keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 79/23.02.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Sediu administrativ, service auto si anexe", str. Alma Cornea Ionescu F.N., Timişoara

23.02.2010

Hotararea Consiliului Local 79/23.02.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Sediu administrativ, service auto si anexe", str. Alma Cornea Ionescu F.N., Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-014424/21.01.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin.5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Sediu administrativ, service auto si anexe", str. Alma Cornea Ionescu F.N., Timisoara, având ca beneficiar pe SC SAVEROX SRL, întocmit conform Proiectului nr. 09/2007, realizat de SC CUB-ART SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire, permise de Planul Urbanistic General Timisoara: regimul de înălţime de P+2E, procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,5, spaţii verzi de 16% din suprafaţa totală a parcelei, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-004117/ 05.06.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,,Sediu administrativ, service auto si anexe", str. Alma Cornea Ionescu F.N., Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 2198 mp, este inscris in CF nr. 417056, Timisoara (provenita din conversia CF nr. 4682, Freidorf), avand nr. top. A1348/2/3 - teren arabil intravilan extins, fiind proprietatea beneficiarului SC SAVEROX SRL.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu ,,Sediu administrativ, service auto si anexe", str. Alma Cornea Ionescu F.N., Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului SC SAVEROX SRL;
- Proiectantului SC CUB-ART SRL;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CALUDIA BORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: reglementari.pdf

PROIECTAT DESENAT

ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME

arh. G. BALAN arh. G. BALAN peis. L. GROZA

J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

SEMNĂTURA tel. 0745 482 283 e­mail: [email protected]

Titlu planşă:

Beneficiar: S.C. Saverox SRL

Titlu proiect: P U D "Sediu administrativ, service auto şi anexe ­ Timişoara, Strada Alma Cornea Ionescu

Proiect nr. 09/2007

Faza: PUD

Planşa nr. U

Data: 2009

Scara:

3,60

71, 72

31,70

31,91

69, 30

12, 50

31.80

5.3 5

21. 49

44. 35

16.80

15.12 5

R =3.00

R =7,35

60°

55.004 m2

100.44

99.78

100

99.77

100.00

99.99

99.85

99.86

99.97

99.85

99.86

99.83

99.81

100.54

100.44

100.42

100.5

99.83

99.78

99.85

99.83

99.88

99.82

99.86 99.81

99.95

2

100.70 100.05

99.84

99.82 99.73

3

99.86

100.49

100.49

100.02

99.85

100.39

99.85

99.94

99.78

99.93

spre Freidorf 9

10

1

99.80

99.74

99.88

99.85

99.79 99.68

99.81

99.77

99.77

99.80

99.78

99.76

99.79

99.70

99.78

99.82 99.81

99.87

99.88

99.77

2

3

4

5

1

4

5

6

7

8

spre C Şagului

3

2

1

4

ter en

ara bil

top nr

. A 13

48/ 2/3

S= 219

8 m 2

P.O .T.=

60 %

C.U .T.=

1,5 0

ter en

ara bil

par car

e a cop

eri tă

PLAN URBANISTIC DE DETALIU "SEDIU ADMINISTRATIV, SERVICE AUTO ŞI ANEXE ­

Timişoara, Strada Alma Cornea Ionescu ­ FREIDORF REGLEMENTARI URBANISTICE

N mp

SPAŢII VERZI 24

mp

0

BILANŢ TERITORIAL

100

0 600

0 0 0

0

SUPRAFEŢE TEREN PROPUSEXISTENT

1 320 % %

CIRCULAŢII

TOTAL TEREN SISTEMATIZAT

CONSTRUCŢII

2 198 2 198

16 518

360

100.46

LEGENDĂ:

ALINIAMENT CONSTRUIT

CORP ADMINISTRATIV, SERVICE AUTO P+1E ŞI ANEXE P

SPAŢII VERZI

SUPRAFEŢE CAROSABILE, CIRCULAŢII AUTO, PLATFORME, PARCĂRI

TEREN STUDIAT

Str. Alma Cornea Ionescu (fostă Ovidiu Cotruş)

100.28

100.70

R =3.00

3Plan de situaţie ­ reglementări urbanistice

1:500

Atasament: prop_mobilare.pdf

PROIECTAT DESENAT

ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME

arh. G. BALAN arh. G. BALAN peis. L. GROZA

J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

SEMNĂTURA tel. 0745 482 283 e­mail: [email protected]

Titlu planşă:

Beneficiar: S.C. Saverox SRL

Titlu proiect: P U D "Sediu administrativ, service auto şi anexe ­ Timişoara, Strada Alma Cornea Ionescu

