᘰi grupate pe categorii: a) de circulaᘰie (au fost dezvoltate la punctul referitor la Cူi de comunicaᘰie):

- neasigurarea conditiilor de rezervare a terenurilor necesare pentru inelul IV (pe traseul strazii Constructorilor)

- dificultatea realizူrii accesului pe teren de pe strada Constructorilor, datoritူ prezenᘰei liniei de cale feratူ industrialူ, care este poziᘰionatူ paralel cu strada Constructorilor, deservind societatea FORADEX (linie de cale feratူ parᘰial dezafectatူ);

b) urbanistice - existenᘰa parcelelor cu fronturi extrem de înguste, ce nu îndeplinesc condiᘰiile de

construibilitate; - regimul de înူlᘰime, la multe dintre clူdiri, a rူmas într-un stadiu ce se aseamူnူ

ca aspect, mai degrabူ cu un cartier mူrginaᗰ, decât cu o zonူ urbanူ în plinူ dezvoltare;

- clူdirile existente, ce au aparᘰinut unor unitူᘰi industriale, nu mai sunt compatibile cu dezvoltarea preconizatူ în zonူ;

- zona de locuinᘰe colective existentူ pe frontul sudic al strazii Ion Ionescu de la Brad, trebuie preluata vizual pe frontul Nordic al aceleiasi strazi; în momentul de faᘰူ, clူdirile existente pe amplasamentul studiat sunt atipice pentru ansamblul stradal - întrerup continuitatea aliniamentelor.

c). funcᘰionale - lipsa utilitူᘰilor, comerᘰului ce este reprezentat doar apartamente ce au suferit

reconversii, cu funcᘰiuni de alimentaᘰie publicူ. - vecinူtatea zonei studiate cu Pူdurea Verde, nu este în prezent deloc pusူ în

valoare.

2.6. ECHIPARE EDILITARဠ

2.6.1. STADIUL ECHIPဠRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITဠᘠII

Alimentare cu apa si canalizare – situaᘰia existentူ Conform aviz Aquatim S.A. cu nr. 3567 din 26.02.2010 pe teren nu figureazူ reᘰele

de alimentare cu apူ ᗰi canalizare.

Alimentarea cu gaze naturale

13

Conform aviz principiu de amplasament E-ON Gaz Distribuᘰie cu nr. 3596/01.03.2010 amplasamentul nu este afectat de reᘰele de distribuᘰie gaze naturale.

Alimentarea cu energie electricူ Conform aviz favorabil emis de Aviz ENEL Distibuᘰie Banat cu nr. 203/26.02.2010,

amplasamentul nu este afectat de restricᘰii impuse de instalaᘰii electrice. În zonူ, pe strada Constructorilor existူ o linie electricူ aeriana de medie

tensiune, un post trafo ᗰi linii electrice subterane în exploatare.

Transport în comun Conform aviz cu nr. UR2010-00-3596/24.02.2010 amplasamentul nu este afectat

de reᘰele electrice subterane aparᘰinând RATT.

Retele termice Conform aviz de principiu emis de S.C. COLTERM S.A., cu nr. _ din 24.02.2010, in

zona studiatူ nu figureaza retele termice si de apa rece hidrofor existente.

Telefonizare Conform aviz tehnic favorabil cu condiᘰii emis de Romtelecom S.A. cu nr. 276 din

23.02.2010, amplasamentul este afectat de instalaᘰii de telecomunicaᘰii. Pe amplasament rexistူ un stâlp ᗰi o reᘰea aerianူ ce nu sunt funcᘰionale. Se va solicita eliberarea amplasamentului de aceste retele.

Reᘰea de televiziune în cablu În zonူ existူ reᘰea urbanူ de televiziune în cablu.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

2.7.1. RELAᘠIA CADRU NATURAL - CADRU CONSTRUIT Pânူ în anii 90, terenurile aflate in imediata vecinူtate a vechiului intravilan al

municipiului Timiᗰoara aveau caracter agricol. Explozia investiᘰiilor din ultimii ani, precum ᗰi iminenta intrare în comunitatea europeanူ, a contribuit la sporirea solicitူrilor de suprafeᘰe de teren dedicate dezvoltူrii de zone rezidenᘰiale. Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinaᘰie agricolူ au fost introduse în intravilan ᗰi au devenit construibile. În cazul terenurilor cu folosinᘰူ industrialူ se observူ un proces de reconversie.

În concluzie nu se poate vorbi despre valoarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeᘰele construite ᗰi dotarea cu zone verzi, în concordanᘰူ cu reglementူrile în vigoare ᗰi în spiritul îmbunူtူᘰirii factorilor de mediu ᗰi a calitူᘰii vieᘰii, prin creᗰterea suprafeᘰelor de spaᘰii verzi din localitူᘰi.

La nord de strada Constructorilor sunt aprobate parcelူri noi, având edificate locuinᘰe unifamiliale individuale, cu un regim de înူlᘰime variind între P+M ÷ P+2E+M. Construcᘰiile sunt de datူ recentူ ᗰi sunt de bunူ calitate.

Parcelele învecinate au fie utilizare industrialူ, fie au suferit schimbူri de funcᘰiune, fiind propuse dezvoltူri imobiliare destinate predominant locuinᘰelor colective.

14

2.7.2. EVIDENᘠIEREA RISCURILOR NATURALE ᗠI ANTROPICE Nu e cazul.

2.7.3. MARCAREA PUNCTELOR ᗠI TRASEELOR DIN SISTEMUL CဠILOR DE COMUNICAᘠII ᗠI DIN CATEGORIILE ECHIPဠRII EDILITARE CE PREZINTဠ RISCURI PENTRU ZONဠ

Obiectivul proiectat cuprinde locuinte colective ᗰi servicii, functiuni care sunt generatoare de trafic rutier intens. In acest context este necesar ca lucrarile rutiere prevazute in zona adica strada Constructorilor amenajata la 4 benzi de circulatie ᗰi reglementarea intersecᘰiei cu Calea Sever Bocu sa fie finalizate pânူ la darea în funcᘰiune a obiectivului. Farူ aceste amenajari accesul dinspre oras se va face de pe strada Constructorilor, cu relaᘰie exclusiv de dreapta. Ulterior realizူrii strူzii noi cu douူ benzi la sudul parcelei aceasta va putea fi folositူ pentru acces, reducând astfel traficul de pe strada Constructorilor

Lucrူrile hidroedilitare – reᘰele de alimentare cu apူ, canalizare menajerူ ᗰi pluvialူ nu prezintူ riscuri pentru zonူ. Realizarea acestor lucrူri aduce plus valoare zonei în privinᘰa echipူrii hidroedilitare , ce în prezent nu existူ.

2.7.4. EVIDENᘠIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITဠ PROTECᘠIE Nu e cazul.

2.7.5. EVIDENᘠIEREA POTENᘠIALULUI BALNEAR ᗠI TURISTIC - DUPဠ CAZ Nu e cazul.

2.8. OPᘠIUNI ALE POPULAᘠIEI Proprietatea este privatူ, construcᘰiile ce urmeazူ a se realiza sunt locuinᘰe

colective ᗰi servicii ce vor deservi locuinᘰele. Funcᘰiunile ᗰi activitူᘰile din zonူ vor avea un caracter nepoluant.

Opᘰiunile populaᘰiei au fost exprimate favorabil, cu ocazia organizူrii de cူtre primူria Timiᗰoara a Dezbaterii publice din data de 19.08.2010 (procesul verbal este anexat la documentaᘰia de faᘰူ).

Propuneri de dezvoltare urbanisticူ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr.392/16.02.2010 (pentru terenul aparᘰinând S.C. INTERBRICK fost obᘰinut în baza H.C.L. nr.186/2003 ᗰi a Avizului Prealabil de Oportunitate nr.1/14.01.2010 prin care se propune Categoria funcᘰionalူ: locuinᘰe colective cu funcᘰiuni complementare ᗰi servicii.

