keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 444/29.11.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire sediu şi spaţiu de producţie panificaţie", Calea Buziaşului, nr.122, Timişoara

29.11.2005

Hotararea Consiliului Local 444/29.11.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire sediu şi spaţiu de producţie panificaţie", Calea Buziaşului, nr.122, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. U92005-004618 şi R32005-000703/26.10.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin.1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire sediu şi spaţiu de producţie panificaţie", Calea Buziaşului, nr.122, Timişoara conform Proiectului nr.21/2005, întocmit de S.C. SELLM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat in suprafaţă de 2052 mp., este înscris în C.F. nr.1148 Moşniţa Nouă, cu nr. cadastral 515/1/3, fiind proprietatea lui ANATI YACOOB şi a soţiei ANATI VIORICA
Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire sediu şi spaţiu de producţie panificaţie", Calea Buziaşului,nr.122,Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;
La autorizarea construcţiilor de pe terenul studiat prin prezenta documentaţie se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi procentul minim de 20% din suprafaţa totală a parcelei de spaţii verzi plantate.
Art. 3: Planul Urbanistic de Detaliu "Construire sediu şi spaţiu de producţie panificaţie", Calea Buziaşului, nr.122, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 10 ani.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Juridic;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
- S.C. DIMA S.R.L.
- S.C. ARHICONS S.R.L.
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DANIEL B.URSU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUD_Calea_Buziasului1.pdf

PLAN URBANISTIC DE DETALIU TIMISOARA, CALEA BUZIASULUI NR. 122 DATE GENERALE AMPLASAMENT: CF 1148 Mosnita Noua nr. Top. 515/1/3 Suprafata teren proprietate privata- 2052 mp DELINITARI —— — — ta propagarea Proiect: uront 20 Kw REA 2010), .C. SRL. Sr SC Amo pi fn 3008991 st [ra ue IIS | Sea = Prodi [af opta — EP | 12500 | resume [FII Desert [om CT pent 95|

Atasament: PUD_Calea_Buziasului.pdf

PLAN URBANISTIC DE DETALIU TIMISOARA, CALEA BUZIASULUI NR. 122. DATE GENERALE AMPLASAMENT: CF 1148 Mosnita Noua nr. Top. 515/1/3 Suprafata teren proprietate privata= 2052 mp Pret SC. ARIICONS SAL. sh 3003£ st.Madid n.15 Spa Jo rute TE Priecai Opre > Deea fr Ops