keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 162/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERŢ ŞI LOCUINŢE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 162/30.04.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERŢ ŞI LOCUINŢE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre UR2020-004494/23.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.UR2020-004494/23.03.2020- al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-004494/23.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 17/05.06.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 42/12.12.2019
Având în vedere Decizia de încadrare nr. 57/07.04.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERŢ ŞI LOCUINŢE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, având ca beneficiar pe SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL, întocmit conform Proiectului nr. 55/3/02/2019, realizat de SC PRO-ARH TCC SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 42/12.12.2019, sunt următorii:
- Funcţiuni propuse: o singura unitate teritoriala de referinta - UTR Zonă mixtă servicii/comerţ şi locuinţe colective.
Subzona ZM - Subzona mixtă de servicii, comerţ şi locuinţe colective;
P.O.T.max=40%
C.U.T.max=2,8
Regim de inaltime:
- S+P+12E+Er (pentru construcţiile de colt);
- S+P+10E+Er (pentru construcţiile de-a lungul străzilor);
- S+P+6E+Er (pentru construcţiile în adâncimea lotului şi către zona de locuinte individuale din vecinătate);
Retrageri propuse conform planşei nr. 03-A "Reglementari urbanistice";
- 8m de la frontal stradal - str. Gr. Alexandrescu, respectiv Al. Viilor;
- 5m de la frontul stradal - drum 37m propus la Nord;
- H/2 min. 20m de la limita laterala, către zona de locuinte individuale;
- intre constructii se va respecta distanta de min. H
Spati verzi min. = 20%
Se impune o retragere de 50 m faţă de Cimitirul Ortodox Român, aflat în vecinătate.
Spatii verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Decizia etapei de încadrare nr. 57/07.04.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - min 20%. Suprafaţa de spatii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-004805/08.08.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.
Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 735/28.08.2019.
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Se va respecta Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Art.3: Planul Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERŢ ŞI LOCUINŢE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este în suprafaţă totală de 17.100mp, teren intravilan, înscris în CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2), S=17.100mp, proprietar SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 55/3/02-2019, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2019-011399/11.07.2019.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERŢ ŞI LOCUINŢE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ;

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL;
- Proiectantului: S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_de_specialitate_BUKOVINA_AL.Viilor.pdf

UR2020-004494/23.03.2020 RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICI/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2; 576/23/3 si Ce576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara Având în vedere Rreferatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020- 004494/23.03.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICIVCOMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi CcS76/23/2;576/23/3 si Cce576/23/1/1;576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, se propune o singura unitate teritoriala de referinta — UTR Zonă mixtă servicii/comerț şi locuințe colective. Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-004494/11.03.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — ZONĂ MIXTĂ SERVICIVCOMERȚ ȘI LOCUINŢE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2; 576/23/3 si Cce576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 17/05.06.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 42/12.12.2019; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2143/25.05.2018 prelungit până la data de 24.05.2020, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 2494-3840/31.10.2019 si avizul CJT nr. 20/16.03.2020, precum şi Decizia etapei de încadrare nr. 57/07.04.2020a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiș prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia P.UZ. — ZONĂ MIXTĂ SERVICIVCOMERȚ ŞI LOCUINŢE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/V/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, beneficiar SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL, proiectant S.C. PRO-ARH TCC S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. LAURA LIDIA TIFAN-GY, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 12.08.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care documentatia a fost consultata de o persoana interesata. Nu au fost formulate obiectii referitoare la aceasta documentație. La întâlnirea cu proiectantul SC PRO-ARH TCC SRL, organizată în data de 27.08.2015, intre orele 14,00 — 15,00, la sediul PMT — Direcţia Urbanism, s-a prezentat o persoana interesata, care a facut obiectii cu privire la regimul maxim de inaltime propus, respectiv la neconcordante in ceea ce priveste forma si localizarea terenurilor studiate respectiv prin adresa inregistrata cu nr. UR2019/29.08.2019. La aceste sugestii si obiectii din partea publicului, proiectantul documentatie PUZ „ZONĂ MIXTĂ SERVICIVCOMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE", str. Grigore Alexandrescu — Aleea Viilor, Timişoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu nr. UR2019- 014802/10.09.2019. Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2019-012816/23.09.2019. Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin HCL. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ — ZONĂ MIXTĂ SERVICIVCOMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2; 576/23/3 si Ce576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Planul Urbanistic Zonal -— ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi CeS76/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. PRO-ARH TCC S.R.L., proiect nr. 5S5/3/02-2019, beneficiar SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL. Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ - ZONĂ MIXTĂ SERVICI/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2; 576/23/3 si Ce576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, în suprafață totală de 17.100mp, este amplasat în partea de Nord-Vest a Municipiului Timişoara, în intravilan, în aria cuprinsă între strada Grigore Alexandrescu (inel IV) şi Aleea Viilor, aproape delimita intravilanului. Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 — UTR 17 - Zona de locuinte si functiuni complementare propusa (pentru max. 2 familii) si Zona de institutii publice si servicii publice propusa, cu interdictie de construire pana la elaborare PUZ/PUD. Regim de înălțime conform art. 31 din HG 525/1996, POT- conform Anexa 2 din HG 525/1996. Spaţii verzi minim conform HCL nr. 62/2012. Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, se află în zonă cu interdicție de construire, motiv pentru care s-a obţinut Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 2494- 3840/31.10.2019 si avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 20/16.03.2020. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICIVCOMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2; 576/23/3 si CeS76/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului. Terenul reglementat este în suprafață totală de 17.100mp, teren intravilan, înscris în CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2; 576/23/3 si CeS76/23/1/1; 576/23/1/2), proprietar SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL. Planul Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICIVCOMERŢ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara propune o singura unitate teritoriala de referinta - UTR Zonă mixtă servicii/comert şi locuințe colective. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019- 004805/08.08.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. 1 Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 735/28.08.2019 și conform Planului de Acţiune asumat. Indicii propuşi prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Șef nr. 42/12.12.2019, sunt următorii: Subzona ZM — Subzona mixtă de servicii, comer şi locuințe colective; P.O.T.ma:540% C.U.T.ma52,8 Regim de inaltime: - S+P+12E+Er (pentru construcțiile de colt); - S+P+10E+Er (pentru construcțiile de-a lungul străzilor); - S+P+6E+Er (pentru construcțiile în adâncimea lotului și către zona de locuinte individuale din vecinătate); Retrageri propuse conform planșei nr. 03-A „Reglementari urbanistice”; - 8m de la frontal stradal - str. Gr. Alexandrescu, respectiv Al. Viilor; - 5m de la frontul stradal — drum 37m propus la Nord; -H/2 min. 20m de la limita laterala, către zona de locuinte individuale; - intre constructii se va respecta distanta de min. H Spati verzi min. = 20% Se impune o retragere de 50 m față de Cimitirul Ortodox Român, aflat în vecinătate. Spatii verzi propuse în documentație şi în conformitate cu Decizia etapei de încadrare nr. 57/07.04.2020 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiș — min 20%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreţinută. Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde". În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; Circulaţii și accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-004805/08.08.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 735/28.08.2019. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.LP.A.T. (M.T.C.T.). Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform plansei nr. 04-A „Proprietate asupra terenurilor”, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 11) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Planul Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICI/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2; 576/23/3 si Ce576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, întocmit conform proiectului nr. 55/3/02-2019, realizat de SC PRO-ARH TCC SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Se stabilesc condițiile de construire: Subzona ZM — Subzona mixtă de servicii, comerț şi locuințe colective; C.U.T.ma 52,8 Regim de inaltime: - S+P+12E+Er (pentru construcțiile de colt); - S+P+10E+Er (pentru construcţiile de-a lungul străzilor); - S+P+6E+Er (pentru construcțiile în adâncimea lotului şi către zona de locuinte individuale din vecinătate); Retrageri propuse conform planşei nr. 03-A „Reglementari urbanistice”; - 8m de la frontal stradal - str. Gr. Alexandrescu, respectiv Al. Viilor; - 5m de la frontul stradal — drum 37m propus la Nord; - H/2 min. 20m de la limita laterala, către zona de locuinte individuale; - intre constructii se va respecta distanta de min. H Spati verzi min. = 20% Se impune o retragere de 50 m față de Cimitirul Ortodox Român, aflat în vecinătate. Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Decizia etapei de încadrare nr. 57/07.04.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş — min 20%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută. Cod FP 53-01, ver. 1

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde". În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; Circulații şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-004805/08.08.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa S din R.G.U. Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 735/28.08.2019. 3. Planul Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICIVCOMERȚ ŞI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat este în suprafață totală de 17.100mp, teren intravilan, înscris în CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2; 576/23/3 si Ce576/23/1/1; 576/23/1/2), S=17.100mp, proprietar SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL. 4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 55/3/02-2019, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat nr. UR2019-011399/11.07.2019. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 21) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic - ZONĂ MIXTĂ SERVICI/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2; 516/23/3 si Ce576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ. Cod FP 53-01, ver. 1 ROMÂNI JUDEȚUL TIMI MUNICIPIUL TIMIŞOAR DIRECTIA GENERALA DE URBANIS SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI N n Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 „dle 408435 4 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICI/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2; 576/23/3 si Ce576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. PRO-ARH TCC S.R.L., proiect nr. 55/3/02-2019, proprietar SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local. ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Monica MITROFAN Mu Red/dact — M.M. Cod FP 53-01, ver. 1

Atasament: Referat_de_aprobare_a_proiectului_de_hotarare_PUZ_BUKOVINA_AL.Viilor.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2020-004494/23.03.2020 REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE P.UZ. - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2; 576/23/3 si Ce376/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara 1. Descrierea situației actuale Terenul reglementat în cadrul documentației P.UZ. — ZONĂ MIXTĂ SERVICIVCOMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377(nr. cad. vechi Ce576/23/2;576/23/3 si Cce576/23/1/1;576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara, în suprafață totală de 17.100mp, este amplasat in partea de Nord-Vest a Municipiului Timişoara, în intravilan, în aria cuprinsă intre strada Grigore Alexandrescu (inel IV) și Aleea Viilor, aproape de limita intravilanului. 2. Schimbări preconizate și rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICI/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2;576/23/3 si Ce5S76/23/1/1;576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, se propune o singura unitate teritoriala de referinta — UTR Zonă mixtă servicii/comert şi locuințe colective. Pe parcela studiată se va asigura accesul auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-004805/08.08.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. 3. Alte informații În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ - ZONĂ MIXTĂ SERVICI/COMERT ŞI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Ce576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, au fost obţinute Certificatul de Urbanism nr. 2143/25.05.2018 prelungit până la data de 24.05.2020, Avizul de Oportunitate nr. 17/05.06.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 42/12.12.2019, Decizia etapei de încadrare nr. 57/07.04.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu. Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații se află in intravilanul localității, cu interdictie de construire pana la elaborare PUZ, motiv pentru care s-a obținut Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 2494-3840/31.10.2019 si avizul CJT nr. 20/16.03.2020. 4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICI/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2;576/23/3 si Ce576/23/1/1;576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. PRO-ARH TCC S.R.L., proiect nr. 55/3/02-2019, beneficiar SC BUKOVINA RESIDENTIAL SRL, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice ARHITECT ȘEF