Prin documentaᘰia analizatူ în cadrul Comisiei tehnice pentru Amenajarea Teritoriului ᗰi Urbanism s-a apreciat cူ propunerea urbanisticူ propusူ este oportunူ (Raport de Avizare nr.01PV – 09.09.2010), contribuind la definitivarea conturူrii zonei, în spiritul dezvoltူrilor deja existente sau aprobate.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. Conform P.U.G. al Municipiului Timiᗰoara, aprobat prin HCL 157/2002 si P.U.Z.

”ZONA ION IONESCU DE LA BRAD”, proiect nr. 5/2003, intocmit de S.C. ”ARHITECT TRIMBITAS” S.R.L., aprobat prin H.C.L. 186/2003, terenul studiat se situeazူ din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale în U.T.R. 24. în punctul de interferenᘰူ al subzonei

15

unitူᘰilor industriale existente cu subzona rezidenᘰialူ cu clူdiri cu mai mult de 3 niveluri existentူ.

Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr.186/2003, amplasamentul se incadreaza in prezent in subzona rezidentiala propusa cu cladiri P,P+1E, P+2E.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Timiᗰoara, terenul de faᘰူ este inclus în UTR 24, delimitat dupူ cum urmeazူ:

- la nord, de Strada Constructorilor - la vest, de incinta societူᘰii S.C. ”FORADEX” S.A. - la sud, de o parcela proprietate privatူ - la est de o parcela proprietate privatူ.

Conform P.U.G. al Municipiului Timiᗰoara, aprobat prin H.C.L. 157/2002, terenul studiat se situeazူ din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale în punctul de interferenᘰူ al subzonei de servicii existente cu subzona rezidenᘰialူ cu clူdiri cu mai mult de 3 niveluri existentူ, subzona rezidenᘰialူ propusa cu locuinᘰe P,P+1, P+2 si subzona industriala existenta.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Schimbarea statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice a devenit

mai accentuatူ dupူ 2003. Terenurile cu destinaᘰie agricolူ au fost introduse în intravilan ᗰi au devenit construibile. În cazul terenurilor cu folosinᘰူ industrialူ se observူ un proces de reconversie.

În concluzie nu se poate vorbi despre valoarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafeᘰele construite ᗰi dotarea cu zone verzi, în concordanᘰူ cu reglementူrile în vigoare ᗰi în spiritul îmbunူtူᘰirii factorilor de mediu ᗰi a calitူᘰii vieᘰii, prin creᗰterea suprafeᘰelor de spaᘰii verzi din localitူᘰi.

La nord de strada Constructorilor sunt aprobate parcelူri noi, având edificate locuinᘰe unifamiliale individuale, cu un regim de înူlᘰime variind între P+M ÷ P+2E+M. Construcᘰiile sunt de datူ recentူ ᗰi sunt de bunူ calitate.

Parcelele învecinate au fie utilizare industrialူ, fie au suferit schimbူri de funcᘰiune, fiind propuse dezvoltူri imobiliare destinate predominant locuinᘰelor colective.

Prin prezenta documentaᘰie se propune, conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr.1/14.01.2010, asigurarea unui minim de 25% spaᘰii verzi din totalul suprafeᘰei.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAᘠIEI

3.4.1. ORGANIZAREA CIRCULAᘠIEI ᗠI A TRANSPORTULUI ÎN COMUN (modernizarea ᗰi completarea arterelor de circulaᘰie, asigurarea locurilor de parcare +garare; amplasarea staᘰiilor pentru transportul în comun, amenajarea unor intersecᘰii: sensuri unice, semaforizူri)

Terenul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, situat în intravilanul municipiului Timiᗰoara, este delimitat pe latura de nord de strada Constructorilor, aflatူ la limita municipiului Timiᗰoara cu teritoriul administrativ al comunei Dumbrူviᘰa iar la sud cu o proprietate privatူ. Pe latura de vest, terenul se învecineazူ cu societatea FORADEX iar spre est cu altူ proprietate privatူ.

În prezent, singurul acces rutier la amplasament se realizeazူ din strada Constructorilor.

16

În cadrul reglementူrilor urbanistice ale zonei, se prevede realizarea în perspectivူ a unei strူzi noi, cu un prospect stradal de 16,0 m lူᘰime, amplasatူ paralel cu strူzile Constructorilor ᗰi Ion Ionescu de la Brad, între depoul RATT si prelungirea strူzii Holdelor. Realizarea prospectului de 16 m lူᘰime se va asigura prin cedare de teren în partea sudicူ a zonei studiate.

În partea nordicူ, în zona intersecᘰiei cu strada Constructorilor, s-a ᘰinut seama de realizarea în perspectivူ a traseului inelului IV de circulaᘰie al municipiului Timiᗰoara, care conform studiului întocmit in februarie 2004, are pe acest sector o lူᘰime de 19,0 m. Imobilele au fost astfel amplasate, încât sa permitူ si realizarea prospectului de 26,0 m.

Pentru deservirea rutierူ a viitoarelor locuinᘰe, se propune realizarea acceselor ᗰi ieᗰirilor din incintူ prin raze de 9,00 m racordate la strူzile Constructorilor si la noua stradူ de 16 m mai sus menᘰionatူ.

În incintူ (pe terenul ce rူmâne în proprietate privatူ) se va realiza un carosabil de 6,0 m lူᘰime, cu circulaᘰie în dulblu sens, mူrginit spre vest de spaᘰii verzi ᗰi spre est de parcaje, trotuare ᗰi platforme de acces la garajele din parterul ᗰi demisolul clူdirilor.

Se propune realizarea a 50 de locuri de parcare, din care 41 de locuri în subsol, 9 locuri la nivelul terenului pentru clူdirile din zona destinatူ serviciilor. Pentru zona locuinᘰelor colective sunt prevူzute 89 locuri în parcajul subteran, 14 locuri la parterul construcᘰiilor ᗰi 24 situate l acota terenului. Cu 15% din locuri rezervate vizitatorilor, numူrul total de 127 locuri de parcare permite realizarea a maxim 110 apartamente.

Structura rutierူ va fi alcူtuitူ dintr-o fundaᘰie de balast ᗰi piatrူ spartူ cu o îmbrူcူminte bituminoasူ uᗰoarူ.

Pentru lucrarile rutiere prevazute, s-a obtinut avizul Comisiei de Circulatie a Primariei Municipiului Timisoara cu nr.TH2010-001318 din 11.03.2010.

Amenajူrile propuse în PUZ, nu afecteazူ reᘰeaua de transport în comun existentူ în zonူ.

3.4.2. ORGANIZAREA CIRCULAᘠIEI PIETONALE (trasee pietonale, piste pentru cicliᗰti, condiᘰii speciale pentru handicapaᘰi)

Prospectele stradale propuse pentru strူzile ce deservesc prezentul PUZ sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea ᗰi realizarea strူzilor în localitူᘰi (Ord. M.T. nr. 50/1998) asigurând accesul ᗰi circulaᘰia pietonalူ ᗰi de biciclete din zonူ.

3.5. ZONIFICARE FUNCᘠIONALဠ - REGLEMENTဠRI, BILANᘠ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. ELEMENTE DE TEMဠ, FUNCᘠIONALITATE, AMPLASARE Prin tema de proiectare stabilitူ de comun acord, se solicitူ urmူtoarele:

- sistematizarea terenului; - relizarea ansamblului de locuinᘰe colective ᗰi servicii, cu regim de înူlᘰime

maxim S+P+6E+Er; - asigurarea în incintူ a locurilor de parcare necesare funcᘰiunilor propuse de

locuire ᗰi de servicii/comerᘰ; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitူᘰilor pentru întreaga

incintူ: alimentare cu energie electricူ, alimentare cu gaz, conform propunerilor ᗰi avizelor anexate, etc.

17

- reglementarea profilului final al strူzii Constructorilor ᗰi a strူzii nou proiectate în partea de sud a parcelei, în vederea asigurူrii culoarelor necesare ᗰi stabilirea zonei de interdicᘰie de construire.