Proiect nr. 09/2007

Faza: PUD

Planşa nr. U

Data: 2009

Scara:

3,60 13,

00

15, 65

36, 00

5,0 5

14,30

6,57 5

7,65

71, 19

31,80

31,99

68, 32

12, 50

R =3,00

R =7,35

60°

55,004 m2

100.44

99.78

100

99.77

100.00

99.99

99.85

99.86

99.97

99.85

99.86

99.83

99.81

100.54

100.44

100.42

100.5

99.83

99.78

99.85

99.83

99.88

99.82

99.86 99.81

99.95

2

100.70 100.05

99.84

99.82 99.73

3

99.86

100.49

100.49

100.02

99.85

100.39

99.85

99.94

99.78

99.93

spre Freidorf

9

10

1

99.80

99.74

99.88

99.85

99.79 99.68

99.81

99.77

99.77

99.80

99.78

99.76

99.79

99.70

99.78

99.82 99.81

99.87

99.88

99.77

2

3

4

5

1

4

5

6

7

8

spre C Şagului

3

2

1

4

ter en

ara bil

top nr

. A 13

48/ 2/3

S= 219

8 m 2

P.O .T.=

40 %

C.U .T.=

0,7 3

ter en

ara bil

BIR OU

RI P+

1E

par car

e a cop

eri tă

PLAN URBANISTIC DE DETALIU "SEDIU ADMINISTRATIV, SERVICE AUTO ŞI ANEXE ­

Timişoara, Strada Alma Cornea Ionescu ­ FREIDORF PROPUNERE MOBILARE

N

LEGENDĂ:

HA LĂ

SE RV

ICE AU

TO P+

1E

MA GA

ZIE P

ALINIAMENT CONSTRUIT

SERVICE AUTO P+1E ŞI ANEXE P

SPAŢII VERZI

ACCESE ÎN CLĂDIRI

SUPRAFEŢE CAROSABILE, CIRCULAŢII AUTO, PLATFORME, PARCĂRI

CORP ADMINISTRATIV P+1E

CIRCULAŢII PIETONALE, TROTUARE

TEREN STUDIAT

Str. Alma Cornea Ionescu (fostă Ovidiu Cotruş)

100.28

100.70

3,00

R =3,00

5 Propunere mobilare

1:500

Atasament: circ_terenuri.pdf

PROIECTAT DESENAT

ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME

arh. G. BALAN arh. G. BALAN peis. L. GROZA

J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

SEMNĂTURA tel. 0745 482 283 e­mail: [email protected]

Titlu planşă:

Beneficiar: S.C. Saverox SRL

Titlu proiect: P U D "Sediu administrativ, service auto şi anexe ­ Timişoara, Strada Alma Cornea Ionescu

Proiect nr. 09/2007

Faza: PUD

Planşa nr. U

Data: 2009

Scara:

3,60

71, 72

31,70

31,91

69, 30

12, 50

31.80

5.3 5

21. 49

44. 35

16.80

15.12 5

R =3.00

R =7,35

60°

55.004 m2

100.44

99.78

100

99.77

100.00

99.99

99.85

99.86

99.97

99.85

99.86

99.83

99.81

100.54

100.44

100.42

100.5

99.83

99.78

99.85

99.83

99.88

99.82

99.86 99.81

99.95

2

100.70 100.05

99.84

99.82 99.73

3

99.86

100.49

100.49

100.02

99.85

100.39

99.85

99.94

99.78

99.93

spre Freidorf

9

10

1 99.80

99.74

99.88

99.85

99.79 99.68

99.81

99.77

99.77

99.80

99.78

99.76

99.79

99.70

99.78

99.82 99.81

99.87

99.88

99.77

2

3

4

5

1

4

5

6

7

8

spre C Şagului

3

2

1

4

ter en

ara bil

top nr

. A 13

48/ 2/3

S= 219

8 m 2

P.O .T.=

60 %

C.U .T.=

1,5 0

ter en

ara bil

par car

e a cop

eri tă

PLAN URBANISTIC DE DETALIU "SEDIU ADMINISTRATIV, SERVICE AUTO ŞI ANEXE ­

Timişoara, Strada Alma Cornea Ionescu ­ FREIDORF PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

N

LEGENDĂ:

ALINIAMENT CONSTRUIT

CORP ADMINISTRATIV, SERVICE AUTO P+1E ŞI ANEXE P

SPAŢII VERZI

SUPRAFEŢE CAROSABILE, CIRCULAŢII AUTO, PLATFORME, PARCĂRI

TEREN STUDIAT

Str. Alma Cornea Ionescu (fostă Ovidiu Cotruş)

TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ S.C. SAVEROX S.R.L.