Atasament: aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-004494/23.03.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 16.04.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Ce576/23/2; 576/23/3 si CeS76/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-004494/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă serviciilcomerț și locuințe colective parcelele CF nr. 400214 și 405377 (nr.cad.vechi Cc576/23/2; 57612313 si Cc576/23/1/1; 576/2311/2) intravilan mun. Timișoara, beneficiar fiind: societatea Bukovina Residential SRL, proiectant societatea Pro-Arh TCC SRL, proiect nr. 55/3/02/2019, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 2143/25.05.2018 prelungit, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective parcelele CF nr. 400214 și 405377 (nr.cad.vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, În considerarea Avizului de Oportunitate nr. 71/10.12.2018 și Avizului Arhitectului Sef nr. 42/12.12.2019, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, eliberate în sistem informatic integrat ANCPI, anexate documentației, aferente terenului reglementat prin documentație, în suprafață totală de 17.100 mp, rezultă următoarea situație juridică: Cartea funciară nr. 400214 Timișoara nr. cadastral 400214 (datat 16.04.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 4000 mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea societății Bukovina Residential SRL. Este notată promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare cu termen pentru încheierea actului autentic până la data de 30.06.2020 în favoarea SC Betasil SRL, CIF 17855216. Nu sunt înscrise alte sarcini și nici notate litigii cu privire la acest imobil, astfel cum reiese din acest extras de carte funciară. Cartea funciară nr. 405377 Timișoara nr. cadastral 405377 (datat 16.04.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 13.100 mp, categorie de folosință „curți construcții”, este proprietatea societății Bukovina Residential SRL. Este notată promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare cu termen pentru încheierea actului autentic până la data de 30.06.2020 în favoarea SC Betasil SRL, CIF 17855216, Nu sunt înscrise alte sarcini și nici notate litigii cu privire la acest imobil, astfel cum reiese din acest extras de carte funciară. Prin declarația autentificată prin încheierea nr. 284/30.01.2020 a notarului public Popa lonuț-Florin din cadrul SPN Popa lonuț-Florin, Dorobanțu Simona-lustina și asociații, promitentul cumpărător, prin reprezentant legal (asociat și administrator Pop Vasile), și-a exprimat acordul cu privire la elaborarea prezentei documentații. Prin adresa nr. SC2019-31863/13.12.2019 a Municipiului Timișoara —Serviciul Juridic se menționează faptul că, pe rolul instanțelor judecătorești, nu figurează litigii, în curs de soluționare, cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații, înscrise în cele două cărți funciare mai sus menționate, iar prin adresa nr. CT2019- 007685/06.12.2019 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul revendicări conform Legii nr. 10/2001. Potrivit adresei nr. DO2019-002492/09.12.2019 se menționează faptul că parcela cu nr. cad. A576/23 înscrisă în CF 405377 Timișoara a făcut obiectul legilor fondului funciar și a fost atribuită cu titlu de proprietate page 10f2

În considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conţinutul dreptului de proprietate privată — “(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. (2) În condiţiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalităţi şi dezmembrăminte, după caz.” coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil “În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară”, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din 0UG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor”), Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-004494/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective parcelele CF nr. 400214 și 405377 (nr.cad.vechi Cc576/23/2; 576/2313 si Ce576/23/1/1; 5761/23/12) intravilan mun. Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra imobilelor. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă servicii/comert și locuințe colective parcelele CF nr. 400214 și 405377 (nr.cad.vechi Cc576/23/2; 57612313 si Ce576/23/1/1; 5761231112) intravilan mun. Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adrian ITAN Cod FO53-13,Ver.1 page 20f2

Atasament: plan_de_actiune_BUKOVINA_AL.Viilor.pdf

PLAN DE ACȚIUNE ulOI- UIAA | MUTI În vederea implementării investiţiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ MIXTĂ - SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE” Generat de imobilul teren intravilan, mun. Timișoara, Al. Viilor&Gr. Alexandrescu Identificat prin CF. nr. 400214 și 405377, nr. cad. 400214 si 405377 Beneficiar S.C. BUKOVINA RESIDENTIAL S.R.L. Conform Avizului de oportunitate nr. 17 din data de 05.06.2019 IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE EFECTUARE OPERATIUNI CADASTRALE SI SI NOTARIALE NOTARIALE Nr. Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operaţiunilor cadastrale şi Evaluarea estimativă Responsabilul Etapele de realizare a Crt. notariale şi a investiţiilor propuse a costurilor finanţării operațiunilor şi investiţiilor (perioada preconizată după aprobarea prin HCL) 1 Dezlipire și donare teren aferent largire drumuri si sens giratoriu 1.200€ dezvoltator 12 luni conform P.U.Z. aprobat pentru a deveni domeniu public. 2 Declaraţie notarială de donaţie a terenului destinat drumurilor si 20€ dezvoltator 12luni sensului giratoriu in domeniul public (la faza aproare PUZ). 3 Realizarea echipării cu energie electrică - post trafo si extindere rețea 22.500€ dezvoltator 24luni LES/LEA 0,4 kV (proiect + execuţie) 5 Extindere reţea alimentare cu apă potabilă şi de incendiu de la rețeaua 6.850€ dezvoltator 24 luni mun. Timişoara, administrată de Aquatim S.A. 6 Extindere rețea canalizare, racordare la sistemul centralizat de 10.000€ dezvoltator 24luni canalizare menajeră al municipiului Timişoara, administrat de Aquatim 7 Realizarea stratului suport, strat de uzura a acceselor, drumurilor, 20.450€ dezvoltator 24 luni aleilor si spatiilor verzi amenajate din incinta 8 Sistem de descarcare ape pluviale de pe suprafata drumuri incinta in 6.400€ dezvoltator 24 luni Hcn1505 Primăria Municipiului Timişoara, Primar, Rob. Observaţie: Se vor menţiona: efectuarea operaţiunilor cadastrale şi notariale după aprobarea P.U.Z. (dezlipire parcele, intabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.), în corelare cu etapele de proiectare, obţinere a autorizaţiilor de construire şi execuţie a lucrărilor de investiţii publice propuse în P.U.Z, şi cu stabilirea responsabilități pentru fiecare acţiune în parte. PAGINA I/1 Cod F0 47-25, ver. 1

Atasament: 01Situatia_existenta_PUZ_BUKOVINA_x1.pdf

26

26

21

20

3

9

.

9

6

3

1

.

0

0

3

7

,

8

7

4

9

,

5

9

6

,

0

7

3

2

,

4

0

408108

Str . G

rig ore

Al ex

an dre

sc u

Lot 1 AUTOHTON

Nr.Top.22512/2/1/1

442458

414240

442456

437883

442904

439546

445882

431301

406959

405218

437467

438643 442523

440780

446409

446742

432755

432757

408108

446741

423490

439547

440781

50505

HALA-DEPOZIT

4

2

4

9

3

4

-

C

F

Lot 1 AUTOHTON

Atelier

Nr.Top.22512/2/1/1

Nr. cad.432756

ALEEA VIILOR

414240

ST R.

C AL

AR AS

I

431301

439546

437467

406959

445882

405218

442523

440780 432757

446742

432755

446741

423490

439547

440781

ALEEA VIILOR

vopsitorie

442456

442904

442458

437883

438644

446409

438643

DE575

Cimitirul ortodox roman

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

1

7

5

_

2

0

0

4

Cimitirul ortodox sarbesc

408108

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

5

6

6

_

2

0

1

3

spatiu tehnic MSC Housing

pilon antena

SC AUTOHTON TIM SRL

P

408411

407904

442591

442590

438351 430451

407760

438350

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P

Depozit produse laminate din otel

Hala depozitare

Atelier confectii metalice

P

P

P+1E

P

P

P

P

P

P

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 40%

CUT max = 1,8

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 40%

CUT max = 1,8

Casa

P+M

Casa

P+M

garaj

P

Comert

P

Hala depozitare

Birouri

Hala depozitare

Depozit produse finite

Depozit materiale

Depozit produse metalurgice P

Atelier fasonare otel beton

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

1

3

4

32

33

34

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

SITUATIA EXISTENTA

LEGENDA

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Zona institutii publice, servicii

existenta/reglementata

Zona locuinte individuale existenta/reglementata

Zona unitati industriale, depozitare

existenta/reglementata

Zona gospodarie comunala - cimitir existent

Zona unitati agricole dezafectate existente

Zona locuinte cu functiuni complementare

propunere PUG existent

Ape existente

CAI DE COMUNICATIE

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari

aferente existente/reglementate

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari

aferente propuse prin alte doc. P.U.Z. in lucru/

PUG existent

Limita teren ce face obiectul P.U.Z.

Limita parcele existente

Constructii existente

Limita documentatii aprobate

Limita documentatii in lucru

UTILITATI SI PROTECTII

LEA 110 kV existenta

Zona de protectie LEA 110 kV existenta - 18,5 m

Zona de protectie cimitir - 50 m

Zona mixta locuinte colective cu servicii max.

S+P+2E+Er/M propunere PUG existent

Zona locuinte colective mici (max. S+P+2E+M/Er)

existenta/reglementata

Zona mixta locuinte colective cu servicii la parter

S+P+3E - S+P+6E+Er existenta/reglementata

Sit arheologic - Timisoara 25

Perimetru in care a fost identificat patrimoniu

arheologic, conform aviz Directia Judeteana pentru

Cultura Timis nr. 2494-3840/31.10.2019

Semnatura Nume

Specificatie

Nr. proiect:

Faza:

Pl. nr.:

Scara :

Data:

Plansa:

Amplasament:

Beneficiar:

Denumire proiect :

Proiectat

Desenat

Sef proiect arh. Laura Tifan Gy

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timisoara, Str. Dr.P.V.Ungureanu nr.12/A

tel./ fax: 0256/ 285334, 0723/334171

e-mail: [email protected]

Inreg.ORC. J35/18/2008 C.F. nr. RO 23022989

arh. Laura Tifan Gy

01-A

1:1000

Ian. 2020

55/3/02-2019

P.U.Z.

P.U.Z. ZONA MIXTA SERVICII/COMERT SI

LOCUINTE COLECTIVE, ALEEA VIILOR & GR.

ALEXANDRESCU

SITUATIA EXISTENTA

S.C. BUKOVINA RESIDENTIAL S.R.L.

oara,

Str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor

CF. Nr. 400214 si 405377 Timi oara

arh. Roxana Birta

N

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L.

Str. Dr. P. V. Ungureanu 12/A tel: 0256/285334

ZONA MIXTA SERVICII/COMERT SI LOCUINTE COLECTIVE,

Al. Viilor&Gr. Alexandrescu

PARCELELE 400214 SI 405377 TIMISOARA

Atasament: 02Studiu_cvartal_PUZ_BUKOVINA_x1.pdf

20

15

24

37

12

30

15

21

17

H

/

2

m

i

n

.

2

0

.

0

0

m

8

.

0

0

m

5

.

0

0

m

6

8

.

6

9

m

8

.

0

0

m

H

/

2

m

i

n

.

2

0

.

0

0

m

8

.

0

0

m

2

0

.

0

0

m

9

1

,

8

2

1

1

6

,

7

3

1

9

6

,

8

2

3

7

,

8

7

3

2

,

4

0

2

0

,

4

6

1

8

,

8

8

1

1

,

3

4

3 1 , 6 9

4

1

,

5

0

3

1

,

0

0

2

1

,

0

0

2

4

,

4

0

4

,

0

0

1

4

,

4

7

6

8

,

0

0

1

8

,

5

4

7 ,2

8

4

9

,

5

9

3

7

,

0

0

2

8

,

3

4

2

9

,

8

4

7

5

,

2

3

2

7

,

0

0

4

4

,

0

0

408108

408411

407904

442591

442590

Str . G

rig ore

Al ex

an dre

sc u

P+1E

C

a

s

a

P

+

1

E

N

r

.