Documentaᘰia are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafaᘰူ totalူ de 6200 mp a unui ansamblu de construcᘰii având ca funcᘰiuni locuinᘰe colective ᗰi servicii, cu un regim de înူlᘰime maxim S+P+6E+Er.

1. Pe parcelele studiate se va amplasa un bloc de locuinᘰe S+P+6E+Er, parᘰial cu parcaj la parter, situat în partea sudicူ a ansamblului, în UTR1. Spre nord, în UTR2, orientatူ spre strada Constructorilor se propune o cladire destinatူ serviciilor cu un regim de înူlᘰime S+P+6E+Er.

2. Se propune un maxim de 110 apartamente cu 1 camerူ, 2 camere ᗰi 3 camere, cu aproximativ 300 de locatari.

3. Incinta se va amenaja cu spaᘰii verzi, locuri de joacူ pentru copii ᗰi parcaje ce vor deservi clူdirile propuse.

4. Spaᘰiile verzi ᗰi spaᘰiile de joc pentru copii, se vor asigura în concordanᘰူ cu prevederile O.M.S., dimensionându-se astfel:

2,2mp/locatari pentru spaᘰii verzi, minim 25% din suprafata parcelei 1,3mp/locatari pentru spaᘰii de joacူ pentru copii

5. Clူdirile vor fi dotate cu parcaje la subsol, combinate cu spaᘰii de depozitare ᗰi spaᘰii tehnice.

6. Accesul pietonal ᗰi rutier la obiectivele propuse, se va asigura de pe strada Constructorilor ᗰi în momentul executူrii, de pe strada nouူ situatူ la sudul parcelei. Se vor mai propune accese carosabile în interiorul parcelei studiate, ce vor permite accesul maᗰinilor de intervenᘰie, etc. În prima fazူ accesul ᗰi ieᗰirea din zona studiatူ se va face exclusiv de pe strada

Constructorilor, prin intermediul unui drum cu sens unic. Acesta va fi parᘰial realizat din grile înierbate.

Se vor realiza accese auto în ᗰi din parcajele subterane precum ᗰi in cele situate la cota terenului de pe drumul cu sens unic situat pe limita esticူ a parcelei

În faza finalူ, dupူ executarea strူzii noi din sudul parcelei, se va realiza legူtura pe limita esticူ a parcelei între aceasta ᗰi strada Constructorilor. Aceastူ circulatie va fi cu dublu sens, accesul fiind public. Circulaᘰia cu sens unic de pe latura vesticူ va fi dezafectatူ. Totodatူ se vor reorganiza parcူrile situate la cota terenului.

7. Se vor rezerva suprafeᘰele necesare de teren în vederea asigurူrii prospectului final al strူzilor Constructorilor ᗰi a strူzii nou proiectate în sudul parcelei.

8. Se va stabili CLASA DE IMPORTANTA III conform P.100/92, CATEGORIA DE IMPORTANTA “C” – Construcᘰii de importanᘰူ normalူ conform H.G.261/1994, Anexa nr.2 privind stabilirea categoriei de importanᘰူ a construcᘰiilor.

9. Conform normativului P 100 – 92 pentru proiectarea antiseismicူ a constructiilor ᗰi a hူrᘰii de zonare teritorialူ din punct de vedere al valorii K S, oraᗰul Timiᗰoara se gူseᗰte amplasat în zona seismicူ de calcul “D” (construcᘰii de importanᘰူ medie), perioada de colt TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16.

3.5.2. ZONIFICARE FUNCᘠIONALဠ

Din punct de vedere al zonificူrii funcᘰionale, amplasamentul studiat se va încadra în ZONဠ PREDOMINANT REZIDENᘠIALဠ PROPUSဠ (LOCUINᘠE CU DOTဠRI AFERENTE)

18

- SUBZONဠ REZIDENᘠIALဠ PROPUSဠ CU LOCUINᘠE COLECTIVE ÎNALTE: CLဠDIRI PESTE LA 3 NIVELURI = LI b.

Zona studiatူ este compusူ din doua UTR-uri. UTR1, situat în partea de nord a zonei studiate, având o suprafaᘰူ de 1860 mp

este destinatူ serviciilor. Suprafaᘰa reprezintူ 30% din întreaga zonူ. UTR2, în partea de sud, are o suprafaᘰူ de 4340 mp având ca funcᘰiune propusူ

locuinᘰe colective.

3.5.3. REGLEMENTဠRI

Intervenᘰia propusူ va respecta retragerile impuse faᘰူ de clူdirile existente învecinate:

• la nord, faᘰူ de axul strူzii Constructorilor se va menᘰine o distanᘰူ de minim 19 m, respectiv H din inaltimea construcᘰiei faᘰူ de aliniamentul opus;

• retragerea sudicူ a aliniamentului, faᘰူ de strada nouူ proiectatူ, minim 13 m din ax, respectiv H/2 din inaltimea constructiei;

• Înူlᘰimea maximူ propusူ este de S+P+6E+Er; • faᘰူ de limita lateralူ vesticူ ale parcelei, minim 6 m, respectiv H/2 din

înူlᘰimea construcᘰiei; • faᘰူ de limita lateralူ esticူ ale parcelei, minim 6,5 m, respectiv H/2 din

înူlᘰimea construcᘰiei; • Realizarea locuinᘰelor ce se propun va modifica sistematizarea actualူ

terenului, astfel încât sူ poatူ adoposti un parcaj îngropat, având cota cea mai joasူ de circulaᘰie de –3,00m faᘰူ de cota parterului construcᘰiilor propuse.

• Cota ±0,00 va fi consideratူ la parterul construcᘰiilor propuse, terenul având, prin urmare, denivelူri de –0.30m, iar cota de nivel a drumului proiectat va fi la –0.40 m diferenᘰူ.

3.5.3. BILANᘠ TERITORIAL

UTR1 (servicii) SUPRAFEᘠE TEREN SITUAᘠIA

EXISTENTဠ mp

SITUATIA PROPUSA mp

CONSTRUCᘠII

DRUMURI PUBLICE

SPAᘠII VERZI

PARCAJE ecologice

SPAᘠII DE JOC PENTRU COPII

0 (0%)

-

-

-

-

930 ,max 50%

-

min 465 min (25%)

103,5 ( 5,5%)

-

CIRCULATII Carosabil, trotuare, Parcူri (dalaje înierbate)

-

361,5 , 19,5%

TOTAL 1860 1860 (100%)

19

UTR2 (locuinᘰe colective ᗰi funcᘰiuni complementare) SUPRAFEᘠE TEREN SITUAᘠIA

EXISTENTဠ mp

SITUATIA PROPUSA mp

CONSTRUCᘠII

DRUMURI PUBLICE

SPAᘠII VERZI

PARCAJE ecologice

SPAᘠII DE JOC PENTRU COPII

0 (0%)

-

-

-

1519 ,max 35%

125, ( 2,9% )

min 1085 min 25%,

276 ( 6,3% )

390, ( 9% )

CIRCULATII Carosabil, trotuare

-

945, ( 21,8% )

TOTAL 4340 4340 (100%)

3.5.4. INDICI URBANISTICI

• UTR1 (servicii) Steren = 1860 mp Regim max. de inaltime propus = S+P+6E+Er POT existent =0% CUT existent=0 Sc propus la sol = max 930 mp

Procentul de ocupare al terenului propus este: POTpropus = max.50 %

Coeficientul de utilizare al terenului propus este: CUTpropus = max 3(fara subsol)

• UTR2 (locuinᘰe colective ᗰi funcᘰiuni complementare) Steren = 4340 mp Regim max. de inaltime propus = S+P+6E+Er POT existent =0% CUT existent=0 Sc propus la sol = max 1519 mp

Procentul de ocupare al terenului propus este: POTpropus = max.35 %

Coeficientul de utilizare al terenului propus este: CUTpropus = max 3(fara subsol)

20

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPဠRII EDILITARE

3.6.1. ALIMENTARE CU APဠ Autorizarea executူrii construcᘰiilor va fi permisူ numai în cazul existenᘰei posibilitူᘰii de racord la reᘰelele existente de apူ, instalaᘰiile de canalizare ᗰi de energie electricူ sau în cazul: § realizူrii de soluᘰii de echipare în sistem individual § în care beneficiarul se va obliga sူ racordeze construcᘰiile la reᘰeaua centralizatူ

publicူ, atunci când acestea se vor executa.