TEREN DOMENIU PUBLIC ­ STRADA A. CORNEA IONESCU

100.28

100.70

R =3.00

5 Circulaţia terenurilor

Atasament: EDILITARE.pdf

PROIECTAT DESENAT

ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME

arh. G. BALAN arh. G. BALAN peis. L. GROZA

J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

SEMNĂTURA tel. 0745 482 283 e­mail: [email protected]

Titlu planşă:

Beneficiar: S.C. Saverox SRL

Titlu proiect: P U D "Sediu administrativ, service auto şi anexe ­ Timişoara, Strada Alma Cornea Ionescu

Proiect nr. 09/2007

Faza: PUD

Planşa nr. U

Data: 2009

Scara:

3,60 71,

72

31,70

31,91

69, 30

12, 50

5.0 0

21. 49

44. 35

16.80

15.12 5

R =3.00

R =7,35

60°

100.44

99.78

100

99.77

100.00

99.99

99.85

99.86

99.97

99.85

99.86

99.83

99.81

100.54

100.44

100.42

100.5

99.83

99.78

99.85

99.83

99.88

99.82

99.8699.81

99.95100.70 100.05

99.84

99.82 99.73

99.86

100.49

100.49

100.02

99.85

100.39

99.85

99.94

99.78

99.93

spre Freidorf

99.80

99.74

99.88

99.85

99.79 99.68

99.81

99.77

99.77

99.80

99.78

99.76 99.79

99.70 99.78

99.82 99.81

99.87

99.88

99.77

1 spre C Şagului

3

2

1

4

ter en

ara bil

top nr

. A 13

48/ 2/3

S= 219

8 m 2

P.O .T.=

60 %

C.U .T.=

1,5 0

ter en

ara bil

par car

e a cop

eri tă

PLAN URBANISTIC DE DETALIU "SEDIU ADMINISTRATIV, SERVICE AUTO ŞI ANEXE ­

Timişoara, Strada Alma Cornea Ionescu ­ FREIDORF REŢELE EDILITARE TRASEE EXISTENTE

N

100.46

LEGENDĂ:

ALINIAMENT CONSTRUIT

CORP ADMINISTRATIV P+2E, SERVICE AUTO P+1E ŞI ANEXE P

SPAŢII VERZI

SUPRAFEŢE CAROSABILE, CIRCULAŢII AUTO, PLATFORME, PARCĂRI

TEREN STUDIAT

Str. Alma Cornea Ionescu (fostă Ovidiu Cotruş)

TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ S.C. SAVEROX S.R.L.

TEREN DOMENIU PUBLIC ­ STRADA A. CORNEA IONESCU

L.E.S. ­ MEDIE TENSIUNE ­ ÎN EXPLOATARE

CANALIZARE MENAJERA

CONDUCTĂ SUBTERANĂ GAZE NATURALE ­ ÎN EXPLOATARE

CONDUCTĂ APĂ POTABILĂ

ALINIAM ENT CONSTRUIT SPATE PARCELA

ALINIAMENTE

100.28 100.70

R =3.00

A 1 355

/1/5

A 1 355

/1/4

PU D a

pro bat

pr in

HC L 6

12/ 200

6

A 1 329

A 1 348

/2/2

6 Reţele edilitare ­ trasee

1:200 ing. N. SORA

Atasament: Referat_PUD_Str._A.C.Ionescu.pdf

Cod FP 53-01, ver 1

ROMANIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R CONSILIUL LOCAL Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA URBANISM Biroul Dezvoltare Urbana si Metropolitana UR2009-014424/21.01.2010

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Sediu administrativ, service auto si

anexe”, str. Alma Cornea Ionescu F.N., Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. UR2009-014424/12.10.2009, cu completarile ulterioare, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu ,,Sediu administrativ, service auto si anexe”, str. Alma Cornea Ionescu F.N.,, Timişoara;

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 687 din 18.02.2009; Intucat documentatia PUD „Sediu administrativ, service auto si anexe”, str. Alma

Carmen Ionescu F.N., Timişoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna decembrie 2009;

Având in vedere dezbaterea publica organizata in data de 14 ianuarie 2010, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica si coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007;

