keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 331/26.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Instituţii şi servicii" FAZA I, Piaţa 700 - strada Brediceanu, Timişoara

26.07.2005

Hotararea Consiliului Local 331/26.07.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Instituţii şi servicii" FAZA I, Piaţa 700 - strada Brediceanu, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22005-003578/05.07.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Instituţii şi servicii", FAZA I- Piaţa 700, strada Brediceanu, Timişoara, conform Proiectului nr. 60/2005, întocmit de S.C.ANDREESCU & GAIVORONSCHI S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul reglementat prin prezenta documentaţie are o suprafaţă de 3146 mp. şi este alcătuit din parcele aflate în proprietatea beneficiarului SC MODATIM S.A., parcela identificată prin nr. topo 1072/1/1,1071/1/1,1070/2/1/1/1/1/1/1/1/4, înscrisă C.F. nr. 126573, în suprafaţă de 2690 mp. şi parcela cu nr. topo 1070/2/1/1/1/1/1/2/3/2, înscrisă în C.F. nr. 50966, în suprafaţă de 456 mp..

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Instituţii şi servicii", FAZA I- Piaţa 700, strada Brediceanu, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;
La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 3: Planul Urbanistic de Detaliu "Instituţii şi servicii", FAZA I- Piaţa 700, strada Brediceanu, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Juridic;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-S.C.ANDREESCU & GAIVORONSCHI S.R.L;
- S.C. MODATIM S.A.
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_PUD_-_700-Brediceanu.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U22005-003578/05.07.2005

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Instituţii şi servicii”,FAZA I- Piaţa 700,

strada Brediceanu, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Instituţii şi servicii”, FAZA I - Piaţa 700, strada Brediceanu, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de beneficiar S.C.MODATIM S.A, elaborată de proiectant general S.C.ANDREESCU & GAIVORONSCHI S.R.L., proiect nr. 60/2005.

Terenul studiat în cadrul PUD este situat în intravilanul municipiului Timişoara, adiacent zonei centrale, în UTR 1. Terenul studiat nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş. Vecinătăţile amplasamentului sunt:

- la vest Calea Ferată - la nord teren Statul Român - la sud strada Brediceanu - la est strada secundară de deservire a pateului pieţei agroalimentare 700. Destinaţia actuală a amplasamentului este de zonă industrială stabilită prin P.U.G.

Municipiul Timişoara aprobat prin HCL 157/2002 , funcţiune care nu se potriveşte cu statutul de zonă centrală a municipiului.

Studiul prezintă posibilitatea de refuncţionalizarea a zonei,de transformare a zonei intr-o zonă de funcţiuni mixte, servicii, birouri de interes urban.

Terenul studiat prin prezenta documentaţie are suprafaţa totală de 14 828 mp. şi este alcătuit din parcele, în proprietatea beneficiarului S.C.MODATIM S.A., identificate prin nr. topo 1072/1/1, 1071/1/1,1070/2/1/1/1/1/1/1/1/1 din C.F.nr.126570, in suprafaţă de 4132 mp., nr. topo 1072/1/1, 1071/1/1,1070/2/1/1/1/1/1/1/1/2 din C.F.nr.126571,în suprafaţă de 3756 mp., nr. topo 1072/1/1,1071/1/1,1070/2/1/1/1/1/1/1/1/3 din C.F.nr.126572, în suprafaţă de 3794 mp, nr. topo 1072/1/1,1071/1/1,1070/2/1/1/1/1/1/1/1/4, în suprafaţă de 2690 mp.din C.F. nr. 126573 şi nr. topo 1070/2/1/1/1/1/1/2/3/2 din C.F. nr. 50966, în suprafaţă de 456 mp..

Se studiază realizarea unui complex de construcţii administrative, sedii de birouri, la etajele superioare, servicii, alimentaţie publică la partere şi mezanine, parcări la subsoluri în diferite faze.

Având in vedere complexitatea dezvoltărilor spaţiale se propune realizarea acestora in 4 faze.

Prin prezenta documentaţie se va reglementa doar FAZA I . Prin această fază se va construi corpul A, pe o suprafaţă de 3146 mp. pe parcela

identificată nr. topo 1072/1/1,1071/1/1,1070/2/1/1/1/1/1/1/1/4, în suprafaţă de 2690 mp. din C.F. nr. 126573 şi nr. topo 1070/2/1/1/1/1/1/2/3/2 din C.F. nr. 50966, în suprafaţă de 456 mp..