Conform avizului AQUATIM cu nr.3567 din 26.02.2010, pe str. Constructorilor nu existူ reᘰele de apူ ᗰi canalizare care sူ afecteze terenul studiat.

Necesarul total de apူ potabilူ este :

Q.zi.med. = 52,600 mc/zi = 0,785 l/sec.

Q.zi.max. = 68,380 mc/zi = 1,021 l/sec.

Q.h.max. = 7,352 mc/h = 2,042 l/sec.

Alimentarea cu apူ se va asigura din sistemul centralizat de alimentare cu apူ a municipiului Timiᗰoara , din conducta de alimentare cu apူ existentူ De 125 mm pe strada Constructorilor (pînူ în dreptul strူzii Henriette Delavrancea Gibony) , prin extindere de reᘰea de apူ din ᘰeavူ PE-HD PE 80 PN10 cu Dext 125 mm, cca. L= 300 m . Conform STAS 1478/1990 , debitul de apူ pentru stingerea unui incendiu din exterior - este 20 l/sec (volum construit cca. 48.000 mc ᗰi grad de rezistenᘰူ la foc II), iar debitul de incendiu interior este 2 x 2,5 l/sec pentru ” PUZ – Zonူ de locuinᘰe ᗰi funcᘰiuni complementare”.

Pentru consumul menajer ᗰi debitul de incendiu interior se prevede o staᘰie de hidrofor la subsolul fiecူrei construcᘰie de locuinᘰူ colectivူ. Stingerea incendiului exterior se va asigura de la reᘰeaua de apူ inelarူ din incintူ, De 125 mm, pe care se amplaseazူ hidranᘰi de incendiu subterani Dn 100 mm ᗰi de la reᘰeaua de apူ stradalူ tot de De125 mm pe care se amplaseazူ 1 hidrant în dreptul accesului în incintူ.

3.6.2. Canalizarea apelor uzate menajere Debitul de ape uzate menajere evacuat , s-a determinat conform STAS 1846/1-

2006: Debite de ape uzate totale :

Q.zi.med. = 50,496 mc/zi = 0,754 l/sec. Q.zi.max. = 65,645 mc/zi = 0,980 l/sec. Q.h.max. = 7,058 mc/h = 1,960 l/sec.

Debitul de ape uzate menajere se va descူrca în reᘰeaua de canalizare existentူ Dn 500 mm de pe Calea Sever Bocu , prin extinderea reᘰelei de canalizare pe strada Constructorilor ᗰi pânူ la amplasament din ᘰeavူ PVC De 500 mm, în lungime cca. L = 500 m.

3.6.3. Canalizarea apelor meteorice Suprafaᘰa totalူ de teren aferent PUZ-ului este 0,62ha. Debitul de ape pluviale s-a calculat conform prevederilor STAS 1846/2 - 2006

pentru suprafaᘰa de teren aferent construcᘰiei Sc = 0,2449 ha , drumurilor – parcူrilor –

21

aleilor pietonale Sd = 0,1811 ha, diferenᘰa fiind spaᘰiu verde ᗰi locuri de joacူ Szv= 0,194 ha.

Coeficientul de scurgere 䉀 mediu = 0,634, din care rezultူ : Qpl = 37,736 l/ sec = 0,038 m3/s Qpl an = 5.472 mc/an Apele pluviale din incintူ vor fi colectate intr-un bazin de retenᘰie cu V= 80 mc

(timp de retenᘰie 30 min) ᗰi evacuate prin pompare - controlat în canalul propus de De = 500 mm de pe strada Constructorilor.

3.6.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICဠ In zona apar noi consumatori de energie electrica, preponderent de uz casnic. Conform PE 132/2003, bilanᘰul energetic al consumatorilor de energie electricူ se

apreciazူ astfel: - 110 apartamente Pi = 1320 kW

110 ap. x 12 kW / ap. Ps = 330 kW

- spatii comune x 3 scari si subsol ( parcare ) Pi = 63 kW Ps = 38 kW

- spatii comerciale si birouri 3.700mp Pi = 259 kW 3.700 mp x 0,07 kW / mp Ps = 156 kW

- Iluminat exterior Pi = 6 kW 24 LL x 0,25 kW / LL Ps = 6 kW

_____________________________________________________________ TOTAL Pi = 1648 kW

Ps = 530 kW

Pentru alimentarea cu energie electrica a ansamblului propunem montarea unui post trafo prefabricat de 630kVA ; 20/0,4kV si racordul de 20 kV aferent

De la acest post trafo se vor realiza retele stradale cu cabluri subterane ce alimenteaza in bucla firidele de bransament ale cladirilor.

De asemenea se va prevedea iluminat stradal cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur sau de sodiu de 250W montate pe stâlpi.

Toate aceste lucrူri se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA sau alᘰi proiectanᘰi autorizaᘰi ᗰi se vor executa de cူtre de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrူri.

3.6.5. TELECOMUNICAᘠII La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde reᘰelele de

telecomunicaᘰii din zona. De la aceste reᘰele se vor realiza bransamente individuale la obiective.

3.6.6. REᘠEA TVC La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde reᘰelele de cablare

TV din zona. De la aceste reᘰele se vor realiza bransamente individuale la obiective. La proiectare ᗰi execuᘰie se respectူ prevederile tuturor normativelor ᗰi legislaᘰia în

vigoare ( PE 132-2003; I7-2002; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

22

3.6.7. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE § Eventualele extinderi ale reᘰelelor de gaze naturale existente se vor face ᘰinând

seama de solicitူrile beneficiarilor ᗰi în urma obᘰinerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timiᗰoara.

§ Traseul reᘰelei de gaz ᗰi punctul de racordare se vor stabili cu deᘰinူtorul de reᘰea, având în vedere ᗰi condiᘰiile tehnice de realizare a extinderii reᘰelei. La fazele urmူtoare se vor obᘰine avize de principiu de la toᘰi factorii interesaᘰi în zonူ, privind racordarea la utilitူᘰi: apူ, canal, gaze, etc.

§ Blocurile de locuinᘰe vor fi prevူzute cu centrale termice proprii comune (câte una pentru fiecare bloc) sau individuale (câte una pe apartament) ce vor funcᘰiona pe combustibil gaze naturale.

3.7.PROTECᘠIA MEDIULUI

3.7.1. DIMINUAREA PÂNဠ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE (emisii,

deversူri, etc.)

Lucrူrile proiectate nu influenᘰeazူ obiectivele existente în zonူ, ca atare nu se necesitူ mူsuri pentru evitarea pagubelor sau mူsuri de refacere a lucrူrilor afectate. Pentru protecᘰia mediului ᗰi a sူnူtူᘰii oamenilor, în cadrul documentaᘰiei se

prevူd mူsurile ce se impun a fi luate pentru lucrူrile de construcᘰii în general, pe perioada execuᘰiei ᗰi exploatူrii. Toate mူsurile luate sunt în concordanᘰူ cu prevederile din Legea Mediului 137/95, Ordinul 863/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului ᗰi a Ordinului 860/2002 ᗰi completူrile ulterioare. Din punct de vedere al protecᘰiei mediului materialele folosite în execuᘰie sunt fiabile, cu durata normalူ de viaᘰူ lungူ, rezistente la acᘰiunea corozivူ a agenᘰilor chimici din apa subteranူ ᗰi din solul înconjurူtor.

3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE Surse de poluanᘰi pentru apele subterane în perioada de execuᘰie, respectiv

exploatare, nu existူ. Riscurile care pot apူrea pentru sူnူtatea umanူ sau pentru mediu sunt cele din

perioada de execuᘰie a lucrူrilor. Poluanᘰii pentru aer în timpul execuᘰiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eᗰapament.