T

o

p

2

2

5

8

2

b

e

t

o

n

a

t

a

N r t o p 2 2 5 0 7 / 1

C28

4

0

1

1

5

5

C

a

s

a

P

(

C

1

)

A

n

e

x

e

(

C

3

)

G

a

r

a

j

(

C

2

)

A

n

e

x

e

(

C

4

)

C1

Lot 1 AUTOHTON

Nr.Top.22512/2/1/1

Topo. 22517/3

408138

401155

432044

432041

435120

442458

408135

431413

444750

444759

414240

432043

445114

442456

438823

425429

437883

435096

443395

446091

442904

410164

439546

425059

401585

441474

440679

445882

431301

406959

405218

442372

444749

411573

420022

403866

437467

438643 442523

408145

438809

438802

438776

438810

441759

438777

423586

420725

438781

440780

438811

438779

438780 438812

443404

446409

429393

440133

441473

438782

446742

441470

445819

407811

432755

432757441464

441471

424627

406258

403719 441465

441466

446494

441467

408108

422696

411534 436087

445823

445822

445824

445821

445820

446493

418059

441469

441472

436192

414106

446741

420587 417672

423911

445818

429793

443547

443546

443460

443550

423490

443398

436191

445034

443549

440678

444610

443396

430208

442484

439547

440781

N r t o p 2 2 5 0 7 / 1

Casa parter

casa

A 580/1/7-9

Nr.Top.22512/2/1/1

Nr. cad.432756

CC541/3/14/6/1

Garaj

Casa parter

A541/3/14/6/2

50505

C1

C3 Nr. top: CC 541/3/24/1/4

Garaj

C28

4

0

1

1

5

5

(

C

1

)

A

n

e

x

e

(

C

3

)

G

a

r

a

j

(

C

2

)

4

2

4

9

3

4

-

C

F

4

2

5

0

2

5

-

C

F

.

C

a

s

a

P

431035

408135

442521

Chiosc

423426

C1

C1

Casa P+M

C3

Lot 1 AUTOHTON

Atelier

444749

442523

438774

438801

438425

403095

438771

433600

438780

438755

443404

434666

434709

438059

417385

A 580/1/12

433835

A 580/1/11

440745

434836

Topo. 22517/3

436087

404656

ALEEA VIILOR

4

0

8

1

4

2

414240

433613

ST R.

C AL

AR AS

I

438369

438813

432044

445114

408138

400028

440134

431301

425429

439546

431413

445855

443504

4

2

5

0

6

0

434773

441931

444759

438823

437467

445849

406959

435072

424091

438798

437266

423351

441474

445882

411573

438805

425059

443510

446710

410164

438809

423586

444975

405218

420022

438785

442372

438776

438802

408145

441759

438810

438781

438804

438777

440780

402324

438782

438775

438783

420725

438770

444445

438773

438772

438778

422382

438808

443602

441470 444444

438807

434703 445850

438779

432757

415141

446742

445418

410692

400878

443520

443511

434682

441473

444045

438812

443539

443523

418152

443518

443993

411339

437229

437998

438057

421724

407811

430451

441464

415570

437999

443526

443516

443512

437265

429393

443515

445819

441465446494

443538

437826

443508

432755

407034

434389

443528

443503

422696

429019

443522

443521

441471

403719

445823

443660

441466

443519

444287

443509

443514

441467

433247

445822

401133

415156

445824

436192

441645

445821

446493

437996

407760

411534

418059

427169

446711

441472

437125

438403

441644

417672

441469

434395

446741

434386

414106

437652

442519

408149

438824

429793

435073

434676

404117

434657

431034

445818

443398

440678

406516

430723

427515

445808

443546

443547

443550

439359 436722

443460

445040

436715

436191

423490

445041

438350

436721

443549

438402

445034

427167

427168

443967

438351

445419

434394

430208

443396

445809

442321

444617

444595

440746

434381

440208

440220

441689

439547

442484

440781

ALE EA V

IILO R

ALEEA VIILOR

DE575

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

3

3

3

_

2

0

0

7

Terasa

exterioara

Nr. top.

22588/3/2

C2

Dp+P+1E

2

7

t

e

r

a

s

a

A

n

e

x

e

(

C

4

)

4

0

8

1

4

0

-

C

F

.

4

2

5

0

2

7

-

C

F

vopsitorie

N

r

.

2

6

/

A

b

e

t

o

n

a

t

a

Pisc ina

P+1E+M p

Casa Dp+P+1E

4

2

0

1

7

8

-

C

F

.

4

2

5

0

2

4

-

C

F

.

C2

4

2

5

0

2

8

-

C

F

.

443395

Garaj

438784

438800

438799

P+1E

s

t

r

.

C

e

t

a

t

e

a

A

l

b

a

Str. Arth

ur R ubin

stein

442520

Nr. top. : CC 541/3/26/1-27/8/1

Nr. top.

: A 541

/3/2 6/1-

27/8 /2

4

4

5

5

2

1

432041

442456

401155

444750

446091

435120

442904

445836

423428

443505

C

a

s

a

P

+

1

E

435096

433834

441688

406955

414262

438803

434835

444286

442458

401563

410988

442320

441379

437883

N

r

.

T

o

p

2

2

5

8

2

433592

410208

443529

433588

C

4

2

5

0

5

8

439360

433273

436121

423911

443513

434384

413363

412806

DE560

420587

437126

437995

434837

422470

436195

444854

438747

434393

401585

438644

444974

443527

446409

441687

438806

443506

444802

443517

438643

411867

435075

438811

404660

424627

435074

401406

404663

435297

DE575

440133

438058

440679

443537

410737

406258

432043

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

1

5

4

_

2

0

1

5

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

3

0

3

_

2

0

1

2

404658

444610

445851

411193

445820

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

4

1

8

_

2

0

0

8

443507

Cimitirul ortodox roman

403866

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

1

7

5

_

2

0

0

4

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

1

5

4

_

2

0

1

5

438424

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

8

5

_

2

0

0

4

Cimitirul ortodox sarbesc

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

3

9

4

_

2

0

1

4

408108

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

3

5

5

_

2

0

0

6

1

2

3

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

5

6

6

_

2

0

1

3

spatiu tehnic MSC Housing

pilon antena

SC AUTOHTON TIM SRL

PUZ in lucru

''DEZVOLTARE ANSAMBLU REZIDENTIAL -

LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE LA PARTER IN REGIM

S+P+6E+Er''

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 40%

CUT max = 1,5

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

P

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 40%

CUT max = 1,8

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 40%

CUT max = 1,8

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 40%

CUT max = 1,8

Casa

P+M

Casa

P+M

garaj

P

Comert

P

Comert si

restaurant

P+1E

Casa

P

HALA-DEPOZIT

Hala depozitare

Atelier confectii metalice

P

P

P+1E

P

P

P

P

P

P

Hala depozitare

Birouri

Depozit produse laminate din otel

Hala depozitare

Depozit produse finite

Depozit materiale

Depozit produse metalurgice P

Atelier fasonare otel beton

Depozit produse laminate din otel P

Bazin retentie

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

6

5

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

7

6

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

43

19

44

2

45

35

38

37

36

46

1

4

3

21

20

23

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

20

22

23

29

30

32

34

39

40

41

6

36

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

4

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

13

12

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

35

2

38

37

36

1

46

3

4

20

21

23

22

24

25

27

26

29

28

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

39

40

41

42

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

3

24

21

4

1

25

28

27

5

31

42

26

33

9

8

7

12

14

11

15

10

13

43

19

17

16

37

18

45

38

44

2

35

46

1

20

21

3

24

23

25

22

28

26

27

29

30

31

32

39

34

33

40

5

7

42

41

8

6

9

10

11

43

12

13

14

15

16

17

18

19

44

45

2

35

38

37

36

46

1

3

4

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

29

32

31

33

39

34

41

40

5

42

6

8

9

7

11

12

10

14

13

15

16

18

17

19

43

44

45

2

35

38

37

36

46

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

1

7

7

_

2

0

1

7

PUZ in lucru

''CONSTRUIRE CLADIRE MIXTA CU

FUNCTIUNI SI SERVICII''

PUZ in lucru

''ZONA REZIDENTIALA CU

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE''

PUZ in lucru

''ZONA REZIDENTIALA CU

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE''

S

+

P

+

1

E

S

+

P

+

6

E

+

E

r

S

+

P

+

1

2

E

+

E

r

S

+

P

+

6

E

+

E

r

S+P+12E+Er

S+P+10E+Er

S

+

P

+

1

E

P

Timisoara 25

Timisoara 24

30

5

0

m

5

0

m

5

0

m

REGLEMENTARI URBANISTICE - STUDIU CVARTAL

Limite parcele existente

Limita teren ce face obiectul P.U.Z.

LEGENDA

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

CAI DE COMUNICATIE

Constructii existente

UTILITATI SI PROTECTII

Limita documentatii in lucru

Limita documentatii aprobate

Propunere parcelare vecinatati

Limita implantare constructii propuse

Zona construibila in cadrul parcelei

Limita de proprietate parcele propuse prin PUZ

Numar parcele propuse

1

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari

aferente existente/reglementate

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari

aferente propuse prin P.U.Z.

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari

aferente propuse - extindere in perspectiva

Zona institutii publice, servicii

existenta/reglementata

Zona locuinte individuale existenta/reglementata

Zona locuinte colective mici (max. S+P+2E+M/Er)

existenta/reglementata

Zona locuinte colective max. S+P+3E - S+P+6E+Er

existenta/reglementata

Zona mixta locuinte colective cu servicii la parter

max. S+P+2E+M/Er existenta/reglementata

Zona mixta locuinte colective cu servicii la parter

S+P+3E - S+P+6E+Er existenta/reglementata

Zona mixta locuinte colective cu servicii la parter

peste S+P+6E+Er existenta/reglementata

Zona unitati industriale, depozitare

existenta/reglementata

Zona spatii verzi existenta/reglementata

Zona gospodarie comunala - cimitir existent

Zona unitati agricole dezafectate existente

LEA 110 kV existenta

Zona de protectie LEA 110 kV existenta - 18,5 m

Zona de protectie cimitir - 50 m

Ape, canale de desecare existente

Accese propuse

Zona locuinte cu functiuni complementare

propunere PUG existent

Zona locuinte colective max. S+P+2E+M/Er

propunere PUZ in lucru

Zona institutii publice, servicii propunere PUZ in

lucru/PUG existent

Zona spatii verzi propunere PUZ in lucru/PUG

existent

Zona mixta servicii, comert si locuinte colective max.

S+P+12E+Er propusa

Zona mixta locuinte colective cu servicii max.

S+P+2E+Er/M propunere PUZ in lucru

Zona mixta locuinte colective cu servicii max.

S+P+3E - S+P+6E+Er propunere PUZ in lucru

Situri arheologice - Timisoara 24, 25

Zona verde in cadrul parcelei de servicii, comert si

locuinte colective, min. 20%

Perimetru in care a fost identificat patrimoniu

arheologic, conform aviz Directia Judeteana pentru

Cultura Timis nr. 2494-3840/31.10.2019

Zona destinata largirii cailor de comunicatii

care se va ceda in documentatii ulterioare

REGLEMENTARI SI PROPUNERI:

Zona mixta

Servicii, comert si locuinte colective

1. P.O.T. maxim propus = 40%

2. C.U.T. maxim propus = 2,8

3. Regim de inaltime propus:

- S+P+6E+Er, H max. = 25 m - pt. construc

- S+P+10E+Er, H max. = 38 m - pt. construc iile de-a

- S+P+12E+Er, H max. = 45 m - pt. construc iile de col .

4. Retrageri propuse:

- 8 m de la fronturile stradale;

- H/2 min. 20 m de la limita laterala;

- intre constructii se va respecta distanta de min. H.