Obiectul prezentului P.U.D. “Instituţii şi servicii”, FAZA I - Piaţa 700, strada Brediceanu, Timişoara constă în construirea corpului A din tot ansamblul propus pe teren.

Accesul auto în ansamblu şi accesul la subsoluri şi se va realiza dinspre strada de interioară de legătură, situată pe limita estică a amplasamentului, conform planşei de Reglementări Urbanistice nr. 03A şi a Avizului Comisiei de Circulaţie.

Se prevăd in subsoluri un nr. de 500 locuri de parcări şi un nr. de 19 locuri de parcare la nivel pe strada de legătură destinat atat angajaţilor S.C.MODATIM S.A cat şi vizitatorilor.

Se vor amenaja spaţii verzi pe 10% din suprafaţa totală,.conform R.L.U. aferent P.U.G. Municipiul Timişoara

Indicii de construibilitate propuşi se incadrează în indicii aprobaţi pentru zona centrală: P.O.T. max. = 80%, C.U.T= 3.96, H max. =P+8 Propunerea se inscrie în prevederile Certificatului de Urbanism nr.888 din 28.02.2005 Documentaţia de urbanism propusă este însoţită de toate avizele şi acordurile conform

Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului ( M.T.C.T.) şi conform Certificatului de Urbanism de mai sus.

Planul Urbanistic de Detaliu “Instituţii şi servicii”, FAZA I -Piaţa 700, strada Brediceanu, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR DIRECTOR Ing. DOREL BORZA Dr. Arh. RADU RADOSLAV

ŞEF SERVICIU CONSILIER Arh. LAURA MĂRCULESCU Urb. CARMEN FALNIŢĂ

AVIZAT JURIDIC

Jr. MIRELA LASUSCHEVICI Red. C.F.

Atasament: 00_copy.pdf

Atasament: 001_copy.pdf

PUD S.C. MODATIM S.A.

Atasament: 011_copy.pdf

E £ PUD S.C. MODATIM S.A. & GAIVORONSOHI SRL:

Atasament: 02_copy.pdf

erp

Atasament: 022_copy.pdf

Atasament: 03_copy.pdf

ÎL fl ELI In) A | BN Un TUI, „E PUD S.C. MODATIM S.A.

Atasament: 033_copy.pdf

desfasurare dinspre strada de legatura

Atasament: 04_copy.pdf

PUD S.C. MODATIM S.A. ni

Atasament: 044_copy.pdf

vedere dinspre*Brediceanu PUD S.C. MODATIM S.A. n - m ră

Atasament: 05_copy.pdf

|: parter-'si mezanin. spatii comerciale aaa PUD S.C. MODATIM S.A. i

Atasament: 055_copy.pdf

NUI ULUI VIII, F | în AU i vii vi parter si mezanin pietonale == = | | PUD S.C. MODATIM S.A. TE

Atasament: 06_copy.pdf

PUD S.C. MODATIM S.A.

Atasament: PUD_parter_copy.pdf

P.U.D. S.C. MODATIM S.A. - PIATA 700 - TIMISOARA —_ LEGENDA: —— limita S.C. Modatim S.A. - aliniamente propuse - circula auto circulaie mixt auto «i pietonale parcaje supraterane spari pietonale pis de bicicete spatii verzi - perdele de protecie i vegetarie înalt -construcii 2S+P+M+SE. DE propuse S+P+M+3 - cl dire existent: - conversie - galerii pietonale acoperite P+M pasaje pietonale publice > -acceserie-ii în parcaje = _ = = = P a Ba a PLAN PARTER

Atasament: PUD_subsol_copy.pdf

P.U.D. S.C. MODATIM S.A. - PIATA 700 - TIMISOARA SPETA LEGENDA: —— -limita S.C. Modatim SA. —— - aliniamente propuse MI - circula auto MI - ciroulai pietonale MM - verzi în curtea scufundat DI - parcaje subterane publice OI - parcaje subterane S.C. Modatim S.A- MM -ad-post ALA S.C. Modatim S.A. O -ate subsoluri > -acceselie-ii în parcaje PLAN SUBSOL