Praful rezultူ de la execuᘰia sူpူturilor, împrူᗰtierea nisipului, a pူmântului, din compactare etc.

3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATဠ A DEᗠEURILOR Deᗰeurile menajere se vor colecta în europubele , care se vor amplasa pe o

platformူ amenajatူ. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmူ specializatူ, care va depozita pe deponeul autorizat din localitate sau din apropiere.

3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDဠRI DE MALURI, PLANTဠRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul nu este degradat, însူ nu a fost utilizat nici în scopuri agricole. Conform ridicူrii topografice ᗰi altimetriei terenului, acesta este aproximativ plan,

neexistând necesitatea de a se realiza consolidူri de maluri. Prezenta documentaᘰie va avea ca urmare generarea unei zone rezidenᘰiale

(locuinᘰe colective) ᗰi servcii.

23

Se va asigura o suprafaᘰူ de minim 25% din teren pentru spaᘰii verzi. De asemenea vor fi prevူzute spaᘰii de joacူ pentru copii. Se vor asigura plantaᘰii diversificate începând de la gazon ᗰi continuând cu arbuᗰti ᗰi arbori, în special în jurul zonei dedicate spaᘰiilor de joacူ pentru copii.

De asemenea se vor asigura plantaᘰii de aliniament de-a lungul drumurilor ᗰi pietonalelor propuse.

3.7.5. PROTEJAREA VALORILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE

Nu e cazul.

3.7.6. REFACEREA PEISAGISTICဠ ᗠI REABILITARE URBANဠ Executarea Inelului IV pe traseul strazii Constructorilor, va însemna pentru

ansamblurile de locuinᘰe din zonူ, momentul în care se vor putea executa ᗰi corela toate lucrူrile de plantare a aliniamentelor de spaᘰii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

De asemenea iluminatul public va putea fi asigurat. Dotူrile de mobilierul urban se vor realiza concomitent cu realizarea completူ a

propspectului final al Inelului IV.

3.7.7. VALORIFICAREA POTENᘠIALULUI TURISTIC ᗠI BALNEAR - dupူ caz Nu e cazul.

3.7.8. ELIMINAREA DISFUNCᘠIONALITဠᘠILOR DIN DOMENIUL CဠILOR DE COMUNICAᘠIE ᗠI AL REᘠELELOR EDILITARE MAJORE

Odatူ cu finalizarea infrastructurii edilitare ᗰi rutiere în zonူ, cu accent pe execuᘰia la profilul proiectat al strazii Constructorilor, se vor elimina disfuncᘰionalitူᘰile existente privind traficul în zonူ ᗰi privind soluᘰiile punctuale de rezolvare a utilitူᘰilor în zonူ.

De asemenea executarea la prospectul proiectat al strူzii Constructorilor precum ᗰi a intersecᘰiei dintre aceasta ᗰi calea Sever Bocu vor asigura fluenᘰa traficului nu doar la nivel de zonူ ci vor avea un impact pozitiv la nivel de oraᗰ.

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICဠ

• Listarea obiectivelor de utilitate publicူ - asigurarea suprafeᘰelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale pentru strada nouူ proiectatူ în sudul amplasamentului - obligativitatea ca drumurile de acces, trotuarele ᗰi spaᘰiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menᘰionate sူ devinူ domeniu public; - asigurarea servituᘰilor de trecere pentru strada nou creatူ la limita esticူ a terenului studiat, stradူ cu acces public.

• Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcᘰii) S.C. „INTERBRICK” S.R.L. - C.F. nr.414822 (conversie83967)-Timisoara, nr.cad.: 2198-219918 (2.000mp), situat pe strada Ion Ionescu de la Brad, nr.5, (cu front la strada Constructorilor) - C.F. nr.414820 (conversie110648)-Timisoara, nr.cad.: 2198-2199/4 (1.234mp), situat pe strada Constructorilor, nr.4A,

24

- C.F. nr.414840 (conversie105204)-Timisoara, nr.cad.: 2198-2199/7 (985mp), situat pe strada Constructorilor, nr.4B, - C.F. nr.407141 (conversie105170)-Timisoara, nr.top.: 2198-2199/3 (1.981mp), situat in strada Constructorilor, nr.4C.

• Determinarea circulaᘰiei terenurilor între deᘰinူtori, în vederea realizူrii obiectivelor propuse

3. Concluzii - Mူsuri în continuare ᘠinându-se cont de tendinᘰele de dezvoltare a zonelor rezidenᘰiale în intravilanul

municipiului Timisoara, trebuie asiguratူ atât infrastructura necesarူ, cât ᗰi posibilitူᘰile de cooperare ᗰi corelare a terenurilor din zonူ, în vederea generူrii unor soluᘰii armonioase, cu o dotare corespunzူtoare din punct de vedere al echipူrilor ᗰi serviciilor necesare funcᘰionူrii.

Datoritူ solicitူrilor crescânde, vizând necesarul de locuire, propunerea de faᘰူ asigurူ pe de o parte, la nivel urban, generarea unui imobil compatibil cu evoluᘰia oraᗰului iar punctual, se asigurူ valorificarea unui teren printr-o operaᘰie imobiliarူ fူcutူ la nivelul standardelor actuale.

Soluᘰiiile propuse pentru parcူri ᗰi retragerile impuse vor ᘰine cont de, ᗰi nu vor afecta vecinူtူᘰile în nici un fel.

Se vor face rezervarile de teren pentru noua retea stradala propusa si pentru traseul Inelului IV.

ᗠef proiect arhitect Georgeta Trîmbiᘰaᗰ arhitect Camil Milincu

Atasament: incadr_cvartal_puz_interbrick.pdf

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectat: Sef proiect: Denumire plansa:

Nr. pl.:

Scara:

Nr. pr.:

Desenat:

Verificat:

Faza:

Beneficiar:

Elaborare P.U.Z. "Locuinte colective si servicii" Denumire proiect:

S.C. INTERBRICK S.R.L.

str. Constructorilor nr. 4a, 4b, 4c si str. I.I.de la Brad nr. 5, Timi•oara

04.03.2010 43 A 02

arh. Camil Milincu

arh. Camil Milincu

tel.: 0256 432212,e-mail [email protected]

Proiectant:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Timisoara, str. M.Miroslav Todorov Nr 2

43/2009

P.U.Z.

5

1 2

3

4

6

STR. I. I. DE LA BRAD

DUMBRAVITA

STR. CONSTRUCTORILOR (INEL IV)

TIMISOARAC A

LE A

S EV

ER B

O CU

EXTRAS P.U.G. UTR 24

EXISTENT

industrie

institutii publice si servicii

circulatii carosabile

locuinte max. 3 nivele

INCADRARE IN PUG PUZ / PUD-uri aprobate in zona studiata

locuinte peste 3 nivele

zona mixta - locuinte peste 3 nivele si servicii

teren studiat - locuinte peste 3 nivele si servicii

PROPUS

locuinte max. 3 nivele

institutii publice si servicii

locuinte peste 3 nivele

circulatii carosabile

zona studiata

limita PUZ/PUD aprobat

1 - PUZ aprobat HCL 472 / 28.10.2008 2 - PUD aprobat HCL 304 / 31.07.2007 3 - PUZ aprobat HCL 545 / 16.12.2008 4 - PUZ aprobat HCL 301 / 13.05.2008 5 - PUZ in curs de elaborare 6 - Terenul studiat

PUZ / PUD-uri aprobate

Atasament: circ_teren_puz_interbrick.pdf

Zona studiata PUZ propus

SUTR 2 = 4340 mp (70% din 6200 mp) UTR 2 LOCUINTE COLECTIVE (max. S+P+6E+Er)

existent propus -

UTR 1

Sconstruit la sol

SERVICII (max. S+P+6E+Er) SUTR 1 = 1860 mp (30% din 6200 mp)

