keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 535/25.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Şagului, Timişoara

25.10.2019

Hotararea Consiliului Local 535/25.10.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Şagului, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-016359/16.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-016359/16.10.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr.UR2019-016359/16.10.2019;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 07/28.02.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 33/03.10.2019;
Având în vedere Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 99/09.09.2019;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Şagului, Timişoara, având ca beneficiari pe SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL şi SC CON-A SRL, întocmit conform Proiectului nr. 14.10/181/2019, realizat de SC PILOT TEAM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef nr. 33/03.10.2019:
Funcţiuni propuse: de depozitare, logistică şi producţie nepoluantă;
Regim de construire : izolat sau cuplat
POTmax=55%; CUT=2,2; Zone verzi pe parcele minim 25%;
Regimul maxim de înălţime propus:
- pentru parcelele 2, 3: P+3E, Hmax = 25 m
- pentru parcela 1: P+3E, Hmax = 25 m şi clădiri edilitare P, Hmax = 12 m
- pentru parcela 4: P+2E, Hmax = 20 m
Retragere minima fata de aliniament: conform planşei nr. 03 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.
Spaţii verzi propuse minim 25% din suprafaţa fiecărei parcele - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 99 din 09.09.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;
- Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din DE 1227/1/1 înscris în CF 435802, proprietatea Municipiului Timişoara - domeniu public conform Hotărârii Guvernului nr. 1016/2005, propus pentru largire la profil de 13,50 m., din DE 1231 şi pe parcelele înscrise în CF 437062, nr. cad. A1227/5/2/2/2 şi CF 437058, nr. cad. A1227/5/1/2/2, proprietatea Municipiului Timişoara - domeniu public conform Hotărârii Guvernului nr. 1016/2005 - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005239/03.10.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 542/08.07.2019 si de plansa nr. 03ED - Reglementări edilitare si conform Planului de actiune asumat.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Şagului, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 130.000 mp, este înscris în CF 430641, nr. cad. 430641, CF 430671, nr. cad. 430671, CF 430632, nr. cad. 430632, CF 430636, nr. cad. 430636, CF 430652, nr. cad. 430652, CF 430672, nr. cad. 430672, CF 430640, nr. cad. 430640 Timişoara, având ca proprietari pe SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL şi SC CON-A SRL.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. U.07 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat; Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public si doar dupa obtinerea Avizului Agentiei Nationale pentru Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.) pentru realizarea podetelor de traversarea canalului pentru realizarea drumului de acces propus prin documentatia Plan Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Şagului, Timişoara,

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Şagului, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL şi SC CON-A SRL;
- Proiectantului SC PILOT TEAM SRL.;
- O.C.P.I Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2019-016359/16.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA,

PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-016359/16.10.2019 Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone de depozitare, logistică şi producţie nepoluantă, asigurarea parcarilor pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunile propuse, echiparea cu utilităţi.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019 - 016359/07.10.2019 privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 07/28.02.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 33/03.10.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4987/19.12.2018, precum si Deciziei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 99/09.09.20198 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara, beneficiari SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL şi SC CON-A SRL., proiectant SC PILOT TEAM SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 26.08.2019, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentaţie.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,,Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal - ,„ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timisoara, beneficiari SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL şi SC CON-A SRL, proiectant SC PILOT TEAM SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Cod FP 53-01, ver. 1

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara.

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC PILOT TEAM SRL, proiect nr. 14.10/181/2019, la cererea SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL şi SC CON-A SRL.

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara, identificat prin: CF 430641, nr. cad. 430641, CF 430671, nr. cad. 430671, CF 430632, nr. cad. 430632, CF 430636, nr. cad. 430636, CF 430652, nr. cad. 430652, CF 430672, nr. cad. 430672, CF 430640, nr. cad. 430640 Timişoara în suprafaţă totală de 130.000 mp, este situat în zona de sud a Municipiului Timisoara, fiind delimitat la nord de Hcn 1228/3, la sud de DE 1227/1/1, la vest de Hcn 1228/3, la est de teren neconstruit rezervă şi Hcn 1228/3.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Teritoriul studiat prin P.U.Z.: terenul deţinut de proprietari, cvartalul elimitat la nord de Hcn 1228/3, la sud de DE 1227/1/1, la vest de Hcn 1228/3, la est de teren neconstruit rezervă şi Hcn 1228/3.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 130.000 mp, este înscris în CF 430641, nr. cad. 430641, CF 430671, nr. cad. 430671, CF 430632, nr. cad. 430632, CF 430636, nr. cad. 430636, CF 430652, nr. cad. 430652, CF 430672, nr. cad. 430672, CF 430640, nr. cad. 430640 Timişoara, având ca proprietari pe SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL şi SC CON-A SRL.

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone de depozitare, logistică şi producţie nepoluantă, asigurarea parcarilor pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunile propuse, echiparea cu utilităţi.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005239/03.10.2019.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005239/03.10.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Indicii propuşi prin documentaţie şi in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr.

33/03.10.2019 sunt următorii: Funcţiuni propuse: de depozitare, logistică şi producţie nepoluantă;

Regim de construire : izolat sau cuplat POTmax=55%; CUT=2,2; Zone verzi pe parcele minim 25%; Regimul maxim de înălţime propus: - pentru parcelele 2, 3: P+3E, Hmax = 25 m - pentru parcela 1: P+3E, Hmax = 25 m şi clădiri edilitare P, Hmax = 12 m - pentru parcela 4: P+2E, Hmax = 20 m Retragere minima fata de aliniament: conform planşei nr. 03 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.

(5 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Cod FP 53-01, ver. 1

Spaţii verzi propuse minim 25% pe fiecare parcelă - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 99 din 09.09.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării; - Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din DE 1227/1/1 înscris în CF 435802, proprietatea Municipiului Timişoara - domeniu public conform HG 1016/2005, propus pentru largire la profil de 13,50 m., din DE 1231 şi pe parcelele înscrise în CF 437062, nr.cad. A1227/5/1/2/2 şi CF 437058, nr.cad. A1227/5/2/2/2, proprietatea Municipiului Timişoara - domeniu public conform HG 1016/2005 – se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019- 005239/03.10.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 542/08.07.2019 si de plansa nr. 03ED - Reglementări edilitare si conform Planului de actiune asumat;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public si doar dupa obtinerea Avizului Agentiei Nationale pentru Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.) pentru realizarea podetelor de traversarea canalului pentru realizarea drumului de acces propus prin documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara;

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara, având ca beneficiari pe SC

(5 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Cod FP 53-01, ver. 1

SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL şi SC CON-A SRL, întocmit conform proiectului nr. 14.10/181/2019, realizat de SC PILOT TEAM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef nr. 33/03.10.2019:

Funcţiuni propuse: de depozitare, logistică şi producţie nepoluantă; Regim de construire : izolat sau cuplat POTmax=55%; CUT=2,2; Zone verzi pe parcele minim 25%; Regimul maxim de înălţime propus: - pentru parcelele 2, 3: P+3E, Hmax = 25 m - pentru parcela 1: P+3E, Hmax = 25 m şi clădiri edilitare P, Hmax = 12 m - pentru parcela 4: P+2E, Hmax = 20 m Retragere minima fata de aliniament: conform planşei nr. 03 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.

Spaţii verzi propuse minim 25% din suprafaţa fiecărei parcele - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 99 din 09.09.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării; - Circulatii si accese: accese pietonale şi auto din DE 1227/1/1 înscris în CF 435802, proprietatea Municipiului Timişoara - domeniu public conform HG 1016/2005, propus pentru largire la profil de 13,50 m., din DE 1231 şi pe parcelele înscrise în CF 437062, nr.cad. A1227/5/1/2/2 şi CF 437058, nr.cad. A1227/5/2/2/2, proprietatea Municipiului Timişoara - domeniu public conform HG 1016/2005 – se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019- 005239/03.10.2019 şi planşa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 542/08.07.2019 si de plansa nr. 03ED - Reglementări edilitare si conform Planului de actiune asumat;

3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 130.000 mp, este înscris în CF 430641, nr. cad. 430641, CF 430671, nr. cad. 430671, CF 430632, nr. cad. 430632, CF 430636, nr. cad. 430636, CF 430652, nr. cad. 430652, CF 430672, nr. cad. 430672, CF 430640, nr. cad. 430640 Timişoara, având ca proprietari pe SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL şi SC CON-A SRL.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. U.07 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat; Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public si doar dupa obtinerea Avizului Agentiei Nationale pentru Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.) pentru realizarea podetelor de traversarea canalului pentru realizarea drumului de acces propus prin documentatia Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara;

(5 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI

Cod FP 53-01, ver. 1

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea

însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă

cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, zona Calea Şagului, Timişoara, elaborat de proiectantul SC PILOT TEAM SRL, proiect nr. 15/2018, la cererea beneficiarilor SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL şi SC CON-A SRL, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Liliana IOVAN

Red. - L.I.

(5 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2019-016359/16.10.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 17.10.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă depozitare, logistic, producţie nepoluantă”, Zona Calea Șagului, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr.UR2019-016359/16.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona depozitare, logistic, producţie nepoluantă” zona Calea $agului, Timişoara, beneficiar SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL şi SC CON-A SRL, întocmit conform proiectului nr. 14.10/181/20109, realizat de SC PILOT TEAM SRL, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona depozitare, logistic, producţie nepoluantă” zona Calea Şagului, Timişoara, precum şi Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestui plan urbanistic zonal, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul şef, întocmită în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlurilor de proprietate asupra terenului reglementat prin PUZ-ul ce face obiectul documentației, în suprafață de 130.000 mp, potrivit extraselor de carte funciară pentru informare, anexate documentaţiei, rezultă următoarea situație juridică: Terenul reglementat în suprafaţă totală de 130.000 mp, este înscris în CF 430641, nr. cad. 430641, CF 430671, nr. cad. 430671, CF 4306232, nr. cad. 430632, CF 430636, nr. cad. 430636, CF 4306322, nr. cad. 430632, CF 430672, nr. cad. 430672, CF 430640, nr. cad. 430640 Timişoara, având ca proprietari pe SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL (CF 430671 — 32500 mp, 430641 — 32500 mp) şi SC CON-A SRL (CF nr. 430632 — 2500 mp, 430672 — 10.000 mp, 430652 — 10.000 mp, 430640 — 32500 mp, 430636 — 10.000 mp). De asemenea, din examinarea cărţilor funciare mai sus individualizate (datate 08.10.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini sau litigii cu privire la aceste imobile. Cu privire la documentația supusă avizării din punct de vedere juridic, se cuvine a se face următoarele precizări: Prin cererea înaintată instanței de contencios administrativ de către Instituţia Prefectului — județul Timiş, care face obiectul dosarului nr. 3461/30/2019, a fost solicitată anularea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Timişoara nr. 619/23.11.2018 privind modificarea art. 1 din HCLMT nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 157/28.05.2002. Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, “Până la soluționarea cauzei, actul atacat ... este suspendat de drept”. Menţionăm, totodată, faptul că, urmare a solicitării Municipiului Timişoara, s-a stabilit termen de judecare a cauzei în prima instanţă, pentru data de 03 octombrie 2019, dată la care instanța de judecată a amânat pronunţarea pentru data de 24.10.2019. De menţionat că, în ceea ce priveşte litigiul mai sus indicat, în prezent, nu mai subzistă motivul de nelegalitate invocat de către Prefectul Judeţului Timiş în susținerea cererii în anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 619/23.11.2018, fiind obţinut avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, aspect care, însă, nu înlătură suspendarea de drept a efectelor hotărârii atacate.

Astfel cum reiese din documentaţia înaintată spre avizare, aceasta a fost întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 4987/19.12.2018 şi conf. aviz oportunite nr. 07/28.02.2019, certificatul de urbanism fiind emis “în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 31/2003 preluat de PUG”, din care reiese cerința ca “autorizarea construcțiilor se va face în baza unui PUZ aprobat prin HCL . (...) Documentaţia pentru PUZ se va întocmi conform. ...RLU aferent PUG Timişoara”. Având în vedere premisa respectării prevederilor Legii nr. 350/2001- “art. 31! alin. 1 “Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale de urbanism aferente”, şi următ., art. 65 alin. 1 — “În absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnicoedilitare, precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de urbanism”, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. cO coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Se avizează raportul de specialitate nr.UR2019-016359/16.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona depozitare, logistică, producţie nepoluantă”, zona Calea Șagului, Timişoara, cu privire la titlurile asupra terenurilor, beneficiarii având calitatea de proprietari ai acestora, conform extraselor de carte funciară pentru informare anexate documentației. Mentionăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona depozitare, logistică, producţie nepoluantă”, zona Calea Șagului, Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului general, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea şi valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adria EFTAN Cod FO33-13,Ver.1

Atasament: 01_Incadrare.pdf

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent conform PUG

INCADRARE IN P.U.G.

INCADRARE IN P.U.G.- Etapa 3

INCADRARE

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.10/181/2019CON -A SRL

ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

01 INCADRARE IN ZONA INCADRARE IN PUG

P.U.Z.

01

09.2019

Arh. Glad Tudora

Arh. Laura Marculescu

Zona Calea Sagului, Timisoara, jud. Timis

IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL E ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente SA ISb - Subzona de institutii publice si servicii 4 de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii AI de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ | -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente SA lb - Subzona unitătilor industriale propuse LL Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă

Atasament: 02_Situatia_existenta.pdf

HALA S.C. INTERCOLOR

BA ZI

N RE

TE NT

IE

SP RE

M OR

AV IT

A DN

5 9

km 7 + 710

M E T R O

IN TR

AR E

M ET

RO

INTRARE METRO

INTRARE INCONTRO

DN 5

9 SA G

F.S.

HALA S.C. INTERCOLOR

ext ind

ere S.

E.

Cc1299/5/1/1/1

foraj

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

HCn 1228/2

Drum acces

De 12

05/ 3

S=4380mp

Cc 1299/2/6/5

A1299/4/9

A1299/4/8

A1299/4/7

A1299/4/6LEA LE

A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

A

HcN 1228/3

CF429810

HcN 1210

A A

V

C

St r.

Na po

li

13.63

Str. Parma

D E

12 08

/2 CF429808

CF429817

Hc N

12 28

/3

CF429809

STR. PARMA

CF436992

CF436991

CF436990

CF437007 CF436983

CF437059

ST R.

N AP

OL I

HCN1219

CF437058

CF437062

CF 43

06 88

ST R.

P AL

ER M

O

ST R.

N AP

OL I

ST R.

P AL

ER M

O

DE 12

27 /1

/1

TERMINAL INTERMODAL

MONLANDY S" - HCL 111/2003

P.U.Z. "Modificare platforma industriala Monlandy`s", Calea

comerciale, servicii si depozitare', Calea Sagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timisoara -HCL 393/2008

LEROY MERLIN

CA LE

A SA

GU LU

I

LE A

1229/2/6, Calea Sagului, DN 59, km 8 dr., intravilan extins Timisoara - HCL 310/2007 modificat cu HCL 338/2007

PUZ in lucru - AO nr. 5/2018

teritoriu UAT Giroc

BC GOLF

DE1231

DE 12

31

DE1231

DE1206/4

DE 120

5/3

DE 120

5/3

D E1

22 8/

4

teren proprietatea Municipiului Timisoara - domeniu public conform HG 1016/2005

CF 425750

CF 42

296 8

CF 42

296 9

CF 42

297 1

CF 42

297 2

CF 42

297 0

405297

SITUATIA EXISTENTA

Limita teren reglementat prin P.U.Z./ Limita proprietate

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent UAT Timisoara

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii existente

Zona edilitara existenta / reglementata

Limite parcele existente

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.10/181/2019

ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

02 SITUATIA EXISTENTA

STUDIU CVARTAL

P.U.Z.

01

10.2019

1: 2000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

Zona Calea Sagului, Timisoara, jud. Timis

Zona unitati industriale / depozitare/ servicii existenta / reglementata

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Zona verde existenta / reglementata Zona comerciala/ servicii existenta/ reglementata

Cladiri pentru comert, servicii existente

Strazi existente

Canale de desecare existente/zp=2m

CAI DE COMUNICATIE

Drumuri de exploatare existente

NOTA: Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- plan de amplasament si delimitarea imobilului, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

Atasament: 03_Reglementari.pdf

PROFIL TRANSVERSAL TIP DRUM 1-1

Scara 1:100

Trotuar

1.00 %

Zona verde TrotuarZona verde

DE 1227/1

HALA S.C. INTERCOLOR

Nr.top. 1302/2

BA ZI

N RE

TE NT

IE

SP RE

M OR

AV IT

A DN

5 9

M E T R O

IN TR

AR E

M ET

RO

INTRARE METRO

INTRARE INCONTRO

DN 5

9 SA G

F.S.

S.E.

HALA S.C. INTERCOLOR

ext ind

ere S.

E.

Cc1299/5/1/1/1

foraj

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

HCn 1228/2

Drum acces

De 12

05/ 3

S=4380mp

Cc 1299/2/6/5

A1299/4/9

A1299/4/8

A1299/4/7

A1299/4/6

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

conducte aeriene

A

A

C

C

C

dr um

p am

an t

HcN 1228/3

CF429810

HcN 1210

14 .0

0

13.76 15.00

A A

A

V

C

C

C

C

C

C

St r.

Na po

li

13.63

Str Milano (beton)

Str. Parma

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817

CF 42

98 12

CF429813

Hc N 1

22 8/3

CF429809

10.00

10 .0

0

10 .0

0

P+2E

16 .1

9

10 .0

010 .0

0

10 .0

0

P+2E

6. 00

ST R.

N AP

OL I

STR. MILANO

STR. PARMA

CF436992

CF436991

CF436990

CF437007 CF436983

CF437059

CF430659

CF429296

CF 43

06 83

ST R.

N AP

OL I

H C

N 12

19

HCN1219

CF437058

CF437062

CF 43

06 88

ST R.

P AL

ER M

O

ST R.