BILANT TERITORIAL : S teren = 17100 mp

Suprafata aferenta circulatiilor = 1307 mp - 7,65%

Suprafata aferenta zonei de servicii, comert si

locuinte colective = 15793 mp - 92,35%

REGLEMENTARI SI PROPUNERI:

Semnatura Nume

Specificatie

Nr. proiect:

Faza:

Pl. nr.:

Scara :

Data:

Plansa:

Amplasament:

Beneficiar:

Denumire proiect :

Proiectat

Desenat

Sef proiect arh. Laura Tifan Gy

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timisoara, Str. Dr.P.V.Ungureanu nr.12/A

tel./ fax: 0256/ 285334, 0723/334171

e-mail: [email protected]

Inreg.ORC. J35/18/2008 C.F. nr. RO 23022989

arh. Laura Tifan Gy

02-A

1:2000

Ian. 2020

55/3/02-2019

P.U.Z.

P.U.Z. ZONA MIXTA SERVICII/COMERT SI

LOCUINTE COLECTIVE, ALEEA VIILOR & GR.

ALEXANDRESCU

SITUATIA PROPUSA - STUDIU DE CVARTAL

S.C. BUKOVINA RESIDENTIAL S.R.L.

oara,

Str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor

CF. Nr. 400214 si 405377 Timi oara

arh. Roxana Birta

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L.

Str. Dr. P. V. Ungureanu 12/A tel: 0256/285334

ZONA MIXTA SERVICII/COMERT SI LOCUINTE COLECTIVE

Al. Viilor&Gr. Alexandrescu - PARCELELE 400214 SI 405377 TIMISOARA

N

Atasament: 03Reglementari_urbanistice_PUZ_BUKOVINA_x4.pdf

20

37

30

21

H

/

2

m

i

n

.

2

0

.

0

0

m

8

.

0

0

m

5

.

0

0

m

6

8

.

6

9

m

8

.

0

0

m

H

/

2

m

i

n

.

2

0

.

0

0

m

8

.

0

0

m

2

0

.

0

0

m

9

1

,

8

2

1

1

6

,

7

3

1

9

6

,

8

2

3

7

,

8

7

3

2

,

4

0

2

0

,

4

6

1

8

,

8

8

1

1

,

3

4

3 1 , 6 9

4

1

,

5

0

3

1

,

0

0

2

1

,

0

0

2

4

,

4

0

4

,

0

0

1

4

,

4

7

6

8

,

0

0

1

8

,

5

4

7 , 2 8

4

9

,

5

9

3

7

,

0

0

2

8

,

3

4

2

9

,

8

4

7

5

,

2

3

2

7

,

0

0

4

4

,

0

0

408108

408411

407904

442591

442590

Str . G

rig ore

Al ex

an dre

sc u

Lot 1 AUTOHTON

Nr.Top.22512/2/1/1

442458

414240

442456

442904

439546

445882

431301

406959

405218

438643 442523

446409

446742

432757

408108

446741

423490

439547

Nr.Top.22512/2/1/1

50505

4

2

4

9

3

4

-

C

F

Lot 1 AUTOHTON

Atelier

442523

ALEEA VIILOR

414240

ST R.

C AL

AR AS

I

431301

439546

406959

445882

405218

432757

446742

430451

407760

446741

423490

438350

438351

439547

ALEEA VIILOR

vopsitorie

442456

442904

442458

438644

446409

438643

DE575

Cimitirul ortodox roman

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

1

7

5

_

2

0

0

4

408108

1

2

3

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

P

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 40%

CUT max = 1,8

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 40%

CUT max = 1,8

Casa

P+M

Casa

P+M

garaj

P

Comert

P

HALA-DEPOZIT

Hala depozitare

Atelier confectii metalice

P

P

P+1E

P

P

P

P Hala depozitare

Birouri

Depozit produse laminate din otel

Hala depozitare

Depozit produse finite

Depozit materiale

Depozit produse metalurgice P

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

6

5

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

7

6

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

4

3

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

6

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

4

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

3

4

1

5

33

9

8

7

14

15

17

16

2

1

3

33

5

7

8

6

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

8

9

7

14

15

16

17

2

S

+

P

+

1

E

S

+

P

+

6

E

+

E

r

S

+

P

+

1

2

E

+

E

r

S

+

P

+

6

E

+

E

r

S+P+12E+Er

S+P+10E+Er

S

+

P

+

1

E

P

30

5

0

m

5

0

m

5

0

m

LEA 110 kV existenta

REGLEMENTARI URBANISTICE

Limite parcele existente

Limita teren ce face obiectul P.U.Z.

LEGENDA

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

CAI DE COMUNICATIE

Constructii existente

UTILITATI SI PROTECTII

Limita documentatii aprobate

Propunere parcelare vecinatati

Zona construibila in cadrul parcelei

Limita de proprietate parcele propuse prin PUZ

Numar parcele propuse

1

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari

aferente existente/reglementate

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari

aferente propuse prin P.U.Z.

Zona destinata largirii cailor de comunicatii

care se va ceda in documentatii ulterioare

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari

aferente propuse - extindere in perspectiva

Zona institutii publice, servicii

existenta/reglementata

Zona locuinte individuale existenta/reglementata

Zona unitati industriale, depozitare

existenta/reglementata

Zona gospodarie comunala - cimitir existent

Zona unitati agricole dezafectate existente

Ape, canale de desecare existente

Zona de protectie LEA 110 kV existenta - 18,5 m

Zona de protectie cimitir - 50 m

Accese propuse

Zona locuinte cu functiuni complementare

propunere PUG existent

Zona mixta servicii, comert si locuinte colective

max. S+P+12E+Er propusa

Zona locuinte colective mici (max. S+P+2E+M/Er)

existenta/reglementata

Zona mixta locuinte colective cu servicii la parter

S+P+3E - S+P+6E+Er existenta/reglementata

Sit arheologic - Timisoara 25

Zona verde in cadrul parcelei de servicii, comert

si locuinte colective, min. 20%

Perimetru in care a fost identificat patrimoniu

arheologic, conform aviz Directia Judeteana pentru

Cultura Timis nr. 2494-3840/31.10.2019

Limita implantare constructii propuse

LEGENDA

locuinte colectiv

REGLEMENTARI SI PROPUNERI:

Zona mixta

Servicii, comert si locuinte colective

1. P.O.T. maxim propus = 40%

2. C.U.T. maxim propus = 2,8

3. Regim de inaltime propus:

- S+P+6E+Er, H max. = 25 m - pt. construc

- S+P+10E+Er, H max. = 38 m - pt. construc iile de-a

- S+P+12E+Er, H max. = 45 m - pt. construc iile de col .

4. Retrageri propuse:

- 8 m de la fronturile stradale;

- H/2 min. 20 m de la limita laterala;

- intre constructii se va respecta distanta de min. H.

20

37

30

21

H

/

2

m

i

n

.

2

0

.

0

0

m

8

.

0

0

m

5

.

0

0

m

6

8

.

6

9

m

8

.

0

0

m

H

/

2

m

i

n

.

2

0

.

0

0

m

8

.

0

0

m

2

0

.

0

0

m

9

1

,

8

2

1

1

6

,

7

3

1

9

6

,

8

2

3

7

,

8

7

3

2

,

4

0

2

0

,

4

6

1

8

,

8

8

1

1

,

3

4

3 1 , 6 9

4

1

,

5

0

3

1

,

0

0

2

1

,

0

0

2

4

,

4

0

4

,

0

0

1

4

,

4

7

6

8

,

0

0

1

8

,

5

4

7 , 2 8

4

9

,

5

9

3

7

,

0

0

2

8

,

3

4

2

9

,

8

4

7

5

,

2

3

2

7

,

0

0

4

4

,

0

0

408108

408411

407904

442591

442590

Str . G

rig ore

Al ex

an dre

sc u

Lot 1 AUTOHTON

Nr.Top.22512/2/1/1

442458

414240

442456

442904

439546

445882

431301

406959

405218

438643 442523

446409

446742

432757

408108

446741

423490

439547

Nr.Top.22512/2/1/1

50505

4

2

4

9

3

4

-

C

F

Lot 1 AUTOHTON

Atelier

442523

ALEEA VIILOR

414240

ST R.

C AL

AR AS

I

431301

439546

406959

445882

405218

432757

446742

430451

407760

446741

423490

438350

438351

439547

ALEEA VIILOR

vopsitorie

442456

442904

442458

438644

446409

438643

DE575

Cimitirul ortodox roman

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

1

7

5

_

2

0

0

4

408108

1

2

3

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

P

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 40%

CUT max = 1,8

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 40%

CUT max = 1,8

Casa

P+M

Casa

P+M

garaj

P

Comert

P

HALA-DEPOZIT

Hala depozitare

Atelier confectii metalice

P

P

P+1E

P

P

P

P Hala depozitare

Birouri

Depozit produse laminate din otel

Hala depozitare

Depozit produse finite

Depozit materiale

Depozit produse metalurgice P

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

6

5

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

7

6

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

4

3

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

6

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

4

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

3

4

1

5

33

9

8

7

14

15

17

16

2

1

3

33

5

7

8

6

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

8

9

7

14

15

16

17

2

S

+

P

+

1

E

S

+

P

+

6

E

+

E

r

S

+

P

+

1

2

E

+

E

r

S

+

P

+

6

E

+

E

r

S+P+12E+Er

S+P+10E+Er

S

+

P

+

1

E

P

30

5

0

m

5

0

m

5

0

m

20

37

30

21

H

/

2

m

i

n

.

2

0

.

0

0

m

8

.

0

0

m

5

.

0

0

m

6

8

.

6

9

m

8

.

0

0

m

H

/

2

m

i

n

.

2

0

.

0

0

m

8

.

0

0

m

2

0

.

0

0

m

9

1

,

8

2

1

1

6

,

7

3

1

9

6

,

8

2

3

7

,

8

7

3

2

,

4

0

2

0

,

4

6

1

8

,

8

8

1

1

,

3

4

3 1 , 6 9

4

1

,

5

0

3

1

,

0

0

2

1

,

0

0

2

4

,

4

0

4

,

0

0

1

4

,

4

7

6

8

,

0

0

1

8

,

5

4

7 , 2 8

4

9

,

5

9

3

7

,

0

0

2

8

,

3

4

2

9

,

8

4

7

5

,

2

3

2

7

,

0

0

4

4

,

0

0

408108

408411

407904

442591

442590

Str . G

rig ore

Al ex

an dre

sc u

Lot 1 AUTOHTON

Nr.Top.22512/2/1/1

442458

414240

442456

442904

439546

445882

431301

406959

405218

438643 442523

446409

446742

432757

408108

446741

423490

439547

Nr.Top.22512/2/1/1

50505

4

2

4

9

3

4

-

C

F

Lot 1 AUTOHTON

Atelier

442523

ALEEA VIILOR

414240

ST R.

C AL

AR AS

I

431301

439546

406959

445882

405218

432757

446742

430451

407760

446741

423490

438350

438351

439547

ALEEA VIILOR

vopsitorie

442456

442904

442458

438644

446409

438643

DE575

Cimitirul ortodox roman

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

1

7

5

_

2

0

0

4

408108

1

2

3

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

P

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 40%

CUT max = 1,8

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 40%

CUT max = 1,8

Casa

P+M

Casa

P+M

garaj

P

Comert

P

HALA-DEPOZIT

Hala depozitare

Atelier confectii metalice

P

P

P+1E

P

P

P

P Hala depozitare

Birouri

Depozit produse laminate din otel

Hala depozitare

Depozit produse finite

Depozit materiale

Depozit produse metalurgice P

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

6

5

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

7

6

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

4

3

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

6

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

4

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

7

8

9

14

15

16

17

2

3

4

1

5

33

9

8

7

14

15

17

16

2

1

3

33

5

7

8

6

9

14

15

16

17

2

1

3

4

33

5

6

8

9

7

14

15

16

17

2

S

+

P

+

1

E

S

+

P

+

6

E

+

E

r

S

+

P

+

1

2

E

+

E

r

S

+

P

+

6

E

+

E

r

S+P+12E+Er

S+P+10E+Er

S

+

P

+

1

E

P

30

5

0

m

5

0

m

5

0

m

20

H

/

2

m

i

n

.