Locuri de parcare, functiuni

Sconstruit desfasurat

Suprafete construite

locuri de parcare

25,0 % 6,3 %

loc de joaca

1085,00 mp-

Bilant teritorial

-

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII STR. CONSTRUCTORILOR nr. 4A,4B,4C si STR. I.I.DE LA BRAD nr. 5

max. 930,00 mp POTmax = 50,0 % max. 5 580,00 mp CUTmax = 3,00

9(la sol) + 41(subsol) = 50 locuri Spatiu comercial (parter) - max. 400 mp, 5 locuri de parcare Birouri - cca. 3300 mp, 45 locuri de parcare

-

Bilant teritorial existent propus

spatii verzi

276,00 mp

1 070,00 mp 24,7 %circulatii --

390,00 mp 9,0 % -construit -

parcaje ecologice

Nr. apartamente, locatari, locuri de parcare

Suprafete construite Sconstruit la sol POTmax = 35,0 %max. 1 519,00 mp Sconstruit desfasurat CUTmax = 3,00max. 13 020,00 mp

nr. locatari nr. apartamente (maxim) locuri de parcare

loc de joaca ~ 300 persoane

300 p. x 1,3 mp/p = 390 mp

24(la sol)+89(subsol)+14(parter)= 127 locuri 127/ 1,15 = 110 ap.

spatii verzi

1 519,00 mp 35,0 %

parcaje ecologice

total 100,0 % 100,0 %

103,50 mp 25,0 %465,00 mp

5,5 % -construit - 930,00 mp 50,0 %

circulatii --

4 340,00 mp

361,50 mp

-- - -

19,5 % total 100,0 % 100,0 %1 860,00 mp 1 860,00 mp

4 340,00 mp

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectat: Sef proiect: Denumire plansa:

Nr. pl.:

Scara:

Nr. pr.:

Desenat:

Verificat:

Faza: 43/2009

Beneficiar:

Elaborare P.U.Z. "Locuinte colective si servicii" Denumire proiect:

S.C. INTERBRICK S.R.L.

str. Constructorilor nr. 4a, 4b, 4c si str. I.I.de la Brad nr. 5, Timi•oara

43 A 05

Circulatia terenurilor1:500 arh. Camil Milincu

arh. Camil Milincu

tel.: 0256 432212,e-mail [email protected]

Proiectant:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Timisoara, str. M.Miroslav Todorov Nr 2

P.U.Z.

02.2011

Teritoriu adm

in istrativ D

u m

bravita.

99.47 99.47

99.55

100.06

100.01

100.02

100.05

100.07

99.91

99.94

99.94

99.76

99.64

99.79

99.75

99.79

99.11

99.25 99.95

99.96

99.56

99.97

99.45

99.98

99.61

99.95

99.51

99.88

99.64

100.12

101.35

99.47 99.47

99.55

100.06

100.01

100.02

100.05

100.07

99.91

99.94

99.94

99.76

99.64

99.66

99.51

99.79

99.76

99.75

99.79

99.11

99.25 99.95

99.96

99.56

99.97

99.45

99.98

99.61

99.95

99.51

99.88

99.64

100.12

101.35

99.90

99.41

99.53

99.77 99.72

99.72 99.80

99.96

99.79

99.79

99.84 99.71

99.79 99.46

99.30

99.45

99.57

99.96 99.83

98.76

100.64

99.93

100.03 99.88

100.31

100.28

100.70100.61

100.10

100.96

101.08 100.77

100.82 100.75

101.21 101.03

101.03

100.99

100.79

100.64 99.16

100.58

100.74

100.49

100.48

100.76

100.50

100.34

100.42

100.52

100.68

100.68

101.35

100.20

100.62

100.29

100.58 100.58

100.56

100.34

100.37

100.81

100.57 99.92

100.46

100.46

100.33

100.48 100.94

101.00

100.98

101.15

C 100.53

100.47 100.57

100.64

100.65

101.11 100.93 100.77

100.88

100.75 Str. Constructorilor

(beton)

conducta

fundatie gard beton fundatie gard beton

207 900

482700

207 950

99.75 99.73

99.68

99.82

99.92

99.63

100.77

100.27

gard beton

gard beton

limita nr. top

limita nr. top

limita proprietate

anexeanexe

Teren viran

Teren viran

Teren viran

1 2

3 4

5

8 9

10 11

6 7

12

Str. Constructorilor (beton)

482500

207 950

482550

207 850

482550

482550

207 950

482600

207 900

482600

207 950

482600

208 000

482650

207 900

482650

207 950

482650

208 000

482700

208 000

482750

207 950

limita nr. top

Nr. TOP 2198-2199/4 S=1234 mp

Nr. TOP 2198-2199/7 S=985 mp

Nr. TOP 2198-2199/3 S=1981 mp

Nr. TOP 2198-2199/8 S=2000 mp

3 8

,4 7

5 3

,5 0

12,13 5

6 ,9

3 8

,6 3

1 3

,7 9

19,83 76,615 45,86 5

14,14 8,86

7,09

6,00 6,00

3 ,5

0

12,01

67,85 m2 467,72 m2

957,16 m 2

LEA 20 kV

zona cu vegetatie

zona cu vegetatie

zona cu vegetatie7 ,0

0

8,93 5

3,51 5

1 ,0

0 3

,0 0

1 ,0

0 3

,0 0

10,64 110,345 41,925

10,19 12,38 97,33 42,25125,37 m 2

Limite Inel IV conf. studiu 2004

lim ita interdictie 13 m

lim ita interdictie 19 m

Lim ita teritoriu C

F Tim isoara

Lim ita teritoriu C

F D um

bravita N

r. TO P

342

Teren proprietate privata

Teren pe care se propune instituirea unei servituti de trecere - FAZA 1

Teren pe care se propune instituirea unei servituti de trecere - FAZA 2

Teren ce se intentioneaza sa fie trecut in domeniul public

Drumuri existente

Limita zona studiata Limita parcele reglementate Limita zona protectie strazi

Drumuri publice propuse inafara zonei studiate

Nr. TOP 342 - Drum

L E G E N D A

Atasament: sit_exist.pdf

Zona studiata PUZ propus

Sconstruit la sol

SUTR 2 = 4340 mp (70% din 6200 mp)

nr. locatari nr. apartamente (maxim) locuri de parcare Nr. apartamente, locatari, locuri de parcare

Sconstruit desfasurat

Suprafete construite

UTR 2 LOCUINTE COLECTIVE (max. S+P+6E+Er)

total

-construit loc de joaca

100,0 % circulatii -

100,0 %

-- - -

- -

Bilant teritorial existent propus

spatii verzi incl. 70% din parcaje ecologice

25,0 %

loc de joaca

UTR 1

Sconstruit la sol

SERVICII (max. S+P+6E+Er) SUTR 1 = 1860 mp (30% din 6200 mp)

Locuri de parcare, functiuni

Sconstruit desfasurat

Suprafete construite

locuri de parcare

- -

Bilant teritorial existent propus

spatii verzi incl. 70% din parcaje ecologice

25,0 %

total

-construit

100,0 % circulatii -

100,0 %

- -

1 860,00 mp 1 860,00 mp

4 340,00 mp 4 340,00 mp

1 085,00 mp

465,00 mp

POTmax = 35,0 %

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII STR. CONSTRUCTORILOR nr. 4A,4B,4C si STR. I.I.DE LA BRAD nr. 5

max. 930,00 mp POTmax = 50,0 % max. 5 580,00 mp CUTmax = 3,00

930,00 mp 50,0 % 465,00 mp 25,0 %

CUTmax = 3,00 max. 1 519,00 mp

max. 13 020,00 mp

1 519,00 mp 35,0 %

~ 300 persoane 300 p. x 1,3 mp/p = 390 mp

390,00 mp 9,0 %

31,0 %1 346,00 mp

9(la sol) + 41(subsol) = 50 locuri Spatiu comercial (parter) - max. 400 mp, 5 locuri de parcare Birouri - cca. 3300 mp, 45 locuri de parcare

24(la sol)+89(subsol)+14(parter)= 127 locuri 127/ 1,15 = 110 ap.