N AP

OL I

ST R.

P AL

ER M

O

DE 12

27 /1

/1

P+3E Hmax= 25 m

ZONA PROTECTIE CANAL 2m

15.00

15.03

H/ 2;

m in.

6 .0

0m

TERMINAL INTERMODAL

MONLANDY S" - HCL 111/2003

P.U.Z. "Modificare platforma industriala Monlandy`s", Calea

S= 1 63175

S= 2 31257

S= 3 25357

S= 4 6092

13 .0

0

P+3E Hmax= 25 m

P+2E Hmax= 20 m

ac ce

s i nc

int a

comerciale, servicii si depozitare', Calea Sagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timisoara -HCL 393/2008

LEROY MERLIN

ZONA PROTECTIE

CANAL 2m

h/2

15.00

H/ 2;

m in.

6. 00

m

DRUM DE SERVITUTE - 7m

CA LE

A SA

GU LU

I

LE A

10.00

10.0 0

acces incinta

acces incinta

304.56

22 5.

13

164.55

140.01

7. 00

124.16

86 .7

6

53 .6

7

43 .3

6

21 .5

0

39.28 35.99

336.97

57 .1

6

13 5.1

1

22 8.

84

38 .0

2

20 .0

5 50

.4 6

18 .8

7 5.

56 14

.0 7

18 .96

31.5 4

5.46

3.98

38.43

10.00

CULOAR ECOLOGIC 10m

59.40

12.0 0

9.50

ac ce

s in

cin ta

ac ce

s i nc

int a

DRUM DE SERVITUTE - 7m

cladiri edilitare P/ Hmax= 12 m

H/ 2;

m in.

6 .0

0m

10.00

1229/2/6, Calea Sagului, DN 59, km 8 dr., intravilan extins Timisoara - HCL 310/2007 modificat cu HCL 338/2007

PUZ in lucru - AO nr. 5/2018

teritoriu UAT Giroc

6. 00

12.00

12.00

H/ 2;

m in.

6 .0

0m

10 .0

0

ac ce

s in

cin ta

11.93

81 .7

5

143.70

9.82

10.0 0

BC GOLF

17

DE1231

DE 12

31

DE1231

S= 5 1825

S= 6 3035

DE 120

5/3

DE 120

5/3

D E1

22 8/

4

teren proprietatea Municipiului Timisoara - domeniu public conform HG 1016/2005

CF 425750

CF 42

296 8

CF 42

296 9

CF 42

297 1

CF 42

297 2

CF 42

297 0

405297

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.10/181/2019CON-A SRL

ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

03 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

01

10.2019

1: 2000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

BILANT TERITORIAL EXISTENT % PROPUS % Zona studiata 130.000 mp 100,00 % 130.000 mp 100,00 % Zona depozitare, logistica, productie nepoluanta 92.640 mp 71,26 % Zona depozitare si servicii; industrie nepoluanta 94.979 mp 73,06 % Zona cale ferata 9.021 mp 6,94 % Zona cai de circulatie rutiera 4.860 mp 3,74 % Zona spatii verzi pe parcele 26.000 mp 20,00 % 32.500 mp. 25,00 %

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Accese pe parcele propuse

Limite parcele propuse

Limita teren reglementat prin P.U.Z./

Zona unitati industriale, depozitare, comert existenta/ reglementata

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent

Zona edilitara, circulatii, spatii verzi propusa

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Strazi existente

Canale de desecare existente/zp=2m

CAI DE COMUNICATIE

Zona cai de circulatie propusa

Zona verde existenta / reglementata

Zona depozitare,logistica, productie nepoluanta propusa

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii existente

Indicii urbanistici propusi: P.O.T. max. = 55% C.U.T. max. = 2,20 Regim de inaltime max. = P+3E / H cornisa maxim = 25 m Regim de inaltime max. = P+2E / H cornisa maxim = 20 m Zone verzi pe parcele = 25%

Zona edilitara existenta / reglementata

Limite parcele existente

Zona de implantare a cladirilor propusa

Zona de implantare a cladirilor reglementata

Cladiri pentru comert, servicii existente

Culoar ecologic de protectie canal=10m

Limita proprietate

Zona de implantare a cladirilor edilitare propusa

Zona Calea Sagului, Timisoara, jud. Timis

Pod traversare canal de desecare

NOTA: Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- plan de amplasament si delimitarea imobilului, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

Atasament: 03ED_Edilitare.pdf

STR. PARMA

CF436992

CF436991

CF436990

CF437007 CF436983

CF437059

ST R.

N AP

OL I

HCN1219

CF437058

CF437062

CF 43

06 88

ST R.

P AL

ER M

O

ST R.

N AP

OL I

ST R.

P AL

ER M

O

acces incinta

acces incinta

P Hmax= 25 m

P+E Hmax= 25 m

acces incinta

ge ne

ra to

r

c.p om

pe

foraj

P Hmax= 20 m

Cladiri administative

acces incinta

ac ce

s i nc

int a

ac ce

s in

cin ta

ac ce

s in

cin ta

Depozitare, prod. nepoluanta

3 86,01

4 85,93

5 85,53 6 85,53

7 85,18

8 85,14

9 85,48

10 85,71

11 85,75

12 85,66

13 85,55

14 85,67

15 85,66

16 85,7

17 85,68

18 85,57

19 85,64

20 85,7

21 85,82

22 86,04

23 86,2

24 86,2

25 86,02

26 86,07

27 86

28 85,74

29 85,59

30 85,61

31 85,64

32 85,39

33 85,54

34 85,47

35 85,41

36 85,63

37 85,61

38 85,57

39 85,9840 85,95

41 85,85

42 86,05

43 85,93

44 86,01

45 85,99

46 86,04

47 86,35

48 86,64

49 86,83

50 86,31

51 86,26

52 86,34

53 86,39

54 86,4

55 86,51

56 86,52

57 86,57

58 86,57

59 86,65

60 86,65

61 86,54

62 86,53

63 86,48

64 86,51

65 86,21

66 86,18

67 86,4

68 86,36

69 86,4

70 86,42

71 86,48

72 86,38

73 86,51

74 86,53

75 86,48

76 86,43

77 86,47

78 86,51

79 86,51

80 86,59

81 86,72

82 86,62

83 86,43

84 86,41

85 86,38

86 86,34

87 86,45

88 86,44

89 86,51

90 86,37

91 86,19

92 86,27

93 86,33

94 86,3

95 86,27

96 86,28

97 86,28

98 86,24

99 86,14

100 85,62

101 86,06

102 86,04

103 86,08

104 86,2

105 86,2

106 86,06

107 86,05

108 86,13

109 86,08

110 86,1

111 86,25

112 86,14

113 86,27

114 86,31

115 86,34

116 86,49

117 86,77

118 86,87

119 86,84

120 86,56

121 86,33

122 86,22

123 86,2

124 86,09

125 86,03

126 86,12

127 86,03

128 85,99

129 85,95

130 86,02

131 86,09

132 86,24

133 86,06

134 85,95

135 85,97

136 85,91

137 85,78

138 85,97

139 85,98

140 85,86

141 86

142 85,99

143 85,89

144 85,99

145 86,08

146 86,19

147 86,39

148 86,62

149 86,39

150 86,26

151 86,09

152 85,95

153 85,87

154 85,89

155 85,91 156 85,91

157 85,73

158 85,8

159 85,85

160 85,75

161 85,75

162 85,78

163 85,92

164 85,96

165 85,84

166 85,73

167 85,75

168 85,78

169 85,86

170 85,84

171 85,82

172 85,85

173 85,75

174 85,76

175 85,76

176 85,67

177 85,75

178 85,84

179 85,87

180 85,89

181 86,06

182 86,18

183 86,32

184 86,24

185 85,95

186 85,85

187 85,74

188 85,68

189 85,65

190 85,66

191 85,73

192 85,75

193 85,68

194 85,78

195 85,78

196 85,76

197 85,85

198 85,2

199 84,91

200 84,88

201 85,33

202 85,06

203 84,95

204 85,22

205 85,26

206 85,04

207 85,63

208 85,19

209 85,84

210 85,66

211 85,97

212 85,24

213 86,42

214 85,63

215 85,09

216 85,33

217 85,69

218 85,97

219 85,64

220 86,38

221 86,42

222 85,68

223 86,39

224 86,26

3 86,01

4 85,93

5 85,53 6 85,53

7 85,18

8 85,14

9 85,48

10 85,71

11 85,75

12 85,66

13 85,55

14 85,67

15 85,66

16 85,7

17 85,68

18 85,57

19 85,64

20 85,7

21 85,82

22 86,04

23 86,2

24 86,2

25 86,02

26 86,07

27 86

28 85,74

29 85,59

30 85,61

31 85,64

32 85,39

33 85,54

34 85,47

35 85,41

36 85,63

37 85,61

38 85,57

39 85,9840 85,95

41 85,85

42 86,05

43 85,93

44 86,01

45 85,99

46 86,04

47 86,35

48 86,64

49 86,83

50 86,31

51 86,26

52 86,34

53 86,39

54 86,4

55 86,51

56 86,52

57 86,57

58 86,57

59 86,65

60 86,65

61 86,54

62 86,53

63 86,48

64 86,51

65 86,21

66 86,18

67 86,4

68 86,36

69 86,4

70 86,42

71 86,48

72 86,38

73 86,51

74 86,53

75 86,48

76 86,43

77 86,47

78 86,51

79 86,51

80 86,59

81 86,72

82 86,62

83 86,43

84 86,41

85 86,38

86 86,34

87 86,45

88 86,44

89 86,51

90 86,37

91 86,19

92 86,27

93 86,33

94 86,3

95 86,27

96 86,28

97 86,28

98 86,24

99 86,14

100 85,62

101 86,06

102 86,04

103 86,08

104 86,2

105 86,2

106 86,06

107 86,05

108 86,13

109 86,08

110 86,1

111 86,25

112 86,14

113 86,27

114 86,31

115 86,34

116 86,49

117 86,77

118 86,87

119 86,84

120 86,56

121 86,33

122 86,22

123 86,2

124 86,09

125 86,03

126 86,12

127 86,03

128 85,99

129 85,95

130 86,02

131 86,09

132 86,24

133 86,06

134 85,95

135 85,97

136 85,91

137 85,78

138 85,97

139 85,98

140 85,86

141 86

142 85,99

143 85,89

144 85,99

145 86,08

146 86,19

147 86,39

148 86,62

149 86,39

150 86,26

151 86,09

152 85,95

153 85,87

154 85,89

155 85,91 156 85,91

157 85,73

158 85,8

159 85,85

160 85,75

161 85,75

162 85,78

163 85,92

164 85,96

165 85,84

166 85,73

167 85,75

168 85,78

169 85,86

170 85,84

171 85,82

172 85,85

173 85,75

174 85,76

175 85,76

176 85,67

177 85,75

178 85,84

179 85,87

180 85,89

181 86,06

182 86,18

183 86,32

184 86,24

185 85,95

186 85,85

187 85,74

188 85,68

189 85,65

190 85,66

191 85,73

192 85,75

193 85,68

194 85,78

195 85,78

196 85,76

197 85,85

198 85,2

199 84,91

200 84,88

201 85,33

202 85,06

203 84,95

204 85,22

205 85,26

206 85,04

207 85,63

208 85,19

209 85,84

210 85,66

211 85,97

212 85,24

213 86,42

214 85,63

215 85,09

216 85,33

217 85,69

218 85,97

219 85,64

220 86,38

221 86,42

222 85,68

223 86,39

224 86,26

A1228/1/1

20 26

00

473900

20 26

00

474000

20 26

00

474100

20 26

00

474200

20 25

00

473900

20 25

00

474000

20 25

00

474100

20 25

00

474200

20 24

00

473900

20 24

00

474000

20 24

00

474100

20 24

00

474200

20 23

00

473900

20 23

00

474000

20 23

00

474100

20 23

00

474200

20 22

00

473900

20 22

00

474000

20 22

00

474100

20 22

00

474200

20 21

00

473900

20 21

00

474000

20 21

00

474100

20 21

00

474200

B

A

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1

1

2

2

3

3

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

17

17

18

18

19

19

20

20

16

16

C

21

21

1A

J2

J2

J1

J1

4

4

-1,10

-1,10

-1,10

-1,10

0,00

0,00

3 86,01

4 85,93

5 85,53 6 85,53

7 85,18

8 85,14

9 85,48

10 85,71

11 85,75

12 85,66

13 85,55

14 85,67

15 85,66

16 85,7

17 85,68

18 85,57

19 85,64

20 85,7

21 85,82

22 86,04

23 86,2

24 86,2

25 86,02

26 86,07

27 86

28 85,74

29 85,59

30 85,61

31 85,64

32 85,39

33 85,54

34 85,47

35 85,41

36 85,63

37 85,61

38 85,57

39 85,9840 85,95

41 85,85

42 86,05

43 85,93

44 86,01

45 85,99

46 86,04

47 86,35

48 86,64

49 86,83

50 86,31

51 86,26

52 86,34

53 86,39

54 86,4

55 86,51

56 86,52

57 86,57

58 86,57

59 86,65

60 86,65

61 86,54

62 86,53

63 86,48

64 86,51

65 86,21

66 86,18

67 86,4

68 86,36

69 86,4

70 86,42

71 86,48

72 86,38

73 86,51

74 86,53

75 86,48

76 86,43

77 86,47

78 86,51

79 86,51

80 86,59

81 86,72

82 86,62

83 86,43

84 86,41

85 86,38

86 86,34

87 86,45

88 86,44

89 86,51

90 86,37

91 86,19

92 86,27

93 86,33

94 86,3

95 86,27

96 86,28

97 86,28

98 86,24

99 86,14

100 85,62

101 86,06

102 86,04

103 86,08

104 86,2

105 86,2

106 86,06

107 86,05

108 86,13

109 86,08

110 86,1

111 86,25

112 86,14

113 86,27

114 86,31

115 86,34

116 86,49

117 86,77

118 86,87

119 86,84

120 86,56

121 86,33

122 86,22

123 86,2

124 86,09

125 86,03

126 86,12

127 86,03

128 85,99

129 85,95

130 86,02

131 86,09

132 86,24

133 86,06

134 85,95

135 85,97

136 85,91

137 85,78

138 85,97

139 85,98

140 85,86

141 86

142 85,99

143 85,89

144 85,99

145 86,08

146 86,19

147 86,39

148 86,62

149 86,39

150 86,26

151 86,09

152 85,95

153 85,87

154 85,89

155 85,91 156 85,91

157 85,73

158 85,8

159 85,85

160 85,75

161 85,75

162 85,78

163 85,92

164 85,96

165 85,84

166 85,73

167 85,75

168 85,78

169 85,86

170 85,84

171 85,82

172 85,85

173 85,75

174 85,76

175 85,76

176 85,67

177 85,75

178 85,84

179 85,87

180 85,89

181 86,06

182 86,18

183 86,32

184 86,24

185 85,95

186 85,85

187 85,74

188 85,68

189 85,65

190 85,66

191 85,73

192 85,75

193 85,68

194 85,78

195 85,78

196 85,76

197 85,85

198 85,2

199 84,91

200 84,88

201 85,33

202 85,06

203 84,95

204 85,22

205 85,26

206 85,04

207 85,63

208 85,19

209 85,84

210 85,66

211 85,97

212 85,24

213 86,42

214 85,63

215 85,09

216 85,33

217 85,69

218 85,97

219 85,64

220 86,38

221 86,42

222 85,68

223 86,39

224 86,26

3 86,01

4 85,93

5 85,53 6 85,53

7 85,18

8 85,14

9 85,48

10 85,71

11 85,75

12 85,66

13 85,55

14 85,67

15 85,66

16 85,7

17 85,68

18 85,57

19 85,64

20 85,7

21 85,82

22 86,04

23 86,2

24 86,2

25 86,02

26 86,07

27 86

28 85,74

29 85,59

30 85,61

31 85,64

32 85,39

33 85,54

34 85,47

35 85,41

36 85,63

37 85,61

38 85,57

39 85,9840 85,95

41 85,85

42 86,05

43 85,93

44 86,01

45 85,99

46 86,04

47 86,35

48 86,64

49 86,83

50 86,31

51 86,26

52 86,34

53 86,39

54 86,4

55 86,51

56 86,52

57 86,57

58 86,57

59 86,65

60 86,65

61 86,54

62 86,53

63 86,48

64 86,51

65 86,21

66 86,18

67 86,4

68 86,36

69 86,4

70 86,42

71 86,48

72 86,38

73 86,51

74 86,53

75 86,48

76 86,43

77 86,47

78 86,51

79 86,51

80 86,59

81 86,72

82 86,62

83 86,43

84 86,41

85 86,38

86 86,34

87 86,45

88 86,44

89 86,51

90 86,37

91 86,19

92 86,27

93 86,33

94 86,3

95 86,27

96 86,28

97 86,28

98 86,24

99 86,14

100 85,62

101 86,06

102 86,04

103 86,08

104 86,2

105 86,2

106 86,06

107 86,05

108 86,13

109 86,08

110 86,1

111 86,25

112 86,14

113 86,27

114 86,31

115 86,34

116 86,49

117 86,77

118 86,87

119 86,84

120 86,56

121 86,33

122 86,22

123 86,2

124 86,09

125 86,03

126 86,12

127 86,03

128 85,99

129 85,95

130 86,02

131 86,09

132 86,24

133 86,06

134 85,95

135 85,97

136 85,91

137 85,78

138 85,97

139 85,98

140 85,86

141 86

142 85,99

143 85,89

144 85,99

145 86,08

146 86,19

147 86,39

148 86,62

149 86,39

150 86,26

151 86,09

152 85,95

153 85,87

154 85,89

155 85,91 156 85,91

157 85,73

158 85,8

159 85,85

160 85,75

161 85,75

162 85,78

163 85,92

164 85,96

165 85,84

166 85,73

167 85,75

168 85,78

169 85,86

170 85,84

171 85,82

172 85,85

173 85,75

174 85,76

175 85,76

176 85,67

177 85,75

178 85,84

179 85,87

180 85,89

181 86,06

182 86,18

183 86,32

184 86,24

185 85,95

186 85,85

187 85,74

188 85,68

189 85,65

190 85,66

191 85,73

192 85,75

193 85,68

194 85,78

195 85,78

196 85,76

197 85,85

198 85,2

199 84,91

200 84,88

201 85,33

202 85,06

203 84,95

204 85,22

205 85,26

206 85,04

207 85,63

208 85,19

209 85,84

210 85,66

211 85,97

212 85,24

213 86,42

214 85,63

215 85,09

216 85,33

217 85,69

218 85,97

219 85,64

220 86,38

221 86,42

222 85,68

223 86,39

224 86,26

A1228/1/1

20 26

00

473900

20 26

00

474000

20 26

00

474100

20 26

00

474200

20 25

00

473900

20 25

00

474000

20 25

00

474100

20 25

00

474200

20 24

00

473900

20 24

00

474000

20 24

00

474100

20 24

00

474200

20 23

00

473900

20 23

00

474000

20 23

00

474100

20 23

00

474200

20 22

00

473900

20 22

00

474000

20 22

00

474100

20 22

00

474200

20 21

00

473900

20 21

00

474000

20 21

00

474100

20 21

00

474200

B

A

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1

1

2

2

3

3

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

17

17

18

18

19

19

20

20

16

16

C

21

21

1A

J2

J2

J1

J1

4

4

-1,10

-1,10

-1,10

-1,10

0,00

0,00

M1302

T1 25

66 63

0k VA

20 /0

,4 kV

H A

L A

P R

O D

U C

T IE

M .C

.E .