2

0

.

0

0

m

8

.

0

0

m

6

8

.

6

9

m

8

.

0

0

m

1

9

6

,

8

2

3

2

,

4

0

2

0

,

4

6

1

8

,

8

8

1

1

,

3

4

3 1 , 6 9

4

1

,

5

0

3

1

,

0

0

6

8

,

0

0

1

8

,

5

4

2

8

,

3

4

2

9

,

8

4

2

7

,

0

0

4

4

,

0

0

408108

408411

442591

442590

Str . G

rig ore

Al ex

an dre

sc u

408108

50505

ALEEA VIILOR430451

407760

438350

438351

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

1

7

5

_

2

0

0

4

408108

1

3

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

S

+

P

+

1

E

S

+

P

+

6

E

+

E

r

S+P+12E+Er

S+P+10E+Er

S

+

P

+

1

E

P

Podet acces propus

ETAPA 1 pana la

realizare prospect 30 m

str. Gr. Alexandrescu

30

5

0

m

5

0

m

Semnatura Nume

Specificatie

Nr. proiect:

Faza:

Pl. nr.:

Scara :

Data:

Plansa:

Amplasament:

Beneficiar:

Denumire proiect :

Proiectat

Desenat

Sef proiect arh. Laura Tifan Gy

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timisoara, Str. Dr.P.V.Ungureanu nr.12/A

tel./ fax: 0256/ 285334, 0723/334171

e-mail: [email protected]

Inreg.ORC. J35/18/2008 C.F. nr. RO 23022989

arh. Laura Tifan Gy

Suprafa a

% din Steren

17100 mp 100%

SERVICII, COMERT SI LOCUINTE

COLECTIVE din care:

15793 mp 92,35

- Zona verde din cadrul parcelei min. 3420 mp

min. 20%

CIRCULATII ce devin domeniu public

(carosabil, trotuare, spatii verzi aferente)

1307 mp 7,65%

Total teren 17100 mp 100%

03-A

1:1000

Ian. 2020

55/3/02-2019

P.U.Z.

P.U.Z. ZONA MIXTA SERVICII/COMERT SI

LOCUINTE COLECTIVE, ALEEA VIILOR & GR.

ALEXANDRESCU

REGLEMENTARI URBANISTICE

S.C. BUKOVINA RESIDENTIAL S.R.L.

oara,

Str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor

CF. Nr. 400214 si 405377 Timi oara

arh. Roxana Birta

N

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L.

Str. Dr. P. V. Ungureanu 12/A tel: 0256/285334

ZONA MIXTA SERVICII/COMERT SI LOCUINTE COLECTIVE, Al. Viilor&Gr. Alexandrescu

PARCELELE 400214 SI 405377 TIMISOARA

E = RE: = FIE AR TIN i RE PUS şi = pet na ZA | fe Rica ES vi a RET: a SI a SR Fo? a SR td _ io E LL 4 - = pt =, — FR T SR a le i n Re 1 i —— o dn ki E in _L - x d

Atasament: 04Proprietatea_terenurilor_PUZ_BUKOVINA_x4.pdf

9

1

,

8

2

7 , 2 8

1

9

6

,

8

2

2

8

,

3

4

1

1

,

3

4

2

9

,

8

4

3 1 , 6 9

1

8

,

8

8

1

1

6

,

7

3

440780 432757

430451

432755

446741

440781

439547

ALEEA VIILOR

444750

442456

446409

438643

442904

437883

Cimitirul ortodox roman

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

1

7

5

_

2

0

0

4

408108

408411

408108

Str . G

rig ore

Al ex

an dre

sc u

Lot 1 AUTOHTON

431301

444750

414240

442458

440780

439546

442456

442904

442523

437883

438643

446741

445882

423490

406959

446409

432755

432757

408108

439547

440781

414240

4

2

4

9

3

4

-

C

F

50505

Atelier

Nr. cad.432756

442523

ALEEA VIILOR

Lot 1 AUTOHTON

439546

406959

437467

431301

445882

423490

vopsitorie

442458

438644

DE575

spatiu tehnic MSC Housing

pilon antena

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

5

6

6

_

2

0

1

3

407904

442591

442590

430451

407760

438350

438351

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P

P

P

Casa

P+M

Casa

P+M

garaj

P

Comert

P

HALA-DEPOZIT

Hala depozitare

Atelier confectii metalice

P

P

P+1E

P

P

P

P

P

Birouri

Hala depozitare

Depozit produse laminate din otel Depozit produse finite

Hala depozitare

Depozit produse metalurgice

Depozit materiale Atelier fasonare otel beton

P

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

Timisoara 25

1

1

1

,

1

3

5

,

8

5

6

,

2

9

2

,

3

0

TERENURILOR

Limite cadastrale existente

Limita teren ce face obiectul P.U.Z.

LEGENDA

LIMITE

CIRCULATIA TERENURILOR

Constructii existente

Limita documentatii aprobate

1

Limita de proprietate parcele propuse prin PUZ

Numar parcele propuse

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Terenuri proprietate publica de interes national

Terenuri proprietate privata a persoanelor

fizice sau juridice

Terenuri proprietate publica de interes local

Teren ramas in proprietate privata:

15793 mp - 92,35%

Teren in proprietate privata ce urmeaza a fi

trecut in domeniul public: 1307 mp - 7,65 %

Terenuri ce vor fi trecute in domeniul public in urma

aprobarii PUZ(la faza dezmembrarii parcelelor si intabularii,

terenurile propuse a fi trecute in domeniul public vor fi eliberate de

sarcini)

PROPRIETATEA ASUPRA

Terenuri proprietate privata de interes local

LEA 110 kV existenta

UTILITATI SI PROTECTII

Zona de protectie LEA 110 kV existenta - 18,5 m

Zona de protectie cimitir - 50 m

Terenuri destinate drumurilor propuse a fi cedate

domeniului public in documentatii aprobate anterior

Sit arheologic - Timisoara 25

Perimetru in care a fost identificat patrimoniu

arheologic, conform aviz Directia Judeteana pentru

Cultura Timis nr. 2494-3840/31.10.2019

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L.

Str. Dr. P. V. Ungureanu 12/A tel: 0256/285334

ZONA MIXTA SERVICII/COMERT SI LOCUINTE COLECTIVE,

Al. Viilor&Gr. Alexandrescu

PARCELELE 400214 SI 405377 TIMISOARA

Semnatura Nume

Specificatie

Nr. proiect:

Faza:

Pl. nr.:

Scara :

Data:

Plansa:

Amplasament:

Beneficiar:

Denumire proiect :

Proiectat

Desenat

Sef proiect arh. Laura Tifan Gy

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timisoara, Str. Dr.P.V.Ungureanu nr.12/A

tel./ fax: 0256/ 285334, 0723/334171

e-mail: [email protected]

Inreg.ORC. J35/18/2008 C.F. nr. RO 23022989

arh. Laura Tifan Gy

04-A

1:1000

Ian. 2020

55/3/02-2019

P.U.Z.

P.U.Z. ZONA MIXTA SERVICII/COMERT SI

LOCUINTE COLECTIVE, ALEEA VIILOR & GR.

ALEXANDRESCU

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

S.C. BUKOVINA RESIDENTIAL S.R.L.

oara,

Str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor

CF. Nr. 400214 si 405377 Timi oara

arh. Roxana Birta

N

Atasament: 05Mobilare_urbana_PUZ_BUKOVINA_x1.pdf

20

21

30

37

30

8

.

0

0

m

5

.

0

0

m

8

.

0

0

m

8 .0

0 m

H

/

2

m

i

n

.

2

0

.

0

0

m

H

/

2

m

i

n

.

2

0

.

0

0

m

7 , 2 8

6

,

0

7

3

7

,

8

7

3

2

,

4

0

2

0

,

4

6

3

7

,

0

0

6

,

0

0

1

9

6

,

8

2

1

8

,

8

8

1

1

,

3

4

9

1

,

8

2

4

9

,

5

9

2

8

,

3

4

2

9

,

8

4

3 1 , 6 9

1

1

6

,

7

3

439547

Aleea Viilor

442904

Cimitirul ortodox roman

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

1

7

5

_

2

0

0

4

S

+

P

+

6

E

+

E

r

408411

Str . G

rig ore

Al ex

an dre

sc u

407765

444750

431301

440780

442456

446741

438643

432755

446409

432757

440781

408108

414240

4

2

4

9

3

4

-

C

F

Atelier

432756

442523

Lot 1 AUTOHTON

439546

406959

S

+

P

+

1

2

E

+

E

r

437467

445882

423490

vopsitorie

442458

438644

DE575

S

+

P

+

6

E

+

E

r

P

U

D

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

5

6

6

_

2

0

1

3

spatiu tehnic MSC Housing

pilon antena

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 40%

CUT max = 1,8

407904

442590

442591

Comert

P

430451438351

407760

438350

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P+1E

Casa

P

P

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+2E+Er/M

POT max = 35%

CUT max = 1,3

(S)+P+3E+Er/M

POT max = 40%

CUT max = 1,8

Casa

P+M

Casa

P+M

garaj

P

Hala-depozit

Hala depozitare

Atelier confectii metalice

P

P

P+1E

P

P

P

P

P

P

Hala depozitare

Birouri

Depozit produse laminate din otel

Hala depozitare

Depozit produse finite

Depozit materiale

Depozit produse metalurgice P

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

c

u

H

C

L

2

4

4

_

2

0

1

9

S

+

P

+

1

E

S

+

P

+

1

E

S+P+12E+Er

P

Aleea Viilor

Str. G rigore

Alex andre

scu

S+P+10E+Er

Timisoara 25

1

MOBILARE URBANA

Limita teren ce face obiectul P.U.Z.

LEGENDA

LIMITE

LEA 110 kV existenta

UTILITATI SI PROTECTII

Zona de protectie LEA 110 kV existenta - 18,5 m

Zona de protectie cimitir - 50 m

Constructii pentru locuinte colective propuse

Limite parcele existente

Constructii existente

Limita documentatii aprobate

Propunere parcelare vecinatati

Zona construibila in cadrul parcelei

Numar parcele propuse

1

Accese propuse

CAI DE COMUNICATIE

Drumuri (carosabil) existente/reglementate

Drumuri (carosabil) propuse - extindere in

perspectiva

Trotuare propuse

Spatii verzi in aliniamentul stradal propuse

Piste de biciclete propuse

Spatii verzi amenajate in interiorul parcelei

Ape, canale de desecare existente

Cimitir existent

Locuri de joaca amenajate in cadrul parcelei

Drumuri (carosabil) propuse prin P.U.Z.

Constructii pentru servicii/comert propuse

Constructii pentru depozitari biciclete,

platforme menajere etc. propuse

Limita de proprietate parcele propuse prin PUZ

Zona verde in cadrul parcelei de servicii, comert si

locuinte colective, min. 20%

Sit arheologic - Timisoara 25

Limita implantare constructii propuse

Perimetru in care a fost identificat patrimoniu

arheologic, conform aviz Directia Judeteana pentru

Cultura Timis nr. 2494-3840/31.10.2019

S.C. PRO- ARH TCC S.R.L.

Str. Dr. P. V. Ungureanu 12/A tel: 0256/285334

ZONA MIXTA SERVICII/COMERT SI LOCUINTE COLECTIVE,

Al. Viilor&Gr. Alexandrescu

PARCELELE 400214 SI 405377 TIMISOARA

Semnatura Nume

Specificatie

Nr. proiect:

Faza:

Pl. nr.:

Scara :

Data:

Plansa:

Amplasament:

Beneficiar:

Denumire proiect :

Proiectat

Desenat

Sef proiect arh. Laura Tifan Gy

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L.

Timisoara, Str. Dr.P.V.Ungureanu nr.12/A

tel./ fax: 0256/ 285334, 0723/334171

e-mail: [email protected]

Inreg.ORC. J35/18/2008 C.F. nr. RO 23022989

arh. Laura Tifan Gy

05-A

1:1000

Ian. 2020

55/3/02-2019

P.U.Z.

P.U.Z. ZONA MIXTA SERVICII/COMERT SI

LOCUINTE COLECTIVE, ALEEA VIILOR & GR.

ALEXANDRESCU

MOBILARE URBANA

S.C. BUKOVINA RESIDENTIAL S.R.L.

oara,

Str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor

CF. Nr. 400214 si 405377 Timi oara

arh. Roxana Birta

N

Atasament: Memoriu_CJT_PUZ_BUKOVINA_Timisoara.pdf

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

1

MEMORIU DE PREZENTARE

1. DATE GENERALE Denumirea proiectului: Plan urbanistic zonal

Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective, Aleea Viilor&Gr. Alexandrescu

Amplasament: Mun. TIMIȘOARA, Jud. Timiș C.F. 405377 și 400214 Timișoara, nr. Cad. 405377 și 400214 Beneficiar: S.C. BUKOVINA RESIDENTIAL SRL Proiectant: S.C. PRO- ARH TCC S.R.L. Data: Ianuarie 2020 Planul Urbanistic Zonal stabilește obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare ulterioară a unei zone aparținând în prezent intravilanului Municipiului Timișoara. Zona pentru care urmează a fi elaborat Planul Urbanistic Zonal este identificată prin C.F. 405377 Timișoara și C.F. 400214 Timișoara, nr. cad. 405377 și 400214, proprietar fiind S.C. BUKOVINA RESIDENTIAL S.R.L. Obiectivul propriu-zis al prezentei documentații este reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului menționat mai sus. Prezenta documentație se întocmește în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, precum și a Legii 50/1991. În elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-au avut în vedere prevederile din Reglementările Tehnice privind metodologia de elaborare și continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010- 2000, probat cu MLPAT nr. 176/N/16.08.2000. Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru: •Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare; •Reglementarea caracterului terenului studiat; •Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă; •Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor; •Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate; •Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

2

2.STADIUL EXISTENT AL DEZVOLTARII URBANE 2.1 Incadrarea in teritoriu

Terenul studiat se află în partea de Nord-Vest a Municipiului Timișoara, în intravilan, în aria cuprinsă intre strada Grigore Alexandrescu (inel IV) și Aleea Viilor, aproape de limita intravilanului.

Conform Certificatului de urbanism Nr. 2143 din 25.05.2018 (prelungit) și P.U.G aflat în vigoare, în momentul de față terenul face parte din UTR nr. 17, fiind indentificat ca zona pentru locuințe și funcțiuni complementare propusă și zonă de instituții publice și servicii publice propusă.

Vecinătățile sunt alcătuite în principal din zone pentru locuințe individuale și colective și funcțiuni complementare zonei de locuire, precum și câteva inserții de zone cu caracter industrial sau servicii.

2.2 Analiza situatiei existente

Terenul in studiu, în suprafață totală de 17100 mp, are folosința de curți construcții în intravilanul municipiului Timișoara. Acesta este liber de construcții și amenajări.

Terenul se află la o altitudine de aproximativ 87...89 m faţă de Nivelul Mării Negre (NMN), altitudine caracteristică pentru regiunea Timişoarei. Terenul are o suprafaţă relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial de alunecare şi are asigurată stabilitatea generală.

Vecinatatile directe sunt:

- la Nord Vest – parcela cu nr. top. Cc576/22, liberă de construcții; nu există construcții pe o rază de 200m; - la Sud Vest – parcele de locuinte și funcțiuni complementare, parțial construite, provenite din PUZ probat cu HCL 175/2004 și parcele libere de construcții; cea mai apropiată construcție se află la 5, 84 m - la Sud Est – strada Grigore Alexandrescu (DE 575), prospect actual 25 m și HCn562; cea mai apropiata construcție se află la 32,40 m; - la Nord Est – Aleea Viilor (DE 561), prospect actual 20 m; cea mai apropiată construcție se află la 37,87 m.

În prezent, în vecinătatea zonei studiate funcţiunile existente sunt locuire individuala și colectiva in ansambluri de blocuri cu regim de inaltime S+P+2E+M/Er până la S+P+6E+Er, precum și unități de depozitare și servicii.

2.3 Căi de comunicație

Accesul pe terenul studiat se face de pe strada Grigore Alexandrescu (DE575), precum și de pe Aleea Viilor (DE 561).

Capacitățile actuale ale străzilor existente sunt:

Strada Gr. Alexandrescu – 26,0 m; Aleea Viilor – 20,0 m; Având în vedere destinația propusă pentru zona studiată se va avea în vedere implementarea cu prioritate a unei soluții pentru viitoarele circulații, mărind profilele străzilor adiacente prin extinderea acestora conform „PLAN URBANISTIC GENERAL TIMIȘOARA”.

Soluţia de rezolvare a acestor probleme este prezentată în detaliu la punctul “ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI”.

2.4 Ocuparea terenurilor

În prezent, funcțiunea terenului studiat este de teren curți construcții în intravilan, liber de construcții.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

3

În vecinătatea zonei studiate funcţiunile existente sunt de locuire individuala și colectiva in ansambluri de blocuri cu regim de inaltime S+P+2E+M/Er până la S+P+6E+Er, precum și unități de depozitare și servicii.

Conform prevederilor P.U.G. Timișoara, în vecinătatea zonei studiate sunt prevăzute dezvoltări de zone rezidenţiale cu funcţiuni complementare și servicii.

Pe terenul studiat nu se află construcții și amenajări. Pe o raza de 50-100 m sunt executate locuințe individuale și colective, funcțiuni complementare, unități de depozitare și servicii (adiacent str. Gr. Alexandrescu).

Principalele disfuncționalități în zonă sunt reprezentate de:

− vecinătatea străzii Gr. Alexandrescu (DE575) și Aleea Viilor (DE561), a căror profile transversale sunt necorespunzătoare pentru preluarea traficului prevăzut pentru această zonă;

2.5 Echiparea edilitara

2.5.1. Căi de comunicaţie

În prezent, accesul pe terenul studiat se face de pe strada Grigore Alexandrescu și de pe Aleea Viilor, dinspre Timișoara.

Analiza situaţiei existente a relevat următoarele disfuncţionalităţi ale circulaţiei rutiere:

- zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

- trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, cea de zonă de locuințe colective, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere.

2.5.2. Rețele edilitare

În prezent nu există rețele de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră, rețele de energie electrică, gaze naturale, telecomunicatii pe terenul cuprins în studiu, dar acestea se află în imediata vecinătate, fiind posibilă astfel extinderea rețelelor pe suprafața terenului ce face obiectul P.U.Z.

2.5 Probleme de mediu

Nu se impun probleme deosebite de protectia mediului altele decat cele ce se impun in mod curent conform legislatiei in vigoare.

Urbanizarea terenului urmează a fi realizată numai după asigurarea corespunzătoare a utilităţilor şi a evacuării deşeurilor şi cu respectarea întocmai a normelor în domeniu.

2.6 Optiuni ale populatiei

Deoarece intreaga zona de nord a municipiului a fost si este caracterizată prin suprafețe de teren neconstruite, în prezent se constată o creștere foarte mare a interesului privind utilizarea intensivă a acestor terenuri pentru locuințe colective cu servicii, mai ales de-a lungul arterelor principale.

De asemenea in opinia administratiei publice locale terenul analizat prin prezentul PUZ se află într-o zonă în curs de reconversie urbana, din zonă industrială în zonă de servicii conexe locuirii și locuire colectivă.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 Elemente de tema

Obiectivele majore ale Planul Urbanistic Zonal sunt:

- zonificare functionala – pentru stabilirea parcelelor si a functiunilor permise

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

4

- stabilirea obiectivelor nou propuse si a disponibilitatilor de amplasament - organizarea circulatiei si amenajarea domeniului public - masuri de reglementare urbanistica a zonei, ca instrument de aplicare de catre foruri abilitate.

3.2 Valorificarea cadrului natural

Prin P.U.Z. propus se va asigura un balans optim între suprafeţele construite şi dotarea cu zone verzi, în concordanţă cu reglementările în vigoare şi în spiritul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi amenajate.

Zona din lungul drumurilor va fi valorificata ca spatiu verde si va fi agrementata cu plantatii adecvate sitului.

Suprafata de spațiu verde necesara zonei este completata prin amenajarea de spatiu verde în cadrul parcelei propuse.

3.3 Zonificarea teritoriului

Tinand cont de dezvoltarea urbana a Municipiului Timișoara se inainteaza urmatoarele propuneri:

- o parcelă cu caracter mixt de spații de servicii/comerț la parter si primul etaj, respectiv locuințe colective la nivelele superioare.

- se estimeaza un numar aproximativ de 390 de familii in zona studiata.

- se propun interventii specifice unei zone de locuințe colective cu servicii (regim de inaltime, aliniere, integrare, asigurarea circulatiei si locurilor de parcare, spatii verzi).

3.4 Organizarea circulatiei și accesibilitate

Strazile vor avea următoarele profile:

− 30 m – strada Grigore Alexandrescu – prospect propus prin PUG, cu un carosabil de 14 m, zonă verde de 3,0 m amplasată central și zone verzi și parcări de 2,5 m, zone de protecție de 1,0 m, piste de biciclete de 1,0 m respectiv trotuar de 2,0 m de o parte și de alta a carosabilului.

− 20 m – Aleea Viilor, prospect propus prin PUG, cu un carosabil de 7,0 m și zone verzi și parcări de 2,5 m, zonă de protecție de 1,0 m, piste de biciclete de 1,0 m, respectiv trotuar de 2,0 m, de o parte și de alta a carosabilului.

− 37 m – stradă nouă propusă prin PUG, cu un carosabil de 13,0 m, zonă verde de 13,0 m amplasată central și zone verzi de 1,5 m, piste de biciclete 1,5 m, respectiv trotuare de 2,5 m de o parte și de alta a carosabilului;

Se va asigura numarul de parcari necesar locuintelor și serviciilor in interiorul parcelei, cât și în parcări subterane.

3.5 Asigurarea cu spații verzi

Prin prevederile prezentului PUZ s-au prevăzut spații verzi amenajate astfel:

− minim 20% din suprafata totala a zonei mixte rezultate prin reglementarile prezentului PUZ, amenajate ca gradini (spatiu verde privat), in interiorul parcelei, procent impus prin avizul de oportunitate si H.C.J. 115 – 2008.

− zone verzi de aliniament în cadrul parcelelor de drumuri;

Spațiile verzi amenajate cuprind alei, banci, locuri de joacă etc.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

5

3.6 Regimul de aliniere al constructiilor

Avand in vedere trama stradala propusa, se stabileste un aliniament ce presupune urmatoarele retrageri:

• Parcela Nr. 1 – Zona mixta - servicii/comerț și locuințe colective

Regim maxim de înălțime S+P+6E+Er, S+P+10E+Er, respectiv S+P+12E+Er

Se estimează un număr de maxim 390 apartamente cu 1, 2 sau 3 camere.

− retragere obligatorie de 8 m față de str. Gr. Alexandrescu, respectiv Al. Viilor;

− retragere obligatorie de 5 m față de strada nou propusă de 37 m din nord-vestul parcelei;

− retragere minima de H/2, minim 20 m față de spatele parcelei;

• Parcelele Nr. 2 și 3– Circulații rutiere

3.7 Regim de inaltime

Prin Planul Urbanistic Zonal se recomanda realizarea unui profil volumetric echilibrat, fara contraste.

Din punct de vedere al regimului de inaltime, constructiile se vor incadra in limitele de maxim S+P+6E+Er pentru construcțiile în adâncimea lotului și către zona de locuințe individuale din vecinătate, S+P+10E+Er pentru construcțiile de-a lungul străzilor, respectiv S+P+12E+Er pentru construcțiile de colț aferente zonei mixte propuse.

3.8 Modul de utilizare al terenurilor

Deoarece caracterul principal al zonei va fi unul mixt de servicii, comert si locuințe colective, procentul de ocupare a terenului se va inscrie in limita a maxim 40 % pentru întreaga zona mixta propusă.

Se va respecta un C.U.T. maxim de 2,8 pentru intreaga zona mixtă propusă.

BILANT TERITORIAL

ZONA FUNCTIONALĂ SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

Suprafata % din Steren Suprafata % din Steren

ZONĂ MIXTĂ 0 0 17100mp 100%

TEREN CURȚI CONSTRUCȚII INTRAVILAN, liber de construcții

17100 mp 100% 0 0

SERVICII, COMERT ȘI LOCUINȚE COLECTIVE, din care:

0 0 15793 mp 92,35%

• Zona verde din cadrul parcelei 0 0 min. 3420 mp min. 20%

CIRCULAȚII ce devin domeniu public (carosabil, trotuare, spatii verzi aferente)

0 0 1307 mp 7,65%

TOTAL TEREN 17100 mp 100% 17100 mp 100%

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

6

3.9 Echiparea tehnico-edilitara

3.9.1. Alimentarea cu apă potabilă

a) Situaţia existentă.

În prezent parcela studiată nu are instalaţii de alimentare cu apă potabilă sau industrială. Pe strada Grigore Alexandrescu există o rețea de apă potabilă deservită de S.C. AQUATIM S.A., realizată cu conducte având diametrul de 125 mm.

b) Situaţia propusă.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari, angajați şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-un branșament de apă potabilă din sistemul centralizat de apă al municipiului Timișoara, existent. Branșamentul de apă potabilă se va realiza de pe str. Grigore Alexandrescu cu conducte de polietilenă din PE – ID, având diametrul de 63 mm, conform planșelor anexate. Din acest branșament se vor racorda toate clădirile propuse.

Branșamentul proiectat va asigura consumul menajer necesar imobilelor propuse. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 – 1,5 m în lungul străzilor conform planşelor anexate. Debitul şi presiunea necesare în reţelele de distribuţie aşa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de staţiile de pompare ale localităţii.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

3.9.2. Canalizarea

a) Situaţia existentă.

În prezent terenul nu este sistematizat, are funcţiunea de teren agricol şi în concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială. Pe strada Grigore Alexandrescu există o rețea canalizare deservită de S.C. AQUATIM S.A., realizată cu conducte având diametrul de 400 mm.

b) Situaţia propusă.

Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza o racordare la sistemul de canalizare al municipiului Timișoara, pe strada Grigore Alexandrescu, unde există o rețea de canalizare realizată cu conducte având diametrul de 400 mm, conform planşelor anexate. Racordul de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va fi realizat din PVC – KG cu diametrul de 250 mm. La acest racord de canalizare se vor racorda toate clădirile propuse.

Conductele de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

7

Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate din beton având etanşare cu garnitură de cauciuc. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe clădiri, platforme betonate, drumuri şi trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi şi dirijate spre un bazin de retenţie, propuse conform planşelor anexate. Bazinul de retenţie va avea un volum de 142 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitaţional sau prin pompare în rețeaua de canalizare AQUATIM, dupa încheierea ploii, conform planşelor anexate.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie:

Vcolectat = 141,98 m3.

Volumul de apă colectat anual este:

Vanual = 10.773,00 m3 /an.

La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în vigoare.

3.9.3. Iluminatul public stradal:

Se prevede un iluminat stradal al zonei cu retelele de alimentare pozate subteran. Acesta se va realiza cu corpuri de iluminat de 250W montate pe stâlpi.

3.9.4. Alimentarea cu energie electrica:

În prezent pe amplasamentul studiat nu există rețele de energie electrică, dar acestea se află în imediata vecinătate, în zona de sud a terenului, iar asigurarea noii dezvoltări cu energie electrică se va realiza prin extinderea rețelei existente a localității, și realizarea de noi branșamente la aceasta.

3.9.5. Echiparea cu retele de telecomunicatii:

În prezent pe amplasamentul studiat nu există rețele de telecomunicații, dar acestea se află în imediata apropiere.

Asigurarea noii dezvoltări cu telecomunicații se va realiza prin extinderea rețelelor aflate în zonă, și realizarea de noi branșamente la aceastea.

3.9.6. Alimentare cu gaze naturale:

În prezent pe amplasamentul studiat nu există rețele de gaze naturale, dar acestea se află în imediata apropiere.

Asigurarea noii dezvoltări cu gaze naturale se va realiza prin extinderea rețelelor aflate în zonă, și realizarea de noi branșamente la aceastea.

3.9.7. Incalzirea locuintelor:

Încălzirea locuințelor se va realiza prin intermediul centralelor de apartament, sau de bloc, alimentate cu gaze naturale sau alți combustibili.

Aceasta solutie va fi studiata si adoptata pe baza unor proiecte de specialitate la faza de Autorizaţie de Construire.

3.9.8. Deseurile menajere:

Deseurile menajere vor fi depozitate in pubele amplasate la fiecare cladire de locuire colectiva in parte, intr-un loc special amenajat in zona caii de acces. Pubelele vor fi ridicate si golite periodic de

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 405377 și 400214 Timișoara; Nr. Cad. 405377 și 400214

8

catre societatea de salubritate specializata, pe baza unui contract de servicii incheiat intre locatari si societatea de salubritate.

3.10 Protectia mediului

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

− Spaţiul plantat pe parcelă va fi de minim 20% din suprafaţa lotului.

− Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităţilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea.

3.11 Obiective de utilitate publică

Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare.

Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei.

Intocmit: arh. Laura Tifan Gy

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro WWI telligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE

Atasament: Regulament_CJT_PUZ_BUKOVINA_Timisoara.pdf

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

1

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

P.UZ. – ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1;

576/23/1/2) intravilan mun. Timișoara

I. DISPOZITII GENERALE

INTRODUCERE

Articolul 1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM Prezentul regulament face parte integranta din Planul Urbanistic Zonal “P.U.Z. Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective”, mun. Timișoara, C.F. 400214 și 405377 Timișoara, nr. cad. 400214 și 405377.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: - Stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

- Precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General în lucru şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat.

Articolul 2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată; - Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

- Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

- Hotărârea C.J.Timiş nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice şi indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş.

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

- Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

2

Articolul 3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal “P.U.Z. Zonă mixtă servicii/comerț și locuinte colective” mun. Timișoara C.F. 400214 si 405377 Timișoara, nr. Top. 400214 și 405377, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică a Administraţiei Publice Locale.

PRESCRIPTII GENERALE LA NIVELUL TERITORIULUI CONSIDERAT

Articolul 4.

Prezentul regulament se aplica teritoriului marcat in planul de reglementari care face parte integranta din acest regulament dupa cum urmeaza:

Vecinatatile directe sunt:

- la Nord Vest – parcela cu nr. top. Cc576/22, liberă de construcții;

- la Sud Vest – parcele de locuinte și funcțiuni complementare, parțial construite, provenite din PUZ probat cu HCL 175/2004 și parcele libere de construcții;

- la Sud Est – strada Grigore Alexandrescu (DE 575), prospect actual 25 m și HCn562;

- la Nord Est – Aleea Viilor (DE 561), prospect actual 20 m;

Articolul 5.

Prevederile prezentului Regulament vor fi preluate in cadrul regulamentului aferent Planului Urbanistic General Timișoara. Pentru zona cuprinsa in prezentul Plan Urbanistic Zonal nu au mai fost elaborate si aprobate conform Legii 50/91 alte regulamente de urbanism cu care prezentul regulament sa vina in contradictie.

II. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Articolul 6.

UTR-urile reprezinta instrumentele operationale in sprijinul reglementarilor specifice din PUZ si se delimiteaza conventional pe baza criteriilor de omogenitate morfologica si functionala, functiunea predominanta permitand stabilirea categoriilor de interventie.

Avand in vedere dimensiunea terenului reglementat si faptul ca prin regulamentul prezent se asigura o omogenitate functionala si morfologica pentru toata zona reglementata se propune o singura unitate teritoriala de referinta – UTR Zonă mixtă servicii/comerț și locuințe colective, ce se contureaza prin strazile propuse si limitele existente:

• UTR-ul va avea o singură subzonă functională:

◦ ZM – Subzona mixtă de servicii, comert și locuințe colecitve.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

3

Articolul 7.

BILANT TERITORIAL

ZONA FUNCTIONALĂ SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

Suprafata % din Steren Suprafata % din Steren

ZONĂ MIXTĂ 0 0 17100mp 100%

TEREN CURȚI CONSTRUCȚII INTRAVILAN, liber de construcții

17100 mp 100% 0 0

SERVICII, COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE, din care:

0 0 15793 mp 92,35%

• Zona verde din cadrul parcelei 0 0 min. 3420 mp min. 20%

CIRCULAȚII ce devin domeniu public (carosabil, trotuare, spatii verzi aferente)

1307 mp 7,65%

TOTAL TEREN 17100 mp 100% 17100 mp 100%

III.UTILIZARE FUNCTIONALA si alte POSIBILITATI de UTILIZARE ale TERENURILOR

Articolul 8. TIPURILE DE ZONE FUNCTIONALE:

FUNCTIUNEA DOMINANTA:

Functiunea dominanta a zonei este cea de locuire colectivă, zona fiind compusa din locuinte cu caracter urban, cu un regim de inaltime maxim S+P+6E+Er pentru construcțiile în adâncimea lotului și către zona de locuințe individuale din vecinătate, S+P+10E+Er pentru construcțiile de-a lungul străzilor, respectiv S+P+12E+Er pentru construcțiile de colț aferente zonei mixte propuse.

Se vor respecta prevederile legii nr. 114/1996, actualizată, privind locuințele, referitoare la suprafețele minimale, în conformitate cu Anexa 1 – „Exigențe minimale pentru locuințe”.

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE:

Dotarile admise zonei sunt:

-Servicii – spatii cu functiuni complementare zonei rezidentiale – servicii sau comert de mici dimensiuni;

-Spatii verzi amenajate: parcuri, spatii de joaca pentru copii;

-Accese carosabile, alei pietonale, piste ciclisti, parcaje, garaje.

UTILIZARE FUNCTIONALA – ZONA SERVICII, COMERȚ ȘI LOCUINȚE COLECTIVE;

Articolul 9. UTILIZARI PERMISE • Construirea de servicii și comerț la parter și primul etaj, respectiv locuinte colective la nivelele

superioare;

• Este permisa utilizarea spatiilor pentru comert, sau activitati compatibile cu locuirea ce nu contribuie la poluarea fonica sau de alta natura a zonei inconjuratoare:

- alimentaţie publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc. (maxim 300 mp);

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

4

- unităţi pentru prestări servicii, sedii firme, activităţi de proiectare şi alte servicii pentru profesii liberale; cabinete medicale, farmacii, centre de fitness si spa, etc.

• Spatii verzi amenajate: parcuri, spatii de joaca pentru copii.

• Accese pietonale, carosabile, parcari;

• Constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei.

Articolul 10. UTILIZARI PERMISE CU CONDITII Constructiile pentru echiparea cu instalatii se pot amplasa cu conditia sa corespunda necesitatiilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatiilor cu vecinatatiile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul inconjurator.

Articolul 11. INTERDICTII TEMPORARE Autorizarea constructiilor se va face dupa avizarea si aprobarea P.U.Z., realizarea cailor de circulatie si extinderea utilitatilor, precum și după realizarea operațiunilor de cedare în domeniul public, reglementate conform plansei „Proprietatea asupra Terenurilor” – planșa 04-A.

Articolul 12. INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE Sunt interzise urmatoarele activitati:

− Activitati industriale sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

− Activitati de depozitare, comert en-gros, antrepozite;

− Statii de intretinere auto;

− Statii de spalare auto;

− Ferme agro-zootehnice, abatoare;

− Depozite de deseuri;

− Anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor (bovine, porcine, cabaline, pasari, suine) sau alte constructii caracteristice zonelor rurale.

IV. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR SI A PARCELELOR

REGULI cu privire la FORMA si DIMENSIUNILE PARCELELOR

Articolul 13.

In cazul terenului de fata, se prevede o singură parcelă pentru construirea condominiului, în suprafață de 15793 mp.

Articolul 14.

Adâncimea loturilor va fi mai mare sau cel mult egală cu frontul acestora.

Articolul 15.

Alipirile și dezlipirile ulterioare se vor putea realiza doar respecatând Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat.

REGULI de AMPLASARE, RETRAGERI MINIME si CONFORMARE a CONSTRUCTIILOR:

Articolul 16. ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE

Se va asigura posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv spre nord.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

5

Amplasarea construcţiilor se va face astfel încât pentru toate încăperile de locuit să se asigure durata minimă de însorire de 1-1,1/2 h potrivit OMS nr. 119/2014 privind normele de igiena.

Articolul 17. AMPLASAREA FAŢĂ DE DRUMURILE PUBLICE

Pentru zona studiată este permisă autorizarea executării construcţiilor cu destinaţiile stabilite anterior numai daca exista posibilitati de acces la drumuri publice, direct sau prin servitute. Prospectul stradal minim acceptat este de 12m. Constructiile pentru dotari vor avea asigurat accesul dintr-un drum public cu posibilitatea rezolvarii accesului mijloacelor de stingere al incendiilor si de serviciu.

Distanța construcțiilor față de drum va fi de minim 5 m, respectiv 8 m și conform planșei nr. 03-A „Reglementari urbanistice”.

AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR IN INTERIORUL PARCELEI

Zona de locuinte colective cu servicii la parter;

Articolul 18. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE ALINIAMENTUL STRADAL

Constructiile se vor alinia in functie de forma parcelei dupa cum urmeaza:

- Retrase la 8 m de la fronturile stradale spre str. Gr. Alexandrescu, respectiv Al. Viilor;

- Retrase la 5 m de la frontal stradal spre strada nou propusă de 37 m din nord-vestul parcelei;

- Retragerile sau iesirile de la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu conditia sa se inscrie in tipologia si gabaritele constructiilor din zona, in conditiile avizarii documentatiei de serviciul de urbanism al municipiului Timișoara.

Articolul 19. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELEI

Pentru toate constructiile noi ce se vor realiza pe parcelă se impune o distanta minima de 20 m fata de limita posterioară a acesteia, conform plansei nr. 03-A „Reglementări Urbanistice”.

Articolul 20.

Marginile exterioare ale fundatiilor nu vor depasi limitele de proprietate, iar apa meteorica captata de pe acoperisuri va fi drenata exclusiv pe teren propriu.

Articolul 21.

Parcarile locuintelor sunt asigurate parțial in subsol, parțial la nivelul solului, iar cele pentru spatiile de servicii/comerț se vor realiza la nivelul solului.

Se va ține cont că la un număr de peste 100 de locuri de parcare sunt necesare două accese intrare- ieșire.

Articolul 22. AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Amplasarea mai multor constructii pe aceeasi parcela este posibila respectând distanțele între construcții impuse prin prezentul regulament.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

6

RESTRICȚII ȘI RETRAGERI IMPUSE

Articolul 23.

Se impune o retragere de 50 m față de Cimitirul Ortodox Român, aflat în vecinătate.

PROCENTUL de OCUPARE al TERENULUI, COEFICENTUL de UTILIZARE al TERENULUI

Articolul 24.

Procentul de Ocupare a Terenului exprima limita maxima a suprafetei permisa sa fie ocupata la nivelul solului cu constructii. Vor fi luate in calcul proiectia la nivelul solului a cladirilor si anexelor lor, fara suprafetele cailor de acces si stationare, respectiv terase.

In cazul prezentei lotizari se va respecta un P.O.T. maxim 40 % pentru subzona ZM – servicii, comert și locuințe colective.

Se va respecta un C.U.T. de maxim 2,8 pentru intreaga zona mixtă propusă.

REGULI cu privire la ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII si DRUMURI

Articolul 25. ACCESE CAROSABILE

Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Accesul la constructiile pentru dotari si servicii publice va fi situat si dimensionat astfel incat sa permita autovehiculelor sa intre si sa iasa fara manevre.

Articolul 26. ACCESE PIETONALE

La trotuare si spatii publice se vor prevedea rampe pentru persoane cu dizabilitati.

Articolul 27. - DRUMURI

Drumurile prevazute in acest P.U.Z. permit satisfacerea regulilor minimale privind asigurarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor, de protectie civila, salvare, circulatia persoanelor cu dizabilitati.

La dimesionare se va tine cont de legislatia in vigoare, privind profilul stradal si de categoria strazii.

PROPRIETATE PUBLICA

Articolul 28.

Proprietarii terenului propus parcelării vor ceda fără despăgubire şi sarcini de orice natură, suprafeţele necesare pentru circulatiile prevazute, conform planșei 04-A „Proprietatea asupra Terenurilor”. În acest sens, la faza dezmembrării parcelelor și intabulării, terenurile propuse a fi trecute în domeniul public vor fi eliberate de sarcini.

Retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprieatea publica a mun. Timișoara.

Retelele de alimentare cu gaze si energie electrica sunt proprietatea societatilor de furnizare de utilitati.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

7

REGULI cu privere la ASIGURAREA ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE

Articolul 29.

Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, in sistem colectiv.

Articolul 30. ALIMENTAREA CU APA

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr- o extindere a sistemului centralizat de apă al municipiului Timișoara, existentă în zona de sud a parcelei studiate.

Articolul 31. ASIGURAREA CANALIZARII

În prezent pe amplasamentul studiat nu există rețea de canalizare, dar aceasta se află în imediata vecinătate, în zona de sud a parcelei, iar asigurarea noii dezvoltări cu canalizare menajeră se va realiza prin extinderea rețelei existente a localității, administrată de AQUATIM S.A., și realizarea de noi racorduri la aceasta.

Pentru evacuarea apei provenite din precipitații se prevede o rețea separată de rețeaua pentru ape uzate menajere.

Articolul 32. RETELE ELECTRICE, TELEFONIE SI CATV

Alimentarea cu energie electrica se asigura prin racorduri de j.t. cu cablu subteran de la sursa E- DISTRIBUTIE BANAT SA, pana la firida de bransament electric. Racordurile se realizeaza pe baza studiului de solutie si a proiectului elaborat de E-DISTRIBUTIE BANAT SA, de catre firmele atestate ANRE pentru acest gen de lucrari.

Cladirile propusa se va racorda la instalatiile de telecomunicatii ale operatorilor din zona, pana la firida telefonica. La proiectare si executie se vor respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare.

Articolul 33. ALIMENTAREA CU GAZE

În prezent pe amplasamentul studiat nu există rețele de gaze naturale, dar acestea se află în imediata apropiere.

Asigurarea noii dezvoltări cu gaze naturale se va realiza prin extinderea rețelelor aflate în zonă, și realizarea de noi branșamente la aceastea.

Toate conductele din afara imobilelor vor fi amplasate subteran.

Articolul 34. GESTIONAREA DESEURILOR

Orice cladire de locuit, precum si orice alta unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevazuta cu amenajari pentru colectarea deseurilor menajere in pubele – amplasate intr-un loc special pe propriul teren.

Deseurile menajere vor fi depozitate in pubele amplasate la fiecare cladire de locuire colectiva in parte, intr-un loc special amenajat in zona caii de acces. Pubelele vor fi ridicate si golite periodic de catre societatea de salubritate specializata, pe baza unui contract de servicii incheiat intre locatari si societatea de salubritate.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

8

ASPECTUL EXTERIOR al CONSTRUCTIILOR

Articolul 35.

Orice constructie noua sau modificare a uneia existente trebuie sa se inscrie armonios in zona. Constructiile noi trebuie – prin proportii si configuratia fatadei, cat si volumetric, sa se subordoneze caracterului general de zona urbana, si sa asigure, prin inaltime, forma si dimensiunile sale, o continuitate in profilul general al strazii.

Articolul 36.

Sunt interzise folosirea la exterior a unor materiale fabricate pentru interior, si materiale de constructii precare (de tip azbociment, tabla ondulata, plastic etc.)

Pentru toate constructiile, fatadele spre curte, spre strada si spre vecini, vor fi executate de aceeasi calitate arhitecturala si urmarindu-se aceleasi criterii, chiar si atunci cand rezulta un calcan. Executia finisajelor si calitatea lor trebuie sa respecte normele calitative aflate in vigoare.

Articolul 37.

Nu se accepta sub nici o forma culori contrastante la nicio fatada, acestea trebuie sa fie executate de o calitate superioara si in tonuri moderate, calde, armonizate.

REGULI cu privire la AMPLASAREA de PARCAJE, SPATII VERZI si IMPREJMUIRE

Articolul 38. PARCAJE, GARAJE

La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafetele necesare parcarii si gararii, caracteristice fiecarei functiuni.

Pentru garaje cu cota pardoselii sub cota terenului panta de acces va începe după limita de proprietate. Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Amplasarea garajelor si a parcajelor se va face cu asigurarea distantelor necesare securitatii in caz de incendiu.

Parcarile locuintelor sunt asigurate in subsol, iar cele pentru spatiile cu alta destinatie se vor realiza la nivelul solului pe fiecare lot in parte.

Se va ține cont că la un număr de peste 100 de locuri de parcare sunt necesare două accese intrare- ieșire.

Articolul 39. SPATII VERZI

Prin prevederile prezentului PUZ s-au prevăzut spații verzi amenajate astfel:

• minim 20% din suprafata totala a zonei mixte rezultate prin reglementarile prezentului PUZ, amenajate ca gradini (spatiu verde privat), in interiorul parcelei, procent impus prin avizul de oportunitate si H.C.J. 115 – 2008.

• zone verzi de aliniament în cadrul parcelelor de drumuri;

Spațiile verzi amenajate cuprind alei, banci, locuri de joacă etc.

Articolul 41. SPAȚII VERZI ÎN ALINIAMENTUL STRADAL

Dotări permise: instalații edilitare, iluminat stradal, mobilier urban, publicitate stradală, aliniamente de arbori, amenajări peisagere cu arbori și arbuști ornamentali (în sensul giratoriu).

Pentru toata zona sunt interzise orice tip de construcții, altele decât cele permise.

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL

P.U.Z. TIMIȘOARA C.F. Nr. 400214 si 405377 Timișoara; Nr. Cad. 400214 si 405377

9

Articolul 42. SPAȚII VERZI ÎN INTERIORUL PARCELELOR

Dotări permise: instalatii edilitare, amenajări peisagere, mobilier urban, alei pietonale.

Pentru toata zona sunt interzise orice tip de construcții, altele decât cele permise.

Articolul 43. IMPREJMUIRI

Delimitarea proprietăților se va realiza prin mobilier urban, amenajari peisagere și elemente de signalistică.

Întocmit, arh. Laura Tifan Gy

S.C. PRO-ARH TCC S.R.L. Technical Competence Center Timisoara, str.Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0256/285334 e-mail: office(Epro-arh.ro www.intelligentbuildings.ro ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTEI LUI AVAL