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectat:

Sef proiect: Denumire plansa:

Nr. pl.:

Scara:

Nr. pr.:

Desenat:

Verificat:

Faza:

Avize

43/2009 Beneficiar:

Elaborare P.U.Z. "Locuinte colective si servicii" Denumire proiect:

S.C. INTERBRICK S.R.L.

str. Constructorilor nr. 4a, 4b, 4c si str. I.I.de la Brad nr. 5, Timi•oara

43 A 03

Situatie existenta1:500

12 iulie 2010

arh. Camil Milincu

arh. Camil Milincu

tel.: 0256 432212,e-mail [email protected]

Proiectant:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Timisoara, str. M.Miroslav Todorov Nr 2

Teritoriu adm

in istrativ D

u m

bravita.

99.47 99.47

99.55

100.06

100.01

100.02

100.05

100.07

99.91

99.94

99.94

99.76

99.64

99.79

99.75

99.79

99.11

99.25 99.95

99.96

99.56

99.97

99.45

99.98

99.61

99.95

99.51

99.88

99.64

100.12

101.35

99.47 99.47

99.55

100.06

100.01

100.02

100.05

100.07

99.91

99.94

99.94

99.76

99.64

99.66

99.51

99.79

99.76

99.75

99.79

99.11

99.25 99.95

99.96

99.56

99.97

99.45

99.98

99.61

99.95

99.51

99.88

99.64

100.12

101.35

99.90

99.41

99.53

99.77 99.72

99.72 99.80

99.96

99.79

99.79 99.84

99.71 99.79

99.46 99.30

99.45

99.57

99.96 99.83

98.76

100.64

99.93

100.03 99.88

100.31

100.28

100.70100.61

100.10

100.96

101.08 100.77

100.82 100.75

101.21 101.03

101.03

100.99

100.79

100.64 99.16

100.58

100.74

100.49

100.48

100.76

100.50

100.34

100.42

100.52

100.68

100.68

101.35

100.20

100.62

100.29

100.58 100.58

100.56

100.34

100.37

100.81

100.57 99.92

100.46

100.46

100.33

100.48 100.94

101.00

100.98

101.15

C 100.53

100.47 100.57

100.64

100.65

101.11 100.93 100.77

100.88

100.75 Str. Constructorilor

(beton)

conducta

fundatie gard beton fundatie gard beton

482500

207 950

482550

207 850

482550

207 900

482550

207 950

482600

207 900

482600

207 950

482600

208 000

482650

207 900

482650

207 950

482650

208 000

482700

207 950

482700

208 000

482700

208 050

482750

207 950

99.75 99.73

99.68

99.82

99.92

99.63

100.77

100.27

gard beton

gard beton

limita nr. top

limita nr. top

limita nr. top

limita proprietate

anexeanexe

Teren viran

Teren viran

Teren viran

Nr. TOP 2198-2199/3 S=1981 mp

Nr. TOP 2198-2199/4 S=1234 mp

Nr. TOP 2198-2199/7 S=985 mp

Nr. TOP 2198-2199/8 S=2000 mp

Nor d

1 2

3 4

5

8 9

10 11

6 7

12

Str. Constructorilor (beton)

LEA 20 kV

zona cu vegetatie

zona cu vegetatie

zona cu vegetatie

DRUM EXISTENT

LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA PUZ PROPUS LIMITA TEREN STUDIAT LINII C.F. INDUSTRIALE

Sistem de proiectie: Stereografic 1970

Inventar de coordonate ale punctelor de contur:

Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

5 482674.801 207979.306 4 482681.407 207968.754 3 482685.170 207962.744 2 482689.871 207955.234 1 482697.373 207943.249 12 482587.537 207889.057 11 482569.774 207880.236 10 482563.242 207892.347 9 482559.135 207899.960 8 482555.840 207906.068 7 482535.771 207895.744 6 482529.310 207906.014

Atasament: plan_incadr.pdf

arh. Georgeta Trimbitas

arh. Georgeta Trimbitas

Proiectat: Sef proiect: Denumire plansa:

Nr. pl.:

Scara:

Nr. pr.:

Desenat:

Verificat:

Faza:

Avize

Beneficiar:

Elaborare P.U.Z. "Locuinte colective si servicii" Denumire proiect:

S.C. INTERBRICK S.R.L.

str. Constructorilor nr. 4a, 4b, 4c si str. I.I.de la Brad nr. 5, Timi•oara

04.03.2010 43 A 01

arh. Camil Milincu

arh. Camil Milincu

tel.: 0256 432212,e-mail [email protected]

Proiectant:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L. Timisoara, str. M.Miroslav Todorov Nr 2

43/2009

Teren studiat

Plan Incadrare

Limita zona studiata

Str. Armoniei

Str. H oria C

reanga

Limita zona studiata Str. Ion Ionescu de la Brad

C alea Sever B

ocu

Str. Constructorilor

Str. Ion Ionescu de la Brad

PUZ aprobat HCL 304 / 2007

max D+P+6E+Er

In curs de aprobare max S+P+3E+Er

C

Str. Constructorilor (beton)

co nd

uc ta

gard beton

lim ita

n r.

to p

lim ita

n r.

to p

lim ita

n r.

to p

lim ita

p ro

pr ie

ta te

an ex

e an

ex e

N r.

TO P

2 19

8- 21

99 /3

S =1

98 1

m p

N r.

TO P

2 19

8- 21

99 /4

S =1

23 4

m p

N r.

TO P

2 19

8- 21

99 /7

S =9

85 m

p

N r.

TO P

2 19

8- 21

99 /8

S =2

00 0

m p

1 2 3 4 5

891011

67

12 10,815 17,00 13,50

17,00 13,575

3,503,505,00 1,50

1,93

11,475 17,00 3,50 1,50 5,00 3,50

3,50 1,50 5,00 3,50

16 ,00

1,5 0

3,0 0

3,5 0

3,5 0

3,0 0

1,5 0

10 ,19

10 ,64

12,135

13 ,00

19 ,00

2,5 0

3,0 0

3,0 0

3,0 0

3,0 01,0

0 1,0

0

R 6.00

TROTUAR

LEA 20 kVLEA 20 kV

+2 5,0

0 +2

5,0 0

+2 2,0

0 +2

2,0 0

7,9 3

31 ,00

12 ,00

73 ,00

17 ,69

11,855 17,00 10,00

37 ,00

5,0 0

25 ,00

5,0 0

7,0 0

7,0 0

5,0 0

25 ,00

5,9 75

1,0 0

5,0 0

6,0 0

5,7 35

12 ,38

7,00

S(D)+P+6E

S (D

)+ P

+6 E

+E r

S (D

)+ P

+6 E

+E r

S(D)+P+6E

limita interdictie 19 m

limita interdictie 13 m

lo c

de jo

ac a

tert | Te CETATE ) i ] E | Plan de incadrare fe i | / HE = E Prospect stradal exis 4. | = Prospect stradal propi | =! Ul = n i A Sl il — , ÎI aprobat conform] [ VU l PUZ in curs de aprobare HCL 304 din 31.07.2007 i max.D+P+7E+Er max.D+P+6E E 4 ELE N i A îl i / B = =) _ / LX a a fi i PUZ aprobat prin HCL Timisoara din 28.10.200 S+P+4E+Ph...S+P+6E+Ph 3 PUZ aprobat conform HCL 304 din 31.07.2007 max.D+P+2E+Ph RL PUD în curs de aprobare D+P+4E+M STR os E TITI A a ES (PERI EI EI PR EPA f Plan de incadrare (mp) e * Plan de situatie 1:1000 am DI = Sister pentru parerile inerbate 1:500 Suprafata parcela as “recomandat pentru a obtine un procent de max. 80% zona verde pietonale, auto o 854.18) max. 25% PROFIL TRANSVERSAL INEL IV, STR. i parcaje Inverzite e _ CONSTRUCTORILOR PE SECTOR INGUSTAT Spat o in min 25%, Tocuinte colective cu RI o mar. 1.72837 mar. 50% POT = maxim 50% CUT = maxim 2 | " Parcajele inierbate pot fi cuantificate în procentul spatiilor verzi, dar nu mai mult de 12% —= cei | 1 loc de parcare/ apartament + 15% - 65 locuri ( 55 apartamente) _ PUZ Si ct a servicii - 1 loc/80mp ADC + spor 20% - 5 locuri parcare | _ e — a Sa E TE E E CNN a = e necesare Fotocuri ain care 13 parcari ecologice EI ETIITI 122004 | Propuneri mobilare urbanistica A05