T1 25

66 63

0k VA

20 /0

,4 kV

G. A.

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X X

X

X

XX

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X X

X X

X X

X

X

X X

X X

X

M E T R O

INTRARE METRO

IESIRE METRO

INTRARE INCONTRO

DN 5

9 SA G

HCn 1228/2

A1299/4/9

A1299/4/8

A1299/4/7

A1299/4/6

ZONA PROTECTIE CANAL 2m

TERMINAL INTERMODAL

MONLANDY S" - HCL 111/2003

P.U.Z. "Modificare platforma industriala Monlandy`s", Calea

comerciale, servicii si depozitare', Calea Sagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timisoara -HCL 393/2008

ZONA PROTECTIE

CANAL 2m

TIR 13.50

CA LE

A SA

GU LU

I

LE A

24 .5

0

7. 00

10.00

10.0 0

304.56

164.55

140.01 7.

00

124.16

81 .7

5

12 .4

7

384.16

16.13

59.40

22 3.

50

43 .3

6

39.28 35.99

336.97

57 .1

6

13 5.1

1

22 8.

84

38 .0

2

20 .0

5 50

.4 6

18 .96

31.5 4

3.98

38.43

9.56

10.00

CULOAR ECOLOGIC 10m

10.0 0

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

Bazin retentie

SH

SPp

Ref

GV

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

SH

CP

CP

CP

CP C P

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

Ba zin

re te

nt ie

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

GV

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

CP

CP

CP

CP

CP

Cm

Cm

Conifer

SP 2

SP2

CVS 2

AP AP

AP

AP AP

AP

AP AP

AP

AP AP

AP

AP AP

AP

AP

AP AP

AP AP

AP AP

AP

AP

AP AP

AP

AP AP

AP

AP AP

AP AP

AP AP

AP

AP AP

AP

) )

) )

)

) )

) )

)

) )

) )

)

) )

) )

) )

) )

)

) )

) )

)

) )

)

) )

) )

) )

)

) )

) )

)

)

Linie racord

planuri de situatie 1.3-1.4

AP AP

AP

AP

AP

AP AP

AP AP

AP

AP AP

AP AP

AP

AP

AP AP

AP

AP AP

AP AP

AP AP

AP

AP AP

AP AP

Dn 6

00 ,

L =

40 .0

0m ,

i = 1

.0 0

Dn 6

00 ,

L =

40 .0

0m ,

i = 1

.0 0

Dn 5

00 ,

L =

40 .0

0m ,

i = 1

.5 0

Dn 6

00 ,

L =

40 .0

0m ,

i = 1

.0 0

Dn 6

00 ,

L =

40 .0

0m ,

i = 1

.0 0

Dn 6

00 ,

L =

40 .0

0m ,

i = 1

.0 0

Dn 6

00 ,

L =

40 .0

0m ,

i = 1

.0 0

,

L =

40 .0

0m ,

i = 1

.5 0

Dn 6

00 ,

L =

40 .0

0m ,

i = 1

.0 0

Dn 6

00 ,

L =

40 .0

0m ,

i = 1

.0 0

Dn 6

00 ,

L =

40 .0

0m ,

i = 1

.0 0

,

PEID, D 400 mm,

L = 20.00 m, i = 3.00

PEID, D 400 mm,

L = 15.00 m, i = 3.00

Cm28 CT = 86.43 CR = 82.88

Cm25 CT = 86.74 CR = 84.85

Cm23 CT = 86.73 CR = 84.77

CR_3 CT = 87.05 CR = 84.90

CR_13 CT = 86.56 CR = 83.10

Cm27 CT = 86.43 CR = 84.93

Cm26 CT = 86.68 CR = 84.89

Cm21 CT = 86.97 CR = 84.69

CR_5 CT = 86.87 CR = 83.03

Cm20 CT = 86.97 CR = 84.65

Cm22 CT = 86.88 CR = 84.73

Cm29 CT = 86.71 CR = 82.94

Cm19 CT = 86.69 CR = 84.61

SP2 CT = 86.13 CR = 82.87

CB_5 CT = 87.08 Cax = 85.55

N20 CT = 86.71 Cax = 85.36

N21 CT = 86.56 Cax = 85.26

CB_6 CT = 86.91 Cax = 85.24

N42 CT = 86.38 Cax = 85.26

N18 CT = 86.96 Cax = 85.56

CVS 2 CT = 86.82 Cax = 85.46

N25 CT = 86.95 Cax = 85.57

PEID, D 160 mm ,

L = 17.00 m ,

i = 1.00

PEID, D 160 mm ,

L = 25.00 m , i = 1.00

) )

) )

) )

) )

) )

)

N52 CT = 86.46 Cax = 85.26

CB_12 CT = 86.42 Cax = 85.26

L =

10 0.

00 m

, i =

-1 .0

0

PE ID

, D 3

55 m

m ,

L =

10 0.

00 m

, i =

-1 .0

0

PE ID

, D 3

55 m

m ,

L =

92 .7

9 m

, i =

-1 .0

0

PE ID

, D 3

55 m

m ,

L =

10 0.

00 m

, i =

-1 .0

0

PE ID

, D 3

55 m

m ,

L =

8. 57

m ,

i = -1

.0 0

PE ID

, D 3

55 m

m ,

L =

91 .4

3 m

, i =

-1 .0

0

i = 3.00

Cm24 CT = 86.74 CR = 84.81

CR_4 CT = 86.90 CR = 85.05

PEID, D 400 mm,

L = 13.00 m,

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Apa

Apa

Apa

Apa

Apa

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

Ap a

H1

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Ai e

Ai e

Ai e

Ai e

Ai e

Ai e

Ai e

Ai e

H2

H3

H4

AP AP

AP AP

AP AP

AP AP

AP AP

AP AP

AP AP

AP

AP

AP AP

AP AP

AP

AP AP

AP AP

AP AP

PF

R1

R2

Ai e

Ai e

Ai e

Ai e

Ai e

Ai e

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

H5

H6

H7

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Ai e

Ai e

Ai e

Ai e

Ai e

Ai e

Ai e

Ai e

Ai e

Ai e

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

Aie

H8

H11

Aii

Aii

Ai i

PF

Camin racord canalizare

Retea canalizare menajera extinsa din Calea Sagului, PAFSIN, Dn 500 mm

Retea alimentare cu apa potabila extinsa din Calea Sagului, PEID, D160 mm

Retea canalizare menajera extinsa din Calea Sagului, PAFSIN, Dn 500 mm

Retea alimentare cu apa potabila extinsa din Calea Sagului, PEID, D160 mm

Bransament - alimentare cu apa potabila

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP AP

AP AP

AP AP

AP

AP

Bransament - alimentare cu apa potabila

Camin racord canalizare

Camin racord canalizare

AP

generator

c.pompe

ge ne

ra to

r

c.p om

pe

foraj

Camine de vizitare din beton, Dn 1000 mm, proiectate; Conducta canalizare menajera, din PVC KG SN8, proiectata;Cm

Conducta canalizare pluviala, din PVC KG SN8, proiectata;CP CANALIZARE

Camine de canalizare, Dn 1000 mm din beton, proiectate; SH - Separatoare de hidrocarburi cu filtru coalescent, proiectate; BR - Bazine de retentie apa pluviala, proiectate; SPp - Statie de pompare apa pluviala, proiectate; Conducta refulare din PEID, PE100, Pn 10 bar, proiectata;Ref

SPm - Statie de pompare apa uzata menajera, proiectate; GV - Guri de varsare in canal ANIF, proiectate;

Conducta refulare din PEID, PE100, Pn 10 bar, proiectata;Ref

Conducta alimentare cu apa potabila, PEID, PE 100, proiectata;Apa Alimentare cu apa

Conducta interioara (bransament) apa potabila, PEID, PE 100, proiectata;AP Conducta alimentare cu apa hidranti de incendiu exteriori, proiectata;Aie Conducta alimentare cu apa hidranti de incendiu interiori, proiectata;Aii

PF Put forat proiectat, H=20m;

Hi - Hidranti de incendiu exteriori, Dn100 mm, proiectati;

R1, 2 Rezervor apa tehnologica si de incendiu, proiectat;

LUCRARI HIDROEDILITARE

Accese pe parcele propuse

Limite parcele propuse

Limita teren P.U.Z./ Limita proprietate

Zona unitati industriale / depozitare/ servicii existenta

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Zona verde propusa

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii existente

Limite parcele existente

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii propuse

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.10/181/2019CON A SRL

ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

03 ED REGLEMENTARI EDILITARE

P.U.Z.

03

10.2019

1: 1000

ing. Muntean Mihai

ing. Muntean Mihai

Zona Calea Sagului, Str. Cremona - Str. Napoli, Timisoara

MOBILARE

Zona comerciala/ servicii existenta

Cladiri pentru comert, servicii existente

LUCRARI HIDROEDILITARE

Strazi existente

Canale de desecare existente/zp=2m

CAI DE COMUNICATIE

Culoar ecologic de protectie canal=10m

Pod traversare canal de desecare

Atasament: 04_Proprietate_terenuri.pdf

HALA S.C. INTERCOLOR

Nr.top. 1302/2

BA ZI

N RE

TE NT

IE

SP RE

M OR

AV IT

A DN

5 9

km 7 + 710

M E T R O

IN TR

AR E

M ET

RO

INTRARE METRO

INTRARE INCONTRO

DN 5

9 SA G

F.S.

S.E.

HALA S.C. INTERCOLOR

ext ind

ere S.

E.

GAS

Cc1299/5/1/1/1

foraj

S=68104mp

Pr op

rie tar

SC Ag

ro Im

ob ilia

re sa

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

HCn 1228/2

Drum acces

De 12

05/ 3

S=4380mp

Cc 1299/2/6/5

A1299/4/9

A1299/4/8

A1299/4/7

A1299/4/6

A

A

C

C

C

dr um

p am

an t

HcN 1228/3

CF429810

HcN 1210

13.76

A A

A

V

C

C

C

C

C

C

St r.

Na po

li

13.63

dr um

p am

an t

Str Milano (beton)

Str. Parma

D E

12 08

/2

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817

CF 42

98 12

CF429813

Hc N

12 28

/3

HcN 12 07/3

DE 120 6/3

CF429809

ST R.

N AP

OL I

STR. MILANO

STR. PARMA

CF436992

CF436991

CF436990

CF437007 CF436983

CF437059

CF430659

CF429296

CF 43

06 83

ST R.

N AP

OL I

HCN1219

CF437058

CF437062

CF 43

06 88

ST R.

P AL

ER M

O

ST R.

N AP

OL I

ST R.

P AL

ER M

O

DE 12

27 /1

/1

S= 1 63175

S= 2 31257

S= 3 25357

S= 4 6092

LEROY MERLIN

CA LE

A SA

GU LU

I

LE A

304.56

22 5.

13

164.55

140.01

124.16

86 .7

6

53 .6

7

43 .3

6

21 .5

0

39.28 35.99

336.97

57 .1

6

13 5.1

1

22 8.

84

38 .0

2

20 .0

5 50

.4 6

18 .8

7 5.

56 14

.0 7

18 .96

31.5 4

5.46

3.98

38.43

59.40

teritoriu UAT Giroc

11.93

81 .7

5

143.70

9.82

BC GOLF

17

DE1231

DE 12

31

DE1231

DE1206/4

S= 5 1825

S= 6 3035

DE 120

5/3

DE 120

5/3

D E1

22 8/

4

teren proprietatea Municipiului Timisoara - domeniu public conform HG 1016/2005

CF 425750

CF 42

296 8

CF 42

296 9

CF 42

297 1

CF 42

297 2

CF 42

574 0

CF 42

574 5

CF 42

297 0

405297

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

Teren proprietate privata de interes local a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Teren proprietate privata a persoanelor juridice care va trece in domeniul public in vederea amenajarii cailor de circulatie

Teren proprietate publica de interes local

LEGENDA

LIMITE

PROPRIETATE

Teren domeniu public de interes national

Teren proprietate privata a persoanelor juridice cu servitute de trecere si pentru retele inscrisa in CF

Limite parcele propuse

Limita teren reglementat prin P.U.Z./ Limita proprietate

Limita intravilan existent

Limite parcele existente

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.10/181/2019 SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL

CON - A SRL

ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

04 PROPRIETATEA

ASUPRA TERENURILOR

P.U.Z.

01

10.2019

1: 2000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

BILANT TERITORIAL OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Teren proprietate privata a persoanelor juridice propus prin documentatii de urbanism aprobate pentru a trece in domeniul public in vederea amenajarii cailor de circulatie

Zona Calea Sagului, Timisoara, jud. Timis

NOTA: Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- plan de amplasament si delimitarea imobilului, revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru, conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

Atasament: 05_Mobilare.pdf

M E T R O

DN 5

9

foraj

HCn 1228/2

S=4380mp

Cc 1299/2/6/5

A1299/4/9

A1299/4/8

LE A

LE A

acces incinta

acces incinta

P Hmax= 25 m

P+E Hmax= 25 m

acces incinta

ge ne

ra to

r

c.p om

pe

foraj

P Hmax= 20 m

Cladiri administative

acces incinta

ac ce

s i nc

int a

ac ce

s in

cin ta

ac ce

s in

cin ta

Depozitare, prod. nepoluanta

3 86,01

4 85,93

5 85,53 6 85,53

7 85,18

8 85,14

9 85,48

10 85,71

11 85,75

12 85,66

13 85,55

14 85,67

15 85,66

16 85,7

17 85,68

18 85,57

19 85,64

20 85,7

21 85,82

22 86,04

23 86,2

24 86,2

25 86,02

26 86,07

27 86

28 85,74

29 85,59

30 85,61

31 85,64

32 85,39

33 85,54

34 85,47

35 85,41

36 85,63

37 85,61

38 85,57

39 85,9840 85,95

41 85,85

42 86,05

43 85,93

44 86,01

45 85,99

46 86,04

47 86,35

48 86,64

49 86,83

50 86,31

51 86,26

52 86,34

53 86,39

54 86,4

55 86,51

56 86,52

57 86,57

58 86,57

59 86,65

60 86,65

61 86,54

62 86,53

63 86,48

64 86,51

65 86,21

66 86,18

67 86,4

68 86,36

69 86,4

70 86,42

71 86,48

72 86,38

73 86,51

74 86,53

75 86,48

76 86,43

77 86,47

78 86,51

79 86,51

80 86,59

81 86,72

82 86,62

83 86,43

84 86,41

85 86,38

86 86,34

87 86,45

88 86,44

89 86,51

90 86,37

91 86,19

92 86,27

93 86,33

94 86,3

95 86,27

96 86,28

97 86,28

98 86,24

99 86,14

100 85,62

101 86,06

102 86,04

103 86,08

104 86,2

105 86,2

106 86,06

107 86,05

108 86,13

109 86,08

110 86,1

111 86,25

112 86,14

113 86,27

114 86,31

115 86,34

116 86,49

117 86,77

118 86,87

119 86,84

120 86,56

121 86,33

122 86,22

123 86,2

124 86,09

125 86,03

126 86,12

127 86,03

128 85,99

129 85,95

130 86,02

131 86,09

132 86,24

133 86,06

134 85,95

135 85,97

136 85,91

137 85,78

138 85,97

139 85,98

140 85,86

141 86

142 85,99

143 85,89

144 85,99

145 86,08

146 86,19

147 86,39

148 86,62

149 86,39

150 86,26

151 86,09

152 85,95

153 85,87

154 85,89

155 85,91 156 85,91

157 85,73

158 85,8

159 85,85

160 85,75

161 85,75

162 85,78

163 85,92

164 85,96

165 85,84

166 85,73

167 85,75

168 85,78

169 85,86

170 85,84

171 85,82

172 85,85

173 85,75

174 85,76

175 85,76

176 85,67

177 85,75

178 85,84

179 85,87

180 85,89

181 86,06

182 86,18

183 86,32

184 86,24

185 85,95

186 85,85

187 85,74

188 85,68

189 85,65

190 85,66

191 85,73

192 85,75

193 85,68

194 85,78

195 85,78

196 85,76

197 85,85

198 85,2

199 84,91

200 84,88

201 85,33

202 85,06

203 84,95

204 85,22

205 85,26

206 85,04

207 85,63

208 85,19

209 85,84

210 85,66

211 85,97

212 85,24

213 86,42

214 85,63

215 85,09

216 85,33

217 85,69

218 85,97

219 85,64

220 86,38

221 86,42

222 85,68

223 86,39

224 86,26

3 86,01

4 85,93

5 85,53 6 85,53

7 85,18

8 85,14

9 85,48

10 85,71

11 85,75

12 85,66

13 85,55

14 85,67

15 85,66

16 85,7

17 85,68

18 85,57

19 85,64

20 85,7

21 85,82

22 86,04

23 86,2

24 86,2

25 86,02

26 86,07

27 86

28 85,74

29 85,59

30 85,61

31 85,64

32 85,39

33 85,54

34 85,47

35 85,41

36 85,63

37 85,61

38 85,57

39 85,9840 85,95

41 85,85

42 86,05

43 85,93

44 86,01

45 85,99

46 86,04

47 86,35

48 86,64

49 86,83

50 86,31

51 86,26

52 86,34

53 86,39

54 86,4

55 86,51

56 86,52

57 86,57

58 86,57

59 86,65

60 86,65

61 86,54

62 86,53

63 86,48

64 86,51

65 86,21

66 86,18

67 86,4

68 86,36

69 86,4

70 86,42

71 86,48

72 86,38

73 86,51

74 86,53

75 86,48

76 86,43

77 86,47

78 86,51

79 86,51

80 86,59

81 86,72

82 86,62

83 86,43

84 86,41

85 86,38

86 86,34

87 86,45

88 86,44

89 86,51

90 86,37

91 86,19

92 86,27

93 86,33

94 86,3

95 86,27

96 86,28

97 86,28

98 86,24

99 86,14

100 85,62

101 86,06

102 86,04

103 86,08

104 86,2

105 86,2

106 86,06

107 86,05

108 86,13

109 86,08

110 86,1

111 86,25

112 86,14

113 86,27

114 86,31

115 86,34

116 86,49

117 86,77

118 86,87

119 86,84

120 86,56

121 86,33

122 86,22

123 86,2

124 86,09

125 86,03

126 86,12

127 86,03

128 85,99

129 85,95

130 86,02

131 86,09

132 86,24

133 86,06

134 85,95

135 85,97

136 85,91

137 85,78

138 85,97

139 85,98

140 85,86

141 86

142 85,99

143 85,89

144 85,99

145 86,08

146 86,19

147 86,39

148 86,62

149 86,39

150 86,26

151 86,09

152 85,95

153 85,87

154 85,89

155 85,91 156 85,91

157 85,73

158 85,8

159 85,85

160 85,75

161 85,75

162 85,78

163 85,92

164 85,96

165 85,84

166 85,73

167 85,75

168 85,78

169 85,86

170 85,84

171 85,82

172 85,85

173 85,75

174 85,76

175 85,76

176 85,67

177 85,75

178 85,84

179 85,87

180 85,89

181 86,06

182 86,18

183 86,32

184 86,24

185 85,95

186 85,85

187 85,74

188 85,68

189 85,65

190 85,66

191 85,73

192 85,75

193 85,68

194 85,78

195 85,78

196 85,76

197 85,85

198 85,2

199 84,91

200 84,88

201 85,33

202 85,06

203 84,95

204 85,22

205 85,26

206 85,04

207 85,63

208 85,19

209 85,84

210 85,66

211 85,97

212 85,24

213 86,42

214 85,63

215 85,09

216 85,33

217 85,69

218 85,97

219 85,64

220 86,38

221 86,42

222 85,68

223 86,39

224 86,26

A1228/1/1

20 26

00

473900

20 26

00

474000

20 26

00

474100

20 26

00

474200

20 26

00

474300

20 25

00

473900

20 25

00

474000

20 25

00

474100

20 25

00

474200

20 25

00

474300

20 24

00

473900

20 24

00

474000

20 24

00

474100

20 24

00

474200

20 24

00

474300

20 23

00

473900

20 23

00

474000

20 23

00

474100

20 23

00

474200

20 23

00

474300

20 22

00

473900

20 22

00

474000

20 22

00

474100

20 22

00

474200

20 22

00

474300

20 21

00

473900

20 21

00

474000

20 21

00

474100

20 21

00

474200

20 21

00

474300

B

A

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1

1

2

2

3

3

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

17

17

18

18

19

19

20

20

16

16

C

21

21

1A

J2

J2

J1

J1

4

4

-1,10

-1,10

-1,10

-1,10

0,00

0,00

A Str. Parma

Hc N 1

22 8/3

CF429809

CF436990

CF437007 CF436983

CF437059

ST R.

N AP

OL I

CF437058

CF437062

CF 43

06 88

ST R.

P AL

ER M

O

ST R.

N AP

OL I

DE 12

27 /1

/1

ZONA PROTECTIE CANAL 2m

TERMINAL INTERMODAL

MONLANDY S" - HCL 111/2003

P.U.Z. "Modificare platforma industriala Monlandy`s", Calea

S= 1 63175

S= 2 31257

S= 3 25357

S= 4 6092

comerciale, servicii si depozitare', Calea Sagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timisoara -HCL 393/2008

ZONA PROTECTIE

CANAL 2m

TIR

42.24 16

.9 4

14 9.

63

208.14

13.50

158.58

32.94

24.02

P Hmax= 25 m

10 9.

37

73.20

18 1.

20 13

.5 0

DRUM DE SERVITUTE - 7m

CA LE

A SA

GU LU

I

LE A

24 .5

0

13 .6

5

10.00

10.0 0

304.56

22 5.

13

164.55

140.01 7.

00

124.16

86 .7

6

53 .6

7

43 .3

6

21 .5

0

39.28 35.99

336.97

57 .1

6

13 5.1

1

22 8.

84

38 .0

2

20 .0

5 50

.4 6

18 .8

7 5.

56 14

.0 7

18 .96

31.5 4

5.46

3.98

38.43

9. 98

36.29

10.00

CULOAR ECOLOGIC 10m

59.40

9.57

DRUM DE SERVITUTE - 7m

10.00

PUZ in lucru - AO nr. 5/2018

11.93

81 .7

5

143.70

9.82

10.0 0

BC GOLF

17

DE1231

DE 12

31

S= 5 1825

S= 6 3035

D E1

22 8/

4

teren proprietatea Municipiului Timisoara - domeniu public conform HG 1016/2005

CF 425750

CF 42

296 9

CF 42

297 0

405297

POSIBILITATI DE MOBILARE

Accese pe parcele propuse

Limite parcele propuse

Limita teren reglementat prin P.U.Z./ Limita proprietate

Zona unitati industriale / depozitare/ servicii existenta

LEGENDA

LIMITE

Limita intravilan existent

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Strazi existente

Canale de desecare existente/zp=2m

CAI DE COMUNICATIE

Zona verde propusa

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii existente

Limite parcele existente

Cladiri pentru productie, depozitare, servicii propuse

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.10/181/2019

ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

05 POSIBILITATI DE MOBILARE

P.U.Z.

03

10.2019

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Laura Marculescu

MOBILARE

Strazi propuse

Zona comerciala/ servicii existenta

Cladiri pentru comert, servicii existente

Indicii urbanistici propusi: P.O.T. max. = 55% C.U.T. max. = 2,20 Regim de inaltime max. = P+3E / H cornisa maxim = 25 m Regim de inaltime max. = P+2E / H cornisa maxim = 20 m

Cai de circulatie de perspectiva

Zona Calea Sagului, Timisoara, jud. Timis

Culoar ecologic de protectie canal=10m Pod traversare canal de desecare

Atasament: 06_Volumetrie.pdf

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.10/181/2019CON - A SRL

ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

06 ILUSTRAREA PROPUNERILOR

Volumetrie

P.U.Z.

01

07.2019

Arh. Glad Tudora

Arh. Laura Marculescu

Zona Calea Sagului, Str. Cremona - Str. Napoli, Timisoara

VOLUMETRIE

Atasament: 07_Circulatii.pdf

BA ZI

N RE

TE NT

IE

culoar tevi termoficare

Cc1299/5/1/2

CA LE

A SA

GU LU

I

DN 5

9 TI

M IS

OA RA

km 7+300

SP RE

M OR

AV IT

A DN

5 9

km 7 + 710

km 7 + 580

km 7 + 460

LEA 110kV

Cc660/7/1;Cc660/7/2/1-2/1

A1316/26 A1316/25

Cc1299/5/1/2

D. N.

5 9

H A

L A

P R

O D

U C

T IE

M .C

.E .

TE HN

IC A

IV EC

O

CE NT

RU A

SI ST

.

G. A.

V

V

V

V

De660/10(drum pamant)

DE1205/3(drum betonat)

A660/7/2/2 S=55027mp

A6 60

/6 /8

A6 60

/6 /9

A6 60

/6 /1

0

A6 60

/6 /1

1

culoar tevi termoficare

HC n6

61

LEA 110kV

LEA 110kV

LEA m edie 20

kV

statie gaz

zona protectie canal

VV

24

16

3

28

28

28

61

19

28

28

DN 5

9

TI M

IS OA

RA

M E T R O

IN TR

AR E

M ET

RO

INTRARE METRO

IESIRE METRO

INTRARE INCONTRO

DN 5

9 SA G

DN 5

9

F.S.

S.E.

R

S.P.

HALA S.C. INTERCOLOR

ext ind

ere S.

E.

HALA LOMBARDA

GAS

E6 71

Cc1299/5/1/2

Cc1299/5/1/1/1

foraj

artera majora propusa prin PUG (cate 2 benzi pe sens)

Magazin PRAKTIKER II

S=68104mp

S=703mp

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

Pro pri

eta r S

C A gro

Im ob

ilia re

sa

HCn 1228/2

De 12

05/ 3

A1299/4/9

A1299/4/8

A1299/4/7

A1299/4/6

Cc1299/5/1/2

Cc660/7/1;Cc660/7/2/1-2/1

A1316/26 A1316/25

Cc1299/5/1/2

culoar tevi termoficare

24

16

3

28

28

28

61

19

28

28

VV

16

24

3

28

28

28

61

19

28

28

km 7+300

HALA S.C. INTERCOLOR

1. 07

6, 17

7 m

2

SA G

V

V

V

V

HCn 674/1

HC n6

61

De660/10(drum pamant)

Panou publ.

Panou publ.

DE1205/3(drum betonat)

DN 59

A660/7/2/2 S=55027mp

A6 60

/6 /8

A6 60

/6 /9

A6 60

/6 /1

0

A6 60

/6 /1

1

De660/8(drum betonat)

HC n6

61

LEA 110kV

LEA m edie 20

kV

dr um

b et

on at

zona protectie canal

LEA 110kV

DA 03

DA 03

DA 06

DN 59

as fa

lt

Nr.top. 1302/2

C c6

60 /3

/7 /1

;C c6

60 /3

/8 /b

C c6

60 /3

/7 /1

;C c6

60 /3

/8 /a

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/13

Cc 660/4/1-4;Cc 660/5/1/1;Cc 660/5/3/1/1;Cc 660/5/1/1/1;Cc 660/4/5-6/1;Cc 660/5/2/1/f/1/: Nr. cad.

S=25507mp

Nr.top. 2400-2401

Cc 660/4/1-4;Cc 660/5/1/1;Cc 660/5/3/1/1;Cc 660/5/1/1/1;Cc 660/4/5-6/1;Cc 660/5/2/1/f/5/1

Cc 660/4/1-4;Cc 660/5/1/1;Cc 660/5/3/1/1;Cc 660/5/1/1/1;Cc 660/4/5-6/1;Cc 660/5/2/1/f/5/2

Cc 660/4/1-4;Cc 660/5/1/1;Cc 660/5/3/1/1;Cc 660/5/1/1/1;Cc 660/4/5-6/1;Cc 660/5/2/1/f/5/3

S=19909mpS=2005mp

S=22490mp

S= 76

00 m

p

C F

85 22

C hi

so da

S= 11

30 0m

p

C F

72 46

C hi

so da

sa nd

ra

drum pamant

A

A

C

C

C

C

C

C

V

C

C

HcN 1228/3

St r N

ap oli

(b et

on )

CF429810

CF429816

CF429814

HcN 1210

13.76

A A

A

V

C

C

C

C

C

C

St r.

Na po

li

13.63

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

V

V

A

A

C

C

C

C

C

C

C

V

C

C

C

V

V

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CC

C C

C A

A

A

trafo

Str Torino (beton)

Str Milano (beton)

St r P

ale rm

o (b

et on

)

St r P

ale rm

o (b

et on

)

Str. Parma

13 .5

3

CF429808

CF429811

CF429817

CF 42

98 12

CF429813

Hc N

12 28

/3

CF429809 1 0.

001 0.

00

10 .0

0

ST R.

N AP

OL I

STR. MILANO

STR. TORINO

STR. PARMA

CF421535-SISTAT

CF421535-SISTAT

H C

N 12

19

CF436992

CF436991

CF436990

CF437007 CF436983

CF437059

CF430669

CF430673

CF430695

CF430716

CF430659

CF429296

CF 43

06 83

CF 440878

CF440992

ST R.

N AP

OL I

H C

N 12

19

HCN1219

CF437058CF437062

CF 43

06 88

ST R.

P AL

ER M

O

STR. TORINO

ST R.

P AL

ER M

O

STR. MILANO

ST R.

N AP

OL I

ST R.

P AL

ER M

O

ZONA PROTECTIE CANAL 2m

TERMINAL INTERMODAL

MONLANDY S" - HCL 111/2003

P.U.Z. "Modificare platforma industriala Monlandy`s", Calea

S= 1 63175

S= 2 31257

S= 3 25357

S= 4 6092

comerciale, servicii si depozitare', Calea Sagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timisoara -HCL 393/2008

LEROY MERLIN

ZONA PROTECTIE

CANAL 2m

75.50

DRUM DE SERVITUTE - 7m

CA LE

A SA

GU LU

I

LE A

65 .7

0

10.00

10.0 0

304.56

22 5.

13

164.55

140.01

7. 00

124.16

86 .7

6

53 .6

7

43 .3

6

21 .5

0

39.28 35.99

336.97

57 .1

6

13 5.1

1

22 8.

84

38 .0

2

20 .0

5 50

.4 6

18 .8

7 5.

56 14

.0 7

18 .96

31.5 4

5.46

3.98

38.43

10.00

CULOAR ECOLOGIC 10m

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LE A

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA LEA

LEA LEA

LEA LEA

LEA LEA

LEA LEA

LEA LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

LEA

A1 316

/23

A1 316

/27

conducte aeriene

A1 316

/22

A1 316

/24

A1 316

/26

A1 316

/28

St= 0,5

0ha

St= 0,5

0ha

A1 316

/25 St=

0,1 4ha

St= 0,1

6ha

St= 0,5

0ha

St= 0,8

0ha

11 .0

0

19 .0

0

5. 40

1.90

2. 50

16.0 0

A

C

19

VV

E6 71

PTT4

St=0.62ha

A1318/4/9

DE1318/4

39

36

A1318/4/6/2

St=0.60ha

A1318/4/7

A1318/4/8

Cc1299/5/1

17

14

35

22

42 42

Cc1299/2/11

DE 1

22 7/

1/ 1

Cc1299/2/13

A1299/2/7

Cc 12

99 /2/

12

Cc1299/5/2 SRM

14

18

23

CA LE

A SA

GU LU

I

CA LE

A SA

GU LU

I

CA LE

A SA

G UL

UI

A1318/4/6/1 St=3.00ha

33

39 42 42 42

215 locuri

596 locuri

19 38

38

46

16 16

21

29 16

St=0.70ha

11.93

9.82

59.40

143.70

DRUM DE SERVITUTE - 7m

10.00

1229/2/6, Calea Sagului, DN 59, km 8 dr., intravilan extins Timisoara - HCL 310/2007 modificat cu HCL 338/2007

PUZ in lucru - AO nr. 5/2018

DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA

teritoriu UAT Giroc

10.0 0

S= 6 3035

S= 5 1825

81 .7

5

STUDIU CIRCULATII

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

14.10/181/2019 SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL

ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTAArh. Glad Tudora

07 STUDIU CIRCULATII

CULOARE ECOLOGICE

P.U.Z.

01

09.2019

1: 2000

Arh. Glad Tudora

Arh. Laura Marculescu

LEGENDA

LIMITE Limita teren reglementat prin P.U.Z./ Limita proprietate

Limita intravilan existent

Limite parcele existente

Drumuri publice existente

Canale de desecare existente/zp=2m

CAI DE COMUNICATIE

/culoar ecologic de protectie=10m

Drumuri de exploatare DE existente

Traseu centura sud

Drumuri propuse prin documentatii de urbanism

Zona Calea Sagului, Timisoara, jud. Timis

Atasament: Memoriu_PUZ_SMW.pdf

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

-

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ

ZONA CALEA ŞAGULUI, TIMIŞOARA, JUD. TIMIŞ

Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP S.R.L. CON- A S.R.L.

Amplasament: Zona Calea Şagului, Timişoara, jude ul Timişț Parcelele cu nr. cad. 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640

Proiectant: S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timişoara

Faza de proiectare : Plan Urbanistic Zonal

1

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

LISTA DE SEMNATURI

Urbanism: S.C. PILOT TEAM S.R.L. Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timişoara Arh. Glad TUDORA

Arh. Laura MĂRCULESCU

Lucrări topografice: S.C. GEOCAD & ASOCIAŢII S.R.L. Str. V.Alecsandri nr. 2, ap. 2, Timişoara Ing. Liviu LANGA

Edilitare: PFA MUNTEAN MIHAI – DOINEL Săcălaz, str a VII-a, nr.705/C, jud. Timiş

Ing. Mihai MUNTEAN

Lucrări rutiere: S.C. DRUM PROIECT CONSULT S.R.L. Str. Electronicii nr. 26, ap. 18, Timişoara Ing. Victor RILL

2

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

BORDEROU

PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT pag. 1

LISTA DE SEMNĂTURI pag. 2

BORDEROU pag. 3

MEMORIU GENERAL pag. 4

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei pag. 5 1.2. Obiectul lucrării pag. 5 1.3. Surse de documentare pag. 5

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei pag. 5 2.2. Încadrarea în zonă pag. 7 2.3. Elemente ale cadrului natural pag. 7 2.4. Circulaţia pag. 8 2.5. Ocuparea terenurilor pag. 8 2.6. Echiparea edilitară pag. 8 2.7. Probleme de mediu pag. 8 2.8. Opţiuni ale populaţiei pag. 9

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare pag. 9 3.2 Prevederi ale P.U.G. Timişoara pag. 9 3.3 Valorificarea cadrului natural pag. 10 3.4. Modernizarea circulaţiei pag. 10 3.5. Zonificare funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici pag. 10 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare pag. 12 3.7. Protecţia mediului pag. 15 3.8. Obiective de utilitate publică pag. 16

5. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE pag. 21

REGULAMENT DE URBANISM pag. 22

PIESE DESENATE

01 Încadrare în zona / Incadrare în PUG 02 Situaţia existentă / Studiu cvartal 03 Reglementări urbanistice – Zonificare 03-ED Lucrări hidroedilitare 04 Proprietatea asupra terenurilor 05 Posibilitati de mobilare 06 Volumetrie 07 Circulatii

3

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

ANEXE: Acte:

- Certificat de urbanism nr. 4987/19.12.2018 - Extrase de Carte Funciara nr. 430641, 430671, 430632, 430636, 430652,

430672, 430640 - Adeverinta nr. UR2019-15784/27.09.2019 - Plan de acţiune nr. UR2019-012833/20.08.2019 - Adresa Serviciul Administrare Fond Funciar nr. DO2019-001908/02.10.2019 - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse nr. CT2019-006135/30.09.2019 - Adresa Serviciul Juridic nr. SC 2019-024190 - Raportul informarii si consultării publicului UR2019 – 01341/02.10.2019 - Rezultatele informarii si consultarii publicului UR2019 – 01341/23.09.2019 - Studiu geotehnic nr. 4884/2019

Avize: - Avizul Arhitectului Sef nr. 33/03.10.2019 - Aviz de oportunitate nr. 07/28.02.2019 - Proces verbal de recep ie nr. ț PV 1986/2019 - Decizie de încadrare Agen ia pentru Protec ia Mediului Timis nr.ț ț

99/09.09.2019 - Aviz Securitate la Incendiu nr. 141/19/SU-TM/08.05.2019 - Aviz Protectie Civila nr. 533.945/08.05.2019 - Aviz Statul Major al Apărării nr.DT.4286/10.06.2019 - Notificare DSP Timis nr. 12105/404/M/24.06.2019 - Aviz de gospodărire a apelor nr. ABABA-237/23.07.2019 - Avuz ANIF nr. 52/20.06.2019 - Aviz tehnic Aquatim nr. 73481/DT-ST/03.07.2019 - Aviz Poliţia Rutieră nr. 260956/13.09.2019 - Aviz Comisia de Circulatie nr. DT2019-005239/03.10.2019 - Aviz de principiu Direc ia de Mediu, Serviciul de Reglementare i Politiciț ș

Mediu Urban nr. 1248/12.09.2019 - Aviz Transelectrica s.a. nr. 6034/26.06.2019 - Aviz Transgaz nr. ETA/4099/18.06.2019 - Aviz pentru retele existente Serviciul Banca de Date Urbana nr.

542/08.07.2019 - Aviz Telekom Romania Communications S.A. nr. 438/19.03.2019 - Aviz STPT UR2019-00-3521/14.03.2019 - Aviz tehnic de amplasament Aquatim nr. 4682/18.03.2019 - Aviz de principiu DELGAZ GRID S.A. Nr. 1571,3/29/2019 - Aviz de amplasament Enel Distributie Banat Nr. 266564531/31.05.2019 - Aviz favorabil Colterm S.A. din UR2019-003521/13.03.2019

4

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documenta ieiț DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ

BENEFICIARI : SPORT MECHANICAL WORKSHOP S.R.L.

CON- A S.R.L.

AMPLASAMENT : Zona Calea Şagului, TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ, parcelele cu nr. cad. 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640

NUMĂR PROIECT : 14.10/181/2019

FAZA DE PROIECTARE :PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORĂRII : Octombrie 2019

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documenta ie la nivel de P.U.Z. îşi propune să constituie suportul juridic,ț institu ional şi tehnic pentru realizarea unei ț zone de depozitare, logistică şi produc ieț nepoluantă pe terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona Calea Şagului.

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documenta ii s-au studiat planurile urbanistice aprobate înț zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direc iile de dezvoltare ale teritoriului:ț

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 107/2014.

- Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara - Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara – Etapa 3 (în curs de actualizare) - Ridicare topografică pentru zona studiată

La elaborarea documenta iei s-a inut cont de prevederile următoarelor documente:ț ț - Ghidul privind metodologia de elaborare şi con inutul cadru al P.U.Z. aprobat prinț

Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; - ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documenta iilor de urbanismț

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evolu ia zoneiț Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de sud - est a Municipiului

Timişoara, în intravilan, conform P.U.Z. Interporto – Terminal Intermodal Timişoara. În prezent zona studiată are func iuneț de zonă de depozitare şi servicii – conform

5

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

P.U.Z. Interporto – Terminal Intermodal Timişoara. În cadrul P.U.Z. “INTERPORTO - TERMINAL INTERMODAL Timişoara”, Timişoara

(HCLMT nr. 31/2003), beneficiar S.C INTERPORTO ROMANIA S.A. se propune dezvoltarea unei platforme logistice intermodale, cu prevederea de hale pentru depozitare, clădiri de birouri / administrative, platforme depozitare, circulaţii interne şi zone de parcare, construcţii edilitare (foraj, bazin retenţie ape pluviale, bazin de incendiu), extinderea unor linii de cale ferată cu legătură la cele existente în zona Freidorf – Timişoara, zone vezi şi amenajări.

Pentru implementarea investi iei s-au ob inut următoarele Autoriza ii de construire, darț ț ț niciuna nu a fost realizată:

- 1098/06.06.2005 - Construc ii pt. servicii. Construire birouri şi spatii pentruț depozitare. Regim înăl ime P+2E. Zona D. Steren = 54474 mp, Sc propus = 5020ț mp, Sd propus = 5992 mp.

- 821/07.05.2004 - Amenajări exterioare. Construire drumuri de incinta - 535/26.03.2004 - Construc ii pt. depozitare - Construire hala pt. depozitare regim Pț

corp 4A

În ultimii ani, pe terenurile învecinate s-au aprobat şi par ial implementat următoareleț documenta ii de urbanism:ț

P.U.Z. "Platformă Industrială MONLANDY S", DN 59-Calea Şagului, Timişoara (HCLMT 111/2003)

Documenta ia are drept obiectiv realizarea unei hale de produc ie, indici ț ț POT max de 55%, CUT max = 1,2, zv = 20%

P.U.Z. "Modificare platformă industrială Monlandy`s", Calea Şagului DN 59 KM 8+950, Timişoara (HCLMT 305/2017)

Se modifică par ial, în zona de nord-est, planul urbanistic prin comasarea parcelelorț existente cu scopul creării unor loturi mai mari pentru func iune de depozitare.ț

S-au avut în vedere şi reglementările din puz-urile învecinate, aprobate anterior: P.U.Z. „Ansamblu clădiri cu func iuni comerciale, servicii şi depozitare', Caleaț

Sagului / DN 59 Km. 7+500 dreapta, Timişoara (HCL 393/2008)

P.U.Z. „Construire hale depozitare cu corp administrativ„ -parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, DN 59, km 8 dr., intravilan extins Timişoara (HCL 310/2007 modificat cu HCL 338/2007)

P.U.Z. „DE 1205 Calea Sagului km 7”, Zona Calea Sagului, DN 59 km 7, Timişoara (HCL 495/2007)

Documentaţii în lucru pe terenurile invecinate:

Aviz de oportunitate nr. 5/2018 - P.U.Z. „COMERT, SERVICII, DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA”, Timişoara, Calea Şagului DN 59, km 8, f.n., beneficiari S.C. MIRFAG TRANS S.R.L., S.C. BEGAMI S.R.L., S.C. POD CONSTRUCT S.R.L

Aviz de oportunitate nr. 16/2018 - P.U.Z. „ZONĂ DEPOZITARE, SERVICII ŞI INDUSTRIE NEPOLUANTĂ”, Timişoara, zona Calea Şagului - str. Napoli, beneficiar DUTCH REAL ESTATE S.R.L.

Aviz de oportunitate nr. 38/2019 - P.U.Z. „ZONĂ DEPOZITARE, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE”, zona Calea Şagului, Timişoara, beneficiar SAPIENT VEST S.R.L.

Prin urmare, în acest teritoriu se preconizează dezvoltarea unor func iuni adaptateț cerin elor actuale: depozitare, logistică, produc ie nepoluantă – grupate în corelare cu zoneleț ț func ionale existente.ț

6

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

2.2. Încadrarea în zonă

Terenul studiat este situat în zona de sud - est a municipiului Timişoara, zona Calea Şagului, între limite fizice din teren: Hcn 1228/3 şi DE 1227/1/1, la limita teritoriului intravilan.

Date C.F. Terenul studiat este proprietatea SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL şi CON-A

SRL, are suprafa a totală de ț 130.000 mp., fiind constituit din următoarele parcele:

C.F. nr. Nr. cad. vechi Proprietar

Suprafa ăț (mp)

430641 CC 1228/1/2 SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL 32500 430671 CC 1228/1/1 SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL 32500 430632 CC 1228/1/4/4 CON-A SRL 2500 430636 CC 1228/1/4/3 CON-A SRL 10000 430652 CC 1228/1/4/2 CON-A SRL 10000 430672 CC 1228/1/4/1 CON-A SRL 10000 430640 CC 1228/1/3 CON-A SRL 32500 Total teren studiat : 130000

Amplasamentul studiat este delimitat astfel:

- la nord: teren neconstruit – rezervă şi Hcn 1228/3

- la sud : DE 1227/1/1

- la est: Hcn 1228/3, magazin Metro “Cash&Carry” Timişoara Sud

- la vest: teren neconstruit şi Hcn 1228/3

Amplasamentul se învecinează cu următoarele clădiri / terenuri: - la nord: teren neconstruit – rezervă şi Hcn 1228/3

parcelă privată cu hală service auto (CF 428081) Magazin Metro “Cash&Carry” Timisoara Sud

- la est: Magazin Metro “Cash&Carry” Timişoara Sud - la vest: teren neconstruit - la sud: hală produc ie Rosi-Ita Uno srl (CF 434366)ț

hală produc ie Verni & Fida srl (CF 412936)ț

În zonă nu sunt locuin e, cele mai apropiatefiind situată la o distanţe de pesteț 1,8 km..

2.3. Elemente ale cadrului natural

Pe teren nu sunt planta ii, înalte sau joase. În zonă nu există riscuri naturale.ț Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este relativ plan şi orizontal. Conform zonării seismice, amplasamentul este caracterizat de următorii parametrii: ag =

0,25 g, Tc = 0,7 s (conform P100-1/2013). Adâncimea de îngheţ este de 0,6 – 0,7 m (conform STAS 6054/77).

Caracteristici geotehnice Conform studiului geotehnic preliminar, lucrarea se poate încadra în categoria

geotehnică 2 – risc geotehnic moderat. Amplasamentul investigat nu este ocupat la momentul actual de nicio construcţie, suprafaţa terenului nefiind afectată de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea construcţiilor proiectate.

7

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

Stratificaţia interceptată în foraje este neomogenă, dedesubtul solului vegetal în grosime de 0,30 m, aflându-se pământuri coezive până la adâncimea de 3,50 ÷ 6,30 m, urmate de un orizont nisipos, până la adâncimea de investigare de 12,00 m.

Nivelul superior al acviferului a fost interceptat în foraje la adâncimi cuprinse între 1,25 ÷ 2,00 m faţă de CTA, (NH= -1,25 ÷ - 2,00 m).

Lucrările de teren au pus în evidenţă prezenţa unor pământuri cu o compresibilitate medie spre mare. In urma realizării calculului tasării absolute probabile (anexa 17) a terenului de fundare din zona activă a viitoarelor fundatii, aceasta depăşeste valoarea maximă admisă prevăzută în NP 112/2014, anexa H.

2.4. Circula iaț

În prezent, accesul pe sit se face din DE 1227/1/1 care are legătură cu DE 1231 şi cu străzile dezvoltate în baza P.U.Z. „Construire hale depozitare cu corp administrativ„ - parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, Calea Sagului, DN 59, km 8 dr., intravilan extins Timişoara (HCL 310/2007 modificat cu HCL 338/2007), care prin str. Petre Stoica se descarcă în Calea Şagului.

2.5. Ocuparea terenurilor

Terenul este liber de construc ii.ț În cadrul zonei de sud şi est fa ă de terenul studiat, sunt amplasate construc iiț ț

industriale, hale de produc ie / depozitare / servicii.ț

2.6. Echiparea edilitară

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră Conform aviz tehnic de amplasament emis de S.C. AQUATIM S.A. nu există re ele deț

alimentare cu apa şi canalizare în vecinătatea amplasamentului. Până la extinderea sistemului centralizat al Municipiului Timişoara în zona se va prevedea o solu ie tranzitorie de func ionare.ț ț

În zonă sunt canale de desecare aflate în administrarea A.N.I.F., în care se vor descărca apele pluviale.

Gaze naturale Conform avizului eliberat de Delgaz Grid pe amplasament nu există re ele de alimentareț

cu gaze naturale de înaltă sau medie presiune.

Energie termică Conform aviz de amplasament emis de S.C. COLTERM S.A. nu există re ea deț

distribu ie a energiei termice în zonă.ț

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Conform avizului emis de SC ENEL DISTRIBUŢIE BANAT SA, pe amplasament nu

există re ele de alimentare / distribu ie energie electrică, dar există în vecinătate.ț ț Conform aviz de amplasament emis de S.C. ROMTELECOM S.A., amplasamentul nu

este afectat de re ele de telecomunica ii.ț ț

2.7. Probleme de mediu

Rela ia cadrul natural – cadrul construitț În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul având o

vreme îndelungată folosin a în principal agricolă.ț În acest moment şi în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite

pentru o dezvoltare în acord cu func iunile urbane şi implicit industriale, este în continuăț creştere. inând cont de pozi ia terenului, se va asigura un echilibru între suprafe ele ocupateȚ ț ț de construc ii şi cele rezervate spatiilor verzi.ț

8

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

În prezent, zona nu este dotată cu re ele centralizate de canalizare şi de distribu ie aț ț apei potabile, dar pe Calea Şagului sunt în curs de execuţie extinderi ale acestor reţele.

Eviden ierea riscurilor naturale şi antropiceț Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătă i.ț

Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunica ii şi din categoriile echipăriiț edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă: Nu este cazul.

Eviden ierea valorilor de patrimoniu ce necesită protec ie:ț ț Nu este cazul.

Eviden ierea poten ialului balnear şi turistic:ț ț Nu este cazul.

2.8. Op iuni ale popula ieiț ț Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar proprietarii de teren din zonă fac

solicitări de amplasare pentru diverse investi ii, în principal destinate serviciilor, comer ului sauț ț depozitării.

Primăria municipiului Timişoara ca autoritate locală are rol de decizie şi mediere a intereselor individuale şi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind sus inuta de către Consiliul Jude ean Timiş ca autoritate cu rol de coordonare aț ț amenajării teritoriului la nivel jude ean.ț

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administra ia publică faciliteazăț accesul popula iei la luarea deciziilor din administra ia publică, la consultarea documenta iilorț ț ț de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documenta ii.ț

Consultarea popula iei se realizează prin anun uri publice, consultare în diferitele fazeț ț de elaborare şi dezbatere publică.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Zona adiacentă Căii şagului are un mare poten ial de dezvoltare în ce priveşteț investi iile industriale, de depozitare, logistica, mai ales în perspectiva realizării Centurii de sudț a Timişoarei şi eventual a legăturii expres cu Serbia.

În acestă perspectivă şi în urma solicitărilor beneficiarilor, se propune realizarea unei depozitare, logistică şi produc ie nepoluantăț în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate.

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara / P.U.Z. aprobate în zonă

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timişoara, extins prin P.U.Z. Interporto – Terminal Intermodal Timişoara aprobat prin HCL 31/2003.

În prezent func iunea existentă a terenului este de zonă de depozitare şi servicii,ț conform P.U.Z. Interporto – Terminal Intermodal Timişoara.

Conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013, zona este încadrată în categoria TDA – Terenuri cu destina ie agricolă – arabil, păşuni, fâne e, situate înț ț extravilan.

Încadrare în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara Prin propunerile urbanistice, proiectul se poate încadra în următoarele direcţii de

dezvoltare preconizate în Masterplan-ul aprobat pentru municipiul Timişoara:

9

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

POLITICA 1: DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI ECONOMICE URBANE COMPETITIVE Program 1: Parcuri industriale de producţie bazată pe cunoaştere şi inovare

POLITICA 4: ASIGURAREA MOBILITĂŢII, A INFRASTRUCTURII EDILITARE ŞI A INFRASTRUCTURII DE COMUNICARE (IT) Program 3: Transport motorizat personal şi public Program 4: Trafic nemotorizat, trasee velo şi pietonale

3.3. Valorificarea cadrului natural

Zona studiată are caracter agricol. Pe teren nu există planta ii înalte care să punăț problema men inerii acestora.ț

Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

3.4. Modernizarea circula ieiț Se propune realizarea unei străzi de legătură pe traseul actualului DE 1227/1/1, cu profil

de 13,50 m., pentru a asigura rela ia cu strada existentă spre nord – est şi cu străzile propuseț prin P.U.Z. „Ansamblu clădiri cu func iuni comerciale, servicii şi depozitare”, Calea Sagului / DNț 59 Km. 7+500 dreapta, Timişoara (HCL 393/2008), respectiv str. Petre Stoica, precum şi cu străzile propuse pe terenul dinspre vest pe traseul DE 1231, în cadrul documentaţiilor de urbanism aflate în lucru.

Pe traseul DE 1231 se asigură legătura directă cu strada Napoli şi strada Parma, prin intermediul parcelelor de teren înscrise în CF 437062 (nr.cad. A1227/5/1/2/2) şi CF 437058 (nr.cad. A1227/5/2/2/2), proprietatea Municipiului Timişoara, domeniu public conform HG 1016/2005, pe care se poate dezvolta un drum de legătură.

Accesul pietonal şi rutier la obiectivul propus se va asigura pe strada propusă, prin DE 1231, DE 1227/1/1 şi străzile existente, conform avizului Comisiei de circulaţie.

Pe fiecare parcelă, în incinte se prevăd alei carosabile, alei pietonale şi parcaje la nivelul terenului.

Vor fi respectate căile de interven ie pentru maşinile de pompieri prevăzute înț NORMATIVUL P 118.

3.5. Zonificare func ională - reglementări, bilan teritorial, indici urbanisticiț ț Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat la nord de Hcn

1228/3, la sud de DE 1227/1/1, la est de Hcn 1228/3, la vest de teren rezervă şi Hcn 1228/3. Pentru teritoriul studiat, care se reglementează prin prezentul P.U.Z. se propun

următoarele:  Dezvoltarea unei zone cu func iuneaț de depozitare, logistică şi produc ieț

nepoluantă, având în vedere caracterul func ional al zonei: ț industrie nepoluanta, depozitare, servicii

 Rezervarea terenurilor necesare realizării lucrărilor de infrastructură: modernizarea străzilor, trasee noi propuse şi realizarea legăturilor acestora în zonă.

 Se propune parcelarea terenului în: - 4 parcele pentru construc ii, cu func iune de depozitare, logistică şi produc ieț ț ț

nepoluantă - 2 parcele pentru drumuri.

Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime): Pentru zona de depozitare, logistică şi produc ie nepoluantăț indicii urbanistici de

utilizare a terenului propuşi sunt: POT max = 55 % CUT max = 2,2

10

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

Regimul maxim de înăl imeț propus pentru zona este P+3E / Hmax = 25 m P+2E / Hmax = 20 m

Zone verzi: 25%

BILANT TERITORIAL – raportat le situaţia existentă pe teren Existent Propus

Teren studiat 130.000 mp 100,00 % 130.000 mp 100,00 % Zonă depozitare, logistică şi produc ie nepoluantăț

92.640 mp 71,26 %

Zonă căi de circula ie rutierăț 4.860 mp 3,74 % Zonă verde pe parcele 32.500 mp 25,00 %

BILANT TERITORIAL – zonificare funcţională (conf. PUZ Interporto – Terminal Intermodal Timişoara)

Reglementat Propus Teren studiat 130.000 mp 100,00 % 130.000 mp 100,00 % Zonă depozitare, logistică şi produc ie nepoluantăț

92.640 mp 71,26 %

Zonă depozitare şi servicii; industrie nepoluanta

94.979 mp 73,06 %

Zonă cale ferată 9.021 mp 6,94 % Zonă căi de circula ie rutierăț 4.860 mp 3,74 % Zonă verde pe parcele 26.000 mp 20,00 % 32.500 mp 25,00 %

Descriere proiect Se propune parcelarea terenului şi reorganizarea căilor de acces cu scopul de a

reglementa teritoriul pentru a corespunde cerin elor actuale ale beneficiarului.ț Se propune lotizarea în 4 parcele pentru construc ii şi 2 parcele pentru drumuri:ț - Pe parcela 1 se propune amplasarea unei fabrici de asamblare biciclete. - Pe parcelele 2 şi 3 se propun hale pentru depozitare, logistică şi producţie nepoluantă.

H alele propuse sunt destinate închirierii către ter i, pentru depozitare, logistică, producţieț nepoluantă.

- Pe parcela 4 se propun clădiri administrative, depozitare materiale construc ii,ț producţie nepoluantă.

În cadrul fiecărei parcele se prevăd zone speciale pentru spatii verzi şi dotări tehnico- edilitare: post trafo, bazin de reten ie ape pluviale, sta ie de pompare. Pe parcela 1 s-aț ț amplasat un lac / bazin incendiu pe poziţia stabilită prin PUZ-ul aprobat anterior.

La amplasarea zonelor verzi s-a ţinut cont de reglementarea anterioară stabilită prin P.U.Z. „Interporto – Terminal Intermodal Timişoara”, cu păstrarea amplasamentului acestora şi cu mărirea procentului de zona verde pe fiecare parcelă de la 20% la 25%. Menţionăm că zonele verzi reglementate anterior nu au fost dezmembrate şi înscrise cu această categorie de folosinţă în extrasele CF.

Amplasarea construc iilor pe parcelăț

Având în vedere configura ia zonei, precum şi retragerile impuse de fondul construitț existent, se propun următoarele:

Amplasarea construc iilor fata de limitele frontale ale parcelei se va face cu respectareaț alinierii din zonă, pe parcelele învecinate.

Distanta clădirilor fata de limitele laterale ale parcelelor va fi egală cu jumătate din înăl imea clădirilor.ț

Distantele între clădirile de pe parcele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare.

11

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

Amplasarea construc iilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienăț cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătă ii, cu completările ulterioare.ț

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de siguran ă întreț clădiri (construc ii propuse) conform NORMATIVULUI P 118.ț

Solu ia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma şiț dimensiunile construc iilor, a căilor de comunica ii terestre, a drumurilor de deservire locala, aț ț necesarului de parcaje.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

3.6.1. Alimentarea cu apa potabila

În prezent, în zona amplasamentului nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială. În zona amplasamentului, regia de apă-canal AQUATIM S.A. a demarat execuţia reţelei publice de canalizare menajeră, respectiv extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă pe Calea Şagului. Etapa 2. Intersecţie strada Ovidiu Cotruş – bifurcaţie localităţile Şag - Parţa.

Obiectivul studiat în cadrul acestui PUZ este alcătuit din 4 parcele. Pe parcela 1 va fi prevăzută o fabrică de biciclete, pe parcelele 2, 3 hale de depozitare şi logistică, iar pe parcela 4 hală de depozitare materiale de construcţii şi clădiri administrative.

Beneficiarii solicită prin prezenta documentaţie realizarea condiţiilor necesare pentru racordarea obiectivelor propuse la reţelele edilitare existente.

Parcela 1 care este destinată fabricii de biciclete se va alimenta cu apă potabilă, de la conducta de apă aflată în fază de execuţie de pe Calea Şagului, prin intermediul unei conducte de apă din PE-HD, Pn 10, De 160 mm, L = 1380 m.

Parcela 1 se va branşa la conducta de apă extinsă prin intermediul unui branşament de apă din PE-HD, Pn10, De 63 mm, în lungime de L = 305 m.

Alimentarea cu apă pentru incendiu se va realiza de la un foraj de mică adâncime propus. Sistemul de alimentare cu apă pentru incendiu este alcătuit dintr-un rezervor de apă, staţie de pompare şi o reţea de incendiu.

Rezervorul de apă pentru incendiu are capacitatea de 100 mc şi este din metal, de formă circulară, realizat suprateran. Rezervorul va fi prevăzut cu o staţie de pompare complet echipată.

Reţeaua de incendiu din incinta parcelei 1, se va realiza din PE-HD, Pn10, De 160 mm în lungime de L = 790 m şi va fi prevăzută cu 4 hidranţi supraterani de incendiu cu Dn 100 mm.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar şi gospodăresc, pentru parcela 1, conform breviarului de calcul sunt:

Qzi med = 80 m3/zi = 0,93 l/s; Qzi max= 104 m3/zi = 1,20 l/s; Qorar max= 208,08 m3/zi = 8,67 m3/h = 2,41 l/s.

Aceste debite se vor asigura de la conducta de apă aflată în fază de execuţie de pe Calea Şagului, din localitatea Timişoara.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheţ, conform STAS 6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Parcelele 2 şi 3 care sunt destinate ca hale de depozitare, logistică şi producţie nepoluantă se vor alimenta cu apă potabilă, de la conducta de apă aflată în fază de execuţie de pe Calea Şagului, prin intermediul unei conducte de apă din PE-HD, Pn 10, De 160 mm, L = 1380 m. Parcelele 2 şi 3 se vor branşa la conducta de apă extinsă prin intermediul unui branşament de apă din PE-HD, Pn10, De 63 mm, în lungime de L = 200 m. Alimentarea cu apă pentru incendiu se va realiza de la un foraj de mică adâncime propus. Sistemul de alimentare cu apă pentru incendiu este alcătuit dintr-un rezervor de apă, staţie de pompare şi o reţea de incendiu.

12

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

Rezervorul de apă pentru incendiu are capacitatea de 100 mc şi este din metal, de formă circulară, realizat suprateran. Rezervorul va fi prevăzut cu o staţie de pompare complet echipată.

Reţeaua de incendiu din incinta parcelelor 2 şi 3, se va realiza din PE-HD, Pn10, De 160 mm în lungime de L = 1070 m şi va fi prevăzută cu 5 hidranţi supraterani de incendiu cu Dn 100 mm.

Parcela 4 care este destinată pentru depozitare materiale de construcţii şi clădiri admujnistrative se va alimenta cu apă potabilă, de la conducta de apă aflată în fază de execuţie de pe Calea Şagului, prin intermediul unei conducte de apă din PE-HD, Pn 10, De 160 mm, L = 1380 m. Parcela 4 se va branşa la conducta de apă extinsă prin intermediul unui branşament de apă din PE-HD, Pn10, De 63 mm, în lungime de L = 30 m.

Alimentarea cu apă pentru incendiu se va realiza de la un foraj de mică adâncime propus şi pentru parcelele 2 şi 3. Sistemul de alimentare cu apă pentru incendiu este cel propus pentru parcelele 2 şi 3, iar acest sistem va alimenta şi parcela 4, sistem ce este alcătuit dintr-un rezervor de apă, staţie de pompare şi o reţea de incendiu.

Extinderea reţelei de alimentare cu apă de la parcelele prouse în cadrul acestui P.U.Z. se va realiza de către beneficiar.

3.6.2. Canalizarea apelor uzate menajere şi apelor pluviale

Canalizarea propusa pentru acest obiectiv se va face în sistem separativ (canalizare ape uzate menajere, canalizare apelor pluviale).

Canalizare ape uzate menajere Apele uzate menajere provenite de la fabrica de biciclete din cadrul parcelei 1, sunt

colectate prin intermediul unei reţele de canalizare din tuburi PVC-KG, SN8, De 250 mm, în lungime de L = 400 m. Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare s-au propus 9 cămine de vizitare, conform specificaţiilor din STAS 3051/91.

Reţeaua de canalizare menajeră din incinta parcelei 1 se va racorda la reţeaua publică de canalizare menajeră de pe Calea Şagului, conform proiectului realizat de AQUATIM S.A. aflat în curs de execuţie, prin intermediul unei extinderi a reţelei de canalizare realizată din PAFSIN, Dn 350 mm, în lungime de L = 1380 m.

Apele uzate menajere provenite de la parcelele 2 şi 3 sunt colectate prin intermediul unei reţele de canalizare din tuburi PVC-KG, SN8, De 250 mm, în lungime de L = 350 m. Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare s-au propus 7 cămine de vizitare, conform specificaţiilor din STAS 3051/91.

Reţeaua de canalizare menajeră din incinta parcelelor 2 şi 3 se vor racorda la reţeaua publică de canalizare menajeră de pe Calea Şagului, conform proiectului realizat de AQUATIM S.A. aflat în curs de execuţie, prin intermediul unei extinderi a reţelei de canalizare realizată din PAFSIN, Dn 350 mm, în lungime de L = 1380 m.

Apele uzate menajere provenite de la hala de depozitare materiale de construcţii şi clădirile administrative din cadrul parcelei 4 sunt colectate prin intermediul unei reţele de canalizare din tuburi PVC-KG, SN8, De 250 mm, în lungime de L = 60 m.

Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare s-au propus 2 cămine de vizitare, conform specificaţiilor din STAS 3051/91.

Reţeaua de canalizare menajeră din incinta parcelei 4 se va racorda la reţeaua publică de canalizare menajeră de pe Calea Şagului, conform proiectului realizat de AQUATIM S.A. aflat în curs de execuţie, prin intermediul unei extinderi a reţelei de canalizare realizată din PAFSIN, Dn 350 mm, în lungime de L = 1380 m.

Extinderea reţelei de canalizare menajeră se va realiza de către beneficiar.

Canalizare pluviala Apele pluviale provenite de pe acoperişul fabricii de biciclete vor fi evacuate direct în

bazinul de retenţie propus, amplasat în spaţiul verde din incinta parcelei 1, deoarece este considerată convenţional curată, iar apele pluviale colectate de pe platformele betonate, parcări,

13

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

accese auto din incinta parcelei, vor fi trecute printr-un decantor separator de hidrocarburi, iar apoi vor fi evacuate în bazinul de retenţie propus.

Apele pluviale din incinta parcelei 1, provenite de pe platformele betonate, parcări accese auto sunt colectate prin intermediul unei reţele de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 250 mm, în lungime de L = 800 m.

Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare pluviale s-au propus 17 cămine de vizitare, conform specificaţiilor din STAS 3051/91.

Apele pluviale din bazinul de retenţie, prevăzut din incinta parcelei 1, vor fi folosite pentru întreţinerea spaţiilor verzi, iar surplusul de apă va fi descărcat controlat, în canalul existent din zona parcelei 1, HCn 1228/3, prin intermediul unei guri de vărsare.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi propus pentru parcela 1, este dimensionat la un debit de 170 l/s şi va colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe străzile acestei zone.

Bazinul de retenţie, propus pentru parcela 1, asigură stocarea apei pe timpul ploii, având un volum de 500 m3.

Apele pluviale provenite de pe acoperişul halelor de depozitare şi clădirilor administrative vor fi evacuate direct în bazinul de retenţie propus pentru parcelele 2 şi 3, amplasat în spaţiul verde din incinta parcelelor 2 şi 3, deoarece este considerată convenţional curată, iar apele pluviale colectate de pe platformele betonate, parcări, accese auto din incinta parcelei, vor fi trecute printr-un decantor separator de hidrocarburi, iar apoi vor fi evacuate în bazinul de retenţie propus.

Apele pluviale din incinta parcelelor 2 şi 3, provenite de pe platformele betonate, parcări accese auto sunt colectate prin intermediul unei reţele de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 250 mm, în lungime de L = 852 m.

Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare pluviale s-au propus 20 cămine de vizitare, conform specificaţiilor din STAS 3051/91.

Apele pluviale din incinta parcelei 4, provenite de pe platformele betonate, parcări accese auto sunt colectate prin intermediul unei reţele de canalizare pluvială propusă din tuburi PVC-KG, SN8, De 250 mm, în lungime de L = 115 m.

Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare pluviale s-au propus 3 cămine de vizitare, conform specificaţiilor din STAS 3051/91.

Apele pluviale din bazinul de retenţie, prevăzut din incinta parcelelor 2, 3, 4, vor fi folosite pentru întreţinerea spaţiilor verzi, iar surplusul de apă va fi descărcat controlat, în canalul existent din zona parcelei 1, HCn 1228/3, prin intermediul unei guri de vărsare.

Bazinul de retenţie, propus pentru parcelele 2, 3, 4 asigură stocarea apei pe timpul ploii, având un volum de 600 m3.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi propus pentru parcelele 2, 3, 4 este dimensionat la un debit de 232 l/s şi va colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe străzile acestei zone.

3.6.3. Gaze naturale În zonă există reţele de gaze naturale de medie presiune, de la care există posibilitatea

realizării unei extinderi a reţelei pentru alimentarea investiţiilor propuse, în urma obţinerii avizelor şi autorizaţiilor necesare.

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statiile de reglare-masurare existente in Parcul Industrial Monlandy’s.

3.6.4. Instalaţii termice Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii

si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice individuale. Centralele termice individuale pentru fiecare imobil in parte. Toate centralele termice vor

avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe.

14

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de reteaua de distributie a orasului – extindere.

3.6.5. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Alimentarea cu energe electrica a obiectivelor propuse, se va realiza din posturile de

transformare existente in Parcul Industrial Monlandy’s. Toate lucrarile se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE

BANAT SA sau alti proiectanti autorizati s s vor executa de catre firme atestate ANRE pentru acest tip de lucrari. La proiectare şi execuţie se respectă toate prevederile normativelor şi legislaţia în vigoare.

3.6.6. Telefonie Obiectivele se pot racorda la reţelele de telefonie ale operatorilor existenţi pe piaţă pe

baza comenzii lansate şi a proiectului elaborat de acesta. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare.

3.7. Protecţia mediului

Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul având o

vreme îndelungată folosin a în principal agricolă.ț

Prevenirea producerii de riscuri naturale Nu sunt zone cu risc natural evidenţiate ca atare pe teritoriul studiat sau în vecinătă i.ț Un posibil risc de inundaţie se poate datora stării tehnice necorespunzătoare a canelelor

ANIF din vecinătate. Dar prin întreţinerea acestora şi prin prevederea sistemului de colectare în bazine de retenţie şi deversare controlată a apelor pluviale în aceste canale, se evită riscul producerii inundaţiilor.

Epurarea şi preepurarea apelor uzate Nu este cazul, investiţiile se vor lega la reţelele centralizate aflate în curs de execuţie.

Depozitarea controlată a deşeurilor Colectarea deşeurilor se va face selectiv, depozitarea se face în recipiente specifice,

adecvate tipului de deşeu, iar eliminarea acestora se face prin operatori autorizaţi, pentru fiecare tip de deşeuri.

Recuperarea terenurilor degradate, plantări de zone verzi În zonă nu sunt terenuri degradate. La realizarea investiţiilor propuse se va asigura un

echilibru între suprafe ele ocupate de construc ii şi cele rezervate spatiilor verzi.ț ț

Organizarea sistemelor de spaţii verzi Se prevede un culoar ecologic verde cu lăţimea de 10m. de-a lungul canalului de

desecare care mărgineşte amplasamentul. Acesta are rol de protecţie şi de a asigura legătura între zonele verzi din vecinătate.

Protejarea bunurilor de patrimoniu - Nu e cazul.

Refacere peisagistică şi reabilitare urbană După realizarea lucrărilor de construcţii de pe fiecare parcelă, terenul liber se va

amenaja şi planta cu vegetaţie.

Valorificarea potenţialului turistic şi balnear - Nu e cazul.

Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţie şi al reţelelor edilitare majore

15

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

Prin implementarea planului urbanistic se va completă reţeaua de străzi din zonă, asigurându-se legăturile cu străzile existente şi implicit cu Calea Şagului.

În prezent, zona este nu dotată cu re ea de canalizare centralizată, respectiv re ea deț ț distribu ie a apei potabile, dar pe Calea Şagului sunt în execuţie extinderi ale acestor reţele.ț Datorită amplasării de funcţiuni de producţie, logistică, comerţ, o astfel de investiţie a devenit necesară, eliminând astfel disfuncţionalităţile datorate existenţei sistemelor individuale.

Conform Anexei 1 din Hotărarea de Guvern 1076 / 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului sunt:

I.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

Amplasamentul ce face obiectul prezentului PUZ este situat în intravilanul localităţii Timişoara şi este în suprafaţă de 130.000.. Proprietarii terenului au rolul de promotori în dezvoltarea propusă.

Elaborarea PUZ de faţă este determinată de intenţia de a funcţionaliza un perimetru viran în acord cu cerinţele investitorului şi tendinţa de dezvoltare din zonă, relevată prin celelalte planuri urbanistice aprobate, după cum reiese şi din planul de amplasament anexat.

Astfel, planul prezent creează în mare măsură cadrul pentru proiecte şi activităţi viitoare, datorită următorilor factori: planurile urbanistice aprobate, construirea şoselei de centură proiectate în vecinătate.

Modelarea zonală propusă creează premise pentru prevenirea impactului semnificativ asupra mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stres ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

Datorită faptului că nu se intenţionează utilizarea de resurse din zonă, alte asemenea investiţii nu vor avea de suferit, dimpotrivă vor presupune extinderea unor facilităţi precum reţea de apă potabilă, reţea de canalizare menajeră, reţele electrice, de telefonie şi de catv.

b) Gradul în care Planul Urbanistic influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele

Planul urbanistic zonal va influenta si celelalte planuri aprobate în zonă, în sensul corelării reglementărilor propuse şi a extinderii infrastucturii zonei: străzi, reţele.

Prin realizare investiţiilor prevăzute prin planul urbanistic se va accentua tendinta de dezvoltare a zonei, în special datorită propunerii de noi căi de acces care pot încuraja urbanizarea zonelor adiacente.

c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile

Activităţile promovate de către titularii planului se încadreaza specificului zonei şi se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei.

Se vor realiza proiecte pentru:  colectarea apelor meteorice si directionarea acestora spre canalul ANIF, dupa epurarea

prealabila separatoare de produse petroliere;  realizarea drumurilor de acces si legatură.

În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile, în PUZ s-a avut în vedere optimizarea densităţii, corelată cu menţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi. Se asigură procentul

16

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

reglementat de spaţiu verde pe teren natural în corelare cu funcţiunea propusă pe fiecare lot în parte.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de desfăşurare a activităţii cu conservarea factorilor de mediu.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

Cea mai importanta problema de mediu ridicata de promovarea planului urbanistic zonal constă în colectarea apelor pluviale de pe amplasament.

Se va realiza colectarea separata a apelor meteorice, asigurarea tratamentului corespunzator în funcţie de zona de colectare (cele de pe platformele carosabile sunt trecute initial prin separatoare de produse petroliere) si direcţionarea spre canalul ANIF.

O alta problema de mediu va fi cea data de gestionarea deseurilor menajere sau rezultate din procesele tehnologice. Acestea vor fi ridicate de catre serviciul de salubritate al localitatii Timisoara sau de către operatori autorizaţi, în funcţie de tipul de deşeuri.

Se estimează că lucrările de construire a clădirilor vor afecta condiţiile de mediul pe timp limitat, pe durata edificării construcţiilor.

Funcţionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemul terestru.

d.1. Protecţia calităţii apelor În prezent, în zona amplasamentului nu există un sistem centralizat de alimentare cu

apă, canalizare menajeră şi pluvială. În zona amplasamentului, regia de apă-canal AQUATIM S.A. a demarat execuţia reţelei publice de canalizare menajeră, respectiv extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă pe Calea Şagului. Etapa 2. Intersecţie strada Ovidiu Cotruş – bifurcaţie localităţile Şag – Parţa.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în: - satisfacerea necesitatilor igienico-sanitare ale salariatilor; - intretinerea curateniei in hale si spatii administrative; - apă pentru procese tehnologice - apa de incendiu.

Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt concepute în sensul încadrării indicatorilor în limitele admise de prevederile legale in vigoare.

d.2. Canalizare Reţeaua publică de canalizare in sistem centralizat este în execuţie pe Calea Şagului,

iar apele uzate menajere colectate de la grupurile sanitare vor fi preluate de aceasta, prin realizarea unei extinderi. Dupa extinderea retelei publice de canalizare menajeră in sistem centralizat, fiecare parcelă se va racorda in mod individual la aceasta. Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi PVC se elimină posibilitatea infiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate, parcări, alei vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute prin decantor – separator de hidrocarburi şi dirijate spre doua bazine de retenţie, urmând să fie preluate de canalul de desecare existent in zona.

În perioada de execuţie Pentru evacuare apelor uzate menajere pe perioada şantierului se vor utiliza toalete

ecologice.

În perioada de funcţionare Evacuare apelor uzate menajere pe durate existenţei construcţiilor se va realiza în

sistemul centralizat de canalizare al localităţii Timişoara.

17

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

Apele utilizate în procesele tehnologice vor fi colectate şi pretratate (dacă este cazul, în funcţie de activitatea desfăşurată) înainte de a fi evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului Timişoara.

d.3. Protecţia aerului În perioada de execuţie Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, pot constitui surse de poluare a

atmosferei: traficul rutier sau activităţile de şantier. Ridicarea prafului şi a gazelor de eşapament datorate activităţii de şantier vor putea constitui o înrăutăţire de scurtă durată a calităţii aerului în imediata apropiere a şantierului. Măsuri pentru limitare efectelor:

Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.

Pe parcursul executării lucrărilor de construcţii se va evita efectuarea de lucrări în condiţii meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torenţiale, pentru a evita dispersia de pulberi în atmosferă.

Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice.

În perioada de funcţionare Nu se vor desfăşura activităţi susceptibile de a polua aerul, apa şi solul. Dacă este

cazul, se vor prevedea instalaţii specifice pentru împiedicarea poluării aerului.

d.4. Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor În perioada de execuţie Pe perioada de construire, activităţile desfăşurate implică în primă fază producerea de

emisii sonore aferente mişcării şi transportului de materiale şi, în general a tuturor activităţilor de şantier. Zgomotul va fi temporar, conex numai fazelor din timpul zilei. Mijloacele de operare vor respecta normele în vigoare în termenii emisiilor acustice.

În perioada de funcţionare Activităţile care se desfăşoară în perioada de funcţionare a obiectivelor au loc la interior,

astfel eventualele vibraţii şi zgomote sunt atenuate de elementele de construcţie care închid clădirile. Materialele şi elementele de construcţii prevăzute au indici de izolare la zgomot astfel încât să se asigure încadrarea în prevederile legale.

După implementare, proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, activitatea nefiind generatoare de zgomot şi vibraţii.

d.5. Protecţia împotriva radiaţiilor Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaţii, deci nu sunt necesare

măsuri împotriva radiaţiilor.

d.6. Protecţia solului şi subsolului Prin realizarea proiectului activităţile care pot fi considerate ca surse de impurificare a

solului se împart în două categorii: surse specifice perioadei de execuţie şi surse specifice perioadei de exploatare.

În perioada de execuţie a investiţiei nu există surse industriale de impurificare a solului cu poluanţi. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanţi de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcţie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului.

18

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

În perioada de funcţionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, de ambalaje şi cele rezultate din procesele tehnologice; impurificarea cu hidrocarburi.

În vederea prevenirii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri :

a) Prevederea de separatoare de hidrocarburi pentru zonele de acces rutier/ platforme / parcaje.

b) Realizarea unor platforme betonate pentru zonele de încărcare/descărcare marfă, acces auto,

c) Realizarea de spaţii adecvate pentru colectarea selectivă a deşeurilor, d) Lucrări de ameliorare şi întreţinere a solului în zonele verzi.

Se poate concluziona că activitatea viitoare nu va produce un impact semnificativ asupra solului şi subsolului în condiţiile respectării proiectului şi a exploatării în condiţiile prevăzute prin instrucţiunile de exploatare, fiind monitorizate orice fel de posibile poluări ale solului sau subsolului.

d.7. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice În zonă nu există ecosisteme terestre sau acvatice sensibile.

d.8. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public Vecinătăţile sunt constituite din străzi existente sau propuse, respectiv parcele de

folosinţă curţi construcţii cu funcţiuni reglementate ca fiind zonă depozitare, servicii, producţie sau funcţiune comercială.

d.9. Gospodărirea deşeurilor generate de amplasament Deşeurile rezultate ca urmare a activităţii de construire:

În timpul fazei de construcţie se vor face acumulări temporare de reziduri constituite din materiale, de cele necesare pentru prelucrări şi din ambalaje. Aceste reziduri vor fi evacuate la încetarea activităţii de şantier, conform legii.

La faza ulterioară se va organiza o colectare selectivă a deşeurilor urmând ca deşeurile reciclabile sa fie directionate spre unitatile de reciclare, iar cele de natură menajeră vor fi colectate în pubele de unde vor fi preluate de serviciile de salubritate.

Deşeurile rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate: - Deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere, - Deşeuri de ambalaje - Deşeuri rezultate din procesul tehnologic (pentru activitatea de asamblare biciclete). Deşeurile vor fi colectate selectiv în recipienţi cu această destinaţie şi preluate de

societaţi autorizate cu mijloace de transport adecvate, care nu permit imprastierea lor, în conformitate cu Legea nr. 27/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.

d.10. gospodarirea substanţelor toxice şi periculoase: Gestiunea substanţelor toxice şi periculoase (dacă este cazul) se va realiza conform

prevederilor legale.

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legisla iei na ionale şiț ț comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor)

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deşeurilor produse în perimetrul zonei studiate.

19

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

II. Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire în special la :

a) probabilitatea, durata , frecventa şi reversibilitatea efectelor Se are în vedere că proiectul se va armoniza cu tendin a zonei de a moderniza peisajulț

actualmente neamenajat cu func iuni specifice necesita ilor socio-economice. Probabilitatea caț ț să se producă efecte indezirabile asupra mediului este scăzută, având în vedere că se iau toate masurile de prevenire a poluării. Se considera ca probabilitatea apari iei de evenimenteț nedorite va fi cu totul accidentala.

Se va urmări îndeaproape modul în care se vor respecta condi iile impuse de cătreț institu iile abilitate la realizarea echipării edilitare şi a mobilării amplasamentului. Se consideraț astfel ca zona nu va suferii modificări ale calită ii mediului.ț

b) natura cumulative a efectelor

Prin gestionarea conforma cu normativele a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectaţi, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul şi implicit zona.

c) natura transfrontaliera a efectelor

Nu este cazul.

d) riscul pentru sanatatea umana În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei

documentaţii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus. Riscurile pentru mediu sunt astfel reduse ca urmare a elementelor amintite anterior.

Lucrările proiectate nu influenţează negativ mediul in ansamblul său. Nu există în imediata vecinătate zone locuite. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

e) marimea si spatialitatea efectelor

În situa ia gestionarii şi a echipării corespunzătoare, realizarea efectiva a proiectului înț perimetrul analizat nu va afecta această suprafa ă şi nici zonele învecinate. Nu se pune astfelț problema mărimii şi spa ialită ii efectelor, a zonelor geografice şi a mărimii popula iei ce arț ț ț putea fi afectate.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural Nu exista areale specifice ce pot fi afectate de realizarea investi iilor pe suprafa a deț ț

teren studiată. In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sec iunea III- zone protejate” şiț

anexele sale publicate în MO 152/2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate în vecinătatea amplasamentului.

In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protec ie avifaunistica sau ariiț speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, pană la Legea 345/2006.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului Nu vor exista depăşiri ale limitelor impuse de normativele în vigoare. Toate sursele de

poluare sunt identificate astfel încât se iau toate masurile eliminării acestora, încă din etapa de proiectare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv

20

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCTIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, jud. Timiş

parcelele: 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL, CON- A SRL

Folosirea terenului pentru construc ia de imobile şi echiparea edilitara se va realiza înț parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizării acestuia în mod intensiv.

Terenul studiat are prevăzute zone verzi pe 25% din totalul suprafe ei, procentul maximț de ocupare fiind 55%. Regimul de înăl ime maxim propus pentruț zona de depozitare, servicii şi industrie nepoluantă este P+3E / Hmax = 25 m.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan na ional, comunitar sau interna ionalț ț

Nu e cazul.

3.8. Obiective de utilitate publică

Obiective de utilitate publică sunt: drumurile, re elele edilitare: alimentare cu apă,ț canalizare, care vor deveni publice după realizare.

Terenurile afectate de extinderea străzilor vor trece în domeniul public de interes local:

a) Realizarea re elelor de utilită iț ț Prin realizarea investi iei propuse se vor modifica necesită ile privind asigurareaț ț

utilită ilor urbane şi sunt necesare extinderi ale re elelor de utilită i. Toate costurile privindț ț ț extinderi de re ele şi branşamente vor fi suportate de către beneficiar.ț

b) Realizarea căilor de comunica ii:ț Toate costurile privind realizarea acceselor şi a căilor de circula ie pe terenulț

beneficiarului vor fi suportate de către acesta.

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi con inutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 alț Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de interven ie, reglementări şi restric ii impuse au statț ț următoarele obiective principale:

 încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timişoara;  încadrarea în planul urbanistice aprobate până în prezent pentru zona studiată şi zonele adiacente;  asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construc iilor pe zonaț studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara.

Intocmit, Arh. Glad TUDORA

Arh. Laura MĂRCULESCU

21

Atasament: Regulament_PUZ_SMW.pdf

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, judeţul Timiş

parcelele cu nr. cad. 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL SRL, CON-A SRL

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT PUZ

P.U.Z. ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ Zona Calea Şagului, TIMIŞOARA, JUD. TIMIŞ Parcelele cu nr. cad. : 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640

I. DISPOZIŢII GENERALE

1 Rolul regulamentului local de urbanism

1.1 Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul studiat. Prescripţiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni şi restricţii) sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

1.2 Prezentul regulament local de urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

1.3 Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale odată cu aprobarea lui.

1.4 După aprobarea documentaţiei P.U.Z., R.L.U. aferent devine baza legală care reglementează modul de construire din zonă.

1.5 Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de faţă, la terenul cu o suprafaţă totală de 130.000 mp, parcelele având nr. cadastrale 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640, teren situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona Calea Şagului, judeţul Timiş.

2 Baza legală a elaborării

2.1 La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal stau următoarele:  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată;  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;  ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaiilor de urbanism

 H.G. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;  Legea fondului funciar nr. 18/1991 (republicată);  Codul Civil;  Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUZ - indicativ

GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000.  Ghidul privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -

indicativ GM-007-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000.  Alte legi şi reglementări specifice.

3 Domeniul de aplicare

3.1 Regulamentul Local de Urbanism se aplică în autorizarea şi realizarea tuturor construcţiilor amplasate în zona studiată prin P.U.Z.

1

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, judeţul Timiş

parcelele cu nr. cad. 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL SRL, CON-A SRL

3.2 Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din teritoriul intravilan al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş.

3.3 Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, în limitele zonei:

- la nord: teren neconstruit – rezervă şi Hcn 1228/3

- la sud : DE 1227/1/1

- la est: Hcn 1228/3, magazin Metro “Cash&Carry” Timisoara Sud

- la vest: teren neconstruit şi Hcn 1228/3

Limita zonei studiate este figurată în planşa 03 - Reglementări urbanistice a Planului Urbanistic Zonal.

Zonificarea funcţională a zonei, s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi propuse şi este evidenţiată în planşa Reglementări urbanistice; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor.

În perimetrul amplasamentului studiat este reglementată funcţiunea de depozitare, logistică, producţie nepoluantă.

Prevederile prezentului regulament se aplică fiecărei parcele precum şi loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

1 Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic, precum şi refacerea cadrului natural.

2 Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere posibilitatea existenţei în sol a unor repere arheologice. În cazul în care pe parcursul lucrărilor se descoperă vestigii arheologice constructorul este obligat să sisteze lucrările, să ia măsuri de pază şi să anunţe emitentul autorizaţiei. Reluarea lucrărilor se va face numai cu acordul organelor de specialitate.

3 Aspectul exterior al clădirilor: Construcţiile propuse nu vor aduce prejudicii caracterului vecinătăţilor, siturilor, peisajelor

naturale sau urbane, prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi

cele principale şi în armonie cu acestea. Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinţei

propuse şi în concordanţă stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Volumul şi poziţia acestora nu va stânjeni traficul auto sau pietonal.

4 Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi al echilibrului ecologic.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

5 Toate categoriile de construcţii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 republicată privind calitatea în construcţii.

6 Amplasarea construcţiilor noi se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii

2

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, judeţul Timiş

parcelele cu nr. cad. 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL SRL, CON-A SRL

faţă de căile de circulaţie, funcţie de intensitatea traficului şi categoria străzii.

7 Amplasarea faţă de canalele existente va respecta legislaţia în vigoare (Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004).

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

8 Amplasarea faţă de aliniament Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. Clădirile vor respecta aliniamentul clădirilor existente în zonă. Fronturile stradale vor fi

discontinue.

9 Amplasarea clădirilor unele în raport cu altele pe aceeaşi parcelă Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face în limita zonei de implantare a construcţiilor,

cu posibilitatea retragerii faţă de aceasta, parţial sau total. Excepţie fac doar cabinele poartă în regim de maxim parter, cu suprafa a de maxim 60 mp..ț

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

10 Amplasarea clădirilor în raport cu limitele separatoare ale parcelei Distanţa de la o clădire până la limita separatoare laterală este de minimum jumătate din

înălţimea construcţiei. Distanţa de la o clădire până la limita separatoare posterioară va fi de minim 10,0 m.. Autorizarea executării construcţiilor se face în condiţiile respectării OMS nr. 119/2014

pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

11 Amplasarea clădirilor în raport cu căile de circulaţie. Distanţa minimă de amplasare a oricărei clădiri (excepţie fac doar cabinele poartă în

regim de maxim parter, cu suprafa a de maxim 60 mp. sau construcţiile edilitare) faţă de căileț de circulaţie incluse în trama stradală majoră este de 15,0 m de la aliniamentul străzii, actual sau proiectat, pentru parcelele 1,2,3, şi de 9,5 m pentru parcela 4.

Reguli cu privire la circulaţii şi asigurarea acceselor obligatorii

12 Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile. Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P118.

13 Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcţiile şi amenajările de orice fel. Zonarea funcţională a teritoriului asigură corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale şi parcaje.

14 Executarea străzilor şi a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuţie din normative şi standarde.

15 Racordarea circulaţiilor din incintă la drumurile publice va respecta gabaritul autovehiculelor de transport şi distribuţie necesare funcţiunii.

Reguli cu privire la echiparea edilitară

16 Se vor respecta prevederile Regulamentului general de urbanism care au ca scop creşterea confortului urban în localitate, prin obligaţia asigurării echipării tehnico- edilitare a noilor construcţii, conform prevederilor art. 28 din R.G.U. corelate cu celelalte articole ale R.G.U.

17 Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente. Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de

racord la reţelele existente. Până la realizarea reţelelor se vor realiza soluţii de echipare edilitară

3

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, judeţul Timiş

parcelele cu nr. cad. 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL SRL, CON-A SRL

individuale.

18 Realizarea de reţelele tehnico edilitare Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de investitor / beneficiar. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua publică se suportă în întregime de

investitor sau beneficiar.

19 Reţelele de alimentare si racordurile la reţelele electrice, de apa, de canalizare, de gaze naturale, energie termică şi cablu TV vor fi amplasate subteran.

20 Conform legislaţiei în vigoare, reţelele edilitare publice aparţin domeniului public, naţional sau local, după caz

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii

21 Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, direct sau prin servitute, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărarea contra incendiilor şi protecţiei civile.

22 Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea prevederilor articolelor privind ocuparea terenului din R.G.U.

23 Parcelele se pot unifica sau dezmembra, caz în care prevederile prezentului regulament se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

24 Staţionarea vehicolelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată în afara spaţiilor publice. Suprafeţele de staţionare necesare vor fi stabilite în corelare cu funcţiunea propusă, prevederile din H.G. 525/1996 şi a normativele în vigoare.

25 Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia mediului. Se vor amenaja plantaţii de protecţie, în special de-a lungul căilor de circulatie publice.

26 Se va trata ca spaţiu verde minim 25% din suprafaţa totală a fiecărei parcele. Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 500 mp de suprafaţă liberă pe parcelă.

27 Împrejmuirile se vor realiza conform cu împrejmuirile din zonele industriale, având obligatoriu latura spre stradă transparentă.

28 Pe spaţiile verzi se pot amplasa alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere = maxim 10% din suprafata totala a spatiului verde.

29 Pe spaţiile verzi se pot amplasa reţele, constructii şi amenajări edilitare necesare funcţionării investiţiilor.

III. ZONIFICAREA TERITORIULUI

Zone şi subzone funcţionale Zonele funcţionale s-au stabilit conform cerinţelor documentaţiei şi sunt puse în evidenţă

în planşa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE din P.U.Z.

Zona studiată în PUZ, care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are următoarele zone funcţionale, fiecare zonă fiind reprezentată distinct în planşele de reglementări:

4

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, judeţul Timiş

parcelele cu nr. cad. 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL SRL, CON-A SRL

DLP ZONA DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ

CC ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE

IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE FUNCŢIONALE

DLP ZONA DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ

1 GENERALITĂŢI Art. 1. Funcţiunea dominantă a zonei: unităţi de depozitare, logistică şi producţie nepoluantă.

Art. 2. Funcţiuni complementare admise ale zonei: Funcţiuni complementare admise ale zonei :

- servicii diverse, comerţ, alimentaţie publică - clădiri administrative, birouri - staţii comercializare produse petroliere - staţii reparare şi întreţinere autovehicule - construcţii, reţele şi instalaţii tehnico edilitare / gospodărie comunală - accese pietonale şi carosabile - spaţii verzi amenajate.

2 UTILIZARE FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI Art. 3. Utilizări permise.

- Construcţii cu funcţiune de producţie / industrie nepoluantă şi activităţi complementare, întreprinderi sau ateliere de orice fel.

- Cercetare. - Funcţiuni administrative, birouri. - Servicii, comerţ, alimentaţie publică, depozitare, spaţii de prezentare şi expunere, spaţii

polifuncţionale, reprezentanţe, precum şi echipamente legate de funcţionarea zonei. - Staţii comercializare produse petroliere, staţii reparare şi întreţinere autovehicule. - Spaţii verzi amenajate, plantaţii de protecţie, amenajări sportive, amenajări peisagere. - Accese pietonale, carosabile, spaţii staţionare auto, parcări, parcaje. - Construcţii, reţele şi instalaţii tehnico-edilitare, construcţii pentru gospodărie comunală.

Art. 4. Utilizări permise cu condiţii Sunt permise funcţiunile de locuire numai pentru personalul angajat, în cazul necesităţii

prezenţei permanente. - Instalatii tehnoligice sau producţie cu conditia ca studiul de impact sa demonstreze ca

nu prezinta pericole sau inconveniente care sa le faca incompatibila cu zona sau vecinatatile ei si cu conditia sa fie luate toate masurile pentru evitarea poluarii mediului si alte pericole.

Art. 5. Interdicţii temporare Nu există interdicţii temporare de construire.

Art. 6. Interdicţii definitive Construcţii de locuinţe Depozite deşeuri, cu excepţia celor special amenajate necesare spaţiilor de producţie,

depozitare, logistică Construcţii pentru creşterea animalelor.

5

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, judeţul Timiş

parcelele cu nr. cad. 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL SRL, CON-A SRL

3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

Art. 7. Terenuri agricole din intravilan Autorizarea şi executarea construcţiilor se va face doar pe terenurile ce nu mai fac parte

din circuitul agricol. Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului

natural şi al echilibrului ecologic, precum şi refacerea cadrului natural.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

Art. 8. Expunerea la riscuri naturale Amplasarea oricărei construcţii faţă de canalele de desecare se va face avându-se în

vedere respectarea zonei de protecţie a acestuia impusă prin avizul A.N.I.F.

Art. 9. Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale lucrărilor

edilitare, căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură este interzisă.

Art. 10. Asigurarea echipării edilitare Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul realizării racordării la

reţelele edilitare (canalizare, alimentare cu apă, energie electrică), în sistem centralizat (când se vor realiza) sau în sistem individual.

Art. 11. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Se pot amplasa mai multe construcţii / clădiri pe aceeaşi parcelă, cu condiţia asigurării

compatibilităţii funcţiunilor.

Art. 12. Procentul de ocupare al terenului Procentul de ocupare a terenului maxim admis este de 55 %. Coeficientul de utilizare al terenului va fi 2,20.

Art. 13. Lucrări de utilitate publică Construcţiile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor

lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, reţele).

Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii:

Art. 14. Orientarea faţă de punctele cardinale Se recomandă orientarea astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a

birourilor. Se recomandă amplasarea spre nord a spaţiilor utilitare, depozite, anexe, etc.

Art. 15. Amplasarea faţă de drumurile publice. Se va respecta art. 18 din R.G.U. cu privire la tipurile de construcţii care se pot amplasa

în zona drumurilor publice.

Art.16. Amplasarea faţă de căi navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil.

Nu este cazul

Art. 17. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R.. Nu este cazul

Art. 18. Amplasarea faţă de aeroporturi.

6

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, judeţul Timiş

parcelele cu nr. cad. 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL SRL, CON-A SRL

Nu este cazul

Art. 19. Amplasarea faţă de aliniament Distanţa minimă de amplasare a oricărei clădiri (excepţie fac doar cabinele poartă în

regim de maxim parter, cu suprafa a de maxim 60 mp. sau construcţiile edilitare) faţă de căileț de circulaţie incluse în trama stradală majoră este de 15,0 m de la aliniamentul străzii, actual sau proiectat, pentru parcelele 1, 2, 3, şi de 9,5 m pentru parcela 4.

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

Art. 20. Amplasarea în interiorul parcelei Clădirile se vor amplasa pe parcelă în limita zonei de implantare. Se pot amplasa în

afara zonei de implantare următoarele tipuri de construcţii: împrejmuiri şi casa poartă (maxim parter, cu suprafaţă de maxim 60mp.), clădiri şi instalaţii edilitare, circulaţii carosabile şi pietonale, parcaje.

Se va respecta obligatoriu o distanţă egală cu jumătate din înalţimea clădirilor de limitele separatoare dintre parcele în cazul clădirilor ce nu ating aceste limite, şi o distanţă de 10,00 m de limita din spate a parcelei.

Distanţa între clădirile situate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6,00 metri. Această distanţă se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire sau ferestre.

Clădirile se pot amplasa pe limitele laterale ale parcelei cu calcan, cuplate, cu respectarea Codului Civil.

Amplasarea clădirilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă şi însorire cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii, a distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu sau alte norme specifice funcţiunii.

Prevederile privind încadrarea în limita construibilă se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile dezmembrări sau unificări.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 21. Accese carosabile Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităţilor

de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute. Fiecare parcelă va avea cel puţin un acces carosabil.

Art. 22. Accese pietonale Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor

pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

Reguli cu privire la echiparea edilitară

Art. 23. Racordarea la reţele edilitare existente Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de

racord la reţelele de apă, instalaţiile de canalizare şi de energie electrică. Se admit soluţii temporare de echipare edilitară, cu condiţia branşării la reţelele centralizate, în momentul realizării acestora.

Art. 24. Realizarea de reţele edilitare Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către investitor sau beneficiar. Lucrările de racordare şi de branşare la reţelele edilitare publice se suportă în întregime

de investitor sau de beneficiar. Reţelele stradale de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor

realiza subteran.

7

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, judeţul Timiş

parcelele cu nr. cad. 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL SRL, CON-A SRL

Art. 25. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public

sunt proprietate publică a oraşului / comunei.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor.

Art. 26. Parcelarea Parcelele se pot unifica sau dezmembra, caz în care prevederile prezentului regulament

se aplică întregului lot sau loturilor rezultate în urma unor posibile unificări sau dezmembrări.

Art. 27. Înălţimea construcţiilor Regimul maxim de înălţime admis este P+3E cu înălţimea maximă a construcţiilor de 25

m., respectiv P+2E cu înălţimea maximă a construcţiilor de 20 m. Pentru construcţiile edilitare, regimul maxim de înălţime admis este P cu înălţimea

maximă a construcţiilor de 12 m..

Art. 28. Aspectul exterior al construcţiilor Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

depreciază aspectul general al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art. 29. Parcaje Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite

numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public, respectiv în interiorul parcelei. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, de numărul de utilizatori.

Prin excepţie de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se stabileşte de către consiliile locale.

Art. 30. Spaţii verzi şi plantate Se va trata ca spaţiu verde 25% din suprafaţa fiecărei parcele. Este obligatorie crearea de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea

construcţiei, conform anexei 6 din R.G.U. Este recomandată amenajarea şi plantarea cu arbori a suprafeţelor libere neocupate cu

circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale (câte un arbore la fiecare 500 mp de suprafaţă liberă). Pe spaţiile verzi se pot amplasa alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport,

joc si odihna, constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert, spatii pentru intretinere = maxim 10% din suprafata totala a spatiului verde.

Pe spaţiile verzi se pot amplasa reţele, constructii şi amenajări edilitare necesare funcţionării investiţiilor.

Art. 31. Împrejmuiri Înălţimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice este de maximum 2,00 m de la

nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,20 m. Se recomandă a se realiza împrejmuiri transparente.

Înălţimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului), iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă, spre drumurile publice. În cazuri bine justificate, se acceptă garduri pline.

8

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, judeţul Timiş

parcelele cu nr. cad. 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL SRL, CON-A SRL

CC ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE

1 GENERALITĂŢI Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale Se găsesc următoarele tipuri de subzone funcţionale:

- subzona căilor de comunicaţie existente - subzona căilor de comunicaţie rutiere propuse

Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei Căi de comunicaţie rutiere existente (DN 59, străzi, drumuri de exploatare) şi propuse

(străzile propuse).

Art. 3. Funcţiunile complementare admise - spaţii plantate - reţele edilitare

2 UTILIZARE FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL ZONEI Art. 4. Utilizări permise - căi de comunicaţie (construire, modernizare, lărgire), parcaje, trotuare, alei pentru ciclişti, spaţii verzi plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapeţi de protecţie, plantaţii de protecţie).

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii. Autorizaţiile de construire pentru obiectivele ce se intenţionează a se construi în zona

drumului public se vor elibera cu condiţia obţinerii prealabile a avizului administratorului drumului.

Orice construcţie va respecta toate condiţiile impuse de art. 18 din R.G.U. referitor la amplasarea faţă de drumurile publice.

Art. 6. Interdicţii temporare Nu este cazul.

Art. 7. Interdicţii definitive Este interzisă construirea în zonele de protecţie ale canalelor de desecare.

3 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

Art. 8. Terenuri agricole din extravilan Pe terenurile din extravilan se pot executa lucrări pentru reţele magistrale, căi de

comunicaţie, îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

Art. 9. Expunerea la riscuri naturale Realizarea căilor de comunicaţie în zonele expuse la riscuri naturale sau în care nu s-au

luat măsuri pentru limitarea acestora este interzisă.

Art. 10. Asigurarea echipării edilitare Este obligatorie rezervarea culoarelor necesare pentru amplasarea reţelelor edilitare.

Art. 11. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Căile de comunicaţie se vor amplasa cu condiţia asigurării compatibilităţii cu celelalte

funcţiuni prevăzute în zonă.

9

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, judeţul Timiş

parcelele cu nr. cad. 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL SRL, CON-A SRL

Art. 12. Procentul de ocupare al terenului Nu este cazul.

Art. 13. Lucrări de utilitate publică Căile de comunicaţie sunt lucrări de utilitate publică de interes local.

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art. 14. Orientarea faţă de punctele cardinale Nu este cazul.

Art. 15. Amplasarea faţă de drumurile publice Se va respecta art. 18 din R.G.U. cu privire la tipurile de construcţii care se pot amplasa

în zona drumurilor publice. Distanţele ce se vor respecta între parcaje şi diferite tipuri de clădiri vor fi stabilite în

conformitate cu “Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturism în localităţi urbane” – indicativ P132-93.

Art. 16. Amplasarea faţă de căile navigabile Nu este cazul.

Art. 17. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R. Nu este cazul.

Art. 18. Amplasarea faţă de aeroporturi Nu este cazul.

Art. 19. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei Nu este cazul.

Art. 20. Amplasarea faţă de aliniament Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. Amplasarea clădirilor noi se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de

drumul public, funcţie de intensitatea traficului şi categoria străzii.

Art. 21. Amplasarea în interiorul parcelei Nu este cazul.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 22. Accese carosabile Se vor asigura accese carosabile la drumurile publice pentru toate obiectivele.

Art. 23. Accese pietonale Se vor asigura accese piatonale pentru toate obiectivele.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art. 24. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă Se interzice amplasarea supraterană a reţelelor de alimentare cu gaze sau cu energie

termică.

Art. 25. Realizarea de reţele edilitare Reţelele edilitare se vor amplasa subteran, de preferat în zonele verzi adiacente

carosabilului.

Art. 26. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Se va respecta dreptul de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor.

Art. 27. Parcelarea

10

PUZ ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE NEPOLUANTĂ Amplasament: Timişoara, Zona Calea Şagului, judeţul Timiş

parcelele cu nr. cad. 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640 Beneficiari: SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL SRL, CON-A SRL

Nu este cazul.

Art. 28. Înălţimea construcţiilor Nu este cazul.

Art. 29. Aspectul exterior al construcţiilor. Căile de comunicaţie vor fi proiectate la parametri conformi cu caracterul urban al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art. 30. Parcaje Se vor realiza spaţii de parcare aferente, în funcţie de categoria străzii, destinaţia

construcţiilor adiacente şi de numărul de utilizatori.

Art. 31. Spaţii verzi Se vor amplasa plantaţii de aliniament de-a lungul străzilor.

Art. 32. Împrejmuiri Nu este cazul.

V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ În cadrul teritoriului reglementat s-a definit o singură unitate teritorială de referinţă.

VI. CONCLUZII Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile PLANULUI URBANISTIC

GENERAL AL Municipiului Timişoara şi ţine cont de prevederile planurilor urbanistice aprobate în zonă.

Întocmit, Arh. Glad Paul TUDORA

Arh. Laura MĂRCULESCU

11