Avand in vedere ca nu au existat solicitari formulate in dezbaterea publica de catre vecinii direct afectati; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Sediu administrativ, service auto si anexe”, str. Alma Cornea Ionescu F.N., Timişoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “Sediu administrativ, service auto si anexe”, str. Alma Cornea Ionescu F.N., Timişoara, este elaborat de proiectantul SC CUB-ART SRL, proiect nr. 09//2007, la cererea beneficiarului SC SAVEROX SRL. Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul extins al municipiului Timişoara, în partea de sud - vest a oraşului, în UTR 58, delimitat in partea de nord-est de str. Alma Cornea Ionescu, la sud-est, nord-vest si sud-vest de terenuri proprietate privata. Prin PUG Timisoara, pentru acest amplasament este propusa functiunea de unitati industriale, depozitare si prestari servicii, zona pentru locuinte cu interdictie temporara de construire pana la aprobare PUZ/PUD.

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Sediu administrativ, service auto si anexe”, str. Alma Cornea Ionescu F.N., Timişoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona si anume: PUZ – "Construcţie hală parter", strada Ovidiu Cotruş, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 102/26.10.2004, PUD - " Construcţii industriale, depozitare, servicii”, strada Ovidiu Cotruş Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 536/14.11.2006, PUD - „Hale pentru depozitare - A 1355/1/5”, str. Ovidiu Cotruş, zona Freidorf, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 612/19.12.2006.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Sediu administrativ, service auto si anexe”, str. Alma Cornea Ionescu F.N., Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Cod FP 53-01, ver 1

Terenul studiat în suprafaţă totală de 2198 mp, este inscris in CF nr. 417056, Timisoara (provenita din conversia CF nr. 4682, Freidorf), avand nr. top. A1348/2/3 - teren arabil intravilan extins, proprietatea beneficiarului SC SAVEROX SRL.

Prin Plan Urbanistic de Detaliu “Sediu administrativ, service auto si anexe”, str. Alma Cornea Ionescu F.N, Timişoara, se propune realizarea unei constructii cu functiunea de sediu administrativ in regim de P+1E, spre strada, a unei hale cu functiunea de service auto in regim de P+1E, in continuarea corpului administrativ, precum si a unui spatiu de depozitare in regim P.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcelă) se va face din str. Alma Cornea Ionescu, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-004117/ 05.06.2008. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007. Indicii de construibilitate permişi: POT maxim = 60 % CUT maxim = 1,5 Regim de inaltime max P+2E Spatii verzi min 16% Sunt prevăzute bransamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) Planul Urbanistic de Detaliu “Sediu administrativ, service auto si anexe”, str. Alma Cornea Ionescu F.N., Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.

DIRECTOR, Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact. .L.I.

Atasament: sit_existenta.pdf

PROIECTAT DESENAT

ŞEF PROIECT SPECIFICAŢIE NUME

arh. G. BALAN arh. G. BALAN peis. L. GROZA

J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

SEMNĂTURA tel. 0745 482 283 e­mail: [email protected]

Titlu planşă:

Beneficiar: S.C. Saverox SRL

Titlu proiect: P U D "Sediu administrativ, service auto şi anexe ­ Timişoara, Strada Alma Cornea Ionescu

Proiect nr. 09/2007

Faza: PUD

Planşa nr. U

Data: 2009

Scara:

3,60

69. 30

31,70

71, 72

31,91

top nr

. A 13

48/ 2/3

S= 219

8 m 2

P.O .T.=

0%

C.U .T.=

0,0 0

AMPLASAMENT STUDIAT

PLAN URBANISTIC DE DETALIU "SEDIU ADMINISTRATIV, SERVICE AUTO ŞI ANEXE ­

Timişoara, Strada Alma Cornea Ionescu ­ FREIDORF PLAN SITUAŢIE EXISTENTĂ

100.44

99.78

100

99.77

99.99

99.85

99.86

99.97

99.85

99.86

99.83

99.81

100.54

100.44

100.42

100.5

99.83

99.85

99.83

99.88

99.82

99.86 99.81

99.95 100.70

100.05

99.84

99.82 99.73

99.86

100.49

100.49

100.02

99.85

100.39

99.85

99.94

99.78

99.93

spre Freidorf

99.80

99.74

99.88

99.85

99.79 99.68

99.81

99.77

99.77

99.80

99.78

99.76

99.79

99.70

99.78

99.82 99.81

99.87

99.88

99.77

5

spre C Şagului

3

2

1

4

Str. Alma Cornea Ionescu (fostă Ovidiu Cotruş)

ter en

ara bil

ter en

ara bil

N

100.46

LEGENDĂ:

100.28

100.70

3 PLAN SITUAŢIE EXISTENTĂ

1:200