Atasament: Referat.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

1

UR2011‐001823/08.02.2011 SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU  

     

Referat 

Privind avizarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective şi servicii”  

str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C şi Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timişoara, 

 

  Catre Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara     

Având  în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara  şi  strategia de dezvoltare  şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului  Timişoara; 

Având  în  vedere  solicitarea  înregistrată  cu  nr.  UR2011‐001823/01.02.2011,  privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Locuințe  colective  şi  servicii”  str. Constructorilor nr.  4A, 4B, 4C şi Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timişoara; 

Având  în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 392/16.02.2010 prelungit  la  data de 21.12.2010, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă;  Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 01/14.01.2010 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr.  01/PV‐09.09.2010  al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de urbanism 

Documentația PUZ „Locuințe colective  şi servicii” str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C  şi  Ion Ionescu de  la Brad nr. 5 Timişoara a fost afişată pe site‐ul oficial al Primăriei Municipiului  Timişoara începând cu luna iulie 2010 în vederea informării şi consultării populației. 

Având  în  vedere  Dezbaterea  publică  organizată  în  data  de  19  august  2010,  în  baza  Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.D./P.U.Z şi a legislației în  vigoare cu privire  la amenajarea  teritoriului şi urbanismului,  la care au participat cetățenii din  zonă în conformitate cu Procesul Verbal anexat; 

Documentația Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective  şi servicii” str. Constructorilor  nr.  4A,  4B,  4C  şi  Ion  Ionescu  de  la  Brad  nr.  5  Timişoara,  este  elaborată  de  S.C. ARHITECT  TRIMBITAS S.R.L., , proiect nr. 43/2009, la cererea beneficiarului S.C. INTERBRICK S.R.L. 

Zona studiată care  face obiectul acestei documentații, nu se află  în zonă de protecție a  monumentelor  istorice,  respectiv  zone  de  interes  deosebit,  pentru  care  este  necesar  avizul  Consiliului Județean Timiş, conform adresei nr. R 7716 din 15.06.2010, ataşată la dosar. 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

2

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective şi servicii” str. Constructorilor  nr.  4A,  4B,  4C  şi  Ion  Ionescu de  la Brad  nr.  5 Timişoara,  nu  se  încalcă prevederile OUG  nr.  114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului. 

Terenul  studiat  în  cadrul  documentației  este  situat  în  intravilanul  municipiului  Timişoara, în partea de nord, având frontul spre strada Constructorilor (Inelul IV). 

In conformitate cu PUG Timişoara, zona studiată este cuprinsă în UTR nr. 24, iar conform  PUZ „Ion Ionescu de  la Brad” aprobat cu H.C.L. 186/2003 zonă rezidențială cu clădiri P, P+1E,  P+2E propusă. 

Terenul studiat, în suprafață totală de 6162 mp , este înscris în CF nr. 414822 (provenită  din  conversia de pe hârtie  a CF nr.  83967 nr.  cadastral/nr.  topografic  vechi  imobil  top:  2198‐ 2199/8),  nr.  cadastral/nr.  topografic    414822  în  suprafață: din  acte  ‐  ,  şi măsurată  =  1974 mp,  reprezentând  teren  intravilan  curți  construcții; CF  nr.  414840  (provenită  din  conversia  de  pe  hârtie  a  CF  nr.  105204,  nr.  cadastral/nr.  topografic  vechi  imobil:  top  2198‐2199/7),  nr.  cadastral/nr. topografic 414840 în suprafață: din acte ‐ , şi măsurată = 984 mp, reprezentând teren  intravilan curți construcții; CF nr. 407141 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 105170,  nr. cadastral/nr. topografic vechi imobil top: 2198‐2199/3), nr. cadastral/nr. topografic 407141 în  suprafața:  din  acte  =  1970 mp,  şi măsurată  =  1970 mp,  reprezentând  teren  intravilan  curți  construcții; CF nr. 414820 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 110648, nr. cadastral/nr.  topografic  vechi  imobil:  top  2198‐2199/4)  nr.  cadastral/nr.  topografic  414820  în  suprafață: din  acte  =  1234 mp,  şi măsurată  =  1232 mp,  reprezentând  teren  intravilan  curți  construcții;  toate  acestea fiind proprietatea S.C. INTERBRICK S.R.L. 

Prin documentație se propune construirea unui complex format în partea nordică dintr‐ un imobil destinat serviciilor, cu spații comerciale la parter şi birouri la nivelele superioare, iar  partea sudică este rezervată locuințelor colective. 

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare  necesare  funcțiunii  propuse  exclusiv  pe  parcela  deținută  de  beneficiari,  în  conformitate  cu  Anexa 2 din R.L.U. aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit cu HCL nr.  139/2007. 

Accesul  auto  şi  pietonal  necesare  funcțiunilor  propuse,  se  vor  realiza  din  strada  Constructorilor, conform Avizului Comisiei de Circulație nr. TH2010‐001318/11.03.2010  (într‐o  primă etapă accesul  la proprietate se  face cu  sens unic dinspre  str. Constructorilor,  la vest de  proprietatea  beneficiarului,  şi  cu  ieşire  din  nou  pe  str. Constructorilor  la  est  de  proprietatea  beneficiarului, iar într‐o etapă finală, atât accesul cât şi ieşirea de pe parcelă se va face pe drumul  de la estul proprietății, care va fi domeniul public). 

Autorizația de Construire se va putea emite doar după ce suprafețele de teren afectate de  dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniul public şi înscrierea în CF a servituților de  trecere auto şi pietonal, conform Planşei de Circulația terenurilor nr. 43 A 05, suprafețele exacte  fiind stabilite până la faza de autorizare. 

  Indicii de construibilitate propuşi prin documentație sunt: 

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

3

UTR 1 ‐ SERVICII:  POT max. = 50 %  CUT max. = 3,0  Regim de înălțime max. = S+P+6E+Er 

UTR 2 – LOCUINTE COLECTIVE:  POT max. = 35 %  CUT max. = 3,0  Regim de înălțime max. = S+P+6E+Er  Nr. maxim de apartamente = 110  Se  propun  spații  verzi  de  min  25  %  conform  Avizului  Agenției  Regionale  pentru 

Protecția Mediului nr. 759/29.11.2010.    Documentația  de  urbanism  este  însoțită  de  avizele  şi  acordurile  conform  Ghidului 

privind  metodologia  de  elaborare  şi  conținutul  cadru  al  P.U.Z.  aprobat  prin  Ordinul  nr.  176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) 

Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective şi servicii” str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C  şi  Ion  Ionescu  de  la  Brad  nr.  5  Timişoara  se  va  integra  în  Planul  Urbanistic  General  al  Municipiului Timişoara  şi  va  avea  o  valabilitate de  5  ani,  perioadă  în  care  trebuie demarate  investițiile prevăzute în documentație. 

Având  în  vedere  Referatul  de  specialitate  al  Instituției  Arhitectului  Şef,  lăsăm  la  aprecierea Consiliului Local  al Municipiului Timişoara oportunitatea realizării acestui obiectiv. 

  ARHITECT ŞEF, 

Arh. Ciprian Silviu CĂDARIU            SEF BIROU,                  CONSILIER,  Arh. Emilian Sorin CIURARIU              Ing. Sorina  POPA           

AVIZAT JURIDIC,     

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

4

                  Red./dact. S.P., 1 ex. 

  • UR2011-001823/08.02.2011 SE APROBA,
  • P R I M A R
  • Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU